ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

. . IV. ... IV.. .. . Verbi anomali .rem. .. .......... ... • .... . . .. ... . . III... V. . . XXXVDll ekcija. Pozdravljanje i predstavljanje ... ... VII.. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E. .e -g-o Lettura: Donatello..Derivazione propria. .. .. .. . lekcija. . _ x XI .. .Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici. . Letture: 346 XXXIII... Vinci. V.. . .. 245 Due av. IX..... tV. IV. . - Omissione del determinativo.. III. .. .. Imenice. . XXXVI. lekcija.Letture: Le confessioni di un italiano. ... .... . IV. .. .. Le preposizioni proprie. .. ...Esercizi I.. lekcija. .... II. L.. .. ...... . -: Akcent i upotreba .... III.... VI.... XLIX... ... . ..Esercizi I.... .. III.. Vježbe I. ..... 297 Esereizi I. ... . 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio.......La scultura del Rinascimento.. . ...... .. lli... .... .. . lekcija. . . ... 262 XXXV. .. .. . ..... .. vo eoi nomi propri di persona e geografici.. lekcija.. .. .. ...... 316 . XXXIV. .. . ... .. .. 251 asigmatico. . VI.. IV. . . ... III... . .. ...... Temi vari. ne). lekcija.. 1.. .. .. .. lekcija... . . V. . U automobilu .. .. Le locuzioni prepositive... . .... 274 XXXVII. ...... . .. . . .. . .Parole composte con elementi latini e gred. . 256 L'architettura del Rinascimento.. Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) . . . .Le preposizioni SU e CON.. V. III. ... .... 4.. .... ...... . . rafforzamento consonantico. 230 . ... III. . . III.. . . .. ... . . III.. in -si..... .. . .Esercizi I. .Esercizi I. .... II. cola indeterminativo........ Esercizi I. .....Letture: II «Don Chisciotte». XLV... VIn..Abbreviature pili comuni...... ......... . . . . ... .. . ... .... .... Banka i mjenjačnica. 239 XLIV. 303 Informacije U vlaku ........ . . . .... II.. ..La preposizione PER. . Na telefonu .. ... . II. . . ..... . . ... ..... ...... . .. . ......... II. lekcija... . .. ... ... . . ... .... . Passato remoto 329 XXXI... ... Verbi irregolari della III.... ... ... .. . Imenice s dva oblika množine. . II. .. IV. Verbi con forme irregolari sporadiche.. 268 Vita di ogni giorno XLVIII. . . 6. lekcija. .. ..Lettura: Pittura veneziana. .. . X.. IL ......... Lettura: Michelangelo. . ... ... . ... ...La formazione delle parole: Le parole primitive .Il discorso indiretto.. Dolazak u Veneciju ... . . .....Esercizi I. .. ..... IL . . . .. lekcija.... Esercizi I. lekcija.. ..Derivazione impropria e immediata. II... Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda.Pejorativi. . .. ..... .... . .. .. .In. XLIII... ... XLII.. . ... . .... .. .. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom... L'articolo partitivo... . . I verbi irregolari: I. . .Lettura: Abbreviazioni e sigle. L'arti. .. lekcija. . . .. Pass. .. ...Conversazione: Lo studio dell 'italiano... III.Letture: .. .. . ....Fraseologia. .. . Parole composte con prefissi e suffissi. Il 371 troneamento. VI.. .. V....: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA .... .. U hotelu.Le parole derivate.... .. .... .. XXX. ..... . .. .. ..... .. .... . . . . ......La preposizione IN....... . _ ...La preposizione DL .... . .. . II.venture del signor Veneranda. ....Lettura: Giovanni Verga.... XL... . ... . .. . Esercizi I.. .. lli. lekcija.... . . .. ....La Commedia dell 'Arte. Deminutivi ..Lettura: Masaccio.. V.. Na granici ..l Promessi Spasi. .. . . . .... .. .Gutenberg e l 'invenzione della stampa. XXXIX.. . ....Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda.. .. .... .. . . - Le preposizioni avverbiali. V..... .. .. .. .Aldo Manuzio 324 ..Esereizi I.. ...... . . ..... . _ ..... II.. . .... VII. . lekcija. Scherzi di pittori.. . Na pošti .. . ..(Undici casi). . . . ..... Lettura: Francesco Petrarca....... Plurali dei nomi e degli aggettivi composti..... .. ... . .Luigi Pirandello.. . . ..I verbi irregolari: 2..... ... VI. . .. . ...... .Uso dell'ruticolo determinativo.. IV. ... . Temi in -gg-o 5..Botticelli...... . ..Le preposizioni articolate. . e l'ane della stampa... ..... .... ... . ... IV. llI. lekcija. I verbi irregolari: 7..... ... .... . ....... . ... lekcija. . . . ...... . ........I verbi irregolari: II.I verbi irregolari: 3. I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- ..... .... 338 XXXII... . ... . . in -cq-.... ..I verbi irregolari: 3... 355 . III ... . col pass. .. PREGLED KONJUGACUA . II. .. ...4 aneddoti..... .... . Bezlični glagoli. . II.. .. lekcija. .. IV. . . . . Štivo: COrlando Furioso. .. . .... . . Esercizi I. . ...Costrutti infinitiv!. . . ..... 363 Fraseologia. .... .... lekcija. .. .. .Esercizi I.. . .... .. . ..La preposizione DA.. ll. II raddoppiamento o 309 . .. . VI....Esercizi I. L'articolo determinativo. .... .... .... ..... .. • ' Letture: Sinonimi... .... .. .. XLVI.XXIX.. .... .... . ..... .. ..... ... .. . .. .. ..Augmentativi.... .... ... . . . ... . POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA ... . III. V.. ... . . V. .Esercizi I...... . 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1. . .. ... . ... . ...Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I. . III... Na kolodvoru .. III..... ... II. ....... ... .. ..... .. lekcija....... O . akcenta.... II.. _ . . ..VL .Lettu282 . . - La preposizione A..Letture: Leonardo da ... rem. Esercizi I.. . .... .. - .. IV.. ... ......... . .. Izrazi svakodnevne upotrebe .... ......... .. .... . . . Passato remoto con raddoppiamento consonantico. XLVII...La narrativa italiana del secondo dopoguerra.Letture: Raffaello.... ... ... II. lekcija. ... II.. ..... Temi in -nd-... ... ...... ... . II.. .. .....Letture: Mantegna. . .. IV....... ... VL .. ... .. . .. • .. V. . . . .. . Važniji natpisi i upozorenja.. . . ...... .. Temi in -e....... .. . . Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I.. .. .. ... ..... . .. .. . . .Le parole composte....Esercizi I.... .Lettura: L'eco di Balenaia.. . . .. I segni ortografici. . _ XLI....... . . lekcija.. ... . ... _ . ..Le eongiunzioni.e -g­ (continuazione). eoniugazione...I verbi irregolari: Temi in -e.L'elisione e l 'apostrofo. i imena od mila.... . Verbi anomali col passato remoto regolare 2. . .

.. .. . . .. ... . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . ... _ .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... .. . a. . .. ... Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. . . • . . . . . . . . Izrazi iz govornog jezika . . ... . .. . ... .. . . . . .. . . ... . . .. . . . ... Još o naglasku . . . . . .. . . . .. . ... . . . .. . . . ... . .. . .... . ... . ... .. . .. . . . . . .. . ... . . .. Kvantiteta samoglasnika... . .. . . . . . .. . . . . . . ..... .. . . . . " ... . . . . .. . . . . _ .. . . .. . .. . . .... . . ... . .. . . . .. . . . . . .. . Rečenični znaci. . . _ .. . . . . . . . . . . . . . .. . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . .. . .. . . . .. .. . . . ' . . .. .. . . ... . . . . . .. ... . ... . ... . . . .. . .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. _ .. . ... . . . . . . . . . . ... Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . . . . . . . .. su. . . • . . .. -. . . . . . . . . . o . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . Odbacivanje dočetnog -e .. . .. . . .. .. . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da .. . . . . . . . ... . . . . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . o _ . . . . . . . ... . ... . . . . . .. 254-255. . . . . .. .. .. .... . . . . . . ... . . . . . . Bilježenje naglaska. . . . .. . . . .. o • . .. . . . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . . . . . . .. .. .. . . . . . . _ . .. . . . . XII XIII . . . . .. . . " . . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . • • . . . . .. . . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • ... . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. _ . . in. . . . . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . .Ljudsko tijelo .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . Privatno dopisivanje.. . . . . . .. . . . . ... . .. . .. . . . .. . . ... .. . . . . . .. . con. . . .. .. . .. . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . . . . . . . . . . .. . . . • . Rastavljanje riječi na slogove . . .. .. . .. Velika početna slova. . . . . . • • • • • . . .. . . . . . . . . . .. . .. 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . _ . . .. . .. .. . . . . . . . . _ ... . . . .. . . e. . . .. . . . .. .. . . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . . . . . .... . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . ... . . .. . .. . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) .... . _ .. . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . . .. . ..... . . . . . .. _ . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . . .. ... . . . . . . . . ..... . . . . . ... . ... .. . per . . . . . . . . . . . . . . . e. . . . . . . . . . . . . . ... _ _ . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . ... . . ... . .. .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . • . . . . • . .. . . . . . . . . Suglasnik s . ..

. .. .. . . . . . . Konjunktiv u glavnim rečenicama . . . .. .. 0 • • • o ' 203-207.. . . . .. Načinski prilozi . o • • • • • • . . '" . . . .. . .. . .1 85 274 i slij . . .�' .. . Upotreba prošlih vremena . . . . . . . . .. . . Prilozi mjesta. . . . o o • o • • o o .. . . . .. . . .. . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija. .. . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod .1 88 1 82. . .. . . . .. ... 42-44 43-44 107. . . .. . .1 68 1 73. .. . .. ... . .. . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o .. Množina pridjeva . . . . .. ... . . . . . .. . • • • . . ... konjugacije .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. o . .1 70 1 70.. . .. . .. . . . . .... .. . . . .. . . . . ..... . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . .. . . . . .. .. . . . o • . . . . Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . . Gerundij . . . . . " " '" . o • • o • • • . . . . . . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o .. • • • • • • • • • • • • • • . .. . .. .. . . . . .. ... '.. . .. . . .. . .. . . .. 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . .... . . .. . . . . . . . . . .1 77 1 87.. o o • • o • • • • • • o o . .. . . . . .. . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi).. .. .. . .. . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . . . o • • . . . . ... .. . . . . .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - .. . . . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . o • • • • • ... . .. .. . . . . . . . . . .. " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). . . . . .. Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi ... . .. . . . .. . • • . . . ... . Ispuštanje određenog člana.. . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . .. . . . .1 43 15 1 . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . • • o . .. . . . ... . ... . . . .. . .121 130.. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slaganje vremena . ... . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . .. 1 85. . .. . . Nepravilni glagoli (v lek. .. . . .. . . .. . . . o • . . . . . .1 75. . .. . . ... ... . .. . Konjugacija povratnih glagola . . konjugacije. . ... . . . .. .. . . . . .. Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . . Bezlični glagoli. . . . .. . . o o o • • • • • • • • • • • • • . . . .. . . . . . Tvorba komparativa i superlativa. . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 .1 13 121 1 23... . . . . . . . . . . .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . . .. . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. " " " " . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . Partitivni član ... .. . . . . Passato prossimo glagola triju konjugacija. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . . . . .1 23 1 55. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .1 28 128. .. . .1 29 1 29. . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . .. . . ..1 4 1 • • • • • • • • .1 24 177.. . .. .. . .. . . 73. . • • • .. . . . . . . . . Indikativ prezenta glagola II i III.. . . . . . . Slaganje participa .. ... o • • • • • • • • • • • • 1 38. . Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " .. . . Nenaglašene lične zamjenice . . .. . . . . . .. ... . . . . .. . Adverbijalni izrazi . .. . . . ... . .. . ... 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . . . Upotreba kondicionala . . . .. . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. . . . . . . . . . . . .1 59 36-39. . . . : . .... o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . . Tvorba množine . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . .. Kondicional . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o .. . . . .1 37 146-149 1 49. . . . . . . . . . . .. .132 179 1 2 1 .. . . . . . . .. . ... . . . . . . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . . . XIV XV . . . .. . . . . . . . . Opća teorija o glagolu . . . .. ... .. . . .. Posvojne zamjenice i pridjevi. . . . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) .. . . . . . . .. . . . Pridjev buono.. ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . : ..... . . . 223-226 .. . . . . Imperativ. . . . . . . . .. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . 1 96-200 .. . . . ... . . . ... .. ... . . . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. .. . . • • • • • • .. . . . .. . . . . ..... . . . . .. . .. . . ... Pasivna konjugacija «il si passivante» . . . . . .. . . . : Upitne zamjenice i pridjevi . . .. . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. . ... .1 57 1 26.. . • • • . . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . ..1 0 1 187-188 1 36. . . Upotreba prijedloga DI. . . . . . 1 76. . . . . . . . . . . . . . . . . 60.. . o • • • • • • • • • • • • .. . . .. Pokazne zamjenice i pridjevi .177 . . . .. . . .. . . .1 94.. Konjunktiv sadašnjeg vremena. . . . .. . . . . . . . ... . . . ... . • o o . .. . . .. . . .. . . XXXVI-XLVIII) . . Neke nepravilnosti imelJica . .. . .. . .. . . . . .. Futur prvi i drugi . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . Nepravilni komparativi i superlativi. . . . .. . . . . . . . . Neke osobitosti glagola I. .. . . . . Particip Imperfekt . . . . . .. . . .. . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . količine . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . Izravni oblici ličnih zamjenica . Imenice s dva oblika množine ... .. . . . . • • • • • ... . . .. . . . .. . . . . . . . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . . .. . o • • • .. . .. . . . . . . . DA pred glagolima u infinitivu . . 46 169. . . . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · .. .. .. . . . .. .. ... . . ..... vremena. . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) ... . . . . Četiri osnovne operacije. .. . . . . . . . • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. konjugacije . . . . . . . .. . . . . .. . A. . o • • • o o . . .Upotreba člana (osnovna pravila). . . . Označivanje datuma i sata . .. . . . . . . . .. . . . Prilog o . . o • • • • • " . .. . . . .. . . . . .. . . . . Naglašene lične zamjenice . . . . . Konjullktiv prošlih vremena .. Pretprošla vremena. .. . .. . . . .. . 174. .. ... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ..1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . . Passato remoto . . . . . .. .. . .. .. . . o • • o o .. . . ... . .. Neupravni govor. . .... . . . . ... . . .. . .... ..130 52-53 " . .. . . . . . . . • • • • • • ... . . . .. . . .1 79 1 65. .. . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . . . . .. . . . . . . ... . . . Zamjenica Il pronome . . . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . . .1 5 1 1 1 1. Futur u odnosu na prošlost . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. o . . .1 1 0 1 16. . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . . . .1 66 1 66. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . • .. . Upotreba glavnih i rednih brojeva.. .. .. . . .. .. . .. . Indikativ prezenta glagola 1. • o • • • o • • 23-24 • • • o . .. .. . . . .. ... . .. . . . . . .. . . " . .... . .. ... . . . . . .. . . . . .. . . o • • • . ..

. " • . • • . .. • • . . . • . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . . . . . a. . _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . o o o • . • . .. . . . . . per . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . .. . . . . . . . .. • . . .. Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . .. o • • • • o • • • • • • • • o . . o . . .. .. . . . ... . . . . . . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . _ . ... . ... . . . . . . . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . . . " . .. . • • o ' " o • • • o .. .. _ . Prijedlog A Prijedlog DI . . . XVI . . • _ . . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . DA pred infinitivom _ _ . . . . _ • • • • . .. .. Prijedlog PER o • • • • .. . . . . . . .. . . . . Prijedlozi SU i CON.Prijedlog Padežni prijedlozi di. . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI.. . . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . • • • • • • • . . ' Prijedlog IN . A. . . . . . . . . . . • • • • . . . .' . . • • o . • • • . o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi.. . .. . . ..... . .. .. " . . . . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. . . .. • • . . . . . . o . .. . . . . . . . . . o . . . Derivazione impropria e immediata . _ . o . . . Adverbijalni prijedlozi . .. _ . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici .. . . .. . . . • . . . . . . . . _ . _ .. . su. Zavisni veznici . .. . La preposizione . . .. . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . _ . . . . . . . da. .. . . Le parole derivate . . • . . . • . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . o . . . . . . _ . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . . .. . . . . . con.

donekle i r. f. od 30 znakova: a. ' m. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. l. . h. a m. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. v. v. dakle. Talijanska abeceda ima 21 slovo. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. b. kao što je poznato. O svim tim pojavama. još i 9 združenih slova. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . nj. Talijanski samoglasnici i. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). I \ I. ć. U· oba sustava postoji. Samoglasnici e.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. d.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. s. n. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. k. izvan abecede. . t. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. đ� e. i. t. govorit će se u daljem izlaganju. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik.· d. n. j. dž. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). l. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. š. e. f. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. Č. o.ž. z. b. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. p. g. lj. r. 3 . n . l. u.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l .ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. lekcije. . Napomena. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. l 'appendice . slučajevima (la paura . Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. il frigorifero (hladionik). npr. il bauLe (putni kovčeg) .2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. ia (1' oblio . otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara.) 12 u dodacima.U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. il baule Međutim. noga talij an ski bijel. C). pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). Pravilnije je. ak. (v. npr. pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . vendere). accfnto circonflesso C). La (tamo). gratuito (besplatan). -a piano grazieJ voZenti�ri noi. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno.·. obraz). aiuola [ait}Qla]. da se na svako zatvoreno e ili o.I:'.. piuolo [pit}Qlo]. ovo onaj.zaborav. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). I polusamoglasnik. kao što će se vidjeti u § l l . To su tzv. ne (niti . omladina). § 1 2. la citta (grad). il violino (gusle). . Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. -a noioso. 10. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). pi�de. višesložnih riječi na -lo. kao la tavola. npr. tada se. mali kolac). u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). ne . Uostalom. u.3 2. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. tuo (tvoj ). piano. I 11. lafunivia . 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . . .proučeno. a taj samoglasnik. m6strameli (pokaži mi ih). prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. .strah. pia-no. ne. bUQno dvosložne riječi. la patria (domovina) il trionf (trijumf). parQle zucchero. koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. (lijeha. . ali (na otvorenom ffi (kava. naime. -a v�cchio. [t}]. mio (moj). iza 50. Praktična važnost razlikovanja slova i.anCora (još). Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). npr. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. buo-no. kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . tj . pero (ali). (kočić. percio (stoga). to su većinom sastavljene riječi.U transkripciji se polusamoglasno i. il viadotto (vijadukt). Tako su npr. nadoknađivanje. na ovaj način: tri-an-go-Io. Ta se pojava zove hijat ili zijev. . gia (već). u. otoka. " Napomena. -bra neutralan. la gioventil (mladost. -a dosadan. riunire o (sjediniti). ono nikada »oštri« naglasak). tuoi [t\}Qil (tvoji). u višesložnim riječima. Iz istog razloga bil eži se . Kvantiteta samoglasnika l . npr. kavana)percio (zato). može biti dug ili kratak. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. compito (zadaća) complto (savršen. Na primjer: il triimgolo (trokut). -a -a dobar.� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi.v6lto (lice. pravila). bilježi accento acuto ( ') . tf cirkumfleks. uglađen). cuo-re. ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). vi koji? ovaj. medutim. gra-tu-i-to. još i pri rastavljanju riječi. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. odnosno prividni dvoglasnik. . scendete itd. nika. tzv. la paura (strah). u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. su-per-flu-o. koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). cUQre.dodatak). npr. kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. -Ina star. oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). fluidan). U ovoj gramatici. Napomena. u bilježi sa Hl . Sl (da)� cio (ovo). i to u prvih 30 lekcija. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. piu (više). Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. koje treba rastaviti ovako: pie�de. npr. medutim. lo u kojima pada na treći slog od kraja. -a bUQno. . Luigi (Vjekoslav).ak�en� i k?d _ . volto (okrenut) .Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. perche _ . niti). gredica) miei [mi�i] (moji). Treći tip naglaska. superfluo (suvišan). osim pri samom izgovaranju. vi-o-li-no itd. j1u ido (tekući.

T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd. figlio. dlffidli. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. cosi. il la giardin 2. r. zima.il. samoglasnika u jednosložnim riječima. la tavola. l 'anno. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o. nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. difJicile. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. 2. ogni. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. npr. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. sc) . per. il colore . l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). kao što je već istaknuto. tona. r): se-gre-to bo. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U._- samoglasnikom.j amiglia.dove.non. pravda i sl. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl.ilf rancobollo.jilcile. il popolo. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. nQstro. il pavimento.perdiito (izgubljen). dfsprez zare. replicirati) (atmosfera) (predati. il ttEmpo. To. laparete. napok on. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. npr. dakako.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. u kojima suglasnici l. brutto. osobito oni na kraju riječi (f acfli. chi.ena. la casa. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. la ghirlanda. most. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . lasda). 4. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l.�i-a-co l 'e-sta-te .lafintEstra itd. n. n. dakako. kao što to. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. l a sera. il vi$o itd. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. m. nQ. <. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. b�llo. il caffo. iegno. il ftErro. · ' 3. ne misli se.. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. inttEnso. nuovo. . a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm .vQstro. sunce. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. m. odnosno: noć. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. difficile. akcentiranog sloga. la citta. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. npr. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. la nQtte. gn. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. o. K r a t k o. perchi.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. il corso. il monte. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. Napomena. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. nika. kazati . lunedl. Npr. prenositi) Suglasničke skupine. la itd. bilo da su naglašene ili ne: e. anciullo). biva kod navedenih štokavskih akcenata.fticile.

zvučno z [zeta sonora]. la Sava. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. 2. jevima govorit će se u samoj gramatici. Prema tome. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. accf!nto grave. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. i na kraju retka. u ovoj gramatici sa [�] . Prema tome. a s l ovo h uvijek je nijemo. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost .. 14. To su e. il Lago Maggiore). » « 7. u fi. s. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . te apostrof upotrebljava 15. e. Veliko slovo piše se na početku rečenice. c. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. kod geografskih imena (la Russia.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica.u. g. i DoJmati.prema 6. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. . I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . 3. no ne i fonetsku vrijednost. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. t?. ll]. nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. pokrajini ili gradu (gli Italiani. z. Rečenični znaci . �. Q. l hrvatskom. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. 17 . kod vlastitih imena i prezimena. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. q(u). Q. vježba. il Prf!sidente del Consiglio.. . bilo pojedi�ačni bilo združenih. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. . obično kod naziva za osobe koje e i o (�. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. il Tevere. i. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). ch. osim kod zareza. i Milanesi). zatim �. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " .. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). o]. o. il Rettore). la Francia. i Croati. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. često u naslovima (il Ministro.

'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. .) ili se ostavlja dvostrukim. .. dovoljna je za praktične svrhe početne nastave.. doduše. [s] i [z] odn. grafički sustav od samo 22 znaka. devet. ch.. Tuđa slova �.. itd. [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). e. L Talijanska .. D o � �� " .'" . Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. To su združena slova gli [lj]. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. dakle. ' nazi II . Glasovna analizatalijanskih slova. '. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. [ �] 18 19 I .urzivnim) slovom (b. a slovo h je bezglasno.. ali su obično muškog roda: il cappa.1 Tal. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). una b. Nedostatak od osam znakova pokriven je. [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). o. - 2. u nekim tuđicama (npr. međutim.' 1. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). Združena slova izvan abecede �una lov3 .. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. a .Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k.i" ' . Ojetti. [riL H�] (�:]. 1 'ics.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. kojih ima. una Z itd. . kako je prikazana u ovom pregledu. ���� �. abeceda ." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . s osam pri e na:vedenih slova abecede.Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. gn [nj] i sci [š]. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. Slov.alijan k. .. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. ci. .' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. Imena združenih slova sva su muškog roda.' -• -. (dz] u mjesto slova nl. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. . • � • t - r Slova .rr: ijanski -d mw.Ovom broju treba pribrojiti združena slova. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i .' _ 0 vn jMno . kao što već sam naziv kaže. gdje su. vr ftaii ošl - � ""'"- . sc. [dž]. ' . Tuđa slova upotrebljavaju se. _ � ' . gh. [nj]. . xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. Bixio).a. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju..: �:.� . očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu .

l. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. . simpatia). . To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. (il) plurale: . prn. u I. u talijanskom s� jezi� .aggettivo . Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . adv. . (JUirno ili Qttimo. (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. vac.) adj. za razliku od hrvatskog.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. muški emminile. qcs. j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle. o nalazi trećem slogu od kraja. il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina .eccetera . onda ortofonski znak [�].l hbn (knJlge) .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik. Određeni član označuje pobliže imenicu. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. odnosno pogrešan. �]. tr. Q] . ecco exel. palira).le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) .::.sillgo/are .:g � cons. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost.avv�rbio .::: . -za (mornwrio. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. Akcentuacijaje provedena ortofonski. i ženski: (il) genere maschile. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). . ima samo dva gramatička roda. o v" pl. ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e. con j. a po članu se (il) singolare. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. (il) genere f . . odnosno naprosto »knjiga« o . . 6]. Za oznaku naglašenog a.in sftnso fig urato ..maschile .qualcuno . slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev..::: . u]. To znači.::. -t.escLamazione . § 10.v�rbo intransitivo . sg. o].pronome .::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . 20 21 .Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna.qualcQsa . prpo qcn. tj.::: . se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. o označeno je ortofonskim znakom [�. nekoga nešto jednina prijelazan glagol . o [e. la tavola (stol) . uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora . (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. uvodnog dijela).plurale . u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e.prepo�izione . POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«.congiunzione .

Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . . Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). gl 'intellettuali. onda se upotrebljava oblik il. XIV. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric.Lui. u množini Loro S0l10 (v. 23 2 la stanza le stanze 22 . o izgovara zatvoreno. tj . bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. Chi e venuto? . S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. stvar jesam li (ja)?. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. uz oblike gli impiegati (namještenici). slovom s iza kojega dolazi suglasnik. lei. Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura).Član il (pl. Ako. 10ro. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . međutim.Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). esse) postoje i naglašeni oblici: lui. . Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. essa. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. V. Prema tome. Č lan lo (pl. essi. Npr. kat planovi. gli intellettuali (intelektualci). ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . koje se izgovara otvoreno. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. Izuzetak čini L�i. noi itd.Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. U oblicima lične zamjenice (egU. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. essa. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . stvari i životinje ženskoga roda). gl 'ltaliani.: Tko je došao? . nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . lekciju). lekciju)2. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl.) svako se naglašeno e. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . ujak ništica.On.

piano. non e 'e. Si. ju Napomena 3. rano kasno mnogo također kada ovaj.o sano. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. � vježba sumnja učenik. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: . Ova je kuća visoka"i lijepa. teatro. Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. Danas je ružno vrijeme. L 'abito bruno.. �i . ovo onaj. taj . Gli ombr�lli . . to cQsa e questo? (Questo) e un libro./taliani. E t. . . non c 'e dubbio. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?.libro. . tamo).aula. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. Tu nervoso.boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e.-!rdi e anch 'io . 25 . so11.casa e bassa . Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je.neri. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. Voi non .umore.albero. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. . vociibolo. nalazi se ima. non sono malato. nego crn. . Essa strani�ra. Che Di che colore e il pavimento ? E bruno.abito e nuQvo . Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. . i�ola. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . 24 z�ro. non .Croato.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. Di che colore e l '�rba ? E verde. Je li stol zelen? Ne. U izrazima e' e. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima.b�llo. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . Quando allora umore. ci sono. IV.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. i ja mor� učiti. . On nije bolestan. lo e tu .di cattivo umore. Che c 'e ? Sei malato? No. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. universitario V. jer ne(s glag. . nije zelen.stud�nti. e 'e il sole.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . .Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika. e b�l tempo. što se dogodilo? albero e alto .) ne da ali. tu. opera. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola).tardi.stanza.spettacolo. Si�te cont�ti ? NQ.libro e giallo . đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. . v 'e.poveri. Noi non Essi Questo libro . Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. Napomena 4. nego međutim. ono danas tako zašto. Zdrav je.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku. (questa) e u �a pe�na. Vod.

. neka) označuje se osoba .(lo) . una cara amica (jedna draga prijateljica). un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. .(jedna) jedina prilika . Prema tome.un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. Poput određenog člana i neodređeni član .dobar dan . Na primjer: abbrica ulla J una macchin.un un . samoglasnikom.dobro veče . Zasad . . . - Neodređe �im članom un(o) (jedan. sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. Napomena 2. To je prikazano . neki). dakle. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 .bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . un (za muški rod) i una (za ženski rod). stato una . III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška.un. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . spettacoli.(la) un' .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). Značenje tog� člana. plural od un libro. a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva. unCa) (jedna. kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). v (nekI) SeSIf. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . un argomento stupido (glup argument). uno spettacoio glasi naprosto: libri. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim .glup razlog (argument) . član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. l ') uno .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu.čudan govor . (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. un capP'Eilo .un bUQno spettacolo . un 'amica.drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . Nap o me na l . un allegro zingaro (veseo ciganin).(il. Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. uno Zlngaro.a tvornica stroj. u tabhcI: Međutim. Te �eljna pravil � o .(L') penna ora A tako i: .

. . . J. ? .casa a tre plam.grande giardino.sorella. Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti). . .spropo�ito. do drugi put drugi dan 10 I.altro giorno. . ? Koliko je . QUofobbriche.cco . Su questa tavola c 'e . su). etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . .studente_ Ho -Jratello e .ombr�llo. una (jedna). In questo esercizio c 'e . ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte .i:tnicaj abbrzca. Quanto fa . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. .altra volta. . Abito in .�ezione jaci/e. Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. 29 .II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. 28 lo sono . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici. In questa citta c 'e . zar imam? imaš li (ti)? itd. essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. . La casa ha . L 'aquila e . (esso) � �.uccello. s�tte vocaboli. da .

avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . pridjev ima redovito oba roda. pl. lagan posao. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod.sonno. visoka kuća. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad).(2. Pridjev pari Gednak. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. !tn lavora dijficile (težak posao). 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. vozna karta. ali ponekad može stajati i pred imenicom.una nuova penna stilografiea.(2. teška pogreška. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. · neparan). 2 l .verde (zelena) .) piu denari ? Essa . Non . ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod.(2. lekcij u. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). pl. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. siromašan ciganin. sg. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. ) freddo ? . lijepa predstava. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. . muški ili ženski. Essi . velik most. Tre e un numero dlspari. a zatim neodređeni član: I . Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . lijep grad.ragione. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne.molto dafare. veseli učenik.molto da leggere. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. blijeda djevojka. Tu . dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. zanimljiva vježba. stari prijatelj . Za s veučiliš nu terminologiju v. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). bogat stranac.molto sonno. Tu non . - Lezione t�rza IV. ) sete? III.grande (velika) . Questo ragauo . paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. ali nam se drijema.II. nije nam hladno. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. UlI ragauo cattivo (zločest dječak). dragi i dobri stric. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. zelen otok. znatan dio pridjeva završava na -e. VI.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III.

gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. 4. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. i: la trattoria (gostionica) . trattorie. laf armada . suprotan l f· 4.Za plural na -ci v. il t'čma .le. ujak obronak rodni 5 . Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. Na primjer. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6.7 l "� � " f: I . lekciju. mijenja se množini u -ii. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi.le vie. . le) Na primjer: - . Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. U jednini se imenica Dio.2. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. la riga le righe l(il bottega crta 5 . tema perivoj umoran problem drama Napomena. la via (ulica) . Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . l' . la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l . upotrebljava bez člana. kad je bez atributa. Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i.(ljekarna) .Ako je. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II .) Na primjer. Na primjer: stric. međutim. intelektualac koristan 3. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . nastavak jednini naglašen (-io). la monografia (monografija) � le monogra fle.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). XI. . 32 Tako npr.le f armade. 3 . Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. 33 . lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano .

) To je (jedno) moderno kazalište.le pareti sono alte. Napomena. veoma još. 6. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. V. Sest i osam su parni brojevi. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. radio) (due scrittoi) . . predjel odmor šetnja zadovoljstvo.. ) (e altri oggf2tti). 1 3. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. il tC(ma e lungo. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. To j e 2 l 2 I 2 .7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? .. ali udobna. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu. Ill. (Jedna) zelena šuma. 1 7. Un e�f2mpio utite.Una piccola conversazione. . Ova je kuća malena. 9. (Što vidite u našoj dvorani. Četiri je (jedan) parni broj. . Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio).nova knjiga. le persone gen rili sono simpatiche. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. Mali razgovor . Che ora e? Sono le diciQtto. Un tf2rna interessante. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. Napomena 2. Un anno infelice. 1 6.. II. Ja imam (jedan) smeđ šešir. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . a ti imaš (jedan) plavi šešir. Ova zadaća nije teška. Il roman?O interessante. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. (Jedna) zanimljiva lekcija. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . Questo e$ercizio e utite. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. 15. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo.. La signora Borf211i e moltof elice. Questa ragazza e gi6vane. Un numero pari. 8. Un pOf2ta celebre (slavan). 1 1 .Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . 9 = ? 34 15 .. kraj. Questo albf2rgo ha una sala ampia. Questa poe�ia ef acile. ESERCIZI I. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. 20. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. II pae�e natio. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. (Jedan) veliki pj esnik. Un gi6vane signore.

Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku.Ti prijedlozi. ali nikad nema pred sobom član. - Lezione quarta il siK. 6. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . da questo libro 1 . Uzmimo dva primjera: 1. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. stoji bez prijedloga. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. di questo libro 3. U X. prema shemi latinske deklinacije: l . a rasporedit ćemo ih. iz praktičnih razloga. 2. Genitivo: la bellezza di una regione IV. . pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. . O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. questo libro 5. una. a una lezione 4. lekciji. Kao što se vidi. . Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. a questo libro 4. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. . una lezžone 2. 5. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. Da bi se. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . . 6. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . 4. Na primjer: .'!:. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. ali ni to ne uvijek. 37 36 . o ko jima će se govoriti u X. No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. od. tj. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. međutim. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . nego ponekad uzvik Qh. 3.. di una leiione 3 . una lezione 5. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. . . kod) i nekih drugih prijedloga. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. ili je imenica bez člana.

Izostavljen je vokativ. pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. ogni mercoledl e venerdi. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. a. ma quella delfrance�e e diJficile. koj i je jednak nominativu i akuzativu. 4 1 . La pronuncia dell 'italiano efocile. giovedi. mercoledi. U to m se slučaju prijedlozi di. . Il primo giorno della settimana e lunedi. lo . La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. samo što je bez člana. ). ) la mattina (adv. sabato e domenica. venerdi. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. str. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. Gli altri giomi sono: martedi. 39 38 . la. tj .No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. . Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v.

sentir battere (čuti kucanje) itd. lekciju. ci sono. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. Prijateljev poziv. III. lo z'ingaro. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. la penna stilografica. Na stolu se nalaze dvije knjige. dfEvO aiutare mio fratf:llo. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. Sul pavimento e 'e un tappeto. osobito modainih glagola potere. U štivu »Dani tjedna« (str.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. str. 1 30 . nije me strah. infinitive mitive drugih glagola. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. za bf:llo i quello lekciju IX. za kraćenje riječi uno. 46. bUQno v. volere. Stoga će se reći npr. Sveučilišne dvorane. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. Život cigana. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. la settimana. Učenikova vježba. . II. Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). ci stoji određeni član. kod infinitiva povratnih glagola v. što se nalazi . dobro«). pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. dovere. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. Pozdrav majci. il giorno.. kod futura v. Treća stranica knjige . -re . lo studfEnte. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. Stričeve novine. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. lekciju II. upotrebljavaju se . Vrlo je kasno. doslovno *»za znati . Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. o kojima se govori u L lekciji. La sera hQ molto daf are. 99. Obronci brda. -re. biti po­ trebno što (komu) IV.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. il lavoro. 41 . 2. B l . 1 82. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. u gradu smo sviđa mi se trebati što. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. il giardino. str. 60. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . - knjižarama i u knjižnicama. Potreban mi je odmor. Tvornički je strojevi. l 'a1bf:rgo. Početak godine. str. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). signor ingegnere). koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. 20. a zatim u množini: la pagina. . Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini.prigodom tvorbe priloga v. sati. napomenu na str. str. 40 I U pogledu zvjezdice v. .:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . l ' opera. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. sapere. . Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. II tappeto e sul pavimento.

Oblici L�i i Loro označuju. 3. Vi ste vrlo ljubazni. 2. ona 3. esse one. osobu) Oblici treće osobe (egli. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. E s s o non ritarda mai. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. Essa e molto camoda. tj . Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. S i ngol are 4i ha ragione.II cane e un animale domest'ico. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. V. On je čuvar kuće. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. Il mio orolQgio cammina b�ne. Oblici io. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. a Lora »one«. pa oblik essa služi za osobe. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu.) l. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. Lora sono molto gentili. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. budući da se sve manje koristi oblik ella. esso. 2. i II. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. Ona je vjesnik prolj eća. lora oni. a Loro za više osoba. licu množ. . To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. one. On je vrlo udoban. l�i ona. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. 3. .) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. essa itd. lekciji. � Lezione quinta U ženskom rodu. oblici koji služe kao subjekt. 2. O tome će biti riječi u XIV.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. tu.Pas je domaća životinja. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. prema tome. 2. pa su se zamjenice 4i. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. voi i 4i. . Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. licu jedn. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt.Oblici eglino (oni) i ellena (one).) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. . upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. Moj sat dobro ide. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. noi. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). osobu). I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. Lastavica je ptica selica. l. Plurale Lora hanna ragione. lekciji. 4i e molto gentile. Oblici tu. Vi imate pravo. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike.) (s glagolom u 3. ella ja ti Vi (za jedn. drugu osobu. 43 . 3. 4i ustvari znači »ona«. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. Vi imate pravo. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. On nikada ne zaostaje. = = Napomena.

i (s glagolom u drugom licu množine). sperare (nadati se). . premašiti). impa�are �naučiti).:na�e fDno. -a. bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. Vo. iD termino. azutare (pomocl).rtare . prema rodu i broju: primo. dolaziti). Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ .i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. co.. - Vas nije strah.l .. . telefDnare. kao što vidim . Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. secondo. . činiti). -e itd. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. iD sitpero.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . come vedo. . koji su vrlo česti. fo. (vraćati se). Vedo che Ella ha molto daf are. restare (ostati). konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. Ella d�ve restare qui. . Oblik Loro . . superare. (nadvisiti.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. primi. prime. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. iD abito. cantare �pjevati).: J.i.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. rito.i avete). upotrebljava se radije oblik Vo. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . io vado . Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). 10 tele arrivare (doći. a druga dva obhka Vo. ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. maturare (dozrijevati) . terminaTe. Vi imate).· : ·.rmare (oblikovati. je i u prvom licu jednine. -i. . superanD. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. Voi dovete restare. Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. Loro non hanno palira.mprare (kupiti). abitare. come vedo.(no�iti). Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare».· :. . �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. prima. qui. npr. \' �e l korak dalje. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. (telefomrati). (svršiti). pomalo iščezava iz upotrebe.i si�te. a kad je govor upravljen nekolicini. «dare». pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. . Vedo che Loro hanno molto daf are. Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. (stanovati). Voi non avete paura. telef - - . Loro devono restare qui. 4i non ha paura.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje. come vedo.1.

giugno.) se nadate. grazie.Studio l 'italiano da sfii mesi. signora. .semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak.particolamzente lako korisno prosto osobito I.raramente . f ebbraio. .utilmente . tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. agosto. Essa comincia in marzo e termina in giugno. novfimbre. maggio. On ne kupuje. e .E Lfiž ? Non e 'e male. proizvod polje. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. volgare prost). Mi se vraćamo. aprile. Qh. bfilla e melodiosa. settfimbre. a od cattivo (zao. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . Ti ne ostaješ. On stanuje.Come stal Grazie. Prevedite na talijanski: . una permanfinza all 'estero di alcuni mesi.) nosite.volgannente . - 47 . Ti ideš.) nosite.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. . Ti se nadaš. Oni stanuju. II lekciji XX. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira.male. possibilmente. ottobre. La lingua italiana e faeile. Vi (pl. ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . Mi pomažemo. La prima stagione dell 'anno e la primavfira. . Se tutlo va bfine. signor dottore. Mi idemo. 46 BUQn giorno. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. l 'autunno e l 'invfirno. On daje. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom. L'invfimo s. .magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. Ona uči.largamente . bfine. Imaš li knjigu? Učite li? ll.BUQn giorno. Vi (sg. loš).Dove va ? .. Vi (sg. dicfimbre. l 'autunno. davvero? . .Ostalo o prilogu v Napomena. Oni ustaju.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. Ora siamo in ottobre. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate.dare ai n�rvi (a qcn. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente . Mi ne dajemo. luglio.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.Da quando studia questa lingua? 1il . marzo. .

potrebno je o tome znati nekoliko pravila. la Mfcca. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. . Kasno je. L Vlastita lična imena (i . onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. bilo neodređeni član.III. međutim. Francesco e amica di Alessandro. Kad profesor govori.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. Kako. il Garda (Gardsko jezero). La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. Ostavi na miru psa. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. Erna poklanja knjigu Veri. Anna ama Elvira.. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. daci moraju (devono) šutjeti. �mma regala un libro a Vera.. medutim. koji se upotrebljavaju s članom. aja moram još skoknuti u grad (in citta). la bflla Firfnze. il Tevere (Tiber). Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). la Sava. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. le Alpi (Alpe). rijeka. il TricQmo (Triglav).. la SPfZia. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /.Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. la brava Carolina (vrijedna Karolina). Imena planina. kontinenata. VI. il VQlga. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. Karlo studira medicinu. . Milanoje glavni grad Lombardije.no e il capoluQgo della Lombardia. Ja učim svaki dan pet sati. Ako se. 2. član u mnogim slučajevima može otpasti. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. 48 : i 49 . l 'Aia (Haag). S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). 3. D 'inv�rno egli vive a Napoli.. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). Ana voli Elviru. Ako se uz vlastito ime nalazi atribut. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. Zimi on živi u Napulju. Franjo je prijatelj Aleksandrov. Zaista? A mi idemo sutra u kino.

uz Boccaccio. la Duse. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. il Tiziano. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. tutti questi argomenti svi ovi razlozi. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. tutti i nQstri libri sve mi. gli S Qrza. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. Matilde Serao. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. Ako je pred prezimenom vlastito ime. Pokazni pridjevi questo. le poe$ie di Giovanni Pascoli. S. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). tutto un mese čitav Gedan) mjesec. Prema tome. e pro fessore di lingue i sl. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . -a (ovaj. . (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. 8. i vini di Francia (francuska vina). jer je ovdje objekt točno određen. Roma. nedjeljiv predmet. (Che cosa e . egli e (uno) scrittore. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. l zaIsta. colpa non e tua. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). . t/talia. Carlo e un ragazzo. Tiziano kaže i il Boccaccio. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). tutta la mattina cijelo jutro. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. npr. Michel1mgelo vlastita imena. Međutim. treba reći: tuttd. EleonQra Du�. ovo) i quel/o. ova. . Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. vivere in America (živjeti u Americi) . Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana.Dante. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). hai la tua penna stilografica?. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . Raffa�llo. Ako je predikat pobliže određen atributom. Verdi. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . perche 4i non porta il cappfćllo? . dobiva obično neodređeni član. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. tutta Firtfnze i sl. io vedo c(rtque finfćstre. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje).še knjige. la stQria d '/talia (povijest Italije). Tako se. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). [ 'Af rica. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). Pascoli. jer su to prezimena. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. 4. -a (onaj.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica).l i� rQpa. la Toscana. i BQrgia.ho comprato le scarpe. osim toga. ona). o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. 6. ona. ? ) . Napomena. Mazzini. cio): tutto il giorno cijeli dan. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. Carducci. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav..U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). il Sanzio. Treba. la Lombardia. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . član se izostavlja: Grazia Deledda.Budući da su. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. Tako će se kazati: Garibaldi. 10. a u drugom u množini. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. il Pascoii. il BuonarrQti. il Carducci. non hQ tfćmpo. la Serao. illa (onaj. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. la Francia. 9. f . Colombo. 7. Bruno ha libri interessanti. Upotreba partitivnog člana nije obvezna.

Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. .Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). i' 52 53 t ·.. -scare zadržavaju grleni glas [k]. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. a u talijanskom pridjevom. ' . -gare. osobito u vezi s apstraktnim imenicama.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. Neke osobitosti glagola 1.' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. . chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . Ako su količina. (nedostajati). Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama.. Na primjer: = io comincio .. borovice i palme. imam (ih). U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. [g]. seljaka i studenata. . -sciare nepčani izgovor [č]. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . Si. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. Ne.{J 'glagolima na -ciare. I . može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. non ne ho. Ne. radnika. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). NQ. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati .Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. imamo (ga).Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. Napomena 2. Bilo je vojnika. nemamo (ga). Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). ne abbiamo. nemam (ih). lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. e' �rano soldati. tioi cerehiamo 'voi cercate '. On jede malo mesa i mnogo povrća. . broj ili mjera određeni. konjugacije Glagoli na -care. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. contadini e stud�nti. non ne abbianw. ginepri e palme. opera. ' 3. pagare (platiti). . upotrebljava se samo prijedlog. itd. ne ho. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. -giare. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. ' 2. Vi pijete mnogo vina i previše likera. NQ. . gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

a dijele se u dvije podvrste. . invece.ni�ola. Svaki se. konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. vivono notevoli . cadere (pasti). . konjugacije Talijanski glagoli II. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. vendere (prodati) . credere (vjerovati). pred a ili o): 62 63 . mettere (metnuti). za sve tri konjugacije. . dakako. gruppi di minoranze stranil(re. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. specialmente a oril(nte e a nQrd. konjugacije sprežu na isti način. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. ili je naglašen nastavak (prendere . To vrijedi. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. dakle. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. Nastavak se mijenj a. UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. vivere (živjeti). I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. Glagoli na -cere. con la �vizzera. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. b) temere (bojati se). Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. l' Adige. portano il nome di Appennini. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. queUe. tuttavia. nelle zQne di confine della penisola. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. con l' Austria e con la Slovenia. qua�i tutti italiani di nazionalita.vedere). La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. i m. I' Arno e il Tevere. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. tj . Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. -gere.

. noi . 3 ottobre 1977 (3-X-1977). ali se može dati prednost oblicima ventun libri. upotreba ovdje još nije ustaljena. « ili »godine . egli . pulire (čistiti). ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). konjug. . 65 . A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. partire (otputovati). 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse.ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. convinc� e (uvjeriti). Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). do 1299. 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. . essi . �i) io cap. . . due miliardi di kune. . Kad iza njih ne slijede manji brojevi. Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). . Loro) essi cap-ise-ono (esse. crescere -" (rasti) i dr. jesu imenice.Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. ventuno stati. . . Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. Kod glagola III. piimgere (plakati). .ise. upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. . ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. . Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. . npr. U milleduecfinto označuje godine 1 200. . Brojevi un milione. voi . Roma. » ili jednostavno «nel. . tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. . . s raznim glagolima. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). Lf2i .o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. . ventun lettere. un miliardo. . Kako se iz navedenih primjera vidi. Tako npr. finire (završiti). . . U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. . . dormire (spavati). stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. a umro je 1 32 1 . una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . osobito kod nepraviinih glagola . Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. tu . sentire (čuti). un bilione (bilijun) i sl. Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. Loro) »U XVII. kod drugih vremena i načina. . dati prednost čemu). . (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. Npr finire : io . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). i sl. . spedire (poslati). progredire (napre­ dovati). « prevodi se «nelI 'anno .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. . pre ferire (najviše voljeti. . b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-.

Noi (preferire) · il mare e voi la montagna.!p. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. U XVI. Urar popravlja satove. . Prevedite: XIV. stoljeća jesu Goldoni. Boccaccio je živio (visse dal.f. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. . (Ja) nisam ni gladan ni žedan.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. a umro je (e mori il) 19. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . La nQtte (portare) cansiglio.!??O sono le dif. 66 . da fino a che ora?. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. italiana.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. Parini i Alfieri. do 1 375 . il cinque. dvadeset dekagrama due f. Djeca spavaju u zipci. Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama).Deset dekagrama kaže se talijanski un f.!??o sono le Undici e un quarto vf. Predstavnici književnosti XVIII. godine. II. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi. Napomena. označuju se ovako: e l 'una e mf. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I.) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. . In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana.!tte meno dif. . (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. VII. . .ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima.!tti itd. il venti itd. Petrarke i Boccaccia.!??O litro (di qcs.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. . quindici . stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. On ima dvadeset ijednu godinu. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. 1 304. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. un anno f a tre mesif .!rso �giomo a mf. a oggi a Qtto Qggž qui. Machiavellij a i Tassa. . Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. 1374.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . . al) od 1 3 1 3 . I bambini (avere) paura dei medici.!tto.!ci e mf. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. VII. Ali će se i reći: Qggi e il primo. il due. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. kao i minute i sekunde. ) ittf. . . ji . Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . fino il quando? dalle nQve alle undici vf.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf. Petrarca se rodio (nacque il) 20. trentuno. ) . s�i . stoljeće je doba Dantea.(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. Mi napredujemo neprestano.!??O chilo (di qcs. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?.

Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. hvaljen guardato veduto � gledao. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. sono le lindici e un quarto precise. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili.on je postao slavan . Esso sUQna le ore. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. le m���e ore e i quarti.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante.vidio. d' arg�nto. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. nošen . ma segna s�mpre l' ora precil?a. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. XII. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . sono le Qtto meno di�ci. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. viden lo portiamo = nosimo ga. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. (usporedi V. pili piccola ancora. C' e pQi una t�rza lancetta. lekciju) 8. L'orolQgio si carica. si ferma. L' orolQgio puol essere d ' Qro. di nich�lio o di altri metalli. Essa sUQna al momento voluto. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. lekciju) bio 68 69 .hvalio. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. altrimenti si ferma.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. Sul quadrante cop�rto di vetro. tj. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. puo essere da tasca. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. da polso. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. gledan . domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. che ora e? Per favore. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj .nosio. da tavola o da appendere.

-la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ. -e essi sono stati Loro .hQ preso . esse sono state Loro .hQ imparato .hQ dato . -e voi sit.:i e sianio arrivati.dao sam . -la sam imao.hQfinito .prodao sam . -a st. -e smo bili. -a st. -a egli e stato 4i e 4i e .. b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere. -e sit. pod b.sono caduto .) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ ažutato .išao sam .stavio sam .:i stato.hQ visto hQ veduto .hQ scritto .otvorio sam .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom)..sono entrato . : .: dare .završio sam .:i e siamo partiti. drugi s ave re.hQ messo .sono diventato .očistio sam io sono stato. -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.hQ puZito .sono andato . essa e stata .hQ ap�rto .hQ comprato .ušao sam .postao sam .goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .sono ritornato .pomogao sam .učinio sam . -e sit.poslao sam . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju. Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.. Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja.:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.hodao sam .hQ spedito .Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.radio sam 70 7l . Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere.uzeo sam ..čitao sam . -la s am bio. essi luumo .(po)jeo sam . .hQ llćtto .hQ venduto .kupio sam . esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao.hQf atto . . a tako i sam glagol avere. -a tu st.vratio sam se . bio. (Primjere vidi malo niže. .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.naučio sam .(na)pisao sam .hQ mangiato . noi sianw stati.hQ [avorato .pao sam . .:te stati. . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro .hQ camminato .

non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati. .entato ? Lei si e levata. tu ti sfti levato. Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu. intr. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere.sono partito . 2. sasvim normalna pojava . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1.napredovao sam . . . tr. završili smo). živioje. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio . . Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. tj .rodio sam se -:. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati .Quando si e addorm. međutim. Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. tr. tr. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. vivere): canta re 1.otputovao sam . intr� crescere J.Quando si e addorm. tr. . intro vivere 1. io sono arrivato. . 2. -a io mi sono addormentato.Quando si sono addormentate? vedere 1.entata ? Loro si sono levati.sono rimasto . -e voi vi sl�te levati. započeo je time da . bez imenice. tr.sono nato . 2.entati? Loro si sono levate. noi abbiamo capita). -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. intro noi ci sWmo addamzentati. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). . Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. tr.Quando si sono addorm. kad stoji sama. jeziku: .: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. tr. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. noi siamo arrivati). intro . io hQ portato. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. . tr. 2. 2.finire J. . tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. tr. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. 2. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. intro a ol1dare ff 1. nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. .sono ntQrto .hQ progredito . intro lavorare 1. (dosi. u našem stajati iza participa prošlog (što je.umro sam .ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr.p rog redlre partire nascere modre rimanere .

.in b� giardini. Vi ste brzo napredovali. (quello). quella. . Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. Ništa nismo čuli.Verra assunto (bit će priml jen) con un . armonta. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće. . m. Umjesto neodređenog člana un(o). U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl.ll ' gli queg/i (due)b{.iJ azzoletti. mijenja svoj nastavak prema istim pravilima..(alcuni) b�gli scrittoi . I. . Generefemminile la queila (una) b{. vendere. Onda dolazi ispred imenice (quel libro.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. Questo esercizio e molto utite. Apri .un b�l quadro .un b�ll ' armadio .quegli scrittoi . . (bUQno). 75 . Quell 'a. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. . quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. Quello strani�ro non e arrivato. Maria e andat. Mi sono preso (dobio sam.Mi sono f atto (učinio sam sebi) due .. Kupio je novine. smo se s velikim strahom. concerti. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. 2. . .Ha degli Qcchi veramente .i�ri. . Danas sam mnogo učila i pisala. .quella casa . Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. . nego Poljak. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. (ha chiuso) In. progredire. quadri. giardino . Daranno (dat će) diversi . stip�ndio. . . Stanovnici onih država nisu Slaveni. 3 . Učinio sam pogrešku. senti re. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino. u službi atributa.cchio que[[ ' (un) b{.gli sp{. quelle.lbero si trQva in un b�l giardino. . Ponašali su se pristoj no. mi smo zaspali. una .quelle case . U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. Hai trovat. dosi. ingegno. Pomogli smo djetetu.un b�llo scrittoio .(alcuni) b�i quadri . . Ci vUQle un ' " coraggio_ ii.quel quadro . . I pridjev b�llo.queII .Ha dei . cantare. kad stoji pred imenicom.: »uzeo sam si«) un . Quella ragazza e assai gentile. Očistili smo odijela. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . Približili . Jučer smo kupili dva lijepa odijela.lle navi I I�Ola l '�le V. rujna. . I nQstri conosc�nti sono arrivat.quegli armadi ..Quel ragazzo ha un . Non mi piace .una b�lla casa . . Otvorili su vrata i zatim ušli.(alcune) b�lle case . .(alcune) b�lle opere VI. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo.:. . scrivere. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 . ii.!). prendere. . una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. arrivare. stato un . . comperare. . .Non aver paura: e un . . .al conc�rto. .i due esercizi. quelli. .Kao zamjenica. 74 · 1. . .quelle opere ESERCIZI .quello scrittoio .ll ' le quelle b{. .con noi. jinire. . cadere.una b�ll' opera . Onaj stranac ni Francuz.i guanti ? Il padre ha bevut.Vivono in . .per Fir�nze. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. Zatvorio je prozor.. Abbiamo copiat.llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.quel!' ojie ra . . animale.' " alb�rghi mancano di ogni comodita. . andare. strappi ai calzoni. (b�llo). spettacolo. pulire. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati.i I I cane lo queilo (uh}b{. Prevedite: Mi smo se vratili na selo. armadio .. . . . ?Jćro. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . armadio. On je jučer otputovao. occasione per te. insalata. - Qcchi.lla le quelle b{. Quell 'orolQgio cammina b�ne.(alcuni) b�gli armadi .ccm I l aIbero Ho cercaJ. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{.VQglio acquistare uno di . .due bicchi�ri di vino. Pregled tih promjena: II.ettere.quei quadri . . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. legao je i zaspao. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica.l quei (due) b{. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'. aleune. alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. . Slušala sam pažljivo.

Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. Rimini. la Liguria 5. Macerata Perugia. il Veneto. Pe�aro. Brescia. Taranto itd). Tri�ste Bologna... Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. la Lombardia Verc�lli. Messina. Verona.. Giulia. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. la Sardegna Trapani. Alessandria. L' I t a l i a m e r. la Puglia 17. MOdena... Co��nza.citta principali: Pal{rnw. Rovigo. l 'Emilia-Romagna M�mtova. Livomo. Caltanissetta. Sp�zia.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. il Trentino-Alto Adige. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. Asti. Varese. Lecce Pot<:nza. Arezzo. Latina. n Friuli. il Pienwnte 2. Cbi�ti. Piac�nza. Cremona. Parma. Taranto.· Ravenna.. Padova. Imola. Novara. Brlndi�i. Gorizia. Matera Reggio Calabria. l .i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Siracu�a. Pavia Genova. Lucca. Benev�nto. Spoleto Roma. O�meo AQsta Milano. Reggio Emilia. economiche e culturali. la Valle d'AQsta 3. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. tj. Iglesias A cinque regioni ... Bergamo.. Agrig�nto . Bolzano Udine. Fro�inone.. Pescara.. Belluno.. Ferrara. Savona. la Calabria Avellino Bari. il Lazio 1 3. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. la Toscana 1 0. a loro volta suddivi�e in province e comuni. le Marche l l . lmola. la Sicilia 4. FQggia. 77 76 . della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. la Ba$ilicata 1 8. Rimini. Ascoli Piceno. Como. vrijedi i za prijedlog a: ad amici. Vit�rbo.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. [ 'Umbria 1 2. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . Vic�nza. Trevi�o Tr�nto. Imp�ria Ven<:zia. · la Sicilia e la Sardegna. Si�na Ancona.. 15. MOdena. Catania. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? .Ven�zia Giulia 8. il Veneto 6. Što je rečeno za veznik e. Sal�mo. dell 'Umbria?. sa e: ed egli. Cagliari. la Campania 16. il Moli� Pisa. Pistoia. 19. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla.) A quali regi. Ri\:ti AqUila.. Sassari. gli Abruzzi 1 4. II Trentino-Alto Adige 7.. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. la Ven�zia . Forli 20. T�rni. 9.

U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi.' d. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. na . . koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima.ed�je mjesto u rečenici.aJucl obl�ke del. ). ali nema nikad pred sobom se zarezom. Dakle. : gli alberi del bQsco . Tako se npr. idemo ! idemo. tra '(između) i drugi. dječaci! Marijo. prijedlozi per (za).. Na pnmJer: . di. nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. označuje u talijanskomj. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . andiamo! andiamo. prevodi se na talijanski. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . knjigom. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. :: � ta. tako npr. naime. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. nego ponekad uzvik oh. �� . COl). Ovi se prijedlozi.). � = = � x. � . Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). Međutim. con il = coi. fra. o se . per il == (pei). con l ' = (cogli).eziku prijedlozima. od . a dolazi obično član. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). kad se nađu uz određeni član. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse.predikat . prij�d ? zi�a con. con gli = (pel). može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. con. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. del ltd. ragazzi! Maria. per: nella seduta di i�ri dječaci. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l .kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . Kao što je već spomenuto. oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. su. con i = (coil '). VI. s rukama). il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. na prvo . � . noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . Akuzativ. ). dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. � . odnosi naše deklinacije. ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. . su uvijek stapaju s određenim članom. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa.šumsko drveće (drveće šume) U IV. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . npr.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. Dok se prijedlozi in. tj. kao objekt (il complemento oggfEtto). i treba ga posebno učiti. oca voli sin (objekt . . . - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). l (col. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . npr. . a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v.

non hanna valuta partire. . već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. (htio). Napomena .col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. 81 ..Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. . dovuto (morao). io mi siedo = ja sjedam. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. . voluto . egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare. Prema tome. dovere (morati). ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. saputo (znao).lo si�do = ja sjedim. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena.

Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. . (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. dosjetljiv). piange . Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. Završetak je u stilu romantične balade. II. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. . sotto il cipr«sso. Ona se nalazi uz tkalački stan. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. na kojemu je brdo (il pettine). . accanto alfine ti dormiro7 . Spesso ifunghi sono velenosi. partir da te? Piange. suzama. Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). . jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. 4 la cassa . Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. quanti anni fa? Ella. MQrta! Sl. ma noi non (l!. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. lo non (uscire) mai quando piQve. (Con il) q�rno. Kad je lijepo vrijeme. solo un sorriso tutto pieta. (Da la) mattina (a la) sera. s'e strettal su la panchetta. što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor.Mio dolce amore. . dolce mio b«ne. pjesnik u svojoj mašti po. (Su l') ultima pagina. non sono stato in vaCanza. . . E non il sUQno d' una parQla. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. e le dico: Come ho potuto. non sQ: in questa tela. ma voi (pote re) restare. brda (na tkalačkom stanu). . Muta la spQla passa e ripassa. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. . leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. La bianca mano lascia la spQla. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). (Su gli) alberi. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. 83 82 . purtrQppo. Perche non sUQna? E piange. istočnom dijelu pokrajine Emma). Pridjev muto ponavlja se tri puta. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. tesso per te soltanto. l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . Vado (da l ') orologiaio. Giovanni Pascoli I. a ne tramvajem (e non in tram). možeš kupiti novine. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. koju je volio u mladim danima. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . (A il) tfErzo piano. del pettine ogloblje . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. L' anno scorso. Ako izađeš.olere). 7 domliro spavat ću. come. . (In le) camere (di l ') albfErgo.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). mQrta! Se tesso. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. III. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. idem u ured pješice. come una vQlta.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. Noi (dovere) andare. . . se non (dovere). . ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno..2 Piango. t 'hanno delto ? . Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja.

' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI.. Ima ih prilično. špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. 1 .Lezione undicesima il giornalista la giornalisto.Imenica U cinema (kino). -i za muški.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. . Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog.. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. nekoliko izuzetaka. međutim.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Evo. tema la sentiizfilla la reciuto. sistem problem aksiom poučaK. 4. novak. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . tj . regrut uhoda. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . . a potječu najviše iz grčkog jezika. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. Napomena. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. a imenice na -a ženskog roda. Neke imenice na -a muškog su roda. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža .

j otogra jia. ad kemijski j. raditi) neki ubrajaju među glagole I. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». konjugacije. Glagol dire (reći. kraj kazna razgovor. a drugi na -ci. paket smokva luk. kao i neke druge: il fllologo Riječi. 5. pak. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. a druge nepravilne. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. veličanstven kroničan telefonski l . lekciji. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere.Kako se vidi. konjugacije. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. Ubraja se među glagole III. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). -ofago. konjugacije. «leggere». foto. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. Neke od tih riječi već su spomenute u III. Prve tri su skraćenice od automObile (f). Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. Izuzeci: teret. riječi auto. a ti se oblici također upotrebljavaju. a u množini muškoga: gli fchi. 2. radio. 87 86 . radioj on'ia. «dire» Glagol fare (činiti. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. tovar skut zadaća. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. dinamo ostaju nepromijenjene u množini.

f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. i razne prefikse i sufikse kao: atom. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) .ri ha piovuto ma Qggi f bt. Che mestit. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli.. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. vijeka putem talijanskog.. demo-. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. (nulla di nUQvo). zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 . sono una ba� importante dell'economia. nego su često ušle posredstvom drugog jezika.. trgovina«. npr. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. latinski i grčki. Riječ je još u XVI.rto di stasera. udaljenih naroda turcizmima. mahom kulturne termine.. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. Engleza.>trgovačko poduzeće«. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. bibliof"ll. lprodotti chimici . Molti artisti sono diventati celebri per mt. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. nazionale. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. II mio collt. -ura itd. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. Talijani. ali nisam mogao. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno.. -ista. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . u prošlosti jezici rj eđe posredovali. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. od koj ih smo također primili. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I.. Na taj način. a prije XIX. .l tt.. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji. Tako npr. »promet. Nijemci i drugi. Novaci su stigli u voj arnu. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. re fai l a Faccia l'elettricista. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. a tu su još i klasični jezici. neposredno ili posredno. prema potrebi.Care leggere dire fi. osobito naših tuđica na drugi jezik. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. _).ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. mikco-. ali nismo dobili odgovora.ghi� lt.. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. -ija. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. Rusa terminologi pojedinih struka.mpo. a tako neo-. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. do jezika velikih.. sinteza. nekritički primjenjujući ditta. u ovom slučaju na talijanski. Se non ci vado sUbito f accio tardi. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. ante-. promjene i u obliku i u značenju. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname.. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao.�?o della televi�ione. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. dotičnog stranog jezika.lla a milcchina. . Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal.

) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento .) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj.zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . u drugu moguću krivu adaptaciju. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. vessare. vjeroj atno prema njemačkom. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. Ipak smo mi zadržali. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj. monello deposito bagagti ipotesi (t) . a u treću pravilni talijanski oblik. oblik »bruto težina« . stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. umorismo.

avere ima nastavke II. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam.iofinisco . prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 .io prendevo . međutim. slijede postlipno u idućim lekcijama. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena.parl-a-vo .i . konjugacije s naglašenom osnovom (npr. To ne vrijedi za talijanski glagol. - Lezione dodice�ima Glagoli II. vendere. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2. govorasmo govorili smo). io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan.. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. f Professor govoraše (govorio je) glasno. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: . -e-. -i-. Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. Na kraju treba napomenuti još i ovo: l.. tj . koji stoji ispred nastavaka. prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. temere): vendere prendere temere . a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . koji odgovara našem perfektu. U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . konjugacije. kao i prOšlih vremena uopće.io apro .io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . : � . Drugim riječima. imperfekt je živ oblik. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. U talijanskom jeziku.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-.io vendevo . Dosad smo upoznali passato prossimo. prošlo trajno vrijeme u našem jeziku.iofinivo .iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo.

vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka.Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. Guido ha piu denari che amici. Napomena 1. quanto (toliko . Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. pripada u tu kategoriju. Sono certamente piu contfnti di noi. stragrande. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). kupovati skočiti. come (tako . koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. . R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . Sigurno su zadovoljniji od nas. bez ikakva uspoređivanja. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. Sava je duža od Drave. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. Viktor je pametniji od Karla. . Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. Torino . Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . . FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti.kupiti. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. .) . jer tu postoj i uspoređivanj e . strajelice. . Roma e piu antica di Milano. . (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike.. La Sava e piu tunga della Drava. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. koliko). . ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. . L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). Npt . komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. skakati (za)početi. -issime za množinu) . Prvi član komparacije može a red riječi. . To je pravi superlativ. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. . predmetkom stra· ( veoma): straricco. npr. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. 2. l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. dva pridjeva itd.

zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. II. lekciji. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. per la citta. .PQ e .utile -fiori. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice.5 rinverdi. Bio je (imperf) jako zadovolj an. Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Vidi i malo niže! .volpe e . Dopo il fatto ognuno e savio. I Pianto antico (Starodrevni plač). Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. Chi nulla ardisce nulla fa.cane.Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra.8 percossa e inaridita. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda.geografia.matematica e . Gli agricoltori lavoravano nei campi. U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano.difficile . Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario . Ill. . E piu focile criticare che creare. Što ste radili (jare.calda . . HQ piu vQglia di bere che di mangiare. passeggiata per la citta. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana.6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada. Dolomiti su najljepša brda Italije. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana.primdvfra. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia.lungo .scaltra .7 de la (= della). Ogni promessa e un debito. Triglav je najviše brdo Slovenije. Vidio sam i Karla. .estate e . Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. . Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Provfrbi . In campagna l 'aria e piu sana che in citta. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol.Tevere: Qrte .Naslov ove male. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici.grano e . . .cavallo e -f -hrro e . E giugno lo ristQra Di luce e di calor. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. U ovom gradu ESERCIZI I. majušan. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. . a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. . Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. . Egli anda va a f are una I. cQsa cara. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. Il t�mpo sana ogni cQsa. CQsa rara. I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio.3 venniglio jasnocrven. nemam znanaca.duro .Qro e . Napomena 2. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. savršeno lijepe pjesme.9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor.2 pargoletto (piccoletto) sitan. član) izložbi. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. .9 negra (= nera). u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla.legno. noi. . . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. S�i ne la terra fredda. esse.Qlio e .cane. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti).O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. . .acqua. .argf!nto.1 a cui (= al quale) prema kojemu.� solingo osamljen. .Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. S�i ne la t�rra negra.leggf!ro . J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . Nalivpero je vrlo j na (a + IV. .prezioso . Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8.

Col naso sentiamo gli odori. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . str. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. Con le dita noi tocchiamo.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . I gatti hanno una vista acutlssima. l' udito.avro). prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. 99 . : �ako se vidi. Con gli orecchi udiamo.) 7. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. str. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. 427- govorit ću itd. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . I za povijesni postanak talijanskog futura V. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. ili egzaktni). Appendice. i . 1 . V. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. tu parler -ai . I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . glagol essere u futuru mijenja o�novu. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. 182. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. I' odorato. Chi non puo parlare e muto. Chi non Qde e sordo.1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII.

sapro . vjerojatno je jutros otputovao.Glagoli I. 101 . pis. prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. Napomena 2. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog.terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. -gare.cerchero . konjugacije na -care. vjerojatno je prošle noći malo spavao. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . [g] u svim licima.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere . sarD arrivato itd. 1 00 Non l 'hr trovato in casa. -scare zadržavaju grleni glas [k.pred potere vedere . staro. - Ako budem imao vremena. Glagoli dare. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o.potro .rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. i III. avro' dormito PQco la nette scorsa. f aro.]. . avr�nno padato . Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. Nisam ga našao kod kuće. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi.dodaje slovo cercare pagare cascare . dakle. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.paghero .avro i glagol I. sara probabilmente partito stamattina.verro .d budem mogao.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess.comincero . -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . -giare.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. f are glasi diro. - V erro da te quando potro. futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3.lascero Neki glagoli dočecima futura: II.vorro Kad budem naučio lekciju. budućnosti. Se avro t(!mpo ti scrivero.at ću ti. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere .vedro . Pomoćni glagoli. Futur od dire. konjugacije andare . Danas je vrlo pospan. Kod nekih glagola II. doći ću k tebi. .andro.. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e.

la dottoressa il dottore lo studfćnte .la dogaressa .slonica . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.l 'avventora stalan gost .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .la studentessa student il presidfćnte .profesorica .žena.la poetessa il pOfćta svećenik . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .spisateljica . .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju. dužd · junak .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�. U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .princeza .svećenica .kobila .paunica .supruga .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore . osim već spomenutog dottore . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.lavica .l 'ambasciatrice .gospođa . lisac maj mun. -ica osvajač.la nutrice hranitelj .la leonessa .kuharica .la pro .la gatta .veleposlanica . -ica f fessoressa.la sacerdotessa il sacerdQte il J attore .barunica .stalna gošća il tintore . nevjesta .la signora .pastirica pastir l 'avventore .la nUQra . -trice izdajica il nutritore . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .mačka .žena .la cUQca .pjesnikinja .la tigre -trice: .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.la scrittrice . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za . I oblik la l�pre (zec. Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.odgojiteljica . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja.Tef J e antessa . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .la dQnna .mala djevojčica .glumica . Isto se opaža i u našem jeziku. kućni miš miš lisica.la sfćrpe .hraniteljica 1 02 zmija štakor. -ica ubojica prethOdnik.la cavalla . žensko .la principessa il principe pjesnik .sobarica .kuja .slikarica .gospodarica branitelj.la pittrice .predsjednica .dottoressa. Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .la #ntora bojar il traditore .doktorica .vojvotkinja . 4.la moglie .la pro essoressa J profesor odvjetnik .l 'attrice . Na primjer: il pro essore j .l 'invaditrice .la baronessa barun il barone princ .la lupa . još i ove imenice: il pastore . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .la bimba .la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .la pavona (-essa) .učiteljica . lekcije.la presidentessa predsjednik .la Jinunina . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.Antonija .la J attoressa upravitelj 3.upraviteljica 6.la regina .la duchessa vojvoda il conte . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.odvjetnica .la direttrice .la cagna . .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .la dif enditrice .gostioničarka .djevojčica . -ica posjednik.kraljica .la ragazza .vučica . čovjek suprug zet kralj .studentica .la traditora.la mafćstra 5. oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.la contessa grof .snaha.Ivana .grofica .l 'istitutrice . muško muškarac.la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .la pastora .la precorritrice -(di)trice.la gru . jedan za muški rod a drugi za ženski.AntQnia .duždevica -junakinja 2. Iznimka: il pro essore .la camerifćra .l 'ucciditrice .ravnateljica . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu.SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) .

Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. il bue lo stallone.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . siguran sam da će se moje zdravlje popraviti.la prugna. il lampone (malina). jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija.ovca . romane. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. Riječ araneio može također značiti plod. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. Vidjet ću. gr�che. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). il capro. ili laj emmina del t9pa . Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. Ako budem stanovao na selu. kao i neke druge iz te kategorije. ja ću biti vrlo daleko. obrađene su u XI. il fleo (smokva).la cavalla .1 'albicQcca . Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre.farancia II. La Sicilia La Sicilia . il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. vol pastuh. bik. l 'agn�llo il cap rone.koza . konj prasac. arabe. krmak ovan. il papero . nećeš pobijediti. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). Ako se ne pokriješ.) otputovati sutra? 1 04 ° . Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. la susina . cartaginesi.la p�sca .la noce . 105 ESERClZI I. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli.la vacca . neli' arte. ali ćete se i umoriti. Tutto cio.kobila .). tuttavia..la castagna . Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. m. napisat ćeš sadržaj. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica.la pera .krava .la trvia. 8.guska . doći ćemo večeras. bit ćete mimi. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. lekciji. Hoćete li i Vi (sg. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia . normanne. Kada dođete u Rim. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione).situata al c�ntro del Mediterraneo . angioine. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. linico. Ako budeš bježao od napora. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. -ida. dove non c'e lavoro. Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. knnača . Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak.prasica. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . Non c'e piacere.la capra . spagnQle.l'Qca 7.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. svlt:ve. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta. costitu�ndo un autentico. bit će ti hladno. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . illustre mu��o di impareggiabile completezza. nella stQria. Imenice na -ista. neću se tužiti. il maiale il nwntone. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti.la mela . il cavalla il PQrco. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e.

To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). Međutim. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . trpkost oštrina žega neusporediv. Una vegetazione ricca. . a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. essi Loro (2. . �i (2). ona. si add�nsa sui divi dei cQlli.) L noi 2: voi 3. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). njemu itd. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. Comunque la Sicilia si guardi. I�i. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. milenij razvijanje. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. lekciji. egli. ja. . nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. dativu i akuzativu ličnih zamjenica. tu 3. si guardi. podijeliti oporost. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }..Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. naime u genitivu. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. jedinstven padina.) esse } ja ti on. Vi mi vi oni J Vi one lo lui. esso essa.agrumeti. doviziose. ono ona. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. noi vol loro Loro (2). mi.di tipo sub-tropicale. dei mille e mille. 106 107 . . rasijati razasuti. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. Ella (2. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. . mene. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće.

3. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda. . Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. noi 6. Non posso venire con Loro. neanche. Abbiamo parlato di 4i. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . da me 1. Tko je? Ona (je). ili se pak nalazi iza glagola. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). tonica e atona). io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. odnosno iza riječi anche. da noi nas nama nas od nas 1 . Chi e stato ? Siamo stati noi.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. Bile su one. . lfli sUQna lui l�gge. pravilu morao stajati nenaglašeni. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. di me 3. Rekao mi je da će doći večeras. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). bez glagola. . Govorili smo o Vama. Chi e ? E l�i. Jako sam zadovoljan s njime. saino kod 2. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. . di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. 4i non ha voluto parlare. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. Ne mogu ići s vama. Moj je pas dobar čuvar kuće. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. nemmeno. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. 6. a lui. da loro (da Loro) oni. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale.Zamjenica esso (pl. . . primjerima l�i (ona) i lora (oni. Neće ni ona doći. a me 4. Sono molto cont�nto di esso. 4. od mene -on . loro giocano 6. - Tko je došao? On. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. . lord (Loro) 2. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. - 6. oni (one) se igraju l. one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. Non ven-a neanche l�i. no i di noi a noi 4. Tko je bio? Bili smo mi. Dok su ostali govorili. 2. ona svira on čita. Ona nije htjela govoriti. ona je šutjela. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. 109 .

Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . gli. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. le. Danas. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). . 1 10 ' . tu oblik akuzativa me. non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . kako smo već napomenuli. gli. Napomena4.ella -eglino . f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . oblici u ostalim kosim padežima). molbu (pomozi mi!). obliklAli prevladao je kao izravan oblik. osobito u pismenom priopćavanju.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. · · = = = non avere.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. stoljeća naovamo. ali se upotrebljava i Ella. te. stoljeću. . ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. Ja se često služim rječnikom. Ako se to pitanje promatra povijesno. D�vi regalare una copia anche a l�i. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. "lice slano. Ovaj je dar za vas.elleno odgovaraju danas oblici'egli . lAli je u stvari neizravan oblik (tj. Onje prvi opazio pogrešku. eglino. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. On je pisao meni. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. . e '. Questo regalo e per voi non per loro. J l ' U množini se. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti.). a ne tebi. počet ću ja. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. comincio io. dbbiano). . L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. Se avessi t�mpo come te . padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . Se io J ossi te . jetite našu obalu!). elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. . Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni.esse. Nervozan j e kao ja.. oblik za kose padeže).essa ­ essi . a takoder i o njemu. dotle su egli. dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. Se non cominci tu.. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. lekciji: 2. la.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. savjet i zalazak sunca!). ella. non prendere ne uzmi itd. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. . međutim. . tu. a ne za njih. noi. i to u skladu s pravilima 111 . ne imaj · ne govori.

Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. Tko je došao? On: Ona govori meni. se odmah liječniku. E l�i che ha f atto questo componimento. siano. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . Uzet ćete taksi i uputit ćete. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. lići invece e partita per Firićnze. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. prezenta. ap pena sara terminata la con er�nza. Stamattina lui e venuto da me. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. in citta alle etto e tomera.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. upotrebljava se za to obično futur. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. abbiate. oni putuj u zajedno. . a ne tebi. a oni sutra. abbia. ESERCIZI . Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . siate. II. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. Na primjer: Andra. 112 - Oblici 3. Siamo to mati una settimana prima di loro. - Sia. non io. On putuje večeras. si alzi . Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. L . l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma.

Karlovac. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. bizantini. germanici. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. democratico e sociale. Šibenik (Sebenico).« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Non avere (voi) tanta Jretta. musuimani. IV. Ungheresi. cultura1i. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). Cechi e altre nazionalita. Questo confine marittimo compende circa 930 km. Leggere (L�i) questo articolo.265. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. c 'e ancom t�mpo. Religione: per la massima parte cattolići. romani. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Zadar (Zara).« Vidio sam njega i nju . Lingua ufficiale: il croato. veneziani. L' altro ramo . Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. Il resto e costituito da Serbi. već za nju. On čita rado modeme časopise. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa.784. esecutivo e giudiziario. determinata da antichi contatti e influssi etnici. e stata sempre complessa. La situazione geopolitica della Croazia. ortodossi e islamici. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Bosniaci. Osijek. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. di gennaio -0. Altri centri: Split (Spalato). religiosi. economici e politici.conta fino a 120 membri. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti.karte? Za nj ih. Rijeka (Fiurne). La Croazia e uno Stato unitario. italiani. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo. protestanti. la Serbia e il 1 14 Montenegro. S tato nazionale del popolo croato.7°. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). 1 15 .538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . per il resto ortodossi. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. secondo i dati del 199 1). Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. Italiani. A ove knjige? One nisu za njih. di luglio 20°. Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. indivisibile.

1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. ima dvojake oblike. odnos je obrnut. 1 17 . U genitivu. nenaglašen). Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. PRONOMI PERSONALI A.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. Ići će s nama i Marijini roditelji. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. nenaglašeni oblik ne. . Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. di loro postoji i jedinstveni.TONI U trećem licu. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. koji odgovara našem ga. di l�i. međutim. - Lezione quindice�ima njih I. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa.ra) di me di te di lui (ne) (on . uz naglašene oblike di lui. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. je. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. di lei. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. . lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . . znamo iz XIV.

f Ja pers. mi Carlo mi ha tele onato ieri.Le): Dativo: sg. . Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me . Karlo mi je telefonirao jučer. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika.le. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. -a. u prethodnoj lekciji. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. I . pl. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li .Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) .Što setiče dekliniranja oblika esso.PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. . vidi napomenu 3. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. Napomena 2. (Ella. 1 18 119 . .Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). odnosno Li . -e. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo.i. Chi ti ha detto questo ? Li.

ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. Da. pl. nego ho scritto loro. Accusativo: sg. Non la vQglio incomodare. IIIa pers. a zamjenica iza njega (npr. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada.. sg. Quante aut01iWbUi. Pročitao sam (ih) sedam. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. Illa pers. ne mogu ga vidjeti). Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). (femminile) la . umjesto ispravnog non Lo posso vedere. nego: ho detto loro. li ho l�tti. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. 3. ". Mislim da ću ih danas vidjeti. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. dakle. li Non li w(glio disturbare. Ia pers. ni:m le abbiamo portate. li. Illapers. (maschile) gli . On me očekuje večeras u klubu. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. Oni nisu nikad sumnjali u sebe. li ehiamero io). abbiamo veduto. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Ne. nismo ih donijeli. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. NQ. Illa pers. . U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. pl. Neću je uznemiravati. dakle. kaZati. IIa pers. Nisam te vidio jučer na koncertu. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. Neće se. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. La. Poslao sam im svoje bilješke. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. Izuzetak čini oblik Loro. Obećao sam joj lijep dar. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . dolazimo do ovih zaključaka: l. *Loro ho seritto. 2. pročitao sam ih. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. koji dolazi uvijek iza glagola. niti *ho Loro detto. I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. . le Credo che le vedro Qggi. Neću im smetati. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. loro Ho mandato loro i miei appunti. sg. pl. loro Ho mandato loro deifiori. ali nenaglašeni oblici (Lo). non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . pl. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. Vidio sam ih stotinjak. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. 120 121 . Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg.sg. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. avete sentito ) . Bilo bi. Poslao sam im cvijeća.

di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. di se 3. mi. (Upravo) čitamo novine. di me. lo mi chifdo. ti. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. . je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. L di me. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. voi stessi). zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. Gosti (upravo) dolaze. di te. noi stessi. 3. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. 1 22 �??i necessari. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. nze. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). . Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. 3. Ti suviše misliš na sebe. si 4. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se.studjando. -i. . te stesso. -e (se stesso = sam sebe. mi. Nisu znati sami sebi pomoći. a nze. S vatko poznaje sama sebe. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi.Egli non pfnsa che a se. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). di te. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. 4. a se sebe sebi sebe 2. Ona se previše hvali. On misli samo na sebe. Oni proširuju svoju vlast.cred�ndo). 4. . 2. . misleći . I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. av�ndo (imajući). se stessi = sami sebe) . si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. . . nastavci: (učeći . lekciji. Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. 2. . 4. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. a te. -a. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. . te. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. Gli ospiti stanno giung�ndo. ti. di se 3. Ja se pitam .

pročitao sam ih cijele (per intlEro). 1• . Ne mogu ga podnositi (soffrire). Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. . a ja te slušam. I 2 biancheggia bijeli se. V. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. Napomena. Egli non (je) guarda. Li conosco abbastanza blEne. ma non lo e. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. Gli ho mandato le riviste. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. 4 vespero = w. iLui crede di essere intelligente. Com' e�uli pe ns i�ri . II.spro veče.. � Non tutti la pensano come te. . Š alju li oni znancima pisma? Da. Egli non lo vuQl comprare. ma non lo PQsso trovare. Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. 3 de i vini = dei vini.) . IV. Nel vespero-l migrar. Essa (nas) rallegra. Voi non (nas) avete salutato. Essa non (nam) scrive.Vai spes so a Trieste? Si. tj . Tu non (joj) dai pace. l'ho llEtto ['anno scorso. Si e vergognato di se stesso. lo (mu) teLe fono. · Non oso dirgli la verita. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. Le ho dato la mia fotografia. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. Mi ha risposto con e�itazione. scrivo loro spesso. ci vado spesso . S iamo amici e lo resteremo. Prevedite : Stasera. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). oni im ih šalju.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. Lo cerco da ieri.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). Egli (te) visitera domani. Stormi d'ucc�lli neri. 125 " . Ti mi govoriš. . ID. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. Non d�vi dubitare di te (stesso). Gli ho lasciato pQchi denari.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. pokri veni golim drvećem bez lišća. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. ubbidisce s�mpre. ESERCIZI I. . irti doslovno »nakostriješeni«. 1 24 . Tu (ga) lf(ggi. ne vidimo ih. On mi je jučer telefonirao. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. On je sam sebe prevario. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. Se la incontro la salutero di clErto. kuće? Ne. Questo bambi no e molto bravo. . Vidite li one . studenog). Egli (te) saluta. Mi smo vas zvali. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Ho chiamato solo te. »bodljikavi «. Noi (vam) rispondiamo. • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. (Sretno smo prošli. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. Vflo ih rijetko vidim.'L 'abbiamo scampata bella. perche ti conosco blEne. .

II mio capp�lIo e grigio. Govorili smo o našem planu. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. od drugih) Ne želim tuđe stvari. 1 26 1 27 . Došao je sa svojim rođacima. pridjev altrui (= tuđ. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. Koji šešir hoćeš? Svoj. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. L 'haf atto colle sue prQprie mani.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. Non dimenticate i prQpri doveri. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. . Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Učinio je to svojim vlastitim rukama. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. t venulo coi sUQi par�nti. od drugoga. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. Moj šešir je siv. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. prQprio.

Le loro ragioni frano f orse plausibili. zaručnica). Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . mio carissimo amico!. e tu. -a. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. -e). pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. lora) . -e jednaka je sva lica i brojeve. le mie zie. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. mio caro compagno!. quell 'ombrfllo e suo. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . Sue (Vaš. Treće lice suo. 3 . Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . VQstro.I loro impegni non saranno trQppo gravi. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. i nQstri padri.mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. Non dimenticate i v(. Sua. : mia madre. suo. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. vQstro. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. Hanno portato con se la loro valigia. 2.!stri amici. tuo. sUQi. VQstre. SUQi. -a. lice množine posvojne zamjenice. -i. sua. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . nQstro. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. -e). Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. sua zia. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). la . -a. VQstri. VQstra. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. Prema tome nemaju člana npr. Amico mio! 3. tj . što odgovara upotrebi u našem jeziku. -i. odnosno ako nisu riječi odmila. tuo eugino. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. �io marito (moj suprug). Njihove obveze neće biti preteške. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio.

perchi non he denari. ili Nije ga znao zadržati. dunque. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. li impossibile dirti tutto. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. 4. la loro zia. nisu one moje) = = . . Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. il tuo buen padre. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. quel mantello non e suo. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. vQglio andarei Qggi. il loro amico. dovere. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. pre feriamo restarvi. ne idete odavde? Ne. Non ha saputo trattenerlo. hoću ići danas. . 3 . '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. gli ho detto). Prije nego što odgovoriš. ovaj kaput nije njegov. . Otputovao je a da ih nije pozdravio. . Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. Hoću uzeti tri. il tuo babbo. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. Vi. Veglio prendeme tre. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. sapere). 131 . tamo. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. VQglio darti un buen consiglio. volere.' Non lo ha saputo trattenere. (v. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. Napomena 2. više volimo ostati ovdje. ha venduto tutto il suo . Nemoguće je sve ti kazati.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio.2. Narx>mena L . Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. pereM non ho denari. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. točku a 3). = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . Ti vQglio dare un bUQn consiglio. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. non andate via di qui? Ne. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. dakle. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( .- Voi. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. vrijede ova pravila: l . Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. un buen consiglio. moraš razmisliti o tome. uvijek uza se član: - Napomena l. . Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. la nestra mamma. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. . li partito sfnza salutarli. vi (tu. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. jer nemam novaca. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. 5. il vestro fratellino. Tu . Neću ni čuti o tome.

da'. . vašu adresu. dei mi�i . Reci mi imam li pravo ja ili ti. «piacere» . naša škola. Eccoci giunti. I v�rbi irregolari «morire». . mi mandi una ctutolina. .šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. Scrive Car. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . del nQstro amico. Čitaj mi ovo poglavlje. . Prema primjerima: 1. Mi d'iano. 5 .lo i suei esercizi? Si. . . dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . Vi nas morate razumjeti. Dajte mi. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. 2. 4 . Ci telefoni domani prima dime�giorno. tvoj a mala sestrica. 4 . . Le mie valigie sono nel bagagliaio. Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. · Ji scrive ogni giorno. Faro il mio dovere a qualunque cesto. i miei frat�lli. moriamo morite. 2. Kad stignete. Telefonirajte nam sutra prije podneva. da mio . l . Antenio desldera anche l 'altrui. a mio . I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. svoj sat svome bratu. . Mi ljubimo svoju domovinu. Eccolo che v�e. 3. Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. . Na primjer: iz NapUlja. 2. stigosmo! m. amico nQstro! 6. 5. pošaljite mi dopisnicu. Učini nam uslugu i šuti. ' " L i nQstri amici. Loro) stavlja Quando arriva. Dajte nam deset dana vremena.. Profesor je hvalio moj e radove. . Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. naši dobri roditelj i. perJ avore. naš otac. Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). . 5. . Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. . 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. . 2. Dateci di�ci giomi di t�mpo. «tacere» . muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . 3. Emilio si contfinta del preprio. . Napomena 2. il Loro indirizzo. . Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. lednosložni oblici (di'. svoje isprave sa sobom. . a ne tvoje.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. tvoj brat. mio . Dajte mu dobar savjet. . frat�llo mio ! 6. ESERCIZI I. I mifii mi hannq abbandonato. . mio frat�llo. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu.Uggimi questo capitolo. njezino dijete. Donijeli smo Eccomi infine da 4i. fa '. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. Il loro lavoro fira utilissimo. . se zamjenica ispred imperativa: 2. moja dobra mama. 3 . 4. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi.umrijeti sali re . Dalle un bUQn consiglio. . Reci mu sve (ono) što misliš. «salire». Eccoti i guanti. naš stari djed. . 3 .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. II. di mio . . Digli tutto quello che credi. molim vas.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere .

( . ujak tetka. maritata polo dlibe. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. šur pašanac snaha. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. Lo ha fatto a suo rischio. supruga ' ! . il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. Scrivi con latuapenna. lo hQ due frat�lli e due son�lle.' . Egli bada al suo ama il suo nido. nećak. come io lfEggo nel mio.sinovica. (PO mome �udu . NQstro zio ha due figli. . svekar punica. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. il marito la moglie muž. l' altra e sposata. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. Iof-i-miei frat�lli . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). sinovac. Ho cambiato idea. strina. Tanti saluti da parte mia. 1 \ . svak. A mi� avviso non e arrivato ancora. . Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. Essi non hanno figli. L'ho imparato a mie spese. . II soldato desidera il suo fudle. Una delle mie sor�lle e nubile. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. amnwgliato spo�ta. bratić. II suo vocabolario e sgualcito. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. rođakinja tast. svekrva zet snaha. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. . Anna e nUQra risp�tto a mia madre. Mio padre ha due frat�lIi. svast. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. djever. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. nećakinja. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. essi sono i nQstri cugini. sestrična bratučed. Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito.IV. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. Egli fa l' impiegato. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. srodnik rodbina. srodstvo stric. na svoj račun). L 'avvocato dif interesse. Abbiamo altri par�nti. Quelsuo modo di fare non mi piace. . nevjesta jak. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. ma bUQna parte di essi vive altrove. Suo marito e mio cognato. Essi sono i nQstri zii. zaova. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. suprug žena. La nQstra parent�la non e tutta qui. bratić rodica. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. sestrić unuka. Per colpa tua avrei fatto tardi. sea nUbile non maritata rođak. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. . La madre della nQnna. bratučeda.. . II mio libro e utile e Qglie. Faccia il tuD e divertfEnte. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. Egli vuol fare sempre di testa sua.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. Sono venuti in notevole ritardo . � � il babbo 134 1 35 ' .

_:� legg-emnw legg-este rimas·e rima.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . konjugacije (na -ire). Zovu ga također i historij skim perfektom. (finire-finisca)..> sap-esti sap-emmo legg-esti . Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. -i-). -e-.parto -finU .)e� s�f. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco .� . Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti).. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta. Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom.I!-t. licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi. lica jednine kao i 3.Oblici triju glavnih konjugacija. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. kao i velik broj glagola III. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are).l . ved-esti ·�ip'f3. prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :. . a donekle i glagola avere. i 3.partli Aorist . io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. vende-tte. . kod glagola II. �!.'!. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan. koji su ovdje navedeni. množine) tvore se od infinitivne osnove. 392-405. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan .:> Ju fumnw . Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. . Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. licu jednine i u 3. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. a naglasak im je na nastavku. jednine i L i 2. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. Ostala tri lica (2. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere.. koji u prezentu imaju umetak -isc-. 137 .:. vende-ttero XVII. Međutim. ( I ved·este " J .

= E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. = ln questa commf. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. la quale . Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. Evo gospode o kojoj sam ti govorio. Nel passato la Croazia f. . 1 39 . = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif.!tlO la eui riuscita e immancabile. Kraći. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). la quale. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada.. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. i quali. .!ne.!ra . Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. Forma invariabile maschile efemminile . To je osoba s kojom se vrlo rado govori.!ri.!na che (= la quale) non mi piace. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. . cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. nepromjenljivi oblici che. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf.!dia c 'e una sCf. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. E un operaio che ( il quale) lavora bf. le quali).!ri cQsta otlanta kune. Sono consigli da eui ( dai quali). Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije.!rzo anno di studi. Datumi kojih se nismo sjetili. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . . La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile. Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član.. abbiamo imparato moltzssimo. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost.!ntro della citla. . U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale).IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. To je radnik koji dobro radi. To su stvari na koje nisam mislio. Oblicima che.!mio.!nta il tf. = E un progf.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico.!ri. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati.!ra un pae:je. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt.

Nemoj vjerovati (ono) što priča. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. ' U talijanskom jeziku. la riuscita del quale e im. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. quella che. -a? quanti. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. (v. �cco col�i che ti cercava per salutarti. Chi lavora guadagna. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. Cas�lla. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. Tko se želi vratiti kući. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. onoga tko ona koja. ) koliko? koliki?. Chi cerca trQva.Rip�ti tutto quello che hai detto. (alatz. Faccio quello che vQglio. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. . f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. ma quale? quali? quanto. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. coloro che koriste se samo za osobe. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. il contenuto dena quale e nwlto difficile. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. quelle che. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Prema tome. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). -e? koji?. . koje? (množ. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. koja? (jedn.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. Kad je riječ o stvarima. onu koja oni koji. Nel passata la Croazia �ra un pae�.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. onoga tko. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Ponovi sve što si rekao. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. nego Casella. e proprio quella che cerco. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. ) one koji. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. upotrebljavaju se oblici quello che. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Tražiš li možda ovu olovku? Da. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što).mancabile. . Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. quelli che.) koji?. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. i tada je cijela rečenica u jednini. . kazat Ćemo uvijek quello che. one koje. ona koja itd. Felice chi si cont�nta del P9co. ne ističući ni rod ni broj . E un 'opera. niže): = Radim (ono) što hoću. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. Tko traži i nade. Non credere a cio che racconta (= a quello che). Napomena l. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. medutim. Tko radi i zaradi. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. = Faccio cio che vQglio. Sl. col�i che. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 .Pr�ndi tutto quello che credi.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. Pričali su nam sve što su vidjeli. Oblici colui che. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. može sada otići. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. upravo je to ona koju tražim. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. �cco chi ti cercava per salutarti.

143 . Quale vestito ti metterai? Quello marrone. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan.. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Kad smo čuli tu vijest. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca.) III. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). essi. lične zamjenice io. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. . Dopo pran?o rimase nella sua camera. koju?. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. treba '. imaju . quanti. kojeg?. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. quanta. kad stoje uz imenicu. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. On nas je svu trojicu fotografirao. quante. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?).CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Od upitne zamjenice che? (= što).Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. ali on mi ne znade odgovoriti. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. Stavite u toj vježbi kao subjekt. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. noi. um jesto il nonno. koja stoji samostalno kao imenica.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. . Egli ando a fare una passeggiata per la citta. Koliko ih imate? Napomena 2. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. . Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . Cerco roman?i mod�rni. Govorih s nj ime tri puta. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. bili smo jako veseli. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. . I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. Napomena 4. I. .Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige.

altri di no. «il nUQto non e affar mio». vir . Sono cose delle quali e meglio tacere. Come si chiama il piroscaJ . «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. ma per il momento non fece parQla. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. Ecco la ragione per cui non sono venuto. siamo e vidno alla stazione. Chi afermasse questo direbbe un bugia. IV. . E una decisione di cui ti pentirai.!: ! . . �i mi ha parlato? Le parti . replico il grammatico. rispose il pedante. Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. . sai nuotare un PQco?» «NQ». «Allora». . Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. . . v. XIII) canzonare qcn. Loro sono sempre i primi a lamentarsi. visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. ponos lađar ožalošćen objava. . Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan.al grammatico : «Di '. Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. 144 145 ' · 1 . . e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. . a cui itd. �i ha dato il giornale e mio Jratello. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. si compone il giorno sono due. di cui. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. «hai perduto meta della tua vita». Upotpunite s oblicima che. divertente). piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . (. 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale.la lettura dei quali e . . Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. Alcuni dicono di si. ll luQgo . . Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . . .Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. poeta persiano (sec. replico l' altro. II ragazzo. . . si compone questo libro ? Chi e il signore . . . odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. . ove rečenice: Chi sono le persone . «Allora». . PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. . Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. . To je članak o kojem sam ti govorio.

Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . egli avr�bbe dovuto. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. . Bi lo je strahovito vruće. Danas sam radio devet sati. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . : O . Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. koj a je prekinuta dru gom radnjom. . treba spomenuti još i ove: 1 46 . . j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . . L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. da možemo sjediti u sjeni kestena. a izmedu oraha bijelio se zvonik. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. . lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . bio bih morao . XVIII. 5. Mentre discutevamo. ja sam pisao pismo. . odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. morali su . avreste dovuto . . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. . i bili smo sretni. Bi�ognava J ario. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. . Kad sam bio na moru. II padre leggeva il giornale.3. Dok radio sviraše. Otac je čitao novine. sentii d'un traUo picchiare all'uscio. vani je padala kiša kao iz kabla. « i sl. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. vremena upotrebljavaju. 2). nestalo je struje. Mentre la radio suonava. Dok spavah. Trebalo je to učiniti. 2. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. passato f prossimo i passato remQto. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. - Lezione dici otte�ima 4. Dovevi andarcž s�nz'altro. Dok raspravljasmo. Egli doveva saperlo. . Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. čuh odjednom kucanje na vratima. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. Napomena 1. . prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. On je to morao znati. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. J UQri pioveva dirottamente. stamattina. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. la corr�nte manco. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). . in questo secolo ecc. quest 'anno. . facevo il bagno ogni mattina. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. Morao si otići tamo bez daljnjega. io scrivevo una lettera. .

Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. 2. a umro u Raveni 132 1 . Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Questa vQlta hai avutof ortuna. Mangiai b�ne. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. entro il medico. pagai caro. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. 3. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. ali skupo platih. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. 4. na primjer. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia.·" . Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. Presi un tassi. - Tako se. Godine 1860. Evo cipela koje sam kupio. uđe liječnik. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. l. . pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. perche mi sentivo stanco. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. ma ho pagato caro. - 2. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. ma Dobro pojedoh. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. . n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. L'operazione duro solo alcuni minuti. pretpro šio vrijeme). Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. 3 . Ho mangiato b�ne. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Napomena 3 . I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. Ovaj put si imao sreću. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu.

37). Pošto sam bacio pismo. odmah je palio drugu. costui (ovaj). a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. . l51 . PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. a sporedna rečenica mora stajati . dopoche (iza. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. kako. questi (ovaj). Kad stigosmo na željezničku stanicu. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž).ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. tek što). Due annif u111. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. stiže pismo. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. quegli (onaj . Već je dva puta pisao upravitelju. il tr�no era gia partito. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. Subito che fui partito.�. . Quando entrammo nella sala.. netom). un'altra. quando capito il postino. Tek što sam otputovao. quando (kada).Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. isti dan). costoro (ovi. 2. pošto). subito che (čim. allorche (kada). Kad uđosmo u dvoranu. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. ali ovaj o tome neće ni da čuje. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. Dopoche �bbi impostato la lettera. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). rastumačih mu stvar na drugi način. ove) označuju osobe. ma quegli non gli risponde. mi saluto. pozdravi me. vlak bijaše već otišao. l. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio.Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. ali mu ovaj ne odgovara. govornik već bijaše završio svoj govor. Čim me vidio. koje me pozivaše natrag. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. costei (ova). 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. Ante n1njerava poslati sina u internat. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo.

152 come semplice locandif(ra. eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. Oni koji su završili mogu otići (odavde). . . kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). . la camerifra. quello (onaj). il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. Le sue 2. . . -i. lekcij i. . (v. Stavite navedenu vježbu u množinu. .) 4. Pr�go codesta onorevole direzione. colui (ona ) . . favore degli spiriti libertari della sua epoca. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). -a. Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. ali je vlak već bio otišao. Ill. lekciju). ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . XVII. Upotpunite aoristom (passato remqto). col�i (ona). U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e.Oblici colui che. codesto.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. . . -i. . mentisce. .arsene. . mettendoli in ridicolo. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. Ricordiamo per Ovo je moj brat. Goldoni e <. 3. codesta. chi vorea u�ufruire '" dovra . . ma si vedeva che non fra contfnto. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. quando entr. Moj brat tek bje završio zadaću. . Napomena 6. Napomena 5. coloro (oni. . l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. . Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. To nije nikako istina. govori: questo. questa mia sor�lla. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. appunto per questo. -a. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. colei che. Molim ovu uglednu direkciju . . dovranno f direzione. codesto. . contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. temperamento. chi ha finito puo . ovo moja sestra. . ff jer joj je dao (f are) lijep dar. che aveva scopirto una nuqva stella. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. Među L Cio non e a atto vero. one) označuju osobe. Cohii che tiff �rn1a questo.· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. . nato a Venezia nel 1 707. . U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. Delle mie figlie. hanno infatti del mondo. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. L 'astronoma afferm. contro la bugiarda classe dei nobili. Od mojih kćeri ova je najstarija. commf(die. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. protes{ . Ovo je slika koju najviše volim. L 'anno scorso (tu) lavor. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. . questa e la maggiore. odmah mu to (glielo) rekoh. cio (to. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. . nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. . Quando tu gli pag. II. . moltissimo. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o.. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. ifri.Oblici questo. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . . quella villa. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. Quelli che hanno finito possono aruJ. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. .

rem. le. jedna uz drugu. - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice.� . Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX .) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. : : -: . U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. . . hoću ti je predstaviti. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. . i Ri:tsteghž. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. il Ventaglio. ( = grubijan neotesan. il Bugiardo. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass.

. ma non vQlle informarcene.Prva. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. ja '.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. sapere). (mi) Se hai portato gli appunti. Sei stato bocciato. zabrani mu (to).� � . Vam još) pričao tu pripovijest. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. non gliela perdonera rnai. volere. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. Ispričat ću vam je. odnosno česticom ne. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. . scrivi l. Non PQsso dirtelo ancora. scriviamogliela domani.Si. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. Vamje) nikada oprostiti. proibisciglielo. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. Pao si (na ispitu). On je to znao. zašto t. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . Nemamo vremena pisati mu pismo. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. .he gliele mandero non appena mi . Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. Ako si donio bilješke. te lo prometto. mi bude moguće. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. eccotele. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. accortosene).Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. 1. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. neće mu je (j�jje. . Darovat ću joj ga za njezin rođendan. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . Questa e un'o esa trQppo grave. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. compleanno. : zamJemcom. f56 1 57 . imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. sta '). Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. pišimo mu ga sutra. Ako imate dobrih članaka. VUQle andare al cine stasera. participa prošlog (vistala. daj nam ih odmah..C sara poss'ibile. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria.:. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. VQglio racconm rvela. Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. Hai portato le disPfnse J Si. evo ti ih..rv. Ne mogu ti to još kazati. le kao i pred česticom ne ( di cio). Ne mogu ti to još kazati. Nisam mu još (nisam joj još. dok u nenaglašenoj zamjenici. Se avete dei bUQni artkoli. ljutit je na nj ljute se na nas. Jesi li donio skripta? Da. li. Doći ću sigurno. kad su spoj eni sa . ff Ovo je odviše teška uvreda. s mfimtlvom. = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. Egli lo sapeva. obećajem ti. la. perche. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. dacceli sUbito. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. �) . dovere. . glie1 'ho mandata. ili Non te lo PQsso dire ancora. ob� i� i im�erativa (di ' da '. -: . Ve la vQglio raccontare. ali nas nije htio obavijestiti. imperat Pravila izn�se�� u x. se lo sai. koj aje pred tim oblikom. Glie služi također kao dativ ženskog roda. Hoće ići večeras u kino.

Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche). jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O . - .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore ....'" " -. Kao u ostalim jezicima. ' . � _ . . lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.. -r .NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6.1· �'._1. �a. Imenice koje završavaju na suglasnik.. - . .-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4.. Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika. ..� �.. . Skraćenice ci nom i accorciati)... . lekciji: 1. ..� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2... i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3. .... 159 \ ... dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. . To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika. Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 .. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. no · 'O. O nj ima se već govorilo u XI. . ..l�. � � . Evo glavnih primjera: L organiche)..."'� � . '�..o . V�· . le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 .·n· � .

međutim. piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. . (= n ajdu blj i. Budi se pri naj manjem šumu . a minore »mlađi«. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. U pravom značenju. cattivo. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. To je najgori dječak u razredu. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. . Ove je zime manje hladno nego prošle. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini.?mo (interiore) il p iit intt. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . Oblici superiore. Nije. Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. Djeca moga brata su manja od moje. Nitko nije bolji od njega. supr�mo.?mo piit estt. To je natprosječna inteligencija. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer.?rno (esteriore) . J a sam niži od tebe po stasu. piit intt. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. una pessima birra." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Sunce je veće od mjeseca. grande. I loro meriti sono superiori ai nestri. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. peggiore. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . Neće se. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. . superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. Lucijaje najstarija (od svih). Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . di La mia proposta e migliore della tua. gotovo bez razlike. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. il piit estt. za stvarne pojmove. Tvoja zamisao bijaše odlična. . nego obično u prenesenom. inf eriore. Njihove su zasluge veće od naših. maggiore. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. dakle. un ottimo liquore. e minore di quello dell'inv�rno scorso). prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. peggiori che ieri). U komparacij i uz migliore. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Lucia e la maggiore di tutti. Egli si �eglia al minimo rumore. a uz superiore i in eriore prijedlog a. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che).

a ja sam mu je poslao. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. . Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III. po�ti.Ne mogu ti je kazati. Essa la comuizica a noi = Essa .Ne mogu ti to pričati. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. storici.domanda.sono dimenticati. 4. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. . To je njegova najveća zasluga. armene.ricQrdo. per altro. čestit jadan koristan zdravlju.) (= Nisam to opazio. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I. .pre$enteranno -. fra gli arcadi onoro Metast�io.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju.. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. ali pivo je izvrsno. della e�agerazione. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. slavan oštar. .o (detto anche marini$mo... lo me ne d�vo andare..il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono.Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . Nel 1690 fu da un gruppo di letterati. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. tako da se može kazati npr.comunica. creandosi un mondo artificiale e irreale.ha promesso. rezak cjelovit. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. 5 . Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura.. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo. Non sQ che f (= Ne tiče me se. quindi. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. 1 63 1 62 . On je moj najbolji prijatelj . se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. .diceva. lo non mi ricQrdo di cio = lo non . Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i . . Giu��ppe Baretti che. Non me ne sono aCQrto.) ( Ne znam što bih s tim. IV. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale.il cielo definito: stalla di stelle .Recite mu to.Ne sjećam se više toga.Možeš li mi kazati istinu? . le finalita dell' Arcadia. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . Egli lo ha promesso a lui = Egli . Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). .) (= Moram otići odavde. U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik.Ako nađeš knjige. che impose come rim�dio la semplicita. lo me la cavo come PQsso.parla mai. estraniandosi dalla vita. a esteriore = est�mo. Si fecero le loro leggi in latino.) ( Ja se izvlačim kako mogu. esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. . 3 . u ostalim lično-povratna! ) V . . Stoga je interiore = int�mo. Essi si sono dimenticati di questo = Essi . II. filo�ofi. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan. = Noi ""': pagheremo. con immagini come queste: . Ovo je vino vrlo loše. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita.Napomena. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji.Kod oblika interiore (nutarnji).Ja fućkam na njegove prijetnje. Prevedite : glasovit. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l.. E stato detto per questo che. pošalji mi ih.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo .Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. .

. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. Me l a vedo brutta.) Se l' e svignata. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . Legatela al dito. (Ne usudim se . Se la cava abbastanza bene. (Osjećam da će biti loše. .) Ve lo faro vedere. Non me ne curo.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . (da budem) itd. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene. Ce ne siamo accorti. ' .Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava. ) Glielo abbiamo prornesso.. (Obavijestite nas o tome. . (Odmaglio je. Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. ). l siamo siate siano 1 64 1 65 . che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ.sia da sam. (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. ili će se dogoditi). ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato .bbiano da imam itd. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo.

ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che. lekciju !). konjugacije na -care. treba da) (zaslužuje da. -gare. u konjunktivu prezenta oblici su prvog. Na primjer: 1 66 167 . g u svim licima konjunktiva prezenta (v. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino . volja. strah. -giare.. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. Non e l'unica speranza che ci r�sti. To nije jedina nada što nam ostaje.. zapovijed. lekciju) imaju ga i u konjunktivu.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. To je najbolji prijatelj što ga imam. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. -scare zadržavaju grleni glas k. VI. lekciju). drugog i trećeg lica jednine jednaki. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje.. odgovara mi... Glagoli III. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. XII. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che ... U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. Glagoli I.(vo VI. nada.. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3. nastojanje.. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola.- che io cerchi . . Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da... sumnja.- che io caschi 2. nesigurnost. l. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia...

govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. gli sif bUQna accogli{!nza. Non parli cosi fQrte (j ortemente). kako bi) . sapere.e sia. a patto che. dire. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. nio. ne con6scono tutte le strade. purche. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. nel caso che (= ako.: Chiunque chi�da di me. lo hai pagato assai caro. nanostante che. J{!ri ho cena to male. posao će biti svršen. benchi. samo da).nche tu sappial regolarti. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. primaju ga lijepo. acciocche. dovere. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. Comunqu. str. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. iako. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. neću te ostaviti. a) načinski b) prilozi mjesta. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). poznaju sve njegove ulice. Purche egli lo vQglia. perche tu ti corr{!gga. . ma pure ho dormito b�ne stanQtte. e necessario che tu r�sti qui. Volim ga premda on to ne zaslužuje. non ti abbandonero. dztegli che non sono in casa. quantunque. Jučer sam slabo večerao.4. per quanto. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. pod uvjetom da. affi. Iako nisu iz ovoga grada. Verro. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). volere. stare. comunque (kako mu drago) itd. a condizione che. 392-405). acciocche il ma�stro lo lQdi. drage volje Ti e�rto. (= premda. lekcije) Talijanski se prilozi. qualunque (bilo koji) . lekciji) . U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. ali si ga vrlo skupo platio. malgrado che. 169 . Dogodilo se ma što bilo. di t�mpo. kamo god). Ne govorite tako glasno. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. recite mu da nisam kod kuće. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. qualora non ritardiate trQppo. dovunque (gdje god.j are. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . Opominjem te da bi se popravio. a Kamo god išao.Nastavak V. To ti kažem da se znaš ravnati. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. . 1 68 ". Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. perche (= da. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. E un bellissimo orQlogio. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). ancorche egli non lo meriti. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). Tko god pitao za mene. parli piu piano. il lavoro sara terminato. Bilo kako mu drago. Samo ako on hoće. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. - AntQnio studia. vremena. To je vrlo lijep sat. tri glavna tipa: Dovunque vada. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. dare. potrebno je da ostaneš ovdje. ma da). Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . qualora. venire (v. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. potere." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. J . ancorche. ali sam ipak noćas dobro spavao.

quanto ?) itd. 2. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. Avv{'. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. meno. nif(nte. vidno. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. il di tutti. l). Tu non scrivi abbastanza chiaro. piu volenti�ri di tutti. l?. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. prQprio. rnai. Avv�rbi di luogo: qui. cola. Umoran sam i želim hodati polako. Ti ne pišeš dosta jasno. trQppo. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Ne znam odakle dolaze. domani. Prilozi mjesta. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak.mpo per ischerzo del r{. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. tardi. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. soltanto. količine itd. Stvari bivaju sve gore. I l?. adf(sso. Kažu da se on mora vratiti sutra. l?. Moguće je da (Lei) imate pravo. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. Suppongo che essi lo (capire). M�glio tardi che mai. To je najbolje što si mogao izabrati. p�ggio. non. količinu (dove?. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. Ho paura che la cQsa (finire) male. prf(sto. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. VQglio che (voi sapere) la verita.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). quando?. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. nQ. 4. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. abbastanza. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza.4-4oktor. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. To je najljepša opera koju znam.ve per t{'. Napomena. Qggi. Credo che lo sappiano. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 .rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. cf(rto. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. pQi. Le cQse vanno di male in p�ggio. - Supstantivirani oblici » najbolje«. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. qua. essi): Spero 171 che lo comprendiate. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. sicuro. il m�glio che potevi scegliere. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. prez. . M�glio soli che male accompagnati.rbi di tempo: ancora. vrijeme. d. ESERCIZl I. Avv{'. voi. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. Bolje je da to odmah kažete. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. il p�ggio che poteva capitarci. vremena. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. sf(mpre. costl. »najgore« prevode se sa il m�glio.rbi di quantita: molto. II. facilmente di tutti.. Avv{'. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Mislimo da imate pravo. Ha finito il suo tema piO. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). if(ri. lontano. Oni ne označuju način radnje. piu. PQco. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. vi. Neću da tako govoriš sa mnom. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi).Sono stanca e vQglio camminare adagio. prima. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative.

LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). . acciocche (potere) prepararvi a t�mpo... Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. Parla piano affinche nessuno lo (sentire). . Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana».. o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. precursore del dolce stil nUQvo. Cosi poetarono Guido Guinizelli. severa. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. . della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. 4i) che noi che voi che essi (esse. Al cQr gentil repara s�mpre amore . parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli. 1 :: par 1 are t.III. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile.:.J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . Lapo Gianni. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. . Per i po�ti. Ve lo comuni­ chiamo..-J6ssero che tu che egli (essa. Guido Cavalcanti. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . in dQnna reale ed umana. non credo che (potere) riuscire. come dama grave e sol�nne. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . invece. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo. Vado da Iui. benche non (sentirsi) b�ne. Te lo diro. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse.. tipo ideale di perfezione e virtli. Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla.�-� . Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . benche non (sapere) se sia in casa.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ . a patto che tu non lo (dire) ad altri. gentile.

2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. tvrdnju. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. naime. ho saputo) che non avevate t�mpo. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. Credevo (credetti. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. Iz navedenih se primjera vidi: l. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. ho sperato) che egli layorasse seriamente. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. 2. Napomena 1. nadao sam se) da ozbiljno radi. o tome lekc.). (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo.vino in t�mpo. Non era (no Ju.e i v�rbi s�nza questo infisso. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. Speriamo che arr. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. Credo che egli non capisea. uvjerenje. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. i XXIV. "J :. ho creduto) che egli non capisse.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. tj . XXIII. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. (V. Sapevo (s�ppi. n pr. : Sp�ro che egli lavori seriamente. Znam da nemate vremena. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. . Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. 1 74 175 . Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. : sQ vedo. Non e possibile che torniate fino alla cena.. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. affermo.i glagola bez ovog umetka. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). Per e�. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Nadajmo se. Nadam se (nadah se.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. .

he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). Sembra che abbiano gia.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. Speravamo che se ne f6ssero andati. . Per e�. i XXIV. Napomena 2. Speriamo che se ne slano andati. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. voi che essi 2. Čita jući onaj članak. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. lekciji. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Saznavši za onu vijest. - U XV. uznemirili su se. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. Nadam se da je ozbiljno radio. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. Na primjer: ne. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. ricevulo la nestra risp()sta. veoma sam se zabavljao. c o n i u g az i o n e -ando II. Credevo che fosse arrivato prima di me. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Credo che sia arrivato prima di me. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor.

I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. Budući da si odlučio otputovati. . (Molti. Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. . nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. Telefonirajući mu to. poiche non ho avuto t�mpo . odbio sam ponudu. -a. . valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. vogliono comandare agU altri. . . ) Putujući u kolima za spavanje. . poiche sono molto raffreddato ). NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. d) dopusnu: Molti. (. benche siano ignorant! . .:tti si rispannia tr. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. . (pur) ess�ndo ignoranti. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija.). Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. uzročnom i sl. . (Pošto sam promotrio . -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. Ne vidjevši ih. . (Ako . ) 178 . . . Kao što već znamo. Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. io non ti tratterro. ) Promotrivši sve poteškoće. coniugazione IL con iugazione III. Promatrajući onog čovjeka.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. -e. mislio sam da nisu došli. (Dopo aver considerato . D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. .i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. (. . . Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. (Dok sam promatrao . (Se si viaggia . (Mentre osservavo quell'uQmo . lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. hoće zapovijedati drugima. . . gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). -i. Ako subjekt nije isti. već prema njegovu značenju (vremenskom. -i. . -a. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. ja te neću zadržavati. 1 79 . . Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. iako su neznalice. ) . Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. štedimo vrijeme i napor. ). ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. . U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. mogao si ga pozvati večeras k nama. činilo mi se da sam ga već jednom vidio.:mpo efatica. ) Mnogi. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I.

e qua e la saltando. Gia tutta l' aria imbruna. IV. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao.ESERCIZI I. Non lo conosco.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. Giacomo Leopardi ( 1 798. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. fanciullo mio. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. lekcije. col suo fascio dell' {(rba. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. vježbu (gdje je god to moguće). il zappatore. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. omare ella si appr{(sta dimani. giorno chiaro.Egli ha comprato una motocicletta. Due ladri si avvicinarono al postino e. Vedendosi minacciato. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. al biancheggiar della rec{(nte luna. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. vježbu iz XX. il postino afferro la rivoltella. stato soave. 1 80 181 . Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. vježbu XX. Altro dirti non VQ. lo minacciarono. av{(ndo allora PQco t{(mpo. prevedite je. Nella prima parte. Prenesite u prošlo vrijeme n. Non �ra facile per me fare questo lavoro. lekcije i. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. incontro la dove si p�rde il giorno. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. e tutto l' altro tace. al di di festa il P{(tto e il crine. siccome sUQle. onde. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. nel sogno che e piu b�llo dena realta. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. Našavši knjige. 15 20 In. invece. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. Gledajući ga. odmah miih je donio. fischiando. 25 V. Qdi il mart{(l picchiare. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. sereno. quando ai di della f�sta ella si ornava. GQdi. b�ne. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. Garzonc{(llo scherzoso. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. toma a??Urro il sereno. stagion li�ta e cotesta. Prenesite u prošlo vrijeme I. in sul calar del sole. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. che precorre alla f�sta di tua vita. Qdi la sega del legnaiuQl. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. . Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Bilo je potrebno da im to protumačim. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. Isto i za m. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. što niste došli. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. dovra restituirla. II. credendolo di�armato.

(av]emo [stariji oblik za abbiamo]. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. io tu egli (essa. -ete. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd.kondicional prošli. prošlog dotičnog glagola. �i) noi voi essi (esse. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). -�bbe.II condizionale passato e un mQdo. metter[e] + [hJai = metterai itd. �i. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. -�bbe. -ai. -esti. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. [h]ai. . -emmo. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. -este. -erno. noi saremmo stati bili bismo bili. -este. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. -esti. -erno. -ete. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. U talijanskom jeziku. npr. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. današnje ebbi) = metter�i. esse sarebbero state . vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. -il. -emrno. leke.kondicional sadašnji . Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. -ai. 182 I ovdje. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. {h]a. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. [av]ete. -anno � Condiz.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. imamo dva pogodbena načina: . - 1 83 .bile bi bile. �i) noi voi essi (esse. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. il. XIII. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. kao i u hrvat­ skom. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata.

U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . konjugacije: . . quando.condizionale passato. išao bih (tamo). J ar�i. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . a za prošlost . . Kod nekih glagola II. bio bih išao (tamo). ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj.vedrfći potere . uzeo. 2. u konjunktivu: se avessi. J are. 3. Da sam imao vremena. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. . uzeo.l<al -e. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo.fitto.u nastavku kondicionala nekih glagola II. to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . irealni pogodbeni period.Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. se tu lavorassi. a kod futura dugo . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. prenderemo. razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. prenderemmo. ali j e to e kod kondicionala kratko. J aresti . a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. se tu fossi. a condizione che. se partissero itd. stare­ sti . avresti capita .vorrfći . essi avrebbero capita XIII. l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora. konjugacije andare . dire glasi: darfi. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. . U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. umjesto ispravnih oblika se io avessi. dir�i. posto che.. Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. star�i. se J ossi. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 .. U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . radili biste s više koristi.terrfći . stare. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. .dovrfći vedere .rimarrfći Da ste mirniji. . a patto che.. *se tufosti i sl. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. . (bio bih govorio. diresti . *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). kod irealnih (tj . nestvarnih) rečenica. daresti . .saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v.avr�i i nepravilni glagol I.potrfći sapere . capiremo. nel caso che. se prendissero. . onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. se tu lavorassi.andr�i. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. . Prema tome ispada vo. lekciju) nalazimo i u kondicionalu. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. I Da bi se lakše pamtilo. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. dovere . ss u glagolskim oblicima konjunktiva).verrfći . se anda.ssimo. i III. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . .Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. .

Se non fossi corso non saresti caduto. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Da je bio okrivljen. Mislio sam da ćeš doći. Npr. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. bio bi se branio. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. ali poslije radnje glavne rečenice. Nota 2). Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. koji se u prošlom vremenu. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. Kao u hrvatskom. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Da imamo vremena. živjeli bismo mirni. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. 1 98. ! 1 . bez sumnje. Da nisi trčao. uspio bi. Vi biste se bili. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. ricordarsi i sL). Ti accompagneremmo se non fosse tardi. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Napomena 2. Katkada se upotrebljava i u glavnima. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Kad bi nas potpomogao. Otpratili bismo te da nije kasno. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. lekciji (str. Se aveste preso questa medicina sareste guariti.').Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). došli bismo rado. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Da znam što hoće. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. kao što je poznato. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. nego se samo razumijevaju. Kad bi (on) htio. njega sjetili da je bio tamo prisutan.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. B io bih spavao da sam bio pospan. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. zadovoljio bih ga. Qualora lo volesse riuscir�bbe. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. ne bi bio pao. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O.

gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. o di Ven�zia. Se (io) potere. : 188 . non vorrei. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. se egb lo mentasse. � 4.Se (io) avere t�mpo. pr�go che. . avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . il giardino essere pili b�llo.Znao sam da će se on brzo vratiti. Se venisse aHa f�sta anche lui. pri izricanju dvojbe.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. ad e��mpio.Da radimo kako ti kažeš. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. . 392-405. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). Neka dođu i u velikom broju.Se (voi) essere pili gentili. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna.S uo padre 10 soccorrer�bbe. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte.Se le rQsefiorire. on bi se rasrdio. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. e possibile che. . . Se (tu) J avere il telefon o in casa. se potessi. a ka�da � prezentom konjunktiva (v. bili bismo vas pozvali. Voi Tu J essere scortesi. non potrei. io taglier�i la cQrda. are b�ne. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. Drugim riječima. 2. lo trovereste suHo scaffale. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. desidererei che. B io mi je pisao da će stići za dva dana. Se avessi t�mpo ci andr�i. mogli su posjetiti velesajam. . . Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. 1 89 ESERCIZI I. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. se seguire il suo consiglio. . sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. E questi fece rispondere: .unktIva. riuscire m�glio nella vita. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. IV. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. se are pili attenzione. Da nisu morali otputovati tako brzo. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? .Se volessi. j lo ti tele onare pili spesso. . da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. se non fosse cosi pigro. . preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. tutti potranno starci.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana.> veduto. a nije došao. .Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. come Ravenna. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. sia pure brevissimo del grande poeta. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. scrivere ·m�glio. studiare anche un' altra lingua. . di cui tanto ho sentito parlare.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. svi će imati mjesta.Se egli si trovasse in difficoita. o di Roma. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. Da smo znali da ste vi ovdje. se partire. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. l to u svim vremenima i načinima. . leggere volenti�ri tutto il libro. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. mettiamo che' mi meraviglia che itd. to su eliptične rečenice. . Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. Vedute accuratamente queste.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. far�i di tutto per aiutarlo.

certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . io ripeter«i s«mpre questo principio. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. znaj ) da su dobro pisali. Sono c�rto che hanno lavorato. Nota 1. Dipend'2nti all ' indicativo : l. o delle Puglie. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. Ti znaš (znat ćeš.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. sappi) che scriveranno b�ne. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. e trascura invece le piccole localita. Ti znaš (znat ćeš. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. 3 .Come gia sappiamo. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . Sono c�rto che essi lavorano. come per dime una. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. Ti znaš (znat ćeš. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. giung«ndo in questo pae�e. ad e�«mpio. Di solito lo strani «ro. sappi) che hanno scritto b�ne. 2. anche perche. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. Siguran sam da oni rade. Dov«ndo quindi dare un consiglio. Pescara o Trani. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale."'j' 'I . Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. znaj) da dobro pišu. sappi) che scrhono b�ne.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. . E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. znaj ) da će dobro pisati. anter. Siguran sam da su radili.) Tu sai (saprai.

c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. Htio bih da više učiš. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri.. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. U�ato in una propo�izione principale. Nota. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. . Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). Plače (plakao je) kao da je dijete. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. imperfekt (indikativa. budite zadovoljni) da idu s nama. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . U načinskim rečenicama koje po­ 3. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. pres. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore.I. s nama. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. che tu lo avessi chiamato). ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . Azione futura: congo (come sopra al num.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. On želi da večeras ostanemo kod kuće. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. . dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). . Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. Siguran sam da dolaze večeras. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. Baster�bbe che tu lo chiamassi. Željeli bismo da nam oni pišu češće.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. Pretpostavljam da ste me razumjeli. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. Azione contemporimea: congo pres. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. abitua­ le. siate contf!nti) che vengano con noi. .

. Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. . 2.Trebalo je da on plati račun.) . da je prošao). a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile.» .) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. . a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. . ( .Htio je da idete s njime.Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. 1 855. scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia. e uno della comitiva grida al po«ta: . .Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare.Puo darsi che non se ne accQrga. V. . . . Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato. . LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito.Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no.Se (essere) in te. Nisam te vidio na utakmici. III. Non sapevo che es so Jossero gia partiti.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne.Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 .Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire.Ehi. .Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). . cosi gi6vane. Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. Credevo che essi sarebbero andati al concerto. (Anteriorita al passato).Qualora venisse pr«sto.Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. fallo aspettare. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. secondo il suo solito. insigne po«ta italiano.Nadao se da će mu netko pomoći.) cosi pr«sto. . (Contemporaneita a l passato). . ( . da nije zad. . (Anteriorita al pre��nte) . non Qggi. . ali sam se nadao da ćeš doći.Varr{.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. . .Ca�o rnai tu facessi tardi. . Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati.Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo. .Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. ( . .Ci andro a meno che non piQva.Rekao mi je to. telefona. da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. . (Contemporaneita al pre��nte). .Vorr«i che tu (venire) con me.Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. . da ih mi slijedimo).Vorr«i che egli (partire) !«ri. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . . Volevo che egli ci accompagnasse.Studia affinche tu possa farti onore. . .lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. non ci andr«i. Temevo che il telegramma non Josse arrivato.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. Mislio sam da pada kiša. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. ( . _ Un aneddoto Pascoliano I. . . a me pare cQsa molto dubbia. 3. bUQn uQmo. . . AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit.Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). Gli promisi che sarei andato a trovario.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). . e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. e necessario che la coltiviate. . . .Htio bih da d�deš sa mnom. Trasportate nel passato I'esercizio II. Bojim se da će stvar loše završiti. Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. ( da ću ga posjetiti). si ferma accanto a lui. . o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. . Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. ( . Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora.i che tu studiassi di piu. . . . . da ćemo otputovati sutradan).Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. Sape vo che egli non era contento. . . da se malo odmorite). Una sera. . . VarrfEi che tu avessi studiata di piit. II. Era sicuro di esser stato promosso. IV.

Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Lez. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. fv1islio sam da si otputovao. (U hrvatskom. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. Vidio sam da ne može doći. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Htio je da ostanemo.) . T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. un passato prossimo. Mislili smo da on to zna. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. Bili smo sigurni da oni rade. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. Era imposslbile che venissero in t�mpo. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. Pretpostavio sam da me razumijete.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. 197 I'imperf�tto. Vidjeli smo da su dobro pisali. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. XX). S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. Mislili smo da ti je on pomogao. Ho visto che non poteva venire. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. kao što smo vidjeli. XX. Znao sam da si bio zadovoljan. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. lmmaginavo che tu fossi partito. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. XXI V . onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. Znao sam da si zadovoljan. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. Eravamo c�rti che essi lavoravano.

leke. . Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. Mislili smo da će odmah pisati. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. allora. Lez. . Lez. . do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne).). Cesarino aveva sei anni. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . Credevamo che avr�bbe scritto subito. per e�. . leke. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. HQ preso questa decif?ione. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. (Corrado Alvaro. Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . Nota 1 . Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje.3. Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Nota 2. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). . L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. . egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Egli mi avvi. XXII. Nota 3.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. Sar<rbbe percio errato dire. Znao sam da će otputovati sutradan. comp. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v.Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po.): 199 . una casa. . Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. �ra cont�nto di andare in tr�no. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. : *credevo che veniva il giorno dopo. . non s�ppi. Javio mi je da će otputovati sutradan. Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. Rekli su mi da je bolestan.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. XXII. perchi sono convinto che e la migliore. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo .

. u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . non da .La sala . La t�rra . .Ti prestero le riviste . . . arriVQ io non c'�ro. bolje bi zaradio. l' azione . . egli (avere) detto di nQ. .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). . Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . di cui. tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. La ragazza . . . . parlo si trQva in una antologia. .La carta . .La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. L'uQmo . e di una grande bellezza. non dice la verita. Rado bih te otpratio da nije kasno. Se lavorasse di piu.La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). disse: s' accomodi. . qualita non si possono negare.Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi.Quella non e la signora col. f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. . . Da je više radio. Conosco benissimo la casa . . hQ impostato or Il giorno . . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. . . Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi.Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). . v�ngo e molto fredda. . . . . . ti dico di venire. parli. Nota 5. .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. ESERCIZI I.Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). Seguiro il consiglio . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. non l' hQ ancora rivisto. E una dQnna . . chi ecco (v. .Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. apri la porta. sa resistere alle avversita. . . guadagnerfibbe mfiglio. . . .C�o rnai tu (fare) tardi. . .La poe�ia . Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. . . dell'indicativo e del eondizionale. li ancora inq. ha imparato in Italia? La lettera . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). 20 1 . . ora parte stasera. Sono moIte le cQse . . �cco la dQnna . . . . . speravo invece che tu (venire).Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. . l�i mi ha dato. potete fidarvi. Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. . . . . v�ngo. Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . la L�z. La persona . di�di il denaro.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. marito studio il france�e. a cui. bio bi bolje zaradio. . telefonami pure . Nota 4.Difficile che lui (capire) alla prima.ale. V �ngo ora da una citta . telefona. . a1ludi. e partito suo frat�llo arrivera stasera. pianti quest'hlbero. . Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. L' amico . . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. . . . . . II. .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . . . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio.Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. . . .Sono amici . . . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti.rto se gli conv�nga di partire. Gli amici . Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. . Još je nesigurno isplati li mu se otići.L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. mi piacer�bbe ritomare. �ra. . Se tu (avere) detto di si. dovr�i pentirmi? Il pae!?e . . . valeva molto. Il 1 9 1 4 fu ranno . .Qua1'e. e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . . .Non puo �sser vero quello . secondo te.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . . .Non conosco le persone . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće. U�o del eongiuntivo. Poseban je slučaj upotrebe tzv. . quando vide . Mi para che sia chiaro il motivo . . XVII) Ho ammirato il lavoro .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. . non e molto rertile. grazie a Dio. Da više radi. . rivQlsi la parQla. . feci quella gita erano molto simpatici. . scoppio la prima gu�rra mondiale. . .Il treno . . . . Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. l�i sosp�tta. mi sono fatto prestare il denaro. scrivo il c6mpito non e molto bUQna. Non ti vidi al teatro. sono abbonato. Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! . . contavo. mi ris pose con PQco garbo.

202 203 . Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi.M � in� o� ma: .url? il cameri((re. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. svaka. -a (pl.Questo e un . . . . Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . la t((sta. Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. . una lauta. Neke su trgovine još otvorene. . AntQnIo non Sl lava maJ. fUQr1 della pQrta. ogni due persone (svaka druga osoba). Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. mormoro il commesso sorpreso. l XXV.chi((�e audacemente il signore. Fece per vo�tare le spaHe.. . cugma Eh�a ama invece i piccioni. PQco cQtte. . . ogni tre passi (svaka tri koraka).Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? .Mio nQnno si lava i pi((di.balbetto il cameri((re. non vQglio altro . nstorante . . DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . B ((Ho sporcaccione ! .rto. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna.E a me che me ne impQrta? . una br((ve colazione.Si puo sapere come accid((nti le volete? . . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? .fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. . Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. Služe općenito Za oznaku količine. . qualcbe neki. Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . . . SUl manuali. afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. .continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue.Daterni due uQva a bere. . i pi ((di. Mi raccomando b((n cQtte. Qualche negQzio e ancora ap<. al pomodQro. il cQllo. conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). .* NQ signore. . .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). una lunga. dirmt. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. . Si. forse .trasecolo il cameri((re. . HQ mangiato abbastanza. m un ? storante dl Milano.P:ddlo. . .Ma volete . lo scaravento . . Nekoliko sati razonode je potrebno. ora. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico.. signore . . La .B UQngiorno.Mi� zia si !ava spe� so le mani. . RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. ordino il Po!iglQl!a. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice. con g((sto nsoluto. Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu.commento suo malgrado il cameri((re.). VOIT((i lavarmi le mani. . Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . al bUITo. a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . Il giardini((re di . -e.

svaki Pitaj to koga god hoćeš. .Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . (Dante) Ni ja ne smatram. . che».Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. 3. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . altriJugge. -a netko. altri s 'appiatta. a ni drugi. Netko drugi kazat će da imate krivo. · da sam toga dostojan. cbiunque = tko god. -a. -e ma koji. . -e ma kakav. Tko god došao.Qualche veIta e m�glio tacere.Il croato »neki kažu«. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . qualcuna vorrrtbbe vedervi. kakvo bilo koji. sara brtne accelto. -a. Puei venire un giorno quals'iasi. alcune vorrebbero vedervi. . Ponekad je bolje šutjeti. . - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. -e mu drago modi:. Nota 6. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. bit će dobro primljen. (Non e�iste un plurale *qualcuni. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. netko): . altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. Qualche libro = alcuni libri. ma ha generalmente significato di plurale.. svaka Nota 8. Ognuno df. Svatko mora znati svoje dužnosti. -a.Altri . Treba uspjeti pošto-poto. -a svatko. Nota 7. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. ma tko. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. . -e!) 3. qualcuno. ognuno. -a. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. Non e una cesa che piaccia a chiunque. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. Možeš doći bilo koji dan.Qualche ha forma di singolare. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. per es . . Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. drugi (ljudi) 4. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice.ve con6scere i suei doveri. (Ariosto) Nota 4. . alcuno» (netko . 1. qualche persona alcune persone. Neke od ovih osoba poznajem. Nije to stvar koja se svakome sviđa. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). J 6ssero. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. Nota 2. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. si trasforma in quali si slano. 2. . un argomento quaIsiasi. Nota 5. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . Nota 3. 2. -e koji. kakva. . Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. pedantesca.

-a. ni�nte. nell' Inf((mo. Nota 10. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera.3. nel Purgatorio e nel Paradi�o. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. Beatrice. L' accQrdo del predicato . -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. penetrando nel mist((ro della Trinita divina. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. . In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. istrui . incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. Nešto se dogodilo. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. Ne želim ništa više čuti o tome. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. nommale col pronome nulla si fa al maschile. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro.come allora si u�ava � da solo.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. commercianti. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». la pittura e altre forme d' arte. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. un tQno nUQvo e div((rso. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. qualcheduno. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. A nQve anni conQbbe una fanciulla. Nel corso di questo viaggio egli. Non e succf!sso nulla. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. Ništa se nije dogodilo. la letteratura. Per lunghi anni peregrino per l' Italia. -a (= ogni persona) Qualcuno. 2. Popio je dvije čaše piva kao ništa . All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. 206 . l. banchi((ri. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che.mai non fu detto d' alcuna». Non f nif!nte. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». . ormai rare le forme . nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. Nota 9. (qualsisia). a Ništa za to. Nisam ništa razumio. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. 2. 2. dannati alle pen e dell' Inf((mo. Ognuno. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. diedero alla sua opera.

4. rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. Dante udi un fabbro che lavorando cantava.Un UQvo . nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). . neka . Il Bracciolini ci racconta che. 3. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri.: si lOdano l 'un l 'altro. per es. A un importuno Dante domando: . ( quaIche giomaJista affenna . -a. per es. hanno divorato tutto ! 3 . 2. -e taluno. Aneddoti Danteschi 1 . elefante. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. -e ciascuno (ciascheduno). 2. .rispose il po�ta. Quando pero aveva bevuto �ra. A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. . per es. 208 209 . -a) nessuno (niuno). le une e le altre. . neki.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. . svaki. . per es. aggettivo numerale indicante unita (un milione). Durante il pran�o. Alcuno diceva . quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. 6. uno (un.L' elefante. Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. . alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. . svatko 2. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. pronome indefinito (alcuno. XXVI. 5 . Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. -i. dic�ndo al fabbro: . di «cani». . '. per lo pili. i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. -o.Uno (una) puo avere vari significati: l . (= Qualcuno diceva . tutti notarono. . 2. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. .Qual e il miglior cibo? . storpiandoli. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. -a (cadauno. -a. una.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. Dante rispose: . = 2.rispose Dante . uno stesso). . e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . ) Netko je rekao . Nemam nikakve nade da ću ga naći. essi nella loro qualita. un' ) Nota l. . -a 1. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio.: uno stud�nte di lettere. di cattivo umore. correla. Passando per via.Con che? . i segu�nti composti di uno: aJeuno. articolo indeterminativo.Col sale .Ebb�ne . 1 . 1. fing�ndo stupore. -a veruno.Oh. Dante. . . un certo tale). netko 2.tivo di altro.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . -i. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. Quando il sommo po�ta fu a Verona. aggettivo indefinito (un c�rto. nikakav. . andatevene! 4.rispose pronto il po�ta.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. .Tu rovini l'opera mia. prese mart�lli.: quando uno vUQle pua tutto. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. . scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. -a. nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui.: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. Quando il pran?o fu finito. gridavano tutti in un mQdo.

Sono aggettivi se modificano un nome. 2. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. s neodređ. -e c�rto. . 2. Lez. . In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). Nota 3. PQco ecc. 1. (v. 2. -e tale (pl. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. Mnogi su daci savjesni. . taluno. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. .Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. drugi. Svatko je htio postupati na svoj način.Taluni J atti indicano il contrario. 21 1 . SuU'uscio incontrammo quel tale. l. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. drugi nisu. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. Molto. . Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. l. l. non ne avete la eoipa. 2. Gli he gia scritto trQPp� lettere. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. 2. Ciascuno voleva procedere a medo suo.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). altri ne. tali) 1 . C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. nekakav. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. -a si u�a come pronome solamente al plurale. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. . 2. -i. ad altri). 2. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . Vi sigurno niste krivi za to. �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4.. Neke činjenice pokazuju protivno. i. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. 2. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. ciascun uemo. Takve se stvari ne mogu trpjeti. e�rto. Alcuno. In realta. PQco itd. . Oblici molto. C�rti sos#mgono il contrario. -a. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. (obično u množini) drugi 1 . ( . Neki tvrde protivno. altro. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). . Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. takav. l. . Nemamo nikakve namjere da popustimo. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. -a. gli esempi di sopra). (s određ. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. Neke životinje zavole čovjeka. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. (u množini) neki 1 . 2. da nam pokaže put). non abbiamo nessun(a) . Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. članom: taj . . neki. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. nessun 'anima viva. .Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. l. 2. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. Tali cese non si possono tollerare. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. 2. l. ciascuno. 1.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. Nota 2. l.

.f mestre. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva. uno che. Per e�. III. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. . s' �ra salvato. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 .E un trucco che puo fare chicchessza.Što god on rekao. . Bilo je mnogo ljudi. Queste pere sono molt. con Leopardi. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. : = Avevo portato con me trQPP. J per tre = co1ui il quale . . - Nota 5. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. Le maniche della tua giacca sono trQPP.cont�nt-. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca.La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. . . Queste ragazze sono molt. a diciQtto anni. IV.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato. .Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria. .Nemam nikakve volje da . Sutra je blagdan. ) .dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.I nQstri erano tremila.Quando altri · grida trQPpo. Fu vi�itato minutamente II. Abbiamo consurnato molt. io taccio. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi.Nisi ništa učinio.Quante t�ste tante opinioni.fredd-.carta e molt. Domani. . La sua stanza in medicina. chi non lo sapesse. . ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. . . - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. �ra s�mpre pi�na di lambicchi.� dilig�nt-. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. E stata una partita PQc. o La' birra �ra trQpp. .Qualunque cQsa ti accada. di stQrte.penne. . ja mu više ne v jerujem.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. o Qtiell' edificio ha trQpp.Bilo je samo nekoliko osoba. II uno che domanda del direttore. dove. di ogni sQrta di preparati chlmici. ako netko to ne zna. Altri muscoli occ6rrono per questa salita.b�ll-. . io lo ringrazier�i. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778.bUQn-::. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. Mortogli il padre . e giorno di vacanza. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. .Nije bilo mnogo studenata. Netko odlazi. appena varcato il confine ed entrati in Italia.san-o I visitatori sono stati poc. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. di tutti i sUQi compagni.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. i nemici erano altrettanti. se uno. . . e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. U svakom ću te sluča obavijestiti.Dali ste mu previše novaca.Tutti andavano da quella parte. - trovata nessuna traccia. si stabiH a Ven�zia. quando.poc. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. Lez. .cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. Nota 7. Qualche vQlta giuQco anch' io.I molti tirano i pQchi. . Nessuno padi. a netko dolazi.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. scrivimi.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. . fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia.PQc. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. . L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. Traducete: domanda. . Tutto il mondo e pae�e. : Chi va e chi viene. e lo volevano arrestare. XVII). . . . Nota 6.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. .sigarette. stagione ha i sUQi inconveni�nti. Per e�. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte).ricc"" di frutta. morto nel 1887) sin dai primi anni I. L ' aria di montagna e molt. .Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno.

. Farei qualunque cosa per lui . la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. s�nza aver riveduta la patria. (Vedi pero la nota 4. infinito. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). e ad andare a Bologna.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. 3. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio.) 214 215 . trapassato remQto. C' erano poche persone.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). . imperf�tto. 5. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. sono passati per il giardino. XXVII . attivo e passivo. . imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . condizionale.) Ho pochi soldi. i l n u m e r o : singolare e plurale. terza. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare.trag�dia ( 1 796). egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. �bbe anche molti amori. Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. (Sve bih učinio .altre inforrnazioni. futuro semp lice e futuro anteriore. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . UQmo d' indole appassionata e ard�nte. seconda. l a p e r s o n a : prima.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. . intransitivo e riflessivo. participio. Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. e combatte valorosa e te. (Irna nas priličan broj . il ·t � m p o : pre��nte. congiuntivo. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. Un tale ha chiesto di te. S iamo in parecchi. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. Nota 3. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. �� . Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera. . (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. passato remQto. 4. donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . In tal modo non sara possibile farlo. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale).) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. con esclu�ivo carattere verbale). dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata.) Nota 1. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. Non ho trovato nessuno sbaglio. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. i l g e n e r e (glagoisko stanje). L' anno dopo. 2. Nota 2. Ho poca voglia di andarci. trapassato prossimo. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. Molti dei miei amici. . tomata a Milano. mo nel 1 827. passato prossimo. Non he. come Dante. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio.

quella dei pronominali (io mi p�nto. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. io mi lQdo). ll. loro (mi rincresce :. vi (io mi p�nto. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. XXVIll . noi eravamo Zodati. lmpersonali pronominali. vi.-a Passato prossimo Trapassato pross.::: rincresce a me. -a lodato lodata lodati. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. -a lodato. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. -e lodati. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. lntransitivi (io cammino. (I v�rbi pronominali. tu ti lQdi ecc. -a 3. -a io saro stato lodato. Nota 5.) aU 'amico (indir. io sono o v�go lodato. MQDO INDICATIVO 5. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. gli. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. la Lez. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). Nota 6. -a o Passato remQto io fui stato lodato. 2.Nota 4. io venni lodato. sono intransitivi. egli e ringiovanito).) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. Nei t�mpi semplici. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. ci. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. -a Trapassato rem. imperf�tto. l . tu ti p�nti ecc.). II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . - I t�mpi semplici sono. si. i segu�nti: pre��nte. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. -a o io veITa lodato.) XXIX.) (v.) . a o Imperf�tto io sono stato lodato. ti. gli dispiace = dispiace a lui). -a lodato lodata lodati. la riflessiva (io lQdo. Pronominali. Transitivi. 2. ti. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. lmpersonali. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. come gUt sappiarno. ci. -a lodato. passato remQto. nevica) (v. le. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. a cui si riferisce. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. -a Futuro anteriore 217 . ne la passiva. futuro semplice dell'indicativo. egli si vergogna). -a io �ro stato lodato.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. -e lodati. la Lez. pre�ynte del condizionale. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. III persona: mi. -a v�rbo venire (= bivati). Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. 3 . La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato.

bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. Pre��nte essere 10dato. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. -a o io verrl(i lodato. -a o che io venissi lodato. -e . Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. Ako ne budemo pazili. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. stoljeću zove se preporod (renesansa ). Pre��nte io sarl(i lodato. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. -e siano lodati. nei tl(mpi composti. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. -a siamo lodati. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. -a Passato io sarl(i stato lodato. -a. -a veniamo lodati. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. come abbiamo visto. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. -a Imperf�tto che io fossi lodato. -a. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. -e vengano lodati. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -i.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . On je sada podvrgnut energičnom liječenju. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. Pre��nte essl(ndo lodato. -e INFINITO vl(nga lodato. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. Egli va lodato per la sua costanza. a. MQDO IMPERATIVO sii lodato. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. -a. i -e o venir lodato. -a sia lodato. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -i. Pre��nte (manea) Passato lodato. -a Trapassato che io fossi stato lodato. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. -a Passato che io sia stato lodato. -a o che io vl(nga lodato. solo l' au1?iliare essere. -e siate lodati. One bi natpise trebalo ukloniti. -i.

Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve. . . (= .Le leggi saranno osservate da tutti.Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. . questa costruzione si chi ama anche indefinita. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. non vengono riconosciuti .Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. . . . . Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. .Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. . .More okružuje Italiju s tri strane. .La bussola fu inventata da Flavio GiQia. VeITa inaugurata . Il conto sara verificato dal controllore. . . (= Sono stati detti . . Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. Izrekle su se mnoge besmislice.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. (= . . II predicato in tal ca�o si accQrda col . vremena. . piccolo vi�ne divorato dal grQsso. la sera si accendono i lumi. Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. In casa. mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. . Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . siamo rovinati) il .Učitelj ill. ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). . . ci decidemmo ad aspettarli. .e due c�i citati. _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. �� ESER CIZ1 � I.Il grana e stato mietuto dai contadini. . . sogg�tto m genere e numero (come anche in croato).Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. . ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. . .I cittadini sono prot�tti dalla legge. -'. . Nadzornik će provjeriti račun. . .si. Traducete in italiano.I Romani distrussero Cartagine. se mnogi ciljevi. . Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. ) _ Navečer se u kući upale svjetla. . Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. .Snagom volje dostižu ječnika. assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. percio. �a partic�lIa.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. . .II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. . Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte.Un autista prov�tto guido l' automobile. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. vengono accesi .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV.Il gregge vi�ne custodito dal pastore. I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. Nešto slično nije se još nikad vid jelo. 221 220 . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. . zabava je odgođena. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. in questo caso.Kiša čini polja plodnima.S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato).-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone . . - je II.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. (= . . . dove i contadini possedevano la liberta personale. . . _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. essi non sarebbero appassiti. partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. .Moja molba nije primljena. Questa strada si inaugurera l' anno venturo.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . ) V.

attiva. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. padroni delle t�rre e al fisco statale. kad sam se probudio. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. vestiti in borghe�e. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . VII. SI. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. invece di premettersi alle voci del v�rbo. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». Per e�. . Cl. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. VI. 222 223 . se all ' ultimo mio respiro. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. �vegliilDdomi. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. Per e�. pr�sso a Genova. diventano enc1itiche (lavarsi. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. in finito. IX e XV). Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. Nei mQdi imperativo. Appena �bbe notizia del movimento. degni rappre­ �entanti del popolo. brillanti di pistagne. io. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. f errniltosi. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. Riunito un piccolo e�ercito. serrandosi. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. le Lez. sara ricordandoti. di galloni. mi attomiavano.. Danas smo se oprali hladnom vodom. di spalline. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. v�rso il nQrd. i soldati della tirannide. d' orgoglio. tem�nti di vedenui ferito. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. e li fugavano. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. vestitevi. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. appoggiimdosi). s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu.: Jutros. si. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. incontrandolo.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. nel PQrto di Marsala. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. . in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. per l'ultima vQlta. ti. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. Francesco II. . Stamattina. in direzione di Calatafimi. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. invece di combattere. assaltavano con eroico sangue freddo. XXV III. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. Poiche. di po�izione in po�izione.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. tutte formidabili.

a vic�nda ecc. . -si lavati. lavatami. congiuntivo e condizionale. vi. ci. vi. Gledali su se prijekim okom.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. -si 224 Passato essendomi. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. -ti. -e voi vi siete lavati. gli uni gli altri. Pre��nte Sg. Pre��nte lavarmi. -si Passato essermi. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. GERUNDIO Pre��nte Sg. ci.) non usati ! Passato lavatomi. -si lavatici. -a esserci. -vi. si. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . -si. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. -ti. -ti. -si lavarci.si lavato. -ti. vicendevolmente. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. lavato. si. ti. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. Nota l. lavandomi. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . 225 . -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). -ti. ti. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . -vi. On se brije. -a tu ti sei lavato. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. -si Pl.: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. vale a dire non si adoperano. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. (lavantici ecc. (lavantemi ecc. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . l 'un l 'altro. -si Pogledaše u lice jedan drugome. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. -vi. -vi.) Pl. neIru�o comune. lavati.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. -vi. Pl. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. -a essendoci. . -si. lavateci. lavandoci. Le partic�lle pronominali mi.

Mi son bevuto un bicchi�re di vino. le Ande. la Francia. Tuttavia. hai mangiato per tuo gusto. o singolare (il Piemonte. ropotarija uživati živ jeti. grom 227 226 . se il nome pr�nde significato concr�to. mrak svadba. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. la carcere (il f6Igore). In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. l 'Atlantico). . ma non come pensi�ro. le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. le Baleari). Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . ma conservano lo s tesso significato: il carcere. o plurale (le Alpi.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. Nota 2. Popio sam čašu vina. l 'A�ia.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. d jeca pučani starež. infine.le due Americhe la Sicilia . Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare.

Opazio sam da nas više ne pozdravlja. la gregge il s�rpe. .Se impari a pensare non ti annoierai rnai.Vi diro.Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. per favore. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. . aveva vinto una scommessa. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. . secondo lui. Scegliamoci un posto riparato. per il loro fOsforo.S ' accomodi. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. .Si sono imbarcati stamane. . ghiottlssimo. . . .Il gatto si lecca la zampina. la s ignora dice: .Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. questo e il Suo posto. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. . Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi.Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. .Verlssimo. fra l' altro.Gatto e tQpo si odiano. . non si pi�ga. Domandarono un giorno a Rossini quali. III.Meno male! Non s i e rotto nulla. .Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna.Anzitutto . .Qggi mi sono messo il vestito nUQvo.t' i1lustre mu�icista �ra.la fronte . il Duprez rispose: . mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne. . uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . il padre ti avr�bbe perdonato. quando si pada di me.CQrpo di Bacco che fracasso ! .Eppure questo e il mio maggior succ�sso.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . intellig�nza? .. . Altri nomi. la s�rpe stado zmija 2.Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. .L' acciaio si sp�zza. Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso.Non mi fido pili di lui.�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? .Mi accQrgo di aver �bagliato. se puo. che �ra. E Rossini ironico: .Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa.E rivQlto al cantante: .la fine . Ad un tratto.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.la noce . Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato. .Ci asteniamo dal giuQco.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.Carlo si lQda s�mpre.Voi vi accapigliate ogni giorno. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi. E Rossini.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera.il gregge.» 228 229 . . Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili.1 868) l . si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: .Il gatto si lecca. . . . che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi. . amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire. .d' aver un po' di g�nio.Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. . Di lui si racc6ntano molti aneddoti. ad un ballo.la prigione . 3. .Una balena! 2. si acquista . .Si e rotto un braccio. erana le principali qualita di un compo�itore.rispose Rossini . E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .Frottole. secondo il genere.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I.). arguto e pronto: . . Una vQlta Rossini. 4.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? . PQi si alzo. �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. II. .esclamo. come tutti sanno.

Questi v((rbi sono detti impersonali. Kad sam bio u Veneciji. Pare che essi e�agerino . Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). e�. Converra persuaderlo prima che parta. kišilo je gotovo svaki dan. quali: accadere* parere* XXIX. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. 230 3. 2. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. l' armata non e bUQna. ljetina neće biti dobra.ndina diluvia tUQna balena P. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. tre le persone. L jeti pada tuča češće nego zimi. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. piQve ne vica gdi. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. Ako u studenom grmi. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . al num. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Se di nov ((mb re tUQna. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. S i dividono in pili categorle: 1 . Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Nota 1 . Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. (v. Čini mi se da će padati snijeg. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. . E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. ! ) quest 'acqua. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. Čini se da oni pretjeruju. Mi pare che vQglia nevicare. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. isplatiti se biti dovoljno trebati. into mo a lui grandinavano le pallottole. 3). accadono molte di�grazie. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. si possono u�are personalmente. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 .

mi. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. a nebo vedro. trans itivi o intransitivi. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. in tedesco : man sagt. ma il suo organi�mo non resist�tte. es . la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. «come uom dice» come si dice. alcuno. come si racconta. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. ali je teško stvarati. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. P_ e�. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. U toj je buci nemoguće raditi. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. 232 233 . Con questo rumore e imposslbile lavorare. si efatto f reddo = zahladnjelo je. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . ma e difficile creare. . il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. ti. ci. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. Lako je prigovarati. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. ali n jegov organizam nije izdržao. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. gli. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. Činilo im se da imaš krivo. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). le.!. vi. giorno.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. Quanto al croato. Sembrava loro che tu avessi tQrto. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo.fa sera . Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge.: E radie criticare. Žao nam je što nisi mogao doći. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . Isplatilo bi nam se još malo pričekati.

(noi) ci si alza. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. Nell' u�o toscano. Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. il cUQio koža i cUQi le cuc. ormai diffu�o. oltre al plurale normale in -i. di genere femminile. . il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. ci si vergogna. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . . plahta) (obrva. . ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. Noi si e fatto quello che si poteva fare. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. Nel passato si dira: ci si e pentiti. vergognarsi. . il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. accorgersi e sim. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno .slijediti koga u stopu. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. il secondo «collettivo» : (pon java. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . radnici krakovi (svijećnjaka. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. dvorac mozak trepavica. žica i fili le fila (del telegrafo. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). essere.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. kožna galanterija (ufig.>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. (di un complQtto: zavjere) 235 . ci si e vestiti e sim. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože.Kažu da se radilo čitavu noć.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. . ko/1ac.: acc6 liere qcn. . Il primo plurale e detto «singolativo». znač. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. ne hanno un altro terminante in -a. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju.

. di Tol�o. . Portare un pochino contro il p�tto. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a.Il .Avere .Cio che ci e stato raccontato sembra vero. questo profezia che lo destina a farsi cristiano. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. il cavalio alato del mago Atlante. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. . bedemi (pojedinačne) kosti. . .Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. .La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. dopo la cattura del duca Namo. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. che assediano Parigi. kočije jev drva za ogr (i kao sg. . le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. . Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. drvo.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa.. Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora.Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. vrisak urlik. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. La sor�lIa di Rinaldo.) pokreti.Appena si fece giorno.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 . commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. piu nobile dei cavali�ri moamettani. :. pnma che annQttl. vola nella luna. nudo. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. giunge a un villaggio. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. koštica krik. . · . Attrav�rso varie imprese. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro.Le anf211a dire reggerlo sul braccio. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. (nekoć i kočija) ud. . .Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. . una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. nel lo strido cui padiglione �ra custodita. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. far vita ritirata. .. noi partimmo. (fig. sul mirabile Ippogrlfo. pure.' gesta koljeno povik. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica.. leggendario antenato degli Estynsi. roteando un grQsso bastone. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. molto vasta e compl�ssa. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento. purche non grandini. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore. .La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. član zid kost..Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . Vigilato dal mago Atlante. ri�sce a fuggire. innamorata di tui.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi .Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. La trama. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. krik usna un bambino in braccio vuQl II. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. Prima le navi si caridlvano a braccia.

DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice.ereIla . . sfida Rugg�ro come traditore. La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. . combattimenti e incante�imi. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. 1. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. Ricciard�llo e Fiordispina. la il bieehiC(re il libro -a . Ruggero toma alla fede della sua famiglia. aff�tto. . Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma.ellino . astuzie e amori. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. . la ragazzetta .elUna . J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi.uzza . Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. gli aggettivi e gli avv�rbi.(ic)cina . . ma pQi credendosi da lui tradita. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento.ino.onno .lIecio.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 . peggiorativo.(u)olo . la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro.ieeIla . le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi. accrescitivo. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI.uzzo .oBna . vezzeggiativo.ello.(ie)cino .ella.ieello . . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. che il po�ta.ina. XXX.. travestita da cavali�re.lIceia.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: .il ragazzino. ma Rodotnonte.etto . l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. la ragazzina il ragazzetto.(u)ola il ragazzo.erello . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia. vince in du�llo Marfi�a.etta .il bicchierino . animale o cosa e piu piccola del comune. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni.

ko će ti biti na čast.ozzo . -a .illibrone .il cagnolino il canino .la besviQla . Danas se os I suffissi -Qtto. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco.one . Prošla su kolica koja je vukao magarčić. Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino. -a povero.il figliuQlo . -a . Suo figlio e gia grandic�1I0.maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . Qggi mi s�nto veramente benone.scioccone. jevojka.la farnigliuQla . -a b�ne male .otto .il fiorellino .ozza Egli ha una casetta in campagna. Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.la casuccia la casetta . Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi. diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: . -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 .otta .ona .l' omone . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.Occia . Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore.il vecchietto il vecchier�llo .poverino. -Qccio. Questo vestito e molto carino. -a pover�no. On ima kućicu na selu. Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro. Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro. -a .piccolino. -a b�ne Dove hai comprato questo librone? .il campic�llo . '"a pigro. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro.il lumino il lumicino .benone Ukorio ga je temeljito. Njegov je sin već poodrastao.Occio .' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. -a .la fogliolina .il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.il pesciolino . ji Ovo je velik posao. -a piccoletto. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.il fanciullone . -a piccolo. -a .pigrone.palliduccio.benino . Ovaje haljina vrlo dražesna. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. jeruj njegovim riječima.

astra . sono le seguenti: . Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso.Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. sento che le sillabe ta. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo.biancastro On sebe smatra p jesnikom. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. -a . libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. per lo pili. -a grassQccio. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo .ucolo .cattivaccio .6nzola . Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva.grassQtto.il medic6nzolo. il poetastro 242 . sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce.bellQccio. e t (. Nel corso del discorso. volare.6nzolo . . cOSI. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). -a b�llo. Ne mogu više podnositi ovu sobetinu.il ragazzo il gi6vane grasso. -a . ma non e che un poetucolo.astro . ma.iciatto(la) Avvert�Dza.accio . b6lte. Egli si considera po�ta. vezzeggiativa. o pili semplicemente accento. la. Per e�. perchi.iciatto(lo) . e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo.il giovanQtto .ucola . il medicastro . L' ACCENTO Nel pronunziare una parola. cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte.il maestrucolo . fanciullona). ali je samo nadripjesnik. · accrescitiva o peggiorativa. canape.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. ardere.il ragazzQtto .poveraccio . -a il medico il ma�stro l'uQmo . il nome di encIitiche e procIitiche. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . Infatti. solo la pratica puo insegnare l' uso . Se dico saltare.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . . corr�tto dell' alterazione.accia . prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2. Non tutte le parole hanno un proprio accento.

). servi. da cogliere). senza il contrassegno dell' accento. ps (lo psicologo. da voce verbale. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. partira. qualche congiunzione. a differenza di colto. grave ( . a cui seguono. vengo). ci. alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. i cani). colto (nel senso di dotto. lo. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. di nome. La forma il (pl. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. gia. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. qualche preposizione.gli Femminile la (I'>" . i leke. I-VI. li. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. da non confondersi con di preposizione. ne congiunzione negativa (ne . citta. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico.ti. abbiano il loro XXXI. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. lo. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. . la e ll. Sl (affermazione: ha detto di si). d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. . pn (lo pneumiltico. sdrucciola. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. La forma lo (pl. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. ) e circonflesso ( ) . . da non confondersi con da preposizione. la parola prende rispettivamente il nome di tronea. z (lo zoccola. ti oda. mi piace. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. tranne le poche e n c l i t i c h e e . e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. un po '. ecc. il primo e comunemente usato come accento tonico. gli pneumatici). Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. gli iati. e si pronome (egli si lava) . gli gnomi). benche. spazf. piana.le (piit. lascialo. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. la patria. L' accento circonflesso si usa assai raramente. i libri. potrebbero venir confuse con altre. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. gli amici). ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). gli zoccoli). 244 V. : entrando servimi) li. gli articoli. gli psicolagi). per l' accento. avverbi di luogo. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. 245 . pua) e qualche altro cia.' ozf. Nel discorso esse si appoggiano. L' (pl. quel libro. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . vi. gl ' intel­ lettuali. si. lascia. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. gn (lo gnomo. gli intelletuali. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. il cane. e lui. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. gli studi). acuto ( .Lezione trentune�ima accento. gioventit. p ro cl i t i c h e ora ricordate.

si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. coi. Nelle frasi gli uni e gli altri.Prenderemo alcune lezioni di f a.Abbiamo acquistato due metri di stoff . n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. artieolo partitivo. Si u�ano tuttavia le forme col. dello. uno psicologo. di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. degli. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. ) . . le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. un 'ombra. delle: un quadro . Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. L' articolo indeterminativo non ha plurale. pero. dei. (pl. uno zero. . rancese. accentato. .Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). alcune. Al posto di uni. . una z. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. il nome e retto da una preposizione. un muro). uno pneumatico). .degli stranieri. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera.Hanno acquistato dei viveri. della.dei quadri.degli uomini. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. uno gnomo. una stanza . quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. certe regole). . . o certi. si dice percio alcuni. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. persone. un uomo . Non abbiamo tempo. consonante una 2. un numero indeterminato di cose. . Se il nome comincia per vocale. una certa quantita. le erbe). o pn. un vino tale che . un 'unghia). nel discorso. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). . una sete tale che . la strada. . ). 247 di non articolata: 246 . le case. una sp ranga). e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « .Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. . • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. dell'. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate.delle stanze. .Non ci sono piu viveri. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. . di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. uni e une sono pronomi. Ho incontrato solo un soldato. la zatte ra.E caduta della neve. Con le preposizioni 3. Si dira dunque: Non ho amici. A differenza dell' articolo determinativo. pei.La casa. ps. . degli. Hanno comprato un aspirapolvere. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. L' (pl. esser retto da una preposizione. le opere. une. Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. le strade. certe (alcuni scolari. [ 'erba. cogli e raramente pel. . si adoperano anche come di (del. una sedia. . . le zattere). animali. con delle parole aspre »). si deve usare la forma uno (uno scalpello. Se la quantita e la misura sono fissati. uno straniero . le une e le altre. si preferisee oggi il costrutto semplice: . collo. . gn. Se.

zeta . . grido il signor Veneranda. . fiori. Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. «E il portone e chiuso?». - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo.II fulmine si abbatte su le alte cime. proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . grido il signora Veneranda. . -ln la stalla sono pecore e buoi. rispose il signore affacciato. . orecchie. . .La biscia si nasconde . es . . . . prender ar fiato.Ti accontenteremo in i limiti del possibile.Ero disteso .La bandiera sventola . .Odo . -:. .Ogni figlio e bello . . . . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. operai.eco. «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . padella . . .Non . «Sl. POl «Ma lei cosa vuole?». fischlano?». . chiese il signore affacciato. .orso simbolo . . lei?». . «Va bene». .orco . . .Cascare . e chiuso». «io credevo che capire. .Tutto s' accomoda .Le automobili correvano . . Porta il cappello . Lei fischia?» piano. «lo sono senza chiave». . che cominciava a non «Per aprire il portone». Veneranda. Il portone non posso mica aprirlo con la pipa. .ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. II signor Veneranda. Hai dei buoni amici? Sl. poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». «Per fare cosa?».incasso -'. " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada». sl ! ». .Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. . occhi . .Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini. le pare?». ChIes e II Signor . rispose il signor Veneranda. acqua .eta . aver sonno.estremita . .osteria . chiese il signor Veneranda.Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave». contadini e studenti.psichiatra . guardo le finestre aver tempo. . Nota. . affacciato. II. . imprese piu difficili. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. si usa la particella ne. . Rizzoli. .zerbinotto . .» l Da: Carlo Manzoni. .incendio .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. . lnsomma io non ho ancora capito.asino . rispose il signore affacciato. .Mi sono levato a lo spuntar del sole. «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. . torre. sempre gridando. I soldati stanno . 249 248 . «Sl. . buon volere. .orgoglio . volonta. . Da le vostre parti nevica di rado.e tutti quelli che abitano in questa casa. . se vuole puo anche fischiare. . «lo? lo no . . aroma . abeti. «lo no». telefono. P.studio . . non ne abbiamo.Bistecca . grido il signor Veneranda. . . . non ne ho. .estetica . . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». «se parliamo piano non ci si capisce» . .scenario . - III.. bicicletta.Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. sentirfreddo.estate . . .armaiuolo . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave.Il merlo era volato su ii tetto. . f piacere. �<Perch. ne ho. ESERClZl I. Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. . brace.scoglio . . provar compassione.C' e un guasto . «l' ha detto quello del mi interessa. Avete della carlO.stomaco . .Perseverate in lo studio. letto . . Milano. non vuole che apra il portone. - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». .elefante .suocero . . Cosa dovrei entrare per fare?». occhi.asina . dIsse tl SIgnor Veneranda. .specchio . . . in il quale ci date notizie di la vostra salute.Parlo . No. tempo e .scialle . sono senza chiave». . No.psicologo . graticola. chiese il signore affacciato al primo piano.elemosina . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave».Vincere se stesso e una . .ln i negozi vi era molta folla.Si e recato a il palazzo de le poste. grido il signore affacciato. disse il signor Veneranda. . grido di nuovo il signore. «Se sono senza chiave.ansia . . madre . E caduto . . . . . . fontana. grido il signor Veneranda. . «Ma let non deve entrare?» «lo no. . .Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. da scrivere? Si. «lo non voglio aprire il portone».Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . trincee.aereo . .pseudonimo .ospite . . . erba. . Da il mattino si vede il buon giorno. pista. perche dovrei fischiare?». . tappeto. «Ma non abita qui.La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. ne abbiamo.inquilino . . chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . . . . .C 'erano soldati. ginepri e palme.zucchero .

Gb hanno rimesso a nuovo la casa. Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . . Le hanno rubato la borsa. o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. . . «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». = = = - I 250 I I I ! 25 1 . . Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. «ne chiuda pure uno. .E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). a tagliarmi i cape1li. . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. . che razza di dentista ! Niente.Ha la mefr!O ria buona. 2. svizzero). * «Apra la bocca». «per me e indifferente» . «Non capisco». Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. . «faccio tutto quello che vuole lei. se ne vada». Glz e mancato zi jiato. guardi». . ogni chilo). E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. a grattarmi ilginocchio ! . - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. disse il signor Veneranda. In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). 3.Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. balbetto. deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. . se crede» . disse il signor Veneranda. L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . .Il projessoreJa lezione il martedi e il. questa circostanza). 4. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. . . «E quale deva chiudere?».Il direttore e partito stamattina.» Il signor Veneranda alzo una gamba. chiese il signor Veneranda. a togliermi la giacca. «e deva chiudere gli occhi o no?». . «Va bene.i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). . lei? Per un cretino? Se ne vada. !J. XXXII.o dava�tl al no�e. urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. . -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. «per chi mi ha preso. Il signor Veneranda si alzo. disse il dentista. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. immediatamente. «Per me . . «Porco mondo !».Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . .Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . . E se vuole li chiudo. o determinarsi da se stessi. dico. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. . Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . niente. L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. . ma cosa vuole di pili? Accidenti. «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . . «Volontieri». . Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. «Come vuole». . rispose il signor Veneranda. mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). me ne trovero un altro» . disse il signor Veneranda.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. disse il dentista. Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. chiudo gli occhi. mortificato. . «A me basta che lei apra la bocca».Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza.Ci ha rimess? la vista. ». gia nominata o conosciuta.Prendi la matita rossa. L' alzo subito. spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. = = = = = . in un senso determinato.Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. Non le pare?». ! I ! . disse il dentista al signor Veneranda. «Ha visto?».

vostr�. un di dietro. Tuttavia in questo caso. L 'ainbizione. il poi. : un'esempio . tutto un mese. il grano. ignorantaggine. .Non ha passato i trent'anni di vita. 5. il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . -Abbiamofatto iL bag no.l' edifici . nonno. L ' oggi. sorella. va. L 'invidia tl malato. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. . il terzo. .Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione.mia elica . -:. il giusto. bi�ogna ripetere l' articolo e il bello.per lo passato . l' articolo puo anche non essere . il vecchio non sono ridicoli. Altezza. E a �dato afarsl La �arba . tutti questi argomenti. ignobile. 6. i vostri nonni. .) . . particolarmente se sono fra loro in opposizione.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. . Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. zio. . L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . 19norante. suocera. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. ignoto. .I Loro libri sono li sullo scaff ale. la loro zia.dei zimbelli .L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. il deh. ignorante. il caso delle � � . I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta.La sua macchina e velo ce e silenziosa. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino. l attnbuto: La grande esperienza e . un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). ignominia. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. il vino. il prima.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. npetuto : e c?lline. Per es. la specie. l 'argento.uno pseudonimo . ecco � numero : L . il vostro f atellino. 7.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a .il zucchero . il J L 'arte. suocero. .Siate i benvenuti.Contavano le settimane e i giorni. La Luna. le crisi. ignoranza. la crisi.un zaino . o sono al plurale. Eminehza: Sua Maestra il re.per lo meglio . dl regola p emesso a c. tuo.Prenderemo iL tram. Signoria. distinguere il plurale dal singolare: l l .col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . genero. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. 253 . (Cfr.un' ordine . iL giovane (per «i giovani»). Pero: egli sapeva tutto. La giustizia. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo.uno xilofono . c i no iL soLe. le nostre sore lIe. il davanti.Iascuno di loro. 8.un errore . zia. il godere. tutta la mattina. sua Eceellenza il ministro.per lo pili . �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . .l i e pianure della Toscana sono deliziose. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. ju un fuggi il generale. gli sport.per lo meno . L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco.Nel caso dei nomi invariabili. cugina.nella immensita - la elettricita . idropisia.degl' elefanti . II.lo amese . La terra. lo sport. Le porte e le finestre.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. nonna. ) .su lo sfondo . La mUSlca. . illeggiadrire. 10.- Esercizio sul vocabolario Idoneo. illegale. la nostra mamma. madre. fratello. il cinque. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. Santita.con r iodio . il tuD buon padre.un' attimo . cognata. il mio bab bo. �a se i sostantivi variano di genere e di numero.dell' enormita (plur.un artista (masch�).Apri senza rumore . colla spada . per ragioni di stile. idropico. lo:�. .i gnocchi . questo non . e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . . Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. tutta una settimana. . l' articolo va .un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. Eccellenza. ignominoso. un mah. . o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. L 'universo.mpagna�o. cognato. L 'opera io (per «gLi operai» ). il poeta «l �Oetl l � � enere»?. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. sua Altezza il principe. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). ilare.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . il nostro. . d) l noml dl matena: L'oro. La virtit. nuora. igiene. figlio. igienico. il rame. un artista (femm. ilarim. ignorare. .i dei . Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. Usato come sostantivo. i11ecito. siamo al corrente del come stanno le cose. suo" no�tro.S potro venire con mia moglie. . il mio. b) i nomi astratti: . nipote. figlia. sapere. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. ecco r I pronomi possessivi fernminili sua. La pieta.

Il dieci per cento della popolazione. ? Non si puo saper tutto. . .Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . ! Per raggiungere un fine. Mio zio e tornato dal Brasile. Il signor Bianchi e il professor Bruneri. . . L' unione fa la forza. e ti prendo in . cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Ho letto un articolo sulla Dalmazia. Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. . Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. questa sera! Bene. . ! Sollevare il popolo daH' . Non vi fidate di quel che dice Quintilio.Bisogna cercar di ammaestrare gli . ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. che . . che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. . .Oh. inaffittacamere ecc. . Sono socia del eoni. aziende. e una buona compagna.Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . . . gli Spagnoli . . - Esercizio sul vocabolario Parlare. . SELT (SOCIeta Elettrica). . . gli spostamenti. associazioni. . ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). . specialmente quello degli affari e del commercio. . . INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). TN (Trento). esentasse. . . . . Tutti i bambini di queHa scuola. vettura. 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. FIAT 254 . paro Ione. . Ho venti anni. . . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. ecco Da: A. .Il balcone era tutto . . inanonimi. La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri.Carlo non conosce l' educazione.L' aria dei monti e pili . bi�ogna u�are le . . uffici sono riferiti per intero. . nel Friuli-Venezia Giulia. vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. Tutte le case della citta. Mio padre ha il diabete.Fidatevi di Giulio che e uomo di . . . . bi�ogna contentarsi di . Ieri ho avuto la febbre. . Duro. . . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). brutta cosa essere . vuol dire redimerlo e salvarlo. Sono le tre precise. . sempre in punta di forchetta. . TS (Trieste). . e . come sono . Si ricorre di solito alle sigJe. Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. parlata. Ho giocato a tennis fino alle undici. . . . ricorri sempre a mezzi . fiorentina! . che le cose andarono cosi. . . . Cosi anche il linguaggio. di quella della citta. esente dalle tasse.' Incis. Il calcio e il mio sport preferito. E r una in punto. comitati. si fa sempre pili rapido o sintetico. . che non sono permesse. . . Grammatica italiana � . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . . Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). La Juventus ha vinto lo scudetto . moIte cose.Il contrario di nobile e . I miei libri sono suHo scaffale.Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . . . . pili appropriate.Nessuno faccia cose . . ln Piemonte. Lavoro dalle otto alle quattro.Che noioso! egli .Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. bene: l' . bi�ogna seguire le norme dell' . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre.. . . per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti.Ti do la mia . . (Fabbrica Italiana Automobili Torino). . . parola. . . e non aver sempre la bocca piena di . . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de.Come e bella la .ll. Non conosco bene Bosnia. ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). . . Addlnttura. parolaio.Gli Italiani . lo spagnolo. . e lieto. . .0 � � III. . Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. .Lo zio non mi vorra contentare. . Le citta del Portogallo . . .Tengo la tua prornessa. di fiori.Quest' ordine e contrario alla legge. E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. . LaFirenze dei Medici. se tu non ci metti una buona .Vennero a .Parla pili semplice. . r italiano. . . oh. . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . . Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. . un . . . Lui non ha il senso dell' umorismo.

Nel plurale. *il quello. in campagna. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. in maggio. a mezzanotte. Uscita. alcuni indefiniti (qualcuno. donna Felice. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni.Compendio di storia moderna. . per due anni gli ha f atto da padre. Sant 'Ilario. Antonio Merola. sono giudicati lavoratori seri. essi sono persone per bene. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. di buona voglia. una lampada in f erro battuto. a letto. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. a piedi.Chi si pasce di speranza.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. in citta. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti.Il cane e il gatto sono animali domestici. persona di vasta cultura. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. 2. di giudizio. b) l u o g o : in casa. me. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato.XXXIII. lo ha preso per marito. Bibliografia. Bari e una bella citta). 3. di giorno. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. aggettivi. . alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. amico mio!. con gioia.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. in agosto. . a tavola. . seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1.Buon vinofa buon sangue. . I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. te. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. sala da pranzo. Rifiutano l' articolo le parole (norni. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. in macchina. chiunque ecc. muor dif ame. Redazione. di notte. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. 6. verremo alle JJ). talvolta. una stoff a strisee. . ferire di coltello. numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . lavoro f atto a macchina. Ju elello deputato. ecco - - 256 257 . una catena d 'oro. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. acqua a catinelle. codesto ). arte procura. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. Lo hanno proclamato capitano. San Giovanni.) e a1cuni relativi (che. - 4. autore del Giorno. donna. frate Francesco.Pref azione. per forza. essere di cattivo umore.Carlo sara tuo compagno di viaggio. di quella e non *del questo. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. . il cap. dottore in letiere. !rate. . quello. . c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. . sono andati da Luisa. ma soltanto questo. . 5. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. parlare per telef ono. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. di cui ecc. ognuno. 7.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri.). tu.Cielo a pecorelle. in macchina. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. ma caro dottore. loro amica d 'inJanzia. Questura. c) m o d o : a piacere. Novella quinta. si e u comportato da vero galantuomo.La pigrizia e madre dei. d 'ingegno. (o fra): la biblioteca di don Antonio. vizi. quello. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). di trollo. Ju proclamato campionissimo. Canto secondo. Anche qui. noi ecc. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. in fretta. Ingresso. poltrona in pelle (o di pelle). Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. raceontare in poche parole. in bicicletta. e cosi: di questo. fra Girolamo. mulino a vento. nutrirsi di pane e acqua. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. di domenica.

trova un tesoro.La gente inferocita gridava: . scrivero alla Matilde. vivere in Italia. . la Sardegna. . fra due nobili cuori? . e un MezzoJ anti. Urania. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. . compito (lavoro assegnato). Leopardi o il Leopardi. scienziati. come sono lasciati in . abbarbicarsi. . la bella Firenze. . . . viaggiare per l 'Austria. Anna e Giuseppina J arrivano domani. . '' .Australia. . Volumnia. . . . Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. il Portogallo. la Spagna. regioni. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. compito (participio del verbo compire). l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia).Che cosa vi e di piil bello dell' . amicizia. .Spinti dalla fame. Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. . abbandonare.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . e quasi ci acceco. dietro recarsi in Sardegna. Diana.t Alle volte. 259 . Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . questi campi. nella Puglia. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). «un uomo del valore di». abbiamo scritto a Carlo. il Garda. . .Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. andare in Australia. amorevole. . J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. . . si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. pesce d' Amo. la voce. la 258 Alle volte. alle pietre di quel vecchio muro. . nel linguaggio familiare. la Corsica. gli S orza. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. Toscana. il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello).Non fare rumore. .Amore. . abbasso.E rimasto famoso l' .Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. . la Me cca. il ragazzo . pensero io ad .E una bella cosa l' proprio. II. maledlco (indicativo del verbo maledire).E vicino il tramonto. L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». Marconi. abbassamento. leggere (plurale femminile di leggero). . Abbacinare. Puccini. . . . Lucrezia. . I 'Antartide). Argo era il cane di Ulisse. passare attraverso la Mongolia. . amica. la Duse.Le edere si erano . o il Carducci. di Dante per Beatrice. abbaglio. . hanno parlato di Elvira. la Puglia. . abbandono. un Creso. su un divano. la Spezia. . . la De­ ledda. di paesi e stati (l 'Italia. . . l 'Avana. . ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. .): Verdi. i Romani dedicarono un tempio a Cerere. . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. .aneora (strumento marinaresco). . amorevolezza. ). ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. maledico (maldicente). Bologna e un importante centro universitario.L' uomo corraggioso non si . la Corea). . l 'Aia. i boschi. l 'Iseo. dovettero . Garibaldi. la Napoli degli Angioini. amoroso. . il suo orgoglio. Stanco com'ero. . I: . abbarbagliare. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. . . Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. non reca nessun dolore al padre e alla madre. i re di Spagna. prezzo. si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa.Ti ringrazio delle . tornare dal Brasile.Il figlio . . basso. il Monjerrato. l 'Islanda. e facile sbagliarsi e prendere un . . anzi . . uomini politici. in Toscana. . .Volevo andare a Parigi. . . purche non sia eccessivo. con un ferro rovente i prigionieri.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . il Sahara). l' idea e non vi andro piil. egli vive da un anno a F'lrenze. l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. abbassare. l' articolo: Gino parte stasera. . parole. la mitica Zante. e qualche altro. .Quella grande luce per un momento ci .I ladri. D 'Annunzio o il D 'Annunzio. mi . . per regola generale. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. . In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni.Colto in fallo. leggere (verbo). Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. di continenti (l 'Asia. a poco a poco. ancora (anche). Capri e celebre per le sue bellezze naturali. nella Roma del settecenta. . . . seguito (participio del verbo seguire) . ma ho . i lupi .Lascialo dire. I'India. la preda. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. . . paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. . amichevole. III. ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. . il Cairo. gli occhi. Mazzini. ecc. seguito (continuazione). [ . . . .Certe merci si vendono a . bagnarsi in Amo. il mese prossimo visiteremo Parigi. una Palermo di altri tempi.Oh. . i Borgia. Coi nomi di isole. tr9PPO al dolore. il sole si . abbagliare. sorpresi. Ma si dira: la dotta Bologna. Cleopatra.

lo non ho m. . «Lei». «il sigaro? Di chi e?». «Gliele darei ». disse il signor Veneranda. disse il signor Veneranda.Fino a ieri sera. ». balbetto il fruttivendolo. «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. . «Si che le vendo. . disse il signor Veneranda. sbaglio?». . Allora se non e la stagione. . .Dovunque sono andato. . Da: Carlo Manzoni. compatimento. me le darebbe?». . Rizzoli. 26 1 260 . « l libri si leggono. « E infatti i o non l e vendo». o mi LETTURE l I I Il sigaro». . Ma guarda che tipo ! » . I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . «chi e che le puo vendere?». brontolo il fruttivendolo. paiono . disse il libraio. urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. «naturalmente vendera della frutta. il babbo non era . disse il signor Veneranda. . . conf!lso. disse il 1ibraio. disse il signor Veneranda. «Tutti » . «Lei si sbaglia di grosso. disse il fruttivendolo. «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». non e un libro. se non le dispiace. «Ma io non ho sigari. «ma adesso le ciliege non ci sono. lei non». «Lei non. sara suo». Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». . disse il fruttivendolo. . . Milano. mio frateIlo mi ha . chiese il libraio perplesso. n o n s i fumano». . «10 . «Ma sa cosa rispondere. l «Lei ha tutti i libri?». . «io vendo proprio la frutta». «Lei non. malvagio figlio. . come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. si trattenne a guardare i libri negli scaffali. chiese il signor Veneranda. «Non le ho». ». Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». io cosa posso farci? » .Queste vesti sono belle. che lei e un bel tipo? Insomma. . confuso. lei non». assegnato dal professore? . disse il signor Veneranda. protesto il 1ibraio. «Ma che libro e?» .!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». «Per fumare?». . balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. balbetto il libraio confuso e stupito. «Niente affatto». cosa fa? legge?». Le pare o non le pare? » .Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. . «Allora le ciliege non le vende». balbetto il libraio. Non e fumi pure. «lei ha «lo non . II signor Veneranda. e dunque un . «Se io volessi delle ciliege. chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». ma come le dicevo. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. «prima non so. . poi chiamo il libraio. tomato. disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. ma col freddo che fa. le ci1iege le vende o non le vende?».Chi di voi sa ' " e scrivere? . disse il signor Veneranda.Al. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. non . . replico il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. Il sigaro.Ti pare facile o difficile il . «Appunto.Ah. ho libri». . «Dopo comprato e mio». . «Non si sbaglia affatto». «Perche non e la stagione». Veneranda. . I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. disse il fruttivendolo. . «Non le vendo». «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». «Gia. «io ho detto un sigaro e non un libro». male di tutti. chiese il signor Veneranda. «E io che cosa posso farci?». . grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. questa». chiese il signor Veneranda. . «Anche il sigaro?». quando ha voglia di fumare. questa non e la stagione delle ciliege». «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. io ti .Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' .

Žrtvovao se za nas. On živi na selu. lez. Egli vive in campagna. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. Najbolji od sviju bio je on. Verso sera. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra.: tra di noi. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. Varie specie di preposizioni. Nota 2. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. P. verso di lui. fra. tranne. fra loro. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. es. Regula e 1. Kako bi bolje živjeli. mediante. es. negli. ecco (v. tra fratelli. «in campagna» una relazione di luogo. quando reggono un pronorne personale. tempo Deve amvare fra oggi e domani. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). verso. lungo. nonostante. fuorche. 2.. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. Berna 19752) 262 Oko deset sati. Si e sacrificato per noi. es . rispettivamente fra noi. specialmente quando regge un pronorne personale. a. 263 . Jernej . si uniscono talora alla preposizione di.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie. su. da. P. ma Nota 1 ' . con. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. lungo indica: . rv e X). Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia.usano quasi indifferenternente. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra.. Mora stići danas ili sutra. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. P. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. eccetto.: verso di noi. Verso lui e stato sempre indulgente. p. alla. tra traduttori.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. Otputovao je s njime. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. reciprocita. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. «con lui» una relazione di compagnia. Non si dira. P. tra loro). E partito con lui. Come vivrebbero meglio. Mi spavamo noću. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. es. la Gramatica italiana descrittiva d i M. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. Le due forme. . . Avrei passato volentieri la festa tra gli amici.jrajratelli. ecc. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. salvo. in. fra di loro (ma anche: tra noi. dalle. verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . es . Verso le dieci. Predvečer. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil .) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. : Noi donni amo d i notte. durante. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. : del.Tra e fra si.

In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. c 'invitarono. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. ecco (dell 'avvenire. grande e anche questo. anzi in origine era un avverbio (lat. . salvo. gli ingegni). durante.-a al singolare. non gl'importa). sopra. ti. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. della. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. gl' Italian i. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. in. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). Ad esempio. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. la. la mia buon'amica. ad esempio. saldate dal legame grammaticale e logico. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. - Nota 3. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. nella. I I I 265 . l 'aquila. eccetto. essi s 'illudono (o si illudono). Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e.n imperativo (deri vato da un antico traine. es. l' inverno. allo.-a. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. per. l' albero. all 'alba nell 'inverno. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. �i. la prima di queste vocali. gli Italiani. e questo a sua volta dal verbo trarre). una bell 'occasione. sant'Agostino. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. tranne e q. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. quell 'azione. sotto). nello. sull 'acqua). un 'altra volta). d'allora in poi. la carta d 'Europa. con. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. gocce d'inchiostro. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. jice. durante e mediante participi presenti. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. (il cibo) l 'annuso. buon uomo. tranne. " Non si deve usare. ffittare. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. da. sursum). tra e " zono ra. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. i): c 'e. je Uspio je pomoću svo upornosti. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. salvo. e malato da ieri. ecc. jetru koji je puhao. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. grand'oc­ casione. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. ne. lo.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. cioe si sopprime. ma invece: lo albero. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. presto se n 'andarono (o se ne andarono).: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). le esagerazioni. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. ci invitarono e sim. (la tavola) l 'alzo. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. santo. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. d' altra parte. si elide.-a. alla. 2. grand'uomo. lo inverno. Si potra. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). assai spesso. 1. quest'anno. __ a) con bello. vi. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. invece. la erba l' erba. quello.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. d'ora innanzi. c 'erano. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo.-a. la. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. Osservazione. a. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. golfo Sant'EuJemia. Per es.

presiedere. accIghato e a coda torta. parlando el piu e del meno. L' operazione era presto fatt�. P. . . piuma.Mancano dieci minuti alle sei. atti e parole di profonda meraviglia. burbero. se l' ospite era una persona . . Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. che la cosa piu importante per .Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. . pseudonimo di CoIl odi. pioniere. poeta. 16-18): Linea. superfluo. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. . . L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. triangolo. domanda che ore sono . che ancora delizia i fanciu1li . .Carlo Lorenzini. B ili su prisutni svi osim njega. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . come vuoi . paura. reale. antichi imaginavano che . E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto.he a l �� pla�esse. Eccetto qualche piccolo contrattempo. gnorri. meraviglie che �e oso e impaziente. Rivoiti all' ospite nuovo. resa scaltro 2 complice 267 . pp. . straordinari casi di Pinocchio. baule. Per esempio. Tra le due case c' era un cortile. Bilo bi bolje.chiedeva l' ospite. naufragio. savio. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. . . govorio je u sebi. uomo e di fare il proprio dovera. . fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. »Nisam mu smio to reći«. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. pienezza. se l' ospite era una persona di spirito. . Lungo il fiume si vedevano alcune barche. LEITURA IL III.Ricordate sempre. si dice che fa . Una risata di cuore. . curi all' imboccatura della forra di Balenaia. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. breve . . . Eccoci al posto. e meglio conosciuto . dopo sentite le. geografia. olio..Che cosa posso domandare? . . fiume. . Ci siamo incontrati per .rispondevamo nm. oleandro. guida. pioggia. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. fioritura. squisito. gratuito. mena dieci volte. violoncello. Oko podne stigli smo u Napulj. viadotto. In tempo del desinare. spiacevole. . da on ima pravo. I I 266 ammaliziato. Mislim. fuorche questo . della second� � categoria. era arrivato il quale. violazione. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. . Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. L' aereo e partito verso nord. . Te l' abbiamo gia detto. . a . lo invitavamo. /. il viaggio e stato felice. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . Predvečer je počeo padati snijeg. ma solenne come d' oltre tomba: . grazioso. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. Domanda quello che vuoi . con voce chiara. Poteva far tutto. Europa. . . . richiesta. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. Paolo. da ima oko (circa) šezdeset godina.· ESERCIZI I. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. . il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Tutto era perduto salvo l' onore. . Ho · veduto qualch� OSPlt�. Spesso avviene che uno parli fra il sonno. . eroe.. sapere che un manutengolo1. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. generalmente. Ci arrivammo verso sera. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. dei abitassero sull' Olimpo. non come quella i sopra.provoca� lUI. . veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano.Un motto lungo o breve? Lungo. Uza sve to sam uvjeren. riavere.

Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . o con un verbo o un altro avverbio.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. dopo di lui. Sklonio se podjedno drvo. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. Kako ste ? . Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. Mi levo avanti l' alba. Po mome mišljenju krivje on. Iza kuće nalazi se vrt. E il bimbo? Dorme sopra. Prema dobivenim uputama . (P. ) Quando. : contro il muro. Tutti gli son contro. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. es .) In molti casi pero. dietro Dietro la casa c' e un giardino. dov' e? E pure qui dentro. Zlobno se smijati. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. Prendete la strada che viene dopo.Postavi stolac pred stol. es. Porta i capelli sciolti dietro. Svi su protiv n jega. invece. stanno con un nome. (P. E il babbo."l l l xxxv . nella seconda esempi di uso avverbiale. sotto Si mise al riparo sotto un albero. Pobuniše se protiv okupatora.: Dentro la casa. Hodali sujedan iza drugoga. ne možeš ga vid jeti. fungono da p re p o s i z i o n i . Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. . je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . Andar contro corrente. sopra di noi. . avanti sera. Sotto c' era un grande baccano. e non lo puoi vedere. . se ne usano due: fra di se. Camminavano uno dietro l' altro. Moj sat ide pet minuta naprijed. den tro alla camera. Ridere sotto i baffi. . senza pensa re). senza il cappello. E dietro. Nella votazione segreta gli voto contro.. (Doslovno: Smijati se ispod brka. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. invece di usare una sola preposizione. Aspettateci qui dentro. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. «Come sta?» . Ići protiv struje. entro I libri erana dentro la cassa. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). Straga je. secondo lui. Govorio je o posljednjim pronalascima. Postavio je sv jetiljku na stol. Un minuto dopo arrivarono gli altri. ecc. dentro. Nosi kosu raspuštenu straga.: Dov'e la mamma? Dentro. Krenite onim putem. sopra bei tappeti. . Dopo quel bosco segue un prato. Čekajte nas ovd unutra.I l . contro Si rivoitarono contro gli occupatori. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. un aggettivo. Dol je bila velika galama. Iza one šume dolazi livada. Secondo m e h a torto lui. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. es. sia come preposizioni.Ide (gura se) nekako. koji slijedi. . . Vratit će se poslije praznika. I avanti . Mislim da mora biti gore.«Si va avanti alla meglio». Ustajem prije zore. Credo che dev' essere sopra.

Inviterai (Iui)? . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. ossia gli amici).Tu sorprendi (loro. dentro. senza di quelli.Egli aiuta i suoi genitori. .Loro. sopra di questi. .Ascolterai il babbo? . Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. .Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Essi hanno veduto (i fratelli). . senza. Voi ringrazierete (noi). EL. dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. . = II. dietro.Voi spronate (loro. Non pote andare piu oltre. XV.Noi Essi giudicano (me) sincero. sotto di loro. . Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne. . ossia le allieve) a copiare. Hodao je po rubu. . - I III. avanti di lui.Devi comprendere (lei). . Bio je ostao gotovo bez novca. sapete nulla.. non ne hanno colpa. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. cari signori.Noi non ritrovererno (te) in casa. presso e senza. opp. . Puzao je tik uza zid. . . ma io sl. ecco 270 . lez. . opp. senza Era rimasto quasi senza quattrini. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. Le preposizioni sopra. dietro di voi. rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). Voi rivedrete (Iui) molto presto. . Oko grada dižu se debele zidine. . Camminava rasente ( suIrorlo). ma loro sono bene informati . . koji je držao . . .Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? .Esso dorme nel canile. (Indica luogo. Lo aveva sempre intorno. .Risponderai alle signore ? . Stanuje ovd blizu.Scrivi pili spesso (a noi). presso opp. . Što se tiče govora. Abbiamo aspettato oltre due anni.Voglio scrivere (a lui).Lei non sa legger bene.Hai veduto il vincitore? .Essi videro (se) nello specchio. dentro di me.Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. ma non io. Circa il discorso da lui tenuto . Nije više mogao ići dalje. _ Quarant' anni circa. Oko četrdeset godina.In quest' affare esse non c' entrano.circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a.Voi avete invitato (noi). ESERCIZJI I. . dopo. (loro.1 I .lo preferisco i monti e lui il mare. .Tu non vedi (Iui) da tempo. tre biglietti. opp. io ti aiuto. allo studio . rasente . dopo di lei. . a da nije rekao ni riječi. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei).Essa mura.lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . . contro. .. bez mlijeka. Strisciava rasente il muro.io aiuto (te). Tu sei contento.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v.Ella e partita stamattina. sotto. tempo. Imao ga je uvijek uza se.Voi non .Scriverai a tuo fratello? . Prende il caffe col latte? No. Čekali smo više od dvije godine.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). avanti. Ascolto raceusa senza dir nulla. XIV. Abita qui presso. 27 1 . je oltre Kod željeznog mosta. Saslušaoje optužnicu. (Bio je uvijek oko n jega).

. le fumo». Dentro si rodeva. «lo . disse il signor Veneranda. «lei e sconosciuto?». come mi permetto?». . «Le sigarette». le spiace se io vado in piazza Castello?». Se l' aves si visto qualche altra volta. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. se le avessi padato. balbetto il tabaccaio. A destra e a sini stra. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. ». * * * «Come si permette?». brontolo il signor Veneranda. E una stranezza e nient' altro». Anche sua zia e sconosciuta» . «e la prima volta che la incontro» . . . «Cosa. « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». disse il signor Veneranda. Lei mette le sigarette nel brodo?». ma per me c'entra». «In piazza Castello». «mi da un pacchetto di carote?». forse?». «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». ripete tranquillamente il signor Veneranda. «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. brontolo il signor Veneranda. chiese il tizio. Ci pensero su. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». non sarebe pili sconosciuto. «e la prima volta che la incontro. «Vada al diavolo che a me non importa niente». «ho solo sigarette. stupito. «E nemrneno io! ». disse il signor Veneranda. «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». «Le sigarette nel brodo? io no . domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. . . chiese il tabaccaio ancor piil stupito. io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. balbetto il tizio. E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». Egli voleva star vicino. «lei faccia quello che crede. «Anch' io» disse il signor Veneranda. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». . e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. «dal momento ehe ci vado. Vieni su? No. come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. chiese il signor Veneranda. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. grido il tizio perdendo la pazieqza. «Come. balbetto il tizio mezzo spaventato. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. . balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «Ma io non ho carote».LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. . ripete il signor Veneranda. «Cosa?». lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». Ora sono lontano. come?». «lo non . «se mi da un pacchetto di carote». «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. 272 273 . «Per me. «Perche?» «Non lo so. «Scusi». disse il signor Veneranda al tabaccaio. ». . replico il tizio alzando la voce. replico il signor Veneranda. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . Voteremo contro. «Conosco forse sua zia. Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. «Senta». e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. Quindi anche sua zia e sconosciuta» . tanto a me non importa proprio niente». «io le sigarette non le metto nel brodo. disse il signor V eneranda. «Non e' entra per lei. «Come. «Ho detto». La prol'osta non ci soddisfa. disse il signor Veneranda. resto sotto. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. «lo non soffio il fumo nel brodo». Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. «Che c' entra piazza Castello?». io». lei non . Essi abitavano sopra. «ho fatto male. «Lei non . «e mi lasci andare per i fatti miei». Perche. avra lei la sua ragione».

dicendo. accorsi. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. parl­ iamo. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . . bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. es. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. es. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. ma alla seconda coniugazione.: dovei o dovetti. Le persone second a singolare.(verbi asigmatiei) (p. Con la r a d i c e . accesi. parti-. chiesi. dove o dovette. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. Verbi regolari e irregolari.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. . il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. lessi. - 2.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. tacqui. ecc. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . . partire e fin ire ). dicessi. part-. credere.ved-. riallacciandosi alla forma latina dicere.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). Quanto alle desinenze. appartiene.: misi-rimisi. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. stare. Il verbojare. es. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. dare. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti.(verbi sigmatiei) '\p. P. pari-a. caddi. vidi. si formano il pre­ sente indicativo. dovesti. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . jacendo). come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere.) Verbi col passato remoto senza -s. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . II. eioe sulIa radice.) e si chiamano deboli. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. assolsi.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. j acessi. conobbi. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. Verbi col passato remoto in -s. ruppi. ecc. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. 383-39 1 ) . ecc. fin-). e. parI-i. non gia alla terza. vede-. In modo analogo il verbo dire. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. messo-rimesso: 3. fini-). Le altre tre persone. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. es. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. (Vedi gli esempi di sopra. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are.

persuasi. pitati. ecco . disperdere tr. suddiVidere tr.Pass.Pas s. rem.Pass. pući. . accludeste. upasti. evasi.Part. pravima). pass. conquiso. chiesto. (o)brijati. intriso. (u)gristi. esplodesti. riješiti.Pass. ecco . intrldere tr. .Part. izigrati. 2. pass. persuaso. nagristi.Part. disiUi:tdere tr. ujedati. razmočiti. .Part. intrusi. pass. acclu ­ demmo. rem. uvrstiti. odvratiti koga od čega. ozlijediti. · rastaviti. gorjeti. (o)strugati. deciso. riardere intro (essere) e tr. . završiti. lesi. persuadesti.Part. raspršiti. . dirati. prepoloviti.I.Part. obići. rem. sadržavati. obmanuti. izostaviti. 277 circonddere tr. rem. podijeliti. = radere tr. (avere) podudarati se.Part. (o concedei o concedetti).Part. rem. pass.Pass..Part. accluse. rem. prevariti. irrldere tr.Part. dolaziti za čim. arridere intro (avere) nasmiješiti se. rem. ecCo . elid irati. ecco . zaključiti escli:tdere tr. ecco . rugati se (komu). zaključiti racchii:tdere tr. assiso. čina.Pass. accIiIdere tr. ecco --. concludere tr. acclusi. eliIdere tr. intridesti.Pass. pass. ecco .Pass. elusi. usjeći. inddere tr. sorrldere intr. priklopiti. perso (o perduto). zapaliti. reddere tr. moliti. rem. deridere tr. eliso. elisi. zauzeti. nišaniti. chiudesti. ecco . pući iz. izgarati. ( sedersi) sjediti. imati u sebi rinchii:tdere tr. provaliti. obuzeti. . rldere intro (avere) smijati se. pervadere tr. razočarati. intruso. . conchiudere tr. presjeći . . nagovoriti (na što). pass. dogoditi se.Part. retrocedere 1. zapri ječiti elidere tr. nanovo (u)gristi ili ujesti. onemogućiti.Pass. ujesti. svladati. intriIdere tr. uteći (iz tamnice). elidesti. uvjeriti. rem. chiiIdere fr. uvlačiti. arsi.Pass. decisi. arso. . persuadere tr. odrezati. sperdere tr. concedesti. mordere tr. intrisi. divisi. nastati. rem. rem. rem. navesti. zahtijevati. diviso. chiusi. prodrijeti kroz. riso. pass. concedere tr. ismijavati (koga). deludere tr. opaliti. (avere) ciljati. rem. accludesti. mimoići. rem. razdijeliti. (iz)gubiti. .Part. nanovo izgubiti. decidesti. acclusero. ecco concederono (o concedettero). zbivati se istodobno. pass. richiedere tr. mordeStCecc. ledesti. utisnuti.Pass. conquidesti. uzmaknuti. accluso.Part. chiesi. nadvladati. evadesti. zamazati. .Part. pass. riperdere tr. isušiti. esplosi. dissuadere tr. mi assisi. zajedati. eluso. rem. upropastiti.Part. rastjerati. pass. = chiedere tr.Pass. concessi. uprlj ati. � Pass. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. pass. ecco . ecco . persi. ecco . zatvoriti. intro (avere e essere) ići natrag. priložiti precludere tr. ograditi. razdati. evadere intro (essere) umaknuti.Pass. evaso . conquisi. morso.Part. ardesti. Passato remoto in -s­ l. uvući. razočarati. pass. lišiti riconeedere tr. . izjedati. odsjeći. pritvoriti ledere tr. ismjehivati. 276 . utjerati. radesti.Part. osmjehivati se (komu). odlučiti. perdere tr. dopustiti. uvrijediti. . izgubiti. . . (nanovo) tražiti. osvojiti. završiti. podijeliti što s kim. pass. ti assidesti. coinddere intr. rem. pass. obrezati. ardere intro (essere) e tr. oštetiti. ecco . nanovo gorjeti. prodrijeti. . chiuso. zarezati. ecco . ecco . . slijediti.Pass. . pass. pitati. . eksplodirati 2. podijeliti. tr. pass. . ecco . morsi. odapeti.Pass. razbiti obmanu. tr.Part. esploso .Part. smjerati. pass.Part. aUi:tdere intr. (po)razdijeliti. rasi. conquidere ( vIncere) tr. užeći. . raso. razdvoj iti . ecco .Part. (avere) (na)s miješiti se. pass. rem. condividere tr. isključiti. concede (o concedette). poklapati se. . rem. poplaviti. nanovo podijeliti.Pass.Pass. uništiti. rem. odstupati. opet dijeliti. izbaciti (krajnji samoglasnik). ecco . izuzeti incli:tdere tr. concesso (o conceduto). pass. risi. rem. posaditi se. . invadere tr. urezati.Pass. podrugivati se. chiedesti. decldere tr. dividesti. priložiti. eludesti. prožeti. ecco . povrijediti. prasnuti.Pass. -Pass. (za)mijesiti (u vodi). osvjedočiti. zatvarati socchiudere tr. ridesti. rem. nanovo dopustiti. rimordere tr. pobjeći. biti lišen (čega). esplodere 1. assidersi rifi. leso. intro (essere) rasprsnuti se. tražiti.. . perdesti. pass. intrudesti. zatvoriti. Temi in -d- dividere tr.

Casi particolari: Tuttavia. Fra Cristoforo rate Antonio. : quel ragazzo. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. un mese. san Carlo (pero: santo Stefano). izjedati. r. gran cosa. ubiti. �uon amico. di ' (= dici). prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. grande cosa. un tale uomo. usmrtiti. nessun libro. izgristi. cadendo la vocale o la sillaba finale. senza valersi dell' apostrofo. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. Part. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. uccidesti. ma anche f . un bel successo. se la parola seguente comincia con s impura. A vrei accluso anche la fotografia. se la parola seguente comincia con s impura. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. Anche in questo caso. aicuno. Riusci a persuaderlo d' andarsene. rodesti ecco - Part. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. l 'un l 'altra. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. 265). un buona psicologo. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. f presto. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Credo che alludesse all' avvocato Carli. Gliel' ho chiesto ieri. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. gn. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. pero i casi di elisione a pag. quel vocabolario. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. amor patrio. ubijati. Cosi ha perso i p iii begli anni. un tal uomo. n. qual figlw. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. buon ? giorno. II. san Girolamo. qual errore. ma anche grande successo. e che. Izjedao se od (di) zavisti. rosi. La speranza ci arrise un istante. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. izjedati.zi ad altra parola che cominci per vocale. suor Agnese). m. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . ecco . nagristi. che l' ultima sillaba non sia accentata. Želim priložiti pismo za svog nećaka. . b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. Gino e un mio buon amico. qual audacia. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. Ranio ga je. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. z. Per es . Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. invece. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. rem. n - Pass. gran zelo. ucddere tr. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. pass. pub eliminare anche o. - Pass. gn. ecco . ciascuno zingaro. da je on malo nastran. Vogliam dire che non e vero. To je čovjek kojemu se sreća smije. quello psichiatra. gnomo. (o)glodati. pero. rem. l' avverbio ora (or ora. . L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. uccisi. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom.rodere tr. � (= un poco). ucciso. Il concorso si chiude alla fine del mese. . ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. . a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. (V. Quindi si dira: uno scherzo. Si richiede la presentazione del passaporto. ciascun uomo. La colonna in marcia dovette retrocedere. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. un tal esame. z. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. ps. S ' intende. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. qual erede. allora il troncamento non e permesso. amor patrio. signor professore. . ma temevo che allora la lettera passasse il peso. dolce stil nuovo. � ESERCIZI I. siam pronti. Dopuštam. corr6dere tr. nessun libro. ciascuno. grande zelo. ps. la parola venga a termin are con l. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. roso. siam contenti. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. koji se nije znao nikada odlučiti. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. Cuor contento non sente stento. E arrivato di gran corsa Buon giorno. pass. III.

Cavour e i disoccupati . ora insolita. . . .Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far.Discorreremo piu a lungo . . che. 't il 'j ] . ..Gianni Schicchi uno atto.Mentendo.I A un funzionario del Ministro degli Esteri. . altra volta. ed e l' incertezza del mare. Crispi e Garibaldi 11 2 .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. dicendogli la verita.Cane che abbaia non morde. altro giorno. . . 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . sportello '. . .fo .Nell' ufficio il pubblico era servito a . pseudonimo.Stavano giocando quando io li vidi. Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. strepito insolito. mentre tutti gli altri me ne dissuadono. ... Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso . . scendere dal tram ha ricevuto . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. . essendo in confidenza con Cavour.. .Sono convii1. . . . . . svarione fino a notte tarda ci fu . . madomale. . Ho . . . .come si inganna un diplomatico ? .lo vi garantisco sul mare . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile. di sommo onore. E venuto a .disse allora Garibaldi. . .Si e strappato il vestito . .Dite a Garibaldi . .Nella strada a solo.II buona giorno si conosce dal buona mattino.Sapete . . - V. .Quando anche fosse vero.Nello scelto .Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV. poiche egli credera che sia umrmenzogna.Il calcio e . .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. .disse Crispi. . . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: .Quello scrittore si e . . . spintone. sbaglio solo. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia . Questo oggi ho studiato un bello sonetto.Essi parlavano di cose molto note. ma e stato proprio . . I I \: 1 . . . . Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia.E io vi garantisco la terra .replico Crispi .Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due.rispose il re . e lo farerno ! di Nizza.grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. .di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore. e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato. sport a cui tutti s' interessano. gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. .No. spino della: siepe.Nel compito ho fatto . che ti vale dirlo? .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino .che se per lui e un gran dolore la cessione .

Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . dirimpetto a. di qua da (s ove strane čega). P. si ha una locuzione avverbiale.. fuori di izvan (čega) Es .• j . Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. prima di prije (čega) Es. di la da. skupa s Es. Per es. I I Nota 1 . : La strada corre di qua dal monte. intorno la citta. 34 e 35). .: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. : Il ristorante e accanto al teatro. ! j XXXVII. es. vidno a. es.: La villa era posta di la dal fiume.Siamo al di 13. .: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska).: tra di noi.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. dinnanzi a. avanti votte. :j · 1l avanti di.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. rimpetto a nasuprot • (pokraj). mjesto (čega) Es. dei limiti fissati in principio. Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. uz Es . • Es. - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. di la (s one strane). ' I . . assieme a za jedno s.: Vicino alla piazza si trova una libreria. insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. dentro al baule.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. accanto a l Es . ) je - insieme con. pokraj (čega) Es.\ ! I avanti a.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. ma sono casi eccezionali di us o. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. ecco (v. . davanti a. sopra di voi. : di qua (s ove strane). . : Stavano attomo alla tavo la. invece di (namjesto). accosto a blizu. : Abita diri mpetto alla farmada. invece di namjesto. 283 Se invece precede una preposizione. j . Juori strada.: E venuto ieri sera insieme col fratello. Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '.. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. : Non sapro dirtelo prima di domani. : Ti do questo libro invece di quello.1 l . al di la di s one strane (čega) Es. Lez. 282 . . innanzi a ispred (koga ili čega) Es. innanzi di (di tempo ! ) prije Es .: (zajedno s).VeITo assieme a lui (assieme con lui). intorno a oko (čega) Es . verso di lui. per di qua (ovuda). P. . da vidno (izbliza).

namjesto Es. posredstvom Es .: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.. . fino a. a causa di. in cambio di mjesto Es . sino a do (prostorno i vremenski) Es.: Lo trattava al pari di uno scolaretto. kroz Es. makar . per causa di.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti.: L'universita si trova di faccia al teatro. d'in su (odozgo) s Es. alpari di kao (što) Es . in favore di u čiju korist. sin(o) da (vec) od Es.: Il marco era alla pari col franco svizzero.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . . poput Es. . . : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. što se tiče (koga) Es. s ustrajnim naporom Es. a eosto di uz cijenu (čega). e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega. sul eonto di o (komu) Es. di tra između. di faccia a. . in luogo di (u)mjesto. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. : Scatola fatta a guisa di libro. per eonto di na čiji račun. a favore di. . i : l- l j rispetto a s obzirom na.: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. . : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. u Es. : Ci andro io in cambio di lui. di fronte a nasuprot Es. a cagione di zbog.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze).Ha parlato in favore di lui.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. u odnosu prema Es.La traduzione dev' esser fatta fino a domani. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola.: Siamo andati fino alla stazione. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. 285 284 . fino in do (prostorno) Es.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati.L'ho accompagnato sino a casa. .Voglio finire il lavoro a costo Es . fio(o) da. in cima a na vrhu čega 8.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. in mezzo a usred (čega). su per (go re) po d. a guisa di.�l Es.: Saliyamo su per la chin� monte.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. a modo di na način. jalo života).b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . (po) radi Es. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola.: E a letto fin da ieri. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). per mezzo di (s) pomoću.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora».

verso. lungo. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. 34).Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. senza cornice naturale. che.Signor Rossi. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). .Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. e quel medesimo silenzio. nonostante. dando del Lei all'interlocutore. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . ecco fastigi di chiese. III. fra di se. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. oltre. . presso. a guisa d'un nastro. stoga sam ga mogao promatrati izbliza.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. sulla linea del sereno orizzonte. fra. entro. najvećih žrtava. Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. fuorche. a. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. durante. . edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. come per miracolo. ra. salvo. non piante verdi. contro. . . in. dallo specchio delle acque tranquille. in. salvo. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. rasente. per. fino laggiu (do tamo dolje). avverbiali. le preposizioni di. es . fra. avanti. intomo. una citta che galleggia senza suolo. eccetto. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. pili svariate relazioni. . tranne. con. movendo verso Venezia. IV. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). sotto. fin qui (dovde). e tutta intorno. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. da. vuole parlare. contro. a grado a grado. frecce di campanili . sotto. a un mare chiuso e morto. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. ecco - ESERCIZI I. f verso. . attorno a. su. Lez. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. sul fondo luminoso dell' aria. . di ranciato e di rosso. :i tra. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. . dietro. senza di voi. rasente. dietro di lei. prego di venire da noi: 286 287 . davanti a. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). insieme un complemento di c o m p a g n i a . pa i uz cijenu dolje. palazzi. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. tranne. ecco (Le preposizioni tra. circa. locuzioni prepositive) nel brano che segue.Nota 2. lasciando da parte. avanti. . fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). presso di noi. dipendono. per ora. unite con i vocaboli che dipendono da esse. fin dove giunge lo sguardo. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . . appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. fino a domani. ringraziato Come gia sappiamo (v. vidno a. f uori di. egli mi ha Ora. Nel plurale usa il Voi: Signor professore.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. prima di. Non pili terra vegetata. fin la (donde). e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. vuole vedere e . mediante. . senza dintorni. complementi. e cosi di seguito. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. lungo. oltre. sotto di lui. per. prego mio padre .Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. lungo. . ra. sopra. lungo. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. entro. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale.Signori. . Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. dopo. dietro. Ma in quel mezzo. senza. mediante u n complemento d i m e z z o . dentro. formano varie specie di complementi. presso. servo no a introdurre anche altri complementi). . su. parliamo invece di verbo reggenze. da. into mo. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. con. dopo. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. a. verso. . secondo. f verso. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. ecco. . . dentro. eccetto.

fuori di. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi.Vi ha spiegato questa lezione il professore? .Racconterete la storiella ai vostri compagni? .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? .Prese le lettere e . . . preghiamo di passare in direzione. . . Ma Fiammetta non gli era fedele. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. . Si chiamava Maria. . davanti a. . Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. . Fu una lunga e vivace passione. entrava nella carriera politica. . . V. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. servizio della Repubblica. . e la Teseide. A diciott' anni s' innamorava. lasciata la bottega paterna.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . dietro. assieme a. . Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . . . ecc. offro i fiori delle scolare . . prima di. fuori da. . . in mezzo ai libri della sua biblioteca. i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. . vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. intorno a. .Avete telefonato la notizia al professore? .Signori .. In quegli anni la borghesia mercantile. . gia riserva della nobilta e dei cavalieri. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. in racconto. a diJ! erenza di. la Fiammetta. . . . . allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. diversamente da. fino da (ieri). ecco da: lontano da. scapestrata e pittoresca di Napoli. imposto. Appartengono a questa classe le preposizioni contro. Dieci in greco si dice «deka». e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. fatto attendere. ecco di: invece di. dopo sei secoli. . . se qualcuno legge quelle novelle. coraggiosa e vivace. . . . A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. . lui la chiamo Fiammetta. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . nientemeno. .Vi fidate voi di quest'uomo? . l' Amorosa f visione. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. rispetto a. . prego di entrare e . immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. 288 289 . . gli si atteggiava naturalmente in novella. . prego di credere al nostro affetto. fui vicino. Quando vedrai tuo fratello . giorno si dice «hernera» . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. oltre. resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. Anche oggi. il Filostrato. in confronto con. La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. chiedo scusa se ' " ho. ho avvertiti. presento gli auguri del corpo insegnante e .Ho veduto i ragazzi e . -Com'e possibile che non . mentre in citta infuriava la pestilenza. .Ve l ' ha dato il libro? . . conosceva il Petrarca.Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. mostrera gli affreschi piu celebri. dentro. . presso e qua1che altra. NelI' anno una rivincita suHa morte. . a Certa1do. . 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. VI. ecco con: insieme con. Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. dirai che ' " ricordi di passare da . .Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a.di passare in questa sala ove il custode . . penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. .E venuta tua sorella. E fini la sua vita di antico gaudente. ho detto che eri uscito. La sua gloria e legata al Decainerone. in compenso di. Fu COSI che Giovanni. vidno a. . andiamo al cinematografo.Signor Pavese.Lo riconobbi soltanto quando . della figlia naturale del Re di Napoli. ma . Signora direttrice. oltre riguardo a. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze.

la presentazione e di carattere semantico. 4. piangeva di gioia. il libro del pro essore. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . la Juga dei nemici. 2. (Vedi su q� esto la Lez. la difesa della citta. quel cane e vostro quel cane e di voi. del pane. 15. e stato p rivato di tutti gli averi. = 10. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. a determinare. 14. l mentre qui. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. di tru ffa. una circostanza): morire di crepacuore. il mese di marzo. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. una parte degli scolari. d 'inverno. parlare di politica. e stato multato di mille kune. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. ho comprato del latte. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. il nome di Alfredo. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. 16. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. tutti erana contenti della vittoria. delle riviste (oggetto partitivo !). mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. il giorno di domenica. fortile di risultati. la Grammatica italiana descrittiva di M. 6. di giornalista si fece scrittore. e oriundo della Dalmazia. ha le pelle di color scuro. le nostre truppe erana inferiori di numero. di buon mattino. ff 12. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. un abito di seta. d 'estate. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. 3. non di f atto.. e partito di casa alle sei.fiume Sava. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). Berna 1 9752 (edizione Franke). nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. lafamiglia di lui. reta. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1.7. Regula e J. riempire di monete. di primavera. il cognome di Mazzini. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. via Mazzini. 9. 17. 29 1 290 . la forma. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. cioe. quel ragazzo non manca d'ingegno. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. 5. pieno di gloria. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. Jernej . carico. era provvisto del necessario. scarso di mezzi. costruire di mattoni. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. XXXVIII . privo di danaro. i libri di scuola. d'autunno. Coi nomi di fiumi. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. di omicido. era un uomo di bassa statura. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. come anche per le altre preposizioni trattate.fia. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. 8. erana giornate una pii:t bella dell'altra. piazza Garibaldi. il cavallo andava di passo. 18. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. 11. il colore. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. era di cattivo umore. correva di vetta in vetta. la Toscana e ricca di olivi. un orologio d'oro. specialmente l V. un abito di lusso. tingere di verde in marrone. a) abbondanza. un trattato di. la nascita. si nutriva solo di frutta. d 'anni. sono di Zagabria. sono venuti di corsa. era re di nome. 47). quelli che significano: 20. viene di Firenze. ma e frequente anche in altri complementi. il fiume Tivere. 13.filoso. so re di mal di denti. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. il lago di Garda. di notte. eravamo di buonafede. e stato accusato ? di quanto e 19. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. una condizione. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. e uno scrittore di sentimento. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. e un ragazzo di quindici anni.

ecc. diffondere tr. rem fendetti. pretjerati. Part. ecco . tr. (po)brkati. rem. tr. fusi. rem. (po)vratiti. rem. obustaviti. - Pass. raznijeti. comprendere tr. tupiti. pass. presi. --- rendere tr. fendesti). preraditi. (o fendei. scisso. . e intr. - discendere l. . risposi. spustiti se. rem. odgovarati. rifondere tr. vrijeđati.Pass. 2. contundesti. eff6ndere tr. fes so (o fenduto). uliti. silaziti. čekati. difeso. rem. zapaliti. figo raskinuti. pass. doznati. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. priječiti. sorprendere tr. preso. omalovažavati. difendesti. (po)miješati. riprendere tr. upotrijebiti. nanovo uzimati. očekivati. priličiti.Pass. zgnječiti. (s)kriti. izlijevati. scendere intro (essere e avere) e tr. - Pass. 2. uloviti. pieno di gioia. zaskočiti. ne voditi računa o čemu. nascosi. shvatiti. potjecati po rodu. contusi. . pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). spesi.fig. ridiscendere intro (essere) i tr. odvratiti. psovati. smućivati. pretopiti. preliti. objesiti.Part. tr. 292 a qcs. prendere tr. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. ne obazirati se na što. rem. uzvraćati komu što. ecco . (iz)učiti. arrendersi predati se.Pass. memore dei benefici. - altendere 1. pass. sići. ricordo. oštetiti. . uliti. eolpevole di delitto. difendere tr. popustiti. rispondesti. e in tr. uhvatiti. davati. kvariti. asc6ndere tr. - da qcs. rem. (avere) nategnuti. contendere 1. pass. ecC o . intro (avere): nascondere tr. uzvratiti. štititi. silaziti (niz). ecc. čuvati. - 293 . uvrijediti. 34-36). fondere tr. pass. ecco 21. spendesti. 2. skrivati. pristati (na što). prešutjeti. appeso. acces i. početi. silaziti. rem. malo držati do (koga). pass. 2. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. shvatiti. užeći.Pass. pass. zbuniti. nascondesti. objesiti. capacita. težiti (prema) . ­ Part. krivo razumjeti. ascendere l. ulijevati. smesti. prerezati. uhvatiti. protegnuti. sdndere tr. rem. naučiti. presjeći. . ecc. prekinuti.fig. predati se čemu. pass. 2. Lez. Pass. ecc . intro (avere) prepirati se (oko čega). pass. skočiti na. dizati se. eapaee di resistere. pojmiti. vješati. tendere tr. riofIendere tr. napinjati. rem. (po)vraćati. rem appesi. pass. (avere) uzeti. intro (essere) sići. tendesti. .Part. popeti se. vješati. tr. speso. scesi. spendere tr. povrijediti. osporavati. intraprendere tr. ecco . sceso. uzimati natrag. grditi. rem. contendersi qcs. iznenada zateći. ispružiti. njegovati ili gajiti što. (po)mutiti.Pass. (po)tratiti. uzimati. nadmašiti. vilipendere tr. smrskati. dimentieo del dono avuto. pretočiti. resi. rem. rastegnuti. ecco . acceso. lieta del buon esito. nanovo sići ili silaziti. 2. appendesti. intro (essere e avere) uspeti se. reo diJurto. podudarati se. intro (avere) odgovarati. napeti. teso.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. scissi. ecco . fendesti. ecco Part. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. distendere tr. rasipati. fuso. podleći. contentezza. prijeći na. otimati se za što. resdndere tr.Pass. tesi. ­ Part. apprendere tr. scindesti. biti podređen ili podčinjen (komu). spuštati.Part. risposto.Pass.Pass. difesi. c) desiderio. appendere tr. reso o renduto. accendesti. : desideroso di lode. rendesti. do1ikovati. . scendesti. fraintendere tr. saći. corrisp6ndere l. otegnuti. razdvajati. ecco . . sići. traseendere l. ecco Part. (ras)cijepati. estendere tr.Part. (o)braniti. - q l conf6ndere tr. raširiti. pass.Part. pass. e intro (essere) (ras)topiti. contiIndere tr. avido di danaro. contuso. primiti se (čega). (raz)dijeliti. prihvatiti se. iznositi. tendere tr. trasf6nd�re tr.Pass. prionuti za ili uz što. razumjeti. sospendere tr. pass. ottiindere tr. fondesti. isplaćivati. razlijevati. rasprostrariiti. . razumjeti. ecco . . presdndere intro (avere).Pass. ulijevati.Part. . popustiti. pass. odvratiti. razdvoj iti. raširiti. ukinuti. (s)kriti. fig. nadvisiti.Pass. iznenaditi. udahnuti. Temi in -nd- accendere tr. biti sklon (čemu). odgovoriti. počinj ati.Part. nascosto. porazmjestiti. inf6ndere tr. prendesti. rasuti. (ras)taliti.Part. ecco Part. raširiti. potrošiti. - rispondere tr. uspinjati se. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. tr. ozlijediti. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. zatajiti. izliti. ofiendere tr.

allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . .-Sporco. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). dopo l' elezione del papa francese Clemente V. Sentir questo mi sorprende davvero. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. uobražavati sebi.Petrovi sinovi.pranzo occasione . . In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. Zaraza Metti gli aggettivi grande. (is)pružiti. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». . ) uže na granu. sede allora. tomo ad A vignone. Pošto je skrio kovčeg.spettacolo . della Corte pontificia. . tvrditi. rastrijeti. della �. stendere tr.Un magnifico lago. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. . Di famiglia oriunda fiorentina. Esercizi di ripetizione: IV. namjeravati. Questo riparo ci difendera dal vento.) i ovaj slučaj . stesero un contratto. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna.Mjesec svibanj .La carica pubblica.Razgovarali smo o najnovijim događajima.Il vecchio catalogo. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. getto alle fiamme i suo i libri prediletti.Eroe sfortunato. Nemico acerrimo. Dobro koje se čini.II dialogo tragico.Gattino cieco. Novi zakon obuhvatit će (comprend. ESERCIZI I. To je bila glazba.L'occhio glauco.Odavde do Padove ima 400 kilometara.Scolaro diligente. otegnuti. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje.Od bogataša postao je siromah. Dovresti prenderti un giorno di riposo.Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda. ). Compiuti gli studi. upalio je svjetlo. protegnuti. la signorilita dei modi. . Nemoj mi skrivati što misliš. razabrati. . . rastezati.La barca carica.Ammiratore entusiasta. . On me je s tim odgovorom uvrijedio. .uomo .Spettatore distratto. čuti. .intendere tr. ispružiti.. koja je parala (offendere) uši.Un filologo ceco. kad ju je najmanje očekivao. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto.Gallo bianco. . Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. . . . imati vrhovni nadzor (nad čim). Trošak je iznosio deset tisuća kuna.Un paesaggio pittoresco.Una foglia secca.Grad Firenza. . Objesili smo (pass. polagati pravo na. = - V. misliti. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. Danju i noću.Govorio mu je neprestano Vi. pružati. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . .teatro .specchio .Una saga nordica. biva vraćeno.orto . tražiti. .Il fungo venefico. dove ebbe gli ordini sacri. 295 294 . II vino aveva acceso il volto. (avere) zahtijevati. e intr. . . Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. umišljati. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. shvatiti. a studi piu proficui. . . Sjednica je bila prekinuta. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. bello. . II.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica. razumjeti. Na sve napade odgovorio je šutnjom . misliti. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. che un giorno. rem. Smrt ga je zatekla (sorpr.tavolo. Traduci usando la preposizione di (del. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte.Un luogo. Un chimico croato . . VI.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). ljeti i zimi. . . rastirati. .orologio .Contadino laborioso. : ) Stidjet će se ovih riječi. Da li la strada scende verso il mare. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. .quadro . Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. p rotendere tr. Egli propendeva verso l' indulgenza. secondo lui. . madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia.Il giovenco bianco. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale.Un sociologo inglese. . Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. . Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. componendo sonetti. Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. egli si dedico tutto all'arte poetica. Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. kaniti. Il nostro podere si stende fino al fiume. '. p retendere tr.albero .La vecchia quercia. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. iziskivati. . Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo.

. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. e dottissime opere latine. 5. abbiamo provveduto a tutto. i propri sentimenti. Suo gran dolore fu la morte di Laura. a carte (alle carte). In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. le lezione cominciano ai primi di ottobre. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. . mentre in questo l' amore e ancora astratto. ma e frequente anche per altri complementi: 1. indubbiamente. siediti alla finestra. il vestito ti sta a pennello. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). di l l ): procedeva a passi lenti.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». Lez. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. Molto viaggio. ma. non ha risposto alla mia domanda. all 'u fficio. 3 . parla a voce alta. di 10). 38.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. 14): ci siamo aZzati all 'alba. il fumar troppo nuoce alla salute. XXXIX.lo splendore perduto. che corrisponde in genere al dativo croato. ha terminato a mala pena. dal vivo. . a scacchi (o ag li o 296 297 . alla buona. giocare al pallone. «I trionfi» . si trova all 'ospedale. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. e domiciliato a . . bistecca aif ern. a tombola. in croato: pobrinuli smo se za sve. Complemento di m e z z o (cfr. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. egli e ora a teatro. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. 38.sicuro del successo . Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve .disposto alla partenza . Scrisse anche un poema. invece. 4. domani andra a teatro. uova al tegame. partiremo alle quattro.dubitare di tutto 2. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. presso Pisa.eggenze variano da una lingua a un' altra.rinunziare alla gloria . Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». Le r. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. . Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. Lez. . vado al mercato. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . giocare a palla. all 'impazzata. inviti alle corti. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. al big liardo. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. il pacco e stato inviato ad Ancona. e stato proclamato inabile al lavoro. 6. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. num. ma. Nota. andare a cavallo. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. ci riposammo a tavola. cariche gli giungevano da ogni parte. da cui si aspettava la gloria che. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino.

istaknuti se. 7. la tua idea e a ffine alla mia. pass. . opasati. . Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. . piacevole alla vista. ergesti. convergesti). izmisliti. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. zaroniti. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. utile alla societa. opasati. Complemento di q u a l i t a (cfr. un abito a striscie.Part. 11. uzdići. contraddistlnguere tr. e coraggioso solo a parole. pass. razlikovati. accorto. a tre chilometri dal mare. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. ecco -Part. 18. dipingesti. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. e intr. pass. ecco . umakati.Pass. fingesti. conversi. . pass. potapati. peso.Pass. 47 ) . rem.Part. distinguesti. le abbiamo pagate a centa lire il chilo.Part. dipinto. sgradito al p alato. di 17). uroniti. modo). činiti se. okružiti.. e utile a tutti. okružiti. dipingere tr. di 1 2) : sto male a quattrini. ric1ngere tr. oškropiti. disposto a partire (o alla partenza). cinto. mi accorsi. al minuto. pass. ugledati. nanovo opasati. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. aspergesti ecco .Pass.Pass. fig· proizlaziti. rem. rem. podizati. raspoznati. (na)slikati. vidjeti. pass. accorgesti ecco . Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. pronto al soccorso. utonuti. raspustiti (v. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki).Part. intro (essere) utopiti. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni.e -g- accorgersi rifi. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. dannoso a nessuno. di 9): un carro a due ruote. uguaglianza. cingesti. pass. 14. Javorevole agli accordi. abile a un lavoro. 9. il villaggio si trova a sei ore . 12. emergesti. un orologio uguale al mio. valutare a occhio. potopiti. inclinazione. ecco . lo dico a onor del vero. prepoznati. a morte.Pass. redngere tr. egli vende all 'ingrosso. rem. 10. l 'ha preso a servizio. distinto. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. . slikati. istaknuti.\ . propenso a credere. opkoliti. poškropiti. . I· scacchi). pingere tr. ecco . dijeliti. avverso alle innovazioni. una condizione. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. označiti. utopiti. ha lasciato il cane a guardia della casa. rem. tr. odlikovati.Pass. ricon6scere uno alla pronunzia. emerso. cospergere tr. ecco . rem. asperso. acdngersi rifl. obilježiti. il teatro e a pochi passi da casa mia. rem. aspersi. allaJucilazione. opaziti. utrnuti. 15. cinsi. fingere tr. disperdere). nave a vapore.Pass. sjetiti se čega. rem. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. 13. Pass. un colore piu vicino al rosso che al giallo. a cinque anni di carcere. pass. sommergere 1. Temi in -c. figo živo opisati. (di qcs.) opaziti što. lučiti. praviti se. finto. dispergere tr. dannoso al sistema respiratorio. r 16. (avere) hiniti. inetto al suo u fficio. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. rem. Ju condannato alla Jorca. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. nocivo ai prati. emersi. . potopiti. umočiti. erto. potopiti. Lez. estinguere tr. idoneo al servizio militare. 2. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. ecco d) somiglianza. ersi. ) razilaziti se. finsi. cfr.Part. posuti. converso. immergere tr. ecco . sgradevole all 'udito. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. pop laviti. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. opkoliti. motore a benzina.Part.Pass. razabrati. distlnguere tr. raspršiti. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). 8. affinita. 34-36). dipinsi. distinsi. = pass. razlikovati. ineline al male. divergirati. Complemento di m i s u r a (indica distanza. ergere ( innalzare) tr. ecco Par!. I . spremiti se (za što). . divergere intro (non usato al partie. scorgere tr. preplaviti. dngere tr. zamijetiti. 17. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. pretvarati se. convergesti (o convergei. odvajati se. ti aspergere tr. vicinanza: il sonno e simile alla morte.Part. 299 298 .di cammino da qui. pass. Jedele all 'amico. (u)gasiti.

fungesti.Pass. fungirati. stavljati rečenične znakove.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. ecco . rem. . rem. žaliti. rem. raggiimgere tr. ubadati. . zgnječiti.Pass. (po)dizati se. riporgere tr. dignuti se. nagnati. suziti. . isisati.Pass. pass. . (pri)dati. nanovo spojiti ili združiti. spinto. (manca). mungesti. rifrangere tr. indulgesti. izići. pimgere tr. frangesti. porto. ujesti. pobuniti se. (essere) stršiti. sorsi. .Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. nanovo se pojaviti. obavljati dužnost. biti milostiv. (s)lomiti. - Pan. fig. soggiimgere tr. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. pass. porgere tr. III. zajedati. munsi. . dometnuti. alla . . indulto. prosuti. . sažaljevati. mučiti.In seguito sorsero nuove difficolta. . (do)stići. sklapati. stegnuti. . rem. . pridružiti. prispjeti. posipati. - Pass.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. cospargere tr. (s)lomiti. e intr. . . ponuditi. spingesti. fransi. Cesta se na tom mjestu suzuje. spingere tr. pass.Pass. (po)rinuti. . aggiungere tr. ecco -Part. costringere tr. . (na)dodati . skrhati. ecCo . restringere tr. Uso della preposizione a (al. Nemoj prepisati rukom onaj list. dati. sparsi.Part. pianto. . . stići. gurnuti (naprijed). oplakivati. (sa)žaliti. ) jaka oluja. nastati. infrangere tr. . . . .Pretvarali su se da ({ms . ricongiungere tr. (po)dići se. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se.Nastala je (insor . prosipati. doći. stignuti.Pass. spojiti.Pass. .Non dovete compian­ gerlo. natjerati. indulsi. . zapovijedati. . e intT. . pritegnuti. peckati. sorto. nalagati. . sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići.Pass. oplakivati. . II. razbiti. giunsi. uskrsnuti. dopustiti.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. stegnuti.La fame li ha costretti ad arrendersl. giunto. gurati. ­ Part. ecco .) su bolesni. e intr. (avere) stisnuti. . ecco - Part. ) čamac. (po)musti. stisnuti. porgesti ecc. (ra)sipati. pass. . bockati.Part.-l d' assedio la fortezza. pecnu ti. odgurnuti. rimpiangere tr. pass. . skršiti:" -=-. stretto. opraštati. rem.To je Uljena slika. piangesti. gurnuti. flmgere intro (avere) službovati. funsi. (avere) pružiti. pass. dopuštati. munto. plakati. giimgere intro (essere) e tr. pass. piansi. . U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. (essere) pOdići se. giungesti.frangere tr. mimgere tr. biti izbočen. stringere tr. pass. porsi. rem. (avere) oprostiti. viriti. odbiti. . rem. razbiti.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. rem. stiskati. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. interpungere tr.Pass. . ecco Part. spargesti. primorati. spinsi. rna invidiarlo. .Pass. prispjeti. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati.Part. compiangere tT.Si strinsero un po' per fargli posto. pass. ecco . oživjeti.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). ecco pass. franto. ecco pass.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. inrlidgere tr. prepiši ga strojem. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. rem. - piangere intro (avere) e tr.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. smungere tr. stezati. dostizati.Raccontate come si svoIse il fatto. . sospingere tr.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. (pri)siliti. ustati. rem.Si sporgeva dal balcone per salutarci. izlaziti. poškropiti. ingiimgere tr.Pass. odbaciti. . . ecco . posuti. congiimgere tr. nanovo pružiti.Part. spargere tr. di + inf. Part.U magli se nije ništa raspoznavalo. spajati. sporgere tr. sklopiti. . rna voi non lo vedeste. Qplakati. pojaviti se. posuti. ESERCIZI I. respingere tr.Part.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati.Ne naginji se previše. 300 301 . ubosti. sorgesti. stringesti. plakati za kim. (essere) nanovo se dignuti. rem. prelamati (zrake). . sparso. � nemici cinsero .Un s otto marino emerse dall' acqua spumante.Vrlo snažan val potopio je (sommer . narediti. e intr.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . izmusti. strinsi. . naložiti.

Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. ma regge anche parecchi altri complementi. guardava dallaJinestra. vivi ancor sempre 7. il Pulpito del Duomo di Prato. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione.' cui si diparte un' azione. 302 303 da tua madre ? . che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. da Antonio. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. 10. avoriti dalla fortuna. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. correre dal calzolaio. 8. la Cantoria dell' Opera del Duomo. dal primo all 'ultimo. 9. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. era pallido dallo spavento. m. il ruscello scaturisce da quella roccia. Complemento di c a u s a (cfr. da casa. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. l. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. i rami e rano agitati dal vento. da Carietto. ha pariato dal balcone del palazzo. quando scolpi il celebre S. dalle otto alle dieci. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. 6. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. andare dal direttore. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. soffriva dal dolore. Le sue opere prime sono del 1406. dall 'oggi al domani. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. 4. il carbone si estrae dalle miniere. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. gli audaci sono f questo senso e con questo valore.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. e tomato dalla stazione. il rinnovatore della scultura. dal f armacista (da. lo aspettiamo da ieri l 'altro. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per).LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. in 3. a 3): recarsi dal medico. 2. si usa soltanto con i sostantivi di persona). di 8): tremava dalla paura. X L . si scoppiava dal caldo. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. io sto da miofratello. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. una condizione. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. da scuola. a Firenze nel 1 386. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. da. Antonio. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. . Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. detto Donatello (n. 5. stiamo scrivendo da un 'ora. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. il Po nasce dal Monviso. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». nulla concede alla bellezza della forma.

di 10. trafiggere tr. involgere tr.e -g. dosuditi. . razviti. pomazati. ecCo - Part pass. tibero da preoccupazioni. a 9): cento metri dalla casa. volgere 1. prevrnuti (odozgo prema dolje). otrti. 21. odviti. una casa dallejinestre alte. vinto. il giardino ci separa dalla strada. ecco . umakati. Complemento di d i s t a n z a (cfr. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. opasati. izlagati. da vecchio. zamotati. razložiti. obuhvatiti. intro (avere) potpuno pobijediti. abito da sera. svladati. sukati. Temi in -c. 305 . odmotati. obuhvatiti. ravvoigere tr. int1lggere tr. nanovo zadobiti. pass. un poeta dalla fantasia inesauribile. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. rem. doseći. 15. tingesti. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. zabosti. ­ Part. dobivati. prof ugo daL proprio paese. rivlocere tr. alieno dalle dispute inutili. zoppo da un piede. obrtati. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). da capo = daccapo. . figgesti. okrenuti. pass. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. stravIncere 1. attlngere tr. cootorcere tr. ecco Part. unto. nanovo obojiti ili bojiti. rem. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. ungesti. ukloniti boje. tr. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. 19. detergere tr. (o )mastiti. skupiti. (na)mazati. affliggesti. pass. tr. tre tende dajinestra. odrediti. zavrnuti. zamotati.Pass. a 13): carta da lettere. fitto o tingere tr. uviti. afflissi. scarpe da passeggio. Con verbi. Complemento di fi n e . scoofiggere tr. pribijati. immune da dif etti. rem. • avvolgere tr. vestiva da contadino. di la da. Pass. d 'ora in avanti). otrti. astergere tr. volto. o(ba)viti. prevrtati. zamočiti. un cavallo da corsa. ecc o - Part. (pri)lijepiti. due reti a da pesea. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. okretati. nadvladati. a 5): e stato un coLpo da maestro. (avere) pobijediti. ecco - - Part. s c o p o . rem tinsi. . si e comportato da gaLantuomo. tergesti. obrnuti. intro (essere) izgubiti boje. ritlngere tr.Pass. una stanza da bagno. f azzoletto da naso. izblijediti. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. figo laskati (komu). omotati. umiješati (koga u što). u s o (efr. di l l . reduce daL fronte. uvijati. volgesti. terso. vinsi. uprezati. pribiti. razmota(va)ti. sconvolgere tr. rem. 18.-I ! 11. (pre)okrenuti. prevrnuti.Part. zabiti. izvjesiti. obrisati.jig. coinvolgere tr. afflitto. prikovati. - Pass. capovolgere tr. ojaditi. da allora = d 'allora. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. jin da) e avverbiale (da ieri. flggere tr. torcesti. iznuditi. sadržavati. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. ungere tr. torsi. rem. dobiti natrag. assente dalle Lezioni. osvjedočiti. probosti. ecc. (u)sukati. - Pass. potući. omotati. fissi. (o)čistiti. l3. crpsti. un cane d caccia. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. pass. Complemento d i m e z z o (efr. . coofiggere tr: pribiti. unsi. - Pass. vincere tr. intlngere tr. convIocere tr. 14. a un chilometro dalla costa. rem. un oratore dalla parola f acile. 17. privezati. stravolgere tr.Pass. tr. volsi.Pass. pričvrstiti. avvlncere tr. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. affiiggere tr. 20. 16. otrti. 304 afflggere tr. pass. uvjeriti. natjerati silom. torto. Part. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. 2. ispremetati. 4. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. rivolgere tr. riimgere tr. stingere 1.(continuazione) I I ! I torcere tr. saviti. vincesti. okrenuti. di 9. da giovane. fisso. zaogrnuti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. razvijati. una citta dalle vie spaziose. pass. prolaziti. obaviti. 2. e 2. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. obrisati. dobiti. poraziti (do nogu).. pass. (o)žalostiti. estorcere tr. pobjeđivati. di 1 2. 12. gli ho parlato da padre. cane da caccia.fig. dokazati. svolgere tr. tinto. prisiliti (koga na što). zamotati. (o)bojiti. svijati. davvero). rem. a 7): cieco da un occhio. rastužiti. teći. e intr. Complemento di q u a l i t a (efr. nanovo namazati. ispremiješati. ecco - attorcere tr. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. upresti. ecco - Part. tersi. intro (avere e essere) zakrenuti. uplesti.

peći. annesso. rem. (pro)čitati. razdvojiti. annette i. prepržiti. pridružiti. Uvjerio sam se da imaš pravo. rileggere tr. figo uništiti. sopprlmere tr. proteggere tr. rem. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. nanovo peći ili pržiti.Nemaju što (che da) reći. annettesti (o annessi.Č ita mu se veselje u očima. reggesti. pritiskivati. Le torri e la mura proteggevano la citta. ispraviti. . prethodno izabrati. voditi. ecco conosciuto. pozna(va)ti.Pass. deprlmere tr. Uso della preposizione da (dal. razoriti. assumere tr. . podupirati. sconnettere tr. Quando avete . zaštićivati. Pass. protetto. (ras)topiti. ecco Part.Part. daleko od srca. pritisnuti. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. Izgleda da je drhtao od straha.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. connettere tr. osloboditi (od). con6scere tr. pree((�ggere tr. III. Esercizi di ripetizione: IV.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. suzbiti. ecc o . Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. trpjeti. 307 .Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. rem. izraziti. iskazati. rastopiti. letto. repdmere tr. ukinuti. rastvoriti. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. ressi. . annettesti).friggere tr. spriječiti. izabrati.Friggemmno il pesce nella padeUa. tlačiti. zbiti. intro (avere) izdržati. ricorreggere tr. prigušiti. pass. compressi. . pridržati. pritisnuti. zatrti. assunsi. rastaviti. . nanovo (pro)čitati. Faccia il suo dovere. ricon6scere tr. ecco . Pass. oprostiti. ukidati.Lesse ad alta voce l' articolo.Spende male il proprio danaro. less i. conoscesti. esprimere tr.Una bella poesia non si puo riassumere. dissolvere tr. obustaviti.L' albero perde le sue foglie. rem. ugušivati. rem. (Pasivno! ). . uništiti. pripojiti.Part. rem. assunto. utisnuti. (za)štititi. discon6scere tr. pass. uništiti. protessi. rastvarati. . friss!. . Temi vari annettere tr. di qcs. riassumere tr. ESERCIZI I. conobbi. pritiskati.Pass. ma non convincono. compresso. pass.Guardati dalI' altrui cane. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. assoito. strutto.fig. ispraviti. tlačiti. prepržiti. izostaviti. asso ivere tr.Daleko od očiju. nanovo preuzeti ili primiti. suzbijati. poispravljati.Pass. precjenjivati (što). .L' uccello ama il suo nido. pass.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa.Ova j e � riba slabo pržena. (Upotrijebi pasiv ! ) . ne (htjeti) poznati.Venga con i suoi compagni. assumesti. ) s njime kao s prijateljem. soffrlggere tr. (pre)uzeti što na se. pritisnuti.Pass. povezati. = struggere tr. pržiti .Pass. .Part. Ako pogriješim. ecco Part. priložiti. rem. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. izvijestiti. odriješiti. comprimesti. assolvesti (o assoivetti. koriti. rem. razvaliti. spojiti. . leggesti. . opprimere tr. Morao bih učiti od jutra do večeri. . . eleggere tr. tr. pass. struggesti. (ras)taliti. pass. razriješiti. spajati. ecco Part. sorreggere tr. razabrati. otopiti. ecco rifdggere tr. Ho annesso i documenti necessari.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. .Part. ecco . Pass. ieggere tr. podnijeti. odoljeti. pržiti. retto. pass. podržavati. reggere 1.Pass. izreći. proteggesti. popraviti. opomenuti. braniti. distruggere tr. ne priznavati. pass. izvesti. ugušiti. porušiti. II. pass. friggesti. Uperio j e oči n a njih. 2. . rem. risolvere tr. . ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. . 5. assolsi. .Il difetto altrui difficilmente e compatito. fritto. ecco Part. Il direttore inflisse loro una grave punizione. imprimere tr. assoivesti). . Part. p repoznati. . . desumere tr. Sono ragi oni che persuadono. . . ispravite me. Part. zaključiti. skopčati. ecco . udariti (pečat).Pass. ukratko izložiti ili ponoviti. primiti se (čega). rem. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. correggere tr. . . rastaviti. držati. birati. pritisnuti. . comprimere tr. upravljati. presurnere intro (avere) e tr. strussi. sažeti. pass. podnositi. nanovo izabrati. rieleggere tr. S lijepci čitaj u prstima. dalla .

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . izvoditi. rem. . navesti. in 5 ) : J are un lavoro con cura. S. 4. pobrati. ). (s)provesti. svoju hrabrost). pres. pass. conduciate. . Complemento di a r g o m e n t o (cfr. . conduci. cogli. cogliete. pres. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). 9. di 14. da 16): un ragazzino col volta pallida. sul tramonto. con quel rumore non si poteva lavorare. podići. rem. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). Fut. cogliero. colgano. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. ecco . essere sul punto di. skupiti. mettere sulla tavala.Part. ecco . nota): scrivere con la matita. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi.Condiz. 3. 2. pass. corrai) ecco . si metteva in viaggio anche con la pioggia. condussi. Pass.Ind. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . leggere con attenzione. il cane stava sdraiato sull ' erba. conducono. navesti. 5. Complemento di c a u s a (cfr. stare sull 'avviso ( stare in guardia). 2. cogli. Complemento di te m p o (cfr. podignuti. colgono. ). coglieresti. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. conduca. (u)brati. indurre tr. pesa sui trecento ch ili. . obrazložiti. di 7). da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale.Congo pres. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). e intro (essere) dogoditi se. zbiti se. da 5. noi guardiamo con gli occhi. skupljati.Imp erat. conduce. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. passeggiavo con mio padre.Imperat. . di 14. di 1 1 . La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. cogliamo. cogliesti. a 4. da 7. dedurre tr. condotto. cogliamo. voditi. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. - addurre tr. colga. in 1 . Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. - accogliere tr. ). studiare con diligenza.Fut. conducesti. colgo. 5. condurresti. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. in 4. iznijeti. conduciamo. • participio passato. ' colga. La preposizione con. a 2. izvesti. vive con il nonno. e una bicicletta che vale sui mille kune. colga. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . conducete. ecco . di 10. in 2): salire sul monte. momenta della giomata (cfr. conduci. .. Congo pres. E suso. conduITo.Pass. conduco. nagovoriti. incogliere tr. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . zateći. conducete. trgati. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . colgano. conducano. 6. in -si · cogliere tr. Verbi anomali col pass. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. di 8. colto. «verso». pres. 7. e venuto col treno delle undici. colsi. conduca. cogliete. da 1 2. Come risuIta dagli ar esempi. condurrai. a 5. «circa». da 6. sulla mezzanotte. skupiti. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». e uscito col cane. . cogliate. decidere su due piedi ( = subito). coglie. conducano. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo.da 7. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. 3. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. a 4. zadesiti. . a 6. ecCo . da 14. sul J del giorno. dočekati. condurrei. pres. di 9. zaključiti. . ) . un ragazza sui dieci anni. . Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. 4. cogliamo. si e lagnato con lui della sua condotta. primiti. coglierai (o corro. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita).Condiz. . a 3 . col ga.XLI I . dovesti. . . skloniti. su 3): ci alzavamo con l 'alba. conduciamo. raceogliere tr. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto .Ind. il valore. in 1): il tappeto e sul pavimenta. pričekati . e partito con tutte le valigie. sulla sera. uhvatiti. un libro con la copertina di pelle. presentano irregolarita in altri temp i e modi. un vecchio sulla settantina. a sua volta. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. coglierei. a 15. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. rem. condurre tr. conduca. ecco Part. conduca. povesti. Complemento di q u a l i t a (cfr. conduciamo. navoditi.in 4): partimmo sul mattino. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. la quantita. un vecchio con la barba f alta.

sciolgano. složiti se. cocerai. probaviti. staviti. permanere intro (essere) trajati. pass. clloci. stracuocere tr. rem. scegli. ricondurre tr. pretpostavljati. cotto. sastavljati. sciolga. pres. cocerei. rimarro.Pass. dolga. e intr. j ridire tr. scioglierei. p6ngano. pass.Congo pres. položiti. dite. (avere) ne pristajati. uzeti. dolga. cuocia. rimanga. zavesti. (is)pržiti. nanovo postaviti ili staviti. cuocia. proizvesti.Congo pres. cuociono. doluto. podvrgavati. presupporre tr. navesti na zlo. rem.Pass. pobrati. probrati. dolete. ecco . duo1i. sciogliate. spensi. scegliete. zabranjivati. rimangano. pass.). ecco . p6ngano. sciogliamo. ecco Condiz. pongo. dogliate. disporre tr. metnuti. ostajati.Part. <: 1 1 . rimangano.Pass. odrediti. ci duole = žalim. interporre tr.Part. cociamo. ponga. prescegliere tr. sciolgano . ecco . . utmuti. . scelgano. ecco . condolersi scegliere ir.Fut. tradurre tr. scioglie. ecco . izložiti. sciogliete. sedurre tr. ponga. dorro.Congo pres. 319 . ponesti. pres. pass. zamjeriti. preporre tr. opet dovesti ili voditi. disciogliere tr. staviti preko ili iznad. dolgano. Congo pres. dolsi. . žalimo).Ind. . sciolgo. rem. probavljati. nakaniti. dite. ecco . metati.Ind. ecco . ureći. tvrditi. indire tr. diro. scegliamo. umetnuti. diciamo. . pass. proklinjati. cuociano. pone. nanovo sastaviti ili složiti.Fut.Imperat. scelga. staviti nasuprot. sciolsi. poniate. . dica. pres. interdire tr.Imperat. disdire tr. . sciogliete. riprodurre tr. protiviti se. pres.Imperat. dire tr. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. scelga. posvetiti. . sciogliamo. sciogliere tr. scioglieresti.Pass.fig. spegnesti (o spen­ gesti). traseegliere tr. dorresti. predlagati. ecco . cllocio. .Ind. dica. rimarresti. ne dolikovati. cossi ' cocesti. dirai.Ind. sciolga. postaviti pred. pass. sciolga. proturječiti (komu). istaknuti protiv. dica. suprotstaviti. ecco . prigovoriti. izabrati. raširiti. navesti. . sceglie. . e intr. rimarrei. porrai. scegliate. clloci. sceglierai.Condiz. e intro pran. detto. cocete. spustiti. � Fut. rimarrai. supporre tr. blagosloviti. položiti. ponete. ograničiti. scelsi. pretpostaviti. odriješiti.Imperat. uvući. dolgano. produrre tr. posi. (is)peći. rimaniate.Part. contrapporre tr. .Part. rem. sci ogli . . duole. scelgano. imponirati. objaviti.Pass. ricuocere tr. deporre tr. . ecco . blagoslivljati. dice. . proizvoditi. staviti izmedu. izabrati. ecco . dolga. rem. dicano. unaprijed pripremiti ili odrediti. (avere) predložiti. opporre tr.Ind. cociamo cociate. pres. ecco . uvoditi. rimani. . cuocia.Condiz. (avere) urediti. rimanga. . ostati. izabirati. apporre tr. . reći.Congo pres. podvrći. rem. cuOciano. rimanesti. ugušiti. ecco . scelga.Part. poniamo. porresti. dicesti. odriješiti. . nanovo reći ili kazati. addirsi benedire tr. sovrapporre tr. ponavljati. cocero.Congo pres. dissi. sceglierei. odabrati. rimasto. razvezati. frapporre tr. cuoce' COClamo.Condiz. scelgo. postavljati. rimani. diresti. predisporre tr. pass. rimaniamo. poniamo. polagati. iznijeti. ponete. diciate. sottoporre tr. izabrati. pretvoriti. dicono. proporre tr. pres. . prosciogliere tr. porre tr. rimanete. roditi. dole re intro (essere e avere) boljeti . scelga. porro. diciamo. ponoviti.Imperat.Pass.Ind.Part. sastaviti. sciolgono. pretpostaviti. ponga. raspustiti. scio1to. . sciogliamo. dolgo. ponga.ut. dorrai. porrei. anteporre tr. (Mi duole. pres.F. sceIgono. rim�mgono.Imperat. ponia �o. dolgono. (s)kuhati. scegliamo. pres. sciogli. razmetnuti. scegliete. pres. ridurre tr. duoli. p6ngono. ecco . scegli. rastaviti. maledire tr.Condiz. dogliamo. rimango. dogliamo. Pass. rimaniamo. (essere) položiti. dolesti. ecco . rimanga. scomporre tr. sciorrai) ecco .Fut.Fut. imporre tr. rasporediti. . uvoziti. rimanere intro (essere) ostati. di qsc. predire tr. zabraniti. ecco Part. ricomporre tr. staviti ispred ili sprijeda. žeći. rimaniamo. spensero . probrati. pass. prevoditi. pristojati se. . dogliamo. preostati. . dorrei.Part. raspolagati (čim: esporre tr. scegliesti. poni. dolga. ecco .Imperat. pres. comporre tr. dodati. indisporre tr. pres. dico. pres. dicano. cuocia. di.Condiz. cocete. rimasi. rimanga. riporre tr. e intr. pres. poni. kazati. rem. . spegnemmo (o spengemmo).Fut. rimanete. introdurre tr. reći unapri ed. radati. direi. . rimane. ponovo proizvesti ili proizvoditi. . proricati.Ind. 318 spegnere tr. spegneste (o spengeste). pres. (u)gasiti. dolete. dica. scegliamo. posto.Condiz. ozlovoljiti.Pass. zavoditi. scelto. dovesti ili odvesti natrag. coceresti: ecco . staviti izmedu. skinuti. ecco . prokleti. diciamo. . nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. podvrgnuti. sciolga. sciogliesti. pres. I cuocere tr.uvesti. prevesti. razvezati.Cong. proreći. naložiti. sciogliero (o sciorro. spense. rem. staviti nasuprot. dici. pretpostaviti. spento. priložiti. nanovo povesti. ozlojediti. contraddire tr.

. traete. .Questo albero ha pili frutti .Non sa condurre la barca. . freddo. . (sottrarre) važnu ispravu. produljiti. ecco . varresti.Mio fratello e pili vecchio . mele. tragga. . sottrarre tr. e intro (essere) povući. dritto.Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. rivaJersi nanovo se koristiti. traete. Meglio un uovo oggi . pres. potegnuti natrag. valete(vi). kako ti kažeš. . scrivere. disvellere tr. uzimati. la gallina domani. . (od)uzimati. . (iz korijena) istrgnuti. valga. tolgano. ecco .Pretpostavimo da je tako. trai. fare. svelIere. oduzimati. . apstrahirati. vali. . iščupati. svelge. .Pred sucem ću reći istinu. va1iamo(ci). vlllgono. sano.Part. tolg$lIlo. pres. varrai. . valiate. ) : Devet puta od deset pogodio je cilj .Condiz. vale. . . Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. svellesti. buio. . izlučiti. . ricco. . svelto. � trarre tr. .sveJlere tr. . izvući. stujo. tragga. pres. ritogliere tr. tolga. tolga.Ind. ) : togliere tr. togliete. togliero (o torro) . traiamo (o tragghiamo). Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. svelga. stegnuti se. svelsi. skrenuti nečiju pažnju. . a Venezia. valso. una gallina domani. . nanovo uzeti. avaro. . contrarre tr. tragga. tragga. odvratiti. vlllgano.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. . Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. odgovoriti. svellono (o sve1go. toglierai (o torrai).Imperat. astrarre tr.E piiI anziano .Contraddiceva ogni mia affermazione. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. a tri su s dvorišta. ritrarre tr.Congo pres. privući. . valsi. pass. valga. sažeti. ostinato. imati jednaku vrijednost. foglie. sulla . izguliti (s korijenom). Sve me navodi da ea + inf. skinuti odijelo. distrarre tr. . . . pass. togliete. . rem. varrei.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . II. . Sta pili volentieri a Milano . centomila lire.Fut.Condiz.Pass.Congo pres. . IV. svelgi. lui. (si) vlllgano . . oteti. togliamo.Raspolaže s najboljim knjigama. . (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). .Ne želim razgovarati o ovom predmetu. toglie.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. izvaditi. togliamo.Part. .Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. diveJIere tr. vino. tog li. . -Ind. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. traiamo (o tragghiamo). distogliere tr. uzeti. triste. . izvaditi. nuovo. traggono. contento. . pres. -.Fut. sordo. tratto. sažimati. traiate. toglierei (o torrei). bianco. protrarre tr. . valesti.I fichi sono piiI dolci . V. pres. togli. . rem. oduzeti.Part. .Queste nuvole non dicono nulla di buono. . svelliamo. pass. nadvladati. svelga. . lana. skrenuti. odvojiti. tog1ieresti (o torresti). uzeti natrag. VI. III. vući.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak.Congo pres. togliamo. ne biste tako govorili. 32 1 320 . svelga. . v. furbo. traesti.Imperat. sveno. varro. ecco .Part. vecchio. primamiti.Condiz. valga. . .Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). magro.Non moverebbe un dito per aiutarti. vali. ecco . svelliamo. Uso della preposizione su (sul. tolgono. razvlačiti. pass. trarrai. rattrarre tr. stanco. . . (od)uzeti. rem. svelli. traggo.Ante je produljio studije.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. . pass. ecco .Meglio l' uovo oggi . tolsi. . izvući.La. . .seta e pili fina . valiamo. pieno. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. ecco . valga. e intro (essere) zgrčiti se.Congo pres.L'acqua e piiI necessaria . . svelgete. avvaJersi okoristiti se čime. vino. stezati. .) mu ne vjerujem. .Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. . oporaviti se. semplice. svellete. . . svel1iate.To je čovjek koji je vrijedio za deset. trarresti. . . .Fut. tolga. tdiggano. rastresti. odbiti.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. valgo. valjamo. ecco .Pass. equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti.Mi piace pili leggere . togliesti. . Doveo me je do (a) očaja. . prevalere intro (essere e avere) pretegnuti.). .Ind. svelle.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . otegnuti.. ecco . - E piiI facile criticare . traiamo (o tragghiamo). svelgano. ecco . trarro.Pass. dovabiti. pres. . iščupati.:. . . rem. -Žalimo što te moramo ostaviti. .Htio bih se preseliti u grad na moru. trae. me. tolgo. valjati. . . pazzo.Ind.Pass. Uso della preposizione con (col. Napisat će članak o uporabi veznika. izguliti. . . traggano. atrarre tr.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. . togliate. estrarre tr. pres.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). . trassi. . . . .Ci dolse di non essere stati avvisati prima. valete. . detrarre tr. svelgiamo. .Ha speso pili . sveigono). vivo. tolto.Meglio morire ' " servire.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. . Noć nas je zatekla u šumi.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. trarrei. (o )klevetati. tolga. iskorijeniti. oduzeti. . con la . stajati. . rem. . . rosso. .H�no piiI grano . . parole.Oteo je . trai. ecco Imp erat. stegnuti.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong.

LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. e vi si tratteneva fino al 1499. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. a vari lavori d' idraulica.. figlio naturale di un ser Piero. Anna e la Gioconda. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. da destra a sinistra). l' invenzione della stampa. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. lo « sfumato». peregrino per varie citta. intento a dipingere la S. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. disegni d' architettura. La fama di Leonardo artista (pittore. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. Etienne a Parigi. ritratti. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. architetto. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. approfondisce e fa lievitare . in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. di botanica. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. Froben a BasIlea. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. d ' idraulica ecc. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . FIrenze. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). di meccanica. impersona la figura del genio universale. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. entrambe oggi al Louvre. mutevole e vibrante che tutto vela. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. B. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. Firenze. cosi compenetrati da creare un fluido. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. la Madonna Benois a San Pietroburgo. Parigi. laseie. L' invenzione pero delle matrici in metallo. N. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. ed altre di attribuzione controversa. L� storia dell' arte tipografica. Poi. Windsor.ta incompiuta. di avorio. le parole incise sulle tavolette. che andarono distrutti. a Panfilo Castaldi di Feltre. . si formo alla bottega del Verrocchio. Napoli. caricature. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. filosofo. Un nuovo mondo si era aperto. sarebbe dovuta a un illustre italiano. Torino. musico) e soprattutto legata alla pittura. come partecipi d ' un eguale dramma . Giovanni al Louvre. Bodoni ( 1740) a Parma. Venezia. Milano. perche essi erano riprodotti a mano. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). estraniandosi sempre piii dalla pittura. che si conservano a Milano. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. scienziato. Londra. ceti piii coIti di paesi conquistati. egli mira invece a fondere uomo e natura. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). puo ricordare grandi tipografi . alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. artista. lettera per lettera. Scrisse anche un trattato di pittura. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. Milano. filosofo e scrittore il quale. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. scultore. Plantm ad j\nversa. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). attendendo a due monumenti equestri. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. Oltre ane opere sopra menzionate. di anatomia. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina.

lavor-ate.rnutare . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a .). -i. ecc . .) . derivate e briciola . ossia la radice. lavoro. lo esse non appare che il tema e la desinenza.assordire colorare . caduto. o per semplice passaggio l 'avere. : via.casato cerchia .ingiallire intorbidare .: muro. ma. es. libro. -i . Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. spiUa .lontananza.canestro casata . P. -a. virtu.: vi-a. -i. man-o. -e silvestro.spillo suola . ecc. -e silvestre.trutto gamba . P.midolIo moda .Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso. 325 .la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a .viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . se. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale.terrazzo b) Aggettivi alpestre. Derivazione impropria XLIII.foglio. -a.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . lontano . Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare . piu. -i.goffaggine. vi-e.gambo grida .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1. chiaroscuro. sport. -e fine. es. es. -i .inverrninire scolorare scolorire sta.-a altamente). arte.abbrunire aggrinzare .orecchio composte. che resta invariata. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare.hanno general mente una differenza di significato. -e crisi.modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . transalpino.intorbidire inverminare .tristo.aggrinzire ammol1are . -i .cerchio cesta cesto foglia .imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . sasso > sassoso. -i triste. man-i. specie. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . -a.colorire dimagrare .imbianchire) . P. lavor-are.grido legna legno midolIa . -a.fosso frutta . colpo > colpire. imbiancare . .briciol0 buca buco canestra .suo lo terrazza . -i. che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. Le parole primitive sono variabili e invariabili. -a. -a . In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. amara > amarezza. Esse.foglio fossa . -i. fruttivendolo. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio.alpestro. lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. mano. sordomuto.ammol1ire assordare . 324 caduta). -e macilente. alto. eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. -i fino.starnutire imbiancare .maci lento.

inchiestare revisione .tardare tranquillo . caduto. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi. Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. 327 denominali: Nota. appartenenti ad una categoria grammaticale differente. In tal caso.l' andata cadere.scaltro scarnato .il mangi are parere . medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti.vuoto guastato . -a la caduta ferire.il dovere mangiare .biasimo cacciare .abbandono abbracciare .Un certo numero di parole e stato formato da altre parole. sostantivi: andare.abbraccio biasimare . prornesso.2.il volere a) Da verb i. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.i l latrato promettere.incoronare colpo favore colpire favorire grazia .il parlare potere il potere volere . spavento. venuto. pero.peggiorare quieto . ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria. . verbi: migliore . Derivazione immediata. non vi e rnai fra esse identit:a assoluta.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . aggettivi: acconciato .guasto c) Da sostantivi. sostantivi: abbandonare . -a .l' avere desinare .propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.originare pena .avvezzo avvizzito .graziare lancia .I' ardire avere . terrore.il desinare dovere . numerali.quietare sano sanare tardo .tranquillare 326 .lanciare origine . -a la venuta comandare .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato . sostantivi: ardire .Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo.revisionare incombenza . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto.entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato . Ecco alcuni recenti derivati disastro .migliorare peggiore .incombenzare propaganda .conforto contrastare . ferito.chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito .la ferita latrare.bastonare corona . . sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.leva pescare .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.lega levare . viso e volta.vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato . non parliamo di derivazione impropria.la promessa venire. paura.penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia. avvezzato .comando b) Da participi passati. Infatti.contrasto legare . e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi.il parere parlare .scemo sporcato . ma di sostantivazione. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.sveglio vuotato . verbi: bastone . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo. -a .pesca stimare . latrato .sporco stancato .logoro mozzo privo Nota. -a .datare involto (involgere) .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.scarno scemato .acconcio adattato . Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. andato.disastrare (-ato) inchiesta . ardire o osare.

secchezza). con questi caratteri. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). Nel 1 50 1 .professionista insalata. uno appartiene al linguaggio comune. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . P. -ia. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi.argenteo bronzo . Giova sapere che prima di allora i libri. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva.assassInio insano . L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. vitreo. nel Lazio. e cosi accanto a cenere. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. ma in via del tutto eccezionale. aperti. ne modifica il senso. accozzaglia. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. -aglia ha senso collettivo. tirannico. lingulstico. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. maneggevoli. plebaglia.bronzeo e cosi: alcalico. vanno annoverati i caratteri chiari. urno r'istico. s facciataggine.Occorre poi notare che molto spesso. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. aureo. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. erano quasi sempre di formato grande. che sono forme prese direttamente dal latino. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. I piccoli volurni erano. -eo (ferom. Duro X LIV. entusiastico. M. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. anche col nome di italici. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio.uranio assassino . Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. usciva un Virgilio. A. in ottavo. britannico. come si dice. es: ign-eo. si. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. Si narra a tal proposito. familiare. adottando tale formato. essi sono rarissimi. gocciolatoio. che pu r indicano sempre il mal di testa.canile bianco . ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. manuale. e cioe un vocabolo «tecnico». o. vetro. contribui a diffondere il libro. eleganti. venuti in luce anche nel secolo XV. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. -ea) e in alcuni in -ico: urano . l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. pan ett on cino ne ha tre.insania superbo . Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. 328 329 . e precisamente dagli scrittori. all' arte della stampa.mansuetudine professione . fra due o piu sinonimi. per lo piu dispregiativo: canaglia. limpidi. . specialmente all' estero. didascalico.cittadinanza rnansueto . fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. cefalea e cefalalgla. ha uno. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. sic. elo chiarno presso di se.cita) sussiste quella popolare (jiorito. o per lo meno intesi in questo senso. opera oggi rarissima. I' uno o l' altro.insalatiera cane .bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. nella conversazione. rispettivamente vir (= uomo).superbia argento . tascabili. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. scolastico.

strumento.novita buono .stupidaggine testardo . La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo. seguace di un sistema): celibe .lontananza risonare risonanza somigliare . irrequieto irrequietezza.apprendistato 330 -ista (professione.celibato mandorla .senese -essa (professione.I dittonghi ie.borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese .dolcezza triste . qualita. ufficio. stato.ortaglia bosco .materialista 33 1 .e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato.cortesia leggiadro .cannoniera scoglio .pienezza).umanesimo ermetico . dignita): cantare cantante comandare . UD nella deri vazi one. coslcoi suffissi in -ezza (fiera .fierezza. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo .): colombo .bonario piede . con lo spostamento d' accento. mestiere.gioielliere -ante. ecc. local i e astratti): borghese . aderenza. si scempiano diventando e. dignita): dottore .scogliera -ano.leggiadria -rua (conserva.ermetismo fatale . ufficio): banca .): cittadino . dignita): isola .partenza prevalere .doganiere gioiel1o . collettivi.ragazzaglia plebe plebaglia orto .postino ballare .mandorlato cronaca . condizione. qualita. -ente (abilita.testardaggine -eta. ecc. nella derivazione. pieno . Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana..ghiacciaia pietra .valligiano arte . il dittongo si conserva. In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere.petraia -ruo (mestiere.pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato.macchinista terrore terrorista materiale . disposizione. agiatezza bellezza dolce . locali.figurinaio -iera (vasO. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna .dottoressa fattore .boscaglia -eria (nomi collettivi.fatalismo -ato (mestiere.tristezza -aglia (indica collettivi.colombaia abete . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . -esirno (usanza.somiglianza -ismo.maestra. collezione e sim.abetaia ghiaccio .banchiere camera .canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la.): artigiano artigianato apprendista .ballerino -anza (stato. -igiano (provenienza. facolta. condizione.libraio giomale giomalaio sigaro .cronista macchina . sistema) : eroe eroismo umano . condizione.isolano valle .cittadinanza lontano . dottrina. a) Suffissi di nomi (astratti. o : nuovo . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone .cameriere dogana .artigiano corte cortigiano -iere (professione.prevalenza Siena . cameriere cameriera).contadino Perugia . strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido .comandante litigare .Perugino posta .sigaraio figurina . provenienza): contado .fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi. professione): libro .

descrittivo informare .montano repubblica .stellare titolo . proprieta. la P.garbato sapore .abbigliamento affaticare .-mento (azione. -sore (professione.): stella .ubriacone allegro allegrone -are (relazione. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte .problematico simpatia . -ito.tito lare -ore. es.centrale colonia .bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra .commerciale -ano (origine. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco . origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .pieghevole correggere .alpinistico acrobata . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione. qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto . parigino).testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. tu (astratti denotanti qualita. -aeeo (qualita. -esco. tore.lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare . somiglianza.affermativo descrlvere . materia): carta . qualitit): abbigliare . - tura (qualitit.informativo succedere .successivo 332 333 . -esse.simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. diminuzione. condizione): allenare . -ato.garibaldino desiderare .rossiccio -ura.coloniale commercio .affaticamento -010. condizione. -sura.sentimento -ale (stato.perlaceo -ivo (disposizione a fare.dormiglione.): buono .verdura ardere . -a chiacchierare .allenatore con6scere . -a ubriaco .repubblicano -one.pallidiccio umido umidiccio rosso . postino) e soprattutto dirninutivi. -ino (italiano. binario.cartaceo creta cretaceo farina .arsura bravo . maniera): confine .saporito orecchio .confinario ferrovia .orecchiuto -udine (proprieta.ferroviario testamento . -uto (possessione. appartenenza): alimento .fedelta povero poverta giovane .bravura fomire .polare stella . -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire .gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. costume. capacita): affermare . L -ta.caprino mare marino sale salino Garibaldi .stellato garbo .bonta fedele . Cosi p. -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 .fomitura -ico.mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta.boscai(u)olo latte .farinaceo perla . appartenenza) : materia materiale centro . evole. -.cambiamento sentire . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano. atto ed effetto di un lavoro)� verde . aggettivi. degenerazione): infermo infermiccio patlido .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare . effetto. maniera. oltre che sostantivi. -ino (materia.alimentare polo .acrobatico problema .chiacchierone. ecc .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino. abbondanza di qcs. -atko (appartenenza. Per i suffissi -ense.

rondine . l' uccisore di se stesso.ciliegio . fanciullo.sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa. tavolino. cane.moltitudine .raramente forte . rapido come un fulmine. piantagione.Drina . un libro piccolo.bar . un uomo che ama ciarlare. viso. -oso. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare . canile. l' atto del fa1ciare.Arno . libriccino. tavola. una strada larga. giallo. un' opera corta.ingratitudine . giallastro.Canada caucciu sci .dormicchiare baciare . verde. un bicchiere grosso. una pianta piccola e graziosa.albeggiare amaro amareggiare mercante .sonnecchiare dormire . chi abita neUe valli. chi vende i gioielli. un medico da poco.castagno . chi suona l' arpa.canterellare saltare . VI . un piccolo fiume. quali alterate e quali derivate: Manina.Sava . foglia.Volga calore padiglione accasione .radio . staHa. fanciulIo. -erellare. Secondo gli esempi: chi fa la barba . ESERCIZI I. albero. uomo. bellino. un albero piccolo e sottile. un colore simi le all'azzurro. II . XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo. -icchiare.balzellare girare . un piccolo giardino. rosso. -one (v.nocciolo pero . d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . gatto. formata per alterazione di suffisso (v.serie .film . mano. un color rosso sporco. chiave. animaletto.nipote nutrice caffe . libraio. libro. una camera piccola. -ucchiare (rallentamento. spregio) be(ve)re .baciucchiare risolvi con una sola parola.) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . chi abita nel contado.parentesi vaglia . un color bianco sporco.) tastare tastoni balzellare . giovine. fioritura. una donna cattiva e volgare.sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio. -uzzare (frequenza. rossastro. V.mercanteggiare scena . r atto di apparire. chi abita in montagna. str . una storia corta.balzelloni ginocchio (lat. un dotto che studia Dante.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare. -ellare. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo .lepre metropoli . signore. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. limpido come il cristallo. colui che dipinge. III .Per i suffissi -onico.specie . falce.albicocco mandorIo. testa.nespolo noce . una casa piccola e graziosa.nulla .girellare cantare . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico .limone . la lez. -ecchiare.stabilizzare latino . peggioramento): rubare . pastorizia.fortemente utile utilmente -oni. 335 334 .battaglione . Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . azzurro. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . colui che suona il violino. uno che imbroglia il prossimo. una via stretta. chi abita nelle citta.dinamo . paese.estasi . -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. isola. un bicchiere piccolo. bimbo. -azzare.Brasile modista . 169. una piccola sala. continuata): alba . -ettare. pollaio.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi.Tibet .salterellare -icare. casalingo.pacificare IV .utensile .idioma. le donne che spigolano.giomalista .Danubio .Bosnia .rubacchiare sonno . colui che canta.lodevole -izzare (attuazione. donna. casa. casetta. pallido. una medicina che mette in fuga le febbri.il barbiere cio che s i deve lodare .

disse che elI' era proprio una pieta a vederla. a questa 336 �e it�iana del ' 500. ma non ci trovai mio cugino. Pietro in Vaticano ( 1501 ). colpa fogho. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». . .coIlo. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze. Questo dramma espresse in scultura e pittura.gener� . . potentemente plastiche. ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. . gesta . porta poltrone. Oggl al Louvre. .susina prugna . per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. palma . Pietro e d' ora in poi. Gino ha preso moglie. e per il quale scolpiva i «prigioni».Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone.La direttrice della scuola e buona come una madre. ag it ate sempre da movimenti in contrasto. foglia pianto. e il celebre «Mosb>. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore. mas �a gesto. Con Michelangelo si conclude la grande tradizione. .cuoco . vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. pianta . dell' arte italiana. storie della Genesi.cane ambasciatore creando forme colossali. testa .mela .porto.scalo. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . scala .costo.Aveva non so che pittore un' opera dove . che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. ora in S. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese.busto. punta testo.cedro pistacchio . .profeta . ran ntoml alla scultura (due Pieta). gamba punto. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . tappa . tranne . la visione grandi osa e drammatica. busta . Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici.eroina . Fa contrasto in una societa. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � .ananasso .del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. 337 . Maria degli Angeli). manica . e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. che si era tua di S an Marco .vincitore ispettore mietitore protettrice . S ilvio e un bravo violinista. Sangallo. che e questa arte. che si corona nella cupola di S.dottore cugina leone . . sua austera moralita.fico . terminate nel 1 5 12. costa . IX.Le sode elessero la nuova presidentessa. architetto. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II.Andai da mio zio. si poteva credere a tutto cio che aveva scritto.manico.limone.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna.Luigi e il genero della professoressa.VII. Pietro. Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma. Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. Un suo amico. mo�he troppa. non puo servirsi bene delle cose altrui» . e che se San Marco era tale. iniziatasi con Giotto.Hanno preso un istitutore per il ragazzo.banana . Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . iniziato da A. che m' ha fatto sempre X. pittore e poeta. nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. e lasciato loro tante fatiche onorate».pesca oliva .stregone . poltrona. si dedica pur fra amarezze e contrasti. colla .gallina . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta. e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. scultore.aquila .tappo. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate.femmina traditrice. LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti. S.suocera . Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545. vi scolpisce la «Pieta» . * * * consorte .colpo. Chlamato a Roma nel 1490.masso.orsa . Rispose lchelangel?: <:<I? o .gambo. e chi non sa far bene da se. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504).fautore . Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. Porta Pia. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore.pianista _ .

Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . per-turbare. Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. L' italiano. 339 338 . il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. v e r b i (irrompere da in­ rompere). 3. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. Di essi si parla nella lezione 48. alle volte rimane invariato. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). che sono particelle (prepo­ sizioni. I composti piii frequenti si formano con prefissi. avverbi (sottovoce da sotto-voce). come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare. sopra-struttura. altre volte invece viene dec1inato. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). avverbi. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). pre-militare. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. ecc. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte.

contra. irragionevole (nerazborit). di. raffreddare. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). «verso». ante-.(di origine greca. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. eccesso): preavviso (prethodni oglas). combattere. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. apolitico (che non conceme la politica. contro. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . antisociale. prediletto (omiljen).(»između«. ammettere. prepotente (drzak). contro­ proposta (protuprijedlog). es.(indica priorita. surrogare. decapitare (odrubiti glavu). estra. antistatale. «contro») : incavare (izdupsti). sorreggere.(<<fra»): intervenire (umiješati se.(di origine greca. zločin). posticipare (odgoditi). _ bi. quando non sia s impura. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. soprattassa. immobile (nepomičan). irr6mpere (upasti.(prefisso di origine greca. collaborare. sop raccope rta. contraJf are. uto). contras­ Jf segno (obilježje). discendere (sići. dappertutto.(equivale in genere a contro. misconoscere (ne priznavati). anticamera. comunanza): congiungere (spojiti). ' extra-. a. r.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava).(indicano. provaliti). a alo anormale (non normale). dionesto (nepošten). commensale. raddopp ia re. irresoluto. biconvesso (ispupčen s obje strane). cispadano (s ove strane rijeke Pada. sudjelovati). P. extraterritoriale (eksteritorijalan). m.(spesso nel senso di «dentro». disobbedire (ne slušati) . so. cis. preposto (pretpostavljen). dis. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). arci. da.(dal lat. fra. bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). extra fino (izvan­ redno fin). ra. I prefissi a. bis due vote) : bicipite (dvoglav).(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). provenienza): defalcare (odbiti. po-. post. contra atto (krivotvoren).(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar).. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. con rafforzamento iniziale): frammettere. južno). addomesticare. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). includere (uklopiti). indeterminato (neodređen).dal latino ad verso. superiorita. subiscono spesso qualche medificazione. de-. Unendosi con la parola primitiva. oduzeti).Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5. sopra.(dal lat. južno r con. anti. anti. pre. ex. : additare. frattanto (međutim. . ante prima): anteporre. anteguerra (predratno doba).(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski).(dal lat. che non si occupa di politica). silaziti). = = 00 = = 340 34 1 . Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. contrapporre (pero: contrastare). con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. contra. frapporre (staviti između).: impossibile. mis..(indica compagnia. es . irresponsabile (neodgovoran). in. posdomani (prekosutra). inter. sufficiente. ammettere. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). allontanamento.in. P. secondo i casi. collaborare (surađivati) . sotterrare. compiangere (sažaljevati). minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. fra.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). I principali prefissi sono: a.(indica negazione): disabitato (nenaselj en). arciduca (nadvojvoda). frattanto. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. separazione.(dal lat. ex-direttore (bivši direktor). interloquire (umiješati se u razgovor). daccapo.

proporre (predložiti). ri. trasportare (prenijeti). gioielio .(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). ne modifica il senso.freccia futurista . contrasto): reintegrare (uspostaviti).intrigo . -ibile. sottomissione (podvrgavanje). vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore. sopra (»nad«.lapis . sopraccoperta (gornji pokrivač).vasca . -iere. Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. ecco via via. 342 . tras. izbrbljati) .compagno. trasparente (proziran). Francese. sotto.(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta). -evole. strapotente (vrlo jak).camicia .banchiere.buccia . Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . transiberiana (željeznica kroz Sibir).gioielliere.bisturl . soprascarpa (kaljača). -erellare (eantereLLare). «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. reazione (reakcija). -aia denota mestiere. -mente (abilmente). sjeverno od Alpa). . In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. -ona: brontolare .(significa «di Ul. -ario (ereditario.archeologo . in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere.sintesi . -ubile (amabile. -aceo (earteeeo).geometra . spettegolare (rastrubiti. rif are (nanovo učiniti. professione: giornale . leggib ile. re-. latte . con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni).. muovi. procrastinare (odgoditi). «assai»): straripare (izići iz korita).uovo .Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi. -aglia (boscaglia). solubile). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). O s s e r v a z i o n e . -one. fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. stra. spirare. soprattutto (ponajViše). come intimare. -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile. -ese: Piemontese. stonare (ne biti u skladu). in latino. -iera: banca . movesti. ecco mossi. ecco mosso ecc. potkonzul). . . preraditi).farmacia .chiaechierone. -eto (jrutteto).elima . -oni (ginoeehioni). subaffitto (podnajam).lattaia. trans-. sbanehettare (praviti česte gozbe).stemrna . ecco Numerosi sono i suffissi.(vuol dire «fuori».cinema . S uffissi di nomi: muovere muovo. evitare. rispondere. -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). resistere.citta .(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). lode vole. pagliaccio . stravecchio (vrlo star). Genovese.laico . invece.(indica ripetizione. odgurnuti).tema .stratega .arancia . -oio (rasoio).raffreddore . risehiare.(nel senso di «far le veci». esisteva.fiasco .paia .tesi .pelliccia .brontolone. . chiacchierare .pro. s.giornalaio. -ata (boscata). L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). II. respingere (odbiti. sopravvivere (preživjeti). sub.fruscio .»): transalpino (prekoalpski.sofa . E cosi: -aglio (ventaglio). Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. -ificare (j alsifieare).

tagliacarte . Venezia che con Antonio Bregno.portone .collana . 344 345 . Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola.fanciuUone .mezzaluna . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca.poetucolo panettoncino . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S. Francesco di Giorgio ed altri. V.cavatappi . Mino da Fiesole.altoparlante capofamiglia .antipasto rompicapo.guanciale . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483.via .febbrone . decora le Stanze Vaticane. IV.Lombardia Liguria Palermo .un piccolo bastone un uomo brutto e grosso . come in Baccio Bandinelli. di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino). invece di semplici1it.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba . a 37 anni.arcobaleno sordomuto capoluogo . nel Giambologna. ove emerse l'Arnadeo.Milano .calzaturificio .una via stretta .fines trone parolina mazzolino .Istria Francia Olanda .un grosso libro .bottiglietta .vecchiaccia . Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione. di Baldassare Castiglione. della Galleria Vaticana.mestieraccio giovinastro robaccia .scuola .una stanza grande .portalettere .automobilista . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.botteghino . Si distingue solo quella veneziana. Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .stanzone ragazzaccio . e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta.Zagabria .letterone . o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza .una piccola e graziosa testa .una vecchia cattiva una bottiglia piccola . una idealizzazione generica. Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. quindi le Madonne e La Sacra FamigUa). nella Messa di Bolsena).fiorellino . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . di Brera.querceto .Pola . Rossellino. Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO.della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore .paravento francobolIo attaccapanni terremoto . Ora. e mori. Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia . con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.bestiola librone.un piccolo fiore.notte . VII.sonnifero . dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.albergo . il Verrocchio ecc e in tutta Italia.capobanda .un brutto paese .sfacciataggine banchiere artista . il Pollaiolo.cittadinanza . ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. a Roma nel 1520.vocione . Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. Pietro Lombardo. ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.mare Inghilterra Germania posta . abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.ortolano. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.cavolfiore . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo. . Benedetto da Maiano. in cui la bellezza e in funzione ideale. ed impersonata da Donatello.pomodoro . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo.}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione. Dal neo-platonismo fine Quattrocento. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani.testolina . Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. di bellezza.). si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/. La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. in Bartolomeo Ammannati. soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo. ecc.parrucchiere piantagione bastonata cavaliere .retata . sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato. come il Vecchietta. complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo.poetastro omiciattolo . 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.mediconzolo omaccio .p ortarnonete cassaforte .spaventapasseri .una voce grossa . D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto.soprannome .una modes ta somma . Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola .capopopolo .viziaccio . la Lombardia. poi. agile e penetrante. nel Cellini.pineta nevischio .pazzerellone .reticella .III. o virtuosismo come nel Tribolo.straducola .mano Fiume .boccata .Croazia.Napoli . L'Assunta.

num. la bicicletta l 'ho venduta per poco. dovresti. te lo ripeto per I 'ultima volta. egli ha rijiutato per orgoglio. in 2. ha nevicato per tutta la notte. ecc . dovete. dividere per ordini e classž. 10. debba. umirati. immediata. dovuto. a 14. andiamo. 9. ecco . morire intro uvenuti. andato. deve. di l l . vadano.Pass. trebati. camminava su e gUt per il cortile. venti diviso per quattro. rem. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. vada. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. vado (o vo). con 4): lo diceva per scherzo. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . lo supera per intelligenza. devi. l 'ho comprato per mille kune. ha nevicato tutta la notte. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. dobbiamo. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. dobbiamo. trovare lavoro per i disoccupati. ugasiti. . devono. lo avvertiro per telefono. pass. riandare intro (essere) e tr. rem. ha parlato e parlato per due ore di seguito.Fut. 9). a 3. muori. dobbiate. da 10. vai. andro. dovetti (o dovei). ecCo Condiz. Congo pres. dovete. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. NeUe locuzioni stare per. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. pres. in 5. dovette (o dove). passeranno per Firenze alle otto. andresti. ecco il treno per Milano. a 5. biti dužan. dovemmo. ma per noi. dovesti. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. lottavano per il successo. dugovati. crknuti. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. andrei. da 5.Congo pres. . Eccone i principali: 12.' le perdite ammontano a tre per mille. per studiare da un mese l 'italiano. devo (o debbo). 15. l 'ho accettato per consiglio vostro. 3. 6. su 2): e partito per la Francia. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . dovrei. Pass. debbano (o devano) . Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. 16. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). da 17. doveste. . vada. 5. era per decidersi. . 11. andate. ecco . vada. sennonche gli mancava il coraggio. l'hanno f atto per giuoco. Complemento di m e z-z-o (cfr. nota) : ho appreso la notizia per radio. (po)ginuti. dovere intro Ind. ) .Part. in I. . pogibati. vanno. 2. andrai. Troia fu conquistata per inganno. va' . -Ind. deve. pres. izumirati. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). da 4. andiate. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. pres. 13. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. S. andiamo. saltare uno per ogni cinque. vadano. poći. dovro. ha parlato due ore di seguito. hanno combattuto per la liberta. Passato remoto asigmatico 1 . quello di congiunzione f i n a l e . otići. pres. nestati. sei per cinque. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. (essere) (u)mrijeti. dovereno). da 14.Imperat. devi. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. per il dolore e la fatica si ammalo. a 13): non impariamo per la scuola. ponovno ići. Complemento di c a u s a (efr. la preposizione per indica un' az ione prossima. di 10. essere per. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. una macchina per cucire. protestavano per il divieto. pass. . va. Condiz. e uscito per la porta del giardino. gubiti. a 7. un impianto per la lavorazione della seta. un istituto per la previdenza sociale. la casa e stata valutata per tre milioni. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. 4. di 1 2. a 6. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. . vratiti se. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. andate.Part. 7. muoia. vada. o (avere e essere) e tr. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. sono due persone diverse per indole. ecco (essere) ići. dovrai. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. morati. sara un vero piacere per tutti noi. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. andasti. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. dobbiamo. di 8. Ind. per stasera sono impegnato. 347 . preminuti. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. andiamo. pres. ecco 14. in 3). debba.XLVI. debba. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. devono (o debbono). Indica la s o s t i t u z i o n e . dovettero (o. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. hodati. da 1 2. osušiti. in 8): lo f aro per tuo amore. andai.Imperat. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara.

conobbe. sedere intro (avere) sjediti.Part. biti vičan. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. pass. esci. udito. prekinuti. caduto. Pass. soglio. bevessi. cadeste. udite. beva. povećati.muore. pass. upasti. crescip. . pl"esiedere tr. siedano (o segga. scon6scere tr. Congo pres. odo. nasrnuti. uspinjati se. ruppe. . soglia. solito. sogliano. o rem. nanovo piti. zbiti se. morii. padati. pijančevati. Part. ne priznavati. . oda. .Ind. saIgano. riconOscel"e tr. moriresti). cadremo. presjeći. . saIgano. Part. ne dopadati se.Part. razbiti.Imperat. . conobbero. skršiti. moriate. razaznati. salga. pres. 348 ! I :� j 1 j i . esca. morto. . decrescere intro (essere) smanjivati se. sieda.Congo pres. pres. saliamo. rompesti. izbiti. riuscire intro (essere) ponovno izaći. cadrei. penjati se. udiresti (o udrei. . pror6mpere intro (avere) provaliti. berrebbe. dizati se. muoiano. sogliamo.Condiz. pass. morite. sa1isti. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. salire intro (essere) e tr. sieda (o segga). upoznati. . ecco . Part. beveste.Congo pres. sediate. siMano (o seggano). Congo pres.desti. izgubiti pravo. udiate. vrvjeti. Ind. accadere intro (essere) dogoditi se. udire intro (avere) čuti. siede. ne sviđati se. uscito. ricadere intro (essere) nanovo pasti. ruppero. piovuto. uscite. oda. Congo pres. . . segga. imati. segga. sediamo. sali. sedete. pass. udirai). (o) padati .Condiz. scadel"e intro (essere) propasti. esce. moriamo. assalire tr. soprassedere intro (avere). risalire tr. ecco . bevi. Fut. Fut. saliamo.Fut. rem. piovvero. berrei. žaliti. salga. odi. znati. suoli. držati (u svojoj vlasti). saliate. pres. cadro. rem. beva. uspjeti. udro. possedere tr. uzlaziti.Pass. sogliamo. pres. salgo. napasti. pass. jurišati. muori. ecc). pass. beva. salii.Pass. odono. . udirei. odložiti što. bevesti. spiovere intro (essere) prestati kišiti. ca. prepoznati. ecco . odano. salito. discon6scere tr. udiamo. odi. pres. beve. rem.Imperat.Pass. uzaći. siedi. pres. poći za rukom. ode. esca. odano.Part. piovve. . umnožiti. berrai. uvidjeti. usciamo. bevuto. rem. muoiono.Ind.Part.C ngo impeif. ecco . Congo pres. er6mpere intro (essere) provaliti. salite. escano. (essere) izaći. . ne priznati.a qcs. figo propiti što. solere intro (essere) običavati. saliamo. udiamo. sedete. morite. siMon o (o seggono). navaliti. interr6mpere tr. esco. polupati. sogliono. pass. salite. srušiti se. Pass. bevo.Congo pres. sediamo. . decadere intro (essere) opadati. caddi. rem. . pass. ecCo . salga. . razvijati. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. sediamo. ecco Part.Imperat. rincrescere intro (essere) biti žao komu. crescemmo. muoia. dići se. popeti se. muoia. izdaždjeti se. posjedovati. crebbe. sieda. (po)piti. ribere tr. ecco . moriamo. suole. biti neugodno.Condiz. rem. bevete. risiedere intro (avere) boraviti. propasti. esci. cadrai. cadresti. (po)kvariti. conoscemmo. povećati. Part. l 2.Ind. (avere) predsjedati. berro. siedo (o seggo). crebbi. cadde. . ecco . udrai (o udiro. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. usciate. pres. e intr. berresti. bevemmo. izlaziti. opasti. pres. rompeste.Pass. izbiti. bevvi. sedei (o sedetti).Pass. cademmo. bćvano. pres. conobbi. ecco . . Imperat. piovere intro (essere e avere) kišiti. žaliti. . ecco . bevano. beviamo. Part. moristi. l l t I l i l accrescel"e tr. sieda. cadere intro (essere) (is)pasti. ecco . '0 con6scere tr. bevi. oda. (s)lomiti. stanovati. muoia. napredovati.Part. uscirai. pass. pass. e intr. nahrupiti. conosciuto.Pass. sediamo. bevete. opadati. pass. uscite. odgoditi što. seggano ) . morresti (o morirei. sediate. bevvero (o bevetti. irr6mpere i1ur. poznavati. soglia. podmititi. increscere intro (essere) biti žao komu. prekidati. beviamo. pres. escano. siedi. bćvono. raspoznati. cadranno. udiamo. usciro. . usciamo. udite.Pass. rotto. cadrete. ne poznati. rem.Fut. esca. corr6mpere tr. sali. (essere) provaliti. daždjeti. salgono. uscire in tr. escono. bevesti. esca. muoia. strabere intro (avere) prekomjerno piti.Imperat. pass. soglia. rompemmo. salga. uscisti. sedesti. sogliate. Ind. moriamo. solete. crescesti. raspoznati.Part. rem. sale.Gerundio bevendo. . beva. oda. crebbero. morrO (moriro). propadati. ruppi. povisiti. ecco . conosceste. fig.Imperat. udresti).Ind. rem. pres. strrš-ati. . (bevente). beviamo. ne biti zahvalan. cresceste.Pass. uscii. seduto. usciamo. morrei.Condiz.to. dtddero. -Fut. 349 bere (bevere) tr. bevve. muoiano. beviate. cadra. ecco Part. conoscesti.

- divenire intro (essere) postati. ecco Imperat. venite. veniamo. state. vorrei. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). sappiamo. s o v r a s t ar e . sappiate. sta' . terro. pass. ecco . Imperat. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. convenire intro (essere) e tr. pervenire intro doći. preteći. .M' assall un dubbio atroce. pasti II nesvijest. vollero. sai. ristare intro (essere) zadržati se. zabaviti. teniamo. saputo. venga. .da uzdržati se. . . zahtijevati. so. vengono. ecco Condiz. zaustavljati. verro. Sentendomi chiamar per nome. Se la incontrassi non la riconosceresti. voleste. veniate. stessi. provenire intro (essere) dolaziti. rem. stavo. intervenire intro dogoditi se. disvolere tr. ma oggi non mi e possibile di venire. voluto. venuto. . doznati. . tennero. nositi. sappia. ma ora l' ho dimenticato. rem. veniste.Fut. pres. seppe. pass. stlano. sappiamo. pridržati. pres. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa.Il medico ha detto che viene stasera. . obavijestiti. Ind. Fut. stia. E un terreno che non berra pioggia. pristajati. postići. . pripomoći. vogliano. sanno. prispjeti. poznavati. zbiti se. pres. tiene. venga. contenere tr. . e intro (essere) v . tengano. tražiti ili zahtijevati natrag.Questo libro contiene belle pagine. tieni. venisti. teniate. volli. vengano. voglia. zadržavati. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. verrai. zaustaviti se. veniamo. vratiti se.Pass. voglia. stava. . contravvenire intro (avere). volere tr. rinvenire tr. pomagati. stia. verrei. . volesti. Part. pres. stai.Prestaternelo per pochi giomi. sappia. - risapere tr. zapasti (koga). tenemmo. zadržati. vogliano. tenga. pass. stare intro (essere) stajati. . rivolere tr. sapete. nalaziti se. stato. E un ragazzo che riuscira. vengano. stessimo. . tenete. ecco . saznati. vogliamo. viene. . stlamo. . voglia. zaustaviti.Congo impe rj. stignuti. saprai. sovvenire tr. . 35 1 II. polučiti. terrei. proizlaziti. avvenire intro (essere) dogoditi se. zadržati. .sapere tr. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. volete. zadržati. Part. . lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. izdržati. e intr. stiamo. umjeti. vennero. intrattenere tr. stlano.Condiz. pres.Ind. zadržati se. ne dolikovati. dolaziti. . seppi.Part. imati u sebi.E un uomo che non si lascia corrompere. tenne. rem. stia. pretjecati. . uzdržati.Per la sua eta e molto colto. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. detenere tr. Part. dočuti. sappiamo. stetti. venga. ecco . sapro. sappiano. ustegnuti se od čega. tengo. vorresti.Sapevo il suo nome. sapemmo. prevenire tr. zaustaviti: sostenere tr. Lo fara o per amore o per forza. vogliamo. terrai. teniamo. vorro. ESERCIZI 1.Ci siamo alzati per tempo. tenete. vieni. state. venire intro (essere) doći. ecco . . steste.Congo pres. zadržavati. podupirati. e intr. tengano. saprebbe. vogli. . sastati se. mi vo1si. . ritenere tr. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. stettero. vladati se po čemu. ecC o . pres. Fut. sappi. e intro (essere) pronaći. (avere) držati.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. tenni. vieni. vogliono. ecco Condiz. potjecati. venimmo. rivenire intro (essere) nanovo doći. venga. dobiti. pres.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. pronalaziti. stignuti. Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. mantenere tr. tengono.a qcs. sappia. rem. stiamo. vuole. 350 . obuzdati. teneste. pass. stanno. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. suzdržati. volle. e intr.Pass. . vogliate. ottenere tr. sta. tieni. sto. imperj. svenire intro (essere) onesvijestiti se.Congo pres. vengo. zagovarati.Dovevi astenerti dal criticar tutti. stette. . La piena ruppe gli argini. stavi. veniamo. ne h�eti više. tenuto. .Ind. sapeste. skupiti se. sjećati se. rem. tenga. . Pass. venne.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto.Congo pres.Ind. sappiate. sadržavati. posredovati. sapresti. pres. pres. stia. potjecati. (o )držati. . prekršiti što. vorrai. (avere e essere) htjeti. attenersi.Ind. nagoditi se. vogliamo. voglio. . voglia. ostati. venite. Part. sappiano.Ind.Pass. tenesti. volete. (avere) znati. terresti. volemmo. držati se čega. pass. (essere) nenadano naići. . zaustaviti. tenere tr. . vuoi. stiate. stessi. zadrža(va)ti. Pass.Imperat. ridivenire intro (essere) nanovo postati. poduprijeti. sapesti.Questo vestito gli sta bene.Mi rincresce. stesse. tenga. .Convengo che tu hai ragione. . Congo pres. biti. astenersi. venni. trattenere tr. sappia.Fut.a qcs. teniamo. sa. stemmo. saprei. ecco Imperat. ecco Imperat. nanovo htjeti. . verresti. stesti. --Earo io per voi la traduzione. rattenere tr.Condiz. prispjeti. seppero.Questo libro lo terro per me. sopravvenire intr. nastati. soprastare tr. htjeti obratno. dostizati. Lo rinvennero ferito sotto un albero. tenga.Congo pres.

. la costa. . al principio del '400. . . I IV. ballo. . . . Un' automobile ' " due posti. il Peruzzi. . citta ' " ristorante della stazione.II facchino usd . . casa. Vestito .Gli abitanti .Suonano sempre musica .Ando fino .Dante e contemporaneo . casa. molto formaggio. riscrivergli. . . . . fern. . Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. .Metta queste parole . . capire. . tennis . aiuto dell'amico. . . Una cosa . Verro da te . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. nulla. Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . .Navigarono . mese.Quando lo chiamava veniva .Non capivo che cosa pensasse . preparando cosi il Barocco. . . .Viene .Eravamo tutti . .Facciamo una gita .Gli risponda . . lontan . capire. . Lubiana. il Cronaca. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano.Ci andro .Ti prendo . . .L' ho imparato . . . . citta due volte . . tutte le furie.Non lo darei . venti giorni. . vedersi. . estate. .Lo avevo perso . bene. la strada. Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . .A dirglielo andava . salotto intorno .Bistecca . . . . . stirare? . . giorno. . . . .Conta pure . . Abbiamo pranzato . poltrona. visita. . . . . guida. Invece Leon Battista Alberti. . quella amicizia. che ne riconosceva pienamente i diritti. . poi usd . . . . pacchi? ­ Provi .Parlo sempre . . . . . farsi. . pazzi! . . impotente. cuore. . stazione. .Chi fa . . . . . . prese nuovo sviluppo nel '500.Tentero . . . . di massiccio equilibrio. . alla quale aderirono Bernardo Rossellino.Aveva molta disposizione ' " il disegno. . lena.Lo riconobbi . vetri. legge. tre. . . . . la finestra. farvi . . . . . . Buona . . . . . . . . se. . Una sera .Abitavano vicine .Non era molto istruita . a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. .Bello . al loro semplice arbitrio. tua salute. . .Mi da due fogli di carta . . .Cerca di farlo . . tutto.Ho giuocato .Ci son o andata . . . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. strapazzo. mediante il prevalere sui vuoti della massa. . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. . . mille kune.Mi piacciono gli spaghetti . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo.Faceva delle cose . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. mi mettero un vestito . . . . . . un paio d'ore. . anzi rho avuto poco.Ci andavo sempre . . ragazzo! . . . . volo. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. Potrei avere un ferro . vista. La concezione architettonica albertiana. . . . la mente. . . . vento. imbrunire. . .Non mi era nemrneno passato . .Cerco una gomma. . . bambino. .Non mi prenda . . e evidente che il Manzoni. . .Piove. . . parteggia per questo. .Era incapace . . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. la stanza.III.Noi tutti ci rallegriamo . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. . . .Ci sono andata ' " le tre. . .Chi sa se sara abbastanza intelligente . . . o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. Giuliano da Sangallo. . . . . . .Corse .Stava . me. questa notizia.Mi offro . . . no. ricca di senso poetico e religioso.Mi piacciono i dolei fatti . quasi come ai giorni nostri. . . . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . . " bere. . Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. farglielo capire. . a lui si ispirarono Raffaello. conferl ai suoi edifici. . . . . montagna . serio. .Non arrivava . e costituiscono una pregevole opera d' arte. . . . Giotto. . se fa . .Vorrei ordinare dei biglietti . . sapersi.Lontan . . . ricordo. Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. .Un affresco ispirato . sdraio. guardo . . . . fu Bramante. . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. fare le valige. facendo predominare i vuoti sui pieni. plurale. elaborata soprattutto a Roma. permeata di sottile umorismo. . .Erano forniti . . . . . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. . . . capirlo.Non e caro.Quando parti ' " Karlovac? .Soleva andarci . moda. . . . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. . . . . 352 353 . . rivolgerti una preghiera. . .Bandiere . spalle. un senso di solidita monumentale e di classico riposo. . . . . .Siediti qui . serata. egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. occhi. . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. farlo.Sono entrata per una porta . stazi one . . viaggio.Sbrigati . . giro. . aver finito. . . . che si. voce.Quello stupido .I lavori saranno finiti . mie spese. Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. . . quel campo.Bisogna che io mi disfaccia . Lavorammo .Troppo difficile . . . . . . poco. . . . . barca. valigia . . . . . .Te lo lascio . . . . . .Cominc�o . . di grandiosita spaziale. . .Vanno sempre . la forza e la legge.Portateci qualcosa. . . . . . messo tra i potenti ed il popolo. . . Giotto. questa sedia . . fuoco del camino. . .Facciamo tin brindisi . .Laurearsi . . . potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. ispirandosi ai monumenti dell' antichita. - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente .Incomincero . maggio. . . . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. inchiostro. . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. parola. . Agostino di Duccio ed altri.

OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. P jevanje ptica nam godi. S. Tkb hoće. della giustizia sii1 sopruso. contemplativo. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. 2. taj i može. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . 3 . La cosa principale e di non perdersi d' animo. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. del trionfo della verita sulla menzogna. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. Nagovorih ga da odmah otputuje. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. Mislio je da me je vidio. punito delle sue prepotenze. come Azzeccagarbugli. Tuscano XL VII. Il cantare degli uccelli ci diletta. forma nominale del verbo. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. La fine miserabile di Don Rodrigo. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . quando si tratta di dipingere a fosche. Na jvažnije je ne klonuti duhom. Lo persuasi a partire subito. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. Njegovo me govorenje umara. Spes so in funzione di oggetto.

quando e in funzione di oggetto. ma invano. Dat ću popraviti sat. trsiti se započeti. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. specialmente con DI. con certi verbi come comandare. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. Egli desidera vederti. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . Treba čekati. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. solere. Ne mogu više čekati. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. dovere. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. 357 . Opasno je nagnuti se van. On misli da sam ja u p ravu. • Credo d'aver fatto bene. Pusti neka on vozi auto. (Egli sa che ha ragione). prestati hvaliti se (čim) Nota. tražiti nastojati. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. zahti jevati. Abbiamo cercato di dissuaderlo. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. On te želi vid jeti. permettere. ali je teško stvarati. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. ascoltare. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. udire.altro): L Con i verbi modali (potere. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. ma e dificile creare. Mislim da sam dobro učinio. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. Preferisco andarmene subito. Radije ću odmah otići. volere. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. On zna da ima pravo. iskušati odbiti. Con i verbi sentire. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. 3. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. Pretpostavljam da si dobro učinio. sapere. B) molto pili spesso l'infinito. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . si usa con una preposizione. Nisam čuo da zvoni zvonce. . Lascia guidare la macchina a lui. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. . quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. (Credo che io abbia fatto bene. vedere. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. vietare. Tuttavia. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. E pericoloso sporgersi. 2. Lako je kritizirati. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. E facHe criticare.

(Sono pentito perche l' ho offeso). Spreman sam priznati svoju krivn ju. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. Korisno je poznavati mnogo jezika. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. Potrebno je da odete. cioe in quelle proposizioni. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Kajem se što sam ga uvrijedio. Nije se usudio to ga pitati. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. ma invano. Nisam sposoban činiti takve stvari. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. (Vedi anche la nota a pag. 358 359 . Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. E utile sapere moite lingue. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. P. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Abbiamo provato a persuad6rlo. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Dobro je da dođeš. Non si e azzardato a chiederglielo. Pripravan sam priznati vaša prava. come abbiamo visto pili sopra.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. 356).: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. Treba završiti ovaj posao. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. . Siete avvezzi a vivere troppo bene. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). : Sono pentito d i averlo offeso. Pristao sam učiniti ovu radn ju. es. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Occorre che voi ve ne andiate. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Occorre tenninare questo lavoro. Nemam vremena pisati ti nadugo. P. Kanimo otputovati sutra u jutro. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Non sono adatto a fare queste cose. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. es. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. ma invano. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

III s. L' autore assistere (Pass.pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora . La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. pross.preparo addita .). III s. rem.). I ragazzi rompere (Pass.) la facciata. Se vincere (Ind. rem.) l' ombra di Virgilio. e s�nza dubbio una delle personalita pili. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori.Pregare (Futuro semp. rem.) era troppo tardi.) in questo paese.) l'equilibrio e cadere (Pass. semp.superi . .Non se la intendono.Mi toccare (Cond. rem. La notizia spargersi (Pass.capitano .) che fosse tardi.).) i cancelli. Il suo essere siciliano.inciti .) sulla citta.) di sentirsi chi amare. rem. I s .) dal tetto. rem. Credere (Pass. rem. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore.) per prudenza.) alla vostra salute. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . Assaggiare (Cond. . .Desidero che il sarto cucire (Cong. pres.evita gracidano penetri .soddisfano augura brontolano confina fatico . � LE1TURA (Nato nel 1840. . . pres. la realta sociale della Sicilia povera.) dal caldo.Qui noi scoppiare (Ind.intima. rem.peggiora . dei vinti.ros.) di aspettare troppo. . II p.Il custode chiudere (Pass. pres. hisogna fare cosi. Noi non ne sapere (Ind.) le pecore.Ti piacere (Cong. passi vo) all' esame. e venne a Fir�nze.scivolo .Il cacciatore appendere (Pass. semp. I mgazzi salire (Ind. .).} la notte quello a cui pensiamo il giorno.) il fuoco.) la ferita.) il vetro. rem. I s. rem. rem.) l' orchestra. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. 369 368 .) davanti alla rappresentazione.) sempre. . Il Presidente concedere (Pass. Essi vegliare (Futuro semp. Ogni tanto scomparire (Ind. Sutle montagne.esita . Egli tacere (Pass.Gli chiedere (Pass.) il sole.) alla prima Una bomba esplodere (Pass.) alcune spiegazioni.Noi bere (Fut.).).) subito per il paese.violano .).) il mondo non mi movero. pross.) l' amnistia. Essi scegliere (Pass. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime. dei poveri. pres. rem. -:. pres) presto il vestito.zoppico . I s.pattinano . pres.evoca . . �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo.Vi accompagnare (Futuro I p. Qui intervi�ne la vita dei pescatori.educhi .Ella vivere (Trap. i. pres. Di' loro che si avviarsi (Cong.recita .soffochi .) piti di te. II.) il fucite ad un chiodo. .) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. rem. pres. Il pastore mungere (Trap. pres. rem.ltimo Ottoc�nto.abitano . ha una parte detenninante nella sua opera. rem. . rem. pross. lo scrittore att�nto alla realta sociale. III s.affascino .) questa parola.Il Petrarca nascere (Pass.elevo imita . pres. rem.Il cane lo mordere (Pass.) perche gli parere (Pass. bisticciare (Futuro semp.) tutta la notte.) di avere sbagliato strada.irritano . . Giovanni Verga. rem. . Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».Spero che vincere (Cong. Gli parere (Pass. rem.) niente.Non credo che egli valere (Cong. dopo alcune esperi�nze novellistiche.incomodo indichi . E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. pross. lo non leggere (Trap.) e non si sa dove va. . A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte. l' ambi�nte nel quale ha vissuto.). rem. pres. pross. pres. StQr!a di una capinera.delim .) ad Arezzo. della povera g�nte.Cascare (Cong.) la via piti breve. s.Egli non ammettere (Pass. Dipingere (Ind. pres. L' autore dirigere (Pass.Gli ulivi non crescere (Ind. rem.) ti faccio un regalo. .A Dante smarrito nella selva apparire (pass. appena vedono qualcunofuggire (Ind. pres.Chi spegnere (Pass. . A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice. Noi rimanere (Fu!.) il denaro.). L' operaio perdere (Pass.) suHe funi.Egli volgersi (pass. pres.suscita . . . pres. E. pres.) ancora molto tempo. I s. importanti della letteratura italiana dell'li. E in questo periodo che nasce il Verga verista. . pres.) o no.soddisfanno . . I p. . pross. pross. .carica denotano eccita . pres.) due anni in Italia. Vuole che noi gli consegnare (Cong. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. .Partiremo prima che sorgere (Cong. pres. Spesso noi sognare (Ind. rem. Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp.). II. .abdica . rem. rem.) -il giornale. pres. .) il mio amico di aiutarmi. Sono animali timidissimi.S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. pross. Nessuno mi riconoscere (Pass. casa.separo sollevano tolleri .La campagna gUt rinverdire (Ind.) volentieri questo pietanza. Non so che cosa significare (Cong .) di partire. vero. catanese. Il contadino cogliere (Pass. pres.) le pere cadute e le cuocere (Pass.emigrano .La nebbia scendere (Trap. rem. reale.lo non lo conoscere (Ind.) tutti.collaboro .Quando egli giungere (pass.) fino alla porta. rem.dominano .calcolo criticano .Il medico gli l asciare (Futuro semp.) alla gamba.imploro . .) la luce? . Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia. .Queste parole mi offendere (Pass.mendicano . pres.Chi tradurre (Pass. . La donna accendere (Pass. rem.

es. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. la nUQra (la Longa). Il gi6vane ' Ntoni. E si campa. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. anzi. : questo o quellof lo stesso.imeno ( non di meno). ed nelle proposizioni affermative e ne. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. da povera g<rnte. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . non venne ne lo vidi piu. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. quando servono a unire due termini (perche copula unione).Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. allora. ma onorata. E il debito mangera la casa. p. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. oppure. secondoche ( secondo che). p. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. perche affonda nella realta. . se invece di riunire. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . per la qual cosa. e fin ira in gal<rra. non scrisse e neppur ci manda a salutare.disgiungono. e sono: e. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. Luca. Famiglia di pescatori. Se ne s<rnte disonorata Mena. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. quello che ci narra Verga. non r<rsta che un debito. Nella casa vive. . ovvero. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). e quella fatalita ha un nome: mi�eria. perche ' N toni d<rve andare militare. Pensano. ma. Ma due braccia vengono meno. e morira nella battaglia di Lissa). che e tomato dalle armi. la piccola Lia). a = = 370 37 1 . E un tentativo di salvezza individuale e disperato. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. Luca. . SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. ossia. ni«) neUe proposizioni negative. La barca e per loro il lavoro. = = = = 2. personale. Mena. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . noi partiamo e voi restate. i nipoti ( Ntoni. dopoche ( dopo che) .: questo e quello. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. Disgiuntive. es. e sono: o. Carlo e Antonio sono f ratelli. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. o. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che.povera e. di un nUQvo mondo."T i 1 E una lQtta quotidiana.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. . oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. Sotto questa vergogna Lia. anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». ecco b) c o mp o s t e . neppure. sua moglie (Maruzza). non ostante che. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. sara arrolato. S<rnza debiti. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). superstite della rovina della famiglia. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. non{i. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. neanche ( »niti. Ij I XLIX . mi chiederai perdono oppure sara i punito. il figlio . sor<rl1a maggiore. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . appena adolesc<rnte. (Bastianazzu). per la poverta. cioe formate da una sola parola: e.

. Sono: eioe. 7. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). . . . eioe di Froncesco Petrarca. . perche. . pure. nondimeno. p. eziandio. sicche. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. es. qualora. slano venti o trenta.). 4. sennonche. ne. . piantandosi in piedi in mezzo alla sala. temporali: quando. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. . . p. se dichiarano. condizionali: se. ta lehe. (Manzoni). Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. dopo che. ancora. modali: come. unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). . = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. se uniscono due tennini contrapposti. ma non ffaticato. allorche. concessive: quantunque. . tuttavia. pure. sia. . ecco 3. sia . ma non molto. mentre che. . a tal segno . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. ne . e sono: dunque. la virgola. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. come. .: non ne posso dire ne bene ne male. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . L 3. cosi . sono molto a aveva studiato. . quindi potete andarvene. dacche. piuttosto. ma anche. nel modo che. i l t r at t i n o .: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. . . l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . Correiative. es. p. S. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . ogni volta che. aggettivi. . Conclusive (o illative). giacche. che. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. eppure rispondeva bene alle domande. tuttavia verd) con te. o. . eccetto che. Dichiarative (o esplicative). . le seconde unite a nomi. . es. spiegano. . come. es. Aggiuntive. quanto. siccome. e. ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. . I punti di sospensione ( . . pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . anzi. . 8. che ( . . . sia . finaH: affinche.: ha jirmato. e. cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. a condizione che. come quando. o . casa mai. . . ha mancato al suo dovere. per . pero..) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. invero. . si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . tranne. inf atti. di maniera che. onde. 2. . non so invero che cosa si debba risporzdere. non e. per quanto.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. p. l � a s t e r i s c o . pereia sara punito. (Dante). quasiche. pure). inoltre. l a l i n e e t t a. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. jinche. sino a che. avetejinito il c6mpito. causali: perche. . noi non scapperemo. l e v i r g o l e t t e . p. . . ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. e sono: ma. poiche. i p u n ti di s o s p e n s i o n e . dove. eccettuative: juorche. accia. ). ). A buon intenditor . peraltro. . Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . eppure. affine di. . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». per di piil. ne mangio. per la qual cosa. o. quindi. acciocche. . sennonche ebbe presto a pentirsene. 3 . Nota. 2. ecc. il ragazzo feee di sua testa. tanto . dimostrano. . Sl . come se. mentre.Avversative.: pare. benche. pereia.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . detti anche «i puntini» . dacche. e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. sebbene. tanto . Le virgolette mente. vale a dire. . non solo . quasi. di mo­ do . bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. . . purche. . ma non fini. altresl. appena che. nonostante che. ancorche. dunque paghi. 373 . ecco La dieresi (. ecco 4. . Sono: anche. . . con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . tale .

Temevo sempre che perdessero la partita.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. per lo piu. . ci fai piacere. s. Ecco quelle piu comuni: p. bada al fodero pili che alla spada. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. (pagine). splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. luce. pag. vol. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. prendera il treno Venezia fu. N. . lo vogliamo. u. cap. . . 5. . . . IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . intensita. volume). Gentile e Giovanni Bellini. . . (volumi) . o per es. . chmo (chiarissimo). dal ' 400 fino al ' 700. vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. f (confronta). (capitolo). Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. . che trovo applicazione non solo in pittura. (prossimo venturo). . . .Vai pure . Aiutalo . infatti la perdettero.C 'erano tutti . di cui dunque quella veneziana e il fondamento. La grande tradizione coloristica veneziana. Chi bada per Karlovac. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. . obbLmo (obligatissimo). v. . 8 . 6 . es. fosse mio fratello.Verro con voi ma non giochero. ing. . . . Andro da lui oppure gli scrivero. . c. puoL Vieni . parta.Carlo venne e allora . abbreviate. . s. presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. (nota bene). (Alfieri) . 375 . (vedi. mo (illustrissimo). (come sopra) . p. o p. Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. cioe non nominato).l 4. . specialmente nei dialoghi.Noi potremo essere i primi.Egli non ama ne lo studio ne lo sport.lo non ci credo. il confine -italo-francese.Devo andarmene .Non e migliorato. gli ornamenti. o pp. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). non debbano mancarci le cose necessarie. . tutto veneziano. . aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. . verso. potrebbe pero essere anche vero. .Cura il male finche sei in tempo. e una brava persona. . continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. . prospettiva. . dev.Sono molto stanco . Ricchezza. Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. dott. Giorgio volk venire. che e piu breve della lineetta. v. Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. mediante il «tono». e peggiorato. E. Tutti lo stimano . . . . Parti senza che nessuno se ne accorgesse. (ingegnere) . LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. o NE. pagg.Purche giunga a tempo. (per esempio). la letteratura greco-latina. (ultimo scorso). Provvedi un tempo . ma si leggono per intero. .disse il medico. verro da te. voU. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. 7. . starerno allegri insieme. N. . serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. . N.mo (devotissimo). Questo e un proverbio. . abbia fatto tutto il possibile. . ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. La tradizione bizantina. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. sono aspettato. ma anche in scultura e architettura. c r. . lui.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. il Carpaccio. . Al principio del ' 500 poi. . . accanto a Firenze e Roma.Non e riuscito . . ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. (pagina). La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. . (volume). . ill.Lo voglio salutare . . . cio e un granello di sapienza popolare. 374 Se vieni. (dottore). La parentesi e duplice. tu. (enne enne. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. toma prima di sera. prof (professore).

mma quando sarebbe ritomato il babbo. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. iva la. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. diventa invece congiuntivo trapassato. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. Discorso diretto: Discorso indiretto. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. 2. domani il giorno dopo.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. i pronomi questo e codesto quello. passando dalla fonna diretta alla indiretta. mio e tuo suo. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso.estro racconw. 376 377 . b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. e quindi io e tu egli. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. I vocativi si omettono. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. Il discorso. in imperfetto del congiuntivo. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. ieri il giorno prima. quando finiranno i lavori? I bimbi donw. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. se cio non nuoce alla chiarezza. Il maestro raccomanda (raceomandava. e anche le nostre.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. Ma se come comunemente avviene . L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. Il nw. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. ora allora.. o giovani. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. . noi e voi essi. allora: Discorso diretto: 3. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. non mi negate il vostro soccorso. a me e a te a lui. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. diventano di III persona. oggi in quel giorno.estro loda la diligenza degli scolari. l' avverbio qui o qua diventa ll. Ritomera il babbo. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. Il babbo ritomera appena che potra. ecc. Amici.

autore sottile. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. prode ufficiale garibaldino. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. «La Ciociara>}. negli stessi anni. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari».quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. prende proporzioni di incubo. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . disadomo. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. DINO BUZZATI. che giungevano alla minaccia a mano armata. ottenne alla pubblicazione un grande successo. Si gira . CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. romanzo breve.1 86 1). che giunta al parossisrno. si tramuto. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. sparito misteriosamente durante un naufragio. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. . Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. con una tecnica nuova. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. «La noia». ironico. colpita da gravi forme maniache. lo tormento per piti di vent' anni. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. Dopo una giovinezza studiosa e severa. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. capolavori come «La luna e i falo». La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. Altri scrittori. negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. che curata da Erminia Fua Fusinato. condannaria e negarla. centrale. come «Agostino». Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . «La Romana». I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. e troppo amara: egli non potra che respingerla. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. gli umori che la caratterizzano. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. che dopo aver seguito. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. gli intrighi. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. da fanciullo . «ll conforrniSI:a» . la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. Ma dopo questo periodo iniziale. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. gli ultimi ane liti del feudalismo. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. entusiasmi. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza.

con garbo e senza enfasi. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. libro magnifico per forza rappresentativa. il campo narrativo viene messo a rumore. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. Di CARLO C alla notorieta. ricca di pagine di autentica poesia. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara».1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). con scrupolosa evidenza storica. LUIGI BARZINI e tanti altri. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. ricordi. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». di racconto «giallo». Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. uscito nel 1958. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). il diavolo nella letteratura romantica». CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». in sette tomi di «Cose viste» (memorie. cui segue nel 1948 «La pelle». sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. best seller di UMBERTO ECO. Nel libro il principe-autore. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. DOMENICO REA. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. MARIA BELLONCI. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. Roma 1985). un libro che lo porta fate luce». amara esperienza della guerra. la morte.

-a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <... � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. e Š' �. .. tu sarai e egli sara g: a.. � o.:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <.. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 . essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. � o" �: ::.. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-.sr. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-..) .. -a stato. io saro � (':J. � <n Fl � ... io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i. -e voi sil(te stati.

-e noi J oste stati... -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -a ecco noi saremo stati. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -a ecco noi Jummo stati. . -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. -a tu sia stato. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero .� .. -e voj sareste stati. -e ecc. noi avemmo avuto ecco ossi stato.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -a ecco noi eravamo stati. -a tu saresti stato.. osse stata essa J assimo stati. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. -e Trapassato remQto voi siate stati.. -a (che) io J tu J ossi stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato.. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato. � '-o po �.. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.

PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao.. -e avt. bili.rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt. -le. -la avuto. bila. -i..ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 . bilo.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO . -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . -lo.. -li. -a. -la. -l. -a.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:.MQDO IMPERATIVO ..e. -a. bila stato. bile. -i.

to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

392 393 . prQss. -resti f ar�i. Pass. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . Imperf. -resti starei. indie. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n.. -dres ti dar�i.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . Imperf.a mjesto u sljedećem popisu glagola. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i.

leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. -tresti dovrlif:i. -rresti berrlif:i. -resti terrlif:i. -rresti saprlif:i. prQss. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . indie. prQss. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. -rresti rimarrlif:i.' Pass. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. . -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i.vresti vorrlif:i. indie. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf.

-resti piacertgi.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia.:i.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. Imperf. -resti parrt. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 . -rresti porrlii.l vedete.l ponete. prQs �. indie. -resti giacert. indie. -dresti trarrlii.l traggano. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. prQss. Imperf.:i. Imperf. -rresti varrtgi. Imperf. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. eong.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. -rresti tacertgi.

. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . indic. prQss. povesti Indicativo pre��nte si�do. prQss. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. s{!gga sediamo sediate siedano. s�gga si�da. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. Imperf. s�gga si{!da. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. seggono (che) si{!da. Imperf. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. indie. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. congo Futuro cogliero coglier{!i. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 .

(che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. silaziti 34) . sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. prQss. indie. -veresti correr�i. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. -rreresti chieder�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass. indie. -geresti sorger�i. -deresti risponder�i. -deresti porger�i. eong. -deresti prender�i. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. prQss. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf.

he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. -geresti spingerfii.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta.prQss.' mettete. indie.' mettano. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto . -geresti volgerfii.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf. prQss.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge .' mettlamo. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 .f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. indie. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii.- Pass.f volgete. -eresti metterfii. -eresti dirfii. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo. -eresti distruggerfii.

prQss. indie. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. prQss. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. -resti ud(i)rfli. -resti romperfli. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. indic. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. -resti saiirfli. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). . -resti Condizionale pre��nte verrfli. -rresti scriverfli. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. -resti nascerfli. -resti uscirfli.

403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8.

Poznavajući izgovor tih riječi. uzvici L imenice i pridjevi 2. dello. motorista. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. (coila). le.ne. one kojih broj neprestano raste. rimarro itd. npr. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 .. negli: del. di't.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e.) 3. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). col. 409 . Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». bUQno. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. Ova se pravila mogu proučiti postupno. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. brojevi 3. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. pomoćni glagoli 5. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. članovi i padežni prijedlozi 2. (cogli). Samoglasnici e. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. 398 scendere 293. prijedlozi 6. nel. o]: penetrare. nella. j fi't. Samoglasnici e. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. UQ: pi(!de.reprlmere 307 resdndere 293 .tro. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. Qrto - 2. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. zamjenice 4. o izgovara u se otvoreno (�. delle. vi't. d(!nso orticoltura. o. (colle). neUe. dei. ' vivra. rococo. o. može odrediti. corporatura. kad su nenaglašeni. avro. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. coi. degli. giornali(!ro. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. raddensare. a broj im se. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . nUQvo. nei. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. veznici 7. della. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. (coUo). prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. valere 320. nello. tj . scuQla itd. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. 398 volere 394 volgere 305.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. cUQre. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. prigioni(!ro. kasnije. giuQco.no. def enestrato. s nekim ograničenjima. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . 401 sciogliere 3 1 9. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . ' glagoli 3. cadro.

non. sotto. ancora. avemmo. -a. co1ltro. quello. molto. decuplo. sotto. di jronte a. mille$imo itd. findimente. davvero. regolarmente. Brojevi a) Glavni brojevi 4. ad�sso. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. l. Izgovaraju se otvoreno: dietro. te. ju Izgovaraju se otvoreno. Pomoćni glagoli Kad su e. costoro. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. a nlQdo di. settimo. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. avr�bbe. tastoni. alcunche. talvQita. onde. donde. 13. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. Qggi. rasfćnte. e) Odnosne zamjenice 7 . (ess�nte). Izgovara se zatvoreno: semp lice. �ra. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. intorno. a prfiZZo di. 6. molto. a j avore di. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. contro. allorche. se. onde. 2 . te. doppio. Veznici Opća napomena. benche. itd. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. un certo. trQPpo. i2. npr. . discQsto da. miei. affinche. 6. allora. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. 7. terzetto i drugi oblici na -etto. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. quadrim�stre. tentennoni itd. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. quale). dopo. sem�stre. avete. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. Uzvici L 2. sestupio. insieme con (con: zatvoreno !). invece. onde. quaiora. saremo. se. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. Dakako. dentro. imaju obično zatvoren izgovor: sono. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . 14. coloro. leggermente. . Izgovaraju se zatvoreno: che.). . fćbbi. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . ove. oltre. sUQl. PQco. meno. Izgovara se zatvoreno: secondo. t�rno. -e. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. in iUQgo di. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. bilione itd. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). ebbero. av�nte.2. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. erano. bocconi. c�rto. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. trQppo. 2 . 8 . Izgovaraju se otvoreno: pero. o naglašeni. avfćndo. ansiosamente. npr. dove. Izgovaraju se zatvoreno: checche. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). pr�sto. 1 6. Izgovaraju se zatvoreno: e. 3 . ne. triennio i drugi oblici na - carponi. L Izgovaraju se zatvoreno: con. 8. sarebbero. s�mpre.l . sifćte. e. come itd. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . nQno. vQstro. 2. -i. Izgovaraju se zatvoreno: loro. �bbe. nQstro. accQsto a. loro. ventitre. ess�ndo. l . oh!. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. addQsso a. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. i�ri. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. biennio. jUQri di. glieli itd. avr�bbero. 2. PQco. jaci/mente. se. s�i. tUQi. hQ. ennio. voi. npr. deh! 410 41 1 . dopo. mentre. fćro. presso. codesto. 1 . invece di. PQi. presso. avremmo. centuplo. eioe. odgovara oblicima che. ajQna di. dentro. fćri. nQ. l . noi. zatim bimestre. sar�bbe. mede$imo itd. ce. duetto.fosti. ni�nte. niente. 100 itd. 1 . avere. saro. di�tro. un m�. 2 . ecc�tto. me. ogni. quat�rna. oltre a itd. percio. s�nza. cente$imo. egli. avro. secondo. sennonche itd.itd. fuorche. sarfći. . 20. ohime!. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. centododici i sL b) Rediii brojevi l . o. dodice$imo . sebb�ne itd. per. avr�i. 5.?:pJ. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. jorse. ora. terzo. appena. 2. . decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. parecchi. ve. trimestre. spesso. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. npr. f ossimo. ginocchioni. s�sto. appena.

opposizione. violenza. amoroso. profetessa. passione. Ali: a1fab�to. najčešće nastavke.). avvenimento. venticello. Ali (s otvorenim o): cogno. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. popolaresco. oggetto. strumento. spendereccio. zatvoreno o costi'i:uzione. ricchezza. stanchezza. uzimajući kao osnovicu favorevole. cuoio. urbanesimo. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. pauroso. 12. tetto (sa zatvorenim e). feroce itd. annoio itd. pineta. -eccio. arnese. treccia. maestoso. languore.Ali (s otvorenim o): cuore. correggia itd. -ondo.) 9. corridoio. ovi nastavci (odn. favella. appello. cappella. mangereccio. paganesimo. seta itd. calabrese. cameretta. -onto: conte. casetta. nona. cat�to. cotogno. badessa. -evole: agevole. p�ca (albero e frutto). bastione. colazione. pesca (il pescare) itd. notevole. tappeto. e): peggio. offesa. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. medichessa. . zatvoreno e avviamento. meditabondo. cinese. palmeto. lentezza. -eto. boia. f�to. cortese. pastora. 3. pastore. cervello. pittore. marchesa. chiarezza. foce. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. Cecco. canzone. maneggio. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. querceto. cogitabondo. dello. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. . priora itd. bello. guerresco. favore. e je otvoreno: undic�simo . sondto.Ali: fi�vole. 2. petto. mattone.�ccia: boschereccio. purezza. insolenza. pontefice. 2. . letto itd . giallognolo. quaresima itd. avvocatesco. gradevole. 10. precetto. sapienza.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. pre�enza. cristianesimo. -ogna: sogno. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. ometto. alluvione. po�ta. iako se završavaju na -ette. ronda. presuntuoso. trombetta. flora. -a: verdognolo. cappello. -eggio. -egna: legno. noia. . paese. frantoio. inglese. tedesco. -\:nza: partenza.Ali: annona. l l . avvoltoio. tetto. -one. Savoia. -oso. noleggio. gemebondo. potenza.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. contegno. giovinezza.Ali: p�sco. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. autore. dubbioso. albereto. balcone.Ali: duetto. cenerognol0 itd. sospetto. campanello. disegno. piemontese. -�llo. 5. poetessa. frutteto. sostegno. spaccalegna.Ali: precoce. cagione. protestantesirno. -ora: signore. prof�. rus cello. -efice: artefice.Riječi koje nisu deminutivi. soggetto. atroce. ornamento. religione. gigantesco. spaghetto. -ona. battello. secoo. onda itd. convegno. noce. lamento. mondo. miglioramento itd. vendereccio. superamento. �sco (uscire). L -mento: pavimento. carnefice.Ali (sa zatvorenim e): capello. spineto. tristezza. -osa (s bezvučnim s): faticoso. motopeschereccio. orefice. palese. scorsoio. -esa (s bezvučnim s): mese. conto. operetta. sorteggio. 5. legna. ponte i sl. colore. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . novella. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. -onda: rotondo. contesa. degno. prolungamento. tettoia. 3. azione. soreIla. u rednim brojevima 8. seta. dimora. 7. segreto. vantaggioso. scommessa itd. noioso. Napomena. 6. caritatevole. prornessa. progetto. tremebondo. consegna. campogna itd. momento. 7. vassoio. don�el1a. ostessa. assegno. dottoressa. compl�to. lucchese. 2. uccello. specchietto. grandicello. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. Ellesponto. casetta. -eta: aceto. coraggioso. -ore. contessa.). rasoio. liquore. 4. oliveto. scienza. -. fortezza. cuoce. leone. freccia. prono. -6gnolo. impetuoso. . mutamento. -oce: voce. corteggio. concr�to. -ezza: bellezza. canneto. godereccio. . ponte. corona. benevolenza. icona. �rrognolo. Ali: salamel�co. certezza. altezza. arrendevole. volonteroso itd. penitenza. -esco. monumento. bisognoso. pretesa Napomena. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. padrone. vigneto. -oia: scrittoio. pegno. strettoia itd. (Međutim. poltrona.. perdono. perfetto. onorevole. persona. abbandono itd. ripresa. -ecco. vergogna. dolore. borghese. u jednini i u mriožini. lodevole. castagneto. casereccio. virgoletta itd. greggia. corretto. pron10 itd. cavalleresco. v�to. candelora. -etto. soldatesco. croce. scheggia. -esca: fresco. 8. duchessa. reggia. storieUa. -onte. professore. nono. marchese. -oio. rimessa. vecchietto. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. bil?ogno. -essa: professoressa. -ono: portone.). trascrizione. tortuoso itd. fringuello. moneta. . seggio. funzione. . (�cco). indolenza. carezza. rassegna. Bologna. popolazione. suora. onore. innocenza. sicurezza. fermezza. cotogna. . piacevole. nuoce. impresa. . solfeggio. Napomena. vent�simo itd.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. signora. nobilesco. -ese. . (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. tabella. -egno. villereccio. amarognolo. -�lla: fratello. reggimento. -eggia: arpeggio. ella itd. fonte. Pistoia. spione. monte. 1 3 . francese. arianesimo. rivoltella itd. sportello. intesa. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. paUore. -e�imo. libretto. baronessa. corteccia itd. veloce. . L�cco. geloso. porzione. albereta. stupidezza itd. becco. riconoseenza. grazioso. faggeto. cambievole itd. incantesimo. messa. neodredivim riječima o II brojčano regno. studentesco. segno. -ogno. -a: stecco. dottore. svedese� giapponese.Ali: gioia. conteggio. terzetto. imaju općenito 4. difesa. troia. parlamento. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. fabbricazione. aurora. otvoren izgovor: affetto. 1 . medesimo. otvoreno e [\:] l .-grandezza. Progno. u kojima je zvučno [!?] . (Ali s otvorenim 9. racconto.

sciocco. gloria itd. -a: storico. foce. torcono. tQrci. ostiense itd. crema. -�zio. semente). calotta. -ologo. u imenicama u kojima -0. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. estetica. lento. archeologico. l O. dotto. trincea. -�ndo. ginocchio. -Qtto. 1 0. -orico. anestetico. terrestre. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. spagn(u)olo. termometro. 2. Što se tiče pravilnih glagola. ragazzotto. 4. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). fanta�mago­ rico itd. galeotto. fonetica. seguente. . emblema. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. stracotto. dQ. sardonico itd. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. -(u)QJo: figli(u)olo. vedere. -onico. parente. 7. l l . na -m ento . aloe. reverendo. blocco. livrea. allegorico. pidocchio. schema. -a: fantoccio. lavorare sentire io lavoro io s�nto . slučaj je jednostavan. pai(u)olo. aritmetico. sintetico. torcevano. -�tro: alpestre. eretico. dividendo. panciotto. marmocchio. cilestro. armonico. Indikativni prezent: 1 . . estetico. te. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. unguento. tQrco. 9. -�nse: forense. faccenda. 1 (credite. terracotta itd. velodromo itd. valente. ranotchio. cartoccio. salotto. torcevo. mett6te. tenere itd. prendere). vai(u)olo. discendo. npr. radiofonico. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. scirocco itd. metaforico. 4. campestre. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). . . fe i veznici na -che. predicozzo. ippodromo. psicologo. libricci(u)olo. problema. credevano. biogenetico. difendo. trachea itd. -Qcco. npr. . kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. 6. barocco. diabetico. merenda. 1 2. benda. liceo.3. carroccio. l l . credevi. ebreo. Qcchio: cocchio. facezia. -�nte. trapezio. koja nas ovdje jedina interesira). -a: analogico. -�o. avorio. categorico. pedagogico. poetico. 5. cronico. addendo. l . rettorico. 8. torcete itd. 5. itd. naravno. chilometro. otvoreno o [Q] accessorio. demente i st). io pr�ndo) i obratno. . atletica. osim toga: merce. Ali (sa zatvorenim o): coda. contento. credesse itd.Pod ovo pravilo ne potpada ju. sinfonico.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. -etico. plebeo. lateranense. tecnologico. fiocco. botta. carrozza. -�: corteo. -mente (movimento. platea. zatvoreno e. poema.io vedo 5. grassoccio. �vendere.potječe od latinskog -au-: tesQro. s�nti. Marocco. 3. -etica: alfabetico. genealogico. U glagola druge konjugacije. o: gras s otto. s�nto. tQrce . . leggenda. teorema. belloccio. estense. Tako npr. diadema itd. -�nto: potente. 6. prendo itd. tremendo. giottologo. -Qtta: motto. contraddittorio. -Qrio. Mose. Indikativni imperfekt: credevo. oratorio. . -ometro. offendo. vedere . demagogico. orrendo. sistema. -a: stupendo. a) credo. -ogico. lacche. ristQro. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. -Qria: laboratorio. aritmetica. memoria. . jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. correre itd. inezia. storia. emporio. mano metro. 2. crMe. o): gotta. sonnolento. occhio. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). CQsa itd. -�stre. 7. vittoria. refettorio. attento. giovanotto. 9. -�zia: screzio. ermetico. s�nte . Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. Venezia. 414 41 5 . rotto). responsorio. passerotto. sapere. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. tinozza itd. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). -Qzzo. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. caffe. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. ironico. purgatorio. sapiente. canape. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). sorgente. torc6vi. credeva . ni općenito riječi o u glagola. imminente. sentono. teorico. radiogoniometro. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. c) cred6te. allQro. leggere. -ozza: cozzo. Averroe. tenda. . contea. -eP. cred6ssi. corpulento. prudente. . sOclologo. fagi(u)olo. ipotetico. 4. grotta. crćdi. npr. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. zoologico. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. -ooromo: archeologo. . -Qccio. reo. poetica. maestro. 3 .Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. potere. pedestre. prilozi na -mente. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. . assemblea.) 9. -a: gnocco. spondeo. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. torceva . Noe. violento. sciogliere. crMono. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. -a.

ne razumi­ Pr�go.. . PiQve. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. hvala! Mi aluti. ? Molim. 416 417 . ? Dove va? Kamo ide?. ? Gdj e j e .. l l . dirlgere-dir�tto. žao mi je.. .:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. Pomozite mi. . Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša.:i crederesti credert. Kao obično. Htio bih . koliko je sati? Sono le undici e di�ci. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. Jedanaest je sati i deset Dov ' e . Vorr�i .. Molto gentile. . Primjeri: prendere-preso. Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. Come al salito. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. ? Che cQsa significa .:i sentiresti . s6rgere-s6rto. -uto. Trebam . grazie! Dobro.:nte. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8.:nte. Ja ću se pobrinuti za to (dosl. perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di .. ? Mogu li . credt. che ore sono? Molim. . Htio bih (uzeti) . u tramvaju). 2-4-5 s druge. . ulazimo u neku prostoriju. . govorite tako brzo.. Vrlo ste ljubazni. perJ avore. dit. b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. jedan (u Odlazak je u 13 sati).:ndo. 1 0. . Si parte all 'una (alle trMici). Potr�i . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. non parli COSt pr�sto. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. ? Š to znači . . . sentt. . finit. koliko stoji . .:i parleresti parlert. Al contrario. 3. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. C' e nebbia.:nte itd.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7.$ s:ntirt. kamo idete? Scusi. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. Magla je. ne ( min uta) . . . Per J avore. .:de 5. molim. . . . ono (-a) Mi dispiace. . conos�ndo. jem vas. Sunce sja. Ne govorim talijanski.6.:ndo. ? Vorr�i (prendere) . l . . Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. 13. ili uzimamo neki predmet. I Kad želimo nekoga obići (npr. .:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt.. rendere-reso. partt.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. Moli m. deste 6. . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. Npr. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. romp�ndo i sl. . non (La) capisco. Naprotiv. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. 1 2. .i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. quanto cQsta . Kiša pada. -ito). polažemo nešto pred neku osobu. Per J avore. Oprostite. . ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. j a mislim na to).

j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. vrlo ste Grazie mille. ljubazni. Dopustite Molto piacere. . Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. . Izvolite (ući. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. 3 Samo neposredno prije spavanja. recite mi . Si accomodi (s 'accomodi). . nije loše. perj avore . . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. Mi dica. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). 418 419 . Vrlo mi je žao. .J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. Sto piuttQsto male. Oprostite. molto gentile. 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. Mi scusi. Hvala. 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). iznenađenje! Dobro došla! (počinak). ma ora df!vO andare. govorite talijanski ! . kavu? sjesti). signora. per J avore! Molim vas. . . Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. Benvenuta! Dobro došao! . l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. upozorenje Attenzione! Pozor! . Prilično mi j e loše. . Hvala. Molim vas. Mi dispiace molto. non c' e male. Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. . autobusa . bUQn giorno. autobusa . ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. Drago m i je. . ) Partf!nze Odlazak (vlakova.s-Ol Oglas. Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa).s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . dottore i sL pri rasta anju. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. ali Stid bf!ne. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. .. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. bUQn giorno. Avvi. ) zatvorite vrata Parli italiano. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. signor Maggini.

? Asp�tti un momento. dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. terzo) binario. treći) peron. Quanto cQsta . . ? Ide li ovaj vagon izravno do . DtJmandi aL vigile. Prvi (drugi. . Per J avore . Iditel prvom (drugom. . . . ? Ima li odmah vezu za . . . ? SCll�i. Scu�i . treći) kolosijek Primo (secondo.. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. Per corte�ia . .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. Molim . ? Kada dolazi . Oprostite . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. Dove trQvo . . Quando si chiude . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. . Ured za infonnacije. chiuda La pQrta. . . . : što moram učiniti da bih došao). . . Tutto e occupato. . zatvo­ rite vrata. . . Nije daleko odavde. trećom) ulicom desno (lijevo). ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. dov ' e La bigLietteria ? Molim. Molim vas. . ? PQsso avere . . Prvi (drugi. . . . ? Koliko stoj i . . il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . ? Gdje mogu naći . . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . .. '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. . . . Povratnu kartu za Rim. ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. per J avore. Scu�i. Na drugom šalteru. . . l Doslovno: uzmite. t�rza) via a d�stra (a sinistra). . Primo (secondo. Pitajte prometnika. . . . . . gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. . Tražim . . . Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. molim vas. Sve je zauzeto. . ? Questa vettura va direttamente a . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. ? Mogu li dobiti . . molim vas. Roma andata e ritorno. . terzo) marciapi�de. Pričekajte trenutak. kada odlazi brzi za Milano. Nema više mjesta. ? Postoj i li izravna veza za . ? Kada se zatvara . ? Stoji li vlak u . Vlak kasni 20 minuta. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. kartu drugog razreda za . ? C' e una comunicazione dir�tta per . . D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . Odlazim vlakom u 10 sati. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. . . . . 420 42 1 .

questo e il mio posto. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. Gospodo. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . Nikako. ka­ Alle l 0. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. MoGrazie. pr�go. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. PM chiudere. mjesto.15 (di�ci e qu/. Ušao sam u pogrešan vlak. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. ima lomljivih stvari. evo je! Perpiacere. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. Sve je u redu. chiuda ilfinestrino. Sad smo u Portogruaru. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. Non trQvo piu il mio biglietto. Samo pet kutija. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Moj a je. lim vas. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. apra quella valigia. otvorite prozor! Previše je toplo.. PM chiUdere. Va b�ne. lo hQ da tre anni. Izvolite otvoriti Faccia adagio.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. U deset i petnaest. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. libero questo posto. Imam samo odjeću. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Ne. L'avevo occupato con la mia borsa. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. tlttto in regota. Molim. ci sono cQsejragili. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Dobro. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. možete zatvoriti. zatvorite prozor. Petnaest dana. predmete za osobnu uporabu. mia. Signori. bodno ovo mjesto. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. apra ilfinestrino. Ce trQppa cor­ r�nte. možete zatvoriti. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. ma quello li e libero. quando arriviamo a M�stre ? Molim. fumi pure. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. Fa trQppo caldo. onaj kovčeg! Quanto si J emw.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. molim? Scusi. imam ga već tri godine. eccolo! A. sve je u redu. nove stvari. Molim karte ! Scu�i. propuh. i passapQrti pr�go. Perj avore.ndici). Ne nalazim više Ah. Perj avore. ali ono je slobodno. budite oprezni. dvadeset minuta. svoje karte. Molim. Oprostite. Hvala.

Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. . . Asp�tti che Le 424 425 . Jedna se guma mora popraviti. . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. . . Koliko stoji ' vožnja do . ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . ? Jesmo li na pravom putu za . Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. In f ondo appare la eittii. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. (J ermo)! S toj ! Attenzžone.l.Imam dva kovčega i torbu. He due valigie e una borsa. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). prud�nza Pozor. Jedna guma popušf. ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie.Evo met Dolazim odmah. . . Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. . mora pozvati nosača. v'inga qua! Nosaču. . . Quanto ci vuelefino a . Non e' e altro. Čekajte. Pronto! V�ngo sUbitoo . dodite ovamo. dodat ću vam sve kroz prozor. ? Koliko treba do . provjerite mi pritisak u gu­ mama. f un ' ora.. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. ? 20 minuta. ? Koliko ima kilometara do o. . Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. za jedan sat.­ f Una gomma d'ive essere riparata.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. . ? Diecimila lire. Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. pritisak u rezervnom kotaču. Molim vas. Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. fra m��'ora. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. se divan pogled na lagunu. mi contrelli la pressione delle gom­ me. Verifichi anche il livello dell'acqtw. U pozadini se pojavljuje grad. Portabagag/i. Anche la pressione della rueta di see rta. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . Non abbiamo p'izzi di rieambio.. . Perf avore. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . . oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. Deset tisuća lira. za pola sata.. čege. . Una gomma s wta.

Ako ima (u sobi) tuš.Evo vam! Ostatak je za vas. U garderobu. La pr�ndo. Molim da me probudite u šest sati. T�ga il rresto. mogu vas otpratiti. signore (signora). Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. S� la camera mi piace. Uzimam je.Pričekajte časak. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. . Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. U ključanici je. Da. Tri noći. - molim. �cco lo scontrino. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze.Vrlo rado. Većina ide uokolo da se opusti. Eccole. riposarsi. Se vUQle L 'accompagno. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. Molim da mi se Prf2go. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. il conto. Ako želite. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. soba mi se sviđa. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. Non ne avete un 'al­ po-krivač. načinite račun. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. odmori ili zabavi. molto gentile. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. MiJ acda. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. doći ću i ja. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. Ne vUQle una pitt piccola. divertirsi. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. 426 427 .bit će dovoljno.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i.Al depo�ito bagagli. . che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. . Putujem sutra. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. basta queila. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. Dakako. signore. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. Pokažite mije. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io.. ne previše skup? JIolenti'2ri. Hvala. pr'2go. Grazže. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. vrlo ste ljubazni. . perj avore. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. stazione. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. Ostavljam sobu u podne. Lascio la camera a me�giorno. gospodine (gospodo). pr'2go. želim još jedan tun po ' cara questa camera. Molim vas. lretti). Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. molim. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. gospodine. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto.

čekam kraj aparata. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. pogriješio sam. l 'odorato e il gusto vid. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. il signor AntQnio? Hoćete li. due cartoline con risposta pagata. Molim vas da kon­ trolirate. lira itd. le estremita ekstremiteti. Ondje nalijevo. La prf!go di controllare. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. VUQI firmare qui a t�rgo. ecco Hoćete li mi promijeniti . ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. Molim vas. per f avore. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . . ovdje Franceschi. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . siprf!me e il collQquio puo incominciare. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. Hvala. Dajem vam vezu. al numero 5. per PQsta aerea.Quando l 'interlocutore risponde. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). l Žeton se u stvari položi na otvor. Danas se pošta ne raznosi. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. . questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. Riprovero un 'altra vQlta. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. molim. SbagUando nu. Kad se nazvana osoba javi. molim daje proslijedite na moju novu adresu. cinque). Si faccia sentire. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. Linija j e zauzeta. Kad pogrij eš i mo broj . za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. Evo moje putovnice. Javite se! Pronto! Qui parla . L 'avviso e per le 20 (venti).mero. pritisne se gumb.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. Ako još qođe pošte za mene.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. njuh i okus. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. una letteraperl'estero. Si riapre aUe 15. Pokušat ću ponovno. Li a sinistra. (Pronto. Htio bih poslati preporučeno pismo. per f avore. Va bf!ne. Molim vas. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. VUQl chiamare. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. Pokažite mi. il tronco trup gli arti. Halo! Ovdje . Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. Richiamif un 'ora. Molim. sluh. Skine se slušalica i ubaci žeton. . Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. Evo moje putovnice. mi sono �bagliato. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. 20 !Jcco il mio passapQrto. Perj avore. Vrat glavu spaja s trupom. Otvara se ponovo u 1 5 sati. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. vorom. II mio nUmero e 97865 f (nQve. kuna. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Prijava je za u hotel.:vo a r ff ancare questa lettera. signore! Hvala. Le dQ la comunicazione.. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. lire. ekspresno pismo. f lefonirati. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. Hoćete li Dobro. vidim. avionski. Vorr�i incassare questo assegno. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. za pismo u inozemstvo. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. Qtto. una lettera esprf!Sso. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. sati. Vaša stranka nije kod kuće. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. . Grazie. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. qui Franceschi) Halo. udovi. 5. ispričavamo se: oprostite. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. Allora annulli l 'awiso. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. dan sat. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. Žeton padne u aparat i Pronto. ci si scu:jtl: scu�i tanto. s plaćenim odgovorom. Organi opipa nalaze se u koži. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. Tri minute. perj avore. l 'udito.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. Per piacere.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. sf!i. il bottone. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. 428 429 . Onda brišite prijavu. svoje osob­ ne dokumente. molim. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). sf!tte. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. . fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. . kune. Mi dica. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. una car­ tolina con cinque parQle. . sono il signor Franceschi. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. attf!ndo all'apparecchio. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale.

. .. . . tirene seduta. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. i polmoni. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed.. del regolamento odstupajući od člana. lo sto­ maco. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre.. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. . . presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. prelaziti dalje. na prijedlog .e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. . . una contro­ proposta podnijeti prijedlog. il Jegato e a ltri organi. . jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe)..nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. organe. . pluća. podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. . Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di.f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. želudac. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. . povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. na kraju XII. . Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . govorim kao . .

. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). Per cosi dire . Iz čista mira. . Isplivao je sretno. Mi ha so ffiato diecimila lire. Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. . A ogni pie ' Ej. Hvala na pitanju! (iron. . Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. Sai.. Po kiši. A cominciare da oggi. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. . in primo IUQgo. caro mio! Nije bogzna što. campana. Ne igra ulogu.. Restiamo qui due giorni. . Firenze. 432 433 . Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti.. Oh. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). cQsa sta cosi. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top.. E un QSso duro.. Questo conta PQco. Non e vero aff atto. . . crkni ili pukni� O bere o a ogare. Non cipenso neppure.. . . . Siamo cont�nti di sapere. Non attacca. ch.. neka.. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. .. Passi per sta vQlta. ništa za to ! importa. Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. m� Neka bude. Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira. Ne pali. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta.. A l sole. Ili . non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. Sei venuto prQprio a propO!}ito. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio.. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o). U tren oka. Šmugnuti.. . To ti je klasa. odmagliti.. . Gli ha risposto per le rime. Neka. . 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Oh. . tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . Na svakom koraku. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. Non me ne impQrta a atto. .. Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . Non ha nulla a che vedere con . siamo arrivati PQco fa. . trQvi b�ne . Come dire .. Siamo alle solite. A sanguefreddo.) T ante grazie! Opet ista pjesma... Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). A ogni passo. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. Sotto la pioggia.. . Calar le vele.. Na moju veliku žalost .e tu ti . ff Ostaviti nekoga da se koprca. . Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. cQrda.. Saluti affettuosi dal vQstro . Napoli. Non ne hQ un 'idfia. 25 settembre 2000 Cari amici. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. . . . HQ duratoJ atica a. tag ljar la To je tvrd orah. Tutt' a un tratto. Pravo da ti kažem . . Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. . Non c 'entra. non Neka ti bude za ovaj put. Se z ' e cavata. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). Milano.. Pitanje je je li to istina. Sia pure.. Aff �tto di male ereditario. . non vUQl dire.fine di persuaderlo. .ili. lo qui mi trQvo molto b�ne. d' un quattrino. Nema ni prebijene pare. Non e gran che.. poi si riparte per Roma. Non importa. b) Cartoline illustrate Firenze. Ha J atto di tutto per convincerio. Nije istina.. Mlatiti praznu slamu. A propo#to. . Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . Ništa za to.. Nije mu ostao dužan.. Počevši od danas. . sospinto. Venezia. taio. .. Po suncu.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . Battersela. Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. a dire il vero. Per principio. Dobar si ! Bravo. . E un tipo in gamba. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido.. a Fr�i della lingua parlata Ali. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome)..

. . . . . all 'Arco della Pace. . . la Toscana e l' Umbria. . . . . . . . . . . . al t�rzo atto. Non vi sono invitati. . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . . . . . come piace a te. . . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. scemo ! » antico. . Ti scrivero piil per esteso da Genova. Siamo prQprio felici e cont�nti. . con pergolato verde. Stammi b�ne! Carla e Franca. . . . . govoriti o tumačiti. . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . . 19 maggio 1992 S iamo felici. Cara Lui�a. . Cordiaimente tuo . . Ven�zia. . . . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . . Lui commentava il ma�stro. objašn učitelj. . .. ognuno paga la sua parte. Caro Rob�rto. . . . . . E Pietro Mascagni con ironia: . . . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . . Cordialita! Suo . . boja glasa Q 2. .. . .. ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. . percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . .. . .Ah sit Pero manca il timbro. . .. .. . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. decidesti.Scusi. . . . namjestiti (glas) žig. te e i tuQi frat�lli. . . . . -ndesti. . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Caro Gino. . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. . . . . . . . . . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . il canto. . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . . . . . . . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . . . .. .. -ndesti. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ". . . . . . durante la sc�na del temporale. . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. . . . la mu�ica. Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre.. . . . . alle ore Qtto. s�mpre v stro . . . . . . . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . . . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . . . . . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. e io non commentavo ni�nte.. . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . . . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. ma ci manca la giQia di vedervi. . . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . . . . con le vQstre macchine per domenica prossima. me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci.Milano. . . . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo.. . . . . Cordialissimi saluti dal tuo . .. . . . . . . Anche noi avremo molto da raccontarti. . . ho deci�o) il temporale prendere (presi.. . ... . Coi migliori saluti. . . . . . . . . . . .. focolare patriarcale e vino d'uva. . . . . . Aneddoti e letture vade l . . . . . Di tutto cUQre tuo . .Per impostare la voce. . . . . . . . . . ..

dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. mio pažljiv.conclude il barbitt:re . 4. jJ il mucchio ilfirt. DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. Ma se mi fate anche solo una . ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . di mesti�re merciaio ambulante. nel 1685. Sing-Koo. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis.Qb. E meraviglioso. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. dokaz . . lavanda lqrran fi l. eui uon era sfuggita la l�nta.Affatto. II cinese. ordinando due caffe. stabilitosi a ColQnia 6. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . di garOfano. la javac 3. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri.Ditemi un po' signori. voi che s itt:te cosi spiritosi. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. secondo le ultime e accurate ricerche. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . 436 . Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. di primi ritrQvi Meditava.no la paglia chiedere (chitt:si. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. savjestan totbar. di fiori d' arancio e di limone. blag. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. uno alla vQlta.avrtt:i continuato. il figl�eeeio (pl. Santa Maria Maggiore (Novara). Egli. tt:bbe internamente ongano. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. origano .Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. anche le piu stUpide. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742.ancora ignorato. Il suo vero papa. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. mi�urata manQvra del vicino. di lavanda. chiedesti. klinčić mravinac. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. (Germania). Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo .Non avete avuto pailra? . di ro�marino. . pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. . aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. . potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. cerv�llo . nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. lo 5. dunque. .

Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. Dato il risultato negativo delle ricerche. unitamente a mo Iti n Longobardi. in combattimento. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. di un conflitto tra zucche.:zie di un buffone di corte. 439 . feee per andru-sene. a Stoccolma. Il cinese tuttavia non perdc. che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. protesto la sua innoc�nza.:ra che gli stava davanti apc.:tte la cairna.:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . Ora voi entrate. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. Paganini. . e quando finalmente arrivru-ono alla sala. slab trzaj odskočiti. notata l' agitazione del vicino. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . duca del Friuli. ma l' altro fu irremovibile. spiego il cinese. entrambi penrono. gli avveniva sovc. perche.:llo di nUQvo genere. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. �ra caduto nella zuccheric. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. vlttime. il quale. . dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc. izići na vidjelo privremen.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. Il cinese non si scompose. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. come nessuno lo sCQrse quando. riflette impassibile per qualche istante. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati.:�e se si c. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. si mi�e a sedere quietamente. Tacque il nobiluccio. perche e l'ora. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. pronto a sostenere il giuramento con un duc. rimbalzando dal piattino. .tante sale a trovare queUa dei ricevimenti.:tra valeva 50 mila franchi. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. io non PQsso entrare con voi. . A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. Intanto Sing-Koo. �ra infatti il re. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui.:rta. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. senti un odore di pesce.Re Gustavo. Unica eccezione: Dante Alighi�ri.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. ossia zucca. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano.Il mio nome? rispose il signore. veniva respinto briIscarnente dal proprietario. Per tale offesa. Pirand((llo non riusciva tra le . Sing-Koo cadde dalle nuvole. mentre si telefonava alla Polizia e non c. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra.basta che ella mi segua. ma mentre stava per varcame la sQglia.domando Pirand�llo allo sconosciuto. non ne le�inava a chicchessla. ' grido . che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. come per incanto. Nessuno aveva notato la sua mQssa. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. 10. Sing-Koo chic.se prima non verra fuQri il mio brillante».:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. DANTE E CANGRANDE 7.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata. come spesso avvi�ne. in una via secondaiia. Evidentemente. coinpreso il Cangrande. 9.un particolare sfuggito agli altri due. che intascava soddisfatto uscc. Si accompagnru-ono. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose.Resto mafissimo Cangrande.:llo. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. 8. si fece saltare il briIlante in mano. Si dette a eercare affannosamente. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi.:miQ Nobel in seduta sol�nne.fece l' altro gentilmente . Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. Certamente . quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. 438 Trovandosi Dante Alighic.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo.

forse di origine lIbico-mediterranea. si insediarono in varie localita div�rse. imperatore romano. data I'enormita delle distanze. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. dall' uQmo. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. e gradualmente si apersero a forme piu civili. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. a far con6scere l'univ�rso. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. . l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. di cQste e di mari. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. la regione orientale. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. al massimo. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie.000 anni luce. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. Per un nonniIlla. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. infinit�simo.nze in giQco. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). tutto il r�st� dell'universo distinzione. per essere felice. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. queste 100. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. dalla Fenicia. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . IL MANDARINO SARC. dalla Gr�cia.. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. �viluppandosi gradatamente. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). se si escludono il sist�mfi solare e. sia di popolazioni che giungevano per mare. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre.l l . b�n pr�sto. proven�ndo. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. le steHe piu vidne. e i Slculi al Sud. quanti libri e�istono al mondo. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . ma gli disse anche: . pQi agricole e pastorali. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. rta. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia.A. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. razze. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. mannaia o pendevano dalle forche. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. non per desiderio di ricomp�nse. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. Or ammazzo uno quaislasi. dal Nord. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. e che ne costituisce il valore piu razziale. invece.lo vi Ah. nelle epoche preistoriche. assai e ando a trovario. o anche meno. IQde.Non impQ avv�nne che. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. certamente. il carnetice prese abbaglio e. e le dorsali della penisola appenninica. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. I.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. i Liguri al Nord. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). a che 1 2. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. con una netta suddivi�ione di gruppi. gruppi. uccidi Qggi e uccidi domani. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . PQsso pur fare a meno. dei quali io. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. del condannato. naturalmente. e. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». �cco che si passa a quattro anni luce. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». derivate esse stesse da remQte migrazioni. Rispose Caligola: .

quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. nel Sannio. l�va un chiQdo alla bara. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. Amico di tutti e di nessuno. e tutt'uno. Perche vada il carro. Chi perdona ai malvagi. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. in Campania e Lucania. 442 443 . Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. Con la volpe convi�n volpeggiare. alto Lazio. o di quelle sopravvenute per mare. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ.zioni est�me. faccia come pub. dell'llllria e dell'Epiro. risultato di successive immigrazioni. Dopo il fatto ognuno e savio. che una grassa sent�nza. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. I Veneti. La virtu sta nel difficile. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. in Umbria. bi�ogna unger le ruQte. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. a questo gruppo appartengono anche i Latini. l' etrusca e la gr�ca. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. vicev�rsa. nUQce ai bUQni.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. la fenida. in vecchiezza abbandonato. La cbllera della sera va serbata alla mattina. giunte dai valichi alpini. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. M�glio un magro accQrdo. Il t�mpo sana ogni cQsa. La sQrte e come uno se la fa. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. In gioventn sfrenato. Chi non pub fare come vuQle.

La speranza e il pane de' ml�eri. Lontano dagli occhi lontano dal cuore.(ne le fQsse. Chi nulla ardisce. Bu�n vino fa bUQn sangue. Ride bene chi ride l' ultimo. puo andar per tutto. chi le scende e chi le sale. Cani e villani lasciano sc. La lingua batte dove il dente duole. rnai di frutti e caricato. non fa rnai viaggio. Chi non vuQI pic. Chi studia molto. Le bugle hanno le gambe corte. impara nulla. II mondo e fatto a scale. A chi vUQle non mancan mQdi. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Chi dorme non piglia pesci. Chi tardi arriva male allQggia.:mpre l'uscio apc. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). Chi e pigro al mangiare. e pigro a ogni c�sa. Patti chiari amici cari. . Il f'(ITO va battutto quando e caldo. 444 445 .Albero spesso trapiantato. che la pattra e il danno. La librerla non fa rUQmo dQtto. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). Chi ha lingua in bocca. Chi ha la sanita. Le bugie son lo scudo dei dappQco. Chi si pasce di speranza. A buon intenditor poche parole.:rvon le par�le. e se ne vanno via di galQPpo. Il peccare e da uomini. Vale pin la pratica che la grammatica. mUQr di fame. La corda troppo tesa si spezza. Ogni promessa e un debito. le bastonate non gi6vano.:di sul cQllo. Vivi e lascia vivere. Del senno di pQi ne son pi. non puo il sil�nzio. chi studia PQCo. Dove puo il vino. I danari vengono di passo. Volere e potere. non s' inchini. Non c'e pane senza pena. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. Meglio tardi che rnai. E m�glio aver la paura. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. Chi guarda a ogni nuvolo. L' eccezione conferma la regola. Chi la dura la vince. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione.:rto. Chi va piano va sano e va lontano. L' ignoranza e madre della mis�ria. e ricco e non lo sa. Finche c'e vita c'e speranza. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. impara PQCo.Chi cerca trova. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. l' ostinarsi e da bestie. Dove non sc. nulla fa. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe.

. d. Zagreb.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 .o. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.o.