ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

. II... .. VIn. Banka i mjenjačnica... ..... . . lekcija.... .. Imenice s dva oblika množine.. Esercizi I. V.Esercizi I.Le parole derivate. lekcija. XLVI.Letture: Leonardo da ........ .. . .. . 245 Due av... ... - Le preposizioni avverbiali... .. Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) .... ... . . ... .La formazione delle parole: Le parole primitive . ..... . .. . ... III . ... .. . .rem... 297 Esereizi I. .. . . V... I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- .... .... . ... .Esercizi I.Pejorativi. .. .. XL..... . . ... vo eoi nomi propri di persona e geografici... . .. XXX. III.. ... . 256 L'architettura del Rinascimento..... VII. Pass. . 338 XXXII. akcenta. IX... II. . .. . . ..Esercizi I. 303 Informacije U vlaku . lekcija. XLII... U hotelu.. . . . . . .. rem... .. .. . 363 Fraseologia. III..... .. . . .. . XXXIX. . . lli... II..... . .. . Imenice.. . .. .Il discorso indiretto. in -cq-.... . III. ... Na granici ... ..Lettura: L'eco di Balenaia..Esercizi I......... . . . ... ..... II.. . . ......... .. .. _ x XI . .... lekcija.. lekcija.. .... ... .. .... ...... .... .. . . ....Le preposizioni SU e CON.. III. . ..... lekcija. Štivo: COrlando Furioso... .... IV.. .. IV. 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1.. . lekcija... lekcija. Verbi anomali .I verbi irregolari: 2....Le parole composte.. .. • .(Undici casi). .. . .e -g-o Lettura: Donatello. .. ... ...Esercizi I... III. Plurali dei nomi e degli aggettivi composti. IV........ . . .Lettura: Abbreviazioni e sigle. .. Temi vari. .. .... . Esercizi I. .. .... . .. lekcija. .. .. cola indeterminativo... ..... . VI. .. lekcija.Lettura: Masaccio.. Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. . . . . . .l Promessi Spasi.. V.. ....... - La preposizione A........ .. . . ... . .. . ... VI.Letture: II «Don Chisciotte». lekcija. . . ..... .... .. ...... .... V. . 1. tV..... ... lekcija. .... II.Le preposizioni articolate...... .. . . . ...Uso dell'ruticolo determinativo. II.. . . . . IV.. .....I verbi irregolari: II.....La narrativa italiana del secondo dopoguerra........ .....4 aneddoti.. e l'ane della stampa... .. ..... .. . . . .. IV. .... . .. ... .. .. ...... . -: Akcent i upotreba . . .. ....Botticelli.. ..... . .Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda. . . III.. _ .. .... Na pošti ..Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici...Esercizi I. . ... L'arti. II.Letture: Raffaello.. . . . . lekcija. ... ...... ..... IV. .I verbi irregolari: Temi in -e. . .Lettura: Pittura veneziana.. . . . .... Lettura: Francesco Petrarca. 268 Vita di ogni giorno XLVIII.. . . ..... Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda.. lekcija..: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA . . .Letture: Mantegna.. . PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E... ... . II raddoppiamento o 309 .. .... .. ... . IV. ..Esercizi I. ... lekcija. . _ . V........ 251 asigmatico. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom. .. ... VL ....Lettura: Giovanni Verga. . .. - . ........ VII..Lettu282 . . .Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I. I verbi irregolari: 7. .. ...... eoniugazione. ... . .. . ...... .Costrutti infinitiv!.Esercizi I.. ..... IL . ....... Letture: 346 XXXIII.. ...e -g­ (continuazione)... ... - Omissione del determinativo.. . ... . .. . .. . . Na kolodvoru ..I verbi irregolari: 3... . ... . . ... ...La preposizione IN. ... IV. ...La scultura del Rinascimento.. . .. .. VI.... Važniji natpisi i upozorenja.... ...Augmentativi.. . . lli.. .Esereizi I. . ... ..La preposizione PER.... ...Aldo Manuzio 324 . . . . lekcija. ... . ...... IV. III...... . XLV. i imena od mila.. . XXXVDll ekcija.. . ..... . . O .... . . llI...... ... ....... .. .. ....venture del signor Veneranda.. ... XXXIV... . .... ... . . . XLIII. _ ... . XXXVI.. .. . . in -si.. Vježbe I. . _ . Scherzi di pittori.. . . . V. .... .. . .. .. ll.. Izrazi svakodnevne upotrebe .. .... . .I verbi irregolari: 3. Temi in -gg-o 5.... ..... XLVII. .... V.. II... . I verbi irregolari: I....Letture: Le confessioni di un italiano.... . . ... .. . Temi in -e. ..... ..... ...... . .... ....... Le preposizioni proprie...... Passato remoto 329 XXXI.. ...... .. II.... Le locuzioni prepositive. . XLIX. V. 262 XXXV... . .. . Vinci.... II.... . • ... . .... . . . VI... . . .. col pass.. V.. . . II.. Passato remoto con raddoppiamento consonantico.. . .. Verbi irregolari della III.... ... ... . .....La preposizione DL .. ..Letture: .Fraseologia... ..... III... L.. ..... . Lettura: Michelangelo. Temi in -nd-..VL . Pozdravljanje i predstavljanje . ... ... ......... .. .. ... . ... ... . . L'articolo partitivo.. .. . .... .... ... 274 XXXVII.. lekcija... ...L'elisione e l 'apostrofo..... . 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio.. .. . ... POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA .. . IV..Derivazione propria.. Il 371 troneamento. U automobilu ......... .. IV.Derivazione impropria e immediata. . . ... .. . ... .. III..... ..... ... ..... . .. Verbi con forme irregolari sporadiche... . .. lekcija. .. .. . .. ... L'articolo determinativo.. .In. Parole composte con prefissi e suffissi..... X.. .... ...... .. ..La preposizione DA.... .... .. .. ..... ...Luigi Pirandello.... ... . . Esercizi I. II. .... . . .. 6. ... Verbi anomali col passato remoto regolare 2....... .. ... ... III. . ne).. ...... II.. I segni ortografici. . 355 . .......La Commedia dell 'Arte. . 230 . Esercizi I.. 316 .. lekcija. .... . . . ..... IL .. .Parole composte con elementi latini e gred.... .. PREGLED KONJUGACUA .. II. II..XXIX.. ... .. ... . .Abbreviature pili comuni. lekcija.. III. .... .Gutenberg e l 'invenzione della stampa. Dolazak u Veneciju .. ... Na telefonu . . _ XLI. . . . . ... III. ... . .. ... . . .Conversazione: Lo studio dell 'italiano. . . III.... .... . . . . Bezlični glagoli.. . Esercizi I. • ' Letture: Sinonimi. .. 4... rafforzamento consonantico.... .. . . Deminutivi ... . ..Esercizi I. .... . .. . . . V.... . lekcija... .. VI. . .. ... .... ... . .... . .. .... .... ... 239 XLIV..Le eongiunzioni. .. II. ....

. .. . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . 254-255. o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . _ . . . . . . . .. .. . .. . .. ..... . .. . . e. . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . .. . . . .... . . . . . . Privatno dopisivanje. . . . . . ... . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . . . . .. . . . . .. _ .. . . . . .. . . .. .. Odbacivanje dočetnog -e .. .. . .... . . . . . .. • . . . . . . . . . ... .. . .. ... . ... .. . . Rečenični znaci. . su. . .. .. . .. . . . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . .. .. . .. . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . . .. . .. _ .. . . .. . Suglasnik s . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . . a. . . Još o naglasku .... . . o .. .. . . .. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . . .. . . _ .... . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . .. . . . .. . .. . . .. . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . ' .. . . . . . . . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . " .. . . Bilježenje naglaska. . .. . . . . . . . . . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . .. . . . . . . . .. . o • . . .... .. . . ... . . . .. . . . ... . ... 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . . Kvantiteta samoglasnika. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -. .. .. . . _ .. . . . . .. . .. . . . . . . . . • . . _ . . . .. . . . .. . .. . ... . . . . . .. in.. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rastavljanje riječi na slogove . . . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . _ . .. . .. .. . . . . .. . . ... .... . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . " . .. . . ... . . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. .. . . . _ .. . . . . .. . . . .. ... . . .. . . . . . ... . .. .. . . .... . . .. . . . . . . .. . . ... .. . . . . . .Ljudsko tijelo . per .. .. .. . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. Velika početna slova. . . . ... . .. . . . . .. . . . XII XIII . ... . . .. . .. . . Izrazi iz govornog jezika . . . . . .. .. ... . . . " . . . . o _ . . . .. . . ... . . . • . . . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . .. . . . . _ . . .. ... . ... . .. :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . .. . . .. .. . . . . . • . _ _ ...... . .. . . . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. . . . . ... . .. . • • • • • . .... . . . e.. . . . . . _ . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .... ... . . . . . .. . con. . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . ... . .. . . .

. . .. .. ... .. .. . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. .. .. • • • . . . . . . o • • • o o . .. . . . . .. . . Neodređeni pridjevi i zamjenice. .. .. ... .. . . . . . ... . . . . . .1 66 1 66. . . . . .. DA pred glagolima u infinitivu . . . .. . . .. .. .. . 1 85.. ... Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . . Slaganje vremena . .. . .. . . . Futur u odnosu na prošlost . . . . . .. . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . . . .. . .. ... Nepravilni komparativi i superlativi. . .. . . vremena. 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . .. .. .... • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . . . .. . . . . .. . . . . Neupravni govor. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .1 94. . . o • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . .. . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . .. . . . . . 60. . .. . . . . . .. • o • • • o • • 23-24 • • • o . . .1 79 1 65. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . .. . " " " " . . . . o • • o • • • . .. Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi .. . . o • . .. .. . . 223-226 .. . . . Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . . .. . Prilog o . . .1 24 177. Futur prvi i drugi . . .. . . . . . .. . . .. .. .. 46 169. . . .. . . . . Opća teorija o glagolu . . . • • • . .. • • o . .. : Upitne zamjenice i pridjevi . . .. . . . Slaganje participa . .. . . .. . .. . .1 4 1 • • • • • • • • . .. . . . . .. . . . . . . . o • • • • • • . Zamjenica Il pronome . . . . 73. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . .. . Izravni oblici ličnih zamjenica . .. Upotreba prijedloga DI. 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. . . . . . .. . .. ... . . . .. . . . Particip Imperfekt .. . . ... . . .. . . . . Neke osobitosti glagola I. 1 76... .. . . .1 13 121 1 23.. . .1 1 0 1 16.. . . .... . . . . . . . ..�' . . . . . . . . . . . . . . . ..... . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . . . . . o • • o o . . .. .. . . . . . . .. '.. .. . . .. .. . • • • • • • • • • • • • • • . . . .. . . . . o • • • • • .. . . . ... . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . • • • • • . . .. . . . . . Pridjev buono. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . o • .130 52-53 " .. .. . . . .. . . . ... . . . . Neke nepravilnosti imelJica . . . .1 68 1 73. Bezlični glagoli.. . . ... Posvojne zamjenice i pridjevi.. . . . . . . . . Imperativ.. . . . .132 179 1 2 1 .. . . . . Konjullktiv prošlih vremena . . . . . . . ... . Kondicional . . .. ... • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99... . ... . . .... . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . ... .. . .. .Upotreba člana (osnovna pravila). . . .. Upotreba prošlih vremena . .. . . . . . . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice . .. ... . . .. . . .. .. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . : . .. . . . . . . . . . 42-44 43-44 107.. . . . . . . . . . .. . . .. . .. Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . . ... .. . . . . . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � .... o • • • • • • • • • • • • • • o • • • .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . .. . .. . . Partitivni član . . . XIV XV .. . . 0 • • • o ' 203-207.. .. . . . .. .. . . . . . . . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija.. .. . .. . . Upotreba glavnih i rednih brojeva. . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . o o • o • • o o . . . . . . . . .. . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . .1 85 274 i slij ... . . . " " '" . Indikativ prezenta glagola 1. . . . . . . Četiri osnovne operacije.. .. . . . . . . . . . . . Konjunktiv sadašnjeg vremena... . .. .. . . . . . . . . . . .. ... . . ... . . • • • .. . o • • .. . . . ... .1 75. . . . . Adverbijalni izrazi .. .. .. . . . . . . . . . ... . ... . . . .1 43 15 1 .. . . . . Passato prossimo glagola triju konjugacija. . ... ... .. Pokazne zamjenice i pridjevi . .. . . . . .. • .. . . . . . . . .. . . . . . . . .1 5 1 1 1 1. . . . . . . .177 . . .. .. ... . . . . .... . . . . ... . . konjugacije . . . Označivanje datuma i sata . . . . . .. . . . . . . . o o • • o • • • • • • o o . . .. . . .. ..1 88 1 82. . ... .. . o • • • . . . .. Upotreba određenog člana (dodatna pravila) .. . ... .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Pasivna konjugacija «il si passivante» . . .. o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . . o o o • • • • • • • • • • • • • . .. .. .. ... . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . Nepravilni glagoli (v lek. . . . . . . .. . . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . . . ... . . .. . . . .. . .. . . .. . . . o . .. .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . Imenice s dva oblika množine . . . . . Prilozi mjesta. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. konjugacije .. . .. . .. Konjugacija povratnih glagola . . . .1 37 146-149 1 49.. . . Gerundij . .. '" . . . .. .. . .... . ... . . . .1 59 36-39. . . ... ... .1 0 1 187-188 1 36. . . . . . . . .. . . ... . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . .. . ... Upotreba kondicionala . .. . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . .. " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). . .. .. . . • • • • • • . Indikativ prezenta glagola II i III. . .. . 1 96-200 . . . . . . . . .. . . .. .121 130. . .. . . • o o . . . . Naglašene lične zamjenice .. . Ispuštanje određenog člana. .. . .. Tvorba komparativa i superlativa. . . Pretprošla vremena. . . . . .. . . . .. . . 174. .... . . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice.. . . . . .. . ... . . .. . .. Tvorba množine . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . o .. . . . Načinski prilozi . . . Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom .. . ... .... . .. . . o • • • • • • • • • • • • 1 38.. . količine . .. . . . . . .1 57 1 26. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. • • • • • • .. . . . . . . . . . ... . . XXXVI-XLVIII) .. . . .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . . . . . . . . . . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica ... . .. . • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. . . .. " . . . . .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . . . . . .1 77 1 87... .. . .. . . . . . . Konjunktiv u glavnim rečenicama .. . . . .. • • . . .. Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). . .. . . . . . . .. Množina pridjeva . . .... . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . .1 29 1 29. konjugacije. . . . .. . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. .. . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . . ... .1 28 128. . . . o • • • . . . .. .. . Passato remoto . ... . .. .. . . .. . A. . o • • • • • " .. . .1 23 1 55. .. . . . : . .1 70 1 70. .. ..

. . .. . . . . . • • • • • • • . " . . . • • o . . . . per . . . . A. • _ .. • • • • . . . . _ ... .. . . . ... . . . . . • .. Zavisni veznici . . .. . . . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . _ . . . . . . . _ . . • .. . . . . _ . . Prijedlog PER o • • • • . _ . o . . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . . . . . . _ . . . .. . . Le parole derivate . . o . . o .. Derivazione propria Prefissi e suffissi o .. . . . . . . o • • • • o • • • • • • • • o . . . . . . .. .. . . Derivazione impropria e immediata .. . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. .. . . . . . _ . • • o ' " o • • • o . . . . . . . . DA pred infinitivom _ _ . • • • • . . o o o • .. . . o . . . . . . . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • .. _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi .. . . . . . . . . ..' . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI.. . . . " • . . .. . con. . La preposizione . ' Prijedlog IN . . XVI . . _ .. • • .. . . _ . . ... . su. . . . • . . . .. . . . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . .. . " .. . . . . . . . . . . . . . .. o . .. .. .. .. o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici .. . . • . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . Prijedlozi SU i CON. Adverbijalni prijedlozi . .. . . . . . _ • • • • . • • . . a. o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . . Prijedlog A Prijedlog DI . . . • • . • . . . ..Prijedlog Padežni prijedlozi di. . . .. • . da. .. .. . . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . .. .. . . . . . . . • • • . . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . . .. o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi.

e. z. ' m. b. . ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. još i 9 združenih slova. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). o. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . kao što je poznato. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). O svim tim pojavama.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l.ž. l. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. f. od 30 znakova: a. govorit će se u daljem izlaganju. đ� e. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. ć. b.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. t. l. h. a m. d. Talijanski samoglasnici i. dž. Č. n . jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. t. izvan abecede. p. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. g. i. s. Samoglasnici e. 3 . dakle. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. I \ I. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. n. Talijanska abeceda ima 21 slovo. nj. n. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). f. j. v. k. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. lj. . l.· d. v.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. u. š. U· oba sustava postoji. r. donekle i r. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

lekcije. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. uglađen). Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). -bra neutralan. 10. u višesložnim riječima. aiuola [ait}Qla]. ak. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti.� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. Uostalom. I 11.strah. scendete itd. . u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). cuo-re. npr. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. i to u prvih 30 lekcija. Luigi (Vjekoslav). la patria (domovina) il trionf (trijumf).žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. otoka. (kočić. il baule Međutim. kao la tavola. nadoknađivanje. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. gia (već). pravila). ono nikada »oštri« naglasak).v6lto (lice. pero (ali).) 12 u dodacima. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). ovo onaj. još i pri rastavljanju riječi. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. gratuito (besplatan). npr. tuoi [t\}Qil (tvoji). to su većinom sastavljene riječi. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. [t}]. Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. pi�de. pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno .dodatak). tj .anCora (još).ak�en� i k?d _ . vendere). iza 50. osim pri samom izgovaranju. riunire o (sjediniti). . noga talij an ski bijel. Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. C). tuo (tvoj ). npr. u. l 'appendice . otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. pia-no. la gioventil (mladost. . piuolo [pit}Qlo]. Ta se pojava zove hijat ili zijev. -a bUQno. -a noioso. . U ovoj gramatici. Iz istog razloga bil eži se . Napomena. u. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. višesložnih riječi na -lo. volto (okrenut) . il frigorifero (hladionik). La (tamo). gredica) miei [mi�i] (moji). bUQno dvosložne riječi. voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. odnosno prividni dvoglasnik. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane).·. To su tzv. Napomena. koje treba rastaviti ovako: pie�de. . . -a -a dobar. da se na svako zatvoreno e ili o. parQle zucchero. vi koji? ovaj.. ne . tada se. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. npr. . niti). ne. u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. -a v�cchio.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. ia (1' oblio . " Napomena. . il violino (gusle). Treći tip naglaska. la paura (strah). I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. npr. u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. kao što će se vidjeti u § l l .zaborav. Sl (da)� cio (ovo). -a piano grazieJ voZenti�ri noi. nika. su-per-flu-o. a taj samoglasnik. u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. lafunivia . gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). mio (moj). tzv. u bilježi sa Hl . na ovaj način: tri-an-go-Io.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. lo u kojima pada na treći slog od kraja. accfnto circonflesso C). naime. percio (stoga). Tako su npr. pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. buo-no.I:'. kavana)percio (zato). koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. cUQre. piano. medutim.3 2. compito (zadaća) complto (savršen. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. piu (više). kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). § 1 2. mali kolac). oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). vi-o-li-no itd. medutim. . Pravilnije je.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i.U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. fluidan). il bauLe (putni kovčeg) . il viadotto (vijadukt). Na primjer: il triimgolo (trokut). Kvantiteta samoglasnika l . tf cirkumfleks. obraz). la citta (grad). (v.proučeno. I polusamoglasnik. bilježi accento acuto ( ') . j1u ido (tekući. (lijeha. perche _ . može biti dug ili kratak. npr. ali (na otvorenom ffi (kava. superfluo (suvišan). m6strameli (pokaži mi ih). ne (niti . omladina). slučajevima (la paura .U transkripciji se polusamoglasno i. gra-tu-i-to. Praktična važnost razlikovanja slova i. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. npr. -Ina star. -a dosadan. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 .

il caffo. l 'anno. dlffidli. b�llo.il. dakako. n. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o. per.j amiglia. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. il pavimento. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s.dove. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. la casa. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. npr.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. pravda i sl. lunedl. kao što je već istaknuto. il monte. dfsprez zare. il ftErro. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5.lafintEstra itd. nQ. K r a t k o. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. lasda).različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. la citta. gn. zima. nika. Napomena. most. tona. <. dakako. perchi. cosi. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini. prenositi) Suglasničke skupine. brutto. anciullo). nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. la ghirlanda. iegno. la itd. difficile. n. bilo da su naglašene ili ne: e. samoglasnika u jednosložnim riječima. izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3.non. kazati . la tavola. npr. il la giardin 2. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. sunce. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. 4. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l. osobito oni na kraju riječi (f acfli. il colore . il popolo. napok on. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom.fticile. · ' 3. replicirati) (atmosfera) (predati.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. kao što to. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. 2.ena. u kojima suglasnici l. la nQtte. chi. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . biva kod navedenih štokavskih akcenata. npr.vQstro. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U._- samoglasnikom. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. nQstro. sc) . il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno.perdiito (izgubljen). To. il ttEmpo. il vi$o itd. odnosno: noć. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. akcentiranog sloga. ogni. ne misli se.�i-a-co l 'e-sta-te . Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. figlio. inttEnso.ilf rancobollo. . K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. r. difJicile. il corso. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . r): se-gre-to bo. Npr. o. nuovo. laparete. m.jilcile. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). l a sera.. m.

g. jevima govorit će se u samoj gramatici. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. To su e. te apostrof upotrebljava 15. i Milanesi). i Croati. 3. često u naslovima (il Ministro. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . z. Veliko slovo piše se na početku rečenice. Prema tome. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. �. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. o. zvučno z [zeta sonora]. i. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. vježba. il Tevere. bilo pojedi�ačni bilo združenih. ll]. u ovoj gramatici sa [�] . t?. pokrajini ili gradu (gli Italiani. a s l ovo h uvijek je nijemo. i DoJmati. o]. c. » « 7. kod vlastitih imena i prezimena. e. zatim �. l hrvatskom. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica.. u fi. accf!nto grave. i na kraju retka. Rečenični znaci . 14. 17 . q(u). gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. Prema tome. il Rettore). . Apostrof ne smije stajati na kraju retka. Q. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. no ne i fonetsku vrijednost. s. Q. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. il Prf!sidente del Consiglio.prema 6.u. . la Francia. osim kod zareza. . la Sava.. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). ch. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. kod geografskih imena (la Russia. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . 2. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. il Lago Maggiore)..

. o.. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. e. kojih ima. Nedostatak od osam znakova pokriven je. _ � ' . a slovo h je bezglasno. gh. dakle. una b.alijan k. abeceda .. Bixio).Ovom broju treba pribrojiti združena slova. [s] i [z] odn.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. doduše.urzivnim) slovom (b. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn.. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . kao što već sam naziv kaže. Tuđa slova upotrebljavaju se. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. ���� �.' -• -. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr.� . gdje su. (dz] u mjesto slova nl. . ali su obično muškog roda: il cappa. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). sc. Imena združenih slova sva su muškog roda. kako je prikazana u ovom pregledu. Tuđa slova �. '..1 Tal. [riL H�] (�:]. međutim.Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). una Z itd. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . dovoljna je za praktične svrhe početne nastave.' _ 0 vn jMno . D o � �� " . a .i" ' .' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. ' nazi II . [dž].rr: ijanski -d mw..) ili se ostavlja dvostrukim. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. To su združena slova gli [lj].Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . .a. [nj]. [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . grafički sustav od samo 22 znaka. Glasovna analizatalijanskih slova. . Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a.. devet. . 1 'ics.. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova.' 1. L Talijanska . Slov. Ojetti.. itd. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). u nekim tuđicama (npr. - 2. [ �] 18 19 I .'" . [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). <dfe gi aeea i d t Napomena 2. s osam pri e na:vedenih slova abecede. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. . xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima.. • � • t - r Slova . ci. vr ftaii ošl - � ""'"- . gn [nj] i sci [š]. ' . Združena slova izvan abecede �una lov3 . ch. .: �:.

Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost.l hbn (knJlge) .in sftnso fig urato .::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . -t. la tavola (stol) . palira).:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora . simpatia). ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e. onda ortofonski znak [�]. prn. . u I. To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo.::: .Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e. tr.pronome . accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. odnosno pogrešan.prepo�izione . -za (mornwrio. uvodnog dijela). Za oznaku naglašenog a.le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) .) adj.eccetera .aggettivo . označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. 6]. sg. . qcs. i ženski: (il) genere maschile..escLamazione . vac.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. (JUirno ili Qttimo. . Akcentuacijaje provedena ortofonski.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna. ima samo dva gramatička roda..::. se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd.avv�rbio . Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: .plurale . nekoga nešto jednina prijelazan glagol . �].qualcQsa .maschile .sillgo/are . o [e. (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. o v" pl. To znači.v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik.::.::: . slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. o]. (il) genere f . . u]. (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. tj. za razliku od hrvatskog. u talijanskom s� jezi� .::: . prpo qcn. ecco exel. adv. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. o označeno je ortofonskim znakom [�. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. Q] . il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina . Određeni član označuje pobliže imenicu. o nalazi trećem slogu od kraja. l. (il) plurale: . a po članu se (il) singolare. . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«. . con j. muški emminile. § 10.congiunzione .qualcuno . �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. . odnosno naprosto »knjiga« o . j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle.v�rbo intransitivo .:g � cons. 20 21 .

noi itd. esse) postoje i naglašeni oblici: lui. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova.Član il (pl. lekciju)2. slovom s iza kojega dolazi suglasnik. gl 'intellettuali.On. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric.Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). Č lan lo (pl. koje se izgovara otvoreno. . le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. tj . nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . U oblicima lične zamjenice (egU. zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd.Lui. Prema tome. onda se upotrebljava oblik il. Npr. gl 'ltaliani. 23 2 la stanza le stanze 22 . essi. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. ujak ništica. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . lekciju). esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. . Ako.: Tko je došao? . uz oblike gli impiegati (namještenici). S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. stvar jesam li (ja)?. o izgovara zatvoreno. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). XIV. Izuzetak čini L�i. essa. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. lei. essa. međutim. V. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad.) svako se naglašeno e. kat planovi. Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. Chi e venuto? . Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . stvari i životinje ženskoga roda). 10ro.Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). gli intellettuali (intelektualci). gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . u množini Loro S0l10 (v. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli.

ovo onaj. . . Quando allora umore. �i . Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. Si./taliani. . nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. Je li stol zelen? Ne. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . non c 'e dubbio. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima. .o sano. (questa) e u �a pe�na. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . . Essa strani�ra. ju Napomena 3. što se dogodilo? albero e alto . to cQsa e questo? (Questo) e un libro. Tu nervoso. L 'abito bruno. vociibolo. i�ola. Vod. e b�l tempo.aula. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: .tardi. Noi non Essi Questo libro .libro. Napomena 4. Zdrav je. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. non e 'e.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. nalazi se ima. .Croato.albero. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. 24 z�ro. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. E t.) ne da ali.casa e bassa . .neri. so11. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola).libro e giallo . non sono malato. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto.Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla .abito e nuQvo . rano kasno mnogo također kada ovaj.-!rdi e anch 'io . universitario V. Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. nego međutim.poveri. On nije bolestan. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. ci sono. teatro. U izrazima e' e.di cattivo umore.spettacolo. . i ja mor� učiti. jer ne(s glag. taj . opera. Voi non .umore. Gli ombr�lli . nije zelen.stud�nti.piano. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo.stanza. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. � vježba sumnja učenik.. Che c 'e ? Sei malato? No.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. 25 . IV. non . tamo).Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku. nego crn. ono danas tako zašto. Si�te cont�ti ? NQ. v 'e. . .b�llo. Danas je ružno vrijeme. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. e 'e il sole.boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. tu. lo e tu . . đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. Ova je kuća visoka"i lijepa. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. Di che colore e l '�rba ? E verde.

Poput određenog člana i neodređeni član . unCa) (jedna. Nap o me na l . a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. neka) označuje se osoba . v (nekI) SeSIf. Značenje tog� člana. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 . Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke.un. kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik).(il. Prema tome. .drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . Te �eljna pravil � o . . dakle. spettacoli.Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . un allegro zingaro (veseo ciganin). un 'amica. uno spettacoio glasi naprosto: libri. uno Zlngaro. Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu. u tabhcI: Međutim. To je prikazano . (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. - Neodređe �im članom un(o) (jedan.dobar dan . a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. un argomento stupido (glup argument). l ') uno .un bUQno spettacolo .a tvornica stroj. un capP'Eilo . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . un (za muški rod) i una (za ženski rod). plural od un libro. samoglasnikom.(lo) .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . Zasad . rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi.čudan govor .glup razlog (argument) .(la) un' . sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. Na primjer: abbrica ulla J una macchin. stato una . una cara amica (jedna draga prijateljica). neki). . Napomena 2. član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio .(L') penna ora A tako i: .un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni .(jedna) jedina prilika .dobro veče . . III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman.un un . Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška.

studente_ Ho -Jratello e .ombr�llo. . .sorella. ? Koliko je .cco . Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici. ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . . . . su). La casa ha . ? .spropo�ito. s�tte vocaboli. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od .casa a tre plam. . una (jedna). L 'aquila e .II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. In questa citta c 'e . (esso) � �. Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti).altro giorno. . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . 29 . 28 lo sono .�ezione jaci/e. . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. QUofobbriche. Quanto fa . do drugi put drugi dan 10 I. da . In questo esercizio c 'e . Su questa tavola c 'e . . essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. . J.altra volta. Abito in . zar imam? imaš li (ti)? itd.i:tnicaj abbrzca.grande giardino.uccello. mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan).

pridjev ima redovito oba roda. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište.) piu denari ? Essa . Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad). . velik most.(2. Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. · neparan). vozna karta. zelen otok.(2. lekcij u. Pridjev pari Gednak. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O .molto sonno. ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . muški ili ženski. Non . Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. Questo ragauo . UlI ragauo cattivo (zločest dječak).molto da leggere. ali nam se drijema. Tu .grande (velika) . veseli učenik. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . lijepa predstava.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III.molto dafare. stari prijatelj . Za s veučiliš nu terminologiju v. Tu non . il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. 2 l . blijeda djevojka. zanimljiva vježba. lijep grad.verde (zelena) . Tre e un numero dlspari.(2.una nuova penna stilografiea.ragione. ) sete? III. L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. bogat stranac. visoka kuća. ) freddo ? . Essi . sg. - Lezione t�rza IV. dragi i dobri stric. teška pogreška. ali ponekad može stajati i pred imenicom. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i.sonno. lagan posao.II. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. !tn lavora dijficile (težak posao). znatan dio pridjeva završava na -e. siromašan ciganin. pl. a zatim neodređeni član: I . Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. VI. nije nam hladno. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). pl.

Ako je. U jednini se imenica Dio. ujak obronak rodni 5 . .le f armade. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . le) Na primjer: - . 4. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. intelektualac koristan 3. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano .le vie. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che.2. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. Na primjer: stric.) Na primjer. Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. nastavak jednini naglašen (-io). 3 . Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. 33 . Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . i: la trattoria (gostionica) . B) G e n e r e fe m m i n i l e l. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. međutim.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). upotrebljava bez člana. laf armada . la via (ulica) .(ljekarna) . Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . tema perivoj umoran problem drama Napomena. Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe.Za plural na -ci v. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. la riga le righe l(il bottega crta 5 . la monografia (monografija) � le monogra fle. XI. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. il t'čma . kad je bez atributa. la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. mijenja se množini u -ii.7 l "� � " f: I . Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. l' .le. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. suprotan l f· 4. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. . (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. 32 Tako npr. lekciju. trattorie. Na primjer.

. Ova je kuća malena. ali udobna.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . 1 7. Un e�f2mpio utite.. II pae�e natio.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. Un anno infelice. radio) (due scrittoi) . Napomena 2. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. 9 = ? 34 15 . Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. le persone gen rili sono simpatiche.. 9. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. Il roman?O interessante. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. Napomena.le pareti sono alte.. (Što vidite u našoj dvorani. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. Ova zadaća nije teška. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). To j e 2 l 2 I 2 . il tC(ma e lungo. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. Questo albf2rgo ha una sala ampia. Sest i osam su parni brojevi. 1 6.. 1 3. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. Un numero pari. La signora Borf211i e moltof elice.) To je (jedno) moderno kazalište. V. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. kraj. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. Che ora e? Sono le diciQtto. a ti imaš (jedan) plavi šešir. 8. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . Questa poe�ia ef acile. (Jedan) veliki pj esnik. . veoma još. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. (Jedna) zanimljiva lekcija. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu. 6. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . Un gi6vane signore. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. 15.Una piccola conversazione. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. Un tf2rna interessante. Ja imam (jedan) smeđ šešir.7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . predjel odmor šetnja zadovoljstvo. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja.nova knjiga. . 1 1 . ) (e altri oggf2tti). Questo e$ercizio e utite. Ill. Questa ragazza e gi6vane. 20. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. ESERCIZI I. II. Četiri je (jedan) parni broj. Un pOf2ta celebre (slavan). (Jedna) zelena šuma. Mali razgovor .. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo.

od. tj. . međutim. ali ni to ne uvijek. lekciji. una. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. . a rasporedit ćemo ih. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a.'!:. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . 6. - Lezione quarta il siK. Uzmimo dva primjera: 1. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. Kao što se vidi. o ko jima će se govoriti u X. da questo libro 1 . iz praktičnih razloga. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. prema shemi latinske deklinacije: l . una lezione 5. Genitivo: la bellezza di una regione IV. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. ali nikad nema pred sobom član. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. stoji bez prijedloga. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). una lezžone 2. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. U X. . Na primjer: . questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. 5. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . 37 36 .. 3. . . Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . di una leiione 3 .Ti prijedlozi. Da bi se. nego ponekad uzvik Qh. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. 6. No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. ili je imenica bez člana. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . . questo libro 5. kod) i nekih drugih prijedloga. a una lezione 4. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. 2. a questo libro 4. 4.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . di questo libro 3. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi.

pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. str. mercoledi. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. samo što je bez člana. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. ). Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. 4 1 . Gli altri giomi sono: martedi. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . . tj . a. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. U to m se slučaju prijedlozi di. ) la mattina (adv. ma quella delfrance�e e diJficile. 39 38 . ogni mercoledl e venerdi. koj i je jednak nominativu i akuzativu. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. Izostavljen je vokativ. lo . . dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. La pronuncia dell 'italiano efocile. Il primo giorno della settimana e lunedi. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. venerdi. sabato e domenica. giovedi. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. la.

-c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. kod futura v. doslovno *»za znati . u gradu smo sviđa mi se trebati što. II. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. Stoga će se reći npr. III. lo studfEnte. il giorno. str. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. Stričeve novine. Prijateljev poziv. . Pozdrav majci. l 'a1bf:rgo.prigodom tvorbe priloga v. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. la settimana.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . B l . koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. biti po­ trebno što (komu) IV. što se nalazi . Obronci brda. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. napomenu na str. 1 30 . upotrebljavaju se . 60. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. a zatim u množini: la pagina. il giardino. Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. infinitive mitive drugih glagola. . 46. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Početak godine. dfEvO aiutare mio fratf:llo. volere. 2. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. la penna stilografica. La sera hQ molto daf are. 41 .. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. Potreban mi je odmor. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). lo z'ingaro. str. Na stolu se nalaze dvije knjige. II tappeto e sul pavimento. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. kod infinitiva povratnih glagola v. sentir battere (čuti kucanje) itd. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. o kojima se govori u L lekciji. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). - knjižarama i u knjižnicama. sapere. osobito modainih glagola potere. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. nije me strah. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. ci sono. 99. 40 I U pogledu zvjezdice v. Treća stranica knjige . sati. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. dovere. ci stoji određeni član. za bf:llo i quello lekciju IX. Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). Sveučilišne dvorane. Tvornički je strojevi. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. Učenikova vježba.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. l ' opera. . -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. za kraćenje riječi uno. str. 1 82. bUQno v. Vrlo je kasno. lekciju. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. Sul pavimento e 'e un tappeto. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. il lavoro. lekciju II. Život cigana. U štivu »Dani tjedna« (str.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. -re. 20. -re . Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. dobro«). pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. . signor ingegnere). koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . str.

a slažu se s glagolom u trećoj osobi. Il mio orolQgio cammina b�ne. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. Oblici tu. Ona je vjesnik prolj eća.) (s glagolom u 3. osobu) Oblici treće osobe (egli. budući da se sve manje koristi oblik ella. Moj sat dobro ide. 4i ustvari znači »ona«. Vi imate pravo. tj . drugu osobu. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). essa itd. a Lora »one«. E s s o non ritarda mai. esse one. . pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. Essa e molto camoda. Plurale Lora hanna ragione. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. osobu). licu jedn. 43 . 3. . noi. Lora sono molto gentili. esso. i II. voi i 4i. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. Lastavica je ptica selica. ella ja ti Vi (za jedn.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. oblici koji služe kao subjekt. S i ngol are 4i ha ragione. one. � Lezione quinta U ženskom rodu. . io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. 3. a Loro za više osoba.Pas je domaća životinja. On je vrlo udoban. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt.) l. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. prema tome. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. 2. ona 3.II cane e un animale domest'ico. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. 3. V.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. 4i e molto gentile. O tome će biti riječi u XIV. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. tu. pa oblik essa služi za osobe. Vi imate pravo.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. lekciji. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. = = Napomena.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. Vi ste vrlo ljubazni. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. Oblici L�i i Loro označuju. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. On je čuvar kuće. l. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. . 2. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. lora oni. l�i ona. On nikada ne zaostaje.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. 2. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. Oblici io. 2.Oblici eglino (oni) i ellena (one). pa su se zamjenice 4i. lekciji. licu množ.

i avete). 4i non ha paura. co.(no�iti). dolaziti). maturare (dozrijevati) . pomalo iščezava iz upotrebe. (vraćati se). Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. prima. . Vi imate). npr. Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje. Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . come vedo. abitare. - Vas nije strah. koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. iD sitpero. (telefomrati).1. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi).i (s glagolom u drugom licu množine). a druga dva obhka Vo. 10 tele arrivare (doći. rito. come vedo. impa�are �naučiti). come vedo. Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». Vo.rtare .rmare (oblikovati. -a. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. premašiti). fo. «dare». sperare (nadati se). terminaTe. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . superanD.i si�te. je i u prvom licu jednine. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. Voi dovete restare. -e itd.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. Ella d�ve restare qui. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. primi.:na�e fDno. Vedo che Ella ha molto daf are.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. telef - - . .mprare (kupiti). . superare. kao što vidim . . �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. (nadvisiti.. upotrebljava se radije oblik Vo. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. . .· : ·. ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. činiti).i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. Voi non avete paura. Oblik Loro . Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. (svršiti). azutare (pomocl).i. pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. Vedo che Loro hanno molto daf are. koji su vrlo česti.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. io vado . cantare �pjevati). a kad je govor upravljen nekolicini. secondo. bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. iD abito. (stanovati). prime. Loro devono restare qui. Loro non hanno palira. . qui.: J. telefDnare.. -i.· :. \' �e l korak dalje.l . Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. . restare (ostati). pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. prema rodu i broju: primo. iD termino. .

l 'autunno. bfine.largamente . Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. II lekciji XX. Imaš li knjigu? Učite li? ll.E Lfiž ? Non e 'e male. .Dove va ? . Essa comincia in marzo e termina in giugno.particolamzente lako korisno prosto osobito I. marzo. Ti se nadaš. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi.) se nadate.) nosite. ottobre.semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak. e .raramente .Studio l 'italiano da sfii mesi. Mi se vraćamo. Prevedite na talijanski: ..Come stal Grazie. maggio. . La prima stagione dell 'anno e la primavfira. Vi (pl. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente .Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. Mi idemo. settfimbre. La lingua italiana e faeile.Ostalo o prilogu v Napomena. . Ora siamo in ottobre. Ti ideš. signor dottore. Se tutlo va bfine. Vi (sg. agosto. Ona uči. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom. Ti ne ostaješ.utilmente .magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod.Da quando studia questa lingua? 1il . Oni ustaju. On ne kupuje. Mi pomažemo. dicfimbre.male. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. Qh. . . .dare ai n�rvi (a qcn. volgare prost).) nosite. ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . proizvod polje. giugno. grazie. L'invfimo s. a od cattivo (zao. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. loš). novfimbre. l 'autunno e l 'invfirno. 46 BUQn giorno.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. Oni stanuju.volgannente . On daje.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. aprile. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . - 47 . davvero? . una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. Mi ne dajemo. f ebbraio. . possibilmente. Vi (sg. bfilla e melodiosa. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . luglio.BUQn giorno. On stanuje. signora.

La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. Kasno je. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište.. daci moraju (devono) šutjeti. L Vlastita lična imena (i . Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. Ana voli Elviru. D 'inv�rno egli vive a Napoli. Kad profesor govori. 2.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. il Tevere (Tiber). 48 : i 49 . zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn).. VI. Anna ama Elvira. Imena planina. la Mfcca. Franjo je prijatelj Aleksandrov. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. 3. Zaista? A mi idemo sutra u kino. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). međutim. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. la SPfZia. . l 'Aia (Haag). medutim. . rijeka.Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. kontinenata. il VQlga. Kako. Milanoje glavni grad Lombardije. Erna poklanja knjigu Veri. Karlo studira medicinu.. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. la bflla Firfnze. Ja učim svaki dan pet sati. Ako se uz vlastito ime nalazi atribut. član u mnogim slučajevima može otpasti. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). il TricQmo (Triglav). uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. aja moram još skoknuti u grad (in citta).no e il capoluQgo della Lombardia.III. la brava Carolina (vrijedna Karolina). Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. le Alpi (Alpe). Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. koji se upotrebljavaju s članom.. Zimi on živi u Napulju. Ostavi na miru psa. �mma regala un libro a Vera. bilo neodređeni član. il Garda (Gardsko jezero). la Sava. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. Francesco e amica di Alessandro. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. Ako se. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina.

Carducci. il Tiziano. jer je ovdje objekt točno određen..l i� rQpa. il Pascoii. (Che cosa e . ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). la Duse. e pro fessore di lingue i sl. Michel1mgelo vlastita imena. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). Carlo e un ragazzo. illa (onaj. Verdi. gli S Qrza. perche 4i non porta il cappfćllo? . Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. nedjeljiv predmet. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). tutti questi argomenti svi ovi razlozi. Prema tome. Tiziano kaže i il Boccaccio. non hQ tfćmpo. ova. Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. S. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m .) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. ona). P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. . f . Bruno ha libri interessanti.Budući da su. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. Raffa�llo. la Toscana. i BQrgia. ovo) i quel/o. cio): tutto il giorno cijeli dan. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). . Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. tutti i nQstri libri sve mi. 4. Matilde Serao. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). Treba. il Carducci. Pascoli. la Lombardia. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. la Francia. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana.ho comprato le scarpe. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. Pokazni pridjevi questo. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. 8. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). ? ) . 9. uz Boccaccio. Tako će se kazati: Garibaldi. tutta Firtfnze i sl. vivere in America (živjeti u Americi) . kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke.Dante. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. 10. član se izostavlja: Grazia Deledda. jer su to prezimena. tutta la mattina cijelo jutro. EleonQra Du�. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . -a (onaj. Mazzini. i vini di Francia (francuska vina). osim toga. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. Roma. Colombo. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). la Serao. il BuonarrQti. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). [ 'Af rica. Međutim. . egli e (uno) scrittore. npr. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). Tako se. colpa non e tua. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . ona. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. io vedo c(rtque finfćstre. dobiva obično neodređeni član. il Sanzio. l zaIsta. -a (ovaj. 6. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). treba reći: tuttd. tutto un mese čitav Gedan) mjesec. 7. a u drugom u množini. Ako je pred prezimenom vlastito ime. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. hai la tua penna stilografica?. Ako je predikat pobliže određen atributom. le poe$ie di Giovanni Pascoli. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . Upotreba partitivnog člana nije obvezna. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu.še knjige. Napomena. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). la stQria d '/talia (povijest Italije). t/talia.

ne abbiamo. I . imamo (ga). imam (ih). [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). konjugacije Glagoli na -care. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. ginepri e palme. pagare (platiti). -sciare nepčani izgovor [č].{J 'glagolima na -ciare. . o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. Napomena 2.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. Ne. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. itd. nemamo (ga). broj ili mjera određeni. Neke osobitosti glagola 1.' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . Si. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . Vi pijete mnogo vina i previše likera. NQ. ' 3. tioi cerehiamo 'voi cercate '. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. . (nedostajati). tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada.. . Bilo je vojnika. ' 2. Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. Na primjer: = io comincio . Ne. gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. upotrebljava se samo prijedlog. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. -giare. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. -scare zadržavaju grleni glas [k]. nemam (ih). seljaka i studenata. On jede malo mesa i mnogo povrća. . Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom..Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). [g]. a u talijanskom pridjevom.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. NQ. e' �rano soldati. contadini e stud�nti. Ako su količina.. . opera. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. . borovice i palme. ne ho. i' 52 53 t ·. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. radnika. ' .'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. non ne abbianw. Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. -gare. quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. non ne ho.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. gruppi di minoranze stranil(re. konjugacije sprežu na isti način. pred a ili o): 62 63 . UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. vivere (živjeti). il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. queUe. Svaki se. i m. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. cadere (pasti). Glagoli na -cere. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. a dijele se u dvije podvrste. con l' Austria e con la Slovenia. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. nelle zQne di confine della penisola.vedere). invece. vivono notevoli . I' Arno e il Tevere. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. dakle. portano il nome di Appennini. . .ni�ola. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. To vrijedi. qua�i tutti italiani di nazionalita. -gere. � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). specialmente a oril(nte e a nQrd. tj . konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. credere (vjerovati). b) temere (bojati se). con la �vizzera.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. Nastavak se mijenj a. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. za sve tri konjugacije. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. dakako. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. l' Adige. ili je naglašen nastavak (prendere . konjugacije Talijanski glagoli II. tuttavia. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. mettere (metnuti). vendere (prodati) . Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. . infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza).

. (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. . . A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. tu . Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. . . Kako se iz navedenih primjera vidi. ventuno stati.ise. jesu imenice.Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. due miliardi di kune. kod drugih vremena i načina. i sl. 3 ottobre 1977 (3-X-1977). 65 . Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. spedire (poslati). . noi . . . . . Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. un bilione (bilijun) i sl.o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. progredire (napre­ dovati). . Brojevi un milione. un miliardo. . Lf2i . U milleduecfinto označuje godine 1 200. . pre ferire (najviše voljeti. Kad iza njih ne slijede manji brojevi. . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. npr. .ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. . . s raznim glagolima. . upotreba ovdje još nije ustaljena. convinc� e (uvjeriti). . » ili jednostavno «nel. crescere -" (rasti) i dr. . . essi . « ili »godine . . ventun lettere. Tako npr. egli . Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). pulire (čistiti). Npr finire : io . dormire (spavati). 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. osobito kod nepraviinih glagola . finire (završiti). . « prevodi se «nelI 'anno . konjug. Roma. dati prednost čemu). ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno).'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. Loro) »U XVII. 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . . do 1299. ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). . Loro) essi cap-ise-ono (esse. partire (otputovati). . . upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». . voi . Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). ali se može dati prednost oblicima ventun libri. sentire (čuti). �i) io cap. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . piimgere (plakati). a umro je 1 32 1 . tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. . Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. Kod glagola III.

ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana .� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf.f.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. kao i minute i sekunde.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). . Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. . 1 304.!??o sono le Undici e un quarto vf. il venti itd. ji .!??O litro (di qcs. . Prevedite: XIV. trentuno.!p.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. un anno f a tre mesif . Predstavnici književnosti XVIII. .!tto. al) od 1 3 1 3 . Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . italiana. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. označuju se ovako: e l 'una e mf. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. Napomena. ) . Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro.Deset dekagrama kaže se talijanski un f. fino il quando? dalle nQve alle undici vf. . . 66 . .!??O sono le dif.!ci e mf. In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. . Boccaccio je živio (visse dal. stoljeće je doba Dantea. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . VII. . quindici . do 1 375 . s�i . u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. stoljeća jesu Goldoni. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. Parini i Alfieri.!tte meno dif. ) ittf. On ima dvadeset ijednu godinu. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. II.(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. Djeca spavaju u zipci. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. a umro je (e mori il) 19. . Petrarke i Boccaccia. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. il due. dvadeset dekagrama due f.!tti itd. . Ali će se i reći: Qggi e il primo.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika.!rso �giomo a mf. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt.) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. U XVI. La nQtte (portare) cansiglio. 1374. Urar popravlja satove. godine. I bambini (avere) paura dei medici.!??O chilo (di qcs. da fino a che ora?. il cinque. VII. Petrarca se rodio (nacque il) 20. Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. Machiavellij a i Tassa. Mi napredujemo neprestano.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. a oggi a Qtto Qggž qui.

C' e pQi una t�rza lancetta. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. pili piccola ancora. da tavola o da appendere. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). lekciju) bio 68 69 . Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. hvaljen guardato veduto � gledao. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. L'orolQgio si carica.hvalio. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. Esso sUQna le ore.on je postao slavan . da polso. Sul quadrante cop�rto di vetro. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. gledan . di nich�lio o di altri metalli. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. sono le lindici e un quarto precise. XII.nosio.vidio. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. altrimenti si ferma. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. puo essere da tasca. che ora e? Per favore. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. nošen . sono le Qtto meno di�ci. si ferma. Essa sUQna al momento voluto. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . ma segna s�mpre l' ora precil?a. le m���e ore e i quarti. L' orolQgio puol essere d ' Qro. viden lo portiamo = nosimo ga. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. lekciju) 8. (usporedi V. tj. d' arg�nto. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo.

-la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ. drugi s ave re. -e smo bili.hQ scritto . -la s am bio.hodao sam . -e sit. b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere.postao sam .. S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju.prodao sam .hQ ap�rto . -a st. .hQ preso . -a egli e stato 4i e 4i e . esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao. . -e voi sit.hQ puZito .sono andato . noi sianw stati.završio sam .hQ llćtto .hQ spedito .sono entrato . . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja.radio sam 70 7l .: dare . Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere.hQ mangiato . a tako i sam glagol avere.hQ ažutato . -a st. -e essi sono stati Loro .vratio sam se .hQfinito . essi luumo . .išao sam .sono ritornato .(po)jeo sam ..hQ messo .pomogao sam .:te stati. -a tu st.) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.otvorio sam . -la sam imao.Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr. esse sono state Loro .hQ camminato .čitao sam .:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito. -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro .hQ comprato .hQ dato .očistio sam io sono stato.goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.. bio.uzeo sam .poslao sam .ušao sam .sono caduto ..(na)pisao sam .učinio sam .hQ imparato .pao sam . (Primjere vidi malo niže. : .naučio sam .sono diventato . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.:i e sianio arrivati.:i stato. .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.hQ visto hQ veduto .kupio sam . pod b.hQ venduto .stavio sam . -e sit.hQ [avorato .dao sam . essa e stata .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom).hQf atto .:i e siamo partiti.

intr. (dosi. intro lavorare 1.sono ntQrto . jeziku: . Koju knjigu hoćeš? Hoću onu.napredovao sam .ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. 2.Quando si sono addorm. . noi abbiamo capita).p rog redlre partire nascere modre rimanere . Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu.rodio sam se -:. tu ti sfti levato.umro sam . intro a ol1dare ff 1. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. . Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. . tr.Quando si e addorm. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. živioje. bez imenice. tr. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . 2. 2.Quando si e addorm. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere.finire J. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica.entati? Loro si sono levate. 2. tr. započeo je time da . io sono arrivato. noi siamo arrivati). tr. tr. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio . završili smo). -e voi vi sl�te levati. -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello.sono rimasto . u našem stajati iza participa prošlog (što je.: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. tr. onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. . . intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . .entato ? Lei si e levata. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. intro noi ci sWmo addamzentati. kad stoji sama. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. intro vivere 1. međutim.Quando si sono addormentate? vedere 1. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. tr. . . intr� crescere J. 2.entata ? Loro si sono levati.hQ progredito . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi .otputovao sam . . intro . tr. tj . -a io mi sono addormentato. -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. vivere): canta re 1. . io hQ portato. .sono nato . 2.sono partito . tr. sasvim normalna pojava .

. . .i I I cane lo queilo (uh}b{.ccm I l aIbero Ho cercaJ. . aleune. pulire.i guanti ? Il padre ha bevut. . Vi ste brzo napredovali. I.VQglio acquistare uno di . Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. ?Jćro. Otvorili su vrata i zatim ušli. insalata.quegli scrittoi .un b�llo scrittoio . Quello strani�ro non e arrivato. . Ništa nismo čuli. quadri. arrivare. I nQstri conosc�nti sono arrivat. alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa.ettere.!). .(alcune) b�lle opere VI. Slušala sam pažljivo.quelle opere ESERCIZI . . .un b�l quadro . Pomogli smo djetetu. .(alcuni) b�i quadri . . (b�llo). Ci vUQle un ' " coraggio_ ii.quei quadri . Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće.. . U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. vendere.lle navi I I�Ola l '�le V.quegli armadi . .i�ri. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo.in b� giardini. Umjesto neodređenog člana un(o). . quelli. cantare. Očistili smo odijela.ll ' le quelle b{. Apri . Jučer smo kupili dva lijepa odijela. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino. rujna. strappi ai calzoni.Quel ragazzo ha un . Stanovnici onih država nisu Slaveni.(alcuni) b�gli scrittoi . . 74 · 1. animale. quella. . On je jučer otputovao.lbero si trQva in un b�l giardino. una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. nego Poljak. .Vivono in . legao je i zaspao. . mi smo zaspali. Daranno (dat će) diversi . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. Onaj stranac ni Francuz.llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. . . lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio.:. dosi. . Quell 'a. kad stoji pred imenicom. .quella casa .iJ azzoletti. concerti. Ponašali su se pristoj no. (bUQno). Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{. . Zatvorio je prozor. scrivere.una b�lla casa . . (ha chiuso) In.Kao zamjenica.. jinire. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . stip�ndio. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. Quella ragazza e assai gentile.(alcune) b�lle case . . Non mi piace . Mi sono preso (dobio sam. stato un .Non aver paura: e un .Ha degli Qcchi veramente . andare.per Fir�nze. senti re. . ingegno. . . Prevedite: Mi smo se vratili na selo. Questo esercizio e molto utite. smo se s velikim strahom.queII . 3 . Quel b�ll 'abito e nell 'armadio.Mi sono f atto (učinio sam sebi) due .l quei (due) b{. Onda dolazi ispred imenice (quel libro. Približili .lla le quelle b{. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati. armadio .. progredire. Quell 'orolQgio cammina b�ne.: »uzeo sam si«) un .una b�ll' opera . comperare. u službi atributa.. Danas sam mnogo učila i pisala. occasione per te.quelle case .gli sp{. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica. I pridjev b�llo. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello. armonta.Ha dei . Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . quelle.quel quadro . . . . .(alcuni) b�gli armadi . . prendere. Hai trovat.' " alb�rghi mancano di ogni comodita. U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. . 2. m.quel!' ojie ra .cchio que[[ ' (un) b{. .un b�ll ' armadio . Generefemminile la queila (una) b{. . Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. Abbiamo copiat. . Maria e andat.. cadere. . 75 .al conc�rto. Pregled tih promjena: II. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 . spettacolo.due bicchi�ri di vino. quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. - Qcchi.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. . ii. (quello).ll ' gli queg/i (due)b{. . armadio.i due esercizi. una .quello scrittoio .con noi. . A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'. giardino . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. Kupio je novine.Verra assunto (bit će priml jen) con un . Učinio sam pogrešku.

tj.Ven�zia Giulia 8. O�meo AQsta Milano.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Caltanissetta. Rimini. Cbi�ti. Latina. la Calabria Avellino Bari. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. Bergamo. la Toscana 1 0.. economiche e culturali. 77 76 . Agrig�nto . Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali.) A quali regi. la Liguria 5. Sassari. Cagliari. Gorizia. Tri�ste Bologna. il Pienwnte 2. Varese. la Puglia 17. Lecce Pot<:nza. Macerata Perugia. Padova. Livomo.. il Moli� Pisa.. la Sicilia 4. Reggio Emilia. Iglesias A cinque regioni . Co��nza. le Marche l l . Sp�zia. Imp�ria Ven<:zia. Fro�inone. Matera Reggio Calabria. Cremona. 9. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo.. Ri\:ti AqUila. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. Pe�aro.. Benev�nto.. · la Sicilia e la Sardegna. [ 'Umbria 1 2. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. Što je rečeno za veznik e.· Ravenna. L' I t a l i a m e r. il Lazio 1 3. Rimini. FQggia.. Savona.. Sal�mo. il Veneto 6. Ferrara. la Lombardia Verc�lli. Spoleto Roma. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. Pescara. Alessandria. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . n Friuli.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi.. la Ba$ilicata 1 8. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Giulia. T�rni. Piac�nza. il Trentino-Alto Adige. Lucca... Rovigo. Imola. l 'Emilia-Romagna M�mtova. Brlndi�i. Si�na Ancona. Arezzo. Ascoli Piceno. Como. dell 'Umbria?. lmola.citta principali: Pal{rnw.. la Valle d'AQsta 3. Bolzano Udine. Pistoia. la Campania 16. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. a loro volta suddivi�e in province e comuni. il Veneto. Trevi�o Tr�nto. sa e: ed egli. Forli 20. l . 19. Vic�nza. Vit�rbo. Asti. 15. Verona.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. Novara.. Catania. Pavia Genova. Belluno. MOdena. Parma. II Trentino-Alto Adige 7. Taranto. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . MOdena. Siracu�a. vrijedi i za prijedlog a: ad amici.. Taranto itd). la Sardegna Trapani. la Ven�zia . Brescia.. Messina. gli Abruzzi 1 4.

� . con i = (coil ').otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. Dakle. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. � = = � x. ).). naime. COl). kad se nađu uz određeni član. andiamo! andiamo. . ali nema nikad pred sobom se zarezom. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. prij�d ? zi�a con.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. di. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . :: � ta. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. o se . Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. ragazzi! Maria. per il == (pei). uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 .kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v.aJucl obl�ke del. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd.' d. oca voli sin (objekt . označuje u talijanskomj. Kao što je već spomenuto.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. idemo ! idemo. Ovi se prijedlozi. del ltd. su uvijek stapaju s određenim članom. . . nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. tj. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. dječaci! Marijo. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). su. Akuzativ. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. con l ' = (cogli). con. ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. � . � . con gli = (pel). �� . koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). Tako se npr. . na prvo . fra.eziku prijedlozima. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . Međutim.šumsko drveće (drveće šume) U IV. prijedlozi per (za). - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. ). odnosi naše deklinacije. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. : gli alberi del bQsco . i treba ga posebno učiti.predikat . Dok se prijedlozi in. npr. od . nego ponekad uzvik oh. . knjigom. VI.. na . Na pnmJer: . koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom.ed�je mjesto u rečenici. tra '(između) i drugi. a dolazi obično član. npr. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. prevodi se na talijanski. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . tako npr. per: nella seduta di i�ri dječaci. l (col. s rukama). pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. kao objekt (il complemento oggfEtto). con il = coi.

saputo (znao). izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). voluto . . Napomena . abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. dovuto (morao). dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena. ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). io mi siedo = ja sjedam. Prema tome. već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami.lo si�do = ja sjedim. (htio).. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare.col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. 81 . dovere (morati). non hanna valuta partire.Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. . .

accanto alfine ti dormiro7 . . Muta la spQla passa e ripassa. što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. možeš kupiti novine. pjesnik u svojoj mašti po. Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . III. brda (na tkalačkom stanu). (Da la) mattina (a la) sera. t 'hanno delto ? . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. . (Su gli) alberi. . Ako izađeš. a ne tramvajem (e non in tram). Završetak je u stilu romantične balade. ma voi (pote re) restare.2 Piango. (A il) tfErzo piano. solo un sorriso tutto pieta. non sono stato in vaCanza. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. . se non (dovere). lo non (uscire) mai quando piQve. non sQ: in questa tela. Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. dolce mio b«ne. 4 la cassa . . s'e strettal su la panchetta. Giovanni Pascoli I. Kad je lijepo vrijeme. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta).olere). (In le) camere (di l ') albfErgo. come. sotto il cipr«sso. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. E non il sUQno d' una parQla. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. come una vQlta. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. 83 82 . . II. La bianca mano lascia la spQla.. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. koju je volio u mladim danima. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). . Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. tesso per te soltanto. (Con il) q�rno. Ona se nalazi uz tkalački stan. 7 domliro spavat ću. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. quanti anni fa? Ella. ma noi non (l!. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). mQrta! Se tesso. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. (Su l') ultima pagina. suzama. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. istočnom dijelu pokrajine Emma). Vado (da l ') orologiaio. . partir da te? Piange. Pridjev muto ponavlja se tri puta.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . del pettine ogloblje .Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. dosjetljiv). MQrta! Sl. . Perche non sUQna? E piange. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. piange . e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. .Mio dolce amore. L' anno scorso. idem u ured pješice. Spesso ifunghi sono velenosi. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. e le dico: Come ho potuto. na kojemu je brdo (il pettine). purtrQppo. . . . Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. Noi (dovere) andare. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno.

U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža . 4. Ima ih prilično. sistem problem aksiom poučaK. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. .Imenica U cinema (kino).Lezione undicesima il giornalista la giornalisto. 1 . regrut uhoda.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. -i za muški. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. nekoliko izuzetaka. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. novak. . Evo. a imenice na -a ženskog roda. Napomena. međutim. Neke imenice na -a muškog su roda. a potječu najviše iz grčkog jezika. tj . špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate.. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. tema la sentiizfilla la reciuto.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu..A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) .

m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». Glagol dire (reći. raditi) neki ubrajaju među glagole I. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . konjugacije. «dire» Glagol fare (činiti. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. a druge nepravilne. Prve tri su skraćenice od automObile (f). veličanstven kroničan telefonski l . lekciji. 87 86 . ad kemijski j. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. foto. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. Ubraja se među glagole III. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. j otogra jia. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. Izuzeci: teret. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. pak. radio. konjugacije. Neke od tih riječi već su spomenute u III.Kako se vidi. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). kao i neke druge: il fllologo Riječi. a ti se oblici također upotrebljavaju. 2. «leggere». riječi auto. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. 5. tovar skut zadaća. a drugi na -ci. konjugacije. radioj on'ia. -ofago. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. a u množini muškoga: gli fchi. kraj kazna razgovor. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. paket smokva luk.

ali nisam mogao. Engleza. ali nismo dobili odgovora. Molti artisti sono diventati celebri per mt. Riječ je još u XVI. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . Se non ci vado sUbito f accio tardi. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. nazionale. sono una ba� importante dell'economia. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji.. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni... pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. re fai l a Faccia l'elettricista. od koj ih smo također primili. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira.rto di stasera. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi.ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. vijeka putem talijanskog. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. dotičnog stranog jezika.lla a milcchina. mikco-.. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. . _). Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. npr.Care leggere dire fi. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. sinteza. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja.. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. do jezika velikih. -ija. (nulla di nUQvo). udaljenih naroda turcizmima. Nijemci i drugi. ante-. promjene i u obliku i u značenju. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . II mio collt. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. bibliof"ll. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . u ovom slučaju na talijanski. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). Tako npr. prema potrebi. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. mahom kulturne termine.. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. nego su često ušle posredstvom drugog jezika. Talijani. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. neposredno ili posredno. -ura itd. . latinski i grčki. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. Na taj način. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 . Che mestit.. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. »promet. u prošlosti jezici rj eđe posredovali.�?o della televi�ione.>trgovačko poduzeće«. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. Novaci su stigli u voj arnu.ghi� lt. lprodotti chimici . a tu su još i klasični jezici. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. i razne prefikse i sufikse kao: atom. a prije XIX. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. osobito naših tuđica na drugi jezik.. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. Rusa terminologi pojedinih struka. a tako neo-. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . -ista.ri ha piovuto ma Qggi f bt. demo-.. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. trgovina«. nekritički primjenjujući ditta.l tt. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog.mpo..

Ipak smo mi zadržali.) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. oblik »bruto težina« . nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj. monello deposito bagagti ipotesi (t) . tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. u drugu moguću krivu adaptaciju. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. a u treću pravilni talijanski oblik. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. vjeroj atno prema njemačkom. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla.zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. vessare. stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. umorismo. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento .ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 .

-i-. f Professor govoraše (govorio je) glasno.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo.io vendevo . konjugacije s naglašenom osnovom (npr.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. - Lezione dodice�ima Glagoli II. koji stoji ispred nastavaka. koji odgovara našem perfektu. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. : � .parl-a-vo .iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . vendere. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme.io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto.io prendevo . prošlo trajno vrijeme u našem jeziku.iofinivo . Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena. -e-. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . avere ima nastavke II. temere): vendere prendere temere . Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . međutim. Drugim riječima. kao i prOšlih vremena uopće. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. slijede postlipno u idućim lekcijama. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . tj . Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam.io apro . I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. imperfekt je živ oblik. Oni se slagahu (su se slagali) uvijek.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-. Dosad smo upoznali passato prossimo. konjugacije. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: . U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. U talijanskom jeziku.iofinisco . Na kraju treba napomenuti još i ovo: l.. govorasmo govorili smo). Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2.i . To ne vrijedi za talijanski glagol..

stoga je u tekstu stavljen u zagradu. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. .kupiti. To je pravi superlativ. Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. npr. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . Prvi član komparacije može a red riječi. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. . samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. -issime za množinu) . (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. Sava je duža od Drave. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). jer tu postoj i uspoređivanj e . uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. Sono certamente piu contfnti di noi. quanto (toliko . Torino . koliko). . Sigurno su zadovoljniji od nas. . . dva pridjeva itd. predmetkom stra· ( veoma): straricco. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. . kupovati skočiti. skakati (za)početi. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. strajelice. Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka.) . a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). bez ikakva uspoređivanja.Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. Npt . l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. Viktor je pametniji od Karla. come (tako . stragrande. najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. . Roma e piu antica di Milano. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. . komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). . pripada u tu kategoriju. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. . kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . 2. Napomena 1.. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). Guido ha piu denari che amici. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. La Sava e piu tunga della Drava. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che.

esse. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. Vidio sam i Karla.estate e . Dopo il fatto ognuno e savio.6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada. član) izložbi.2 pargoletto (piccoletto) sitan. S�i ne la terra fredda.primdvfra. Provfrbi . Ill.Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. . . . HQ piu vQglia di bere che di mangiare. .8 percossa e inaridita.geografia.argf!nto. . Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana. Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla. nemam znanaca. passeggiata per la citta. per la citta. U ovom gradu ESERCIZI I. I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile).9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior.1 a cui (= al quale) prema kojemu. . J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.� solingo osamljen. Triglav je najviše brdo Slovenije. Vidi i malo niže! . Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. noi.leggf!ro .PQ e .grano e . E giugno lo ristQra Di luce e di calor. CQsa rara.9 negra (= nera).acqua. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. . U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano.5 rinverdi.Qlio e .Qro e .7 de la (= della). . Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera.Naslov ove male. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. II. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile.lungo .scaltra . PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. .3 venniglio jasnocrven. Nalivpero je vrlo j na (a + IV. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. Bio je (imperf) jako zadovolj an.duro . Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. Il t�mpo sana ogni cQsa.Tevere: Qrte . Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .volpe e .calda . Egli anda va a f are una I. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. S�i ne la t�rra negra. I Pianto antico (Starodrevni plač).prezioso . Ogni promessa e un debito.cavallo e -f -hrro e . cQsa cara.legno. lekciji. Chi nulla ardisce nulla fa. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti). Napomena 2. . . Dolomiti su najljepša brda Italije.matematica e .O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX. . .utile -fiori. . Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio. .difficile .Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci.cane. a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda. E piu focile criticare che creare. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. . Gli agricoltori lavoravano nei campi.cane. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. savršeno lijepe pjesme. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. . majušan. Što ste radili (jare. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero.

avro).) 7.1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. Con gli orecchi udiamo. Chi non puo parlare e muto. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). 182. I gatti hanno una vista acutlssima. 99 . V. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). ili egzaktni). 427- govorit ću itd. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. Con le dita noi tocchiamo.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . Appendice. :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. I za povijesni postanak talijanskog futura V. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. Col naso sentiamo gli odori. I' odorato. l' udito. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . 1 . I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. glagol essere u futuru mijenja o�novu. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. tu parler -ai . str. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. i . : �ako se vidi. Chi non Qde e sordo. str.

terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. -scare zadržavaju grleni glas [k. [g] u svim licima.paghero . Futur od dire. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1. Danas je vrlo pospan.comincero .]. f are glasi diro. . finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere . io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. Pomoćni glagoli. prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . konjugacije andare . - V erro da te quando potro. Napomena 2. f aro.vedro . konjugacije na -care. dakle. sara probabilmente partito stamattina.cerchero .potro . futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3..dodaje slovo cercare pagare cascare . i III.d budem mogao. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi. Se avro t(!mpo ti scrivero. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog.avro i glagol I. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess.sapro . vjerojatno je prošle noći malo spavao. avr�nno padato .caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere .verro . 1 00 Non l 'hr trovato in casa. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. budućnosti. - Ako budem imao vremena. Glagoli dare. sarD arrivato itd.at ću ti. staro. -gare. doći ću k tebi. pis.pred potere vedere . Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere . -giare. 101 .vorro Kad budem naučio lekciju. Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . Kod nekih glagola II.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. vjerojatno je jutros otputovao. avro' dormito PQco la nette scorsa.andro.Glagoli I. Nisam ga našao kod kuće. .

la J attoressa upravitelj 3. lekcije.carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.la camerifćra . lisac maj mun.la gatta .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.duždevica -junakinja 2. osim već spomenutog dottore . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.slonica . kućni miš miš lisica.l 'ambasciatrice .la contessa grof .l 'attrice .l 'invaditrice . Isto se opaža i u našem jeziku.la dif enditrice .supruga . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o . jedan za muški rod a drugi za ženski. d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .la cagna .la leonessa . -ica posjednik.ravnateljica .l 'istitutrice .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja. Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima. žensko .la pro . -trice izdajica il nutritore .paunica .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .la direttrice .la studentessa student il presidfćnte . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .predsjednica .la regina . .la cavalla .veleposlanica .la nutrice hranitelj .la moglie . muško muškarac.l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .Tef J e antessa .barunica .Antonija .la duchessa vojvoda il conte .kobila . 4.kuharica .odvjetnica .gospodarica branitelj.la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .gostioničarka . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.pjesnikinja . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .la precorritrice -(di)trice.princeza . I oblik la l�pre (zec.sobarica .doktorica .kraljica .la principessa il principe pjesnik .la Jinunina .vojvotkinja . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .la mafćstra 5. -ica f fessoressa. dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .lavica .la baronessa barun il barone princ .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .žena.profesorica .la #ntora bojar il traditore .la dogaressa .pastirica pastir l 'avventore . Na primjer: il pro essore j .la poetessa il pOfćta svećenik .la sfćrpe .hraniteljica 1 02 zmija štakor. Iznimka: il pro essore . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.la dottoressa il dottore lo studfćnte .grofica .djevojčica .la traditora. još i ove imenice: il pastore . -ica ubojica prethOdnik.la nUQra .l 'avventora stalan gost . nevjesta .AntQnia . dužd · junak .la presidentessa predsjednik .žena .mačka .la tigre -trice: . -ica osvajač.mala djevojčica .la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .Ivana .upraviteljica 6. oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.la bimba .la cUQca .stalna gošća il tintore .SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) .l 'ucciditrice .kuja . .la pavona (-essa) .vučica .la lupa .gospođa .glumica . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .la pittrice .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu. Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.spisateljica .slikarica . čovjek suprug zet kralj .la ragazza .snaha.la dQnna .studentica .la pro essoressa J profesor odvjetnik .la pastora .la signora .svećenica .la gru .odgojiteljica .la scrittrice .dottoressa.učiteljica .

siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. 105 ESERClZI I. kao i neke druge iz te kategorije.kobila .prasica. tuttavia. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia . marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. la susina . il maiale il nwntone.la cavalla . 8. dove non c'e lavoro. il bue lo stallone. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. Ako budeš bježao od napora.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. konj prasac. lekciji.guska . Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). nećeš pobijediti. bit ćete mimi. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri .). il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. knnača . romane.ovca .) otputovati sutra? 1 04 ° . nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . normanne.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke .l'Qca 7. La Sicilia La Sicilia . napisat ćeš sadržaj. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak.la castagna . vol pastuh. Imenice na -ista. doći ćemo večeras. ja ću biti vrlo daleko.krava . angioine. Riječ araneio može također značiti plod.. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. il capro.situata al c�ntro del Mediterraneo .la prugna. gr�che. Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad.koza . obrađene su u XI. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. il papero . Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. spagnQle. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. neću se tužiti. krmak ovan.la pera . il cavalla il PQrco. il fleo (smokva). illustre mu��o di impareggiabile completezza.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. Kada dođete u Rim. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta.la vacca . Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. bik. Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Vidjet ću.farancia II. m. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. nella stQria. jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. Tutto cio. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. il lampone (malina). riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. ali ćete se i umoriti.la trvia. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. Ako budem stanovao na selu. Ako se ne pokriješ. costitu�ndo un autentico. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione).la p�sca . cartaginesi. neli' arte. -ida. janje jarac gusak la pecara la scrrd a .1 'albicQcca . Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. Hoćete li i Vi (sg. l 'agn�llo il cap rone. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica.la mela . Non c'e piacere. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie.la noce . ili laj emmina del t9pa .la capra . bit će ti hladno. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. linico. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica. svlt:ve. arabe.

Comunque la Sicilia si guardi. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. . mi. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. 106 107 . naime u genitivu. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. milenij razvijanje. doviziose. egli. Međutim. esso essa.) L noi 2: voi 3.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. . un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. . dativu i akuzativu ličnih zamjenica. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. essi Loro (2. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. noi vol loro Loro (2).) esse } ja ti on. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. Vi mi vi oni J Vi one lo lui. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi.di tipo sub-tropicale. rasijati razasuti. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. �i (2). mene. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr.agrumeti. ja. podijeliti oporost. si guardi. tu 3. . si add�nsa sui divi dei cQlli. ono ona. dei mille e mille. . uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. Ella (2. njemu itd. lekciji. ona. jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. jedinstven padina. Una vegetazione ricca. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice .. trpkost oštrina žega neusporediv. I�i.

4i non ha voluto parlare. . 6. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. . ona svira on čita. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. Jako sam zadovoljan s njime. Ona nije htjela govoriti.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. . di me 3. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. pravilu morao stajati nenaglašeni. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. 4. oni (one) se igraju l. Moj je pas dobar čuvar kuće. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. nemmeno. Chi e stato ? Siamo stati noi. Sono molto cont�nto di esso. . naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. da noi nas nama nas od nas 1 . lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. Neće ni ona doći. bez glagola. Non ven-a neanche l�i. 3. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. Dok su ostali govorili. loro giocano 6.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. Bile su one. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. Tko je bio? Bili smo mi. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. 2. a me 4. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). . tonica e atona). Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. Ne mogu ići s vama. Chi e ? E l�i. Rekao mi je da će doći večeras. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). noi 6. primjerima l�i (ona) i lora (oni. 109 . Abbiamo parlato di 4i. lord (Loro) 2. . Govorili smo o Vama.Zamjenica esso (pl. - 6. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. a lui. odnosno iza riječi anche. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. . io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. da me 1. ili se pak nalazi iza glagola. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. lfli sUQna lui l�gge. ona je šutjela. Non posso venire con Loro. da loro (da Loro) oni. - Tko je došao? On. no i di noi a noi 4. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. neanche. od mene -on . saino kod 2. Tko je? Ona (je). esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda.

dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. Nervozan j e kao ja. gli. Questo regalo e per voi non per loro. elleno imali prije funkciju naglašenih oblika.essa ­ essi . može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. . te.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. obliklAli prevladao je kao izravan oblik. . osobito u pismenom priopćavanju. non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. · · = = = non avere. Se non cominci tu. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . savjet i zalazak sunca!). oblik za kose padeže). padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. . U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere.elleno odgovaraju danas oblici'egli . J l ' U množini se. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. . le. a ne tebi. a takoder i o njemu. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. e '. Napomena4.. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). Ovaj je dar za vas. 1 10 ' . dotle su egli. . (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. tu oblik akuzativa me. molbu (pomozi mi!). međutim. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. i to u skladu s pravilima 111 . ali se upotrebljava i Ella. D�vi regalare una copia anche a l�i. la. non prendere ne uzmi itd.). Ako se to pitanje promatra povijesno.. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. Se avessi t�mpo come te . a ne za njih. eglino. ella. stoljeća naovamo. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. noi. lekciji: 2. Ja se često služim rječnikom. gli. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. počet ću ja. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. . tu. stoljeću. Onje prvi opazio pogrešku. f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . Danas.esse. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. kako smo već napomenuli. oblici u ostalim kosim padežima). ne imaj · ne govori. On je pisao meni. . comincio io. jetite našu obalu!). "lice slano.ella -eglino . Se io J ossi te . L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. dbbiano).

Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . - Sia. siano. non io. abbia. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. a oni sutra. oni putuj u zajedno. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. upotrebljava se za to obično futur. ap pena sara terminata la con er�nza. Stamattina lui e venuto da me. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . Uzet ćete taksi i uputit ćete. in citta alle etto e tomera. lići invece e partita per Firićnze. Tko je došao? On: Ona govori meni. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. Siamo to mati una settimana prima di loro. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. On putuje večeras.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. E l�i che ha f atto questo componimento. ESERCIZI . a ne tebi. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. II. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. si alzi . lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. se odmah liječniku. . abbiate. Na primjer: Andra. L . siate. prezenta. 112 - Oblici 3.

Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Altri centri: Split (Spalato). III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. indivisibile. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Lingua ufficiale: il croato. Osijek. Il resto e costituito da Serbi. protestanti. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. romani. determinata da antichi contatti e influssi etnici. La Croazia e uno Stato unitario.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. esecutivo e giudiziario. la Serbia e il 1 14 Montenegro. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Ungheresi. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. S tato nazionale del popolo croato. secondo i dati del 199 1). Cechi e altre nazionalita. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. 1 15 . Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. IV. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. germanici. di gennaio -0. Rijeka (Fiurne). Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. Leggere (L�i) questo articolo. italiani. veneziani. La situazione geopolitica della Croazia. Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999).karte? Za nj ih. cultura1i. bizantini. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . religiosi. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. Zadar (Zara). dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane.conta fino a 120 membri. ortodossi e islamici. Karlovac.7°. On čita rado modeme časopise. Religione: per la massima parte cattolići. Italiani. e stata sempre complessa. L' altro ramo . Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. Non avere (voi) tanta Jretta. A ove knjige? One nisu za njih. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°.« Vidio sam njega i nju . c 'e ancom t�mpo. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. već za nju.784. Bosniaci. Šibenik (Sebenico).lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). di luglio 20°. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo.265. per il resto ortodossi. economici e politici. democratico e sociale. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Questo confine marittimo compende circa 930 km. musuimani.

nenaglašeni oblik ne. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. nenaglašen). ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. odnos je obrnut. je. se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. međutim. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . . di l�i. PRONOMI PERSONALI A. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. Ići će s nama i Marijini roditelji. di loro postoji i jedinstveni. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . . - Lezione quindice�ima njih I.TONI U trećem licu. znamo iz XIV. koji odgovara našem ga. di lei. Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. uz naglašene oblike di lui.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. ima dvojake oblike. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . U genitivu. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. 1 17 . .ra) di me di te di lui (ne) (on . 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica.

I . ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. -e.Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). .PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. odnosno Li . -a.le. (Ella. .Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . 1 18 119 . Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1.Le): Dativo: sg. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. Napomena 2. Chi ti ha detto questo ? Li. vidi napomenu 3. .i. u prethodnoj lekciji. pl. (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me .Što setiče dekliniranja oblika esso. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . Karlo mi je telefonirao jučer. f Ja pers. mi Carlo mi ha tele onato ieri.

li Non li w(glio disturbare. Pročitao sam (ih) sedam. Poslao sam im svoje bilješke. 120 121 . (maschile) gli . Oni nisu nikad sumnjali u sebe. pročitao sam ih. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. Vidio sam ih stotinjak. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. dakle. Illa pers. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. pl. loro Ho mandato loro i miei appunti. pl. koji dolazi uvijek iza glagola. On me očekuje večeras u klubu. Poslao sam im cvijeća. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. Illa pers. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl.sg. a zamjenica iza njega (npr. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. Neću je uznemiravati. nismo ih donijeli. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. Ne. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. Da. ni:m le abbiamo portate. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. NQ. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. niti *ho Loro detto. Accusativo: sg. Mislim da ću ih danas vidjeti. 2. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . La. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. ne mogu ga vidjeti). li ho l�tti. pl. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. ". sg. sg. Bilo bi. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . 3. li. le Credo che le vedro Qggi. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. abbiamo veduto. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. Non la vQglio incomodare. Illapers. dakle. . avete sentito ) . Obećao sam joj lijep dar. loro Ho mandato loro deifiori. . Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). Izuzetak čini oblik Loro. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. ali nenaglašeni oblici (Lo). ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. Neću im smetati. kaZati. IIa pers. IIIa pers. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. pl. Neće se. li ehiamero io). nego ho scritto loro. Nisam te vidio jučer na koncertu. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. Ia pers. *Loro ho seritto.. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. nego: ho detto loro. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. dolazimo do ovih zaključaka: l. (femminile) la . Quante aut01iWbUi.

4. . 3. S vatko poznaje sama sebe. -e (se stesso = sam sebe. L di me. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. voi stessi). se stessi = sami sebe) . Nisu znati sami sebi pomoći.studjando. mi.cred�ndo). Gli ospiti stanno giung�ndo. 3. te. di se 3. Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. On misli samo na sebe. Ona se previše hvali. Ja se pitam . a nze. av�ndo (imajući). . 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. nze. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. nastavci: (učeći . Gosti (upravo) dolaze. Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. di te. 2. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. a se sebe sebi sebe 2. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). . di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. di me. a te. Oni proširuju svoju vlast. . -a. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. (Upravo) čitamo novine. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. si 4. misleći . je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. di se 3. . Ti suviše misliš na sebe. ti.Egli non pfnsa che a se. di te. lekciji. 4. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. mi. noi stessi. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. 4. . Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. . lo mi chifdo. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. 2. ti. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. 1 22 �??i necessari. te stesso. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. . . I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. -i.

. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. . . Li conosco abbastanza blEne. Voi non (nas) avete salutato. Lo cerco da ieri. On mi je jučer telefonirao. iLui crede di essere intelligente. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. V. Mi smo vas zvali. 125 " . . Egli non (je) guarda. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. 3 de i vini = dei vini. studenog). oni im ih šalju.'L 'abbiamo scampata bella. IV. irti doslovno »nakostriješeni«. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. »bodljikavi «. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. I 2 biancheggia bijeli se. Egli (te) saluta. Tu non (joj) dai pace. Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. On je sam sebe prevario. Stormi d'ucc�lli neri. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. ubbidisce s�mpre. · Non oso dirgli la verita. Non d�vi dubitare di te (stesso). Vflo ih rijetko vidim. Se la incontro la salutero di clErto. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . Egli (te) visitera domani. Ho chiamato solo te. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Essa non (nam) scrive. Noi (vam) rispondiamo. Questo bambi no e molto bravo. ne vidimo ih. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena.. Le ho dato la mia fotografia. Com' e�uli pe ns i�ri . Nel vespero-l migrar. 1• . ci vado spesso . Prevedite : Stasera. lo (mu) teLe fono. II.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). 4 vespero = w. Napomena. l'ho llEtto ['anno scorso. scrivo loro spesso. ma non lo PQsso trovare. Si e vergognato di se stesso. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Egli non lo vuQl comprare. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. Ne mogu ga podnositi (soffrire).Vai spes so a Trieste? Si. ESERCIZI I. . tj . Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Gli ho mandato le riviste. perche ti conosco blEne. . ma non lo e. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola.) . 1 24 . • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. ID. Gli ho lasciato pQchi denari. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. a ja te slušam. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. pročitao sam ih cijele (per intlEro). Tu (ga) lf(ggi. Š alju li oni znancima pisma? Da. Essa (nas) rallegra.spro veče.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. Ti mi govoriš. Vidite li one . S iamo amici e lo resteremo. � Non tutti la pensano come te. kuće? Ne. Mi ha risposto con e�itazione. (Sretno smo prošli. pokri veni golim drvećem bez lišća.

obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. od drugoga. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. Moj šešir je siv. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. Koji šešir hoćeš? Svoj. . Došao je sa svojim rođacima. prQprio. 1 26 1 27 . Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri .Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. L 'haf atto colle sue prQprie mani. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. t venulo coi sUQi par�nti. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. II mio capp�lIo e grigio. Non dimenticate i prQpri doveri. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . od drugih) Ne želim tuđe stvari. Učinio je to svojim vlastitim rukama. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. pridjev altrui (= tuđ. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). Govorili smo o našem planu.

lice množine posvojne zamjenice. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). nQstro. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. quell 'ombrfllo e suo. tuo. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. �io marito (moj suprug). e tu. Non dimenticate i v(. zaručnica). Prema tome nemaju člana npr. suo. 3 .!stri amici. -a. sUQi. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . vQstro. tj . lora) . ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. odnosno ako nisu riječi odmila. VQstro. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. -e).I loro impegni non saranno trQppo gravi. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. Le loro ragioni frano f orse plausibili. i nQstri padri. mio caro compagno!. -a. Njihove obveze neće biti preteške. VQstri. la .mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. -i. Amico mio! 3. -e jednaka je sva lica i brojeve. mio carissimo amico!. Treće lice suo. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. što odgovara upotrebi u našem jeziku. -e). tuo eugino. VQstre. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. VQstra. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. Hanno portato con se la loro valigia. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. le mie zie. sua zia. 2. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. Sue (Vaš. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). sua. Sua. SUQi. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. : mia madre. -i. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . -a.

- PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. Prije nego što odgovoriš. il tuo buen padre. la loro zia. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. vrijede ova pravila: l . nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . 3 .' Non lo ha saputo trattenere. ha venduto tutto il suo . ne idete odavde? Ne. Non ha saputo trattenerlo. (v. . 4. Otputovao je a da ih nije pozdravio. jer nemam novaca. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. nisu one moje) = = . ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. vi (tu. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. Vi. . Narx>mena L . 5. il vestro fratellino. Neću ni čuti o tome. ili Nije ga znao zadržati. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. il tuo babbo. . pereM non ho denari. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. dakle. uvijek uza se član: - Napomena l. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. un buen consiglio. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. više volimo ostati ovdje.2. hoću ići danas. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . sapere). Nemoguće je sve ti kazati. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. moraš razmisliti o tome. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca.- Voi. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. . točku a 3).« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. tamo. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. pre feriamo restarvi. volere. quel mantello non e suo. vQglio andarei Qggi. . kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. dunque. Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. ovaj kaput nije njegov. gli ho detto). la nestra mamma. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. Hoću uzeti tri. il loro amico. . dovere. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. Tu . o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. Veglio prendeme tre. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. perchi non he denari. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. non andate via di qui? Ne. li impossibile dirti tutto. U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. VQglio darti un buen consiglio. 131 . Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. li partito sfnza salutarli. Napomena 2.

. . 5 . 3. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . Učini nam uslugu i šuti. II. . . naš otac. amico nQstro! 6.umrijeti sali re . 2. Loro) stavlja Quando arriva. . Emilio si contfinta del preprio. Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. · Ji scrive ogni giorno. Mi d'iano. Dateci di�ci giomi di t�mpo. Reci mu sve (ono) što misliš. 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. 3 . Čitaj mi ovo poglavlje. I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. da'. muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . a mio .šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . I v�rbi irregolari «morire». . . naša škola. 4 .Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Eccoci giunti. Mi ljubimo svoju domovinu. moja dobra mama. Na primjer: iz NapUlja. ' " L i nQstri amici. . Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. . svoj sat svome bratu. . 4. lednosložni oblici (di'. . Eccoti i guanti. Reci mi imam li pravo ja ili ti. Il loro lavoro fira utilissimo. . Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. . perJ avore.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. ESERCIZI I. Le mie valigie sono nel bagagliaio. il Loro indirizzo. Donijeli smo Eccomi infine da 4i. . . dei mi�i . se zamjenica ispred imperativa: 2. U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. Vi nas morate razumjeti. Digli tutto quello che credi.. . 3 . Scrive Car. del nQstro amico. a ne tvoje. 3. . Telefonirajte nam sutra prije podneva. I mifii mi hannq abbandonato. tvoj brat. fa '. i miei frat�lli. «piacere» . Dajte mu dobar savjet. l . da mio . Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. naš stari djed. 4 . Faro il mio dovere a qualunque cesto. pošaljite mi dopisnicu. 2. . o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . molim vas. . mio . Antenio desldera anche l 'altrui. stigosmo! m. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. . Dalle un bUQn consiglio. 2. Profesor je hvalio moj e radove. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. .lo i suei esercizi? Si. svoje isprave sa sobom. mio frat�llo. njezino dijete. Kad stignete. di mio . Napomena 2.Uggimi questo capitolo. naši dobri roditelj i. «tacere» . Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. Dajte nam deset dana vremena. «salire». . 2. Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. Prema primjerima: 1. . tvoj a mala sestrica. Eccolo che v�e. 5. Dajte mi. 5. frat�llo mio ! 6. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. mi mandi una ctutolina. Ci telefoni domani prima dime�giorno. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. moriamo morite. vašu adresu.

· cioe la mia bisnQnna non vive pili. bratić rodica. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. nećak. djever. amnwgliato spo�ta. (PO mome �udu . vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. svak. na svoj račun). sestrična bratučed. Sono venuti in notevole ritardo . il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. La madre della nQnna.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. Egli fa l' impiegato. . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . II soldato desidera il suo fudle. šur pašanac snaha. suprug žena. . � � il babbo 134 1 35 ' . svekar punica. sestrić unuka. ujak tetka. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. Iof-i-miei frat�lli . nevjesta jak. zaova. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. l' altra e sposata.. lo hQ due frat�lli e due son�lle. srodstvo stric. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. sinovac. . sea nUbile non maritata rođak. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. L'ho imparato a mie spese. II suo vocabolario e sgualcito. Tanti saluti da parte mia. ( . S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. Faccia il tuD e divertfEnte. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. ma bUQna parte di essi vive altrove. il marito la moglie muž. Una delle mie sor�lle e nubile. Lo ha fatto a suo rischio. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. Scrivi con latuapenna. NQstro zio ha due figli. . Per colpa tua avrei fatto tardi. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. svast. nećakinja. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. supruga ' ! . bratučeda. Egli vuol fare sempre di testa sua. Suo marito e mio cognato. srodnik rodbina. Essi sono i nQstri zii. Ho cambiato idea. Quelsuo modo di fare non mi piace. La nQstra parent�la non e tutta qui.IV. II mio libro e utile e Qglie. Abbiamo altri par�nti. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). rođakinja tast. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. 1 \ . strina. Mio padre ha due frat�lIi. . Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. essi sono i nQstri cugini. svekrva zet snaha. . L 'avvocato dif interesse. . A mi� avviso non e arrivato ancora. maritata polo dlibe. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote.sinovica. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. bratić. Essi non hanno figli. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. Egli bada al suo ama il suo nido.' . come io lfEggo nel mio.

licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi.partli Aorist . kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. kao i velik broj glagola III. . s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta.:> Ju fumnw . J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 .)e� s�f. lica jednine kao i 3. Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. 392-405. -e-. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. (finire-finisca). 137 . Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere.> sap-esti sap-emmo legg-esti . a donekle i glagola avere. koji u prezentu imaju umetak -isc-. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. a naglasak im je na nastavku. i 3. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan .l .'!. . ved-esti ·�ip'f3. koji su ovdje navedeni. jednine i L i 2. vende-ttero XVII. . množine) tvore se od infinitivne osnove. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu).. Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. licu jednine i u 3. Zovu ga također i historij skim perfektom. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. vende-tte.� . Ostala tri lica (2.:. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan.Oblici triju glavnih konjugacija.parto -finU . konjugacije (na -ire). lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. -i-). Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti).I!-t. prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :. �!. Međutim. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine.. Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco .. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. kod glagola II. ( I ved·este " J .

