P. 1
talijanska gramatika_libro

talijanska gramatika_libro

|Views: 3,931|Likes:
Published by Branislav Savic

More info:

Published by: Branislav Savic on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

..... 268 Vita di ogni giorno XLVIII.... Esercizi I..... .. .. . llI. . . . U automobilu .Le parole derivate..........Conversazione: Lo studio dell 'italiano.. Plurali dei nomi e degli aggettivi composti. .La preposizione PER. ... ..... .. IV. IV.. . .. . ... ....... 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1. . ... ......Esercizi I.La preposizione IN. .. ... .... ... .. . ....Lettura: Pittura veneziana.... . .. . . . .Parole composte con elementi latini e gred.La Commedia dell 'Arte. .. I verbi irregolari: I... . . .. . . 316 ....... .... . Štivo: COrlando Furioso.. .. .. ... 297 Esereizi I... . . .. .. .... II. .I verbi irregolari: 3. .. .. II.Lettu282 . ..... ... Passato remoto 329 XXXI.. XLIX. . .... .. V.. II.Esercizi I.... Verbi con forme irregolari sporadiche. . lekcija. ... . .. II.. .. . .. .. Vinci.. ........ .. . . L........Abbreviature pili comuni......... . ........ . ... IV.I verbi irregolari: Temi in -e.Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I.. .. . . .... ........ .. . Na granici . . . ...... . • ' Letture: Sinonimi.. VII. V. III. III.I verbi irregolari: II.. . .. IV.... . .L'elisione e l 'apostrofo. .. - La preposizione A.... . . .... .. .....Letture: ... II.. . O . • . in -cq-.. .. II. Scherzi di pittori.Le parole composte... 4... .. tV. ....Letture: II «Don Chisciotte». . ... . V.. ....... . ....... X........ lekcija. . . . ... lekcija..l Promessi Spasi... . III.....e -g-o Lettura: Donatello... i imena od mila. . IV. .. .Esercizi I... Imenice.. .. akcenta.... . VIn.... .. Le preposizioni proprie...... XXXVDll ekcija... .. ..Letture: Raffaello..I verbi irregolari: 2...... .La preposizione DA. .. .... .. .. . .... II. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E.... ... . I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- . . rafforzamento consonantico. Esercizi I.. . Deminutivi . .. ........ ... . . . . 230 .. . . . . . . . XLVI. IV. ... . .. .... V... .... ... .. ........ .... ...Pejorativi.. .. III. .. lekcija. . .... . ... ... ... V. . .... .... . . . . . .. III.... lekcija.. . . II. XXXIV. ...Esercizi I..... 251 asigmatico..La preposizione DL .. ... ...... Il 371 troneamento.. .. . .... Lettura: Francesco Petrarca.. . .... ....... .... . ... . .. . . .. VL .. III.. .. .. . lekcija. . .. .. .Il discorso indiretto.... .. lekcija. ..... .... III..La scultura del Rinascimento. . III.. .. 355 . ... . ...: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA .. . . .... .Letture: Leonardo da . VI. ..La narrativa italiana del secondo dopoguerra.... ... . e l'ane della stampa... . I segni ortografici. . ..Derivazione propria. . 262 XXXV. . ..... lekcija. . ...... ...... VI. .. . IL .. . . .. Bezlični glagoli. II. .. . III.. . ... ... . . Pozdravljanje i predstavljanje . ....... ne)..... . . . . .. L'articolo determinativo. .. .. . . . cola indeterminativo. .. . I verbi irregolari: 7. .. Dolazak u Veneciju . ... . PREGLED KONJUGACUA .. . . .... ..... lli. .... . .Lettura: L'eco di Balenaia..... XLV. Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) . V. L'arti... lekcija... . ... .Uso dell'ruticolo determinativo.. POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA . Važniji natpisi i upozorenja...Esercizi I. lekcija. VII... Le locuzioni prepositive.. ... . . . . Passato remoto con raddoppiamento consonantico. ... .. .Botticelli.Le eongiunzioni. .. ........ . . . . ... . rem. .Lettura: Abbreviazioni e sigle... XLII.. III .. lekcija. Temi in -gg-o 5.. Vježbe I. ...... . . . lekcija.. . 338 XXXII... .. ....... U hotelu. . .... Na pošti .. ... .. .Derivazione impropria e immediata... ... VI..... . ....... .. V. . . . XLIII.........XXIX. .. ...(Undici casi)..Le preposizioni SU e CON.... 256 L'architettura del Rinascimento.... VI. - Le preposizioni avverbiali. 245 Due av. . 363 Fraseologia. . ..... . . .. lekcija. .. .. . . ... .. VI. ...venture del signor Veneranda.Gutenberg e l 'invenzione della stampa. . Imenice s dva oblika množine..4 aneddoti.Letture: Le confessioni di un italiano. .In. III.. lekcija..... III. .. Parole composte con prefissi e suffissi.. _ . . ...Esercizi I.......... ... II....... . XXXIX. . . Esercizi I.... . . . . .. vo eoi nomi propri di persona e geografici. .... V... .. .. lekcija.. . . . ll.. lli. ....... . ..... .. ... _ XLI... . ........ ..e -g­ (continuazione). ... . .. . Pass. . .. Lettura: Michelangelo... . . Banka i mjenjačnica.. ....... III.. IV. . - . . .. Verbi anomali col passato remoto regolare 2. .Fraseologia... III. IV. Esercizi I.. . IV.VL . Temi in -e. 1. . II. Izrazi svakodnevne upotrebe . ..Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici. _ . . ... pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom. .... ........ lekcija. ... V.... . IX.. IL .... II..... 303 Informacije U vlaku . ...... .. .Costrutti infinitiv!.Luigi Pirandello. . II.. ........ . ....rem.. . . ....... ... - Omissione del determinativo. . .... ..... Verbi irregolari della III.La formazione delle parole: Le parole primitive . .. .. . .. . .. L'articolo partitivo. Verbi anomali . XXX. ... XL.. . II. Esercizi I. ... ..... Temi vari. .. IV. . . .......Aldo Manuzio 324 . .. . eoniugazione... . .. . lekcija.. . .. . . .. ... -: Akcent i upotreba .Esercizi I... .. ...... .. ... .. . . lekcija.. .Lettura: Masaccio.. . .... . . . .. . . .. . ... Na telefonu .. lekcija.... . . . IV. .. ....... ... .. ... lekcija.. _ .. .. 274 XXXVII. in -si... Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda.. .... lekcija. .... ...Esercizi I.. . . .... . . Letture: 346 XXXIII... ..Lettura: Giovanni Verga. . .. . ..... . . . .. ... ..... . .. II...... .. . XXXVI.Le preposizioni articolate. ...... II raddoppiamento o 309 . . _ ...... .... XLVII.... .. ... Na kolodvoru . ... Temi in -nd-..Augmentativi.. .... ..... .. _ x XI . 6. ...... . ... .Letture: Mantegna. .. . Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. .... ..Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda..I verbi irregolari: 3..... • .Esercizi I... . col pass. .. ..... .. ......... 239 XLIV.Esereizi I. ... V. .. 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio.. . ....... . II.. .

. . . . . .. . . . . . .. con. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... .... . . . . . . ... .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava.. . . . . _ . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . . . . . • .. . .. . . . . . . . e. . .... . . ... .. . . . .. . . .. . ... .. .. . .. . . . . ... . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. " . .. . . . ... . . .Ljudsko tijelo . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti .. .. . .. . . . . . .. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . . . . .. ... o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . ... Velika početna slova.. . . _ _ . . . . _ .... ... " .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . o • .. . . .. . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . ... ... . . . . • . . . . .. . . . .. ... . ... . . . . . . . . a. . su. . . . .. . . . . . .. . .. .. . Kvantiteta samoglasnika. .. . . . . .. . . -. . . . . . Još o naglasku . .. .. . .. . . . . .. . . ... . . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . . . . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . . . . . _ . .. ... . _ . . . . . Suglasnik s . . . . . .. . . . .. . ... . .. . . . . .. . . . . Rečenični znaci.. .. . ... . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . • . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . ' .. Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . . 254-255. . . .. .. . . . . • • .. . .. . _ . ... • • • • • . . . . . .... ... . . .. . .. . . . . . . ... . .. .. . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. . . . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . . .. . Izrazi iz govornog jezika . . _ . .... . . . . . . . .. :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . . . ... ... . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . _ . . . . . . . . . . e.. . . .. . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ... o . . ... . " . . . . _ . ... . . . .. . .... . .. .. . . . . ... ... . . . . . . . . . Rastavljanje riječi na slogove . . . . . . . . .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ... . . . . . Privatno dopisivanje. .. . . . . .. • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e... .. . .. . . . . . per . . . . . ... ... . .. • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • .. XII XIII . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . _ . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . Odbacivanje dočetnog -e .. . . . . .. . . . o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z .. . . . Bilježenje naglaska. . . . . . . . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . o _ .. . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . ... . . . . . . . . . . _ . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . .... . . . . . . . . .. . . .. • . . . . . . in. . .. Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .

.... . . .. . .. . . . . ... . . . . . . .�' . . . . . . . . .... . . . . . . .. . Izravni oblici ličnih zamjenica .. Partitivni član .. . . . . . o . . . . .... . . . .. . . . .. .. . ..1 79 1 65. . .. . Konjugacija povratnih glagola .. . ..... . .. . . . . . . . . .. . . . .1 28 128. . .. . .. . .. . . .. . . .. ... ... . ... . ... . . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . . . . . . . . . . . . . . . . DA pred glagolima u infinitivu . Neke nepravilnosti imelJica .. . • o o . . .. Označivanje datuma i sata . . . . . . . . . . .. .. .. • • • . . . 1 96-200 .. . . o . . . . . . . .. . .. .. ... . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . .. . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). . . . .. . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. .. . . . . .1 57 1 26. . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . .. . . . . . . . . . . . o • • • . . . . .. . . .1 66 1 66. .. " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). . . .. . . . . . . . . '" . Prilozi mjesta. .. .. . . .. .. . . . . konjugacije. Passato remoto . . . . . ..1 75.. . . .. 1 76. .. .1 37 146-149 1 49. . . . . . .. .. . . . . ... .. . . . . . . .... . . . Konjunktiv u glavnim rečenicama .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . . . . ..1 59 36-39. . . . . . . . . . o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . . . • o • • • o • • 23-24 • • • o . . • • • • • . . . Gerundij . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . . . .. . . . .1 24 177. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .... . . . .1 88 1 82... . . . . .. ... . . .. ... . . .. . . . Indikativ prezenta glagola II i III. . 223-226 . . ... . . o o • o • • o o .. . . . 46 169. . .. . . . . . Konjullktiv prošlih vremena . . . ... .. . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . Tvorba komparativa i superlativa. . . . Particip Imperfekt . . . . .. .1 68 1 73.. ... . . .. Nepravilni komparativi i superlativi. .. .. .. . .. ... . . . .. Pretprošla vremena. .. . . . . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama .. ... . Upotreba kondicionala . . . . 209-2 1 2 Il sostantivo Rod . . . .. . ... . . . o • • o • • • . . .. .. . . . . .. .. . . .. .1 94. . . .1 29 1 29. .. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . .. . vremena. . . ... . . . . .. . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • .. . Neodređeni pridjevi i zamjenice.. . . .. . . . .. . '. . . .. . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . . . Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . . . .. . .. .1 5 1 1 1 1. . . . . . ... .. . . . • • • • • • • • • • • • • • . .. . .. . . . A. .... . . . . . Konjunktiv sadašnjeg vremena.1 85 274 i slij . . ... .. . . Nepravilni glagoli (v lek. .. . . . . . . . : Upitne zamjenice i pridjevi . .. . .. o o o • • • • • • • • • • • • • ... . . o • • • • • • • • • • • • . .. Imenice s dva oblika množine . . . . . . . . . • • • • • • . .. .. Pokazne zamjenice i pridjevi . o • • • • • " . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ... . . . . . .. . . .. . .1 0 1 187-188 1 36.. . . .... . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . XIV XV . .. o • • • • • • . . . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija... . • . . . . . ... . . . . . . .. . . . . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . . . . . . .. . . .. . . . . Futur prvi i drugi . . . . .. . . Upotreba prijedloga DI. " " '" . . . . . . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . Pasivna konjugacija «il si passivante» . . . . . . .. .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . .. Pridjev buono.. .. . . . . . . .1 13 121 1 23... o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . . .. . . količine . .. Kondicional .. . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. . o • • • o o . . . .1 77 1 87. . . . . . . . . .. . Množina pridjeva . . Slaganje vremena . . . . Četiri osnovne operacije.... . . . . . . ..... . .. . .1 70 1 70. . . . . ... . . . . . . • • • . . . .. • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. .. . . . . .. . Naglašene lične zamjenice .. . . Posvojne zamjenice i pridjevi. ... . . . .. . .. .. . . . .. . 42-44 43-44 107. . . . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. . . . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .. . . .121 130. . ... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . . . . . .177 .. . . . . . Načinski prilozi . . . .. . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) .. XXXVI-XLVIII) .1 43 15 1 .. . . . .. . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . .. . . .. .. . ... . .. . .... . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . .. . . Opća teorija o glagolu .. . Bezlični glagoli. .. . . .. ... . . . Zamjenica Il pronome . Neke osobitosti glagola I. . . .. . . 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . . .. .. . . . .. .. . . • • o . .. . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . ... . .. . . . . .. . . . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. . .. .1 23 1 55. . . o • • • • • .. .. . . . . . . . . . .1 1 0 1 16. Imperativ. . . . Indikativ prezenta glagola 1.. .. . . . . . o • .. . . . .. . . . .. . . . . ... . .. ... .. Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . . . . .. . .. .. . Passato prossimo glagola triju konjugacija. .130 52-53 " .. . . . o • • • . . . .. o • • . .. .. . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . .. . .. o • • • • • • • • • • • • • • o • . . . Upotreba prošlih vremena .. . . . . . . .. . . " " " " . . . .. ... . .. . . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . . 0 • • • o ' 203-207. . . . . . . . . . .. . . . . . . o o • • o • • • • • • o o .. . . . . . . . ... konjugacije . . . . konjugacije . . . . ... .1 4 1 • • • • • • • • .. . . . • • • • • • .. . . .. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . 1 85. . . . Prilog o . . . . ... . .. : . . .. .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · .. 73. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica . . . . . Futur u odnosu na prošlost . . .. . . • • • . . .. .. Adverbijalni izrazi . .. " . . . . o • . . . .. . . . ... . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . o • • • • • • • • • • • • 1 38.. . . ... .. . . .... . . . Tvorba množine .. .. . . 174.... ... . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . o • • o o . . . .Upotreba člana (osnovna pravila). 60.. . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama .. . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice . . . . . Slaganje participa . . .. . . Neupravni govor. .. . . Ispuštanje određenog člana. . . • • . .. Upotreba glavnih i rednih brojeva. .. . . . ... .. . . .. .. . . . . . . . . : . . . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . . .. . . . . . . .. . . .132 179 1 2 1 . . . . . .. . .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . ..

Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . . _ . . . . . • • . . . . . . . • • . .. . . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • .. . o . . . . . • . " • . Prijedlozi SU i CON. .' . • • • • • • • . . . . . . . • _ . .. . o .. o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi.. _ • • • • . .. . .. . o . . .. . . . . ... . _ . . . . . .. . .. . . _ . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . . . .. . . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . . . . .. . . . . . . . . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . . ... . con. DA pred infinitivom _ _ . . . .. . Le parole derivate . . . . . . . . • . • . ... . ... . • . . per . .. . . o • • • • o • • • • • • • • o . .. . .. . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . . . La preposizione .. . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . • • . .. . . . . . . Adverbijalni prijedlozi . . . • . . . _ . A. . .. . . .. . . . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . . . . o o o • . .. . .. . . .. . . . . . . . . . ' Prijedlog IN . . . .Prijedlog Padežni prijedlozi di... .. . . . . . _ . Prijedlog PER o • • • • . Derivazione impropria e immediata . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. . . . . • • • • .. . . . . su. . . .. . . . . . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . .. . . . . • . . . . . . _ . . " . . . . _ . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . Prijedlog A Prijedlog DI . . . a. . . • • o . . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte .. . Zavisni veznici . . . . . . . . . . . XVI .. .. . _ . . • • o ' " o • • • o . . . . .. .. .. . . . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI. • . . . .. . . . . _ . . • .. da. . . o . " . o .

jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. t. l. Samoglasnici e. U· oba sustava postoji. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. b. g. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. a m. dakle. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. ć.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. d.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. Talijanska abeceda ima 21 slovo. izvan abecede. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku.· d. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. . tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. I \ I. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. p. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). đ� e. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). n. govorit će se u daljem izlaganju. t. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. i. e. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). donekle i r.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. r. v. ' m. h. l. j. b. Talijanski samoglasnici i. k. s. dž. v. n . Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. o. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . nj. Č. f. f. š. još i 9 združenih slova. O svim tim pojavama. kao što je poznato.ž. . z. 3 . lj. n. u. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. l. od 30 znakova: a.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

. su-per-flu-o. ono nikada »oštri« naglasak).v6lto (lice. vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. na ovaj način: tri-an-go-Io. -a v�cchio. -a noioso. ali (na otvorenom ffi (kava. percio (stoga). pero (ali). tf cirkumfleks. tada se. compito (zadaća) complto (savršen. cUQre.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. tj . vi koji? ovaj. gratuito (besplatan). il frigorifero (hladionik). i to u prvih 30 lekcija. npr. može biti dug ili kratak. tuo (tvoj ). osim pri samom izgovaranju. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti.U transkripciji se polusamoglasno i. upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. piu (više). aiuola [ait}Qla]. npr. Ta se pojava zove hijat ili zijev.) 12 u dodacima. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. slučajevima (la paura . Praktična važnost razlikovanja slova i. gredica) miei [mi�i] (moji). ak. j1u ido (tekući. kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . . u višesložnim riječima. npr. lo u kojima pada na treći slog od kraja. Napomena. il violino (gusle). gra-tu-i-to. noga talij an ski bijel. Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. lafunivia . la gioventil (mladost. Sl (da)� cio (ovo). npr. l 'appendice .� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. odnosno prividni dvoglasnik. -bra neutralan.proučeno.·. ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). uglađen). pravila). piano. Luigi (Vjekoslav). -a piano grazieJ voZenti�ri noi. medutim. Kvantiteta samoglasnika l .zaborav. a taj samoglasnik. medutim. pia-no. kao la tavola. gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). Iz istog razloga bil eži se . cuo-re. § 1 2.3 2.anCora (još). [t}]. Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). U ovoj gramatici. m6strameli (pokaži mi ih). u bilježi sa Hl . koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. la patria (domovina) il trionf (trijumf). niti). u. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. superfluo (suvišan). -Ina star. . 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). La (tamo). prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. -a dosadan. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. višesložnih riječi na -lo.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. lekcije. ia (1' oblio . koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . parQle zucchero. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). bUQno dvosložne riječi. nika.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. Uostalom. mali kolac). otoka. la paura (strah). omladina). perche _ . pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. il baule Međutim. la citta (grad). u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. ne (niti . .ak�en� i k?d _ . accfnto circonflesso C). Na primjer: il triimgolo (trokut). gia (već). Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. pi�de. Treći tip naglaska. fluidan). bilježi accento acuto ( ') . koje treba rastaviti ovako: pie�de. u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. to su većinom sastavljene riječi. C). " Napomena. . volto (okrenut) . kavana)percio (zato). (lijeha. il bauLe (putni kovčeg) . I polusamoglasnik. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. (kočić. Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. naime. ne . npr. još i pri rastavljanju riječi. piuolo [pit}Qlo]. npr. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). (v. u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak.. tuoi [t\}Qil (tvoji). otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara.dodatak). -a bUQno. vendere). iza 50. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. ovo onaj. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco.U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. 10. I 11.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). . I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. mio (moj). kao što će se vidjeti u § l l . kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. u. To su tzv. obraz).Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. il viadotto (vijadukt). riunire o (sjediniti). ne. npr. tzv. scendete itd. . . buo-no. da se na svako zatvoreno e ili o.I:'. Napomena.strah. Pravilnije je. Tako su npr. . vi-o-li-no itd. nadoknađivanje. -a -a dobar.

dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. nQstro. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. kao što je već istaknuto.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. il popolo. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . la nQtte. npr. kao što to. laparete. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. anciullo). lasda). la casa. il colore . samoglasnika u jednosložnim riječima. nQ. To.fticile. K r a t k o. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o.lafintEstra itd. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. m. akcentiranog sloga. izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. npr. b�llo. sc) . chi. il corso. difJicile. replicirati) (atmosfera) (predati. difficile. il ttEmpo. cosi. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. npr. napok on. r. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. n. kazati . lunedl. nuovo. zima. sunce. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi.perdiito (izgubljen). 2. dfsprez zare. dlffidli.ena. gn. bilo da su naglašene ili ne: e. la itd. la citta. Npr. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. prenositi) Suglasničke skupine.ilf rancobollo. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. biva kod navedenih štokavskih akcenata.vQstro. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se.jilcile._- samoglasnikom. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. il monte. osobito oni na kraju riječi (f acfli. ogni. u kojima suglasnici l. il la giardin 2. Napomena. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. il vi$o itd.il.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. brutto. il pavimento.non. per.dove. n.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd.j amiglia. l 'anno. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. iegno. m. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . o. · ' 3. most. . ne misli se. r): se-gre-to bo. inttEnso. nika. la ghirlanda. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l. <. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s).�i-a-co l 'e-sta-te . la tavola. tona. dakako. odnosno: noć. 4. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. figlio.. dakako. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini. il ftErro. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. perchi. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. il caffo. l a sera. pravda i sl.

t?. no ne i fonetsku vrijednost. o. polukrug za oznaku polusamoglasnika i. zatim �. il Prf!sidente del Consiglio. Veliko slovo piše se na početku rečenice. Prema tome. kod geografskih imena (la Russia. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. g. �. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. s. . pokrajini ili gradu (gli Italiani. 17 . zvučno z [zeta sonora]. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. o]. bilo pojedi�ačni bilo združenih. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. 2. i DoJmati. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). te apostrof upotrebljava 15. Prema tome. Q. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. . i Croati.prema 6.. u fi. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha.u. često u naslovima (il Ministro. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. la Sava. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI.. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. 14. u ovoj gramatici sa [�] . osim kod zareza. vježba. kod vlastitih imena i prezimena. accf!nto grave. Q. il Lago Maggiore). obično kod naziva za osobe koje e i o (�. i. To su e. a s l ovo h uvijek je nijemo. q(u). ll]. jevima govorit će se u samoj gramatici. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. 3. Rečenični znaci . il Tevere. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. ch. . i Milanesi). e. i na kraju retka.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica.. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. l hrvatskom. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . z. c. » « 7. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. la Francia. il Rettore).

Tuđa slova upotrebljavaju se. . [dž]. s osam pri e na:vedenih slova abecede. - 2. e. međutim.. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). Tuđa slova �. sc.' -• -. 1 'ics. vr ftaii ošl - � ""'"- . ali su obično muškog roda: il cappa. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. gn [nj] i sci [š]. kao što već sam naziv kaže. a slovo h je bezglasno.urzivnim) slovom (b. D o � �� " . ." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . '. ���� �. [ �] 18 19 I .' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. . doduše. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. ci. Bixio).Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima.1 Tal.. ' nazi II . Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . Imena združenih slova sva su muškog roda.alijan k. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . [riL H�] (�:]. [s] i [z] odn.... devet. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. kojih ima.. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. ch. . gdje su. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). Glasovna analizatalijanskih slova. . • � • t - r Slova .' _ 0 vn jMno .i" ' . kako je prikazana u ovom pregledu. Slov.' 1.Ovom broju treba pribrojiti združena slova. dakle. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L .ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. . (dz] u mjesto slova nl. gh. Ojetti. To su združena slova gli [lj].: �:. [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). L Talijanska .Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. gi dvostruki znakovi (doppi6ni). _ � ' . una Z itd. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. a . u nekim tuđicama (npr. Združena slova izvan abecede �una lov3 . ' . Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. abeceda . grafički sustav od samo 22 znaka. Nedostatak od osam znakova pokriven je. dovoljna je za praktične svrhe početne nastave.) ili se ostavlja dvostrukim.. [nj]. xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. . o.. itd..'" . una b.rr: ijanski -d mw.� .a.

u talijanskom s� jezi� .Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e.qualcQsa . o v" pl.::: . dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e.v�rbo intransitivo . Akcentuacijaje provedena ortofonski. Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: .mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. za razliku od hrvatskog. o označeno je ortofonskim znakom [�. u]. con j. . Određeni član označuje pobliže imenicu. . a po članu se (il) singolare.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna. § 10.. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v.::. sg.escLamazione .avv�rbio . il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik. qcs. l. (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. �].pronome .prepo�izione . . o [e. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). 6].le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. onda ortofonski znak [�]. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost. prpo qcn.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . Za oznaku naglašenog a. tr. uvodnog dijela).l hbn (knJlge) .qualcuno . o]. palira). accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. (il) genere f . tj. (JUirno ili Qttimo. . adv. nekoga nešto jednina prijelazan glagol . prn. .in sftnso fig urato . oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an.aggettivo . To znači. 20 21 . označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole).) adj. il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«.sillgo/are . j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle.::: . odnosno naprosto »knjiga« o . la tavola (stol) . (il) plurale: . -t.:g � cons. -za (mornwrio. se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku.eccetera . o nalazi trećem slogu od kraja. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. i ženski: (il) genere maschile.::: .plurale . . simpatia). u I.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora .. ima samo dva gramatička roda. uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev.maschile . muški emminile. vac. Q] .congiunzione . . ecco exel.::. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e. odnosno pogrešan.

zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. essa. XIV.: Tko je došao? . . tj . oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. essi.Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. lei. gl 'intellettuali. lekciju)2. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l.On. Ako. Prema tome. . Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . U oblicima lične zamjenice (egU.) svako se naglašeno e. Č lan lo (pl. Chi e venuto? . uz oblike gli impiegati (namještenici). rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. o izgovara zatvoreno. Izuzetak čini L�i. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. lekciju). V. 23 2 la stanza le stanze 22 . essa. koje se izgovara otvoreno. U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. esse) postoje i naglašeni oblici: lui. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. 10ro.Lui. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . stvar jesam li (ja)?. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . u množini Loro S0l10 (v. stvari i životinje ženskoga roda). noi itd.Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). Npr. onda se upotrebljava oblik il. slovom s iza kojega dolazi suglasnik. gli intellettuali (intelektualci).Član il (pl. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . međutim. ujak ništica. kat planovi. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. gl 'ltaliani. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet.

zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. Je li stol zelen? Ne.o sano. . Si�te cont�ti ? NQ.libro. ovo onaj. � vježba sumnja učenik. vociibolo. nalazi se ima. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci.b�llo. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. Zdrav je.piano. �i . so11.libro e giallo . e b�l tempo. tu. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. Essa strani�ra. Noi non Essi Questo libro . to cQsa e questo? (Questo) e un libro. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. Danas je ružno vrijeme. nego crn. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). tamo). . Che c 'e ? Sei malato? No.umore. .�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla .) ne da ali. . E t. Gli ombr�lli .boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. Voi non . .tardi. non c 'e dubbio. Di che colore e l '�rba ? E verde.aula. non . universitario V. e 'e il sole. ono danas tako zašto./taliani.-!rdi e anch 'io . Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. 25 .ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. U izrazima e' e.stanza. Si. On nije bolestan. non sono malato. rano kasno mnogo također kada ovaj. .casa e bassa .. opera. (questa) e u �a pe�na.Croato.poveri. taj . Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. .Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika. .abito e nuQvo . što se dogodilo? albero e alto . non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . i ja mor� učiti. lo e tu . Napomena 4. Vod. nego međutim. Quando allora umore. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: . pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto.spettacolo. IV. Ova je kuća visoka"i lijepa. ci sono. i�ola. non e 'e. Tu nervoso. teatro. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima. nije zelen.stud�nti.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo. Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. . v 'e.albero. . nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?.di cattivo umore.Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II. ju Napomena 3. . 24 z�ro. jer ne(s glag.neri. L 'abito bruno.

uno spettacoio glasi naprosto: libri. uno Zlngaro.danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima.un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. - Neodređe �im članom un(o) (jedan. sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji.(lo) . un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu. kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik).bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni .glup razlog (argument) .un un . . l ') uno . besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. unCa) (jedna. stato una . Nap o me na l .un bUQno spettacolo .un. un 'amica. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji.(la) un' . Na primjer: abbrica ulla J una macchin. un capP'Eilo . Značenje tog� člana. samoglasnikom. Napomena 2. Te �eljna pravil � o . član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. . un allegro zingaro (veseo ciganin). Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o).drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: .dobar dan . III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman.(L') penna ora A tako i: . neka) označuje se osoba . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . Zasad . neki). Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 . un (za muški rod) i una (za ženski rod).(jedna) jedina prilika . Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. una cara amica (jedna draga prijateljica). a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva. v (nekI) SeSIf. Prema tome. (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. Poput određenog člana i neodređeni član .dobro veče . spettacoli.a tvornica stroj. un argomento stupido (glup argument). plural od un libro. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi.(il. u tabhcI: Međutim.čudan govor . .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . dakle. To je prikazano . .

zar imam? imaš li (ti)? itd. da . . su).casa a tre plam. . . a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . una (jedna). In questo esercizio c 'e .spropo�ito. J. mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. 29 . Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. Su questa tavola c 'e .sorella. L 'aquila e .studente_ Ho -Jratello e .ombr�llo.grande giardino. Quanto fa . do drugi put drugi dan 10 I.�ezione jaci/e. . .cco . etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . (esso) � �. . . ? . . ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . 28 lo sono . Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici. QUofobbriche. . . La casa ha . essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. ? Koliko je .uccello.altro giorno.II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. In questa citta c 'e . Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti).i:tnicaj abbrzca. s�tte vocaboli. Abito in . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?.altra volta.

molto dafare. veseli učenik. sg. stari prijatelj . !tn lavora dijficile (težak posao).(2.(2. pl. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. visoka kuća.sonno. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari.una nuova penna stilografiea. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. muški ili ženski. VI. teška pogreška. Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. siromašan ciganin. dragi i dobri stric. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). ) sete? III. ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . vozna karta. Tu non . pl. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. · neparan). bogat stranac.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. Non . Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. ali ponekad može stajati i pred imenicom. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad). L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. pridjev ima redovito oba roda. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). velik most.ragione. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . zanimljiva vježba. - Lezione t�rza IV.II. 2 l . UlI ragauo cattivo (zločest dječak).) piu denari ? Essa . Tre e un numero dlspari. lekcij u. dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju.molto sonno. Tu .(2.molto da leggere. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. Essi . lijepa predstava. Questo ragauo . lagan posao. ) freddo ? . Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . blijeda djevojka. zelen otok. Pridjev pari Gednak. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim.verde (zelena) . nije nam hladno. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . . Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. lijep grad.grande (velika) . ali nam se drijema. znatan dio pridjeva završava na -e. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. Za s veučiliš nu terminologiju v. a zatim neodređeni član: I .

Ako je. la via (ulica) . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). 4. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. nastavak jednini naglašen (-io). upotrebljava bez člana. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. i: la trattoria (gostionica) . . B) G e n e r e fe m m i n i l e l. ujak obronak rodni 5 . trattorie.Za plural na -ci v. Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i.7 l "� � " f: I . Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. la riga le righe l(il bottega crta 5 .(ljekarna) . lekciju. suprotan l f· 4.) Na primjer. Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano . ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. l' . Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. mijenja se množini u -ii. Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . laf armada . kad je bez atributa. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. 33 . . 32 Tako npr.le vie.le. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. Na primjer. Na primjer: stric. intelektualac koristan 3. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . tema perivoj umoran problem drama Napomena.le f armade. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. la monografia (monografija) � le monogra fle. le) Na primjer: - . 3 . la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l .2. XI. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . međutim. il t'čma . U jednini se imenica Dio. (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda.

Napomena 2. 1 1 .Una piccola conversazione. Un tf2rna interessante. (Jedan) veliki pj esnik. ESERCIZI I. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. 20. le persone gen rili sono simpatiche. predjel odmor šetnja zadovoljstvo. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) . . 6. 1 6. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. 15. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. II pae�e natio. ) (e altri oggf2tti). Il roman?O interessante.7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . 1 3. Un pOf2ta celebre (slavan). kraj. Ill. II. 1 7. Che ora e? Sono le diciQtto. La signora Borf211i e moltof elice. (Što vidite u našoj dvorani. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. . Un anno infelice. Questa ragazza e gi6vane. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. V. Četiri je (jedan) parni broj. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g.. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18.le pareti sono alte. Un e�f2mpio utite. Ova zadaća nije teška. Un numero pari. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . Questa poe�ia ef acile.nova knjiga. veoma još. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . Napomena. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). To j e 2 l 2 I 2 . (Jedna) zelena šuma. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak.. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu.. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. Un gi6vane signore. .. ali udobna.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. Mali razgovor . 9 = ? 34 15 .. Questo e$ercizio e utite. Sest i osam su parni brojevi. Ova je kuća malena. (Jedna) zanimljiva lekcija. 9. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . 8. Questo albf2rgo ha una sala ampia. radio) (due scrittoi) . Ja imam (jedan) smeđ šešir.) To je (jedno) moderno kazalište. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. a ti imaš (jedan) plavi šešir. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. il tC(ma e lungo.

3. pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. o ko jima će se govoriti u X. una lezione 5. di una leiione 3 . 5. Da bi se. Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . lekciji. 6. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. a una lezione 4. međutim. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. . 4. . r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . una. .ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . kod) i nekih drugih prijedloga. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. una lezžone 2.'!:. a rasporedit ćemo ih. Kao što se vidi. a questo libro 4. . - Lezione quarta il siK. iz praktičnih razloga. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. Uzmimo dva primjera: 1. tj. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. 2. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . stoji bez prijedloga. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. . nego ponekad uzvik Qh.Ti prijedlozi. Na primjer: . Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. U X. questo libro 5. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. di questo libro 3. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu.. . . prema shemi latinske deklinacije: l . da questo libro 1 . questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . od. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. Genitivo: la bellezza di una regione IV. ili je imenica bez člana. Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. ali nikad nema pred sobom član. 6. ali ni to ne uvijek. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. 37 36 .

tj . Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. ) la mattina (adv. a. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. Il primo giorno della settimana e lunedi. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. ma quella delfrance�e e diJficile. 39 38 . .No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. sabato e domenica. koj i je jednak nominativu i akuzativu. . prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. Gli altri giomi sono: martedi. mercoledi. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. Izostavljen je vokativ. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. samo što je bez člana. ). ogni mercoledl e venerdi. lo . str. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . giovedi. 4 1 . U to m se slučaju prijedlozi di. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. venerdi. da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. La pronuncia dell 'italiano efocile. la. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv.

sati. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. il giardino. . sapere.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . osobito modainih glagola potere. biti po­ trebno što (komu) IV. il giorno. za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. Na stolu se nalaze dvije knjige. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. str. Život cigana. Početak godine. 1 82. Stričeve novine. Obronci brda. dfEvO aiutare mio fratf:llo. III. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . l ' opera. Treća stranica knjige . 60. str. U štivu »Dani tjedna« (str. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. lo z'ingaro. . Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. ci sono. sentir battere (čuti kucanje) itd.prigodom tvorbe priloga v. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. . S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. la settimana. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. B l . kod futura v. lo studfEnte. -re . Pozdrav majci. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. la penna stilografica. . Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. 20. 41 . Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. Vrlo je kasno. lekciju II. 46. nije me strah. dobro«). Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. 1 30 . 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. infinitive mitive drugih glagola. napomenu na str. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. kod infinitiva povratnih glagola v. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). II. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. upotrebljavaju se . leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. - knjižarama i u knjižnicama. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. a zatim u množini: la pagina. La sera hQ molto daf are. str. 40 I U pogledu zvjezdice v. 99.. doslovno *»za znati . dovere. Prijateljev poziv. Potreban mi je odmor. u gradu smo sviđa mi se trebati što. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. -re. lekciju. Učenikova vježba. Tvornički je strojevi. bUQno v. koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. Sul pavimento e 'e un tappeto. Stoga će se reći npr. za kraćenje riječi uno. II tappeto e sul pavimento. 2. Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti).1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). Sveučilišne dvorane. o kojima se govori u L lekciji. pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. signor ingegnere). volere. što se nalazi . il lavoro. l 'a1bf:rgo. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. str.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. ci stoji određeni član. za bf:llo i quello lekciju IX. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che.

= = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. 4i e molto gentile. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. On je vrlo udoban. Vi imate pravo. 3. 2.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. 3. Vi imate pravo.) l. On je čuvar kuće. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. . lekciji. i II. = = Napomena. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. 3. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. On nikada ne zaostaje. l. ona 3. . Oblici L�i i Loro označuju. voi i 4i. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. V. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. prema tome. 2.) (s glagolom u 3. . Oblici io. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. essa itd. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. pa su se zamjenice 4i.II cane e un animale domest'ico. Plurale Lora hanna ragione. esso. � Lezione quinta U ženskom rodu. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. a Loro za više osoba. Il mio orolQgio cammina b�ne.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. oblici koji služe kao subjekt. . budući da se sve manje koristi oblik ella. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. Vi ste vrlo ljubazni. 2. Lastavica je ptica selica. osobu). 2. osobu) Oblici treće osobe (egli. licu množ. pa oblik essa služi za osobe. one. S i ngol are 4i ha ragione. lekciji. drugu osobu. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. 43 . a slažu se s glagolom u trećoj osobi. Moj sat dobro ide. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. a Lora »one«.Oblici eglino (oni) i ellena (one).Pas je domaća životinja. E s s o non ritarda mai. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. Essa e molto camoda. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. Lora sono molto gentili. Ona je vjesnik prolj eća. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. 4i ustvari znači »ona«. l�i ona. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. tj . stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. O tome će biti riječi u XIV. lora oni. tu. ella ja ti Vi (za jedn. licu jedn. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. noi. Oblici tu. esse one.

\' �e l korak dalje. cantare �pjevati). . Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». . . činiti).rmare (oblikovati. (nadvisiti. azutare (pomocl).ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. «dare». -e itd. terminaTe. Ella d�ve restare qui. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. secondo. koji su vrlo česti. telefDnare.· :.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje.: J. (vraćati se). dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 . - Vas nije strah. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. (telefomrati). dolaziti).· : ·. ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. io vado . Vedo che Loro hanno molto daf are. a druga dva obhka Vo. qui. -a. premašiti). (stanovati). �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn.1. Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ .. prema rodu i broju: primo.mprare (kupiti).l . come vedo. Voi dovete restare. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. Vo. . primi. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse. superare. fo. pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I.i (s glagolom u drugom licu množine).(no�iti).i avete). a kad je govor upravljen nekolicini. restare (ostati). pomalo iščezava iz upotrebe. iD sitpero. Oblik Loro . rito. . «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. Voi non avete paura. abitare. iD termino. . Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi. . Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. Loro devono restare qui.:na�e fDno. co. come vedo. npr. Vedo che Ella ha molto daf are. je i u prvom licu jednine. koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. (svršiti). sperare (nadati se). 4i non ha paura. prima.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . impa�are �naučiti). Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. 10 tele arrivare (doći. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. superanD. -i. pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. telef - - . prime. upotrebljava se radije oblik Vo. come vedo. Vi imate). iD abito.i si�te. kao što vidim .rtare . .ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. Loro non hanno palira. maturare (dozrijevati) . bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine.i. .i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano.. Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu.

semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak. grazie. agosto.raramente .Come stal Grazie. . Vi (pl. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. . zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente .utilmente .largamente . La lingua italiana e faeile. e . ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra .) nosite. Prevedite na talijanski: . L'invfimo s. Mi idemo. Imaš li knjigu? Učite li? ll. l 'autunno e l 'invfirno.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. maggio. Mi ne dajemo. Ti ideš. La prima stagione dell 'anno e la primavfira. . a od cattivo (zao. possibilmente. Qh. settfimbre. luglio. bfine. proizvod polje.Dove va ? .particolamzente lako korisno prosto osobito I. ottobre.male. Mi se vraćamo.volgannente . davvero? . Oni ustaju. . Ora siamo in ottobre. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. . volgare prost). prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . Ti se nadaš. 46 BUQn giorno. Oni stanuju.Da quando studia questa lingua? 1il . signor dottore. - 47 .) se nadate. dicfimbre. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan .E Lfiž ? Non e 'e male. loš). Vi (sg.Ostalo o prilogu v Napomena. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. signora. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate. novfimbre. giugno.. .dare ai n�rvi (a qcn. Vi (sg. II lekciji XX.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. On stanuje. aprile. Essa comincia in marzo e termina in giugno.) nosite. Se tutlo va bfine. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom. On ne kupuje.Studio l 'italiano da sfii mesi.BUQn giorno. f ebbraio. marzo. . tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. l 'autunno. Ona uči. On daje. bfilla e melodiosa. Ti ne ostaješ. Mi pomažemo.

uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. il Tevere (Tiber). il VQlga. Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. Milanoje glavni grad Lombardije. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). l 'Aia (Haag). međutim. član u mnogim slučajevima može otpasti. Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. Anna ama Elvira. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. aja moram još skoknuti u grad (in citta). Erna poklanja knjigu Veri. koji se upotrebljavaju s članom. . Treba li vam što? Treba mi nova gramatika.. le Alpi (Alpe). il TricQmo (Triglav). Ako se uz vlastito ime nalazi atribut.. Francesco e amica di Alessandro. Kasno je.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. la Sava. D 'inv�rno egli vive a Napoli. la SPfZia. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. la bflla Firfnze. . onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. il Garda (Gardsko jezero).. Zimi on živi u Napulju. Ana voli Elviru. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin).III. medutim. �mma regala un libro a Vera. L Vlastita lična imena (i . Ako se. Kad profesor govori.no e il capoluQgo della Lombardia. onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. 3. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. kontinenata. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. bilo neodređeni član. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). 48 : i 49 . · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /.Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. la brava Carolina (vrijedna Karolina). VI. Ja učim svaki dan pet sati. rijeka. Zaista? A mi idemo sutra u kino. Imena planina. Kako. Karlo studira medicinu. daci moraju (devono) šutjeti. 2.. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. Ostavi na miru psa. la Mfcca.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. Franjo je prijatelj Aleksandrov.

egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). Upotreba partitivnog člana nije obvezna. tutto un mese čitav Gedan) mjesec. Međutim. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. egli e (uno) scrittore. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). tutta la mattina cijelo jutro. (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. [ 'Af rica.. Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. Treba. EleonQra Du�. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 .ho comprato le scarpe. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) .Budući da su. Pokazni pridjevi questo. 8. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. jer je ovdje objekt točno određen. Ako je predikat pobliže određen atributom. ? ) . ona). illa (onaj. npr. S. ovo) i quel/o. Ako je pred prezimenom vlastito ime. la Serao. ona. cio): tutto il giorno cijeli dan. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. tutta Firtfnze i sl. il Tiziano. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). . (Che cosa e . non hQ tfćmpo. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). il Pascoii. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna.še knjige. Raffa�llo. l zaIsta. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. Carlo e un ragazzo. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. f . Colombo. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. a u drugom u množini. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. tutti i nQstri libri sve mi. e pro fessore di lingue i sl. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. vivere in America (živjeti u Americi) . -a (onaj. ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). 6. Verdi. la Lombardia. dobiva obično neodređeni član. Tiziano kaže i il Boccaccio. uz Boccaccio. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). Carducci. . t/talia. tutti questi argomenti svi ovi razlozi. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). la Francia. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). Mazzini. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. 4. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. perche 4i non porta il cappfćllo? . član se izostavlja: Grazia Deledda. . objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. il Sanzio. le poe$ie di Giovanni Pascoli. la Duse. Michel1mgelo vlastita imena. la stQria d '/talia (povijest Italije).l i� rQpa.Dante. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). i BQrgia. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). 9. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. -a (ovaj. io vedo c(rtque finfćstre. osim toga. Pascoli. ova. 7. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). Tako će se kazati: Garibaldi. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . Roma. la Toscana. Matilde Serao. il Carducci. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. 10. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . Tako se. colpa non e tua. treba reći: tuttd. gli S Qrza. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. Bruno ha libri interessanti. Prema tome.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. jer su to prezimena. Napomena. il BuonarrQti. nedjeljiv predmet. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . i vini di Francia (francuska vina). Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. hai la tua penna stilografica?.

QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. -sciare nepčani izgovor [č]. opera. I . [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). e' �rano soldati. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. itd.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. pagare (platiti). Ne. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . Na primjer: = io comincio .. contadini e stud�nti. . Bilo je vojnika. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. konjugacije Glagoli na -care. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima).hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. Ako su količina. ' 2. seljaka i studenata. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati .Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. ' 3. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. imam (ih). ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. Si. . može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. broj ili mjera određeni. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. i' 52 53 t ·. NQ. a u talijanskom pridjevom. non ne abbianw. -giare. nemam (ih). gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. borovice i palme. Vi pijete mnogo vina i previše likera.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. upotrebljava se samo prijedlog. non ne ho. .' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . ginepri e palme. [g]. tioi cerehiamo 'voi cercate '. .. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. Neke osobitosti glagola 1. imamo (ga). Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. On jede malo mesa i mnogo povrća. radnika. ' . ne ho. . ne abbiamo. Napomena 2. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini. -gare. NQ.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. Ne. -scare zadržavaju grleni glas [k]. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . nemamo (ga). (nedostajati).. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada.{J 'glagolima na -ciare. .

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. vivono notevoli . Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. portano il nome di Appennini.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. Nastavak se mijenj a. con la �vizzera. i m. mettere (metnuti). -gere. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. queUe. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). credere (vjerovati). con l' Austria e con la Slovenia. nelle zQne di confine della penisola. tuttavia.ni�ola. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa.vedere). konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. a dijele se u dvije podvrste. To vrijedi. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. . konjugacije sprežu na isti način. I' Arno e il Tevere. gruppi di minoranze stranil(re. za sve tri konjugacije. l' Adige. qua�i tutti italiani di nazionalita. invece. infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. . . vendere (prodati) . tj . vivere (živjeti). UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. konjugacije Talijanski glagoli II. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. dakle. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. dakako. specialmente a oril(nte e a nQrd. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. Glagoli na -cere. ili je naglašen nastavak (prendere . pred a ili o): 62 63 . Svaki se. b) temere (bojati se). cadere (pasti).

spedire (poslati).'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse. Loro) essi cap-ise-ono (esse.ise. upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. . konjug. sentire (čuti). U milleduecfinto označuje godine 1 200. .Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. partire (otputovati). stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». Kod glagola III. (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265.o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa.ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. Lf2i . . jesu imenice. un bilione (bilijun) i sl. pre ferire (najviše voljeti. Loro) »U XVII. piimgere (plakati). ventun lettere. . . . Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. s raznim glagolima. npr. . U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. voi . progredire (napre­ dovati). osobito kod nepraviinih glagola . upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. tu . 3 ottobre 1977 (3-X-1977). . . finire (završiti). . dati prednost čemu). Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. Tako npr. Kako se iz navedenih primjera vidi. . Roma. b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. . un miliardo. ali se može dati prednost oblicima ventun libri. . A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. crescere -" (rasti) i dr. . . essi . . Brojevi un milione. » ili jednostavno «nel. i sl. Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. . Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. . Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). . . a umro je 1 32 1 . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . egli . . Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). Kad iza njih ne slijede manji brojevi. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. due miliardi di kune. kod drugih vremena i načina. . noi . . do 1299. . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). « prevodi se «nelI 'anno . . . . dormire (spavati). pulire (čistiti). 65 . Npr finire : io . �i) io cap. upotreba ovdje još nije ustaljena. ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. convinc� e (uvjeriti). ventuno stati. 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . . . « ili »godine .

il due. al) od 1 3 1 3 . italiana.!p.!rso �giomo a mf. On ima dvadeset ijednu godinu. .ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . . . il cinque. Ali će se i reći: Qggi e il primo. 1 304.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. VII. un anno f a tre mesif . Machiavellij a i Tassa.f.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . .(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. kao i minute i sekunde. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro.!ci e mf.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. Predstavnici književnosti XVIII. Mi napredujemo neprestano.!??O litro (di qcs. . Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. a umro je (e mori il) 19. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. Prevedite: XIV. La nQtte (portare) cansiglio. stoljeće je doba Dantea. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. godine. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. quindici . Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. Djeca spavaju u zipci. s�i . do 1 375 .Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi .!??o sono le Undici e un quarto vf. VII. a oggi a Qtto Qggž qui. da fino a che ora?. ) ittf. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. Urar popravlja satove. Napomena.!??O chilo (di qcs. 66 . Essi (credere) di avere pQchi �bagli. U XVI. .) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna.!tto. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. (Ja) nisam ni gladan ni žedan. Petrarca se rodio (nacque il) 20. Parini i Alfieri. Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. fino il quando? dalle nQve alle undici vf. ji . 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. trentuno. . Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . . .!??O sono le dif. il venti itd. . stoljeća jesu Goldoni. Petrarke i Boccaccia. Boccaccio je živio (visse dal. označuju se ovako: e l 'una e mf. I bambini (avere) paura dei medici. In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf.!tte meno dif. 1374. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua .!tti itd. II. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi. . stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. dvadeset dekagrama due f. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. ) .Deset dekagrama kaže se talijanski un f. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika.

vidio. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. Sul quadrante cop�rto di vetro. da tavola o da appendere. viden lo portiamo = nosimo ga. d' arg�nto.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. pili piccola ancora. L'orolQgio si carica.on je postao slavan . Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v.hvalio. Esso sUQna le ore. che ora e? Per favore. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo.nosio. nošen . hvaljen guardato veduto � gledao. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. C' e pQi una t�rza lancetta. si ferma. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. (usporedi V. XII. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. da polso. le m���e ore e i quarti. altrimenti si ferma. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj .L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. di nich�lio o di altri metalli. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . L' orolQgio puol essere d ' Qro. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. lekciju) 8. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. tj. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. ma segna s�mpre l' ora precil?a. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. lekciju) bio 68 69 . gledan . Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. sono le lindici e un quarto precise. Essa sUQna al momento voluto. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. puo essere da tasca. sono le Qtto meno di�ci. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave.

išao sam .pao sam .otvorio sam . -e essi sono stati Loro . .sono ritornato .:i e siamo partiti.završio sam .dao sam .očistio sam io sono stato.:i stato. .hQfinito . essi luumo .:te stati.hQf atto .radio sam 70 7l . -la sam imao.učinio sam . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili. S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju. -la s am bio.hQ scritto .sono diventato .hQ llćtto .:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.hQ preso ..:i e sianio arrivati.. Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja. drugi s ave re.(na)pisao sam .kupio sam .ušao sam .postao sam .prodao sam .hQ [avorato .hQ spedito . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro . (Primjere vidi malo niže.(po)jeo sam . .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.hQ camminato .poslao sam .sono caduto . bio. esse sono state Loro . a tako i sam glagol avere. .hQ puZito . -a tu st.hQ ap�rto .čitao sam .pomogao sam . noi sianw stati.hQ imparato .: dare . -e smo bili.hodao sam . -e voi sit.hQ visto hQ veduto .hQ comprato . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere.vratio sam se .stavio sam .hQ messo . essa e stata .goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re . : .naučio sam .sono andato .) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato. Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.hQ dato .Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.. -e sit. -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ.vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom). -a st. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere. .hQ mangiato ..hQ ažutato . pod b.uzeo sam .sono entrato . -e sit.hQ venduto . -a egli e stato 4i e 4i e . esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao. -a st.

2. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom.rodio sam se -:.sono nato . Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu.finire J. tr.Quando si e addorm.p rog redlre partire nascere modre rimanere . završili smo).napredovao sam . intro noi ci sWmo addamzentati. živioje. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. tr.otputovao sam . međutim. Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. io hQ portato. . -a io mi sono addormentato. tr. . onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a. tr. Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. tr. 2.umro sam . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. vivere): canta re 1.sono partito . bez imenice. .: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. . .sono ntQrto . -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati. tr. tr. intro . u našem stajati iza participa prošlog (što je.Quando si sono addorm. intr. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. intro a ol1dare ff 1. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere.entati? Loro si sono levate. tj . kad stoji sama.sono rimasto . intro vivere 1. . Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . (dosi. -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. -e voi vi sl�te levati.hQ progredito . io sono arrivato. . 2. jeziku: . mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio . . 2. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2.Quando si sono addormentate? vedere 1. . noi abbiamo capita).entato ? Lei si e levata. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. tr. nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. tr. tu ti sfti levato.Quando si e addorm. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . započeo je time da . 2. sasvim normalna pojava . .entata ? Loro si sono levati. intro lavorare 1. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). intr� crescere J. 2.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. noi siamo arrivati). .

al conc�rto.quella casa . armonta.(alcune) b�lle case . Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino.un b�llo scrittoio . cantare. quelli. Quell 'orolQgio cammina b�ne. concerti. . pulire. cadere.in b� giardini. Jučer smo kupili dva lijepa odijela.ettere. spettacolo. Generefemminile la queila (una) b{.Verra assunto (bit će priml jen) con un . Prevedite: Mi smo se vratili na selo.' " alb�rghi mancano di ogni comodita. On je jučer otputovao. m. . rujna. Quello strani�ro non e arrivato. Kupio je novine. ingegno. una . Zatvorio je prozor. I pridjev b�llo. progredire. . . andare. mi smo zaspali.. I nQstri conosc�nti sono arrivat. quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. Abbiamo copiat. - Qcchi. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće. u službi atributa. kad stoji pred imenicom. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.!). Maria e andat. Učinio sam pogrešku. .con noi.una b�ll' opera . animale.ll ' le quelle b{. occasione per te. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 . stato un . . . quadri.VQglio acquistare uno di .quelle opere ESERCIZI . . 74 · 1.lle navi I I�Ola l '�le V. . nego Poljak. Onaj stranac ni Francuz. .ccm I l aIbero Ho cercaJ. insalata. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. comperare. . 3 . giardino . prendere.lla le quelle b{. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. .(alcuni) b�gli scrittoi .. . scrivere. Non mi piace . Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. . arrivare..: »uzeo sam si«) un . Pomogli smo djetetu. Vi ste brzo napredovali. . Danas sam mnogo učila i pisala. I. .Vivono in .quegli scrittoi . 2.quelle case . U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/.llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. Ponašali su se pristoj no. . vendere.due bicchi�ri di vino.quel!' ojie ra . ?Jćro. armadio.cchio que[[ ' (un) b{. (quello).Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . . (ha chiuso) In.quegli armadi . . Onda dolazi ispred imenice (quel libro. quella. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. stip�ndio. una upotrijebite u množini pridjeve alcuni.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . . Umjesto neodređenog člana un(o). smo se s velikim strahom. . .un b�ll ' armadio . A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'. . Otvorili su vrata i zatim ušli.lbero si trQva in un b�l giardino. legao je i zaspao.Quel ragazzo ha un . armadio . .i I I cane lo queilo (uh}b{.una b�lla casa . In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo.gli sp{. . quelle. Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica. ..per Fir�nze. Questo esercizio e molto utite. . .quel quadro . Očistili smo odijela. 75 .un b�l quadro .quello scrittoio . Ništa nismo čuli. alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica.iJ azzoletti. Daranno (dat će) diversi . (b�llo). Slušala sam pažljivo. aleune.i due esercizi. dosi.. ii.Kao zamjenica.:. .(alcuni) b�i quadri . Približili . strappi ai calzoni. . . . . Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. Pregled tih promjena: II. Mi sono preso (dobio sam. . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso.Ha dei .(alcune) b�lle opere VI.Ha degli Qcchi veramente . . senti re. Apri .i�ri. Stanovnici onih država nisu Slaveni. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 .i guanti ? Il padre ha bevut. .Non aver paura: e un .queII . jinire. U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. .(alcuni) b�gli armadi .l quei (due) b{. Quell 'a. . (bUQno). .ll ' gli queg/i (due)b{. Hai trovat. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. . Quella ragazza e assai gentile.quei quadri . mijenja svoj nastavak prema istim pravilima. .

L' I t a l i a m e r. · la Sicilia e la Sardegna.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. Co��nza. Sassari. Macerata Perugia. le Marche l l . Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. Bolzano Udine. Rovigo.citta principali: Pal{rnw. il Veneto 6. la Ba$ilicata 1 8. Bergamo. 9. Trevi�o Tr�nto.. Forli 20. la Campania 16. il Pienwnte 2. Cagliari. Ascoli Piceno. Como.· Ravenna.. Matera Reggio Calabria. a loro volta suddivi�e in province e comuni. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. n Friuli.... Messina. la Sicilia 4. Tri�ste Bologna. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. Cremona. Caltanissetta.. Imp�ria Ven<:zia.. Ri\:ti AqUila. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. Rimini. Alessandria. FQggia. Catania. Brlndi�i.. Vic�nza. vrijedi i za prijedlog a: ad amici.. tj. Vit�rbo. Asti. Parma. il Veneto. il Trentino-Alto Adige. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. Taranto itd).. O�meo AQsta Milano. 19.. la Sardegna Trapani. 77 76 . II Trentino-Alto Adige 7. Arezzo.Ven�zia Giulia 8. Benev�nto. Livomo. Pe�aro. Savona.. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . [ 'Umbria 1 2. Siracu�a. Belluno. Iglesias A cinque regioni . l 'Emilia-Romagna M�mtova. il Lazio 1 3. Padova. Agrig�nto . lmola. Spoleto Roma. Lecce Pot<:nza. sa e: ed egli. la Puglia 17. T�rni. Ferrara. MOdena. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. la Toscana 1 0. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . Lucca. Taranto.. Varese. la Lombardia Verc�lli. dell 'Umbria?. la Valle d'AQsta 3. il Moli� Pisa. la Ven�zia . Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. Giulia. Sp�zia. Cbi�ti. Brescia. Rimini. Piac�nza. Reggio Emilia.) A quali regi. Gorizia... Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. Si�na Ancona. Pescara.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. MOdena. 15. Što je rečeno za veznik e. Pavia Genova. la Liguria 5. Sal�mo. Verona. Fro�inone. la Calabria Avellino Bari. l . I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Pistoia. Novara. Latina. economiche e culturali. gli Abruzzi 1 4. Imola.

� . - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. knjigom. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. su. ). dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. Dok se prijedlozi in. npr. Tako se npr. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. nego ponekad uzvik oh. � = = � x. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . con l ' = (cogli). COl). Akuzativ.ed�je mjesto u rečenici. koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. : gli alberi del bQsco . npr. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. Na pnmJer: . koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. kao objekt (il complemento oggfEtto). � . Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . VI. di. tj.aJucl obl�ke del.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. na . oca voli sin (objekt . �� . con. per il == (pei). con il = coi. prijedlozi per (za). na prvo . � . koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. l (col. oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. con i = (coil '). s rukama). Dakle. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. . pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. fra. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . dječaci! Marijo. il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio .šumsko drveće (drveće šume) U IV. su uvijek stapaju s određenim članom. tra '(između) i drugi..predikat . kad se nađu uz određeni član. označuje u talijanskomj. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate).' d. odnosi naše deklinacije. ragazzi! Maria. L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt .Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu.eziku prijedlozima. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. . prij�d ? zi�a con. prevodi se na talijanski. con gli = (pel). Ovi se prijedlozi. :: � ta. idemo ! idemo. i treba ga posebno učiti. per: nella seduta di i�ri dječaci. . nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. Međutim. od . a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . . del ltd. naime. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v .otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi.kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. ali nema nikad pred sobom se zarezom. koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. ). u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu.). Kao što je već spomenuto. . tako npr. andiamo! andiamo. a dolazi obično član. o se .

. 81 . voluto . dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. non hanna valuta partire. dovuto (morao). volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. . . egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). . Prema tome. ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći).col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. dovere (morati). Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena. (htio).Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. saputo (znao).Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. io mi siedo = ja sjedam.lo si�do = ja sjedim. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. Napomena .

purtrQppo. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman .2 Piango. mQrta! Se tesso. Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. 7 domliro spavat ću. solo un sorriso tutto pieta. . Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. (Su gli) alberi. Noi (dovere) andare. pjesnik u svojoj mašti po. Ako izađeš. partir da te? Piange. II. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. Perche non sUQna? E piange. t 'hanno delto ? . Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. na kojemu je brdo (il pettine). (Da la) mattina (a la) sera. sotto il cipr«sso. 83 82 . Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. Vado (da l ') orologiaio. koju je volio u mladim danima. (Con il) q�rno. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. Pridjev muto ponavlja se tri puta. . . accanto alfine ti dormiro7 . Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. dosjetljiv). skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. La bianca mano lascia la spQla. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. možeš kupiti novine. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). . l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . . . come una vQlta. IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. a ne tramvajem (e non in tram). del pettine ogloblje . (In le) camere (di l ') albfErgo. . MQrta! Sl. Giovanni Pascoli I. III. dolce mio b«ne. s'e strettal su la panchetta. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. 4 la cassa . lo non (uscire) mai quando piQve. Muta la spQla passa e ripassa. . Kad je lijepo vrijeme. brda (na tkalačkom stanu). . tesso per te soltanto. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. .. E non il sUQno d' una parQla. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi.Mio dolce amore. se non (dovere). . suzama. piange . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. ma noi non (l!. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. (A il) tfErzo piano. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. come. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. Ona se nalazi uz tkalački stan. . ma voi (pote re) restare. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). non sQ: in questa tela. Spesso ifunghi sono velenosi. e le dico: Come ho potuto.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. non sono stato in vaCanza. idem u ured pješice. quanti anni fa? Ella. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. (Su l') ultima pagina. istočnom dijelu pokrajine Emma). Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). . L' anno scorso. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. Završetak je u stilu romantične balade. Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa.olere).La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta .

skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža . Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. a potječu najviše iz grčkog jezika. 4. . ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. Napomena.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. Ima ih prilično. Evo.Imenica U cinema (kino). a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . tema la sentiizfilla la reciuto. . U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. 1 .. Neke imenice na -a muškog su roda. međutim. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. -i za muški. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. novak. sistem problem aksiom poučaK. tj . a imenice na -a ženskog roda. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu.Lezione undicesima il giornalista la giornalisto.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. regrut uhoda. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3.. nekoliko izuzetaka. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke.

kao i neke druge: il fllologo Riječi. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. 5. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. Glagol dire (reći. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. konjugacije. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. radioj on'ia. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne.Kako se vidi. 2. a druge nepravilne. lekciji. Prve tri su skraćenice od automObile (f). tovar skut zadaća. -ofago. j otogra jia. a u množini muškoga: gli fchi. 87 86 . ad kemijski j. konjugacije. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. veličanstven kroničan telefonski l . Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. Neke od tih riječi već su spomenute u III. a ti se oblici također upotrebljavaju. foto. kraj kazna razgovor. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. «leggere». Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». konjugacije. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. pak. paket smokva luk. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . riječi auto. radio. a drugi na -ci. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. «dire» Glagol fare (činiti. Ubraja se među glagole III. Izuzeci: teret. raditi) neki ubrajaju među glagole I. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h.

*(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . Nijemci i drugi. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. Molti artisti sono diventati celebri per mt. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. »promet. Talijani. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 . neposredno ili posredno. i razne prefikse i sufikse kao: atom. npr. u ovom slučaju na talijanski. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione.Care leggere dire fi. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike.lla a milcchina. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. Egli da del tu a tutti i sUQi collt.l tt.. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . osobito naših tuđica na drugi jezik. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . nazionale. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. sono una ba� importante dell'economia. nekritički primjenjujući ditta. -ija.>trgovačko poduzeće«. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. . Se non ci vado sUbito f accio tardi. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. dotičnog stranog jezika. re fai l a Faccia l'elettricista.ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. nego su često ušle posredstvom drugog jezika.. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. -ista. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. Riječ je još u XVI. Rusa terminologi pojedinih struka. sinteza. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. Che mestit. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik.ri ha piovuto ma Qggi f bt.. -ura itd. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza..ghi� lt. a tako neo-. a tu su još i klasični jezici.. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. _). Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). Tako npr. Na taj način. bibliof"ll. a prije XIX. Novaci su stigli u voj arnu. od koj ih smo također primili.. do jezika velikih.. mahom kulturne termine. (nulla di nUQvo). Engleza. mikco-. II mio collt. ante-. ali nismo dobili odgovora. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi.. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji. promjene i u obliku i u značenju.rto di stasera. lprodotti chimici .. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. trgovina«. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika.. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. latinski i grčki. u prošlosti jezici rj eđe posredovali.�?o della televi�ione. demo-. udaljenih naroda turcizmima. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. prema potrebi. . PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. ali nisam mogao.mpo. vijeka putem talijanskog.

a u treću pravilni talijanski oblik. vjeroj atno prema njemačkom. Ipak smo mi zadržali. vessare. u drugu moguću krivu adaptaciju. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. umorismo. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. oblik »bruto težina« . stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 .) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj. monello deposito bagagti ipotesi (t) . buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento .zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo.

Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. slijede postlipno u idućim lekcijama. -e-. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. -i-. međutim.io vendevo . Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni.. koji stoji ispred nastavaka.iofinivo .parl-a-vo . Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire . Drugim riječima. Dosad smo upoznali passato prossimo. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. U talijanskom jeziku. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. konjugacije s naglašenom osnovom (npr.io apro .iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan.i . Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2. kao i prOšlih vremena uopće. U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto).. temere): vendere prendere temere . imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. imperfekt je živ oblik.io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-.iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. f Professor govoraše (govorio je) glasno.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: . prošlo trajno vrijeme u našem jeziku. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. To ne vrijedi za talijanski glagol. govorasmo govorili smo). Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. : � . Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme.io prendevo .iofinisco . avere ima nastavke II. tj . razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena. vendere. konjugacije. koji odgovara našem perfektu. - Lezione dodice�ima Glagoli II. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd.

Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. La Sava e piu tunga della Drava. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. koliko). Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. Viktor je pametniji od Karla. Roma e piu antica di Milano. Torino . j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). Kao treća vrsta komparativa postoji tzv.kupiti. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. 2. . I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . Sigurno su zadovoljniji od nas. stragrande. Guido ha piu denari che amici.) . predmetkom stra· ( veoma): straricco. komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. pripada u tu kategoriju. uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. dva pridjeva itd. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. Sono certamente piu contfnti di noi. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . . . . Napomena 1. bez ikakva uspoređivanja. come (tako . Sava je duža od Drave. kupovati skočiti. quanto (toliko . . skakati (za)početi. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). npr. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. . Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle.Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine.. Npt . -issime za množinu) . . . . . To je pravi superlativ. najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. Prvi član komparacije može a red riječi. strajelice. jer tu postoj i uspoređivanj e .

Ill. Gli agricoltori lavoravano nei campi. Egli anda va a f are una I. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. . Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio.leggf!ro . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io.2 pargoletto (piccoletto) sitan. In campagna l 'aria e piu sana che in citta.cane. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero.Naslov ove male. lekciji. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti).ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione.matematica e . . i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. majušan.1 a cui (= al quale) prema kojemu.O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX. .3 venniglio jasnocrven. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. I Pianto antico (Starodrevni plač). . HQ piu vQglia di bere che di mangiare.6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada. Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .7 de la (= della). Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. Dolomiti su najljepša brda Italije. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera.PQ e . Dopo il fatto ognuno e savio.primdvfra. J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . . E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto.Tevere: Qrte . I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). cQsa cara. . Provfrbi .Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci.� solingo osamljen. Napomena 2.estate e . esse.difficile .legno. Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. Ogni promessa e un debito. nemam znanaca.9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor. . Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. E piu focile criticare che creare.volpe e .acqua. noi. S�i ne la t�rra negra. CQsa rara. .Qro e . U ovom gradu ESERCIZI I. . savršeno lijepe pjesme. .prezioso .duro . Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. Triglav je najviše brdo Slovenije.8 percossa e inaridita.grano e . Što ste radili (jare. član) izložbi. . Il t�mpo sana ogni cQsa. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda.scaltra . Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. Bio je (imperf) jako zadovolj an. passeggiata per la citta.5 rinverdi. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. .cavallo e -f -hrro e . .argf!nto.calda .geografia. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana. II.cane. .9 negra (= nera). PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. E giugno lo ristQra Di luce e di calor. Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Nalivpero je vrlo j na (a + IV. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. Vidi i malo niže! . . Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. . Chi nulla ardisce nulla fa. Vidio sam i Karla. .Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. S�i ne la terra fredda. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior.utile -fiori. per la citta.lungo . a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci.Qlio e . .

1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). V. I za povijesni postanak talijanskog futura V.avro). str. Appendice. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . i . Con le dita noi tocchiamo. 182. Chi non puo parlare e muto. tu parler -ai . Chi non Qde e sordo. :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro .Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. : �ako se vidi. l' udito. str. prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. I' odorato. 427- govorit ću itd. Col naso sentiamo gli odori. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . glagol essere u futuru mijenja o�novu. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. Con gli orecchi udiamo.) 7. mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. I gatti hanno una vista acutlssima. 1 . ili egzaktni). I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. 99 .zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r.

-sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare .dodaje slovo cercare pagare cascare . sara probabilmente partito stamattina.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato.d budem mogao.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. vjerojatno je jutros otputovao. Glagoli dare.at ću ti.terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te.]. - V erro da te quando potro. Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog.comincero . staro. dakle. i III.pred potere vedere . Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. Pomoćni glagoli. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. Danas je vrlo pospan.sapro .verro . f aro. f are glasi diro.Glagoli I.andro.vorro Kad budem naučio lekciju. prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. Napomena 2.potro . [g] u svim licima. konjugacije na -care.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. avr�nno padato .vedro . 1 00 Non l 'hr trovato in casa. vjerojatno je prošle noći malo spavao. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . Se avro t(!mpo ti scrivero. pis. Nisam ga našao kod kuće. . konjugacije andare .dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. sarD arrivato itd. futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere .. -giare. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: .cerchero .mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess. . Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. 101 . - Ako budem imao vremena. doći ću k tebi. Futur od dire.paghero . Kod nekih glagola II. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.avro i glagol I. -gare. budućnosti. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. avro' dormito PQco la nette scorsa. -scare zadržavaju grleni glas [k. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere .

upraviteljica 6.la gatta . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju. Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .djevojčica .la contessa grof .la signora . kućni miš miš lisica.mala djevojčica . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .la pro essoressa J profesor odvjetnik .la moglie . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .vojvotkinja . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu.studentica .la nutrice hranitelj .žena.la baronessa barun il barone princ . lisac maj mun.ravnateljica .la leonessa .la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao . .mačka . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .la pro . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.pastirica pastir l 'avventore .l 'attrice . Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .la pavona (-essa) .la pastora . nevjesta . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.lavica .la sfćrpe .l 'invaditrice .la #ntora bojar il traditore .hraniteljica 1 02 zmija štakor.la mafćstra 5.Ivana .l 'ambasciatrice .barunica .slonica .la lupa . lekcije.la precorritrice -(di)trice.svećenica .veleposlanica .duždevica -junakinja 2. Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .la dif enditrice .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.kuja .doktorica .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .la scrittrice .la nUQra . dužd · junak .supruga .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore .la pittrice .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI. 4.SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) .la direttrice .la Jinunina .la cUQca . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.kuharica .predsjednica .la dottoressa il dottore lo studfćnte .la regina .žena .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se . Na primjer: il pro essore j . -ica osvajač.odgojiteljica .la presidentessa predsjednik .snaha. -ica posjednik. muško muškarac. -ica f fessoressa.la ragazza .la cavalla . I oblik la l�pre (zec. Iznimka: il pro essore .stalna gošća il tintore . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .glumica .pjesnikinja .la bimba .Tef J e antessa .Antonija .spisateljica .l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.gostioničarka .la traditora. jedan za muški rod a drugi za ženski. Isto se opaža i u našem jeziku.vučica . -trice izdajica il nutritore .la principessa il principe pjesnik . još i ove imenice: il pastore .l 'istitutrice .la poetessa il pOfćta svećenik .dottoressa. Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika. Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito .gospođa .sobarica .la J attoressa upravitelj 3.profesorica .grofica .la gru . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja.gospodarica branitelj. čovjek suprug zet kralj .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .la dQnna .AntQnia . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.kobila .la tigre -trice: .la studentessa student il presidfćnte .paunica .učiteljica .la cagna .kraljica .l 'ucciditrice .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor . žensko .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .la dogaressa . osim već spomenutog dottore .la camerifćra .odvjetnica .l 'avventora stalan gost .la duchessa vojvoda il conte .princeza .slikarica . -ica ubojica prethOdnik. .

Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia .koza .la vacca . 105 ESERClZI I. Kada dođete u Rim. bit ćete mimi. il fleo (smokva). illustre mu��o di impareggiabile completezza.guska . Quello scrittore e anche po�ta e musicista. La Sicilia La Sicilia . Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak.la cavalla . napisat ćeš sadržaj.situata al c�ntro del Mediterraneo .la p�sca . Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. Hoćete li i Vi (sg.la trvia. il lampone (malina). Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. nella stQria. Ako budeš bježao od napora. il papero . Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. Non c'e piacere. 8. Vidjet ću. doći ćemo večeras. siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. il bue lo stallone. ili laj emmina del t9pa .ovca .1 'albicQcca .la capra . obrađene su u XI. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. ali ćete se i umoriti.la castagna . Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad.l'Qca 7. la susina . Imenice na -ista. nećeš pobijediti. dove non c'e lavoro. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. bik. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. l 'agn�llo il cap rone.la pera . krmak ovan. ja ću biti vrlo daleko. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). romane.la mela . Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. konj prasac.la noce . gr�che. neli' arte. Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). m. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). -ida. knnača .farancia II.kobila . o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica. arabe. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. normanne. bit će ti hladno. jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. lekciji.prasica. Ako budem stanovao na selu.krava . angioine. tuttavia. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. Ako se ne pokriješ. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. il capro. spagnQle. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta. il maiale il nwntone. il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. linico.). costitu�ndo un autentico.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. Tutto cio. neću se tužiti.la prugna. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. cartaginesi. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . svlt:ve.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita. il cavalla il PQrco. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. vol pastuh. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte .) otputovati sutra? 1 04 ° . Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. Riječ araneio može također značiti plod. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre.. Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. kao i neke druge iz te kategorije.

Vi mi vi oni J Vi one lo lui. Una vegetazione ricca. . un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. dativu i akuzativu ličnih zamjenica. . jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. naime u genitivu. doviziose. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. dei mille e mille. njemu itd. esso essa. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. Ella (2. . mene. si guardi. jedinstven padina. . ono ona. ona.agrumeti. podijeliti oporost. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale).� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu.) esse } ja ti on. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . Comunque la Sicilia si guardi. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). noi vol loro Loro (2). (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće.. Međutim. lekciji. si add�nsa sui divi dei cQlli. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. mi. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V.) L noi 2: voi 3. 106 107 . tu 3. milenij razvijanje. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. egli. essi Loro (2. . loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. rasijati razasuti. ja. trpkost oštrina žega neusporediv.di tipo sub-tropicale. I�i. �i (2).Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive.

Neće ni ona doći.Zamjenica esso (pl. 6. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. Tko je bio? Bili smo mi. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. Moj je pas dobar čuvar kuće. ili se pak nalazi iza glagola. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. no i di noi a noi 4.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). Non posso venire con Loro. Jako sam zadovoljan s njime. . Dok su ostali govorili. Bile su one. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. Non ven-a neanche l�i. . da me 1. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. lord (Loro) 2. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. - 6. tonica e atona). 2. . Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. pravilu morao stajati nenaglašeni. Rekao mi je da će doći večeras. di me 3. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). . Abbiamo parlato di 4i. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. nemmeno. Ne mogu ići s vama. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. Chi e stato ? Siamo stati noi. . di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. Sono molto cont�nto di esso. 4i non ha voluto parlare. noi 6. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda. . loro giocano 6. 109 . di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. a lui. da loro (da Loro) oni. Tko je? Ona (je). Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. a me 4. Ona nije htjela govoriti. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . saino kod 2. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. ona svira on čita. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. da noi nas nama nas od nas 1 . Govorili smo o Vama. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. od mene -on . - Tko je došao? On.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. neanche. odnosno iza riječi anche. . bez glagola. 4. lfli sUQna lui l�gge. oni (one) se igraju l. ona je šutjela. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. Chi e ? E l�i. primjerima l�i (ona) i lora (oni. one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. 3.

ella -eglino . jetite našu obalu!). lekciji: 2. non prendere ne uzmi itd. a ne za njih. ali se upotrebljava i Ella.. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. . Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . eglino. comincio io. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. Napomena4. le. Danas. 1 10 ' . gli. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. oblik za kose padeže). lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. savjet i zalazak sunca!). Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. molbu (pomozi mi!). · · = = = non avere.essa ­ essi . L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. Se avessi t�mpo come te . "lice slano. e '. f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . J l ' U množini se. Ako se to pitanje promatra povijesno. Questo regalo e per voi non per loro.esse. sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. kako smo već napomenuli. Ovaj je dar za vas. obliklAli prevladao je kao izravan oblik. Ja se često služim rječnikom. te. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. a ne tebi. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. oblici u ostalim kosim padežima). la.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. Se non cominci tu.elleno odgovaraju danas oblici'egli . i to u skladu s pravilima 111 . . dotle su egli. međutim..lo mi s�rvo spesso del vocabolario. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). On je pisao meni. Onje prvi opazio pogrešku. D�vi regalare una copia anche a l�i. gli. počet ću ja. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. Se io J ossi te . . . ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . tu oblik akuzativa me. ella. osobito u pismenom priopćavanju. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. stoljeća naovamo.). . dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. stoljeću. dbbiano). a takoder i o njemu. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. ne imaj · ne govori. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '. . Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. Nervozan j e kao ja. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. . noi. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. tu.

se odmah liječniku. in citta alle etto e tomera. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. Tko je došao? On: Ona govori meni. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. Siamo to mati una settimana prima di loro. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . ap pena sara terminata la con er�nza. siano. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. II. 112 - Oblici 3. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. ESERCIZI . E l�i che ha f atto questo componimento. abbiate. a ne tebi. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. . Stamattina lui e venuto da me. oni putuj u zajedno. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. a oni sutra. si alzi . Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. - Sia. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . abbia. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. lići invece e partita per Firićnze. L . siate. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. prezenta. Na primjer: Andra. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. upotrebljava se za to obično futur. non io. Uzet ćete taksi i uputit ćete. On putuje večeras.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6.

II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. germanici. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. secondo i dati del 199 1). Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. L' altro ramo . Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. protestanti. Altri centri: Split (Spalato). Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. Leggere (L�i) questo articolo. musuimani. economici e politici. On čita rado modeme časopise.265. religiosi. esecutivo e giudiziario. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. 1 15 . Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. Rijeka (Fiurne). Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). per il resto ortodossi. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. Non avere (voi) tanta Jretta. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo. romani. Italiani.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4. već za nju. Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo.7°. Bosniaci. Šibenik (Sebenico). e stata sempre complessa.conta fino a 120 membri. c 'e ancom t�mpo. la Serbia e il 1 14 Montenegro. Ungheresi. Karlovac. Il resto e costituito da Serbi. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. bizantini. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ).784.« Vidio sam njega i nju . Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. indivisibile. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). determinata da antichi contatti e influssi etnici. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. veneziani. Osijek. La Croazia e uno Stato unitario. Zadar (Zara). ortodossi e islamici. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. Religione: per la massima parte cattolići. democratico e sociale. IV. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. di luglio 20°. Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. di gennaio -0. Questo confine marittimo compende circa 930 km. S tato nazionale del popolo croato.karte? Za nj ih. Lingua ufficiale: il croato. Cechi e altre nazionalita. A ove knjige? One nisu za njih. La situazione geopolitica della Croazia. italiani. cultura1i.

a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. di lei. nenaglašen). - Lezione quindice�ima njih I.ra) di me di te di lui (ne) (on .TONI U trećem licu. . di loro postoji i jedinstveni. Ići će s nama i Marijini roditelji. PRONOMI PERSONALI A. je. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. di l�i. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. međutim. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. odnos je obrnut. se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. uz naglašene oblike di lui. znamo iz XIV. U genitivu. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . koji odgovara našem ga. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. . lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . . 1 17 . ima dvojake oblike. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. nenaglašeni oblik ne.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me .

1 18 119 . Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. pl. I . (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me . ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. . Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. f Ja pers. odnosno Li . -e.i. Chi ti ha detto questo ? Li. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika.Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). (Ella. -a.le.Le): Dativo: sg. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato.Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . Napomena 2. Karlo mi je telefonirao jučer. .PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. u prethodnoj lekciji. . mi Carlo mi ha tele onato ieri. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo.Što setiče dekliniranja oblika esso. vidi napomenu 3.

ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. On me očekuje večeras u klubu. ali nenaglašeni oblici (Lo). IIIa pers. dakle. Ne. Neće se. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. Illapers. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. abbiamo veduto. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. Quante aut01iWbUi. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Neću je uznemiravati. loro Ho mandato loro deifiori. Bilo bi. koji dolazi uvijek iza glagola. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. Illa pers. Illa pers. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. loro Ho mandato loro i miei appunti. 3. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. NQ. ne mogu ga vidjeti). sg. pl. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. Izuzetak čini oblik Loro. nego ho scritto loro.. nismo ih donijeli. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. Poslao sam im cvijeća. Non la vQglio incomodare. Obećao sam joj lijep dar. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. IIa pers. li ho l�tti. Accusativo: sg. avete sentito ) . umjesto ispravnog non Lo posso vedere. *Loro ho seritto. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . ". Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. Poslao sam im svoje bilješke. dakle. kaZati. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). Oni nisu nikad sumnjali u sebe. I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. niti *ho Loro detto. Vidio sam ih stotinjak. 2. 120 121 . Mislim da ću ih danas vidjeti.sg. li Non li w(glio disturbare. (femminile) la . sg. La. ni:m le abbiamo portate. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. Neću im smetati. (maschile) gli . pl. dolazimo do ovih zaključaka: l. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. pl. pl. li. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. Ia pers. pročitao sam ih. . U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. Da. le Credo che le vedro Qggi. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. nego: ho detto loro. a zamjenica iza njega (npr. li ehiamero io). Nisam te vidio jučer na koncertu. Pročitao sam (ih) sedam. .

2. . . 2. 1 22 �??i necessari. . . -i. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l.studjando. -e (se stesso = sam sebe. On misli samo na sebe. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. nze. di se 3. Gosti (upravo) dolaze. di se 3. . Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. di te.cred�ndo). te. Nisu znati sami sebi pomoći. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. Oni proširuju svoju vlast. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. (Upravo) čitamo novine. di te. 4.Egli non pfnsa che a se. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. noi stessi. L di me. si 4. Ona se previše hvali. Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. nastavci: (učeći . ti. S vatko poznaje sama sebe. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. te stesso. a se sebe sebi sebe 2. . Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. a nze. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. 3. Ti suviše misliš na sebe. voi stessi). av�ndo (imajući). lekciji. . . se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. mi. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). lo mi chifdo. se stessi = sami sebe) . 3. misleći . -a. Gli ospiti stanno giung�ndo. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. 4. a te. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. di me. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. mi. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. . Ja se pitam . ti. 4.

Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. Essa non (nam) scrive. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . · Non oso dirgli la verita. ma non lo PQsso trovare. irti doslovno »nakostriješeni«. lo (mu) teLe fono. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. Noi (vam) rispondiamo. On je sam sebe prevario. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. .Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. scrivo loro spesso.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. pročitao sam ih cijele (per intlEro). Tu (ga) lf(ggi. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. studenog). " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . Vidite li one . Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. 1• . Gli ho mandato le riviste. Napomena. pokri veni golim drvećem bez lišća. iLui crede di essere intelligente. Ti mi govoriš. oni im ih šalju. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. Essa (nas) rallegra. 1 24 . Mi ha risposto con e�itazione. (Sretno smo prošli. Si e vergognato di se stesso. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. perche ti conosco blEne. Le ho dato la mia fotografia. IV. tj . . ma non lo e. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. � Non tutti la pensano come te. . bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Tu non (joj) dai pace. Lo cerco da ieri. a ja te slušam. Com' e�uli pe ns i�ri .) . Ne mogu ga podnositi (soffrire). Nel vespero-l migrar. Non d�vi dubitare di te (stesso). Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. S iamo amici e lo resteremo. Se la incontro la salutero di clErto. Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Voi non (nas) avete salutato. ESERCIZI I. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da.'L 'abbiamo scampata bella. On mi je jučer telefonirao. »bodljikavi «. Egli non lo vuQl comprare. . Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so.. Gli ho lasciato pQchi denari. 4 vespero = w. Egli (te) saluta.Vai spes so a Trieste? Si. Stormi d'ucc�lli neri.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Prevedite : Stasera. 3 de i vini = dei vini. Egli (te) visitera domani. Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. Š alju li oni znancima pisma? Da. l'ho llEtto ['anno scorso. . • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. Egli non (je) guarda. ID. I 2 biancheggia bijeli se. ubbidisce s�mpre. . Ho chiamato solo te.spro veče. ci vado spesso . II. ne vidimo ih. 125 " . Vflo ih rijetko vidim. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. V. Questo bambi no e molto bravo. kuće? Ne. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. Li conosco abbastanza blEne. Mi smo vas zvali.

pridjev altrui (= tuđ. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). od drugih) Ne želim tuđe stvari. Non dimenticate i prQpri doveri. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. Došao je sa svojim rođacima. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. II mio capp�lIo e grigio. prQprio. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. 1 26 1 27 . (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . U prvom slučaju govorimo o zamjenici. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. Moj šešir je siv. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. Učinio je to svojim vlastitim rukama. t venulo coi sUQi par�nti. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. od drugoga. Govorili smo o našem planu. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. L 'haf atto colle sue prQprie mani. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. Koji šešir hoćeš? Svoj. . Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno.

ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . e tu. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. tuo. Njihove obveze neće biti preteške. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . -a.mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. -i. -e jednaka je sva lica i brojeve. VQstra. suo. VQstro. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. SUQi. Amico mio! 3. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. 2. mio caro compagno!. VQstri. odnosno ako nisu riječi odmila. -e). noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. Non dimenticate i v(. i nQstri padri. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). �io marito (moj suprug). -i. lice množine posvojne zamjenice. -e). sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . Sua. vQstro. quell 'ombrfllo e suo. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. -a. · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). sUQi. tj . mio carissimo amico!. nQstro. zaručnica). VQstre. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. sua. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Treće lice suo.!stri amici. tuo eugino. la . Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. lora) .I loro impegni non saranno trQppo gravi. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. sua zia. : mia madre. Prema tome nemaju člana npr. 3 . što odgovara upotrebi u našem jeziku. Hanno portato con se la loro valigia. Le loro ragioni frano f orse plausibili. le mie zie. Sue (Vaš. -a.

' Non lo ha saputo trattenere. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. Prije nego što odgovoriš. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. dovere. un buen consiglio. Hoću uzeti tri. dakle. li impossibile dirti tutto. tamo. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. jer nemam novaca. Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. 5. nisu one moje) = = . il tuo buen padre. ne idete odavde? Ne. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. Vi. 131 . pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. quel mantello non e suo. Non ha saputo trattenerlo. vQglio andarei Qggi. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . il vestro fratellino.- Voi. Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. Tu . ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. Narx>mena L . Neću ni čuti o tome. (v. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. . non andate via di qui? Ne. ovaj kaput nije njegov. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. Nemoguće je sve ti kazati. ha venduto tutto il suo . pre feriamo restarvi. vi (tu. 3 . = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. la loro zia. volere.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. . ili Nije ga znao zadržati. moraš razmisliti o tome. više volimo ostati ovdje. točku a 3). zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. uvijek uza se član: - Napomena l. Veglio prendeme tre. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. . Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. . VQglio darti un buen consiglio.2. . . il loro amico. la nestra mamma. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. dunque. Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. Otputovao je a da ih nije pozdravio. pereM non ho denari. hoću ići danas. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. sapere). 4. Napomena 2. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. gli ho detto). ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. perchi non he denari. vrijede ova pravila: l . li partito sfnza salutarli. il tuo babbo.

sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. . amico nQstro! 6. mi mandi una ctutolina. Digli tutto quello che credi. · Ji scrive ogni giorno. Il loro lavoro fira utilissimo. Dajte nam deset dana vremena. . Čitaj mi ovo poglavlje.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . Mi ljubimo svoju domovinu. tvoj brat. molim vas. se zamjenica ispred imperativa: 2. da mio . Profesor je hvalio moj e radove. Emilio si contfinta del preprio. Reci mi imam li pravo ja ili ti. moja dobra mama. . 4 . naš otac. II. . frat�llo mio ! 6. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. fa '. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. stigosmo! m. Eccoti i guanti. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. Vi nas morate razumjeti. dei mi�i . Učini nam uslugu i šuti. 2. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . svoj sat svome bratu. . moriamo morite. . . ESERCIZI I.lo i suei esercizi? Si. I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. I v�rbi irregolari «morire». naš stari djed. . . 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije.Uggimi questo capitolo. mio . 2. . svoje isprave sa sobom. pošaljite mi dopisnicu. I mifii mi hannq abbandonato. 2. 3. 5. Na primjer: iz NapUlja. Telefonirajte nam sutra prije podneva. naši dobri roditelj i. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. . . Mi d'iano. Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. del nQstro amico. da'.. . Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. . 4. 5 . 4 . . l . perJ avore. Eccoci giunti. . Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. 5. Le mie valigie sono nel bagagliaio. vašu adresu. Antenio desldera anche l 'altrui. Kad stignete. tvoj a mala sestrica. . Reci mu sve (ono) što misliš. «piacere» . Eccolo che v�e. Ci telefoni domani prima dime�giorno. . Donijeli smo Eccomi infine da 4i. a mio . i miei frat�lli. di mio . 3. ' " L i nQstri amici. Loro) stavlja Quando arriva. Dalle un bUQn consiglio. U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. 3 .Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. . «salire».umrijeti sali re . Scrive Car. il Loro indirizzo. mio frat�llo. . Dateci di�ci giomi di t�mpo. lednosložni oblici (di'. 3 .šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . 2. Napomena 2. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. Faro il mio dovere a qualunque cesto. Dajte mi. . . sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. naša škola. «tacere» . a ne tvoje. Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. . Prema primjerima: 1. njezino dijete. Dajte mu dobar savjet.

sestrična bratučed. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. srodnik rodbina.. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Abbiamo altri par�nti. � � il babbo 134 1 35 ' . Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. II suo vocabolario e sgualcito. come io lfEggo nel mio. nevjesta jak. Quelsuo modo di fare non mi piace. . Mio padre ha due frat�lIi. svekar punica. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. . strina. bratučeda. sestrić unuka. suprug žena. Egli fa l' impiegato. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). La nQstra parent�la non e tutta qui. nećakinja. essi sono i nQstri cugini. Suo marito e mio cognato. srodstvo stric. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. Ho cambiato idea. II mio libro e utile e Qglie. .e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. Egli bada al suo ama il suo nido. ma bUQna parte di essi vive altrove.IV. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. zaova. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. L'ho imparato a mie spese. amnwgliato spo�ta. Essi non hanno figli. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. 1 \ . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. ( . Sono venuti in notevole ritardo . S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. NQstro zio ha due figli. nećak. Faccia il tuD e divertfEnte. l' altra e sposata. . L 'avvocato dif interesse. na svoj račun). vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. djever. bratić. svak. sea nUbile non maritata rođak. La madre della nQnna. rođakinja tast. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. svast. ujak tetka. Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. Iof-i-miei frat�lli . . i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. II soldato desidera il suo fudle. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. Essi sono i nQstri zii. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. svekrva zet snaha. Per colpa tua avrei fatto tardi. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. bratić rodica. Lo ha fatto a suo rischio. Scrivi con latuapenna. sinovac. maritata polo dlibe. lo hQ due frat�lli e due son�lle. . šur pašanac snaha. Una delle mie sor�lle e nubile. . Tanti saluti da parte mia. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. A mi� avviso non e arrivato ancora.sinovica. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . Egli vuol fare sempre di testa sua.' . supruga ' ! . il marito la moglie muž. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. (PO mome �udu .

a naglasak im je na nastavku. licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. jednine i L i 2. licu jednine i u 3. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. i 3. Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti). ( I ved·este " J .. 392-405.partli Aorist .:> Ju fumnw .:. koji su ovdje navedeni. vende-ttero XVII. 137 . -i-). množine) tvore se od infinitivne osnove. a donekle i glagola avere. Zovu ga također i historij skim perfektom.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. . Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. konjugacije (na -ire). Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). -e-. koji u prezentu imaju umetak -isc-. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu.� ._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. (finire-finisca).> sap-esti sap-emmo legg-esti . konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco . Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše .l . lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati).'!. Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo.Oblici triju glavnih konjugacija. kao i velik broj glagola III. Međutim. �!. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. . Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). vende-tte. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere..parto -finU . Ostala tri lica (2. lica jednine kao i 3. kod glagola II. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta. .I!-t.. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . ved-esti ·�ip'f3.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :.)e� s�f.

Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu.!nta il tf. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. . s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna.!na che (= la quale) non mi piace. le quali).!ri cQsta otlanta kune. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif. i quali. abbiamo imparato moltzssimo. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada.!tlO la eui riuscita e immancabile.!ri. Datumi kojih se nismo sjetili.. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). . cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale.!ri. = E un progf. la quale. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile.!ra un pae:je. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. la quale . To je radnik koji dobro radi. Nel passato la Croazia f. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi.!rzo anno di studi. Oblicima che.!ra . Evo gospode o kojoj sam ti govorio. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf.. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. = ln questa commf. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. nepromjenljivi oblici che. To su stvari na koje nisam mislio. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. Kraći.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. . 1 39 . E un operaio che ( il quale) lavora bf.!ne. . S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico.!dia c 'e una sCf. Forma invariabile maschile efemminile . U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. To je osoba s kojom se vrlo rado govori. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. Sono consigli da eui ( dai quali).IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che.!ntro della citla. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. To je djelo kojeg je sadržaj jako težak.!mio. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. .

-a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. Tko traži i nade. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. E un 'opera. ) one koji. one koje. može sada otići. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Pričali su nam sve što su vidjeli. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. niže): = Radim (ono) što hoću. onu koja oni koji. upotrebljavaju se oblici quello che. ma quale? quali? quanto. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. ne ističući ni rod ni broj . medutim. Tko radi i zaradi. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. kazat Ćemo uvijek quello che. . Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Non credere a cio che racconta (= a quello che). e proprio quella che cerco. Ponovi sve što si rekao. onoga tko ona koja. ona koja itd.) koji?.Rip�ti tutto quello che hai detto. = Faccio cio che vQglio. upravo je to ona koju tražim.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. koja? (jedn. Chi cerca trQva. coloro che koriste se samo za osobe. (v. i tada je cijela rečenica u jednini. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. nego Casella. Kad je riječ o stvarima. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. Faccio quello che vQglio. Cas�lla. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. . . Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. onoga tko. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. (alatz. �cco col�i che ti cercava per salutarti. quella che. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). Sl. Nemoj vjerovati (ono) što priča. col�i che. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). il contenuto dena quale e nwlto difficile. quelli che. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. Prema tome. Tko se želi vratiti kući. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Chi lavora guadagna. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. Felice chi si cont�nta del P9co. Nel passata la Croazia �ra un pae�. ) koliko? koliki?. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. -a? quanti. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. la riuscita del quale e im.Pr�ndi tutto quello che credi. -e? koji?. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. quelle che. Oblici colui che. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. . �cco chi ti cercava per salutarti. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. Tražiš li možda ovu olovku? Da. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. ' U talijanskom jeziku. Napomena l.mancabile. koje? (množ. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima.

um jesto il nonno. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Od upitne zamjenice che? (= što). Napomena 4. kad stoje uz imenicu. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. . ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. . ali on mi ne znade odgovoriti. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Govorih s nj ime tri puta. I. Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. Dopo pran?o rimase nella sua camera.) III. quanti. koja stoji samostalno kao imenica.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. noi. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. Koliko ih imate? Napomena 2. Egli ando a fare una passeggiata per la citta.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. quanta. imaju . Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. essi.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. kojeg?.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. bili smo jako veseli. Stavite u toj vježbi kao subjekt. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. 143 . Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. . Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . treba '. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). lične zamjenice io.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. . koju?. Kad smo čuli tu vijest. Cerco roman?i mod�rni. On nas je svu trojicu fotografirao. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto.. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). . Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. quante.

e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. v. ove rečenice: Chi sono le persone . Come si chiama il piroscaJ . Alcuni dicono di si. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . . ponos lađar ožalošćen objava. . poeta persiano (sec. replico l' altro. . rispose il pedante. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. . . narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. Sono cose delle quali e meglio tacere. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. . Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente.la lettura dei quali e . a cui itd. Ecco la ragione per cui non sono venuto. Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. IV. Loro sono sempre i primi a lamentarsi. ll luQgo . . noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . sai nuotare un PQco?» «NQ». . di cui. XIII) canzonare qcn. Upotpunite s oblicima che. E una decisione di cui ti pentirai. odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese.!: ! . si compone il giorno sono due. «hai perduto meta della tua vita». visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale.al grammatico : «Di '. si compone questo libro ? Chi e il signore .Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. . «il nUQto non e affar mio». replico il grammatico. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. «Allora». . 144 145 ' · 1 . . �i ha dato il giornale e mio Jratello. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. «Allora». �i mi ha parlato? Le parti . Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. ma per il momento non fece parQla. II ragazzo. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. (. . divertente). . . . siamo e vidno alla stazione. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. . Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. . . . «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. To je članak o kojem sam ti govorio. Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. altri di no. Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. vir . . Chi afermasse questo direbbe un bugia.

Mentre la radio suonava. Bi lo je strahovito vruće. . . o II passato prossimo prossimo i passato remQto. 5. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . čuh odjednom kucanje na vratima. Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. . odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. Morao si otići tamo bez daljnjega. da možemo sjediti u sjeni kestena. Napomena 1. Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. . Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. Dok radio sviraše. ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi.3. - Lezione dici otte�ima 4. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. facevo il bagno ogni mattina. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. . morali su . Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. avreste dovuto . vani je padala kiša kao iz kabla. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. . J UQri pioveva dirottamente. « i sl. Trebalo je to učiniti. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. . 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . 2. koj a je prekinuta dru gom radnjom. Danas sam radio devet sati. ja sam pisao pismo. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. la corr�nte manco. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). Dok spavah. Dok raspravljasmo. . prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. II padre leggeva il giornale. . . sentii d'un traUo picchiare all'uscio.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . in questo secolo ecc. quest 'anno. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Egli doveva saperlo. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. . passato f prossimo i passato remQto. On je to morao znati. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. . ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Otac je čitao novine. Dovevi andarcž s�nz'altro. 2). Bi�ognava J ario. Mentre discutevamo. lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . a izmedu oraha bijelio se zvonik. i bili smo sretni. treba spomenuti još i ove: 1 46 . Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. . vremena upotrebljavaju. Kad sam bio na moru. io scrivevo una lettera. : O . XVIII. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . nestalo je struje. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. egli avr�bbe dovuto. stamattina. bio bih morao . . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca.

Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. 4. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Evo cipela koje sam kupio. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. perche mi sentivo stanco. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. Mangiai b�ne. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. Ovaj put si imao sreću. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. ma Dobro pojedoh. . Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Godine 1860. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. l. . Vlak je stigao (stiže) točno u osam.·" . entro il medico. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. L'operazione duro solo alcuni minuti. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. Napomena 3 . Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. pretpro šio vrijeme). kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. Questa vQlta hai avutof ortuna. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. a umro u Raveni 132 1 . Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. - 2. uđe liječnik. 2. - Tako se. pagai caro. Presi un tassi. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. na primjer. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. 3. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. Ho mangiato b�ne. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. 3 . ali skupo platih. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. ma ho pagato caro.

mi saluto. Quando entrammo nella sala. dopoche (iza. odmah je palio drugu. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. tek što). ali mu ovaj ne odgovara. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. l. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. 2. pošto).Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. costei (ova). quegli (onaj . 37). Kad stigosmo na željezničku stanicu. ove) označuju osobe. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. ali ovaj o tome neće ni da čuje. un'altra. costoro (ovi. costui (ovaj). . Čim me vidio. Pošto sam bacio pismo. quando (kada). onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. Već je dva puta pisao upravitelju. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. . Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. ma quegli non gli risponde. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). a sporedna rečenica mora stajati . quando capito il postino. il tr�no era gia partito. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. Ante n1njerava poslati sina u internat. subito che (čim. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. Tek što sam otputovao. allorche (kada). stiže pismo. rastumačih mu stvar na drugi način. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. isti dan). Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. pozdravi me. vlak bijaše već otišao. kako. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. Dopoche �bbi impostato la lettera. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . netom). ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. l51 . l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. Due annif u111.�. koje me pozivaše natrag. Kad uđosmo u dvoranu. govornik već bijaše završio svoj govor. Subito che fui partito.. questi (ovaj).

Upotpunite aoristom (passato remqto). L 'anno scorso (tu) lavor. . Oni koji su završili mogu otići (odavde).arsene. . la camerifra.) 4. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). . . e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. . coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. Napomena 5. pokazne pridjeve ubrajamo: IV. Moj brat tek bje završio zadaću. ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. . Quando tu gli pag. . . Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. .. Pr�go codesta onorevole direzione. contro la bugiarda classe dei nobili. quella villa. Delle mie figlie.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. . . . Cohii che tiff �rn1a questo. (v. hanno infatti del mondo. Quelli che hanno finito possono aruJ. Molim ovu uglednu direkciju . -i.Oblici questo. Napomena 6. -a. . . Od mojih kćeri ova je najstarija. 152 come semplice locandif(ra. Među L Cio non e a atto vero. . . favore degli spiriti libertari della sua epoca. Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. . 3. codesto. . . govori: questo. lekciju). . Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. Goldoni e <. cio (to. dovranno f direzione. To nije nikako istina. . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. che aveva scopirto una nuqva stella. Stavite navedenu vježbu u množinu. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. Le sue 2. moltissimo. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. colui (ona ) . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. . XVII. col�i (ona). . il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. . ovo moja sestra. nato a Venezia nel 1 707. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. mettendoli in ridicolo. chi ha finito puo . quando entr. colei che. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. ifri. appunto per questo. one) označuju osobe. . Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. odmah mu to (glielo) rekoh. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano.Oblici colui che. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. L 'astronoma afferm. chi vorea u�ufruire '" dovra . protes{ . ali je vlak već bio otišao. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. . Ovo je slika koju najviše volim. . . Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. quello (onaj). si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. ma si vedeva che non fra contfnto. commf(die. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). questa mia sor�lla. U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . mentisce. temperamento. Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. codesto. lekcij i. ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . codesta. coloro (oni.· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. -a. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. -i. questa e la maggiore. Ricordiamo per Ovo je moj brat. II. Ill. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale.

.� . - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. hoću ti je predstaviti.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. rem. il Bugiardo.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. ( = grubijan neotesan. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . i Ri:tsteghž. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. . jedna uz drugu. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. . s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. le. il Ventaglio. : : -: . Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX .

Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. proibisciglielo. participa prošlog (vistala. -: . ja '. la. li. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. se lo sai.rv. sapere).. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. 1. Ve la vQglio raccontare. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. . = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. koj aje pred tim oblikom. glie1 'ho mandata. zašto t.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. Vamje) nikada oprostiti. imperat Pravila izn�se�� u x. evo ti ih. ob� i� i im�erativa (di ' da '.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. Ne mogu ti to još kazati. Ako si donio bilješke. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie.Si. Questa e un'o esa trQppo grave. neće mu je (j�jje.Prva. ljutit je na nj ljute se na nas. Doći ću sigurno. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. daj nam ih odmah. eccotele. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. Hai portato le disPfnse J Si. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. �) . VQglio racconm rvela. dok u nenaglašenoj zamjenici. Vam još) pričao tu pripovijest. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. VUQle andare al cine stasera.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. . ali nas nije htio obavijestiti. Hoće ići večeras u kino. Glie služi također kao dativ ženskog roda.� � . lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. : zamJemcom. non gliela perdonera rnai. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. pišimo mu ga sutra. ili Non te lo PQsso dire ancora. Sei stato bocciato. Non PQsso dirtelo ancora. s mfimtlvom. Jesi li donio skripta? Da. Se avete dei bUQni artkoli. accortosene). Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. .C sara poss'ibile.. te lo prometto. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . ma non vQlle informarcene. . le kao i pred česticom ne ( di cio). dovere. . Darovat ću joj ga za njezin rođendan.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. ff Ovo je odviše teška uvreda.:.he gliele mandero non appena mi . U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. Pao si (na ispitu). Ispričat ću vam je. volere. Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. obećajem ti. On je to znao. Egli lo sapeva. (mi) Se hai portato gli appunti. kad su spoj eni sa . Nisam mu još (nisam joj još. scriviamogliela domani. perche. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. scrivi l. dacceli sUbito. Ako imate dobrih članaka. sta '). nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo. Nemamo vremena pisati mu pismo. f56 1 57 . i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). mi bude moguće. zabrani mu (to). Ne mogu ti to još kazati. odnosno česticom ne. compleanno. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � .

Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika.. Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 ."'� � . . ..'" " -.NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6.. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli ... .... O nj ima se već govorilo u XI. .....-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4.·n· � . . Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche). i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3.. lekciji: 1. '�. .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore . - . � � . . To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika... .� �.� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2. V�· ..l�.o . - .. ' .. Evo glavnih primjera: L organiche). �a. -r . Imenice koje završavaju na suglasnik.. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O . . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije.. Skraćenice ci nom i accorciati). no · 'O. � _ .1· �'. 159 \ ._1.. le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral. . Kao u ostalim jezicima...

.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. U komparacij i uz migliore. Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. za stvarne pojmove. e minore di quello dell'inv�rno scorso). Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . Oblici superiore." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. grande. Nije. peggiori che ieri). cattivo. . Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. maggiore.?mo (interiore) il p iit intt. piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. una pessima birra. a uz superiore i in eriore prijedlog a. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. a minore »mlađi«. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. di La mia proposta e migliore della tua. I loro meriti sono superiori ai nestri. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. To je natprosječna inteligencija. . Djeca moga brata su manja od moje. (= n ajdu blj i. Budi se pri naj manjem šumu . prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. Lucijaje najstarija (od svih).?rno (esteriore) . Tvoja zamisao bijaše odlična. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). Egli si �eglia al minimo rumore. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. inf eriore. U pravom značenju. . Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer.?mo piit estt. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . dakle. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. Sunce je veće od mjeseca. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. Nitko nije bolji od njega. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. Njihove su zasluge veće od naših. Neće se. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. supr�mo. To je najgori dječak u razredu. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. Lucia e la maggiore di tutti. nego obično u prenesenom. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. Ove je zime manje hladno nego prošle.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. un ottimo liquore. peggiore. J a sam niži od tebe po stasu. međutim. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. il piit estt. piit intt. gotovo bez razlike.

fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci. Egli non ti parla mai di cio = Egli non .Ne mogu ti to pričati. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice.Ne sjećam se više toga. creandosi un mondo artificiale e irreale.. filo�ofi. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. le finalita dell' Arcadia.parla mai. .Možeš li mi kazati istinu? .Recite mu to. Ovo je vino vrlo loše. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2.. . U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik.o (detto anche marini$mo. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli .Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. Prevedite : glasovit.il cielo definito: stalla di stelle . Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino. IV. . Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .ricQrdo. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan.domanda. della e�agerazione. Non me ne sono aCQrto. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l. . rezak cjelovit. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati. . a esteriore = est�mo.Napomena.Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. . po�ti. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju. lo non mi ricQrdo di cio = lo non .. a ja sam mu je poslao.) (= Nisam to opazio.) (= Moram otići odavde. per altro. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura..Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! .Kod oblika interiore (nutarnji). 1 63 1 62 . Essa la comuizica a noi = Essa . ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. tako da se može kazati npr. ali pivo je izvrsno.sono dimenticati. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i .) ( Ja se izvlačim kako mogu. u ostalim lično-povratna! ) V . slavan oštar. Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu.Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo . čestit jadan koristan zdravlju. esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. . pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. che impose come rim�dio la semplicita. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo. estraniandosi dalla vita. Non sQ che f (= Ne tiče me se. armene. Egli lo ha promesso a lui = Egli . 5 .) ( Ne znam što bih s tim.. On je moj najbolji prijatelj . . lo me ne d�vo andare. lo me la cavo come PQsso.. Giu��ppe Baretti che. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. pošalji mi ih. 3 . Essi la pre�nteranno a loro = Essi . la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. To je njegova najveća zasluga.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. quindi.Ne mogu ti je kazati. . Stoga je interiore = int�mo. Si fecero le loro leggi in latino. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. = Noi ""': pagheremo. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica.ha promesso.pre$enteranno -.diceva. storici. E stato detto per questo che. II. con immagini come queste: . la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati.Ako nađeš knjige.Ja fućkam na njegove prijetnje. Essi si sono dimenticati di questo = Essi . Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III. fra gli arcadi onoro Metast�io. .comunica. 4. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza).

Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx .Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato .sia da sam. (Odmaglio je. Me l a vedo brutta.) Se l' e svignata. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. ' . Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia .bbiano da imam itd. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere.) Ve lo faro vedere. (da budem) itd. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. Se la cava abbastanza bene. ) Glielo abbiamo prornesso. ). . . konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene.. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . . (Ne usudim se . Ce ne siamo accorti. Legatela al dito. ili će se dogoditi). Non me ne curo. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. (Osjećam da će biti loše. che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. (Obavijestite nas o tome. (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. l siamo siate siano 1 64 1 65 .

..- che io cerchi . ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. To je najbolji prijatelj što ga imam. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc.. konjugacije na -care. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che. treba da) (zaslužuje da.(vo VI. lekciju). lekciju) imaju ga i u konjunktivu. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. lekciju !). Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim.. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. nesigurnost. strah.. l. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. -gare. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. . VI...- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino . volja. nastojanje. nada. odgovara mi. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola.. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. XII. -giare.. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. sumnja. -scare zadržavaju grleni glas k. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v.. Glagoli III... To nije jedina nada što nam ostaje. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . u konjunktivu prezenta oblici su prvog.. drugog i trećeg lica jednine jednaki. Glagoli I. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. Non e l'unica speranza che ci r�sti. zapovijed.- che io caschi 2. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. Na primjer: 1 66 167 .

(= premda.: Chiunque chi�da di me. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . ali si ga vrlo skupo platio. ancorche egli non lo meriti. 1 68 ". gli sif bUQna accogli{!nza. kako bi) . non ti abbandonero. comunque (kako mu drago) itd." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. a patto che. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). potrebno je da ostaneš ovdje. a condizione che. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. J . Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. qualora non ritardiate trQppo. ma da). Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). il lavoro sara terminato. lekciji) . ne con6scono tutte le strade. Dogodilo se ma što bilo. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. Samo ako on hoće. volere. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. nio. To ti kažem da se znaš ravnati. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . E un bellissimo orQlogio. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . To je vrlo lijep sat. e necessario che tu r�sti qui. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). vremena. acciocche.Nastavak V. sapere. primaju ga lijepo. Comunqu. a Kamo god išao. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). perche tu ti corr{!gga. . a) načinski b) prilozi mjesta. stare. ancorche. Verro. Jučer sam slabo večerao. parli piu piano. qualunque (bilo koji) . dire. ali sam ipak noćas dobro spavao. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. dovere. quantunque.j are. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. kamo god). Bilo kako mu drago. samo da). Iako nisu iz ovoga grada. Purche egli lo vQglia. affi. 392-405). 169 . str. tri glavna tipa: Dovunque vada. drage volje Ti e�rto. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. per quanto. iako. potere. pod uvjetom da. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. nel caso che (= ako. dztegli che non sono in casa. neću te ostaviti. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. di t�mpo. nanostante che. lekcije) Talijanski se prilozi. posao će biti svršen. dovunque (gdje god. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. qualora. Opominjem te da bi se popravio. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. Non parli cosi fQrte (j ortemente). benchi. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano.e sia. - AntQnio studia. . Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. Ne govorite tako glasno.4. J{!ri ho cena to male. lo hai pagato assai caro. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. acciocche il ma�stro lo lQdi. Volim ga premda on to ne zaslužuje. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. dare. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. venire (v. perche (= da. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. Tko god pitao za mene. malgrado che. purche. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. poznaju sve njegove ulice. recite mu da nisam kod kuće.nche tu sappial regolarti.

p�ggio.ve per t{'. Moguće je da (Lei) imate pravo. 2. Tu non scrivi abbastanza chiaro. non. vremena. količine itd. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 .4-4oktor.rbi di tempo: ancora. nQ.Sono stanca e vQglio camminare adagio. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. količinu (dove?. Ho paura che la cQsa (finire) male. d. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. sf(mpre. Credo che lo sappiano.mpo per ischerzo del r{. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). il di tutti. nif(nte. l?. vi. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. soltanto. Kažu da se on mora vratiti sutra. piu. 4. prez. Ha finito il suo tema piO. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. »najgore« prevode se sa il m�glio. ESERCIZl I. Umoran sam i želim hodati polako. I l?. essi): Spero 171 che lo comprendiate. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. quanto ?) itd. Avv{'. Avv�rbi di luogo: qui.rbi di quantita: molto. Ti ne pišeš dosta jasno. Napomena. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. domani. Prilozi mjesta. lontano. Avv{'. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. trQppo. Suppongo che essi lo (capire).. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. PQco. M�glio soli che male accompagnati. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). Stvari bivaju sve gore. Ne znam odakle dolaze. cola. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). Mislimo da imate pravo. costl. meno. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. vrijeme. . Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. cf(rto. sicuro. if(ri. prf(sto. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. To je najbolje što si mogao izabrati. pQi. Avv{'. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. quando?. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. piu volenti�ri di tutti. M�glio tardi che mai. l). facilmente di tutti. Le cQse vanno di male in p�ggio. Qggi. tardi. abbastanza. il m�glio che potevi scegliere. voi. VQglio che (voi sapere) la verita. II. rnai. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. vidno. Neću da tako govoriš sa mnom. prima. - Supstantivirani oblici » najbolje«. To je najljepša opera koju znam. adf(sso. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. qua. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. il p�ggio che poteva capitarci. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. Bolje je da to odmah kažete.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. l?. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. Oni ne označuju način radnje. prQprio. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. Non importa che voi lo (j are) adlEsso.

Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. in dQnna reale ed umana. Vado da Iui. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo.. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore.. gentile.:.. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale.. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. benche non (sentirsi) b�ne. Cosi poetarono Guido Guinizelli. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 .�-� . Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . Parla piano affinche nessuno lo (sentire). Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. Per i po�ti. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . a patto che tu non lo (dire) ad altri.III. invece. . 1 :: par 1 are t. o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . . Guido Cavalcanti. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo. benche non (sapere) se sia in casa..J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. Al cQr gentil repara s�mpre amore . parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :. come dama grave e sol�nne. . LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ .-J6ssero che tu che egli (essa. . - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli. Ve lo comuni­ chiamo. 4i) che noi che voi che essi (esse. tipo ideale di perfezione e virtli. � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). Lapo Gianni. Te lo diro. non credo che (potere) riuscire. severa. precursore del dolce stil nUQvo.

onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. tvrdnju. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. Nadam se (nadah se. Iz navedenih se primjera vidi: l. "J :. 1 74 175 .Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. XXIII. Credo che egli non capisea. (V. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. Per e�. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. Speriamo che arr. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. affermo. tj . Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. o tome lekc. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. Sapevo (s�ppi. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. 2. ho creduto) che egli non capisse.i glagola bez ovog umetka. Znam da nemate vremena. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. n pr. nadao sam se) da ozbiljno radi. Non era (no Ju.e i v�rbi s�nza questo infisso. ho sperato) che egli layorasse seriamente. : sQ vedo. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. . Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. Nadajmo se. Non e possibile che torniate fino alla cena. .. : Sp�ro che egli lavori seriamente. Credevo (credetti. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere.). onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine.vino in t�mpo.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. uvjerenje. i XXIV. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. Napomena 1. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. naime. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije. ho saputo) che non avevate t�mpo. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku.

. Čita jući onaj članak. Credevo che fosse arrivato prima di me. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. voi che essi 2. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. Sembra che abbiano gia. uznemirili su se. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. Nadam se da je ozbiljno radio. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . Napomena 2. - U XV. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Per e�. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). Speriamo che se ne slano andati. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. Saznavši za onu vijest. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. Credo che sia arrivato prima di me. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. Na primjer: ne. lekciji. Speravamo che se ne f6ssero andati.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. c o n i u g az i o n e -ando II. ricevulo la nestra risp()sta. veoma sam se zabavljao. i XXIV. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato.

c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. (. . (Dok sam promatrao . . I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. poiche sono molto raffreddato ). (Pošto sam promotrio . . d) dopusnu: Molti. NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. coniugazione IL con iugazione III. . iako su neznalice. (Molti. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. mislio sam da nisu došli. . ) Putujući u kolima za spavanje. (. -e. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. . ) 178 . (Mentre osservavo quell'uQmo . činilo mi se da sam ga već jednom vidio. Budući da si odlučio otputovati. io non ti tratterro. . ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. . gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). Kao što već znamo. valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. .U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. -i. ). 1 79 . Ne vidjevši ih. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. . No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. . . benche siano ignorant! . -a.:mpo efatica. (pur) ess�ndo ignoranti. poiche non ho avuto t�mpo . ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu.). mogao si ga pozvati večeras k nama. Telefonirajući mu to. Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. Ako subjekt nije isti. Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. . (Dopo aver considerato . -i. Promatrajući onog čovjeka. . . Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. ) . ja te neću zadržavati. . štedimo vrijeme i napor. odbio sam ponudu. D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. (Ako . (Se si viaggia .i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. već prema njegovu značenju (vremenskom. ) Promotrivši sve poteškoće. vogliono comandare agU altri. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta.:tti si rispannia tr. . Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. . U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. . . -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. -a. ) Mnogi. uzročnom i sl. hoće zapovijedati drugima. U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija.

e seco p{(nsa al di del suo ripQso. II. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. che precorre alla f�sta di tua vita. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. Giacomo Leopardi ( 1 798.ESERCIZI I. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. siccome sUQle. e qua e la saltando. Našavši knjige. odmah miih je donio. 1 80 181 . omare ella si appr{(sta dimani. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. sereno. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. al di di festa il P{(tto e il crine. fanciullo mio. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. toma a??Urro il sereno. al biancheggiar della rec{(nte luna. quando ai di della f�sta ella si ornava. giorno chiaro. Non lo conosco. il postino afferro la rivoltella.Egli ha comprato una motocicletta. Gledajući ga. . Nella prima parte. b�ne. av{(ndo allora PQco t{(mpo. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. Non �ra facile per me fare questo lavoro. Gia tutta l' aria imbruna. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. Altro dirti non VQ. IV. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. lekcije i. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. Garzonc{(llo scherzoso. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. incontro la dove si p�rde il giorno. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. Bilo je potrebno da im to protumačim. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. GQdi. fischiando. il zappatore. Vedendosi minacciato. vježbu XX. lekcije. Prenesite u prošlo vrijeme I. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. in sul calar del sole. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. stato soave. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. dovra restituirla. Isto i za m. 25 V. što niste došli. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. e tutto l' altro tace. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. col suo fascio dell' {(rba. Qdi la sega del legnaiuQl. lo minacciarono. Qdi il mart{(l picchiare. vježbu (gdje je god to moguće). credendolo di�armato. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. stagion li�ta e cotesta. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. Due ladri si avvicinarono al postino e. prevedite je. nel sogno che e piu b�llo dena realta. invece. Prenesite u prošlo vrijeme n. 15 20 In. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. onde. vježbu iz XX.

io tu egli (essa. [h]ai. �i. -esti. noi saremmo stati bili bismo bili. -este. -ai. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. -il. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. današnje ebbi) = metter�i. [av]ete. -emmo. U talijanskom jeziku. prošlog dotičnog glagola. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. -�bbe. -erno. dakle: metter{e] + {h]o = mettero.kondicional sadašnji . -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. -este. -emrno. esse sarebbero state . -anno � Condiz. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. -erno. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. npr. {h]a. XIII. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). kao uopće pri tvorbi složenih vremena. kao i u hrvat­ skom. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. - 1 83 . Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo.kondicional prošli. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. -ete. 182 I ovdje. metter[e] + [hJai = metterai itd. leke. -�bbe. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. il. -esti. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i.bile bi bile. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme.II condizionale passato e un mQdo. �i) noi voi essi (esse. imamo dva pogodbena načina: . -ete. �i) noi voi essi (esse. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. . -ai.

a kod futura dugo . egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv.. uzeo. razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . 3. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1.andr�i. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. . J ar�i. se tu lavorassi. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. . onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. a za prošlost . u konjunktivu: se avessi. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. nestvarnih) rečenica. se partissero itd. irealni pogodbeni period. . 2. . prenderemmo. capiremo.vorrfći . Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. uzeo. nel caso che. i III. a patto che. ali j e to e kod kondicionala kratko. posto che.ssimo. (bio bih govorio. lekciju) nalazimo i u kondicionalu. l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora. essi avrebbero capita XIII. prenderemo. kod irealnih (tj . . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. . išao bih (tamo). capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. *se tufosti i sl. . Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je.l<al -e.. quando. radili biste s više koristi. U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte.potrfći sapere . diresti . ss u glagolskim oblicima konjunktiva).dovrfći vedere . se tu fossi. Da sam imao vremena. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio. Kod nekih glagola II. Prema tome ispada vo. . dire glasi: darfi. konjugacije: . se tu lavorassi. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti).. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . se J ossi.condizionale passato. se prendissero. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. dovere . io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. umjesto ispravnih oblika se io avessi.rimarrfći Da ste mirniji.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. stare. a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. . konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere .u nastavku kondicionala nekih glagola II. avresti capita .terrfći . . se anda. star�i. . I Da bi se lakše pamtilo. J are.fitto.avr�i i nepravilni glagol I. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 .Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo.vedrfći potere . konjugacije andare . a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. J aresti . daresti . dir�i. bio bih išao (tamo). stare­ sti . a condizione che. .verrfći .Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare.

bez sumnje.'). Bili bi ti telefonirali da su otputovali. ali poslije radnje glavne rečenice. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Da znam što hoće. 1 98. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. Kad bi (on) htio. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. Da nisi trčao. uspio bi. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. zadovoljio bih ga. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. došli bismo rado. Otpratili bismo te da nije kasno. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. Npr. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. ne bi bio pao. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Da imamo vremena. Se non fossi corso non saresti caduto. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. kao što je poznato. Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. Katkada se upotrebljava i u glavnima. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Mislio sam da ćeš doći. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. ! 1 . koji se u prošlom vremenu. lekciji (str. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. Nota 2). Qualora lo volesse riuscir�bbe. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. nego se samo razumijevaju. Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. Se aveste preso questa medicina sareste guariti. Kad bi nas potpomogao. Da je bio okrivljen. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. bio bi se branio. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. Vi biste se bili. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. njega sjetili da je bio tamo prisutan. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Kao u hrvatskom.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . živjeli bismo mirni. ricordarsi i sL). Napomena 2. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). B io bih spavao da sam bio pospan. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i.

non potrei. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi.unktIva. desidererei che. ad e��mpio. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. sia pure brevissimo del grande poeta. non vorrei. se are pili attenzione. l to u svim vremenima i načinima.Se volessi. se egb lo mentasse. . il giardino essere pili b�llo. se seguire il suo consiglio. .U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str.Se egli si trovasse in difficoita. . Voi Tu J essere scortesi. bili bismo vas pozvali. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . . Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. on bi se rasrdio.Da radimo kako ti kažeš. preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. 392-405. mogli su posjetiti velesajam. Da nisu morali otputovati tako brzo. e possibile che.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . studiare anche un' altra lingua. mettiamo che' mi meraviglia che itd. Neka dođu i u velikom broju. are b�ne. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. : 188 . a nije došao. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. . inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. j lo ti tele onare pili spesso. se non fosse cosi pigro. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . lo trovereste suHo scaffale. 2. . leggere volenti�ri tutto il libro. far�i di tutto per aiutarlo. tutti potranno starci. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. pr�go che. E questi fece rispondere: . pri izricanju dvojbe.Se (io) avere t�mpo. se partire. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. Drugim riječima. io taglier�i la cQrda.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. se potessi. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. Se venisse aHa f�sta anche lui. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. riuscire m�glio nella vita. o di Roma.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. Da smo znali da ste vi ovdje. Vedute accuratamente queste.Znao sam da će se on brzo vratiti.> veduto. Se avessi t�mpo ci andr�i. to su eliptične rečenice. svi će imati mjesta. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. Se (io) potere. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. . . � 4. a ka�da � prezentom konjunktiva (v. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc. B io mi je pisao da će stići za dva dana. . zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao.Se (voi) essere pili gentili. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0.S uo padre 10 soccorrer�bbe. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. . Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. . .Se le rQsefiorire. . IV. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. come Ravenna. Se (tu) J avere il telefon o in casa.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. o di Ven�zia. scrivere ·m�glio. di cui tanto ho sentito parlare. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . 1 89 ESERCIZI I.

Ti znaš (znat ćeš. ad e�«mpio. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. Siguran sam da su radili. - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. Dipend'2nti all ' indicativo : l. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . Pescara o Trani.Come gia sappiamo. Sono c�rto che hanno lavorato. sappi) che scriveranno b�ne. znaj ) da će dobro pisati. 2. giung«ndo in questo pae�e. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. come per dime una. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. Nota 1. Di solito lo strani «ro. anche perche. Sono c�rto che essi lavorano. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. sappi) che scrhono b�ne. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . znaj ) da su dobro pisali. 3 . U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. Siguran sam da oni rade. Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. sappi) che hanno scritto b�ne. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . znaj) da dobro pišu. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove. anter."'j' 'I . T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. .Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. Dov«ndo quindi dare un consiglio. o delle Puglie. Ti znaš (znat ćeš. Ti znaš (znat ćeš.) Tu sai (saprai. e trascura invece le piccole localita. io ripeter«i s«mpre questo principio.

Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). siate contf!nti) che vengano con noi. s nama. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. . • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. U�ato in una propo�izione principale. . Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. Željeli bismo da nam oni pišu češće. Siguran sam da dolaze večeras. U načinskim rečenicama koje po­ 3. Plače (plakao je) kao da je dijete.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Htio bih da više učiš. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . . ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. che tu lo avessi chiamato). Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. abitua­ le. Baster�bbe che tu lo chiamassi. On želi da večeras ostanemo kod kuće.I. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Nota. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo.. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. pres. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. . budite zadovoljni) da idu s nama. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2.:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). imperfekt (indikativa. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». Piange (piangeva) come se fosse un bambino. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . Pretpostavljam da ste me razumjeli. Azione contemporimea: congo pres. Azione futura: congo (come sopra al num.

Nadao se da će mu netko pomoći. . . o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. . ( .Ca�o rnai tu facessi tardi. IV. telefona. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. ( . . (Anteriorita al pre��nte) . scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia. Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. Mislio sam da pada kiša.Se (essere) in te.Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no.Ehi. ( da ću ga posjetiti). da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. . da ih mi slijedimo).Varr{. Era sicuro di esser stato promosso. non Qggi. 2. . .Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio.Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). . . .Rekao mi je to. .II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato.Ci andro a meno che non piQva.) cosi pr«sto. . Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora.Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 . a me pare cQsa molto dubbia. Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. . . VarrfEi che tu avessi studiata di piit.i che tu studiassi di piu. . insigne po«ta italiano.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit. e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. e necessario che la coltiviate. . Trasportate nel passato I'esercizio II.Studia affinche tu possa farti onore. . LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. Nisam te vidio na utakmici.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. da ćemo otputovati sutradan). . .Trebalo je da on plati račun.) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo. .Ti far«i un regalo se tu lo (meritare).Vorr«i che tu (venire) con me.Qualora venisse pr«sto. Una sera. .Puo darsi che non se ne accQrga. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. . . Non sapevo che es so Jossero gia partiti. secondo il suo solito.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. . Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito. Temevo che il telegramma non Josse arrivato.» . . . .Htio bih da d�deš sa mnom. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. Sape vo che egli non era contento. . . Credevo che essi sarebbero andati al concerto. Gli promisi che sarei andato a trovario.Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati.Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo. ( . da nije zad.Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane.Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. (Anteriorita al passato). si ferma accanto a lui. Volevo che egli ci accompagnasse. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. da se malo odmorite). ali sam se nadao da ćeš doći. .Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. III.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave.Vorr«i che egli (partire) !«ri. . . e uno della comitiva grida al po«ta: . .Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. . Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. da je prošao). (Contemporaneita al pre��nte). . 1 855. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 .) . . cosi gi6vane.Htio je da idete s njime. 3. . bUQn uQmo. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. Bojim se da će stvar loše završiti. .Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. V. . _ Un aneddoto Pascoliano I. Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). . . ( . (Contemporaneita a l passato). . fallo aspettare. . . non ci andr«i. II. ( . a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino.

la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo.) . percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. Ho visto che non poteva venire. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. XX. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Bili smo sigurni da oni rade. lmmaginavo che tu fossi partito. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. XX). fv1islio sam da si otputovao. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. Vidio sam da ne može doći. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Eravamo c�rti che essi lavoravano. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. Mislili smo da on to zna. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. Vidjeli smo da su dobro pisali. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Znao sam da si bio zadovoljan. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. un passato prossimo. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. Pretpostavio sam da me razumijete. Znao sam da si zadovoljan. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. XXI V . Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. Htio je da ostanemo. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. Mislili smo da ti je on pomogao. Era imposslbile che venissero in t�mpo. 197 I'imperf�tto. Lez. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. kao što smo vidjeli. (U hrvatskom. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato.

Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. XXII. . (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. Znao sam da će otputovati sutradan.): 199 . Javio mi je da će otputovati sutradan. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. . Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. Credevamo che avr�bbe scritto subito. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. Sar<rbbe percio errato dire. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. una casa. HQ preso questa decif?ione. Mislili smo da će odmah pisati. Lez. hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. XXII. comp. .Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. allora.3. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. Lez. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. �ra cont�nto di andare in tr�no. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . (Corrado Alvaro.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. leke. Rekli su mi da je bolestan. leke. f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). per e�. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). . do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. . si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. Nota 3. Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo.Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. . non s�ppi. Egli mi avvi. . . perchi sono convinto che e la migliore.). Nota 1 . U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. Cesarino aveva sei anni. Nota 2. : *credevo che veniva il giorno dopo.

.La poe�ia . . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla.L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. parli. Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . . .Qua1'e. . potete fidarvi. . . . . . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . . .C�o rnai tu (fare) tardi. . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. arriVQ io non c'�ro. 20 1 . . .Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato.Non conosco le persone . parlo si trQva in una antologia. Nota 5. Sono moIte le cQse . Gli amici . . . apri la porta. bio bi bolje zaradio. Rado bih te otpratio da nije kasno.Ti prestero le riviste . rivQlsi la parQla. mi sono fatto prestare il denaro. contavo. Seguiro il consiglio . . Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). II. ora parte stasera. La t�rra . . ha imparato in Italia? La lettera . dovr�i pentirmi? Il pae!?e . . . . pianti quest'hlbero. e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . sono abbonato. . . sa resistere alle avversita. telefonami pure . . . . L'uQmo . ESERCIZI I. Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. .La carta . �cco la dQnna . . . . E una dQnna . marito studio il france�e. Još je nesigurno isplati li mu se otići. Da više radi. Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. La persona . E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. . u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . . . . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. l' azione . Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. L' amico .Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. mi ris pose con PQco garbo. li ancora inq. .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). . . . . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. telefona. feci quella gita erano molto simpatici.ale. . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. �ra. . .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. non da . La ragazza .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). . . . . di�di il denaro. speravo invece che tu (venire).La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. non l' hQ ancora rivisto.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. hQ impostato or Il giorno .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). .Il treno . XVII) Ho ammirato il lavoro . Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. la L�z.La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . . non dice la verita. . . . non e molto rertile. Non ti vidi al teatro. Il 1 9 1 4 fu ranno . di cui. Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. l�i sosp�tta. Mi para che sia chiaro il motivo . l�i mi ha dato. . bolje bi zaradio. egli (avere) detto di nQ. Se lavorasse di piu. . . a cui. . . a1ludi. Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . valeva molto.La sala .Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. Nota 4. guadagnerfibbe mfiglio. Da je više radio. . . . Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! . . . . . Conosco benissimo la casa . e partito suo frat�llo arrivera stasera. .Sono amici . . . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). . chi ecco (v. disse: s' accomodi. . . . qualita non si possono negare. . secondo te. . scoppio la prima gu�rra mondiale. quando vide . . mi piacer�bbe ritomare. . Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. . .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . Se tu (avere) detto di si. v�ngo e molto fredda. . . . . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio.rto se gli conv�nga di partire. . e di una grande bellezza. . Poseban je slučaj upotrebe tzv.Difficile che lui (capire) alla prima.Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. grazie a Dio. ti dico di venire. v�ngo. . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. dell'indicativo e del eondizionale.Quella non e la signora col. V �ngo ora da una citta .Non puo �sser vero quello . U�o del eongiuntivo. .

P:ddlo. e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: .balbetto il cameri((re. Služe općenito Za oznaku količine.rto. . -e. forse . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. Qualche negQzio e ancora ap<. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . HQ mangiato abbastanza. . .Ma volete . . una br((ve colazione.trasecolo il cameri((re. 202 203 . . Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. . dirmt.B UQngiorno. . ordino il Po!iglQl!a.commento suo malgrado il cameri((re.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. al bUITo.chi((�e audacemente il signore.). m un ? storante dl Milano. svaka. Nekoliko sati razonode je potrebno.Mi� zia si !ava spe� so le mani. B ((Ho sporcaccione ! . . La . . nstorante . . * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. SUl manuali. il cQllo. fUQr1 della pQrta. Si. . . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare.Mio nQnno si lava i pi((di. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan).* NQ signore. PQco cQtte. VOIT((i lavarmi le mani. i pi ((di. l XXV. una lauta. al pomodQro. .M � in� o� ma: . Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . Fece per vo�tare le spaHe.. . Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu.LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. . la t((sta. . a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. . Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . Neke su trgovine još otvorene. mormoro il commesso sorpreso. signore .Questo e un . . ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. . ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. Mi raccomando b((n cQtte. qualcbe neki.Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . lo scaravento .E a me che me ne impQrta? . Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) .Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. -a (pl. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi. . una lunga. . ogni due persone (svaka druga osoba). . ora. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. cugma Eh�a ama invece i piccioni. non vQglio altro . nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria.url? il cameri((re.Si puo sapere come accid((nti le volete? . .M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . . .Daterni due uQva a bere.. conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. AntQnIo non Sl lava maJ. . . Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta. . Il giardini((re di . . con g((sto nsoluto. ogni tre passi (svaka tri koraka).

In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. . col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. Puei venire un giorno quals'iasi.Il croato »neki kažu«. . Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. -e mu drago modi:. ma tko. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i .Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . drugi (ljudi) 4. Tko god došao. 2. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. -a. Ponekad je bolje šutjeti. ma ha generalmente significato di plurale. Netko drugi kazat će da imate krivo. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. J 6ssero. -a. pedantesca.ve con6scere i suei doveri. -a svatko. netko): . · da sam toga dostojan. .Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. a ni drugi. qualcuno. -e ma kakav. altriJugge. Non e una cesa che piaccia a chiunque. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. kakvo bilo koji. Nota 6. (Non e�iste un plurale *qualcuni. -a. -e!) 3. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti.Altri . un argomento quaIsiasi. alcuno» (netko . -a netko. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. svaka Nota 8. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. 1. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. altri s 'appiatta. . Nota 2.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. Nota 7. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. che». Ognuno df. . Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. Nota 3. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. . svaki Pitaj to koga god hoćeš. 2.. . .Qualche veIta e m�glio tacere. alcune vorrebbero vedervi. Nota 5. Možeš doći bilo koji dan. Neke od ovih osoba poznajem. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. ognuno. -e koji. (Ariosto) Nota 4. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. Qualche libro = alcuni libri. bit će dobro primljen. 3. -a. kakva. sara brtne accelto. Nije to stvar koja se svakome sviđa. Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. Treba uspjeti pošto-poto. qualcuna vorrrtbbe vedervi. . Svatko mora znati svoje dužnosti. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . -e ma koji. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. . col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. si trasforma in quali si slano. cbiunque = tko god. (Dante) Ni ja ne smatram.Qualche ha forma di singolare. per es . Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. qualche persona alcune persone.

· Nacque cosi la «Divina Comm((dia». La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. Nel corso di questo viaggio egli. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. la pittura e altre forme d' arte.mai non fu detto d' alcuna». Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. diedero alla sua opera. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. a Ništa za to. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. Nešto se dogodilo. ni�nte. Non e succf!sso nulla. ormai rare le forme . Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. nell' Inf((mo. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. Ognuno. 2. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. la letteratura. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. Ništa se nije dogodilo. un tQno nUQvo e div((rso. nommale col pronome nulla si fa al maschile. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. Ne želim ništa više čuti o tome.come allora si u�ava � da solo. Nota 10. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. Beatrice. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». penetrando nel mist((ro della Trinita divina. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. -a (= ogni persona) Qualcuno. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. A nQve anni conQbbe una fanciulla. dannati alle pen e dell' Inf((mo. . banchi((ri. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . Nota 9. l. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. -a. commercianti. 206 . ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. .Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. nel Purgatorio e nel Paradi�o. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). 2. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. Popio je dvije čaše piva kao ništa . dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. L' accQrdo del predicato . confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. Nisam ništa razumio.3. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. qualcheduno. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. Per lunghi anni peregrino per l' Italia. (qualsisia). Non f nif!nte. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. istrui . che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. 2.

i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. 1. -a veruno. 4.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. 2. . -a. per es. Dante rispose: . . per es.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. = 2. XXVI. ) Netko je rekao . neki. uno (un.rispose Dante .Tu rovini l'opera mia. Quando pero aveva bevuto �ra.Un UQvo . 2. -i.: quando uno vUQle pua tutto. fing�ndo stupore. nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). 1 . nikakav. . -a (cadauno. svatko 2. dic�ndo al fabbro: .L' elefante. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario.Qual e il miglior cibo? . Nemam nikakve nade da ću ga naći. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. di cattivo umore. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. Durante il pran�o. Quando il pran?o fu finito. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. . correla.tivo di altro.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile.Con che? . Passando per via. Dante udi un fabbro che lavorando cantava. un certo tale).Ebb�ne . . nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . storpiandoli. . per es. essi nella loro qualita. una. . di «cani». andatevene! 4. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. . prese mart�lli. 3. netko 2. -a) nessuno (niuno). Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . Alcuno diceva . alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. . aggettivo indefinito (un c�rto. un' ) Nota l. per lo pili. -e ciascuno (ciascheduno). -i. (= Qualcuno diceva . e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . Dante. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva.Uno (una) puo avere vari significati: l . Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. ( quaIche giomaJista affenna . A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. Quando il sommo po�ta fu a Verona. articolo indeterminativo. i segu�nti composti di uno: aJeuno.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate.: si lOdano l 'un l 'altro. . Aneddoti Danteschi 1 . che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. 5 . le une e le altre. -a. -a. rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. .rispose il po�ta. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto.rispose pronto il po�ta. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. '. 6.Col sale . .: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. aggettivo numerale indicante unita (un milione).Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . gridavano tutti in un mQdo. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. tutti notarono. . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. .: uno stud�nte di lettere. 2. -a 1. Il Bracciolini ci racconta che. 208 209 . -e taluno. . svaki. Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. . .Oh. -o. elefante. hanno divorato tutto ! 3 . A un importuno Dante domando: . neka . . A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. pronome indefinito (alcuno. per es. uno stesso).

PQco itd. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. (obično u množini) drugi 1 . Molto. Nota 3. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. i. In realta. 2. PQco ecc. taluno.. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. l. non ne avete la eoipa. gli esempi di sopra). Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. Oblici molto. Vi sigurno niste krivi za to. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. l. . l. SuU'uscio incontrammo quel tale. Neke činjenice pokazuju protivno. . 2. 2. (v. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. . 2. takav. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. 2. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. (s određ. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. ( . 21 1 . . -e tale (pl. . Mnogi su daci savjesni. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. 1. (u množini) neki 1 . -i. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). drugi nisu. Alcuno. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. e�rto. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta. l. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. da nam pokaže put). altri ne. l.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . s neodređ. . 1. 2. -e c�rto. 2. non abbiamo nessun(a) . . Neki tvrde protivno. Svatko je htio postupati na svoj način. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. 2. C�rti sos#mgono il contrario. Nemamo nikakve namjere da popustimo. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. 2. -a si u�a come pronome solamente al plurale. -a. altro. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. -a. 2. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. l. Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. članom: taj . . Neke životinje zavole čovjeka. Nota 2. tali) 1 .Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. ciascun uemo.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2).Taluni J atti indicano il contrario. Lez. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). ad altri). . 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. Gli he gia scritto trQPp� lettere. Tali cese non si possono tollerare. Ciascuno voleva procedere a medo suo. Takve se stvari ne mogu trpjeti. l. neki. 2. nessun 'anima viva. drugi. . nekakav. Sono aggettivi se modificano un nome.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. . XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. ciascuno. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica.

. �ra s�mpre pi�na di lambicchi. o La' birra �ra trQpp. quando. L ' aria di montagna e molt. si stabiH a Ven�zia. a diciQtto anni. .poc. scrivimi. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. III. . si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. se uno.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. Nessuno padi. .ricc"" di frutta. . II uno che domanda del direttore. . uno che. .cont�nt-. .san-o I visitatori sono stati poc. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. .bUQn-::. . Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište.I nQstri erano tremila. - trovata nessuna traccia. di tutti i sUQi compagni. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . - Nota 5. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. Per e�. stagione ha i sUQi inconveni�nti.Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra.I molti tirano i pQchi. io taccio. IV. ) .Nije bilo mnogo studenata. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. . XVII). sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. . chi non lo sapesse. E stata una partita PQc. . - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. ako netko to ne zna. . Lez. i nemici erano altrettanti. U svakom ću te sluča obavijestiti.dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. Queste ragazze sono molt. a netko dolazi. . .La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. . Mortogli il padre .E un trucco che puo fare chicchessza.Nisi ništa učinio. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. con Leopardi. e lo volevano arrestare.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834.Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. dove. Fu vi�itato minutamente II.Tutti andavano da quella parte. Abbiamo consurnato molt. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. .Quante t�ste tante opinioni. Le maniche della tua giacca sono trQPP.PQc. Qualche vQlta giuQco anch' io. .f mestre. Domani. fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778.Quando altri · grida trQPpo.sigarette.b�ll-. J per tre = co1ui il quale . morto nel 1887) sin dai primi anni I. Queste pere sono molt. La sua stanza in medicina.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero. Nota 7. Netko odlazi.penne. : = Avevo portato con me trQPP. . .cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. Tutto il mondo e pae�e. . e giorno di vacanza. Nota 6.Nemam nikakve volje da . appena varcato il confine ed entrati in Italia.Qualunque cQsa ti accada. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. Traducete: domanda.Dali ste mu previše novaca. o Qtiell' edificio ha trQpp. . . . Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.� dilig�nt-. Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. Bilo je mnogo ljudi. .Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. .Bilo je samo nekoliko osoba. Sutra je blagdan.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. di stQrte.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato.Što god on rekao. : Chi va e chi viene. s' �ra salvato.carta e molt. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale.fredd-. io lo ringrazier�i.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. . Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. Per e�. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca. ja mu više ne v jerujem. di ogni sQrta di preparati chlmici.

l a p e r s o n a : prima. participio. passato prossimo. . mo nel 1 827. . . (Vedi pero la nota 4. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i .trag�dia ( 1 796). Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). In tal modo non sara possibile farlo.) 214 215 . C' erano poche persone. XXVII .altre inforrnazioni. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). L' anno dopo. Un tale ha chiesto di te. (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . (Sve bih učinio . �bbe anche molti amori. trapassato prossimo. passato remQto. UQmo d' indole appassionata e ard�nte. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. futuro semp lice e futuro anteriore. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato.) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). Non ho trovato nessuno sbaglio. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). 4. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. . (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. Nota 2. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. i l g e n e r e (glagoisko stanje). Farei qualunque cosa per lui . imperf�tto. e ad andare a Bologna. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. con esclu�ivo carattere verbale). sono passati per il giardino. e combatte valorosa e te.) Ho pochi soldi. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. trapassato remQto. infinito. S iamo in parecchi. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. Non he. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. s�nza aver riveduta la patria. (Irna nas priličan broj . - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . come Dante. attivo e passivo. �� . tomata a Milano. il ·t � m p o : pre��nte. Nota 3.) Nota 1. 5. . condizionale. 3. 2. congiuntivo. seconda. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. intransitivo e riflessivo. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. terza. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. Ho poca voglia di andarci. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. i l n u m e r o : singolare e plurale. . Molti dei miei amici. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio.

(Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). -a io saro stato lodato. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). Nota 5. gli. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. Nei t�mpi semplici. i segu�nti: pre��nte. futuro semplice dell'indicativo. - I t�mpi semplici sono. -a v�rbo venire (= bivati). quella dei pronominali (io mi p�nto.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. lmpersonali pronominali. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo. io sono o v�go lodato. sono intransitivi. -a 3. 3 . cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. III persona: mi. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. gli dispiace = dispiace a lui). -a io �ro stato lodato. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. -a Futuro anteriore 217 . io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato.). II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. Pronominali.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo.::: rincresce a me. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva.Nota 4. -a o Passato remQto io fui stato lodato. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. -a lodato lodata lodati. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. la Lez.) aU 'amico (indir.-a Passato prossimo Trapassato pross. vi (io mi p�nto. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. la riflessiva (io lQdo. -e lodati. 2. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. lmpersonali. ti. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. Nota 6. io mi lQdo). Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. ci.) XXIX. -a lodato lodata lodati. noi eravamo Zodati. -e lodati. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. pre�ynte del condizionale. si. -a o io veITa lodato. ci. come gUt sappiarno. XXVIll . Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare.) (v. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. MQDO INDICATIVO 5. vi. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. nevica) (v. io venni lodato. imperf�tto. a cui si riferisce.) . lntransitivi (io cammino. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . -a lodato. passato remQto.) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. loro (mi rincresce :. ti. (I v�rbi pronominali. -a lodato. Transitivi. -a Trapassato rem. ne la passiva. tu ti p�nti ecc. l . le. tu ti lQdi ecc. ll. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. 2. egli e ringiovanito). che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. egli si vergogna). a o Imperf�tto io sono stato lodato. la Lez.

Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -a Passato io sarl(i stato lodato. MQDO IMPERATIVO sii lodato. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. stoljeću zove se preporod (renesansa ). Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -e vengano lodati. nei tl(mpi composti. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. -e siate lodati. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. Pre��nte essl(ndo lodato. -a sia lodato. come abbiamo visto. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. Pre��nte essere 10dato. i -e o venir lodato. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. -i. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. -a veniamo lodati. -a Passato che io sia stato lodato. -i. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. Pre��nte io sarl(i lodato. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. Ako ne budemo pazili. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. -a Trapassato che io fossi stato lodato. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. a. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. -a o che io vl(nga lodato. -a. -a o che io venissi lodato. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . -a. Pre��nte (manea) Passato lodato. -a o io verrl(i lodato. -e . -i. -a. Egli va lodato per la sua costanza. -e siano lodati. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. One bi natpise trebalo ukloniti. -a Imperf�tto che io fossi lodato. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. solo l' au1?iliare essere. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. -a siamo lodati. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -e INFINITO vl(nga lodato. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV.

in questo caso. .L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. . Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. .Kiša čini polja plodnima. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti.Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate. .Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. . vremena. Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. . . piccolo vi�ne divorato dal grQsso. ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni).Moja molba nije primljena. vengono accesi .Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. . La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. . percio. Il conto sara verificato dal controllore. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. (= Sono stati detti . . siamo rovinati) il . se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. II predicato in tal ca�o si accQrda col . (= .L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro.Snagom volje dostižu ječnika. la sera si accendono i lumi. Traducete in italiano. Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. .I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. .Učitelj ill. .si. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV. sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). . Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu.Il gregge vi�ne custodito dal pastore.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. In casa. . .II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. non vengono riconosciuti . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. . . -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. �� ESER CIZ1 � I. .More okružuje Italiju s tri strane.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. . zabava je odgođena. �a partic�lIa. ) _ Navečer se u kući upale svjetla. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. . Izrekle su se mnoge besmislice. . u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda.S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. . . dove i contadini possedevano la liberta personale. assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato).La bussola fu inventata da Flavio GiQia. I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. .Il grana e stato mietuto dai contadini. ) V. (= .Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. . essi non sarebbero appassiti. . . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. Nadzornik će provjeriti račun.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. Questa strada si inaugurera l' anno venturo.e due c�i citati. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . . partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. . . . Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti.I cittadini sono prot�tti dalla legge. . ci decidemmo ad aspettarli. . questa costruzione si chi ama anche indefinita.Un autista prov�tto guido l' automobile. 221 220 . (= . VeITa inaugurata . . se mnogi ciljevi. .I Romani distrussero Cartagine.Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve. . . mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine.Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. Nešto slično nije se još nikad vid jelo.Le leggi saranno osservate da tutti. Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . -'. . .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. . - je II.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone .

pr�sso a Genova. diventano enc1itiche (lavarsi. . Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re.: Jutros. io.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. le Lez. di spalline. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». di po�izione in po�izione. VI. ti. di galloni. Poiche. VII. attiva. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. Per e�. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. padroni delle t�rre e al fisco statale. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. vestiti in borghe�e. Per e�. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. in direzione di Calatafimi. sara ricordandoti. Nei mQdi imperativo. vestitevi. XXV III. Cl. in finito. serrandosi. IX e XV). dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. invece di premettersi alle voci del v�rbo. kad sam se probudio. invece di combattere. . 222 223 . NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. nel PQrto di Marsala. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. assaltavano con eroico sangue freddo. e li fugavano. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . tutte formidabili. f errniltosi. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. Riunito un piccolo e�ercito. si. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille.. brillanti di pistagne. i soldati della tirannide. Appena �bbe notizia del movimento. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. Stamattina. tem�nti di vedenui ferito. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. se all ' ultimo mio respiro. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. per l'ultima vQlta. degni rappre­ �entanti del popolo. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. SI. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. mi attomiavano. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. Francesco II. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. Danas smo se oprali hladnom vodom. appoggiimdosi). perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. �vegliilDdomi. d' orgoglio. incontrandolo. v�rso il nQrd. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. .

lavato. -ti. vicendevolmente. -si lavati. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi .L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. -e voi vi siete lavati. Pl. -ti. (lavantici ecc. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. -a essendoci. neIru�o comune. Pre��nte lavarmi. -si 224 Passato essendomi. vale a dire non si adoperano. l 'un l 'altro. Pre��nte Sg. vi. -si Passato essermi. si. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). 225 . -vi. gli uni gli altri. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. Le partic�lle pronominali mi. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. lavandomi. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . ci. -ti. -ti. lavatami. lavandoci. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. -si Pl. -si. vi. -vi. .) Pl. ti. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. si. lavati. On se brije. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. lavateci. -ti. -vi. -a tu ti sei lavato. congiuntivo e condizionale.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. a vic�nda ecc. Nota l. -vi. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . GERUNDIO Pre��nte Sg. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. -si. -si lavatici.: Si guardarono in vi�o l'un l'altro.si lavato. -a esserci. ci. -si Pogledaše u lice jedan drugome. -vi. Gledali su se prijekim okom.) non usati ! Passato lavatomi. (lavantemi ecc. -si lavarci. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. ti. .

la Francia.Mi son bevuto un bicchi�re di vino. le Baleari). le Ande. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. Nota 2. la carcere (il f6Igore).le due Americhe la Sicilia . Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . hai mangiato per tuo gusto. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America .il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. d jeca pučani starež. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. ropotarija uživati živ jeti. infine. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. o plurale (le Alpi. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. l 'Atlantico). se il nome pr�nde significato concr�to. ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. grom 227 226 . le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. mrak svadba. Tuttavia. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. l 'A�ia.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. o singolare (il Piemonte. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. ma non come pensi�ro. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. . Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. Popio sam čašu vina.

Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro.la fronte . . fra l' altro. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa. .).Si sono imbarcati stamane.E rivQlto al cantante: . E Rossini. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci. . se puo.L' acciaio si sp�zza. Domandarono un giorno a Rossini quali. .Gatto e tQpo si odiano. .Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa. . si acquista .d' aver un po' di g�nio.Vi diro. ghiottlssimo.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi. quando si pada di me. Una vQlta Rossini. non si pi�ga. che �ra. . . Ad un tratto. . Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla.E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . PQi si alzo.la noce .Ci asteniamo dal giuQco. per il loro fOsforo.CQrpo di Bacco che fracasso ! .Se impari a pensare non ti annoierai rnai.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera.Il gatto si lecca la zampina. il padre ti avr�bbe perdonato.la fine . per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi.la prigione .Verlssimo. . come tutti sanno. .Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat.il gregge.Si e rotto un braccio. 3. arguto e pronto: . . intellig�nza? .Mi accQrgo di aver �bagliato. .S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? .�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . . ad un ballo. .Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo. erana le principali qualita di un compo�itore. questo e il Suo posto.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? .Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs. . . Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. Scegliamoci un posto riparato.Meno male! Non s i e rotto nulla.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. II.» 228 229 . Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli.Carlo si lQda s�mpre. E Rossini ironico: . . Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili.. Di lui si racc6ntano molti aneddoti.rispose Rossini . . secondo lui.S ' accomodi.Eppure questo e il mio maggior succ�sso. che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. 4. . la s�rpe stado zmija 2.Anzitutto .Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. . �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. la s ignora dice: .1 868) l . . si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: .Una balena! 2. la gregge il s�rpe. . III.Opazio sam da nas više ne pozdravlja. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. .Qggi mi sono messo il vestito nUQvo.Il gatto si lecca.Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. . Altri nomi.t' i1lustre mu�icista �ra.Non mi fido pili di lui. aveva vinto una scommessa.Voi vi accapigliate ogni giorno.Frottole. Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.esclamo. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi. secondo il genere. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. . hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. il Duprez rispose: . . . sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: . per favore.

- Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. L jeti pada tuča češće nego zimi. into mo a lui grandinavano le pallottole. Kad sam bio u Veneciji. e�. accadono molte di�grazie. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. Pare che essi e�agerino . In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). ljetina neće biti dobra. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua).In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. ! ) quest 'acqua. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. Čini se da oni pretjeruju. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. piQve ne vica gdi. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. S i dividono in pili categorle: 1 . l' armata non e bUQna. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. quali: accadere* parere* XXIX. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. 230 3. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . isplatiti se biti dovoljno trebati. 3). non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. Converra persuaderlo prima che parta. si possono u�are personalmente. Mi pare che vQglia nevicare. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Čini mi se da će padati snijeg. Nota 1 . 2. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. Se di nov ((mb re tUQna. . Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. Questi v((rbi sono detti impersonali. tre le persone. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. kišilo je gotovo svaki dan. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). al num. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. (v. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva.ndina diluvia tUQna balena P. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. Ako u studenom grmi.

come si racconta. Quanto al croato. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. giorno. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. ali je teško stvarati. mi. ma il suo organi�mo non resist�tte. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . Žao nam je što nisi mogao doći. P_ e�. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. vi. gli. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte.: E radie criticare. Činilo im se da imaš krivo. ci. ali n jegov organizam nije izdržao. le. a nebo vedro.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. Con questo rumore e imposslbile lavorare. es . alcuno.!. ti. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. U toj je buci nemoguće raditi. Sembrava loro che tu avessi tQrto. trans itivi o intransitivi. Lako je prigovarati. «come uom dice» come si dice. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. 232 233 .: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. ma e difficile creare. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve.fa sera . si efatto f reddo = zahladnjelo je. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. . in tedesco : man sagt. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4.

Nel passato si dira: ci si e pentiti. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare .imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. plahta) (obrva. accorgersi e sim. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. Noi si e fatto quello che si poteva fare. . (noi) ci si alza. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). Nell' u�o toscano. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). . znač. . ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. ci si vergogna. Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. . dvorac mozak trepavica. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. ko/1ac. oltre al plurale normale in -i. (di un complQtto: zavjere) 235 . = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista.slijediti koga u stopu. In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno .1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. ormai diffu�o.Kažu da se radilo čitavu noć. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. il cUQio koža i cUQi le cuc. ci si e vestiti e sim. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku.: acc6 liere qcn. vergognarsi. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. ne hanno un altro terminante in -a.>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. il cQrno ( == che oggi saremmo stati . radnici krakovi (svijećnjaka. žica i fili le fila (del telegrafo. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. Il primo plurale e detto «singolativo». ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. . ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . kožna galanterija (ufig. il secondo «collettivo» : (pon java. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). . essere. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. di genere femminile. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l .

koštica krik. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. vrisak urlik. kočije jev drva za ogr (i kao sg. dopo la cattura del duca Namo. nel lo strido cui padiglione �ra custodita.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. . Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica. di Tol�o. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. molto vasta e compl�ssa. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . innamorata di tui. · . una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. drvo. .Le anf211a dire reggerlo sul braccio. Vigilato dal mago Atlante. bedemi (pojedinačne) kosti. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. pnma che annQttl.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. .Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. pure. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento.. che assediano Parigi.. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. purche non grandini. La sor�lIa di Rinaldo.Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. leggendario antenato degli Estynsi. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste. . la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno.. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . . piu nobile dei cavali�ri moamettani.Appena si fece giorno.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. . le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg.Il . . guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli. krik usna un bambino in braccio vuQl II. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 .) pokreti. član zid kost. .) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja.Avere . . far vita ritirata. (nekoć i kočija) ud. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. . e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. ri�sce a fuggire. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto. Portare un pochino contro il p�tto. sul mirabile Ippogrlfo. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere.. roteando un grQsso bastone. Attrav�rso varie imprese.' gesta koljeno povik. :. Prima le navi si caridlvano a braccia. vola nella luna. il cavalio alato del mago Atlante.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. questo profezia che lo destina a farsi cristiano. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. La trama. noi partimmo. (fig. nudo. giunge a un villaggio. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». . . . .

la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. peggiorativo.ella. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. Ricciard�llo e Fiordispina.etta . . riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. la il bieehiC(re il libro -a .elUna . aff�tto.ello. accrescitivo.erello .(u)ola il ragazzo.uzza . . - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI.lIecio.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. travestita da cavali�re. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona.onno . la ragazzina il ragazzetto.il ragazzino. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. ma Rodotnonte. .lIceia. sfida Rugg�ro come traditore.uzzo . le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.ino. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: . combattimenti e incante�imi. . I vezzeggiativi servono a indicare simpatia.etto . vince in du�llo Marfi�a. animale o cosa e piu piccola del comune. ma pQi credendosi da lui tradita.ieello . astuzie e amori. la ragazzetta .ereIla . che il po�ta. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte.il bicchierino . Ruggero toma alla fede della sua famiglia. gli aggettivi e gli avv�rbi.ellino . XXX.(u)olo . La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme.. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. .ina. . 1.oBna . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi.ieeIla .(ic)cina . la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 .(ie)cino . per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. vezzeggiativo. J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi.

-a . Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.piccolino.il figliuQlo .il vecchietto il vecchier�llo . -a pover�no. Qggi mi s�nto veramente benone. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco. -a povero. -a .pigrone.otto . animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: . -a b�ne male .l' omone . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.il pesciolino . Questo vestito e molto carino.illibrone . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino.il lumino il lumicino .la fogliolina . Njegov je sin već poodrastao.otta . otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.la besviQla . -a .la farnigliuQla . Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona.il fanciullone .' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. Ovaje haljina vrlo dražesna. On ima kućicu na selu. Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi.Occio .ozza Egli ha una casetta in campagna. -a piccoletto. jevojka. ji Ovo je velik posao. diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2. Suo figlio e gia grandic�1I0. -a . -a piccolo.palliduccio.scioccone. Prošla su kolica koja je vukao magarčić. '"a pigro. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. ko će ti biti na čast.il campic�llo .one . -a .poverino.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.benino . jeruj njegovim riječima. -Qccio.ozzo .ona . Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro.il cagnolino il canino .Occia .la casuccia la casetta .il fiorellino .benone Ukorio ga je temeljito. Danas se os I suffissi -Qtto. -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore. -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 . Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran .

iciatto(la) Avvert�Dza. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . sento che le sillabe ta. ardere. fanciullona). o pili semplicemente accento. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. Nel corso del discorso.poveraccio . Ne mogu više podnositi ovu sobetinu.il ragazzo il gi6vane grasso. n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento.il ragazzQtto .il maestrucolo . sono le seguenti: . Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. Infatti. il medicastro . e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi.: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino.ucolo . ma non e che un poetucolo.iciatto(lo) . -a . Se dico saltare. . la.cattivaccio .Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. perchi. sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. . e t (.6nzola . -a grassQccio.6nzolo . solo la pratica puo insegnare l' uso . Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. volare.ucola . b6lte. ma. ali je samo nadripjesnik.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. cOSI. corr�tto dell' alterazione. cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. il poetastro 242 .accio . Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico).bellQccio. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola.il medic6nzolo. il nome di encIitiche e procIitiche. Per e�. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1. -a b�llo.il giovanQtto . -a . -a il medico il ma�stro l'uQmo .I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . canape. vezzeggiativa.biancastro On sebe smatra p jesnikom. Egli si considera po�ta. per lo pili.astra . · accrescitiva o peggiorativa. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.grassQtto.astro . Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. Non tutte le parole hanno un proprio accento.accia .

tranne le poche e n c l i t i c h e e . a differenza di colto. . d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). L' accento circonflesso si usa assai raramente. li. il cane. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. pn (lo pneumiltico. da non confondersi con da preposizione. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . lo. il primo e comunemente usato come accento tonico. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. gli amici). ci. z (lo zoccola. grave ( . alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. la patria. pua) e qualche altro cia. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. i cani). qualche preposizione. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. gli articoli.' ozf. ne congiunzione negativa (ne . Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. abbiano il loro XXXI. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili.ti. mi piace. acuto ( . gli intelletuali. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. gli iati. citta. gn (lo gnomo. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. La forma lo (pl. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. Nel discorso esse si appoggiano. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. e lui. ecc. senza il contrassegno dell' accento. quel libro. da cogliere). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. ti oda. sdrucciola. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. L' (pl. qualche congiunzione. di nome. gioventit. per l' accento. potrebbero venir confuse con altre. gli psicolagi).gli Femminile la (I'>" . da voce verbale. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. p ro cl i t i c h e ora ricordate. la e ll. i libri. lo. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. i leke. gl ' intel­ lettuali. un po '. avverbi di luogo. benche. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei.le (piit. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. da non confondersi con di preposizione. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. gli pneumatici). spazf. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. 244 V. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. Sl (affermazione: ha detto di si). vi. I-VI. gia. ps (lo psicologo. e si pronome (egli si lava) . ) e circonflesso ( ) . partira. servi. gli gnomi). gli studi). si.Lezione trentune�ima accento. 245 . La forma il (pl. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. piana. : entrando servimi) li. vengo). colto (nel senso di dotto. lascia. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. a cui seguono. . gli zoccoli). ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). lascialo. ). .

gn. le zattere). una sp ranga). uno psicologo. . si adoperano anche come di (del. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. . . . Se la quantita e la misura sono fissati. un numero indeterminato di cose. 247 di non articolata: 246 . . si dice percio alcuni. Si u�ano tuttavia le forme col. Nelle frasi gli uni e gli altri. une. certe (alcuni scolari. ps. la zatte ra. . A differenza dell' articolo determinativo. . di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. una sedia. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori.Abbiamo acquistato due metri di stoff . . uno straniero . delle: un quadro . l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. le erbe). le une e le altre. (pl. Con le preposizioni 3. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. . si deve usare la forma uno (uno scalpello. un 'ombra. .dei quadri.Prenderemo alcune lezioni di f a. Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. . si preferisee oggi il costrutto semplice: . uno zero. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. dei. uno pneumatico).degli uomini. artieolo partitivo. . si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. una sete tale che . degli. degli. un muro). dello. . dell'. persone. della. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. una certa quantita. esser retto da una preposizione.E caduta della neve. pero. L' (pl. o pn. un 'unghia). alcune. Si dira dunque: Non ho amici. Non abbiamo tempo. il nome e retto da una preposizione. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. L' articolo indeterminativo non ha plurale. consonante una 2. Se. cogli e raramente pel.Hanno acquistato dei viveri. Ho incontrato solo un soldato. • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. o certi. Se il nome comincia per vocale. la strada. ) . una stanza . animali. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( .Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura.delle stanze. Al posto di uni. un uomo . accentato. certe regole). pei. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. rancese. [ 'erba. coi. collo. di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio.degli stranieri. le opere. nel discorso. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). una z. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . le strade. .Non ci sono piu viveri. le case. . .Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. . . Hanno comprato un aspirapolvere. con delle parole aspre »). uni e une sono pronomi.La casa. uno gnomo. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. un vino tale che . ).

Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa.e tutti quelli che abitano in questa casa. Cosa dovrei entrare per fare?». chiese il signor Veneranda. . imprese piu difficili.elemosina . . . «Se sono senza chiave. dIsse tl SIgnor Veneranda. non vuole che apra il portone.orso simbolo .asina . .eco. grido il signor Veneranda. . I soldati stanno .suocero .Mi sono levato a lo spuntar del sole. . «lo non voglio aprire il portone».Vincere se stesso e una .incasso -'. . .orgoglio . .II fulmine si abbatte su le alte cime.scialle . �<Perch. provar compassione. . - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa».Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. Porta il cappello . . .ospite . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. non ne abbiamo. L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. . . . grido di nuovo il signore. No. orecchie.C' e un guasto .eta .Le automobili correvano . Il portone non posso mica aprirlo con la pipa. . . . fiori. «se parliamo piano non ci si capisce» . brace. Da le vostre parti nevica di rado. abeti. contadini e studenti. . .Si e recato a il palazzo de le poste. II signor Veneranda. . ne ho.osteria .La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. e chiuso». trincee. «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». . Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. «Per fare cosa?». pista. sentirfreddo. fontana. . «Sl.scenario . perche dovrei fischiare?».estremita . «Ma non abita qui. Da il mattino si vede il buon giorno. II. POl «Ma lei cosa vuole?». . . .La bandiera sventola . disse il signor Veneranda. Nota. .elefante .Il merlo era volato su ii tetto.Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . sono senza chiave». in il quale ci date notizie di la vostra salute.Parlo . Avete della carlO.psichiatra . . . «lo? lo no . Lei fischia?» piano. . . . " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada».orco . occhi .Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini.estate . «E allora perche vuole la chiave?» la chiave».C 'erano soldati. .aereo . . .incendio . prender ar fiato. . .Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave».asino . «io credevo che capire.scoglio . E caduto . aroma . rispose il signore affacciato. lnsomma io non ho ancora capito. Hai dei buoni amici? Sl. . grido il signora Veneranda. .Tutto s' accomoda . . . volonta. . ChIes e II Signor . . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave.: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. . «Va bene». . . si usa la particella ne. .ansia . buon volere. chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . . . f piacere. grido il signor Veneranda. che cominciava a non «Per aprire il portone».La biscia si nasconde . da scrivere? Si. aver sonno. . . «lo no». ESERClZl I. .Ero disteso . non ne ho. P. padella . . graticola. erba. «E il portone e chiuso?».armaiuolo . Rizzoli. operai. . . 249 248 . bicicletta. - III. .Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. . -ln la stalla sono pecore e buoi. lei?». . . rispose il signor Veneranda.pseudonimo . letto .Perseverate in lo studio. . . guardo le finestre aver tempo.Ogni figlio e bello . . «lo sono senza chiave». chiese il signore affacciato al primo piano. No. rispose il signore affacciato. disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. . «Sl. . . .ln i negozi vi era molta folla. «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire.psicologo . tappeto.studio .zeta . . chiese il signore affacciato.inquilino .zerbinotto . fischlano?». . . .zucchero . .Ti accontenteremo in i limiti del possibile. «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». se vuole puo anche fischiare.Odo .Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. . . . . tempo e . telefono. . ne abbiamo. sempre gridando. madre .Bistecca . -:.» l Da: Carlo Manzoni. «l' ha detto quello del mi interessa. occhi. acqua . . proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . grido il signore affacciato. grido il signor Veneranda. le pare?». . es . «Ma let non deve entrare?» «lo no. torre. . . . ginepri e palme. .Cascare . sl ! ». . . Milano. . «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene . affacciato. . - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo.Non .specchio .stomaco . ..estetica .ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. . Veneranda.

4. lei? Per un cretino? Se ne vada. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. «Non capisco». «Ha visto?». - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. . E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. gia nominata o conosciuta. . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. in un senso determinato. «Va bene. brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. . E se vuole li chiudo. dico. se ne vada». a grattarmi ilginocchio ! . = = = = = . disse il signor Veneranda.o dava�tl al no�e. mortificato. chiese il signor Veneranda. spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. «Per me . urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. «ne chiuda pure uno. Le hanno rubato la borsa. . . disse il signor Veneranda. se crede» . da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. .Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio.Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». «faccio tutto quello che vuole lei. balbetto. «A me basta che lei apra la bocca». e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). . . . L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. «Porco mondo !». «E quale deva chiudere?». o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa.Il projessoreJa lezione il martedi e il. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. . ogni chilo). L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . immediatamente. . chiudo gli occhi. Glz e mancato zi jiato. . In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. disse il dentista.» Il signor Veneranda alzo una gamba. . o determinarsi da se stessi. guardi». caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli.Ci ha rimess? la vista.E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). . niente. . I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. . . . = = = - I 250 I I I ! 25 1 . a tagliarmi i cape1li. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o .Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. . rispose il signor Veneranda.Prendi la matita rossa. . Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. . Il signor Veneranda si alzo. «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca.Gb hanno rimesso a nuovo la casa.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei.Ha la mefr!O ria buona. «per chi mi ha preso. !J. disse il signor Veneranda. Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?».Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). «Come vuole».Il direttore e partito stamattina. Non le pare?». mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). disse il dentista. ! I ! . «Volontieri». 3. * «Apra la bocca». «per me e indifferente» . questa circostanza). «e deva chiudere gli occhi o no?». Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo . se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno. 2. ma cosa vuole di pili? Accidenti. «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. . . Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. . disse il dentista al signor Veneranda. L' alzo subito. ». XXXII. svizzero).Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . . a togliermi la giacca. me ne trovero un altro» . che razza di dentista ! Niente.i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista.

bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. l' articolo va . L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . le nostre sore lIe. L ' oggi. ecco � numero : L . .S potro venire con mia moglie. figlia. I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. suocero.lo amese . c i no iL soLe. tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte.Iascuno di loro. npetuto : e c?lline.Non ha passato i trent'anni di vita. va. nuora. . il caso delle � � . Altezza. questo non . il poeta «l �Oetl l � � enere»?. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso.dei zimbelli . La mUSlca. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. dl regola p emesso a c.con r iodio .i gnocchi .un errore . idropisia. il tuD buon padre. il giusto. illeggiadrire.Nel caso dei nomi invariabili. sapere. ignominia. L 'ainbizione. il vostro f atellino. il mio. madre. 5. la nostra mamma. il cinque.mpagna�o. ignobile. . cognata. . igiene. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). II.Siate i benvenuti. b) i nomi astratti: . . il prima. Eminehza: Sua Maestra il re. sorella.un' ordine .col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . il terzo.- Esercizio sul vocabolario Idoneo. ) . ignoto. i11ecito. le crisi.per lo meno . La giustizia. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . ecco r I pronomi possessivi fernminili sua. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. tutto un mese. : un'esempio . . . l attnbuto: La grande esperienza e . Pero: egli sapeva tutto. il godere. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo.Apri senza rumore . cugina. La terra. 19norante.l i e pianure della Toscana sono deliziose. la loro zia. il davanti. tutta la mattina. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore.uno xilofono . l 'argento.mia elica . tuo. colla spada .un' attimo . . suo" no�tro. Santita.) . o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. d) l noml dl matena: L'oro.un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. o sono al plurale. .il zucchero . ilare.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. lo sport. il nostro.uno pseudonimo . le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. nonno. 8. un di dietro.Contavano le settimane e i giorni. . il poi. tutta una settimana. �a se i sostantivi variano di genere e di numero. Tuttavia in questo caso.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . zio. ignominoso. ju un fuggi il generale. il grano. l' articolo puo anche non essere . figlio.per lo meglio . L 'universo. .La sua macchina e velo ce e silenziosa. un mah. nonna. distinguere il plurale dal singolare: l l . S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. 10. Le porte e le finestre. igienico. suocera. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. vostr�. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola.nella immensita - la elettricita . la specie. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. cognato. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino.su lo sfondo .Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione. L 'invidia tl malato. L 'opera io (per «gLi operai» ). : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. E a �dato afarsl La �arba .i dei . idropico. -Abbiamofatto iL bag no. ilarim. iL giovane (per «i giovani»). il vino. i vostri nonni. il rame. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). Eccellenza. . -:. ignorante. il vecchio non sono ridicoli. e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) .l' edifici . zia. il mio bab bo. 6. . .Prenderemo iL tram. 7.un zaino . ignorare.un artista (masch�).Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. fratello. per ragioni di stile. Per es.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . . (Cfr.L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. . il deh. tutti questi argomenti. ignoranza. . il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . particolarmente se sono fra loro in opposizione. genero. . gli sport. 253 . la crisi. sua Eceellenza il ministro. illegale. La virtit.dell' enormita (plur.I Loro libri sono li sullo scaff ale. lo:�. Usato come sostantivo.per lo pili . sua Altezza il principe. un artista (femm. il J L 'arte. siamo al corrente del come stanno le cose.degl' elefanti .per lo passato . nipote. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. La pieta. Signoria. ignorantaggine. La Luna.

si fa sempre pili rapido o sintetico. oh. . . . . Tutte le case della citta. gli spostamenti. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. . . ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori).Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. sempre in punta di forchetta. E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. che non sono permesse. TS (Trieste). . . . Il signor Bianchi e il professor Bruneri. Mio padre ha il diabete. Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. . . comitati. Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). ln Piemonte. Addlnttura. . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. . . . . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. . Le citta del Portogallo . . inaffittacamere ecc. gli Spagnoli . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). Mio zio e tornato dal Brasile. . . . . brutta cosa essere . r italiano. .' Incis. . . . . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. parlata. . TN (Trento). (Fabbrica Italiana Automobili Torino). parolaio. . fiorentina! . bi�ogna seguire le norme dell' . ecco Da: A.Ti do la mia . . Cosi anche il linguaggio. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . - Esercizio sul vocabolario Parlare. di quella della citta. Duro. . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . e non aver sempre la bocca piena di . .Come e bella la . che le cose andarono cosi. bene: l' . . . associazioni. ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena).Quest' ordine e contrario alla legge. per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. Non vi fidate di quel che dice Quintilio.. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. LaFirenze dei Medici. Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. e lieto. ? Non si puo saper tutto. moIte cose.Oh. . Tutti i bambini di queHa scuola. . . . . ! Sollevare il popolo daH' . . . Non conosco bene Bosnia. . . Il dieci per cento della popolazione. se tu non ci metti una buona . nel Friuli-Venezia Giulia. Sono socia del eoni. come sono .Carlo non conosce l' educazione. paro Ione. Lui non ha il senso dell' umorismo. bi�ogna contentarsi di . vuol dire redimerlo e salvarlo.Bisogna cercar di ammaestrare gli . Ho venti anni. SELT (SOCIeta Elettrica). . . Ho giocato a tennis fino alle undici. . . . Lavoro dalle otto alle quattro. . che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. . . Sono le tre precise. bi�ogna u�are le .Tengo la tua prornessa. esentasse.Fidatevi di Giulio che e uomo di . vettura.Vennero a . specialmente quello degli affari e del commercio. un . . ricorri sempre a mezzi . . parola. ! Per raggiungere un fine. . .Il balcone era tutto .Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . e ti prendo in .Parla pili semplice. di fiori. Il calcio e il mio sport preferito. cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).L' aria dei monti e pili . aziende. Si ricorre di solito alle sigJe. . FIAT 254 . inanonimi.0 � � III. . . .Che noioso! egli . . . La Juventus ha vinto lo scudetto . e una buona compagna. I miei libri sono suHo scaffale. questa sera! Bene. 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. uffici sono riferiti per intero. e . . .Il contrario di nobile e . . . .Lo zio non mi vorra contentare. . E r una in punto. . . . . Ieri ho avuto la febbre. . Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola.Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . . Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. L' unione fa la forza. esente dalle tasse. pili appropriate. . . .ll. lo spagnolo. INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). .Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre.Gli Italiani .Nessuno faccia cose . che . . . Grammatica italiana � . .

raceontare in poche parole. Ju elello deputato. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. (o fra): la biblioteca di don Antonio. . Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). Bibliografia. Questura.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. fra Girolamo. di trollo. Redazione. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. ma caro dottore. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. donna Felice. 5. a mezzanotte. 3.La pigrizia e madre dei. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. . sono giudicati lavoratori seri. Antonio Merola. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito. per due anni gli ha f atto da padre. loro amica d 'inJanzia.) e a1cuni relativi (che. San Giovanni.XXXIII. ognuno. Novella quinta. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. c) m o d o : a piacere. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. in agosto. Anche qui. a letto. b) l u o g o : in casa.Buon vinofa buon sangue. ma soltanto questo. poltrona in pelle (o di pelle). talvolta. persona di vasta cultura. alcuni indefiniti (qualcuno.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. frate Francesco.Il cane e il gatto sono animali domestici. . . Nel plurale. di giorno. il cap. - 4.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. Uscita. in fretta. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. . 6. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. . acqua a catinelle. te. Bari e una bella citta). seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1.). una catena d 'oro. . quello. 2. . mulino a vento.Pref azione. sala da pranzo. ferire di coltello. parlare per telef ono. donna. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. in campagna.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. una stoff a strisee. codesto ). con gioia. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. muor dif ame. Ingresso. di giudizio. S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). a tavola. !rate. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. Sant 'Ilario. una lampada in f erro battuto. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. lavoro f atto a macchina. d 'ingegno. *il quello. autore del Giorno. . c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. arte procura. verremo alle JJ). noi ecc. tu. me. 7. di buona voglia. aggettivi. di notte.Compendio di storia moderna. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. nutrirsi di pane e acqua. Rifiutano l' articolo le parole (norni. quello. sono andati da Luisa. Canto secondo. in macchina. di cui ecc. essi sono persone per bene. di domenica. di quella e non *del questo. in bicicletta. Lo hanno proclamato capitano. essere di cattivo umore. . d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. dottore in letiere. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. si e u comportato da vero galantuomo. ecco - - 256 257 . numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. amico mio!. a piedi. in macchina. in maggio. Ju proclamato campionissimo.Chi si pasce di speranza. . per forza. e cosi: di questo. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico.Cielo a pecorelle. lo ha preso per marito. vizi. in citta. chiunque ecc.Carlo sara tuo compagno di viaggio.

. Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. i re di Spagna.Australia. Leopardi o il Leopardi.Che cosa vi e di piil bello dell' . . i boschi. egli vive da un anno a F'lrenze. Bologna e un importante centro universitario.Spinti dalla fame. . come sono lasciati in . .L' uomo corraggioso non si . . Argo era il cane di Ulisse. dovettero . . . ancora (anche). viaggiare per l 'Austria. alle pietre di quel vecchio muro. nel linguaggio familiare. . si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. il suo orgoglio.Certe merci si vendono a . la Napoli degli Angioini. . .): Verdi. maledlco (indicativo del verbo maledire). abbandono. la Corea).t Alle volte. ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. . la Spagna. . in Toscana. Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. la voce. Cleopatra. la Puglia. i lupi . . e quasi ci acceco. abbarbagliare. . il Monjerrato.Ti ringrazio delle . D 'Annunzio o il D 'Annunzio. . e facile sbagliarsi e prendere un . a poco a poco. amorevole. .Le edere si erano . Volumnia. . I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. la Duse. una Palermo di altri tempi. . Abbacinare. leggere (verbo). nella Puglia. su un divano. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. dietro recarsi in Sardegna. . il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte.E rimasto famoso l' .Quella grande luce per un momento ci . abbagliare. . la Spezia. . amoroso. abbaglio. compito (participio del verbo compire). l' articolo: Gino parte stasera. I 'Antartide). andare in Australia.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . . .I ladri.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. Diana.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . ecco ecc> (Pero: nel Veneto. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. il ragazzo . ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. . pesce d' Amo. i Borgia. . la bella Firenze. . . .Amore. la Me cca. dopo Corfit abbiamo visitato Zante. con un ferro rovente i prigionieri. . . . e un MezzoJ anti. bagnarsi in Amo. il sole si . l 'Islanda. trova un tesoro. . . di Dante per Beatrice. . questi campi. . pensero io ad . regioni. parole. . ma ho . uomini politici. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. compito (lavoro assegnato). Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. . I'India.Non fare rumore. Puccini. l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). gli S orza. abbarbicarsi. abbandonare. la Corsica. abbassare. scrivero alla Matilde. l 'Aia. . l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. anzi . o il Carducci. . di continenti (l 'Asia.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. . ecc. il Garda. prezzo. . Coi nomi di isole. per regola generale. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. . . amorevolezza. la mitica Zante. tornare dal Brasile. Toscana. Marconi. sorpresi. ).E vicino il tramonto. Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). un Creso. . . . . . L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». «un uomo del valore di». ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. l 'Iseo. [ .Lascialo dire. la Sardegna. mi . . Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. . abbassamento. Urania. seguito (participio del verbo seguire) . la De­ ledda. . la 258 Alle volte. . Stanco com'ero. e qualche altro. . non reca nessun dolore al padre e alla madre. '' . amica. il Sahara). l' idea e non vi andro piil. il Cairo. . . II. il mese prossimo visiteremo Parigi. . il Portogallo. purche non sia eccessivo. gli occhi. amichevole.La gente inferocita gridava: . . paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. . 259 .E una bella cosa l' proprio. passare attraverso la Mongolia. abbiamo scritto a Carlo. Mazzini. Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. . seguito (continuazione). il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello).Il figlio . leggere (plurale femminile di leggero). quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . l 'Avana. basso. Anna e Giuseppina J arrivano domani. fra due nobili cuori? . III. scienziati.Volevo andare a Parigi. . la preda. . hanno parlato di Elvira. maledico (maldicente). . abbasso. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . . amicizia. . .Colto in fallo.aneora (strumento marinaresco). J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. Ma si dira: la dotta Bologna. Lucrezia. vivere in Italia. . I: . nella Roma del settecenta. di paesi e stati (l 'Italia.Oh. tr9PPO al dolore. . Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. Garibaldi. i Romani dedicarono un tempio a Cerere. .

. «il sigaro? Di chi e?». II signor Veneranda. . compatimento. «Lei non. confuso. «E io che cosa posso farci?». . ». chiese il signor Veneranda. . questa non e la stagione delle ciliege». conf!lso. come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. Da: Carlo Manzoni. «Gia. «prima non so. Milano. «Lei si sbaglia di grosso.Ah.Ti pare facile o difficile il . Allora se non e la stagione. lei non». aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. malvagio figlio.Dovunque sono andato. Il sigaro. disse il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. . «Per fumare?». «Allora le ciliege non le vende». . « E infatti i o non l e vendo». disse il fruttivendolo. non e un libro. . . «Si che le vendo. ho libri». questa». «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte.Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. ». 26 1 260 . . «Ma sa cosa rispondere. «Non le ho». «Niente affatto». tomato. non . . «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». quando ha voglia di fumare. . disse il libraio. . sara suo». l «Lei ha tutti i libri?». male di tutti. lei non».Fino a ieri sera. «Lei». .!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». «Lei non. «Dopo comprato e mio». «Appunto.Al. balbetto il fruttivendolo. Veneranda. «10 . . Non e fumi pure. me le darebbe?». disse il fruttivendolo. . . «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. . «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». . «Se io volessi delle ciliege. e dunque un . balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. Le pare o non le pare? » . ma come le dicevo. . . «Ma io non ho sigari. disse il signor Veneranda.Chi di voi sa ' " e scrivere? . Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». io ti . ma col freddo che fa. se non le dispiace. chiese il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. . «Non si sbaglia affatto». . sbaglio?». . . I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . . «lei ha «lo non . Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». Ma guarda che tipo ! » . « l libri si leggono. disse il 1ibraio. . E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. «Anche il sigaro?». disse il signor Veneranda. Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. cosa fa? legge?». assegnato dal professore? . le ci1iege le vende o non le vende?». «chi e che le puo vendere?». «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». Rizzoli. «ma adesso le ciliege non ci sono. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. protesto il 1ibraio. mio frateIlo mi ha . «Non le vendo». disse il signor Veneranda. poi chiamo il libraio. «Tutti » . urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. brontolo il fruttivendolo. «Ma che libro e?» . «io ho detto un sigaro e non un libro». . «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. n o n s i fumano». paiono . si trattenne a guardare i libri negli scaffali. «Gliele darei ». disse il signor Veneranda. chiese il libraio perplesso. chiese il signor Veneranda. replico il signor Veneranda. . «io vendo proprio la frutta». che lei e un bel tipo? Insomma. balbetto il libraio. il babbo non era . disse il signor Veneranda. io cosa posso farci? » . «Perche non e la stagione». disse il fruttivendolo. «naturalmente vendera della frutta. o mi LETTURE l I I Il sigaro».Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . balbetto il libraio confuso e stupito.Queste vesti sono belle. lo non ho m.

relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. Verso le dieci. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. es . a. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. fra. . Nota 2. Mi spavamo noću.: tra di noi. specialmente quando regge un pronorne personale. reciprocita. Kako bi bolje živjeli.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. da. On živi na selu.: verso di noi. verso di lui. es. mediante. lungo. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. Verso sera. Regula e 1. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. P. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori.jrajratelli.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie. ecc. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. su. Otputovao je s njime. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. quando reggono un pronorne personale. la Gramatica italiana descrittiva d i M. verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. es . : del. : Noi donni amo d i notte. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). loro significati e usi Razne vrste prijedloga.Tra e fra si. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. es. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. Le due forme. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. 2. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso.. dalle. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. fuorche. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . lungo indica: . alla. Non si dira. Varie specie di preposizioni. negli.usano quasi indifferenternente. Come vivrebbero meglio. Egli vive in campagna. E partito con lui. 263 . P. Verso lui e stato sempre indulgente.. . tra traduttori. si uniscono talora alla preposizione di. «con lui» una relazione di compagnia. fra di loro (ma anche: tra noi. eccetto. tra loro). P. nonostante. salvo. ma Nota 1 ' . durante. es. verso.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. con. fra loro. lez. Žrtvovao se za nas. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. tranne. p. Si e sacrificato per noi. Berna 19752) 262 Oko deset sati. Mora stići danas ili sutra. tra fratelli. in. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. rv e X). ecco (v. Jernej . Najbolji od sviju bio je on. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. P. Predvečer. rispettivamente fra noi. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. «in campagna» una relazione di luogo. tempo Deve amvare fra oggi e domani. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra.

durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. ecco (dell 'avvenire. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. durante e mediante participi presenti. ma invece: lo albero. nella. la prima di queste vocali. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. essi s 'illudono (o si illudono). medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. santo. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. �i. Osservazione. invece.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie».n imperativo (deri vato da un antico traine. jice. vi. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). lo. non gl'importa). ffittare. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. sursum). Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. 1. durante. la mia buon'amica. lo inverno. grand'oc­ casione. sull 'acqua). alla. cioe si sopprime. c 'invitarono.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. tranne e q. je Uspio je pomoću svo upornosti.-a. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. I I I 265 . d'ora innanzi. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. __ a) con bello. salvo. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. da. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. gli ingegni). Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. ci invitarono e sim. salvo. 2. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. ti. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. eccetto. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. un 'altra volta). si elide. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. a. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. allo. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. grande e anche questo. (il cibo) l 'annuso. gli Italiani. quest'anno. gocce d'inchiostro. buon uomo. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. la. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. le esagerazioni. l 'aquila. (la tavola) l 'alzo. i): c 'e.-a. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo.-a al singolare. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. - Nota 3. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. e questo a sua volta dal verbo trarre). in. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. con. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). sotto). presto se n 'andarono (o se ne andarono). nello. ne. Per es. e malato da ieri. saldate dal legame grammaticale e logico. gl' Italian i. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde.-a. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. golfo Sant'EuJemia. sant'Agostino. assai spesso. d'allora in poi. jetru koji je puhao. Ad esempio. sopra. tranne. grand'uomo. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. es. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. d' altra parte. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. l' inverno. della. ad esempio. tra e " zono ra. la. l' albero. la carta d 'Europa. " Non si deve usare. anzi in origine era un avverbio (lat. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. c 'erano. all 'alba nell 'inverno. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. Si potra. una bell 'occasione. quello. ecc. quell 'azione. la erba l' erba.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. . per. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione.

atti e parole di profonda meraviglia. riavere. resa scaltro 2 complice 267 . . generalmente. P. ma solenne come d' oltre tomba: . Ci siamo incontrati per . Tra le due case c' era un cortile. pioggia. burbero. L' operazione era presto fatt�. . Paolo. era arrivato il quale. violoncello. triangolo. Eccetto qualche piccolo contrattempo. Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v.he a l �� pla�esse. dei abitassero sull' Olimpo. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. da ima oko (circa) šezdeset godina. govorio je u sebi. Eccoci al posto. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Ho · veduto qualch� OSPlt�. naufragio. . geografia. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . . Bilo bi bolje. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. . . /. che la cosa piu importante per . Domanda quello che vuoi . da on ima pravo. parlando el piu e del meno.Mancano dieci minuti alle sei. Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. meraviglie che �e oso e impaziente. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. reale. sapere che un manutengolo1. si dice che fa . con voce chiara.rispondevamo nm. B ili su prisutni svi osim njega. Poteva far tutto. richiesta. I I 266 ammaliziato. . . LEITURA IL III..· ESERCIZI I. antichi imaginavano che . pioniere. .provoca� lUI. accIghato e a coda torta. spiacevole. Ci arrivammo verso sera. Una risata di cuore. Europa. se l' ospite era una persona . fiume. pseudonimo di CoIl odi. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. gnorri. guida. In tempo del desinare. fuorche questo . Uza sve to sam uvjeren. squisito. . della second� � categoria. Lungo il fiume si vedevano alcune barche. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. non come quella i sopra. . Spesso avviene che uno parli fra il sonno. . straordinari casi di Pinocchio. . 16-18): Linea. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. se l' ospite era una persona di spirito. e meglio conosciuto . gratuito.Ricordate sempre. . fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. domanda che ore sono . da ste ostali preko zime kod nas u gradu. . grazioso. olio. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. pienezza. . L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. . . lo invitavamo. . dopo sentite le. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire.Che cosa posso domandare? . violazione. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. . oleandro. come vuoi . eroe. piuma.chiedeva l' ospite. . viadotto. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. fioritura. presiedere. paura. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. »Nisam mu smio to reći«. baule.Un motto lungo o breve? Lungo. che ancora delizia i fanciu1li . Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. Mislim. Te l' abbiamo gia detto. uomo e di fare il proprio dovera. superfluo. a . pp. Per esempio. Tutto era perduto salvo l' onore. curi all' imboccatura della forra di Balenaia.Carlo Lorenzini. . Rivoiti all' ospite nuovo. . Oko podne stigli smo u Napulj. Predvečer je počeo padati snijeg. . breve . L' aereo e partito verso nord..Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. il viaggio e stato felice. poeta. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto. mena dieci volte. . . . savio. .

(P. I avanti . Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). Postavio je sv jetiljku na stol. senza pensa re). dopo di lui. Secondo m e h a torto lui. Čekajte nas ovd unutra. Moj sat ide pet minuta naprijed. avanti sera. Iza one šume dolazi livada. sotto Si mise al riparo sotto un albero. Sklonio se podjedno drvo. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . sopra di noi. den tro alla camera. es . se ne usano due: fra di se. Camminavano uno dietro l' altro.I l . Tutti gli son contro. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). Kako ste ? . entro I libri erana dentro la cassa. ecc. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. Krenite onim putem."l l l xxxv . invece. invece di usare una sola preposizione. Aspettateci qui dentro. E il babbo. Hodali sujedan iza drugoga. E dietro. Nella votazione segreta gli voto contro. Iza kuće nalazi se vrt. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. dov' e? E pure qui dentro. Vratit će se poslije praznika. sia come preposizioni. Ići protiv struje. Prendete la strada che viene dopo. dietro Dietro la casa c' e un giardino. Nosi kosu raspuštenu straga. Govorio je o posljednjim pronalascima. fungono da p re p o s i z i o n i . o con un verbo o un altro avverbio.: Dentro la casa. sopra bei tappeti. nella seconda esempi di uso avverbiale. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . Mislim da mora biti gore. Svi su protiv n jega. Ustajem prije zore. (Doslovno: Smijati se ispod brka. «Come sta?» . Sotto c' era un grande baccano. senza il cappello. Straga je. E il bimbo? Dorme sopra.) In molti casi pero. Dol je bila velika galama. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine.Ide (gura se) nekako. ) Quando. es. Andar contro corrente. Pobuniše se protiv okupatora. . dentro. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. Ridere sotto i baffi. . contro Si rivoitarono contro gli occupatori. ne možeš ga vid jeti. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. stanno con un nome.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. Credo che dev' essere sopra.. secondo lui. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. . . . je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. e non lo puoi vedere. (P. koji slijedi. Prema dobivenim uputama . un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. . Porta i capelli sciolti dietro. Po mome mišljenju krivje on. : contro il muro. Dopo quel bosco segue un prato.Postavi stolac pred stol.: Dov'e la mamma? Dentro. Zlobno se smijati.«Si va avanti alla meglio». Il mio orologio va avanti di 5 minuti. Mi levo avanti l' alba. un aggettivo. Un minuto dopo arrivarono gli altri. es. . ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo.

. tre biglietti.1 I . . Nije više mogao ići dalje.Voi spronate (loro. ecco 270 . senza Era rimasto quasi senza quattrini. Lo aveva sempre intorno. Saslušaoje optužnicu.Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? . . Oko četrdeset godina. . . lez. Le preposizioni sopra.Devi comprendere (lei). 27 1 . XV. sotto. dopo di lei.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). avanti. contro. . . _ Quarant' anni circa.. .Egli aiuta i suoi genitori. Abita qui presso. sopra di questi.Voi avete invitato (noi). ESERCIZJI I. dietro di voi.Essa mura. Circa il discorso da lui tenuto .. Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne. ma non io. tempo. . . (loro.In quest' affare esse non c' entrano.lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . opp. io ti aiuto.Scrivi pili spesso (a noi).Inviterai (Iui)? . non ne hanno colpa.Loro. Ascolto raceusa senza dir nulla. senza di quelli. Prende il caffe col latte? No.Scriverai a tuo fratello? . Imao ga je uvijek uza se.Ascolterai il babbo? . Abbiamo aspettato oltre due anni. .Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito.Ella e partita stamattina. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. avanti di lui.Risponderai alle signore ? .Hai veduto il vincitore? . .Essi videro (se) nello specchio. dentro.Esso dorme nel canile. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. . opp. senza. a da nije rekao ni riječi. rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. .Essi hanno veduto (i fratelli).circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a. presso e senza. ossia le allieve) a copiare. Stanuje ovd blizu. Camminava rasente ( suIrorlo). . = II. opp. ma io sl.Noi Essi giudicano (me) sincero. rasente . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. cari signori. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. ma loro sono bene informati . ossia gli amici). Puzao je tik uza zid. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona. Voi rivedrete (Iui) molto presto. Čekali smo više od dvije godine. .Tu non vedi (Iui) da tempo. (Indica luogo.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). (Bio je uvijek oko n jega). Što se tiče govora. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei).Voi non . . . sotto di loro. EL. Tu sei contento. . dopo. Oko grada dižu se debele zidine.lo preferisco i monti e lui il mare. dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. XIV. .Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . .Lei non sa legger bene. . Bio je ostao gotovo bez novca. allo studio .Voglio scrivere (a lui). Non pote andare piu oltre. je oltre Kod željeznog mosta. Hodao je po rubu. dietro.Tu sorprendi (loro. presso opp. sapete nulla. dentro di me. - I III. bez mlijeka. . koji je držao .io aiuto (te). Strisciava rasente il muro. .Noi non ritrovererno (te) in casa. Voi ringrazierete (noi). .Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v.

«e la prima volta che la incontro» . chiese il tabaccaio ancor piil stupito. disse il signor Veneranda al tabaccaio. lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». «Non e' entra per lei. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. ma per me c'entra». «lo . Essi abitavano sopra. tanto a me non importa proprio niente». «Anch' io» disse il signor Veneranda. . La prol'osta non ci soddisfa. E una stranezza e nient' altro». domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. disse il signor Veneranda. . Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. «Le sigarette nel brodo? io no . disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . «Perche?» «Non lo so. . e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. disse il signor Veneranda. ripete il signor Veneranda. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». «Le sigarette». avra lei la sua ragione». «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». ». balbetto il tabaccaio. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. brontolo il signor Veneranda. io». «dal momento ehe ci vado. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. Ora sono lontano. chiese il tizio. «Ma io non ho carote». «Scusi». Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. replico il signor Veneranda. * * * «Come si permette?». Voteremo contro. Egli voleva star vicino. 272 273 . resto sotto. «Come. balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «Come. balbetto il tizio mezzo spaventato. disse il signor V eneranda. «Che c' entra piazza Castello?». stupito. «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «Lei non . . Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». . «Conosco forse sua zia. «e mi lasci andare per i fatti miei». chiese il signor Veneranda. «Per me. «ho solo sigarette. lei non . disse il signor Veneranda. E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. . replico il tizio alzando la voce. «Cosa. «io le sigarette non le metto nel brodo. Dentro si rodeva. come?». ripete tranquillamente il signor Veneranda. «Cosa?». «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. ». «Vada al diavolo che a me non importa niente». «lei e sconosciuto?». Perche. brontolo il signor Veneranda. Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. grido il tizio perdendo la pazieqza. «ho fatto male. se le avessi padato.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. . forse?». Anche sua zia e sconosciuta» . Se l' aves si visto qualche altra volta. «lei faccia quello che crede. le spiace se io vado in piazza Castello?». non sarebe pili sconosciuto. . come mi permetto?». «lo non soffio il fumo nel brodo». disse il signor Veneranda. «In piazza Castello». Quindi anche sua zia e sconosciuta» . «e la prima volta che la incontro. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. . «lo non . «se mi da un pacchetto di carote». «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». «E nemrneno io! ». «Senta». . «Ho detto». « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. A destra e a sini stra. E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. le fumo». Vieni su? No. balbetto il tizio. «mi da un pacchetto di carote?». Ci pensero su. Lei mette le sigarette nel brodo?».

) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). si formano il pre­ sente indicativo. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. (Vedi gli esempi di sopra. e.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . ma alla seconda coniugazione. ecc. es. accesi. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. chiesi. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. Le altre tre persone. partire e fin ire ). Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. ecc. Quanto alle desinenze. es. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . II. dicendo. Con la r a d i c e . ruppi. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. dove o dovette. non gia alla terza. I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. - 2. credere. appartiene. Verbi regolari e irregolari. part-. Il verbojare. dare. j acessi. vidi. ecc.(verbi sigmatiei) '\p. accorsi.) e si chiamano deboli. . parl­ iamo. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». assolsi. tacqui. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. parti-. parI-i. In modo analogo il verbo dire. Le persone second a singolare. es. riallacciandosi alla forma latina dicere. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. dovesti. 383-39 1 ) . Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo.ved-. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. fin-). eioe sulIa radice. stare.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . vede-. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. conobbi. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere.: dovei o dovetti. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. fini-). messo-rimesso: 3. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. P. caddi. dicessi. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. . . es. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. Verbi col passato remoto in -s. lessi.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola.: misi-rimisi. jacendo). pari-a.(verbi asigmatiei) (p.) Verbi col passato remoto senza -s. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp.

pass. upasti. zapri ječiti elidere tr.Part. uvrijediti. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi.Pass. pass. opaliti. accluse. odvratiti koga od čega. . rem. riardere intro (essere) e tr.Part. pass. chiesto. disperdere tr. . Temi in -d- dividere tr. ecco . zarezati.Pass. podijeliti što s kim. arridere intro (avere) nasmiješiti se.Pass. rem.Pass. pass. sadržavati. chiuso. decldere tr. leso. dividesti. odlučiti. rem. rem.Part. ecco . Passato remoto in -s­ l. zbivati se istodobno. zatvoriti. uvjeriti. obići. rem. smjerati. chiusi. . onemogućiti. elusi.Pas s. ujedati. rem. esploso . . esplodesti.Part. elid irati. odstupati. . pass. (avere) podudarati se. concessi.Pass. pass. uprlj ati. ecco . tr. conquisi. rem. prasnuti. eliso. retrocedere 1.Pass.Pass.Part. izbaciti (krajnji samoglasnik). · rastaviti. rem.Pass. pass. usjeći. isušiti. pass. 276 .Pass. gorjeti. . obmanuti. nastati. priklopiti. (avere) (na)s miješiti se. pritvoriti ledere tr. ecco . (po)razdijeliti. ridesti. elisi. ecco . raso. odapeti. ardere intro (essere) e tr. pass. persi. ledesti. čina. deciso. . zatvoriti. dopustiti. pobjeći. .Part. ecco concederono (o concedettero). rem. utjerati. svladati. ecco --. irrldere tr. ecco . nadvladati. izuzeti incli:tdere tr. rasi. obuzeti. nanovo izgubiti. concesso (o conceduto). concedere tr. intrldere tr. pass. � Pass. radesti. ecco . pući iz. perso (o perduto). zapaliti. ograditi. pitati. razdati. odrezati. .Part. ecco . utisnuti. nanovo dopustiti. rem. . = radere tr. tražiti. accIiIdere tr. . obrezati. pass. razmočiti. zajedati. završiti. intridesti. imati u sebi rinchii:tdere tr. rem. pass. ecco . povrijediti. oštetiti. diviso. suddiVidere tr.Part. persuadesti. razdijeliti.Pass. razočarati. . osvojiti. pitati. prožeti. uteći (iz tamnice). = chiedere tr. osvjedočiti. urezati. condividere tr. rldere intro (avere) smijati se. . inddere tr.Part. (iz)gubiti. divisi. dolaziti za čim. razočarati. dirati. završiti. podrugivati se. nagovoriti (na što). zahtijevati. chiesi. izgubiti. mi assisi. provaliti. uništiti. intrisi. persuaso. biti lišen (čega).. sorrldere intr. razbiti obmanu. chiedesti. intriIdere tr. ismjehivati. sperdere tr. ecco . podijeliti. nagristi.Part. eliIdere tr. . concedesti. (u)gristi. assiso. arsi. nišaniti. mordeStCecc.Part. rimordere tr. ecco . mordere tr. conquidere ( vIncere) tr. aUi:tdere intr.Part. zaključiti escli:tdere tr. ecco . prodrijeti kroz. nanovo (u)gristi ili ujesti. . izgarati.Pass. acclusi. uzmaknuti.Part. chiiIdere fr.I. -Pass.. ecco . intro (essere) rasprsnuti se. intrusi. conquidesti. . evadesti. ujesti. rastjerati.Pass. . ardesti. pass. poklapati se.Pass. . . ( sedersi) sjediti. moliti. coinddere intr. razdvoj iti .Pass. priložiti precludere tr.Pass. (avere) ciljati.Part. nanovo podijeliti. pass. (za)mijesiti (u vodi). intriso. ti assidesti. arso. accludesti. rem. izostaviti. riperdere tr. (o concedei o concedetti). intrudesti. zaključiti racchii:tdere tr. navesti. prodrijeti. morso.Part. pass. disiUi:tdere tr. accludeste. chiudesti. uvrstiti. evasi. eksplodirati 2. elidesti. (o)brijati. 277 circonddere tr. rem.Part. decisi. eluso. zamazati. evaso . rem. .Part. slijediti. deridere tr. pući. pervadere tr. poplaviti.Pass. pravima). priložiti. uvući. lesi. acclu ­ demmo. perdesti. rem. opet dijeliti. persuadere tr. zauzeti. pass. . upropastiti. pass. raspršiti.Pass. uvlačiti. deludere tr. .Part. persuasi. acclusero. accluso. osmjehivati se (komu). esplosi. intruso. conquiso. (o)strugati. pass. (nanovo) tražiti. zatvarati socchiudere tr. dissuadere tr. izigrati. esplodere 1. riješiti. lišiti riconeedere tr. pass. prepoloviti. ecco . evadere intro (essere) umaknuti. ozlijediti. presjeći . rugati se (komu). rem. decidesti. tr. morsi. dogoditi se. ismijavati (koga). 2. concludere tr. rem. risi. rem. prevariti. ecco . isključiti. rem. odsjeći. podijeliti.Part. užeći. posaditi se. assidersi rifi. perdere tr. riso. concede (o concedette). mimoići.Pass. intro (avere e essere) ići natrag. rem. pass. richiedere tr. ecCo .Part. . eludesti. invadere tr.Part. conchiudere tr. nanovo gorjeti. ecco . izjedati. reddere tr. . rem.

pero. uccidesti. E arrivato di gran corsa Buon giorno. grande cosa. � (= un poco). allora il troncamento non e permesso. Fra Cristoforo rate Antonio. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. ma anche grande successo. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. grande zelo.rodere tr. pero i casi di elisione a pag. un bel successo. ucciso. se la parola seguente comincia con s impura. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. (o)glodati. Anche in questo caso. rem. buon ? giorno. di ' (= dici). qual errore. ecco . e ho mandato a richiederg1ielo oggi. (V. n - Pass. - Pass. nagristi. ucddere tr. koji se nije znao nikada odlučiti. un mese. Gino e un mio buon amico. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio.zi ad altra parola che cominci per vocale. Cuor contento non sente stento. izjedati. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. Si richiede la presentazione del passaporto. nessun libro. ciascuno. Riusci a persuaderlo d' andarsene. l 'un l 'altra. �uon amico. aicuno. dolce stil nuovo. : quel ragazzo. rem. suor Agnese). ma anche f . signor professore. un tale uomo. siam pronti. e che. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. rosi. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. ecco . izgristi. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. . un tal uomo. qual audacia. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. quello psichiatra. senza valersi dell' apostrofo. se la parola seguente comincia con s impura. A vrei accluso anche la fotografia. l' avverbio ora (or ora. La speranza ci arrise un istante. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. izjedati. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. ciascuno zingaro. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Želim priložiti pismo za svog nećaka. nessun libro. da je on malo nastran. ps. qual figlw. ubiti. To je čovjek kojemu se sreća smije. f presto. r. Per es . uccisi. gran zelo. corr6dere tr. � ESERCIZI I. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. n. m. invece. siam contenti. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . z. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. gran cosa. Casi particolari: Tuttavia. usmrtiti. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. Part. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. II. pass. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. cadendo la vocale o la sillaba finale. un tal esame. Dopuštam. rodesti ecco - Part. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. un buona psicologo. ubijati. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. gn. gn. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. la parola venga a termin are con l. Credo che alludesse all' avvocato Carli. ciascun uomo. gnomo. pass. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. 265). III. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. roso. amor patrio. . S ' intende. . Ranio ga je. z. san Girolamo. Gliel' ho chiesto ieri. . pub eliminare anche o. . nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. Quindi si dira: uno scherzo. amor patrio. Il concorso si chiude alla fine del mese. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. quel vocabolario. ps. san Carlo (pero: santo Stefano). La colonna in marcia dovette retrocedere. qual erede. Izjedao se od (di) zavisti. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. Vogliam dire che non e vero. che l' ultima sillaba non sia accentata. Cosi ha perso i p iii begli anni. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta.

..di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore. . sportello '. altra volta. .I A un funzionario del Ministro degli Esteri. Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. mentre tutti gli altri me ne dissuadono.Quando anche fosse vero.Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso . Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa.Dite a Garibaldi . . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35.come si inganna un diplomatico ? . . ora insolita. . Cavour e i disoccupati .E io vi garantisco la terra . . che ti vale dirlo? . . .Cane che abbaia non morde.Nell' ufficio il pubblico era servito a . .disse allora Garibaldi. poiche egli credera che sia umrmenzogna.Discorreremo piu a lungo . .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . madomale. scendere dal tram ha ricevuto . . e lo farerno ! di Nizza. ma e stato proprio .Stavano giocando quando io li vidi. .fo . . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile. . .Il calcio e . . 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia ..Sapete . ed e l' incertezza del mare. e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.Mentendo. . . .Quello scrittore si e .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. di sommo onore.Sono convii1.Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. . Ho . Crispi e Garibaldi 11 2 . .Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV. pseudonimo.II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.disse Crispi. sbaglio solo. 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: .Nel compito ho fatto . . E venuto a . . .lo vi garantisco sul mare .che se per lui e un gran dolore la cessione . svarione fino a notte tarda ci fu .Nello scelto . I I \: 1 . . strepito insolito. .Essi parlavano di cose molto note.No.La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. spino della: siepe. Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te . ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia .Si e strappato il vestito . . altro giorno. . . . .II buona giorno si conosce dal buona mattino. che.. . . sport a cui tutti s' interessano. dicendogli la verita.replico Crispi . . . .Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. .Nella strada a solo. gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. 't il 'j ] .. . .rispose il re . Questo oggi ho studiato un bello sonetto. . spintone. - V. essendo in confidenza con Cavour. .Gianni Schicchi uno atto.

283 Se invece precede una preposizione. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. di la da. al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. di la (s one strane).VeITo assieme a lui (assieme con lui). da vidno (izbliza). innanzi a ispred (koga ili čega) Es. verso di lui.: E venuto ieri sera insieme col fratello. assieme a za jedno s. invece di (namjesto).• j . : La strada corre di qua dal monte. insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. mjesto (čega) Es.: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). intorno a oko (čega) Es .\ ! I avanti a. di qua da (s ove strane čega). lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. es.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. vidno a. . ecco (v. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . Per es.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . : Non sapro dirtelo prima di domani. . prima di prije (čega) Es.Siamo al di 13. fuori di izvan (čega) Es . dinnanzi a.. 34 e 35). j . .intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es ..1 l . ! j XXXVII.: (zajedno s). ) je - insieme con.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. accosto a blizu. ma sono casi eccezionali di us o. davanti a.: Vicino alla piazza si trova una libreria. uz Es . Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. ' I . P.: La disgrazia avvenne poco lontano da qui. Juori strada. sopra di voi. :j · 1l avanti di. : Stavano attomo alla tavo la.: La villa era posta di la dal fiume. es. dei limiti fissati in principio. I I Nota 1 .Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. accanto a l Es . per di qua (ovuda). Lez. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua.: tra di noi. • Es.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. . 282 . dentro al baule. : Il ristorante e accanto al teatro. si ha una locuzione avverbiale. : Abita diri mpetto alla farmada. Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. P. pokraj (čega) Es. invece di namjesto. rimpetto a nasuprot • (pokraj). . intorno la citta. : di qua (s ove strane). skupa s Es.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti. - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. . : Ti do questo libro invece di quello. dirimpetto a. al di la di s one strane (čega) Es. avanti votte. .

a causa di. i : l- l j rispetto a s obzirom na.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. poput Es. 285 284 .: Siamo andati fino alla stazione.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. a modo di na način. u odnosu prema Es. in luogo di (u)mjesto. . (po) radi Es. di fronte a nasuprot Es. per causa di. : Ci andro io in cambio di lui. e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega. fino in do (prostorno) Es. : Scatola fatta a guisa di libro. posredstvom Es . . d'in su (odozgo) s Es. per mezzo di (s) pomoću. fino a. su per (go re) po d. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra.: L'universita si trova di faccia al teatro. . in favore di u čiju korist. .Voglio finire il lavoro a costo Es .�l Es. .: Saliyamo su per la chin� monte.: Lo trattava al pari di uno scolaretto.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). di faccia a.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. namjesto Es. kroz Es. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. di tra između.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. sin(o) da (vec) od Es. što se tiče (koga) Es.La traduzione dev' esser fatta fino a domani.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati. makar . sul eonto di o (komu) Es. in cima a na vrhu čega 8. : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. s ustrajnim naporom Es. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . : Si ebbe una lode in luogo di un regalo.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) .: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. jalo života). in cambio di mjesto Es . a guisa di.L'ho accompagnato sino a casa. alpari di kao (što) Es . sino a do (prostorno i vremenski) Es.: Il marco era alla pari col franco svizzero. . in mezzo a usred (čega). a favore di. a eosto di uz cijenu (čega).: E a letto fin da ieri. .Ha parlato in favore di lui. . per eonto di na čiji račun. a cagione di zbog. u Es. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja).. fio(o) da.

una citta che galleggia senza suolo. verso. senza di voi. . fin dove giunge lo sguardo. dietro. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. dipendono.Signori. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . e tutta intorno. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje).Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. fino laggiu (do tamo dolje). oltre. . e quel medesimo silenzio. tranne. La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). presso. per. sopra. da. lasciando da parte. sulla linea del sereno orizzonte. fra. vuole parlare. entro. es . ecco (Le preposizioni tra. . lungo.Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. ecco - ESERCIZI I. .Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. per ora. fra. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. dietro. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. dopo. locuzioni prepositive) nel brano che segue. complementi. ecco fastigi di chiese. insieme un complemento di c o m p a g n i a . in. lungo. senza. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. eccetto. . fin qui (dovde).Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. mediante. dando del Lei all'interlocutore. secondo. formano varie specie di complementi. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?.Nota 2. con. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. dopo. Lez. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. rasente. prego di venire da noi: 286 287 . a un mare chiuso e morto. sul fondo luminoso dell' aria. f verso. senza cornice naturale. avanti. dietro di lei. . che. Ma in quel mezzo. . . fuorche. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. per. vuole vedere e . . Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. come per miracolo. palazzi. . salvo. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. a grado a grado. . il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. IV. ra. dentro. da. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). dallo specchio delle acque tranquille. pili svariate relazioni. . Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. movendo verso Venezia. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . ra. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. durante. servo no a introdurre anche altri complementi). vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. con. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. parliamo invece di verbo reggenze. oltre. . lungo. fin la (donde). fino a domani. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. su. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. :i tra. circa. . III. presso. . a. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. into mo. eccetto. prima di. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. a guisa d'un nastro. pa i uz cijenu dolje. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. senza dintorni. edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. frecce di campanili . contro. ecco. le preposizioni di. verso. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. f verso. tranne. avanti. nonostante. contro. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. prego mio padre . ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). 34). mediante u n complemento d i m e z z o . fra di se. . ringraziato Come gia sappiamo (v. non piante verdi. attorno a. f uori di. presso di noi.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. vidno a. e cosi di seguito. dentro. di ranciato e di rosso. najvećih žrtava. sotto. avverbiali.Signor Rossi. salvo. intomo. a. . rasente. egli mi ha Ora. sotto. davanti a. in. . unite con i vocaboli che dipendono da esse. lungo. su. sotto di lui. Non pili terra vegetata. entro. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e.

. Si chiamava Maria. penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. oltre riguardo a.. gia riserva della nobilta e dei cavalieri. nientemeno. . Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. in confronto con. diversamente da. . La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. della figlia naturale del Re di Napoli. conosceva il Petrarca. dopo sei secoli. preghiamo di passare in direzione. dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. La sua gloria e legata al Decainerone.Vi fidate voi di quest'uomo? . viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. dietro. -Com'e possibile che non . di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. rispetto a. coraggiosa e vivace. . il Filostrato. fatto attendere. . . In quegli anni la borghesia mercantile. . . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. . Signora direttrice. VI. .Vi ha spiegato questa lezione il professore? . immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. . E fini la sua vita di antico gaudente. .Ve l ' ha dato il libro? . . ecc. A diciott' anni s' innamorava. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. andiamo al cinematografo.Signori . scapestrata e pittoresca di Napoli. davanti a. mentre in citta infuriava la pestilenza. l' Amorosa f visione. . dentro. offro i fiori delle scolare . si volgeva a godere i beni della cultura feudale. .Avete telefonato la notizia al professore? . mostrera gli affreschi piu celebri. prego di entrare e . Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. prego di credere al nostro affetto. . i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. .Lo riconobbi soltanto quando . ma . in compenso di. . .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . lasciata la bottega paterna. . . la Fiammetta. prima di. e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. . . presso e qua1che altra. ecco da: lontano da. fino da (ieri). . presento gli auguri del corpo insegnante e . . Fu COSI che Giovanni. Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. . dirai che ' " ricordi di passare da . intorno a.Ho veduto i ragazzi e . servizio della Repubblica. .Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . ecco di: invece di. Ma Fiammetta non gli era fedele. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . . . . a diJ! erenza di. ecco con: insieme con. se qualcuno legge quelle novelle. . A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. . allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti.di passare in questa sala ove il custode . Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. Quando vedrai tuo fratello . 288 289 . giorno si dice «hernera» . ho detto che eri uscito. V. imposto. chiedo scusa se ' " ho.Prese le lettere e . NelI' anno una rivincita suHa morte. . .E venuta tua sorella. Dieci in greco si dice «deka». . Anche oggi. . Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. e la Teseide. fui vicino. fuori di. . gli si atteggiava naturalmente in novella. vidno a. in mezzo ai libri della sua biblioteca. . entrava nella carriera politica. . assieme a. oltre.Racconterete la storiella ai vostri compagni? .Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. fuori da. . Fu una lunga e vivace passione. in racconto. . e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. ho avvertiti. lui la chiamo Fiammetta. a Certa1do. . Appartengono a questa classe le preposizioni contro.Signor Pavese. . ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da .

Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. 17. 3. 14. il fiume Tivere. di tru ffa. a) abbondanza. la Juga dei nemici. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. la Grammatica italiana descrittiva di M. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza.. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. il colore. ma e frequente anche in altri complementi. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. pieno di gloria. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . e oriundo della Dalmazia. correva di vetta in vetta. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno. tutti erana contenti della vittoria. non di f atto. di giornalista si fece scrittore. la presentazione e di carattere semantico. il nome di Alfredo. era un uomo di bassa statura. un orologio d'oro. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. parlare di politica. il cavallo andava di passo. e un ragazzo di quindici anni. era di cattivo umore. fortile di risultati. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco.fiume Sava. 8. XXXVIII . Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. tingere di verde in marrone. 13. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. piazza Garibaldi. e partito di casa alle sei. 2. so re di mal di denti. Coi nomi di fiumi. 29 1 290 . 9. ho comprato del latte. di buon mattino. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. di notte. 15. cioe. una circostanza): morire di crepacuore. delle riviste (oggetto partitivo !). Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. ff 12. come anche per le altre preposizioni trattate. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. un trattato di. la difesa della citta. la nascita. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. erana giornate una pii:t bella dell'altra. Jernej . mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. un abito di lusso. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). il cognome di Mazzini. lafamiglia di lui.filoso. privo di danaro. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). i libri di scuola. eravamo di buonafede. sono di Zagabria. scarso di mezzi. l mentre qui. riempire di monete.fia. 11. quel cane e vostro quel cane e di voi. un abito di seta. il libro del pro essore. via Mazzini. 5. il lago di Garda. era provvisto del necessario. viene di Firenze. a determinare. d 'anni. di primavera. una condizione. di omicido. piangeva di gioia. d 'inverno. 6. Berna 1 9752 (edizione Franke). le nostre truppe erana inferiori di numero. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. e stato p rivato di tutti gli averi. carico. quel ragazzo non manca d'ingegno. reta. (Vedi su q� esto la Lez. il mese di marzo. 16. ha le pelle di color scuro. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese.7. e uno scrittore di sentimento. del pane. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. 47). Regula e J. la forma. = 10. costruire di mattoni. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. il giorno di domenica. sono venuti di corsa. si nutriva solo di frutta. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. d'autunno. era re di nome. specialmente l V. la Toscana e ricca di olivi. 4. e stato accusato ? di quanto e 19. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. una parte degli scolari. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. d 'estate. e stato multato di mille kune. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. 18. quelli che significano: 20.

pass. Pass. uzvraćati komu što. rem. tr. asc6ndere tr. : desideroso di lode. izliti. rasipati. pass. (po)mutiti. isplaćivati. smućivati. prendesti. spustiti se. reo diJurto. contuso. odgovoriti. tr. kvariti. (raz)dijeliti. rem appesi.Pass. spendere tr. (po)tratiti. uspinjati se. ecc. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. . 2. (s)kriti. počinj ati. e in tr. štititi. smesti. iznenada zateći. nascosi. contendersi qcs. intraprendere tr. memore dei benefici. . fondere tr. pass. biti podređen ili podčinjen (komu). (o)braniti. zatajiti. odgovarati. potrošiti. nascosto. - q l conf6ndere tr. biti sklon (čemu). pass. pass. osporavati. pass. appendere tr. ­ Part.Pass. ecco . njegovati ili gajiti što. skočiti na. zbuniti. nanovo sići ili silaziti. fendesti. tr. contendere 1. intro (essere) sići. 2. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. doznati. lieta del buon esito. pretjerati. rem. nadmašiti. smrskati. risposi. potjecati po rodu. vješati. (po)vraćati. scindesti. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. ecc.Pass. acceso. nadvisiti. ecC o . ­ Part. upotrijebiti. scisso. ottiindere tr. - rispondere tr.Pass. rendesti. dimentieo del dono avuto. pass. rasuti. raširiti. ecco Part. intro (avere): nascondere tr. rem. iznenaditi. razlijevati. appendesti. uloviti. dizati se. pristati (na što). rem. fraintendere tr. predati se čemu. (avere) uzeti. rem.Pass. ascendere l. fig. fendesti). pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). tendesti. čekati. protegnuti. preliti. pass. pojmiti. difendere tr. pretočiti. ne obazirati se na što.Part.Pass. rispondesti. sceso. (po)vratiti. pass. ecco . (ras)cijepati. appeso. nascondesti. spesi. eff6ndere tr. skrivati. iznositi. uliti. prendere tr. difeso. ulijevati. (po)brkati. uzimati natrag. prihvatiti se. davati. tr. uhvatiti. eolpevole di delitto. spuštati. prekinuti. naučiti. capacita. ne voditi računa o čemu. 2. speso. rasprostrariiti. arrendersi predati se. . razumjeti.Pass. sdndere tr. . (iz)učiti. sorprendere tr. vješati. 292 a qcs. rem. raznijeti. 34-36).fig. teso. scissi. . tupiti. (avere) nategnuti. objesiti. prijeći na. zaskočiti.Part. ozlijediti. krivo razumjeti. rifondere tr. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. očekivati. scendere intro (essere e avere) e tr. ecco . uhvatiti. zgnječiti. tr. - Pass. ecco Part. napinjati. preso. (po)miješati. ofiendere tr. contundesti. prešutjeti. (s)kriti. intro (essere e avere) uspeti se. distendere tr. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. ecco 21. zapaliti. saći. silaziti. težiti (prema) . udahnuti. rem. odvratiti. shvatiti. resdndere tr. priječiti. ulijevati. fes so (o fenduto). figo raskinuti. psovati. do1ikovati. ecco . shvatiti. silaziti (niz). --- rendere tr.Part. contentezza. fondesti. pretopiti. . razumjeti. 2. contusi. uzimati.Pass. rastegnuti. . napeti.Part. rem. Temi in -nd- accendere tr.Pass. nanovo uzimati. ricordo. - da qcs. podleći. 2. fuso. sospendere tr.Part. (o fendei. inf6ndere tr. uliti. objesiti. podudarati se. . fusi. razdvajati. rem. scendesti.Pass. riofIendere tr. uzvratiti. popeti se. diffondere tr. oštetiti. eapaee di resistere. razdvoj iti. ukinuti. difendesti.Pass. c) desiderio.Part. presi. trasf6nd�re tr. preraditi. traseendere l. ecc . rem.fig. ispružiti. apprendere tr. pass. popustiti. izlijevati. primiti se (čega). otegnuti. pieno di gioia. početi. vilipendere tr. Lez. - Pass. porazmjestiti. ecc.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. riprendere tr. silaziti. intro (avere) odgovarati. resi. . - altendere 1. tendere tr. omalovažavati. sići. comprendere tr. rem. presjeći. raširiti. pass. corrisp6ndere l. tesi. accendesti. čuvati. pass. povrijediti. raširiti. otimati se za što. . malo držati do (koga). - 293 . . - discendere l. spendesti. ecco Part. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. prerezati. 2. rem. e intr. e intro (essere) (ras)topiti. avido di danaro. popustiti. acces i. risposto. presdndere intro (avere). Part. prionuti za ili uz što. (ras)taliti. ridiscendere intro (essere) i tr. difesi. reso o renduto. obustaviti. pass. scesi. ecco . odvratiti. sići. uvrijediti. pass. ecco . priličiti. ecco . intro (avere) prepirati se (oko čega). užeći. tendere tr.Part. estendere tr.Part. grditi. contiIndere tr. rem fendetti. vrijeđati.

Govorio mu je neprestano Vi. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. : ) Stidjet će se ovih riječi. bello.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti.Grad Firenza. ESERCIZI I.La barca carica.Il vecchio catalogo. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. . Di famiglia oriunda fiorentina.specchio . .. misliti.albero . . . upalio je svjetlo. tomo ad A vignone. Compiuti gli studi. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. namjeravati. '. . adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. Smrt ga je zatekla (sorpr. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. a studi piu proficui. dove ebbe gli ordini sacri. iziskivati.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. Novi zakon obuhvatit će (comprend. Da li la strada scende verso il mare. ispružiti.) i ovaj slučaj . imati vrhovni nadzor (nad čim). .intendere tr. . Sjednica je bila prekinuta.Ammiratore entusiasta. egli si dedico tutto all'arte poetica. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III.uomo . quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. VI. . Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona.Un paesaggio pittoresco. Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. secondo lui. razabrati. To je bila glazba.Un sociologo inglese.II dialogo tragico. getto alle fiamme i suo i libri prediletti. . II. Esercizi di ripetizione: IV.Un filologo ceco.spettacolo . misliti.Gallo bianco. Objesili smo (pass. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». della �.Una foglia secca. tražiti.Eroe sfortunato.Un magnifico lago. rem. shvatiti. ). Dobro koje se čini. .orologio .quadro . . Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. Questo riparo ci difendera dal vento. . Na sve napade odgovorio je šutnjom . rastrijeti.Un luogo.orto . . razumjeti. Il nostro podere si stende fino al fiume. . biva vraćeno. .Scolaro diligente. . Pošto je skrio kovčeg. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. Danju i noću. .pranzo occasione . Zaraza Metti gli aggettivi grande. Nemico acerrimo.Una saga nordica. Sentir questo mi sorprende davvero. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto. = - V. čuti. Egli propendeva verso l' indulgenza. .Mjesec svibanj .Contadino laborioso. . Nemoj mi skrivati što misliš.La carica pubblica. .Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. 295 294 . protegnuti. tvrditi. pružati. Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. . la signorilita dei modi. uobražavati sebi. umišljati. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice. polagati pravo na. koja je parala (offendere) uši.Il fungo venefico. On me je s tim odgovorom uvrijedio. kad ju je najmanje očekivao. che un giorno. Traduci usando la preposizione di (del. . Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. . rastezati. sede allora. (is)pružiti. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. Dovresti prenderti un giorno di riposo. componendo sonetti. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna. In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre.Il giovenco bianco.Odavde do Padove ima 400 kilometara. . . stesero un contratto. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. p rotendere tr. della Corte pontificia. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda. kaniti. (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . .Petrovi sinovi. rastirati. (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje. stendere tr. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. (avere) zahtijevati. e intr. .L'occhio glauco.tavolo.Razgovarali smo o najnovijim događajima. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). . . II vino aveva acceso il volto. .teatro .Gattino cieco.Spettatore distratto. ) uže na granu.La vecchia quercia.-Sporco. otegnuti. ljeti i zimi. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . p retendere tr. .Od bogataša postao je siromah. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo. . Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. Un chimico croato .

andare a cavallo. all 'impazzata. di l l ): procedeva a passi lenti. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. il vestito ti sta a pennello. il fumar troppo nuoce alla salute. uova al tegame. egli e ora a teatro. siediti alla finestra.sicuro del successo .eggenze variano da una lingua a un' altra.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . in croato: pobrinuli smo se za sve. e domiciliato a . ma. 4.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». 38. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. a tombola. Lez. alla buona. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. num. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . Lez. . i propri sentimenti. parla a voce alta. e dottissime opere latine.disposto alla partenza . partiremo alle quattro. ci riposammo a tavola. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. XXXIX.lo splendore perduto. Molto viaggio. mentre in questo l' amore e ancora astratto. al big liardo. a scacchi (o ag li o 296 297 . In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. ma. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. il pacco e stato inviato ad Ancona. 14): ci siamo aZzati all 'alba. In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. vado al mercato. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo).. Complemento di m e z z o (cfr. e stato proclamato inabile al lavoro. . . cariche gli giungevano da ogni parte. che corrisponde in genere al dativo croato. Nota. Le r. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. giocare a palla. 6. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. indubbiamente. ha terminato a mala pena. giocare al pallone. 38. domani andra a teatro. inviti alle corti.dubitare di tutto 2. bistecca aif ern. 3 . Suo gran dolore fu la morte di Laura. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. presso Pisa. invece. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. dal vivo. di 10). da cui si aspettava la gloria che. a carte (alle carte). . Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. ma e frequente anche per altri complementi: 1. abbiamo provveduto a tutto. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. all 'u fficio. 5.rinunziare alla gloria . . si trova all 'ospedale. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. «I trionfi» . E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. Scrisse anche un poema. le lezione cominciano ai primi di ottobre. non ha risposto alla mia domanda. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria.

ecco . izmisliti. mi accorsi. opkoliti. rem. finsi. il teatro e a pochi passi da casa mia. e intr. utrnuti. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni.Pass. umočiti. 2. dijeliti. distinsi. . Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. a tre chilometri dal mare. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. divergirati.di cammino da qui. ricon6scere uno alla pronunzia. razlikovati. rem.Part. avverso alle innovazioni. dipingesti. e utile a tutti. (u)gasiti. cfr. emergesti. pass. . emersi. opasati. Complemento di m i s u r a (indica distanza. di 9): un carro a due ruote. raspršiti. sgradevole all 'udito.Part. . contraddistlnguere tr. sjetiti se čega. pretvarati se. rem. ecco d) somiglianza. una cosa): eressero una diga a protezione della citta.Pass. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). lo dico a onor del vero. ha lasciato il cane a guardia della casa. sommergere 1. podizati. Lez. dipingere tr. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). una condizione. lučiti. accorgesti ecco . uzdići. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. istaknuti. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. a cinque anni di carcere. ineline al male. istaknuti se. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. ecco -Part. Pass. okružiti. 14. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. dispergere tr. un colore piu vicino al rosso che al giallo. dannoso al sistema respiratorio. činiti se. preplaviti.Part. 13. praviti se. propenso a credere. raspustiti (v. Complemento di q u a l i t a (cfr. 10. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. I· scacchi). ecco . valutare a occhio.Pass. oškropiti. potopiti. l 'ha preso a servizio. figo živo opisati. idoneo al servizio militare. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. nave a vapore. dipinto. cinto. okružiti. 15. ecco . rem.Part. pass. pop laviti. converso. asperso. finto. 8. dannoso a nessuno. un orologio uguale al mio. obilježiti. disperdere). 11. distlnguere tr. zamijetiti. acdngersi rifl. fingesti. umakati..Part. rem. scorgere tr. 47 ) . pingere tr. 7. 18. la tua idea e a ffine alla mia. e coraggioso solo a parole. posuti. označiti. divergere intro (non usato al partie. potopiti. inetto al suo u fficio. potapati.Part. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. pass. erto. cinsi. tr. cingesti.Part. distinguesti. inclinazione. di 1 2) : sto male a quattrini.Pass. ugledati. pass.Pass. estinguere tr. odlikovati. il villaggio si trova a sei ore . r 16. . affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. fig· proizlaziti. cospergere tr. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. aspergesti ecco . affinita. Javorevole agli accordi. . nocivo ai prati. redngere tr. slikati. rem. opasati. ti aspergere tr. vidjeti.) opaziti što. fingere tr. accorto. (di qcs. emerso. raspoznati. conversi. odvajati se. zaroniti. prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. utopiti. . 12. uguaglianza. pass. ecco Par!. di 17). allaJucilazione. dngere tr. . intro (essere) utopiti. razabrati. rem. ergesti. Temi in -c.Pass. ecco . Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. ecco . La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. vicinanza: il sonno e simile alla morte. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. (avere) hiniti. convergesti (o convergei. 17. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. distinto. sgradito al p alato. egli vende all 'ingrosso. ersi. disposto a partire (o alla partenza). opkoliti. prepoznati.\ . al minuto. . rem. 34-36). pass. spremiti se (za što). poškropiti.Pass. rem. I . uroniti. un abito a striscie. a morte. Ju condannato alla Jorca. ergere ( innalzare) tr. (na)slikati. utile alla societa. = pass. abile a un lavoro. aspersi. razlikovati. 9. ric1ngere tr. ) razilaziti se. pass.Pass. dipinsi. pass. potopiti. modo). 299 298 . immergere tr. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. convergesti). ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. piacevole alla vista. opaziti. pass. peso. Jedele all 'amico. utonuti. pronto al soccorso. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. nanovo opasati. motore a benzina.e -g- accorgersi rifi.

s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. mungesti. pridružiti. sparsi. sparso. natjerati. ecCo .Raccontate come si svoIse il fatto. biti milostiv.U magli se nije ništa raspoznavalo. . mučiti. spinsi. ) jaka oluja. isisati. dopustiti. e intT. interpungere tr. odbiti.Si sporgeva dal balcone per salutarci. nastati. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put.Part. alla . sklopiti.Pass.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. (s)lomiti. dostizati. oplakivati. stići. spajati. ESERCIZI I. . . .Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. gurnuti (naprijed). e intr. . aggiungere tr.) su bolesni.Ne naginji se previše. cospargere tr. ujesti. pimgere tr.Part. sorgesti. . (essere) stršiti.Vrlo snažan val potopio je (sommer . mimgere tr. narediti.Pass. pritegnuti. stiskati. spojiti. rem. skrhati.Part. . dopuštati. e intr. posipati. rifrangere tr.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. (avere) pružiti. doći. . razbiti. inrlidgere tr.Pass. pass. - Pan. costringere tr. infrangere tr. . izići.Part. ecco Part. indulsi. zapovijedati. pass. odbaciti. Uso della preposizione a (al. Qplakati. fig. rem. pianto. flmgere intro (avere) službovati. ecco . dignuti se. stegnuti. sažaljevati. (pri)siliti. pobuniti se. nanovo spojiti ili združiti. Part. franto. sospingere tr. . respingere tr. congiimgere tr. di + inf. . rem. .Pass.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. stisnuti. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. ecco . viriti. (po)musti. gurnuti. (po)dići se. spargere tr. . sorto.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. stignuti.Nastala je (insor . munto. ecco pass. (avere) stisnuti. fungirati. spingesti.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. posuti. pass. sklapati. ) čamac. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. nagnati. (po)dizati se. prosuti. restringere tr.La fame li ha costretti ad arrendersl. smungere tr. . indulto. (essere) pOdići se. suziti.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! .Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. ubosti. . .frangere tr. rem. giungesti. oživjeti. porgere tr. spingere tr. rem. oplakivati. III. indulgesti. porsi. rem. sorsi. pass. dati. . stringesti. ecco pass. fungesti. (ra)sipati. frangesti. poškropiti. spargesti.Non dovete compian­ gerlo. .Pass. . pass. . . žaliti.In seguito sorsero nuove difficolta. ingiimgere tr. ecco -Part. . rem. soggiimgere tr. .I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. ecco - Part. ustati. obavljati dužnost. biti izbočen. porto. rimpiangere tr. pass. prosipati. .Pretvarali su se da ({ms .Pass. stezati. izmusti. � nemici cinsero . sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. ricongiungere tr. razbiti. (do)stići. raggiimgere tr. . ecco .-l d' assedio la fortezza. strinsi. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. 300 301 . . e intr. giimgere intro (essere) e tr. . plakati za kim. (essere) nanovo se dignuti. rem. giunsi. opraštati. stavljati rečenične znakove. (s)lomiti. . prispjeti. . porgesti ecc. stretto. giunto. piangesti. pass. pass. funsi. rem. pecnu ti.Part. Cesta se na tom mjestu suzuje. riporgere tr. (avere) oprostiti. odgurnuti. . rem.Pass. II. (pri)dati.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. . izlaziti. uskrsnuti. zgnječiti. (po)rinuti. - Pass. posuti. . . ponuditi. skršiti:" -=-. ­ Part.Pass. fransi. nanovo pružiti. munsi. (sa)žaliti. . naložiti. plakati.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). nalagati. stegnuti. zajedati. pass. prepiši ga strojem. - piangere intro (avere) e tr. spinto. prelamati (zrake). ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. gurati. . prispjeti.Pass. . nanovo se pojaviti. (manca). piansi. . ubadati. rna voi non lo vedeste. ecco . bockati. . stringere tr. rna invidiarlo.To je Uljena slika. . dometnuti.Si strinsero un po' per fargli posto. primorati.Pass. sporgere tr. compiangere tT. . Nemoj prepisati rukom onaj list. (na)dodati . peckati. rem. pojaviti se.

in 3. X L . ma regge anche parecchi altri complementi. la Cantoria dell' Opera del Duomo. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. da. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. una condizione. il ruscello scaturisce da quella roccia. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. Complemento di c a u s a (cfr. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. l. il Po nasce dal Monviso. da casa. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. soffriva dal dolore. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. 6. 302 303 da tua madre ? . andare dal direttore. 5. dalle otto alle dieci.' cui si diparte un' azione. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. Le sue opere prime sono del 1406. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. di 8): tremava dalla paura. 8. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. a Firenze nel 1 386. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. il Pulpito del Duomo di Prato. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). nulla concede alla bellezza della forma. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. correre dal calzolaio. m. avoriti dalla fortuna. vivi ancor sempre 7. dal f armacista (da. ha pariato dal balcone del palazzo. . Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. 10. si usa soltanto con i sostantivi di persona). da Carietto. da Antonio. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. dal primo all 'ultimo. a 3): recarsi dal medico. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. stiamo scrivendo da un 'ora. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. quando scolpi il celebre S. i rami e rano agitati dal vento. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. dall 'oggi al domani. era pallido dallo spavento. lo aspettiamo da ieri l 'altro. 4. Antonio. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. e tomato dalla stazione. io sto da miofratello. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. 2. il rinnovatore della scultura. da scuola.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. detto Donatello (n. guardava dallaJinestra. il carbone si estrae dalle miniere. si scoppiava dal caldo. 9.

zavrnuti. torcesti. razvijati. u s o (efr. obrtati. pass. rastužiti. convIocere tr. stingere 1. skupiti. di 9.Pass. da vecchio. svijati. si e comportato da gaLantuomo. privezati. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. attlngere tr. davvero). - Pass. zamočiti. • avvolgere tr. (pre)okrenuti. prisiliti (koga na što). riimgere tr. prevrtati. prevrnuti (odozgo prema dolje). prof ugo daL proprio paese. trafiggere tr. 20. gli ho parlato da padre. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). dokazati. stravIncere 1. sconvolgere tr. rem. rem. doseći. pass. fisso. pobjeđivati. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. (avere) pobijediti. vincere tr. volsi. pričvrstiti. a un chilometro dalla costa. omotati. ungesti. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. umiješati (koga u što). - Pass. una stanza da bagno. ecc. rem. uprezati. ecco Part. . da giovane. 2.fig. prikovati. pass. iznuditi. abito da sera.Pass. vestiva da contadino. crpsti. d 'ora in avanti). tr. a 5): e stato un coLpo da maestro. terso. volgere 1. due reti a da pesea. zabosti. ojaditi. astergere tr.Pass. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. zaogrnuti. ispremetati. izblijediti. unto. dobivati. intlngere tr. rem. izvjesiti. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali.Pass. okrenuti. obaviti. sadržavati. obuhvatiti. pomazati. tibero da preoccupazioni. cootorcere tr. involgere tr. Complemento di fi n e . (o)bojiti. tr. coinvolgere tr. scoofiggere tr. rem. vincesti. prevrnuti. di 10. figo laskati (komu). zamotati. poraziti (do nogu). Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. a 7): cieco da un occhio. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. vinsi. fissi. uviti. l3.jig. 21. zabiti. ecco - - Part. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. di la da. stravolgere tr. s c o p o . volto. natjerati silom. razviti. razmota(va)ti. zoppo da un piede. coofiggere tr: pribiti. svolgere tr. scarpe da passeggio. dobiti natrag. umakati. pribiti. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere.e -g. ecCo - Part pass. a 13): carta da lettere. rem. okretati. potući. ritlngere tr. . torsi. rem. izlagati. il giardino ci separa dalla strada. otrti. capovolgere tr. da capo = daccapo. nanovo namazati. un cane d caccia. estorcere tr. intro (avere e essere) zakrenuti. tersi. di l l . razložiti. flggere tr. int1lggere tr. a 9): cento metri dalla casa. affiiggere tr. . fitto o tingere tr. 2. pass. detergere tr.. - Pass. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. ­ Part. ungere tr. 4. probosti. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. pass. uplesti. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. volgesti. teći. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. di 1 2. 12. reduce daL fronte. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. tre tende dajinestra. uvjeriti.-I ! 11. o(ba)viti. tr. 305 . otrti. un oratore dalla parola f acile.(continuazione) I I ! I torcere tr. 304 afflggere tr. zamotati. obrisati. Temi in -c. una casa dallejinestre alte. opasati. jin da) e avverbiale (da ieri. nanovo zadobiti. assente dalle Lezioni. ecc o - Part. (o )mastiti. (na)mazati. Part. ravvoigere tr. obuhvatiti. obrisati. intro (avere) potpuno pobijediti. intro (essere) izgubiti boje. . uvijati. rivolgere tr. 14. 19. f azzoletto da naso. tingesti. upresti. sukati. alieno dalle dispute inutili. torto. 16. saviti. e 2. da allora = d 'allora. otrti. rivlocere tr. un cavallo da corsa. Complemento di d i s t a n z a (cfr. unsi. ecco - Part. ecco . prolaziti. Complemento di q u a l i t a (efr. rem tinsi. e intr. tinto. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. dosuditi. obrnuti. tergesti. ecco - attorcere tr. odviti. Pass. 15. afflitto. (o)čistiti. dobiti. (o)žalostiti.Part. nadvladati. affliggesti. 17. pass. pass. ispremiješati. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. vinto. cane da caccia. odmotati. pribijati. Complemento d i m e z z o (efr. immune da dif etti. ukloniti boje. figgesti. zamotati. una citta dalle vie spaziose. (u)sukati. 18. un poeta dalla fantasia inesauribile. omotati. afflissi. (pri)lijepiti. avvlncere tr. Con verbi. osvjedočiti. odrediti. svladati. nanovo obojiti ili bojiti. okrenuti.

2. upravljati. . pridružiti. rem.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. assunsi. . p repoznati. ecco . ukratko izložiti ili ponoviti. suzbiti. prepržiti. pass. sopprlmere tr. podnijeti. pass. prigušiti. pass. nanovo peći ili pržiti. asso ivere tr. pripojiti. izvijestiti. razabrati. rastaviti.Friggemmno il pesce nella padeUa. izostaviti.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. rem. friss!. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. repdmere tr. spriječiti. . birati.Una bella poesia non si puo riassumere. Le torri e la mura proteggevano la citta. retto. . pass.Lesse ad alta voce l' articolo. ecco rifdggere tr. . desumere tr. rem. = struggere tr. . Ho annesso i documenti necessari.Pass. (pro)čitati. leggesti. obustaviti. razriješiti. presurnere intro (avere) e tr. poispravljati. Izgleda da je drhtao od straha. rem.Part. .Nemaju što (che da) reći. odoljeti. annettesti (o annessi. izabrati. (Upotrijebi pasiv ! ) .Guardati dalI' altrui cane. ricon6scere tr. Ako pogriješim. pass. osloboditi (od). (pre)uzeti što na se. Pass. .Part. daleko od srca. primiti se (čega). sconnettere tr. III. Quando avete . rastopiti. zaštićivati. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. friggesti. voditi. (ras)topiti.Daleko od očiju. rastvarati. compresso. . strussi. ecco . ugušivati. podupirati. ne priznavati. . B isogna correggerlo di questo brutto vizio.L' uccello ama il suo nido. Part.Pass. di qcs. deprlmere tr. podržavati. pritiskati. ieggere tr. pritiskivati. struggesti.Pass. Faccia il suo dovere. rileggere tr. Uperio j e oči n a njih. rem. risolvere tr. rem. . reggere 1. assoivesti). letto. pass. pozna(va)ti. Esercizi di ripetizione: IV. ecco . esprimere tr. spojiti. sorreggere tr. suzbijati. nanovo (pro)čitati.Č ita mu se veselje u očima. . . annette i.Spende male il proprio danaro. uništiti. assolsi. pass. nanovo preuzeti ili primiti. utisnuti. proteggesti. assunto. imprimere tr. zatrti. fritto. uništiti. . Part. compressi. ecco Part. . Il direttore inflisse loro una grave punizione. pritisnuti.Venga con i suoi compagni. rastaviti. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. izreći. prepržiti. držati. (Pasivno! ).Pass. dissolvere tr. comprimesti. Temi vari annettere tr. protessi. tr. skopčati. .N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad.Pass. distruggere tr. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. ispraviti. ) s njime kao s prijateljem. pritisnuti. discon6scere tr. pritisnuti. assoito. opomenuti. 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. assumesti. pridržati. koriti. trpjeti. assumere tr. Pass. tlačiti. annettesti). ricorreggere tr. . odriješiti. strutto.Part. proteggere tr. pree((�ggere tr. pržiti. . . Sono ragi oni che persuadono.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. ecco Part. . sažeti. riassumere tr.friggere tr. zbiti. con6scere tr. razvaliti. ecco Part. pass. braniti. rem.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. connettere tr. prethodno izabrati. izvesti.Pass. rem. priložiti. Uso della preposizione da (dal. annesso. dalla . . Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. otopiti. ressi. . rem. ispraviti. . pass. Uvjerio sam se da imaš pravo. . ispravite me. oprostiti. rieleggere tr. porušiti.fig. assolvesti (o assoivetti. ESERCIZI I. intro (avere) izdržati. pritisnuti. correggere tr. udariti (pečat). ukinuti. reggesti. Morao bih učiti od jutra do večeri. spajati. peći. precjenjivati (što). II. pass.Part. (za)štititi. less i. zaključiti. popraviti. razoriti.Ova j e � riba slabo pržena. S lijepci čitaj u prstima. pržiti . . tlačiti. podnositi. eleggere tr. conoscesti. ecco Part. comprimere tr. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. ugušiti. . . ecco conosciuto. ne (htjeti) poznati.Il difetto altrui difficilmente e compatito. soffrlggere tr. ukidati. opprimere tr. Pass. razdvojiti. iskazati. protetto. rem. (ras)taliti. nanovo izabrati. rastvoriti. ecc o . figo uništiti. izraziti. 307 .Pass.L' albero perde le sue foglie. conobbi. povezati. 5. ma non convincono.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . conducesti. da 14. condurrei. 7. conduci. . pesa sui trecento ch ili. pres. in 1): il tappeto e sul pavimenta.Pass. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. 2. 3. conduca. La preposizione con. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. colga. «verso». nagovoriti. colgano. S. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. cogliero. • participio passato. in 2): salire sul monte. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). passeggiavo con mio padre. studiare con diligenza. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». izvoditi. in 4. e intro (essere) dogoditi se. sul tramonto. . a sua volta. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. condurre tr. da 5. a 15. conducano. . condurresti. si e lagnato con lui della sua condotta. Complemento di te m p o (cfr. da 16): un ragazzino col volta pallida. di 14. zbiti se. dedurre tr. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. cogliate. pres.Imp erat. conduca.Condiz. momenta della giomata (cfr. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. navesti. 4. conduca. 3. presentano irregolarita in altri temp i e modi. il cane stava sdraiato sull ' erba. 4. conducete. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. a 3 . svoju hrabrost). pričekati . ecco . conduciamo. ).Ind. voditi. ). 2. stare sull 'avviso ( stare in guardia). Congo pres. di 9. uhvatiti. leggere con attenzione.in 4): partimmo sul mattino. condotto. Verbi anomali col pass. sulla mezzanotte. e uscito col cane. da 7. colto. conduca. nota): scrivere con la matita. dovesti. un vecchio con la barba f alta. di 7). la quantita. cogliamo. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . . Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. un libro con la copertina di pelle. . essere sul punto di. coglieresti. in 5 ) : J are un lavoro con cura. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. zaključiti. . si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. colga. di 1 1 . conduciamo. ecco .da 7. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. 6. navesti. a 4. ecCo . zateći. e venuto col treno delle undici. condurrai. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. primiti. zadesiti. conducono. mettere sulla tavala.Fut.XLI I . (u)brati. 5. colgano. skupiti. conducete. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). conduITo.Ind. decidere su due piedi ( = subito). - addurre tr. su 3): ci alzavamo con l 'alba. con quel rumore non si poteva lavorare. cogli. conduci. skupljati. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . colgo. conduco. ecco Part. navoditi. un ragazza sui dieci anni. izvesti. Complemento di c a u s a (cfr. podignuti. un vecchio sulla settantina. condussi. conduce. povesti. sulla sera. ' colga. indurre tr. cogliamo. ). pobrati.Part. rem. . in -si · cogliere tr. . il valore. in 1 . cogliete. pass. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . di 10. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. iznijeti. corrai) ecco . conduciamo. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. trgati. a 5. colgono. e una bicicletta che vale sui mille kune. di 8. . e partito con tutte le valigie. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7.Condiz. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . skupiti. Pass. colsi. Fut. coglie. a 2. da 1 2. obrazložiti. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. col ga. si metteva in viaggio anche con la pioggia. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). incogliere tr. . Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. . pres. a 4. pass. da 6. conducano. ecco . coglierei. rem. di 14. «circa». podići.. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. coglierai (o corro. conduciate. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. - accogliere tr. 9. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. cogliete. Come risuIta dagli ar esempi. E suso.Congo pres. 5. cogliamo. (s)provesti. Complemento di q u a l i t a (cfr. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 .Imperat. raceogliere tr. a 6. noi guardiamo con gli occhi. cogli. dočekati. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. skloniti. . vive con il nonno. pres. sul J del giorno. ) . cogliesti. . rem.

rimarrai. deporre tr.Pass. sciogliamo. rasporediti. sedurre tr.Congo pres. ecco Part. scegli. dico. cossi ' cocesti. ecco . doluto. scelga. diciate. probavljati. nanovo postaviti ili staviti. (u)gasiti. opporre tr. izabrati. . rimanere intro (essere) ostati. pretpostaviti. rem. pres. pres. ecco . sceIgono. diciamo. rimani. . ne dolikovati. predisporre tr. metnuti. dicano. podvrći. proklinjati. (is)peći.Ind. raširiti. raspustiti.Imperat.Imperat.Condiz. sciolgano. žalimo). riprodurre tr.Part. ecco . duo1i. ostati. . e intr. dolsi. porrei.Ind. porro. reći. nanovo povesti. poniamo. . pres.Condiz. pres. navesti na zlo. umetnuti. (avere) ne pristajati. ponga. preostati. cuocia. pass. roditi. introdurre tr. sciogliete. prokleti. spento. dogliamo. 319 . . ricondurre tr.Imperat. zabranjivati. Congo pres.Fut. (avere) predložiti. sciogliamo. dorrai. dolesti. ecco . rem. pres. diciamo. rimarro. odrediti. sciogliere tr. pretpostavljati. rem. sciogliero (o sciorro. . traseegliere tr. cocero. žeći. rimango. zamjeriti.Ind. ridurre tr. probrati. sceglie. metati. sciolga. staviti izmedu. coceresti: ecco . nanovo sastaviti ili složiti. rimani. izabrati. pres.Congo pres. pres.Congo pres. . spensero . spegnemmo (o spengemmo). rem.Condiz. dirai. p6ngano. uvoziti. .Fut. 318 spegnere tr. ponete. rimarrei. dire tr. sceglierai. odriješiti. ecco . razvezati. permanere intro (essere) trajati. dolga.Condiz. položiti. (is)pržiti. scegliamo. ecco . produrre tr. di. složiti se. rimaniate. ecco . podvrgavati. rimaniamo. nanovo reći ili kazati. razmetnuti. istaknuti protiv. pass. dolgano. rimangano.Fut. sceglierei. sciogliete. dicono. ostajati. uvoditi. rem. posvetiti. I cuocere tr. zabraniti. (essere) položiti. cuocia. ecco . scelga. porre tr. kazati. . staviti. cuociano. Pass. . podvrgnuti. anteporre tr. pobrati. stracuocere tr. ecco . rimangano. rimasto. rimanesti. pass. cocete. <: 1 1 . pass. interporre tr. prevesti. zavesti. dolgono.Fut. dica. ponovo proizvesti ili proizvoditi. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. cuOciano. scelto. iznijeti. prevoditi. indisporre tr. dite.Part. rim�mgono.Pass. rimane. scelga. pongo. interdire tr. indire tr. spense. naložiti. posi. staviti izmedu. pres. odriješiti.Condiz. supporre tr. dissi. j ridire tr. dogliamo. sottoporre tr. frapporre tr.Part. cocete.Ind. dica. p6ngono. clloci. staviti preko ili iznad.Imperat.Imperat. ecco . sciolga. dorresti. . rimanga. cuocia. probaviti. prosciogliere tr. pres. imponirati. sciogliate. rimanete. ozlovoljiti. (Mi duole. . predlagati. addirsi benedire tr. scioglie. . sciolgano . scelsi. riporre tr. (s)kuhati. condolersi scegliere ir. scelgo. staviti nasuprot. detto.Congo pres. unaprijed pripremiti ili odrediti. priložiti. proizvesti. (avere) urediti. clloci. scioglierei. pass. rem. scomporre tr. . zavoditi.Fut. .Pass.Pass. dica. blagoslivljati. rimanga. ponga. dici. rastaviti. scegliete. cocerai. razvezati. dite. contrapporre tr. . scelga. postavljati. izabirati. dogliamo. sciolga.Pass.Pass. dole re intro (essere e avere) boljeti .Cong. . cociamo. cuociono. diresti. scelgano. pretpostaviti. rem. dolga.Part. dicano. ecco . pres. skinuti. scegliamo. dolete. . . staviti nasuprot.Ind. ograničiti. ponavljati. ci duole = žalim. duole. . sciogliamo.). cllocio. izabrati. ecco . prigovoriti. rimaniamo.Imperat. diciamo.Pass. sciorrai) ecco .Imperat. odabrati. . scegli. polagati. presupporre tr. cotto. nakaniti. dicesti.F. posto. ecco . položiti. contraddire tr. dorro. dolga. pres. sciogli. poniamo. apporre tr. navesti. staviti ispred ili sprijeda. pone. rem. rimarresti. scegliesti. direi. p6ngano. dodati. scegliete. . rimasi. dolga. pass. comporre tr. porresti. .Part. proizvoditi. sovrapporre tr.Ind. ponesti. ricomporre tr. di qsc. spegneste (o spengeste). reći unapri ed.Condiz.Part. . . tvrditi. uzeti. izložiti. diro. ponoviti. disciogliere tr. dolete. proporre tr. pres. sastaviti. tradurre tr. scelgano. rimanga. e intr.Ind. . rimanete. pretpostaviti. proturječiti (komu). ecco Condiz. sastavljati. postaviti pred. pretvoriti. proricati. pres. duoli. cociamo cociate. . ecco . scioglieresti. dolgo. ozlojediti. sciolgono. ponia �o. pristojati se. ponete. dorrei. ponga. sciolsi. ricuocere tr. protiviti se. objaviti. . blagosloviti. e intro pran. scegliate. dovesti ili odvesti natrag. disdire tr. sciolga. ponga. cocerei. cuoce' COClamo. predire tr.ut. suprotstaviti. imporre tr. utmuti. scio1to. opet dovesti ili voditi.Congo pres. raspolagati (čim: esporre tr. pass. preporre tr. probrati. ureći. spegnesti (o spen­ gesti). sci ogli . dica. radati. spensi.fig. sciolgo. pass. rimaniamo. maledire tr. dice. pres. scegliamo. poni. disporre tr. e intr.uvesti. � Fut. sciogliesti. spustiti. poni. poniate. prescegliere tr. dogliate. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. proreći. porrai. uvući. ecco . dolgano. ecco . pres.Part. ecco . cuocia. ugušiti. rimanga.

svelliamo. e intro (essere) zgrčiti se. freddo. . stegnuti. . distogliere tr.La.Fut. vlllgano. pres. III. (od)uzimati. izvući. nadvladati. traesti.Ci dolse di non essere stati avvisati prima. Uso della preposizione su (sul.Part. pass. . Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. valso. pres. rastresti. traiate. varrai. ecco . rem. izguliti (s korijenom). rattrarre tr. parole. valesti. iščupati. . .Congo pres.) mu ne vjerujem. ecco .Meglio l' uovo oggi . . sveigono). valsi. . -Žalimo što te moramo ostaviti. . .Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. primamiti.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). atrarre tr. sottrarre tr. prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. trarrai. . . traggano. trai. . . contrarre tr.Htio bih se preseliti u grad na moru. ne biste tako govorili. (o )klevetati. . lana. rem. v. Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I.Ha speso pili . svelga.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . valjati. trae. .Fut. togliamo. izvaditi. .Condiz. . togliero (o torro) . tragga. svelliamo. II. svelsi.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. svelga. oduzeti.Pass. . Sta pili volentieri a Milano . tolsi.Non moverebbe un dito per aiutarti. rem. . . toglierai (o torrai). ecco . valga. Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. Sve me navodi da ea + inf. . . � trarre tr. vali. tolg$lIlo. toglie. - E piiI facile criticare .Questo albero ha pili frutti . ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . (od)uzeti. tragga.Congo pres. . fare.Pass. trarresti. odvratiti. valga. dritto. stajati. oporaviti se. vecchio. . .Fut.Pass. oteti. .Imperat. varrei. a Venezia. .Sastanak se kasno završio (sciogliersi. tog1ieresti (o torresti). tolto.Ante je produljio studije. togliate. Noć nas je zatekla u šumi. imati jednaku vrijednost. distrarre tr. protrarre tr.Raspolaže s najboljim knjigama. . pass. izvaditi. tratto. rosso.Non sa condurre la barca. sano. valiamo. stegnuti se. .Ne želim razgovarati o ovom predmetu. . tolga. . Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. stezati.Ind. oduzimati. sažeti. svellete. centomila lire.Queste nuvole non dicono nulla di buono. uzimati. varro. tolga.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. stujo. togliesti. sulla . Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. tragga. . skrenuti nečiju pažnju. trarro. . semplice. rem. iskorijeniti. a tri su s dvorišta. pres. (si) vlllgano . ecco Imp erat.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. . . skrenuti. traiamo (o tragghiamo). tolga. . avaro. diveJIere tr.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. togliete. svelgete. . . . togliamo. svel1iate. . odvojiti. vino.E piiI anziano . .Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. vlllgono. skinuti odijelo. svelIere. .Condiz.Condiz.L'acqua e piiI necessaria . sažimati. equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. pieno. . . varresti. . pres. e intro (essere) povući. trassi. con la . . . togliamo. ecco . svellono (o sve1go. lui. . pass. toglierei (o torrei). scrivere. oduzeti.Part. . privući. . contento. tolga. . ritogliere tr. furbo. disvellere tr. . . Uso della preposizione con (col.Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru.Mi piace pili leggere . trarrei.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). VI. traggono. . potegnuti natrag.To je čovjek koji je vrijedio za deset. tragga. odgovoriti. . kako ti kažeš. bianco. ecco .Part. avvaJersi okoristiti se čime. tolgo. izguliti. sordo.I fichi sono piiI dolci . pres. svelgiamo. ecco .Pretpostavimo da je tako. (iz korijena) istrgnuti. trai. rivaJersi nanovo se koristiti. izvući. . . rem. -Ind. traggo. nanovo uzeti. astrarre tr. pazzo. pres. razvlačiti. Meglio un uovo oggi . . .). ecco . tolgano. . . . izlučiti. IV. pass. nuovo. . svelli. (sottrarre) važnu ispravu. .In questo esercizio ci sono piiI spropositi . tdiggano. . tog li.. . ecco . togliete. pass. sveno. foglie. . ricco. valga. vali. . vino. svelge. valgo.Congo pres.Congo pres.Pred sucem ću reći istinu. .sveJlere tr. . iščupati. uzeti natrag. togli. valete.seta e pili fina . svelgi. . vale. . .Pass. . mele. traiamo (o tragghiamo). Napisat će članak o uporabi veznika. buio. estrarre tr. tolgono. produljiti. . . V. . odbiti. . (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). triste.Imperat. . valete(vi).:. traete. ecco . . vući.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. stanco. Doveo me je do (a) očaja. svelgano.Oteo je . Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. . svelto. la gallina domani. vivo. ritrarre tr. pres. svellesti. . .Meglio morire ' " servire. valga. . valiate.H�no piiI grano . . uzeti. valjamo.Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. -. dovabiti. me. va1iamo(ci). svelga. 32 1 320 . traiamo (o tragghiamo). ) : togliere tr. svelle.Ind. una gallina domani.Ind. ostinato.Mio fratello e pili vecchio .Part. magro.Contraddiceva ogni mia affermazione. traete. detrarre tr. . apstrahirati. otegnuti.

partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. architetto. ritratti. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. si formo alla bottega del Verrocchio. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. filosofo e scrittore il quale. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. artista. Milano. lo « sfumato». Londra. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. Giovanni al Louvre. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. estraniandosi sempre piii dalla pittura. impersona la figura del genio universale. disegni d' architettura.ta incompiuta. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. cosi compenetrati da creare un fluido. Scrisse anche un trattato di pittura. Venezia. e vi si tratteneva fino al 1499. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. come partecipi d ' un eguale dramma . specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. intento a dipingere la S. Poi. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. peregrino per varie citta. laseie. L' invenzione pero delle matrici in metallo. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. di botanica. FIrenze. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. mutevole e vibrante che tutto vela. Bodoni ( 1740) a Parma. Napoli. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. Torino. che andarono distrutti. musico) e soprattutto legata alla pittura. filosofo.. Anna e la Gioconda. approfondisce e fa lievitare . Milano. L� storia dell' arte tipografica. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. Windsor. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. Oltre ane opere sopra menzionate. d ' idraulica ecc. . figlio naturale di un ser Piero. B. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. la Madonna Benois a San Pietroburgo. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. di anatomia. egli mira invece a fondere uomo e natura. Froben a BasIlea. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. attendendo a due monumenti equestri. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. di meccanica. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. caricature. Un nuovo mondo si era aperto. N. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. perche essi erano riprodotti a mano. Firenze. da destra a sinistra). lettera per lettera. le parole incise sulle tavolette. scultore. scienziato. entrambe oggi al Louvre. ed altre di attribuzione controversa. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. l' invenzione della stampa. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). di avorio. a vari lavori d' idraulica. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. sarebbe dovuta a un illustre italiano. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. Plantm ad j\nversa. Parigi. La fama di Leonardo artista (pittore. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. che si conservano a Milano. puo ricordare grandi tipografi . Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. ceti piii coIti di paesi conquistati. Etienne a Parigi. a Panfilo Castaldi di Feltre.

lontano . sasso > sassoso.grido legna legno midolIa .ingiallire intorbidare . -i.).suo lo terrazza . NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale.abbrunire aggrinzare .lontananza.casato cerchia . virtu. 324 caduta). lo esse non appare che il tema e la desinenza. -e macilente. vi-e. -i .alpestro. -e silvestre. -i. imbiancare . E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale.foglio.midolIo moda . libro. -i . -i. ossia la radice. -a. -e crisi. transalpino.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . che resta invariata. es. -i fino. lavoro. alto.rnutare . Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione.cerchio cesta cesto foglia . e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). : via. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. -e silvestro.: muro.gambo grida . eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. -i . -i. spiUa . -a.colorire dimagrare . fruttivendolo. man-o. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive.goffaggine. b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare. -i triste.modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). colpo > colpire. -a.fosso frutta .intorbidire inverminare . -a. ecc.maci lento. Esse. .inverrninire scolorare scolorire sta. amara > amarezza. specie. lavor-ate. P. Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei.foglio fossa . -a .dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . piu.briciol0 buca buco canestra . P. sport. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1.) . se. Le parole primitive sono variabili e invariabili.terrazzo b) Aggettivi alpestre. -a. Derivazione impropria XLIII. man-i.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a .: vi-a. caduto.la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a .spillo suola . sordomuto.tristo.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso. -e fine. derivate e briciola .imbianchire) . o per semplice passaggio l 'avere. -i.assordire colorare .starnutire imbiancare . P. ma.-a altamente).canestro casata .hanno general mente una differenza di significato.aggrinzire ammol1are .trutto gamba . es.orecchio composte. lavor-are. mano. arte. ecc . es. In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. 325 . lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. . chiaroscuro.ammol1ire assordare .

spavento.vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato . Derivazione immediata.revisionare incombenza .scaltro scarnato .propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi.la promessa venire. non vi e rnai fra esse identit:a assoluta.incoronare colpo favore colpire favorire grazia .graziare lancia . andato.incombenzare propaganda . sostantivi: abbandonare . Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. appartenenti ad una categoria grammaticale differente.migliorare peggiore . caduto.il parlare potere il potere volere .Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.il parere parlare .sporco stancato .bastonare corona .abbraccio biasimare .Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo. . terrore.penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia. viso e volta.pesca stimare .inchiestare revisione .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi. non parliamo di derivazione impropria. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria.la ferita latrare. aggettivi: acconciato .abbandono abbracciare .logoro mozzo privo Nota. verbi: migliore . -a .lega levare .vuoto guastato .i l latrato promettere.sveglio vuotato . e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi. avvezzato .il mangi are parere . verbi: bastone .originare pena .lanciare origine . -a la venuta comandare . Ecco alcuni recenti derivati disastro .l' andata cadere.conforto contrastare .il dovere mangiare . medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti.adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato . numerali.quietare sano sanare tardo . 327 denominali: Nota. . In tal caso.tranquillare 326 .comando b) Da participi passati. venuto. prornesso.il desinare dovere .scemo sporcato . pero. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.scarno scemato . sostantivi: ardire .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.il volere a) Da verb i.tardare tranquillo . sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.2. Infatti. ferito. sostantivi: andare.chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito . -a .stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi. avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro .entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato .datare involto (involgere) . paura.leva pescare .guasto c) Da sostantivi.contrasto legare . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo. verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) .I' ardire avere .avvezzo avvizzito .peggiorare quieto .acconcio adattato .biasimo cacciare .l' avere desinare . ardire o osare. -a . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto. latrato .disastrare (-ato) inchiesta . ma di sostantivazione. Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . -a la caduta ferire. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.

Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. all' arte della stampa.cita) sussiste quella popolare (jiorito. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. ha uno. limpidi. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. Duro X LIV. ma in via del tutto eccezionale. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». A. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. . che pu r indicano sempre il mal di testa.canile bianco . entusiastico. vetro. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. lingulstico. per lo piu dispregiativo: canaglia.argenteo bronzo . venuti in luce anche nel secolo XV. usciva un Virgilio. -ea) e in alcuni in -ico: urano . s facciataggine. elo chiarno presso di se. vitreo.assassInio insano . plebaglia. -ia. P. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. gocciolatoio. familiare. anche col nome di italici.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. o. 328 329 . Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. con questi caratteri. rispettivamente vir (= uomo). ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. manuale. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. ne modifica il senso. o per lo meno intesi in questo senso. nel Lazio. che sono forme prese direttamente dal latino. Si narra a tal proposito. I piccoli volurni erano. maneggevoli. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. urno r'istico. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. contribui a diffondere il libro. e cioe un vocabolo «tecnico». M. come si dice.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. e precisamente dagli scrittori. sic. fra due o piu sinonimi. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. cefalea e cefalalgla. -aglia ha senso collettivo. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. I' uno o l' altro. essi sono rarissimi. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. tirannico.uranio assassino .Occorre poi notare che molto spesso. nella conversazione. aperti.mansuetudine professione . uno appartiene al linguaggio comune. Nel 1 50 1 .insalatiera cane . es: ign-eo. e cosi accanto a cenere. aureo. pan ett on cino ne ha tre. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. Giova sapere che prima di allora i libri. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due.cittadinanza rnansueto .insania superbo . opera oggi rarissima. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. -eo (ferom.bronzeo e cosi: alcalico. scolastico. specialmente all' estero. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. si. in ottavo. adottando tale formato. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio.superbia argento . eleganti. secchezza). britannico. erano quasi sempre di formato grande.professionista insalata. accozzaglia. vanno annoverati i caratteri chiari. tascabili. didascalico. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco).

sistema) : eroe eroismo umano .cannoniera scoglio . condizione.maestra.valligiano arte .colombaia abete . condizione. con lo spostamento d' accento.petraia -ruo (mestiere.dottoressa fattore .canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la.umanesimo ermetico .borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese . strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido .prevalenza Siena ..): colombo .abetaia ghiaccio .libraio giomale giomalaio sigaro . seguace di un sistema): celibe . condizione.scogliera -ano. -ente (abilita. dignita): cantare cantante comandare .partenza prevalere . locali.figurinaio -iera (vasO.dolcezza triste .): cittadino . il dittongo si conserva. ecc.stupidaggine testardo . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . dottrina.fatalismo -ato (mestiere. mestiere.doganiere gioiel1o .): artigiano artigianato apprendista .postino ballare . qualita.tristezza -aglia (indica collettivi.cortesia leggiadro .apprendistato 330 -ista (professione. In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .cronista macchina .ballerino -anza (stato. -esirno (usanza.artigiano corte cortigiano -iere (professione. strumento. o : nuovo .comandante litigare . provenienza): contado .cameriere dogana . irrequieto irrequietezza.cittadinanza lontano .novita buono .celibato mandorla .ragazzaglia plebe plebaglia orto . ufficio): banca .I dittonghi ie. ecc.lontananza risonare risonanza somigliare . cameriere cameriera). professione): libro . dignita): isola . -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna .leggiadria -rua (conserva.bonario piede . per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo .isolano valle .ortaglia bosco . pieno . si scempiano diventando e. local i e astratti): borghese . collezione e sim.mandorlato cronaca . collettivi. La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo. stato.testardaggine -eta. UD nella deri vazi one.fierezza. -igiano (provenienza.materialista 33 1 . coslcoi suffissi in -ezza (fiera . ufficio.gioielliere -ante.pienezza).somiglianza -ismo. agiatezza bellezza dolce .e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato. aderenza.banchiere camera . dignita): dottore .ermetismo fatale . nella derivazione.sigaraio figurina .fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi.macchinista terrore terrorista materiale .senese -essa (professione. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana. facolta.Perugino posta .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere. ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone . disposizione.ghiacciaia pietra .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato.boscaglia -eria (nomi collettivi.contadino Perugia . qualita. a) Suffissi di nomi (astratti.

boscai(u)olo latte . -esco.simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare.caprino mare marino sale salino Garibaldi . -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 . postino) e soprattutto dirninutivi. -ino (materia.abbigliamento affaticare .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta. ecc . condizione. parigino).informativo succedere .affaticamento -010. origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile.): stella . -ino (italiano. evole.coloniale commercio .perlaceo -ivo (disposizione a fare.acrobatico problema . maniera): confine .descrittivo informare .verdura ardere .alimentare polo .polare stella .alpinistico acrobata . es. -sore (professione.dormiglione. capacita): affermare .farinaceo perla . somiglianza. -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco .bravura fomire . qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .pieghevole correggere .): buono . atto ed effetto di un lavoro)� verde . condizione): allenare . tore. materia): carta .chiacchierone. appartenenza): alimento . -aeeo (qualita. Per i suffissi -ense.garbato sapore . maniera.saporito orecchio . la P.cartaceo creta cretaceo farina .bonta fedele . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano.testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v.successivo 332 333 . tu (astratti denotanti qualita. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista . appartenenza) : materia materiale centro .fedelta povero poverta giovane .fomitura -ico. diminuzione. costume.rossiccio -ura. - tura (qualitit.desiderabile utilizzare utilizzabile piegare .bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra . -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire .cambiamento sentire .allenatore con6scere . -ito. -a chiacchierare . degenerazione): infermo infermiccio patlido . aggettivi.affermativo descrlvere .tito lare -ore. binario.montano repubblica .repubblicano -one.problematico simpatia .ubriacone allegro allegrone -are (relazione.-mento (azione. -a ubriaco .commerciale -ano (origine. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte . qualitit): abbigliare .gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. Cosi p.pallidiccio umido umidiccio rosso .lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare . L -ta. effetto.sentimento -ale (stato.confinario ferrovia . abbondanza di qcs. -sura.ferroviario testamento . proprieta.garibaldino desiderare .stellare titolo . -. oltre che sostantivi.stellato garbo . -esse.correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione.orecchiuto -udine (proprieta.arsura bravo . -uto (possessione. -atko (appartenenza. -ato.centrale colonia .

giovine. piantagione.il barbiere cio che s i deve lodare . chi abita neUe valli.moltitudine .sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio. cane. una donna cattiva e volgare. r atto di apparire. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . -erellare. formata per alterazione di suffisso (v.stabilizzare latino . una piccola sala.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. 335 334 . pollaio. -uzzare (frequenza. un bicchiere piccolo.parentesi vaglia . un uomo che ama ciarlare.giomalista . -azzare. un' opera corta.nespolo noce .) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . pallido.limone . foglia. -ucchiare (rallentamento. colui che canta. tavola.Bosnia .utensile .lepre metropoli . una storia corta. XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo. uno che imbroglia il prossimo. le donne che spigolano.dormicchiare baciare . libraio. un piccolo fiume. un colore simi le all'azzurro.Drina . un dotto che studia Dante. casa. una camera piccola. bimbo. un libro piccolo.radio .salterellare -icare. un bicchiere grosso. colui che dipinge.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare. fanciullo.nulla . signore.lodevole -izzare (attuazione.Danubio .mercanteggiare scena . chi abita nelle citta. -oso. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare .film . pastorizia. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . -one (v. V. VI .albicocco mandorIo. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. rapido come un fulmine.Canada caucciu sci . fioritura. -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico . Trova il nome delfrutto corrispondente: melo .rubacchiare sonno . chi suona l' arpa. viso.castagno . libriccino. peggioramento): rubare . una via stretta. -ellare.sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa. III .ingratitudine . -icchiare.serie . staHa. gatto. un medico da poco. albero. str . isola. testa. chi vende i gioielli. l' uccisore di se stesso.balzellare girare . azzurro. fanciulIo. un color bianco sporco.Per i suffissi -onico. quali alterate e quali derivate: Manina. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. un piccolo giardino.estasi .bar . una casa piccola e graziosa. canile.rondine .specie . colui che suona il violino. -ecchiare. una pianta piccola e graziosa. bellino. giallo.albeggiare amaro amareggiare mercante .balzelloni ginocchio (lat.Sava . mano.nocciolo pero .baciucchiare risolvi con una sola parola. ESERCIZI I.Volga calore padiglione accasione . chi abita in montagna. Secondo gli esempi: chi fa la barba . giallastro.ciliegio .Tibet . II .fortemente utile utilmente -oni. verde. un albero piccolo e sottile.battaglione .Arno . continuata): alba . chi abita nel contado. tavolino. una medicina che mette in fuga le febbri. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . casalingo. paese. rosso.girellare cantare . chiave.Brasile modista . uomo.canterellare saltare . animaletto.) tastare tastoni balzellare . -ettare. rossastro. 169. casetta. spregio) be(ve)re .raramente forte . falce. limpido come il cristallo. una strada larga. un color rosso sporco.sonnecchiare dormire .pacificare IV . libro. donna.idioma. l' atto del fa1ciare.nipote nutrice caffe . la lez.dinamo .

Questo dramma espresse in scultura e pittura. Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. a questa 336 �e it�iana del ' 500. si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. ora in S. IX. pittore e poeta. ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate.gambo. tappa . Pietro in Vaticano ( 1501 ). Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. costa . . Fa contrasto in una societa. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno.orsa . Chlamato a Roma nel 1490. Pietro. storie della Genesi. .fautore . Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma. Maria degli Angeli). Rispose lchelangel?: <:<I? o .fico . la visione grandi osa e drammatica.Andai da mio zio.banana . che si corona nella cupola di S. che e questa arte. iniziato da A. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio. foglia pianto. e chi non sa far bene da se.limone.scalo. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. . gesta .Aveva non so che pittore un' opera dove . Oggl al Louvre.gener� . manica . porta poltrone.cuoco .manico. e per il quale scolpiva i «prigioni». vi scolpisce la «Pieta» .vincitore ispettore mietitore protettrice . ag it ate sempre da movimenti in contrasto.stregone . ma non ci trovai mio cugino. palma . Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese.del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti.suocera . S. che si era tua di S an Marco .susina prugna . Con Michelangelo si conclude la grande tradizione.costo. dell' arte italiana. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S .ananasso . ran ntoml alla scultura (due Pieta). pianta .Luigi e il genero della professoressa. potentemente plastiche. Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . testa .pianista _ . .cane ambasciatore creando forme colossali.VII.cedro pistacchio . gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545. Sangallo. non puo servirsi bene delle cose altrui» .Hanno preso un istitutore per il ragazzo. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. . sua austera moralita. e lasciato loro tante fatiche onorate».profeta . mo�he troppa.La direttrice della scuola e buona come una madre. punta testo.colpo. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S . Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. scala . poltrona.gallina . che m' ha fatto sempre X.eroina . e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. Gino ha preso moglie.masso.pesca oliva . architetto.busto. Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. Porta Pia. terminate nel 1 5 12. S ilvio e un bravo violinista. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze.aquila .Le sode elessero la nuova presidentessa. si dedica pur fra amarezze e contrasti. e che se San Marco era tale. * * * consorte . ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. colla . 337 . gamba punto. iniziatasi con Giotto. colpa fogho. tranne . nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. busta . che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. mas �a gesto.porto. Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . . scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore.mela .dottore cugina leone .tappo. . Pietro e d' ora in poi. scultore. e il celebre «Mosb>.coIlo.femmina traditrice. Un suo amico.

Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. Di essi si parla nella lezione 48. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. L' italiano. alle volte rimane invariato. pre-militare. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. avverbi. altre volte invece viene dec1inato. v e r b i (irrompere da in­ rompere). - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. 339 338 . per-turbare. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). sopra-struttura.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). avverbi (sottovoce da sotto-voce). I composti piii frequenti si formano con prefissi. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. che sono particelle (prepo­ sizioni. 3. ecc. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i .

ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. in. zločin). estra.. contro. ammettere. po-. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. bis due vote) : bicipite (dvoglav). disobbedire (ne slušati) .(indica negazione): disabitato (nenaselj en). «verso».Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5.in.(dal lat. P. «contro») : incavare (izdupsti). immobile (nepomičan). r. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. contraJf are. de-. extraterritoriale (eksteritorijalan). ammettere. allontanamento. decapitare (odrubiti glavu). provaliti). irresoluto.: impossibile.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). inter. sudjelovati). Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . : additare. cis. južno). di. ante prima): anteporre. con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere.(di origine greca. frattanto.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). da. irr6mpere (upasti. secondo i casi. = = 00 = = 340 34 1 . oduzeti). compiangere (sažaljevati). sorreggere. I principali prefissi sono: a. contra. ex. misconoscere (ne priznavati).(equivale in genere a contro.(indica priorita. apolitico (che non conceme la politica. con rafforzamento iniziale): frammettere. dionesto (nepošten). antistatale. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. m. interloquire (umiješati se u razgovor). bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). silaziti). contra atto (krivotvoren).(dal lat. raddopp ia re. separazione. a.(dal lat. es . sop raccope rta. anti. post. comunanza): congiungere (spojiti). ' extra-. ra. pre. contra. frattanto (međutim. posticipare (odgoditi). sotterrare. contrapporre (pero: contrastare). arciduca (nadvojvoda). irresponsabile (neodgovoran). biconvesso (ispupčen s obje strane). addomesticare. che non si occupa di politica).(spesso nel senso di «dentro». fra. raffreddare. ex-direttore (bivši direktor). il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). anteguerra (predratno doba).(di origine greca.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). anti. dis. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. es. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. južno r con. collaborare. collaborare (surađivati) . arci.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). posdomani (prekosutra). prepotente (drzak). anticamera. eccesso): preavviso (prethodni oglas). significa «contro»): anfidoto (protuotrov). Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). provenienza): defalcare (odbiti. quando non sia s impura.(indicano. P. dappertutto. so. ante-. cispadano (s ove strane rijeke Pada. superiorita. daccapo. preposto (pretpostavljen).(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). indeterminato (neodređen). irragionevole (nerazborit).dal latino ad verso. subiscono spesso qualche medificazione. sopra. a alo anormale (non normale). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. mis. discendere (sići.(indica compagnia.(<<fra»): intervenire (umiješati se. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). extra fino (izvan­ redno fin). antisociale. I prefissi a. includere (uklopiti). frapporre (staviti između). commensale. contras­ Jf segno (obilježje). uto). soprattassa. .. fra. surrogare.(prefisso di origine greca. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione.(dal lat.(»između«. prediletto (omiljen). _ bi. Unendosi con la parola primitiva. combattere. sufficiente. contro­ proposta (protuprijedlog).

fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. movesti.vasca . sotto.sofa . trasportare (prenijeti).fruscio .(significa «di Ul. Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. pagliaccio .(vuol dire «fuori».freccia futurista . II. reazione (reakcija).camicia . in latino. resistere. soprattutto (ponajViše). s. stra. S uffissi di nomi: muovere muovo. -ona: brontolare . tras.(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). spirare.paia . -erellare (eantereLLare). sjeverno od Alpa). . come intimare. esisteva. latte . lode vole.cinema .geometra . -evole.raffreddore .laico . -ese: Piemontese. . 342 . ecco mosso ecc. vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.pro. gioielio . professione: giornale . In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. -eto (jrutteto). . procrastinare (odgoditi). -iera: banca .banchiere.brontolone.pelliccia . stravecchio (vrlo star). evitare. sub. ecco mossi.buccia . strapotente (vrlo jak). «assai»): straripare (izići iz korita).citta . seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). sopravvivere (preživjeti). in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere. spettegolare (rastrubiti. rif are (nanovo učiniti. Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. E cosi: -aglio (ventaglio).giornalaio. Francese. -oio (rasoio).compagno.stratega .lattaia. sbanehettare (praviti česte gozbe). trans-. -mente (abilmente).(indica ripetizione. -aglia (boscaglia). -ificare (j alsifieare). con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). trasparente (proziran). sottomissione (podvrgavanje). ecco via via.fiasco .arancia . L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis).»): transalpino (prekoalpski.farmacia .(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta). contrasto): reintegrare (uspostaviti). subaffitto (podnajam). -ibile. odgurnuti). -ata (boscata). muovi. invece. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce .chiaechierone. leggib ile. re-. -aia denota mestiere. ri. -one. soprascarpa (kaljača). proporre (predložiti). preraditi).lapis . chiacchierare . -iere. transiberiana (željeznica kroz Sibir).(nel senso di «far le veci». izbrbljati) . sopra (»nad«. ecco Numerosi sono i suffissi.gioielliere. sopraccoperta (gornji pokrivač). -oni (ginoeehioni). -aceo (earteeeo). O s s e r v a z i o n e . -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare). respingere (odbiti. -ubile (amabile. solubile).Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi.tesi . risehiare. ne modifica il senso.uovo . Genovese.stemrna . potkonzul). -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile.sintesi . -ario (ereditario. «mettere avanti»): proconsole (prokonzul.(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). . Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva.intrigo .bisturl .archeologo . stonare (ne biti u skladu). rispondere.tema ..elima .

di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino).un piccolo fiore.fines trone parolina mazzolino .poetucolo panettoncino . o virtuosismo come nel Tribolo.vocione . invece di semplici1it. Rossellino.cavolfiore . L'Assunta. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.ortolano. Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo. di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S. Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola .botteghino . con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.mediconzolo omaccio .un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .mare Inghilterra Germania posta .p ortarnonete cassaforte . soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. Si distingue solo quella veneziana.fiorellino . LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483. la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. nel Giambologna. D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto. dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello. in cui la bellezza e in funzione ideale.pomodoro .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere .viziaccio .un grosso libro . ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.una via stretta .cittadinanza .altoparlante capofamiglia .scuola .albergo . V. ove emerse l'Arnadeo. il Verrocchio ecc e in tutta Italia.paravento francobolIo attaccapanni terremoto . in Bartolomeo Ammannati.una stanza grande . Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola. nella Messa di Bolsena).vecchiaccia . decora le Stanze Vaticane. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione.straducola .letterone .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore .III.sonnifero . di bellezza. a 37 anni.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba .sfacciataggine banchiere artista . il Pollaiolo. poi.una modes ta somma . e mori.Croazia.calzaturificio . Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo.capobanda . Mino da Fiesole.pazzerellone .via . Ora. abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.una piccola e graziosa testa .boccata . . Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .mano Fiume .capopopolo .guanciale . della Galleria Vaticana. si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/. Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . una idealizzazione generica.reticella . come il Vecchietta. 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II.Milano . Venezia che con Antonio Bregno. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza . ed impersonata da Donatello. ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. a Roma nel 1520. Benedetto da Maiano.).testolina .fanciuUone .spaventapasseri .retata . Dal neo-platonismo fine Quattrocento. ecc. di Brera. Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO.portone . 344 345 .una vecchia cattiva una bottiglia piccola .pineta nevischio . nel Cellini.una voce grossa .poetastro omiciattolo . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza. Francesco di Giorgio ed altri.bestiola librone.soprannome . come in Baccio Bandinelli. la Lombardia.automobilista . e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta.tagliacarte .febbrone .Pola . Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. di Baldassare Castiglione.notte .mestieraccio giovinastro robaccia .collana .mezzaluna . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia . in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani.Lombardia Liguria Palermo . complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo. La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. IV.Zagabria .arcobaleno sordomuto capoluogo .Istria Francia Olanda .stanzone ragazzaccio . Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure.cavatappi . Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. agile e penetrante. VII. quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).Napoli .bottiglietta . 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine.antipasto rompicapo.querceto .un brutto paese . Pietro Lombardo. Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione. sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato.portalettere .

Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. 3. ponovno ići. sennonche gli mancava il coraggio. vada. da 17. ha nevicato per tutta la notte. gubiti. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. ecco il treno per Milano. pres. hodati. dovro. Troia fu conquistata per inganno. . Condiz. 7. morire intro uvenuti. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . . dobbiamo. di l l .XLVI. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff.Imperat. pass. dugovati. per il dolore e la fatica si ammalo. dovete. vadano. Complemento di c a u s a (efr. num. ecco 14. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. passeranno per Firenze alle otto. protestavano per il divieto. vratiti se. NeUe locuzioni stare per. era per decidersi. 6. quello di congiunzione f i n a l e . dovere intro Ind. l'hanno f atto per giuoco. deve. per stasera sono impegnato. devi. o (avere e essere) e tr. . Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. umirati. l 'ho accettato per consiglio vostro. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. in I. dovettero (o. . devono (o debbono). per studiare da un mese l 'italiano. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. . andiamo. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. dovete. vanno.' le perdite ammontano a tre per mille. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. 5. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). in 5. in 3). Eccone i principali: 12. rem. dovresti. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. andresti. andiamo. immediata. andrei. dovuto.Part. trebati. ma per noi.Fut. deve. Passato remoto asigmatico 1 . il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. andiamo. andasti. saltare uno per ogni cinque. va. dovette (o dove). la bicicletta l 'ho venduta per poco. vai.Part. la casa e stata valutata per tre milioni. dobbiamo. (po)ginuti. trovare lavoro per i disoccupati. devo (o debbo). debba. nota) : ho appreso la notizia per radio. in 8): lo f aro per tuo amore. ecc . Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. muori. pres. rem. debba. otići. 347 . vada. a 5. sei per cinque. venti diviso per quattro. l 'ho comprato per mille kune. dovereno). Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. pres.Imperat. ecco . Pass. da 10. izumirati. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. vada. dovetti (o dovei). Indica la s o s t i t u z i o n e . hanno combattuto per la liberta. a 13): non impariamo per la scuola. debbano (o devano) . lottavano per il successo. camminava su e gUt per il cortile. a 7. pogibati. andate. in 2. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. dividere per ordini e classž. a 6.Pass. essere per. di 10. (essere) (u)mrijeti. muoia. ecco . 13. sara un vero piacere per tutti noi. crknuti. da 14. di 8. dovrai. riandare intro (essere) e tr. ha parlato due ore di seguito. ugasiti. Complemento di m e z-z-o (cfr. poći. lo avvertiro per telefono. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . di 1 2. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. pres. un istituto per la previdenza sociale. dovemmo. ecCo Condiz. 4. ) . pass. da 4. -Ind. 11. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. andro. nestati. S. vada. lo supera per intelligenza. 2. devi. . pres. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. te lo ripeto per I 'ultima volta. andato. andrai. egli ha rijiutato per orgoglio. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. 9). da 5. debba. andate. dobbiate. Ind. va' . 15. ha nevicato tutta la notte. a 3. ha parlato e parlato per due ore di seguito. andiate. devono. da 1 2. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. e uscito per la porta del giardino. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. vado (o vo). su 2): e partito per la Francia. ecco (essere) ići. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara.Congo pres. andai. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). dovesti. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). dovrei. dobbiamo. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. 10. un impianto per la lavorazione della seta. una macchina per cucire. la preposizione per indica un' az ione prossima. a 14. sono due persone diverse per indole. doveste. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. con 4): lo diceva per scherzo. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. vadano. 9. preminuti. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. Congo pres. 16. biti dužan. osušiti. . morati.

bevvi. propasti. sedete.Ind. crescemmo. segga. fig. berrei. er6mpere intro (essere) provaliti. crebbero. raspoznati. umnožiti. ne poznati. pres. ecco Part.Condiz. .Ind. stanovati. izgubiti pravo. morresti (o morirei. siede. conoscemmo. crescesti. . uscite. Fut. pass. beviate. rem. . ne priznati.desti. Part. piovvero. muoiano. pass. uscisti. jurišati. ecco . siedano (o segga. (avere) predsjedati.Imperat. ca. Ind. beve. udite. Pass. udite. vrvjeti. bevo. bevessi. ruppi. esca. conosceste. sedesti. . . sieda. morite. 349 bere (bevere) tr. siMon o (o seggono). odložiti što. cadresti. pl"esiedere tr. nanovo piti. salite. esco. (essere) izaći. držati (u svojoj vlasti). conoscesti. beviamo. bevuto. solete.Pass. segga. pass. upasti. beva. cresceste. piovuto. bevemmo. rincrescere intro (essere) biti žao komu. solere intro (essere) običavati. conobbi. ecco . razaznati. udirei. salga. udirai). . nahrupiti. salite. sediamo. pres. prekidati. bevete. uspinjati se.Pass. moriamo. polupati. saliamo. cadro. cademmo. (essere) provaliti. rem. usciate. pass. cadeste. moriamo. morii. sale. pres. ecco . crescip. cadrete. salgono. ribere tr. dići se.Pass. conosciuto. opadati. . (bevente). decrescere intro (essere) smanjivati se. sediate. . muoia. pres. udiamo. uspjeti. odono. udiamo. uscito. pass. riuscire intro (essere) ponovno izaći. napredovati. napasti. moriresti). assalire tr. l 2. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. piovere intro (essere e avere) kišiti. '0 con6scere tr. . biti vičan. bevesti. bevi. pass. skršiti. pres. . 348 ! I :� j 1 j i . bevete. izlaziti. razvijati. sediate. siMano (o seggano). usciro. esca. odgoditi što. usciamo. sediamo. accadere intro (essere) dogoditi se. . discon6scere tr. bevvero (o bevetti. -Fut. esci. upoznati. ecco . salii. beva. ecco . srušiti se. udito. saliamo. possedere tr. soglia. biti neugodno. rem. corr6mpere tr. sedei (o sedetti). escano. Part. pass. bćvano. caduto. pass. cadra. ricadere intro (essere) nanovo pasti. rompesti. salga.a qcs. pres.to. sieda. ecco . sedere intro (avere) sjediti. seduto. Fut. escono.Pass. ecco . izbiti. .Fut. cadremo. beviamo. decadere intro (essere) opadati. usciamo. sieda. salga. (s)lomiti. pres. figo propiti što. Congo pres. (po)piti.Pass.Pass. bevi.Part. udiate. o rem. soglio. l l t I l i l accrescel"e tr. Part. rotto. cadrei. . izbiti. cadde. rem. strabere intro (avere) prekomjerno piti.Pass. poznavati. prekinuti. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. beva. podmititi. esca. pres. . rompeste. posjedovati. rem. uscii. .Congo pres. propadati. pres. nasrnuti. uscirai.Imperat. risalire tr. odano. cadrai. seggano ) . muoiono. imati. berrebbe. salito.Pass. cadranno.Fut. Part. raspoznati.Gerundio bevendo. saliamo.Part. saliate. . salire intro (essere) e tr.Imperat. odi. (po)kvariti. ne priznavati. rem. caddi. oda. ne sviđati se. sa1isti. ecco . žaliti. ruppero. esce. dtddero. e intr. . interr6mpere tr. udro. siedi. saIgano. piovve.Part. strrš-ati. bevano. Part.Congo pres.Imperat. .muore. berro. beveste. beva. odi. berresti. ne biti zahvalan. oda. dizati se. opasti. odo. berrai. ecc). sali. rem. sediamo.Condiz.Condiz.Congo pres.Ind. ecco Part. (o) padati . saIgano. risiedere intro (avere) boraviti. morto. uzaći. prepoznati. žaliti. moriamo. uzlaziti. esca. rem.Part. . e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. suole. sogliono.Imperat. Imperat. sedete. e intr. popeti se. zbiti se.Condiz. pror6mpere intro (avere) provaliti. . . pres. muoiano. povećati. presjeći. udiamo. salga. muoia. udire intro (avere) čuti. odano. soglia. Pass. Ind. sogliano. increscere intro (essere) biti žao komu. muoia. ecco . pass. sieda (o segga). esci. morrO (moriro). bćvono. cadere intro (essere) (is)pasti. Congo pres. sogliamo. pres. sediamo. escano. . penjati se. daždjeti. udresti). conobbe. bevve. Congo pres. muoia. sali. rompemmo.Part. razbiti. morrei. spiovere intro (essere) prestati kišiti. uscite. soprassedere intro (avere). udiresti (o udrei. irr6mpere i1ur. Congo pres. . scadel"e intro (essere) propasti. rem. sogliamo. crebbe. siedi. izdaždjeti se. crebbi. bevesti.Part. solito. povećati. riconOscel"e tr. poći za rukom. scon6scere tr. muori. pass. znati. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. salgo. pass. udrai (o udiro. pass. ecCo . moriate. navaliti. ecco . uvidjeti. padati. siedo (o seggo).C ngo impeif. povisiti. ruppe. soglia. oda. ode. oda. beviamo. ne dopadati se. suoli. morite.Ind. usciamo. conobbero. pijančevati. sogliate. moristi. uscire in tr.

. attenersi. . rem. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. . lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. držati se čega. sapresti. tiene. sappiano. intrattenere tr. convenire intro (essere) e tr.Congo pres. sai. . tenesti. zapasti (koga). tenete. sappia. zadržavati. volemmo. zadržati. tražiti ili zahtijevati natrag. . . venne. verresti. venite. preteći. voluto. vorrei. prekršiti što. dočuti. vuoi. stesse. trattenere tr. obavijestiti. vogliono. . ristare intro (essere) zadržati se. ne h�eti više.Congo pres. vorrai. zaustaviti se. . teniamo. zagovarati. proizlaziti. vollero. volete. pres. stlano. tengano. rivolere tr. tieni. ecco Imperat.Convengo che tu hai ragione. pristajati. stare intro (essere) stajati. . sapro. contenere tr. svenire intro (essere) onesvijestiti se. vengano. stanno. saprebbe. rattenere tr. stia. Part. rem. rem. s o v r a s t ar e . zaustavljati. Part. ecco . prispjeti. e intro (essere) v . saprei. umjeti. teniamo. sapesti. . stiamo. poznavati. vennero. E un terreno che non berra pioggia. ridivenire intro (essere) nanovo postati. veniamo. - divenire intro (essere) postati. suzdržati. ESERCIZI 1. terresti. stignuti. vogli. . pres. tengo. sappiano. Fut. tenere tr. . e intr. sappia. seppe. htjeti obratno.Prestaternelo per pochi giomi. tengono. (avere) držati. E un ragazzo che riuscira. Lo rinvennero ferito sotto un albero. soprastare tr. ecco Condiz. seppi. stiate. tenga. sappiamo. mi vo1si. doznati. Ind. rivenire intro (essere) nanovo doći. so. vieni. --Earo io per voi la traduzione. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga. e intr. dobiti.a qcs.Fut. veniste. seppero. veniamo. sanno. state. stiamo. pass. posredovati.E un uomo che non si lascia corrompere. voleste. detenere tr.sapere tr. pres. stava. La piena ruppe gli argini. . vogliamo. voglio. Pass. 350 . stette. teneste. zbiti se. (avere e essere) htjeti. sopravvenire intr. podupirati.Ci siamo alzati per tempo. potjecati. pres. vogliamo. tenni. Part. viene.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. nastati. potjecati. Sentendomi chiamar per nome. . 35 1 II. sto.M' assall un dubbio atroce. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. stlano. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). (essere) nenadano naići. ecco Condiz.Part. vratiti se. stessi.Per la sua eta e molto colto. Pass. stlamo. ottenere tr. saprai. provenire intro (essere) dolaziti. imperj. tenga. terrei. tieni. zadrža(va)ti.Questo vestito gli sta bene. pervenire intro doći. vorresti. sappiamo. vorro. ostati.Ind. pres. sovvenire tr. sta' . pronalaziti. nositi. pass.Congo impe rj. . stia. rem. - risapere tr. ma oggi non mi e possibile di venire. tenemmo. venisti. vuole. terrai. venga. voglia. astenersi. tengano.Condiz. tenne. terro. tenete. venga. ustegnuti se od čega. pres. sta. .Questo libro contiene belle pagine. e intro (essere) pronaći. veniate.Ind. . volle. . Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. nanovo htjeti. pres. sapemmo. ritenere tr. volete. zahtijevati. vengano. steste. pasti II nesvijest. venite.Fut. ma ora l' ho dimenticato. prispjeti. pripomoći. disvolere tr. tenga.da uzdržati se. teniate. nalaziti se. nagoditi se. . e intr. ecco . - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. sappi. Congo pres. vengo.Condiz. state. vogliate.Il medico ha detto che viene stasera. ecco . (avere) znati.Ind. prevenire tr. stavo. zadržavati.a qcs. sappiate. sapete. . . Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. .Questo libro lo terro per me.Congo pres. tennero. polučiti. saznati.Ind. stignuti.Congo pres. vladati se po čemu. imati u sebi. Fut.Ind. sadržavati. sappiate. pass. izdržati. voglia. saputo. . zabaviti. stessi. stetti. contravvenire intro (avere). venimmo. sappiamo. sappia. voglia. stessimo. stettero. . pres. volere tr. .Per ora non si pUC> dir nulla di certo. stemmo. venni. . ne dolikovati. avvenire intro (essere) dogoditi se.Mi rincresce. stia. veniamo. mantenere tr. vogliano. skupiti se. pridržati.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. dostizati. uzdržati. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. pass. Se la incontrassi non la riconosceresti. (o )držati. venire intro (essere) doći. rinvenire tr. pres. stesti. stai. . zaustaviti: sostenere tr. Part. Lo fara o per amore o per forza. zadržati.Imperat.Sapevo il suo nome. Imperat. venuto. ecco Imperat. vogliamo. . poduprijeti. stavi.Pass. tenga. . ecco . biti.Pass. venga. . verro. postići. tenuto. ecco Imperat. . sappia. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa.Pass. sa. ecC o . vengono. teniamo. sjećati se. stia. volli. stato. dolaziti. verrai. obuzdati. zadržati se. pass. volesti. sastati se.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. zadržati.Dovevi astenerti dal criticar tutti. rem. intervenire intro dogoditi se. vieni. vogliano. . pretjecati. pomagati. venga. sapeste. voglia. . . zaustaviti. verrei. zaustaviti.

. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico.Suonano sempre musica . . . venti giorni. citta ' " ristorante della stazione. . casa. .Erano forniti . . Agostino di Duccio ed altri. legge. inchiostro. . .Te lo lascio .Facciamo tin brindisi . . . . . .Non lo darei .Mi offro . .Quello stupido . . . vista. . che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. . . volo.Ci andro . strapazzo. tua salute. mese. . . preparando cosi il Barocco. . . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . .Noi tutti ci rallegriamo . Lubiana. . . . . . la stanza. e evidente che il Manzoni. . . capire. .Bello . . . .Faceva delle cose . . . . .Parlo sempre . . . aver finito. Giotto. Invece Leon Battista Alberti.Bisogna che io mi disfaccia . . .Facciamo una gita .Troppo difficile . a lui si ispirarono Raffaello.L' ho imparato . . questa sedia . . quel campo. . . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa.Un affresco ispirato . tutto. Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio.A dirglielo andava . . . o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio.Metta queste parole . . . . .Quando lo chiamava veniva . .Chi fa .Ci sono andata ' " le tre. guida.Gli abitanti . . Buona . . . al principio del '400. . serio. pazzi! . . . . fern.Ci son o andata . anzi rho avuto poco. . . . molto formaggio. farlo. .Lontan .Non capivo che cosa pensasse . la mente.Non arrivava . la forza e la legge. . . . . vento. .Cerca di farlo . . . moda. poi usd . di massiccio equilibrio. . . . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. minaccia di far la pelle a Don Rodrigo.III. . . pacchi? ­ Provi . . alla quale aderirono Bernardo Rossellino. valigia . spalle.Bandiere . . . . . casa. . quasi come ai giorni nostri. giro. Potrei avere un ferro . .Bistecca . . . . 352 353 . . .Tentero . . me. nulla. . . mi mettero un vestito . Lavorammo . la strada. .Laurearsi . .Dante e contemporaneo . bambino. . al loro semplice arbitrio. . . imbrunire. .Siediti qui . . . Un' automobile ' " due posti. sapersi. . . che si. ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo.Navigarono . . . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. citta due volte . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. . . .Era incapace . bene. . facendo predominare i vuoti sui pieni. . . fuoco del camino. . . Verro da te . che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo. . . . . . . . fu Bramante. . farglielo capire. Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire .Viene . . se. . . tre. . . il Peruzzi. . . . . parola. . riscrivergli. .Mi da due fogli di carta . . e costituiscono una pregevole opera d' arte. .Mi piacciono i dolei fatti . . vetri. . . . . .I lavori saranno finiti . . Iniziatore dell' architettura cinquecentesca.Soleva andarci . messo tra i potenti ed il popolo. . vedersi. . se fa .Non e caro. .Stava .Portateci qualcosa. I IV. . stirare? . Vestito . . .Cominc�o . mediante il prevalere sui vuoti della massa. estate. . . . . . Una cosa . . rivolgerti una preghiera. . farvi . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore.Chi sa se sara abbastanza intelligente . plurale. mille kune. Giuliano da Sangallo.Quando parti ' " Karlovac? . . . . capire. . occhi. . . ricordo. .Ci andavo sempre .Aveva molta disposizione ' " il disegno. . che ne riconosceva pienamente i diritti. . lontan . maggio. . .Sbrigati . . prese nuovo sviluppo nel '500. . .II facchino usd . .Lo riconobbi . . . " bere.Gli risponda . poco. . . . . . . no. .Lo avevo perso . montagna . . a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. ragazzo! . .Cerco una gomma. . di grandiosita spaziale. . . . . . . . . mie spese. arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. . . . . viaggio. . sdraio. voce.Non era molto istruita . . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . quella amicizia. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . .Incomincero . . . . poltrona. Abbiamo pranzato . . serata. Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . .Piove. . . . . .Corse . farsi. fare le valige.Vanno sempre . Una sera . .Ho giuocato .Eravamo tutti . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. . . . salotto intorno . stazione. . parteggia per questo. barca. la costa. .Vorrei ordinare dei biglietti . . . potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. elaborata soprattutto a Roma. . . . . .Abitavano vicine . cuore. giorno. . un paio d'ore. il Cronaca. . questa notizia. Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . la finestra.Mi piacciono gli spaghetti . . La concezione architettonica albertiana. ispirandosi ai monumenti dell' antichita. . . stazi one . . guardo . tennis . . .Ti prendo . visita. un senso di solidita monumentale e di classico riposo. Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. . tutte le furie. . Giotto. capirlo. .Non mi era nemrneno passato . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale.Ando fino . . ricca di senso poetico e religioso. . ballo. lena. Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. . . permeata di sottile umorismo. . aiuto dell'amico.Conta pure . . . conferl ai suoi edifici.Non mi prenda . .Sono entrata per una porta . impotente.

e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. contemplativo. Tuscano XL VII. del trionfo della verita sulla menzogna. della giustizia sii1 sopruso. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . Il cantare degli uccelli ci diletta. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. La fine miserabile di Don Rodrigo. Lo persuasi a partire subito. Mislio je da me je vidio. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. Tkb hoće. punito delle sue prepotenze. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . tinte un mascalzone come Don Rodrigo.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. Nagovorih ga da odmah otputuje. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . come Azzeccagarbugli. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. taj i može. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. quando si tratta di dipingere a fosche. S. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. La cosa principale e di non perdersi d' animo. Njegovo me govorenje umara. P jevanje ptica nam godi. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. 2. Spes so in funzione di oggetto. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. forma nominale del verbo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. Na jvažnije je ne klonuti duhom. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. 3 .

permettere. Con i verbi sentire. vietare. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. volere. sapere. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. zahti jevati. Treba čekati. ma invano. trsiti se započeti. ma e dificile creare. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. . quando e in funzione di oggetto. On zna da ima pravo. Nisam čuo da zvoni zvonce. Lascia guidare la macchina a lui. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. 357 . Dat ću popraviti sat. solere. udire. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. ali je teško stvarati. Ne mogu više čekati. Abbiamo cercato di dissuaderlo. E facHe criticare. E pericoloso sporgersi. vedere. . (Egli sa che ha ragione). quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. dovere. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. • Credo d'aver fatto bene. si usa con una preposizione. (Credo che io abbia fatto bene. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. con certi verbi come comandare. 3. Radije ću odmah otići. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se.altro): L Con i verbi modali (potere. Mislim da sam dobro učinio. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. On misli da sam ja u p ravu. prestati hvaliti se (čim) Nota. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. tražiti nastojati. ascoltare. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. Egli desidera vederti. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. iskušati odbiti. Pretpostavljam da si dobro učinio. Lako je kritizirati. Opasno je nagnuti se van. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. On te želi vid jeti. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. specialmente con DI. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. 2. B) molto pili spesso l'infinito. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. Preferisco andarmene subito. Pusti neka on vozi auto. Tuttavia. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na.

E utile sapere moite lingue. Non si e azzardato a chiederglielo. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. P. es. Dobro je da dođeš. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. es. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). . 358 359 . Pripravan sam priznati vaša prava. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. cioe in quelle proposizioni. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. ma invano.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. 356). PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Kanimo otputovati sutra u jutro. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. Occorre tenninare questo lavoro. Nisam sposoban činiti takve stvari. Potrebno je da odete. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Navikli ste odviše dobro živ jeti. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Kajem se što sam ga uvrijedio. Abbiamo provato a persuad6rlo. P. : Sono pentito d i averlo offeso. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. Pristao sam učiniti ovu radn ju. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. come abbiamo visto pili sopra. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Non sono adatto a fare queste cose. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Occorre che voi ve ne andiate. Siete avvezzi a vivere troppo bene. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. ma invano. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. (Vedi anche la nota a pag. Nije se usudio to ga pitati. Spreman sam priznati svoju krivn ju. Nemam vremena pisati ti nadugo. Korisno je poznavati mnogo jezika. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. (Sono pentito perche l' ho offeso). Treba završiti ovaj posao.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

.evoca .) volentieri questo pietanza. i.) le pecore.) la ferita. rem.mendicano .Quando egli giungere (pass.). dopo alcune esperi�nze novellistiche.) in questo paese. . rem. . rem.elevo imita . rem. Di' loro che si avviarsi (Cong. dei poveri. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. semp. StQr!a di una capinera.) ad Arezzo.) davanti alla rappresentazione. . Essi vegliare (Futuro semp. pres. rem.) subito per il paese.) il mio amico di aiutarmi.) sempre. lo scrittore att�nto alla realta sociale.Ti piacere (Cong. rem. s.) il denaro. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto.) il vetro. appena vedono qualcunofuggire (Ind. .La nebbia scendere (Trap.Chi spegnere (Pass. L' autore assistere (Pass. Giovanni Verga. la realta sociale della Sicilia povera. II. . Il suo essere siciliano. . rem. I s. Noi non ne sapere (Ind. II p. Il pastore mungere (Trap.Il cacciatore appendere (Pass.) per prudenza. Dipingere (Ind. reale. La notizia spargersi (Pass. Sono animali timidissimi.) -il giornale.Vi accompagnare (Futuro I p.peggiora . Qui intervi�ne la vita dei pescatori. E in questo periodo che nasce il Verga verista.) il mondo non mi movero.pattinano . L' operaio perdere (Pass. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte.collaboro . Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. Ogni tanto scomparire (Ind.Queste parole mi offendere (Pass. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. .Il Petrarca nascere (Pass.) tutta la notte.Egli volgersi (pass. pres. passi vo) all' esame. pross.) suHe funi. rem. .). 369 368 . e venne a Fir�nze.emigrano .) la luce? .La campagna gUt rinverdire (Ind.) di avere sbagliato strada. .abitano . pross.) tutti. I mgazzi salire (Ind.) il fucite ad un chiodo.).) due anni in Italia.violano . rem.) questa parola.imploro . . I s. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime.Spero che vincere (Cong.Chi tradurre (Pass. pres. . rem. Gli parere (Pass.).) di partire.) niente.Il cane lo mordere (Pass.) il fuoco. L' autore dirigere (Pass.Il custode chiudere (Pass. semp. casa.) il sole. rem. . catanese.Ella vivere (Trap. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente.irritano . pres. pres.) alcune spiegazioni.). rem.} la notte quello a cui pensiamo il giorno.abdica .) dal tetto.) ancora molto tempo. I s .Partiremo prima che sorgere (Cong. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.) l' amnistia. Sutle montagne. Spesso noi sognare (Ind. Noi rimanere (Fu!. ha una parte detenninante nella sua opera.) che fosse tardi. .delim .incomodo indichi .) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. I p.zoppico . rem.).preparo addita .) piti di te.ros. .S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind. Nessuno mi riconoscere (Pass. Vuole che noi gli consegnare (Cong. lo non leggere (Trap. rem.Gli ulivi non crescere (Ind.soddisfanno .scivolo .suscita . rem.Desidero che il sarto cucire (Cong.soffochi .esita . pross. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore.superi .).) di aspettare troppo. Non so che cosa significare (Cong . rem.Il medico gli l asciare (Futuro semp.separo sollevano tolleri . Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano . pres.Gli chiedere (Pass.inciti . rem. rem.affascino . rem.Qui noi scoppiare (Ind. . II. pres. . pres.) alla prima Una bomba esplodere (Pass. importanti della letteratura italiana dell'li. pres.) dal caldo. Assaggiare (Cond.calcolo criticano . La donna accendere (Pass. I ragazzi rompere (Pass. vero. pres. Essi scegliere (Pass.ltimo Ottoc�nto.) era troppo tardi. pres. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo». I s.) alla vostra salute.).intima. III s.) i cancelli. pross.Non credo che egli valere (Cong.) la facciata.capitano . -:.recita . rem. Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia.) le pere cadute e le cuocere (Pass.) di sentirsi chi amare. l' ambi�nte nel quale ha vissuto. rem. pres.) fino alla porta.Mi toccare (Cond. III s.Noi bere (Fut.Cascare (Cong. .) perche gli parere (Pass. . Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. pross.) o no.) l'equilibrio e cadere (Pass. pres.evita gracidano penetri . . pross. rem. pres.pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora .soddisfano augura brontolano confina fatico . pres) presto il vestito.) ti faccio un regalo.Egli non ammettere (Pass. pres. Credere (Pass. e s�nza dubbio una delle personalita pili. E. pres. hisogna fare cosi. III s.) la via piti breve. pres. pres.Pregare (Futuro semp. . pres. pross. . bisticciare (Futuro semp. pres.) sulla citta. . . .) l' ombra di Virgilio. rem. Il Presidente concedere (Pass. rem. .) e non si sa dove va. pres. . . rem. rem. � LE1TURA (Nato nel 1840.A Dante smarrito nella selva apparire (pass.Non se la intendono.). pross.) l' orchestra. Se vincere (Ind. Egli tacere (Pass.lo non lo conoscere (Ind.educhi . Il contadino cogliere (Pass.).dominano .carica denotano eccita . dei vinti.) alla gamba. pres. della povera g�nte. rem.

superstite della rovina della famiglia. Il gi6vane ' Ntoni. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. quello che ci narra Verga. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). o."T i 1 E una lQtta quotidiana. oppure. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. ma onorata. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. il figlio . ecco b) c o mp o s t e . anzi.: questo e quello. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. dopoche ( dopo che) . . per la poverta. E si campa. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. personale. es. non venne ne lo vidi piu. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa.imeno ( non di meno). non ostante che. La barca e per loro il lavoro. che e tomato dalle armi. ossia. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. la piccola Lia). anche se esso puo apparire sotto il nome «destino».E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. . Nella casa vive. cioe formate da una sola parola: e. la nUQra (la Longa). a = = 370 37 1 . ni«) neUe proposizioni negative. ovvero. Sotto questa vergogna Lia. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. sua moglie (Maruzza). Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. Luca. ma. sara arrolato. . S<rnza debiti. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. neanche ( »niti. Famiglia di pescatori. di un nUQvo mondo. = = = = 2. Pensano. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. sor<rl1a maggiore. mi chiederai perdono oppure sara i punito. .povera e. p. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). fuggira di casa e _finira prostituta in citta. ed nelle proposizioni affermative e ne. e sono: o. perche affonda nella realta. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. Se ne s<rnte disonorata Mena. es. appena adolesc<rnte. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. da povera g<rnte. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. e sono: e. (Bastianazzu). Ma due braccia vengono meno. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). e fin ira in gal<rra. e morira nella battaglia di Lissa). per la qual cosa. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . : questo o quellof lo stesso. Carlo e Antonio sono f ratelli. secondoche ( secondo che). La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . neppure. E il debito mangera la casa. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. noi partiamo e voi restate. i nipoti ( Ntoni. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. p. Mena. Luca. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . quando servono a unire due termini (perche copula unione). allora. Disgiuntive. non scrisse e neppur ci manda a salutare. se invece di riunire. Ij I XLIX .disgiungono. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. non{i. perche ' N toni d<rve andare militare. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . non r<rsta che un debito. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro.

pereia. Nota. sebbene. . ancorche. 2. insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. tanto . pure. invero.: pare. eppure rispondeva bene alle domande. non solo . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. sono molto a aveva studiato. I punti di sospensione ( . dove. come. sennonche ebbe presto a pentirsene. e. . . dimostrano. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. peraltro. per la qual cosa. ta lehe. condizionali: se. . modali: come. sia. ogni volta che. per . quasiche. come. o. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. per di piil. . l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . i l t r at t i n o . quindi. l a l i n e e t t a. ma non ffaticato. e sono: ma. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . appena che. ecco 4. quanto. quasi. slano venti o trenta. sino a che. . . pereia sara punito. p. poiche.: ha jirmato. . Conclusive (o illative). 7. pure. dopo che. ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. la virgola. che. acciocche. ecco 3. p. dacche. 4. . tale . Le virgolette mente. sicche. inoltre.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. come quando.). 373 . .Avversative. ma anche. . 2. . eziandio. Sono: eioe. . per quanto. Aggiuntive. Dichiarative (o esplicative). sia . mentre. siccome. p. . . o. giacche. (Manzoni). indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . vale a dire. benche. . 3 . .: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. . se uniscono due tennini contrapposti. . a tal segno . mentre che. L 3. sennonche. . consecutive: che (in correhlzione con: COSI . S. concessive: quantunque. : vi parlera dell 'autore dei «Trionji».Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. cosi . detti anche «i puntini» . cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. 8. come se. . ). Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. e. . ma non molto. qualora.) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. ). allorche. . causali: perche. finaH: affinche. eccetto che. . di mo­ do . quindi potete andarvene. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. tanto . ancora. le seconde unite a nomi. Correiative. eccettuative: juorche. p. bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. i p u n ti di s o s p e n s i o n e .: non ne posso dire ne bene ne male. es. . . . di maniera che. tuttavia. piantandosi in piedi in mezzo alla sala. . nondimeno. spiegano. . temporali: quando. es. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. ne . dunque paghi. . contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . pure). dacche. (Dante). perche. onde. . ne. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). casa mai. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . ne mangio. e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. . il ragazzo feee di sua testa. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . l � a s t e r i s c o . ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. . . jinche.. . Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. affine di. e sono: dunque. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. eppure. l e v i r g o l e t t e . . ecco La dieresi (. . . anzi. p. pero. accia. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. . che ( . noi non scapperemo. . purche. A buon intenditor . es. . non so invero che cosa si debba risporzdere. Sl . ecc. altresl. se dichiarano. nel modo che. o . piuttosto. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. ma non fini. avetejinito il c6mpito. . nonostante che. inf atti. tuttavia verd) con te. eioe di Froncesco Petrarca. . non e. aggettivi. a condizione che. sia . ha mancato al suo dovere. tranne. es. . . Sono: anche.

potrebbe pero essere anche vero. intensita. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. c. prof (professore). E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. f (confronta). cio e un granello di sapienza popolare. . es. . Tutti lo stimano . Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. E. . Aiutalo . una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. voU. . . serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. verro da te. (come sopra) . c r.Vai pure . mediante il «tono». dev. luce.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. . . . (pagine). pag. il confine -italo-francese. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. prendera il treno Venezia fu. . . La parentesi e duplice. Questo e un proverbio. obbLmo (obligatissimo). Provvedi un tempo . . . pagg. mo (illustrissimo). parta. . (per esempio).Sono molto stanco . . Ecco quelle piu comuni: p. . gli ornamenti. tu. non debbano mancarci le cose necessarie. .Purche giunga a tempo. verso. .disse il medico. sono aspettato.Noi potremo essere i primi. Ricchezza. tutto veneziano.Verro con voi ma non giochero. Andro da lui oppure gli scrivero. 8 . . . prospettiva.Cura il male finche sei in tempo. specialmente nei dialoghi. Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . la letteratura greco-latina. ci fai piacere. N. s. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. 5.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. v.l 4. vol. cioe non nominato). (pagina). s.Non e migliorato. 7. toma prima di sera. . . Giorgio volk venire. . il Carpaccio.Temevo sempre che perdessero la partita. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. . abbreviate. . .Carlo venne e allora . . N. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). . cap. . . . abbia fatto tutto il possibile. Al principio del ' 500 poi. vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera.lo non ci credo. (volumi) . o NE. . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico.Lo voglio salutare . . Gentile e Giovanni Bellini. . (vedi. o per es. continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. ma si leggono per intero. N. .Egli non ama ne lo studio ne lo sport. 375 . .C 'erano tutti . Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. (Alfieri) . (ingegnere) . di cui dunque quella veneziana e il fondamento. ill. fosse mio fratello. e peggiorato. . Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. . . La tradizione bizantina. ma anche in scultura e architettura. . La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. puoL Vieni . Parti senza che nessuno se ne accorgesse. dott. . bada al fodero pili che alla spada. . u. lo vogliamo. 374 Se vieni. (enne enne.mo (devotissimo).Non e riuscito . infatti la perdettero. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. ing. (capitolo). 6 . Chi bada per Karlovac. dal ' 400 fino al ' 700. presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . (nota bene). (dottore). . lui. per lo piu. chmo (chiarissimo). che e piu breve della lineetta. che trovo applicazione non solo in pittura. (prossimo venturo). La grande tradizione coloristica veneziana. v. o p. continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. starerno allegri insieme. p.Devo andarmene . (ultimo scorso). Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. . accanto a Firenze e Roma. . . e una brava persona. . (volume). volume). . o pp.

secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. i pronomi questo e codesto quello.estro racconw. passando dalla fonna diretta alla indiretta. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. o giovani. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. in imperfetto del congiuntivo. 376 377 . non mi negate il vostro soccorso. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. e quindi io e tu egli. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. Il discorso. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse).Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. Il babbo ritomera appena che potra.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. Discorso diretto: Discorso indiretto. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. a me e a te a lui. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. mio e tuo suo. diventano di III persona. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. . ieri il giorno prima. domani il giorno dopo. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita.estro loda la diligenza degli scolari. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. l' avverbio qui o qua diventa ll. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. I vocativi si omettono. diventa invece congiuntivo trapassato. oggi in quel giorno. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. e anche le nostre. Ritomera il babbo. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. iva la. ora allora. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. Ma se come comunemente avviene .Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. 2. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. Amici.mma quando sarebbe ritomato il babbo. Il maestro raccomanda (raceomandava. ecc. se cio non nuoce alla chiarezza. allora: Discorso diretto: 3. noi e voi essi. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. quando finiranno i lavori? I bimbi donw. Il nw.. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate.

appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. centrale. sparito misteriosamente durante un naufragio. colpita da gravi forme maniache. prende proporzioni di incubo. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. da fanciullo . con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. come «Agostino». che dopo aver seguito. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. negli stessi anni. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. Altri scrittori. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. con una tecnica nuova. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. gli intrighi. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. gli ultimi ane liti del feudalismo. «La noia». fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. ironico. «La Romana». «La Ciociara>}. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. che curata da Erminia Fua Fusinato. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. che giunta al parossisrno. e troppo amara: egli non potra che respingerla. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. condannaria e negarla. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . disadomo. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. capolavori come «La luna e i falo». prode ufficiale garibaldino. Ma dopo questo periodo iniziale. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. lo tormento per piti di vent' anni. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. entusiasmi. Dopo una giovinezza studiosa e severa. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. DINO BUZZATI. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. «ll conforrniSI:a» .LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. si tramuto.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera.1 86 1). CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. autore sottile. . II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. Si gira . negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. che giungevano alla minaccia a mano armata. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. romanzo breve. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. gli umori che la caratterizzano. ottenne alla pubblicazione un grande successo.

NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». di racconto «giallo». Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia».1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. Roma 1985). Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. amara esperienza della guerra. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). con garbo e senza enfasi. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. Di CARLO C alla notorieta. Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». LUIGI BARZINI e tanti altri. MARIA BELLONCI. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). uscito nel 1958. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). la morte. ricordi. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. DOMENICO REA. cui segue nel 1948 «La pelle». ricca di pagine di autentica poesia. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. libro magnifico per forza rappresentativa. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. con scrupolosa evidenza storica. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». il campo narrativo viene messo a rumore. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. il diavolo nella letteratura romantica». un libro che lo porta fate luce». Nel libro il principe-autore. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. best seller di UMBERTO ECO. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto».

-e voi sil(te stati. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato.. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:. � <n Fl � . io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. .. tu sarai e egli sara g: a.:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-...CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. � o" �: ::.sr.. -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 . Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i...) .. � o. -a stato. e Š' �... io saro � (':J.

bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -a (che) io J tu J ossi stato. -e ecc. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. osse stata essa J assimo stati.... -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.. -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero .. -e Trapassato remQto voi siate stati. -a ecco noi eravamo stati. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<. . -e noi J oste stati. -e voj sareste stati. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato.. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc.� . � '-o po �. -a ecco noi Jummo stati... -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -a tu sia stato. noi avemmo avuto ecco ossi stato.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -a ecco noi saremo stati.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato. -a tu saresti stato.

-le. -lo. -la avuto..PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 . -e avt. bila stato.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . bila. bilo.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO . -l. -a. -i.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato.e.MQDO IMPERATIVO .rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt. -la. -a. -a. bile. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -i.. -li.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:... bili.

to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

. hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i.a mjesto u sljedećem popisu glagola. Imperf. Imperf. indie.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . 392 393 . -resti starei. Pass. -dres ti dar�i. prQss. congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . -resti f ar�i. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n.

leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. indie. -rresti berrlif:i.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem.vresti vorrlif:i. . -rresti saprlif:i. -resti terrlif:i. potevo dovevo volevo sape vo Imperf.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -tresti dovrlif:i. prQss. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. indie. prQss. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. -rresti rimarrlif:i.' Pass.

-resti parrt.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. prQs �. Imperf. prQss. -rresti tacertgi.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. indie. Imperf.:i. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 . Imperf. -dresti trarrlii. indie. -resti giacert.:i.l traggano. Imperf. -rresti varrtgi.l vedete.l ponete.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. eong. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. -rresti porrlii.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. -resti piacertgi. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass.

indie. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. povesti Indicativo pre��nte si�do. . -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 .2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. congo Futuro cogliero coglier{!i. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. s�gga si�da. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. Imperf. prQss. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. s�gga si{!da. s{!gga sediamo sediate siedano. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. indic. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. seggono (che) si{!da. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. Imperf. prQss. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i.

(che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. -rreresti chieder�i. eong. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. -deresti risponder�i.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. -deresti prender�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . indie. -deresti porger�i. prQss. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. silaziti 34) . prQss. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. -geresti sorger�i. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. indie. -veresti correr�i.

vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 . he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta.- Pass.prQss. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii. -eresti distruggerfii.f volgete. -geresti spingerfii. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf. prQss. -eresti metterfii. -eresti dirfii. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.' mettlamo. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto .' mettano.37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . -geresti volgerfii. indie.' mettete. indie.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf.

indic. -resti romperfli. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. -rresti scriverfli. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -resti Condizionale pre��nte verrfli. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. prQss. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). indie. -resti ud(i)rfli. -resti uscirfli. -resti nascerfli. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. prQss. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . -resti saiirfli. .- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti.

403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300.

(colle). članovi i padežni prijedlozi 2. o izgovara u se otvoreno (�.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). scuQla itd. giornali(!ro. o]: penetrare. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . nello. 398 volere 394 volgere 305. coi.. nei. brojevi 3. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. (cogli).tro. može odrediti. raddensare. veznici 7. uzvici L imenice i pridjevi 2. kasnije. delle. dei. Poznavajući izgovor tih riječi. kad su nenaglašeni. neUe. npr. bUQno. Samoglasnici e. giuQco. degli. d(!nso orticoltura. 409 . Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. s nekim ograničenjima. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. (coUo). avro. rimarro itd. 401 sciogliere 3 1 9.ne. zamjenice 4. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. negli: del. della. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . one kojih broj neprestano raste. pomoćni glagoli 5. col. o. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . rococo.) 3. vi't. motorista. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. Samoglasnici e. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». nel. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. tj . nUQvo. le. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. cadro. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l .no. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. corporatura. prigioni(!ro. cUQre. nella. valere 320. o. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. ' glagoli 3. Qrto - 2. def enestrato. j fi't. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. ' vivra. prijedlozi 6. UQ: pi(!de. a broj im se. Ova se pravila mogu proučiti postupno. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. di't.reprlmere 307 resdndere 293 . dello. 398 scendere 293. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. (coila).

avr�bbe. contro. avro. 20. 2 . eioe. ginocchioni. av�nte. ajQna di. triennio i drugi oblici na - carponi. invece di. ad�sso. intorno. regolarmente. PQco. 2 . sennonche itd. sem�stre. l . deh! 410 41 1 . ebbero.2. sifćte. 6. addQsso a. 8 . spesso. Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. pr�sto. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . presso. sotto. mille$imo itd. quadrim�stre. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. sestupio. �ra.itd. rasfćnte. o naglašeni. un m�. Izgovara se zatvoreno: secondo. t�rno. PQi. tUQi. saro. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. miei. egli. Izgovaraju se zatvoreno: e. duetto. o. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. �bbe. a nlQdo di. cente$imo. quello. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. trQPpo. se. fćri. 2. jorse. oltre a itd. Izgovaraju se otvoreno: pero. (ess�nte). secondo. accQsto a. dopo. Dakako. imaju obično zatvoren izgovor: sono. . oh!. ancora. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. coloro. fćro. 6. a j avore di. s�sto. meno. erano. . L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. fćbbi. npr. l . discQsto da. me. . ve. di jronte a. dopo. hQ. avere. L Izgovaraju se zatvoreno: con.l . sebb�ne itd. c�rto. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. 1 . dodice$imo . ce. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. Qggi. di�tro. avr�bbero. sotto. i�ri. 2. dove. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. nQno. se. nQ. parecchi. 1 . affinche. ove. saremo. . presso. findimente. dentro. talvQita. i2. ennio. s�mpre. 3 . Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). per. te. vQstro. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. come itd. un certo. noi. 5. avremmo. a prfiZZo di.). zatim bimestre. nQstro. doppio. davvero. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. allora. ohime!. 2. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. s�i. avete. centododici i sL b) Rediii brojevi l . percio. sarebbero. in iUQgo di. benche. ni�nte. jaci/mente. settimo. -i. tentennoni itd. ecc�tto. avfćndo. onde. f ossimo. ess�ndo. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. quat�rna. e. sar�bbe. Brojevi a) Glavni brojevi 4. Uzvici L 2. mentre. 2 . ne. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. PQco. allorche. tastoni. Izgovaraju se zatvoreno: checche. Izgovaraju se zatvoreno: loro. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. te. biennio. 13. terzetto i drugi oblici na -etto. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. avemmo. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . ju Izgovaraju se otvoreno. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. dentro. npr. voi. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). quaiora. ora. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. mede$imo itd. 14. insieme con (con: zatvoreno !). centuplo. niente. quale). Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. 100 itd.?:pJ. loro. trimestre. leggermente. co1ltro. sUQl. Veznici Opća napomena. ansiosamente.fosti. appena. 1 6. donde. ventitre. avr�i. . 8. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. molto. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. sarfći. l. odgovara oblicima che. oltre. s�nza. Izgovara se zatvoreno: semp lice. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. onde. bocconi. itd. costoro. -a. decuplo. -e. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. terzo. npr. bilione itd. appena. Izgovaraju se otvoreno: dietro. ogni. molto. onde. invece. alcunche. glieli itd. codesto. 7. Izgovaraju se zatvoreno: che. se. fuorche. Pomoćni glagoli Kad su e. e) Odnosne zamjenice 7 . jUQri di. npr. trQppo. non.

scommessa itd. pre�enza. persona. -essa: professoressa. dottore. castagneto. don�el1a. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. -esca: fresco. monte. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. precetto. ella itd. altezza. palmeto. cappello. avvocatesco. legna.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. -oio. cortese. -eta: aceto. progetto. giallognolo. messa. intesa. tetto. -egna: legno. cuoce. . corona. convegno. -eto. villereccio. 10. favella. nuoce. concr�to. -oce: voce. favore. tristezza. balcone.Ali (s otvorenim o): cuore. f�to. novella.Ali: precoce. -oia: scrittoio. cotogna. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. strettoia itd. . ponte. fabbricazione. cotogno. opposizione.-grandezza. guerresco. miglioramento itd.). l l . Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. marchese. cameretta. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. studentesco. medesimo. cavalleresco. neodredivim riječima o II brojčano regno. rimessa. bello. lodevole. p�ca (albero e frutto). 4. uzimajući kao osnovicu favorevole. azione. grazioso. bil?ogno. . flora. piemontese. -osa (s bezvučnim s): faticoso. abbandono itd. giovinezza. imaju općenito 4. pineta. paese. annoio itd. oggetto. -ora: signore. trascrizione. vent�simo itd. caritatevole. ripresa. querceto. coraggioso. perdono. . a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. sostegno. -esco. (Ali s otvorenim 9. superamento. rivoltella itd. . pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . inglese. boia. casereccio. bastione. contesa.�ccia: boschereccio. spineto. troia. cambievole itd. uccello. vassoio. borghese.). noia. ronda. faggeto.Riječi koje nisu deminutivi. �rrognolo. leone.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. 7. tabella. ornamento. Bologna. vecchietto. baronessa. vantaggioso. -egno. autore. reggimento. gemebondo. geloso. profetessa. corretto. alluvione. cervello. -\:nza: partenza. sorteggio. impetuoso. Progno. segreto. cuoio. Savoia. soreIla. noioso. potenza. monumento. 1 . colono i još neke riječi imaju otvoreno o .Ali: duetto. porzione. mangereccio. conto. francese. cinese. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. presuntuoso. appello. racconto. onore. poltrona. 3. strumento. Napomena. priora itd. padrone. insolenza. dimora. frutteto. avvoltoio. e je otvoreno: undic�simo . . spaghetto. offesa. tremebondo. mattone. perfetto. passione. mondo. becco. orefice. carnefice. seta itd. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. L -mento: pavimento. cat�to. campogna itd. candelora. storieUa. canneto. croce. 5. prornessa.. innocenza. . suora. chiarezza. cagione. avvenimento. letto itd . petto. 8. otvoreno e [\:] l . 6. momento. piacevole. riconoseenza. 2. terzetto. 7. arrendevole. (�cco). ometto. liquore. fermezza. cristianesimo. fonte. funzione. correggia itd. -one. fortezza. conteggio. operetta. professore. freccia. -a: verdognolo. lucchese. -a: stecco. moneta. -6gnolo. -onda: rotondo. . tettoia. scheggia. -ore. soldatesco. badessa. icona. bisognoso. venticello. tortuoso itd. popolaresco. violenza. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. arianesimo. spaccalegna. -ondo. grandicello. dolore. oliveto. -ese. sospetto. signora. reggia. protestantesirno. nobilesco. v�to. Ali: salamel�co. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. contegno. onorevole. stanchezza.Ali (sa zatvorenim e): capello. tappeto. corteccia itd. po�ta. noleggio. . colazione. -oso. parlamento. cogitabondo. scienza. godereccio. pastora. onda itd. medichessa. popolazione. virgoletta itd. ostessa. duchessa. vendereccio. poetessa. lamento. specchietto. casetta. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. foce. rus cello. albereta. trombetta. indolenza. amarognolo. disegno. Ali (s otvorenim o): cogno. religione. degno. Pistoia.) 9. languore. nona.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. -�llo. spendereccio. . rassegna. frantoio. soggetto. canzone. marchesa. dubbioso. assegno. ovi nastavci (odn. -. prolungamento. fringuello. pontefice. pauroso. -eccio. -ezza: bellezza. �sco (uscire). lentezza. ricchezza. Napomena. pron10 itd. otvoren izgovor: affetto. Ali: a1fab�to. tetto (sa zatvorenim e). -ona. stupidezza itd. atroce. zatvoreno o costi'i:uzione. u jednini i u mriožini. -evole: agevole. dottoressa. -e�imo. e): peggio. paUore. compl�to. -etto. seta.Ali: annona. sportello. scorsoio. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. mutamento. veloce. zatvoreno e avviamento. Ellesponto. pegno. carezza. noce. aurora.Ali: gioia. casetta. -onte. -�lla: fratello. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. corteggio. impresa. certezza. contessa. maestoso. corridoio. L�cco. cenerognol0 itd. battello. prono. colore. segno. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. quaresima itd. -eggia: arpeggio. . treccia. meditabondo. pesca (il pescare) itd. . iako se završavaju na -ette. penitenza. gigantesco. nono. rasoio. -onto: conte. u rednim brojevima 8. gradevole. 3. u kojima je zvučno [!?] . notevole. -efice: artefice. ponte i sl. Cecco. -ono: portone. -esa (s bezvučnim s): mese. solfeggio. calabrese. benevolenza. vigneto. difesa. sondto. volonteroso itd. 12. 2.Ali: fi�vole. 5. najčešće nastavke. sicurezza. paganesimo. seggio.Ali: p�sco. prof�. greggia. palese. secoo. -ogna: sogno. consegna. -ecco. pretesa Napomena. 1 3 . maneggio. 2. incantesimo. arnese. cappella. dello. motopeschereccio. urbanesimo. svedese� giapponese. amoroso. sapienza. campanello. tedesco. feroce itd. (Međutim. pittore. spione. purezza. -eggio. libretto.). -ogno. pastore. albereto. vergogna.

moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. tQrco. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. -orico. metaforico. teorema. -�stre. 3. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. lacche. pedagogico. U glagola druge konjugacije. stracotto. ranotchio. emblema. botta. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). 4. psicologo. pidocchio. credesse itd. sinfonico. Noe. npr. itd. 3 . cronico. 9. -Qtta: motto. -�nte. otvoreno o [Q] accessorio. poema. crMono. s�nto. ebreo. biogenetico. parente. memoria. torceva . ipotetico. semente). sciogliere. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). -etica: alfabetico. platea. aritmetica. ragazzotto. 1 (credite. -�zio. fonetica. torcevo. armonico. tQrce . maestro. Indikativni imperfekt: credevo. contea. teorico. Što se tiče pravilnih glagola. prendere). -Qtto. -Qccio. assemblea. foce. grassoccio. io pr�ndo) i obratno. imminente. belloccio. campestre. estense. ristQro. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. avorio. trincea. prendo itd. -a: stupendo. occhio. vittoria. crMe. sorgente. lento. poetica. offendo. -Qcco. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. 4. poetico. sOclologo. anestetico. l O. blocco. na -m ento . . gloria itd. seguente. tremendo. estetico. -Qrio. -eP. npr. s�nte . lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). contraddittorio. velodromo itd. sapiente. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. -ogico. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. marmocchio. ostiense itd. atletica.potječe od latinskog -au-: tesQro. Tako npr. demagogico. Venezia. Marocco. 414 41 5 . radiogoniometro. carroccio. 7. emporio. Mose. caffe. estetica. l l . allegorico. torcete itd. merenda. -(u)QJo: figli(u)olo. tenda. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. facezia. te. aritmetico. tecnologico. . torc6vi. crema. prilozi na -mente. -Qzzo. ippodromo. Averroe. -ologo. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). lavorare sentire io lavoro io s�nto . tQrci. carrozza. schema. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. eretico. s�nti. radiofonico. sintetico.) 9. storia. purgatorio. valente. salotto. prudente. diadema itd. livrea. crćdi. Indikativni prezent: 1 . -a: gnocco. Qcchio: cocchio. plebeo. mano metro. passerotto. . reverendo. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. ermetico. .Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). corpulento. attento. addendo. dQ. zoologico. 2. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena.3. barocco. diabetico. osim toga: merce. . . 9. u imenicama u kojima -0. giovanotto. zatvoreno e. vedere . -�zia: screzio. cred6ssi. -�tro: alpestre. potere. l . mett6te. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. tinozza itd. calotta. dotto. ginocchio. termometro. credevano. rotto). giottologo. -onico. scirocco itd. -Qria: laboratorio. ironico. cilestro. cartoccio. leggere. -mente (movimento. -a. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. discendo. . violento. genealogico. spagn(u)olo. liceo. canape. . -a: fantoccio. spondeo. �vendere. credeva . . fe i veznici na -che. CQsa itd. torcevano. 6. fagi(u)olo. c) cred6te. npr. Ali (sa zatvorenim o): coda. 4. sistema. -ometro. -�nto: potente. ni općenito riječi o u glagola. trapezio. sapere. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. leggenda. sonnolento. -�: corteo. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. orrendo. predicozzo. sardonico itd.io vedo 5. o: gras s otto. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. 8. terracotta itd. problema. oratorio. 2. categorico. slučaj je jednostavan. sentono. faccenda. rettorico. . 5. credevi. 5. demente i st). -a: analogico. chilometro. . o): gotta. contento. -�nse: forense. fanta�mago­ rico itd. benda. lateranense. sciocco. dividendo. reo. 6. inezia. archeologico. responsorio. tenere itd. correre itd. torcono. pedestre. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. naravno. panciotto. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. -�o. -etico.Pod ovo pravilo ne potpada ju. 7. trachea itd. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. -ooromo: archeologo. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). 1 2. l l . . libricci(u)olo. -a: storico. -ozza: cozzo.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. difendo. aloe. pai(u)olo. grotta. allQro. vai(u)olo. vedere. 1 0. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. fiocco. galeotto. koja nas ovdje jedina interesira). terrestre. . a) credo. refettorio. unguento. -�ndo.

j a mislim na to).:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. . Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. ne razumi­ Pr�go. jedan (u Odlazak je u 13 sati). . Jedanaest je sati i deset Dov ' e . Ne govorim talijanski. kamo idete? Scusi.6. . . Ja ću se pobrinuti za to (dosl. . I Kad želimo nekoga obići (npr. grazie! Dobro.. Vorr�i . Potr�i . Kao obično. perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . Per J avore.:nte.:i crederesti credert. Per J avore. .:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. ? Gdj e j e . . -uto. PiQve. partt. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. Htio bih . . Si parte all 'una (alle trMici). 2-4-5 s druge. che ore sono? Molim..:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. žao mi je. ili uzimamo neki predmet.:nte. Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. . ne ( min uta) . ? Mogu li . Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. . dit. hvala! Mi aluti. . konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. Sunce sja. . 1 2.. u tramvaju). . molim. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. sentt. 416 417 . . Molto gentile. Primjeri: prendere-preso. . Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. perJ avore. . conos�ndo. jem vas. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. non (La) capisco. Npr.. Magla je.:ndo. . Kiša pada. dirlgere-dir�tto. govorite tako brzo. ? Dove va? Kamo ide?. . ? Molim. polažemo nešto pred neku osobu.i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. 1 0. Come al salito.:nte itd. credt. C' e nebbia. non parli COSt pr�sto. Moli m. . Trebam . quanto cQsta . 13. deste 6. Vrlo ste ljubazni. Htio bih (uzeti) . Al contrario. ulazimo u neku prostoriju. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. koliko stoji . l l . . b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. ? Che cQsa significa . .:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. 3.:i parleresti parlert. .. Naprotiv. Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. l .:de 5. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. ? Vorr�i (prendere) . ? Š to znači .. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e.:ndo. s6rgere-s6rto. . finit.$ s:ntirt. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. -ito).. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. rendere-reso. Pomozite mi. Oprostite.:i sentiresti . Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. ono (-a) Mi dispiace. . romp�ndo i sl.

4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). . molto gentile. bUQn giorno. Dopustite Molto piacere. upozorenje Attenzione! Pozor! . Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. govorite talijanski ! . . ali Stid bf!ne.J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. Avvi.. . Mi scusi. signora. 3 Samo neposredno prije spavanja. Mi dica.s-Ol Oglas. Hvala. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. ma ora df!vO andare. Izvolite (ući. autobusa . . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. per J avore! Molim vas. Hvala. autobusa . kavu? sjesti). j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. ) zatvorite vrata Parli italiano. Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. Mi dispiace molto. . l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. 418 419 . 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. Si accomodi (s 'accomodi). . Oprostite. Prilično mi j e loše. .s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . Vrlo mi je žao. . non c' e male. vrlo ste Grazie mille. dottore i sL pri rasta anju. Benvenuta! Dobro došao! . signor Maggini. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). . Drago m i je. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. bUQn giorno. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. . ) Partf!nze Odlazak (vlakova. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. Molim vas. Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. recite mi . . iznenađenje! Dobro došla! (počinak). perj avore . Sto piuttQsto male. ljubazni. nije loše.

? Ide li ovaj vagon izravno do . Nema više mjesta. DtJmandi aL vigile. . molim vas. ? Kada se zatvara . . ? Questa vettura va direttamente a . Odlazim vlakom u 10 sati. . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. Roma andata e ritorno. ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. . il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . kada odlazi brzi za Milano. . Prvi (drugi. ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. ? Koliko stoj i . . l Doslovno: uzmite. Per corte�ia . . ? SCll�i. . . . . chiuda La pQrta. ? Stoji li vlak u . Scu�i. gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. . zatvo­ rite vrata. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . Il tr�no e in ritardo di venti minuti. ? Gdje mogu naći .. per J avore. gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. ? Asp�tti un momento.Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. . Ured za infonnacije. . molim vas. Pričekajte trenutak. Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. Dove trQvo . Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. treći) peron. Quanto cQsta . . . Molim vas. . Povratnu kartu za Rim. dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. : što moram učiniti da bih došao). Nije daleko odavde. . . Per J avore . Quando si chiude . ? C' e una comunicazione dir�tta per . Na drugom šalteru. trećom) ulicom desno (lijevo). t�rza) via a d�stra (a sinistra). Tutto e occupato. treći) kolosijek Primo (secondo. Scu�i . terzo) marciapi�de. Oprostite . ? Postoj i li izravna veza za . . Vlak kasni 20 minuta. . . . terzo) binario. . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. kartu drugog razreda za . . Molim . . . dov ' e La bigLietteria ? Molim. .. . . . ? Mogu li dobiti . . 420 42 1 . . ? Ima li odmah vezu za . . . . . ? Kada dolazi . Primo (secondo. . ? PQsso avere . Sve je zauzeto. . . . Tražim . . . . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. . . Iditel prvom (drugom. Prvi (drugi. Pitajte prometnika. a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . . .

lim vas. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Petnaest dana. Ne. Ce trQppa cor­ r�nte. Ne nalazim više Ah. Va b�ne. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. apra ilfinestrino. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. ali ono je slobodno. budite oprezni. quando arriviamo a M�stre ? Molim. svoje karte. L'avevo occupato con la mia borsa. Signori. ci sono cQsejragili. Sad smo u Portogruaru. Moj a je. i passapQrti pr�go. otvorite prozor! Previše je toplo. questo e il mio posto. Ušao sam u pogrešan vlak. imam ga već tri godine. Izvolite otvoriti Faccia adagio. bodno ovo mjesto. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. Molim. molim? Scusi. U deset i petnaest. nove stvari. ma quello li e libero. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. dvadeset minuta. zatvorite prozor.15 (di�ci e qu/. Perj avore. Non trQvo piu il mio biglietto. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. MoGrazie. libero questo posto. mia. PM chiUdere. možete zatvoriti.ndici). Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. mjesto. možete zatvoriti. apra quella valigia. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. pr�go. Molim karte ! Scu�i. fumi pure. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. PM chiudere. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Fa trQppo caldo. Hvala. Dobro. Sve je u redu.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. tlttto in regota. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo.. ka­ Alle l 0. Perj avore. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. Molim. evo je! Perpiacere. Samo pet kutija.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. ima lomljivih stvari. Gospodo. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. chiuda ilfinestrino. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. Oprostite. sve je u redu. onaj kovčeg! Quanto si J emw. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. predmete za osobnu uporabu. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. lo hQ da tre anni. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. eccolo! A. Imam samo odjeću. Nikako. propuh.

Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. za pola sata.­ f Una gomma d'ive essere riparata. ? Koliko treba do . Asp�tti che Le 424 425 . Una gomma s wta. Koliko stoji ' vožnja do . ? 20 minuta. pritisak u rezervnom kotaču. Verifichi anche il livello dell'acqtw. . ? Diecimila lire. Molim vas. Perf avore. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . . dodite ovamo. . Tko ima mnogo rezervnih dijelova.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi.. Quanto ci vuelefino a .Imam dva kovčega i torbu. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). ? Jesmo li na pravom putu za . . . Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. Portabagag/i. Non abbiamo p'izzi di rieambio. mi contrelli la pressione delle gom­ me. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. In f ondo appare la eittii. . mora pozvati nosača. Non e' e altro. . v'inga qua! Nosaču. . Jedna se guma mora popraviti. ? Koliko ima kilometara do o. se divan pogled na lagunu. Čekajte. Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom.l. fra m��'ora. Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage.. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. . dodat ću vam sve kroz prozor. f un ' ora. Anche la pressione della rueta di see rta. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. (J ermo)! S toj ! Attenzžone. prud�nza Pozor.. za jedan sat. . . jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . . He due valigie e una borsa. čege. provjerite mi pritisak u gu­ mama. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. U pozadini se pojavljuje grad. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. Jedna guma popušf. Deset tisuća lira.Evo met Dolazim odmah. . Pronto! V�ngo sUbitoo . �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . . . ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per .

posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. . non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. 426 427 . al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. Da. načinite račun. Lascio la camera a me�giorno. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. Dakako. Molim da me probudite u šest sati. doći ću i ja. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Molim vas. Ne vUQle una pitt piccola. Pokažite mije. perj avore. . U ključanici je. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. gospodine (gospodo). ne previše skup? JIolenti'2ri. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. pr'2go. divertirsi. Non ne avete un 'al­ po-krivač. Eccole. soba mi se sviđa. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. mogu vas otpratiti. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. T�ga il rresto. La pr�ndo. Većina ide uokolo da se opusti.. Ako želite. signore. . Hvala.Al depo�ito bagagli. lretti). basta queila. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. il conto. - molim. Tri noći. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. želim još jedan tun po ' cara questa camera. vrlo ste ljubazni. Ako ima (u sobi) tuš.bit će dovoljno. molim. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. MiJ acda. U garderobu. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. odmori ili zabavi. BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. gospodine. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora.Evo vam! Ostatak je za vas. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. riposarsi. Se vUQle L 'accompagno. S� la camera mi piace.Vrlo rado. �cco lo scontrino. signore (signora). Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. Ostavljam sobu u podne. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io. Molim da mi se Prf2go. Uzimam je. pr'2go. Putujem sutra. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. Grazže. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. .Pričekajte časak. stazione. molto gentile. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu.

? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Qtto. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. sluh.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. . La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. kune. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. vidim.:vo a r ff ancare questa lettera. ispričavamo se: oprostite. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). lire. una car­ tolina con cinque parQle. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. per f avore. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. Allora annulli l 'awiso. f lefonirati. Halo! Ovdje . Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. njuh i okus. Molim vas. . qui Franceschi) Halo. sono il signor Franceschi. Hoćete li Dobro. sati. vorom. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. II mio nUmero e 97865 f (nQve. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor.. čekam kraj aparata. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. Hvala. Si faccia sentire. . 428 429 . una letteraperl'estero. VUQl chiamare. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. Vrat glavu spaja s trupom. Riprovero un 'altra vQlta. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. za pismo u inozemstvo. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. . Skine se slušalica i ubaci žeton. Otvara se ponovo u 1 5 sati. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). al numero 5. svoje osob­ ne dokumente. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. attf!ndo all'apparecchio. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Va bf!ne. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. signore! Hvala. mi sono �bagliato. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . . il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. Richiamif un 'ora. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. Pokažite mi. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. kuna. per f avore. L 'avviso e per le 20 (venti). ci si scu:jtl: scu�i tanto. udovi. le estremita ekstremiteti. perj avore. ecco Hoćete li mi promijeniti .:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata.mero. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. Htio bih poslati preporučeno pismo. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . Linija j e zauzeta. Pokušat ću ponovno. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. ovdje Franceschi. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. il signor AntQnio? Hoćete li. avionski. Organi opipa nalaze se u koži. molim. molim daje proslijedite na moju novu adresu. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. Tri minute. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. Kad se nazvana osoba javi. l 'udito. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. Li a sinistra. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. Evo moje putovnice. VUQI firmare qui a t�rgo. Ako još qođe pošte za mene. ekspresno pismo. il bottone. Vaša stranka nije kod kuće. siprf!me e il collQquio puo incominciare. Žeton padne u aparat i Pronto. l 'odorato e il gusto vid. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. Ondje nalijevo. Vorr�i incassare questo assegno. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. il tronco trup gli arti. Prijava je za u hotel. Javite se! Pronto! Qui parla . una lettera esprf!Sso. s plaćenim odgovorom. 5. pogriješio sam. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. Molim vas da kon­ trolirate. Kad pogrij eš i mo broj . Molim. Perj avore. Onda brišite prijavu. Danas se pošta ne raznosi. Grazie. . Per piacere.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. sf!i. dan sat. SbagUando nu. lira itd. 20 !Jcco il mio passapQrto. . sf!tte. Evo moje putovnice. molim. La prf!go di controllare. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. Si riapre aUe 15. (Pronto. due cartoline con risposta pagata. pritisne se gumb. l Žeton se u stvari položi na otvor. cinque). možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. Dajem vam vezu. Le dQ la comunicazione. Mi dica.Quando l 'interlocutore risponde. Molim vas. per PQsta aerea. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas.

Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. lo sto­ maco. . želudac. tirene seduta. . .. . organe. . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. govorim kao .f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. i polmoni. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. pluća.. .nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. una contro­ proposta podnijeti prijedlog.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. . del regolamento odstupajući od člana. . na kraju XII. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre.. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . . . povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe). lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . . na prijedlog . . di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy. protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. . /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red.. prelaziti dalje. il Jegato e a ltri organi. .

Pitanje je je li to istina.. Ha J atto di tutto per convincerio. Siamo cont�nti di sapere. Na svakom koraku. Milano. in primo IUQgo. trQvi b�ne . Sai. Pravo da ti kažem . . siamo arrivati PQco fa. Ne pali. . Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo).. HQ duratoJ atica a. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. taio. Po kiši.. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti..) T ante grazie! Opet ista pjesma. . 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). . .. Na moju veliku žalost .. Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. .. Per principio. . Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira.. Po suncu. . Hvala na pitanju! (iron. cQrda. sospinto. . . Saluti affettuosi dal vQstro .. cQsa sta cosi. Siamo alle solite. . Dobar si ! Bravo. Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . Ništa za to. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. . E un tipo in gamba. . Non cipenso neppure. Venezia. . Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top.e tu ti . Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . Gli ha risposto per le rime. 432 433 . Battersela... To ti je klasa. Oh. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. lo qui mi trQvo molto b�ne. m� Neka bude. Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh.ili. Non e vero aff atto. tag ljar la To je tvrd orah. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). .. ... Nema ni prebijene pare. Mlatiti praznu slamu. Non importa.. Se z ' e cavata. Šmugnuti. Restiamo qui due giorni. poi si riparte per Roma. A ogni passo. A ogni pie ' Ej. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. Tutt' a un tratto. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. . Napoli. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. A sanguefreddo. non Neka ti bude za ovaj put. Questo conta PQco. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. . Faccio i bagni tutti i giorni al Lido. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o). . Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti.. A l sole. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. Non me ne impQrta a atto. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet ... b) Cartoline illustrate Firenze.fine di persuaderlo. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem .. ff Ostaviti nekoga da se koprca. . Non e gran che. crkni ili pukni� O bere o a ogare.. . . Nije mu ostao dužan. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. Počevši od danas. Mi ha so ffiato diecimila lire.. Firenze.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a . . Non ha nulla a che vedere con . Sotto la pioggia.. caro mio! Nije bogzna što. .. Per cosi dire . a dire il vero. Calar le vele. Oh. Isplivao je sretno. Ne igra ulogu. U tren oka. Non c 'entra. Aff �tto di male ereditario. campana. . Nije istina. Iz čista mira. non vUQl dire. A cominciare da oggi.. Sia pure. 25 settembre 2000 Cari amici. . . odmagliti. . Neka. Non attacca. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). . Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. neka. tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti .. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. Non ne hQ un 'idfia. .. Ili . Sei venuto prQprio a propO!}ito. Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. ch. Passi per sta vQlta.. a Fr�i della lingua parlata Ali... Come dire .. ništa za to ! importa. d' un quattrino. E un QSso duro. A propo#to.

. govoriti o tumačiti.. . . . . . . . . . . . . . con le vQstre macchine per domenica prossima. . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . .. . . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. .. . . . . . Non vi sono invitati. . con pergolato verde. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Lui commentava il ma�stro. . Di tutto cUQre tuo . . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. . . . . . . . .. . . namjestiti (glas) žig. . . . . . ma ci manca la giQia di vedervi. . . . .. . . . . . . 19 maggio 1992 S iamo felici. . il canto. . ognuno paga la sua parte. sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . . . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . . Ven�zia. . . . . la mu�ica. . . . . . . . .. .. focolare patriarcale e vino d'uva. . s�mpre v stro . .. . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. .. . Siamo prQprio felici e cont�nti. . all 'Arco della Pace. . . . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . Stammi b�ne! Carla e Franca. come piace a te. -ndesti. . . .Milano. . . . . . . . . . . . . . .. . . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . .. -ndesti. .. . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . . percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . . . .. te e i tuQi frat�lli. . . . . . . . . . . . .. al t�rzo atto. . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. Cara Lui�a. ..Scusi. L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . Coi migliori saluti. . . . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . Caro Gino. ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . . . . . . . . . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni.. Cordiaimente tuo . . . . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano. Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco.. . . . . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. . . . . . . . . . . . . . . alle ore Qtto.. . . . . . . . . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . E Pietro Mascagni con ironia: .Per impostare la voce. presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. . . . . . . . ". . scemo ! » antico. .Ah sit Pero manca il timbro. e io non commentavo ni�nte. Cordialissimi saluti dal tuo . . . . . . la Toscana e l' Umbria.. durante la sc�na del temporale. . . Caro Rob�rto. . . Anche noi avremo molto da raccontarti. . .. . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . . . . . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. . . . . . . . . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. . . . Ti scrivero piil per esteso da Genova. Aneddoti e letture vade l . decidesti. . .. . . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . . .. objašn učitelj. . . . . . . boja glasa Q 2. . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. Cordialita! Suo . . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla.

no la paglia chiedere (chitt:si. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. (Germania). mi�urata manQvra del vicino.Qb. eui uon era sfuggita la l�nta. stabilitosi a ColQnia 6. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. origano .Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi.ancora ignorato. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. Sing-Koo. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. lo 5. di mesti�re merciaio ambulante. blag. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . 436 . savjestan totbar.Affatto.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro.Ditemi un po' signori. ordinando due caffe. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. . IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. .Non avete avuto pailra? . . pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. II cinese. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. Il suo vero papa. voi che s itt:te cosi spiritosi. chiedesti. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. nel 1685. di lavanda. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. uno alla vQlta. mio pažljiv. di fiori d' arancio e di limone. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. la javac 3. Santa Maria Maggiore (Novara). klinčić mravinac. anche le piu stUpide.seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. jJ il mucchio ilfirt. cerv�llo . Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina.conclude il barbitt:re . i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto.avrtt:i continuato. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. di garOfano. il figl�eeeio (pl. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. di primi ritrQvi Meditava. . DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. . tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. tt:bbe internamente ongano. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . secondo le ultime e accurate ricerche. Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. dokaz . Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. E meraviglioso. lavanda lqrran fi l. Ma se mi fate anche solo una . quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. di ro�marino. 4. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. Egli. dunque.

ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. .:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. di un conflitto tra zucche. Per tale offesa. senti un odore di pesce. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc.Re Gustavo. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. .:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. vlttime.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. in combattimento. Il cinese non si scompose. perche. protesto la sua innoc�nza. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. il quale. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai.:tra valeva 50 mila franchi.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. notata l' agitazione del vicino. non ne le�inava a chicchessla. �ra caduto nella zuccheric. perche e l'ora. come spesso avvi�ne. 9. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. . che intascava soddisfatto uscc. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric.:tte la cairna.:zie di un buffone di corte. Certamente . Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. . si mi�e a sedere quietamente. come per incanto. ma l' altro fu irremovibile. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare . pronto a sostenere il giuramento con un duc. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. ma mentre stava per varcame la sQglia. Nessuno aveva notato la sua mQssa. Sing-Koo cadde dalle nuvole. rimbalzando dal piattino.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. si fece saltare il briIlante in mano. duca del Friuli. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. io non PQsso entrare con voi. perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . slab trzaj odskočiti. Dato il risultato negativo delle ricerche. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. 10. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. DANTE E CANGRANDE 7. Il cinese tuttavia non perdc. feee per andru-sene. Intanto Sing-Koo. e quando finalmente arrivru-ono alla sala. Ora voi entrate.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti.Il mio nome? rispose il signore. Sing-Koo chic. izići na vidjelo privremen. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». spiego il cinese. ' grido .basta che ella mi segua.:llo di nUQvo genere. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . mentre si telefonava alla Polizia e non c.Resto mafissimo Cangrande. acc6rsero il direttore e i cameri�ri.:rta. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo.:�e se si c. Evidentemente. Unica eccezione: Dante Alighi�ri.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? .:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». Tacque il nobiluccio. 438 Trovandosi Dante Alighic. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato.fece l' altro gentilmente . 439 . e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum. Si accompagnru-ono.domando Pirand�llo allo sconosciuto.se prima non verra fuQri il mio brillante». coinpreso il Cangrande.:miQ Nobel in seduta sol�nne. Pirand((llo non riusciva tra le . in una via secondaiia.un particolare sfuggito agli altri due. ossia zucca. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. riflette impassibile per qualche istante. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. Si dette a eercare affannosamente. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. 8. a Stoccolma. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. �ra infatti il re. unitamente a mo Iti n Longobardi. Paganini. come nessuno lo sCQrse quando. entrambi penrono.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala.:ra che gli stava davanti apc. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. gli avveniva sovc. veniva respinto briIscarnente dal proprietario.:llo. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra.

il carnetice prese abbaglio e. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). invece. di cQste e di mari. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. . proven�ndo. per essere felice. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. la regione orientale. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. o anche meno. razze.A. certamente. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». e i Slculi al Sud. queste 100. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. dalla Gr�cia. derivate esse stesse da remQte migrazioni. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono.lo vi Ah. non per desiderio di ricomp�nse. imperatore romano. Rispose Caligola: . gia farse nel dec�nnio (200020 l O). Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. con una netta suddivi�ione di gruppi. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. pQi agricole e pastorali. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. dal Nord. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. i Liguri al Nord. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. e. dei quali io.Non impQ avv�nne che.nze in giQco. b�n pr�sto. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. al massimo. PQsso pur fare a meno. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. I. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. dalla Fenicia. gruppi. IL MANDARINO SARC. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . sia di popolazioni che giungevano per mare. �viluppandosi gradatamente. rta.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. mannaia o pendevano dalle forche. se si escludono il sist�mfi solare e. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. Or ammazzo uno quaislasi. bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. IQde.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. del condannato. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. le steHe piu vidne. Per un nonniIlla. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. data I'enormita delle distanze. e le dorsali della penisola appenninica. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. quanti libri e�istono al mondo. assai e ando a trovario. e gradualmente si apersero a forme piu civili. nelle epoche preistoriche. a che 1 2. infinit�simo. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. si insediarono in varie localita div�rse.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. uccidi Qggi e uccidi domani. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. forse di origine lIbico-mediterranea. ma gli disse anche: . �cco che si passa a quattro anni luce. dall' uQmo.. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). tutto il r�st� dell'universo distinzione. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. a far con6scere l'univ�rso. osciHando fra la stravaganza e la pazzia.000 anni luce. naturalmente.l l . e che ne costituisce il valore piu razziale.

risultato di successive immigrazioni. che una grassa sent�nza. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. in vecchiezza abbandonato. la fenida. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. La sQrte e come uno se la fa. In gioventn sfrenato. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. nUQce ai bUQni. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. bi�ogna unger le ruQte. dell'llllria e dell'Epiro. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. l' etrusca e la gr�ca. Il t�mpo sana ogni cQsa. Perche vada il carro. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. in Umbria. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. I Veneti. e tutt'uno. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. Chi perdona ai malvagi. a questo gruppo appartengono anche i Latini. M�glio un magro accQrdo. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. in Campania e Lucania. 442 443 . Sanita e liberta valgon pin d' una citta. vicev�rsa.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. Dopo il fatto ognuno e savio. Chi non pub fare come vuQle. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. La cbllera della sera va serbata alla mattina. giunte dai valichi alpini. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. Con la volpe convi�n volpeggiare. l�va un chiQdo alla bara. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive.zioni est�me. nel Sannio. Amico di tutti e di nessuno. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. faccia come pub. alto Lazio. La virtu sta nel difficile. o di quelle sopravvenute per mare.

Vale pin la pratica che la grammatica. le bastonate non gi6vano. Chi ha lingua in bocca. Chi studia molto. E m�glio aver la paura. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Chi non vuQI pic. Vivi e lascia vivere. Dove puo il vino. Chi e pigro al mangiare. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. A buon intenditor poche parole. Ogni promessa e un debito. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). Non c'e pane senza pena. Ride bene chi ride l' ultimo.:rto. Bu�n vino fa bUQn sangue. I danari vengono di passo. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). che la pattra e il danno. Chi va piano va sano e va lontano. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Volere e potere. La speranza e il pane de' ml�eri. L' eccezione conferma la regola. impara nulla. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. puo andar per tutto. Chi ha la sanita. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. Patti chiari amici cari. 444 445 . La corda troppo tesa si spezza. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo.Albero spesso trapiantato. rnai di frutti e caricato. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione.Chi cerca trova. Le bugie son lo scudo dei dappQco. Meglio tardi che rnai. Chi si pasce di speranza. mUQr di fame. Le bugle hanno le gambe corte. L' ignoranza e madre della mis�ria. . e pigro a ogni c�sa. II mondo e fatto a scale. Il peccare e da uomini. nulla fa. e ricco e non lo sa. chi le scende e chi le sale. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. chi studia PQCo.(ne le fQsse.:rvon le par�le. La lingua batte dove il dente duole. Cani e villani lasciano sc. l' ostinarsi e da bestie. Chi la dura la vince. e se ne vanno via di galQPpo. non fa rnai viaggio. Finche c'e vita c'e speranza.:di sul cQllo. Chi tardi arriva male allQggia. A chi vUQle non mancan mQdi. Chi guarda a ogni nuvolo.:mpre l'uscio apc. Dove non sc. Del senno di pQi ne son pi. non s' inchini. Chi dorme non piglia pesci. impara PQCo. non puo il sil�nzio. Chi nulla ardisce. La librerla non fa rUQmo dQtto.

.o. Zagreb. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 . Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. d.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske.o.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->