ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

. ... I segni ortografici..Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I. V.. ... . ..... .. XXX. .. Verbi con forme irregolari sporadiche. .... .Lettura: L'eco di Balenaia.Parole composte con elementi latini e gred. .... . . ... ... . . . Parole composte con prefissi e suffissi...... .Esercizi I.. II.. ..... ... . .... .. .... .. .e -g­ (continuazione).... .. . III... PREGLED KONJUGACUA ... _ .. • ' Letture: Sinonimi. .. .... . . Štivo: COrlando Furioso. ... III.In. ... .. - La preposizione A.. .. . ...... lekcija.4 aneddoti.. . ... ......... ..L'elisione e l 'apostrofo.. .. i imena od mila... ... ..... 256 L'architettura del Rinascimento. .I verbi irregolari: 3. . XLIX.. .... Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) .. . lekcija. II. .. Passato remoto 329 XXXI. .... .. . Na pošti . . • .. ..... . _ .Esercizi I..Botticelli. . .... . rem. . . II... . .. . V.. ... . II. IV. . . . . Pass.... .. VI..Letture: Mantegna.... . .. III.. lekcija. . .. .. .... .... IX. . . .. Esercizi I......... .. IL ..... .. . .... .. . ... . .. .. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom... II. Izrazi svakodnevne upotrebe ... .. .... .. tV.... .. . . ... III .... .. ..Le preposizioni articolate.I verbi irregolari: Temi in -e... . II.I verbi irregolari: II. . .. . ... .. .... . ..... ..... Letture: 346 XXXIII. . .. ...... ... .... .. . . .... ........ IV... .. 6.. .. ...... . . . . . .. .. I verbi irregolari: I.... .. . .... .. Dolazak u Veneciju .Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici. ... .....Esercizi I. ... .La Commedia dell 'Arte. lekcija. . . . . ... II.. ... .... . . . ... . .. - Le preposizioni avverbiali.... .... X.Esercizi I. col pass... . 338 XXXII. . ....... Le preposizioni proprie... .... 239 XLIV... . .... III.. . . .... .. ..l Promessi Spasi... . ........ _ XLI. . XXXIV. . .Le parole derivate. . ... in -si... .... . .. ......... lekcija.... I verbi irregolari: 7. . . ... . ... . .. . Il 371 troneamento. . XLVI.. II... .. Deminutivi . .. ..... . ....... . .... . 316 . ... . . . II... . . . . .. . . Temi in -e.. ....... 303 Informacije U vlaku ..... . ........ Na granici ..... .Le parole composte.. ... Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda.... ... L'articolo partitivo.. . . . III.. . -: Akcent i upotreba ....Lettura: Pittura veneziana. . .. Na kolodvoru ..... . Verbi anomali col passato remoto regolare 2.. III... .Il discorso indiretto. ..VL ..La preposizione DA.. ne)..... . . lekcija..... . .. . ..La formazione delle parole: Le parole primitive .. Verbi anomali .... ... . .. O ... .. akcenta... lekcija. .... .. Plurali dei nomi e degli aggettivi composti. .. ..... ... .... Pozdravljanje i predstavljanje .. e l'ane della stampa. eoniugazione. .. III.. . . . Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. .Augmentativi...... .... . .. . . .. 262 XXXV. Vinci....... . ... ..... . .... . .. Temi vari. . . . ..... .. . .... . ....... ...... .. ....... . Lettura: Michelangelo.. .Letture: II «Don Chisciotte».. IV... . .I verbi irregolari: 3. 230 ..... 251 asigmatico.. . . . XLV. . . . ... . Esercizi I. .. . . VI.Derivazione impropria e immediata...... ... VL . ..... lli.. ..La scultura del Rinascimento... .. .. V. Passato remoto con raddoppiamento consonantico. .. ... ..venture del signor Veneranda. Lettura: Francesco Petrarca... VI. ... . . .. lli.Aldo Manuzio 324 . ... . V..... . .. XL. . .. Temi in -nd-..... ..Lettura: Giovanni Verga. ll... . .... lekcija. . .. .Esercizi I..... IV... Na telefonu . . IV.... ..... . IV. . ... V. .Luigi Pirandello.. II. . . .. Imenice s dva oblika množine.. .. ....... .. lekcija.. IV. ..Letture: . . 297 Esereizi I........ . ... . ......Lettura: Abbreviazioni e sigle.... .... . . ... 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1. XXXVDll ekcija. . Esercizi I.. . lekcija. V....Lettu282 .... . .. . . cola indeterminativo.... . III. IV.. IV.. I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- ... . VII. .... . XLII.. .. V... . .. ........ V... ... 245 Due av. .. . ..Gutenberg e l 'invenzione della stampa. . II... ..... . . ... ... lekcija... III. . .. .Fraseologia...... .Lettura: Masaccio. • .. lekcija..Costrutti infinitiv!.. . 4. POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA . _ x XI .. lekcija. ..... . . ....... 363 Fraseologia. - Omissione del determinativo. XXXVI... . lekcija.. ..e -g-o Lettura: Donatello... . V... ..Uso dell'ruticolo determinativo. . ..Letture: Le confessioni di un italiano.......... lekcija.La narrativa italiana del secondo dopoguerra. .. Scherzi di pittori.... 268 Vita di ogni giorno XLVIII... . III. - . . .. _ .. L'articolo determinativo..... .. . ...... . ... . .... .... XLIII.. .... ..(Undici casi).... .. ..... . _ .. ..... . U hotelu. . lekcija....... II raddoppiamento o 309 . 1.. ..Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda...La preposizione DL ..... IV. . 355 .Le eongiunzioni.. .. vo eoi nomi propri di persona e geografici. ... II. .. V. Verbi irregolari della III...... ... rafforzamento consonantico. .. . . . .Abbreviature pili comuni.. . ..Esercizi I.. Le locuzioni prepositive. .. .Letture: Raffaello... .Pejorativi. .. .. 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio.. U automobilu . .. Temi in -gg-o 5. ... .. . .. lekcija. ... ... .Esereizi I. . ... .. .XXIX. II...: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA . Esercizi I. 274 XXXVII.. IV.... . Vježbe I. . VIn..... Važniji natpisi i upozorenja.. IL . . ... . ..Le preposizioni SU e CON. ..... Banka i mjenjačnica.I verbi irregolari: 2...Letture: Leonardo da . III. . ... ....... XXXIX. . II... . ... . . .rem.. ...Esercizi I.. .Derivazione propria. ... Imenice. . . ..... L.. . . .... ..... . II.. . lekcija.. ...... . .... . PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E...... . . . .. lekcija.. ... . . . lekcija.. ... . llI.. . . ........ Bezlični glagoli.. .. . III.. .Esercizi I... VII.... .. .. . .. XLVII. . ..... ..La preposizione IN. lekcija.Conversazione: Lo studio dell 'italiano. VI..... . ....Esercizi I.. VI.. L'arti.. .... . . in -cq-.... III..La preposizione PER. . II. Esercizi I. ...

. . . .. Izrazi iz govornog jezika .. . . .. . . . _ . . .. . . . . . . .. .. . . . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . . ..... . . . . . . . . .Ljudsko tijelo .. . . . .. . ... . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . . .. . .. . . . .. . ... o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . .. . . • . . ... . . .. . .. .. .... . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . ... . . . . . " . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .... . . . . . e. . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . . . ... . .. . ... • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . .. . . . . " . ... . . .. . . ..... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. _ _ . . .. . . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . .. . . . . . .. .. . . ... . . . . _ . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . ... . . .. . . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. ' .. . .. Bilježenje naglaska. . . . . . . . . . . . . Privatno dopisivanje. . . . .. . . . . . " . . . . .. . . . . .. . . .. . . ... . .. . • . .. .. . . .. ... . .. . . per . . . . . .. . . . . . con.. ... . . . . . .. . . . . . ... . . .. XII XIII . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. . Velika početna slova. . . . .. . . . . ... . ... . . . . Rečenični znaci. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . .. .. . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... . e. Suglasnik s . . .. .. .. . ... . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . .. . . . . • • .. . • . . .. . . . .. . . Odbacivanje dočetnog -e . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . _ ... ... . . . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . . • • • • • . . ... . . . . _ . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . . . . . . . .. . . . .. ... . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . .. . . . . • . .. . .. ... . . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . . ... . . . . . . . . . .. .. ... . .. . .. o • . . . . . . . Još o naglasku . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . Kvantiteta samoglasnika. . . . .. . . . . . .. .. . . 254-255. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . a. . . . . . . . . .. . . . ... ... . . o . . ... . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... in. . ... .. .. su. . . . .. . . . . . .. .. .. .. AnMdoti e letture varie Proverbi scelti .. . . . . . . ... .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . _ . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z .. Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. .... . . ... . . . . . . . . . . . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . .. . Rastavljanje riječi na slogove . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . _ . . . . . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. . . . _ . .. .. .. • . -. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . _ . ... o _ . . . . . . . . . . . _ . . .. . . . . . ... .. . . . . . .. . _ . . . .. . . .. . .. . . . . ..

.. . .. . .. . . .. . . . . .. . .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • .. . . . .. Adverbijalni izrazi .. . 174. . . . ...1 88 1 82. . . . .. .. .. . .. . . . . .1 43 15 1 . . . . . . .. ... .. . . . . . . Načinski prilozi .. .. . . . .. . • • • . ... ..1 28 128. . . . . . 42-44 43-44 107. .. • .. .. . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . . . .... . . .Upotreba člana (osnovna pravila). . . . .1 37 146-149 1 49.. . . . . Konjugacija povratnih glagola .... . . . . o • .. . . .. . . ... .. . . Partitivni član . ... .1 79 1 65. . . . . .. . . .. . . . . . . .1 85 274 i slij . .. . . . ... .. . .. . . . . .. . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Prilog o . . . ... • • o . . ... .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .... . . . . . . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . . . . ... . .. ... ... .. . . . . . . ... .. . . ... . Množina pridjeva .. .. . . . .. . . . . . . o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . ..... . . . . . . • • • • • • . . . . . " " " " . . .. . o o • o • • o o . .. . . . . .1 24 177. . .. . . . o . . Četiri osnovne operacije.. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . ... Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija. . . . . . . .. 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. . . . ... . . . .. Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi).. . ... . . . . . ... . . . . . ... . .. . .... Pokazne zamjenice i pridjevi . . . .. . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) .. .. . . . . .. .... . . . . . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. . . • • • • • • • • • • • • • • . Passato remoto . . .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . .. . . . . . .. . Nenaglašene lične zamjenice . Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . : . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . . . . . .. . . .. .. . Opća teorija o glagolu . . Upotreba prošlih vremena . . . o o o • • • • • • • • • • • • • . . .... . .1 13 121 1 23.. . . . . . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . . Pasivna konjugacija «il si passivante» . . . .. . .. . . . . . . . .. . ... .. . Tvorba komparativa i superlativa. ... .. . . . . Upotreba prijedloga DI. .. . Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . .. . . . . Particip Imperfekt . . .. . . . .. . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . .. . . . . . . . .1 5 1 1 1 1.. • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .. . . . . . . . .. . .1 1 0 1 16. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .1 57 1 26. Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . . . . . . . . .... o • • • • • " . . . . . ... . . . . • • • . . .. '" . . . . . . . ... .. . . . .. . . . Tvorba množine .. . .. . . • • • • • • . ... . . . '. . . . . . . . .. . . . . .. konjugacije. Pridjev buono. . . . . o • . .. ..1 59 36-39.. . . . Imenice s dva oblika množine .... ..1 70 1 70. .1 77 1 87. . . . . . ..... . . . . ... : . . . . . .. . . . . .. Upotreba kondicionala . . . . . o o • • o • • • • • • o o . . ... Nepravilni komparativi i superlativi... . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. o • • • • • . . . . . ... . . . . . . .. . . vremena. . . . .. . . .... o • • • • • • . . . .. . ... . Bezlični glagoli. . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . Konjunktiv u glavnim rečenicama . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. Indikativ prezenta glagola 1. . . . . . . . . . . . . . .. . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . .. . . . .. . . . . • • • • • . . .1 4 1 • • • • • • • • . . o • • • . . . . . . . . . ... .. 223-226 .. .. . . .. . . .. . . . Naglašene lične zamjenice . . .. . .1 0 1 187-188 1 36. Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . . o • • o o . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • . . . . . . . ... . . . . . .. .1 94. . . . .. . . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . . . Neke nepravilnosti imelJica . .. . .. o • • • o o . .. .. . . .. . . . . . . ... 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . . . . Konjullktiv prošlih vremena . ... .. . .. . . . • o o .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .1 29 1 29. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . . .... .. .. . .. . . .. . Upotreba glavnih i rednih brojeva. .. . . . . . . Izravni oblici ličnih zamjenica . . . . • • . . .. . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . . . . . Futur u odnosu na prošlost . . . . .. . . . . . Posvojne zamjenice i pridjevi. . . Passato prossimo glagola triju konjugacija. . . .. . . . . . . . . .. . . .. konjugacije . . . . . 73. . . . .. . . . . .. . . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . .. . . .. . . ... . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . Neupravni govor. . . ... . . ... . . . . . o .. Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .177 . . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . . . . . . . . . . o • • o • • • . . Slaganje vremena . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. Indikativ prezenta glagola II i III... .. 1 85. . Pretprošla vremena. . . . . . . . . . Slaganje participa .. . .. .. .. .. . . . . ..153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . .. ... . . .130 52-53 " .. . . . . .. . . Futur prvi i drugi . .. . .. .. .... . .. . . . . . .. . .. . . . .. . 60. . 0 • • • o ' 203-207. . .1 23 1 55. . " . .. Nepravilni glagoli (v lek. . . .. . . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . • o • • • o • • 23-24 • • • o . . .. ..132 179 1 2 1 .. .. . . . . . . . . XXXVI-XLVIII) . . . . . konjugacije ... . ... .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. ..1 75.. . .. . . Zamjenica Il pronome . . . . . . . .. .. XIV XV . . . . . . .. . . . " " '" . .. . Označivanje datuma i sata . . . . . . . . .. Neke osobitosti glagola I.. . . . . . . . . . 1 76. . o • • • . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica .. . . . . . . .. .. . . . . . ... 46 169. . .... . . .. . . . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . . . . . . . . . .. . . . : Upitne zamjenice i pridjevi . .. .. . . . .. . . . . Kondicional . . . . ... . . . . . . o • • ... . . .. . . . . . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . . . .. . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta).. . . DA pred glagolima u infinitivu . . Prilozi mjesta. . • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. .. ... Imperativ. . . . . . . . . . . . . .. ... . Gerundij . . . . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . . . . .. . . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito.. .121 130.. ... . . . .. . Konjunktiv sadašnjeg vremena. o • • • • • • • • • • • • 1 38. . . . ... .. . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . ... . . . . . . . .. . .. . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99.. . .. 1 96-200 .�' . ... . količine ... . . . ... . .. . Ispuštanje određenog člana. . A. . .1 66 1 66. ... .. .. . . . . . . . . .. ... • • • . . .1 68 1 73.

Derivazione propria Prefissi e suffissi o . _ . . . . . . . _ ... . .. • • • • • • • . . . . . Prijedlozi SU i CON.. ... . . .. . . . . . . .. . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . .. da.. . .. o o o • ... .... • . . . . . . . . . . . " .. . . Zavisni veznici . . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . .. . . Adverbijalni prijedlozi .. . • . _ . . • • .. .. . . . . . . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . _ . . . . . . • . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . • .. . La preposizione . . . . . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . . . . _ • • • • . . . . . _ . o .' . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . o . • • • • . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . . . . . . . . . o • • • • o • • • • • • • • o . . . . . .. .. . • • . " • . . . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . . .. . . Derivazione impropria e immediata . . . . . . . . . a. . . .. Prijedlog PER o • • • • . . . . . . . o . . • • o . o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. .. • . con. .. • • • . . su. . .. . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI. .. ... . . DA pred infinitivom _ _ . . • • . . . .. . . . .. . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. . . . . . .. o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . o . .. Le parole derivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog A Prijedlog DI . . _ . . XVI . . _ . A. . . • • • • . .Prijedlog Padežni prijedlozi di. .. . .. . . . . • _ .. • • o ' " o • • • o . . • . . . . . . .. . . . o . . . . .. .. " . . . . . _ . . per . . . . . . . . . • . . ' Prijedlog IN . . .. _ ... .. . .

b. Č. donekle i r. još i 9 združenih slova. i. j. l. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. . ć. Talijanska abeceda ima 21 slovo. e. z. izvan abecede. t. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). I \ I. Samoglasnici e. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). s. Talijanski samoglasnici i. t. p.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. n . dakle. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. a m.ž. l. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. u. v. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. nj. dž. kao što je poznato. š. d. U· oba sustava postoji. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. ' m. O svim tim pojavama. h. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. n. f. lj. govorit će se u daljem izlaganju.· d. g. n. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. đ� e. v. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. o. k. 3 . f. r.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . od 30 znakova: a. l. b. . Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

gra-tu-i-to. Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). . oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). npr. kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . Luigi (Vjekoslav). tj . pia-no. -Ina star. otoka. To su tzv.v6lto (lice. Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. I 11. osim pri samom izgovaranju.� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. tuoi [t\}Qil (tvoji). -a dosadan. ne. cUQre.zaborav. il frigorifero (hladionik). pi�de. bUQno dvosložne riječi. slučajevima (la paura . . uglađen). (lijeha. Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). la paura (strah). i to u prvih 30 lekcija.U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike.ak�en� i k?d _ . noga talij an ski bijel. Napomena. Napomena. kavana)percio (zato). Sl (da)� cio (ovo). mali kolac). npr. npr. piu (više). ne (niti . -a piano grazieJ voZenti�ri noi. npr. tuo (tvoj ). Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. aiuola [ait}Qla]. perche _ . prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. La (tamo)..Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. su-per-flu-o. vi-o-li-no itd. pero (ali). . la gioventil (mladost. percio (stoga). koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. m6strameli (pokaži mi ih). parQle zucchero. ovo onaj. Uostalom. I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. I polusamoglasnik. Pravilnije je. U ovoj gramatici. niti). Treći tip naglaska. Kvantiteta samoglasnika l . medutim. tzv. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. naime. -a noioso. . Na primjer: il triimgolo (trokut). mio (moj). bilježi accento acuto ( ') .žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. lafunivia . u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. odnosno prividni dvoglasnik. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. -bra neutralan.3 2. . omladina). pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . u višesložnim riječima. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. npr. (v.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. accfnto circonflesso C). il bauLe (putni kovčeg) . cuo-re.dodatak). voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. Praktična važnost razlikovanja slova i. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. j1u ido (tekući. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 .proučeno. još i pri rastavljanju riječi. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. u bilježi sa Hl . . C). ono nikada »oštri« naglasak). -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. 10. Iz istog razloga bil eži se . ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). ak. može biti dug ili kratak. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). ne . vendere). " Napomena. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. u. a taj samoglasnik. npr. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. scendete itd. koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). la citta (grad). u. superfluo (suvišan). il violino (gusle). kao što će se vidjeti u § l l . il baule Međutim. tada se. piuolo [pit}Qlo]. . piano.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. to su većinom sastavljene riječi. (kočić. volto (okrenut) .U transkripciji se polusamoglasno i. [t}]. ali (na otvorenom ffi (kava. tf cirkumfleks.anCora (još). Ta se pojava zove hijat ili zijev. -a -a dobar. medutim. buo-no.) 12 u dodacima. lekcije. ia (1' oblio . l 'appendice . vi koji? ovaj. gratuito (besplatan). § 1 2. il viadotto (vijadukt). npr. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). Tako su npr. gredica) miei [mi�i] (moji).I:'. compito (zadaća) complto (savršen. . koje treba rastaviti ovako: pie�de. nadoknađivanje. gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. iza 50. -a v�cchio. na ovaj način: tri-an-go-Io. da se na svako zatvoreno e ili o. višesložnih riječi na -lo. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. obraz). -a bUQno. lo u kojima pada na treći slog od kraja. nika. u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . . riunire o (sjediniti). kao la tavola.·. otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. pravila). gia (već). la patria (domovina) il trionf (trijumf). fluidan).strah.

lafintEstra itd. chi. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd.ilf rancobollo. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. la nQtte. il la giardin 2.j amiglia. dakako. figlio. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. b�llo.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. iegno. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati.. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. per. il corso. nuovo. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. prenositi) Suglasničke skupine.il. izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. r): se-gre-to bo. lunedl. l a sera. nQstro.ena. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . inttEnso. most. K r a t k o. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. u kojima suglasnici l.jilcile.�i-a-co l 'e-sta-te . la casa. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. npr. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. m.perdiito (izgubljen). n. anciullo). la itd. bilo da su naglašene ili ne: e. dlffidli. la tavola. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. ogni. kao što to. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. . replicirati) (atmosfera) (predati. kao što je već istaknuto. tona. r. samoglasnika u jednosložnim riječima. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. dfsprez zare. biva kod navedenih štokavskih akcenata. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o. il ttEmpo. · ' 3. ne misli se. nQ. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. o. npr. il ftErro. odnosno: noć. To. il popolo.non. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 ._- samoglasnikom.dove. il colore . cosi. osobito oni na kraju riječi (f acfli. m. zima. l 'anno. sunce. 4. nika. difJicile. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. brutto. il caffo. gn. akcentiranog sloga. 2. nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. perchi. la citta.fticile. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. il vi$o itd. lasda). laparete. npr. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . sc) . napok on. pravda i sl. difficile.vQstro. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. <. Npr. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. il pavimento. dakako. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. kazati . il monte. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. n.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. Napomena. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. la ghirlanda. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj.

i na kraju retka. te apostrof upotrebljava 15. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. bilo pojedi�ačni bilo združenih. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). 2. . rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. jevima govorit će se u samoj gramatici. često u naslovima (il Ministro. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. . Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. 3. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. osim kod zareza. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. kod vlastitih imena i prezimena. 17 . il Rettore). �. i. i DoJmati. pokrajini ili gradu (gli Italiani. Rečenični znaci . Apostrof ne smije stajati na kraju retka. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. u fi. kod geografskih imena (la Russia. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. Prema tome. accf!nto grave. s. To su e.. Q.. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . vježba. g. ll]. z. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. . nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. Primjere treba potražiti u §§ 3-9.. » « 7. a s l ovo h uvijek je nijemo. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. o]. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). ch. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . o. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. l hrvatskom. Prema tome. la Francia. q(u). il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . i Croati. 14. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. Veliko slovo piše se na početku rečenice. zatim �. la Sava. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. no ne i fonetsku vrijednost. i Milanesi). polukrug za oznaku polusamoglasnika i.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. il Tevere. zvučno z [zeta sonora]. t?. c.prema 6. e.u. u ovoj gramatici sa [�] . il Lago Maggiore). Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. il Prf!sidente del Consiglio. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . Q.

.' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ.Ovom broju treba pribrojiti združena slova... gdje su. gh. itd.� . u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. _ � ' .Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. [s] i [z] odn. [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . To su združena slova gli [lj].a. a slovo h je bezglasno. Združena slova izvan abecede �una lov3 . međutim. kako je prikazana u ovom pregledu. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . Nedostatak od osam znakova pokriven je. sc...' 1.urzivnim) slovom (b.alijan k.' _ 0 vn jMno . Slov.. xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. dakle.) ili se ostavlja dvostrukim. [nj].: �:. '. - 2. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . e. ���� �. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). kojih ima. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. L Talijanska . kao što već sam naziv kaže. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i).Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. Tuđa slova upotrebljavaju se. una Z itd. . [dž]. [ �] 18 19 I . doduše. Imena združenih slova sva su muškog roda. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. . grafički sustav od samo 22 znaka. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. vr ftaii ošl - � ""'"- .i" ' .. abeceda . devet.. Glasovna analizatalijanskih slova. una b. Tuđa slova �. Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). ci. . ch." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . ali su obično muškog roda: il cappa. o. [riL H�] (�:]. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije).'" . • � • t - r Slova .. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. gn [nj] i sci [š]. .. . • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. 1 'ics. .ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. Ojetti. a . Bixio). D o � �� " . (dz] u mjesto slova nl.' -• -.1 Tal. u nekim tuđicama (npr. ' nazi II . ' . dovoljna je za praktične svrhe početne nastave.rr: ijanski -d mw. s osam pri e na:vedenih slova abecede.

(Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. �].:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora .plurale . f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd.. onda ortofonski znak [�].Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna. con j. To znači. vac.le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) .::.congiunzione . j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle. 6]. (JUirno ili Qttimo. nekoga nešto jednina prijelazan glagol .qualcQsa . . o]. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an.) adj. Q] . § 10. o v" pl. Akcentuacijaje provedena ortofonski. accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. o označeno je ortofonskim znakom [�.v�rbo intransitivo . l. qcs.avv�rbio . Za oznaku naglašenog a..sillgo/are .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik.::. odnosno pogrešan. sg. il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina .l hbn (knJlge) . . To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. o [e.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' .::: . muški emminile. ima samo dva gramatička roda.eccetera . slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. a po članu se (il) singolare. -t. uvodnog dijela). (il) plurale: . u I.qualcuno .escLamazione . �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. palira). i ženski: (il) genere maschile. 20 21 .::: . Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . la tavola (stol) . . adv.in sftnso fig urato . o nalazi trećem slogu od kraja. ecco exel. . (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. tj.aggettivo . se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. tr. . za razliku od hrvatskog.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. odnosno naprosto »knjiga« o . -za (mornwrio. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e.pronome . Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost. (il) genere f . simpatia). označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). prpo qcn.maschile . Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �).::: . . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. prn.:g � cons.prepo�izione . uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. Određeni član označuje pobliže imenicu. ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e. u]. u talijanskom s� jezi� . .

oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora).Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). essa. zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. ujak ništica. o izgovara zatvoreno. međutim. gl 'ltaliani.Lui. .Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). uz oblike gli impiegati (namještenici). Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. lekciju). Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . gli intellettuali (intelektualci). koje se izgovara otvoreno. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . V. . Prema tome. essa. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. Č lan lo (pl. Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). essi. Npr. tj . katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet.Član il (pl. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. Chi e venuto? . lekciju)2.) svako se naglašeno e. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . noi itd. U oblicima lične zamjenice (egU. XIV. u množini Loro S0l10 (v. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. Ako. 23 2 la stanza le stanze 22 . onda se upotrebljava oblik il. gl 'intellettuali. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. stvari i životinje ženskoga roda). stvar jesam li (ja)?. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. Izuzetak čini L�i. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. 10ro. slovom s iza kojega dolazi suglasnik.On.: Tko je došao? . nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. esse) postoje i naglašeni oblici: lui. kat planovi. U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. lei.

ovo onaj. Essa strani�ra. Gli ombr�lli . Napomena 4. (questa) e u �a pe�na. . Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. nego međutim. Vod. i ja mor� učiti.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. . . opera. .casa e bassa . taj .piano. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima. ci sono. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: .Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. to cQsa e questo? (Questo) e un libro. non . � vježba sumnja učenik..-!rdi e anch 'io . non sono malato. lo e tu . Danas je ružno vrijeme. Voi non . Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::.di cattivo umore. ju Napomena 3.stanza. tamo). tu. Si. teatro.neri. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). nego crn. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. e b�l tempo. .Croato. Quando allora umore. Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. nalazi se ima. . . zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo.libro.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku.o sano./taliani. Zdrav je. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . Di che colore e l '�rba ? E verde. �i . Je li stol zelen? Ne. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna.stud�nti. Ova je kuća visoka"i lijepa. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. Che c 'e ? Sei malato? No. . nije zelen. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. 24 z�ro. Si�te cont�ti ? NQ. .aula. .boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o.b�llo. so11. vociibolo. non e 'e. IV.) ne da ali. što se dogodilo? albero e alto . universitario V.Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . jer ne(s glag. Tu nervoso.spettacolo. rano kasno mnogo također kada ovaj.albero.poveri.tardi. ono danas tako zašto. U izrazima e' e. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: .abito e nuQvo .umore. Noi non Essi Questo libro . L 'abito bruno. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. non c 'e dubbio. 25 . On nije bolestan. e 'e il sole. . i�ola.libro e giallo . E t. v 'e.

Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 .(lo) .bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . un capP'Eilo . samoglasnikom. Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). u tabhcI: Međutim. spettacoli.dobro veče . v (nekI) SeSIf.glup razlog (argument) . un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu. neka) označuje se osoba . stato una . neki).un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z.(L') penna ora A tako i: . .un un .(il. (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. plural od un libro. Prema tome. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška. un 'amica. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio .(la) un' .un. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. una cara amica (jedna draga prijateljica). Zasad . auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. uno Zlngaro. un allegro zingaro (veseo ciganin). Na primjer: abbrica ulla J una macchin. uno spettacoio glasi naprosto: libri.drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . unCa) (jedna.Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. Nap o me na l . un argomento stupido (glup argument). .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. - Neodređe �im članom un(o) (jedan. Poput određenog člana i neodređeni član .(jedna) jedina prilika . . Te �eljna pravil � o . To je prikazano . To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim .un bUQno spettacolo . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . Značenje tog� člana. jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. dakle. kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva.a tvornica stroj.čudan govor . l ') uno . un (za muški rod) i una (za ženski rod). a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom.dobar dan . član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. . pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . Napomena 2.

altro giorno. .studente_ Ho -Jratello e . da . una (jedna). 28 lo sono . Abito in . L 'aquila e . . (esso) � �.ombr�llo. La casa ha . .sorella. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . . ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . QUofobbriche.spropo�ito. Quanto fa . . Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. In questo esercizio c 'e . . Su questa tavola c 'e . zar imam? imaš li (ti)? itd. a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . s�tte vocaboli. Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. 29 .casa a tre plam. Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti).i:tnicaj abbrzca. ? Koliko je . J. b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd.�ezione jaci/e. Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici.uccello. ? . .grande giardino. In questa citta c 'e . do drugi put drugi dan 10 I.II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl.altra volta. . . . su).cco .

Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). znatan dio pridjeva završava na -e. lijep grad. . Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). UlI ragauo cattivo (zločest dječak).(2. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni.sonno. a zatim neodređeni član: I . muški ili ženski.verde (zelena) .II. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak.grande (velika) . lagan posao. Non . 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. ali nam se drijema. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori.molto da leggere. zanimljiva vježba. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. visoka kuća. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. Tu . lekcij u. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. 2 l . VI. dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. Tu non . - Lezione t�rza IV. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne.una nuova penna stilografiea. blijeda djevojka. · neparan). Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 .molto sonno. ) sete? III. lijepa predstava. !tn lavora dijficile (težak posao). Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad).) piu denari ? Essa . ) freddo ? . Tre e un numero dlspari. Za s veučiliš nu terminologiju v.molto dafare. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. Questo ragauo .ragione. stari prijatelj . velik most. nije nam hladno. Essi . zelen otok. bogat stranac. pridjev ima redovito oba roda. Pridjev pari Gednak. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. ali ponekad može stajati i pred imenicom. siromašan ciganin. veseli učenik.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III. L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O .(2. teška pogreška. dragi i dobri stric. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. sg. pl. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. vozna karta. pl.(2. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . Na primjer: Due e quattro sono numeri pari.

(ljekarna) . laf armada . ujak obronak rodni 5 . lekciju. kad je bez atributa. trattorie.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). upotrebljava bez člana. Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. Na primjer. . intelektualac koristan 3. mijenja se množini u -ii. il t'čma . Na primjer: stric. XI. la monografia (monografija) � le monogra fle. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. 33 . Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. l' .le.le f armade.Ako je. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. suprotan l f· 4. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. 4.7 l "� � " f: I . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. le) Na primjer: - . la via (ulica) . . Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna .) Na primjer. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. 32 Tako npr. U jednini se imenica Dio. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. 3 .Za plural na -ci v. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2.2. nastavak jednini naglašen (-io). ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '.le vie. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano . Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . međutim. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. la riga le righe l(il bottega crta 5 . i: la trattoria (gostionica) . la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l . Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. tema perivoj umoran problem drama Napomena. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn.

. Ill. Ova zadaća nije teška. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. Questo e$ercizio e utite. . Che ora e? Sono le diciQtto. Napomena. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. Sest i osam su parni brojevi. predjel odmor šetnja zadovoljstvo. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. Un e�f2mpio utite. Questa poe�ia ef acile. kraj. Un numero pari. (Jedna) zelena šuma. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo .) To je (jedno) moderno kazalište. Ova je kuća malena. V. 1 1 . radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. a ti imaš (jedan) plavi šešir.. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs.le pareti sono alte. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu. . 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. Un anno infelice. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. le persone gen rili sono simpatiche. Napomena 2. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). 20. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. Un gi6vane signore. il tC(ma e lungo. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo.7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. radio) (due scrittoi) . Ova tvornica ima (jedan) velik stroj... Un pOf2ta celebre (slavan). (Jedna) zanimljiva lekcija. Ja imam (jedan) smeđ šešir. 9. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. 9 = ? 34 15 . Mali razgovor . u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. 1 3. La signora Borf211i e moltof elice. Četiri je (jedan) parni broj. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor..Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. 6. (Jedan) veliki pj esnik. (Što vidite u našoj dvorani.. Un tf2rna interessante. Il roman?O interessante. To j e 2 l 2 I 2 . ) (e altri oggf2tti). Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. II pae�e natio. Questa ragazza e gi6vane. 1 6. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . ESERCIZI I. 15. veoma još. ali udobna.Una piccola conversazione. 1 7. Questo albf2rgo ha una sala ampia.nova knjiga. 8. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. II.

U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). 6. 4. a rasporedit ćemo ih. a una lezione 4. kod) i nekih drugih prijedloga.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima.Ti prijedlozi. una. nego ponekad uzvik Qh. ali ni to ne uvijek. da questo libro 1 . . ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . a questo libro 4. . . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. Na primjer: . u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . tj. Da bi se. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. .'!:. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. ali nikad nema pred sobom član. prema shemi latinske deklinacije: l . da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. una lezione 5. lekciji. iz praktičnih razloga. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di.. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. stoji bez prijedloga. U X. - Lezione quarta il siK. Kao što se vidi. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. 5. o ko jima će se govoriti u X. di questo libro 3. una lezžone 2. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. od. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . ili je imenica bez člana. questo libro 5. 3. Genitivo: la bellezza di una regione IV. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. 2. Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. 6. . međutim. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. . r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. 37 36 . . di una leiione 3 . Uzmimo dva primjera: 1. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima.

pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. La pronuncia dell 'italiano efocile. str. sabato e domenica. Izostavljen je vokativ. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . giovedi. koj i je jednak nominativu i akuzativu.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. a. ) la mattina (adv. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. ma quella delfrance�e e diJficile. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. la. samo što je bez člana. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. lo . da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. Il primo giorno della settimana e lunedi. ogni mercoledl e venerdi. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. . ). prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. venerdi. U to m se slučaju prijedlozi di. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. Gli altri giomi sono: martedi. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. mercoledi. 39 38 . . 4 1 . tj . Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto.

sentir battere (čuti kucanje) itd. što se nalazi . 99. dfEvO aiutare mio fratf:llo. Pozdrav majci. koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. U štivu »Dani tjedna« (str.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. lekciju. 46. la settimana. il lavoro. Vrlo je kasno. o kojima se govori u L lekciji. Obronci brda. a zatim u množini: la pagina. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. B l . dovere. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). Potreban mi je odmor. 2. doslovno *»za znati . III. str. napomenu na str. la penna stilografica. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. l ' opera. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. Sul pavimento e 'e un tappeto. Treća stranica knjige . za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. . -re . 40 I U pogledu zvjezdice v. La sera hQ molto daf are. kod futura v. nije me strah. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. Prijateljev poziv.prigodom tvorbe priloga v. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. osobito modainih glagola potere. 1 30 .1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. str. -re. 41 . ci stoji određeni član. lo studfEnte. lo z'ingaro. za bf:llo i quello lekciju IX. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. 1 82. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. il giorno. . sati. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). II tappeto e sul pavimento. . 60. Početak godine. 20. Stoga će se reći npr. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. Na stolu se nalaze dvije knjige.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. infinitive mitive drugih glagola. l 'a1bf:rgo. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . Stričeve novine. u gradu smo sviđa mi se trebati što. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. volere. Sveučilišne dvorane. dobro«). il giardino. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . II. - knjižarama i u knjižnicama. upotrebljavaju se . Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. signor ingegnere). Tvornički je strojevi. Učenikova vježba. str. biti po­ trebno što (komu) IV. kod infinitiva povratnih glagola v. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. str. bUQno v. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. Život cigana.. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. . sapere. lekciju II. za kraćenje riječi uno. ci sono. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje).

Vi imate pravo. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. pa oblik essa služi za osobe. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. ella ja ti Vi (za jedn. drugu osobu. licu jedn. 3.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. voi i 4i. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. licu množ. Plurale Lora hanna ragione. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. pa su se zamjenice 4i. 4i e molto gentile. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. 2.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. Lastavica je ptica selica. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. 3. Oblici L�i i Loro označuju. osobu). noi. Vi ste vrlo ljubazni. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. Oblici tu. 2. V. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). lora oni. 2. Lora sono molto gentili. tj .) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. tu. Moj sat dobro ide. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. l. i II. = = Napomena. lekciji.Pas je domaća životinja. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. . O tome će biti riječi u XIV. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. ona 3. Vi imate pravo. E s s o non ritarda mai.) l. . Oblici io.) (s glagolom u 3. � Lezione quinta U ženskom rodu. one. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. budući da se sve manje koristi oblik ella. 2. Ona je vjesnik prolj eća. On je vrlo udoban. essa itd. osobu) Oblici treće osobe (egli. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. . To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. oblici koji služe kao subjekt. . ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. 4i ustvari znači »ona«. a Loro za više osoba. 43 .) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. On nikada ne zaostaje. esso. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. a Lora »one«. S i ngol are 4i ha ragione. l�i ona.II cane e un animale domest'ico. Il mio orolQgio cammina b�ne. prema tome. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. 3.Oblici eglino (oni) i ellena (one). esse one. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. lekciji. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. On je čuvar kuće. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. Essa e molto camoda.

rmare (oblikovati. upotrebljava se radije oblik Vo. .(no�iti). \' �e l korak dalje. .rtare . -e itd. npr. pomalo iščezava iz upotrebe. azutare (pomocl).i. come vedo. . . co. fo. Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». secondo.i avete). Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. impa�are �naučiti).mprare (kupiti). (vraćati se). Vedo che Ella ha molto daf are. terminaTe.i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. premašiti).: J. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. abitare.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. iD sitpero. �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. a druga dva obhka Vo.· :. koji su vrlo česti. io vado .l . Vi imate). prima. superare. cantare �pjevati). primi. «dare». (svršiti). . Loro devono restare qui. sperare (nadati se). come vedo. come vedo. kao što vidim . . a kad je govor upravljen nekolicini. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. qui.:na�e fDno. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. iD termino. (stanovati). Voi non avete paura. prema rodu i broju: primo.· : ·. telef - - . telefDnare.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje.1.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. činiti). . rito. Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. Loro non hanno palira. . Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. restare (ostati). (telefomrati). iD abito.i (s glagolom u drugom licu množine). maturare (dozrijevati) . 10 tele arrivare (doći.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. -a. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. dolaziti). -i. je i u prvom licu jednine. 4i non ha paura.. Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. Ella d�ve restare qui. Voi dovete restare. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . Vo. koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. (nadvisiti. . Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. - Vas nije strah. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena.. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. Vedo che Loro hanno molto daf are. superanD.i si�te. prime. Oblik Loro .

Oni stanuju. - 47 . Ona uči. . signor dottore. Ti se nadaš.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne.particolamzente lako korisno prosto osobito I.Ostalo o prilogu v Napomena.dare ai n�rvi (a qcn. luglio. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. L'invfimo s. volgare prost). . Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom.male. Ora siamo in ottobre. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. f ebbraio. marzo. grazie. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente . bfine. Qh.Studio l 'italiano da sfii mesi. aprile. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. dicfimbre.utilmente .) nosite.) se nadate. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . On daje. settfimbre. Imaš li knjigu? Učite li? ll. proizvod polje. davvero? . Vi (pl. signora. 46 BUQn giorno.) nosite. maggio.largamente .. . . ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . . Oni ustaju. . Prevedite na talijanski: . bfilla e melodiosa. On stanuje. possibilmente. La lingua italiana e faeile. Mi ne dajemo. Mi idemo.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. e . a od cattivo (zao.Dove va ? . Vi (sg. ottobre. l 'autunno e l 'invfirno. loš).volgannente . Ti ideš. novfimbre. Ti ne ostaješ. Essa comincia in marzo e termina in giugno. Mi pomažemo. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . Se tutlo va bfine.Come stal Grazie. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. l 'autunno.semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak. Mi se vraćamo.raramente . .Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.E Lfiž ? Non e 'e male. agosto.Da quando studia questa lingua? 1il . La prima stagione dell 'anno e la primavfira. On ne kupuje.BUQn giorno. giugno.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. Vi (sg. II lekciji XX.

Ja učim svaki dan pet sati.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. il TricQmo (Triglav). . la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). il Garda (Gardsko jezero). Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. član u mnogim slučajevima može otpasti. aja moram još skoknuti u grad (in citta). la bflla Firfnze. la Mfcca. S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. la brava Carolina (vrijedna Karolina).Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni.. Kako. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. koji se upotrebljavaju s članom. Karlo studira medicinu. �mma regala un libro a Vera.no e il capoluQgo della Lombardia. rijeka.. VI.. Zaista? A mi idemo sutra u kino.. Imena planina. L Vlastita lična imena (i . Kasno je. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). bilo neodređeni član. 3. Ako se. Ako se uz vlastito ime nalazi atribut. 2. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. Francesco e amica di Alessandro. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. la Sava. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. Kad profesor govori.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. 48 : i 49 . D 'inv�rno egli vive a Napoli. la SPfZia. daci moraju (devono) šutjeti. medutim. Erna poklanja knjigu Veri. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). Franjo je prijatelj Aleksandrov. Milanoje glavni grad Lombardije. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. il Tevere (Tiber). kontinenata. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka.III. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. Ostavi na miru psa. Anna ama Elvira. il VQlga. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. Ana voli Elviru. međutim. Zimi on živi u Napulju. le Alpi (Alpe). l 'Aia (Haag). .

Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. la stQria d '/talia (povijest Italije). 4. ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. la Lombardia. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille.. jer je ovdje objekt točno određen. 9. io vedo c(rtque finfćstre. le poe$ie di Giovanni Pascoli. tutti questi argomenti svi ovi razlozi.še knjige. tutta la mattina cijelo jutro. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). e pro fessore di lingue i sl. Tako se. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . il Pascoii. dobiva obično neodređeni član. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. Ako je predikat pobliže određen atributom. ona. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. l zaIsta. i BQrgia. jer su to prezimena. Raffa�llo. npr. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . Napomena. hai la tua penna stilografica?. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . gli S Qrza. Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). Tko je autor »Novoga života« ? Dante. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. osim toga.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. nedjeljiv predmet. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). Upotreba partitivnog člana nije obvezna. . la Serao. illa (onaj. f . Tako će se kazati: Garibaldi.l i� rQpa. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). Međutim. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). U prvom je slučaju partitivni član u jednini. Carducci. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). član se izostavlja: Grazia Deledda. vivere in America (živjeti u Americi) . -a (onaj. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. il Tiziano. 8. .) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. Ako je pred prezimenom vlastito ime. Roma. non hQ tfćmpo. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. Tiziano kaže i il Boccaccio. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . treba reći: tuttd. Michel1mgelo vlastita imena. ovo) i quel/o. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. -a (ovaj. Colombo. . la Francia. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). tutti i nQstri libri sve mi. Prema tome. 6.Budući da su. tutto un mese čitav Gedan) mjesec. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). uz Boccaccio. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Carlo e un ragazzo. Treba. Matilde Serao. EleonQra Du�. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). perche 4i non porta il cappfćllo? . P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. il BuonarrQti. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). cio): tutto il giorno cijeli dan. egli e (uno) scrittore. il Carducci. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda.Dante. Verdi. Pascoli. (Che cosa e . 10. [ 'Af rica. 7. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. ? ) . Pokazni pridjevi questo. Bruno ha libri interessanti.ho comprato le scarpe. la Toscana. S. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. t/talia. a u drugom u množini. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. Mazzini. i vini di Francia (francuska vina). tutta Firtfnze i sl. colpa non e tua. ona). il Sanzio. ova. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. la Duse.

Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama.' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . Neke osobitosti glagola 1. On jede malo mesa i mnogo povrća. Napomena 2.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri.. Si.. Na primjer: = io comincio .'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. seljaka i studenata. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. e' �rano soldati. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. -giare. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. itd. Ne. -sciare nepčani izgovor [č]. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. nemamo (ga). chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . imam (ih). Bilo je vojnika. non ne abbianw. ne abbiamo. [g]. . Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da.. ' . . NQ. . Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). Ako su količina. a u talijanskom pridjevom.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. ginepri e palme. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. . nemam (ih). NQ. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset.{J 'glagolima na -ciare. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. upotrebljava se samo prijedlog. opera. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. ' 2. . . -gare. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. non ne ho. imamo (ga). Ne. konjugacije Glagoli na -care.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. pagare (platiti). contadini e stud�nti. (nedostajati). može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. broj ili mjera određeni. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. borovice i palme. radnika. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. I . ' 3. ne ho. -scare zadržavaju grleni glas [k].Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). tioi cerehiamo 'voi cercate '. i' 52 53 t ·. Vi pijete mnogo vina i previše likera.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

-scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. a dijele se u dvije podvrste. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. con la �vizzera. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. qua�i tutti italiani di nazionalita. . b) temere (bojati se). infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. specialmente a oril(nte e a nQrd. nelle zQne di confine della penisola. ili je naglašen nastavak (prendere . vivono notevoli . cadere (pasti).vedere). con l' Austria e con la Slovenia. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. pred a ili o): 62 63 . � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). tj . a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. dakle.ni�ola. tuttavia. konjugacije sprežu na isti način. dakako. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. vivere (živjeti). vendere (prodati) . -gere. credere (vjerovati). queUe. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. Glagoli na -cere. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. mettere (metnuti). . Nastavak se mijenj a. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. . Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. konjugacije Talijanski glagoli II. I' Arno e il Tevere. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. l' Adige. invece. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. portano il nome di Appennini. gruppi di minoranze stranil(re. Svaki se. UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. za sve tri konjugacije. To vrijedi. i m. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ.

partire (otputovati). due miliardi di kune. convinc� e (uvjeriti). . . U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. Kod glagola III.'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. ali se može dati prednost oblicima ventun libri. . Brojevi un milione. Loro) »U XVII. tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. sentire (čuti). egli . Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). . 3 ottobre 1977 (3-X-1977). U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. « ili »godine . . . Kako se iz navedenih primjera vidi. un bilione (bilijun) i sl. do 1299. jesu imenice. kod drugih vremena i načina.ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. i sl. Lf2i . a umro je 1 32 1 . pre ferire (najviše voljeti. » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. . . Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). . « prevodi se «nelI 'anno . stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). . upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. . . . .ise. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). finire (završiti). Tako npr. ventun lettere. dati prednost čemu). U milleduecfinto označuje godine 1 200. . ventuno stati. . spedire (poslati). voi . Npr finire : io . 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. tu . �i) io cap. » ili jednostavno «nel. Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. essi . Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. . . un miliardo. . Kad iza njih ne slijede manji brojevi. . Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . . . Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. s raznim glagolima. konjug. A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. npr. piimgere (plakati). Roma. noi .o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. dormire (spavati). progredire (napre­ dovati). (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. osobito kod nepraviinih glagola . . . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). 65 . Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. . crescere -" (rasti) i dr.Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. . . pulire (čistiti). . Loro) essi cap-ise-ono (esse. upotreba ovdje još nije ustaljena. . 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena .

(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. U XVI. On ima dvadeset ijednu godinu. označuju se ovako: e l 'una e mf. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . do 1 375 . Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet.!??O chilo (di qcs.!ci e mf. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. stoljeće je doba Dantea. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . Predstavnici književnosti XVIII. fino il quando? dalle nQve alle undici vf. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. .ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . Prevedite: XIV. . VII. . Ali će se i reći: Qggi e il primo.Deset dekagrama kaže se talijanski un f. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. italiana. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. il due. trentuno. Petrarca se rodio (nacque il) 20.!??O sono le dif. Mi napredujemo neprestano. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. 1 304.!tto.!??O litro (di qcs. . 66 .!tti itd. . (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. ji .!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). . ) . da fino a che ora?.!rso �giomo a mf. il cinque. a umro je (e mori il) 19. stoljeća jesu Goldoni. il venti itd.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. un anno f a tre mesif . quindici .!??o sono le Undici e un quarto vf. .!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. Djeca spavaju u zipci. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf. . u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi.!tte meno dif. dvadeset dekagrama due f. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. s�i .!p.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana .) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . kao i minute i sekunde. I bambini (avere) paura dei medici. La nQtte (portare) cansiglio. Machiavellij a i Tassa. Petrarke i Boccaccia. . . . al) od 1 3 1 3 . godine. 1374. a oggi a Qtto Qggž qui. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. Urar popravlja satove. Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. Boccaccio je živio (visse dal.f. II. Napomena. Parini i Alfieri. VII. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. ) ittf. In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl.

nosio. tj. lekciju) bio 68 69 . ma segna s�mpre l' ora precil?a. XII. Sul quadrante cop�rto di vetro. lekciju) 8. sono le Qtto meno di�ci. pili piccola ancora. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. sono le lindici e un quarto precise. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. Esso sUQna le ore. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. hvaljen guardato veduto � gledao. si ferma. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . puo essere da tasca. altrimenti si ferma.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa.hvalio. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. L'orolQgio si carica. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. nošen . sono segnate le ore in cifre romane o arabe. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. da tavola o da appendere. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. Essa sUQna al momento voluto. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. le m���e ore e i quarti. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. L' orolQgio puol essere d ' Qro. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato .vidio. che ora e? Per favore. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. C' e pQi una t�rza lancetta. di nich�lio o di altri metalli. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. (usporedi V.on je postao slavan . da polso. d' arg�nto. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). viden lo portiamo = nosimo ga. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. gledan . d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore.

:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.hQf atto .(na)pisao sam .:i e siamo partiti. noi sianw stati. .pomogao sam .išao sam .uzeo sam . Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere.hQ camminato .stavio sam .: dare . a tako i sam glagol avere.:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr. -e smo bili. -la s am bio. -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ. Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja.Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr. -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.postao sam .hQ ažutato .poslao sam . -e essi sono stati Loro .pao sam .hQ scritto . .hodao sam .:te stati. esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao. pod b.sono entrato . essa e stata .radio sam 70 7l .goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .hQ spedito .dao sam . -la sam imao.) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ llćtto .sono diventato . -a st. drugi s ave re.učinio sam .očistio sam io sono stato.prodao sam . -e voi sit.ušao sam ..vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom).hQ puZito .hQ comprato . -a st.završio sam . bio.sono ritornato .sono andato .:i stato.hQ visto hQ veduto . essi luumo .kupio sam . -e sit.(po)jeo sam . . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro .čitao sam .hQ ap�rto . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere.hQ dato ..hQ preso .hQfinito .vratio sam se . (Primjere vidi malo niže. -a tu st.sono caduto . : .hQ [avorato . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.otvorio sam .naučio sam .hQ imparato .. esse sono state Loro . -e sit.:i e sianio arrivati. . ..hQ mangiato .hQ venduto . -a egli e stato 4i e 4i e . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju.hQ messo .

Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2.Quando si e addorm. . onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . tr.entati? Loro si sono levate. io sono arrivato. .sono ntQrto . tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). 2. tr. noi siamo arrivati). Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. intro vivere 1. tr. vivere): canta re 1. Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu.sono nato . 2. tr. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . . 2. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio .p rog redlre partire nascere modre rimanere . tj .Quando si sono addormentate? vedere 1. tr. 2.: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello.umro sam .Quando si e addorm. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. . međutim. intro noi ci sWmo addamzentati. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. noi abbiamo capita). Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni.Quando si sono addorm.hQ progredito . započeo je time da . nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. završili smo). u našem stajati iza participa prošlog (što je. intro a ol1dare ff 1. tu ti sfti levato. jeziku: . . tr. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. bez imenice. . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. tr. . . intr. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. 2. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. . Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. sasvim normalna pojava .entato ? Lei si e levata. tr.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr.otputovao sam . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1.finire J. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere. . -e voi vi sl�te levati. -a io mi sono addormentato. intro . (dosi. 2. intro lavorare 1. kad stoji sama. .napredovao sam . intr� crescere J. tr.rodio sam se -:. io hQ portato. -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati.sono rimasto .sono partito . -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che .entata ? Loro si sono levati. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. živioje.

un b�l quadro . .quelle case .in b� giardini. Onaj stranac ni Francuz. . . Pomogli smo djetetu. . .cchio que[[ ' (un) b{.VQglio acquistare uno di .: »uzeo sam si«) un . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. . . 75 . . .i�ri. Ponašali su se pristoj no. (ha chiuso) In. Questo esercizio e molto utite. una .(alcune) b�lle opere VI. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće..Ha degli Qcchi veramente . strappi ai calzoni. Vi ste brzo napredovali.. . smo se s velikim strahom.l quei (due) b{.:.Vivono in . scrivere. aleune. Quello strani�ro non e arrivato.quegli armadi .ccm I l aIbero Ho cercaJ.con noi. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio.quella casa . Mi sono preso (dobio sam. . (bUQno). On je jučer otputovao. . . Maria e andat. cadere. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.una b�lla casa .Quel ragazzo ha un .i I I cane lo queilo (uh}b{. Generefemminile la queila (una) b{. cantare.(alcuni) b�gli armadi . jinire. concerti. alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. quelli. . .lle navi I I�Ola l '�le V. pulire. occasione per te. Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo. - Qcchi. spettacolo. Umjesto neodređenog člana un(o).queII . vendere. 74 · 1.per Fir�nze.. Otvorili su vrata i zatim ušli. Stanovnici onih država nisu Slaveni. . Kupio je novine. Daranno (dat će) diversi . Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . . Učinio sam pogrešku. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{. comperare.Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. kad stoji pred imenicom. armadio .' " alb�rghi mancano di ogni comodita. . . (b�llo).un b�llo scrittoio . rujna. Pregled tih promjena: II.lbero si trQva in un b�l giardino.gli sp{. 2..llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'.Kao zamjenica.quei quadri . Jučer smo kupili dva lijepa odijela. . (quello). . animale.i due esercizi.quello scrittoio . I. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino. Abbiamo copiat. . nego Poljak. Apri . stip�ndio. stato un . senti re.quel quadro .quelle opere ESERCIZI . arrivare.Verra assunto (bit će priml jen) con un .quel!' ojie ra . quella. . U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. giardino . . m. andare. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati. ii. . Prevedite: Mi smo se vratili na selo. . Slušala sam pažljivo. Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. . Quell 'orolQgio cammina b�ne. . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. . Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. . . Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. . armadio. Ništa nismo čuli. Quell 'a. Non mi piace .Ha dei . . Onda dolazi ispred imenice (quel libro. Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. . Očistili smo odijela. . Quella ragazza e assai gentile. .due bicchi�ri di vino.ll ' le quelle b{.(alcuni) b�gli scrittoi . Zatvorio je prozor.ll ' gli queg/i (due)b{. armonta. Približili . .quegli scrittoi . Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. dosi. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 . Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . I nQstri conosc�nti sono arrivat. ingegno.(alcune) b�lle case . progredire.i guanti ? Il padre ha bevut.lla le quelle b{. mi smo zaspali.lle ) I nave l' quell ' (una) b{.!).una b�ll' opera . insalata.al conc�rto. quelle. prendere. 3 . u službi atributa. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica.. Danas sam mnogo učila i pisala. . Hai trovat.Non aver paura: e un . legao je i zaspao. . U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl.iJ azzoletti. quadri.un b�ll ' armadio . I pridjev b�llo.ettere. .(alcuni) b�i quadri . ?Jćro. .

la Valle d'AQsta 3. Benev�nto. Cagliari. Caltanissetta. n Friuli. Ascoli Piceno. il Veneto 6. Cbi�ti. Pistoia. Lecce Pot<:nza. Agrig�nto .. Macerata Perugia. Ferrara. Tri�ste Bologna. lmola.· Ravenna. Brlndi�i.. vrijedi i za prijedlog a: ad amici. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. Forli 20. il Pienwnte 2. Arezzo. Rovigo. Bolzano Udine. Reggio Emilia. FQggia. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. Sassari. Padova.. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? .. Rimini. Što je rečeno za veznik e. Pescara... Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . 9. · la Sicilia e la Sardegna... Rimini. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Iglesias A cinque regioni . Asti. Verona. Taranto itd). Como. L' I t a l i a m e r. 19. il Veneto. dell 'Umbria?. l . il Lazio 1 3. la Lombardia Verc�lli. gli Abruzzi 1 4.. la Ven�zia . ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. l 'Emilia-Romagna M�mtova. la Sicilia 4. la Ba$ilicata 1 8. il Trentino-Alto Adige. MOdena. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. Fro�inone. T�rni. Pavia Genova. Livomo.. 77 76 . Sp�zia.. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. Vic�nza. Trevi�o Tr�nto. Co��nza. il Moli� Pisa. Si�na Ancona. Spoleto Roma. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. [ 'Umbria 1 2. Parma. economiche e culturali. la Sardegna Trapani. Latina. Novara. Brescia. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. Catania. II Trentino-Alto Adige 7. le Marche l l .om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze.citta principali: Pal{rnw. Sal�mo. Cremona. Belluno. O�meo AQsta Milano. Piac�nza.Ven�zia Giulia 8.) A quali regi. MOdena.. Bergamo. Matera Reggio Calabria.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Ri\:ti AqUila. Lucca. la Toscana 1 0. Siracu�a.. a loro volta suddivi�e in province e comuni.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. 15. la Campania 16. la Liguria 5. Vit�rbo. Taranto. Alessandria. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. la Puglia 17.. Pe�aro. Giulia. Savona. tj. Messina. Varese. Gorizia. sa e: ed egli. Imp�ria Ven<:zia. Imola.. la Calabria Avellino Bari.

aJucl obl�ke del. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. :: � ta. Tako se npr. per: nella seduta di i�ri dječaci. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . . naime. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. na .šumsko drveće (drveće šume) U IV. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. oca voli sin (objekt . kao objekt (il complemento oggfEtto). prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. con i = (coil '). dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. s rukama). : gli alberi del bQsco . tako npr. COl). � . Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . del ltd. tra '(između) i drugi.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. prijedlozi per (za). uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . i treba ga posebno učiti. Dok se prijedlozi in. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u.predikat . odnosi naše deklinacije. l (col. per il == (pei). lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . VI. a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. Kao što je već spomenuto. koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. a dolazi obično član. su uvijek stapaju s određenim članom. � . stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd.eziku prijedlozima. kad se nađu uz određeni član. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di.kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj.' d. andiamo! andiamo. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . Na pnmJer: . Ovi se prijedlozi. nego ponekad uzvik oh. � .. ). od . ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. . ragazzi! Maria. nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. con. ali nema nikad pred sobom se zarezom. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). . koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. . dječaci! Marijo.). pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi.ed�je mjesto u rečenici. - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. označuje u talijanskomj. � = = � x. prij�d ? zi�a con. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. Dakle. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. na prvo . idemo ! idemo. Međutim. con l ' = (cogli). . il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . fra. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. o se . �� . npr. con gli = (pel). ).subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. su. Akuzativ. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . con il = coi. knjigom. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). prevodi se na talijanski. tj. di. npr.

. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. (htio). io mi siedo = ja sjedam. ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). non hanna valuta partire.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. dovuto (morao). već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere.. Napomena . kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare. dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami.Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. . dovere (morati). izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). saputo (znao). 81 . egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. Prema tome. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. voluto . .lo si�do = ja sjedim.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI.col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol.

Mio dolce amore. del pettine ogloblje . . La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. tesso per te soltanto. Vado (da l ') orologiaio. accanto alfine ti dormiro7 . Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. come una vQlta. (A il) tfErzo piano. solo un sorriso tutto pieta. (Con il) q�rno. Muta la spQla passa e ripassa. La bianca mano lascia la spQla. Giovanni Pascoli I. (Su l') ultima pagina. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. .2 Piango. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. . non sQ: in questa tela. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). . (In le) camere (di l ') albfErgo. ma voi (pote re) restare. come.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . . a ne tramvajem (e non in tram). jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. purtrQppo. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. Noi (dovere) andare. e le dico: Come ho potuto. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. quanti anni fa? Ella. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. (Su gli) alberi. ma noi non (l!. 4 la cassa . istočnom dijelu pokrajine Emma). .. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. Perche non sUQna? E piange. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. idem u ured pješice. Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. . Završetak je u stilu romantične balade. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. . l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) .olere). Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. E non il sUQno d' una parQla. (Da la) mattina (a la) sera. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. lo non (uscire) mai quando piQve. Kad je lijepo vrijeme. . što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. Ako izađeš. II. koju je volio u mladim danima. Pridjev muto ponavlja se tri puta. MQrta! Sl. brda (na tkalačkom stanu). t 'hanno delto ? . Ona se nalazi uz tkalački stan. . leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. Spesso ifunghi sono velenosi. dosjetljiv). s'e strettal su la panchetta. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . mQrta! Se tesso. partir da te? Piange. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. L' anno scorso. non sono stato in vaCanza. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. sotto il cipr«sso. dolce mio b«ne. 7 domliro spavat ću. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta).Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. suzama. na kojemu je brdo (il pettine). . pjesnik u svojoj mašti po. Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). piange . možeš kupiti novine. III. . 83 82 . . se non (dovere). Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa.

nekoliko izuzetaka. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . Evo. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. 4.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća.. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. tema la sentiizfilla la reciuto. špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. sistem problem aksiom poučaK. Neke imenice na -a muškog su roda. Napomena. Ima ih prilično. a potječu najviše iz grčkog jezika. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. 1 .. -i za muški. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. tj . a imenice na -a ženskog roda. . le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . novak. regrut uhoda. .Imenica U cinema (kino). U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. međutim.Lezione undicesima il giornalista la giornalisto. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža .

Ubraja se među glagole III. Izuzeci: teret. pak. konjugacije. radio. Glagol dire (reći. radioj on'ia. konjugacije. riječi auto. a u množini muškoga: gli fchi. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. Neke od tih riječi već su spomenute u III. a drugi na -ci. «leggere». Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. veličanstven kroničan telefonski l . kao i neke druge: il fllologo Riječi. lekciji. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). kraj kazna razgovor. 2. 5. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. konjugacije. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . foto. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. ad kemijski j. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. Prve tri su skraćenice od automObile (f). 87 86 . Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. a druge nepravilne. a ti se oblici također upotrebljavaju. «dire» Glagol fare (činiti. j otogra jia. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. paket smokva luk. -ofago. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. tovar skut zadaća. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. raditi) neki ubrajaju među glagole I.Kako se vidi.

Tako npr. prema potrebi. II mio collt. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. trgovina«. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. npr. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati .rto di stasera.>trgovačko poduzeće«. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. _). ali nismo dobili odgovora. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. -ura itd. »promet... -ista. a prije XIX. vijeka putem talijanskog.. Se non ci vado sUbito f accio tardi. do jezika velikih. demo-.. u ovom slučaju na talijanski. Che mestit. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. Riječ je još u XVI. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. latinski i grčki. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. (nulla di nUQvo). U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. nazionale.. -ija. . sinteza... Talijani. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. udaljenih naroda turcizmima. Rusa terminologi pojedinih struka.. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. ali nisam mogao. neposredno ili posredno. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. i razne prefikse i sufikse kao: atom. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . bibliof"ll. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. Nijemci i drugi. od koj ih smo također primili. ante-. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . a tu su još i klasični jezici.mpo. Na taj način.ri ha piovuto ma Qggi f bt. sono una ba� importante dell'economia. osobito naših tuđica na drugi jezik. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije.ghi� lt.l tt. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. Molti artisti sono diventati celebri per mt. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. re fai l a Faccia l'elettricista. dotičnog stranog jezika.lla a milcchina. u prošlosti jezici rj eđe posredovali. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. mahom kulturne termine. nekritički primjenjujući ditta. Egli da del tu a tutti i sUQi collt.Care leggere dire fi. mikco-. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. . promjene i u obliku i u značenju..ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .�?o della televi�ione. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. lprodotti chimici . a tako neo-.. Novaci su stigli u voj arnu. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. Engleza. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. nego su često ušle posredstvom drugog jezika.

monello deposito bagagti ipotesi (t) . a u treću pravilni talijanski oblik. Ipak smo mi zadržali. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento .) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. vessare. u drugu moguću krivu adaptaciju. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 .zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. umorismo. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. oblik »bruto težina« . vjeroj atno prema njemačkom. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj.

. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. tj . I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan.io vendevo .iofinisco . - Lezione dodice�ima Glagoli II.io prendevo . Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . f Professor govoraše (govorio je) glasno. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: .. -i-.io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. temere): vendere prendere temere . imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . međutim. prošlo trajno vrijeme u našem jeziku. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. Dosad smo upoznali passato prossimo. imperfekt je živ oblik. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. koji odgovara našem perfektu. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a .iofinivo .i . Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. kao i prOšlih vremena uopće. : � .io apro .io temevo L'IMPERF�TTO - U III.parl-a-vo . slijede postlipno u idućim lekcijama. koji stoji ispred nastavaka. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). Drugim riječima. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. govorasmo govorili smo).Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. -e-. konjugacije. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena. Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. U talijanskom jeziku.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. vendere. konjugacije s naglašenom osnovom (npr. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. avere ima nastavke II. To ne vrijedi za talijanski glagol.iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd.

dva pridjeva itd. . . vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. . stragrande. kupovati skočiti. . . Sava je duža od Drave. .Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. strajelice. skakati (za)početi. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. koliko). Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). predmetkom stra· ( veoma): straricco. npr. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). Sono certamente piu contfnti di noi. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. Torino . . Viktor je pametniji od Karla. La Sava e piu tunga della Drava. l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. Guido ha piu denari che amici. jer tu postoj i uspoređivanj e . najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. To je pravi superlativ. . Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . 2. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). Prvi član komparacije može a red riječi. pripada u tu kategoriju. . L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. come (tako . -issime za množinu) . kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . Napomena 1.kupiti. . Sigurno su zadovoljniji od nas. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 .) .. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. Roma e piu antica di Milano. bez ikakva uspoređivanja. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. Npt . quanto (toliko . počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo.

To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia.primdvfra.cavallo e -f -hrro e .grano e . . passeggiata per la citta.duro . II. Ill. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.2 pargoletto (piccoletto) sitan.cane.8 percossa e inaridita. Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla. . . Ogni promessa e un debito.� solingo osamljen.utile -fiori. . Što ste radili (jare. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario . E giugno lo ristQra Di luce e di calor.Qlio e .geografia. Triglav je najviše brdo Slovenije. . CQsa rara.matematica e .leggf!ro . majušan.calda . Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. per la citta. E piu focile criticare che creare. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana.difficile . .scaltra . lekciji. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione.Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra.9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor.3 venniglio jasnocrven. . .5 rinverdi.Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. Dopo il fatto ognuno e savio. I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). savršeno lijepe pjesme.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. . Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. S�i ne la t�rra negra. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice.9 negra (= nera).prezioso . . član) izložbi. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Dolomiti su najljepša brda Italije. Provfrbi . Gli agricoltori lavoravano nei campi. . Vidio sam i Karla. .legno. . Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Chi nulla ardisce nulla fa. .1 a cui (= al quale) prema kojemu. .volpe e . HQ piu vQglia di bere che di mangiare. nemam znanaca. Bio je (imperf) jako zadovolj an. S�i ne la terra fredda.Qro e . . Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti).7 de la (= della). Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio.PQ e . J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 .Naslov ove male. Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. noi. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. Napomena 2. cQsa cara. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci.6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada.lungo .O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX.estate e . Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena.acqua. esse. .Tevere: Qrte . Egli anda va a f are una I. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. Il t�mpo sana ogni cQsa. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. . Vidi i malo niže! . U ovom gradu ESERCIZI I. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. Nalivpero je vrlo j na (a + IV.argf!nto.cane. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. I Pianto antico (Starodrevni plač).

427- govorit ću itd.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. I gatti hanno una vista acutlssima. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». i . Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . Appendice. Con gli orecchi udiamo. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . tu parler -ai . 182. str. Chi non Qde e sordo. prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti.) 7. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. str. Chi non puo parlare e muto. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. : �ako se vidi. glagol essere u futuru mijenja o�novu. V.avro).zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. 99 . Con le dita noi tocchiamo. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . I za povijesni postanak talijanskog futura V. ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. l' udito. I' odorato.1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. Col naso sentiamo gli odori. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). ili egzaktni). :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. 1 .

. avro' dormito PQco la nette scorsa. f are glasi diro.sapro . Napomena 2.dodaje slovo cercare pagare cascare .].lascero Neki glagoli dočecima futura: II. Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1.at ću ti. - V erro da te quando potro. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. Danas je vrlo pospan.vedro . budućnosti. dakle.Glagoli I.paghero . pis.verro . Futur od dire. sarD arrivato itd. avr�nno padato . konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere .dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . -giare.pred potere vedere . tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog. Pomoćni glagoli. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. Se avro t(!mpo ti scrivero. -gare.avro i glagol I. doći ću k tebi.potro .vorro Kad budem naučio lekciju. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere .d budem mogao. -scare zadržavaju grleni glas [k. 101 .cerchero . vjerojatno je jutros otputovao.. Glagoli dare.comincero . prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. konjugacije andare . sara probabilmente partito stamattina. Nisam ga našao kod kuće.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess. . [g] u svim licima. -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.andro. 1 00 Non l 'hr trovato in casa. futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. Kod nekih glagola II.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. - Ako budem imao vremena. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere .terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. f aro. konjugacije na -care. vjerojatno je prošle noći malo spavao. staro. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. i III. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o.

la duchessa vojvoda il conte .la Jinunina .barunica .kobila .kuharica .la tigre -trice: .la pro .la principessa il principe pjesnik . .svećenica .gospodarica branitelj.la leonessa . muško muškarac. Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika. -ica posjednik.gostioničarka . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .slikarica . -trice izdajica il nutritore .kuja .la nUQra . 4.l 'ucciditrice .učiteljica .žena . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.la direttrice .Tef J e antessa .la mafćstra 5.la pittrice . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.žena.studentica . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.la precorritrice -(di)trice.la scrittrice .la traditora.SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) . još i ove imenice: il pastore .la lupa .gospođa .l 'attrice .vojvotkinja .la dogaressa . I oblik la l�pre (zec.la dQnna .djevojčica .hraniteljica 1 02 zmija štakor.lavica .la bimba .mačka . -ica f fessoressa.snaha.l 'avventora stalan gost . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.la cagna .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca . nevjesta .spisateljica . Na primjer: il pro essore j .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .mala djevojčica .la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .la contessa grof .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .glumica .la dif enditrice . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .l 'istitutrice . žensko . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.doktorica .veleposlanica .l 'invaditrice .l 'ambasciatrice .vučica .la J attoressa upravitelj 3.dottoressa.profesorica .la gatta .princeza .grofica .la nutrice hranitelj .slonica . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .la signora .pastirica pastir l 'avventore . Isto se opaža i u našem jeziku.la gru .la regina .la camerifćra . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .la baronessa barun il barone princ .predsjednica . Iznimka: il pro essore . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .la dottoressa il dottore lo studfćnte . .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .Ivana .la cUQca .paunica .la sfćrpe . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu.la moglie . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa. Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na . lekcije. osim već spomenutog dottore .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.la pastora .la ragazza . čovjek suprug zet kralj .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.la sacerdotessa il sacerdQte il J attore .pjesnikinja .la pro essoressa J profesor odvjetnik . -ica ubojica prethOdnik. jedan za muški rod a drugi za ženski. lisac maj mun.odgojiteljica .la poetessa il pOfćta svećenik .la presidentessa predsjednik .odvjetnica .la #ntora bojar il traditore . kućni miš miš lisica.la pavona (-essa) .la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .upraviteljica 6.AntQnia . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja. dužd · junak .kraljica .ravnateljica .stalna gošća il tintore .Antonija .la studentessa student il presidfćnte .supruga .sobarica .la cavalla .duždevica -junakinja 2. Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 . -ica osvajač.

ja ću biti vrlo daleko.la castagna .la prugna. romane. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad.) otputovati sutra? 1 04 ° . doći ćemo večeras. illustre mu��o di impareggiabile completezza. Riječ araneio može također značiti plod. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . costitu�ndo un autentico.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. il maiale il nwntone. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. obrađene su u XI.situata al c�ntro del Mediterraneo . Hoćete li i Vi (sg.la noce . Kada dođete u Rim. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. siguran sam da će se moje zdravlje popraviti.la p�sca . jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. vol pastuh. nella stQria. kao i neke druge iz te kategorije. Vidjet ću. l 'agn�llo il cap rone. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. neli' arte. knnača .la capra . normanne. spagnQle. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). dove non c'e lavoro. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. 105 ESERClZI I.la vacca .la pera . il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra.l'Qca 7. nećeš pobijediti. m. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e..farancia II. tuttavia. bik. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica.koza . Ako budeš bježao od napora. angioine. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta.guska . Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. il capro. linico. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri .la mela .Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti.ovca . bit ćete mimi. riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli.1 'albicQcca .). divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). arabe. ili laj emmina del t9pa . il bue lo stallone. Non c'e piacere. konj prasac. neću se tužiti. Tutto cio.kobila . Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. gr�che. il cavalla il PQrco. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun).o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . ali ćete se i umoriti. Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. lekciji.prasica. cartaginesi. krmak ovan. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia .la trvia.krava . Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. Ako se ne pokriješ. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. Imenice na -ista. la susina . 8. bit će ti hladno. -ida. il lampone (malina).la cavalla . il fleo (smokva). a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. il papero . Ako budem stanovao na selu. napisat ćeš sadržaj. La Sicilia La Sicilia . svlt:ve. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica.

loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. rasijati razasuti. lekciji. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. doviziose. . trpkost oštrina žega neusporediv. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. . - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice .) esse } ja ti on. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . I�i. tu 3. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. Ella (2. naime u genitivu. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). jedinstven padina. esso essa.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili.) L noi 2: voi 3. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi.agrumeti. . ono ona. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. si add�nsa sui divi dei cQlli. egli. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. Comunque la Sicilia si guardi. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino.di tipo sub-tropicale. mi. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. noi vol loro Loro (2). �i (2). . dei mille e mille. jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. njemu itd. essi Loro (2.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. Una vegetazione ricca. podijeliti oporost. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. . Međutim. dativu i akuzativu ličnih zamjenica. Vi mi vi oni J Vi one lo lui. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. milenij razvijanje. si guardi. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr.. ja. (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. ona. mene. 106 107 .

ona je šutjela. Bile su one. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. Ona nije htjela govoriti. da noi nas nama nas od nas 1 . . ili se pak nalazi iza glagola. primjerima l�i (ona) i lora (oni.Zamjenica esso (pl. a me 4. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. 3. pravilu morao stajati nenaglašeni. Chi e ? E l�i. . . - Tko je došao? On. Non posso venire con Loro. 4i non ha voluto parlare. Non ven-a neanche l�i. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). Lora sklanjaju se prema Napomena 2. lord (Loro) 2. Jako sam zadovoljan s njime. neanche. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. loro giocano 6. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. .Uzmimo nekoliko primjera: a) :. 4. a lui. nemmeno. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. 2. Rekao mi je da će doći večeras. da loro (da Loro) oni. . noi 6. one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . Tko je? Ona (je). di me 3. Sono molto cont�nto di esso. odnosno iza riječi anche. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. ona svira on čita. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. . od mene -on . Dok su ostali govorili. Abbiamo parlato di 4i. - 6. . naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. 109 . di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. lfli sUQna lui l�gge. Neće ni ona doći. saino kod 2. Govorili smo o Vama.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. oni (one) se igraju l. Ne mogu ići s vama. bez glagola. tonica e atona). Moj je pas dobar čuvar kuće. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda. no i di noi a noi 4. Chi e stato ? Siamo stati noi. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. 6. Tko je bio? Bili smo mi. da me 1. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On.

padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. . i to u skladu s pravilima 111 . · · = = = non avere.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. osobito u pismenom priopćavanju. . Nervozan j e kao ja. Se non cominci tu. ali se upotrebljava i Ella. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. molbu (pomozi mi!). f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . . Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. a takoder i o njemu. oblici u ostalim kosim padežima). le. Ovaj je dar za vas. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me.elleno odgovaraju danas oblici'egli . Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. . Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . dbbiano). voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. savjet i zalazak sunca!). non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. ne imaj · ne govori. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . . oblik za kose padeže). Ako se to pitanje promatra povijesno. počet ću ja. lekciji: 2. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. J l ' U množini se. On je pisao meni. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. Danas. dotle su egli. "lice slano.ella -eglino . a ne tebi. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '.). jetite našu obalu!). elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. međutim. L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. te. tu oblik akuzativa me. stoljeću. Se io J ossi te . u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. Se avessi t�mpo come te .. a ne za njih. . Questo regalo e per voi non per loro. sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. 1 10 ' . gli. D�vi regalare una copia anche a l�i. stoljeća naovamo. tu. Napomena4.essa ­ essi . comincio io. e '. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. ella. gli. dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. non prendere ne uzmi itd. eglino. . lAli je u stvari neizravan oblik (tj.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. kako smo već napomenuli.. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. la. obliklAli prevladao je kao izravan oblik. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. Ja se često služim rječnikom.esse. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. noi. Onje prvi opazio pogrešku.

LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. upotrebljava se za to obično futur. II. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . - Sia. On putuje večeras. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. Uzet ćete taksi i uputit ćete. in citta alle etto e tomera. E l�i che ha f atto questo componimento. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. . abbia. si alzi . oni putuj u zajedno. Siamo to mati una settimana prima di loro. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. ap pena sara terminata la con er�nza. 112 - Oblici 3. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. abbiate. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. L . Stamattina lui e venuto da me. siate. Na primjer: Andra. siano. Tko je došao? On: Ona govori meni. lići invece e partita per Firićnze. ESERCIZI . prezenta. a oni sutra. se odmah liječniku. non io. a ne tebi. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: .

Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). Šibenik (Sebenico). Il resto e costituito da Serbi. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. On čita rado modeme časopise. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. e stata sempre complessa. 1 15 . di gennaio -0. Karlovac. Ungheresi. musuimani. Altri centri: Split (Spalato). Lingua ufficiale: il croato. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. la Serbia e il 1 14 Montenegro. esecutivo e giudiziario. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. Italiani. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. democratico e sociale. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. La Croazia e uno Stato unitario. Religione: per la massima parte cattolići. Bosniaci. Cechi e altre nazionalita. već za nju.karte? Za nj ih. Questo confine marittimo compende circa 930 km. IV. La situazione geopolitica della Croazia.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . bizantini.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. A ove knjige? One nisu za njih.7°.« Vidio sam njega i nju . Leggere (L�i) questo articolo. secondo i dati del 199 1). per il resto ortodossi. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. germanici. Rijeka (Fiurne). S tato nazionale del popolo croato. Non avere (voi) tanta Jretta. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999).784. c 'e ancom t�mpo. cultura1i. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. ortodossi e islamici. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Osijek.conta fino a 120 membri. indivisibile. economici e politici. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo. italiani. L' altro ramo . protestanti. romani. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo.265. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. Zadar (Zara). I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. di luglio 20°. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. determinata da antichi contatti e influssi etnici. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). veneziani. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. religiosi. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60.

odnos je obrnut. koji odgovara našem ga. uz naglašene oblike di lui.ra) di me di te di lui (ne) (on . - Lezione quindice�ima njih I. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i .TONI U trećem licu. Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. . 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. znamo iz XIV. 1 17 . nenaglašen). on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. PRONOMI PERSONALI A. di loro postoji i jedinstveni. ima dvojake oblike. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. U genitivu. je. . jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. nenaglašeni oblik ne. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. Ići će s nama i Marijini roditelji. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. međutim. di lei.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. . di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. di l�i. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao .

.i. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. 1 18 119 . . Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. -e.Le): Dativo: sg. (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me . (Ella. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . vidi napomenu 3.Što setiče dekliniranja oblika esso.le. u prethodnoj lekciji. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo. pl. mi Carlo mi ha tele onato ieri.Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . f Ja pers. odnosno Li . Chi ti ha detto questo ? Li. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. Napomena 2.PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. . Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. -a. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. I .Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). Karlo mi je telefonirao jučer.

Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. a zamjenica iza njega (npr. ali nenaglašeni oblici (Lo). Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. pl. li Non li w(glio disturbare. pl. Izuzetak čini oblik Loro. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . nego: ho detto loro. Non la vQglio incomodare. pročitao sam ih. Illa pers. niti *ho Loro detto. Poslao sam im svoje bilješke. IIIa pers. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. loro Ho mandato loro deifiori. (maschile) gli . dakle. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. ". U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. 2. (femminile) la .sg. ni:m le abbiamo portate. Obećao sam joj lijep dar. I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. le Credo che le vedro Qggi. 3. sg. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. kaZati. pl. Ne. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. abbiamo veduto. Mislim da ću ih danas vidjeti. Oni nisu nikad sumnjali u sebe. sg. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). Illapers. . non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. Neću je uznemiravati. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. 120 121 . Quante aut01iWbUi. avete sentito ) . Da. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. loro Ho mandato loro i miei appunti. Illa pers. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. Neću im smetati. Poslao sam im cvijeća. koji dolazi uvijek iza glagola. Pročitao sam (ih) sedam. La. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. *Loro ho seritto. Accusativo: sg. IIa pers. li. li ehiamero io). dakle. NQ.. Neće se. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. ne mogu ga vidjeti). Bilo bi. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. dolazimo do ovih zaključaka: l. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. li ho l�tti. nismo ih donijeli. . Vidio sam ih stotinjak. nego ho scritto loro. pl. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. Nisam te vidio jučer na koncertu. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. Ia pers. On me očekuje večeras u klubu.

S vatko poznaje sama sebe. . . Oni proširuju svoju vlast. se stessi = sami sebe) . nze. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. -a. 4. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. 4. Ti suviše misliš na sebe. . se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. te stesso. 1 22 �??i necessari. misleći . . av�ndo (imajući). te. di se 3. Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. . Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena.studjando. si 4. a te. di me. ti. di te. nastavci: (učeći . Ja se pitam . L di me. (Upravo) čitamo novine.Egli non pfnsa che a se. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. Gli ospiti stanno giung�ndo. . ti. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. 4. 2. Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. -e (se stesso = sam sebe. . . voi stessi). lekciji. a nze. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). Nisu znati sami sebi pomoći. On misli samo na sebe. I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. Ona se previše hvali. di te. Gosti (upravo) dolaze. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. 3. lo mi chifdo. 3. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. a se sebe sebi sebe 2. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. mi. -i. 2. di se 3.cred�ndo). mi. noi stessi. .

Egli (te) visitera domani. 1 24 . ubbidisce s�mpre. (Sretno smo prošli. kuće? Ne. On mi je jučer telefonirao. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. ma non lo e. Ne mogu ga podnositi (soffrire). 4 vespero = w. 125 " . Mi smo vas zvali. . Vflo ih rijetko vidim. . Noi (vam) rispondiamo. tj . Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. studenog). S iamo amici e lo resteremo. On je sam sebe prevario. pročitao sam ih cijele (per intlEro). c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. Gli ho lasciato pQchi denari. Si e vergognato di se stesso. iLui crede di essere intelligente. Stormi d'ucc�lli neri. ne vidimo ih.spro veče. • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). ma non lo PQsso trovare. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. II. .Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. I 2 biancheggia bijeli se. pokri veni golim drvećem bez lišća. Napomena. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. Ho chiamato solo te. Le ho dato la mia fotografia. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l .. Egli non (je) guarda. Tu (ga) lf(ggi. � Non tutti la pensano come te. · Non oso dirgli la verita. 3 de i vini = dei vini. Voi non (nas) avete salutato. scrivo loro spesso.Vai spes so a Trieste? Si. IV. oni im ih šalju. . Egli non lo vuQl comprare. Š alju li oni znancima pisma? Da.) . ESERCIZI I. ID. . Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. Essa (nas) rallegra. perche ti conosco blEne. Essa non (nam) scrive. . Egli (te) saluta. Com' e�uli pe ns i�ri . bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). irti doslovno »nakostriješeni«. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Vidite li one . Prevedite : Stasera. Se la incontro la salutero di clErto. l'ho llEtto ['anno scorso. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. V. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. a ja te slušam. Mi ha risposto con e�itazione.'L 'abbiamo scampata bella. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . Ti mi govoriš. Nel vespero-l migrar. Tu non (joj) dai pace. Li conosco abbastanza blEne. 1• . E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. Questo bambi no e molto bravo. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. lo (mu) teLe fono. »bodljikavi «. Non d�vi dubitare di te (stesso). se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Gli ho mandato le riviste. Lo cerco da ieri.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. ci vado spesso .

katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. Govorili smo o našem planu. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). L 'haf atto colle sue prQprie mani. pridjev altrui (= tuđ. (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. Non dimenticate i prQpri doveri. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. Učinio je to svojim vlastitim rukama. 1 26 1 27 . Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. II mio capp�lIo e grigio. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. t venulo coi sUQi par�nti. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. od drugoga. Koji šešir hoćeš? Svoj. Došao je sa svojim rođacima. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. prQprio. od drugih) Ne želim tuđe stvari. Moj šešir je siv. . Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog.

quell 'ombrfllo e suo. zaručnica). koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. lice množine posvojne zamjenice. SUQi.mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. Le loro ragioni frano f orse plausibili. tj . : mia madre. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. što odgovara upotrebi u našem jeziku. -e). Prema tome nemaju člana npr. Treće lice suo. Sua. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. mio carissimo amico!. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. -i. -a. ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. sua zia. sua. nQstro. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. e tu. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. suo.I loro impegni non saranno trQppo gravi. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. Non dimenticate i v(. odnosno ako nisu riječi odmila. tuo eugino. Amico mio! 3. VQstra. VQstri. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . sUQi. -a. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). mio caro compagno!. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. vQstro. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. i nQstri padri. Sue (Vaš. la . · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). �io marito (moj suprug). le mie zie. VQstro. VQstre. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. -a. -e). a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . tuo. Njihove obveze neće biti preteške. 2.!stri amici. -e jednaka je sva lica i brojeve. Hanno portato con se la loro valigia. -i. 3 . lora) . Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: .

(v. ili Nije ga znao zadržati. .« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. više volimo ostati ovdje. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . non andate via di qui? Ne. vi (tu. la nestra mamma. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . . nisu one moje) = = .2. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. jer nemam novaca. Veglio prendeme tre. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. un buen consiglio. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. 5. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. . sapere). Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. 131 . pereM non ho denari. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. Narx>mena L . Ti vQglio dare un bUQn consiglio. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. uvijek uza se član: - Napomena l. il vestro fratellino.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice.' Non lo ha saputo trattenere. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. točku a 3). il tuo babbo. quel mantello non e suo. volere. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. il loro amico. .- Voi. U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. dunque. li partito sfnza salutarli. Napomena 2. vrijede ova pravila: l . ne idete odavde? Ne. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. ovaj kaput nije njegov. tamo. pre feriamo restarvi. Vi. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. li impossibile dirti tutto. moraš razmisliti o tome. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. Tu . perchi non he denari. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. Nemoguće je sve ti kazati. Hoću uzeti tri. il tuo buen padre. dovere. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. . Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. Non ha saputo trattenerlo. Prije nego što odgovoriš. 4. hoću ići danas. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. dakle. gli ho detto). 3 . Otputovao je a da ih nije pozdravio. Neću ni čuti o tome. ha venduto tutto il suo . . la loro zia. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. VQglio darti un buen consiglio. vQglio andarei Qggi.

. frat�llo mio ! 6. 3. tvoj a mala sestrica. . ' " L i nQstri amici. 3 . 5. «tacere» . o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . . l . mio .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. naš otac. 3 . . dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . 3. lednosložni oblici (di'. Scrive Car. . amico nQstro! 6. Dajte mu dobar savjet. njezino dijete. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas.Uggimi questo capitolo.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . pošaljite mi dopisnicu. . I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. . Il loro lavoro fira utilissimo. a ne tvoje.umrijeti sali re . Mi d'iano. . da'. Napomena 2. il Loro indirizzo. naši dobri roditelj i. . Reci mu sve (ono) što misliš. Reci mi imam li pravo ja ili ti. fa '. vašu adresu. Faro il mio dovere a qualunque cesto. II. Antenio desldera anche l 'altrui. da mio . 4. .lo i suei esercizi? Si. Emilio si contfinta del preprio. . Eccoti i guanti.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Kad stignete. Profesor je hvalio moj e radove. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. Učini nam uslugu i šuti. . I mifii mi hannq abbandonato. perJ avore. Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Donijeli smo Eccomi infine da 4i. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. Ci telefoni domani prima dime�giorno. Eccolo che v�e. moriamo morite. . Dateci di�ci giomi di t�mpo. . Le mie valigie sono nel bagagliaio. tvoj brat. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. svoj sat svome bratu. . 4 . Mi ljubimo svoju domovinu. . . 4 . 2. 2. Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. Digli tutto quello che credi. 5 . 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. Prema primjerima: 1. a mio . . mi mandi una ctutolina. naš stari djed.. stigosmo! m. molim vas. i miei frat�lli.šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . dei mi�i . del nQstro amico. 5. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. . Eccoci giunti. Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. 2. Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. Na primjer: iz NapUlja. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. Dalle un bUQn consiglio. Dajte mi. Telefonirajte nam sutra prije podneva. naša škola. «piacere» . I v�rbi irregolari «morire». · Ji scrive ogni giorno. Loro) stavlja Quando arriva. Vi nas morate razumjeti. di mio . . . . ESERCIZI I. . Dajte nam deset dana vremena. Čitaj mi ovo poglavlje. moja dobra mama. «salire». U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. mio frat�llo. se zamjenica ispred imperativa: 2. svoje isprave sa sobom. 2. muoiono Qio mUQri mUQre mU modre .

ma bUQna parte di essi vive altrove. Quelsuo modo di fare non mi piace.sinovica. La madre della nQnna. Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. bratić. . Faccia il tuD e divertfEnte. supruga ' ! . Egli bada al suo ama il suo nido. Egli fa l' impiegato. Essi non hanno figli. srodnik rodbina. sinovac. Scrivi con latuapenna. srodstvo stric. Egli vuol fare sempre di testa sua. La nQstra parent�la non e tutta qui. II soldato desidera il suo fudle. svak. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. Lo ha fatto a suo rischio. . S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. II suo vocabolario e sgualcito. šur pašanac snaha.IV. ujak tetka. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. Ho cambiato idea. bratić rodica. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. . Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. zaova. svekrva zet snaha. suprug žena. strina. nevjesta jak. Sono venuti in notevole ritardo . Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. Per colpa tua avrei fatto tardi. Essi sono i nQstri zii. 1 \ . svast. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . lo hQ due frat�lli e due son�lle. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. NQstro zio ha due figli. maritata polo dlibe. A mi� avviso non e arrivato ancora. Iof-i-miei frat�lli . Tanti saluti da parte mia. . nećakinja. Una delle mie sor�lle e nubile. amnwgliato spo�ta. bratučeda. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. � � il babbo 134 1 35 ' . Mio padre ha due frat�lIi. (PO mome �udu . L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte..e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. . L'ho imparato a mie spese. Abbiamo altri par�nti. . svekar punica. II mio libro e utile e Qglie. sestrična bratučed. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. come io lfEggo nel mio. L 'avvocato dif interesse. il marito la moglie muž. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. nećak. djever. Suo marito e mio cognato. rođakinja tast. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. na svoj račun). ( . sea nUbile non maritata rođak.' . l' altra e sposata. essi sono i nQstri cugini. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. sestrić unuka. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). .

