ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

... .. ... rafforzamento consonantico.La preposizione DL ....Lettura: L'eco di Balenaia... . . .. ........ . ...... ...: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA .. .. .. V..Lettura: Pittura veneziana..... . lekcija. ... . . . .. ... . ....Augmentativi.... IV.. .Pejorativi. .. ..Letture: .....venture del signor Veneranda... . . - Omissione del determinativo.In. . . . . lekcija..... Na telefonu . .. _ ..... ... .. . . ... .. . 363 Fraseologia.... . .. I verbi irregolari: I.... .. . .... .4 aneddoti. ....... ..Costrutti infinitiv!. .I verbi irregolari: 2.... ..... Esercizi I.. ... ... . . ... . .Lettura: Giovanni Verga.. .......... II.. II. Izrazi svakodnevne upotrebe . . ..Fraseologia. Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda. II. VI.. .. ..... Esercizi I.. .. . .. ..... lli.. .... .. lekcija.. .....La formazione delle parole: Le parole primitive . ... 355 . .. . .... 245 Due av. .. .. - . IX.. . ...Letture: II «Don Chisciotte»... .. .. . . e l'ane della stampa. Letture: 346 XXXIII... . . . V.... ... . .. Na pošti ... . ...... Vježbe I. in -cq-. II... ........... ...... Il 371 troneamento... . .. . 274 XXXVII.Conversazione: Lo studio dell 'italiano.. II. .. IL . ..... .Gutenberg e l 'invenzione della stampa. XLV.... .I verbi irregolari: 3....La Commedia dell 'Arte...La scultura del Rinascimento.. lekcija. ..... ..... . . .. 6... . . .... Temi in -gg-o 5........ 256 L'architettura del Rinascimento. ........ . . . . XXXIX........ .. .... Passato remoto 329 XXXI.. -: Akcent i upotreba .. 262 XXXV.. ... II.. lekcija.. X. .. lekcija....... . IV. ll. .. .... . Pass.. Plurali dei nomi e degli aggettivi composti. . ...... ..Parole composte con elementi latini e gred.Le parole composte. .. ... .... . .VL . . .... . Lettura: Francesco Petrarca... ... IV. .... ... .. . .. .. ... ... ... .. Temi vari. . . .Botticelli.. .. . . . . III... 297 Esereizi I..La preposizione DA.. . .. ... lekcija. O . .. . . .Esercizi I.... Le preposizioni proprie.. _ XLI... ...... lekcija.. .. III... ...... . . . Passato remoto con raddoppiamento consonantico. .. 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio... .La preposizione IN. .. . . III. II.. .. ....... XLIII.. .....Esercizi I.Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici... .. II raddoppiamento o 309 .. . .. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom...Esercizi I.. .. .Le parole derivate.. III. .. III. .. . . .. Esercizi I.. . . .. III.Derivazione impropria e immediata...... . _ ... Štivo: COrlando Furioso. 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1. .. .e -g-o Lettura: Donatello.. 316 .. . V... .. .. . ... . ...... XLIX. I segni ortografici. ... . _ . .. .. . . .... ..... .. . .. . . .... . XLVI.... . .. .. . .Letture: Mantegna.. .. ...... . . III.. ......... lekcija. .... .. ... .... .. ... . . . . ... . lekcija.. _ ... . .. .. i imena od mila.. Imenice.. . ... IV... II. . VI...XXIX.. lekcija... . V... .. . . .. . .. ... _ x XI .. .Le preposizioni articolate. . .. . lekcija. I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- ... .. .... .... . . . Esercizi I.Lettura: Masaccio...Esercizi I..... .. VIn.. III .... Lettura: Michelangelo.. . .. ne)..... VL . VII. ... .. .. III. VI.. ... . . .. .. col pass.. ...... ... XXXVI. . XXXIV. . V.. .... . .... XXXVDll ekcija... ....... ..Letture: Le confessioni di un italiano... lekcija...... . . lekcija...Esereizi I. .. Esercizi I. Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I. ... llI. II...Abbreviature pili comuni. • ..... . Temi in -e.... . V.. ... . ... V. lekcija. IV... V. .... 303 Informacije U vlaku ...Derivazione propria. IV.. Verbi con forme irregolari sporadiche. III.. ... .. .... eoniugazione.. .. . ...........Letture: Leonardo da ..... . .... III. L'articolo partitivo. .. • ........La preposizione PER. ... .. Vinci. . - La preposizione A. .. Imenice s dva oblika množine.Il discorso indiretto. ... . . .. ..Le preposizioni SU e CON... . . .. .. .. ..... ... Pozdravljanje i predstavljanje ... .Lettura: Abbreviazioni e sigle. . .Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda. II. .... . .. ...Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I..Letture: Raffaello........ . . . .Le eongiunzioni. lekcija. lekcija.... . Na granici . Scherzi di pittori... .. ..... . . .. II.. . .. . IV. ....Esercizi I. ...e -g­ (continuazione)..... III......... .. 268 Vita di ogni giorno XLVIII. . lli. cola indeterminativo... . ... .. ... .. ... 1..... ......... . . U hotelu. .L'elisione e l 'apostrofo. .... . ..... . V. .... VII. ... . lekcija.. . . .. ...... 230 .. POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA . .... .. .... . PREGLED KONJUGACUA . II.. .... . ... .. . lekcija.. III. .... . IV. . .. . . tV. ... . .Esercizi I. . . .. . . . .. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E..rem. .. .. .. . Temi in -nd-..... lekcija. ... IV.. ... XLVII. . .l Promessi Spasi. Parole composte con prefissi e suffissi. ...... 251 asigmatico.. . XLII...Aldo Manuzio 324 . Važniji natpisi i upozorenja.. .. . .. . IL .. . Verbi anomali col passato remoto regolare 2. VI. ... .. . .. . .. U automobilu . . . . . . . . . . .. Verbi anomali .. .. Dolazak u Veneciju .. ... ... ... . .... ... . ... ... L.. . .. II... L'articolo determinativo. .La narrativa italiana del secondo dopoguerra....Uso dell'ruticolo determinativo..... - Le preposizioni avverbiali. Na kolodvoru ... XL.. .... ..... II........ Le locuzioni prepositive. .. .. . VI. ... . II.... ..Esercizi I..... 239 XLIV. . II.. . .... . akcenta.... .Lettu282 .. ...I verbi irregolari: II. .I verbi irregolari: Temi in -e... . Deminutivi . .Luigi Pirandello.. . lekcija. . Verbi irregolari della III. IV... ... ... . . .. vo eoi nomi propri di persona e geografici.. .. .... .. .. .. . ..... . in -si. • ' Letture: Sinonimi.I verbi irregolari: 3.Esercizi I.. . ... .. Banka i mjenjačnica.. I verbi irregolari: 7.. III...... V.... Bezlični glagoli.(Undici casi).. .. IV. .... . ... Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) .. . .... . . .... ... .... . rem....Esercizi I. . .. ... . ... L'arti. . 338 XXXII... 4. XXX..... ..

. . .. .. .. . . • . . . .. . con. . Rečenični znaci. . . . . .. .. . .. . _ . . . .. .. . . . . . . ... .. . ... . .. .. . . . . . .. .. • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . . .. . . . . Suglasnik s . . _ .. . . . . . ... . . . . .. . " . . . . . . . . . . . . . . .. _ _ . . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • . . . . . .. . . .. . . . . e. . . . .Ljudsko tijelo . . . .. . . . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava... . .. . .. . . . . . . . . . ... .. . .. . . . .. . . . . . _ . . . . .. ... . ... . . ... .. . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . in. . . . _ . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . ... . ... . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .... . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . su. o • . . .. . . . . . . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) .... . . . . . .. . . ... " . . . _ . . . . .. . . . . . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori .... . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . .. . . .. ... . . . . . . . .. . . -. . . . .. .. . .. .. . .. .. ..... . . . . . . . .. . . . . . .. .. . Ostali suglasnici i suglasnički spojevi .... .. . . .. . . . . .... .. • . . . per . . • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . Velika početna slova. . .. . .. . . . . . . . . . Izrazi iz govornog jezika .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . " . 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . . . . . . .... . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . XII XIII .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . Privatno dopisivanje. . .... . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. ' . . ... . . .. . . e. . . . . .. .. .. . . . ... . . . . . .. . . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . . . . . . . . .. Kvantiteta samoglasnika. . . Još o naglasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. . . . . Rastavljanje riječi na slogove . . . . . . _ . . . . .. . . . .. . . Bilježenje naglaska. .. ... . . . . . . ... . . .. . . ... . .. . . . . . . . . • • . . . . .. . . .. .... . _ . . . . . . . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. _ . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . _ . . .. . .. . . . .. . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . . . . . . . . . . . . . Odbacivanje dočetnog -e . . . . . . . . .. . . . . .. ..... . .... . . _ ... . . • . .. . .. . . ... . . .. . . .. .. . . . .. . . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . .. . .. . .... .. . . . .. . . .. . . . . . . • • • • • . . .. . . . .. . . . . . a... . . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z .. . .. .. .. . .. . • . . . . . • .. . . . . . . . 254-255. .. . . . . . . . . .. . .... . o . . . . . o _ . . . . . . .

. . Neke nepravilnosti imelJica .. .. .. .. . Adverbijalni izrazi . .1 37 146-149 1 49. .. . Imperativ. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . 46 169. . .. . . . .. Particip Imperfekt . .. . o • • o o ... . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . . o . . . .. Ispuštanje određenog člana.. . . . . . • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . .. . . . . .130 52-53 " . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . ... .. . Bezlični glagoli. . . . . . . . Pasivna konjugacija «il si passivante» . . .. . . . . o • • . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � .. .. .. .�' .. .. . . . . . . . .. . .. . . .1 79 1 65. . . .... " " " " . . . . .. . ... 223-226 . . . . . . . Neke osobitosti glagola I. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .... ... . . XIV XV . . .. Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . . . . . . • • • . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . ... . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . . . • • • • • • . . . . .. . . . .. . Pokazne zamjenice i pridjevi . .. . .. . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o . . . . . Izravni oblici ličnih zamjenica . . . . .1 23 1 55.. . .. . .. . ... . . . . . . . . . .. 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58. . . . .. ... .. . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica ... .. . .132 179 1 2 1 . . . . .. . . . Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice... . . . . . .. . . . . Posvojne zamjenice i pridjevi. o • • • • • • • • • • • • .. . .. .. 174. . . .1 94. . . . . . . . . . . . .. .. . o • . . . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. . .. . .. 1 96-200 . . Tvorba komparativa i superlativa. . . . . konjugacije.. . . . . . . . '. . . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . Imenice s dva oblika množine . . .. Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . . .. . . . .. . . . . . . . Kondicional . . . Neupravni govor.. . . . . " " '" . . . . . .. . .. . . o .. .. . . . . . . o o • o • • o o .. . . . . .. . . . Konjunktiv sadašnjeg vremena.. . Načinski prilozi . . . . . .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . . . . . . .. .1 68 1 73... . . . .1 85 274 i slij . . .. . .. ... . .. .. . . . .. . ..177 .. . .. . . . . .. . . .. . .. ... . . . . . .. ... . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . količine . ..... . .. . . : Upitne zamjenice i pridjevi . .. . . . . .. . .. . . .1 75. .. . .. .. . . . .. . .. .... .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . . . . . . . • o o .. . . . . 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . . . .. . . . .. . . . .. . . . ... . Indikativ prezenta glagola 1.. .. . .. . . . o o • • o • • • • • • o o .1 66 1 66. .. Futur prvi i drugi .. .. .. ... . .... Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija. ... o • • • • • .1 77 1 87.. . . . .. . . . . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . Nenaglašene lične zamjenice . . . . .... . . .. ... Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . vremena. .. . . . .. . . . . .. . . o • . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 209-2 1 2 Il sostantivo Rod .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. 60. . . . .. .. o • • • o o . o • • • • • • . . .. ... . . . .. Konjunktiv u glavnim rečenicama . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .... Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . .. : . . . . . . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . .. . . . ... . .. . . .... . . . .... . .. . .. A. . . . . .. . . . . . o o o • • • • • • • • • • • • • . . . . . . .. . . . .. . . . . . Nepravilni komparativi i superlativi... .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . Partitivni član .. . . . . . . . ..1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . . . . . . ..... . . Slaganje vremena .. .. .. . . . . . . . . ... . . o • • • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . o • • • • • " . . . . . .. . . . .... .. . . . .. ... .. .. . . . . . . . .. . . • • . ... .. .. . 73. . . . .. . Upotreba prijedloga DI. ... 1 76. .. . . .. 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . . .. . . . Zamjenica Il pronome . XXXVI-XLVIII) . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . Passato remoto . . . . . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . . .. . . ... 0 • • • o ' 203-207. . o • • • • • • • • • • • • • • o • . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . Futur u odnosu na prošlost . . . . . . .. • • • . . .. konjugacije . . . . . .Upotreba člana (osnovna pravila). . . .. .. Pretprošla vremena. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • ..1 29 1 29. . 42-44 43-44 107. .. .. Opća teorija o glagolu . . . . .. . . . .1 13 121 1 23.. .. . . .. . . . .. . . . • • • • • • • • • • • • • • . . . .. . Konjugacija povratnih glagola . .. . . .... . .. . .. . . .. . . o • • o • • • .. . . Indikativ prezenta glagola II i III. . . . . .. . . . . . . " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta). . ... . .. . ... '" . . . .. .. . ... . . . . . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . . . . . . . .. . .. . . . .. ..1 57 1 26. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . " . . .. . ... .. . . . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). . . . Gerundij . .1 28 128. . . . . . Prilozi mjesta.1 4 1 • • • • • • • • . . . . .. . . . Četiri osnovne operacije. . .. . . . . Konjullktiv prošlih vremena . .. • ... . Označivanje datuma i sata . . Tvorba množine . . . . . . ..1 43 15 1 . . .. • • • • • . . ... . . Upotreba prošlih vremena . o • • • .1 59 36-39. . ... . . . . .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • . . . Prilog o .. . . . . konjugacije . .1 0 1 187-188 1 36.. .. .. .. • • • • • • . . .. . . . . . . .. . . ... . . . .. ... .1 70 1 70. . . . . . • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. . . . . Množina pridjeva . . . .. : . . . . . . .. ... . 1 85. . . . .. . . . . . . . . .. Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . . . . . .1 24 177. . . . . . Nepravilni glagoli (v lek. . .... .. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • .. . . . . • • o . . .. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . DA pred glagolima u infinitivu . . Pridjev buono. . . . . .... .1 88 1 82. • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica. . .1 1 0 1 16..121 130. .. . . .. . . .... . .. o • • • • • • • • • • • • 1 38. . . . . . .. . .. . .. Upotreba glavnih i rednih brojeva. . . . . . . . . .1 5 1 1 1 1. . . . . . . • • • . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . Slaganje participa .. . .. . . . .. . • o • • • o • • 23-24 • • • o . . . . uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . . Upotreba kondicionala . . . . . .. . . o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . . . . . . ... . . .. . .. . . .. . . . . . Passato prossimo glagola triju konjugacija. . . . . .. . . . Naglašene lične zamjenice . .. . . . ... . . . . . .. .

. . . .. . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . . . . .. . . . . . . o . . o • • • • o • • • • • • • • o . .. . . • • o .. . . . . . . . . . • . • • . • . _ . DA pred infinitivom _ _ . . . . • . . . . . . . .. con. . . . . . _ . _ . . . . Prijedlog PER o • • • • . . La preposizione .. . . . . .. . . .. .. .. .. . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . ... . . . . . . . . . . . Le parole derivate . . Derivazione impropria e immediata . . . . . .. .. o . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. • • • . . . . . .. . " . . . . • . _ . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . o . . .. . .. . . _ . . . . su. . Prijedlog A Prijedlog DI . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . da. o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • .. . .. . Zavisni veznici . . . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive .. . .. . . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. • • • • • • • . . . . • . Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . .. . .. • • o ' " o • • • o .... .Prijedlog Padežni prijedlozi di. . . . . . a.. . . . . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . .. . .' . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI. . . Prijedlozi SU i CON. • • . . " .. XVI . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . _ . . _ . . . . .. . . .. _ • • • • . . . .. . _ . . .. . . . " • . Adverbijalni prijedlozi . . • . . . . . per .. .. ... . . . . . . . o o o • . . . . . o .. . . o . • . . . . . • . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA .. . .. . . .. . . A. • _ . . . . .. . . . . .. .. . . . • • . _ . . . . . . . ' Prijedlog IN . • • • • . ..

o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . l. lj.ž. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. f. Talijanska abeceda ima 21 slovo. h.· d. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. ' m. I \ I. govorit će se u daljem izlaganju. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). . 3 . i. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. dž. r. š. k. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. n. n . b. od 30 znakova: a. p. Talijanski samoglasnici i. v. dakle. ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. z. d. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama). . e. n. đ� e. ć. U· oba sustava postoji. Č. u. t. b. još i 9 združenih slova. a m. s. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. O svim tim pojavama. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). kao i o izgovoru preostalih suglasnika. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. l.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. v. donekle i r. f. j. g. l. nj. Samoglasnici e. t. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. kao što je poznato. o. izvan abecede.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

mali kolac). upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. ne . Pravilnije je. accfnto circonflesso C). u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l .Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. lafunivia . još i pri rastavljanju riječi. gia (već). tj . ovo onaj. kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike.I:'. tzv. npr.2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. npr. uglađen). -Ina star. ia (1' oblio . vi koji? ovaj. gredica) miei [mi�i] (moji). medutim. -a noioso. I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). Ta se pojava zove hijat ili zijev. .strah. a taj samoglasnik. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. višesložnih riječi na -lo. naime. riunire o (sjediniti). Uostalom. percio (stoga). C).� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. pia-no. gratuito (besplatan). medutim. 10.anCora (još). kao la tavola. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . npr. oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). . Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. m6strameli (pokaži mi ih). vendere). § 1 2. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. pravila). kao što će se vidjeti u § l l . u. la patria (domovina) il trionf (trijumf). vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. nika. il baule Međutim. npr. to su većinom sastavljene riječi. I polusamoglasnik. ali (na otvorenom ffi (kava.dodatak).ak�en� i k?d _ . piano. -a -a dobar. koje treba rastaviti ovako: pie�de. ne (niti . aiuola [ait}Qla]. il violino (gusle). koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. na ovaj način: tri-an-go-Io. -a piano grazieJ voZenti�ri noi.) 12 u dodacima. cuo-re. može biti dug ili kratak. tuoi [t\}Qil (tvoji). (v.v6lto (lice. gra-tu-i-to. perche _ . npr. tf cirkumfleks. Napomena.U transkripciji se polusamoglasno i. buo-no. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). u bilježi sa Hl . osim pri samom izgovaranju. Luigi (Vjekoslav). ono nikada »oštri« naglasak). kavana)percio (zato). su-per-flu-o. . obraz). niti). ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). . kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . bUQno dvosložne riječi. prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. piuolo [pit}Qlo]. Treći tip naglaska. cUQre.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. il viadotto (vijadukt). To su tzv. Kvantiteta samoglasnika l . u višesložnim riječima. scendete itd. ak. fluidan). Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se.zaborav.3 2. odnosno prividni dvoglasnik.proučeno. nadoknađivanje. i to u prvih 30 lekcija. Sl (da)� cio (ovo). . mio (moj). što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. (lijeha.. omladina).·. otoka. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). Tako su npr. otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. lo u kojima pada na treći slog od kraja. -a v�cchio. ne. la paura (strah). Na primjer: il triimgolo (trokut). npr. pero (ali). gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). il frigorifero (hladionik). Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. superfluo (suvišan). il bauLe (putni kovčeg) . piu (više). Napomena. j1u ido (tekući. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. Iz istog razloga bil eži se . [t}]. La (tamo). pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . -bra neutralan. da se na svako zatvoreno e ili o. voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. la gioventil (mladost. -a bUQno.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg.Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. la citta (grad).U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. pi�de. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. volto (okrenut) . -a dosadan. slučajevima (la paura . lekcije. parQle zucchero. . bilježi accento acuto ( ') . Praktična važnost razlikovanja slova i. pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. . vi-o-li-no itd. . (kočić. tada se. tuo (tvoj ). compito (zadaća) complto (savršen. Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste. npr. l 'appendice . noga talij an ski bijel. U ovoj gramatici. u. I 11. u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak. . iza 50. " Napomena.

figlio. nQstro. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati.perdiito (izgubljen). per.�i-a-co l 'e-sta-te . To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. npr. Npr. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. n. zima.ena. inttEnso.fticile.dove. samoglasnika u jednosložnim riječima. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. lasda). la tavola. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti. lunedl. · ' 3. To. 4. la casa. anciullo).il. bilo da su naglašene ili ne: e. la citta. 2. cosi. difficile. l a sera. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. pravda i sl. izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini.vQstro. dfsprez zare._- samoglasnikom. la itd. gn. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. la nQtte. dakako.j amiglia. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. il colore . Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom. il vi$o itd. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . brutto. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj. il corso. Napomena. o. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . tona. nuovo. m. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al.ilf rancobollo. npr. ogni. most. sc) . Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. prenositi) Suglasničke skupine. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. nika. il popolo. <. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. kazati . la ghirlanda. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja.jilcile. il monte. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. u kojima suglasnici l.lafintEstra itd. il ftErro.različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. biva kod navedenih štokavskih akcenata. kao što to. perchi.. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo.non. b�llo. nQ. m. osobito oni na kraju riječi (f acfli. il caffo. il la giardin 2. K r a t k o. laparete. dakako. iegno. l 'anno. replicirati) (atmosfera) (predati.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. napok on. npr. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. sunce. r): se-gre-to bo. difJicile. r. dlffidli. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o. n. ne misli se. akcentiranog sloga. chi. . il ttEmpo. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. odnosno: noć. kao što je već istaknuto. Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. il pavimento.

vježba. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. . s. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi).. i Milanesi). o]. accf!nto grave. bilo pojedi�ačni bilo združenih. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. l hrvatskom. z. jevima govorit će se u samoj gramatici. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19.prema 6. 3.u. Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. e. Prema tome. la Francia. ch. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. i. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku.l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. no ne i fonetsku vrijednost. q(u). te apostrof upotrebljava 15. . nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. i na kraju retka. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. u fi. il Prf!sidente del Consiglio. ll]. c. pokrajini ili gradu (gli Italiani. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. kod vlastitih imena i prezimena. a s l ovo h uvijek je nijemo. 2. zvučno z [zeta sonora]. il Tevere. osim kod zareza. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. » « 7. la Sava. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. il Rettore). t?. Q. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. u ovoj gramatici sa [�] . 14. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . . i Croati. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. To su e. zatim �. Rečenični znaci . polukrug za oznaku polusamoglasnika i. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . 17 . kod geografskih imena (la Russia. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. Veliko slovo piše se na početku rečenice. il Lago Maggiore). �. o. g. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. često u naslovima (il Ministro. Q.. i DoJmati. Prema tome..

'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. Imena združenih slova sva su muškog roda. gn [nj] i sci [š].ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. kojih ima. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. Tuđa slova �. . a . xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima. ch. (dz] u mjesto slova nl. ' nazi II . Ojetti. kako je prikazana u ovom pregledu.' _ 0 vn jMno .. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa.. gh. '. grafički sustav od samo 22 znaka.� . una b. međutim. . doduše. kao što već sam naziv kaže. _ � ' .alijan k.. . .a. ' . ci. devet. [s] i [z] odn. Slov. .i" ' . - 2.. Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . . gi dvostruki znakovi (doppi6ni)." i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . Nedostatak od osam znakova pokriven je. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a.. Glasovna analizatalijanskih slova. Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji. ���� �. [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . [dž]. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova. Združena slova izvan abecede �una lov3 . • � • t - r Slova . Bixio). dakle. [ �] 18 19 I . s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i .Ovom broju treba pribrojiti združena slova. vr ftaii ošl - � ""'"- .rr: ijanski -d mw. e.. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. Tuđa slova upotrebljavaju se.'" . [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). a slovo h je bezglasno. una Z itd. dovoljna je za praktične svrhe početne nastave. sc..' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ.. itd.1 Tal. [riL H�] (�:]. To su združena slova gli [lj].' -• -. o. .urzivnim) slovom (b. 1 'ics.' 1. gdje su. abeceda . D o � �� " . Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). [nj]. ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima.Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. L Talijanska ..Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k. ali su obično muškog roda: il cappa.: �:.) ili se ostavlja dvostrukim. s osam pri e na:vedenih slova abecede. u nekim tuđicama (npr.

l hbn (knJlge) .:g � cons. (il) genere f . a po članu se (il) singolare.qualcuno .sillgo/are . -t. Određeni član označuje pobliže imenicu.le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku.congiunzione . accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. �]. adv.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna.) adj. (JUirno ili Qttimo.v�rbo intransitivo . (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo. muški emminile. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. palira). Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. Q] .::: . o nalazi trećem slogu od kraja. tr.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . simpatia). sg. . (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš. . o].pronome .eccetera . . j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle. con j.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. prpo qcn. § 10.qualcQsa . o [e. uvodnog dijela). Za oznaku naglašenog a. . i ženski: (il) genere maschile. l. u talijanskom s� jezi� .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik.::: . 6]. o označeno je ortofonskim znakom [�. prn. vac.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora .::: . To znači. la tavola (stol) .::.in sftnso fig urato . Akcentuacijaje provedena ortofonski. qcs. slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev.prepo�izione . odnosno naprosto »knjiga« o . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«. .maschile . ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e.Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. . To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo.. o v" pl. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e. nekoga nešto jednina prijelazan glagol . dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a.::. oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an.plurale . tj. 20 21 . il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina . ecco exel. (il) plurale: . -za (mornwrio. u]. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost.aggettivo . u I. odnosno pogrešan.. f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�.avv�rbio . za razliku od hrvatskog. .escLamazione . ima samo dva gramatička roda. označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). onda ortofonski znak [�].

lekciju)2. le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. tj . Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. V. Ako. gli intellettuali (intelektualci). i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl.Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i.Lui. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura). U oblicima lične zamjenice (egU. . essi. zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. noi itd. 23 2 la stanza le stanze 22 . b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. ujak ništica. Chi e venuto? . bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. onda se upotrebljava oblik il. stvar jesam li (ja)?. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. 10ro.) svako se naglašeno e. gl 'ltaliani. koje se izgovara otvoreno. kat planovi. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . essa. Izuzetak čini L�i. U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). stvari i životinje ženskoga roda).: Tko je došao? . ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak .Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. Č lan lo (pl. u množini Loro S0l10 (v. Prema tome. gl 'intellettuali. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski .On. slovom s iza kojega dolazi suglasnik. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. essa. S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. Npr. međutim. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . XIV. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). .Član il (pl. lekciju). esse) postoje i naglašeni oblici: lui. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. o izgovara zatvoreno. uz oblike gli impiegati (namještenici). lei.

neri.spettacolo. Ova je kuća visoka"i lijepa. tamo).poveri. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I.-!rdi e anch 'io . 25 . On nije bolestan. i�ola. nego međutim. . non e 'e. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo.piano. Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: . e 'e il sole. rano kasno mnogo također kada ovaj. teatro.Croato. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. ju Napomena 3. Danas je ružno vrijeme. jer ne(s glag. i ja mor� učiti. ci sono.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima. . non .�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . universitario V. Je li stol zelen? Ne. 24 z�ro. Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. .casa e bassa . .Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II.albero.di cattivo umore.libro e giallo . Napomena 4. lo e tu .stanza. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . . . Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi.abito e nuQvo . zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. U izrazima e' e. taj . Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. e b�l tempo. opera. Vod.Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika. Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. so11. (questa) e u �a pe�na. Voi non . nego crn. Si�te cont�ti ? NQ. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. Noi non Essi Questo libro .umore.tardi.o sano. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod.libro. nalazi se ima. IV. . non c 'e dubbio.aula. tu. . Quando allora umore. Gli ombr�lli . �i . Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::. to cQsa e questo? (Questo) e un libro. Essa strani�ra.) ne da ali. ovo onaj. v 'e. non sono malato.b�llo. . Tu nervoso.stud�nti. E t. non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. L 'abito bruno. Si. Zdrav je. Che c 'e ? Sei malato? No. nije zelen. Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: .boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o. � vježba sumnja učenik.. ono danas tako zašto. vociibolo./taliani.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku. Di che colore e l '�rba ? E verde. što se dogodilo? albero e alto . . .

(koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim. član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. Na primjer: abbrica ulla J una macchin. spettacoli. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. Poput određenog člana i neodređeni član . kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom. un argomento stupido (glup argument). un 'amica. unCa) (jedna.(la) un' . uno spettacoio glasi naprosto: libri.glup razlog (argument) . un (za muški rod) i una (za ženski rod). Prema tome. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . una cara amica (jedna draga prijateljica).(il.un bUQno spettacolo . - Neodređe �im članom un(o) (jedan.danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. . neki).un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z.(lo) . un allegro zingaro (veseo ciganin).(jedna) jedina prilika . Nap o me na l . a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva.dobro veče . sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. stato una . Zasad .un un . Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: .a tvornica stroj. jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . .drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . . uno Zlngaro. Značenje tog� člana. To je prikazano .(L') penna ora A tako i: . u tabhcI: Međutim.Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. samoglasnikom.dobar dan . Napomena 2. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška.čudan govor . v (nekI) SeSIf. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 . plural od un libro.un. Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom. III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu. dakle. neka) označuje se osoba . l ') uno . . un capP'Eilo . Te �eljna pravil � o . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio .

i:tnicaj abbrzca. In questa citta c 'e . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?. .cco . L 'aquila e . s�tte vocaboli. mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. Abito in . In questo esercizio c 'e . 29 .�ezione jaci/e. do drugi put drugi dan 10 I.casa a tre plam. . (esso) � �.altro giorno. da . . . Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti). Su questa tavola c 'e . QUofobbriche. .sorella.ombr�llo. ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . ? Koliko je . 28 lo sono .uccello. etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici.altra volta. . Quanto fa . . una (jedna). .studente_ Ho -Jratello e . J. zar imam? imaš li (ti)? itd. .II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl.spropo�ito. su).grande giardino. La casa ha . ? .

sonno. veseli učenik. - Lezione t�rza IV. ) sete? III. Tre e un numero dlspari. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod.(2. Pridjev pari Gednak. ali nam se drijema. ) freddo ? . Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). teška pogreška. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni.) piu denari ? Essa . siromašan ciganin. Non . Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. dragi i dobri stric. muški ili ženski. a zatim neodređeni član: I . sg. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak.molto da leggere. pridjev ima redovito oba roda.una nuova penna stilografiea. pl. !tn lavora dijficile (težak posao). Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. lagan posao. stari prijatelj .molto sonno. · neparan). visoka kuća. Questo ragauo . 2 l . Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V.grande (velika) .molto dafare. nije nam hladno. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. . L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. Tu . vozna karta. lijepa predstava. znatan dio pridjeva završava na -e. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim. UlI ragauo cattivo (zločest dječak). Za s veučiliš nu terminologiju v. blijeda djevojka. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi .verde (zelena) . pl. Na primjer: Due e quattro sono numeri pari.ragione. Tu non . Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. ali ponekad može stajati i pred imenicom. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . bogat stranac.(2. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. zanimljiva vježba.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III.II.(2. lekcij u. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. velik most. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). VI. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad). Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O . Essi . lijep grad. zelen otok.

) Na primjer. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '.le f armade. Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. . 32 Tako npr. intelektualac koristan 3. la monografia (monografija) � le monogra fle. la riga le righe l(il bottega crta 5 . Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i. suprotan l f· 4. XI. tema perivoj umoran problem drama Napomena.Ako je. (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. nastavak jednini naglašen (-io). upotrebljava bez člana. la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l . U jednini se imenica Dio. 33 . il t'čma .(ljekarna) . Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6. l' . i: la trattoria (gostionica) . Na primjer. 4. i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. . Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che. mijenja se množini u -ii. laf armada . Na primjer: stric. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e.7 l "� � " f: I . la via (ulica) . Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II .poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). međutim.le vie. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i.le. kad je bez atributa. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano .2. trattorie. 3 . le) Na primjer: - . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. lekciju. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i.Za plural na -ci v. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. ujak obronak rodni 5 . Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn.

V. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. II pae�e natio. Ova je kuća malena. veoma još. ali udobna. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? .Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. Questo e$ercizio e utite.. La signora Borf211i e moltof elice. Che ora e? Sono le diciQtto. Un gi6vane signore. Un anno infelice. 9. radio) (due scrittoi) . (Što vidite u našoj dvorani. le persone gen rili sono simpatiche.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo ... .) To je (jedno) moderno kazalište. 8. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu.7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. Ja imam (jedan) smeđ šešir. Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. 1 7. Un numero pari. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. Questa ragazza e gi6vane. 15. il tC(ma e lungo. II. Ill. (Jedan) veliki pj esnik.le pareti sono alte. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV.Una piccola conversazione. la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. (Jedna) zanimljiva lekcija. Četiri je (jedan) parni broj. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. Ova zadaća nije teška. ESERCIZI I. 20. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo. kraj. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. 1 6. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. Un tf2rna interessante. Napomena. Questo albf2rgo ha una sala ampia. 9 = ? 34 15 .. Un e�f2mpio utite. Napomena 2. (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. ) (e altri oggf2tti). (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. a ti imaš (jedan) plavi šešir. Sest i osam su parni brojevi. 6. 1 1 . u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) .. 1 3. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 .nova knjiga. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. To j e 2 l 2 I 2 . Il roman?O interessante. Un pOf2ta celebre (slavan). Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere. Mali razgovor . (Jedna) zelena šuma. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. . predjel odmor šetnja zadovoljstvo. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. Questa poe�ia ef acile. . Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio).

Na primjer: . pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. questo libro 5. . Kao što se vidi. . una lezžone 2. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. 37 36 . Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . - Lezione quarta il siK. 4. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. 5. nego ponekad uzvik Qh. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. da questo libro 1 . KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. lekciji. međutim. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. prema shemi latinske deklinacije: l . andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 .. . prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. Genitivo: la bellezza di una regione IV. U X. tj. 6. ali nikad nema pred sobom član. Uzmimo dva primjera: 1. . Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. una. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. a una lezione 4. di una leiione 3 . .'!:. kod) i nekih drugih prijedloga. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . iz praktičnih razloga. LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. . Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. 2. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a. No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. . Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. ali ni to ne uvijek. 3. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . una lezione 5. Da bi se. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. di questo libro 3. o ko jima će se govoriti u X. od. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. a questo libro 4. 6. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. stoji bez prijedloga. ili je imenica bez člana. . a rasporedit ćemo ih. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci.Ti prijedlozi.ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija .

Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . U to m se slučaju prijedlozi di. ogni mercoledl e venerdi. pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. ma quella delfrance�e e diJficile. mercoledi. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. lo . Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. ). Izostavljen je vokativ. venerdi. koj i je jednak nominativu i akuzativu. la. Gli altri giomi sono: martedi. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi.No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. str. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. . tj . Il primo giorno della settimana e lunedi. giovedi. samo što je bez člana. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. 39 38 . 4 1 . ) la mattina (adv. La pronuncia dell 'italiano efocile. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. a. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. . sabato e domenica.

lo studfEnte. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. lekciju. lekciju II. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. il giardino. Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. La sera hQ molto daf are. Potreban mi je odmor. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. 1 30 . 40 I U pogledu zvjezdice v. str. il lavoro. bUQno v. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. Pozdrav majci. ci sono. Obronci brda. upotrebljavaju se . biti po­ trebno što (komu) IV. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. Sul pavimento e 'e un tappeto.prigodom tvorbe priloga v. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). 1 82. str. 46. 20. volere. Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. Učenikova vježba. osobito modainih glagola potere. 41 .. Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). o kojima se govori u L lekciji. . - knjižarama i u knjižnicama. sentir battere (čuti kucanje) itd. za bf:llo i quello lekciju IX. II. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu. Početak godine. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. la penna stilografica. dfEvO aiutare mio fratf:llo. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . doslovno *»za znati . infinitive mitive drugih glagola. u gradu smo sviđa mi se trebati što. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima. la settimana. il giorno. sati. signor ingegnere). kod futura v. II tappeto e sul pavimento.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. Na stolu se nalaze dvije knjige.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. dobro«). Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. sapere. str. -re . egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. Vrlo je kasno. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. 60. . Život cigana. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. Treća stranica knjige . napomenu na str. lo z'ingaro. . l 'a1bf:rgo. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. dovere. Stoga će se reći npr. a zatim u množini: la pagina. III. U štivu »Dani tjedna« (str. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. l ' opera. što se nalazi . U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. . koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. kod infinitiva povratnih glagola v. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. za kraćenje riječi uno. Tvornički je strojevi. Prijateljev poziv. -re. Stričeve novine.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). nije me strah. 2. Sveučilišne dvorane. B l . za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. 99. ci stoji određeni član. str. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che.

4i ustvari znači »ona«. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. . i II. licu množ. Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. Oblici L�i i Loro označuju. one. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. Oblici io. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. noi. 3. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač.Pas je domaća životinja. 2. . a Lora »one«.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on. lora oni. . S i ngol are 4i ha ragione. l�i ona. a Loro za više osoba. 2. Ona je vjesnik prolj eća.) l. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. 2.Oblici eglino (oni) i ellena (one). � Lezione quinta U ženskom rodu. osobu). licu jedn.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. pa oblik essa služi za osobe.) (s glagolom u 3. budući da se sve manje koristi oblik ella. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. tu. On je vrlo udoban. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro. esso. Moj sat dobro ide. Plurale Lora hanna ragione. esse one. drugu osobu.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. 43 . jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. tj . Vi imate pravo. voi i 4i. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. Essa e molto camoda. .II cane e un animale domest'ico. osobu) Oblici treće osobe (egli. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. 2. Oblici tu. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. E s s o non ritarda mai. = = Napomena. Vi imate pravo. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. O tome će biti riječi u XIV.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. lekciji. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. pa su se zamjenice 4i. On nikada ne zaostaje. Vi ste vrlo ljubazni. On je čuvar kuće. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. oblici koji služe kao subjekt. a slažu se s glagolom u trećoj osobi. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. ella ja ti Vi (za jedn. lekciji. Lora sono molto gentili. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. essa itd. ona 3. 3. 4i e molto gentile. V. l. FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. prema tome. Il mio orolQgio cammina b�ne. 3. Lastavica je ptica selica. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori.

superanD.· :. (telefomrati). secondo.ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. .. . Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . io vado . pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. co. Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi.:na�e fDno. a kad je govor upravljen nekolicini. .i avete). azutare (pomocl). ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. (svršiti). -a. Voi dovete restare. Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. prima. telef - - . pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. . koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». npr. 4i non ha paura. . Voi non avete paura. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse.l . upotrebljava se radije oblik Vo. qui. prema rodu i broju: primo. iD sitpero. come vedo.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. telefDnare. -e itd. primi.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje. Loro devono restare qui. prime.i si�te. «dare». . .rtare . činiti). superare. abitare. . Vo. (stanovati). - Vas nije strah.i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo.1.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. come vedo. premašiti). iD abito. kao što vidim . bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. terminaTe. cantare �pjevati). a druga dva obhka Vo.i (s glagolom u drugom licu množine). \' �e l korak dalje. restare (ostati). Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). impa�are �naučiti). dolaziti). iD termino. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 .i. Vedo che Loro hanno molto daf are. pomalo iščezava iz upotrebe. Vedo che Ella ha molto daf are. -i. (vraćati se). Loro non hanno palira. maturare (dozrijevati) . je i u prvom licu jednine. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. rito.· : ·. sperare (nadati se).mprare (kupiti). fo. konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. Ella d�ve restare qui. . koji su vrlo česti. Oblik Loro .(no�iti).: J. Vi imate). 10 tele arrivare (doći.rmare (oblikovati. come vedo.. (nadvisiti.

luglio. . Se tutlo va bfine. Prevedite na talijanski: . Qh.Come stal Grazie.) se nadate. Essa comincia in marzo e termina in giugno. L'invfimo s. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra . . Oni ustaju. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. On daje.largamente . On stanuje. L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom. II lekciji XX. 46 BUQn giorno. La lingua italiana e faeile. loš). l 'autunno e l 'invfirno. Mi se vraćamo.raramente . ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. Mi idemo. . Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. possibilmente. Mi ne dajemo. bfilla e melodiosa. davvero? . e . .volgannente . Ora siamo in ottobre. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. agosto.utilmente . dicfimbre. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente .Dove va ? . Vi (sg. proizvod polje.male. Vi (pl.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. giugno. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. f ebbraio.dare ai n�rvi (a qcn.Ostalo o prilogu v Napomena. aprile. settfimbre. signora. ..semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak.E Lfiž ? Non e 'e male. Ti ne ostaješ. novfimbre. l 'autunno. Vi (sg. Imaš li knjigu? Učite li? ll. Mi pomažemo.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. Oni stanuju. La prima stagione dell 'anno e la primavfira. Ti se nadaš.) nosite. Ti ideš. volgare prost). marzo.Studio l 'italiano da sfii mesi. On ne kupuje. .Da quando studia questa lingua? 1il . Ona uči.BUQn giorno. grazie. . Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate.Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi.) nosite.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. bfine. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente . signor dottore. - 47 . ottobre. maggio. a od cattivo (zao. spfiro di f are un salto in Italia in primavfira.particolamzente lako korisno prosto osobito I.

zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn). L Vlastita lična imena (i . �mma regala un libro a Vera.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. bilo neodređeni član. la brava Carolina (vrijedna Karolina). 48 : i 49 . kontinenata. koji se upotrebljavaju s članom. la SPfZia.no e il capoluQgo della Lombardia. Franjo je prijatelj Aleksandrov. medutim. Ako se uz vlastito ime nalazi atribut. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin). Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. Ja učim svaki dan pet sati.. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). la Sava. VI. S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik.. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. Kad profesor govori. D 'inv�rno egli vive a Napoli. il VQlga.. Ana voli Elviru.III.Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. le Alpi (Alpe). Milanoje glavni grad Lombardije. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. il Garda (Gardsko jezero). la bflla Firfnze. Imena planina. La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. la Mfcca. 3. Zaista? A mi idemo sutra u kino. rijeka. daci moraju (devono) šutjeti. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. aja moram još skoknuti u grad (in citta). Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. Anna ama Elvira. međutim. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro.fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. Zimi on živi u Napulju. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. . · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. Ostavi na miru psa. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. Francesco e amica di Alessandro. Kasno je. Treba li vam što? Treba mi nova gramatika. il TricQmo (Triglav). Ako se.. Karlo studira medicinu. član u mnogim slučajevima može otpasti. il Tevere (Tiber). . l 'Aia (Haag). Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. 2. Erna poklanja knjigu Veri. Kako. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite.

EleonQra Du�. Carducci. Bruno ha libri interessanti. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. 9.. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). Treba.ho comprato le scarpe. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . perche 4i non porta il cappfćllo? . gli S Qrza. Raffa�llo. ) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno.l i� rQpa. i vini di Francia (francuska vina). il Pascoii. non hQ tfćmpo. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. ona). Tako će se kazati: Garibaldi. ona. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. S. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . e pro fessore di lingue i sl. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. osim toga. 6. illa (onaj. Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). io vedo c(rtque finfćstre. Michel1mgelo vlastita imena. treba reći: tuttd. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma). (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. U prvom je slučaju partitivni član u jednini. Ako je predikat pobliže određen atributom. tutto un mese čitav Gedan) mjesec. il Tiziano. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. tutti questi argomenti svi ovi razlozi.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. jer je ovdje objekt točno određen. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). (Che cosa e . t/talia. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka).še knjige. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu).Dante. Tiziano kaže i il Boccaccio. 8. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . vivere in America (živjeti u Americi) . ova.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. uz Boccaccio. la Francia. egli e (uno) scrittore. [ 'Af rica. l zaIsta. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). il Sanzio. . može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). Verdi. član se izostavlja: Grazia Deledda. la Toscana. -a (ovaj. Ako je pred prezimenom vlastito ime. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli.Budući da su. ? ) . la stQria d '/talia (povijest Italije). Prema tome. Matilde Serao. la Lombardia. 4. 10. . i BQrgia. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). il Carducci. npr. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. jer su to prezimena. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. Colombo. a u drugom u množini. 7. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. f . hai la tua penna stilografica?. Mazzini. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. Tako se. tutti i nQstri libri sve mi. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). il BuonarrQti. Carlo e un ragazzo. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. Međutim. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. Upotreba partitivnog člana nije obvezna. colpa non e tua. Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. -a (onaj. ovo) i quel/o. Napomena. Roma. la Duse. Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). cio): tutto il giorno cijeli dan. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. tutta Firtfnze i sl. Pascoli. la Serao. . dobiva obično neodređeni član. le poe$ie di Giovanni Pascoli. nedjeljiv predmet. tutta la mattina cijelo jutro. Pokazni pridjevi questo. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa).

tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. Ne. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. NQ. Napomena 2. broj ili mjera određeni. non ne abbianw. a u talijanskom pridjevom. -giare. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina .di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. nemam (ih). imam (ih). .Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). . Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. ne ho. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. seljaka i studenata.' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . pagare (platiti). Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. opera. [g]. imamo (ga). Vi pijete mnogo vina i previše likera. . -scare zadržavaju grleni glas [k]. itd. upotrebljava se samo prijedlog. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). Na primjer: = io comincio .hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. Si. [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). nemamo (ga). Ako su količina. ' . Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. I . tioi cerehiamo 'voi cercate '.. borovice i palme. . non ne ho.{J 'glagolima na -ciare.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini.. radnika. QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. i' 52 53 t ·. ' 2. -gare. (nedostajati). contadini e stud�nti. Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. e' �rano soldati. ginepri e palme. ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . Ne. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. ' 3. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati .. konjugacije Glagoli na -care. U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. ne abbiamo. On jede malo mesa i mnogo povrća. Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. . Bilo je vojnika. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. . Neke osobitosti glagola 1. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. -sciare nepčani izgovor [č]. može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. NQ.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

cadere (pasti). tj . . -gere. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. specialmente a oril(nte e a nQrd.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. vendere (prodati) .vedere). dakle. a dijele se u dvije podvrste. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. qua�i tutti italiani di nazionalita. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. con l' Austria e con la Slovenia. UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. . gruppi di minoranze stranil(re. ili je naglašen nastavak (prendere . za sve tri konjugacije. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. l' Adige. portano il nome di Appennini. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). b) temere (bojati se).ni�ola. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. invece. . vivono notevoli . To vrijedi. konjugacije sprežu na isti način. vivere (živjeti). i m. I' Arno e il Tevere. � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. credere (vjerovati). queUe. tuttavia. il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte. konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. konjugacije Talijanski glagoli II. mettere (metnuti). Glagoli na -cere. Nastavak se mijenj a. dakako. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. con la �vizzera. nelle zQne di confine della penisola. Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. Svaki se. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. pred a ili o): 62 63 . Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II.

crescere -" (rasti) i dr. 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse.ise. Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. Npr finire : io . pre ferire (najviše voljeti. finire (završiti). Loro) »U XVII. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). . » ili jednostavno «nel. egli . Kad iza njih ne slijede manji brojevi. noi . ventun lettere. Roma. upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. Tako npr. dormire (spavati). Lf2i . . . essi . do 1299.Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. Kako se iz navedenih primjera vidi. . stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto». . un bilione (bilijun) i sl. Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. osobito kod nepraviinih glagola . . i sl. piimgere (plakati). . . U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. ali se može dati prednost oblicima ventun libri. Kod glagola III. partire (otputovati). . .ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. jesu imenice. 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. Brojevi un milione. . U milleduecfinto označuje godine 1 200. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini . . Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. . un miliardo. . upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. Loro) essi cap-ise-ono (esse. spedire (poslati). tu . . . upotreba ovdje još nije ustaljena. b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). . . npr. . . « ili »godine . �i) io cap. a umro je 1 32 1 . .o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. pulire (čistiti). sentire (čuti). ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). convinc� e (uvjeriti). . 3 ottobre 1977 (3-X-1977). . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok. kod drugih vremena i načina. (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. . . progredire (napre­ dovati). . konjug. dati prednost čemu). s raznim glagolima. . voi . 65 . « prevodi se «nelI 'anno . ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. ventuno stati. due miliardi di kune.

Prevedite: XIV. In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi.!tti itd. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso. VII. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt. 66 . Urar popravlja satove. . 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. trentuno. .!rso �giomo a mf.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). U XVI. a oggi a Qtto Qggž qui. il venti itd. 1 304. un anno f a tre mesif . Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte.!ci e mf. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. Machiavellij a i Tassa. Predstavnici književnosti XVIII. dvadeset dekagrama due f.!tte meno dif. . Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. a umro je (e mori il) 19. VII. stoljeća jesu Goldoni. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt.!??O chilo (di qcs. Boccaccio je živio (visse dal. . do 1 375 .(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. . . Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. ji . Parini i Alfieri. il due. . Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . ) ittf.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . quindici . Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. s�i . Djeca spavaju u zipci. Petrarca se rodio (nacque il) 20. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. . Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. La nQtte (portare) cansiglio. . 1374. In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana.) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. On ima dvadeset ijednu godinu. al) od 1 3 1 3 . Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna. ) . (Ja) nisam ni gladan ni žedan. . II. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. da fino a che ora?.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf. kao i minute i sekunde. Napomena.!tto.Deset dekagrama kaže se talijanski un f. fino il quando? dalle nQve alle undici vf.!??O litro (di qcs. godine. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. I bambini (avere) paura dei medici.!??o sono le Undici e un quarto vf.!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . Mi napredujemo neprestano. u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta. stoljeće je doba Dantea.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif.Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi . Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. Ali će se i reći: Qggi e il primo.f.!p. Essi (credere) di avere pQchi �bagli. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . italiana. il cinque. označuju se ovako: e l 'una e mf. .!??O sono le dif. Petrarke i Boccaccia. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I.

nošen . L' orolQgio puol essere d ' Qro. hvaljen guardato veduto � gledao. tj.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. sono segnate le ore in cifre romane o arabe. Esso sUQna le ore. gledan . sono le lindici e un quarto precise. da tavola o da appendere. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. di nich�lio o di altri metalli. da polso. puo essere da tasca. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . le m���e ore e i quarti. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . pili piccola ancora. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. C' e pQi una t�rza lancetta. (usporedi V. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. XII. lekciju) 8. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a.on je postao slavan . sono le Qtto meno di�ci. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). altrimenti si ferma. viden lo portiamo = nosimo ga. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia.vidio. ma segna s�mpre l' ora precil?a. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore.nosio. L'orolQgio si carica. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. si ferma. lekciju) bio 68 69 . d' arg�nto. ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro.hvalio. ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno. Sul quadrante cop�rto di vetro. che ora e? Per favore. Essa sUQna al momento voluto.

(po)jeo sam .radio sam 70 7l .sono ritornato . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju. esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao.hQ spedito .hQ dato . -a tu st. -la sam imao.hQ comprato . . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja. -e sit.) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato. -a st. noi sianw stati. -la s am bio. (Primjere vidi malo niže. essi luumo .hQ venduto .sono andato .: dare .vratio sam se .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom).uzeo sam .učinio sam ..ušao sam . -e sit.Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.pomogao sam . -a egli e stato 4i e 4i e . : .naučio sam .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.hQ imparato . bio. -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ. . pod b.išao sam . drugi s ave re. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere. .hQ ap�rto .čitao sam .prodao sam .sono entrato . -e voi sit.hQ llćtto .sono caduto .sono diventato . -e smo bili.kupio sam . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro . .hQ messo .hQ visto hQ veduto . -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.otvorio sam .. -e essi sono stati Loro .(na)pisao sam .stavio sam ..:i stato.:i e sianio arrivati. essa e stata .hQ mangiato . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen.postao sam .poslao sam .hQ [avorato . esse sono state Loro .:i e siamo partiti.:te stati.pao sam .hodao sam .završio sam .. a tako i sam glagol avere.hQ puZito . .hQ scritto . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere.dao sam .hQfinito .očistio sam io sono stato.hQ preso .hQf atto . -a st.goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .hQ ažutato .:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.hQ camminato .

tj . tr. u našem stajati iza participa prošlog (što je. 2. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che .otputovao sam . započeo je time da . io sono arrivato. tr. tu ti sfti levato.Quando si e addorm. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello. Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. .hQ progredito . Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). tr. tr. međutim.sono ntQrto . intro . 2.finire J.: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere.entati? Loro si sono levate. Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. intro vivere 1. io hQ portato. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . 2. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu. 2. intro lavorare 1. . -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2. . . noi abbiamo capita). 2.Quando si e addorm. bez imenice. završili smo). .entata ? Loro si sono levati. vivere): canta re 1. -a io mi sono addormentato. sasvim normalna pojava . . nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. (dosi. tr.sono rimasto . tr.Quando si sono addorm. . . intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato.sono nato . -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. intro a ol1dare ff 1. tr. kad stoji sama. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio .sono partito . onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a.entato ? Lei si e levata. tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. -e voi vi sl�te levati. Koju knjigu hoćeš? Hoću onu.Quando si sono addormentate? vedere 1.napredovao sam . živioje. intr� crescere J. . intr. tr. . Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. jeziku: . i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. . Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni. intro noi ci sWmo addamzentati. noi siamo arrivati).rodio sam se -:. 2. tr.p rog redlre partire nascere modre rimanere .umro sam .

Mi sono preso (dobio sam. (bUQno). .al conc�rto.i due esercizi. cadere. quadri. . rujna. .Ha degli Qcchi veramente . .(alcuni) b�gli armadi .i guanti ? Il padre ha bevut. Quella ragazza e assai gentile. quelle. Abbiamo copiat. pulire. I.' " alb�rghi mancano di ogni comodita. I nQstri conosc�nti sono arrivat. smo se s velikim strahom. . jinire. . alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. Danas sam mnogo učila i pisala. nego Poljak. 2. mijenja svoj nastavak prema istim pravilima.!). .un b�llo scrittoio . Vi ste brzo napredovali.con noi. Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev.Vivono in . Generefemminile la queila (una) b{. . Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica.llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. Prevedite: Mi smo se vratili na selo.quelle opere ESERCIZI . Otvorili su vrata i zatim ušli. . .lle navi I I�Ola l '�le V. Non mi piace . . .quegli scrittoi . .(alcuni) b�gli scrittoi . Apri .: »uzeo sam si«) un . prendere. . .:. U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl.i�ri. Daranno (dat će) diversi . . ?Jćro. vendere.(alcuni) b�i quadri .Mi sono f atto (učinio sam sebi) due . Ponašali su se pristoj no. arrivare. animale.. insalata. . (ha chiuso) In.quello scrittoio .(alcune) b�lle opere VI. . quella. (b�llo). - Qcchi.Non aver paura: e un . On je jučer otputovao. . . giardino .quel quadro . stato un . Jučer smo kupili dva lijepa odijela. U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/. . I pridjev b�llo. spettacolo.queII ... 75 . Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati. andare. Očistili smo odijela. Hai trovat. una .cchio que[[ ' (un) b{.iJ azzoletti. senti re. . Stanovnici onih država nisu Slaveni. Pregled tih promjena: II. . Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{. Quello strani�ro non e arrivato.Verra assunto (bit će priml jen) con un .lla le quelle b{.ll ' le quelle b{. . Maria e andat. . (quello). strappi ai calzoni.(alcune) b�lle case . 3 .Ha dei .per Fir�nze. Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. Quell 'a. Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare.in b� giardini. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat.. . stip�ndio. scrivere. . . In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino.quei quadri . armadio . Ništa nismo čuli. . . m. kad stoji pred imenicom. Zatvorio je prozor.Kao zamjenica. Umjesto neodređenog člana un(o). legao je i zaspao. 74 · 1.ll ' gli queg/i (due)b{. ii. .una b�ll' opera .VQglio acquistare uno di . Kupio je novine.quella casa .una b�lla casa . concerti. Questo esercizio e molto utite.gli sp{.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. comperare.ccm I l aIbero Ho cercaJ. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'. . una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 . mi smo zaspali.quel!' ojie ra . Ci vUQle un ' " coraggio_ ii. ingegno. cantare. lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. progredire. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere . . quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. armonta. u službi atributa. Pomogli smo djetetu.ettere.due bicchi�ri di vino. . . . . In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo. Slušala sam pažljivo. Približili . Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 .quelle case .Quel ragazzo ha un .lbero si trQva in un b�l giardino. Onda dolazi ispred imenice (quel libro.i I I cane lo queilo (uh}b{. Onaj stranac ni Francuz. Učinio sam pogrešku. Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. occasione per te. . dosi. riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello.. aleune.un b�ll ' armadio . . Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. Quell 'orolQgio cammina b�ne. . . armadio.un b�l quadro . quelli.quegli armadi .l quei (due) b{.

Spoleto Roma. il Moli� Pisa. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? .Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. Forli 20. FQggia. T�rni. dell 'Umbria?. Belluno. Verona. Novara.. Vic�nza. il Veneto.. la Ba$ilicata 1 8. 9. Padova. Imola. Parma. Alessandria.. Tri�ste Bologna. Cremona. Pavia Genova. 77 76 . il Pienwnte 2. Matera Reggio Calabria.. economiche e culturali. Fro�inone. Varese. Latina..· Ravenna. Bolzano Udine. MOdena. Brlndi�i. n Friuli. Caltanissetta. 15. Asti. il Lazio 1 3. gli Abruzzi 1 4. tj. MOdena. Siracu�a. Macerata Perugia.) A quali regi. O�meo AQsta Milano. la Ven�zia . la Valle d'AQsta 3. Arezzo. Livomo. Pe�aro. vrijedi i za prijedlog a: ad amici. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. il Trentino-Alto Adige. lmola. Gorizia. L' I t a l i a m e r. Imp�ria Ven<:zia. Piac�nza. Lucca. · la Sicilia e la Sardegna. sa e: ed egli. Što je rečeno za veznik e. Rimini. Sal�mo. Giulia. Trevi�o Tr�nto.. Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. a loro volta suddivi�e in province e comuni. Agrig�nto .. la Calabria Avellino Bari.citta principali: Pal{rnw. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla. l . la Campania 16. Cbi�ti. Savona. Reggio Emilia. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. la Toscana 1 0. la Liguria 5. la Lombardia Verc�lli. la Puglia 17. l 'Emilia-Romagna M�mtova. Ferrara. Pescara. Messina. Brescia. Co��nza. Catania. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. Lecce Pot<:nza. II Trentino-Alto Adige 7. Bergamo... [ 'Umbria 1 2. la Sicilia 4. Si�na Ancona.Ven�zia Giulia 8. Rimini. Vit�rbo. Iglesias A cinque regioni .. Benev�nto. la Sardegna Trapani. Rovigo.. Sassari. 19.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Como. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: .. Sp�zia. Cagliari.. Ascoli Piceno. Pistoia. Taranto. il Veneto 6.. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?..i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Taranto itd). le Marche l l . Ri\:ti AqUila.

. ). Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. . :: � ta. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. Tako se npr. prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . del ltd. Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. COl). može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. su uvijek stapaju s određenim članom. a dolazi obično član. ali nema nikad pred sobom se zarezom. � . Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). ragazzi! Maria. con. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. npr. ).). na prvo . knjigom. Dok se prijedlozi in.. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. . Ovi se prijedlozi. uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v .predikat . dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom. di.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. kao objekt (il complemento oggfEtto). nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama.aJucl obl�ke del. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . i treba ga posebno učiti.ed�je mjesto u rečenici. kad se nađu uz određeni član. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. odnosi naše deklinacije. Dakle. ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. . per il == (pei). na . pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. con il = coi. � . tj. oca voli sin (objekt . . - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. � .' d. con gli = (pel).šumsko drveće (drveće šume) U IV.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. o se . koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. od . per: nella seduta di i�ri dječaci.eziku prijedlozima. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . nego ponekad uzvik oh.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . tako npr. l (col. naime. Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. con i = (coil '). npr. Kao što je već spomenuto. con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici. andiamo! andiamo. fra. Akuzativ. prij�d ? zi�a con. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . idemo ! idemo. Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. : gli alberi del bQsco . VI. tra '(između) i drugi. con l ' = (cogli). prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. s rukama).kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. prevodi se na talijanski. Na pnmJer: . označuje u talijanskomj. prijedlozi per (za). Međutim. a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. dječaci! Marijo. � = = � x. koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. �� . Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku. su.

Napomena . voluto . abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. io mi siedo = ja sjedam.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom. . dovuto (morao). .col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). .. 81 . Prema tome. non hanna valuta partire. egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena. već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. saputo (znao). dovere (morati). izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao).Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare. (htio). jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami.lo si�do = ja sjedim.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena.

5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . Ona se nalazi uz tkalački stan. . Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći.. istočnom dijelu pokrajine Emma). e le dico: Come ho potuto. ma voi (pote re) restare. 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. . suzama.Mio dolce amore. non sQ: in questa tela. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice.olere). accanto alfine ti dormiro7 . Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. pjesnik u svojoj mašti po. brda (na tkalačkom stanu). (Su l') ultima pagina. Pridjev muto ponavlja se tri puta. Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). možeš kupiti novine. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. (Su gli) alberi. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. . Giovanni Pascoli I. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). idem u ured pješice. 83 82 . ma noi non (l!. Vado (da l ') orologiaio. l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . III. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. koju je volio u mladim danima. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. Perche non sUQna? E piange. Ako izađeš. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. tesso per te soltanto. . come. skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. partir da te? Piange. Kad je lijepo vrijeme. (Da la) mattina (a la) sera. sotto il cipr«sso. come una vQlta. Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. . La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. . Muta la spQla passa e ripassa. 7 domliro spavat ću. se non (dovere). .2 Piango. MQrta! Sl. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. L' anno scorso. t 'hanno delto ? . a ne tramvajem (e non in tram). (In le) camere (di l ') albfErgo. . solo un sorriso tutto pieta. Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. na kojemu je brdo (il pettine). La bianca mano lascia la spQla. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. Noi (dovere) andare. Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. piange . Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. II. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. . E non il sUQno d' una parQla. mQrta! Se tesso. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. (Con il) q�rno. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati. Spesso ifunghi sono velenosi. dolce mio b«ne. nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. . 4 la cassa . dosjetljiv). IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. (A il) tfErzo piano. non sono stato in vaCanza. purtrQppo. quanti anni fa? Ella. Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. . e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. lo non (uscire) mai quando piQve.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. del pettine ogloblje . Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. s'e strettal su la panchetta. . . Završetak je u stilu romantične balade.

a potječu najviše iz grčkog jezika. špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli. nekoliko izuzetaka.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. tema la sentiizfilla la reciuto. novak. 4..-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. 1 . Napomena. -i za muški. la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža . Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. Ima ih prilično. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . sistem problem aksiom poučaK. regrut uhoda. .A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu.Lezione undicesima il giornalista la giornalisto.Imenica U cinema (kino).. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o. Evo. U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. tj . Neke imenice na -a muškog su roda. a imenice na -a ženskog roda. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3. . međutim.

ad kemijski j. veličanstven kroničan telefonski l . -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. konjugacije. a u množini muškoga: gli fchi. kraj kazna razgovor. pak. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. tovar skut zadaća. dinamo ostaju nepromijenjene u množini. -ofago. «leggere». 5. «dire» Glagol fare (činiti. raditi) neki ubrajaju među glagole I. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. a drugi na -ci. foto. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere. Ubraja se među glagole III.Kako se vidi. 2. konjugacije. a ti se oblici također upotrebljavaju. Izuzeci: teret. Prve tri su skraćenice od automObile (f). radio. j otogra jia. riječi auto. Glagol dire (reći. lekciji. kao i neke druge: il fllologo Riječi. radioj on'ia. jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . a druge nepravilne. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. paket smokva luk. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». 87 86 . Neke od tih riječi već su spomenute u III. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. konjugacije.

trgovina«. udaljenih naroda turcizmima. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. a tako neo-. nego su često ušle posredstvom drugog jezika. bibliof"ll. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija. prema potrebi. _). sinteza. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije.. Talijani.ghi� lt.rto di stasera. u ovom slučaju na talijanski. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. Che mestit. lprodotti chimici . zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. Se non ci vado sUbito f accio tardi.. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). Rusa terminologi pojedinih struka. ante-. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima.mpo. i razne prefikse i sufikse kao: atom. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« .. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. . latinski i grčki.l tt. mikco-. Nijemci i drugi. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn.. vijeka putem talijanskog. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. .. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. promjene i u obliku i u značenju. nekritički primjenjujući ditta. -ija. ali nisam mogao. sono una ba� importante dell'economia. re fai l a Faccia l'elettricista. (nulla di nUQvo). ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. Riječ je još u XVI. II mio collt. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO . npr. -ista. ali nismo dobili odgovora. dotičnog stranog jezika. demo-.. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa.. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . od koj ih smo također primili. Molti artisti sono diventati celebri per mt. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. »promet. Na taj način. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. do jezika velikih. Tako npr.. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. neposredno ili posredno.lla a milcchina. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. nazionale. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. Engleza.�?o della televi�ione. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji.Care leggere dire fi. -ura itd. Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak.>trgovačko poduzeće«. u prošlosti jezici rj eđe posredovali. osobito naših tuđica na drugi jezik. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I.ri ha piovuto ma Qggi f bt. a tu su još i klasični jezici. a prije XIX.. Novaci su stigli u voj arnu. mahom kulturne termine. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog.. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije. »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3.

časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. monello deposito bagagti ipotesi (t) . tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla. a u treću pravilni talijanski oblik. tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento . u drugu moguću krivu adaptaciju.zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. oblik »bruto težina« . Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. Ipak smo mi zadržali.) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. vessare. umorismo.) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni. vjeroj atno prema njemačkom.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj.

Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. avere ima nastavke II. prošlo trajno vrijeme u našem jeziku. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: .iofinivo .io vendevo . Na kraju treba napomenuti još i ovo: l. prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere.io prendevo .parl-a-vo . : � . Dosad smo upoznali passato prossimo. Drugim riječima. kao i prOšlih vremena uopće.i . Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. temere): vendere prendere temere . koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola. Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 . U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-.iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . U talijanskom jeziku. konjugacije s naglašenom osnovom (npr.io temevo L'IMPERF�TTO - U III. io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. slijede postlipno u idućim lekcijama. koji stoji ispred nastavaka.iofinisco . Oni se slagahu (su se slagali) uvijek. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire .io apro .Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena..iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. međutim. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. -i-. konjugacije. koji odgovara našem perfektu. - Lezione dodice�ima Glagoli II. Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena. imperfekt je živ oblik. vendere. To ne vrijedi za talijanski glagol. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. f Professor govoraše (govorio je) glasno. tj ..io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. govorasmo govorili smo). -e-.

koliko). Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. predmetkom stra· ( veoma): straricco. l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. To je pravi superlativ. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. . Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte.. a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. come (tako . dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. Sava je duža od Drave.kupiti. . najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. Prvi član komparacije može a red riječi. Npt . . stoga je u tekstu stavljen u zagradu. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. -issime za množinu) . bez ikakva uspoređivanja. . uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. . Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. Sono certamente piu contfnti di noi. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) .Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. . Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno. Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. Guido ha piu denari che amici. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). . Sigurno su zadovoljniji od nas. pripada u tu kategoriju. skakati (za)početi. komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). La Sava e piu tunga della Drava. Viktor je pametniji od Karla. Napomena 1. koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. kupovati skočiti. dva pridjeva itd. Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. Torino .) . strajelice. quanto (toliko . jer tu postoj i uspoređivanj e . . npr. najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. . I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . Roma e piu antica di Milano. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni. . stragrande. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che. 2. koji se tvori pomoću priloga (cosi) . FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti.

a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. I Pianto antico (Starodrevni plač). In campagna l 'aria e piu sana che in citta. .PQ e . E giugno lo ristQra Di luce e di calor.primdvfra. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti).3 venniglio jasnocrven.Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. . J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. lekciji.geografia. U ovom gradu ESERCIZI I. Ill. .scaltra . U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto.utile -fiori. Gli agricoltori lavoravano nei campi. . S�i ne la terra fredda. Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio. Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. . Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .calda . Provfrbi . esse.Qlio e . .legno. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia. . Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. Triglav je najviše brdo Slovenije. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6. Napomena 2.7 de la (= della).8 percossa e inaridita. .estate e . i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol. Ogni promessa e un debito.Qro e .� solingo osamljen. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io. cQsa cara. noi. S�i ne la t�rra negra. . . član) izložbi. Il t�mpo sana ogni cQsa. . per la citta. HQ piu vQglia di bere che di mangiare. Bio je (imperf) jako zadovolj an.cane.argf!nto. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana.volpe e .6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada.9 negra (= nera).difficile .lungo .O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX. .cane.leggf!ro . Vidi i malo niže! . majušan. Dopo pran?O e rimasto nella sua camera.prezioso .zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. .Tevere: Qrte . . . E piu focile criticare che creare. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici.grano e .1 a cui (= al quale) prema kojemu. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. Chi nulla ardisce nulla fa.acqua. Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda.2 pargoletto (piccoletto) sitan. Što ste radili (jare.Naslov ove male.ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. Nalivpero je vrlo j na (a + IV. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. Dolomiti su najljepša brda Italije. nemam znanaca.Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana.9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor.5 rinverdi. Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet.cavallo e -f -hrro e . II.duro . . CQsa rara. Vidio sam i Karla. passeggiata per la citta. Dopo il fatto ognuno e savio. Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera. . Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia.matematica e . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. . savršeno lijepe pjesme. Egli anda va a f are una I.

Col naso sentiamo gli odori. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). str. I za povijesni postanak talijanskog futura V. l' udito. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura. glagol essere u futuru mijenja o�novu. ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II.) 7. Appendice. I' odorato. I gatti hanno una vista acutlssima.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428. L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . 99 .1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. Chi non Qde e sordo. Chi non puo parlare e muto. Con gli orecchi udiamo. - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. 1 . mali prst Con gli Qcchi noi vediamo.avro). V. 427- govorit ću itd. : �ako se vidi. i . Con le dita noi tocchiamo. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). str. ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. 182. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. 98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. tu parler -ai . ili egzaktni).

-scare zadržavaju grleni glas [k. f are glasi diro.vorro Kad budem naučio lekciju. vjerojatno je prošle noći malo spavao. sarD arrivato itd. Futur od dire.cerchero . Se avro t(!mpo ti scrivero. sara probabilmente partito stamattina. 1 00 Non l 'hr trovato in casa. .pred potere vedere . - Ako budem imao vremena.dodaje slovo cercare pagare cascare .caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato.terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te.andro. i III.verro .d budem mogao. Napomena 2. prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere . Pomoćni glagoli.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. Nisam ga našao kod kuće.Glagoli I. futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3.]. pis. konjugacije na -care.at ću ti. doći ću k tebi. 101 . -giare. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog. vjerojatno je jutros otputovao. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. staro. dakle.paghero . Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. -gare. konjugacije andare .potro . avr�nno padato . Kod nekih glagola II. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . avro' dormito PQco la nette scorsa. f aro.mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . Glagoli dare.comincero .vedro . . Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: .rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. - V erro da te quando potro. [g] u svim licima. ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.avro i glagol I. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere ..sapro . budućnosti. Danas je vrlo pospan.

kuharica .la direttrice .stalna gošća il tintore . -ica ubojica prethOdnik.la dogaressa . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI. dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante .la #ntora bojar il traditore .la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.l 'ambasciatrice . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .la gru .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor .Antonija .la baronessa barun il barone princ . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine.la tigre -trice: .l 'ucciditrice . osim već spomenutog dottore .Ivana . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja. -trice izdajica il nutritore .upraviteljica 6.l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .kobila .mačka . Iznimka: il pro essore .la dottoressa il dottore lo studfćnte .la pastora . .la camerifćra .la cUQca .la Jinunina .SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .pastirica pastir l 'avventore .gostioničarka .la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .doktorica .la signora . još i ove imenice: il pastore .djevojčica . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na . Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito . Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.gospodarica branitelj. I oblik la l�pre (zec. Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika. zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu.la sfćrpe .dottoressa.l 'avventora stalan gost . Isto se opaža i u našem jeziku.la leonessa .snaha. žensko .odgojiteljica .veleposlanica .la ragazza . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .pjesnikinja .odvjetnica . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima.la duchessa vojvoda il conte . -ica f fessoressa.la poetessa il pOfćta svećenik .duždevica -junakinja 2.la presidentessa predsjednik .ravnateljica .la pavona (-essa) . jedan za muški rod a drugi za ženski.svećenica . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac.la principessa il principe pjesnik . -ica posjednik.la nUQra .la dif enditrice .la moglie .studentica . kućni miš miš lisica.učiteljica .vojvotkinja .la pro essoressa J profesor odvjetnik .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .gospođa .mala djevojčica .l 'attrice .la J attoressa upravitelj 3.profesorica .la dQnna . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za .la lupa . dužd · junak . . lekcije.kraljica .la precorritrice -(di)trice. -ica osvajač.AntQnia .lavica . nevjesta .l 'invaditrice .la studentessa student il presidfćnte . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.spisateljica .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .supruga .la pittrice .predsjednica . Na primjer: il pro essore j .hraniteljica 1 02 zmija štakor. Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .barunica . 4. muško muškarac.sobarica .slonica .la pro . lisac maj mun.žena.tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.la cavalla .l 'istitutrice .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .la contessa grof .paunica .la sacerdotessa il sacerdQte il J attore .la traditora.la nutrice hranitelj .l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .la mafćstra 5. čovjek suprug zet kralj .la bimba .la regina .l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.la scrittrice .grofica .la cagna .la gatta .Tef J e antessa .žena .slikarica .princeza .glumica .kuja .vučica .

ovca .). Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). Kada dođete u Rim.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra.la p�sca .la vacca . doći ćemo večeras. tuttavia. jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. Ako budem stanovao na selu. La Sicilia La Sicilia . Ako budeš bježao od napora.guska . krmak ovan. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). Tutto cio. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. knnača . riguarda quanto l' uQmo ha compiuto.prasica. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak. costitu�ndo un autentico. m. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri . 8. cartaginesi. linico. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi. Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. il lampone (malina). marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica. il maiale il nwntone. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . Vidjet ću.) otputovati sutra? 1 04 ° .la capra .farancia II. illustre mu��o di impareggiabile completezza. il fleo (smokva). spagnQle. Hoćete li i Vi (sg.la pera . Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. la susina . dove non c'e lavoro. romane. kao i neke druge iz te kategorije. il cavalla il PQrco.la castagna . angioine. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte .la prugna. Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. napisat ćeš sadržaj.koza . il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia . Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. normanne. siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. il bue lo stallone. Riječ araneio može također značiti plod.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . Imenice na -ista. ali ćete se i umoriti. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e. neli' arte.1 'albicQcca . nella stQria. konj prasac. Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. vol pastuh.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita.kobila . gr�che. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. il papero . Ako se ne pokriješ.l'Qca 7. lekciji. nećeš pobijediti. obrađene su u XI.situata al c�ntro del Mediterraneo .la trvia.krava . -ida. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta.la noce . ili laj emmina del t9pa . a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. bik. bit ćete mimi. Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere). ja ću biti vrlo daleko. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. Non c'e piacere. l 'agn�llo il cap rone.la mela . il capro..la cavalla . Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. neću se tužiti. svlt:ve. 105 ESERClZI I. arabe. bit će ti hladno.

naime u genitivu. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. ja. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta.di tipo sub-tropicale. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. mene. ona. to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). �i (2). razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. tu 3. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. Ella (2. Una vegetazione ricca. jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati..) esse } ja ti on. .) L noi 2: voi 3. egli. podijeliti oporost. njemu itd. si add�nsa sui divi dei cQlli. . un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. mi. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. si guardi. . - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2. dei mille e mille. essi Loro (2. rasijati razasuti.agrumeti. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). I�i. jedinstven padina. milenij razvijanje. Vi mi vi oni J Vi one lo lui. Međutim. doviziose.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. . trpkost oštrina žega neusporediv. lekciji. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. ono ona.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. 106 107 . Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . noi vol loro Loro (2). nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. Comunque la Sicilia si guardi. esso essa. . oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. dativu i akuzativu ličnih zamjenica.

- Tko je došao? On. Lora sklanjaju se prema Napomena 2. neanche. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. lord (Loro) 2. ona je šutjela. Chi e stato ? Siamo stati noi. 3. da noi nas nama nas od nas 1 . Moj je pas dobar čuvar kuće. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. tonica e atona). a lui. a me 4. 4i non ha voluto parlare. ona svira on čita. odnosno iza riječi anche. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. Neće ni ona doći.Zamjenica esso (pl. Tko je bio? Bili smo mi. Non posso venire con Loro. no i di noi a noi 4. bez glagola. nemmeno. lfli sUQna lui l�gge. oni (one) se igraju l. Na primjer: Chi e venuto ? Lui. . . da me 1. Ona nije htjela govoriti. No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. di me 3. od mene -on . one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. Abbiamo parlato di 4i. pravilu morao stajati nenaglašeni. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. loro giocano 6. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. . . . U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . Ne mogu ići s vama. Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. noi 6. Rekao mi je da će doći večeras. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. 2. 109 . Bile su one. Govorili smo o Vama. . 4. Jako sam zadovoljan s njime. Non ven-a neanche l�i. saino kod 2. Tko je? Ona (je). S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. ili se pak nalazi iza glagola. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. primjerima l�i (ona) i lora (oni. da loro (da Loro) oni. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). Sono molto cont�nto di esso.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. Dok su ostali govorili. 6. . esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. Chi e ? E l�i. - 6. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata.

Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . a ne tebi. kako smo već napomenuli. . Se non cominci tu. ali se upotrebljava i Ella. sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . i to u skladu s pravilima 111 . . lekciji: 2. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. osobito u pismenom priopćavanju. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). međutim. noi. jetite našu obalu!). dbbiano). stoljeća naovamo. e '.elleno odgovaraju danas oblici'egli . Ovaj je dar za vas. . Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. a takoder i o njemu. . D�vi regalare una copia anche a l�i. f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. . stoljeću. non prendere ne uzmi itd. ne imaj · ne govori. dotle su egli. molbu (pomozi mi!).. le. On je pisao meni. te. počet ću ja. padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. "lice slano. tu. savjet i zalazak sunca!). Ja se često služim rječnikom. comincio io. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella.esse. gli. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. tu oblik akuzativa me. oblik za kose padeže). obliklAli prevladao je kao izravan oblik. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. ella. la. . Nervozan j e kao ja. Napomena4.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica. Questo regalo e per voi non per loro. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. eglino. Ako se to pitanje promatra povijesno.essa ­ essi .lo mi s�rvo spesso del vocabolario. Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. Onje prvi opazio pogrešku.. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. . u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. Se io J ossi te .). Se avessi t�mpo come te . gli. voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI.ella -eglino . non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. 1 10 ' . · · = = = non avere. Danas. oblici u ostalim kosim padežima). a ne za njih. elleno imali prije funkciju naglašenih oblika. J l ' U množini se.

II. siano. Stamattina lui e venuto da me. abbiate. ap pena sara terminata la con er�nza. LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. abbia. prezenta. Uzet ćete taksi i uputit ćete. lići invece e partita per Firićnze. - Sia. Tko je došao? On: Ona govori meni. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. 112 - Oblici 3. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. ESERCIZI . Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. se odmah liječniku. non io. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. Na primjer: Andra. . alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . in citta alle etto e tomera. a ne tebi. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. a oni sutra. E l�i che ha f atto questo componimento. upotrebljava se za to obično futur. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. On putuje večeras. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. L . siate. Siamo to mati una settimana prima di loro. oni putuj u zajedno. si alzi .

već za nju. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. Italiani. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. On čita rado modeme časopise. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). bizantini. A ove knjige? One nisu za njih. romani. Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. religiosi. economici e politici. di gennaio -0. Šibenik (Sebenico). Karlovac. democratico e sociale. Non avere (voi) tanta Jretta. 1 15 . musuimani. determinata da antichi contatti e influssi etnici. Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Bosniaci. per il resto ortodossi. Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ).karte? Za nj ih. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). secondo i dati del 199 1). IV. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. italiani.« Vidio sam njega i nju .784. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. cultura1i. Zadar (Zara). sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . L' altro ramo . Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia. S tato nazionale del popolo croato. Osijek. Lingua ufficiale: il croato. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. Altri centri: Split (Spalato). ortodossi e islamici. esecutivo e giudiziario. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. Il resto e costituito da Serbi. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. Rijeka (Fiurne). e stata sempre complessa. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. indivisibile. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti.conta fino a 120 membri. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina. LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione. la Serbia e il 1 14 Montenegro. di luglio 20°. La Croazia e uno Stato unitario. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. Leggere (L�i) questo articolo. Ungheresi. Religione: per la massima parte cattolići. Questo confine marittimo compende circa 930 km. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane.7°.265. La situazione geopolitica della Croazia. protestanti. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze. germanici. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. Cechi e altre nazionalita. c 'e ancom t�mpo. veneziani.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4.

di loro postoji i jedinstveni. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. ima dvojake oblike. Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . . U genitivu.TONI U trećem licu. nenaglašeni oblik ne. Ići će s nama i Marijini roditelji. znamo iz XIV.ra) di me di te di lui (ne) (on . Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. 1 17 . je. ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. di lei. nenaglašen). koji odgovara našem ga. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me .(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. . . Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. odnos je obrnut. - Lezione quindice�ima njih I. di l�i. uz naglašene oblike di lui. se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . međutim. PRONOMI PERSONALI A.

mi Carlo mi ha tele onato ieri. U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li . -a. . Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. odnosno Li .Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). -e. pl. Napomena 2. Karlo mi je telefonirao jučer. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers. Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. (Ella.PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. vidi napomenu 3. 1 18 119 . (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me . Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l.i. I . (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri.le. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo.Le): Dativo: sg. u prethodnoj lekciji. .Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . Chi ti ha detto questo ? Li. .Što setiče dekliniranja oblika esso. f Ja pers.

Pročitao sam (ih) sedam. Neću je uznemiravati. Izuzetak čini oblik Loro. Nisam te vidio jučer na koncertu. On me očekuje večeras u klubu. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. Quante aut01iWbUi. li ehiamero io). a zamjenica iza njega (npr. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. sg. li. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. Illa pers. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. nismo ih donijeli. ni:m le abbiamo portate. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. *Loro ho seritto. Poslao sam im svoje bilješke. La. ". . 3. le Credo che le vedro Qggi. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. Illapers. pl. NQ. 120 121 . Vidio sam ih stotinjak. sg. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. li Non li w(glio disturbare. niti *ho Loro detto. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. pl. 2. ne mogu ga vidjeti). abbiamo veduto. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. Ia pers. pročitao sam ih. li ho l�tti. Non la vQglio incomodare. pl. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. dakle. loro Ho mandato loro deifiori. Accusativo: sg. IIa pers. umjesto ispravnog non Lo posso vedere.. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. (femminile) la . Oni nisu nikad sumnjali u sebe. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. Poslao sam im cvijeća. la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato.sg. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. koji dolazi uvijek iza glagola. Ne. nego ho scritto loro. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). pl. loro Ho mandato loro i miei appunti. (maschile) gli . Illa pers. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. Neće se. dolazimo do ovih zaključaka: l. . nego: ho detto loro. kaZati. Obećao sam joj lijep dar. ali nenaglašeni oblici (Lo). Da. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. avete sentito ) . dakle. Mislim da ću ih danas vidjeti. Bilo bi. Neću im smetati. IIIa pers. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto.

te stesso. 4. si 4. av�ndo (imajući). . di me. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso.Egli non pfnsa che a se. di te. Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. ti. . . . On misli samo na sebe. 1 22 �??i necessari. -i. 3. . Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). di se 3. . nastavci: (učeći . se stessi = sami sebe) . . mi. I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. L di me. lekciji. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. Gosti (upravo) dolaze. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. Oni proširuju svoju vlast. . 4. Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. voi stessi). 2. -e (se stesso = sam sebe. Gli ospiti stanno giung�ndo. misleći . (Upravo) čitamo novine. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale.studjando. nze. di se 3. a te. lo mi chifdo. di te. Ona se previše hvali. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. noi stessi. S vatko poznaje sama sebe. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. ti. Ti suviše misliš na sebe. Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući).cred�ndo). Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. Ja se pitam . mi. 4. di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. a se sebe sebi sebe 2. -a. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. . 3. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. 2. Nisu znati sami sebi pomoći. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. a nze. te.

»bodljikavi «.spro veče. Egli non lo vuQl comprare. ID. 1 24 . pokri veni golim drvećem bez lišća. oni im ih šalju. On je sam sebe prevario. . ubbidisce s�mpre. Tu (ga) lf(ggi. scrivo loro spesso. Lo cerco da ieri. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. · Non oso dirgli la verita. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . Voi non (nas) avete salutato. Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. 4 vespero = w. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . Ne mogu ga podnositi (soffrire). Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika.. Gli ho mandato le riviste. Egli (te) visitera domani. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. Com' e�uli pe ns i�ri . Ti mi govoriš. ma non lo e. IV.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�.'L 'abbiamo scampata bella.Vai spes so a Trieste? Si. Vidite li one . � Non tutti la pensano come te. Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. S iamo amici e lo resteremo.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. Mi ha risposto con e�itazione. Essa non (nam) scrive. 3 de i vini = dei vini. tj . Mi smo vas zvali. . Tu non (joj) dai pace. Noi (vam) rispondiamo. ne vidimo ih. . Se la incontro la salutero di clErto. Le ho dato la mia fotografia.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. 125 " . . II. . studenog). I 2 biancheggia bijeli se. Nel vespero-l migrar. 1• . On mi je jučer telefonirao.) . Vflo ih rijetko vidim. l'ho llEtto ['anno scorso. lo (mu) teLe fono. Le sapro dire se verro alla conferf(nza. Questo bambi no e molto bravo. . Essa (nas) rallegra. ESERCIZI I. irti doslovno »nakostriješeni«. Li conosco abbastanza blEne. (Sretno smo prošli. Prevedite : Stasera. Si e vergognato di se stesso. Napomena. kuće? Ne. Ho chiamato solo te. Egli (te) saluta. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. Egli non (je) guarda. Gli ho lasciato pQchi denari. ma non lo PQsso trovare. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. pročitao sam ih cijele (per intlEro). Š alju li oni znancima pisma? Da. iLui crede di essere intelligente. perche ti conosco blEne. Stormi d'ucc�lli neri. V. a ja te slušam. Non d�vi dubitare di te (stesso). ci vado spesso .

(il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. L 'haf atto colle sue prQprie mani. pridjev altrui (= tuđ. od drugoga. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). Koji šešir hoćeš? Svoj. II mio capp�lIo e grigio. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. Učinio je to svojim vlastitim rukama. Došao je sa svojim rođacima. Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . od drugih) Ne želim tuđe stvari. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . Govorili smo o našem planu. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. t venulo coi sUQi par�nti. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. . prQprio. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. Non dimenticate i prQpri doveri. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. Moj šešir je siv.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. 1 26 1 27 . Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima.

Njihove obveze neće biti preteške. vQstro. Prema tome nemaju člana npr. Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. la . -i. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. -e jednaka je sva lica i brojeve. -i. tuo eugino. e tu. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik). le mie zie. lora) . Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: . VQstro. nQstro. Sue (Vaš. Amico mio! 3. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. Le loro ragioni frano f orse plausibili. koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. zaručnica). ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. VQstri. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. �io marito (moj suprug). -a. Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. tuo. -e). Donijeli su sa sobom svoj kovčeg.mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. Treće lice suo. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. : mia madre. VQstre. SUQi. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. mio carissimo amico!. 3 . 2. sua. što odgovara upotrebi u našem jeziku. quell 'ombrfllo e suo. mio caro compagno!.I loro impegni non saranno trQppo gravi. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. Sua. VQstra. tj . lice množine posvojne zamjenice. i nQstri padri. -a. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . sUQi.!stri amici. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. -a. suo. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . Non dimenticate i v(. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. Hanno portato con se la loro valigia. sua zia. -e). odnosno ako nisu riječi odmila.

Ti vQglio dare un bUQn consiglio. ha venduto tutto il suo . Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. Non ha saputo trattenerlo. il vestro fratellino. VQglio darti un buen consiglio. Napomena 2. sapere). Na žalost vam ne mogu ništa poslati. više volimo ostati ovdje. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. il loro amico. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. uvijek uza se član: - Napomena l. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. 131 . ovaj kaput nije njegov.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. Tu .' Non lo ha saputo trattenere. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. pre feriamo restarvi.2. Nemoguće je sve ti kazati. Neću ni čuti o tome. Prije nego što odgovoriš. Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. la nestra mamma. vrijede ova pravila: l . vQglio andarei Qggi. Otputovao je a da ih nije pozdravio. dovere. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. . il tuo babbo. vi (tu. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. hoću ići danas. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. il tuo buen padre. nisu one moje) = = . Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. 4. Narx>mena L . U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. 3 . U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. To je protumačeno u prethodnoj lekciji. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . volere. . nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . moraš razmisliti o tome. . 5. tamo. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. točku a 3). dakle. li partito sfnza salutarli. (v. . . Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. la loro zia. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. jer nemam novaca. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. Veglio prendeme tre. quel mantello non e suo. . Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola. li impossibile dirti tutto. ili Nije ga znao zadržati. non andate via di qui? Ne. Vi. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. gli ho detto). Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. un buen consiglio.- Voi. Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. perchi non he denari. dunque. Hoću uzeti tri. pereM non ho denari.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. ne idete odavde? Ne.

U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. mio . Digli tutto quello che credi. Eccoti i guanti. Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. I mifii mi hannq abbandonato. Čitaj mi ovo poglavlje. 3 . Prema primjerima: 1. . stigosmo! m. . Eccolo che v�e.šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . a ne tvoje.lo i suei esercizi? Si. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. se zamjenica ispred imperativa: 2. Vi nas morate razumjeti. frat�llo mio ! 6. Antenio desldera anche l 'altrui. Scrive Car. . amico nQstro! 6. Dalle un bUQn consiglio. il Loro indirizzo. i miei frat�lli. svoj sat svome bratu. dei mi�i . njezino dijete. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. . del nQstro amico. . 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. . molim vas. . Eccoci giunti. . moriamo morite. da mio . . Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. fa '. . Reci mi imam li pravo ja ili ti. 4 .Uggimi questo capitolo. Faro il mio dovere a qualunque cesto. · Ji scrive ogni giorno. Loro) stavlja Quando arriva. naš stari djed.popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere .Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras.. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. 5. pošaljite mi dopisnicu. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. tvoj brat. . . naša škola. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . 4. Kad stignete. . perJ avore. Profesor je hvalio moj e radove. Telefonirajte nam sutra prije podneva. ' " L i nQstri amici. Mi ljubimo svoju domovinu. 5. Reci mu sve (ono) što misliš. di mio . da'. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . . tvoj a mala sestrica. «tacere» . Učini nam uslugu i šuti. Dajte nam deset dana vremena. 2. Dateci di�ci giomi di t�mpo. Emilio si contfinta del preprio. 3. Donijeli smo Eccomi infine da 4i. vašu adresu. 3. «salire». naš otac. . naši dobri roditelj i. II. . 2. . Dajte mu dobar savjet. mio frat�llo. svoje isprave sa sobom. . Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Le mie valigie sono nel bagagliaio. Mi d'iano. ESERCIZI I. .umrijeti sali re . . Dajte mi. 2. Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. a mio . Ci telefoni domani prima dime�giorno. moja dobra mama. . «piacere» . Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. . lednosložni oblici (di'. 4 . 3 .sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. mi mandi una ctutolina. 5 . Na primjer: iz NapUlja. Napomena 2. . Il loro lavoro fira utilissimo. frat�lli mi�i ! L il nQstro amico. l . 2. I v�rbi irregolari «morire». muoiono Qio mUQri mUQre mU modre .

pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. svak. � � il babbo 134 1 35 ' . svekrva zet snaha. rođakinja tast. La nQstra parent�la non e tutta qui. ujak tetka. (PO mome �udu .e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. lo hQ due frat�lli e due son�lle. nećakinja. Faccia il tuD e divertfEnte. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. sea nUbile non maritata rođak. djever. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. Quelsuo modo di fare non mi piace. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO.IV. l' altra e sposata. suprug žena. Sono venuti in notevole ritardo . ( . Scrivi con latuapenna. Abbiamo altri par�nti. L'ho imparato a mie spese. . svekar punica. Egli bada al suo ama il suo nido. II suo vocabolario e sgualcito. maritata polo dlibe. essi sono i nQstri cugini. L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. supruga ' ! . II soldato desidera il suo fudle. bratučeda. . I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. sinovac. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. Essi non hanno figli. .. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. Lo ha fatto a suo rischio. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. 1 \ . Tanti saluti da parte mia. II mio libro e utile e Qglie. · cioe la mia bisnQnna non vive pili.sinovica. NQstro zio ha due figli. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). srodnik rodbina. ma bUQna parte di essi vive altrove. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. A mi� avviso non e arrivato ancora. bratić. strina. zaova. Egli fa l' impiegato. La madre della nQnna. . sestrična bratučed. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. Suo marito e mio cognato. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. na svoj račun). Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. come io lfEggo nel mio. Essi sono i nQstri zii. šur pašanac snaha. sestrić unuka. L 'avvocato dif interesse. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. bratić rodica. Egli vuol fare sempre di testa sua.' . nećak. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. amnwgliato spo�ta. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che . vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro. Iof-i-miei frat�lli . il marito la moglie muž. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. svast. . Per colpa tua avrei fatto tardi. . srodstvo stric. Una delle mie sor�lle e nubile. nevjesta jak. Mio padre ha due frat�lIi. Ho cambiato idea. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to.

)e� s�f.:.parto -finU .I!-t. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco . Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. ved-esti ·�ip'f3. . Ostala tri lica (2. ( I ved·este " J . kod glagola II.partli Aorist . imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). a donekle i glagola avere. koji u prezentu imaju umetak -isc-. - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. -e-.) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi.. (finire-finisca). 137 . koji su ovdje navedeni._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-.'!. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta. konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti). Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). konjugacije (na -ire). Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom. jednine i L i 2.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan. . a naglasak im je na nastavku. -i-). vende-ttero XVII. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3. kao i velik broj glagola III. i 3.Oblici triju glavnih konjugacija. vende-tte. množine) tvore se od infinitivne osnove. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine. Međutim. .. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere.> sap-esti sap-emmo legg-esti . prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). Zovu ga također i historij skim perfektom.. licu jednine i u 3. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere.:> Ju fumnw . �!. Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. lica jednine kao i 3. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše . lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti.� . 392-405.l .

IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati. To je osoba s kojom se vrlo rado govori.. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. Sono consigli da eui ( dai quali). i quali. . Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član.!tlO la eui riuscita e immancabile. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. la quale. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale). = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. la quale . �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. .!ra un pae:je. To su stvari na koje nisam mislio. Nel passato la Croazia f. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi..!nta il tf. E un operaio che ( il quale) lavora bf. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. Kraći.!ra . To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. = ln questa commf.!ntro della citla. Evo gospode o kojoj sam ti govorio. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. nepromjenljivi oblici che.!rzo anno di studi. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. To je radnik koji dobro radi. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni.!ri.!na che (= la quale) non mi piace. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . = E un progf. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. .!mio. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. 1 39 . Oblicima che. Forma invariabile maschile efemminile .!nte di eui (= del quale) parlo f requf. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada. Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. Datumi kojih se nismo sjetili. Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif. . 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile.!ri. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf. abbiamo imparato moltzssimo. .!ne. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti.!ri cQsta otlanta kune.!dia c 'e una sCf. le quali).

PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. onoga tko. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. može sada otići. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. ne ističući ni rod ni broj . Faccio quello che vQglio. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. -a? quanti. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). Tko traži i nade. la riuscita del quale e im. Nemoj vjerovati (ono) što priča. Non credere a cio che racconta (= a quello che). Kad je riječ o stvarima. Pričali su nam sve što su vidjeli. coloro che koriste se samo za osobe. Napomena l. Tko radi i zaradi. one koje. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter.mancabile. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. Tko se želi vratiti kući. Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. Oblici colui che. col�i che. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . -e? koji?. koje? (množ. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. ma quale? quali? quanto. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. il contenuto dena quale e nwlto difficile. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice. kazat Ćemo uvijek quello che. Oblik cui može se zamijeniti i s quale. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco. ) koliko? koliki?. Tražiš li možda ovu olovku? Da. Felice chi si cont�nta del P9co. 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. nego Casella. upotrebljavaju se oblici quello che. upravo je to ona koju tražim. i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Cas�lla. u genitivu i neposredno ispred druge imenice.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. Chi lavora guadagna. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. . ) one koji. onu koja oni koji.Rip�ti tutto quello che hai detto. niže): = Radim (ono) što hoću. Ponovi sve što si rekao. Prema tome.Pr�ndi tutto quello che credi. . tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. . (alatz. Chi cerca trQva. e proprio quella che cerco. = Faccio cio che vQglio. quella che. . (v. ' U talijanskom jeziku. medutim. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. i tada je cijela rečenica u jednini. �cco chi ti cercava per salutarti. quelli che.) koji?. Nel passata la Croazia �ra un pae�. quelle che. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. koja? (jedn. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. E un 'opera. ona koja itd. �cco col�i che ti cercava per salutarti. Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Sl. onoga tko ona koja.

(Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-.. . I. Cerco roman?i mod�rni. kad stoje uz imenicu. Koliko ih imate? Napomena 2. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. koja stoji samostalno kao imenica. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. Kad smo čuli tu vijest. kojeg?. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. Stavite u toj vježbi kao subjekt. noi. . Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. 143 . Od upitne zamjenice che? (= što). razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?.Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. ali on mi ne znade odgovoriti. quanti. Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. . Napomena 4.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . um jesto il nonno. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca. Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. quanta. Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. quante. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. imaju . Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. . koju?. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. . Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS). essi. bili smo jako veseli. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):.) III. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta). Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. lične zamjenice io. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. Dopo pran?o rimase nella sua camera. Govorih s nj ime tri puta. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. On nas je svu trojicu fotografirao. treba '.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i.

Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. . 144 145 ' · 1 . v. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . di cui. To je članak o kojem sam ti govorio. ove rečenice: Chi sono le persone . visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. . PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. . IV. si compone il giorno sono due. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . XIII) canzonare qcn. «Allora». ll luQgo . . 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. . Chi afermasse questo direbbe un bugia. . rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. ponos lađar ožalošćen objava. . «hai perduto meta della tua vita». . ma per il momento non fece parQla. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. Alcuni dicono di si. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. . . . . «Allora». poeta persiano (sec. replico il grammatico.la lettura dei quali e . «il nUQto non e affar mio». �i ha dato il giornale e mio Jratello. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. . Loro sono sempre i primi a lamentarsi. odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena. . Upotpunite s oblicima che. divertente). replico l' altro. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. �i mi ha parlato? Le parti . a cui itd. siamo e vidno alla stazione. . Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. sai nuotare un PQco?» «NQ». . Come si chiama il piroscaJ . . e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. (. si compone questo libro ? Chi e il signore . altri di no. «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. Sono cose delle quali e meglio tacere. . Ecco la ragione per cui non sono venuto.!: ! . II ragazzo. vir . . Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. E una decisione di cui ti pentirai. .al grammatico : «Di '. Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. rispose il pedante. .

J UQri pioveva dirottamente. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. morali su . koj a je prekinuta dru gom radnjom. Dok radio sviraše. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. - Lezione dici otte�ima 4. stamattina. II padre leggeva il giornale. Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . da možemo sjediti u sjeni kestena. Morao si otići tamo bez daljnjega. vremena upotrebljavaju. . Otac je čitao novine. . Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. Egli doveva saperlo. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. a izmedu oraha bijelio se zvonik. 2. Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . . Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. XVIII. Mentre discutevamo. : O . . Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. Dovevi andarcž s�nz'altro. bio bih morao . passato f prossimo i passato remQto. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. . ja sam pisao pismo. lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . la corr�nte manco. treba spomenuti još i ove: 1 46 . ) : Qggi ho lavorato nQve ore. Mentre la radio suonava. Kad sam bio na moru. 2). vani je padala kiša kao iz kabla. 5. io scrivevo una lettera. Napomena 1. . « i sl. facevo il bagno ogni mattina. nestalo je struje. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. quest 'anno. Bi�ognava J ario. .3. . Danas sam radio devet sati. in questo secolo ecc. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . II piroscaJ partiva due vQlte al mese. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. . Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. . . Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. Trebalo je to učiniti. egli avr�bbe dovuto. i bili smo sretni. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. čuh odjednom kucanje na vratima. sentii d'un traUo picchiare all'uscio. . Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. Bi lo je strahovito vruće.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. . Dok raspravljasmo. avreste dovuto . ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. Dok spavah. On je to morao znati. .

ma Dobro pojedoh. - 2. ali skupo platih. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. . Questo stato di cQse continuo per tre secoli. 3. A Milano ho incontrato un mio �x-professore. 2. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. perche mi sentivo stanco. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. pagai caro. Ho mangiato b�ne. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. Evo cipela koje sam kupio. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. Godine 1860. uđe liječnik. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. Mangiai b�ne. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Presi un tassi. - Tako se. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. Napomena 3 . Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed.·" . Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. Ovaj put si imao sreću. Questa vQlta hai avutof ortuna. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. entro il medico. ma ho pagato caro. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. . Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. l. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. 3 . L'operazione duro solo alcuni minuti. na primjer. pretpro šio vrijeme). Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. a umro u Raveni 132 1 . 4. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato.

ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. 37). Dopoche �bbi impostato la lettera. kako. gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. Due annif u111. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. isti dan). tek što). stiže pismo. vlak bijaše već otišao. un'altra. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. Subito che fui partito. ali mu ovaj ne odgovara. allorche (kada). koje me pozivaše natrag. rastumačih mu stvar na drugi način. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. govornik već bijaše završio svoj govor. ma quegli non gli risponde. 2.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. Kad stigosmo na željezničku stanicu. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. pozdravi me. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso.Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao.. Čim me vidio. pošto). costoro (ovi. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. ali ovaj o tome neće ni da čuje. l51 . Kad uđosmo u dvoranu. quegli (onaj . costui (ovaj). ove) označuju osobe. . quando capito il postino. odmah je palio drugu. onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto).ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . Već je dva puta pisao upravitelju. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. Ante n1njerava poslati sina u internat. . Pošto sam bacio pismo. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. questi (ovaj). subito che (čim. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. a sporedna rečenica mora stajati . costei (ova). dopoche (iza. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. l. quando (kada). mi saluto. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. Quando entrammo nella sala. netom). io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore.�. il tr�no era gia partito. Tek što sam otputovao.

lekcij i. L 'astronoma afferm. ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . ifri. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. L 'anno scorso (tu) lavor. codesta. 152 come semplice locandif(ra. . Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. protes{ . a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. Goldoni e <. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. Molim ovu uglednu direkciju . . . e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. questa mia sor�lla. quando entr. appunto per questo. -a. -i. Stavite navedenu vježbu u množinu.arsene. ma si vedeva che non fra contfnto. commf(die. . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. . ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. Oni koji su završili mogu otići (odavde). . . . pokazne pridjeve ubrajamo: IV. . Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. . codesto. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. Među L Cio non e a atto vero. ali je vlak već bio otišao. . Od mojih kćeri ova je najstarija. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. contro la bugiarda classe dei nobili. hanno infatti del mondo. la camerifra. col�i (ona). . . . O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. coloro (oni. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. odmah mu to (glielo) rekoh. . Quelli che hanno finito possono aruJ. mentisce. coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna . lekciju). Pr�go codesta onorevole direzione. -a. . Ill. . 3. dovranno f direzione. Moj brat tek bje završio zadaću. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. ff jer joj je dao (f are) lijep dar. govori: questo. quello (onaj). temperamento. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. To nije nikako istina. (v. . quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. .>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. moltissimo. -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. cio (to. questa e la maggiore. quella villa.Oblici colui che. Le sue 2. codesto.) 4. . Delle mie figlie. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio). -i. . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. Napomena 6. chi vorea u�ufruire '" dovra . II. . . Napomena 5. . chi ha finito puo . U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . Ricordiamo per Ovo je moj brat. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. .· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. . il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). Ovo je slika koju najviše volim. Cohii che tiff �rn1a questo. . colei che. Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. che aveva scopirto una nuqva stella.. one) označuju osobe.Oblici questo. nato a Venezia nel 1 707. XVII. nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. colui (ona ) . Quando tu gli pag. Upotpunite aoristom (passato remqto). favore degli spiriti libertari della sua epoca. U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). ovo moja sestra. . Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. mettendoli in ridicolo.

� . . : : -: . rem. prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass. ( = grubijan neotesan. le. oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. hoću ti je predstaviti. il Bugiardo. jedna uz drugu. . (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . i Ri:tsteghž. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. il Ventaglio. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. - Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. . Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti.

imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. proibisciglielo. e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. Vam još) pričao tu pripovijest. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. le kao i pred česticom ne ( di cio). zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . participa prošlog (vistala. eccotele. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. Egli lo sapeva. . Ispričat ću vam je. Vamje) nikada oprostiti. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn. neće mu je (j�jje. �) . sta '). -: . pišimo mu ga sutra. Se avete dei bUQni artkoli.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. se lo sai. ali nas nije htio obavijestiti. dok u nenaglašenoj zamjenici. On je to znao.Si. Sei stato bocciato.. Ako imate dobrih članaka. Hai portato le disPfnse J Si. ili Non te lo PQsso dire ancora. Doći ću sigurno. zašto t. Questa e un'o esa trQppo grave. zabrani mu (to). Ako si donio bilješke. VQglio racconm rvela.rv. perche. scrivi l. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. Nemamo vremena pisati mu pismo. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. sapere). VUQle andare al cine stasera. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. ff Ovo je odviše teška uvreda. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. te lo prometto. .Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo.lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. Glie služi također kao dativ ženskog roda. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. ma non vQlle informarcene.C sara poss'ibile. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . kad su spoj eni sa . non gliela perdonera rnai. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. imperat Pravila izn�se�� u x. Jesi li donio skripta? Da. glie1 'ho mandata. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. mi bude moguće. ob� i� i im�erativa (di ' da '. Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. . nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo.� � . . non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. odnosno česticom ne. obećajem ti. compleanno. volere. dacceli sUbito.:. koj aje pred tim oblikom. Ne mogu ti to još kazati. (mi) Se hai portato gli appunti. Darovat ću joj ga za njezin rođendan. daj nam ih odmah. = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. Pao si (na ispitu). dovere. s mfimtlvom. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. 1. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen. ja '. Fućkamo ini na vaše prijetnj e. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti.he gliele mandero non appena mi . non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. f56 1 57 . Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. .. Non PQsso dirtelo ancora. : zamJemcom. Ne mogu ti to još kazati. ljutit je na nj ljute se na nas.Prva. scriviamogliela domani. la. accortosene). li. Hoće ići večeras u kino. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ . evo ti ih. Nisam mu još (nisam joj još. Ve la vQglio raccontare.

. . .l�.·n· � ... Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.."'� � .. .:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore .1· �'.� �... jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O .. Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche).'" " -. . . ._1..NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6... Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 . Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. no · 'O. Skraćenice ci nom i accorciati). �a. � � .. Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika.. To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika. Imenice koje završavaju na suglasnik. ..o . Evo glavnih primjera: L organiche). O nj ima se već govorilo u XI.. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli . V�· ...-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4. - . le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike.. lekciji: 1. 159 \ ....� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2. i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3. . . � _ . Kao u ostalim jezicima. '�. ' . -r . - ... .

inf eriore. grande. Ove je zime manje hladno nego prošle. Neće se. U komparacij i uz migliore. (= n ajdu blj i. il piit estt. Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. Sunce je veće od mjeseca. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. Njihove su zasluge veće od naših. gotovo bez razlike. a minore »mlađi«.?rno (esteriore) . piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. peggiore. a uz superiore i in eriore prijedlog a. I loro meriti sono superiori ai nestri.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. To je najgori dječak u razredu. di La mia proposta e migliore della tua. dakle. Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . međutim. Egli si �eglia al minimo rumore. maggiore. . Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. e minore di quello dell'inv�rno scorso). . Oblici superiore. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. Lucijaje najstarija (od svih).?mo (interiore) il p iit intt. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. Tvoja zamisao bijaše odlična. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. cattivo. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . peggiori che ieri). Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. Gran Sasso je najviše brdo Apenina. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. Nitko nije bolji od njega. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. nego obično u prenesenom.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. za stvarne pojmove. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. una pessima birra. Budi se pri naj manjem šumu . Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . piit intt. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. To je natprosječna inteligencija.?mo piit estt. U pravom značenju. supr�mo. . in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. J a sam niži od tebe po stasu. Nije. Lucia e la maggiore di tutti. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che)." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. un ottimo liquore. Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. Djeca moga brata su manja od moje. .

i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali. storici.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono. la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. II. Prevedite : glasovit. lo me ne d�vo andare.domanda.. creandosi un mondo artificiale e irreale. Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . con immagini come queste: .. 1 63 1 62 . esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. 5 .Ne mogu ti je kazati.) ( Ja se izvlačim kako mogu. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. ali pivo je izvrsno.ha promesso.Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . . Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo. Giu��ppe Baretti che. Essi si sono dimenticati di questo = Essi .Ja fućkam na njegove prijetnje. della e�agerazione.Ne mogu ti to pričati.Možeš li mi kazati istinu? . fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci.) ( Ne znam što bih s tim.ricQrdo. po�ti. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i . Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju. per altro. u ostalim lično-povratna! ) V .parla mai.Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. filo�ofi. Egli lo ha promesso a lui = Egli .Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo . SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I. Si fecero le loro leggi in latino.pre$enteranno -. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .Recite mu to.comunica.Ako nađeš knjige. 4. . prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje.. lo me la cavo come PQsso. rezak cjelovit.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. . E stato detto per questo che. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. estraniandosi dalla vita.il cielo definito: stalla di stelle . tako da se može kazati npr. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . 3 . l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. le finalita dell' Arcadia. Stoga je interiore = int�mo.diceva. fra gli arcadi onoro Metast�io. da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita.Napomena. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso.Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan. . Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu. slavan oštar. . IV. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . a ja sam mu je poslao. . Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. Essa la comuizica a noi = Essa . : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l.) (= Moram otići odavde. Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji. armene. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino.) (= Nisam to opazio. lo non mi ricQrdo di cio = lo non .Kod oblika interiore (nutarnji). Vidjeli smo najljepše slike izložbe..o (detto anche marini$mo. pošalji mi ih.sono dimenticati. a esteriore = est�mo. . U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik.. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati. .Ne sjećam se više toga.. . Ovo je vino vrlo loše. = Noi ""': pagheremo. čestit jadan koristan zdravlju. . Non me ne sono aCQrto. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. To je njegova najveća zasluga. Non sQ che f (= Ne tiče me se.Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. On je moj najbolji prijatelj . che impose come rim�dio la semplicita. quindi. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza).

Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . ) Glielo abbiamo prornesso. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. Non me ne curo. ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato . (Obavijestite nas o tome.. Ce ne siamo accorti. Legatela al dito. konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene.bbiano da imam itd. (Osjećam da će biti loše. (da budem) itd. (Ne usudim se . (Odmaglio je.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia . . koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. . Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće.) Se l' e svignata.) Ve lo faro vedere. (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) . ). Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. Se la cava abbastanza bene.Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. l siamo siate siano 1 64 1 65 . Me l a vedo brutta. ili će se dogoditi).sia da sam. . U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava. ' .

strah. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim.- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino . U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3.- che io caschi 2. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc.... .(vo VI. Glagoli III. sumnja. To je najbolji prijatelj što ga imam.. konjugacije na -care. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che . lekciju) imaju ga i u konjunktivu.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. u konjunktivu prezenta oblici su prvog. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. nesigurnost. lekciju !). odgovara mi. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu. Glagoli I... VI. lekciju). l.- che io cerchi . -giare. drugog i trećeg lica jednine jednaki. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. volja. treba da) (zaslužuje da. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. Non e l'unica speranza che ci r�sti. nada. nastojanje. e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi. -gare. -scare zadržavaju grleni glas k... To nije jedina nada što nam ostaje. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che.... XII. zapovijed. Na primjer: 1 66 167 ... u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v.

perche (= da. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . iako. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. str. Comunqu. volere. . a Kamo god išao. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte.j are. potere. ancorche egli non lo meriti. malgrado che. qualora non ritardiate trQppo. J . b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. primaju ga lijepo. per quanto. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. nio.nche tu sappial regolarti. lekcije) Talijanski se prilozi. 169 . U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. acciocche. lo hai pagato assai caro. Bilo kako mu drago. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. 392-405). di t�mpo. To ti kažem da se znaš ravnati. recite mu da nisam kod kuće. Jučer sam slabo večerao. lekciji) . Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. potrebno je da ostaneš ovdje. Razlikuju se Qualunque cQsa accada. To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. a patto che. dovunque (gdje god.: Chiunque chi�da di me.Nastavak V. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . dare. dovere. Dogodilo se ma što bilo. Volim ga premda on to ne zaslužuje. Non parli cosi fQrte (j ortemente). venire (v. vremena. dztegli che non sono in casa. comunque (kako mu drago) itd. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. Opominjem te da bi se popravio. ma da). 1 68 ". namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. purche. benchi. Verro. Ne govorite tako glasno. Iako nisu iz ovoga grada. quantunque. nel caso che (= ako. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49. E un bellissimo orQlogio. a) načinski b) prilozi mjesta. posao će biti svršen." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo. gli sif bUQna accogli{!nza. ali sam ipak noćas dobro spavao. dire. kako bi) . ancorche. Purche egli lo vQglia. J{!ri ho cena to male. e necessario che tu r�sti qui.e sia. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). poznaju sve njegove ulice. affi. . cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. (= premda. a condizione che. ali si ga vrlo skupo platio. - AntQnio studia. non ti abbandonero. Tko god pitao za mene. tri glavna tipa: Dovunque vada. acciocche il ma�stro lo lQdi. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. stare. parli piu piano. il lavoro sara terminato. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. sapere. drage volje Ti e�rto. perche tu ti corr{!gga. kamo god). Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. ne con6scono tutte le strade. neću te ostaviti. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. Samo ako on hoće. nanostante che. pod uvjetom da. qualora. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta.4. qualunque (bilo koji) . To je vrlo lijep sat. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). samo da).

il di tutti. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Oni ne označuju način radnje. vremena. II. Ho paura che la cQsa (finire) male. sf(mpre. soltanto. ESERCIZl I. il m�glio che potevi scegliere. Avv{'. if(ri.4-4oktor. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. prf(sto. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. rnai. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'.Sono stanca e vQglio camminare adagio. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. Mislimo da imate pravo. Neću da tako govoriš sa mnom.rbi di quantita: molto. 2. l). - Supstantivirani oblici » najbolje«. Avv�rbi di luogo: qui. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. vi. Ne znam odakle dolaze. voi. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. costl. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. M�glio tardi che mai. Kažu da se on mora vratiti sutra. domani. facilmente di tutti.ve per t{'. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. Umoran sam i želim hodati polako. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. cola.mpo per ischerzo del r{. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . Credo che lo sappiano. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). 4. Moguće je da (Lei) imate pravo. il p�ggio che poteva capitarci. piu.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. tardi. Prilozi mjesta. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu. cf(rto. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). pQi.. prima. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. nif(nte. prez. Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. I l?. piu volenti�ri di tutti. M�glio soli che male accompagnati.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'. Napomena. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . qua. vrijeme. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima. quando?. l?. d. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. Avv{'. essi): Spero 171 che lo comprendiate. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). nQ. Le cQse vanno di male in p�ggio. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. sicuro. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. To je najbolje što si mogao izabrati. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. Stvari bivaju sve gore. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. prQprio. Avv{'. trQppo. količine itd. abbastanza. Tu non scrivi abbastanza chiaro. PQco. To je najljepša opera koju znam. lontano. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. l?. Ha finito il suo tema piO. Suppongo che essi lo (capire). VQglio che (voi sapere) la verita. Pre ferisco che tu ci (andare) subito.rbi di tempo: ancora. p�ggio. . non. Bolje je da to odmah kažete. quanto ?) itd. Ti ne pišeš dosta jasno. Qggi. meno. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah. »najgore« prevode se sa il m�glio. vidno. količinu (dove?. adf(sso. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame.

severa. Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . . Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». . o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita. Lapo Gianni. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . a patto che tu non lo (dire) ad altri.. in dQnna reale ed umana. invece. Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo.. Ve lo comuni­ chiamo. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. tipo ideale di perfezione e virtli. Per i po�ti. LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI .. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. benche non (sapere) se sia in casa.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ .:. come dama grave e sol�nne. Parla piano affinche nessuno lo (sentire).J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi .. precursore del dolce stil nUQvo. si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :. Vado da Iui. .III. gentile. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. non credo che (potere) riuscire. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto. Cosi poetarono Guido Guinizelli. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . benche non (sentirsi) b�ne. Al cQr gentil repara s�mpre amore . Te lo diro. . 1 :: par 1 are t. - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli. Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se)..-J6ssero che tu che egli (essa. Guido Cavalcanti. 4i) che noi che voi che essi (esse.�-� .

Per e�. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. : sQ vedo. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. n pr.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. Sapevo (s�ppi. Nadam se (nadah se.e i v�rbi s�nza questo infisso. Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. XXIII.Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. ho creduto) che egli non capisse. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. Napomena 1. i XXIV. Nadajmo se. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. Non e possibile che torniate fino alla cena. nadao sam se) da ozbiljno radi. uvjerenje. naime. . Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije.).(nadali smo se) da će stići na vrijeme.i glagola bez ovog umetka. Credevo (credetti. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. tj . Speriamo che arr. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse.. . "J :. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. ho saputo) che non avevate t�mpo. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste. Znam da nemate vremena. Iz navedenih se primjera vidi: l. o tome lekc. 1 74 175 . Non era (no Ju. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte. tvrdnju. Credo che egli non capisea. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. affermo. : Sp�ro che egli lavori seriamente. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. (V. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale. onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. ho sperato) che egli layorasse seriamente. 2.vino in t�mpo. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku.

Sembra che abbiano gia. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. Čita jući onaj članak. Speriamo che se ne slano andati. i XXIV. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. Credevo che fosse arrivato prima di me. . Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. voi che essi 2. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). Na primjer: ne. - U XV. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. ricevulo la nestra risp()sta. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Saznavši za onu vijest. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. Nadam se da je ozbiljno radio. Per e�. nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 . veoma sam se zabavljao. uznemirili su se. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. : 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. Napomena 2. c o n i u g az i o n e -ando II. lekciji. Credo che sia arrivato prima di me. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. Speravamo che se ne f6ssero andati. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato.Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI.

Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera. 1 79 . . Ako subjekt nije isti. . ja te neću zadržavati.). . odbio sam ponudu. Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. ). . ) Mnogi. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. (Dopo aver considerato . . Budući da si odlučio otputovati. (Dok sam promatrao . NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. ) Promotrivši sve poteškoće.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI.U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. . Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. . hoće zapovijedati drugima. . mislio sam da nisu došli. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. . (pur) ess�ndo ignoranti.:mpo efatica. Ne vidjevši ih. -a. valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. ) 178 . -i. poiche non ho avuto t�mpo . U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. Kao što već znamo. . ) Putujući u kolima za spavanje. . . -e. činilo mi se da sam ga već jednom vidio. mogao si ga pozvati večeras k nama. vogliono comandare agU altri. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. ) . . Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie. . štedimo vrijeme i napor. (. . (Ako . (Pošto sam promotrio . Telefonirajući mu to. . coniugazione IL con iugazione III. No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. već prema njegovu značenju (vremenskom. iako su neznalice. . coniugazione Viaggiando in vagone-lr. -i. (Mentre osservavo quell'uQmo . io non ti tratterro. Promatrajući onog čovjeka. d) dopusnu: Molti. . U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. . (. ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. -a. ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. benche siano ignorant! . c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). (Se si viaggia . poiche sono molto raffreddato ).:tti si rispannia tr. uzročnom i sl. (Molti. .

b�ne. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. prevedite je. Qdi la sega del legnaiuQl. omare ella si appr{(sta dimani.Egli ha comprato una motocicletta. Prenesite u prošlo vrijeme n. e qua e la saltando. 15 20 In. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. Isto i za m. toma a??Urro il sereno. giorno chiaro. al biancheggiar della rec{(nte luna. vježbu iz XX. fischiando. il postino afferro la rivoltella. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. Gledajući ga. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. što niste došli. Prenesite u prošlo vrijeme I. II.ESERCIZI I. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. e seco p{(nsa al di del suo ripQso. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. lo minacciarono. stagion li�ta e cotesta. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. che precorre alla f�sta di tua vita. al di di festa il P{(tto e il crine. Giacomo Leopardi ( 1 798. e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa. nel sogno che e piu b�llo dena realta. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. incontro la dove si p�rde il giorno. dovra restituirla. Non �ra facile per me fare questo lavoro. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. invece. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. lekcije. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Altro dirti non VQ. sereno. . credendolo di�armato.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. IV. Non lo conosco. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. e tutto l' altro tace. Gia tutta l' aria imbruna. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. GQdi. Garzonc{(llo scherzoso. 25 V. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. col suo fascio dell' {(rba. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. il zappatore. vježbu XX. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. 1 80 181 . Našavši knjige. stato soave. Nella prima parte. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. siccome sUQle. onde. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Qdi il mart{(l picchiare. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. Vedendosi minacciato. vježbu (gdje je god to moguće). To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. fanciullo mio. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. in sul calar del sole. Due ladri si avvicinarono al postino e. Bilo je potrebno da im to protumačim. odmah miih je donio. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. quando ai di della f�sta ella si ornava. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. av{(ndo allora PQco t{(mpo. lekcije i. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla.

-emrno. leke. -este.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. prošlog dotičnog glagola. -�bbe. 182 I ovdje. -este.bile bi bile. {h]a. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. [h]ai. U talijanskom jeziku. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. -ete.kondicional sadašnji . -esti. dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. io tu egli (essa. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. XIII.kondicional prošli. - 1 83 . [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. npr. -erno. -erno. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. esse sarebbero state . -emmo. -ete. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. [av]ete. metter[e] + [hJai = metterai itd. �i) noi voi essi (esse. -anno � Condiz. današnje ebbi) = metter�i. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). �i. il. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. �i) noi voi essi (esse. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. -ai. kao i u hrvat­ skom. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. . Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. imamo dva pogodbena načina: . -ai. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. -il. noi saremmo stati bili bismo bili. -�bbe. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. -esti. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere.II condizionale passato e un mQdo.

. se tu fossi. prenderemo. u konjunktivu: se avessi. se tu lavorassi..fitto. ss u glagolskim oblicima konjunktiva). I Da bi se lakše pamtilo. U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. quando. . konjugacije andare . S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. 2. . l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora. . uzeo. kod irealnih (tj . se partissero itd. Prema tome ispada vo. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. .l<al -e. se anda. a za prošlost .potrfći sapere .saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. a condizione che. Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. dir�i. . Da sam imao vremena. . U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. daresti . capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. lekciju) nalazimo i u kondicionalu. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. (bio bih govorio. Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio.rimarrfći Da ste mirniji. Kod nekih glagola II. i III. irealni pogodbeni period. konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere .andr�i. se J ossi. nel caso che.avr�i i nepravilni glagol I.condizionale passato. uzeo. . dovere .u nastavku kondicionala nekih glagola II. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. se tu lavorassi. capiremo.vedrfći potere .verrfći . J are.Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. *se tufosti i sl. stare. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. a kod futura dugo . išao bih (tamo).terrfći .vorrfći .ssimo. ali j e to e kod kondicionala kratko. J ar�i. konjugacije: . Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro .Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . posto che.dovrfći vedere . a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. . radili biste s više koristi. to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . . umjesto ispravnih oblika se io avessi. . onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. stare­ sti . razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 . a patto che. avresti capita . a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. essi avrebbero capita XIII. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). J aresti . prenderemmo. nestvarnih) rečenica.. 3. star�i. diresti . U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. bio bih išao (tamo).. GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku. se prendissero. . dire glasi: darfi.

lekciji (str. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. njega sjetili da je bio tamo prisutan. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. Napomena 2. B io bih spavao da sam bio pospan. Da znam što hoće. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. Katkada se upotrebljava i u glavnima. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. došli bismo rado. Se non fossi corso non saresti caduto. ! 1 . I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. bio bi se branio.'). Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Nota 2). Da imamo vremena. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). Da je bio okrivljen. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). uspio bi. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto).: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I .Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Se aveste preso questa medicina sareste guariti. Da nisi trčao. Kao u hrvatskom. Vi biste se bili. Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. nego se samo razumijevaju. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. Qualora lo volesse riuscir�bbe. zadovoljio bih ga. Kad bi nas potpomogao. Npr. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. bez sumnje. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Mislio sam da ćeš doći. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. koji se u prošlom vremenu. Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. ali poslije radnje glavne rečenice. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). ne bi bio pao. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. ricordarsi i sL). i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. živjeli bismo mirni. Kad bi (on) htio. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Otpratili bismo te da nije kasno. kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. 1 98. kao što je poznato.

Se (io) potere. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. riuscire m�glio nella vita. se are pili attenzione. far�i di tutto per aiutarlo. il giardino essere pili b�llo. mogli su posjetiti velesajam. Se avessi t�mpo ci andr�i. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. Se (tu) J avere il telefon o in casa. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. studiare anche un' altra lingua. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. se non fosse cosi pigro. . . Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. B io mi je pisao da će stići za dva dana. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. di cui tanto ho sentito parlare.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. desidererei che. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill. IV. Neka dođu i u velikom broju. se potessi. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. . Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. pri izricanju dvojbe.Da radimo kako ti kažeš. j lo ti tele onare pili spesso. . on bi se rasrdio. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? .Se egli si trovasse in difficoita. leggere volenti�ri tutto il libro. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. .U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. . preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. o di Roma.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. non potrei. 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che). a nije došao. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. . are b�ne. o di Ven�zia. tutti potranno starci.Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti.> veduto. .Se volessi. . . avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole.unktIva. � 4. o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. Voi Tu J essere scortesi. sia pure brevissimo del grande poeta. Drugim riječima.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. non vorrei. scrivere ·m�glio. 2. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. l to u svim vremenima i načinima. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. Da smo znali da ste vi ovdje.Se (voi) essere pili gentili. come Ravenna. se partire. 392-405. . E questi fece rispondere: . UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. io taglier�i la cQrda.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . a ka�da � prezentom konjunktiva (v. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. Vedute accuratamente queste.Se le rQsefiorire. . Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . mettiamo che' mi meraviglia che itd. : 188 . se seguire il suo consiglio. 1 89 ESERCIZI I. bili bismo vas pozvali. ad e��mpio. to su eliptične rečenice. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze.Se (io) avere t�mpo. lo trovereste suHo scaffale. . pr�go che. svi će imati mjesta. zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. se egb lo mentasse. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. e possibile che.S uo padre 10 soccorrer�bbe. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. Da nisu morali otputovati tako brzo.Znao sam da će se on brzo vratiti. Se venisse aHa f�sta anche lui. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc.

Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. znaj ) da će dobro pisati. ad e�«mpio. anche perche. znaj) da dobro pišu. 3 . Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . sappi) che hanno scritto b�ne. . Pescara o Trani. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A. o delle Puglie. anter. ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono. sappi) che scriveranno b�ne. giung«ndo in questo pae�e. T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. Ti znaš (znat ćeš. Dipend'2nti all ' indicativo : l. Siguran sam da oni rade. Ti znaš (znat ćeš. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž. Sono c�rto che hanno lavorato.) Tu sai (saprai. znaj ) da su dobro pisali. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. Di solito lo strani «ro. sappi) che scrhono b�ne. Dov«ndo quindi dare un consiglio. io ripeter«i s«mpre questo principio. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. come per dime una. Nota 1. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove."'j' 'I . 2. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. e trascura invece le piccole localita. Siguran sam da su radili. Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . Sono c�rto che essi lavorano. Ti znaš (znat ćeš. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'.Come gia sappiamo.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita.

I. Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. Pretpostavljam da ste me razumjeli. Azione contemporimea: congo pres. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. On želi da večeras ostanemo kod kuće. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). pres. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. U�ato in una propo�izione principale. Plače (plakao je) kao da je dijete. che tu lo avessi chiamato). nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. U načinskim rečenicama koje po­ 3. Baster�bbe che tu lo chiamassi. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. siate contf!nti) che vengano con noi. u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. Siguran sam da dolaze večeras. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . Azione futura: congo (come sopra al num. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. abitua­ le. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. Htio bih da više učiš. ·siate) cont�nti che slano venuti con noi.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se». . . il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2. s nama. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. Nota. .:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. .. imperfekt (indikativa. Željeli bismo da nam oni pišu češće. • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. budite zadovoljni) da idu s nama.

( . . 2. V.lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave. (Contemporaneita al pre��nte). Una sera. . Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti. da ih mi slijedimo). . IV. da je prošao). bUQn uQmo. Nisam te vidio na utakmici. Temevo che il telegramma non Josse arrivato. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. _ Un aneddoto Pascoliano I. II.Htio je da idete s njime. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. .Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. e necessario che la coltiviate. e uno della comitiva grida al po«ta: . telefona. 3. .Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio.Ci andro a meno che non piQva. (Contemporaneita a l passato). Sape vo che egli non era contento. Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. a da ga nisam pitao (senza che + congiunt.Rekao mi je to. . .Nadao se da će mu netko pomoći.Vorr«i che egli (partire) !«ri. .Ca�o rnai tu facessi tardi.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. . Trasportate nel passato I'esercizio II. 1 855. Credevo che essi sarebbero andati al concerto.Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no. . cosi gi6vane. . a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. (Anteriorita al passato). . Volevo che egli ci accompagnasse. ( .Qualora venisse pr«sto. III. . Bojim se da će stvar loše završiti.Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. . . o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. (Anteriorita al pre��nte) .Ehi. . ali sam se nadao da ćeš doći.i che tu studiassi di piu.Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne.) . .Trebalo je da on plati račun. fallo aspettare. . Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. . .Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). secondo il suo solito. Non sapevo che es so Jossero gia partiti. ( da ću ga posjetiti). Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio. Non sono sicuro se egli (tomare: fut.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. Era sicuro di esser stato promosso. non ci andr«i. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. . a me pare cQsa molto dubbia. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. .Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. .Se (essere) in te. da ćemo otputovati sutradan).Vorr«i che tu (venire) con me.» .) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo. Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. ( . . ( .Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. . . . Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. . .Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 . . . da nije zad.Varr{. Gli promisi che sarei andato a trovario. .Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. . . . e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina.Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio.Puo darsi che non se ne accQrga. Mislio sam da pada kiša. . . . Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati. insigne po«ta italiano. . Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato.Htio bih da d�deš sa mnom.Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo. . AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). . ( .Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli.Studia affinche tu possa farti onore. .) cosi pr«sto. non Qggi. da se malo odmorite). Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito. . si ferma accanto a lui. scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia. . VarrfEi che tu avessi studiata di piit.Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito.

u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. un passato prossimo. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. Pretpostavio sam da me razumijete. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. lmmaginavo che tu fossi partito. Ho visto che non poteva venire. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. fv1islio sam da si otputovao. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. Era imposslbile che venissero in t�mpo. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Mislili smo da on to zna. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. Lez. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena.tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. 197 I'imperf�tto. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Eravamo c�rti che essi lavoravano. Bili smo sigurni da oni rade. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. Vidjeli smo da su dobro pisali. Znao sam da si zadovoljan. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. XXI V . ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. Htio je da ostanemo. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. kao što smo vidjeli. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Mislili smo da ti je on pomogao. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Znao sam da si bio zadovoljan. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme. XX). (U hrvatskom. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Vidio sam da ne može doći. XX.) .

a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. Nota 2. do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). (Corrado Alvaro. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . HQ preso questa decif?ione. Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. Rekli su mi da je bolestan. quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore.Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. leke. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno). f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). Mislili smo da će odmah pisati. una casa. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi.). XXII. Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . Nota 1 . Sar<rbbe percio errato dire. . Nota 3. XXII. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. leke. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. perchi sono convinto che e la migliore.Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. . Lez.): 199 . . Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. . . Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. . hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . Cesarino aveva sei anni. �ra cont�nto di andare in tr�no. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. Lez. : *credevo che veniva il giorno dopo. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte. Znao sam da će otputovati sutradan.3. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. allora. non s�ppi. . (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana). Javio mi je da će otputovati sutradan. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. . Credevamo che avr�bbe scritto subito. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. comp. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . Egli mi avvi. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. per e�. XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani.

V �ngo ora da una citta . . . Poseban je slučaj upotrebe tzv. u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . . . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. . . . . . La ragazza . Il 1 9 1 4 fu ranno . .La sala . . . egli (avere) detto di nQ.La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . Još je nesigurno isplati li mu se otići. Se lavorasse di piu. Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! . . L'uQmo . XVII) Ho ammirato il lavoro . Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. bolje bi zaradio. . ti dico di venire. L' amico . .ale. sa resistere alle avversita. la L�z. . . . II. l�i mi ha dato.Quella non e la signora col. . di cui.Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). . parli. Nota 5. pianti quest'hlbero.La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. l' azione . . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare). . E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. dovr�i pentirmi? Il pae!?e . secondo te. * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . . e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. . guadagnerfibbe mfiglio. arriVQ io non c'�ro.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio.Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. speravo invece che tu (venire). .Difficile che lui (capire) alla prima. . Se tu (avere) detto di si. . telefonami pure . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. La t�rra .Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). . non l' hQ ancora rivisto. . . ESERCIZI I. .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. . parlo si trQva in una antologia.Non puo �sser vero quello . Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. v�ngo e molto fredda. 20 1 . . . ora parte stasera. l�i sosp�tta. e partito suo frat�llo arrivera stasera. . non dice la verita. . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće. . a cui.«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . Da je više radio. v�ngo. . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. mi sono fatto prestare il denaro. . . U�o del eongiuntivo. . Rado bih te otpratio da nije kasno.La poe�ia .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). . . Conosco benissimo la casa . grazie a Dio. . . E una dQnna . La persona . Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . .Qua1'e.Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi.Non sapevo perche egli (e ssere) venuto. Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. Gli amici . .Non conosco le persone .La carta . . . . di�di il denaro. . bio bi bolje zaradio. . . . �ra. . non e molto rertile.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona . nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. ha imparato in Italia? La lettera . �cco la dQnna .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. . Da više radi. . . scoppio la prima gu�rra mondiale. . . . . . . non da . Non ti vidi al teatro. disse: s' accomodi. . . li ancora inq. qualita non si possono negare. . feci quella gita erano molto simpatici. valeva molto.Il treno . mi piacer�bbe ritomare.rto se gli conv�nga di partire. telefona. sono abbonato. . . . . . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. .Ti prestero le riviste . Nota 4. hQ impostato or Il giorno . Sono moIte le cQse . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. Seguiro il consiglio . . . quando vide . . potete fidarvi. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire).Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . mi ris pose con PQco garbo. . .Sono amici . dell'indicativo e del eondizionale. marito studio il france�e. apri la porta. Mi para che sia chiaro il motivo . . . . . . chi ecco (v. (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. . contavo. . . e di una grande bellezza. . . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme.C�o rnai tu (fare) tardi. rivQlsi la parQla. . a1ludi. Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno.Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia.

. HQ mangiato abbastanza. Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). Il giardini((re di . Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu. i pi ((di. .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami). -a (pl. .E a me che me ne impQrta? .P:ddlo. afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. . . ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che.Si puo sapere come accid((nti le volete? .commento suo malgrado il cameri((re. una lunga. dirmt. e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: . Fece per vo�tare le spaHe.Questo e un . . Nekoliko sati razonode je potrebno. PQco cQtte. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). Qualche negQzio e ancora ap<. 202 203 .Ma volete . i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice.Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. .* NQ signore. . Mi raccomando b((n cQtte. DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. ora. .Mio nQnno si lava i pi((di. nstorante . .balbetto il cameri((re.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. . -e. forse . Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi. La . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. . signore . .. Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? . AntQnIo non Sl lava maJ. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. una br((ve colazione. Si. . ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. una lauta. il cQllo. . SUl manuali. Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni. non vQglio altro . . . VOIT((i lavarmi le mani.Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . . lo scaravento . .chi((�e audacemente il signore. . conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. B ((Ho sporcaccione ! . qualcbe neki. Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . la t((sta. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1. . . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l. ogni due persone (svaka druga osoba).). Neke su trgovine još otvorene. svaka. Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. . . Služe općenito Za oznaku količine. al bUITo.. fUQr1 della pQrta.rto. . .M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere .trasecolo il cameri((re.M � in� o� ma: .Daterni due uQva a bere.url? il cameri((re.B UQngiorno. . ogni tre passi (svaka tri koraka). . ordino il Po!iglQl!a. Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . m un ? storante dl Milano. . a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.Mi� zia si !ava spe� so le mani.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . con g((sto nsoluto. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . cugma Eh�a ama invece i piccioni. l XXV. mormoro il commesso sorpreso. al pomodQro.

-a. -a netko. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. svaki Pitaj to koga god hoćeš. per es . -e koji. ma ha generalmente significato di plurale. -a. ma tko. 3. . . altri s 'appiatta. Nota 6. . qualche persona alcune persone. Ponekad je bolje šutjeti. a ni drugi. · da sam toga dostojan. Nota 2. bit će dobro primljen.. Nota 3. . »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . (Ariosto) Nota 4. svaka Nota 8. Ognuno df. Svatko mora znati svoje dužnosti. si trasforma in quali si slano. . kakvo bilo koji. Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. che». altriJugge.Il croato »neki kažu«. un argomento quaIsiasi. 2. Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. 2. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. sara brtne accelto. -a svatko. . -e mu drago modi:. drugi (ljudi) 4. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti.Qualche ha forma di singolare. -e!) 3. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque. (Non e�iste un plurale *qualcuni. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede. pedantesca. (Dante) Ni ja ne smatram. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. Netko drugi kazat će da imate krivo. . altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. Treba uspjeti pošto-poto.Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. alcune vorrebbero vedervi. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. 1. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno .Qualche veIta e m�glio tacere. alcuno» (netko . kakva.Altri . -e ma koji. Nota 7. Možeš doći bilo koji dan. -a. . Non e una cesa che piaccia a chiunque.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. Neke od ovih osoba poznajem. Puei venire un giorno quals'iasi. -e ma kakav. . *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. netko): . In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . Svaka od vas mogla bi mi pomoći. qualcuno. Nije to stvar koja se svakome sviđa. Tko god došao. . qualcuna vorrrtbbe vedervi.ve con6scere i suei doveri. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. Qualche libro = alcuni libri. ognuno. -a. Nota 5. cbiunque = tko god. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. J 6ssero.

diedero alla sua opera. dannati alle pen e dell' Inf((mo. Nota 9. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. la letteratura. ormai rare le forme . Ognuno. istrui . finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. l. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. . qualcheduno. Ne želim ništa više čuti o tome. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. commercianti. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l.come allora si u�ava � da solo. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. . La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte.3. Beatrice. banchi((ri. -a (= ogni persona) Qualcuno. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». Per lunghi anni peregrino per l' Italia. nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. 2. penetrando nel mist((ro della Trinita divina. 206 . ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. Nešto se dogodilo. ni�nte. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia.QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. un tQno nUQvo e div((rso. a Ništa za to.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. 2. Popio je dvije čaše piva kao ništa . Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita. -a. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. la pittura e altre forme d' arte. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica. nel Purgatorio e nel Paradi�o. · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». Non e succf!sso nulla. Nel corso di questo viaggio egli. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. Nota 10. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. nell' Inf((mo. nommale col pronome nulla si fa al maschile. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . Non f nif!nte. A nQve anni conQbbe una fanciulla. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. Ništa se nije dogodilo. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. L' accQrdo del predicato . incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori.mai non fu detto d' alcuna». Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. 2. Nisam ništa razumio. nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. (qualsisia). Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji.

: quando uno vUQle pua tutto. Alcuno diceva . . -e ciascuno (ciascheduno). storpiandoli. 1. 4. per es. XXVI.Oh. hanno divorato tutto ! 3 . che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta.rispose il po�ta. ( quaIche giomaJista affenna .ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. -o. . '. Durante il pran�o.rispose Dante . A un importuno Dante domando: . . di «cani». 1 .Un UQvo . Passando per via. una. 2. -e taluno. . Dante udi un fabbro che lavorando cantava. . scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. .L' elefante.Con che? . Il Bracciolini ci racconta che. prese mart�lli. Quando pero aveva bevuto �ra.rispose pronto il po�ta. le une e le altre. Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto.: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma. un certo tale). pronome indefinito (alcuno. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. -a. articolo indeterminativo. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. dic�ndo al fabbro: . -a.Uno (una) puo avere vari significati: l . uno (un. . i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: .Tu rovini l'opera mia. -a 1. . A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola. di cattivo umore. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri. 208 209 . per es. (= Qualcuno diceva . e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. elefante. uno stesso). aggettivo numerale indicante unita (un milione). svatko 2. . = 2. ) = Non hQ alcuna speranza di trovario.Qual e il miglior cibo? . neki. ) Netko je rekao . rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. Dante rispose: . . Nemam nikakve nade da ću ga naći. correla. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. tutti notarono. questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. . I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). 3. -i.: uno stud�nte di lettere. nikakav. Aneddoti Danteschi 1 . gridavano tutti in un mQdo. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. 2. .: si lOdano l 'un l 'altro.Ebb�ne . andatevene! 4.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. neka . fing�ndo stupore. i segu�nti composti di uno: aJeuno. aggettivo indefinito (un c�rto. -a. Quando il sommo po�ta fu a Verona. . per lo pili. -a) nessuno (niuno). netko 2. essi nella loro qualita. e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . -a (cadauno. 6. Quando il pran?o fu finito. 2.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. -a veruno. svaki. nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . -i. . per es. Dante. un' ) Nota l. .Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile.Col sale . Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. per es. . 5 .tivo di altro. .

Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. nessun 'anima viva. . . C�rti sos#mgono il contrario. Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. 2. ciascun uemo. imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. Considereremo ciascun ca$O singolarmente. . Na vratima smo �reli toga dotičnoga. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). Svatko je htio postupati na svoj način. -i. Ciascuno voleva procedere a medo suo. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. 2. Neki tvrde protivno. PQco itd. Nota 3. altro. PQco ecc. . l. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. l. Oblici molto. -a si u�a come pronome solamente al plurale. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . (u množini) neki 1 . tali) 1 . . Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. . članom: taj . Nemamo nikakve namjere da popustimo. ciascuno. 2. takav. 2. 2. altri ne. SuU'uscio incontrammo quel tale. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. -e c�rto. Sono aggettivi se modificano un nome. Neke životinje zavole čovjeka. 1. kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. Nota 2. l. -a. 2. (v. Gli he gia scritto trQPp� lettere. Neke činjenice pokazuju protivno. Tali cese non si possono tollerare. (s određ. l. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. s neodređ. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. 2. . e�rto. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. l. In realta. l. 1. ( . non ne avete la eoipa. . neki. 2. (obično u množini) drugi 1 . Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. 2. 21 1 . -e tale (pl. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. gli esempi di sopra). Takve se stvari ne mogu trpjeti.Taluni J atti indicano il contrario.: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). Mnogi su daci savjesni. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. taluno. nekakav. Vi sigurno niste krivi za to. da nam pokaže put). drugi. 2. -a. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. Moiti stud�nti sono coscienzio-?i. Lez. drugi nisu. . 2. i. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto.. . Molto. ad altri). Alcuno. l.Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). . non abbiamo nessun(a) .Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri.

Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente.Dali ste mu previše novaca. appena varcato il confine ed entrati in Italia. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste. III. Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. si stabiH a Ven�zia. . . . Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. uno che.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero.Quante t�ste tante opinioni.PQc. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale.Quando altri · grida trQPpo.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. io lo ringrazier�i.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale. . J per tre = co1ui il quale . : = Avevo portato con me trQPP. Queste ragazze sono molt. Per e�. . sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. Bilo je mnogo ljudi. o La' birra �ra trQpp.carta e molt. Queste pere sono molt.I molti tirano i pQchi. Abbiamo consurnato molt.dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-.cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. . .Bilo je samo nekoliko osoba. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva.Tutti andavano da quella parte. .fredd-. Sutra je blagdan. e lo volevano arrestare. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. ) . Per e�. . Nessuno padi.b�ll-. . ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile. .ricc"" di frutta. . stagione ha i sUQi inconveni�nti. a diciQtto anni. . . . chi non lo sapesse. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine. Nota 6.cont�nt-. di ogni sQrta di preparati chlmici.f mestre.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se.Nemam nikakve volje da . fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia. di tutti i sUQi compagni. ako netko to ne zna.bUQn-::. di stQrte. E stata una partita PQc.Nije bilo mnogo studenata. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte).penne. e giorno di vacanza. . Netko odlazi. io taccio. s' �ra salvato.Qualunque cQsa ti accada. Lez. Traducete: domanda. Fu vi�itato minutamente II.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta. La sua stanza in medicina. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . ma pQi si dov�tte far partire il tr�no. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište. se uno. . Domani. Nota 7. - trovata nessuna traccia.E un trucco che puo fare chicchessza.� dilig�nt-. . morto nel 1887) sin dai primi anni I. II uno che domanda del direttore. �ra s�mpre pi�na di lambicchi.poc. . U svakom ću te sluča obavijestiti.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato. dove. .Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka. Mortogli il padre .La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. o Qtiell' edificio ha trQpp. - Nota 5.sigarette. i nemici erano altrettanti. . .Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze. . quando.san-o I visitatori sono stati poc. Tutto il mondo e pae�e. . : Chi va e chi viene. Le maniche della tua giacca sono trQPP. . Qualche vQlta giuQco anch' io.Nisi ništa učinio. . scrivimi. L ' aria di montagna e molt. XVII). IV. . ja mu više ne v jerujem. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778.Što god on rekao. con Leopardi. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria. . perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca. a netko dolazi.I nQstri erano tremila. - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio.

e ad andare a Bologna. �bbe anche molti amori. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. futuro semp lice e futuro anteriore.) 214 215 . 2.trag�dia ( 1 796). - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte.) Ho pochi soldi. Molti dei miei amici. congiuntivo. imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i . tomata a Milano.) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). seconda. In tal modo non sara possibile farlo. Nota 2. sono passati per il giardino. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. 4. Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. s�nza aver riveduta la patria. Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete. dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. Nota 3. (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi). C' erano poche persone. �� . (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). Ho poca voglia di andarci. (Irna nas priličan broj . si dice anche che pr((nde un significato assoluto . Farei qualunque cosa per lui . . UQmo d' indole appassionata e ard�nte. Non ho trovato nessuno sbaglio. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo. L' anno dopo. condizionale. la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. 3. passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. attivo e passivo. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. terza. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. e combatte valorosa e te. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. intransitivo e riflessivo. Non he. imperf�tto. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. S iamo in parecchi. 5. . trapassato remQto.altre inforrnazioni. mo nel 1 827. i l g e n e r e (glagoisko stanje). . (Sve bih učinio . Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. il ·t � m p o : pre��nte. passato remQto. participio. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. XXVII . come Dante. trapassato prossimo. i l n u m e r o : singolare e plurale.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. con esclu�ivo carattere verbale). Un tale ha chiesto di te. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. infinito. pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. passato prossimo. . donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . (Vedi pero la nota 4. .) Nota 1. l a p e r s o n a : prima. .

egli e ringiovanito). II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od).) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. -a Trapassato rem. - I t�mpi semplici sono. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba.Nota 4. XXVIll . -a o Passato remQto io fui stato lodato. -a lodato lodata lodati. si. -a v�rbo venire (= bivati). Nota 6. -a lodato lodata lodati.) XXIX. lntransitivi (io cammino. 2. Nei t�mpi semplici. ci. a cui si riferisce. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. ci. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. futuro semplice dell'indicativo.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo.-a Passato prossimo Trapassato pross. -a o io veITa lodato. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. io venni lodato. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. ll. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. quella dei pronominali (io mi p�nto. III persona: mi.) .) (v. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. imperf�tto. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). -a lodato. lmpersonali.). lmpersonali pronominali. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. 2. come gUt sappiarno. -a lodato. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. tu ti lQdi ecc. tu ti p�nti ecc. passato remQto. Transitivi. (I v�rbi pronominali. ne la passiva. -a Futuro anteriore 217 . gli. ti. 3 . la Lez. -a 3.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . la riflessiva (io lQdo. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. Nota 5. io mi lQdo). ti. che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. -e lodati. io sono o v�go lodato. le. vi (io mi p�nto. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I.::: rincresce a me. gli dispiace = dispiace a lui). Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir. -a io saro stato lodato. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. i segu�nti: pre��nte. l . s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. a o Imperf�tto io sono stato lodato. -a io �ro stato lodato. sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. vi. la Lez. pre�ynte del condizionale.) aU 'amico (indir. nevica) (v. sono intransitivi. egli si vergogna). MQDO INDICATIVO 5. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato. noi eravamo Zodati. loro (mi rincresce :. Pronominali. -e lodati. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo.

Pre��nte essere 10dato. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. -e vengano lodati. Pre��nte io sarl(i lodato. come abbiamo visto. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. -e siate lodati. a. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. -a Passato che io sia stato lodato. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. -a Passato io sarl(i stato lodato. Ako ne budemo pazili. -i. i -e o venir lodato. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. -a Imperf�tto che io fossi lodato. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. solo l' au1?iliare essere. -a. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. -a sia lodato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. -a. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. Egli va lodato per la sua costanza. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . Pre��nte essl(ndo lodato. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -a veniamo lodati. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. -a o io verrl(i lodato. Pre��nte (manea) Passato lodato. -a. -i. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. -a siamo lodati. One bi natpise trebalo ukloniti. -a o che io vl(nga lodato. -e INFINITO vl(nga lodato. stoljeću zove se preporod (renesansa ). Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -e . MQDO IMPERATIVO sii lodato. nei tl(mpi composti. -a o che io venissi lodato. -e siano lodati. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. -a Trapassato che io fossi stato lodato. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. -i.

-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone .More okružuje Italiju s tri strane. I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde. _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV.Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. dove i contadini possedevano la liberta personale. Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu. . (= . e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . se mnogi ciljevi.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. . Traducete in italiano.Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. . Nadzornik će provjeriti račun. . Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . . . vengono accesi . . Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. . Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. . _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. �� ESER CIZ1 � I. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna.Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione. . u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda.Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču.Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve. - je II.Un autista prov�tto guido l' automobile. la sera si accendono i lumi. VeITa inaugurata . essi non sarebbero appassiti. . . .Il gregge vi�ne custodito dal pastore. . Questa strada si inaugurera l' anno venturo. .Le leggi saranno osservate da tutti. Nešto slično nije se još nikad vid jelo. zabava je odgođena. . La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte. . _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. .Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. siamo rovinati) il . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla. La grandine ha distrutto interamente le seminagioni.Snagom volje dostižu ječnika. . ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. non vengono riconosciuti . . -'. (= . . Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. Il conto sara verificato dal controllore. .Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate.I Romani distrussero Cartagine.Kiša čini polja plodnima. ci decidemmo ad aspettarli. Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere. vremena. II predicato in tal ca�o si accQrda col .Il grana e stato mietuto dai contadini.Moja molba nije primljena. . se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche.I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. ) _ Navečer se u kući upale svjetla. �a partic�lIa. sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. . .La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. 221 220 . . . (= . In casa. questa costruzione si chi ama anche indefinita. piccolo vi�ne divorato dal grQsso. ) V. . I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato). partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. . ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni). . .Učitelj ill. .I cittadini sono prot�tti dalla legge.e due c�i citati. .L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. in questo caso.S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci. . . ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . . smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo.II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti. percio. mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine.si. (= Sono stati detti .L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro. Izrekle su se mnoge besmislice.Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. .La bussola fu inventata da Flavio GiQia. . .

nel PQrto di Marsala. Per e�. le Lez. brillanti di pistagne. di galloni.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. vestitevi. f errniltosi. mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico.. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . Francesco II. tem�nti di vedenui ferito. di spalline. SI. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. Poiche. serrandosi. �vegliilDdomi. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. Stamattina. Cl. . II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. v�rso il nQrd. appoggiimdosi). Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. pr�sso a Genova. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. Riunito un piccolo e�ercito.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. diventano enc1itiche (lavarsi. XXV III. Per e�. attiva. se all ' ultimo mio respiro. per l'ultima vQlta. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni. assaltavano con eroico sangue freddo. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. kad sam se probudio. 222 223 . invece di premettersi alle voci del v�rbo. i soldati della tirannide. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. degni rappre­ �entanti del popolo. in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto.: Jutros. IX e XV). NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. io. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. incontrandolo. si. Appena �bbe notizia del movimento. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. d' orgoglio. . VII. di po�izione in po�izione. Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. Nei mQdi imperativo. e li fugavano. in finito. vestiti in borghe�e. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. VI. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. ti. in direzione di Calatafimi. . padroni delle t�rre e al fisco statale. mi attomiavano. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. invece di combattere. Danas smo se oprali hladnom vodom. D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». sara ricordandoti. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. tutte formidabili.

vi. lavato. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). vi. Pre��nte Sg. lavatami. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. -ti. si. (lavantici ecc. ti. -a esserci. Pl. Nota l. -e voi vi siete lavati. -si lavati. lavati. gli uni gli altri. -ti. GERUNDIO Pre��nte Sg. Gledali su se prijekim okom. 225 .: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. -ti. -a essendoci. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi . -vi. a vic�nda ecc. lavandoci. si. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. -si lavatici. -a tu ti sei lavato. -vi.si lavato.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. -si. -vi. -si Passato essermi. lavandomi. -si Pl. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. ti. -vi. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . . neIru�o comune. -si lavarci. (lavantemi ecc. Le partic�lle pronominali mi. vicendevolmente. -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . -si Pogledaše u lice jedan drugome. -si 224 Passato essendomi. -vi. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. -ti. -ti. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco.) non usati ! Passato lavatomi. ci.) Pl. -si. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. lavateci. . congiuntivo e condizionale. vale a dire non si adoperano. On se brije. l 'un l 'altro. Pre��nte lavarmi. ci.

Tuttavia. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat. mrak svadba.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. la carcere (il f6Igore). l 'Atlantico). ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. infine. Popio sam čašu vina. la Francia. Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. o plurale (le Alpi. ma non come pensi�ro. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. Nota 2. . le Baleari). le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. le Ande.le due Americhe la Sicilia . ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. ropotarija uživati živ jeti. l 'A�ia. ma conservano lo s tesso significato: il carcere. se il nome pr�nde significato concr�to. la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . grom 227 226 . o singolare (il Piemonte. hai mangiato per tuo gusto.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. d jeca pučani starež. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik.Mi son bevuto un bicchi�re di vino.

Il gatto si lecca la zampina. . per il loro fOsforo. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante.Ci asteniamo dal giuQco. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. erana le principali qualita di un compo�itore.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro.la fine . la gregge il s�rpe. .d' aver un po' di g�nio. Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci.CQrpo di Bacco che fracasso ! .Opazio sam da nas više ne pozdravlja. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL .Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna.Gatto e tQpo si odiano.Il gatto si lecca.il gregge. . Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto.Se impari a pensare non ti annoierai rnai. la s�rpe stado zmija 2. se puo. Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. .la fronte . si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: . . per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi. .Voi vi accapigliate ogni giorno.Si e rotto un braccio. . Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. arguto e pronto: . Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa.esclamo.E rivQlto al cantante: . secondo il genere.Frottole. 3.Se ti fossi pentito della tua sciocchezza.t' i1lustre mu�icista �ra. il padre ti avr�bbe perdonato.Verlssimo.L' acciaio si sp�zza. la s ignora dice: . ad un ballo.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. quando si pada di me. che �ra. . fra l' altro. aveva vinto una scommessa. mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne.Una balena! 2. . .E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. . PQi si alzo. . che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false. intellig�nza? . E Rossini. II. .Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera. . III. ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi.la prigione .Meno male! Non s i e rotto nulla.Non mi fido pili di lui. secondo lui. . . non si pi�ga. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .Vi diro. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik.» 228 229 . . �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. questo e il Suo posto. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo. .).Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat.Eppure questo e il mio maggior succ�sso.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? .Carlo si lQda s�mpre. il Duprez rispose: . . ghiottlssimo. Una vQlta Rossini. Scegliamoci un posto riparato. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa.Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. E Rossini ironico: .S ' accomodi. . . .rispose Rossini .�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? . .Si sono imbarcati stamane.1 868) l . Di lui si racc6ntano molti aneddoti. Altri nomi. come tutti sanno.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. . .Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo.Anzitutto . . .la noce . . per favore. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire. 4. Domandarono un giorno a Rossini quali. Ad un tratto. si acquista .Mi accQrgo di aver �bagliato.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? . Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi.Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs..

isplatiti se biti dovoljno trebati. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. (v.ndina diluvia tUQna balena P. e�. L jeti pada tuča češće nego zimi. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). ljetina neće biti dobra. Kad sam bio u Veneciji. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. into mo a lui grandinavano le pallottole. E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. Čini mi se da će padati snijeg. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. ! ) quest 'acqua. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. . piQve ne vica gdi. Čini se da oni pretjeruju. Converra persuaderlo prima che parta. NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. S i dividono in pili categorle: 1 . Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. accadono molte di�grazie. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. Mi pare che vQglia nevicare. Pare che essi e�agerino . questif atti avvennero in un t�mpo lontano. tre le persone. Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) .In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Nota 1 .L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua). 3). Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. quali: accadere* parere* XXIX. 230 3. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. Ako u studenom grmi. perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. al num. si possono u�are personalmente. Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. 2. Se di nov ((mb re tUQna. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. Questi v((rbi sono detti impersonali. kišilo je gotovo svaki dan. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). l' armata non e bUQna.

mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. vi. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . alcuno. Žao nam je što nisi mogao doći. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. ma il suo organi�mo non resist�tte. Sembrava loro che tu avessi tQrto. giorno. ali je teško stvarati. gli. mi. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. trans itivi o intransitivi. ti. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale.!. es . E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte.fa sera . «come uom dice» come si dice. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo).: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. ali n jegov organizam nije izdržao. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. a nebo vedro. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. ci. si efatto f reddo = zahladnjelo je. Con questo rumore e imposslbile lavorare. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. le. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. 232 233 . Quanto al croato. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. ma e difficile creare. Lako je prigovarati. P_ e�. . in tedesco : man sagt. la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto . E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. come si racconta. isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria.: E radie criticare. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. U toj je buci nemoguće raditi. Činilo im se da imaš krivo.

dvorac mozak trepavica. Nel passato si dira: ci si e pentiti. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. accorgersi e sim. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). Il primo plurale e detto «singolativo». noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. = (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. (noi) ci si alza. In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno .imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. plahta) (obrva. znač. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. essere. (di un complQtto: zavjere) 235 . il cQrno ( == che oggi saremmo stati . ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. Nell' u�o toscano. Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. oltre al plurale normale in -i. il secondo «collettivo» : (pon java. vergognarsi. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). il cUQio koža i cUQi le cuc. .: acc6 liere qcn.slijediti koga u stopu. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. ci si vergogna. . ci si e vestiti e sim. di genere femminile.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. .Kažu da se radilo čitavu noć. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. radnici krakovi (svijećnjaka. ormai diffu�o. kožna galanterija (ufig. . ne hanno un altro terminante in -a. A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. žica i fili le fila (del telegrafo. .>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke. ko/1ac. ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. Noi si e fatto quello che si poteva fare. .

) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. .Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. giunge a un villaggio. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. questo profezia che lo destina a farsi cristiano. . koštica krik. nel lo strido cui padiglione �ra custodita. . la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. ri�sce a fuggire. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. . Portare un pochino contro il p�tto.La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. .Il . Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. . purche non grandini. di Tol�o.Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. leggendario antenato degli Estynsi.PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 . kočije jev drva za ogr (i kao sg. La trama. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno.Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. krik usna un bambino in braccio vuQl II. Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento.E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. :.) pokreti.' gesta koljeno povik. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. Vigilato dal mago Atlante. roteando un grQsso bastone. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste.. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. (nekoć i kočija) ud. Prima le navi si caridlvano a braccia. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica.La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. . 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno..Le anf211a dire reggerlo sul braccio.. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue.Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. che assediano Parigi.Avere . -' Un fremito gli corse nelle m�mbra. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili». . član zid kost. le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. vola nella luna. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. . in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi . promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. il cavalio alato del mago Atlante.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. innamorata di tui.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. pnma che annQttl. dopo la cattura del duca Namo. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. . . vrisak urlik. molto vasta e compl�ssa. . Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. (fig. bedemi (pojedinačne) kosti. Attrav�rso varie imprese. · . e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora.Appena si fece giorno. una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. far vita ritirata. pure. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. piu nobile dei cavali�ri moamettani. . noi partimmo. . sul mirabile Ippogrlfo. La sor�lIa di Rinaldo. drvo.. nudo. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a.

I vezzeggiativi servono a indicare simpatia. animale o cosa e piu piccola del comune. La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. aff�tto.il ragazzino.ino. astuzie e amori.ellino . pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi. ma Rodotnonte. Ricciard�llo e Fiordispina. Ruggero toma alla fede della sua famiglia.etta . che il po�ta. per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. la ragazzina il ragazzetto. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento.uzzo .ina.(u)ola il ragazzo. Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani. .lIceia. . .(ic)cina . la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: ..ieello . l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. combattimenti e incante�imi. sfida Rugg�ro come traditore.oBna .(ie)cino . vince in du�llo Marfi�a. accrescitivo.il bicchierino .ella. la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. ma pQi credendosi da lui tradita. . - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI. peggiorativo.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione. J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi.uzza . vezzeggiativo. .etto . XXX.erello .elUna . 1.onno . le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.lIecio.ello. la il bieehiC(re il libro -a . Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona.ereIla . travestita da cavali�re. gli aggettivi e gli avv�rbi. . con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino.(u)olo . la ragazzetta .i l 1ibriccino i l libretto 238 239 .ieeIla .

il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido.maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . -a . -a piccolo. Danas se os I suffissi -Qtto.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo. Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.scioccone. -a povero. -Qccio. diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2. Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore. -a piccoletto. Njegov je sin već poodrastao. -a .pigrone. Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona.ozza Egli ha una casetta in campagna.illibrone .il fiorellino . il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco.il campic�llo . -a . -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 .il cagnolino il canino . Prošla su kolica koja je vukao magarčić. -a . animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: .ona . Qggi mi s�nto veramente benone.la farnigliuQla . jevojka.otta .Occia .poverino. Ovaje haljina vrlo dražesna.palliduccio. -a .l' omone . -a pover�no.Occio .benone Ukorio ga je temeljito. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. Questo vestito e molto carino.il pesciolino . '"a pigro.otto .il vecchietto il vecchier�llo .il fanciullone . ko će ti biti na čast. Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro.benino . On ima kućicu na selu.one . Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino.la besviQla .ozzo . Suo figlio e gia grandic�1I0. Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro.la casuccia la casetta . ji Ovo je velik posao. Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.il lumino il lumicino . -a b�ne male . -a b�ne Dove hai comprato questo librone? .piccolino. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi. jeruj njegovim riječima.la fogliolina .il figliuQlo .

iciatto(lo) . Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso.astra . sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce. sento che le sillabe ta. Infatti.il giovanQtto . Nel corso del discorso. vezzeggiativa. fanciullona). Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito. -a . per lo pili. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento. e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi. il poetastro 242 . ali je samo nadripjesnik. . -a il medico il ma�stro l'uQmo . ma non e che un poetucolo.ucola . -a . e t (. corr�tto dell' alterazione.bellQccio. L' ACCENTO Nel pronunziare una parola. -a b�llo. o pili semplicemente accento. ma. 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. solo la pratica puo insegnare l' uso .iciatto(la) Avvert�Dza.ucolo .I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . b6lte.: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino.grassQtto.6nzolo .6nzola . ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . Egli si considera po�ta. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia. -a grassQccio.il medic6nzolo.cattivaccio .Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. volare.astro .l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona.accia . perchi. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.biancastro On sebe smatra p jesnikom. il nome di encIitiche e procIitiche. .il ragazzQtto . la. · accrescitiva o peggiorativa.il maestrucolo . cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte. ardere. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1.il ragazzo il gi6vane grasso. canape. Non tutte le parole hanno un proprio accento. Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . Se dico saltare. sono le seguenti: .poveraccio . Per e�. cOSI. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. il medicastro . Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2.accio .

gli Femminile la (I'>" . e si pronome (egli si lava) . si. pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. La forma il (pl. L' (pl. ecc. di nome. e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. ) e circonflesso ( ) . i leke. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. quel libro. e lui. da non confondersi con da preposizione. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi. ne congiunzione negativa (ne . partira. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. lascialo. da cogliere). la parola prende rispettivamente il nome di tronea. gl ' intel­ lettuali. da non confondersi con di preposizione. grave ( . . spazf. gioventit. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. lascia. . per l' accento. piana. sdrucciola. gli pneumatici). L' accento circonflesso si usa assai raramente.' ozf. La forma lo (pl.le (piit. ps (lo psicologo. acuto ( . avverbi di luogo. gli iati. gli articoli. li. i cani). qualche congiunzione. servi. mi piace. ). abbiano il loro XXXI. ci. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. gli intelletuali. colto (nel senso di dotto. i libri. (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. la e ll. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). pn (lo pneumiltico. gli gnomi). Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. il cane. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. lo. a cui seguono. . ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). da voce verbale. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. Nel discorso esse si appoggiano. : entrando servimi) li. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. gli amici). alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. citta. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. un po '. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. pua) e qualche altro cia. I-VI. benche. Sl (affermazione: ha detto di si). La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni. tranne le poche e n c l i t i c h e e . gli studi). 245 . gli zoccoli). vi. gia. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. gli psicolagi). vengo).ti. 244 V. z (lo zoccola. il primo e comunemente usato come accento tonico. ti oda. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . qualche preposizione. I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti.Lezione trentune�ima accento. la patria. lo. potrebbero venir confuse con altre. a differenza di colto. p ro cl i t i c h e ora ricordate. gn (lo gnomo. corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. senza il contrassegno dell' accento. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando.

alcune. la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . coi. . e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . . ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. . un vino tale che . la zatte ra. della. . una sete tale che . Si dira dunque: Non ho amici. . L' articolo indeterminativo non ha plurale.Hanno acquistato dei viveri. con delle parole aspre »). un 'unghia). quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. consonante una 2. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. Se la quantita e la misura sono fissati. ps. . Con le preposizioni 3. le case. Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). uno zero.dei quadri. . il nome e retto da una preposizione. rancese. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa.degli uomini. si adoperano anche come di (del. di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio. . Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. le erbe). dello. le opere. o pn. . una sedia. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. degli.E caduta della neve. esser retto da una preposizione. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane.delle stanze. artieolo partitivo. . nel discorso. Non abbiamo tempo. . uno gnomo. le strade. 247 di non articolata: 246 . ) . un 'ombra. Se il nome comincia per vocale. uno straniero . abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. una z. si deve usare la forma uno (uno scalpello. servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. un muro). un uomo . animali. accentato. degli. Hanno comprato un aspirapolvere. Nelle frasi gli uni e gli altri. uno pneumatico). o certi. Si u�ano tuttavia le forme col. la strada. certe regole). une. le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura.Prenderemo alcune lezioni di f a. .Non ci sono piu viveri. persone. una sp ranga). • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. delle: un quadro . uni e une sono pronomi. . Se.Abbiamo acquistato due metri di stoff . ). L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte.degli stranieri. una stanza . A differenza dell' articolo determinativo. . una certa quantita. pero. uno psicologo.La casa. si preferisee oggi il costrutto semplice: . L' (pl. le zattere). (pl. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. si dice percio alcuni. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. [ 'erba. si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. gn. dei. Al posto di uni. . cogli e raramente pel. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). . certe (alcuni scolari.Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. un numero indeterminato di cose. . Ho incontrato solo un soldato. collo. dell'. le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. le une e le altre. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico. pei. .

. «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. Il portone non posso mica aprirlo con la pipa.Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. «Sl. .Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave».estate . . . . Da le vostre parti nevica di rado.eco.ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. . abeti. . . grido di nuovo il signore. E caduto . guardo le finestre aver tempo.scoglio . proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . Hai dei buoni amici? Sl.incasso -'.pseudonimo . II. e chiuso». . . .Le automobili correvano . graticola. . imprese piu difficili. es . buon volere. «lo non voglio aprire il portone». occhi.asina . .Parlo . . . . . «se parliamo piano non ci si capisce» . pista. No. " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada». brace. . . padella . chiese il signore affacciato al primo piano.zucchero . . .Perseverate in lo studio.Si e recato a il palazzo de le poste.orco . lei?». «Ma let non deve entrare?» «lo no. aroma . Veneranda. . chiese il signor Veneranda. . le pare?».suocero . letto . sono senza chiave». Rizzoli. . . . ESERClZl I. - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». grido il signor Veneranda. �<Perch.elemosina . urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano. madre .zerbinotto . Porta il cappello .eta .. . . prender ar fiato. .osteria . . . . . .La biscia si nasconde . sempre gridando. POl «Ma lei cosa vuole?». . . disse il signor Veneranda. «lo sono senza chiave». «Ma non abita qui. . non ne abbiamo. fiori. rispose il signor Veneranda.» l Da: Carlo Manzoni. Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. 249 248 .Tutto s' accomoda .asino . ginepri e palme. . .La bandiera sventola . . . «Sl.e tutti quelli che abitano in questa casa. Avete della carlO.psichiatra . ne ho. . «lo? lo no . Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. . . grido il signor Veneranda. telefono.zeta . erba. che cominciava a non «Per aprire il portone». .specchio . . torre. . .Cascare . «lo no». ne abbiamo. volonta.Ogni figlio e bello . .orso simbolo . . disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. . -:. fontana. «l' ha detto quello del mi interessa. acqua . non vuole che apra il portone. .aereo . . «Va bene». aver sonno. dIsse tl SIgnor Veneranda.scialle . . sentirfreddo.Abbiamo ricevuto il vostro biglietto.Ero disteso . -ln la stalla sono pecore e buoi. .C' e un guasto .Vincere se stesso e una . trincee.ansia . occhi . . rispose il signore affacciato. . . . . tempo e .Il merlo era volato su ii tetto.Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. grido il signora Veneranda.estremita . P. chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono .La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. . provar compassione.elefante .estetica . . . . affacciato. sl ! ». .incendio .studio . «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». . .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. . «Se sono senza chiave. Cosa dovrei entrare per fare?». «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. . . bicicletta.armaiuolo .C 'erano soldati. «io credevo che capire. L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. No.Bistecca .psicologo . «Per fare cosa?». I soldati stanno . . tappeto. . . - III. .Odo . chiese il signore affacciato. Da il mattino si vede il buon giorno.orgoglio .Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini.Mi sono levato a lo spuntar del sole. perche dovrei fischiare?». . Milano. . contadini e studenti. . grido il signore affacciato. rispose il signore affacciato. . . . operai. «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene .stomaco . f piacere. fischlano?». grido il signor Veneranda. . lnsomma io non ho ancora capito. . non ne ho. da scrivere? Si. si usa la particella ne.Non .scenario . «E il portone e chiuso?». ChIes e II Signor .ln i negozi vi era molta folla.Ti accontenteremo in i limiti del possibile. in il quale ci date notizie di la vostra salute. se vuole puo anche fischiare. «E allora perche vuole la chiave?» la chiave».ospite . . .Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le . .II fulmine si abbatte su le alte cime. poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. Lei fischia?» piano. . . . Nota. orecchie.inquilino . II signor Veneranda.

Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei.Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!).Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: . . «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. . «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie. mortificato. . .Il projessoreJa lezione il martedi e il. 4.Il direttore e partito stamattina. disse il signor Veneranda. svizzero). E se vuole li chiudo. «Volontieri». «Come vuole». «Va bene. Non le pare?». . me ne trovero un altro» . «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». XXXII. «per me e indifferente» .E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). . Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . . spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba.o dava�tl al no�e. L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. se crede» . o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. «Ha visto?». niente. . urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. immediatamente. brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o . disse il dentista al signor Veneranda. a tagliarmi i cape1li.Ha la mefr!O ria buona. lei? Per un cretino? Se ne vada. Il signor Veneranda si alzo.Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). . E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. chiudo gli occhi. . ». Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. «E quale deva chiudere?». se ne vada». . . . . .Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv.Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio. disse il dentista. . . 2. - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o .Gb hanno rimesso a nuovo la casa. disse il signor Veneranda. che razza di dentista ! Niente. 3. -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. ogni chilo). disse il signor Veneranda. Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. * «Apra la bocca». = = = = = . Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. «A me basta che lei apra la bocca». chiese il signor Veneranda. dico.Ci ha rimess? la vista. gia nominata o conosciuta. o determinarsi da se stessi. in un senso determinato. a togliermi la giacca. Glz e mancato zi jiato. Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo .» Il signor Veneranda alzo una gamba. . In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . «Per me . «Porco mondo !». = = = - I 250 I I I ! 25 1 . . «Non capisco». guardi». «per chi mi ha preso. «e deva chiudere gli occhi o no?». . . «faccio tutto quello che vuole lei.i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). ! I ! . . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. . . !J. questa circostanza). «ne chiuda pure uno. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. ma cosa vuole di pili? Accidenti. se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno.Prendi la matita rossa. . a grattarmi ilginocchio ! . disse il dentista. rispose il signor Veneranda. Le hanno rubato la borsa. e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). L' alzo subito. caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. balbetto.

il mio. 5.un' ordine .un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali. .il zucchero . il rame. L 'invidia tl malato. il giusto. ignominia. ilarim. nuora. illegale. d) l noml dl matena: L'oro. II. L 'universo. questo non . Eminehza: Sua Maestra il re. : un'esempio .La sua macchina e velo ce e silenziosa. ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. vostr�. la specie. .un zaino . L 'opera io (per «gLi operai» ). ignoto. tutti questi argomenti.uno pseudonimo .i dei .Iascuno di loro.i gnocchi . . La terra. sua Eceellenza il ministro. suocera. 10. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica. sapere. e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . un artista (femm. le nostre sore lIe. il poeta «l �Oetl l � � enere»?. il prima. tuo.L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . (Cfr.con r iodio .Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. il terzo. Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. ignominoso. colla spada . tutta la mattina.col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . l' articolo va . il caso delle � � . Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole).l' edifici .S potro venire con mia moglie. il vecchio non sono ridicoli. il poi. .su lo sfondo . ignoranza. . La virtit. idropisia.lo amese . bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. Usato come sostantivo. L ' oggi. La Luna. igienico. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino. . un di dietro. .mpagna�o.L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. il mio bab bo. o sono al plurale. .- Esercizio sul vocabolario Idoneo. Tuttavia in questo caso. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. L 'ainbizione. genero.per lo meno . . ecco r I pronomi possessivi fernminili sua. suocero. un mah. Signoria.Contavano le settimane e i giorni. l' articolo puo anche non essere . 7. il vostro f atellino. tutto un mese. I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo.uno xilofono .Apri senza rumore . i11ecito.Siate i benvenuti. L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 . il nostro. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. il godere. zia. . Santita. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco. il davanti. - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. dl regola p emesso a c. . ignobile. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. . �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . suo" no�tro.Prenderemo iL tram. ju un fuggi il generale. tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte.dell' enormita (plur. iL giovane (per «i giovani»). . zio. sua Altezza il principe. . cugina. .degl' elefanti . -Abbiamofatto iL bag no. 19norante. lo:�. ilare. .Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione.per lo meglio . La mUSlca.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno.nella immensita - la elettricita . igiene. . �a se i sostantivi variano di genere e di numero. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. nonna. l attnbuto: La grande esperienza e . la crisi. Eccellenza. madre. Pero: egli sapeva tutto. idropico.per lo pili . i vostri nonni.un artista (masch�). nonno.I Loro libri sono li sullo scaff ale. 253 .un errore . ignorantaggine. le crisi.Nel caso dei nomi invariabili. sorella. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). -:. Le porte e le finestre. il grano. 8. distinguere il plurale dal singolare: l l .La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a .Non ha passato i trent'anni di vita. La giustizia. cognata. ) . il tuD buon padre.) . ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. .mia elica . c i no iL soLe. l 'argento. Altezza. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. cognato. l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. siamo al corrente del come stanno le cose. o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. lo sport. fratello. 6. il cinque. Per es. particolarmente se sono fra loro in opposizione.dei zimbelli . figlio. gli sport. ignorante. il deh. il J L 'arte.In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio. ecco � numero : L .per lo passato . npetuto : e c?lline. La pieta. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati.un' attimo . il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . il vino.l i e pianure della Toscana sono deliziose. nipote. E a �dato afarsl La �arba . ignorare. illeggiadrire. la nostra mamma. b) i nomi astratti: . tutta una settimana. va. per ragioni di stile. figlia. la loro zia.

. vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. . pili appropriate. come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. gli Spagnoli . .' Incis. . di fiori. . Sono le tre precise. Ieri ho avuto la febbre. .Lo zio non mi vorra contentare. . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. .Carlo non conosce l' educazione. . . . paro Ione. Mio zio e tornato dal Brasile. L' unione fa la forza. . nel Friuli-Venezia Giulia. esente dalle tasse. un . Grammatica italiana � . lo spagnolo. Il dieci per cento della popolazione. . ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). . .Che noioso! egli . comitati. si fa sempre pili rapido o sintetico. . r italiano. . . . bi�ogna contentarsi di .Vennero a . . moIte cose. . . . . . Non conosco bene Bosnia.Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . inanonimi. inaffittacamere ecc. associazioni. . . Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT. . . . Lui non ha il senso dell' umorismo.Come e bella la . oh. La Juventus ha vinto lo scudetto .ll. Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. Ho letto un articolo sulla Dalmazia. per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. .Fidatevi di Giulio che e uomo di . . Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). . I miei libri sono suHo scaffale. e una buona compagna. . parolaio.Il contrario di nobile e . . che . E r una in punto. vettura. . come sono . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . . . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. (Fabbrica Italiana Automobili Torino). . parola.Tengo la tua prornessa. . E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni.Ti do la mia . aziende. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. ! Sollevare il popolo daH' . gli spostamenti. fiorentina! . bi�ogna seguire le norme dell' .. . Addlnttura. . . . . e lieto. . . . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . TN (Trento). LaFirenze dei Medici. . . Il calcio e il mio sport preferito.Parla pili semplice. . Tutte le case della citta. . Si ricorre di solito alle sigJe. . .Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani.Bisogna cercar di ammaestrare gli . Ho giocato a tennis fino alle undici. . . Lavoro dalle otto alle quattro. FIAT 254 . . questa sera! Bene. vuol dire redimerlo e salvarlo. ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). se tu non ci metti una buona . . e .0 � � III. . . Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. che le cose andarono cosi. che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. ? Non si puo saper tutto. . Mio padre ha il diabete. sempre in punta di forchetta. brutta cosa essere . parlata.Il balcone era tutto . ricorri sempre a mezzi . ! Per raggiungere un fine. . ecco Da: A. . . Duro. ln Piemonte. . . ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale.L' aria dei monti e pili . TS (Trieste). Cosi anche il linguaggio. bi�ogna u�are le . e ti prendo in .Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . Ho venti anni.Quest' ordine e contrario alla legge. Sono socia del eoni. Le citta del Portogallo . Non vi fidate di quel che dice Quintilio. di quella della citta. Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). .Oh. . . che non sono permesse.Gli Italiani . . e non aver sempre la bocca piena di . La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. . . uffici sono riferiti per intero. INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). . esentasse. Il signor Bianchi e il professor Bruneri.Nessuno faccia cose . . . bene: l' . .Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . . cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). 255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. . Tutti i bambini di queHa scuola. specialmente quello degli affari e del commercio. . . SELT (SOCIeta Elettrica). Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. . - Esercizio sul vocabolario Parlare.

una stoff a strisee. con gioia. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. in fretta. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. a tavola. in macchina. . 7. una catena d 'oro. . S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento. frate Francesco. donna Felice. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. per forza. Redazione. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. . Novella quinta. lo ha preso per marito. tu. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti.La pigrizia e madre dei. di quella e non *del questo. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. 5. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito.XXXIII. . essere di cattivo umore. di domenica. raceontare in poche parole. (o fra): la biblioteca di don Antonio. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. . Ju elello deputato. lavoro f atto a macchina.Compendio di storia moderna. essi sono persone per bene. aggettivi. *il quello. in citta. acqua a catinelle. Lo hanno proclamato capitano. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. Questura. Nel plurale. sala da pranzo. Canto secondo. d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. me. di trollo. il cap. c) m o d o : a piacere. codesto ).). Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. verremo alle JJ). anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. in macchina. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. Bari e una bella citta). in maggio. persona di vasta cultura. amico mio!. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. di notte. Antonio Merola. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. parlare per telef ono. C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. fra Girolamo. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. sono andati da Luisa. 3.) e a1cuni relativi (che. . 2. Sant 'Ilario. ferire di coltello. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). una lampada in f erro battuto. in campagna. autore del Giorno. ma soltanto questo.Il cane e il gatto sono animali domestici. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. poltrona in pelle (o di pelle). Rifiutano l' articolo le parole (norni. arte procura. di giorno. di buona voglia. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. .Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. nutrirsi di pane e acqua. .Pref azione. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. Bibliografia.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. loro amica d 'inJanzia. d 'ingegno. si e u comportato da vero galantuomo.Cielo a pecorelle. numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. . in agosto. mulino a vento. Anche qui.Chi si pasce di speranza. Ingresso. Ju proclamato campionissimo. a mezzanotte. a piedi. per due anni gli ha f atto da padre.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. sono giudicati lavoratori seri. il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). 6.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. - 4. di giudizio. dottore in letiere.Carlo sara tuo compagno di viaggio. b) l u o g o : in casa. noi ecc. di cui ecc. muor dif ame. quello. a letto. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. ecco - - 256 257 . A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. ognuno. quello. donna. te. . . in bicicletta. alcuni indefiniti (qualcuno. e cosi: di questo. chiunque ecc. ma caro dottore. San Giovanni. Uscita. vizi. talvolta. !rate.Buon vinofa buon sangue.

la Spagna. questi campi. la Me cca. D 'Annunzio o il D 'Annunzio. . . I 'Antartide). Volumnia. . e un MezzoJ anti. l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). . la Sardegna.Che cosa vi e di piil bello dell' . Marconi.Non fare rumore. sorpresi. di continenti (l 'Asia. il Monjerrato. come sono lasciati in . 259 . . la Duse. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. . dietro recarsi in Sardegna. scienziati. . I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. . purche non sia eccessivo.Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. . . con un ferro rovente i prigionieri. . L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». .Le edere si erano . vivere in Italia. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. la Puglia. il Cairo. . . . andare in Australia. . ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. egli vive da un anno a F'lrenze. Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). Abbacinare. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . di paesi e stati (l 'Italia. . i Romani dedicarono un tempio a Cerere. abbiamo scritto a Carlo. amichevole.Il figlio . Leopardi o il Leopardi.Certe merci si vendono a . Cleopatra. . I: . '' . dovettero .Volevo andare a Parigi. . . Diana. l 'Avana.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. amorevolezza. . Toscana.Australia. abbarbicarsi. la 258 Alle volte. si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. trova un tesoro. . hanno parlato di Elvira. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. i Borgia. . . . anzi . fra due nobili cuori? . il Garda. compito (participio del verbo compire). . ecc. . la Corea). . nella Roma del settecenta.L' uomo corraggioso non si . la mitica Zante. nel linguaggio familiare. abbagliare. . . ancora (anche). compito (lavoro assegnato). .E una bella cosa l' proprio. .Quella grande luce per un momento ci . . il mese prossimo visiteremo Parigi. ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. la bella Firenze.Spinti dalla fame. . abbassare. II. Argo era il cane di Ulisse. . Puccini. . Stanco com'ero. Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona. .I ladri. ). prezzo. Urania. bagnarsi in Amo. abbassamento. [ .t Alle volte. . e qualche altro. .Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . . leggere (verbo).aneora (strumento marinaresco). i boschi. . Bologna e un importante centro universitario.E vicino il tramonto.Ti ringrazio delle .Amore. Anna e Giuseppina J arrivano domani. . regioni. per regola generale. l' idea e non vi andro piil. tornare dal Brasile. . abbandonare. l 'Islanda. . uomini politici. . e quasi ci acceco. Mazzini. la De­ ledda. l 'Iseo.Lascialo dire. il Sahara). non reca nessun dolore al padre e alla madre. Garibaldi. una Palermo di altri tempi. il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. gli occhi. la voce. . dopo Corfit abbiamo visitato Zante. I'India. . . Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. la Napoli degli Angioini. gli S orza. . a poco a poco. il sole si . ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. . i lupi . seguito (participio del verbo seguire) . .): Verdi. la preda. di Dante per Beatrice. alle pietre di quel vecchio muro. amicizia. abbarbagliare. abbasso. . . basso. la Corsica. . In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni.La gente inferocita gridava: . amorevole.Colto in fallo. amoroso. il ragazzo . . pesce d' Amo. scrivero alla Matilde. i re di Spagna. l' articolo: Gino parte stasera. . ma ho . III. Lucrezia. e facile sbagliarsi e prendere un . seguito (continuazione). Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. . l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. o il Carducci. «un uomo del valore di». il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). . in Toscana. viaggiare per l 'Austria. Coi nomi di isole.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto. . abbandono. . parole. . si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. abbaglio. nella Puglia. J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. mi . .Oh. Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. passare attraverso la Mongolia. un Creso. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. il suo orgoglio. . il Portogallo. . tr9PPO al dolore. amica. l 'Aia. Ma si dira: la dotta Bologna. . la Spezia. . su un divano. maledlco (indicativo del verbo maledire). maledico (maldicente). pensero io ad .E rimasto famoso l' . leggere (plurale femminile di leggero). .

come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora. confuso. «10 . Il sigaro. . «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. sara suo». Le pare o non le pare? » . le ci1iege le vende o non le vende?». «il sigaro? Di chi e?». «Niente affatto». disse il signor Veneranda. . . ». . «Gliele darei ». disse il signor Veneranda.Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. «Lei». quando ha voglia di fumare. . mio frateIlo mi ha . «Si che le vendo. . «E io che cosa posso farci?». . «Perche non e la stagione». « E infatti i o non l e vendo». I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. questa non e la stagione delle ciliege». II signor Veneranda. . . assegnato dal professore? . ma col freddo che fa.Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . . o mi LETTURE l I I Il sigaro». «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. «Lei si sbaglia di grosso. disse il signor Veneranda. . « l libri si leggono. io cosa posso farci? » . disse il fruttivendolo. . chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». sbaglio?». si trattenne a guardare i libri negli scaffali. I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. questa». Da: Carlo Manzoni. io ti . «Non le vendo». chiese il signor Veneranda. . «Allora le ciliege non le vende». . «Lei non. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». che lei e un bel tipo? Insomma. malvagio figlio. poi chiamo il libraio. disse il 1ibraio. Milano. replico il signor Veneranda. . chiese il signor Veneranda. disse il fruttivendolo. «ma adesso le ciliege non ci sono. Allora se non e la stagione. Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio». balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. male di tutti.Ah.Chi di voi sa ' " e scrivere? . «Appunto. cosa fa? legge?». «Non le ho». . . se non le dispiace. «Non si sbaglia affatto». disse il signor Veneranda. . balbetto il fruttivendolo. «naturalmente vendera della frutta. e dunque un . disse il signor Veneranda. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. . Rizzoli. n o n s i fumano». . Quando voglio furnare la stagione delle ciliege.Fino a ieri sera. il babbo non era . protesto il 1ibraio. . «Ma sa cosa rispondere. . «io vendo proprio la frutta». «chi e che le puo vendere?». «Per fumare?». Non e fumi pure. «Se io volessi delle ciliege. Ma guarda che tipo ! » . chiese il libraio perplesso. balbetto il libraio confuso e stupito. «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. lei non». urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. lei non». tomato. «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. me le darebbe?». conf!lso. ».Ti pare facile o difficile il . balbetto il libraio. E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». disse il libraio. «Ma che libro e?» . disse il signor Veneranda. . grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. Veneranda.Dovunque sono andato. lo non ho m. brontolo il fruttivendolo.Al. «Lei non. «Tutti » . disse il fruttivendolo. disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. «Anche il sigaro?». non e un libro. «Dopo comprato e mio». 26 1 260 . . . .!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». . l «Lei ha tutti i libri?». disse il signor Veneranda. ma come le dicevo. . «prima non so. chiese il signor Veneranda. ho libri».Queste vesti sono belle. «Ma io non ho sigari. compatimento. disse il signor Veneranda. «Gia. non . «lei ha «lo non . paiono . «io ho detto un sigaro e non un libro».

Tra e fra si.: verso di noi. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. Predvečer. si uniscono talora alla preposizione di. «in campagna» una relazione di luogo...: tra di noi. es . Verso lui e stato sempre indulgente. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. in. es. . «con lui» una relazione di compagnia. . fra loro. fuorche.La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. P. verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . p. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero. Mora stići danas ili sutra. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. 2. Najbolji od sviju bio je on. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco.jrajratelli. da. On živi na selu. Nota 2. fra di loro (ma anche: tra noi. E partito con lui. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. tra loro). durante. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. : Noi donni amo d i notte. es. salvo. Berna 19752) 262 Oko deset sati. Si e sacrificato per noi. ecc. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. Le due forme. su. verso di lui. dalle. Prema njemu je uvijek bio popustljiv.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie.) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. Regula e 1. ecco (v. reciprocita. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. tra traduttori. lez. rv e X). partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. verso. eccetto. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil . Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. negli. tra fratelli. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. Non si dira. Come vivrebbero meglio. fra. portatori di funzioni logico-sintattiche (V. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. quando reggono un pronorne personale. ma Nota 1 ' . talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. con. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. alla. tempo Deve amvare fra oggi e domani. a. Mi spavamo noću. Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. Varie specie di preposizioni. tranne. la Gramatica italiana descrittiva d i M. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. rispettivamente fra noi. Uzduž ceste nalazio se niz baraka. Verso sera. Žrtvovao se za nas. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. lungo. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. Otputovao je s njime. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. 263 . P. Jernej .usano quasi indifferenternente. nonostante. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). P. es. : del. P. Egli vive in campagna. mediante. lungo indica: . Verso le dieci. es . Kako bi bolje živjeli. specialmente quando regge un pronorne personale.

c 'erano. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). con. all 'alba nell 'inverno. gli Italiani. (il cibo) l 'annuso. la. �i. per. e questo a sua volta dal verbo trarre). che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. sotto). Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. golfo Sant'EuJemia. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. le esagerazioni. la erba l' erba. non gl'importa). Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. una bell 'occasione. jetru koji je puhao. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. tranne e q.-a. gl' Italian i.n imperativo (deri vato da un antico traine. Osservazione. tranne. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa.-a. vi. la prima di queste vocali. ecc. d' altra parte. cioe si sopprime. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. je Uspio je pomoću svo upornosti. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto. l 'aquila. sopra. tra e " zono ra. d'allora in poi. l' inverno. anzi in origine era un avverbio (lat. sull 'acqua). ti. in. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. la. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. eccetto. saldate dal legame grammaticale e logico. quello. Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. essi s 'illudono (o si illudono).tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. buon uomo.-a al singolare. ci invitarono e sim. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. durante.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». lo inverno. gocce d'inchiostro. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. ad esempio. - Nota 3. Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. a. (la tavola) l 'alzo. 1. i): c 'e. grand'oc­ casione. nella. quest'anno. d'ora innanzi. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. invece. Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. e malato da ieri. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona. ffittare. l' albero. assai spesso. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). nello. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. Per es. alla.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. la carta d 'Europa. allo. gli ingegni). lo. santo. Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. da. grand'uomo. __ a) con bello. c 'invitarono. salvo. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. " Non si deve usare. Ad esempio. es. presto se n 'andarono (o se ne andarono). sant'Agostino. durante e mediante participi presenti. 2. quell 'azione. jice. e cosi pure con le preposizioni articolate dello. ecco (dell 'avvenire. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. ma invece: lo albero. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. I I I 265 . ne. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. sursum). si elide. Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. salvo.: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. Si potra. . Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. un 'altra volta).-a. della. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). la mia buon'amica. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. grande e anche questo. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e.

oleandro. Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. fiume.chiedeva l' ospite. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. resa scaltro 2 complice 267 . L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. L' operazione era presto fatt�. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. poeta. pp.Mancano dieci minuti alle sei. il viaggio e stato felice. non come quella i sopra. Te l' abbiamo gia detto. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. . . . . fuorche questo . si dice che fa .provoca� lUI. meraviglie che �e oso e impaziente.rispondevamo nm.Un motto lungo o breve? Lungo. . pienezza. naufragio. Oko podne stigli smo u Napulj. e meglio conosciuto . che ancora delizia i fanciu1li . I I 266 ammaliziato. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. da on ima pravo. Domanda quello che vuoi . fioritura. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. govorio je u sebi. . . come vuoi . straordinari casi di Pinocchio. Per esempio. se l' ospite era una persona . riavere. Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. geografia. richiesta. Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. . se l' ospite era una persona di spirito. B ili su prisutni svi osim njega. accIghato e a coda torta. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . olio. piuma. . . focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose. burbero. Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c. mena dieci volte. E allora impermalimenti e rancore silenzioso . Lungo il fiume si vedevano alcune barche. . con voce chiara. Eccoci al posto. gnorri. Poteva far tutto. triangolo. Mislim. LEITURA IL III. superfluo. gratuito. il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. parlando el piu e del meno. spiacevole. 16-18): Linea. Tutto era perduto salvo l' onore. dei abitassero sull' Olimpo. a .Che cosa posso domandare? . Ho · veduto qualch� OSPlt�. . Tra le due case c' era un cortile. squisito. presiedere. »Nisam mu smio to reći«. . . Predvečer je počeo padati snijeg. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. . Una risata di cuore. . della second� � categoria. generalmente. domanda che ore sono . lo invitavamo. curi all' imboccatura della forra di Balenaia. pseudonimo di CoIl odi. . il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. Uza sve to sam uvjeren. grazioso. veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. uomo e di fare il proprio dovera. . . . . che la cosa piu importante per .· ESERCIZI I. sapere che un manutengolo1. paura.. P. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. /. . inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. baule. antichi imaginavano che .Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. Paolo. violazione. Rivoiti all' ospite nuovo. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto.. pioggia.Carlo Lorenzini. . . . Ci arrivammo verso sera. breve . atti e parole di profonda meraviglia. Bilo bi bolje. guida. violoncello. . eroe. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. ma solenne come d' oltre tomba: . Ci siamo incontrati per . Spesso avviene che uno parli fra il sonno. da ima oko (circa) šezdeset godina. era arrivato il quale. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. reale. In tempo del desinare. savio. L' aereo e partito verso nord.Ricordate sempre. dopo sentite le. Europa. . pioniere. Eccetto qualche piccolo contrattempo. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice.he a l �� pla�esse. . Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. viadotto.

dentro. avanti sera. (P. Sklonio se podjedno drvo. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! . sopra bei tappeti. Prendete la strada che viene dopo. Zlobno se smijati. senza pensa re). Camminavano uno dietro l' altro. ne možeš ga vid jeti. nella seconda esempi di uso avverbiale. ecc. un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. . Mislim da mora biti gore. es. Sopra' Mise il lume sopra la tavola. Porta i capelli sciolti dietro. Ići protiv struje. e non lo puoi vedere. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . Aspettateci qui dentro. Dol je bila velika galama. fungono da p re p o s i z i o n i . Tutti gli son contro. Andar contro corrente. «Come sta?» . Prema dobivenim uputama . sotto Si mise al riparo sotto un albero. Iza kuće nalazi se vrt. Nosi kosu raspuštenu straga. Vratit će se poslije praznika. sopra di noi. Ustajem prije zore. Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. Mi levo avanti l' alba. Pobuniše se protiv okupatora. Credo che dev' essere sopra. E dietro. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. (P. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. Moj sat ide pet minuta naprijed. secondo lui. .Postavi stolac pred stol. Straga je. Secondo m e h a torto lui. ) Quando. koji slijedi. un aggettivo. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. dietro Dietro la casa c' e un giardino. Govorio je o posljednjim pronalascima. Svi su protiv n jega."l l l xxxv . Po mome mišljenju krivje on. contro Si rivoitarono contro gli occupatori. . ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom).I l . o con un verbo o un altro avverbio. Čekajte nas ovd unutra. Dopo quel bosco segue un prato. Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. E il babbo. den tro alla camera. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. .«Si va avanti alla meglio». . stanno con un nome. dov' e? E pure qui dentro. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine.: Dentro la casa. es . : contro il muro. se ne usano due: fra di se.: Dov'e la mamma? Dentro. Ridere sotto i baffi. invece. dopo di lui. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. . Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). Sotto c' era un grande baccano. Jednu minutu kasnije dodoše ostali. Un minuto dopo arrivarono gli altri. sia come preposizioni. (Doslovno: Smijati se ispod brka. Hodali sujedan iza drugoga. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. Nella votazione segreta gli voto contro. E il bimbo? Dorme sopra. Iza one šume dolazi livada. Krenite onim putem. es.Ide (gura se) nekako. Kako ste ? . entro I libri erana dentro la cassa..) In molti casi pero. I avanti .Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. invece di usare una sola preposizione. senza il cappello. . Postavio je sv jetiljku na stol.

ma non io. .1 I .Esso dorme nel canile. contro. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. avanti di lui.. Voi ringrazierete (noi). . tempo. sopra di questi.Hai veduto il vincitore? .Tu sorprendi (loro.Noi non ritrovererno (te) in casa. senza Era rimasto quasi senza quattrini. ma io sl. rasente . . . dietro di voi.Ascolterai il babbo? .. presso opp. opp. cari signori. ecco 270 . . dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. EL. . Circa il discorso da lui tenuto . . non ne hanno colpa. . (Indica luogo.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). . dopo. Voi rivedrete (Iui) molto presto. . Imao ga je uvijek uza se. . presso e senza. _ Quarant' anni circa. opp. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei). Što se tiče govora. (loro. .lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo.io aiuto (te).lo preferisco i monti e lui il mare. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi.Essi videro (se) nello specchio.Voi non . Nije više mogao ići dalje.Essi hanno veduto (i fratelli). . . XV. .Noi Essi giudicano (me) sincero. .Egli aiuta i suoi genitori.Lei non sa legger bene. Oko četrdeset godina. opp. Saslušaoje optužnicu. lez. senza.Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle). Ascolto raceusa senza dir nulla. = II.Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. Lo aveva sempre intorno.Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . avanti. Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona.Voglio scrivere (a lui). Oko grada dižu se debele zidine.Inviterai (Iui)? . Le preposizioni sopra.Essa mura.In quest' affare esse non c' entrano. ossia le allieve) a copiare.Scriverai a tuo fratello? . . a da nije rekao ni riječi. Bio je ostao gotovo bez novca. .Risponderai alle signore ? . . bez mlijeka. allo studio .Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? . XIV. Puzao je tik uza zid. Abbiamo aspettato oltre due anni. senza di quelli.Loro. Hodao je po rubu. . sotto di loro. - I III.Ella e partita stamattina. ESERCIZJI I.Tu non vedi (Iui) da tempo. dentro di me. dopo di lei. Stanuje ovd blizu. dietro. sapete nulla. Abita qui presso. Prende il caffe col latte? No.Devi comprendere (lei). Strisciava rasente il muro. . je oltre Kod željeznog mosta. 27 1 . rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. dentro. Camminava rasente ( suIrorlo). io ti aiuto. . koji je držao . sotto. ma loro sono bene informati . tre biglietti. . ossia gli amici). intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. Tu sei contento. . Non pote andare piu oltre.Voi spronate (loro. Čekali smo više od dvije godine. (Bio je uvijek oko n jega).Voi avete invitato (noi).circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a.Scrivi pili spesso (a noi). . Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v.

«lei e sconosciuto?». Quindi anche sua zia e sconosciuta» . «Le sigarette». . ». La prol'osta non ci soddisfa. Anche sua zia e sconosciuta» . . domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. «lo . . E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. «E nemrneno io! ». e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. Voteremo contro. «Lei non . disse il signor Veneranda. come mi permetto?». disse il signor Veneranda. non sarebe pili sconosciuto. . «mi da un pacchetto di carote?». io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». stupito. ma per me c'entra». Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. Dentro si rodeva. disse il signor V eneranda. balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. Lei mette le sigarette nel brodo?». «Per me. «Che c' entra piazza Castello?». «se mi da un pacchetto di carote». disse il signor Veneranda al tabaccaio. Ci pensero su. se le avessi padato. . Egli voleva star vicino. * * * «Come si permette?». come?». chiese il tabaccaio ancor piil stupito. . Le pare? Per questo non si deve mica offendere. « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». «Scusi». «Non e' entra per lei. e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. «lo non soffio il fumo nel brodo». tanto a me non importa proprio niente». grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. balbetto il tizio mezzo spaventato. «Vada al diavolo che a me non importa niente». lei non . «e la prima volta che la incontro» . «e mi lasci andare per i fatti miei». Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. balbetto il tabaccaio. «e la prima volta che la incontro. «dal momento ehe ci vado. «Cosa?». Ora sono lontano. . «Cosa. ripete il signor Veneranda. «Le sigarette nel brodo? io no . replico il signor Veneranda. brontolo il signor Veneranda. «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». replico il tizio alzando la voce. «Ho detto». «Perche?» «Non lo so. disse il signor Veneranda.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. «Anch' io» disse il signor Veneranda. grido il tizio perdendo la pazieqza. avra lei la sua ragione». «In piazza Castello». 272 273 . «Come. Vieni su? No. «lei faccia quello che crede. io». forse?». Se l' aves si visto qualche altra volta. «lo non . chiese il signor Veneranda. «Come. ». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. E una stranezza e nient' altro». ripete tranquillamente il signor Veneranda. disse il signor Veneranda. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». le fumo». Essi abitavano sopra. «io le sigarette non le metto nel brodo. lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». «Senta». come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. «ho fatto male. brontolo il signor Veneranda. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «Conosco forse sua zia. resto sotto. . «Ma io non ho carote». chiese il tizio. . «ho solo sigarette. balbetto il tizio. A destra e a sini stra. le spiace se io vado in piazza Castello?». Perche. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. . «tanto io vado in piazza Castello per mio conto».

accorsi. part-. lessi. dicendo.) Verbi col passato remoto senza -s. - 2. stare. II. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. conobbi.: dovei o dovetti. dare. appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. 383-39 1 ) . Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . tacqui. vede-. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . credere. Verbi col passato remoto in -s.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. partire e fin ire ). ruppi. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello.: misi-rimisi. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». . .(verbi sigmatiei) '\p. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. dovesti. Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. parl­ iamo.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a. j acessi. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . Con la r a d i c e . Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. Quanto alle desinenze. parI-i. P. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. es. Le persone second a singolare. es. ecc. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. ecc. riallacciandosi alla forma latina dicere. (Vedi gli esempi di sopra. assolsi. ma alla seconda coniugazione. non gia alla terza. dove o dovette. fini-). accesi. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I. In modo analogo il verbo dire. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare.ved-. jacendo). ecc. si formano il pre­ sente indicativo.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. eioe sulIa radice. es.) e si chiamano deboli. caddi. Il verbojare. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. vidi.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. Verbi regolari e irregolari. parti-. fin-). dicessi. pari-a.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. chiesi. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. . Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello.(verbi asigmatiei) (p. es. Le altre tre persone. messo-rimesso: 3. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. e. appartiene.

Pass. conquidesti. irrldere tr. rldere intro (avere) smijati se. užeći. presjeći . pass. eluso. ecco . . riperdere tr. ecco --. esploso . arridere intro (avere) nasmiješiti se. ( sedersi) sjediti.Pass. conquiso. ecco . uvlačiti. . . utisnuti. izigrati. evadere intro (essere) umaknuti. pass. elisi. uzmaknuti. provaliti. nadvladati.. pass. deludere tr. rem. nastati. poplaviti. persuasi. ozlijediti. nagovoriti (na što). rem. intriso. prodrijeti. riardere intro (essere) e tr. pritvoriti ledere tr.Pass. 276 . ecco . pass. rem. intruso. pass. sadržavati. ecco . accludeste. . zatvarati socchiudere tr. evaso . dividesti.Pass. osvojiti.Part. pass. prepoloviti. . prevariti. . concede (o concedette). . prasnuti. biti lišen (čega). obuzeti. . esplodesti. zamazati. isušiti. nagristi. eliso. conchiudere tr. rem. nanovo gorjeti. Passato remoto in -s­ l. ecco . accludesti. accIiIdere tr. rem. ismjehivati.Part. dirati. tr.Part. (avere) podudarati se. diviso. radesti. prodrijeti kroz. zarezati. upropastiti.I. upasti. dolaziti za čim. evasi. aUi:tdere intr. arso. elidesti. pass. · rastaviti. (avere) ciljati. poklapati se. osmjehivati se (komu).Pass. concessi.Part.Part. concludere tr. mimoići. intridesti. opet dijeliti. suddiVidere tr. intro (avere e essere) ići natrag. imati u sebi rinchii:tdere tr. ecCo .Part. rem. decisi. zauzeti. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. pervadere tr. assidersi rifi. rem. odapeti. uvrstiti. persuadere tr.Part. zaključiti escli:tdere tr. uprlj ati. ecco concederono (o concedettero). zapri ječiti elidere tr. ecco . raso.Pass. acclusi. razbiti obmanu. ecco .Part. decidesti. zatvoriti. concedere tr.Pass. (o)strugati. podrugivati se. (o concedei o concedetti). zapaliti. odstupati. ecco . perdesti. pass.Part. rem. chiesi. razočarati. ecco . (avere) (na)s miješiti se. odsjeći. dogoditi se. završiti. odlučiti. slijediti. rem. ti assidesti.Part. smjerati. persuaso. . nanovo (u)gristi ili ujesti. razdvoj iti . morsi. nišaniti. pass. razdati. uvrijediti. rugati se (komu).Part. accluse. . razmočiti. uništiti. 277 circonddere tr. Temi in -d- dividere tr. razdijeliti.. ledesti. . (o)brijati. obmanuti. = chiedere tr. isključiti. rem. retrocedere 1. razočarati. . rem. čina. esplodere 1. pitati. tražiti. pass. utjerati. zaključiti racchii:tdere tr. ardere intro (essere) e tr. izuzeti incli:tdere tr.Part. ecco .Pass. chiusi. svladati. pass. rasi. oštetiti. pass. coinddere intr. pass. persuadesti. chiesto. ecco .Part. zbivati se istodobno. rem. riso. intrldere tr. (za)mijesiti (u vodi). uteći (iz tamnice). povrijediti. mordere tr. pravima).Pas s. pass. (nanovo) tražiti.Pass. rem. . ujesti. pobjeći.Pass. pass. . ridesti. disperdere tr. condividere tr. dopustiti. nanovo dopustiti. esplosi. obrezati. pitati. završiti. ecco . intriIdere tr. odrezati. rem. chiiIdere fr. rem.Pass. urezati. persi. � Pass. chiuso.Part. ecco . rastjerati. intrisi. posaditi se.Pass. nanovo izgubiti.Pass. eludesti. zatvoriti. zahtijevati.Pass. accluso. intrusi. priložiti. deridere tr. rem. divisi. ismijavati (koga). -Pass. rem. . concedesti.Part.Part. . mi assisi. concesso (o conceduto). ograditi. leso. usjeći. priložiti precludere tr.Pass. izbaciti (krajnji samoglasnik). deciso. prožeti. acclusero. pass. conquisi. pass. priklopiti. opaliti. pass. sperdere tr. izgubiti. decldere tr. pass. elusi. lišiti riconeedere tr.Part. ecco . evadesti. ecco . (po)razdijeliti. 2. (u)gristi. . inddere tr. rem. . ardesti. rem. elid irati. izgarati. ecco . reddere tr. riješiti. disiUi:tdere tr. eksplodirati 2. izostaviti. . mordeStCecc.Part. assiso. podijeliti što s kim. nanovo podijeliti. . . intrudesti. perso (o perduto). . chiudesti. podijeliti. rem.Part. zajedati. (iz)gubiti. chiedesti. . morso. ujedati. dissuadere tr. raspršiti. sorrldere intr. conquidere ( vIncere) tr. podijeliti. tr. intro (essere) rasprsnuti se. arsi. rimordere tr. izjedati. risi. rem. uvjeriti. richiedere tr. pući.Pass. = radere tr. . perdere tr.Part. odvratiti koga od čega. acclu ­ demmo. navesti.Pass. pass. moliti. uvući.Part. osvjedočiti. lesi.Pass. eliIdere tr. obići. pući iz. invadere tr. onemogućiti. gorjeti.

ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. Cuor contento non sente stento. nagristi. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. z. grande zelo. To je čovjek kojemu se sreća smije. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. rem. III. gran cosa. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. . assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. da je on malo nastran. 265). S ' intende. z. Cosi ha perso i p iii begli anni. . �uon amico. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. ecco . pero i casi di elisione a pag. uccisi. .rodere tr. Il concorso si chiude alla fine del mese. (o)glodati. dolce stil nuovo. - Pass. se la parola seguente comincia con s impura. (V. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. Casi particolari: Tuttavia. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. ubiti. 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. izjedati. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. � (= un poco). In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. . nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. ubijati. un tale uomo. la parola venga a termin are con l. Gino e un mio buon amico. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. ps. Quindi si dira: uno scherzo. gran zelo. suor Agnese). Si richiede la presentazione del passaporto. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. pub eliminare anche o. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. izgristi. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. quello psichiatra. buon ? giorno. pass. qual errore. n. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. r. un buona psicologo. E arrivato di gran corsa Buon giorno. koji se nije znao nikada odlučiti. l' avverbio ora (or ora. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. gn. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. amor patrio. san Carlo (pero: santo Stefano). qual erede. Credo che alludesse all' avvocato Carli. l 'un l 'altra. n - Pass. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. La speranza ci arrise un istante.zi ad altra parola che cominci per vocale. una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. ciascuno zingaro. un bel successo. invece. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. izjedati. rem. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. nessun libro. pero. che l' ultima sillaba non sia accentata. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. gn. gnomo. qual figlw. ma anche grande successo. Dopuštam. ucddere tr. Anche in questo caso. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. ecco . ma anche f . f presto. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. : quel ragazzo. ciascun uomo. Vogliam dire che non e vero. un mese. ps. Fra Cristoforo rate Antonio. un tal uomo. Per es . cadendo la vocale o la sillaba finale. Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. Gliel' ho chiesto ieri. quel vocabolario. m. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. nessun libro. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. Riusci a persuaderlo d' andarsene. rosi. uccidesti. san Girolamo. roso. Želim priložiti pismo za svog nećaka. siam pronti. senza valersi dell' apostrofo. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . A vrei accluso anche la fotografia. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. ucciso. aicuno. che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. signor professore. usmrtiti. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. corr6dere tr. amor patrio. grande cosa. siam contenti. allora il troncamento non e permesso. un tal esame. La colonna in marcia dovette retrocedere. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. qual audacia. II. rodesti ecco - Part. � ESERCIZI I. e che. se la parola seguente comincia con s impura. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. pass. . ciascuno. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. Part. Ranio ga je. prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. di ' (= dici). Izjedao se od (di) zavisti.

. ed e l' incertezza del mare.Il calcio e .confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . madomale.Quello scrittore si e .Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia.Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. Ho . dicendogli la verita.fo .Gianni Schicchi uno atto.Nell' ufficio il pubblico era servito a . . . . sportello '.Sapete . . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. spino della: siepe. Crispi e Garibaldi 11 2 . spintone. Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa.Quando anche fosse vero.Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV.Discorreremo piu a lungo . svarione fino a notte tarda ci fu . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile.Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. pseudonimo. poiche egli credera che sia umrmenzogna. . scendere dal tram ha ricevuto . . . .che se per lui e un gran dolore la cessione .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. . . - V.Stavano giocando quando io li vidi. . . . . e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato.Essi parlavano di cose molto note. altra volta. . .I A un funzionario del Ministro degli Esteri. di sommo onore. sport a cui tutti s' interessano. . .. . essendo in confidenza con Cavour. . .. .Nel compito ho fatto . ora insolita. . Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te . I I \: 1 . 't il 'j ] .. 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . ma e stato proprio .replico Crispi .Si e strappato il vestito .come si inganna un diplomatico ? . .La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo. E venuto a . gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. strepito insolito. che. .E io vi garantisco la terra . . altro giorno. . . .No. mentre tutti gli altri me ne dissuadono. Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso .Dite a Garibaldi . . . . che ti vale dirlo? .disse Crispi.Nella strada a solo. . Cavour e i disoccupati . .Cane che abbaia non morde. .Nello scelto .Mentendo.di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore.lo vi garantisco sul mare . .disse allora Garibaldi.rispose il re . Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. .II buona giorno si conosce dal buona mattino. e lo farerno ! di Nizza. . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35. Questo oggi ho studiato un bello sonetto. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia . . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: . .II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso.Sono convii1. .. sbaglio solo.

! j XXXVII.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. sopra di voi.. accosto a blizu. vidno a. fuori di izvan (čega) Es . ecco (v. es. : Abita diri mpetto alla farmada. di la da. invece di (namjesto). dei limiti fissati in principio.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti..(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . uz Es . innanzi a ispred (koga ili čega) Es.Siamo al di 13. ' I . P. : Il ristorante e accanto al teatro. 283 Se invece precede una preposizione. insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva. assieme a za jedno s. j .: tra di noi. intorno a oko (čega) Es . per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua. davanti a. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . . ma sono casi eccezionali di us o. Lez.1 l . lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. per di qua (ovuda). . 34 e 35). pokraj (čega) Es. al di la di s one strane (čega) Es. - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. intorno la citta.VeITo assieme a lui (assieme con lui). : La strada corre di qua dal monte.: E venuto ieri sera insieme col fratello. verso di lui. accanto a l Es .: La disgrazia avvenne poco lontano da qui.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. rimpetto a nasuprot • (pokraj).: (zajedno s). al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. avanti votte. Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. :j · 1l avanti di.\ ! I avanti a.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto. dirimpetto a. ) je - insieme con. prima di prije (čega) Es. P. : Non sapro dirtelo prima di domani.: La villa era posta di la dal fiume. es. si ha una locuzione avverbiale. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. : di qua (s ove strane). dinnanzi a. da vidno (izbliza). di la (s one strane). dentro al baule. . di qua da (s ove strane čega).: Vicino alla piazza si trova una libreria. skupa s Es. 282 . mjesto (čega) Es. Juori strada. . Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. I I Nota 1 . .: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). invece di namjesto. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . . . : Stavano attomo alla tavo la.• j . : Ti do questo libro invece di quello. • Es. Per es.

Voglio finire il lavoro a costo Es . in luogo di (u)mjesto. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. kroz Es. makar . su per (go re) po d. di tra između. d'in su (odozgo) s Es. a cagione di zbog. in cima a na vrhu čega 8.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». fino in do (prostorno) Es.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . fio(o) da. per causa di.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.: Saliyamo su per la chin� monte. posredstvom Es . . namjesto Es.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. u odnosu prema Es.�l Es. a eosto di uz cijenu (čega). . . a causa di. a favore di. . e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). poput Es. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati. alpari di kao (što) Es . di fronte a nasuprot Es. . što se tiče (koga) Es.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . in mezzo a usred (čega).: E a letto fin da ieri. .: Lo trattava al pari di uno scolaretto.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. : Scatola fatta a guisa di libro.: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. in favore di u čiju korist. . jalo života). : Ne ho sapute delle belle sul conto suo. 285 284 . a guisa di.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione.L'ho accompagnato sino a casa. u Es. sul eonto di o (komu) Es. in cambio di mjesto Es . fino a. (po) radi Es.Ha parlato in favore di lui. sino a do (prostorno i vremenski) Es.: L'universita si trova di faccia al teatro. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola.La traduzione dev' esser fatta fino a domani.: Il marco era alla pari col franco svizzero.. di faccia a. sin(o) da (vec) od Es. s ustrajnim naporom Es.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. per mezzo di (s) pomoću. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola.: Siamo andati fino alla stazione. : Ci andro io in cambio di lui. . per eonto di na čiji račun. a modo di na način. i : l- l j rispetto a s obzirom na.

con. presso di noi. senza cornice naturale. nonostante. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. per. e quel medesimo silenzio. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. fin dove giunge lo sguardo. per. dietro. di ranciato e di rosso. e cosi di seguito. entro. 34). lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. IV. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. a un mare chiuso e morto.Signori. e tutta intorno. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. dipendono. presso. avanti. . ra. prima di. E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. circa. su. a guisa d'un nastro. vuole vedere e . sul fondo luminoso dell' aria. dentro.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . palazzi. vuole parlare. dietro di lei. Ma in quel mezzo. sotto di lui. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. verso. pa i uz cijenu dolje. fin la (donde). . una citta che galleggia senza suolo. dopo. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. . verso. ecco. Non pili terra vegetata. . l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. fuorche. vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. fino a domani. come per miracolo. ecco (Le preposizioni tra. insieme un complemento di c o m p a g n i a . oltre. contro. . senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. dando del Lei all'interlocutore. complementi. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. intomo. senza di voi. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. attorno a. .Signor Rossi. . lungo. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). dentro. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. davanti a. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. rasente. oltre. into mo. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. tranne. dallo specchio delle acque tranquille. . . prego mio padre . f verso. es . fra. dietro. pili svariate relazioni. sulla linea del sereno orizzonte. che. senza. lungo. sotto.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. salvo. formano varie specie di complementi. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). III.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. con. . salvo. . da. :i tra. f uori di. mediante u n complemento d i m e z z o . Lez. ecco - ESERCIZI I. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. fra. lungo. prego di venire da noi: 286 287 . secondo.Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. sopra. dopo. entro. avverbiali. lungo. durante. f verso. in. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. lasciando da parte. najvećih žrtava. su. parliamo invece di verbo reggenze. egli mi ha Ora. contro. eccetto. a. rasente. servo no a introdurre anche altri complementi). fra di se. ra. a. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. Nel plurale usa il Voi: Signor professore. . eccetto. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi. frecce di campanili . . vidno a. sotto. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. locuzioni prepositive) nel brano che segue. fin qui (dovde). da. . per ora. senza dintorni.Nota 2. ringraziato Come gia sappiamo (v. mediante. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. presso. . La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo. movendo verso Venezia. fino laggiu (do tamo dolje). non piante verdi. . Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. le preposizioni di. . unite con i vocaboli che dipendono da esse. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. avanti. in. Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. a grado a grado. ecco fastigi di chiese. . tranne.

. . preghiamo di passare in direzione. il Filostrato. . E fini la sua vita di antico gaudente. Signora direttrice. dirai che ' " ricordi di passare da . in mezzo ai libri della sua biblioteca. . prima di.. .Lo riconobbi soltanto quando . . . ma . .Ve l ' ha dato il libro? . penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. lasciata la bottega paterna. . Quando vedrai tuo fratello . mostrera gli affreschi piu celebri. conosceva il Petrarca. dietro. scapestrata e pittoresca di Napoli. . .Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . Fu una lunga e vivace passione. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. . In quegli anni la borghesia mercantile. . . Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio.di passare in questa sala ove il custode . . . ho avvertiti. . NelI' anno una rivincita suHa morte. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da .Avete telefonato la notizia al professore? . della figlia naturale del Re di Napoli. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. . . e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. gli si atteggiava naturalmente in novella. .Prese le lettere e . ecco con: insieme con. immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi. diversamente da.Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? .Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a. A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. fuori di. Si chiamava Maria. fui vicino.Ho veduto i ragazzi e . offro i fiori delle scolare . ecco di: invece di.Racconterete la storiella ai vostri compagni? . entrava nella carriera politica. Fu COSI che Giovanni. . oltre. assieme a. davanti a. rispetto a. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. se qualcuno legge quelle novelle. A diciott' anni s' innamorava. in compenso di. -Com'e possibile che non . di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. . presento gli auguri del corpo insegnante e . Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. in confronto con. prego di credere al nostro affetto. vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. Anche oggi. . dopo sei secoli. fuori da. ho detto che eri uscito. servizio della Repubblica. e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone. intorno a. . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. VI. giorno si dice «hernera» . La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto.Signor Pavese. Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. . . V. a diJ! erenza di. . l' Amorosa f visione. .Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . ecc. a Certa1do. andiamo al cinematografo. fatto attendere. . in racconto. . prego di entrare e . . presso e qua1che altra. i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. Dieci in greco si dice «deka». ecco da: lontano da.Vi fidate voi di quest'uomo? .Signori . mentre in citta infuriava la pestilenza. . viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. .Vi ha spiegato questa lezione il professore? . 288 289 . oltre riguardo a. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. . . . dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese. . nientemeno. e la Teseide. fino da (ieri). chiedo scusa se ' " ho. imposto. dentro. gia riserva della nobilta e dei cavalieri.E venuta tua sorella. . la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. coraggiosa e vivace. . . resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. . lui la chiamo Fiammetta. la Fiammetta. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. . vidno a. La sua gloria e legata al Decainerone. Ma Fiammetta non gli era fedele.

16. ho comprato del latte. carico. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. Coi nomi di fiumi. ha le pelle di color scuro. parlare di politica. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. d'autunno. 29 1 290 . eravamo di buonafede. a determinare. una condizione. il lago di Garda. (Vedi su q� esto la Lez. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno.fiume Sava. quelli che significano: 20. la Juga dei nemici. via Mazzini. XXXVIII . sono di Zagabria. ma e frequente anche in altri complementi. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. il mese di marzo. il libro del pro essore. un trattato di. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. un abito di seta. piangeva di gioia. d 'anni. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. costruire di mattoni. era provvisto del necessario. = 10. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. a) abbondanza. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. i libri di scuola. del pane. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. di notte. non di f atto. 9. 2.filoso. e stato accusato ? di quanto e 19. Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). pieno di gloria. e un ragazzo di quindici anni. scarso di mezzi. e stato multato di mille kune. 3. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . 13.. un orologio d'oro. si nutriva solo di frutta. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. correva di vetta in vetta. riempire di monete. mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. viene di Firenze. l mentre qui. e oriundo della Dalmazia. il fiume Tivere. la forma. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. cioe. la Grammatica italiana descrittiva di M. il giorno di domenica. il nome di Alfredo. come anche per le altre preposizioni trattate. 17. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. so re di mal di denti. e uno scrittore di sentimento. 15. la difesa della citta. di buon mattino. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. le nostre truppe erana inferiori di numero. reta. 5. tingere di verde in marrone. era un uomo di bassa statura. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). quel ragazzo non manca d'ingegno. delle riviste (oggetto partitivo !). d 'estate. specialmente l V. la nascita. sono venuti di corsa. Regula e J. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. e stato p rivato di tutti gli averi. lafamiglia di lui. piazza Garibaldi. Berna 1 9752 (edizione Franke). = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. di omicido. erana giornate una pii:t bella dell'altra. 4.fia. privo di danaro. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. Jernej . una parte degli scolari. di tru ffa. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. 14. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. 11.7. d 'inverno. la presentazione e di carattere semantico. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. 18. era di cattivo umore. ff 12. un abito di lusso. di primavera. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. la Toscana e ricca di olivi. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. tutti erana contenti della vittoria. di giornalista si fece scrittore. 8. quel cane e vostro quel cane e di voi. fortile di risultati. il cavallo andava di passo. il colore. Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. 47). era re di nome. 6. e partito di casa alle sei. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. il cognome di Mazzini. una circostanza): morire di crepacuore.

uzimati natrag. iznositi. silaziti (niz). vrijeđati. (po)tratiti. speso. eolpevole di delitto. ridiscendere intro (essere) i tr. ­ Part. ispružiti. prekinuti. resi. smućivati. difeso. otegnuti. . uliti. fraintendere tr. preraditi. ricordo. kvariti. fendesti. arrendersi predati se. avido di danaro. dimentieo del dono avuto. risposi. čekati. - Pass. ascendere l. ecco . acceso. tr. pass. rifondere tr. pieno di gioia. scesi. smrskati. . appendere tr. sdndere tr. scindesti.Pass. risposto. acces i. do1ikovati. spuštati. - discendere l. eff6ndere tr. krivo razumjeti. rastegnuti. (ras)cijepati. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. lieta del buon esito.Pass. raznijeti. psovati. .fig.Part. rem. difendesti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. dizati se. rem. raširiti. presdndere intro (avere). ecco . zatajiti. rem appesi. riprendere tr. ofiendere tr. pass. trasf6nd�re tr. rem. (iz)učiti. asc6ndere tr. scendere intro (essere e avere) e tr. pretjerati. biti podređen ili podčinjen (komu). (ras)taliti. podleći.Pass. tupiti. pass. resdndere tr. priličiti. ne obazirati se na što. . apprendere tr. intro (avere): nascondere tr. shvatiti. c) desiderio. rem. odgovoriti. objesiti.Part. rem. tr. (po)mutiti. accendesti. upotrijebiti. ecc. (o)braniti. fusi. razumjeti. prešutjeti. 2. priječiti. eapaee di resistere. (s)kriti. uloviti. diffondere tr. nanovo uzimati. smesti. - 293 . uhvatiti. contuso. njegovati ili gajiti što. riofIendere tr. objesiti. (o fendei. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. rasuti. primiti se (čega). rem. ecc . prerezati. . užeći. vješati. iznenada zateći. uvrijediti. estendere tr. intro (avere) odgovarati. porazmjestiti. fendesti). difesi. silaziti. contendersi qcs. predati se čemu. Pass. pass. povrijediti. rendesti.Pass. davati. tr. nanovo sići ili silaziti. podudarati se. grditi. prionuti za ili uz što. . izliti. . intraprendere tr. ottiindere tr.Pass. počinj ati. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). reso o renduto. pass. težiti (prema) . pojmiti. ecco .Part. uzvraćati komu što. spendere tr. reo diJurto.Pass. ecc. presjeći. tr. rem. memore dei benefici. . zbuniti. - altendere 1. ecco 21. rispondesti. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. contendere 1. contundesti. ecco Part. razdvajati. nascosto. scissi. isplaćivati. prihvatiti se. štititi. Part. fes so (o fenduto). ecco . Temi in -nd- accendere tr. vilipendere tr. ecco . razumjeti. pass. : desideroso di lode. uzvratiti.Part. uliti. appendesti. zapaliti. uspinjati se. fuso. fondere tr. traseendere l. comprendere tr.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. početi. pass.Pass. pretočiti. sići. preso. spendesti. figo raskinuti. 2. odvratiti. pass. skrivati. ne voditi računa o čemu. 34-36). ecC o . - rispondere tr. nascosi. potjecati po rodu.fig. popustiti. ukinuti. intro (essere) sići. naučiti. prendere tr. rem. - da qcs.Part. preliti.Part. nascondesti. ecco Part. saći. (avere) uzeti. rem. silaziti. raširiti. contusi. sići. 2. doznati. scendesti. zgnječiti. contentezza.Part. rem. rasprostrariiti. potrošiti. (po)vratiti. capacita. rasipati. odvratiti. pass. shvatiti. . sospendere tr. ulijevati. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. teso. udahnuti. pass. popustiti. nadvisiti. uzimati. napeti. rem. appeso. rem. fondesti. pristati (na što). ulijevati. pass. (po)miješati. --- rendere tr. 2. pretopiti.Pass. protegnuti. presi. 2. spesi. izlijevati.Pass. 2. prijeći na. razdvoj iti. . ecc. e intr. iznenaditi. osporavati. nadmašiti. tr. otimati se za što. inf6ndere tr. fig. corrisp6ndere l. biti sklon (čemu). omalovažavati.Pass. odgovarati. razlijevati. tendere tr. obustaviti. intro (avere) prepirati se (oko čega). tesi. očekivati. e in tr. contiIndere tr. (s)kriti. ozlijediti. vješati. ecco Part. difendere tr. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. (po)brkati. napinjati. Lez. uhvatiti. ecco . sceso. tendesti. scisso. . popeti se. - q l conf6ndere tr. rem fendetti. (avere) nategnuti. malo držati do (koga). (raz)dijeliti. oštetiti. skočiti na. pass. spustiti se. distendere tr.Pass. intro (essere e avere) uspeti se. (po)vraćati. prendesti. - Pass. tendere tr. e intro (essere) (ras)topiti. raširiti. ecco . zaskočiti. ­ Part.Part. pass. 292 a qcs. pass. sorprendere tr. čuvati.

Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. . Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo. rem. rastirati. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. . ispružiti. (avere) zahtijevati.quadro . ..La vecchia quercia. (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje. Nemoj mi skrivati što misliš. Di famiglia oriunda fiorentina. Egli propendeva verso l' indulgenza. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. polagati pravo na. On me je s tim odgovorom uvrijedio. . .specchio . ljeti i zimi.teatro . .spettacolo .-Sporco.Il fungo venefico. '. biva vraćeno. ). protegnuti. Esercizi di ripetizione: IV. che un giorno. tvrditi. misliti. In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. p rotendere tr. tražiti.Govorio mu je neprestano Vi. . Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice.II dialogo tragico.Il vecchio catalogo. . Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. Pobrkao sam ga s njegovim bratom.L'occhio glauco.tavolo. e intr. . namjeravati. razumjeti. : ) Stidjet će se ovih riječi.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante). madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. la signorilita dei modi. čuti. tomo ad A vignone.La carica pubblica. Compiuti gli studi. secondo lui. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. . otegnuti.Il giovenco bianco. . sede allora. . iziskivati.intendere tr. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. upalio je svjetlo. . adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. rastezati. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. Sjednica je bila prekinuta.uomo . ) uže na granu. . Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi.albero .Una saga nordica. . koja je parala (offendere) uši. . Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige. uobražavati sebi.La barca carica. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale.Scolaro diligente. . ESERCIZI I. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». Danju i noću.Gattino cieco.orto .Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica.Contadino laborioso.pranzo occasione .Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. .Mjesec svibanj . Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. Sentir questo mi sorprende davvero. Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. Il nostro podere si stende fino al fiume. Novi zakon obuhvatit će (comprend.Odavde do Padove ima 400 kilometara.Un luogo. To je bila glazba. soprintendere intro (avere) nadzirati (što).) i ovaj slučaj .Petrovi sinovi.Eroe sfortunato. .orologio . . della Corte pontificia. bello. rastrijeti. a studi piu proficui. Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. . LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio.Gallo bianco. Smrt ga je zatekla (sorpr. . . . stesero un contratto. 295 294 . (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . .Ammiratore entusiasta. imati vrhovni nadzor (nad čim). Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto. misliti. Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. Traduci usando la preposizione di (del.Un sociologo inglese. . Dovresti prenderti un giorno di riposo. Dobro koje se čini. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin. = - V.Razgovarali smo o najnovijim događajima. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda.Spettatore distratto. .Un magnifico lago. Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio. . Da li la strada scende verso il mare. razabrati.Una foglia secca. Objesili smo (pass. pružati.Grad Firenza. della �. dove ebbe gli ordini sacri. II vino aveva acceso il volto. Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. . Pošto je skrio kovčeg.Un filologo ceco. Na sve napade odgovorio je šutnjom . egli si dedico tutto all'arte poetica. . p retendere tr. componendo sonetti. II. . kad ju je najmanje očekivao. . Nemico acerrimo. shvatiti. kaniti.Od bogataša postao je siromah. Un chimico croato . VI. umišljati. (is)pružiti.Un paesaggio pittoresco. Zaraza Metti gli aggettivi grande. stendere tr. Questo riparo ci difendera dal vento. getto alle fiamme i suo i libri prediletti.

il fumar troppo nuoce alla salute. ci riposammo a tavola. Lez. ma. il vestito ti sta a pennello. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. Scrisse anche un poema. abbiamo provveduto a tutto. . parla a voce alta. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori.disposto alla partenza . Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni. Le r. vado al mercato. num.dubitare di tutto 2. da cui si aspettava la gloria che. che corrisponde in genere al dativo croato. inviti alle corti. ma e frequente anche per altri complementi: 1. . Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. 3 . . i propri sentimenti. alla buona. a scacchi (o ag li o 296 297 .:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». 5. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. Lez. e stato proclamato inabile al lavoro. a carte (alle carte). cariche gli giungevano da ogni parte. e dottissime opere latine. non ha risposto alla mia domanda. domani andra a teatro. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. al big liardo. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. 4. Suo gran dolore fu la morte di Laura. le lezione cominciano ai primi di ottobre. giocare al pallone. Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . presso Pisa. 14): ci siamo aZzati all 'alba. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. bistecca aif ern. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. all 'u fficio. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. siediti alla finestra. di l l ): procedeva a passi lenti. indubbiamente. 38. 38. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. ma. Nota. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve .rinunziare alla gloria . il pacco e stato inviato ad Ancona. . XXXIX.eggenze variano da una lingua a un' altra. dal vivo. e domiciliato a . egli e ora a teatro. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. partiremo alle quattro. invece. all 'impazzata. . di 10).. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese.lo splendore perduto. andare a cavallo. 6. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. a tombola.sicuro del successo . Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. si trova all 'ospedale. ha terminato a mala pena. in croato: pobrinuli smo se za sve. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». «I trionfi» . Complemento di m e z z o (cfr. uova al tegame. giocare a palla. mentre in questo l' amore e ancora astratto. Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. Molto viaggio.

oškropiti. označiti. a morte. e stato condannato a una multa di 10 000 lire. spremiti se (za što). potapati. rem. sgradevole all 'udito. 9.Part. izmisliti. modo). pass. raspršiti. uroniti. e utile a tutti. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. .Pass. okružiti. 13. a cinque anni di carcere. una cosa): eressero una diga a protezione della citta.Part. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. accorto. pass. distinguesti. utopiti. . emerso. 11. ecco . ha lasciato il cane a guardia della casa. una condizione. ecco Par!. ricon6scere uno alla pronunzia. disposto a partire (o alla partenza). ineline al male. Complemento di q u a l i t a (cfr. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. valutare a occhio. un colore piu vicino al rosso che al giallo. nave a vapore. ersi. un abito a striscie.. di 17). Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. ecco -Part. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. idoneo al servizio militare. disperdere). fingere tr. pretvarati se. podizati.Part. divergirati. scorgere tr. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. potopiti.\ . sjetiti se čega. emersi. cinto. opaziti. Lez. contraddistlnguere tr. zaroniti. redngere tr. inclinazione. 18. di 1 2) : sto male a quattrini. praviti se. mi accorsi. converso. distinto. 7.di cammino da qui.Pass. dipinto. finto.Pass. fingesti. propenso a credere. ecco d) somiglianza.Pass. r 16. pass. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. 14. 8. di 9): un carro a due ruote. cfr. umočiti. 34-36). . cingesti. ) razilaziti se. Temi in -c. umakati. ecco . pass. cospergere tr. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. dannoso a nessuno. distlnguere tr. pass. pass. lučiti. ecco . slikati. dngere tr. uzdići. vicinanza: il sonno e simile alla morte.Pass. dipingere tr. opkoliti. divergere intro (non usato al partie. rem. un orologio uguale al mio. Jedele all 'amico. rem. zamijetiti. 10.Pass. opasati. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. 47 ) . e intr. figo živo opisati. rem. asperso. posuti. acdngersi rifl. Ju condannato alla Jorca. . obilježiti. rem. . accorgesti ecco . piacevole alla vista. istaknuti. razlikovati. utile alla societa. . le abbiamo pagate a centa lire il chilo. a tre chilometri dal mare. ergesti. ugledati. dispergere tr. ecco . fig· proizlaziti. (avere) hiniti. poškropiti.) opaziti što. finsi. (na)slikati. istaknuti se. ti aspergere tr. utonuti. ergere ( innalzare) tr. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. ecco . prepoznati. Pass. egli vende all 'ingrosso. dannoso al sistema respiratorio. preplaviti.Pass. razabrati.Part. dipingesti. opasati. immergere tr.e -g- accorgersi rifi. l 'ha preso a servizio. aspersi. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. ric1ngere tr. allaJucilazione. rem. cinsi. (di qcs. motore a benzina. I· scacchi). I . sommergere 1. tr. avverso alle innovazioni. il teatro e a pochi passi da casa mia. razlikovati. pass. 299 298 . il villaggio si trova a sei ore . convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki). raspustiti (v. la tua idea e a ffine alla mia. uguaglianza. = pass. convergesti (o convergei.Pass. činiti se. pop laviti. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. convergesti). emergere intro (essere) isplivati (na površinu). potopiti. rem. nanovo opasati. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. sgradito al p alato. abile a un lavoro. lo dico a onor del vero. rem. dijeliti. inetto al suo u fficio. opkoliti. 12. prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. okružiti. potopiti. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni. e coraggioso solo a parole. al minuto. Javorevole agli accordi. odvajati se. conversi. peso. dipinsi. pingere tr. 15. rem. raspoznati.Part. Complemento di m i s u r a (indica distanza. pronto al soccorso. erto. 2. vidjeti. 17. emergesti.Part. estinguere tr. pass. . aspergesti ecco . Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. (u)gasiti. pass. utrnuti. distinsi. intro (essere) utopiti. odlikovati. nocivo ai prati. .Part. affinita.

La fame li ha costretti ad arrendersl. spinsi.Part. compiangere tT.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . congiimgere tr. mimgere tr.Part. (do)stići. nanovo pružiti. viriti. ingiimgere tr.Pass.frangere tr. sažaljevati. narediti.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. (na)dodati . . . . rimpiangere tr. ujesti. ricongiungere tr. . (po)rinuti. spargesti. .Raccontate come si svoIse il fatto.U magli se nije ništa raspoznavalo. . zapovijedati.Part. . gurati. cospargere tr. . rem. . pass. . . fungirati. sporgere tr. . skršiti:" -=-. piansi.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne. restringere tr. odgurnuti. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. pass. isisati. indulgesti. . rem. natjerati. pimgere tr. . flmgere intro (avere) službovati. (pri)siliti. nanovo spojiti ili združiti. pianto. giimgere intro (essere) e tr. costringere tr. stići. sospingere tr. (po)dići se. zajedati. gurnuti (naprijed). plakati za kim. respingere tr. dignuti se. ) jaka oluja. ecCo . ponuditi.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). ecco pass. spinto. . s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. gurnuti. nastati.Pass. ESERCIZI I. prispjeti. � nemici cinsero . raggiimgere tr. stegnuti. spingesti. stavljati rečenične znakove.Part. rifrangere tr. smungere tr. ecco - Part. giungesti. peckati. nanovo se pojaviti. ecco .Ne naginji se previše. pass. frangesti. . stezati. (avere) stisnuti. rem. doći.Pass. rem.Pretvarali su se da ({ms . stringesti.) su bolesni. . - Pan. . oplakivati. (s)lomiti. pass. porto. fransi. (po)dizati se.Vrlo snažan val potopio je (sommer . spajati.Pass.Pass.Si strinsero un po' per fargli posto. plakati. ecco . sorsi. sparso. prelamati (zrake). porsi. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama. pass. (avere) oprostiti. 300 301 . (essere) nanovo se dignuti. . pojaviti se. ) čamac. .Si sporgeva dal balcone per salutarci. posuti. pritegnuti. . .Non dovete compian­ gerlo. - Pass. biti izbočen. (pri)dati. . munsi. - piangere intro (avere) e tr. strinsi. III. funsi. alla . mungesti. posuti. pass. Part. opraštati.Part. rem. sorgesti. biti milostiv. pobuniti se.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. (sa)žaliti. pridružiti.To je Uljena slika. . e intr. sparsi. piangesti.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. rem. ecco -Part. . prosuti.In seguito sorsero nuove difficolta. . (manca). sklapati. interpungere tr. odbiti. Nemoj prepisati rukom onaj list.Pass. rna invidiarlo. nagnati.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. Cesta se na tom mjestu suzuje. spingere tr.Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. munto. primorati. porgere tr. . II. dostizati. pass. razbiti. izmusti.Pass. obavljati dužnost. riporgere tr. (ra)sipati. suziti. e intr. e intT. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. skrhati. dopustiti. (avere) pružiti. .Pass. . . stringere tr. sklopiti. ecco pass. . izići. e intr. dati. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. . franto. dopuštati. žaliti. (essere) stršiti. (essere) pOdići se. inrlidgere tr. razbiti. Qplakati. oživjeti.-l d' assedio la fortezza. stegnuti. ustati.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. nalagati. indulsi. ecco . spojiti. naložiti. stisnuti. ubadati. stretto. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. soggiimgere tr.Pass. di + inf. rna voi non lo vedeste. aggiungere tr.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja. pecnu ti. stiskati. oplakivati. . posipati. ecco . fungesti. bockati. giunto. indulto. Uso della preposizione a (al.Nastala je (insor . ­ Part. . (po)musti. pass. prosipati. stignuti.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. rem. pass. infrangere tr. . .Pass. ecco Part. ubosti. dometnuti. izlaziti. (s)lomiti.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. mučiti. prepiši ga strojem. uskrsnuti. porgesti ecc. spargere tr. . giunsi. rem. . zgnječiti. . rem. sorto. odbaciti. fig. rem. . prispjeti. poškropiti. rem.

Complemento di c a u s a (cfr. la Cantoria dell' Opera del Duomo. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. era pallido dallo spavento. andare dal direttore. . Le sue opere prime sono del 1406. dalle otto alle dieci. 5.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. soffriva dal dolore. da scuola. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr.' cui si diparte un' azione. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. stiamo scrivendo da un 'ora. un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. ha pariato dal balcone del palazzo. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. dal primo all 'ultimo. una condizione. da Antonio. il Po nasce dal Monviso. Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. detto Donatello (n. lo aspettiamo da ieri l 'altro. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). l. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. 9. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. quando scolpi il celebre S. dall 'oggi al domani. guardava dallaJinestra. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. 10. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. a 3): recarsi dal medico. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. Antonio. di 8): tremava dalla paura. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti. il rinnovatore della scultura. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. si usa soltanto con i sostantivi di persona). vivi ancor sempre 7. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. i rami e rano agitati dal vento. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. il Pulpito del Duomo di Prato. il ruscello scaturisce da quella roccia. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. X L . in 3. nulla concede alla bellezza della forma. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. ma regge anche parecchi altri complementi. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. si scoppiava dal caldo. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. io sto da miofratello. da Carietto. il carbone si estrae dalle miniere. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». e tomato dalla stazione. correre dal calzolaio. a Firenze nel 1 386. 6. da. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. 8. 4. m. 302 303 da tua madre ? . 2. dal f armacista (da. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. avoriti dalla fortuna. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. da casa.

otrti. ecco . ecc o - Part. pass. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. Complemento di d i s t a n z a (cfr. convIocere tr. umiješati (koga u što). pass. razložiti. 16. rem. ecco - attorcere tr. alieno dalle dispute inutili. rivolgere tr. vestiva da contadino. attlngere tr. zavrnuti. torto. sconvolgere tr. tinto. izvjesiti. obaviti. tersi. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. jin da) e avverbiale (da ieri. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. nanovo zadobiti. obrisati. fitto o tingere tr. due reti a da pesea. davvero). vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. dobivati. torcesti. 2. tre tende dajinestra. 20. ecco - Part. (o)žalostiti. involgere tr. umakati. ­ Part. rem. Con verbi. . cootorcere tr. razvijati. Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. figo laskati (komu). omotati. teći. int1lggere tr. d 'ora in avanti). obrnuti. 14. ecco Part.e -g. rem. pass. rem. prolaziti.Pass. ungere tr. Pass. s c o p o . di 10. rem. Complemento d i m e z z o (efr. o(ba)viti. (pri)lijepiti. 304 afflggere tr. (o)čistiti. unsi. una citta dalle vie spaziose. f azzoletto da naso. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. natjerati silom. reduce daL fronte. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). una casa dallejinestre alte. pričvrstiti. Part. skupiti. stingere 1. opasati. crpsti. . pribijati. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. un cavallo da corsa. (pre)okrenuti. rem. nanovo namazati. intlngere tr. prikovati. ukloniti boje. pobjeđivati. torsi. izblijediti. doseći. uvjeriti. prevrnuti. ritlngere tr. 18. (avere) pobijediti. di 1 2. prof ugo daL proprio paese. ispremiješati.Pass. razmota(va)ti. razviti.Part. 305 . il giardino ci separa dalla strada. dosuditi. abito da sera. vincere tr. probosti. astergere tr. prevrnuti (odozgo prema dolje). Complemento di fi n e . ungesti. pomazati. l3. sukati. odrediti. nanovo obojiti ili bojiti. volsi. afflissi. pribiti. da giovane. stravIncere 1. vinsi. dobiti natrag. zoppo da un piede. svijati. da capo = daccapo. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce.. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. figgesti. tr. dobiti. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca. nadvladati. tibero da preoccupazioni. 21. un oratore dalla parola f acile. scarpe da passeggio. odviti. (o )mastiti. a 9): cento metri dalla casa. ojaditi. prevrtati. pass. 17. un cane d caccia. otrti. affliggesti. • avvolgere tr. e intr. flggere tr. tr. - Pass. gli ho parlato da padre. di 9. ravvoigere tr. prisiliti (koga na što). poraziti (do nogu). tingesti. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. zamotati. unto. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. 4. obrisati. da allora = d 'allora. rem. zabiti. zabosti. fissi. Temi in -c. rastužiti. zamotati. okrenuti. (na)mazati. di la da. volgesti. riimgere tr. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. omotati. zaogrnuti.Pass. zamočiti. otrti. osvjedočiti. uvijati. 12. okretati. detergere tr. (o)bojiti. . coofiggere tr: pribiti. obuhvatiti. obuhvatiti. trafiggere tr. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. potući. fisso. svladati. pass. immune da dif etti. 19. ecCo - Part pass. iznuditi. pass. uplesti. capovolgere tr. rem tinsi. 15. assente dalle Lezioni.Pass. tr. vincesti. vinto. intro (essere) izgubiti boje. avvlncere tr. svolgere tr. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. rivlocere tr. zamotati. dokazati. e 2. cane da caccia. tergesti. ispremetati. affiiggere tr. saviti. si e comportato da gaLantuomo. obrtati. scoofiggere tr. u s o (efr. - Pass. uprezati. a 7): cieco da un occhio. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. terso. da vecchio. privezati. volto. Complemento di q u a l i t a (efr.jig. a un chilometro dalla costa. izlagati. pass. uviti. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. volgere 1. estorcere tr. okrenuti.-I ! 11. ecco - - Part. odmotati. intro (avere e essere) zakrenuti. (u)sukati. a 13): carta da lettere. di l l . intro (avere) potpuno pobijediti. sadržavati. - Pass. un poeta dalla fantasia inesauribile.(continuazione) I I ! I torcere tr. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. una stanza da bagno. coinvolgere tr. 2. a 5): e stato un coLpo da maestro. stravolgere tr. ecc. afflitto. .fig. upresti.

prepržiti. connettere tr. . pozna(va)ti. pass. . rem. razvaliti. voditi. birati. presurnere intro (avere) e tr. annesso. . ugušiti. . sopprlmere tr. podržavati. asso ivere tr. pass. . . pritisnuti. . risolvere tr. Ho annesso i documenti necessari. izostaviti. tlačiti. rem. conoscesti. rem. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. pass. pass. discon6scere tr. pass. conobbi. ne (htjeti) poznati.Daleko od očiju. pritisnuti. pržiti . osloboditi (od). ispraviti. 5. Quando avete . letto. pritisnuti. pass. pass.Lesse ad alta voce l' articolo. podnositi. fritto.Part. reggere 1. Uvjerio sam se da imaš pravo. poispravljati. ecco Part. friss!. opprimere tr. rem. zatrti.Friggemmno il pesce nella padeUa.Pass. povezati. desumere tr. esprimere tr.Pass. distruggere tr. rem. obustaviti. assunsi. Esercizi di ripetizione: IV. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. izvesti. . friggesti. spajati. . dalla . proteggesti. . ricorreggere tr. comprimere tr. . imprimere tr. compressi. struggesti. odriješiti. annette i.fig. razabrati. deprlmere tr. (ras)topiti. protetto. rastvoriti. . (pro)čitati. rem. precjenjivati (što). 307 . . pridržati. oprostiti.Una bella poesia non si puo riassumere. ecco . suzbijati. eleggere tr. ma non convincono. prethodno izabrati.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. retto. rem. uništiti. assoito. . popraviti. compresso. dissolvere tr. con6scere tr. izabrati.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. pree((�ggere tr.L' albero perde le sue foglie. rastaviti. ) s njime kao s prijateljem. (pre)uzeti što na se. ressi. assolsi. suzbiti. ricon6scere tr. . Izgleda da je drhtao od straha. otopiti.friggere tr. leggesti. (za)štititi. prepržiti. porušiti. (Upotrijebi pasiv ! ) . pripojiti. zbiti. .Spende male il proprio danaro. ecc o . skopčati. . ecco conosciuto.Č ita mu se veselje u očima. . intro (avere) izdržati. podnijeti. Il direttore inflisse loro una grave punizione. trpjeti. priložiti. . rem. uništiti. ecco rifdggere tr. pržiti. nanovo (pro)čitati. rem. Temi vari annettere tr. correggere tr. ne priznavati. assumere tr.L' uccello ama il suo nido. peći. ukratko izložiti ili ponoviti. ecco Part. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn.Pass. Le torri e la mura proteggevano la citta. . 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. sažeti. rileggere tr. daleko od srca. zaključiti.Part. assolvesti (o assoivetti. di qcs. utisnuti. rastopiti. .Pass. nanovo preuzeti ili primiti. Part.Il difetto altrui difficilmente e compatito. S lijepci čitaj u prstima. spriječiti. ecco Part. Part. assumesti.Nemaju što (che da) reći. . pass. ispravite me. protessi. sconnettere tr. repdmere tr.Guardati dalI' altrui cane. ecco . primiti se (čega). figo uništiti.Pass. Pass. rem.Part. proteggere tr. comprimesti. . (Pasivno! ). koriti. pritiskati.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. Pass. pass. Uso della preposizione da (dal.Pass. strutto. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. podupirati. . razriješiti. razoriti. sorreggere tr. Faccia il suo dovere. . ispraviti. izreći. odoljeti. izraziti. ugušivati. less i. reggesti. nanovo izabrati. ukinuti.Part. ieggere tr. ecco . II. .Pass. nanovo peći ili pržiti. iskazati. braniti. rieleggere tr. assunto. tlačiti. .Ova j e � riba slabo pržena. spojiti. riassumere tr. rastaviti. soffrlggere tr. rastvarati. = struggere tr. strussi.Venga con i suoi compagni. Uperio j e oči n a njih. pritiskivati. pritisnuti. Ako pogriješim. Pass. annettesti). izvijestiti. assoivesti). pass. ukidati. Morao bih učiti od jutra do večeri. ESERCIZI I. p repoznati. pridružiti. (ras)taliti. razdvojiti. udariti (pečat). zaštićivati. prigušiti. III. annettesti (o annessi. 2. upravljati. tr. držati. ecco Part. opomenuti. Sono ragi oni che persuadono. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji.N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad.

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

Imperat. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). da 6. cogli. podići. e intro (essere) dogoditi se. ecco Part. su 3): ci alzavamo con l 'alba.XLI I . il cane stava sdraiato sull ' erba. sulla mezzanotte. conducete. un vecchio con la barba f alta.Condiz. 3. col ga. conduci. a 15. skloniti. conducete. uhvatiti. cogliamo. izvesti. conduco. di 14. con quel rumore non si poteva lavorare. condurrai. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». colgono. in 5 ) : J are un lavoro con cura. conduce. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. 9. a 4. zadesiti. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. skupljati.Ind. Verbi anomali col pass. skupiti. podignuti. (u)brati. Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. . e partito con tutte le valigie. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. e venuto col treno delle undici. dedurre tr. cogliesti. di 9. navesti. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. La preposizione con. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. colto.Condiz. zbiti se.Fut.. pesa sui trecento ch ili. un ragazza sui dieci anni. - accogliere tr. . corrai) ecco . a 3 . conducano. sul J del giorno. (s)provesti. rem.Imp erat. di 14. in -si · cogliere tr. un vecchio sulla settantina. . essere sul punto di. a 5. voditi. S. primiti. 3. izvoditi. colsi. svoju hrabrost). da 14. • participio passato. zaključiti. di 1 1 . Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. pres. colgano. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . vive con il nonno. conduca. ' colga. . il valore. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. presentano irregolarita in altri temp i e modi. condurresti. usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . pass. rem. iznijeti. Congo pres. coglieresti. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. e uscito col cane. da 5. ). cogliate. Complemento di te m p o (cfr. . cogliete. . navoditi. ecco . 5. ) . La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. dočekati.Pass.Ind. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . cogliamo. conducono. sulla sera. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. . conduca. cogliero. dovesti. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . condurre tr. sul tramonto. in 2): salire sul monte. cogliete. in 1 . ha tenuto una conjerenza su Michelangelo. conduca. conduca.Congo pres. si metteva in viaggio anche con la pioggia. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. rem. conduci. ecco . di 7). condussi. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. 4. 2. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. decidere su due piedi ( = subito). pres. un libro con la copertina di pelle. pobrati. indurre tr. Complemento di q u a l i t a (cfr. cogli. Fut. nagovoriti. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole . conduciate. conducano. conducesti. «circa». marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). . conduITo. pass. noi guardiamo con gli occhi. pričekati . pres. raceogliere tr. ecco . . stare sull 'avviso ( stare in guardia). in 1): il tappeto e sul pavimenta.Part. ). 5. . trgati. si e lagnato con lui della sua condotta. studiare con diligenza.in 4): partimmo sul mattino. conduciamo. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. conduciamo. 6. Pass. «verso». . zateći. 4. e una bicicletta che vale sui mille kune. a 6. momenta della giomata (cfr. cogliamo. nota): scrivere con la matita. incogliere tr. Complemento di c a u s a (cfr. da 7. skupiti. da 1 2. - addurre tr. da 16): un ragazzino col volta pallida. mettere sulla tavala. ecCo . povesti. a 4. Come risuIta dagli ar esempi. condotto. obrazložiti. navesti. coglie. conduciamo. a sua volta. in 4. leggere con attenzione. passeggiavo con mio padre. condurrei. deri va dal latino sursum (ridotto a susum). di 8. 7. si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. 2. colgo. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). coglierai (o corro. colgano. coglierei. di 10. ). . la quantita. colga.da 7. . ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. E suso. a 2. colga. pres.

istaknuti protiv. rimani. scegliete. pass.Part. sciolga. protiviti se.F. preporre tr. posto. podvrgavati. frapporre tr. razvezati. traseegliere tr. staviti izmedu.Fut. scegliate. opporre tr. disdire tr. scelgo. postavljati. rimango. ponga. raširiti.Congo pres. duo1i.Condiz. tvrditi. contrapporre tr. prevoditi. ecco .). ostati. dico. diciate. rimani. . sedurre tr. pretpostaviti. pres. porrei. pretvoriti. . dolsi. roditi. pretpostaviti. nanovo postaviti ili staviti. sciolga. (u)gasiti. sciogliamo.Imperat. presupporre tr. prigovoriti. pres. rimangano. dogliamo. dicesti. reći. dicano. ecco . priložiti. dolgo. ecco . rimanga. scegli. porresti. sceIgono.Condiz. . dole re intro (essere e avere) boljeti . pres. pres.Pass. ponga. kazati. sciorrai) ecco . blagoslivljati. sciogliamo. scelgano. sastavljati. metati. dovesti ili odvesti natrag. porre tr. . prescegliere tr. scegliamo. ecco . dogliamo.Condiz. sciogliesti. dica. . dolga. predisporre tr.Condiz. sciogli. deporre tr. dorro. scegli. dogliamo. comporre tr. scegliamo. reći unapri ed. probrati. ponete.Part.Fut.Ind. prevesti.Pass. rem. spento. . ozlovoljiti. dire tr. ecco . pres. rasporediti.Part. objaviti. ricondurre tr. scegliesti. uvoditi. pres. uzeti. sceglierai. nanovo povesti. ci duole = žalim. pone.Imperat. diciamo. odriješiti. ricuocere tr.Ind.Congo pres. probrati. e intr. izabirati. raspustiti. položiti. rem. riprodurre tr.Imperat. supporre tr.fig. ne dolikovati. odriješiti. ponga. ograničiti. preostati. � Fut. (is)pržiti. proizvesti. rimaniate. pass. umetnuti. žalimo). predire tr. postaviti pred. zabraniti. diciamo. . dorrai.ut. doluto. scelga. predlagati. ecco . pass. introdurre tr.uvesti. p6ngono.Pass. ecco Part. pres. poniate. cossi ' cocesti. polagati. pres. rimanga. dolga. riporre tr. imponirati. j ridire tr. podvrći. unaprijed pripremiti ili odrediti.Part. rem. rem. rimarrai. proricati. cociamo. scegliamo. spegnesti (o spen­ gesti). rimanga. cuOciano. ponovo proizvesti ili proizvoditi. uvoziti. cotto. e intro pran. Pass. staviti nasuprot.Fut.Pass. rimaniamo. spegneste (o spengeste). rimarro. sciogliero (o sciorro. ecco . dorresti. diciamo. . dicano. dogliate. spegnemmo (o spengemmo). . cocerai. izabrati.Congo pres. sciogliate. žeći. spustiti. sciogliete. izabrati.Imperat. ricomporre tr. ureći. scioglie. pass. proporre tr. Congo pres. scomporre tr. pres. rem.Congo pres. zavesti. . scio1to.Ind. staviti ispred ili sprijeda.Pass.Ind. rem. (essere) položiti. . e intr. cuociano. interdire tr. . interporre tr. dissi. scegliete. staviti preko ili iznad. sceglie. sastaviti. rimaniamo. . poni. pres. permanere intro (essere) trajati. poni. scelga. dolete.Condiz. nanovo sastaviti ili složiti. uvući. pass. . sottoporre tr. <: 1 1 . tradurre tr. ecco . izabrati. zavoditi. pristojati se.Ind. dirai. scioglieresti.Imperat. . . rem. proklinjati. sciolgano . coceresti: ecco . pass.Condiz. duoli. dolga. ponete.Part. direi. cociamo cociate. prosciogliere tr. sciolga. . imporre tr. 318 spegnere tr. di. rimarrei. ecco . ecco . posvetiti. ecco . staviti izmedu. scelsi.Fut. anteporre tr.Part. spensi. navesti.Part. proreći. dite. I cuocere tr. razmetnuti. (Mi duole. clloci. (avere) urediti. navesti na zlo. dodati. posi. prokleti. položiti. di qsc. scioglierei. stracuocere tr. sciogliere tr. .Fut. probavljati. scelga. dolgono. odabrati.Ind. spense. rimanere intro (essere) ostati.Congo pres. poniamo. podvrgnuti. sciogliete. rimarresti. proturječiti (komu). dica. sciolgono. dicono. . cocerei. ponavljati. produrre tr. indisporre tr. pass. (avere) ne pristajati. ponga. dorrei. addirsi benedire tr. pres. diro. utmuti. dolga.Cong. cocero. pobrati. rimasto. dice. cocete. apporre tr. rastaviti. ugušiti. pretpostavljati. e intr.Pass. ecco Condiz. (is)peći. cllocio. cuociono. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. disporre tr. dica. rem. . . clloci. cuocia. staviti nasuprot. pongo. pretpostaviti. contraddire tr. dolete. detto. složiti se. ridurre tr.Imperat. cuocia. ostajati. dici. rimaniamo. rimanga. rimangano. odrediti. . raspolagati (čim: esporre tr. disciogliere tr. 319 . rimanete. izložiti. suprotstaviti. ponoviti. dolgano. sci ogli . diresti. condolersi scegliere ir. ponia �o. ponesti. pres. zabranjivati. ecco . razvezati. opet dovesti ili voditi. indire tr. pres. sciolga. p6ngano. skinuti. cocete. sciogliamo. probaviti. (avere) predložiti. ecco . p6ngano. . dite. sciolgo. . sciolgano. ecco . ozlojediti. porro. maledire tr. sceglierei. . rimanesti. dica. sovrapporre tr. (s)kuhati. rimane. rimanete. ecco . zamjeriti. cuocia. scelgano. naložiti. staviti.Ind. blagosloviti. dolesti. sciolsi. pres. proizvoditi. iznijeti. cuocia. pass. . nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. ecco . ecco . poniamo. nanovo reći ili kazati. rimasi.Pass. scelga. nakaniti. rim�mgono. dolgano. pres. metnuti. cuoce' COClamo. scelto. .Imperat. duole. spensero . radati. . porrai.

trarrai. valso. valgo. stujo. furbo. (si) vlllgano . izvući. . lana. . e intro (essere) povući. tolg$lIlo. otegnuti. trarro.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. .Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. tragga.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). vali. apstrahirati. rastresti. tolgano. odvojiti. . . pass. traete. togliete. a Venezia. dovabiti. tdiggano. nuovo.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. magro. Noć nas je zatekla u šumi. mele.seta e pili fina . vivo. tolga. foglie. svelto.Fut. tolga. sažimati. III. buio. traggano. stanco. . . ecco . tolga. nanovo uzeti. v. Doveo me je do (a) očaja.Congo pres. .Queste nuvole non dicono nulla di buono. razvlačiti. . tolgo. pres.. oduzeti. togliamo. ecco . sveno. centomila lire. Uso della preposizione con (col. (sottrarre) važnu ispravu. lui.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. togliamo.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. iščupati. . svelgi. stezati. distogliere tr. primamiti. svelle. trai. ) : togliere tr. vino.Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo .Ha speso pili . e intro (essere) zgrčiti se. trarrei. . disvellere tr. diveJIere tr.Congo pres. traiate. ecco . .Congo pres. -Žalimo što te moramo ostaviti.Part. svellesti.La. .Imperat.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . vući. .Fut. svellete. traesti. vali. ostinato. . ecco . pres. Napisat će članak o uporabi veznika.Htio bih se preseliti u grad na moru.Meglio morire ' " servire.Ind. ricco. uzimati. . valga. varrei. . valiamo. tog1ieresti (o torresti). . sulla . uzeti natrag. valiate.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. . . fare. . vino. . ritrarre tr.H�no piiI grano .Non moverebbe un dito per aiutarti.Part. odgovoriti.Fut. dritto. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. . vecchio. traiamo (o tragghiamo). valete.L'acqua e piiI necessaria . . . Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. . sveigono). rem. privući.Ind. pres. pres. tragga. (o )klevetati. . traiamo (o tragghiamo). .Non sa condurre la barca.Pass. . equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti.Pretpostavimo da je tako. la gallina domani. svelsi. .Contraddiceva ogni mia affermazione. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. . valsi. . . vlllgano. tolsi. produljiti. � trarre tr. . izvući. . . .Part. stajati. a tri su s dvorišta. svelga. ne biste tako govorili. kako ti kažeš. . me.Condiz. contrarre tr. ecco . con la . iskorijeniti. oduzimati. bianco. II. togli. varresti. distrarre tr. -. Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. ritogliere tr. tragga. una gallina domani. ecco . pass. scrivere. pieno. oporaviti se. . sano.Pass. pass. valga. stegnuti. contento. . . . pazzo. svelge. valjati. trassi. valga. . izlučiti. . . Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. izvaditi. . svelga. . iščupati. traiamo (o tragghiamo).Questo albero ha pili frutti . pres. oduzeti. vale. svelliamo. trarresti. svelIere. svel1iate. stegnuti se. . (od)uzeti. svelgiamo. traete. . togliamo. (iz korijena) istrgnuti.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. parole.Raspolaže s najboljim knjigama.Oteo je . varrai. detrarre tr. skrenuti nečiju pažnju. . svelliamo.Pred sucem ću reći istinu. toglierei (o torrei). . . sažeti. pres. . astrarre tr. . . avaro. . . .Da ste pažljivo pročitali cijeli članak.Imperat. izvaditi. . tragga. va1iamo(ci). izguliti (s korijenom). protrarre tr. varro. rattrarre tr. sottrarre tr. . rem. IV.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. semplice. traggono. ecco Imp erat.To je čovjek koji je vrijedio za deset. . . Meglio un uovo oggi . . imati jednaku vrijednost. svelga. odbiti. svelgete. Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I. tolgono. . skrenuti.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura.Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. . . potegnuti natrag. . . uzeti. -Ind. rosso. rem.Condiz.Ind. togliesti. Uso della preposizione su (sul.Congo pres. ecco .Ne želim razgovarati o ovom predmetu.Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. . V.Mio fratello e pili vecchio .Ci dolse di non essere stati avvisati prima. togliero (o torro) . svelli. . ecco . . . trai. sordo. valesti.:.sveJlere tr. .Ante je produljio studije. nadvladati. izguliti.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). estrarre tr.Mi piace pili leggere . . tolto. trae. pass. valjamo.E piiI anziano . (od)uzimati.Pass. triste. skinuti odijelo.I fichi sono piiI dolci . rem. . . atrarre tr. rivaJersi nanovo se koristiti.). . pass. vlllgono. freddo. - E piiI facile criticare . Sta pili volentieri a Milano . tog li. ) : Devet puta od deset pogodio je cilj . (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). . toglie. tratto.Meglio l' uovo oggi . avvaJersi okoristiti se čime. togliete. valga. togliate. . Sve me navodi da ea + inf. svellono (o sve1go. 32 1 320 . . prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. . pres. . VI. . tolga. svelgano. . traggo. ecco .) mu ne vjerujem. toglierai (o torrai). .Pass. valete(vi).Part. rem. odvratiti. oteti.Condiz. .

ed eni nato verso il 1400 a Magonza). le parole incise sulle tavolette. La fama di Leonardo artista (pittore. L' invenzione pero delle matrici in metallo. di meccanica. musico) e soprattutto legata alla pittura. B. e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. che si conservano a Milano. lettera per lettera. Froben a BasIlea. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. Un nuovo mondo si era aperto. Etienne a Parigi. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. egli mira invece a fondere uomo e natura. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. scienziato. lo « sfumato». attendendo a due monumenti equestri. ed altre di attribuzione controversa. come partecipi d ' un eguale dramma . Giovanni al Louvre. d ' idraulica ecc. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni.ta incompiuta. Torino. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. Poi. la Madonna Benois a San Pietroburgo. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. filosofo. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. laseie. Parigi. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. di anatomia. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). Milano. Anna e la Gioconda. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. Scrisse anche un trattato di pittura. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. estraniandosi sempre piii dalla pittura. mutevole e vibrante che tutto vela. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. a vari lavori d' idraulica. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. approfondisce e fa lievitare . Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. N. Oltre ane opere sopra menzionate. Londra. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. puo ricordare grandi tipografi . avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. entrambe oggi al Louvre. Firenze. Venezia. Windsor. di avorio. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. Plantm ad j\nversa. Bodoni ( 1740) a Parma. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . intento a dipingere la S. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. cosi compenetrati da creare un fluido. ritratti. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. e vi si tratteneva fino al 1499. di botanica. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. disegni d' architettura. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. Milano. caricature. artista. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. a Panfilo Castaldi di Feltre. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. sarebbe dovuta a un illustre italiano. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). filosofo e scrittore il quale. figlio naturale di un ser Piero. MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. architetto. . che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. perche essi erano riprodotti a mano. impersona la figura del genio universale. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. scultore. da destra a sinistra). l' invenzione della stampa. FIrenze. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. si formo alla bottega del Verrocchio. Napoli.. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. che andarono distrutti. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. L� storia dell' arte tipografica. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. peregrino per varie citta. ceti piii coIti di paesi conquistati. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso.

ma.Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso.viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo . -a. fruttivendolo.orecchio composte. virtu. -i triste.). -e silvestre. specie.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . -i. sordomuto. o per semplice passaggio l 'avere. Derivazione impropria XLIII.foglio fossa . 324 caduta).maci lento.: muro. colpo > colpire.terrazzo b) Aggettivi alpestre. imbiancare .hanno general mente una differenza di significato.gambo grida .casato cerchia . Esse. man-o.lontananza.foglio. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale.midolIo moda .Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1. es. man-i. alto.intorbidire inverminare . libro.grido legna legno midolIa . transalpino. -i fino. -i .fosso frutta .) . lavor-ate.colorire dimagrare . amara > amarezza.ingiallire intorbidare . -i. -i. derivate e briciola .-a altamente).imbianchire) . : via. lavoro. -i . -e fine. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare .cerchio cesta cesto foglia . Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. -a. -e silvestro. se.alpestro. ossia la radice. Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . sasso > sassoso. chiaroscuro. mano.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . -a.trutto gamba . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a . -i . -e crisi. b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare.canestro casata . P.rnutare .tristo.ammol1ire assordare . -e macilente. caduto.la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a . NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. es. e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). vi-e. ecc . sport. ecc. -a .briciol0 buca buco canestra .inverrninire scolorare scolorire sta. P.: vi-a. lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza.goffaggine. lontano .modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . arte. Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei.aggrinzire ammol1are . -a. lavor-are. . Le parole primitive sono variabili e invariabili. P.starnutire imbiancare . lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. che resta invariata. . eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota. 325 . es. -i.spillo suola .suo lo terrazza . -a.abbrunire aggrinzare . In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. -i.assordire colorare . lo esse non appare che il tema e la desinenza. spiUa . piu.

il dovere mangiare .abbandono abbracciare .tranquillare 326 .contrasto legare .vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato .adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato .bastonare corona .chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito . Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. avvezzato . numerali.il volere a) Da verb i. se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo.vuoto guastato . -a la venuta comandare .conforto contrastare . -a . verbi: bastone . prornesso. . sostantivi: ardire . ferito.stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi.datare involto (involgere) .il desinare dovere . 327 denominali: Nota. In tal caso.I' ardire avere . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta. terrore.logoro mozzo privo Nota.tardare tranquillo .comando b) Da participi passati.scaltro scarnato . andato.sveglio vuotato .la promessa venire.inchiestare revisione .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi. viso e volta. L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto. appartenenti ad una categoria grammaticale differente. Derivazione immediata.scemo sporcato .revisionare incombenza .lanciare origine . non parliamo di derivazione impropria.abbraccio biasimare .lega levare . Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate.originare pena . sostantivi: andare.scarno scemato .il mangi are parere .disastrare (-ato) inchiesta .incombenzare propaganda .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.la ferita latrare.quietare sano sanare tardo . caduto. medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti.biasimo cacciare . . -a .propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi. sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro.avvezzo avvizzito . Ecco alcuni recenti derivati disastro . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro . Infatti. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.i l latrato promettere. ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria.il parlare potere il potere volere . ma di sostantivazione. ardire o osare.peggiorare quieto . verbi: migliore . latrato . paura.l' andata cadere.Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo. spavento. -a .leva pescare .il parere parlare .entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato . aggettivi: acconciato .l' avere desinare .graziare lancia .incoronare colpo favore colpire favorire grazia . sostantivi: abbandonare . pero. -a la caduta ferire.penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia.migliorare peggiore .guasto c) Da sostantivi.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.sporco stancato . verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) . In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo. e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi.pesca stimare . venuto.acconcio adattato .2.caccia cambiare castigare cambio castigo confortare .

accozzaglia. che sono forme prese direttamente dal latino. entusiastico. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino. s facciataggine. cefalea e cefalalgla. Duro X LIV. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio.uranio assassino . secchezza). nel Lazio. M. pan ett on cino ne ha tre. I' uno o l' altro. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. vanno annoverati i caratteri chiari. si. nella conversazione. aureo. e precisamente dagli scrittori. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza. e cosi accanto a cenere. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. usciva un Virgilio.canile bianco . Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. ne modifica il senso. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. britannico. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente.superbia argento . Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. plebaglia. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti. tascabili. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. gocciolatoio. erano quasi sempre di formato grande. Si narra a tal proposito.cittadinanza rnansueto . didascalico. -ea) e in alcuni in -ico: urano . manuale. o. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. che pu r indicano sempre il mal di testa. e cioe un vocabolo «tecnico». aperti.cita) sussiste quella popolare (jiorito. tirannico. elo chiarno presso di se. es: ign-eo. ha uno. -aglia ha senso collettivo. urno r'istico. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. venuti in luce anche nel secolo XV. vitreo. Nel 1 50 1 . fra due o piu sinonimi. non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. essi sono rarissimi. come si dice. specialmente all' estero.insania superbo . Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. all' arte della stampa. Giova sapere che prima di allora i libri. per lo piu dispregiativo: canaglia.argenteo bronzo . P. opera oggi rarissima.Occorre poi notare che molto spesso.bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io.bronzeo e cosi: alcalico. I piccoli volurni erano. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. rispettivamente vir (= uomo). vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). familiare. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. -eo (ferom.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. adottando tale formato. contribui a diffondere il libro. o per lo meno intesi in questo senso. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. lingulstico. fi I suffissi hanno general mente un proprio significato.professionista insalata. scolastico.insalatiera cane . vetro. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. eleganti. anche col nome di italici. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. . con questi caratteri. 328 329 . -ia. che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca.assassInio insano . in ottavo. maneggevoli. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . uno appartiene al linguaggio comune. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori.mansuetudine professione . A. sic. sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. ma in via del tutto eccezionale. limpidi.

somiglianza -ismo.libraio giomale giomalaio sigaro .ballerino -anza (stato. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana.valligiano arte .artigiano corte cortigiano -iere (professione. seguace di un sistema): celibe .colombaia abete .I dittonghi ie.comandante litigare . dignita): isola . mestiere. ufficio.prevalenza Siena .cronista macchina . -igiano (provenienza. provenienza): contado .boscaglia -eria (nomi collettivi.): cittadino .petraia -ruo (mestiere. strumento.abetaia ghiaccio . disposizione.sigaraio figurina .borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese . facolta. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna . a) Suffissi di nomi (astratti. stato. o : nuovo . dignita): dottore .materialista 33 1 .stupidaggine testardo . il dittongo si conserva.fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi. dottrina. local i e astratti): borghese . per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo . collettivi. condizione.novita buono .): colombo . cameriere cameriera).fierezza. condizione.ghiacciaia pietra . ufficio): banca .. La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo.banchiere camera .lontananza risonare risonanza somigliare . In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .postino ballare .celibato mandorla .cortesia leggiadro .doganiere gioiel1o .umanesimo ermetico .scogliera -ano.leggiadria -rua (conserva.canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la.fatalismo -ato (mestiere.cameriere dogana .cittadinanza lontano .maestra.ermetismo fatale . pieno . ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido . -esirno (usanza.litigante partecipare partecipante -ino (mestiere. irrequieto irrequietezza. UD nella deri vazi one. coslcoi suffissi in -ezza (fiera .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato. locali.Perugino posta .isolano valle .bonario piede .senese -essa (professione. qualita. ecc.partenza prevalere . professione): libro . -ente (abilita.testardaggine -eta. ecc.ortaglia bosco . ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone .macchinista terrore terrorista materiale .cannoniera scoglio . sistema) : eroe eroismo umano .dolcezza triste .tristezza -aglia (indica collettivi. con lo spostamento d' accento. nella derivazione.gioielliere -ante. condizione.apprendistato 330 -ista (professione. dignita): cantare cantante comandare .pienezza).): artigiano artigianato apprendista .dottoressa fattore . aderenza.contadino Perugia . collezione e sim.mandorlato cronaca .figurinaio -iera (vasO. agiatezza bellezza dolce . si scempiano diventando e.ragazzaglia plebe plebaglia orto . qualita.e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato.

pieghevole correggere .perlaceo -ivo (disposizione a fare.problematico simpatia .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare .correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino. -a ubriaco . tore.bravura fomire . es. aggettivi. -aeeo (qualita.affermativo descrlvere .allenatore con6scere .coloniale commercio . -. diminuzione. -ino (italiano.boscai(u)olo latte .stellato garbo . ecc . -esco. -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 .ferroviario testamento .verdura ardere .informativo succedere .lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare . -sura.alpinistico acrobata .successivo 332 333 .fomitura -ico.chiacchierone.centrale colonia . abbondanza di qcs.acrobatico problema . atto ed effetto di un lavoro)� verde . Cosi p.cartaceo creta cretaceo farina . -ato. - tura (qualitit.commerciale -ano (origine.cambiamento sentire .polare stella . -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco .tito lare -ore. condizione): allenare . -esse. -a chiacchierare . degenerazione): infermo infermiccio patlido .garbato sapore . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile. parigino).ubriacone allegro allegrone -are (relazione. evole.caprino mare marino sale salino Garibaldi . -sore (professione. costume. proprieta. -ino (materia.fedelta povero poverta giovane .garibaldino desiderare .sentimento -ale (stato.saporito orecchio .): stella . somiglianza.orecchiuto -udine (proprieta.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. effetto. oltre che sostantivi.mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta.confinario ferrovia .-mento (azione. -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire . appartenenza) : materia materiale centro .repubblicano -one.conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione. la P.descrittivo informare .arsura bravo . materia): carta .dormiglione. postino) e soprattutto dirninutivi. L -ta.rossiccio -ura. appartenenza): Africa mondo africano mondano monte .bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra .alimentare polo .abbigliamento affaticare . maniera. Per i suffissi -ense. -uto (possessione.farinaceo perla . -atko (appartenenza. -ito. binario. condizione. capacita): affermare .testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano.bonta fedele .stellare titolo . qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .montano repubblica . tu (astratti denotanti qualita.): buono . maniera): confine . qualitit): abbigliare .affaticamento -010. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista . appartenenza): alimento .simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare.pallidiccio umido umidiccio rosso .

colui che dipinge. chi abita nel contado. giovine. str .radio . viso.moltitudine .parentesi vaglia . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico .giomalista .bar . paese. uomo. colui che canta.Per i suffissi -onico. libraio. casa. ESERCIZI I.dinamo . -oso. limpido come il cristallo. pallido.nocciolo pero . un piccolo giardino. 335 334 .albeggiare amaro amareggiare mercante .albicocco mandorIo.balzellare girare . -icchiare. pollaio. colui che suona il violino. una strada larga.Brasile modista . chi suona l' arpa. un color rosso sporco.balzelloni ginocchio (lat. la lez. -ecchiare. III . una casa piccola e graziosa. rapido come un fulmine. un uomo che ama ciarlare. chi abita in montagna. l' uccisore di se stesso.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare.battaglione .sonnecchiare dormire .latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. un albero piccolo e sottile. l' atto del fa1ciare. signore. -uzzare (frequenza. albero. un piccolo fiume. una storia corta. rosso. canile.canterellare saltare . un medico da poco.ingratitudine . azzurro. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo .mercanteggiare scena .nulla . giallo.specie . -one (v. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. VI . XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo.Sava . animaletto.nipote nutrice caffe . giallastro. quali alterate e quali derivate: Manina.Danubio . libro. -ettare.utensile . produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . Secondo gli esempi: chi fa la barba . chi abita nelle citta.il barbiere cio che s i deve lodare .rondine .rubacchiare sonno . una donna cattiva e volgare. continuata): alba . V. un colore simi le all'azzurro.limone .Volga calore padiglione accasione . cane.Canada caucciu sci .sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio. donna. un bicchiere grosso. spregio) be(ve)re . rossastro. una camera piccola. un dotto che studia Dante. foglia. staHa.salterellare -icare. verde. una pianta piccola e graziosa.dormicchiare baciare . Secondo l 'esempio: un bastone piccolo . pastorizia.ciliegio . chiave. chi vende i gioielli.Drina . libriccino. -ucchiare (rallentamento.stabilizzare latino .serie .Tibet . tavolino. una piccola sala. uno che imbroglia il prossimo. casalingo. mano. -ellare. un' opera corta.) tastare tastoni balzellare . una medicina che mette in fuga le febbri. falce. formata per alterazione di suffisso (v.raramente forte .girellare cantare . un color bianco sporco. II . isola. -azzare. una via stretta.castagno .sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa. fanciulIo. bimbo.estasi .baciucchiare risolvi con una sola parola.film . piantagione.lodevole -izzare (attuazione. fioritura. 169. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . casetta. Indica quali delle parole seguenti sono primitive.lepre metropoli .pacificare IV .idioma. -erellare. chi abita neUe valli. gatto. un libro piccolo. peggioramento): rubare . le donne che spigolano.nespolo noce .Bosnia . un bicchiere piccolo.Arno .fortemente utile utilmente -oni. r atto di apparire. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare .) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . testa. fanciullo. tavola. bellino.

Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate.profeta .vincitore ispettore mietitore protettrice . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta. testa .Luigi e il genero della professoressa. si dedica pur fra amarezze e contrasti. foglia pianto. . ag it ate sempre da movimenti in contrasto.femmina traditrice. Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. pittore e poeta. che m' ha fatto sempre X.cane ambasciatore creando forme colossali. Maria degli Angeli).del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. manica . colpa fogho. . a questa 336 �e it�iana del ' 500. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli.Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri. tranne . .tappo. terminate nel 1 5 12.gallina . gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna. iniziato da A. sua austera moralita. punta testo. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). storie della Genesi. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi». Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. ma non ci trovai mio cugino. Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma.dottore cugina leone . * * * consorte . e il celebre «Mosb>.limone. ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti.suocera . Pietro e d' ora in poi. vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. poltrona. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo».VII. la visione grandi osa e drammatica. Pietro in Vaticano ( 1501 ).colpo.orsa . A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze. ran ntoml alla scultura (due Pieta).aquila .cuoco . Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S .Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. .La direttrice della scuola e buona come una madre.mela .susina prugna . La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. Fa contrasto in una societa. Porta Pia. dell' arte italiana. Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare.fico . si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. che si era tua di S an Marco .ananasso . Sangallo. . e che se San Marco era tale. Pietro. Gino ha preso moglie.manico.eroina . Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . disse che elI' era proprio una pieta a vederla. porta poltrone. busta .masso. che e questa arte.Le sode elessero la nuova presidentessa. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone.coIlo. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio.costo. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545. ora in S. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . non puo servirsi bene delle cose altrui» .Hanno preso un istitutore per il ragazzo. Un suo amico. e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione. architetto. e chi non sa far bene da se. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore.fautore . mo�he troppa. Rispose lchelangel?: <:<I? o .busto. S. Chlamato a Roma nel 1490. per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500. gesta . Con Michelangelo si conclude la grande tradizione.banana .porto.scalo.pianista _ . gamba punto. potentemente plastiche. scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . tappa .gambo. scultore. iniziatasi con Giotto. S ilvio e un bravo violinista. colla . vi scolpisce la «Pieta» . che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. che si corona nella cupola di S. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina.stregone .gener� .cedro pistacchio . IX.Aveva non so che pittore un' opera dove . Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. palma . scala . mas �a gesto. nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. 337 . e lasciato loro tante fatiche onorate». e per il quale scolpiva i «prigioni». . Questo dramma espresse in scultura e pittura. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare.Andai da mio zio. pianta .pesca oliva . Oggl al Louvre. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni. . Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � . . costa .

Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). L' italiano. ecc.la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. avverbi. pre-militare. per-turbare. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. che sono particelle (prepo­ sizioni. v e r b i (irrompere da in­ rompere). 3. altre volte invece viene dec1inato. 339 338 . - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i . preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo.) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . sopra-struttura. avverbi (sottovoce da sotto-voce). novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia). I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. alle volte rimane invariato. I composti piii frequenti si formano con prefissi. Di essi si parla nella lezione 48. Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac.

esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). comunanza): congiungere (spojiti). sop raccope rta. interloquire (umiješati se u razgovor). sufficiente. cis. inter.dal latino ad verso. commensale. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). surrogare. includere (uklopiti). di. r. che non si occupa di politica). contro­ proposta (protuprijedlog). con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. sopra. «verso». con rafforzamento iniziale): frammettere. fra. superiorita. addomesticare. post. irresoluto. collaborare. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l.Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5.(»između«. anti.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). irragionevole (nerazborit). = = 00 = = 340 34 1 . Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . fra. dionesto (nepošten). ex-direttore (bivši direktor). dappertutto. dis. provaliti). so. sotterrare. južno). Unendosi con la parola primitiva. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono.(dal lat. disobbedire (ne slušati) . prepotente (drzak).(indica compagnia. subiscono spesso qualche medificazione.: impossibile. contra. de-. posticipare (odgoditi). combattere.in. oduzeti). contra atto (krivotvoren). quando non sia s impura. zločin). a. irr6mpere (upasti. posdomani (prekosutra). frapporre (staviti između). extra fino (izvan­ redno fin). es .(spesso nel senso di «dentro». arci. compiangere (sažaljevati). irresponsabile (neodgovoran).. bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). discendere (sići. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. uto). daccapo.(dal lat. antistatale. immobile (nepomičan).(equivale in genere a contro. raffreddare. frattanto (međutim. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). contraJf are. ammettere. secondo i casi. ex. P. I prefissi a. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. pre. ammettere. biconvesso (ispupčen s obje strane).(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. . contro. arciduca (nadvojvoda). misconoscere (ne priznavati). anti. «contro») : incavare (izdupsti).(di origine greca. raddopp ia re. contras­ Jf segno (obilježje). bis due vote) : bicipite (dvoglav). es. decapitare (odrubiti glavu). cispadano (s ove strane rijeke Pada.(dal lat. soprattassa. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). preposto (pretpostavljen). allontanamento.(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). eccesso): preavviso (prethodni oglas). contrapporre (pero: contrastare).(di origine greca. mis. provenienza): defalcare (odbiti. I principali prefissi sono: a.(<<fra»): intervenire (umiješati se. apolitico (che non conceme la politica. a alo anormale (non normale). anticamera. cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. prediletto (omiljen).(prefisso di origine greca. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. collaborare (surađivati) . ante prima): anteporre. : additare.(dal lat. sudjelovati). _ bi. po-.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). anteguerra (predratno doba).(indicano. silaziti). in. estra.(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). južno r con. frattanto. ante-.(indica negazione): disabitato (nenaselj en). extraterritoriale (eksteritorijalan). P. contra. antisociale. indeterminato (neodređen). ' extra-. sorreggere. da.(indica priorita.. ra. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. separazione. m.

resistere.arancia .buccia . L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). .tesi . -iera: banca . trasportare (prenijeti). -ario (ereditario. respingere (odbiti. professione: giornale .freccia futurista . Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici. O s s e r v a z i o n e .paia . -oio (rasoio). «assai»): straripare (izići iz korita). sopra (»nad«. muovi. ecco Numerosi sono i suffissi. transiberiana (željeznica kroz Sibir). ecco via via. Genovese. .geometra . sub. gioielio . sjeverno od Alpa). sopraccoperta (gornji pokrivač).fiasco .(indica inferiorita): subalterno (podčinjen).cinema . -erellare (eantereLLare). odgurnuti). evitare. -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare).bisturl . leggib ile. reazione (reakcija). In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. rif are (nanovo učiniti.(vuol dire «fuori».elima .pro. strapotente (vrlo jak). vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore. lode vole.farmacia . invece. stonare (ne biti u skladu).lapis .stratega . -mente (abilmente). -aglia (boscaglia).citta . -ese: Piemontese. L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . solubile).(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti). ecco mosso ecc. -eto (jrutteto).giornalaio. ne modifica il senso. -aia denota mestiere.tema . come intimare.banchiere. spirare. -one.laico . soprascarpa (kaljača). risehiare.intrigo . rispondere. in latino. -ata (boscata). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove). sbanehettare (praviti česte gozbe). tras. . subaffitto (podnajam). -evole.Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi.(nel senso di «far le veci». trans-.uovo . preraditi).(indica ripetizione.compagno. sopravvivere (preživjeti). potkonzul).archeologo . -ubile (amabile. Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva. -aceo (earteeeo).sofa . -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile. -ificare (j alsifieare). spettegolare (rastrubiti.camicia . II. esisteva. sottomissione (podvrgavanje). pagliaccio . izbrbljati) . proporre (predložiti). Francese. sotto. 342 . latte . in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere. movesti.lattaia. -oni (ginoeehioni).stemrna .vasca . contrasto): reintegrare (uspostaviti).(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta). «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. chiacchierare . stravecchio (vrlo star).brontolone. -iere.gioielliere. S uffissi di nomi: muovere muovo. procrastinare (odgoditi). con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni).fruscio .pelliccia . fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. re-. -ona: brontolare . -ibile..»): transalpino (prekoalpski. ecco mossi.chiaechierone. .(significa «di Ul.sintesi . stra.raffreddore . trasparente (proziran). Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. s. ri. soprattutto (ponajViše). E cosi: -aglio (ventaglio).

collana . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia). il Verrocchio ecc e in tutta Italia.poetucolo panettoncino . Pietro Lombardo. Francesco di Giorgio ed altri.scuola . poi. ed impersonata da Donatello.febbrone . la Lombardia. La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana. Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine. Bologna dove opero Nicolo dell'Arca. Dal neo-platonismo fine Quattrocento.mare Inghilterra Germania posta . Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. la cui influenza si fa sentire su Michelozzo.mediconzolo omaccio .Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba . dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello. in Bartolomeo Ammannati.}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione.sonnifero .boccata .un piccolo fiore.Lombardia Liguria Palermo .portalettere . soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia .Napoli . di Baldassare Castiglione. V. VII.capopopolo .).spaventapasseri .parrucchiere piantagione bastonata cavaliere .una via stretta .una modes ta somma . di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino). ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.p ortarnonete cassaforte .pomodoro .pineta nevischio . invece di semplici1it.un grosso libro .cavolfiore .guanciale .fines trone parolina mazzolino .sfacciataggine banchiere artista .fiorellino . a 37 anni. IV.un brutto paese .Zagabria .bestiola librone. della Galleria Vaticana. si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/.arcobaleno sordomuto capoluogo . che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza.una vecchia cattiva una bottiglia piccola .poetastro omiciattolo .albergo . ove emerse l'Arnadeo.botteghino . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione. Rossellino.Milano . Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo.vocione .via . o virtuosismo come nel Tribolo. come in Baccio Bandinelli. abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore . . e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta. il Pollaiolo.calzaturificio . D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto. con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.cavatappi . poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.tagliacarte .una voce grossa .Istria Francia Olanda . 344 345 .capobanda .vecchiaccia . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca. Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. nel Cellini.Pola .testolina . Ora. Mino da Fiesole.mestieraccio giovinastro robaccia . ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. a Roma nel 1520. Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena.altoparlante capofamiglia .mano Fiume .straducola . e mori. nella Messa di Bolsena). Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola. di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S.viziaccio . o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza . una idealizzazione generica. Si distingue solo quella veneziana.stanzone ragazzaccio .soprannome .notte .una stanza grande .reticella . Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore . Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola . agile e penetrante. 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II. LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483. Benedetto da Maiano.retata . come il Vecchietta. L'Assunta. decora le Stanze Vaticane. di Brera.letterone . in cui la bellezza e in funzione ideale.paravento francobolIo attaccapanni terremoto .ortolano.querceto . Venezia che con Antonio Bregno. quindi le Madonne e La Sacra FamigUa).un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .Croazia.mezzaluna . ecc. complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo.antipasto rompicapo.III.portone .bottiglietta .cittadinanza . Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo. nel Giambologna.automobilista .pazzerellone .una piccola e graziosa testa .fanciuUone . sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani. di bellezza.

a 14. poći. dovette (o dove). osušiti. (po)ginuti. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. dovrai. 6. 16. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. pres.Congo pres. dovettero (o. essere per. in 2. morire intro uvenuti. dovro. muoia. ecco . trovare lavoro per i disoccupati. Congo pres. e uscito per la porta del giardino. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. dovrei. nota) : ho appreso la notizia per radio. deve. da 5. o (avere e essere) e tr. l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo.Imperat. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali . da 14. crknuti. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. per studiare da un mese l 'italiano. l 'ho comprato per mille kune. andiamo. da 17. izumirati. dugovati. saltare uno per ogni cinque. devi. ecco 14. era per decidersi. mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). venti diviso per quattro. da 4. num. in 5. dovetti (o dovei). in I. vada. vado (o vo). lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara. per il dolore e la fatica si ammalo. morati. dovere intro Ind. Eccone i principali: 12. dobbiamo. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. 15. Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. . S. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. su 2): e partito per la Francia. vai. un istituto per la previdenza sociale. vadano. umirati. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. debba. 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. hanno combattuto per la liberta. debba. ha nevicato tutta la notte. ecco (essere) ići. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. . otići. dovemmo. debbano (o devano) . gubiti. vratiti se. andasti. andiamo. Pass. Complemento di c a u s a (efr. riandare intro (essere) e tr. a 13): non impariamo per la scuola. pres. sei per cinque. andiate. dividere per ordini e classž. ecco il treno per Milano. . Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. andrai. 3. di l l . andato. ponovno ići. lo avvertiro per telefono. vada. 2. dovete. dovesti. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. sono due persone diverse per indole. andro. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. pass. pogibati. andresti. a 5.' le perdite ammontano a tre per mille. ugasiti. in 3). pres. debba. ecco . Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. . lo supera per intelligenza. 13. vanno. dobbiate. un impianto per la lavorazione della seta. sennonche gli mancava il coraggio. ecCo Condiz. a 3. 10. hodati. vada. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. trebati. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. 5. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. devono. ) . l 'ho accettato per consiglio vostro. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. andai. A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. pres. andate. a 7.Part. . l'hanno f atto per giuoco. andrei. lottavano per il successo.XLVI. dovresti. da 1 2. . ha nevicato per tutta la notte. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. va. doveste. -Ind. 9). NeUe locuzioni stare per. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. 347 . egli ha rijiutato per orgoglio. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. di 10.Fut. ha parlato e parlato per due ore di seguito. vadano. sara un vero piacere per tutti noi. deve.Pass. pass. 4. (essere) (u)mrijeti. la casa e stata valutata per tre milioni. biti dužan. per stasera sono impegnato. muori. dovete. Condiz. in 8): lo f aro per tuo amore. ecc . 7. ma per noi. dobbiamo. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. camminava su e gUt per il cortile. andiamo. protestavano per il divieto. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. nestati. dobbiamo. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). Passato remoto asigmatico 1 . 11. Complemento di m e z-z-o (cfr.Imperat. rem. a 6. dovereno). dovuto. devo (o debbo). la preposizione per indica un' az ione prossima. passeranno per Firenze alle otto. Troia fu conquistata per inganno.Part. . di 8. immediata. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. con 4): lo diceva per scherzo. te lo ripeto per I 'ultima volta. Indica la s o s t i t u z i o n e . 9. Ind. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). la bicicletta l 'ho venduta per poco. devono (o debbono). da 10. preminuti. ha parlato due ore di seguito. quello di congiunzione f i n a l e . va' . andate. di 1 2. una macchina per cucire. rem. pres. vada. devi.

ecco .a qcs. bćvono.Condiz. piovvero. cadde.Pass. decrescere intro (essere) smanjivati se. sediamo. usciamo. soprassedere intro (avere). sieda (o segga). risalire tr. piovuto. increscere intro (essere) biti žao komu. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. (o) padati . moriamo. salite. odi. salga.Pass. Pass.Congo pres. presjeći. ne dopadati se. morrei. stanovati. sieda. e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. conobbero. conoscesti. umnožiti. uscire in tr. escano. ruppero.Congo pres. sedete. discon6scere tr. crebbero.Part.Condiz. opadati. cadrei. izgubiti pravo. usciamo.Part. rem. strrš-ati. vrvjeti. sedete. rem. Part. saliate. rem. padati. oda. beva. salite. cadra. morii. bevvero (o bevetti. pres. sogliamo. ca. odložiti što. conobbe. rem. Part. pass.Imperat. pass. sogliono. ribere tr. oda. bćvano. propadati. beva. Congo pres. esco. dići se. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. salga. pror6mpere intro (avere) provaliti. uspjeti.C ngo impeif. nasrnuti. udite. odano. pl"esiedere tr. podmititi. solete. ecco . (essere) provaliti. conosciuto. siedano (o segga. moriamo. Congo pres. razvijati. popeti se.Part. . dizati se. morto. crebbi. 349 bere (bevere) tr. uscisti. salgo. sa1isti. pres. conobbi. uzaći.to. razaznati. udito. piovere intro (essere e avere) kišiti. izdaždjeti se. upasti. . sediamo. bevete. ecco . sedere intro (avere) sjediti. pass. . odi. Part.Imperat. srušiti se. . ecco .Ind. esca. possedere tr. esca. . er6mpere intro (essere) provaliti. ne biti zahvalan. (essere) izaći. uscito. sogliate. muori. berrebbe. sogliano. Fut. ecco . razbiti.Imperat. udiamo. segga. siMon o (o seggono). Fut. muoiano. navaliti. pres. bevve. soglia. (avere) predsjedati. Part.Condiz. ruppe. beviate. ricadere intro (essere) nanovo pasti. esci. corr6mpere tr. Imperat. prekinuti. beveste.Pass. usciro. udire intro (avere) čuti. rompeste. rem. pres. . pres. soglia. esce. bevessi. biti neugodno. odano. udiamo. risiedere intro (avere) boraviti.Part. pres. bevano. . (po)piti. strabere intro (avere) prekomjerno piti. saliamo. siedo (o seggo). . pass. bevi. -Fut. morresti (o morirei. . pass. ecc). cadrete. sedesti. ode. rompemmo. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. bevi. escano. sali. bevesti.Imperat. propasti. povisiti. siMano (o seggano). pijančevati. assalire tr. beviamo. uscite. muoiono. udirai). . Pass. escono. . povećati. . ecco . pass. (s)lomiti. usciamo. suole. salito. cadeste. moristi. uspinjati se. ne poznati. cadresti. scadel"e intro (essere) propasti. ne sviđati se. cadrai. esci. oda. izbiti. prepoznati. sediamo. pass. 348 ! I :� j 1 j i . . salgono. bevo. . . znati. .Fut. udirei. berrai. . rem. . sieda. moriresti). morrO (moriro).Pass. biti vičan. riconOscel"e tr. sieda. salga. rincrescere intro (essere) biti žao komu. udro. saIgano. polupati. ruppi. Ind. e intr. udiate. ecCo . cadere intro (essere) (is)pasti. . beve.Part. pass. udiamo. rem. poći za rukom. rem. solere intro (essere) običavati. crescesti. udiresti (o udrei. salga. ne priznati. pres. daždjeti. pass. beviamo. saliamo. ecco . ecco . beviamo. cresceste. figo propiti što. cadremo. fig. . žaliti. bevuto. ecco Part. žaliti. sedei (o sedetti).Pass. penjati se. jurišati.desti. berro. salire intro (essere) e tr. odono.Ind. segga. povećati. nanovo piti. ecco . muoia. ecco Part. zbiti se. bevesti. sediamo. uvidjeti.Condiz. pres.Ind. soglia. odo. esca. ecco .Pass. beva.Congo pres. morite. esca.Gerundio bevendo. suoli. berrei. napredovati. izlaziti. nahrupiti. . spiovere intro (essere) prestati kišiti. uscii. scon6scere tr. uzlaziti. udite. riuscire intro (essere) ponovno izaći. rotto. udrai (o udiro. sale. muoia. sediate. conoscemmo. Ind. cadro. l l t I l i l accrescel"e tr. bevvi. moriamo. poznavati. saliamo. crescip. bevete.Imperat. piovve. Part. raspoznati. prekidati. accadere intro (essere) dogoditi se. opasti.Fut. (bevente). rem. pass. odgoditi što. pass. beva. (po)kvariti. solito. pres.Part. l 2. raspoznati. muoiano. posjedovati. izbiti. bevemmo. imati.Ind. seduto. conosceste. dtddero. sali. oda. Congo pres. berresti. cadranno. ne priznavati. decadere intro (essere) opadati. cademmo. pass. crebbe. crescemmo. uscite. morite. sediate. e intr. '0 con6scere tr. seggano ) . siede. držati (u svojoj vlasti). salii.Pass. upoznati. soglio. pres. caddi.muore. Congo pres. interr6mpere tr. o rem. muoia. rompesti. sogliamo. skršiti. udresti). pres. caduto.Pass. uscirai. irr6mpere i1ur. siedi. siedi. . saIgano. . moriate. napasti. usciate. muoia.

stiate. intrattenere tr. stiamo. stesti. vengono. pronalaziti. . tenemmo. saputo. venga. attenersi. Part. tenete. volete. stanno. venga.Sapevo il suo nome. pass. . contenere tr.Prestaternelo per pochi giomi. sappiamo. state. so. obavijestiti. imati u sebi. prispjeti.sapere tr. biti. volle. venite. zahtijevati.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola.Questo libro lo terro per me. 350 . nositi. sapesti. vorresti. Fut. veniste. rem. vorro.Pass. sappi. stava. vengano. stesse. tenga. .Congo impe rj. vuole. rem. 35 1 II. stia. pres. pass. saprebbe. Imperat. E un terreno che non berra pioggia. verrei. . zadržavati. vengo. . sapro. tieni. stlano. nastati. zabaviti. stavo.Fut.Ind. stia. voglia. sappia. nagoditi se. zaustaviti. voglio. (o )držati.Ci siamo alzati per tempo. vogli. venire intro (essere) doći. Pass. sappiano. stlamo. Part. venisti. voglia. zadržati se.Condiz.da uzdržati se. terrei. verro. sapete. stettero.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. ne h�eti više. tengono. ridivenire intro (essere) nanovo postati. seppe. Sentendomi chiamar per nome. (avere) znati. sjećati se. seppi. sai. zaustaviti.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. sapresti.Congo pres. Part.Congo pres. sopravvenire intr. . s o v r a s t ar e . prispjeti. sappiate. rivenire intro (essere) nanovo doći. astenersi. izdržati. sa.Il medico ha detto che viene stasera. sastati se. sadržavati. prekršiti što. teniamo. vieni. prevenire tr. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. provenire intro (essere) dolaziti. saznati. poznavati. vuoi.a qcs. . verresti. stai. dočuti. sappiate. teniamo. zagovarati. sappia. posredovati. teneste. veniamo. . dostizati. dobiti. ESERCIZI 1.M' assall un dubbio atroce. veniate. .Convengo che tu hai ragione. . Lo fara o per amore o per forza. pass. Se la incontrassi non la riconosceresti. pasti II nesvijest. e intro (essere) v . Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. ecco . sanno. rem. - risapere tr. volesti. vogliamo. tennero. La piena ruppe gli argini. vogliano. imperj. tenni. soprastare tr. Lo rinvennero ferito sotto un albero. zadržati. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga.Dovevi astenerti dal criticar tutti. stavi. ecco . sappiano.Congo pres. trattenere tr.Pass. veniamo. teniamo. zbiti se. potjecati. sto. - divenire intro (essere) postati. vorrai.Questo vestito gli sta bene. . terresti. voleste. venga. pripomoći. volli. stignuti. sovvenire tr. rattenere tr. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa.Ind. mi vo1si. vorrei.Congo pres. --Earo io per voi la traduzione. pres. sta. volemmo. pres. tieni. . umjeti.Ind. vogliamo. zadržavati.Condiz. sappia.Ind. stato. ostati. svenire intro (essere) onesvijestiti se. Ind. ecco Imperat. vogliano. seppero. e intr. tenga. . suzdržati. ecC o . vratiti se. . venga. .a qcs. . poduprijeti. . nalaziti se. ma ora l' ho dimenticato. polučiti. tengo. e intr. sapeste. . postići. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). . venite. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. pervenire intro doći. zadržati. contravvenire intro (avere). pridržati. . stia. pass. voglia. ecco Imperat. . pristajati. (avere e essere) htjeti. . uzdržati. avvenire intro (essere) dogoditi se. vieni. podupirati. stia.Imperat. venne. convenire intro (essere) e tr. zapasti (koga). proizlaziti. voluto. Congo pres. pres. tenesti. vladati se po čemu. rem. . vogliono. . ecco Condiz. viene. ma oggi non mi e possibile di venire. (avere) držati. pomagati. vogliate. tenga. stette. vennero. rem. stessimo. saprei. stare intro (essere) stajati. doznati. skupiti se. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. tenne. zadrža(va)ti. . (essere) nenadano naići.Mi rincresce. ecco . dolaziti. vollero. zaustaviti se. .Per la sua eta e molto colto. terrai. intervenire intro dogoditi se. . teniate. tenere tr. tengano. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati.Fut. ne dolikovati. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod.Pass. pass. potjecati. vogliamo. pres. disvolere tr. sapemmo. tenga. ristare intro (essere) zadržati se. ottenere tr. vengano. pres. voglia. . pres. sta' .Nel sentir queUa notizia cadde svenuto. ecco . pres.E un uomo che non si lascia corrompere. obuzdati. Fut. . tengano. zaustaviti: sostenere tr. volete. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo. detenere tr. stessi. state. preteći. mantenere tr. e intr. nanovo htjeti. zadržati. venimmo. . stignuti. venuto. tiene. ustegnuti se od čega. stetti. terro. steste. htjeti obratno. stessi. ritenere tr. rinvenire tr. sappiamo. saprai. stlano. držati se čega. zaustavljati. ecco Imperat. . stemmo. sappiamo. stiamo. tražiti ili zahtijevati natrag. E un ragazzo che riuscira. ecco Condiz. Pass. tenete. rivolere tr. pretjecati. venni. sappia.Ind.Questo libro contiene belle pagine.Part. veniamo. . e intro (essere) pronaći. verrai. tenuto. pres. . Part. volere tr. .

. montagna . anzi rho avuto poco. maggio. . atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria.Lontan . . alla quale aderirono Bernardo Rossellino.Non mi prenda . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. valigia . . voce. messo tra i potenti ed il popolo. .Soleva andarci . . . . . . . . . .Ci sono andata ' " le tre. .Era incapace . . il Peruzzi. giorno. potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. . me. .Erano forniti .Parlo sempre . . . . . . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo. Una sera .II facchino usd . . . . . . .Incomincero . . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. tre. . vetri.Viene .Ando fino . elaborata soprattutto a Roma. . .Te lo lascio . . . . Giotto. cuore. farlo. . spalle. .Lo avevo perso .Metta queste parole . . Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. . . . . . . Verro da te . Lubiana. viaggio. .Ci andavo sempre .Gli risponda . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. . .Dante e contemporaneo . quel campo. . .Cominc�o . venti giorni. . . . di massiccio equilibrio.Stava . .Bandiere . . Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . .Abitavano vicine . lena. . . . . nulla. . Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . .Bistecca . impotente. che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo.Facciamo una gita . .Aveva molta disposizione ' " il disegno. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. . . . la stanza. . stirare? . .Non mi era nemrneno passato .Mi piacciono gli spaghetti . . sapersi. ballo. . barca. . un paio d'ore. ispirandosi ai monumenti dell' antichita. . un senso di solidita monumentale e di classico riposo. pacchi? ­ Provi . . . . rivolgerti una preghiera.L' ho imparato . . . Invece Leon Battista Alberti. . strapazzo.Ho giuocato . . . capirlo. arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro. . aver finito. . . farsi. mille kune. . . .Corse . . la forza e la legge. che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. plurale. .Vorrei ordinare dei biglietti . farglielo capire. . . .Siediti qui . .Conta pure . Giotto. Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. .Cerca di farlo . . . . fuoco del camino. . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . . inchiostro. visita. . . questa sedia . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio. . .Non capivo che cosa pensasse . . Buona . . volo. . facendo predominare i vuoti sui pieni. . . legge. .Tentero . pazzi! . a lui si ispirarono Raffaello.Suonano sempre musica .Bisogna che io mi disfaccia . . 352 353 . .Mi da due fogli di carta . .Quello stupido . . mie spese. egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. . tutte le furie. quasi come ai giorni nostri. guida. poltrona.A dirglielo andava . . . . . . . . . . mi mettero un vestito . . . . . tennis . . " bere. parteggia per questo. la mente. . . . Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. . estate. . . vento. .Mi offro . poi usd . . . serata. stazione.Ti prendo . . . . . . . . no. Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . preparando cosi il Barocco. .Gli abitanti .Mi piacciono i dolei fatti . . . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa. questa notizia. fu Bramante. . . .Bello . .Navigarono .Quando parti ' " Karlovac? . . . e costituiscono una pregevole opera d' arte. riscrivergli. di grandiosita spaziale. . occhi.Un affresco ispirato .Cerco una gomma. al principio del '400. . . mediante il prevalere sui vuoti della massa. . Vestito . . . che ne riconosceva pienamente i diritti. . aiuto dell'amico. .III. tua salute. . . Agostino di Duccio ed altri.Troppo difficile . . lontan . . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo. . ricca di senso poetico e religioso. giro. che si. . . parola. se. la costa. . . mese. . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. e evidente che il Manzoni. rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. . . Abbiamo pranzato . ricordo. . . Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio. .Non e caro.Lo riconobbi . . .Ci son o andata . . .Portateci qualcosa. . . . . . tutto. . citta ' " ristorante della stazione. . bene. . casa. fern. la strada. . . Un' automobile ' " due posti. guardo . . .Non era molto istruita . .Noi tutti ci rallegriamo . casa. . salotto intorno . . . stazi one . permeata di sottile umorismo. sdraio. . . bambino. . serio. . farvi . . conferl ai suoi edifici. . vedersi. .Eravamo tutti . . .Faceva delle cose . al loro semplice arbitrio. . . .I lavori saranno finiti . .Vanno sempre . la finestra. . . .Ci andro . vista. a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione. prese nuovo sviluppo nel '500. . . . . . poco. ragazzo! .Non arrivava . . . se fa . . Una cosa . . capire. . . . .Facciamo tin brindisi . capire. . . .Chi fa . La concezione architettonica albertiana. Lavorammo . imbrunire.Non lo darei . .Sbrigati .Sono entrata per una porta . . Potrei avere un ferro . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . citta due volte . I IV. quella amicizia. . .Laurearsi . . . . . . . Giuliano da Sangallo. . . fare le valige. . molto formaggio. .Piove. . moda.Chi sa se sara abbastanza intelligente . .Quando lo chiamava veniva . il Cronaca. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio.

Njegovo me govorenje umara. Lo persuasi a partire subito. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. del trionfo della verita sulla menzogna. del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. La fine miserabile di Don Rodrigo. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . Spes so in funzione di oggetto. S. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. Tkb hoće. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. 2. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . contemplativo. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. P jevanje ptica nam godi. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo.OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. della giustizia sii1 sopruso. Il cantare degli uccelli ci diletta. La cosa principale e di non perdersi d' animo. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. taj i može. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. Na jvažnije je ne klonuti duhom. come Azzeccagarbugli. Nagovorih ga da odmah otputuje. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. quando si tratta di dipingere a fosche. Tuscano XL VII. Mislio je da me je vidio. 3 . punito delle sue prepotenze. forma nominale del verbo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti.

356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. Ne mogu više čekati. On zna da ima pravo. ma e dificile creare. dovere. iskušati odbiti. ma invano. Opasno je nagnuti se van. 3. E pericoloso sporgersi. . (Egli sa che ha ragione). 2. trsiti se započeti. On misli da sam ja u p ravu. prestati hvaliti se (čim) Nota. Preferisco andarmene subito. • Credo d'aver fatto bene. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. Dat ću popraviti sat. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. vedere. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. Egli desidera vederti. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. Abbiamo cercato di dissuaderlo. permettere. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. sapere. (Credo che io abbia fatto bene. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. Lascia guidare la macchina a lui. tražiti nastojati. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare. con certi verbi come comandare. Pretpostavljam da si dobro učinio. vietare. B) molto pili spesso l'infinito. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. . gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. Lako je kritizirati. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. Treba čekati. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. Mislim da sam dobro učinio. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. Nisam čuo da zvoni zvonce. ascoltare. udire. Pusti neka on vozi auto. zahti jevati. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. quando e in funzione di oggetto. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. solere. volere. si usa con una preposizione. E facHe criticare. Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione.altro): L Con i verbi modali (potere. Tuttavia. Con i verbi sentire.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. Radije ću odmah otići. On te želi vid jeti. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . 357 . specialmente con DI. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. ali je teško stvarati.

nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. Non si e azzardato a chiederglielo. Siete avvezzi a vivere troppo bene. Nemam vremena pisati ti nadugo. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). es. Occorre che voi ve ne andiate. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. ma invano. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. (Sono pentito perche l' ho offeso). E utile sapere moite lingue. (Vedi anche la nota a pag. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. Dobro je da dođeš. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. ma invano. 358 359 . 356). PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Kanimo otputovati sutra u jutro. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. Nisam sposoban činiti takve stvari. cioe in quelle proposizioni. Abbiamo provato a persuad6rlo. P. Korisno je poznavati mnogo jezika. Nije se usudio to ga pitati. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. P. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma. Non sono adatto a fare queste cose. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Navikli ste odviše dobro živ jeti.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Pristao sam učiniti ovu radn ju. Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. Occorre tenninare questo lavoro. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. Kajem se što sam ga uvrijedio. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. Pripravan sam priznati vaša prava. come abbiamo visto pili sopra. Treba završiti ovaj posao. Spreman sam priznati svoju krivn ju. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. es. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. Potrebno je da odete. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. . : Sono pentito d i averlo offeso.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

). lo scrittore att�nto alla realta sociale.emigrano .zoppico .Egli non ammettere (Pass. L' autore assistere (Pass. . Spesso noi sognare (Ind.soddisfano augura brontolano confina fatico . II p.carica denotano eccita . . Vuole che noi gli consegnare (Cong.Ti piacere (Cong.superi . pres. vero. rem. .) il denaro. pres. rem.) il fuoco. Ogni tanto scomparire (Ind.) subito per il paese. Qui intervi�ne la vita dei pescatori. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo».).) dal tetto. i. pres.) sulla citta. � LE1TURA (Nato nel 1840.Chi spegnere (Pass. la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime.) alla prima Una bomba esplodere (Pass. pross. rem. rem.Gli chiedere (Pass. pres. Essi scegliere (Pass.) il mio amico di aiutarmi.imploro . Assaggiare (Cond. E in questo periodo che nasce il Verga verista. . Noi rimanere (Fu!. bisticciare (Futuro semp. rem.) il sole. pross. StQr!a di una capinera.evoca . �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. Sono animali timidissimi. Noi non ne sapere (Ind. rem.soffochi .) volentieri questo pietanza. rem. .Cascare (Cong.Il custode chiudere (Pass. e venne a Fir�nze.) suHe funi.Partiremo prima che sorgere (Cong.) e non si sa dove va.). Di' loro che si avviarsi (Cong.) questa parola. rem. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. Il Presidente concedere (Pass.scivolo .Qui noi scoppiare (Ind. pres. rem. pres.esita .recita .) fino alla porta. 369 368 .elevo imita .) l' amnistia. . pres.collaboro . s. .} la notte quello a cui pensiamo il giorno. l' ambi�nte nel quale ha vissuto. .Il medico gli l asciare (Futuro semp. importanti della letteratura italiana dell'li. pres.) sempre. rem.) alla vostra salute. I s.Mi toccare (Cond. rem. la realta sociale della Sicilia povera. Nessuno mi riconoscere (Pass.violano .soddisfanno .preparo addita . . . .lo non lo conoscere (Ind. III s.S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind.) la luce? .) l'equilibrio e cadere (Pass.) di partire.abitano .) davanti alla rappresentazione. dei vinti.separo sollevano tolleri .mendicano . pres.) di sentirsi chi amare.) ti faccio un regalo. . I s . .suscita .Non se la intendono. Il pastore mungere (Trap. rem.pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora .Desidero che il sarto cucire (Cong. .). Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia.Il cane lo mordere (Pass. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III. .Il cacciatore appendere (Pass.peggiora . . II.abdica .educhi . rem. Sutle montagne. Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp.) piti di te. .) alcune spiegazioni.Queste parole mi offendere (Pass. rem. rem.La campagna gUt rinverdire (Ind. Credere (Pass. dopo alcune esperi�nze novellistiche. .dominano . .intima. La donna accendere (Pass.) il fucite ad un chiodo. -:.Non credo che egli valere (Cong. pres. .).Pregare (Futuro semp.) l' orchestra. rem. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano .A Dante smarrito nella selva apparire (pass. I s.Il Petrarca nascere (Pass. pres. rem. .) tutta la notte.) il vetro. pres) presto il vestito. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto. pres. .) -il giornale.) ad Arezzo. pres. . . pres.La nebbia scendere (Trap. rem.) i cancelli. L' operaio perdere (Pass.Quando egli giungere (pass. pross. Essi vegliare (Futuro semp.) in questo paese. Dipingere (Ind. pres.).affascino .) le pecore.) la via piti breve. rem.Ella vivere (Trap. rem.) l' ombra di Virgilio.inciti . A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice.) perche gli parere (Pass.). rem.Chi tradurre (Pass.). A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte. pres. pross. Egli tacere (Pass. . pres. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. Se vincere (Ind.) ancora molto tempo. ha una parte detenninante nella sua opera. pross. rem.) niente. pross.) di aspettare troppo.capitano . La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. III s. casa.ltimo Ottoc�nto. Non so che cosa significare (Cong .Vi accompagnare (Futuro I p. Il suo essere siciliano. catanese. lo non leggere (Trap.). pres. I mgazzi salire (Ind. passi vo) all' esame. reale. hisogna fare cosi. pres.) che fosse tardi. . rem. E. rem. pres. II. L' autore dirigere (Pass. Il contadino cogliere (Pass. pres. rem.) il mondo non mi movero.) per prudenza.irritano . rem. III s. .) tutti.Egli volgersi (pass. La notizia spargersi (Pass.Gli ulivi non crescere (Ind. I s. e s�nza dubbio una delle personalita pili.calcolo criticano . pross. pres.incomodo indichi . semp.) la facciata.) due anni in Italia.) era troppo tardi. appena vedono qualcunofuggire (Ind. della povera g�nte. semp.delim . pross. I ragazzi rompere (Pass.).pattinano . I p.evita gracidano penetri . Gli parere (Pass. rem.ros.) di avere sbagliato strada. dei poveri.) alla gamba. Giovanni Verga.) la ferita.Spero che vincere (Cong.) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore.) le pere cadute e le cuocere (Pass. .Noi bere (Fut.) o no.) dal caldo.

mi chiederai perdono oppure sara i punito. (Bastianazzu). SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. la nUQra (la Longa). neppure. . i nipoti ( Ntoni. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. personale.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. ecco b) c o mp o s t e . per la poverta. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. E un tentativo di salvezza individuale e disperato. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. a = = 370 37 1 . secondoche ( secondo che). Ma due braccia vengono meno. ed nelle proposizioni affermative e ne. per la qual cosa. il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. Il gi6vane ' Ntoni. non venne ne lo vidi piu. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. ni«) neUe proposizioni negative. e sono: e. Ij I XLIX . E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. cioe formate da una sola parola: e. non scrisse e neppur ci manda a salutare. . anche se esso puo apparire sotto il nome «destino».E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. sara arrolato. che e tomato dalle armi. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). e fin ira in gal<rra. La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! .imeno ( non di meno). Famiglia di pescatori. ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). o. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. e sono: o. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. e morira nella battaglia di Lissa). e quella fatalita ha un nome: mi�eria. il figlio . es.disgiungono. La barca e per loro il lavoro.povera e. p. Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. appena adolesc<rnte. superstite della rovina della famiglia. Disgiuntive. ma. Se ne s<rnte disonorata Mena. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. quando servono a unire due termini (perche copula unione). di un nUQvo mondo. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . . Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. da povera g<rnte. Luca. E il debito mangera la casa. neanche ( »niti. se invece di riunire. Sotto questa vergogna Lia. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. p. la piccola Lia). Mena. oppure. S<rnza debiti. E si campa. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni). La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. Pensano. non{i. perche ' N toni d<rve andare militare. ossia. Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. noi partiamo e voi restate. : questo o quellof lo stesso. = = = = 2. Carlo e Antonio sono f ratelli. quello che ci narra Verga. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. non ostante che. Nella casa vive. sua moglie (Maruzza). avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. allora. ma onorata. dopoche ( dopo che) . ovvero. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. anzi. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. es. . perche affonda nella realta. sor<rl1a maggiore.: questo e quello. non r<rsta che un debito. Luca. Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale."T i 1 E una lQtta quotidiana.

3 . purche. eioe di Froncesco Petrarca. . ecco La dieresi (. quasiche. detti anche «i puntini» . o. non e. e. . affine di. .Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. piuttosto. es. . pure). sia . quindi potete andarvene. slano venti o trenta. . . es. pero. inoltre.) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . p. nonostante che.. spiegano. p. per quanto. dove. Sono: eioe. ecco 3. tanto . . benche. Aggiuntive. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. (Manzoni). ma non fini. e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. onde. causali: perche. Dichiarative (o esplicative). ha mancato al suo dovere. come se. ancora. . . eccettuative: juorche. peraltro. . o. di maniera che. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. . S. finaH: affinche. . invero. Sono: anche. (Dante). Correiative. ). ma non ffaticato.: ha jirmato. . perche. L 3. e sono: ma. appena che. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . per . sono molto a aveva studiato. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. ma anche. sennonche. a condizione che. . p. . come. casa mai. cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. che. aggettivi. nel modo che. . cosi . Nota. A buon intenditor .Avversative. come quando. quanto. eziandio. . Le virgolette mente. . I punti di sospensione ( . sino a che. di mo­ do . per la qual cosa. eppure. dacche.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. il ragazzo feee di sua testa. mentre che. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. . insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. jinche. altresl. l e v i r g o l e t t e . dimostrano. . . . contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. sia. unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). e. non solo . . accia. . che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. concessive: quantunque. es. . noi non scapperemo. avetejinito il c6mpito. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . .v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. sicche. . p. sennonche ebbe presto a pentirsene. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime.: pare. e sono: dunque. p. 7. i l t r at t i n o . 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . . la virgola. . pure. 2. . ). ecco 4. Sl . 2. . indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . tale . . pereia sara punito. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. quasi. modali: come. giacche. come. nondimeno. tuttavia. . pereia. eccetto che.). . se dichiarano. Conclusive (o illative). per di piil. temporali: quando. ne. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». 8. sebbene. i p u n ti di s o s p e n s i o n e . l a l i n e e t t a.: non ne posso dire ne bene ne male. dacche. eppure rispondeva bene alle domande. ogni volta che. sia . ecc. pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). a tal segno . che ( . allorche. Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. . . ancorche. dunque paghi. poiche. . piantandosi in piedi in mezzo alla sala. tranne. o . . . . vale a dire. . acciocche. siccome. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. ta lehe. condizionali: se. se uniscono due tennini contrapposti. . ne . pure. . 4. ma non molto. tuttavia verd) con te. . non so invero che cosa si debba risporzdere. l � a s t e r i s c o . ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. es. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . dopo che. 373 . tanto . inf atti. quindi. ne mangio. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . qualora. . anzi. le seconde unite a nomi. mentre.

5. (volume). . continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. che e piu breve della lineetta. (pagina). Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. (ultimo scorso). continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. o per es. Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. mo (illustrissimo). Aiutalo . . . 375 . (pagine). Ricchezza. starerno allegri insieme. dott. v.Sono molto stanco . . La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. o p. per lo piu. . Ecco quelle piu comuni: p. c r. . intensita. (dottore). fosse mio fratello. . (per esempio). il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. N. volume). infatti la perdettero. La parentesi e duplice. . serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente. chmo (chiarissimo).lo non ci credo. . . . . . (vedi. . obbLmo (obligatissimo). luce. . ing.Verro con voi ma non giochero. . che trovo applicazione non solo in pittura.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare. ma si leggono per intero. ill. cap. e peggiorato. . . .Vai pure . Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). . la letteratura greco-latina. (come sopra) . prof (professore).Egli non ama ne lo studio ne lo sport. accanto a Firenze e Roma. 7. o NE. tutto veneziano. p. sono aspettato.Non e riuscito . 374 Se vieni. abbia fatto tutto il possibile. . s. il Carpaccio. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. il confine -italo-francese. verso. non debbano mancarci le cose necessarie. abbreviate. 8 . (prossimo venturo). E. verro da te. Chi bada per Karlovac. presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. .Noi potremo essere i primi. vol. lui. . s. o pp. . u. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini.Non e migliorato. potrebbe pero essere anche vero.Temevo sempre che perdessero la partita. f (confronta). . La tradizione bizantina. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene . .Purche giunga a tempo. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. specialmente nei dialoghi. . splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. (ingegnere) .mo (devotissimo). (nota bene).l 4. . tu. parta. LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. N. Giorgio volk venire. Questo e un proverbio. ma anche in scultura e architettura. ci fai piacere. toma prima di sera. (volumi) . Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare . . dal ' 400 fino al ' 700. . bada al fodero pili che alla spada. dev. prospettiva. 6 .Devo andarmene .Carlo venne e allora . Parti senza che nessuno se ne accorgesse. . prendera il treno Venezia fu.disse il medico. lo vogliamo. E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema. N. Andro da lui oppure gli scrivero. . es. . (capitolo). . Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. . .C 'erano tutti . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. voU. . Provvedi un tempo . c. Tutti lo stimano . cio e un granello di sapienza popolare. gli ornamenti.Cura il male finche sei in tempo. di cui dunque quella veneziana e il fondamento. . aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. (Alfieri) . e una brava persona. una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. . . . Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. . . La grande tradizione coloristica veneziana. Gentile e Giovanni Bellini. pagg. . pag. (enne enne. . cioe non nominato). mediante il «tono». . puoL Vieni . ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. Al principio del ' 500 poi. v.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. . vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera.Lo voglio salutare .

o giovani. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. Il babbo ritomera appena che potra. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. ieri il giorno prima. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna..ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. ora allora. diventano di III persona. e quindi io e tu egli. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. 2.estro loda la diligenza degli scolari. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto. e anche le nostre.estro racconw. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. l' avverbio qui o qua diventa ll. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). . quando finiranno i lavori? I bimbi donw.mma quando sarebbe ritomato il babbo. Il discorso.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. noi e voi essi. oggi in quel giorno. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. domani il giorno dopo. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. Ma se come comunemente avviene . I vocativi si omettono. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. passando dalla fonna diretta alla indiretta. non mi negate il vostro soccorso. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. Il maestro raccomanda (raceomandava. i pronomi questo e codesto quello. Il nw. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. ecc. 376 377 . in imperfetto del congiuntivo. a me e a te a lui. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. Ritomera il babbo. mio e tuo suo. Discorso diretto: Discorso indiretto. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia. iva la. diventa invece congiuntivo trapassato. se cio non nuoce alla chiarezza. allora: Discorso diretto: 3. Amici. L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw.

Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. sparito misteriosamente durante un naufragio. Ma dopo questo periodo iniziale. pen:neato di modi e ricordi kafkiani. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano.1 86 1). portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. Si gira . Giovanni Verga e Luigi Capu ana. che giunta al parossisrno. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale. capolavori come «La luna e i falo». Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. disadomo. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. ottenne alla pubblicazione un grande successo. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». Dopo una giovinezza studiosa e severa. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. condannaria e negarla. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. da fanciullo . tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. ironico. «La Romana». fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. gli umori che la caratterizzano. fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. entusiasmi. negli stessi anni.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. e troppo amara: egli non potra che respingerla. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. si tramuto. negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. prende proporzioni di incubo. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. lo tormento per piti di vent' anni. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. centrale. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. prode ufficiale garibaldino. con una tecnica nuova. . E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. gli ultimi ane liti del feudalismo. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. «La Ciociara>}. Altri scrittori. come «Agostino». Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . «La noia». nel vecchio castello di Fratta in Friuli. DINO BUZZATI. romanzo breve. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. «ll conforrniSI:a» . che curata da Erminia Fua Fusinato. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. che giungevano alla minaccia a mano armata. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. autore sottile. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. Negli anni che seguono immediatamente la guerra. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. colpita da gravi forme maniache. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. che dopo aver seguito. gli intrighi.

uscito nel 1958. ricordi. MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». con scrupolosa evidenza storica. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. Di CARLO C alla notorieta. ricca di pagine di autentica poesia. LUIGI BARZINI e tanti altri. best seller di UMBERTO ECO. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara».1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». DOMENICO REA. SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. Nel libro il principe-autore. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. cui segue nel 1948 «La pelle». critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. un libro che lo porta fate luce». Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA. Roma 1985). MARIA BELLONCI. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. la morte. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). il diavolo nella letteratura romantica». protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. con garbo e senza enfasi. di racconto «giallo». il campo narrativo viene messo a rumore. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». libro magnifico per forza rappresentativa. Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. amara esperienza della guerra.

Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i. � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:.sr. � o" �: ::. . tu sarai e egli sara g: a.:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-.... e Š' �. -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. -a stato.) .CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <.. � <n Fl � . -e voi sil(te stati... io saro � (':J. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 . io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-. � o.. io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <.... � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato.

-a ecco noi eravamo stati. -e Trapassato remQto voi siate stati. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc.. osse stata essa J assimo stati. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO . -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. -a ecco noi Jummo stati.� . -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.. -a (che) io J tu J ossi stato. -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati. -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. -a tu sia stato.. -e voj sareste stati. Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. noi avemmo avuto ecco ossi stato. -e ecc. .. � '-o po �. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato.. -a tu saresti stato.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . -e noi J oste stati.. -a ecco noi saremo stati...

-lo. -l. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao. -a. -i. -le.e.. -a.PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio. bile.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO . bili.. bila. -la. -e avt.. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa. -a.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 . -la avuto.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato. bilo. -i.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO .rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt. bila stato. -li..MQDO IMPERATIVO .

Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

Imperf.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i.a mjesto u sljedećem popisu glagola. -dres ti dar�i. 392 393 . congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato . indie. -resti f ar�i. prQss.. Imperf. -resti starei. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. Pass.

potevo dovevo volevo sape vo Imperf. -tresti dovrlif:i. .vresti vorrlif:i. prQss. -resti terrlif:i.' Pass. -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. -rresti berrlif:i. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. indie. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. prQss. -rresti saprlif:i.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -rresti rimarrlif:i.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano. indie.

Imperf.l vedete. -resti piacertgi. prQs �. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass.:i.l ponete. indie. -resti giacert. prQss.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. Imperf. -rresti varrtgi. indie. Imperf. -resti parrt. Imperf. -rresti porrlii.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. -rresti tacertgi.l traggano. -dresti trarrlii.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 .:i. eong.

. Imperf. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. prQss. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. indic. -resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. Imperf.2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. seggono (che) si{!da. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass. s�gga si{!da. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 . s�gga si�da. indie. povesti Indicativo pre��nte si�do. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. congo Futuro cogliero coglier{!i. prQss. s{!gga sediamo sediate siedano.

eong. (che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. -rreresti chieder�i. -deresti prender�i. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. -deresti risponder�i. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. indie.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. -veresti correr�i. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. silaziti 34) . -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . prQss. indie. prQss. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass. -deresti porger�i. -geresti sorger�i.

37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii. diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf.' mettlamo.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. indie.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass.f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto . -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii. -eresti dirfii. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.' mettete. prQss. -eresti metterfii.prQss. -geresti volgerfii. -geresti spingerfii.f volgete. indie.' mettano. -eresti distruggerfii. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca.- Pass. vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 . he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf.

-risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. -resti romperfli. prQss. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. indie. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf. -resti saiirfli. -resti uscirfli. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. -resti Condizionale pre��nte verrfli. indic. -resti nascerfli. . rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass. venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. -resti ud(i)rfli. prQss.resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). -rresti scriverfli.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass.

393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 .POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307.

(coila). raddensare.reprlmere 307 resdndere 293 . o]: penetrare. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. o. Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. nella. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. 398 volere 394 volgere 305. npr. cUQre. nUQvo. bUQno. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. le.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. coi. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l .) 3. giuQco. Samoglasnici e. degli. 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. zamjenice 4. Qrto - 2. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. vi't. prigioni(!ro. ' vivra. uzvici L imenice i pridjevi 2. one kojih broj neprestano raste. j fi't. nello. o izgovara u se otvoreno (�. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. (colle). (cogli). dello. članovi i padežni prijedlozi 2. nel. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. (coUo). tj . UQ: pi(!de. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). di't. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. o. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . col. scuQla itd. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. motorista. prijedlozi 6. s nekim ograničenjima. 302 I o u brojčano odredivim riječima 1. negli: del. delle. kad su nenaglašeni. može odrediti. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . della. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. nei.ne. rococo. 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. avro. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . d(!nso orticoltura. valere 320. 409 . Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». giornali(!ro. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva.tro. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o. Ova se pravila mogu proučiti postupno. cadro. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320. 401 sciogliere 3 1 9. pomoćni glagoli 5. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. 398 scendere 293. corporatura. Samoglasnici e.no. a broj im se. ' glagoli 3.. veznici 7. rimarro itd. kasnije. Poznavajući izgovor tih riječi. neUe. brojevi 3. dei. def enestrato.

-e. o. trQPpo. bocconi. 100 itd. miei. . erano. quello. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. trQppo. avr�i. jorse. �ra. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. appena. sennonche itd. PQi. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. te. tastoni. egli. ebbero. molto. fćri. presso. a prfiZZo di. me. 1 6. quale). rasfćnte. o naglašeni. 3 . d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. secondo. triennio i drugi oblici na - carponi. mentre. come itd.itd. voi. sifćte. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. 2 . imaju obično zatvoren izgovor: sono. 1 . Izgovaraju se otvoreno: pero. npr. di jronte a. molto. insieme con (con: zatvoreno !). nQstro. PQco. itd. per. dentro. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. zatim bimestre. ohime!. oltre a itd. vQstro. onde. mille$imo itd. meno. ajQna di. ogni. nQno. quat�rna. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. tUQi. avremmo. 5. oltre. dove. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. spesso. affinche. Pomoćni glagoli Kad su e. s�mpre.l . L Izgovaraju se zatvoreno: con.fosti. sUQl. invece di. 2 . Uzvici L 2. duetto. sotto. onde. regolarmente. sar�bbe. benche. 20. dodice$imo . pr�sto. decuplo. sotto. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. deh! 410 41 1 . l .2. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . donde. quaiora. eioe. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. ce. onde. allorche. findimente. coloro. Izgovaraju se zatvoreno: che. accQsto a. c�rto. se. talvQita.). s�i. centuplo. addQsso a. �bbe. tentennoni itd. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. Izgovaraju se otvoreno: dietro. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. Izgovara se zatvoreno: semp lice. sarebbero. dentro. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. Dakako. ad�sso. bilione itd. . noi. ess�ndo. fćbbi. 6. sebb�ne itd. a j avore di. ventitre. fćro. Izgovaraju se zatvoreno: checche. costoro. se. ne. l . avro. sem�stre. a nlQdo di. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. biennio. Brojevi a) Glavni brojevi 4. b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo. ora. i2. c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . presso. sarfći. 13. av�nte. ove. dopo. alcunche. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. 2. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). leggermente. di�tro. percio. (ess�nte). saro. sestupio. davvero. doppio. ginocchioni. dopo. 8. l. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. . ve. 2 . 2. un m�. mede$imo itd. 7. discQsto da. te. Izgovaraju se zatvoreno: loro. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. ansiosamente. PQco. npr. e. hQ. -i. allora. e) Odnosne zamjenice 7 . ecc�tto. npr. ni�nte.?:pJ. avete. avfćndo. Veznici Opća napomena. 2. jUQri di. ancora. glieli itd. oh!. avr�bbe. fuorche. saremo. 14. 1 . nQ. s�sto. i�ri. cente$imo. s�nza. centododici i sL b) Rediii brojevi l . avemmo. t�rno. trimestre. Izgovara se zatvoreno: secondo. loro. -a. non. jaci/mente. parecchi. in iUQgo di. niente. f ossimo. npr. codesto. un certo. settimo. quadrim�stre. avere. 8 . terzetto i drugi oblici na -etto. terzo. appena. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. 6. odgovara oblicima che. ju Izgovaraju se otvoreno. Izgovaraju se zatvoreno: e. . invece. se. Qggi. ennio. . Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). contro. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. avr�bbero. intorno. co1ltro.

corretto. violenza. seta itd. leone. sportello. nono. 7. -egna: legno. compl�to. Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. superamento. disegno. Ali (s otvorenim o): cogno. 2.Ali (s otvorenim o): cuore. pastore.Ali: gioia. -eggia: arpeggio. marchesa. paganesimo. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. 7. Ali: a1fab�to. e je otvoreno: undic�simo . don�el1a. progetto. solfeggio. l l . strumento. noleggio. petto. grazioso. -\:nza: partenza. -a: stecco. giallognolo. querceto. . -esa (s bezvučnim s): mese. purezza. tremebondo. f�to. cat�to. fringuello. popolaresco. -esco. -. monumento. noia. strettoia itd. gemebondo. conto. concr�to. cambievole itd. sondto. balcone.Riječi koje nisu deminutivi. avvoltoio. prof�. nuoce. potenza. piacevole. �sco (uscire). tortuoso itd. bello. pineta. cuoce. volonteroso itd. presuntuoso. impresa. greggia. nobilesco. -ono: portone. pretesa Napomena. seggio. indolenza. contessa. studentesco. -eccio. altezza. incantesimo. aurora. cameretta. campogna itd. languore. badessa. ponte i sl. boia. poltrona. pastora. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . ornamento. cappella.. -oso. -egno. legna. vendereccio. . innocenza. pegno. rus cello. -essa: professoressa. favella. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto. cortese. -osa (s bezvučnim s): faticoso. correggia itd. assegno. lucchese.). Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. . . 12. bisognoso. dottoressa. vent�simo itd. atroce. godereccio. marchese. certezza. dello. rassegna. v�to. -efice: artefice. soggetto. ostessa. cristianesimo. bastione. tappeto. ella itd. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. L -mento: pavimento. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. guerresco. orefice. flora. scommessa itd. liquore. -ona. -oia: scrittoio. coraggioso. pesca (il pescare) itd. scorsoio. storieUa. degno.). dubbioso. miglioramento itd. spaccalegna. popolazione. poetessa. operetta. rimessa.�ccia: boschereccio. najčešće nastavke. specchietto. 8. (Ali s otvorenim 9. -ondo. campanello. canneto. monte. . ripresa. duchessa. troia. benevolenza. profetessa. soldatesco. 4. mutamento. autore. contesa. -ese.Ovamo pripada i mali broj slučajeva. frantoio. stupidezza itd.Ali: p�sco. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. giovinezza. spineto. medesimo. religione. funzione. scheggia. terzetto. geloso. . Savoia. maestoso. 2. -a: verdognolo. tetto. pauroso. -�llo. avvocatesco. Ali: salamel�co. segno. u kojima je zvučno [!?] . grandicello. persona. -eto. appello. oggetto. soreIla. noioso. baronessa. albereto. opposizione. pontefice. insolenza. trascrizione. treccia. spendereccio.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. 10. veloce. Ellesponto. oliveto. stanchezza. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello.-grandezza. perfetto. moneta. carnefice. dottore. padrone. vergogna. spione.Ali: annona. . porzione. trombetta. impetuoso. francese. priora itd. riconoseenza. perdono. palmeto. reggia. lamento. faggeto. L�cco. dimora. . suora. tabella. quaresima itd. Cecco. calabrese. azione. cinese. paese. letto itd . pron10 itd. vantaggioso. -ecco. casetta. cenerognol0 itd. piemontese. gradevole. seta.) 9. -�lla: fratello. noce. annoio itd. vigneto. caritatevole. prolungamento. -ogno. difesa. casereccio. canzone. onorevole. bil?ogno. otvoren izgovor: affetto. otvoreno e [\:] l . -onte. pittore. icona. abbandono itd. gigantesco. arnese. vecchietto. 2. fermezza. pre�enza. borghese. sorteggio. prono. 1 . .). passione. croce. corridoio. zatvoreno o costi'i:uzione. arrendevole. reggimento. penitenza. cavalleresco. cogitabondo. casetta. notevole. signora. alluvione. becco. tristezza. 1 3 . cappello. -ezza: bellezza. ponte.Ali: duetto. -e�imo. colore. ovi nastavci (odn. onda itd. parlamento. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. cagione. precetto. carezza. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. . -ogna: sogno. foce. cervello. novella. nona. onore.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. . -evole: agevole. momento. cotogno. -6gnolo. zatvoreno e avviamento. secoo. fortezza. -oce: voce. 5. colazione. feroce itd. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. sospetto.Ali (sa zatvorenim e): capello. battello. segreto. rasoio. dolore. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. tedesco. p�ca (albero e frutto). u jednini i u mriožini. cotogna. Bologna. u rednim brojevima 8. Pistoia. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. �rrognolo. motopeschereccio. Progno. avvenimento. 6. ronda. fonte. meditabondo. frutteto. chiarezza. villereccio. imaju općenito 4. amarognolo. uccello. venticello. castagneto. fabbricazione. freccia. medichessa. lodevole. urbanesimo. 3. -oio. sicurezza. scienza. libretto. sapienza.Ali: fi�vole. -etto. iako se završavaju na -ette. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . e): peggio. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. arianesimo. albereta. ricchezza. protestantesirno. -eggio. sostegno. favore. (Međutim. -ore. contegno. . convegno. corteggio. professore. uzimajući kao osnovicu favorevole. paUore. tetto (sa zatvorenim e). consegna. -eta: aceto. 3. -onda: rotondo. palese. Napomena. po�ta. 5. prornessa. mondo. Napomena. spaghetto. messa. candelora. ometto. lentezza. svedese� giapponese. amoroso. mattone. inglese. tettoia. (�cco). mangereccio. corona. neodredivim riječima o II brojčano regno. -one.Ali: precoce. rivoltella itd. corteccia itd. -esca: fresco. -onto: conte. -ora: signore. virgoletta itd. cuoio. vassoio. racconto. offesa. intesa. maneggio. conteggio.

benda. torcete itd. . eretico. npr. tinozza itd. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. otvoreno o [Q] accessorio. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. demagogico. Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). livrea. diadema itd. cartoccio. memoria. aloe. 2. -�: corteo. . ippodromo. -�nto: potente. facezia. lateranense. correre itd. belloccio. 8. torcevo. dividendo. 2. s�nti. 6. 7. prilozi na -mente. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. Averroe. emblema. sistema. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. l O. responsorio. zoologico. teorema. pedestre. -a: stupendo.potječe od latinskog -au-: tesQro. potere. reverendo. . -a: gnocco. 4. ostiense itd. lacche. -�tro: alpestre. diabetico. biogenetico. �vendere. ebreo. carroccio. ipotetico. osim toga: merce. ragazzotto. trachea itd. ni općenito riječi o u glagola. Indikativni imperfekt: credevo. ranotchio. -Qtto. -Qcco. -mente (movimento. . velodromo itd. rettorico. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. assemblea. io pr�ndo) i obratno.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. torceva . . Mose. estetico. liceo. vittoria. offendo. -�zia: screzio. prendere). pedagogico. poetico. 4. blocco. cronico. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. -ooromo: archeologo. . libricci(u)olo. fanta�mago­ rico itd. estetica. credevi. prudente. itd. Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. parente. ermetico. s�nte . -�ndo. credevano. panciotto. pai(u)olo. 3 . 7. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. violento. -Qtta: motto. tremendo. -a: fantoccio. -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema.3. 6. crćdi. atletica. scirocco itd. crMono. 9. psicologo. . foce. o): gotta. mano metro. semente). calotta. zatvoreno e. purgatorio. te. . stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. demente i st). 4.Pod ovo pravilo ne potpada ju. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. sardonico itd.io vedo 5. sciocco. -onico. crema. npr. tecnologico. prendo itd. oratorio. -(u)QJo: figli(u)olo. galeotto. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). gloria itd. unguento. tQrco. crMe. trapezio. valente. torcono. predicozzo. l l . lavorare sentire io lavoro io s�nto . -a. -etico. -ozza: cozzo. Marocco. tenere itd. sapiente. poema. metaforico. vai(u)olo. -ologo. corpulento. -�zio. trincea. storia. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. marmocchio. refettorio. -etica: alfabetico. chilometro. tQrci. faccenda. botta. ironico. -Qzzo. -a: analogico. passerotto. inezia. teorico.) 9. torc6vi. o: gras s otto. armonico. -�nte. ristQro. leggenda. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. attento. fonetica. cilestro. c) cred6te. -eP. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. sinfonico. na -m ento . grassoccio. radiofonico. carrozza. -Qrio. Što se tiče pravilnih glagola. sciogliere. orrendo. canape. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. vedere . -ometro. addendo. maestro. giovanotto. emporio. 1 0. Qcchio: cocchio. Indikativni prezent: 1 . nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. 5. mett6te. seguente. occhio. reo. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. difendo. caffe. 5. dotto. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). sentono. . terracotta itd. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. u imenicama u kojima -0. terrestre. spagn(u)olo. slučaj je jednostavan. campestre. . a) credo. -�nse: forense. leggere. contraddittorio. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. merenda. barocco. -�stre. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). Venezia. U glagola druge konjugacije. fagi(u)olo. 1 2. termometro. rotto). koja nas ovdje jedina interesira). sintetico. categorico. allQro. naravno. Tako npr. imminente. contea. avorio. Ali (sa zatvorenim o): coda. radiogoniometro. credesse itd. sonnolento. 9. anestetico. npr. lento. . -a: storico. tQrce . jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. platea. ginocchio. poetica. -orico. fiocco. archeologico. Noe. vedere. s�nto. allegorico. -Qccio. . torcevano. -Qria: laboratorio. 3. -ogico.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). grotta. CQsa itd. pidocchio. salotto. genealogico. problema. schema. spondeo. contento. tenda. . estense. discendo. aritmetico. cred6ssi. fe i veznici na -che. plebeo. giottologo. 1 (credite. sorgente. l . -�o. stracotto. credeva . sapere. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. aritmetica. 414 41 5 . sOclologo. dQ. l l .

.:nte.:ndo.:i sentiresti . žao mi je. credt. ili uzimamo neki predmet. Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. s6rgere-s6rto. ? Mogu li . Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert.:i parleresti parlert. hvala! Mi aluti.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. rendere-reso. .. . ne razumi­ Pr�go. Ja ću se pobrinuti za to (dosl. konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2. . . ne ( min uta) . finit. polažemo nešto pred neku osobu. non parli COSt pr�sto. di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. . Naprotiv. Per J avore. non (La) capisco. -ito). koliko stoji . Kiša pada. Oprostite.:nte itd. dit. . Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. Jedanaest je sati i deset Dov ' e . ulazimo u neku prostoriju. kamo idete? Scusi. ? Che cQsa significa . Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io.. Moli m.i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. Magla je. Vrlo ste ljubazni. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano.. b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo. Sunce sja. l l . . . Per J avore. 3. ono (-a) Mi dispiace. ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. Molto gentile. Htio bih (uzeti) . I Kad želimo nekoga obići (npr. . Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. partt. . Trebam .:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. che ore sono? Molim.:i crederesti credert. . dirlgere-dir�tto.$ s:ntirt.:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. l . Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. .. jem vas. 1 2. ? Š to znači . Primjeri: prendere-preso. conos�ndo. quanto cQsta . perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . . sentt. . romp�ndo i sl. . ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. Al contrario. .:ndo. . Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. Kao obično. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik. A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. Si parte all 'una (alle trMici). j a mislim na to). PiQve. . Htio bih . .:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. 2-4-5 s druge. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. perJ avore. molim. ? Gdj e j e .:nte. Pomozite mi. ? Molim.. C' e nebbia. Vorr�i . 13. grazie! Dobro. Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. govorite tako brzo. -uto. 1 0. u tramvaju). Npr. Ne govorim talijanski. . . Potr�i . ? Dove va? Kamo ide?.. . jedan (u Odlazak je u 13 sati). Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e.6. Come al salito. ? Vorr�i (prendere) . . .. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. 416 417 . deste 6.:de 5.

ali Stid bf!ne. vrlo ste Grazie mille. (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). 3 Samo neposredno prije spavanja. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica. Mi dica. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići. ljubazni. . Sto piuttQsto male. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). Vrlo mi je žao. molto gentile. Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. Molim vas. kavu? sjesti). Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. . nije loše. . autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. . 418 419 . . 7 Doslovno: stojte (mi) dobro.s-Ol Oglas. signora. bUQn giorno. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. iznenađenje! Dobro došla! (počinak).J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. Avvi. autobusa . . . ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. ma ora df!vO andare. dottore i sL pri rasta anju. 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. govorite talijanski ! . j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. Prilično mi j e loše. Mi dispiace molto. Hvala. . signor Maggini. Benvenuta! Dobro došao! . ) zatvorite vrata Parli italiano. Oprostite. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). Mi scusi. Drago m i je. Izvolite (ući. bUQn giorno.s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . . autobusa . Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. Si accomodi (s 'accomodi). . Hvala. non c' e male. Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. recite mi . ) Partf!nze Odlazak (vlakova. upozorenje Attenzione! Pozor! . Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. per J avore! Molim vas. Dopustite Molto piacere. perj avore . ..

. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. kada odlazi brzi za Milano. . . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. . . Prvi (drugi. Sve je zauzeto. l Doslovno: uzmite. terzo) binario. . . ? Stoji li vlak u . Il tr�no e in ritardo di venti minuti. . ? C' e una comunicazione dir�tta per . trećom) ulicom desno (lijevo). Tražim . ? SCll�i. . . Quanto cQsta . Odlazim vlakom u 10 sati. Quando si chiude . a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. . . .. Na drugom šalteru. . Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. Scu�i. . . ? Ide li ovaj vagon izravno do . . . . . . . .. . Pričekajte trenutak. kartu drugog razreda za . Oprostite . Iditel prvom (drugom. gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. Ured za infonnacije. Tutto e occupato. ? Asp�tti un momento. . . ? Kada se zatvara . Molim . . chiuda La pQrta. . Primo (secondo. . 420 42 1 . gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. Molim vas. . ? Postoj i li izravna veza za . ? Ima li odmah vezu za . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. . il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. . ? Mogu li dobiti . . Vlak kasni 20 minuta. ? Gdje mogu naći . ? Questa vettura va direttamente a . . t�rza) via a d�stra (a sinistra). . Pitajte prometnika. Roma andata e ritorno. Per corte�ia . Dove trQvo . . Scu�i . zatvo­ rite vrata. ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. ? Kada dolazi . . Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. . molim vas. . dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. . . . : što moram učiniti da bih došao). terzo) marciapi�de. treći) peron. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . . Prvi (drugi. .Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. ? PQsso avere . . Per J avore . . Povratnu kartu za Rim. . DtJmandi aL vigile. . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. treći) kolosijek Primo (secondo. . molim vas. Nije daleko odavde. ? Koliko stoj i . 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . . per J avore. dov ' e La bigLietteria ? Molim. Nema više mjesta.

dvadeset minuta. Non trQvo piu il mio biglietto. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. libero questo posto. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. libri e altri ogg�tti di U� persona/e. budite oprezni. predmete za osobnu uporabu. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. Petnaest dana. Gospodo. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. Imam samo odjeću. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine. bodno ovo mjesto. U deset i petnaest. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . možete zatvoriti. chiuda ilfinestrino. Molim. Ja sam ga zauzeo svojom torbom.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. Ne. imam ga već tri godine. Ušao sam u pogrešan vlak.. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Ne nalazim više Ah. Nikako. PM chiUdere. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. apra quella valigia. otvorite prozor! Previše je toplo. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. Signori. Fa trQppo caldo. Va b�ne. Perj avore. questo e il mio posto. Sve je u redu. Sad smo u Portogruaru. Ce trQppa cor­ r�nte. Samo pet kutija. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. ima lomljivih stvari. mjesto. lim vas. MoGrazie. ci sono cQsejragili. mia. zatvorite prozor. svoje karte. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Perj avore. Izvolite otvoriti Faccia adagio. Moj a je. Dobro. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi. ali ono je slobodno. pr�go. evo je! Perpiacere. onaj kovčeg! Quanto si J emw. nove stvari. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. Hvala. Molim. Oprostite. i passapQrti pr�go. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. molim? Scusi. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. L'avevo occupato con la mia borsa. PM chiudere. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. ma quello li e libero. možete zatvoriti. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. tlttto in regota. lo hQ da tre anni. fumi pure.15 (di�ci e qu/.ndici). eccolo! A. ka­ Alle l 0. propuh. Molim karte ! Scu�i. sve je u redu. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. apra ilfinestrino. quando arriviamo a M�stre ? Molim.

za pola sata. He due valigie e una borsa. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. Jedna guma popušf. . �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . mora pozvati nosača. Perf avore. .Evo met Dolazim odmah. v'inga qua! Nosaču. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . čege. Non abbiamo p'izzi di rieambio. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . In f ondo appare la eittii. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi. Tko ima mnogo rezervnih dijelova.l. . . ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . U pozadini se pojavljuje grad. se divan pogled na lagunu. (J ermo)! S toj ! Attenzžone. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. ? Koliko treba do . ? Diecimila lire. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. . Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. Koliko stoji ' vožnja do . Pronto! V�ngo sUbitoo . fra m��'ora. . Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom. Asp�tti che Le 424 425 . Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. . Verifichi anche il livello dell'acqtw. Una gomma s wta. Deset tisuća lira.Imam dva kovčega i torbu. Portabagag/i. za jedan sat. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). prud�nza Pozor. Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. mi contrelli la pressione delle gom­ me.­ f Una gomma d'ive essere riparata. dodat ću vam sve kroz prozor. . Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. . . . Čekajte. pritisak u rezervnom kotaču. ? 20 minuta.. Non e' e altro. Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. Quanto ci vuelefino a . provjerite mi pritisak u gu­ mama. Molim vas. oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. Jedna se guma mora popraviti. f un ' ora.. . Anche la pressione della rueta di see rta. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona. . ? Koliko ima kilometara do o. . . dodite ovamo. ? Jesmo li na pravom putu za ..

želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira.Al depo�ito bagagli.. gospodine. riposarsi. Ako ima (u sobi) tuš. il conto. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. načinite račun. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. . S� la camera mi piace. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. 426 427 . BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. Grazže. soba mi se sviđa. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. U garderobu. molim. vrlo ste ljubazni. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. �cco lo scontrino.Pričekajte časak. Ako želite. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. ne previše skup? JIolenti'2ri. perj avore. Tri noći. pr'2go. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. lretti). VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. doći ću i ja. al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. Većina ide uokolo da se opusti. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. Eccole. U ključanici je.Evo vam! Ostatak je za vas. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa. Putujem sutra. pr'2go. Non ne avete un 'al­ po-krivač. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. odmori ili zabavi. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. Ne vUQle una pitt piccola. Pokažite mije. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. MiJ acda. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. divertirsi. basta queila. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. signore (signora). Molim da mi se Prf2go. Molim vas. Uzimam je.Vrlo rado. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. Lascio la camera a me�giorno. gospodine (gospodo). . Da. signore. . Ostavljam sobu u podne. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. mogu vas otpratiti. Molim da me probudite u šest sati. T�ga il rresto. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. . Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. želim još jedan tun po ' cara questa camera. - molim. stazione.bit će dovoljno. Hvala. molto gentile. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. La pr�ndo. Dakako. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. Se vUQle L 'accompagno.

Pokušat ću ponovno. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. pritisne se gumb. Linija j e zauzeta.. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. molim. L 'avviso e per le 20 (venti). la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. Molim vas. una car­ tolina con cinque parQle. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. Hvala. . . Riprovero un 'altra vQlta. za pismo u inozemstvo. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. una letteraperl'estero. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. signore! Hvala. sluh. qui Franceschi) Halo. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. per PQsta aerea. . La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. Allora annulli l 'awiso. il tronco trup gli arti. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. vidim. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. SbagUando nu. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. ci si scu:jtl: scu�i tanto. Javite se! Pronto! Qui parla . kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. svoje osob­ ne dokumente. Vorr�i incassare questo assegno. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo. VUQl chiamare. per f avore. le estremita ekstremiteti.Quando l 'interlocutore risponde. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: . Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. cinque). Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . Ako još qođe pošte za mene. Kad se nazvana osoba javi. ovdje Franceschi.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. Ondje nalijevo. Dajem vam vezu. ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. ekspresno pismo. lira itd. ecco Hoćete li mi promijeniti .:vo a r ff ancare questa lettera. VUQI firmare qui a t�rgo. sf!i. una lettera esprf!Sso. molim daje proslijedite na moju novu adresu. l 'odorato e il gusto vid. Evo moje putovnice. Molim vas. možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. sf!tte. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. Evo moje putovnice. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. (Pronto. Le dQ la comunicazione. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. Organi opipa nalaze se u koži. 428 429 . dan sat.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. sono il signor Franceschi. vorom. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. . Mi dica. mi sono �bagliato. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. udovi. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. Pokažite mi. siprf!me e il collQquio puo incominciare. Qtto. il bottone. questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. Skine se slušalica i ubaci žeton. . ispričavamo se: oprostite. II mio nUmero e 97865 f (nQve. Žeton padne u aparat i Pronto. Htio bih poslati preporučeno pismo. attf!ndo all'apparecchio. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle.:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. Perj avore. . Prijava je za u hotel. due cartoline con risposta pagata. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. perj avore. Kad pogrij eš i mo broj . dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. Richiamif un 'ora. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. Halo! Ovdje . f lefonirati. Hoćete li Dobro. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. 20 !Jcco il mio passapQrto. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. Si faccia sentire. Tri minute. Li a sinistra. sati. s plaćenim odgovorom. . Danas se pošta ne raznosi. 5. pogriješio sam.mero. Va bf!ne. Vaša stranka nije kod kuće. Onda brišite prijavu. gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. per f avore. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. Si riapre aUe 15. Per piacere. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). Molim vas da kon­ trolirate. l Žeton se u stvari položi na otvor. Vrat glavu spaja s trupom. lire. il signor AntQnio? Hoćete li. avionski. al numero 5. Molim. kuna. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. l 'udito. čekam kraj aparata. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. molim. njuh i okus. La prf!go di controllare. Grazie. Otvara se ponovo u 1 5 sati. kune.

.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red.. tirene seduta. protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre. i polmoni. na kraju XII. . lo sto­ maco. . . una contro­ proposta podnijeti prijedlog.nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare.. . . . . prelaziti dalje. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy.. Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta . lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . . Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. ..f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga. intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. . govorim kao . del regolamento odstupajući od člana.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. . presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. il Jegato e a ltri organi. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. pluća. organe. podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe). . na prijedlog . želudac. .

Venezia.. Ili ... Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . .. A ogni passo. .. Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?.. A l sole. ch. Na svakom koraku. Po suncu. non Neka ti bude za ovaj put. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet . cQsa sta cosi. siamo arrivati PQco fa. Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. trQvi b�ne . Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome).. . Pravo da ti kažem . E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte... non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. Aff �tto di male ereditario. . . Sei venuto prQprio a propO!}ito.) T ante grazie! Opet ista pjesma. Milano. E un QSso duro. Isplivao je sretno. Ništa za to. . Siamo alle solite. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Non e vero aff atto. Neka. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. U tren oka. Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. caro mio! Nije bogzna što... non vUQl dire. d' un quattrino. . . Non importa..e tu ti . Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). Na moju veliku žalost . Napoli. Tutt' a un tratto. (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. .. Šmugnuti. Hvala na pitanju! (iron. 432 433 . Gli ha risposto per le rime. taio. Non cipenso neppure. tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . . . . Se z ' e cavata. .. Non me ne impQrta a atto.. Oh.. Questo conta PQco. . tag ljar la To je tvrd orah. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. . A cominciare da oggi. Non attacca. . . A propo#to. Non ha nulla a che vedere con . HQ duratoJ atica a. Ne pali. . 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. Siamo cont�nti di sapere. Nije istina. Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . ff Ostaviti nekoga da se koprca. Iz čista mira. Passi per sta vQlta. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. Come dire .. Non c 'entra.. odmagliti. . Po kiši.. crkni ili pukni� O bere o a ogare. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. . ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. . 25 settembre 2000 Cari amici. Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira. A ogni pie ' Ej. Nije mu ostao dužan. Sotto la pioggia. .. Sia pure.. Per cosi dire . Non e gran che. sospinto. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . Per principio. Mi ha so ffiato diecimila lire. Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. ništa za to ! importa.. Mlatiti praznu slamu.. Nema ni prebijene pare. Firenze. poi si riparte per Roma. . . Oh. To ti je klasa... Sai. neka. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. . Calar le vele.ili. . A sanguefreddo. in primo IUQgo. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. Non ne hQ un 'idfia. campana. E un tipo in gamba. .. Dobar si ! Bravo. Battersela. b) Cartoline illustrate Firenze.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a .. a dire il vero. lo qui mi trQvo molto b�ne. Ha J atto di tutto per convincerio. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta. m� Neka bude. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o).. .fine di persuaderlo. cQrda. Saluti affettuosi dal vQstro . Restiamo qui due giorni. Ne igra ulogu. .. Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. Počevši od danas. Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). .. Pitanje je je li to istina. a Fr�i della lingua parlata Ali.

. . .. . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . . . .. . all 'Arco della Pace. . . . . . . . . . . . .Scusi. Cara Lui�a. . . . Anche noi avremo molto da raccontarti. . . E Pietro Mascagni con ironia: . objašn učitelj. . ho deci�o) il temporale prendere (presi. . . . rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . .. . . ma ci manca la giQia di vedervi. . . . . . .. . . ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . Aneddoti e letture vade l . . . . Caro Gino. . .. . . . . . . . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . ". . . .. . Di tutto cUQre tuo . . come piace a te. la mu�ica. . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. . govoriti o tumačiti. . Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . . . . . .. . . . . ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. al t�rzo atto..Ah sit Pero manca il timbro. . . . Non vi sono invitati. . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . . . . . scemo ! » antico. . . . . . s�mpre v stro . . Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. Stammi b�ne! Carla e Franca. Lui commentava il ma�stro. . . . . . il canto. .. . . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . . . . . . Cordialissimi saluti dal tuo . . . . Caro Rob�rto. te e i tuQi frat�lli. . . . . . e io non commentavo ni�nte. . durante la sc�na del temporale. . . . . . . . . . . . . . . namjestiti (glas) žig.. -ndesti. .. . . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. Ti scrivero piil per esteso da Genova. . sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. . . . . boja glasa Q 2. . . . . . 19 maggio 1992 S iamo felici. . . Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . Coi migliori saluti. . . . . . . . . . PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. .. . suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. . . . con le vQstre macchine per domenica prossima. . . .. . Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. . la Toscana e l' Umbria. . . con pergolato verde. . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . . . . . Siamo prQprio felici e cont�nti. . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . . . . . . . . . . .. decidesti. . .. . . . . . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . . . .. . . . . . . . . . . . alle ore Qtto. . . . . . .. percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . .Per impostare la voce.Milano. . . . . ognuno paga la sua parte.. . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio.. . . . . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . .. . . . tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i.. . . .. . . . . . . .. . Cordiaimente tuo . . . . . . . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. . . . . Ven�zia. Cordialita! Suo . . . . focolare patriarcale e vino d'uva. -ndesti. .

stabilitosi a ColQnia 6. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. chiedesti. E meraviglioso. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik. Sing-Koo.avrtt:i continuato. DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. dokaz .conclude il barbitt:re . cerv�llo . mi�urata manQvra del vicino. Santa Maria Maggiore (Novara). tt:bbe internamente ongano. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. blag. Egli. di ro�marino. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen. di garOfano. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . mio pažljiv. Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . dunque. Ma se mi fate anche solo una . nel 1685. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. jJ il mucchio ilfirt. klinčić mravinac. origano . lavanda lqrran fi l. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. ordinando due caffe. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. uno alla vQlta. . . di fiori d' arancio e di limone.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. . Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. .seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto.Affatto. II cinese. . il figl�eeeio (pl. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . savjestan totbar. lo 5.Qb. di lavanda. anche le piu stUpide. -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. di primi ritrQvi Meditava. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. voi che s itt:te cosi spiritosi. elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta. 4. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento.Non avete avuto pailra? . che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'.ancora ignorato. la javac 3. secondo le ultime e accurate ricerche.no la paglia chiedere (chitt:si. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. Il suo vero papa. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente.Ditemi un po' signori. eui uon era sfuggita la l�nta. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . di mesti�re merciaio ambulante. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo. 436 . che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. (Germania). sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac.

:rta. in combattimento. in una via secondaiia.Resto mafissimo Cangrande. ma mentre stava per varcame la sQglia. Ora voi entrate. unitamente a mo Iti n Longobardi. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum.domando Pirand�llo allo sconosciuto. protesto la sua innoc�nza.se prima non verra fuQri il mio brillante». Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. Si accompagnru-ono. 439 .un particolare sfuggito agli altri due. senti un odore di pesce. Dato il risultato negativo delle ricerche. Sing-Koo cadde dalle nuvole. perche e l'ora. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala. Il cinese tuttavia non perdc.:llo di nUQvo genere. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. izići na vidjelo privremen. feee per andru-sene. ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca. Evidentemente. Paganini. .Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia. come spesso avvi�ne. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata. duca del Friuli. lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome.:zie di un buffone di corte. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. spiego il cinese. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. Pirand((llo non riusciva tra le . mentre si telefonava alla Polizia e non c.:�e se si c. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare .Il mio nome? rispose il signore. ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. che intascava soddisfatto uscc. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. io non PQsso entrare con voi. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. slab trzaj odskočiti. si mi�e a sedere quietamente. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila. Unica eccezione: Dante Alighi�ri.:miQ Nobel in seduta sol�nne. veniva respinto briIscarnente dal proprietario. dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc. Per tale offesa.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . non ne le�inava a chicchessla. . il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. rimbalzando dal piattino. �ra infatti il re. PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. si fece saltare il briIlante in mano. pronto a sostenere il giuramento con un duc. 9.fece l' altro gentilmente .:llo. Il cinese non si scompose. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. Nessuno aveva notato la sua mQssa.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. Si dette a eercare affannosamente.:tra valeva 50 mila franchi.:ra che gli stava davanti apc. per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. ' grido . Tacque il nobiluccio.:tte la cairna. Certamente .Re Gustavo.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. ma l' altro fu irremovibile.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. �ra caduto nella zuccheric. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. di un conflitto tra zucche. e quando finalmente arrivru-ono alla sala. Intanto Sing-Koo. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti».:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . riflette impassibile per qualche istante.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. vlttime. coinpreso il Cangrande. come nessuno lo sCQrse quando. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. Sing-Koo chic. notata l' agitazione del vicino. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. 10. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. 438 Trovandosi Dante Alighic. il quale. perche. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i». PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. . . Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. 8.basta che ella mi segua. come per incanto. ossia zucca. DANTE E CANGRANDE 7. a Stoccolma. gli avveniva sovc. entrambi penrono. mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse.

IQde. e gradualmente si apersero a forme piu civili. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. Il diametro detIa nQstra Galassia e luce. al massimo. come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. e che ne costituisce il valore piu razziale. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. b�n pr�sto. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. gruppi. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. dall' uQmo. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio.. a far con6scere l'univ�rso. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. Per un nonniIlla. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. e. a che 1 2. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. uccidi Qggi e uccidi domani. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. non per desiderio di ricomp�nse. nelle epoche preistoriche. rta. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). IL MANDARINO SARC. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. dalla Gr�cia. ma gli disse anche: . l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro». naturalmente. e i Slculi al Sud. queste 100. Or ammazzo uno quaislasi. infinit�simo. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»). assai e ando a trovario. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo. di cQste e di mari. dal Nord. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. data I'enormita delle distanze. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. e le dorsali della penisola appenninica. forse di origine lIbico-mediterranea. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo.Non impQ avv�nne che. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). si insediarono in varie localita div�rse. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . del condannato. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. I. L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. dei quali io. le steHe piu vidne.A. il carnetice prese abbaglio e. . derivate esse stesse da remQte migrazioni. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd.nze in giQco. se si escludono il sist�mfi solare e.000 anni luce. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo. �cco che si passa a quattro anni luce. imperatore romano. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. sia di popolazioni che giungevano per mare. tutto il r�st� dell'universo distinzione. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. �viluppandosi gradatamente. Rispose Caligola: . per essere felice. Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. con una netta suddivi�ione di gruppi. PQsso pur fare a meno. razze. mannaia o pendevano dalle forche. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. proven�ndo. c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. o anche meno.lo vi Ah. invece. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . certamente.l l . i Liguri al Nord. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. la regione orientale. dalla Fenicia. quanti libri e�istono al mondo. pQi agricole e pastorali.

nel Sannio. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. La sQrte e come uno se la fa. La cbllera della sera va serbata alla mattina. la fenida. nUQce ai bUQni. I Veneti. in Campania e Lucania. e tutt'uno. che una grassa sent�nza. Il t�mpo sana ogni cQsa. l�va un chiQdo alla bara. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. l' etrusca e la gr�ca. Al prud�nte non bi�ogna consiglio. Dopo il fatto ognuno e savio. bi�ogna unger le ruQte. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. giunte dai valichi alpini. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. La virtu sta nel difficile. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. faccia come pub. dell'llllria e dell'Epiro.zioni est�me. risultato di successive immigrazioni. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. Con la volpe convi�n volpeggiare. o di quelle sopravvenute per mare. In gioventn sfrenato. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. 442 443 . Perche vada il carro. in vecchiezza abbandonato. Chi non pub fare come vuQle. vicev�rsa. in Umbria. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. Chi perdona ai malvagi. M�glio un magro accQrdo. a questo gruppo appartengono anche i Latini. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. Amico di tutti e di nessuno. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane. alto Lazio.

Vivi e lascia vivere. La lingua batte dove il dente duole. Chi dorme non piglia pesci. l' ostinarsi e da bestie.:di sul cQllo.Albero spesso trapiantato. e se ne vanno via di galQPpo. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. Vale pin la pratica che la grammatica. chi studia PQCo. rnai di frutti e caricato. Chi guarda a ogni nuvolo. 444 445 . puo andar per tutto. non fa rnai viaggio. Le bugle hanno le gambe corte. Chi e pigro al mangiare. Non c'e pane senza pena. Chi studia molto. Le bugie son lo scudo dei dappQco. e ricco e non lo sa. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). La corda troppo tesa si spezza. E m�glio aver la paura.:mpre l'uscio apc. L' eccezione conferma la regola. Chi non vuQI pic.:rvon le par�le. . Volere e potere.:rto. mUQr di fame. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Chi si pasce di speranza. A buon intenditor poche parole. Patti chiari amici cari. impara PQCo. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. non s' inchini. Dove non sc. Cani e villani lasciano sc. Chi la dura la vince. Ride bene chi ride l' ultimo.Chi cerca trova. La speranza e il pane de' ml�eri. I danari vengono di passo. Meglio tardi che rnai. La librerla non fa rUQmo dQtto. Chi nulla ardisce. A chi vUQle non mancan mQdi. Del senno di pQi ne son pi. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono). Chi va piano va sano e va lontano. Dove puo il vino. Ogni promessa e un debito. chi le scende e chi le sale. Chi tardi arriva male allQggia. impara nulla. L' ignoranza e madre della mis�ria. II mondo e fatto a scale. Finche c'e vita c'e speranza.(ne le fQsse. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Chi ha la sanita. non puo il sil�nzio. e pigro a ogni c�sa. Il peccare e da uomini. Bu�n vino fa bUQn sangue. le bastonate non gi6vano. nulla fa. Chi ha lingua in bocca. che la pattra e il danno.

d..ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske.o. Zagreb. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 .o. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful