P. 1
talijanska gramatika_libro

talijanska gramatika_libro

|Views: 4,252|Likes:
Published by Branislav Savic

More info:

Published by: Branislav Savic on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

.. . . . . . ..... . .... . ... III.. . eoniugazione. I verbi irregolari: I....... ...... ... ... . .... ..... III. .. ... lekcija.. .... .. .La preposizione PER.. -: Akcent i upotreba . . .... Verbi con forme irregolari sporadiche.. II. .. Il 371 troneamento. .. 303 Informacije U vlaku . lekcija. . . VI. .. ....Letture: Raffaello... .. Letture: 346 XXXIII. ... . ........Esercizi I.... ....... Esercizi I. .Botticelli. _ .. . IV..Le preposizioni articolate...... .Lettura: Masaccio.In. . ... .Letture: Leonardo da ...Il discorso indiretto. . . 230 . Imenice s dva oblika množine. ..... V.. . . VI.. ... .... ..... XXXIV.. ..... . . . . . Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I.... . IV. 363 Fraseologia.. ...Lettura: L'eco di Balenaia. lekcija. II......venture del signor Veneranda.... III. .Uso dell'ruticolo determinativo.. 1..... .... ..Augmentativi.. . .. .. X.. Pass. VI. XLIX.. . .. .. .. . ...... .. .. . . .. . . ... . ........ .. . lekcija... lekcija... pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom.... . ..... 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio. Vinci.. ... Na kolodvoru .......Le preposizioni SU e CON... .... .. .. Lettura: Francesco Petrarca.. II........ .. . ... 268 Vita di ogni giorno XLVIII. 338 XXXII... .. V...... .. IV. ... lekcija. ... lekcija. .. . .. Temi in -nd-... .. ...... . V. .. .. ...Letture: Mantegna.Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I.. XXXIX.. . Štivo: COrlando Furioso. IV. . XXXVDll ekcija... lekcija. .... Vježbe I. .. . .. ..... .. ... . ... III.. U hotelu...... II.. . Banka i mjenjačnica.. . . ...... ..Lettura: Abbreviazioni e sigle.. .... POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA .. ... L. . 251 asigmatico.. Izrazi svakodnevne upotrebe .. III. .. .. ........ . II raddoppiamento o 309 ... .. .Le eongiunzioni... . Le locuzioni prepositive. .. . . IL . . .... . . .. . . lekcija.. .... .. ... .Derivazione impropria e immediata. ... III. . .... II. ... . . . .. I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- .... IV.... . Temi in -e.Esercizi I. .. ... . . . . _ x XI ... . .Letture: II «Don Chisciotte»... . 316 .l Promessi Spasi... .... ......XXIX. .. ..Lettura: Giovanni Verga. .. . II. .. L'arti. II.e -g­ (continuazione). _ ... . . . Esercizi I.I verbi irregolari: 3. .. .. 245 Due av.. . lekcija. . ... ...I verbi irregolari: II.Fraseologia.I verbi irregolari: 2. ...: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA .Pejorativi..Esercizi I. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E.. . . Esercizi I...... Esercizi I.. .. . . .. ... i imena od mila..... 6... 239 XLIV...... Scherzi di pittori... . ...Costrutti infinitiv!. ... • ' Letture: Sinonimi.Esercizi I. VIn.... . . _ . lli..VL . .. III. . V. . Parole composte con prefissi e suffissi. . ...... ........La preposizione IN.. . . ..... . II. - . .... Esercizi I... III . ... .... . . . ... ... . .... .... . ..... ..La narrativa italiana del secondo dopoguerra... . .. .. .. ...... Bezlični glagoli. col pass. .e -g-o Lettura: Donatello..... . . . ... ..L'elisione e l 'apostrofo....... VII. .... ... lekcija. .... . .. . . .. ...... . ... V.Esercizi I.. .. ....... _ ... ... . ....Derivazione propria. .. . .. . .. . .. . .. . .. V.. rafforzamento consonantico. Verbi irregolari della III. . - La preposizione A... ... lekcija.. . . .... ... .... .. ..Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici. .. akcenta. IV. . Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) ... .. .... ... . .. .. .. XLII.... .. Važniji natpisi i upozorenja.... ...... .. cola indeterminativo.Le parole composte...Parole composte con elementi latini e gred. lekcija.Letture: Le confessioni di un italiano. . . . . .. .. .. .. ... . III. . .. Temi vari......... .. Passato remoto 329 XXXI.. ..Esercizi I..Le parole derivate... ... .. . ... . . rem. lekcija.. ... .. lekcija.. II... ... .. in -si. .. . ....Lettura: Pittura veneziana. in -cq-... lekcija. XLVI. ...... . • . .. II.. ... . . .. - Le preposizioni avverbiali....... O ......... .... . 297 Esereizi I. . .. lekcija. .. IX. ... L'articolo determinativo..Esercizi I.. . .... . . . . I verbi irregolari: 7.....Esereizi I. . . .. .... .. . . .. III. ......... XL... I segni ortografici.......Aldo Manuzio 324 .. . vo eoi nomi propri di persona e geografici. . XLIII. .. . . . .... ..... . . . ... . II. . llI.. . .La formazione delle parole: Le parole primitive .... Le preposizioni proprie. ..Esercizi I. . III. . .. .... . .. ... IV. .... . Passato remoto con raddoppiamento consonantico... lekcija... . ... ... ...Gutenberg e l 'invenzione della stampa.. .. .. ..... ..... ... ..... . ne).. . ..... . lekcija. V... 274 XXXVII. ... .. .I verbi irregolari: Temi in -e...... . II.. .. . XXX.. .. ... ... 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1. . III... . . ... V..... lekcija.. ... . Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda..... .. IL .. Na pošti . Plurali dei nomi e degli aggettivi composti.. L'articolo partitivo.La scultura del Rinascimento. .. .. .... ...... .... ..... . ..Letture: ... Imenice... . ....La Commedia dell 'Arte. . .... III. . ..... VII...... . .Esercizi I... ..... .. VI. . II. . U automobilu ... ..... .. - Omissione del determinativo... . .. V. tV..... . .. . . . 256 L'architettura del Rinascimento. PREGLED KONJUGACUA . lekcija.4 aneddoti.. . e l'ane della stampa.rem.. II. . . XXXVI. . .... .. . .. .... . ... . ... . 262 XXXV. . .. VL ....Lettu282 .. ... . . Pozdravljanje i predstavljanje ....Luigi Pirandello.... .Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda.. .. IV.... IV.. .. . .. .. .. ....La preposizione DA... .. 355 .. .. .. .. Na telefonu .... IV.. _ XLI.... • .. ..... Na granici . ... . .... .Abbreviature pili comuni..... . ll.. lli.Conversazione: Lo studio dell 'italiano..La preposizione DL . ... . XLVII.. .. . .. .... II. . III. . Verbi anomali col passato remoto regolare 2..... .. .I verbi irregolari: 3.. 4. .. Temi in -gg-o 5. II. . . .. . . IV. Lettura: Michelangelo. Verbi anomali ..(Undici casi)... ... . Dolazak u Veneciju ... Deminutivi ....... .. XLV. ..... VI. . ... . V.. ....

.. . . .. . . . . .. . . in. . . . . . .. . . .. . .. _ . . .. . .. .. ... .. . . . . . . . . Kvantiteta samoglasnika. per . . . .. . . . . . ... .. . . . • • • • • . . . . .. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ljudsko tijelo ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . con. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .... . .. . . . .. ... .. .. . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . .. . . . .. . . . Još o naglasku . . ... . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . Odbacivanje dočetnog -e . .. . . .. ... . . . . . .. . . . . . _ . .. . . . . ... . . . . . . .. _ .. . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . .. Rečenični znaci... .. . . 254-255... . . . . . . . .. .. . . . .. . . " .. ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . . . .. . . .. . . . . ... . . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . _ . . . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. . . . .. . . . _ . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava. ... .. . . . .. .. • .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . _ . . .. .... . .. .. . . . . ... .. . .. .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . Izrazi iz govornog jezika . . . . ... . . .... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . ... . . . . .. . .. . . . . ... . . . Privatno dopisivanje. . . .. . . ... . . . . . . o _ . . ... . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . Ostali suglasnici i suglasnički spojevi .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . Rastavljanje riječi na slogove . .. su. .. . . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) .. . .. .. . . . . .. . ... . . . . • • . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. . .. e. .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . . . . . .. . . . .. . . " . • .. . .. .. .. . . e. . . . . . .. . . . . . • . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . . .. . . . . . . . . . . . XII XIII . . . . .. . ... . .. . .. . Bilježenje naglaska. . . . . . .. . . . . . . . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . . . . . . ... . . .. . . . . . . ..... . . ' . . . o • .. . . . . . . .. . . .. . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . .. . . _ . . . . . . o . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. . . Velika početna slova... .. . . . . . .... . .. .... .. . . .. • .. . . . . . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . • . . . ... . .. . . . .... . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . _ . _ . ... .. . . .. ... . .. . . . _ . . .. . . . . . . . . _ _ . . . . . . .... ... . . .... . . . Suglasnik s . -. . .... a. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) .. . .. . . .

. . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . ... .. .. .. . . . . . . . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . .. .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . konjugacije .. .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . . Passato remoto . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . • • .. . .. .. .. . . . o • • • • • • • • • • • • .. . . . . . . .1 1 0 1 16. . . . .. . . . . Konjugacija povratnih glagola . . . . . . .. . . Prilozi mjesta. o o • • o • • • • • • o o .. . . . . . . : . . . . ... . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . . .. . . .. . . . . . Bezlični glagoli. . . . . . .. . . .. . . . . 73. . . Naglašene lične zamjenice .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 46 169. 1 76. . . . . . . . . Neupravni govor. . Imenice s dva oblika množine ... . Indikativ prezenta glagola II i III. .. . .. . .. . .. . . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . . .. .. . . . . . . • • • . .. . . . .. . Neke nepravilnosti imelJica . . . . . . . .. . .... . . . . ... . Množina pridjeva . . . . . . ... . . . .. .. . . . .. . . . . . o • . . . . . . . . ... . . . . .. .. . .. . .. . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . . o o o • • • • • • • • • • • • • . . . . . . .... . .. . .. . ..1 77 1 87. . . . . . . . . . . . . Pretprošla vremena. Particip Imperfekt . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . Partitivni član . . . . . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . " " " " . . .. . . . . o o • o • • o o .. . .. Konjullktiv prošlih vremena . . ... ... . .. . . .. . . .. . ..... . . . . . Imperativ. . . . . .. . .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . . .. o • • o • • • . . . .. . .. " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . Konjunktiv u glavnim rečenicama . Neke osobitosti glagola I. .1 13 121 1 23. . . . • o o . .. . .. o . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice . Pasivna konjugacija «il si passivante» . . . . . .Upotreba člana (osnovna pravila). 1 85... .1 88 1 82. . . . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . . konjugacije. . . . . . Futur u odnosu na prošlost . . . . . . . .. .. Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija.. . . . . 42-44 43-44 107. . . . . .. Nepravilni komparativi i superlativi. .. ... ... . .. . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . .. .. .. . .. . A. . . .1 57 1 26. ... . ... .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . . . . .. . . .. .. . .1 70 1 70. . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . .. uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . .. .. . .1 75. .. . ... .. . . . . . Adverbijalni izrazi .. . .. . . '" . . .. .. . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • .. .. . . . . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . . . .. . .. . . . . .. . . . Upotreba prošlih vremena . .. . . . . . . . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . ... Kondicional . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. Izravni oblici ličnih zamjenica . .. . . • o • • • o • • 23-24 • • • o . . .. .. Gerundij . ... ... . . . .. . . . .. . . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. .. . . . .. . . Neodređeni pridjevi i zamjenice.. . ...1 0 1 187-188 1 36. . . . 60.. .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . .. . . . . . . . . ... . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . : . . . . .. .. . .1 85 274 i slij . .. . . . . . .�' . . . .. .. Zamjenica Il pronome . . . Indikativ prezenta glagola 1. . .. . . Označivanje datuma i sata . . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 24 177. . . .. .. . .. . .1 94. . . . . ... .. . . • • • .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. " " '" . .. . . . .. . .. .. .. .... .. .. . ... .. 1 96-200 .. . . . . .. . . . .. ..... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . ... . .. .. .. ... ..... . . . .... . . . .. o • • • • • . . .. Nepravilni glagoli (v lek. Upotreba prijedloga DI. . . ... ... . . .. . .. . . . .. o • • • • • • • • • • • • 1 38. . .. . .1 43 15 1 . vremena. . . . .. Upotreba glavnih i rednih brojeva. . . . . o • • • o o . . Slaganje vremena . . .. . . Slaganje participa . . . . . . ... • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. .. .. . .. . Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . .. . .. . .. . . .... . . .. .. .. količine . . . . .... . . . ... . . .1 66 1 66. . . . o • • • • • • ... ....132 179 1 2 1 . . . .. .. . .. DA pred glagolima u infinitivu . .. .. . . . Futur prvi i drugi . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . .. .. . . . Pridjev buono. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... .. . . . . .1 59 36-39. .... . . o • .. .. .1 23 1 55.. ... Pokazne zamjenice i pridjevi . . . ... . . . .1 5 1 1 1 1.. ... .. ..1 37 146-149 1 49. . . . . . . . . ... . . . . .1 29 1 29. 174. . . . . Opća teorija o glagolu . . . . . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . . . . ... • • o . . Konjunktiv sadašnjeg vremena.. .. . . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne .. " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta)... .. • • • • • • . . . . . . . . . .. . .. " . . XXXVI-XLVIII) . . . .. ... 223-226 . ... . . .. .. . . . .. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o .1 4 1 • • • • • • • • . • . o • • L'avverbio Uvodna tumačenja .. . . . . .. '. . . . . ... . . . . Tvorba množine . . . . .... . .. . . . . . . . . . .. . . 0 • • • o ' 203-207. . .. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . Tvorba komparativa i superlativa. . . . .. .. Načinski prilozi . o . o • • • . . . . . .. : Upitne zamjenice i pridjevi . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . . . . . .. . .. . . . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . . . . . . . . . Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . .130 52-53 " . o • • • • • " . . ... .. . o • • • . . . . . .. . . . . . . .. Četiri osnovne operacije.. . .1 28 128.. . . .. .. .. Ispuštanje određenog člana. . .. . konjugacije . Passato prossimo glagola triju konjugacija.. . . XIV XV . . .. .. . . . .. .. . .. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. . . .1 79 1 65...1 68 1 73.. • • • • • .. . . . . .. . .177 . . . .. . . . Prilog o .. . Posvojne zamjenice i pridjevi. . o • • o o .. . . . . . . . . .. .. .. . . . ... . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . .. . • • • . . . . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. .. . . . . . .. . . . . . .. o • • .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .121 130. . .. . Upotreba kondicionala .. . .. 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. a. . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . .. . . . per . . . . .. . . . . .. . . o . • . " .. Prijedlozi SU i CON. . . . . . . . . _ . . • • .' . . . . . . . . . . . . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!.. . .. o . . . . . . . . • • o . . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . XVI . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . .. • . .. . . . . o . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . .Prijedlog Padežni prijedlozi di. . . . . _ .. con. _ . Adverbijalni prijedlozi . . . . . . . . . _ . . . . • • .. ... . . .. .. _ • • • • . su. . _ . . • • • • • • • .. . . . • _ .. o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . . . ' Prijedlog IN . . . . . . . . . . Prijedlog PER o • • • • . . .... DA pred infinitivom _ _ . Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . . o . _ . . .. " • . .. . .. . . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . . . .. o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . . .. o • • • • o • • • • • • • • o . . . . .... • • o ' " o • • • o . . . . .. da.. • .. . . . • • • • . . . .. . . . . . ... A. . • . . . . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . _ . . . . • . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . . . . . . . . .. . o o o • .. Le parole derivate . " .. La preposizione . _ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . Zavisni veznici . . • . . . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . _ . . . . . .. . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. . o . . . . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI. . . • • .. . . . Prijedlog A Prijedlog DI . . . . . . . Derivazione impropria e immediata . .. • ... • . • • • .

tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. Talijanska abeceda ima 21 slovo. a m. . nj. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. t. dakle. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. Talijanski samoglasnici i. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. ' m. dž.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. kao što je poznato. g. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. e. f. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. f. 3 . š. s. u. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . d. n. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. l. b. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). n . i. još i 9 združenih slova. l. n. z. od 30 znakova: a. ć.ž. donekle i r. j.· d. o. I \ I. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. Č. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). . t. r. l. b. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). Samoglasnici e. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. đ� e. govorit će se u daljem izlaganju. v. lj. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. izvan abecede. h. O svim tim pojavama. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. k. p. U· oba sustava postoji. v.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

tada se. gra-tu-i-to. ono nikada »oštri« naglasak). U ovoj gramatici. ne (niti . lo u kojima pada na treći slog od kraja. npr. kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . obraz). C). il frigorifero (hladionik). upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. pi�de. cuo-re. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. bilježi accento acuto ( ') . percio (stoga). To su tzv. (v. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). piuolo [pit}Qlo]. gia (već). Uostalom. Pravilnije je. u. naime. (lijeha. mali kolac). il bauLe (putni kovčeg) . tzv. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. ak. osim pri samom izgovaranju. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. nika.proučeno. l 'appendice . riunire o (sjediniti). il violino (gusle). . § 1 2.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. npr. omladina). npr. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama.·. j1u ido (tekući. il viadotto (vijadukt).dodatak). -Ina star. 10. prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. . la paura (strah). pero (ali). Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. cUQre. oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. . ne . medutim. bUQno dvosložne riječi. . niti). kavana)percio (zato). .3 2. u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . Kvantiteta samoglasnika l . lafunivia . (kočić. a taj samoglasnik. u. compito (zadaća) complto (savršen. .ak�en� i k?d _ . vendere). koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. scendete itd. . Praktična važnost razlikovanja slova i. odnosno prividni dvoglasnik. kao što će se vidjeti u § l l . otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. fluidan). u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. npr. pravila). ne. Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se.) 12 u dodacima. noga talij an ski bijel. Treći tip naglaska. Tako su npr. La (tamo). voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). kao la tavola. volto (okrenut) . -bra neutralan. -a noioso. Luigi (Vjekoslav). to su većinom sastavljene riječi. pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . . -a piano grazieJ voZenti�ri noi. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . višesložnih riječi na -lo. tf cirkumfleks. u višesložnim riječima. otoka.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. parQle zucchero. mio (moj). Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. [t}]. npr. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste.U transkripciji se polusamoglasno i. gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). tj . npr.v6lto (lice. -a dosadan. Ta se pojava zove hijat ili zijev. ia (1' oblio . il baule Međutim. tuoi [t\}Qil (tvoji).anCora (još). Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. su-per-flu-o. Napomena. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). perche _ . aiuola [ait}Qla].2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. i to u prvih 30 lekcija. gratuito (besplatan). ovo onaj. vi koji? ovaj. Iz istog razloga bil eži se . ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. ali (na otvorenom ffi (kava. uglađen). iza 50.zaborav. -a v�cchio. la patria (domovina) il trionf (trijumf). I polusamoglasnik. lekcije. accfnto circonflesso C). medutim. slučajevima (la paura . I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. I 11. pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. buo-no. la citta (grad). " Napomena. može biti dug ili kratak. Napomena. nadoknađivanje. u bilježi sa Hl .I:'. -a bUQno. m6strameli (pokaži mi ih). . da se na svako zatvoreno e ili o. gredica) miei [mi�i] (moji). Sl (da)� cio (ovo). la gioventil (mladost. superfluo (suvišan). -a -a dobar. Na primjer: il triimgolo (trokut). tuo (tvoj ). kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi).� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. koje treba rastaviti ovako: pie�de. piano. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. piu (više). pia-no. na ovaj način: tri-an-go-Io. npr. još i pri rastavljanju riječi.. vi-o-li-no itd.strah.U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike.

m. prenositi) Suglasničke skupine. iegno. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. npr. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. n. la ghirlanda. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. · ' 3. kao što to. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. laparete. nQ. osobito oni na kraju riječi (f acfli.. m.ena. dakako. nuovo. napok on. anciullo). nika. nQstro. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. . sunce. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. il colore . ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. per. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm .jilcile. brutto. lunedl. most. Napomena. il vi$o itd. tona. la casa. npr. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l. chi.fticile.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. la itd.�i-a-co l 'e-sta-te . izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. ne misli se. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. gn. samoglasnika u jednosložnim riječima. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini. bilo da su naglašene ili ne: e. n. ogni. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso.non. la citta. u kojima suglasnici l._- samoglasnikom.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. il popolo. <. il ftErro. To. biva kod navedenih štokavskih akcenata.lafintEstra itd.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. sc) . akcentiranog sloga. cosi. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. l a sera. K r a t k o. nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. il caffo.dove. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). dlffidli. il corso. r. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. difJicile.il. la nQtte. la tavola. o. replicirati) (atmosfera) (predati. 4. il la giardin 2. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca.ilf rancobollo. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. figlio. r): se-gre-to bo. kazati . kao što je već istaknuto. lasda). 2. dakako. il monte. odnosno: noć. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. Npr. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. perchi. difficile. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. npr.vQstro. b�llo. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o.j amiglia. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd. il ttEmpo. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . l 'anno. inttEnso. il pavimento. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. dfsprez zare.perdiito (izgubljen). zima. pravda i sl.

�. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. q(u). 14. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. il Lago Maggiore). jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). o]. la Sava. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. To su e. 17 . Prema tome. često u naslovima (il Ministro. t?. s. nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. osim kod zareza. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). il Rettore). ll]. ch. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] .prema 6.u. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . . z. 2. Rečenični znaci . il Prf!sidente del Consiglio. i.. te apostrof upotrebljava 15. kod vlastitih imena i prezimena.. e. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. i Milanesi). Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. bilo pojedi�ačni bilo združenih. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. Q. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. o. l hrvatskom.. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. Q. g. . . jevima govorit će se u samoj gramatici. accf!nto grave. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . zvučno z [zeta sonora]. kod geografskih imena (la Russia. u fi. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. » « 7. a s l ovo h uvijek je nijemo. la Francia. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. Veliko slovo piše se na početku rečenice. vježba. i DoJmati. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. 3. i na kraju retka. pokrajini ili gradu (gli Italiani. c. il Tevere. u ovoj gramatici sa [�] . gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. i Croati. zatim �. Prema tome. no ne i fonetsku vrijednost. Apostrof ne smije stajati na kraju retka.

. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. vr ftaii ošl - � ""'"- . . . e. . una Z itd.Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj].) ili se ostavlja dvostrukim. (dz] u mjesto slova nl. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju..: �:. _ � ' . [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i).1 Tal. ' nazi II .. Ojetti. D o � �� " . Tuđa slova �. a slovo h je bezglasno.' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. . dovoljna je za praktične svrhe početne nastave. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. Nedostatak od osam znakova pokriven je. u nekim tuđicama (npr. ci.. - 2. To su združena slova gli [lj].. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i).� . kao što već sam naziv kaže. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. .' -• -..Ovom broju treba pribrojiti združena slova.' _ 0 vn jMno .urzivnim) slovom (b. • � • t - r Slova . ch. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. [dž]. Glasovna analizatalijanskih slova. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). kojih ima. ���� �. itd.'" . Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji.Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. o. '. sc. [riL H�] (�:].' 1. Tuđa slova upotrebljavaju se. međutim.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. una b. grafički sustav od samo 22 znaka. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . 1 'ics. s osam pri e na:vedenih slova abecede. doduše... dakle. L Talijanska . <dfe gi aeea i d t Napomena 2. [ �] 18 19 I ." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . abeceda . .i" ' . a . xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. kako je prikazana u ovom pregledu. [s] i [z] odn. Bixio). Združena slova izvan abecede �una lov3 .alijan k. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). gn [nj] i sci [š].rr: ijanski -d mw. [nj]. ' . s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . Slov. devet.a. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. Imena združenih slova sva su muškog roda. gdje su. .. ali su obično muškog roda: il cappa. gh.

::: . odnosno pogrešan. 6].v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik. j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle.pronome . con j. Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . § 10.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. u]. ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna.escLamazione .avv�rbio . muški emminile. a po članu se (il) singolare. o označeno je ortofonskim znakom [�. ima samo dva gramatička roda. tr. .. .l hbn (knJlge) . �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. -za (mornwrio.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana.prepo�izione . ecco exel. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. o nalazi trećem slogu od kraja. palira).::.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora .in sftnso fig urato .qualcuno . la tavola (stol) . To znači. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �).::.aggettivo . u talijanskom s� jezi� .maschile . u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e.le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . za razliku od hrvatskog. Akcentuacijaje provedena ortofonski.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. odnosno naprosto »knjiga« o . tj.eccetera . . slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. 20 21 . il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina .. o v" pl. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost. uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. o]. Određeni član označuje pobliže imenicu. nekoga nešto jednina prijelazan glagol . u I.:g � cons. �]. To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku.sillgo/are . (il) genere f .::: .) adj. l.::: . oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. prpo qcn. onda ortofonski znak [�].qualcQsa . (JUirno ili Qttimo. prn. označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). simpatia). (il) plurale: . sg. il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«. Q] . adv. (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. -t. Za oznaku naglašenog a.v�rbo intransitivo . . i ženski: (il) genere maschile. o [e. . f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. vac.congiunzione . uvodnog dijela). .plurale . qcs. .

Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. essa. lekciju).: Tko je došao? . gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. međutim. gl 'ltaliani. kat planovi.Član il (pl. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. Č lan lo (pl. uz oblike gli impiegati (namještenici). Chi e venuto? . stvari i životinje ženskoga roda). gl 'intellettuali. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe.Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. essa. koje se izgovara otvoreno. esse) postoje i naglašeni oblici: lui.Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). noi itd. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. Npr. o izgovara zatvoreno. zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). slovom s iza kojega dolazi suglasnik. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). ujak ništica.Lui. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba .) svako se naglašeno e. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. lekciju)2. 10ro. stvar jesam li (ja)?. Prema tome. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . XIV. . bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . U oblicima lične zamjenice (egU. Ako. V.On. Izuzetak čini L�i. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . gli intellettuali (intelektualci). lei. tj . . U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. 23 2 la stanza le stanze 22 . essi. u množini Loro S0l10 (v. onda se upotrebljava oblik il. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo.

libro.casa e bassa . nije zelen. non c 'e dubbio.neri. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. teatro. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. tu.piano. .. vociibolo.stud�nti.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID.o sano.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. Je li stol zelen? Ne. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. opera. Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. što se dogodilo? albero e alto . Ova je kuća visoka"i lijepa. Si. nalazi se ima. e 'e il sole. IV. nego crn. nego međutim. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima.umore. . Vod. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. ju Napomena 3. Che c 'e ? Sei malato? No.aula. non . rano kasno mnogo također kada ovaj. Noi non Essi Questo libro .spettacolo. (questa) e u �a pe�na. �i .abito e nuQvo . Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . universitario V. non sono malato. On nije bolestan. . 24 z�ro. .di cattivo umore.Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika. Zdrav je. . Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e.libro e giallo .boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. .stanza. . Che Di che colore e il pavimento ? E bruno.-!rdi e anch 'io . . pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. Quando allora umore. non e 'e.Croato. taj . Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. Gli ombr�lli . Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: . Napomena 4.b�llo.) ne da ali.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . ci sono. . jer ne(s glag. E t. Danas je ružno vrijeme. Essa strani�ra. v 'e. L 'abito bruno. so11. . to cQsa e questo? (Questo) e un libro. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. lo e tu . � vježba sumnja učenik. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. e b�l tempo.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku.tardi. ono danas tako zašto. Di che colore e l '�rba ? E verde. Tu nervoso. 25 . i�ola. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo.albero. Si�te cont�ti ? NQ. . i ja mor� učiti. tamo). U izrazima e' e./taliani.poveri. ovo onaj. Voi non .

auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . una cara amica (jedna draga prijateljica). Zasad .(L') penna ora A tako i: .(jedna) jedina prilika .dobar dan .un. Te �eljna pravil � o . neki). To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke.(il. Poput određenog člana i neodređeni član . To je prikazano . a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva. plural od un libro.(la) un' . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . un 'amica. . un (za muški rod) i una (za ženski rod). član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . Prema tome. stato una .un un . spettacoli. (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom.drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi.un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. . a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom.a tvornica stroj. Napomena 2. neka) označuje se osoba . pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška. un allegro zingaro (veseo ciganin). kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu.un bUQno spettacolo . unCa) (jedna. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 . v (nekI) SeSIf. . - Neodređe �im članom un(o) (jedan. dakle. Nap o me na l .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima.dobro veče . uno spettacoio glasi naprosto: libri.(lo) .čudan govor .glup razlog (argument) . u tabhcI: Međutim. Značenje tog� člana. Na primjer: abbrica ulla J una macchin. sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. uno Zlngaro. samoglasnikom. . un argomento stupido (glup argument). l ') uno . Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). un capP'Eilo .

zar imam? imaš li (ti)? itd. La casa ha .uccello. essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd.studente_ Ho -Jratello e . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili.cco . ? . . Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti). . 28 lo sono . (esso) � �. .grande giardino. .altro giorno. 29 . Su questa tavola c 'e . In questa citta c 'e . a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. Quanto fa .spropo�ito. . su).i:tnicaj abbrzca. Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici. QUofobbriche. mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. ? Koliko je . . . L 'aquila e . In questo esercizio c 'e . una (jedna). Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). da . J.sorella. Abito in .casa a tre plam. s�tte vocaboli.altra volta. do drugi put drugi dan 10 I. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od .�ezione jaci/e. .ombr�llo.II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. . ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: .

pl. stari prijatelj . dragi i dobri stric. veseli učenik. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. Tu non . lekcij u. blijeda djevojka.(2.una nuova penna stilografiea. ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . · neparan). avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi .molto sonno. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. Non . pl.molto dafare. lijepa predstava. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. Za s veučiliš nu terminologiju v.(2. a zatim neodređeni član: I .II. !tn lavora dijficile (težak posao). muški ili ženski. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju.verde (zelena) . ali ponekad može stajati i pred imenicom. Tre e un numero dlspari. znatan dio pridjeva završava na -e. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. lagan posao.sonno. nije nam hladno.(2. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). ) sete? III. siromašan ciganin. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. bogat stranac.grande (velika) . Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni.) piu denari ? Essa . sg. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. . ) freddo ? . osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad).ragione. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III.molto da leggere. 2 l . Tu . - Lezione t�rza IV. Pridjev pari Gednak. Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. lijep grad. visoka kuća. VI. zelen otok. Essi . zanimljiva vježba. pridjev ima redovito oba roda. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. ali nam se drijema. teška pogreška. vozna karta. Questo ragauo . Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. UlI ragauo cattivo (zločest dječak). Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. velik most.

le. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano .le vie. il t'čma . le) Na primjer: - . 32 Tako npr. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. suprotan l f· 4. i: la trattoria (gostionica) . la riga le righe l(il bottega crta 5 . Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . 33 . la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. la monografia (monografija) � le monogra fle. 4. Na primjer.2. . Na primjer: stric.7 l "� � " f: I . (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe.Za plural na -ci v.) Na primjer. lekciju.Ako je. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna .le f armade. međutim. 3 . Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. kad je bez atributa.(ljekarna) . laf armada . Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. tema perivoj umoran problem drama Napomena. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. ujak obronak rodni 5 . mijenja se množini u -ii. la via (ulica) . B) G e n e r e fe m m i n i l e l. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . l' . U jednini se imenica Dio. XI.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. . Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. upotrebljava bez člana. intelektualac koristan 3. Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . nastavak jednini naglašen (-io). Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. trattorie.

Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . Questo e$ercizio e utite. Un pOf2ta celebre (slavan).. Un gi6vane signore. Un tf2rna interessante. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. Un anno infelice. To j e 2 l 2 I 2 . Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . Un e�f2mpio utite. 9 = ? 34 15 . Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . Sest i osam su parni brojevi. le persone gen rili sono simpatiche. Ill. 9. Ova je kuća malena. . ) (e altri oggf2tti). I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. Questa poe�ia ef acile. V. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. La signora Borf211i e moltof elice.nova knjiga. 8. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu.. . il tC(ma e lungo. Questa ragazza e gi6vane. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. Ja imam (jedan) smeđ šešir. Napomena 2. 15. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. 1 3. kraj. (Jedan) veliki pj esnik. ali udobna. Un numero pari.Una piccola conversazione.. (Što vidite u našoj dvorani. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. radio) (due scrittoi) . 6.. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. II pae�e natio. Il roman?O interessante. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj.. Napomena. . radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. Che ora e? Sono le diciQtto. Questo albf2rgo ha una sala ampia.7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . (Jedna) zanimljiva lekcija.le pareti sono alte. Ova zadaća nije teška.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. 1 6. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. (Jedna) zelena šuma. predjel odmor šetnja zadovoljstvo. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. 20. veoma još. 1 7. 1 1 . ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. II. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) .) To je (jedno) moderno kazalište. ESERCIZI I. Četiri je (jedan) parni broj. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). a ti imaš (jedan) plavi šešir. Mali razgovor .

Genitivo: la bellezza di una regione IV. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. - Lezione quarta il siK. . a rasporedit ćemo ih.'!:. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . U X. Kao što se vidi. nego ponekad uzvik Qh. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. a una lezione 4. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . iz praktičnih razloga. . . KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. di questo libro 3. prema shemi latinske deklinacije: l . Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. 4.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. questo libro 5.. 37 36 . . No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. Na primjer: . međutim. od. 3. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. 2. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. una. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. ili je imenica bez člana. una lezžone 2. ali nikad nema pred sobom član. tj. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . di una leiione 3 .Ti prijedlozi. o ko jima će se govoriti u X. . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. Uzmimo dva primjera: 1. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. . Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. Da bi se. 6. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). ali ni to ne uvijek. da questo libro 1 . a questo libro 4. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. stoji bez prijedloga. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. 6. kod) i nekih drugih prijedloga. una lezione 5. 5. lekciji. .

. giovedi. ma quella delfrance�e e diJficile. 39 38 . la. ogni mercoledl e venerdi. Izostavljen je vokativ. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. Il primo giorno della settimana e lunedi.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. ). . gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. U to m se slučaju prijedlozi di. ) la mattina (adv. sabato e domenica. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. mercoledi. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. Gli altri giomi sono: martedi. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. venerdi. samo što je bez člana. tj . La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. lo . str. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. koj i je jednak nominativu i akuzativu. pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. a. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. La pronuncia dell 'italiano efocile. 4 1 .

III. dobro«). doslovno *»za znati . 1 30 . - knjižarama i u knjižnicama. str. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. Obronci brda. ci stoji određeni član. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. 2. signor ingegnere). Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). Stoga će se reći npr. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje).: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. upotrebljavaju se . infinitive mitive drugih glagola. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. . -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. str. osobito modainih glagola potere. bUQno v. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . -re. u gradu smo sviđa mi se trebati što. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. volere.prigodom tvorbe priloga v. Prijateljev poziv. U štivu »Dani tjedna« (str.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. lo z'ingaro. koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. il giorno. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. Vrlo je kasno. o kojima se govori u L lekciji. sapere. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. Pozdrav majci. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. lekciju. nije me strah. . Sveučilišne dvorane. la settimana. il giardino. Potreban mi je odmor. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. kod futura v. . Učenikova vježba. kod infinitiva povratnih glagola v. II. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. II tappeto e sul pavimento. za kraćenje riječi uno. 60. -re . dfEvO aiutare mio fratf:llo. Tvornički je strojevi. sentir battere (čuti kucanje) itd. 46. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. dovere. napomenu na str. pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. 20. Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. 41 . Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. str. Treća stranica knjige . 99.. lo studfEnte. l 'a1bf:rgo.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. što se nalazi . B l . la penna stilografica. 1 82. Sul pavimento e 'e un tappeto. Život cigana. 40 I U pogledu zvjezdice v. il lavoro. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. str. Početak godine. La sera hQ molto daf are. biti po­ trebno što (komu) IV. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. sati. a zatim u množini: la pagina. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. Stričeve novine. . koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . l ' opera. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Na stolu se nalaze dvije knjige. za bf:llo i quello lekciju IX. lekciju II. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. ci sono.

Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. Vi imate pravo.Pas je domaća životinja. . Oblici L�i i Loro označuju. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. osobu). . V.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. Ona je vjesnik prolj eća. Moj sat dobro ide. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. essa itd. 4i ustvari znači »ona«. 2. pa oblik essa služi za osobe. ona 3. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. Plurale Lora hanna ragione. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. a Loro za više osoba. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. lekciji. Oblici io. lora oni. Lastavica je ptica selica. oblici koji služe kao subjekt.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. On je vrlo udoban. Essa e molto camoda. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale).II cane e un animale domest'ico. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra.) l. 4i e molto gentile. 2. osobu) Oblici treće osobe (egli. 3. Vi imate pravo. O tome će biti riječi u XIV.) (s glagolom u 3. prema tome. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. tu. budući da se sve manje koristi oblik ella. . u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. licu jedn. one.Oblici eglino (oni) i ellena (one). Oblici tu. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. lekciji.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. S i ngol are 4i ha ragione. noi. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. l. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. tj . On je čuvar kuće. esse one. pa su se zamjenice 4i. Vi ste vrlo ljubazni. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. voi i 4i. ella ja ti Vi (za jedn. 43 . = = Napomena. 2. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. a Lora »one«. esso. 2. On nikada ne zaostaje. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. . drugu osobu. l�i ona. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. E s s o non ritarda mai. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. 3. licu množ. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. Il mio orolQgio cammina b�ne. 3. Lora sono molto gentili. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. i II. � Lezione quinta U ženskom rodu.

Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. come vedo. rito. . iD abito. Vi imate). pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. maturare (dozrijevati) .- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. «dare». je i u prvom licu jednine. (stanovati). Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui.:na�e fDno.. secondo. prime. Ella d�ve restare qui. Loro non hanno palira. a kad je govor upravljen nekolicini. impa�are �naučiti).i (s glagolom u drugom licu množine). dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . .· : ·. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . kao što vidim . superanD. premašiti).· :. come vedo. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. -a. Voi non avete paura. cantare �pjevati). primi. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije.mprare (kupiti). prema rodu i broju: primo.i si�te. io vado . «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. npr. (nadvisiti. upotrebljava se radije oblik Vo.l . \' �e l korak dalje. come vedo. terminaTe. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. (telefomrati). a druga dva obhka Vo. telef - - . Vo. telefDnare. - Vas nije strah. (vraćati se).i. prima. -e itd.1. azutare (pomocl). Oblik Loro .rtare . Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. . Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). Voi dovete restare. Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. činiti). . .. koji su vrlo česti. . pomalo iščezava iz upotrebe. 4i non ha paura.(no�iti). iD termino. bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine.i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. Vedo che Ella ha molto daf are. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. sperare (nadati se). Loro devono restare qui.: J. superare. iD sitpero. �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. co. 10 tele arrivare (doći. . abitare. dolaziti). Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . qui.i avete). Vedo che Loro hanno molto daf are. Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». . koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. restare (ostati). -i.rmare (oblikovati. fo. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. (svršiti). .

semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. Ora siamo in ottobre. proizvod polje. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi.Come stal Grazie.. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente .ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. Se tutlo va bfine. loš).E Lfiž ? Non e 'e male. Mi se vraćamo. On ne kupuje. . giugno. II lekciji XX. aprile. bfine. Essa comincia in marzo e termina in giugno. Mi idemo. marzo. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol.) nosite. Ti se nadaš. a od cattivo (zao.raramente . davvero? .largamente . ottobre. grazie. Ti ideš. 46 BUQn giorno. . prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. possibilmente. signora. bfilla e melodiosa. Ti ne ostaješ. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom.Dove va ? .) nosite. . Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. agosto.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. - 47 . ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . f ebbraio. L'invfimo s. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. Prevedite na talijanski: . Ona uči. e . .Ostalo o prilogu v Napomena. Qh. La prima stagione dell 'anno e la primavfira. Imaš li knjigu? Učite li? ll.particolamzente lako korisno prosto osobito I. volgare prost). dicfimbre. maggio.Studio l 'italiano da sfii mesi. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . Oni stanuju. On stanuje. On daje. luglio. . settfimbre.Da quando studia questa lingua? 1il .BUQn giorno. Vi (sg. signor dottore. Vi (pl.dare ai n�rvi (a qcn. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio.) se nadate. .Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana. . La lingua italiana e faeile. Vi (sg. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. novfimbre. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. l 'autunno e l 'invfirno. Mi ne dajemo. Mi pomažemo.male.volgannente . l 'autunno. Oni ustaju.utilmente .

bilo neodređeni član. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro.no e il capoluQgo della Lombardia. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. la Mfcca. l 'Aia (Haag). član u mnogim slučajevima može otpasti. Ako se. le Alpi (Alpe). Ako se uz vlastito ime nalazi atribut.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. Kako.. aja moram još skoknuti u grad (in citta).. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim).Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. Ja učim svaki dan pet sati. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili.. Ostavi na miru psa. Imena planina. rijeka. . �mma regala un libro a Vera. Ana voli Elviru. Zimi on živi u Napulju. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. L Vlastita lična imena (i . Milanoje glavni grad Lombardije. Franjo je prijatelj Aleksandrov. la brava Carolina (vrijedna Karolina). međutim. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. Kasno je. la Sava. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka.. la bflla Firfnze. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. Karlo studira medicinu. il VQlga. 3. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. medutim. il Garda (Gardsko jezero).III. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. . koji se upotrebljavaju s članom. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). 2. kontinenata.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. la SPfZia. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. il Tevere (Tiber). VI. daci moraju (devono) šutjeti. 48 : i 49 . Erna poklanja knjigu Veri. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). Kad profesor govori. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). D 'inv�rno egli vive a Napoli. Anna ama Elvira. Zaista? A mi idemo sutra u kino. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. Francesco e amica di Alessandro. il TricQmo (Triglav).

io vedo c(rtque finfćstre. Verdi. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. 4. [ 'Af rica. la Lombardia. EleonQra Du�. perche 4i non porta il cappfćllo? . Tako će se kazati: Garibaldi. 10. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). Tako i prezimena u pluralu: i Medici. la stQria d '/talia (povijest Italije). ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. non hQ tfćmpo. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi).. l zaIsta.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. Carlo e un ragazzo. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. f . 6. il Tiziano. Bruno ha libri interessanti. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . Michel1mgelo vlastita imena. ovo) i quel/o. Tako se. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). npr. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. (Che cosa e . tutti i nQstri libri sve mi. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. la Francia. e pro fessore di lingue i sl. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). Ako je pred prezimenom vlastito ime. t/talia. Colombo. Ako je predikat pobliže određen atributom.Dante. Matilde Serao. tutta la mattina cijelo jutro. 9. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . . vivere in America (živjeti u Americi) . osim toga. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. član se izostavlja: Grazia Deledda. . i vini di Francia (francuska vina). Tiziano kaže i il Boccaccio. il BuonarrQti. (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. Upotreba partitivnog člana nije obvezna. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. ona. Pokazni pridjevi questo. nedjeljiv predmet. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. . kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. la Duse. hai la tua penna stilografica?. Pascoli. illa (onaj. le poe$ie di Giovanni Pascoli. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. treba reći: tuttd. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). uz Boccaccio. tutti questi argomenti svi ovi razlozi. Carducci.ho comprato le scarpe. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . ova. Prema tome. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. Napomena. Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). cio): tutto il giorno cijeli dan. 8. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). colpa non e tua. Međutim. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . jer su to prezimena. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. ona). Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline.Budući da su. Mazzini. jer je ovdje objekt točno određen. S. la Toscana. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. il Carducci. tutta Firtfnze i sl.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). Roma. dobiva obično neodređeni član. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). i BQrgia. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. il Pascoii.l i� rQpa. gli S Qrza. egli e (uno) scrittore. ? ) . il Sanzio. -a (ovaj. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). Raffa�llo. Treba. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. 7. la Serao. -a (onaj. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). a u drugom u množini. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). tutto un mese čitav Gedan) mjesec.še knjige.

radnika. nemamo (ga). -sciare nepčani izgovor [č]. imam (ih). NQ. non ne ho. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. -giare. [g]. Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. . i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . ne abbiamo. ' 2. -scare zadržavaju grleni glas [k]. non ne abbianw.{J 'glagolima na -ciare. konjugacije Glagoli na -care. Ne. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . tioi cerehiamo 'voi cercate '. -gare.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri.. Neke osobitosti glagola 1. quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. ' . Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. Ne. Vi pijete mnogo vina i previše likera. [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. Napomena 2.. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. Bilo je vojnika. ne ho. ginepri e palme. Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. upotrebljava se samo prijedlog. .' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . . . ' 3.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. I . gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. seljaka i studenata.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. Ako su količina. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). imamo (ga). a u talijanskom pridjevom. nemam (ih). contadini e stud�nti. borovice i palme. . QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. NQ. tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da.. pagare (platiti). . broj ili mjera određeni. može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. i' 52 53 t ·. opera. Na primjer: = io comincio . Si.Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. On jede malo mesa i mnogo povrća. (nedostajati). itd. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . e' �rano soldati.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

To vrijedi. a dijele se u dvije podvrste. pred a ili o): 62 63 . queUe. konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. . i m.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. invece. specialmente a oril(nte e a nQrd. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. nelle zQne di confine della penisola. tuttavia. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. dakle. . I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte.vedere). qua�i tutti italiani di nazionalita. portano il nome di Appennini. . infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). gruppi di minoranze stranil(re. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. ili je naglašen nastavak (prendere . UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). Svaki se. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. -gere. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. I' Arno e il Tevere. dakako. mettere (metnuti). vivere (živjeti). konjugacije sprežu na isti način. za sve tri konjugacije. con la �vizzera. vivono notevoli . Glagoli na -cere.ni�ola. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. con l' Austria e con la Slovenia. Nastavak se mijenj a. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. b) temere (bojati se). Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. l' Adige. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. vendere (prodati) . tj . � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. konjugacije Talijanski glagoli II. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. credere (vjerovati). cadere (pasti).

do 1299. Kad iza njih ne slijede manji brojevi. 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. Tako npr. jesu imenice. egli . . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). 3 ottobre 1977 (3-X-1977). . Npr finire : io . Roma. U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. Loro) »U XVII. convinc� e (uvjeriti).ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. . . pre ferire (najviše voljeti. Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. . A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. voi . « ili »godine . Loro) essi cap-ise-ono (esse. . . kod drugih vremena i načina. konjug. . piimgere (plakati). Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. tu . Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». Brojevi un milione. . una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . due miliardi di kune. . partire (otputovati). . . crescere -" (rasti) i dr. progredire (napre­ dovati). . osobito kod nepraviinih glagola . . ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). dormire (spavati). Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). spedire (poslati). Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. . . noi . s raznim glagolima. .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez.ise. . . Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. . ali se može dati prednost oblicima ventun libri. upotreba ovdje još nije ustaljena. . « prevodi se «nelI 'anno . sentire (čuti). 65 . essi . » ili jednostavno «nel.o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. . (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. Lf2i . ventuno stati. un bilione (bilijun) i sl. dati prednost čemu). . a umro je 1 32 1 . Kako se iz navedenih primjera vidi. tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. . un miliardo. ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. �i) io cap. npr. pulire (čistiti). .Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. . finire (završiti). . . Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). ventun lettere. U milleduecfinto označuje godine 1 200. i sl. Kod glagola III.

) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. Djeca spavaju u zipci. 66 . . Boccaccio je živio (visse dal. Napomena. a umro je (e mori il) 19. . italiana. VII. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo.!rso �giomo a mf. s�i . il venti itd. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. 1 304. .Deset dekagrama kaže se talijanski un f. a oggi a Qtto Qggž qui. Petrarke i Boccaccia. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. II.!ci e mf. il due.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf.!??O litro (di qcs. La nQtte (portare) cansiglio.!??O sono le dif. . fino il quando? dalle nQve alle undici vf. Petrarca se rodio (nacque il) 20.(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. dvadeset dekagrama due f. do 1 375 . il cinque. stoljeća jesu Goldoni. I bambini (avere) paura dei medici. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. VII.!tto. On ima dvadeset ijednu godinu.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. Urar popravlja satove. .!tte meno dif.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. U XVI. ) ittf. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna.!tti itd.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. . koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. . godine. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso.f. . Mi napredujemo neprestano. quindici . Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. . In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi. u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI.!??o sono le Undici e un quarto vf. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. označuju se ovako: e l 'una e mf. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf.!p. Predstavnici književnosti XVIII. Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. 1374. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. Machiavellij a i Tassa. Parini i Alfieri. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . stoljeće je doba Dantea. trentuno. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . Ali će se i reći: Qggi e il primo. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. .!??O chilo (di qcs. . Prevedite: XIV.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . ) . un anno f a tre mesif .Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . ji . kao i minute i sekunde. da fino a che ora?. al) od 1 3 1 3 .

Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. L' orolQgio puol essere d ' Qro. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. XII.hvalio. di nich�lio o di altri metalli. sono segnate le ore in cifre romane o arabe.vidio. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. C' e pQi una t�rza lancetta. sono le Qtto meno di�ci. nošen . Sul quadrante cop�rto di vetro. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. lekciju) 8. ma segna s�mpre l' ora precil?a. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. viden lo portiamo = nosimo ga. le m���e ore e i quarti. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi.on je postao slavan . pili piccola ancora. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato .nosio. che ora e? Per favore. d' arg�nto. si ferma.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. altrimenti si ferma. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. Essa sUQna al momento voluto. (usporedi V. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. da polso. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. lekciju) bio 68 69 . gledan . per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. Esso sUQna le ore. L'orolQgio si carica. puo essere da tasca. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. da tavola o da appendere. sono le lindici e un quarto precise. hvaljen guardato veduto � gledao.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). tj. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e.

.: dare .hQ camminato .sono caduto .hQ mangiato .poslao sam . .dao sam .:i e sianio arrivati.hQ comprato .) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ [avorato . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja. -a egli e stato 4i e 4i e . (Primjere vidi malo niže.sono entrato . . -a st.hQ messo . -a tu st. . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen. -la sam imao.naučio sam .ušao sam .hQ puZito . : .hQ venduto . essi luumo . drugi s ave re. essa e stata . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere. -a st.učinio sam . esse sono state Loro .išao sam .(na)pisao sam . noi sianw stati.postao sam .otvorio sam .radio sam 70 7l .hQ spedito .goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .:te stati.kupio sam .Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr. esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao.vratio sam se . -la s am bio. . -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ.hQ imparato .završio sam .čitao sam .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.očistio sam io sono stato.(po)jeo sam . -e voi sit. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere. -e smo bili. -e essi sono stati Loro . bio. pod b.pao sam .:i e siamo partiti. . a tako i sam glagol avere.prodao sam .:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.hQ scritto .sono diventato .hQ dato .hQ ap�rto . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom). -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro .hQfinito .hQ preso ..sono andato .hQ llćtto .:i stato.hodao sam . -e sit.sono ritornato . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju. -e sit.uzeo sam ...stavio sam .hQf atto .pomogao sam .hQ visto hQ veduto .hQ ažutato .

nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. međutim. započeo je time da . . Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2.Quando si sono addorm. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che .rodio sam se -:. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. živioje. tr. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere. završili smo).: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. tr. . tr. . 2. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. 2. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio .entato ? Lei si e levata. . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. tr.umro sam .hQ progredito .Quando si sono addormentate? vedere 1. onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. tr.napredovao sam .sono rimasto . intr. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato.p rog redlre partire nascere modre rimanere . vivere): canta re 1. tr.finire J. jeziku: . u našem stajati iza participa prošlog (što je. . intro vivere 1. . . Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. -a io mi sono addormentato. io sono arrivato. 2. intro noi ci sWmo addamzentati. kad stoji sama. tj . intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati .entati? Loro si sono levate.sono ntQrto . tr. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. bez imenice. intro . 2. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . .entata ? Loro si sono levati. . (dosi. sasvim normalna pojava . . -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati. tr.sono nato . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. intro a ol1dare ff 1. noi siamo arrivati). 2. noi abbiamo capita). Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu. io hQ portato. tu ti sfti levato. -e voi vi sl�te levati.sono partito .Quando si e addorm. intr� crescere J. tr.Quando si e addorm. intro lavorare 1. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). . 2.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr.otputovao sam .

ii.un b�ll ' armadio . . Približili . animale. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. Kupio je novine. Vi ste brzo napredovali. (bUQno). .quegli scrittoi .Verra assunto (bit će priml jen) con un . . .i guanti ? Il padre ha bevut. I. Apri .. stip�ndio.una b�lla casa .al conc�rto.(alcuni) b�i quadri .. (quello). . . Pomogli smo djetetu.quei quadri . . rujna.ettere. Ponašali su se pristoj no. strappi ai calzoni. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'.. . Danas sam mnogo učila i pisala. Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. Generefemminile la queila (una) b{.l quei (due) b{. Quell 'ogg�tto non e molto prezioso.(alcuni) b�gli armadi . giardino . progredire. . Slušala sam pažljivo. . una upotrijebite u množini pridjeve alcuni.' " alb�rghi mancano di ogni comodita.una b�ll' opera . I pridjev b�llo. Quell 'a. spettacolo. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće.iJ azzoletti. smo se s velikim strahom. mi smo zaspali.per Fir�nze. ?Jćro. armonta.Vivono in .gli sp{. . Non mi piace . armadio. Umjesto neodređenog člana un(o).Kao zamjenica.i�ri. (b�llo). Pregled tih promjena: II. . arrivare. . Maria e andat.lla le quelle b{. dosi.(alcune) b�lle case . . m. quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 .VQglio acquistare uno di . . Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. insalata. quadri.(alcune) b�lle opere VI. - Qcchi.un b�llo scrittoio . armadio .Non aver paura: e un .queII . .!).con noi. Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. . Questo esercizio e molto utite. quella. 2. . . prendere. aleune. . .quelle case . riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello. ingegno. comperare. una .in b� giardini.ccm I l aIbero Ho cercaJ.cchio que[[ ' (un) b{. Prevedite: Mi smo se vratili na selo.Ha dei . . Ništa nismo čuli. (ha chiuso) In. cadere. Onaj stranac ni Francuz. concerti.quello scrittoio .Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . Quello strani�ro non e arrivato. Onda dolazi ispred imenice (quel libro. . Quell 'orolQgio cammina b�ne. Quella ragazza e assai gentile. quelle.. 75 . 74 · 1. Jučer smo kupili dva lijepa odijela. Daranno (dat će) diversi .i due esercizi. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. quelli. . scrivere. .due bicchi�ri di vino. Stanovnici onih država nisu Slaveni. . Mi sono preso (dobio sam.i I I cane lo queilo (uh}b{. jinire. kad stoji pred imenicom.quegli armadi . . alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. occasione per te. .quel!' ojie ra .(alcuni) b�gli scrittoi . Zatvorio je prozor.quella casa . . Očistili smo odijela.. . pulire. U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. . .llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. . .: »uzeo sam si«) un . .quelle opere ESERCIZI . . nego Poljak. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica. U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. . Hai trovat. I nQstri conosc�nti sono arrivat.lle navi I I�Ola l '�le V.un b�l quadro . 3 . andare. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere .Ha degli Qcchi veramente .Quel ragazzo ha un .ll ' le quelle b{. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. stato un . Otvorili su vrata i zatim ušli. senti re. Abbiamo copiat. Učinio sam pogrešku. .:. . In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati. u službi atributa. cantare. On je jučer otputovao. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. .quel quadro .ll ' gli queg/i (due)b{. . Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{.lbero si trQva in un b�l giardino. legao je i zaspao. vendere.

Pescara. Alessandria. Arezzo. Verona. Što je rečeno za veznik e. Benev�nto. Sassari. Fro�inone.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Lecce Pot<:nza. Matera Reggio Calabria. Ferrara. Gorizia. Parma. Catania. dell 'Umbria?. sa e: ed egli. l . Ri\:ti AqUila. la Ven�zia . Pe�aro. la Liguria 5. Giulia. O�meo AQsta Milano. II Trentino-Alto Adige 7.. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . Macerata Perugia. Asti. la Sicilia 4. MOdena. Como. Messina.· Ravenna. Savona. T�rni. Tri�ste Bologna. Imola.) A quali regi. lmola. Cagliari. Brlndi�i. economiche e culturali. il Moli� Pisa.. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. il Trentino-Alto Adige. 15. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino.. Rimini. Bolzano Udine. Livomo.. la Ba$ilicata 1 8. Lucca. la Toscana 1 0.. la Puglia 17. 77 76 . la Valle d'AQsta 3. gli Abruzzi 1 4. · la Sicilia e la Sardegna. Novara. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. Bergamo. la Calabria Avellino Bari. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche.. la Lombardia Verc�lli. Co��nza.. Spoleto Roma. vrijedi i za prijedlog a: ad amici. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: .om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Rimini. Vic�nza.. Varese.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. Sal�mo. Forli 20. il Veneto 6. L' I t a l i a m e r. il Pienwnte 2. Belluno. 9. il Veneto. Pavia Genova. 19. a loro volta suddivi�e in province e comuni. Pistoia. la Campania 16. Iglesias A cinque regioni . il Lazio 1 3. Vit�rbo. Ascoli Piceno. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. Taranto itd). Taranto. Rovigo. la Sardegna Trapani.. Piac�nza. Siracu�a.Ven�zia Giulia 8. Cremona.. Trevi�o Tr�nto. MOdena. [ 'Umbria 1 2.. l 'Emilia-Romagna M�mtova. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. FQggia. le Marche l l . Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. Sp�zia. Caltanissetta. Latina. Si�na Ancona.. Padova. tj.. Cbi�ti. Brescia. n Friuli.citta principali: Pal{rnw.. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. Reggio Emilia. Imp�ria Ven<:zia.. Agrig�nto .

' d. con gli = (pel). koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. COl). il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . :: � ta. prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. odnosi naše deklinacije. koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. VI. naime. oca voli sin (objekt . Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . a dolazi obično član. o se .predikat .. prij�d ? zi�a con. Akuzativ. su uvijek stapaju s određenim članom. Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). na prvo . Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. prevodi se na talijanski. i treba ga posebno učiti. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). �� . koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. � . sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. ).šumsko drveće (drveće šume) U IV. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. . l (col. Ovi se prijedlozi. ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . označuje u talijanskomj. di. Kao što je već spomenuto. nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. andiamo! andiamo. dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. con i = (coil ').). Dok se prijedlozi in.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. � . s rukama). prijedlozi per (za). oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. Međutim. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa.kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. od . tj. - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. Na pnmJer: .Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. Dakle. ali nema nikad pred sobom se zarezom. tra '(između) i drugi. � = = � x. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. .eziku prijedlozima. tako npr. . fra. del ltd. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . con l ' = (cogli).ed�je mjesto u rečenici. idemo ! idemo. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. � . Tako se npr. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. knjigom. npr.aJucl obl�ke del. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . kad se nađu uz određeni član. : gli alberi del bQsco . ). . ragazzi! Maria. dječaci! Marijo. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. con. kao objekt (il complemento oggfEtto). con il = coi. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. . per il == (pei). nego ponekad uzvik oh. npr. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. su. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. na . per: nella seduta di i�ri dječaci. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom.

non hanna valuta partire. dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere.col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol.lo si�do = ja sjedim. voluto . io mi siedo = ja sjedam.. (htio). izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). . Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. . Napomena . dovere (morati). već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. Prema tome. dovuto (morao). volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena.Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. 81 .>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. . abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. saputo (znao).

mQrta! Se tesso. Noi (dovere) andare. come una vQlta. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). 7 domliro spavat ću. ma noi non (l!. . . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. non sQ: in questa tela. e le dico: Come ho potuto. . 83 82 . La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. s'e strettal su la panchetta. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. . . Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. Spesso ifunghi sono velenosi. brda (na tkalačkom stanu). MQrta! Sl. Pridjev muto ponavlja se tri puta. a ne tramvajem (e non in tram). . možeš kupiti novine. . Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. tesso per te soltanto. (Da la) mattina (a la) sera. na kojemu je brdo (il pettine). Giovanni Pascoli I. pjesnik u svojoj mašti po. ma voi (pote re) restare. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. solo un sorriso tutto pieta. del pettine ogloblje . istočnom dijelu pokrajine Emma). Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. dosjetljiv). Završetak je u stilu romantične balade. non sono stato in vaCanza. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). III. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. lo non (uscire) mai quando piQve. . 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman ..Mio dolce amore. . quanti anni fa? Ella. Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. partir da te? Piange. Muta la spQla passa e ripassa. accanto alfine ti dormiro7 . . La bianca mano lascia la spQla. Perche non sUQna? E piange. (Con il) q�rno. . nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. suzama. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. t 'hanno delto ? . i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. . l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . Kad je lijepo vrijeme. II. Ona se nalazi uz tkalački stan. purtrQppo.olere). Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. E non il sUQno d' una parQla. piange . (Su l') ultima pagina. idem u ured pješice. . sotto il cipr«sso. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . dolce mio b«ne. 4 la cassa . Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. (A il) tfErzo piano. (Su gli) alberi. koju je volio u mladim danima. come. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva.2 Piango. Ako izađeš. L' anno scorso. (In le) camere (di l ') albfErgo. Vado (da l ') orologiaio. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. se non (dovere).

a potječu najviše iz grčkog jezika. -i za muški. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. regrut uhoda. Evo. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. Ima ih prilično. međutim. sistem problem aksiom poučaK. 1 .. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. tema la sentiizfilla la reciuto. . tj . špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . . 4. a imenice na -a ženskog roda.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža . Napomena. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. nekoliko izuzetaka.. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT.Lezione undicesima il giornalista la giornalisto.Imenica U cinema (kino).A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Neke imenice na -a muškog su roda. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. novak. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog.

konjugacije. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. -ofago. raditi) neki ubrajaju među glagole I. radioj on'ia. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. Neke od tih riječi već su spomenute u III. Izuzeci: teret. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II.Kako se vidi. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. radio. 87 86 . m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». pak. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. 5. «dire» Glagol fare (činiti. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. a u množini muškoga: gli fchi. tovar skut zadaća. j otogra jia. Prve tri su skraćenice od automObile (f). a druge nepravilne. ad kemijski j. lekciji. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. paket smokva luk. a drugi na -ci. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. Glagol dire (reći. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. Ubraja se među glagole III. veličanstven kroničan telefonski l . riječi auto. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. konjugacije. konjugacije. «leggere». kraj kazna razgovor. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . foto. 2. kao i neke druge: il fllologo Riječi. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. a ti se oblici također upotrebljavaju.

npr. u prošlosti jezici rj eđe posredovali. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji..ri ha piovuto ma Qggi f bt. promjene i u obliku i u značenju. sinteza. Riječ je još u XVI. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). . sono una ba� importante dell'economia. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. osobito naših tuđica na drugi jezik. »promet.. bibliof"ll. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . nazionale. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. re fai l a Faccia l'elettricista. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. Se non ci vado sUbito f accio tardi.l tt. Molti artisti sono diventati celebri per mt.. prema potrebi. mikco-.lla a milcchina. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak.�?o della televi�ione. Che mestit. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. vijeka putem talijanskog. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. Rusa terminologi pojedinih struka. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO .. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. ali nisam mogao. Engleza. Talijani. Novaci su stigli u voj arnu. _).ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. dotičnog stranog jezika.. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. Tako npr. nekritički primjenjujući ditta. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. a tako neo-. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I.rto di stasera..mpo. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . -ija.. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. neposredno ili posredno. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. trgovina«. Na taj način.Care leggere dire fi. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza.. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) .ghi� lt. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. mahom kulturne termine. . U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. nego su često ušle posredstvom drugog jezika. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. ante-. II mio collt. -ista. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. od koj ih smo također primili. (nulla di nUQvo). u ovom slučaju na talijanski. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. ali nismo dobili odgovora. demo-.. a tu su još i klasični jezici. do jezika velikih. Nijemci i drugi. -ura itd. a prije XIX. udaljenih naroda turcizmima. latinski i grčki..>trgovačko poduzeće«. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. lprodotti chimici . i razne prefikse i sufikse kao: atom. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .

zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj. a u treću pravilni talijanski oblik. vessare. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. oblik »bruto težina« .) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. vjeroj atno prema njemačkom.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. monello deposito bagagti ipotesi (t) . stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. umorismo. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento . Ipak smo mi zadržali. u drugu moguću krivu adaptaciju.

govorasmo govorili smo).io vendevo . a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj.i . konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: .io prendevo .io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. tj . kao i prOšlih vremena uopće.. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena. Dosad smo upoznali passato prossimo. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2.. prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. slijede postlipno u idućim lekcijama. U talijanskom jeziku. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. To ne vrijedi za talijanski glagol. prošlo trajno vrijeme u našem jeziku. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . koji stoji ispred nastavaka. imperfekt je živ oblik. Drugim riječima.parl-a-vo . kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. - Lezione dodice�ima Glagoli II.iofinisco .iofinivo . Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. vendere. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. koji odgovara našem perfektu. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. međutim. konjugacije. imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . -e-. konjugacije s naglašenom osnovom (npr.io apro . : � .iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. f Professor govoraše (govorio je) glasno. temere): vendere prendere temere . avere ima nastavke II. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. -i-. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i.

. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. Prvi član komparacije može a red riječi. kupovati skočiti. To je pravi superlativ. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. . pripada u tu kategoriju. Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. jer tu postoj i uspoređivanj e . skakati (za)početi. npr. Napomena 1. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. 2. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. Sava je duža od Drave.. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. . l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. . koliko). našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. La Sava e piu tunga della Drava. Viktor je pametniji od Karla. Sigurno su zadovoljniji od nas. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. bez ikakva uspoređivanja. . . uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. strajelice. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja.kupiti. Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. . Sono certamente piu contfnti di noi. . stragrande. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). dva pridjeva itd. predmetkom stra· ( veoma): straricco. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). Roma e piu antica di Milano. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. come (tako .) . Guido ha piu denari che amici. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). . -issime za množinu) . quanto (toliko . dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). koji se tvori pomoću priloga (cosi) . Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. . vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. Npt . Torino .Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine.

Egli anda va a f are una I. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Napomena 2. Il t�mpo sana ogni cQsa.cane. Chi nulla ardisce nulla fa. Dolomiti su najljepša brda Italije.3 venniglio jasnocrven. . . esse. per la citta.9 negra (= nera). Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. CQsa rara. Gli agricoltori lavoravano nei campi.cavallo e -f -hrro e . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. Dopo il fatto ognuno e savio. . U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. Nalivpero je vrlo j na (a + IV. noi. E piu focile criticare che creare. savršeno lijepe pjesme. Vidi i malo niže! . .Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni.Naslov ove male. Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje.duro .grano e . . nemam znanaca. E giugno lo ristQra Di luce e di calor.Tevere: Qrte . I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio. član) izložbi.scaltra . Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla.Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera.PQ e . Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. majušan. . Bio je (imperf) jako zadovolj an.argf!nto. Vidio sam i Karla. J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . . S�i ne la terra fredda. passeggiata per la citta. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .8 percossa e inaridita. Triglav je najviše brdo Slovenije. Provfrbi . .matematica e .Qlio e . Ogni promessa e un debito.calda . . Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana.7 de la (= della). Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu.2 pargoletto (piccoletto) sitan. II.utile -fiori. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol.cane.legno.volpe e . HQ piu vQglia di bere che di mangiare. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice.5 rinverdi. . Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena.acqua. I Pianto antico (Starodrevni plač). U ovom gradu ESERCIZI I.1 a cui (= al quale) prema kojemu. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti).Qro e . . Dopo pran?O e rimasto nella sua camera.estate e .6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. S�i ne la t�rra negra. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia.� solingo osamljen. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. Što ste radili (jare. . E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto. . a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. .primdvfra. lekciji.O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX.geografia. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda. .leggf!ro . Ill. . cQsa cara. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.difficile .9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. . . Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia.lungo .prezioso .

Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). I gatti hanno una vista acutlssima. I' odorato. str. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. ili egzaktni). prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. 99 . 427- govorit ću itd. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. Appendice. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. 1 . ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. l' udito.) 7. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . tu parler -ai .Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. Col naso sentiamo gli odori. 182. :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). str. : �ako se vidi. Chi non Qde e sordo. Chi non puo parlare e muto. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II.1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII.avro). i . - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . I za povijesni postanak talijanskog futura V. Con gli orecchi udiamo. glagol essere u futuru mijenja o�novu. Con le dita noi tocchiamo. V. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo .

Kod nekih glagola II. -scare zadržavaju grleni glas [k. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere . Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. . doći ću k tebi.potro .terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess.vedro .at ću ti. f are glasi diro. Futur od dire. Glagoli dare.d budem mogao.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. i III. 1 00 Non l 'hr trovato in casa.vorro Kad budem naučio lekciju. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere .avro i glagol I.sapro . -giare. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog.pred potere vedere . prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare.].verro . Se avro t(!mpo ti scrivero. Pomoćni glagoli. sara probabilmente partito stamattina. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. .cerchero . konjugacije na -care. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. vjerojatno je jutros otputovao.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. sarD arrivato itd.comincero . dakle. - Ako budem imao vremena. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. - V erro da te quando potro. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1. pis. avro' dormito PQco la nette scorsa.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino.Glagoli I. 101 . Danas je vrlo pospan..andro. -gare. Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. avr�nno padato . futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3. staro.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. f aro. konjugacije andare . budućnosti.dodaje slovo cercare pagare cascare .paghero . Napomena 2. -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . vjerojatno je prošle noći malo spavao. [g] u svim licima. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere . Nisam ga našao kod kuće.

la moglie .grofica . dužd · junak .princeza . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu. Iznimka: il pro essore .la sfćrpe . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.Antonija .la principessa il principe pjesnik .la bimba .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .sobarica .la J attoressa upravitelj 3.la leonessa .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore . -ica f fessoressa.slikarica .la lupa . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.pastirica pastir l 'avventore .l 'avventora stalan gost .gospođa . muško muškarac. lekcije. Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI.dottoressa.la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .glumica .predsjednica .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.učiteljica . osim već spomenutog dottore . I oblik la l�pre (zec.la precorritrice -(di)trice. Na primjer: il pro essore j .la gru .l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života. -trice izdajica il nutritore .upraviteljica 6.l 'istitutrice . Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.kuharica .la pro essoressa J profesor odvjetnik . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.l 'attrice .la tigre -trice: .la dottoressa il dottore lo studfćnte .profesorica .la Jinunina .gospodarica branitelj.AntQnia .la presidentessa predsjednik .la regina . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .kobila . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja.la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .l 'ambasciatrice .snaha. il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.la traditora.la cUQca .la dQnna .la camerifćra .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .stalna gošća il tintore .la contessa grof .odvjetnica .slonica . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .la duchessa vojvoda il conte . -ica osvajač.l 'invaditrice . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.spisateljica .veleposlanica .duždevica -junakinja 2.la pavona (-essa) .djevojčica .hraniteljica 1 02 zmija štakor.lavica .doktorica .la scrittrice .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .ravnateljica .la cagna . -ica ubojica prethOdnik.la nUQra . čovjek suprug zet kralj .la mafćstra 5.žena. Isto se opaža i u našem jeziku. još i ove imenice: il pastore .la cavalla .vučica .barunica .mala djevojčica .la studentessa student il presidfćnte .la dogaressa .la #ntora bojar il traditore .la baronessa barun il barone princ . 4.kraljica . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .studentica .la direttrice .la gatta .svećenica . .paunica .SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) .vojvotkinja .la signora .l 'ucciditrice .žena . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .mačka . nevjesta . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na . lisac maj mun.la pittrice .odgojiteljica .la nutrice hranitelj .la dif enditrice .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .la ragazza . žensko .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .la pro .Tef J e antessa .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju. jedan za muški rod a drugi za ženski.kuja .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .Ivana . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 . -ica posjednik.pjesnikinja .supruga . kućni miš miš lisica. Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore . .la poetessa il pOfćta svećenik .gostioničarka .la pastora .

) otputovati sutra? 1 04 ° . Ako budeš bježao od napora. il papero . nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . lekciji.l'Qca 7. normanne. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. illustre mu��o di impareggiabile completezza. nella stQria.la prugna. spagnQle. konj prasac.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. Hoćete li i Vi (sg. 105 ESERClZI I.krava . Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. bit će ti hladno. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. il capro. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. costitu�ndo un autentico. La Sicilia La Sicilia . Riječ araneio može također značiti plod. romane.la p�sca .la noce . kao i neke druge iz te kategorije. vol pastuh. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). dove non c'e lavoro.1 'albicQcca . bit ćete mimi.la cavalla . siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. il bue lo stallone. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . la susina . riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. krmak ovan.. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. tuttavia. il lampone (malina).o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . neli' arte.ovca . obrađene su u XI. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad.). Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. m. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. Imenice na -ista. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. Vidjet ću.la capra . arabe.situata al c�ntro del Mediterraneo . Ako se ne pokriješ. il cavalla il PQrco.kobila . On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia . doći ćemo večeras.la vacca . Non c'e piacere. -ida. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. Ako budem stanovao na selu. linico. cartaginesi. napisat ćeš sadržaj. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak. knnača . svlt:ve.prasica. il fleo (smokva).la mela . 8.la pera . ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. nećeš pobijediti. gr�che. ili laj emmina del t9pa .farancia II.koza . Tutto cio. bik. il maiale il nwntone. ali ćete se i umoriti. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. neću se tužiti. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. angioine. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti.la castagna . Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. Kada dođete u Rim. ja ću biti vrlo daleko.guska .la trvia. l 'agn�llo il cap rone.

l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. dativu i akuzativu ličnih zamjenica.agrumeti. jedinstven padina. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . . I�i. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. naime u genitivu. njemu itd. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. 106 107 . a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. ona.) L noi 2: voi 3. . Una vegetazione ricca. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). milenij razvijanje.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. trpkost oštrina žega neusporediv. tu 3. mene. si add�nsa sui divi dei cQlli. Vi mi vi oni J Vi one lo lui.. . dei mille e mille. ja. (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće.) esse } ja ti on. esso essa. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta.di tipo sub-tropicale. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . . Comunque la Sicilia si guardi. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. rasijati razasuti. essi Loro (2. �i (2). Međutim.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. podijeliti oporost. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. si guardi. egli. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. ono ona. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. lekciji. mi. doviziose. Ella (2. . noi vol loro Loro (2).

Non ven-a neanche l�i. Chi e stato ? Siamo stati noi. . od mene -on . Non posso venire con Loro. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. ona je šutjela. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. . di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. Neće ni ona doći. Chi e ? E l�i. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. . lord (Loro) 2. esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda. nemmeno. Ona nije htjela govoriti. Jako sam zadovoljan s njime. oni (one) se igraju l. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. . No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). da loro (da Loro) oni. Govorili smo o Vama. Tko je bio? Bili smo mi. noi 6. loro giocano 6. neanche. 4. odnosno iza riječi anche. ili se pak nalazi iza glagola. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. bez glagola. - 6. tonica e atona). Bile su one. da noi nas nama nas od nas 1 . - Tko je došao? On. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. 2. da me 1. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. . di me 3. Moj je pas dobar čuvar kuće. . one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. primjerima l�i (ona) i lora (oni. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. pravilu morao stajati nenaglašeni. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. . Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. ona svira on čita. 109 . Sono molto cont�nto di esso. saino kod 2. 6. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . 3. no i di noi a noi 4. Ne mogu ići s vama. a lui. one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. Tko je? Ona (je).Zamjenica esso (pl. a me 4. Dok su ostali govorili. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. Abbiamo parlato di 4i. Rekao mi je da će doći večeras. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. 4i non ha voluto parlare. lfli sUQna lui l�gge.

dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. te. "lice slano. e '. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. Ja se često služim rječnikom. dotle su egli. međutim. kako smo već napomenuli. D�vi regalare una copia anche a l�i. savjet i zalazak sunca!). a takoder i o njemu. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. comincio io. Nervozan j e kao ja. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . osobito u pismenom priopćavanju. Danas. . jetite našu obalu!). gli. stoljeća naovamo. non prendere ne uzmi itd. molbu (pomozi mi!). za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. lekciji: 2. f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. . S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io.elleno odgovaraju danas oblici'egli . · · = = = non avere. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. J l ' U množini se. Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . le. Se io J ossi te . stoljeću. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. ella. dbbiano). Se non cominci tu. eglino. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli .Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. oblici u ostalim kosim padežima). Questo regalo e per voi non per loro. i to u skladu s pravilima 111 .. počet ću ja. Se avessi t�mpo come te . ali se upotrebljava i Ella.essa ­ essi . tu oblik akuzativa me.lo mi s�rvo spesso del vocabolario. L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te.. . elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). noi. Onje prvi opazio pogrešku.). sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. tu. Napomena4.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. ne imaj · ne govori. obliklAli prevladao je kao izravan oblik. . On je pisao meni. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. a ne za njih. Ako se to pitanje promatra povijesno.ella -eglino . la. . u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. 1 10 ' . .esse. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. . oblik za kose padeže). a ne tebi. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. gli. Ovaj je dar za vas.

a ne tebi. . prezenta. L . abbiate. Stamattina lui e venuto da me. Tko je došao? On: Ona govori meni. On putuje večeras. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. siate. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. si alzi . siano. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . - Sia. abbia. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. Uzet ćete taksi i uputit ćete. non io. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. 112 - Oblici 3. upotrebljava se za to obično futur. ap pena sara terminata la con er�nza. se odmah liječniku. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . II.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. lići invece e partita per Firićnze. ESERCIZI . f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. in citta alle etto e tomera. Na primjer: Andra.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. Siamo to mati una settimana prima di loro. a oni sutra. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. oni putuj u zajedno. E l�i che ha f atto questo componimento. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu.

Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. Italiani. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . e stata sempre complessa. Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. La Croazia e uno Stato unitario. indivisibile. Cechi e altre nazionalita. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). IV. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. La situazione geopolitica della Croazia. Questo confine marittimo compende circa 930 km.conta fino a 120 membri. italiani. di luglio 20°. Rijeka (Fiurne). Zadar (Zara). Altri centri: Split (Spalato). Religione: per la massima parte cattolići. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. Il resto e costituito da Serbi. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). romani. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. Ungheresi. bizantini. veneziani. protestanti. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. Šibenik (Sebenico). democratico e sociale. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. Lingua ufficiale: il croato. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. religiosi. per il resto ortodossi. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. determinata da antichi contatti e influssi etnici.784. germanici.7°. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. Karlovac. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). cultura1i. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. ortodossi e islamici. c 'e ancom t�mpo. economici e politici. 1 15 . esecutivo e giudiziario. A ove knjige? One nisu za njih. L' altro ramo . la Serbia e il 1 14 Montenegro. Leggere (L�i) questo articolo. S tato nazionale del popolo croato. već za nju. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo. On čita rado modeme časopise. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. musuimani. Osijek. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente.265.karte? Za nj ih. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. di gennaio -0. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Bosniaci. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Non avere (voi) tanta Jretta.« Vidio sam njega i nju . secondo i dati del 199 1).

. nenaglašeni oblik ne. odnos je obrnut.ra) di me di te di lui (ne) (on . . di loro postoji i jedinstveni. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. di l�i. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. međutim. - Lezione quindice�ima njih I. 1 17 . se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. nenaglašen).(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. U genitivu. di lei. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . uz naglašene oblike di lui. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . ima dvojake oblike. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. koji odgovara našem ga. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. .TONI U trećem licu. znamo iz XIV. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. PRONOMI PERSONALI A. Ići će s nama i Marijini roditelji. je.

(io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me .i. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers.Le): Dativo: sg. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. Napomena 2. -e. pl. I .PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. Chi ti ha detto questo ? Li. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. odnosno Li . . Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu.Što setiče dekliniranja oblika esso. . Karlo mi je telefonirao jučer. u prethodnoj lekciji.le. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo. vidi napomenu 3.Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . 1 18 119 . f Ja pers. -a. mi Carlo mi ha tele onato ieri.Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. (Ella. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . . ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato.

sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. ni:m le abbiamo portate. Neće se. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl.sg. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. 2. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. IIIa pers. dakle. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. li Non li w(glio disturbare. ". Oni nisu nikad sumnjali u sebe. On me očekuje večeras u klubu. I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. Non la vQglio incomodare. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. Neću im smetati. . Accusativo: sg. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. 3. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. NQ. ali nenaglašeni oblici (Lo). niti *ho Loro detto. pl. le Credo che le vedro Qggi. nego: ho detto loro. ne mogu ga vidjeti). Poslao sam im cvijeća. abbiamo veduto. (maschile) gli . li. Da. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. Pročitao sam (ih) sedam. a zamjenica iza njega (npr. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. La. loro Ho mandato loro deifiori. Obećao sam joj lijep dar. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. (femminile) la . stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. pl. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto.. li ho l�tti. Illa pers. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. Nisam te vidio jučer na koncertu. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. koji dolazi uvijek iza glagola. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. Ia pers. pl. Illapers. Mislim da ću ih danas vidjeti. dakle. Ne. kaZati. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. li ehiamero io). . avete sentito ) . nego ho scritto loro. pročitao sam ih. Vidio sam ih stotinjak. Quante aut01iWbUi. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). IIa pers. Neću je uznemiravati. Poslao sam im svoje bilješke. sg. *Loro ho seritto. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. sg. dolazimo do ovih zaključaka: l. nismo ih donijeli. 120 121 . Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. Illa pers. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . loro Ho mandato loro i miei appunti. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. pl. Bilo bi. Izuzetak čini oblik Loro.

lo mi chifdo. 2.studjando. Gli ospiti stanno giung�ndo. ti. se stessi = sami sebe) . Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. . . . voi stessi). si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. Nisu znati sami sebi pomoći. 4. a nze. di se 3. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. di te. a te. Oni proširuju svoju vlast. 2. 4. di me. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. mi. Gosti (upravo) dolaze. L di me. a se sebe sebi sebe 2. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). -i. . Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. lekciji. te stesso. ti. av�ndo (imajući).cred�ndo). Ti suviše misliš na sebe. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. . nze. mi. . 3. . On misli samo na sebe. si 4. Ja se pitam . I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. misleći . nastavci: (učeći . 3. -e (se stesso = sam sebe.Egli non pfnsa che a se. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. di se 3. . Ona se previše hvali. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. . noi stessi. 1 22 �??i necessari. -a. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. te. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. di te. 4. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). (Upravo) čitamo novine. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. S vatko poznaje sama sebe. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me.

tj . . Gli ho mandato le riviste. IV. Si e vergognato di se stesso. On mi je jučer telefonirao. � Non tutti la pensano come te. 125 " . 1 24 . 3 de i vini = dei vini.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. Gli ho lasciato pQchi denari. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. scrivo loro spesso. Egli (te) visitera domani. ne vidimo ih. Stormi d'ucc�lli neri. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. ma non lo PQsso trovare. V. ma non lo e. Egli non lo vuQl comprare. ESERCIZI I. Prevedite : Stasera. • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. Le ho dato la mia fotografia.) . ci vado spesso . Ho chiamato solo te. On je sam sebe prevario. Mi ha risposto con e�itazione. Vflo ih rijetko vidim. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. Non d�vi dubitare di te (stesso). Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. lo (mu) teLe fono. · Non oso dirgli la verita. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. . I 2 biancheggia bijeli se. »bodljikavi «. Voi non (nas) avete salutato. Nel vespero-l migrar. a ja te slušam. . Essa (nas) rallegra. Questo bambi no e molto bravo.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). II. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. ID. Š alju li oni znancima pisma? Da. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. perche ti conosco blEne. Napomena. Tu (ga) lf(ggi. Vidite li one . S iamo amici e lo resteremo. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. . Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. oni im ih šalju. Ne mogu ga podnositi (soffrire). Essa non (nam) scrive. 4 vespero = w. Lo cerco da ieri. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Ti mi govoriš. Egli non (je) guarda. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' ..Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. Se la incontro la salutero di clErto. pročitao sam ih cijele (per intlEro). Mi smo vas zvali. studenog). . (Sretno smo prošli. Li conosco abbastanza blEne. Com' e�uli pe ns i�ri . kuće? Ne. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. l'ho llEtto ['anno scorso.Vai spes so a Trieste? Si. Noi (vam) rispondiamo. Egli (te) saluta. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . pokri veni golim drvećem bez lišća. ubbidisce s�mpre. irti doslovno »nakostriješeni«. Tu non (joj) dai pace. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo.spro veče. 1• .'L 'abbiamo scampata bella. iLui crede di essere intelligente. .

Koji šešir hoćeš? Svoj. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . od drugoga. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. . Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . Moj šešir je siv. Učinio je to svojim vlastitim rukama. Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Došao je sa svojim rođacima. 1 26 1 27 . II mio capp�lIo e grigio. L 'haf atto colle sue prQprie mani. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. t venulo coi sUQi par�nti. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. Non dimenticate i prQpri doveri. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. Govorili smo o našem planu. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. od drugih) Ne želim tuđe stvari. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. prQprio. pridjev altrui (= tuđ. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio.

koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. Sua. lice množine posvojne zamjenice. : mia madre. -e). le mie zie. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. -a. ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. vQstro. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). sua. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. VQstra. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. i nQstri padri. SUQi. Prema tome nemaju člana npr. -a. -e). Sue (Vaš. sUQi. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. -a. �io marito (moj suprug). -e jednaka je sva lica i brojeve. ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . -i. Le loro ragioni frano f orse plausibili. tuo eugino. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . e tu. mio caro compagno!. što odgovara upotrebi u našem jeziku. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Njihove obveze neće biti preteške. tuo. 2.!stri amici. odnosno ako nisu riječi odmila. zaručnica). Hanno portato con se la loro valigia. VQstri. nQstro. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje.I loro impegni non saranno trQppo gravi. 3 . -i. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). Treće lice suo. la . Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. lora) . a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. tj . a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 .mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. Non dimenticate i v(. mio carissimo amico!. quell 'ombrfllo e suo. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. suo. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. VQstro. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . VQstre. sua zia. Amico mio! 3. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio.

U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. hoću ići danas. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. Veglio prendeme tre. . il tuo babbo. više volimo ostati ovdje. quel mantello non e suo. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. il loro amico. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. vi (tu. . volere. Otputovao je a da ih nije pozdravio. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. li partito sfnza salutarli. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. pereM non ho denari. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . la nestra mamma. nisu one moje) = = . .I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. moraš razmisliti o tome. ili Nije ga znao zadržati. sapere). la loro zia. Vi. perchi non he denari. dakle. . Prije nego što odgovoriš. vQglio andarei Qggi. 3 . uvijek uza se član: - Napomena l. . pre feriamo restarvi. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. Napomena 2. 5. (v. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. . 131 . Na žalost vam ne mogu ništa poslati. dunque. 4. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. Narx>mena L . un buen consiglio. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. ovaj kaput nije njegov.' Non lo ha saputo trattenere. VQglio darti un buen consiglio. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. dovere. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. vrijede ova pravila: l . il tuo buen padre. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. il vestro fratellino. gli ho detto). U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. točku a 3). Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. li impossibile dirti tutto.2. Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. ha venduto tutto il suo . Nemoguće je sve ti kazati. Tu .- Voi. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. Hoću uzeti tri. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . Neću ni čuti o tome. Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. non andate via di qui? Ne. tamo. ne idete odavde? Ne. Non ha saputo trattenerlo. jer nemam novaca.

I mifii mi hannq abbandonato. a ne tvoje. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. II. . . naši dobri roditelj i.umrijeti sali re . 3 . amico nQstro! 6.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). njezino dijete. 5 . naša škola. mi mandi una ctutolina. 3. Reci mu sve (ono) što misliš. fa '. . Dalle un bUQn consiglio. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. Reci mi imam li pravo ja ili ti. ' " L i nQstri amici. . . Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Dajte mi. Mi d'iano. Eccolo che v�e. Dajte nam deset dana vremena. Le mie valigie sono nel bagagliaio. . muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . 3. Eccoti i guanti. . . dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . 5. . . Kad stignete. naš otac. l . dei mi�i . «salire». . Donijeli smo Eccomi infine da 4i. 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. moja dobra mama. Faro il mio dovere a qualunque cesto. . tvoj a mala sestrica. Mi ljubimo svoju domovinu. di mio . 2. U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. Vi nas morate razumjeti. perJ avore. . Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. .šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . molim vas. Dajte mu dobar savjet. 5. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. da'. Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. . Dateci di�ci giomi di t�mpo. . . . pošaljite mi dopisnicu. . Il loro lavoro fira utilissimo. Ci telefoni domani prima dime�giorno. tvoj brat. Profesor je hvalio moj e radove. Digli tutto quello che credi. Telefonirajte nam sutra prije podneva. «piacere» . Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. Napomena 2. a mio .lo i suei esercizi? Si. lednosložni oblici (di'. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. da mio . i miei frat�lli. del nQstro amico. stigosmo! m. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. naš stari djed. 4 . svoje isprave sa sobom. 3 .. 4. Prema primjerima: 1. 2.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . I v�rbi irregolari «morire». Scrive Car. se zamjenica ispred imperativa: 2. · Ji scrive ogni giorno. Eccoci giunti. . Antenio desldera anche l 'altrui. vašu adresu. moriamo morite. il Loro indirizzo. 4 . Čitaj mi ovo poglavlje. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. 2. Učini nam uslugu i šuti. Emilio si contfinta del preprio. . mio frat�llo. «tacere» . svoj sat svome bratu. ESERCIZI I. Loro) stavlja Quando arriva. 2. frat�llo mio ! 6. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. Na primjer: iz NapUlja. mio . I Suei libri sono nell 'armadio dello studio.Uggimi questo capitolo. .

lo hQ due frat�lli e due son�lle. supruga ' ! . ( . L 'avvocato dif interesse.' . come io lfEggo nel mio. zaova. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . strina. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. Essi sono i nQstri zii. vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. sestrić unuka. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo.IV. bratić. Sono venuti in notevole ritardo . Faccia il tuD e divertfEnte. Abbiamo altri par�nti. ujak tetka. Tanti saluti da parte mia. amnwgliato spo�ta. Essi non hanno figli. ma bUQna parte di essi vive altrove. . Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. srodnik rodbina. l' altra e sposata. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. Lo ha fatto a suo rischio. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. rođakinja tast. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. sinovac. Egli fa l' impiegato. svekar punica.. II soldato desidera il suo fudle. nevjesta jak. svak. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. � � il babbo 134 1 35 ' . Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. bratić rodica. . suprug žena. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. Egli vuol fare sempre di testa sua. La madre della nQnna. bratučeda. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. sestrična bratučed. svast. na svoj račun). srodstvo stric. Scrivi con latuapenna. nećak. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. djever. Mio padre ha due frat�lIi. šur pašanac snaha. Suo marito e mio cognato. La nQstra parent�la non e tutta qui. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. II mio libro e utile e Qglie. Egli bada al suo ama il suo nido. NQstro zio ha due figli. maritata polo dlibe. . Ho cambiato idea. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. . e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. svekrva zet snaha. Quelsuo modo di fare non mi piace. . · cioe la mia bisnQnna non vive pili. 1 \ . il marito la moglie muž. . . sea nUbile non maritata rođak. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. II suo vocabolario e sgualcito. Iof-i-miei frat�lli . A mi� avviso non e arrivato ancora. L'ho imparato a mie spese. Per colpa tua avrei fatto tardi. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Una delle mie sor�lle e nubile. nećakinja. (PO mome �udu . Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. essi sono i nQstri cugini. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i.sinovica. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci.

:. Zovu ga također i historij skim perfektom.I!-t. . Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. i 3.. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše .n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :.. kod glagola II. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti). koji u prezentu imaju umetak -isc-. Međutim. �!. množine) tvore se od infinitivne osnove. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. a donekle i glagola avere. . 392-405.. lica jednine kao i 3. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta. konjugacije (na -ire). vende-ttero XVII. ( I ved·este " J . Ostala tri lica (2.l . jednine i L i 2.Oblici triju glavnih konjugacija. kao i velik broj glagola III. licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi.:> Ju fumnw ._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. .partli Aorist .)e� s�f.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan.> sap-esti sap-emmo legg-esti . lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. licu jednine i u 3. koji su ovdje navedeni.� . io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. 137 . Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. -i-). -e-. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco . vende-tte. ved-esti ·�ip'f3. a naglasak im je na nastavku. (finire-finisca).parto -finU .'!. Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are).

To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf.IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni.. . i quali.!dia c 'e una sCf. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . 1 39 . Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. le quali). i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. To su stvari na koje nisam mislio. To je osoba s kojom se vrlo rado govori. Datumi kojih se nismo sjetili. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale.!ri cQsta otlanta kune. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. nepromjenljivi oblici che. la quale. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf.!nta il tf. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada.!ri.!ra un pae:je. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. abbiamo imparato moltzssimo. Sono consigli da eui ( dai quali). Kraći.!tlO la eui riuscita e immancabile. la quale . Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. Nel passato la Croazia f. Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član.!rzo anno di studi. . . �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. Evo gospode o kojoj sam ti govorio.!na che (= la quale) non mi piace. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. . To je radnik koji dobro radi. = ln questa commf. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt.!ra . To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. . Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije.!ne. E un operaio che ( il quale) lavora bf.!ri. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. = E un progf. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif..!ntro della citla. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. Forma invariabile maschile efemminile . Oblicima che.!mio. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan.

one koje. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Chi cerca trQva. . Pričali su nam sve što su vidjeli. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Nemoj vjerovati (ono) što priča. coloro che koriste se samo za osobe. Chi lavora guadagna. koja? (jedn. Napomena l.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). Tko traži i nade. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. ma quale? quali? quanto. Tko se želi vratiti kući. nego Casella. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. ' U talijanskom jeziku. E un 'opera. �cco col�i che ti cercava per salutarti. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. onoga tko ona koja. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. ) one koji. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. Kad je riječ o stvarima. -a? quanti. Ponovi sve što si rekao. Prema tome. Faccio quello che vQglio. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. kazat Ćemo uvijek quello che. i tada je cijela rečenica u jednini. la riuscita del quale e im. upravo je to ona koju tražim. Tražiš li možda ovu olovku? Da. -e? koji?. koje? (množ. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. quelli che. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. Non credere a cio che racconta (= a quello che). Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. quelle che. ona koja itd. Tko radi i zaradi. ne ističući ni rod ni broj . Felice chi si cont�nta del P9co. (v. quella che. e proprio quella che cerco. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. .Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. . Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. . Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. upotrebljavaju se oblici quello che.) koji?. Cas�lla. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Oblici colui che. �cco chi ti cercava per salutarti. col�i che.mancabile. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. il contenuto dena quale e nwlto difficile. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. niže): = Radim (ono) što hoću. Sl. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. može sada otići. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. onu koja oni koji. medutim. ) koliko? koliki?. onoga tko. (alatz. Nel passata la Croazia �ra un pae�. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. = Faccio cio che vQglio. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico.Rip�ti tutto quello che hai detto.Pr�ndi tutto quello che credi.

Cerco roman?i mod�rni. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. Napomena 4. quanta. 143 . quanti. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. . essi. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. . Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. treba '.. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). Kad smo čuli tu vijest. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. quante. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. um jesto il nonno. On nas je svu trojicu fotografirao. . kojeg?. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. Govorih s nj ime tri puta. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Quanti ne avete ? Tražim moderne romane.) III. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. Stavite u toj vježbi kao subjekt. koja stoji samostalno kao imenica. . kad stoje uz imenicu.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. . noi.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . Dopo pran?o rimase nella sua camera. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. Koliko ih imate? Napomena 2. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. bili smo jako veseli. Od upitne zamjenice che? (= što). Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. lične zamjenice io. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. koju?. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. imaju . ali on mi ne znade odgovoriti. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. I.

al grammatico : «Di '. replico il grammatico. . Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. . XIII) canzonare qcn. . si compone questo libro ? Chi e il signore . . . . Sono cose delle quali e meglio tacere. ponos lađar ožalošćen objava. di cui. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. .!: ! . piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . Ecco la ragione per cui non sono venuto. . «Allora». Come si chiama il piroscaJ . Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. (. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. Alcuni dicono di si. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. «il nUQto non e affar mio». Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. sai nuotare un PQco?» «NQ». . noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. «Allora». si compone il giorno sono due. ll luQgo . Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. Chi afermasse questo direbbe un bugia. II ragazzo. poeta persiano (sec. . odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. . . . Upotpunite s oblicima che. . ma per il momento non fece parQla. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. divertente). a cui itd. . �i mi ha parlato? Le parti . To je članak o kojem sam ti govorio. altri di no. E una decisione di cui ti pentirai. vir . Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. rispose il pedante.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. v. Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. ove rečenice: Chi sono le persone . «hai perduto meta della tua vita». . Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. .la lettura dei quali e . 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. Loro sono sempre i primi a lamentarsi. replico l' altro. . PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. IV. . siamo e vidno alla stazione. . �i ha dato il giornale e mio Jratello. 144 145 ' · 1 .

čuh odjednom kucanje na vratima. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. . 2). bio bih morao . II padre leggeva il giornale. Danas sam radio devet sati. quest 'anno. lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . - Lezione dici otte�ima 4. koj a je prekinuta dru gom radnjom. sentii d'un traUo picchiare all'uscio. . Bi�ognava J ario. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. Trebalo je to učiniti. la corr�nte manco. a izmedu oraha bijelio se zvonik. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. Bi lo je strahovito vruće. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. treba spomenuti još i ove: 1 46 . Napomena 1. Dok spavah. . 5. vani je padala kiša kao iz kabla. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. in questo secolo ecc. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. vremena upotrebljavaju. Egli doveva saperlo. . 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec.3. nestalo je struje. . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . Mentre discutevamo. passato f prossimo i passato remQto. . Kad sam bio na moru. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. egli avr�bbe dovuto. 2. Dovevi andarcž s�nz'altro. da možemo sjediti u sjeni kestena. « i sl. i bili smo sretni. . scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. . stamattina. J UQri pioveva dirottamente. ja sam pisao pismo. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. Dok raspravljasmo. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. On je to morao znati. XVIII. . Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. . . Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. . : O . L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. facevo il bagno ogni mattina. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. morali su . USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. Morao si otići tamo bez daljnjega. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. . . Mentre la radio suonava. Dok radio sviraše. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. avreste dovuto . Otac je čitao novine. Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. io scrivevo una lettera. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 .

Uzeh taksi jer se osjećah umornim. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. perche mi sentivo stanco. 3. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. uđe liječnik. . Mangiai b�ne. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. Godine 1860. Evo cipela koje sam kupio. Napomena 3 .·" . IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. - 2. ali skupo platih. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. L'operazione duro solo alcuni minuti. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. na primjer. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. Presi un tassi. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. Bili smo dva mjeseca u Italiji. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. 2. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. 4. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Ho mangiato b�ne. a umro u Raveni 132 1 . - Tako se. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. ma Dobro pojedoh. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. 3 . Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. l. ma ho pagato caro. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. . 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. pretpro šio vrijeme). Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Questa vQlta hai avutof ortuna. entro il medico. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. pagai caro. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. Ovaj put si imao sreću. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte.

stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. Quando entrammo nella sala. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. costoro (ovi. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. dopoche (iza. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. koje me pozivaše natrag. odmah je palio drugu. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. Kad uđosmo u dvoranu. rastumačih mu stvar na drugi način.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. Čim me vidio. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. Ante n1njerava poslati sina u internat. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. 2. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio.Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). . costui (ovaj).ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. mi saluto. Subito che fui partito.. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). . egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. ove) označuju osobe. quegli (onaj .�. l51 . 37). tek što). a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. quando capito il postino. netom). Već je dva puta pisao upravitelju. pozdravi me. ali ovaj o tome neće ni da čuje. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. govornik već bijaše završio svoj govor. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. pošto). vlak bijaše već otišao. quando (kada). 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. costei (ova). isti dan). Kad stigosmo na željezničku stanicu. un'altra. stiže pismo. a sporedna rečenica mora stajati . ma quegli non gli risponde. Tek što sam otputovao. Pošto sam bacio pismo. allorche (kada). Dopoche �bbi impostato la lettera. l. kako. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. ali mu ovaj ne odgovara. Due annif u111. il tr�no era gia partito. subito che (čim. questi (ovaj).

. col�i (ona). L 'anno scorso (tu) lavor. To nije nikako istina. . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. Od mojih kćeri ova je najstarija. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. chi vorea u�ufruire '" dovra .) 4. Napomena 6. Le sue 2. Napomena 5. . lekciju). . cio (to. quello (onaj). quando entr.Oblici questo. ovo moja sestra. lekcij i. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . -a. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. hanno infatti del mondo. codesta. . Pr�go codesta onorevole direzione. (v. appunto per questo. Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. -a. -i. Stavite navedenu vježbu u množinu. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. codesto. Quando tu gli pag. questa e la maggiore.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. . mettendoli in ridicolo. ali je vlak već bio otišao. Među L Cio non e a atto vero. protes{ . a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. . eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. ifri. colei che. ma si vedeva che non fra contfnto. che aveva scopirto una nuqva stella. . temperamento. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. . Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. . la camerifra.. dovranno f direzione. odmah mu to (glielo) rekoh. Ricordiamo per Ovo je moj brat. Ovo je slika koju najviše volim. . Quelli che hanno finito possono aruJ. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. . ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. nato a Venezia nel 1 707. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. chi ha finito puo . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. . . mentisce. quella villa. questa mia sor�lla. govori: questo. XVII. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište.Oblici colui che. . Molim ovu uglednu direkciju . 152 come semplice locandif(ra. il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. . L 'astronoma afferm. one) označuju osobe. Goldoni e <. . Upotpunite aoristom (passato remqto). Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. Delle mie figlie. colui (ona ) . commf(die. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). 3. . . moltissimo. II. quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. Moj brat tek bje završio zadaću. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. coloro (oni. . . Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). Oni koji su završili mogu otići (odavde). O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. . Cohii che tiff �rn1a questo. . favore degli spiriti libertari della sua epoca. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana.· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. contro la bugiarda classe dei nobili. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. .arsene. Ill. . codesto. . -i. ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. . ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. . kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio).

' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. . jedna uz drugu. . rem. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. . - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. le. il Bugiardo. Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . ( = grubijan neotesan. s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. : : -: . hoću ti je predstaviti. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. i Ri:tsteghž. Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. il Ventaglio.� .

VQglio racconm rvela. 1. perche. odnosno česticom ne. : zamJemcom. li. dok u nenaglašenoj zamjenici. evo ti ih. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . Jesi li donio skripta? Da. accortosene). compleanno. la. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! .Si.. imperat Pravila izn�se�� u x. non gliela perdonera rnai. Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. (mi) Se hai portato gli appunti.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. proibisciglielo. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. neće mu je (j�jje. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. f56 1 57 . scriviamogliela domani. Se avete dei bUQni artkoli. On je to znao. Ne mogu ti to još kazati. dacceli sUbito.C sara poss'ibile. . VUQle andare al cine stasera.he gliele mandero non appena mi . Sei stato bocciato.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. Ako si donio bilješke. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. daj nam ih odmah. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. pišimo mu ga sutra. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. s mfimtlvom. Glie služi također kao dativ ženskog roda. se lo sai. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to.Prva. Ispričat ću vam je. Ne mogu ti to još kazati. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. Questa e un'o esa trQppo grave. Nemamo vremena pisati mu pismo. ja '. Ako imate dobrih članaka. te lo prometto.:. kad su spoj eni sa .. koj aje pred tim oblikom. Nisam mu još (nisam joj još. nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. participa prošlog (vistala. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. Darovat ću joj ga za njezin rođendan. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. Vamje) nikada oprostiti. ali nas nije htio obavijestiti. sta '). lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. Hai portato le disPfnse J Si. . dovere. mi bude moguće. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela.� � . Egli lo sapeva. glie1 'ho mandata. ma non vQlle informarcene. Ve la vQglio raccontare. obećajem ti. �) . HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi).rv. . lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. . = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. scrivi l. Hoće ići večeras u kino.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. ili Non te lo PQsso dire ancora. ob� i� i im�erativa (di ' da '. -: . ff Ovo je odviše teška uvreda. Doći ću sigurno. ljutit je na nj ljute se na nas. Vam još) pričao tu pripovijest. Pao si (na ispitu). eccotele. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. sapere). zabrani mu (to). volere. zašto t. le kao i pred česticom ne ( di cio). Non PQsso dirtelo ancora. . e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2.

V�· ..:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore .. ' ...l�... . . '�.. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika. Evo glavnih primjera: L organiche). � _ .� �. Kao u ostalim jezicima. . .. i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3...o ..·n· � . . Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2. -r .1· �'. Imenice koje završavaju na suglasnik.. no · 'O.. lekciji: 1..'" " -.. dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. . Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 . .. le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 ."'� � .-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. - . . �a. O nj ima se već govorilo u XI.NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6.... . 159 \ . Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika.. � � . Skraćenice ci nom i accorciati). .. - ._1.. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O . Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche)..

minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. supr�mo. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. Neće se. Djeca moga brata su manja od moje. un ottimo liquore. maggiore. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. međutim. I loro meriti sono superiori ai nestri. nego obično u prenesenom. a minore »mlađi«. To je natprosječna inteligencija. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. (= n ajdu blj i. Nije. J a sam niži od tebe po stasu. U komparacij i uz migliore. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. Nitko nije bolji od njega. a uz superiore i in eriore prijedlog a. . . U pravom značenju. Njihove su zasluge veće od naših. di La mia proposta e migliore della tua. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. Ove je zime manje hladno nego prošle. Oblici superiore. piit intt. peggiori che ieri). forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Sunce je veće od mjeseca. To je najgori dječak u razredu. Lucijaje najstarija (od svih). za stvarne pojmove. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. e minore di quello dell'inv�rno scorso). Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . inf eriore. Egli si �eglia al minimo rumore. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. .?mo piit estt. una pessima birra. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. Tvoja zamisao bijaše odlična. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore.?rno (esteriore) . gotovo bez razlike. Budi se pri naj manjem šumu . Lucia e la maggiore di tutti. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. peggiore. dakle." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria.?mo (interiore) il p iit intt. . le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . il piit estt. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. cattivo. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. grande.

To je njegova najveća zasluga.. slavan oštar. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju. . Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo. E stato detto per questo che.Ja fućkam na njegove prijetnje. estraniandosi dalla vita. .parla mai. Si fecero le loro leggi in latino. armene. Egli lo ha promesso a lui = Egli . Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .. Non sQ che f (= Ne tiče me se. .Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . 3 . ali pivo je izvrsno.Recite mu to. 5 . .o (detto anche marini$mo. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . . esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje. lo me la cavo come PQsso. Non me ne sono aCQrto..) (= Nisam to opazio. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. čestit jadan koristan zdravlju. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . 1 63 1 62 . per altro. della e�agerazione.. Stoga je interiore = int�mo. storici. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. filo�ofi.Možeš li mi kazati istinu? .) ( Ne znam što bih s tim.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. lo me ne d�vo andare. a ja sam mu je poslao. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna.) ( Ja se izvlačim kako mogu. le finalita dell' Arcadia. .Ne mogu ti to pričati. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). . quindi. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. Giu��ppe Baretti che. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali. Essa la comuizica a noi = Essa . con immagini come queste: . Prevedite : glasovit. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. II. lo non mi ricQrdo di cio = lo non .sono dimenticati. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. Essi si sono dimenticati di questo = Essi . pošalji mi ih. fra gli arcadi onoro Metast�io. la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati.ha promesso. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l.Ne mogu ti je kazati. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo .) (= Moram otići odavde.Ne sjećam se više toga.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. po�ti. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . tako da se može kazati npr. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. On je moj najbolji prijatelj . Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. che impose come rim�dio la semplicita. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji.Kod oblika interiore (nutarnji).. = Noi ""': pagheremo. creandosi un mondo artificiale e irreale. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje.diceva. u ostalim lično-povratna! ) V . rezak cjelovit. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. . se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso.Napomena. . a esteriore = est�mo.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i . .Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. Ovo je vino vrlo loše. U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik.ricQrdo. 4. IV.comunica.pre$enteranno -..il cielo definito: stalla di stelle . Nel 1690 fu da un gruppo di letterati.domanda.Ako nađeš knjige.

. ).. Se la cava abbastanza bene. (Ne usudim se . Legatela al dito. Ce ne siamo accorti. . (Odmaglio je. Me l a vedo brutta. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. (Obavijestite nas o tome. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene. ' . (Osjećam da će biti loše. Non me ne curo. ili će se dogoditi). IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. ) Glielo abbiamo prornesso. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava.Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . (da budem) itd. Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama.sia da sam. ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato . l siamo siate siano 1 64 1 65 . .bbiano da imam itd.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće.) Ve lo faro vedere. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto.) Se l' e svignata.

Glagoli I. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim. ..(vo VI. konjugacije na -care.- che io cerchi .. Non e l'unica speranza che ci r�sti. Glagoli III. To je najbolji prijatelj što ga imam.. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. -scare zadržavaju grleni glas k. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. XII. zapovijed.. VI. sumnja. lekciju) imaju ga i u konjunktivu.. lekciju). mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. u konjunktivu prezenta oblici su prvog. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. treba da) (zaslužuje da. -gare. To nije jedina nada što nam ostaje. strah. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. odgovara mi.. lekciju !). konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. Na primjer: 1 66 167 .. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che ... ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino .. nada... che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. nastojanje. drugog i trećeg lica jednine jednaki. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che.. volja. l. nesigurnost.- che io caschi 2. -giare.

benchi. Volim ga premda on to ne zaslužuje.e sia. ma da). piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). a condizione che. affi. gli sif bUQna accogli{!nza. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. Tko god pitao za mene. Non parli cosi fQrte (j ortemente). malgrado che. ne con6scono tutte le strade. dovere. e necessario che tu r�sti qui. a patto che. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. non ti abbandonero. perche tu ti corr{!gga. Jučer sam slabo večerao. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. a Kamo god išao. To ti kažem da se znaš ravnati. potere. posao će biti svršen. potrebno je da ostaneš ovdje. primaju ga lijepo. pod uvjetom da. Comunqu. Dogodilo se ma što bilo. per quanto. Ne govorite tako glasno. To je vrlo lijep sat.Nastavak V. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. lekciji) . Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. dovunque (gdje god. perche (= da. str. di t�mpo. acciocche. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. 1 68 ". dire. comunque (kako mu drago) itd. J{!ri ho cena to male. nanostante che. drage volje Ti e�rto. lo hai pagato assai caro. iako. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). sapere. qualunque (bilo koji) . recite mu da nisam kod kuće. Bilo kako mu drago. dztegli che non sono in casa. Iako nisu iz ovoga grada.nche tu sappial regolarti. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). Samo ako on hoće. ali si ga vrlo skupo platio. - AntQnio studia. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. ali sam ipak noćas dobro spavao. Verro. Opominjem te da bi se popravio. J . quantunque. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. purche. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. a) načinski b) prilozi mjesta. volere. .4. samo da). ancorche.: Chiunque chi�da di me. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). 392-405). nio. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . (= premda. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. kamo god). cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. venire (v. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. Purche egli lo vQglia. qualora. .j are. ancorche egli non lo meriti. qualora non ritardiate trQppo." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. acciocche il ma�stro lo lQdi. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. E un bellissimo orQlogio. lekcije) Talijanski se prilozi. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. tri glavna tipa: Dovunque vada. kako bi) . nel caso che (= ako. vremena. dare. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . poznaju sve njegove ulice. neću te ostaviti. il lavoro sara terminato. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. 169 . stare. parli piu piano.

Mislimo da imate pravo. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. To je najljepša opera koju znam.. Avv{'. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. »najgore« prevode se sa il m�glio. cola. quando?. vidno.mpo per ischerzo del r{. Kažu da se on mora vratiti sutra. quanto ?) itd.ve per t{'. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. Avv{'. lontano.rbi di tempo: ancora. l?. costl. vrijeme. Ti ne pišeš dosta jasno. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. il p�ggio che poteva capitarci. Le cQse vanno di male in p�ggio. Neću da tako govoriš sa mnom. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. facilmente di tutti. Avv�rbi di luogo: qui. Prilozi mjesta. 4. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. p�ggio. II.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada).rbi di quantita: molto. prf(sto. l). To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. Ne znam odakle dolaze. Moguće je da (Lei) imate pravo. d. 2. Credo che lo sappiano. Bolje je da to odmah kažete. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. Umoran sam i želim hodati polako. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. količinu (dove?. . Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. Stvari bivaju sve gore. količine itd. - Supstantivirani oblici » najbolje«. Oni ne označuju način radnje. sicuro. soltanto.Sono stanca e vQglio camminare adagio. abbastanza. Qggi. rnai. prima. voi. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. VQglio che (voi sapere) la verita. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. pQi.4-4oktor. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. vremena. To je najgore što nam se moglo dogoditi. To je najbolje što si mogao izabrati. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . trQppo. Avv{'. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. vi. M�glio soli che male accompagnati. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. ESERCIZl I. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). Napomena. Tu non scrivi abbastanza chiaro. essi): Spero 171 che lo comprendiate. if(ri. tardi. prQprio. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. meno. piu. nQ. non. I l?. domani. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. Suppongo che essi lo (capire). L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. PQco.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. Ho paura che la cQsa (finire) male. piu volenti�ri di tutti. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. il m�glio che potevi scegliere. adf(sso. prez. cf(rto. nif(nte. l?. sf(mpre. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. il di tutti. qua. M�glio tardi che mai. Ha finito il suo tema piO.

. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro... 1 :: par 1 are t. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. non credo che (potere) riuscire. Vado da Iui. Parla piano affinche nessuno lo (sentire).J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � .. severa. Lapo Gianni. tipo ideale di perfezione e virtli. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). Te lo diro. 4i) che noi che voi che essi (esse. . La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. come dama grave e sol�nne. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI .. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . a patto che tu non lo (dire) ad altri. Guido Cavalcanti.-J6ssero che tu che egli (essa. Ve lo comuni­ chiamo.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ . precursore del dolce stil nUQvo. benche non (sapere) se sia in casa. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Al cQr gentil repara s�mpre amore . - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli.III. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli.. .�-� . invece. gentile. benche non (sentirsi) b�ne. in dQnna reale ed umana. Per i po�ti.:. o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. Cosi poetarono Guido Guinizelli. . acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo.

. Per e�. Napomena 1.. naime. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. ho sperato) che egli layorasse seriamente.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. : sQ vedo. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. 2. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. Credevo (credetti. : Sp�ro che egli lavori seriamente. tj . kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali.vino in t�mpo. o tome lekc. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . Non e possibile che torniate fino alla cena. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. Non era (no Ju. i XXIV. Credo che egli non capisea. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. (V.). Znam da nemate vremena. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. Nadajmo se. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. affermo. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. . uvjerenje. Sapevo (s�ppi. Iz navedenih se primjera vidi: l. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. "J :. nadao sam se) da ozbiljno radi. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku.e i v�rbi s�nza questo infisso. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. Nadam se (nadah se. XXIII. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. ho creduto) che egli non capisse. Speriamo che arr. ho saputo) che non avevate t�mpo. tvrdnju. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. n pr. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai.i glagola bez ovog umetka. 1 74 175 . onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti.

Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . Credevo che fosse arrivato prima di me. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. ricevulo la nestra risp()sta. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Na primjer: ne. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. Credo che sia arrivato prima di me. voi che essi 2. Speriamo che se ne slano andati. i XXIV. Sembra che abbiano gia. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). Nadam se da je ozbiljno radio. uznemirili su se. Speravamo che se ne f6ssero andati. Saznavši za onu vijest. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. Čita jući onaj članak. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). Per e�. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. . lekciji. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. Napomena 2.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. - U XV. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. veoma sam se zabavljao. c o n i u g az i o n e -ando II. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent.

) Promotrivši sve poteškoće. .). Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. . štedimo vrijeme i napor. . . (Dopo aver considerato . (Molti. -i. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. . -a. (Ako . (pur) ess�ndo ignoranti. činilo mi se da sam ga već jednom vidio. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. Promatrajući onog čovjeka. D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. ja te neću zadržavati. Budući da si odlučio otputovati. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. odbio sam ponudu. . ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta.:tti si rispannia tr. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. . već prema njegovu značenju (vremenskom. uzročnom i sl. ). ) 178 . Ne vidjevši ih. (. . ) . U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. io non ti tratterro. -e. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. . gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere.:mpo efatica. poiche non ho avuto t�mpo . (Mentre osservavo quell'uQmo . ) Mnogi. -a. . NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. benche siano ignorant! . d) dopusnu: Molti. Telefonirajući mu to.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. (. (Se si viaggia . . Ako subjekt nije isti. ) Putujući u kolima za spavanje. -i. mislio sam da nisu došli. . coniugazione IL con iugazione III. . . hoće zapovijedati drugima. . valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. (Pošto sam promotrio . poiche sono molto raffreddato ). 1 79 . Kao što već znamo. . ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. (Dok sam promatrao . iako su neznalice. . Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. . . . vogliono comandare agU altri. mogao si ga pozvati večeras k nama. Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju.

ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. nel sogno che e piu b�llo dena realta. Giacomo Leopardi ( 1 798. credendolo di�armato. dovra restituirla. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. IV.ESERCIZI I. siccome sUQle. il zappatore. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. Prenesite u prošlo vrijeme I. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Due ladri si avvicinarono al postino e. Altro dirti non VQ. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. Isto i za m. col suo fascio dell' {(rba. fischiando. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. in sul calar del sole. Gledajući ga. GQdi. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. vježbu iz XX. onde. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. 25 V. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. e tutto l' altro tace. vježbu (gdje je god to moguće).Egli ha comprato una motocicletta. stagion li�ta e cotesta. 1 80 181 . e qua e la saltando. b�ne. fanciullo mio. Garzonc{(llo scherzoso. Qdi il mart{(l picchiare. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. lekcije. Nella prima parte. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. av{(ndo allora PQco t{(mpo. prevedite je. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. Qdi la sega del legnaiuQl. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. što niste došli. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. Vedendosi minacciato. Gia tutta l' aria imbruna. II. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. stato soave. al biancheggiar della rec{(nte luna. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. invece. toma a??Urro il sereno. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. al di di festa il P{(tto e il crine. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. vježbu XX. quando ai di della f�sta ella si ornava. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. Prenesite u prošlo vrijeme n. incontro la dove si p�rde il giorno. lekcije i. omare ella si appr{(sta dimani. Non lo conosco. giorno chiaro. il postino afferro la rivoltella. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. Non �ra facile per me fare questo lavoro. 15 20 In. odmah miih je donio. Našavši knjige. Bilo je potrebno da im to protumačim. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. lo minacciarono. . che precorre alla f�sta di tua vita. sereno.

- Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. leke. -esti. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. -erno. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. -il. [h]ai. U talijanskom jeziku. -esti. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. -ai. -este. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. XIII. -emmo. �i) noi voi essi (esse.kondicional sadašnji . dakle: metter{e] + {h]o = mettero. [av]ete. -este. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. {h]a. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. -ai. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. npr. -emrno. imamo dva pogodbena načina: . Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. �i) noi voi essi (esse. il.II condizionale passato e un mQdo. - 1 83 . kao i u hrvat­ skom. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. esse sarebbero state . današnje ebbi) = metter�i. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui.bile bi bile. -ete. metter[e] + [hJai = metterai itd. -�bbe. 182 I ovdje. io tu egli (essa. -erno. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. -anno � Condiz. (av]emo [stariji oblik za abbiamo].kondicional prošli. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. -ete. �i. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. noi saremmo stati bili bismo bili. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). . -�bbe. prošlog dotičnog glagola.

konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora.fitto. stare. ss u glagolskim oblicima konjunktiva).vorrfći . J aresti . se partissero itd. u konjunktivu: se avessi. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. bio bih išao (tamo). a patto che. Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. se prendissero.Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. capiremo. . nestvarnih) rečenica. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . 2. prenderemmo. umjesto ispravnih oblika se io avessi. dire glasi: darfi. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). se anda. uzeo. daresti . . . I Da bi se lakše pamtilo. radili biste s više koristi.u nastavku kondicionala nekih glagola II. essi avrebbero capita XIII.vedrfći potere . . J are.. se J ossi.. a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. kod irealnih (tj . Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. a za prošlost . i III. onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto.terrfći .avr�i i nepravilni glagol I.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio. . U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . dovere . Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . . U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte.. Da sam imao vremena.verrfći . konjugacije: . to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . prenderemo. Kod nekih glagola II. . .andr�i. a kod futura dugo . a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . se tu fossi. . se tu lavorassi. (bio bih govorio. stare­ sti . U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. Prema tome ispada vo. irealni pogodbeni period. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. . J ar�i. avresti capita . quando. *se tufosti i sl. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. 3. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. posto che. diresti . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. išao bih (tamo). ali j e to e kod kondicionala kratko.condizionale passato. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena.potrfći sapere . a condizione che. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. dir�i.l<al -e. lekciju) nalazimo i u kondicionalu.dovrfći vedere . .rimarrfći Da ste mirniji. se tu lavorassi. . To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. konjugacije andare . star�i.Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare.ssimo. nel caso che. uzeo. ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv.

Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. Katkada se upotrebljava i u glavnima.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . bio bi se branio.'). 1 98. Se aveste preso questa medicina sareste guariti. lekciji (str. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. živjeli bismo mirni. kao što je poznato. Nota 2). Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Avr�i dormito se avessi avuto sonno. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. Kad bi nas potpomogao. Da imamo vremena. B io bih spavao da sam bio pospan. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. ne bi bio pao. Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. Da znam što hoće. Da je bio okrivljen. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. ali poslije radnje glavne rečenice. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. Otpratili bismo te da nije kasno. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). Čekao bih da mi se odviše ne žuri. Da nisi trčao. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Vi biste se bili. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Qualora lo volesse riuscir�bbe. koji se u prošlom vremenu. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. ricordarsi i sL). stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. nego se samo razumijevaju. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. došli bismo rado. Kad bi (on) htio. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Se non fossi corso non saresti caduto. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. zadovoljio bih ga. Mislio sam da ćeš doći. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. bez sumnje.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. Napomena 2. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. uspio bi. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. ! 1 . Npr. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. Kao u hrvatskom. njega sjetili da je bio tamo prisutan.

Se volessi. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. non potrei.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . se partire. a nije došao. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. . svi će imati mjesta. riuscire m�glio nella vita. tutti potranno starci. se seguire il suo consiglio. Da nisu morali otputovati tako brzo. . preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. se potessi.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. mettiamo che' mi meraviglia che itd. . . : 188 . Se avessi t�mpo ci andr�i. Voi Tu J essere scortesi. scrivere ·m�glio.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. far�i di tutto per aiutarlo. 1 89 ESERCIZI I. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. o di Ven�zia. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. . B io mi je pisao da će stići za dva dana. come Ravenna. � 4. mogli su posjetiti velesajam. o di Roma. ad e��mpio. Vedute accuratamente queste. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. Se (tu) J avere il telefon o in casa. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. sia pure brevissimo del grande poeta. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. il giardino essere pili b�llo. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. . .> veduto. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . di cui tanto ho sentito parlare. io taglier�i la cQrda.Se (io) avere t�mpo. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):.S uo padre 10 soccorrer�bbe. inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole.unktIva. . . pr�go che. e possibile che. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. IV. to su eliptične rečenice. leggere volenti�ri tutto il libro. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. l to u svim vremenima i načinima. Se venisse aHa f�sta anche lui. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. bili bismo vas pozvali. .v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. E questi fece rispondere: . Neka dođu i u velikom broju. se egb lo mentasse. . pri izricanju dvojbe. . passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande.Se egli si trovasse in difficoita. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano.Se (voi) essere pili gentili.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. desidererei che.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. 392-405.Se le rQsefiorire. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. Da smo znali da ste vi ovdje. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! .Da radimo kako ti kažeš. j lo ti tele onare pili spesso. studiare anche un' altra lingua. . Se (io) potere. 2. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . on bi se rasrdio. are b�ne. Drugim riječima. non vorrei. lo trovereste suHo scaffale. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. se non fosse cosi pigro. a ka�da � prezentom konjunktiva (v.Znao sam da će se on brzo vratiti. se are pili attenzione.

Siguran sam da oni rade. Sono c�rto che essi lavorano. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. come per dime una. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. e trascura invece le piccole localita. Ti znaš (znat ćeš. Ti znaš (znat ćeš. Di solito lo strani «ro. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. o delle Puglie. giung«ndo in questo pae�e. Ti znaš (znat ćeš. 3 .Come gia sappiamo. ad e�«mpio. Pescara o Trani. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. znaj) da dobro pišu. Siguran sam da su radili.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. sappi) che scriveranno b�ne. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. anche perche. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku.) Tu sai (saprai. znaj ) da će dobro pisati. io ripeter«i s«mpre questo principio."'j' 'I . Dov«ndo quindi dare un consiglio. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. znaj ) da su dobro pisali. sappi) che scrhono b�ne. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . sappi) che hanno scritto b�ne. anter. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. Sono c�rto che hanno lavorato. . Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . Nota 1. 2. Dipend'2nti all ' indicativo : l.

. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. che tu lo avessi chiamato). Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . imperfekt (indikativa. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. abitua­ le. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l .. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. Azione futura: congo (come sopra al num. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Plače (plakao je) kao da je dijete. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). U načinskim rečenicama koje po­ 3. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. budite zadovoljni) da idu s nama. . nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Nota. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Baster�bbe che tu lo chiamassi. . On želi da večeras ostanemo kod kuće. Siguran sam da dolaze večeras. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. .Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta.I.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). pres. siate contf!nti) che vengano con noi. Azione contemporimea: congo pres. s nama. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. Željeli bismo da nam oni pišu češće. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. Pretpostavljam da ste me razumjeli. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. U�ato in una propo�izione principale. Htio bih da više učiš. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi.

. . . .Htio bih da d�deš sa mnom. ( da ću ga posjetiti).Nadao se da će mu netko pomoći. ( . Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati. Sape vo che egli non era contento.Htio je da idete s njime. . Trasportate nel passato I'esercizio II. AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit. ali sam se nadao da ćeš doći.Vorr«i che tu (venire) con me. IV. o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato. Volevo che egli ci accompagnasse.Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. ( .Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). . 1 855. . Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. fallo aspettare. Mislio sam da pada kiša. Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo. . . da nije zad. . insigne po«ta italiano. . . ( . Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. Era sicuro di esser stato promosso.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. .Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. secondo il suo solito.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. .» . V. . da ih mi slijedimo).Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. telefona. .Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. _ Un aneddoto Pascoliano I.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave. da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. . a me pare cQsa molto dubbia.Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). . (Contemporaneita al pre��nte). . . beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 .Ehi.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. bUQn uQmo.Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. (Contemporaneita a l passato). . .) cosi pr«sto. . . da je prošao). da se malo odmorite). Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. 3. .i che tu studiassi di piu. . Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. . Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. .Ca�o rnai tu facessi tardi.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. da ćemo otputovati sutradan). ( . III. .Puo darsi che non se ne accQrga.Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. Gli promisi che sarei andato a trovario.) . Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. e uno della comitiva grida al po«ta: . .Trebalo je da on plati račun. . Bojim se da će stvar loše završiti. si ferma accanto a lui.Vorr«i che egli (partire) !«ri. e necessario che la coltiviate. . (Anteriorita al pre��nte) . . .Ci andro a meno che non piQva. Una sera.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne. (Anteriorita al passato). Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. .Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno.Studia affinche tu possa farti onore. Non sapevo che es so Jossero gia partiti. . .Varr{. . .Qualora venisse pr«sto. non ci andr«i.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia.Rekao mi je to. 2. .Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo. Temevo che il telegramma non Josse arrivato. Nisam te vidio na utakmici.Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 . II. LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. . .Se (essere) in te. Credevo che essi sarebbero andati al concerto. VarrfEi che tu avessi studiata di piit. cosi gi6vane. ( . . non Qggi. Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. .

lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Znao sam da si zadovoljan. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Era imposslbile che venissero in t�mpo. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. kao što smo vidjeli. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. Vidio sam da ne može doći. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. Eravamo c�rti che essi lavoravano. un passato prossimo. Mislili smo da ti je on pomogao. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. Lez. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. Htio je da ostanemo. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. Mislili smo da on to zna. lmmaginavo che tu fossi partito. Pretpostavio sam da me razumijete. Ho visto che non poteva venire. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Vidjeli smo da su dobro pisali. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. 197 I'imperf�tto. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. XX). T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. fv1islio sam da si otputovao. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. (U hrvatskom. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. XXI V . Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Bili smo sigurni da oni rade. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. XX. Znao sam da si bio zadovoljan.) . Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme.

Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . . . Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. Znao sam da će otputovati sutradan. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . . Cesarino aveva sei anni. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. allora. non s�ppi. a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. . �ra cont�nto di andare in tr�no. : *credevo che veniva il giorno dopo. Nota 2. Lez. XXII. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. Mislili smo da će odmah pisati. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. leke. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). Egli mi avvi. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). .). Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. Rekli su mi da je bolestan. HQ preso questa decif?ione. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. (Corrado Alvaro. . comp. . quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. XXII.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. una casa. Sar<rbbe percio errato dire. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) .Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. leke. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. Javio mi je da će otputovati sutradan. Nota 1 . perchi sono convinto che e la migliore. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. Nota 3. Credevamo che avr�bbe scritto subito. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani.): 199 . per e�. .0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima.3. Lez.

E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. �ra. V �ngo ora da una citta . dovr�i pentirmi? Il pae!?e . .C�o rnai tu (fare) tardi. l�i sosp�tta. . telefonami pure . .Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia.Qua1'e. telefona. . . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. .Quella non e la signora col. . . . . . . egli (avere) detto di nQ.Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. potete fidarvi. Da je više radio. disse: s' accomodi. . Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. . bio bi bolje zaradio. Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. .Ti prestero le riviste . dell'indicativo e del eondizionale. . .La sala . e di una grande bellezza. speravo invece che tu (venire). feci quella gita erano molto simpatici. . La persona . . qualita non si possono negare. . . scoppio la prima gu�rra mondiale. . li ancora inq. . sono abbonato. . Seguiro il consiglio . . . . non da . contavo. . Nota 5. (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. . hQ impostato or Il giorno . . . quando vide .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . . . . rivQlsi la parQla. tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. ESERCIZI I.Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. . . Još je nesigurno isplati li mu se otići.Non conosco le persone .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). secondo te. . .La poe�ia .ale.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . . Rado bih te otpratio da nije kasno. ti dico di venire. Il 1 9 1 4 fu ranno . . marito studio il france�e. * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. mi ris pose con PQco garbo. . . 20 1 . . Nota 4. . valeva molto. . . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. . ora parte stasera. La t�rra . chi ecco (v.Sono amici . Conosco benissimo la casa . .Il treno . parli.La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. arriVQ io non c'�ro. era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. . e partito suo frat�llo arrivera stasera. . u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. . la L�z.Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion.Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. .La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . . Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . L' amico . v�ngo. di cui. Sono moIte le cQse . . pianti quest'hlbero. Gli amici . . Da više radi. . La ragazza . . l' azione .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . sa resistere alle avversita. . Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. . U�o del eongiuntivo. . mi piacer�bbe ritomare. . non dice la verita. . . non e molto rertile.Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. Se tu (avere) detto di si. �cco la dQnna .rto se gli conv�nga di partire. . ha imparato in Italia? La lettera . E una dQnna . II. l�i mi ha dato. . Se lavorasse di piu. » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.Non puo �sser vero quello . . . . XVII) Ho ammirato il lavoro . . Mi para che sia chiaro il motivo . guadagnerfibbe mfiglio. bolje bi zaradio. . Non ti vidi al teatro.La carta .Difficile che lui (capire) alla prima. non l' hQ ancora rivisto. parlo si trQva in una antologia. grazie a Dio. .Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. . di�di il denaro. . . L'uQmo . . . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. . Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. Poseban je slučaj upotrebe tzv. . a1ludi. a cui. . mi sono fatto prestare il denaro. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). . . . . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). . Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. . v�ngo e molto fredda. apri la porta. . .

rto. a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. .Mio nQnno si lava i pi((di. mormoro il commesso sorpreso.chi((�e audacemente il signore.M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. . l XXV. . . .* NQ signore.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. La . DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . B ((Ho sporcaccione ! .P:ddlo. signore . . afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. svaka. m un ? storante dl Milano. -e. .. Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu.. RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. HQ mangiato abbastanza.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. Fece per vo�tare le spaHe. . PQco cQtte. . fUQr1 della pQrta. non vQglio altro . ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. Si.Questo e un . .). il cQllo. . . Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. una lauta. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. . nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. .E a me che me ne impQrta? .Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . con g((sto nsoluto.LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . dirmt. Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). . .url? il cameri((re. VOIT((i lavarmi le mani.M � in� o� ma: . ogni due persone (svaka druga osoba). ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). lo scaravento . 202 203 . Mi raccomando b((n cQtte. . Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta. .trasecolo il cameri((re. cugma Eh�a ama invece i piccioni. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi.Si puo sapere come accid((nti le volete? . ordino il Po!iglQl!a. . SUl manuali. AntQnIo non Sl lava maJ.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. forse . bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. . . al bUITo. una lunga. la t((sta. i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice.commento suo malgrado il cameri((re.Ma volete . . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . ora. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . . -a (pl. Qualche negQzio e ancora ap<. . .balbetto il cameri((re. . Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni.B UQngiorno. una br((ve colazione. qualcbe neki. i pi ((di. Služe općenito Za oznaku količine. nstorante . Il giardini((re di . . ogni tre passi (svaka tri koraka). Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? .Mi� zia si !ava spe� so le mani. e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2.Daterni due uQva a bere. . Neke su trgovine još otvorene. Nekoliko sati razonode je potrebno. . conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. al pomodQro.

(Non e�iste un plurale *qualcuni. altriJugge. bit će dobro primljen. Nota 2. ma ha generalmente significato di plurale. kakvo bilo koji. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. -a. svaki Pitaj to koga god hoćeš. che». altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . Nije to stvar koja se svakome sviđa. Ognuno df. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. altri s 'appiatta. . · da sam toga dostojan. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . . Neke od ovih osoba poznajem.Qualche veIta e m�glio tacere. drugi (ljudi) 4. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. Nota 6. . si trasforma in quali si slano. -a. . Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. (Ariosto) Nota 4. Nota 5. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. Non e una cesa che piaccia a chiunque. ma tko.ve con6scere i suei doveri. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. Qualche libro = alcuni libri. . -e mu drago modi:. ognuno. altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. . (Dante) Ni ja ne smatram. -a. 3. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. . Svatko mora znati svoje dužnosti. -a. Možeš doći bilo koji dan. qualche persona alcune persone. Netko drugi kazat će da imate krivo. un argomento quaIsiasi. -e ma kakav. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . kakva. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. alcuno» (netko . -a svatko.. -e ma koji. svaka Nota 8.Qualche ha forma di singolare.Il croato »neki kažu«. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. 2. Nota 7. qualcuno. cbiunque = tko god. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia).Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. a ni drugi.Altri . Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. . Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. qualcuna vorrrtbbe vedervi. Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. Treba uspjeti pošto-poto. pedantesca. Puei venire un giorno quals'iasi. alcune vorrebbero vedervi. Tko god došao. 1. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. sara brtne accelto. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. netko): . -e koji. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. -e!) 3. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. J 6ssero. 2.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. . Dostatna bi mi bila ma kakva batina. -a netko. . per es . Nota 3. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. Ponekad je bolje šutjeti.

assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. banchi((ri. -a. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». ormai rare le forme . Beatrice. Per lunghi anni peregrino per l' Italia.3. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». . incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. Popio je dvije čaše piva kao ništa . Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. nel Purgatorio e nel Paradi�o. diedero alla sua opera. -a (= ogni persona) Qualcuno. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. commercianti. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . Nisam ništa razumio. ni�nte. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. la letteratura. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze.mai non fu detto d' alcuna». 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita.come allora si u�ava � da solo. l. la pittura e altre forme d' arte. un tQno nUQvo e div((rso. Nota 9. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. Nešto se dogodilo. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. a Ništa za to. 2. dannati alle pen e dell' Inf((mo. Ognuno. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. nell' Inf((mo. Non f nif!nte. Non e succf!sso nulla. . 206 . istrui . nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. 2.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. L' accQrdo del predicato . Nota 10. (qualsisia). Nel corso di questo viaggio egli. Ništa se nije dogodilo. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. A nQve anni conQbbe una fanciulla. qualcheduno. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. penetrando nel mist((ro della Trinita divina. 2. Ne želim ništa više čuti o tome. nommale col pronome nulla si fa al maschile. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla).

Qual e il miglior cibo? . e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. Nemam nikakve nade da ću ga naći. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. 2. 5 . svaki. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. ( quaIche giomaJista affenna .rispose Dante . per es. pronome indefinito (alcuno. A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. 1. 6.Col sale . e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . aggettivo numerale indicante unita (un milione). elefante. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario.Un UQvo . Quando pero aveva bevuto �ra. nikakav. hanno divorato tutto ! 3 . rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. .rispose il po�ta. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. A un importuno Dante domando: . . -a) nessuno (niuno). uno stesso).: uno stud�nte di lettere. svatko 2. . . = 2.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. -i. per es.: quando uno vUQle pua tutto. . Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. Aneddoti Danteschi 1 . -a.Con che? . . . -o. . scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. dic�ndo al fabbro: . fing�ndo stupore.: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. neka . per lo pili. . Il Bracciolini ci racconta che. '. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. . Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. articolo indeterminativo. .Tu rovini l'opera mia. correla. Passando per via. i segu�nti composti di uno: aJeuno. netko 2. -e ciascuno (ciascheduno). per es. Dante. Alcuno diceva . XXVI.Ebb�ne . nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. le une e le altre. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. -a (cadauno. Durante il pran�o. nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. . aggettivo indefinito (un c�rto. -a. 4. 2. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. andatevene! 4.: si lOdano l 'un l 'altro. che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. (= Qualcuno diceva .L' elefante. Quando il sommo po�ta fu a Verona.Uno (una) puo avere vari significati: l . prese mart�lli. -a. . -a veruno. -a 1. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. una. Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: .Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. 3. essi nella loro qualita. tutti notarono. di cattivo umore. 1 .tivo di altro. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. neki. . per es. . -e taluno. Quando il pran?o fu finito.Oh. . storpiandoli. un' ) Nota l. di «cani». Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. uno (un. -i. un certo tale). 2. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. 208 209 .rispose pronto il po�ta. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. . ) Netko je rekao . gridavano tutti in un mQdo. Dante udi un fabbro che lavorando cantava. Dante rispose: .

1. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. . gli esempi di sopra). Ciascuno voleva procedere a medo suo. članom: taj . Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. neki. Alcuno. tali) 1 . 2. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . Gli he gia scritto trQPp� lettere.. da nam pokaže put).Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. 1. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. l. l. . l. -a si u�a come pronome solamente al plurale. ciascun uemo. . non abbiamo nessun(a) . taluno. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. altro.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). non ne avete la eoipa. Mnogi su daci savjesni. 2. (obično u množini) drugi 1 . nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. Nota 3. 2. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. 2. . Sono aggettivi se modificano un nome. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. Oblici molto. . �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. 2.Taluni J atti indicano il contrario. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. (v. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. -a. nekakav. . Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. (u množini) neki 1 . (s određ. nessun 'anima viva.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. i. l. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. l. ( . 2. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. . mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. -a. Svatko je htio postupati na svoj način. drugi nisu. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. altri ne. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. 2. Takve se stvari ne mogu trpjeti. -i. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. Vi sigurno niste krivi za to. . C�rti sos#mgono il contrario. takav. 21 1 . Neke životinje zavole čovjeka. 2. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. . PQco ecc. 2. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). Lez. PQco itd. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. ad altri). Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. s neodređ. 2. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. -e tale (pl. drugi.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. ciascuno. Nota 2. In realta. e�rto. . SuU'uscio incontrammo quel tale. 2. Tali cese non si possono tollerare. l. Nemamo nikakve namjere da popustimo. . Neki tvrde protivno. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). Molto. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. l. -e c�rto. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. Neke činjenice pokazuju protivno.

.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. . Per e�. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. Le maniche della tua giacca sono trQPP. . chi non lo sapesse. s' �ra salvato.Nisi ništa učinio.La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v.Bilo je samo nekoliko osoba. Nota 6. . a diciQtto anni. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.Nije bilo mnogo studenata. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). . Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. uno che. scrivimi. Queste pere sono molt. Bilo je mnogo ljudi. Domani. J per tre = co1ui il quale . IV. o Qtiell' edificio ha trQpp. Sutra je blagdan. appena varcato il confine ed entrati in Italia. Fu vi�itato minutamente II. - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio.Nemam nikakve volje da . - Nota 5. : Chi va e chi viene. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778.poc.I nQstri erano tremila. . .E un trucco che puo fare chicchessza. dove. ) . di stQrte. La sua stanza in medicina. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. e giorno di vacanza. io taccio.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato. U svakom ću te sluča obavijestiti.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. . Netko odlazi. L ' aria di montagna e molt. di tutti i sUQi compagni. a netko dolazi. . ako netko to ne zna. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. .Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. .Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca.carta e molt.fredd-. con Leopardi.penne.� dilig�nt-. . II uno che domanda del direttore. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. . . Nessuno padi. e lo volevano arrestare. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. . i nemici erano altrettanti. .Qualunque cQsa ti accada.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka.san-o I visitatori sono stati poc. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva. . di ogni sQrta di preparati chlmici.Što god on rekao.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. .Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. Queste ragazze sono molt. . se uno. fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. quando.b�ll-.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. . : = Avevo portato con me trQPP. ja mu više ne v jerujem. Qualche vQlta giuQco anch' io. morto nel 1887) sin dai primi anni I. XVII). . Mortogli il padre . Traducete: domanda. io lo ringrazier�i. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. �ra s�mpre pi�na di lambicchi.cont�nt-. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale.Quante t�ste tante opinioni.I molti tirano i pQchi.Dali ste mu previše novaca. III. .Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze.cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica.Quando altri · grida trQPpo. .ricc"" di frutta. o La' birra �ra trQpp. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. . .1 827) Ugo F6scolo giganteggia. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno.bUQn-::. Per e�.PQc. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. Nota 7. . Lez. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. stagione ha i sUQi inconveni�nti. Tutto il mondo e pae�e.Tutti andavano da quella parte.f mestre. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. . Abbiamo consurnato molt. E stata una partita PQc. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . - trovata nessuna traccia. si stabiH a Ven�zia.sigarette.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. .

. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. trapassato remQto.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. intransitivo e riflessivo. e ad andare a Bologna. Un tale ha chiesto di te. Nota 3. attivo e passivo.) Nota 1. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. (Vedi pero la nota 4. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. Non he. . ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. . . dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. e combatte valorosa e te. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. futuro semp lice e futuro anteriore. 5. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). UQmo d' indole appassionata e ard�nte. come Dante.trag�dia ( 1 796). Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. XXVII . DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera.) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). Nota 2. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . imperf�tto. Farei qualunque cosa per lui . ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo.) Ho pochi soldi.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. mo nel 1 827. condizionale. (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . seconda. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). (Sve bih učinio . Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. C' erano poche persone. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. infinito. Non ho trovato nessuno sbaglio. con esclu�ivo carattere verbale). 4. tomata a Milano. sono passati per il giardino. l a p e r s o n a : prima.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. s�nza aver riveduta la patria. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). congiuntivo. terza. trapassato prossimo. i l n u m e r o : singolare e plurale. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. (Irna nas priličan broj . 2. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. il ·t � m p o : pre��nte.) 214 215 . . Ho poca voglia di andarci. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. In tal modo non sara possibile farlo. participio. �� . (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. S iamo in parecchi. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. �bbe anche molti amori. Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo.altre inforrnazioni. i l g e n e r e (glagoisko stanje). 3. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. passato prossimo. Molti dei miei amici. . donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. L' anno dopo. passato remQto.

s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. i segu�nti: pre��nte. 2. -a 3. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. MQDO INDICATIVO 5.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. tu ti lQdi ecc. Nota 6. -e lodati. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. gli dispiace = dispiace a lui).) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. lmpersonali. ti. la Lez. passato remQto. -a lodato lodata lodati. ci. come gUt sappiarno. nevica) (v. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione.) aU 'amico (indir. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. la Lez. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). Nota 5. sono intransitivi. -a lodato lodata lodati. pre�ynte del condizionale. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. a cui si riferisce. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. lmpersonali pronominali.-a Passato prossimo Trapassato pross. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. le. Nei t�mpi semplici. egli e ringiovanito). Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. lntransitivi (io cammino. Transitivi. quella dei pronominali (io mi p�nto. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. futuro semplice dell'indicativo. XXVIll . -a Trapassato rem. vi (io mi p�nto.Nota 4.) (v. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. - I t�mpi semplici sono. ll. ti. III persona: mi. io mi lQdo). -a lodato. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. la riflessiva (io lQdo. egli si vergogna).) XXIX. 2. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. -a Futuro anteriore 217 . c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. 3 . a o Imperf�tto io sono stato lodato. io sono o v�go lodato. ne la passiva. si. ci. Pronominali.) . io venni lodato. (I v�rbi pronominali. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. noi eravamo Zodati. loro (mi rincresce :. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. -a v�rbo venire (= bivati). -a o Passato remQto io fui stato lodato. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. l . imperf�tto. -a io saro stato lodato. -a io �ro stato lodato. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. tu ti p�nti ecc. -a o io veITa lodato. gli. -a lodato. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato.).::: rincresce a me. -e lodati. vi.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato.

-e siate lodati. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. -a o che io vl(nga lodato. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. Egli va lodato per la sua costanza. -a o io verrl(i lodato. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. -i. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. -e vengano lodati. -a. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. -a. Pre��nte (manea) Passato lodato. Pre��nte essere 10dato. come abbiamo visto. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. -a o che io venissi lodato. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. i -e o venir lodato. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -a Passato che io sia stato lodato. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -a Passato io sarl(i stato lodato. -a Trapassato che io fossi stato lodato. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. Ako ne budemo pazili. Pre��nte io sarl(i lodato. One bi natpise trebalo ukloniti. -e siano lodati. solo l' au1?iliare essere. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. Pre��nte essl(ndo lodato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . La lezione preced�nte andava studiata m�glio. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. -a siamo lodati. -a veniamo lodati. -a. -e INFINITO vl(nga lodato. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. nei tl(mpi composti. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. -i. a. -i. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. -a Imperf�tto che io fossi lodato. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. -a sia lodato. MQDO IMPERATIVO sii lodato. -e . ) Egli e ora sottoposto a una cura energica.

. II predicato in tal ca�o si accQrda col . I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. 221 220 . . . .La bussola fu inventata da Flavio GiQia.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. .S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci.Le leggi saranno osservate da tutti. vremena. . . . La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. �� ESER CIZ1 � I. questa costruzione si chi ama anche indefinita. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone . - je II.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. . . siamo rovinati) il . ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). essi non sarebbero appassiti. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. . . . _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. . . (= Sono stati detti . .II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. . . sogg�tto m genere e numero (come anche in croato).L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. se mnogi ciljevi. zabava je odgođena. Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . dove i contadini possedevano la liberta personale. . _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia.Il gregge vi�ne custodito dal pastore. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV.e due c�i citati. . ) _ Navečer se u kući upale svjetla. (= . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche.I Romani distrussero Cartagine. Nešto slično nije se još nikad vid jelo.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. Il conto sara verificato dal controllore.I cittadini sono prot�tti dalla legge. percio. vengono accesi . In casa. .Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. .Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. VeITa inaugurata . la sera si accendono i lumi.si.More okružuje Italiju s tri strane. -'. . ci decidemmo ad aspettarli. Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo.La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. . Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu.Un autista prov�tto guido l' automobile. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . non vengono riconosciuti . assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. Izrekle su se mnoge besmislice. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato). . Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . Nadzornik će provjeriti račun.Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. . . .Moja molba nije primljena.Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve.Il grana e stato mietuto dai contadini. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. . Traducete in italiano. Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. . . . . (= . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . . Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. �a partic�lIa. . . in questo caso. .Snagom volje dostižu ječnika. partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. .Učitelj ill. . Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. .Kiša čini polja plodnima. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. piccolo vi�ne divorato dal grQsso.Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. .Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -.Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. Questa strada si inaugurera l' anno venturo. ) V.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. (= . u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda.

Riunito un piccolo e�ercito. kad sam se probudio. Poiche. mi attomiavano. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». e li fugavano. brillanti di pistagne. diventano enc1itiche (lavarsi. �vegliilDdomi. in finito. Per e�. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. d' orgoglio. in direzione di Calatafimi. v�rso il nQrd. vestiti in borghe�e. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. serrandosi. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. di galloni. . Per e�. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. si. Nei mQdi imperativo. invece di premettersi alle voci del v�rbo. incontrandolo.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti.. invece di combattere. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. sara ricordandoti. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. f errniltosi. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. Danas smo se oprali hladnom vodom. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. di spalline. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. appoggiimdosi). D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. le Lez. VI. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. tutte formidabili. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. assaltavano con eroico sangue freddo. i soldati della tirannide. io. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. di po�izione in po�izione. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. per l'ultima vQlta. nel PQrto di Marsala. . SI. 222 223 . Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. Stamattina. VII. attiva. Cl.: Jutros. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. Francesco II. Appena �bbe notizia del movimento. IX e XV). La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� .essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. XXV III. . Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. ti. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. pr�sso a Genova. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. degni rappre­ �entanti del popolo. vestitevi. se all ' ultimo mio respiro. padroni delle t�rre e al fisco statale. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. tem�nti di vedenui ferito.

�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. -si lavati. lavandomi. . ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. -ti. 225 .si lavato. -ti. si. lavato. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . Pl. -si 224 Passato essendomi. si. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . -ti. vi. -a tu ti sei lavato. ti. GERUNDIO Pre��nte Sg. a vic�nda ecc. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. -ti. vi. gli uni gli altri. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . ti. -a esserci. lavateci. -si Pl. neIru�o comune. -si Passato essermi. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. congiuntivo e condizionale. -vi. -si. -a essendoci. -e voi vi siete lavati. lavatami. -ti. l 'un l 'altro. Pre��nte Sg.) non usati ! Passato lavatomi. On se brije.) Pl. lavandoci. -si Pogledaše u lice jedan drugome. Le partic�lle pronominali mi. -vi. vale a dire non si adoperano. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. ci. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . vicendevolmente. -si.: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. (lavantemi ecc. (lavantici ecc. -si lavatici. Pre��nte lavarmi. Gledali su se prijekim okom. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. -si lavarci. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. lavati. -vi. Nota l. -vi. . cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. ci. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. -vi.

o singolare (il Piemonte. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. d jeca pučani starež. la carcere (il f6Igore). ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. la Francia. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. se il nome pr�nde significato concr�to. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. o plurale (le Alpi. l 'Atlantico). Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. l 'A�ia. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. ropotarija uživati živ jeti. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . . le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. le Ande.le due Americhe la Sicilia . le Baleari).Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. Tuttavia. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. ma non come pensi�ro. Nota 2. Popio sam čašu vina. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. infine.Mi son bevuto un bicchi�re di vino. mrak svadba. grom 227 226 . hai mangiato per tuo gusto.

ghiottlssimo. . aveva vinto una scommessa. . Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. si acquista . fra l' altro. secondo lui. se puo. . Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. Ad un tratto. .rispose Rossini . . Domandarono un giorno a Rossini quali.�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . la s�rpe stado zmija 2.Se impari a pensare non ti annoierai rnai.t' i1lustre mu�icista �ra.Anzitutto . Altri nomi. .la fine . sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. . III.esclamo.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. ad un ballo. II. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. . intellig�nza? . .Il gatto si lecca la zampina. 3. quando si pada di me. . .Verlssimo.la noce .Meno male! Non s i e rotto nulla. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. secondo il genere. . PQi si alzo. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . erana le principali qualita di un compo�itore. Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. come tutti sanno. .Frottole.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . per il loro fOsforo. arguto e pronto: .Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. . che �ra.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci. si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: .Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL.Il gatto si lecca.Mi accQrgo di aver �bagliato. .Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. .Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs.E rivQlto al cantante: .Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro.Opazio sam da nas više ne pozdravlja. E Rossini. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? . .Voi vi accapigliate ogni giorno.Eppure questo e il mio maggior succ�sso.la prigione . la s ignora dice: . E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. questo e il Suo posto.Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. . Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.S ' accomodi. . non si pi�ga. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire.Si e rotto un braccio. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi.). . . . Di lui si racc6ntano molti aneddoti.L' acciaio si sp�zza. .Ci asteniamo dal giuQco. 4.il gregge. Una vQlta Rossini. la gregge il s�rpe. Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato.d' aver un po' di g�nio. . . Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa.Una balena! 2.Non mi fido pili di lui.la fronte . L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. . il Duprez rispose: . Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. E Rossini ironico: .Carlo si lQda s�mpre.1 868) l .. Scegliamoci un posto riparato.Si sono imbarcati stamane.CQrpo di Bacco che fracasso ! . .Vi diro.Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. per favore.» 228 229 . . il padre ti avr�bbe perdonato.Gatto e tQpo si odiano.

Mi pare che vQglia nevicare. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. quali: accadere* parere* XXIX. accadono molte di�grazie. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. (v. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. e�. si possono u�are personalmente. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. S i dividono in pili categorle: 1 . Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. 3). al num.In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). Converra persuaderlo prima che parta. piQve ne vica gdi. Nota 1 . L jeti pada tuča češće nego zimi. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. Se di nov ((mb re tUQna. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. Ako u studenom grmi. . ljetina neće biti dobra. Čini se da oni pretjeruju. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Pare che essi e�agerino . V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. kišilo je gotovo svaki dan. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. 230 3. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). ! ) quest 'acqua. 2. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici.ndina diluvia tUQna balena P. tre le persone. Questi v((rbi sono detti impersonali. isplatiti se biti dovoljno trebati. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). Čini mi se da će padati snijeg. Kad sam bio u Veneciji. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. into mo a lui grandinavano le pallottole. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. l' armata non e bUQna. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu.

Lako je prigovarati. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. Con questo rumore e imposslbile lavorare. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. le. si efatto f reddo = zahladnjelo je. Quanto al croato. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . ali n jegov organizam nije izdržao. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. U toj je buci nemoguće raditi. 232 233 . il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. gli. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. come si racconta. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. ma il suo organi�mo non resist�tte. Sembrava loro che tu avessi tQrto. giorno. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. a nebo vedro. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. alcuno. ma e difficile creare. Činilo im se da imaš krivo.fa sera . vi. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. ti. in tedesco : man sagt. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). P_ e�. Žao nam je što nisi mogao doći. mi. es . ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria.!. ci. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. «come uom dice» come si dice. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. trans itivi o intransitivi. ali je teško stvarati.: E radie criticare. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. . a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo.

Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. Nel passato si dira: ci si e pentiti. ormai diffu�o. plahta) (obrva. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. vergognarsi. . žica i fili le fila (del telegrafo. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. il secondo «collettivo» : (pon java. znač. . radnici krakovi (svijećnjaka.>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. ne hanno un altro terminante in -a. Il primo plurale e detto «singolativo».slijediti koga u stopu. . ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. oltre al plurale normale in -i. Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. ci si e vestiti e sim. il cUQio koža i cUQi le cuc. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . . tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare .Kažu da se radilo čitavu noć. essere. ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. (noi) ci si alza. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. Nell' u�o toscano. di genere femminile. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). il cQrno ( == che oggi saremmo stati . Noi si e fatto quello che si poteva fare. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. . kožna galanterija (ufig. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. ci si vergogna.: acc6 liere qcn. accorgersi e sim. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. (di un complQtto: zavjere) 235 . �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno . ko/1ac. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). dvorac mozak trepavica. .

drvo. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. far vita ritirata. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. noi partimmo. questo profezia che lo destina a farsi cristiano. . che assediano Parigi.Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. . koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. ..Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. piu nobile dei cavali�ri moamettani. pnma che annQttl. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. .La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. krik usna un bambino in braccio vuQl II. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora. vrisak urlik. purche non grandini. (fig. . guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. Portare un pochino contro il p�tto. leggendario antenato degli Estynsi. . bedemi (pojedinačne) kosti. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. sul mirabile Ippogrlfo.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 . la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. Vigilato dal mago Atlante. . .. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. Prima le navi si caridlvano a braccia. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6.Il . s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. (nekoć i kočija) ud. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. . ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. innamorata di tui. molto vasta e compl�ssa. .Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica. član zid kost.. La sor�lIa di Rinaldo. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. . . le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. nel lo strido cui padiglione �ra custodita.Le anf211a dire reggerlo sul braccio.Avere . koštica krik. pure. kočije jev drva za ogr (i kao sg. Attrav�rso varie imprese. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento.Appena si fece giorno.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli.' gesta koljeno povik.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. ri�sce a fuggire. nudo. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. di Tol�o. roteando un grQsso bastone. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. · . :. giunge a un villaggio. vola nella luna. dopo la cattura del duca Namo.) pokreti. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. La trama. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. . . il cavalio alato del mago Atlante.. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile.

onno . ma pQi credendosi da lui tradita.lIecio. la ragazzina il ragazzetto. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino.ino.ieello .elUna . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia. Ricciard�llo e Fiordispina. peggiorativo. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo.(ie)cino . aff�tto. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: .ello.ina. combattimenti e incante�imi. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari.etto .erello . La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. ma Rodotnonte. accrescitivo. animale o cosa e piu piccola del comune. astuzie e amori. vince in du�llo Marfi�a. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI. gli aggettivi e gli avv�rbi. vezzeggiativo.etta . la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano.. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. . .ieeIla . XXX. la il bieehiC(re il libro -a .(u)olo . che il po�ta.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 .ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione.oBna .il ragazzino.ella. .uzzo .(ic)cina . Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. . la ragazzetta .uzza . sfida Rugg�ro come traditore. travestita da cavali�re.lIceia.ereIla . . . DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.(u)ola il ragazzo.il bicchierino .ellino . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. 1. Ruggero toma alla fede della sua famiglia.

Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.Occia . -a povero.pigrone. Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino. -a b�ne male .palliduccio.il cagnolino il canino .ona .benino . -a pover�no.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: .maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . jevojka. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.la besviQla .scioccone.il fiorellino . On ima kućicu na selu.la casuccia la casetta . -a .illibrone . ji Ovo je velik posao.il lumino il lumicino . -a . jeruj njegovim riječima.il figliuQlo .ozzo . Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. Danas se os I suffissi -Qtto.l' omone . '"a pigro.otta . Prošla su kolica koja je vukao magarčić. -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 . ko će ti biti na čast.ozza Egli ha una casetta in campagna. Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. -a piccolo. Ovaje haljina vrlo dražesna.il pesciolino .il fanciullone .one . diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2.otto . Suo figlio e gia grandic�1I0.la farnigliuQla .Occio . Qggi mi s�nto veramente benone. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco. Questo vestito e molto carino. -Qccio. -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . -a . Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro.il vecchietto il vecchier�llo .benone Ukorio ga je temeljito. Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi. -a piccoletto. -a .il campic�llo .piccolino. -a .poverino. Njegov je sin već poodrastao.la fogliolina . Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.

il ragazzo il gi6vane grasso. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). cOSI. la. b6lte. -a . -a . ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. per lo pili. Se dico saltare.astra . il poetastro 242 . �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. e t (. sento che le sillabe ta.il giovanQtto . e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi.astro .ucolo . volare. fanciullona).biancastro On sebe smatra p jesnikom. il medicastro . solo la pratica puo insegnare l' uso .bellQccio. ali je samo nadripjesnik. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. perchi. Non tutte le parole hanno un proprio accento. sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce. -a b�llo. -a grassQccio. . mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e .il maestrucolo .il ragazzQtto .accia . Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. sono le seguenti: . Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. o pili semplicemente accento. ma non e che un poetucolo.grassQtto.Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa.6nzola .il medic6nzolo. corr�tto dell' alterazione. Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2.iciatto(lo) . ardere.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - .poveraccio .cattivaccio . alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.ucola .l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola.6nzolo . Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . Per e�. vezzeggiativa. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito.: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino. Nel corso del discorso. il nome di encIitiche e procIitiche. -a il medico il ma�stro l'uQmo .accio . Egli si considera po�ta. ma.iciatto(la) Avvert�Dza. . cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. Infatti. canape. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. · accrescitiva o peggiorativa.

: entrando servimi) li. alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. gli articoli. pua) e qualche altro cia. avverbi di luogo. i cani). gli iati. lo. i libri. da cogliere). La forma lo (pl. gli pneumatici). gli intelletuali. un po '. senza il contrassegno dell' accento. gl ' intel­ lettuali. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. gn (lo gnomo. abbiano il loro XXXI. La forma il (pl. Nel discorso esse si appoggiano. a differenza di colto. ecc. vengo). qualche congiunzione. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. acuto ( . qualche preposizione. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni.' ozf. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . gia. grave ( . lascialo. da non confondersi con di preposizione. lascia. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. ps (lo psicologo. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. i leke. lo. per l' accento. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. la e ll. mi piace.gli Femminile la (I'>" . citta. li. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. a cui seguono.ti. sdrucciola. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. vi. servi. z (lo zoccola. e si pronome (egli si lava) . d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. gli amici). p ro cl i t i c h e ora ricordate. 245 . la patria.Lezione trentune�ima accento. tranne le poche e n c l i t i c h e e . ). gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. spazf. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. il cane. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. ci. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. . e lui. . quel libro. colto (nel senso di dotto. si. di nome. L' (pl. ti oda. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. da non confondersi con da preposizione. pn (lo pneumiltico. il primo e comunemente usato come accento tonico. gioventit. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. ne congiunzione negativa (ne . potrebbero venir confuse con altre. gli studi). scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. . pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. 244 V. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . ) e circonflesso ( ) . L' accento circonflesso si usa assai raramente. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). da voce verbale. piana. I-VI. gli zoccoli). S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. partira. benche.le (piit. Sl (affermazione: ha detto di si). gli gnomi). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. gli psicolagi).

la zatte ra. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. certe (alcuni scolari. di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. uno zero. le zattere). Se.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). dell'. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. . animali. Si u�ano tuttavia le forme col. . le opere. ). . della. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. uni e une sono pronomi. pei.degli uomini. con delle parole aspre »). si preferisee oggi il costrutto semplice: .Non ci sono piu viveri. certe regole). . o certi. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. . Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi.E caduta della neve. le strade.delle stanze. consonante una 2. una sete tale che . Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. . una z. cogli e raramente pel.Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. dello. Con le preposizioni 3. un vino tale che . si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. pero. . Al posto di uni. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. un uomo . delle: un quadro . (pl. persone. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. le erbe). [ 'erba. un muro). si adoperano anche come di (del. un 'ombra. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . Hanno comprato un aspirapolvere. Si dira dunque: Non ho amici. une. degli. si deve usare la forma uno (uno scalpello. una sp ranga). Se la quantita e la misura sono fissati. . le une e le altre.La casa. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino.Hanno acquistato dei viveri. degli. le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. . . coi. Nelle frasi gli uni e gli altri. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . rancese. A differenza dell' articolo determinativo. . . Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. una sedia. nel discorso. uno psicologo. dei.Prenderemo alcune lezioni di f a. . un 'unghia). . Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. . uno straniero . esser retto da una preposizione. un numero indeterminato di cose. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. ps. .degli stranieri. o pn.dei quadri. il nome e retto da una preposizione. collo. la strada. ) . una stanza . le case. L' (pl. gn. Ho incontrato solo un soldato. . Non abbiamo tempo. uno pneumatico). alcune. uno gnomo. artieolo partitivo. L' articolo indeterminativo non ha plurale.Abbiamo acquistato due metri di stoff . 247 di non articolata: 246 . Se il nome comincia per vocale. accentato. n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. si dice percio alcuni. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. . una certa quantita.

.orco . si usa la particella ne. letto .scialle . . .» l Da: Carlo Manzoni. non vuole che apra il portone.. Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo.Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi.Perseverate in lo studio. non ne ho.studio .orso simbolo .Ero disteso .estate . Hai dei buoni amici? Sl. da scrivere? Si. . .ansia . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». Lei fischia?» piano. lei?». .Bistecca .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. sl ! ». .eta . II. provar compassione. . chiese il signor Veneranda.Tutto s' accomoda . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave». urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. . orecchie. . . chiese il signore affacciato. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone.Le automobili correvano .ospite . . ginepri e palme. «se parliamo piano non ci si capisce» .stomaco . . grido il signor Veneranda. fischlano?». . . . Da il mattino si vede il buon giorno. Porta il cappello . sentirfreddo. grido il signora Veneranda. . . . grido il signor Veneranda. . fiori. «lo sono senza chiave». 249 248 . guardo le finestre aver tempo. . operai. affacciato. .pseudonimo .II fulmine si abbatte su le alte cime. . . .eco.Ti accontenteremo in i limiti del possibile. . . . . . . .elemosina .Odo .ln i negozi vi era molta folla. madre .C' e un guasto .incasso -'. . - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa».La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. . telefono. fontana. . . es . . . .zerbinotto . che cominciava a non «Per aprire il portone».e tutti quelli che abitano in questa casa.Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. .psicologo . . Veneranda. . Milano. grido di nuovo il signore. brace. -ln la stalla sono pecore e buoi.psichiatra .Mi sono levato a lo spuntar del sole.zucchero . II signor Veneranda. .Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave».Si e recato a il palazzo de le poste. «Ma let non deve entrare?» «lo no. trincee. POl «Ma lei cosa vuole?». Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. graticola. ne ho. .scoglio .osteria . . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. occhi . pista. . «Per fare cosa?». se vuole puo anche fischiare. I soldati stanno . Rizzoli. proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . contadini e studenti. . .Abbiamo ricevuto il vostro biglietto.elefante .Non . No.incendio . imprese piu difficili. aroma . rispose il signore affacciato. . «io credevo che capire. ESERClZl I.Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . torre. No. rispose il signore affacciato.C 'erano soldati. buon volere. .Vincere se stesso e una . . acqua . . . bicicletta. . . - III. lnsomma io non ho ancora capito. «lo non voglio aprire il portone». padella . . E caduto . -:. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». . «lo no».Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini.La bandiera sventola . .specchio .armaiuolo . «l' ha detto quello del mi interessa.inquilino . . . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. rispose il signor Veneranda.orgoglio . abeti. . . . . Avete della carlO. Da le vostre parti nevica di rado. «Ma non abita qui. . grido il signor Veneranda. . ne abbiamo. sempre gridando. . volonta.asina . «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. . . le pare?».ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. . Nota. . . «E il portone e chiuso?».aereo . " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada». Cosa dovrei entrare per fare?». «Sl. tempo e .asino . �<Perch. in il quale ci date notizie di la vostra salute. . prender ar fiato. . «lo? lo no . chiese il signore affacciato al primo piano. P. .La biscia si nasconde . non ne abbiamo. sono senza chiave».estremita . . Il portone non posso mica aprirlo con la pipa. erba. grido il signore affacciato. «Va bene». aver sonno. tappeto.suocero . .Ogni figlio e bello . . .zeta . ChIes e II Signor .Cascare . e chiuso». disse il signor Veneranda.scenario . . f piacere. chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . . . . «Se sono senza chiave. «Sl. dIsse tl SIgnor Veneranda. . perche dovrei fischiare?». . .estetica . occhi.Parlo . .Il merlo era volato su ii tetto. .

L' alzo subito. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . «faccio tutto quello che vuole lei. spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. che razza di dentista ! Niente. «Porco mondo !». chiudo gli occhi. a grattarmi ilginocchio ! . .Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . «Non capisco». disse il signor Veneranda.o dava�tl al no�e. urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. . «Va bene. L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . XXXII. «Per me . dico. Il signor Veneranda si alzo. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. chiese il signor Veneranda. . Non le pare?». disse il dentista. = = = = = . a tagliarmi i cape1li. . !J. in un senso determinato. .Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!).Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato.Gb hanno rimesso a nuovo la casa. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv.Prendi la matita rossa. Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. «A me basta che lei apra la bocca». disse il signor Veneranda. disse il dentista. o determinarsi da se stessi. Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo .i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). ».Ci ha rimess? la vista. «Come vuole». . «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. . = = = - I 250 I I I ! 25 1 . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). niente. ogni chilo). disse il signor Veneranda. . Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. .Il direttore e partito stamattina. se ne vada». brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. . In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. .E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). gia nominata o conosciuta. . «E quale deva chiudere?». «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. rispose il signor Veneranda. . . Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». 2. «e deva chiudere gli occhi o no?». o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. disse il dentista al signor Veneranda. me ne trovero un altro» . . se crede» . mortificato.Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. «per me e indifferente» . Le hanno rubato la borsa.Il projessoreJa lezione il martedi e il. . . . e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. * «Apra la bocca».» Il signor Veneranda alzo una gamba. questa circostanza). «Ha visto?». 4. . Glz e mancato zi jiato. lei? Per un cretino? Se ne vada. «ne chiuda pure uno.Ha la mefr!O ria buona.Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . . . E se vuole li chiudo. Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. . immediatamente. ma cosa vuole di pili? Accidenti. -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. .Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. a togliermi la giacca. - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. «per chi mi ha preso. 3. «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». . ! I ! . balbetto. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. guardi». «Volontieri». . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. svizzero).

. E a �dato afarsl La �arba . II.mpagna�o.Non ha passato i trent'anni di vita. L 'invidia tl malato.un zaino . . madre. suocero.degl' elefanti . va. figlio. ignobile. il grano. L 'opera io (per «gLi operai» ).Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. tutto un mese. bi�ogna ripetere l' articolo e il bello.- Esercizio sul vocabolario Idoneo. ignominoso. il giusto. La Luna. Usato come sostantivo. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). La giustizia. zio. 8. cugina. La terra. vostr�.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. 10. nonno. . fratello. -:. ecco � numero : L . il mio bab bo. .dell' enormita (plur. la nostra mamma. igiene.un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. questo non .i dei . gli sport.mia elica . ignorare. figlia. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. Eccellenza. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). L 'universo.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . cognata. . lo:�. 6. il J L 'arte. ignominia.l' edifici . il vino. -Abbiamofatto iL bag no. siamo al corrente del come stanno le cose. il mio.nella immensita - la elettricita . l attnbuto: La grande esperienza e .La sua macchina e velo ce e silenziosa. tutta una settimana. nipote. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo.Contavano le settimane e i giorni. colla spada . il vecchio non sono ridicoli. un artista (femm. . . particolarmente se sono fra loro in opposizione. Le porte e le finestre. il terzo. o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. Signoria. per ragioni di stile. tutti questi argomenti. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. La mUSlca. la loro zia. il deh. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino. suocera.un artista (masch�).Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. il cinque. e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) .per lo meglio . ecco r I pronomi possessivi fernminili sua.Iascuno di loro. le crisi. illeggiadrire.S potro venire con mia moglie. idropico. o sono al plurale. il tuD buon padre. b) i nomi astratti: . ignorantaggine. Pero: egli sapeva tutto. ignoto. Per es. 19norante. .Prenderemo iL tram. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . ilarim.con r iodio . ignorante.un errore . La pieta. 5. il vostro f atellino.I Loro libri sono li sullo scaff ale. : un'esempio . .l i e pianure della Toscana sono deliziose. lo sport. .) .per lo meno . i11ecito. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. il godere. un di dietro. c i no iL soLe. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. illegale.su lo sfondo . . . Altezza.il zucchero . la specie. il prima. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. dl regola p emesso a c. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. genero. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. . il davanti. �a se i sostantivi variano di genere e di numero. . suo" no�tro.Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione. il rame. sorella.per lo passato . ) .Nel caso dei nomi invariabili. tutta la mattina. distinguere il plurale dal singolare: l l .un' ordine . il poeta «l �Oetl l � � enere»?. . L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . un mah. Santita. La virtit.i gnocchi . .per lo pili . . zia. ilare. l' articolo puo anche non essere . l' articolo va . 7. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. nuora. npetuto : e c?lline. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. d) l noml dl matena: L'oro.un' attimo . Eminehza: Sua Maestra il re. i vostri nonni. ju un fuggi il generale. le nostre sore lIe. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. idropisia. L 'ainbizione. nonna. il caso delle � � . tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte. sua Eceellenza il ministro. L ' oggi.Apri senza rumore .dei zimbelli . iL giovane (per «i giovani»). il poi. cognato. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco. sapere. igienico.col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . Tuttavia in questo caso. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. 253 .uno xilofono .uno pseudonimo . le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. l 'argento. tuo. il nostro. la crisi.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da .lo amese . sua Altezza il principe. (Cfr. ignoranza. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . .L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno.Siate i benvenuti.

Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). . bi�ogna contentarsi di . . . . Tutti i bambini di queHa scuola. .Tengo la tua prornessa. - Esercizio sul vocabolario Parlare. . . 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. . che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno.. . si fa sempre pili rapido o sintetico.Che noioso! egli . ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. . Ho giocato a tennis fino alle undici. . . TN (Trento). parolaio. . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. Le citta del Portogallo . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. che le cose andarono cosi.Quest' ordine e contrario alla legge. Il calcio e il mio sport preferito. ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). FIAT 254 . . L' unione fa la forza. . . . aziende. Addlnttura.Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. Duro. . lo spagnolo. Mio zio e tornato dal Brasile. Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT.Come e bella la . bi�ogna seguire le norme dell' . . . come sono . ln Piemonte. Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. vettura. (Fabbrica Italiana Automobili Torino). ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Sono socia del eoni. LaFirenze dei Medici.Carlo non conosce l' educazione.Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . . fiorentina! . Ho venti anni. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. parlata. bene: l' .L' aria dei monti e pili .Nessuno faccia cose . . Grammatica italiana � .Bisogna cercar di ammaestrare gli . . Cosi anche il linguaggio. . Il dieci per cento della popolazione. inanonimi.Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . . e ti prendo in .Parla pili semplice. ! Sollevare il popolo daH' . moIte cose. . Ieri ho avuto la febbre. brutta cosa essere .Il balcone era tutto . ecco Da: A.0 � � III. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. . specialmente quello degli affari e del commercio.Gli Italiani . . . ricorri sempre a mezzi . . . Non conosco bene Bosnia. . per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. r italiano. comitati. . . . . ? Non si puo saper tutto.ll. bi�ogna u�are le . . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. paro Ione. . inaffittacamere ecc. gli Spagnoli . E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. .Lo zio non mi vorra contentare. .Il contrario di nobile e . . . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). . . La Juventus ha vinto lo scudetto . pili appropriate. vuol dire redimerlo e salvarlo.Ti do la mia . . . .' Incis. . . . . .Oh. . oh. . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. di fiori. . . e non aver sempre la bocca piena di . Il signor Bianchi e il professor Bruneri. E r una in punto. associazioni. se tu non ci metti una buona . . esente dalle tasse. . I miei libri sono suHo scaffale. . . . . . . sempre in punta di forchetta. Sono le tre precise. Non vi fidate di quel che dice Quintilio. nel Friuli-Venezia Giulia. .Fidatevi di Giulio che e uomo di . .Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . Si ricorre di solito alle sigJe. questa sera! Bene. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. . Mio padre ha il diabete. . .Vennero a . TS (Trieste). esentasse. . Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. gli spostamenti. . . . e una buona compagna. Lavoro dalle otto alle quattro. che non sono permesse. . . Lui non ha il senso dell' umorismo. Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). . di quella della citta. Tutte le case della citta. . Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. SELT (SOCIeta Elettrica). che . ! Per raggiungere un fine. e lieto. un . uffici sono riferiti per intero. . e . . . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. . parola. Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia.

I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. c) m o d o : a piacere. 7.Buon vinofa buon sangue. Lo hanno proclamato capitano. noi ecc. per due anni gli ha f atto da padre. Novella quinta. . A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. Rifiutano l' articolo le parole (norni. di giorno. ognuno. . Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. talvolta. parlare per telef ono. (o fra): la biblioteca di don Antonio. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. Redazione. vizi. . . Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. essere di cattivo umore. . numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . *il quello. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. quello. in macchina. 6. me. Questura. di notte.XXXIII. e cosi: di questo. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. Sant 'Ilario. raceontare in poche parole. San Giovanni. ma soltanto questo. !rate. in fretta. Ju elello deputato. - 4. 3. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. . acqua a catinelle. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento.) e a1cuni relativi (che. con gioia. nutrirsi di pane e acqua. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. te. Nel plurale. di quella e non *del questo. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. Anche qui.Chi si pasce di speranza. a mezzanotte. ma caro dottore. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana.Carlo sara tuo compagno di viaggio. alcuni indefiniti (qualcuno. verremo alle JJ). muor dif ame. si e u comportato da vero galantuomo. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. a letto. di domenica. amico mio!. Bari e una bella citta). loro amica d 'inJanzia. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. frate Francesco. sono giudicati lavoratori seri. d 'ingegno. lo ha preso per marito. Uscita. d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. mulino a vento. di trollo. . b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. in agosto. dottore in letiere. in citta. Canto secondo. di giudizio. sono andati da Luisa. a tavola. Bibliografia. donna Felice. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano.Pref azione. essi sono persone per bene. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo.La pigrizia e madre dei. aggettivi. 5. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. autore del Giorno. una lampada in f erro battuto. fra Girolamo.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. lavoro f atto a macchina. sala da pranzo. di cui ecc. in bicicletta. . Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito.Compendio di storia moderna. il cap. quello. una catena d 'oro. persona di vasta cultura. Antonio Merola. in campagna.Cielo a pecorelle. ecco - - 256 257 . di buona voglia. chiunque ecc. b) l u o g o : in casa. arte procura. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. Ingresso. Ju proclamato campionissimo. donna. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). . tu. 2. in macchina.). a piedi. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. . Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. . una stoff a strisee.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene.Il cane e il gatto sono animali domestici. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. poltrona in pelle (o di pelle). in maggio. ferire di coltello. per forza. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. codesto ).

): Verdi. abbagliare. basso. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. . abbarbicarsi. . Puccini. i boschi. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. di paesi e stati (l 'Italia. la Me cca. abbandonare. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. fra due nobili cuori? . compito (lavoro assegnato). ma ho . l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). . amoroso. la Sardegna. abbiamo scritto a Carlo. gli occhi. passare attraverso la Mongolia. e qualche altro. l 'Avana. . . Ma si dira: la dotta Bologna.aneora (strumento marinaresco). . in Toscana. gli S orza. I: . D 'Annunzio o il D 'Annunzio. . la Duse. alle pietre di quel vecchio muro.Oh. scrivero alla Matilde. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. mi . . hanno parlato di Elvira. i Borgia. l' articolo: Gino parte stasera. i lupi . . Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. . compito (participio del verbo compire). la Corea). In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. . . . . 259 .Le edere si erano . abbaglio. . . tornare dal Brasile.I ladri. . . . scienziati. . .E una bella cosa l' proprio. Leopardi o il Leopardi. sorpresi. .t Alle volte. vivere in Italia. il suo orgoglio. il Garda. . ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. . maledico (maldicente). Bologna e un importante centro universitario. pesce d' Amo. . . dovettero . abbarbagliare. . .Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». su un divano. I'India. . quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . . non reca nessun dolore al padre e alla madre. . «un uomo del valore di».Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . amorevole. uomini politici. abbasso. un Creso. '' . regioni. una Palermo di altri tempi. la Puglia. . la De­ ledda.Ti ringrazio delle . . il Cairo. I 'Antartide). Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. ecc. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte.E vicino il tramonto.Colto in fallo. Cleopatra. dietro recarsi in Sardegna. il Portogallo. la Napoli degli Angioini. . anzi . . il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). . tr9PPO al dolore. . Marconi. ).L' uomo corraggioso non si . l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). seguito (continuazione).Volevo andare a Parigi. . . . Argo era il cane di Ulisse. . trova un tesoro. il mese prossimo visiteremo Parigi.Lascialo dire. l 'Iseo. e quasi ci acceco. . ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. nella Puglia. il sole si . Urania. . la mitica Zante. I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. [ . abbassare. purche non sia eccessivo. Garibaldi. la Spezia. Volumnia. maledlco (indicativo del verbo maledire). e un MezzoJ anti. amorevolezza. a poco a poco. la voce.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano.Australia. . . Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. seguito (participio del verbo seguire) . Diana. nella Roma del settecenta. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . . III. . nel linguaggio familiare. amica. questi campi. . parole. pensero io ad . . l 'Aia. . il Sahara). il ragazzo . Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. Stanco com'ero. leggere (plurale femminile di leggero). andare in Australia. l' idea e non vi andro piil. .Amore.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. prezzo. .Certe merci si vendono a . Abbacinare. . viaggiare per l 'Austria. . ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. . si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. Mazzini. ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. amicizia. abbandono. II. di Dante per Beatrice. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. per regola generale. Coi nomi di isole. egli vive da un anno a F'lrenze. di continenti (l 'Asia. . . la bella Firenze. l 'Islanda. . . con un ferro rovente i prigionieri.Spinti dalla fame. . bagnarsi in Amo. o il Carducci. .Non fare rumore. i re di Spagna. . la Spagna. . e facile sbagliarsi e prendere un . i Romani dedicarono un tempio a Cerere. Anna e Giuseppina J arrivano domani. .Il figlio . amichevole. la Corsica. il Monjerrato.La gente inferocita gridava: . . ancora (anche). la preda. Lucrezia.E rimasto famoso l' . . . Toscana. leggere (verbo). come sono lasciati in . .Quella grande luce per un momento ci .Che cosa vi e di piil bello dell' . la 258 Alle volte. abbassamento.

«Lei si sbaglia di grosso. . «Gliele darei ». «10 . o mi LETTURE l I I Il sigaro». Le pare o non le pare? » . Allora se non e la stagione. « l libri si leggono. . I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . lei non». balbetto il libraio confuso e stupito. cosa fa? legge?». «ma adesso le ciliege non ci sono. chiese il signor Veneranda. balbetto il libraio. «Anche il sigaro?». che lei e un bel tipo? Insomma. . le ci1iege le vende o non le vende?». quando ha voglia di fumare. «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. non . . «Ma che libro e?» . compatimento. . «chi e che le puo vendere?». Da: Carlo Manzoni. «Allora le ciliege non le vende». . «Non si sbaglia affatto». . disse il fruttivendolo. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». ma come le dicevo. disse il 1ibraio. si trattenne a guardare i libri negli scaffali. disse il fruttivendolo. paiono . n o n s i fumano». . «Lei». . «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. me le darebbe?». lei non». confuso. «Niente affatto». questa». «E io che cosa posso farci?». urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. Milano.Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . Il sigaro. «Si che le vendo. . «Tutti » . disse il signor Veneranda. . e dunque un . come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora.!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». male di tutti. «prima non so. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. l «Lei ha tutti i libri?». «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». «Appunto. . disse il signor Veneranda. ». «Se io volessi delle ciliege. Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». «Per fumare?». «lei ha «lo non . . .Ti pare facile o difficile il . .Al. . disse il fruttivendolo. Veneranda. chiese il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. «Non le ho». «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». chiese il signor Veneranda. .Dovunque sono andato. disse il signor Veneranda. «io ho detto un sigaro e non un libro». Ma guarda che tipo ! » . sbaglio?». se non le dispiace.Fino a ieri sera. . balbetto il fruttivendolo. . disse il signor Veneranda. . ho libri». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. chiese il libraio perplesso. malvagio figlio. «Gia.Ah. ». 26 1 260 . balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. «io vendo proprio la frutta». il babbo non era . . Rizzoli. poi chiamo il libraio. disse il signor Veneranda. io ti . sara suo». questa non e la stagione delle ciliege». . disse il signor Veneranda. assegnato dal professore? . «il sigaro? Di chi e?». . Non e fumi pure. . non e un libro. «Perche non e la stagione». brontolo il fruttivendolo. io cosa posso farci? » . «Lei non. disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. conf!lso. ma col freddo che fa. replico il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro».Chi di voi sa ' " e scrivere? . . II signor Veneranda. protesto il 1ibraio. . «Lei non. tomato. «Ma sa cosa rispondere. . mio frateIlo mi ha . . «Ma io non ho sigari.Queste vesti sono belle. «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. «naturalmente vendera della frutta. «Non le vendo».Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. « E infatti i o non l e vendo». lo non ho m. «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. «Dopo comprato e mio». disse il libraio. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere.

ecc. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). p. lungo. Najbolji od sviju bio je on.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie.: verso di noi. Varie specie di preposizioni. verso. fra di loro (ma anche: tra noi. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. Nota 2. P.usano quasi indifferenternente. ma Nota 1 ' . Kako bi bolje živjeli. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. lungo indica: . ecco (v. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. Verso le dieci. «con lui» una relazione di compagnia. Verso sera. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. . si uniscono talora alla preposizione di. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. Žrtvovao se za nas. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. fuorche.: tra di noi.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. tra fratelli. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. P.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. verso di lui. a. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. quando reggono un pronorne personale. es. . On živi na selu. : Noi donni amo d i notte. dalle.Tra e fra si. Come vivrebbero meglio. lez. Berna 19752) 262 Oko deset sati. Non si dira. la Gramatica italiana descrittiva d i M. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. rispettivamente fra noi. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. in. mediante.. Si e sacrificato per noi. Jernej . 263 . con. rv e X). La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. E partito con lui. Otputovao je s njime. P. es . su. es . reciprocita. da. es. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati.. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. specialmente quando regge un pronorne personale. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. Le due forme. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. negli. nonostante. es. eccetto. Regula e 1. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. tra traduttori. durante. Predvečer. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. fra loro. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. : del. Egli vive in campagna.jrajratelli. tranne. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. 2. verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . P. «in campagna» una relazione di luogo. salvo. Mi spavamo noću. Verso lui e stato sempre indulgente. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. Mora stići danas ili sutra. alla. tra loro). tempo Deve amvare fra oggi e domani. fra.

L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. invece. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. ecco (dell 'avvenire. (il cibo) l 'annuso. gli ingegni). nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. l 'aquila. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. I I I 265 . eccetto. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. per. jice. c 'erano. __ a) con bello. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. c 'invitarono. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. un 'altra volta).-a. 2.-a. buon uomo. saldate dal legame grammaticale e logico. (la tavola) l 'alzo. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). ci invitarono e sim.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. cioe si sopprime. salvo. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. la prima di queste vocali. ecc. non gl'importa). ne. gocce d'inchiostro. nella.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». anzi in origine era un avverbio (lat.n imperativo (deri vato da un antico traine. ti. a. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. l' inverno. una bell 'occasione. essi s 'illudono (o si illudono). tranne. - Nota 3. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. d' altra parte. grand'uomo. Si potra. santo. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. con. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). durante. tra e " zono ra. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali.-a al singolare. ma invece: lo albero. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. assai spesso. in. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. �i. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. sull 'acqua). t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. golfo Sant'EuJemia. lo. salvo. alla. . i): c 'e. la. la erba l' erba. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. grand'oc­ casione. ffittare. allo. " Non si deve usare. l' albero. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. grande e anche questo. vi. quello. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. es.-a. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. sopra. quell 'azione. sursum). 1. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. d'allora in poi. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. lo inverno. sant'Agostino. la carta d 'Europa. d'ora innanzi. presto se n 'andarono (o se ne andarono). Per es. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. all 'alba nell 'inverno. quest'anno. durante e mediante participi presenti. della. la. gl' Italian i. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. e questo a sua volta dal verbo trarre). tranne e q. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. Ad esempio. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. e malato da ieri. si elide. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. Osservazione. sotto).In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. gli Italiani. la mia buon'amica. le esagerazioni.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). nello. jetru koji je puhao. je Uspio je pomoću svo upornosti. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. da. ad esempio.

Paolo. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. Mislim. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. baule. . . Uza sve to sam uvjeren. Oko podne stigli smo u Napulj. con voce chiara. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. LEITURA IL III. . violazione. . Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. accIghato e a coda torta. . Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. riavere. Per esempio. In tempo del desinare. geografia. sapere che un manutengolo1. Lungo il fiume si vedevano alcune barche. gratuito. pioggia. I I 266 ammaliziato. piuma. straordinari casi di Pinocchio. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . poeta. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. grazioso. L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. fiume. il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Eccetto qualche piccolo contrattempo. P. . 16-18): Linea. pseudonimo di CoIl odi. se l' ospite era una persona . non come quella i sopra. dei abitassero sull' Olimpo. . generalmente.Che cosa posso domandare? . . . che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. . reale. pienezza. e meglio conosciuto . oleandro. . Bilo bi bolje. burbero. Rivoiti all' ospite nuovo.Carlo Lorenzini. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. . Predvečer je počeo padati snijeg.Ricordate sempre. viadotto. . Tra le due case c' era un cortile. breve . Poteva far tutto. . gnorri. Europa. . a . da ima oko (circa) šezdeset godina. parlando el piu e del meno. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. paura. . B ili su prisutni svi osim njega. Spesso avviene che uno parli fra il sonno.. si dice che fa . domanda che ore sono . La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere.provoca� lUI. . della second� � categoria. violoncello. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. . curi all' imboccatura della forra di Balenaia. guida. come vuoi . .Mancano dieci minuti alle sei. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. savio. . Domanda quello che vuoi . triangolo.· ESERCIZI I. Eccoci al posto. . pp.he a l �� pla�esse. . Tutto era perduto salvo l' onore. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. . . da on ima pravo. eroe. . ma solenne come d' oltre tomba: . fuorche questo . lo invitavamo. dopo sentite le.rispondevamo nm. olio. Ci arrivammo verso sera. richiesta. mena dieci volte. »Nisam mu smio to reći«. presiedere. .Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. L' operazione era presto fatt�. squisito. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. meraviglie che �e oso e impaziente. resa scaltro 2 complice 267 . uomo e di fare il proprio dovera. Una risata di cuore. Ci siamo incontrati per . govorio je u sebi. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . era arrivato il quale. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. . se l' ospite era una persona di spirito.Un motto lungo o breve? Lungo. antichi imaginavano che . Ho · veduto qualch� OSPlt�. Te l' abbiamo gia detto. . fioritura. il viaggio e stato felice. spiacevole. superfluo. naufragio. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. che la cosa piu importante per . pioniere. atti e parole di profonda meraviglia. L' aereo e partito verso nord. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto.. che ancora delizia i fanciu1li .chiedeva l' ospite. /.

Jednu minutu kasnije dodoše ostali. Aspettateci qui dentro. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . (P. Krenite onim putem. o con un verbo o un altro avverbio. E dietro. Secondo m e h a torto lui. secondo lui. sopra di noi. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte.Postavi stolac pred stol. . Po mome mišljenju krivje on. den tro alla camera. Dopo quel bosco segue un prato. . je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. Mislim da mora biti gore. (P. . Camminavano uno dietro l' altro. E il bimbo? Dorme sopra. Tutti gli son contro. entro I libri erana dentro la cassa.: Dentro la casa. Prendete la strada che viene dopo. . Nosi kosu raspuštenu straga. nella seconda esempi di uso avverbiale. Postavio je sv jetiljku na stol. Nella votazione segreta gli voto contro.«Si va avanti alla meglio». dopo di lui. Sotto c' era un grande baccano. Hodali sujedan iza drugoga. ne možeš ga vid jeti. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. sia come preposizioni.: Dov'e la mamma? Dentro. Mi levo avanti l' alba. Moj sat ide pet minuta naprijed. invece. Sklonio se podjedno drvo."l l l xxxv . Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). «Come sta?» . Govorio je o posljednjim pronalascima. . E il babbo. Andar contro corrente. ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. fungono da p re p o s i z i o n i . I avanti . es . se ne usano due: fra di se. Prema dobivenim uputama . es. Iza one šume dolazi livada. Un minuto dopo arrivarono gli altri. (Doslovno: Smijati se ispod brka. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. ecc. invece di usare una sola preposizione. senza il cappello. dov' e? E pure qui dentro. Iza kuće nalazi se vrt. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. . Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. dietro Dietro la casa c' e un giardino. Zlobno se smijati. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom).Ide (gura se) nekako. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! ..I l . senza pensa re). : contro il muro. Svi su protiv n jega. Čekajte nas ovd unutra. Kako ste ? . Porta i capelli sciolti dietro. sotto Si mise al riparo sotto un albero. es. ) Quando. dentro. avanti sera.) In molti casi pero. Pobuniše se protiv okupatora. e non lo puoi vedere. Credo che dev' essere sopra. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. Ridere sotto i baffi. sopra bei tappeti. contro Si rivoitarono contro gli occupatori.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. Ustajem prije zore. Ići protiv struje. koji slijedi. Vratit će se poslije praznika. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. stanno con un nome. Dol je bila velika galama. un aggettivo. . Straga je.

Noi non ritrovererno (te) in casa. senza.Ella e partita stamattina.Tu sorprendi (loro. . Voi rivedrete (Iui) molto presto. tre biglietti. allo studio .Devi comprendere (lei).Lei non sa legger bene. Abbiamo aspettato oltre due anni. (Bio je uvijek oko n jega).Essa mura.Essi videro (se) nello specchio. - I III. . Le preposizioni sopra. . . . ESERCIZJI I. Bio je ostao gotovo bez novca.Loro. _ Quarant' anni circa. . U Firenci sam stanovao s one strane Arna. ossia le allieve) a copiare.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). 27 1 . . Ascolto raceusa senza dir nulla. .Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. (loro. senza di quelli. = II. .Hai veduto il vincitore? . EL. Camminava rasente ( suIrorlo). a da nije rekao ni riječi. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. Non pote andare piu oltre. ossia gli amici).Egli aiuta i suoi genitori. tempo. . dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. ecco 270 . Nije više mogao ići dalje. non ne hanno colpa. opp.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v.Voi avete invitato (noi). ma non io. sotto. rasente . sopra di questi.Risponderai alle signore ? . je oltre Kod željeznog mosta. . . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. Hodao je po rubu. dietro.lo preferisco i monti e lui il mare. . . .circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a. Strisciava rasente il muro. . io ti aiuto. .Voi spronate (loro. Saslušaoje optužnicu. .lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . dopo di lei.. sotto di loro. ma loro sono bene informati . ma io sl. Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne. Prende il caffe col latte? No. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. Tu sei contento. avanti. . opp.Scriverai a tuo fratello? . rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. Lo aveva sempre intorno. dentro. bez mlijeka. Abita qui presso. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei). .Voglio scrivere (a lui). XV. .Ascolterai il babbo? . Stanuje ovd blizu.io aiuto (te). koji je držao . . Oko četrdeset godina.In quest' affare esse non c' entrano. dentro di me.Scrivi pili spesso (a noi).Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle)..1 I . dopo. Što se tiče govora. sapete nulla. senza Era rimasto quasi senza quattrini. avanti di lui. Puzao je tik uza zid. contro. Imao ga je uvijek uza se.Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? . . (Indica luogo. Circa il discorso da lui tenuto . quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. presso opp. Oko grada dižu se debele zidine. opp. cari signori. XIV. presso e senza.Tu non vedi (Iui) da tempo.Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? .Inviterai (Iui)? .Voi non .Noi Essi giudicano (me) sincero. dietro di voi. Čekali smo više od dvije godine. .Esso dorme nel canile. Voi ringrazierete (noi). lez.Essi hanno veduto (i fratelli). .

«lei faccia quello che crede. ». Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. . «lei e sconosciuto?». «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. «E nemrneno io! ». « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. 272 273 . «Ho detto». «Le sigarette». «In piazza Castello». E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». «mi da un pacchetto di carote?». Dentro si rodeva. balbetto il tabaccaio. «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «Cosa?». come?». balbetto il tizio mezzo spaventato. Quindi anche sua zia e sconosciuta» . disse il signor Veneranda. «lo non soffio il fumo nel brodo». . «e la prima volta che la incontro» . Ora sono lontano. tanto a me non importa proprio niente». . come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. disse il signor Veneranda. «dal momento ehe ci vado. Anche sua zia e sconosciuta» . chiese il tabaccaio ancor piil stupito. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». Voteremo contro. «lo . se le avessi padato. chiese il tizio. ripete il signor Veneranda. lei non . le fumo». e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. replico il signor Veneranda. grido il tizio perdendo la pazieqza. Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. «Lei non . E una stranezza e nient' altro». Le pare? Per questo non si deve mica offendere. «Ma io non ho carote». balbetto il tizio. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. * * * «Come si permette?». Essi abitavano sopra. «Come. E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. disse il signor Veneranda. «e mi lasci andare per i fatti miei». . ». lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». disse il signor Veneranda al tabaccaio. . «e la prima volta che la incontro. «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». . disse il signor Veneranda. brontolo il signor Veneranda. «io le sigarette non le metto nel brodo. come mi permetto?». «Senta». . «Per me. disse il signor V eneranda. stupito. brontolo il signor Veneranda. «Come. Se l' aves si visto qualche altra volta. «Le sigarette nel brodo? io no . «Cosa. balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. ma per me c'entra». resto sotto. «lo non . . balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. Vieni su? No. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. avra lei la sua ragione». «ho solo sigarette. Egli voleva star vicino. «Anch' io» disse il signor Veneranda. «ho fatto male. La prol'osta non ci soddisfa. «Perche?» «Non lo so. . Perche. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. ripete tranquillamente il signor Veneranda. Ci pensero su. forse?». Lei mette le sigarette nel brodo?». . «Non e' entra per lei. «Vada al diavolo che a me non importa niente». le spiace se io vado in piazza Castello?». e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. A destra e a sini stra. domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . chiese il signor Veneranda. replico il tizio alzando la voce. non sarebe pili sconosciuto. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». «Che c' entra piazza Castello?». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. «Scusi». «Conosco forse sua zia. «se mi da un pacchetto di carote». io». «tanto io vado in piazza Castello per mio conto».

Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. vede-. appartiene.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). Il verbojare. dove o dovette. dovesti. Le persone second a singolare.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. es. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. . Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. Verbi col passato remoto in -s. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . stare. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. tacqui. es. ma alla seconda coniugazione. non gia alla terza. (Vedi gli esempi di sopra. vidi. eioe sulIa radice. . In modo analogo il verbo dire. ruppi. es. partire e fin ire ).) e si chiamano deboli.: dovei o dovetti. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. - 2. fini-). Con la r a d i c e . Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 .L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola.ved-. 383-39 1 ) . riallacciandosi alla forma latina dicere. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. dare. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. dicendo. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . si formano il pre­ sente indicativo. caddi. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. Le altre tre persone. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. Quanto alle desinenze. Verbi regolari e irregolari. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. dicessi.(verbi sigmatiei) '\p. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. lessi.) Verbi col passato remoto senza -s. fin-). chiesi. conobbi.(verbi asigmatiei) (p. messo-rimesso: 3.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. e.: misi-rimisi. P. ecc. ecc.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. pari-a. credere. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. assolsi. parti-. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. ecc. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. jacendo). Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. es. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. accesi. II. parl­ iamo. j acessi. parI-i. part-. accorsi. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. . queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello.

Pass. smjerati. opaliti. intrusi. concessi. rem. uvrstiti. pass.Part. arso.Part. zatvoriti. coinddere intr. pass.Pass. dividesti. izgubiti. . dolaziti za čim. uvlačiti. podrugivati se. ecco . intrudesti. ograditi. ujedati. radesti. rem. pass.Part. pass. pervadere tr. izuzeti incli:tdere tr. tr. rem. čina. . rem. podijeliti. osvjedočiti. prodrijeti kroz. pass.Pass.Part. eksplodirati 2. dopustiti. conquidesti. (za)mijesiti (u vodi). conquisi. slijediti.Part.Pass. obići. ecco --. isušiti. rugati se (komu). zahtijevati. rem. završiti. intrisi. condividere tr. pass. accludeste. inddere tr.Part. disperdere tr. pass. esplodere 1. ecco . assiso. ecco . persuadere tr. . rem. rldere intro (avere) smijati se. acclusi. elid irati. . riperdere tr. rem. rem. rem.Part. evadere intro (essere) umaknuti. rem. ozlijediti. . pravima). chiuso. Temi in -d- dividere tr. uteći (iz tamnice). aUi:tdere intr.Part. 277 circonddere tr..Part. poplaviti. rem. dogoditi se. accluse. upropastiti. izbaciti (krajnji samoglasnik). sperdere tr. ecco . dissuadere tr.Pass. (o)strugati. zbivati se istodobno. ecco . evasi. pass. . mimoići. ismjehivati. chiudesti. izostaviti. arsi. diviso. . nanovo gorjeti. conquiso. . ledesti. leso. morsi. odlučiti.Pass. . pass.Part. concedere tr. assidersi rifi. arridere intro (avere) nasmiješiti se. rem. pitati. rem.Pass. .. pass. moliti. reddere tr. . . persi. pass. zaključiti escli:tdere tr. . odsjeći. uvući. ecco . rastjerati. ecco . obmanuti. pući. . pass. deludere tr. uprlj ati. nanovo dopustiti. � Pass.Pass. esplosi. navesti.Part. razočarati. = radere tr. intridesti. conquidere ( vIncere) tr. podijeliti. ardesti. provaliti.Pass. morso. pobjeći. rem. raso.Pass. . rem. risi. razdvoj iti . (o concedei o concedetti). ecco . uvjeriti. . prožeti. eluso. zarezati. tr. izgarati. chiusi. chiesto. osvojiti. mordere tr. evaso . rem. sadržavati. perso (o perduto). uzmaknuti. opet dijeliti. decisi. onemogućiti. pass. intruso. lišiti riconeedere tr. razbiti obmanu. conchiudere tr. pass. ecCo . suddiVidere tr. prodrijeti. riješiti. ardere intro (essere) e tr. concesso (o conceduto). rasi. ecco . tražiti. raspršiti. deciso. razočarati.Part. . posaditi se. poklapati se. prasnuti. acclu ­ demmo. intriIdere tr. (avere) ciljati. . pući iz. odvratiti koga od čega. gorjeti. eliIdere tr. . podijeliti što s kim. imati u sebi rinchii:tdere tr. nanovo izgubiti. accluso. ismijavati (koga). mi assisi. disiUi:tdere tr. presjeći . prevariti. chiesi.Pass. riardere intro (essere) e tr. nanovo (u)gristi ili ujesti. razmočiti. riso. perdesti. 2. esploso . oštetiti. obrezati. ecco concederono (o concedettero).Part. ecco . intro (essere) rasprsnuti se.Pass. mordeStCecc. ti assidesti. elusi. pass. zamazati. zapri ječiti elidere tr. . intriso. (avere) podudarati se.Pass. osmjehivati se (komu). (o)brijati. zajedati.Pass. . priložiti precludere tr.Part. accludesti. persuaso. 276 . nastati. rem. pass. eliso. = chiedere tr. zauzeti. ujesti. zatvoriti. eludesti.Pas s. ecco . ecco . obuzeti. intro (avere e essere) ići natrag. divisi. urezati. (avere) (na)s miješiti se. chiiIdere fr.Pass. persuasi. izigrati. lesi.Part. zapaliti. ecco . chiedesti. nanovo podijeliti. dirati. pritvoriti ledere tr. odapeti. Passato remoto in -s­ l. irrldere tr. elisi. pitati. . rem. . nagovoriti (na što). nišaniti. završiti. pass. (u)gristi. . nagristi.I. · rastaviti. elidesti.Pass. rem. -Pass. rem. acclusero. rimordere tr. svladati. concedesti. razdijeliti. priložiti. retrocedere 1. odstupati.Part. prepoloviti. ecco .Part. (nanovo) tražiti.Part. persuadesti. evadesti. pass. utisnuti.Part. ecco . priklopiti. ridesti. concludere tr.Part. izjedati.Part. uvrijediti. odrezati. decidesti. accIiIdere tr. razdati. nadvladati. pass. rem. povrijediti. isključiti. invadere tr. zaključiti racchii:tdere tr. (iz)gubiti. sorrldere intr.Pass. biti lišen (čega). utjerati. intrldere tr. pass. zatvarati socchiudere tr. upasti. (po)razdijeliti. esplodesti. deridere tr. ( sedersi) sjediti. decldere tr. concede (o concedette).Pass. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. ecco . perdere tr. uništiti. usjeći. užeći. richiedere tr.

Cuor contento non sente stento. Quindi si dira: uno scherzo. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. ucddere tr. pass. l' avverbio ora (or ora. koji se nije znao nikada odlučiti. izgristi. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. izjedati. Cosi ha perso i p iii begli anni. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. ma anche f . gran cosa. pass. siam contenti. . nagristi. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. senza valersi dell' apostrofo. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. To je čovjek kojemu se sreća smije. gn. E arrivato di gran corsa Buon giorno. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. gn. cadendo la vocale o la sillaba finale. . ciascuno zingaro. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. Credo che alludesse all' avvocato Carli. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. ciascuno. signor professore. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. allora il troncamento non e permesso. ps. Riusci a persuaderlo d' andarsene. qual figlw.zi ad altra parola che cominci per vocale. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. amor patrio. che l' ultima sillaba non sia accentata. z. n - Pass. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. (V. ma anche grande successo. grande zelo. un mese. � (= un poco). uccidesti. quello psichiatra. : quel ragazzo. pero i casi di elisione a pag. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. rem. Il concorso si chiude alla fine del mese. usmrtiti. ubiti. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. f presto. Part. pub eliminare anche o. r. se la parola seguente comincia con s impura. quel vocabolario. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. - Pass. corr6dere tr. Gliel' ho chiesto ieri. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. l 'un l 'altra. izjedati. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are.rodere tr. uccisi. Per es . dolce stil nuovo. rosi. S ' intende. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. pero. Anche in questo caso. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. da je on malo nastran. ucciso. gnomo. �uon amico. n. di ' (= dici). Ranio ga je. � ESERCIZI I. Vogliam dire che non e vero. suor Agnese). rodesti ecco - Part. ciascun uomo. san Carlo (pero: santo Stefano). qual erede. qual audacia. Gino e un mio buon amico. e che. Si richiede la presentazione del passaporto. (o)glodati. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. invece. Dopuštam. . buon ? giorno. grande cosa. La speranza ci arrise un istante. A vrei accluso anche la fotografia. Izjedao se od (di) zavisti. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. amor patrio. la parola venga a termin are con l. se la parola seguente comincia con s impura. m. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. ps. nessun libro. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. siam pronti. . In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. un tal uomo. rem. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. un buona psicologo. ubijati. Želim priložiti pismo za svog nećaka. ecco . Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. qual errore. 265). Quell' uomo fu ucciso a tradimento. ecco . un tal esame. gran zelo. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. nessun libro. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. san Girolamo. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. z. . La colonna in marcia dovette retrocedere. roso. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. III. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. II. Casi particolari: Tuttavia. aicuno. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. un tale uomo. Fra Cristoforo rate Antonio. un bel successo.

La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. . sportello '. che. .. . . . . . .Nell' ufficio il pubblico era servito a . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia . . . .di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore. spino della: siepe.Nella strada a solo.Quello scrittore si e .disse Crispi. I I \: 1 . Ho .rispose il re .Quando anche fosse vero.fo .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . . . spintone. Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. poiche egli credera che sia umrmenzogna. di sommo onore.I A un funzionario del Ministro degli Esteri. gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. altra volta. ed e l' incertezza del mare. Crispi e Garibaldi 11 2 .Sapete .disse allora Garibaldi. .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso. .Sono convii1. . madomale. e lo farerno ! di Nizza. non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. . ma e stato proprio .Si e strappato il vestito . . sbaglio solo. . . . .. dicendogli la verita. . . che ti vale dirlo? . ora insolita. niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile.che se per lui e un gran dolore la cessione . . altro giorno. . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: . . Questo oggi ho studiato un bello sonetto. - V.Il calcio e . .Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far.E io vi garantisco la terra . . Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso .Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. .lo vi garantisco sul mare . .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare..Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV.Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. . pseudonimo. sport a cui tutti s' interessano. .. . Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te .Stavano giocando quando io li vidi. . svarione fino a notte tarda ci fu .II buona giorno si conosce dal buona mattino. E venuto a .No. essendo in confidenza con Cavour. . . strepito insolito. .Gianni Schicchi uno atto. 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia .Discorreremo piu a lungo .Essi parlavano di cose molto note. scendere dal tram ha ricevuto .Nello scelto . .Mentendo. . mentre tutti gli altri me ne dissuadono.Dite a Garibaldi . Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. .Nel compito ho fatto . e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.replico Crispi . Cavour e i disoccupati . . 't il 'j ] .Cane che abbaia non morde.come si inganna un diplomatico ? .

insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. accosto a blizu. Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. : Il ristorante e accanto al teatro.: (zajedno s). Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. al di la di s one strane (čega) Es. : di qua (s ove strane). accanto a l Es . : Non sapro dirtelo prima di domani.\ ! I avanti a. di qua da (s ove strane čega).Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. davanti a. pokraj (čega) Es. vidno a. dirimpetto a. .: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). ma sono casi eccezionali di us o. I I Nota 1 . sopra di voi. fuori di izvan (čega) Es . rimpetto a nasuprot • (pokraj). skupa s Es.1 l . dei limiti fissati in principio.. .: La villa era posta di la dal fiume. intorno a oko (čega) Es .intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es .: Vicino alla piazza si trova una libreria. P. Lez. dinnanzi a. avanti votte. Juori strada. P.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti.• j . Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . prima di prije (čega) Es.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui.Siamo al di 13. dentro al baule. mjesto (čega) Es.: E venuto ieri sera insieme col fratello. per di qua (ovuda). : Stavano attomo alla tavo la.: tra di noi. assieme a za jedno s. . - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. . : Abita diri mpetto alla farmada. • Es. ' I . :j · 1l avanti di. invece di (namjesto).(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. da vidno (izbliza). ecco (v. 282 .: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. si ha una locuzione avverbiale. . lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. verso di lui. j . di la (s one strane). Per es. es. innanzi a ispred (koga ili čega) Es. 34 e 35). intorno la citta. es. di la da. uz Es ..Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno.VeITo assieme a lui (assieme con lui). ) je - insieme con. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine. 283 Se invece precede una preposizione. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. invece di namjesto. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . .: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. . ! j XXXVII. : Ti do questo libro invece di quello. : La strada corre di qua dal monte.

u odnosu prema Es. namjesto Es.L'ho accompagnato sino a casa.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati. in cima a na vrhu čega 8. a modo di na način. sin(o) da (vec) od Es. e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega.La traduzione dev' esser fatta fino a domani. . : Ne ho sapute delle belle sul conto suo.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. s ustrajnim naporom Es. . di fronte a nasuprot Es. poput Es.: E a letto fin da ieri. per causa di. . kroz Es.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . makar . a guisa di. in luogo di (u)mjesto. d'in su (odozgo) s Es. : Ci andro io in cambio di lui. sul eonto di o (komu) Es.: Lo trattava al pari di uno scolaretto. di faccia a. a cagione di zbog. a favore di. fio(o) da. jalo života).: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. su per (go re) po d. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. in mezzo a usred (čega). 285 284 . . i : l- l j rispetto a s obzirom na. a eosto di uz cijenu (čega).: Il marco era alla pari col franco svizzero. fino a. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja).: Saliyamo su per la chin� monte. in favore di u čiju korist. in cambio di mjesto Es .Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). a causa di.Voglio finire il lavoro a costo Es .: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. per eonto di na čiji račun.: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello.Ha parlato in favore di lui. u Es. di tra između. . : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. . per mezzo di (s) pomoću. alpari di kao (što) Es .: L'universita si trova di faccia al teatro. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola. .: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. posredstvom Es .. : Si ebbe una lode in luogo di un regalo.: Siamo andati fino alla stazione. fino in do (prostorno) Es.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». (po) radi Es. sino a do (prostorno i vremenski) Es. . : Scatola fatta a guisa di libro. što se tiče (koga) Es.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l .�l Es.

per ora. . vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. dietro. lasciando da parte. . dentro. salvo. . najvećih žrtava. parliamo invece di verbo reggenze. avverbiali. fin qui (dovde). fino laggiu (do tamo dolje). dopo. . Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. dietro di lei. e cosi di seguito. ecco.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. movendo verso Venezia. dietro. ringraziato Come gia sappiamo (v. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. unite con i vocaboli che dipendono da esse. Ma in quel mezzo. verso. circa. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). palazzi. mediante. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. . IV. f verso. per. rasente. vuole parlare. f uori di. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. dando del Lei all'interlocutore.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. con. ra. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. . complementi. presso di noi. come per miracolo. rasente. senza cornice naturale. sulla linea del sereno orizzonte. entro. dopo. contro. a grado a grado. tranne. fuorche. . sotto. e tutta intorno. Non pili terra vegetata. dipendono. entro. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). sotto di lui. non piante verdi. . fin dove giunge lo sguardo. :i tra. a guisa d'un nastro. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. senza dintorni. . . lungo. eccetto. vidno a. avanti. di ranciato e di rosso. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono.Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. fra. . salvo. . avanti. da. formano varie specie di complementi. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. sopra. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. in. egli mi ha Ora. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. una citta che galleggia senza suolo. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. fra di se. lungo. a. per. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . locuzioni prepositive) nel brano che segue. lungo. prego mio padre . oltre. mediante u n complemento d i m e z z o . a un mare chiuso e morto. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. prima di. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. intomo. verso. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. oltre. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). .Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. .Signori. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. ecco (Le preposizioni tra. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). su. nonostante. contro. ecco - ESERCIZI I. senza di voi. Lez. sul fondo luminoso dell' aria. e quel medesimo silenzio. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. senza. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. pa i uz cijenu dolje. fra. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. servo no a introdurre anche altri complementi). presso. attorno a. . le preposizioni di. lungo. into mo. vuole vedere e . Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. f verso. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. . . 34). edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. che. frecce di campanili . es .Nota 2. ecco fastigi di chiese.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro.Signor Rossi. fino a domani. . (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . III. tranne. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. pili svariate relazioni. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. dentro. a. in. insieme un complemento di c o m p a g n i a . ra. da. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. durante. presso. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. sotto. con. prego di venire da noi: 286 287 . s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. su. eccetto. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. secondo. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. dallo specchio delle acque tranquille. fin la (donde). davanti a.

immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. presso e qua1che altra. . . vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. chiedo scusa se ' " ho. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle.Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. . in compenso di. gli si atteggiava naturalmente in novella. prego di entrare e . . . giorno si dice «hernera» . . . fui vicino. ecc. i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. .Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . . . . Signora direttrice. . oltre.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . mostrera gli affreschi piu celebri. dirai che ' " ricordi di passare da .E venuta tua sorella. . fino da (ieri). . . nientemeno. ma . . . A diciott' anni s' innamorava. coraggiosa e vivace. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. andiamo al cinematografo. davanti a.Ho veduto i ragazzi e . a diJ! erenza di. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . . NelI' anno una rivincita suHa morte. V. Anche oggi. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. offro i fiori delle scolare . ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . . in confronto con. della figlia naturale del Re di Napoli. Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. . resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine.Signori ..Vi ha spiegato questa lezione il professore? . 288 289 . . di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. in mezzo ai libri della sua biblioteca. preghiamo di passare in direzione. penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. ho detto che eri uscito. scapestrata e pittoresca di Napoli. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. Quando vedrai tuo fratello . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. oltre riguardo a. . . . VI. . . ecco con: insieme con. lasciata la bottega paterna. Ma Fiammetta non gli era fedele.Vi fidate voi di quest'uomo? . . a Certa1do.Racconterete la storiella ai vostri compagni? . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. Dieci in greco si dice «deka». dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. prego di credere al nostro affetto. Si chiamava Maria. intorno a. servizio della Repubblica. . . la Fiammetta.Avete telefonato la notizia al professore? . mentre in citta infuriava la pestilenza. . Fu COSI che Giovanni. dietro. -Com'e possibile che non . entrava nella carriera politica. ecco di: invece di. rispetto a. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. conosceva il Petrarca. .Ve l ' ha dato il libro? . fuori da. se qualcuno legge quelle novelle. e la Teseide. imposto. gia riserva della nobilta e dei cavalieri.Signor Pavese. . ho avvertiti.Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. presento gli auguri del corpo insegnante e . . l' Amorosa f visione. . Fu una lunga e vivace passione. .di passare in questa sala ove il custode . . La sua gloria e legata al Decainerone. lui la chiamo Fiammetta. . vidno a. .Lo riconobbi soltanto quando . 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. dentro. Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. prima di. assieme a. il Filostrato. E fini la sua vita di antico gaudente. In quegli anni la borghesia mercantile. diversamente da. fuori di. dopo sei secoli.Prese le lettere e . Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. . in racconto. . La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. fatto attendere. . allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. . . ecco da: lontano da.

tutti erana contenti della vittoria. la Grammatica italiana descrittiva di M. un trattato di. di buon mattino. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. ho comprato del latte. il libro del pro essore. 17. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. specialmente l V. mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. un abito di seta. era re di nome. so re di mal di denti. privo di danaro. la difesa della citta. la nascita.. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. di notte. Coi nomi di fiumi. viene di Firenze. il cavallo andava di passo. i libri di scuola. 9. il cognome di Mazzini.fia. 47). e un ragazzo di quindici anni. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. Regula e J. 11. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. un orologio d'oro. d 'anni. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. parlare di politica. riempire di monete. 14. quelli che significano: 20. XXXVIII . e stato multato di mille kune. una circostanza): morire di crepacuore. 13. costruire di mattoni. il nome di Alfredo. e uno scrittore di sentimento. sono di Zagabria. il colore. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. e stato accusato ? di quanto e 19. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. pieno di gloria. di omicido. l mentre qui. eravamo di buonafede. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. lafamiglia di lui. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. erana giornate una pii:t bella dell'altra.filoso. d 'estate. la forma. 4. d 'inverno. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. scarso di mezzi. 29 1 290 . Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. era un uomo di bassa statura. il giorno di domenica. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. era provvisto del necessario. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita.7. e stato p rivato di tutti gli averi. come anche per le altre preposizioni trattate. di primavera. (Vedi su q� esto la Lez. era di cattivo umore. tingere di verde in marrone. e oriundo della Dalmazia. la presentazione e di carattere semantico. 18. fortile di risultati. e partito di casa alle sei. carico. via Mazzini.fiume Sava. 8. piangeva di gioia. piazza Garibaldi. un abito di lusso. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. 16. 3. una condizione. ma e frequente anche in altri complementi. 2. a determinare. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. Jernej . 15. una parte degli scolari. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. d'autunno. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. la Toscana e ricca di olivi. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. quel cane e vostro quel cane e di voi. si nutriva solo di frutta. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. 5. le nostre truppe erana inferiori di numero. Berna 1 9752 (edizione Franke). del pane. il fiume Tivere. a) abbondanza. di tru ffa. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . il lago di Garda. 6. ha le pelle di color scuro. non di f atto. ff 12. delle riviste (oggetto partitivo !). l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). il mese di marzo. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). la Juga dei nemici. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. sono venuti di corsa. di giornalista si fece scrittore. reta. cioe. quel ragazzo non manca d'ingegno. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. correva di vetta in vetta. = 10.

pass. eolpevole di delitto. zbuniti. odgovoriti. čuvati. čekati. pass. diffondere tr.Pass. pass. uliti. pass. rasprostrariiti. razumjeti. ­ Part.Pass. vilipendere tr. fraintendere tr. silaziti. upotrijebiti. rem. skočiti na. arrendersi predati se. 2. otimati se za što. izlijevati. tr. ecco Part. . pass.Part. ­ Part. rem. e intr. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. očekivati. razlijevati. sići. intro (essere) sići. (raz)dijeliti. ecco . Lez. . accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. prekinuti. Pass. rem. appendesti. 2. ecco . sceso. štititi. ecC o . prendere tr. prionuti za ili uz što. tupiti. traseendere l. resdndere tr.Part. 2. 2. pretopiti. rem. contendersi qcs. prijeći na. risposi. popustiti. popeti se. odvratiti. riofIendere tr. raznijeti. zaskočiti. uhvatiti. ulijevati. scesi. intro (avere) prepirati se (oko čega).Pass. prerezati. 2. - da qcs.Pass. fusi. početi. njegovati ili gajiti što. malo držati do (koga). napinjati. priječiti. dimentieo del dono avuto. apprendere tr. (po)tratiti. spesi. fig.Part. uzimati natrag. tendesti. nadvisiti. saći. silaziti (niz). intro (avere): nascondere tr. pass. tr. contentezza.fig. fuso. difesi. Temi in -nd- accendere tr. estendere tr. avido di danaro. objesiti. (avere) nategnuti. pass. trasf6nd�re tr. primiti se (čega). I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. fendesti). ecc. uloviti. vrijeđati. contusi. intraprendere tr. davati. (po)vratiti. . nanovo sići ili silaziti. omalovažavati.Part. (s)kriti. capacita. podleći. pass. smućivati. intro (avere) odgovarati. memore dei benefici. doznati. uvrijediti. naučiti. sospendere tr. e in tr. razumjeti. riprendere tr. ecco . rispondesti. krivo razumjeti. (ras)cijepati. pretjerati. preraditi. pass. prendesti. (po)mutiti. fondesti. tr. 2. uliti. pretočiti. . ecco Part. ecco 21. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). contuso. difendesti. scendere intro (essere e avere) e tr. - Pass. tesi. razdvajati. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. speso. udahnuti. prihvatiti se. potrošiti. comprendere tr. difendere tr. ecc. presi. (s)kriti.Pass. . nascosi. osporavati. distendere tr. raširiti. acceso.fig. rem fendetti. napeti. psovati. 292 a qcs. protegnuti. - altendere 1. predati se čemu. reo diJurto. spuštati. pass. popustiti. eff6ndere tr. ne voditi računa o čemu. zapaliti. nanovo uzimati. eapaee di resistere. - 293 . ecco . --- rendere tr. (po)brkati. figo raskinuti. nascosto. nascondesti. iznenada zateći. pieno di gioia. rem. spendere tr. isplaćivati. shvatiti.Pass. ottiindere tr. obustaviti. fes so (o fenduto). uzvraćati komu što. e intro (essere) (ras)topiti. inf6ndere tr. pass. . ridiscendere intro (essere) i tr. (o)braniti.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. accendesti. odgovarati. : desideroso di lode. .Pass. ecco . scisso. c) desiderio. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. tr. pojmiti. povrijediti. pass. 34-36). - Pass. asc6ndere tr. vješati. pass. lieta del buon esito. rem. resi. iznenaditi. ricordo. rasipati.Part. (avere) uzeti.Pass. (po)vraćati.Pass. . sdndere tr. corrisp6ndere l. rendesti. fondere tr. grditi. zatajiti. . sići. biti sklon (čemu). ukinuti. Part. - rispondere tr. tr. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. raširiti. vješati. ecc. nadmašiti. . razdvoj iti. počinj ati. uzvratiti. otegnuti. ofiendere tr. scendesti.Part. spustiti se. contiIndere tr. ne obazirati se na što. izliti. rastegnuti. pristati (na što). . skrivati. podudarati se. ecco . rem. uhvatiti. presdndere intro (avere). smrskati. odvratiti. shvatiti. sorprendere tr. preliti. biti podređen ili podčinjen (komu). appeso. presjeći. ecco . difeso. ulijevati. scissi. tendere tr. contendere 1. ispružiti. intro (essere e avere) uspeti se. risposto. pass. spendesti. (po)miješati. raširiti. ascendere l. teso.Pass. objesiti. oštetiti. ecco Part. acces i. do1ikovati. tendere tr. porazmjestiti. uspinjati se. prešutjeti. reso o renduto. kvariti. iznositi. rem. - discendere l. rem appesi. rem. težiti (prema) . contundesti. scindesti. užeći. potjecati po rodu. smesti. rem. zgnječiti.Pass. fendesti. priličiti. (iz)učiti. rem. silaziti. - q l conf6ndere tr.Part. uzimati. preso. (ras)taliti. rasuti. (o fendei. rifondere tr. dizati se. ecc . rem.Part. ozlijediti. appendere tr.

Mjesec svibanj .Grad Firenza. Dovresti prenderti un giorno di riposo. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. Nemoj mi skrivati što misliš. stesero un contratto. Di famiglia oriunda fiorentina. Dobro koje se čini. componendo sonetti. '. Questo riparo ci difendera dal vento. . kad ju je najmanje očekivao.Petrovi sinovi.albero . . . sede allora. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama.orto . e intr. .Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). . Da li la strada scende verso il mare. tvrditi. Na sve napade odgovorio je šutnjom . adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte.tavolo. . tražiti.specchio . Esercizi di ripetizione: IV.Una saga nordica. ESERCIZI I. Pošto je skrio kovčeg. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna. misliti. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio.Un luogo. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . ispružiti.Il fungo venefico. . On me je s tim odgovorom uvrijedio. rastezati. Un chimico croato . Il nostro podere si stende fino al fiume.Un magnifico lago.Scolaro diligente. rastirati.La carica pubblica. . . . uobražavati sebi. della Corte pontificia. che un giorno.Govorio mu je neprestano Vi. rem. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza.Od bogataša postao je siromah. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . shvatiti..Un filologo ceco. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. Novi zakon obuhvatit će (comprend. . della �.Gattino cieco. . In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. Sentir questo mi sorprende davvero. .orologio . . ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia.Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. ) uže na granu. . (avere) zahtijevati.La barca carica. . . Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. Traduci usando la preposizione di (del. To je bila glazba. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». . otegnuti.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti.Ammiratore entusiasta.intendere tr. Nemico acerrimo. . sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. . ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda.Eroe sfortunato.Un paesaggio pittoresco. bello.-Sporco.Razgovarali smo o najnovijim događajima. imati vrhovni nadzor (nad čim). .Gallo bianco. koja je parala (offendere) uši. a studi piu proficui. p rotendere tr.Spettatore distratto. egli si dedico tutto all'arte poetica.Il vecchio catalogo. stendere tr. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. II vino aveva acceso il volto.quadro . (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje. Objesili smo (pass. .La vecchia quercia. getto alle fiamme i suo i libri prediletti. (is)pružiti. upalio je svjetlo. Compiuti gli studi. . Egli propendeva verso l' indulgenza. Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. .pranzo occasione .II dialogo tragico. . protegnuti. : ) Stidjet će se ovih riječi. p retendere tr. polagati pravo na.L'occhio glauco. Smrt ga je zatekla (sorpr. . pružati. . namjeravati. iziskivati. ljeti i zimi. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. la signorilita dei modi. Sjednica je bila prekinuta. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. rastrijeti.Contadino laborioso. . In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. II. . .Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica. misliti. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo. Zaraza Metti gli aggettivi grande. Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. ). Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. razabrati. Danju i noću. tomo ad A vignone. secondo lui.spettacolo . Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto. čuti. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. VI. .Una foglia secca. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. dove ebbe gli ordini sacri.Odavde do Padove ima 400 kilometara. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. razumjeti.) i ovaj slučaj . biva vraćeno. = - V. Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. .Il giovenco bianco.uomo .Un sociologo inglese.teatro . kaniti. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. 295 294 . umišljati. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu.

chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. presso Pisa. bistecca aif ern.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. ha terminato a mala pena. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile.disposto alla partenza . Lez. al big liardo. si trova all 'ospedale. non ha risposto alla mia domanda. XXXIX. cariche gli giungevano da ogni parte. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. Molto viaggio. 4. a scacchi (o ag li o 296 297 . Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. . i propri sentimenti. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . Le r. in croato: pobrinuli smo se za sve. alla buona. indubbiamente. invece. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. e domiciliato a . la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». il pacco e stato inviato ad Ancona. di 10). giocare al pallone. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. siediti alla finestra.eggenze variano da una lingua a un' altra. Complemento di m e z z o (cfr.sicuro del successo .rinunziare alla gloria . Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. che corrisponde in genere al dativo croato. 38. il vestito ti sta a pennello. a carte (alle carte). 5. . vado al mercato. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. a tombola. e stato proclamato inabile al lavoro. . come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. giocare a palla. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. le lezione cominciano ai primi di ottobre. parla a voce alta. egli e ora a teatro. all 'u fficio. ma. e dottissime opere latine. all 'impazzata.. partiremo alle quattro. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. 38. «I trionfi» . andare a cavallo. 3 . i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. . 14): ci siamo aZzati all 'alba. abbiamo provveduto a tutto. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. Suo gran dolore fu la morte di Laura. 6. da cui si aspettava la gloria che. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. ci riposammo a tavola. inviti alle corti. dal vivo. il fumar troppo nuoce alla salute. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. uova al tegame. num. ma e frequente anche per altri complementi: 1.lo splendore perduto.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». Lez. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. mentre in questo l' amore e ancora astratto. Scrisse anche un poema. di l l ): procedeva a passi lenti. domani andra a teatro.dubitare di tutto 2. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. Nota. . Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. ma.

istaknuti. spremiti se (za što). sgradevole all 'udito.Part. acdngersi rifl. asperso. aspergesti ecco . 299 298 . slikati. ersi. raspustiti (v. distinsi. ecco . scorgere tr.Pass. dngere tr. pass. ineline al male. prepoznati. finsi. di 1 2) : sto male a quattrini. opkoliti. rem. conversi.Part. 2. estinguere tr. contraddistlnguere tr. potapati. modo). pronto al soccorso. oškropiti. raspršiti. 11. činiti se. 17. disposto a partire (o alla partenza). cfr. un abito a striscie. pass.\ . il teatro e a pochi passi da casa mia. dijeliti. zaroniti. označiti. uroniti. abile a un lavoro. . rem. pingere tr. razabrati. . pass. aspersi.Part.Part. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. la tua idea e a ffine alla mia. 8.Pass. pass. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni. di 9): un carro a due ruote. Javorevole agli accordi. di 17). sjetiti se čega. istaknuti se.Part. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. . Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. I . obilježiti. opaziti.Pass.Pass. . nanovo opasati. . sgradito al p alato. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. affinita. dipingere tr. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. mi accorsi. egli vende all 'ingrosso.di cammino da qui. (na)slikati. utonuti. fingesti. disperdere). ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. Complemento di m i s u r a (indica distanza. pop laviti. le abbiamo pagate a centa lire il chilo.Pass. opasati. praviti se. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. pass. pretvarati se. ergesti. opasati. allaJucilazione. Jedele all 'amico. pass. convergesti). emergesti. 15. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro.Part. dannoso a nessuno. erto. finto. ecco . opkoliti. utopiti. ecco . figo živo opisati. una condizione. emerso. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. (di qcs. motore a benzina. al minuto. divergere intro (non usato al partie. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. fingere tr. uzdići. odlikovati. dannoso al sistema respiratorio. potopiti. 7. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). lučiti. idoneo al servizio militare.. ecco -Part. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. pass. potopiti. rem. Temi in -c. . a morte. okružiti. inclinazione. peso. ha lasciato il cane a guardia della casa. cospergere tr. rem. vicinanza: il sonno e simile alla morte. ecco d) somiglianza. avverso alle innovazioni. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. cingesti. e coraggioso solo a parole. a tre chilometri dal mare. okružiti. dipinsi. posuti. utrnuti. (avere) hiniti. 10. e intr. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. convergesti (o convergei. pass. 47 ) . prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). redngere tr. 34-36). preplaviti. distlnguere tr. odvajati se. divergirati. dipingesti. distinto. Pass. nave a vapore. Lez. tr.) opaziti što. pass. ergere ( innalzare) tr. dispergere tr. podizati. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. cinsi. dipinto. piacevole alla vista. rem.Pass. 12. 14.Part. rem. rem. ricon6scere uno alla pronunzia. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. razlikovati. intro (essere) utopiti. converso.Pass. immergere tr. l 'ha preso a servizio. ecco Par!. 9. I· scacchi). . umakati. distinguesti. 13. poškropiti. Complemento di q u a l i t a (cfr. umočiti. cinto. accorgesti ecco . ugledati. (u)gasiti. rem. utile alla societa. nocivo ai prati. inetto al suo u fficio. ) razilaziti se. ecco . Ju condannato alla Jorca.e -g- accorgersi rifi. valutare a occhio. = pass. a cinque anni di carcere. izmisliti. ti aspergere tr. zamijetiti.Pass. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. vidjeti. propenso a credere. e utile a tutti. . ecco . raspoznati. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. rem. un orologio uguale al mio. uguaglianza. razlikovati. fig· proizlaziti. emersi. il villaggio si trova a sei ore . lo dico a onor del vero. r 16. ric1ngere tr. sommergere 1. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. accorto. un colore piu vicino al rosso che al giallo. potopiti. 18.

rem. stavljati rečenične znakove. . posuti. spinsi. stretto. . mimgere tr. . . natjerati. costringere tr. e intr. nanovo se pojaviti. razbiti. nalagati. (na)dodati . III.Pass. inrlidgere tr. bockati. ponuditi. dostizati.Si sporgeva dal balcone per salutarci. giunto. ESERCIZI I. interpungere tr.) su bolesni. II. ingiimgere tr. sklopiti. oživjeti. fig. uskrsnuti. opraštati. prepiši ga strojem. razbiti.U magli se nije ništa raspoznavalo. stiskati. . alla . prosipati. rifrangere tr. piangesti. pianto. compiangere tT. pritegnuti. porto.-l d' assedio la fortezza. flmgere intro (avere) službovati. žaliti. . . spingesti. stisnuti. pass. rna voi non lo vedeste. .Si strinsero un po' per fargli posto. skrhati. franto. stringere tr. . primorati. pass. spargesti. . funsi. giungesti.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. dopustiti.Pass. (po)musti. (avere) pružiti. nagnati. ustati. . (pri)siliti. (po)dići se. (essere) nanovo se dignuti. rem. ecco pass. ecco . ) čamac. . gurnuti. stegnuti. fungirati. odbiti. . gurati. e intr. pass. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. pass.Pass.Pass. indulto.Non dovete compian­ gerlo. spinto. fungesti.Ne naginji se previše. piansi. cospargere tr.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. (po)rinuti. . pass. (essere) pOdići se. (manca). congiimgere tr. stignuti. ecco -Part. indulgesti. - piangere intro (avere) e tr. mungesti. e intr. pass. (do)stići. di + inf. pridružiti. pojaviti se. ecco pass. sparsi. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. spargere tr.Nastala je (insor . . rna invidiarlo. 300 301 .Pass.Part.Pass. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). prispjeti. rem. . Cesta se na tom mjestu suzuje. munsi. rem. zgnječiti. aggiungere tr. ubosti. (s)lomiti. . stići. rem. giimgere intro (essere) e tr. oplakivati. posuti. izlaziti.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. . mučiti.Pass. . sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. Nemoj prepisati rukom onaj list. giunsi. rem. prispjeti. munto. infrangere tr. . odbaciti. - Pan. . . smungere tr. obavljati dužnost. nastati. Uso della preposizione a (al. dometnuti. izmusti.Part. (po)dizati se. nanovo spojiti ili združiti.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria.To je Uljena slika.Pass. skršiti:" -=-. . riporgere tr. sospingere tr. rem. spajati. sorgesti. .Raccontate come si svoIse il fatto. (essere) stršiti. pass.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. plakati. respingere tr. ecco . viriti. zajedati. isisati. sorto. narediti. (avere) stisnuti. strinsi.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo.Pass. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. sažaljevati. - Pass. . prelamati (zrake). . stringesti. (ra)sipati.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi.Pass. rem.Part. � nemici cinsero . (pri)dati. . sklapati. peckati. .Vrlo snažan val potopio je (sommer . (s)lomiti. odgurnuti. ecCo . porgesti ecc. ­ Part. prosuti. . spojiti. . stezati. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. biti milostiv. restringere tr. rem. . sparso. . ujesti. ecco - Part. pecnu ti. soggiimgere tr. . plakati za kim. dignuti se. ricongiungere tr. ecco Part. frangesti. Part. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. ) jaka oluja. suziti. dopuštati. . poškropiti.Part.La fame li ha costretti ad arrendersl. pobuniti se. indulsi.In seguito sorsero nuove difficolta. (avere) oprostiti. rem. . ecco . (sa)žaliti. Qplakati. . ecco . dati. fransi. rem.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . . porsi. stegnuti.frangere tr. pimgere tr. oplakivati. rimpiangere tr. naložiti. . . porgere tr.Part. spingere tr. zapovijedati. biti izbočen. gurnuti (naprijed). pass. ubadati. .Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. nanovo pružiti. raggiimgere tr. izići. posipati. sporgere tr. doći. sorsi. pass.Pretvarali su se da ({ms . e intT.

Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. in 3. da casa. . andare dal direttore.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. 9.' cui si diparte un' azione. dal f armacista (da. avoriti dalla fortuna. Complemento di c a u s a (cfr. il Po nasce dal Monviso. 302 303 da tua madre ? . da Antonio. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. la Cantoria dell' Opera del Duomo. io sto da miofratello. e tomato dalla stazione. dal primo all 'ultimo. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. soffriva dal dolore. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. il Pulpito del Duomo di Prato. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. da Carietto. correre dal calzolaio. il carbone si estrae dalle miniere. di 8): tremava dalla paura. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. 10. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. ma regge anche parecchi altri complementi. l. detto Donatello (n. Le sue opere prime sono del 1406. X L . in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. guardava dallaJinestra. 5. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per).LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. stiamo scrivendo da un 'ora. ha pariato dal balcone del palazzo. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. i rami e rano agitati dal vento. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. vivi ancor sempre 7. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. 8. 6. lo aspettiamo da ieri l 'altro. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. dall 'oggi al domani. nulla concede alla bellezza della forma. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. Antonio. da scuola. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. a Firenze nel 1 386. dalle otto alle dieci. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. a 3): recarsi dal medico. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. era pallido dallo spavento. una condizione. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. si scoppiava dal caldo. m. il ruscello scaturisce da quella roccia. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. il rinnovatore della scultura. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). Nel 1453 era di nuovo a Firenze. da. 2. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. si usa soltanto con i sostantivi di persona). l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. 4. quando scolpi il celebre S.

Complemento di d i s t a n z a (cfr. riimgere tr. f azzoletto da naso. Pass. rastužiti. uviti. e 2. . nanovo namazati. pomazati. iznuditi. rem. potući. umakati. obuhvatiti. dokazati. 18. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. izlagati. di 1 2. prikovati.. pass. cane da caccia. . prevrnuti (odozgo prema dolje). zaogrnuti. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. unsi. trafiggere tr. 12. Complemento d i m e z z o (efr. otrti. privezati. cootorcere tr. intlngere tr. zamotati. a 13): carta da lettere. probosti. osvjedočiti. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). di 9. okrenuti. ritlngere tr. (o )mastiti. crpsti. 2. intro (avere e essere) zakrenuti. obrnuti. a un chilometro dalla costa. una stanza da bagno. upresti. - Pass. ravvoigere tr. 19. Complemento di fi n e . tr. rem. un poeta dalla fantasia inesauribile. affliggesti. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. di 10. zamočiti. 21. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. • avvolgere tr. assente dalle Lezioni. tr. di la da. dobiti. afflissi. zamotati. ecco - - Part. svolgere tr. due reti a da pesea. obrisati. 15. ecCo - Part pass. nadvladati. tibero da preoccupazioni. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere.e -g. stravIncere 1. sukati. int1lggere tr. intro (essere) izgubiti boje. rem. ecc. torto. u s o (efr. fitto o tingere tr. si e comportato da gaLantuomo. volto. poraziti (do nogu). prisiliti (koga na što). ojaditi. rem tinsi. uprezati. abito da sera.fig. uvjeriti. un cane d caccia. razvijati. sadržavati. pass. attlngere tr. omotati. dobiti natrag. fisso. 16. prevrtati. da capo = daccapo. torcesti.Pass. - Pass. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. otrti. ecco - Part. 2. (avere) pobijediti. uvijati. volsi. izvjesiti. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. vincesti. (o)bojiti. zabosti. 4. d 'ora in avanti). obrisati. razviti. teći. ungesti. a 7): cieco da un occhio. prof ugo daL proprio paese. Temi in -c. tr. vincere tr. dosuditi. coofiggere tr: pribiti. Part. immune da dif etti.Part. s c o p o . . izblijediti. tersi. afflitto. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. ungere tr. zamotati. uplesti. (o)čistiti. okrenuti. ispremetati. (pre)okrenuti. 17. prevrnuti. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. tre tende dajinestra. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. volgesti. odviti. Complemento di q u a l i t a (efr. torsi. omotati. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. gli ho parlato da padre. jin da) e avverbiale (da ieri. razmota(va)ti. zoppo da un piede. vinto. opasati. figgesti. obuhvatiti. estorcere tr. da vecchio. pass. zabiti. un oratore dalla parola f acile. Con verbi. . rem. l3. pribijati. saviti. odmotati. tergesti. vestiva da contadino. coinvolgere tr. ecco . pass. affiiggere tr. obrtati. ecco Part.Pass. convIocere tr. 304 afflggere tr. unto. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo.Pass. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. il giardino ci separa dalla strada. a 5): e stato un coLpo da maestro. nanovo zadobiti. tingesti. dobivati. rem. skupiti. umiješati (koga u što). pribiti. ­ Part. terso. (o)žalostiti. stravolgere tr. 20. alieno dalle dispute inutili. odrediti.(continuazione) I I ! I torcere tr. nanovo obojiti ili bojiti. volgere 1. rivlocere tr.jig. zavrnuti. avvlncere tr. svijati. svladati. ukloniti boje. fissi. rem. capovolgere tr. involgere tr. reduce daL fronte. sconvolgere tr. detergere tr. razložiti. intro (avere) potpuno pobijediti. flggere tr. rivolgere tr. da giovane. pobjeđivati. prolaziti. scarpe da passeggio. o(ba)viti. pass. a 9): cento metri dalla casa. (na)mazati. astergere tr. e intr. otrti. vinsi. natjerati silom. (pri)lijepiti. okretati. obaviti. una citta dalle vie spaziose. scoofiggere tr. ecc o - Part. (u)sukati. - Pass. pass. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. stingere 1. rem.Pass. davvero).-I ! 11. una casa dallejinestre alte. figo laskati (komu). 305 . di l l . ispremiješati. un cavallo da corsa. da allora = d 'allora. 14. pričvrstiti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. pass. tinto. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. ecco - attorcere tr. doseći.

pridružiti. (pre)uzeti što na se. razdvojiti. pass. con6scere tr. pass. correggere tr. Part. annette i. ispraviti. ma non convincono. . . sopprlmere tr. reggesti. . Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. birati. Il direttore inflisse loro una grave punizione. ecco rifdggere tr. Izgleda da je drhtao od straha. compresso. pržiti. soffrlggere tr. prepržiti. Faccia il suo dovere. riassumere tr. . rieleggere tr. rem. less i. assolvesti (o assoivetti. (Upotrijebi pasiv ! ) . assumesti. . priložiti.Č ita mu se veselje u očima.L' albero perde le sue foglie. connettere tr. Part. protetto. otopiti. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. spojiti.Nemaju što (che da) reći. Ako pogriješim. . suzbiti. oprostiti. pritisnuti. S lijepci čitaj u prstima. koriti. ispravite me. rastopiti. tlačiti. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. ricon6scere tr.Guardati dalI' altrui cane. sažeti.fig. udariti (pečat). ESERCIZI I. pass. ecc o . utisnuti. . 2. annettesti). Pass. Ho annesso i documenti necessari. braniti. ecco Part. ecco . comprimere tr. assoivesti). Sono ragi oni che persuadono. iskazati. prethodno izabrati. osloboditi (od). fritto. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. compressi. ieggere tr. držati. III. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. nanovo izabrati. podnijeti. zaključiti. . ne priznavati. presurnere intro (avere) e tr. izabrati. peći. pržiti .Friggemmno il pesce nella padeUa. rem. (za)štititi. pass. ecco Part. di qcs. protessi. reggere 1.Lesse ad alta voce l' articolo. Pass. . dalla . II. . (ras)topiti. friggesti. suzbijati. ecco conosciuto. izvesti. spriječiti. risolvere tr. precjenjivati (što).Pass. ugušivati. Esercizi di ripetizione: IV. . eleggere tr. upravljati.Pass.Venga con i suoi compagni. skopčati. pritisnuti. zbiti. strussi. Uso della preposizione da (dal. ecco Part. opomenuti. odoljeti.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. intro (avere) izdržati. ecco . rem.friggere tr. distruggere tr. p repoznati. conobbi. rastvoriti. rastaviti. zatrti. rastaviti. izraziti. comprimesti. proteggesti. pritisnuti. podupirati. . letto. ne (htjeti) poznati. pozna(va)ti. pass. annesso. tlačiti.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa.Pass. pass. annettesti (o annessi. .L' uccello ama il suo nido. Uvjerio sam se da imaš pravo. (Pasivno! ). Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. opprimere tr. rem. . nanovo (pro)čitati.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. pripojiti. rem. retto. Morao bih učiti od jutra do večeri. deprlmere tr. . ecco Part. desumere tr. . popraviti. nanovo peći ili pržiti. (ras)taliti. assunto.Pass. nanovo preuzeti ili primiti. . . . proteggere tr. pree((�ggere tr. podržavati. . bisogno di aiuto rivolgetevi a me. izvijestiti. . povezati. Le torri e la mura proteggevano la citta. .Part. dissolvere tr. razriješiti. voditi.Pass. sconnettere tr. rem. uništiti. . assumere tr.Part. izostaviti. assolsi. trpjeti. poispravljati. leggesti. izreći. assunsi. razvaliti. ukidati. 307 . conoscesti. uništiti. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. ricorreggere tr. ukinuti. ) s njime kao s prijateljem. pass. (pro)čitati. esprimere tr. .Ova j e � riba slabo pržena. ecco . razabrati. primiti se (čega). rem. Pass. pass.Il difetto altrui difficilmente e compatito. asso ivere tr.Spende male il proprio danaro. ugušiti.Daleko od očiju. . prepržiti. prigušiti. rem. pass. ukratko izložiti ili ponoviti.Pass. obustaviti. friss!. porušiti. Quando avete . rileggere tr. = struggere tr. rem. pridržati.Una bella poesia non si puo riassumere. repdmere tr.Part. . .N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. figo uništiti. Uperio j e oči n a njih. daleko od srca. discon6scere tr. zaštićivati. Temi vari annettere tr. pritiskivati. podnositi. spajati. 5. imprimere tr. sorreggere tr. odriješiti.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. assoito. struggesti. rastvarati. rem.Pass. tr. pritisnuti. ispraviti. strutto. pritiskati.Part. pass. ressi. razoriti.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

skupiti. conduciamo. zateći. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi.Pass. conduci. . e uscito col cane. colgono. di 14. cogliete. di 8. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. studiare con diligenza. dedurre tr. e venuto col treno delle undici. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . conduITo. «verso». conduce.Congo pres. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. cogliero. coglie. cogliate. 6. ecco .Condiz. coglieresti. cogli. e una bicicletta che vale sui mille kune. momenta della giomata (cfr. . . da 16): un ragazzino col volta pallida. di 9. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . pass. noi guardiamo con gli occhi. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. si metteva in viaggio anche con la pioggia. cogliamo. conducete. 4. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . 5. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. in 4. cogli. sul tramonto. ). coglierai (o corro. conduca.Condiz. colgano. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». col ga. conducete. . un vecchio sulla settantina. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. presentano irregolarita in altri temp i e modi. ) . podići. a 5. primiti. zadesiti. corrai) ecco . voditi. Complemento di te m p o (cfr.. conduciamo. da 14. colsi. Pass. incogliere tr. pesa sui trecento ch ili. ). m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). nota): scrivere con la matita. Verbi anomali col pass. a 6. di 7). ecco . Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. di 14. uhvatiti. - addurre tr. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni.Part. conduca. dočekati. colga. povesti. passeggiavo con mio padre. conduca. - accogliere tr. . un vecchio con la barba f alta. «circa». raceogliere tr. pres. condurresti. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . . Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. podignuti. si e lagnato con lui della sua condotta.da 7. obrazložiti. skloniti. cogliamo. coglierei. . marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). Fut. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. in 2): salire sul monte. il cane stava sdraiato sull ' erba. rem. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. in 1): il tappeto e sul pavimenta. di 10. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr.Imp erat. conducano. in 1 . essere sul punto di. 3. conduci. ecco . condurrei. rem.Imperat. a 15. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia.Fut. condotto. a 3 . pass. da 7. trgati. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. • participio passato. colgo. vive con il nonno. cogliesti.in 4): partimmo sul mattino. in -si · cogliere tr. colgano. 5. . condussi. . mettere sulla tavala. E suso. conduca. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. S. sulla sera. ecco Part. cogliete.Ind. a 4. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). nagovoriti. 3. la quantita. in 5 ) : J are un lavoro con cura. da 5. pobrati. dovesti. Congo pres. conducano. 7. a 4. leggere con attenzione. 2. skupljati.XLI I . . . conduciate. navoditi. . iznijeti. La preposizione con. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). indurre tr. pres. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. 9. un ragazza sui dieci anni. pres. decidere su due piedi ( = subito). con quel rumore non si poteva lavorare. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. (u)brati. ecCo . ). condurrai. izvesti. 4. zbiti se. 2. skupiti. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. da 6. Complemento di c a u s a (cfr. su 3): ci alzavamo con l 'alba. sulla mezzanotte. colto. sul J del giorno.Ind. . un libro con la copertina di pelle. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. ' colga. conduco. Come risuIta dagli ar esempi. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. conduciamo. conducesti. navesti. conducono. stare sull 'avviso ( stare in guardia). svoju hrabrost). Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. (s)provesti. navesti. di 1 1 . e intro (essere) dogoditi se. colga. zaključiti. e partito con tutte le valigie. il valore. izvoditi. rem. da 1 2. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. a 2. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . cogliamo. Complemento di q u a l i t a (cfr. pres. a sua volta. pričekati . condurre tr. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr.

Congo pres. sciogliesti. blagoslivljati. pres. rem. cllocio. dorrai. dite. produrre tr. disporre tr. . scioglierei. . dogliamo. rem. pres. rem.Ind.Fut. porre tr.Part. navesti na zlo. dicano. suprotstaviti.ut. dole re intro (essere e avere) boljeti . rasporediti. scegliate. ecco . raspolagati (čim: esporre tr. diciate. rimasto.Congo pres. .Condiz. interporre tr. scegliamo. comporre tr. pres. sciolgo. uvoziti. istaknuti protiv. contraddire tr.Part. dici. dorrei. addirsi benedire tr. sceglierai. rimangano. diciamo. ostati. dire tr. iznijeti. probaviti. predisporre tr. složiti se. sastavljati. ecco . dorro.Fut. staviti izmedu. scelgano. proklinjati. nanovo reći ili kazati.Condiz. cocerai. p6ngano. ecco . rimani. pres. . dica. (u)gasiti. prescegliere tr. ci duole = žalim. sciogliamo. maledire tr. ecco Part. ponovo proizvesti ili proizvoditi. zavesti. rimarresti.Ind. polagati. <: 1 1 . . kazati. sceglierei. dissi. nanovo sastaviti ili složiti. ecco . položiti. riprodurre tr. pretpostaviti. (avere) urediti.Part. žalimo). porresti. pres. ponga.). rem. ozlojediti. diro. sciogliate. rimanesti. rem. posto.Condiz. .Pass. staviti izmedu. rimaniamo. sciogliete. predire tr. 318 spegnere tr. dolgono. opporre tr. scelga. dolga. postavljati. pres. sci ogli . permanere intro (essere) trajati. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. rem. dogliamo. sceglie. rimasi.Fut. nanovo postaviti ili staviti. riporre tr. (avere) predložiti. ecco . . protiviti se. direi. ecco . ecco . ponia �o. spensero . pass. dite. staviti nasuprot. tradurre tr. (is)peći. porrei.F. introdurre tr. spegneste (o spengeste).Congo pres. scelga. zabranjivati. izabirati. izložiti. ponete. sciogliete.Congo pres.Ind. dico.Imperat. cuocia. disciogliere tr. sciolga. naložiti. sciolgano. diresti. tvrditi. pass. spento. dicono. sciogliero (o sciorro. scelga. dicano.Condiz. imporre tr. scegliete. razvezati.Condiz. rimani. pres. scegli. metnuti. . scelto. duo1i. poniamo. cocerei. rimaniamo. prevoditi. raširiti. Pass. staviti. cuociono. (Mi duole. pass. zavoditi. cociamo cociate. cocete. spensi. reći unapri ed. uvoditi. objaviti. skinuti. duoli. anteporre tr. ecco . scegli. ponoviti. scegliete. dica. pone. . sottoporre tr. dolesti.Imperat. prosciogliere tr. zabraniti. priložiti. opet dovesti ili voditi. e intr. detto. indisporre tr. scelsi. pass. izabrati. (avere) ne pristajati. . cuOciano. p6ngano. dolgo. condolersi scegliere ir. Congo pres. presupporre tr. dolsi. dica. doluto. ponesti. dolga. cocete. scio1to. poni. dolgano. porrai. sastaviti. utmuti. pretpostaviti. cocero. I cuocere tr. pres. izabrati. ricomporre tr.Imperat.Pass. . poniate. pobrati. poni. podvrgavati. .Pass. ponete. rimanete. e intro pran. rimanere intro (essere) ostati.Fut. (s)kuhati.uvesti. ponga. rimane. dolete. rimanga. . roditi. . probavljati. postaviti pred. � Fut. prevesti. podvrgnuti.Imperat. ponga. apporre tr. pretpostaviti. ureći. sciolgano . ricondurre tr. dolga. sovrapporre tr. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. rem. zamjeriti.Fut. cossi ' cocesti. rimaniamo. ecco . ecco . dirai. pristojati se. sciolga.Imperat. . sciolga. razvezati. odriješiti. posi. odriješiti. izabrati. . . scegliesti. di qsc. ozlovoljiti. proporre tr. scelgano. ugušiti. razmetnuti. ecco . ponavljati. pres.Part. sciogliere tr. dicesti. scioglieresti.Ind. pres. ecco . uvući. dica. coceresti: ecco . pass. proricati. probrati. žeći.Pass. indire tr. uzeti. staviti nasuprot. pass. duole. rimaniate. sedurre tr. dodati. sciogli.Congo pres. odrediti. imponirati. ostajati. dolga. dogliate. umetnuti.fig. proturječiti (komu). rim�mgono. dovesti ili odvesti natrag. sciolga. pretpostavljati. unaprijed pripremiti ili odrediti.Part. e intr. rimarrai. (is)pržiti. pres. rimanga. nakaniti. ecco Condiz. sciogliamo. prokleti. blagosloviti. ecco . cuociano. predlagati. cotto. rimanga. ograničiti. clloci.Pass. proreći. scelgo. supporre tr.Pass. interdire tr. dice. . disdire tr. scelga. rem. rimarro. dogliamo. proizvoditi. ecco . nanovo povesti. . (essere) položiti. spegnesti (o spen­ gesti). pass. probrati. di. sciolsi. proizvesti. rimanete. ecco . scegliamo.Imperat. traseegliere tr. cuocia. pres. sciolgono. rastaviti. poniamo. rimarrei. staviti ispred ili sprijeda. radati. ecco . reći. pretvoriti. metati. cuocia. . j ridire tr. cuoce' COClamo. .Pass. ridurre tr.Part. sceIgono. ecco . stracuocere tr. deporre tr. p6ngono. podvrći.Ind. porro. ne dolikovati. položiti. diciamo.Imperat. clloci. .Cong. .Condiz. ponga. spense. spustiti. pass. pres. navesti. rimangano. dolgano. . posvetiti. pongo. prigovoriti. . . scegliamo. ricuocere tr. frapporre tr. sciorrai) ecco .Ind. 319 . . staviti preko ili iznad. diciamo. dolete. contrapporre tr. pres. scomporre tr.Part. spegnemmo (o spengemmo). pres. preporre tr. rimanga. preostati. raspustiti. cuocia. e intr. rimango. scioglie. odabrati. dorresti. sciogliamo. .Ind. cociamo.

tolga. avvaJersi okoristiti se čime. furbo.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. atrarre tr.Part. nuovo. . . izvući.Part. odvratiti. .E piiI anziano . oduzeti. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. . . rivaJersi nanovo se koristiti.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. diveJIere tr. . astrarre tr. . vino. traiamo (o tragghiamo). . iskorijeniti. . sažimati.Meglio l' uovo oggi . mele. valga. magro.La.Imperat. .Fut. svellesti. .Condiz. privući. traggo. tolga. sažeti. iščupati.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. rem. - E piiI facile criticare . . ecco . . stegnuti se. valjamo. .Pass. iščupati. potegnuti natrag. svellete. tragga. rattrarre tr.Ne želim razgovarati o ovom predmetu. sottrarre tr. valga.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). trai. tolgo. skrenuti. . ) : togliere tr.Pass. (iz korijena) istrgnuti. . semplice. vivo. svelto. lana. nadvladati. svelgete. svellono (o sve1go. valiate. stujo. ecco . ecco . tragga. . . trassi. lui. sveigono). rastresti. valsi.Pretpostavimo da je tako.To je čovjek koji je vrijedio za deset. valjati.Questo albero ha pili frutti . varro. distrarre tr.Condiz.sveJlere tr. distogliere tr. pieno. . Napisat će članak o uporabi veznika. estrarre tr. ricco. vecchio.Mio fratello e pili vecchio .Ind. . . IV. svelge. contrarre tr. (od)uzimati.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . tratto. .Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. freddo. ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . (sottrarre) važnu ispravu. svelIere.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). . . sordo. svelgiamo. pres. trae. vale. II. . . trarro. stezati. izguliti (s korijenom). toglierai (o torrai). izlučiti. ecco . togliamo. bianco. ecco . Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I.Ind.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. toglie. una gallina domani. tragga. togliete. primamiti. oporaviti se. parole. valga. rem.I fichi sono piiI dolci .In questo esercizio ci sono piiI spropositi . svelliamo. . pass. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. ecco . V. togliesti. detrarre tr. 32 1 320 . tog li.Contraddiceva ogni mia affermazione. e intro (essere) zgrčiti se. pres. sano. pass. sulla . Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. svelga. uzeti natrag. . traiamo (o tragghiamo). svelli. protrarre tr. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. tolg$lIlo.Raspolaže s najboljim knjigama.) mu ne vjerujem. .Ci dolse di non essere stati avvisati prima. . svel1iate. vino. izvaditi. . .Part. traete.Htio bih se preseliti u grad na moru. . togli. varresti. tolsi. III. vali.Congo pres. rosso. triste. . .Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. tog1ieresti (o torresti).H�no piiI grano .Non moverebbe un dito per aiutarti. togliamo. . pass. .Pred sucem ću reći istinu. valete(vi). vali. Uso della preposizione su (sul.). trarrei. .Pass. rem. con la . ritogliere tr. trai. varrai.. traiamo (o tragghiamo). svelgi. otegnuti.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. ne biste tako govorili. disvellere tr.Meglio morire ' " servire. izvaditi. Meglio un uovo oggi . . tragga. . .Oteo je . tolga. . prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. -Žalimo što te moramo ostaviti. e intro (essere) povući. togliero (o torro) . oteti. pres. avaro. . traiate. Sve me navodi da ea + inf. Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. tolgono. valso. pass. ecco . Uso della preposizione con (col.Congo pres. v. .Imperat. . pass. . -. me. . centomila lire. . dritto. vlllgono.seta e pili fina . Sta pili volentieri a Milano . . . tolto. . ecco . . pres. tolgano.:. pres. stanco. kako ti kažeš.Congo pres. traggano. Noć nas je zatekla u šumi. odbiti. apstrahirati. traete. . foglie.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura.Mi piace pili leggere . stajati. la gallina domani. oduzimati. . . � trarre tr. ritrarre tr. togliate. fare. svelliamo. pazzo. (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). . traggono. odgovoriti. . (si) vlllgano . togliete. trarresti.Ind. uzimati. . a tri su s dvorišta. valete. . . uzeti. . valga.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. sveno. nanovo uzeti. vući. . equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. .Pass. rem. va1iamo(ci). (od)uzeti. VI. skinuti odijelo. toglierei (o torrei). rem. . . svelga. tolga.Congo pres. stegnuti. -Ind. . ecco Imp erat. izguliti. . svelsi. . (o )klevetati. . buio. . . . varrei. vlllgano. valesti. . Doveo me je do (a) očaja. tdiggano.Ha speso pili . . . valgo. svelga. togliamo. dovabiti. traesti.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. . svelle.L'acqua e piiI necessaria .Gli uomini spesso prepongono il male al bene.Condiz. produljiti. svelgano. .Queste nuvole non dicono nulla di buono. . scrivere.Non sa condurre la barca. valiamo. imati jednaku vrijednost. pres.Fut. razvlačiti. . . . . . izvući. a Venezia. oduzeti. trarrai. skrenuti nečiju pažnju.Ante je produljio studije. ostinato. .Part. . contento.Fut. . pres. ecco . odvojiti.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong.

peregrino per varie citta. L� storia dell' arte tipografica. a vari lavori d' idraulica. cosi compenetrati da creare un fluido. di avorio. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. . Oltre ane opere sopra menzionate. puo ricordare grandi tipografi . specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. le parole incise sulle tavolette. di meccanica. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. Bodoni ( 1740) a Parma. figlio naturale di un ser Piero. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. scultore. che andarono distrutti. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. intento a dipingere la S. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. scienziato. Napoli. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. filosofo e scrittore il quale. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . Firenze. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. Scrisse anche un trattato di pittura. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. Anna e la Gioconda. impersona la figura del genio universale. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. caricature. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). Plantm ad j\nversa. egli mira invece a fondere uomo e natura. musico) e soprattutto legata alla pittura. e vi si tratteneva fino al 1499. ceti piii coIti di paesi conquistati. laseie. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. FIrenze. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. ritratti. attendendo a due monumenti equestri. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno.ta incompiuta. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. Milano. Venezia. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. si formo alla bottega del Verrocchio. sarebbe dovuta a un illustre italiano. Milano. Giovanni al Louvre. da destra a sinistra). ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. perche essi erano riprodotti a mano. N. approfondisce e fa lievitare . La fama di Leonardo artista (pittore. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. l' invenzione della stampa. mutevole e vibrante che tutto vela. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. Poi. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. ed altre di attribuzione controversa. entrambe oggi al Louvre. disegni d' architettura. d ' idraulica ecc. come partecipi d ' un eguale dramma . ed eni nato verso il 1400 a Magonza). Un nuovo mondo si era aperto.. Froben a BasIlea. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. Windsor. lettera per lettera. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. a Panfilo Castaldi di Feltre. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. la Madonna Benois a San Pietroburgo. di botanica. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. artista. architetto. di anatomia. Etienne a Parigi. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. L' invenzione pero delle matrici in metallo. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. estraniandosi sempre piii dalla pittura. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. B. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. filosofo. Torino. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. Londra. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. Parigi. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. che si conservano a Milano. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). lo « sfumato».

piu.modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia .). ecc . P. Esse.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . -a. -i fino. lavor-ate. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale. sasso > sassoso. b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare. -e crisi.aggrinzire ammol1are . P. -i. Derivazione impropria XLIII.trutto gamba .abbrunire aggrinzare . lavoro.ingiallire intorbidare . imbiancare .starnutire imbiancare . -e macilente.intorbidire inverminare . eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . es.cerchio cesta cesto foglia . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a . -e silvestre.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare .-a altamente). se. transalpino.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a .assordire colorare .la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a . .foglio.gambo grida . derivate e briciola . -i.midolIo moda . ma.lontananza.foglio fossa . chiaroscuro. lavor-are. lontano . Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. alto. man-i. lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza.fosso frutta .suo lo terrazza . Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. Le parole primitive sono variabili e invariabili.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso.maci lento.canestro casata . -i. man-o. libro. mano. Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei. spiUa . che resta invariata. -i. -e silvestro.ammol1ire assordare . -i . sport. P.goffaggine.alpestro. : via.casato cerchia .: vi-a. -i triste.spillo suola . -a. ecc. o per semplice passaggio l 'avere. lo esse non appare che il tema e la desinenza. -a .grido legna legno midolIa .briciol0 buca buco canestra . sordomuto. . virtu. es.orecchio composte. 325 . -i . In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario.hanno general mente una differenza di significato.Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1.tristo. vi-e. caduto. che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). arte.rnutare . es. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e).imbianchire) . fruttivendolo. -a.colorire dimagrare . Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare . -i . ossia la radice. amara > amarezza. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. specie.inverrninire scolorare scolorire sta.) . colpo > colpire. -i. -e fine.: muro.terrazzo b) Aggettivi alpestre. -a. 324 caduta). eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. -a. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale.

graziare lancia .l' andata cadere. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) .incoronare colpo favore colpire favorire grazia .originare pena . appartenenti ad una categoria grammaticale differente. In tal caso.comando b) Da participi passati.la promessa venire.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate.la ferita latrare. aggettivi: acconciato .guasto c) Da sostantivi. pero. terrore.stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi. avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi. sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro. numerali. caduto. venuto.chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito . ardire o osare.vuoto guastato .acconcio adattato .scarno scemato .migliorare peggiore .lega levare .2. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.logoro mozzo privo Nota. spavento. ferito.contrasto legare .tardare tranquillo . andato.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.sporco stancato . Infatti. verbi: bastone . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo. e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi.il volere a) Da verb i. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria. avvezzato .I' ardire avere .il dovere mangiare . non parliamo di derivazione impropria. sostantivi: abbandonare . latrato .leva pescare . -a .datare involto (involgere) .inchiestare revisione . Derivazione immediata. medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti. Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi.Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo.abbraccio biasimare . -a la venuta comandare .il parere parlare .peggiorare quieto .il mangi are parere .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato .abbandono abbracciare .bastonare corona .incombenzare propaganda .quietare sano sanare tardo .tranquillare 326 .disastrare (-ato) inchiesta .pesca stimare . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto. paura.il desinare dovere . sostantivi: andare.propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.l' avere desinare .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato . verbi: migliore . viso e volta. ma di sostantivazione. -a . ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime. . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta.scaltro scarnato . sostantivi: ardire .scemo sporcato .sveglio vuotato . 327 denominali: Nota.entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato .lanciare origine . -a la caduta ferire. .i l latrato promettere. -a . Ecco alcuni recenti derivati disastro .avvezzo avvizzito .revisionare incombenza .penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia.conforto contrastare . prornesso.biasimo cacciare .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.il parlare potere il potere volere .

-ea) e in alcuni in -ico: urano .uranio assassino . maneggevoli. A. all' arte della stampa. vanno annoverati i caratteri chiari. elo chiarno presso di se.insalatiera cane . Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che.cita) sussiste quella popolare (jiorito. . -ia. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. con questi caratteri.Occorre poi notare che molto spesso. -eo (ferom. Si narra a tal proposito. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. urno r'istico. -aglia ha senso collettivo. sic. si. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. ne modifica il senso. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. ma in via del tutto eccezionale. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . contribui a diffondere il libro. venuti in luce anche nel secolo XV.cittadinanza rnansueto . Duro X LIV. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. o per lo meno intesi in questo senso. e precisamente dagli scrittori. 328 329 . fra due o piu sinonimi. e cioe un vocabolo «tecnico». M. nella conversazione. Giova sapere che prima di allora i libri. secchezza). specialmente all' estero. come si dice. e cosi accanto a cenere. per lo piu dispregiativo: canaglia. che sono forme prese direttamente dal latino. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. entusiastico. uno appartiene al linguaggio comune. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. o. Nel 1 50 1 . aperti. adottando tale formato. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. in ottavo. gocciolatoio. britannico. I' uno o l' altro. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente.argenteo bronzo .bronzeo e cosi: alcalico. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). limpidi.insania superbo . tascabili. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. es: ign-eo. vetro. usciva un Virgilio. plebaglia. I piccoli volurni erano. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. cefalea e cefalalgla. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. ha uno. P. didascalico. opera oggi rarissima. nel Lazio. vitreo.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. manuale. che pu r indicano sempre il mal di testa.superbia argento .assassInio insano . eleganti.canile bianco .professionista insalata. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. scolastico. essi sono rarissimi. aureo. pan ett on cino ne ha tre.mansuetudine professione . ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. familiare. accozzaglia. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. anche col nome di italici. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. s facciataggine.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. tirannico. rispettivamente vir (= uomo). erano quasi sempre di formato grande. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. lingulstico. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato.

banchiere camera .scogliera -ano. strumento.Perugino posta . ufficio): banca .partenza prevalere . irrequieto irrequietezza. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo . condizione. con lo spostamento d' accento. sistema) : eroe eroismo umano .materialista 33 1 . dottrina.apprendistato 330 -ista (professione.lontananza risonare risonanza somigliare .colombaia abete . provenienza): contado .artigiano corte cortigiano -iere (professione. collezione e sim.isolano valle . aderenza.fierezza.testardaggine -eta.): cittadino .mandorlato cronaca . UD nella deri vazi one.dolcezza triste . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato.sigaraio figurina . stato.cittadinanza lontano . collettivi.canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la.novita buono .libraio giomale giomalaio sigaro .boscaglia -eria (nomi collettivi. seguace di un sistema): celibe .cortesia leggiadro .abetaia ghiaccio .somiglianza -ismo.fatalismo -ato (mestiere. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna .ghiacciaia pietra .cannoniera scoglio .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere. strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido . -esirno (usanza.petraia -ruo (mestiere. cameriere cameriera). pieno .stupidaggine testardo . coslcoi suffissi in -ezza (fiera . dignita): isola .cronista macchina .cameriere dogana .I dittonghi ie.doganiere gioiel1o . mestiere. dignita): cantare cantante comandare .macchinista terrore terrorista materiale . a) Suffissi di nomi (astratti.dottoressa fattore . disposizione.ballerino -anza (stato. condizione.prevalenza Siena .valligiano arte .maestra.ermetismo fatale . agiatezza bellezza dolce . ecc. facolta. local i e astratti): borghese .): colombo .postino ballare . o : nuovo . dignita): dottore . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . nella derivazione.umanesimo ermetico . condizione.comandante litigare . La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo.gioielliere -ante.pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato.): artigiano artigianato apprendista . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone . si scempiano diventando e.figurinaio -iera (vasO..senese -essa (professione.borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese .fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana.tristezza -aglia (indica collettivi.celibato mandorla . -igiano (provenienza.ortaglia bosco . ufficio. ecc.pienezza). professione): libro . qualita. il dittongo si conserva. -ente (abilita.contadino Perugia . locali. qualita.ragazzaglia plebe plebaglia orto .leggiadria -rua (conserva.bonario piede .

): stella . diminuzione.affaticamento -010.alpinistico acrobata .commerciale -ano (origine.centrale colonia . costume.garbato sapore . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 . -uto (possessione. -ato.rossiccio -ura. abbondanza di qcs. appartenenza) : materia materiale centro . -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire .sentimento -ale (stato. -esse.problematico simpatia .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare . degenerazione): infermo infermiccio patlido .lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare .): buono .saporito orecchio .fedelta povero poverta giovane .coloniale commercio .montano repubblica . Per i suffissi -ense.orecchiuto -udine (proprieta.arsura bravo . binario.fomitura -ico.bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra . -ino (italiano. - tura (qualitit. postino) e soprattutto dirninutivi. qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto . -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano. evole.verdura ardere . qualitit): abbigliare .ferroviario testamento .dormiglione.perlaceo -ivo (disposizione a fare. -aeeo (qualita.garibaldino desiderare . tu (astratti denotanti qualita.caprino mare marino sale salino Garibaldi . condizione.polare stella .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione.pallidiccio umido umidiccio rosso .tito lare -ore. condizione): allenare . ecc . -ino (materia.farinaceo perla .bravura fomire .acrobatico problema .-mento (azione.stellare titolo . -ito. maniera): confine .alimentare polo . -a ubriaco .confinario ferrovia .informativo succedere . materia): carta .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .ubriacone allegro allegrone -are (relazione. atto ed effetto di un lavoro)� verde .pieghevole correggere . la P.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario.boscai(u)olo latte . aggettivi.chiacchierone. -sore (professione.repubblicano -one.affermativo descrlvere .cambiamento sentire .successivo 332 333 .descrittivo informare . Cosi p.allenatore con6scere . maniera. tore.testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. proprieta. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte . -.stellato garbo .cartaceo creta cretaceo farina .abbigliamento affaticare . effetto. parigino).bonta fedele . appartenenza): alimento . -sura. L -ta. oltre che sostantivi. es. capacita): affermare .simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile. -esco. somiglianza. -a chiacchierare . -atko (appartenenza.

-icchiare. la lez. una via stretta. un libro piccolo. fanciullo. una donna cattiva e volgare. casetta. staHa. pallido. V. rossastro.Danubio . chi suona l' arpa. tavolino. limpido come il cristallo.stabilizzare latino .castagno .lodevole -izzare (attuazione. libro. un' opera corta.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. un colore simi le all'azzurro. chi vende i gioielli. -erellare. -ecchiare. giovine.Sava . Indica quali delle parole seguenti sono primitive.rondine . peggioramento): rubare . azzurro. l' atto del fa1ciare. formata per alterazione di suffisso (v.) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . Secondo gli esempi: chi fa la barba . libriccino.) tastare tastoni balzellare . rapido come un fulmine. l' uccisore di se stesso.bar .pacificare IV . foglia. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. le donne che spigolano.serie . cane.moltitudine . un bicchiere grosso. verde.Arno . -uzzare (frequenza.ingratitudine . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico .balzellare girare .film . un piccolo giardino. isola. viso. III .sonnecchiare dormire . un uomo che ama ciarlare.albeggiare amaro amareggiare mercante . falce. chi abita nel contado.limone . colui che suona il violino. chiave. gatto.Per i suffissi -onico. canile. bimbo. str .salterellare -icare. VI . r atto di apparire. donna.idioma. tavola. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . fioritura. colui che canta.dinamo .utensile . casa. -azzare. -oso. -ettare. un piccolo fiume. un color bianco sporco. 335 334 . chi abita neUe valli. paese.Drina . un albero piccolo e sottile.Tibet . quali alterate e quali derivate: Manina. fanciulIo.fortemente utile utilmente -oni.radio . giallo. una camera piccola. chi abita in montagna. un medico da poco. continuata): alba .sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . casalingo. un bicchiere piccolo.dormicchiare baciare . testa. -ucchiare (rallentamento. chi abita nelle citta.nulla . ESERCIZI I.Canada caucciu sci . uomo. bellino.balzelloni ginocchio (lat. rosso. -ellare. una piccola sala.baciucchiare risolvi con una sola parola.il barbiere cio che s i deve lodare . signore. una strada larga. una storia corta. mano. pastorizia. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare . giallastro. un color rosso sporco. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . colui che dipinge. XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo. piantagione. un dotto che studia Dante. II .nipote nutrice caffe .Volga calore padiglione accasione .parentesi vaglia . pollaio.battaglione .raramente forte .Brasile modista .specie . una pianta piccola e graziosa.rubacchiare sonno . 169. -one (v. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo .lepre metropoli .sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio.albicocco mandorIo.ciliegio . uno che imbroglia il prossimo.estasi .nespolo noce . una medicina che mette in fuga le febbri. animaletto. una casa piccola e graziosa.nocciolo pero .un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare.Bosnia .girellare cantare . libraio. spregio) be(ve)re .giomalista .canterellare saltare .mercanteggiare scena . albero.

si dedica pur fra amarezze e contrasti. . vi scolpisce la «Pieta» . gamba punto. mas �a gesto. Con Michelangelo si conclude la grande tradizione. iniziato da A. pianta . Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. testa . busta .costo. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. sua austera moralita.pianista _ . scala . per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. iniziatasi con Giotto. Un suo amico. Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . potentemente plastiche. mo�he troppa.Luigi e il genero della professoressa.Andai da mio zio. manica . Porta Pia. porta poltrone. foglia pianto. Pietro in Vaticano ( 1501 ). Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. disse che elI' era proprio una pieta a vederla.gallina .colpo. la visione grandi osa e drammatica. che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. e per il quale scolpiva i «prigioni».La direttrice della scuola e buona come una madre. non puo servirsi bene delle cose altrui» . ran ntoml alla scultura (due Pieta). .porto. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. Pietro. poltrona. che m' ha fatto sempre X. . Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare.tappo. tappa . ora in S.mela . LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti.VII. Fa contrasto in una societa. Gino ha preso moglie.femmina traditrice. . Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. S. che si era tua di S an Marco .cuoco . A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai.ananasso .stregone . e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione.limone. scultore.eroina . . vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. .aquila . Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. S ilvio e un bravo violinista. Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma. architetto. IX. e che se San Marco era tale.masso. Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . ag it ate sempre da movimenti in contrasto. gesta . Questo dramma espresse in scultura e pittura.busto. ma non ci trovai mio cugino. Maria degli Angeli).dottore cugina leone . Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . tranne . Sangallo. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. che si corona nella cupola di S.gambo. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S .banana .del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. Rispose lchelangel?: <:<I? o . e il celebre «Mosb>. colla . . Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio.cedro pistacchio . storie della Genesi. * * * consorte . Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. punta testo.fico .scalo. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. 337 . . terminate nel 1 5 12. e lasciato loro tante fatiche onorate».profeta . Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S .orsa . a questa 336 �e it�iana del ' 500. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi».susina prugna . gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna.coIlo. dell' arte italiana.Le sode elessero la nuova presidentessa. Pietro e d' ora in poi. pittore e poeta. nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare.cane ambasciatore creando forme colossali. colpa fogho.fautore . si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina.Hanno preso un istitutore per il ragazzo.pesca oliva . che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri.suocera .vincitore ispettore mietitore protettrice . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta. che e questa arte. Oggl al Louvre. costa .manico. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. Chlamato a Roma nel 1490. scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore.Aveva non so che pittore un' opera dove .gener� . e chi non sa far bene da se. palma .

I composti piii frequenti si formano con prefissi. - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. v e r b i (irrompere da in­ rompere). a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). ecc. Di essi si parla nella lezione 48. pre-militare. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . per-turbare. avverbi (sottovoce da sotto-voce). Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. alle volte rimane invariato. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. avverbi.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. 339 338 . sopra-struttura. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). altre volte invece viene dec1inato. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . che sono particelle (prepo­ sizioni. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). L' italiano. 3.

sotterrare. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. di. uto). in. južno r con. sopra.dal latino ad verso. indeterminato (neodređen). addomesticare. irragionevole (nerazborit). ammettere.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). ' extra-. dappertutto. P. anti. r. po-. daccapo. contro. oduzeti). provaliti). : additare. «contro») : incavare (izdupsti). sudjelovati).(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. frattanto (međutim.(indica priorita. anticamera. frattanto. immobile (nepomičan).(indica negazione): disabitato (nenaselj en). fra. che non si occupa di politica).(dal lat. misconoscere (ne priznavati). compiangere (sažaljevati).. ante-. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja).(dal lat. sufficiente. anti. . superiorita.(<<fra»): intervenire (umiješati se.(indica compagnia. post. anteguerra (predratno doba). es. ammettere. preposto (pretpostavljen). collaborare. raddopp ia re.(di origine greca. irr6mpere (upasti. decapitare (odrubiti glavu). con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. extra fino (izvan­ redno fin).(indicano. contrapporre (pero: contrastare). quando non sia s impura. da. «verso». allontanamento. so.(di origine greca.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono.(dal lat. ante prima): anteporre.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava).Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5. ex.(»između«. separazione. _ bi. prepotente (drzak). a alo anormale (non normale). de-. con rafforzamento iniziale): frammettere. includere (uklopiti). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). arci. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. irresoluto. silaziti). il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). discendere (sići. I prefissi a. antisociale.: impossibile. I principali prefissi sono: a. posdomani (prekosutra). eccesso): preavviso (prethodni oglas). raffreddare. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. soprattassa. contras­ Jf segno (obilježje). minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. estra. ex-direttore (bivši direktor). fra. zločin). = = 00 = = 340 34 1 . biconvesso (ispupčen s obje strane). Unendosi con la parola primitiva. contra. comunanza): congiungere (spojiti).(equivale in genere a contro. sorreggere. surrogare. arciduca (nadvojvoda).in.. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). prediletto (omiljen). irresponsabile (neodgovoran). apolitico (che non conceme la politica. contra. dionesto (nepošten). Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. disobbedire (ne slušati) . pre. subiscono spesso qualche medificazione. P. secondo i casi. contro­ proposta (protuprijedlog). ra. es . extraterritoriale (eksteritorijalan). inter. frapporre (staviti između). cis. antistatale. provenienza): defalcare (odbiti. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . sop raccope rta. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). posticipare (odgoditi). a. commensale. južno). dis.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). collaborare (surađivati) . mis. contra atto (krivotvoren).(dal lat. interloquire (umiješati se u razgovor). cispadano (s ove strane rijeke Pada. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. combattere. bis due vote) : bicipite (dvoglav).(spesso nel senso di «dentro».(prefisso di origine greca. contraJf are. m.

sotto. leggib ile.laico .geometra .fiasco . -oni (ginoeehioni).arancia .(vuol dire «fuori». ecco mosso ecc. -ese: Piemontese. 342 . respingere (odbiti. in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere. professione: giornale .camicia . sopraccoperta (gornji pokrivač).chiaechierone.tesi .lattaia. -evole. latte . sbanehettare (praviti česte gozbe). -one. movesti.pro. rispondere.. -iere. tras. preraditi).uovo . proporre (predložiti). contrasto): reintegrare (uspostaviti). «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis).tema .compagno.stemrna .raffreddore . II. in latino. -ata (boscata). -ibile. re-.(indica ripetizione. «assai»): straripare (izići iz korita). trasparente (proziran). . transiberiana (željeznica kroz Sibir). -mente (abilmente). -aia denota mestiere. rif are (nanovo učiniti. seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile. sopra (»nad«. sopravvivere (preživjeti). sottomissione (podvrgavanje). vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.sofa . Genovese. . soprascarpa (kaljača). chiacchierare . izbrbljati) . -ubile (amabile.giornalaio. pagliaccio .freccia futurista . soprattutto (ponajViše). evitare. ecco mossi.citta . potkonzul). subaffitto (podnajam). -aglia (boscaglia). risehiare. Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici.banchiere.(significa «di Ul. reazione (reakcija). fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio.brontolone. invece. .bisturl . resistere. -eto (jrutteto). In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. sub. stonare (ne biti u skladu). odgurnuti). procrastinare (odgoditi). -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). spirare. stravecchio (vrlo star). S uffissi di nomi: muovere muovo. gioielio . lode vole. Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva. stra. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . ecco via via.stratega .paia . -aceo (earteeeo).intrigo .(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). s. -ona: brontolare . -erellare (eantereLLare).cinema .vasca . strapotente (vrlo jak). . Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). trans-.buccia . muovi.pelliccia .(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). sjeverno od Alpa).(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta).elima .Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi.farmacia . O s s e r v a z i o n e .sintesi .»): transalpino (prekoalpski. come intimare. ecco Numerosi sono i suffissi. Francese. -oio (rasoio). solubile).gioielliere. esisteva. -ificare (j alsifieare). trasportare (prenijeti).(nel senso di «far le veci». -iera: banca . -ario (ereditario. ri. spettegolare (rastrubiti.fruscio . E cosi: -aglio (ventaglio).lapis .archeologo . ne modifica il senso.

retata .antipasto rompicapo.III.stanzone ragazzaccio .cavolfiore . VII.un piccolo bastone un uomo brutto e grosso . ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.Milano .un brutto paese . la Lombardia. nel Cellini.mezzaluna . Mino da Fiesole.febbrone . ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.reticella . V. Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come.capopopolo .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere . una idealizzazione generica.mare Inghilterra Germania posta .).fanciuUone .via .una vecchia cattiva una bottiglia piccola . o virtuosismo come nel Tribolo.mestieraccio giovinastro robaccia . poi.automobilista . a 37 anni. Francesco di Giorgio ed altri. ed impersonata da Donatello. Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia . agile e penetrante.Pola . 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II.boccata . come il Vecchietta. e mori. A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). Si distingue solo quella veneziana.cittadinanza . Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. nella Messa di Bolsena). Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola.ortolano. e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta.sonnifero .una voce grossa . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S.fines trone parolina mazzolino . Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO.Napoli .p ortarnonete cassaforte . Pietro Lombardo.querceto .bottiglietta . D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto.scuola . ecc.tagliacarte .Istria Francia Olanda .portone . Rossellino.guanciale . dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.una modes ta somma .vocione .Lombardia Liguria Palermo .}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione.mediconzolo omaccio . Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani. Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. Benedetto da Maiano.un piccolo fiore.pineta nevischio .soprannome . Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo. Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .vecchiaccia .testolina . con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo. Ora. LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483. Venezia che con Antonio Bregno.capobanda .viziaccio . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.poetucolo panettoncino .cavatappi . Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . decora le Stanze Vaticane. invece di semplici1it.pazzerellone . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.fiorellino .botteghino . quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).una piccola e graziosa testa . si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/. Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione. di Brera.straducola .collana . in cui la bellezza e in funzione ideale.sfacciataggine banchiere artista . il Pollaiolo. . complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo.Zagabria .una via stretta . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza .bestiola librone. il Verrocchio ecc e in tutta Italia.calzaturificio .paravento francobolIo attaccapanni terremoto .letterone . in Bartolomeo Ammannati. come in Baccio Bandinelli. Dal neo-platonismo fine Quattrocento.mano Fiume . soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. della Galleria Vaticana. IV. L'Assunta. nel Giambologna.altoparlante capofamiglia .Croazia. La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. di Baldassare Castiglione.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).notte .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore . abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche. di bellezza. sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato. a Roma nel 1520.portalettere .un grosso libro . 344 345 .spaventapasseri .albergo . ove emerse l'Arnadeo.pomodoro .una stanza grande .poetastro omiciattolo .arcobaleno sordomuto capoluogo .

andro. ecco . 2. 5. rem. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. dovro. 16. di 8. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . preminuti. 10. vada. da 17. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). dividere per ordini e classž. hodati. egli ha rijiutato per orgoglio. saltare uno per ogni cinque. andrei. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . da 10. in 2. un istituto per la previdenza sociale. . in 3). era per decidersi. Congo pres. . trovare lavoro per i disoccupati. biti dužan. muoia. Condiz. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. Complemento di c a u s a (efr. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. devi. pres. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. . dovereno). andasti. Troia fu conquistata per inganno. l'hanno f atto per giuoco. a 6. andate. l 'ho comprato per mille kune. vadano. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. dobbiamo. ecc . da 4. per studiare da un mese l 'italiano. vanno. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. dobbiamo. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. 9). ecco (essere) ići. passeranno per Firenze alle otto. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr.Imperat. 6. 15. venti diviso per quattro. dovesti. 3. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. quello di congiunzione f i n a l e . S. . ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. va. ponovno ići. e uscito per la porta del giardino. da 1 2. debba. protestavano per il divieto. devono (o debbono). Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. pres. pass. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. da 14. ) . ha parlato e parlato per due ore di seguito. a 7. in 5. a 3. num. dovuto.XLVI. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. riandare intro (essere) e tr. vada. 4. da 5. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. andato. con 4): lo diceva per scherzo. 7. andiamo. dugovati. andiamo. devo (o debbo). sennonche gli mancava il coraggio. a 5. 9. dovetti (o dovei). Indica la s o s t i t u z i o n e . (essere) (u)mrijeti. essere per. ecco . pass. andiate. andiamo. andai. Passato remoto asigmatico 1 .Fut. crknuti. deve. ha nevicato tutta la notte. . l 'ho accettato per consiglio vostro. NeUe locuzioni stare per. nestati. andate. pres. Pass. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. hanno combattuto per la liberta. di l l . dovettero (o.Part. rem. sara un vero piacere per tutti noi. dovete. Complemento di m e z-z-o (cfr. Eccone i principali: 12. devono. devi. ecCo Condiz. va' . vratiti se. ugasiti. ecco 14. su 2): e partito per la Francia. umirati. ha parlato due ore di seguito. dovresti. ma per noi. (po)ginuti. o (avere e essere) e tr. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. andrai. debba. pres. a 13): non impariamo per la scuola. ecco il treno per Milano. in I.Part. una macchina per cucire. vado (o vo).Pass. dobbiate. lo supera per intelligenza. 347 . Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. 13. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria.Imperat. morire intro uvenuti. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. a 14.' le perdite ammontano a tre per mille. lo avvertiro per telefono. trebati. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). dovrai. ha nevicato per tutta la notte. vadano. gubiti. debbano (o devano) . dobbiamo. te lo ripeto per I 'ultima volta. pogibati. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. immediata. nota) : ho appreso la notizia per radio. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. dovere intro Ind. -Ind. poći. la preposizione per indica un' az ione prossima. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. per stasera sono impegnato. andresti. deve. lottavano per il successo. dovete. sono due persone diverse per indole. Ind. debba. pres. in 8): lo f aro per tuo amore. . 11. la bicicletta l 'ho venduta per poco. la casa e stata valutata per tre milioni. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). otići. vada. vada. doveste. .Congo pres. morati. dovemmo. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. vai. osušiti. camminava su e gUt per il cortile. di 1 2. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. di 10. per il dolore e la fatica si ammalo. sei per cinque. un impianto per la lavorazione della seta. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. izumirati. muori. dovrei. dovette (o dove).

žaliti. udrai (o udiro. žaliti. sediamo. srušiti se. pres. moriresti). izgubiti pravo. oda. pres. povećati. (bevente). uvidjeti. ne biti zahvalan. muori. udiresti (o udrei. oda. sale. rompemmo. soglia. risiedere intro (avere) boraviti. uscisti. pres. ecco . soglia.Part. beva. odi. risalire tr. jurišati. pass. udirai). Part. pass. vrvjeti.Ind. o rem. escano. sieda (o segga). udiamo. siedo (o seggo). stanovati. suoli. udirei. Congo pres. muoiano. escano. upoznati. . rem. crescip. dizati se. usciro. rem.Pass. bevo. interr6mpere tr.Condiz. cadresti. escono. pres.Imperat. l l t I l i l accrescel"e tr. usciate. salire intro (essere) e tr. pres. navaliti. solito. ne sviđati se. sediamo. esca. opadati. piovere intro (essere e avere) kišiti. esce. dtddero. cadrei. segga. berro. razbiti. decadere intro (essere) opadati. Congo pres. držati (u svojoj vlasti). pass. conobbi. udiate.Condiz. saliamo. Ind. segga. beve. sedesti.Imperat. sediamo. povećati.Imperat. . possedere tr. bevessi. salite. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. corr6mpere tr. pass. moriamo. ecc). seduto. uspjeti. uscire in tr. crebbe. Pass. ecco . morite. beviamo. salite. prepoznati. conoscemmo. propadati.Pass. raspoznati. Congo pres. pror6mpere intro (avere) provaliti. odi. pres. l 2. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. salii. sediate. odono. solere intro (essere) običavati. rem. bćvono.Ind.a qcs. moristi. siMon o (o seggono). ruppi. Fut. . bevete.Imperat.Imperat. . nasrnuti. opasti. Part.Pass. cadra. bevete. fig. izbiti. muoia.Pass. . 349 bere (bevere) tr. bevemmo. biti neugodno. . bevuto. cadranno. Part. berrai. Part. soglio. soprassedere intro (avere). izdaždjeti se. ecCo .Fut.Pass.Part. . berresti. piovve. saliamo. ruppe. uscii. bevvi. crebbero. sogliate. morrei. e intr. razvijati. bevi. .Part. izlaziti. cadeste. . sogliamo. siedi. imati. morite.Congo pres. beva.Pass. sedete. popeti se. beva. spiovere intro (essere) prestati kišiti.muore. cadro. rotto. bevve. berrei. morii. . udito. increscere intro (essere) biti žao komu. uscite. saliamo. rem. pres. moriate. prekinuti. Imperat. (essere) provaliti. assalire tr. pass. cadere intro (essere) (is)pasti. ecco Part. Part. salito.Condiz. ecco . strabere intro (avere) prekomjerno piti. odgoditi što. morrO (moriro).Ind. riuscire intro (essere) ponovno izaći. Ind. bevvero (o bevetti. (po)kvariti. daždjeti. esci. sogliono. umnožiti.Fut. cresceste. uscito. rincrescere intro (essere) biti žao komu. ecco . cadrete. (s)lomiti. presjeći. siMano (o seggano). . upasti. salgono. pres.desti. ruppero. rem. . esca.Pass. . udiamo. ne poznati. conobbero. cadrai. ode. sediamo. sedei (o sedetti). pass. muoiono. accadere intro (essere) dogoditi se. udro. pijančevati. odano. sieda. . pass. ecco Part. ca. esca. uzaći. sieda. razaznati. izbiti. napasti. -Fut.Congo pres. sedere intro (avere) sjediti. udiamo. Fut. pres. . sali. Pass. (avere) predsjedati. sa1isti. muoiano.Pass. muoia. ricadere intro (essere) nanovo pasti. '0 con6scere tr. posjedovati. Congo pres. sogliano. scadel"e intro (essere) propasti. ribere tr. morto. poći za rukom. figo propiti što. beviate. . zbiti se. salga.Ind. 348 ! I :� j 1 j i . propasti. . salga. beva. udresti). odano. znati.Part. caduto. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. ecco . pass. muoia. odo. udire intro (avere) čuti. salga. berrebbe. piovvero. bevesti. bćvano. ecco . penjati se. moriamo. oda. crescesti. nanovo piti. udite. caddi.to. usciamo. sediate. sieda. rem. . poznavati. bevano.Part. pass. odložiti što.Part.Condiz. muoia. riconOscel"e tr. beviamo. conosceste. conoscesti. . pres. . seggano ) . polupati. skršiti. siede. esci. beviamo. usciamo. morresti (o morirei. strrš-ati. suole. sogliamo. salgo. pass. povisiti. er6mpere intro (essere) provaliti. cadde. ne priznavati. uscite. bevi. beveste.Congo pres. rem. udite. crescemmo. scon6scere tr. crebbi. ne dopadati se. esco. prekidati. e intr. oda. irr6mpere i1ur. pass. raspoznati. napredovati. ne priznati. pl"esiedere tr. uscirai. rompesti. conobbe. padati. moriamo. sali. uzlaziti. . pres. uspinjati se. saIgano. decrescere intro (essere) smanjivati se. piovuto. rompeste. cademmo. siedi. (essere) izaći. sedete.C ngo impeif. cadremo. usciamo. (po)piti. . (o) padati . ecco . solete. siedano (o segga. ecco . podmititi. saIgano. soglia. rem. biti vičan. salga.Gerundio bevendo. . rem. saliate. pass. dići se. ecco . esca. conosciuto. bevesti. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. discon6scere tr. ecco . nahrupiti.

(avere) znati. terro. sai. sappia. vollero. vogliamo. sadržavati. sapete.da uzdržati se. vieni.Congo pres. state. ne dolikovati.Questo libro contiene belle pagine. prekršiti što. zadrža(va)ti. rem. tengo. vorrei. Lo rinvennero ferito sotto un albero. venire intro (essere) doći. venimmo. . seppero. voluto. verrei. ecco . preteći. pres. Part. stiamo. . sappiano. ecco . pass. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. stavi. contenere tr. . stai. Part. zaustaviti: sostenere tr. pass. veniamo. voleste. provenire intro (essere) dolaziti. volete.sapere tr. ristare intro (essere) zadržati se. zadržati. tengano. tenga. Pass. rattenere tr. . venga. veniste. saprei. venisti. sappia.Ind. . Ind.Prestaternelo per pochi giomi. rivenire intro (essere) nanovo doći. ecco Condiz. sanno. venni. vogliano. sapesti. stiamo. Congo pres. tengono. verresti. sappi. rivolere tr. nastati. imperj. pasti II nesvijest. stia. sappiamo. proizlaziti. . teniamo. vengano. Lo fara o per amore o per forza. stia. tenga. voglia. obuzdati.Convengo che tu hai ragione. teneste. pass. obavijestiti. nositi. sappiate. htjeti obratno. tennero. e intro (essere) v . contravvenire intro (avere). Fut. . stignuti. . rem.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. saprebbe.Condiz. mantenere tr.Pass. rem. vorro. sappiamo. teniate. pres. venga. potjecati. . ma ora l' ho dimenticato. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. ecco Imperat. sta' . vuole. stemmo. e intr. stia. Sentendomi chiamar per nome. nagoditi se. viene. stare intro (essere) stajati. . . volere tr. Se la incontrassi non la riconosceresti. steste. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. venite. tenete. stava. . stettero. teniamo. suzdržati. . Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. (avere) držati. ritenere tr. Part. e intro (essere) pronaći. tenere tr. tenete. so. sapro. zadržavati. doznati. stessi. 350 . dočuti. . pridržati.Ci siamo alzati per tempo. imati u sebi. sapresti. tieni. nanovo htjeti.Ind. sappia. tražiti ili zahtijevati natrag. volli. ustegnuti se od čega.Questo vestito gli sta bene. dostizati.Condiz. venne. zadržati. pres. ostati. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. uzdržati. verrai. intrattenere tr. venga. volle.Fut. voglia. seppe. tenni. zbiti se. rem.Questo libro lo terro per me. pristajati. saprai. stavo.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. stlamo. Imperat. vogli. stlano.Il medico ha detto che viene stasera. tenemmo. . trattenere tr. ecco . state. tenuto. stesti. sappiano. ecC o . venuto. s o v r a s t ar e . . vogliamo. - risapere tr. rem. biti.Congo pres. sopravvenire intr. . - divenire intro (essere) postati. stetti. La piena ruppe gli argini. tenne. Part.Ind. sapeste.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. stlano. sappiamo. . tengano. pres. pomagati. posredovati. saznati. pronalaziti. pres.M' assall un dubbio atroce. ne h�eti više. E un ragazzo che riuscira. svenire intro (essere) onesvijestiti se. stessimo. zaustaviti se. pervenire intro doći. sa. e intr. . --Earo io per voi la traduzione. sappia. vogliono. zagovarati. pass. astenersi. vorrai.Per la sua eta e molto colto. e intr. . tenesti. . podupirati. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. . vennero. verro. stesse. zadržavati. nalaziti se. sappiate. vuoi. attenersi. stato. volesti. venite. sto. soprastare tr. pass. . convenire intro (essere) e tr. volete. poznavati. ecco Condiz. .Dovevi astenerti dal criticar tutti. Fut. detenere tr. potjecati. vengo. stessi.Congo pres. voglio. zaustaviti. . vengano. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). . pretjecati. izdržati.a qcs. ridivenire intro (essere) nanovo postati. pres. tenga. dolaziti. sastati se. umjeti. držati se čega. . vladati se po čemu. intervenire intro dogoditi se. saputo. vogliate. veniate. vieni. pres. zahtijevati. vorresti. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. prispjeti. . stiate.Ind.Fut. voglia.Congo pres. pripomoći. pres. Pass.Pass. ecco Imperat. ecco Imperat. ottenere tr. stia.Ind. sovvenire tr. terrai. . vogliano. zadržati. (o )držati. . . (essere) nenadano naići. sapemmo. zabaviti. polučiti. . teniamo. voglia. zaustaviti. mi vo1si. zapasti (koga). postići. zaustavljati.a qcs. ESERCIZI 1. . sjećati se. pres.Congo impe rj. zadržati se. disvolere tr. veniamo. stanno. prevenire tr. veniamo. vengono. ecco . terrei. sta. (avere e essere) htjeti. 35 1 II.Mi rincresce. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. dobiti. skupiti se. prispjeti.Sapevo il suo nome. tenga. . vratiti se. volemmo. ma oggi non mi e possibile di venire. tieni.E un uomo che non si lascia corrompere.Part. terresti. venga. poduprijeti.Imperat. rinvenire tr. stignuti.Pass. seppi. avvenire intro (essere) dogoditi se. E un terreno che non berra pioggia. tiene. stette. vogliamo.

. giro. . . . . . . . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. Buona . . . . capire. . parola. . . .Piove. bambino. Invece Leon Battista Alberti.Bisogna che io mi disfaccia . legge. . . inchiostro. . . . Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . . .Un affresco ispirato . . . . La concezione architettonica albertiana. . . capirlo. . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . visita. . .Ci sono andata ' " le tre. . pazzi! . .Facciamo tin brindisi . . . . stazi one . . . . tua salute. . . . vetri. il Peruzzi. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. . . . moda.Siediti qui . . . la forza e la legge. . . quel campo. mie spese. fuoco del camino. .Cominc�o . . . poco. . . guardo . . . . . volo. . preparando cosi il Barocco.Bello . casa. .Vanno sempre . Verro da te . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri.Quando parti ' " Karlovac? . .III. . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. no.Non mi era nemrneno passato .Non capivo che cosa pensasse .Mi offro . . . parteggia per questo. . . tennis .Chi fa .Non arrivava . . . quasi come ai giorni nostri. . lontan . . Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . . vista. . che ne riconosceva pienamente i diritti. . cuore. . mese. . . . " bere. imbrunire. molto formaggio. . farvi . Una cosa . di massiccio equilibrio. viaggio. . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. . me.Aveva molta disposizione ' " il disegno. . citta ' " ristorante della stazione. farglielo capire. . spalle. prese nuovo sviluppo nel '500. . rivolgerti una preghiera. questa sedia . capire.Metta queste parole . . . . . . ispirandosi ai monumenti dell' antichita. stazione. . . . . . . giorno.Soleva andarci . Giotto. . ricca di senso poetico e religioso. .Dante e contemporaneo . . nulla. . . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. .Eravamo tutti . . . ragazzo! . .Erano forniti . . farlo.Non e caro. . . . .Non mi prenda . . . . tutte le furie. Giotto. .Tentero .Ci andavo sempre . . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria.Cerco una gomma. poi usd . . bene. Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio.Chi sa se sara abbastanza intelligente . . la strada. . Lavorammo . Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. la stanza. Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. . . . . guida. . . .Ci son o andata . . . farsi. mi mettero un vestito . .Corse . mille kune. . . casa. se fa .Portateci qualcosa. . . ballo. . . . . messo tra i potenti ed il popolo. . . . fern. a lui si ispirarono Raffaello. riscrivergli. al principio del '400.Sbrigati . . .Ho giuocato . . tutto.Lo avevo perso .II facchino usd . . . . .Cerca di farlo . .Noi tutti ci rallegriamo . un senso di solidita monumentale e di classico riposo.Facciamo una gita . . aiuto dell'amico. . .Ando fino . . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. . . serata. .Non lo darei . . . la mente.A dirglielo andava . . .Laurearsi . maggio.Lontan . e evidente che il Manzoni. Una sera .Te lo lascio . serio. Vestito . .Quello stupido . fare le valige.Vorrei ordinare dei biglietti . Un' automobile ' " due posti. . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. .Non era molto istruita . alla quale aderirono Bernardo Rossellino. . Potrei avere un ferro . quella amicizia. .Gli abitanti . la costa. Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . permeata di sottile umorismo. . . . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. . . . . potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. Abbiamo pranzato . . lena. .I lavori saranno finiti . .Bandiere . montagna . . . citta due volte . poltrona.Sono entrata per una porta . . . . . plurale. . ricordo. . . . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . .Viene . . .Faceva delle cose . vento. al loro semplice arbitrio. . barca. . . . il Cronaca. elaborata soprattutto a Roma. vedersi.Stava . I IV. estate. .Bistecca .Mi da due fogli di carta . se. .Incomincero . . . .Suonano sempre musica .Ti prendo . Iniziatore dell' architettura cinquecentesca.Lo riconobbi .Mi piacciono gli spaghetti . . mediante il prevalere sui vuoti della massa. . . . . sdraio. . . . . la finestra. e costituiscono una pregevole opera d' arte. 352 353 . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. stirare? . voce. un paio d'ore. a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. salotto intorno . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro.L' ho imparato . . . Giuliano da Sangallo.Abitavano vicine . venti giorni. conferl ai suoi edifici. valigia . . o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. impotente. . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. . . . . . .Parlo sempre . aver finito. questa notizia. . .Conta pure . . fu Bramante. . . .Quando lo chiamava veniva . anzi rho avuto poco. . sapersi.Mi piacciono i dolei fatti . . . . tre. . . che si. . . di grandiosita spaziale. . pacchi? ­ Provi . . . . . .Era incapace .Navigarono . . . . Lubiana. facendo predominare i vuoti sui pieni. .Ci andro .Gli risponda . . . strapazzo. . . occhi.Troppo difficile . . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. Agostino di Duccio ed altri.

o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. taj i može. Il cantare degli uccelli ci diletta. quando si tratta di dipingere a fosche.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. punito delle sue prepotenze. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . contemplativo. 3 . Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. forma nominale del verbo. Mislio je da me je vidio. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. Nagovorih ga da odmah otputuje. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. Njegovo me govorenje umara. Spes so in funzione di oggetto. 2. S. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. La cosa principale e di non perdersi d' animo. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. Lo persuasi a partire subito. Tkb hoće. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . La fine miserabile di Don Rodrigo. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. della giustizia sii1 sopruso. Tuscano XL VII. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. P jevanje ptica nam godi. del trionfo della verita sulla menzogna. Na jvažnije je ne klonuti duhom. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. come Azzeccagarbugli.

On misli da sam ja u p ravu. B) molto pili spesso l'infinito. Lako je kritizirati. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. specialmente con DI. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. Pretpostavljam da si dobro učinio. vietare. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. Abbiamo cercato di dissuaderlo. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. Con i verbi sentire. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. Lascia guidare la macchina a lui. (Egli sa che ha ragione). (Credo che io abbia fatto bene. udire. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. 3. con certi verbi come comandare. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. iskušati odbiti. On te želi vid jeti. E facHe criticare. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. vedere. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. E pericoloso sporgersi. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . • Credo d'aver fatto bene. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo.altro): L Con i verbi modali (potere. ascoltare. ma invano. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. zahti jevati. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. . ma e dificile creare. . Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. On zna da ima pravo. 2. Ne mogu više čekati. Nisam čuo da zvoni zvonce. Egli desidera vederti. sapere. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. ali je teško stvarati. Tuttavia. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. si usa con una preposizione. permettere. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. quando e in funzione di oggetto. Radije ću odmah otići. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. 357 . pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. Pusti neka on vozi auto. volere. solere. tražiti nastojati. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. Mislim da sam dobro učinio. Dat ću popraviti sat. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. Preferisco andarmene subito. Opasno je nagnuti se van. Treba čekati. trsiti se započeti. dovere. prestati hvaliti se (čim) Nota.

Kanimo otputovati sutra u jutro. Potrebno je da odete. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. ma invano. Non sono adatto a fare queste cose. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. Abbiamo provato a persuad6rlo. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Spreman sam priznati svoju krivn ju. es. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Dobro je da dođeš.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. Korisno je poznavati mnogo jezika. Nisam sposoban činiti takve stvari. (Sono pentito perche l' ho offeso). seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. 358 359 . l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. 356). P. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Pripravan sam priznati vaša prava. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. Occorre tenninare questo lavoro. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. Kajem se što sam ga uvrijedio. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. Navikli ste odviše dobro živ jeti.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. : Sono pentito d i averlo offeso. ma invano. es. Pristao sam učiniti ovu radn ju. cioe in quelle proposizioni. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Occorre che voi ve ne andiate. Nemam vremena pisati ti nadugo. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. . Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. E utile sapere moite lingue. Non si e azzardato a chiederglielo. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. Treba završiti ovaj posao. come abbiamo visto pili sopra. Siete avvezzi a vivere troppo bene. P. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. (Vedi anche la nota a pag. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. Nije se usudio to ga pitati.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

. Essi vegliare (Futuro semp. rem. . Di' loro che si avviarsi (Cong.evoca . pross. Vuole che noi gli consegnare (Cong. . Sono animali timidissimi. pres. Il contadino cogliere (Pass.) ti faccio un regalo. s.).evita gracidano penetri . dei poveri. pres.esita .Egli volgersi (pass. la realta sociale della Sicilia povera.) il vetro. . vero.Il Petrarca nascere (Pass. L' operaio perdere (Pass. . rem.preparo addita .Ella vivere (Trap. E in questo periodo che nasce il Verga verista.).) alla vostra salute. III s. rem. reale. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo». . pres.) piti di te.) le pecore.) volentieri questo pietanza. rem. Se vincere (Ind. E.). rem.) fino alla porta. I s.) sempre. Credere (Pass.scivolo . .pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora . pres.) suHe funi. Sutle montagne. rem. dopo alcune esperi�nze novellistiche.collaboro . rem.) alcune spiegazioni. I s. l' ambi�nte nel quale ha vissuto. pross.) la luce? . . . rem.Egli non ammettere (Pass. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore. pres. pross.). hisogna fare cosi.Il cacciatore appendere (Pass. rem. L' autore dirigere (Pass. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass.).) il sole. rem.) l'equilibrio e cadere (Pass. Essi scegliere (Pass.A Dante smarrito nella selva apparire (pass. . I s . pres) presto il vestito. . La donna accendere (Pass. .) in questo paese.Desidero che il sarto cucire (Cong. II p. pres.calcolo criticano .Noi bere (Fut. Egli tacere (Pass. .) di avere sbagliato strada.) dal tetto. lo non leggere (Trap. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.Il medico gli l asciare (Futuro semp.) tutta la notte.soddisfano augura brontolano confina fatico .) il mio amico di aiutarmi.affascino .peggiora . pres. Il pastore mungere (Trap.) i cancelli.carica denotano eccita . della povera g�nte. Noi non ne sapere (Ind. . pres.superi . rem. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime.) subito per il paese.inciti . -:. Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo.soddisfanno . II.) il fucite ad un chiodo. rem. rem.Chi tradurre (Pass.) il mondo non mi movero.abitano . pross. I mgazzi salire (Ind.). StQr!a di una capinera. pres.capitano . L' autore assistere (Pass. Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia.La nebbia scendere (Trap. Il Presidente concedere (Pass. Ogni tanto scomparire (Ind. .Chi spegnere (Pass. . e venne a Fir�nze.Spero che vincere (Cong. pross. semp. Qui intervi�ne la vita dei pescatori. � LE1TURA (Nato nel 1840.educhi . rem. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. .Gli chiedere (Pass. rem.Qui noi scoppiare (Ind. .) la via piti breve.pattinano .Non credo che egli valere (Cong.) o no. pres.) la ferita.elevo imita . . pres.recita . Assaggiare (Cond.) -il giornale.soffochi .incomodo indichi .) l' orchestra. pres. .lo non lo conoscere (Ind. rem.mendicano . pres.) di aspettare troppo.) questa parola. lo scrittore att�nto alla realta sociale. e s�nza dubbio una delle personalita pili. Giovanni Verga. pross. 369 368 .) era troppo tardi.) l' amnistia. rem. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. . La notizia spargersi (Pass. semp. .Il custode chiudere (Pass.) le pere cadute e le cuocere (Pass. pres.Vi accompagnare (Futuro I p.) davanti alla rappresentazione.).) alla prima Una bomba esplodere (Pass. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. catanese. . rem.Pregare (Futuro semp.) la facciata. pres.) alla gamba. pres. casa. passi vo) all' esame. pres. importanti della letteratura italiana dell'li.La campagna gUt rinverdire (Ind.) per prudenza. i.) due anni in Italia. rem.} la notte quello a cui pensiamo il giorno.abdica .separo sollevano tolleri .S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind.) perche gli parere (Pass. rem. rem. II.) l' ombra di Virgilio.) il fuoco.emigrano .Queste parole mi offendere (Pass.Quando egli giungere (pass. pross.imploro .) ad Arezzo.dominano .) di partire. Gli parere (Pass. pres.delim . pres. Non so che cosa significare (Cong .zoppico . Dipingere (Ind.) di sentirsi chi amare. bisticciare (Futuro semp. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . rem.Gli ulivi non crescere (Ind.intima. I ragazzi rompere (Pass.suscita . rem.ltimo Ottoc�nto.) niente. Nessuno mi riconoscere (Pass. pres. .Cascare (Cong. . .Il cane lo mordere (Pass. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte.). Noi rimanere (Fu!. pres. III s. . pres.) ancora molto tempo. pross. rem.violano .) il denaro.) dal caldo. appena vedono qualcunofuggire (Ind.irritano .ros.Mi toccare (Cond. Spesso noi sognare (Ind. dei vinti.) che fosse tardi.) sulla citta. rem.Non se la intendono. I p.Partiremo prima che sorgere (Cong. rem.) tutti.) e non si sa dove va.). III s.). ha una parte detenninante nella sua opera. Il suo essere siciliano. I s.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. rem. .Ti piacere (Cong.

Se ne s<rnte disonorata Mena. che e tomato dalle armi. appena adolesc<rnte. Pensano. . Il gi6vane ' Ntoni. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . di un nUQvo mondo. sua moglie (Maruzza). non r<rsta che un debito. ma. per la poverta. personale. se invece di riunire. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. per la qual cosa. non ostante che.disgiungono. Ma due braccia vengono meno. da povera g<rnte. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. a = = 370 37 1 . cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). Luca. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. anzi. o. non scrisse e neppur ci manda a salutare. anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . = = = = 2. . ossia. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. e morira nella battaglia di Lissa). i nipoti ( Ntoni. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici).: questo e quello. Sotto questa vergogna Lia. perche ' N toni d<rve andare militare. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . oppure. Disgiuntive. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. quando servono a unire due termini (perche copula unione). perche affonda nella realta. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. dopoche ( dopo che) . Mena. Famiglia di pescatori. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. E si campa. S<rnza debiti. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. cioe formate da una sola parola: e. : questo o quellof lo stesso. allora. sor<rl1a maggiore. (Bastianazzu). abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. . cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. Luca. superstite della rovina della famiglia. ni«) neUe proposizioni negative. secondoche ( secondo che). ed nelle proposizioni affermative e ne. es. Ij I XLIX . quello che ci narra Verga. neanche ( »niti. e fin ira in gal<rra.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. mi chiederai perdono oppure sara i punito. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. La barca e per loro il lavoro. ovvero. p. Nella casa vive. Carlo e Antonio sono f ratelli. il figlio . p. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. neppure. non venne ne lo vidi piu. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse."T i 1 E una lQtta quotidiana. E il debito mangera la casa.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. e sono: e. ecco b) c o mp o s t e .povera e. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata.imeno ( non di meno). sara arrolato. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. es. ma onorata. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. . Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. e sono: o. la nUQra (la Longa). la piccola Lia). Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. noi partiamo e voi restate. non{i. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini.

di mo­ do . cosi . per di piil. . i l t r at t i n o . sono molto a aveva studiato. . Sono: eioe. e. i p u n ti di s o s p e n s i o n e . 4. che. ha mancato al suo dovere. 3 . . ne mangio. . S. accia. come. . . vale a dire. p. mentre che. pero. tuttavia. casa mai. es. . a condizione che. come quando. eppure rispondeva bene alle domande. Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. . tranne. eziandio. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. ancorche. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . onde. la virgola. o . e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. ecco 3. . altresl. dove. temporali: quando. tanto . Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. se dichiarano. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. aggettivi. . . I punti di sospensione ( . . per quanto. . noi non scapperemo. finaH: affinche. sicche. ancora. eppure. il ragazzo feee di sua testa. 2. Conclusive (o illative). . pure. dopo che. sino a che. . . 8. quindi. . . slano venti o trenta. ne. avetejinito il c6mpito. Correiative. . che ( . L 3.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. ecco 4. p. di maniera che. dimostrano. (Manzoni). . bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. allorche. . Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . ma non fini.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. come se.Avversative. tanto . l � a s t e r i s c o . quasi. mentre. . non solo . sennonche ebbe presto a pentirsene. ma non ffaticato. ecc. tuttavia verd) con te.: ha jirmato. ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. nondimeno. o. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. p. nel modo che.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. dacche.). eccetto che. perche.: pare. ogni volta che. come. quasiche. . ne . ta lehe. . anzi. se uniscono due tennini contrapposti. benche.) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . purche. . o. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. a tal segno . 7. per . 2. . es. condizionali: se. modali: come. . jinche. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. quindi potete andarvene. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. Sl . pereia. invero. . . piantandosi in piedi in mezzo alla sala. giacche. acciocche. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. nonostante che. p. . pereia sara punito. sebbene. sia . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». per la qual cosa. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. ). consecutive: che (in correhlzione con: COSI . le seconde unite a nomi. . non e. Sono: anche. sennonche. concessive: quantunque. eccettuative: juorche. poiche. . affine di. . peraltro. sia. . e sono: ma. eioe di Froncesco Petrarca. sia . quanto. qualora. spiegano. unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). . dunque paghi. . . piuttosto. 373 . Nota. ). detti anche «i puntini» . tale . . e. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . (Dante). ma non molto.: non ne posso dire ne bene ne male. pure). Le virgolette mente. l a l i n e e t t a. Aggiuntive. p.. e sono: dunque. . l e v i r g o l e t t e . . causali: perche. ma anche. A buon intenditor . . inf atti. Dichiarative (o esplicative). non so invero che cosa si debba risporzdere. dacche. . . . appena che. siccome. ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. inoltre. . si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . es. l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . pure. es. ecco La dieresi (.

. f (confronta). ma anche in scultura e architettura. mediante il «tono». . s. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. . .mo (devotissimo). . . che e piu breve della lineetta. Al principio del ' 500 poi. Giorgio volk venire.Lo voglio salutare . tutto veneziano. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . . starerno allegri insieme. . luce. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. . o p. . . gli ornamenti.Temevo sempre che perdessero la partita. v. prospettiva. p. E.l 4. . Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. (Alfieri) . L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. . c r.Devo andarmene . Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. cio e un granello di sapienza popolare. (prossimo venturo). 6 . presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso.Vai pure . per lo piu. (come sopra) . mo (illustrissimo). bada al fodero pili che alla spada. (vedi. il Carpaccio. . dal ' 400 fino al ' 700. obbLmo (obligatissimo). . aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. . o NE. . . . u. cap. Chi bada per Karlovac. chmo (chiarissimo). dev. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). . parta. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. . toma prima di sera. prof (professore). tu. .Noi potremo essere i primi.Cura il male finche sei in tempo. 374 Se vieni.Non e riuscito . Gentile e Giovanni Bellini. 5. c. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . ing.lo non ci credo. volume). cioe non nominato). (ultimo scorso).Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. . dott. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. o pp. prendera il treno Venezia fu. . il confine -italo-francese. . . Andro da lui oppure gli scrivero. s. N. (pagine). es. continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. accanto a Firenze e Roma. 375 .Carlo venne e allora . 8 . Ricchezza. . di cui dunque quella veneziana e il fondamento. Aiutalo . verro da te. una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. .Egli non ama ne lo studio ne lo sport. N. . non debbano mancarci le cose necessarie. abbreviate. La parentesi e duplice. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. e peggiorato. infatti la perdettero. (ingegnere) . .C 'erano tutti . (volume). lo vogliamo. (dottore). . ma si leggono per intero. potrebbe pero essere anche vero. . la letteratura greco-latina. serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente.Purche giunga a tempo. . ci fai piacere. verso. La tradizione bizantina. . (pagina). Ecco quelle piu comuni: p. (capitolo). splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. (nota bene). . fosse mio fratello. . . . . Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. Provvedi un tempo . sono aspettato. (volumi) . . . puoL Vieni . . La grande tradizione coloristica veneziana. lui. intensita. vol. pagg. LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. (per esempio). Questo e un proverbio. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. . che trovo applicazione non solo in pittura.Verro con voi ma non giochero. v. N. Parti senza che nessuno se ne accorgesse.Sono molto stanco . abbia fatto tutto il possibile. . . voU. o per es. specialmente nei dialoghi. Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. .disse il medico. pag. ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. Tutti lo stimano . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico.Non e migliorato. E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. ill. vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. 7. . (enne enne. e una brava persona.

in imperfetto del congiuntivo. e anche le nostre. i pronomi questo e codesto quello. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. ecc. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette.. o giovani.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. Il nw. Amici. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. Il babbo ritomera appena che potra.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. diventa invece congiuntivo trapassato. l' avverbio qui o qua diventa ll. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. mio e tuo suo. passando dalla fonna diretta alla indiretta. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia.estro loda la diligenza degli scolari. non mi negate il vostro soccorso. Il discorso. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. diventano di III persona. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. e quindi io e tu egli. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. noi e voi essi. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. I vocativi si omettono. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. Ma se come comunemente avviene . ieri il giorno prima. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. . quando finiranno i lavori? I bimbi donw. oggi in quel giorno. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. ora allora. Discorso diretto: Discorso indiretto. iva la. a me e a te a lui. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. 2. 376 377 .mma quando sarebbe ritomato il babbo. Ritomera il babbo. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. allora: Discorso diretto: 3. Il maestro raccomanda (raceomandava. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. se cio non nuoce alla chiarezza. domani il giorno dopo. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato.estro racconw.

DINO BUZZATI. si tramuto. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. «La Romana». che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. gli umori che la caratterizzano. Dopo una giovinezza studiosa e severa. come «Agostino».quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. entusiasmi. lo tormento per piti di vent' anni. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. che dopo aver seguito. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . disadomo. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. prende proporzioni di incubo. ironico. autore sottile. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . che giungevano alla minaccia a mano armata. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. e troppo amara: egli non potra che respingerla. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. Altri scrittori. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. da fanciullo . Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. gli ultimi ane liti del feudalismo. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. che giunta al parossisrno. Si gira . «ll conforrniSI:a» . che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. Ma dopo questo periodo iniziale. gli intrighi. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. capolavori come «La luna e i falo». colpita da gravi forme maniache. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. . condannaria e negarla. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. centrale. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. «La Ciociara>}. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. «La noia». imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. ottenne alla pubblicazione un grande successo.1 86 1). Giovanni Verga e Luigi Capu ana. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. romanzo breve. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. con una tecnica nuova. negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. negli stessi anni. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. sparito misteriosamente durante un naufragio. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. che curata da Erminia Fua Fusinato. prode ufficiale garibaldino. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali.

«L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). LUIGI BARZINI e tanti altri. ricca di pagine di autentica poesia. Roma 1985). best seller di UMBERTO ECO. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. cui segue nel 1948 «La pelle». Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». con garbo e senza enfasi. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». con scrupolosa evidenza storica. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. ricordi. di racconto «giallo». protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). in sette tomi di «Cose viste» (memorie. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». libro magnifico per forza rappresentativa. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. MARIA BELLONCI. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. Di CARLO C alla notorieta. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». la morte.1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». un libro che lo porta fate luce». mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). il diavolo nella letteratura romantica». il campo narrativo viene messo a rumore. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. amara esperienza della guerra. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». Nel libro il principe-autore. uscito nel 1958. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. DOMENICO REA. Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte».

) .:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <..... .. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati.. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 .sr. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:.. io saro � (':J. e Š' �. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. -a stato... tu sarai e egli sara g: a. � o" �: ::. -e voi sil(te stati. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i. � <n Fl � . io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. � o..

� . -a (che) io J tu J ossi stato. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. -e ecc. -e voj sareste stati. -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.. . osse stata essa J assimo stati. -e noi J oste stati. -e Trapassato remQto voi siate stati. -a tu saresti stato.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. -a tu sia stato. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO .Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc.... noi avemmo avuto ecco ossi stato. � '-o po �. -a ecco noi saremo stati. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -a ecco noi eravamo stati... -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato... -a ecco noi Jummo stati.

-l. -a. -lo.PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio.e. bila.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO . -a. bili.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . bilo...ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. -li. -i. -i.rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 .. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. bila stato.. -la avuto. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -le. bile. -e avt. -la.MQDO IMPERATIVO . -a.

to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

. -resti f ar�i. -resti starei. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. Imperf. indie. Imperf. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . Pass. 392 393 .a mjesto u sljedećem popisu glagola. prQss. -dres ti dar�i.

leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. -rresti saprlif:i. -rresti berrlif:i. prQss.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. indie. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. -tresti dovrlif:i.' Pass. -rresti rimarrlif:i. -resti terrlif:i.vresti vorrlif:i. prQss. indie. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. . potevo dovevo volevo sape vo Imperf.

prQs �. Imperf. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -rresti varrtgi.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. Imperf. prQss. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. -resti giacert. -rresti tacertgi. -resti piacertgi.:i. -dresti trarrlii.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. eong.l traggano. -rresti porrlii.:i.l vedete.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. -resti parrt.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. indie. Imperf. indie. Imperf. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .l ponete.

seggono (che) si{!da. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. prQss. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. congo Futuro cogliero coglier{!i. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. Imperf. indie. prQss. . hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. s{!gga sediamo sediate siedano. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. s�gga si�da. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. indic. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. s�gga si{!da. povesti Indicativo pre��nte si�do. Imperf.

-deresti porger�i. indie. -deresti risponder�i.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. indie. eong. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. -rreresti chieder�i. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. -veresti correr�i. -deresti prender�i. silaziti 34) . (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. prQss. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. prQss. -geresti sorger�i. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass.

f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo.' mettlamo.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . sono giunto he spinto he velto mi sono accerto .' mettano. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass.prQss. indie. -geresti spingerfii. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo. -eresti distruggerfii. indie. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw. -eresti metterfii. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf. prQss.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca.- Pass. -geresti volgerfii.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. -eresti dirfii. he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 . conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf.' mettete. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii.f volgete.

. -rresti scriverfli. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). indie. -resti saiirfli. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -resti ud(i)rfli. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. indic. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. -resti Condizionale pre��nte verrfli. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. -resti romperfli. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. prQss. -resti nascerfli. -resti uscirfli. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. prQss.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 .

POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1.

Qrto - 2. uzvici L imenice i pridjevi 2.) 3. dello. bUQno. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. o. avro.ne. le. nei. kasnije. scuQla itd. o izgovara u se otvoreno (�. cUQre. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU).no. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. motorista.. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . vi't. negli: del. pomoćni glagoli 5. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. npr. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. s nekim ograničenjima. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. cadro. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. može odrediti. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine.tro. prijedlozi 6. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. kad su nenaglašeni.reprlmere 307 resdndere 293 . izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. brojevi 3. ' glagoli 3. degli. nella. valere 320. giuQco. j fi't. rimarro itd. 409 . delle. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. nel. 398 scendere 293. tj . nello. Samoglasnici e. zamjenice 4. col. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. d(!nso orticoltura. della. one kojih broj neprestano raste. a broj im se. corporatura. nUQvo. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . Poznavajući izgovor tih riječi. (coUo). neUe. (colle). o.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. 398 volere 394 volgere 305. (cogli). rococo. Samoglasnici e. di't. coi. 401 sciogliere 3 1 9. giornali(!ro. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». članovi i padežni prijedlozi 2. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. veznici 7. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . (coila). UQ: pi(!de. o]: penetrare. prigioni(!ro. ' vivra. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . def enestrato. raddensare. Ova se pravila mogu proučiti postupno. dei.

Izgovaraju se zatvoreno samo 3. 8 . ancora. invece di. te. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. -i. 1 6. 100 itd. s�nza. contro. avro. Qggi. sarfći. ju Izgovaraju se otvoreno. avfćndo. e. s�mpre. PQi. quale). Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. Izgovaraju se zatvoreno: loro. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. nQno. doppio. sestupio. spesso.?:pJ. 1 . Veznici Opća napomena. trQPpo. . ventitre. secondo. mentre. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. erano.). l . Izgovaraju se zatvoreno: che. ogni. sebb�ne itd. co1ltro. quello. s�sto. Dakako. avete. npr. tUQi. avremmo. allora. f ossimo. . duetto. o naglašeni. a j avore di. ne. coloro. avemmo. terzo. davvero. onde. av�nte. Izgovaraju se otvoreno: dietro. ove. dentro. 2 . oltre. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. allorche. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). dentro. avr�bbero. mille$imo itd. niente. . tastoni. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. non. decuplo. codesto. o. Brojevi a) Glavni brojevi 4. avr�bbe. leggermente. 14. l . . Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. glieli itd. quaiora. rasfćnte. deh! 410 41 1 . L Izgovaraju se zatvoreno: con. t�rno. sarebbero. npr. appena. sUQl. ebbero. sifćte. miei. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. 2 . dodice$imo . eioe. -a. costoro. in iUQgo di. avere. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. sotto. -e. ad�sso. ve. a nlQdo di. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. avr�i. oh!. 20. ansiosamente. i2. bilione itd. centuplo. accQsto a. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. �bbe. fćri. quat�rna. onde. s�i. appena. ce. se. 6. 2 . Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. ni�nte. intorno. jUQri di. . imaju obično zatvoren izgovor: sono. quadrim�stre. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. cente$imo. parecchi.2. regolarmente. ora. egli. npr. loro. ajQna di. terzetto i drugi oblici na -etto. molto. benche. e) Odnosne zamjenice 7 . talvQita. come itd. sem�stre. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . ecc�tto. Izgovara se zatvoreno: semp lice. addQsso a. alcunche.fosti. fćro. trQppo. Pomoćni glagoli Kad su e. Izgovara se zatvoreno: secondo. PQco. i�ri. ohime!. odgovara oblicima che. saremo. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. 3 . un certo. a prfiZZo di. invece. 2. sennonche itd. 1 . noi. Izgovaraju se zatvoreno: checche. 7.itd. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. molto. affinche. npr. se. fćbbi. presso. PQco. per. onde. fuorche. me. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). voi. trimestre. �ra. findimente. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . triennio i drugi oblici na - carponi. sar�bbe. percio. insieme con (con: zatvoreno !). 2. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. ginocchioni. itd. l. 13. se. nQ. hQ. jaci/mente. biennio. 5. tentennoni itd. 8. zatim bimestre. un m�. bocconi. donde. mede$imo itd. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. presso. Izgovaraju se otvoreno: pero. c�rto. di jronte a. (ess�nte). vQstro. dopo. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. Uzvici L 2. meno. dove. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. ennio. oltre a itd. dopo. 2. Izgovaraju se zatvoreno: e. saro. discQsto da.l . sotto. centododici i sL b) Rediii brojevi l . 6. jorse. pr�sto. ess�ndo. di�tro. nQstro. settimo. te. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici.

3. mutamento. tristezza. violenza.). urbanesimo. tremebondo. fonte. ponte. veloce. sorteggio. godereccio. feroce itd. -oio. battello. dolore. motopeschereccio. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. francese. -�lla: fratello. . borghese.Ali: fi�vole. noia. operetta. campogna itd. strumento. solfeggio. cotogno. 2. oliveto. ostessa. duchessa. conto. 5. becco. spione.) 9. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. tettoia. giallognolo. Cecco. onorevole. -onda: rotondo. messa. . a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. maneggio. appello. liquore. ronda. boia. frutteto. amoroso. candelora. monte. don�el1a. villereccio. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello.). -ore. tetto. zatvoreno e avviamento. soreIla. cat�to. 7. contessa. -ondo. carezza. passione. colazione. cameretta. spaccalegna. zatvoreno o costi'i:uzione. gradevole. letto itd . albereto. rus cello. e): peggio. baronessa. dimora. vendereccio. cavalleresco. scheggia. noleggio. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. treccia. -a: stecco. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. corridoio. riconoseenza. piacevole. -eccio. tortuoso itd. -evole: agevole. protestantesirno. bisognoso. -ecco. geloso. moneta. ovi nastavci (odn. offesa. avvoltoio. assegno. poltrona. avvenimento. pauroso. rassegna. prolungamento. Savoia. onore. correggia itd. balcone. concr�to. scienza. spineto.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. corona. faggeto. freccia. monumento. po�ta. -eto. parlamento. pesca (il pescare) itd. grandicello. chiarezza. u jednini i u mriožini. medichessa. perfetto. leone. libretto. tappeto. arnese. tabella. dottoressa. colore. sostegno. impetuoso. -eggio. venticello.Ali: annona. grazioso. avvocatesco. onda itd. signora. studentesco. nono. cambievole itd. mattone. potenza. flora. inglese. neodredivim riječima o II brojčano regno. cortese. secoo.. 4. pineta. porzione. autore. casereccio. virgoletta itd.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. languore. Ali: salamel�co. dello. scommessa itd. (�cco). specchietto. v�to. vecchietto. casetta. carnefice. fringuello. storieUa. dottore. -esa (s bezvučnim s): mese. stanchezza. vergogna. najčešće nastavke.�ccia: boschereccio. p�ca (albero e frutto). završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. compl�to. 6. altezza. trascrizione. nobilesco. indolenza. strettoia itd. nona. ella itd. poetessa. -oia: scrittoio. bil?ogno. pegno. u rednim brojevima 8.Ali: p�sco. uzimajući kao osnovicu favorevole. penitenza. perdono. difesa. precetto. mangereccio. -onte.). paUore. 1 .Ali (sa zatvorenim e): capello. nuoce. 3. 7. . . bastione. vigneto. noce. arianesimo. soldatesco. priora itd. funzione. professore. piemontese. -one. rasoio. -egna: legno. -esca: fresco. ricchezza. intesa. -ogna: sogno. miglioramento itd. . u kojima je zvučno [!?] . azione. soggetto. -essa: professoressa. purezza. consegna. suora. -6gnolo. segreto. Ali (s otvorenim o): cogno. opposizione. momento. -efice: artefice. maestoso. certezza. -ezza: bellezza. -ora: signore. prof�. Bologna. canneto. vassoio.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. -eta: aceto. corretto. pontefice. guerresco. cogitabondo. -ona. vent�simo itd. 2.Ali: precoce. �rrognolo. terzetto.Riječi koje nisu deminutivi. rimessa. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . -ono: portone. volonteroso itd. L -mento: pavimento. favore. . -oce: voce. prornessa. . l l . tedesco. innocenza. -oso. greggia. trombetta. cinese. -egno. L�cco. cappella. lentezza. gigantesco.-grandezza. incantesimo. scorsoio. corteccia itd. degno. cervello. favella. fortezza. -. e je otvoreno: undic�simo .Ali: gioia. disegno. -a: verdognolo. canzone. orefice. lodevole. legna. Ali: a1fab�to. lamento. contegno. Napomena. campanello. corteggio. seta itd. Ellesponto. aurora. querceto. badessa. racconto. 10. -etto. svedese� giapponese. superamento. fabbricazione. persona. icona. 5. petto. uccello. castagneto. -ese. . novella. spendereccio. -�llo. profetessa.Ali: duetto. giovinezza. . �sco (uscire). Pistoia. popolaresco. -ogno. oggetto. sapienza. progetto. (Ali s otvorenim 9. marchesa. arrendevole. ponte i sl. . -\:nza: partenza. caritatevole. -e�imo. sicurezza. 2. troia. -osa (s bezvučnim s): faticoso. cagione. popolazione. pre�enza. palmeto. pastora. cotogna. paese. pron10 itd. prono. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. meditabondo. abbandono itd. cristianesimo. padrone. coraggioso. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. cappello. notevole. sondto. convegno. calabrese. cuoio. . Napomena. quaresima itd. f�to. reggimento. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. cenerognol0 itd. 8. -esco. pastore. dubbioso. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. contesa. (Međutim. rivoltella itd. presuntuoso. 1 3 . gemebondo. Progno. conteggio. ripresa. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . seta. cuoce. imaju općenito 4. . stupidezza itd. -onto: conte. pretesa Napomena. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. pittore. casetta. ornamento. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. frantoio. -eggia: arpeggio.Ali (s otvorenim o): cuore. seggio. medesimo. annoio itd. atroce. segno. spaghetto. sospetto. lucchese. iako se završavaju na -ette. paganesimo. tetto (sa zatvorenim e). foce. vantaggioso. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. palese. marchese. fermezza. croce. alluvione. reggia. otvoreno e [\:] l . benevolenza. noioso. mondo. impresa. religione. 12. bello. insolenza. ometto. albereta. otvoren izgovor: affetto. sportello. amarognolo.

crćdi. merenda. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). problema. radiogoniometro. -�ndo. . -a: fantoccio. anestetico. crema. tQrce . -eP. l O. tecnologico. ragazzotto. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. ipotetico. correre itd. discendo. credevano. foce. torcono. contento. reo. radiofonico. -Qria: laboratorio. biogenetico. trachea itd.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). teorico. tQrco. Qcchio: cocchio. Indikativni imperfekt: credevo. allegorico. oratorio. l . diadema itd. credeva . ako se ne radi o učenim riječima (elemento. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. grassoccio. ippodromo. atletica. assemblea. attento. Marocco. -ozza: cozzo. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. livrea. liceo. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. dotto. salotto. c) cred6te. -ogico. blocco. -Qzzo. pidocchio. osim toga: merce. Tako npr. velodromo itd. sintetico. -Qrio. tQrci. s�nte .potječe od latinskog -au-: tesQro. Noe. benda. 3 . refettorio. -Qtto. vittoria. aritmetico. botta. ebreo. 6. -Qccio. 5. tinozza itd. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. reverendo. -a: storico. ironico. caffe. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. rotto). 9. semente). 4. . pai(u)olo. -�tro: alpestre. grotta. demagogico. -�zia: screzio. Mose. . koja nas ovdje jedina interesira). a) credo. memoria. sciocco. unguento. violento. 7. ginocchio. inezia. giovanotto. fonetica. torcevano. lacche. zoologico. potere. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. passerotto. scirocco itd. dQ. estetica. teorema. imminente. sapiente. . lateranense. prendo itd.io vedo 5. 2. credesse itd. aloe. CQsa itd. na -m ento . . faccenda. poema. 4. cred6ssi. -etica: alfabetico. -�o. archeologico. 1 (credite. 1 2. -orico. -(u)QJo: figli(u)olo. ristQro. valente. mano metro. 6. lavorare sentire io lavoro io s�nto . sOclologo. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). 1 0. l l . �vendere. 8. spagn(u)olo. . . calotta. sciogliere. leggenda. -�: corteo. s�nti. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). maestro.3. poetico. avorio. gloria itd. -�nto: potente. npr. armonico. fanta�mago­ rico itd. seguente. prudente. itd. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. slučaj je jednostavan. Što se tiče pravilnih glagola. predicozzo. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. sentono. cilestro. prendere). Indikativni prezent: 1 . -�stre. galeotto. fiocco. trincea. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. addendo. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. o): gotta. ermetico. platea. vedere . io pr�ndo) i obratno. dividendo.) 9. -a. cartoccio. tenere itd. trapezio. pedagogico. -Qtta: motto. o: gras s otto. terracotta itd. torcevo. demente i st). -�zio. l l . . vedere. torc6vi. canape. offendo. otvoreno o [Q] accessorio. marmocchio. ranotchio. crMono. tenda. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. carrozza. sinfonico. sorgente. -�nse: forense. diabetico. psicologo. aritmetica. 7. sonnolento. stracotto. torceva . Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. sapere. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. estense. ostiense itd. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). corpulento. giottologo. libricci(u)olo. -mente (movimento. . sardonico itd. -a: stupendo. -etico. difendo. allQro. occhio. purgatorio. . belloccio. plebeo. Venezia. -Qcco. terrestre. spondeo. zatvoreno e. -ooromo: archeologo. tremendo. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. termometro. 9. u imenicama u kojima -0. 2. orrendo. estetico. facezia. 5. rettorico. pedestre. prilozi na -mente. 414 41 5 . 4. s�nto. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. -ologo.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. emblema. lento. metaforico. eretico. crMe. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. 3. Averroe. responsorio. parente. npr. U glagola druge konjugacije. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. cronico. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). carroccio. poetica. contraddittorio. . -a: gnocco. npr. campestre. fagi(u)olo. storia. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. contea. -a: analogico. torcete itd. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. chilometro. . sistema. leggere. -ometro.Pod ovo pravilo ne potpada ju. . -�nte. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. schema. categorico. mett6te. credevi. Ali (sa zatvorenim o): coda. barocco. vai(u)olo. ni općenito riječi o u glagola. fe i veznici na -che. -onico. naravno. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. panciotto. genealogico. te. emporio.

i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. Naprotiv. C' e nebbia. . finit. partt. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. jedan (u Odlazak je u 13 sati). Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II.:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. 416 417 . Vrlo ste ljubazni. . ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. rendere-reso.. credt. Ja ću se pobrinuti za to (dosl. . ? Š to znači . kamo idete? Scusi. . Magla je.$ s:ntirt. ? Vorr�i (prendere) . Molto gentile. koliko stoji . Si parte all 'una (alle trMici). sentt. hvala! Mi aluti. 3.:ndo. ono (-a) Mi dispiace. Per J avore. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. non (La) capisco. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. 1 0. . che ore sono? Molim. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. Per J avore. Moli m. perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . 13. 1 2. PiQve.. Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. ulazimo u neku prostoriju. Htio bih (uzeti) . . . Jedanaest je sati i deset Dov ' e . Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. . dit. Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io.. quanto cQsta . . Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša.:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. . Pomozite mi. žao mi je. u tramvaju). Primjeri: prendere-preso. -uto. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. . conos�ndo. molim.:nte. j a mislim na to). .:nte. govorite tako brzo. . ? Molim. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. polažemo nešto pred neku osobu. Kao obično. l . Npr. Al contrario. jem vas.. . Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. 2-4-5 s druge.:i parleresti parlert. ? Gdj e j e . A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. .. Trebam . ? Che cQsa significa . Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola.:de 5. l l .:i crederesti credert. . Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. ne razumi­ Pr�go. romp�ndo i sl. deste 6.:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. -ito). Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. s6rgere-s6rto. ? Dove va? Kamo ide?. .:nte itd. Htio bih . .6. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. Sunce sja. Potr�i . I Kad želimo nekoga obići (npr. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. . . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. . Oprostite. grazie! Dobro. perJ avore. Come al salito. . dirlgere-dir�tto.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. . . ? Mogu li . ili uzimamo neki predmet. non parli COSt pr�sto. Ne govorim talijanski. Vorr�i . Kiša pada.:ndo.:i sentiresti .. b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. . ne ( min uta) ..

. Izvolite (ući. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa).s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . Hvala. vrlo ste Grazie mille. 418 419 . dottore i sL pri rasta anju. ali Stid bf!ne. Avvi. . Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. autobusa . ma ora df!vO andare. Drago m i je. Molim vas. ) Partf!nze Odlazak (vlakova. Mi dica. Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. perj avore . Vrlo mi je žao. autobusa . govorite talijanski ! . ) zatvorite vrata Parli italiano. Sto piuttQsto male. 3 Samo neposredno prije spavanja. Si accomodi (s 'accomodi). 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). Hvala. kavu? sjesti).. . recite mi . autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. bUQn giorno. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie.J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. per J avore! Molim vas. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. signora. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). . Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. Oprostite. Mi dispiace molto. signor Maggini. upozorenje Attenzione! Pozor! . iznenađenje! Dobro došla! (počinak). nije loše. . Mi scusi. bUQn giorno. ljubazni. . molto gentile. . . Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. . Benvenuta! Dobro došao! . Dopustite Molto piacere. j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. . l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. non c' e male. . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. Prilično mi j e loše.s-Ol Oglas. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica.

Odlazim vlakom u 10 sati. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. l Doslovno: uzmite. kartu drugog razreda za . . Nije daleko odavde. Pričekajte trenutak. ? Koliko stoj i . . Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. terzo) binario. . .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. Roma andata e ritorno. . dov ' e La bigLietteria ? Molim. Na drugom šalteru. .. molim vas. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. . . . gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. ? Ima li odmah vezu za . ? PQsso avere . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. . . Tutto e occupato. . ? Asp�tti un momento. . Molim . . treći) kolosijek Primo (secondo. . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. . Ured za infonnacije. . ? Postoj i li izravna veza za . ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . . Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. : što moram učiniti da bih došao). ? Ide li ovaj vagon izravno do . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. ? Kada dolazi . . Per corte�ia . ? Mogu li dobiti . Primo (secondo. . ? Stoji li vlak u . . . . per J avore. terzo) marciapi�de. il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . . ? Gdje mogu naći . gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. Oprostite . . Scu�i . Tražim . . Quanto cQsta . treći) peron. Vlak kasni 20 minuta. . . 420 42 1 . . . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . DtJmandi aL vigile. Scu�i. ? Kada se zatvara . Quando si chiude . . . chiuda La pQrta. t�rza) via a d�stra (a sinistra). . Per J avore . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. . ? SCll�i. Prvi (drugi. Sve je zauzeto. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. Pitajte prometnika. . . . Povratnu kartu za Rim. . . . molim vas. . trećom) ulicom desno (lijevo). Molim vas. Iditel prvom (drugom. Dove trQvo . dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. Nema više mjesta. . . . ? C' e una comunicazione dir�tta per . . ? Questa vettura va direttamente a . Prvi (drugi. .. . zatvo­ rite vrata. kada odlazi brzi za Milano.

Gospodo. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Imam samo odjeću. lo hQ da tre anni. Oprostite. pr�go. chiuda ilfinestrino. Fa trQppo caldo. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. sve je u redu. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Sve je u redu. Sad smo u Portogruaru. Ušao sam u pogrešan vlak. Ne nalazim više Ah. Ne. Va b�ne. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. predmete za osobnu uporabu. Nikako. MoGrazie. zatvorite prozor. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. ma quello li e libero. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. mia. ima lomljivih stvari.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. imam ga već tri godine. budite oprezni. apra quella valigia. otvorite prozor! Previše je toplo. dvadeset minuta. možete zatvoriti. i passapQrti pr�go.. Molim karte ! Scu�i. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. evo je! Perpiacere. onaj kovčeg! Quanto si J emw. quando arriviamo a M�stre ? Molim. nove stvari. ka­ Alle l 0. mjesto. PM chiUdere. Izvolite otvoriti Faccia adagio. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. Perj avore. PM chiudere. propuh. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. svoje karte. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. Molim. Dobro. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. libero questo posto. ci sono cQsejragili. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . ali ono je slobodno. fumi pure. lim vas. Perj avore. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. apra ilfinestrino.15 (di�ci e qu/. molim? Scusi. Molim. tlttto in regota. Moj a je.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. questo e il mio posto. eccolo! A. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. Hvala. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Non trQvo piu il mio biglietto.ndici). L'avevo occupato con la mia borsa. možete zatvoriti. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. U deset i petnaest. Signori. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. Samo pet kutija. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. Petnaest dana. Ce trQppa cor­ r�nte. bodno ovo mjesto.

Jedna guma popušf. dodite ovamo. Pronto! V�ngo sUbitoo . prud�nza Pozor. Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. čege. Anche la pressione della rueta di see rta. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . . mora pozvati nosača. Jedna se guma mora popraviti. f un ' ora. Tko ima mnogo rezervnih dijelova. Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. . ? Jesmo li na pravom putu za . (J ermo)! S toj ! Attenzžone. Perf avore. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za .. . oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. . Čekajte. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. ? Diecimila lire. ? 20 minuta. He due valigie e una borsa. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). . I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. Verifichi anche il livello dell'acqtw. Quanto ci vuelefino a .Imam dva kovčega i torbu. . Asp�tti che Le 424 425 . . ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . dodat ću vam sve kroz prozor. se divan pogled na lagunu. pritisak u rezervnom kotaču. U pozadini se pojavljuje grad. . ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. mi contrelli la pressione delle gom­ me. Koliko stoji ' vožnja do . Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per .. za pola sata. fra m��'ora. . Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage.l. .Evo met Dolazim odmah. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte.. . .­ f Una gomma d'ive essere riparata. v'inga qua! Nosaču. Molim vas. . Una gomma s wta. In f ondo appare la eittii. za jedan sat. Non e' e altro. provjerite mi pritisak u gu­ mama.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. . C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. Non abbiamo p'izzi di rieambio. ? Koliko ima kilometara do o. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . Portabagag/i. Deset tisuća lira. . ? Koliko treba do .

- molim. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. Grazže.bit će dovoljno. doći ću i ja. basta queila. Pokažite mije. . perj avore. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. mogu vas otpratiti. Lascio la camera a me�giorno. Molim da mi se Prf2go. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. Dakako. �cco lo scontrino. divertirsi. Hvala. . gospodine (gospodo). T�ga il rresto. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. riposarsi. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. ne previše skup? JIolenti'2ri. Se vUQle L 'accompagno. Tri noći. Većina ide uokolo da se opusti. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. vrlo ste ljubazni. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. Non ne avete un 'al­ po-krivač. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. signore (signora). pr'2go. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. signore. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io. soba mi se sviđa. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. La pr�ndo. Molim da me probudite u šest sati. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. MiJ acda. Ostavljam sobu u podne. lretti). Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. molim. želim još jedan tun po ' cara questa camera. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Ako želite.Evo vam! Ostatak je za vas. gospodine. Uzimam je. odmori ili zabavi. Ne vUQle una pitt piccola. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. Putujem sutra. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. . možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora.. Molim vas. Eccole. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere.Al depo�ito bagagli. S� la camera mi piace. Da. U ključanici je.Vrlo rado. il conto. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. Ako ima (u sobi) tuš. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. stazione. 426 427 . . Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. U garderobu.Pričekajte časak. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. molto gentile. pr'2go. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. načinite račun.

Va bf!ne. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. avionski. molim. ovdje Franceschi. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. . Vaša stranka nije kod kuće. lire. Allora annulli l 'awiso. ispričavamo se: oprostite. Hoćete li Dobro. .1 Zatim se bira broj na brojčaniku. Žeton padne u aparat i Pronto. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. VUQl chiamare. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. pritisne se gumb. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. Molim vas da kon­ trolirate. sono il signor Franceschi. Perj avore. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. 20 !Jcco il mio passapQrto. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. Pokažite mi. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. per f avore. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. sluh. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. molim daje proslijedite na moju novu adresu. sf!tte. Hvala. . La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. Vorr�i incassare questo assegno. Grazie. Otvara se ponovo u 1 5 sati. Per piacere. . Si riapre aUe 15. lira itd. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. qui Franceschi) Halo. L 'avviso e per le 20 (venti). Qtto. II mio nUmero e 97865 f (nQve. ekspresno pismo.Quando l 'interlocutore risponde. . PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. l 'odorato e il gusto vid. Richiamif un 'ora. Danas se pošta ne raznosi. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. čekam kraj aparata. Si faccia sentire. Vrat glavu spaja s trupom. vorom.mero. Htio bih poslati preporučeno pismo. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. Tri minute. Pokušat ću ponovno. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. per PQsta aerea. le estremita ekstremiteti. il tronco trup gli arti. VUQI firmare qui a t�rgo. molim. l 'udito. al numero 5. mi sono �bagliato. Mi dica. (Pronto. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. Evo moje putovnice. Javite se! Pronto! Qui parla . fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. l Žeton se u stvari položi na otvor.. perj avore. il signor AntQnio? Hoćete li. Organi opipa nalaze se u koži. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. Riprovero un 'altra vQlta.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. s plaćenim odgovorom. Onda brišite prijavu. Evo moje putovnice.:vo a r ff ancare questa lettera. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. una letteraperl'estero. svoje osob­ ne dokumente. f lefonirati. una car­ tolina con cinque parQle. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. una lettera esprf!Sso. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. due cartoline con risposta pagata. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. attf!ndo all'apparecchio. Le dQ la comunicazione. La prf!go di controllare. ci si scu:jtl: scu�i tanto. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: .:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. Halo! Ovdje . dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. ecco Hoćete li mi promijeniti . . PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. per f avore. Prijava je za u hotel. kune. njuh i okus. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. 5. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. . potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. Molim vas. Ondje nalijevo. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. Ako još qođe pošte za mene. za pismo u inozemstvo. 428 429 . sf!i. dan sat. Linija j e zauzeta. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. Dajem vam vezu. il bottone. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Kad se nazvana osoba javi. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. Kad pogrij eš i mo broj . questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. sati.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. Molim vas. Li a sinistra. kuna. SbagUando nu. siprf!me e il collQquio puo incominciare. vidim. signore! Hvala. udovi. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. Molim. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . pogriješio sam. Skine se slušalica i ubaci žeton. cinque).

.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo.. . del regolamento odstupajući od člana. . lo sto­ maco. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto.f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga.. . na prijedlog . . presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. . . protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. prelaziti dalje. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. govorim kao . tirene seduta. pluća. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. . . Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. želudac. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. . . . jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe).nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . il Jegato e a ltri organi.. na kraju XII. i polmoni. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed.. . intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. . Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. una contro­ proposta podnijeti prijedlog. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. organe.

Gli ha risposto per le rime. Mi ha so ffiato diecimila lire. Ha J atto di tutto per convincerio. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Ništa za to. d' un quattrino. . Na moju veliku žalost . ff Ostaviti nekoga da se koprca.. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). Non me ne impQrta a atto. poi si riparte per Roma.. a dire il vero. Mlatiti praznu slamu. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. . Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. m� Neka bude.. A cominciare da oggi. . Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. non vUQl dire. Po suncu... . E un tipo in gamba. Nije istina. neka. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. Passi per sta vQlta. lo qui mi trQvo molto b�ne. . Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. . Non c 'entra.. Ne pali.. . Questo conta PQco. Ili . Iz čista mira. Sia pure. Battersela.fine di persuaderlo. Non ha nulla a che vedere con . 7 marzo 2000 Cara Giovanna. Siamo cont�nti di sapere. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . Pitanje je je li to istina. . ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . Come dire . b) Cartoline illustrate Firenze. Počevši od danas. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. Nije mu ostao dužan. Nema ni prebijene pare. Ne igra ulogu. A propo#to. . . ... Tutt' a un tratto. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. A l sole. . . ..ili. Per cosi dire . .. Dobar si ! Bravo. Hvala na pitanju! (iron. . Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. Non e vero aff atto. 25 settembre 2000 Cari amici. Firenze. Sei venuto prQprio a propO!}ito. . Aff �tto di male ereditario... ništa za to ! importa. Siamo alle solite. a Fr�i della lingua parlata Ali. . Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio .) T ante grazie! Opet ista pjesma. U tren oka. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. Oh. . Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . A ogni passo. tag ljar la To je tvrd orah. Sai. Se z ' e cavata. Saluti affettuosi dal vQstro .Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . Non cipenso neppure.. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o). Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). trQvi b�ne . tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . Sotto la pioggia... sospinto.. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira.. .. Pravo da ti kažem . Napoli. To ti je klasa... . .e tu ti . Milano.. . Neka.. Non e gran che. E un QSso duro. Calar le vele. A sanguefreddo.. Isplivao je sretno. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). cQrda. campana. odmagliti. Po kiši. .. Oh. Venezia. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. . A ogni pie ' Ej. Non importa. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. ch. Per principio. caro mio! Nije bogzna što. Restiamo qui due giorni. HQ duratoJ atica a. taio. non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. in primo IUQgo.. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. crkni ili pukni� O bere o a ogare. . non Neka ti bude za ovaj put. . Non attacca. .. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido.. siamo arrivati PQco fa. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. . . Šmugnuti. 432 433 .. Na svakom koraku. Non ne hQ un 'idfia.. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. cQsa sta cosi.

.. . ". . . la mu�ica. . . .. . . . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . E Pietro Mascagni con ironia: . . . . . . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. . . . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. .. Ven�zia. . . . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . Caro Gino. . . . . . Ti scrivero piil per esteso da Genova. . . . . . .. . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . .. s�mpre v stro . namjestiti (glas) žig. .. . . . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . . . . . all 'Arco della Pace. . . . . . . . . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. .. con pergolato verde. . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. . . la Toscana e l' Umbria.. percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. .. . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . .. . . . . . . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . . . Coi migliori saluti. . .. .. . . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. . . . ma ci manca la giQia di vedervi. . e io non commentavo ni�nte. . . .. . focolare patriarcale e vino d'uva. .Scusi. govoriti o tumačiti. . . te e i tuQi frat�lli. . decidesti. Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . .. . . . Cordiaimente tuo . . . . Cordialissimi saluti dal tuo . . . . . . . . . . . . . -ndesti. . -ndesti. . .. . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . . . . . . come piace a te. . . . . . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . . . . . boja glasa Q 2. rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . . . . . . . . durante la sc�na del temporale. ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. .Ah sit Pero manca il timbro. . Aneddoti e letture vade l . . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . con le vQstre macchine per domenica prossima. . scemo ! » antico. . ognuno paga la sua parte. alle ore Qtto. . . . . Caro Rob�rto. Di tutto cUQre tuo . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. .. Non vi sono invitati. .. . . . Lui commentava il ma�stro.. . . . . . . . . Stammi b�ne! Carla e Franca.. . . . Cordialita! Suo . . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . .Per impostare la voce. . . Cara Lui�a. . Siamo prQprio felici e cont�nti. . . . . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . . al t�rzo atto. . . . .. objašn učitelj. Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . . 19 maggio 1992 S iamo felici. . . il canto. Anche noi avremo molto da raccontarti. . . . . . .. . . . . . . .Milano. . . . . . . . . . .

Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento.ancora ignorato. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. . di ro�marino. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. Sing-Koo. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. cerv�llo . dokaz . 4. Ma se mi fate anche solo una . origano . elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. tt:bbe internamente ongano. .Qb. il figl�eeeio (pl. mi�urata manQvra del vicino. secondo le ultime e accurate ricerche. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. ordinando due caffe. (Germania). Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. lavanda lqrran fi l. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. uno alla vQlta. chiedesti. eui uon era sfuggita la l�nta.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. dunque. Il suo vero papa. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. mio pažljiv. Egli. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan.Non avete avuto pailra? . ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . anche le piu stUpide.no la paglia chiedere (chitt:si. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. E meraviglioso. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio.avrtt:i continuato. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . . che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742. di fiori d' arancio e di limone. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. savjestan totbar. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. di mesti�re merciaio ambulante. la javac 3. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. di primi ritrQvi Meditava. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . blag. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. di lavanda. . voi che s itt:te cosi spiritosi. . IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. nel 1685. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. klinčić mravinac. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. stabilitosi a ColQnia 6.conclude il barbitt:re . al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti.Ditemi un po' signori. di garOfano. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. lo 5. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. jJ il mucchio ilfirt. 436 .Affatto. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. Santa Maria Maggiore (Novara). Mor�ndo celibe nel 1 7 66. II cinese. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo.

e quando finalmente arrivru-ono alla sala. duca del Friuli. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. �ra caduto nella zuccheric. come nessuno lo sCQrse quando. ossia zucca. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. si fece saltare il briIlante in mano. perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato.Re Gustavo. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca.:tra valeva 50 mila franchi. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». 439 . io non PQsso entrare con voi. che intascava soddisfatto uscc. veniva respinto briIscarnente dal proprietario. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. Paganini. Si dette a eercare affannosamente. come spesso avvi�ne. .:llo di nUQvo genere.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. non ne le�inava a chicchessla. Tacque il nobiluccio. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne.:�e se si c.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. Certamente . Sing-Koo cadde dalle nuvole. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra.Il mio nome? rispose il signore.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. izići na vidjelo privremen. acc6rsero il direttore e i cameri�ri.fece l' altro gentilmente . Per tale offesa.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic.:tte la cairna. Ora voi entrate. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. in una via secondaiia. mentre si telefonava alla Polizia e non c. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . Pirand((llo non riusciva tra le .:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. protesto la sua innoc�nza. Evidentemente. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. ma l' altro fu irremovibile. feee per andru-sene. unitamente a mo Iti n Longobardi. DANTE E CANGRANDE 7. 9. dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. come per incanto.:miQ Nobel in seduta sol�nne. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . spiego il cinese. perche. Dato il risultato negativo delle ricerche. Si accompagnru-ono. perche e l'ora. riflette impassibile per qualche istante.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia.:llo. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. senti un odore di pesce. . Unica eccezione: Dante Alighi�ri.Resto mafissimo Cangrande. 10. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. Nessuno aveva notato la sua mQssa. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. 8. si mi�e a sedere quietamente. ma mentre stava per varcame la sQglia. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. slab trzaj odskočiti. .:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. ' grido . . s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. �ra infatti il re. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. il quale.domando Pirand�llo allo sconosciuto. a Stoccolma. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. Sing-Koo chic. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila.:ra che gli stava davanti apc. vlttime. 438 Trovandosi Dante Alighic. che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». in combattimento. notata l' agitazione del vicino.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. Il cinese non si scompose. Intanto Sing-Koo.se prima non verra fuQri il mio brillante». pronto a sostenere il giuramento con un duc. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante .:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. Il cinese tuttavia non perdc. rimbalzando dal piattino. entrambi penrono. gli avveniva sovc. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti.basta che ella mi segua.:rta.:zie di un buffone di corte.un particolare sfuggito agli altri due. coinpreso il Cangrande. di un conflitto tra zucche.

b�n pr�sto. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. Or ammazzo uno quaislasi. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. e. e le dorsali della penisola appenninica. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. assai e ando a trovario. invece. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. rta. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. il carnetice prese abbaglio e. imperatore romano. queste 100. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. a che 1 2. derivate esse stesse da remQte migrazioni. PQsso pur fare a meno. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. infinit�simo. se si escludono il sist�mfi solare e.lo vi Ah. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. non per desiderio di ricomp�nse. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. IL MANDARINO SARC. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. uccidi Qggi e uccidi domani. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . e gradualmente si apersero a forme piu civili. Rispose Caligola: . mannaia o pendevano dalle forche. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. al massimo. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . con una netta suddivi�ione di gruppi.Non impQ avv�nne che. sia di popolazioni che giungevano per mare. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. pQi agricole e pastorali.l l . la regione orientale.A. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. e che ne costituisce il valore piu razziale. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». le steHe piu vidne. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. naturalmente.nze in giQco. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. . dei quali io.000 anni luce. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». razze. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. tutto il r�st� dell'universo distinzione. i Liguri al Nord. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. a far con6scere l'univ�rso. quanti libri e�istono al mondo. ma gli disse anche: . stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. gruppi. �cco che si passa a quattro anni luce. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. dalla Gr�cia. di cQste e di mari. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. IQde. per essere felice. l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. e i Slculi al Sud. I. proven�ndo. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. �viluppandosi gradatamente. Per un nonniIlla. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. forse di origine lIbico-mediterranea. nelle epoche preistoriche.. del condannato. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. certamente. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. dalla Fenicia. data I'enormita delle distanze. dal Nord. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. o anche meno. dall' uQmo. si insediarono in varie localita div�rse. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie.

Amico di tutti e di nessuno. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. risultato di successive immigrazioni. la fenida. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. Il t�mpo sana ogni cQsa. giunte dai valichi alpini.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. in Campania e Lucania. l' etrusca e la gr�ca. La virtu sta nel difficile. o di quelle sopravvenute per mare. alto Lazio. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. in Umbria. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. nel Sannio. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. faccia come pub. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. Con la volpe convi�n volpeggiare. Chi non pub fare come vuQle. e tutt'uno. Chi perdona ai malvagi. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. in vecchiezza abbandonato. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. Dopo il fatto ognuno e savio. a questo gruppo appartengono anche i Latini. l�va un chiQdo alla bara. nUQce ai bUQni. M�glio un magro accQrdo.zioni est�me. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. vicev�rsa. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. La cbllera della sera va serbata alla mattina. La sQrte e come uno se la fa. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. In gioventn sfrenato. I Veneti. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. dell'llllria e dell'Epiro. 442 443 . che una grassa sent�nza. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. bi�ogna unger le ruQte. Perche vada il carro. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive.

Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. A chi vUQle non mancan mQdi. Vivi e lascia vivere. II mondo e fatto a scale. Del senno di pQi ne son pi. Finche c'e vita c'e speranza. Le bugie son lo scudo dei dappQco. nulla fa. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. non fa rnai viaggio. Volere e potere. Cani e villani lasciano sc. La speranza e il pane de' ml�eri. L' ignoranza e madre della mis�ria. e pigro a ogni c�sa. Ogni promessa e un debito.:rto. che la pattra e il danno. chi studia PQCo. I danari vengono di passo. Chi nulla ardisce. 444 445 .:di sul cQllo.:rvon le par�le. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. Chi va piano va sano e va lontano. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali).Chi cerca trova. Ride bene chi ride l' ultimo. Chi e pigro al mangiare. Dove puo il vino. impara PQCo. puo andar per tutto. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco.(ne le fQsse. Chi ha la sanita. E m�glio aver la paura. Chi si pasce di speranza. non s' inchini. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. le bastonate non gi6vano. e ricco e non lo sa. Chi guarda a ogni nuvolo. A buon intenditor poche parole. Chi dorme non piglia pesci. La lingua batte dove il dente duole. e se ne vanno via di galQPpo. l' ostinarsi e da bestie. non puo il sil�nzio. chi le scende e chi le sale. Vale pin la pratica che la grammatica. L' eccezione conferma la regola. Il peccare e da uomini.:mpre l'uscio apc.Albero spesso trapiantato. Patti chiari amici cari. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. rnai di frutti e caricato. impara nulla. Dove non sc. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Chi la dura la vince. Chi tardi arriva male allQggia. Bu�n vino fa bUQn sangue. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Meglio tardi che rnai. Chi ha lingua in bocca. La corda troppo tesa si spezza. La librerla non fa rUQmo dQtto. Non c'e pane senza pena. mUQr di fame. Chi studia molto. . Chi non vuQI pic. Le bugle hanno le gambe corte.

Zagreb.o.o.. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 . d.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->