Sei sulla pagina 1di 37

Ldcag ee addpost mi-ai fost!

$i

voi,

1455 Voi

nimfe-ale-nverzitelor dumbrdvi I

$i

tu, al mdrii vuiet vijelios!

Tu, fdrm, tu, peqterS. in care-ades

Mi-am

umezit eu fruntea-n burnila

Ce-adus-a

vintul cel din sud, qi-ades

zbucneam, vditatul meu

inginat

1460 ln viiet clnd

De muntele lui Hermesr

Mi-era! Vi

las, o! qipot, tu, izvorz

Al lui Apolo Lykeios ! Nicicind

N-ag fi crezat sd md despart de voi.

glie-a insulei

$i

1465 Adio, Lemnos,

Scildatf,-n val I

S-ajung unde

du-m[ peste mdri

A vrut-o Ea!

prietenii-nlelep,ti,

in veci i s-or pleca,

Acel cui toli

$i soarta m-au chemat

CONIFEUI,

r470 Porniml

$i-n

clipa-aceasta sd rugdm

S[ vinfl nimfele ;i-n veghea lor

Ne fie noud drumu-ntoarcerii I

1 Muntele lui Hermes domina partea de

nord-est a Lemnosului,

unde Sofocle Dresuoune cd era pestera

2

ln

Grecila., izvoarelb, riurile,

lui Filoctet'

ftntinile erau obiectul unui cult

oarecum dionisiac.

Oedip rege

I

PersonaJe

.

OEDIP, regele Tebei

IOCASTA,

solia lui OediP

ffiJ;"t"h1;-;ki

TIRESIAS, Proroc orb PREOTUL lui Zeus

VESTITORUL SLUJITORUL lui Laios

PAST0RUL Datrin

CORIFEUL

CORUL alcd,tuit d'in bd'trini

Acliunea se desfdEoarti in.Teba, in

'-"i --

Labdacizilor'

tebani

fala palatului

Lingi

fald,

porlile palatului este altarul tr,i

sint alte altare, pe treptele

vlrstele,

de

lind

cdrora

purtin{

albd. In

al

lui

preot

Apolo qi, mai tn

stau lngenuncheali

ramuri

de.

mdslin,

mari a

fala porgii

Zeus,

inconjurat de

palat

se ivegte

tebani de toate

lnfdqurate in

palatului

algi

fire

este bd.trlnul

preoti

lnvegmtntali ln alb. Din

Oedip,

urmat de slujitori.

5

l0

OEDIP

O, voi vl[stare noi din Cadmos cel str[vechi,

De ce-a,ti

ingenuncheat ln rugi, impodobili

Cu ramuri verzi?

Oragul tot I se-aud doar jalnice cint5.ril,

Mireasma de tlmiie.a prins

Doar vaiete

Eu de la al,tii-al vostru-amar

Sd-l aflu nu am vrut, copiii mei I Ci eu,

/ Oedip, ce-s prosldvit de

to,ti venii aici

(Cd,tre preot: )

Ffltrlne,

spune-mi tu, ci pdrul nins de ani

qi pentru ei: ce dor,

I,ti cere-a te rosti

Ce teamfl v-a adus? S[ gtii cd mult aq vrea

Sd v[ ajut. De

piatr[ inima mi-ar fi

De n-aq fi-nduiogat

vizlndu-vd ln rugi.

1 Aceste ,,jalnice cintdri"n ,,pednuri", se lndreptau cdtre zeii vin.

dec{tori, Apolo, Asclepios 9i allii, pentru a-i ruga s[ alunge bolile

qi molimile.

26'.

,l

PNEOTUf,

I 9,

,1.5

tu, Oedip, al

in

Idrii

meie domn, ile vezi

Ingenuncheali

juru-altarelor! Sintem

$i tineri qi bdtrini: copii f irr{vr cari merg

Cu greu, moqnegi, cum sint qi eu -

eu, preotul

I Lui Zeus -

*l

qi sint, qi l,ineri, floalea lor, qi-apoi

qi-ngenunchind in rugi

preajma

templelor -

ori

stind

Popor cu ramuri verzi

Prin pielile

obqte;ti,

prin

Ci Pallas doud temple are-aici -

I

I

Pe ling[ vatra cea cu-al prorocirii har

Din templul zeului Apolo Ismenosl.

t

Cetatea-n greu prdpdd

Ea fruntea-abia mai

De singe-a ndpidit-o

In glie-a

se zbate-acum. O vezi I

poate-a-qi-o-ndlla, c[ va]

Vai!

Al

mor!,ii duh

pirjolit samin,ta rodului;

mamelor.

!e pajiqti pier

In

ptntecel-e

cirezile, iar pruncii mor

Prdpdd un zeu

nc-n nHwisif,

cas5-i

cas5.-i az

azi !

Asunre Tehii-a ninrrstit- f[cind oiri

Asupra

.R nirrmq hloctpmrf.q

I

Vni

Tebii-a ndpustit, fdcind pirjol:

rhvdgit

30

'

ciuma. blosl,emala! Vai, ce-a

E ciuma

i

ce

llar

'-.'.,+

pustiu

jos,

Aceqti

lNe-am

ln a lui

Cadmos os

lL)ar

Dar

/n^-

^^-^

care-n

care-n

. Prielnici sd

Airrns

_Ajuns

r'

,

Noi Sfinxului tribut. Sd-ti fi vorbit sau dat

$i

cum to!,i o spun qi-o

la.negrul Hades, vaiete-s.qi plins,

copii

qi eu, care-n cdminul bdu

strins, in tine nu vedem un zeu, ci-un

n

-^^^a*^n

ni-i

pacostea ce

pacostea ce ne-a

ne-a

lovit mai

lovrt mat

l^*,i+

*^i

^n+ipoli

polt

faci pe zei. Cdci tu, abia

pl[ti

mai pl[ti

noi

OD,

:]5

aici. ne-ai dez'leeat de-a mai

aici,

ne-ai dezlegat de-a

asta f5r'ca

vrun sfat,

ci doar

pri.n

ha1

ao{.Z"iisc -

cred -

ne-ai^izb[vif'

$i

azi, st[plne-al Tebei, iar rugdmu-te,-

Oedip, ajuti-nel Cd sfat !i-o da vrun zeu,

' Sau doar vrun muritor, totuna el C[ci

C[ cei hirqi,ti de viald-s sfetnici

izbdvegte-o tu -

v5d

in,telepli.

tu, ,otnul cel l

45 ltCetatea

/Mai lunl li-e faima-n joc. Te cheamd lara

t

ta:

l:ai f ost cindvd mintuitor; rnai fii-i qi azi

Cu-acelagi sirgl S[

n-aibd-a slune careva

t Nr .rt. vorba de riul Ismenos, ci de un ,"*irrp, fiul ltri Apolo

Ismenos, care lqi avea la Teba un altar unde se flceau prorociri dupl

flaclra jertfelor.

i

t

50

55

t Ci i-ai

De lipd

$.i-aetrm

fos[ domn ca-ntii

s-o izbdveqti ,si-ap6i

l,u s-o dai. Cetatea-nallH-ni-o

! Cu sprijin de la zei ne-ai f erioit

azi izbirvitor ! $i dat

Cindva; sd-i Iii qi

De-!i va mai fi sd-i

fii tu ,tdrii domn, cum eqti

domneqti peste-un pustiu,

$i azi, mlcar sir riu

Ci peste oameni sd fii

domn ! Cdci ce mai sint

Cetdlile fSrd ostaqi? I\,{ai sint cetdli?,'

m Iar nS.vile ISrd visla;i, ce n5vi rnai slht?

60

ONDIP

Siirmani copii, ce ginduri r'-au minat aici

ce uddejdi, o qtiu. Cit suferi!,i voi to!i,

$i

O taind pentru mine nq-i, dar intre voi, Cari suferi,ti, nu-i altul chinuit cum sint.

,f P.e-,v,l!-?e-Ji€+ep€-sn+d*L"dsare*doa r

tD-glgre.s-iuri-eu*isp.a-de.0+!-tdYA-"pUng"."

$i

soarta Tebei,

pling qi

soarta mea

qi-a ta.

Nu dintr-un somn senin voi

C[ mult am plins, sd qtiti, gi gindu-mi plin de griji

m-a,ti trezit. O, nu I

Pe multe cdi a plibegit: cum v-aq putea

Scdpa? Tot chibzuind, un singur leac eu am

Gdsit: pe Creon, Iiu al lui

r

#

1\Ien6ceus,

$i-al

meuiumnat, de zor la Delfi l-am trimis

s[ fac,

Vrind eu pe Febus s5-l intrebe ce

Sau ce sd spun, ca ,tara

si o izb5vesc.

Tot numdr zilele de cind s-a dus -

Cd pesLe/ire-a zSboviL -

c5. mult,

qi ma-nfior!

Ce-o fi pdlit? Dar cind se va fi-ntors aici,

Ar fi s[ fiu un ticdlos, de n-am sh vreau

A face tot ce zett-mi va dezvdlui.

PREOTUI,

Nici c[ puteai s5" spui ceva mai nimerit,

*

Cdci Creon

mi se spune-acum -

a qi sosit.

(Cu pagi zorili se apropie Creon purtinil pe cap

t[,:,J,t[,[{r}rLrrC.

cunund,. )

231,

:

Of,DIP

80 SlS.vite-Apolo,

ah, de rte-ar aduce el

Izbdvitoare vegti ! C[ ochii parcd-i rid.

PR,EOTUI/

Se pare-s bune vegti.

Altcum cununi

OEDIP

Vom qti-o-acugi

Pe

fruntea-i n-ar purta

de lauri plini de rod qi flori.l

Ne-o auzi, cd-i la doi paqi.

(Cd,tre Creon:)

85 Mdrite fiu al lui Mendceus, o, tu,

Cumnatul meu, ce veqti

OR,EON

ne-aduci azi de la zeu?

Doar bune veqti. Dar chiar qi rele dac[-ar fi,

Tot bune sint,

spre-al nostru bine cind se-ntorc.

-

OEDIP

Dar ce anume veqti? C[ ce mi-ai spus, nfldejdi

90 Nu mi-a fiezit, dar nici m-a spdimintat prea mult.

CREON

(privind spre tebanii care, tngenunckeapi, fac rugi)

$i
O

vrei in fa,ta lor s[ ,ti le spun? De vrei,

facl De nu, mai bine mergem ln palat.

ODDIP

if.ln falg-lorl Cici jalea lo.r m[ d,gsqe mult

\Mafmult declt md doare insdgi soarta mea.
t'--

CREON

95 ltri spun eu tot ce zeul mi-a

--iffiit

vestit: mi-a spus

Apolo, rlspicat, din !ar5, si stirpim

Acel pdcat ce-a fost la sinul ei hrdnit.

obtinea un rdspuns favorabil de la oracolul din Delfi

se incununa cu ramuri de laur.

268

Altoum, el va spori

OEDIP

fdrfl ]eac va

Dar ce pdcat? $i care-i leacul? Spune-mi-l !

.

I00/

!

CR.EON

9gtgp-ucrga+i-sal,

Acel

omor

ce Tebei

prir-r omor,

pldtind

i-a adus

prdpild.

_-

-

OEDIP

Dar oare despre-al cui omor el a vorbit?

CTIDON

Nainte vreme L,atos ao*n

f*

"t

Nainte clb:[*fi*Iuat tu insuli cirma-n miini

ONDIP

105 Din auzite-o ;tiu, dar eu nu l-am vizut.

CR,EON

El a murit. Dar zeul azi ne-a poruncit, -

$i rflspicat -

OEDIP

sd-i pedepsim pe ucigaqi.

Dar unde-or fi? Omoru-i slvirqit de mult;

Cum oare-om da de urma lor? E tare greu !

CREON

t10:, in lard-s ei -

chiar zeu-a spust Cind iscodeqti,

I Giseqti ; dar nepisarea ta-i sciparea lor t

(O clipd, tdcere.)

OEDIP

Dar Laios oare-a fost ucis chiar in palat?

Ori pe vrun oimp? Sau va fi fost printre strflini

269

p

/

CREt N

0tiDtI'

It5

Trecuse de hotarul ldrii lui. S-a dus -

spunea -

Sd-ntrebe-oracolul, dar nu s-a mai intors.

OEDIP

Nici un pristav, nici unul din to!aregii-i

De drum n-o fi vdzut ce-a fost, s[ qtim qi noi?

,1

,'I

CREON

S-au stins ei to{i! Cu fuga untri a putut, Scdpa.,. qi-n stare-i doar un lucru-a povesti.

120

OEDIP

ce? O lic[rire tle ndriejdi

$i-anume

i'{e-ar ajuta sd iscoclim, s-afl5m

mui mult.

CREON

I

I

Pe Laios l-au ucis in drum -- aqa a spus !

$i n-a fost unul doar, ci-au fost nrai'mul!,i tilhari.

125

OEDIP

s[-l ucidd-ar fi-ndr[znil, de n-ar ii fosl

qi pe arginli?

$i

Urzii omoru-n !,ard-aici -

OB'EON

Aqa

In

glndeam qi noi. Dar Laios fiind ucis,

jalea noastrd, sd-l r[z]:une om n-a fosL!

OEDIP

i,

Dar cind din scuunrr-i regest' s-a ntiruit,

Ce v-a oprit de n-a!i cdtal, s-aflali ce-a fosL?

cliEoN

J30 Chiar Sfinxul cu-ncilcita-i vorbh ne-a silit Nainte si privim, iar taina s-o ldsdm,

IJu t,aina o

voi iscodi si-arn s-o dezleg!

Cd drept qi l,'ebus s-a gindit -

ryi-aqa qi tu -

Sd nu-l uita!,i pe mort. Se cade sd v-ajut

135 $i eu ca .tara-mi s-o rizbun si sd-l slujesc

tr,o

Pe

zeu. $i nu pentru prieteni depirtali,

Ci pentru mine mqinoasa faptd vreau

I

I

Ca s-o alung. Cdci intr-o zi cel ce-a ucis,

Oricine-o fi, trsuprd-mi se va r5.zbuna.

-

| ;,ri Laics luintlu-i

aoerarea azi. eu chiar

, re mrne ma sluJesc. Dr-acum

$iG-pcae€sG'Tepte

' In miini

da,[l zor, copll,

voi urniti;vd.,

cu ramuri pentru rugi ! Iar careva

Tehei, tot!

sau vom pieri!

Djn voi sd cheme-aici norodul

rarT Eu u-am s5;ovdiesc. Cu sprijin de la zei,

I Izbirrda-mi ve!i vedea-o to!i

D

(0ulip se. tntoarr:e in. palat.)

I

l-i {)

I'REOTUI,

Scula!,i, copii, clci azi avem ce-arn vrut s-avem

Cind am venit,: fdg5duiala lui !

$i-acum,

Izbivitor, si vind Febus ce-a trimis

Orat,olul !

S{

c;urme-odatii-acest prdpdd !

(Creon, urtttat tle tin.erii tebutti, pleacd

Ln scend,)

Corul inlrd

(]O RIIL

Sl,rof

a

I

AIt, vorbd.-a;a du,lce-a lui Zews,r azi ce peste-i ArLus-ai n Tebei pestite

Din Delfi, bogatul tn aur? Eu, tremnr

Cu inima strtnsd, de spaimd,.

tss Apolo din Di,los, Iu, vraci al dureriiz, 'Ce

soartd-mi u,rzit-ai?

-

md,-ntreb eu

Cu groazd. Ce oare m-a,teaptd, ori astdzi,

1 'l'oate oracolele erau socotite

cf, purced de la Zeus. Apolo este

adesea reprezentat ca fiind profetul zeului suprem.

s Pe insula Delos a ndscut Leto pe Apolo, care era qi,,vraci" al

bolilor.

-"

.27.1

160

Ori poate in scurgerea vremii?

Tu,-fiicd,-a Ndd,;jdei de aur, ah, spune-mi,

Grd,iegte-rni tu grai fd.rd. moarte!

Antistrof a I

Tu, fiicd.-a lui

Zgyts, o, tu rteEnicd-{lena,

intti' te inooc etfie iine !

$i-o

rog gi pe Artemis, sora tal zeea

Sld,eitd-a Cetdlit SI care-n

Tebii-agord.-gi are

165 A

templulL. $i-l rog eu .

Pe Febus, arcagul. Venili ooi

Tustrei

Si-ajutali-mi!

flacd,ra

Cf,ndoa, cind asupra

C etd{ii cd,zuse prd.pd.dal,

Voi tngivd,

mor{ii ali stins-o.

astdzi!

r7o Venigi voi, uenili uoi;i

Strof a 2

Vai mie, ?,ndar nn noian d,e amaru,ri,

'i

I

I

175

Cd. molima prinse rnrodul.

Iar mintea-mi nu poate scorni nici o armd

Sd,-i stea i,mpotrivd

$i rod,ul

Ce-abia i,ncol[eSte d,in glia sldvitd

P d,leg te. F emeile

no as tr e

La faceri se sting de durere gi oaiet,

Trec morlii-n giraguri, giraguri,

ts}

,Ca stolul d,e pdsd,ri ca repezi aripe,

Mai iute ca focul cel stra;nic,

Spre-al zealui noplii lim.an se avtntd.

A n t i s t r o f a' 2

Cu morlii, ce-s fd,rd. de numd,r, se stinge

Cetatea. $i zac la tot pasul

Tot hoituri gi hoituri. Nu-i cine sd.-i pltngd

r85 In jurnl lor moryii duc moartea.

1 Artemis era slivit[ ln agor{ua Tebei, unde lgi avea un templu

ajut[tori

ln nenorociri, lgi aveau statui.

qi unde qi Apolo gi Atena,

Pe acegti ,,tustrei"

ii cheamd in sprijin corul.

272

190

duhul pieirii se-ntinde. Nepeste

mame cd,rnnte se-ad,nitd,

Din toatd, cetatea pe trepte de-altare; Jd,lescu-gi durerea, rugi,nd,u-i

$i

$i

Pe zei ca sd, curme

prd.pdd,ul. Zbucnegte

Pednul i,n ison de paiet

O, tu, lnminoasd, Fecioard,-a lni ZeusL, azi

Zi;mbegte-ne tu mtntairea !

li

Strof a 3

195

$i aprigwl Aqgs, cc azi nu. cu olme

De-aramd, fr zvintd,z, ci numai

Cu focul,

Sd. facd.

i.n ison de urlet;i oaiet,

el cale tntoarsd.

Pe unde-Amfitrita tgi are cwlcupu-n

Adtncul

de apes, sau cd,tre

200 A Traciei mote cu ld,rmu-i sd.lbatic,

Cd tot ce cru{atu-ne-a noa,ptea

Se nd,ruie ziu.a

O, Zeas, tu, std,pi,ne

Pe fulgerul iute, aruncd,

Azi

trdsnetnt td,w gi zdrobeEte prd.pddu,l !

205

Antistrof a 3

O, zeu al Licieia, din arcw-li de aur

Sd. ploud, sd.gelile

Nenvirxe, sd,-m.i

tale

dea orotire! Sd. vind,

$i faclele-aprinse cd care

Strdbate qi

Artemis munlii Liciei!

21.0 $i

tu cel cn mitra d,e anr

Ce numele-i dat-ai cetd.lii, tu, Bachus6

I Aceastd fecioard a lui Zeus este Pallas.

2 Ares,

zeul care aduce moartea, vine,,fdrd arme de aramfl", deci

o aduce prin ciumd. Corul invocl pe Zeus, pe Apolo, pe Ateua, pe

Artemis li pe Bachus cu ale lui Menade, ca s5. lecuiascd poporul de

prdpddul ciumei.

-

3 Amf itrita lgi

avea ldcag ln Oceanul Atlantic, o extremitate a

lui Bachus". Aici se niscuse el (vezl Tra-

Iumii antice, cum qi ,,cdtre a Traciei mare": Pontul Euxin.

I

Licia e numele unei

I Teba, numitd ,,tara

hinienele, v. 511).

provincii din sudul Asiei Mici.

27t

Cu-obrajii-\i aprinqi qi convoi de

Menad,e, tw cd,ruia slaoa 1i-e datd

Prin chiote, oino cu

facla

2r5 $i-alungd-l pe zeul ccl fdrd' sLdvire!

(Oed,ip, care pe cind corul rostea ultirnele vorbe

ittu i,in palai, se ailreseazd' din prag corului.)

OEDIP

li

rogi pe

pi

zei, dar ascultare de-mi vei da,

prdpdd,

l,i-o-r

auzi

t[u'

Cum

Ei

se cade-n dst

ruga

tal te-or izb5vi de chinul

Vorbescu-li ca un om ce nici mdcar

din zvort

220 Nu arn qtiut

Zadarnic

De nu md Al Tebei

de-acel omor; iar pe fdptaq

l-aq mai c5uta, pe urmele-i

pune,ti voi. Ajuns doar de curind

cet51ean, eu vou[,

spun:

cadmeeni,

Oricare dintre voi

Azi sus si tare-o

De-ar fi fflptaqul

De allii dat de gol

Surglriunul

225 L-ar qbi

Pe

Liioi,

pe cel ce pe-al lui Ldbdacos vldstar,

l-a'ucis,

sd-mi

spun5,

tot -

el. Sd nu aqtepte-a

! Osinda li va fi

qi chiar

fi

alt nimic! Dar dac[ vrun strdin

l-ar qti

230 L-oJi ucis,

iar - vrunul dintre voi

$i ni-l va da-n

$i-n

L-ar qti

$i,

vileag, pe-acela-I rispldtesc

Dar cel ce pe filptaq

suflet am s[-l port.

-

de-ar fi chjar el sau vrun prreten fruu -

si afle-acurn

infricat, l-ar tdinui,

235 Ce-am hot{rit: oricine-ar fi cel vinovat,

Aici, in

Sd lu-i

lara-n care-s eu cirmuitor,

deschid[ nimeni uqa casei lui !

O vorbI nu-i iertat sd-i spun[ careva!

Nici la jertfiri sau rugi qi prinosiri cu stropi

alunge toli

240 Sfin,ti,ti sd-l ia pdrtaq ! Ci sd-l

Din-casa lor, c[-i

Precum la Delfi

Zeiesc. Aqa vreau s[ slujesc eu

o ruqine pentru noi1, mi-a vestit oracolul

zeu]ui

Ce va fi fost

$i regelui cel rdposat

1 Fdptasul

unei crime trebuia

purificat. Puri{icarea

se face prin

foc. aod si'sinse. Aici

Oedip il ble-stemd pe cel vinovat care nu va

putea'fi nicioOite purificalici va fi ve$nic apbsat de pbcat.

245 El singur Pdrtasi,

ucigag, sau c[-a avut qi al,ti

tirasc[-qi zilele in chin qi-amar !

il [A$g-f

I

F""

b]estem! Eu-de l.ap gti pe vinovat

'casa

mea l-ag

gdzdui, asuprd-mi chem

! [B]estemul ce-am zvirlit asupra altora.

face,ti tot, tot ce v-am *pr*

*

xdl' 'SA

v5. poruncesc -

$i faceli-o de dragul meu, al zeului -

. $i-al !5rii-acesteia ce,

pustiit[ azi,

fSe stinge-ncet, incet, uitat5. gi de zei!

t

|

(Se apropie ile cor, oorbind prietenos.)

255

$i

chiar de zeii nu v-ar fi cerut,

voi tot

Erali datori s5. cercetati, s[ nu ldsali

AceastS. patd-asupra ldrii regelui

Ucis

-

'

un om atit de bun ! S[ cercetali

sint urmaq

culouq,

Mereu gi peste tot! Iar eu, ce-i

oln

scaunu-i regesc; cum qi-n al lui

azi a mea-i nevasta

z0o /p[ci

)/De

lui, iar pruncii lui,

n-ar fi,fost de

soartd greu lovili, ei azi

fi

spus -

ca si ai

meil -

ao fdst'ei urgiiili,

Tob ".tat[" mi-ar

#

fbts8-t

rdzbun,"c[ gr'uo

[€um

l-aq fr-r5zbunat p'e tafldlNri me-ids

riEiga$ui fiului

2 65 -Phrr"rr.?m-s*-d'f,if-AE

Lui

Libdacos ce prin Polidoros, urmaq

eu vreau

Lui Cadmos, cobora din chiar Ag6nor cel

Str5bun. Cit pentru-acei ce vrerea-mi vor c5.lca,

IAh,

fac[ zeii ca ogorul lor nici rod

270 iSA

nu mai dea, nici ale lor neveste prunci.

Sfirqeascl-se qi ei de-acelapi greu prdpdd,

Ba lnofl qi mai greu ca cel ce ne-a lovit!

Iar voud gi intregului popor teban,

Cari vorbei mele v5.

plecali, ah, fie-vi

ea!

275 Prielnici zeii toli qi zeea Dike -

CORIFEUIJ

O, rege, prin blestemul tdu tu md sileqti

A-,ti spune tot ! Nici n-am ucis pi nici nu-l gtiu

,

l Oedip, cum parcl ar in+ui adevdrul,

las5. impresia ch destS.i-

rruiegte el insuqi taina naqterii qi a crimei lui.

tg-Tragedii -

Sofoclp

Pe ucigag. S[-l spunf, Febus -

el -

cdci el

Ne-a poruncit sd cercetim pind-l afldm.

o'Drp

--'1::=

r80 ,|Grdit-ai drept, dar nu-i un om ce-n stare-ar fi

]A-i siktioi pe zei s[ facl ce nu vor.

CORII'EUI/

Un alt gind mi-a brecut prin cap

qi s[ 1i-l spun.

OEDIP

fi-o fi trecut qi vrun al treilea? FIai, zi-l!

CORIFEUIT

Ca Febus inzestrat cu al

ghicirii har

285 E qi Tir6sias -

il qtiu. De-ai s[-l intrebi,

O, rege, el !i-o spune tot ce-a fost gi cum!

OEDIP

La el m-am qi gindit: qi dup[ sfatul dat

De Creon eu am qi trimis

doi slujitori

La el, qi mult md mir cd inci

n-a sosit.

CORIT'EUL

290 Atitea s-au zvonit! Dar vorbe-n vint au folt.

OEDIP

Ce zvonuri? Ce? Eu seama iau la tot ce-aud.

CORIFEUII

L-ar fi ucis -

OEDIP

cum s-a zvonit -

niqte drumeli.

Am auzit si eu, dar nimeni n-a vlzut.

CORITTEUL

pg-o fi fdptagul cit decit fricos qi_o gti

295 Blestemul t[u,

nici va-ndrdani a]l inirunta.

OEDIP

I

pe cel ce-nfruntd" fapta, vorba-l va_nfrica?

I (t" apropie Tiresias.

Bdtrin g_i

orb, este dus ile mtnd

de un copil.)

COR,IFEUL

Dar, iaLd, ni-l aduc pe cel ce pe fdntas

f a,-t--da=n vileag. Lui zeii ii

'

soptesc

Sd afle adev5ru-:f fost urjit

de zei.

Doar el

( I n t r d' r i r e s i tr" : WLi I "" :i, :'E:J $: )

t n

t o e' d r d s

OEDIP

it00 / Tiresias, tu care

toate le pdtrunzi -

$i ce-i iertat a fi gtiut, $i ce ascorrs

Se cade-a fi, gi

tainele'pdmintului

!i-s 6chii

!1 n_u-gtr cerului -

Ci Teba-i azi

orbi, dar gtii

in.greu prdpdd. Stdpine, tu,

30ri Doar.tu.-i poli fi iztaviroi. l1i voi fi lpuJ

Trimigii

mei cum Febus ne-a

-

a spus

povdluit:'

De-acest pirjol

.rroio fi iemeauiti

i_om osindi.

Cind pe-ai lui

pl-apol Ia moarte,

Laios-ucigagi ii vom afla

-

ori surghiun

:|10 lCu-al

I AI

prorocirii tale har s'i tllcuind

pdsdrilor ciripit, alungd-acest

Frdpdd qi Teba

$i lie, mie-mi fii

^Pdcatul

mittuie;ie-ol Ei si-i fii,

izbdvitor, gtergind

ta.

celui mort! Ni-e viaia-n mina

cit poli e ror, ce-n l;;;-;

:rr5 fs-ajuli

mai frumos.

TIRESIAS

2V7

i

t

,

I

(

I

I

I

Eu ll gtiam, dar

OEDIP

Dar ce-i?

De ce lmi eqti atit de abitut?

TIBESIAS

.320 Ah, lasd-md.

s[ plec! $i soarta

Mai bine ne-om ribda-o-aqa, qi

'l

1

-

crede-mi"-

tu gi eu.

I

{

ONDIP

Gregeqti clnd nu ne lflmureqti. Urtt !i-ard!i

Tu dragostea cet[lii

care te-a hrdnit.

i TIBESIAS

lr

Dar qtiu

325 Necaz

cd vorba ta lli va aduce mult

gi ca s[ nu gre$esc gi eu aga

OEDIP

Pe zei, de qtii ceva, tu nu ne-o tiinui,

Ci spune-ne-o!

Noi toti rugdmu-te;n genunchi.

IIBEgIAg

Sinteli cu toli nebuni t Nu voi dezvdlui

Nicictnd amarul meu, mai bine zis

pe-al tdu.

OEDIP

330 Ce spui? lt qtii gi ni-l ascunzi? Ori nu-n,telegi

C[-n chipu-acesta ne tr[dezi gi !ara-!i pierzi?

TIBESIAS

Sd te-amdrdsc nu vreau: si nici sd m-amirdsc.

ln van md-ntrebi, cd n-dm s[-!i spun nimic.

OEDIP

Ciinos ce egti, cum altul nu-il

$i-o inimfl

335 De piatrS.-ai lnciuda-o tu

N-ai s[ vorbegti?

Vrei si te-ari,ti nep{sdtor? Nenduplecat?

278

31r 0

TIBI]SIAS

-Tu:qi-s+ui-c6-te

Cd-n tine-i rdul?

ldg*,!@!%

.tfiqdeai di4-. yt4q rrgq&Jg-rczL

Da! gi mil mai dojeneqti?

OEDIP

Dar cine, cind te-ar auzi batjocorind

petatea

ta, n-ar fi el tare inciudat?

I

/.r*urro. Ce va sd fie tot va fi, chiar de-aq tdoea.

OEDIP

. Atunci cu-atit mai mult se cade si-mi vorbesti.

TIR,DEIAS

O vorb[ n-am s5. scot mai mult. Tu n-ai decit:

Di-1i

drumul cit poftegti silbaticei minii t

oroL 345 Din fire

Cd

mi-am-ieqit, dar i!,i voi

In

spune tot

Ce b[nuiesc

4cel

ochii mei, cel ce-a urzit

s[virqit,

De

mdcar

n-ai fi orb,

omor qi chiar l-a

nu cu mina ta, egti tu!

ci tu,

Ag spune chiar

doar tu l-ai sivirsit.

TIRESIAS

("u

mi.nie)

350 Aga? Atunci t,ti

cer ca rinduielilor

Pe

Sd nu-ndriznegti a-mi mai voibi

care tu le-ai dat sd te supuit De azi,

nicicind i Nioi lor t

Cli"$-!g--jj.-o spurci ping{rito.q, a-e"."e-qti ! .

OEDIP

Neruqinat cuvint ai

spus ! $i oare crezi

355 Cd-ai sf, rdmii nepedepsit?

Te-ngeli amart

TIRNSIAS

In mine-i tarele-adevdr

sl el mi-e scut.

279

"'N

II

OEDIP

$i tu de unde-l gtii? Din rne;tequgu-li

TIRESIAS

nu !

Eu de la tine-l qtiu, cil m-ai silit sd-l spun.

ONDIP

(batjocoritor )

Ce-ai spus? Mai spune-mi-o, cd. eu n-am ln,teles.

TIRESIAS

360 .N-ai in!,eles? Ori poate vrei s{-!i spun rnai mult,

OEDIP

Prea dumirit nu sint

Mai ldmuregte-rni!

TIRASIAS

t Il cauli l,u pe uciga;? Egti ins.u!_! !1!.

I

OEDIP

I

1

De m[ mai defdimezi, s5. qtii c[-ai s-o pIleqti !

TIRESIAS

S[-,ti spun pi ce-a mai fost? S5. te-nciudez mai mult?,

OEDIP

365 Po,ti spune t,ot ce vrei; dar ar vorbi in vint1.

TIRE,SIAS

Tu, fdr' s-o qtii, cu cei de-un singe te-ai legat, Ce ruginos! Nenorocirea nu !i-o vezi?

OEDIP

Te vei cii -

nu crezi? -

de-mi mai vorbeqti a;a!

r Oedip, care se inclinase in fa.ta puterii divinatorii a lui Tire-

pentru ca mai ln urmd s[-i nege

sias, li vorbeqte acum sfidltor,

harul s{u de proroc.

280

TIRESIAS

Nici gind, cflci cred in adevdr gi in t[ria lui.

OEDIP

ir?o Tu? Allii da! Tu insd nu. Cdci beznfl e Si-n mintea qi-n urechea ta, cum ti-e qi-n ochi.

I

lrrnBsrls

'Sdrmane, I tu-mi arunci ocdri qi-nvinuiri

Pe care acum asuprH--ti to,ti le vor zvlrli !

OEDIP

- Tu-n beznl via!a-!i duci. Cum

poli

s{-mi faci vrun r5.u,

',:,'1,5 Ori celor cari lumina zilii-o pot vedea?

TIR,ESIAS

N-ai fost ursit s5. cazi prin vrerea mea -

Apolo e de-ajuns

OEDIP

Ast lucru Creon l-o fi ndscocit? Sau tu?

qi el te-o pedepsi!

TIRNSIAS

s[ gtii I

Nu Creon lli va fi pierzania, ci tu !

OEDIP

980 O, voi averi,

'mflriri, dibace-ndeminflri,

,

dar pizmuiri

Voi faceli viala de rivnit

lStirnilil Al ![rii

sceptru, f[r' sd-l fi cerut,

f Cetatea mi l-a dat, iar azi cl,e Creon, vechi

f

-Prieten, e rivnit. Sd

m[ rdstoarne vrea;

385 Md sap[-n ohip viclean

gi de-asta-a qi tocmit

Pe-acest colcar, pe-dst vrdjitor, un pehlivan

Ce cind e vorba de cigtig e numai ochi, Dar clnd lgi face meseria-i tare orb.

(Lui Tiresias:)

Si ctnd?

2

-

-,

,

28t

I

Roql-"gt culq-l:gi

E 1im1iede,'ti in

g{sit' niqi un cuvint ce-ar fi

orice

om, doar un

fi-putut. Ori tu, "

zSor

Pffifn:Z6evF-Nu

'Proroc SH'Te

d"CzlCgr!:ar

al

p5Sdl-ilot

{ 395 Nici n-ai Iar eu -

{ Al

citit, nici luminat de zei n-ai fost.

Oedip -

negtiutor, netilcuind

pdsdrilor zbor, doar c5-am sosit qi-am qi

Inchis, prin dibdcia-mi, gura Sfinxului.

$i vrei sd m[ goneqti din scaunul regesc?

400 $i lingn Creon tu te gi vezi proldpit?

ispigi-o greu qi tu, qi el, voi doi,

I I I Ve,ti

Pdrtagi la uneltiri I

(Rid,icd arneninld,tor bralul spre Tiresias.)

Ah, tu ce m-ai trddat,

I Te-aq fi-nvi,tat eu minte, dar egti om biltrin !

.i

I

ri

i CORIFEUIJ

Doar c,iuda, pare-mi-se, v-a stirnit -

pe el

405 $i pe Oedip -

ca sd vorbi,ti aqa. Dar nu

De sfad6-mi