.:> Ju fumnw . a naglasak im je na nastavku. koji su ovdje navedeni. -i-). Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. Zovu ga također i historij skim perfektom. 137 . kao i velik broj glagola III. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. jednine i L i 2.> sap-esti sap-emmo legg-esti . konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco .:. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan.l . �!.)e� s�f. koji u prezentu imaju umetak -isc-. . io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. (finire-finisca). lica jednine kao i 3. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. a donekle i glagola avere. . vende-tte.I!-t. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). licu jednine i u 3. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. konjugacije (na -ire). -e-.Oblici triju glavnih konjugacija. kod glagola II.partli Aorist . Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). Međutim. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. množine) tvore se od infinitivne osnove. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. . s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta.. ( I ved·este " J . licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi. vende-ttero XVII. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti).'!. Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. ved-esti ·�ip'f3. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu).parto -finU . Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . Ostala tri lica (2. i 3. 392-405. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 .� ..

!ne. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale).!mio. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. i quali. . che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. Datumi kojih se nismo sjetili. . To je radnik koji dobro radi.IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. = E un progf. la quale .!ri cQsta otlanta kune. Nel passato la Croazia f. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. .!nte di eui (= del quale) parlo f requf. Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. 1 39 .!nta il tf.!ra un pae:je. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). le quali).!ra . Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. abbiamo imparato moltzssimo. = ln questa commf. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. . To je djelo kojeg je sadržaj jako težak.!na che (= la quale) non mi piace.!ntro della citla. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli.!rzo anno di studi. E un operaio che ( il quale) lavora bf. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf.!ri. Oblicima che. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. . Evo gospode o kojoj sam ti govorio. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni.. nepromjenljivi oblici che. Forma invariabile maschile efemminile . To su stvari na koje nisam mislio.. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće .!dia c 'e una sCf. To je osoba s kojom se vrlo rado govori. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada. Kraći. Sono consigli da eui ( dai quali). Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. la quale.!ri. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile.!tlO la eui riuscita e immancabile.

�cco chi ti cercava per salutarti. Nemoj vjerovati (ono) što priča.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. kazat Ćemo uvijek quello che. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. . -a? quanti. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. Felice chi si cont�nta del P9co. niže): = Radim (ono) što hoću. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. Tko radi i zaradi.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. upotrebljavaju se oblici quello che.mancabile. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. ) one koji. nego Casella. Non credere a cio che racconta (= a quello che). . onu koja oni koji. ' U talijanskom jeziku.Pr�ndi tutto quello che credi. ne ističući ni rod ni broj . �cco col�i che ti cercava per salutarti. onoga tko. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. il contenuto dena quale e nwlto difficile. col�i che. quelli che. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. može sada otići. one koje. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. Tko traži i nade. Pričali su nam sve što su vidjeli. Tko se želi vratiti kući. ma quale? quali? quanto. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). Kad je riječ o stvarima. E un 'opera. Tražiš li možda ovu olovku? Da. . Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Cas�lla. i tada je cijela rečenica u jednini. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. onoga tko ona koja. . Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Evo one koja teje tražila da te pozdravi.Rip�ti tutto quello che hai detto. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . e proprio quella che cerco. ona koja itd. la riuscita del quale e im. quella che. Faccio quello che vQglio. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. (alatz. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. Nel passata la Croazia �ra un pae�. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. upravo je to ona koju tražim. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . Napomena l. -e? koji?. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. (v. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. medutim. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. Chi lavora guadagna. coloro che koriste se samo za osobe. quelle che. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Ponovi sve što si rekao. ) koliko? koliki?. koje? (množ.) koji?. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. Oblici colui che. = Faccio cio che vQglio. koja? (jedn. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Chi cerca trQva. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Sl. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Prema tome.

Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. noi. On nas je svu trojicu fotografirao. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. imaju . lične zamjenice io. koju?. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. quante. Dopo pran?o rimase nella sua camera. bili smo jako veseli. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). ali on mi ne znade odgovoriti. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. 143 .Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. Koliko ih imate? Napomena 2. kojeg?. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. Napomena 4.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. . essi. Cerco roman?i mod�rni. Od upitne zamjenice che? (= što). Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. Stavite u toj vježbi kao subjekt. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. kad stoje uz imenicu. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. treba '. koja stoji samostalno kao imenica. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. Govorih s nj ime tri puta. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. . Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? .Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. . Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). . Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. quanta. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). I.) III.. . Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. quanti. Kad smo čuli tu vijest. um jesto il nonno.

replico l' altro. ponos lađar ožalošćen objava. replico il grammatico. IV. To je članak o kojem sam ti govorio. Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. 144 145 ' · 1 . rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. altri di no. . vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. E una decisione di cui ti pentirai. vir . «Allora». . Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. Upotpunite s oblicima che. Alcuni dicono di si. ove rečenice: Chi sono le persone .al grammatico : «Di '. �i ha dato il giornale e mio Jratello. e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . . Chi afermasse questo direbbe un bugia. «hai perduto meta della tua vita». Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. Ecco la ragione per cui non sono venuto. «Allora». .Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. poeta persiano (sec. visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. . rispose il pedante. . �i mi ha parlato? Le parti . siamo e vidno alla stazione.!: ! . . ma per il momento non fece parQla. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni.la lettura dei quali e . . . di cui. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. si compone questo libro ? Chi e il signore . Come si chiama il piroscaJ . . Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. . «il nUQto non e affar mio». v. . Loro sono sempre i primi a lamentarsi. . XIII) canzonare qcn. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . siccome '�ra pi�no di amor prQprio. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . . . II ragazzo. . (. sai nuotare un PQco?» «NQ». . Sono cose delle quali e meglio tacere. si compone il giorno sono due. . Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. divertente). . Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. ll luQgo . Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. . Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. a cui itd.

Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. 2. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. ja sam pisao pismo. XVIII. . Dok spavah. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. . Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. treba spomenuti još i ove: 1 46 . i bili smo sretni. la corr�nte manco. Dok radio sviraše. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. koj a je prekinuta dru gom radnjom. « i sl. . vani je padala kiša kao iz kabla. passato f prossimo i passato remQto. Bi lo je strahovito vruće. egli avr�bbe dovuto. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. Kad sam bio na moru. Egli doveva saperlo. . Ogni vQlta che mi sentivo stanco. a izmedu oraha bijelio se zvonik. On je to morao znati.3. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. Trebalo je to učiniti. . Otac je čitao novine. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. Morao si otići tamo bez daljnjega. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. facevo il bagno ogni mattina. nestalo je struje. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . Dovevi andarcž s�nz'altro. 5. J UQri pioveva dirottamente. . Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. - Lezione dici otte�ima 4. . Mentre discutevamo. in questo secolo ecc. . lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . 2). morali su . kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). . Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. vremena upotrebljavaju. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. . sentii d'un traUo picchiare all'uscio. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . čuh odjednom kucanje na vratima. II padre leggeva il giornale. Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . avreste dovuto . Avevo j ame ed entrai in un ristorante. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. io scrivevo una lettera. quest 'anno. Napomena 1. bio bih morao . da možemo sjediti u sjeni kestena. Dok raspravljasmo. : O . . . . II piroscaJ partiva due vQlte al mese. Mentre la radio suonava. stamattina. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. Danas sam radio devet sati. . ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Bi�ognava J ario. odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca.

4. 3. L'operazione duro solo alcuni minuti. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. na primjer. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. ali skupo platih. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. . a umro u Raveni 132 1 . Ho mangiato b�ne. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. uđe liječnik. pagai caro. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. ma ho pagato caro. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. perche mi sentivo stanco. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato.·" . Questa vQlta hai avutof ortuna. pretpro šio vrijeme). Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. entro il medico. Evo cipela koje sam kupio. Mangiai b�ne. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. l. Napomena 3 . II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. Godine 1860. - 2. - Tako se. ma Dobro pojedoh. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. 3 . 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. 2. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. . Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Ovaj put si imao sreću. Presi un tassi.

l. il tr�no era gia partito. questi (ovaj). a sporedna rečenica mora stajati . a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. costei (ova). ove) označuju osobe. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. Tek što sam otputovao. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. costui (ovaj). egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. Kad uđosmo u dvoranu. odmah je palio drugu. kako. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. 2. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. tek što). rastumačih mu stvar na drugi način. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. koje me pozivaše natrag. stiže pismo. quegli (onaj .Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. subito che (čim. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. 37).Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. netom). dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. mi saluto. govornik već bijaše završio svoj govor. . quando capito il postino. ma quegli non gli risponde. pozdravi me. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. Kad stigosmo na željezničku stanicu. Ante n1njerava poslati sina u internat. vlak bijaše već otišao. . Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). isti dan). ali ovaj o tome neće ni da čuje. Već je dva puta pisao upravitelju. Čim me vidio. Dopoche �bbi impostato la lettera. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. Due annif u111.�. costoro (ovi. un'altra. Subito che fui partito. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. Quando entrammo nella sala.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . pošto). Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. quando (kada). ali mu ovaj ne odgovara.. allorche (kada). l51 . Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. Pošto sam bacio pismo. dopoche (iza.

. Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. . col�i (ona). Stavite navedenu vježbu u množinu. . Napomena 6. ma si vedeva che non fra contfnto. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. . -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. mettendoli in ridicolo. . pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). Cohii che tiff �rn1a questo. quella villa. 152 come semplice locandif(ra. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. . . commf(die. Delle mie figlie. .>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. nato a Venezia nel 1 707. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. Ill. . (v. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. . si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. . ff jer joj je dao (f are) lijep dar. . one) označuju osobe. Ricordiamo per Ovo je moj brat. Oni koji su završili mogu otići (odavde). . che aveva scopirto una nuqva stella. . II. U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . Među L Cio non e a atto vero. hanno infatti del mondo. contro la bugiarda classe dei nobili. . chi vorea u�ufruire '" dovra . il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. Pr�go codesta onorevole direzione. . XVII. Od mojih kćeri ova je najstarija. Ovo je slika koju najviše volim. questa e la maggiore. moltissimo. . 3.. . dovranno f direzione. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. Napomena 5. coloro (oni. quando entr. codesto. Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. lekcij i. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco.Oblici questo. appunto per questo. ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. . ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . lekciju). -a. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. L 'astronoma afferm. . L 'anno scorso (tu) lavor. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. .· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. To nije nikako istina.Oblici colui che. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . -a. . Le sue 2. codesto. questa mia sor�lla. quello (onaj). -i. protes{ . Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. . Quelli che hanno finito possono aruJ. la camerifra. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. ifri. Moj brat tek bje završio zadaću. . pokazne pridjeve ubrajamo: IV. . Upotpunite aoristom (passato remqto). colei che. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. -i. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). govori: questo. temperamento. favore degli spiriti libertari della sua epoca. Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni.arsene. chi ha finito puo . quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. codesta. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. odmah mu to (glielo) rekoh. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. mentisce. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . Molim ovu uglednu direkciju . . ovo moja sestra. Goldoni e <.) 4. . Quando tu gli pag. ali je vlak već bio otišao. cio (to. colui (ona ) .

s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. : : -: . Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . ( = grubijan neotesan. hoću ti je predstaviti. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. jedna uz drugu.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. . oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. il Ventaglio. Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. rem. . il Bugiardo. i Ri:tsteghž. . (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro.� . - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. le.

evo ti ih. perche. Questa e un'o esa trQppo grave. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � .Si. ma non vQlle informarcene. dok u nenaglašenoj zamjenici.rv. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. ob� i� i im�erativa (di ' da '. sapere). dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. odnosno česticom ne. .lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. Ve la vQglio raccontare. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). Doći ću sigurno. (mi) Se hai portato gli appunti. neće mu je (j�jje. Nemamo vremena pisati mu pismo. dovere. sta '). 1.he gliele mandero non appena mi .Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. Ne mogu ti to još kazati. Hai portato le disPfnse J Si. la. scriviamogliela domani. zašto t.:. VQglio racconm rvela. imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. On je to znao. dacceli sUbito. non gliela perdonera rnai. imperat Pravila izn�se�� u x. Darovat ću joj ga za njezin rođendan. Vamje) nikada oprostiti. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . Jesi li donio skripta? Da. Vam još) pričao tu pripovijest. Ako imate dobrih članaka. ali nas nije htio obavijestiti. koj aje pred tim oblikom. VUQle andare al cine stasera. ja '.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. Se avete dei bUQni artkoli. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. proibisciglielo. eccotele.. zabrani mu (to). Ako si donio bilješke. pišimo mu ga sutra. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. . = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. . Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. Egli lo sapeva. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. s mfimtlvom. scrivi l. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. Ne mogu ti to još kazati. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . Ispričat ću vam je. compleanno. ili Non te lo PQsso dire ancora. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. mi bude moguće. daj nam ih odmah. ljutit je na nj ljute se na nas. : zamJemcom. Nisam mu još (nisam joj još.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. accortosene). kad su spoj eni sa . Hoće ići večeras u kino. glie1 'ho mandata. . -: . ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. li.� � . Glie služi također kao dativ ženskog roda. se lo sai. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. Sei stato bocciato. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina.. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. participa prošlog (vistala.Prva. ff Ovo je odviše teška uvreda. le kao i pred česticom ne ( di cio). �) .C sara poss'ibile. Pao si (na ispitu). volere. Non PQsso dirtelo ancora. te lo prometto. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. . e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. obećajem ti. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. f56 1 57 .

i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3.."'� � .. .. - . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. no · 'O.'" " -..·n· � . V�· . '�.. . Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . � _ ..._1.NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6. Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.... 159 \ ... ..-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4. . Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche).. �a... Skraćenice ci nom i accorciati).. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . � � . To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika.. . Imenice koje završavaju na suglasnik.. . Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 . . Kao u ostalim jezicima.. - . .1· �'. lekciji: 1. .. ' .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore . -r . O nj ima se već govorilo u XI.l�..o . .� �. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O .� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2.. Evo glavnih primjera: L organiche). Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika.

piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. Budi se pri naj manjem šumu . upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. di La mia proposta e migliore della tua. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. (= n ajdu blj i. a uz superiore i in eriore prijedlog a. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. međutim. . Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( .?mo (interiore) il p iit intt.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. il piit estt. e minore di quello dell'inv�rno scorso). un ottimo liquore. gotovo bez razlike. U pravom značenju. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. To je natprosječna inteligencija. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. peggiore. Djeca moga brata su manja od moje. za stvarne pojmove. a minore »mlađi«. U komparacij i uz migliore. Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. peggiori che ieri). comp arati vo Kod pridjeva bUQno." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. Neće se.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Lucia e la maggiore di tutti. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. I loro meriti sono superiori ai nestri. Egli si �eglia al minimo rumore. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. Nije. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. Lucijaje najstarija (od svih). supr�mo. Sunce je veće od mjeseca. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Nitko nije bolji od njega. grande.?rno (esteriore) . Tvoja zamisao bijaše odlična. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. piit intt. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. Ove je zime manje hladno nego prošle. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. Njihove su zasluge veće od naših. inf eriore. Oblici superiore.?mo piit estt. nego obično u prenesenom. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. dakle. . često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. maggiore. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. To je najgori dječak u razredu. cattivo. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. . le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . una pessima birra. J a sam niži od tebe po stasu. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. .

Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . Giu��ppe Baretti che. . Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji. quindi. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. pošalji mi ih.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. che impose come rim�dio la semplicita. lo non mi ricQrdo di cio = lo non . To je njegova najveća zasluga. Egli non ti parla mai di cio = Egli non .. a ja sam mu je poslao. 5 . Non me ne sono aCQrto. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i . 4. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I.Možeš li mi kazati istinu? . : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l. fra gli arcadi onoro Metast�io. rezak cjelovit.ricQrdo. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan. II. con immagini come queste: . . . lo me ne d�vo andare. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo.Ne sjećam se više toga. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! . storici. creandosi un mondo artificiale e irreale. filo�ofi.Napomena. . Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju.Ne mogu ti to pričati. 1 63 1 62 .il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. ali pivo je izvrsno. On je moj najbolji prijatelj . a esteriore = est�mo. čestit jadan koristan zdravlju. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice. E stato detto per questo che. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. slavan oštar. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita.sono dimenticati. Egli lo ha promesso a lui = Egli . Ovo je vino vrlo loše.domanda. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali.pre$enteranno -. lo me la cavo come PQsso. Non sQ che f (= Ne tiče me se. per altro. . la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria.comunica. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . .Kod oblika interiore (nutarnji). . To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. 3 .) ( Ja se izvlačim kako mogu.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati..Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti.) (= Moram otići odavde. Essi la pre�nteranno a loro = Essi .Ne mogu ti je kazati.) ( Ne znam što bih s tim. estraniandosi dalla vita. = Noi ""': pagheremo.diceva. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. armene. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati.. . le finalita dell' Arcadia.o (detto anche marini$mo. U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik.Ako nađeš knjige. Essa la comuizica a noi = Essa . . tako da se može kazati npr.ha promesso. Stoga je interiore = int�mo. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita.. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci.Ja fućkam na njegove prijetnje. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. IV. Si fecero le loro leggi in latino.) (= Nisam to opazio. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo . .parla mai. u ostalim lično-povratna! ) V ..il cielo definito: stalla di stelle .Recite mu to. della e�agerazione.. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. Essi si sono dimenticati di questo = Essi . po�ti. Prevedite : glasovit.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču.

ili će se dogoditi). (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. (da budem) itd. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato .Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. (Ne usudim se . Se la cava abbastanza bene. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) .bbiano da imam itd. che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . .) Ve lo faro vedere.) Se l' e svignata. ). Non me ne curo. (Osjećam da će biti loše. Legatela al dito. Me l a vedo brutta. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. l siamo siate siano 1 64 1 65 . . ) Glielo abbiamo prornesso. (Odmaglio je. ' .sia da sam. Ce ne siamo accorti. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. (Obavijestite nas o tome.. .

mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje.. To je najbolji prijatelj što ga imam. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia.. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . XII. -giare.. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. . Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. zapovijed. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. -gare.. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino .(vo VI. Glagoli III. lekciju).. strah.. treba da) (zaslužuje da. Glagoli I. l. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v... Na primjer: 1 66 167 .. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. -scare zadržavaju grleni glas k.- che io caschi 2. lekciju !).- che io cerchi . e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che.. Non e l'unica speranza che ci r�sti. nada. volja. VI.. konjugacije na -care. drugog i trećeg lica jednine jednaki. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi.. sumnja. nesigurnost. lekciju) imaju ga i u konjunktivu. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. nastojanje.. To nije jedina nada što nam ostaje. u konjunktivu prezenta oblici su prvog. odgovara mi.

Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. a Kamo god išao. qualunque (bilo koji) . Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. lekcije) Talijanski se prilozi. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. Samo ako on hoće. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. perche (= da. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ).nche tu sappial regolarti.e sia. qualora non ritardiate trQppo. ancorche egli non lo meriti. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. Bilo kako mu drago. venire (v. posao će biti svršen. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. quantunque. dovunque (gdje god. Purche egli lo vQglia. 392-405). 1 68 ". samo da). pod uvjetom da. tri glavna tipa: Dovunque vada. e necessario che tu r�sti qui. ali si ga vrlo skupo platio. comunque (kako mu drago) itd.Nastavak V. iako. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . Comunqu. Non parli cosi fQrte (j ortemente). potere. ma da). vremena. ali sam ipak noćas dobro spavao. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). - AntQnio studia. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. potrebno je da ostaneš ovdje. dire. (= premda. perche tu ti corr{!gga. J{!ri ho cena to male. poznaju sve njegove ulice. dztegli che non sono in casa. 169 . .j are. drage volje Ti e�rto. Volim ga premda on to ne zaslužuje." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo.: Chiunque chi�da di me. acciocche il ma�stro lo lQdi. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). lo hai pagato assai caro. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. sapere. dare. Iako nisu iz ovoga grada. nel caso che (= ako. benchi. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri.4. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. purche. lekciji) . stare. qualora. To ti kažem da se znaš ravnati. acciocche. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. Verro. il lavoro sara terminato. Dogodilo se ma što bilo. primaju ga lijepo. neću te ostaviti. per quanto. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. gli sif bUQna accogli{!nza. recite mu da nisam kod kuće. ancorche. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. affi. a condizione che. a patto che. dovere. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. malgrado che. . Opominjem te da bi se popravio. kamo god). di t�mpo. kako bi) . -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. To je vrlo lijep sat. str. nio. Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. Ne govorite tako glasno. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. nanostante che. parli piu piano. non ti abbandonero. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . a) načinski b) prilozi mjesta. Jučer sam slabo večerao. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. E un bellissimo orQlogio. J . ne con6scono tutte le strade. Tko god pitao za mene. volere.

Le cQse vanno di male in p�ggio. vi. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . M�glio soli che male accompagnati.rbi di tempo: ancora. Umoran sam i želim hodati polako. nQ. Avv{'. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). Pre ferisco che tu ci (andare) subito. cf(rto. lontano. »najgore« prevode se sa il m�glio. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. Avv�rbi di luogo: qui. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto.mpo per ischerzo del r{. if(ri. tardi. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. d. Stvari bivaju sve gore. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. voi. Oni ne označuju način radnje. cola. Bolje je da to odmah kažete.ve per t{'. Mislimo da imate pravo. količinu (dove?. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. - Supstantivirani oblici » najbolje«. Prilozi mjesta. l?. l). To je najgore što nam se moglo dogoditi. prf(sto. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . vidno.Sono stanca e vQglio camminare adagio.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. To je najbolje što si mogao izabrati. costl. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. 2. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. facilmente di tutti. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. Ha finito il suo tema piO.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). Credo che lo sappiano. il p�ggio che poteva capitarci. quanto ?) itd. Neću da tako govoriš sa mnom. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. il m�glio che potevi scegliere.rbi di quantita: molto. essi): Spero 171 che lo comprendiate. PQco. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. Ho paura che la cQsa (finire) male. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. Suppongo che essi lo (capire). Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. p�ggio. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. prQprio. vremena. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. vrijeme. l?. 4. VQglio che (voi sapere) la verita. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. adf(sso. Tu non scrivi abbastanza chiaro. soltanto. ESERCIZl I. Napomena.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. . I l?. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. prez. sicuro. Ne znam odakle dolaze. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. qua. il di tutti. nif(nte. Avv{'. Ti ne pišeš dosta jasno. rnai. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. quando?. trQppo. II. Avv{'. Kažu da se on mora vratiti sutra. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. prima. meno. Moguće je da (Lei) imate pravo. pQi. To je najljepša opera koju znam. abbastanza. non. piu. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. piu volenti�ri di tutti. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui.. domani. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. M�glio tardi che mai. Qggi. sf(mpre.4-4oktor. količine itd.

della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. 1 :: par 1 are t. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. Ve lo comuni­ chiamo. benche non (sapere) se sia in casa. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :.:. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . Guido Cavalcanti. gentile. . si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. Malgrado (essi fare) grandi sforzi.. � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). non credo che (potere) riuscire. . Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse.. Parla piano affinche nessuno lo (sentire). . benche non (sentirsi) b�ne. Te lo diro. o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. Per i po�ti. LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . tipo ideale di perfezione e virtli. Vado da Iui. come dama grave e sol�nne. Al cQr gentil repara s�mpre amore . . severa. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. 4i) che noi che voi che essi (esse. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. invece.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ . precursore del dolce stil nUQvo. Lapo Gianni.III.. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 ..�-� . in dQnna reale ed umana. Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli.-J6ssero che tu che egli (essa. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo..J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . Cosi poetarono Guido Guinizelli. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . a patto che tu non lo (dire) ad altri.

ho saputo) che non avevate t�mpo. : sQ vedo. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. Speriamo che arr. Sapevo (s�ppi. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato..j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. 1 74 175 . ho sperato) che egli layorasse seriamente. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. naime. uvjerenje. Non e possibile che torniate fino alla cena. (V. Nadajmo se. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. XXIII.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali.vino in t�mpo. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere.e i v�rbi s�nza questo infisso. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. o tome lekc. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. Nadam se (nadah se. affermo. Iz navedenih se primjera vidi: l. . onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. n pr. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. : Sp�ro che egli lavori seriamente. tvrdnju. 2. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. Credevo (credetti. "J :. Non era (no Ju. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . ho creduto) che egli non capisse. i XXIV. . jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. tj . nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. Per e�. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme.).i glagola bez ovog umetka. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. nadao sam se) da ozbiljno radi. Credo che egli non capisea. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. Znam da nemate vremena. Napomena 1.(nadali smo se) da će stići na vrijeme.

tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. veoma sam se zabavljao. Saznavši za onu vijest. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . Credo che sia arrivato prima di me. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. Nadam se da je ozbiljno radio. i XXIV. Napomena 2. ricevulo la nestra risp()sta. Per e�. lekciji. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). voi che essi 2. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. . Čita jući onaj članak. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. Na primjer: ne. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. uznemirili su se.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. Sembra che abbiano gia. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. Speravamo che se ne f6ssero andati. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Credevo che fosse arrivato prima di me. Speriamo che se ne slano andati. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. - U XV. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. c o n i u g az i o n e -ando II. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle.

I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. benche siano ignorant! . . Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. već prema njegovu značenju (vremenskom. mogao si ga pozvati večeras k nama. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. ) Putujući u kolima za spavanje. valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. . (Se si viaggia . ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. -e. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. . (pur) ess�ndo ignoranti. d) dopusnu: Molti. vogliono comandare agU altri. iako su neznalice. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. io non ti tratterro. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. . Kao što već znamo. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. 1 79 . hoće zapovijedati drugima. . . . Budući da si odlučio otputovati. -i. (Ako . ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. (. . Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. ) . Ne vidjevši ih. . D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. . poiche sono molto raffreddato ). ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. . odbio sam ponudu. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito.). . Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. činilo mi se da sam ga već jednom vidio. NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. poiche non ho avuto t�mpo . mislio sam da nisu došli. -i. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere.:tti si rispannia tr. . gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). (Pošto sam promotrio . Ako subjekt nije isti. ) 178 . (. . . ). ) Promotrivši sve poteškoće. štedimo vrijeme i napor. Promatrajući onog čovjeka. .:mpo efatica. (Mentre osservavo quell'uQmo . (Molti. Telefonirajući mu to. ja te neću zadržavati. . ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. -a. ) Mnogi. (Dopo aver considerato . Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. . uzročnom i sl. . U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. (Dok sam promatrao . -a. coniugazione IL con iugazione III. .

1 80 181 . Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. stato soave. invece. IV. II. . e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. dovra restituirla. Našavši knjige. Bilo je potrebno da im to protumačim. odmah miih je donio. che precorre alla f�sta di tua vita. sereno. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. al biancheggiar della rec{(nte luna. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. Gia tutta l' aria imbruna. Nella prima parte. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. il zappatore. 15 20 In. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. toma a??Urro il sereno. Non lo conosco. credendolo di�armato. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. Vedendosi minacciato. e tutto l' altro tace. fanciullo mio. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. lo minacciarono.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. Altro dirti non VQ.Egli ha comprato una motocicletta. omare ella si appr{(sta dimani. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. il postino afferro la rivoltella. što niste došli. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa. Prenesite u prošlo vrijeme n. incontro la dove si p�rde il giorno. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. giorno chiaro. in sul calar del sole. vježbu (gdje je god to moguće). b�ne. onde. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. 25 V. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. vježbu XX. e qua e la saltando. fischiando. Isto i za m. lekcije. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. nel sogno che e piu b�llo dena realta. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. GQdi.ESERCIZI I. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. vježbu iz XX. al di di festa il P{(tto e il crine. Prenesite u prošlo vrijeme I. Qdi la sega del legnaiuQl. Due ladri si avvicinarono al postino e. lekcije i. Qdi il mart{(l picchiare. Gledajući ga. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. Garzonc{(llo scherzoso. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. prevedite je. av{(ndo allora PQco t{(mpo. Giacomo Leopardi ( 1 798. quando ai di della f�sta ella si ornava. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. Non �ra facile per me fare questo lavoro. stagion li�ta e cotesta. col suo fascio dell' {(rba. siccome sUQle.

kao i u hrvat­ skom. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. -emmo. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. -ai. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. -este.bile bi bile. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. -�bbe. -il. [h]ai.kondicional prošli. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. -ai. -emrno. . - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. �i) noi voi essi (esse. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). esse sarebbero state . [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. io tu egli (essa. [av]ete. -�bbe. -erno. današnje ebbi) = metter�i. U talijanskom jeziku. -este. imamo dva pogodbena načina: .kondicional sadašnji . -esti.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. �i) noi voi essi (esse. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. 182 I ovdje. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. -ete. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. noi saremmo stati bili bismo bili. XIII. �i. prošlog dotičnog glagola. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. {h]a. npr. leke. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. -anno � Condiz. -ete. -esti.II condizionale passato e un mQdo. -erno. - 1 83 . onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. il. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. metter[e] + [hJai = metterai itd.

*se tufosti i sl.potrfći sapere . razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei.verrfći . stare. nestvarnih) rečenica. u konjunktivu: se avessi. i III. U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere .Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. kod irealnih (tj . 2. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . Da sam imao vremena. irealni pogodbeni period.l<al -e. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto.terrfći . išao bih (tamo).. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti).saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. . GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku.u nastavku kondicionala nekih glagola II. star�i. a za prošlost . to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj .vedrfći potere .condizionale passato.Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . se tu lavorassi. a patto che. bio bih išao (tamo). . uzeo. l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora.dovrfći vedere .rimarrfći Da ste mirniji. . se partissero itd. I Da bi se lakše pamtilo. . Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. . capiremo. konjugacije andare . konjugacije: . dovere . a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. se tu lavorassi. . nel caso che. . Prema tome ispada vo. se anda. se prendissero. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio.vorrfći . lekciju) nalazimo i u kondicionalu. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. avresti capita .fitto.. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo.. .ssimo. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . posto che.avr�i i nepravilni glagol I. . a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. prenderemmo. J aresti . essi avrebbero capita XIII.andr�i. a condizione che. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. . (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . se J ossi. . . Kod nekih glagola II. J are. radili biste s više koristi. J ar�i. a kod futura dugo . U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. umjesto ispravnih oblika se io avessi. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. daresti . se tu fossi. dire glasi: darfi. diresti . uzeo. ali j e to e kod kondicionala kratko. prenderemo. ss u glagolskim oblicima konjunktiva). quando. 3. (bio bih govorio. ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. dir�i. stare­ sti .

Avr�i dormito se avessi avuto sonno. zadovoljio bih ga. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. ne bi bio pao. živjeli bismo mirni. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). Da imamo vremena. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. Napomena 2. ali poslije radnje glavne rečenice. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. Katkada se upotrebljava i u glavnima. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Npr. lekciji (str. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. Se aveste preso questa medicina sareste guariti.'). dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. kao što je poznato. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. Kad bi nas potpomogao. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Da nisi trčao. nego se samo razumijevaju. 1 98. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. došli bismo rado. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. uspio bi. Kad bi (on) htio. Mislio sam da ćeš doći. Čekao bih da mi se odviše ne žuri.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. njega sjetili da je bio tamo prisutan. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). Otpratili bismo te da nije kasno. ! 1 . ricordarsi i sL). Da je bio okrivljen. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. Vi biste se bili. koji se u prošlom vremenu. Da znam što hoće. B io bih spavao da sam bio pospan. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Se non fossi corso non saresti caduto. bez sumnje. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . bio bi se branio. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. Nota 2). Qualora lo volesse riuscir�bbe. Kao u hrvatskom.

passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. il giardino essere pili b�llo. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. .unktIva. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare.Se (io) avere t�mpo. Se (io) potere. io taglier�i la cQrda. Se venisse aHa f�sta anche lui.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. 1 89 ESERCIZI I. ad e��mpio. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. se partire. B io mi je pisao da će stići za dva dana. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . lo trovereste suHo scaffale. studiare anche un' altra lingua. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. far�i di tutto per aiutarlo. non potrei. non vorrei. j lo ti tele onare pili spesso. Voi Tu J essere scortesi. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. 392-405. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. . E questi fece rispondere: . Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico.Znao sam da će se on brzo vratiti. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. pr�go che. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana.S uo padre 10 soccorrer�bbe. to su eliptične rečenice. se non fosse cosi pigro. se egb lo mentasse.Se (voi) essere pili gentili.> veduto. bili bismo vas pozvali. Neka dođu i u velikom broju. come Ravenna. se are pili attenzione. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. a nije došao. .Da radimo kako ti kažeš. pri izricanju dvojbe. . e possibile che. riuscire m�glio nella vita. mettiamo che' mi meraviglia che itd. se seguire il suo consiglio.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. Se avessi t�mpo ci andr�i. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. scrivere ·m�glio. . a ka�da � prezentom konjunktiva (v. . da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. on bi se rasrdio. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. . tutti potranno starci. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . Se (tu) J avere il telefon o in casa. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. � 4. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. sia pure brevissimo del grande poeta.Se egli si trovasse in difficoita. . preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. are b�ne. l to u svim vremenima i načinima. . mogli su posjetiti velesajam. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. IV. .Se le rQsefiorire. : 188 . se potessi.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. di cui tanto ho sentito parlare. Drugim riječima. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc.Se volessi. .Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. Vedute accuratamente queste. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . desidererei che. svi će imati mjesta. o di Roma. 2. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. . . o di Ven�zia. Da smo znali da ste vi ovdje. Da nisu morali otputovati tako brzo. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. leggere volenti�ri tutto il libro. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che).

U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. Dipend'2nti all ' indicativo : l. e trascura invece le piccole localita. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. come per dime una. ad e�«mpio. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. Nota 1. Sono c�rto che essi lavorano. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . 3 . znaj ) da su dobro pisali. . giung«ndo in questo pae�e. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. Ti znaš (znat ćeš. io ripeter«i s«mpre questo principio. anche perche. znaj ) da će dobro pisati. Pescara o Trani. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo .) Tu sai (saprai. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. znaj) da dobro pišu. sappi) che scrhono b�ne.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. Di solito lo strani «ro. Siguran sam da su radili. sappi) che scriveranno b�ne. Siguran sam da oni rade. Ti znaš (znat ćeš. 2. anter. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. Sono c�rto che hanno lavorato."'j' 'I . Ti znaš (znat ćeš.Come gia sappiamo.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. o delle Puglie. Dov«ndo quindi dare un consiglio. sappi) che hanno scritto b�ne.

Bili bismo željeli da su nam pisali češće.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. Plače (plakao je) kao da je dijete. imperfekt (indikativa. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. budite zadovoljni) da idu s nama. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Azione contemporimea: congo pres. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. On želi da večeras ostanemo kod kuće. Pretpostavljam da ste me razumjeli. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. U načinskim rečenicama koje po­ 3. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera.. pres. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. . Htio bih da više učiš. che tu lo avessi chiamato). nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. .I. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Željeli bismo da nam oni pišu češće. s nama. abitua­ le. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. Nota. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Baster�bbe che tu lo chiamassi. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. . Azione futura: congo (come sopra al num. siate contf!nti) che vengano con noi. Siguran sam da dolaze večeras. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . U�ato in una propo�izione principale. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. . Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog.

Htio bih da d�deš sa mnom. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. . . 2. . Mislio sam da pada kiša. Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. 3.Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. ( . da nije zad. . . Gli promisi che sarei andato a trovario. non Qggi.Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane.Difficile che lui capisca alla prima ( odmah).Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). Una sera. Bojim se da će stvar loše završiti. .Parla come se avesse una lisca fra i d«nti.Rekao mi je to. . .Trebalo je da on plati račun. a me pare cQsa molto dubbia. non ci andr«i. ( .Ehi. (Contemporaneita a l passato). Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito.Qualora venisse pr«sto.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne. da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. . Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. . ( .» . . LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. III. Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. . Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave. .Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no. .Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. (Contemporaneita al pre��nte). Trasportate nel passato I'esercizio II.) cosi pr«sto. V. . . .Varr{.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. (Anteriorita al passato). bUQn uQmo. ( da ću ga posjetiti). Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. . AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit.Vorr«i che tu (venire) con me. ( . . . .Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa.Ca�o rnai tu facessi tardi.Nadao se da će mu netko pomoći. Sape vo che egli non era contento. . . . Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. Nisam te vidio na utakmici. .Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. _ Un aneddoto Pascoliano I. . beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . .Ci andro a meno che non piQva. a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino.Htio je da idete s njime. . scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia. . Credevo che essi sarebbero andati al concerto. . VarrfEi che tu avessi studiata di piit. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina.Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. .i che tu studiassi di piu. . . e uno della comitiva grida al po«ta: . Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato.Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. .Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 .Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. Volevo che egli ci accompagnasse. II. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. da je prošao). fallo aspettare. Non sapevo che es so Jossero gia partiti. Temevo che il telegramma non Josse arrivato.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo. secondo il suo solito. . . ( . (Anteriorita al pre��nte) . insigne po«ta italiano. . e necessario che la coltiviate. ali sam se nadao da ćeš doći. . Era sicuro di esser stato promosso.Se (essere) in te. cosi gi6vane. IV. . .Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare).Studia affinche tu possa farti onore. e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. da se malo odmorite).Vorr«i che egli (partire) !«ri. da ih mi slijedimo).Puo darsi che non se ne accQrga. . da ćemo otputovati sutradan). . 1 855. . si ferma accanto a lui. .) . Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati. telefona.

Lez. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. Znao sam da si bio zadovoljan. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. Pretpostavio sam da me razumijete. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Bili smo sigurni da oni rade. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. Mislili smo da on to zna. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. 197 I'imperf�tto. un passato prossimo. Vidjeli smo da su dobro pisali. Znao sam da si zadovoljan. XX. Vidio sam da ne može doći. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. Ho visto che non poteva venire. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Eravamo c�rti che essi lavoravano. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. kao što smo vidjeli. (U hrvatskom. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. XXI V . la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. Htio je da ostanemo. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Abbiamo creduto che egli lo sapesse.) . Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Era imposslbile che venissero in t�mpo. fv1islio sam da si otputovao.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. XX). lmmaginavo che tu fossi partito. Mislili smo da ti je on pomogao.

). . . . Nota 1 . una casa.Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. Nota 3. XXII. Mislili smo da će odmah pisati. HQ preso questa decif?ione. a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. . �ra cont�nto di andare in tr�no. perchi sono convinto che e la migliore. Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana).0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. comp. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. Nota 2. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. . Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. Javio mi je da će otputovati sutradan. Znao sam da će otputovati sutradan. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. Credevamo che avr�bbe scritto subito. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. Sar<rbbe percio errato dire. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. . Cesarino aveva sei anni. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. per e�. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). leke. Lez. Lez.3. (Corrado Alvaro.): 199 . ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Egli mi avvi. leke. . prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. : *credevo che veniva il giorno dopo. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. . unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo .Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. Rekli su mi da je bolestan. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . non s�ppi. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. XXII. allora. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo.

Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. .Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. . valeva molto. disse: s' accomodi. .Sono amici . mi sono fatto prestare il denaro. secondo te. era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. v�ngo e molto fredda. Se tu (avere) detto di si. non l' hQ ancora rivisto. Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. bio bi bolje zaradio. . . Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. . e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . mi ris pose con PQco garbo. . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa.Non conosco le persone . . pianti quest'hlbero.La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>.La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . Il 1 9 1 4 fu ranno . l�i mi ha dato. . Da je više radio. . .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). non da . . . Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . Nota 5. Rado bih te otpratio da nije kasno. mi piacer�bbe ritomare. . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. scoppio la prima gu�rra mondiale. . ti dico di venire. egli (avere) detto di nQ. . rivQlsi la parQla. .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? .La carta . Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. . ha imparato in Italia? La lettera . . . La t�rra . . quando vide . . . potete fidarvi. . . telefona. feci quella gita erano molto simpatici. guadagnerfibbe mfiglio.Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). . . . . .Ti prestero le riviste . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. li ancora inq. . Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. e di una grande bellezza. Non ti vidi al teatro. Conosco benissimo la casa . di cui. . . Sono moIte le cQse .Qua1'e.«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . 20 1 . apri la porta. .Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. . . . grazie a Dio. . . .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. . . a cui. .La poe�ia . speravo invece che tu (venire). Nota 4. . . .ale. . .rto se gli conv�nga di partire. . . .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). di�di il denaro. nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. . . dovr�i pentirmi? Il pae!?e . L'uQmo .Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. sono abbonato. . . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće. . . l�i sosp�tta. contavo. . II.Non puo �sser vero quello . non e molto rertile. . . V �ngo ora da una citta . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. chi ecco (v.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. . qualita non si possono negare. �cco la dQnna . Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! .Difficile che lui (capire) alla prima. arriVQ io non c'�ro.C�o rnai tu (fare) tardi.Quella non e la signora col. sa resistere alle avversita. Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. . hQ impostato or Il giorno . Da više radi. . Mi para che sia chiaro il motivo . . . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. Se lavorasse di piu. E una dQnna .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. . . . dell'indicativo e del eondizionale. . . Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). U�o del eongiuntivo. Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi.La sala . v�ngo. . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. . e partito suo frat�llo arrivera stasera. parlo si trQva in una antologia. non dice la verita. La ragazza . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. . la L�z. . telefonami pure . . . XVII) Ho ammirato il lavoro . . . . parli. E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. Poseban je slučaj upotrebe tzv. . . . L' amico .Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . Gli amici . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). . . a1ludi. Još je nesigurno isplati li mu se otići. . Seguiro il consiglio .Il treno . La persona . �ra. l' azione . . ESERCIZI I. ora parte stasera. . . bolje bi zaradio.Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. marito studio il france�e. .

202 203 . una lunga. il cQllo. -e. B ((Ho sporcaccione ! . La . i pi ((di. . cugma Eh�a ama invece i piccioni. Si. ora.balbetto il cameri((re. . .continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue.M � in� o� ma: .P:ddlo. . e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . . Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). AntQnIo non Sl lava maJ. Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta. a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. . fUQr1 della pQrta. al bUITo. . . forse . . ogni tre passi (svaka tri koraka). conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali.E a me che me ne impQrta? . svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1.Si puo sapere come accid((nti le volete? . .Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . PQco cQtte. non vQglio altro . . Il giardini((re di . . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . mormoro il commesso sorpreso. qualcbe neki. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. m un ? storante dl Milano. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice. . . Mi raccomando b((n cQtte. HQ mangiato abbastanza. . Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. .Daterni due uQva a bere. Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . con g((sto nsoluto.trasecolo il cameri((re. Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . dirmt.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere .commento suo malgrado il cameri((re. signore . . Neke su trgovine još otvorene. ogni due persone (svaka druga osoba). . RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. Nekoliko sati razonode je potrebno. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? .rto. .chi((�e audacemente il signore. svaka.Mio nQnno si lava i pi((di. nstorante .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). la t((sta.). una lauta. una br((ve colazione. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi. SUl manuali. . . . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . . Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan).* NQ signore. ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu..Questo e un .. con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. l XXV. -a (pl.B UQngiorno.url? il cameri((re. . Qualche negQzio e ancora ap<. ordino il Po!iglQl!a.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. .Mi� zia si !ava spe� so le mani. Fece per vo�tare le spaHe.Ma volete . . Služe općenito Za oznaku količine. lo scaravento . . . VOIT((i lavarmi le mani.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. al pomodQro.

qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. ma tko. Nota 7. drugi (ljudi) 4. ognuno. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. . Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. qualche persona alcune persone. . Mi basterrtbbe un bastone qualunque. Puei venire un giorno quals'iasi. svaka Nota 8. Tko god došao. . *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . -e!) 3. Nota 6. -e koji. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. qualcuno. Nije to stvar koja se svakome sviđa. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. che». Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. si trasforma in quali si slano. Treba uspjeti pošto-poto.Il croato »neki kažu«. pedantesca. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. -a. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . svaki Pitaj to koga god hoćeš.Qualche ha forma di singolare.Altri . -a svatko. . altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. kakvo bilo koji. Netko drugi kazat će da imate krivo. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. . Nota 2. Možeš doći bilo koji dan. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. 2. -e mu drago modi:. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia).Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. Ognuno df.ve con6scere i suei doveri. 2.. alcune vorrebbero vedervi. kakva. altri s 'appiatta. Qualche libro = alcuni libri. un argomento quaIsiasi. sara brtne accelto. (Dante) Ni ja ne smatram. -a netko.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. netko): . Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. bit će dobro primljen. -a. a ni drugi. -e ma koji. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. -a. qualcuna vorrrtbbe vedervi. -a. . Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. . J 6ssero. 3. 1. Nota 5. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. . ma ha generalmente significato di plurale. (Ariosto) Nota 4. Ponekad je bolje šutjeti. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. alcuno» (netko . -e ma kakav. Svatko mora znati svoje dužnosti. · da sam toga dostojan.Qualche veIta e m�glio tacere. Non e una cesa che piaccia a chiunque. . . cbiunque = tko god. Neke od ovih osoba poznajem. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . per es . »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . Nota 3. (Non e�iste un plurale *qualcuni. altriJugge.

Nešto se dogodilo. Non e succf!sso nulla. dannati alle pen e dell' Inf((mo. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. 2. banchi((ri. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. -a. -a (= ogni persona) Qualcuno. Ne želim ništa više čuti o tome. nell' Inf((mo. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. A nQve anni conQbbe una fanciulla. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. Non f nif!nte. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. ni�nte. qualcheduno. 2. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. Ništa se nije dogodilo. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte.3. Beatrice. l. Ognuno. Popio je dvije čaše piva kao ništa . Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. . Per lunghi anni peregrino per l' Italia. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. la letteratura. 206 . un tQno nUQvo e div((rso. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa».QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). nommale col pronome nulla si fa al maschile. nel Purgatorio e nel Paradi�o.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. Nota 9. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. a Ništa za to. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». (qualsisia). che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. . penetrando nel mist((ro della Trinita divina. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. ormai rare le forme . Nota 10. la pittura e altre forme d' arte. Nel corso di questo viaggio egli. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. commercianti. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . 2.mai non fu detto d' alcuna». che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. Nisam ništa razumio. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. L' accQrdo del predicato .come allora si u�ava � da solo. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. istrui . diedero alla sua opera. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei.

Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: .: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. -a. le une e le altre. storpiandoli. . 1 . un' ) Nota l. tutti notarono. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. per es. gridavano tutti in un mQdo. elefante. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. . rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. Durante il pran�o. . i segu�nti composti di uno: aJeuno. svaki.rispose il po�ta. A un importuno Dante domando: . . . neka . fing�ndo stupore.Un UQvo .Qual e il miglior cibo? . 2. . aggettivo numerale indicante unita (un milione). -a (cadauno.rispose pronto il po�ta. Aneddoti Danteschi 1 . -e ciascuno (ciascheduno). A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. essi nella loro qualita. Il Bracciolini ci racconta che. Dante udi un fabbro che lavorando cantava. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. '. .Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile.L' elefante. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. uno stesso). 3. .: quando uno vUQle pua tutto.Col sale . . Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. . Quando pero aveva bevuto �ra. e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . 4. . i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. per lo pili.Tu rovini l'opera mia. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. hanno divorato tutto ! 3 . 5 .: uno stud�nte di lettere. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. -i. Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. . nikakav. Quando il pran?o fu finito. Quando il sommo po�ta fu a Verona. Dante rispose: . alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. 6. -e taluno. XXVI. dic�ndo al fabbro: . . Dante. Nemam nikakve nade da ću ga naći. .: si lOdano l 'un l 'altro. Passando per via. Alcuno diceva . . nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). (= Qualcuno diceva . -o.rispose Dante . -a. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. -a) nessuno (niuno). I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. articolo indeterminativo. netko 2. ) Netko je rekao . = 2. 2. per es. 2. -a veruno.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? .Oh. 1. neki. di «cani». si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. 208 209 . nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . . per es.Uno (una) puo avere vari significati: l .Con che? . per es. -i. svatko 2. di cattivo umore.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. .Ebb�ne . una. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. un certo tale). aggettivo indefinito (un c�rto. uno (un. correla. ( quaIche giomaJista affenna . andatevene! 4. -a 1. pronome indefinito (alcuno.tivo di altro. -a. . prese mart�lli.

Molto. 2. s neodređ. 2. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. takav. 2. e�rto. nekakav. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. PQco itd. Tali cese non si possono tollerare. ad altri). Alcuno. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. -a si u�a come pronome solamente al plurale. ciascuno. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. l. non abbiamo nessun(a) . Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. Oblici molto. Sono aggettivi se modificano un nome. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. Nota 2. Nemamo nikakve namjere da popustimo. -e tale (pl. l. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. (obično u množini) drugi 1 . l. l.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. -a. i. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. .Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. Takve se stvari ne mogu trpjeti.. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. 21 1 . 2. non ne avete la eoipa. 2. altri ne. l. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. drugi nisu. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. Nota 3. da nam pokaže put). ciascun uemo. Svatko je htio postupati na svoj način. nessun 'anima viva. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. PQco ecc. . 2. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). (v. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. C�rti sos#mgono il contrario.Taluni J atti indicano il contrario. Vi sigurno niste krivi za to. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. tali) 1 . . l. -i. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. . gli esempi di sopra). drugi. 2. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. . neki. ( . 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. l. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. Lez. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. -e c�rto. -a. altro. Gli he gia scritto trQPp� lettere. In realta. Neke životinje zavole čovjeka. . 1. 2. Ciascuno voleva procedere a medo suo. . 2. . Neke činjenice pokazuju protivno. . . . Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. 2. SuU'uscio incontrammo quel tale. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. (s određ. Neki tvrde protivno. članom: taj . Mnogi su daci savjesni. (u množini) neki 1 . 1.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. taluno. 2.

dove. .Nemam nikakve volje da .La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. i nemici erano altrettanti. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. Altri muscoli occ6rrono per questa salita.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. Domani. . : Chi va e chi viene. . o Qtiell' edificio ha trQpp. Fu vi�itato minutamente II. o La' birra �ra trQpp. si stabiH a Ven�zia.Qualunque cQsa ti accada.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta.penne. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva.� dilig�nt-.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. .Quante t�ste tante opinioni. . Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. Per e�. J per tre = co1ui il quale .sigarette.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka. uno che.carta e molt. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte).Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato.I molti tirano i pQchi. Nota 7. ako netko to ne zna. . Nota 6. chi non lo sapesse. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . Bilo je mnogo ljudi. - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. II uno che domanda del direttore. Sutra je blagdan. quando. .Što god on rekao. Lez. morto nel 1887) sin dai primi anni I. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. . Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište.Nisi ništa učinio. Queste pere sono molt. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. U svakom ću te sluča obavijestiti. . Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona. appena varcato il confine ed entrati in Italia.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. Per e�.Dali ste mu previše novaca. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi. La sua stanza in medicina. a netko dolazi.ricc"" di frutta. Qualche vQlta giuQco anch' io. .fredd-.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. IV.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. . III. . . fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. ) . Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. Abbiamo consurnato molt.Tutti andavano da quella parte. .san-o I visitatori sono stati poc. . . Nessuno padi. s' �ra salvato. a diciQtto anni. ja mu više ne v jerujem.b�ll-. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile.Bilo je samo nekoliko osoba. Tutto il mondo e pae�e.dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. . con Leopardi. . io lo ringrazier�i. . . sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. : = Avevo portato con me trQPP. . Le maniche della tua giacca sono trQPP. XVII).Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze.E un trucco che puo fare chicchessza.Quando altri · grida trQPpo. . io taccio. Mortogli il padre .Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. e lo volevano arrestare. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no.Nije bilo mnogo studenata. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. . di tutti i sUQi compagni. se uno. e giorno di vacanza. .f mestre. �ra s�mpre pi�na di lambicchi.cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica.cont�nt-. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.I nQstri erano tremila.bUQn-::. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. . - trovata nessuna traccia. L ' aria di montagna e molt. .PQc. Traducete: domanda. scrivimi. - Nota 5. di ogni sQrta di preparati chlmici. Netko odlazi. di stQrte.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. E stata una partita PQc. . e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. Queste ragazze sono molt.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. . stagione ha i sUQi inconveni�nti.poc.

gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . (Vedi pero la nota 4. participio. �bbe anche molti amori. C' erano poche persone. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. Ho poca voglia di andarci. i l g e n e r e (glagoisko stanje). trapassato remQto. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. e combatte valorosa e te. UQmo d' indole appassionata e ard�nte. e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. infinito.) Nota 1. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . S iamo in parecchi. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. passato remQto.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. con esclu�ivo carattere verbale). E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). Non ho trovato nessuno sbaglio.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). terza. Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. . Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . L' anno dopo. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. Molti dei miei amici. . 5.altre inforrnazioni. sono passati per il giardino. imperf�tto. �� . 2. (Irna nas priličan broj . dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. 4. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. mo nel 1 827. . egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. i l n u m e r o : singolare e plurale. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria.trag�dia ( 1 796). intransitivo e riflessivo. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli.) 214 215 . passato prossimo. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. l a p e r s o n a : prima. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . XXVII . (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. (Sve bih učinio . Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. e ad andare a Bologna. In tal modo non sara possibile farlo. il ·t � m p o : pre��nte. Farei qualunque cosa per lui . come Dante. tomata a Milano. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). s�nza aver riveduta la patria. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. trapassato prossimo.) Ho pochi soldi. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete.) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). futuro semp lice e futuro anteriore. . seconda. Non he. condizionale. . Nota 3. Un tale ha chiesto di te. congiuntivo.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. attivo e passivo. 3. . Nota 2.

II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici).) aU 'amico (indir. pre�ynte del condizionale.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. -a lodato. 2. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. io mi lQdo). a o Imperf�tto io sono stato lodato.-a Passato prossimo Trapassato pross.) XXIX. la riflessiva (io lQdo. lmpersonali. -a 3.::: rincresce a me. -a Trapassato rem. -a lodato lodata lodati. - I t�mpi semplici sono. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. l .Nota 4. vi (io mi p�nto. gli.). lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato. tu ti lQdi ecc. io sono o v�go lodato. -a Futuro anteriore 217 . a cui si riferisce. lmpersonali pronominali. -a lodato lodata lodati.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo.) . ti. -a o Passato remQto io fui stato lodato. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. i segu�nti: pre��nte. sono intransitivi. (I v�rbi pronominali. la Lez. Nota 5.) (v. Transitivi. gli dispiace = dispiace a lui). MQDO INDICATIVO 5. -a v�rbo venire (= bivati). l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. come gUt sappiarno. Nei t�mpi semplici. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . -a lodato. ci. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. la Lez. ci. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. vi. ll. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. XXVIll . lntransitivi (io cammino. quella dei pronominali (io mi p�nto. le. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. imperf�tto. nevica) (v. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. Pronominali. tu ti p�nti ecc. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. ne la passiva. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). futuro semplice dell'indicativo. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. -e lodati. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. passato remQto. -e lodati. egli si vergogna). noi eravamo Zodati. -a o io veITa lodato. Nota 6. -a io saro stato lodato. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. egli e ringiovanito). ti. III persona: mi. 3 . si. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. loro (mi rincresce :.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. -a io �ro stato lodato. 2. io venni lodato. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto.

Ako ne budemo pazili. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. -a Trapassato che io fossi stato lodato. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. -a o io verrl(i lodato. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. nei tl(mpi composti. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. Pre��nte essere 10dato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. Pre��nte essl(ndo lodato. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. -a. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -a. -a o che io vl(nga lodato. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. come abbiamo visto. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. -a Passato io sarl(i stato lodato. -a Imperf�tto che io fossi lodato. -a Passato che io sia stato lodato. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. One bi natpise trebalo ukloniti. Egli va lodato per la sua costanza. MQDO IMPERATIVO sii lodato. -i. -e . I Direktor tvornice pohvalio je radnike. -e INFINITO vl(nga lodato. Pre��nte (manea) Passato lodato. -a. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. a. i -e o venir lodato. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. -a veniamo lodati. -i. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -i. -e siate lodati. -a o che io venissi lodato. Pre��nte io sarl(i lodato. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. -e vengano lodati. solo l' au1?iliare essere. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. -a sia lodato. -a siamo lodati. -e siano lodati. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e .

(= . -'.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti.Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve.S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. . . I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . . .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. .Učitelj ill. II predicato in tal ca�o si accQrda col . sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). percio. partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda. .Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. . ) _ Navečer se u kući upale svjetla. (= Sono stati detti .More okružuje Italiju s tri strane. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . (= . . .Snagom volje dostižu ječnika. Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta.I Romani distrussero Cartagine. Il conto sara verificato dal controllore. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. �� ESER CIZ1 � I. _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. In casa.Alessandro VQlta invento la " pila elettrica.Un autista prov�tto guido l' automobile. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . . vengono accesi . . . (= . essi non sarebbero appassiti. . Nešto slično nije se još nikad vid jelo. questa costruzione si chi ama anche indefinita. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. . �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. . zabava je odgođena. . . . non vengono riconosciuti .Gli audaci sono aiutati dalla fortuna.Moja molba nije primljena. . la sera si accendono i lumi. . . assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. vremena. . ci decidemmo ad aspettarli.si. . . Nadzornik će provjeriti račun.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone . in questo caso. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. .Kiša čini polja plodnima. La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. .La bussola fu inventata da Flavio GiQia.Le leggi saranno osservate da tutti. Traducete in italiano.Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. .Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. �a partic�lIa. Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato). siamo rovinati) il . piccolo vi�ne divorato dal grQsso. Izrekle su se mnoge besmislice. . . ) V. . . VeITa inaugurata . . dove i contadini possedevano la liberta personale.Il grana e stato mietuto dai contadini. . Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado.I cittadini sono prot�tti dalla legge.Il gregge vi�ne custodito dal pastore. . - je II. Questa strada si inaugurera l' anno venturo. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. . .Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. . La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. 221 220 . Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato.Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču.e due c�i citati.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro.II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. .Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. . Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. . ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. se mnogi ciljevi. Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche.

padroni delle t�rre e al fisco statale. . D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. invece di combattere. f errniltosi.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. di po�izione in po�izione. incontrandolo. e li fugavano. v�rso il nQrd. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. nel PQrto di Marsala. invece di premettersi alle voci del v�rbo. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. 222 223 . in finito.. diventano enc1itiche (lavarsi. Per e�. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. i soldati della tirannide. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. Francesco II. sara ricordandoti. di galloni. appoggiimdosi). vestitevi. Stamattina. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. d' orgoglio. Danas smo se oprali hladnom vodom. mi attomiavano. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. XXV III. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». Cl. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. . che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. Poiche. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. se all ' ultimo mio respiro. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. attiva. �vegliilDdomi. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. VI. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. si. in direzione di Calatafimi. assaltavano con eroico sangue freddo. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. io. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . degni rappre­ �entanti del popolo. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. kad sam se probudio. tem�nti di vedenui ferito. IX e XV). tutte formidabili. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. serrandosi. Nei mQdi imperativo. pr�sso a Genova. Appena �bbe notizia del movimento. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. SI. . di spalline. vestiti in borghe�e. VII. ti. Per e�. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. Riunito un piccolo e�ercito.: Jutros. le Lez. per l'ultima vQlta.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. brillanti di pistagne.

. vi. -ti. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. -si lavarci. -a tu ti sei lavato. -a esserci. Pl.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. -si Pogledaše u lice jedan drugome. vale a dire non si adoperano. Pre��nte lavarmi. -vi. vicendevolmente. si.) Pl. -si Pl. vi. -si Passato essermi. -a essendoci.) non usati ! Passato lavatomi. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. -vi.si lavato.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato.: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. -ti. Nota l. GERUNDIO Pre��nte Sg. ci. lavandomi. -si lavati. lavateci. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. -ti. Le partic�lle pronominali mi. -si. ti. Pre��nte Sg. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. lavato. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . -ti. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. 225 . cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. -e voi vi siete lavati. -vi. l 'un l 'altro. On se brije. lavandoci. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . . si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . neIru�o comune. gli uni gli altri. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. -ti. Gledali su se prijekim okom. a vic�nda ecc. lavatami. (lavantici ecc. ci. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. si. (lavantemi ecc. -vi. congiuntivo e condizionale. lavati. -si lavatici. -vi. ti. -si 224 Passato essendomi. -si. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i .

d jeca pučani starež. ropotarija uživati živ jeti. Tuttavia. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . Nota 2.le due Americhe la Sicilia . l 'A�ia. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. le Baleari). hai mangiato per tuo gusto. mrak svadba. ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America .Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. grom 227 226 . prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. ma non come pensi�ro.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. l 'Atlantico). ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. se il nome pr�nde significato concr�to. Popio sam čašu vina. la Francia. o singolare (il Piemonte. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. la carcere (il f6Igore). . ma conservano lo s tesso significato: il carcere. infine. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. o plurale (le Alpi.Mi son bevuto un bicchi�re di vino. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. le Ande.

Si e rotto un braccio. . arguto e pronto: . .Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. per favore.il gregge. Una vQlta Rossini.Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs. Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. . ad un ballo. 4.Si sono imbarcati stamane. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: . . . Altri nomi.rispose Rossini .la prigione .E vero che mangiando c�rte qualita di pesci. Di lui si racc6ntano molti aneddoti.Una balena! 2. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne.Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato.E rivQlto al cantante: . non si pi�ga. .Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. aveva vinto una scommessa. la gregge il s�rpe. per il loro fOsforo.Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo. E Rossini. fra l' altro. che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. .Carlo si lQda s�mpre.d' aver un po' di g�nio. . amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire.Verlssimo.CQrpo di Bacco che fracasso ! .). se puo.la fronte . .Anzitutto .Opazio sam da nas više ne pozdravlja. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. quando si pada di me. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi.Meno male! Non s i e rotto nulla. come tutti sanno.Gatto e tQpo si odiano. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi.Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. secondo lui. PQi si alzo. secondo il genere. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . la s ignora dice: .Frottole.la fine . II. E Rossini ironico: . .Mi accQrgo di aver �bagliato. . sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante..S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . Domandarono un giorno a Rossini quali. Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. . il padre ti avr�bbe perdonato. III.Eppure questo e il mio maggior succ�sso. .�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? .Non mi fido pili di lui.Voi vi accapigliate ogni giorno.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.S ' accomodi. che �ra. . .Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? . . . erana le principali qualita di un compo�itore.Se impari a pensare non ti annoierai rnai. . 3. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli.Il gatto si lecca la zampina.Ci asteniamo dal giuQco. il Duprez rispose: . hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. .t' i1lustre mu�icista �ra. .la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. . . si acquista .» 228 229 . questo e il Suo posto.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi.Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. . �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. Ad un tratto.Vi diro.Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. ghiottlssimo.la noce .Il gatto si lecca.L' acciaio si sp�zza. . .1 868) l .Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato. .esclamo. Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. . la s�rpe stado zmija 2. . si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: . intellig�nza? . Scegliamoci un posto riparato.

Čini se da oni pretjeruju. Kad sam bio u Veneciji. tre le persone. Se di nov ((mb re tUQna. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. 3). e�. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Mi pare che vQglia nevicare. ljetina neće biti dobra. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. si possono u�are personalmente. quali: accadere* parere* XXIX. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. isplatiti se biti dovoljno trebati. Čini mi se da će padati snijeg. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. (v. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. l' armata non e bUQna. L jeti pada tuča češće nego zimi. 230 3. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. Pare che essi e�agerino . ! ) quest 'acqua. Ako u studenom grmi. S i dividono in pili categorle: 1 . Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. accadono molte di�grazie. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . Converra persuaderlo prima che parta. al num. kišilo je gotovo svaki dan. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. piQve ne vica gdi. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. Nota 1 . perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile.ndina diluvia tUQna balena P.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. into mo a lui grandinavano le pallottole. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. Questi v((rbi sono detti impersonali. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. . isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. 2. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu.

Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. Quanto al croato. si efatto f reddo = zahladnjelo je. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. Činilo im se da imaš krivo. Con questo rumore e imposslbile lavorare.!. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. ma e difficile creare.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. Sembrava loro che tu avessi tQrto. in tedesco : man sagt. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. ti. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. ali je teško stvarati. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. gli. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese.: E radie criticare. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. alcuno. giorno. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme.fa sera .: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. es . V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. ci. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. ali n jegov organizam nije izdržao. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. mi. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. «come uom dice» come si dice. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. Lako je prigovarati. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . a nebo vedro. U toj je buci nemoguće raditi. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. ma il suo organi�mo non resist�tte. Žao nam je što nisi mogao doći. 232 233 . con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. le. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . P_ e�. come si racconta. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. vi. . trans itivi o intransitivi.

(noi) ci si alza. Nell' u�o toscano. ci si e vestiti e sim. accorgersi e sim. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno . il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). radnici krakovi (svijećnjaka. žica i fili le fila (del telegrafo. oltre al plurale normale in -i. dvorac mozak trepavica. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . Nel passato si dira: ci si e pentiti. kožna galanterija (ufig. ormai diffu�o. znač. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. ne hanno un altro terminante in -a. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. .>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. il secondo «collettivo» : (pon java. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . ko/1ac. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. Noi si e fatto quello che si poteva fare. di genere femminile. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. ci si vergogna. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . . vergognarsi. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. . ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. il cUQio koža i cUQi le cuc. (di un complQtto: zavjere) 235 . plahta) (obrva. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . .Kažu da se radilo čitavu noć. . rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig.slijediti koga u stopu. Il primo plurale e detto «singolativo». ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. .imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel.: acc6 liere qcn. essere.

. purche non grandini. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. . piu nobile dei cavali�ri moamettani. La sor�lIa di Rinaldo.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . · . dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora. che assediano Parigi. bedemi (pojedinačne) kosti. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. Attrav�rso varie imprese. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore.Il . ..Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. (fig.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 . pnma che annQttl. drvo. la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. (nekoć i kočija) ud. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica. di Tol�o.. pure. Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica.. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. .Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento.) pokreti. ri�sce a fuggire. koštica krik. le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. . periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. nel lo strido cui padiglione �ra custodita. . promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. . član zid kost.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. . sul mirabile Ippogrlfo.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . . La trama. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. Prima le navi si caridlvano a braccia. roteando un grQsso bastone. . far vita ritirata. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. vola nella luna. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. .Le anf211a dire reggerlo sul braccio. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie.Appena si fece giorno.Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. leggendario antenato degli Estynsi.. Portare un pochino contro il p�tto. questo profezia che lo destina a farsi cristiano.' gesta koljeno povik. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste. nudo. giunge a un villaggio. vrisak urlik. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. krik usna un bambino in braccio vuQl II. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. Vigilato dal mago Atlante. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. . dopo la cattura del duca Namo. . il cavalio alato del mago Atlante. noi partimmo. . innamorata di tui. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. kočije jev drva za ogr (i kao sg.Avere . molto vasta e compl�ssa. :.

le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: . - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI. .(ie)cino . J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. combattimenti e incante�imi. XXX. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni.(u)olo . peggiorativo.uzzo . riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. .erello .ereIla . la ragazzetta .onno . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice.ellino . accrescitivo. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari.elUna .ella. La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. sfida Rugg�ro come traditore.(ic)cina . animale o cosa e piu piccola del comune.lIceia.il ragazzino.etto . . vezzeggiativo. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona. la il bieehiC(re il libro -a . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. Ruggero toma alla fede della sua famiglia. ma pQi credendosi da lui tradita. la ragazzina il ragazzetto. che il po�ta. la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. .ina.il bicchierino . travestita da cavali�re.ello. gli aggettivi e gli avv�rbi. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo.lIecio.ino.uzza .ieello .(u)ola il ragazzo.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 .oBna . vince in du�llo Marfi�a. . l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. astuzie e amori. .. aff�tto.etta .ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. ma Rodotnonte.ieeIla . Ricciard�llo e Fiordispina. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. 1.

Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro. Ovaje haljina vrlo dražesna.piccolino. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.Occia . -a b�ne Dove hai comprato questo librone? .il lumino il lumicino . Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.pigrone.otta .il campic�llo .ozza Egli ha una casetta in campagna.il figliuQlo . Qggi mi s�nto veramente benone.benone Ukorio ga je temeljito. jeruj njegovim riječima.la besviQla .scioccone.Occio . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.la casuccia la casetta .il fanciullone . Danas se os I suffissi -Qtto.ona .benino .one . -a povero. -a piccolo. Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.il pesciolino . -a .l' omone . -a b�ne male . Prošla su kolica koja je vukao magarčić. -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 . -a pover�no. Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi.il vecchietto il vecchier�llo .poverino. On ima kućicu na selu. Suo figlio e gia grandic�1I0. Njegov je sin već poodrastao. -a . animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: .il cagnolino il canino . Questo vestito e molto carino. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. ji Ovo je velik posao. -a .ozzo . ko će ti biti na čast. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. -Qccio.maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . -a . -a piccoletto. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona. '"a pigro. -a .la fogliolina .illibrone . diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco. Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro. jevojka.palliduccio.otto .il fiorellino . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino.la farnigliuQla .

Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito.il ragazzQtto . Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2. Nel corso del discorso.iciatto(la) Avvert�Dza. sento che le sillabe ta. la. Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. Infatti.bellQccio. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. -a .accia .l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. Per e�. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola.accio . cOSI. il nome di encIitiche e procIitiche. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo.il maestrucolo . · accrescitiva o peggiorativa.6nzola . Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico).biancastro On sebe smatra p jesnikom. il poetastro 242 . fanciullona).iciatto(lo) . corr�tto dell' alterazione.il medic6nzolo. canape.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - .astro . solo la pratica puo insegnare l' uso . Se dico saltare. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono. Egli si considera po�ta. e t (. -a b�llo.6nzolo . volare. . cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. . Non tutte le parole hanno un proprio accento. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1.cattivaccio . sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce. b6lte.ucola . -a grassQccio.ucolo . -a . -a il medico il ma�stro l'uQmo . o pili semplicemente accento. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . vezzeggiativa.Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. ma non e che un poetucolo.astra . ma. sono le seguenti: .il ragazzo il gi6vane grasso. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. ardere. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. il medicastro . ali je samo nadripjesnik. perchi. per lo pili.grassQtto.poveraccio . e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi.il giovanQtto .: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino.

la patria. gia. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. vengo). L' accento circonflesso si usa assai raramente. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. ti oda. da cogliere). senza il contrassegno dell' accento. la e ll. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. qualche congiunzione. i libri. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. gn (lo gnomo. pua) e qualche altro cia. la parola prende rispettivamente il nome di tronea. e lui. La forma il (pl. lascia. lo.Lezione trentune�ima accento. citta. da non confondersi con di preposizione. L' (pl. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . spazf. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. Nel discorso esse si appoggiano. gli pneumatici). il cane. gli zoccoli). . ne congiunzione negativa (ne . gl ' intel­ lettuali. ). per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. gli iati. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. ) e circonflesso ( ) . diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. a cui seguono. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. piana. tranne le poche e n c l i t i c h e e . La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. un po '. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. gioventit. grave ( . colto (nel senso di dotto. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. da non confondersi con da preposizione. il primo e comunemente usato come accento tonico.gli Femminile la (I'>" . lascialo. per l' accento. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. di nome. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. z (lo zoccola. acuto ( . : entrando servimi) li. pn (lo pneumiltico. abbiano il loro XXXI. gli gnomi). 244 V. a differenza di colto. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. sdrucciola. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. ps (lo psicologo. . mi piace. i cani). li. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali.ti. quel libro. gli articoli. i leke. avverbi di luogo. e si pronome (egli si lava) . b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. gli amici). non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. gli intelletuali. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. partira. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). 245 . si. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. I-VI. qualche preposizione.' ozf. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. ecc. benche. ci. lo. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. vi. . La forma lo (pl. gli psicolagi). Sl (affermazione: ha detto di si). potrebbero venir confuse con altre. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo).le (piit. servi. da voce verbale. p ro cl i t i c h e ora ricordate. alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. gli studi). Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei.

Abbiamo acquistato due metri di stoff . . . uno psicologo. . .E caduta della neve. dello. le une e le altre. Nelle frasi gli uni e gli altri. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. Se il nome comincia per vocale. Non abbiamo tempo. . n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. une. Con le preposizioni 3. Ho incontrato solo un soldato. accentato. Al posto di uni. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . si adoperano anche come di (del.dei quadri. pero. il nome e retto da una preposizione. nel discorso. [ 'erba. le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. un numero indeterminato di cose. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). rancese. ). di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. artieolo partitivo. si deve usare la forma uno (uno scalpello. Si dira dunque: Non ho amici. un 'unghia). uno pneumatico). una z. A differenza dell' articolo determinativo. dell'. gn. della. animali.delle stanze.degli stranieri. dei. . .Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. pei. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. uno straniero . uno zero. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. . la strada. o pn. . L' articolo indeterminativo non ha plurale. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. uno gnomo. .Non ci sono piu viveri. le strade. collo. le opere. L' (pl. Hanno comprato un aspirapolvere. degli. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando.Prenderemo alcune lezioni di f a. Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. delle: un quadro .Hanno acquistato dei viveri. persone. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi.degli uomini. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. una sedia. una stanza .Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). Si u�ano tuttavia le forme col. . o certi. le zattere). . abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. un vino tale che . Se la quantita e la misura sono fissati. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . un 'ombra. . . si preferisee oggi il costrutto semplice: . (pl. una sp ranga). cogli e raramente pel. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. ) . di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. la zatte ra. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. si dice percio alcuni. . un muro). le case. certe regole). uni e une sono pronomi. ps. le erbe). una sete tale che . degli. . alcune. . coi. un uomo . Se. una certa quantita. consonante una 2. . con delle parole aspre »). certe (alcuni scolari. 247 di non articolata: 246 .La casa. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. esser retto da una preposizione.

incendio . . Milano. Nota. . . .Le automobili correvano .Ogni figlio e bello . lnsomma io non ho ancora capito. . . «se parliamo piano non ci si capisce» . No.. .e tutti quelli che abitano in questa casa. «E il portone e chiuso?». fiori. . non ne ho. . . . Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. . . . «lo sono senza chiave». . «Se sono senza chiave. . P. «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. . «l' ha detto quello del mi interessa. POl «Ma lei cosa vuole?». e chiuso». le pare?».psichiatra . Lei fischia?» piano. . . . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. . guardo le finestre aver tempo.La bandiera sventola . proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: .Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave».Parlo . chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . �<Perch. Cosa dovrei entrare per fare?». .» l Da: Carlo Manzoni. . . II signor Veneranda.osteria . . . bicicletta. poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. tappeto.Odo . pista. lei?». .estremita .asino .eta . «Per fare cosa?».psicologo . 249 248 . se vuole puo anche fischiare. trincee. E caduto . .La biscia si nasconde . . . ne ho. . «Ma let non deve entrare?» «lo no.Il merlo era volato su ii tetto. ChIes e II Signor . . Da le vostre parti nevica di rado. . . contadini e studenti. . .aereo . provar compassione. erba. .ansia . . " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada».estetica . «Sl. . acqua .orso simbolo . .studio .orgoglio . . padella .ospite .scenario .C 'erano soldati.suocero .inquilino . . . . . tempo e . .C' e un guasto . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». «E allora perche vuole la chiave?» la chiave». «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. rispose il signore affacciato. ginepri e palme. occhi . No.orco . . grido il signor Veneranda.elemosina . sono senza chiave».Non . . prender ar fiato. . Rizzoli. si usa la particella ne. chiese il signore affacciato. chiese il signor Veneranda.Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. imprese piu difficili. .II fulmine si abbatte su le alte cime.stomaco . . .scialle . grido di nuovo il signore. abeti. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone.zeta . Avete della carlO.asina .pseudonimo . .La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. disse il signor Veneranda. . in il quale ci date notizie di la vostra salute.armaiuolo . buon volere. sentirfreddo. telefono. . - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». - III. Da il mattino si vede il buon giorno. chiese il signore affacciato al primo piano.ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. operai. Hai dei buoni amici? Sl.: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. . -:. brace. II. grido il signor Veneranda. . Veneranda.Tutto s' accomoda . rispose il signor Veneranda. volonta. sl ! ». fischlano?». . non vuole che apra il portone. ESERClZl I. aver sonno. . aroma . fontana. .incasso -'. «lo? lo no . «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». «Ma non abita qui. . Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. . . . .Cascare . . es . affacciato. . ne abbiamo. dIsse tl SIgnor Veneranda. . orecchie. «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . . . . perche dovrei fischiare?». occhi. grido il signore affacciato. -ln la stalla sono pecore e buoi. letto .specchio .Si e recato a il palazzo de le poste. I soldati stanno . .zucchero . .eco.ln i negozi vi era molta folla. .elefante . madre .Ti accontenteremo in i limiti del possibile.Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. graticola.Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . . non ne abbiamo. . urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. rispose il signore affacciato.Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. . f piacere. . Il portone non posso mica aprirlo con la pipa. «Sl. «lo non voglio aprire il portone». .estate .Bistecca .zerbinotto . - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. che cominciava a non «Per aprire il portone».Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini.Perseverate in lo studio.Mi sono levato a lo spuntar del sole. grido il signora Veneranda. .scoglio . Porta il cappello . sempre gridando. .Ero disteso . . . «lo no». «io credevo che capire. . . . da scrivere? Si.Vincere se stesso e una . «Va bene». . . torre. grido il signor Veneranda.

«Non capisco». Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba.Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!).Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . in un senso determinato. .Il projessoreJa lezione il martedi e il. In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. . se crede» . «E quale deva chiudere?». «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca».Gb hanno rimesso a nuovo la casa. a tagliarmi i cape1li. ». «Porco mondo !». Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi.E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). «Va bene. Glz e mancato zi jiato. . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. mortificato. disse il signor Veneranda. . a grattarmi ilginocchio ! . Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. . . = = = - I 250 I I I ! 25 1 . se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. niente. Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. . «ne chiuda pure uno. - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. 3. . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. chiudo gli occhi. urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. me ne trovero un altro» . . disse il signor Veneranda. Le hanno rubato la borsa. * «Apra la bocca». ! I ! . «Come vuole». «per chi mi ha preso. E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale.Prendi la matita rossa. brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza.o dava�tl al no�e. L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . o determinarsi da se stessi. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. questa circostanza). . rispose il signor Veneranda. XXXII.Ha la mefr!O ria buona. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. chiese il signor Veneranda. «e deva chiudere gli occhi o no?».i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). . . e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. a togliermi la giacca. «Per me . !J. -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. gia nominata o conosciuta. lei? Per un cretino? Se ne vada. . balbetto. «per me e indifferente» . . dico. «A me basta che lei apra la bocca». da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. Il signor Veneranda si alzo. . . . «Ha visto?». disse il dentista. caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. L' alzo subito. . «faccio tutto quello che vuole lei. L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. disse il dentista. disse il dentista al signor Veneranda.Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . . che razza di dentista ! Niente.Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio.» Il signor Veneranda alzo una gamba. immediatamente. ma cosa vuole di pili? Accidenti. E se vuole li chiudo. «Volontieri». 2. svizzero).Il direttore e partito stamattina.Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza).Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. . 4. Non le pare?». In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. = = = = = . . . se ne vada». . guardi». ogni chilo). .Ci ha rimess? la vista. . disse il signor Veneranda. spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco.

vostr�. sua Altezza il principe. distinguere il plurale dal singolare: l l . sua Eceellenza il ministro. illeggiadrire. ignobile. -Abbiamofatto iL bag no. . . le crisi. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco.dei zimbelli . Eccellenza. . ignominoso. ignorare. 6. madre. . il J L 'arte. L 'opera io (per «gLi operai» ).col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . il poeta «l �Oetl l � � enere»?. cugina. la specie. le nostre sore lIe. particolarmente se sono fra loro in opposizione. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. . il terzo. ignominia. ecco r I pronomi possessivi fernminili sua. il nostro. igienico. i11ecito. . il deh. . tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte. 8. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. L ' oggi.per lo passato . Altezza.un artista (masch�). dl regola p emesso a c.Prenderemo iL tram. il vino. cognato. La pieta.un errore . 253 . ) .il zucchero . nonna. tutta una settimana. Usato come sostantivo. figlia. �a se i sostantivi variano di genere e di numero.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto.con r iodio . o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. ecco � numero : L . d) l noml dl matena: L'oro. Eminehza: Sua Maestra il re.mpagna�o. La giustizia.Apri senza rumore . suocero. La mUSlca. il cinque. il vostro f atellino.) . per ragioni di stile. ilare. lo sport. .per lo pili . suocera. . il tuD buon padre. . zio. : un'esempio .per lo meno .un' attimo . un artista (femm. . Tuttavia in questo caso.l i e pianure della Toscana sono deliziose. figlio. la crisi. ignoranza. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. il davanti. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . L 'ainbizione. sapere.- Esercizio sul vocabolario Idoneo. genero.i gnocchi . nonno. II. il giusto.Nel caso dei nomi invariabili.La sua macchina e velo ce e silenziosa. l attnbuto: La grande esperienza e . nuora.degl' elefanti . sorella. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari.I Loro libri sono li sullo scaff ale. illegale. . . un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). gli sport. 7. i vostri nonni. ilarim. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino.lo amese .Non ha passato i trent'anni di vita. colla spada . e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . . La virtit. 19norante.Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. La terra. la nostra mamma. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. b) i nomi astratti: .su lo sfondo . siamo al corrente del come stanno le cose. suo" no�tro. E a �dato afarsl La �arba .uno xilofono . - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso.mia elica . tuo. . tutti questi argomenti. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. l' articolo puo anche non essere . L 'universo. iL giovane (per «i giovani»). � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). il poi.Siate i benvenuti.i dei . I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo.un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. L 'invidia tl malato. Pero: egli sapeva tutto. npetuto : e c?lline.un zaino . tutto un mese.nella immensita - la elettricita . zia. l' articolo va .un' ordine .uno pseudonimo . il grano. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. (Cfr. idropico. nipote. c i no iL soLe. un mah. igiene. �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a .Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. Le porte e le finestre. il godere. -:. Signoria. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . ju un fuggi il generale. ignoto. lo:�. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. . 5.dell' enormita (plur. idropisia. il caso delle � � . un di dietro. il prima. il rame. il mio. .Iascuno di loro. ignorantaggine.l' edifici . o sono al plurale. ignorante. La Luna.L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. fratello. Per es. . 10. cognata. la loro zia. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. il mio bab bo. l 'argento.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . questo non . bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. Santita. va. tutta la mattina.Contavano le settimane e i giorni.S potro venire con mia moglie. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. il vecchio non sono ridicoli.per lo meglio . il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere .

specialmente quello degli affari e del commercio. Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. . . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. . . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . moIte cose. . ln Piemonte. . Ho venti anni. .Lo zio non mi vorra contentare. uffici sono riferiti per intero. . .Nessuno faccia cose . .Oh. vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. gli Spagnoli . Il dieci per cento della popolazione. . Mio padre ha il diabete. ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). e ti prendo in . fiorentina! . parolaio. gli spostamenti. vettura. . bene: l' . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. . ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. che non sono permesse. . se tu non ci metti una buona . . . . E r una in punto. . . . . . associazioni. questa sera! Bene. Il signor Bianchi e il professor Bruneri. . . .Che noioso! egli .' Incis. Addlnttura. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. Lavoro dalle otto alle quattro. . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). SELT (SOCIeta Elettrica).Il balcone era tutto .Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. . La Juventus ha vinto lo scudetto .Tengo la tua prornessa. Sono socia del eoni. . r italiano. . brutta cosa essere . .Il contrario di nobile e . (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Il calcio e il mio sport preferito. Duro. I miei libri sono suHo scaffale. Si ricorre di solito alle sigJe. . . un . . Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). bi�ogna u�are le . e non aver sempre la bocca piena di .Bisogna cercar di ammaestrare gli . e una buona compagna. . ! Per raggiungere un fine. TN (Trento). Ho giocato a tennis fino alle undici. parlata. bi�ogna contentarsi di .. (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . . . . inaffittacamere ecc. . di fiori. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. Non conosco bene Bosnia. INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato).Come e bella la . che .Gli Italiani .L' aria dei monti e pili . e .Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. . . Non vi fidate di quel che dice Quintilio. sempre in punta di forchetta. . . . ricorri sempre a mezzi . . Cosi anche il linguaggio. . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. . . . ? Non si puo saper tutto. . .Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . vuol dire redimerlo e salvarlo.Carlo non conosce l' educazione. . aziende. esentasse. . lo spagnolo. Grammatica italiana � . parola.0 � � III. - Esercizio sul vocabolario Parlare. . ecco Da: A. . TS (Trieste). . che le cose andarono cosi. Mio zio e tornato dal Brasile. cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). nel Friuli-Venezia Giulia.Fidatevi di Giulio che e uomo di . . . Lui non ha il senso dell' umorismo. . . L' unione fa la forza. . . e lieto. . . . LaFirenze dei Medici.Quest' ordine e contrario alla legge. inanonimi. . . Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. ! Sollevare il popolo daH' . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. . 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. . .Parla pili semplice.Ti do la mia . . come sono . . . di quella della citta. . E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. Tutti i bambini di queHa scuola.Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . esente dalle tasse. . paro Ione. per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. comitati.ll. Ieri ho avuto la febbre. bi�ogna seguire le norme dell' . . pili appropriate. . . . . Le citta del Portogallo . si fa sempre pili rapido o sintetico. oh. FIAT 254 . Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. Tutte le case della citta. . .Vennero a . Sono le tre precise. il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre.

sono giudicati lavoratori seri. talvolta. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. arte procura. in macchina. mulino a vento. Questura. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. . te. .) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. per forza.Il cane e il gatto sono animali domestici. vizi. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. b) l u o g o : in casa. persona di vasta cultura. c) m o d o : a piacere. Nel plurale. Bari e una bella citta). sono andati da Luisa. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. essi sono persone per bene. una catena d 'oro. di domenica.Cielo a pecorelle. loro amica d 'inJanzia. quello. alcuni indefiniti (qualcuno. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. me. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. di buona voglia. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). sala da pranzo. Ju elello deputato. a piedi. una stoff a strisee. amico mio!. 5.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. muor dif ame. dottore in letiere. Redazione. . chiunque ecc. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. ecco - - 256 257 . L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. lavoro f atto a macchina. in maggio.). parlare per telef ono. di giorno. numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. si e u comportato da vero galantuomo. con gioia. di trollo. a mezzanotte. autore del Giorno. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. . Rifiutano l' articolo le parole (norni. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. *il quello.Carlo sara tuo compagno di viaggio. di quella e non *del questo. .) e a1cuni relativi (che. San Giovanni. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. . aggettivi. noi ecc. . d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. 7. in campagna. ognuno. 2. 3. donna. ferire di coltello. Antonio Merola. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. !rate. poltrona in pelle (o di pelle). . Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. a letto. verremo alle JJ). acqua a catinelle. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. di giudizio. Lo hanno proclamato capitano. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo.Compendio di storia moderna. in agosto. d 'ingegno. Novella quinta. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. . il cap. raceontare in poche parole. in bicicletta. 6. . in fretta.La pigrizia e madre dei. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. per due anni gli ha f atto da padre. ma soltanto questo. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. in citta. e cosi: di questo. nutrirsi di pane e acqua. in macchina. lo ha preso per marito.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. donna Felice. (o fra): la biblioteca di don Antonio. di cui ecc. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. - 4. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. frate Francesco. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. una lampada in f erro battuto.Chi si pasce di speranza. Ju proclamato campionissimo. Anche qui. tu. Uscita.Buon vinofa buon sangue. Sant 'Ilario. Bibliografia.Pref azione. quello. Canto secondo.XXXIII. Ingresso. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. . di notte. ma caro dottore. codesto ).Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. a tavola. fra Girolamo. essere di cattivo umore.

maledlco (indicativo del verbo maledire). per regola generale.): Verdi. Coi nomi di isole. fra due nobili cuori? . nel linguaggio familiare.Australia. . la 258 Alle volte. Volumnia. .L' uomo corraggioso non si . i Borgia.Lascialo dire. . la Corea). il Garda. mi . . la Me cca. amichevole. ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. i boschi. regioni. leggere (verbo). o il Carducci. Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. e un MezzoJ anti. la bella Firenze. Marconi. la Napoli degli Angioini. . si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. l 'Aia. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. i Romani dedicarono un tempio a Cerere. . J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. i lupi . . . . scienziati.Che cosa vi e di piil bello dell' . . . gli occhi. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. . basso.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano.Certe merci si vendono a . Bologna e un importante centro universitario. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. . . . . I 'Antartide).E rimasto famoso l' . la preda. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. gli S orza. Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. . il Cairo. amoroso. con un ferro rovente i prigionieri. come sono lasciati in .Spinti dalla fame. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. maledico (maldicente). . e qualche altro.Quella grande luce per un momento ci . la Puglia. . sorpresi. Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). III. compito (participio del verbo compire). '' . In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. ). abbiamo scritto a Carlo. anzi . Capri e celebre per le sue bellezze naturali.Non fare rumore. il ragazzo . l' idea e non vi andro piil. abbagliare. Toscana. . [ . il mese prossimo visiteremo Parigi. . nella Roma del settecenta. . la mitica Zante. .aneora (strumento marinaresco). . in Toscana.Le edere si erano . quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . D 'Annunzio o il D 'Annunzio. scrivero alla Matilde. nella Puglia. abbarbagliare. «un uomo del valore di». abbandono. . amorevole. .Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. . compito (lavoro assegnato). viaggiare per l 'Austria. . amica. . . tr9PPO al dolore. . hanno parlato di Elvira.Volevo andare a Parigi.E una bella cosa l' proprio.Colto in fallo. un Creso.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . purche non sia eccessivo. . seguito (participio del verbo seguire) . su un divano. Lucrezia. Cleopatra. la Duse. Argo era il cane di Ulisse. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. l 'Avana. Abbacinare. . di Dante per Beatrice. abbaglio. amicizia. abbassamento.Ti ringrazio delle . . l' articolo: Gino parte stasera. bagnarsi in Amo. a poco a poco. . la Spagna. i re di Spagna.t Alle volte.Oh. . pensero io ad . Urania. . ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. . . non reca nessun dolore al padre e alla madre. Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. pesce d' Amo. il Portogallo.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di .I ladri. l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). .Amore. . il Sahara). ecc. abbassare. prezzo. il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. di paesi e stati (l 'Italia. e quasi ci acceco. ancora (anche). . . trova un tesoro. alle pietre di quel vecchio muro. . . andare in Australia. uomini politici. . Puccini. vivere in Italia. . Stanco com'ero. seguito (continuazione). . . . . . il Monjerrato. . . e facile sbagliarsi e prendere un . abbandonare. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. . . . Mazzini. . la voce. di continenti (l 'Asia. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . Diana. abbarbicarsi. 259 .La gente inferocita gridava: . il suo orgoglio. . . la Corsica. abbasso. . dietro recarsi in Sardegna. una Palermo di altri tempi. la De­ ledda. la Sardegna. egli vive da un anno a F'lrenze. leggere (plurale femminile di leggero). L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». parole. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia.E vicino il tramonto. Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. il sole si . Ma si dira: la dotta Bologna. . Leopardi o il Leopardi. l 'Islanda. amorevolezza. ma ho . la Spezia. tornare dal Brasile. l 'Iseo. passare attraverso la Mongolia. II. questi campi. . I: . . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. Garibaldi. Anna e Giuseppina J arrivano domani. .Il figlio . dovettero . . I'India. . .