!ntro della citla. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. 1 39 . cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). To je osoba s kojom se vrlo rado govori. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale.!ri. la quale . e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. Oblicima che. Sono consigli da eui ( dai quali).!ra . Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati.!mio. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće .!ra un pae:je.IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. . To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. abbiamo imparato moltzssimo. = ln questa commf. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. E un operaio che ( il quale) lavora bf. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile. . Forma invariabile maschile efemminile . Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. Kraći.!dia c 'e una sCf.. Evo gospode o kojoj sam ti govorio. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif.!rzo anno di studi. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). nepromjenljivi oblici che. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. To je radnik koji dobro radi.!na che (= la quale) non mi piace. le quali). che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. . la quale. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada.!ri cQsta otlanta kune. = E un progf. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. . .!tlO la eui riuscita e immancabile. Nel passato la Croazia f.!nta il tf. S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida.!ri. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati.!ne. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije.. i quali. To su stvari na koje nisam mislio. Datumi kojih se nismo sjetili.

) koliko? koliki?. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. ' U talijanskom jeziku.Pr�ndi tutto quello che credi. upotrebljavaju se oblici quello che. quelli che. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. coloro che koriste se samo za osobe. = Faccio cio che vQglio.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. onoga tko. Tražiš li možda ovu olovku? Da. onoga tko ona koja. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Nel passata la Croazia �ra un pae�. Cas�lla. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. �cco col�i che ti cercava per salutarti. . Tko se želi vratiti kući. ne ističući ni rod ni broj . Felice chi si cont�nta del P9co. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. -e? koji?. kazat Ćemo uvijek quello che. Pričali su nam sve što su vidjeli. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. i tada je cijela rečenica u jednini. E un 'opera. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. koja? (jedn. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. Chi cerca trQva. nego Casella.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica.) koji?. upravo je to ona koju tražim. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. (v. Oblici colui che. . Napomena l. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . onu koja oni koji. (alatz. one koje. Ponovi sve što si rekao. ma quale? quali? quanto. -a? quanti. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. la riuscita del quale e im. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. Chi lavora guadagna. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. Faccio quello che vQglio. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto.Rip�ti tutto quello che hai detto. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. Nemoj vjerovati (ono) što priča. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . il contenuto dena quale e nwlto difficile. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. Tko radi i zaradi. col�i che.mancabile. ona koja itd. Prema tome. quelle che. . medutim. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). ) one koji. �cco chi ti cercava per salutarti. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. niže): = Radim (ono) što hoću. koje? (množ. Non credere a cio che racconta (= a quello che). f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. Kad je riječ o stvarima. Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Sl. Tko traži i nade. . quella che. e proprio quella che cerco. može sada otići. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto.

koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Napomena 4. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi.. noi. I. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. kad stoje uz imenicu. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. . Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. quante. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. Koliko ih imate? Napomena 2. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. . I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. 143 .Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. ali on mi ne znade odgovoriti. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Cerco roman?i mod�rni. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Dopo pran?o rimase nella sua camera. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. . Govorih s nj ime tri puta. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. treba '. imaju .) III. On nas je svu trojicu fotografirao. . Kad smo čuli tu vijest. quanta. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. koju?. quanti. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. Stavite u toj vježbi kao subjekt. kojeg?. Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. koja stoji samostalno kao imenica. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). lične zamjenice io. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). essi. . um jesto il nonno. bili smo jako veseli.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. Od upitne zamjenice che? (= što).

Loro sono sempre i primi a lamentarsi. Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. . II ragazzo. E una decisione di cui ti pentirai. Come si chiama il piroscaJ . v.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. . (. ove rečenice: Chi sono le persone . IV. ll luQgo . e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. . odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. siamo e vidno alla stazione. . XIII) canzonare qcn. . «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. «hai perduto meta della tua vita». Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. si compone questo libro ? Chi e il signore . divertente). Chi afermasse questo direbbe un bugia. si compone il giorno sono due. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. replico il grammatico. replico l' altro. �i ha dato il giornale e mio Jratello. �i mi ha parlato? Le parti . PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. Alcuni dicono di si. «Allora». Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. sai nuotare un PQco?» «NQ». To je članak o kojem sam ti govorio. Sono cose delle quali e meglio tacere.la lettura dei quali e . . 144 145 ' · 1 . poeta persiano (sec. vir . . . a cui itd. .!: ! . Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. . . piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . . Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. . Upotpunite s oblicima che. Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. . ponos lađar ožalošćen objava. di cui. Ecco la ragione per cui non sono venuto. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. «il nUQto non e affar mio». . «Allora». altri di no. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. . Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. . Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe.al grammatico : «Di '. . . . . rispose il pedante. ma per il momento non fece parQla.

. Egli doveva saperlo. : O . j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. bio bih morao . II piroscaJ partiva due vQlte al mese. koj a je prekinuta dru gom radnjom. . Dovevi andarcž s�nz'altro. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. sentii d'un traUo picchiare all'uscio. . Danas sam radio devet sati. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. a izmedu oraha bijelio se zvonik. la corr�nte manco. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. . in questo secolo ecc. . Mentre la radio suonava. lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. facevo il bagno ogni mattina. odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. da možemo sjediti u sjeni kestena. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. stamattina. quest 'anno. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . Dok raspravljasmo. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. . avreste dovuto . . Mentre discutevamo. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . io scrivevo una lettera. . kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). Bi lo je strahovito vruće.3. Dok radio sviraše. II padre leggeva il giornale. « i sl. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. Bi�ognava J ario.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . Morao si otići tamo bez daljnjega. passato f prossimo i passato remQto. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. XVIII. Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. čuh odjednom kucanje na vratima. treba spomenuti još i ove: 1 46 . Otac je čitao novine. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. . ja sam pisao pismo. . Trebalo je to učiniti. Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. morali su . On je to morao znati. vremena upotrebljavaju. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. 5. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. 2). . Dok spavah. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. egli avr�bbe dovuto. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. Napomena 1. 2. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. vani je padala kiša kao iz kabla. i bili smo sretni. . Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. . Kad sam bio na moru. nestalo je struje. - Lezione dici otte�ima 4. J UQri pioveva dirottamente. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l .

Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. Presi un tassi. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. L'operazione duro solo alcuni minuti. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja.·" . entro il medico. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. a umro u Raveni 132 1 . Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. Evo cipela koje sam kupio. . Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. Ovaj put si imao sreću. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. 3 . Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. l. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. na primjer. 2. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . - 2. pretpro šio vrijeme). ma Dobro pojedoh. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. Ho mangiato b�ne. pagai caro. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. Napomena 3 . Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. uđe liječnik. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. ma ho pagato caro. 4. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. ali skupo platih. - Tako se. perche mi sentivo stanco. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. Godine 1860. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. 3. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. . II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Questa vQlta hai avutof ortuna. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. Mangiai b�ne. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I.

Tek što sam otputovao. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. Čim me vidio. koje me pozivaše natrag. costoro (ovi. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). tek što). a sporedna rečenica mora stajati . mi saluto. dopoche (iza. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). quando capito il postino. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. . quegli (onaj . a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. ali mu ovaj ne odgovara. Kad stigosmo na željezničku stanicu.�. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. costui (ovaj). io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. stiže pismo. questi (ovaj). rastumačih mu stvar na drugi način. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. l. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. costei (ova). mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. Pošto sam bacio pismo. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. pošto). il tr�no era gia partito. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. un'altra. quando (kada). isti dan). 2. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. netom). Quando entrammo nella sala. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. pozdravi me. ove) označuju osobe. ma quegli non gli risponde. 37). Kad uđosmo u dvoranu. ali ovaj o tome neće ni da čuje. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. Due annif u111. odmah je palio drugu. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku.. . Subito che fui partito. Već je dva puta pisao upravitelju. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. vlak bijaše već otišao. allorche (kada). Dopoche �bbi impostato la lettera. Ante n1njerava poslati sina u internat. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. govornik već bijaše završio svoj govor. subito che (čim.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . kako. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. l51 .Poiche �bbi capito che non mi comprendeva.

Oni koji su završili mogu otići (odavde). Među L Cio non e a atto vero.) 4. Pr�go codesta onorevole direzione. Upotpunite aoristom (passato remqto). Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. . kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). Goldoni e <.Oblici colui che. .. Quelli che hanno finito possono aruJ. dovranno f direzione. colui (ona ) . odmah mu to (glielo) rekoh. ovo moja sestra. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. -a. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. Quando tu gli pag. . coloro (oni. Od mojih kćeri ova je najstarija. . Napomena 5. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. -i. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. L 'anno scorso (tu) lavor. appunto per questo. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). che aveva scopirto una nuqva stella. . ifri. ma si vedeva che non fra contfnto. .arsene. Cohii che tiff �rn1a questo. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. Ovo je slika koju najviše volim. ali je vlak već bio otišao. colei che. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. . la camerifra. ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. questa mia sor�lla. . hanno infatti del mondo. codesta. (v. . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. quella villa. quello (onaj). . ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . Moj brat tek bje završio zadaću. . . Delle mie figlie. 3. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). -i. cio (to. . . Ricordiamo per Ovo je moj brat. . coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . . one) označuju osobe. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. .· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. moltissimo. -a. L 'astronoma afferm. 152 come semplice locandif(ra. temperamento. questa e la maggiore. Ill. . eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. Napomena 6. To nije nikako istina. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. favore degli spiriti libertari della sua epoca. . si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. codesto. . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. . Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. . . Le sue 2. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. nato a Venezia nel 1 707. mettendoli in ridicolo. codesto. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. commf(die.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. . contro la bugiarda classe dei nobili. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. govori: questo. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. chi vorea u�ufruire '" dovra . . lekciju). U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. mentisce. quando entr.Oblici questo. protes{ . . . lekcij i. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. . Stavite navedenu vježbu u množinu. XVII. chi ha finito puo . col�i (ona). II. Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. Molim ovu uglednu direkciju . l�cco il ritratto dell 'architetto che costru .

Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. .) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. . Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. hoću ti je predstaviti.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. le. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. jedna uz drugu. il Bugiardo. rem. . Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . i Ri:tsteghž. : : -: . (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . il Ventaglio.� . s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. ( = grubijan neotesan. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu.

ja '. volere. zašto t. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. non gliela perdonera rnai. Jesi li donio skripta? Da. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. zabrani mu (to). ali nas nije htio obavijestiti. Egli lo sapeva.he gliele mandero non appena mi . Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. Pao si (na ispitu). sapere). i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . .rv. kad su spoj eni sa . lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. Glie služi također kao dativ ženskog roda. ma non vQlle informarcene. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. mi bude moguće. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. la. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. koj aje pred tim oblikom. accortosene). le kao i pred česticom ne ( di cio). sta '). Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. s mfimtlvom. Doći ću sigurno. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. ob� i� i im�erativa (di ' da '. eccotele.� � . Ako imate dobrih članaka. Ako si donio bilješke. . se lo sai. imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. �) . glie1 'ho mandata. Non PQsso dirtelo ancora.Prva.Si. : zamJemcom. Nemamo vremena pisati mu pismo. Ispričat ću vam je. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro..Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. (mi) Se hai portato gli appunti. Ve la vQglio raccontare. Vam još) pričao tu pripovijest. -: . ff Ovo je odviše teška uvreda. Ne mogu ti to još kazati. .. Sei stato bocciato.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. li. ljutit je na nj ljute se na nas. pišimo mu ga sutra. participa prošlog (vistala.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. Hoće ići večeras u kino. Hai portato le disPfnse J Si. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. Questa e un'o esa trQppo grave. neće mu je (j�jje. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. odnosno česticom ne. proibisciglielo. scrivi l. perche. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. . dok u nenaglašenoj zamjenici. evo ti ih. VQglio racconm rvela. . imperat Pravila izn�se�� u x. ili Non te lo PQsso dire ancora. scriviamogliela domani. Vamje) nikada oprostiti. 1. On je to znao. te lo prometto. f56 1 57 . l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. daj nam ih odmah. Se avete dei bUQni artkoli. Nisam mu još (nisam joj još. dacceli sUbito.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. obećajem ti.:. Ne mogu ti to još kazati. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ .C sara poss'ibile. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. VUQle andare al cine stasera. compleanno. Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. dovere. Darovat ću joj ga za njezin rođendan.

.� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2.� �. -r . - . Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. . Imenice koje završavaju na suglasnik. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika. Kao u ostalim jezicima.. . '�. - . ... ..:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore . no · 'O..-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4. �a.... Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 .. ' .o . Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche).... le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. .. O nj ima se već govorilo u XI..1· �'. 159 \ . . � � .. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O .."'� � . . ..'" " -.. Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral... i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3. Evo glavnih primjera: L organiche).·n· � . To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika.l�. � _ . lekciji: 1. Skraćenice ci nom i accorciati)..NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6.. V�· ._1..

međutim. grande. a uz superiore i in eriore prijedlog a. a minore »mlađi«.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. . Tvoja zamisao bijaše odlična. piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. di La mia proposta e migliore della tua. Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . peggiore.?rno (esteriore) . Sunce je veće od mjeseca. J a sam niži od tebe po stasu. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. Egli si �eglia al minimo rumore. To je natprosječna inteligencija. nego obično u prenesenom. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. To je najgori dječak u razredu. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. . un ottimo liquore. e minore di quello dell'inv�rno scorso). le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . Budi se pri naj manjem šumu . Neće se.?mo piit estt. U pravom značenju. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. inf eriore. piit intt. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. Oblici superiore. Djeca moga brata su manja od moje. una pessima birra. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. U komparacij i uz migliore. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. . ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. il piit estt. peggiori che ieri).?mo (interiore) il p iit intt. za stvarne pojmove. cattivo. supr�mo. . (= n ajdu blj i. Nitko nije bolji od njega. I loro meriti sono superiori ai nestri. Njihove su zasluge veće od naših. dakle. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Ove je zime manje hladno nego prošle. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. Nije. maggiore.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. gotovo bez razlike. Lucia e la maggiore di tutti. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. Lucijaje najstarija (od svih).

3 . per altro.Možeš li mi kazati istinu? . la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. IV. fra gli arcadi onoro Metast�io. Stoga je interiore = int�mo. Non sQ che f (= Ne tiče me se. 1 63 1 62 . prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. storici. U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . con immagini come queste: . Prevedite : glasovit. Non me ne sono aCQrto.Ne sjećam se više toga. tako da se može kazati npr.il cielo definito: stalla di stelle . Vidjeli smo najljepše slike izložbe. pošalji mi ih. della e�agerazione. rezak cjelovit. lo non mi ricQrdo di cio = lo non . da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita. . creandosi un mondo artificiale e irreale. Essa la comuizica a noi = Essa . fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci.diceva. a esteriore = est�mo.Ja fućkam na njegove prijetnje. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso.comunica. . immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. estraniandosi dalla vita.domanda. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III.. che impose come rim�dio la semplicita. .Ako nađeš knjige. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . u ostalim lično-povratna! ) V . Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. lo me ne d�vo andare.Napomena. 4.. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). . Essi la pre�nteranno a loro = Essi .sono dimenticati.parla mai. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo.) (= Nisam to opazio. lo me la cavo come PQsso. armene. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i .ricQrdo. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. To je njegova najveća zasluga. le finalita dell' Arcadia. Egli lo ha promesso a lui = Egli . i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. ali pivo je izvrsno. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji. čestit jadan koristan zdravlju. Giu��ppe Baretti che.Ne mogu ti je kazati.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2..) ( Ja se izvlačim kako mogu. .pre$enteranno -.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica.) (= Moram otići odavde. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati.Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . 5 . . la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. = Noi ""': pagheremo.. a ja sam mu je poslao. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati. po�ti. E stato detto per questo che.Ne mogu ti to pričati. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! . . . esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje.Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. On je moj najbolji prijatelj .Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori.. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. Essi si sono dimenticati di questo = Essi . filo�ofi.o (detto anche marini$mo. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino. Ovo je vino vrlo loše. Si fecero le loro leggi in latino. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice.ha promesso.. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. slavan oštar. quindi.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo . . .Recite mu to.Kod oblika interiore (nutarnji). II. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču.) ( Ne znam što bih s tim.

l siamo siate siano 1 64 1 65 . Se la cava abbastanza bene. ) Glielo abbiamo prornesso.) Se l' e svignata. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene. Legatela al dito.. .konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato . Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. ili će se dogoditi). Non me ne curo. Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. ). (Osjećam da će biti loše.) Ve lo faro vedere. Me l a vedo brutta.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. Ce ne siamo accorti.Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . (Obavijestite nas o tome. (Ne usudim se . (da budem) itd. . ' .bbiano da imam itd. . (Odmaglio je. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ.sia da sam. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava.

. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. To nije jedina nada što nam ostaje.(vo VI. konjugacije na -care. lekciju !).. .- che io caschi 2. drugog i trećeg lica jednine jednaki. lekciju). treba da) (zaslužuje da. -gare. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. -scare zadržavaju grleni glas k. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. u konjunktivu prezenta oblici su prvog.. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje.. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare.. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja.. Glagoli I.. odgovara mi.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim. strah.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino .... U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. nesigurnost. Non e l'unica speranza che ci r�sti. To je najbolji prijatelj što ga imam. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. Na primjer: 1 66 167 . VI. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . -giare.. lekciju) imaju ga i u konjunktivu.. volja. Glagoli III. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che.- che io cerchi .. sumnja. zapovijed. l. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. XII. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. nada. nastojanje.

potrebno je da ostaneš ovdje. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. lekcije) Talijanski se prilozi. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. perche (= da. potere.e sia. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. (= premda. dztegli che non sono in casa. ma da). Comunqu. J . 1 68 ". posao će biti svršen. di t�mpo. primaju ga lijepo. samo da). Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. To ti kažem da se znaš ravnati. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). dovere. Tko god pitao za mene.j are. dire. . neću te ostaviti. 392-405). Razlikuju se Qualunque cQsa accada. non ti abbandonero. pod uvjetom da. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). volere. a Kamo god išao. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. ali si ga vrlo skupo platio. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU .Nastavak V. per quanto. lekciji) .nche tu sappial regolarti. vremena. perche tu ti corr{!gga. Samo ako on hoće. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. kako bi) . purche. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. Dogodilo se ma što bilo.4. drage volje Ti e�rto. Verro. quantunque. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. e necessario che tu r�sti qui. Ne govorite tako glasno. lo hai pagato assai caro. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. To je vrlo lijep sat." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. iako. ancorche. Opominjem te da bi se popravio. Iako nisu iz ovoga grada. Purche egli lo vQglia. qualunque (bilo koji) . nio. qualora non ritardiate trQppo. ali sam ipak noćas dobro spavao. E un bellissimo orQlogio. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . J{!ri ho cena to male. qualora. nanostante che. Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. Volim ga premda on to ne zaslužuje. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. acciocche il ma�stro lo lQdi. Jučer sam slabo večerao. ne con6scono tutte le strade. il lavoro sara terminato. a) načinski b) prilozi mjesta.: Chiunque chi�da di me. benchi. venire (v. recite mu da nisam kod kuće. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. parli piu piano. stare. affi. nel caso che (= ako. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. gli sif bUQna accogli{!nza. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. poznaju sve njegove ulice. kamo god). ancorche egli non lo meriti. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . malgrado che. Non parli cosi fQrte (j ortemente). kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. 169 . Bilo kako mu drago. . a patto che. tri glavna tipa: Dovunque vada. dovunque (gdje god. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). str. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. sapere. dare. a condizione che. - AntQnio studia. comunque (kako mu drago) itd. acciocche.

Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). quando?. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). quanto ?) itd. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. qua. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. meno. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . tardi.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. količinu (dove?. essi): Spero 171 che lo comprendiate.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. - Supstantivirani oblici » najbolje«. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. vrijeme. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. nQ. facilmente di tutti. l). abbastanza. cola.rbi di quantita: molto. if(ri. vi. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. količine itd. adf(sso. ESERCIZl I. non. Credo che lo sappiano. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'.rbi di tempo: ancora. Avv{'.4-4oktor. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. Napomena. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto.. prQprio. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. Ha finito il suo tema piO. Avv�rbi di luogo: qui. 2. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. . Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. l?.ve per t{'. To je najljepša opera koju znam. Le cQse vanno di male in p�ggio.Sono stanca e vQglio camminare adagio. d. piu.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. lontano. I l?. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. Suppongo che essi lo (capire). cf(rto. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. Prilozi mjesta. VQglio che (voi sapere) la verita. il m�glio che potevi scegliere. II. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. vremena. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. prima. M�glio soli che male accompagnati. Mislimo da imate pravo. Kažu da se on mora vratiti sutra. Oni ne označuju način radnje. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. PQco. Ho paura che la cQsa (finire) male. il p�ggio che poteva capitarci. pQi. prf(sto. Ne znam odakle dolaze. Stvari bivaju sve gore. Umoran sam i želim hodati polako. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. »najgore« prevode se sa il m�glio. prez. soltanto. trQppo. Avv{'. Bolje je da to odmah kažete. M�glio tardi che mai. piu volenti�ri di tutti.mpo per ischerzo del r{. nif(nte. Tu non scrivi abbastanza chiaro. l?. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Neću da tako govoriš sa mnom. Qggi. voi. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. Ti ne pišeš dosta jasno. To je najbolje što si mogao izabrati. vidno. sicuro. il di tutti. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. Avv{'. domani. p�ggio. 4. costl. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. Moguće je da (Lei) imate pravo. rnai. sf(mpre.

. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . Ve lo comuni­ chiamo.J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . Vado da Iui. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . Al cQr gentil repara s�mpre amore . della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. . non credo che (potere) riuscire. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. Te lo diro. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli.. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . benche non (sentirsi) b�ne. gentile.�-� . parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :.. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . severa. invece. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. a patto che tu non lo (dire) ad altri. 4i) che noi che voi che essi (esse. come dama grave e sol�nne. Lapo Gianni. Per i po�ti.III. benche non (sapere) se sia in casa. Cosi poetarono Guido Guinizelli. . precursore del dolce stil nUQvo. . in dQnna reale ed umana. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. Parla piano affinche nessuno lo (sentire). Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro..:. tipo ideale di perfezione e virtli. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. 1 :: par 1 are t.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ ...-J6ssero che tu che egli (essa. Guido Cavalcanti.

Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. Speriamo che arr. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice.i glagola bez ovog umetka. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. nadao sam se) da ozbiljno radi. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. : Sp�ro che egli lavori seriamente. . Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. ho sperato) che egli layorasse seriamente. n pr. Credo che egli non capisea. . onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. Non era (no Ju. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. Per e�. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. tj . o tome lekc.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. tvrdnju. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. ho creduto) che egli non capisse.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. uvjerenje. ho saputo) che non avevate t�mpo.e i v�rbi s�nza questo infisso. Znam da nemate vremena.vino in t�mpo. i XXIV. Sapevo (s�ppi. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste..). Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. "J :. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. affermo. XXIII. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. Napomena 1. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). (V. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. naime. : sQ vedo. Nadajmo se. 2. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. 1 74 175 . (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. Iz navedenih se primjera vidi: l.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. Credevo (credetti. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. Non e possibile che torniate fino alla cena. Nadam se (nadah se. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme.

- U XV. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. voi che essi 2. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. Čita jući onaj članak. veoma sam se zabavljao. c o n i u g az i o n e -ando II. . lekciji. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. Credevo che fosse arrivato prima di me. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . Per e�.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. Sembra che abbiano gia. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. Nadam se da je ozbiljno radio. ricevulo la nestra risp()sta. uznemirili su se. Speriamo che se ne slano andati. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. Napomena 2. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. Saznavši za onu vijest. Credo che sia arrivato prima di me. Speravamo che se ne f6ssero andati. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. Na primjer: ne. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. i XXIV.

D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. . ). U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. . ) 178 . Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. (Se si viaggia . Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. ) Putujući u kolima za spavanje. poiche non ho avuto t�mpo . štedimo vrijeme i napor. coniugazione IL con iugazione III. (. U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. . ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. -i. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. . Promatrajući onog čovjeka. (. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. odbio sam ponudu. Budući da si odlučio otputovati. -a. (Pošto sam promotrio . Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. . . . ) Mnogi. Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. d) dopusnu: Molti. činilo mi se da sam ga već jednom vidio.:tti si rispannia tr. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. ) Promotrivši sve poteškoće. (Mentre osservavo quell'uQmo . poiche sono molto raffreddato ). . Telefonirajući mu to. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. benche siano ignorant! . (Dopo aver considerato . -i. mislio sam da nisu došli. . valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. (Dok sam promatrao . Ne vidjevši ih. mogao si ga pozvati večeras k nama. . već prema njegovu značenju (vremenskom. -e. (pur) ess�ndo ignoranti. uzročnom i sl. ja te neću zadržavati. ) . io non ti tratterro. . iako su neznalice.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. . Kao što već znamo. gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). (Molti. . . hoće zapovijedati drugima. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. Ako subjekt nije isti.). . . 1 79 . NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. . (Ako . . . -a. I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. vogliono comandare agU altri. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen.:mpo efatica. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. .

e seco p{(nsa al di del suo ripQso. lo minacciarono. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. što niste došli. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. omare ella si appr{(sta dimani. Isto i za m. vježbu iz XX. nel sogno che e piu b�llo dena realta. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. sereno. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. che precorre alla f�sta di tua vita. b�ne. Non �ra facile per me fare questo lavoro. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. dovra restituirla. Altro dirti non VQ. Prenesite u prošlo vrijeme n. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. al di di festa il P{(tto e il crine. Gia tutta l' aria imbruna. Prenesite u prošlo vrijeme I.Egli ha comprato una motocicletta. giorno chiaro. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. Qdi la sega del legnaiuQl. GQdi. credendolo di�armato. e tutto l' altro tace.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. fanciullo mio. Qdi il mart{(l picchiare. Non lo conosco. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. fischiando. 25 V. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. odmah miih je donio. incontro la dove si p�rde il giorno. Giacomo Leopardi ( 1 798. . Garzonc{(llo scherzoso. quando ai di della f�sta ella si ornava. lekcije i. vježbu XX. in sul calar del sole. prevedite je. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. av{(ndo allora PQco t{(mpo. il postino afferro la rivoltella. lekcije. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa. 15 20 In. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. onde. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. II. al biancheggiar della rec{(nte luna. IV. il zappatore. invece. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. Gledajući ga. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. vježbu (gdje je god to moguće). toma a??Urro il sereno. Našavši knjige. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. col suo fascio dell' {(rba. stagion li�ta e cotesta. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. stato soave. Nella prima parte. e qua e la saltando. siccome sUQle. 1 80 181 .ESERCIZI I. Bilo je potrebno da im to protumačim. Due ladri si avvicinarono al postino e. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. Vedendosi minacciato.

) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. -il. -ai. -ai. [av]ete. -�bbe. -erno. esse sarebbero state . -este. npr.kondicional sadašnji . -anno � Condiz. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. -emmo. -esti. . [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. metter[e] + [hJai = metterai itd. prošlog dotičnog glagola. -erno. U talijanskom jeziku. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom.bile bi bile. 182 I ovdje. �i) noi voi essi (esse. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. {h]a.II condizionale passato e un mQdo. il. io tu egli (essa. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. današnje ebbi) = metter�i. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. kao i u hrvat­ skom. - 1 83 . Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. -ete.kondicional prošli. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). -ete. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. �i) noi voi essi (esse. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. noi saremmo stati bili bismo bili. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. �i. imamo dva pogodbena načina: . -esti. -este. [h]ai. XIII. -�bbe. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. -emrno. leke.

capiremo. ..u nastavku kondicionala nekih glagola II. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. se tu lavorassi. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v.. . Prema tome ispada vo. u konjunktivu: se avessi. a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. dire glasi: darfi. umjesto ispravnih oblika se io avessi. 2. (bio bih govorio. uzeo. prenderemmo. daresti . Kod nekih glagola II. .terrfći . dir�i. Da sam imao vremena. ss u glagolskim oblicima konjunktiva).potrfći sapere . a condizione che. onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. nestvarnih) rečenica.fitto. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio.ssimo. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. konjugacije: . J aresti . To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. i III. prenderemo. dovere . se tu lavorassi.condizionale passato. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. se J ossi. razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . J are. . *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). radili biste s više koristi. l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora. J ar�i. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1.. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 .avr�i i nepravilni glagol I. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. . .dovrfći vedere . se partissero itd. Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. . . a kod futura dugo . capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. star�i. se prendissero.rimarrfći Da ste mirniji. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. quando.andr�i. diresti .l<al -e. se tu fossi. I Da bi se lakše pamtilo. ali j e to e kod kondicionala kratko. to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . stare­ sti . U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. bio bih išao (tamo). . ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. essi avrebbero capita XIII. lekciju) nalazimo i u kondicionalu. išao bih (tamo).Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. stare. 3.Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. nel caso che.verrfći .vorrfći . irealni pogodbeni period. konjugacije andare . posto che. *se tufosti i sl. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . a za prošlost . uzeo. kod irealnih (tj . . a patto che. . konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . .vedrfći potere . U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. avresti capita . se anda. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte.

Da nisi trčao. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. Qualora lo volesse riuscir�bbe.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. koji se u prošlom vremenu. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. Mislio sam da ćeš doći. lekciji (str. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. B io bih spavao da sam bio pospan. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Da imamo vremena. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Nota 2). Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. Katkada se upotrebljava i u glavnima. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. nego se samo razumijevaju. Se non fossi corso non saresti caduto. 1 98. zadovoljio bih ga. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. kao što je poznato. živjeli bismo mirni.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . ali poslije radnje glavne rečenice. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. Kad bi nas potpomogao. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. ricordarsi i sL). Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Otpratili bismo te da nije kasno. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. njega sjetili da je bio tamo prisutan. Vi biste se bili. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. Kao u hrvatskom. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Se aveste preso questa medicina sareste guariti. Da znam što hoće. uspio bi. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. došli bismo rado. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. Npr. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. bez sumnje. ! 1 . Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. ne bi bio pao. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. bio bi se branio.'). Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). Da je bio okrivljen. Kad bi (on) htio. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Napomena 2. Ti accompagneremmo se non fosse tardi.

UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. Voi Tu J essere scortesi. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. 1 89 ESERCIZI I.Se (voi) essere pili gentili. B io mi je pisao da će stići za dva dana.Znao sam da će se on brzo vratiti. .Se (io) avere t�mpo. se potessi. Da smo znali da ste vi ovdje. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. are b�ne. se non fosse cosi pigro. sia pure brevissimo del grande poeta. mettiamo che' mi meraviglia che itd. l to u svim vremenima i načinima. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. non potrei. mogli su posjetiti velesajam. bili bismo vas pozvali. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. Vedute accuratamente queste. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. riuscire m�glio nella vita. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. come Ravenna. . Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? .S uo padre 10 soccorrer�bbe. studiare anche un' altra lingua. il giardino essere pili b�llo. ad e��mpio. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . E questi fece rispondere: . pr�go che. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. . e possibile che. .v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. pri izricanju dvojbe. to su eliptične rečenice.Se volessi. di cui tanto ho sentito parlare. svi će imati mjesta. far�i di tutto per aiutarlo.> veduto. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. . 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. . Se venisse aHa f�sta anche lui. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. se seguire il suo consiglio. Neka dođu i u velikom broju. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. on bi se rasrdio. . lo trovereste suHo scaffale. Se avessi t�mpo ci andr�i.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio .Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. Se (tu) J avere il telefon o in casa. a ka�da � prezentom konjunktiva (v. o di Ven�zia. desidererei che. 392-405. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. Se (io) potere.Se egli si trovasse in difficoita. . Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. Da nisu morali otputovati tako brzo. : 188 . . tutti potranno starci. 2. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir.Da radimo kako ti kažeš. leggere volenti�ri tutto il libro. . o di Roma. Drugim riječima. a nije došao. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. . se are pili attenzione. . Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. se egb lo mentasse. scrivere ·m�glio. j lo ti tele onare pili spesso.Se le rQsefiorire.unktIva. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. se partire. io taglier�i la cQrda. � 4. . Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. IV. non vorrei. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str.

ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. Dipend'2nti all ' indicativo : l. Siguran sam da oni rade. znaj ) da će dobro pisati.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. anche perche. 2. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . anter. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII ."'j' 'I . Nota 1. . - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. sappi) che hanno scritto b�ne. Sono c�rto che hanno lavorato. come per dime una. Di solito lo strani «ro. 3 . sappi) che scrhono b�ne. znaj) da dobro pišu. Ti znaš (znat ćeš. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. o delle Puglie. Ti znaš (znat ćeš. ad e�«mpio. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut.Come gia sappiamo. giung«ndo in questo pae�e. Dov«ndo quindi dare un consiglio. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. io ripeter«i s«mpre questo principio. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. Ti znaš (znat ćeš. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. sappi) che scriveranno b�ne. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. Pescara o Trani. znaj ) da su dobro pisali. Sono c�rto che essi lavorano. Siguran sam da su radili. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri.) Tu sai (saprai. e trascura invece le piccole localita.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola.

Piange (piangeva) come se fosse un bambino. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. . invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. . imperfekt (indikativa. Pretpostavljam da ste me razumjeli. Željeli bismo da nam oni pišu češće. budite zadovoljni) da idu s nama. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. On želi da večeras ostanemo kod kuće.. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. pres. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. U načinskim rečenicama koje po­ 3. . u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. s nama. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. Plače (plakao je) kao da je dijete. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. Htio bih da više učiš. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. Baster�bbe che tu lo chiamassi. . Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni.I. Siguran sam da dolaze večeras. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. Nota. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. Azione contemporimea: congo pres. che tu lo avessi chiamato). abitua­ le. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. U�ato in una propo�izione principale. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Azione futura: congo (come sopra al num. siate contf!nti) che vengano con noi.

Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo. insigne po«ta italiano. ali sam se nadao da ćeš doći. cosi gi6vane.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire.Nadao se da će mu netko pomoći. LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. . e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. .i che tu studiassi di piu. bUQn uQmo. .Varr{.Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). ( . . . da ih mi slijedimo). . . non ci andr«i. Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. Trasportate nel passato I'esercizio II.Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane.Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. ( . e uno della comitiva grida al po«ta: . . (Contemporaneita a l passato). ( . .Ci andro a meno che non piQva. . .Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no. non Qggi. . (Contemporaneita al pre��nte). .Htio bih da d�deš sa mnom. V. Sape vo che egli non era contento. . Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. IV.Ca�o rnai tu facessi tardi.Se (essere) in te.Htio je da idete s njime.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. . . da je prošao). Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia.Ehi. Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito. e necessario che la coltiviate. _ Un aneddoto Pascoliano I. 3.Vorr«i che egli (partire) !«ri. . ( da ću ga posjetiti).Qualora venisse pr«sto.) . .Rekao mi je to.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave. da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. Mislio sam da pada kiša.» . Non sono sicuro se egli (tomare: fut.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. .Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). .Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. Bojim se da će stvar loše završiti. . Era sicuro di esser stato promosso. Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati. . VarrfEi che tu avessi studiata di piit. Gli promisi che sarei andato a trovario. . AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. Una sera. a me pare cQsa molto dubbia. secondo il suo solito. .Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. .Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. (Anteriorita al pre��nte) . Nisam te vidio na utakmici. Temevo che il telegramma non Josse arrivato. . a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . .Puo darsi che non se ne accQrga. . Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. . II.Vorr«i che tu (venire) con me. si ferma accanto a lui. .Studia affinche tu possa farti onore. 1 855. . . . . Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. . ( . 2. da se malo odmorite). . fallo aspettare. .Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 .) cosi pr«sto. . . Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. telefona. Non sapevo che es so Jossero gia partiti. da nije zad. Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. Credevo che essi sarebbero andati al concerto. . . III. ( . Volevo che egli ci accompagnasse. . da ćemo otputovati sutradan). Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore.Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato.Trebalo je da on plati račun. .Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. . Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. (Anteriorita al passato).

) . Bili smo sigurni da oni rade. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. Vidjeli smo da su dobro pisali. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. Ho visto che non poteva venire. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. un passato prossimo. fv1islio sam da si otputovao. Vidio sam da ne može doći. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. XX. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. Mislili smo da ti je on pomogao. Pretpostavio sam da me razumijete. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Htio je da ostanemo. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. Znao sam da si zadovoljan. XX).tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. (U hrvatskom. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. Eravamo c�rti che essi lavoravano. Mislili smo da on to zna. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. 197 I'imperf�tto. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. kao što smo vidjeli. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. Lez. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. lmmaginavo che tu fossi partito. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. Era imposslbile che venissero in t�mpo. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. Znao sam da si bio zadovoljan. XXI V . Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme.

Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. Znao sam da će otputovati sutradan. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. non s�ppi. perchi sono convinto che e la migliore. . Nota 1 . U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. Javio mi je da će otputovati sutradan. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . Nota 3. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. Credevamo che avr�bbe scritto subito. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo.): 199 . HQ preso questa decif?ione. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . . Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. (Corrado Alvaro. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). XXII. . Egli mi avvi. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. allora. Sar<rbbe percio errato dire. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. . Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. Cesarino aveva sei anni. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. una casa. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. Lez.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. �ra cont�nto di andare in tr�no. . XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. Mislili smo da će odmah pisati. leke. XXII.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. Lez. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom.3. leke. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. comp. .). : *credevo che veniva il giorno dopo. per e�. Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. . Nota 2. . Rekli su mi da je bolestan.Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici.

ti dico di venire. Nota 4. telefona. parli. l' azione . bolje bi zaradio. . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. apri la porta. . Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! .Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. . . Još je nesigurno isplati li mu se otići. . L'uQmo . egli (avere) detto di nQ. 20 1 .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . . . .La carta . . Mi para che sia chiaro il motivo . L' amico . . . e di una grande bellezza. . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. e partito suo frat�llo arrivera stasera. Sono moIte le cQse . di cui. . bio bi bolje zaradio. parlo si trQva in una antologia. . . . .Non conosco le persone . Da je više radio. Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. l�i sosp�tta. sa resistere alle avversita. Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. Non ti vidi al teatro. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. �ra. nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. .rto se gli conv�nga di partire. . La ragazza . . arriVQ io non c'�ro. non da . . . La persona . XVII) Ho ammirato il lavoro . . v�ngo e molto fredda. . Il 1 9 1 4 fu ranno . . .Quella non e la signora col. e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). ora parte stasera. V �ngo ora da una citta . disse: s' accomodi. dovr�i pentirmi? Il pae!?e . . .Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. .Difficile che lui (capire) alla prima. . .Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato.C�o rnai tu (fare) tardi.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . Rado bih te otpratio da nije kasno. speravo invece che tu (venire). . ESERCIZI I. . Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno.Qua1'e. . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. mi piacer�bbe ritomare. Da više radi. �cco la dQnna . . . guadagnerfibbe mfiglio. Conosco benissimo la casa . . Se lavorasse di piu. Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . marito studio il france�e.L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. a1ludi. la L�z. La t�rra . . .La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. mi sono fatto prestare il denaro. mi ris pose con PQco garbo. sono abbonato.Sono amici . E una dQnna . u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . .Non puo �sser vero quello . . valeva molto. scrivo il c6mpito non e molto bUQna. . . . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. . scoppio la prima gu�rra mondiale. hQ impostato or Il giorno . feci quella gita erano molto simpatici. contavo. . II. Se tu (avere) detto di si. era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio.Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. . U�o del eongiuntivo. Seguiro il consiglio .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). quando vide . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.Il treno . Nota 5. . . . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. .ale. . Poseban je slučaj upotrebe tzv. . Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. rivQlsi la parQla. ha imparato in Italia? La lettera . . . a cui. grazie a Dio. . . .La sala . non l' hQ ancora rivisto. . . .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere).La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . . . . E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. . . . . . . . non e molto rertile. * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. . . . . Gli amici . non dice la verita.Ti prestero le riviste . secondo te. . qualita non si possono negare. . . chi ecco (v. . . li ancora inq. di�di il denaro. l�i mi ha dato. .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . .Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. v�ngo. .La poe�ia . . . pianti quest'hlbero. La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). telefonami pure . potete fidarvi. . dell'indicativo e del eondizionale.

Mi raccomando b((n cQtte. signore . Qualche negQzio e ancora ap<.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. VOIT((i lavarmi le mani. al bUITo. dirmt.* NQ signore. ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. una lauta.E a me che me ne impQrta? . conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. . * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro .. Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). la t((sta. non vQglio altro . -e. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice. . Si. ogni tre passi (svaka tri koraka). . RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. HQ mangiato abbastanza. . . . . 202 203 . B ((Ho sporcaccione ! . m un ? storante dl Milano. ora. Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata).Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. . Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu. che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . . . Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe .. . il cQllo.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki.). bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna.Mio nQnno si lava i pi((di. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan).balbetto il cameri((re. a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare.Si puo sapere come accid((nti le volete? . cugma Eh�a ama invece i piccioni. i pi ((di. . ordino il Po!iglQl!a.Daterni due uQva a bere. Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . fUQr1 della pQrta. una lunga. . forse .commento suo malgrado il cameri((re. nstorante . . .Mi� zia si !ava spe� so le mani. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete .Questo e un . . .B UQngiorno. . AntQnIo non Sl lava maJ. . . ogni due persone (svaka druga osoba). mormoro il commesso sorpreso.rto. . . al pomodQro. Nekoliko sati razonode je potrebno. ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. . PQco cQtte. SUl manuali.chi((�e audacemente il signore. svaka. . Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico.Ma volete .url? il cameri((re. . Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. Služe općenito Za oznaku količine.P:ddlo.trasecolo il cameri((re.M � in� o� ma: . l XXV. Neke su trgovine još otvorene. Fece per vo�tare le spaHe. qualcbe neki. . e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . con g((sto nsoluto. . . afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. .Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . -a (pl. lo scaravento . La . Il giardini((re di . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . una br((ve colazione. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria.

altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. Neke od ovih osoba poznajem. Puei venire un giorno quals'iasi. .ve con6scere i suei doveri. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. 2. qualcuna vorrrtbbe vedervi. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. si trasforma in quali si slano. qualcuno. -e ma kakav. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. (Non e�iste un plurale *qualcuni. -a netko. che».Altri . - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. altri s 'appiatta. . Qualche libro = alcuni libri. · da sam toga dostojan. svaka Nota 8. altriJugge.Il croato »neki kažu«. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. cbiunque = tko god. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. netko): . Nota 6. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. Ponekad je bolje šutjeti. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. .Qualche ha forma di singolare. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. sara brtne accelto. Nota 7.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. alcune vorrebbero vedervi. -a svatko. Ognuno df.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. J 6ssero. . 3. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. -e mu drago modi:. Nota 2. -e!) 3. alcuno» (netko . -a. Netko drugi kazat će da imate krivo. Non e una cesa che piaccia a chiunque. -e ma koji. pedantesca. ognuno. bit će dobro primljen. . -a. a ni drugi. . . Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. -a. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . qualche persona alcune persone. kakva.Qualche veIta e m�glio tacere. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. Možeš doći bilo koji dan. Svatko mora znati svoje dužnosti. . (Dante) Ni ja ne smatram. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. per es . Nota 5. .. svaki Pitaj to koga god hoćeš. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. drugi (ljudi) 4. (Ariosto) Nota 4. ma tko. -a. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . Nota 3. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. kakvo bilo koji. Nije to stvar koja se svakome sviđa. -e koji. 2. Tko god došao. . 1.Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. un argomento quaIsiasi. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . Treba uspjeti pošto-poto. ma ha generalmente significato di plurale.

Beatrice. Per lunghi anni peregrino per l' Italia. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. qualcheduno. Nota 9. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. (qualsisia). banchi((ri. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. Nešto se dogodilo. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte.mai non fu detto d' alcuna». QualsivQglia (persona o cQsa) 3. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. Nota 10. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. ormai rare le forme . guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. la pittura e altre forme d' arte. Nisam ništa razumio. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. l. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. nell' Inf((mo. 2. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. -a. L' accQrdo del predicato . finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. Nel corso di questo viaggio egli. la letteratura. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. istrui . .Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». ni�nte. . Ne želim ništa više čuti o tome. 206 . a Ništa za to. Popio je dvije čaše piva kao ništa . Ništa se nije dogodilo. Non f nif!nte.come allora si u�ava � da solo. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. commercianti. Ognuno. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. dannati alle pen e dell' Inf((mo. 2. nommale col pronome nulla si fa al maschile. un tQno nUQvo e div((rso. nel Purgatorio e nel Paradi�o. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. Non e succf!sso nulla. diedero alla sua opera.3. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. 2. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. -a (= ogni persona) Qualcuno. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». penetrando nel mist((ro della Trinita divina. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. A nQve anni conQbbe una fanciulla. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji.

-e taluno.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori.Uno (una) puo avere vari significati: l .Col sale . -a. una. essi nella loro qualita. Quando il pran?o fu finito. Dante. -a) nessuno (niuno). . uno stesso). A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola.Con che? . neki. di cattivo umore.Qual e il miglior cibo? . per es. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. -i.rispose Dante . . elefante. per es.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. 1. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. = 2. . correla. -i. di «cani». nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . -a. tutti notarono. aggettivo indefinito (un c�rto. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. aggettivo numerale indicante unita (un milione). 5 . Il Bracciolini ci racconta che. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. . per es. che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. Dante rispose: . netko 2. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . . Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . Aneddoti Danteschi 1 .rispose pronto il po�ta. 2. -a. . quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva.Ebb�ne . . . Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. Durante il pran�o.: quando uno vUQle pua tutto. un' ) Nota l. Nemam nikakve nade da ću ga naći. per lo pili. . e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . andatevene! 4. 2. . 3. . . i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. articolo indeterminativo. -e ciascuno (ciascheduno). storpiandoli. 208 209 . -a (cadauno.: si lOdano l 'un l 'altro. 2.Tu rovini l'opera mia. prese mart�lli. -o.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. i segu�nti composti di uno: aJeuno. hanno divorato tutto ! 3 . s�nza aprir bocca entro nelI' officina. ) Netko je rekao . 1 . .L' elefante. Alcuno diceva . uno (un. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. . questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. 6. nikakav. A un importuno Dante domando: . nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). -a 1. -a veruno. svaki. . Quando il sommo po�ta fu a Verona. le une e le altre. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki.Oh.Un UQvo . pronome indefinito (alcuno. dic�ndo al fabbro: . ( quaIche giomaJista affenna . . Dante udi un fabbro che lavorando cantava. si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui.rispose il po�ta. Quando pero aveva bevuto �ra. . 4. fing�ndo stupore. un certo tale).: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. Passando per via. .: uno stud�nte di lettere. svatko 2.tivo di altro. (= Qualcuno diceva . '. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. XXVI. per es. neka . e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. gridavano tutti in un mQdo.

-a si u�a come pronome solamente al plurale. non abbiamo nessun(a) . nessun 'anima viva. i. Alcuno. takav. Neke činjenice pokazuju protivno. -e tale (pl. -a. neki. non ne avete la eoipa. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. . XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. Svatko je htio postupati na svoj način. Nota 3. 21 1 . In realta. . 2. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. SuU'uscio incontrammo quel tale. Neke životinje zavole čovjeka. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. Vi sigurno niste krivi za to. . Tali cese non si possono tollerare. altro. Gli he gia scritto trQPp� lettere. 2. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. Oblici molto. 2. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . Ciascuno voleva procedere a medo suo. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. nekakav. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. s neodređ. Nemamo nikakve namjere da popustimo. . C�rti sos#mgono il contrario. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. 2. Lez. PQco ecc. Mnogi su daci savjesni. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. 2. . �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. drugi. Sono aggettivi se modificano un nome. članom: taj . 1. -e c�rto. e�rto. (v.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. (u množini) neki 1 . . questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. 2. 2. l.. ciascuno.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. gli esempi di sopra). 2. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. (s određ. ( . In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). l. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. l. altri ne. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. Nota 2. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. PQco itd. ciascun uemo. 2. l. l. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. . l. 2. -i.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. -a. . Na vratima smo �reli toga dotičnoga. drugi nisu. Neki tvrde protivno. (obično u množini) drugi 1 . Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. . Molto. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. 2. . l. . taluno. tali) 1 .Taluni J atti indicano il contrario. Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. da nam pokaže put). Takve se stvari ne mogu trpjeti. 1. ad altri).

fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva. II uno che domanda del direttore. . Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). . . III. e lo volevano arrestare.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se.f mestre. Tutto il mondo e pae�e.Nemam nikakve volje da .dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-.sigarette. Fu vi�itato minutamente II. di ogni sQrta di preparati chlmici. e giorno di vacanza. .Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. morto nel 1887) sin dai primi anni I. . o Qtiell' edificio ha trQpp. .1 827) Ugo F6scolo giganteggia. Traducete: domanda. J per tre = co1ui il quale . IV.E un trucco che puo fare chicchessza.Nisi ništa učinio. Queste ragazze sono molt. . .cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. si stabiH a Ven�zia. . e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. .Quante t�ste tante opinioni. io lo ringrazier�i. i nemici erano altrettanti. �ra s�mpre pi�na di lambicchi. se uno. Mortogli il padre . : = Avevo portato con me trQPP. o La' birra �ra trQpp. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. Le maniche della tua giacca sono trQPP.Dali ste mu previše novaca. . L ' aria di montagna e molt. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.I molti tirano i pQchi. : Chi va e chi viene. .I nQstri erano tremila.Što god on rekao. .penne.Qualunque cQsa ti accada. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. Nessuno padi. Nota 7.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta.fredd-. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. con Leopardi. io taccio. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. chi non lo sapesse. . scrivimi. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. Netko odlazi. . . Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi.poc.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. . Qualche vQlta giuQco anch' io. . appena varcato il confine ed entrati in Italia. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. .Bilo je samo nekoliko osoba.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale.carta e molt.b�ll-. . �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište. .san-o I visitatori sono stati poc. Per e�. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. . E stata una partita PQc. ) . fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. - Nota 5. stagione ha i sUQi inconveni�nti. dove. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona. di stQrte. Queste pere sono molt. XVII). . . a netko dolazi. Abbiamo consurnato molt. La sua stanza in medicina. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca.Tutti andavano da quella parte. quando.ricc"" di frutta. Sutra je blagdan. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. uno che.Quando altri · grida trQPpo.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile.PQc.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti.Nije bilo mnogo studenata. . Domani. ako netko to ne zna. di tutti i sUQi compagni. Nota 6.Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze.cont�nt-. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. .bUQn-::. - trovata nessuna traccia. - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. Lez.La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. ja mu više ne v jerujem. . Per e�. s' �ra salvato. . U svakom ću te sluča obavijestiti.� dilig�nt-. Bilo je mnogo ljudi. a diciQtto anni.

Nota 2.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). Farei qualunque cosa per lui . ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. terza. i l n u m e r o : singolare e plurale. 2. come Dante. seconda. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera. imperf�tto. participio. Un tale ha chiesto di te. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. . infinito. con esclu�ivo carattere verbale).) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). Ho poca voglia di andarci. . trapassato remQto. intransitivo e riflessivo. Non he. e combatte valorosa e te. �bbe anche molti amori. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato.) Ho pochi soldi. . condizionale. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. (Sve bih učinio . 5. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo.altre inforrnazioni. sono passati per il giardino.) 214 215 . futuro semp lice e futuro anteriore. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. attivo e passivo. Non ho trovato nessuno sbaglio. trapassato prossimo. 3. (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione .) Nota 1. s�nza aver riveduta la patria. (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. In tal modo non sara possibile farlo. . passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). passato remQto.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. XXVII . . UQmo d' indole appassionata e ard�nte. tomata a Milano. (Vedi pero la nota 4. �� . passato prossimo. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. Nota 3. 4. Molti dei miei amici. L' anno dopo. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. (Irna nas priličan broj . mo nel 1 827. donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . i l g e n e r e (glagoisko stanje). I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. C' erano poche persone.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). S iamo in parecchi. dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. congiuntivo. l a p e r s o n a : prima. e ad andare a Bologna. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte.trag�dia ( 1 796). Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . il ·t � m p o : pre��nte. . e questo fu per il F6scolo un grande dolore.

U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. ne la passiva. II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. MQDO INDICATIVO 5.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. le. -a Trapassato rem. -a lodato lodata lodati. la Lez. (I v�rbi pronominali.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. imperf�tto. noi eravamo Zodati.) XXIX. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. nevica) (v. lmpersonali. tu ti lQdi ecc. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. lmpersonali pronominali. ti. ci. Nota 5. -a lodato.-a Passato prossimo Trapassato pross. ll. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. -a o io veITa lodato. -e lodati. -a io �ro stato lodato. -a io saro stato lodato. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. ti. 2. futuro semplice dell'indicativo. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. a cui si riferisce. pre�ynte del condizionale. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato.) aU 'amico (indir. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . egli e ringiovanito). - I t�mpi semplici sono.) (v. gli dispiace = dispiace a lui). 3 . -a o Passato remQto io fui stato lodato. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. si. sono intransitivi. la riflessiva (io lQdo. XXVIll . vi (io mi p�nto.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. io sono o v�go lodato. quella dei pronominali (io mi p�nto. 2. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva.). vi. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. -a v�rbo venire (= bivati). Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto.::: rincresce a me. -a 3. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4.Nota 4. la Lez. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. egli si vergogna). Transitivi. ci. III persona: mi. -a lodato. loro (mi rincresce :. l . -a lodato lodata lodati. -a Futuro anteriore 217 . Nota 6. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. passato remQto. lntransitivi (io cammino. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. gli. io venni lodato. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. io mi lQdo).) . Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. come gUt sappiarno. Nei t�mpi semplici. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). a o Imperf�tto io sono stato lodato. i segu�nti: pre��nte. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. tu ti p�nti ecc. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato. Pronominali. -e lodati.

-e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. -a. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. Pre��nte (manea) Passato lodato. -a o che io vl(nga lodato. -a sia lodato. a. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. solo l' au1?iliare essere. One bi natpise trebalo ukloniti. Pre��nte essl(ndo lodato. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. -e siate lodati. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . -a Imperf�tto che io fossi lodato. -a. -i. -a Passato io sarl(i stato lodato. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. -a Passato che io sia stato lodato. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. -e siano lodati. Ako ne budemo pazili. -e . Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. nei tl(mpi composti. -a veniamo lodati. i -e o venir lodato. MQDO IMPERATIVO sii lodato. come abbiamo visto. -a siamo lodati. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -i. -a o io verrl(i lodato. Egli va lodato per la sua costanza. Pre��nte io sarl(i lodato. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. -i. Pre��nte essere 10dato. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. -a Trapassato che io fossi stato lodato. -e INFINITO vl(nga lodato. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. -e vengano lodati. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -a o che io venissi lodato. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. -a.

Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. . se mnogi ciljevi. . . . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . Izrekle su se mnoge besmislice.Snagom volje dostižu ječnika. . �� ESER CIZ1 � I. Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado.si. vengono accesi . ci decidemmo ad aspettarli. . Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . (= . Questa strada si inaugurera l' anno venturo.Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. . percio.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda. dove i contadini possedevano la liberta personale. . .La bussola fu inventata da Flavio GiQia. . ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). . .Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo.Il grana e stato mietuto dai contadini. �a partic�lIa.Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. . Nešto slično nije se još nikad vid jelo. In casa.Moja molba nije primljena. . Traducete in italiano.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. . vremena. in questo caso. .Il gregge vi�ne custodito dal pastore. II predicato in tal ca�o si accQrda col .-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone . non vengono riconosciuti . siamo rovinati) il . . (= . .S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). .Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. .Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. . questa costruzione si chi ama anche indefinita. piccolo vi�ne divorato dal grQsso. .II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti.Učitelj ill.Un autista prov�tto guido l' automobile. . VeITa inaugurata .I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. . .Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. la sera si accendono i lumi. (= . 221 220 . -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. ) _ Navečer se u kući upale svjetla. . mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. essi non sarebbero appassiti. ) V. _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju.e due c�i citati. . I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato).I Romani distrussero Cartagine. .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. -'. - je II. . Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu.Le leggi saranno osservate da tutti. assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata.Kiša čini polja plodnima. . . La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. Nadzornik će provjeriti račun.Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve.More okružuje Italiju s tri strane. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. . ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. . Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. (= Sono stati detti . . Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. . Il conto sara verificato dal controllore. . .I cittadini sono prot�tti dalla legge. zabava je odgođena. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. . .

222 223 . i mi�i amici mi vedranno sorrldere. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. VII. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. �vegliilDdomi. sara ricordandoti. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. kad sam se probudio. io. f errniltosi. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. si. incontrandolo. di spalline. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. mi attomiavano. Cl. d' orgoglio. SI. Nei mQdi imperativo. Per e�. vestiti in borghe�e. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. tutte formidabili. padroni delle t�rre e al fisco statale. Poiche. diventano enc1itiche (lavarsi. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. invece di premettersi alle voci del v�rbo. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. ti. pr�sso a Genova. v�rso il nQrd. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. i soldati della tirannide. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. in finito. Appena �bbe notizia del movimento. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. Riunito un piccolo e�ercito. per l'ultima vQlta. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. attiva. in direzione di Calatafimi. brillanti di pistagne. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». e li fugavano. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. assaltavano con eroico sangue freddo. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. .essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. appoggiimdosi). di galloni.: Jutros. tem�nti di vedenui ferito. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. Francesco II. Per e�. VI. . nel PQrto di Marsala. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. vestitevi.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. Stamattina. . perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. invece di combattere. IX e XV). degni rappre­ �entanti del popolo. serrandosi. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. se all ' ultimo mio respiro. Danas smo se oprali hladnom vodom. le Lez. di po�izione in po�izione. XXV III. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s..

: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. -ti. -ti. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). -vi. gli uni gli altri. neIru�o comune. -a essendoci. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . vicendevolmente. -a esserci. -si. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. si. ti. -vi. vi. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. vi. ci. lavati.si lavato.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. -vi. -si Pogledaše u lice jedan drugome. -si Passato essermi. si. Pre��nte lavarmi. vale a dire non si adoperano. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. . -si lavatici. -si 224 Passato essendomi. Pl.) Pl. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. congiuntivo e condizionale. -ti. l 'un l 'altro. lavandoci. ti. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. lavandomi. 225 . -si lavati. ci. a vic�nda ecc. (lavantici ecc. -a tu ti sei lavato. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. lavateci. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . lavato. -ti. -si Pl.) non usati ! Passato lavatomi. On se brije. -vi.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. Pre��nte Sg. Nota l. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . Le partic�lle pronominali mi. . sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. Gledali su se prijekim okom. -vi. (lavantemi ecc. -si. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. GERUNDIO Pre��nte Sg. lavatami. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. -ti. -e voi vi siete lavati. -si lavarci.

d jeca pučani starež. . le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. hai mangiato per tuo gusto. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. grom 227 226 . prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi.le due Americhe la Sicilia . dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. ma non come pensi�ro. ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. mrak svadba. Tuttavia. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. infine.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . se il nome pr�nde significato concr�to. le Ande. le Baleari).Mi son bevuto un bicchi�re di vino.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. l 'A�ia. o singolare (il Piemonte. l 'Atlantico). Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . la carcere (il f6Igore). pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. Popio sam čašu vina. o plurale (le Alpi. la Francia. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. ropotarija uživati živ jeti. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. Nota 2.

rispose Rossini .Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. . non si pi�ga.Non mi fido pili di lui.Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. . . secondo il genere.Si sono imbarcati stamane.la prigione . questo e il Suo posto. intellig�nza? . ghiottlssimo. che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. PQi si alzo.Voi vi accapigliate ogni giorno. .la fine . . arguto e pronto: .Si e rotto un braccio. quando si pada di me. 3. Domandarono un giorno a Rossini quali. .Mi accQrgo di aver �bagliato.Verlssimo.Carlo si lQda s�mpre.Una balena! 2. se puo.Frottole. la gregge il s�rpe. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire. Una vQlta Rossini. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782.L' acciaio si sp�zza.Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. il padre ti avr�bbe perdonato.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? .Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. .. .Ci asteniamo dal giuQco. erana le principali qualita di un compo�itore. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. .il gregge.Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. Scegliamoci un posto riparato.1 868) l .la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. .S ' accomodi.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi. . Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. E Rossini.esclamo.Vi diro. .E rivQlto al cantante: .Gatto e tQpo si odiano. aveva vinto una scommessa. .d' aver un po' di g�nio. Altri nomi.t' i1lustre mu�icista �ra. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: . la s ignora dice: . . Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato.CQrpo di Bacco che fracasso ! .la noce . il Duprez rispose: .Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? .la fronte .Il gatto si lecca. E Rossini ironico: . Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. . Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi. . che �ra.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera. Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili.Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. fra l' altro. . per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi. come tutti sanno. .).Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs. ad un ballo.Se impari a pensare non ti annoierai rnai.Il gatto si lecca la zampina.Opazio sam da nas više ne pozdravlja. secondo lui. per il loro fOsforo. si acquista . . III.Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. la s�rpe stado zmija 2. .Meno male! Non s i e rotto nulla. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne. Ad un tratto. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . . .» 228 229 . . . costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa.Anzitutto . . Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . per favore.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due. II. . . PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: . 4. �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. . Di lui si racc6ntano molti aneddoti.Eppure questo e il mio maggior succ�sso.

Kad sam bio u Veneciji. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Čini se da oni pretjeruju. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. 2. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. Pare che essi e�agerino . Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. Converra persuaderlo prima che parta. (v. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. S i dividono in pili categorle: 1 . Se di nov ((mb re tUQna. L jeti pada tuča češće nego zimi. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . ljetina neće biti dobra. Čini mi se da će padati snijeg. tre le persone. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. . Ako u studenom grmi. 230 3. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. l' armata non e bUQna. quali: accadere* parere* XXIX. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. accadono molte di�grazie. kišilo je gotovo svaki dan. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. si possono u�are personalmente. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva.ndina diluvia tUQna balena P. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. isplatiti se biti dovoljno trebati. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. 3). Nota 1 .L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. Mi pare che vQglia nevicare. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. ! ) quest 'acqua. al num. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). piQve ne vica gdi. e�. into mo a lui grandinavano le pallottole. Questi v((rbi sono detti impersonali. perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere.

Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . vi. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve.!. alcuno. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. ti.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. le. 232 233 . Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. trans itivi o intransitivi. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. ma e difficile creare. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. come si racconta. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. P_ e�. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. mi. in tedesco : man sagt. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. ali je teško stvarati. Quanto al croato. giorno. gli. Lako je prigovarati. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. si efatto f reddo = zahladnjelo je. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. Žao nam je što nisi mogao doći. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. Činilo im se da imaš krivo. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. ali n jegov organizam nije izdržao. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se.fa sera . oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. a nebo vedro. . es . b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. ma il suo organi�mo non resist�tte. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. ci. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. U toj je buci nemoguće raditi. Sembrava loro che tu avessi tQrto.: E radie criticare. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. Con questo rumore e imposslbile lavorare. «come uom dice» come si dice.

znač. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. ne hanno un altro terminante in -a. Il primo plurale e detto «singolativo». .Kažu da se radilo čitavu noć. ci si e vestiti e sim.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel.: acc6 liere qcn. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. il cUQio koža i cUQi le cuc. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. . ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . Noi si e fatto quello che si poteva fare. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. kožna galanterija (ufig. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. di genere femminile. il secondo «collettivo» : (pon java. . A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). . Nell' u�o toscano. plahta) (obrva. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. Nel passato si dira: ci si e pentiti. essere. ko/1ac. Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. ci si vergogna. (di un complQtto: zavjere) 235 . (noi) ci si alza.>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. vergognarsi. žica i fili le fila (del telegrafo. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. . radnici krakovi (svijećnjaka.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. accorgersi e sim. oltre al plurale normale in -i. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. ormai diffu�o. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno . dvorac mozak trepavica. .slijediti koga u stopu.

narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje.Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. nel lo strido cui padiglione �ra custodita.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. di Tol�o. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. roteando un grQsso bastone.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere.' gesta koljeno povik. · . �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica.) pokreti. innamorata di tui. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. (nekoć i kočija) ud. .PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 . :. noi partimmo. . La trama.. dopo la cattura del duca Namo.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. drvo.Appena si fece giorno. . premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. purche non grandini. . vrisak urlik. le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. pure. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. vola nella luna. far vita ritirata. krik usna un bambino in braccio vuQl II. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. . po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. il cavalio alato del mago Atlante.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . .Il . kočije jev drva za ogr (i kao sg. . una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. molto vasta e compl�ssa. La sor�lIa di Rinaldo. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. nudo. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. leggendario antenato degli Estynsi.. questo profezia che lo destina a farsi cristiano.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. (fig. . . kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. . Portare un pochino contro il p�tto. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. član zid kost. pnma che annQttl. .. sul mirabile Ippogrlfo. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I..Le anf211a dire reggerlo sul braccio. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. giunge a un villaggio. Attrav�rso varie imprese. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. bedemi (pojedinačne) kosti. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. Prima le navi si caridlvano a braccia. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. che assediano Parigi. ri�sce a fuggire. piu nobile dei cavali�ri moamettani. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto.Avere . .Cio che ci e stato raccontato sembra vero. Vigilato dal mago Atlante. Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. . .Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. koštica krik.

.il ragazzino. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari.oBna . sfida Rugg�ro come traditore. .ieeIla . 1. Ruggero toma alla fede della sua famiglia. astuzie e amori.(ie)cino . con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. combattimenti e incante�imi. la il bieehiC(re il libro -a ..uzzo . .onno . accrescitivo. la ragazzetta .lIceia.(ic)cina .ereIla .ieello . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia.elUna . Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. la ragazzina il ragazzetto.ellino .ella.uzza . peggiorativo.etta . La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme.(u)olo .il bicchierino .ino. Ricciard�llo e Fiordispina. che il po�ta.(u)ola il ragazzo. animale o cosa e piu piccola del comune. - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI.ello.lIecio. . aff�tto. la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. ma Rodotnonte. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: . . vince in du�llo Marfi�a. gli aggettivi e gli avv�rbi. travestita da cavali�re.etto . XXX. vezzeggiativo. J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi.erello .ina. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 . le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. . DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. ma pQi credendosi da lui tradita.

-a .otto . -a . On ima kućicu na selu.la casuccia la casetta .one .il fiorellino . -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.la besviQla . -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . jevojka.palliduccio.Occio .benone Ukorio ga je temeljito.il cagnolino il canino . Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.ona . Danas se os I suffissi -Qtto. Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: . Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2.il lumino il lumicino . -Qccio. -a piccoletto. '"a pigro. jeruj njegovim riječima. -a pover�no.la fogliolina . Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro. -a povero. Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo. Prošla su kolica koja je vukao magarčić.benino . Njegov je sin već poodrastao. ji Ovo je velik posao.il pesciolino .la farnigliuQla . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino. -a .scioccone.l' omone .piccolino. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. Suo figlio e gia grandic�1I0.illibrone .otta . -a b�ne male .poverino. Qggi mi s�nto veramente benone.il figliuQlo .pigrone. -a .il campic�llo . Questo vestito e molto carino. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco. Ovaje haljina vrlo dražesna. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.il fanciullone .maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona.ozza Egli ha una casetta in campagna.ozzo . -a piccolo. Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore.il vecchietto il vecchier�llo . -a .Occia . ko će ti biti na čast.

ucolo . corr�tto dell' alterazione. Per e�. sono le seguenti: .bellQccio. Nel corso del discorso. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e .6nzola .: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino. il medicastro . ma. Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. e t (. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. cOSI. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. Se dico saltare.iciatto(la) Avvert�Dza. Non tutte le parole hanno un proprio accento.poveraccio . -a il medico il ma�stro l'uQmo .il giovanQtto .cattivaccio .accia .il ragazzQtto . volare. la. il poetastro 242 . vezzeggiativa.il ragazzo il gi6vane grasso. fanciullona).ucola .biancastro On sebe smatra p jesnikom. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. canape. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). b6lte. -a . Egli si considera po�ta. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. -a grassQccio. sento che le sillabe ta.il maestrucolo .iciatto(lo) . �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola. ali je samo nadripjesnik. o pili semplicemente accento. il nome di encIitiche e procIitiche. e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi. -a . ma non e che un poetucolo.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. solo la pratica puo insegnare l' uso . · accrescitiva o peggiorativa. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo .grassQtto.accio .Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. Infatti. -a b�llo. Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2.astro . alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono. perchi.6nzolo . sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce.astra .il medic6nzolo. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. per lo pili. . . cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. ardere. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento.

. acuto ( . quel libro. p ro cl i t i c h e ora ricordate. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. gli articoli. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. benche. gli iati. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. gl ' intel­ lettuali. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . La forma lo (pl. il primo e comunemente usato come accento tonico. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei.le (piit. colto (nel senso di dotto. qualche congiunzione. di nome. . La forma il (pl. pn (lo pneumiltico. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. a cui seguono. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. gli gnomi).' ozf. Sl (affermazione: ha detto di si). ). bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. vengo). gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. spazf. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. Nel discorso esse si appoggiano. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. lo. sdrucciola. i libri. gli studi). mi piace. gli zoccoli). da cogliere). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. : entrando servimi) li. ti oda. per l' accento. li. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. lascia. gli intelletuali. e si pronome (egli si lava) . la patria. I-VI. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. 245 . ecc. tranne le poche e n c l i t i c h e e . qualche preposizione. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. lascialo. L' (pl. vi. gli pneumatici).gli Femminile la (I'>" . d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. potrebbero venir confuse con altre. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). grave ( . . alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. un po '. abbiano il loro XXXI. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. L' accento circonflesso si usa assai raramente. 244 V. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. senza il contrassegno dell' accento. i leke. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. pua) e qualche altro cia. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. z (lo zoccola. il cane. servi. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. da non confondersi con da preposizione. ne congiunzione negativa (ne . gli psicolagi). ci. i cani). Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. da non confondersi con di preposizione. partira. si. gioventit. la e ll. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. e lui. ps (lo psicologo. La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. piana. gli amici). segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. avverbi di luogo.ti. gia. citta.Lezione trentune�ima accento. a differenza di colto. gn (lo gnomo. lo. da voce verbale. ) e circonflesso ( ) .

degli. . . di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. ps. uno psicologo. . l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. dello. . una stanza .Non ci sono piu viveri. si adoperano anche come di (del.E caduta della neve. una certa quantita. persone. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. . uno zero. il nome e retto da una preposizione. si dice percio alcuni. . . consonante una 2. o pn. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. coi. le opere.Prenderemo alcune lezioni di f a. . degli. L' articolo indeterminativo non ha plurale. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. ) . una sete tale che . L' (pl. Se. Se la quantita e la misura sono fissati.delle stanze. Si u�ano tuttavia le forme col.Hanno acquistato dei viveri. . L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. ). le zattere). . esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. una sedia.degli stranieri. dei.dei quadri. collo. della. la zatte ra. • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. Se il nome comincia per vocale.Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. dell'. [ 'erba. artieolo partitivo. . .La casa. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. Al posto di uni. o certi. rancese. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . un uomo . nel discorso. Non abbiamo tempo. animali.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). accentato. pero. . Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. uni e une sono pronomi. gn. certe regole). le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera.degli uomini. si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. alcune. certe (alcuni scolari. une. esser retto da una preposizione. le une e le altre. uno pneumatico). un muro). una sp ranga). quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. un numero indeterminato di cose. Si dira dunque: Non ho amici. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. delle: un quadro .Abbiamo acquistato due metri di stoff . si preferisee oggi il costrutto semplice: . Nelle frasi gli uni e gli altri. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). le strade. la strada. . un 'unghia). una z. uno gnomo. . le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. uno straniero . . 247 di non articolata: 246 . le case. . A differenza dell' articolo determinativo. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. si deve usare la forma uno (uno scalpello. . un 'ombra. cogli e raramente pel. Ho incontrato solo un soldato. (pl. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. Con le preposizioni 3. pei. un vino tale che . Hanno comprato un aspirapolvere. con delle parole aspre »). le erbe).

. P.stomaco . E caduto . chiese il signor Veneranda.asino .Mi sono levato a lo spuntar del sole. aver sonno. . fiori. . . . . .aereo .pseudonimo . . .Odo . e chiuso». .specchio . bicicletta. .eco. . .Le automobili correvano .zerbinotto . . telefono.scenario . �<Perch. rispose il signor Veneranda. . Da le vostre parti nevica di rado. pista. proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . . - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. II. lnsomma io non ho ancora capito. imprese piu difficili. . «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. fischlano?». chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . ESERClZl I. Il portone non posso mica aprirlo con la pipa.Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. sono senza chiave». Avete della carlO. . -:. Porta il cappello . torre. .zucchero . brace.psicologo .Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. . affacciato. II signor Veneranda. . .C 'erano soldati.Si e recato a il palazzo de le poste. grido il signor Veneranda. «se parliamo piano non ci si capisce» .e tutti quelli che abitano in questa casa. da scrivere? Si. . fontana. . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire».Parlo . Rizzoli. tappeto. . . «E il portone e chiuso?». «Sl.studio . abeti.Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave». . I soldati stanno . . No. padella . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave». perche dovrei fischiare?». . .eta . sempre gridando.Ero disteso . . . f piacere.Non . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa.scoglio . che cominciava a non «Per aprire il portone».Vincere se stesso e una . «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . . prender ar fiato. madre . «Per fare cosa?». ChIes e II Signor . ginepri e palme. .orgoglio . «lo? lo no . . chiese il signore affacciato al primo piano. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». occhi. . . sl ! ».orco . rispose il signore affacciato. .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. .. . . contadini e studenti.Cascare .elefante . .Ogni figlio e bello . . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. grido il signor Veneranda. . . . . «lo sono senza chiave». operai. . .osteria . Lei fischia?» piano. . . . . Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. lei?». No. disse il signor Veneranda. acqua . «Ma non abita qui. rispose il signore affacciato. . . " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada». le pare?».suocero .Bistecca . ne abbiamo.ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. 249 248 .Il merlo era volato su ii tetto. Cosa dovrei entrare per fare?». . . . .Ti accontenteremo in i limiti del possibile.ospite .psichiatra . .inquilino . Milano. non vuole che apra il portone. «io credevo che capire. .C' e un guasto . . . si usa la particella ne. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. letto . . trincee. . provar compassione. .Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini. .ansia . grido di nuovo il signore. chiese il signore affacciato. urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano.incasso -'.Perseverate in lo studio.asina . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. . Da il mattino si vede il buon giorno.La bandiera sventola .» l Da: Carlo Manzoni. . Hai dei buoni amici? Sl. graticola. . occhi . . .estate . - III.zeta . .ln i negozi vi era molta folla.scialle .La biscia si nasconde . aroma . .Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. . . «l' ha detto quello del mi interessa.II fulmine si abbatte su le alte cime. - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». «lo no». ne ho. .estetica . .incendio . sentirfreddo. . non ne abbiamo. .elemosina .Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. . guardo le finestre aver tempo. tempo e .Tutto s' accomoda . . . . non ne ho.armaiuolo . Veneranda. . . buon volere. . in il quale ci date notizie di la vostra salute. «Va bene». se vuole puo anche fischiare. «Ma let non deve entrare?» «lo no. -ln la stalla sono pecore e buoi. «lo non voglio aprire il portone».orso simbolo . erba. es .estremita . orecchie. «Sl. Nota. grido il signor Veneranda. grido il signora Veneranda. «Se sono senza chiave. grido il signore affacciato. . POl «Ma lei cosa vuole?». dIsse tl SIgnor Veneranda.La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. volonta.

a tagliarmi i cape1li. ! I ! . . E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale.Il projessoreJa lezione il martedi e il. brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. «Per me . a grattarmi ilginocchio ! . . «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». me ne trovero un altro» .Prendi la matita rossa. «faccio tutto quello che vuole lei.o dava�tl al no�e. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. disse il signor Veneranda. - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. * «Apra la bocca». «Volontieri». . Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. se crede» .Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. disse il signor Veneranda. . . . ». L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . dico. a togliermi la giacca. caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . «e deva chiudere gli occhi o no?». o determinarsi da se stessi. XXXII. chiese il signor Veneranda. questa circostanza). . . Le hanno rubato la borsa. immediatamente.Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( .E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). gia nominata o conosciuta. !J.Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). chiudo gli occhi. balbetto. niente. . . disse il dentista. 2. disse il signor Veneranda. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. . che razza di dentista ! Niente. Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. . Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. .i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). «per chi mi ha preso. guardi». Glz e mancato zi jiato. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico.Ha la mefr!O ria buona.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. «Porco mondo !». «Va bene. . . In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. Non le pare?». . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). se ne vada». e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). . L' alzo subito. .Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . «Non capisco».Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato.Il direttore e partito stamattina. «per me e indifferente» . «A me basta che lei apra la bocca». . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. = = = - I 250 I I I ! 25 1 . «Ha visto?». svizzero). . -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. disse il dentista al signor Veneranda. Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. ma cosa vuole di pili? Accidenti. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. E se vuole li chiudo. «E quale deva chiudere?». in un senso determinato. ogni chilo). In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . lei? Per un cretino? Se ne vada. mortificato. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. .Gb hanno rimesso a nuovo la casa. = = = = = . L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. rispose il signor Veneranda. Il signor Veneranda si alzo.» Il signor Veneranda alzo una gamba. . . «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. 4. «Come vuole». .Ci ha rimess? la vista. Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. 3. «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. disse il dentista. «ne chiuda pure uno. .

cugina. il vostro f atellino. l' articolo va . i11ecito.per lo meglio . il tuD buon padre. nuora. il poi. L 'opera io (per «gLi operai» ). La virtit. ignobile.per lo passato . Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino.Nel caso dei nomi invariabili. nipote. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo.un zaino . va. -:. le crisi. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. distinguere il plurale dal singolare: l l . e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . . ignoto.mia elica . 19norante.La sua macchina e velo ce e silenziosa. la specie. un di dietro. Pero: egli sapeva tutto. l 'argento. ju un fuggi il generale. l' articolo puo anche non essere . sua Eceellenza il ministro. .per lo meno . suo" no�tro. il poeta «l �Oetl l � � enere»?. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). per ragioni di stile.lo amese .per lo pili . . nonna. L 'ainbizione. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. il giusto. zia. 7. . tutta la mattina. ignominoso. il godere.un' ordine . l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. illeggiadrire. la crisi. . cognata. .Contavano le settimane e i giorni.un' attimo . La Luna. L 'universo. .- Esercizio sul vocabolario Idoneo. vostr�. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco. il deh. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo.Prenderemo iL tram.degl' elefanti . igienico.Apri senza rumore . Altezza. b) i nomi astratti: . il terzo. 253 . ignorantaggine.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio.L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. La giustizia. cognato. figlia. figlio. Le porte e le finestre. �a se i sostantivi variano di genere e di numero. il vecchio non sono ridicoli.dei zimbelli . (Cfr.un artista (masch�). la nostra mamma.Iascuno di loro. La pieta. il grano.un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. Usato come sostantivo. 6. L 'invidia tl malato. le nostre sore lIe. ignorante. iL giovane (per «i giovani»). genero.nella immensita - la elettricita . . il davanti. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. il mio bab bo.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. II. i vostri nonni. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. il cinque.Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione. ecco r I pronomi possessivi fernminili sua.con r iodio . 10. il caso delle � � . un mah.col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . .dell' enormita (plur. l attnbuto: La grande esperienza e . . Tuttavia in questo caso. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. il prima.l' edifici .uno xilofono . gli sport. bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. tuo. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. ignoranza. . sorella. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. suocera. tutti questi argomenti. Per es. . . Santita. questo non . idropico. �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . suocero. il vino.Siate i benvenuti. madre. il nostro.S potro venire con mia moglie. colla spada . . � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). igiene.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . siamo al corrente del come stanno le cose. il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . . nonno. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente.su lo sfondo . tutto un mese. ignominia.Non ha passato i trent'anni di vita. . ignorare. un artista (femm. E a �dato afarsl La �arba . La mUSlca. 5. la loro zia. ) .l i e pianure della Toscana sono deliziose.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a .il zucchero . ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina.un errore . ecco � numero : L .uno pseudonimo .I Loro libri sono li sullo scaff ale. .i gnocchi . I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. lo sport. -Abbiamofatto iL bag no. tutta una settimana.i dei . tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte.mpagna�o. Signoria. Eccellenza. idropisia. dl regola p emesso a c. o sono al plurale. La terra. fratello. zio. L ' oggi. ilarim. . c i no iL soLe. sua Altezza il principe. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. ilare. particolarmente se sono fra loro in opposizione. lo:�. il J L 'arte. il rame. : un'esempio . anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. d) l noml dl matena: L'oro. il mio. illegale. 8. npetuto : e c?lline. Eminehza: Sua Maestra il re.) . sapere.

. Tutte le case della citta. . . . e una buona compagna. uffici sono riferiti per intero. . . Non conosco bene Bosnia. . ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. brutta cosa essere . TN (Trento). fiorentina! . ln Piemonte. il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. un . Lavoro dalle otto alle quattro.L' aria dei monti e pili . E r una in punto. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. . . . e ti prendo in . vettura. . . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano).ll. . Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. . . .Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . Sono le tre precise. Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). . Le citta del Portogallo . Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando.0 � � III. e . inaffittacamere ecc. Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. associazioni. e non aver sempre la bocca piena di .Gli Italiani . si fa sempre pili rapido o sintetico. Non vi fidate di quel che dice Quintilio. questa sera! Bene. . esente dalle tasse.Carlo non conosce l' educazione. Ho giocato a tennis fino alle undici. . .' Incis.Tengo la tua prornessa. comitati. . . parola. . di fiori. nel Friuli-Venezia Giulia. vuol dire redimerlo e salvarlo.Lo zio non mi vorra contentare. come sono . . ricorri sempre a mezzi . . lo spagnolo. . .Il contrario di nobile e . . . Duro. che non sono permesse. LaFirenze dei Medici. Addlnttura. . che . Mio padre ha il diabete. Lui non ha il senso dell' umorismo. .Che noioso! egli . . .Come e bella la . Si ricorre di solito alle sigJe. . . e lieto. . . . aziende. bene: l' . per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti.Ti do la mia .Quest' ordine e contrario alla legge. sempre in punta di forchetta. . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. Il dieci per cento della popolazione. . TS (Trieste). . parolaio. . Il signor Bianchi e il professor Bruneri. .Fidatevi di Giulio che e uomo di .Bisogna cercar di ammaestrare gli . bi�ogna u�are le . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. Cosi anche il linguaggio. INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. r italiano.Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. che le cose andarono cosi. . - Esercizio sul vocabolario Parlare. . oh. specialmente quello degli affari e del commercio. . . . Il calcio e il mio sport preferito. .Nessuno faccia cose . . . . Tutti i bambini di queHa scuola.Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . SELT (SOCIeta Elettrica). . . . bi�ogna contentarsi di . . pili appropriate. .Oh. ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. di quella della citta. La Juventus ha vinto lo scudetto . ? Non si puo saper tutto.Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . inanonimi. . parlata. esentasse. . . Ho venti anni. gli Spagnoli . . . . FIAT 254 . Mio zio e tornato dal Brasile. . . . ! Per raggiungere un fine. bi�ogna seguire le norme dell' .Parla pili semplice. ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). . ecco Da: A. .Il balcone era tutto . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. . (Fabbrica Italiana Automobili Torino).. se tu non ci metti una buona . . 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. . . moIte cose. Sono socia del eoni. . . Grammatica italiana � . L' unione fa la forza. Ieri ho avuto la febbre. I miei libri sono suHo scaffale. che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. . . paro Ione. ! Sollevare il popolo daH' . . . .Vennero a . gli spostamenti.

Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. c) m o d o : a piacere. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. sono giudicati lavoratori seri. autore del Giorno. Ingresso. aggettivi. . frate Francesco. essi sono persone per bene. in maggio. una stoff a strisee. fra Girolamo. Canto secondo. muor dif ame. d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. Anche qui. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni.Il cane e il gatto sono animali domestici. sala da pranzo. loro amica d 'inJanzia. ma soltanto questo. . alcuni indefiniti (qualcuno. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. dottore in letiere. d 'ingegno. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. per due anni gli ha f atto da padre. Rifiutano l' articolo le parole (norni. . 5. in bicicletta. Nel plurale. lo ha preso per marito. 6. in fretta. (o fra): la biblioteca di don Antonio. di buona voglia. *il quello. a mezzanotte. a letto. ecco - - 256 257 . essere di cattivo umore. Redazione. in citta. donna. raceontare in poche parole.Compendio di storia moderna. . c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. Sant 'Ilario. . San Giovanni. . il cap. 2. di giudizio. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. per forza. poltrona in pelle (o di pelle). a tavola.Carlo sara tuo compagno di viaggio. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. Bibliografia.). alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. Antonio Merola. me. quello. acqua a catinelle. parlare per telef ono. in campagna. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. e cosi: di questo. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. - 4.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. .Cielo a pecorelle. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a .) e a1cuni relativi (che. te. nutrirsi di pane e acqua.Buon vinofa buon sangue. . ferire di coltello. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. Questura.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. . arte procura. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. di trollo. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. quello. tu.La pigrizia e madre dei. noi ecc. lavoro f atto a macchina. Bari e una bella citta). Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. una catena d 'oro. di cui ecc. in macchina. di giorno. donna Felice. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. . b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. Ju elello deputato. talvolta. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. una lampada in f erro battuto. di quella e non *del questo. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. di notte. con gioia. codesto ). ognuno. Ju proclamato campionissimo. vizi. b) l u o g o : in casa. si e u comportato da vero galantuomo.Chi si pasce di speranza. . amico mio!. 7. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. di domenica. sono andati da Luisa.Pref azione. chiunque ecc. verremo alle JJ). mulino a vento.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. ma caro dottore. persona di vasta cultura. Uscita. 3. Lo hanno proclamato capitano. !rate.XXXIII. in macchina. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). Novella quinta. a piedi. in agosto.

il Garda. . . abbarbagliare. In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. . i boschi. . Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. e facile sbagliarsi e prendere un . la Corsica. su un divano. purche non sia eccessivo. la Spagna. mi . di paesi e stati (l 'Italia. parole. amorevolezza. . prezzo. . . il Cairo. dovettero .Le edere si erano . la Duse. abbiamo scritto a Carlo. . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. il Sahara). . Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi).Spinti dalla fame.Quella grande luce per un momento ci .I ladri. Puccini. . leggere (verbo). «un uomo del valore di». i lupi . Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. la 258 Alle volte.Che cosa vi e di piil bello dell' . . . Capri e celebre per le sue bellezze naturali.E vicino il tramonto. .t Alle volte. compito (lavoro assegnato). dietro recarsi in Sardegna.E una bella cosa l' proprio. e qualche altro. Argo era il cane di Ulisse. si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. . . maledico (maldicente). l 'Islanda. Toscana. Diana. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . . vivere in Italia. III. hanno parlato di Elvira. ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. i Borgia. l' articolo: Gino parte stasera. gli S orza. la Corea). I'India. . il sole si . l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. Garibaldi. '' . . . Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. il Portogallo. abbasso.Amore. scienziati. come sono lasciati in . la Me cca. . la preda. nel linguaggio familiare. . ancora (anche).Lascialo dire. di Dante per Beatrice. maledlco (indicativo del verbo maledire). i Romani dedicarono un tempio a Cerere.Il figlio . anzi . . i re di Spagna. scrivero alla Matilde. Cleopatra. . nella Roma del settecenta. la Napoli degli Angioini. Ma si dira: la dotta Bologna. la Puglia. . . . L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a».L' uomo corraggioso non si . egli vive da un anno a F'lrenze.E rimasto famoso l' . sorpresi. . Bologna e un importante centro universitario. . la mitica Zante.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano.): Verdi. la Spezia. . . . . Coi nomi di isole. . e quasi ci acceco. . nella Puglia. Urania. . fra due nobili cuori? . .Volevo andare a Parigi. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. I 'Antartide). J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. . leggere (plurale femminile di leggero). . abbassare. abbandonare. in Toscana. l 'Iseo. . Volumnia. la voce.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . Marconi. abbassamento. l 'Avana.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. . . l' idea e non vi andro piil. [ . bagnarsi in Amo. . ecco ecc> (Pero: nel Veneto. regioni. . . amorevole.La gente inferocita gridava: . compito (participio del verbo compire). Stanco com'ero. D 'Annunzio o il D 'Annunzio. . . . o il Carducci.Oh. abbarbicarsi. tornare dal Brasile. viaggiare per l 'Austria. ecc. . l 'Aia. . pesce d' Amo. . abbaglio. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . abbagliare. . amichevole. seguito (participio del verbo seguire) . per regola generale. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1.Colto in fallo.Australia. . basso. I: . . amicizia. ).Non fare rumore. questi campi. il Monjerrato.aneora (strumento marinaresco). pensero io ad . . ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . . il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). . . . . Leopardi o il Leopardi. gli occhi. a poco a poco. alle pietre di quel vecchio muro. non reca nessun dolore al padre e alla madre. amica. . . la Sardegna. l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). tr9PPO al dolore. seguito (continuazione). Abbacinare. 259 . un Creso. . abbandono. amoroso. ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. di continenti (l 'Asia. Mazzini. con un ferro rovente i prigionieri. . Lucrezia. e un MezzoJ anti. una Palermo di altri tempi. .Ti ringrazio delle . il suo orgoglio. la bella Firenze. trova un tesoro. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. . Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. . il ragazzo .Certe merci si vendono a . Anna e Giuseppina J arrivano domani. il mese prossimo visiteremo Parigi. I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. la De­ ledda. ma ho . . andare in Australia. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. II. . uomini politici. passare attraverso la Mongolia.

. 26 1 260 . tomato. «Allora le ciliege non le vende». . «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. . I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. «Ma sa cosa rispondere. l «Lei ha tutti i libri?». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. lei non». «ma adesso le ciliege non ci sono. . «Dopo comprato e mio». ma col freddo che fa. «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». . chiese il signor Veneranda. «Niente affatto». . «naturalmente vendera della frutta. disse il signor Veneranda.Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. non e un libro.Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . . il babbo non era . . . balbetto il libraio confuso e stupito. . «lei ha «lo non . compatimento.Ah. «Ma io non ho sigari. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». disse il signor Veneranda. . «Lei si sbaglia di grosso. io ti . . «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. «Non le vendo». «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. sara suo». Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. Il sigaro. che lei e un bel tipo? Insomma. . chiese il signor Veneranda. . . ». «Lei non. urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza.Ti pare facile o difficile il . «Appunto. I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . protesto il 1ibraio. disse il signor Veneranda. io cosa posso farci? » . . Veneranda. balbetto il libraio. «Perche non e la stagione». E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. «Lei». disse il signor Veneranda. . disse il fruttivendolo. «Anche il sigaro?».!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». male di tutti. . II signor Veneranda. o mi LETTURE l I I Il sigaro». malvagio figlio. e dunque un . cosa fa? legge?». mio frateIlo mi ha . ho libri». me le darebbe?». «Non si sbaglia affatto». . « E infatti i o non l e vendo». poi chiamo il libraio. ma come le dicevo. disse il signor Veneranda. Allora se non e la stagione. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. ». n o n s i fumano». «Ma che libro e?» . non . brontolo il fruttivendolo. questa non e la stagione delle ciliege». disse il libraio. «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. «Non le ho». «Tutti » . disse il fruttivendolo. «Lei non. «Si che le vendo. . Rizzoli. Ma guarda che tipo ! » . Milano. «Gia. conf!lso. Da: Carlo Manzoni. «Per fumare?». disse il signor Veneranda. quando ha voglia di fumare. . disse il signor Veneranda. «Se io volessi delle ciliege. paiono . . disse il fruttivendolo. . balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. «10 .Queste vesti sono belle.Dovunque sono andato. .Chi di voi sa ' " e scrivere? . disse il 1ibraio. chiese il signor Veneranda. «il sigaro? Di chi e?». «prima non so. lo non ho m. «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. assegnato dal professore? . si trattenne a guardare i libri negli scaffali. Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». balbetto il fruttivendolo. chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». «E io che cosa posso farci?». . «io ho detto un sigaro e non un libro». Non e fumi pure. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere.Fino a ieri sera. disse il signor Veneranda. questa». «io vendo proprio la frutta». . disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. le ci1iege le vende o non le vende?». «chi e che le puo vendere?». «Gliele darei ». .Al. confuso. replico il signor Veneranda. sbaglio?». lei non». . se non le dispiace. « l libri si leggono. Le pare o non le pare? » . chiese il libraio perplesso.

in. Verso sera. tempo Deve amvare fra oggi e domani. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. lez. alla. dalle. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. : del. fuorche. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. Kako bi bolje živjeli. . Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. p. fra loro. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. es.: tra di noi. verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . Uzduž ceste nalazio se niz baraka. la Gramatica italiana descrittiva d i M. specialmente quando regge un pronorne personale. . Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. es. Verso le dieci. fra di loro (ma anche: tra noi. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. nonostante. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. es. rv e X).jrajratelli. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. : Noi donni amo d i notte. Žrtvovao se za nas. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno.. es . su. Le due forme. Najbolji od sviju bio je on. Regula e 1. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. Mi spavamo noću. portatori di funzioni logico-sintattiche (V.: verso di noi. rispettivamente fra noi. eccetto. P. tra loro). Predvečer. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. 263 .Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie. Non si dira. Mora stići danas ili sutra. Jernej . On živi na selu. negli. tra traduttori. 2. ecco (v. salvo. P. Si e sacrificato per noi. verso di lui. reciprocita. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. lungo. es . si uniscono talora alla preposizione di. fra. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. quando reggono un pronorne personale.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. tra fratelli. P. mediante. Berna 19752) 262 Oko deset sati. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. Nota 2. «in campagna» una relazione di luogo. Egli vive in campagna. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. durante. «con lui» una relazione di compagnia. da. Varie specie di preposizioni. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). loro significati e usi Razne vrste prijedloga. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. ecc. Come vivrebbero meglio. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. Verso lui e stato sempre indulgente. ma Nota 1 ' . P. E partito con lui. a. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. lungo indica: ..usano quasi indifferenternente. Otputovao je s njime. verso. con. tranne.Tra e fra si. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso.

Per es. " Non si deve usare. presto se n 'andarono (o se ne andarono). Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. un 'altra volta). e cosi pure con le preposizioni articolate dello.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». la mia buon'amica. 1.-a. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. l' albero. tranne e q. buon uomo. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. lo inverno. anzi in origine era un avverbio (lat. essi s 'illudono (o si illudono). ne. lo. allo. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. sant'Agostino. (il cibo) l 'annuso. ecco (dell 'avvenire. la erba l' erba. l 'aquila. c 'erano. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. I I I 265 . grand'oc­ casione. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. salvo. la prima di queste vocali. . L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. d'ora innanzi. jetru koji je puhao. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. �i. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. tra e " zono ra. ffittare. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. una bell 'occasione. sull 'acqua). la. Osservazione. sursum). Si potra. __ a) con bello. e malato da ieri. per. e questo a sua volta dal verbo trarre). Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. ma invece: lo albero. - Nota 3. vi.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. della. all 'alba nell 'inverno. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. assai spesso. quell 'azione. jice. da. durante. je Uspio je pomoću svo upornosti.-a. gocce d'inchiostro. la. gli Italiani. l' inverno.-a al singolare. invece. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. sopra. sotto). salvo.n imperativo (deri vato da un antico traine. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. non gl'importa). gl' Italian i. 2. i): c 'e. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. grand'uomo. durante e mediante participi presenti. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). santo. Ad esempio. quest'anno. c 'invitarono. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). saldate dal legame grammaticale e logico. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. nello. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. la carta d 'Europa. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. ecc. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali.-a. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. tranne. ti. quello. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. nella. con. d'allora in poi. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. in. a. ci invitarono e sim. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. eccetto. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. gli ingegni). d' altra parte. cioe si sopprime. si elide. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. es. golfo Sant'EuJemia. le esagerazioni. (la tavola) l 'alzo. grande e anche questo. ad esempio. alla.

govorio je u sebi. se l' ospite era una persona di spirito. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. non come quella i sopra. . Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. Eccoci al posto. breve . . . curi all' imboccatura della forra di Balenaia. violazione. L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. Domanda quello che vuoi . . il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Per esempio. Mislim. P. Rivoiti all' ospite nuovo. In tempo del desinare. Ci siamo incontrati per . mena dieci volte. richiesta. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto. . dei abitassero sull' Olimpo. da ima oko (circa) šezdeset godina.. straordinari casi di Pinocchio. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. spiacevole. era arrivato il quale. 16-18): Linea. /. . . Tra le due case c' era un cortile. . lo invitavamo.Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. Poteva far tutto. . Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. riavere. LEITURA IL III. Oko podne stigli smo u Napulj. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. presiedere. Europa. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. . veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. . Lungo il fiume si vedevano alcune barche. Uza sve to sam uvjeren. . da ste ostali preko zime kod nas u gradu. superfluo. L' operazione era presto fatt�. piuma. violoncello. . Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. L' aereo e partito verso nord. domanda che ore sono . I I 266 ammaliziato. atti e parole di profonda meraviglia. triangolo. come vuoi . da on ima pravo. baule. pioggia. il viaggio e stato felice. viadotto.chiedeva l' ospite. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. Eccetto qualche piccolo contrattempo. guida. . Una risata di cuore. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. con voce chiara.he a l �� pla�esse. fiume. . Fra cane e gatto non c'e buon accordo. accIghato e a coda torta. eroe. se l' ospite era una persona . . burbero. Ci arrivammo verso sera. Spesso avviene che uno parli fra il sonno. che la cosa piu importante per . che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. fuorche questo . ma solenne come d' oltre tomba: . . meraviglie che �e oso e impaziente.provoca� lUI. naufragio. . . fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. Tutto era perduto salvo l' onore. resa scaltro 2 complice 267 . gnorri. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. pienezza. »Nisam mu smio to reći«. e meglio conosciuto . La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere.. sapere che un manutengolo1. della second� � categoria. antichi imaginavano che . uomo e di fare il proprio dovera. . inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. si dice che fa . olio.· ESERCIZI I. geografia. . parlando el piu e del meno.Carlo Lorenzini. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. Predvečer je počeo padati snijeg. poeta. . che ancora delizia i fanciu1li . pp. a . fioritura. .Un motto lungo o breve? Lungo. Bilo bi bolje. gratuito. Te l' abbiamo gia detto. B ili su prisutni svi osim njega.Mancano dieci minuti alle sei.Che cosa posso domandare? . pioniere. savio. . grazioso. . reale. .rispondevamo nm. dopo sentite le. generalmente. squisito. . E allora impermalimenti e rancore silenzioso .Ricordate sempre. paura. Paolo. Ho · veduto qualch� OSPlt�. pseudonimo di CoIl odi. . oleandro.

. e non lo puoi vedere. invece di usare una sola preposizione. dov' e? E pure qui dentro. den tro alla camera. dentro. Credo che dev' essere sopra.: Dov'e la mamma? Dentro. un aggettivo. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. entro I libri erana dentro la cassa. sopra bei tappeti. Mislim da mora biti gore. ) Quando. Porta i capelli sciolti dietro. Dol je bila velika galama. Krenite onim putem.«Si va avanti alla meglio». : contro il muro. (P. dopo di lui.Postavi stolac pred stol. Sklonio se podjedno drvo. Ustajem prije zore.Ide (gura se) nekako.: Dentro la casa. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. Straga je. . o con un verbo o un altro avverbio. sotto Si mise al riparo sotto un albero.) In molti casi pero. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . Prendete la strada che viene dopo. Ridere sotto i baffi. Postavio je sv jetiljku na stol. Il mio orologio va avanti di 5 minuti."l l l xxxv . Camminavano uno dietro l' altro. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze.I l . koji slijedi. . Zlobno se smijati. Aspettateci qui dentro. Vratit će se poslije praznika. Moj sat ide pet minuta naprijed. Nosi kosu raspuštenu straga. Pobuniše se protiv okupatora. es . Mi levo avanti l' alba. ne možeš ga vid jeti. sia come preposizioni. E il bimbo? Dorme sopra. Secondo m e h a torto lui. «Come sta?» . (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. invece. es. contro Si rivoitarono contro gli occupatori.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Hodali sujedan iza drugoga. . stanno con un nome. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. es. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. Nella votazione segreta gli voto contro. avanti sera. Ići protiv struje. dietro Dietro la casa c' e un giardino. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. nella seconda esempi di uso avverbiale. Iza kuće nalazi se vrt. E il babbo. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. fungono da p re p o s i z i o n i . .. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . se ne usano due: fra di se. Un minuto dopo arrivarono gli altri. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. Dopo quel bosco segue un prato. . Iza one šume dolazi livada. senza il cappello. Čekajte nas ovd unutra. sopra di noi. Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. Prema dobivenim uputama . I avanti . . Svi su protiv n jega. ecc. Sotto c' era un grande baccano. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). E dietro. Po mome mišljenju krivje on. (Doslovno: Smijati se ispod brka. Kako ste ? . Govorio je o posljednjim pronalascima. secondo lui. Tutti gli son contro. senza pensa re). (P. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. Andar contro corrente.

Hodao je po rubu. koji je držao .Scriverai a tuo fratello? . ossia le allieve) a copiare. Imao ga je uvijek uza se. contro. Nije više mogao ići dalje. presso opp. ESERCIZJI I.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). Lo aveva sempre intorno.lo preferisco i monti e lui il mare. Tu sei contento. sapete nulla.Egli aiuta i suoi genitori.circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a.Lei non sa legger bene. . EL. io ti aiuto. Abita qui presso. . .Essi hanno veduto (i fratelli). ma loro sono bene informati . senza.lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? .Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v. . ma non io. dopo di lei.Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . Puzao je tik uza zid.Noi non ritrovererno (te) in casa.Tu non vedi (Iui) da tempo.Voi spronate (loro. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei). Bio je ostao gotovo bez novca. Oko četrdeset godina.Ascolterai il babbo? .1 I . XIV. je oltre Kod željeznog mosta. dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. . 27 1 . Saslušaoje optužnicu. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. sotto. (Bio je uvijek oko n jega). lez. ossia gli amici). cari signori.Inviterai (Iui)? . Voi rivedrete (Iui) molto presto. (loro.. opp. opp. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. presso e senza. avanti di lui. avanti. tempo. . Čekali smo više od dvije godine. . senza di quelli.In quest' affare esse non c' entrano. . .Loro.Essi videro (se) nello specchio.Risponderai alle signore ? . . . XV. sotto di loro.Voi avete invitato (noi).Essa mura. . ecco 270 . . sopra di questi. . Strisciava rasente il muro. Oko grada dižu se debele zidine. allo studio . Le preposizioni sopra.Esso dorme nel canile. Circa il discorso da lui tenuto .Devi comprendere (lei). Voi ringrazierete (noi). Camminava rasente ( suIrorlo). rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. . dentro. non ne hanno colpa. . Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona..io aiuto (te).Hai veduto il vincitore? . opp. . . tre biglietti. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. - I III.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). . a da nije rekao ni riječi.Ella e partita stamattina. . = II. rasente . Non pote andare piu oltre. dietro di voi. dentro di me. . Stanuje ovd blizu. . senza Era rimasto quasi senza quattrini. bez mlijeka. (Indica luogo. .Scrivi pili spesso (a noi). Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne. . Ascolto raceusa senza dir nulla. ma io sl.Tu sorprendi (loro. dopo.Noi Essi giudicano (me) sincero.Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. Što se tiče govora. misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. dietro. Abbiamo aspettato oltre due anni. _ Quarant' anni circa. .Voglio scrivere (a lui). Prende il caffe col latte? No.Voi non .

disse il signor Veneranda. chiese il signor Veneranda. io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. brontolo il signor Veneranda. Lei mette le sigarette nel brodo?». «Ma io non ho carote». non sarebe pili sconosciuto. «lei faccia quello che crede. Ora sono lontano. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». stupito. Ci pensero su. «lo . «Per me. «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. «Ho detto». E una stranezza e nient' altro». . «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». «Scusi». «Le sigarette». «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». «io le sigarette non le metto nel brodo. ripete il signor Veneranda. E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». tanto a me non importa proprio niente». ». ma per me c'entra». «e la prima volta che la incontro. chiese il tizio. A destra e a sini stra. . «Che c' entra piazza Castello?». «Cosa. avra lei la sua ragione». grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. «E nemrneno io! ». «lo non soffio il fumo nel brodo». «e mi lasci andare per i fatti miei». «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. balbetto il tizio. balbetto il tabaccaio. «ho solo sigarette. Anche sua zia e sconosciuta» . «lo non . «e la prima volta che la incontro» . «Come. come mi permetto?». replico il signor Veneranda. disse il signor Veneranda al tabaccaio. le spiace se io vado in piazza Castello?». io». e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. 272 273 . « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». lei non . «Non e' entra per lei. . disse il signor Veneranda. forse?». «Senta». come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. . . «Vada al diavolo che a me non importa niente». lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». se le avessi padato. ripete tranquillamente il signor Veneranda. * * * «Come si permette?». disse il signor V eneranda. le fumo». «Perche?» «Non lo so. balbetto il tizio mezzo spaventato. . disse il signor Veneranda. «se mi da un pacchetto di carote». balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. disse il signor Veneranda. Vieni su? No. «Come. resto sotto. «Conosco forse sua zia. . «E dopo soffia il fumo nel brodo?». «lei e sconosciuto?». La prol'osta non ci soddisfa. Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. «Le sigarette nel brodo? io no . e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. grido il tizio perdendo la pazieqza. Dentro si rodeva. «Cosa?». E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. chiese il tabaccaio ancor piil stupito. Se l' aves si visto qualche altra volta. domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. brontolo il signor Veneranda. «In piazza Castello». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. Voteremo contro. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. «dal momento ehe ci vado. Essi abitavano sopra. «mi da un pacchetto di carote?». Quindi anche sua zia e sconosciuta» . «Anch' io» disse il signor Veneranda. replico il tizio alzando la voce. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. . Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. «Lei non . . Egli voleva star vicino. «ho fatto male. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. ». Perche. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . come?». .

assolsi. P. dovesti. vidi. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . (Vedi gli esempi di sopra. - 2. 383-39 1 ) . prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». stare. dove o dovette. eioe sulIa radice. dicendo. Con la r a d i c e .(verbi sigmatiei) '\p. credere. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. Verbi col passato remoto in -s. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). Quanto alle desinenze. tacqui. ma alla seconda coniugazione. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. lessi. chiesi.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. es. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. fin-). parl­ iamo. ecc. e.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. partire e fin ire ). Le altre tre persone. parti-. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. Verbi regolari e irregolari. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. conobbi. riallacciandosi alla forma latina dicere.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. si formano il pre­ sente indicativo. accesi. parI-i. jacendo). Il verbojare. es. non gia alla terza. ruppi. ecc.(verbi asigmatiei) (p. dare. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo.: misi-rimisi. vede-. fini-). i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. pari-a. messo-rimesso: 3. II. caddi. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 .) e si chiamano deboli.) Verbi col passato remoto senza -s. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. j acessi. part-. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. .ved-. accorsi.: dovei o dovetti. . Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. es. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. appartiene. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . dicessi. es. . Le persone second a singolare. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. In modo analogo il verbo dire. ecc. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp.

pass. završiti. (avere) podudarati se. zahtijevati. disperdere tr.Pass. tr.Pass. pitati. rem. (o concedei o concedetti). rem. zatvarati socchiudere tr. rem. provaliti. intrisi. nagristi. zapri ječiti elidere tr.Pass. (avere) ciljati. razdati. elidesti. rem. onemogućiti. odvratiti koga od čega. decisi. prožeti.Part. accIiIdere tr. invadere tr. ecco . rem.Pass. pass. ti assidesti. conquisi. nastati. � Pass. pass. . gorjeti. conquidesti. ecco . poplaviti.Pass.Part. aUi:tdere intr.Part. persuaso. izjedati. prasnuti. chiesi. diviso. arsi.. upropastiti. assiso. pass. uništiti. deludere tr. rem. . (nanovo) tražiti. rldere intro (avere) smijati se.Part. evaso . accludesti.Part. rem. ecco . rem.Part. slijediti. conquidere ( vIncere) tr. tr. . ecco . lesi. izuzeti incli:tdere tr. eksplodirati 2.Pass. pobjeći. (po)razdijeliti. uteći (iz tamnice). ecco --. pass.Part. ardere intro (essere) e tr. . decidesti.I. ecco . uzmaknuti. rem. nanovo (u)gristi ili ujesti. opet dijeliti. conquiso. concludere tr.Part. pass. chiesto. zapaliti. priložiti. oštetiti.Pass. retrocedere 1. -Pass. acclusero. . ecco . rem. concessi. (u)gristi.Pass. zatvoriti. esplosi.Part. dopustiti. . ( sedersi) sjediti. rugati se (komu). zauzeti. acclusi. osmjehivati se (komu). ecco . mi assisi. izgubiti. priložiti precludere tr. pass. dolaziti za čim. izbaciti (krajnji samoglasnik). rastjerati. prodrijeti. . . deciso. nadvladati. (za)mijesiti (u vodi). . . užeći. rem. pass. . presjeći . navesti. mordeStCecc. imati u sebi rinchii:tdere tr. eliIdere tr. završiti. odstupati. pass. prevariti. accludeste.Part.Pass. divisi. persuasi. . pass. rasi.Pass. biti lišen (čega). (o)brijati.Part. usjeći. riješiti. .Pass. ujesti. zajedati. razbiti obmanu. irrldere tr. (iz)gubiti. zatvoriti. obrezati. = radere tr. urezati. ozlijediti. posaditi se. osvjedočiti. utjerati. svladati. pass. ecco . leso. ecco . povrijediti. pass. chiudesti. . ecCo . perso (o perduto). prepoloviti.Pass. uvlačiti. pritvoriti ledere tr. persi. conchiudere tr. pitati. razočarati. pass. intriso. utisnuti. . pass.Part. radesti. elid irati. uvjeriti.Part. osvojiti. podijeliti što s kim. zaključiti racchii:tdere tr. moliti. sperdere tr. pući.Part. risi. esplodere 1. nišaniti. ridesti. intrusi. ecco . uvući. elisi. suddiVidere tr. intrudesti. zaključiti escli:tdere tr. odsjeći. chiusi. izgarati. . uprlj ati. riardere intro (essere) e tr. ecco .Part. intruso. čina. persuadere tr. concesso (o conceduto). ardesti. assidersi rifi. Passato remoto in -s­ l.Pass. accluso. priklopiti. ecco . (o)strugati. sadržavati.Pass. intriIdere tr. rem. rimordere tr. . Temi in -d- dividere tr.Part. accluse. prodrijeti kroz.Part. tražiti. condividere tr. nanovo podijeliti. concedere tr. evadere intro (essere) umaknuti.Part. inddere tr. ujedati. (avere) (na)s miješiti se.Pass. . nanovo gorjeti. nanovo dopustiti. pući iz.Part. morsi. mimoići. ecco concederono (o concedettero). odapeti. nagovoriti (na što). . pervadere tr. ecco . 2. podijeliti. . izigrati. izostaviti. rem. riperdere tr. ecco . richiedere tr.. eluso. razočarati. upasti.Part. esploso . pass. ismijavati (koga). intro (essere) rasprsnuti se. morso. elusi. pass.Pass. evadesti. ecco . arridere intro (avere) nasmiješiti se. raso. rem. concede (o concedette). perdesti.Part. rem. riso. odlučiti. sorrldere intr. obmanuti. zarezati. perdere tr. arso. . odrezati. dogoditi se. rem. reddere tr. . podrugivati se. evasi. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. uvrstiti. . uvrijediti. obuzeti. chiuso. disiUi:tdere tr. dirati. zbivati se istodobno. acclu ­ demmo. isušiti. poklapati se. ledesti. eliso. obići. ograditi. rem. concedesti.Pas s. pass. chiiIdere fr. 276 . opaliti. dividesti. esplodesti. razmočiti. = chiedere tr. pravima). dissuadere tr. rem. pass. deridere tr. coinddere intr. isključiti. nanovo izgubiti. intridesti. eludesti. decldere tr. ismjehivati. mordere tr. rem. razdijeliti. 277 circonddere tr. intrldere tr. · rastaviti. intro (avere e essere) ići natrag. raspršiti. . pass. rem.Pass.Pass. smjerati. persuadesti. zamazati. podijeliti. lišiti riconeedere tr. rem. pass. ecco . chiedesti. razdvoj iti .

di ' (= dici). amor patrio. . ma anche grande successo. ucddere tr. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. ma anche f . Cosi ha perso i p iii begli anni. usmrtiti. uccisi. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. qual erede. La speranza ci arrise un istante. dolce stil nuovo. Casi particolari: Tuttavia. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. Credo che alludesse all' avvocato Carli. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. pass. n - Pass. III. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. quel vocabolario. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. gran zelo. Želim priložiti pismo za svog nećaka. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. quello psichiatra. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . . Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. un bel successo. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. se la parola seguente comincia con s impura. nagristi. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. san Carlo (pero: santo Stefano). : quel ragazzo. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. nessun libro. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. La colonna in marcia dovette retrocedere. roso. corr6dere tr. invece. rodesti ecco - Part. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. II. To je čovjek kojemu se sreća smije. pero i casi di elisione a pag. san Girolamo. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. Quindi si dira: uno scherzo. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio.zi ad altra parola che cominci per vocale. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. l' avverbio ora (or ora. z. - Pass. Vogliam dire che non e vero. grande zelo. nessun libro. gran cosa. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. ps. l 'un l 'altra. (o)glodati. uccidesti. qual figlw. se la parola seguente comincia con s impura. signor professore. pass. senza valersi dell' apostrofo. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. ecco . gnomo. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. cadendo la vocale o la sillaba finale. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. S ' intende. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. gn. . z. (V.rodere tr. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. gn. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. pub eliminare anche o. un buona psicologo. da je on malo nastran. rem. Si richiede la presentazione del passaporto. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. Cuor contento non sente stento. un tal uomo. E arrivato di gran corsa Buon giorno. . ciascuno. 265). Part. qual errore. rem. izjedati. A vrei accluso anche la fotografia. rosi. izgristi. m. un tal esame. � ESERCIZI I. Per es . ubijati. �uon amico. pero. ecco . la parola venga a termin are con l. ciascun uomo. Anche in questo caso. un tale uomo. Dopuštam. buon ? giorno. siam contenti. ubiti. siam pronti. izjedati. Izjedao se od (di) zavisti. ucciso. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. Ranio ga je. Fra Cristoforo rate Antonio. ps. f presto. Gino e un mio buon amico. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. r. suor Agnese). Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. amor patrio. koji se nije znao nikada odlučiti. Il concorso si chiude alla fine del mese. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. Riusci a persuaderlo d' andarsene. ciascuno zingaro. qual audacia. un mese. allora il troncamento non e permesso. . b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. � (= un poco). grande cosa. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. aicuno. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. n. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. che l' ultima sillaba non sia accentata. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. e che. Gliel' ho chiesto ieri.

.Nella strada a solo.come si inganna un diplomatico ? . .II buona giorno si conosce dal buona mattino. . strepito insolito. sbaglio solo. . . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia.Quando anche fosse vero. Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. sport a cui tutti s' interessano. - V. Ho .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. . . . . I I \: 1 . . . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile. di sommo onore. ed e l' incertezza del mare.I A un funzionario del Ministro degli Esteri.Sapete . Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso . . . che ti vale dirlo? .Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV. Crispi e Garibaldi 11 2 . altra volta. 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . . e lo farerno ! di Nizza. pseudonimo.. Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. . Questo oggi ho studiato un bello sonetto.Mentendo. .disse allora Garibaldi.replico Crispi . .di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore.Si e strappato il vestito . gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. . . altro giorno. . . e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.Cane che abbaia non morde. essendo in confidenza con Cavour.fo .E io vi garantisco la terra . .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . . . dicendogli la verita.Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far.Nell' ufficio il pubblico era servito a .Gianni Schicchi uno atto.. . poiche egli credera che sia umrmenzogna.Nello scelto . sportello '.Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. . spino della: siepe. . . . .Dite a Garibaldi .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.lo vi garantisco sul mare .Discorreremo piu a lungo .che se per lui e un gran dolore la cessione . Cavour e i disoccupati . . ora insolita. . ma e stato proprio . .Stavano giocando quando io li vidi. madomale.disse Crispi.rispose il re .Essi parlavano di cose molto note. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia . .No. che. . svarione fino a notte tarda ci fu . scendere dal tram ha ricevuto . .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. . .Il calcio e . . .Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. . mentre tutti gli altri me ne dissuadono. . E venuto a . Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te . spintone.Sono convii1. 't il 'j ] . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: ..Quello scrittore si e .Nel compito ho fatto . .

. 282 . al di la di s one strane (čega) Es. . Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. accanto a l Es . intorno la citta.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. . mjesto (čega) Es. si ha una locuzione avverbiale. : Ti do questo libro invece di quello..: Vicino alla piazza si trova una libreria.: tra di noi.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es .: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. ! j XXXVII. uz Es . intorno a oko (čega) Es .1 l .: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . :j · 1l avanti di. di qua da (s ove strane čega). insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. . vidno a. : Abita diri mpetto alla farmada. Lez. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. avanti votte. • Es. Juori strada. 34 e 35).Siamo al di 13. rimpetto a nasuprot • (pokraj). per di qua (ovuda). verso di lui.• j . invece di namjesto. assieme a za jedno s. innanzi a ispred (koga ili čega) Es. ma sono casi eccezionali di us o. j . . davanti a. ecco (v.: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). dentro al baule.: (zajedno s). Per es. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine. . - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. ) je - insieme con. dei limiti fissati in principio. dirimpetto a.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. skupa s Es. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. invece di (namjesto). I I Nota 1 . dinnanzi a. . Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. P. da vidno (izbliza). : Non sapro dirtelo prima di domani. es.: E venuto ieri sera insieme col fratello. lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . : Stavano attomo alla tavo la.VeITo assieme a lui (assieme con lui).Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. ' I . : di qua (s ove strane).: La villa era posta di la dal fiume.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti. di la (s one strane). di la da. prima di prije (čega) Es.. pokraj (čega) Es. P. sopra di voi. : Il ristorante e accanto al teatro. : La strada corre di qua dal monte. fuori di izvan (čega) Es . es. 283 Se invece precede una preposizione. accosto a blizu.\ ! I avanti a.

. : Ci andro io in cambio di lui. .: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. posredstvom Es . . : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. su per (go re) po d. s ustrajnim naporom Es. di faccia a. sino a do (prostorno i vremenski) Es.: L'universita si trova di faccia al teatro. fino a. (po) radi Es. in favore di u čiju korist.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. di fronte a nasuprot Es.: Siamo andati fino alla stazione. in cambio di mjesto Es . a cagione di zbog. a favore di. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. sul eonto di o (komu) Es. sin(o) da (vec) od Es. per causa di.: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. u odnosu prema Es. . a causa di. in mezzo a usred (čega).Voglio finire il lavoro a costo Es .: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati. makar .Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). i : l- l j rispetto a s obzirom na.Ha parlato in favore di lui. 285 284 . . : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. poput Es.: Saliyamo su per la chin� monte. fio(o) da. što se tiče (koga) Es. kroz Es. in luogo di (u)mjesto. . : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja).b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . a guisa di. a eosto di uz cijenu (čega). d'in su (odozgo) s Es.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora»..L'ho accompagnato sino a casa. . alpari di kao (što) Es .�l Es. in cima a na vrhu čega 8. : Scatola fatta a guisa di libro. per mezzo di (s) pomoću. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . jalo života).: Il marco era alla pari col franco svizzero.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio.La traduzione dev' esser fatta fino a domani. . a modo di na način.: E a letto fin da ieri.: Lo trattava al pari di uno scolaretto. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. fino in do (prostorno) Es. di tra između.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. u Es. per eonto di na čiji račun. namjesto Es.

. con. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. in. f verso. . Non pili terra vegetata. dietro. dando del Lei all'interlocutore. sulla linea del sereno orizzonte. lungo. secondo.Signor Rossi. di ranciato e di rosso. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. contro. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. nonostante. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. fino laggiu (do tamo dolje). frecce di campanili . fin la (donde). a guisa d'un nastro. palazzi. intomo. :i tra.Signori. . presso. . senza. eccetto. e cosi di seguito. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). ecco fastigi di chiese. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. fuorche. che. prego mio padre . verso. formano varie specie di complementi. Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. dietro di lei. per ora. attorno a. a. contro. .Nota 2. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. servo no a introdurre anche altri complementi). edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. dopo. insieme un complemento di c o m p a g n i a . fin qui (dovde). . avanti. vuole vedere e . stoga sam ga mogao promatrati izbliza.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. lungo. su. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. lungo.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. entro. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. avanti. fin dove giunge lo sguardo. ringraziato Come gia sappiamo (v. rasente. f verso. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. senza dintorni. salvo. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). . . eccetto. rasente. dentro. mediante u n complemento d i m e z z o . non piante verdi. con. fra di se. vidno a.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. sopra. es . lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. fino a domani. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. . a grado a grado. complementi. movendo verso Venezia. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . . . lasciando da parte. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a).Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. entro. . Ma in quel mezzo. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. mediante. davanti a. fra. parliamo invece di verbo reggenze. fra. a. oltre. avverbiali. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. dopo. vuole parlare. . sul fondo luminoso dell' aria. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. dipendono. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. per. sotto. e quel medesimo silenzio. prego di venire da noi: 286 287 . 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. Lez. ecco - ESERCIZI I. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). da. III. dallo specchio delle acque tranquille. pa i uz cijenu dolje. dentro. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. sotto. ra. presso. circa. verso. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. le preposizioni di. ra. lungo. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. . into mo. presso di noi. durante. senza cornice naturale. pili svariate relazioni. . tranne. senza di voi. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. egli mi ha Ora. . . in. IV. ecco (Le preposizioni tra. a un mare chiuso e morto. f uori di. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. tranne. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . da. una citta che galleggia senza suolo. e tutta intorno. najvećih žrtava. dietro. unite con i vocaboli che dipendono da esse. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. locuzioni prepositive) nel brano che segue. su. . 34). le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. per. salvo. ecco. sotto di lui. prima di. oltre. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. come per miracolo.

Ve l ' ha dato il libro? .Ho veduto i ragazzi e . imposto. . assieme a.Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. . . se qualcuno legge quelle novelle. . Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. Fu COSI che Giovanni. Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. ecco da: lontano da.Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . . Fu una lunga e vivace passione. Dieci in greco si dice «deka». -Com'e possibile che non .. Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. fuori da.Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. fui vicino. allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. offro i fiori delle scolare . . in mezzo ai libri della sua biblioteca. . Signora direttrice. intorno a. andiamo al cinematografo. . Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. davanti a. prego di entrare e . nientemeno. . ma . i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. ecc. fuori di. ecco di: invece di. . Si chiamava Maria.Lo riconobbi soltanto quando . scapestrata e pittoresca di Napoli. In quegli anni la borghesia mercantile. la Fiammetta. . immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. gli si atteggiava naturalmente in novella. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. . mentre in citta infuriava la pestilenza. Ma Fiammetta non gli era fedele. in compenso di. . presento gli auguri del corpo insegnante e . . . lasciata la bottega paterna. entrava nella carriera politica. dirai che ' " ricordi di passare da . servizio della Repubblica. . NelI' anno una rivincita suHa morte. vidno a. dentro. resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine.E venuta tua sorella. .Avete telefonato la notizia al professore? .di passare in questa sala ove il custode . in racconto. . . 288 289 . . . Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con .Vi fidate voi di quest'uomo? . . . . chiedo scusa se ' " ho. conosceva il Petrarca. VI. dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. . lui la chiamo Fiammetta. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . . La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. oltre. . . La sua gloria e legata al Decainerone. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. gia riserva della nobilta e dei cavalieri. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. mostrera gli affreschi piu celebri. 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. . . A diciott' anni s' innamorava. prego di credere al nostro affetto. fatto attendere. a diJ! erenza di. oltre riguardo a. a Certa1do. . preghiamo di passare in direzione. ho avvertiti. . in confronto con. Quando vedrai tuo fratello . .Racconterete la storiella ai vostri compagni? . e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. . . prima di. il Filostrato. . presso e qua1che altra. .Vi ha spiegato questa lezione il professore? . giorno si dice «hernera» . ecco con: insieme con. l' Amorosa f visione. dietro. . della figlia naturale del Re di Napoli. ho detto che eri uscito. rispetto a.Signori . coraggiosa e vivace. V.Prese le lettere e . Anche oggi. e la Teseide.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? .Signor Pavese. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. . . dopo sei secoli. . E fini la sua vita di antico gaudente. . A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. diversamente da. fino da (ieri).

cioe. di omicido. il fiume Tivere. 9. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. la difesa della citta. fortile di risultati. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. scarso di mezzi. ha le pelle di color scuro. ff 12. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). la forma. quel ragazzo non manca d'ingegno. parlare di politica. tutti erana contenti della vittoria. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. carico. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. e uno scrittore di sentimento. 6. la Grammatica italiana descrittiva di M. 3. il lago di Garda. costruire di mattoni. di notte. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. so re di mal di denti. la presentazione e di carattere semantico. il cavallo andava di passo. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. un abito di seta. sono venuti di corsa.7. a determinare. erana giornate una pii:t bella dell'altra. reta. 11. una circostanza): morire di crepacuore. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. Regula e J. 16. il colore.fiume Sava. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. di primavera. il cognome di Mazzini. il giorno di domenica. il nome di Alfredo. 4. piazza Garibaldi. a) abbondanza. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. lafamiglia di lui. 29 1 290 . il mese di marzo. la nascita. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. quelli che significano: 20. e stato p rivato di tutti gli averi. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). piangeva di gioia. una parte degli scolari. 13. 2. era un uomo di bassa statura. specialmente l V. correva di vetta in vetta. il libro del pro essore. ho comprato del latte. Berna 1 9752 (edizione Franke). del pane. la Toscana e ricca di olivi. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. eravamo di buonafede. come anche per le altre preposizioni trattate. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. d 'estate. delle riviste (oggetto partitivo !). un trattato di. e oriundo della Dalmazia. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. si nutriva solo di frutta.. un orologio d'oro. riempire di monete. di buon mattino. di tru ffa. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. pieno di gloria. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi.filoso. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. la Juga dei nemici. via Mazzini. era di cattivo umore. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. Jernej . 15. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. l mentre qui. Coi nomi di fiumi. e partito di casa alle sei. ma e frequente anche in altri complementi. sono di Zagabria. e stato accusato ? di quanto e 19. 14. e un ragazzo di quindici anni. una condizione. XXXVIII . mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. quel cane e vostro quel cane e di voi. tingere di verde in marrone. i libri di scuola. d'autunno. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. d 'anni. = 10. un abito di lusso. di giornalista si fece scrittore. 8. 18. 47). Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. viene di Firenze. non di f atto.fia. e stato multato di mille kune. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . 17. (Vedi su q� esto la Lez. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. 5. privo di danaro. d 'inverno. era provvisto del necessario. era re di nome. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. le nostre truppe erana inferiori di numero. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia.

. e intr. predati se čemu. uhvatiti. ecc . zatajiti. contendere 1. e in tr. intro (essere) sići. odvratiti. intraprendere tr. tendere tr. .Pass. ­ Part. Lez. (avere) nategnuti. iznenaditi. ukinuti. teso. ecco . Temi in -nd- accendere tr. (s)kriti. pass. tr. (raz)dijeliti. odgovarati. nanovo uzimati.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. ­ Part. porazmjestiti. difendere tr. psovati. presjeći. 34-36). priječiti. kvariti. rem. - Pass. 2. ecco . scissi. naučiti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. ecc. ecco . riofIendere tr. - rispondere tr. fendesti). rem appesi. pass. (o)braniti. appendesti. uzvratiti. estendere tr. sceso. 2. . izlijevati. (iz)učiti. davati. rem. avido di danaro. riprendere tr. uvrijediti. sići. . omalovažavati. resi. . pieno di gioia. acceso. uzimati. 292 a qcs. rem. pass. ofiendere tr. prendesti. reso o renduto. difesi. težiti (prema) . ascendere l. rem. fendesti.fig. razumjeti. silaziti (niz). pass. tendere tr. razumjeti. dimentieo del dono avuto. reo diJurto. memore dei benefici. (s)kriti. figo raskinuti. . njegovati ili gajiti što. pretočiti. nascosto.Part. rem. e intro (essere) (ras)topiti. 2.Pass. vrijeđati. (ras)taliti. otegnuti. apprendere tr. asc6ndere tr. podudarati se. rem. (po)vratiti. čekati. scendesti. eapaee di resistere. (po)miješati. - discendere l. capacita. udahnuti. uzimati natrag. krivo razumjeti. pass.Pass. rem. 2. appeso. uspinjati se. uhvatiti. pass. potjecati po rodu. silaziti. vješati. contusi.Pass. isplaćivati. rem. uloviti. - Pass. saći. diffondere tr. popustiti. - 293 .Pass. prešutjeti. inf6ndere tr. zapaliti. --- rendere tr. (po)vraćati. resdndere tr. scesi. dizati se. protegnuti. počinj ati. acces i. traseendere l. sići. rem. contundesti. vilipendere tr. rasuti. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. pass. (po)brkati. razdvajati. tr. arrendersi predati se. ulijevati. ecc. ecc. distendere tr. nascosi. razdvoj iti. otimati se za što. prerezati. ecco . . tendesti. rem. skočiti na. silaziti. užeći. spendere tr. pass. rasipati. difeso. comprendere tr.Part. vješati. corrisp6ndere l.Pass. raširiti. pass. fuso. sospendere tr. ridiscendere intro (essere) i tr. trasf6nd�re tr. - altendere 1. smućivati. eolpevole di delitto. preliti. spuštati. početi. 2. contendersi qcs. grditi. upotrijebiti.Pass. risposto. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). štititi. fraintendere tr. pass. nadvisiti. odgovoriti. nanovo sići ili silaziti. prekinuti. biti podređen ili podčinjen (komu). Pass. ottiindere tr. malo držati do (koga). spendesti. pass. pass. rispondesti. do1ikovati. rasprostrariiti. scendere intro (essere e avere) e tr. izliti.Pass. tr. ecco Part. scindesti. ispružiti. - da qcs. potrošiti. (ras)cijepati. zbuniti. (po)mutiti. (o fendei.Part. - q l conf6ndere tr. preraditi. objesiti. ecC o . speso. ecco Part. biti sklon (čemu). rendesti.Pass. rem fendetti. fes so (o fenduto). . uliti. . rastegnuti. pass.Pass. pretopiti. popustiti. sorprendere tr. uzvraćati komu što. . shvatiti. contuso. ulijevati. iznenada zateći. rifondere tr. (po)tratiti. pojmiti. accendesti. pretjerati. presi. zaskočiti. prijeći na. risposi. zgnječiti. contiIndere tr. ricordo. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. raširiti. difendesti. ne obazirati se na što. ecco . ne voditi računa o čemu. primiti se (čega). Part. raširiti. razlijevati. iznositi. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. prionuti za ili uz što. preso. appendere tr. očekivati. povrijediti. lieta del buon esito. tr. čuvati.Part. podleći. obustaviti. raznijeti. eff6ndere tr. popeti se. skrivati. smrskati. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. smesti. rem. fondere tr. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji.Part.Pass. presdndere intro (avere). osporavati. rem. ecco . ecco 21. fusi. tesi. prendere tr. nadmašiti. sdndere tr.Part. intro (essere e avere) uspeti se. objesiti. ecco Part. intro (avere) prepirati se (oko čega). intro (avere) odgovarati. contentezza. ozlijediti. scisso. c) desiderio.Part. spustiti se. uliti. ecco . tupiti. . : desideroso di lode. pristati (na što). shvatiti. priličiti. tr. (avere) uzeti. odvratiti. napinjati. spesi. oštetiti. doznati. fig. napeti. prihvatiti se.fig. fondesti. 2.Part. nascondesti. intro (avere): nascondere tr. pass.

Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. . Objesili smo (pass.II dialogo tragico. 295 294 . tomo ad A vignone. Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi.Grad Firenza.Una foglia secca. kad ju je najmanje očekivao.Un magnifico lago.Un filologo ceco. VI.orologio .Il vecchio catalogo.tavolo. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. . Sentir questo mi sorprende davvero.Gallo bianco.) i ovaj slučaj . . : ) Stidjet će se ovih riječi. . . rastrijeti. .Un paesaggio pittoresco. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo.Od bogataša postao je siromah. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda.Il giovenco bianco. II. . = - V. (is)pružiti. Di famiglia oriunda fiorentina. . Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio.intendere tr. rastirati.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). . Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. Dovresti prenderti un giorno di riposo.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. Novi zakon obuhvatit će (comprend. sede allora. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna.La vecchia quercia. (avere) zahtijevati. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. p retendere tr. '.L'occhio glauco. ljeti i zimi. .Eroe sfortunato.Spettatore distratto.specchio . e intr. Danju i noću. (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje.La barca carica. shvatiti. .Un sociologo inglese. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone.Scolaro diligente. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza.uomo . Compiuti gli studi.Contadino laborioso. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. a studi piu proficui. biva vraćeno. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. .Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. misliti. Na sve napade odgovorio je šutnjom . . ).Gattino cieco. čuti. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. Questo riparo ci difendera dal vento. razumjeti.Razgovarali smo o najnovijim događajima. Dobro koje se čini. bello. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. . . rem. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto. . la signorilita dei modi.. ESERCIZI I. II vino aveva acceso il volto. . In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. componendo sonetti. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. Pošto je skrio kovčeg. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). Traduci usando la preposizione di (del. upalio je svjetlo.albero . Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. namjeravati. . umišljati. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. . . stesero un contratto. kaniti. rastezati. Nemoj mi skrivati što misliš. . misliti. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. uobražavati sebi. . . Da li la strada scende verso il mare. On me je s tim odgovorom uvrijedio. tražiti. Smrt ga je zatekla (sorpr.quadro .orto . koja je parala (offendere) uši.Mjesec svibanj . To je bila glazba. dove ebbe gli ordini sacri. .La carica pubblica. Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone.Govorio mu je neprestano Vi. Il nostro podere si stende fino al fiume. Un chimico croato . ispružiti.Il fungo venefico. . getto alle fiamme i suo i libri prediletti. Egli propendeva verso l' indulgenza. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. che un giorno. della Corte pontificia. Sjednica je bila prekinuta. pružati. . . la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. protegnuti. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». . Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. iziskivati. Esercizi di ripetizione: IV.spettacolo . . razabrati. della �. .Petrovi sinovi. stendere tr. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . otegnuti. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. . ) uže na granu. secondo lui. tvrditi.Odavde do Padove ima 400 kilometara. egli si dedico tutto all'arte poetica. p rotendere tr. Pobrkao sam ga s njegovim bratom.-Sporco. . imati vrhovni nadzor (nad čim). LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III.Una saga nordica.teatro . Nemico acerrimo.Ammiratore entusiasta.pranzo occasione . dopo l' elezione del papa francese Clemente V.Un luogo. polagati pravo na. Zaraza Metti gli aggettivi grande.

egli e ora a teatro. abbiamo provveduto a tutto. e domiciliato a .Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. da cui si aspettava la gloria che. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . 3 . il fumar troppo nuoce alla salute. inviti alle corti. siediti alla finestra. . Scrisse anche un poema. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. . 5. XXXIX. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. al big liardo. Suo gran dolore fu la morte di Laura. invece. giocare a palla. e dottissime opere latine. a scacchi (o ag li o 296 297 . che corrisponde in genere al dativo croato. indubbiamente. giocare al pallone. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . andare a cavallo. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). . presso Pisa. ci riposammo a tavola. vado al mercato. non ha risposto alla mia domanda. ma. ma e frequente anche per altri complementi: 1..Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato.lo splendore perduto. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . . - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. all 'impazzata. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di.eggenze variano da una lingua a un' altra. si trova all 'ospedale. cariche gli giungevano da ogni parte. Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. dal vivo. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. .sicuro del successo . Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. 38.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». in croato: pobrinuli smo se za sve.disposto alla partenza . Molto viaggio. all 'u fficio. Complemento di m e z z o (cfr. num. ha terminato a mala pena. Nota. Le r. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito.rinunziare alla gloria . «I trionfi» . domani andra a teatro. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. ma. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». 4. il pacco e stato inviato ad Ancona. 38. Lez. uova al tegame.dubitare di tutto 2. 14): ci siamo aZzati all 'alba. i propri sentimenti. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. e stato proclamato inabile al lavoro. le lezione cominciano ai primi di ottobre. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. a carte (alle carte). Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. a tombola. Lez. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. alla buona. partiremo alle quattro. di 10). bistecca aif ern. di l l ): procedeva a passi lenti. il vestito ti sta a pennello. 6. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. mentre in questo l' amore e ancora astratto. parla a voce alta. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione.

piacevole alla vista. di 17). . ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. 47 ) . razabrati. modo). pass. lo dico a onor del vero. valutare a occhio. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. convergesti). convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). redngere tr. pass. e intr. odvajati se. finsi. opkoliti. estinguere tr. ineline al male. pretvarati se. r 16.Pass. opkoliti. rem. opasati. I .Part. 10. umakati. ecco . La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. un abito a striscie. cfr. .Part. l 'ha preso a servizio.e -g- accorgersi rifi. . peso. okružiti. distinto. rem. . umočiti. sgradito al p alato. raspustiti (v. nanovo opasati. cinsi. zamijetiti. acdngersi rifl. fingere tr. utrnuti. pass. 17. distinsi. potopiti.Pass. dipingesti. pass. vicinanza: il sonno e simile alla morte. 7. Lez. raspršiti. dijeliti. . allaJucilazione. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. avverso alle innovazioni. un orologio uguale al mio. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. motore a benzina. immergere tr. ric1ngere tr. sjetiti se čega. ecco -Part.Pass. potapati. nocivo ai prati. di 1 2) : sto male a quattrini. dannoso a nessuno. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni.Pass. dipingere tr. Ju condannato alla Jorca.di cammino da qui. cinto. a cinque anni di carcere. Complemento di q u a l i t a (cfr.Part. mi accorsi. asperso. označiti. dipinsi. opaziti. ricon6scere uno alla pronunzia. slikati. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. istaknuti. preplaviti. rem. . (u)gasiti. praviti se. converso. disposto a partire (o alla partenza). 34-36). inetto al suo u fficio. e utile a tutti. Javorevole agli accordi. il teatro e a pochi passi da casa mia. divergirati. potopiti. uzdići. 299 298 . emergesti. opasati. nave a vapore. aspergesti ecco . spremiti se (za što). al minuto.Part. distlnguere tr.Pass. ) razilaziti se. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez.Pass. sgradevole all 'udito. rem.Pass. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. conversi. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. utopiti. a tre chilometri dal mare. un colore piu vicino al rosso che al giallo. ersi. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. vidjeti. idoneo al servizio militare. accorto. potopiti. uguaglianza. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. di 9): un carro a due ruote. erto. ecco . Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. ha lasciato il cane a guardia della casa. 13. poškropiti.Part.Part. affinita. . ergesti. divergere intro (non usato al partie. a morte. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. raspoznati. ecco . pingere tr. oškropiti. odlikovati. pass. (na)slikati.\ . sommergere 1. 8. utile alla societa. aspersi. Temi in -c. 15. fingesti. (di qcs. accorgesti ecco . ergere ( innalzare) tr. istaknuti se. intro (essere) utopiti. 9. una condizione. dipinto. ti aspergere tr. la tua idea e a ffine alla mia. ecco Par!. činiti se. cospergere tr. ecco . podizati. utonuti. finto. obilježiti. disperdere). izmisliti. pass. emerso. abile a un lavoro. okružiti. ugledati. rem. dispergere tr. razlikovati. razlikovati.) opaziti što. 14. rem. Complemento di m i s u r a (indica distanza. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). (avere) hiniti. dngere tr. pass.Part. 12. dannoso al sistema respiratorio. propenso a credere. I· scacchi). inclinazione. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. cingesti. tr. convergesti (o convergei. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. ecco . 2. il villaggio si trova a sei ore . Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. 18. uroniti. . pass. Jedele all 'amico.Pass. pronto al soccorso. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. scorgere tr. = pass. rem. contraddistlnguere tr. egli vende all 'ingrosso. figo živo opisati. prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. emersi. prepoznati. distinguesti. Pass. zaroniti. rem. ecco d) somiglianza. lučiti. e coraggioso solo a parole. posuti. rem. pass. 11.. pop laviti. fig· proizlaziti. e stato condannato a una multa di 10 000 lire.

dati. indulsi. stezati. spargesti. restringere tr. pojaviti se. fig. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. Part. sporgere tr.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. plakati. fungesti.-l d' assedio la fortezza. fungirati. spargere tr. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. II. . rimpiangere tr. . . rem. stringere tr.frangere tr. spinsi.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. 300 301 . ecco . prosipati. . rem. munsi. spingesti. narediti. spinto. spajati. (ra)sipati. � nemici cinsero . dostizati. viriti. prispjeti. . rem. rem. ecco pass.Pass.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). biti milostiv. soggiimgere tr. . (avere) oprostiti. rem. stignuti. pass.Part. opraštati. rem. interpungere tr. . respingere tr. pritegnuti. smungere tr.Pass. pimgere tr.Pass. isisati. frangesti.Nastala je (insor . infrangere tr. franto. razbiti. ESERCIZI I. posuti. ecco pass. porgesti ecc.Raccontate come si svoIse il fatto. odbiti. rna invidiarlo. nalagati. strinsi. dometnuti. žaliti.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . . . primorati. sklopiti. . fransi. . odgurnuti.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. stegnuti. congiimgere tr. . raggiimgere tr. gurnuti (naprijed).I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. oplakivati.Pass.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. doći. mimgere tr. dopustiti. . (po)musti. posipati. - Pass. . izmusti. ubadati. prosuti. (essere) stršiti. skršiti:" -=-. zapovijedati.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. uskrsnuti. . peckati. aggiungere tr. . ecco -Part. rem. ecco .Part. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. sparsi. skrhati. odbaciti. ingiimgere tr. Qplakati. (po)dizati se. . ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. ujesti. prelamati (zrake). e intT. . funsi. III. (manca). (essere) pOdići se.Part. gurati. (s)lomiti. razbiti. sorto. ecCo . riporgere tr. indulto. munto. izlaziti. stegnuti. oživjeti. ­ Part. ) jaka oluja. pridružiti. flmgere intro (avere) službovati.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante.Ne naginji se previše. sorgesti. . s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. Nemoj prepisati rukom onaj list. pass. . ecco Part. ubosti. pass. e intr. sospingere tr. stiskati. .Pass. giungesti. giunto. (essere) nanovo se dignuti. . pass. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. natjerati. porgere tr. ecco - Part. (do)stići.Pass. biti izbočen. mučiti. oplakivati. Uso della preposizione a (al. .Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. piangesti. (s)lomiti. rna voi non lo vedeste. porsi. .Si sporgeva dal balcone per salutarci. . (na)dodati . . alla .Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. nanovo pružiti. suziti. - Pan. (po)dići se. nanovo spojiti ili združiti. rem. .Pass. ponuditi. naložiti. spojiti. costringere tr. - piangere intro (avere) e tr. Cesta se na tom mjestu suzuje. ) čamac. . stisnuti. . pianto. giunsi. porto. pass. . dignuti se. nanovo se pojaviti. ustati. stringesti. (avere) stisnuti. prepiši ga strojem. sažaljevati. . . izići. dopuštati.La fame li ha costretti ad arrendersl. . stići. nagnati.Pass.To je Uljena slika.Pass. inrlidgere tr. stavljati rečenične znakove. cospargere tr.) su bolesni. posuti. poškropiti. prispjeti. rem. spingere tr. . obavljati dužnost. sorsi. . piansi. sklapati. zgnječiti. . . (pri)siliti.Non dovete compian­ gerlo. sparso. mungesti. zajedati. pass.Vrlo snažan val potopio je (sommer .Pretvarali su se da ({ms . compiangere tT. e intr. ecco . pass.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. pass. rem. plakati za kim. nastati.In seguito sorsero nuove difficolta. giimgere intro (essere) e tr. (avere) pružiti. .Si strinsero un po' per fargli posto.Part. ricongiungere tr. pecnu ti. di + inf. gurnuti. (sa)žaliti. (pri)dati. stretto. bockati. (po)rinuti.Part. .U magli se nije ništa raspoznavalo. . pobuniti se. e intr. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. indulgesti. pass. rifrangere tr. rem. ecco .Pass.

II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. detto Donatello (n. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. m. . i rami e rano agitati dal vento. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. 5. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. il carbone si estrae dalle miniere. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. quando scolpi il celebre S. 6. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. il ruscello scaturisce da quella roccia. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. Le sue opere prime sono del 1406. vivi ancor sempre 7.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. si scoppiava dal caldo. da Carietto. una condizione. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. a Firenze nel 1 386. di 8): tremava dalla paura. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». andare dal direttore. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). correre dal calzolaio. a 3): recarsi dal medico. il rinnovatore della scultura. si usa soltanto con i sostantivi di persona). ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. nulla concede alla bellezza della forma. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. guardava dallaJinestra. dall 'oggi al domani. io sto da miofratello. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. il Po nasce dal Monviso. avoriti dalla fortuna. Antonio. da. 9. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. Complemento di c a u s a (cfr. stiamo scrivendo da un 'ora. 2. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. soffriva dal dolore. era pallido dallo spavento. dal f armacista (da. l. la Cantoria dell' Opera del Duomo. dalle otto alle dieci. ha pariato dal balcone del palazzo. da casa. 8. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale.' cui si diparte un' azione. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. da Antonio. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. e tomato dalla stazione. X L . 4. 10. da scuola. dal primo all 'ultimo. 302 303 da tua madre ? . in 3. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. lo aspettiamo da ieri l 'altro. ma regge anche parecchi altri complementi. il Pulpito del Duomo di Prato. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16.

jig. nanovo obojiti ili bojiti. int1lggere tr. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. ecco . la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. izblijediti. obaviti. obrisati. affiiggere tr. tre tende dajinestra. reduce daL fronte. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). una stanza da bagno. omotati. coofiggere tr: pribiti. ungesti. 2. ecco - Part. pobjeđivati. 12. potući. flggere tr.(continuazione) I I ! I torcere tr. una casa dallejinestre alte. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. umiješati (koga u što). . attlngere tr. avvlncere tr. pribijati. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. izvjesiti. ecco - - Part. . vestiva da contadino. un poeta dalla fantasia inesauribile. obuhvatiti. prevrtati. Pass. ritlngere tr. iznuditi. Con verbi. u s o (efr. saviti. scoofiggere tr. pomazati. cane da caccia. tr. unto. (u)sukati. alieno dalle dispute inutili. 4. vinsi. volgesti. tergesti.-I ! 11. ecc o - Part. un cavallo da corsa. nanovo zadobiti. intlngere tr. pass. obrisati. ecco - attorcere tr. ­ Part. vinto. tr. razviti. . 19. cootorcere tr. ispremetati. teći. nanovo namazati. ecco Part. di la da. (pri)lijepiti. da allora = d 'allora. prisiliti (koga na što). rivlocere tr. figo laskati (komu). zamotati. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. jin da) e avverbiale (da ieri. otrti. estorcere tr. assente dalle Lezioni. torcesti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. doseći. odmotati. vincere tr. afflitto. . dobivati. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. rem. ukloniti boje. uviti. prof ugo daL proprio paese. e 2. torto. unsi. 17. razvijati. immune da dif etti. svolgere tr. dobiti. affliggesti. s c o p o . tersi. stravIncere 1. opasati. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. a 9): cento metri dalla casa. poraziti (do nogu). (o)bojiti. tr. intro (avere e essere) zakrenuti. di 1 2.e -g. uvijati. Temi in -c. rastužiti. • avvolgere tr. uvjeriti. volto.Pass. Complemento di q u a l i t a (efr. obuhvatiti. gli ho parlato da padre. upresti. intro (essere) izgubiti boje. riimgere tr. tingesti. e intr.. rem.Pass. osvjedočiti. dosuditi. sadržavati. a 5): e stato un coLpo da maestro. fissi. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. (avere) pobijediti. di l l . da vecchio. prevrnuti. vincesti. volgere 1. dokazati. omotati. due reti a da pesea. il giardino ci separa dalla strada. Part. zamotati. zaogrnuti. razmota(va)ti. natjerati silom. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. pribiti.fig. astergere tr. prolaziti. pass. a 13): carta da lettere. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. convIocere tr. prikovati. terso. okrenuti. rem. prevrnuti (odozgo prema dolje).Pass. izlagati. tibero da preoccupazioni. 304 afflggere tr. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. afflissi. - Pass. a un chilometro dalla costa. crpsti. skupiti. a 7): cieco da un occhio. (o )mastiti. trafiggere tr. rem. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. pričvrstiti. ravvoigere tr. di 10. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. dobiti natrag. zamočiti. fisso. (o)čistiti. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. nadvladati. abito da sera. detergere tr. 21. ungere tr. un oratore dalla parola f acile. tinto. ojaditi. pass. 2. otrti. ispremiješati. scarpe da passeggio. torsi. Complemento di d i s t a n z a (cfr. capovolgere tr. rem. una citta dalle vie spaziose. figgesti. rem.Part. da giovane. di 9. pass. davvero). sconvolgere tr. pass. - Pass. obrnuti. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. Complemento di fi n e . da capo = daccapo. odviti. o(ba)viti. ecCo - Part pass. rivolgere tr. 15. uprezati. zamotati.Pass. pass. sukati. involgere tr. un cane d caccia. fitto o tingere tr. svladati. rem. razložiti. Complemento d i m e z z o (efr. (o)žalostiti. otrti. probosti. zabosti. 18. d 'ora in avanti). ecc. (pre)okrenuti. 20. 16. rem tinsi. (na)mazati. zoppo da un piede. zavrnuti. umakati. privezati. l3. volsi. odrediti. okrenuti. si e comportato da gaLantuomo. okretati. f azzoletto da naso. zabiti. pass. - Pass. intro (avere) potpuno pobijediti. stravolgere tr. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. uplesti. coinvolgere tr. svijati. 305 . 14. obrtati. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. stingere 1.

ressi. pritisnuti. prepržiti.Pass. nanovo izabrati. . ecc o . Quando avete . pržiti. ecco conosciuto. annettesti (o annessi. pridržati.L' albero perde le sue foglie. pritisnuti.fig. di qcs. risolvere tr. pass. . Esercizi di ripetizione: IV.Lesse ad alta voce l' articolo. less i. ne priznavati. assunto. S lijepci čitaj u prstima. iskazati. Le torri e la mura proteggevano la citta. rem. prethodno izabrati. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. uništiti. ispravite me. . ukinuti. ecco . desumere tr. izabrati. rastopiti. dalla . rem. pass. III. ESERCIZI I. pree((�ggere tr. . imprimere tr. rastaviti. = struggere tr. Uvjerio sam se da imaš pravo.Il difetto altrui difficilmente e compatito. proteggesti. . rem. trpjeti. obustaviti.L' uccello ama il suo nido. birati. zbiti. distruggere tr. povezati. asso ivere tr. retto. opomenuti. comprimere tr. strussi. . assolsi. držati. assolvesti (o assoivetti. Sono ragi oni che persuadono. presurnere intro (avere) e tr. . proteggere tr. ispraviti. razriješiti. pass. skopčati. peći. sorreggere tr. sopprlmere tr. upravljati. soffrlggere tr. ecco Part. esprimere tr. ugušiti. reggesti. opprimere tr. . Morao bih učiti od jutra do večeri. 5. . razoriti. rem. . razvaliti. struggesti.Pass. Faccia il suo dovere. spojiti. (Upotrijebi pasiv ! ) . (ras)topiti. . letto. ne (htjeti) poznati. rem.Part. Part. Il direttore inflisse loro una grave punizione. razdvojiti. pritiskati.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. priložiti. izvesti. correggere tr. odriješiti.Č ita mu se veselje u očima.Pass. . compressi. leggesti. zaključiti. ukidati. Pass. conobbi. popraviti. spriječiti. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. podupirati. comprimesti. rem. pozna(va)ti. figo uništiti. ukratko izložiti ili ponoviti. tlačiti. ieggere tr. pržiti . protetto. suzbiti. II. spajati. utisnuti.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. assoivesti). suzbijati. zaštićivati. . Ho annesso i documenti necessari. pritisnuti.Part. . friss!. . . nanovo (pro)čitati. compresso. ricon6scere tr. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. pass. pass. assunsi. .Nemaju što (che da) reći. Ako pogriješim. strutto. ispraviti. pripojiti. Pass. prigušiti. podržavati. osloboditi (od). con6scere tr. . koriti. 2.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. ) s njime kao s prijateljem. rieleggere tr.Part. annesso. rastvoriti. voditi. udariti (pečat). izreći.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. zatrti.friggere tr. ecco Part. . rem. ecco . Pass. Temi vari annettere tr. podnositi. pridružiti. assoito. eleggere tr. Part.Venga con i suoi compagni. tlačiti. p repoznati.Friggemmno il pesce nella padeUa.Part. pass.Pass. dissolvere tr. ecco Part. protessi. pass. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. izostaviti. pritiskivati. razabrati. porušiti. annettesti). . izvijestiti. odoljeti.Una bella poesia non si puo riassumere. . poispravljati. rem. discon6scere tr. ma non convincono. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. rastvarati. izraziti. prepržiti. daleko od srca. nanovo preuzeti ili primiti. 307 . rileggere tr. Uperio j e oči n a njih. (za)štititi. (Pasivno! ). Izgleda da je drhtao od straha.Daleko od očiju. ugušivati. (ras)taliti.Guardati dalI' altrui cane. conoscesti. intro (avere) izdržati. uništiti.Ova j e � riba slabo pržena. . otopiti.Pass. repdmere tr. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. . fritto. (pre)uzeti što na se. . sažeti. primiti se (čega). ecco . Uso della preposizione da (dal. rem. connettere tr. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. braniti. oprostiti.Pass. precjenjivati (što). sconnettere tr. reggere 1. tr. rem. ecco rifdggere tr. annette i. assumere tr. . pass. ricorreggere tr.Pass. nanovo peći ili pržiti.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. pass.Spende male il proprio danaro. ecco Part. assumesti. riassumere tr. pass. . (pro)čitati. pritisnuti. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. . deprlmere tr. podnijeti. friggesti. rastaviti.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

. cogli. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. Complemento di q u a l i t a (cfr. rem. a sua volta. pres.in 4): partimmo sul mattino. . colga. conduca. Complemento di c a u s a (cfr. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). nagovoriti. dočekati. navesti. conduco. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. pobrati.Pass. pres.Ind. in -si · cogliere tr. passeggiavo con mio padre. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . 4. 9. coglierei. da 6. condussi. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. conduce. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . 2. col ga. incogliere tr. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. a 15. stare sull 'avviso ( stare in guardia). conduci. e una bicicletta che vale sui mille kune. (u)brati. primiti. obrazložiti. conduca. .Part. il cane stava sdraiato sull ' erba. pass. si metteva in viaggio anche con la pioggia. cogliate. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. da 16): un ragazzino col volta pallida. cogliesti. di 9. in 2): salire sul monte. skupiti. e partito con tutte le valigie. un libro con la copertina di pelle. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. e uscito col cane. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. . in 1): il tappeto e sul pavimenta. sul J del giorno. in 4. studiare con diligenza. ecCo . di 7). ) . Fut. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). trgati. leggere con attenzione. cogliamo. vive con il nonno. colgono. izvoditi. a 3 . di 14. essere sul punto di. noi guardiamo con gli occhi. 6. a 6. rem. su 3): ci alzavamo con l 'alba. mettere sulla tavala. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. skupljati. conduca. con quel rumore non si poteva lavorare. condotto. conducete. Congo pres. .Ind. izvesti. .Fut. cogli. cogliete. conducesti. si e lagnato con lui della sua condotta. conduITo. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. condurrei. . rem. zadesiti. e venuto col treno delle undici. coglieresti. 2. di 8. decidere su due piedi ( = subito). condurresti. un ragazza sui dieci anni. ' colga. il valore. un vecchio con la barba f alta. conduciate. skupiti. colto. iznijeti. 3. . colgano. pesa sui trecento ch ili. 4. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. conducete. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). . «circa». sulla mezzanotte. ecco . mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. E suso. navoditi. podignuti. cogliero. pres. dovesti. zateći. momenta della giomata (cfr. corrai) ecco . a 5. a 4. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. conducono. dedurre tr. pass. uhvatiti. skloniti. conduciamo. da 7. a 4. • participio passato. navesti. da 5. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). nota): scrivere con la matita. colga. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. indurre tr.XLI I . sulla sera. . da 1 2. colgo. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. conduciamo. zaključiti. la quantita. svoju hrabrost). da 14. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. povesti. conducano.. sul tramonto. di 10. 7. coglierai (o corro.Imperat. di 1 1 . condurre tr. ). - accogliere tr. e intro (essere) dogoditi se.Condiz. 5. (s)provesti. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. condurrai. pričekati . colsi. . Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. conduca. ecco Part. Complemento di te m p o (cfr. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi.Imp erat. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. pres. La preposizione con. presentano irregolarita in altri temp i e modi. coglie. ecco . voditi. conduci. . podići. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. cogliamo. ).da 7. Come risuIta dagli ar esempi. di 14. conducano.Condiz. . Verbi anomali col pass.Congo pres. S. in 1 . cogliete. zbiti se. raceogliere tr. Pass. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. ). a 2. 3. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . - addurre tr. «verso». in 5 ) : J are un lavoro con cura. 5. ecco . conduciamo. un vecchio sulla settantina. cogliamo. colgano.

dico. poniate. raspolagati (čim: esporre tr. dice. contrapporre tr. sottoporre tr. ci duole = žalim. blagosloviti. diciamo. dolgono. rimarro. cociamo. pongo. apporre tr. cotto. dicesti.Part. cuOciano. rimarresti. dole re intro (essere e avere) boljeti . scelga.Imperat. ecco . spegnesti (o spen­ gesti). cocete. odriješiti. rimanga. preporre tr. metnuti. ecco Part. rimane. comporre tr. uvoditi. rem. . prevesti. . navesti na zlo. ponga. protiviti se. spustiti. dolga. riprodurre tr. 318 spegnere tr. pass. rem. izabrati. dicono. cuociono. priložiti. ecco . ecco . . dogliamo. rimango. pres. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. uzeti.Pass. contraddire tr. scelga. rimangano. e intro pran. indisporre tr. pass.fig. poni. dorrei.). dolgano. . rimani. dorresti. postavljati. dogliamo. reći. rem. maledire tr. sedurre tr. objaviti. cuociano. pretpostaviti. raspustiti. pres. cocete. indire tr. scegliamo. proizvesti. dorro. sciogliete. spense. dolesti. pretpostavljati. ugušiti. sceglie. sci ogli . dolgano. . . . predisporre tr. duoli. (s)kuhati. produrre tr. introdurre tr.Imperat. unaprijed pripremiti ili odrediti. sceIgono. cuocia. spensero . . sciogliamo. rem. (Mi duole. sciolgano. odriješiti. ecco . sciogliate. položiti. rimanete. dite. ricondurre tr. clloci. ecco . detto. razvezati. scelga.Pass. ponavljati. dici. scelto. proricati. porre tr. cuocia. proreći. staviti nasuprot. uvoziti. dolga. poni.Ind. sceglierai. riporre tr. sciolga. cocerei. izložiti. . proporre tr. dicano. ograničiti. ponga. posto. sciogliamo. rimaniate. opet dovesti ili voditi.Congo pres. pres. blagoslivljati. pres. porrai. cossi ' cocesti. kazati. ecco . iznijeti. raširiti. pres. staviti nasuprot. disciogliere tr. suprotstaviti. dolsi. sciolgo. tvrditi. reći unapri ed. složiti se. nakaniti. pretpostaviti. scio1to. rimaniamo.Part. scelgano. direi.Congo pres. sciogliete. dovesti ili odvesti natrag.Fut. pres. ponovo proizvesti ili proizvoditi. . dirai. sciogliere tr. spento. diciamo.Part. . . diciamo. staviti izmedu. rimaniamo. probrati.Congo pres. condolersi scegliere ir. istaknuti protiv. scioglierei. ecco .Part. dire tr. � Fut. poniamo. proizvoditi. odabrati. e intr. staviti. dolete. clloci. permanere intro (essere) trajati. supporre tr. cociamo cociate. scegli. dolgo. disdire tr. (avere) urediti. (u)gasiti. scegliate. dicano. prevoditi. cuocia. diciate. podvrći.Part.Condiz. ecco . predlagati. izabirati.F.Condiz. odrediti. zamjeriti.Condiz. diresti. ostajati. . ureći. . rimanga. sciorrai) ecco . stracuocere tr.Ind. ponga. razmetnuti. ecco . dogliamo.Cong. staviti ispred ili sprijeda. porrei. sciolgano . . . scioglie. cocero.Ind. (is)pržiti. staviti izmedu. pristojati se. j ridire tr. ne dolikovati. podvrgavati. proturječiti (komu). rimaniamo.Part. porresti. postaviti pred. pass. posi. dica. dica. cocerai. radati.Pass. ecco Condiz.Condiz. nanovo postaviti ili staviti.Fut.Pass. e intr. pres. rimasto. prosciogliere tr. I cuocere tr.ut.Fut. dodati. scomporre tr. rimanga. (is)peći. pres. spensi. dolete. sciolgono.Condiz. opporre tr. rimanga. p6ngano. zabranjivati. duo1i. ecco .Fut.Ind. pone. (avere) predložiti.Pass. ridurre tr. pass. sciolga. cllocio.Imperat. rimangano. duole. pres. žalimo). sceglierei. rem. prigovoriti. skinuti. . izabrati. probavljati. . rim�mgono. diro. sciogliamo. scelgano. staviti preko ili iznad.Condiz. sciolga. ostati. disporre tr. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. ponoviti. prescegliere tr. dolga. probrati. scegliamo. dite. pass. . rimanere intro (essere) ostati. rimasi. (essere) položiti.Imperat. ponete. posvetiti.Pass.Imperat. Pass. sciogliero (o sciorro. Congo pres. zabraniti.Ind. tradurre tr. metati. scegliete. sciogli. ecco . navesti. pass.Ind. <: 1 1 . dolga. rimarrai. poniamo. pres. dica. razvezati. sovrapporre tr. pres. pass. dissi. ponete. 319 . imponirati. cuoce' COClamo. ponia �o. ozlovoljiti. di qsc. addirsi benedire tr.Congo pres.Part.Imperat. rem. presupporre tr. proklinjati. preostati. pretvoriti. sciolga. coceresti: ecco . . polagati. scegliesti. rimanete. ecco . žeći. di. anteporre tr. dorrai. pres. . traseegliere tr. rimani.Fut. ecco . p6ngono. pres. probaviti.Pass. ecco . ecco . ricuocere tr. . ecco . scegliamo. zavesti. rem. (avere) ne pristajati. sciogliesti. rem. dica. umetnuti. nanovo povesti. pass. zavoditi. ozlojediti. podvrgnuti. sastavljati. pretpostaviti. položiti. scelgo. uvući. . rasporediti. scegli. scegliete. . frapporre tr. scelsi.Ind. spegnemmo (o spengemmo). dogliate. izabrati. interdire tr. cuocia. . predire tr. utmuti. nanovo reći ili kazati. rimanesti. spegneste (o spengeste). deporre tr. . naložiti.Congo pres. . ecco . scelga. ricomporre tr. rastaviti. sciolsi. rimarrei. interporre tr. nanovo sastaviti ili složiti. scioglieresti.Imperat. porro. pobrati. ponesti. roditi. ponga. imporre tr. pres. e intr. sastaviti. prokleti. .uvesti. doluto. pres. p6ngano.

. parole. uzimati. trarrai. . bianco. Sve me navodi da ea + inf.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). Doveo me je do (a) očaja. (sottrarre) važnu ispravu. . Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. . valga. . sažeti. svel1iate. III. imati jednaku vrijednost. privući.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. svelsi. sano. tragga. .Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. stujo. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. . svelga. sottrarre tr.Mio fratello e pili vecchio .Ind. primamiti. pass. .Part. valete(vi).sveJlere tr. pazzo. . iščupati. . foglie.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. . ) : togliere tr. . tolg$lIlo. traete.Meglio morire ' " servire. uzeti natrag. . Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. a Venezia. izvaditi. . tolga. (o )klevetati. . stajati. toglierei (o torrei). V. . 32 1 320 . Noć nas je zatekla u šumi.Htio bih se preseliti u grad na moru. . . odvojiti. avaro. iščupati. ecco . vlllgono. rem. . . e intro (essere) povući. produljiti. stegnuti se.Meglio l' uovo oggi . skrenuti. oduzimati. . mele. kako ti kažeš. odbiti. svelgi. tragga.:. la gallina domani. -. svellete.E piiI anziano . nanovo uzeti. tolsi. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. . svelga. v.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. . svelIere. . svelle.Oteo je . svelli. ritrarre tr. traggono.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . izvući.Pass.Congo pres. (od)uzeti. izlučiti. apstrahirati.Ind. vino. Uso della preposizione su (sul. vali. togli. . svellono (o sve1go. tdiggano.Congo pres.Non moverebbe un dito per aiutarti. ricco. varrei.Imperat. . rattrarre tr. . nuovo. stezati. freddo. oteti. . oduzeti. . togliamo. izvući. . valga. iskorijeniti.L'acqua e piiI necessaria . vecchio. . Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. dritto. .Fut. skinuti odijelo. magro. Sta pili volentieri a Milano .). . togliero (o torro) . svelgano. pres. ritogliere tr. toglie. lana. rastresti. izvaditi. -Žalimo što te moramo ostaviti. tratto. ecco . .Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. tolto. . traiamo (o tragghiamo). valete. oporaviti se. valsi. vući. . . togliamo. svellesti. .Congo pres. a tri su s dvorišta. razvlačiti. nadvladati. stegnuti. Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. ecco Imp erat. . traesti. svelgiamo.Condiz.Queste nuvole non dicono nulla di buono. pres. buio.Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. tolga. rem. . traiamo (o tragghiamo). rosso. varro. fare. varrai. sulla . valso. -Ind. valiate. . . ecco . tolgano.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. vale. valgo. ecco . . . ) : Devet puta od deset pogodio je cilj .Pass.Fut.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. lui. . pass. ecco . vali.Ind. tolgo. .) mu ne vjerujem. avvaJersi okoristiti se čime. . pres. izguliti (s korijenom). (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). odgovoriti. .Raspolaže s najboljim knjigama. valjamo. .Fut. disvellere tr.La.Part.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. triste. astrarre tr. . tog1ieresti (o torresti).Ha speso pili . rivaJersi nanovo se koristiti. pieno. II. . . . svelga.H�no piiI grano . pres.Questo albero ha pili frutti . . togliate. ecco . . . togliete. trai.In questo esercizio ci sono piiI spropositi .Pass. . tolgono. ecco . valiamo. uzeti. dovabiti. distrarre tr. Meglio un uovo oggi . . togliamo. (iz korijena) istrgnuti. Napisat će članak o uporabi veznika. . toglierai (o torrai).Ne želim razgovarati o ovom predmetu.Condiz. detrarre tr. traiate. pass.Ci dolse di non essere stati avvisati prima. skrenuti nečiju pažnju.Ante je produljio studije.I fichi sono piiI dolci . valga. . semplice.Mi piace pili leggere . .Non sa condurre la barca. .Imperat. . . .Pred sucem ću reći istinu. trai. . trassi. � trarre tr. prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. . togliete. stanco. . VI. me. ostinato. con la . atrarre tr. tog li. furbo. (si) vlllgano .Pretpostavimo da je tako. traggo. .seta e pili fina . estrarre tr. tragga.Pass. sažimati. izguliti. rem.Condiz. e intro (essere) zgrčiti se. oduzeti.Part. svelgete. ne biste tako govorili. svelliamo. diveJIere tr. vivo.Congo pres. sveigono). varresti.. va1iamo(ci). svelliamo. .Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. svelge. .To je čovjek koji je vrijedio za deset. . (od)uzimati. . - E piiI facile criticare . sveno.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. tolga. . potegnuti natrag. pres. ecco . .Contraddiceva ogni mia affermazione. trarro. traiamo (o tragghiamo). contrarre tr. rem. tragga. . . . scrivere. tolga. . trarresti. rem. pass. . traggano. . sordo. pres. valga. centomila lire. ecco . protrarre tr.Part. odvratiti. vino.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). trae. . equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. . contento. . una gallina domani. trarrei. . vlllgano. IV. otegnuti. togliesti. valjati. traete. svelto. . valesti. Uso della preposizione con (col. pres. distogliere tr. pass.

in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. filosofo. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. ceti piii coIti di paesi conquistati. Oltre ane opere sopra menzionate. mutevole e vibrante che tutto vela. laseie. di anatomia. musico) e soprattutto legata alla pittura. puo ricordare grandi tipografi . FIrenze. perche essi erano riprodotti a mano. Scrisse anche un trattato di pittura. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. L' invenzione pero delle matrici in metallo. da destra a sinistra). Giovanni al Louvre. Plantm ad j\nversa. cosi compenetrati da creare un fluido. scienziato. Milano. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. Venezia. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. Poi. entrambe oggi al Louvre. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. a vari lavori d' idraulica. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. la Madonna Benois a San Pietroburgo. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. lettera per lettera. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . Firenze. approfondisce e fa lievitare . impersona la figura del genio universale. l' invenzione della stampa. come partecipi d ' un eguale dramma . che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. scultore. ritratti. intento a dipingere la S. N. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. B. Torino. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. Londra. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. Un nuovo mondo si era aperto. Napoli. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. sarebbe dovuta a un illustre italiano. a Panfilo Castaldi di Feltre. L� storia dell' arte tipografica. che andarono distrutti. La fama di Leonardo artista (pittore. Anna e la Gioconda. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. Bodoni ( 1740) a Parma. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). che si conservano a Milano.ta incompiuta. di meccanica. caricature. Etienne a Parigi. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. lo « sfumato». che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. egli mira invece a fondere uomo e natura. figlio naturale di un ser Piero. e vi si tratteneva fino al 1499. peregrino per varie citta. filosofo e scrittore il quale. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. . della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. architetto. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). d ' idraulica ecc. Milano. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti.. Parigi.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. Windsor. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. estraniandosi sempre piii dalla pittura. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. disegni d' architettura. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. di botanica. Froben a BasIlea. di avorio. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). le parole incise sulle tavolette. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. ed altre di attribuzione controversa. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. attendendo a due monumenti equestri. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. si formo alla bottega del Verrocchio. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. artista.

chiaroscuro.lontananza. libro. -i triste. . P. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. 325 .). piu. lavoro.orecchio composte.terrazzo b) Aggettivi alpestre. derivate e briciola . -i fino.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso. lavor-ate. lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. colpo > colpire. -a. man-o. es. P. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia .hanno general mente una differenza di significato. -e macilente.trutto gamba .inverrninire scolorare scolorire sta. man-i.) . -e silvestre. se. virtu.canestro casata . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a .assordire colorare .maci lento. Derivazione impropria XLIII. -a. -i. lontano .: muro. sport.alpestro.ingiallire intorbidare . vi-e. che resta invariata. Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. : via. -i. eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. arte.colorire dimagrare . -e crisi.modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . lo esse non appare che il tema e la desinenza.imbianchire) . transalpino. Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale. P. -i . b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare. amara > amarezza.suo lo terrazza .cerchio cesta cesto foglia .briciol0 buca buco canestra . -a.fosso frutta .la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a .midolIo moda .abbrunire aggrinzare . -i . 324 caduta).casato cerchia . es. o per semplice passaggio l 'avere.aggrinzire ammol1are . -e silvestro. ossia la radice. -i.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a .spillo suola . fruttivendolo. -i . caduto. lavor-are.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare .foglio. -i. Le parole primitive sono variabili e invariabili. In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. imbiancare .rnutare . -i.-a altamente).gambo grida . specie. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare .goffaggine.foglio fossa .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1. mano. ma. Esse.grido legna legno midolIa .: vi-a. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e).viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . alto. sordomuto. -a. es.tristo.ammol1ire assordare . -a. -e fine.starnutire imbiancare . che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). spiUa .intorbidire inverminare . ecc. ecc . . sasso > sassoso. -a .

stima strappare strappo essere r essere f) Da participi. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.il mangi are parere . verbi: bastone . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria. spavento. avvezzato .il parere parlare . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro . verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) . viso e volta. terrore.revisionare incombenza . -a la venuta comandare .inchiestare revisione . Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi.propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi. Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. paura.scemo sporcato .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato .sporco stancato . -a . -a .chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito . -a la caduta ferire. sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro. latrato . venuto.quietare sano sanare tardo . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta. Ecco alcuni recenti derivati disastro .l' andata cadere. verbi: migliore .abbraccio biasimare . prornesso. 327 denominali: Nota. Derivazione immediata. Infatti.Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo.avvezzo avvizzito .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.i l latrato promettere.il parlare potere il potere volere .la promessa venire.bastonare corona .incoronare colpo favore colpire favorire grazia .peggiorare quieto .incombenzare propaganda .2.leva pescare . e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi.originare pena .il dovere mangiare . aggettivi: acconciato .contrasto legare . pero. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo. andato.tranquillare 326 .scaltro scarnato .scarno scemato .logoro mozzo privo Nota.graziare lancia .lega levare . sostantivi: ardire .conforto contrastare .sveglio vuotato .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato . ma di sostantivazione. caduto.guasto c) Da sostantivi.l' avere desinare .vuoto guastato .la ferita latrare. ardire o osare. medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti. sostantivi: abbandonare . sostantivi: andare.pesca stimare . non parliamo di derivazione impropria. -a . .tardare tranquillo .il volere a) Da verb i.penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia.migliorare peggiore . appartenenti ad una categoria grammaticale differente. .disastrare (-ato) inchiesta .datare involto (involgere) .il desinare dovere .entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato . In tal caso.biasimo cacciare .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi.acconcio adattato .comando b) Da participi passati.lanciare origine .caccia cambiare castigare cambio castigo confortare .abbandono abbracciare . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo.I' ardire avere . ferito. numerali.

insania superbo . vitreo.cittadinanza rnansueto . per lo piu dispregiativo: canaglia. ha uno.cita) sussiste quella popolare (jiorito. rispettivamente vir (= uomo). Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. fra due o piu sinonimi. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. plebaglia. adottando tale formato. accozzaglia. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. uno appartiene al linguaggio comune.bronzeo e cosi: alcalico. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. -eo (ferom. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. erano quasi sempre di formato grande. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco).mansuetudine professione . 328 329 . urno r'istico. si. aureo. pan ett on cino ne ha tre.insalatiera cane .canile bianco . Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. opera oggi rarissima. usciva un Virgilio. lingulstico. o per lo meno intesi in questo senso. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati.Occorre poi notare che molto spesso.superbia argento . entusiastico. contribui a diffondere il libro. -aglia ha senso collettivo. che pu r indicano sempre il mal di testa. Duro X LIV. -ia. didascalico. aperti.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. manuale. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. e precisamente dagli scrittori. I piccoli volurni erano. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . -ea) e in alcuni in -ico: urano . col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. P. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. vanno annoverati i caratteri chiari. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. sic. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. maneggevoli. limpidi. britannico. gocciolatoio. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. tirannico. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. M.assassInio insano . all' arte della stampa. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. . o. tascabili. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. in ottavo. eleganti. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. familiare. Nel 1 50 1 . che sono forme prese direttamente dal latino. ma in via del tutto eccezionale. essi sono rarissimi. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. anche col nome di italici.professionista insalata. secchezza). nella conversazione. cefalea e cefalalgla. vetro. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. come si dice. scolastico. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». ne modifica il senso. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. nel Lazio. specialmente all' estero.argenteo bronzo . con questi caratteri. es: ign-eo. Giova sapere che prima di allora i libri. venuti in luce anche nel secolo XV. s facciataggine.uranio assassino . e cosi accanto a cenere. A. elo chiarno presso di se. Si narra a tal proposito. I' uno o l' altro. e cioe un vocabolo «tecnico». Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti.

ortaglia bosco .dolcezza triste .fierezza. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana. ecc.celibato mandorla .testardaggine -eta.ragazzaglia plebe plebaglia orto .dottoressa fattore . pieno .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato.apprendistato 330 -ista (professione.ermetismo fatale . irrequieto irrequietezza. agiatezza bellezza dolce .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere. disposizione. si scempiano diventando e.postino ballare .macchinista terrore terrorista materiale .): artigiano artigianato apprendista .fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi.e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo . qualita. collezione e sim.valligiano arte . locali.cittadinanza lontano . UD nella deri vazi one.sigaraio figurina .canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la. ufficio.prevalenza Siena .libraio giomale giomalaio sigaro . La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo. condizione. -igiano (provenienza. dignita): cantare cantante comandare . coslcoi suffissi in -ezza (fiera .contadino Perugia .colombaia abete .cameriere dogana .novita buono .maestra. dottrina.cronista macchina .bonario piede . stato.mandorlato cronaca .cortesia leggiadro .): cittadino . aderenza. ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone . con lo spostamento d' accento.isolano valle .leggiadria -rua (conserva. local i e astratti): borghese .gioielliere -ante.somiglianza -ismo.tristezza -aglia (indica collettivi. qualita.umanesimo ermetico .fatalismo -ato (mestiere.. sistema) : eroe eroismo umano . condizione.stupidaggine testardo .Perugino posta .artigiano corte cortigiano -iere (professione.doganiere gioiel1o . mestiere.materialista 33 1 .abetaia ghiaccio . ufficio): banca . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro . condizione. cameriere cameriera).senese -essa (professione.ballerino -anza (stato.banchiere camera . a) Suffissi di nomi (astratti. -ente (abilita.cannoniera scoglio . -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna . collettivi.I dittonghi ie.comandante litigare . professione): libro .figurinaio -iera (vasO. -esirno (usanza. strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido . o : nuovo .ghiacciaia pietra .pienezza). il dittongo si conserva. seguace di un sistema): celibe . facolta.petraia -ruo (mestiere. ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . dignita): dottore . strumento. dignita): isola . ecc.borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese .lontananza risonare risonanza somigliare .scogliera -ano. provenienza): contado .): colombo .boscaglia -eria (nomi collettivi.partenza prevalere . nella derivazione.

bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra . appartenenza): alimento .-mento (azione. -uto (possessione. maniera. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .bravura fomire .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta. Cosi p. -sura.montano repubblica . -ino (italiano. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco .rossiccio -ura.bonta fedele . -a ubriaco .testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. capacita): affermare .perlaceo -ivo (disposizione a fare.coloniale commercio . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile. parigino).polare stella .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino. i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano.allenatore con6scere .): buono .garbato sapore . -esse. condizione): allenare . qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto . somiglianza.cambiamento sentire .simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. abbondanza di qcs.affaticamento -010.saporito orecchio . diminuzione.confinario ferrovia .stellato garbo .ubriacone allegro allegrone -are (relazione. materia): carta .orecchiuto -udine (proprieta. -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire . ecc .affermativo descrlvere .alpinistico acrobata . -a chiacchierare . costume. -ino (materia.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario.commerciale -ano (origine.successivo 332 333 . postino) e soprattutto dirninutivi. oltre che sostantivi.fomitura -ico. -ato.dormiglione. atto ed effetto di un lavoro)� verde . appartenenza) : materia materiale centro . evole. - tura (qualitit. tu (astratti denotanti qualita. qualitit): abbigliare . -ito. proprieta. -. tore. -aeeo (qualita.pallidiccio umido umidiccio rosso .caprino mare marino sale salino Garibaldi . maniera): confine .arsura bravo . L -ta.ferroviario testamento .tito lare -ore.abbigliamento affaticare .acrobatico problema .informativo succedere .descrittivo informare .chiacchierone.sentimento -ale (stato. es.desiderabile utilizzare utilizzabile piegare . -sore (professione.cartaceo creta cretaceo farina .repubblicano -one.garibaldino desiderare . Per i suffissi -ense.lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 .fedelta povero poverta giovane .boscai(u)olo latte . la P.problematico simpatia .stellare titolo . degenerazione): infermo infermiccio patlido . aggettivi. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte .): stella . effetto. condizione.verdura ardere .alimentare polo . binario.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione. -atko (appartenenza.farinaceo perla .pieghevole correggere .centrale colonia . -esco.

bellino. fioritura.Bosnia .Sava . un dotto che studia Dante.idioma. foglia. -oso. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . paese.lepre metropoli . chi abita nelle citta. rapido come un fulmine.sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa.nocciolo pero .raramente forte . -icchiare.canterellare saltare . giovine.specie . un piccolo fiume.lodevole -izzare (attuazione. bimbo. chi vende i gioielli. limpido come il cristallo. un colore simi le all'azzurro. pallido. pollaio. -erellare. fanciulIo. -ellare. una donna cattiva e volgare. 335 334 .film .rondine . la lez. uomo. un albero piccolo e sottile.stabilizzare latino . casalingo. III .battaglione . XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo. falce.il barbiere cio che s i deve lodare . l' atto del fa1ciare.) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus .pacificare IV . giallo. V.nipote nutrice caffe .nulla . ESERCIZI I.ingratitudine . produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico .giomalista . -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare . donna. un color rosso sporco. una casa piccola e graziosa.Brasile modista . una pianta piccola e graziosa. un bicchiere piccolo. -uzzare (frequenza. canile. fanciullo.albicocco mandorIo. tavolino. uno che imbroglia il prossimo. r atto di apparire. -one (v. casetta. colui che suona il violino. una via stretta. giallastro.utensile . chi abita neUe valli. chi suona l' arpa. albero.Tibet . d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro .parentesi vaglia .un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare. libro. una medicina che mette in fuga le febbri. verde.Arno . -azzare.baciucchiare risolvi con una sola parola. -ecchiare. pastorizia.nespolo noce . mano. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . chi abita in montagna.albeggiare amaro amareggiare mercante .Danubio . Indica quali delle parole seguenti sono primitive.girellare cantare .) tastare tastoni balzellare . gatto. piantagione.mercanteggiare scena .ciliegio . rosso. VI .Per i suffissi -onico. II . colui che dipinge. un bicchiere grosso.sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio.limone . continuata): alba . una camera piccola.Canada caucciu sci . libraio. chiave.salterellare -icare. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. signore.dormicchiare baciare . casa.radio . formata per alterazione di suffisso (v. un color bianco sporco. un medico da poco.serie . 169.fortemente utile utilmente -oni. l' uccisore di se stesso.bar .latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. azzurro. spregio) be(ve)re . Secondo gli esempi: chi fa la barba . un' opera corta. tavola.dinamo . staHa. testa.balzellare girare . una piccola sala. viso. una strada larga.estasi . un uomo che ama ciarlare. libriccino. colui che canta. peggioramento): rubare .moltitudine . str .sonnecchiare dormire . chi abita nel contado. -ucchiare (rallentamento.balzelloni ginocchio (lat. un libro piccolo. -ettare. cane. quali alterate e quali derivate: Manina. una storia corta.rubacchiare sonno .Drina . isola. un piccolo giardino. rossastro.castagno . le donne che spigolano. animaletto.Volga calore padiglione accasione .

pianta . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta.gambo.Le sode elessero la nuova presidentessa. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo».Hanno preso un istitutore per il ragazzo. scultore. Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S .Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. palma . . * * * consorte . Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . Questo dramma espresse in scultura e pittura.coIlo.pianista _ . ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero.Andai da mio zio. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. e il celebre «Mosb>.masso. la visione grandi osa e drammatica. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500.suocera .scalo. Un suo amico.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. costa . . ran ntoml alla scultura (due Pieta).busto. vi scolpisce la «Pieta» . e lasciato loro tante fatiche onorate». non puo servirsi bene delle cose altrui» . Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma.cuoco . punta testo. testa . Pietro in Vaticano ( 1501 ). .pesca oliva .fico . Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici.cedro pistacchio . LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti. Sangallo.manico. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli.fautore .vincitore ispettore mietitore protettrice .costo.tappo.VII.limone. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � .ananasso . Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . iniziatasi con Giotto. che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. foglia pianto.susina prugna . Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . terminate nel 1 5 12. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate. Rispose lchelangel?: <:<I? o . colpa fogho. iniziato da A. manica . busta .Aveva non so che pittore un' opera dove . Maria degli Angeli). . scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore.mela .La direttrice della scuola e buona come una madre. Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. tranne . Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. poltrona. architetto.aquila . storie della Genesi. S. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio. sua austera moralita. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. Pietro.dottore cugina leone .del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. Con Michelangelo si conclude la grande tradizione. scala . e per il quale scolpiva i «prigioni».cane ambasciatore creando forme colossali. Pietro e d' ora in poi. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504).banana . S ilvio e un bravo violinista. 337 . che si era tua di S an Marco . Porta Pia.femmina traditrice. Gino ha preso moglie. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. Oggl al Louvre. Chlamato a Roma nel 1490. gesta .profeta . e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni.stregone . che m' ha fatto sempre X. si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. che e questa arte. dell' arte italiana. ag it ate sempre da movimenti in contrasto. ora in S. . tappa .orsa . . Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II.porto. e che se San Marco era tale. . e chi non sa far bene da se. pittore e poeta. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze. ma non ci trovai mio cugino. si dedica pur fra amarezze e contrasti.gallina . mo�he troppa. porta poltrone. nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella.eroina . Fa contrasto in una societa. che si corona nella cupola di S.Luigi e il genero della professoressa. colla . gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. a questa 336 �e it�iana del ' 500. . gamba punto. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone.colpo.gener� . IX. mas �a gesto. potentemente plastiche. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545.

Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . ecc. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. avverbi. per-turbare. 339 338 . I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). alle volte rimane invariato. I composti piii frequenti si formano con prefissi. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. L' italiano. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. v e r b i (irrompere da in­ rompere). sopra-struttura. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. 3. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. che sono particelle (prepo­ sizioni. altre volte invece viene dec1inato. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). pre-militare. Di essi si parla nella lezione 48. avverbi (sottovoce da sotto-voce).

(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). contro. contra. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). sufficiente.(dal lat.(dal lat. secondo i casi..(indica compagnia. collaborare (surađivati) . misconoscere (ne priznavati). es. arci. contra.. posdomani (prekosutra).(indica negazione): disabitato (nenaselj en). su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. contrapporre (pero: contrastare). de-. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . južno r con. dionesto (nepošten). Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. arciduca (nadvojvoda). m. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). ammettere. a alo anormale (non normale). sop raccope rta.Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. irresponsabile (neodgovoran).(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). combattere. soprattassa. daccapo. allontanamento. contras­ Jf segno (obilježje). subiscono spesso qualche medificazione.(di origine greca. apolitico (che non conceme la politica. irr6mpere (upasti. ex.(dal lat. con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. po-. so. biconvesso (ispupčen s obje strane). frattanto.dal latino ad verso. di. silaziti). collaborare. extra fino (izvan­ redno fin). ante-. dappertutto. eccesso): preavviso (prethodni oglas). bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja).(spesso nel senso di «dentro». surrogare. a. addomesticare. ra. _ bi. indeterminato (neodređen). Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. r. discendere (sići. provaliti). compiangere (sažaljevati). «contro») : incavare (izdupsti). estra. provenienza): defalcare (odbiti. includere (uklopiti). contraJf are. I principali prefissi sono: a.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). antisociale.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). raffreddare. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). superiorita. P. = = 00 = = 340 34 1 . immobile (nepomičan). commensale. Unendosi con la parola primitiva. inter. fra. da.(dal lat. posticipare (odgoditi). cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. bis due vote) : bicipite (dvoglav). in. quando non sia s impura. irragionevole (nerazborit). pre. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6.: impossibile. «verso». o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. fra. interloquire (umiješati se u razgovor). irresoluto.(<<fra»): intervenire (umiješati se. preposto (pretpostavljen).(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). anticamera. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). cispadano (s ove strane rijeke Pada. sudjelovati). prepotente (drzak). dis.(equivale in genere a contro. anti. ex-direttore (bivši direktor). južno).(prefisso di origine greca. extraterritoriale (eksteritorijalan). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. raddopp ia re. che non si occupa di politica).(indica priorita.(indicano. mis. contra atto (krivotvoren). con rafforzamento iniziale): frammettere. es . prediletto (omiljen). anteguerra (predratno doba). frapporre (staviti između). : additare. antistatale. contro­ proposta (protuprijedlog). comunanza): congiungere (spojiti). ' extra-. ammettere.(»između«. cis. sorreggere. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti).(di origine greca. separazione.in. uto). disobbedire (ne slušati) . sotterrare. anti. I prefissi a. post. sopra. ante prima): anteporre. oduzeti). P. zločin). . frattanto (međutim. decapitare (odrubiti glavu).

elima . S uffissi di nomi: muovere muovo. in latino. come intimare.fruscio . sottomissione (podvrgavanje). spirare. -one. con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). -oni (ginoeehioni). stonare (ne biti u skladu).bisturl .brontolone. sub. potkonzul).. pagliaccio . -iera: banca . . tras. Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva.(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta).stemrna . evitare. stra. soprattutto (ponajViše). izbrbljati) .(significa «di Ul. 342 . -aglia (boscaglia).cinema . O s s e r v a z i o n e . -ata (boscata). reazione (reakcija). In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. respingere (odbiti. -mente (abilmente). sopraccoperta (gornji pokrivač).tesi . movesti.uovo . s.giornalaio.sintesi .tema .freccia futurista . preraditi). Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta.camicia .Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi. procrastinare (odgoditi). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove).gioielliere. -iere. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. -oio (rasoio). .pelliccia . . «assai»): straripare (izići iz korita). latte .intrigo . odgurnuti). proporre (predložiti). sjeverno od Alpa). L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis).sofa . -eto (jrutteto). re-. invece. «mettere avanti»): proconsole (prokonzul.banchiere.archeologo . trasportare (prenijeti). vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.arancia . risehiare. leggib ile. sopravvivere (preživjeti). solubile).lapis .raffreddore . trasparente (proziran).(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). -ese: Piemontese. II.pro. ecco mosso ecc. Genovese. fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. ecco Numerosi sono i suffissi. transiberiana (željeznica kroz Sibir). in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere. -ibile. ne modifica il senso.»): transalpino (prekoalpski. rispondere. -ona: brontolare . subaffitto (podnajam). sopra (»nad«.(vuol dire «fuori». contrasto): reintegrare (uspostaviti). strapotente (vrlo jak). Francese. -aia denota mestiere.(indica ripetizione. gioielio . rif are (nanovo učiniti. ecco mossi. lode vole.laico . ri. stravecchio (vrlo star).vasca . -aceo (earteeeo).fiasco . trans-.farmacia . chiacchierare .buccia . .lattaia. soprascarpa (kaljača). sbanehettare (praviti česte gozbe).(nel senso di «far le veci». -evole.citta . ecco via via.compagno. sotto. -erellare (eantereLLare).paia .geometra . -ubile (amabile. -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile.chiaechierone. professione: giornale . E cosi: -aglio (ventaglio). -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). muovi. resistere. -ificare (j alsifieare).(indica inferiorita): subalterno (podčinjen).stratega . esisteva. -ario (ereditario. spettegolare (rastrubiti.

pineta nevischio .fiorellino . Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . ed impersonata da Donatello.poetastro omiciattolo . come in Baccio Bandinelli. Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione.ortolano. quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).paravento francobolIo attaccapanni terremoto . della Galleria Vaticana.letterone .antipasto rompicapo.pazzerellone . Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. Benedetto da Maiano. D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto. e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza .una stanza grande . Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO. Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola.cavolfiore . la Lombardia.cittadinanza . o virtuosismo come nel Tribolo. nel Giambologna.sonnifero .p ortarnonete cassaforte .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore .scuola .notte .tagliacarte . una idealizzazione generica. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca. 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena.III.straducola .automobilista .febbrone .Milano . LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483.testolina . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . decora le Stanze Vaticane.cavatappi . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia).Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba .altoparlante capofamiglia .albergo .portone .mano Fiume . Francesco di Giorgio ed altri.bottiglietta . di Brera. ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.reticella . ove emerse l'Arnadeo.poetucolo panettoncino .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere . di Baldassare Castiglione.viziaccio . a 37 anni.retata .soprannome . il Verrocchio ecc e in tutta Italia.una via stretta . V. Mino da Fiesole. il Pollaiolo. Dal neo-platonismo fine Quattrocento.un piccolo fiore. Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come.vecchiaccia .collana . abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche. poi.stanzone ragazzaccio .un grosso libro . Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore . di bellezza. a Roma nel 1520. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.botteghino . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo.querceto .Croazia. si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/. complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo. soprattutto per merito di Jacopo Sansovino.capopopolo . Si distingue solo quella veneziana.una voce grossa . Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo. nella Messa di Bolsena). in cui la bellezza e in funzione ideale. invece di semplici1it. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani. Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca.capobanda .un brutto paese .una piccola e graziosa testa . Venezia che con Antonio Bregno.). sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato.spaventapasseri .Lombardia Liguria Palermo . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S.mestieraccio giovinastro robaccia . .un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .fines trone parolina mazzolino . 344 345 .pomodoro . come il Vecchietta. IV. e mori.fanciuUone .boccata . in Bartolomeo Ammannati. dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.mediconzolo omaccio .mezzaluna . Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia .vocione .Napoli .portalettere . Ora. La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. agile e penetrante. di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).bestiola librone.guanciale . L'Assunta. ecc.Istria Francia Olanda . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.una modes ta somma .Pola . Rossellino.una vecchia cattiva una bottiglia piccola . nel Cellini.via . Pietro Lombardo.sfacciataggine banchiere artista . VII.mare Inghilterra Germania posta .Zagabria .arcobaleno sordomuto capoluogo .}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione. con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.calzaturificio . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo.

in I. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. va' . quello di congiunzione f i n a l e . di 8. devi. ecCo Condiz. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. NeUe locuzioni stare per. ecco (essere) ići. essere per. un istituto per la previdenza sociale. ha parlato due ore di seguito. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . andate. dovetti (o dovei). dovettero (o. vanno. trovare lavoro per i disoccupati. vadano. ha nevicato tutta la notte. . da 4. dovereno). Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. sono due persone diverse per indole. ecco il treno per Milano. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. in 2. morati. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. andiate. (essere) (u)mrijeti. 347 . o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. 10. Ind. per stasera sono impegnato. dovete. (po)ginuti. in 8): lo f aro per tuo amore. devi.' le perdite ammontano a tre per mille. devono (o debbono). hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. va. 15. izumirati. dobbiamo. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. nestati. da 14.Pass. ha parlato e parlato per due ore di seguito. muori. andiamo. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. sennonche gli mancava il coraggio. trebati. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. a 3. venti diviso per quattro. vada. deve. gubiti. andiamo. pogibati. una macchina per cucire. pres. osušiti. era per decidersi. debba. pres. da 10. riandare intro (essere) e tr. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. Pass. te lo ripeto per I 'ultima volta. per studiare da un mese l 'italiano. debba. dobbiamo. ecc . andiamo. Indica la s o s t i t u z i o n e . pass. dovesti. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni.XLVI. Congo pres. la casa e stata valutata per tre milioni. pres. lo avvertiro per telefono. andrai. deve.Fut. 2. Condiz. Complemento di c a u s a (efr. andro. in 5. devono.Imperat. lo supera per intelligenza. Passato remoto asigmatico 1 . hanno combattuto per la liberta. di 10. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. a 6. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara. pres. dovemmo. dobbiate. dovette (o dove). dovrei. ecco 14. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. egli ha rijiutato per orgoglio.Part.Part. umirati. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. dovete. devo (o debbo). un impianto per la lavorazione della seta. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. l 'ho accettato per consiglio vostro. con 4): lo diceva per scherzo. 9). 9. Complemento di m e z-z-o (cfr. a 7. -Ind. per il dolore e la fatica si ammalo. dovere intro Ind. Eccone i principali: 12. la preposizione per indica un' az ione prossima. in 3). num. 5. 6. l 'ho comprato per mille kune. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. da 17. ecco .Congo pres. andai. dovro. da 5. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . da 1 2. . muoia. pass. rem. dividere per ordini e classž. vai. ponovno ići. morire intro uvenuti. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. vadano. andate. doveste. o (avere e essere) e tr. Troia fu conquistata per inganno. ugasiti. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. a 14. a 5. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. 13. vada. sara un vero piacere per tutti noi. S. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. dovresti. la bicicletta l 'ho venduta per poco. vado (o vo). . 3. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. hodati. 7. dugovati. debbano (o devano) . andresti. a 13): non impariamo per la scuola. vratiti se. su 2): e partito per la Francia. passeranno per Firenze alle otto. immediata. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. rem. preminuti. 11. debba. . e uscito per la porta del giardino. dovuto. saltare uno per ogni cinque. dobbiamo. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. vada. ecco . poći. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). l'hanno f atto per giuoco. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). sei per cinque. camminava su e gUt per il cortile. crknuti. dovrai. otići. lottavano per il successo. nota) : ho appreso la notizia per radio. di l l . . andrei. ) . . 4. andato. pres. biti dužan. . protestavano per il divieto. andasti. vada.Imperat. di 1 2. ma per noi. ha nevicato per tutta la notte. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. 16.

bevete. salgono. bevvero (o bevetti.Imperat. ecc). saIgano. ecco . napasti. usciro. siMano (o seggano). rem. e intr. ribere tr.Fut. soglia. pass. 349 bere (bevere) tr. bevessi. udite. siedi. pass. muoiano. oda. uspjeti. -Fut. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. poznavati. siedano (o segga. sogliamo. suoli. possedere tr.Condiz.Pass. rem. Fut. Part. udrai (o udiro. muoia. razvijati. figo propiti što. decrescere intro (essere) smanjivati se. Congo pres. ecCo . esci. sieda (o segga). esca. bevano. udite. corr6mpere tr. rem. saIgano. siedi. . salite. Fut. pres. 348 ! I :� j 1 j i . polupati. biti neugodno. ne dopadati se. Part. (po)piti. cadrei.Imperat. rem. ne biti zahvalan. l 2.Condiz. rem. usciamo. pass. usciamo. bevo. bevesti. uscite. odono. sedete. riuscire intro (essere) ponovno izaći. sedere intro (avere) sjediti. propadati.Pass. conosciuto. . udro. saliamo.Pass. cadeste.Congo pres. penjati se. jurišati. . . imati. upasti. seduto. uscito. odano. berrai. sogliate. sediate. odložiti što. moriamo. izgubiti pravo. poći za rukom. padati. udiate. uscii.Condiz. piovvero. moriate. salga.Imperat. beviamo. berrei. Part. povisiti. rincrescere intro (essere) biti žao komu. berresti. pres. oda.Pass.Pass. ne priznavati. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. bevi.Imperat. izlaziti. sogliano. decadere intro (essere) opadati. solere intro (essere) običavati. stanovati. pass. bevemmo. odgoditi što. udiresti (o udrei. povećati. saliamo. . pass. presjeći. salga. .muore. salire intro (essere) e tr. muoia. . uscire in tr. ecco . scon6scere tr. increscere intro (essere) biti žao komu. pres. izdaždjeti se. strabere intro (avere) prekomjerno piti. beviate. suole. scadel"e intro (essere) propasti. seggano ) . caddi. nahrupiti. berro. saliamo. sieda. . piovve. sogliamo. rem. crescemmo. conobbero. pres. crescesti. dizati se. rem. segga.Pass. skršiti. sediamo. odi. ecco . cresceste. pass. ruppero. rompesti. salga. . srušiti se. cademmo. sedei (o sedetti). pl"esiedere tr. morrei. muoia. udirei.Pass. salite. povećati.Fut. ecco Part. prepoznati. soglia.Pass. siMon o (o seggono). bćvano. sa1isti. bevvi. sieda. prekinuti. beva. bevve. bćvono. odo. uzaći. (avere) predsjedati. e intr. saliate. pass. bevesti. beve. uzlaziti. esca. Ind. uvidjeti. beviamo. morresti (o morirei.to. udiamo.desti. Part. biti vičan. Congo pres. siedo (o seggo). žaliti. cadere intro (essere) (is)pasti.Part. . nasrnuti. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. ecco . esci.Condiz. sediate.Part. ecco . udirai). udiamo. cadresti. (essere) izaći. uspinjati se. . irr6mpere i1ur. pres. conosceste.Ind. ecco . cadremo. fig. upoznati. usciate. ne priznati. Congo pres. moriresti). cadrete. Pass. beva. riconOscel"e tr. morite. '0 con6scere tr. izbiti.Imperat. piovere intro (essere e avere) kišiti. (po)kvariti. . (o) padati . segga. ecco . uscisti. udito. žaliti. conoscemmo.a qcs. accadere intro (essere) dogoditi se. beva. . udire intro (avere) čuti. moriamo. pres. conobbi. sogliono. opadati. strrš-ati. ecco . . pror6mpere intro (avere) provaliti. . bevi. (essere) provaliti. pres. l l t I l i l accrescel"e tr. crebbe. odano. berrebbe. soglio. escano. risiedere intro (avere) boraviti. nanovo piti. (bevente).Part.Ind. . soprassedere intro (avere). dtddero. crebbi. sieda. odi. ruppe. podmititi. ruppi. sedesti. morite. bevete. ne poznati. muoiano. ca. izbiti. sediamo. sali. posjedovati. escono. sedete. piovuto. držati (u svojoj vlasti). ecco . conobbe.Gerundio bevendo. prekidati. interr6mpere tr. pass. usciamo. pres. uscirai. dići se. soglia.Part. oda. umnožiti. morrO (moriro). solete. pres. . caduto. pass. propasti. napredovati. ecco Part. cadranno. pres. escano. salii. rompeste. Ind. morto. cadra. navaliti. crescip. beveste. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. pass. o rem. beva. . ecco . . cadrai.Part.C ngo impeif. raspoznati. rem. esce. daždjeti. znati. . sediamo. Congo pres. cadde. . razbiti. oda.Congo pres. esca.Ind. . sale. sali. salito. udresti). muoiono.Congo pres. siede. Imperat. rompemmo. pass. raspoznati. opasti. ne sviđati se. (s)lomiti.Part. pres. risalire tr. vrvjeti. Part. solito. razaznati. Pass. crebbero. moristi. morii. conoscesti. salga. ode. uscite. muori. rem. muoia. pass. beviamo. cadro. rotto. esco. pijančevati. discon6scere tr. udiamo. zbiti se. bevuto. assalire tr. moriamo. salgo. er6mpere intro (essere) provaliti. . sediamo.Ind. ricadere intro (essere) nanovo pasti. esca. spiovere intro (essere) prestati kišiti. popeti se.

nagoditi se. sappiano. voluto. stanno. voglia.Ind. stemmo. stlano. detenere tr. avvenire intro (essere) dogoditi se. terresti. voglio. provenire intro (essere) dolaziti.a qcs.Questo libro lo terro per me. vollero. zadrža(va)ti. sappiate.Per la sua eta e molto colto. zaustaviti. verrei. .Fut. prevenire tr. --Earo io per voi la traduzione. rem. pomagati. ostati. sappiamo. sopravvenire intr. mi vo1si.Questo vestito gli sta bene. Part. . verrai. pass. e intr. stiamo. ustegnuti se od čega. (avere e essere) htjeti. tražiti ili zahtijevati natrag. venite. - risapere tr. Fut. E un terreno che non berra pioggia. volesti. dolaziti. ritenere tr. venga. sastati se. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. tenere tr. ridivenire intro (essere) nanovo postati. . sadržavati. vogliamo. ecco Imperat. zadržati. ecco Condiz. sappia. venga. (o )držati. pres. Pass. tenete. venne. seppero. zaustavljati. ecco Imperat. contravvenire intro (avere). . . teniate. zaustaviti se. zabaviti.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. voglia. vorro. poznavati. attenersi. pass. terrei. veniamo.Congo pres. venite. mantenere tr. zadržati. pres. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. (essere) nenadano naići. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. pripomoći. tenesti. volli. doznati. tengono. Se la incontrassi non la riconosceresti. disvolere tr. dostizati. tenuto. rinvenire tr. saprai. stiamo. pres. . intervenire intro dogoditi se. stesse. sta. stava. pass. rivolere tr. vengo. pridržati. sovvenire tr. sappia. . seppe. stia. sanno. vogliano. vengano. sa. izdržati. skupiti se. vennero.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. terrai. vieni. . tenne. pass. tenete.Ind. Part. pronalaziti. pretjecati. stettero. teniamo. voglia. volere tr. dočuti. zagovarati. veniamo.Fut. . obavijestiti. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. voglia. .sapere tr. prekršiti što.M' assall un dubbio atroce. Part. prispjeti. stette. ecC o . (avere) držati. ristare intro (essere) zadržati se. sai.da uzdržati se. verro. rem. .Pass. pervenire intro doći. ESERCIZI 1. vorrei.Congo impe rj. stia. .Ci siamo alzati per tempo.Convengo che tu hai ragione.Ind. imperj. vogliano. soprastare tr. zadržati. viene. so. pres. pres.a qcs. stessi.Congo pres. stiate. sapresti. pasti II nesvijest. rattenere tr. s o v r a s t ar e . obuzdati.Prestaternelo per pochi giomi. stignuti. umjeti. preteći. uzdržati. nalaziti se. sappiamo. . venga.Il medico ha detto che viene stasera. vorresti. potjecati. Lo rinvennero ferito sotto un albero. veniste. La piena ruppe gli argini. state. . . stesti. sapemmo. teniamo.Imperat. stare intro (essere) stajati. .Congo pres. dobiti. stessimo. tengo. sta' . Part. volle. sappi. stessi. tenga. venuto. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. steste. tengano. vuoi. stavi. sapesti. saprei. venisti. tenga. venga.Part. stignuti. Lo fara o per amore o per forza. suzdržati. stlano. . . sappiate. htjeti obratno. vieni. sjećati se. imati u sebi. tieni. tennero. rivenire intro (essere) nanovo doći. vratiti se. . tenga.Sapevo il suo nome. . intrattenere tr.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. stlamo. . 35 1 II. venire intro (essere) doći. zaustaviti. Pass.Condiz. pres. stetti. volete. e intr. venimmo. ne dolikovati. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). zadržati se. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. vogliamo. . vuole. ottenere tr. rem. pres. podupirati. Imperat. zbiti se. sappiano. stavo. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. . rem. . sappia. proizlaziti. seppi. veniate. . ne h�eti više. postići. vogli. . zapasti (koga). posredovati. venni. verresti. držati se čega. ecco . tengano. tieni. . ecco . E un ragazzo che riuscira. zadržavati. sapete. pres. zadržavati. teneste. saprebbe. potjecati. vogliate. sappia. poduprijeti. Fut. ecco Condiz. sto. contenere tr. zahtijevati. trattenere tr. . vorrai. pristajati. ma ora l' ho dimenticato.Congo pres. terro. e intr. stato. tiene. rem. nositi. svenire intro (essere) onesvijestiti se. voleste. tenemmo. Ind. volete. Sentendomi chiamar per nome.Ind. - divenire intro (essere) postati. . ecco . sconvenire intro (essere) ne priUčiti. tenni. Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. veniamo. . stia. pres. saznati. astenersi. . ma oggi non mi e possibile di venire.Pass. e intro (essere) pronaći.Questo libro contiene belle pagine. prispjeti. polučiti.Mi rincresce. state. vogliamo. stai. e intro (essere) v . sappiamo. zaustaviti: sostenere tr. tenga.E un uomo che non si lascia corrompere. Congo pres. vladati se po čemu. ecco Imperat. ecco . volemmo. biti. stia. convenire intro (essere) e tr. nanovo htjeti. vengono. nastati. . 350 . . teniamo.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. sapeste. (avere) znati. saputo. vogliono. sapro. . vengano.Condiz.Ind.Dovevi astenerti dal criticar tutti. pass.Pass.

quella amicizia. . . . . . un paio d'ore. imbrunire. atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. e evidente che il Manzoni. messo tra i potenti ed il popolo. . anzi rho avuto poco.Cerco una gomma. valigia . casa. fern.Chi fa .Vorrei ordinare dei biglietti . . impotente. casa. stazione. . . di grandiosita spaziale. riscrivergli. e costituiscono una pregevole opera d' arte.Gli abitanti . poi usd . Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. Iniziatore dell' architettura cinquecentesca.Noi tutti ci rallegriamo .Abitavano vicine . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. montagna . . . pacchi? ­ Provi . .Aveva molta disposizione ' " il disegno. a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. . . . ispirandosi ai monumenti dell' antichita. . . . . Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . . .Cominc�o . . . . . . . . . . Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. . . . cuore.A dirglielo andava . . . pazzi! .Lo riconobbi .Conta pure . visita. . . citta ' " ristorante della stazione. . . preparando cosi il Barocco. la mente. . . . Un' automobile ' " due posti. mi mettero un vestito .Ci sono andata ' " le tre.Vanno sempre . .Navigarono . . che ne riconosceva pienamente i diritti.Sono entrata per una porta .Ci andro . . . citta due volte .III. . nulla. . quasi come ai giorni nostri. . .Ci andavo sempre . bambino.I lavori saranno finiti . salotto intorno . . lena.Siediti qui . . . . . . . il Peruzzi. potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. ballo.Lontan . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . giro.Non arrivava .Dante e contemporaneo . . . . .Sbrigati . Verro da te .Te lo lascio . . . " bere. . lontan . . se. . . vento. . Giuliano da Sangallo. il Cronaca.Cerca di farlo . di massiccio equilibrio. . farvi . . . no. .Non era molto istruita . mese. . .Faceva delle cose . . . . . . . . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. . prese nuovo sviluppo nel '500. I IV. . . . . . . . vetri.Corse . me. facendo predominare i vuoti sui pieni. . .Mi offro . tennis . . . . . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che.Mi piacciono i dolei fatti . un senso di solidita monumentale e di classico riposo. . .Mi piacciono gli spaghetti . . . . farlo.Laurearsi . . . . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. .Parlo sempre .Non mi prenda . . . . . . . . serio. bene.Piove. . se fa . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. . . . .Gli risponda . la finestra. . . quel campo. . . . fare le valige. vista.Non capivo che cosa pensasse . . . . . .Troppo difficile .Lo avevo perso . spalle. ricordo. . volo.Bandiere . . .Non mi era nemrneno passato . . . . conferl ai suoi edifici. la strada.Quando parti ' " Karlovac? . .Non e caro.Quando lo chiamava veniva . . Vestito . . . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. . . . .Suonano sempre musica .Ti prendo . .Eravamo tutti . a lui si ispirarono Raffaello. sapersi. la forza e la legge. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. Giotto. . vedersi. .Portateci qualcosa. occhi. voce. al principio del '400. . . . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . . mille kune.Facciamo tin brindisi . alla quale aderirono Bernardo Rossellino.Stava . . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. . . . capirlo. Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. la stanza. plurale.Soleva andarci . . capire. parteggia per questo. . . . . che si. . . . . tutto. . viaggio. . estate. farsi. . . La concezione architettonica albertiana. che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. molto formaggio. giorno. . . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. . . . questa sedia .Chi sa se sara abbastanza intelligente . . rivolgerti una preghiera. Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . fu Bramante. . .Non lo darei . . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. . al loro semplice arbitrio. . .Viene . mediante il prevalere sui vuoti della massa.Un affresco ispirato . legge. . . . . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. . . . . .Era incapace . capire. venti giorni. . poltrona.Bistecca . barca. . . questa notizia. Abbiamo pranzato . moda.Ci son o andata . la costa. aver finito. Buona . aiuto dell'amico. . . . . . .Bisogna che io mi disfaccia . Lubiana. Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . . . tutte le furie. . inchiostro. . . parola. Una cosa . . stirare? . . . . . . poco. . . . . . Invece Leon Battista Alberti. tua salute. . ricca di senso poetico e religioso. permeata di sottile umorismo. .Facciamo una gita . fuoco del camino. .Incomincero . stazi one . ragazzo! .Erano forniti . sdraio. . guardo . . .Mi da due fogli di carta . . Giotto. . . .Ando fino . . . . Potrei avere un ferro . .Quello stupido . . strapazzo. maggio. . 352 353 . . Agostino di Duccio ed altri. . . .Ho giuocato . farglielo capire. . serata. Una sera . . . .Metta queste parole . . . Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. . . Lavorammo .Bello . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale.Tentero . guida. mie spese. . elaborata soprattutto a Roma.L' ho imparato .II facchino usd . tre. .

La cosa principale e di non perdersi d' animo. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. del trionfo della verita sulla menzogna. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. 3 . taj i može.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. S. 2. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. La fine miserabile di Don Rodrigo. Spes so in funzione di oggetto. Nagovorih ga da odmah otputuje. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. Njegovo me govorenje umara. contemplativo. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. Na jvažnije je ne klonuti duhom. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. Tkb hoće. Lo persuasi a partire subito. punito delle sue prepotenze. P jevanje ptica nam godi. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. quando si tratta di dipingere a fosche. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . come Azzeccagarbugli. della giustizia sii1 sopruso. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. Il cantare degli uccelli ci diletta. Mislio je da me je vidio. forma nominale del verbo. Tuscano XL VII.

In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. (Egli sa che ha ragione). On misli da sam ja u p ravu. Mislim da sam dobro učinio. B) molto pili spesso l'infinito. zahti jevati. Egli desidera vederti. si usa con una preposizione. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. vietare. con certi verbi come comandare. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. . Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. On zna da ima pravo. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati.altro): L Con i verbi modali (potere. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. dovere. Abbiamo cercato di dissuaderlo. prestati hvaliti se (čim) Nota. sapere. trsiti se započeti. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. Nisam čuo da zvoni zvonce. ascoltare. quando e in funzione di oggetto. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. E facHe criticare. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. Treba čekati. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . Pretpostavljam da si dobro učinio. Pusti neka on vozi auto. iskušati odbiti. Opasno je nagnuti se van. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. • Credo d'aver fatto bene. Dat ću popraviti sat. specialmente con DI. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. udire. 2. permettere. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. tražiti nastojati. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. Preferisco andarmene subito. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. Lako je kritizirati. On te želi vid jeti. Con i verbi sentire. ma e dificile creare. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. ma invano. solere. Radije ću odmah otići. Tuttavia. (Credo che io abbia fatto bene. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. vedere.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. Lascia guidare la macchina a lui. Ne mogu više čekati. ali je teško stvarati. E pericoloso sporgersi. 3. 357 . odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. volere. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . .

Kanimo otputovati sutra u jutro. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Pripravan sam priznati vaša prava. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. es. Spreman sam priznati svoju krivn ju. Pristao sam učiniti ovu radn ju. Occorre che voi ve ne andiate. Nisam sposoban činiti takve stvari. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. es. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). : Sono pentito d i averlo offeso. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. Non sono adatto a fare queste cose. (Sono pentito perche l' ho offeso). P. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). E utile sapere moite lingue. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. ma invano. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. Abbiamo provato a persuad6rlo. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. Kajem se što sam ga uvrijedio. Occorre tenninare questo lavoro. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. . Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Siete avvezzi a vivere troppo bene. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. P. Potrebno je da odete. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Korisno je poznavati mnogo jezika. Non si e azzardato a chiederglielo. Dobro je da dođeš. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. come abbiamo visto pili sopra. Nije se usudio to ga pitati.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. 358 359 . (Vedi anche la nota a pag. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. 356). ma invano. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. cioe in quelle proposizioni. Nemam vremena pisati ti nadugo. Treba završiti ovaj posao. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

Cascare (Cong.Gli chiedere (Pass. .) la via piti breve.lo non lo conoscere (Ind.peggiora . Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. Noi non ne sapere (Ind.inciti . pres. i. Essi scegliere (Pass.ltimo Ottoc�nto.) il fuoco. . Egli tacere (Pass. pres.) di sentirsi chi amare. Il pastore mungere (Trap. .) il mondo non mi movero. importanti della letteratura italiana dell'li.) o no.pattinano . l' ambi�nte nel quale ha vissuto.Gli ulivi non crescere (Ind.).incomodo indichi . StQr!a di una capinera. I mgazzi salire (Ind. Se vincere (Ind. . . la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime. Il suo essere siciliano. rem.violano . III s.Quando egli giungere (pass. Sutle montagne.Il cane lo mordere (Pass.Chi spegnere (Pass. Essi vegliare (Futuro semp. e s�nza dubbio una delle personalita pili. pross. pross. rem. passi vo) all' esame. catanese. Il contadino cogliere (Pass. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore.Ti piacere (Cong. rem.Queste parole mi offendere (Pass.A Dante smarrito nella selva apparire (pass. pres. .Ella vivere (Trap. pross. E in questo periodo che nasce il Verga verista. rem. .) di aspettare troppo. pres. rem. pres.) l' ombra di Virgilio.) ti faccio un regalo.La nebbia scendere (Trap.mendicano .) volentieri questo pietanza.) alla vostra salute.delim . rem.) per prudenza.elevo imita .irritano . rem.). Sono animali timidissimi. rem. . dei vinti. bisticciare (Futuro semp.Il custode chiudere (Pass. . Vuole che noi gli consegnare (Cong. I ragazzi rompere (Pass. pres. pross. I p. rem.) perche gli parere (Pass. rem. appena vedono qualcunofuggire (Ind. .pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora . dei poveri.affascino . -:. .) subito per il paese.) e non si sa dove va.) che fosse tardi.) in questo paese.) i cancelli.Spero che vincere (Cong. . .) dal caldo. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. pres. pres.).suscita .evita gracidano penetri .) alcune spiegazioni. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. .ros. rem. pres.).) il mio amico di aiutarmi. L' autore dirigere (Pass. pres) presto il vestito. Non so che cosa significare (Cong .abdica . pres.intima.) questa parola. . rem.Partiremo prima che sorgere (Cong.} la notte quello a cui pensiamo il giorno.) il denaro. Credere (Pass.separo sollevano tolleri .evoca . �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo.superi .recita . La donna accendere (Pass. .Il cacciatore appendere (Pass.dominano . .) l' orchestra.) il vetro.Noi bere (Fut.).) l'equilibrio e cadere (Pass. I s .Chi tradurre (Pass. pres. . semp. rem.La campagna gUt rinverdire (Ind. pres.) ancora molto tempo. pres. Qui intervi�ne la vita dei pescatori. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».) davanti alla rappresentazione. pross. L' operaio perdere (Pass. hisogna fare cosi. 369 368 .educhi . rem. . s.) di avere sbagliato strada.preparo addita .) di partire. Ogni tanto scomparire (Ind.soffochi .capitano . rem. rem.). II. reale.imploro . la realta sociale della Sicilia povera.Egli non ammettere (Pass.scivolo . rem.Vi accompagnare (Futuro I p. Dipingere (Ind. . rem. rem. Assaggiare (Cond. pross. III s.) la facciata.) sempre.) era troppo tardi. casa. I s. rem.Pregare (Futuro semp.) ad Arezzo. pross.soddisfano augura brontolano confina fatico .) fino alla porta.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. . .zoppico .) dal tetto. dopo alcune esperi�nze novellistiche. II. pres. e venne a Fir�nze.Il Petrarca nascere (Pass.) piti di te.carica denotano eccita . pres.) due anni in Italia.) alla gamba. rem. La notizia spargersi (Pass. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . rem.) le pecore. lo scrittore att�nto alla realta sociale. .) il sole. pres.) alla prima Una bomba esplodere (Pass.).) la luce? . pres. rem.Il medico gli l asciare (Futuro semp. semp. Di' loro che si avviarsi (Cong.Qui noi scoppiare (Ind. Nessuno mi riconoscere (Pass. L' autore assistere (Pass.) l' amnistia.). pres.) sulla citta.calcolo criticano .) -il giornale. I s.). .abitano .Desidero che il sarto cucire (Cong. Gli parere (Pass.) il fucite ad un chiodo. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice. . E.) le pere cadute e le cuocere (Pass. pres.) niente.collaboro . .) tutta la notte. . pres. pres. Spesso noi sognare (Ind. Noi rimanere (Fu!. Il Presidente concedere (Pass.emigrano . La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente.Non se la intendono. Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia.) suHe funi. della povera g�nte. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte. III s. � LE1TURA (Nato nel 1840. Giovanni Verga. pres. pross. rem.) la ferita. I s.) tutti. rem.S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. rem.soddisfanno .Non credo che egli valere (Cong.).esita . II p.Egli volgersi (pass. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. lo non leggere (Trap. vero. ha una parte detenninante nella sua opera. . rem.Mi toccare (Cond.

e quella fatalita ha un nome: mi�eria. mi chiederai perdono oppure sara i punito. . il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. perche affonda nella realta. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. p. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. Sotto questa vergogna Lia. ed nelle proposizioni affermative e ne. Luca. p. ma onorata. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . (Bastianazzu). : questo o quellof lo stesso. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. o. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. e morira nella battaglia di Lissa). ni«) neUe proposizioni negative. Nella casa vive. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. ovvero. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). non{i. e sono: e. ecco b) c o mp o s t e . La barca e per loro il lavoro. perche ' N toni d<rve andare militare. . quello che ci narra Verga. da povera g<rnte. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. es. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni).E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. non ostante che. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . noi partiamo e voi restate. la piccola Lia). a = = 370 37 1 . per la qual cosa. = = = = 2. Disgiuntive. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. di un nUQvo mondo. non venne ne lo vidi piu. il figlio . oppure. che e tomato dalle armi. dopoche ( dopo che) .imeno ( non di meno). Se ne s<rnte disonorata Mena. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . anzi.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. Carlo e Antonio sono f ratelli. allora.: questo e quello.disgiungono. se invece di riunire. Il gi6vane ' Ntoni. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. quando servono a unire due termini (perche copula unione). Ij I XLIX . i nipoti ( Ntoni. superstite della rovina della famiglia. secondoche ( secondo che). Luca. E il debito mangera la casa. anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». sua moglie (Maruzza). non scrisse e neppur ci manda a salutare. sara arrolato. appena adolesc<rnte. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore."T i 1 E una lQtta quotidiana. E si campa. e sono: o. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. Mena. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. Ma due braccia vengono meno. non r<rsta che un debito. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). e fin ira in gal<rra. Famiglia di pescatori. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. .povera e. Pensano. cioe formate da una sola parola: e. neppure. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. sor<rl1a maggiore. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. S<rnza debiti. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. neanche ( »niti. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. es. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. la nUQra (la Longa). ma. per la poverta. ossia. . oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. personale. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo.

. ma non ffaticato. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. la virgola. invero. per la qual cosa. detti anche «i puntini» . dacche. . dove. eioe di Froncesco Petrarca. pure. pure. sicche. per . sebbene. . ancorche. sino a che. .: non ne posso dire ne bene ne male. le seconde unite a nomi. accia. se dichiarano. ecco 3. 2. quanto. Conclusive (o illative). dunque paghi. nonostante che. . . quindi potete andarvene. . . . che ( . Aggiuntive. ma non molto. . ne . ecco 4. anzi. se uniscono due tennini contrapposti. modali: come. sennonche. eppure. p. e. A buon intenditor . Sono: anche. perche. affine di. . Le virgolette mente. nondimeno. es. onde. p. altresl. p. . unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). a condizione che.Avversative. inoltre. e sono: ma. ma non fini. pero. che. pure). p. tale . servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. slano venti o trenta. sia . es. . . . Sono: eioe. Nota. . Sl . Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. o. .). come quando. jinche. eccetto che. quindi. come se. sia . . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. sia. di maniera che. eccettuative: juorche. o. dimostrano. temporali: quando. .: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. cosi . pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. 3 . pereia. . se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. l � a s t e r i s c o . nel modo che. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . ecc. come. tanto . eppure rispondeva bene alle domande. vale a dire. . ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. 373 . . . tranne. es. ma anche. siccome. . per quanto. ha mancato al suo dovere. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. e sono: dunque. ). poiche. quasiche. di mo­ do . dopo che. ecco La dieresi (. . tuttavia. . insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. . ta lehe. . = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici.. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. pereia sara punito. appena che. ne.) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. spiegano. e. ne mangio. i p u n ti di s o s p e n s i o n e . Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . finaH: affinche. o . . quasi. . Dichiarative (o esplicative). ogni volta che. sennonche ebbe presto a pentirsene. mentre. S. acciocche. come. l e v i r g o l e t t e . indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . . casa mai. . 7. . . benche. peraltro. non solo . tuttavia verd) con te. tanto . 2. . sono molto a aveva studiato. I punti di sospensione ( . . . avetejinito il c6mpito.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. condizionali: se. es. (Dante). a tal segno . bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. .: pare. concessive: quantunque. 4. ). l a l i n e e t t a. . Correiative. il ragazzo feee di sua testa. L 3. ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. . per di piil. i l t r at t i n o . purche. eziandio. noi non scapperemo. . pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). inf atti. dacche. giacche. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». qualora. non so invero che cosa si debba risporzdere. piuttosto. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. p. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . . ancora. causali: perche. piantandosi in piedi in mezzo alla sala. . aggettivi. allorche. (Manzoni).: ha jirmato. l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . 8. mentre che. . e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. . non e.

LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. . Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. . e peggiorato. o per es. . che trovo applicazione non solo in pittura. La parentesi e duplice. s. f (confronta).l 4. 374 Se vieni. . N.Non e migliorato. E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). . . .mo (devotissimo). vol. . . parta. ill. splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi.Devo andarmene . tu. . Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. prendera il treno Venezia fu. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. . Gentile e Giovanni Bellini. ci fai piacere. c. fosse mio fratello. 8 . . Ecco quelle piu comuni: p.Lo voglio salutare . il Carpaccio. . . o p. chmo (chiarissimo). La tradizione bizantina. obbLmo (obligatissimo). (volumi) . 6 . . .Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. . Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. . mediante il «tono». presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso.C 'erano tutti . . ma anche in scultura e architettura. e una brava persona. abbia fatto tutto il possibile. (ultimo scorso). il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. luce. puoL Vieni . . (come sopra) . (ingegnere) . potrebbe pero essere anche vero. . . Giorgio volk venire. . accanto a Firenze e Roma. (pagine). . bada al fodero pili che alla spada. per lo piu. o NE. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . .Non e riuscito . gli ornamenti. pagg. verso. Ricchezza. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. . per cui Laura ebbe in terra onor celesti. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . .Cura il male finche sei in tempo.lo non ci credo. . verro da te. . . dal ' 400 fino al ' 700. . Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. . continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. s. ma si leggono per intero.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. N. la letteratura greco-latina. Tutti lo stimano . Al principio del ' 500 poi. vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. (dottore).Noi potremo essere i primi. La grande tradizione coloristica veneziana. . starerno allegri insieme. E. ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare.Temevo sempre che perdessero la partita. prof (professore). u. (vedi. . es. specialmente nei dialoghi. .Vai pure . v. cap. Questo e un proverbio. Provvedi un tempo . 5. p.Sono molto stanco . (nota bene). . infatti la perdettero. . cioe non nominato). una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. . Andro da lui oppure gli scrivero. cio e un granello di sapienza popolare. di cui dunque quella veneziana e il fondamento.Egli non ama ne lo studio ne lo sport. aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. volume). . lo vogliamo. serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente.Purche giunga a tempo. ing. 375 . prospettiva. N. il confine -italo-francese. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. . mo (illustrissimo). sono aspettato. v. c r. (enne enne. (pagina).Verro con voi ma non giochero. tutto veneziano. (capitolo). abbreviate. . (volume). pag. voU. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. Chi bada per Karlovac. (Alfieri) . toma prima di sera. . o pp. 7. (per esempio). intensita. dott. . non debbano mancarci le cose necessarie. . . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. Parti senza che nessuno se ne accorgesse.disse il medico. lui. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. (prossimo venturo). . Aiutalo .Carlo venne e allora . . che e piu breve della lineetta. dev.

domani il giorno dopo. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso.estro loda la diligenza degli scolari. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. Il maestro raccomanda (raceomandava. se cio non nuoce alla chiarezza. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. iva la. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. Amici. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. i pronomi questo e codesto quello.mma quando sarebbe ritomato il babbo. ora allora. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. I vocativi si omettono. Il nw. l' avverbio qui o qua diventa ll. o giovani. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. a me e a te a lui.. mio e tuo suo. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. Il discorso. Ma se come comunemente avviene . ecc. Il babbo ritomera appena che potra. Ritomera il babbo. ieri il giorno prima. . e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. noi e voi essi. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. quando finiranno i lavori? I bimbi donw. e quindi io e tu egli. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. oggi in quel giorno. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. non mi negate il vostro soccorso. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. allora: Discorso diretto: 3. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Discorso diretto: Discorso indiretto. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto.estro racconw. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. diventa invece congiuntivo trapassato. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. 376 377 . se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. 2. in imperfetto del congiuntivo. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. e anche le nostre. diventano di III persona. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. passando dalla fonna diretta alla indiretta. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4.

con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. gli umori che la caratterizzano. che dopo aver seguito. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. gli ultimi ane liti del feudalismo. che curata da Erminia Fua Fusinato. colpita da gravi forme maniache. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. che giungevano alla minaccia a mano armata. disadomo. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. prende proporzioni di incubo. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. «La Ciociara>}. capolavori come «La luna e i falo». Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. ottenne alla pubblicazione un grande successo. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. Ma dopo questo periodo iniziale. gli intrighi. e troppo amara: egli non potra che respingerla. Dopo una giovinezza studiosa e severa.1 86 1). queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. DINO BUZZATI. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. prode ufficiale garibaldino. «ll conforrniSI:a» . romanzo breve. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. condannaria e negarla. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». negli stessi anni. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. «La Romana». II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. come «Agostino». Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. da fanciullo . nel vecchio castello di Fratta in Friuli. autore sottile. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. . Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. che giunta al parossisrno. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. Si gira . pen:neato di modi e ricordi kafkiani. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. sparito misteriosamente durante un naufragio. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . Altri scrittori. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. con una tecnica nuova. entusiasmi. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. si tramuto. centrale. ironico. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . «La noia». negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. lo tormento per piti di vent' anni. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche.

In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. con garbo e senza enfasi. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». di racconto «giallo». mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. Nel libro il principe-autore. uscito nel 1958. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. Di CARLO C alla notorieta. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». best seller di UMBERTO ECO. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. MARIA BELLONCI. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara».1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. cui segue nel 1948 «La pelle». ricordi. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. ricca di pagine di autentica poesia. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». Roma 1985). PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. il campo narrativo viene messo a rumore. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). la morte. libro magnifico per forza rappresentativa. DOMENICO REA. amara esperienza della guerra. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. un libro che lo porta fate luce». immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. LUIGI BARZINI e tanti altri. Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. il diavolo nella letteratura romantica». Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. con scrupolosa evidenza storica.

e Š' �... -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 ... -a stato. tu sarai e egli sara g: a..) . io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i..sr. � o..:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. . -e voi sil(te stati... io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. � <n Fl � . � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. � o" �: ::. io saro � (':J.. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-.

-a ecco noi eravamo stati.. -a tu saresti stato. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. -e noi J oste stati. -e ecc. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.. . -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato. -a ecco noi saremo stati.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ .. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. -e Trapassato remQto voi siate stati. noi avemmo avuto ecco ossi stato... � '-o po �. -a ecco noi Jummo stati. -a tu sia stato. -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato.� . -a (che) io J tu J ossi stato.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . osse stata essa J assimo stati. -e voj sareste stati... -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato.

rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt.MQDO IMPERATIVO .PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio. bilo. -a.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. bile. -i. -la avuto. -le.. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. -li. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -a..ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato. bila. -i. -lo.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . -a.e.. -e avt.. -la. bila stato. bili. -l.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO .ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 .

Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

Pass. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i. prQss. -dres ti dar�i.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . indie.. Imperf. 392 393 . -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. -resti starei. -resti f ar�i.a mjesto u sljedećem popisu glagola. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . Imperf.

-rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. prQss. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . indie. -resti terrlif:i. -rresti rimarrlif:i. .vresti vorrlif:i. -rresti saprlif:i. -tresti dovrlif:i. indie.' Pass. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. -rresti berrlif:i. prQss. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano.

-resti parrt. prQss. indie. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .l traggano. Imperf. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -dresti trarrlii. -rresti porrlii.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. Imperf.:i. indie. eong. -rresti varrtgi.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia.l vedete. Imperf. Imperf. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo.l ponete. -rresti tacertgi.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. prQs �. -resti piacertgi. -resti giacert.:i.

povesti Indicativo pre��nte si�do. prQss. seggono (che) si{!da. s{!gga sediamo sediate siedano. indic. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. s�gga si{!da. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . prQss. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. indie. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. Imperf. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. s�gga si�da. Imperf.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. congo Futuro cogliero coglier{!i. .

-deresti risponder�i. (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. -veresti correr�i. silaziti 34) .29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. indie. -geresti sorger�i. prQss. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass. -rreresti chieder�i. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. eong. prQss. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. -deresti porger�i. -deresti prender�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . indie.

prQss. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.prQss.' mettlamo. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf. -geresti volgerfii.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii. -eresti distruggerfii. he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf. -geresti spingerfii.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 .- Pass. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf.' mettete.' mettano.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. -eresti metterfii. indie. indie. -eresti dirfii. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw.f volgete.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . sono giunto he spinto he velto mi sono accerto . congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii.

-resti saiirfli. -resti Condizionale pre��nte verrfli. -resti romperfli. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. prQss. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). -resti uscirfli. -rresti scriverfli.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. -resti nascerfli. -resti ud(i)rfli. indic. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. . prQss. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. indie. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf.

397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365.

prijedlozi 6. degli. cUQre. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. Poznavajući izgovor tih riječi. coi. one kojih broj neprestano raste. corporatura.no. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . o]: penetrare. 398 volere 394 volgere 305. def enestrato. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . col. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. o izgovara u se otvoreno (�. 398 scendere 293. zamjenice 4. (colle). (coila). d(!nso orticoltura. dei. nel. može odrediti. ' glagoli 3. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». giornali(!ro. avro.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. pomoćni glagoli 5. Samoglasnici e. nei. Qrto - 2. s nekim ograničenjima. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. delle. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren.ne. tj . uzvici L imenice i pridjevi 2. cadro. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. di't.tro. prigioni(!ro. npr. valere 320. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. rimarro itd.) 3.reprlmere 307 resdndere 293 . prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. vi't. motorista. le. nella. raddensare. veznici 7. negli: del. nello. kasnije. 409 . o. kad su nenaglašeni. neUe. giuQco. (cogli). UQ: pi(!de. Samoglasnici e. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. ' vivra. o. dello. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. (coUo). scuQla itd. rococo. della. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. nUQvo.. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. članovi i padežni prijedlozi 2. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . j fi't. a broj im se. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . brojevi 3. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. Ova se pravila mogu proučiti postupno. bUQno. 401 sciogliere 3 1 9.

affinche. Izgovaraju se zatvoreno: e. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. rasfćnte. avr�bbe. o. trimestre. avere. 1 . triennio i drugi oblici na - carponi. trQPpo. settimo. Dakako. tUQi. 2 . l . invece. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. coloro. sar�bbe. ad�sso. 1 . i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. vQstro. talvQita. itd. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. Izgovaraju se zatvoreno: loro. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . trQppo. quat�rna. sifćte. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. bocconi. dentro. dove. . jaci/mente. saremo. oh!. egli.). presso. sennonche itd. appena. avemmo. Izgovaraju se otvoreno: dietro. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . onde. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. loro. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. un m�. deh! 410 41 1 . centododici i sL b) Rediii brojevi l . 6. Izgovaraju se zatvoreno: checche. f ossimo. parecchi. terzetto i drugi oblici na -etto. quale). Izgovaraju se otvoreno: JUQri. presso. e) Odnosne zamjenice 7 . 7. a prfiZZo di. addQsso a. ginocchioni. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. sUQl. tentennoni itd. te. glieli itd. avr�bbero. avro. jUQri di. insieme con (con: zatvoreno !). dopo. ni�nte. onde. se. dentro. 5. mille$imo itd. av�nte. .fosti. intorno. 2 . l . ennio. ju Izgovaraju se otvoreno. ce. te. centuplo.2. PQco. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. sarebbero. Uzvici L 2. meno. avr�i. in iUQgo di. molto. odgovara oblicima che. ebbero. Veznici Opća napomena. voi. fćro. alcunche. fuorche. ohime!. ove. invece di. per. ancora. e. 20. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . allorche. imaju obično zatvoren izgovor: sono. ve. findimente. mentre. contro. 3 . ogni. come itd. 2. donde. biennio. oltre a itd. non. 2. avfćndo. -i. me. hQ. di�tro. fćbbi. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. regolarmente. costoro. c�rto. Izgovaraju se otvoreno: pero. npr. co1ltro. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). onde. . ne. leggermente. Brojevi a) Glavni brojevi 4. i2. 8 . Izgovaraju se zatvoreno: sopra. mede$imo itd. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. a j avore di.l . Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. i�ri. 8. un certo. pr�sto. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. benche. Pomoćni glagoli Kad su e. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. (ess�nte). di jronte a. appena. a nlQdo di. noi. Izgovaraju se zatvoreno: che. ventitre. 6. zatim bimestre. miei. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. davvero. secondo. sestupio. dopo. terzo. duetto. 1 6. 2 .?:pJ. s�sto. ora. codesto. sem�stre. s�nza. accQsto a. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. l. avremmo. eioe. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. bilione itd. s�i. �bbe. 2. PQco. cente$imo. percio. discQsto da. fćri. nQ. allora. erano. 14. tastoni. . Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. Izgovara se zatvoreno: semp lice. Qggi. jorse.itd. se. ajQna di. npr. ecc�tto. -e. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). quello. niente. doppio. spesso. sebb�ne itd. se. Izgovara se zatvoreno: secondo. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. sarfći. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. quadrim�stre. PQi. molto. nQno. 13. saro. s�mpre. npr. avete. dodice$imo . ansiosamente. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. sotto. �ra. nQstro. ess�ndo. o naglašeni. t�rno. 100 itd. . quaiora. decuplo. oltre. npr. L Izgovaraju se zatvoreno: con. -a. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. sotto.

corona. flora. colazione. perdono. p�ca (albero e frutto). u jednini i u mriožini. imaju općenito 4. onorevole. vergogna. petto. scommessa itd. 2. pron10 itd. pineta. frutteto. 10. otvoreno e [\:] l . ricchezza. ripresa. specchietto. giallognolo. riconoseenza. consegna. avvenimento. incantesimo. certezza. chiarezza. cristianesimo. -ondo. motopeschereccio. cagione. vigneto. priora itd. -ogna: sogno. medesimo. -�llo. cappello. frantoio. maneggio. croce. otvoren izgovor: affetto. tetto. carnefice. urbanesimo. appello. . segreto. solfeggio. treccia. difesa. 4. bello. compl�to. tetto (sa zatvorenim e). notevole. libretto. canneto. monumento. professore.) 9. rivoltella itd.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. paganesimo. troia. u rednim brojevima 8. corteccia itd. piacevole. -ono: portone. violenza. gemebondo. -one. sospetto. grazioso. fringuello. tremebondo. scheggia. opposizione. L�cco. spaghetto. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. -egno. stanchezza. veloce. -onte. uzimajući kao osnovicu favorevole. corretto. soreIla. annoio itd. pesca (il pescare) itd. �sco (uscire). perfetto. tortuoso itd. momento. amarognolo. bisognoso. Cecco. Napomena. scienza. campogna itd. (�cco). fabbricazione. intesa. spendereccio. neodredivim riječima o II brojčano regno. popolaresco. venticello. coraggioso. scorsoio. zatvoreno o costi'i:uzione.Ali: precoce. pauroso. soldatesco. pretesa Napomena. dello. -ona. innocenza. geloso. cotogno. cat�to. reggia. cenerognol0 itd. medichessa. po�ta. nona. concr�to. -esca: fresco. alluvione. segno. 5. -a: verdognolo. mondo. (Ali s otvorenim 9. -oio. terzetto. -eccio. strumento. ovi nastavci (odn. liquore. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. cotogna. dolore. calabrese. -esco. favore. nono. penitenza. dottoressa. duchessa. -e�imo. mutamento. -ese. cervello. 3. Ellesponto. colono i još neke riječi imaju otvoreno o .Ali: p�sco. . -ezza: bellezza. fortezza. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. carezza. v�to. bastione. marchese. persona. -ore. cavalleresco. padrone. rasoio. spaccalegna. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. piemontese.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. degno. baronessa. -essa: professoressa. albereta. -eggia: arpeggio. spineto. altezza. novella. casetta. Ali: a1fab�to. onda itd. seggio. ponte i sl. -\:nza: partenza. 3. greggia. mattone. 12. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. cogitabondo. f�to. sportello. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. . storieUa. bil?ogno. Savoia. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. freccia. noioso. prolungamento. cortese. . lucchese. vent�simo itd. 2. e je otvoreno: undic�simo . guerresco. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. languore. miglioramento itd. parlamento.Ali: fi�vole. -egna: legno. pre�enza. funzione. paUore. arrendevole. conto. atroce. signora. -ogno. dottore. prono. 7. profetessa. autore. corridoio. inglese. -6gnolo. meditabondo. e): peggio. oliveto. legna. ponte. sicurezza. noia. l l . casetta. prof�.Ali: annona. noce. dubbioso. borghese. contesa. benevolenza. faggeto. stupidezza itd. -. -�lla: fratello. paese.Ali (sa zatvorenim e): capello. nobilesco. purezza. giovinezza. fermezza. operetta. monte. 2. porzione. Napomena. volonteroso itd. sondto. ostessa. Ali (s otvorenim o): cogno. zatvoreno e avviamento. -esa (s bezvučnim s): mese. ella itd. dimora. tettoia. pontefice. candelora. -evole: agevole. -eto. virgoletta itd. spione. sostegno. vassoio. tabella. �rrognolo. Pistoia. suora. -onda: rotondo. rus cello. aurora. querceto. -ecco. castagneto. pastora.�ccia: boschereccio. L -mento: pavimento.Ali: gioia. . reggimento. disegno. -eta: aceto. noleggio. poetessa. 6. lamento.Riječi koje nisu deminutivi. sapienza. villereccio.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. protestantesirno.Ali (s otvorenim o): cuore. pastore. -etto. amoroso. . cinese. don�el1a. ronda. progetto. battello. indolenza. . maestoso. badessa.Ali: duetto. soggetto. contegno.). becco. vendereccio. studentesco. Bologna. marchesa. boia. colore. vecchietto. francese. lentezza. fonte. albereto. passione. rimessa. corteggio. potenza. abbandono itd. vantaggioso. favella. seta. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. gradevole. 5. tedesco. superamento. palese. impresa. offesa.. -eggio. leone. tappeto. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. trascrizione. popolazione. cameretta. iako se završavaju na -ette. ornamento. 7. ometto.). seta itd. -oce: voce. secoo. contessa. . rassegna. icona. tristezza. . arianesimo. nuoce. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. grandicello. insolenza. 1 3 . uccello.). Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. conteggio. -ora: signore. . caritatevole. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. prornessa. moneta. arnese. svedese� giapponese. casereccio. racconto. impetuoso. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. 8. messa. cuoio. najčešće nastavke. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . onore. assegno. foce. cappella. azione. 1 . quaresima itd. palmeto. feroce itd. cambievole itd. . godereccio. -oso. mangereccio. convegno. -efice: artefice. letto itd . . orefice. cuoce. campanello.-grandezza. -onto: conte. lodevole. u kojima je zvučno [!?] . avvoltoio. strettoia itd. trombetta. canzone. -osa (s bezvučnim s): faticoso. avvocatesco. pittore. (Međutim. precetto. Ali: salamel�co. -a: stecco. oggetto. pegno. poltrona. presuntuoso. gigantesco. -oia: scrittoio. religione. correggia itd. sorteggio. balcone. Progno.

Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. torcono. credesse itd. ebreo. 5. trapezio. zatvoreno e. salotto. occhio. estetico. botta. -�nse: forense. avorio. pedestre. 5. -a: analogico. -a: storico. fanta�mago­ rico itd. torceva . vedere . pai(u)olo. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. psicologo. -�nte. Noe. credevano. gloria itd. faccenda. emblema. torcevano. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. 7. torcete itd. barocco. u imenicama u kojima -0. rotto). eretico. -Qzzo. c) cred6te. -ometro. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. addendo. demagogico. assemblea. sonnolento. 9. otvoreno o [Q] accessorio. lavorare sentire io lavoro io s�nto . -�zia: screzio. sardonico itd. biogenetico. tremendo. . -�tro: alpestre. Qcchio: cocchio.3. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. vedere. o: gras s otto. -�ndo. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. reverendo. campestre. ironico. -a. sentono. -a: stupendo. zoologico. sapere. . cred6ssi. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. torc6vi. s�nti. . metaforico. -�stre. -Qtta: motto. ostiense itd. -�zio. credeva . l l . . Marocco. 4. Mose. correre itd. allQro. carrozza. s�nte . . livrea. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. mano metro. imminente. terrestre. . ipotetico. -�nto: potente. lento. tecnologico. �vendere. 1 (credite. storia. fiocco. aritmetica. Tako npr. . sciogliere. prendo itd. -etico. 4. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. predicozzo. allegorico. U glagola druge konjugacije. vittoria. ermetico. lateranense. vai(u)olo. koja nas ovdje jedina interesira). naravno. stracotto. platea. prilozi na -mente.io vedo 5. tQrci. fagi(u)olo. 9. ragazzotto. . giovanotto. Venezia. purgatorio. prudente. npr. atletica. -a: gnocco. schema.Pod ovo pravilo ne potpada ju. crMono. -ologo. 2. -onico. l . lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). problema.potječe od latinskog -au-: tesQro. leggere. Averroe. orrendo. 3 . blocco. spondeo. fonetica. -(u)QJo: figli(u)olo. -mente (movimento. crćdi. estense. a) credo. -eP. slučaj je jednostavan. te. demente i st). oratorio. 4. discendo. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). -Qccio. contea. ippodromo. galeotto. plebeo. violento. libricci(u)olo. npr. pidocchio. offendo. 6. termometro. sOclologo. 2. tinozza itd. mett6te. refettorio. -�o. archeologico. -ogico. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. caffe. -�: corteo. anestetico. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. sapiente. memoria. 1 2. trachea itd. fe i veznici na -che. cilestro. radiofonico. 6. tenda. responsorio. reo. sciocco. -Qrio. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. diabetico. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. poetico. difendo. attento. estetica. -Qcco. giottologo. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. poetica. unguento. . teorema. . sorgente. chilometro. facezia. -Qria: laboratorio. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. itd. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). belloccio. sinfonico. aritmetico. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. diadema itd. . passerotto.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). armonico. contraddittorio. rettorico. leggenda. Ali (sa zatvorenim o): coda. liceo. 3. cronico. ni općenito riječi o u glagola. cartoccio. -ozza: cozzo. calotta. aloe. o): gotta. -Qtto. parente. potere. dividendo. crMe. grassoccio. spagn(u)olo. sintetico. l l . . 7. osim toga: merce. tQrce . jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. io pr�ndo) i obratno. npr. grotta. -orico. semente). seguente.) 9. CQsa itd. credevi. maestro. ristQro. inezia. ginocchio. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. prendere). Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. benda. ranotchio. pedagogico. l O. marmocchio. 1 0. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. Indikativni prezent: 1 . -ooromo: archeologo. trincea. torcevo. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. na -m ento . sistema. merenda. teorico. contento. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). velodromo itd. categorico. poema. scirocco itd.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. valente. Indikativni imperfekt: credevo. 8. genealogico. s�nto. carroccio. -a: fantoccio. 414 41 5 . crema. tenere itd. . Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. dotto. -etica: alfabetico. canape. panciotto. dQ. tQrco. foce. emporio. radiogoniometro. terracotta itd. corpulento. Što se tiče pravilnih glagola. lacche.

ne razumi­ Pr�go. . .:nte.:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. I Kad želimo nekoga obići (npr.. -ito). rendere-reso. j a mislim na to). . Trebam . non parli COSt pr�sto.. . conos�ndo. . ne ( min uta) . 13. 2-4-5 s druge.:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. Come al salito.:nte itd. ono (-a) Mi dispiace. Ne govorim talijanski. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. che ore sono? Molim. Si parte all 'una (alle trMici). kamo idete? Scusi. . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. ulazimo u neku prostoriju. . perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . PiQve. grazie! Dobro. Kao obično. Vrlo ste ljubazni. Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša.:i parleresti parlert.$ s:ntirt. jem vas. dit. . . Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. Per J avore.:i crederesti credert. . . Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. romp�ndo i sl. ..:nte. hvala! Mi aluti. Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. Htio bih . ? Che cQsa significa . Pomozite mi. molim. -uto. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. l . Npr. Potr�i . Gerundij sadašnji: Non parlo italiano.. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. ? Dove va? Kamo ide?.6. . deste 6. . diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. u tramvaju).. Per J avore.. credt. ? Vorr�i (prendere) . Vorr�i . partt. Al contrario. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. . govorite tako brzo. 3. C' e nebbia. Molto gentile. žao mi je. l l . b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. . koliko stoji . . Jedanaest je sati i deset Dov ' e . Primjeri: prendere-preso. Naprotiv. Moli m.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9.:ndo. jedan (u Odlazak je u 13 sati). Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. dirlgere-dir�tto.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. .i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. Htio bih (uzeti) . 1 2. ? Molim. ? Mogu li . Ja ću se pobrinuti za to (dosl. quanto cQsta .. . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8.:de 5.:ndo. Sunce sja. ? Gdj e j e . Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. . ili uzimamo neki predmet. Kiša pada. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. . 1 0. polažemo nešto pred neku osobu. ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. . finit. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. . perJ avore. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. Oprostite. non (La) capisco. s6rgere-s6rto. . Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. . sentt. 416 417 . Magla je. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato.:i sentiresti . ? Š to znači .

Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). perj avore . . per J avore! Molim vas. Drago m i je. govorite talijanski ! . . Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. . Sto piuttQsto male. ) Partf!nze Odlazak (vlakova. upozorenje Attenzione! Pozor! . molto gentile. non c' e male. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. . bUQn giorno. j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. ) zatvorite vrata Parli italiano. iznenađenje! Dobro došla! (počinak). Hvala. 418 419 . Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. vrlo ste Grazie mille. Mi scusi. autobusa . ali Stid bf!ne. Hvala. . Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. . . (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). nije loše.s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . Prilično mi j e loše. Molim vas. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. . ljubazni. Avvi. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska.J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!..s-Ol Oglas. Mi dispiace molto. 3 Samo neposredno prije spavanja. recite mi . Vrlo mi je žao. ma ora df!vO andare. Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. . Dopustite Molto piacere. kavu? sjesti). . Benvenuta! Dobro došao! . autobusa . Si accomodi (s 'accomodi). Oprostite. signor Maggini. dottore i sL pri rasta anju. 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. signora. Izvolite (ući. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. bUQn giorno. Mi dica.

. gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. . Sve je zauzeto. . . . D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . . . . . . . Scu�i . . Pitajte prometnika. : što moram učiniti da bih došao). ? Postoj i li izravna veza za . molim vas. . Vlak kasni 20 minuta. Iditel prvom (drugom. dov ' e La bigLietteria ? Molim. treći) peron. Nema više mjesta. . . . Scu�i. . . Odlazim vlakom u 10 sati. Ured za infonnacije. chiuda La pQrta. . ? Gdje mogu naći . Oprostite . Roma andata e ritorno. . trećom) ulicom desno (lijevo). 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . Il tr�no e in ritardo di venti minuti. molim vas. Quando si chiude . Primo (secondo. . Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . . Na drugom šalteru. . . ? C' e una comunicazione dir�tta per . ? Asp�tti un momento. Per J avore . treći) kolosijek Primo (secondo. . . terzo) binario. . . . Pričekajte trenutak. ? Kada se zatvara . . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. Quanto cQsta . l Doslovno: uzmite. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. Prvi (drugi. . Povratnu kartu za Rim. per J avore. .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. . . ? Ide li ovaj vagon izravno do . . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. Molim vas.. Molim . kartu drugog razreda za . . . . kada odlazi brzi za Milano. DtJmandi aL vigile. Nije daleko odavde. zatvo­ rite vrata. dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. . ? Mogu li dobiti . 420 42 1 . . .. ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. ? Ima li odmah vezu za . . . ? Stoji li vlak u . ? PQsso avere . t�rza) via a d�stra (a sinistra). Tražim . . Per corte�ia . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. terzo) marciapi�de. gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. Tutto e occupato. . Prvi (drugi. il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . ? Kada dolazi . Dove trQvo . ? Questa vettura va direttamente a . Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. . . . ? SCll�i. ? Koliko stoj i .

Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. Ušao sam u pogrešan vlak. apra ilfinestrino. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. mjesto. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. PM chiUdere. U deset i petnaest. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Fa trQppo caldo. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. budite oprezni. eccolo! A. Ce trQppa cor­ r�nte. PM chiudere. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. Imam samo odjeću. Non trQvo piu il mio biglietto. bodno ovo mjesto. sve je u redu. Signori. Moj a je. Samo pet kutija. Perj avore. Petnaest dana. Molim karte ! Scu�i. apra quella valigia. lo hQ da tre anni. Oprostite. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . questo e il mio posto. svoje karte. libero questo posto. quando arriviamo a M�stre ? Molim. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. predmete za osobnu uporabu. fumi pure. Perj avore. ali ono je slobodno. pr�go. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. MoGrazie. propuh. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Molim. mia. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. ci sono cQsejragili. ka­ Alle l 0. nove stvari. Nikako. Hvala. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. zatvorite prozor. možete zatvoriti. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. Molim. Sad smo u Portogruaru.15 (di�ci e qu/.. dvadeset minuta. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. ima lomljivih stvari. otvorite prozor! Previše je toplo. Ne. Sve je u redu. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. imam ga već tri godine. Va b�ne. L'avevo occupato con la mia borsa. i passapQrti pr�go. lim vas. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. ma quello li e libero. molim? Scusi. chiuda ilfinestrino. Izvolite otvoriti Faccia adagio. Dobro. Gospodo. tlttto in regota. evo je! Perpiacere. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. možete zatvoriti. Ne nalazim više Ah. onaj kovčeg! Quanto si J emw.ndici). Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine.

prud�nza Pozor.l. dodat ću vam sve kroz prozor. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. Koliko stoji ' vožnja do . . se divan pogled na lagunu. (J ermo)! S toj ! Attenzžone. . Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. U pozadini se pojavljuje grad. za jedan sat. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. fra m��'ora.Imam dva kovčega i torbu. Portabagag/i. ? Diecimila lire. ? Koliko ima kilometara do o.­ f Una gomma d'ive essere riparata. . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. . . b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. . Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. Deset tisuća lira. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . Perf avore. . I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. dodite ovamo. Čekajte. . Una gomma s wta. . provjerite mi pritisak u gu­ mama. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za .e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . Quanto ci vuelefino a . Non abbiamo p'izzi di rieambio.. . pritisak u rezervnom kotaču. Jedna guma popušf. Anche la pressione della rueta di see rta. čege. . Non e' e altro. In f ondo appare la eittii. ? 20 minuta. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. f un ' ora. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna.. He due valigie e una borsa. za pola sata. Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. Asp�tti che Le 424 425 . v'inga qua! Nosaču. Molim vas. mi contrelli la pressione delle gom­ me. .Evo met Dolazim odmah. ? Jesmo li na pravom putu za . mora pozvati nosača. . Verifichi anche il livello dell'acqtw. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. .. . Pronto! V�ngo sUbitoo . Jedna se guma mora popraviti. ? Koliko treba do .

Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. Ostavljam sobu u podne. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite.Al depo�ito bagagli. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. Non ne avete un 'al­ po-krivač. Molim da me probudite u šest sati. Putujem sutra. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. Ako želite. basta queila. Molim da mi se Prf2go. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. perj avore. Tri noći. divertirsi. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. molto gentile. vrlo ste ljubazni. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. mogu vas otpratiti. . ne previše skup? JIolenti'2ri. Hvala. Uzimam je. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. T�ga il rresto. pr'2go. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. Lascio la camera a me�giorno. Se vUQle L 'accompagno. Dakako.Vrlo rado. želim još jedan tun po ' cara questa camera.Evo vam! Ostatak je za vas. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. Da. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. Grazže. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. Ako ima (u sobi) tuš. .. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. gospodine. U garderobu. doći ću i ja. lretti). soba mi se sviđa. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. MiJ acda. Pokažite mije. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. odmori ili zabavi. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. Većina ide uokolo da se opusti. riposarsi. Eccole. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. Molim vas. gospodine (gospodo). - molim. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. �cco lo scontrino. stazione. signore. S� la camera mi piace. U ključanici je. Ne vUQle una pitt piccola. . Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. molim. il conto. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. . 426 427 . prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice.Pričekajte časak. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. načinite račun. pr'2go.bit će dovoljno. signore (signora). non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. La pr�ndo. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io.

L 'avviso e per le 20 (venti). Riprovero un 'altra vQlta. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. kune. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. Onda brišite prijavu. sati. il signor AntQnio? Hoćete li. molim daje proslijedite na moju novu adresu. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). Žeton padne u aparat i Pronto. Mi dica. Richiamif un 'ora. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. pritisne se gumb.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. . Evo moje putovnice. Ako još qođe pošte za mene. Javite se! Pronto! Qui parla . Organi opipa nalaze se u koži. Hvala. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. 428 429 . Vaša stranka nije kod kuće. Pokušat ću ponovno. per f avore. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. pogriješio sam. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. per PQsta aerea. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie.:vo a r ff ancare questa lettera. Halo! Ovdje . Linija j e zauzeta. Allora annulli l 'awiso. Vorr�i incassare questo assegno. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. Evo moje putovnice. za pismo u inozemstvo. molim. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. s plaćenim odgovorom. Va bf!ne. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. Perj avore. perj avore. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. VUQl chiamare. l Žeton se u stvari položi na otvor. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . una car­ tolina con cinque parQle. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo.. Per piacere. ecco Hoćete li mi promijeniti . questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. Htio bih poslati preporučeno pismo. sf!tte.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. sluh. La prf!go di controllare. Kad se nazvana osoba javi. Dajem vam vezu. sono il signor Franceschi. Vrat glavu spaja s trupom. . Otvara se ponovo u 1 5 sati. Ondje nalijevo. dan sat. signore! Hvala. mi sono �bagliato. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. lira itd. molim. . kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. il tronco trup gli arti. Li a sinistra. . qui Franceschi) Halo. lire. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. una lettera esprf!Sso.Quando l 'interlocutore risponde. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. . . Molim. attf!ndo all'apparecchio. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. vidim. svoje osob­ ne dokumente. per f avore. Kad pogrij eš i mo broj . avionski. Skine se slušalica i ubaci žeton. le estremita ekstremiteti. Qtto. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. Pokažite mi. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. 5. njuh i okus. l 'udito. kuna. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. čekam kraj aparata. (Pronto. due cartoline con risposta pagata. Molim vas da kon­ trolirate. cinque). Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. VUQI firmare qui a t�rgo. siprf!me e il collQquio puo incominciare. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. f lefonirati. . Grazie. ekspresno pismo.mero. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. Tri minute. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. Si riapre aUe 15. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . Le dQ la comunicazione. Molim vas. ovdje Franceschi. SbagUando nu. ispričavamo se: oprostite. il bottone. udovi. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. Prijava je za u hotel. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. Si faccia sentire. vorom. 20 !Jcco il mio passapQrto. una letteraperl'estero. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. sf!i. l 'odorato e il gusto vid. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. Danas se pošta ne raznosi. Molim vas. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. ci si scu:jtl: scu�i tanto. II mio nUmero e 97865 f (nQve. al numero 5. Hoćete li Dobro.

una contro­ proposta podnijeti prijedlog.f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga.nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. .. . na kraju XII. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. del regolamento odstupajući od člana. želudac.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. pluća. . govorim kao . /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. tirene seduta. . pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. lo sto­ maco. il Jegato e a ltri organi.. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta .. . na prijedlog . . intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. . prelaziti dalje. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe). . Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. . . i polmoni. .. podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. organe. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. . . .

siamo arrivati PQco fa. trQvi b�ne . cQsa sta cosi.. Po suncu.. Nije mu ostao dužan. Non importa. Non c 'entra... cQrda. Na svakom koraku.. Mlatiti praznu slamu. Non ha nulla a che vedere con . A ogni passo. a Fr�i della lingua parlata Ali.. . Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time).e tu ti . Ništa za to. E un tipo in gamba. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). campana.. .. b) Cartoline illustrate Firenze.. m� Neka bude. crkni ili pukni� O bere o a ogare. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). . come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. sospinto. Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira. Sotto la pioggia.. A sanguefreddo. . ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . . poi si riparte per Roma. A ogni pie ' Ej. . ff Ostaviti nekoga da se koprca. Iz čista mira.. Questo conta PQco. Na moju veliku žalost . Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. Nije istina. A l sole.. . Po kiši. Hvala na pitanju! (iron.. 432 433 . Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. . Šmugnuti.. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. Saluti affettuosi dal vQstro . odmagliti. Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo).Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . Sai. Firenze. Non ne hQ un 'idfia. Pitanje je je li to istina.. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. Restiamo qui due giorni. . Oh. neka.. tag ljar la To je tvrd orah. 25 settembre 2000 Cari amici. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. non vUQl dire. . E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. Gli ha risposto per le rime. d' un quattrino.. Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. . Aff �tto di male ereditario. U tren oka. .. . Venezia. . tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . Per cosi dire . . . Sei venuto prQprio a propO!}ito. Passi per sta vQlta. .. Napoli. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o). A propo#to. Milano. Battersela. Non cipenso neppure.. Nema ni prebijene pare. lo qui mi trQvo molto b�ne. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. . Neka. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito.. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . To ti je klasa.. Ne pali.. Mi ha so ffiato diecimila lire. . Per principio. Non attacca. . Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. Isplivao je sretno. Siamo alle solite. Ha J atto di tutto per convincerio. Non e vero aff atto. ch. Sia pure. Calar le vele. in primo IUQgo. . ništa za to ! importa. Ne igra ulogu. . . taio. Come dire . . Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre .. Ili . Non me ne impQrta a atto. Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. a dire il vero.. . Non e gran che.. . . non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. Dobar si ! Bravo.. . 10 settembre 2000 GeIitile Signora. HQ duratoJ atica a. Počevši od danas. . A cominciare da oggi. Siamo cont�nti di sapere. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . Pravo da ti kažem . (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. caro mio! Nije bogzna što.. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). Faccio i bagni tutti i giorni al Lido. Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. Tutt' a un tratto. E un QSso duro. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. non Neka ti bude za ovaj put. ..ili. Se z ' e cavata. Oh.) T ante grazie! Opet ista pjesma..fine di persuaderlo.

. . . . namjestiti (glas) žig. . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. . . focolare patriarcale e vino d'uva.. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. Ti scrivero piil per esteso da Genova. . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . . . . alle ore Qtto... . . Cordialita! Suo . . . . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. Coi migliori saluti. 19 maggio 1992 S iamo felici. . Di tutto cUQre tuo . . . s�mpre v stro . . te e i tuQi frat�lli. . . . . . . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . . . .. . . . . . . . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . . . .. . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . durante la sc�na del temporale. . Aneddoti e letture vade l . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io.. . . . .Ah sit Pero manca il timbro. . govoriti o tumačiti. . . ognuno paga la sua parte. . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. Anche noi avremo molto da raccontarti.. . ". . . . al t�rzo atto. . . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . . . . . . la Toscana e l' Umbria. . . . . . . Cordialissimi saluti dal tuo . . Stammi b�ne! Carla e Franca. . . .. . . . . decidesti.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. objašn učitelj. . . . . . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . . Siamo prQprio felici e cont�nti. -ndesti. . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. come piace a te. . . . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. . . . boja glasa Q 2. .. .Per impostare la voce. . con pergolato verde. Non vi sono invitati. . . . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. .. Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . -ndesti. . . . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . . . Lui commentava il ma�stro. Caro Rob�rto. .Milano.. Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. E Pietro Mascagni con ironia: . .. . . . scemo ! » antico. . .. ho deci�o) il temporale prendere (presi. . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. con le vQstre macchine per domenica prossima. Cordiaimente tuo . . . . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . . . . . . . . . . .Scusi. . . . . . . . .. Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . . .. Caro Gino. . . . . all 'Arco della Pace. . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. la mu�ica. . . . . . . . il canto. . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . . . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . . . . . . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. ma ci manca la giQia di vedervi. . percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . Cara Lui�a. . . . . . . .. . . . Ven�zia. . . . . .. e io non commentavo ni�nte. . . . . .

nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. Il suo vero papa. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac.avrtt:i continuato. voi che s itt:te cosi spiritosi. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo.no la paglia chiedere (chitt:si. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda .conclude il barbitt:re . 436 . DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . tt:bbe internamente ongano. savjestan totbar. stabilitosi a ColQnia 6.Non avete avuto pailra? . di fiori d' arancio e di limone. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. anche le piu stUpide. lo 5. klinčić mravinac. uno alla vQlta.Affatto. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. di garOfano.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. II cinese. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. . di lavanda. eui uon era sfuggita la l�nta. il figl�eeeio (pl. . blag. . chiedesti. Santa Maria Maggiore (Novara). tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. . Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. nel 1685. 4. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. jJ il mucchio ilfirt.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. secondo le ultime e accurate ricerche. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. dunque.Qb. la javac 3. di primi ritrQvi Meditava. . -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. Sing-Koo. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. cerv�llo . dokaz . quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. Egli. di ro�marino. (Germania). sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. lavanda lqrran fi l. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. mi�urata manQvra del vicino. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . ordinando due caffe. Ma se mi fate anche solo una . Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. mio pažljiv.ancora ignorato. di mesti�re merciaio ambulante. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla.Ditemi un po' signori. E meraviglioso. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. origano . L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento.

fece l' altro gentilmente .:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. Il cinese tuttavia non perdc. Tacque il nobiluccio. Certamente . come spesso avvi�ne. si fece saltare il briIlante in mano. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. ' grido . 439 .:llo.:zie di un buffone di corte.:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. vlttime.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. izići na vidjelo privremen. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . gli avveniva sovc.:miQ Nobel in seduta sol�nne. veniva respinto briIscarnente dal proprietario. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. protesto la sua innoc�nza.:llo di nUQvo genere. �ra caduto nella zuccheric.:rta. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . DANTE E CANGRANDE 7.:tte la cairna. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. di un conflitto tra zucche. unitamente a mo Iti n Longobardi. non ne le�inava a chicchessla. slab trzaj odskočiti. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. io non PQsso entrare con voi.domando Pirand�llo allo sconosciuto.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. spiego il cinese. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. 10. Ora voi entrate. mentre si telefonava alla Polizia e non c. 438 Trovandosi Dante Alighic. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . 8. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme.un particolare sfuggito agli altri due. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo.Re Gustavo. perche. ma l' altro fu irremovibile. Dato il risultato negativo delle ricerche.basta che ella mi segua. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. . che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». Evidentemente. coinpreso il Cangrande. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». riflette impassibile per qualche istante. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. ma mentre stava per varcame la sQglia. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. come per incanto.Resto mafissimo Cangrande. Il cinese non si scompose. Pirand((llo non riusciva tra le . . che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. Sing-Koo cadde dalle nuvole. . notata l' agitazione del vicino. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. come nessuno lo sCQrse quando. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . acc6rsero il direttore e i cameri�ri. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. Unica eccezione: Dante Alighi�ri. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . Sing-Koo chic. entrambi penrono.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri.se prima non verra fuQri il mio brillante». perche e l'ora. Nessuno aveva notato la sua mQssa. rimbalzando dal piattino. perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. si mi�e a sedere quietamente. e quando finalmente arrivru-ono alla sala. in combattimento. dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc. ossia zucca. il quale. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. Paganini. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui. a Stoccolma. feee per andru-sene. duca del Friuli. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric.Il mio nome? rispose il signore. Intanto Sing-Koo. �ra infatti il re. pronto a sostenere il giuramento con un duc. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. .:�e se si c. che intascava soddisfatto uscc. Si dette a eercare affannosamente. Si accompagnru-ono. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. senti un odore di pesce. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati.:ra che gli stava davanti apc. Per tale offesa. in una via secondaiia. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. 9.:tra valeva 50 mila franchi.

ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. data I'enormita delle distanze. quanti libri e�istono al mondo. a far con6scere l'univ�rso. forse di origine lIbico-mediterranea.. al massimo. naturalmente. IQde. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. del condannato.lo vi Ah. certamente. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. e. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. proven�ndo. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. invece. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. con una netta suddivi�ione di gruppi. a che 1 2. dalla Gr�cia. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. tutto il r�st� dell'universo distinzione. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. imperatore romano. i Liguri al Nord. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. IL MANDARINO SARC.A. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). se si escludono il sist�mfi solare e.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. per essere felice. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. uccidi Qggi e uccidi domani.Non impQ avv�nne che. rta. le steHe piu vidne. pQi agricole e pastorali. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. �viluppandosi gradatamente. e gradualmente si apersero a forme piu civili. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. .l l . Per un nonniIlla. sia di popolazioni che giungevano per mare. o anche meno. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». il carnetice prese abbaglio e. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. derivate esse stesse da remQte migrazioni. si insediarono in varie localita div�rse. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». e i Slculi al Sud. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. b�n pr�sto. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. Or ammazzo uno quaislasi. la regione orientale. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . e le dorsali della penisola appenninica. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. dei quali io. �cco che si passa a quattro anni luce. PQsso pur fare a meno. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. Rispose Caligola: . gruppi. razze. di cQste e di mari. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. ma gli disse anche: .nze in giQco. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. assai e ando a trovario. infinit�simo. l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. nelle epoche preistoriche.000 anni luce. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». dalla Fenicia. non per desiderio di ricomp�nse. dall' uQmo. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. I. e che ne costituisce il valore piu razziale. dal Nord. mannaia o pendevano dalle forche. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. queste 100. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della.

La sQrte e come uno se la fa. l' etrusca e la gr�ca. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. a questo gruppo appartengono anche i Latini. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. faccia come pub. La cbllera della sera va serbata alla mattina. alto Lazio. Perche vada il carro. che una grassa sent�nza. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. risultato di successive immigrazioni. la fenida. Chi non pub fare come vuQle. l�va un chiQdo alla bara. e tutt'uno. nel Sannio. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. Il t�mpo sana ogni cQsa.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. M�glio un magro accQrdo. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. bi�ogna unger le ruQte. In gioventn sfrenato. I Veneti. o di quelle sopravvenute per mare. Amico di tutti e di nessuno. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. 442 443 . ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi.zioni est�me. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. Chi perdona ai malvagi. in Umbria. giunte dai valichi alpini. in Campania e Lucania. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. Dopo il fatto ognuno e savio. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. La virtu sta nel difficile. nUQce ai bUQni. vicev�rsa. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. in vecchiezza abbandonato. dell'llllria e dell'Epiro. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. Con la volpe convi�n volpeggiare.

. La speranza e il pane de' ml�eri. mUQr di fame. Chi studia molto. Le bugle hanno le gambe corte. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. Chi tardi arriva male allQggia. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). Ogni promessa e un debito. Volere e potere. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Ride bene chi ride l' ultimo. Chi nulla ardisce. puo andar per tutto. L' ignoranza e madre della mis�ria. e se ne vanno via di galQPpo. La corda troppo tesa si spezza. e ricco e non lo sa.(ne le fQsse. Finche c'e vita c'e speranza. Chi guarda a ogni nuvolo.:rto. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. L' eccezione conferma la regola. nulla fa. chi le scende e chi le sale. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe.Albero spesso trapiantato. Chi non vuQI pic. A buon intenditor poche parole. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. Chi ha la sanita. I danari vengono di passo. Non c'e pane senza pena. e pigro a ogni c�sa. Il peccare e da uomini. Bu�n vino fa bUQn sangue. A chi vUQle non mancan mQdi. Dove puo il vino. 444 445 . che la pattra e il danno.:rvon le par�le. Le bugie son lo scudo dei dappQco. Del senno di pQi ne son pi. Vivi e lascia vivere. le bastonate non gi6vano. Cani e villani lasciano sc.Chi cerca trova. Chi si pasce di speranza. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. non fa rnai viaggio. non puo il sil�nzio. impara PQCo. Vale pin la pratica che la grammatica. Chi ha lingua in bocca. La librerla non fa rUQmo dQtto. Patti chiari amici cari. La lingua batte dove il dente duole. II mondo e fatto a scale.:di sul cQllo. Meglio tardi che rnai. E m�glio aver la paura. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. rnai di frutti e caricato. Chi dorme non piglia pesci. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo.:mpre l'uscio apc. non s' inchini. Chi e pigro al mangiare. Chi la dura la vince. Chi va piano va sano e va lontano. Dove non sc. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. l' ostinarsi e da bestie. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). impara nulla. chi studia PQCo.

d.. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. Zagreb.o.o. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful