ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

......Esercizi I... . IV. . II. ... ... III ..... ... Bezlični glagoli..... .. .Parole composte con elementi latini e gred.. lekcija..... I verbi irregolari: I... . .. ... .. .... V.Esercizi I..Esereizi I. ... 363 Fraseologia...Esercizi I. .. ..Le preposizioni articolate....La preposizione IN. . . ....... .. ... . . .. PREGLED KONJUGACUA . III. lekcija. V. U automobilu . .. II.... . .... _ XLI.... . .. . . . Pass.. . . ..... . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom....Letture: Mantegna.... . 245 Due av... . 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio. .. . XXXIX.......... ... .. .. V. . . 355 ..Le eongiunzioni. IV. ... Banka i mjenjačnica... VI. . . . ... VI.. ... ... lekcija.. .... 256 L'architettura del Rinascimento. . .... . ....... ...... Temi in -e. Lettura: Michelangelo. ..Esercizi I. . ..... . 6. V... ..... . ... XLIX..Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici.. IV... . . IV. ... .... .... .... in -cq-... . ... Esercizi I.. . . . ... XLIII. . . . ... .. . . II... . .Letture: Raffaello. ... ..Lettu282 .. . . ..... ...La preposizione DL .Le parole derivate... ... _ x XI . Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) ... ..... Plurali dei nomi e degli aggettivi composti.. . .. ...... . • ' Letture: Sinonimi. ... . ... .. VI... . ..... I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- .. III... .Gutenberg e l 'invenzione della stampa. lekcija. ...... .. . .. ne).I verbi irregolari: 3.... IV. II... . ...In... lli... ... . XXXVDll ekcija....... . . . . lekcija. .... . ... ..L'elisione e l 'apostrofo..Abbreviature pili comuni. XL. XXXVI......... Na telefonu .. ..Le preposizioni SU e CON. .... . ......Augmentativi.. . . .. .. .. ... . . .. . .. Deminutivi ..... .. Pozdravljanje i predstavljanje .... . .. . Verbi con forme irregolari sporadiche. ...Derivazione impropria e immediata. ....Lettura: Abbreviazioni e sigle. V.Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I........ Temi vari....rem.Luigi Pirandello.. II raddoppiamento o 309 . ..... .. ... Dolazak u Veneciju ... .... . .. .. .. .Letture: Le confessioni di un italiano. . IV... .. ..... 262 XXXV. . O .... . II.I verbi irregolari: 2. V. . . cola indeterminativo.... .. III...... . . . . ... ... .Botticelli.Esercizi I... lekcija. Esercizi I.. .. ..I verbi irregolari: II.. . .. .. .. .. .... . III. . II.Conversazione: Lo studio dell 'italiano.. ... ... . lli.. ..... Temi in -nd-. lekcija.. U hotelu... ... . ..... Vinci.. .. 297 Esereizi I. .. IV. . . ... .... . . .... . ... . .. ...... 274 XXXVII... .. lekcija.. .. lekcija. . II. . ..... .. IV...Lettura: Pittura veneziana. .... . ... Lettura: Francesco Petrarca. ... .. lekcija. lekcija.. . ..... . . .. XXXIV.4 aneddoti.. ..Il discorso indiretto. VL . . ... . . .. lekcija... . ... Na kolodvoru .. ........ . .... ......... . ... in -si. ..La Commedia dell 'Arte. ..... . - Omissione del determinativo.. II. ... .. ... .... ...Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda.. Temi in -gg-o 5. . ..... ......... II....... . .. ...... . . . ......... .. . VII..Uso dell'ruticolo determinativo. . lekcija..... ..... .. ..... Na pošti ... Na granici .. .... .. . .. . ..... . col pass. . . POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA ..... Scherzi di pittori... . ... .. . .. • .... .... . ...... . .. ... 239 XLIV. . Esercizi I.. ......Costrutti infinitiv!..... IV...Esercizi I.. . III.venture del signor Veneranda. Imenice s dva oblika množine.... tV... . lekcija.... II.. . ... Le locuzioni prepositive.. . . III. Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. . . .... . ... Parole composte con prefissi e suffissi.. lekcija. - Le preposizioni avverbiali.. . .... I segni ortografici. .. .. . . lekcija. .VL . . V. ... ......... .. . .e -g-o Lettura: Donatello.. - . Izrazi svakodnevne upotrebe . . . .......I verbi irregolari: Temi in -e... .Esercizi I. .. L'arti.....: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA . .. ... . Esercizi I.... - La preposizione A. . .Pejorativi. .... _ . llI. . ... _ . . IL .. V. ...Lettura: Masaccio. II... Esercizi I. Le preposizioni proprie. i imena od mila.Letture: .. .. Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda. . ... eoniugazione. lekcija. XLII. Passato remoto 329 XXXI.Aldo Manuzio 324 . .. ....... lekcija... . . ... . ... .e -g­ (continuazione).. . .. .... . . _ . . . . XLVI. .... IX. .... . ... ..(Undici casi).. .. akcenta. . .. .... Verbi irregolari della III.. III.XXIX.. III..... . . . ... .. .. 1.. . ... VIn. Letture: 346 XXXIII.. ... . . ... . .. . ..La narrativa italiana del secondo dopoguerra. III. .. . . .. 251 asigmatico. . . .... e l'ane della stampa.. .. IV. -: Akcent i upotreba ... .. III.. . .Fraseologia.. ... . . .. L... . .... .. . lekcija. . . III. . II. • . . . II.Letture: Leonardo da ... vo eoi nomi propri di persona e geografici... . Passato remoto con raddoppiamento consonantico. ... 268 Vita di ogni giorno XLVIII. .. Štivo: COrlando Furioso.... .....l Promessi Spasi.. . . Verbi anomali ... .......... II. . PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E....... . ... . ..... . II.. ... .Letture: II «Don Chisciotte»... lekcija. .. .....Esercizi I. .. . Verbi anomali col passato remoto regolare 2. . . .. . XLVII.... 338 XXXII.. .. . VI. 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1.... .. . 4. 303 Informacije U vlaku .. . . III. ll... ...Le parole composte.. .. Važniji natpisi i upozorenja.. VI.. .. .. . . .. .. .. . . . ... . L'articolo partitivo. 316 ... VII.I verbi irregolari: 3. .. . V. .. 230 .. ... .... rem. ...... .. .... .. rafforzamento consonantico. I verbi irregolari: 7. .. ... ...... .. . ... . Vježbe I.. ... ..La scultura del Rinascimento. .. lekcija...... XXX... .Lettura: L'eco di Balenaia.. _ .. . . ......... II. .. . . ... .... L'articolo determinativo......... .. .. . .. IV. .. .... .. V. ......Esercizi I.La preposizione DA... III. ......Lettura: Giovanni Verga........ ..La formazione delle parole: Le parole primitive ... . . XLV.. IL ... . .Derivazione propria. . Il 371 troneamento. . .... Imenice.La preposizione PER.. . ....... ... X. . . .. .

. . . . -... .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . .. Još o naglasku . . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . per . . . . . .. . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. _ . . . . . . . ... . .. . .... . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. Rastavljanje riječi na slogove .. .. . ... . . . . . . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da .. . • • . .. . . .. . .. . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . • . . _ . .. . . .. . Privatno dopisivanje. .. . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. ... .. .. . . . .. . . . . . . . . con.. . . . ... . . . . .. . . ... . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . .. . .. . . . . . . . . . . su. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . .. . . . . . . 254-255.. _ . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . .. .. . . . . . . . .... . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . ... . . . . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . o _ . . . Suglasnik s . . _ ... . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . ... . . . . . .. . ... .. . . . . . ... .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . . ... • . . . . . .. o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . ... " . ... . .. . .. " . . . . . .. . Rečenični znaci. . ... . . .. .Ljudsko tijelo . . . . . .. . . . . . . . . .... . Bilježenje naglaska. . .... . . . .. . . .. e. . .. . . . . . . . . in. _ . . . . .. 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . . . ... .. . . ' . . . . . . .. . . . . . . .. ..... . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . .. .. . . . . . .. . XII XIII . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . Velika početna slova. . . . . . . . . . . . . . .. . o ... .. . . ... . . .. . . • • • • • . . . .. . . ... . ... . . . . . . . . .. . . Kvantiteta samoglasnika. .. . . . . _ . . . . . . . . ... . . . . . . . .... . .... . . .. Izrazi iz govornog jezika . . . . . a. . . . . . . .. . . . ... . ... . .... _ _ . . . . . .. .. .. . . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . Odbacivanje dočetnog -e . . . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . . .. . . • . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . e. . . . .. ... . . Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. . . . .. . . . _ . .. . .. . .. ... " .. . • .. . . . . . . . ... : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . ... .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . _ . .. .. . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . ... . .. . . .. . . ... . . .... . . . o • . . _ ... .. . . . . . . .. .

.. . .. . . . . . o • • • • • . . . .. . . . . . . .. ... . . . . .. . . . Passato prossimo glagola triju konjugacija. Kondicional .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . .. . . .. • • .. . ... .1 85 274 i slij .1 13 121 1 23. . . . . . .. ..... . . . .. .. . . .. . . : . .. . . . . . ... . .. . .. . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � .1 75... . . .. . . Passato remoto . . . .... .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . .1 1 0 1 16....1 28 128. • • • • • . . Tvorba množine .. . . . . . . Upotreba prošlih vremena . . . .. . . . . .. Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom ... .. .. ... . . . .. . . . . . DA pred glagolima u infinitivu . . . Gerundij . . .. . . . . . .. . : ... . . .. . . .. .. o .. . . . . . . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 .. o • • L'avverbio Uvodna tumačenja .. . . . . . . . . . . ... . . ... . . .. . o • • • . Slaganje vremena .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. . ..177 . . . . " " " " . . . . Četiri osnovne operacije. . o o o • • • • • • • • • • • • • . . .1 79 1 65.. . ... . . . . • • • • • • • • • • • • • • .. o o • o • • o o . ... . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . • • • • • • .. .. " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . . . . ... ... . . " " '" . . . . . . . . .. . . . Nepravilni komparativi i superlativi. . .. . . .. . . . ..1 59 36-39.. 223-226 . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . konjugacije . . . . . . . . . . . . .. Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . . .. . . . . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58.. . . . • o • • • o • • 23-24 • • • o . .. . . o • . . . . . . . . .. . . . . Slaganje participa . .. o • • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . Futur prvi i drugi . . .. . . . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne .. . . . . Nenaglašene lične zamjenice . .. . . . . .. . . .. XXXVI-XLVIII) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..1 24 177. .. ... . . . . Indikativ prezenta glagola II i III. . .. . . . . .... . .. .. . .. . . .. .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . . . . .. konjugacije . . .. . .. . " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . .. . . . .. . . . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. . ... . . . . . . . .. . . . . . Partitivni član . .1 68 1 73.. . .. .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . . . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . .. . Upotreba kondicionala . . ... . . o • • • • • • .. . .. . . . . . .. . . ... . .. . .. . . . . 46 169. ... . . . . . . . . . konjugacije. .1 23 1 55. . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 .. . . o • • o • • • . . . . . . . Imperativ. ... .1 88 1 82... . Neke osobitosti glagola I. . . . . . . • • o . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ... .. . Označivanje datuma i sata . . . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. .. .. . . 1 85. 174. Neke nepravilnosti imelJica . . . . . . . 1 96-200 . . . .. . . . . .. . . . .... .. .. . . . . . .132 179 1 2 1 . . . . . . . .. . .. . '" .. . .. . .1 94. .. . . . . . . . .. . ... .. . Množina pridjeva .. . . . .. . . . . . Neupravni govor. . . . . . . .. .. . .... . . • • • . .. . . . o • • o o . . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) .. . . XIV XV .. . . . . . . ... . .. . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . . Pokazne zamjenice i pridjevi . . .. . ... 73. . .. . . ... . . . 1 76. • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . Prilog o . . . Nepravilni glagoli (v lek. .. . . . ... .. . .. . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . Upotreba glavnih i rednih brojeva.. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . ... ... . . . . . Izravni oblici ličnih zamjenica . . . . . . . .. . • .. . . Prilozi mjesta. . . .. . .. ..... . . . . . . . . .. • • • • • • .. . . . A.. ..... . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . .. . . . . . . . . . . . . Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . . . . . .. .. .130 52-53 " .. . . .. . . '. . .. . Pretprošla vremena. . " . . . . . . . . ..... . . .. . Konjunktiv sadašnjeg vremena. . . . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . .. .. . .. Konjugacija povratnih glagola .. . . . ... . .... . . . .. . . ... . . . • o o ... . . . ... . . . .. . . . . . .. . • • • . .. . . .. Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. ... o • • • . . .. o . .. . . . . . . . Particip Imperfekt . .. .. . . . . . .. . 42-44 43-44 107. Konjunktiv u glavnim rečenicama . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . .. .. . . . . Opća teorija o glagolu . . . . . .Upotreba člana (osnovna pravila). . . . . o • • . ..1 66 1 66. Futur u odnosu na prošlost . .. . .1 4 1 • • • • • • • • . . .. .. . . . . . • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. .. . . . .. .. . . .. . ... . . . . . o • . . .... . . .. . . . . vremena. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. ... .. .. .... . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . 0 • • • o ' 203-207. . . . .1 57 1 26.. . ... .1 0 1 187-188 1 36.. .. .. . .. • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99..... . . Upotreba prijedloga DI. .. . . . . . . • • • . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). ... . . Pridjev buono. .. . .. . . . .. Posvojne zamjenice i pridjevi. . . Konjullktiv prošlih vremena .. .. . . . . količine . .. . . .1 37 146-149 1 49. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • .. . Načinski prilozi . . . . . .. . ... . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . 60.. . . . . .. . . . . . . . . . . : Upitne zamjenice i pridjevi . o • • • • • • • • • • • • . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija.. . . . . Ispuštanje određenog člana.. . . .. . . . . . .. .. .. .. .... .. .1 5 1 1 1 1. . . . .. Imenice s dva oblika množine . . . ... . ... . . . . . ... . . . . . .. . . o o • • o • • • • • • o o . .. . . . . . . . . . Indikativ prezenta glagola 1. . . .. . . . . . . . Zamjenica Il pronome . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . Naglašene lične zamjenice . . . Adverbijalni izrazi . . . . . .. . . .1 77 1 87. . . . . .. .. . . ... .121 130.. . . Pasivna konjugacija «il si passivante» . .1 29 1 29. . . . . . . . .. Tvorba komparativa i superlativa.. . .. .. . . . . . . . . . . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .1 43 15 1 . o • • • • • • • • • • • • 1 38.. . ... . .. . o • • • o o . . .. 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . .. . ... . . .. . .�' . .. . . . Bezlični glagoli.. . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . .. . . .. . . . . . . ..1 70 1 70.

La preposizione . . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . .. . o . . . .. • . . • . ... _ • • • • .. . . . . . _ . . A. . . . .. _ . . . . . . o . . . . • • • • . ... Adverbijalni prijedlozi . . . _ .. . . . . . . . . .. . . . Zavisni veznici . • _ . . . . . • • • . . . _ . .. . . . . . . . • . . . . . . a. _ . . . . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . Prijedlozi SU i CON. .. o . . . .. . . . . . . . • • . .. . . . . o .. • . . Prijedlog PER o • • • • . . " .. . .. . . . . .. . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . .. . . . da. . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . . . Derivazione impropria e immediata . . • • . . . DA pred infinitivom _ _ . .. . con. . .. . .. _ . . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi .. . . . . .. . .' . • • . .. . . . .. . ' Prijedlog IN . _ . . . . . .. . . • . ... . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . ... . su. .. . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • .. Prijedlog A Prijedlog DI . o o o • . . .. . . . . . . .. . . . .Prijedlog Padežni prijedlozi di. . . . . " . . . . . _ . . . . . . • • • • • • • . .. . . . " • . . . . . . . . . . . . . . . .. o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. . . . • .. . . . • • o . • • o ' " o • • • o .. . Le parole derivate . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . XVI . . o • • • • o • • • • • • • • o . o . .. . . . . Derivazione propria Prefissi e suffissi o . • . . per . .. • • • • . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. _ . .. . .. . . . . .. _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI.

Č.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. ć. U· oba sustava postoji. Samoglasnici e. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). kao i o izgovoru preostalih suglasnika. I \ I. Talijanska abeceda ima 21 slovo. u. j. govorit će se u daljem izlaganju. h. . o. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. z. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. d. Talijanski samoglasnici i. kao što je poznato. t. v. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. l. š. l. n. O svim tim pojavama. lj. a m. još i 9 združenih slova. ' m.· d.ž. g. f.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. b. dakle. k. dž.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. e. v. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. b. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. nj. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. t. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. . r. đ� e. od 30 znakova: a. n . f. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. s. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . n. i. donekle i r. p. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). 3 . l. izvan abecede. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama).

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. Sl (da)� cio (ovo). gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. il viadotto (vijadukt). u. iza 50. . -a v�cchio. npr. Praktična važnost razlikovanja slova i. bUQno dvosložne riječi. može biti dug ili kratak. percio (stoga). lafunivia . Pravilnije je. niti). nika.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. .strah.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. mali kolac). C). accfnto circonflesso C). (v. ia (1' oblio . .. -a noioso. . u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . . parQle zucchero. a taj samoglasnik. npr. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. volto (okrenut) . Treći tip naglaska. u bilježi sa Hl . la paura (strah). Tako su npr. aiuola [ait}Qla]. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). Luigi (Vjekoslav).U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. to su većinom sastavljene riječi. gia (već).Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche).dodatak).anCora (još). piu (više). pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . Napomena. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. tuo (tvoj ). ali (na otvorenom ffi (kava. U ovoj gramatici. -a dosadan. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. pi�de. ono nikada »oštri« naglasak). gredica) miei [mi�i] (moji). ne. kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . pero (ali). Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. cUQre. ne (niti .v6lto (lice. kavana)percio (zato). vendere). 10. kao što će se vidjeti u § l l . la patria (domovina) il trionf (trijumf). u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. compito (zadaća) complto (savršen. -Ina star. lekcije. fluidan).U transkripciji se polusamoglasno i. piuolo [pit}Qlo]. bilježi accento acuto ( ') . Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. naime. . (lijeha. kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. il frigorifero (hladionik). još i pri rastavljanju riječi. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. ovo onaj. superfluo (suvišan). npr.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. Napomena. ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). višesložnih riječi na -lo. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. I 11. omladina).zaborav. -a bUQno. npr.3 2. vi-o-li-no itd. . Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. gra-tu-i-to. Uostalom. l 'appendice . . pravila). što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. nadoknađivanje. uglađen). na ovaj način: tri-an-go-Io. tada se. " Napomena. -a piano grazieJ voZenti�ri noi. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . noga talij an ski bijel.ak�en� i k?d _ . tzv. la gioventil (mladost. Na primjer: il triimgolo (trokut). pia-no. obraz). (kočić. scendete itd. mio (moj). npr. i to u prvih 30 lekcija. osim pri samom izgovaranju. ne . buo-no. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. tj . m6strameli (pokaži mi ih). ak. I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. da se na svako zatvoreno e ili o. Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. koje treba rastaviti ovako: pie�de. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno.) 12 u dodacima. npr. su-per-flu-o. .I:'. u višesložnim riječima. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. medutim. perche _ . kao la tavola. la citta (grad). koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. il baule Međutim. -a -a dobar. vi koji? ovaj. gratuito (besplatan). tuoi [t\}Qil (tvoji). piano. [t}]. § 1 2. slučajevima (la paura . tf cirkumfleks. medutim.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. otoka. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. npr. La (tamo). Kvantiteta samoglasnika l . odnosno prividni dvoglasnik. I polusamoglasnik. cuo-re. Iz istog razloga bil eži se . riunire o (sjediniti). koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). il violino (gusle).� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. lo u kojima pada na treći slog od kraja. j1u ido (tekući.proučeno. oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. To su tzv. u. il bauLe (putni kovčeg) . -bra neutralan. otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara.·. Ta se pojava zove hijat ili zijev.

nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. il pavimento. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. lunedl. gn. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. il corso. nika. la citta. lasda). most. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se.. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l. <. la itd. cosi.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. npr. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. biva kod navedenih štokavskih akcenata.fticile. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd. per._- samoglasnikom. akcentiranog sloga.ilf rancobollo. il colore . difficile. dlffidli. sc) . difJicile. K r a t k o. il caffo. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. Npr. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. bilo da su naglašene ili ne: e. chi. ne misli se. replicirati) (atmosfera) (predati. laparete. r. dakako. n. pravda i sl.il. figlio. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. la casa.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. Napomena. kao što je već istaknuto. 2. l 'anno. To. sunce. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. dfsprez zare. il la giardin 2. u kojima suglasnici l. 4. l a sera. anciullo). tona. . kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. osobito oni na kraju riječi (f acfli. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o.lafintEstra itd. la nQtte. prenositi) Suglasničke skupine.dove.ena. nuovo.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. samoglasnika u jednosložnim riječima. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4.�i-a-co l 'e-sta-te . r): se-gre-to bo. dakako.jilcile. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri.j amiglia. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. la tavola. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. la ghirlanda. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. nQstro. n. m. nQ. b�llo. il ttEmpo. il popolo. iegno. il ftErro. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . kao što to. napok on. il vi$o itd. zima. brutto. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. inttEnso. odnosno: noć. m. kazati . izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. ogni. npr. perchi. npr. il monte. · ' 3. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. o.perdiito (izgubljen).non.vQstro.

q(u). rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. Rečenični znaci . accf!nto grave. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. te apostrof upotrebljava 15. s. Q. i na kraju retka. Q. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. često u naslovima (il Ministro. 17 .l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. kod geografskih imena (la Russia. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. Veliko slovo piše se na početku rečenice. osim kod zareza. kod vlastitih imena i prezimena.u. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " .. i DoJmati. jevima govorit će se u samoj gramatici. il Prf!sidente del Consiglio. Prema tome. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. g. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). z. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . 2. o]. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd.. no ne i fonetsku vrijednost. t?.. vježba. nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. zatim �. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. ll]. i. il Rettore). a s l ovo h uvijek je nijemo. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. To su e. Prema tome. bilo pojedi�ačni bilo združenih. e. . la Sava. o. il Lago Maggiore). zvučno z [zeta sonora]. » « 7. 3. ch. pokrajini ili gradu (gli Italiani. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . i Milanesi). 14. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. c. u fi. la Francia. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. u ovoj gramatici sa [�] . Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). . �. i Croati. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. il Tevere.prema 6. . l hrvatskom. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto.

" i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . s osam pri e na:vedenih slova abecede.'" . doduše. dovoljna je za praktične svrhe početne nastave. gn [nj] i sci [š].alijan k. [s] i [z] odn. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). sc. - 2. ' .' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ.' _ 0 vn jMno .Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. abeceda . Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. gh.' -• -. (dz] u mjesto slova nl. una Z itd.: �:. ' nazi II . L Talijanska . [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. Ojetti.. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. devet.Ovom broju treba pribrojiti združena slova.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. . [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . • � • t - r Slova . Združena slova izvan abecede �una lov3 . a slovo h je bezglasno. kao što već sam naziv kaže. . koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. [riL H�] (�:]. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. a .Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. . u nekim tuđicama (npr. una b. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. [ �] 18 19 I . ���� �. Tuđa slova upotrebljavaju se.rr: ijanski -d mw.a. ci. . . . Bixio)..' 1..1 Tal. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). <dfe gi aeea i d t Napomena 2. vr ftaii ošl - � ""'"- . Glasovna analizatalijanskih slova. dakle. o. grafički sustav od samo 22 znaka.i" ' . u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. ali su obično muškog roda: il cappa.urzivnim) slovom (b. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. itd. xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. Slov.. međutim. 1 'ics. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . Imena združenih slova sva su muškog roda. [nj]. To su združena slova gli [lj]. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. ch. '.. e. [dž]. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i .) ili se ostavlja dvostrukim...� . Tuđa slova �. gdje su. D o � �� " . kako je prikazana u ovom pregledu... _ � ' . kojih ima. . Nedostatak od osam znakova pokriven je. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i).

o [e. con j.congiunzione . o označeno je ortofonskim znakom [�. se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. -za (mornwrio.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' .::: . accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. i ženski: (il) genere maschile. l. (il) plurale: . . 20 21 . vac. . POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v.:g � cons. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost. f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e.escLamazione . .le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . adv. muški emminile.sillgo/are .. u talijanskom s� jezi� . a po članu se (il) singolare. tj. Q] .in sftnso fig urato . u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e.v�rbo intransitivo . za razliku od hrvatskog.prepo�izione . § 10. la tavola (stol) . .qualcuno . To znači. simpatia).::. označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). u I. (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš.qualcQsa . To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora . nekoga nešto jednina prijelazan glagol . Određeni član označuje pobliže imenicu.::. 6].mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko.::: . (il) genere f . uvodnog dijela). odnosno pogrešan.v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. odnosno naprosto »knjiga« o . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«. o]. Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle.) adj. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. Za oznaku naglašenog a. onda ortofonski znak [�].::: . na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. o v" pl. . o nalazi trećem slogu od kraja.pronome .aggettivo .. Akcentuacijaje provedena ortofonski. ima samo dva gramatička roda. prpo qcn. ecco exel.l hbn (knJlge) .avv�rbio . .maschile . �]. slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. sg. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. prn. (JUirno ili Qttimo. palira). tr.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna. qcs.eccetera . (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina .plurale . -t. u]. .

o izgovara zatvoreno.) svako se naglašeno e. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . 10ro. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora).Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. Izuzetak čini L�i. gli intellettuali (intelektualci). ujak ništica. kat planovi. lekciju). rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. onda se upotrebljava oblik il. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura).: Tko je došao? . Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . essi. 23 2 la stanza le stanze 22 . zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. gl 'ltaliani. Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. esse) postoje i naglašeni oblici: lui. U oblicima lične zamjenice (egU. U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. Npr. lei. stvari i životinje ženskoga roda). lekciju)2.On. essa. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. XIV. noi itd. V. Chi e venuto? . stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . gl 'intellettuali. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd.Član il (pl. Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. essa. u množini Loro S0l10 (v. Č lan lo (pl. Prema tome. . međutim. . pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . tj . koje se izgovara otvoreno. slovom s iza kojega dolazi suglasnik. S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . uz oblike gli impiegati (namještenici).Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak .Lui. Ako. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. stvar jesam li (ja)?. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl.

non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima. so11. Gli ombr�lli . �i . Voi non . Di che colore e l '�rba ? E verde. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. Noi non Essi Questo libro . i ja mor� učiti. (questa) e u �a pe�na.di cattivo umore. taj . jer ne(s glag.o sano.umore. non e 'e. . Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::.-!rdi e anch 'io . Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . Zdrav je.spettacolo. . Si. teatro.libro e giallo .Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika. . 24 z�ro. e 'e il sole. Danas je ružno vrijeme. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: .stanza.neri. Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. ci sono. . non c 'e dubbio. Si�te cont�ti ? NQ. v 'e. opera. nalazi se ima. nego međutim. e b�l tempo. E t. Napomena 4. Tu nervoso. .albero. nego crn.piano. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. to cQsa e questo? (Questo) e un libro. ono danas tako zašto. Essa strani�ra. � vježba sumnja učenik. rano kasno mnogo također kada ovaj. Che c 'e ? Sei malato? No. tu.boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. i�ola.) ne da ali. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. lo e tu .b�llo. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. nije zelen. .ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna.aula. universitario V. 25 . non sono malato. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola).Croato. ju Napomena 3. Quando allora umore. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . što se dogodilo? albero e alto . nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. U izrazima e' e.poveri.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. . .tardi. tamo). ovo onaj./taliani.. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. . Ova je kuća visoka"i lijepa.casa e bassa . Je li stol zelen? Ne.libro. . Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. Vod. L 'abito bruno. On nije bolestan.abito e nuQvo . Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. vociibolo.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . . g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. non . IV.stud�nti.

- Neodređe �im članom un(o) (jedan.a tvornica stroj. spettacoli. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 .(L') penna ora A tako i: . a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji.drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . Zasad . un allegro zingaro (veseo ciganin). pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: .un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. Te �eljna pravil � o . stato una . una cara amica (jedna draga prijateljica). Poput određenog člana i neodređeni član . Napomena 2.(lo) .un un . jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . un (za muški rod) i una (za ženski rod). uno Zlngaro. l ') uno .glup razlog (argument) . un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu.(la) un' .čudan govor .un bUQno spettacolo . To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke.(il. a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. un capP'Eilo . Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). neki). . kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. unCa) (jedna. (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. un argomento stupido (glup argument). bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . . rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška. . dakle. To je prikazano . Nap o me na l .un. plural od un libro. un 'amica.dobro veče . Značenje tog� člana. samoglasnikom. Prema tome. III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. neka) označuje se osoba . u tabhcI: Međutim. Na primjer: abbrica ulla J una macchin.dobar dan .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima.(jedna) jedina prilika .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . uno spettacoio glasi naprosto: libri. . v (nekI) SeSIf. član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih.

? Koliko je .uccello.studente_ Ho -Jratello e . 28 lo sono . zar imam? imaš li (ti)? itd. Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti). Su questa tavola c 'e . J. . 29 .spropo�ito.cco . In questo esercizio c 'e .ombr�llo. Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici.�ezione jaci/e. . .grande giardino. Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. . . . su). L 'aquila e . Abito in .casa a tre plam. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . . do drugi put drugi dan 10 I. La casa ha . QUofobbriche. da .II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. (esso) � �. In questa citta c 'e . .altro giorno. . ? . Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan).altra volta. . Quanto fa . mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine.sorella. b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. una (jedna).i:tnicaj abbrzca. a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. s�tte vocaboli. ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: .

Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. ali nam se drijema. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi .) piu denari ? Essa . paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. lagan posao. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. Tu non . Pridjev pari Gednak. Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. a zatim neodređeni član: I . osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad).una nuova penna stilografiea. teška pogreška. visoka kuća. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. siromašan ciganin. Essi .molto sonno.sonno. dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju.(2. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. · neparan). VI. nije nam hladno.II. bogat stranac. zanimljiva vježba. lekcij u. lijepa predstava.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III. pridjev ima redovito oba roda.grande (velika) . znatan dio pridjeva završava na -e.molto dafare. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. ) freddo ? . veseli učenik. sg. blijeda djevojka. velik most. muški ili ženski. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv).molto da leggere. !tn lavora dijficile (težak posao).(2. dragi i dobri stric. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. Non . Za s veučiliš nu terminologiju v. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. ) sete? III. pl. Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . Tre e un numero dlspari. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. ali ponekad može stajati i pred imenicom. ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . UlI ragauo cattivo (zločest dječak). pl. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). Questo ragauo . L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. - Lezione t�rza IV. Tu . stari prijatelj . lijep grad. .(2.ragione. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . zelen otok. vozna karta.verde (zelena) . 2 l .

Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan.) Na primjer. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. trattorie. .Za plural na -ci v. il t'čma . nastavak jednini naglašen (-io). Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. XI. . međutim. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. suprotan l f· 4. upotrebljava bez člana. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. 3 .2. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l .le. l' . 33 . Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. mijenja se množini u -ii. Na primjer. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . i: la trattoria (gostionica) . (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. la via (ulica) . 4. laf armada .le vie. la riga le righe l(il bottega crta 5 . 32 Tako npr. tema perivoj umoran problem drama Napomena. kad je bez atributa.(ljekarna) . U jednini se imenica Dio. ujak obronak rodni 5 .poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano . Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. le) Na primjer: - .le f armade. lekciju. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. la monografia (monografija) � le monogra fle.Ako je.7 l "� � " f: I . Na primjer: stric. intelektualac koristan 3.

Ova zadaća nije teška. 20. (Jedna) zelena šuma. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. Ova je kuća malena. radio) (due scrittoi) . Ill. To j e 2 l 2 I 2 . a ti imaš (jedan) plavi šešir. le persone gen rili sono simpatiche. (Jedna) zanimljiva lekcija.. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). .Una piccola conversazione. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. 9 = ? 34 15 . Ja imam (jedan) smeđ šešir. Che ora e? Sono le diciQtto. II. ESERCIZI I. ali udobna. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. 1 1 . (Što vidite u našoj dvorani. 1 3. Mali razgovor ..Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. il tC(ma e lungo. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. Napomena 2. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. . Napomena. Questo albf2rgo ha una sala ampia. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v..7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . Un pOf2ta celebre (slavan). 1 7.le pareti sono alte. Un numero pari. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. kraj. Il roman?O interessante. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. Un anno infelice. . 1 6. Četiri je (jedan) parni broj. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. Un e�f2mpio utite. 15. (Jedan) veliki pj esnik. Un gi6vane signore. Questo e$ercizio e utite. 6.. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. Questa ragazza e gi6vane. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu..nova knjiga. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . 8.) To je (jedno) moderno kazalište. 9. La signora Borf211i e moltof elice. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . Un tf2rna interessante. Questa poe�ia ef acile. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. ) (e altri oggf2tti). predjel odmor šetnja zadovoljstvo. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . V. II pae�e natio. Sest i osam su parni brojevi. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. veoma još.

međutim. di questo libro 3. . Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. Kao što se vidi. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . Genitivo: la bellezza di una regione IV. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. . una. 3. tj. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. di una leiione 3 . 37 36 . Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . 6. a questo libro 4. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. 4. a una lezione 4. No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. U X. kod) i nekih drugih prijedloga. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. stoji bez prijedloga. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. o ko jima će se govoriti u X. a rasporedit ćemo ih.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. da questo libro 1 . 5. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. . O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. . 6. ili je imenica bez člana. questo libro 5. . dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). . Na primjer: . prema shemi latinske deklinacije: l . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. ali nikad nema pred sobom član.'!:. una lezžone 2. una lezione 5.. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. Da bi se. Uzmimo dva primjera: 1. - Lezione quarta il siK. iz praktičnih razloga.Ti prijedlozi. ali ni to ne uvijek. . od. 2. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. lekciji. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . nego ponekad uzvik Qh. . questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte .

Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. La pronuncia dell 'italiano efocile. Il primo giorno della settimana e lunedi. tj . pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. ) la mattina (adv. . pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. Gli altri giomi sono: martedi. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. a. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. 4 1 . venerdi. . Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. ). dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. samo što je bez člana.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. giovedi. Izostavljen je vokativ. str. lo . ogni mercoledl e venerdi. U to m se slučaju prijedlozi di. mercoledi. ma quella delfrance�e e diJficile. la. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . 39 38 . Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. koj i je jednak nominativu i akuzativu. sabato e domenica.

Stričeve novine. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. dobro«). -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. kod futura v. za bf:llo i quello lekciju IX. lekciju II. . Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). 1 30 . B l . dovere. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. 99. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. Sveučilišne dvorane.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. bUQno v. 60. la penna stilografica. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. ci sono. Na stolu se nalaze dvije knjige. dfEvO aiutare mio fratf:llo. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. Vrlo je kasno. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. biti po­ trebno što (komu) IV. il giorno. 41 . Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. osobito modainih glagola potere. Stoga će se reći npr. str. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. 20.prigodom tvorbe priloga v. Treća stranica knjige . Tvornički je strojevi. -re. lo z'ingaro. što se nalazi . Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. il lavoro. . -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. . sentir battere (čuti kucanje) itd. nije me strah.. Učenikova vježba. u gradu smo sviđa mi se trebati što. Početak godine. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. napomenu na str. U štivu »Dani tjedna« (str. za kraćenje riječi uno. II tappeto e sul pavimento. pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. sapere. upotrebljavaju se . str. kod infinitiva povratnih glagola v. ci stoji određeni član. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. str. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . signor ingegnere). volere. lekciju. -re . Pozdrav majci. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. 40 I U pogledu zvjezdice v. . 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. doslovno *»za znati . 46. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. a zatim u množini: la pagina. - knjižarama i u knjižnicama. sati. o kojima se govori u L lekciji. Život cigana. l ' opera. 2. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . La sera hQ molto daf are. II. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. infinitive mitive drugih glagola. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. str. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. 1 82. Sul pavimento e 'e un tappeto. III. lo studfEnte. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. Potreban mi je odmor. Prijateljev poziv. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. l 'a1bf:rgo. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). Obronci brda. il giardino. la settimana.

On je čuvar kuće. 3. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. Essa e molto camoda. . Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. 2. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. voi i 4i. Oblici tu. Oblici io. budući da se sve manje koristi oblik ella. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike.) l. Vi imate pravo. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. l�i ona. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro.) (s glagolom u 3. Ona je vjesnik prolj eća. . � Lezione quinta U ženskom rodu. On nikada ne zaostaje. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni.Pas je domaća životinja. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. Lastavica je ptica selica.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. drugu osobu. 4i ustvari znači »ona«. V. Vi ste vrlo ljubazni. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. Il mio orolQgio cammina b�ne. l. . esse one. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. esso. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. O tome će biti riječi u XIV. i II. osobu) Oblici treće osobe (egli. lekciji. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. 2. ella ja ti Vi (za jedn. . Plurale Lora hanna ragione. lekciji. pa oblik essa služi za osobe. oblici koji služe kao subjekt. On je vrlo udoban. Moj sat dobro ide. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. 4i e molto gentile. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. S i ngol are 4i ha ragione. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. prema tome. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. lora oni. Oblici L�i i Loro označuju. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale).II cane e un animale domest'ico. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. tj . Lora sono molto gentili. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. 2. noi. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. one. a Loro za više osoba.Oblici eglino (oni) i ellena (one). = = Napomena. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. licu jedn. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. licu množ. ona 3. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. E s s o non ritarda mai. tu. osobu). 43 . pa su se zamjenice 4i. 3. a Lora »one«. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. 3. 2. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. Vi imate pravo. essa itd.

je i u prvom licu jednine.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. secondo. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. . superanD. Oblik Loro . restare (ostati). pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. . te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. superare. Vo. (telefomrati).. fo. pomalo iščezava iz upotrebe. Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». .(no�iti). (svršiti). Voi non avete paura. Loro non hanno palira. telefDnare. koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. prima.:na�e fDno. Loro devono restare qui. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. primi. Vedo che Loro hanno molto daf are. a kad je govor upravljen nekolicini. (nadvisiti. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. azutare (pomocl). (stanovati). . telef - - .i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. -e itd. abitare.i (s glagolom u drugom licu množine). come vedo. bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. kao što vidim . Vi imate). 10 tele arrivare (doći. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. -i. činiti). sperare (nadati se).· : ·.rtare . iD abito. \' �e l korak dalje. npr. a druga dva obhka Vo. co. dolaziti). .rmare (oblikovati. prema rodu i broju: primo. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije.i si�te. Voi dovete restare. maturare (dozrijevati) . ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. Vedo che Ella ha molto daf are. come vedo.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . - Vas nije strah. 4i non ha paura. Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . upotrebljava se radije oblik Vo. (vraćati se). rito. qui. cantare �pjevati). Ella d�ve restare qui. «dare». .: J.i avete). «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. iD termino. terminaTe. iD sitpero.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje. -a. koji su vrlo česti. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano.l . . io vado .. . Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse.1.i. come vedo.· :. impa�are �naučiti). premašiti). . prime. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn.mprare (kupiti).

volgare prost).Da quando studia questa lingua? 1il .) nosite. . . Vi (sg.volgannente . spfiro di f are un salto in Italia in primavfira.E Lfiž ? Non e 'e male.utilmente .Dove va ? . Vi (sg.male. bfine.raramente . Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. f ebbraio. dicfimbre. e . La prima stagione dell 'anno e la primavfira. .BUQn giorno. agosto. ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . signor dottore. Ti ne ostaješ. luglio. La lingua italiana e faeile.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. loš). .largamente . prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . On ne kupuje. bfilla e melodiosa. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. signora. Prevedite na talijanski: .) se nadate. Ora siamo in ottobre. l 'autunno e l 'invfirno. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. Essa comincia in marzo e termina in giugno. Oni stanuju. Mi pomažemo. On daje. Ona uči. possibilmente. Qh. giugno. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. Ti ideš. grazie..) nosite. . L'invfimo s.Studio l 'italiano da sfii mesi. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. novfimbre. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. . On stanuje. a od cattivo (zao.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. Imaš li knjigu? Učite li? ll. maggio. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. Mi ne dajemo. l 'autunno.Ostalo o prilogu v Napomena. . aprile. Mi se vraćamo.semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak.Come stal Grazie. Oni ustaju. - 47 . 46 BUQn giorno. Ti se nadaš. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente . Mi idemo. settfimbre. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom. Se tutlo va bfine. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . ottobre. II lekciji XX.dare ai n�rvi (a qcn. Vi (pl. proizvod polje.particolamzente lako korisno prosto osobito I. davvero? . marzo.

VI. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. koji se upotrebljavaju s članom.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. daci moraju (devono) šutjeti. Ana voli Elviru. la SPfZia. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. Milanoje glavni grad Lombardije. Anna ama Elvira. il Garda (Gardsko jezero).III.no e il capoluQgo della Lombardia. la bflla Firfnze. Ostavi na miru psa. Franjo je prijatelj Aleksandrov. Erna poklanja knjigu Veri. il VQlga. 3. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo.. la Sava. član u mnogim slučajevima može otpasti. Ako se.. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). 2. Imena planina.Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. Francesco e amica di Alessandro. Ja učim svaki dan pet sati. medutim.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika.. potrebno je o tome znati nekoliko pravila.. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. Kasno je. le Alpi (Alpe). L Vlastita lična imena (i . međutim. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. il Tevere (Tiber). bilo neodređeni član. l 'Aia (Haag). Kako. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. D 'inv�rno egli vive a Napoli. la brava Carolina (vrijedna Karolina). Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. Zaista? A mi idemo sutra u kino. �mma regala un libro a Vera. . Zimi on živi u Napulju. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). aja moram još skoknuti u grad (in citta). S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. Karlo studira medicinu. 48 : i 49 . rijeka. kontinenata. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. la Mfcca. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). . Kad profesor govori. il TricQmo (Triglav). Ako se uz vlastito ime nalazi atribut.

Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. la Toscana. ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. Raffa�llo. Ako je pred prezimenom vlastito ime.ho comprato le scarpe. Treba. ona. Tiziano kaže i il Boccaccio. Tako se. Pokazni pridjevi questo. [ 'Af rica. tutta Firtfnze i sl. Carducci. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). f . la Lombardia.Dante. tutta la mattina cijelo jutro. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. gli S Qrza. i vini di Francia (francuska vina). il Tiziano. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. Međutim. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. 6. Ako je predikat pobliže određen atributom. il Pascoii. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. tutti questi argomenti svi ovi razlozi.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. treba reći: tuttd. (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. EleonQra Du�. i BQrgia. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. tutti i nQstri libri sve mi. il BuonarrQti. e pro fessore di lingue i sl. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). Tako i prezimena u pluralu: i Medici. 9. Colombo. jer su to prezimena. Tko je autor »Novoga života« ? Dante.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. Napomena. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) .še knjige. non hQ tfćmpo. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. 7. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. illa (onaj. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. Michel1mgelo vlastita imena. dobiva obično neodređeni član. l zaIsta.l i� rQpa. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). uz Boccaccio. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. jer je ovdje objekt točno određen. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. la Serao. ova. 10. Upotreba partitivnog člana nije obvezna.Budući da su. npr. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. vivere in America (živjeti u Americi) . tutto un mese čitav Gedan) mjesec. (Che cosa e . perche 4i non porta il cappfćllo? . . Prema tome. -a (onaj.. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). la stQria d '/talia (povijest Italije). član se izostavlja: Grazia Deledda. la Francia. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. ovo) i quel/o. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. colpa non e tua. a u drugom u množini. io vedo c(rtque finfćstre. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . 4. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). S. il Carducci. le poe$ie di Giovanni Pascoli. il Sanzio. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). osim toga. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . -a (ovaj. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. Roma. ona). 8. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. egli e (uno) scrittore. Matilde Serao. Pascoli. . Carlo e un ragazzo. Mazzini. hai la tua penna stilografica?. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). ? ) . . Bruno ha libri interessanti. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . nedjeljiv predmet. la Duse. cio): tutto il giorno cijeli dan. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . t/talia. Tako će se kazati: Garibaldi. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. Verdi.

i' 52 53 t ·. tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. Na primjer: = io comincio . On jede malo mesa i mnogo povrća. . tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. ne ho. a u talijanskom pridjevom.. Napomena 2. seljaka i studenata. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. contadini e stud�nti.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. non ne ho. imam (ih). imamo (ga).{J 'glagolima na -ciare.' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . ne abbiamo.. itd. Ne.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. borovice i palme..'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. ' 3. Si. -scare zadržavaju grleni glas [k]. ginepri e palme. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. -giare. konjugacije Glagoli na -care. broj ili mjera određeni. . Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. ' 2. tioi cerehiamo 'voi cercate '. . NQ. . (nedostajati). Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. e' �rano soldati. gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . I . [g].Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. Ne. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. NQ. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. . pagare (platiti). [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). Vi pijete mnogo vina i previše likera. opera. -sciare nepčani izgovor [č]. non ne abbianw. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. . Bilo je vojnika. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . nemam (ih). -gare. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. Ako su količina. Neke osobitosti glagola 1. radnika. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom.Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). upotrebljava se samo prijedlog. nemamo (ga). ' .

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. vivono notevoli . Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. Svaki se.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. . pred a ili o): 62 63 . qua�i tutti italiani di nazionalita. UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. konjugacije Talijanski glagoli II. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. . . b) temere (bojati se).vedere). io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. queUe. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. credere (vjerovati). invece. cadere (pasti).ni�ola. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. Glagoli na -cere. ili je naglašen nastavak (prendere . a dijele se u dvije podvrste. con la �vizzera. I' Arno e il Tevere. dakle. infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). con l' Austria e con la Slovenia. konjugacije sprežu na isti način. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). vivere (živjeti). tj . dakako. To vrijedi. l' Adige. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. gruppi di minoranze stranil(re. vendere (prodati) . -gere. specialmente a oril(nte e a nQrd. i m. za sve tri konjugacije. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. portano il nome di Appennini. Nastavak se mijenj a. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. nelle zQne di confine della penisola. tuttavia. mettere (metnuti).

Kako se iz navedenih primjera vidi. spedire (poslati). . . voi .o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. Tako npr. ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). Npr finire : io . Loro) essi cap-ise-ono (esse. . un miliardo. . upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. U milleduecfinto označuje godine 1 200. partire (otputovati). » ili jednostavno «nel. Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). dormire (spavati). b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. « prevodi se «nelI 'anno . Kod glagola III. npr. crescere -" (rasti) i dr. . Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. . A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. . . a umro je 1 32 1 . ventuno stati. . sentire (čuti). . upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. . Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). �i) io cap. 3 ottobre 1977 (3-X-1977). . Brojevi un milione.ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. . dati prednost čemu). . do 1299. progredire (napre­ dovati). . 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). noi . pulire (čistiti). ventun lettere. konjug. due miliardi di kune. .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. osobito kod nepraviinih glagola . . tu . (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini .Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. egli . . upotreba ovdje još nije ustaljena. . finire (završiti). Lf2i . s raznim glagolima. « ili »godine . ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. essi . 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . pre ferire (najviše voljeti. . 65 . Loro) »U XVII. . jesu imenice. convinc� e (uvjeriti).ise. . tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. . . . . kod drugih vremena i načina. U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). . un bilione (bilijun) i sl. ali se može dati prednost oblicima ventun libri. stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». Kad iza njih ne slijede manji brojevi. . U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. Roma. . i sl. Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. piimgere (plakati).

Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika. do 1 375 . u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. Prevedite: XIV. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi. trentuno. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif.!ci e mf. fino il quando? dalle nQve alle undici vf.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt .Deset dekagrama kaže se talijanski un f. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. . U XVI. stoljeće je doba Dantea. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. Djeca spavaju u zipci. . In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. il venti itd. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. II.f.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. . al) od 1 3 1 3 . VII.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . il due. . quindici .� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf. ji .(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. .!??O chilo (di qcs. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno .!tte meno dif. kao i minute i sekunde. 1 304. 66 . da fino a che ora?. 1374. Napomena. Petrarca se rodio (nacque il) 20. un anno f a tre mesif . Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. Boccaccio je živio (visse dal. VII. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. . Parini i Alfieri. . ) ittf. a umro je (e mori il) 19.!??O litro (di qcs. a oggi a Qtto Qggž qui. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. ) . . Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja.!??o sono le Undici e un quarto vf. Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. stoljeća jesu Goldoni. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. Ali će se i reći: Qggi e il primo.) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. On ima dvadeset ijednu godinu. s�i . Mi napredujemo neprestano.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). dvadeset dekagrama due f. I bambini (avere) paura dei medici. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. označuju se ovako: e l 'una e mf. . u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . il cinque. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. Urar popravlja satove. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. italiana. . Predstavnici književnosti XVIII.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf.!tti itd. Petrarke i Boccaccia.!??O sono le dif. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. godine.!rso �giomo a mf.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua .!p. Machiavellij a i Tassa. La nQtte (portare) cansiglio. . Essi (credere) di avere pQchi �bagli. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt.!tto. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo.

sono le Qtto meno di�ci. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. C' e pQi una t�rza lancetta. viden lo portiamo = nosimo ga. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. lekciju) 8. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). tj. da tavola o da appendere. d' arg�nto. si ferma.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. di nich�lio o di altri metalli. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. Essa sUQna al momento voluto. (usporedi V. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. Esso sUQna le ore.nosio. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) .hvalio. sono le lindici e un quarto precise. hvaljen guardato veduto � gledao. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo.vidio. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. Sul quadrante cop�rto di vetro. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . nošen . L' orolQgio puol essere d ' Qro.on je postao slavan . pili piccola ancora. XII. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. ma segna s�mpre l' ora precil?a. le m���e ore e i quarti. da polso. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. altrimenti si ferma. che ora e? Per favore. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. gledan . Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. lekciju) bio 68 69 . puo essere da tasca. L'orolQgio si carica.

) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ scritto . -a st.hQf atto ..prodao sam . -e sit. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere.:i e siamo partiti. -a tu st. -a egli e stato 4i e 4i e . drugi s ave re. -e smo bili..dao sam .hQ mangiato .završio sam .očistio sam io sono stato.hQ ažutato .hQ venduto .stavio sam . pod b.(po)jeo sam .uzeo sam . (Primjere vidi malo niže. b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere. noi sianw stati. .sono andato .radio sam 70 7l .hQ preso .goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re . -la s am bio.Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.:te stati.učinio sam . esse sono state Loro .naučio sam .sono caduto .:i stato. . .poslao sam . essa e stata .ušao sam . essi luumo . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.(na)pisao sam .kupio sam . : .sono entrato . . -la sam imao. -e essi sono stati Loro .hQfinito . a tako i sam glagol avere.hQ visto hQ veduto .hQ camminato .hQ dato . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja.sono diventato .hQ imparato .hQ comprato .postao sam . esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao. .hodao sam .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom).. -a st.:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.čitao sam .vratio sam se .hQ llćtto .pao sam .hQ spedito .hQ ap�rto .: dare . bio. -e sit.:i e sianio arrivati. -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju. Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.hQ [avorato ..otvorio sam .hQ puZito .hQ messo . -e voi sit. -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ.sono ritornato .išao sam .pomogao sam .

tj . .hQ progredito . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere.Quando si e addorm. tu ti sfti levato. kad stoji sama. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati. živioje. intr. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. intro lavorare 1. intro a ol1dare ff 1. tr. . intr� crescere J. . sasvim normalna pojava . jeziku: . 2. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). noi siamo arrivati). . . Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu.umro sam .entata ? Loro si sono levati. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2.entato ? Lei si e levata.Quando si sono addormentate? vedere 1. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. tr.Quando si sono addorm. 2. tr. započeo je time da .ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. vivere): canta re 1. . 2.sono nato . nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2.napredovao sam . non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . (dosi. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. -a io mi sono addormentato. . .sono ntQrto . tr. intro vivere 1.sono rimasto . Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. tr. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . u našem stajati iza participa prošlog (što je. međutim. intro . . noi abbiamo capita). tr. tr. intro noi ci sWmo addamzentati. tr. . bez imenice.entati? Loro si sono levate. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio .finire J. Koju knjigu hoćeš? Hoću onu.Quando si e addorm.sono partito . 2. .otputovao sam . završili smo).: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. 2. onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. -e voi vi sl�te levati. 2. io hQ portato. tr.p rog redlre partire nascere modre rimanere . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. io sono arrivato. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1.rodio sam se -:.

Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće.quel quadro .Kao zamjenica. stip�ndio.cchio que[[ ' (un) b{. . Apri . Pomogli smo djetetu. kad stoji pred imenicom.. Questo esercizio e molto utite. . . quelli.:. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. quadri.lbero si trQva in un b�l giardino. Otvorili su vrata i zatim ušli.lle navi I I�Ola l '�le V. occasione per te. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'.ll ' le quelle b{. Učinio sam pogrešku. . . .un b�ll ' armadio .llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. Kupio je novine.. strappi ai calzoni. Očistili smo odijela. . 74 · 1. ingegno. . riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.ettere.iJ azzoletti. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . armonta. . . jinire. . stato un . . Vi ste brzo napredovali. . alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica.. . armadio.' " alb�rghi mancano di ogni comodita. Mi sono preso (dobio sam. 3 . .Ha dei . Jučer smo kupili dva lijepa odijela.. . Zatvorio je prozor. giardino .con noi. Približili . mi smo zaspali. Ponašali su se pristoj no. . quelle. cantare. . spettacolo. . Onaj stranac ni Francuz. progredire. armadio .i guanti ? Il padre ha bevut. . On je jučer otputovao. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino.ll ' gli queg/i (due)b{. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. cadere. . Hai trovat. prendere. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati.quelle opere ESERCIZI . I nQstri conosc�nti sono arrivat.i�ri.: »uzeo sam si«) un . quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. arrivare. (ha chiuso) In. Slušala sam pažljivo. legao je i zaspao.i due esercizi.quello scrittoio . - Qcchi. . Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. aleune. una .Ha degli Qcchi veramente .(alcuni) b�i quadri . 2. concerti.quelle case . . . . m.quegli scrittoi . Generefemminile la queila (una) b{. Prevedite: Mi smo se vratili na selo. ?Jćro.gli sp{. .lla le quelle b{. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio.Non aver paura: e un .lle ) I nave l' quell ' (una) b{. una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. . . Stanovnici onih država nisu Slaveni. senti re. insalata. rujna. nego Poljak. Quell 'a.VQglio acquistare uno di . Quella ragazza e assai gentile. U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. . comperare. .quei quadri . Danas sam mnogo učila i pisala.Verra assunto (bit će priml jen) con un . . Onda dolazi ispred imenice (quel libro. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo.(alcuni) b�gli scrittoi .i I I cane lo queilo (uh}b{.(alcune) b�lle opere VI. Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. quella.per Fir�nze. .ccm I l aIbero Ho cercaJ.Quel ragazzo ha un . . Ništa nismo čuli. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica. pulire.quella casa . (b�llo).l quei (due) b{. u službi atributa.in b� giardini.(alcuni) b�gli armadi .!). Daranno (dat će) diversi . Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. .una b�lla casa . Quello strani�ro non e arrivato..quel!' ojie ra . Non mi piace . Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. . . andare. I. Maria e andat.una b�ll' opera .Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . (quello).due bicchi�ri di vino. scrivere. . dosi. (bUQno). animale.al conc�rto. . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. vendere. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 .un b�llo scrittoio . ii. U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{.(alcune) b�lle case . Abbiamo copiat. I pridjev b�llo. . . smo se s velikim strahom. Pregled tih promjena: II. Quell 'orolQgio cammina b�ne.queII . . 75 .Vivono in .quegli armadi .un b�l quadro . Umjesto neodređenog člana un(o).

Vic�nza. il Lazio 1 3. il Veneto.Ven�zia Giulia 8. Tri�ste Bologna. Što je rečeno za veznik e. Latina. la Lombardia Verc�lli. Sal�mo. 19. Iglesias A cinque regioni .. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Bergamo. Novara. economiche e culturali. Asti. II Trentino-Alto Adige 7. Pescara. Pe�aro. Siracu�a. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . T�rni. Gorizia. il Veneto 6. vrijedi i za prijedlog a: ad amici. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. Macerata Perugia. dell 'Umbria?. Rovigo.. Varese. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . Imp�ria Ven<:zia. O�meo AQsta Milano. Verona. Agrig�nto . Forli 20. il Trentino-Alto Adige.. Ferrara. · la Sicilia e la Sardegna..) A quali regi. Pistoia. Bolzano Udine. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. la Puglia 17. Matera Reggio Calabria. Alessandria. la Sicilia 4. Si�na Ancona. Ascoli Piceno. n Friuli. Brescia.citta principali: Pal{rnw. Taranto itd). Lucca. Belluno. la Sardegna Trapani. Taranto. Co��nza. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. lmola. Cbi�ti. le Marche l l . Pavia Genova. Cagliari. Spoleto Roma.. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. la Ven�zia . [ 'Umbria 1 2. Sp�zia. Rimini. MOdena. la Ba$ilicata 1 8. gli Abruzzi 1 4. a loro volta suddivi�e in province e comuni. l . Brlndi�i. Piac�nza. la Calabria Avellino Bari. L' I t a l i a m e r. 15.. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta.. Parma. Fro�inone.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Rimini. Lecce Pot<:nza. sa e: ed egli. la Liguria 5. l 'Emilia-Romagna M�mtova.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Catania.. 77 76 . la Campania 16.. Messina... il Pienwnte 2. Padova. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. la Toscana 1 0. MOdena. Cremona. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. Arezzo.. Caltanissetta. Imola. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. la Valle d'AQsta 3. FQggia. il Moli� Pisa. 9. Vit�rbo.. Savona. Livomo.. Trevi�o Tr�nto. Benev�nto. Sassari.. tj.· Ravenna. Reggio Emilia. Ri\:ti AqUila. Giulia. Como.

.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale).). ragazzi! Maria. ). je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. �� .predikat . za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. Akuzativ. Dok se prijedlozi in. Dakle. na . ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. a dolazi obično član. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. :: � ta.šumsko drveće (drveće šume) U IV. di. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . per: nella seduta di i�ri dječaci. prijedlozi per (za). prij�d ? zi�a con. - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in.. dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. l (col. označuje u talijanskomj. . oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col.eziku prijedlozima. ). ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . � . Međutim. � . Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. con gli = (pel). tj. npr. . i treba ga posebno učiti. � = = � x. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. per il == (pei). nego ponekad uzvik oh.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. . tra '(između) i drugi. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. con.' d. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. oca voli sin (objekt . tako npr. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. od . u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. con i = (coil '). Kao što je već spomenuto. Tako se npr. o se .ed�je mjesto u rečenici. koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku.aJucl obl�ke del. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). kad se nađu uz određeni član. s rukama). npr. knjigom. naime. . l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . Ovi se prijedlozi. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. � . prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. del ltd. kao objekt (il complemento oggfEtto). COl). odnosi naše deklinacije. : gli alberi del bQsco . VI. Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l .subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. fra. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . na prvo . prevodi se na talijanski. su. con l ' = (cogli). con il = coi. andiamo! andiamo. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. Na pnmJer: . ali nema nikad pred sobom se zarezom. su uvijek stapaju s određenim članom. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . idemo ! idemo. dječaci! Marijo.kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj.

dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. 81 .>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. dovere (morati). (htio). abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola.col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. voluto . Prema tome. .lo si�do = ja sjedim. već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. io mi siedo = ja sjedam. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena.Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. . non hanna valuta partire.. dovuto (morao).Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. Napomena . ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). . volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. saputo (znao). kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare.

Ako izađeš. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. . Ona se nalazi uz tkalački stan. Kad je lijepo vrijeme. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. ma noi non (l!. quanti anni fa? Ella. t 'hanno delto ? . na kojemu je brdo (il pettine). ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. tesso per te soltanto. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. . (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . Završetak je u stilu romantične balade. . . Giovanni Pascoli I. purtrQppo. pjesnik u svojoj mašti po. idem u ured pješice. što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. partir da te? Piange. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. brda (na tkalačkom stanu). lo non (uscire) mai quando piQve. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. II.Mio dolce amore.. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). E non il sUQno d' una parQla. non sono stato in vaCanza. solo un sorriso tutto pieta. come una vQlta.2 Piango. L' anno scorso. Muta la spQla passa e ripassa. . a ne tramvajem (e non in tram). III. del pettine ogloblje . non sQ: in questa tela.olere). . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. piange . dosjetljiv). 7 domliro spavat ću. MQrta! Sl. 83 82 . (Da la) mattina (a la) sera. (A il) tfErzo piano. 4 la cassa . mQrta! Se tesso. sotto il cipr«sso. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. . Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. . (Su gli) alberi. ma voi (pote re) restare. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. (Con il) q�rno. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. . možeš kupiti novine. Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. e le dico: Come ho potuto. Noi (dovere) andare. se non (dovere). Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. Pridjev muto ponavlja se tri puta. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. . Spesso ifunghi sono velenosi. suzama. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. koju je volio u mladim danima. . • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. La bianca mano lascia la spQla. Perche non sUQna? E piange. s'e strettal su la panchetta. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. (In le) camere (di l ') albfErgo. (Su l') ultima pagina. come. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). dolce mio b«ne. istočnom dijelu pokrajine Emma). l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . accanto alfine ti dormiro7 . . . Vado (da l ') orologiaio.

le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. 1 . Evo. novak. nekoliko izuzetaka. . ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. -i za muški.. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. Neke imenice na -a muškog su roda. a imenice na -a ženskog roda. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. međutim. 4.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. sistem problem aksiom poučaK.Imenica U cinema (kino). Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. tema la sentiizfilla la reciuto. regrut uhoda. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. Ima ih prilično. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT.. a potječu najviše iz grčkog jezika. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke.Lezione undicesima il giornalista la giornalisto. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža .-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. tj . Napomena. .Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI.

a druge nepravilne. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. «leggere». konjugacije. pak. riječi auto. Neke od tih riječi već su spomenute u III. raditi) neki ubrajaju među glagole I. konjugacije. veličanstven kroničan telefonski l . ad kemijski j. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. -ofago. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. foto. radio. tovar skut zadaća. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . kraj kazna razgovor. j otogra jia. Prve tri su skraćenice od automObile (f). Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. Glagol dire (reći. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. Izuzeci: teret. 5. 2. a drugi na -ci. lekciji.Kako se vidi. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. konjugacije. 87 86 . a ti se oblici također upotrebljavaju. a u množini muškoga: gli fchi. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). «dire» Glagol fare (činiti. Ubraja se među glagole III. paket smokva luk. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. kao i neke druge: il fllologo Riječi. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. radioj on'ia.

Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl).ri ha piovuto ma Qggi f bt. neposredno ili posredno. npr.>trgovačko poduzeće«. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . Tako npr. re fai l a Faccia l'elettricista. Rusa terminologi pojedinih struka. mahom kulturne termine. -ista. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. mikco-.�?o della televi�ione. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. a prije XIX. u ovom slučaju na talijanski. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. osobito naših tuđica na drugi jezik. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati .. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao.l tt. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. .ghi� lt. -ija. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. Na taj način. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. lprodotti chimici . Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. ali nisam mogao. i razne prefikse i sufikse kao: atom. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . _). . bibliof"ll. »promet.. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji. ali nismo dobili odgovora. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. Riječ je još u XVI. sono una ba� importante dell'economia. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika.rto di stasera. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. nekritički primjenjujući ditta.ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«.. -ura itd.lla a milcchina. Nijemci i drugi. a tu su još i klasični jezici.mpo. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. prema potrebi.. Talijani. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni... od koj ih smo također primili. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. Novaci su stigli u voj arnu. u prošlosti jezici rj eđe posredovali. a tako neo-. sinteza. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. do jezika velikih. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. ante-. Se non ci vado sUbito f accio tardi.. nego su često ušle posredstvom drugog jezika. vijeka putem talijanskog. latinski i grčki.. Engleza..Care leggere dire fi. udaljenih naroda turcizmima. Molti artisti sono diventati celebri per mt. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. dotičnog stranog jezika.. II mio collt. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. nazionale. promjene i u obliku i u značenju. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. Che mestit. (nulla di nUQvo). trgovina«. demo-. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .

oblik »bruto težina« . u drugu moguću krivu adaptaciju.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . Ipak smo mi zadržali.) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. a u treću pravilni talijanski oblik. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento . stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. umorismo. vjeroj atno prema njemačkom. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. monello deposito bagagti ipotesi (t) .zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. vessare. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj.

razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a .io temevo L'IMPERF�TTO - U III. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana.. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena.io vendevo . a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. međutim. slijede postlipno u idućim lekcijama. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). : � . govorasmo govorili smo). -e-. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. Dosad smo upoznali passato prossimo.parl-a-vo .i . Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. - Lezione dodice�ima Glagoli II. imperfekt je živ oblik. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: .io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . prošlo trajno vrijeme u našem jeziku.iofinivo . = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2.iofinisco . prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. vendere. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . f Professor govoraše (govorio je) glasno. U talijanskom jeziku. Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . To ne vrijedi za talijanski glagol. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. temere): vendere prendere temere . koji odgovara našem perfektu. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. koji stoji ispred nastavaka.iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. konjugacije.. konjugacije s naglašenom osnovom (npr. tj . Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. kao i prOšlih vremena uopće.io apro . Drugim riječima. -i-. prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. avere ima nastavke II.io prendevo . Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan.

Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). . Enrico e (cosi) studioso �ome Guido.) . Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. . stragrande. strajelice. jer tu postoj i uspoređivanj e . l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. . koji se tvori pomoću priloga (cosi) . npr. . počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. 2. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. quanto (toliko . pripada u tu kategoriju. La Sava e piu tunga della Drava. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). Viktor je pametniji od Karla. To je pravi superlativ. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). Sono certamente piu contfnti di noi. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . Napomena 1. Sava je duža od Drave. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 .kupiti. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. -issime za množinu) .. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. kupovati skočiti. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. come (tako . vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. . . Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. koliko). Sigurno su zadovoljniji od nas. dva pridjeva itd. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. predmetkom stra· ( veoma): straricco. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. bez ikakva uspoređivanja. Torino . Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. skakati (za)početi. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. . : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. . Npt . Roma e piu antica di Milano. . komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). . (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. Guido ha piu denari che amici. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. Prvi član komparacije može a red riječi.

Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio.1 a cui (= al quale) prema kojemu. . . Napomena 2. . Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. .Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Provfrbi . . E piu focile criticare che creare.9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor. esse. Il t�mpo sana ogni cQsa. S�i ne la terra fredda. Chi nulla ardisce nulla fa. .PQ e . U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. savršeno lijepe pjesme.duro . Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. Bio je (imperf) jako zadovolj an.� solingo osamljen. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera. Gli agricoltori lavoravano nei campi. . . Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Dolomiti su najljepša brda Italije. . Dopo il fatto ognuno e savio.argf!nto. CQsa rara. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .volpe e .Qlio e . To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. E giugno lo ristQra Di luce e di calor. cQsa cara. . I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile).cavallo e -f -hrro e . Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. Što ste radili (jare.2 pargoletto (piccoletto) sitan.7 de la (= della).Qro e .prezioso . per la citta.calda . Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda.acqua. .O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX. Egli anda va a f are una I. . Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera.grano e . Ogni promessa e un debito. . Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla.lungo . Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. Vidi i malo niže! .legno. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. .matematica e . Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior.geografia. . lekciji. član) izložbi. U ovom gradu ESERCIZI I. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti). HQ piu vQglia di bere che di mangiare. Ill. . i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. . Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 .utile -fiori.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6.difficile .Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.9 negra (= nera). majušan.5 rinverdi.6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada.estate e .3 venniglio jasnocrven. . E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. nemam znanaca. Triglav je najviše brdo Slovenije.scaltra .Tevere: Qrte . Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. noi.Naslov ove male. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana. S�i ne la t�rra negra. Vidio sam i Karla. a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. I Pianto antico (Starodrevni plač).leggf!ro . II.cane.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione.cane. Nalivpero je vrlo j na (a + IV.primdvfra.8 percossa e inaridita. passeggiata per la citta. Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu.

mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». ili egzaktni). 1 . I' odorato. prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. I gatti hanno una vista acutlssima. Chi non puo parlare e muto. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). Con le dita noi tocchiamo. glagol essere u futuru mijenja o�novu. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). str. : �ako se vidi. Chi non Qde e sordo. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . str. V. 99 . ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. i . 182. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . Con gli orecchi udiamo. tu parler -ai . I za povijesni postanak talijanskog futura V. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. Col naso sentiamo gli odori.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. l' udito. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . 427- govorit ću itd.avro). ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. Appendice.) 7. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo .1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co.

Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere .terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. Glagoli dare. Napomena 2.vorro Kad budem naučio lekciju.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO.pred potere vedere . Se avro t(!mpo ti scrivero.dodaje slovo cercare pagare cascare . Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1. avr�nno padato .cerchero .]. budućnosti. dakle.d budem mogao.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. f aro. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. Pomoćni glagoli. Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi. avro' dormito PQco la nette scorsa. pis.verro . prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. Danas je vrlo pospan. sarD arrivato itd. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. i III.Glagoli I. Futur od dire.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. konjugacije andare . Kod nekih glagola II.at ću ti. vjerojatno je jutros otputovao. 101 .sapro . - V erro da te quando potro. sara probabilmente partito stamattina. -scare zadržavaju grleni glas [k. konjugacije na -care. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere . vjerojatno je prošle noći malo spavao. -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3.avro i glagol I.potro . doći ću k tebi. .comincero .caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. - Ako budem imao vremena. 1 00 Non l 'hr trovato in casa. Nisam ga našao kod kuće. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi.vedro . staro.paghero . f are glasi diro.andro. -gare. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. [g] u svim licima. -giare. ..

majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 . Na primjer: il pro essore j .la cUQca .la nUQra . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja. dužd · junak .la dQnna .odvjetnica .la pastora .grofica .predsjednica .l 'avventora stalan gost .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .slonica .la dottoressa il dottore lo studfćnte .pjesnikinja .mala djevojčica . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.sobarica .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .ravnateljica . nevjesta .Antonija .barunica .snaha.mačka . kućni miš miš lisica.la tigre -trice: .studentica .la J attoressa upravitelj 3. čovjek suprug zet kralj . 4.la scrittrice . I oblik la l�pre (zec.la baronessa barun il barone princ .la #ntora bojar il traditore .supruga .djevojčica .l 'istitutrice .la duchessa vojvoda il conte .la dogaressa .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .kuharica .la mafćstra 5. .la pro .učiteljica .l 'attrice .žena .la cagna .gospodarica branitelj.la contessa grof .la Jinunina .kraljica .la regina .SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima. -trice izdajica il nutritore .la pittrice .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore .Tef J e antessa .AntQnia .la leonessa .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .la pavona (-essa) .vojvotkinja . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.la presidentessa predsjednik . -ica f fessoressa.la signora . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .veleposlanica .la sfćrpe .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .la pro essoressa J profesor odvjetnik . lisac maj mun.la moglie .glumica .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .svećenica .la precorritrice -(di)trice.slikarica .Ivana .la ragazza . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore . žensko . . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.l 'invaditrice . Isto se opaža i u našem jeziku.lavica .vučica .kuja .la bimba . muško muškarac.la lupa . lekcije.l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.žena. još i ove imenice: il pastore .la principessa il principe pjesnik .stalna gošća il tintore .la poetessa il pOfćta svećenik . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.la nutrice hranitelj .gostioničarka .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.la gatta .la camerifćra . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.la traditora. Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .kobila . Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.spisateljica . -ica osvajač.la studentessa student il presidfćnte .paunica .odgojiteljica .duždevica -junakinja 2.princeza .hraniteljica 1 02 zmija štakor.la dif enditrice . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .la gru . osim već spomenutog dottore .upraviteljica 6.la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .pastirica pastir l 'avventore .dottoressa.la direttrice .gospođa . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.la cavalla .l 'ucciditrice .doktorica . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu. Iznimka: il pro essore .profesorica . jedan za muški rod a drugi za ženski. -ica ubojica prethOdnik. -ica posjednik.la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .l 'ambasciatrice .

Siguran sam da ćete se zabaviti (sg.kobila . costitu�ndo un autentico. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica.la noce . ali ćete se i umoriti.la castagna . Tutto cio. ja ću biti vrlo daleko. il maiale il nwntone. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. arabe. il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. Vidjet ću. spagnQle.) otputovati sutra? 1 04 ° .la p�sca .da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. normanne. napisat ćeš sadržaj. lekciji.situata al c�ntro del Mediterraneo . Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. Ako budem stanovao na selu. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . obrađene su u XI. il cavalla il PQrco. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak.la mela . La Sicilia La Sicilia .farancia II. bik. janje jarac gusak la pecara la scrrd a .la pera . doći ćemo večeras. dove non c'e lavoro. knnača .ovca . siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. svlt:ve. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). Imenice na -ista. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica.la trvia. l 'agn�llo il cap rone. krmak ovan. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. 105 ESERClZI I. Non c'e piacere.la prugna. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. bit će ti hladno. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . il fleo (smokva). neću se tužiti. il capro.la vacca . tuttavia. neli' arte. bit ćete mimi. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie.). konj prasac.la cavalla . nećeš pobijediti.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. ili laj emmina del t9pa . romane.krava .la capra . Ako budeš bježao od napora. m. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). 8. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. riguarda quanto l' uQmo ha compiuto.guska . Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. il bue lo stallone. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica. cartaginesi. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. Riječ araneio može također značiti plod..l'Qca 7. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta. Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica.prasica. la susina . jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia . vol pastuh. Ako se ne pokriješ.1 'albicQcca . IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. il papero . nella stQria.koza . a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. kao i neke druge iz te kategorije. -ida. angioine.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . il lampone (malina). gr�che. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). Kada dođete u Rim. linico. illustre mu��o di impareggiabile completezza. Hoćete li i Vi (sg.

ja. Comunque la Sicilia si guardi. podijeliti oporost.) L noi 2: voi 3. rasijati razasuti. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. Vi mi vi oni J Vi one lo lui.agrumeti. Međutim. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale).Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. milenij razvijanje. jedinstven padina. . egli. ono ona.. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . esso essa. doviziose. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. mene.di tipo sub-tropicale. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. tu 3. trpkost oštrina žega neusporediv. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. . Una vegetazione ricca. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. ona. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. si guardi. I�i. Ella (2. . njemu itd. dei mille e mille. . uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . mi. essi Loro (2. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale).� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. noi vol loro Loro (2). . si add�nsa sui divi dei cQlli. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. 106 107 . dativu i akuzativu ličnih zamjenica.) esse } ja ti on. naime u genitivu. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. �i (2). lekciji. jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati.

a lui. Abbiamo parlato di 4i. . one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. Jako sam zadovoljan s njime. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). neanche. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . Rekao mi je da će doći večeras. Non ven-a neanche l�i. 6. noi 6. lord (Loro) 2. loro giocano 6. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. 3. . Non posso venire con Loro. Bile su one. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. . esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda. no i di noi a noi 4. a me 4. Sono molto cont�nto di esso. Moj je pas dobar čuvar kuće.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. 109 . ona je šutjela. . Ne mogu ići s vama. tonica e atona). bez glagola. . ili se pak nalazi iza glagola. nemmeno. Neće ni ona doći. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. . Chi e ? E l�i. od mene -on .Zamjenica esso (pl. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. . Ona nije htjela govoriti. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. 4i non ha voluto parlare. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. da me 1. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. 2. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. da loro (da Loro) oni. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). Chi e stato ? Siamo stati noi. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. da noi nas nama nas od nas 1 . naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. - 6. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. - Tko je došao? On.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. 4. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. Govorili smo o Vama. primjerima l�i (ona) i lora (oni. Dok su ostali govorili. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. pravilu morao stajati nenaglašeni. di me 3. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. saino kod 2. odnosno iza riječi anche. lfli sUQna lui l�gge. ona svira on čita. Tko je bio? Bili smo mi. oni (one) se igraju l. Tko je? Ona (je).

sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. non prendere ne uzmi itd. Onje prvi opazio pogrešku. ali se upotrebljava i Ella. J l ' U množini se. la. obliklAli prevladao je kao izravan oblik.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. . gli. molbu (pomozi mi!). Ovaj je dar za vas. dbbiano). Danas. Nervozan j e kao ja.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica.essa ­ essi . 1 10 ' . međutim. savjet i zalazak sunca!). lAli je u stvari neizravan oblik (tj. stoljeću. Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. oblik za kose padeže). Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . i to u skladu s pravilima 111 . elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. Ako se to pitanje promatra povijesno. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. gli. "lice slano. D�vi regalare una copia anche a l�i. . počet ću ja. . jetite našu obalu!).elleno odgovaraju danas oblici'egli . kako smo već napomenuli. te. On je pisao meni. Napomena4. a ne za njih. tu. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. dotle su egli. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. Se io J ossi te . f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. . dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . ella. · · = = = non avere. tu oblik akuzativa me. eglino. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj.).esse. le. . Se non cominci tu. . a ne tebi. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . a takoder i o njemu. Ja se često služim rječnikom. comincio io... stoljeća naovamo. noi. e '. lekciji: 2. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. osobito u pismenom priopćavanju. oblici u ostalim kosim padežima). Se avessi t�mpo come te . U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. Questo regalo e per voi non per loro. ne imaj · ne govori. .ella -eglino . poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!).

f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. Siamo to mati una settimana prima di loro. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. Stamattina lui e venuto da me. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. se odmah liječniku. oni putuj u zajedno. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. L . lići invece e partita per Firićnze. siate. a oni sutra. E l�i che ha f atto questo componimento. si alzi . a ne tebi. Tko je došao? On: Ona govori meni. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . siano. upotrebljava se za to obično futur. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . in citta alle etto e tomera. ESERCIZI . abbiate. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. abbia. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. On putuje večeras. Na primjer: Andra. non io. II. Uzet ćete taksi i uputit ćete. .siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. - Sia. 112 - Oblici 3. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. ap pena sara terminata la con er�nza. prezenta. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna.

Osijek. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. romani. Non avere (voi) tanta Jretta.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. IV. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Šibenik (Sebenico). ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. bizantini. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. La Croazia e uno Stato unitario.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. indivisibile. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. esecutivo e giudiziario. Italiani. economici e politici. musuimani. italiani. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. di luglio 20°. di gennaio -0. religiosi. S tato nazionale del popolo croato.784. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. Karlovac.conta fino a 120 membri. On čita rado modeme časopise. c 'e ancom t�mpo. germanici. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. L' altro ramo .265. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . Bosniaci. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus.7°. per il resto ortodossi. već za nju. e stata sempre complessa. Zadar (Zara). dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. Leggere (L�i) questo articolo. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). Il resto e costituito da Serbi. protestanti. secondo i dati del 199 1). A ove knjige? One nisu za njih. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Religione: per la massima parte cattolići. Questo confine marittimo compende circa 930 km. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. democratico e sociale. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. Cechi e altre nazionalita. Ungheresi. veneziani. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo.« Vidio sam njega i nju . Lingua ufficiale: il croato. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. la Serbia e il 1 14 Montenegro. ortodossi e islamici. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia.karte? Za nj ih. determinata da antichi contatti e influssi etnici.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . cultura1i. La situazione geopolitica della Croazia. Altri centri: Split (Spalato). 1 15 . Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). Rijeka (Fiurne). Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze.

di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. odnos je obrnut. je. znamo iz XIV. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. .TONI U trećem licu.ra) di me di te di lui (ne) (on . di lei. međutim. PRONOMI PERSONALI A. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. U genitivu. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . di loro postoji i jedinstveni. nenaglašen). - Lezione quindice�ima njih I. 1 17 . on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . uz naglašene oblike di lui.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . Ići će s nama i Marijini roditelji. koji odgovara našem ga. ima dvojake oblike. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. . se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. . essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. di l�i. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. nenaglašeni oblik ne.

Što setiče dekliniranja oblika esso. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo. (Ella. Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. .Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . 1 18 119 . Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. -e. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. I . f Ja pers.PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. u prethodnoj lekciji. mi Carlo mi ha tele onato ieri. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li .Le): Dativo: sg. . Napomena 2. Karlo mi je telefonirao jučer. odnosno Li . Chi ti ha detto questo ? Li. vidi napomenu 3.le. (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me . Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. -a. pl. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri.i.Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). .

Obećao sam joj lijep dar. Mislim da ću ih danas vidjeti. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. loro Ho mandato loro deifiori. Non la vQglio incomodare. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Pročitao sam (ih) sedam. dakle.sg. Illa pers. pročitao sam ih. Poslao sam im cvijeća. sg. li ho l�tti. IIIa pers. kaZati.. le Credo che le vedro Qggi. *Loro ho seritto. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. Vidio sam ih stotinjak. Ia pers. pl. 2. koji dolazi uvijek iza glagola. NQ. li. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. 120 121 . Ne. dolazimo do ovih zaključaka: l. avete sentito ) . Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. pl. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. Oni nisu nikad sumnjali u sebe. ". 3. pl. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. nismo ih donijeli. Da. sg. nego: ho detto loro. La. IIa pers. Poslao sam im svoje bilješke. (maschile) gli . Quante aut01iWbUi. niti *ho Loro detto. Accusativo: sg. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. ni:m le abbiamo portate. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. Neće se. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. abbiamo veduto. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. . ne mogu ga vidjeti). i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. Neću im smetati. nego ho scritto loro. Izuzetak čini oblik Loro. (femminile) la . Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). Illa pers. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. Nisam te vidio jučer na koncertu. . Neću je uznemiravati. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. Bilo bi. On me očekuje večeras u klubu. pl. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . li Non li w(glio disturbare. loro Ho mandato loro i miei appunti. ali nenaglašeni oblici (Lo). li ehiamero io). a zamjenica iza njega (npr. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. dakle. Illapers.

di se 3. Oni proširuju svoju vlast. I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. . Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. lekciji. 1 22 �??i necessari. mi. 4. . U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. 2. mi. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. lo mi chifdo. di te. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. . Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. voi stessi). a nze. Gosti (upravo) dolaze. te stesso. nastavci: (učeći . a te. 4. Ona se previše hvali. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. di me. S vatko poznaje sama sebe. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. Nisu znati sami sebi pomoći. ti. Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. si 4. . -i. -a. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. ti. 3. L di me. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. av�ndo (imajući). 2. . Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. se stessi = sami sebe) . di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. . 3. . (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. Ti suviše misliš na sebe. Gli ospiti stanno giung�ndo.studjando.cred�ndo). 4.Egli non pfnsa che a se. (Upravo) čitamo novine. . -e (se stesso = sam sebe. misleći . nze. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. a se sebe sebi sebe 2. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. di te. noi stessi. Ja se pitam . . di se 3. On misli samo na sebe. te.

ubbidisce s�mpre.) . Gli ho lasciato pQchi denari. Le ho dato la mia fotografia. 1 24 . E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. pročitao sam ih cijele (per intlEro). . Gli ho mandato le riviste. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�.'L 'abbiamo scampata bella. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Ho chiamato solo te. S iamo amici e lo resteremo. On mi je jučer telefonirao. Vflo ih rijetko vidim. Egli non lo vuQl comprare. . Prevedite : Stasera. IV. lo (mu) teLe fono. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Essa (nas) rallegra.spro veče. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. Napomena. ne vidimo ih. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Non d�vi dubitare di te (stesso). . Com' e�uli pe ns i�ri .. Tu (ga) lf(ggi. Mi ha risposto con e�itazione. Stormi d'ucc�lli neri. ci vado spesso . . 4 vespero = w. Lo cerco da ieri. ma non lo e. Essa non (nam) scrive. Tu non (joj) dai pace. II.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. ESERCIZI I. ID. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). Š alju li oni znancima pisma? Da. Si e vergognato di se stesso. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. Ne mogu ga podnositi (soffrire). irti doslovno »nakostriješeni«. • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. studenog). " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . 125 " . Mi smo vas zvali. Nel vespero-l migrar. Egli non (je) guarda. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . iLui crede di essere intelligente. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. kuće? Ne.Vai spes so a Trieste? Si. Li conosco abbastanza blEne. V. Egli (te) visitera domani. � Non tutti la pensano come te. (Sretno smo prošli. oni im ih šalju. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. Voi non (nas) avete salutato. · Non oso dirgli la verita. 1• . Egli (te) saluta. 3 de i vini = dei vini. Vidite li one . »bodljikavi «. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. scrivo loro spesso. tj . ma non lo PQsso trovare. On je sam sebe prevario. l'ho llEtto ['anno scorso. perche ti conosco blEne. a ja te slušam. Se la incontro la salutero di clErto. . Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. Questo bambi no e molto bravo. . I 2 biancheggia bijeli se. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. Ti mi govoriš. Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. Noi (vam) rispondiamo. pokri veni golim drvećem bez lišća.

II mio capp�lIo e grigio. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. Učinio je to svojim vlastitim rukama. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. od drugih) Ne želim tuđe stvari. Koji šešir hoćeš? Svoj. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). od drugoga. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. Moj šešir je siv. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. t venulo coi sUQi par�nti. Govorili smo o našem planu. pridjev altrui (= tuđ. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. prQprio. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . Došao je sa svojim rođacima. . Non dimenticate i prQpri doveri.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. L 'haf atto colle sue prQprie mani. 1 26 1 27 . Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui.

ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. lice množine posvojne zamjenice. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). mio carissimo amico!. �io marito (moj suprug). Prema tome nemaju člana npr. SUQi.!stri amici. -e). -a. VQstra. lora) . sUQi. Non dimenticate i v(.I loro impegni non saranno trQppo gravi. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . hai portato la tua? b) Član dolazi: l . e tu. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. suo. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Le loro ragioni frano f orse plausibili.mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. : mia madre. VQstre. Treće lice suo. le mie zie. tuo eugino. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. -e). -e jednaka je sva lica i brojeve. -a. odnosno ako nisu riječi odmila. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. VQstro. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . Amico mio! 3. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. Njihove obveze neće biti preteške. sua zia. tj . -i. Sua. što odgovara upotrebi u našem jeziku. -a. la . Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. tuo. nQstro. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. 3 . ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. vQstro. Sue (Vaš. i nQstri padri. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . Hanno portato con se la loro valigia. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. quell 'ombrfllo e suo. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. zaručnica). noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. mio caro compagno!. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. sua. -i. VQstri. 2.

zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. 4. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. Napomena 2. dunque. Vi. Neću ni čuti o tome. . 131 . Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. nisu one moje) = = . li partito sfnza salutarli. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. la nestra mamma. volere. 3 . Hoću uzeti tri. . Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. dakle. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet.' Non lo ha saputo trattenere. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. ha venduto tutto il suo . dovere. il tuo buen padre. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. hoću ići danas. Otputovao je a da ih nije pozdravio. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. Narx>mena L . U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. ovaj kaput nije njegov. Non ha saputo trattenerlo. ne idete odavde? Ne. Nemoguće je sve ti kazati. il tuo babbo. Tu . sapere). 5. gli ho detto). '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. jer nemam novaca. (v.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. quel mantello non e suo. non andate via di qui? Ne. moraš razmisliti o tome. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. li impossibile dirti tutto. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. točku a 3). VQglio darti un buen consiglio. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. vQglio andarei Qggi. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. . U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. il loro amico.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. il vestro fratellino.- Voi. vi (tu. više volimo ostati ovdje. un buen consiglio. . . vrijede ova pravila: l . Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. pereM non ho denari. ili Nije ga znao zadržati. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. tamo. Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. pre feriamo restarvi. uvijek uza se član: - Napomena l. Veglio prendeme tre. perchi non he denari. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. Prije nego što odgovoriš. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne.2. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. la loro zia. .

. da'. Dalle un bUQn consiglio. Na primjer: iz NapUlja. i miei frat�lli. Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. Eccoti i guanti. il Loro indirizzo. 4 . tvoj brat. 5. . 2. se zamjenica ispred imperativa: 2. . . muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . Eccolo che v�e. Kad stignete. «piacere» . . mi mandi una ctutolina. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. Reci mu sve (ono) što misliš. Donijeli smo Eccomi infine da 4i. perJ avore. Čitaj mi ovo poglavlje. naši dobri roditelj i. 2. a mio . Profesor je hvalio moj e radove. Dajte mi.Uggimi questo capitolo. .popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . Učini nam uslugu i šuti. Emilio si contfinta del preprio. tvoj a mala sestrica. Napomena 2. Telefonirajte nam sutra prije podneva. . U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. ESERCIZI I. Loro) stavlja Quando arriva. Vi nas morate razumjeti. njezino dijete. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. Dajte mu dobar savjet. pošaljite mi dopisnicu. naša škola. Antenio desldera anche l 'altrui. 3. Mi d'iano. amico nQstro! 6. I v�rbi irregolari «morire». lednosložni oblici (di'. . . Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. . 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. Digli tutto quello che credi. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj .lo i suei esercizi? Si. . 2.šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . Il loro lavoro fira utilissimo. naš stari djed. Dateci di�ci giomi di t�mpo. moriamo morite. . Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. Dajte nam deset dana vremena. fa '.umrijeti sali re . frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. II. . Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. Scrive Car. I mifii mi hannq abbandonato. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . . Le mie valigie sono nel bagagliaio. 2. 5. molim vas. · Ji scrive ogni giorno. . 3 . . Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. mio . 3 . Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. mio frat�llo. Faro il mio dovere a qualunque cesto. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. . I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. . frat�llo mio ! 6. . Reci mi imam li pravo ja ili ti. Ci telefoni domani prima dime�giorno. Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). «salire». del nQstro amico. . 4 . a ne tvoje.. . «tacere» . Mi ljubimo svoju domovinu. svoj sat svome bratu. moja dobra mama. ' " L i nQstri amici. naš otac. dei mi�i . l . stigosmo! m.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. da mio . Prema primjerima: 1. Eccoci giunti. . svoje isprave sa sobom. . 4. 5 . di mio . 3.sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. vašu adresu. Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto.

Mio frat�llo Carlo e spo�ato. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. Suo marito e mio cognato. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. sinovac. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. svast. nećakinja.IV. Egli bada al suo ama il suo nido. zaova. Sono venuti in notevole ritardo . pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. . essi sono i nQstri cugini. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. Mio padre ha due frat�lIi. svekar punica. strina. l' altra e sposata. . il marito la moglie muž. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. (PO mome �udu .. Abbiamo altri par�nti. Lo ha fatto a suo rischio.sinovica.' . Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. rođakinja tast. Egli fa l' impiegato. nećak. lo hQ due frat�lli e due son�lle. svak. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. . srodstvo stric. nevjesta jak. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. come io lfEggo nel mio. na svoj račun). Una delle mie sor�lle e nubile. sestrična bratučed. sea nUbile non maritata rođak. . NQstro zio ha due figli. Essi sono i nQstri zii. II soldato desidera il suo fudle. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. šur pašanac snaha.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. Faccia il tuD e divertfEnte. bratić rodica. Per colpa tua avrei fatto tardi. L'ho imparato a mie spese. . Tanti saluti da parte mia. suprug žena. bratučeda. II suo vocabolario e sgualcito. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. . 1 \ . L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Quelsuo modo di fare non mi piace. svekrva zet snaha. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. sestrić unuka. Essi non hanno figli. La nQstra parent�la non e tutta qui. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. La madre della nQnna. ujak tetka. . ma bUQna parte di essi vive altrove. srodnik rodbina. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. supruga ' ! . Egli vuol fare sempre di testa sua. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. Ho cambiato idea. II mio libro e utile e Qglie. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. � � il babbo 134 1 35 ' . Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . A mi� avviso non e arrivato ancora. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. maritata polo dlibe. Iof-i-miei frat�lli . ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. Scrivi con latuapenna. L 'avvocato dif interesse. djever. bratić. amnwgliato spo�ta. ( . L'egoista vUQle per se la sua ricchezza.

vende-tte. koji su ovdje navedeni. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere. (finire-finisca). kao i velik broj glagola III. licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi. . Međutim. koji u prezentu imaju umetak -isc-. konjugacije (na -ire). Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti)..> sap-esti sap-emmo legg-esti . prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). 137 . ( I ved·este " J . Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. licu jednine i u 3.. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta.Oblici triju glavnih konjugacija. jednine i L i 2. io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji.. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str.� . Ostala tri lica (2.)e� s�f. 392-405.:. kod glagola II._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo.'!. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan. Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are).) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine.parto -finU . i 3. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu.:> Ju fumnw . Zovu ga također i historij skim perfektom. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco . . a donekle i glagola avere.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. a naglasak im je na nastavku. množine) tvore se od infinitivne osnove. . kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. ved-esti ·�ip'f3. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere.l . �!. -e-.I!-t. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. vende-ttero XVII. -i-).partli Aorist . konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . lica jednine kao i 3.

To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida.!mio.!ri. . To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. To je radnik koji dobro radi.!dia c 'e una sCf.!ne. la quale . Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član. To je osoba s kojom se vrlo rado govori.!na che (= la quale) non mi piace. . To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. le quali). 1 39 .!tlO la eui riuscita e immancabile.!ri. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. Nel passato la Croazia f. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif. Datumi kojih se nismo sjetili.. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. = ln questa commf. . Forma invariabile maschile efemminile . Kraći. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. abbiamo imparato moltzssimo. Oblicima che. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. Sono consigli da eui ( dai quali). l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. = E un progf. E un operaio che ( il quale) lavora bf. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati.!ra . Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. la quale.!rzo anno di studi. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. nepromjenljivi oblici che. i quali. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene.!ri cQsta otlanta kune. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. .IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che.!ra un pae:je. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato.!nta il tf.. To su stvari na koje nisam mislio.!ntro della citla. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). Evo gospode o kojoj sam ti govorio. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). .

Napomena l. -a? quanti. . quelle che. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. u genitivu i neposredno ispred druge imenice.) koji?. Felice chi si cont�nta del P9co. Cas�lla. ) koliko? koliki?. ' U talijanskom jeziku. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. . i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. može sada otići. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. medutim. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. ona koja itd. E un 'opera. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. coloro che koriste se samo za osobe. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. = Faccio cio che vQglio. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. (alatz. quelli che. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. upravo je to ona koju tražim. ne ističući ni rod ni broj .U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. Nel passata la Croazia �ra un pae�. ) one koji. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. Oblici colui che. onoga tko ona koja. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. Chi lavora guadagna. Tko traži i nade. nego Casella. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. Pričali su nam sve što su vidjeli. la riuscita del quale e im. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. kazat Ćemo uvijek quello che. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. ma quale? quali? quanto. quella che. upotrebljavaju se oblici quello che. -e? koji?. il contenuto dena quale e nwlto difficile. . Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). niže): = Radim (ono) što hoću.Rip�ti tutto quello che hai detto. Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Faccio quello che vQglio. koje? (množ. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice.mancabile. onoga tko. Ponovi sve što si rekao. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. Kad je riječ o stvarima. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f .Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. �cco chi ti cercava per salutarti. Prema tome. Tražiš li možda ovu olovku? Da.Pr�ndi tutto quello che credi. . �cco col�i che ti cercava per salutarti. i tada je cijela rečenica u jednini. Tko se želi vratiti kući. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. koja? (jedn. e proprio quella che cerco. Non credere a cio che racconta (= a quello che). onu koja oni koji. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. col�i che. Tko radi i zaradi. (v. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. one koje. Sl. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Nemoj vjerovati (ono) što priča. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. Chi cerca trQva. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter.

S VI su glagoli pravilni osim rimanere.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. . razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. . Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. . treba '. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. quante. . Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . Govorih s nj ime tri puta. um jesto il nonno. noi. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. Od upitne zamjenice che? (= što). I. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. koja stoji samostalno kao imenica. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. ali on mi ne znade odgovoriti. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. Napomena 4. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. kad stoje uz imenicu. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Cerco roman?i mod�rni. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. essi.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. 143 . koju?. . koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. quanta. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). Koliko ih imate? Napomena 2. quanti. kojeg?. imaju .. Kad smo čuli tu vijest. Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. Dopo pran?o rimase nella sua camera.) III. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. On nas je svu trojicu fotografirao. Stavite u toj vježbi kao subjekt.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. lične zamjenice io. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. bili smo jako veseli. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici.

Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . siamo e vidno alla stazione. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. . . . vir . replico l' altro. «il nUQto non e affar mio». Chi afermasse questo direbbe un bugia. Sono cose delle quali e meglio tacere. sai nuotare un PQco?» «NQ». . . IV. . To je članak o kojem sam ti govorio. replico il grammatico. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. poeta persiano (sec.al grammatico : «Di '. v. «Allora». Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . �i ha dato il giornale e mio Jratello. di cui. . divertente). rispose il pedante. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. ove rečenice: Chi sono le persone . .!: ! . siccome '�ra pi�no di amor prQprio. PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . Upotpunite s oblicima che. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. altri di no. . . . «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. . «hai perduto meta della tua vita». . odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. ll luQgo . . E una decisione di cui ti pentirai.la lettura dei quali e . ponos lađar ožalošćen objava. II ragazzo. XIII) canzonare qcn.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. si compone il giorno sono due. (. 144 145 ' · 1 . Come si chiama il piroscaJ . si compone questo libro ? Chi e il signore . . narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. . e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. Ecco la ragione per cui non sono venuto. . Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. a cui itd. visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. �i mi ha parlato? Le parti . Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. . Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. . aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. Loro sono sempre i primi a lamentarsi. «Allora». . Alcuni dicono di si. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. ma per il momento non fece parQla.

avreste dovuto . J UQri pioveva dirottamente.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . 5. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. i bili smo sretni. Kad sam bio na moru. vani je padala kiša kao iz kabla. koj a je prekinuta dru gom radnjom. Mentre la radio suonava. stamattina. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. egli avr�bbe dovuto. On je to morao znati. . . Morao si otići tamo bez daljnjega. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. . . treba spomenuti još i ove: 1 46 . . sentii d'un traUo picchiare all'uscio. in questo secolo ecc. quest 'anno. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. vremena upotrebljavaju. Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. la corr�nte manco. 2). Trebalo je to učiniti. Bi�ognava J ario. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. morali su . da možemo sjediti u sjeni kestena. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . Danas sam radio devet sati. . ja sam pisao pismo. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. a izmedu oraha bijelio se zvonik. Egli doveva saperlo. Bi lo je strahovito vruće. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. Dok raspravljasmo. čuh odjednom kucanje na vratima. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. II padre leggeva il giornale. Dok spavah. Dovevi andarcž s�nz'altro. passato f prossimo i passato remQto. - Lezione dici otte�ima 4. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. Ogni vQlta che mi sentivo stanco. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. « i sl. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. io scrivevo una lettera. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. nestalo je struje. bio bih morao . facevo il bagno ogni mattina. Dok radio sviraše. odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. . Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. XVIII. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. : O . Otac je čitao novine. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. . . kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). 2. . Mentre discutevamo. . .3. Napomena 1. .

3. l. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. L'operazione duro solo alcuni minuti. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Presi un tassi. Evo cipela koje sam kupio. 3 . dok imperfekt daje okvir za tu sliku. ma Dobro pojedoh. Mangiai b�ne. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Questa vQlta hai avutof ortuna. ali skupo platih. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. pagai caro. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. perche mi sentivo stanco. . Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. uđe liječnik. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. 4. Ho mangiato b�ne. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. na primjer. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. a umro u Raveni 132 1 . 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. pretpro šio vrijeme). Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. Napomena 3 . Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Bili smo dva mjeseca u Italiji. - Tako se. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. ma ho pagato caro.·" . Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. entro il medico. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. Ovaj put si imao sreću. Godine 1860. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. 2. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. - 2. . Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je.

vlak bijaše već otišao.�. koje me pozivaše natrag. a sporedna rečenica mora stajati . Due annif u111. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. Dopoche �bbi impostato la lettera. odmah je palio drugu. l51 . Tek što sam otputovao. quando (kada). Čim me vidio.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . tek što). ali mu ovaj ne odgovara. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. . pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). pošto). mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. il tr�no era gia partito. pozdravi me. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. allorche (kada). quegli (onaj . costui (ovaj). l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. . ove) označuju osobe. 2. Kad stigosmo na željezničku stanicu. Već je dva puta pisao upravitelju. quando capito il postino. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. stiže pismo. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. ma quegli non gli risponde. questi (ovaj). govornik već bijaše završio svoj govor. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. costei (ova). l. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao.. Kad uđosmo u dvoranu. subito che (čim. dopoche (iza. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. costoro (ovi. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. Quando entrammo nella sala. netom).Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. 37). un'altra. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. mi saluto. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. Pošto sam bacio pismo. kako. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. Ante n1njerava poslati sina u internat. rastumačih mu stvar na drugi način. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. ali ovaj o tome neće ni da čuje. isti dan). Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). Subito che fui partito. a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije.

Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. . Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. . dovranno f direzione. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. . ovo moja sestra. chi vorea u�ufruire '" dovra . la camerifra. . Cohii che tiff �rn1a questo. . mettendoli in ridicolo. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. cio (to. Upotpunite aoristom (passato remqto). . protes{ . si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. To nije nikako istina. -i. . LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. commf(die. U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . ma si vedeva che non fra contfnto. Stavite navedenu vježbu u množinu. . col�i (ona). -i. che aveva scopirto una nuqva stella. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana.arsene. Napomena 5. colei che. Napomena 6. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. Među L Cio non e a atto vero. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). .>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi.) 4. Delle mie figlie. . . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). 152 come semplice locandif(ra. . . nato a Venezia nel 1 707. moltissimo.Oblici colui che. . codesto. mentisce. . govori: questo. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. . contro la bugiarda classe dei nobili. . . . appunto per questo. . Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. colui (ona ) . quando entr. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . odmah mu to (glielo) rekoh. chi ha finito puo . L 'astronoma afferm. Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. questa e la maggiore. L 'anno scorso (tu) lavor. Molim ovu uglednu direkciju .. ifri. . queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I.· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. ali je vlak već bio otišao. . -a. . hanno infatti del mondo. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. Ricordiamo per Ovo je moj brat. coloro (oni. quello (onaj). questa mia sor�lla. Ovo je slika koju najviše volim. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). Le sue 2. XVII. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . lekcij i. quella villa. Moj brat tek bje završio zadaću. one) označuju osobe. Oni koji su završili mogu otići (odavde). Quelli che hanno finito possono aruJ. favore degli spiriti libertari della sua epoca. 3. eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. codesto. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. temperamento. -a. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . Pr�go codesta onorevole direzione. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. .Oblici questo. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. . . Quando tu gli pag. . II. Goldoni e <. lekciju). Od mojih kćeri ova je najstarija. . (v. codesta. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. Ill.

jedna uz drugu. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX .� . s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. . il Bugiardo. hoću ti je predstaviti. ( = grubijan neotesan.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. : : -: . rem. i Ri:tsteghž. - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. le. . (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . . il Ventaglio.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma.

li.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. scriviamogliela domani. Hoće ići večeras u kino. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. dok u nenaglašenoj zamjenici. imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. Hai portato le disPfnse J Si. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. sta '). zašto t. �) .Prva. le kao i pred česticom ne ( di cio). Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. kad su spoj eni sa . i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. participa prošlog (vistala. Ako imate dobrih članaka. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. ili Non te lo PQsso dire ancora. evo ti ih. f56 1 57 . Glie služi također kao dativ ženskog roda. eccotele. la. Se avete dei bUQni artkoli. Ispričat ću vam je. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. Non PQsso dirtelo ancora. ff Ovo je odviše teška uvreda. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. neće mu je (j�jje. Ne mogu ti to još kazati. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. VQglio racconm rvela.he gliele mandero non appena mi . Doći ću sigurno. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. dovere. Questa e un'o esa trQppo grave. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . . Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. dacceli sUbito.. On je to znao. : zamJemcom. koj aje pred tim oblikom. (mi) Se hai portato gli appunti.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta.rv.Si. Nemamo vremena pisati mu pismo. volere. proibisciglielo. . ja '. = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. . 1. -: . daj nam ih odmah. Ne mogu ti to još kazati. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. Vamje) nikada oprostiti. te lo prometto. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). Jesi li donio skripta? Da. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. Ve la vQglio raccontare. . . Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući.C sara poss'ibile. ljutit je na nj ljute se na nas. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. Pao si (na ispitu).lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce.. scrivi l. compleanno. mi bude moguće. zabrani mu (to). VUQle andare al cine stasera. ma non vQlle informarcene. pišimo mu ga sutra. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. Ako si donio bilješke. Egli lo sapeva. ali nas nije htio obavijestiti. se lo sai. sapere). perche. Vam još) pričao tu pripovijest. obećajem ti. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. odnosno česticom ne. s mfimtlvom.� � . ob� i� i im�erativa (di ' da '. Nisam mu još (nisam joj još. imperat Pravila izn�se�� u x. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. accortosene). Sei stato bocciato. glie1 'ho mandata. Darovat ću joj ga za njezin rođendan. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen.:. non gliela perdonera rnai.

'�...... ' .NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6. Kao u ostalim jezicima.. �a. .. Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.. lekciji: 1.� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2.. . Skraćenice ci nom i accorciati)... .. . � _ .'" " -. Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche). lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike.. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. Evo glavnih primjera: L organiche). � � . V�· ...o .. . . Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 .� �.. - .1· �'. To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika.. ....."'� � . no · 'O.. Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika. -r . . O nj ima se već govorilo u XI. 159 \ . Imenice koje završavaju na suglasnik.l�.·n· � . le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O ._1. .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore . i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3. - .-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4.

Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene.?rno (esteriore) ." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. inf eriore. nego obično u prenesenom. dakle. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. grande.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. peggiori che ieri). . Nije. a uz superiore i in eriore prijedlog a. J a sam niži od tebe po stasu. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). a minore »mlađi«. Nitko nije bolji od njega.?mo (interiore) il p iit intt. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. peggiore. e minore di quello dell'inv�rno scorso). Egli si �eglia al minimo rumore. I loro meriti sono superiori ai nestri. di La mia proposta e migliore della tua. Lucia e la maggiore di tutti. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. gotovo bez razlike. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Ove je zime manje hladno nego prošle. To je natprosječna inteligencija. Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . Djeca moga brata su manja od moje. Tvoja zamisao bijaše odlična. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. Sunce je veće od mjeseca. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. Budi se pri naj manjem šumu . una pessima birra. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Oblici superiore. supr�mo. Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. Lucijaje najstarija (od svih). forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. U komparacij i uz migliore. piit intt. cattivo. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. U pravom značenju. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. . (= n ajdu blj i. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini.?mo piit estt. Njihove su zasluge veće od naših. il piit estt. To je najgori dječak u razredu. za stvarne pojmove. međutim. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. . maggiore. . un ottimo liquore. Neće se.

Kod oblika interiore (nutarnji).Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita.diceva.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. quindi. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. lo non mi ricQrdo di cio = lo non . Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i .pre$enteranno -.Ako nađeš knjige. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori.. Stoga je interiore = int�mo. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. u ostalim lično-povratna! ) V . To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2.) ( Ja se izvlačim kako mogu. Essi si sono dimenticati di questo = Essi .. To je njegova najveća zasluga.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. Non sQ che f (= Ne tiče me se.) (= Nisam to opazio. storici. On je moj najbolji prijatelj .) (= Moram otići odavde. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati.o (detto anche marini$mo. 1 63 1 62 . čestit jadan koristan zdravlju. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. . che impose come rim�dio la semplicita.Recite mu to. 3 . U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. . rezak cjelovit. a esteriore = est�mo. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .Ne sjećam se više toga. 5 . . . E stato detto per questo che. ali pivo je izvrsno. lo me la cavo come PQsso. Essa la comuizica a noi = Essa .. con immagini come queste: .. slavan oštar.Ne mogu ti je kazati. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje.domanda. fra gli arcadi onoro Metast�io.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. armene. = Noi ""': pagheremo. esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza).comunica. a ja sam mu je poslao. della e�agerazione. le finalita dell' Arcadia.Možeš li mi kazati istinu? . filo�ofi.parla mai. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l. II. . Si fecero le loro leggi in latino. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . Non me ne sono aCQrto. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I.Ja fućkam na njegove prijetnje. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice. Ovo je vino vrlo loše.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo .Napomena. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji.. .il cielo definito: stalla di stelle . creandosi un mondo artificiale e irreale. . Giu��ppe Baretti che. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . . Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita.ha promesso. IV. estraniandosi dalla vita. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. per altro. po�ti. pošalji mi ih. 4.Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . . lo me ne d�vo andare.sono dimenticati.. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli .Ne mogu ti to pričati.ricQrdo.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. Egli lo ha promesso a lui = Egli . . tako da se može kazati npr. Prevedite : glasovit.) ( Ne znam što bih s tim. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan.

Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. .konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . Se la cava abbastanza bene. (da budem) itd.bbiano da imam itd. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom.Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . Ce ne siamo accorti.. (Odmaglio je.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. ) Glielo abbiamo prornesso. Legatela al dito. (Obavijestite nas o tome. .sia da sam. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava. ). che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . . Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene. Non me ne curo. (Osjećam da će biti loše. (Ne usudim se . (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. Me l a vedo brutta. ili će se dogoditi).) Ve lo faro vedere.) Se l' e svignata. ' . l siamo siate siano 1 64 1 65 . ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato .

u konjunktivu prezenta oblici su prvog. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. volja. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola.- che io caschi 2.. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. lekciju). ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che. . g u svim licima konjunktiva prezenta (v. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3..Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje... Non e l'unica speranza che ci r�sti. To nije jedina nada što nam ostaje. To je najbolji prijatelj što ga imam. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. drugog i trećeg lica jednine jednaki. VI. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. strah. -gare. nastojanje. zapovijed. l. -scare zadržavaju grleni glas k. nada. odgovara mi.. Glagoli III.. lekciju !). Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim. -giare. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. konjugacije na -care. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi... nesigurnost.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino .- che io cerchi . sumnja.(vo VI.... ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. XII. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. Na primjer: 1 66 167 . Glagoli I. lekciju) imaju ga i u konjunktivu. treba da) (zaslužuje da...

a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. kamo god). U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. qualora non ritardiate trQppo. acciocche. perche tu ti corr{!gga. 169 . Volim ga premda on to ne zaslužuje. vremena. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ).Nastavak V.nche tu sappial regolarti. poznaju sve njegove ulice. primaju ga lijepo. venire (v. di t�mpo. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. neću te ostaviti. acciocche il ma�stro lo lQdi. sapere. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. J{!ri ho cena to male. ancorche egli non lo meriti. dovunque (gdje god. J . lekcije) Talijanski se prilozi. benchi. ali si ga vrlo skupo platio. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). (= premda. lo hai pagato assai caro. affi. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. nio. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). purche. ne con6scono tutte le strade. Jučer sam slabo večerao.4.e sia. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. quantunque. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . 392-405). samo da). količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. per quanto. parli piu piano. lekciji) . To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. To ti kažem da se znaš ravnati. Purche egli lo vQglia. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. qualunque (bilo koji) . ma pure ho dormito b�ne stanQtte. Comunqu. perche (= da. nanostante che. Opominjem te da bi se popravio. pod uvjetom da. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. Ne govorite tako glasno." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. To je vrlo lijep sat. E un bellissimo orQlogio. - AntQnio studia. il lavoro sara terminato. e necessario che tu r�sti qui. Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. a condizione che. drage volje Ti e�rto. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. Iako nisu iz ovoga grada. malgrado che. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. qualora. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. posao će biti svršen. str. 1 68 ". govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. dire. a Kamo god išao. stare. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. Bilo kako mu drago. volere. dare. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. a patto che.: Chiunque chi�da di me. Verro. iako. ali sam ipak noćas dobro spavao. Non parli cosi fQrte (j ortemente). potrebno je da ostaneš ovdje. non ti abbandonero. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. ancorche. Dogodilo se ma što bilo. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . dovere. potere. kako bi) . Samo ako on hoće. a) načinski b) prilozi mjesta. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte).j are. comunque (kako mu drago) itd. gli sif bUQna accogli{!nza. ma da). kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. tri glavna tipa: Dovunque vada. dztegli che non sono in casa. nel caso che (= ako. recite mu da nisam kod kuće. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . . . Tko god pitao za mene.

E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. vrijeme. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l.rbi di tempo: ancora. if(ri. Kažu da se on mora vratiti sutra. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. il p�ggio che poteva capitarci. d.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. Umoran sam i želim hodati polako. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. Neću da tako govoriš sa mnom. nif(nte. prez. soltanto.ve per t{'. l). adf(sso. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . lontano. vidno. piu. VQglio che (voi sapere) la verita. Napomena. Mislimo da imate pravo. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). quando?. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. nQ. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. prima. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). p�ggio. Moguće je da (Lei) imate pravo. Ho paura che la cQsa (finire) male. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. facilmente di tutti.4-4oktor. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. trQppo. il di tutti. II. Prilozi mjesta. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. l?. l?. Oni ne označuju način radnje. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Le cQse vanno di male in p�ggio. količinu (dove?. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. I l?. »najgore« prevode se sa il m�glio. - Supstantivirani oblici » najbolje«. M�glio soli che male accompagnati.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. voi. costl. . Qggi. Ne znam odakle dolaze. sicuro. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. rnai. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. il m�glio che potevi scegliere. Avv{'. cola. prf(sto. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. abbastanza. 2. sf(mpre. ESERCIZl I. količine itd. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. Avv�rbi di luogo: qui. Credo che lo sappiano.mpo per ischerzo del r{. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. piu volenti�ri di tutti. To je najljepša opera koju znam. vremena. pQi. Tu non scrivi abbastanza chiaro. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani.Sono stanca e vQglio camminare adagio. essi): Spero 171 che lo comprendiate. prQprio. quanto ?) itd.. tardi. cf(rto. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. PQco. meno. Suppongo che essi lo (capire). Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Ha finito il suo tema piO. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. Bolje je da to odmah kažete. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . non. Avv{'. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. Avv{'. Stvari bivaju sve gore. qua. M�glio tardi che mai. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. 4. vi. Ti ne pišeš dosta jasno. domani.rbi di quantita: molto. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. To je najbolje što si mogao izabrati.

Per i po�ti. Guido Cavalcanti. in dQnna reale ed umana. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». invece. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli. 4i) che noi che voi che essi (esse. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. tipo ideale di perfezione e virtli. . Te lo diro. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. 1 :: par 1 are t. a patto che tu non lo (dire) ad altri. gentile. severa. . acciocche (potere) prepararvi a t�mpo.. LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . Vado da Iui. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. precursore del dolce stil nUQvo. .-J6ssero che tu che egli (essa. � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se).. Lapo Gianni. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. Ve lo comuni­ chiamo. Parla piano affinche nessuno lo (sentire).. benche non (sapere) se sia in casa. come dama grave e sol�nne.J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. benche non (sentirsi) b�ne.�-� . Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. non credo che (potere) riuscire. Al cQr gentil repara s�mpre amore . Cosi poetarono Guido Guinizelli. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore..:. . Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse.III. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ .. parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :.

Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. Speriamo che arr. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. ho sperato) che egli layorasse seriamente. Nadam se (nadah se. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. tj .e i v�rbi s�nza questo infisso. 2. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. Non era (no Ju. nadao sam se) da ozbiljno radi. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. affermo. . onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. naime. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. Znam da nemate vremena. Sapevo (s�ppi. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. Per e�. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. uvjerenje. o tome lekc. n pr. XXIII. ho creduto) che egli non capisse. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. 1 74 175 . : sQ vedo. Iz navedenih se primjera vidi: l. Credevo (credetti. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo.i glagola bez ovog umetka..j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. ho saputo) che non avevate t�mpo. (V. tvrdnju. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. : Sp�ro che egli lavori seriamente. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . Napomena 1. "J :. i XXIV. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. . Nadajmo se. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu.vino in t�mpo.). Non e possibile che torniate fino alla cena. Credo che egli non capisea. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto.

Nadam se da je ozbiljno radio. Čita jući onaj članak. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. Speravamo che se ne f6ssero andati.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. Credo che sia arrivato prima di me. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. lekciji. Napomena 2. veoma sam se zabavljao. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. c o n i u g az i o n e -ando II. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Na primjer: ne. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Per e�. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. ricevulo la nestra risp()sta. uznemirili su se. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. Saznavši za onu vijest. Credevo che fosse arrivato prima di me.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. i XXIV. voi che essi 2. Speriamo che se ne slano andati. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. - U XV. Sembra che abbiano gia. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. .

coniugazione IL con iugazione III. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. (Se si viaggia . . nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. mislio sam da nisu došli. ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. -i. poiche non ho avuto t�mpo . . Promatrajući onog čovjeka. . ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. hoće zapovijedati drugima. benche siano ignorant! . -i. d) dopusnu: Molti. . ) Putujući u kolima za spavanje. . . . Budući da si odlučio otputovati. Telefonirajući mu to. . . ) 178 . io non ti tratterro. već prema njegovu značenju (vremenskom. .:mpo efatica. . vogliono comandare agU altri. (Mentre osservavo quell'uQmo . 1 79 . Ne vidjevši ih. uzročnom i sl. . valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. (Molti. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. mogao si ga pozvati večeras k nama. . ). Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). činilo mi se da sam ga već jednom vidio. iako su neznalice.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. poiche sono molto raffreddato ). ) . (Pošto sam promotrio . . (Ako . . U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. . . Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. (. Ako subjekt nije isti. . U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. . -a. (. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. ja te neću zadržavati. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. Kao što već znamo. (Dopo aver considerato . D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. (pur) ess�ndo ignoranti. odbio sam ponudu. ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu.:tti si rispannia tr. -a. NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. ) Promotrivši sve poteškoće. ) Mnogi. štedimo vrijeme i napor. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. -e.). (Dok sam promatrao . .U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje.

1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. vježbu iz XX. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. Gia tutta l' aria imbruna. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. quando ai di della f�sta ella si ornava. invece. il postino afferro la rivoltella. GQdi. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. Našavši knjige. onde. Qdi il mart{(l picchiare. 25 V. b�ne. il zappatore. al biancheggiar della rec{(nte luna. incontro la dove si p�rde il giorno. lo minacciarono. Altro dirti non VQ. vježbu (gdje je god to moguće). Nella prima parte. e tutto l' altro tace. 1 80 181 . che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. odmah miih je donio. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. 15 20 In. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. IV. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. al di di festa il P{(tto e il crine. fischiando. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. credendolo di�armato. av{(ndo allora PQco t{(mpo. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. Isto i za m. Giacomo Leopardi ( 1 798. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. siccome sUQle. Qdi la sega del legnaiuQl. stato soave. Vedendosi minacciato. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. Bilo je potrebno da im to protumačim. stagion li�ta e cotesta. col suo fascio dell' {(rba. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Prenesite u prošlo vrijeme I. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt.Egli ha comprato una motocicletta. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. Garzonc{(llo scherzoso. II. e qua e la saltando. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. che precorre alla f�sta di tua vita. toma a??Urro il sereno. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. fanciullo mio. vježbu XX. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. in sul calar del sole. lekcije i. Prenesite u prošlo vrijeme n. sereno. giorno chiaro. dovra restituirla. lekcije. Non �ra facile per me fare questo lavoro. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. nel sogno che e piu b�llo dena realta. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. Non lo conosco. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. što niste došli. . prevedite je. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa.ESERCIZI I. Due ladri si avvicinarono al postino e. Gledajući ga. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. omare ella si appr{(sta dimani. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti.

�i) noi voi essi (esse.bile bi bile. prošlog dotičnog glagola.kondicional prošli. io tu egli (essa. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. il. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. {h]a. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. -il. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). -ete. noi saremmo stati bili bismo bili.II condizionale passato e un mQdo. [av]ete. -ai. - 1 83 . Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. -emrno.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. [h]ai. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. -emmo. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. �i) noi voi essi (esse. npr. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. -�bbe. -ai. -anno � Condiz. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. 182 I ovdje. kao i u hrvat­ skom. XIII. �i. -este. -erno. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. -esti. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. leke. -erno. -este. U talijanskom jeziku. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. -esti. imamo dva pogodbena načina: .kondicional sadašnji . I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. esse sarebbero state . metter[e] + [hJai = metterai itd. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. . onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. -ete. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. današnje ebbi) = metter�i. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. -�bbe.

se partissero itd.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. a za prošlost . dovere . Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato.l<al -e. se anda. .verrfći . radili biste s više koristi. U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. dir�i. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. J aresti .andr�i. . . a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci..rimarrfći Da ste mirniji.fitto. bio bih išao (tamo). l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora.avr�i i nepravilni glagol I. 2. umjesto ispravnih oblika se io avessi. a kod futura dugo . . diresti . to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj .vedrfći potere . irealni pogodbeni period. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. lekciju) nalazimo i u kondicionalu.potrfći sapere . J are.condizionale passato. .Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. quando. išao bih (tamo). u konjunktivu: se avessi. nel caso che. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. ali j e to e kod kondicionala kratko. essi avrebbero capita XIII. . onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. uzeo. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. se tu lavorassi. se tu fossi.u nastavku kondicionala nekih glagola II. . nestvarnih) rečenica. Da sam imao vremena.Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. stare­ sti . S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. se prendissero. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. *se tufosti i sl. i III. konjugacije andare . kod irealnih (tj . . dire glasi: darfi. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. daresti . uzeo.vorrfći . konjugacije: . se tu lavorassi.ssimo. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. posto che. konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . prenderemmo. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio. (bio bih govorio. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro .. ss u glagolskim oblicima konjunktiva). . . U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . prenderemo.terrfći . avresti capita . a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. I Da bi se lakše pamtilo. J ar�i. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. star�i. Prema tome ispada vo.dovrfći vedere .. a patto che. capiremo. a condizione che. Kod nekih glagola II. To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. se J ossi. . 3. stare. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. .

U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). uspio bi.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). ne bi bio pao. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. B io bih spavao da sam bio pospan. bio bi se branio. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. koji se u prošlom vremenu. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. kao što je poznato. došli bismo rado. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. ! 1 . Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. nego se samo razumijevaju. Se non fossi corso non saresti caduto. Kao u hrvatskom. Kad bi nas potpomogao. Da imamo vremena. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. lekciji (str. Da nisi trčao. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Katkada se upotrebljava i u glavnima. zadovoljio bih ga. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. njega sjetili da je bio tamo prisutan. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. Se aveste preso questa medicina sareste guariti.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. Npr. Kad bi (on) htio. 1 98. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. Da je bio okrivljen. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. Mislio sam da ćeš doći. ricordarsi i sL). Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. bez sumnje. ali poslije radnje glavne rečenice.'). Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. Napomena 2. Qualora lo volesse riuscir�bbe. Da znam što hoće. živjeli bismo mirni. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. Nota 2). Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Vi biste se bili. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Otpratili bismo te da nije kasno.

non vorrei.Da radimo kako ti kažeš. desidererei che. tutti potranno starci. l to u svim vremenima i načinima.unktIva.Se egli si trovasse in difficoita. are b�ne. pri izricanju dvojbe.Se volessi. Se (io) potere. . Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. ad e��mpio. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! .> veduto. Da nisu morali otputovati tako brzo. sia pure brevissimo del grande poeta. mettiamo che' mi meraviglia che itd. Neka dođu i u velikom broju. pr�go che. Se (tu) J avere il telefon o in casa. : 188 . .Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio .S uo padre 10 soccorrer�bbe. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. se are pili attenzione. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. 392-405. on bi se rasrdio. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. � 4.Znao sam da će se on brzo vratiti. to su eliptične rečenice. . pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. svi će imati mjesta. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. o di Ven�zia. a nije došao. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. Se venisse aHa f�sta anche lui. se potessi. di cui tanto ho sentito parlare. 2. .Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . se partire. j lo ti tele onare pili spesso. bili bismo vas pozvali. studiare anche un' altra lingua. se non fosse cosi pigro. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. Voi Tu J essere scortesi. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. il giardino essere pili b�llo. Se avessi t�mpo ci andr�i. mogli su posjetiti velesajam. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto.Se le rQsefiorire. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. lo trovereste suHo scaffale. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. .Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. IV. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. se seguire il suo consiglio.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. .Se (io) avere t�mpo. non potrei. riuscire m�glio nella vita. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. io taglier�i la cQrda. Da smo znali da ste vi ovdje. . se egb lo mentasse. a ka�da � prezentom konjunktiva (v. E questi fece rispondere: . .Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. B io mi je pisao da će stići za dva dana. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. . Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. . Vedute accuratamente queste. scrivere ·m�glio. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. e possibile che. o di Roma. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. leggere volenti�ri tutto il libro. . Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. 1 89 ESERCIZI I. preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. . Drugim riječima. come Ravenna.Se (voi) essere pili gentili.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. .U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. far�i di tutto per aiutarlo. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico.

sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. Siguran sam da oni rade. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. sappi) che hanno scritto b�ne.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. ad e�«mpio. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. znaj ) da su dobro pisali. Dov«ndo quindi dare un consiglio. giung«ndo in questo pae�e. io ripeter«i s«mpre questo principio. Sono c�rto che essi lavorano. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. o delle Puglie. anter. Nota 1. sappi) che scrhono b�ne. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. Sono c�rto che hanno lavorato. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut.) Tu sai (saprai.Come gia sappiamo."'j' 'I . Ti znaš (znat ćeš. Dipend'2nti all ' indicativo : l. znaj ) da će dobro pisati. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. znaj) da dobro pišu. anche perche. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. Ti znaš (znat ćeš. Pescara o Trani. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. Di solito lo strani «ro. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. 2. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . come per dime una. e trascura invece le piccole localita. Siguran sam da su radili. .e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. 3 . Ti znaš (znat ćeš. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. sappi) che scriveranno b�ne.

Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. U�ato in una propo�izione principale. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. Azione futura: congo (come sopra al num. Htio bih da više učiš. Azione contemporimea: congo pres. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. . Siguran sam da dolaze večeras.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . Željeli bismo da nam oni pišu češće. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. . Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali).I. U načinskim rečenicama koje po­ 3. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. imperfekt (indikativa. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. pres. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Plače (plakao je) kao da je dijete. Baster�bbe che tu lo chiamassi. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Pretpostavljam da ste me razumjeli. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. . siate contf!nti) che vengano con noi. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. . Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Nota. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. che tu lo avessi chiamato).Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. On želi da večeras ostanemo kod kuće. budite zadovoljni) da idu s nama. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju.. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. s nama. abitua­ le.

. . .i che tu studiassi di piu.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave. . Mislio sam da pada kiša. .Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo.) .Rekao mi je to. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno.Qualora venisse pr«sto.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. a me pare cQsa molto dubbia. insigne po«ta italiano. . . . .Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 . ( . Non sapevo che es so Jossero gia partiti.Nadao se da će mu netko pomoći. ( . . cosi gi6vane. Credevo che essi sarebbero andati al concerto. . .Ca�o rnai tu facessi tardi.Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. . e necessario che la coltiviate.Htio bih da d�deš sa mnom. (Anteriorita al pre��nte) . da ćemo otputovati sutradan).Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. . . II. . .) cosi pr«sto. . Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito. ( da ću ga posjetiti). . scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. . non ci andr«i. . Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo.Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. III. . Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. . . (Contemporaneita a l passato). Non sono sicuro se egli (tomare: fut.Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. . . a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. . 3. Una sera. Bojim se da će stvar loše završiti.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. _ Un aneddoto Pascoliano I.Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. (Anteriorita al passato).Puo darsi che non se ne accQrga.Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). Sape vo che egli non era contento. da ih mi slijedimo). Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati.Studia affinche tu possa farti onore.Se (essere) in te. . ( . . bUQn uQmo. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . si ferma accanto a lui. . Trasportate nel passato I'esercizio II. 2. da je prošao). Gli promisi che sarei andato a trovario.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. Era sicuro di esser stato promosso.Varr{. .Vorr«i che tu (venire) con me. Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. Temevo che il telegramma non Josse arrivato. ( . ali sam se nadao da ćeš doći.Ehi. VarrfEi che tu avessi studiata di piit. . Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato.Trebalo je da on plati račun. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. da se malo odmorite). da nije zad. . Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. .Vorr«i che egli (partire) !«ri. .II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. . Volevo che egli ci accompagnasse. . . telefona. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. V. a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile.Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. . AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit. Nisam te vidio na utakmici.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne. ( . fallo aspettare. . da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo.Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no.» . e uno della comitiva grida al po«ta: . Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. secondo il suo solito.Htio je da idete s njime.Ci andro a meno che non piQva. . (Contemporaneita al pre��nte). .1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. . non Qggi. IV. 1 855. Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. .

stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Vidjeli smo da su dobro pisali. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. Pretpostavio sam da me razumijete. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. Znao sam da si bio zadovoljan. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Mislili smo da ti je on pomogao. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. XX). (U hrvatskom. fv1islio sam da si otputovao. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. kao što smo vidjeli. Znao sam da si zadovoljan. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. Mislili smo da on to zna. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. XXI V . un passato remQto o un tra­ passato prossimo. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Lez. un passato prossimo. XX. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Era imposslbile che venissero in t�mpo. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. Ho visto che non poteva venire. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Eravamo c�rti che essi lavoravano. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. 197 I'imperf�tto. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Vidio sam da ne može doći. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. lmmaginavo che tu fossi partito.) . lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. Htio je da ostanemo. Bili smo sigurni da oni rade.

non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). Lez. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. per e�. Nota 3. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. Javio mi je da će otputovati sutradan. XXII. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. Mislili smo da će odmah pisati. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. perchi sono convinto che e la migliore. .Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. allora. . Nota 1 . leke. Znao sam da će otputovati sutradan.): 199 . non s�ppi. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. comp. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. : *credevo che veniva il giorno dopo. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . Rekli su mi da je bolestan. leke. Egli mi avvi. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. . . una casa. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. Lez. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. Nota 2. . XXII. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. Cesarino aveva sei anni. (Corrado Alvaro. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. . si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. .0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. Sar<rbbe percio errato dire. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. HQ preso questa decif?ione.3. �ra cont�nto di andare in tr�no. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne).). e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. Credevamo che avr�bbe scritto subito. . Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati.

. La ragazza . . . . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. qualita non si possono negare. l' azione . mi ris pose con PQco garbo. . . non e molto rertile. . �cco la dQnna . di cui. . parlo si trQva in una antologia. Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. Seguiro il consiglio . Non ti vidi al teatro. v�ngo.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. Nota 4. pianti quest'hlbero. telefona. .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. telefonami pure . . U�o del eongiuntivo. . . . . Gli amici .Sono amici . . potete fidarvi. La persona . . l�i sosp�tta. Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. ha imparato in Italia? La lettera . . . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. . Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. l�i mi ha dato.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . Conosco benissimo la casa . a1ludi. Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. mi sono fatto prestare il denaro. a cui. . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. valeva molto. (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. non dice la verita. E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. . . �ra.rto se gli conv�nga di partire.«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . . . marito studio il france�e. Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! .C�o rnai tu (fare) tardi. . . .ale. Rado bih te otpratio da nije kasno. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). . .Ti prestero le riviste . . . . . . Se lavorasse di piu. . . . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. La t�rra . grazie a Dio. egli (avere) detto di nQ. .Non puo �sser vero quello . .Qua1'e.Non sapevo perche egli (e ssere) venuto.Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. sono abbonato.Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). bolje bi zaradio. . non da .Non conosco le persone .La sala . guadagnerfibbe mfiglio. ESERCIZI I. Još je nesigurno isplati li mu se otići. e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. Sono moIte le cQse . Poseban je slučaj upotrebe tzv. La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare).Il treno . Se tu (avere) detto di si.La poe�ia . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. . . . u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. Da više radi. . . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. . Il 1 9 1 4 fu ranno . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. . . . parli. . v�ngo e molto fredda. . dell'indicativo e del eondizionale. L'uQmo .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). L' amico . . . . 20 1 . Mi para che sia chiaro il motivo . . scoppio la prima gu�rra mondiale. . . . disse: s' accomodi. . Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . . e di una grande bellezza. . . bio bi bolje zaradio. la L�z. arriVQ io non c'�ro.Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.La carta .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. li ancora inq. .La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . quando vide . . ora parte stasera. ti dico di venire. Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. . speravo invece che tu (venire). . .Difficile che lui (capire) alla prima. mi piacer�bbe ritomare. V �ngo ora da una citta . . . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. . . . .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). .Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. Nota 5. e partito suo frat�llo arrivera stasera. secondo te. apri la porta. . dovr�i pentirmi? Il pae!?e . rivQlsi la parQla. . . .Quella non e la signora col. . . . II. sa resistere alle avversita. XVII) Ho ammirato il lavoro . Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . non l' hQ ancora rivisto. hQ impostato or Il giorno . chi ecco (v. .Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. . feci quella gita erano molto simpatici. contavo. Da je više radio. Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. . E una dQnna . Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. . .La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. . . . di�di il denaro. .

Fece per vo�tare le spaHe. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice. SUl manuali. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. . AntQnIo non Sl lava maJ. . svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. . ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini.Questo e un . Si. mormoro il commesso sorpreso. .Mi� zia si !ava spe� so le mani. una lauta. la t((sta.* NQ signore.trasecolo il cameri((re. Nekoliko sati razonode je potrebno. non vQglio altro . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu. qualcbe neki.E a me che me ne impQrta? . Služe općenito Za oznaku količine. PQco cQtte. . e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . ogni tre passi (svaka tri koraka).balbetto il cameri((re. . Neke su trgovine još otvorene. al pomodQro. fUQr1 della pQrta. . .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami).Mio nQnno si lava i pi((di. RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. i pi ((di. .fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. -e. a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. HQ mangiato abbastanza.Si puo sapere come accid((nti le volete? . .url? il cameri((re.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. al bUITo. . . Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. Mi raccomando b((n cQtte. 202 203 . dirmt. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. una lunga.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . . signore . VOIT((i lavarmi le mani. . La .. ora.B UQngiorno. nstorante . lo scaravento .Ma volete . Qualche negQzio e ancora ap<. . Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.chi((�e audacemente il signore.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. il cQllo.M � in� o� ma: . .Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . B ((Ho sporcaccione ! . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. . . -a (pl. . .). . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . . ogni due persone (svaka druga osoba). Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . .Daterni due uQva a bere. . con g((sto nsoluto. . Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . m un ? storante dl Milano. ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. ordino il Po!iglQl!a.P:ddlo..rto. cugma Eh�a ama invece i piccioni. . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. una br((ve colazione. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . . Il giardini((re di . svaka. . l XXV.commento suo malgrado il cameri((re. . forse .

qualcuno. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. . -a.ve con6scere i suei doveri. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna.. qualche persona alcune persone. per es . Mi basterrtbbe un bastone qualunque. Svatko mora znati svoje dužnosti. 2. Možeš doći bilo koji dan. (Non e�iste un plurale *qualcuni. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. . cbiunque = tko god. -e koji.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. pedantesca. . -a. Treba uspjeti pošto-poto. bit će dobro primljen. Nota 7. . Svaka od vas mogla bi mi pomoći. drugi (ljudi) 4. Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. . kakvo bilo koji. a ni drugi. ognuno. Nota 2. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . . svaki Pitaj to koga god hoćeš. Netko drugi kazat će da imate krivo. altri s 'appiatta. Puei venire un giorno quals'iasi.Qualche ha forma di singolare. kakva. . -e ma kakav. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . (Dante) Ni ja ne smatram. Nota 3. Nota 5. ma tko. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. netko): . Dostatna bi mi bila ma kakva batina. -e mu drago modi:. sara brtne accelto. -a. Neke od ovih osoba poznajem. Tko god došao. . ma ha generalmente significato di plurale. -a svatko. Nije to stvar koja se svakome sviđa. Ognuno df. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. J 6ssero. alcuno» (netko . altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. .Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. qualcuna vorrrtbbe vedervi. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti.Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. svaka Nota 8.Il croato »neki kažu«.Qualche veIta e m�glio tacere. -e!) 3. Nota 6. 3. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. · da sam toga dostojan. Non e una cesa che piaccia a chiunque. Ponekad je bolje šutjeti. . -e ma koji. (Ariosto) Nota 4. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). 1. un argomento quaIsiasi.Altri . che». Qualche libro = alcuni libri. -a. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. altriJugge. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. alcune vorrebbero vedervi. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . si trasforma in quali si slano. -a netko. 2.

nommale col pronome nulla si fa al maschile. dannati alle pen e dell' Inf((mo. istrui . Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. Nešto se dogodilo. 206 . Nel corso di questo viaggio egli. qualcheduno. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. penetrando nel mist((ro della Trinita divina. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. L' accQrdo del predicato . l.3. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. Non f nif!nte. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. Ne želim ništa više čuti o tome. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. Nota 10. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. la letteratura. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . A nQve anni conQbbe una fanciulla. incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. Per lunghi anni peregrino per l' Italia. -a (= ogni persona) Qualcuno. Beatrice. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. 2. banchi((ri. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. ni�nte. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. .come allora si u�ava � da solo. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. 2. ormai rare le forme . La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. (qualsisia). diedero alla sua opera. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. Ognuno. nell' Inf((mo.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. Nisam ništa razumio. Non e succf!sso nulla.mai non fu detto d' alcuna». guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. a Ništa za to. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». la pittura e altre forme d' arte. Ništa se nije dogodilo. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. Popio je dvije čaše piva kao ništa . Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. un tQno nUQvo e div((rso. . i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. commercianti. 2. Nota 9. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. nel Purgatorio e nel Paradi�o. -a.

4. una. tutti notarono. per es. si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. un' ) Nota l. i segu�nti composti di uno: aJeuno.Tu rovini l'opera mia. . elefante. .Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. -i. neki. . . essi nella loro qualita.rispose Dante . 2.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. -o. . . nikakav. che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria.tivo di altro. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. Passando per via. 1. .Un UQvo . correla. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. gridavano tutti in un mQdo. un certo tale).: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. Nemam nikakve nade da ću ga naći. Quando pero aveva bevuto �ra. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. -e ciascuno (ciascheduno). pronome indefinito (alcuno. '. Alcuno diceva . = 2.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate.Con che? . di «cani».Qual e il miglior cibo? . ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. Aneddoti Danteschi 1 . fing�ndo stupore. . Il Bracciolini ci racconta che. -a. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. di cattivo umore. aggettivo numerale indicante unita (un milione). . dic�ndo al fabbro: . ) Netko je rekao . Dante udi un fabbro che lavorando cantava. 2. 208 209 .: uno stud�nte di lettere. -a.L' elefante. . Quando il pran?o fu finito. -a) nessuno (niuno). -a (cadauno. -a veruno. Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. .Ebb�ne . . 5 . A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. le une e le altre.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? .: si lOdano l 'un l 'altro. nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . . -a 1. nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). XXVI. . rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . -e taluno. per es. per es. svaki. svatko 2.Col sale . storpiandoli. 6. -a. Dante.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. . . Quando il sommo po�ta fu a Verona. ( quaIche giomaJista affenna . s�nza aprir bocca entro nelI' officina.: quando uno vUQle pua tutto. -i. e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui.Uno (una) puo avere vari significati: l .Oh. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. 2. A un importuno Dante domando: .rispose pronto il po�ta. 3. prese mart�lli. . articolo indeterminativo. per lo pili. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. aggettivo indefinito (un c�rto. andatevene! 4.rispose il po�ta. Dante rispose: . (= Qualcuno diceva . uno stesso). uno (un. per es. Durante il pran�o. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. . in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. netko 2. neka . hanno divorato tutto ! 3 . 1 .

-i.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. l. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. takav. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. e�rto. ( . non abbiamo nessun(a) . . U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. altro.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. altri ne. non ne avete la eoipa. . 2. nessun 'anima viva. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. s neodređ. l. ciascuno. -e tale (pl. Alcuno. ad altri). taluno. . Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. drugi. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. 21 1 . neki. (obično u množini) drugi 1 . Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. Gli he gia scritto trQPp� lettere. gli esempi di sopra). Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. 2. . Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno..: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. članom: taj . l. l. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. . C�rti sos#mgono il contrario. 2. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. Vi sigurno niste krivi za to. Sono aggettivi se modificano un nome. PQco itd. 2. . In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. -a. . da nam pokaže put). In realta. (s određ. . Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. Neke životinje zavole čovjeka. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta.Taluni J atti indicano il contrario. SuU'uscio incontrammo quel tale. (u množini) neki 1 . 1. l. (v. 2. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. Neke činjenice pokazuju protivno. 2. Nota 3. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. Takve se stvari ne mogu trpjeti. Nemamo nikakve namjere da popustimo. . Oblici molto. Neki tvrde protivno. 2. Lez. i. l. . imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. drugi nisu. -a. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. Ciascuno voleva procedere a medo suo. tali) 1 . Molto. Tali cese non si possono tollerare. Mnogi su daci savjesni. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. 2. -e c�rto. 1. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. -a si u�a come pronome solamente al plurale. nekakav. 2. l. Nota 2. PQco ecc. . 2. 2. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. Svatko je htio postupati na svoj način. ciascun uemo.

b�ll-. . . Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. Nota 7. di ogni sQrta di preparati chlmici. J per tre = co1ui il quale . L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. s' �ra salvato. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. Abbiamo consurnato molt.Dali ste mu previše novaca. . II uno che domanda del direttore. IV. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834.fredd-. La sua stanza in medicina. .bUQn-::.Što god on rekao. L ' aria di montagna e molt. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). . . Qualche vQlta giuQco anch' io.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste.san-o I visitatori sono stati poc. .f mestre. fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. e giorno di vacanza. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. Tutto il mondo e pae�e. scrivimi. e lo volevano arrestare. uno che. di stQrte. Domani.poc.Bilo je samo nekoliko osoba. . XVII). Mortogli il padre . si stabiH a Ven�zia. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente.Nisi ništa učinio. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka. . appena varcato il confine ed entrati in Italia. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto.Quante t�ste tante opinioni.La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. Netko odlazi. : = Avevo portato con me trQPP.E un trucco che puo fare chicchessza.� dilig�nt-. Traducete: domanda. .cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. i nemici erano altrettanti.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. Per e�.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. : Chi va e chi viene.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. Queste pere sono molt. quando. U svakom ću te sluča obavijestiti. Bilo je mnogo ljudi. Lez. Fu vi�itato minutamente II.PQc. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. a netko dolazi. . . Per e�. - Nota 5. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.Quando altri · grida trQPpo.Tutti andavano da quella parte. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. . .I nQstri erano tremila. o La' birra �ra trQpp. .ricc"" di frutta. .Nemam nikakve volje da . Queste ragazze sono molt. . ja mu više ne v jerujem. .Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. .Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. a diciQtto anni. E stata una partita PQc.penne. . chi non lo sapesse. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište. di tutti i sUQi compagni.cont�nt-. . o Qtiell' edificio ha trQpp. dove.Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi. III.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. .sigarette. Sutra je blagdan. . Nessuno padi. �ra s�mpre pi�na di lambicchi. stagione ha i sUQi inconveni�nti.carta e molt. . Nota 6. ako netko to ne zna. io taccio. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca. Le maniche della tua giacca sono trQPP. con Leopardi.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. ) .dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. . morto nel 1887) sin dai primi anni I. se uno. .I molti tirano i pQchi. io lo ringrazier�i. . . - trovata nessuna traccia.Qualunque cQsa ti accada.Nije bilo mnogo studenata.

Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. �� . Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. C' erano poche persone. . Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. passato prossimo. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. XXVII . l a p e r s o n a : prima. dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. i l g e n e r e (glagoisko stanje). I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. seconda. attivo e passivo. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). (Irna nas priličan broj . (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . (Vedi pero la nota 4. congiuntivo. futuro semp lice e futuro anteriore. terza. e combatte valorosa e te. 4. imperf�tto. s�nza aver riveduta la patria. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. Un tale ha chiesto di te. Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. tomata a Milano. condizionale. L' anno dopo. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. Molti dei miei amici.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. In tal modo non sara possibile farlo. e ad andare a Bologna. �bbe anche molti amori. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte.) 214 215 . Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera.) Ho pochi soldi. il ·t � m p o : pre��nte. passato remQto. Farei qualunque cosa per lui . ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. mo nel 1 827.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). UQmo d' indole appassionata e ard�nte. infinito. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. 2. S iamo in parecchi. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. Non he. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . trapassato remQto. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete.trag�dia ( 1 796). . la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. 3. trapassato prossimo.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. i l n u m e r o : singolare e plurale. (Sve bih učinio .) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). Non ho trovato nessuno sbaglio.) Nota 1. (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). 5. . . Nota 2. come Dante.altre inforrnazioni. participio. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). . . intransitivo e riflessivo. con esclu�ivo carattere verbale). si dice anche che pr((nde un significato assoluto . Ho poca voglia di andarci. Nota 3. sono passati per il giardino.

egli e ringiovanito). ne la passiva. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. lmpersonali. Nota 5. Nei t�mpi semplici. la Lez.). pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. Pronominali. sono intransitivi. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato.) . nevica) (v. -a Trapassato rem.-a Passato prossimo Trapassato pross. lntransitivi (io cammino. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). loro (mi rincresce :. io mi lQdo).) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. imperf�tto.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. -a io �ro stato lodato. egli si vergogna). Nota 6. ci.::: rincresce a me. come gUt sappiarno.Nota 4. vi (io mi p�nto. -a lodato lodata lodati. (I v�rbi pronominali. l . sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. gli dispiace = dispiace a lui). che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. MQDO INDICATIVO 5. -a o io veITa lodato. lmpersonali pronominali. ll. i segu�nti: pre��nte. passato remQto. -e lodati.) (v. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. XXVIll . la Lez. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. -a lodato lodata lodati.) XXIX. tu ti lQdi ecc. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. noi eravamo Zodati. 2. le. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. ti. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. Transitivi. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. -a lodato. pre�ynte del condizionale. ci. io venni lodato. III persona: mi. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. vi. la riflessiva (io lQdo. ti. gli. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. 2. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. quella dei pronominali (io mi p�nto. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. -a v�rbo venire (= bivati). La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). -a o Passato remQto io fui stato lodato. -a io saro stato lodato. io sono o v�go lodato. si. futuro semplice dell'indicativo. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve.) aU 'amico (indir. - I t�mpi semplici sono. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. -a 3. a o Imperf�tto io sono stato lodato. -a Futuro anteriore 217 . -e lodati. -a lodato. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. a cui si riferisce. 3 . tu ti p�nti ecc.

One bi natpise trebalo ukloniti. Pre��nte essl(ndo lodato. -e siano lodati. -a veniamo lodati. solo l' au1?iliare essere. Pre��nte io sarl(i lodato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. i -e o venir lodato. -a Passato che io sia stato lodato. come abbiamo visto. -e INFINITO vl(nga lodato. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. -i. -a. Pre��nte essere 10dato. Pre��nte (manea) Passato lodato. Ako ne budemo pazili. a. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -a o che io vl(nga lodato. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . -a Passato io sarl(i stato lodato. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. -a. Egli va lodato per la sua costanza. -a Imperf�tto che io fossi lodato. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. -i. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -a siamo lodati. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. -e siate lodati. -i. -e . Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -a sia lodato. -a o io verrl(i lodato. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. MQDO IMPERATIVO sii lodato. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. nei tl(mpi composti. -e vengano lodati. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. -a o che io venissi lodato. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. -a Trapassato che io fossi stato lodato. -a.

Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone .S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. essi non sarebbero appassiti. percio. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato). . ) _ Navečer se u kući upale svjetla. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV. siamo rovinati) il . zabava je odgođena.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. . . partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. la sera si accendono i lumi.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. . 221 220 . sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). ) V.Kiša čini polja plodnima. . La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. questa costruzione si chi ama anche indefinita. . . . -'. (= .Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. .L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. �a partic�lIa.II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= .si. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla.Le leggi saranno osservate da tutti. II predicato in tal ca�o si accQrda col . Nadzornik će provjeriti račun.Moja molba nije primljena. �� ESER CIZ1 � I. . . . . . . Traducete in italiano.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. ci decidemmo ad aspettarli. . . . . . . assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo .e due c�i citati.I cittadini sono prot�tti dalla legge. . .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. in questo caso. Izrekle su se mnoge besmislice. Questa strada si inaugurera l' anno venturo.La bussola fu inventata da Flavio GiQia. u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda. Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu. . (= . . .I Romani distrussero Cartagine. dove i contadini possedevano la liberta personale.Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. piccolo vi�ne divorato dal grQsso. . se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. . .More okružuje Italiju s tri strane. . . Nešto slično nije se još nikad vid jelo. ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće.Il grana e stato mietuto dai contadini.Il gregge vi�ne custodito dal pastore.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. .Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve. . . . - je II. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. . vremena. . mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. Il conto sara verificato dal controllore. Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto.Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. .Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. (= Sono stati detti . . In casa. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. (= . Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l .Učitelj ill. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. VeITa inaugurata . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. . non vengono riconosciuti .Un autista prov�tto guido l' automobile. vengono accesi . se mnogi ciljevi. .Snagom volje dostižu ječnika.

participio e gerundio le partic�lle pro nominali. Poiche. serrandosi. Appena �bbe notizia del movimento.. d' orgoglio. assaltavano con eroico sangue freddo. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. degni rappre­ �entanti del popolo. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. i mi�i amici mi vedranno sorrldere.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. invece di combattere. di spalline. io. appoggiimdosi). di po�izione in po�izione. diventano enc1itiche (lavarsi. IX e XV). le Lez. tutte formidabili. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. Cl.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. mi attomiavano. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. �vegliilDdomi. Per e�. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». padroni delle t�rre e al fisco statale. sara ricordandoti. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . in direzione di Calatafimi. XXV III. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. per l'ultima vQlta. SI. i soldati della tirannide. f errniltosi. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. tem�nti di vedenui ferito. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. invece di premettersi alle voci del v�rbo. Riunito un piccolo e�ercito. Per e�. vestitevi. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. VI. si. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. in finito. . 222 223 . nel PQrto di Marsala.: Jutros. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. . - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. Stamattina. VII. e li fugavano. se all ' ultimo mio respiro. Nei mQdi imperativo. brillanti di pistagne. di galloni. ti. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. Francesco II. attiva. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. v�rso il nQrd. vestiti in borghe�e. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. . dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. pr�sso a Genova. Danas smo se oprali hladnom vodom. kad sam se probudio. incontrandolo. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe.

s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. 225 . ci. -ti. -si lavarci. -si lavati. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. ti.: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. ci. a vic�nda ecc. -vi. si. Pl. vale a dire non si adoperano. lavato. lavatami. (lavantemi ecc. -si Pogledaše u lice jedan drugome. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. -a tu ti sei lavato. lavandomi. -e voi vi siete lavati. -ti. lavati. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . -vi. Le partic�lle pronominali mi. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. Pre��nte lavarmi. On se brije. -si. -ti. .) non usati ! Passato lavatomi. Gledali su se prijekim okom. -a essendoci. -si Passato essermi. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. lavandoci. -si. ti. -vi. gli uni gli altri. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. vi. -si Pl. -ti. -a esserci. neIru�o comune. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). Pre��nte Sg. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. GERUNDIO Pre��nte Sg. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. -si lavatici. (lavantici ecc. vi. -vi.si lavato. si. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che.) Pl.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. vicendevolmente. -ti. l 'un l 'altro. -vi. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . Nota l. -si 224 Passato essendomi. congiuntivo e condizionale. lavateci. .

se il nome pr�nde significato concr�to. . le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. grom 227 226 . prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. d jeca pučani starež. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . la Francia. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. o plurale (le Alpi. le Ande. ropotarija uživati živ jeti. Popio sam čašu vina. mrak svadba. Tuttavia. l 'A�ia. la carcere (il f6Igore). Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. Nota 2.le due Americhe la Sicilia . ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. o singolare (il Piemonte. le Baleari).il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli.Mi son bevuto un bicchi�re di vino. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . infine. l 'Atlantico). si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. hai mangiato per tuo gusto. ma non come pensi�ro.

Se impari a pensare non ti annoierai rnai.Voi vi accapigliate ogni giorno.esclamo.t' i1lustre mu�icista �ra. . ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto.Carlo si lQda s�mpre.rispose Rossini .Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. . uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . che �ra.d' aver un po' di g�nio. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato. Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. se puo. . .Mi accQrgo di aver �bagliato. II.Gatto e tQpo si odiano. . aveva vinto una scommessa.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.la fine . PQi si alzo.Eppure questo e il mio maggior succ�sso.Ci asteniamo dal giuQco.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due. quando si pada di me. . la gregge il s�rpe.la fronte . Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. intellig�nza? .Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. per favore. III.Si e rotto un braccio.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi.Si sono imbarcati stamane. come tutti sanno.Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. ad un ballo.Verlssimo. Ad un tratto. �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. Di lui si racc6ntano molti aneddoti. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi. . Una vQlta Rossini. questo e il Suo posto. il padre ti avr�bbe perdonato.1 868) l .. secondo il genere. Domandarono un giorno a Rossini quali. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne. . Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. .Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. arguto e pronto: .Opazio sam da nas više ne pozdravlja. . .CQrpo di Bacco che fracasso ! . . . .S ' accomodi. 3.Frottole.E rivQlto al cantante: . Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. . . il Duprez rispose: .Anzitutto . . Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: . fra l' altro.Vi diro. . Altri nomi. .�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . si acquista .Se ti fossi pentito della tua sciocchezza.» 228 229 . ghiottlssimo. . . E Rossini. E Rossini ironico: . PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. . 4. erana le principali qualita di un compo�itore.la prigione .Il gatto si lecca.Qggi mi sono messo il vestito nUQvo.Non mi fido pili di lui. . L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .la noce .).Una balena! 2. che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. . la s ignora dice: .Meno male! Non s i e rotto nulla. per il loro fOsforo. la s�rpe stado zmija 2.Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. non si pi�ga.Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs.Il gatto si lecca la zampina. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. .Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? . .il gregge. . secondo lui.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera. Scegliamoci un posto riparato. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire. .L' acciaio si sp�zza.

ljetina neće biti dobra. Kad sam bio u Veneciji. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. Nota 1 . l' armata non e bUQna. tre le persone. (v. e�. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). accadono molte di�grazie. al num. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. Converra persuaderlo prima che parta. 2. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. si possono u�are personalmente. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. Questi v((rbi sono detti impersonali. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. . non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. Pare che essi e�agerino . Čini mi se da će padati snijeg. isplatiti se biti dovoljno trebati. kišilo je gotovo svaki dan. Mi pare che vQglia nevicare. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). into mo a lui grandinavano le pallottole. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. piQve ne vica gdi. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. Se di nov ((mb re tUQna. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. S i dividono in pili categorle: 1 . 230 3.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. ! ) quest 'acqua. Čini se da oni pretjeruju. 3). D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. L jeti pada tuča češće nego zimi.ndina diluvia tUQna balena P. Ako u studenom grmi. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. quali: accadere* parere* XXIX. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi.

oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. ma e difficile creare. Con questo rumore e imposslbile lavorare. le. ali n jegov organizam nije izdržao. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. trans itivi o intransitivi. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. come si racconta. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. Činilo im se da imaš krivo. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . alcuno. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. Quanto al croato. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. ci. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. vi. si efatto f reddo = zahladnjelo je. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. P_ e�. giorno. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. Lako je prigovarati.: E radie criticare. ali je teško stvarati. Sembrava loro che tu avessi tQrto. «come uom dice» come si dice. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. ma il suo organi�mo non resist�tte. es . 232 233 . II o III persona: mi dispiace mQdo (v. U toj je buci nemoguće raditi.!. . E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. gli. mi. Žao nam je što nisi mogao doći. ti. a nebo vedro. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. in tedesco : man sagt. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak.fa sera . Isplatilo bi nam se još malo pričekati. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi.

plahta) (obrva. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. . il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. ne hanno un altro terminante in -a.: acc6 liere qcn. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . Nell' u�o toscano. znač. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. .>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). (noi) ci si alza. accorgersi e sim. (di un complQtto: zavjere) 235 . . Nel passato si dira: ci si e pentiti. Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. Il primo plurale e detto «singolativo». ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . radnici krakovi (svijećnjaka.Kažu da se radilo čitavu noć. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. ormai diffu�o. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. oltre al plurale normale in -i. . si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. il cUQio koža i cUQi le cuc. dvorac mozak trepavica. vergognarsi. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . ko/1ac. In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno . �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). ci si e vestiti e sim. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. . Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. žica i fili le fila (del telegrafo. . v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit.slijediti koga u stopu. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. il secondo «collettivo» : (pon java. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). kožna galanterija (ufig. Noi si e fatto quello che si poteva fare. ci si vergogna. essere. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. di genere femminile.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel.

ri�sce a fuggire. bedemi (pojedinačne) kosti. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. vola nella luna. . Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. .) pokreti. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. . :. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. pnma che annQttl. nel lo strido cui padiglione �ra custodita. .Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. far vita ritirata. (fig. una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. purche non grandini.Le anf211a dire reggerlo sul braccio. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . . per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. . . dopo la cattura del duca Namo. . I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica. che assediano Parigi. roteando un grQsso bastone.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 .. .Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. il cavalio alato del mago Atlante. . �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. piu nobile dei cavali�ri moamettani. di Tol�o. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. Prima le navi si caridlvano a braccia.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . Vigilato dal mago Atlante. član zid kost. . koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso.' gesta koljeno povik. . Attrav�rso varie imprese. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. pure. drvo. · . la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. noi partimmo. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. questo profezia che lo destina a farsi cristiano.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento. krik usna un bambino in braccio vuQl II. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. leggendario antenato degli Estynsi. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. nudo. (nekoć i kočija) ud.. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste.Il . Portare un pochino contro il p�tto. Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica.. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore.Avere . molto vasta e compl�ssa. sul mirabile Ippogrlfo.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. vrisak urlik.Appena si fece giorno. . . giunge a un villaggio. La sor�lIa di Rinaldo. kočije jev drva za ogr (i kao sg. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. koštica krik.Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino.. innamorata di tui.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. La trama.

pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. ma pQi credendosi da lui tradita.ellino . A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. aff�tto.(u)olo . - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI.(u)ola il ragazzo. . Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. accrescitivo.elUna .(ie)cino .onno .etto .lIecio. sfida Rugg�ro come traditore. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. .ina. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. 1. gli aggettivi e gli avv�rbi.ieeIla . . astuzie e amori. ma Rodotnonte. la ragazzetta .ino. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. travestita da cavali�re. ..erello .(ic)cina .oBna .il ragazzino. vezzeggiativo.ello. animale o cosa e piu piccola del comune.ieello .ereIla .i l 1ibriccino i l libretto 238 239 . XXX.uzza . La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. che il po�ta. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. la il bieehiC(re il libro -a . per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona. la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. Ruggero toma alla fede della sua famiglia. .il bicchierino .lIceia. combattimenti e incante�imi.ella. I vezzeggiativi servono a indicare simpatia.etta . Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: . vince in du�llo Marfi�a. la ragazzina il ragazzetto. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. peggiorativo. Ricciard�llo e Fiordispina. . le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.uzzo .

-a povero.one .scioccone. '"a pigro.Occio . Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi. -a piccolo. Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.il lumino il lumicino .il pesciolino . ko će ti biti na čast. -a . Ovaje haljina vrlo dražesna. Questo vestito e molto carino.Occia . On ima kućicu na selu. Prošla su kolica koja je vukao magarčić. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi. -a .ozzo . Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo. Suo figlio e gia grandic�1I0. Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.la farnigliuQla . jevojka.benino .otta .il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido. -a .il fiorellino . -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . -a . -Qccio.palliduccio.ozza Egli ha una casetta in campagna.il campic�llo . Njegov je sin već poodrastao. Qggi mi s�nto veramente benone.ona .' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2. ji Ovo je velik posao.la besviQla .poverino.maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . -a b�ne male . jeruj njegovim riječima. -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 .il vecchietto il vecchier�llo . Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro. -a pover�no. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona.illibrone . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino. -a . il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco.l' omone .il cagnolino il canino . -a piccoletto.la fogliolina .la casuccia la casetta .il fanciullone .pigrone.il figliuQlo . Anna e una ragazza un po' vaner�lIa.benone Ukorio ga je temeljito.otto . Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore.piccolino. Danas se os I suffissi -Qtto. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: .

Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso.ucola . b6lte. e t (.bellQccio. solo la pratica puo insegnare l' uso . il poetastro 242 .I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.astro . ali je samo nadripjesnik.il ragazzo il gi6vane grasso. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e .iciatto(lo) . volare. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. sento che le sillabe ta. -a . 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. fanciullona). prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2. e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi. canape.biancastro On sebe smatra p jesnikom.6nzolo . sono le seguenti: . ma. il medicastro . Egli si considera po�ta.il ragazzQtto . Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). -a il medico il ma�stro l'uQmo .Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia.astra .: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino. la.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo .il medic6nzolo. Infatti. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. per lo pili. o pili semplicemente accento. corr�tto dell' alterazione. ardere. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. -a grassQccio. -a b�llo.accia .il giovanQtto . libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. perchi. sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce.grassQtto. · accrescitiva o peggiorativa. il nome di encIitiche e procIitiche. vezzeggiativa. Non tutte le parole hanno un proprio accento. ma non e che un poetucolo.poveraccio . Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. .6nzola . Nel corso del discorso. Per e�. -a . L' ACCENTO Nel pronunziare una parola. Se dico saltare.il maestrucolo . cOSI. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. .ucolo .iciatto(la) Avvert�Dza.cattivaccio .accio .

La forma lo (pl. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. da cogliere). senza il contrassegno dell' accento. vi. la e ll. lo. il cane. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. z (lo zoccola. alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. gli iati. lascialo. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. gli pneumatici). pua) e qualche altro cia. gl ' intel­ lettuali. ci. spazf. partira. L' accento circonflesso si usa assai raramente. gli zoccoli). gli studi). Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. . grave ( . lascia. 244 V. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. di nome. qualche congiunzione. tranne le poche e n c l i t i c h e e . b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. sdrucciola. gia. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. ). abbiano il loro XXXI. La forma il (pl. li. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. benche. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. gli amici).Lezione trentune�ima accento. e si pronome (egli si lava) . lo. ne congiunzione negativa (ne . . segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. potrebbero venir confuse con altre. a cui seguono. da non confondersi con da preposizione. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti.gli Femminile la (I'>" . gn (lo gnomo. gli articoli. acuto ( . il primo e comunemente usato come accento tonico. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. servi. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. per l' accento. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. ps (lo psicologo. : entrando servimi) li.ti. gli intelletuali. qualche preposizione. e lui. avverbi di luogo. La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. p ro cl i t i c h e ora ricordate. quel libro. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. si. da voce verbale. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). i cani). S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. gli gnomi). un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i .' ozf. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. da non confondersi con di preposizione. a differenza di colto. gli psicolagi). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. un po '. i libri. ti oda. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. mi piace. L' (pl. la patria. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. I-VI. citta. ) e circonflesso ( ) . corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. colto (nel senso di dotto. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. 245 . i leke. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. ecc. pn (lo pneumiltico.le (piit. piana. Sl (affermazione: ha detto di si). bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. Nel discorso esse si appoggiano. vengo). . gioventit.

e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. . abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. le erbe). una sete tale che . pei. si dice percio alcuni. rancese. accentato. L' articolo indeterminativo non ha plurale. consonante una 2. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. . Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). una stanza . Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. ) . ps. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. la strada. o pn. si preferisee oggi il costrutto semplice: . 247 di non articolata: 246 . un uomo . le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. . . esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. Nelle frasi gli uni e gli altri. nel discorso. degli.degli uomini. . alcune. uno zero. .Prenderemo alcune lezioni di f a. Non abbiamo tempo. degli. cogli e raramente pel. (pl. un 'ombra. L' (pl. un vino tale che . Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . . il nome e retto da una preposizione. • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. . . la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. collo. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola.dei quadri. dello. un numero indeterminato di cose. delle: un quadro . Si u�ano tuttavia le forme col. con delle parole aspre »). . una certa quantita. gn. uno straniero . le opere. di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. della. Al posto di uni. une. una sedia. coi. dei.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). . uno pneumatico). . n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. Se la quantita e la misura sono fissati. un muro).Non ci sono piu viveri.Abbiamo acquistato due metri di stoff . l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate.delle stanze. uno gnomo. Ho incontrato solo un soldato. uno psicologo. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. pero. le case. . . artieolo partitivo. . le strade. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. ). Con le preposizioni 3. si adoperano anche come di (del.Hanno acquistato dei viveri. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. le zattere). certe (alcuni scolari. . si deve usare la forma uno (uno scalpello. uni e une sono pronomi. un 'unghia).Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. Si dira dunque: Non ho amici. animali. [ 'erba. la zatte ra. A differenza dell' articolo determinativo. Se il nome comincia per vocale. le une e le altre.degli stranieri.La casa. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. o certi. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane.E caduta della neve. certe regole). una sp ranga). dell'. Hanno comprato un aspirapolvere. . una z. Se. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. persone. . esser retto da una preposizione.

«lo no». . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. chiese il signore affacciato al primo piano.» l Da: Carlo Manzoni.Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. acqua . .Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. No. es . Avete della carlO. I soldati stanno . tappeto.C' e un guasto . .e tutti quelli che abitano in questa casa. erba. trincee. pista. . . . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. occhi . . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. . .asino . «l' ha detto quello del mi interessa. . aver sonno. -ln la stalla sono pecore e buoi. sentirfreddo. ginepri e palme. tempo e .Mi sono levato a lo spuntar del sole. . ne abbiamo.Bistecca .Odo . «Per fare cosa?». . graticola.Cascare . .osteria . «lo sono senza chiave».Ogni figlio e bello . . .inquilino . . . non ne abbiamo. lnsomma io non ho ancora capito. . fiori. operai. .ansia . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». fontana. Porta il cappello . disse il signor Veneranda. . telefono.Si e recato a il palazzo de le poste. provar compassione.estremita . . . . . . le pare?». Hai dei buoni amici? Sl. Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. si usa la particella ne. . letto .psicologo . sono senza chiave».Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. . «Ma non abita qui. «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. grido di nuovo il signore. . rispose il signor Veneranda.Ti accontenteremo in i limiti del possibile. proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: .scoglio . buon volere. . . perche dovrei fischiare?».Ero disteso .eco. non vuole che apra il portone.psichiatra . . 249 248 . . Lei fischia?» piano. madre . fischlano?». . «Se sono senza chiave. . grido il signora Veneranda. . chiese il signore affacciato. «lo? lo no . .Parlo . .zerbinotto . . . grido il signor Veneranda. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». .pseudonimo . - III. - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». bicicletta. chiese il signor Veneranda. . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave». " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada». . grido il signore affacciato. Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. «lo non voglio aprire il portone». «Sl. «Va bene».orso simbolo . -:. e chiuso».orco .Tutto s' accomoda . grido il signor Veneranda. guardo le finestre aver tempo. ne ho. . . . . imprese piu difficili. . II.armaiuolo .La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene .suocero .asina . .ln i negozi vi era molta folla. Nota. . se vuole puo anche fischiare. affacciato. «se parliamo piano non ci si capisce» . . «Sl. da scrivere? Si.zeta .Il merlo era volato su ii tetto. .aereo . Il portone non posso mica aprirlo con la pipa.specchio .ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. II signor Veneranda. rispose il signore affacciato. Da il mattino si vede il buon giorno.zucchero . ESERClZl I. Milano. sempre gridando. . Da le vostre parti nevica di rado. non ne ho. f piacere.Vincere se stesso e una .elefante . . . lei?». POl «Ma lei cosa vuole?». grido il signor Veneranda. .La biscia si nasconde . . «io credevo che capire. . . . sl ! ». Cosa dovrei entrare per fare?». .incendio . volonta.C 'erano soldati. orecchie. . . - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo.Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. che cominciava a non «Per aprire il portone».incasso -'. .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore.elemosina . abeti.studio . . aroma . chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono .Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . . «E il portone e chiuso?». No. .. prender ar fiato. . .Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave». . . in il quale ci date notizie di la vostra salute. . occhi. . .ospite . . Rizzoli. . padella .orgoglio . . .scenario .eta .scialle . .stomaco . . . urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. . . �<Perch. .II fulmine si abbatte su le alte cime. E caduto . . . contadini e studenti. torre. dIsse tl SIgnor Veneranda. rispose il signore affacciato.Perseverate in lo studio. brace. Veneranda. ChIes e II Signor .Le automobili correvano . .Non .La bandiera sventola .estate . .estetica . «Ma let non deve entrare?» «lo no. P. .

2. balbetto. e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana).E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). . . . se crede» . . «faccio tutto quello che vuole lei. .Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. mortificato. «e deva chiudere gli occhi o no?». disse il signor Veneranda. chiese il signor Veneranda. questa circostanza). . niente. XXXII. !J. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi.Prendi la matita rossa. . ». svizzero).Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. a tagliarmi i cape1li. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. Glz e mancato zi jiato. dico. . disse il signor Veneranda. «A me basta che lei apra la bocca». . . L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. . se ne vada». Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . . Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie.Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . ogni chilo). «Ha visto?». disse il dentista. disse il dentista. gia nominata o conosciuta. . caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. . Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): .Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. me ne trovero un altro» . «Come vuole». . . «per chi mi ha preso. o determinarsi da se stessi. disse il signor Veneranda. . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). che razza di dentista ! Niente. . disse il dentista al signor Veneranda. «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. «Porco mondo !». in un senso determinato.Ha la mefr!O ria buona. 3. Non le pare?». Il signor Veneranda si alzo. Le hanno rubato la borsa. * «Apra la bocca». In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. «Non capisco». Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. rispose il signor Veneranda. .Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. chiudo gli occhi.» Il signor Veneranda alzo una gamba. E se vuole li chiudo. guardi». = = = = = . . «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo .i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). = = = - I 250 I I I ! 25 1 .o dava�tl al no�e.Gb hanno rimesso a nuovo la casa.Il direttore e partito stamattina. ! I ! . . «ne chiuda pure uno. a grattarmi ilginocchio ! . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. .Ci ha rimess? la vista. «Volontieri». lei? Per un cretino? Se ne vada. «per me e indifferente» . a togliermi la giacca. brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. . «Per me . se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. ma cosa vuole di pili? Accidenti. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. 4. «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. . L' alzo subito.Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. «Va bene. «E quale deva chiudere?».Il projessoreJa lezione il martedi e il. immediatamente. .

un errore . : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. npetuto : e c?lline. il rame.dei zimbelli . i11ecito. . e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. igiene. lo sport. : un'esempio . . l' articolo puo anche non essere . . cugina. le crisi.lo amese .uno pseudonimo . la nostra mamma. un mah.i gnocchi . ) . ju un fuggi il generale. . 10. il vino. Altezza. 8. il caso delle � � . sorella. il poeta «l �Oetl l � � enere»?. o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. .per lo meglio . ignobile. un di dietro. ecco r I pronomi possessivi fernminili sua.Contavano le settimane e i giorni. genero. 7. il grano. fratello. . tutta una settimana. .per lo meno .Iascuno di loro.Prenderemo iL tram. particolarmente se sono fra loro in opposizione. . . Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. cognato. . .Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione. il tuD buon padre. l attnbuto: La grande esperienza e . ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. 6. -Abbiamofatto iL bag no. il terzo. il prima. questo non .Non ha passato i trent'anni di vita.con r iodio . il nostro. dl regola p emesso a c. Santita. �a se i sostantivi variano di genere e di numero.un artista (masch�). Usato come sostantivo. ignoto. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. il davanti. nonna. -:. madre. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. siamo al corrente del come stanno le cose.I Loro libri sono li sullo scaff ale. L 'opera io (per «gLi operai» ). I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo.S potro venire con mia moglie.un' ordine . illegale.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . va. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino. zia.i dei . i vostri nonni. tutti questi argomenti. tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte.degl' elefanti . figlia. sua Eceellenza il ministro. Eccellenza. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola.l i e pianure della Toscana sono deliziose. La pieta. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. sapere. La giustizia. il poi. . figlio. La mUSlca. gli sport. . ignorante. sua Altezza il principe.per lo pili . o sono al plurale. un artista (femm. idropisia. il deh. illeggiadrire. E a �dato afarsl La �arba . il mio. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco. il godere. La terra.un zaino . Le porte e le finestre. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). ignominia.Nel caso dei nomi invariabili. distinguere il plurale dal singolare: l l .l' edifici . Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. 253 . �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . . L 'universo. La Luna. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . Eminehza: Sua Maestra il re. ilare. suocera. il J L 'arte. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. lo:�. suo" no�tro. igienico. il cinque. nuora. .un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. La virtit. il vecchio non sono ridicoli.per lo passato .La sua macchina e velo ce e silenziosa. vostr�.dell' enormita (plur.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. .L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. l 'argento. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello.un' attimo . zio. . 5. suocero. nonno. Tuttavia in questo caso. iL giovane (per «i giovani»).col sciroppo _ i prodotti sui spigoli .) . il giusto. colla spada .In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. ecco � numero : L . Signoria.mpagna�o. il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere .mia elica . L 'invidia tl malato. le nostre sore lIe.Siate i benvenuti. L 'ainbizione. bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. tuo.il zucchero . - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. Per es. d) l noml dl matena: L'oro. . l' articolo va . la specie. (Cfr. II. Pero: egli sapeva tutto. il vostro f atellino. cognata. b) i nomi astratti: . ilarim. ignorantaggine. ignoranza.- Esercizio sul vocabolario Idoneo. idropico. la loro zia. ignominoso. c i no iL soLe. il mio bab bo.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto.uno xilofono .L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . ignorare. per ragioni di stile.Apri senza rumore .nella immensita - la elettricita . 19norante. nipote. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. tutto un mese. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. L ' oggi. tutta la mattina. la crisi.su lo sfondo .

Carlo non conosce l' educazione. . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). - Esercizio sul vocabolario Parlare. Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. Tutti i bambini di queHa scuola. . . lo spagnolo. . di fiori. . comitati. cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). . L' unione fa la forza. . . Duro. .Fidatevi di Giulio che e uomo di . ! Per raggiungere un fine. . . parlata.0 � � III. . Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. come sono . Addlnttura. Le citta del Portogallo . . Ho giocato a tennis fino alle undici. . TS (Trieste). vuol dire redimerlo e salvarlo. sempre in punta di forchetta. . che . . .Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . Ieri ho avuto la febbre. .Gli Italiani . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. FIAT 254 . .Come e bella la . . . . Si ricorre di solito alle sigJe. per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. SELT (SOCIeta Elettrica). e una buona compagna.Ti do la mia . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. Lui non ha il senso dell' umorismo. Sono le tre precise. paro Ione. . . .Bisogna cercar di ammaestrare gli . bene: l' . . Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. Mio zio e tornato dal Brasile.' Incis. Tutte le case della citta.Vennero a . . . . e lieto. . . . I miei libri sono suHo scaffale. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare.Quest' ordine e contrario alla legge. inanonimi. Il calcio e il mio sport preferito. . . Non vi fidate di quel che dice Quintilio. parolaio. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . . (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). Grammatica italiana � .L' aria dei monti e pili . bi�ogna seguire le norme dell' . parola. . .. un . . Ho venti anni. . . . . . . si fa sempre pili rapido o sintetico. . Non conosco bene Bosnia. . . . . . . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. nel Friuli-Venezia Giulia. . .ll. . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . bi�ogna contentarsi di . ricorri sempre a mezzi . . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri.Oh. ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). gli spostamenti. di quella della citta. .Il contrario di nobile e . ! Sollevare il popolo daH' . ln Piemonte. Cosi anche il linguaggio. .Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. brutta cosa essere . . .Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . e . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. . . specialmente quello degli affari e del commercio. LaFirenze dei Medici. aziende. vettura. ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). Sono socia del eoni.Parla pili semplice. associazioni. .Tengo la tua prornessa. ? Non si puo saper tutto.Lo zio non mi vorra contentare. esentasse. . gli Spagnoli . TN (Trento). E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. . Lavoro dalle otto alle quattro.Nessuno faccia cose . Il dieci per cento della popolazione. esente dalle tasse. r italiano. ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. .Che noioso! egli . e ti prendo in . e non aver sempre la bocca piena di . oh. che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione.Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . bi�ogna u�are le . . . . pili appropriate. . E r una in punto. moIte cose. fiorentina! . Mio padre ha il diabete. . . che le cose andarono cosi. .Il balcone era tutto . inaffittacamere ecc. . ecco Da: A. se tu non ci metti una buona . uffici sono riferiti per intero. La Juventus ha vinto lo scudetto . che non sono permesse. . . questa sera! Bene. . . . . INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). Il signor Bianchi e il professor Bruneri. . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti.

si e u comportato da vero galantuomo. . Ju elello deputato. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. in campagna. in agosto. raceontare in poche parole. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. in maggio. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. donna. . me.Buon vinofa buon sangue. *il quello. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. verremo alle JJ). di notte. a mezzanotte. di giorno. a tavola.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. il cap. una catena d 'oro. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). Ju proclamato campionissimo. una lampada in f erro battuto. loro amica d 'inJanzia. chiunque ecc. a piedi. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. dottore in letiere. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). ma caro dottore. in macchina. in citta. lavoro f atto a macchina. Rifiutano l' articolo le parole (norni. tu. te. di domenica.) e a1cuni relativi (che. acqua a catinelle. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. in fretta.). autore del Giorno. muor dif ame. Novella quinta. . anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. mulino a vento. b) l u o g o : in casa. amico mio!. a letto.Chi si pasce di speranza. 5.Il cane e il gatto sono animali domestici. ecco - - 256 257 . 6. . numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . c) m o d o : a piacere. nutrirsi di pane e acqua. ma soltanto questo.XXXIII. d 'ingegno. .Carlo sara tuo compagno di viaggio. arte procura. per forza. 2. . Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. persona di vasta cultura. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. in bicicletta. poltrona in pelle (o di pelle). Antonio Merola. quello. essi sono persone per bene. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. ognuno. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo.Compendio di storia moderna. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. ferire di coltello. frate Francesco.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. Nel plurale. . . Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. . una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. Lo hanno proclamato capitano. di giudizio. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni.Cielo a pecorelle. Redazione. con gioia. una stoff a strisee. . aggettivi.Pref azione. San Giovanni. fra Girolamo. sala da pranzo. di quella e non *del questo. Uscita. sono andati da Luisa. parlare per telef ono. d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. sono giudicati lavoratori seri.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. quello. lo ha preso per marito. Bari e una bella citta). 7. Canto secondo. Ingresso. !rate. 3. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. essere di cattivo umore. - 4. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato.La pigrizia e madre dei. per due anni gli ha f atto da padre. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. Anche qui. alcuni indefiniti (qualcuno. noi ecc. di cui ecc. talvolta. di buona voglia. e cosi: di questo. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. vizi. donna Felice. in macchina. Bibliografia.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. Sant 'Ilario. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. . Questura. (o fra): la biblioteca di don Antonio. codesto ). di trollo.

la Corsica. I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. . 259 . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. su un divano. . l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. Leopardi o il Leopardi. abbassare. amichevole. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. seguito (participio del verbo seguire) . Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. abbagliare. . . . prezzo. la voce. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo.Australia. Cleopatra. «un uomo del valore di». passare attraverso la Mongolia. . . pesce d' Amo. . il mese prossimo visiteremo Parigi. ). la preda. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. il Cairo. In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. Garibaldi. la Napoli degli Angioini. . si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. .E rimasto famoso l' . . abbassamento.Ti ringrazio delle . Diana. . [ . . . . . . Mazzini.Volevo andare a Parigi. sorpresi. I: . I'India. . Urania. o il Carducci. . quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . . J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. . Toscana. amica. . una Palermo di altri tempi. dietro recarsi in Sardegna. e un MezzoJ anti. .Quella grande luce per un momento ci .): Verdi. '' . . nella Puglia. . . il suo orgoglio. .Le edere si erano . il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. bagnarsi in Amo. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. . Coi nomi di isole. . . . tr9PPO al dolore. scienziati. seguito (continuazione). di Dante per Beatrice. Argo era il cane di Ulisse. il Garda. di paesi e stati (l 'Italia. II. . abbandonare. compito (lavoro assegnato). . a poco a poco. . il Sahara). la Sardegna. . . . abbandono. abbaglio.aneora (strumento marinaresco). . . . D 'Annunzio o il D 'Annunzio. leggere (plurale femminile di leggero). amicizia. . basso. Anna e Giuseppina J arrivano domani. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. anzi . Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno.E una bella cosa l' proprio. . ma ho . Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). la Duse. . la Puglia. l 'Aia.Non fare rumore. . andare in Australia. . con un ferro rovente i prigionieri. i boschi.E vicino il tramonto. il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). . nel linguaggio familiare. . maledico (maldicente). hanno parlato di Elvira. . Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. ecc. l 'Avana. l 'Islanda. l' idea e non vi andro piil. Abbacinare. abbiamo scritto a Carlo. la mitica Zante. . . Ma si dira: la dotta Bologna.Spinti dalla fame. . ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. vivere in Italia. . i Borgia. leggere (verbo). Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. non reca nessun dolore al padre e alla madre. Puccini. questi campi. Marconi. l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. regioni. dovettero . gli S orza. i lupi . Bologna e un importante centro universitario.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. .Oh. . il sole si . ancora (anche). di continenti (l 'Asia. purche non sia eccessivo.Il figlio . abbasso. viaggiare per l 'Austria. il Portogallo. l 'Iseo. Lucrezia. la bella Firenze. compito (participio del verbo compire).Lascialo dire. I 'Antartide).La gente inferocita gridava: . ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. e facile sbagliarsi e prendere un . . pensero io ad .Che cosa vi e di piil bello dell' . la Spezia. ecco ecc> (Pero: nel Veneto.Colto in fallo. amorevole. . . la De­ ledda. egli vive da un anno a F'lrenze.Certe merci si vendono a . e quasi ci acceco. la Spagna. . . . . nella Roma del settecenta. maledlco (indicativo del verbo maledire). tornare dal Brasile. abbarbagliare. la 258 Alle volte.t Alle volte. trova un tesoro. uomini politici. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . parole. scrivero alla Matilde. abbarbicarsi. III. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. la Me cca. Volumnia. L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». . Stanco com'ero.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . per regola generale. il ragazzo . fra due nobili cuori? . . . i Romani dedicarono un tempio a Cerere.Amore. l' articolo: Gino parte stasera. in Toscana. ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. i re di Spagna. la Corea).L' uomo corraggioso non si . come sono lasciati in . e qualche altro. un Creso.I ladri. mi . amorevolezza. gli occhi. . . . .Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . alle pietre di quel vecchio muro. il Monjerrato. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. amoroso.

. «il sigaro? Di chi e?». «Lei non. ma come le dicevo. se non le dispiace. disse il signor Veneranda. «10 . disse il signor Veneranda. come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. . «Non le vendo». Allora se non e la stagione. le ci1iege le vende o non le vende?». Milano. . che lei e un bel tipo? Insomma. disse il libraio. «Dopo comprato e mio». «E io che cosa posso farci?». . Non e fumi pure. . «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». «ma adesso le ciliege non ci sono. . protesto il 1ibraio.Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. poi chiamo il libraio. «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. . replico il signor Veneranda. ». paiono . tomato. non . disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. quando ha voglia di fumare. «prima non so. . . io ti . E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. Da: Carlo Manzoni. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. ho libri». «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . balbetto il libraio confuso e stupito. . e dunque un . 26 1 260 . ma col freddo che fa. disse il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. . ». l «Lei ha tutti i libri?».Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' .!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». . «naturalmente vendera della frutta. Veneranda. .Dovunque sono andato. chiese il signor Veneranda.Al. Rizzoli. conf!lso. . «Ma sa cosa rispondere. chiese il signor Veneranda. «Non si sbaglia affatto». «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. disse il signor Veneranda. «Ma io non ho sigari. compatimento. . « E infatti i o non l e vendo». . me le darebbe?». . si trattenne a guardare i libri negli scaffali. II signor Veneranda. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. confuso. «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. malvagio figlio. «lei ha «lo non . «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. «chi e che le puo vendere?». urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. chiese il signor Veneranda. . «Lei si sbaglia di grosso. io cosa posso farci? » . . «Appunto. Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». male di tutti. lo non ho m. Ma guarda che tipo ! » . «Non le ho». «Per fumare?». «Allora le ciliege non le vende». disse il fruttivendolo.Chi di voi sa ' " e scrivere? . «Tutti » . . chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». questa non e la stagione delle ciliege». «Niente affatto». «Lei non. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. . Le pare o non le pare? » . mio frateIlo mi ha . disse il signor Veneranda. balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. chiese il libraio perplesso. o mi LETTURE l I I Il sigaro». . . «Gliele darei ». . «Se io volessi delle ciliege.Ah. «Gia. «Ma che libro e?» . lei non». balbetto il fruttivendolo. balbetto il libraio. « l libri si leggono. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». «Anche il sigaro?». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. «Si che le vendo.Ti pare facile o difficile il . questa». lei non». . Il sigaro. «io ho detto un sigaro e non un libro». assegnato dal professore? . . non e un libro. disse il fruttivendolo. il babbo non era . disse il signor Veneranda. disse il 1ibraio. . n o n s i fumano». sara suo». «Perche non e la stagione».Fino a ieri sera.Queste vesti sono belle. cosa fa? legge?». «io vendo proprio la frutta». sbaglio?». brontolo il fruttivendolo. «Lei». disse il fruttivendolo. .

263 . Verso le dieci. alla. loro significati e usi Razne vrste prijedloga.Tra e fra si. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. da. Mi spavamo noću. tranne. Najbolji od sviju bio je on. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. Berna 19752) 262 Oko deset sati. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. P. P. ecc. es. P. Nota 2. Le due forme. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. si uniscono talora alla preposizione di. E partito con lui. in.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. «con lui» una relazione di compagnia. es . . P. Non si dira. On živi na selu. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. fuorche. ecco (v. es . lungo indica: .. eccetto.jrajratelli. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). fra di loro (ma anche: tra noi. lungo. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. verso. es. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. Jernej . rv e X). lez. su. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. p.: verso di noi. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. mediante. «in campagna» una relazione di luogo. dalle. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . Žrtvovao se za nas. specialmente quando regge un pronorne personale. Regula e 1. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. Come vivrebbero meglio. Predvečer. es. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. tra fratelli. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. durante. Verso lui e stato sempre indulgente. Varie specie di preposizioni. ma Nota 1 ' . quando reggono un pronorne personale.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. Kako bi bolje živjeli. rispettivamente fra noi.. : del. a. Egli vive in campagna. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. verso di lui. negli. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. tempo Deve amvare fra oggi e domani. fra. 2. tra loro). verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . . Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. tra traduttori. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. Verso sera. Mora stići danas ili sutra.: tra di noi. con.usano quasi indifferenternente. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. : Noi donni amo d i notte. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. salvo. la Gramatica italiana descrittiva d i M. Si e sacrificato per noi. nonostante. fra loro. reciprocita. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. Otputovao je s njime.

Per es. I I I 265 . c 'invitarono. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. l' inverno.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. la mia buon'amica. Osservazione. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. c 'erano. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. sull 'acqua).In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. sopra. ad esempio. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. santo. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. e malato da ieri.-a. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. tra e " zono ra. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. e questo a sua volta dal verbo trarre). t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. - Nota 3. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. anzi in origine era un avverbio (lat. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. (il cibo) l 'annuso. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). la prima di queste vocali. quest'anno. " Non si deve usare. l' albero. lo inverno. la erba l' erba. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. ecc. in. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. eccetto. una bell 'occasione. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). all 'alba nell 'inverno. . la.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). per. essi s 'illudono (o si illudono). si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). golfo Sant'EuJemia. tranne e q. buon uomo. saldate dal legame grammaticale e logico. (la tavola) l 'alzo. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. jice. vi. allo. cioe si sopprime. quell 'azione. a. la carta d 'Europa. d'ora innanzi. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. __ a) con bello. sotto). nella. sursum).) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». nello. ma invece: lo albero. ti. presto se n 'andarono (o se ne andarono). Si potra. tranne. con. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. della. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. lo. un 'altra volta). es. i): c 'e.-a al singolare. durante. je Uspio je pomoću svo upornosti. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. d' altra parte. grand'uomo. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. �i. jetru koji je puhao. sant'Agostino. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. ecco (dell 'avvenire. gli Italiani. non gl'importa). salvo. grande e anche questo. durante e mediante participi presenti. le esagerazioni. grand'oc­ casione.-a. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. la. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. ne. salvo. invece. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. alla. gl' Italian i.-a. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. da. d'allora in poi. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. assai spesso. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. quello. si elide. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. ffittare. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. 1. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. Ad esempio. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. gli ingegni). 2. gocce d'inchiostro. l 'aquila. ci invitarono e sim.n imperativo (deri vato da un antico traine. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p.

triangolo. 16-18): Linea. . . antichi imaginavano che . pseudonimo di CoIl odi. Per esempio. come vuoi . a . squisito. non come quella i sopra. il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. mena dieci volte. L' operazione era presto fatt�.provoca� lUI. era arrivato il quale. da on ima pravo. guida. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. . pp. superfluo. Eccetto qualche piccolo contrattempo.rispondevamo nm. savio.Che cosa posso domandare? . sapere che un manutengolo1. richiesta. fuorche questo . .he a l �� pla�esse. . . Bilo bi bolje. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. . pioniere. I I 266 ammaliziato. dopo sentite le. che ancora delizia i fanciu1li . Una risata di cuore. da ima oko (circa) šezdeset godina. L' aereo e partito verso nord. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. uomo e di fare il proprio dovera. Paolo. . parlando el piu e del meno. gnorri.Mancano dieci minuti alle sei. . Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. Ho · veduto qualch� OSPlt�. eroe. . Ci arrivammo verso sera. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. geografia. Europa. . LEITURA IL III. Te l' abbiamo gia detto.Ricordate sempre. L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. breve . Oko podne stigli smo u Napulj. pioggia. poeta. riavere. P. accIghato e a coda torta. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. . Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. piuma. . naufragio. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. Uza sve to sam uvjeren. fiume. /. pienezza. se l' ospite era una persona . . In tempo del desinare. violoncello. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. . presiedere.. che la cosa piu importante per . Spesso avviene che uno parli fra il sonno. grazioso. . B ili su prisutni svi osim njega. burbero. della second� � categoria. e meglio conosciuto . Ci siamo incontrati per .chiedeva l' ospite.Carlo Lorenzini. Rivoiti all' ospite nuovo. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. se l' ospite era una persona di spirito. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere.Un motto lungo o breve? Lungo. reale. atti e parole di profonda meraviglia. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. . . Fra cane e gatto non c'e buon accordo. Tutto era perduto salvo l' onore. Predvečer je počeo padati snijeg. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. fioritura. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto.· ESERCIZI I. domanda che ore sono . . curi all' imboccatura della forra di Balenaia. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. . meraviglie che �e oso e impaziente. baule. violazione. Poteva far tutto. .Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. . ma solenne come d' oltre tomba: . »Nisam mu smio to reći«. Lungo il fiume si vedevano alcune barche. .. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. . . il viaggio e stato felice. Tra le due case c' era un cortile. Mislim. paura. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . con voce chiara. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. oleandro. . spiacevole. lo invitavamo. olio. Eccoci al posto. generalmente. . . resa scaltro 2 complice 267 . dei abitassero sull' Olimpo. govorio je u sebi. si dice che fa . straordinari casi di Pinocchio. Domanda quello che vuoi . gratuito. viadotto.

) Quando. Moj sat ide pet minuta naprijed. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. dopo di lui. sopra bei tappeti.) In molti casi pero.: Dov'e la mamma? Dentro. dietro Dietro la casa c' e un giardino. «Come sta?» . Vratit će se poslije praznika. Kako ste ? . Ridere sotto i baffi.I l . dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. E il babbo. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. Govorio je o posljednjim pronalascima. sia come preposizioni. koji slijedi. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. E il bimbo? Dorme sopra. Aspettateci qui dentro. ."l l l xxxv . avanti sera.Postavi stolac pred stol. Prendete la strada che viene dopo. . den tro alla camera. es. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. Prema dobivenim uputama . je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. dov' e? E pure qui dentro. secondo lui. Nosi kosu raspuštenu straga. . . senza il cappello. es . Krenite onim putem. ne možeš ga vid jeti. Credo che dev' essere sopra.: Dentro la casa. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. (Doslovno: Smijati se ispod brka. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. sopra di noi. Ustajem prije zore.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Hodali sujedan iza drugoga. invece. Postavio je sv jetiljku na stol. Iza one šume dolazi livada. o con un verbo o un altro avverbio. E dietro. Svi su protiv n jega. stanno con un nome. Zlobno se smijati. Un minuto dopo arrivarono gli altri. Tutti gli son contro. Mislim da mora biti gore. fungono da p re p o s i z i o n i . un aggettivo.Ide (gura se) nekako. e non lo puoi vedere. . Andar contro corrente. contro Si rivoitarono contro gli occupatori. Ići protiv struje. Sklonio se podjedno drvo.«Si va avanti alla meglio». Secondo m e h a torto lui. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . Pobuniše se protiv okupatora. Straga je. (P. Čekajte nas ovd unutra. entro I libri erana dentro la cassa. Dopo quel bosco segue un prato. Po mome mišljenju krivje on. . ecc. invece di usare una sola preposizione. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). senza pensa re). Mi levo avanti l' alba. dentro.. I avanti . Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. Dol je bila velika galama. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. Camminavano uno dietro l' altro. Iza kuće nalazi se vrt. Sotto c' era un grande baccano. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . Nella votazione segreta gli voto contro. se ne usano due: fra di se. : contro il muro. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. Porta i capelli sciolti dietro. . (P. ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. nella seconda esempi di uso avverbiale. es. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). sotto Si mise al riparo sotto un albero.

avanti di lui.Egli aiuta i suoi genitori.Scrivi pili spesso (a noi). Circa il discorso da lui tenuto . ma non io. Stanuje ovd blizu. Hodao je po rubu. Ascolto raceusa senza dir nulla. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. contro. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei).Noi Essi giudicano (me) sincero.Essa mura. EL. Lo aveva sempre intorno. senza. allo studio . XIV. sotto.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle).Lei non sa legger bene. .Inviterai (Iui)? . ma io sl. presso e senza. senza Era rimasto quasi senza quattrini. opp.Tu sorprendi (loro. dietro di voi. = II. a da nije rekao ni riječi. Što se tiče govora.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v. .. .Voglio scrivere (a lui). . . intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. Abbiamo aspettato oltre due anni.Tu non vedi (Iui) da tempo.1 I . (Bio je uvijek oko n jega). . .Essi videro (se) nello specchio. presso opp. . . Prende il caffe col latte? No. tempo. Puzao je tik uza zid.Hai veduto il vincitore? . cari signori. non ne hanno colpa. Bio je ostao gotovo bez novca.Noi non ritrovererno (te) in casa. ma loro sono bene informati .circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a. . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. dopo di lei.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi).Voi avete invitato (noi). opp. Voi rivedrete (Iui) molto presto. . bez mlijeka. tre biglietti. . ESERCIZJI I.Voi spronate (loro. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. senza di quelli. ecco 270 . sopra di questi. Saslušaoje optužnicu..Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Ella e partita stamattina. Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne. Tu sei contento. rasente .Essi hanno veduto (i fratelli). .Esso dorme nel canile. (loro.Risponderai alle signore ? . Camminava rasente ( suIrorlo). ossia gli amici). dopo. . . - I III.Devi comprendere (lei). koji je držao . Čekali smo više od dvije godine. je oltre Kod željeznog mosta. Oko četrdeset godina. sotto di loro. Oko grada dižu se debele zidine. . . . .lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? .lo preferisco i monti e lui il mare. avanti. opp.Scriverai a tuo fratello? . Non pote andare piu oltre. ossia le allieve) a copiare. . 27 1 . . Le preposizioni sopra. dentro di me. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. dietro. Strisciava rasente il muro. Voi ringrazierete (noi). .Loro. .Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . sapete nulla. rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. lez. Nije više mogao ići dalje. Abita qui presso. XV. Imao ga je uvijek uza se. .In quest' affare esse non c' entrano.io aiuto (te).Voi non . . (Indica luogo. dentro. _ Quarant' anni circa. io ti aiuto.Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito.Ascolterai il babbo? . dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro.

grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. . non sarebe pili sconosciuto. come?». Lei mette le sigarette nel brodo?». E una stranezza e nient' altro». io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. «e mi lasci andare per i fatti miei». disse il signor Veneranda. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». Ora sono lontano. «Non e' entra per lei. «Ma io non ho carote». ripete tranquillamente il signor Veneranda. replico il tizio alzando la voce. «Scusi». ». brontolo il signor Veneranda. «Che c' entra piazza Castello?». . e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. balbetto il tabaccaio. «Senta».LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. «Per me. «Lei non . «E nemrneno io! ». se le avessi padato. . balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. balbetto il tizio mezzo spaventato. e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. «ho fatto male. ripete il signor Veneranda. «mi da un pacchetto di carote?». ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. «Come. 272 273 . balbetto il tizio. A destra e a sini stra. E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. . «e la prima volta che la incontro. . brontolo il signor Veneranda. «lo . chiese il tizio. Essi abitavano sopra. Perche. replico il signor Veneranda. domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». disse il signor V eneranda. «lo non soffio il fumo nel brodo». grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. io». Ci pensero su. Quindi anche sua zia e sconosciuta» . «Conosco forse sua zia. «io le sigarette non le metto nel brodo. «ho solo sigarette. balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «lei faccia quello che crede. «Le sigarette nel brodo? io no . «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. lei non . resto sotto. «Ho detto». ma per me c'entra». le fumo». come mi permetto?». lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. . Dentro si rodeva. Se l' aves si visto qualche altra volta. «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». ». «Cosa?». «lo non . «se mi da un pacchetto di carote». Egli voleva star vicino. . Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. disse il signor Veneranda. «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . chiese il tabaccaio ancor piil stupito. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. «Anch' io» disse il signor Veneranda. «e la prima volta che la incontro» . La prol'osta non ci soddisfa. «Perche?» «Non lo so. le spiace se io vado in piazza Castello?». Anche sua zia e sconosciuta» . « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». «In piazza Castello». «Cosa. tanto a me non importa proprio niente». forse?». Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. chiese il signor Veneranda. «Le sigarette». disse il signor Veneranda. . grido il tizio perdendo la pazieqza. disse il signor Veneranda. . Voteremo contro. Vieni su? No. . «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «Vada al diavolo che a me non importa niente». avra lei la sua ragione». «dal momento ehe ci vado. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». stupito. «Come. disse il signor Veneranda al tabaccaio. «lei e sconosciuto?». * * * «Come si permette?».

. es. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. riallacciandosi alla forma latina dicere. appartiene. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. es. accesi. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. conobbi. dovesti. partire e fin ire ). In modo analogo il verbo dire.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. fini-). caddi. ruppi. dare. ma alla seconda coniugazione. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. pari-a. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. II. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. credere. jacendo). .: dovei o dovetti.) Verbi col passato remoto senza -s. es.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . tacqui. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). j acessi.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei.: misi-rimisi. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . Verbi regolari e irregolari. e. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. es.) e si chiamano deboli. stare. non gia alla terza. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I.ved-. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. (Vedi gli esempi di sopra. parI-i. eioe sulIa radice. dicendo. vede-. ecc. Le altre tre persone. fin-). part-. Con la r a d i c e . Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. vidi. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. messo-rimesso: 3. dicessi. dove o dovette. Quanto alle desinenze. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. si formano il pre­ sente indicativo. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. .(verbi sigmatiei) '\p. Le persone second a singolare. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. 383-39 1 ) . chiesi. assolsi. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . parl­ iamo. accorsi. - 2. lessi. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. sia alterando il tema sia modificando la desinenza.(verbi asigmatiei) (p. ecc. P. Il verbojare. Verbi col passato remoto in -s. parti-. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. ecc.

obići. smjerati. opaliti. rldere intro (avere) smijati se. rem. morsi. razočarati. pass. . . (o)strugati.Part. ecco . uprlj ati. nagovoriti (na što). chiusi. ozlijediti. raspršiti. zajedati. isključiti. ismjehivati. uništiti.Pass. nanovo dopustiti. nanovo (u)gristi ili ujesti. dividesti.Pass.Part. disperdere tr. pass. pass. biti lišen (čega). decldere tr. odstupati. tr.Pass. morso. pass. arsi. ecco . prožeti. završiti. oštetiti. ismijavati (koga). podijeliti što s kim. nadvladati. ecco --. ardesti. onemogućiti. persuadere tr. utjerati.Pass. � Pass. conquisi. intrldere tr. eksplodirati 2. priložiti. opet dijeliti. riješiti. concludere tr. deciso. imati u sebi rinchii:tdere tr. sadržavati. (iz)gubiti. ecco .Part. esplodesti. conquiso. . mimoići. pass. priklopiti. (avere) (na)s miješiti se. pući. sorrldere intr.Pass. intrisi. izgarati. izjedati. Temi in -d- dividere tr. deridere tr.Pass. Passato remoto in -s­ l. ecco . (avere) podudarati se. prodrijeti. rem. obuzeti. . zaključiti escli:tdere tr. irrldere tr. accluse. dopustiti. usjeći. evaso .Part. decisi. = chiedere tr. invadere tr. rem. leso. pass. -Pass. ridesti. . osvjedočiti.Part. nišaniti. deludere tr. urezati. zatvoriti. concedesti.Pass. . ecco . radesti.Pass. intro (avere e essere) ići natrag. .. nanovo gorjeti. uteći (iz tamnice). uvjeriti. intro (essere) rasprsnuti se. pass. . sperdere tr. podijeliti. perso (o perduto). eluso.Pass. ti assidesti. raso. . conquidere ( vIncere) tr. dolaziti za čim.Pass.Part. rem. intriIdere tr. ujedati. ardere intro (essere) e tr. odsjeći. osvojiti. · rastaviti. zarezati. ecco . tražiti. pass.Pass. risi. rasi. . persi. ecco . tr. dissuadere tr. razočarati. rem. assidersi rifi. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. ecco . acclusero. slijediti. arso. ecco .Part. ograditi. prepoloviti. chiuso. ecco .Part. ecco . rem. . rem. zauzeti. ecco . razdijeliti.Part. poplaviti. ecco . (nanovo) tražiti. . prevariti. diviso. priložiti precludere tr. razdati. pervadere tr. pobjeći. rem. gorjeti. ujesti. obmanuti. 276 . . uvlačiti. uzmaknuti. uvrstiti. . pravima). nastati. rem. rem. odlučiti. mordere tr. rem. navesti. zatvarati socchiudere tr. osmjehivati se (komu).Pass. rem. pass. izbaciti (krajnji samoglasnik). rem. ecco . izigrati. ecco . concessi.Part. persuaso. zapri ječiti elidere tr. prasnuti. užeći. . moliti.Pass. accIiIdere tr. (avere) ciljati. ecco . ecCo . mordeStCecc. odvratiti koga od čega. ecco concederono (o concedettero). decidesti. retrocedere 1. utisnuti. ( sedersi) sjediti. pass. povrijediti. acclusi. pass. aUi:tdere intr.Part.Part. esploso . perdesti. acclu ­ demmo. coinddere intr. rem. . riardere intro (essere) e tr. pass. conchiudere tr. dogoditi se. . evadesti. mi assisi.Part. pritvoriti ledere tr. riso. concedere tr. evadere intro (essere) umaknuti.Part. zaključiti racchii:tdere tr. podrugivati se. pass. uvući. (o concedei o concedetti). dirati. razbiti obmanu. intriso. arridere intro (avere) nasmiješiti se. rem. concede (o concedette). . zamazati. posaditi se. lišiti riconeedere tr. svladati. . .Part. elidesti. (za)mijesiti (u vodi). pass. accluso.Part. pass. . pass. . izgubiti. zatvoriti. uvrijediti. esplodere 1. chiesto. završiti. esplosi.Part. isušiti. zahtijevati.Part. izuzeti incli:tdere tr. pass. perdere tr. rem.Part. eliIdere tr. intruso. zbivati se istodobno. lesi. reddere tr. chiudesti. čina. concesso (o conceduto). rugati se (komu). evasi.Pass. condividere tr. rem. razdvoj iti . elusi. eludesti.Part. intridesti. razmočiti. pass. pući iz. odapeti. podijeliti. provaliti. persuadesti. zapaliti. intrudesti. (u)gristi. prodrijeti kroz. eliso. rem. (po)razdijeliti. izostaviti. = radere tr. richiedere tr. (o)brijati. accludeste. nanovo podijeliti. nagristi. . pass. elisi. accludesti. persuasi. upasti. chiedesti. rem.Part.Pas s. inddere tr. 277 circonddere tr. . pitati. elid irati.Pass.Pass.Pass. nanovo izgubiti. chiesi. chiiIdere fr. riperdere tr. conquidesti.Pass. suddiVidere tr. divisi. odrezati.I. upropastiti. poklapati se. assiso. pitati. 2. rem. intrusi. obrezati. ledesti. rastjerati. presjeći .. rimordere tr. pass. disiUi:tdere tr. rem.

se la parola seguente comincia con s impura. ucciso. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. ciascuno zingaro. Fra Cristoforo rate Antonio. qual errore. di ' (= dici). Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. r. � ESERCIZI I. Riusci a persuaderlo d' andarsene. nessun libro. san Girolamo. uccisi. 265). pass. Cosi ha perso i p iii begli anni. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. Cuor contento non sente stento. (V. nagristi. La colonna in marcia dovette retrocedere. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. l 'un l 'altra. Part. nessun libro. ma anche grande successo. pub eliminare anche o. � (= un poco). che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. . ubiti. La speranza ci arrise un istante. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. Dopuštam. gran cosa. ecco . ma anche f . Anche in questo caso. n - Pass. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. f presto. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. signor professore. Casi particolari: Tuttavia. ubijati. un bel successo. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. un tal esame. S ' intende. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. III. n. ciascun uomo. gn. : quel ragazzo. Si richiede la presentazione del passaporto. izjedati. ucddere tr. e che. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. un buona psicologo.zi ad altra parola che cominci per vocale. �uon amico. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. senza valersi dell' apostrofo. se la parola seguente comincia con s impura. Ranio ga je. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. II. un mese. Vogliam dire che non e vero. buon ? giorno. Gliel' ho chiesto ieri. un tale uomo. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. Izjedao se od (di) zavisti. san Carlo (pero: santo Stefano). allora il troncamento non e permesso. rodesti ecco - Part. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. Quindi si dira: uno scherzo. Gino e un mio buon amico. koji se nije znao nikada odlučiti. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. gn. siam pronti. z. gran zelo. Credo che alludesse all' avvocato Carli. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. - Pass. izgristi. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. m. quel vocabolario. grande cosa. A vrei accluso anche la fotografia. corr6dere tr. suor Agnese). invece. qual figlw. . grande zelo. ecco . che l' ultima sillaba non sia accentata. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. . amor patrio. rosi. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. pero i casi di elisione a pag. . z. qual erede. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . (o)glodati. siam contenti. l' avverbio ora (or ora. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. ps. pero. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. la parola venga a termin are con l. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. Želim priložiti pismo za svog nećaka. roso. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. ciascuno. gnomo. dolce stil nuovo. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. rem. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. Il concorso si chiude alla fine del mese. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. da je on malo nastran. rem. aicuno. Per es . ma temevo che allora la lettera passasse il peso. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. pass. To je čovjek kojemu se sreća smije. qual audacia. cadendo la vocale o la sillaba finale. ps.rodere tr. un tal uomo. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. . quello psichiatra. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. izjedati. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. amor patrio. E arrivato di gran corsa Buon giorno. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. uccidesti. usmrtiti. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor.

rispose il re . .Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. .Nel compito ho fatto . .Nella strada a solo. gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. . di sommo onore. madomale.Stavano giocando quando io li vidi. e lo farerno ! di Nizza.replico Crispi . ora insolita. .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. . sport a cui tutti s' interessano. . .Nell' ufficio il pubblico era servito a .Si e strappato il vestito . .Dite a Garibaldi . strepito insolito. . Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. essendo in confidenza con Cavour. ed e l' incertezza del mare. . . . .Cane che abbaia non morde. poiche egli credera che sia umrmenzogna..II buona giorno si conosce dal buona mattino. spintone. niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile.Gianni Schicchi uno atto. .come si inganna un diplomatico ? .disse Crispi. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia ..Sono convii1. sbaglio solo. che ti vale dirlo? . altro giorno.. .Il calcio e . Ho . . . .Quello scrittore si e . . ma e stato proprio . I I \: 1 . Crispi e Garibaldi 11 2 .Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . svarione fino a notte tarda ci fu .Sapete . dicendogli la verita. . . . . che.Nello scelto . . . Questo oggi ho studiato un bello sonetto. Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare.Quando anche fosse vero. e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.fo . . spino della: siepe.No.di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore. . Cavour e i disoccupati . . - V. . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. .. .I A un funzionario del Ministro degli Esteri. Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso . pseudonimo. . E venuto a . .lo vi garantisco sul mare . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. scendere dal tram ha ricevuto .disse allora Garibaldi. . sportello '.Discorreremo piu a lungo . . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: . Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. . . .Mentendo.E io vi garantisco la terra . 't il 'j ] .che se per lui e un gran dolore la cessione . .Essi parlavano di cose molto note. mentre tutti gli altri me ne dissuadono.II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia.Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV. altra volta. .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . .

282 . invece di namjesto. . . dentro al baule.: E venuto ieri sera insieme col fratello.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti. di qua da (s ove strane čega). : Stavano attomo alla tavo la.: Vicino alla piazza si trova una libreria. : Abita diri mpetto alla farmada. Lez. ecco (v. : La strada corre di qua dal monte. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . rimpetto a nasuprot • (pokraj).Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. da vidno (izbliza). mjesto (čega) Es.1 l . invece di (namjesto).: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. : Non sapro dirtelo prima di domani. intorno la citta.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. . sopra di voi. vidno a. skupa s Es. ! j XXXVII. :j · 1l avanti di. di la da. avanti votte. si ha una locuzione avverbiale.\ ! I avanti a.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. . I I Nota 1 . Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco.: (zajedno s). 283 Se invece precede una preposizione. pokraj (čega) Es. ' I . : Il ristorante e accanto al teatro. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. ma sono casi eccezionali di us o. . dinnanzi a. P.: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). Per es.Siamo al di 13. davanti a. verso di lui.: tra di noi. al di la di s one strane (čega) Es. : di qua (s ove strane). insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. • Es. prima di prije (čega) Es. es.: La villa era posta di la dal fiume. .• j . lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. innanzi a ispred (koga ili čega) Es. - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. dei limiti fissati in principio. es. accosto a blizu. accanto a l Es . : Ti do questo libro invece di quello. P. uz Es .. j . assieme a za jedno s. ) je - insieme con.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. . leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora..intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . 34 e 35). fuori di izvan (čega) Es . di la (s one strane). Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine. intorno a oko (čega) Es .VeITo assieme a lui (assieme con lui). dirimpetto a. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . per di qua (ovuda). Juori strada.

. makar . što se tiče (koga) Es. .: Saliyamo su per la chin� monte. a favore di.: Lo trattava al pari di uno scolaretto.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano. 285 284 .: Siamo andati fino alla stazione. : Si ebbe una lode in luogo di un regalo.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze).: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). in cambio di mjesto Es . in luogo di (u)mjesto..La traduzione dev' esser fatta fino a domani.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) .�l Es. d'in su (odozgo) s Es.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati. : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. i : l- l j rispetto a s obzirom na. per eonto di na čiji račun. in mezzo a usred (čega). namjesto Es. di tra između. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola. : Scatola fatta a guisa di libro. .Voglio finire il lavoro a costo Es . a guisa di.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . a causa di. jalo života). in cima a na vrhu čega 8. .: Il marco era alla pari col franco svizzero. : Ci andro io in cambio di lui. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. fino in do (prostorno) Es.: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. a eosto di uz cijenu (čega). sino a do (prostorno i vremenski) Es. in favore di u čiju korist. (po) radi Es.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. . u Es. posredstvom Es . poput Es.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. . di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola.: E a letto fin da ieri.L'ho accompagnato sino a casa. per causa di.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. alpari di kao (što) Es .: L'universita si trova di faccia al teatro. a modo di na način. u odnosu prema Es. sin(o) da (vec) od Es. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra.Ha parlato in favore di lui. kroz Es. di faccia a. fio(o) da. sul eonto di o (komu) Es. su per (go re) po d. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. a cagione di zbog. di fronte a nasuprot Es. per mezzo di (s) pomoću. s ustrajnim naporom Es. . fino a. . e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega.

fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). e tutta intorno. ecco fastigi di chiese. sopra. senza cornice naturale. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. salvo. into mo. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). presso. fino a domani. Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. presso. . senza dintorni. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. ringraziato Come gia sappiamo (v. entro. una citta che galleggia senza suolo. dietro. . in. insieme un complemento di c o m p a g n i a . frecce di campanili . Lez. ra. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. Non pili terra vegetata. avanti. su. ecco. fra di se. ecco - ESERCIZI I. dietro di lei. egli mi ha Ora. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. servo no a introdurre anche altri complementi). stoga sam ga mogao promatrati izbliza. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata.Nota 2. dentro. lungo. parliamo invece di verbo reggenze. entro. verso. per. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). prima di. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. a. a guisa d'un nastro. . . con. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. mediante u n complemento d i m e z z o . . palazzi. durante. . ecco (Le preposizioni tra. f verso. fra. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. Ma in quel mezzo. senza. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. najvećih žrtava. di ranciato e di rosso. da. dietro. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano.Signori.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. fuorche. f uori di. senza di voi. sulla linea del sereno orizzonte. con.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. come per miracolo. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. . . Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. dentro. . fra. su. eccetto. vidno a. per ora. . circa. lungo. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. lasciando da parte. fino laggiu (do tamo dolje). rasente. :i tra. locuzioni prepositive) nel brano che segue. movendo verso Venezia. .Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. oltre. complementi. . Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. . Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. nonostante. es . contro. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. . e cosi di seguito. fin qui (dovde). sotto. presso di noi. dallo specchio delle acque tranquille. . IV.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. vuole parlare. secondo. sotto. attorno a. che. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. a. e quel medesimo silenzio. per. eccetto. unite con i vocaboli che dipendono da esse. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. non piante verdi. a un mare chiuso e morto. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. tranne. in. salvo. verso. fin la (donde). sul fondo luminoso dell' aria. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. oltre. tranne. lungo. dando del Lei all'interlocutore. vuole vedere e . prego di venire da noi: 286 287 . a grado a grado. 34).Signor Rossi. avverbiali. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). pa i uz cijenu dolje. da. avanti. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. pili svariate relazioni. dopo. dipendono. intomo. . . lungo. dopo. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. mediante. III. fin dove giunge lo sguardo. le preposizioni di. sotto di lui. . f verso. davanti a. ra. rasente. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. contro. prego mio padre . formano varie specie di complementi.

mentre in citta infuriava la pestilenza. . e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. Dieci in greco si dice «deka». lasciata la bottega paterna. . In quegli anni la borghesia mercantile. a Certa1do. servizio della Repubblica. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. dirai che ' " ricordi di passare da . chiedo scusa se ' " ho. Si chiamava Maria. fuori di. giorno si dice «hernera» . in mezzo ai libri della sua biblioteca. dietro. penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. gli si atteggiava naturalmente in novella. presso e qua1che altra. presento gli auguri del corpo insegnante e . 288 289 . Signora direttrice. . Ma Fiammetta non gli era fedele. E fini la sua vita di antico gaudente. . La sua gloria e legata al Decainerone. . gia riserva della nobilta e dei cavalieri. il Filostrato. .Vi ha spiegato questa lezione il professore? . . preghiamo di passare in direzione. nientemeno. fatto attendere. in compenso di.di passare in questa sala ove il custode . . . allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. in racconto. V. vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. .Ho veduto i ragazzi e . Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . .Avete telefonato la notizia al professore? . intorno a. . . dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. . e la Teseide. . fui vicino. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. VI. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . . se qualcuno legge quelle novelle. -Com'e possibile che non . .. . . ecco con: insieme con. La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. NelI' anno una rivincita suHa morte. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. A diciott' anni s' innamorava. 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. . dentro. . rispetto a. ho detto che eri uscito. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie.Prese le lettere e .Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . fuori da. prima di. l' Amorosa f visione.E venuta tua sorella.Lo riconobbi soltanto quando . lui la chiamo Fiammetta. . . Quando vedrai tuo fratello . Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. . Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio.Vi fidate voi di quest'uomo? . . fino da (ieri). ecc. . A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. della figlia naturale del Re di Napoli. Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. assieme a. . ecco di: invece di. prego di credere al nostro affetto. andiamo al cinematografo. vidno a. . offro i fiori delle scolare . davanti a. . .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . . .Racconterete la storiella ai vostri compagni? . ma .Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . . ecco da: lontano da. entrava nella carriera politica. Appartengono a questa classe le preposizioni contro. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. ho avvertiti. viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. conosceva il Petrarca. . coraggiosa e vivace. oltre riguardo a. . oltre. . immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. in confronto con. Anche oggi. . prego di entrare e .Signori . imposto. diversamente da. scapestrata e pittoresca di Napoli. dopo sei secoli.Ve l ' ha dato il libro? . . . . . resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. Fu una lunga e vivace passione. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. mostrera gli affreschi piu celebri.Signor Pavese. i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. . Fu COSI che Giovanni. a diJ! erenza di. la Fiammetta. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze.Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a.

Berna 1 9752 (edizione Franke). cioe. 14. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. il giorno di domenica. una condizione. ha le pelle di color scuro. era un uomo di bassa statura. una parte degli scolari. 13. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. di giornalista si fece scrittore. di notte. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. un abito di lusso. sono di Zagabria. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. la forma.7. il libro del pro essore. 6. 29 1 290 .fia.fiume Sava. via Mazzini. si nutriva solo di frutta. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. piangeva di gioia. fortile di risultati. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. le nostre truppe erana inferiori di numero. eravamo di buonafede. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. e stato accusato ? di quanto e 19. costruire di mattoni. il cognome di Mazzini. 18. 8. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. riempire di monete. a determinare. la difesa della citta. scarso di mezzi. era di cattivo umore. il cavallo andava di passo. tutti erana contenti della vittoria. piazza Garibaldi. 3. e uno scrittore di sentimento. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. e stato multato di mille kune. ma e frequente anche in altri complementi. 9. una circostanza): morire di crepacuore. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. la Grammatica italiana descrittiva di M. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. 17. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. XXXVIII . 4. 5. lafamiglia di lui. del pane. di omicido. di primavera. come anche per le altre preposizioni trattate. = 10. ff 12. il colore. 11. la Toscana e ricca di olivi. la presentazione e di carattere semantico. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). 16. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. pieno di gloria. Jernej . Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. di tru ffa. un trattato di. quelli che significano: 20. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. l mentre qui. specialmente l V. quel ragazzo non manca d'ingegno. tingere di verde in marrone. d 'anni. mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. Regula e J. Coi nomi di fiumi. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. il mese di marzo. il nome di Alfredo. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. privo di danaro. erana giornate una pii:t bella dell'altra. la nascita. un abito di seta. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. e un ragazzo di quindici anni. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. i libri di scuola. 47). so re di mal di denti. d 'inverno. 15. delle riviste (oggetto partitivo !). sono venuti di corsa. d 'estate. a) abbondanza. era provvisto del necessario. di buon mattino. il fiume Tivere. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. quel cane e vostro quel cane e di voi.filoso. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. reta. un orologio d'oro. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. il lago di Garda. e stato p rivato di tutti gli averi. d'autunno. viene di Firenze.. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . carico. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. ho comprato del latte. e oriundo della Dalmazia. la Juga dei nemici. non di f atto. correva di vetta in vetta. e partito di casa alle sei. era re di nome. (Vedi su q� esto la Lez. parlare di politica. 2.

ottiindere tr. pass. grditi. rifondere tr. - rispondere tr. . contendersi qcs. contentezza. ecco . skočiti na. ispružiti. primiti se (čega). ecco Part.Part. scendesti. ascendere l. fig. podleći. 2. (po)vratiti. oštetiti. e intr.Pass.Part. pass. pretočiti. udahnuti. intro (essere) sići. rem fendetti. fondere tr. sići. (o fendei. tr. razdvajati. počinj ati. - q l conf6ndere tr. tr. pass. pass. uvrijediti. sići. - altendere 1. spustiti se. Temi in -nd- accendere tr. apprendere tr. popustiti. pass. predati se čemu. - Pass. protegnuti. pristati (na što). krivo razumjeti. 2. pass. rem. pass. (s)kriti. tesi. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. nadvisiti. početi. nascosi. figo raskinuti. vješati. ricordo. prijeći na. vješati. iznenada zateći. c) desiderio. rem.Pass. saći.Pass. comprendere tr. (iz)učiti. užeći. prekinuti. silaziti.Part. nascosto.Part. diffondere tr. sceso. rem appesi. zbuniti. silaziti (niz). fuso. contendere 1. objesiti. contundesti. ecco . izlijevati. distendere tr. uloviti. davati. shvatiti. rasuti. . tupiti. pass. razumjeti. objesiti. preliti. appeso. (po)vraćati. - da qcs. intro (avere): nascondere tr. sospendere tr. omalovažavati. rem. spendesti.fig. Lez. fraintendere tr. spuštati. pretopiti.Part. contusi. čuvati. dizati se. rispondesti.Pass. prešutjeti. riofIendere tr. otegnuti. resdndere tr. ofiendere tr. ecc . silaziti. contuso. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. očekivati. raširiti.Pass. estendere tr. uzimati. iznenaditi. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. ecco . memore dei benefici. (o)braniti. Pass. izliti. eapaee di resistere. scendere intro (essere e avere) e tr. . rem. popustiti. scesi. prerezati. pretjerati. isplaćivati. osporavati. (avere) nategnuti. (po)tratiti. pojmiti. odvratiti. presdndere intro (avere). ecc. fusi. difendesti. uspinjati se. uzimati natrag. vrijeđati. povrijediti. doznati.Part.Pass. smućivati. biti sklon (čemu). razumjeti. ecco Part. nanovo uzimati. dipendere intro (essere) ovisiti o kome.Part. . (po)miješati. razdvoj iti. prionuti za ili uz što. (s)kriti. pass. popeti se. iznositi. asc6ndere tr. traseendere l. odgovarati. acceso. resi. napinjati.Pass. reso o renduto. arrendersi predati se. dimentieo del dono avuto. e intro (essere) (ras)topiti. pass. risposto. pass. pass. podudarati se. rem. zgnječiti. upotrijebiti. sdndere tr. ecco Part. pass. tendere tr. tr. tr. fendesti). ecco . 2. (ras)taliti. otimati se za što. fondesti. potjecati po rodu. fendesti. uliti. - discendere l. ecco . . lieta del buon esito. pass. 34-36). pieno di gioia. štititi. shvatiti. scisso. njegovati ili gajiti što. ne obazirati se na što. - Pass. biti podređen ili podčinjen (komu). rem. kvariti. prendesti. ukinuti. ecco 21. nadmašiti. intro (avere) odgovarati. 2. eolpevole di delitto. čekati. rem.Pass. uliti. speso. . rem. (avere) uzeti. skrivati. .b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. e in tr. ecco . scissi. difendere tr. rem. obustaviti. prihvatiti se. rasprostrariiti. raširiti. inf6ndere tr. razlijevati. priječiti. smesti. odgovoriti. appendesti. ecco . uhvatiti. ulijevati. malo držati do (koga). intro (essere e avere) uspeti se. napeti. nanovo sići ili silaziti. rem. (po)mutiti. spesi. preraditi. psovati. accendesti. presi. zapaliti. riprendere tr. uzvratiti. odvratiti. ecc. ulijevati. ecC o . zaskočiti. prendere tr. spendere tr. do1ikovati. capacita. nascondesti. sorprendere tr. (raz)dijeliti. contiIndere tr. corrisp6ndere l. - 293 . intraprendere tr.Pass. .Pass. porazmjestiti. ridiscendere intro (essere) i tr. . trasf6nd�re tr. potrošiti. risposi. : desideroso di lode. tendesti. raširiti. 2. difeso. --- rendere tr. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. . rasipati.Part. raznijeti. 2.fig. presjeći. Part. ­ Part. rastegnuti. težiti (prema) . tendere tr. ne voditi računa o čemu. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). avido di danaro. preso. smrskati. priličiti. . rem. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. teso. tr. uzvraćati komu što. ozlijediti. (ras)cijepati. (po)brkati. reo diJurto. scindesti. ­ Part. appendere tr. difesi.Pass. intro (avere) prepirati se (oko čega). acces i. fes so (o fenduto). ecc. vilipendere tr. eff6ndere tr. rem. uhvatiti. rendesti. naučiti. 292 a qcs. zatajiti.

) i ovaj slučaj . . componendo sonetti.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica.Una saga nordica. ispružiti. p rotendere tr. To je bila glazba. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . Pošto je skrio kovčeg. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. Dobro koje se čini. Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica.Eroe sfortunato. . ESERCIZI I.. . (is)pružiti. biva vraćeno.Mjesec svibanj .Gallo bianco.spettacolo . secondo lui. Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. ljeti i zimi. Na sve napade odgovorio je šutnjom . rastirati. . . čuti. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. Pobrkao sam ga s njegovim bratom.Un magnifico lago. Compiuti gli studi. = - V. a studi piu proficui. Objesili smo (pass.Govorio mu je neprestano Vi. misliti. . (avere) zahtijevati. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. la signorilita dei modi. egli si dedico tutto all'arte poetica. .Razgovarali smo o najnovijim događajima.II dialogo tragico. . . . Egli propendeva verso l' indulgenza.Spettatore distratto. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. Traduci usando la preposizione di (del. polagati pravo na.Od bogataša postao je siromah. e intr. Nemico acerrimo.teatro . .Grad Firenza. In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. . Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna.Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. p retendere tr. VI. Novi zakon obuhvatit će (comprend. . Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera .Un luogo. II vino aveva acceso il volto.quadro . Smrt ga je zatekla (sorpr. ) uže na granu. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale.albero . tomo ad A vignone. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. . Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente.Un sociologo inglese.Contadino laborioso. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo.specchio .Un paesaggio pittoresco. rem. razumjeti. . dove ebbe gli ordini sacri. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). . ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. Di famiglia oriunda fiorentina. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone.tavolo.-Sporco.Un filologo ceco. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. shvatiti. rastezati. . ). che un giorno. tražiti. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. razabrati.L'occhio glauco. uobražavati sebi.Odavde do Padove ima 400 kilometara.Il giovenco bianco. della Corte pontificia. . Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». .La vecchia quercia.intendere tr.Gattino cieco.pranzo occasione . Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. Sentir questo mi sorprende davvero. . getto alle fiamme i suo i libri prediletti. Il nostro podere si stende fino al fiume. rastrijeti. . iziskivati. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. II. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. . pružati. .Il vecchio catalogo. 295 294 . kaniti. misliti. protegnuti.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). Dovresti prenderti un giorno di riposo.Ammiratore entusiasta. . tvrditi. '. . . sede allora. umišljati. kad ju je najmanje očekivao. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda. Da li la strada scende verso il mare. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. .Petrovi sinovi. bello. imati vrhovni nadzor (nad čim). Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. Zaraza Metti gli aggettivi grande. On me je s tim odgovorom uvrijedio. . Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje. .orto . stesero un contratto. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. Sjednica je bila prekinuta. koja je parala (offendere) uši.orologio . Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. namjeravati. stendere tr. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura.La carica pubblica.Scolaro diligente.Il fungo venefico. upalio je svjetlo. : ) Stidjet će se ovih riječi. Esercizi di ripetizione: IV. .uomo .Una foglia secca. . della �. Nemoj mi skrivati što misliš. Questo riparo ci difendera dal vento. Un chimico croato .La barca carica. Danju i noću. otegnuti. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. .

giocare a palla. partiremo alle quattro. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. le lezione cominciano ai primi di ottobre. parla a voce alta. . Lez. 14): ci siamo aZzati all 'alba. Molto viaggio. non ha risposto alla mia domanda. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. Le r. 4. domani andra a teatro. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. mentre in questo l' amore e ancora astratto. 6. il pacco e stato inviato ad Ancona.rinunziare alla gloria .:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». di l l ): procedeva a passi lenti. XXXIX. all 'impazzata. i propri sentimenti. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . inviti alle corti. ma. a carte (alle carte).lo splendore perduto. 5. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. Lez. 3 . in croato: pobrinuli smo se za sve. presso Pisa. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. invece. Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. andare a cavallo. indubbiamente. 38. ci riposammo a tavola. che corrisponde in genere al dativo croato. a tombola. abbiamo provveduto a tutto. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine.dubitare di tutto 2. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. il vestito ti sta a pennello. e stato proclamato inabile al lavoro. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. Scrisse anche un poema. ha terminato a mala pena. all 'u fficio. bistecca aif ern. giocare al pallone. egli e ora a teatro. e domiciliato a . sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. alla buona. vado al mercato. ma e frequente anche per altri complementi: 1. a scacchi (o ag li o 296 297 . la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». num. .disposto alla partenza . da cui si aspettava la gloria che. al big liardo. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo.eggenze variano da una lingua a un' altra. Nota. il fumar troppo nuoce alla salute. 38. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. e dottissime opere latine. cariche gli giungevano da ogni parte. di 10). dal vivo. «I trionfi» . Suo gran dolore fu la morte di Laura. ma. . .sicuro del successo . E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje.. siediti alla finestra.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. Complemento di m e z z o (cfr. . si trova all 'ospedale. uova al tegame. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo).

pretvarati se. uguaglianza. rem. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. un orologio uguale al mio. pass. emersi. rem. ecco -Part. 14. 7. preplaviti. cfr. e intr. sgradevole all 'udito. opaziti. Lez. opkoliti. a cinque anni di carcere.Part. scorgere tr. potapati. di 17). allaJucilazione. sgradito al p alato. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. pass. pass. figo živo opisati. 10. l 'ha preso a servizio.Pass. opasati. .Part. obilježiti. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. 34-36). rem.Part. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. la tua idea e a ffine alla mia. umočiti. e utile a tutti. potopiti. vidjeti. ti aspergere tr. divergirati. oškropiti. označiti. propenso a credere.Pass. estinguere tr. poškropiti. dngere tr. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. nanovo opasati.) opaziti što. utopiti. mi accorsi. utile alla societa. Complemento di m i s u r a (indica distanza. 17. prepoznati. lučiti. slikati. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni. ineline al male. . contraddistlnguere tr. dipinsi. convergesti). fingesti. . scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. opkoliti. erto. divergere intro (non usato al partie. = pass. rem. raspustiti (v. odvajati se. ) razilaziti se. un abito a striscie. e coraggioso solo a parole. 11.e -g- accorgersi rifi. ergesti. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. emerso. posuti. uroniti. finsi. okružiti. a tre chilometri dal mare. motore a benzina. piacevole alla vista. un colore piu vicino al rosso che al giallo. ersi.Part. ecco d) somiglianza. opasati. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. rem. ecco Par!. (na)slikati. vicinanza: il sonno e simile alla morte. . Javorevole agli accordi. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). r 16. pingere tr. peso. ecco . sjetiti se čega. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). ergere ( innalzare) tr. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. zaroniti. converso. 15.Part. fingere tr. ecco . affinita. egli vende all 'ingrosso. 18. ugledati. 299 298 . di 1 2) : sto male a quattrini. distinto. razlikovati. convergesti (o convergei. una condizione. zamijetiti. razabrati. avverso alle innovazioni. 47 ) . . pass. I· scacchi). pop laviti. sommergere 1. podizati. modo). cinto. dannoso al sistema respiratorio. 8.Pass. potopiti. il villaggio si trova a sei ore . ha lasciato il cane a guardia della casa. abile a un lavoro. finto. izmisliti.Pass. rem.Pass. disposto a partire (o alla partenza). istaknuti. (avere) hiniti. di 9): un carro a due ruote. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. distlnguere tr. dispergere tr. odlikovati. dipingere tr. potopiti. redngere tr.\ . 12. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. pass.Pass.. utrnuti. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. acdngersi rifl.Part. pass. aspergesti ecco . pass. nocivo ai prati. raspršiti. ecco . al minuto. disperdere). praviti se. istaknuti se. dijeliti. pronto al soccorso. intro (essere) utopiti.Part. rem. pass. Jedele all 'amico. dannoso a nessuno.Pass. tr. 13. aspersi. umakati. dipingesti. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. emergesti. . fig· proizlaziti. okružiti. Complemento di q u a l i t a (cfr. accorgesti ecco . affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. conversi. spremiti se (za što). (u)gasiti. 9. utonuti. ric1ngere tr. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. lo dico a onor del vero. Ju condannato alla Jorca. . raspoznati. (di qcs. razlikovati. Temi in -c.di cammino da qui. valutare a occhio. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. ecco . immergere tr. il teatro e a pochi passi da casa mia. uzdići. accorto. dipinto. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. 2. cospergere tr. rem. ecco . . distinsi. a morte. inclinazione. I . rem. činiti se. inetto al suo u fficio. Pass. cinsi. nave a vapore. pass. asperso. distinguesti. idoneo al servizio militare.Pass. ricon6scere uno alla pronunzia. cingesti. prezzo): si trova a due chilometri dalla riva.

stezati. pritegnuti.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . gurnuti (naprijed). (manca). giunto. . sorsi.-l d' assedio la fortezza. . pass. stići. smungere tr. . (avere) oprostiti.To je Uljena slika.Pass.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. ecco . ustati. dati. indulgesti. prosipati. giimgere intro (essere) e tr.Part. . stretto. žaliti. e intT.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. (na)dodati . ecco -Part. � nemici cinsero .Ne naginji se previše. rem. . dopuštati. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. e intr. . prispjeti. . prepiši ga strojem.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. .Nastala je (insor . pecnu ti. mimgere tr. zapovijedati. (essere) nanovo se dignuti.Pass. pass. franto. odbiti. sparsi. (po)dizati se. e intr.) su bolesni. ecco . peckati. rna voi non lo vedeste. (do)stići. ­ Part.Pass. flmgere intro (avere) službovati. plakati.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. naložiti. . - Pan.In seguito sorsero nuove difficolta. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. stisnuti. fransi. izići. . rem. (po)rinuti. zgnječiti. dignuti se. spargesti. soggiimgere tr. stringere tr. restringere tr. porsi. oživjeti. obavljati dužnost. sklopiti. razbiti. respingere tr. rna invidiarlo.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. Nemoj prepisati rukom onaj list. nalagati. rem.Pass. pass. ingiimgere tr. (po)dići se. prosuti. alla . ujesti. stavljati rečenične znakove. e intr. . rem. . raggiimgere tr. (essere) pOdići se. .Part. giungesti. ESERCIZI I. riporgere tr. piansi. sklapati. nanovo se pojaviti.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. Uso della preposizione a (al. III. nanovo spojiti ili združiti. rem. rifrangere tr. pass. spinto. II. doći. nastati. spajati. aggiungere tr. rem. . . Part.Non dovete compian­ gerlo. . . . pass. . . Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. dometnuti.Si sporgeva dal balcone per salutarci. stegnuti.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. . ecco pass. sorgesti. munto. inrlidgere tr. pass.Pass. pass. stignuti. (s)lomiti. ) čamac. giunsi. pianto. zajedati. . oplakivati.Pass. prispjeti. sažaljevati. razbiti. rem. Qplakati. funsi. primorati. frangesti. dostizati. (ra)sipati. nagnati. isisati. - piangere intro (avere) e tr. . (pri)siliti.frangere tr. spingesti.Pass. gurati. oplakivati.Pass. mučiti. pobuniti se. (po)musti. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. indulsi. rem. . ecco Part. costringere tr. prelamati (zrake).Part. . nanovo pružiti. . suziti. gurnuti. (pri)dati. piangesti. ubadati. ubosti. fungirati. rem. - Pass. sparso. .La fame li ha costretti ad arrendersl. ecco . sporgere tr. opraštati. . pojaviti se. . poškropiti.Si strinsero un po' per fargli posto.Pretvarali su se da ({ms . uskrsnuti. fig. strinsi. spingere tr. sorto. . Cesta se na tom mjestu suzuje. ponuditi. ) jaka oluja. odbaciti. dopustiti. . compiangere tT. ecco . pass. posuti. ecco pass. porto.Pass. . fungesti.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. porgere tr. ricongiungere tr. biti milostiv. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. izmusti. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići.Part. pass. . munsi. izlaziti. indulto. porgesti ecc. bockati. (avere) stisnuti.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). di + inf. stringesti.Raccontate come si svoIse il fatto. ecCo . stiskati.U magli se nije ništa raspoznavalo. biti izbočen.Pass. posuti. .Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi.Vrlo snažan val potopio je (sommer . rem. spinsi. (avere) pružiti. viriti. . (s)lomiti. spojiti. (sa)žaliti. pimgere tr. . posipati. mungesti. odgurnuti. narediti. . congiimgere tr. plakati za kim. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. pridružiti. rem. infrangere tr. stegnuti. ecco - Part. cospargere tr. interpungere tr. (essere) stršiti. natjerati.Part. 300 301 . skršiti:" -=-. skrhati. rimpiangere tr. . . sospingere tr. spargere tr. .

Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. da scuola. detto Donatello (n. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. a 3): recarsi dal medico. Nel 1 443 fu chiamato a Padova.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. si usa soltanto con i sostantivi di persona). la Cantoria dell' Opera del Duomo. ma regge anche parecchi altri complementi. il ruscello scaturisce da quella roccia. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. era pallido dallo spavento. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. 2. dall 'oggi al domani. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). il Po nasce dal Monviso. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. X L . ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. . dal primo all 'ultimo. da Carietto. stiamo scrivendo da un 'ora.' cui si diparte un' azione. 5. m. in 3. da casa. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. e tomato dalla stazione. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. si scoppiava dal caldo. 8. il Pulpito del Duomo di Prato. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. guardava dallaJinestra. nulla concede alla bellezza della forma. 10. quando scolpi il celebre S. soffriva dal dolore. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. 4. a Firenze nel 1 386. dal f armacista (da. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. Le sue opere prime sono del 1406. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. dalle otto alle dieci. 302 303 da tua madre ? . lo aspettiamo da ieri l 'altro. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. da Antonio. il rinnovatore della scultura. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). Complemento di c a u s a (cfr. andare dal direttore. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. io sto da miofratello. correre dal calzolaio. i rami e rano agitati dal vento. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. da. ha pariato dal balcone del palazzo. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. una condizione. il carbone si estrae dalle miniere. 9. 6. avoriti dalla fortuna. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. Antonio. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. vivi ancor sempre 7. di 8): tremava dalla paura. l.

21. intro (essere) izgubiti boje. uplesti. rem. nanovo obojiti ili bojiti. . saviti. rem. razložiti. un cane d caccia. unto. svladati. tinto. Temi in -c. obrisati. Complemento di q u a l i t a (efr. 18. - Pass. umiješati (koga u što). (o)bojiti. omotati.-I ! 11. (o)žalostiti. affiiggere tr. d 'ora in avanti). pass. afflissi. Part. vinto. tingesti. izlagati. obaviti. scarpe da passeggio. (o )mastiti. due reti a da pesea. flggere tr. o(ba)viti. s c o p o . dobiti natrag. di l l . otrti. ecc o - Part. 14. dosuditi. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. zabiti. di 10. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. privezati. obrnuti. pobjeđivati. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. 2. a 9): cento metri dalla casa. capovolgere tr. (u)sukati. pomazati. di 1 2. omotati. attlngere tr.Pass. avvlncere tr. svolgere tr.jig. volto. nanovo zadobiti. zamotati. coinvolgere tr. doseći. pass. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. dobiti. affliggesti. tersi. tr. intlngere tr. 304 afflggere tr. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. iznuditi. ispremetati. sukati. ecco . un oratore dalla parola f acile. cane da caccia. razviti. figgesti. il giardino ci separa dalla strada. rivolgere tr. zamotati. jin da) e avverbiale (da ieri. terso. razmota(va)ti. razvijati. da allora = d 'allora. ukloniti boje. rastužiti. davvero). volgesti. potući. Complemento di d i s t a n z a (cfr. otrti. si e comportato da gaLantuomo. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. uprezati. pričvrstiti. dokazati. 4. (o)čistiti. zamočiti. okrenuti. zavrnuti. di la da. int1lggere tr. Con verbi. tergesti. 12. volgere 1. uvjeriti.e -g.. ecco - - Part. dobivati. pass. prevrnuti. nadvladati. convIocere tr. obrisati. tibero da preoccupazioni. Pass. tre tende dajinestra. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. prevrtati. pass. izblijediti. a un chilometro dalla costa. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. ­ Part. volsi. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). intro (avere e essere) zakrenuti. a 5): e stato un coLpo da maestro. (pri)lijepiti. stingere 1. - Pass. di 9. umakati. una stanza da bagno. a 7): cieco da un occhio. prolaziti. odviti. cootorcere tr. immune da dif etti. alieno dalle dispute inutili. estorcere tr. trafiggere tr. ungere tr. 20. zaogrnuti. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. zoppo da un piede. sconvolgere tr. da vecchio. pass. . natjerati silom. Complemento d i m e z z o (efr. otrti. e 2. un poeta dalla fantasia inesauribile. 2. stravIncere 1. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. vinsi. (pre)okrenuti. crpsti. fisso. skupiti. sadržavati.Part. zabosti. uviti. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. odmotati. 15. gli ho parlato da padre. da giovane. osvjedočiti. rem. (avere) pobijediti. torsi. rem. obrtati. pass. vincesti. coofiggere tr: pribiti. Complemento di fi n e . obuhvatiti. torcesti. detergere tr. rem. . ecc. stravolgere tr. rivlocere tr. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. riimgere tr. probosti. poraziti (do nogu). izvjesiti. opasati. tr. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. odrediti. rem. obuhvatiti. (na)mazati. una citta dalle vie spaziose. afflitto. involgere tr. reduce daL fronte. 305 . vincere tr. zamotati. tr. f azzoletto da naso. e intr. ritlngere tr. prisiliti (koga na što). 16.(continuazione) I I ! I torcere tr. ispremiješati. abito da sera. intro (avere) potpuno pobijediti. prikovati. da capo = daccapo. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. prevrnuti (odozgo prema dolje). l3. ecco - Part. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. ecco - attorcere tr. svijati. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. rem. ecCo - Part pass. teći. pribiti. un cavallo da corsa. okrenuti. vestiva da contadino. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. pribijati. fitto o tingere tr. figo laskati (komu). torto. ecco Part. . prof ugo daL proprio paese. assente dalle Lezioni. 19.fig. nanovo namazati. ravvoigere tr. scoofiggere tr. a 13): carta da lettere.Pass.Pass. unsi. - Pass. • avvolgere tr. ojaditi. rem tinsi. pass. u s o (efr. uvijati. upresti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. fissi.Pass. astergere tr. 17. okretati. una casa dallejinestre alte. ungesti.

rem. ecco rifdggere tr. izvijestiti. tlačiti. razoriti. ricon6scere tr. rem. assunsi. pass. . pržiti . ispraviti. spriječiti. Part.Part. assumesti. . . ecco Part.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. (pre)uzeti što na se. correggere tr. pritiskati. conoscesti. uništiti. nanovo (pro)čitati. ieggere tr. retto. rastvarati. S lijepci čitaj u prstima. rastopiti. . (pro)čitati. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. strutto. udariti (pečat). pritisnuti.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. assolsi. Faccia il suo dovere. = struggere tr. izreći. ecco . distruggere tr. . suzbijati. annesso. . ukinuti. . sorreggere tr. rem. 307 . . Morao bih učiti od jutra do večeri. osloboditi (od).Pass.Part. rem.Pass.Pass. Sono ragi oni che persuadono. pritiskivati.Part. izabrati. (Pasivno! ). Ho annesso i documenti necessari. dalla . držati. struggesti.Venga con i suoi compagni. iskazati. . odoljeti. riassumere tr. ecc o .Guardati dalI' altrui cane. repdmere tr. annettesti). connettere tr. upravljati. rem. comprimesti. pritisnuti. III. Quando avete . imprimere tr. . izraziti. trpjeti. Part. annette i. skopčati. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. . asso ivere tr. nanovo preuzeti ili primiti. pridržati. rem. popraviti. sconnettere tr.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. proteggesti.Lesse ad alta voce l' articolo. Izgleda da je drhtao od straha. . Pass. otopiti.Ova j e � riba slabo pržena. Esercizi di ripetizione: IV. pritisnuti. uništiti. opprimere tr.Pass. . rem. risolvere tr. ma non convincono. reggere 1. assolvesti (o assoivetti. less i. (ras)taliti. reggesti. povezati. pass. pass. compresso.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. izostaviti. pass. pree((�ggere tr. peći. tr. Il direttore inflisse loro una grave punizione. pripojiti. ricorreggere tr. assoivesti).Una bella poesia non si puo riassumere.Il difetto altrui difficilmente e compatito. nanovo peći ili pržiti. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. zatrti. ecco . Pass. ecco conosciuto. rieleggere tr.Nemaju što (che da) reći. prethodno izabrati. proteggere tr. razdvojiti. nanovo izabrati. izvesti. intro (avere) izdržati. esprimere tr. II. sopprlmere tr. 5. presurnere intro (avere) e tr.Part.L' albero perde le sue foglie. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. ecco . pass. Uso della preposizione da (dal. . poispravljati. leggesti. podnijeti. dissolvere tr. .Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. daleko od srca. Le torri e la mura proteggevano la citta. 2. deprlmere tr. zaštićivati. oprostiti. . Pass. primiti se (čega). discon6scere tr. rem. rastvoriti. suzbiti. conobbi. utisnuti. ecco Part. braniti. podupirati. ecco Part. . . soffrlggere tr. birati. pritisnuti. ukratko izložiti ili ponoviti. opomenuti. compressi. comprimere tr. letto. assumere tr. podržavati. . precjenjivati (što).Pass. ne (htjeti) poznati. ugušiti. porušiti. annettesti (o annessi. priložiti. figo uništiti. pass. desumere tr. pržiti. tlačiti. . ispraviti.Daleko od očiju. protessi. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. .Friggemmno il pesce nella padeUa. zaključiti. con6scere tr. prepržiti. ) s njime kao s prijateljem. . Uvjerio sam se da imaš pravo. . bisogno di aiuto rivolgetevi a me.Pass. prigušiti. rem. ressi. pass. (za)štititi. pass. rileggere tr. friss!. razabrati. voditi. razvaliti.friggere tr. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. ispravite me. . assoito.Č ita mu se veselje u očima. rastaviti. sažeti. koriti. (ras)topiti. prepržiti. ecco Part.Spende male il proprio danaro. ESERCIZI I. friggesti. podnositi. spajati. p repoznati. pozna(va)ti. pridružiti. fritto. . rem. obustaviti. ugušivati.fig. protetto. ne priznavati. zbiti. pass. strussi. .Pass. di qcs. . assunto. (Upotrijebi pasiv ! ) . Ako pogriješim.L' uccello ama il suo nido. Uperio j e oči n a njih. ukidati. razriješiti. Temi vari annettere tr. rastaviti. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. odriješiti. pass. eleggere tr. spojiti.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

la quantita. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello.XLI I . Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. di 8. si metteva in viaggio anche con la pioggia. un ragazza sui dieci anni. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. cogliamo. pesa sui trecento ch ili.Imperat. cogliete. conduciate. navoditi. il cane stava sdraiato sull ' erba. ecco Part. presentano irregolarita in altri temp i e modi. 3. condurre tr. cogli. pass. . - accogliere tr.Pass. Pass. e partito con tutte le valigie.Ind. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. .Condiz. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). 2. un vecchio sulla settantina. conduca. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. Fut. zadesiti. colga. cogliamo. conducano. stare sull 'avviso ( stare in guardia). - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. 3. . vive con il nonno. pobrati. sul J del giorno. zateći. Congo pres.Imp erat. momenta della giomata (cfr. raceogliere tr. col ga. cogli. povesti. di 7). con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . Complemento di te m p o (cfr. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . conduco. coglie. colgono. noi guardiamo con gli occhi. ecco . ). . Complemento di c a u s a (cfr. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. a 4. di 10. da 1 2. izvoditi. da 6. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio.. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». il valore. 4. cogliete. S. su 3): ci alzavamo con l 'alba. a 2. e uscito col cane. pass. in -si · cogliere tr. conduciamo. in 1): il tappeto e sul pavimenta. colgano. conduciamo. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. sulla mezzanotte. navesti. - addurre tr. Verbi anomali col pass. cogliate. «circa». ' colga. dočekati. a 3 . Come risuIta dagli ar esempi. conduca. conduci. un libro con la copertina di pelle. ecco . voditi.da 7. . condotto. pres. a 4. da 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. conduITo. obrazložiti. 4. e una bicicletta che vale sui mille kune. . marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ).Congo pres.Condiz. pričekati . La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. conduca. cogliamo. conduce. La preposizione con. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. colga. rem. ecCo . Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . studiare con diligenza. sulla sera. mettere sulla tavala. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. di 14. di 9. un vecchio con la barba f alta. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). 6. a 15. coglieresti. condurrai. coglierei. skloniti. condurresti. colgo. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. in 4. primiti. si e lagnato con lui della sua condotta. conduciamo. . podići. colsi. navesti. di 1 1 . rem. da 16): un ragazzino col volta pallida. incogliere tr. E suso. leggere con attenzione. indurre tr. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . a 5. ). cogliero. conduca. 5. . ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. trgati. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). nota): scrivere con la matita. rem. dedurre tr. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici.Fut. pres. conducono. 5. podignuti. di 14. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. ecco . 7. a 6. cogliesti. 2.Part. (s)provesti. conducete. . ). colgano. con quel rumore non si poteva lavorare. conducano. decidere su due piedi ( = subito). usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . «verso». . skupiti. (u)brati. . colto. uhvatiti. izvesti. conducesti. sul tramonto. ) . • participio passato. conducete. skupiti. iznijeti. zaključiti. a sua volta. dovesti. conduci. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. skupljati. Complemento di q u a l i t a (cfr. in 2): salire sul monte. svoju hrabrost). da 7. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. condussi. 9. e intro (essere) dogoditi se.in 4): partimmo sul mattino. .Ind. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. nagovoriti. pres. corrai) ecco . pres. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. in 5 ) : J are un lavoro con cura. passeggiavo con mio padre. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . zbiti se. e venuto col treno delle undici. . da 14. in 1 . essere sul punto di. coglierai (o corro. condurrei.

e intro pran.Part. rem. (essere) položiti. pres. sastavljati. � Fut. spegneste (o spengeste). rimanete.Pass. scelga. diciamo. scelgano. dice. ponga. objaviti. scegliamo. ecco . sciogliete. apporre tr.fig. pres. razmetnuti. supporre tr.Fut. položiti. scioglieresti. nanovo postaviti ili staviti. pass. cuociano. pass. disdire tr. scelga. (avere) ne pristajati. cuocia.Condiz. radati. sciogli. pres.Condiz. spense. prevoditi. porresti. ozlovoljiti. proizvoditi. . ecco . rem. dorro. podvrći. pres. cuocia. postavljati.Ind. Congo pres. ricuocere tr. . rimanete. pretpostaviti.Cong. pass. staviti izmedu. dicesti. sciogliamo. scioglie. odrediti. sciogliero (o sciorro. p6ngono. ecco . staviti izmedu. sciogliamo. ostajati. izložiti. rimanga. dorrai. sedurre tr. stracuocere tr.Ind. dolete. ecco . j ridire tr. . ecco . maledire tr.Fut. posvetiti. rimaniamo. metati. pres. rimanesti. dogliamo. pres.Ind. zavoditi. dicono. indisporre tr. prevesti. ricondurre tr. dolsi. uvoziti. pres. sciolgono. comporre tr. cocete. sastaviti. rimasto. rem. cocete. scelga. .Condiz. <: 1 1 . rimarrei. cocerai. rimango.Condiz. pretvoriti. dorrei. sciolga.Condiz. predisporre tr. Pass. odriješiti. uvući. proporre tr. (Mi duole. dica. proreći. spento. ecco . contrapporre tr.Pass. ecco Part.Part. sciogliere tr. scelto. spustiti. ozlojediti. traseegliere tr. sciolga. sciolga. .Fut. zamjeriti. blagoslivljati. nanovo reći ili kazati. sciogliesti. produrre tr.Fut. indire tr. . ponga. rimarrai. proklinjati. . pres.Imperat. nanovo povesti. (is)pržiti. odabrati. dissi. pres. sciogliate. dolgano. spensero . ci duole = žalim. 319 . uvoditi. . dolgano. p6ngano. cuocia. duole. pres. rimaniate. istaknuti protiv. sceglierei. frapporre tr. diciate. zabranjivati. sciogliamo. nanovo sastaviti ili složiti. riporre tr. blagosloviti. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći.Pass. pres. dolgono. rimangano. (s)kuhati. ponovo proizvesti ili proizvoditi. e intr. izabirati. scelgo. cuoce' COClamo. sovrapporre tr. spensi. dogliate. sciolsi. dici. e intr. interdire tr. scegliesti. (is)peći.Pass. ponia �o. scegliamo. scomporre tr. cuocia. cllocio. diresti.Part. . . ridurre tr. dite. iznijeti. ponesti. navesti. scelga. scelgano. žeći. poni.Part. ponga. . sottoporre tr. dolga. priložiti.Congo pres. p6ngano. ecco .Congo pres. ecco . introdurre tr. cociamo. (u)gasiti. presupporre tr. sciolgo. sceglie. ecco . scelsi. dica. . rimasi. prigovoriti. složiti se.Imperat. . direi. dole re intro (essere e avere) boljeti .Imperat. umetnuti. predlagati. pres. sciolgano .Pass. pretpostaviti. dogliamo. dovesti ili odvesti natrag. izabrati. ponoviti. nakaniti. detto. probrati. staviti nasuprot. pass. podvrgnuti. cocero. dolgo. raspolagati (čim: esporre tr.Condiz. rastaviti. proturječiti (komu). sci ogli .F. cossi ' cocesti. sceIgono. ecco . . izabrati.). pretpostavljati.ut. disporre tr. spegnesti (o spen­ gesti). cociamo cociate. di. položiti. dite. rimani. ecco . rimani. navesti na zlo. ecco .Part. suprotstaviti. naložiti. proizvesti. postaviti pred.Congo pres. pone.Fut. contraddire tr. protiviti se. cotto.Ind. razvezati. sciolga. rem. posto. metnuti. dolga. staviti.uvesti. razvezati. . dicano. ecco . dolete. zavesti. rimanga. izabrati. . roditi. raspustiti. duoli. poni. dirai. spegnemmo (o spengemmo). ecco . . ureći. . dolga. addirsi benedire tr. pres. e intr. (avere) urediti. rimanga. opporre tr. prokleti. rimanere intro (essere) ostati. probrati. sciolgano. . dire tr.Imperat. 318 spegnere tr. cocerei. reći unapri ed. interporre tr. ne dolikovati. clloci. pass. pass. ecco Condiz. I cuocere tr.Ind. diciamo. scegli. pres. staviti ispred ili sprijeda. posi. .Part. deporre tr. cuOciano. . rimaniamo. scegliate. riprodurre tr. dodati. polagati. tvrditi. imporre tr. unaprijed pripremiti ili odrediti. rem. predire tr. ecco . raširiti. staviti preko ili iznad. ecco . proricati. porrai.Congo pres. rem. sceglierai.Pass. rimangano. rasporediti. rimanga. pretpostaviti. pass. pobrati.Part.Ind. permanere intro (essere) trajati. . (avere) predložiti. prosciogliere tr. pass. poniate. rim�mgono.Congo pres. . rimane. ricomporre tr. diciamo. sciogliete. sciorrai) ecco . dogliamo.Imperat. scegliamo. dica. scio1to.Pass. ostati.Imperat. prescegliere tr. uzeti. diro. scioglierei. porrei. odriješiti. porre tr. rimarresti. anteporre tr. scegliete. kazati. rimaniamo. podvrgavati. ograničiti. . duo1i. probaviti. imponirati. rimarro. pristojati se. . zabraniti. ponavljati. ugušiti. disciogliere tr. dorresti. tradurre tr. cuociono. coceresti: ecco . ecco .Ind. di qsc. staviti nasuprot. porro. poniamo. condolersi scegliere ir. scegliete. clloci. . doluto. preporre tr. ponete. dicano. scegli. dico. probavljati. rem. opet dovesti ili voditi. pongo. pres. dolesti. dolga. utmuti. reći. . poniamo. . žalimo). rem. ponete.Imperat. preostati. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. skinuti. ponga. dica.

.Ha speso pili . estrarre tr. furbo. . va1iamo(ci). atrarre tr. . primamiti. tragga. iščupati. togliamo. - E piiI facile criticare . . � trarre tr. svellono (o sve1go. rem. rastresti. .Imperat. pass. otegnuti. . . skrenuti nečiju pažnju. . . togliesti. . pass.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . scrivere. valete(vi). oporaviti se.Congo pres. III. . . izguliti. stujo. valsi. bianco. vino.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). . . . sulla . . Meglio un uovo oggi . izvaditi. astrarre tr.Pred sucem ću reći istinu. togliamo. . svelga. . VI. contento.:. a Venezia. tolgo. tolga. trarrei. privući. uzeti. pres. IV. ecco . rattrarre tr.. . . svelli. ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . . izguliti (s korijenom). ricco. togliete. produljiti. Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. svelgano. . oduzeti.seta e pili fina . tolg$lIlo. toglierei (o torrei). . valjati. izvaditi.Fut. disvellere tr. -. tog1ieresti (o torresti). . varro. ecco . ne biste tako govorili. sažeti. . e intro (essere) zgrčiti se. pieno.Part. . ecco . diveJIere tr. nadvladati. valjamo. . Noć nas je zatekla u šumi. buio. tolga. . . lui. . . protrarre tr. con la . Sve me navodi da ea + inf. tragga. sottrarre tr. . dritto.Non sa condurre la barca. . varrai. odbiti. togliate.Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. varrei.Questo albero ha pili frutti . svelIere. uzeti natrag. rem. .I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. valesti. foglie. vali.Non moverebbe un dito per aiutarti. Doveo me je do (a) očaja.Pass. . vući. odvojiti. . . stegnuti. . iščupati.Congo pres. .Pass. svelgi. sano. mele. apstrahirati. . rivaJersi nanovo se koristiti. razvlačiti.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. valete.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. Sta pili volentieri a Milano . . traggono. (si) vlllgano .Meglio l' uovo oggi . ritogliere tr. togliamo. Uso della preposizione su (sul. . Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti.sveJlere tr.Congo pres. ecco . .Queste nuvole non dicono nulla di buono. svelliamo. e intro (essere) povući. tratto. rem. togliete. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. svelgiamo. tragga. toglierai (o torrai). izvući.) mu ne vjerujem. traiamo (o tragghiamo). prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. fare. trassi.Part.La. . kako ti kažeš. svelliamo. pres. vino. izlučiti. tolga. tragga. .Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. (od)uzimati. . detrarre tr. trarro. svelto. distrarre tr. . pres. ritrarre tr.H�no piiI grano . pazzo. . V. -Ind. . pass. sveigono). . svelgete. skinuti odijelo. vecchio. trarrai. ecco Imp erat. . stajati. . . ecco . . tolgono. valga. Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. . valiamo. magro. ecco . rem. . potegnuti natrag.To je čovjek koji je vrijedio za deset. .E piiI anziano .Condiz. valga. ecco . avaro.Sastanak se kasno završio (sciogliersi.Congo pres. me. ) : togliere tr. sažimati. odvratiti. nanovo uzeti. .Mi piace pili leggere . vale. odgovoriti. varresti. vlllgono. .L'acqua e piiI necessaria .Condiz. a tri su s dvorišta. nuovo.Raspolaže s najboljim knjigama. tolsi. .Ind. . dovabiti. pres. . equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. stezati. distogliere tr. togli. traiamo (o tragghiamo).Pretpostavimo da je tako. valga.Mio fratello e pili vecchio .Contraddiceva ogni mia affermazione. (sottrarre) važnu ispravu.Pass. ostinato. toglie. .Oteo je . iskorijeniti. rem. II. pass. .Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. traggo. valgo.Ante je produljio studije. imati jednaku vrijednost. triste. 32 1 320 .Ne želim razgovarati o ovom predmetu.Ci dolse di non essere stati avvisati prima. valiate.Htio bih se preseliti u grad na moru. svellete. vali.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. . valga. sveno. svelge. vivo.Meglio morire ' " servire. . centomila lire. svelle. -Žalimo što te moramo ostaviti. svelga. stegnuti se. Napisat će članak o uporabi veznika. pass. traggano. . traiate. . . pres.Ind. (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo).Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). uzimati. semplice. traesti. tolto. (iz korijena) istrgnuti. oteti. rosso. . tdiggano. traiamo (o tragghiamo).Fut.Condiz.Part. . .). . svellesti. stanco. trai. . trai. ecco . . trae. oduzimati. ecco . . trarresti. tolga. . (od)uzeti. sordo.I fichi sono piiI dolci .Pass. svelga. v. Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. oduzeti.Ind. . .Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. svel1iate. avvaJersi okoristiti se čime.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. vlllgano.Part. tog li. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. . una gallina domani.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . . . . parole.Imperat. pres.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. . Uso della preposizione con (col. contrarre tr. izvući.Fut. valso. lana. la gallina domani. tolgano. svelsi. freddo. . (o )klevetati. skrenuti. traete. togliero (o torro) . pres.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. traete. .

mutevole e vibrante che tutto vela. laseie. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. intento a dipingere la S. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. sarebbe dovuta a un illustre italiano. architetto. puo ricordare grandi tipografi . Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). che andarono distrutti.. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. figlio naturale di un ser Piero. a vari lavori d' idraulica. ritratti. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. musico) e soprattutto legata alla pittura. caricature. . i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. di avorio. di meccanica. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. attendendo a due monumenti equestri. Giovanni al Louvre. Plantm ad j\nversa. ceti piii coIti di paesi conquistati. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. Anna e la Gioconda. Bodoni ( 1740) a Parma. disegni d' architettura. Torino. come partecipi d ' un eguale dramma . la Madonna Benois a San Pietroburgo. Oltre ane opere sopra menzionate. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . perche essi erano riprodotti a mano. Etienne a Parigi. di anatomia. B. da destra a sinistra). approfondisce e fa lievitare . ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. e vi si tratteneva fino al 1499. Froben a BasIlea. Napoli. egli mira invece a fondere uomo e natura. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. Parigi. L� storia dell' arte tipografica. Londra. Poi. Firenze. FIrenze. peregrino per varie citta. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. che si conservano a Milano. lo « sfumato». L' invenzione pero delle matrici in metallo. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. ed altre di attribuzione controversa. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. d ' idraulica ecc. si formo alla bottega del Verrocchio. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. artista. La fama di Leonardo artista (pittore. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. cosi compenetrati da creare un fluido. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. filosofo e scrittore il quale. lettera per lettera. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. N. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. le parole incise sulle tavolette. entrambe oggi al Louvre. a Panfilo Castaldi di Feltre. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. scienziato. impersona la figura del genio universale. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. filosofo. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso.ta incompiuta. Venezia. Milano. Scrisse anche un trattato di pittura. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. di botanica.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. Windsor. l' invenzione della stampa. estraniandosi sempre piii dalla pittura. scultore. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. Milano. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. Un nuovo mondo si era aperto.

terrazzo b) Aggettivi alpestre. -i. lavor-are. -e fine. 325 . -i fino. es.canestro casata . P.maci lento.trutto gamba . spiUa . b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare.goffaggine. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio.-a altamente). se. -i. -a.tristo. -a.) .imbianchire) .starnutire imbiancare .hanno general mente una differenza di significato. lo esse non appare che il tema e la desinenza. -a. .dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a .cerchio cesta cesto foglia . Esse. ecc . derivate e briciola . E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale.ingiallire intorbidare .inverrninire scolorare scolorire sta. sordomuto. piu. -a. alto. -a.orecchio composte. lontano .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1. In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario.alpestro.gambo grida . imbiancare . -i. arte. es.midolIo moda .intorbidire inverminare .spillo suola . eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia .casato cerchia . sport. es.ammol1ire assordare .modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia .imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . -e macilente. : via. -a . 324 caduta). Derivazione impropria XLIII. amara > amarezza. ecc.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo .briciol0 buca buco canestra . lavor-ate. colpo > colpire.: muro.suo lo terrazza .grido legna legno midolIa . man-o. man-i. o per semplice passaggio l 'avere. lavoro. mano. -i. -e crisi. -i . che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). -i.fosso frutta .abbrunire aggrinzare . Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. che resta invariata.foglio. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. specie.assordire colorare . virtu. caduto. P.foglio fossa . Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare .).: vi-a.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). -i . Le parole primitive sono variabili e invariabili. ma. lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. P. . vi-e. sasso > sassoso. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. -i triste. transalpino. eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. fruttivendolo.aggrinzire ammol1are . -i . libro.lontananza. -e silvestro.colorire dimagrare .rnutare .la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a . -e silvestre. ossia la radice. chiaroscuro.

scaltro scarnato .pesca stimare .la promessa venire. -a la venuta comandare .tardare tranquillo .avvezzo avvizzito .acconcio adattato .migliorare peggiore .lanciare origine .guasto c) Da sostantivi.l' andata cadere.originare pena .peggiorare quieto . avvezzato .datare involto (involgere) .inchiestare revisione . Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria. Ecco alcuni recenti derivati disastro .conforto contrastare .lega levare .propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.abbandono abbracciare .penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia. sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.biasimo cacciare .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato . andato.il mangi are parere .incoronare colpo favore colpire favorire grazia . terrore.vuoto guastato . Infatti. -a .2.il volere a) Da verb i. -a la caduta ferire. In tal caso. . caduto.I' ardire avere . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare .il parlare potere il potere volere . -a . medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato .il parere parlare . verbi: migliore .bastonare corona . non parliamo di derivazione impropria.scarno scemato .quietare sano sanare tardo . sostantivi: abbandonare . numerali.logoro mozzo privo Nota.i l latrato promettere. verbi: bastone .scemo sporcato . appartenenti ad una categoria grammaticale differente. latrato .l' avere desinare . Derivazione immediata. prornesso. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.graziare lancia .sveglio vuotato .comando b) Da participi passati. avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro . venuto.il dovere mangiare .disastrare (-ato) inchiesta . sostantivi: ardire .chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi.sporco stancato . 327 denominali: Nota.abbraccio biasimare . pero.Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo.revisionare incombenza . spavento. L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto.tranquillare 326 . ardire o osare. ma di sostantivazione. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) . .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi. Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi. sostantivi: andare.la ferita latrare. ferito.il desinare dovere . viso e volta.incombenzare propaganda . paura.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole. In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo. aggettivi: acconciato . -a .contrasto legare .leva pescare .

che sono forme prese direttamente dal latino. -eo (ferom. rispettivamente vir (= uomo). accozzaglia. . elo chiarno presso di se. opera oggi rarissima. all' arte della stampa.assassInio insano . urno r'istico.Occorre poi notare che molto spesso. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. limpidi.insania superbo . tascabili. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. es: ign-eo. I piccoli volurni erano. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. erano quasi sempre di formato grande. per lo piu dispregiativo: canaglia. P.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. specialmente all' estero. essi sono rarissimi. con questi caratteri. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. -ea) e in alcuni in -ico: urano . Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. ora abbiamo gli aggettivi cinereo.canile bianco . eleganti. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. Si narra a tal proposito. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. maneggevoli. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. M. s facciataggine. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. lingulstico. ma in via del tutto eccezionale. o. e cosi accanto a cenere.professionista insalata. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. britannico.uranio assassino . Nel 1 50 1 . ne modifica il senso. cefalea e cefalalgla.superbia argento . pan ett on cino ne ha tre. didascalico. I' uno o l' altro.cittadinanza rnansueto . entusiastico. gocciolatoio.insalatiera cane . nel Lazio.bronzeo e cosi: alcalico.mansuetudine professione . 328 329 . adottando tale formato. in ottavo. scolastico. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. sic. plebaglia. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. usciva un Virgilio. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. A. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. tirannico. vetro. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. -aglia ha senso collettivo. contribui a diffondere il libro. secchezza). Duro X LIV.cita) sussiste quella popolare (jiorito. uno appartiene al linguaggio comune. venuti in luce anche nel secolo XV. -ia.argenteo bronzo . Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. manuale. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. e cioe un vocabolo «tecnico». ha uno. aperti. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. aureo. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. familiare. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. fra due o piu sinonimi. come si dice. anche col nome di italici. si. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile».Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. vanno annoverati i caratteri chiari. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. nella conversazione. o per lo meno intesi in questo senso. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . Giova sapere che prima di allora i libri. che pu r indicano sempre il mal di testa. e precisamente dagli scrittori. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. vitreo.

coslcoi suffissi in -ezza (fiera .e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato.boscaglia -eria (nomi collettivi.): colombo .): artigiano artigianato apprendista . -igiano (provenienza.gioielliere -ante. locali. con lo spostamento d' accento.sigaraio figurina . local i e astratti): borghese . collezione e sim. aderenza. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo .pienezza).isolano valle .testardaggine -eta.contadino Perugia . qualita. La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo.prevalenza Siena .artigiano corte cortigiano -iere (professione.bonario piede . agiatezza bellezza dolce . si scempiano diventando e.fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi.borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese . cameriere cameriera). ecc.I dittonghi ie. irrequieto irrequietezza. dignita): cantare cantante comandare .tristezza -aglia (indica collettivi.cortesia leggiadro . stato. il dittongo si conserva.partenza prevalere . nella derivazione.somiglianza -ismo. -esirno (usanza.novita buono . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone . ecc. seguace di un sistema): celibe . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .valligiano arte .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere.ortaglia bosco . condizione. facolta.cronista macchina . condizione.ragazzaglia plebe plebaglia orto . strumento. professione): libro .ballerino -anza (stato.ghiacciaia pietra . dignita): isola .ermetismo fatale .Perugino posta .libraio giomale giomalaio sigaro .fatalismo -ato (mestiere. sistema) : eroe eroismo umano .maestra.comandante litigare . ufficio): banca .dolcezza triste .stupidaggine testardo .figurinaio -iera (vasO. qualita.colombaia abete .petraia -ruo (mestiere. dignita): dottore .cameriere dogana . a) Suffissi di nomi (astratti. condizione. dottrina.apprendistato 330 -ista (professione. pieno . mestiere.cannoniera scoglio .canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la. disposizione.banchiere camera .postino ballare .materialista 33 1 . strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido ..celibato mandorla .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna .umanesimo ermetico . UD nella deri vazi one. collettivi.leggiadria -rua (conserva. provenienza): contado . ufficio.senese -essa (professione.doganiere gioiel1o .macchinista terrore terrorista materiale .fierezza. o : nuovo . Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana.): cittadino .abetaia ghiaccio .scogliera -ano. ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire .mandorlato cronaca .dottoressa fattore .lontananza risonare risonanza somigliare .cittadinanza lontano . -ente (abilita.

sentimento -ale (stato. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista . la P. maniera. -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano. -esco. materia): carta .descrittivo informare .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare .allenatore con6scere . tu (astratti denotanti qualita. -ato. -atko (appartenenza.successivo 332 333 . diminuzione.verdura ardere .bonta fedele . evole.polare stella . -ino (italiano. postino) e soprattutto dirninutivi.coloniale commercio .conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione.centrale colonia .pieghevole correggere . proprieta.boscai(u)olo latte . appartenenza): Africa mondo africano mondano monte .lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare .caprino mare marino sale salino Garibaldi .tito lare -ore.arsura bravo .fomitura -ico.cambiamento sentire .simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. qualitit): abbigliare . binario. Cosi p.testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .montano repubblica .orecchiuto -udine (proprieta. abbondanza di qcs. - tura (qualitit. L -ta. tore.alpinistico acrobata .chiacchierone.stellare titolo . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 . -aeeo (qualita.cartaceo creta cretaceo farina .saporito orecchio .fedelta povero poverta giovane .): stella .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta. -ino (materia.bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra . -sore (professione.perlaceo -ivo (disposizione a fare. costume.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. aggettivi. oltre che sostantivi.problematico simpatia . ecc .ubriacone allegro allegrone -are (relazione.commerciale -ano (origine.informativo succedere . somiglianza.farinaceo perla . effetto.rossiccio -ura.bravura fomire .-mento (azione. appartenenza) : materia materiale centro .affaticamento -010.alimentare polo . -uto (possessione.ferroviario testamento .acrobatico problema . -ito. -a chiacchierare .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino.garibaldino desiderare . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile. -a ubriaco . atto ed effetto di un lavoro)� verde . appartenenza): alimento .confinario ferrovia . es.pallidiccio umido umidiccio rosso . maniera): confine .affermativo descrlvere . -sura. parigino).): buono . condizione): allenare .dormiglione.abbigliamento affaticare . capacita): affermare .repubblicano -one. -.garbato sapore . condizione.stellato garbo . Per i suffissi -ense. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco . -esse. degenerazione): infermo infermiccio patlido .

nocciolo pero .balzelloni ginocchio (lat. -oso.lodevole -izzare (attuazione. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. chi vende i gioielli. un bicchiere grosso. un bicchiere piccolo. un colore simi le all'azzurro.raramente forte .bar .mercanteggiare scena . un dotto che studia Dante. colui che canta. un libro piccolo. chi suona l' arpa.Per i suffissi -onico. l' atto del fa1ciare. str . chi abita nelle citta. l' uccisore di se stesso. foglia. una pianta piccola e graziosa. XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo.serie .Danubio . III . bellino. le donne che spigolano. isola. una casa piccola e graziosa. una medicina che mette in fuga le febbri.dinamo . -ucchiare (rallentamento. -erellare.nipote nutrice caffe . piantagione. bimbo.salterellare -icare. tavolino.lepre metropoli .ciliegio . una storia corta. -azzare. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . pollaio. uomo. falce. animaletto. libro.nulla .) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . giovine. libriccino. la lez.sonnecchiare dormire . paese. donna.utensile . 335 334 . Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . cane. azzurro. libraio. continuata): alba .Volga calore padiglione accasione . -one (v. rossastro.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . un' opera corta.girellare cantare . testa. -ettare. ESERCIZI I. un color bianco sporco.Brasile modista . pastorizia.specie .Drina . casetta. un piccolo giardino. -ellare. formata per alterazione di suffisso (v. Secondo gli esempi: chi fa la barba .film .fortemente utile utilmente -oni.canterellare saltare . casalingo.limone . peggioramento): rubare .sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa.moltitudine . colui che suona il violino. una camera piccola.nespolo noce . albero.baciucchiare risolvi con una sola parola. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare .estasi . -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. chi abita nel contado. fanciullo. uno che imbroglia il prossimo. un color rosso sporco.Arno . spregio) be(ve)re .ingratitudine .rondine . un piccolo fiume. canile.albicocco mandorIo.sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio. gatto.rubacchiare sonno .castagno .un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare. chi abita neUe valli. un medico da poco. limpido come il cristallo.albeggiare amaro amareggiare mercante . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico . -icchiare. colui che dipinge. tavola.pacificare IV .idioma. VI .giomalista .Canada caucciu sci . viso.stabilizzare latino . rosso.Sava . un albero piccolo e sottile. staHa.balzellare girare . verde. -uzzare (frequenza. giallo. r atto di apparire. pallido.battaglione . mano. 169.dormicchiare baciare . giallastro.Tibet . una via stretta. quali alterate e quali derivate: Manina. fioritura.il barbiere cio che s i deve lodare . una piccola sala.Bosnia . chiave. signore. un uomo che ama ciarlare. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . rapido come un fulmine. una donna cattiva e volgare.parentesi vaglia .) tastare tastoni balzellare .radio . chi abita in montagna. casa. V. II . -ecchiare. una strada larga. fanciulIo.

Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. mo�he troppa. e lasciato loro tante fatiche onorate». colpa fogho. IX. architetto. Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . Porta Pia. pittore e poeta. punta testo. S ilvio e un bravo violinista. Un suo amico.Hanno preso un istitutore per il ragazzo.Le sode elessero la nuova presidentessa. si dedica pur fra amarezze e contrasti. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». e per il quale scolpiva i «prigioni». LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti. non puo servirsi bene delle cose altrui» .manico. iniziatasi con Giotto. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». .aquila .orsa .cuoco .gallina .fico . che m' ha fatto sempre X. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. a questa 336 �e it�iana del ' 500. Fa contrasto in una societa.stregone . Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. che aveva dipinto una Pieta mediocrissima.susina prugna . che e questa arte. testa .limone.colpo. manica .femmina traditrice. sua austera moralita. palma . porta poltrone. e chi non sa far bene da se. e che se San Marco era tale. 337 . per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. iniziato da A. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno.Aveva non so che pittore un' opera dove . ma non ci trovai mio cugino.La direttrice della scuola e buona come una madre. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. gamba punto. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. che si era tua di S an Marco . storie della Genesi.vincitore ispettore mietitore protettrice .dottore cugina leone . Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . colla . Con Michelangelo si conclude la grande tradizione. .eroina . Pietro in Vaticano ( 1501 ). e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. S. scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore.gambo. .porto. . Sangallo.cane ambasciatore creando forme colossali. . si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. busta . gesta . nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze.Andai da mio zio. la visione grandi osa e drammatica.gener� . tappa . dell' arte italiana. foglia pianto. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate. vi scolpisce la «Pieta» .profeta . poltrona.cedro pistacchio . tranne . scala . Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. ora in S. gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. Pietro e d' ora in poi.banana .costo. Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola .ananasso . Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. Gino ha preso moglie. .busto. Pietro. costa . ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. Rispose lchelangel?: <:<I? o . potentemente plastiche. che si corona nella cupola di S. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma. .scalo.tappo. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. ag it ate sempre da movimenti in contrasto. Oggl al Louvre.suocera . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta.Luigi e il genero della professoressa.fautore .mela . ran ntoml alla scultura (due Pieta).masso. scultore. Maria degli Angeli).VII. terminate nel 1 5 12. pianta . Chlamato a Roma nel 1490. mas �a gesto.del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. * * * consorte . e il celebre «Mosb>. . attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio.pesca oliva .pianista _ . Questo dramma espresse in scultura e pittura.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri.coIlo.

3. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. per-turbare. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. che sono particelle (prepo­ sizioni. pre-militare. I composti piii frequenti si formano con prefissi. alle volte rimane invariato. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. Di essi si parla nella lezione 48. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. avverbi. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). 339 338 . Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . L' italiano. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. v e r b i (irrompere da in­ rompere). ecc. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. altre volte invece viene dec1inato. avverbi (sottovoce da sotto-voce). novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. sopra-struttura. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro.

mis. raddopp ia re. bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). sufficiente. zločin). frattanto (međutim. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . ammettere. interloquire (umiješati se u razgovor). irragionevole (nerazborit).dal latino ad verso. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti).(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). P. fra. I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. contro. Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. ' extra-. disobbedire (ne slušati) . provaliti). P. collaborare (surađivati) . cis.(<<fra»): intervenire (umiješati se. indeterminato (neodređen). : additare..(indica compagnia. contro­ proposta (protuprijedlog). surrogare.(di origine greca. posticipare (odgoditi). es. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. prepotente (drzak). comunanza): congiungere (spojiti). con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. anti.(indicano.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). ante-. silaziti). _ bi. uto). immobile (nepomičan). «verso». biconvesso (ispupčen s obje strane). esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). a alo anormale (non normale). . po-.: impossibile. prediletto (omiljen).(indica priorita.(dal lat. irresoluto. frattanto. r. contrapporre (pero: contrastare). cispadano (s ove strane rijeke Pada. estra. dionesto (nepošten). post. antistatale. includere (uklopiti). sudjelovati).(dal lat. anticamera. secondo i casi. compiangere (sažaljevati). pre. irresponsabile (neodgovoran).in. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). so. arciduca (nadvojvoda). fra. ra. anteguerra (predratno doba). contra. eccesso): preavviso (prethodni oglas). bis due vote) : bicipite (dvoglav). posdomani (prekosutra).(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). es .(indica negazione): disabitato (nenaselj en). provenienza): defalcare (odbiti. in. ammettere.(prefisso di origine greca. antisociale. anti. soprattassa. frapporre (staviti između). gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. irr6mpere (upasti. con rafforzamento iniziale): frammettere. arci. extraterritoriale (eksteritorijalan). allontanamento. contra. ex. dappertutto. raffreddare.(dal lat. sotterrare. apolitico (che non conceme la politica. ante prima): anteporre. decapitare (odrubiti glavu). cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. dis. addomesticare. misconoscere (ne priznavati). extra fino (izvan­ redno fin). subiscono spesso qualche medificazione. Unendosi con la parola primitiva. sopra. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva.(»između«.(di origine greca. m. inter. «contro») : incavare (izdupsti). sop raccope rta. discendere (sići. ex-direttore (bivši direktor). superiorita. da. preposto (pretpostavljen). južno). južno r con. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). de-.(equivale in genere a contro. sorreggere. = = 00 = = 340 34 1 . significa «contro»): anfidoto (protuotrov). di. collaborare. contraJf are.Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5.(spesso nel senso di «dentro». combattere. I prefissi a. a. separazione.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). I principali prefissi sono: a.. quando non sia s impura. daccapo. contra atto (krivotvoren). che non si occupa di politica). oduzeti).(dal lat. contras­ Jf segno (obilježje). commensale.

respingere (odbiti. «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. ecco mosso ecc. -aglia (boscaglia). fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio.(nel senso di «far le veci».tesi .bisturl . E cosi: -aglio (ventaglio). S uffissi di nomi: muovere muovo.(indica ripetizione. re-.fruscio . transiberiana (željeznica kroz Sibir). rispondere. solubile).sintesi . -oio (rasoio). preraditi). movesti.paia .pelliccia . Francese. -mente (abilmente). sub.fiasco . evitare. rif are (nanovo učiniti.»): transalpino (prekoalpski. L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). trans-.pro.gioielliere. trasportare (prenijeti).laico . soprattutto (ponajViše). Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta.lapis . vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.farmacia . soprascarpa (kaljača). resistere. potkonzul). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). -oni (ginoeehioni). -iera: banca . .giornalaio. -one.(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti).(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta). chiacchierare . -ona: brontolare . gioielio .stratega . «assai»): straripare (izići iz korita). leggib ile. con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). professione: giornale .banchiere.brontolone. 342 . risehiare.intrigo .sofa .tema . Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva.lattaia.cinema .(significa «di Ul. -iere.stemrna .elima . strapotente (vrlo jak). sjeverno od Alpa). L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . trasparente (proziran). -eto (jrutteto). -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile.geometra .uovo . -ificare (j alsifieare).(vuol dire «fuori». . -ario (ereditario. stra. Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. s. stonare (ne biti u skladu). esisteva.compagno. -ese: Piemontese. invece. -evole. lode vole. . tras.vasca . sotto. spettegolare (rastrubiti. sbanehettare (praviti česte gozbe). contrasto): reintegrare (uspostaviti)..chiaechierone. ecco Numerosi sono i suffissi. In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. ne modifica il senso. pagliaccio .Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi.(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). spirare. -aia denota mestiere. ecco via via. ecco mossi. O s s e r v a z i o n e .citta . procrastinare (odgoditi). sottomissione (podvrgavanje).freccia futurista . in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere. ri. latte . in latino. stravecchio (vrlo star). -ibile.buccia . Genovese. come intimare. -ubile (amabile. sopraccoperta (gornji pokrivač). subaffitto (podnajam). sopra (»nad«. proporre (predložiti). reazione (reakcija). sopravvivere (preživjeti).camicia . -erellare (eantereLLare). . -aceo (earteeeo).arancia . muovi. II. izbrbljati) .raffreddore .archeologo . -ata (boscata). odgurnuti).

una vecchia cattiva una bottiglia piccola . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione.una via stretta . o virtuosismo come nel Tribolo. ed impersonata da Donatello. una idealizzazione generica. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza . Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia .viziaccio .notte .cittadinanza . agile e penetrante. soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. il Verrocchio ecc e in tutta Italia. Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .una voce grossa . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia).portone .stanzone ragazzaccio . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S.ortolano. in cui la bellezza e in funzione ideale.via . Venezia che con Antonio Bregno.sonnifero . si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/.fiorellino .arcobaleno sordomuto capoluogo .mare Inghilterra Germania posta .mezzaluna . Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. di Brera. con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.portalettere . Benedetto da Maiano.bottiglietta .vocione .p ortarnonete cassaforte . Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.antipasto rompicapo.Zagabria .spaventapasseri . L'Assunta. nel Cellini. e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta. invece di semplici1it. come in Baccio Bandinelli.querceto .collana .una modes ta somma .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore . come il Vecchietta.albergo . complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo. IV. a Roma nel 1520.testolina .III. Rossellino. nel Giambologna. Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani.altoparlante capofamiglia . ove emerse l'Arnadeo.Pola . in Bartolomeo Ammannati. e mori. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.retata . 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. V.parrucchiere piantagione bastonata cavaliere .sfacciataggine banchiere artista . nella Messa di Bolsena). Si distingue solo quella veneziana. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.mano Fiume .capopopolo . Mino da Fiesole. poi. della Galleria Vaticana. D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto.cavolfiore .fines trone parolina mazzolino .una piccola e graziosa testa . quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).vecchiaccia .cavatappi .Lombardia Liguria Palermo . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.straducola . Pietro Lombardo. VII. sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato.fanciuUone .una stanza grande . ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba .poetucolo panettoncino . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. Ora. 344 345 . La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. il Pollaiolo.reticella . Francesco di Giorgio ed altri. Dal neo-platonismo fine Quattrocento.Napoli .paravento francobolIo attaccapanni terremoto .febbrone . Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO. dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.pomodoro .). Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo.mediconzolo omaccio . ecc.automobilista . di bellezza. decora le Stanze Vaticane.calzaturificio . ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura. Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . di Baldassare Castiglione. Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola. LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483.Milano .pazzerellone . . di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).pineta nevischio .botteghino .boccata . la Lombardia.}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione.guanciale .un brutto paese .Istria Francia Olanda . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola .soprannome .un piccolo bastone un uomo brutto e grosso . abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.letterone .poetastro omiciattolo .bestiola librone. a 37 anni.tagliacarte .un grosso libro .Croazia.mestieraccio giovinastro robaccia .capobanda .scuola .un piccolo fiore.

a 6. va' . camminava su e gUt per il cortile. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. pass. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento.Fut. trovare lavoro per i disoccupati. a 13): non impariamo per la scuola. dobbiamo. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. ) . c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). di 8. vada. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . 9). debba. trebati. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. morati. 347 . da 17. un istituto per la previdenza sociale. vado (o vo). vada. andai. 4. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. devo (o debbo). Troia fu conquistata per inganno. andiamo. pass. pres. protestavano per il divieto. 5.' le perdite ammontano a tre per mille. 11. vadano. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. dovetti (o dovei). dovrei. a 7. una macchina per cucire. andiamo. (essere) (u)mrijeti.Imperat. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara. l'hanno f atto per giuoco. Condiz. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). morire intro uvenuti. dividere per ordini e classž. deve. l 'ho comprato per mille kune. egli ha rijiutato per orgoglio. nestati. immediata.Part. debbano (o devano) . osušiti. ecco 14. la preposizione per indica un' az ione prossima. dovete. dovette (o dove). dovereno). per studiare da un mese l 'italiano. Complemento di m e z-z-o (cfr. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. sennonche gli mancava il coraggio. Pass. S. ecco il treno per Milano. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. num. dovemmo. vai. dobbiamo. . gubiti. da 4. vada. dugovati. ma per noi. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. rem. dovete. biti dužan. sei per cinque. nota) : ho appreso la notizia per radio. vanno. vratiti se. dovro. pres. ecCo Condiz. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. venti diviso per quattro. andiamo. Eccone i principali: 12. per il dolore e la fatica si ammalo. poći. l 'ho accettato per consiglio vostro. dovettero (o. andiate. . ecco (essere) ići. da 10. . devi. a 5. hanno combattuto per la liberta. andresti. Passato remoto asigmatico 1 . va.Imperat. otići. per stasera sono impegnato. 16. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. ecco . 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. dobbiamo. 15. su 2): e partito per la Francia. doveste. pres.Congo pres. dobbiate. 2. passeranno per Firenze alle otto. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. 13. saltare uno per ogni cinque. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. di 1 2.Part. vadano. a 3. vada. andro. era per decidersi. dovere intro Ind. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. . in 8): lo f aro per tuo amore. o (avere e essere) e tr. 6. Ind. . e uscito per la porta del giardino. sono due persone diverse per indole. umirati. NeUe locuzioni stare per. da 5.XLVI. Complemento di c a u s a (efr. quello di congiunzione f i n a l e . dovuto. lo supera per intelligenza. 3. ha nevicato tutta la notte. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. preminuti. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. pres. ponovno ići. di 10. izumirati. . riandare intro (essere) e tr. debba. andate. . Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. ha parlato e parlato per due ore di seguito. andasti. 7. da 1 2. lottavano per il successo. in 5. ugasiti. a 14. dovrai. devono. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. ecco . andrei. in 2. devi. andato. deve. (po)ginuti. dovesti. andate. in I. in 3). essere per. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . hodati. ecc . di l l . il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. pogibati. lo avvertiro per telefono. 9. un impianto per la lavorazione della seta. 10. te lo ripeto per I 'ultima volta. Congo pres. muori. ha parlato due ore di seguito. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). crknuti. ha nevicato per tutta la notte. la casa e stata valutata per tre milioni. con 4): lo diceva per scherzo. sara un vero piacere per tutti noi. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. debba. Indica la s o s t i t u z i o n e . rem. pres. da 14.Pass. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. andrai. dovresti. -Ind. muoia. devono (o debbono). a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. la bicicletta l 'ho venduta per poco.

interr6mpere tr. beveste. izgubiti pravo. segga. raspoznati. Pass. usciamo. bevi. piovve. izlaziti. . (o) padati . piovuto. salga. l l t I l i l accrescel"e tr. cadeste. ecco . pror6mpere intro (avere) provaliti. rem. irr6mpere i1ur. conobbe. morii. . siedi. ruppero. odložiti što. umnožiti. berro. moriate. . sedete. muoia. spiovere intro (essere) prestati kišiti. raspoznati. polupati. pres. Pass. udite. znati. upasti. crebbe. Congo pres. esca. stanovati. pass. . moriamo. usciamo. moriresti). crescip. soglia.Congo pres. ne priznavati.a qcs. strrš-ati. poći za rukom. beviamo. povećati. saliate. muoia. pass. opasti. siMon o (o seggono). sedei (o sedetti). 348 ! I :� j 1 j i .muore. ecco . pass. salire intro (essere) e tr. ca. uspinjati se. crescesti. conoscesti. e intr. uscite. morite. ode. segga. ruppi. prepoznati. daždjeti. conobbero. moristi. uscirai. salga.Fut. pass. pass. . ecCo . cresceste. pres. Part. saliamo. sali.Ind.Part. rem. padati. opadati.desti. . razbiti. bevve. odano. '0 con6scere tr. sediamo. sieda. uscito. srušiti se. udire intro (avere) čuti. (po)piti. rompemmo. cadrete.Pass. sale. bevi. razvijati. salgo. Part. biti vičan. berrai. sogliamo. siedano (o segga. accadere intro (essere) dogoditi se. oda. morto. nasrnuti.Pass. berrebbe. escono. l 2. pres. propasti. rem.Congo pres. nanovo piti. solere intro (essere) običavati. saliamo. bevemmo. oda. decrescere intro (essere) smanjivati se. ecco . sa1isti. uscite. saIgano. esca.Congo pres. siedo (o seggo). (essere) provaliti. riconOscel"e tr. esci. suole. bevessi. Congo pres. ne priznati. pres. uspjeti. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr.Imperat. popeti se. udrai (o udiro. soglia. esce.Pass. muori.C ngo impeif.Imperat. solete. pass. moriamo. 349 bere (bevere) tr. bevvero (o bevetti. morrei. corr6mpere tr.Part. (s)lomiti. decadere intro (essere) opadati. . podmititi. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. . beve. er6mpere intro (essere) provaliti. (po)kvariti.Fut. udite. muoiono. jurišati. esca. žaliti.Pass. caddi. beva. bćvano. berrei.Pass.Pass. imati. uscisti. muoiano. . beva. udiamo. escano. cadere intro (essere) (is)pasti. . cadde. odi.Condiz. . sedesti. rotto. rem. saliamo. crebbero. uzlaziti. . udiamo. bevesti. navaliti. salii. izbiti. cadresti. bevano. uscire in tr.to. beviamo. seggano ) . salito. rem. nahrupiti. cadrei. odi. beviate. povisiti. sieda. e intr. possedere tr. ne sviđati se. discon6scere tr. muoia. fig. sediamo. bevvi.Condiz. rem. prekinuti.Condiz. soglio. držati (u svojoj vlasti). usciamo. udiate. -Fut. bćvono. beva. uscii. (bevente). morrO (moriro).Imperat. piovere intro (essere e avere) kišiti. ne dopadati se. ecco Part. ne biti zahvalan. odo. biti neugodno. rompeste. ribere tr. bevete. sediate. escano. povećati. sediate. . ricadere intro (essere) nanovo pasti.Ind. siede. udiamo. udiresti (o udrei. beviamo. sogliano. ne poznati. ecco Part. Part. odgoditi što. o rem. Congo pres. pl"esiedere tr. pass. presjeći. cadranno.Ind. udirai). usciate. propadati. prekidati.Part.Part. poznavati. conoscemmo. sedere intro (avere) sjediti. napredovati. udito. bevuto. strabere intro (avere) prekomjerno piti. skršiti.Condiz. sieda. riuscire intro (essere) ponovno izaći. usciro. ruppe. pass. pass. Ind. penjati se. bevesti. muoiano. ecc). risalire tr. saIgano. odono. solito. sogliono. sedete. pass. pres. rem. . ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. morresti (o morirei. sogliamo. udro. conosceste.Pass. Imperat. zbiti se. conosciuto. salga. assalire tr. Fut. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. izbiti. cadra. ecco . . berresti. salite. . muoia. rem. salgono. . figo propiti što. .Imperat. esci. napasti. increscere intro (essere) biti žao komu. ecco . crescemmo. uzaći. udirei. dići se. uvidjeti. soglia. ecco . ecco . pres. pres. rompesti. risiedere intro (avere) boraviti. . pres. dtddero. oda. cadrai. soprassedere intro (avere). cadremo.Pass. conobbi. . (essere) izaći. moriamo. Part. scadel"e intro (essere) propasti. Ind. siedi. beva. ecco . salga. scon6scere tr. Fut. razaznati. pass. crebbi. sogliate. ecco . pijančevati. pres. cadro. bevete. sediamo. rincrescere intro (essere) biti žao komu.Part. pres. sediamo. dizati se. (avere) predsjedati. . esco. oda. Part. upoznati. salite. udresti).Gerundio bevendo.Ind. vrvjeti. siMano (o seggano). esca.Imperat. izdaždjeti se. Congo pres. bevo. suoli. seduto. . . pass. žaliti. posjedovati. sali. cademmo. caduto. sieda (o segga).Part. morite. rem. pres. odano. ecco . piovvero.

Ind. Lo fara o per amore o per forza. . saznati. venga. podupirati. seppero. potjecati. state. vengano.Pass. contravvenire intro (avere). vieni. sapro. intrattenere tr. volete.Congo pres. mi vo1si. state. ecco Condiz. držati se čega. vogliano. sta. nagoditi se.Il medico ha detto che viene stasera. proizlaziti. sjećati se. veniamo.Sapevo il suo nome. nalaziti se. zaustaviti: sostenere tr. tieni. ottenere tr. . stia. voleste. s o v r a s t ar e . pridržati. pervenire intro doći. stava. . Se la incontrassi non la riconosceresti. sapete. tenga. vengono. . sappia. ecco Condiz. saprei. rem. . volemmo. tenga. zagovarati. vogliamo. Ind. venni. prispjeti. tenete. (o )držati. stemmo. sanno. ecco . - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. pronalaziti. sapeste. astenersi. vuole. posredovati. E un terreno che non berra pioggia. saputo. stia. teniamo. ma oggi non mi e possibile di venire. verrei. zaustaviti. .Pass. vogliamo. tengo. stetti. attenersi. . . volete. convenire intro (essere) e tr. e intro (essere) v . stiamo. zahtijevati. uzdržati.Per la sua eta e molto colto. stiamo. ecco Imperat. provenire intro (essere) dolaziti. zaustaviti se. vollero.Congo impe rj. e intr. tengono. Fut. .Per ora non si pUC> dir nulla di certo. voglia. rivenire intro (essere) nanovo doći. mantenere tr. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. venga. venga. potjecati. tenere tr. vogliono. ecco . zadrža(va)ti. so. stette.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. terrei. 35 1 II. stiate. tieni. viene. dolaziti. verresti. htjeti obratno. sappiano. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. doznati. venne. tenete. prekršiti što.Questo vestito gli sta bene. sadržavati. . .Questo libro contiene belle pagine. saprai. venuto. stessimo. intervenire intro dogoditi se. pass. stia. . . suzdržati. umjeti.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. zadržati se. seppi. pass. sappiamo. - risapere tr. tiene. stato. sta' . . stessi. teneste. pres. contenere tr. stanno. svenire intro (essere) onesvijestiti se. . (avere) držati. pasti II nesvijest. stlano.Ind. ritenere tr. tengano. Congo pres. sto. seppe. zabaviti. Lo rinvennero ferito sotto un albero. terrai. pristajati. vladati se po čemu. zadržavati. stlamo.Congo pres. zbiti se. ostati. sappiamo. ESERCIZI 1. . teniamo. vengo. poznavati. tenuto. venga. . trattenere tr. ecco Imperat. stignuti. preteći. stessi. obuzdati. postići. zadržati.Condiz. sapesti. tenga. sappiate. venimmo. . . rem. Part. venire intro (essere) doći. volli. Sentendomi chiamar per nome. rivolere tr. zaustavljati. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). Part. - divenire intro (essere) postati. voglio. pres. sappia. stavi. vogliate. steste. nositi. verro. vieni. pres. venisti. (essere) nenadano naići. soprastare tr. sappi. tražiti ili zahtijevati natrag.E un uomo che non si lascia corrompere. volere tr.Mi rincresce. stettero.Congo pres. ustegnuti se od čega. vorro. nastati. . vogli. volle. . tennero. verrai. avvenire intro (essere) dogoditi se.Dovevi astenerti dal criticar tutti. voglia. --Earo io per voi la traduzione. skupiti se. biti. . sa. voluto. venite. . e intr. pomagati. imperj. zaustaviti. veniste. zadržati.a qcs. saprebbe. stai. tengano. stignuti. rem.Ind. polučiti. rattenere tr. pres. Pass. . Fut. . ristare intro (essere) zadržati se.M' assall un dubbio atroce.Imperat. pres. voglia. voglia. poduprijeti. sappia. terro.Prestaternelo per pochi giomi. veniate. vogliamo. stare intro (essere) stajati. dobiti. vorrei. vennero. ne dolikovati. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. sappiate. rem. ne h�eti više. . pres. Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. (avere e essere) htjeti. tenesti. ecco .Ind.Fut. sapresti. pres. prispjeti. . Imperat. tenemmo. ma ora l' ho dimenticato. vengano.Condiz. pass. zadržavati. vorrai. vuoi. sapemmo. stesti. sopravvenire intr. . disvolere tr. stia. zapasti (koga).Pass. sovvenire tr.Questo libro lo terro per me.Convengo che tu hai ragione. terresti.da uzdržati se. pres. E un ragazzo che riuscira. . . La piena ruppe gli argini. sconvenire intro (essere) ne priUčiti.Fut. tenne.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto.Congo pres. (avere) znati. tenga. ecco . sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. teniate. vorresti. tenni. sai. obavijestiti.a qcs. sappia. pripomoći. pass. rem. nanovo htjeti. 350 . stavo. vogliano. dočuti. . zadržati. rinvenire tr. pres. e intro (essere) pronaći. pretjecati. Part. imati u sebi.Ind. Pass. sastati se. volesti. izdržati. e intr. . sappiamo. ecco Imperat. venite. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. dostizati. pass. stesse. ridivenire intro (essere) nanovo postati. Part. vratiti se. detenere tr.sapere tr.Ci siamo alzati per tempo. stlano. teniamo. veniamo. . veniamo. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo.Part. . prevenire tr. sappiano. ecC o .

Potrei avere un ferro . tutto. facendo predominare i vuoti sui pieni. fuoco del camino. .Faceva delle cose . tennis . . . alla quale aderirono Bernardo Rossellino. . di grandiosita spaziale. plurale. " bere. se fa . . . no. farglielo capire. capirlo. quella amicizia. . . .Cominc�o . . la finestra. . montagna . . . . . al loro semplice arbitrio. rivolgerti una preghiera. . . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . . . Giotto. . poi usd . valigia . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. . . stazione. strapazzo. . . . .Cerco una gomma. preparando cosi il Barocco. . . anzi rho avuto poco. Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. . . poltrona. . Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. . . se. il Peruzzi. . . . .Navigarono . .Laurearsi . .Ci son o andata . . .Facciamo tin brindisi . che si. . messo tra i potenti ed il popolo. .Soleva andarci . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. . .Troppo difficile .Lo avevo perso . fare le valige. . . vedersi. e evidente che il Manzoni.Ando fino . .Chi fa . Abbiamo pranzato . . . . . . . . . pazzi! . Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano.Era incapace .Metta queste parole . . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. .L' ho imparato . Giuliano da Sangallo. poco. . .Lontan . . la costa.Corse .Erano forniti . . Buona .Siediti qui . citta ' " ristorante della stazione. .Quando parti ' " Karlovac? . . . .Bistecca . Verro da te . . Giotto. stazi one . ispirandosi ai monumenti dell' antichita. viaggio. . . . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. .Quello stupido .Piove. . . ricca di senso poetico e religioso. potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi.Non era molto istruita . . . . aiuto dell'amico. . fern. . capire. . . . farlo. . . . . citta due volte . . vista. . .Viene . . aver finito. . . .Aveva molta disposizione ' " il disegno. . 352 353 . . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . . Lavorammo . .Eravamo tutti . . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. permeata di sottile umorismo. . Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito .I lavori saranno finiti .Non arrivava . Agostino di Duccio ed altri. serio. .Gli abitanti . . . . . . . . . . . la forza e la legge. . spalle. .Vorrei ordinare dei biglietti . . la mente.Non mi prenda . . . . .Chi sa se sara abbastanza intelligente . . riscrivergli. . lontan . farsi. . . .Bello . guida. quel campo. barca. . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. un paio d'ore. cuore. .Non capivo che cosa pensasse . . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. mie spese. il Cronaca. mi mettero un vestito . tua salute. . . serata. . . . . .Non lo darei . farvi . Una sera . . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza.Mi piacciono i dolei fatti . . . Lubiana. . . salotto intorno . . imbrunire.Stava . . . . . . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. casa. mediante il prevalere sui vuoti della massa. . elaborata soprattutto a Roma. . . . stirare? . . . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. conferl ai suoi edifici. casa. . quasi come ai giorni nostri. . ricordo. . . . . . giro. . un senso di solidita monumentale e di classico riposo. . .Lo riconobbi .Ci sono andata ' " le tre. . . Vestito . . I IV. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. . mese. questa notizia. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. . . . . prese nuovo sviluppo nel '500. me.Noi tutti ci rallegriamo . . .III. ragazzo! .Ci andro . . . . . visita.Bisogna che io mi disfaccia . nulla. parteggia per questo. . . .Sono entrata per una porta . . . ballo. . venti giorni. maggio. . . bambino. di massiccio equilibrio. . . . . . . . giorno.Ci andavo sempre . occhi. . . sapersi. . .Te lo lascio . questa sedia . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce.Non e caro. . . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi.Suonano sempre musica . . .Non mi era nemrneno passato . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. . .Facciamo una gita . . la stanza. . . .A dirglielo andava . . . .Tentero . tre. . . .Mi da due fogli di carta . . .Bandiere . . .II facchino usd . inchiostro. pacchi? ­ Provi . Una cosa . . la strada. . moda. legge. bene. .Ho giuocato . .Cerca di farlo . lena. Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. .Quando lo chiamava veniva . a lui si ispirarono Raffaello.Dante e contemporaneo .Ti prendo . impotente. estate. . vento. . . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. molto formaggio. che ne riconosceva pienamente i diritti. Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. Un' automobile ' " due posti. .Mi offro . .Parlo sempre . Invece Leon Battista Alberti. . . sdraio.Portateci qualcosa. . a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. al principio del '400.Gli risponda . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . .Incomincero . . . mille kune. .Un affresco ispirato . . . guardo .Abitavano vicine . . volo. . . e costituiscono una pregevole opera d' arte. .Sbrigati . . fu Bramante. . parola.Conta pure . . . voce. vetri. La concezione architettonica albertiana. .Vanno sempre . tutte le furie.Mi piacciono gli spaghetti . capire. .

quando si tratta di dipingere a fosche. P jevanje ptica nam godi. come Azzeccagarbugli. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. della giustizia sii1 sopruso.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. Tkb hoće. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. La cosa principale e di non perdersi d' animo. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . S. tinte un mascalzone come Don Rodrigo.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. Na jvažnije je ne klonuti duhom. 3 . Nagovorih ga da odmah otputuje. La fine miserabile di Don Rodrigo. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. Lo persuasi a partire subito. punito delle sue prepotenze. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. Spes so in funzione di oggetto. Mislio je da me je vidio. taj i može. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. Tuscano XL VII. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . del trionfo della verita sulla menzogna. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. 2. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. contemplativo. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. Njegovo me govorenje umara. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. Il cantare degli uccelli ci diletta. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. forma nominale del verbo.

esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. (Egli sa che ha ragione). zahti jevati. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. Opasno je nagnuti se van. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. Abbiamo cercato di dissuaderlo. Preferisco andarmene subito. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. . Pusti neka on vozi auto. dovere. Con i verbi sentire. Lascia guidare la macchina a lui. quando e in funzione di oggetto. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. E pericoloso sporgersi. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. On misli da sam ja u p ravu. • Credo d'aver fatto bene. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia.altro): L Con i verbi modali (potere. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. ali je teško stvarati. Mislim da sam dobro učinio. Egli desidera vederti. permettere. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. volere. trsiti se započeti. 357 . ma invano. 2. iskušati odbiti. . shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. Ne mogu više čekati. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. Radije ću odmah otići. tražiti nastojati. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . vietare. Treba čekati. si usa con una preposizione. Nisam čuo da zvoni zvonce. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. B) molto pili spesso l'infinito. On te želi vid jeti. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. sapere.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. Pretpostavljam da si dobro učinio. (Credo che io abbia fatto bene. vedere. Lako je kritizirati. prestati hvaliti se (čim) Nota. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. Tuttavia. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. ascoltare. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. udire. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. On zna da ima pravo. con certi verbi come comandare. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. E facHe criticare. specialmente con DI. Dat ću popraviti sat. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. solere. ma e dificile creare. 3.

Treba završiti ovaj posao. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. Non si e azzardato a chiederglielo. Siete avvezzi a vivere troppo bene. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. (Vedi anche la nota a pag. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. . Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Korisno je poznavati mnogo jezika. Nemam vremena pisati ti nadugo. Abbiamo provato a persuad6rlo. : Sono pentito d i averlo offeso. es. P. come abbiamo visto pili sopra. Kanimo otputovati sutra u jutro. ma invano. Occorre che voi ve ne andiate. (Sono pentito perche l' ho offeso). Non sono adatto a fare queste cose. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. ma invano. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Dobro je da dođeš. Kajem se što sam ga uvrijedio. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. es. 358 359 . Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. Spreman sam priznati svoju krivn ju. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. Nisam sposoban činiti takve stvari. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. Nije se usudio to ga pitati. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. 356). Occorre tenninare questo lavoro. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. cioe in quelle proposizioni. E utile sapere moite lingue. Pripravan sam priznati vaša prava. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. P. Potrebno je da odete. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. Pristao sam učiniti ovu radn ju.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

La nebbia scendere (Trap. � LE1TURA (Nato nel 1840.) sempre.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. rem. pres. la realta sociale della Sicilia povera. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. pres.Mi toccare (Cond.) o no. pres. rem. rem. .) di avere sbagliato strada.Queste parole mi offendere (Pass.) la facciata. pres. Vuole che noi gli consegnare (Cong. .) il sole.) niente.) subito per il paese. rem. reale.Il cacciatore appendere (Pass.Gli chiedere (Pass. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. dopo alcune esperi�nze novellistiche.zoppico . pres.La campagna gUt rinverdire (Ind. passi vo) all' esame. Essi scegliere (Pass. I mgazzi salire (Ind.) il fucite ad un chiodo. L' autore dirigere (Pass.S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. .educhi .suscita .) ad Arezzo.). rem. .). I p.abdica .collaboro . II. .A Dante smarrito nella selva apparire (pass. pres.ltimo Ottoc�nto.Vi accompagnare (Futuro I p.capitano .) il vetro. Il Presidente concedere (Pass.) e non si sa dove va.Ti piacere (Cong.Desidero che il sarto cucire (Cong. E. . appena vedono qualcunofuggire (Ind.) in questo paese. L' operaio perdere (Pass.} la notte quello a cui pensiamo il giorno. Qui intervi�ne la vita dei pescatori.) l'equilibrio e cadere (Pass.) questa parola.Pregare (Futuro semp. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora . pross.) che fosse tardi. . Ogni tanto scomparire (Ind. lo scrittore att�nto alla realta sociale. Il pastore mungere (Trap. ha una parte detenninante nella sua opera.) il fuoco.peggiora .elevo imita .) la via piti breve. .) dal tetto. Giovanni Verga. .incomodo indichi .) il mondo non mi movero. pres.) l' amnistia. .Il medico gli l asciare (Futuro semp.). pres. i. .pattinano . rem.Chi tradurre (Pass.) davanti alla rappresentazione.inciti . pross. Egli tacere (Pass. III s. . pres.) per prudenza. e s�nza dubbio una delle personalita pili. pres. rem. semp. lo non leggere (Trap. semp. Non so che cosa significare (Cong . rem. rem.) la ferita.soddisfanno .separo sollevano tolleri . .) ti faccio un regalo.) di sentirsi chi amare.) l' orchestra. 369 368 .delim . II. .) le pecore. rem. La donna accendere (Pass. pres.) -il giornale. Noi non ne sapere (Ind.) piti di te. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. .Cascare (Cong. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte.) suHe funi. bisticciare (Futuro semp. . dei poveri. II p.Egli volgersi (pass. rem. Il contadino cogliere (Pass.). III s. L' autore assistere (Pass. Assaggiare (Cond.) di partire. pres. . Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp.) sulla citta. pross. rem. rem.) due anni in Italia. I s .Egli non ammettere (Pass.ros. . casa. rem.soffochi . pres. e venne a Fir�nze.Il custode chiudere (Pass.evita gracidano penetri . importanti della letteratura italiana dell'li. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. pres.) fino alla porta.) alla vostra salute. rem.scivolo . La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori.) era troppo tardi.affascino . rem.Non credo che egli valere (Cong.Il cane lo mordere (Pass.Il Petrarca nascere (Pass.superi . III s.). Se vincere (Ind. I s. Sono animali timidissimi. pres) presto il vestito. rem.violano . . dei vinti.) l' ombra di Virgilio. pross. catanese. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».) ancora molto tempo.Ella vivere (Trap. . pres. rem.soddisfano augura brontolano confina fatico . . .) la luce? . Sutle montagne.Noi bere (Fut. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . Noi rimanere (Fu!. della povera g�nte.) volentieri questo pietanza.) il mio amico di aiutarmi.Gli ulivi non crescere (Ind. rem.Quando egli giungere (pass.lo non lo conoscere (Ind. Credere (Pass. . rem. pres.) alcune spiegazioni. rem. pross.). Spesso noi sognare (Ind. .Non se la intendono.) le pere cadute e le cuocere (Pass. rem. hisogna fare cosi. Di' loro che si avviarsi (Cong.evoca .imploro .Qui noi scoppiare (Ind.Partiremo prima che sorgere (Cong.) alla gamba. l' ambi�nte nel quale ha vissuto.emigrano .). pres.) tutta la notte.mendicano .carica denotano eccita . StQr!a di una capinera. rem.calcolo criticano . . . Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia. s.preparo addita . pross. I ragazzi rompere (Pass. I s. pres. pres.) perche gli parere (Pass. vero. . .) di aspettare troppo.intima.abitano . rem. pres. pres. Dipingere (Ind.) i cancelli. E in questo periodo che nasce il Verga verista.Spero che vincere (Cong.esita .) tutti.) il denaro. I s. Gli parere (Pass. rem.Chi spegnere (Pass. rem. pross. pross. Il suo essere siciliano. rem.). Nessuno mi riconoscere (Pass.). -:.) alla prima Una bomba esplodere (Pass. Essi vegliare (Futuro semp. La notizia spargersi (Pass.dominano . pres.).irritano .recita .) dal caldo.

. p. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. quando servono a unire due termini (perche copula unione). allora. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. non r<rsta che un debito. anzi.povera e. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). ed nelle proposizioni affermative e ne. ossia. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). es. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. e sono: o. sua moglie (Maruzza). se invece di riunire. Luca. Disgiuntive."T i 1 E una lQtta quotidiana. Carlo e Antonio sono f ratelli. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. da povera g<rnte. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . la piccola Lia). Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. neanche ( »niti. Mena. perche ' N toni d<rve andare militare. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. oppure. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. S<rnza debiti. secondoche ( secondo che). : questo o quellof lo stesso. di un nUQvo mondo. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. ma onorata. . dopoche ( dopo che) . e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. E il debito mangera la casa. p. personale. mi chiederai perdono oppure sara i punito. i nipoti ( Ntoni. Pensano. perche affonda nella realta.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. la nUQra (la Longa). superstite della rovina della famiglia. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. Se ne s<rnte disonorata Mena. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. cioe formate da una sola parola: e. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . ovvero. per la poverta. o. La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . Nella casa vive. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. e morira nella battaglia di Lissa).disgiungono. a = = 370 37 1 . tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). es. Il gi6vane ' Ntoni. ni«) neUe proposizioni negative. Luca.imeno ( non di meno). E si campa. neppure.: questo e quello. La barca e per loro il lavoro. sor<rl1a maggiore. e fin ira in gal<rra. Ij I XLIX . (Bastianazzu). quello che ci narra Verga. non venne ne lo vidi piu. = = = = 2. Sotto questa vergogna Lia. sara arrolato. il figlio . appena adolesc<rnte. e sono: e. per la qual cosa. . anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. ecco b) c o mp o s t e . noi partiamo e voi restate. . Famiglia di pescatori. che e tomato dalle armi. non{i. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . Ma due braccia vengono meno. non ostante che. non scrisse e neppur ci manda a salutare. ma.

quasi. benche. 373 . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». S.). ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. peraltro. jinche. . di maniera che. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . per quanto. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. concessive: quantunque. la virgola. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. se uniscono due tennini contrapposti. insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. giacche. qualora. ha mancato al suo dovere. p. . Sono: eioe. ecco 3. . anzi. . e sono: ma. I punti di sospensione ( .) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). nondimeno. o. che ( . . pero. ancorche. quanto. accia. l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . dacche. Conclusive (o illative). ma anche. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. . sia. ma non molto. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. non e. . di mo­ do . . o . sino a che. . . allorche. cosi . nonostante che. mentre. sia . eziandio. slano venti o trenta. . come. condizionali: se. avetejinito il c6mpito. Le virgolette mente. ma non fini. dimostrano. l � a s t e r i s c o . . es. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. ecco 4. consecutive: che (in correhlzione con: COSI .v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. piantandosi in piedi in mezzo alla sala. . . dopo che. ma non ffaticato. . . ). e. l e v i r g o l e t t e . nel modo che. 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. non so invero che cosa si debba risporzdere. quasiche. . tuttavia. ne . pereia sara punito. modali: come. per di piil. ). e. . come. tuttavia verd) con te. poiche. temporali: quando. purche. eccettuative: juorche. dunque paghi.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. 3 . . si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . sennonche ebbe presto a pentirsene. inoltre. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . dove. casa mai. . Nota. invero. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. ta lehe. il ragazzo feee di sua testa. per la qual cosa. se dichiarano. o. 2. pure). . Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. perche. eppure. . e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . sono molto a aveva studiato. come quando. tranne. causali: perche. a condizione che. . e sono: dunque. affine di. dacche. 8. (Manzoni). pure. A buon intenditor . unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). i p u n ti di s o s p e n s i o n e .: pare. quindi potete andarvene. sicche. . i l t r at t i n o . . . quindi. pereia. eppure rispondeva bene alle domande. . non solo . = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. . ne mangio. sennonche. . le seconde unite a nomi. piuttosto. mentre che. . Aggiuntive. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . appena che. . inf atti. per . . ecc. l a l i n e e t t a. bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. 4. p. p. ogni volta che. pure. . detti anche «i puntini» . altresl. . es. ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. siccome. che. Sl . . p. .. Correiative. e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. vale a dire. p. eioe di Froncesco Petrarca. a tal segno . ecco La dieresi (. . Dichiarative (o esplicative). 2. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. spiegano. 7. come se. noi non scapperemo. . cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. sia . onde.: non ne posso dire ne bene ne male.Avversative. es. es. finaH: affinche. tanto . (Dante). .: ha jirmato. tale . eccetto che. . tanto . ancora. Sono: anche. indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . aggettivi.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. . L 3. . sebbene. . acciocche. . . ne.

Non e migliorato. parta. . . . non debbano mancarci le cose necessarie. vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. . la letteratura greco-latina.Purche giunga a tempo. . (enne enne. prof (professore). . . (dottore). il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. puoL Vieni . ma anche in scultura e architettura. 5. Andro da lui oppure gli scrivero. ill. o per es. .Lo voglio salutare . La parentesi e duplice. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. (per esempio). .l 4. potrebbe pero essere anche vero. dott. pagg. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. e una brava persona. cioe non nominato).Non e riuscito . dev.C 'erano tutti . 7. c. . lui. che trovo applicazione non solo in pittura. . verro da te. luce. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . N. .Cura il male finche sei in tempo. . . La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. specialmente nei dialoghi.Egli non ama ne lo studio ne lo sport. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). 375 . (prossimo venturo). gli ornamenti. tu. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. Aiutalo . Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. Tutti lo stimano . serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. (nota bene). Parti senza che nessuno se ne accorgesse.disse il medico. 6 . . (ingegnere) . mediante il «tono». Giorgio volk venire.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. . presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. il confine -italo-francese.Noi potremo essere i primi. Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. Chi bada per Karlovac. voU. prospettiva. s. cio e un granello di sapienza popolare. . E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. . splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. . o NE. il Carpaccio. .Devo andarmene . . verso. continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. abbreviate. che e piu breve della lineetta. sono aspettato. Al principio del ' 500 poi. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare .mo (devotissimo). . 8 . . mo (illustrissimo). ing. toma prima di sera. di cui dunque quella veneziana e il fondamento. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. 374 Se vieni. LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. infatti la perdettero.Verro con voi ma non giochero. starerno allegri insieme. . s. vol. Provvedi un tempo . Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. abbia fatto tutto il possibile. ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. pag. ma si leggono per intero. . e peggiorato. . La grande tradizione coloristica veneziana. . (volume). f (confronta). tutto veneziano. dal ' 400 fino al ' 700. . aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. (Alfieri) . accanto a Firenze e Roma. . Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. . . (come sopra) . . per lo piu. (pagina). La tradizione bizantina. . obbLmo (obligatissimo). . Questo e un proverbio. fosse mio fratello. N. (capitolo). . . (ultimo scorso). (pagine). . v. chmo (chiarissimo). c r. prendera il treno Venezia fu.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. v.Sono molto stanco .Vai pure . p. . cap. u. N. volume). . il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. . .Carlo venne e allora . ci fai piacere. Gentile e Giovanni Bellini. (volumi) . o p. . o pp.lo non ci credo. . Ecco quelle piu comuni: p. Ricchezza. . . una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. . L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. (vedi. intensita. lo vogliamo. E. es. bada al fodero pili che alla spada. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso.Temevo sempre che perdessero la partita. .

Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. se cio non nuoce alla chiarezza. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. non mi negate il vostro soccorso. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. iva la. Ritomera il babbo. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. Il discorso. diventa invece congiuntivo trapassato.. 376 377 . CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. Amici. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. l' avverbio qui o qua diventa ll. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. allora: Discorso diretto: 3. passando dalla fonna diretta alla indiretta. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. quando finiranno i lavori? I bimbi donw. Il nw. e quindi io e tu egli. o giovani. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. i pronomi questo e codesto quello. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. ieri il giorno prima. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. 2. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. Ma se come comunemente avviene . a me e a te a lui. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. ora allora. I vocativi si omettono.mma quando sarebbe ritomato il babbo. oggi in quel giorno. . n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. domani il giorno dopo. mio e tuo suo. ecc.estro racconw. Discorso diretto: Discorso indiretto. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. e anche le nostre. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. diventano di III persona. Il babbo ritomera appena che potra. in imperfetto del congiuntivo.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. noi e voi essi.estro loda la diligenza degli scolari. Il maestro raccomanda (raceomandava.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are.

LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. colpita da gravi forme maniache. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. «La noia». che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. lo tormento per piti di vent' anni.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. DINO BUZZATI. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. che dopo aver seguito. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. Si gira . A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. che curata da Erminia Fua Fusinato. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. centrale. prode ufficiale garibaldino. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. «La Romana». gli intrighi. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. Altri scrittori. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. Ma dopo questo periodo iniziale. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. prende proporzioni di incubo. disadomo. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. che giungevano alla minaccia a mano armata. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. e troppo amara: egli non potra che respingerla. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. . Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. che giunta al parossisrno. Dopo una giovinezza studiosa e severa. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . come «Agostino». «La Ciociara>}. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. sparito misteriosamente durante un naufragio. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . negli stessi anni. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. ironico. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. gli umori che la caratterizzano. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. capolavori come «La luna e i falo». pen:neato di modi e ricordi kafkiani. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. gli ultimi ane liti del feudalismo.1 86 1). entusiasmi. condannaria e negarla. «ll conforrniSI:a» . si tramuto. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. autore sottile. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . da fanciullo . Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. ottenne alla pubblicazione un grande successo. con una tecnica nuova. romanzo breve. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso.

con scrupolosa evidenza storica. cui segue nel 1948 «La pelle». Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . un libro che lo porta fate luce». Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. Nel libro il principe-autore. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. con garbo e senza enfasi. due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. Roma 1985). IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. il campo narrativo viene messo a rumore. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». uscito nel 1958. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. MARIA BELLONCI. Di CARLO C alla notorieta. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». libro magnifico per forza rappresentativa. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. il diavolo nella letteratura romantica». ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. LUIGI BARZINI e tanti altri. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). amara esperienza della guerra. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. ricordi. di racconto «giallo». ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». ricca di pagine di autentica poesia. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE.1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». DOMENICO REA. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. best seller di UMBERTO ECO. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. la morte. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo.

-e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 . ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <.:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <... . -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. io saro � (':J. e Š' �. -a stato. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-. � <n Fl � .. � o" �: ::.sr. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <.) . � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato.. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i.... -e voi sil(te stati.. io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. tu sarai e egli sara g: a... � o.

-e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. -e noi J oste stati. . -a ecco noi eravamo stati.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . noi avemmo avuto ecco ossi stato..� . Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . -e ecc.. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -e Trapassato remQto voi siate stati. � '-o po �. osse stata essa J assimo stati... -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. -e voj sareste stati... -a ecco noi Jummo stati. -a tu saresti stato.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -a tu sia stato.. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc. -a ecco noi saremo stati.. -a (che) io J tu J ossi stato. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.

. bili. -a. -a. bila. -le. -e avt..rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -i. -l.PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio. -a.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 . bile. -i.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato.e..INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO . bila stato.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . -la. -li. -la avuto.. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. bilo.MQDO IMPERATIVO .IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. -lo.

to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

392 393 . -resti starei. indie.. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . Imperf.a mjesto u sljedećem popisu glagola. prQss. -dres ti dar�i. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . Pass. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i. -resti f ar�i. Imperf.

hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. . congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. indie. -rresti berrlif:i. prQss.' Pass. -resti terrlif:i. -tresti dovrlif:i. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass.vresti vorrlif:i.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 .5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. -rresti rimarrlif:i. indie. prQss. -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. -rresti saprlif:i. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf.

-rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete.l ponete. prQss. Imperf.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -resti giacert. -resti parrt.:i. -rresti porrlii.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. -dresti trarrlii. -rresti tacertgi.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. prQs �. -resti piacertgi. -rresti varrtgi. Imperf. indie.:i.l traggano. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. eong. Imperf. Imperf.l vedete. indie.

congo Futuro cogliero coglier{!i. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. seggono (che) si{!da. . congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . s�gga si{!da. indic. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. indie. Imperf. s�gga si�da. prQss. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. povesti Indicativo pre��nte si�do. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. s{!gga sediamo sediate siedano. Imperf. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. prQss.

-geresti sorger�i. indie. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. indie. silaziti 34) . congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. prQss. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. -deresti porger�i. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. prQss. eong. -veresti correr�i. -deresti risponder�i. -deresti prender�i. -rreresti chieder�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass.

prQss. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf. -eresti distruggerfii. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii.' mettete. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto .' mettano. -geresti volgerfii. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. -geresti spingerfii.' mettlamo. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 .f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf.- Pass. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. indie. -eresti dirfii. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw.f volgete. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. prQss. indie.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . -eresti metterfii.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.

resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . indic. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. prQss. -resti saiirfli. -resti Condizionale pre��nte verrfli. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. -resti ud(i)rfli. prQss. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. indie. -resti uscirfli. -resti romperfli. -rresti scriverfli. . -resti nascerfli.

395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 .POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299.

kad su nenaglašeni.no. tj . Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). nUQvo. cadro. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. nel. valere 320. negli: del. 401 sciogliere 3 1 9. rococo. 398 scendere 293. (coUo). raddensare.reprlmere 307 resdndere 293 . o. nei. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. one kojih broj neprestano raste. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. nella. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. j fi't. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». Samoglasnici e. prijedlozi 6. veznici 7. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 .ne. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. (coila). Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l .) 3. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. vi't. cUQre. ' vivra. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. brojevi 3. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . delle. le. d(!nso orticoltura. giornali(!ro. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. Qrto - 2.tro. def enestrato. della. s nekim ograničenjima. coi. a broj im se. motorista. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. scuQla itd. zamjenice 4. nello. Poznavajući izgovor tih riječi. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. col. Ova se pravila mogu proučiti postupno. (colle). Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. o izgovara u se otvoreno (�. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . prigioni(!ro. UQ: pi(!de. rimarro itd. corporatura.. Samoglasnici e. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. avro. degli. pomoćni glagoli 5. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. o. neUe. dello. ' glagoli 3. članovi i padežni prijedlozi 2. bUQno. 398 volere 394 volgere 305. može odrediti. o]: penetrare. (cogli). di't. 409 .-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. kasnije. uzvici L imenice i pridjevi 2. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. giuQco. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. npr. dei.

Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. 1 6. voi. costoro. quadrim�stre. avete. findimente. egli. di�tro. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. regolarmente. Izgovara se zatvoreno: semp lice. itd. Izgovaraju se zatvoreno: loro. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. percio. trQPpo. tUQi. ve. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. invece di. fuorche.itd. avremmo. donde. 13. Izgovara se zatvoreno: secondo. un certo. 1 . �ra. oltre. Brojevi a) Glavni brojevi 4. fćbbi. meno. ove. in iUQgo di. �bbe. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. Izgovaraju se zatvoreno: e. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. -i. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . t�rno. codesto. sotto. noi. davvero. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). saremo. ni�nte. quat�rna. o. zatim bimestre. dodice$imo . npr. bilione itd. avemmo. triennio i drugi oblici na - carponi. ce. Izgovaraju se zatvoreno: checche. addQsso a. centuplo. leggermente. Qggi. npr. loro. glieli itd. alcunche. per. sifćte. PQco. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. se. avere. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . invece. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. -e. 2. hQ. sar�bbe. dentro. ginocchioni. a prfiZZo di. talvQita. 2. i2. ora. se. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. niente. avro. coloro. sestupio. 1 . ebbero. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). l . co1ltro. sem�stre. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. intorno. oh!. sotto. Izgovaraju se zatvoreno: che. . pr�sto. ventitre. ogni. spesso. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. PQi. nQ. l .?:pJ. biennio. contro. Izgovaraju se otvoreno: pero. miei. tastoni. oltre a itd. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. erano. . sarfći. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. f ossimo. o naglašeni. se. 3 . sarebbero. deh! 410 41 1 . te. terzo. affinche. mede$imo itd. duetto. (ess�nte). vQstro. allora. settimo. doppio. 2 . -a.). 6. dopo. 5. 100 itd. eioe. 7. mille$imo itd. nQno. saro. mentre. ansiosamente. Veznici Opća napomena. 2 . come itd. av�nte. dove. decuplo. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. a nlQdo di. . onde. . Izgovaraju se otvoreno: dietro. cente$imo. benche. 8. s�nza. sebb�ne itd. nQstro. ad�sso. appena. jorse. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. quello.2. non. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo.l . presso. fćri. quale). ju Izgovaraju se otvoreno. 14. avr�i. odgovara oblicima che. avr�bbe. a j avore di. 2 . di jronte a. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. ancora. Uzvici L 2. quaiora. onde. allorche. molto. te. accQsto a. me. onde. npr. l. ohime!. centododici i sL b) Rediii brojevi l . presso. jaci/mente. sUQl. avr�bbero. trQppo. s�sto. discQsto da. molto. ajQna di. e) Odnosne zamjenice 7 .fosti. 2. tentennoni itd. un m�. 8 . 6. PQco. rasfćnte. Dakako. fćro. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. jUQri di. s�mpre. sennonche itd. 20. s�i. parecchi. ne. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. L Izgovaraju se zatvoreno: con. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. dopo. secondo. insieme con (con: zatvoreno !). ess�ndo. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. ecc�tto. ennio. Pomoćni glagoli Kad su e. avfćndo. imaju obično zatvoren izgovor: sono. . dentro. appena. i�ri. terzetto i drugi oblici na -etto. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. c�rto. bocconi. e. trimestre. npr.

potenza. cat�to. avvoltoio. -a: stecco. pre�enza. -evole: agevole. ronda. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. piacevole. . vendereccio. -ona.). �sco (uscire). postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. lucchese.) 9. �rrognolo. e je otvoreno: undic�simo . sicurezza. ripresa. pauroso. contessa. cappella. gradevole. pastora. -�llo. petto. letto itd .Ali: annona. paese. geloso.-grandezza. icona. scommessa itd. freccia. spaccalegna. neodredivim riječima o II brojčano regno. lamento. tetto. cappello. conto. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. religione. battello. notevole. -essa: professoressa. feroce itd. grazioso. pron10 itd. corteggio. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. e): peggio. spaghetto. cotogno. studentesco. canneto. cogitabondo. corona. offesa. -egna: legno. otvoren izgovor: affetto. calabrese. candelora. ponte. favore. canzone. innocenza. troia. onore.Ali: p�sco. frutteto. ella itd. becco. tabella. tremebondo. cameretta. leone. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. -e�imo. dottoressa. v�to. trombetta. scheggia. profetessa. strettoia itd. concr�to. popolazione. Napomena. borghese. flora. Ali: salamel�co. don�el1a. ponte i sl. casetta. segno. . cuoce. -osa (s bezvučnim s): faticoso. Progno. 7. godereccio. soggetto. Bologna. mondo. soldatesco. marchesa. persona. -eccio. messa. spineto. volonteroso itd. avvocatesco. corretto. quaresima itd. riconoseenza. dottore. scorsoio. fermezza. . frantoio. -ondo. 10. pastore. nobilesco. ovi nastavci (odn. terzetto. violenza. pesca (il pescare) itd. assegno. benevolenza. atroce. svedese� giapponese. -ese. rassegna. reggimento.Riječi koje nisu deminutivi. zatvoreno o costi'i:uzione. palmeto. legna. bello. maneggio. 2. funzione. -esco. priora itd. L�cco. sospetto. tetto (sa zatvorenim e). f�to. progetto. 12. scienza. lentezza. balcone. paganesimo. -onto: conte. ricchezza. Savoia. difesa. venticello. ometto. favella. nuoce. porzione. nono. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. -ore. stupidezza itd. vergogna. languore. giallognolo. prof�. colore. 3. racconto. cambievole itd. piemontese. -etto. meditabondo. cenerognol0 itd. . 1 3 . l l . . campogna itd. tettoia. -ecco. villereccio. veloce.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. storieUa. guerresco. 1 . -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. degno. penitenza.Ali: fi�vole. reggia. Napomena. cortese. -eggia: arpeggio. 4.Ali: duetto. -ogna: sogno. .). -ono: portone. treccia. arrendevole. duchessa. -one. noce. abbandono itd. opposizione. protestantesirno. secoo. gemebondo. dello. -oso. noleggio. professore. cervello. popolaresco. aurora. -eta: aceto. u kojima je zvučno [!?] . albereto. rus cello. amoroso. greggia. alluvione. paUore. vent�simo itd. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . -ogno. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. soreIla. annoio itd. (Međutim. monumento. palese. L -mento: pavimento. querceto. rasoio. perdono. -. seta. vigneto. badessa. cristianesimo. liquore.. cavalleresco. medichessa. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. -\:nza: partenza. vantaggioso. uccello. -onda: rotondo. giovinezza. carnefice. (Ali s otvorenim 9. corridoio. coraggioso. inglese. . nona. motopeschereccio. baronessa. momento. mutamento. correggia itd. boia. colazione. -eggio. rivoltella itd. azione. operetta. po�ta. seta itd. 5. Pistoia. noia. ostessa. -efice: artefice. monte. uzimajući kao osnovicu favorevole. mangereccio. cuoio. novella. certezza. Ali: a1fab�to.�ccia: boschereccio. strumento. miglioramento itd. fringuello. poetessa. sapienza. carezza. impetuoso. -oia: scrittoio. foce. incantesimo. pegno. -onte. caritatevole. contegno. fortezza. suora. 8. sportello. onorevole. altezza. Ali (s otvorenim o): cogno. arianesimo. padrone. bastione. francese. autore. iako se završavaju na -ette. -oio. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . castagneto. tristezza. purezza. sorteggio. dimora. medesimo. pineta. mattone. disegno. bil?ogno. . prornessa. noioso. dolore. maestoso. 5. moneta. 2. trascrizione. -eto. zatvoreno e avviamento. onda itd. spendereccio. casereccio. presuntuoso. cotogna. sondto. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. prono. appello. poltrona. oggetto. contesa. u jednini i u mriožini. grandicello. ornamento. convegno. casetta. stanchezza. sostegno. gigantesco. amarognolo. tortuoso itd. signora.Ali (sa zatvorenim e): capello. marchese. . -a: verdognolo. campanello. avvenimento. solfeggio. croce. 3. otvoreno e [\:] l . faggeto. najčešće nastavke. impresa. parlamento. -ora: signore. precetto. -ezza: bellezza. pretesa Napomena. Cecco.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. . u rednim brojevima 8. corteccia itd. albereta. vassoio. seggio. . Ellesponto. libretto. lodevole.Ali: gioia. perfetto. . chiarezza. pontefice. cinese. tappeto. vecchietto. -esca: fresco. -egno. 7. (�cco). urbanesimo. virgoletta itd. -�lla: fratello.Ali (s otvorenim o): cuore. consegna. pittore. orefice. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. indolenza. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. -6gnolo.Ali: precoce. spione. passione. bisognoso. 6. p�ca (albero e frutto).U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. oliveto. -oce: voce. intesa. prolungamento. rimessa. 2. specchietto. compl�to. arnese. imaju općenito 4. conteggio. segreto. fonte.). (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. cagione. fabbricazione. dubbioso. insolenza. tedesco. -esa (s bezvučnim s): mese. superamento.

npr. koja nas ovdje jedina interesira). difendo. mano metro. attento. avorio. rotto). sorgente. a) credo. ranotchio. torcevano. diabetico. livrea. maestro. aritmetico. -�nse: forense. l . -mente (movimento. crema. faccenda. offendo. -�ndo. merenda. -ologo. 6. zoologico. tQrco. . categorico. dividendo. 4. estense. ebreo. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. o): gotta. grotta. giottologo. sistema. Mose. radiofonico. facezia. Što se tiče pravilnih glagola. allQro. -ometro. ermetico. sapere. npr. terracotta itd. s�nto. Tako npr. estetica. lacche. spondeo. sonnolento. -Qrio. ostiense itd. vai(u)olo. assemblea. chilometro. 5. zatvoreno e. prudente. pedestre. . sintetico. 2. ippodromo. 1 0. correre itd. corpulento. blocco. sciocco. trachea itd. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. metaforico. tQrci. 1 (credite. carroccio. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. ragazzotto. lento. -�nto: potente. teorema. . cred6ssi. foce. credeva . -�nte. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). Marocco. sOclologo. seguente. ipotetico. reo. 8. -a. archeologico. �vendere.3. Averroe. leggenda. fiocco. 6. demente i st). ako se ne radi o učenim riječima (elemento. teorico. fe i veznici na -che. -ooromo: archeologo. fonetica. 3. demagogico. -a: fantoccio. scirocco itd. slučaj je jednostavan.) 9. libricci(u)olo. -Qtta: motto. s�nte . botta. -�tro: alpestre. poetico. 4. 3 . -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. trincea. 7. ni općenito riječi o u glagola. -Qzzo. passerotto. -Qria: laboratorio. cronico. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. ginocchio. . Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). caffe. Indikativni imperfekt: credevo. pedagogico. Venezia. torc6vi. tinozza itd. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. emblema. torcete itd. diadema itd. . . inezia. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. discendo. contento. spagn(u)olo.io vedo 5. -Qtto. -�zio. -�o. ristQro. vittoria. predicozzo. memoria. gloria itd. sciogliere. CQsa itd. . io pr�ndo) i obratno. velodromo itd. aritmetica. canape. . -etica: alfabetico. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. credevano. sardonico itd. benda. vedere . -(u)QJo: figli(u)olo. termometro. purgatorio. dQ. liceo. 9. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. fagi(u)olo. Indikativni prezent: 1 . belloccio. U glagola druge konjugacije. l l . prendo itd.potječe od latinskog -au-: tesQro. cilestro. . schema.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). ironico. parente. fanta�mago­ rico itd. imminente. terrestre. naravno. sentono. potere. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). responsorio. . panciotto. barocco. tremendo. psicologo. . unguento. -Qcco. -a: analogico. marmocchio. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. sinfonico. addendo. salotto. reverendo. Qcchio: cocchio. na -m ento .Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. pidocchio. crMono. stracotto. storia. violento. cartoccio. carrozza. -a: gnocco. eretico. -a: stupendo. grassoccio. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. -Qccio. s�nti.Pod ovo pravilo ne potpada ju. l O. 2. sapiente. campestre. -ozza: cozzo. poema. occhio. prilozi na -mente. leggere. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. semente). dotto. platea. 9. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). allegorico. -a: storico. tenda. giovanotto. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. -onico. credesse itd. crMe. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. -�zia: screzio. orrendo. otvoreno o [Q] accessorio. valente. torcevo. l l . -etico. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. torcono. -�stre. -ogico. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. lavorare sentire io lavoro io s�nto . anestetico. tenere itd. plebeo. itd. torceva . osim toga: merce. pai(u)olo. 5. -eP. problema. te. crćdi. galeotto. 4. rettorico. calotta. lateranense. atletica. c) cred6te. u imenicama u kojima -0. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. refettorio. poetica. contea. estetico. . vedere. -orico. npr. o: gras s otto. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. 7. oratorio. genealogico. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. radiogoniometro. emporio. . Noe. tQrce . contraddittorio. credevi. 414 41 5 . trapezio. biogenetico. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. armonico. tecnologico. prendere). aloe. Ali (sa zatvorenim o): coda. 1 2. -�: corteo. mett6te.

. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. u tramvaju). . j a mislim na to). l l . -ito).:i parleresti parlert. Primjeri: prendere-preso. . 416 417 . conos�ndo. . .i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. finit. Npr.. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. -uto. I Kad želimo nekoga obići (npr. .. Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. Moli m. Trebam . Si parte all 'una (alle trMici). 2-4-5 s druge.:nte. ono (-a) Mi dispiace.:nte. polažemo nešto pred neku osobu. Vorr�i .:nte itd. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. partt.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. jem vas. rendere-reso.:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e.:ndo. jedan (u Odlazak je u 13 sati). Htio bih (uzeti) . govorite tako brzo. . ne ( min uta) . . Kao obično. Sunce sja. sentt. . ? Vorr�i (prendere) . . perJ avore. non (La) capisco. Ja ću se pobrinuti za to (dosl. . . A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. ne razumi­ Pr�go. dirlgere-dir�tto.:i crederesti credert. .$ s:ntirt. molim. ? Š to znači . . koliko je sati? Sono le undici e di�ci. .:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. ? Che cQsa significa . . . Naprotiv. che ore sono? Molim. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. credt. Vrlo ste ljubazni. . perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di .:de 5. Al contrario. l . Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt... . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. PiQve.6. Per J avore.. dit. ? Mogu li . Kiša pada. Jedanaest je sati i deset Dov ' e . . Molto gentile. Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. 13. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. Htio bih . . deste 6. Oprostite. ili uzimamo neki predmet. . non parli COSt pr�sto.:i sentiresti . Ne govorim talijanski. hvala! Mi aluti. C' e nebbia. 3. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. Potr�i . ulazimo u neku prostoriju. koliko stoji .:ndo. Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. žao mi je. grazie! Dobro. . Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. ? Gdj e j e . kamo idete? Scusi.. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. . romp�ndo i sl. Magla je. . ? Dove va? Kamo ide?. s6rgere-s6rto. quanto cQsta . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. 1 0.. Per J avore. Pomozite mi. ? Molim. Come al salito. 1 2.

Mi dispiace molto. . 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. . upozorenje Attenzione! Pozor! . Hvala. Mi dica. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. . . . Si accomodi (s 'accomodi). Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera.s-Ol Oglas. autobusa . Avvi. vrlo ste Grazie mille. per J avore! Molim vas. Dopustite Molto piacere. Drago m i je. j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. 418 419 . .J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. molto gentile. . 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. kavu? sjesti). Sto piuttQsto male. Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. signor Maggini. ma ora df!vO andare. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. ) zatvorite vrata Parli italiano. Izvolite (ući. Benvenuta! Dobro došao! . Molim vas. ) Partf!nze Odlazak (vlakova. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. . 3 Samo neposredno prije spavanja. ali Stid bf!ne. recite mi . . ljubazni. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). govorite talijanski ! . Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. Vrlo mi je žao. Hvala. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. Mi scusi. dottore i sL pri rasta anju. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. nije loše. perj avore . bUQn giorno. autobusa . iznenađenje! Dobro došla! (počinak). l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno.. signora. Oprostite. .s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . Prilično mi j e loše. bUQn giorno. . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. non c' e male.

. Nije daleko odavde. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . ? C' e una comunicazione dir�tta per . Tutto e occupato. kartu drugog razreda za . treći) kolosijek Primo (secondo. ? Kada dolazi . . ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. . . . . per J avore. . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . . ? Asp�tti un momento. trećom) ulicom desno (lijevo). Per J avore . . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. Sve je zauzeto. Vlak kasni 20 minuta. 420 42 1 .. ? Kada se zatvara . . . . . Odlazim vlakom u 10 sati. Prvi (drugi. . . . . . . molim vas. Tražim . . ? Mogu li dobiti . . . ? Ide li ovaj vagon izravno do . . Primo (secondo. Dove trQvo . .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. terzo) binario. ? Ima li odmah vezu za . Quanto cQsta . . il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . .. gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. Molim vas. . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. Ured za infonnacije. ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. Scu�i . Roma andata e ritorno. . . Per corte�ia . . ? Postoj i li izravna veza za . . . . . Pitajte prometnika. ? Stoji li vlak u . l Doslovno: uzmite. Iditel prvom (drugom. kada odlazi brzi za Milano. zatvo­ rite vrata. . . Molim . Quando si chiude . Pričekajte trenutak. . Nema više mjesta. ? Koliko stoj i . gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. treći) peron. . ? PQsso avere . . . . ? Gdje mogu naći . Prvi (drugi. Na drugom šalteru. terzo) marciapi�de. . t�rza) via a d�stra (a sinistra). : što moram učiniti da bih došao). molim vas. Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. DtJmandi aL vigile. ? SCll�i. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. . dov ' e La bigLietteria ? Molim. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. Povratnu kartu za Rim. . . . Oprostite . . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. . . chiuda La pQrta. Scu�i. Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. ? Questa vettura va direttamente a .

Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. Sad smo u Portogruaru. Perj avore. budite oprezni. ma quello li e libero. molim? Scusi. Ne. dvadeset minuta. ali ono je slobodno. Ne nalazim više Ah. libero questo posto. Ušao sam u pogrešan vlak. Signori. evo je! Perpiacere. Samo pet kutija. L'avevo occupato con la mia borsa. quando arriviamo a M�stre ? Molim. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. PM chiudere. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. sve je u redu. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. apra ilfinestrino. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. svoje karte. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. imam ga već tri godine. eccolo! A. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Hvala. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine.15 (di�ci e qu/. Moj a je. Ce trQppa cor­ r�nte.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. U deset i petnaest. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Fa trQppo caldo. Dobro. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. onaj kovčeg! Quanto si J emw.. fumi pure. tlttto in regota. Gospodo. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Va b�ne. ka­ Alle l 0. apra quella valigia. lim vas. možete zatvoriti. propuh. PM chiUdere. i passapQrti pr�go. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. Nikako. Perj avore. otvorite prozor! Previše je toplo. ima lomljivih stvari. ci sono cQsejragili. bodno ovo mjesto. Non trQvo piu il mio biglietto. Sve je u redu. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. zatvorite prozor. MoGrazie. Oprostite. Molim karte ! Scu�i. chiuda ilfinestrino. Izvolite otvoriti Faccia adagio.ndici). BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Molim. možete zatvoriti. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. Molim. pr�go. predmete za osobnu uporabu. Petnaest dana. nove stvari. Imam samo odjeću. mia. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. lo hQ da tre anni. questo e il mio posto. mjesto. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no.

pritisak u rezervnom kotaču.l. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . . . . Asp�tti che Le 424 425 . Verifichi anche il livello dell'acqtw.. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. Non e' e altro. (J ermo)! S toj ! Attenzžone. Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. ? Diecimila lire. . Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. Jedna guma popušf. U pozadini se pojavljuje grad.­ f Una gomma d'ive essere riparata. dodat ću vam sve kroz prozor. mora pozvati nosača.Imam dva kovčega i torbu. Molim vas. ? 20 minuta. . Non abbiamo p'izzi di rieambio. . Anche la pressione della rueta di see rta.. f un ' ora. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . Jedna se guma mora popraviti. ? Jesmo li na pravom putu za . prud�nza Pozor. Koliko stoji ' vožnja do . ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . . Čekajte. . za jedan sat. se divan pogled na lagunu. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. . Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. He due valigie e una borsa. Una gomma s wta. Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. . Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. Deset tisuća lira. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. Portabagag/i. . Pronto! V�ngo sUbitoo .e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. .Evo met Dolazim odmah. oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. In f ondo appare la eittii. . Quanto ci vuelefino a . �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. . mi contrelli la pressione delle gom­ me. . fra m��'ora. Perf avore. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. v'inga qua! Nosaču. ? Koliko ima kilometara do o. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. za pola sata. provjerite mi pritisak u gu­ mama. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. ? Koliko treba do . čege. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. dodite ovamo..

Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. Pokažite mije. želim još jedan tun po ' cara questa camera. . Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. pr'2go. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io.bit će dovoljno. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. Tri noći. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. MiJ acda. basta queila. gospodine (gospodo). U garderobu. T�ga il rresto. signore. načinite račun.. molim. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. Se vUQle L 'accompagno.Evo vam! Ostatak je za vas. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. La pr�ndo. Hvala. Grazže. soba mi se sviđa. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. Ne vUQle una pitt piccola. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. Molim da me probudite u šest sati. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. divertirsi. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. S� la camera mi piace. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. 426 427 . Eccole. perj avore. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia.Al depo�ito bagagli. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. Lascio la camera a me�giorno. Dakako. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. . ne previše skup? JIolenti'2ri. odmori ili zabavi. Uzimam je. - molim. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. Non ne avete un 'al­ po-krivač. Ako želite.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. doći ću i ja. U ključanici je. gospodine. il conto. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. Molim da mi se Prf2go. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. riposarsi. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. molto gentile. Putujem sutra. Molim vas. stazione. mogu vas otpratiti.Pričekajte časak. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. lretti). signore (signora). �cco lo scontrino. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. vrlo ste ljubazni. pr'2go. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. . . Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. Ako ima (u sobi) tuš. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani.Vrlo rado. Ostavljam sobu u podne. Većina ide uokolo da se opusti. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. Da.

sf!tte. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. f lefonirati. Molim vas.mero. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. Vrat glavu spaja s trupom. le estremita ekstremiteti.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. per f avore. Riprovero un 'altra vQlta. ispričavamo se: oprostite. Si riapre aUe 15. l 'odorato e il gusto vid. ekspresno pismo. kuna. lire. Linija j e zauzeta. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. Si faccia sentire. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo.Quando l 'interlocutore risponde. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. . zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. njuh i okus. Evo moje putovnice. Tri minute. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. perj avore. molim. per f avore. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. Richiamif un 'ora. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. l Žeton se u stvari položi na otvor. Organi opipa nalaze se u koži. VUQI firmare qui a t�rgo. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. Le dQ la comunicazione. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. molim. . broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . . s plaćenim odgovorom. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. Vaša stranka nije kod kuće. mi sono �bagliato.. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. Evo moje putovnice. Ondje nalijevo. sono il signor Franceschi. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. pogriješio sam. al numero 5. pritisne se gumb. Pokušat ću ponovno. Molim vas da kon­ trolirate. Onda brišite prijavu. qui Franceschi) Halo. Žeton padne u aparat i Pronto. questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. . kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. L 'avviso e per le 20 (venti). molim daje proslijedite na moju novu adresu. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. una car­ tolina con cinque parQle. . Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. una letteraperl'estero. il tronco trup gli arti. VUQl chiamare. Javite se! Pronto! Qui parla . Halo! Ovdje . Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. Grazie. il signor AntQnio? Hoćete li. svoje osob­ ne dokumente. SbagUando nu. 5. . attf!ndo all'apparecchio. . Prijava je za u hotel. La prf!go di controllare. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. Kad pogrij eš i mo broj . Hoćete li Dobro. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. Htio bih poslati preporučeno pismo. Dajem vam vezu. lira itd. Perj avore.:vo a r ff ancare questa lettera. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. udovi. Otvara se ponovo u 1 5 sati. due cartoline con risposta pagata. Qtto. za pismo u inozemstvo. dan sat. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. Molim. (Pronto.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. II mio nUmero e 97865 f (nQve. 428 429 . kune. cinque). vorom. 20 !Jcco il mio passapQrto. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. Skine se slušalica i ubaci žeton. ci si scu:jtl: scu�i tanto. una lettera esprf!Sso. per PQsta aerea. Li a sinistra. Pokažite mi. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. sluh. sati. vidim. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. avionski. Ako još qođe pošte za mene. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. Vorr�i incassare questo assegno. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. siprf!me e il collQquio puo incominciare. Kad se nazvana osoba javi. Per piacere. il bottone. Mi dica. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. Danas se pošta ne raznosi. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. sf!i. Molim vas. Va bf!ne. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. Hvala. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. čekam kraj aparata. Allora annulli l 'awiso. l 'udito. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). signore! Hvala. ovdje Franceschi. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. ecco Hoćete li mi promijeniti .

intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. .f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. na kraju XII. lo sto­ maco. ..Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. . . želudac. organe. .e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. il Jegato e a ltri organi. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . na prijedlog .nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. del regolamento odstupajući od člana. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. prelaziti dalje. . . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di.. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe).. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. . povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. una contro­ proposta podnijeti prijedlog. . /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. . protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. . . tirene seduta. pluća. . Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. i polmoni.. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. govorim kao . .ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo.

Ništa za to.. Gli ha risposto per le rime. Se z ' e cavata. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). . poi si riparte per Roma. . b) Cartoline illustrate Firenze. Non c 'entra. . Non attacca.. taio.. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. Pitanje je je li to istina. sospinto. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). Non e vero aff atto... non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. . . Po kiši.. Tutt' a un tratto.) T ante grazie! Opet ista pjesma.. Non me ne impQrta a atto. Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . . .. Non importa. Ili . Po suncu. . tag ljar la To je tvrd orah. . Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . A cominciare da oggi. non Neka ti bude za ovaj put. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. Firenze. caro mio! Nije bogzna što. Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. Isplivao je sretno. Počevši od danas.. Saluti affettuosi dal vQstro . tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . . Šmugnuti. Come dire . Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. Per principio.. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. Nema ni prebijene pare. ništa za to ! importa. . crkni ili pukni� O bere o a ogare. E un QSso duro. Nije istina. Napoli.. E un tipo in gamba. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. campana. Oh. Pravo da ti kažem . .. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. A l sole. . Non cipenso neppure. Iz čista mira. Neka. . Passi per sta vQlta. non vUQl dire. Oh. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o).. Nije mu ostao dužan. Hvala na pitanju! (iron.fine di persuaderlo. U tren oka.. . Sotto la pioggia. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. . . Siamo cont�nti di sapere. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . Restiamo qui due giorni. . 25 settembre 2000 Cari amici. . Aff �tto di male ereditario. HQ duratoJ atica a. Siamo alle solite. A propo#to. To ti je klasa. Questo conta PQco. Ne igra ulogu. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. Na svakom koraku... Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . . ff Ostaviti nekoga da se koprca. Ne pali. Venezia... Milano. trQvi b�ne . A ogni passo. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido.. Non ne hQ un 'idfia. in primo IUQgo.. . a dire il vero. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). Battersela. lo qui mi trQvo molto b�ne. Ha J atto di tutto per convincerio. cQrda. Non ha nulla a che vedere con .. Calar le vele. . Per cosi dire . Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. cQsa sta cosi. . d' un quattrino. a Fr�i della lingua parlata Ali. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. A ogni pie ' Ej. . 432 433 .. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. . molto bravo! Došao si baš u pravi čas. Non e gran che. Sai. .e tu ti . Sia pure. Na moju veliku žalost .. Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . siamo arrivati PQco fa. Mlatiti praznu slamu.. m� Neka bude. . Dobar si ! Bravo. odmagliti.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . . ch.ili. Sei venuto prQprio a propO!}ito. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta.. Mi ha so ffiato diecimila lire. A sanguefreddo. neka. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira. . 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. 7 marzo 2000 Cara Giovanna.. Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti.. ....

.. . . . . . -ndesti. . . . . . . . . . . . . . . . . ma ci manca la giQia di vedervi. . . . . . . . . . . . . . . . ognuno paga la sua parte. . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. . Coi migliori saluti. .. . . . .. Stammi b�ne! Carla e Franca. . . . . . . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . la Toscana e l' Umbria. . Cara Lui�a. . . . . . . . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. . . . . . . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . . objašn učitelj. . . . . Siamo prQprio felici e cont�nti. . . . . . . . . . . . . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. govoriti o tumačiti. . . . Non vi sono invitati. foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi.. . .. . . Ti scrivero piil per esteso da Genova. . . . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. .. . . . . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. .Milano. s�mpre v stro . . . . . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. .. Cordialita! Suo . boja glasa Q 2. . . te e i tuQi frat�lli. . . . . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. .Per impostare la voce. . . focolare patriarcale e vino d'uva. . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. . . .. . . . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . . . e io non commentavo ni�nte. . . Lui commentava il ma�stro. la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . scemo ! » antico. namjestiti (glas) žig. . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . . all 'Arco della Pace. . . . . il canto.. . . . . . . . . . .Ah sit Pero manca il timbro. 19 maggio 1992 S iamo felici. . . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . Ven�zia. . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . E Pietro Mascagni con ironia: . . . . con pergolato verde.. . . . Cordiaimente tuo . . . . . . alle ore Qtto. . . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . durante la sc�na del temporale. . Caro Gino.. . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . . . . . . .. . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . . Cordialissimi saluti dal tuo . . . . -ndesti. . . .. . ".. Aneddoti e letture vade l . . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . . Caro Rob�rto. Di tutto cUQre tuo . . . . . . . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. Anche noi avremo molto da raccontarti... rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . . . . . . . . . ... ... . . la mu�ica. . .. percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . decidesti. . . . . come piace a te. . . .Scusi. con le vQstre macchine per domenica prossima. . . . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. al t�rzo atto.. . . . . . .. . . . . . . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . . . . . . . . .

al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. nel 1685. mi�urata manQvra del vicino. eui uon era sfuggita la l�nta. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. tt:bbe internamente ongano. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. lo 5. . E meraviglioso. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. 4. . aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. di fiori d' arancio e di limone. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. Egli.ancora ignorato. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. di garOfano. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. lavanda lqrran fi l. chiedesti. la javac 3. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. ordinando due caffe. Santa Maria Maggiore (Novara). Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. blag. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. voi che s itt:te cosi spiritosi. dokaz . jJ il mucchio ilfirt. il figl�eeeio (pl.no la paglia chiedere (chitt:si. 436 .Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. Il suo vero papa. . Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. mio pažljiv. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. Ma se mi fate anche solo una . dunque. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento.avrtt:i continuato. klinčić mravinac. secondo le ultime e accurate ricerche. Sing-Koo. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. (Germania). fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. di ro�marino. savjestan totbar. uno alla vQlta.Affatto. origano . disse allora il contadino da noi tutte le bestie. anche le piu stUpide. DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo.Qb. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. stabilitosi a ColQnia 6.conclude il barbitt:re . di primi ritrQvi Meditava.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. di mesti�re merciaio ambulante.Non avete avuto pailra? . II cinese. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. cerv�llo . nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. .Ditemi un po' signori. di lavanda. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. .

:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. izići na vidjelo privremen. pronto a sostenere il giuramento con un duc. ma l' altro fu irremovibile. ' grido . Paganini. Pirand((llo non riusciva tra le . il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . senti un odore di pesce. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui.domando Pirand�llo allo sconosciuto. in una via secondaiia. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. perche. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. . PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. il quale. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. veniva respinto briIscarnente dal proprietario. io non PQsso entrare con voi.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? .se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. slab trzaj odskočiti. 439 . e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». come nessuno lo sCQrse quando. 10. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . entrambi penrono.se prima non verra fuQri il mio brillante». PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. coinpreso il Cangrande.Il mio nome? rispose il signore. Sing-Koo cadde dalle nuvole. notata l' agitazione del vicino. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata.:tra valeva 50 mila franchi. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. si fece saltare il briIlante in mano. protesto la sua innoc�nza.basta che ella mi segua. di un conflitto tra zucche.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti.fece l' altro gentilmente . e quando finalmente arrivru-ono alla sala. spiego il cinese. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. . Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. feee per andru-sene. Il cinese non si scompose. �ra infatti il re. si mi�e a sedere quietamente. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. ossia zucca.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. Intanto Sing-Koo. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. 438 Trovandosi Dante Alighic. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. che intascava soddisfatto uscc. non ne le�inava a chicchessla. rimbalzando dal piattino. Ora voi entrate.:llo di nUQvo genere. Si accompagnru-ono.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. �ra caduto nella zuccheric. gli avveniva sovc. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. come spesso avvi�ne. mentre si telefonava alla Polizia e non c. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. duca del Friuli. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. Per tale offesa.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. Il cinese tuttavia non perdc.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. Nessuno aveva notato la sua mQssa. unitamente a mo Iti n Longobardi. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo.:tte la cairna. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina.:miQ Nobel in seduta sol�nne.:rta. Tacque il nobiluccio. Evidentemente. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. a Stoccolma.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. perche e l'ora. 8.:llo.:ra che gli stava davanti apc. vlttime. in combattimento. Si dette a eercare affannosamente. come per incanto. ma mentre stava per varcame la sQglia.Re Gustavo. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc.un particolare sfuggito agli altri due. DANTE E CANGRANDE 7. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc.:zie di un buffone di corte. . perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. Dato il risultato negativo delle ricerche. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. 9.Resto mafissimo Cangrande. Sing-Koo chic. .:�e se si c. Unica eccezione: Dante Alighi�ri. riflette impassibile per qualche istante. Certamente .

quanti libri e�istono al mondo. IQde. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. data I'enormita delle distanze. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione.Non impQ avv�nne che. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. e gradualmente si apersero a forme piu civili. forse di origine lIbico-mediterranea. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. Rispose Caligola: . si insediarono in varie localita div�rse. I. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. pQi agricole e pastorali. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo.nze in giQco. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. gruppi. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. assai e ando a trovario. naturalmente. . o anche meno. dall' uQmo. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. i Liguri al Nord. Or ammazzo uno quaislasi. del condannato. sia di popolazioni che giungevano per mare. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. non per desiderio di ricomp�nse.000 anni luce. queste 100. imperatore romano. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». dei quali io. proven�ndo. IL MANDARINO SARC. con una netta suddivi�ione di gruppi. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi.A. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. rta. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. se si escludono il sist�mfi solare e. dal Nord. �viluppandosi gradatamente. al massimo. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. a far con6scere l'univ�rso. per essere felice. mannaia o pendevano dalle forche. a che 1 2. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. e che ne costituisce il valore piu razziale. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. derivate esse stesse da remQte migrazioni. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. dalla Fenicia.lo vi Ah. dalla Gr�cia. e le dorsali della penisola appenninica. invece. b�n pr�sto. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. certamente. di cQste e di mari. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. tutto il r�st� dell'universo distinzione. �cco che si passa a quattro anni luce. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. uccidi Qggi e uccidi domani. le steHe piu vidne. nelle epoche preistoriche. Per un nonniIlla. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. PQsso pur fare a meno.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). infinit�simo. la regione orientale. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani.. il carnetice prese abbaglio e. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. razze.l l . e. ma gli disse anche: . fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. e i Slculi al Sud. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare.

la fenida. La sQrte e come uno se la fa. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. Chi perdona ai malvagi. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. M�glio un magro accQrdo. nel Sannio. alto Lazio. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. In gioventn sfrenato. giunte dai valichi alpini. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. in vecchiezza abbandonato. vicev�rsa.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. Dopo il fatto ognuno e savio. La virtu sta nel difficile. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. risultato di successive immigrazioni. in Campania e Lucania. faccia come pub. Perche vada il carro. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. a questo gruppo appartengono anche i Latini. Chi non pub fare come vuQle. La cbllera della sera va serbata alla mattina. nUQce ai bUQni. o di quelle sopravvenute per mare. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. Con la volpe convi�n volpeggiare. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. Amico di tutti e di nessuno. che una grassa sent�nza. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. dell'llllria e dell'Epiro. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. I Veneti. l' etrusca e la gr�ca. in Umbria. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. l�va un chiQdo alla bara. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. e tutt'uno. 442 443 . Il t�mpo sana ogni cQsa.zioni est�me. bi�ogna unger le ruQte. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli.

Chi si pasce di speranza. Il peccare e da uomini. E m�glio aver la paura. Le bugie son lo scudo dei dappQco. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). l' ostinarsi e da bestie.Chi cerca trova. 444 445 . A chi vUQle non mancan mQdi. Del senno di pQi ne son pi. Chi non vuQI pic. e pigro a ogni c�sa. Bu�n vino fa bUQn sangue. Chi va piano va sano e va lontano. La lingua batte dove il dente duole. puo andar per tutto.:di sul cQllo. La corda troppo tesa si spezza. rnai di frutti e caricato. . Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). Patti chiari amici cari. le bastonate non gi6vano. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Finche c'e vita c'e speranza. La librerla non fa rUQmo dQtto.:rvon le par�le. Chi ha la sanita. nulla fa. La speranza e il pane de' ml�eri. Chi ha lingua in bocca. Chi guarda a ogni nuvolo. che la pattra e il danno.:mpre l'uscio apc. L' eccezione conferma la regola. Dove non sc. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. Non c'e pane senza pena. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo.:rto. Lontano dagli occhi lontano dal cuore.Albero spesso trapiantato. Vivi e lascia vivere. Chi e pigro al mangiare. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. non s' inchini.(ne le fQsse. non puo il sil�nzio. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. Chi dorme non piglia pesci. II mondo e fatto a scale. impara PQCo. chi le scende e chi le sale. e se ne vanno via di galQPpo. A buon intenditor poche parole. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Cani e villani lasciano sc. Chi nulla ardisce. Dove puo il vino. Le bugle hanno le gambe corte. Volere e potere. Ogni promessa e un debito. e ricco e non lo sa. I danari vengono di passo. mUQr di fame. Vale pin la pratica che la grammatica. Chi tardi arriva male allQggia. L' ignoranza e madre della mis�ria. impara nulla. Chi studia molto. Meglio tardi che rnai. non fa rnai viaggio. chi studia PQCo. Chi la dura la vince. Ride bene chi ride l' ultimo.

Zagreb..ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. d. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 . Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful