Sei sulla pagina 1di 20

^=^ C N V Đ ^=^

Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th c hi n ebook:Canvedo `C ng tác viên: Mèo yêu

Ngu n tư li u :TTVNOL.com

Adolf Hittle
KiÓu chµo næi tiÕng.

C¸c viªn t­íng lÜnh víi nh÷ng thµnh tÝch bÊt h¶o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo
or http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

C¸c ®Çu sá ph¸t xÝt nhÊt trÝ ph­¬ng ¸n tiªu diÖt Liªn X«.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Téi ¸c diÖt chñng.

ChuÈn bÞ ®ì ®ßn ph¶n c«ng.

Beclin thÊt thñ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nh÷ng chiÕn th¾ng ban ®Çu, Hitle liªn tiÕp nhËn nh÷ng thÊt b¹i trªn kh¾p c¸c chiÕn
tr­êng.

Mét phÇn cña nh÷ng lý do dÉn ®Õn thÊt b¹i lµ ®¸nh gi¸ qu¸ thÊp Mü. Ng­êi MÜ ®øng
ngoµi cuéc ch¬i, ban ®Çu hä cßn l­ìng lù kh«ng biÕt nªn ñng hé bªn nµo, Khi hä thÊy
chiÕn cuéc cã lîi nghiªng vÒ LX th× nh¶y vµo d©y m¸u ¨n phÇn vµ Hitle l·nh ®ñ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hitle vµ Mutxolini

Sù kiÖn qu©n §ång minh ®æ bé lªn Nooc m¨ng ®i vµ Chó Samurai lÜnh th­ëng 2 tr¸i bom
nguyªn tö cña MÏo.

Ngµy tµn cña ngµi ®· ®iÓm råi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vë Balª ®· ®Õn håi kÕt.

Hitle ®· lµm thÞt v« sè quãc gia tr­íc khi bÞ chÆn l¹i ë Anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ång minh CS – Rumani bÞ ph¸t xÝt x¬i t¸i trong sù bá mÆc cña LX.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to
^=^ C N V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com – ho_dachuyz@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://156.freebb.com/canvedo or
http://heartsay.good.to