. che lei e un bel tipo? Insomma. « E infatti i o non l e vendo». . «Lei non. disse il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. e dunque un . «chi e che le puo vendere?».Ah. lo non ho m.Dovunque sono andato. Veneranda. «il sigaro? Di chi e?». I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. ». «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». protesto il 1ibraio. «10 . . «Non si sbaglia affatto». «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. balbetto il libraio confuso e stupito. brontolo il fruttivendolo. non . non e un libro. Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». chiese il signor Veneranda. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. chiese il signor Veneranda. tomato. balbetto il fruttivendolo.Ti pare facile o difficile il . le ci1iege le vende o non le vende?». «Lei si sbaglia di grosso. E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. quando ha voglia di fumare. chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». «Niente affatto». «lei ha «lo non . «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». «Anche il sigaro?». . «Se io volessi delle ciliege. «E io che cosa posso farci?». questa». . disse il signor Veneranda. sbaglio?». lei non». Rizzoli. Il sigaro. «Si che le vendo. disse il 1ibraio.Al. «Appunto. . grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. Le pare o non le pare? » . lei non». «Perche non e la stagione». me le darebbe?». ma col freddo che fa.Queste vesti sono belle. «io vendo proprio la frutta». Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». « l libri si leggono. l «Lei ha tutti i libri?». male di tutti. . disse il fruttivendolo. disse il fruttivendolo. Non e fumi pure. se non le dispiace. replico il signor Veneranda. «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. . . . I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . disse il signor Veneranda. «Lei». . paiono . . «prima non so. «Ma sa cosa rispondere. «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. ho libri». 26 1 260 . «Gliele darei ». «Non le ho». . chiese il signor Veneranda. «ma adesso le ciliege non ci sono. confuso. Ma guarda che tipo ! » . n o n s i fumano». . «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. balbetto il libraio. «Allora le ciliege non le vende». .Fino a ieri sera. disse il signor Veneranda. «Tutti » . disse il signor Veneranda. . poi chiamo il libraio. cosa fa? legge?». «io ho detto un sigaro e non un libro».Chi di voi sa ' " e scrivere? . . malvagio figlio. . disse il signor Veneranda. «Ma che libro e?» . disse il signor Veneranda. «Dopo comprato e mio». . disse il libraio. sara suo». . . Allora se non e la stagione. . . . urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. io ti . «naturalmente vendera della frutta. ma come le dicevo. io cosa posso farci? » . «Gia. Da: Carlo Manzoni. chiese il libraio perplesso. si trattenne a guardare i libri negli scaffali. «Lei non. assegnato dal professore? . Milano. come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. . balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. «Non le vendo». disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. ».Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . disse il fruttivendolo.!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». . . . «Ma io non ho sigari. il babbo non era . conf!lso. questa non e la stagione delle ciliege». o mi LETTURE l I I Il sigaro». «Per fumare?».Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. mio frateIlo mi ha . II signor Veneranda. compatimento.

verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . mediante. E partito con lui. es . verso. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. da. specialmente quando regge un pronorne personale. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. Varie specie di preposizioni. . a. tempo Deve amvare fra oggi e domani. Verso le dieci. Le due forme. eccetto. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. Jernej . es.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie. es. p. durante. lez. 263 . tra loro). rv e X). tra fratelli. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. fuorche. con. Predvečer.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. Nota 2. .. tra traduttori. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. nonostante. es . Otputovao je s njime. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno..jrajratelli.usano quasi indifferenternente. verso di lui. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. alla. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. lungo. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. P. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. salvo. Verso sera. P. ecc. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . Najbolji od sviju bio je on. quando reggono un pronorne personale. dalle. Žrtvovao se za nas. Mi spavamo noću.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. rispettivamente fra noi. in. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). tranne. P. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. Come vivrebbero meglio. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. Verso lui e stato sempre indulgente. es.Tra e fra si. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. : del. si uniscono talora alla preposizione di. Regula e 1. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. Kako bi bolje živjeli. Berna 19752) 262 Oko deset sati. fra. negli. : Noi donni amo d i notte. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. la Gramatica italiana descrittiva d i M. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. su. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. Non si dira. 2. ma Nota 1 ' . On živi na selu. Egli vive in campagna. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. Mora stići danas ili sutra. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. lungo indica: .: verso di noi. «con lui» una relazione di compagnia. fra loro. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. ecco (v. P. reciprocita. Si e sacrificato per noi. «in campagna» una relazione di luogo. fra di loro (ma anche: tra noi.: tra di noi.

: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). (la tavola) l 'alzo. le esagerazioni. buon uomo. c 'erano. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. a. all 'alba nell 'inverno. salvo. Ad esempio. �i. jice. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. e malato da ieri. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. l 'aquila. . salvo. __ a) con bello. d'ora innanzi. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. " Non si deve usare. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. (il cibo) l 'annuso. tranne e q. essi s 'illudono (o si illudono). Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. tra e " zono ra.-a al singolare. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. allo. grand'oc­ casione. saldate dal legame grammaticale e logico.-a. Osservazione. in. jetru koji je puhao. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole.n imperativo (deri vato da un antico traine. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. tranne. quest'anno. c 'invitarono. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. anzi in origine era un avverbio (lat.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. gli Italiani. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). l' albero. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. lo.-a. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. grand'uomo. sursum). ad esempio. ne. assai spesso. golfo Sant'EuJemia. alla. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. quello. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. la prima di queste vocali. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. sotto). Per es. la mia buon'amica. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. es. per. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). della. lo inverno. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. da. durante e mediante participi presenti. 2. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. e questo a sua volta dal verbo trarre). il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). vi. la. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. eccetto. sull 'acqua). Si potra. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. santo.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. d' altra parte. nello. gli ingegni). si elide. je Uspio je pomoću svo upornosti. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. invece. ti. d'allora in poi. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. ecc. con. I I I 265 . grande e anche questo. gl' Italian i. presto se n 'andarono (o se ne andarono). ecco (dell 'avvenire. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. - Nota 3. non gl'importa).) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. 1. gocce d'inchiostro. ffittare. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. cioe si sopprime. i): c 'e. quell 'azione. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. una bell 'occasione. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. sant'Agostino.-a. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. sopra. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. la carta d 'Europa. l' inverno. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. nella. la erba l' erba. ci invitarono e sim. un 'altra volta). durante. la. ma invece: lo albero. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa.

se l' ospite era una persona . Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran.provoca� lUI. Eccoci al posto. se l' ospite era una persona di spirito. Per esempio. atti e parole di profonda meraviglia. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. violoncello. . oleandro. era arrivato il quale. straordinari casi di Pinocchio. L' aereo e partito verso nord. Ho · veduto qualch� OSPlt�. 16-18): Linea. »Nisam mu smio to reći«. Rivoiti all' ospite nuovo. Predvečer je počeo padati snijeg. violazione. . L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. govorio je u sebi. . . . accIghato e a coda torta. parlando el piu e del meno. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. . Ci arrivammo verso sera.Che cosa posso domandare? . lo invitavamo. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. da on ima pravo.Carlo Lorenzini. pseudonimo di CoIl odi. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. . Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. mena dieci volte. si dice che fa . riavere. . L' operazione era presto fatt�. . della second� � categoria. baule. e meglio conosciuto . sapere che un manutengolo1. presiedere.he a l �� pla�esse. savio. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. Tra le due case c' era un cortile. Eccetto qualche piccolo contrattempo. . dopo sentite le. LEITURA IL III. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. . triangolo. spiacevole.chiedeva l' ospite.. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . uomo e di fare il proprio dovera. . Poteva far tutto. che ancora delizia i fanciu1li . che la cosa piu importante per .· ESERCIZI I. come vuoi . Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. . gratuito. Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. viadotto. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. pienezza. non come quella i sopra. /. . Mislim. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. In tempo del desinare. Tutto era perduto salvo l' onore. Domanda quello che vuoi . reale.Un motto lungo o breve? Lungo. . superfluo. Bilo bi bolje. . paura. . . piuma. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. pp. . Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. naufragio. generalmente. domanda che ore sono . breve ..Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. richiesta. fiume. Paolo. gnorri. . Una risata di cuore. poeta. guida. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. I I 266 ammaliziato. Uza sve to sam uvjeren. Oko podne stigli smo u Napulj. eroe.rispondevamo nm. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. Europa. curi all' imboccatura della forra di Balenaia. antichi imaginavano che . . fuorche questo . . . da ste ostali preko zime kod nas u gradu. Te l' abbiamo gia detto. resa scaltro 2 complice 267 . burbero. da ima oko (circa) šezdeset godina. con voce chiara. a . il viaggio e stato felice. geografia.Ricordate sempre. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. Ci siamo incontrati per . E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto. meraviglie che �e oso e impaziente. grazioso. squisito.Mancano dieci minuti alle sei. pioggia. Spesso avviene che uno parli fra il sonno. . il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. . . B ili su prisutni svi osim njega. fioritura. pioniere. . olio. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . P. . Lungo il fiume si vedevano alcune barche. dei abitassero sull' Olimpo. ma solenne come d' oltre tomba: .

Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). Prema dobivenim uputama . secondo lui. Govorio je o posljednjim pronalascima. dentro.«Si va avanti alla meglio». Svi su protiv n jega. entro I libri erana dentro la cassa. Tutti gli son contro. Straga je. koji slijedi. . Mislim da mora biti gore. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. . Čekajte nas ovd unutra. Nosi kosu raspuštenu straga. avanti sera. ecc. Zlobno se smijati.Ide (gura se) nekako. e non lo puoi vedere. es . «Come sta?» .Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Hodali sujedan iza drugoga. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno."l l l xxxv . Iza one šume dolazi livada. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. senza il cappello. . es. nella seconda esempi di uso avverbiale. se ne usano due: fra di se.: Dentro la casa. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. Secondo m e h a torto lui. sopra bei tappeti.) In molti casi pero. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. Pobuniše se protiv okupatora. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. Mi levo avanti l' alba. Postavio je sv jetiljku na stol. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. I avanti . ne možeš ga vid jeti. Aspettateci qui dentro.I l . Dopo quel bosco segue un prato. Porta i capelli sciolti dietro. dopo di lui. Vratit će se poslije praznika. Andar contro corrente. o con un verbo o un altro avverbio. un aggettivo. (P. Ići protiv struje. (Doslovno: Smijati se ispod brka.. stanno con un nome. fungono da p re p o s i z i o n i . Moj sat ide pet minuta naprijed. sia come preposizioni. invece. Nella votazione segreta gli voto contro. . contro Si rivoitarono contro gli occupatori. den tro alla camera.Postavi stolac pred stol. es. sotto Si mise al riparo sotto un albero. Prendete la strada che viene dopo. Camminavano uno dietro l' altro. E dietro. Po mome mišljenju krivje on. . . . ) Quando. E il bimbo? Dorme sopra. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. Credo che dev' essere sopra. Kako ste ? . Ridere sotto i baffi. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. senza pensa re). Jednu minutu kasnije dodoše ostali. Dol je bila velika galama. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. sopra di noi. dietro Dietro la casa c' e un giardino.: Dov'e la mamma? Dentro. Sklonio se podjedno drvo. E il babbo. dov' e? E pure qui dentro. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. Krenite onim putem. (P. Un minuto dopo arrivarono gli altri. Sotto c' era un grande baccano. : contro il muro. invece di usare una sola preposizione. Ustajem prije zore. Iza kuće nalazi se vrt.

. opp. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. (Bio je uvijek oko n jega). opp.Noi non ritrovererno (te) in casa.Loro. . Bio je ostao gotovo bez novca.Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. dentro di me. bez mlijeka. a da nije rekao ni riječi.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v. avanti.circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a.Lei non sa legger bene.Essa mura. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. . dentro. Camminava rasente ( suIrorlo). ecco 270 .Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). koji je držao .Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . .Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi).Essi hanno veduto (i fratelli). Ascolto raceusa senza dir nulla. senza. Tu sei contento.lo preferisco i monti e lui il mare. presso e senza.Voi non . . = II. misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. . . Le preposizioni sopra. .Tu non vedi (Iui) da tempo. senza Era rimasto quasi senza quattrini. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. . . dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. rasente .Ella e partita stamattina.Scrivi pili spesso (a noi). Nije više mogao ići dalje. EL.Essi videro (se) nello specchio. non ne hanno colpa. dietro. . . avanti di lui. Lo aveva sempre intorno. je oltre Kod željeznog mosta. Puzao je tik uza zid. . Hodao je po rubu. ma loro sono bene informati . senza di quelli.1 I ..io aiuto (te). .Esso dorme nel canile. Oko grada dižu se debele zidine. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei). io ti aiuto. . . . lez. Circa il discorso da lui tenuto . dietro di voi. _ Quarant' anni circa. opp.Inviterai (Iui)? .Tu sorprendi (loro.Voi spronate (loro. sapete nulla.lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . sopra di questi. . dopo di lei. Strisciava rasente il muro. Oko četrdeset godina.Egli aiuta i suoi genitori. Prende il caffe col latte? No. sotto di loro. tre biglietti. tempo. XIV. cari signori.. Voi ringrazierete (noi). - I III. (loro. Saslušaoje optužnicu. Non pote andare piu oltre. presso opp. Čekali smo više od dvije godine. . . allo studio . ma non io. ossia gli amici).Scriverai a tuo fratello? . Abbiamo aspettato oltre due anni. contro. (Indica luogo.Voglio scrivere (a lui). Što se tiče govora.Hai veduto il vincitore? . Imao ga je uvijek uza se. . Abita qui presso. Stanuje ovd blizu.In quest' affare esse non c' entrano. dopo. 27 1 . ESERCIZJI I. Voi rivedrete (Iui) molto presto. ossia le allieve) a copiare. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. . .Risponderai alle signore ? . rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. .Voi avete invitato (noi). sotto.Ascolterai il babbo? . XV.Devi comprendere (lei). ma io sl. Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne.Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Noi Essi giudicano (me) sincero. .

se le avessi padato. resto sotto. disse il signor Veneranda. . io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. brontolo il signor Veneranda. «Come. brontolo il signor Veneranda. «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». . « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». come mi permetto?». Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. disse il signor Veneranda. chiese il tizio. balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. replico il signor Veneranda. . «Non e' entra per lei. avra lei la sua ragione». chiese il tabaccaio ancor piil stupito. «Cosa?». «Senta». Lei mette le sigarette nel brodo?». disse il signor V eneranda. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. «e la prima volta che la incontro» . . . lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». «Come. disse il signor Veneranda al tabaccaio. «Le sigarette nel brodo? io no . Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». ripete tranquillamente il signor Veneranda. «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. ». replico il tizio alzando la voce. «Le sigarette». Se l' aves si visto qualche altra volta. «Che c' entra piazza Castello?». balbetto il tabaccaio. disse il signor Veneranda. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. «io le sigarette non le metto nel brodo. E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. «E nemrneno io! ». ripete il signor Veneranda. «dal momento ehe ci vado. «se mi da un pacchetto di carote». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. grido il tizio perdendo la pazieqza. Essi abitavano sopra. io». «In piazza Castello». Ora sono lontano. . ma per me c'entra». forse?». 272 273 . «e la prima volta che la incontro. balbetto il tizio. * * * «Come si permette?». tanto a me non importa proprio niente». lei non . . «lo non . E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». «Vada al diavolo che a me non importa niente». «lo non soffio il fumo nel brodo». «lei faccia quello che crede. le spiace se io vado in piazza Castello?». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. «ho solo sigarette. «Ho detto». chiese il signor Veneranda. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. ». disse il signor Veneranda. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». «Lei non . «Per me. «Anch' io» disse il signor Veneranda. «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. Vieni su? No. «e mi lasci andare per i fatti miei». «lei e sconosciuto?». Voteremo contro. . come?». come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. «lo . Egli voleva star vicino. «Scusi». . domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. le fumo». Ci pensero su. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . «ho fatto male. Anche sua zia e sconosciuta» . e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. balbetto il tizio mezzo spaventato. E una stranezza e nient' altro». A destra e a sini stra. «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». «Perche?» «Non lo so. «Ma io non ho carote». stupito. «Conosco forse sua zia. . Perche. Dentro si rodeva. La prol'osta non ci soddisfa. «mi da un pacchetto di carote?». «Cosa. Quindi anche sua zia e sconosciuta» . non sarebe pili sconosciuto.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada.

L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o.: dovei o dovetti. parl­ iamo. jacendo). In modo analogo il verbo dire. vidi.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. messo-rimesso: 3. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. lessi. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. fin-).(verbi asigmatiei) (p. (Vedi gli esempi di sopra. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. es. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. es. ma alla seconda coniugazione. ruppi. - 2. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. sia alterando il tema sia modificando la desinenza.: misi-rimisi. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. e. si formano il pre­ sente indicativo. Il verbojare. ecc. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. II. credere. 383-39 1 ) . dicendo. . sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. dove o dovette. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo.ved-. partire e fin ire ). Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. ecc. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . non gia alla terza. assolsi. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. Quanto alle desinenze. parti-. Verbi regolari e irregolari.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo).) e si chiamano deboli. . dare. Le altre tre persone. dicessi. parI-i. caddi. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. dovesti. . part-. accesi. Verbi col passato remoto in -s. stare. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. conobbi. j acessi. vede-. fini-). es. eioe sulIa radice. Con la r a d i c e . appartiene.(verbi sigmatiei) '\p. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. P. es. chiesi.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei.) Verbi col passato remoto senza -s. pari-a. tacqui. riallacciandosi alla forma latina dicere. Le persone second a singolare. accorsi. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. ecc. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire.

moliti. obrezati. . biti lišen (čega). esplodesti. zatvoriti. ( sedersi) sjediti.Part. pass.Part. rem. pass. rldere intro (avere) smijati se. raso. . concessi. priklopiti. concesso (o conceduto). zamazati. conchiudere tr. završiti. arso. � Pass. prasnuti. . . chiesto. uvlačiti. . decisi. esplosi.. ecco .Part. ecco . lesi. acclusi. eluso. urezati. (u)gristi. riješiti. inddere tr. pass.Part. uprlj ati. onemogućiti. intriso. oštetiti. pass. prodrijeti kroz. nadvladati. ecco . esploso . pritvoriti ledere tr. pass. intrldere tr. zarezati. priložiti precludere tr. ecco . užeći. poplaviti.Pass. osvojiti. perso (o perduto). chiuso. .Pass. izostaviti. svladati. chiusi. · rastaviti. ecco . evasi. diviso. utjerati. conquiso. ecco .Pass.Pass. (iz)gubiti. rem.Part.Pass. radesti.Pass. nagovoriti (na što). dirati. pass.Part. accluse. izbaciti (krajnji samoglasnik). tr. accludesti. rem. gorjeti. eliIdere tr. razočarati. pass.I. razdijeliti.Pas s. razočarati. dolaziti za čim. chiudesti. sorrldere intr. . pass. concede (o concedette). intrusi.Pass. pass. . 2. . rem. rimordere tr. izgubiti. ecco . završiti. mi assisi. uvrijediti. .Part. čina. ledesti.Pass. presjeći . chiedesti.Part. elusi. nanovo izgubiti. accIiIdere tr. podijeliti. uzmaknuti.Pass. morsi. ujesti. opet dijeliti. dividesti. ecco . intriIdere tr. utisnuti. ismijavati (koga). morso. ti assidesti. intridesti. rem.Pass.Part. riardere intro (essere) e tr.Part. odvratiti koga od čega. elid irati. invadere tr. posaditi se. izigrati. .Pass. prepoloviti. povrijediti. evadere intro (essere) umaknuti. intruso.Part. -Pass. chiesi. nanovo dopustiti. assiso. ridesti. = radere tr. condividere tr. eksplodirati 2. ujedati. assidersi rifi. pitati. tr. rem. pass. zaključiti racchii:tdere tr. pervadere tr. uništiti. pass. pass. imati u sebi rinchii:tdere tr. ozlijediti. pass. ograditi. pravima). rasi. . smjerati. (o)strugati. chiiIdere fr. concedesti. ecco . risi. (za)mijesiti (u vodi). reddere tr. upropastiti. arsi. persuasi. razdvoj iti . succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. rem. intro (essere) rasprsnuti se. disperdere tr. riperdere tr. pući. izgarati. Passato remoto in -s­ l. conquidesti.Part. mimoići. razmočiti.Part. pass. zatvoriti. arridere intro (avere) nasmiješiti se. decldere tr. lišiti riconeedere tr. suddiVidere tr. nastati. ecco . (o concedei o concedetti). ecco . . decidesti. osmjehivati se (komu). ardesti. concedere tr.Pass. ardere intro (essere) e tr. uvući. (avere) podudarati se. zapri ječiti elidere tr. odapeti. leso. persuadere tr. razbiti obmanu. nagristi.Part. ecco . prodrijeti. persuadesti. nanovo podijeliti. ecco .Part. zauzeti. ecco . slijediti. evaso . rem. poklapati se. elisi. rem. zapaliti. provaliti. conquisi. . concludere tr. uvrstiti. deciso. podijeliti što s kim. disiUi:tdere tr. navesti.. ecco . podijeliti. prožeti. eludesti. pitati. (avere) ciljati. . pass. pass. pobjeći.Part. aUi:tdere intr. pass. obmanuti. rem. rem. richiedere tr.Part. podrugivati se. accluso.Pass. riso. razdati. rugati se (komu). divisi. evadesti.Pass. sperdere tr. zajedati. odsjeći. dogoditi se. rem. rem. isušiti. isključiti. rem. deludere tr.Part. deridere tr. (nanovo) tražiti. odstupati. accludeste. pass. rem. izjedati. opaliti. rastjerati.Pass. priložiti. .Pass. (avere) (na)s miješiti se. pući iz. zaključiti escli:tdere tr. perdesti.Part. pass. nišaniti. obići. 276 . zatvarati socchiudere tr. . izuzeti incli:tdere tr. rem. nanovo gorjeti. . persuaso. coinddere intr. intrisi. persi. ecCo . mordere tr. odrezati. perdere tr. irrldere tr. dissuadere tr. ismjehivati. ecco concederono (o concedettero). usjeći. upasti. 277 circonddere tr. . prevariti. zbivati se istodobno. acclusero. Temi in -d- dividere tr.Part. (po)razdijeliti. rem.Part. ecco --. tražiti. eliso. sadržavati. osvjedočiti. = chiedere tr. rem. raspršiti. intro (avere e essere) ići natrag. pass. uteći (iz tamnice). uvjeriti. intrudesti. . retrocedere 1. ecco . . mordeStCecc.Pass. (o)brijati. rem. rem. zahtijevati. nanovo (u)gristi ili ujesti. elidesti. odlučiti.Pass. obuzeti. conquidere ( vIncere) tr. rem. acclu ­ demmo. esplodere 1. . . . dopustiti.

qual audacia. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. Cosi ha perso i p iii begli anni. gnomo. signor professore. un tal esame. amor patrio. S ' intende. uccisi.zi ad altra parola che cominci per vocale. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. �uon amico. II. ciascun uomo. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. ps. . nessun libro. ubiti. Fra Cristoforo rate Antonio. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. buon ? giorno. La speranza ci arrise un istante. z. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. izgristi. senza valersi dell' apostrofo. Dopuštam. l 'un l 'altra. la parola venga a termin are con l. usmrtiti. Si richiede la presentazione del passaporto. . ma anche f . pass. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. n. To je čovjek kojemu se sreća smije. invece. rem. nessun libro. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. rem. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. r. Izjedao se od (di) zavisti. Part. Per es . qual figlw. grande zelo. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. Cuor contento non sente stento. da je on malo nastran. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. z. ma anche grande successo. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. siam pronti. gran zelo. ps. . . qual erede. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. siam contenti. Vogliam dire che non e vero. (V. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. roso. Casi particolari: Tuttavia. ciascuno zingaro. gn. m. un tale uomo. pero. qual errore. di ' (= dici). EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. Quindi si dira: uno scherzo. ecco . una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. n - Pass. 265). Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. quel vocabolario. � ESERCIZI I. izjedati. pass. san Carlo (pero: santo Stefano). Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. III. un tal uomo. � (= un poco). ciascuno. . L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. che l' ultima sillaba non sia accentata. ucddere tr. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. Gliel' ho chiesto ieri. koji se nije znao nikada odlučiti. Gino e un mio buon amico. amor patrio. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. Ranio ga je. izjedati. quello psichiatra. san Girolamo. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe.rodere tr. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. f presto. E arrivato di gran corsa Buon giorno. (o)glodati. La colonna in marcia dovette retrocedere. Credo che alludesse all' avvocato Carli. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. un buona psicologo. rodesti ecco - Part. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . corr6dere tr. se la parola seguente comincia con s impura. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. ucciso. Želim priložiti pismo za svog nećaka. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. uccidesti. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. A vrei accluso anche la fotografia. suor Agnese). rosi. Anche in questo caso. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. aicuno. ecco . Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. - Pass. gn. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. grande cosa. dolce stil nuovo. pub eliminare anche o. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. l' avverbio ora (or ora. ubijati. e che. : quel ragazzo. pero i casi di elisione a pag. se la parola seguente comincia con s impura. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. nagristi. Riusci a persuaderlo d' andarsene. un bel successo. allora il troncamento non e permesso. Il concorso si chiude alla fine del mese. un mese. gran cosa. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. cadendo la vocale o la sillaba finale.

disse Crispi.Si e strappato il vestito . Questo oggi ho studiato un bello sonetto. .Gianni Schicchi uno atto.Nello scelto . essendo in confidenza con Cavour. ma e stato proprio . che ti vale dirlo? . . . .fo .Nel compito ho fatto . pseudonimo.Il calcio e .Nella strada a solo.. .. .Stavano giocando quando io li vidi. sbaglio solo.Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia.Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. - V.Cane che abbaia non morde.disse allora Garibaldi. . . Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso . Ho .Mentendo.Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV.Sono convii1.di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore. . E venuto a . . svarione fino a notte tarda ci fu . . . . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: .II buona giorno si conosce dal buona mattino. .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. .No.rispose il re . ora insolita. poiche egli credera che sia umrmenzogna. .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino .. niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile. sport a cui tutti s' interessano.come si inganna un diplomatico ? .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. . Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso. .Discorreremo piu a lungo .Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due.Quello scrittore si e . . . . . . I I \: 1 . spintone.che se per lui e un gran dolore la cessione . . di sommo onore. . ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia . . mentre tutti gli altri me ne dissuadono. madomale. .Dite a Garibaldi . . 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . .Nell' ufficio il pubblico era servito a . Crispi e Garibaldi 11 2 . spino della: siepe.E io vi garantisco la terra .I A un funzionario del Ministro degli Esteri. il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. . . ed e l' incertezza del mare.replico Crispi .Essi parlavano di cose molto note.Sapete . Cavour e i disoccupati . . scendere dal tram ha ricevuto . . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. altro giorno. . che. Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. .Quando anche fosse vero. e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato. . . altra volta. strepito insolito. e lo farerno ! di Nizza.lo vi garantisco sul mare . sportello '. dicendogli la verita. . . . 't il 'j ] . .. .

pokraj (čega) Es. P. al di la di s one strane (čega) Es.: E venuto ieri sera insieme col fratello. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. verso di lui. prima di prije (čega) Es. innanzi a ispred (koga ili čega) Es. 282 .: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da.1 l . ma sono casi eccezionali di us o. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e .: tra di noi. lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. invece di (namjesto). di la (s one strane). . : La strada corre di qua dal monte. insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. di la da. invece di namjesto. intorno a oko (čega) Es . I I Nota 1 . per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine..: (zajedno s). ecco (v. assieme a za jedno s.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. dentro al baule.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo.: La villa era posta di la dal fiume. rimpetto a nasuprot • (pokraj). innanzi di (di tempo ! ) prije Es .Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. si ha una locuzione avverbiale. Juori strada. dirimpetto a. . Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. accosto a blizu. avanti votte. dei limiti fissati in principio. : di qua (s ove strane). davanti a. vidno a. . : Ti do questo libro invece di quello. fuori di izvan (čega) Es . leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. skupa s Es. ) je - insieme con. :j · 1l avanti di. accanto a l Es . dinnanzi a.: Vicino alla piazza si trova una libreria. : Abita diri mpetto alla farmada. P. ' I . 283 Se invece precede una preposizione. : Stavano attomo alla tavo la. . . j .VeITo assieme a lui (assieme con lui). 34 e 35). ! j XXXVII.Siamo al di 13.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. Lez. sopra di voi. Per es.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno.\ ! I avanti a. mjesto (čega) Es. : Non sapro dirtelo prima di domani.. uz Es .Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti.• j . da vidno (izbliza). : Il ristorante e accanto al teatro.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . • Es. . di qua da (s ove strane čega). es. per di qua (ovuda).(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. . intorno la citta. es.

. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega. . : Scatola fatta a guisa di libro. : Ci andro io in cambio di lui. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. in cambio di mjesto Es .: Il marco era alla pari col franco svizzero. a causa di. . d'in su (odozgo) s Es. alpari di kao (što) Es . makar .: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. u odnosu prema Es. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. di tra između. per eonto di na čiji račun.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . (po) radi Es. in mezzo a usred (čega). fino in do (prostorno) Es. in favore di u čiju korist.: Siamo andati fino alla stazione. : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. .b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . jalo života). . in cima a na vrhu čega 8.: L'universita si trova di faccia al teatro. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. namjesto Es.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati.La traduzione dev' esser fatta fino a domani.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze).Ha parlato in favore di lui. 285 284 .�l Es.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». sino a do (prostorno i vremenski) Es. di fronte a nasuprot Es. što se tiče (koga) Es. .: Saliyamo su per la chin� monte. per causa di. di faccia a. sin(o) da (vec) od Es. i : l- l j rispetto a s obzirom na. a cagione di zbog. a guisa di. .: Lo trattava al pari di uno scolaretto.: E a letto fin da ieri.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. a eosto di uz cijenu (čega). a favore di. s ustrajnim naporom Es. a modo di na način. kroz Es.Voglio finire il lavoro a costo Es . per mezzo di (s) pomoću. fio(o) da.L'ho accompagnato sino a casa. fino a. . posredstvom Es . su per (go re) po d. . poput Es. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano. u Es.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. sul eonto di o (komu) Es. : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. in luogo di (u)mjesto.

palazzi.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. fino a domani. dando del Lei all'interlocutore. rasente. frecce di campanili . contro. dallo specchio delle acque tranquille. f verso. najvećih žrtava. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. movendo verso Venezia. 34). Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. fra. complementi. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. pa i uz cijenu dolje. con. fin la (donde). dentro. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. lungo.Signor Rossi. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. . dopo. dipendono. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. Non pili terra vegetata. con. .Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. dentro. ecco. fino laggiu (do tamo dolje). Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. . lungo. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. oltre. dietro.Nota 2. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. salvo. Lez. fuorche. vuole vedere e . senza di voi. . su. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. fin qui (dovde). nonostante. fin dove giunge lo sguardo. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . a un mare chiuso e morto. . edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. ringraziato Come gia sappiamo (v. dietro. a guisa d'un nastro. vidno a. eccetto. secondo. f uori di. oltre. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. dietro di lei. insieme un complemento di c o m p a g n i a . vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. le preposizioni di. davanti a. . a grado a grado. mediante. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. come per miracolo. senza. fra di se. ecco (Le preposizioni tra. f verso. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. contro. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. . prego di venire da noi: 286 287 .Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. una citta che galleggia senza suolo. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. III. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). avanti. pili svariate relazioni. in. dopo. . e cosi di seguito. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . :i tra. intomo. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). . attorno a. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. da. che. sotto. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). non piante verdi. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. per ora. sotto. vuole parlare. circa. locuzioni prepositive) nel brano che segue. presso di noi. sul fondo luminoso dell' aria. presso. sopra. rasente. tranne. verso. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. parliamo invece di verbo reggenze. lungo. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. prima di. . IV. . s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. formano varie specie di complementi. entro. salvo. presso. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. per. prego mio padre . avanti. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. . senza dintorni. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. e quel medesimo silenzio. lungo. in. . . senza cornice naturale. e tutta intorno. . . a. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. fra.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. unite con i vocaboli che dipendono da esse. su. verso. es . .Signori. di ranciato e di rosso. ecco fastigi di chiese. ra. per. mediante u n complemento d i m e z z o . congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. avverbiali. eccetto. da. tranne. Ma in quel mezzo. a. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. sulla linea del sereno orizzonte. servo no a introdurre anche altri complementi). Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. egli mi ha Ora. entro. sotto di lui. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. ecco - ESERCIZI I. lasciando da parte. into mo. . E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. ra. durante.

Quando vedrai tuo fratello . . VI.Avete telefonato la notizia al professore? . . prego di credere al nostro affetto. . .Lo riconobbi soltanto quando . 288 289 . assieme a. presento gli auguri del corpo insegnante e . . penso di «farsi una posizione» nella societa ricca.. diversamente da. in compenso di. Ma Fiammetta non gli era fedele. fuori da. nientemeno. ecco con: insieme con. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. prego di entrare e . . ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. fuori di. se qualcuno legge quelle novelle. A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita.Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . . ho detto che eri uscito. Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. ecc. resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. ecco di: invece di. . Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. V. vidno a.Prese le lettere e . .Signori . Fu una lunga e vivace passione. . . imposto. dirai che ' " ricordi di passare da . . . gli si atteggiava naturalmente in novella. offro i fiori delle scolare .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . l' Amorosa f visione. in racconto. E fini la sua vita di antico gaudente. preghiamo di passare in direzione. conosceva il Petrarca. .Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. . . . .Ho veduto i ragazzi e . a diJ! erenza di. entrava nella carriera politica. Anche oggi.di passare in questa sala ove il custode . i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. Signora direttrice. . Si chiamava Maria. . scapestrata e pittoresca di Napoli. oltre riguardo a. lui la chiamo Fiammetta.Ve l ' ha dato il libro? . giorno si dice «hernera» . . in mezzo ai libri della sua biblioteca.Vi fidate voi di quest'uomo? . . . fino da (ieri). . coraggiosa e vivace. La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto.Racconterete la storiella ai vostri compagni? . dopo sei secoli. e la Teseide. mentre in citta infuriava la pestilenza.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. prima di.Signor Pavese. Dieci in greco si dice «deka». . A diciott' anni s' innamorava. -Com'e possibile che non . fatto attendere. . dentro. . . . NelI' anno una rivincita suHa morte. la Fiammetta. . . oltre. mostrera gli affreschi piu celebri. . dietro. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. rispetto a. . Fu COSI che Giovanni. . . gia riserva della nobilta e dei cavalieri.Vi ha spiegato questa lezione il professore? . andiamo al cinematografo. dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. . Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. . fui vicino. In quegli anni la borghesia mercantile. . . Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. La sua gloria e legata al Decainerone. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. ecco da: lontano da. intorno a. chiedo scusa se ' " ho. il Filostrato. ma . della figlia naturale del Re di Napoli. servizio della Repubblica. presso e qua1che altra. . si volgeva a godere i beni della cultura feudale. 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. lasciata la bottega paterna. e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. a Certa1do. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . ho avvertiti. viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. . sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze.E venuta tua sorella. Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. . di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. in confronto con. . Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. davanti a.

era provvisto del necessario. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. sono di Zagabria. di buon mattino. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. quel ragazzo non manca d'ingegno. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. 4. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. pieno di gloria. quelli che significano: 20. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. la presentazione e di carattere semantico. era un uomo di bassa statura. carico. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. ma e frequente anche in altri complementi. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. il giorno di domenica. 15. 16. delle riviste (oggetto partitivo !). e uno scrittore di sentimento. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. 14. l mentre qui. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). correva di vetta in vetta. piazza Garibaldi. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. specialmente l V. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto.filoso. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. riempire di monete. il colore. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . d'autunno. 8. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. era di cattivo umore. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. scarso di mezzi. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. una circostanza): morire di crepacuore. 11. costruire di mattoni. le nostre truppe erana inferiori di numero. sono venuti di corsa. tingere di verde in marrone. a determinare. privo di danaro.7. mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. e stato p rivato di tutti gli averi. Coi nomi di fiumi. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. la nascita.fiume Sava. la Grammatica italiana descrittiva di M. il lago di Garda. la forma. Regula e J. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. (Vedi su q� esto la Lez. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. fortile di risultati. parlare di politica. via Mazzini. d 'estate. un abito di seta. d 'inverno. un abito di lusso. 3. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). ho comprato del latte. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. il mese di marzo. una condizione. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. il cognome di Mazzini. la Toscana e ricca di olivi. erana giornate una pii:t bella dell'altra. 18. i libri di scuola. quel cane e vostro quel cane e di voi. 2. di tru ffa. il libro del pro essore. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. come anche per le altre preposizioni trattate. 29 1 290 . il cavallo andava di passo. d 'anni. la Juga dei nemici. si nutriva solo di frutta. so re di mal di denti. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. di omicido. Berna 1 9752 (edizione Franke). reta. di primavera. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. 47). ha le pelle di color scuro. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. di notte. tutti erana contenti della vittoria. 13. eravamo di buonafede. ff 12. a) abbondanza. e oriundo della Dalmazia. e partito di casa alle sei. 9. la difesa della citta. e stato multato di mille kune. un trattato di. Jernej . piangeva di gioia. un orologio d'oro. una parte degli scolari. lafamiglia di lui. 5. era re di nome. 6. non di f atto. e stato accusato ? di quanto e 19.fia. 17. cioe. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. XXXVIII . e un ragazzo di quindici anni.. il nome di Alfredo. del pane. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. di giornalista si fece scrittore. viene di Firenze. il fiume Tivere. = 10. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte.

- discendere l. uzvratiti. tr. porazmjestiti. prekinuti. izlijevati. ridiscendere intro (essere) i tr. tendere tr. grditi. podleći. rem.Part. pass. scendere intro (essere e avere) e tr. fusi. risposi. contentezza. riprendere tr. . trasf6nd�re tr. (po)tratiti. reo diJurto. uloviti. uliti. iznenada zateći. fendesti. potrošiti. speso. protegnuti. prerezati. težiti (prema) . pretopiti. scendesti. shvatiti. fendesti). počinj ati. ottiindere tr.fig. resi. raširiti. difendere tr. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2.Part. (po)vratiti. skočiti na. ascendere l. malo držati do (koga). zaskočiti. . risposto. psovati. sići. teso.Part. krivo razumjeti. . rasprostrariiti. štititi. appeso. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. 2. (avere) uzeti. contusi. preraditi. (po)brkati. ecco . rem. doznati. obustaviti. rem. difesi. rem fendetti. prijeći na. tr. ecc. pass.Pass. - rispondere tr. (s)kriti. tr. silaziti. popustiti. ofiendere tr. intro (essere e avere) uspeti se. : desideroso di lode. nadvisiti. reso o renduto. contendersi qcs. ecC o . njegovati ili gajiti što. intraprendere tr. apprendere tr. iznositi. e in tr. rem. rasuti. tendere tr.Pass. appendesti. riofIendere tr. capacita. 2. do1ikovati. tr. vrijeđati.fig.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa.Part. presdndere intro (avere).Pass. rem. silaziti (niz). tesi. pass. popeti se. - 293 . razdvajati. sdndere tr. uzimati natrag. pass. pass. presjeći. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. ulijevati. silaziti. estendere tr. izliti. pieno di gioia. ecc. corrisp6ndere l. pass. ecco . isplaćivati. rem appesi. lieta del buon esito. . rasipati. - altendere 1. - da qcs. početi. raznijeti. c) desiderio. raširiti. ecco . pass. pass. podudarati se. pass. objesiti. tupiti.Part. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. 2.Pass. (o fendei. Part. ­ Part. fuso. udahnuti. napinjati. contuso. 2. vješati. difeso. nadmašiti. scissi. čekati. biti sklon (čemu). eff6ndere tr. povrijediti. tr. pretočiti. 292 a qcs. razumjeti. --- rendere tr. accendesti. . intro (avere): nascondere tr. uliti. pass. upotrijebiti. zbuniti. 34-36). ecco . oštetiti. smesti. ozlijediti. - q l conf6ndere tr. uspinjati se.Pass. zgnječiti. ecco . razumjeti. (po)mutiti. rem. otimati se za što. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. fes so (o fenduto). (po)vraćati. eapaee di resistere.Pass. (iz)učiti. rem. (raz)dijeliti. sceso. fondesti. asc6ndere tr. nanovo uzimati. contundesti. omalovažavati. ­ Part.Part.Pass. - Pass. zapaliti. smućivati. uhvatiti. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). ecco . e intro (essere) (ras)topiti. Pass. vješati. ricordo. sospendere tr. e intr. pass. arrendersi predati se. nanovo sići ili silaziti. shvatiti. razlijevati. diffondere tr. scisso. vilipendere tr. 2. predati se čemu. intro (avere) prepirati se (oko čega). ne voditi računa o čemu. scindesti. (s)kriti. ecc .Pass. (ras)cijepati. primiti se (čega). ecco Part. zatajiti. čuvati. rispondesti. pass. pass. spustiti se. prihvatiti se. pristati (na što). nascondesti. . objesiti. . napeti. sorprendere tr. ecc. ecco 21. rem. avido di danaro. užeći. dimentieo del dono avuto.Part. uzimati. priječiti.Pass.Pass. skrivati. nascosto. rem. iznenaditi. biti podređen ili podčinjen (komu). ecco Part. 2. rem. prionuti za ili uz što. (ras)taliti. . dipendere intro (essere) ovisiti o kome. spesi. odvratiti. Lez. - Pass. intro (avere) odgovarati. inf6ndere tr. (avere) nategnuti. naučiti. odgovoriti. contendere 1. priličiti. rem. uvrijediti. očekivati. odgovarati. ne obazirati se na što. prešutjeti. fraintendere tr. . rem. comprendere tr. intro (essere) sići. kvariti. ukinuti. (po)miješati. raširiti. saći. eolpevole di delitto. rifondere tr. traseendere l. resdndere tr. Temi in -nd- accendere tr. popustiti. sići. rastegnuti. ulijevati. smrskati. acceso. ispružiti. . uzvraćati komu što. memore dei benefici. preliti. davati. rendesti.Part. presi. potjecati po rodu. pass. osporavati. tendesti. fondere tr. uhvatiti. appendere tr. ecco . prendere tr. ecco Part. prendesti. fig. spuštati.Pass. acces i. pretjerati. razdvoj iti. pojmiti. spendesti. otegnuti. contiIndere tr. odvratiti. dizati se. difendesti. (o)braniti. scesi. preso. spendere tr. . figo raskinuti. nascosi. distendere tr.

On me je s tim odgovorom uvrijedio.intendere tr. . koja je parala (offendere) uši. ispružiti. Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. Di famiglia oriunda fiorentina.L'occhio glauco. .Od bogataša postao je siromah. che un giorno. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. rastirati. .Una saga nordica. stendere tr. ljeti i zimi. la signorilita dei modi. Compiuti gli studi. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. namjeravati. p retendere tr. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona.specchio .Ammiratore entusiasta. Esercizi di ripetizione: IV.Petrovi sinovi. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. .uomo . LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III.Scolaro diligente. Novi zakon obuhvatit će (comprend. . Nemico acerrimo. iziskivati.Razgovarali smo o najnovijim događajima. .Spettatore distratto.Un magnifico lago. VI.Una foglia secca. Traduci usando la preposizione di (del. .spettacolo . (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje.Govorio mu je neprestano Vi. . Objesili smo (pass. umišljati. : ) Stidjet će se ovih riječi. .Un luogo. tražiti. uobražavati sebi. secondo lui.La barca carica. .Gallo bianco. rastezati.Odavde do Padove ima 400 kilometara. bello. Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. . a studi piu proficui. Zaraza Metti gli aggettivi grande.II dialogo tragico. Sjednica je bila prekinuta.La carica pubblica. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. pružati. egli si dedico tutto all'arte poetica. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. p rotendere tr. . Da li la strada scende verso il mare. imati vrhovni nadzor (nad čim). rastrijeti. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. soprintendere intro (avere) nadzirati (što).Un sociologo inglese. Dovresti prenderti un giorno di riposo. ). (avere) zahtijevati.. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto.Un paesaggio pittoresco. . Nemoj mi skrivati što misliš. Dobro koje se čini. misliti.) i ovaj slučaj . Sentir questo mi sorprende davvero.La vecchia quercia.tavolo. Questo riparo ci difendera dal vento. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. polagati pravo na.Eroe sfortunato.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica.albero . Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente.quadro . ESERCIZI I. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni.Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. II vino aveva acceso il volto. della �. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. biva vraćeno. misliti. Un chimico croato . . To je bila glazba. . kad ju je najmanje očekivao. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. .teatro . In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. (is)pružiti. .-Sporco. razabrati.Gattino cieco.orologio . . . II. sede allora. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera .Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). ) uže na granu.Grad Firenza.Il vecchio catalogo.Un filologo ceco. e intr. . allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . .pranzo occasione . čuti. Na sve napade odgovorio je šutnjom . Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. . . rem. upalio je svjetlo. '. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. kaniti. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna.Il fungo venefico. . madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. . la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. 295 294 . Danju i noću. . tomo ad A vignone. Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. . Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza.Contadino laborioso. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. getto alle fiamme i suo i libri prediletti. = - V. . . dove ebbe gli ordini sacri. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. razumjeti. Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. shvatiti. componendo sonetti. protegnuti.orto . Smrt ga je zatekla (sorpr.Mjesec svibanj . Trošak je iznosio deset tisuća kuna. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo. Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. Egli propendeva verso l' indulgenza. . . della Corte pontificia. stesero un contratto.Il giovenco bianco. otegnuti. tvrditi. . Pošto je skrio kovčeg. Il nostro podere si stende fino al fiume. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda.

. . - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. ma e frequente anche per altri complementi: 1. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. ci riposammo a tavola. e dottissime opere latine. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. vado al mercato. 3 . Scrisse anche un poema. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. mentre in questo l' amore e ancora astratto.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. a tombola. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. dal vivo. egli e ora a teatro. si trova all 'ospedale.sicuro del successo .eggenze variano da una lingua a un' altra. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). ma. 6. siediti alla finestra. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . ha terminato a mala pena. Lez. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. da cui si aspettava la gloria che. e domiciliato a . Lez. abbiamo provveduto a tutto. bistecca aif ern. giocare al pallone. in croato: pobrinuli smo se za sve. ma. invece. non ha risposto alla mia domanda. Nota. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . di 10). . Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. «I trionfi» . . andare a cavallo. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. il pacco e stato inviato ad Ancona. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». inviti alle corti. presso Pisa. indubbiamente. . Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. giocare a palla. a scacchi (o ag li o 296 297 . Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile.disposto alla partenza . 38. i propri sentimenti. XXXIX.rinunziare alla gloria .lo splendore perduto. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. cariche gli giungevano da ogni parte. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. uova al tegame. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . Complemento di m e z z o (cfr. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. 5. e stato proclamato inabile al lavoro. Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. Molto viaggio. di l l ): procedeva a passi lenti. che corrisponde in genere al dativo croato. parla a voce alta.dubitare di tutto 2. partiremo alle quattro. domani andra a teatro.. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. il vestito ti sta a pennello. 14): ci siamo aZzati all 'alba.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». le lezione cominciano ai primi di ottobre. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. il fumar troppo nuoce alla salute. num. a carte (alle carte). 38. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. Le r. Suo gran dolore fu la morte di Laura. alla buona. all 'u fficio. al big liardo. all 'impazzata. 4.

cinto. contraddistlnguere tr. una condizione.\ . okružiti. preplaviti. la tua idea e a ffine alla mia. modo). dannoso a nessuno. prepoznati. emersi. pingere tr. lučiti. ergere ( innalzare) tr. di 17). utonuti. conversi. utopiti. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. cospergere tr. 17. zamijetiti. oškropiti. ric1ngere tr. označiti. umočiti. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. 13. pass. ecco . I . poškropiti. 9. dannoso al sistema respiratorio. cinsi. potapati. il teatro e a pochi passi da casa mia. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. Ju condannato alla Jorca. dipingere tr. rem. . ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. dijeliti. odlikovati. 2. ricon6scere uno alla pronunzia. utile alla societa.Pass. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. ersi. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. un abito a striscie. distinsi. accorto. nocivo ai prati. rem.Pass. utrnuti. divergirati. Complemento di q u a l i t a (cfr. emergesti. potopiti.Part. pop laviti. e coraggioso solo a parole. umakati. razlikovati. spremiti se (za što). 7. raspustiti (v. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. a morte. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). cfr. rem. ti aspergere tr. ecco . vidjeti. sommergere 1. pass. 11. un orologio uguale al mio. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. (di qcs. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro.Pass. razlikovati. izmisliti. peso. egli vende all 'ingrosso. affinita. . disposto a partire (o alla partenza). pass. ecco . opaziti. opkoliti. finsi. 18. raspršiti. 10. . La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. (u)gasiti. razabrati. pronto al soccorso. dipinto. fingere tr.Part.Pass. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni.Pass. slikati.) opaziti što. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. emerso. a tre chilometri dal mare.. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). distlnguere tr. ineline al male. piacevole alla vista. rem. okružiti. mi accorsi. pass. rem. dipingesti. finto.e -g- accorgersi rifi. redngere tr. (na)slikati. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. dngere tr. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. istaknuti se. intro (essere) utopiti. il villaggio si trova a sei ore . propenso a credere. pass. sjetiti se čega. ) razilaziti se. ergesti. uroniti. r 16. motore a benzina. uzdići. pass. I· scacchi). podizati. pass. . abile a un lavoro. accorgesti ecco . ha lasciato il cane a guardia della casa. (avere) hiniti. tr. convergesti (o convergei. ecco . idoneo al servizio militare. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. Lez. .Part. rem. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. pass. inclinazione. Jedele all 'amico. ugledati. odvajati se. sgradevole all 'udito. al minuto. e intr. lo dico a onor del vero. vicinanza: il sonno e simile alla morte. dipinsi. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. convergesti). pretvarati se. Complemento di m i s u r a (indica distanza. l 'ha preso a servizio. cingesti. di 9): un carro a due ruote. rem. 12. di 1 2) : sto male a quattrini. rem. 47 ) . ecco .Part. . e utile a tutti.Part. acdngersi rifl. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. dispergere tr.Part. posuti. estinguere tr. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. asperso. ecco Par!. praviti se. fingesti. 299 298 . figo živo opisati. aspergesti ecco . distinguesti. ecco d) somiglianza. allaJucilazione. potopiti. sgradito al p alato. un colore piu vicino al rosso che al giallo.Pass.Part.Pass. fig· proizlaziti. distinto. inetto al suo u fficio. opkoliti. ecco -Part. valutare a occhio. nanovo opasati. disperdere). Pass. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. 34-36). . immergere tr. a cinque anni di carcere. 14. 15. scorgere tr. raspoznati. converso. pass. aspersi. opasati. erto. avverso alle innovazioni. istaknuti.di cammino da qui. uguaglianza. opasati. činiti se. Temi in -c.Pass. 8. nave a vapore. potopiti. Javorevole agli accordi. zaroniti. obilježiti. . prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. rem. divergere intro (non usato al partie. = pass.

stignuti. . franto. rem. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. fransi.Pass. interpungere tr. ubosti.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. pass. razbiti. e intT. .Pass. - piangere intro (avere) e tr. skršiti:" -=-. rem. naložiti. . II. nastati. indulgesti. . izlaziti. stići. nanovo pružiti.) su bolesni.Raccontate come si svoIse il fatto. restringere tr. bockati. aggiungere tr. pimgere tr. (po)dići se. giunsi. . pass. . izmusti. rna invidiarlo. dopustiti. alla . stavljati rečenične znakove. e intr.Non dovete compian­ gerlo. . porgesti ecc. . indulto. .Part. porgere tr. (essere) pOdići se. stezati. posuti.Pass. dometnuti. pass.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. porsi. oživjeti. nagnati. pass. giungesti. gurati. žaliti. gurnuti (naprijed). dignuti se. nanovo se pojaviti. sorgesti. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. stegnuti. munto. zajedati. (po)dizati se. piansi. . sporgere tr.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. ecco .Pass. dopuštati. spinto. (do)stići. odbiti. ecco -Part. (pri)dati. (avere) oprostiti. mimgere tr. spajati. rem. oplakivati. ) jaka oluja. dostizati. . III. rna voi non lo vedeste. sparsi. spingesti. stringere tr. Part. . . (po)rinuti. . posipati. natjerati. razbiti.Vrlo snažan val potopio je (sommer . . ESERCIZI I. rem. pianto. spargesti. - Pass.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. narediti. ponuditi. . soggiimgere tr. giimgere intro (essere) e tr. funsi. .In seguito sorsero nuove difficolta. ricongiungere tr. rem. - Pan. ­ Part. isisati. nalagati. sorto. stiskati. posuti. (sa)žaliti. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. poškropiti. ecco pass.Pass. pass. strinsi. plakati. .Pass. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. (essere) stršiti.La fame li ha costretti ad arrendersl. inrlidgere tr. costringere tr. spojiti.Si sporgeva dal balcone per salutarci. skrhati. ecco Part.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja.Si strinsero un po' per fargli posto.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). ingiimgere tr. sklapati. (essere) nanovo se dignuti. mungesti. .Part. (na)dodati . opraštati. . prispjeti. gurnuti.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. obavljati dužnost. . spingere tr. dati.-l d' assedio la fortezza.Ne naginji se previše. pridružiti. (s)lomiti. . stegnuti. oplakivati. pobuniti se. sorsi.Pass. .U magli se nije ništa raspoznavalo. ecco pass. ecco . 300 301 . sažaljevati. . porto. odbaciti. viriti. sparso. nanovo spojiti ili združiti. doći. . compiangere tT.frangere tr.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. . rem. biti milostiv. . (manca). e intr. Cesta se na tom mjestu suzuje. ecco .Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. pritegnuti. prepiši ga strojem.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. infrangere tr.Part. frangesti. Qplakati. sospingere tr. suziti. . prosipati. rem. (ra)sipati. e intr. ecco . (pri)siliti. prosuti. . rem. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. fungirati. flmgere intro (avere) službovati. indulsi. respingere tr. uskrsnuti.Pass. rem. . prispjeti. ) čamac. riporgere tr. (po)musti. spargere tr. stisnuti. . stretto.Nastala je (insor . pojaviti se. . odgurnuti. . fungesti. munsi. ubadati. di + inf. . ecco - Part. piangesti. . . primorati.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. (s)lomiti. izići. pass. rifrangere tr. rem. � nemici cinsero .Part. sklopiti.To je Uljena slika. peckati. . mučiti. . ustati. pass. cospargere tr. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. . rimpiangere tr. zapovijedati. smungere tr.Pass. ujesti. plakati za kim. prelamati (zrake). rem.Part. biti izbočen. .Pass. ecCo . fig. congiimgere tr. pass. stringesti. (avere) pružiti. spinsi. zgnječiti. raggiimgere tr.Pretvarali su se da ({ms . (avere) stisnuti. Nemoj prepisati rukom onaj list. Uso della preposizione a (al. pecnu ti. giunto.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. pass.

La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. . ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. si usa soltanto con i sostantivi di persona). Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. si scoppiava dal caldo. e tomato dalla stazione. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. una condizione. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. la Cantoria dell' Opera del Duomo. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. da. da scuola. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. nulla concede alla bellezza della forma. era pallido dallo spavento. andare dal direttore. detto Donatello (n. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. ha pariato dal balcone del palazzo. a Firenze nel 1 386. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. in 3.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. Complemento di c a u s a (cfr. 9.' cui si diparte un' azione. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. dal primo all 'ultimo. guardava dallaJinestra. 2. correre dal calzolaio. Antonio. 4. di 8): tremava dalla paura.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. il Pulpito del Duomo di Prato. ma regge anche parecchi altri complementi. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). 8. Le sue opere prime sono del 1406. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. il Po nasce dal Monviso. 302 303 da tua madre ? . gli audaci sono f questo senso e con questo valore. il carbone si estrae dalle miniere. da Carietto. 6. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. soffriva dal dolore. dall 'oggi al domani. lo aspettiamo da ieri l 'altro. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. io sto da miofratello. il ruscello scaturisce da quella roccia. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. dalle otto alle dieci. da casa. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). quando scolpi il celebre S. stiamo scrivendo da un 'ora. vivi ancor sempre 7. a 3): recarsi dal medico. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. 10. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. dal f armacista (da. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. da Antonio. avoriti dalla fortuna. 5. i rami e rano agitati dal vento. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. m. il rinnovatore della scultura. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. l. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. X L .

Temi in -c. si e comportato da gaLantuomo. dosuditi. prevrtati. rem. flggere tr. zoppo da un piede.Pass. odrediti. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. rem tinsi. Complemento di fi n e . d 'ora in avanti). zamotati. ecc o - Part. davvero). un cavallo da corsa. natjerati silom. rivlocere tr. convIocere tr. il giardino ci separa dalla strada. pass. ecco . coinvolgere tr. osvjedočiti. zabosti. ispremetati. involgere tr. saviti. uvijati. pass. a 7): cieco da un occhio. avvlncere tr. alieno dalle dispute inutili. (na)mazati. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). rem. scarpe da passeggio. s c o p o .Pass. 2. nanovo zadobiti. da giovane. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. probosti. intlngere tr. - Pass. intro (avere) potpuno pobijediti. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. rem. prikovati. pass. figo laskati (komu). a un chilometro dalla costa. a 5): e stato un coLpo da maestro. di 10. pribiti. zaogrnuti. sadržavati. otrti. fissi. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. 18. scoofiggere tr. tinto. vincere tr. zavrnuti. izlagati. astergere tr. . obrisati. omotati. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. vinsi. odmotati. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. teći. izvjesiti. e 2. 12. vincesti. upresti. ukloniti boje. un poeta dalla fantasia inesauribile. zamotati. volto. tr. obrnuti.(continuazione) I I ! I torcere tr. tr. ­ Part. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. razložiti. - Pass. di la da.fig. vinto. 20. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. uprezati. okretati. affliggesti. vestiva da contadino. omotati. volgere 1. a 13): carta da lettere. 15. di 1 2. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. obuhvatiti. obrisati. pomazati. una citta dalle vie spaziose. razvijati. dobiti. Part. estorcere tr. (o )mastiti. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. f azzoletto da naso. pass. crpsti. dobiti natrag. prolaziti. torcesti. razmota(va)ti. pribijati. razviti. prevrnuti. . prevrnuti (odozgo prema dolje). okrenuti. - Pass. ungesti. pass. 21. l3. Con verbi. 2. ecco - - Part. ecCo - Part pass. ungere tr. stingere 1. torsi. cane da caccia. unsi. cootorcere tr. nadvladati. ecco - Part. e intr. tre tende dajinestra. riimgere tr. trafiggere tr. abito da sera. Complemento d i m e z z o (efr. (o)bojiti. rivolgere tr. otrti. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. 4.e -g. una casa dallejinestre alte. uviti. rem. da vecchio. da allora = d 'allora. un cane d caccia. zamočiti. di 9. (pre)okrenuti. ispremiješati. nanovo namazati. ojaditi. tergesti.Pass. stravIncere 1. sukati. gli ho parlato da padre. ritlngere tr. prof ugo daL proprio paese. un oratore dalla parola f acile. rem. detergere tr. . obrtati. iznuditi. . torto. stravolgere tr. (o)čistiti. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca.-I ! 11. opasati.Pass. privezati.jig. izblijediti. intro (essere) izgubiti boje. tingesti. pobjeđivati. affiiggere tr. ecc. o(ba)viti. da capo = daccapo. due reti a da pesea. rastužiti. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. volsi. di l l . a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. sconvolgere tr. odviti. poraziti (do nogu). (pri)lijepiti. terso. otrti. 304 afflggere tr. uvjeriti. fitto o tingere tr. coofiggere tr: pribiti. reduce daL fronte. 305 . prisiliti (koga na što). u s o (efr. 14.. attlngere tr. (o)žalostiti. assente dalle Lezioni. jin da) e avverbiale (da ieri. una stanza da bagno. figgesti. zamotati. 16. Complemento di q u a l i t a (efr. (u)sukati. ecco Part. unto. intro (avere e essere) zakrenuti. tibero da preoccupazioni. potući. fisso. pass. ecco - attorcere tr. svolgere tr. uplesti. 19. nanovo obojiti ili bojiti. obaviti. Complemento di d i s t a n z a (cfr. immune da dif etti. doseći. pass. obuhvatiti. dobivati. 17. skupiti. Pass. volgesti. umakati. umiješati (koga u što). tersi. ravvoigere tr. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale.Part. svladati. svijati. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. int1lggere tr. afflitto. rem. afflissi. (avere) pobijediti. capovolgere tr. rem. zabiti. • avvolgere tr. dokazati. a 9): cento metri dalla casa. pričvrstiti. okrenuti. tr.

birati. rastvoriti. . pass. izabrati. rem. tlačiti. prigušiti. . prepržiti. Pass. . con6scere tr. ne priznavati. iskazati. friggesti. annette i. ne (htjeti) poznati. suzbiti. presurnere intro (avere) e tr. strutto. udariti (pečat). . .L' uccello ama il suo nido. dalla . (ras)taliti. . spojiti. ecco . compressi. reggere 1. suzbijati. izraziti. voditi. conoscesti.Pass. skopčati. nanovo izabrati. sopprlmere tr. protessi. riassumere tr. pritiskivati. Sono ragi oni che persuadono. rastaviti. podnositi. rem. sažeti. retto. pass. podupirati. .Part. rem. annettesti (o annessi. rastopiti. trpjeti. ugušivati. Part. Ho annesso i documenti necessari. rem. = struggere tr. intro (avere) izdržati. uništiti.Venga con i suoi compagni.L' albero perde le sue foglie. sorreggere tr. Uperio j e oči n a njih. priložiti. risolvere tr. ugušiti. (za)štititi. Pass. .Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca.Ova j e � riba slabo pržena. Le torri e la mura proteggevano la citta.Guardati dalI' altrui cane. rem. pree((�ggere tr. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. tr. pass. nanovo peći ili pržiti. ukidati. (Upotrijebi pasiv ! ) . pržiti. ecco Part.Lesse ad alta voce l' articolo. soffrlggere tr. razabrati. držati. utisnuti. ispraviti. repdmere tr. ecco Part. ukinuti. eleggere tr. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. ) s njime kao s prijateljem. popraviti.Pass. ecc o . spajati. . Esercizi di ripetizione: IV. Part. pritisnuti.Daleko od očiju. ukratko izložiti ili ponoviti. odriješiti. reggesti. 307 . uništiti. dissolvere tr. deprlmere tr. (pre)uzeti što na se. pritisnuti. pass. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. struggesti. rem. Ako pogriješim. . primiti se (čega). Pass.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. Quando avete . rem. upravljati. Morao bih učiti od jutra do večeri. rem. . koriti.Part. (Pasivno! ). Faccia il suo dovere. assolsi. asso ivere tr. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. peći. ma non convincono. conobbi. compresso.Spende male il proprio danaro. assoito. prepržiti. razdvojiti.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. osloboditi (od). ricon6scere tr. Uvjerio sam se da imaš pravo. 2. connettere tr. annettesti). distruggere tr.Il difetto altrui difficilmente e compatito. . izvesti. opomenuti. rem. pass.Pass. III. rem.Part.Una bella poesia non si puo riassumere. di qcs.Nemaju što (che da) reći. comprimere tr. pridržati. comprimesti. obustaviti. precjenjivati (što). daleko od srca. porušiti.Pass.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. poispravljati. strussi. spriječiti. pass. . sconnettere tr. zaštićivati. ecco Part. protetto. izvijestiti. . .Pass. ricorreggere tr. desumere tr. ecco Part. pass. assunsi. less i. . izostaviti. ispravite me. podnijeti. correggere tr. odoljeti. pritisnuti. . II.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. ieggere tr. assunto. assumesti. leggesti. esprimere tr. pass. rastvarati. . oprostiti. pritiskati. opprimere tr. .Friggemmno il pesce nella padeUa. razoriti. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. izreći. rieleggere tr. S lijepci čitaj u prstima. ecco . (pro)čitati. proteggesti. otopiti. zatrti. ispraviti. ecco . . ESERCIZI I. pass. rileggere tr. zbiti. annesso. (ras)topiti. friss!. pripojiti. assumere tr. ecco rifdggere tr. . povezati. . pritisnuti. braniti. nanovo preuzeti ili primiti.Pass. rastaviti. pržiti . Il direttore inflisse loro una grave punizione. . razriješiti. p repoznati. Temi vari annettere tr. pridružiti. prethodno izabrati. 5. zaključiti. nanovo (pro)čitati. Izgleda da je drhtao od straha. .Part.fig. letto. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. assolvesti (o assoivetti. discon6scere tr. tlačiti. pozna(va)ti. .friggere tr. Uso della preposizione da (dal. podržavati.Č ita mu se veselje u očima. assoivesti). . ressi. proteggere tr.Pass. imprimere tr. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. razvaliti. figo uništiti. . B isogna correggerlo di questo brutto vizio. ecco conosciuto. fritto. pass.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

da 6. di 10. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. cogli. colga. conducete. izvesti. 4. dovesti. ecco Part. mettere sulla tavala. . la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». coglie. e venuto col treno delle undici. coglierei. un ragazza sui dieci anni.in 4): partimmo sul mattino. e intro (essere) dogoditi se. studiare con diligenza. ecco . uhvatiti. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici.Pass. . di 1 1 . con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . col ga. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). sulla sera. su 3): ci alzavamo con l 'alba. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . 7. . conduca. condurre tr. - accogliere tr. pobrati. il cane stava sdraiato sull ' erba.Congo pres. a sua volta. Complemento di c a u s a (cfr. a 2. iznijeti. 9. ). in 2): salire sul monte. (s)provesti. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). la quantita. . conduci. in 4. a 5. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . in 1): il tappeto e sul pavimenta. zbiti se. . conduciamo. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. navesti. vive con il nonno. da 5. condotto. con quel rumore non si poteva lavorare. si e lagnato con lui della sua condotta. pass. rem. . raceogliere tr. - addurre tr. da 1 2.Imp erat. a 4. conducono. ). colgano. in -si · cogliere tr. pass. conduca. colgo. conduciamo. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). primiti. conduca. decidere su due piedi ( = subito). in 5 ) : J are un lavoro con cura. condurrei. conducano. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). coglieresti. cogli. incogliere tr. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. colgano. . cogliete. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. dedurre tr. e partito con tutte le valigie.Condiz.XLI I . nota): scrivere con la matita. cogliamo. . povesti. . 5. un vecchio sulla settantina. conduci. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. di 14. un vecchio con la barba f alta.da 7. skupiti. S. a 4. trgati. colgono. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. zateći. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . ecco . zaključiti. pres. podignuti. ). sul tramonto. . sul J del giorno. skupljati. rem.Imperat. «circa». izvoditi. e una bicicletta che vale sui mille kune. 2. da 14. cogliete. svoju hrabrost). . pričekati . si metteva in viaggio anche con la pioggia.Ind. in 1 . di 9. colto. pres. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. conduco. da 16): un ragazzino col volta pallida. conducete. indurre tr. E suso. di 14. colsi. skupiti. ) . • participio passato. 4. cogliamo. pesa sui trecento ch ili. leggere con attenzione. cogliamo. sulla mezzanotte. conduciate. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . Fut. La preposizione con. dočekati. essere sul punto di. passeggiavo con mio padre. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. cogliate. Complemento di te m p o (cfr. un libro con la copertina di pelle. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. da 7. ' colga. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. rem. il valore.Fut. coglierai (o corro. corrai) ecco . 3. condurresti. obrazložiti. conduITo. conduca. Complemento di q u a l i t a (cfr. stare sull 'avviso ( stare in guardia). skloniti. di 7). e uscito col cane. 3.. . cogliesti. Pass. a 15. presentano irregolarita in altri temp i e modi. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. . noi guardiamo con gli occhi. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. 6. podići. conduciamo. ecco . navesti. Verbi anomali col pass. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. voditi. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. ecCo .Condiz. 5. cogliero. zadesiti. conduce. a 3 . conducano. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. pres. condurrai. navoditi. (u)brati. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. 2. momenta della giomata (cfr. colga.Part. conducesti. di 8. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. a 6. Congo pres. Come risuIta dagli ar esempi. pres.Ind. «verso». nagovoriti. condussi.

introdurre tr. ostati. p6ngano. sciolgano. uzeti.Condiz. (u)gasiti. sciogliamo. anteporre tr.Ind. staviti nasuprot. pres. interporre tr. . . priložiti. dorresti. sciogliate. rem. imponirati. diciamo. scelgano.Congo pres. scegliete. sottoporre tr. ecco . pass. dogliamo. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. dica. dica. . rem. interdire tr. nanovo sastaviti ili složiti. sciolsi. . rem. . 319 . ponesti. umetnuti. kazati.Pass. rimanete. pass.Part. nakaniti. dicesti. raspolagati (čim: esporre tr. cocero. ecco .Ind. staviti. rem. položiti. uvoditi. . zamjeriti. cocerei. di qsc. detto. . cuociono. pres. dolgono. postaviti pred.Pass.Condiz. cossi ' cocesti. sciolga.Part. ponete. predisporre tr. dolgo. � Fut. disciogliere tr. scegliamo. produrre tr.ut. scelga. sedurre tr. izabrati. postavljati. diciamo. rimaniamo. spensero .Pass.Congo pres. dovesti ili odvesti natrag. e intro pran. rimangano. staviti nasuprot. sceglierei. zavoditi.Congo pres. I cuocere tr. traseegliere tr. ricuocere tr. dogliamo. pretvoriti. direi. staviti izmedu. pres. unaprijed pripremiti ili odrediti. ecco . izabrati.Condiz.fig. ecco Part. contraddire tr. sciolga. pres. cuOciano. pristojati se. dite. utmuti. dici. dodati. pres. ponete. sciolgano . ecco . cuocia. scegliesti. rimanga.Ind. opet dovesti ili voditi. sciogliete. spegnemmo (o spengemmo). scegli. ponoviti. ecco . podvrći. porro. pres. . riporre tr. rimanga. sciogliere tr. zavesti. cocete. proreći. <: 1 1 . istaknuti protiv. proklinjati. dite. ecco . (is)pržiti. pres.Pass. cllocio. rimanga. stracuocere tr. prokleti. rimarrei.Condiz. porrei. sceIgono. .Part. dolgano. . dorrei. rimaniamo. pass. rimani. izabirati.Pass. odabrati. sciolga. poniamo. izložiti. scelga. iznijeti.Fut. . rem. zabranjivati. scioglieresti. sciorrai) ecco . rem. porresti. radati. posto. dolete.Condiz.Congo pres. pres. tvrditi. uvući. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. pres. (s)kuhati.F. dica. rimarrai. ridurre tr. rimangano. . ureći. opporre tr. indisporre tr. odriješiti. cuocia. ponia �o. staviti izmedu. pass. . presupporre tr. ozlovoljiti.Imperat. ponga. (is)peći. spegnesti (o spen­ gesti). ponga. . rem. ecco .Imperat. dicano. ecco . navesti na zlo. metati. maledire tr. dolesti. spegneste (o spengeste). proturječiti (komu). dicano. prosciogliere tr.Fut. scelgo. pres. . sastaviti. ecco . suprotstaviti. podvrgnuti. ricondurre tr. dice. (Mi duole.Fut. dogliate.uvesti. spustiti. dorrai. pres. sastavljati. poni. sciogliamo. ecco . duoli. razmetnuti. probrati. metnuti. dissi. proporre tr. rim�mgono. rimane. dorro. pretpostaviti. scegliate. Pass. .). . protiviti se.Part. ci duole = žalim. spento. Congo pres. ne dolikovati. scelga. cuocia. proizvoditi. di. diciate. permanere intro (essere) trajati. staviti ispred ili sprijeda. scelgano. dolgano. ostajati. dica. riprodurre tr. addirsi benedire tr. scelto. ponavljati. tradurre tr. položiti. . cocerai. porre tr. duo1i. navesti. predire tr. disdire tr. clloci. ponovo proizvesti ili proizvoditi. dolga. odrediti.Cong. scegliamo. indire tr. ponga. reći unapri ed.Imperat. (avere) ne pristajati. 318 spegnere tr. pass. blagoslivljati. . pone. cociamo. ponga. . prigovoriti. probavljati. dicono. rimanga. rastaviti. diro. ecco . složiti se. nanovo povesti. cocete. apporre tr.Part. objaviti. scioglie. ecco Condiz. diciamo. dire tr. predlagati.Part. . dolsi. reći. cotto. . dolga. sciogliamo. roditi. ecco . . sceglie. . blagosloviti.Imperat. dolga. scomporre tr. ugušiti. rimaniate. staviti preko ili iznad. razvezati.Fut. rem. rimasto. pretpostaviti. pretpostaviti. p6ngano. zabraniti. rimarresti. podvrgavati.Ind. žeći. pres. doluto. nanovo reći ili kazati. ecco . žalimo). rasporediti. raspustiti. pongo. . imporre tr. cuoce' COClamo. pass. sci ogli . sceglierai. ecco . rimaniamo. naložiti. nanovo postaviti ili staviti. ricomporre tr.Condiz. rimani. sciogli. posvetiti. poniamo. ecco . skinuti. e intr. sovrapporre tr. coceresti: ecco . contrapporre tr. rimanere intro (essere) ostati. cuociano. . pres. cuocia. e intr. pass. dolga. proizvesti. deporre tr. supporre tr. polagati. . . poniate. rimanesti. rimarro. sciogliesti. rimanete. probrati. scelga. probaviti. cociamo cociate. duole.Imperat. razvezati.Ind. prevesti. frapporre tr. prescegliere tr. preporre tr. posi. ozlojediti. dogliamo. uvoziti.Ind. condolersi scegliere ir. prevoditi. dirai. ecco .Imperat. p6ngono. rimango. spensi. comporre tr. sciogliete. (avere) urediti. proricati. scegli. dolete. ograničiti. pass. pres. disporre tr. pretpostavljati. izabrati. scio1to.Ind. (avere) predložiti. sciolgono. preostati.Congo pres. e intr. porrai. j ridire tr. scioglierei. odriješiti.Part. pres. scegliete. diresti. sciogliero (o sciorro. ecco . rimasi. scegliamo. pobrati. sciolga.Fut. dole re intro (essere e avere) boljeti .Imperat. spense. raširiti. scelsi. sciolgo. (essere) položiti.Pass. clloci. poni.Pass. dico.

. . prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. . togliamo.Meglio morire ' " servire. stajati.E piiI anziano . . . ecco . .Mio fratello e pili vecchio . Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. una gallina domani. varrei. III. rosso. . pres. svellesti. e intro (essere) povući. traiamo (o tragghiamo). - E piiI facile criticare . varro. .Gli uomini spesso prepongono il male al bene. . . svelle. .Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. izvaditi. ricco. valiate.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. toglierei (o torrei). Sta pili volentieri a Milano . trai. odvratiti. tratto. svelsi. . vivo. stezati. primamiti. .Ind.Mi piace pili leggere . potegnuti natrag. tragga. contento. . . estrarre tr. Uso della preposizione su (sul. otegnuti. -Ind.Htio bih se preseliti u grad na moru. izlučiti. svelga. svelgi. detrarre tr. . distrarre tr. . odgovoriti. tdiggano. svelliamo. uzimati.H�no piiI grano .Fut. izvaditi. traiamo (o tragghiamo). . valgo. disvellere tr. rem. equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. . . Doveo me je do (a) očaja.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). . vali. trarrei. sažimati. sottrarre tr. valga. protrarre tr. . varrai. ne biste tako govorili. V. avvaJersi okoristiti se čime. IV. triste. freddo. scrivere. oduzimati. . nanovo uzeti. . vino. . uzeti natrag. pres. . -. tragga. trassi.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. nadvladati. . . pres. tragga. . apstrahirati.Ha speso pili . pieno.Pass. togli. rem. . trarro. ecco .Pass. togliate. ecco Imp erat. tog li.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . . ecco .Condiz. svelgiamo. pres.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. .Congo pres. togliete. toglie. valga.Congo pres.. sordo. uzeti. . . vlllgono.Ci dolse di non essere stati avvisati prima.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). trai. pazzo. skinuti odijelo. traete. . . rem. traggano. oduzeti. . stanco. . ecco . . . diveJIere tr.Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. valesti. foglie. togliesti. ritrarre tr. iskorijeniti. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. . . . privući. . tolgo. tolto. oteti.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. izguliti (s korijenom). . va1iamo(ci). mele. . tolga. distogliere tr. rem. semplice. razvlačiti. traiate. svelga.Condiz. tragga. traggo. tog1ieresti (o torresti). (sottrarre) važnu ispravu. iščupati. lui. .Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. tolga. . . rattrarre tr. contrarre tr. kako ti kažeš. tolga.L'acqua e piiI necessaria . centomila lire. rastresti. . . Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. . bianco. pass. parole. .Questo albero ha pili frutti . . e intro (essere) zgrčiti se.Condiz.Part.Imperat.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. izguliti.Pred sucem ću reći istinu. .I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. traiamo (o tragghiamo).sveJlere tr. tolga. svel1iate. a tri su s dvorišta. � trarre tr.Ante je produljio studije. trarrai. . . ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . .Imperat.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . svelli. pres.Non sa condurre la barca. nuovo. vući. a Venezia. oduzeti. sano. pass. . izvući. rivaJersi nanovo se koristiti.Part. valso. sažeti.) mu ne vjerujem. .Ind.Pass.Meglio l' uovo oggi . rem. vino. Uso della preposizione con (col. togliero (o torro) . . traesti. ecco . valiamo. izvući. sulla .Ne želim razgovarati o ovom predmetu. valjati. (si) vlllgano . .Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. svelliamo. . astrarre tr. ) : togliere tr.Part. trae.Congo pres.Queste nuvole non dicono nulla di buono. toglierai (o torrai). Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. valga. . odbiti. valga. (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). svelto. svelIere. la gallina domani. VI. pass. . skrenuti. dovabiti. -Žalimo što te moramo ostaviti. Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. (od)uzimati.I fichi sono piiI dolci . Meglio un uovo oggi .Non moverebbe un dito per aiutarti. tolsi. produljiti.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. stujo. (iz korijena) istrgnuti. . magro. pass. valete(vi). togliamo. . valsi.To je čovjek koji je vrijedio za deset.Pass.Pretpostavimo da je tako. Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. . (o )klevetati. dritto.seta e pili fina .Contraddiceva ogni mia affermazione. . tolgono. Noć nas je zatekla u šumi. sveno. . (od)uzeti. furbo. atrarre tr. varresti. svellete. iščupati. . . . 32 1 320 . Napisat će članak o uporabi veznika. .Congo pres. Sve me navodi da ea + inf. valete. vecchio. v. con la .). buio. pass. .Ind. . pres.Fut. oporaviti se. vali. . svelgete. svelgano. ostinato. svelga. pres.La. ecco . . togliete.Part. togliamo. . . ecco . traggono. fare.Fut.Raspolaže s najboljim knjigama. odvojiti. tolgano. stegnuti.Oteo je . . . . . vlllgano. stegnuti se. skrenuti nečiju pažnju. lana. sveigono). . II. valjamo. ecco . ritogliere tr. me. imati jednaku vrijednost. ecco . svellono (o sve1go. tolg$lIlo. trarresti. vale. svelge.:. . traete. avaro.

impersona la figura del genio universale. N. Napoli. di botanica. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. scultore. le parole incise sulle tavolette. che si conservano a Milano. perche essi erano riprodotti a mano. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. Froben a BasIlea. ceti piii coIti di paesi conquistati. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. musico) e soprattutto legata alla pittura. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). che andarono distrutti. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. L' invenzione pero delle matrici in metallo. La fama di Leonardo artista (pittore. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. Un nuovo mondo si era aperto. approfondisce e fa lievitare . edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). filosofo. Torino. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. Anna e la Gioconda. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. a Panfilo Castaldi di Feltre. Venezia. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. l' invenzione della stampa. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. Milano. architetto. Poi. puo ricordare grandi tipografi . Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. ritratti. entrambe oggi al Louvre. Giovanni al Louvre. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. filosofo e scrittore il quale. Firenze. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. . egli mira invece a fondere uomo e natura. a vari lavori d' idraulica. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. figlio naturale di un ser Piero. sarebbe dovuta a un illustre italiano. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. Oltre ane opere sopra menzionate. FIrenze. si formo alla bottega del Verrocchio. Bodoni ( 1740) a Parma. laseie.ta incompiuta. caricature. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. la Madonna Benois a San Pietroburgo. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. di avorio. lettera per lettera. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. attendendo a due monumenti equestri. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . e vi si tratteneva fino al 1499. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. Windsor. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale.. Parigi. ed altre di attribuzione controversa. scienziato. disegni d' architettura. d ' idraulica ecc.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. peregrino per varie citta. Plantm ad j\nversa. artista. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. cosi compenetrati da creare un fluido. di meccanica. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. intento a dipingere la S. B. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). Scrisse anche un trattato di pittura. mutevole e vibrante che tutto vela. Etienne a Parigi. di anatomia. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. Londra. Milano. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. lo « sfumato». Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. L� storia dell' arte tipografica. come partecipi d ' un eguale dramma . da destra a sinistra). estraniandosi sempre piii dalla pittura.

) . ossia la radice. man-i. fruttivendolo. Esse. -i. : via.abbrunire aggrinzare . imbiancare .foglio fossa .ammol1ire assordare .trutto gamba . P. 325 .Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso.colorire dimagrare . lavor-are. che resta invariata. -e fine. -e silvestre. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. alto. Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. -a . eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. -a.foglio.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare .alpestro.briciol0 buca buco canestra .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1.terrazzo b) Aggettivi alpestre. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive.-a altamente). -i . lavor-ate.gambo grida .ingiallire intorbidare . caduto. sasso > sassoso. b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a . -a. -i . libro.la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a . .spillo suola .lontananza.). virtu. man-o. Le parole primitive sono variabili e invariabili. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). -a.maci lento. amara > amarezza. ecc.inverrninire scolorare scolorire sta. In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. colpo > colpire.tristo.orecchio composte. sordomuto. ma.: vi-a. P. -e silvestro. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. vi-e. lontano . spiUa .goffaggine. chiaroscuro. transalpino. es.fosso frutta . -a. derivate e briciola .hanno general mente una differenza di significato. -i. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . piu.intorbidire inverminare .canestro casata . es.cerchio cesta cesto foglia . es. ecc .grido legna legno midolIa . b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare.imbianchire) . arte.aggrinzire ammol1are . -i. -i. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare . P. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia .midolIo moda . Derivazione impropria XLIII. -i. -i . se. che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). sport.rnutare .suo lo terrazza . Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. mano. -i triste. 324 caduta). . -i fino.assordire colorare . -e crisi.starnutire imbiancare . lavoro. -e macilente. specie.casato cerchia .modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. o per semplice passaggio l 'avere.: muro. -a. lo esse non appare che il tema e la desinenza.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo .

Ecco alcuni recenti derivati disastro .graziare lancia .scemo sporcato . prornesso. In tal caso.involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.disastrare (-ato) inchiesta .lega levare .I' ardire avere .quietare sano sanare tardo .l' avere desinare .scarno scemato . se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.inchiestare revisione . ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria. sostantivi: andare.originare pena .abbandono abbracciare . Derivazione immediata. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) . -a la venuta comandare .bastonare corona . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro . viso e volta. verbi: migliore .acconcio adattato .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato .il parere parlare . . ardire o osare.incombenzare propaganda .contrasto legare .il mangi are parere .i l latrato promettere.biasimo cacciare . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo.incoronare colpo favore colpire favorire grazia .propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.conforto contrastare .migliorare peggiore .guasto c) Da sostantivi. 327 denominali: Nota. andato.tranquillare 326 . sostantivi: ardire .penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia.il volere a) Da verb i.pesca stimare .peggiorare quieto .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato . non parliamo di derivazione impropria. -a .la promessa venire. -a la caduta ferire.logoro mozzo privo Nota. paura. pero.2.scaltro scarnato .il desinare dovere .la ferita latrare.avvezzo avvizzito .sveglio vuotato .revisionare incombenza . Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. ferito.tardare tranquillo .comando b) Da participi passati.abbraccio biasimare .caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . .il parlare potere il potere volere .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.l' andata cadere. e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi. non vi e rnai fra esse identit:a assoluta.entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato .leva pescare . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto. verbi: bastone . caduto.chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito . ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime. avvezzato . -a . ma di sostantivazione.il dovere mangiare .datare involto (involgere) . venuto. spavento. sostantivi: abbandonare . appartenenti ad una categoria grammaticale differente.sporco stancato .lanciare origine . terrore. Infatti. sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo. numerali. -a .vuoto guastato . latrato . medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti. Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. aggettivi: acconciato .

o. vitreo. venuti in luce anche nel secolo XV. fra due o piu sinonimi. accozzaglia.Occorre poi notare che molto spesso. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti.insalatiera cane .superbia argento . eleganti.canile bianco . in ottavo. britannico. vetro. Nel 1 50 1 . A. s facciataggine. pan ett on cino ne ha tre. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. maneggevoli. vanno annoverati i caratteri chiari. che pu r indicano sempre il mal di testa. ha uno.bronzeo e cosi: alcalico. 328 329 . Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. uno appartiene al linguaggio comune. tascabili. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. urno r'istico. specialmente all' estero. cefalea e cefalalgla. scolastico. essi sono rarissimi.cita) sussiste quella popolare (jiorito. o per lo meno intesi in questo senso. opera oggi rarissima. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. e precisamente dagli scrittori. gocciolatoio. -eo (ferom. con questi caratteri. contribui a diffondere il libro. manuale. secchezza). Giova sapere che prima di allora i libri. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. adottando tale formato.assassInio insano . che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. P. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). ne modifica il senso. . e cosi accanto a cenere. elo chiarno presso di se. rispettivamente vir (= uomo). anche col nome di italici. -aglia ha senso collettivo. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri.mansuetudine professione . Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. I' uno o l' altro. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. Duro X LIV. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. per lo piu dispregiativo: canaglia. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra.cittadinanza rnansueto . nella conversazione. come si dice. entusiastico. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. es: ign-eo. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. sic. lingulstico.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io.professionista insalata.insania superbo . si. tirannico. I piccoli volurni erano. limpidi.argenteo bronzo . familiare.uranio assassino . col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. -ea) e in alcuni in -ico: urano . plebaglia. ma in via del tutto eccezionale. erano quasi sempre di formato grande. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. all' arte della stampa. e cioe un vocabolo «tecnico». che sono forme prese direttamente dal latino. M. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. didascalico. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. nel Lazio. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. -ia.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. Si narra a tal proposito. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. aureo. aperti. usciva un Virgilio.

): cittadino . -esirno (usanza. local i e astratti): borghese .I dittonghi ie. agiatezza bellezza dolce .cannoniera scoglio . professione): libro .cameriere dogana .stupidaggine testardo ..canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la.leggiadria -rua (conserva.mandorlato cronaca . o : nuovo . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire .testardaggine -eta. cameriere cameriera).ortaglia bosco .dottoressa fattore . disposizione. strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido .bonario piede . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro . il dittongo si conserva. sistema) : eroe eroismo umano . dignita): cantare cantante comandare . condizione.lontananza risonare risonanza somigliare .colombaia abete .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato.prevalenza Siena .somiglianza -ismo. provenienza): contado . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone .cronista macchina . strumento. condizione.): colombo .petraia -ruo (mestiere. collettivi. ecc. a) Suffissi di nomi (astratti.artigiano corte cortigiano -iere (professione. ecc.ballerino -anza (stato. La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo.isolano valle .borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese .fatalismo -ato (mestiere.libraio giomale giomalaio sigaro .ghiacciaia pietra .macchinista terrore terrorista materiale . -igiano (provenienza. coslcoi suffissi in -ezza (fiera .ermetismo fatale .umanesimo ermetico . si scempiano diventando e.valligiano arte . dignita): dottore . collezione e sim.Perugino posta .cortesia leggiadro .boscaglia -eria (nomi collettivi. aderenza.partenza prevalere .ragazzaglia plebe plebaglia orto .gioielliere -ante.dolcezza triste .contadino Perugia .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere. facolta.fierezza. -ente (abilita.pienezza).abetaia ghiaccio .figurinaio -iera (vasO. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna . qualita. nella derivazione.materialista 33 1 . ufficio): banca .scogliera -ano. locali. pieno . seguace di un sistema): celibe .sigaraio figurina . mestiere.e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato.postino ballare . con lo spostamento d' accento.celibato mandorla . qualita.): artigiano artigianato apprendista .banchiere camera . dottrina.cittadinanza lontano . per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo . stato. condizione.doganiere gioiel1o .senese -essa (professione.novita buono .apprendistato 330 -ista (professione.fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi.tristezza -aglia (indica collettivi. dignita): isola . ufficio. UD nella deri vazi one. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana.maestra. irrequieto irrequietezza.comandante litigare .

costume.chiacchierone.commerciale -ano (origine. maniera): confine . -sore (professione. la P.allenatore con6scere .montano repubblica . -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire . aggettivi. diminuzione.informativo succedere .affaticamento -010.bravura fomire . Per i suffissi -ense. Cosi p.tito lare -ore.sentimento -ale (stato.pallidiccio umido umidiccio rosso . - tura (qualitit. -.fedelta povero poverta giovane . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione.fomitura -ico.repubblicano -one. capacita): affermare .simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. -atko (appartenenza.coloniale commercio .-mento (azione. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco .confinario ferrovia .bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra .dormiglione. postino) e soprattutto dirninutivi. oltre che sostantivi. somiglianza. parigino). ecc .caprino mare marino sale salino Garibaldi . -uto (possessione.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario.problematico simpatia .alimentare polo .stellare titolo . abbondanza di qcs. proprieta. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte . es. -esse. -a chiacchierare .orecchiuto -udine (proprieta. condizione.bonta fedele . -aeeo (qualita. -sura. appartenenza): alimento . L -ta. materia): carta . origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .): buono .garibaldino desiderare . tore. binario. condizione): allenare .cambiamento sentire . evole.lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare .farinaceo perla .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta. -ino (materia. -a ubriaco .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino.descrittivo informare . tu (astratti denotanti qualita.affermativo descrlvere .abbigliamento affaticare .centrale colonia .stellato garbo . maniera.testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. -ito. -esco.): stella .pieghevole correggere .rossiccio -ura.polare stella . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano. degenerazione): infermo infermiccio patlido . qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .alpinistico acrobata .saporito orecchio .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare .perlaceo -ivo (disposizione a fare.verdura ardere .arsura bravo . qualitit): abbigliare . -ato. atto ed effetto di un lavoro)� verde .successivo 332 333 . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 . -ino (italiano. appartenenza) : materia materiale centro .boscai(u)olo latte . effetto.cartaceo creta cretaceo farina .ferroviario testamento .acrobatico problema .ubriacone allegro allegrone -are (relazione.garbato sapore .

albeggiare amaro amareggiare mercante . una medicina che mette in fuga le febbri.Brasile modista . -ettare. 335 334 . cane.il barbiere cio che s i deve lodare . una casa piccola e graziosa. -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico . V.sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa.Drina .utensile .rondine . donna.fortemente utile utilmente -oni. libro.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi.battaglione . falce.) tastare tastoni balzellare . Secondo gli esempi: chi fa la barba .parentesi vaglia .pacificare IV . libriccino. isola.Tibet .castagno . libraio. un medico da poco. casalingo. VI . una strada larga. peggioramento): rubare . una camera piccola. pastorizia. mano. la lez.Sava .limone . foglia. chi abita nel contado. un color bianco sporco. paese. rosso. animaletto.sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio. giallastro. giallo.giomalista . tavola. l' uccisore di se stesso. ESERCIZI I. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . -ecchiare.Volga calore padiglione accasione . II . -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. bimbo.ciliegio . azzurro. r atto di apparire. III .nulla . casa.dormicchiare baciare .) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus .specie . una via stretta. le donne che spigolano. quali alterate e quali derivate: Manina. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . spregio) be(ve)re . chiave.nipote nutrice caffe . l' atto del fa1ciare.girellare cantare .bar . chi suona l' arpa.Danubio .balzellare girare . fioritura. -uzzare (frequenza. tavolino. chi abita neUe valli. continuata): alba . pallido.Bosnia . un' opera corta. un albero piccolo e sottile.mercanteggiare scena .Per i suffissi -onico. un libro piccolo.raramente forte . XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo.rubacchiare sonno . uomo. viso. un piccolo giardino. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare . un bicchiere piccolo.balzelloni ginocchio (lat. staHa. gatto. signore. una storia corta. un colore simi le all'azzurro. un color rosso sporco. una pianta piccola e graziosa. rapido come un fulmine. formata per alterazione di suffisso (v. verde.moltitudine . giovine.estasi .salterellare -icare.dinamo .lepre metropoli . un bicchiere grosso. piantagione.canterellare saltare . un piccolo fiume. chi abita nelle citta.albicocco mandorIo.nespolo noce . fanciulIo.film . bellino. -erellare.sonnecchiare dormire . -ellare. colui che suona il violino. limpido come il cristallo.Arno . pollaio. -azzare. canile.ingratitudine . colui che dipinge. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. colui che canta.radio .stabilizzare latino . -ucchiare (rallentamento. str . fanciullo.lodevole -izzare (attuazione. uno che imbroglia il prossimo.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare.Canada caucciu sci .idioma. rossastro. casetta.nocciolo pero . 169.serie . una donna cattiva e volgare.baciucchiare risolvi con una sola parola. un uomo che ama ciarlare. albero. -oso. -one (v. una piccola sala. chi vende i gioielli. testa. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . chi abita in montagna. un dotto che studia Dante. -icchiare.

iniziatasi con Giotto. IX.tappo. sua austera moralita. tappa . mo�he troppa.limone.fico . e per il quale scolpiva i «prigioni».del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. terminate nel 1 5 12. Oggl al Louvre. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545.VII.vincitore ispettore mietitore protettrice .busto. . che aveva dipinto una Pieta mediocrissima.ananasso . Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. gesta . e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. . ora in S. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate. vi scolpisce la «Pieta» .manico. Pietro e d' ora in poi. vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. colla . Porta Pia. e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. e che se San Marco era tale. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». poltrona.fautore .cane ambasciatore creando forme colossali.mela .profeta .Le sode elessero la nuova presidentessa. storie della Genesi. per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. che m' ha fatto sempre X. LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti. che si corona nella cupola di S. Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . dell' arte italiana. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. e il celebre «Mosb>. Questo dramma espresse in scultura e pittura. si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma.cedro pistacchio . che si era tua di S an Marco . manica . la visione grandi osa e drammatica. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . ag it ate sempre da movimenti in contrasto. pittore e poeta. punta testo. e chi non sa far bene da se. Maria degli Angeli).gambo. mas �a gesto. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi».susina prugna . .Aveva non so che pittore un' opera dove . Con Michelangelo si conclude la grande tradizione. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta.aquila .femmina traditrice. e lasciato loro tante fatiche onorate». tranne . Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola .pesca oliva . . Pietro in Vaticano ( 1501 ). Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . busta . scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. porta poltrone.suocera . . . si dedica pur fra amarezze e contrasti. Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. Fa contrasto in una societa. Gino ha preso moglie. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). palma . iniziato da A.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai.gallina . che e questa arte. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. costa .porto. colpa fogho.Andai da mio zio. nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. 337 .dottore cugina leone . gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. scala . La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. foglia pianto.costo.orsa . pianta .pianista _ . testa . .cuoco .masso. . Un suo amico. scultore.colpo.eroina .coIlo. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. non puo servirsi bene delle cose altrui» . potentemente plastiche. architetto. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio.La direttrice della scuola e buona come una madre. ma non ci trovai mio cugino.stregone .Hanno preso un istitutore per il ragazzo. ran ntoml alla scultura (due Pieta). Rispose lchelangel?: <:<I? o .gener� .banana . S ilvio e un bravo violinista. Chlamato a Roma nel 1490. Sangallo.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. Pietro.scalo. * * * consorte . gamba punto. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze. S.Luigi e il genero della professoressa. a questa 336 �e it�iana del ' 500.

I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). 339 338 . pre-militare. I composti piii frequenti si formano con prefissi. ecc.) le quali si premettono alla parola: contra-stare.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. avverbi. sopra-struttura. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. alle volte rimane invariato. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. Di essi si parla nella lezione 48. che sono particelle (prepo­ sizioni. 3. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . v e r b i (irrompere da in­ rompere). - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. altre volte invece viene dec1inato. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). per-turbare. avverbi (sottovoce da sotto-voce). Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. L' italiano. Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia).

ante prima): anteporre. de-. con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. cis. sotterrare. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. discendere (sići. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. preposto (pretpostavljen). superiorita.(indica negazione): disabitato (nenaselj en).: impossibile. contro. post. contraJf are. da. silaziti). antistatale. raffreddare. zločin). extraterritoriale (eksteritorijalan). a. sudjelovati). «contro») : incavare (izdupsti). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. es. sufficiente. a alo anormale (non normale). di. = = 00 = = 340 34 1 . irresoluto. decapitare (odrubiti glavu). significa «contro»): anfidoto (protuotrov). provenienza): defalcare (odbiti. sopra.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). I principali prefissi sono: a. frattanto (međutim.(spesso nel senso di «dentro». biconvesso (ispupčen s obje strane).(dal lat. dis. posdomani (prekosutra). collaborare (surađivati) . bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). prediletto (omiljen). «verso». Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. quando non sia s impura. compiangere (sažaljevati). anti. misconoscere (ne priznavati). anticamera. subiscono spesso qualche medificazione. ammettere. ra. es . P. oduzeti). ante-.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . interloquire (umiješati se u razgovor). commensale. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan).in. soprattassa. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). ammettere.(di origine greca. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). ex. secondo i casi. južno). sorreggere.(indica compagnia. contra.(indica priorita. pre. I prefissi a. in.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). contra. dappertutto.(<<fra»): intervenire (umiješati se. r. uto). su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. inter. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. contro­ proposta (protuprijedlog). arciduca (nadvojvoda). bis due vote) : bicipite (dvoglav).(di origine greca. eccesso): preavviso (prethodni oglas). m. irresponsabile (neodgovoran). estra. prepotente (drzak).Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5.. provaliti). cispadano (s ove strane rijeke Pada. : additare. che non si occupa di politica). so.(dal lat. comunanza): congiungere (spojiti).(indicano. disobbedire (ne slušati) . po-. anteguerra (predratno doba). contrapporre (pero: contrastare). immobile (nepomičan). irragionevole (nerazborit). arci. daccapo. ex-direttore (bivši direktor). P. apolitico (che non conceme la politica.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). separazione. surrogare. indeterminato (neodređen).(dal lat. irr6mpere (upasti. južno r con. contras­ Jf segno (obilježje).(prefisso di origine greca.(equivale in genere a contro.(dal lat. con rafforzamento iniziale): frammettere.(»između«. addomesticare. Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). fra. collaborare. extra fino (izvan­ redno fin). . allontanamento. antisociale.dal latino ad verso. fra. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). anti. _ bi. sop raccope rta. Unendosi con la parola primitiva. frattanto.. combattere. raddopp ia re. contra atto (krivotvoren). mis. dionesto (nepošten). includere (uklopiti). frapporre (staviti između). ' extra-. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. posticipare (odgoditi).

lattaia.uovo . -iere.stratega . Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . izbrbljati) .giornalaio. -one. risehiare. ri.chiaechierone. Genovese. ecco via via. .pelliccia . sub. 342 . esisteva. sotto. preraditi).sintesi . procrastinare (odgoditi).(nel senso di «far le veci». transiberiana (željeznica kroz Sibir).camicia .pro. trans-. ecco mosso ecc.buccia .citta . -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). movesti. fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. latte . chiacchierare . subaffitto (podnajam). -iera: banca . -oio (rasoio). -ubile (amabile. sopraccoperta (gornji pokrivač).sofa . Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva.bisturl .fiasco . muovi. E cosi: -aglio (ventaglio). -ona: brontolare .cinema . -eto (jrutteto).stemrna .archeologo . s. trasparente (proziran). contrasto): reintegrare (uspostaviti). -ario (ereditario. respingere (odbiti.farmacia . reazione (reakcija). sbanehettare (praviti česte gozbe).paia . odgurnuti). gioielio .Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi.brontolone.banchiere. rispondere. tras. in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere.(indica ripetizione. -ibile. seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). ne modifica il senso. soprascarpa (kaljača).tesi .(significa «di Ul. -evole.(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). soprattutto (ponajViše). «assai»): straripare (izići iz korita). -ese: Piemontese. ecco Numerosi sono i suffissi.. stravecchio (vrlo star). professione: giornale . lode vole. . -aceo (earteeeo). strapotente (vrlo jak).»): transalpino (prekoalpski. -ata (boscata). proporre (predložiti). -mente (abilmente).tema . potkonzul). -ificare (j alsifieare).lapis .compagno. O s s e r v a z i o n e . rif are (nanovo učiniti. pagliaccio . spettegolare (rastrubiti. -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile. S uffissi di nomi: muovere muovo.elima . Francese. In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. sopravvivere (preživjeti). II.raffreddore . resistere. -oni (ginoeehioni). sottomissione (podvrgavanje). -aia denota mestiere. -aglia (boscaglia). con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta.(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta).intrigo . spirare. . in latino. L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). sopra (»nad«.geometra . leggib ile. .(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. solubile). come intimare. trasportare (prenijeti). sjeverno od Alpa).freccia futurista . ecco mossi.fruscio .vasca .laico . invece. vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore. stra. stonare (ne biti u skladu). re-.gioielliere.(vuol dire «fuori». evitare. -erellare (eantereLLare).arancia .

III.una voce grossa . LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483.calzaturificio . sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato.stanzone ragazzaccio . 344 345 . di Baldassare Castiglione.ortolano.via .cittadinanza .botteghino .mare Inghilterra Germania posta . Pietro Lombardo. soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .una via stretta .guanciale . a Roma nel 1520.un piccolo fiore. della Galleria Vaticana. VII.Napoli .una piccola e graziosa testa . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. decora le Stanze Vaticane.capopopolo .una vecchia cattiva una bottiglia piccola .antipasto rompicapo.vocione . nel Giambologna. ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura. o virtuosismo come nel Tribolo. Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione.automobilista .straducola .fiorellino . V. come in Baccio Bandinelli. di Brera.letterone . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.fines trone parolina mazzolino . ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. in cui la bellezza e in funzione ideale.tagliacarte .Zagabria . Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come.una modes ta somma .boccata . poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.testolina . Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO.mezzaluna . complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo. poi.querceto .mediconzolo omaccio . abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.poetastro omiciattolo . Dal neo-platonismo fine Quattrocento. Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .vecchiaccia . la Lombardia.fanciuUone . e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta.Croazia. Ora. Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola.p ortarnonete cassaforte .un brutto paese .Pola . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo.retata .soprannome .capobanda . si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/.sonnifero .pomodoro .altoparlante capofamiglia .).albergo . . IV.pineta nevischio . con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.una stanza grande .Lombardia Liguria Palermo .}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione.spaventapasseri . ecc. Si distingue solo quella veneziana. Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.paravento francobolIo attaccapanni terremoto .bottiglietta .portalettere .portone . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S.febbrone . Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia . di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).pazzerellone . una idealizzazione generica.arcobaleno sordomuto capoluogo . in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani. di bellezza. nel Cellini.mano Fiume .collana . Francesco di Giorgio ed altri.Istria Francia Olanda . quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).cavolfiore . La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. il Pollaiolo.viziaccio . nella Messa di Bolsena). e mori. Benedetto da Maiano. Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. Rossellino. Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo.scuola .Milano .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore . invece di semplici1it. a 37 anni. in Bartolomeo Ammannati. il Verrocchio ecc e in tutta Italia. ove emerse l'Arnadeo.mestieraccio giovinastro robaccia .un grosso libro . Venezia che con Antonio Bregno.cavatappi . 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.sfacciataggine banchiere artista . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). ed impersonata da Donatello. D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba .reticella .notte . Mino da Fiesole.poetucolo panettoncino .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere . come il Vecchietta. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza . agile e penetrante.bestiola librone. L'Assunta.

andresti. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. andrei. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. a 6. preminuti. Pass. vada. da 1 2. andrai. andato.Part. dovrai. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . trebati. morati. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. Troia fu conquistata per inganno. venti diviso per quattro. quello di congiunzione f i n a l e . vadano. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. 11. a 3.' le perdite ammontano a tre per mille. pass. pogibati. ecco il treno per Milano. andiamo. da 14. immediata. era per decidersi. va. trovare lavoro per i disoccupati. ecco 14. Passato remoto asigmatico 1 . Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. in I. la bicicletta l 'ho venduta per poco. pres. devono (o debbono). a 13): non impariamo per la scuola. da 5. 2. dobbiate. . dovresti. un impianto per la lavorazione della seta. dovete. 9). andiamo. rem. andai. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. vada. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. 5. vada. debba. dovere intro Ind. camminava su e gUt per il cortile.Part. lo avvertiro per telefono. andro. num. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). ma per noi. egli ha rijiutato per orgoglio. Complemento di m e z-z-o (cfr. 10. 3. vado (o vo). saltare uno per ogni cinque. su 2): e partito per la Francia. devi. Complemento di c a u s a (efr. per il dolore e la fatica si ammalo. vada. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. -Ind. andiamo. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. per stasera sono impegnato. sennonche gli mancava il coraggio. con 4): lo diceva per scherzo. da 10. dovemmo. la casa e stata valutata per tre milioni. . Eccone i principali: 12. NeUe locuzioni stare per. l'hanno f atto per giuoco. devi.Fut. . andiate. ugasiti. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. ha nevicato tutta la notte. vadano. da 17. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. osušiti. dovete. sei per cinque. izumirati. dovetti (o dovei). ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. Indica la s o s t i t u z i o n e . pass. dobbiamo. biti dužan. 15. pres. protestavano per il divieto. ecCo Condiz. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara.Congo pres. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. crknuti. . debbano (o devano) . e uscito per la porta del giardino. in 5. dobbiamo. dividere per ordini e classž. ponovno ići. una macchina per cucire. sono due persone diverse per indole. l 'ho accettato per consiglio vostro. nota) : ho appreso la notizia per radio. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. a 14. gubiti. ecco (essere) ići. ) . essere per. 7. . hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. nestati. un istituto per la previdenza sociale. a 7. debba. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. dovereno). o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II.XLVI.Imperat. ha parlato e parlato per due ore di seguito. poći. dovrei. la preposizione per indica un' az ione prossima. 4. dovro. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. muoia. Ind. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. dobbiamo. 347 . deve. 9. dovettero (o. umirati. o (avere e essere) e tr. rem. 13. in 3). dovesti. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. (po)ginuti. di 10. andasti. di 1 2. vratiti se. ecco . sara un vero piacere per tutti noi. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. . (essere) (u)mrijeti. hanno combattuto per la liberta. S. dugovati. va' . otići. vanno. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. di l l . l 'ho comprato per mille kune. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse).Pass. devono. 6. doveste. di 8. pres. passeranno per Firenze alle otto. a 5.Imperat. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. te lo ripeto per I 'ultima volta. riandare intro (essere) e tr. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. debba. lottavano per il successo. dovette (o dove). Congo pres. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. da 4. lo supera per intelligenza. pres. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). ecc . ha parlato due ore di seguito. devo (o debbo). andate. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. ecco . ha nevicato per tutta la notte. . vai. andate. morire intro uvenuti. hodati. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. deve. pres. in 2. dovuto. in 8): lo f aro per tuo amore. 16. Condiz. muori. per studiare da un mese l 'italiano.

Fut. pass. cadere intro (essere) (is)pasti. pror6mpere intro (avere) provaliti. raspoznati. berrei. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. . zbiti se.Ind. e intr. discon6scere tr. 348 ! I :� j 1 j i . sedete. povećati. ecco . sieda. sedete. soprassedere intro (avere). uscii. sieda. conoscesti. strrš-ati. pres. muoiono. . bevessi.Congo pres. ecco . ecco Part. bevete. . sediate. polupati. morrO (moriro). piovvero. udirei. Part. nahrupiti. salii. udiamo. pres. žaliti. morto. pres. beva. Ind. udiate. biti vičan.Pass.Gerundio bevendo. .Imperat. piovve. . uspjeti. . navaliti. muoiano. conosciuto. ecco . sieda (o segga). crescip.Fut. morrei. berrebbe. saliamo. nasrnuti. . pass. popeti se. Congo pres. cadrete. rem. razaznati.Pass. strabere intro (avere) prekomjerno piti. pres. sedere intro (avere) sjediti. pass. . prekinuti. sediamo. oda. bevi. udiresti (o udrei. pijančevati. uscire in tr. moriamo. morite. . . crebbe. muoia. pres. Part. izgubiti pravo. cadeste. l 2. esco. siede. (essere) izaći.Imperat. rem. cadremo. esci. esce. muoia. rem. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. sogliate. solere intro (essere) običavati. rincrescere intro (essere) biti žao komu. bevve. odano.Fut. crebbi. sa1isti. žaliti. pres. siMon o (o seggono). scon6scere tr. podmititi. oda. ecco . bevesti. uscite. piovuto. conobbi. . padati. conobbe. . Congo pres. saliate. soglia.a qcs. possedere tr.Part. conobbero. odložiti što. rompesti. seduto. siedo (o seggo). segga. segga. 349 bere (bevere) tr. sogliamo. corr6mpere tr.Pass. izlaziti. rem. berresti. muoia.Condiz. stanovati. Part. udresti).Pass. . pass. rompemmo. esca. ne poznati. sediate. rem.Imperat. (po)piti. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. morresti (o morirei. pres. risalire tr. daždjeti. pl"esiedere tr. ecco . crescesti. escano. upoznati. udiamo. ca. ne dopadati se. beva. pass. risiedere intro (avere) boraviti. sali. skršiti. (o) padati . cademmo. soglio. Fut. scadel"e intro (essere) propasti. . l l t I l i l accrescel"e tr. riuscire intro (essere) ponovno izaći. moristi. siedano (o segga. pres. ruppe. sedesti. pass.Condiz. . cadra. (po)kvariti. pass. usciamo. '0 con6scere tr. accadere intro (essere) dogoditi se. sogliamo. uzaći. moriamo. umnožiti. imati. ecco Part. escono. opasti. odgoditi što. ecco . izbiti. berrai.to. poznavati. odo. rem. er6mpere intro (essere) provaliti. beviamo. sali. biti neugodno. berro. ricadere intro (essere) nanovo pasti. decadere intro (essere) opadati. ecc). . salito. Congo pres.Congo pres. rotto. e intr. seggano ) . povisiti. uzlaziti.Pass. bevano. moriamo. ruppero. bevuto.Part. uscito. morii. escano. cadresti. caddi. increscere intro (essere) biti žao komu. beva. znati. siedi. esca. propadati. bevvi.C ngo impeif. crescemmo. usciro. muori. Part. beviamo. salga. razvijati. suole. saliamo. jurišati. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. upasti. dići se. ecCo . usciamo. rem. oda. bevo. . salgono. penjati se. usciamo. udite. beveste. rem. izbiti. udirai).Part.Ind. opadati.desti. soglia. uscite. pres. rem. cadranno. uvidjeti. pres. napasti. odono. udro. pass. vrvjeti. salga.Congo pres. cresceste. ruppi. Part. dtddero. salite. Imperat. propasti. cadrei. ode. srušiti se. . caduto. sediamo.Imperat. pass. Pass. ne priznavati. udrai (o udiro. beve. ecco . o rem.Ind. esci. -Fut. morite. . pres. rompeste. sogliano. izdaždjeti se.Ind. Ind. moriresti). sieda. udiamo. crebbero. (avere) predsjedati. piovere intro (essere e avere) kišiti.Pass.muore. saIgano. (bevente). figo propiti što. cadrai. poći za rukom. oda. salga.Pass. pass. beviate. salite. soglia. sediamo. sedei (o sedetti). esca. sale. ecco . bevemmo. ecco . bevvero (o bevetti.Pass. udite. . napredovati. (s)lomiti. (essere) provaliti. udire intro (avere) čuti. salga. Congo pres. saIgano. cadro. udito. decrescere intro (essere) smanjivati se. povećati. ne biti zahvalan.Part. raspoznati.Condiz. . sogliono. siedi. siMano (o seggano). salgo. salire intro (essere) e tr. esca. odi. pass. pass. conosceste. usciate. prekidati. cadde. suoli. uspinjati se.Part. muoiano. držati (u svojoj vlasti). solito. ne sviđati se. sediamo. dizati se. moriate.Imperat. . ecco . razbiti. odi.Part. posjedovati. odano. irr6mpere i1ur. nanovo piti. assalire tr. fig. . beva. bevesti. bevete. uscirai. conoscemmo. riconOscel"e tr. beviamo. prepoznati. bevi. uscisti. solete. presjeći. Pass.Condiz. bćvono. bćvano. muoia. spiovere intro (essere) prestati kišiti. ribere tr. saliamo. interr6mpere tr. ne priznati.

. Sentendomi chiamar per nome. steste. ecco Imperat. Part. vuole. pristajati. . tengano. . pres. zaustaviti. . dostizati. e intr. mi vo1si. vogliano. sapete. (essere) nenadano naići. veniste. podupirati. tengono. sa. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. tenga. vogliamo. sappia. tenere tr. . pres.M' assall un dubbio atroce. dočuti. . vogli. prevenire tr. sappiamo. ecco Condiz. trattenere tr. Fut. venimmo. stessi. Part. Pass. nanovo htjeti. --Earo io per voi la traduzione. . veniamo.Congo pres. ostati.Pass. ne h�eti više. uzdržati. s o v r a s t ar e . zadržati. rivenire intro (essere) nanovo doći.Ci siamo alzati per tempo. zabaviti. volete. ristare intro (essere) zadržati se. . veniamo. voglia. ecco . sappiate. teniamo.Per la sua eta e molto colto. vuoi. . tengano. doznati.Sapevo il suo nome. stlano. venisti. contravvenire intro (avere). stia.a qcs. volere tr. voglio. venire intro (essere) doći. . verrei. ecC o . ridivenire intro (essere) nanovo postati. .Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. vogliono. tenni. vorro. soprastare tr. stia. teneste. sto.Ind. venite. skupiti se. e intro (essere) pronaći. seppe. teniamo. rem. ma oggi non mi e possibile di venire. sappia.Dovevi astenerti dal criticar tutti. ma ora l' ho dimenticato. zadržavati. tenga. rivolere tr. pomagati. terro. sastati se. voleste. ecco . stare intro (essere) stajati. pass. nagoditi se. tenga. volesti. vollero. saprai. ESERCIZI 1. so. zapasti (koga). Part. - risapere tr. Lo fara o per amore o per forza. - divenire intro (essere) postati. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. prekršiti što. htjeti obratno. . voglia. obuzdati. Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. . stignuti. sapesti. . . state. . - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. . stiamo. vorrei. pass. (o )držati. sovvenire tr.Congo impe rj. preteći. Ind. sanno. zadržati.Congo pres. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. tenuto. venuto. pronalaziti. sappiamo. umjeti. rinvenire tr. ecco . . vogliamo. venne. e intr.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. izdržati. stignuti. sta. stette. tengo.Convengo che tu hai ragione. stetti.Ind.sapere tr.Prestaternelo per pochi giomi. Se la incontrassi non la riconosceresti. veniamo. . volle. vorrai. postići. zaustaviti: sostenere tr. seppero.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. venite. ottenere tr. ecco . suzdržati. voglia. . posredovati.Questo libro lo terro per me. .Per ora non si pUC> dir nulla di certo. rem.a qcs. stiate. volemmo. e intr. avvenire intro (essere) dogoditi se.Il medico ha detto che viene stasera.da uzdržati se. vratiti se. pres.Pass. tenesti. volli. Part. saprei. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. teniamo. sappiano. obavijestiti. . imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). . stettero. stesse. prispjeti. polučiti. stlano. . detenere tr. pass.Ind.Part. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. stato. zagovarati. rem. venga. venga. vengo. stavi.Questo libro contiene belle pagine. pres. teniate. disvolere tr. Pass. vieni. zahtijevati. ne dolikovati.Congo pres. stava. zaustaviti. ritenere tr. venni.Fut. zaustaviti se. sappiate. stessi. sta' . stlamo. veniate. verrai. terresti. zadržavati. sai. sapresti. (avere e essere) htjeti. tenete. sappia. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. stiamo. voluto. pres. E un ragazzo che riuscira. vogliano. vengano. . biti. sapro. pass. ustegnuti se od čega.Mi rincresce. tenemmo. dolaziti. intrattenere tr. rem. imati u sebi. pridržati. sapeste. stia. poduprijeti. La piena ruppe gli argini. . seppi. sappiano. . intervenire intro dogoditi se. ecco Condiz. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. vogliamo.Congo pres. sopravvenire intr. pres. vorresti.Imperat. sappia. verresti. zbiti se. venga. . sjećati se. E un terreno che non berra pioggia.Condiz. rattenere tr. tenga. imperj. . contenere tr. pervenire intro doći. Congo pres. nastati. 350 . prispjeti. ecco Imperat. saznati. pres. tiene. tražiti ili zahtijevati natrag. zadržati se. stavo.Questo vestito gli sta bene. vieni. stesti. sapemmo. pasti II nesvijest. saputo. convenire intro (essere) e tr. držati se čega. tieni. sappiamo. stanno.Pass. Fut. . state. sadržavati. vengano. attenersi.Fut. verro. 35 1 II. tenete. vengono. saprebbe. volete. tenne. pres. voglia. dobiti. pres. viene. . (avere) držati. (avere) znati. nalaziti se. vladati se po čemu. potjecati. tennero. nositi. zadrža(va)ti.Ind. pass. Imperat. ecco Imperat.Condiz. sappi. stemmo. zadržati. terrei.Ind. e intro (essere) v . proizlaziti. svenire intro (essere) onesvijestiti se. Lo rinvennero ferito sotto un albero. vogliate.E un uomo che non si lascia corrompere. poznavati. stai. stessimo. mantenere tr. . . vennero. rem. pretjecati. provenire intro (essere) dolaziti. astenersi. terrai. tieni. pripomoći. zaustavljati. venga. . stia. potjecati.

Giotto. . . Lubiana. tennis . lontan . . . . . . plurale.Noi tutti ci rallegriamo . . . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . . mie spese. . . . se fa . . . .Stava . . vedersi. . vetri. . messo tra i potenti ed il popolo. .Non e caro. . . . . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. .Facciamo una gita . un senso di solidita monumentale e di classico riposo. Potrei avere un ferro . . . al principio del '400. . . . . aver finito. atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. . vento. tutto. Agostino di Duccio ed altri. . . . . . capirlo. . . . . . la finestra. . 352 353 . fu Bramante.II facchino usd . . citta due volte . . pazzi! . . volo. conferl ai suoi edifici.Non mi prenda . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. facendo predominare i vuoti sui pieni. sapersi. . lena. . stirare? .Mi da due fogli di carta . . la strada. farvi . . . imbrunire. ricordo. .Soleva andarci . . citta ' " ristorante della stazione. riscrivergli. permeata di sottile umorismo. Lavorammo .Ando fino . mediante il prevalere sui vuoti della massa. ispirandosi ai monumenti dell' antichita. .Non mi era nemrneno passato . la forza e la legge.Mi piacciono i dolei fatti .Non era molto istruita .Lontan . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. .Mi offro .Sbrigati . La concezione architettonica albertiana. . . montagna . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza.Parlo sempre . . .Quello stupido . . quasi come ai giorni nostri. . di massiccio equilibrio. vista. . .Ci andro . .Era incapace .Bandiere .Incomincero . . . . . .L' ho imparato . . . molto formaggio. . . alla quale aderirono Bernardo Rossellino.Mi piacciono gli spaghetti . .Suonano sempre musica . ragazzo! . . fuoco del camino. Giuliano da Sangallo. tutte le furie. .Ho giuocato . . .III.Erano forniti . Una sera . . . questa notizia. . se. . aiuto dell'amico. . . . visita. . . . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. . quel campo. . . . . . poltrona.Sono entrata per una porta . .Un affresco ispirato . Buona . . . . stazi one . . guardo . e evidente che il Manzoni. . parteggia per questo. . . impotente. . . . quella amicizia. Invece Leon Battista Alberti. cuore. . . . . casa. me. Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . . casa. moda. . e costituiscono una pregevole opera d' arte. . " bere. farlo. .Conta pure .Non capivo che cosa pensasse . inchiostro. . .Ti prendo . . bambino. a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. .Corse . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . . ricca di senso poetico e religioso. che si. stazione. . . venti giorni. . pacchi? ­ Provi . ballo. . questa sedia .Laurearsi . .Cerca di farlo . . . no. . estate. . . nulla. .A dirglielo andava .Lo avevo perso .Navigarono . . la stanza. .Facciamo tin brindisi . . . a lui si ispirarono Raffaello. maggio. . la mente. . . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. . rivolgerti una preghiera. . . .Chi fa . bene. farglielo capire.Lo riconobbi . Abbiamo pranzato .Vorrei ordinare dei biglietti .Cerco una gomma. . . . .Bisogna che io mi disfaccia . . occhi. guida. . . . . . .Non arrivava . . .Quando parti ' " Karlovac? . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. . . . . . . . . . . giro. sdraio. . . .Te lo lascio . .Quando lo chiamava veniva . . tre. . . . . capire. . Vestito . . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. . preparando cosi il Barocco. . Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. il Peruzzi. . . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . . barca.Cominc�o . serata. .Tentero . parola. . prese nuovo sviluppo nel '500.Portateci qualcosa. il Cronaca.Ci son o andata .Piove. I IV.Bello . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce.Eravamo tutti . . strapazzo.Gli risponda . serio. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. tua salute. mi mettero un vestito . mese.Ci andavo sempre . . . . . .Gli abitanti . poi usd . capire. che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli.Non lo darei . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. . . . . legge. . Una cosa . . valigia . . .Bistecca . salotto intorno . fern.Abitavano vicine . che ne riconosceva pienamente i diritti. . . . . . . . Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa.Siediti qui . . . spalle. . viaggio. . .Troppo difficile . . Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . elaborata soprattutto a Roma. . Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. . mille kune. profonda di osservazione psicologica e di indagine morale.Metta queste parole . . . . .Faceva delle cose . Un' automobile ' " due posti. . un paio d'ore. . . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. giorno. . poco. fare le valige. Giotto. . .I lavori saranno finiti . . farsi. Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. Verro da te . . voce. . .Vanno sempre .Viene . . . di grandiosita spaziale.Aveva molta disposizione ' " il disegno. . . . . la costa.Dante e contemporaneo . . .Chi sa se sara abbastanza intelligente . al loro semplice arbitrio.Ci sono andata ' " le tre. . . . . anzi rho avuto poco. . . .

Na jvažnije je ne klonuti duhom. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. come Azzeccagarbugli. Il cantare degli uccelli ci diletta. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. Tuscano XL VII. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. Spes so in funzione di oggetto. La fine miserabile di Don Rodrigo. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . 3 . Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. della giustizia sii1 sopruso. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. contemplativo. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . P jevanje ptica nam godi. Mislio je da me je vidio. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . Lo persuasi a partire subito. forma nominale del verbo. 2. taj i može. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. S. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. punito delle sue prepotenze. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. Tkb hoće. Njegovo me govorenje umara. La cosa principale e di non perdersi d' animo. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. quando si tratta di dipingere a fosche. del trionfo della verita sulla menzogna.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. Nagovorih ga da odmah otputuje.

Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l .Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. tražiti nastojati. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. Egli desidera vederti. ascoltare. Radije ću odmah otići. 2. . ali je teško stvarati. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. Dat ću popraviti sat. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. 3. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. zahti jevati. trsiti se započeti. ma invano. vedere. On misli da sam ja u p ravu. vietare. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . ma e dificile creare. Mislim da sam dobro učinio. E pericoloso sporgersi. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. On zna da ima pravo. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. quando e in funzione di oggetto. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. Pretpostavljam da si dobro učinio. Ne mogu više čekati.altro): L Con i verbi modali (potere. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. Tuttavia. udire. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. On te želi vid jeti. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. specialmente con DI. . Treba čekati. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. Preferisco andarmene subito. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. permettere. (Credo che io abbia fatto bene. (Egli sa che ha ragione). esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. E facHe criticare. 357 . solere. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. Abbiamo cercato di dissuaderlo. con certi verbi come comandare. sapere. • Credo d'aver fatto bene. Con i verbi sentire. dovere. Lako je kritizirati. volere. prestati hvaliti se (čim) Nota. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. Opasno je nagnuti se van. Nisam čuo da zvoni zvonce. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. Pusti neka on vozi auto. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. B) molto pili spesso l'infinito. si usa con una preposizione. Lascia guidare la macchina a lui. iskušati odbiti.

Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Spreman sam priznati svoju krivn ju. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). come abbiamo visto pili sopra. Occorre tenninare questo lavoro. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Potrebno je da odete. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. 356). Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. Treba završiti ovaj posao. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. 358 359 . Abbiamo provato a persuad6rlo. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. es.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. Dobro je da dođeš. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. (Sono pentito perche l' ho offeso). ma invano. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. : Sono pentito d i averlo offeso. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. Pristao sam učiniti ovu radn ju. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. (Vedi anche la nota a pag. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). P. Pripravan sam priznati vaša prava. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. cioe in quelle proposizioni. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. ma invano. Nemam vremena pisati ti nadugo. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. Non sono adatto a fare queste cose. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. Korisno je poznavati mnogo jezika. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. es. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. Siete avvezzi a vivere troppo bene. . PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Nije se usudio to ga pitati. Kajem se što sam ga uvrijedio. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. P. Nisam sposoban činiti takve stvari. Occorre che voi ve ne andiate. Kanimo otputovati sutra u jutro. E utile sapere moite lingue. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Non si e azzardato a chiederglielo.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

III s. pross. pres.imploro .) questa parola. Egli tacere (Pass. pres.) di sentirsi chi amare.). Spesso noi sognare (Ind.) perche gli parere (Pass. pres. pres.) alcune spiegazioni.) il denaro. pres. Non so che cosa significare (Cong . pres.). dopo alcune esperi�nze novellistiche. II.soddisfano augura brontolano confina fatico .abitano .) l' amnistia. II.). Il pastore mungere (Trap.).Pregare (Futuro semp. .) volentieri questo pietanza.) dal caldo. rem. rem. . la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime. I ragazzi rompere (Pass. pross. .) l' orchestra.) l' ombra di Virgilio. pres. Il Presidente concedere (Pass. rem. rem. casa. rem.separo sollevano tolleri . pres. Noi rimanere (Fu!. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass.) davanti alla rappresentazione.) tutta la notte. La donna accendere (Pass. e venne a Fir�nze. . III s. Dipingere (Ind.recita . passi vo) all' esame.evoca . mQrto nel 1922) Giovanni Verga III.Non se la intendono.emigrano .evita gracidano penetri .peggiora .Mi toccare (Cond. E in questo periodo che nasce il Verga verista.) la facciata.) alla prima Una bomba esplodere (Pass. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano .). .) alla vostra salute. . Essi scegliere (Pass. � LE1TURA (Nato nel 1840.). pross.A Dante smarrito nella selva apparire (pass.superi . .) le pere cadute e le cuocere (Pass. . pres.) e non si sa dove va.) ancora molto tempo.Chi spegnere (Pass. rem.Non credo che egli valere (Cong. rem. pres. rem.zoppico . pross.Queste parole mi offendere (Pass.) per prudenza.soddisfanno .) dal tetto. pross.ltimo Ottoc�nto. rem. pross.) il fuoco. Credere (Pass.) il sole. Giovanni Verga.suscita .) la luce? .Egli non ammettere (Pass. . rem. -:.inciti .Vi accompagnare (Futuro I p. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore. pres. i.soffochi .). .Chi tradurre (Pass.) che fosse tardi. Di' loro che si avviarsi (Cong. rem. . L' autore dirigere (Pass. rem. .collaboro .capitano . rem.Gli ulivi non crescere (Ind. semp. rem. 369 368 .Qui noi scoppiare (Ind. rem. L' autore assistere (Pass.) in questo paese.S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. ha una parte detenninante nella sua opera.dominano . la realta sociale della Sicilia povera. rem. importanti della letteratura italiana dell'li. Nessuno mi riconoscere (Pass.pattinano . pres. rem.irritano . La notizia spargersi (Pass. Sutle montagne.Il custode chiudere (Pass. . rem. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto.affascino .) di partire. II p. pres.Spero che vincere (Cong.Il medico gli l asciare (Futuro semp.) ti faccio un regalo. hisogna fare cosi.Partiremo prima che sorgere (Cong.Il cacciatore appendere (Pass.) o no. III s. rem. Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. catanese. pres.delim . .La campagna gUt rinverdire (Ind. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte. .) ad Arezzo.incomodo indichi . pross. l' ambi�nte nel quale ha vissuto.) niente.Quando egli giungere (pass. E. .) era troppo tardi.) il mio amico di aiutarmi. I s. I s. appena vedono qualcunofuggire (Ind.) il vetro. rem. e s�nza dubbio una delle personalita pili. pres.Cascare (Cong. . Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia. .Ti piacere (Cong.Ella vivere (Trap. Il contadino cogliere (Pass. dei poveri.} la notte quello a cui pensiamo il giorno.).La nebbia scendere (Trap. pres) presto il vestito.) suHe funi.) la via piti breve.preparo addita .) fino alla porta.abdica . pres. . pres. . pres.scivolo . Vuole che noi gli consegnare (Cong. rem. lo scrittore att�nto alla realta sociale. . s.esita . I mgazzi salire (Ind. StQr!a di una capinera.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. rem. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.Gli chiedere (Pass.) piti di te.). . . L' operaio perdere (Pass. semp.ros.) alla gamba. Se vincere (Ind.) il fucite ad un chiodo. pross. . pres. . Assaggiare (Cond.carica denotano eccita .intima.educhi . .) tutti. reale. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».) il mondo non mi movero. lo non leggere (Trap.Il cane lo mordere (Pass.) di avere sbagliato strada.) subito per il paese.) -il giornale.) la ferita. pres.Il Petrarca nascere (Pass. I s.violano .mendicano . I s . .calcolo criticano . rem.) l'equilibrio e cadere (Pass. pres.) i cancelli. Ogni tanto scomparire (Ind.) le pecore.pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora .) sempre. I p. rem.). Qui intervi�ne la vita dei pescatori. dei vinti. rem.Desidero che il sarto cucire (Cong. Noi non ne sapere (Ind. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. . vero. rem.Egli volgersi (pass. pres.) due anni in Italia. Gli parere (Pass.elevo imita . Essi vegliare (Futuro semp.lo non lo conoscere (Ind. Il suo essere siciliano.) di aspettare troppo. Sono animali timidissimi. bisticciare (Futuro semp. della povera g�nte.) sulla citta.Noi bere (Fut. rem.

. ecco b) c o mp o s t e . Pensano. e morira nella battaglia di Lissa). E si campa. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. superstite della rovina della famiglia. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. La barca e per loro il lavoro. di un nUQvo mondo. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). . «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . neppure. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. secondoche ( secondo che). anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. mi chiederai perdono oppure sara i punito. = = = = 2. e fin ira in gal<rra. : questo o quellof lo stesso. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. non{i. quando servono a unire due termini (perche copula unione). S<rnza debiti. non venne ne lo vidi piu. (Bastianazzu). allora. E il debito mangera la casa. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. sor<rl1a maggiore. oppure. Il gi6vane ' Ntoni. anzi. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. non scrisse e neppur ci manda a salutare.: questo e quello. . Luca.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. . Mena. sua moglie (Maruzza). es. o. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. p. il figlio . Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. e sono: o. neanche ( »niti. che e tomato dalle armi. sara arrolato. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. ni«) neUe proposizioni negative. e sono: e. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. dopoche ( dopo che) .disgiungono. ossia. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. perche affonda nella realta. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). perche ' N toni d<rve andare militare. quello che ci narra Verga. se invece di riunire. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. a = = 370 37 1 . tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). per la poverta. appena adolesc<rnte. p. Luca. Ij I XLIX . ed nelle proposizioni affermative e ne. Famiglia di pescatori. cioe formate da una sola parola: e. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. ma. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. noi partiamo e voi restate. la piccola Lia). personale. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! ."T i 1 E una lQtta quotidiana. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. per la qual cosa. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse.povera e. la nUQra (la Longa). Carlo e Antonio sono f ratelli. Nella casa vive. Ma due braccia vengono meno. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. non ostante che. ma onorata. Sotto questa vergogna Lia. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. es. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. i nipoti ( Ntoni. Se ne s<rnte disonorata Mena. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. ovvero.imeno ( non di meno). non r<rsta che un debito. da povera g<rnte. Disgiuntive. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo.

accia. e. acciocche. inf atti. Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. qualora. . giacche. altresl. quasi. piantandosi in piedi in mezzo alla sala. ta lehe. . anzi. p. non e. 2. ecc. . . . e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . . . sia. non solo . per quanto. unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). temporali: quando. di maniera che. se dichiarano. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . mentre. tuttavia verd) con te. quindi potete andarvene. noi non scapperemo. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . ecco 3. 4. . p. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. . e. nel modo che. jinche. . Sono: eioe. se uniscono due tennini contrapposti. finaH: affinche. ha mancato al suo dovere. . cosi . . . tanto . tale . . le seconde unite a nomi. S. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. . . e sono: ma. invero. eioe di Froncesco Petrarca. piuttosto. l a l i n e e t t a. sebbene. vale a dire. . tanto . i p u n ti di s o s p e n s i o n e . . (Dante). Correiative. 7. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. . . . mentre che.: ha jirmato. tuttavia. indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . ma anche. eppure rispondeva bene alle domande. . e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. concessive: quantunque. . . cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. . ne . ancorche. ma non molto. siccome. o. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. ma non ffaticato. es.: pare. peraltro. . l e v i r g o l e t t e . causali: perche. . sono molto a aveva studiato. ).) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. es. es. l � a s t e r i s c o . perche. Conclusive (o illative). inoltre. . l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . . pure. Nota. condizionali: se. come. aggettivi. slano venti o trenta.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. eziandio. : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». . spiegano.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. (Manzoni). che. pereia. . per di piil. dunque paghi. 3 . che ( ..Avversative. . . ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. . p. L 3. purche. pero. la virgola. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. Dichiarative (o esplicative). ). 373 . ne. eppure. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. nondimeno. allorche. dove. tranne. ogni volta che. sennonche. ecco 4. . se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. sino a che. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti .). sia . eccettuative: juorche. dimostrano.: non ne posso dire ne bene ne male. 8. es. Le virgolette mente. appena che. . Sl . dacche. I punti di sospensione ( . insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. a condizione che. dacche. benche. . p. di mo­ do . pereia sara punito. 2. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). come se. a tal segno . A buon intenditor . . ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. . come. onde. il ragazzo feee di sua testa. pure. come quando. . detti anche «i puntini» . poiche. . ecco La dieresi (. p. nonostante che. modali: come. non so invero che cosa si debba risporzdere. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . quasiche. 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. sennonche ebbe presto a pentirsene. per . pure). quanto. quindi. Aggiuntive. . e sono: dunque.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. . casa mai. ancora. dopo che. o. . bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. ne mangio. sicche. . avetejinito il c6mpito. o . i l t r at t i n o . eccetto che. ma non fini. affine di. sia . Sono: anche. per la qual cosa.

Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. . ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). verro da te. .Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. Andro da lui oppure gli scrivero. intensita. 5. vol. f (confronta). mo (illustrissimo). . . La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. prof (professore). Aiutalo . la letteratura greco-latina. . (pagine).Lo voglio salutare . dott. serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. (Alfieri) . (pagina). La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . mediante il «tono». (dottore). Tutti lo stimano . Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. s. ma anche in scultura e architettura. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. .Verro con voi ma non giochero.Egli non ama ne lo studio ne lo sport. puoL Vieni . . dal ' 400 fino al ' 700. N. . Al principio del ' 500 poi. 375 . . . . . per lo piu. il confine -italo-francese. . per cui Laura ebbe in terra onor celesti. u. accanto a Firenze e Roma. di cui dunque quella veneziana e il fondamento. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. . . . . LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. che trovo applicazione non solo in pittura. verso. (capitolo).Cura il male finche sei in tempo. . (ultimo scorso). . ma si leggono per intero. s. Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. N. Provvedi un tempo . abbia fatto tutto il possibile. 6 . Ecco quelle piu comuni: p.Noi potremo essere i primi. chmo (chiarissimo). . p. una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio.Purche giunga a tempo. fosse mio fratello. prendera il treno Venezia fu. N. . La tradizione bizantina.Sono molto stanco . . Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. Giorgio volk venire. E. (vedi. volume). .C 'erano tutti . starerno allegri insieme. Parti senza che nessuno se ne accorgesse. bada al fodero pili che alla spada. Questo e un proverbio.Carlo venne e allora . aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. (volumi) . (nota bene). pag. ill. specialmente nei dialoghi. Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. tu. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. (volume). parta. . . Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . toma prima di sera. . vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. . Chi bada per Karlovac. ing. infatti la perdettero. c. che e piu breve della lineetta. 374 Se vieni. . . o NE. . pagg. E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. v. il Carpaccio. c r. o per es. (per esempio). . e peggiorato.Vai pure . . . lui. 7. .l 4. sono aspettato.mo (devotissimo). . cap. cioe non nominato). . cio e un granello di sapienza popolare. . La parentesi e duplice. . .disse il medico. o pp. es. prospettiva. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. voU. (come sopra) . lo vogliamo. .Devo andarmene . Ricchezza.Temevo sempre che perdessero la partita. . presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. . splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. gli ornamenti. . o p. (enne enne. non debbano mancarci le cose necessarie. v. dev. 8 . (prossimo venturo). La grande tradizione coloristica veneziana. tutto veneziano.Non e riuscito . obbLmo (obligatissimo). luce. . . abbreviate.lo non ci credo.Non e migliorato. potrebbe pero essere anche vero. e una brava persona. (ingegnere) . continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. ci fai piacere. Gentile e Giovanni Bellini. . .

d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. diventa invece congiuntivo trapassato.estro racconw. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. iva la. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico.estro loda la diligenza degli scolari. e anche le nostre. Il nw. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. . oggi in quel giorno. Il discorso. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. diventano di III persona. in imperfetto del congiuntivo. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. Ritomera il babbo. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. o giovani.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. domani il giorno dopo. Il maestro raccomanda (raceomandava. Il babbo ritomera appena che potra. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. mio e tuo suo. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. passando dalla fonna diretta alla indiretta. I vocativi si omettono. Amici. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. allora: Discorso diretto: 3. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. se cio non nuoce alla chiarezza.. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. i pronomi questo e codesto quello. 376 377 .mma quando sarebbe ritomato il babbo. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. Ma se come comunemente avviene . 2. ecc. l' avverbio qui o qua diventa ll. noi e voi essi. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. non mi negate il vostro soccorso. quando finiranno i lavori? I bimbi donw.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. ora allora. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. Discorso diretto: Discorso indiretto. e quindi io e tu egli. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. a me e a te a lui. ieri il giorno prima. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers.

e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. prende proporzioni di incubo. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. prode ufficiale garibaldino. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. gli umori che la caratterizzano. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. Dopo una giovinezza studiosa e severa. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. lo tormento per piti di vent' anni. autore sottile. Si gira . Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . Ma dopo questo periodo iniziale. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. «La Ciociara>}. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. centrale. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. che giunta al parossisrno. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. romanzo breve.1 86 1). fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. come «Agostino». e troppo amara: egli non potra che respingerla.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. condannaria e negarla. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. capolavori come «La luna e i falo». Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. . che giungevano alla minaccia a mano armata. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. «La noia». gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. «ll conforrniSI:a» . appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». DINO BUZZATI. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. che dopo aver seguito. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. Altri scrittori. si tramuto. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . sparito misteriosamente durante un naufragio. «La Romana». CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. gli ultimi ane liti del feudalismo. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . ironico. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. gli intrighi. entusiasmi. disadomo. colpita da gravi forme maniache. da fanciullo . che curata da Erminia Fua Fusinato. con una tecnica nuova. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. negli stessi anni. ottenne alla pubblicazione un grande successo. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo.

un libro che lo porta fate luce». «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . in sette tomi di «Cose viste» (memorie. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. Nel libro il principe-autore. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. MARIA BELLONCI. Roma 1985). ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. critici ed elzeviristi come UGO OJETTI.1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. Di CARLO C alla notorieta. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. il campo narrativo viene messo a rumore. cui segue nel 1948 «La pelle». libro magnifico per forza rappresentativa. LUIGI BARZINI e tanti altri. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». uscito nel 1958. DOMENICO REA. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. amara esperienza della guerra. con garbo e senza enfasi. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». best seller di UMBERTO ECO. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». con scrupolosa evidenza storica. ricordi. il diavolo nella letteratura romantica». ricca di pagine di autentica poesia. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. di racconto «giallo». la morte.

io saro � (':J. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:.sr... -e voi sil(te stati. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <.. � o" �: ::.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. � <n Fl � . Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i... ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-.. e Š' �... -a stato. . tu sarai e egli sara g: a. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 . <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <..:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <. -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. � o. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-.) ..

osse stata essa J assimo stati.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -a ecco noi Jummo stati. -a tu saresti stato. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. -e Trapassato remQto voi siate stati. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc... -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato.� . -a ecco noi eravamo stati. -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO .. -a tu sia stato.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ .... � '-o po �.. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati. -a ecco noi saremo stati. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. noi avemmo avuto ecco ossi stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato.. -e ecc. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . . -a (che) io J tu J ossi stato. -e noi J oste stati. -e voj sareste stati. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato.

-e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. bili. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. -a.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO .INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO .rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt. -a. -e avt. bila stato.MQDO IMPERATIVO ..ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 . -li.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. -i.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato. -i. bile.e. -la avuto. -la. -le..PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio... bilo. -l. -a. -lo. bila.

to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

Pass. -resti f ar�i.. prQss. 392 393 .FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . Imperf. -resti starei.a mjesto u sljedećem popisu glagola. -dres ti dar�i. indie. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . Imperf. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i.

-rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. prQss. .vresti vorrlif:i.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. prQss.' Pass.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. -rresti saprlif:i. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. -tresti dovrlif:i. -resti terrlif:i. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. indie. -rresti rimarrlif:i. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. indie. -rresti berrlif:i.

eong. prQs �.l vedete.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. -dresti trarrlii. -rresti tacertgi. prQss.l ponete.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. indie. -resti parrt. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -rresti porrlii. -resti giacert. Imperf. indie. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. Imperf. -resti piacertgi. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. Imperf.l traggano.:i. -rresti varrtgi. Imperf.:i.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass.

Imperf.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . congo Futuro cogliero coglier{!i. s�gga si{!da. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. indie. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . povesti Indicativo pre��nte si�do. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. . indic. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. prQss. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. prQss. s{!gga sediamo sediate siedano. seggono (che) si{!da. Imperf. s�gga si�da.

silaziti 34) . eong. -rreresti chieder�i. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. -veresti correr�i. indie. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. prQss. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . -geresti sorger�i. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. -deresti porger�i. -deresti risponder�i. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. -deresti prender�i. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. indie. prQss. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass.

diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii.' mettete. -eresti dirfii. -geresti volgerfii.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. -eresti metterfii. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto .prQss.f volgete. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. indie.- Pass. indie.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . prQss.' mettano.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. -geresti spingerfii. -eresti distruggerfii. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 .' mettlamo. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo. he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf.

-resti nascerfli.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -resti saiirfli. -resti uscirfli. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. . -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. -resti ud(i)rfli.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. -rresti scriverfli. prQss. indie. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. indic. -resti romperfli. -resti Condizionale pre��nte verrfli. prQss. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo.

402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7.

40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. nella. prigioni(!ro. (coUo). A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l .06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. della. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. nei. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. kasnije. cUQre. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. može odrediti. rimarro itd. (cogli). coi. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 .. dello. brojevi 3. corporatura. le. ' vivra. delle. Qrto - 2. degli. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. 401 sciogliere 3 1 9. UQ: pi(!de. članovi i padežni prijedlozi 2. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. kad su nenaglašeni. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. scuQla itd. nUQvo. motorista. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 .reprlmere 307 resdndere 293 . Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine.) 3. Ova se pravila mogu proučiti postupno. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . npr. pomoćni glagoli 5. dei. prijedlozi 6. o izgovara u se otvoreno (�. 398 scendere 293. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . nel. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. uzvici L imenice i pridjevi 2. one kojih broj neprestano raste. a broj im se. raddensare. 398 volere 394 volgere 305. col. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. neUe. nello. o]: penetrare. zamjenice 4. ' glagoli 3. (colle).ne. giornali(!ro. bUQno. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. negli: del. vi't. Poznavajući izgovor tih riječi. o.no. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. cadro. j fi't. d(!nso orticoltura.tro. tj . def enestrato. (coila). di't. valere 320. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. veznici 7. giuQco. rococo. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. o. s nekim ograničenjima. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». avro. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. 409 . Samoglasnici e. Samoglasnici e. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &.

b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. ebbero. loro. invece di. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. Izgovaraju se zatvoreno: e. di�tro. �bbe. addQsso a. e) Odnosne zamjenice 7 . i�ri. -e. codesto. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. PQi. ni�nte. centuplo. intorno.). molto. 1 . come itd. affinche. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. sarebbero. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. . dentro. nQno. biennio.2.?:pJ. Izgovara se zatvoreno: secondo. 2. Dakako. oltre. npr. nQ. tUQi. 7. sebb�ne itd.l . discQsto da. avr�bbero. Uzvici L 2. a prfiZZo di. dove. s�i. ess�ndo. Qggi. Brojevi a) Glavni brojevi 4. sifćte. te. quale). trQPpo. triennio i drugi oblici na - carponi. decuplo. sUQl. me. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. fćro. erano. sem�stre. pr�sto. cente$imo. quaiora. quat�rna. allora. s�mpre. 8 . rasfćnte. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). costoro. avr�bbe. L Izgovaraju se zatvoreno: con. se. s�sto. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . bilione itd. alcunche. miei. �ra. ogni. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. Izgovaraju se zatvoreno: checche. 6. fćbbi. jUQri di. 2 . accQsto a. ennio. presso. duetto. dopo. . itd. Izgovaraju se otvoreno: dietro. odgovara oblicima che. te. bocconi. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . contro. invece. l . 1 6. ansiosamente. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. se. -a. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. a nlQdo di. per. leggermente. presso. ve. fćri. c�rto. dodice$imo . PQco. saro. ajQna di. noi. quello. nQstro. ecc�tto. sotto. quadrim�stre. parecchi. ancora. vQstro. doppio. avro. zatim bimestre. o naglašeni. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. 2 . Izgovaraju se zatvoreno: loro. non. egli. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. co1ltro. saremo. Izgovara se zatvoreno: semp lice. findimente. l . Izgovaraju se zatvoreno samo 3. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. sarfći. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. benche. dentro. i2. eioe. ora. PQco. di jronte a. se. secondo. centododici i sL b) Rediii brojevi l . npr. avemmo. ad�sso. dopo. sotto. sestupio. un m�. f ossimo. mille$imo itd. deh! 410 41 1 . t�rno. . s�nza. 14. meno. mede$imo itd. ne. settimo. 100 itd. Izgovaraju se zatvoreno: che. ce. . onde. npr. 3 . ginocchioni. mentre. -i. terzetto i drugi oblici na -etto. npr. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. fuorche. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. Veznici Opća napomena. niente. jorse. avremmo. onde. trimestre. insieme con (con: zatvoreno !). avr�i. tentennoni itd. avere. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. terzo. voi. e. ove. glieli itd.itd. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . oh!. 1 . un certo. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. 20. o. avfćndo. Pomoćni glagoli Kad su e. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. in iUQgo di. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. avete. Izgovaraju se otvoreno: pero. coloro. appena. 2 . av�nte. spesso. (ess�nte). oltre a itd. onde. 5. talvQita. jaci/mente. appena. ohime!. a j avore di. sar�bbe. donde. allorche. 13. hQ. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. 8. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. ju Izgovaraju se otvoreno. regolarmente. 6. . davvero. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. tastoni. imaju obično zatvoren izgovor: sono. sennonche itd. 2. percio. l. 2. ventitre. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi).fosti. trQppo. molto.

conto. maestoso. pesca (il pescare) itd. colazione. . persona. feroce itd. spaccalegna. scommessa itd. suora. appello. cuoio. monte. sapienza. 5. compl�to. onorevole. dimora. profetessa. sospetto. gigantesco. bisognoso. potenza. venticello. -ese. popolazione.Ali: duetto. favella. cristianesimo. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. svedese� giapponese. v�to. u jednini i u mriožini. alluvione. dottoressa. avvoltoio. lucchese. presuntuoso. arnese. (�cco). casetta. arrendevole. -oio. noia. secoo. zatvoreno o costi'i:uzione. avvenimento. casetta. otvoreno e [\:] l .) 9. flora. -ogna: sogno. dubbioso. Ellesponto. battello. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. . (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. specchietto. virgoletta itd. -egna: legno. prof�. strettoia itd. iako se završavaju na -ette. giallognolo. Savoia. corteccia itd. uzimajući kao osnovicu favorevole. motopeschereccio. . piacevole. pauroso.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. progetto.Ali: annona. -ona. freccia. spione. foce. stanchezza. tremebondo. f�to. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. novella.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. strumento. -efice: artefice. sportello. -�lla: fratello. 1 . protestantesirno. ponte i sl. . scorsoio. sostegno. penitenza. mattone. fortezza. -ogno. quaresima itd. vantaggioso. -onto: conte. -ono: portone. troia. vent�simo itd. . correggia itd. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. 10. indolenza. fringuello. -one. giovinezza. -ora: signore. e): peggio. tedesco. abbandono itd. 12. annoio itd. colore. l l . 7. -ondo. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. lodevole. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. borghese.Ali: p�sco. cogitabondo. difesa. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. seta itd.). canzone. convegno. professore. -eggia: arpeggio. nono. cenerognol0 itd. najčešće nastavke. soldatesco. ornamento. -essa: professoressa. vergogna. ovi nastavci (odn. �rrognolo. u kojima je zvučno [!?] . concr�to. seggio. -\:nza: partenza. noce. spendereccio. pastore. Bologna. -ore. priora itd. miglioramento itd. liquore. pontefice. nobilesco.).Ali (s otvorenim o): cuore. perdono. veloce. medichessa. dello. carnefice. cervello. francese. (Međutim. guerresco. treccia. -ezza: bellezza. violenza. monumento. -6gnolo. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . frantoio. bil?ogno. signora. frutteto. -onda: rotondo. onda itd. geloso. -eggio. porzione. conteggio. consegna. sicurezza. p�ca (albero e frutto). urbanesimo. paUore. tristezza. cappella. Ali: a1fab�to. notevole. fermezza. ricchezza. 2. faggeto. uccello. 2. -esca: fresco. ponte. sondto.Ali (sa zatvorenim e): capello. certezza. padrone. icona. libretto. �sco (uscire). . rasoio. carezza. superamento.�ccia: boschereccio. . tetto. otvoren izgovor: affetto. calabrese. -eto. oliveto. paganesimo. Progno. coraggioso. degno. stupidezza itd. trascrizione. arianesimo. tappeto. reggia. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. tetto (sa zatvorenim e). prornessa. -oia: scrittoio. grandicello. assegno. -osa (s bezvučnim s): faticoso.. 6. pretesa Napomena. soggetto. . noleggio. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. atroce. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. religione. meditabondo. popolaresco. piemontese.Ali: precoce. mondo. contegno. cinese. nona. cotogna. e je otvoreno: undic�simo . fabbricazione. palmeto. rivoltella itd. cameretta. baronessa. spaghetto. -oso. tettoia. boia. riconoseenza. greggia. corretto. scienza. villereccio. medesimo. mutamento. cappello. -egno. chiarezza. pron10 itd. -a: verdognolo. 8. 4. ostessa. disegno. 2. avvocatesco. rassegna. inglese. amoroso. dolore. pegno. parlamento. cortese. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. badessa. reggimento. -eccio. marchese. po�ta.Ali: fi�vole. . noioso. zatvoreno e avviamento. cotogno. volonteroso itd. moneta. sorteggio. ronda. leone. corteggio. bello. azione. segno. gemebondo. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. cavalleresco. ella itd. oggetto. momento. imaju općenito 4. 3. grazioso. -onte. godereccio. -�llo. purezza. vigneto. -esco. impetuoso. perfetto. -oce: voce. intesa. don�el1a. L -mento: pavimento. casereccio. lamento. altezza. vassoio. onore. ometto. cuoce. maneggio. rus cello. ripresa. 5. -etto. u rednim brojevima 8. Ali (s otvorenim o): cogno. pastora. corridoio.-grandezza. -esa (s bezvučnim s): mese. . pittore. prolungamento. castagneto. albereta. insolenza. campogna itd. funzione. seta. duchessa. rimessa. favore. croce. -e�imo. cambievole itd. -. amarognolo. soreIla. pre�enza. Cecco. vecchietto. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. cat�to. 1 3 . Pistoia. impresa. gradevole. precetto. mangereccio. -ecco. Napomena. legna. studentesco. petto.). marchesa. . lentezza. incantesimo. spineto. messa. tortuoso itd. -a: stecco. terzetto. vendereccio. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. nuoce.Ali: gioia. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . passione. poltrona. offesa. canneto. albereto. caritatevole. -eta: aceto. dottore. 3. contesa. tabella. fonte. contessa. candelora. segreto. L�cco. storieUa.Riječi koje nisu deminutivi. innocenza. operetta. paese. benevolenza. Napomena. -evole: agevole. orefice. letto itd . racconto. pineta. palese. . Ali: salamel�co. querceto. languore. aurora. prono. campanello. neodredivim riječima o II brojčano regno. (Ali s otvorenim 9. becco. opposizione. trombetta. 7. scheggia. cagione. corona. bastione. autore. poetessa. balcone. solfeggio.

-�tro: alpestre. purgatorio. Tako npr. diadema itd. credevano. panciotto. 1 2. -a: gnocco. tQrce . CQsa itd. valente. -(u)QJo: figli(u)olo. -Qrio. dQ. otvoreno o [Q] accessorio. oratorio. tQrco. demente i st). Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. naravno. ristQro. terrestre. rettorico. torcevo.potječe od latinskog -au-: tesQro. -�nte. semente). 1 0. . 9. aloe. categorico. poetica. -a: analogico. facezia. contea. grassoccio. ginocchio. teorema. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. -Qtta: motto. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). Ali (sa zatvorenim o): coda. o): gotta. merenda. Qcchio: cocchio. ironico. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. radiofonico. ragazzotto. discendo. -�o. radiogoniometro. tenda. s�nto. sentono. offendo.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). emporio.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. mano metro. -orico. -�nto: potente. aritmetica. anestetico. calotta. . avorio. l l . platea. na -m ento . schema. unguento. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. giottologo.) 9. grotta. -�nse: forense. liceo. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. . 2. Mose. lento. -a: stupendo. crMe. 414 41 5 . torc6vi. npr. sonnolento. emblema. a) credo. -�stre. prendo itd. reverendo. torceva . campestre. sciocco. pedestre. refettorio. biogenetico. prendere). vedere . vedere. lavorare sentire io lavoro io s�nto . ippodromo. c) cred6te. . nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. mett6te. l O. Venezia. leggere. 3. te. tenere itd. itd. storia. -onico. . b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. predicozzo. psicologo. foce. teorico. trachea itd. estetico. carroccio. fiocco. sistema. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. -etica: alfabetico. estetica. 6. crćdi. trincea. -ooromo: archeologo. . stracotto. caffe. -ologo. torcevano. 3 . -�ndo. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. occhio. trapezio. sOclologo. ebreo. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). U glagola druge konjugacije. potere. demagogico. atletica. tinozza itd. armonico. sardonico itd. addendo. osim toga: merce. faccenda. inezia. sintetico. fe i veznici na -che. attento. cred6ssi. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. genealogico. sapiente. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto.io vedo 5. zatvoreno e. ranotchio. -a. fanta�mago­ rico itd. ostiense itd. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). giovanotto. salotto. 1 (credite. plebeo. credesse itd. -Qtto. scirocco itd. velodromo itd. . Noe. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. -�zio. cilestro. carrozza. archeologico. libricci(u)olo. imminente. sorgente. crema. . vai(u)olo. violento. npr. sciogliere. ni općenito riječi o u glagola. . parente. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. 4. crMono. �vendere. pai(u)olo. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. 6. barocco. sinfonico. corpulento. slučaj je jednostavan. 9. 4. torcete itd. -ozza: cozzo. dotto. memoria.3. tremendo. . -Qccio. spondeo. -�: corteo. rotto). Averroe. -Qcco. . -Qzzo. poema. Indikativni imperfekt: credevo. passerotto. prudente. Što se tiče pravilnih glagola. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. fonetica. l l . termometro. credeva . 8. koja nas ovdje jedina interesira). 5. difendo. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. 4. botta. galeotto. ipotetico. vittoria. l . responsorio. fagi(u)olo. poetico. tecnologico. orrendo. allQro. leggenda. credevi. correre itd. -eP. io pr�ndo) i obratno. terracotta itd. s�nte . odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. metaforico. -Qria: laboratorio. canape. 2. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. lacche. contento. 7. belloccio. lateranense. npr. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). diabetico. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). -ogico. ermetico. -a: fantoccio. Indikativni prezent: 1 . blocco. o: gras s otto. torcono. pidocchio. maestro. seguente. -a: storico. contraddittorio. -�zia: screzio. estense. -etico. spagn(u)olo. pedagogico. aritmetico. 5. -mente (movimento. eretico. tQrci. 7. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. livrea. -ometro.Pod ovo pravilo ne potpada ju. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. prilozi na -mente. . benda. cartoccio. problema. allegorico. sapere. zoologico. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. chilometro. reo. s�nti. . dividendo. marmocchio. u imenicama u kojima -0. gloria itd. cronico. Marocco. assemblea.

. ? Molim.:ndo. Npr. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. non parli COSt pr�sto. che ore sono? Molim. molim. dirlgere-dir�tto. romp�ndo i sl. . I Kad želimo nekoga obići (npr. . ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. Pomozite mi.. . žao mi je. jedan (u Odlazak je u 13 sati). sentt. Primjeri: prendere-preso. Per J avore. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. Al contrario.. ili uzimamo neki predmet..:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. . polažemo nešto pred neku osobu. . . . ono (-a) Mi dispiace. u tramvaju).:i parleresti parlert. . Kao obično. . non (La) capisco. Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. deste 6. j a mislim na to). Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7.:nte.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert.i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. partt. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. . ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. ..$ s:ntirt. 1 0. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. 1 2. . Per J avore.:nte.:i crederesti credert. Vrlo ste ljubazni. . ? Š to znači . di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. conos�ndo. 13. ne razumi­ Pr�go. dit. . . Htio bih (uzeti) . Htio bih . finit. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. jem vas. Vorr�i .6.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. . l l .:de 5. perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . Sunce sja. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. . 2-4-5 s druge. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. Naprotiv. Potr�i . Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. ? Vorr�i (prendere) . Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. .:i sentiresti . ? Gdj e j e . 3. perJ avore.:ndo.:nte itd. Moli m. . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. -ito). ? Dove va? Kamo ide?. kamo idete? Scusi. ? Che cQsa significa . Kiša pada. Magla je. . Molto gentile. . s6rgere-s6rto. Come al salito. Oprostite. quanto cQsta . hvala! Mi aluti. Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. koliko stoji .. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. l . Ja ću se pobrinuti za to (dosl. -uto. credt. . C' e nebbia. Trebam . Si parte all 'una (alle trMici). Ne govorim talijanski. . ne ( min uta) . PiQve. 416 417 . grazie! Dobro.. ulazimo u neku prostoriju. . Jedanaest je sati i deset Dov ' e . . rendere-reso. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik.:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. govorite tako brzo. b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. ? Mogu li .

) zatvorite vrata Parli italiano. Si accomodi (s 'accomodi). Mi dica. . ali Stid bf!ne. . Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). autobusa . Hvala. Molim vas.s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . . Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. signor Maggini. Avvi. Izvolite (ući. Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. ljubazni. . 418 419 . per J avore! Molim vas. dottore i sL pri rasta anju. ma ora df!vO andare. . ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. bUQn giorno. Benvenuta! Dobro došao! .s-Ol Oglas. kavu? sjesti). Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. molto gentile. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). bUQn giorno. j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. Dopustite Molto piacere. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. Prilično mi j e loše. Vrlo mi je žao. 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. 3 Samo neposredno prije spavanja. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. . . . Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. Sto piuttQsto male. 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. Hvala. non c' e male. perj avore . signora.. Mi dispiace molto. Oprostite. nije loše. recite mi . iznenađenje! Dobro došla! (počinak). Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. Mi scusi. autobusa . .J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. . 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. . ) Partf!nze Odlazak (vlakova. vrlo ste Grazie mille. govorite talijanski ! . upozorenje Attenzione! Pozor! . Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. Drago m i je.

. . . treći) kolosijek Primo (secondo. ? Asp�tti un momento. ? Questa vettura va direttamente a . t�rza) via a d�stra (a sinistra). . Pričekajte trenutak. . ? SCll�i. ? Ima li odmah vezu za . . Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. . dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. . . . . ? Ide li ovaj vagon izravno do . . Scu�i . . . kada odlazi brzi za Milano. il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . treći) peron. . Dove trQvo . . . . Pitajte prometnika. Quanto cQsta . . ? Koliko stoj i . . . kartu drugog razreda za . gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi.. . Ured za infonnacije. ? Postoj i li izravna veza za .. Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. Roma andata e ritorno. . ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. zatvo­ rite vrata. . . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . chiuda La pQrta. Povratnu kartu za Rim. ? PQsso avere . . . trećom) ulicom desno (lijevo). Scu�i. Prvi (drugi. molim vas. . Na drugom šalteru. . . Oprostite . terzo) binario. Vlak kasni 20 minuta. ? Kada se zatvara . Per corte�ia . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. . ? Stoji li vlak u . Primo (secondo. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. Tutto e occupato. Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. . molim vas. ? Kada dolazi . Molim vas. Iditel prvom (drugom. . . dov ' e La bigLietteria ? Molim. . : što moram učiniti da bih došao).Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. Nije daleko odavde. . . Prvi (drugi. . . . Sve je zauzeto. Quando si chiude . . l Doslovno: uzmite. ? Mogu li dobiti . Per J avore . . Tražim . DtJmandi aL vigile. ? Gdje mogu naći . terzo) marciapi�de. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. . . Nema više mjesta. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. ? C' e una comunicazione dir�tta per . Molim . . . 420 42 1 . Odlazim vlakom u 10 sati. . . per J avore.

ndici). dvadeset minuta. predmete za osobnu uporabu. Ce trQppa cor­ r�nte. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. Ušao sam u pogrešan vlak. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. Samo pet kutija. Molim. PM chiUdere. Perj avore. ka­ Alle l 0. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. budite oprezni. bodno ovo mjesto. mia. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. fumi pure. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. možete zatvoriti. Ne nalazim više Ah. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. molim? Scusi. sve je u redu. Signori. Nikako. U deset i petnaest. ci sono cQsejragili. tlttto in regota. PM chiudere. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. lim vas. otvorite prozor! Previše je toplo. i passapQrti pr�go. libero questo posto. ali ono je slobodno. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. možete zatvoriti. Molim karte ! Scu�i. chiuda ilfinestrino. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. lo hQ da tre anni. Petnaest dana. Non trQvo piu il mio biglietto. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. Izvolite otvoriti Faccia adagio. pr�go. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. Fa trQppo caldo. Sad smo u Portogruaru. Hvala. eccolo! A. propuh. onaj kovčeg! Quanto si J emw. imam ga već tri godine. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. Moj a je. nove stvari. Imam samo odjeću.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. svoje karte. L'avevo occupato con la mia borsa. Sve je u redu. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. Perj avore. Oprostite. evo je! Perpiacere. questo e il mio posto. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . apra ilfinestrino. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti.15 (di�ci e qu/. quando arriviamo a M�stre ? Molim. Dobro. Gospodo.. zatvorite prozor.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. Ne. Va b�ne. ima lomljivih stvari. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. mjesto. ma quello li e libero. apra quella valigia. Molim. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. MoGrazie.

Verifichi anche il livello dell'acqtw. ? Koliko treba do . . v'inga qua! Nosaču. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. ? Jesmo li na pravom putu za . . . ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . Anche la pressione della rueta di see rta. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. Jedna se guma mora popraviti.. ? Diecimila lire.Imam dva kovčega i torbu. . Non abbiamo p'izzi di rieambio. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). čege. prud�nza Pozor. pritisak u rezervnom kotaču. Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. . . provjerite mi pritisak u gu­ mama. . za pola sata. U pozadini se pojavljuje grad. (J ermo)! S toj ! Attenzžone. Koliko stoji ' vožnja do . Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona.. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. . Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. . Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. He due valigie e una borsa. Portabagag/i. Čekajte. .l.­ f Una gomma d'ive essere riparata. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per .. dodite ovamo. f un ' ora. . Deset tisuća lira.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. mora pozvati nosača. fra m��'ora. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . . jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. . Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. Perf avore. Jedna guma popušf. Asp�tti che Le 424 425 . . dodat ću vam sve kroz prozor. Quanto ci vuelefino a . . se divan pogled na lagunu. In f ondo appare la eittii. ? Koliko ima kilometara do o. Non e' e altro. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. ? 20 minuta. Pronto! V�ngo sUbitoo .Evo met Dolazim odmah. oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. Una gomma s wta. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. za jedan sat. mi contrelli la pressione delle gom­ me. Molim vas.

perj avore. pr'2go. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani..Pričekajte časak. Molim vas. načinite račun. Se vUQle L 'accompagno. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. Molim da mi se Prf2go. - molim. Uzimam je. molto gentile. signore (signora). II depo$ito e ap�rto in penna�nza.Al depo�ito bagagli. S� la camera mi piace. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. odmori ili zabavi. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. Grazže. Većina ide uokolo da se opusti. vrlo ste ljubazni. Non ne avete un 'al­ po-krivač. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. MiJ acda. Hvala. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. U garderobu. doći ću i ja. Ostavljam sobu u podne. molim. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. Molim da me probudite u šest sati. T�ga il rresto. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. Ne vUQle una pitt piccola. Ako želite.bit će dovoljno. basta queila. . Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. U ključanici je. Lascio la camera a me�giorno. Eccole. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. Tri noći. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. �cco lo scontrino. Da. ne previše skup? JIolenti'2ri. signore.Evo vam! Ostatak je za vas. . riposarsi. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. Dakako. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice.Vrlo rado. lretti). gospodine. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. pr'2go. Ako ima (u sobi) tuš. . La pr�ndo. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. soba mi se sviđa. gospodine (gospodo). Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. Putujem sutra. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. stazione. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. Pokažite mije. . Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. mogu vas otpratiti. divertirsi. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. 426 427 . a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. želim još jedan tun po ' cara questa camera. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. il conto.

dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. Li a sinistra. 428 429 . Danas se pošta ne raznosi. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. s plaćenim odgovorom. Hoćete li Dobro. . le estremita ekstremiteti. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. Vorr�i incassare questo assegno. Žeton padne u aparat i Pronto. Tri minute. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. Richiamif un 'ora. II mio nUmero e 97865 f (nQve. Javite se! Pronto! Qui parla . Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. Ondje nalijevo. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. Va bf!ne. Per piacere. . Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. molim. l 'udito. perj avore. qui Franceschi) Halo.:vo a r ff ancare questa lettera. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. vidim. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. due cartoline con risposta pagata. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. una car­ tolina con cinque parQle. ekspresno pismo. una letteraperl'estero. molim daje proslijedite na moju novu adresu. sf!tte. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. l 'odorato e il gusto vid. Grazie. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. l Žeton se u stvari položi na otvor. il signor AntQnio? Hoćete li. Htio bih poslati preporučeno pismo. . molim. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. Mi dica. per PQsta aerea. al numero 5. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. L 'avviso e per le 20 (venti). Si riapre aUe 15. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). attf!ndo all'apparecchio. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. Evo moje putovnice. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. . sluh. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. Vrat glavu spaja s trupom. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. lire. Vaša stranka nije kod kuće. signore! Hvala. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. Organi opipa nalaze se u koži. VUQl chiamare. kune. vorom. pogriješio sam. Pokušat ću ponovno. lira itd. Qtto. Prijava je za u hotel. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. Onda brišite prijavu. cinque). una lettera esprf!Sso. questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. . Pokažite mi. Otvara se ponovo u 1 5 sati. Skine se slušalica i ubaci žeton. kuna. Ako još qođe pošte za mene. La prf!go di controllare. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. Allora annulli l 'awiso. siprf!me e il collQquio puo incominciare. njuh i okus. svoje osob­ ne dokumente.. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Linija j e zauzeta.mero. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . Kad pogrij eš i mo broj . vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. sati. ispričavamo se: oprostite. Dajem vam vezu. ecco Hoćete li mi promijeniti . sono il signor Franceschi.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. (Pronto. pritisne se gumb. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. Halo! Ovdje . per f avore.Quando l 'interlocutore risponde. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. dan sat. avionski. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. VUQI firmare qui a t�rgo. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. f lefonirati. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. za pismo u inozemstvo. Hvala. Evo moje putovnice. . Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). Molim. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. 20 !Jcco il mio passapQrto. Perj avore. 5. Riprovero un 'altra vQlta. Si faccia sentire. Le dQ la comunicazione. udovi. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. il tronco trup gli arti. Molim vas. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. čekam kraj aparata. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. SbagUando nu. Molim vas. sf!i. per f avore. . broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . ci si scu:jtl: scu�i tanto. Kad se nazvana osoba javi. ovdje Franceschi. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. il bottone. Molim vas da kon­ trolirate. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. mi sono �bagliato.

.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. na kraju XII. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. i polmoni. . Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. organe. il Jegato e a ltri organi. protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. na prijedlog . jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe).nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. . . prelaziti dalje. ..e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. una contro­ proposta podnijeti prijedlog. .. pluća. tirene seduta. . Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . želudac. intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. . noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta..f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 .ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. del regolamento odstupajući od člana. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. govorim kao . . . . . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. . lo sto­ maco. . /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. .

Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . Ne igra ulogu. poi si riparte per Roma. . Calar le vele. . cQrda. Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. . Neka. Firenze. Questo conta PQco. . Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . . . Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio .. caro mio! Nije bogzna što. Na svakom koraku. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. . 432 433 . Ha J atto di tutto per convincerio. ch. Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh.ili. m� Neka bude. d' un quattrino. non vUQl dire. HQ duratoJ atica a. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. Ili . .. Iz čista mira. ff Ostaviti nekoga da se koprca. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. Sotto la pioggia. A ogni pie ' Ej.. Non cipenso neppure. crkni ili pukni� O bere o a ogare.. Saluti affettuosi dal vQstro . A sanguefreddo. cQsa sta cosi.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . Aff �tto di male ereditario.. Mi ha so ffiato diecimila lire. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. Siamo cont�nti di sapere. Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. a dire il vero. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere.. Počevši od danas. . non Neka ti bude za ovaj put. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . . A ogni passo. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. Non importa. .. A l sole. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. ništa za to ! importa. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o). Non e gran che. Venezia. Nema ni prebijene pare. Po kiši. . Sia pure.. . Sei venuto prQprio a propO!}ito. odmagliti. Sai. 25 settembre 2000 Cari amici. Non e vero aff atto. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili).. Na moju veliku žalost . tag ljar la To je tvrd orah. Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. Šmugnuti. .) T ante grazie! Opet ista pjesma. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). . sospinto. Po suncu. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Dobar si ! Bravo.. .. . . Faccio i bagni tutti i giorni al Lido. Isplivao je sretno.. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. . ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . Oh.... A propo#to.. . Non ha nulla a che vedere con .. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. campana. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. Gli ha risposto per le rime. . Se z ' e cavata.. . Nije mu ostao dužan. .. Hvala na pitanju! (iron.. Ne pali.. Napoli. trQvi b�ne . siamo arrivati PQco fa. A cominciare da oggi. Tutt' a un tratto. Non c 'entra. a Fr�i della lingua parlata Ali. . Non ne hQ un 'idfia.. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). neka. . Come dire . non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. b) Cartoline illustrate Firenze.. .fine di persuaderlo.. Per principio. Per cosi dire . Battersela.. Restiamo qui due giorni. Pitanje je je li to istina. To ti je klasa. Ništa za to. Non me ne impQrta a atto. . Nije istina. . Oh.. in primo IUQgo. Mlatiti praznu slamu... . taio. Milano. Pravo da ti kažem .. Passi per sta vQlta. E un QSso duro.. U tren oka. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. lo qui mi trQvo molto b�ne. Non attacca. E un tipo in gamba. . Siamo alle solite. Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira. Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre .e tu ti .

e io non commentavo ni�nte. .. . . . .. .. . . . . . . . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. .. . . . . s�mpre v stro . . Lui commentava il ma�stro. . . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. .. . il canto. . objašn učitelj. . te e i tuQi frat�lli. . Stammi b�ne! Carla e Franca. . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . . . . . . . . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . . . . . Caro Gino. . Anche noi avremo molto da raccontarti. . . . . . . . . Cordiaimente tuo . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . . all 'Arco della Pace. . . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . .. . . . la Toscana e l' Umbria. . . . . . .. . . . . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. . Caro Rob�rto. . . . . . . . . Aneddoti e letture vade l .. . . . . . . . . . . . . Di tutto cUQre tuo . .. . . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . .. . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . . . . .. Coi migliori saluti. Ti scrivero piil per esteso da Genova. MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. . .. . . -ndesti. . . . . . . . . . . . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano.Milano. con le vQstre macchine per domenica prossima. . . . . . . . .Scusi. . Ven�zia. . . . . . come piace a te. . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . ... . . . . ". . . con pergolato verde. scemo ! » antico. sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . . . . .Per impostare la voce.. .. . . . . Siamo prQprio felici e cont�nti. . -ndesti. . ma ci manca la giQia di vedervi. . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni.. . Cara Lui�a.. . . la mu�ica. . . . ognuno paga la sua parte. . boja glasa Q 2. . . percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . . Cordialissimi saluti dal tuo . . . .Ah sit Pero manca il timbro. Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. Non vi sono invitati. Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco.. .. . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . . . . . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . . . focolare patriarcale e vino d'uva. . . . . . . . govoriti o tumačiti. namjestiti (glas) žig. . 19 maggio 1992 S iamo felici. . . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . E Pietro Mascagni con ironia: . . . . . . . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. .. . . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . . .. . . al t�rzo atto. . . . . . . . . . . . . decidesti. . alle ore Qtto. tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . . . . durante la sc�na del temporale. . . . . . . . . . . . . . Cordialita! Suo .. .

di ro�marino. . dokaz . aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. jJ il mucchio ilfirt. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo .ancora ignorato. Egli. chiedesti. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. . Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo.Ditemi un po' signori. lavanda lqrran fi l. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. eui uon era sfuggita la l�nta. tt:bbe internamente ongano. Il suo vero papa. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. lo 5. ordinando due caffe. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. 436 .Qb. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla.no la paglia chiedere (chitt:si. dunque. . mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . mi�urata manQvra del vicino. di mesti�re merciaio ambulante. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. mio pažljiv. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. Ma se mi fate anche solo una . bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. di lavanda. E meraviglioso. 4. nel 1685. Sing-Koo. II cinese. di fiori d' arancio e di limone. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire.conclude il barbitt:re . Santa Maria Maggiore (Novara). . di primi ritrQvi Meditava.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. origano . stabilitosi a ColQnia 6. la javac 3. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. secondo le ultime e accurate ricerche. anche le piu stUpide. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. cerv�llo .Non avete avuto pailra? . ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. di garOfano. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. il figl�eeeio (pl.avrtt:i continuato. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan.Affatto. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. blag. . Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. klinčić mravinac. savjestan totbar. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. voi che s itt:te cosi spiritosi. (Germania).Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. uno alla vQlta.

Dato il risultato negativo delle ricerche. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. �ra caduto nella zuccheric. rimbalzando dal piattino. riflette impassibile per qualche istante. coinpreso il Cangrande. si mi�e a sedere quietamente.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. come spesso avvi�ne.se prima non verra fuQri il mio brillante». E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. notata l' agitazione del vicino. izići na vidjelo privremen.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. perche e l'ora.un particolare sfuggito agli altri due. . 10. perche. 8. perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. 439 .Re Gustavo. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. mentre si telefonava alla Polizia e non c.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia.:�e se si c. vlttime. come per incanto. . Sing-Koo chic. di un conflitto tra zucche. in combattimento. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. 438 Trovandosi Dante Alighic. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» .fece l' altro gentilmente . Paganini.:tra valeva 50 mila franchi.:rta. ' grido . rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. DANTE E CANGRANDE 7.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . Certamente . protesto la sua innoc�nza. spiego il cinese. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. non ne le�inava a chicchessla. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. entrambi penrono. ma mentre stava per varcame la sQglia. il quale. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. Si dette a eercare affannosamente. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. gli avveniva sovc. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata.:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. duca del Friuli. che intascava soddisfatto uscc. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. come nessuno lo sCQrse quando. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare .tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. Si accompagnru-ono. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. 9.basta che ella mi segua. . io non PQsso entrare con voi. �ra infatti il re. senti un odore di pesce.:zie di un buffone di corte.:miQ Nobel in seduta sol�nne. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. slab trzaj odskočiti. Intanto Sing-Koo. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. Sing-Koo cadde dalle nuvole.Il mio nome? rispose il signore. Il cinese non si scompose. unitamente a mo Iti n Longobardi. a Stoccolma. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. Ora voi entrate. ossia zucca.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. in una via secondaiia. e quando finalmente arrivru-ono alla sala. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. Il cinese tuttavia non perdc. Unica eccezione: Dante Alighi�ri. pronto a sostenere il giuramento con un duc. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse.Resto mafissimo Cangrande. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano.:ra che gli stava davanti apc. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc.:tte la cairna. Evidentemente.:llo di nUQvo genere. .:llo. ma l' altro fu irremovibile. feee per andru-sene. Pirand((llo non riusciva tra le . veniva respinto briIscarnente dal proprietario. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i».domando Pirand�llo allo sconosciuto. Nessuno aveva notato la sua mQssa. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. si fece saltare il briIlante in mano. Tacque il nobiluccio. Per tale offesa.

�viluppandosi gradatamente. e i Slculi al Sud. dalla Gr�cia. . derivate esse stesse da remQte migrazioni. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). dal Nord. �cco che si passa a quattro anni luce. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. tutto il r�st� dell'universo distinzione. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd.000 anni luce. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. a far con6scere l'univ�rso. IQde. PQsso pur fare a meno. la regione orientale. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. ma gli disse anche: . gruppi. uccidi Qggi e uccidi domani. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. b�n pr�sto. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie.. del condannato. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. per essere felice. osciHando fra la stravaganza e la pazzia.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola.lo vi Ah. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . il carnetice prese abbaglio e. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. e che ne costituisce il valore piu razziale. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto.l l . al massimo. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». sia di popolazioni che giungevano per mare. a che 1 2. IL MANDARINO SARC. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. I. Or ammazzo uno quaislasi. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. o anche meno. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. i Liguri al Nord. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. Per un nonniIlla. queste 100. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. data I'enormita delle distanze. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. imperatore romano. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». Rispose Caligola: . «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. naturalmente. rta.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. certamente. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. non per desiderio di ricomp�nse. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). proven�ndo. e gradualmente si apersero a forme piu civili. forse di origine lIbico-mediterranea. e le dorsali della penisola appenninica. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo.Non impQ avv�nne che. dall' uQmo. con una netta suddivi�ione di gruppi. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. si insediarono in varie localita div�rse. invece. pQi agricole e pastorali. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. e. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. infinit�simo. assai e ando a trovario. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe.A. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . nelle epoche preistoriche. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. quanti libri e�istono al mondo. di cQste e di mari. le steHe piu vidne. dei quali io. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. mannaia o pendevano dalle forche. razze. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. dalla Fenicia. se si escludono il sist�mfi solare e. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o.nze in giQco.

Il t�mpo sana ogni cQsa. dell'llllria e dell'Epiro. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. bi�ogna unger le ruQte. Perche vada il carro. La virtu sta nel difficile. a questo gruppo appartengono anche i Latini.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. La sQrte e come uno se la fa. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. l' etrusca e la gr�ca. Con la volpe convi�n volpeggiare. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. in Umbria. faccia come pub. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. che una grassa sent�nza. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. Chi perdona ai malvagi. Dopo il fatto ognuno e savio. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd.zioni est�me. In gioventn sfrenato. l�va un chiQdo alla bara. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. Amico di tutti e di nessuno. I Veneti. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. nUQce ai bUQni. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. o di quelle sopravvenute per mare. in vecchiezza abbandonato. e tutt'uno. giunte dai valichi alpini. risultato di successive immigrazioni. Chi non pub fare come vuQle. in Campania e Lucania. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. M�glio un magro accQrdo. vicev�rsa. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. La cbllera della sera va serbata alla mattina. 442 443 . rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. alto Lazio. la fenida. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. nel Sannio.

Chi la dura la vince. Chi tardi arriva male allQggia. Chi e pigro al mangiare. Ogni promessa e un debito. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. La speranza e il pane de' ml�eri. II mondo e fatto a scale. non fa rnai viaggio. Vivi e lascia vivere. Chi ha la sanita. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. Dove puo il vino. non puo il sil�nzio.:mpre l'uscio apc. Patti chiari amici cari. impara nulla. non s' inchini. nulla fa. A buon intenditor poche parole. Chi si pasce di speranza.:di sul cQllo. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). chi le scende e chi le sale.:rto. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. Chi ha lingua in bocca. e pigro a ogni c�sa. E m�glio aver la paura. chi studia PQCo. Chi non vuQI pic. l' ostinarsi e da bestie. 444 445 . Chi guarda a ogni nuvolo. Le bugie son lo scudo dei dappQco.Chi cerca trova. puo andar per tutto. L' ignoranza e madre della mis�ria. Finche c'e vita c'e speranza. e se ne vanno via di galQPpo. La corda troppo tesa si spezza. Chi nulla ardisce. rnai di frutti e caricato. Non c'e pane senza pena. I danari vengono di passo. La librerla non fa rUQmo dQtto. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. . che la pattra e il danno. impara PQCo.Albero spesso trapiantato. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. mUQr di fame. Chi va piano va sano e va lontano. A chi vUQle non mancan mQdi. La lingua batte dove il dente duole. Dove non sc. Vale pin la pratica che la grammatica. le bastonate non gi6vano. Meglio tardi che rnai. Del senno di pQi ne son pi.(ne le fQsse. Le bugle hanno le gambe corte. Chi dorme non piglia pesci. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). Cani e villani lasciano sc.:rvon le par�le. Ride bene chi ride l' ultimo. Volere e potere. e ricco e non lo sa. Chi studia molto. L' eccezione conferma la regola. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Il peccare e da uomini. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. Bu�n vino fa bUQn sangue.

45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 . Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.o. Zagreb. d.o.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful