ŠKOLSKA KNJIGA

,
Zagreb, Masarykova

Izdavač

28

d.d.

prof. dr. JOSIP JERNEJ

ANTE ŽUŽUL, prof
Urednica

za izdavača

UERKA TOMUENOVIĆ-BIŠKUPIĆ, prof
Recenzenti

PAVAO GALIĆ, prof MARIJA ZANINOVIĆ, prof
Grafičko-likovno o bl ikovanje naslovnice

NADA V. FALOUT
© ŠKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 200 1 .
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez n$ladnikova pismenog dopuštenja.

KONVERZACIJSKA

TALIJANSKA GRAMATIKA
ZA POČETNIKE I NAPREDNIJE XI. izdanje

� školska knjiga
ZAGREB, 2005.

PREDGOVOR
Ova je gramatika zamišljena kao uvod u studij suvremenoga talijanskog jezika. Stoga je gradivo stupnjevano prema važnosti, čestoći i težini. Tako je udovoljeno potrebama korisnika različitog stupnja predznanja Iako to koncepcijski nije sistematska gramatika, stvarno kazalo na početku ove knjige omogućuje brzo pronalaženje pojedinih gramatičkih pojmova. U početnom stadiju nastave preporučujemo da se lekcije obraduju redom. Kasnije će same potrebe diktirati redoslijed gradiva. B it će svakako korisno da se već uz početne lekcije postupno obrađuju konverzacijske situacije i kraća štiva na kraju knjige. Posebna je pozornost usmjerena pravilnom izgovoru talijanskih riječi i izraza. Stoga je prvih 30 lekcija obrađeno ortofonski, to znači da je posebno označen . izgovor naglašenih samoglasnika e, o, kada su otvoreni, kao i izgovor suglasnika s i z, kada su zvučni. Osim toga, u tim smo lekcijama akcentuirali riječi s naglaskom na trećem slogu od kraja. U daljim su lekcijama te oznake izostavljene kako bi korisnici gramatike samostalno kontrolirali svoje znanje. Ipak je ovaj sustav ortofonske obrade primijenjen i u dodatnom dijelu (iza 50. lekcije), jer se to gradivo obraduje usporedno već nakon 10. lekcije. Način ortofonske obrade teksta rastumačen je u uvodnom dijelu gramatike (v. str. 4-13). Opširna pravila za izgovor glasova e, o, s, z dodana su na kraju knjige. Ova knjiga čini zaokruženu cjelinu. Gradivo za uvježbavanje svedeno je na nužnu mjeru.
J.J.

NAPOMENA IX. IZDANJU
Ovo je izdanje obogaćeno bitnim dopunama (v. str. 114-115,355-359). Osim toga, na kraju pojedinih lekcija dodani su popisi frazeoloških izraza živoga govornog jezika (v. npr. str. 125, 135, 145, 164 itd.). Pri obradi ovih primjera djelomično je korišten odličan priručnik W. Reumuth - O. Winkelmann, Praktische Gramrnatik der italienischen Sprache (Egert Verlag, 3. Auflage). Cijeli je tekst Gramatike pregledan te su ispravljene neke sitne tiskarske pogreške.
U Zagrebu, 2. veljače 2000.
J.L

v

SADRŽAJ
Predgovor . .. ... ................... ...... Stvarno kazalo .... ....... ..... ..... .......................... ........................ V VII XII

Sadržaj .... ............. ;........... ......

Uvod - Talijanski izgovor i pravopis . . .. ... . . . . .... .. . . . .. .. . . . . . . . . L Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ...... ..................

2. Opće napomene o talijanskoj grafiji . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3.Izgovor samoglasnika «e»i «o». . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. Dvostruki suglasnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. ...... . 5.Suglasnici «c» i. «g», digrami i trigrami . . . . . . 6.Suglasnik �<s}) . .... . .. ... .... . 7. Suglasnik «z» . 8. Ostali suglasnici i suglasnički spojevi . . ..... ... .. . ... . " ... 9. Polusamoglasnici i diftonzi . ..... . ........ -... , ... 1 0. Bilježenje naglaska .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 L Kvantiteta samoglasnika ... . . . . . . . .. . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2. Rastavljanje riječi n a slogove . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . . . . 13. Velijca početna slova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. .. 14. Rečenični znaci::-:-:-.. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 15. Pregled talijanskog grafičkog sustava ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 3 4 4 6
7

9 10 10
II

13 13 14 16 16 17 19 20

Napomena prije prijelaza na lekcije .. . Popis kratica . .

.

.

.

..

. .

.

. .

.

. .

.

..

. . . .

... .

.. .

.

.

... .

.

.... . . .

.

... .

.

.

I.

lekcija. Rod.- Određeni član.- Pomoćni glagol essere. - Riječi - Vježbe.
I, II, III, IV, V.
. .

.. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .

21

II.

lekcija. Neodređeni član.- Pridjev bUDno. - Pomoćni glagol avere. - Glavni brojevi od l do 10. - Četiri osnovne računske operacije. Riječi i izrazi.
Vježbe I, II, III, N, V.
.

.. . . ... .. . . . "

.....

. . .. . . .. . .

26

III.

roda). - Glavni brojevi od II do IV, V.

lekcija. Imenice i pridjevi.- Množina imenica i pridjeva (muškog i ženskog
20. - Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, III, . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... .
-

31

IV.

muškog i ženskog roda.- Štivo: l giorni della settiman.a. III, N.
.

lekcija.

Imenična deklinacija i padežni prijedlozi. - Deklinacija imenica Riječi i izrazi. Vježbe I, II,

Oblici c' e, ci S01W. - Napomena o odbacivanju do četnog -e.

. .. .

. .

..

.

. .

. . . . . . . ... . . .... . ... . . . . . ..

. . . . . . .. .

36
VII

V.

-are). - Redni brojevi od jedan do deset - Nepravilni glagoli andare, dare, stare. Prilog. - Štivo: L'anno. Riječi i izrazi. - Vježbe I, II, m, IV. ......... .

lekcija.

Indikativ prezenta pravilnih glagola 1. konjugacije (na

Lične zamjenice (Izravni oblici).

Oblici govora iz poštovanja.

kao afiksi (uz glagol)� - Nepravilni glagoli morire, Vježbe I, II, III, IV. V.- Štivo;

La famiglia.
.

saUre, tacere, piacere. Fraseologia.. . . .. " .. ; .

126

42

XVII.

VI.

(-care, -gare. -scare, -dare, -giare. -sciare).- Vježbe l, II, III. - Sveučilišna terminologija. Štivo: AU'universitiL - Conversazione. .. . . ... .. . .. . . .. ...... ..... .. .. ... .... .
VII.

Neke osobitosti glagola I. konjugacije

lekcija.

Osnovna pravila o upotrebi člana. - Partitivni član.- Čestica ne.-

i pridjevi. - Vježbe L II, m, IV, V. - Anegdote

lekcija. Aorist (ll passato remoto)

- Odnosna zamjenica. - Upitne zamjenice

granwuuico canzonato.
XVIII.
49

Edmondo De Amicis. - Il Fraseologia. ... .. ...... . . .. .. . . .. .. .... .

136

lekcija. Upotreba prošlih vremena (imperfekta, peifekta i aorista). - Pretprošla
vremena pridjevi. - Vježbe I, II m, IV. - Štivo:

(Trapassato prossimo ž trapassato remoto) - Pokazne zamjenice i II teatro di Goldoni. - Conversazione.
.

146

lekcija.

pojmovi).

Glavni i redni brojevi. - Konjugacija povratnih glagola (Uvodni Pjesma:

geografskih naziva. - Štivo:

Ot/ana (Pasco1i). - Vježbe L II, m, IV. - Nekoliko L'Italia.- Conversazione. .... .. .... . .. . .

XIX.
58

množini.- Nepravilni komparativi i superlativi. - Vježbe I, II, m, IV, V.Štivo:

lekcija.

Združeni oblici ličnih zamjenica.

Imenice koje se ne mijenjaju

u

Secentisnw e Arcadia.- Conversazione.

Fraseologia.. ... .. . . .
.

155

VIII.

lekcija. Indikativ prezenta glagola II. i m. konjugacije (na-'ere, ere, -ire). Upotreba glavnih i rednih brojeva.- Označivanje datuma i sata. - Razlomci. Vježbe I, ll, III. - Štivo: Perfekt

XX.
63

lekcija. Konjunktiv sadašnjeg vremena. - Konjunktiv u zavisnim rečenicama.
- Razne vrste priloga. - Vježbe L II, III. - Štivo: II

L'orologio.- Conversazione.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

Conversazione. .
XXI.
69

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. •

..

dolce stil nuovo. 165

. .. . . .. ... . . ... . . ... ... . .. . .. ..

IX.

lekcija.

quello i bello.- Vježbe l, II, III, IV, V, VI. - Štivo: Regioni e citta d' [talia. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . ... . - Conversazione. . . . . . . .. . . ..
. . . . .

glagola triju konjugacija.

(Il passato prossinw) i particip prošli (glagolski pridjev)

Perfekt povratnih glagola. - Upotreba pridjeva

III, IV, V. - Pjesma: II

lekcija.

Konjunktiv prošlih vremena. - Upotreba gerundija. - Vježbe I, II,

sabato del villagg io (Leopardi). .

. ........ .

173

XXII.

X.

lekcija. Deklinacija i prijedlozi (nastavak). - Načinski glagoli potere, dovere, volere. sapere. - Nepravilni glagoli usdre isedere. - Pjesma: Latessitrice (Pascoli). - Vježbe I, II, m, IV.. . ... . ... . .. . .... . . ... . .. ...... .
.

prošlost. - Konjunktiv u glavnim rečenicama. - Vježbe I, II, III, IV. Anegdota:

Jekcija. Kondicional. - Upotreba pogodbenoga načina.- Futur u odnosu na
Carducci malato. - Štivo: Come si dovrebbe visitare I'ltalia. Conversazione. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . . ... .. ... . . .. . ... . . . .. . . ..
.

78

182

XI.

lekcija. Neke nepravilnosti imenica. - Nepravilni glagolifare, leggere, dire. Štivo: O »lažnim parovima« ........ ...... .. ... ..... - Vježbe I, II. lekcija.
antico (Carducci). - Poslovice. sensi. Conversazione....
. . . .

XXIII.84 XXIV. 92 XXV.
99

u glavnoj rečenici. - Posebni slučajevi. - Vježbe I, II, III, IV, V. - Štivo:

lekcija. Slaganje vremena. A) Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni način)
Esempi introduttivi per la lez. XXN. . .. .. .
.

Un

aneddoto pascoliano.

.

..

191

XII.

Imperfekt.

Tvorba komparativa i superlativa. - Pjesma: Vježbe I, II, llI,
. . . . . . . . . ..!...!., .•

iv. • • • • •

Štivo: l cinque
• • • • • • • • • • •

Pianto

lekcija.

Posebni slučajevi. - Vježbe I, II.- Štiva: Le

Slaganje vremena (nastavak).

B) Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici. frasi di cui ci pentiamiJ. Il
196

.

.

Piccolo Poligiotta. ... . .. .. . . . ... . .... . .. ... ...................

XIII.

lekcija. Futur prvi i futur drugi. - Imenice s dva oblika (muškim i ženskim).
- Misli

(Pensieri). - Vježbe I, II, m. - Štivo: La Sicilia

Pr01wmi neutrL
XXVI.

.

.

.

.

.

.

. • . . .

.

.

.

.

lekcija. Neodređene zamjenice.A) Aggettivi indefiniti. B) Pronomž indefiniti. Štiva: Dante Alighieri. - Al1eddoti danteschi. . .. .. . . .
Neodređeni pridjevi i zamjenice (nastavak). Oblici koji su ujedno

203

XIV.

lekcija. Naglašene lične zamjenice (Izravni i neizravni oblici). - Imperativ.
- Vježbe I, II, ill, IV.

- Štivo; .La Repubblica di Croazia. .. .. . .. . ... . .

107

pridjevi i zamjenice.

lekcija.

Vježbe I, II, III, IV. Štiva: Un viaggio di Borodille in Italia. - Ugo F6scolo. - Fraseologia. . .. . . .. . . .... ..... ... .. . .. .

209

XV.

lekcija.

Martino (Carducci). - Vježbe I, IL ill, IV. V.
XVI.

se nalazi pred njim. - Lično-povratna zamjenica. - Gerundij.- Pjesma:

Nenagtašene lične zamjenice.

Slaganje participa s objektom koji

San Fraseologia . . .. .. .. ....

XXVIl
116

lekcija. Opća teorija o glagolu.- Pasivna konjugacija.- Vježbe I, II, III, IV,
V. Štivo:

L'impresa deiMille........ .... . . . ....... . ... . ... . ... .
Opće napomene o konjugaciji

215

lekcija.

poštovanja. - Povratno-posvojna zamjenica.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Pos vojni oblici

Nenaglašene lične zamjenice

u govoru iz

XXVIII.

lekcija.

nekih imenica.

povratnih glagola. - Defektivne imenice. - Napomena o gramatičkom rodu Vježbe I, II, III. - Štivo: Lo

Konjugacija povratnih glagola.

spirito di Gioacchino Rossini.

223

VIII

IX

. _ XLI. . ..... .I verbi irregolari: 3. .... in -si. .Uso dell'ruticolo determinativo..Esercizi I.... .. . . lli... . cola indeterminativo. - Omissione del determinativo. . III.Le preposizioni SU e CON... V. .. . .. .... Temi in -nd-... .... ....(Undici casi).. . .. ..Letture: Mantegna. ....Le eongiunzioni...... ..... ... . .. Append1ce: conversazioni pratiche e leUure (Praktični razgovori i štiva) . . .. ..... .. .. . .. . . .. . . .. . . ........ . III. .... .. lekcija.. . . . ... _ ...... ........... ...... . II.. lekcija. .rem.... Štivo: COrlando Furioso. ......Aldo Manuzio 324 . Passato remoto in -s-o L Temi in -d-o Esereizi I... III. ... . IV. lekcija... . .. .... XXXIV... .. ........... II.Lettu282 . .. Vinci..Letture: Le confessioni di un italiano.. ..La Commedia dell 'Arte. lekcija.... .... .. ...... ....Esercizi I. . . .: OBLICI NAJOBIČNillH NEPRAVILNIH GLAGOLA . • . X. ... ... V. IV..La preposizione DL .. . Esercizi I.... 1. ... 239 XLIV...... . lekcija. .. V.. ..Esercizi I.Pejorativi..... . 290 383 392 406 409 417 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 428 429 1... XLV. PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA E.... 251 asigmatico. .....Augmentativi. .. ..... .. .. • ........ . .. IV. .. .. . Temi in -gg-o 5.. . . II... .. .. . .. ...4 aneddoti. ... . XLIX.... II raddoppiamento o 309 .. .. ........ lekcija... . .. ... .. . .. .. . . ...I verbi irregolari: II.. Imenice. ..... .. _ . .. . VI.. . . _ .. lekcija. VII. . . IV. Na telefonu .. .. .... .... . ....Esercizi I...La preposizione PER. .... . ... .. . Il 371 troneamento... VI... Pozdravljanje i predstavljanje . I verbi irregolari: I..... . . .. ..... . .......... . ..... .Le preposizioni articolate.. . II. XLVI. ...... . IV.. . III. . Bezlični glagoli.... ... lli.. . .Lettura: Masaccio.. V.... .... _ x XI . ne)...... ... ... .......... .. .. . ..... . . . Verbi irregolari della III. . .. Izrazi svakodnevne upotrebe . vo eoi nomi propri di persona e geografici.Esercizi I. VIn. .. .. lekcija.Le parole derivate. . .La preposizione DA... IV.Lettura: Abbreviazioni e sigle. .......... ... .. ......... . ...... ....La preposizione IN. ... .. . .... . . .La formazione delle parole: Le parole primitive . lekcija.. Temi vari. III....Luigi Pirandello.I verbi irregolari: Temi in -e. . .. . lekcija. Pass.. lekcija... . .. lekcija. Letture: 346 XXXIII. ..Botticelli. .. . .. Le locuzioni prepositive...... Scherzi di pittori. ..Esereizi I......... . Esercizi I.. V. Verbi con forme irregolari sporadiche.. Lettura: Francesco Petrarca.... ..... ... ... .La narrativa italiana del secondo dopoguerra. .....Lettura: L'eco di Balenaia.... . . akcenta. .. . Parole composte con prefissi e suffissi.. ... .... . lekcija.... . ..I verbi irregolari: 3. . lekcija.... lekcija. V.Fraseologia.. . • ' Letture: Sinonimi. . .. ....... II. ... . .. XXXVDll ekcija. . XL. .... . Deminutivi ... .. in -cq-. ...... .. .... V.. . . .. L'articolo determinativo.. 262 XXXV... . .... .... POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA .. .. . . 338 XXXII.l Promessi Spasi.. 303 Informacije U vlaku ....... Imenice s dva oblika množine. Esercizi I..... ....... ............ I verbi irregolari: Temi vari (continuazio- . .. .. II. ..... .... IL .. VI. VII. . .... .. .Costrutti infinitiv!. ... ..L'elisione e l 'apostrofo. . _ .. . .. ... . . .La scultura del Rinascimento. ... lekcija... II. ... .. .... ...... III. L. .. .... ... . Temi in -e. III ... . Vježbe I.. . ... . .... . ....Lettura: Pittura veneziana... Dolazak u Veneciju ...... .. .Conversazione: Lo studio dell 'italiano..... - . . . .. . ll... IV. . ..... . . .. . . . lekcija. XLII... VL . ...Esercizi I......Uso dell'articolo determinati­ Esercizi sul voeabolario I.... . ...... .. III. . L'articolo partitivo. . . .. .. lekcija... .. ... . . .Letture: Raffaello.. IV. . . .. Banka i mjenjačnica....... . .. . Verbi anomali .. . . ... Letture: Alu"e aVvlmture del signor Veneranda. . ... . ...... . .. VI. .. . Verbi anomali col passato remoto regolare 2.. 230 . . . . III. . .... . U hotelu. III. III.. L'arti. col pass. . ... .... .Letture: Leonardo da . ... ... . .. Plurali dei nomi e degli aggettivi composti.. . . .. .venture del signor Veneranda. .... .Abbreviature pili comuni.. . II.Le preposizione «di» e «a» con verbi analitici. 297 Esereizi I. . 6. Esercizi I...... . ... 256 L'architettura del Rinascimento. VI.. 274 XXXVII. lekcija.. V..... ... 316 . .. .. PREGLED KONJUGACUA . ... . . O ........ .. . II.. .. ..Letture: ....... ... II.. XXX. Važniji natpisi i upozorenja.. II. . Esercizi I.. ... . Na pošti .. III. .. ... .. ...Parole composte con elementi latini e gred..Esercizi I. -: Akcent i upotreba . Passato remoto 329 XXXI... . I segni ortografici..Le parole composte. ...VL .In. . 376 l: I' ra: Giovanni Boccaccio.. . ... .. I verbi irregolari: 7.. . Le preposizioni proprie... . . 4.... .e -g-o Lettura: Donatello... . . ... 268 Vita di ogni giorno XLVIII. V.. XXXVI.... .. .. .. . .. II. . XLIII.. ...... U automobilu . .. . . . . - Le preposizioni avverbiali. . rem..... ...Esercizi I.. . ... rafforzamento consonantico. .. ...Esercizi I... .. . . ...... .. XLVII. II......... . . .. ... XXXIX. . .... lekcija... . .Derivazione propria. . 245 Due av. . ... ... . II..Conversazione: Letture: Altre avventure del signor Veneranda..... . .. . . ...Letture: II «Don Chisciotte»..Lettura: Giovanni Verga....e -g­ (continuazione). ... IV. . . ..... pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom... .. .. .. . . .. . 363 Fraseologia. . .XXIX.. ... Na granici .Gutenberg e l 'invenzione della stampa... .. .. ..I verbi irregolari: 2..... . lekcija.. . ... . eoniugazione. .. . tV. IV.. .. ... ... ...Il discorso indiretto.. IL . .. .. . . V. .. . II...... . Lettura: Michelangelo. i imena od mila. ....... Passato remoto con raddoppiamento consonantico..... .. . III. .. . . ....Derivazione impropria e immediata. .... .. IV. .. .. .. . .... . . . . III. .. - La preposizione A... . . . ..... . e l'ane della stampa. 355 .. II. ..... .... ... ...... .... . . .... .. . ... IX... . Na kolodvoru .. ....... ... . llI.. . ..

. . • • .. . .. ... . . e. . Velika početna slova. . . . . . . .. . . ... . . . . . .... . . .. . . .. . . .. .. . . . ... . . . AnMdoti e letture varie Proverbi scelti . . Prijedlozi s članom (padežni prijedlozi) da . . .. . .. . . . . .. o _ . . . . . . su. . . . .. . . . . . . . . . .. . o • ... . . . . . . . . 21-23 26-27 36-38 78-80 Neodređeni član (oblici) di. . . .. . . _ .. .. . 254-255. . . . . . . . . . .. .. ... . . _ _ . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . " . .. . . . . . . _ .. .. . . . . • ... . . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . .Ljudsko tijelo . . .. . . . • • • • • • • • • • • • 4-6 11-12 7-8 7-8 9-10 10 6-7 10-11 13-14 13 243-244 41 77 264-265 278-279 14-16 16 16-17 17-19 20 406-413 373 Polusamoglasnici i diftonzi g • • .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. 374 Član L'artlcolo Određeni član (oblici) .. . .. . .... . . . . . .. . . . .. . .. . . . _ . _ . . ... . .. . . . .. . ' . .. . . . . .. • • • • • .. .. . . . . ..... . . . . . .. .. . Popis (gramatičkih) kratica Pravila izgovora Pravopisni znaci Kratice . . . . . . . . . . . . . per . . . . . . . . . . . .. . .. . . . o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . . . . . . . ... .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. ... . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . _ .. . ... . . . . . .. . . . . . . . ... . . • .. . . . o • • • • • • • Dvostruki suglasnici . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . . _ . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . Kvantiteta samoglasnika. . .. .. .. . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • Digrami i trigrami . . . .. .... .. .. .. . .. . . .. .. . . . • . . . . . . . ... . . . . . . . . . . e. . in... .. . . . ... . . . . . . . . . con. . ... . .. . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . ... XII XIII . . . .. . . . .. . . _ . . ... . . " . . . _ . .. . . .. .. . . . . . . . .. _ . .. . . . . _ . .. . ... . . . . . .. • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STVARNO KAZALO Registro per malerie (Brojevi upućuju na stranicu u gramatici) Izgovor i pravopis Pronuncia e ortografia Samoglasnici Suglasnici e. . . . . . . . . . . . . . . . 429 430 431 432 433 435 443 Sjednice i raspravljanja Glasanje i izbori . .. ... . Još o naglasku . . .. .. . .. . .. . a. . ... ... .. . . o . . ... .... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . Izrazi iz govornog jezika . . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . Bilježenje naglaska. . . . .. o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ' • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suglasnik z . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . :�����:�:S�:f �� � : � � : : : � : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : . .. . .. . . .... . Pregled talijanskoga grafičkoga sustava.. . . . . . . . . . .. .. Privatno dopisivanje. . . . . . . -. . . . .. . . . . . • .. ... . . . . . . " . . • . . . Ostali suglasnici i suglasnički spojevi .. . . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . . : : : : : : : � : : : : : : : : Otpadanje dočetka riječi (Il troneamento) . . . o • • o • o • o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . Suglasnik s . . . . . . . . . . .. ... .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . . .. . . .. . . . Rastavljanje riječi na slogove . . .. . ... . . . . ... . . . . . . . . . ... . Rečenični znaci.. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . Odbacivanje dočetnog -e . . . . . . . .

�' . ... . . . . .. . . . ..1 13 121 1 23. .. . .. . o • • • o o .. .. . .. .. . . .. Nepravilni glagoli (v lek. . . . .. ... ... . ... .. . . .. . ... . " .. . . . . . ... . . .. . . . . . . Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica ...1 5 1 1 1 1. . . . . . .. . . . . . .. . . . . " " " " " " Pomoćni glagol essere (indikativ prezenta) Pomoćni glagol avere (indikativ prezenta).. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . . Gerundij . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . o • • • • • " . . . . . . . . Nenaglašene lične zamjenice . .. . .1 4 1 • • • • • • • • . . ... . . . . . . . . . . . ... • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . 31 3 1 -33 94-96 159-162 27 73-74 58-59 64-67 29 . .. . . . ..1 59 36-39. . .. .. . . . . . .. . . . .. ... . . . .. . . .1 23 1 55. . 42-44 43-44 107. . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . .. . . 46 169. . . . . . .. . . . Označivanje datuma i sata . . . Passato prossimo glagola triju konjugacija.1 94. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . • • .. . . . .. . 174. ..130 52-53 " . .. • • • . . .. Prilozi mjesta.. . . . . . . .. . . . . ... ... Četiri osnovne operacije. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 60.1 29 1 29.. .. . . . . . .1 37 146-149 1 49. .. .. . . . .. . .. . . . Slaganje vremena . . o • • • • • • • • • • • • . . . . . . ... Složenice s predmetkom i nastavkom " " o o • • • • o " . . . . . . . . .. .. • • • Pridjev (i brojevi) L'aggettivo Pridjevi općenito. ... . .. . .. .. . . .. .. . • .1 87 2 1 5-2 16 2 16-220 230-234 376-377 355-360 o • • • o o • • o • • • • • • • • - . . o • • • • • • • • • • • • 1 38. Opća teorija o glagolu . . . . ... " " " " . . .. . Bezlični glagoli. .. . . • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 1 4 1 . . . . .. . . . ...132 179 1 2 1 .. . Upotreba glavnih i rednih brojeva. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... Načinski prilozi . . : . . . . . . . .. . XIV XV .. . . ... . .. . . . o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • . . ... . . . .... .. . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. • o o . . o • • L'avverbio Uvodna tumačenja . . . . . Futur u odnosu na prošlost . . • • • • • • • • • • • • • • . . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .1 7 1 171 o • • • o • • • • o o o o • • o o • • • • • • • o • o • • o • o • • • o • .. 73. Konjunktiv u glavnim rečenicama . . . • • • • • • . . . . .1 43 15 1 . . . .. .. .. . .. ... . . . . .. .. . . ... . . Partitivni član . . . . . . A... .. . .. . . . • • • . Konjullktiv prošlih vremena ... . . . . . . ... . . . . .1 70 1 70. . . . . o • • . ... . Naglašene lične zamjenice .. Upotreba prijedloga DI. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .... .. .. ... . . . .. . .. . ... . ... . '. o o • • o • • • • • • o o . . . .. . .. . . Adverbijalni izrazi . . ... .... . . . . . .. . . .. ..1 77 1 87. '" . . . ... . Upotreba gerundija u zavisnim rečenicama . . . DA pred glagolima u infinitivu .. .. . . .. . .. .1 0 1 187-188 1 36. . .. . . . . . .. . . . . . .. • • o . ... .. . .. . . . . . . . . . . o • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o ... . . . . . . količine .. . • • • • • . " Imenica Il verbo • • • • • • • • • • • • o " Glagol o o o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • 2 1 -23. o . . . . . ..... 209-2 1 2 Il sostantivo Rod .. . . .. . . . Pravila za upotrebu pojedinih vremena konjunktiva (uvodni pojmovi). uz gerundij Lično-povratna zamjenica Združeni oblici ličnih zamjenica . . . . . . . . : .... . . . .. o • • • . Upotreba prošlih vremena . . . . .. . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � . . .. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • . . . .. . . . . .. . o o • • o o o • • • • o o o o • • o o • • o o o o o o • o • o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • o o • • • o • • • o o • • o o . . . . Konjugacija povratnih glagola . . . . .1 68 1 73. . .1 66 1 66.. . . . . .. . . . .. . .. .. .1 79 1 65.. .. . Pokazne zamjenice i pridjevi . .. . . . .. . . . ... 223-226 . . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . . .. . .. .. konjugacije . .. 1 96-200 . . . Neke osobitosti glagola I. . . . .. . Upotreba kondicionala .. . . Particip Imperfekt . . . . . Imperativ. . Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi uz' infinitiv i imperativ . . . . . . . . .. . Tvorba množine . . . . . . Indikativ prezenta glagola II i III. .. . . Slaganje participa .177 . . . Neupravni govor........ . .. .. . . . . . ... . . .. . . . . . . .. Neke nepravilnosti imelJica . . . .... . . .. Pasivna konjugacija «il si passivante» . .. . . . . . . . . . . . . . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . . .. . . . . Ispuštanje određenog člana.. . . . . . Upotreba određenog člana (dodatna pravila) . Passato remoto ... . . . . . . . . .. . . . . o o • o • • o o . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. : Upitne zamjenice i pridjevi . . . . . . ..1 28 128. . . . .. . . . . . o • • o • • • . .. . . Oblici govora iz poštovanja (Pronomi allocutori) . . .. . . .. . . XXXVI-XLVIII) .. . . . . . . • • • .. . o • . .. . . . . .. . . . Konjunktiv sadašnjeg vremena. Imenice s dva oblika (nami mobili) Defektivne imenice. . o • • • • • • • • • • • • • • o • . .. . .121 130.. . . konjugacije. . . 0 • • • o ' 203-207. . .Upotreba člana (osnovna pravila).. .. . . .... . . . .. . . .. .. Indikativ prezenta glagola 1. Posvojne zamjenice i pridjevi. . . . . . . . . o • • • . .... . .. .1 24 177. . . o • • o o . . ... .. . . . . . ... . . .. . Množina pridjeva . . .1 1 0 1 16. . . . . . Pridjev buono.. . . o ... . . . o • • • • • • . .. . . . . . Futur prvi i drugi . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . .. . Neodređeni pridjevi i zamjenice. . . . . . Imenice s dva oblika množine . . . .... . . . .. . . . . . . " " '" .. . . . . . . . .. . . Nepravilni komparativi i superlativi. .. . . . . ... ... . . . .. Prilog o . . .. . . . . . . . konjugacije . . . .. Pretprošla vremena. . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . .. . . .. Izravni oblici ličnih zamjenica . . .. . .. .. . . .1 85 274 i slij . . . . .. . . . . .. . . .1 88 1 82. . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . Tvorba komparativa i superlativa. . . . • o • • • o • • 23-24 • • • o .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Zamjenica Il pronome . Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama . . . . . . . . . . . . ... . . .. . o o o • • • • • • • • • • • • • . . .. . 1 85. . .. .. . . . 78-79 84-87 1 02-104 226-227 227-228 239-243 234-236 340-342 o • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • o • o • • o • • o o . . o • . .. . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . . . . . .. .. . .. ... . Kondicional . . • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 1 . . . . .. . • • o o ' o • • • • o 49-5 1 25 1 -253 256-259 5 1-52 • • o • • • • • o • • o o ' • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o o ' o ' o " o • • o • • o • o • • • o • • • • • • • • o • • • • o • • o • • • • • • • Odnosna zamjenica.. . 1 76. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . • • • • • • . . .1 75.. . . .. . . . . ... . .. . . .... .. . . 3 1 -34 0-' o o o o • • • • o • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o o • • • • • • • o • • 3 1 -33 1 58.. . Povratno-pos vojna zamjenica Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika Čestica ne . . . Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenična deklinacija. .. . . . Načinski glagoli (i verbi modaU) Prijelazni i neprijelazni glagoli . . . . . ... . . . .. .. ... . . . . .1 57 1 26. . Imenice (pridjevi i prilozi) s promijenjenim dočetkom . .. . . . .. . . . . .. . • • • o • • • 28 44-45 63-64 53-54 80-81 70-73 70-73 92-94 99. . .. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o .. . . . .153 o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o · . . o • • • • • . . Pridjevi bello i quelio Glavni i redni brojevi . .. . . . . .. . . . .. . vremena. . . .

. . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. o . • . . . . .. . a. • .. . . _ . . . Prijedlozi SU i CON. " • .. . .. • • • . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . _ • • • • • o _ • • • o o • • • • • • • • • • • • o _ _ o o _ • DI.. . .. _ . . . .. . . . . . . ... . o . Zavisni veznici .' . Tvorba riječi TALIJANSKA GRAMATIKA • • • • • • • • • • • • • • . . . . . ... . . Pravi prijedlozi Padežni prijedlozi if!. . . . . . .. . . . Derivazione impropria e immediata . • • o ' " o • • • o . • . o • • • • o • • • • • • • • o . .. su. . . . . . . . . .. . . da. . . . .... • • • • . o . . . . . . . . . .. . . . • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • . • . . . . o • • • • • _ _ _ _ _ o • • • • • • • _ • • • • • • • • _ _ • • _ o • o • o • • • o • o • • • • • • o· • • o • • • • • • • • • • o _ • • • o • • • • • • • • • • • • Prijedlog DA . . • • . . A.. . . DA pred infinitivom _ _ . . Prijedlog A Prijedlog DI . . . . . . . . . .. . . . o . . . • . . . . Adverbijalni prijedlozi .. . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parole composte con prefissoidi e suffissoidi . _ . . • .. . ' Prijedlog IN . . • • . . .. . .Prijedlog Padežni prijedlozi di... . .. . Derivazione propria Prefissi e suffissi o . . . . . o • • 36-38 78-79 262-264 268-271 282-286 290-292 297-298 303-:-304 309-310 316-317 346-347 355-360 o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • o o o • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o Prijedložni izrazi. . . . . .. o . XVI . .. .. . .. . o • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371-372 • • • • • • • • • • • • • . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • 324 324-325 325-327 329-334 338-340 340-342 363-364 o o o • • • • o • • • • • _ _ • _ • _ • _ • • • • • • • • • . . . . . . Prijedlog PER o • • • • .. . . . . o o • o _ • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • Le parole composte . . . . o • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o • • • • 373-374 ·KONVERZACIJSKA La formazione delle parole Le parole primitive . . . . . . . " . _ . _ .. . .. Le parole derivate . _ • • • • . . . .. . • . . . . . . . . . .. . . . . o o o • . .. . . . . . . . con. _ .. .. . • • • • • • • . • • • • . . • • . . • ... . . .. _ . La preposizione . . " . per . . . . . . . . . . . o • _ • • • • • • o • • • • o • • • • • 0 • o • • • • • Veznik La congiunzione Nezavisni veznici . . . • • o .. .. . . .. . . . . . • _ .

ali se mnogi znakovi razlikuju i oblikom i glasovnom vrijednošću. e. s. h.a svakome pisanom slovu neka odgovara samo jedan glas. v. tako da i talijanski grafički sustav u svojoj cjelini obuhvaća 30 znakova.o mogu se u talijanskom jeziku izgovarati otvoreno ili zatvoreno. š. Važnost toga pravila bit će jasnija ako se naš glasovni i pismeni sustav usporedi s talijanskim. I \ I. lj. O svim tim pojavama. dvostrukih i trostrukih (digrama i trigrama).· d. No pored pojedinačnih slova ima u talijanskom jeziku. d. a odgovilfa temeljnom zahtjevu znanosti o glasovima (fonetike). izvan abecede. u. o. l. n . r. b. z. 27 ih je pojedinačnih i 3 su združena slova (digrama). a m. dž.UVOD TALUANSKI IZGOVOR I PRAVOPIS l. . b. p. n. t. Toj skupini glasova pripadaju: samoglasnik a i suglasnici p. govorit će se u daljem izlaganju. Ta se posljednja tri mogu pisati i ovako: g. kao i o izgovoru preostalih suglasnika. k. još i 9 združenih slova. v. Samoglasnici e. đ� e.ž. . dakle. nj. jednakost glede brojčanog odnosa grafičkih znakova. 3 . S amo mali broj grafičkih znakova ima istu glaSovnu vrijednost u oba jezika . i. u imaju dvostruku glasovnu vrijednost: oba znaka mogu označivati i samoghisnik i polusamoglasnik. Time se dobiva grafički sustav koji je relativno savršen. Hrvatski i talijanski glasovni i pismeni sustav Naša latinička abeceda sastoji se. t. ć. Taj zahtjev glasi: svaki glas neka se piše samo jednim slovom. Č. donekle i r. kao što je poznato. U· oba sustava postoji. f. Talijanski samoglasnici i. f. l. j. l. Talijanska abeceda ima 21 slovo. g. od 30 znakova: a. n. ' m.

i··

d, hižo

Pri transkribiranju talijanskih glaso,va uPo,trijebit će se o,vdje slo,va latiničke abecede,jer su vrlo, prikladna za tu svrhu, a stavljat će se u uglate zagrade, npr. [č], [k], [š], [ll, [Ii], [gl itd. Samo, u neko,liko, iznimnih slučajeva mo,rat će se uPo,trijebiti Po,sebni inako,vi u transkripciji,npr. kod polusamo,glasnika [il,[l}] i ko,d naglašenih samo,glasnika e, o, da se označi njiho,v o,tvo,reni ili zatvo,reni zvuk. Go,vo,reći o,Pćenito" vrlo, je malen bro,j talijanskih glaso,va ko,je naš jezik ne Po,znaje (V. § 15). I o,bratno" talijanski jezik od naših glaso,va nema samo, četiri: ć, .

Otvo,reno, e [�] o,dgo,vara francusko,m e u p ere. mere, te se zvuko,m približava našem e, samo, zvuči o,tvo,renije o,d našeg e. Zatvo,reno, e [e] približava se zvuko,m samoglasniku i i o,dgo,vara francusko,m e u ete. !elicite. za vježbanje to,ga izgo,vo,ra mo,gu se Po,jedina zatvo,rena e u niže navedenim primjerima čitati najprije kao, i, a kasnije učiniti prijelaz prema {e]. Po,Io,žaj usnica mo,ra prito,m o,stati kao kad se izgo,vara i.

2.

Opće napomene o talijanskoj grafiji

il t�17l{J02 tafin�stra la regota

Kao, što, je već rečeno" talijanski grafički sustav sasto,ji se o,d 21 Po,jedinačnog slo,va ko,ja čine abecedu, i o,d 9 združenih slo,va izvan abecede. Po,najprije treba upoznati o,na slo,va: ko,ja imaju jednaku ili go,to,Vo, jednaku glaso,vnu vrijedno,st u talijansko,m i u našem jeziku, a to, su, da Po,no,vimo" samoglasnik a, glaso,vi i, u kad imaju vrijedno,st samo,glasnika, suglasnici p, b, f, v, t, d, l, m, n i, do,nekle, r; ukupno,; dakle, 13 slo,va. Kasnije će se vidjeti da glaso,vi i, u mo,gu u talijanskDm jeziku biti i Po,lusamo,glasnici. U to,m se slučaju mijenja i njiho,va glaso,vna vrijedno,st. Suglasnik r, pak, mo,že u nas imati karakter samo,glasnika (prst, čvrst). Ostalih 17 znako,va talijansko,ga grafičko,g sustava (8 abecednih i 9 izvan abecede) razlikuju se o,d naših znako,va bilo, po, glaso,vno,j vrijedno,sti (npr. e = [č] ili [k]), bilo, po, svo,me o,bliku (npr. združena slova ch [k],sc [š] itd.).
= =

ap�i"lo, _aJ tI�rzo. -a prendere (žo) d�vo e s�mpre b�ne

vrijeme prozor pravilo otvoren, -a treći, -a uzeti (ja) moram je(st) uvijek dobro

il pavimento iaparete lasera nero, -a verde per (io) metto e ( veznik) tre se

pod zid (u sobi) večer crn, -a zelen, -a za (ja) stavljam, tri ako

i/popolo la parQla il mQdo la pQrta (sg.) il pQrto iohQ nQstro, -a vQstro, -a nQ
--

3.

Izgovor samoglasnika »e« i »0«

Do,k u hrvatsko,m jeziku e i o imaju nepro,mjenljiv zvuk, u talijansko,m se ko,d svako,ga o,d tih dvaju'samo,glasnika, kad se nalaze u naglašeno,m slo,gu, razlikuju dvije vrste izgo,vora: o,tvo,reni i zatvo,reni izgo,vo,r. I Nemo,guće je riječima to,čno, o,pisati o,tvo,reni i zatvo,reni zvuk samo,glasnika e i o; do,bro reproduciranje tih glaso,va Po,stiže se samo, auditivno" tj. slušanjem. Iskustvo, Po,kazuje da učenici lakše izgo,varaju o,tvo,rene samo,glasnike negoli zatvo,rene. To, je i priro,dno" jer i naše e i o naginju prema o,tvo,reno,m izgo,Vo,ru. Ipak će biti ko,risno ako, se navede neko,liko, praktičnih uputa kako, bi se Po,četnicima, a o,So,bito, samQueima, olakšalo, Po,stizavanje pravilnog. izgo,vora tih dvaju samo,glasnika.
To je tzv. razlikovanje prema kvaliteti samoglasnika ili boji (iltimbro). Nazivi otvoren i zatvoren nisu baš najzgodnij i jer je poznato da se uopće svi samoglasnici izgovaraju tako da dah nezapriječeno prolazi kroz usnu šupljinu. Samo se kod »okluzivnih« suglasnika (p, b, t, d itd.) može govonti o zatvoru na mjestima artikulacije. Kod nas su se, medutim, nazivi otvoren i zatvoren za označivanje kvalitete samoglasnika sasvim uobičajili. U Italiji se uz naziv chiuso (zatvoren) upotrebljava točniji izrazstretto (tijesan, uzak, stisnut), kad se govori o »Zatvorenim« vokalima, a Jargo (širok), uz manje prikladan izraz ap((.rto (otvoren), kad je riječ o »otvorenom« samoglasniku.
'l , ,.

narod riječ način vrata (pl.) luka ja imam naš, -a vaš, -a ne

il nwnte
il ponte la persona molto rotondo, -a iosono non dopo o

brdo, gora most osoba mnogo; vrlo okrugao, -gla ja sam ne (uz glagol) po(slije) ili

Otvo,reno, o [Q] približuje se zvuko,m našemu o, ali zvuči o,tvo,renije,tj. bliže je zvuku a. Zatvoreno, o [D] do,bije se ako, se usnice namjeste kao, da će se izgo,vo,riti u, a izgo,Vo,ri se O. Usnice su, dakle, pri izgo,Vo,ru pro,tegnute naprijed.'
I Pri tumačenju pravila izgovora navedeno je mnogo primjera gdje se daje prednost riječima koje se često upotrebljavaju. Korisno je, ali nije nužno potrebno da početnik već u uvodnom dijelu uz izgovor pojedinih riječi nauči i njihovo značenje. 2 Pred talijanskom imenicom stoji član. Najčešći oblici člana U jednini su il za muški rod, la za ženski rod. Imenice koje počinju sa samoglasnikom imaju član l' za oba roda; .

J Pridjevi koji završavaju na -o dobivaju u ženskom obliku nastavak ·a: alto (visok) (visoka). Pridjevi na -e ne mijenjaju nastavak u ženskom obliku: verde (zelen, zelena).

- alta

4

5

Napomena L - Razlikovanje otvorenoga i zatvorenog izgovora postoji samo kod naglašenih slogova: svako nenaglašeno e, o, izgovara se uvijek zatvoreno. U ovoj gramatici svako otvoreno e, o označeno je polulqugom s donje strane (�, QJ kad se nalazi u predzadnjem slogu (il t�mpo, la parQla), a posebnim akcentom (gravisom) kad se nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (prendere, il popolo). Akutom n označen je zatvoreni vokal kad se. nalazi na trećem (ili četvrtom) slogu od kraja (mettere - stavljati, la polvere - prah). Prema tome, svako e, o koje nije posebno označeno izgovara se zatvoreno. To vrijedi, dakako, i za jednosložne riječi. U §§ 1 0, ll. daju se pravila o tome kada je bilježenje naglasaka u talijanskom jeziku obavezno i kada treba naglašene samoglasnike izgovarati otegnuto odnosno kratko. Napomena 2. - Razlikovanje otvorenog i zatvorenog izgovora kod naglašenog e i o jedna je od osobina pravilnog talijanskog takozvanog fiorentinsko-rimskog izgovora. Pravila su, medutim, za to razlikovanje prilično zamršena; čak i praktični fonetički priručnici raspravljaju o tom pitanju vrlo površno. I mnogi Talijani, koji nisu rodom iz srednje Italije, teško razlikuju ta dva izgovora. Tako se npr. u venecijanskom jezičnom području svako naglašeno e i o u običnom govoru izgovara otvoreno. Težnji da se u Italiji postigne jedinstven nacionalni izgovor, koji bi se približio spomenutom fiorentinsko-rimskom uzoru, danas mnogo pridonose radio, televizija, kino i kazalište.

Treba, dakle, glasovno dobro razlikovati riječi kao što su npr.: �a pena (muka) i la penna (pero); caro (skup; drag) i il carro (kola); la sete (žeđa) l s�tte (sedam); io sono (ja sam) i il sQnno (san). To je važna razlika između oba jezika. U transkripciji može se dvostruki suglasnik označiti kurzivJ1im (p�ložen im) .. slovom, npr. [pena], [karo], [s«te], ili se ostavi dvostruko slovo. Sto se tice dulJme izgovora naglašenog samoglasnika, v. § ll.
I. vježba. - Treba pažljivo pročitati ove rečenice: l La parete e verde. Il . soffitto e alto. La pQrta non e molto larga.. La tu� gomma e rossa. lo hQ una �tlt� , e una penna stilogrilfica. lo metto la mw matlta sulla tavola. Il n<�stro Izbro e

Samoglasnik pred dvostrukim suglasnikom izgovara se kratko.

molto interessante. lo non sono molto attento.
Napomena. - Ove vježbe treba čitati više puta polagano i glasno i p tom pazi na razliku između otvorenih i zatvorenih samoglasnika i na točan izgovor dvostrukih suglasmka.

Potrebno je napomenuti i to da se treba čuvati pretjerivanja u ovom razlikovanju jer izgovor mora biti prirodan i neusiljen, a svaka pretjeranost u tom smislu nosi u sebi opasnost da, osobito kod početnika, postane smiješnom pa i nepodnošljivom. Stoga se u početnom stadiju učenja ne smije previše zaustavljati na tom pitanju, već treba vježbanje izgovornih finesa ostaviti za kasnije.'

U ovoj gramatici stavlja se naglasak na sve talijanske riječi naglašene na trećem ili č:tvrtom slogu od kraja. Prema tome, ako na višesložnoj liječi n je ozn� en nagl�ak, nag a ava se .: pretposljednji slog. Svi se ti naglasci u talijanskom u praVIlu ne pISU, a ovdje se stavljajU kako bi se olakšalo čitanje riječi. (Pravila naglašavanja rasturnačena su potanko u § 10.)

4. Dvostruki suglasnici
U talijanskom jeziku dvostruki ili udvojeni suglasnici izgovaraju se intenziv­

5. Suglasnici »c« i »g«, digrami i trigrami
1. Suglasnici c i g pred a, o, u i pred suglasnicima izg(Wafaju �.e �a? [k] i g]; 2. da bi se ispred e, i dobio isti velarni glas [k], [g], treba upotnJebltl zdruzena slova ch, gh:

J

nijelodnosno dulje3 od jednostavnih suglasnika (ali uvijek samo jednostrukom artikulacijom; dakle ne kao u spoju *dobar-radnik).

lanQtte ilf�rro la penna stilografica lagonmza il soJfitto

}

.

noć željezo nal ivp ero gum(ic)a strop

.h�llo, -a brutto, -a rosso, -a oppure inte ressante att�nto, -a

lijep, -a ružan, -žna crven, -a ili zanimljiv, -a pažljiv, -a

la carta la ciimera la cultura ilfrancobollo la classe ilgatto grande piccolo, -a

papir soba prosvjeta pošto marka razred mačak velik, -a malen, -a

perche chi? la nwcchina la ghirlanda la segheria pochissimo che cQsa? anche

zašto?, jer tko? stroj; auto vijenac pil ana vrlo malo što? također

I 2

Opširna pravila za izgovor sa�oglasnika e, o v. na str. 409-416.
U slučaju eksplozivnih okluziva{p],

afrikata (e],. [dz] i nazala Im], (n].
3

[b]; [t], (d], (k], [ g] , palatalnih afrikata [č], [g], dentalnih frikativnih (f], [v] i sibilantnih [s], (š] suglasnika.

U slučaju1ateralnih (l ], rotativnih Ir],

'sul = su + m, sulla io metlo = ja stavljam.

(

(

=

su + la) = na; mio, mia = moj, -a; tuo, tua = tvoj , -a; la matita = olovka;

6

7

, .

3 . pred e, i izgovaraju se kao (oslabljeno) naše Č, odnosno kao (oslabljeno) dž; 4. da se ovaj palataini zvuk [č], [dž] dobije ispred a, o, u, treba se poslužiti združenim slovima ci, gi:

6.
... "

Suglasnik »S«

ii

a)

il sole
la sala

sunce

a)

lo �baglio
la BQ�ia la televi�ione ilfantaf!l1Ul bo�niaco, -a �lavo, -a �regolato, -a $dolcinalo, -a �garbato, -a �gradito, -a

pogre�ka
Bosna

dvo rana pozdrav cigareta . odmah
cipela

la cena il cine la g�nte la pag ina . il gesso J izcile difficile Qggi c�nto

večera

il commerciante la doccolata il f anciullo il giardino il giorno il giornale il giUtiice (il) maggio mangiare

kino
ljudi (pl. )
strani c a

trgovac

čokolada dijete, dječak
vrt

sUbito �

la sigaretta

il saluto

televizija
utv ara bosanski, -a

�l}venski, -a neuredan, -dna
sladunj av , -a

kreda za pisanje lagan, -a težak, -ška danas
sto

dan novine (pl.)
s udac

b) la scarpa

la sf data nwl�SIO,

defiliranje

spesso slanume -a

svibanj jesti
c)

jutros
nesnosan, - sna
konzul

često

neuljudan, -dna neugodan, -dn a

��110,

-a

brz, -a, okretan, -tna

5. Glas [lj] bilježi se talijanski trima slovima (trigramom) - gli ispred a, e, o, u, odnosno dvama slovima (digramom) - gl ispred i . 6. za glas [nj] upotrebljava se digram gn:

il console
la borsa Ja m�sa f orse . ins�me

burza
menza
možda

zajedno
kuća

d) la casa

b) la rQ?ll

ruža lice slučaj
crkva

la cQsa ilfiglio lafiglia iljQglio laf Qglia
s in kći

stvar mjesec (u god.) nos smijeh; riža rižot pribor za jelo
tako

il vi�o la chi�?ll il va� vente�imo, -a il ca�

il sogno il compagno il legno la lavagna il signore la signora il cognome ilf alegname ognuno ogni

san drug drvo ploča

il mese

il nasa

list (papira) list (na drvetu) volja ja hoću bolj e sinovi, d jeca
kćeri on

la vQglia
m�glio
io vQglio ifigli (pl.) le figlie (pl.) egli

J ,.isQtto cOSt
la posata

il riso

posuda dvadeseti, -a

g podin os
gospoda prezime stolar

s vaki ,

svatko

-a

Suglasnik s izgovara se dvojako:
1 . kao naše s [s], tj. bezvučno: a) pred samoglasnicima na početkU riječi; b) pred bezvučnim suglasnicima c, f, p, qu, t; e) uvijek iza suglasnika; d) često izmedu dva samoglasnika; pritom treba paziti na otegnuti izgovor naglašenog vokala . u otvorenom slogu (v. § 11, 1). 2. kao naše Z [�], tj. zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b, d, g, l, m, n, r, v; b) često izmedu dva samoglasnika.
Napomena 1 .
-

Napomena - Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim riječima: neglig(;nte
(nemaran), glicerina (glicerin), anglicano (anglikanski) i u još nekima. (Vidi i napomenu na kraju

§

l l).

ll. vježba. Pročitajte pažljivo nekoliko puta ove rečenice: I La tf2rza regola e difficile. La vQstra camera non e moLto grande. Dov 'e La tua macchina ? Dov'e il Libro rosso ? 9ggi non sono stanco. II nQstro giardino e piccolo ma bf211o. II pavimento non e nero ma bruno. La nQstra finf2stra non e apf2rta. Per Qggi basta, perche df2vO andare a cena.
I

Dvostruko s izgovara se uvijek bezvučno. Npr, la cassa (sanduk)� essi

sono oni sU, esse sono one su.

Napomena 2. - Osobito je važa� slučaj pod c) tj. kad je slovo s iza suglasnika. Početnik u
tom slučaju izgovara često pogrešno, tj. zvučno, jer se odnosne tuđice u hrvatskom jeziku izgovaraju i pišu ponajviše sa z (konzul, burza, menza).

dove e (ili dov'e) gdje je?; stanco umoran; ma ali; bruno smeđ; basta dosta (je).

8

9

Evo još nekoliko primjera izgovora bezvučno g s: il consiglio (savjet), il corso (tečaj, kurs; korzo); l ' un iversita (univerza, sveučilište); la conve rsazione (konverzacija, razgovor); il discorso (razgovor, govor); l ' ins�tto (kukac); universale (univerzalan, opći); int�nso (intenzivan, jak); l 'anno scorso (prošla godina; i adv. prošle godine).
Napomena 3 . - Slovo s izgovara se bezvučno osobito u nastavcima -isa. -ise. -eso itd. Npr. la spesa (izdatak); il peso (težina, teret); milanese (milanski); pensoso (zamišljen); nebuloso (maglovit); hQ preso (uzeo sam). Kod takvih riječi, kao i kod casa. cQsa. riso. treba paziti da se naglašeni vokal izgovori otegnuto. (Dakle ne: *cassa itd.!)

2. Suglasnik h (acea) ne izgovara se nikad i služi, kao što smo vidjeli, kao pomoćni znak u nekim suglasničkim spojevima (ch, gh). Inače se pojavljuje j oš u četiri oblika pomoćnog glagola avere: hQ (imam); hai (imaš), ha (ima), hanno (imaju); te u nekim uzvicima: ah, ahi (gdje produljuje izgovor prethodnog samoglasnika). 3. Ostali suglasnički spojevi:

la sc�na scigliere scindere scivolare uscire il Rinascimento

7.

Suglasnik »z«

I ovaj se suglasnik izgovara dvojako: bezvučno, kao naše e, ili zvučno, kao dz. Budući da za taj izgovor gotovo nema praktičkih pravila, treba primjere naučiti mehanički i postupno. Evo nekoliko najobičnij ih primjera za oba izgovora:

prizor izabrati silaziti kliziti izlaziti renesansa

la sciagura la scillbola lasciare sciQcco. -a asciugare l'asciugamano

nesreća sablja ostaviti glUp, -a

osušiti, obrisati
ručnik

Napomena l . - Kod spojeva scia. scio, sciu slovo i je samo grafički znak te se ne izgovara. Izgovor *(šja], *(šjo], *[šju] je nepravilan. Napomena 2. - Spojevi sche, schi, sghe. sghi čitat će se dakako [ske], [ski], [zge], Izgi]. Na primjer: lo scherzo (skerco] (šala), lo schiz.zo [skicco] (nacrt), sghinaz zare [zginjaccare] (podrugljivo se smijati).

il pran?XJ lo zingaro la stanza lo zucchero il ragazzo la ragazza la gentilezza la finezza il dispr�zzo disprezzare la zuppa zitto, -a pazzo. -a

ciganin soba šećer dječak djevojčica uljudnost finoća prezir prezirati juha tih, -a, miran, -ma lud, -a

il roman?XJ la ?'JTl?'J2ra lo ?{ro la ?-Qna

il ribrep:o �rro. -a ro:p,o. -a m�:p,o, -a m�:p,o giorno organi�?'J2re utili�re dopo pran?XJ

objed roman komarac ništica područje odvratnost modar, -dra grub, -a po(la), srednji, -a podne organizirati iskoristiti po(slije) podne

III. vježba. (Da bi se uvježbao pravilan izgovor naučenih riječi, ovdje nisu zabilježeni naglasci ni ortofonski znaci. Cijeli je, dakle, tekst ove vježbe tiskan normalnim pismom.) La zanzara e un insetto molto molesto. Questa sera' non ho
-

jevo e una citta della voglia. di mangiare. Domani voglio andare al cine. Sara Bosnia2• Che cosa devo scegliere: la casa o la macchina? Forse e meglio andare a Milano. Quel ragazzo e svelto. Devo scendere le scale e uscire subito. Questo mese io lavoro3 molto.
9.

II

Polusamoglasnici i diftonzi

S.

Ostali suglasnici i suglasnički spojevi

(kojima se izgovor razlikuje od hrvatskog)
1 . Suglasnik q (tal. naziv: cu, čitaj ku) uvijek je povezan sa samoglasnikom u - (qu), te se izgovara [kll], tj . k + vrlo kratko u (a ne *kv !). Npr. questo (ovaj), quello (onaj), quanto (koliko), qui (ovdje). V. još druge primjere u preglednoj

U mnogim talijanskim riječima nenaglašfmo i ili it, kad se nade neposredno uz drugi samoglasnik (bilo pred njim ili iza njega) gubi značaj samostalnog samo­ glasnika te čini s prethodnim ili sljedećim samoglasnikom d v o g l a s n i k (diftong). tada se glasovi i, u ne izgovaraju kao pravi samoglasnici, nego napola kao su­ glasnici; zato se ti glasovi nazivaju p o l u s a m o g l a s n i c i m a (poluvokalima). Po svojoj zvukovnoj vrijednosti polusamoglasno i odgovara otprilike našem j u riječima djelo, pjesma, sajmovi, a polusamoglasno u izgovoru slova u u nekim hrvatskim tudicama, npr. auto, pauza itd.
I 2

tablici §

9.
questa sera io /avora
= =

večeras;

cittiz della BQ�nia = bosanski grad;

I Za upotrebu člana lo vidi str. 22. 10

3

ja radim.
II

compito (zadaća) complto (savršen. omladina). Neki fonetičari dijele polusamoglasnike u dvije vrste.ut (doslov�o: Danas se u talijanskom jeziku upotrebljavaju samo dva naglaska: accfnto grave � = � Irna slučajeva u kojima glasovi i. (lijeha. -dna ti ho hvala! Europa pet razl ikovati rado mi. mali kolac). . -a -a dobar. . -bra neutralan. ak. ne . fluidan).strah. " Napomena. La (tamo). volto (okrenut) . vokalu) il ca pa može prema tome imati samo accento grave. zadržavaju vrijednost samoglasnika i ne čine diftong. Napomena. piano. mio (moj). Iz istog razloga bil eži se . superfluo (suvišan). Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u talijanskom jeziku uvijek kratko. pero (ali). osim pri samom izgovaranju. percio (stoga). cuo-re. lekcije.3 2.dodatak). su-per-flu-o. l 'appendice . . lafunivia . kod nekih višesložnih riječi za razliku od istoimenih: ancora (sidro) . § 1 2. npr. npr. il frigorifero (hladionik). slučajevima (la paura . ogromna većina talijanskih riječi ima glaso vn i akcent na pretposljednjem slogu (parQle piane). ono nikada »oštri« naglasak). kao što će se vidjeti u § l l . upotrebljava se malokad u modernom načinu pisanja. pravila). gravis (doslovno: »teški« naglasak) i accfnto acuto C). gia (već). gratuito (besplatan). piu (više).. npr. ia (1' oblio . kavana)percio (zato).Naglašeno o na kraju riječi uvijek je otvoreno. m6strameli (pokaži mi ih). [t}]. u nekim jednosložnim riječima (parole monosillabe). -a dosadan. parQle zucchero. I polusamoglasnik. . u talijanskom se jeziku naglasak bilježi u pravilu samo u dva slučaja: l . kao la tavola. a taj samoglasnik. Vrlo su rijetke riječi s naglaskom na četv rtom slogu od kraja (parQle bisdrilcciole). .2 Učinjeno je to zato da bi se početnicima olakšalo pravilno čitanje riječi. U ovoj gramatici. Praktična važnost razlikovanja slova i. tf cirkumfleks. la patria (domovina) il trionf (trijumf). noga talij an ski bijel. još i pri rastavljanju riječi. riunire o (sjediniti). kad se nađu u riječi uz druge samoglasnike. il baule Međutim. -a neutrale l 'EurQpa cinque distinguere quale ? questo quello b ilježnica škola nov. niti).zaborav. koje su naglašene ila posljednjem slogu od kraja (parQle tronche doslovno: krnje riječi). (v. npr. -a bUQno. tada se. bilježi accento acuto ( ') . npr. nika. tzv. -a v�cchio. buo-no. . u bilježi sa Hl . višesložnih riječi na -lo. to su većinom sastavljene riječi. ne (niti . -Ina star. medutim. u. la gioventil (mladost.U transkripciji se polusamoglasno i. . I označen je akcent na svim riječima sdrucciole. obraz). vi koji? ovaj. ali (na otvorenom ffi (kava. npr. ne. Napomena. otoka. Bilježenje naglasaka la lelione l'e�{:mpio Za s{:dia Z 'aria condizionata il pi?4e italii:ulO bianco. aiuola [ait}Qla]. naime. la paura (strah). .v6lto (lice. C). Uostalom. na ovaj način: tri-an-go-Io. Ta se pojava zove hijat ili zijev.proučeno. da se na svako zatvoreno e ili o. Kvantiteta samoglasnika l . u talijanskom samo naglašeni samoglasnik može biti ili dug ili kratak.Malo koji rječnik bilježi u transkripciji polusamoglasno i. . vi-o-li-no itd. cUQre. accfnto circonflesso C). npr. odnosno prividni dvoglasnik.) 12 u dodacima. 3 Ne piše se akcent na posljednjem slogu ako iza nagl ašen og samoglasnika stoji još i 13 . medutim. (kočić. i to u prvih 30 lekcija. pa r1a� vendei (oblici aorista glagola parlare. Osim toga akcent se bilježi još samo u ponekim slučajevima. Treći tip naglaska. otprilike sedmi dio talijanskog vokabulara. što odgovara tradiciji u znanstvenim jezičnim publikacijama. koje prema gornjim pravilima mora Diti označeno naglaskom. iza 50. uglađen). j1u ido (tekući.� I Dok u hrvatskom jeziku postoje dugi samoglasnici i u naglašenim i u nenaglašenim slogovima (noć.I:'. bUQno dvosložne riječi. -a noioso. Samo je mali postotak riječi koje su naglašene na posljednjem slogu (parQle tronche). Pravilnije je. u kao samoglasnika od polusamoglasnika pojavljuje se. tj . pitanje polusamoglas nika i diftonga u talijanskom jeziku nije još do danas dovoljno . 10.anCora (još). il bauLe (putni kovčeg) . ovo onaj. gra-tu-i-to. koje treba rastaviti ovako: pie�de. prema tome da li se u njima polusamoglasnik nalazi ispred ili iza samoglasnika. u. Na primjer: il triimgolo (trokut). tuo (tvoj ). vendere). može biti dug ili kratak. Ti akcenti označuju pojačani izgovor samoglasmka nad kOJim se nalaze. To su tzv. nalazili se oni ispred ili iza 1 Ortofonska akcentuacija provedena je i 2 Te riječi (parQle sdrilcciole) iznose Uz dvoglasnike (diftonge) talijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge). I 11. lo u kojima pada na treći slog od kraja. piuolo [pit}Qlo]. Za početno učenje ovo razlikovanje nema velike praktične važnosti. gredica) miei [mi�i] (moji). perche _ . voi mai lekcija primjer stolac klimatski uredaj la lingua jezik uzrok srce iacau?a il cUQre il quad�mo la sCUQla nUQvo. Kod ovih je bilježenje n agl aska obvezno. pi�de. nadoknađivanje. Tako su npr. Luigi (Vjekoslav).U tisku se rabi općenito samo accento grave ( ) za sve samoglasnike bez razlike. tuoi [t\}Qil (tvoji). il viadotto (vijadukt). pia-no. oba samoglasnika izgovaraju zasebno (kao u hrvatskom violina). Prije navedeni primjeri za hijat rastavljaju se. scendete itd. Sl (da)� cio (ovo).ak�en� i k?d _ .·. la citta (grad). u višesložnim riječima. -a piano grazieJ voZenti�ri noi.žlčara) l U nekim Izrumnlm putni kovčeg. il violino (gusle).

la nQtte. ostaviti) (trgovac) (pročelje) 15 14 . iegno. napok on. tinta) (prevlaka) il na-stro la fi-n�-stra (vrpca. dfsprez zare.dlfficUe isto je tako kratak izgovor l. Napomena. l 'dl-be-ro il com-pi-to (drvo) (zadaća) il con-so-le la ghir-lan-da (konzul) (vijenac) suglasnik s). la ghirlanda. il colore . cosi. most. difficile. npr. perchi.vQstro. kao kad se izgovaraju hrvatske riječi s dugim uzlaznim ili dugim silaznim akeentom: glava. il pavimento. ne rastavlja se te pripada idućem l 'ill-chiQ-stro l ' i-stmo (crnilo. sc) . u kojima suglasnici l.:bi-le il di-f?O-no-re (težak. osobito kad se nenaglašeni samoglasnik nalazi na kraju riječi (il cine. biva kod navedenih štokavskih akcenata. il ftErro. o. dakako. b�llo. npr. nego treba paziti da se izgovori bez ikakva produženja. figlio. r): se-gre-to bo. 2. replicirati) (atmosfera) (predati. lasda). kao što to. brutto. K r a t k o. pravda i sl. kao što je već istaknuto.jilcile. osobito oni na kraju riječi (f acfli. Dva se jednaka suglasnika rastavljaju: U. difJicile. izgovaraj u se svi nenagl ašeni samoglasnici Inače. n. a da pritom glas ostaje uvijek na istoj visini. zima. nQ. Npr. Od tri različita suglasnika prvi pripada prethodnom slogu (ako to nije (uvijek) (č{)vjekomrzac) al. Bilo bi stoga vrlo pogrešno kad bi netko pri izgovoru talijan skih dugih slogova postupno dizao ili spuštao visinu . bilo da su naglašene ili ne: e. dakako. to se i prethodni naglašeni vokal izgovar a kratko: u riječi. laf a-mi-glia il gior-na-le (svatko) (obitelj) (novine) la-sda-re il com-mer-cian-te la Jac-da-ta (pustiti. lunedl. anciullo). dlffidli.. il ragazzo) i naglašeni samoglasnici na kraju' višesložnih riječi. per.dove. To je važno naglasiti stoga što se ovaj pogrešni talijan ski izgovor često čuje kod nas. m. il monte. la casa. inttEnso.il. ne misli se. To. <. T o vrijedi i kod složenica: f d-d-le U tu skupinu ide i suglasnik e ispred qu: l ' ac-qua (voda) ac-qui-sta-re (nabaviti) il co-Jo-re do-ma-ni (lagan) (boja) (sutra) nu:z-la-ge-vo-Ie i-nd.perdiito (izgubljen). Dva različita suglasnika između dva samoglasnika pripadaju drugom slogu (ako prvi od njih nije l.ena. npr._- samoglasnikom. il la giardin 2. dol�� na prvom mjes!D' ju rastavlj a se tako da svaki od spomenuta četiri suglasnika cml slog s prethodnIm . l 'anno. sunce. il caffo. n. la tavola. da se glas pri izgovoru mora povisivati ili spuštati. gn. . a ostala dva slijedećem slogu: s�m-pre mi-$dn-tro-po 3. la itd. samoglasnici pred udvostručenim suglasnikom (rosso. trak) (prozor) T pravilo vrijedi i za sastavljene riječi: u tra-spor-ta-re e-sclu-de-re (prenositi) (isključiti) '4. il ttEmpo. Združena slova (digrami i trigrami) ne rastavljaju se: o-gnu-no l Primjere iz ovoga poglavlja ne treba učiti napamet. nuovo. r.ilf rancobollo. samoglasnika u jednosložnim riječima. laparete. O t e g n u t o (iako u manjoj mjeri) izgovara se naglaš eni samoglasJ1ik i onda kad iza njega slijede dva ili tri. odnosno: noć. K r a t k o i m a r ki r a no izgovaraj u se. ogni. il vi$o itd. prenositi) Suglasničke skupine. m.fticile. tegotan) (nesposoban) (nečasnost) 5. Budući da se u toskansko m govoru pri izgovoru intervo kalnih palatalnih glasova nl [rij [š] opaža neka vrsta podvostručenja tih glasova (np r. nQstro.�i-a-co l 'e-sta-te .različita suglas nika(ako nisu sastavni dio jednog od nepčanih digrama gl. akcentiranog sloga. nika. Time što je za taj način izgovora talijanskog samog lasnika upotrijebljena riječ o t e g n u t o. ne znači da nenaglašeni samoglasnik treba izgovor iti odsječeno. la citta. ilf (tajan) (bosanski) (ljeto) re-pU-care l ' a-tmo-s �-ra J tra-smet-te-re (ponoviti.tro-ve sem-pli-ce (drugdje) (jednostavan) slogu: Suglasnička skupina koja počinje slovom s. 4. chi. l a sera. · ' 3. il corso. il popolo. u pogledu kvantitete naglašenih talijanskih samog lasnika treba poznavati ova pravila: L Naglašeni samoglasnik u otvorenom slogu (tj.j amiglia. kazati .lafintEstra itd. Rastavlja�je riječi na slogove l il sof-fit-to op-pu-re (strop) (ili) ros-SO il J f2r-ro (crven) (željezo) Za r a s tavlj anj e rij eč i n a s l o g o v e u talij ansko m vrij ede o v a p rav i l a : L Jednostavan suglasnik tvori slog s a sljedeć im samoglasnikom.non. tona. kadiza njega slijedi samo jedan suglasnik) izgovara se o t e g n u t o.

vježba. ll]. 2. . Q. Osam slova talijanske abecede ima dvostruku glasovnu vrijednost . te apostrof upotrebljava 15. Dvoglasi i troglasi ne rastavljaju se (ako to nisu »prividni dvoglasnici« § 9): (lekcija) jer) (prim (talijanski) (rado) (lijeha. g. s fonetskog stajališta q1)esto q�est� itd. �. Primjere treba potražiti u §§ 3-9. to se broj znakova talijanske abecede koji označuju različite glasove smanjuje na 19. ch. rastavit će se: [ 'an-no scor-so nel-l' or-ga-ni?-?Xl-lio-ne su que-st' al-be-ro un ' u-ni-ca vQI-ta prošle godine u organizaciji na ovom drvetu jedan jedini put se () [] {} il punto la virgola il punto e virgola i due punti il punto esclamativo il punto interrogntivo le virgolette la lineetta i puntini il trattino la parente$i tanda la parente� quadra n la (parente$i) graff (točka) (zarez) (točka i zarez) (dvije točke) (uskličnik) (upitnik) (navodnici)l (stanka) (točkice) (spojna crtica) (okrugla zagrada) (uglata zagrada) (vitičasta zagrada) Pri uporabi znakova interpunkcije u oba jezika vladaju ugl�vnom ista pravila. 17 . i DoJmati. a s l ovo h uvijek je nijemo. a to znači da za glas [k] postoje u talijanskom tri načina bilježenja: c. jevima govorit će se u samoj gramatici. accf!nto grave. 3. često u naslovima (il Ministro. obično kod naziva za osobe koje e i o (�. i Milanesi). To su e. 16 Rečenični znaci (i segni d 'interpunzione) u talijanskom su jeziku isti kao i u Navodnici se u talijanskom bilježe ovako: « )}. 14. no ne i fonetsku vrijednost.. il Tevere. u ovoj gramatici sa [�] . s.u. » « 7. Pregled talijanskoga grafičkog sustava IV. gdje je u talijanskom jeziku uporaba slobodmja. I = donekle oba polu samoglasnika [L ll] . u fi.. Apostrof ne smije stajati na kraju retka. zvučno z [zeta sonora]. O nekim posebnim sluča Pravila o upotrebi velikih početnih slova poklapaj u se uglavnom s odnosnim pravilima u hrvatskom jeziku. Velika početna slova abecede uz dodatak nekih dijakritičkih znakova: accf!nto acuto. z.prema 6. la Sava. Veliko slovo piše se na početku rečenice. Prema tome. U skladu s principima iznesenim u § L primjenjuju se ovdje za označivanje glasovne vrijednosti pojedinih talijanskih grafički� znakova isključivo slova naše � 13. zatim �. il Rettore). polukrug za oznaku polusamoglasnika i. Slovo q(u) ima samo posebnu grafičku. često iza dvije točke (kad se navode tuđe riječi). nacrt) (Pavao) (čelik) la persona chiuso la lavagna anciulIo il f (učitelj) (osoba) (zatvoren) (ploča) (dijete) Pošto smo upoznali glasovne vrijednosti talijanskih slova. i. bilo pojedi�ačni bilo združenih. jer samo ponaVlj a već postojeći glas c(u). kod vlastitih imena i prezimena. Budući da abecedno slovo q(u) nema posebne fonetske vrIjednostI. t?. Iz analize ovoga pregleda vidi se da su od talijanskih glasova nepoznati hrvatskom glasovnom sustavu: L otvoreno i zatvoreno pripadaj u određeriom narodu. gredica) ali: il vi-o-li-no a-dri-a-ti-co il ri-e-sa-me su-per-jlu-o la le-lio-ne l ' e-$�m-pio i-ta-lin-no vo-Ien-ti�-ri l' a-iUQ-Ia (violina) (jadranski) (preispiti vanje) (suvišan) ? " . il Lago Maggiore). o]. i Croati. Q. pokrajini ili gradu (gli Italiani. e. osim kod zareza. il mafstro Rastavite na slogove ove riječi: lapaura ilfiglio il giardino ilbaide rotondo (strah) (sin) (vrt) (kovčeg) (okrugao) il triangolo sicuro lo schizzo Paolo . . c. Prema tome. . kod geografskih imena (la Russia.. Rečenični znaci . Danas se u novinarstvu to pravilo više ne poštuje. q(u).l 'acciaio (trokut) (siguran) (skica. i na kraju retka. il Prf!sidente del Consiglio. cjelokupni grafički sustav talijanskoga jezika može se sada prIkazatI u preglednom obliku. ali se taj zvuk dade prikladno transkribirati sa [dz]. l hrvatskom. o. la Francia.

" i lunga k w x [ !] ili [k] [v] [j] [aj [b] [k] i [č] [d] [ � ] i [e ] rf] [g] i [g] - �nne Q pi cu �rre �sse ti u [n] [6] i [oj [p] cappa Vit doppia ies b . ci. itd..1 Tal.Dvostruki suglasnik transkribira se položenim (k..' -• -. gdje su. Nedostatak od osam znakova pokriven je. una Z itd.i" ' . To su združena slova gli [lj].' _ 0 vn jMno . međutim. dovoljna je za praktične svrhe početne nastave. • � • t - r Slova . ali od njih samo tri označuju glasove koji nisu već zastupani bilo u abecedi bilo među samim združenim slovima. . Svaka nova riječ bit će od sada prevedena bez obzira na to je li već spomenuta li uvodnom dijelu . e. Za bilježenje 30 glasova talijanskog jezika postoji.rr: ijanski -d mw. Ojetti.alijan k. Imena združenih slova sva su muškog roda. ali su obično muškog roda: il cappa. vr ftaii ošl - � ""'"- . a slovo h je bezglasno.. dakle.Iz tehničkih razloga upotrijebljeni su kod transkripcije u tekstu mjestimično digrami [lj]. Glasovna analizatalijanskih slova. [s] i [z] odn. ' . ' nazi II ... gn [nj] i sci [š]. očuvana zbog tradicije ili dijalekatskih utjecaja (npr. 'Elle 'Emme [l] [m] [ e] i [dz] odn. Tuđa slova upotrebljavaju se. Nazivi slova talijanske abecede ženskog su roda: un 'a. xilografia drvorezbarstvo) i u nekim prezimenima.� . grafički sustav od samo 22 znaka. devet. - 2. . [ �] 18 19 I .Ovom broju treba pribrojiti združena slova. D o � �� " . s osam pri e na:vedenih slova abecede.. Bixio).'" . ch. a . [�] [t] [u ] i [ll] Napomena L . Združena slova izvan abecede �una lov3 . sc. [dž]. . kako je prikazana u ovom pregledu.urzivnim) slovom (b. gh.) ili se ostavlja dvostrukim. Sa znanstvenog stajališta razlikuju se i dalje varijante tih glasova.. [nj]. _ � ' . . Tuđa slova �. [riL H�] (�:]. u nekim tuđicama (npr. . kao što već sam naziv kaže.a.. • CP- • 0 �o �as --Ojt'9vrlIl o::. Sada valja prijeći na izučavanje oblika (morfologije). o. . abeceda .. s i n t a k s e i t v o r b e r i j e č i . una b. <dfe gi aeea i d t Napomena 2. jer su slovo qu i združena slova g l (+ i). [ 'ipsilon te imena slova koja svršavaju na -i (osim samoglasnika i). (dz] u mjesto slova nl. '.' ' te bi ci [ks] Ii ] P q(u) r s y ipsilon d e f g h i l m di { [k( It)] [rJ. doduše.' 1. koja imaju dvostruku glasovnu j funkciju. L Talijanska . gi dvostruki znakovi (doppi6ni). Slov. kojih ima.ijarlSld naziv gli gl (+ i) go se gli gni sci m [n] Iš ] ch gh ci gi chi ghi ci gi [k] [g] [č] [g] sci 3. . 1 'ics. ���� �. u Napomena [i] i hl v z vu ZfEta [v] prije prijelaza na lekcije U uvodnom dijelu iznijeta su temeljna pravila talijanskog izgovora i pravopisa.: �:.

(JUirno ili Qttimo.qualcuno .::: .::: .sillgo/are .qualcQsa .aggettivo . l. simpatia).. o]. qcs. con j. la tavola (stol) . . Taj izgovor odgovara našem z (= IL GENERE Rod �). �]. . ima samo dva gramatička roda. prn.Bilježenje naglasaka provedeno je u gramatici na ova način: j Naglasak je zabilježen pri e svega na riječima gdje je njegova notacija obvezna.maschile . § 10.in sftnso fig urato . Za oznaku naglašenog a. . o [e. tj. (il) plurale: . onda ortofonski znak [�]. uzvik imenica ženskog roda u prenesenom značenju neprijelazan glagol imenica muškog roda množina zamjenica pri edlog j netko. uvodnog dijela). j U nekim iznimnim slučajevima stavljen je naglasak i na parQle piane (baUle. u I.:g � libri i gli stati gli anni la l' la penna ora . . il libro može prema tome značiti »(ova) knjiga« ili »(moja) knjiga«.prepo�izione . označene su akcentom sve riječi naglašene na trećem slogu od kra a (parQle sdrucciole). accftnto grave (gravis) upotrebljava se za oznaku otvorenog ili širokog e. palira). se u našem jeziku gramatički rod imenice može u v�ćlm slučaJ�va Dok bhku raspoznati po dočetku. u].le tavole (stolovi) i l libro (knjiga) . ecco exel. �) odnosno dz (= Svako zvučno s i z označeno je točkom ispod slova [�. To je ! I učinjeno redovito i kod riječi na -zo. o označeno je ortofonskim znakom [�. 20 21 .pronome . odnosno pogrešan. u upotrebljava se KodparQle piane svako naglašeno otvoreno e. Q] . .::: . prpo qcn. 6].plurale . (il) genere f .::. POPIS KRATICA (U zagradama je dodan latinski nazi v. (Q] može zamijeniti akcent: supeifluo i1i SUpftrfluo.:g � cons.eccetera . (singularis) (transitivum) Zvjezdica (* ) pred nekim primjerama označuje da je primjer loš.escLamazione . a po članu se (il) singolare. na j parQle tronche i na nekim jednosložnim riječima (v. il lo l' il lo l' libro stato anno knjiga država godina . muški emminile. u talijanskom s� jezi� . o v" pl.v�rbo intransitivo .v�rbo transitivo -f emminile Talijanski jezik.. Da bi se kod početnika izbjegle pogreške i uklonila nesigurnost.::. sg. Određeni član označuje pobliže imenicu.) adj. dok accftnto acuto (akut) s luži za označivanje zatvorenog uvijek samo gravis [a. tr. -za (mornwrio. slično kao pokazm Ih posvoJm pndJev. Evo oblika određenog člana muškoga i ženskoga roda u Jedmm l mnozml: . oo L' ARTICOLO DETERMINATIVO Određeni član Pred talijanskom imenicom obično se nalazi bilo određeni ��l? neodr��en� č �an. o nalazi trećem slogu od kraja. f figo intro 111 o (adjecti vum) (adverbium) (conjunctio) (exclamatio) (femininum) (intransiti vum) (masculinurn) (pluralis) (pronornen) (praepositio ) pridjev prilog veznik itd.mno?? lak�e ras'poz�aJe 'prem� ? može točno razhkovatl l brOJ lmemce (jednma l mnozma) člana. To znači. ili uskog izgovora ovih dvaju samoglasnika [e. odnosno naprosto »knjiga« o .Lezione prima Ako se naglašeno otvoreno e.::: pero sat penne le ore le le consonante s impura o z vocale gli gli I' . . vac. . i ženski: (il) genere maschile.avv�rbio .l hbn (knJlge) . nekoga nešto jednina prijelazan glagol . Akcentuacijaje provedena ortofonski. -t.congiunzione . za razliku od hrvatskog. adv.

lei. b) Upitni oblik (jarma interrogativa) ja nisam ti nisi on nije itd. koje se izgovara otvoreno. pred imenicom s početnim »nečistim« s ili z stoji pridjev koj i ne počinje s jednim od spomenutih dvaju glasova. 10ro. gl 'intellettuali. gl 'ltaliani. . ujak ništica. stranica (u knjizi) kuća la [avola le tavale stol soba . S01W (io) ? s�i (tu) ? e (fui) ? ecco drvo l 'abito gli abiti odijelo kišobran l 'ogg�tto gli ogg�tti predmet. rad l '�rba le �rbe l 'aula le aule pod podovi kazalište kazališta il piano piani il genere generi plan. stvar jesam li (ja)?. Oblici indikativa prezenta (indicativo pre�nte) glagola essere glase: predstava lo zio stric. uz oblike gli impiegati (namještenici). tj . stvari i životinje ženskoga roda). le) upotrebljava se pred imenicama ženskoga roda koje otok djelo. U oblicima lične zamjenice (egU. bIlo to I »nečlsto« s): la pagina le pagine la casa le case V:l. zar sam (ja)?' jesi li (ti)? je li (on)? itd. Npr.) svako se naglašeno e. katovi (gramatički) rod rodovi trava (školska) dvorana . o izgovara zatvoreno. essa.On. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju s »nečistim« s (esse impura).Pluralni oblik člana gli može se apostrofirati pred muškim imenicama koje počinju sa i. Č I la le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom (pa � . gli Italiani (Talijani) dopušta se i način pisanja gl 'impiegad. ali se takvo apostrofiranje ne preporučuje. oblik ella upotrebljava se samo za osobe ženskog roda 4i e V i ste (oblik uljudnog govora). nula gli zii lo �ro gli strani�ri gli �ri Napomena 1 . Chi e venuto? . Ako. slovom s iza kojega dolazi suglasnik. Č lan lo (pl. esse) postoje i naglašeni oblici: lui. V.Član il (pl.: Tko je došao? . kat planovi. noi itd. onda se upotrebljava oblik il. gli) stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom: l 'aJbero gli alberi l '0111br�llo gli ombr�lli a) Niječni oblik (jarma negativa) io non sono tu non s�i egli non e ecco . 23 2 la stanza le stanze 22 . lekciju).Ćlan lo upotrebljava se i onda ako pred imenicom stoji p r i d j e v koji počinje s »nečistim« s ili sa z: lo splendido cast�llo (sjajan dvorac). Osim toga član lo imaju i imenice koje počinju sa slovom z (?ita): lo gli lo spettacolo spettacoli strani�ro stranac II v�rbo au�iliare «essere» Pomoćni glagol »biti« Talijanski jezik ima dva pomoćna glagola: essere (biti) i avere (imati). gli intellettuali (intelektualci). Naglašeni oblik loro upotrebljava se za muški i za ženski rod (v. ella e 10 zio v�cchio lo spettacolo nUQvo = bogati stranac stari uj ak . Izuzetak čini L�i. esso e on(o) je (za stvari i životinje muškoga roda) Napomena 2. Upamtite ove razlike: egli e on je (za osobe muškoga roda) essa e ona je (za osobe. lekciju)2. Na primjer: lo strani�ro rieco io sono tu s�i egU (esso) essa. . U trećem licu jednine i množine uz nenaglašene oblike lične zamjenice (egli. međutim. i) u potrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom: il pavimento i pavimenti il teatro teatri počinju sa samoglasnikom: l 'i?ola le i�ole l 'opera le opere Član I' = I(a) (pl. essa. Upitna čestica »zar« i enklitično »Ii« ne prevode se na talij anski . Prema tome.Lui. XIV. u množini Loro S0l10 (v. nova predstava ali: il ricco strani�ro il v�cchio zio il nUQvo spettacola �i ja sam ti si on (ono) je ona j e Vi ste (za jedni nu) noi siamo voi si�te essi esse sono Loro vi ste oni su one su Vi ste (za množinu) Član I' 1(0) (pl. essi.

�i . Stavite odredeni član jednine pred ove imenice: . U izrazima e' e.poveri. . . ci sono. Si�te cont�ti ? NQ.-!rdi e anch 'io . Stavite odredeni član: kasno je rano je ružno je vrijeme što je ovo? kakve je boje? biti zle volje e 'e (v 'e) ci sono (vi sono) non e 'e. Voi non . . . i�ola.Croato.spettacolo. universitario V. pak onda � 10 stud�nte il t�mpo l 'umore studiare molto. Danas je ružno vrijeme.ombr�llo e nero t�mpo e cattivo essere: ID. lo e tu . teatro.stanza.piano. đak student vrijeme raspoloženje riječ stvar lijep ružan zao. nalazi se ima. nego međutim. non . Zdrav je.neri. zločest (o vremenu: ružan) zadovoljan visok nizak zdrav bolestan nervozan smeđ žut zelen cm učiti ja učim morati j a moram (mi) moramo ići ja idem brzo. i ja mor� učiti. opera. L 'abito bruno. to cQsa e questo? (Questo) e un libro. Di che colore e l '�rba ? E verde.b�llo. vociibolo. tamo).Kod svih navedenih izraza promatrajte različit poredak riječi u obajezika.libro. Gli ombr�lli .umore. rano kasno mnogo također kada ovaj. tu. Quando allora umore. E t. Prevedite na talijanski ove rečenice: Što je ovo? To je pod. 25 . e b�l tempo.Brojevi iznad hrvatskih riječi u prijevodnim vježbama označuju poredak l 3 2 I 3 2 riječi u talijanskom jeziku. Njima se označuje da je neka osoba ili stvar prisutna. nego crn. so11. IV. (questa) e u �a pe�na. ono danas tako zašto. nalaze se nema sunce je mjesečina je nema sumnje što je?. Ova je kuća visoka"i lijepa. Vod.di cattivo umore. . . . non siamo cont�ntl perche dobblamo andare a casa . Essa strani�ra. Je li stol zelen? Ne.casa e bassa ./taliani. non sono malato. � vježba sumnja učenik. On nije bolestan. Noi non Essi Questo libro . non c 'e dubbio. ovo onaj. Perche �vo s�i COSl nervoso ? Perche e tardi. ju Napomena 3.boli l 'e�rcizio il dubbio lo stud�nte Riječi studiare io studio dovere io d�vo (noi) dobbiamo andare io vado pr�sto tardi molto anehe quando questo queilo Qggi eosi perehe non o.aula. nQ Sl ma inveee allora ESERCIZI I. non ci sono e 'e la luna non e 'e dubbio ehe e 'e ? e 'e il sole ima.stud�nti.�rba e verde ziD e v�cchio tavola e bruna i§Ola e b�lla . taj . Che Di che colore e il pavimento ? E bruno. Kakve je boje ovo odijelo? Smeđe je. . 24 z�ro. jer ne(s glag.o sano. što se dogodilo? albero e alto . v 'e. Knjiga i pero su 2 l il voeabolo la eQsa b"lllo brutto eattivo eont�nto alto basso sano malato nervoso bruno giallo verde nero na stolu (sulla tavola). non ci sono upotrijebljene su adverbijalne čestice ci. nije zelen.tardi.) ne da ali. Si. . Tu nervoso. Stavite na neispunjena mjesta oblike prezenta pomoćnog glagola ( ' vi koje ima jednako značenje (::::.abito e nuQvo .. . e 'e il sole. Che c 'e ? Sei malato? No. g� i non bru! il t�mpo e cattlvo noz Slamo dl cattlvo t�mpo.albero. non e 'e. Napomena 4. . Pročitajte pažljivo rečenice i prevedite ih: .Evo i nekoliko najobičnijih fraza u vezi s prezentom pomoćnog glagola essere: e tardi e pr�sto e eattivo t�mpo ehe eQsa e questo ? di ehe eolore e? essere di eattivo umore II.libro e giallo .

uno spettacoio glasi naprosto: libri. un argomento stupido (glup argument).a tvornica stroj.drugi put slovom: uno strano discorso uno stupido argomento un ' lmica occasione un ' altra vQlta zanimljiv roman velik kišobran nov šešir zanimljivi roman veliki kišobran novi šešir (kakav?) ali: . spettacoli. - Neodređe �im članom un(o) (jedan. Te �eljna pravil � o . u tabhcI: Međutim. Na primjer: 26 bUQn giorno bUQI7a sera oggi siamo di bUQIl Ul1wre 27 . un amico un ' amica ww spettacolo uno zio . (koji?) �rema tome � primj�ri prve skupine prevode se neodređenim.(lo) .dobar dan . stato una .danas smo (dobro) raspoloženi (dobre vol je) D�gim �ij ečima. uno Zlngaro. . Značenje tog� člana.(jedna) jedina prilika . v (nekI) SeSIf.un un .Nastavak tih oblika mijenja se samo onda kad odredeni član dolazi n e p o s r e d n o pred riječ koja svojim početnim slovom iziskuje takvu promjenu: uno scolaro. bUQn amico � una bUQn ' amica bUQno zio . Prema tome.dobro veče .un bUQno spettacolo . un capP'Eilo . Wta: - Za pridjev bUQno vrijede ista pravila kao i za neodređeni član un(o). pndJev te usporedImo tahJansku konstrukciju s prijevodom na naš jezik: . III predm�t kOJI se ne žele pobliže odrediti: un roman?o (neki) roman.(il. a un' pred imenice ženskoga roda koje počinju sa samoglasnikom.(la) un' .čudan govor . . neka) označuje se osoba .glup razlog (argument) . To je prikazano . plural od un libro. jer u tim slučajevima imenica koja bi inače iziskivala promjenu oblika neodređenog člana ne dolazi neposredno iza člana. samoglasnikom. a primjeri druge skupme određemm oblIkom hrvatskog pridjeva.un quadro un giardino un intellettuale slika vrt intelektualac un invito un amico un a fflu�nte poziv prijatelj pritok Član uno upotreblj ava se pred imenicama muškoga roda koje počinju s »nečistim« s ili z. To vrijedi i onda kad neodređeni član stoji pred pridjevom koji počinje s takvim . sintaktičk�j upotrebi člana iznijeta su u VL lekciji. . un (za muški rod) i una (za ženski rod). Poput određenog člana i neodređeni član . Na primjer: abbrica ulla J una macchin. una cara amica (jedna draga prijateljica). Nap o me na l . član un stavlja se pred imenice muškoga roda koje počinju suglasmkom Ih. un roman?O interessante un ombr�llo grande un capp�llo nUQvo il romanzo interessante l 'ombr�llo grande il capp�llo nUQvo Temeljni oblici neodređenog člana jesu. Napomena 2. Na primjer: uno scolaTO uno spTOpo?ito ho J atto uno spropo?ito učenik pogreška.bit će jasnije ako uz imenicu stavimo koji atributivni . dakle. un allegro zingaro (veseo ciganin). . Zasad . kazat će se un bravo scolaro (vrijedan učenik). Je ?o� oIJn � up�znatl njegove obhke. un 'amica. rruJen�a svoJ oblik prema početnom slovu riječi pred kojom se nalazi. neki). l ') uno . besmislica učinio sam pogrešku uno zingaro uno zecthino ciganin cekin IL - Lezione seconda L' ARTICOLO INDETERMINATIVQ Čl� una stavlja se pred imenice ženskoga roda koje počinju sa suglasnikom.un. auto un ' aquila un ' amica orao prijateljica Neodređeni član Pluralni oblik neodređenoga člana ne postoji. unCa) (jedna.(L') penna ora A tako i: .

. essa L{i l ja imam ti imaš ha noi abbiamo voi avete on {ono) ima ona ima Vi imate (za jedninu) essi esse Loro hanno mi imamo vi i mate oni imaju one imaju Vi i mate (za množinu) dijeljenje (4 i l je pet) (6 manje 2 je 4) (3 puta 3 je 9) (6 razdijeljeno sa 3 je 2) quattro piu uno f cinque a sli!i meDO I due f quattro a tre p er tre f neve a (tre velte tre) sli!i divi�o tre f due a a) Forma negativa io non he tu non hai ecco ja nemam ti nemaš itd. Su questa tavola c 'e .�ezione jaci/e. . 28 lo sono .II v�rbo au�iliare «avere» Le quattro operazioni fondamentali Pomoćni glagol »imati« Četiri osnovne računske operacije l 'addizione la sottrazione la moltiplicazione la divisione 4+ 1 = 5 6-2=4 3x3=9 6:3=2 = zbrajanje = oduzimanje = množenje = io he tu hai egl. una (jedna). etto neve dili!ci 6 7 8 9 nalivpero novac ptica tvoj blijed veseo čitati stići na u evo sada malo više od . In questo esercizio c 'e . . mjestofa može se upotrijebiti i pluralni oblikfanno (čine. . s�tte vocaboli. su). Abito in . ? Koliko je . Vocaboli e fra� ilfratli!Ilo la sorli!lla il ragazzo la ragazza il sonno la ragione la f ame - Riječi i izrazi la penna stilografica il denaro l 'uccli!llo tuD pallido allegro leggere an-i vare su Evo i nekoliko fraza u vezi s preientom pomoćnoga glagola avere: he fame he sete hefreddo he caldo gladan sam žedan sam hladno mi je vruće mi je hai ragione he sonno he molto daf are he molto da studia re imaš pravo drijema mi se imam mnogo posla imam mnogo za učiti (za učenje) la sete il viso la briga f acile I ninneri cardinali da 1 a 10 Glavni brojevi od l do 1 0 z�ro uno due tre quattro difficile un e�ercizio difficile uno �baglio grave l1todli!17lo mio cinque O 1 2 3 4 5 brat sestra dječak djevojka san razum glad žeđa lice briga lagan težak teška vježba teška pogreška moderan moj in li!cco ora peca pili. Jedino oblik uno mijenja nastavak prema rodu: uno (jedan). 29 . a un 'altra volta un altro giorno sli!i s�tte . In questa citta c 'e . .altra volta.grande giardino.cco . .studente_ Ho -Jratello e . La casa ha . da .altro giorno. . .casa a tre plam. zar imam? imaš li (ti)? itd.spropo�ito.i:tnicaj abbrzca. Glavni su brojevi nepromjenljivi: quattro amici.sorella. .ombr�llo. (esso) � �. L 'aquila e . . ? . QUofobbriche. J. do drugi put drugi dan 10 I. Quanto fa . b) Forma interrogativa !ut (io) ? hai (tu)? ecco imam li (ja)?.uccello. ESERClZl Stavite na neispunjena mjesta neodređeni član: . Oblikf je treće lice jednine glagolaf a are (činiti).

lagan posao. pridjev ima redovito oba roda. lijepa predstava. Prevedite na talijanski sljedeće izraze i stavite pred njih najprije određeni. velik most.(2. Đaci imaju mnogo za učiti (da + infinitiv). Plurale dei sostantivi e degli aggettivi Množina imenica i pridjeva A) G e n e r e ma s c h i l e I U talijanskom jeziku atributni pridjev stoji ponaj više iza imenice: un e?ercizio f acile (lagana vježba). ulaznica napor 110ioso 110iosi italiano italiani dosadan talijanski 30 31 . !tn lavora dijficile (težak posao).una nuova penna stilografiea. osobito onda kad označuje obično svojstvo: la bianca neve (bijeli snijeg) ili kad ima općenito (generično) značenje: una b�l1a citta (lijep grad). ali nam se drijema. 2 Pročitajte više puta i naučite napamet: alta (visoka) llera (crna) Međutim.grande (velika) . dispari (neparan) su nepromjenlj ivi oblici i u rodu i u broju. nije nam hladno. Tre e un numero dlspari. veseli učenik. teška pogreška. Ali dok imenica ima po pravilu samo jedan rod. il biglietto ž biglietti lo s jQrzo gli s jQrzi ceduljica. Promjena roda označuje se kod pridjeva na -o promjenom dočetka u -a: alto (visok) nero (cm) - V. Tu non .(2. moderno SOSTANTIVI E AGGETTIVI Imenice i pridjevi kazalište. a zatim neodređeni član: I . pl. lo sono studfnte di lettere del primo anno� Da un mese frequfnto l'universita. lekcij u. dragi i dobri stric. Lo studio alla Facolta di lfttere dura quattro anni. Oni ne mijenjaju dočetak u ženskom rodu: grande (velik) verde (zelen) . VI. Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -o mijenjaju u množini svoj nastavak u -i. visoka kuća. ali ponekad može stajati i pred imenicom. Non . siromašan ciganin.molto da leggere.4 = ? 9:3=? 3x2=? 8: 4=? 2x5=? 3 + 1= ? III. znatan dio pridjeva završava na -e. sg.sonno. vozna karta. muški ili ženski. Na primjer: U ovoj su vježbi tiskani kurzivom pridjevi koji u prijevodu dolaze ispred imenice. Koliko je 2 puta 2? Koliko je 6 podijeljeno sa 2? Koliko je 8 manje 5? le li vam hladno? Ne. Pridjev pari Gednak. Tu . bogat stranac. Ho gia il mio libretto d'iscrizione e ora dfvo prendere le firme dei professori. Questo ragauo . Na primjer: Due e quattro sono numeri pari. blijeda djevojka.ragione.(2. stari prijatelj . UlI ragauo cattivo (zločest dječak). avere: Prazna mjesta popunite oblicima indikativa prezenta pomoćnoga glagola Noi . ) sete? III.verde (zelena) . Za s veučiliš nu terminologiju v. zelen otok.II. pl.) piu denari ? Essa . · neparan). - Lezione t�rza IV.molto dafare. paran) i njegove izvedenice impari (nejednak. Essi . . Ispišite riječima ove računske operacije: 2+3=? 4-3=? 2+ 1=? 1O .molto sonno. lijep grad. Imenice i pridjevi pripadaju onoj vrsti riječi koje imaju gramatički rod. ) freddo ? . 2 l . L' anno accademico e diviso in due semfstri: quello invernale e quello estivo. zanimljiva vježba.

Imenice i pridjevi koji u jednini završavaju na -e mijenjaju u množini -e -i. Imenice i pridjevi na io (nenaglašeno!) završavaj u u množini na -i. Na primjer. Imenice i pridjevi koji na -go završavaju u množini obično na -gbi. lo zio il pendio nado (=nativo) gli zli i pendii natii la stQria le stQrie la poe$ia le poe�e (pri)povijest varia va rie contraria contra rie raznolika pjesma protivna Imenica dio (un dio pagano . l' . kad je bez atributa. Na primjer: la barca le barche la banca le banche banka čamac antica antiche bianca bianche bijela starinska I gentile gentili utile utili ljubazan . i t'čmi il dralTl11ia i drammi zadaća. Na primjer: soba U lago jezero lungo lunghi largo larghi la camera dugačak le camere stretta strette ' corta carte uska širok la strada le strade cesta kratka II II II . Na primjer: - larga larghe lunga lunghe široka dućan dugačka il maschio i maschi l ' e�mpio gli e�mpi muško čeljade' _�io vari contra rio cOIUrari raznolik le botteghe primjer protivan. 33 . la monografia (monografija) � le monogra fle. međutim. gli annadi gli saiuoi gli operai -io tl la pa rete le pareti tl korisna . le) Na primjer: - .le. 4. mijenja se množini u -ii. ujak obronak rodni 5 . (Ovdje je pridjevni nastavak isti kao kod muškog roda. Imenice i pridjevi na �ga završavaju u množini na -gbe. la riga le righe l(il bottega crta 5 . Imenice i pridjevi na -e imaju u množini nastavak -i.2. Na primjer: il bQsco i bQschi il parco i parchi šuma 6.le vie. suprotan l f· 4. laf armada .7 l "� � " f: I .Za plural na -ci v. B) G e n e r e fe m m i n i l e l. Imenice i pridjevi na -co završavaju u množini obično na -chi. Imenice i pridjevi na -ia (odn_ -la) završavaju u množini na -ie (odn. Imenice i pridjevi na -ea završavaju u množini na -che.) Na primjer. ormar pisaći stol radnik gen/ile gentili utile Utili ' ljubazna 1 '. Na primjer: stric. 32 Tako npr. XI. la nQtte le nQtti noć (unutrašnji) zid II Na isti način tvore množinu: l 'armadio lo scrittoio I 'operaio Napomena l .le f armade. la via (ulica) . trattorie. Imenice muškog roda na -a završavaju u množini na -i. tema perivoj umoran problem drama Napomena. U jednini se imenica Dio. Na primjer: i laghi l 'alb'črgo gli alb'črghi hotel Imenice i pridjevi na -a imaju u množini nastavak -e. upotrebljava bez člana.(ljekarna) . . lekciju.poganski bog) u množini glasi dei (s nepravilnim članom: g li dei pagani). nastavak jednini naglašen (-io). Na primjer: il pO'čta i pO'č!i il probl'črna i probl'čmi pjesnik bumco bianchi stanco stanchi bijel . 3 . . intelektualac koristan 3. Na primjer: il lavoratore i lavoratori l ' intellettuale gli intellettuali radnik II 2.Ako je. i: la trattoria (gostionica) . il t'čma .

(Jedan) veliki pj esnik. radio) (due scrittoi) . 1 6. 3 komada krede (il P f2zzo di gf2sso) i druge predmete (d6dici banchi) (una catiedra) (una lavagna) (due spugne) (tre pezzi di g. Un e�f2mpio utite. Napomena. Un pOf2ta celebre (slavan). kraj. Ova je kuća malena. (sei s�die) (due wmpade) (un televisore ) (due armadi) (due tavole) (due poltrone) (un divano-lf2tto) (sette quadri) (un pianoj v. Četiri je (jedan) parni broj. ali udobna. Sest i osam su parni brojevi. Anche tu sf2i stanco e non · hai vQglia di leggere.) To je (jedno) moderno kazalište.le pareti sono alte. . la sala il signore la signora la signorina lo sp�cchio il pae� il ripQso la passeggiara il piacere il bi�gno la paura piccolo ampio f elice in elice f br�ve dvorana gospodin gospoda gospođica zrcalo zemlja. Ja imam (jedan) smeđ šešir.Pridjev i u predikativnoj i u atributivnoj funkciji slaže se s imenicom u rodu i broju: la strada e larga. u našem razredu?) Nella nQstra aula vediamo: (U našoj dvorani vidimo:) 12 klupa (il banco) 1 katedru (la cattedra) l ploču (la lavagna) 2 spužve (la spugna) .. 18 : 3 = ? 9 +2= ? 3 x5=? 1 6 . 15. Un anno infelice... ) (e altri oggf2tti).. I numeri cardinali da Il a 20 ilndici dodici ll'Mici quattordici quindici II 12 13 sMici diciass{!tte diciQtto 14 15 diciannQve ven!i 16 17 18 19 20 IV. a ti imaš (jedan) plavi šešir. ) (due spf2cchi) 35 Che cQsa c 'e in quella stanza ? ln quella stanza ci sono: 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 prozora (lafinf2stra) vrata (la pQrta) peć (la stuf a) radioaparat (l 'apparecchio radio) pisaća stola (lo scrittoio) stolica (la sf2dia) svjetiljke (la lampada) televizor. Mali razgovor . 9. veoma još. ) haipaura ? quanti annni hai? hQ venri anni che ora e ? sono le di�ci sono le quindici e assai tardi e lo stesso mlad udoban htjeti ja hoću mnogo. II. To j e 2 l 2 I 2 . (Što vidite u našoj dvorani. La tua camera ha uno spf2cchio largo e modf2mo.. II pae�e natio. (Jedna) zelena šuma. Un numero pari. ESERCIZI I. V. il primo grande po�ta italiano e Dante Alighi�ri. Il roman?O interessante. .nova knjiga. 20. Che cQsa c 'e neli ' altra stanza ? Neli ' altra stanza ci sono: onnara (l 'armadio) stola (la tavola) naslonjača (la poltrona) kauč (il divano-lf2tto) 7 slika (il quadro) 1 pianino (il pianof Qrte verticale) 2 ogledala (lo spf2cchio). le persone gen rili sono simpatiche. 1 7. 1 3. Questo albf2rgo ha una sala ampia. Ill. predjel odmor šetnja zadovoljstvo.Za razliku od hrvatskog jezika pridjev kao atribut stoji u talijanskom uglavnom iza imenice: un libro nuo vo . (trefinf2stre) (due pQrte) (una stuf a) (un app. Che cQsa vedete nella nQstra aula (nella nQstra classe) ? . 6. giovane comodo volere assai ancora žo vQglio pQi hQ piacere hQ bi§Ogno (di qcs. 9 = ? 34 15 . Un gi6vane signore. df2vO f are una brf2ve passeggiata e poi vado a studiare. 1 1 .7 = ? 12 : 3 = ? 8+5=? 6x3=? . Prevedite na talijanski ove rečenice i izraze i stavite 2 I (U zagradama se nalaze rij e či koj e u prij e vodu treba dodati. Questa ragazza e gi6vane. radost potreba strah malen prostran sretan nesretan kratak. (Jedna) zanimljiva lekcija. Questa poe�ia ef acile. opet zatim veseli me potrebno mi je (što) je li te strah? koliko ti je godina? imam 20 godina koliko je sati? deset je sati petnaest je sati veoma je kasno isto je (jedna) sretna država. Ova tvornica ima (jedan) velik stroj. Che ora e? Sono le diciQtto. Ispišite brojeve slovima i pismeno riješite račune: 18. Pročitajte i prevedite ove rečenice: Dopo il lavoro abbiamo bi$ogno di ripQso. Ova zadaća nije teška. il tC(ma e lungo. Napomena 2. l " 2 l 2 I 2 l 2 I I 3 2 ih zatim u množinu. Un tf2rna interessante. . La signora Borf211i e moltof elice. Stavite u množinu ove izraze i rečenice (umjesto uno upotrijebite u množini due): La mizcchina nUQva.Una piccola conversazione. 8. Questo e$ercizio e utite.

questo libro 5. da questo libro 1 . o ko jima će se govoriti u X.'!:. KaSnIje će se Vidjeti da prijedlog di služi i za označivanje drugih sintaktičkih odnosa. 2. prijedlog di upotrebljava se u onim slučajevim�. nego u svim padežima pridržavaju nastavak nominativa. .ificato di un discorso gli abitanti di Milano l'Inhrno di Dante ljepota nekoga kraja značenje nekoga govora stanovnici Milana Danteov Pakao LA DECLINAZIONE DEL SOSTANTIVO Irnenička deklinacija . Imenice u talijanskom jeziku ne mijenjaju nastavke u padežima. a una lezione 4. Genitivo: la bellezza di una regione IV..Ti prijedlozi. una. a questo libro 4. Vokativ (il vocativo) jednak je nominativu. Imenica mijenja nastavak samo kad prelazi iz jednine u množinu. . No taj se prijedlog upotrebljava i u ostalim slučajevima. 6. Akuzativ (l 'actu!jfltivo) jednak je nominativu. ili je imenica bez člana. nego ponekad uzvik Qh. . U dosad navedenim primjerima upotrijebljen je pred imenIcom pokazm pndJev questo odnosno neodređeni član un(o). Nekoliko primjera još će nam bolje razjasnIO upotrebu pnJedloga u talijanskom: " . pokloniti knjigu ovome dječaku poslati pozdrav onome prijatelju Prijedlog a upotrebljava se prije svega ondje gdje se u hrvatskom jeziku upotrebljava dativ. - Lezione quarta il siK. di questo libro 3. di una leiione 3 . una lezžone 2. u talijanskom se stavljaju pred imenice neki prijedlozi. iz praktičnih razloga. prema shemi latinske deklinacije: l . . . 5. ova knjiga ove knjige ovoj knjizi ovu knjigu iz ove knjige jedna lekcija jedne lekci e j jednoj lekciji jednu lekciju iz jedne lekcije čitati iz ove knjige ići (k) prijatelju doći s predavanja vraćati se iz Firence primiti dar od koga bio je jutros kod mene 6 . 37 36 . Da bi se. a rasporedit ćemo ih. kod) i nekih drugih prijedloga. Uzmimo dva primjera: 1. Kao što se vidi. O tome će se još govoriti u tijeku izlaganja. r egalare un libro a questo ragazzo mandare un saluto a quell'amico pisati znancu . LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE Padežni prijedlozi Deklinacija imenica i pridjeva u talijanskom jeziku nije ista kao u hrvatskom jeziku. da una lezione Navedeni primjeri pokazuju kako i prijedlog da služi za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. 3. pravilno označio odnos koji se u hrvatskom jeziku označuje padežnim nastavcima. una lezione 5. andare a Roma essere a casa ići u Rim biti kod kuće Ablativ o: leggere da questo libro andare da un amico venire da una con er�l1za f ritornare da Fir�nze ricevere un regalo da qualcuno egli e stato da me stamattina 2. Genitiv (il genitivo) se tvori pomoću prijedloga di. lekciji rastumačit će se i odnos između lokati va i instrumentala u hrvatskom jeziku i talijanskih padežnih prijedloga . lekciji. Ablativ (l 'ablativo) se tvori pomoću prijedloga da (= iz. Nominativ (il nominativo) stoji bez prijedloga. međutim. questo libro Dativo: sCTlvere a un conosc�nte . 6. ali nikad nema pred sobom član. dakle imaju u talijanskom onu ulogu koju u hrvatskom imaju padežni nastavci. Na primjer: . . . U X. tj. u koj im� s� � hrvatskomjeziku služimo genitivom ili imeničnim pridjevom. 4. . stoji bez prijedloga. ali ni to ne uvijek. od. Zasad ćemo uzeti glavne slučajeve tih padežnih prijedloga. Dativ (il dativo) se tvori pomoću prijedloga a.

tj . koj i je jednak nominativu i akuzativu. .No u većini slučajeva pred imenicom stoji odredeni član (il. 4 1 . da stapaju s određenim članom na ovaj način: il lo I' la i gli le del dello dell' della dei degli delle · Declinazione dei nomi femminili di + a+ = il lo I' la i gli le al allo all alla ai agli alle da + il lo I' la gli le dal dano dali' dalla dai dagli dalle Nominativa Genitivo Dativo Accu�tivo Ablativo la lezione della alla la dalla l' i�ola dell' all' l' dall' le lezioni delle alle le dalle le i�ole delle alle le dalle Ti se spojeni oblici prijedloga nazivaju preposizioni articolate. samo što je bez člana. mercoledi. ). gdje su? poslije sutra idem na sveučilište navečer ujutro gdje ste? u školi smo " n Za kraćenje sapere = saper v. Il primo giorno della settimana e lunedi. a. Paolo frequenta le lezioni d 'italiano e di france�e. lo . ogni mercoledl e venerdi. dove sono ? dopo domani vado all'universita la sera (adv. . pohađati pomoći ostati dosta gdje? gdje je?. Declinazione dei nomi maschili Nominativa Dativo Genitivo il del al il dal libro lo dello allo lo dallo stato " " r hlbero il venerdi il sabato la domenica r'oitobre iLJ rance�e ' lapro71uncia · la Ungua il pran?XJ il ltitto dell' all' l' tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja listopad francuski jezik izgovor jezik ručak krevet jutro novine sveučilište dvorana _. ) la mattina (adv. sabato e domenica. venerdi. A Paolo f piacere studiare queste due lingue. ) dove sitite? sianw a scuQla Ablativo Accu�tivo " dali' Nominativo Dativo Genitivo libri gli degli agli gli dagli stati " gli degli agli gli dagli alberi " la mattina il giornaie l 'universita l 'aula dei ai dai Accu�tivo Ablativo il saluto l njegov uzeti on uzima znati (on zna) on mora učiti posjećivati. pozdrav suo prhu1ere egli prtinde sapere (egli sa) egli dtive imparare Jrequentare aiutare restare abbastanza dove ? dov ' e ?. Che giorno e Qggi? Oggi e giovedi 30 ottobre. giovedi. Gli altri giomi sono: martedi. Evo nekoliko primjera: le pag ine del libro I giorni della settimana Dani tjedna Ogni settimana ha s�tte giomi. la. Vocwoli e fra�i la settimana il lunedl il martedl il mercoled1 il giovedl gli abltanti dello stato lefeglie dell' albero parlare al ragazzo scrlvere alla madre dare lavoro agli operai venire dalla citta stranice knjige stanovnici države lišće drveta govoriti dječaku pisati majci dati posao radnicima doći iz grada Slijedi pregled promjena talijanskih imenica s obzirom na padežne prijedloge. Le lezioni d'italiano sono ogni lunedi e giovedi e le lezioni di france� a . La pronuncia dell 'italiano efocile. La pronuncia di Paolo e abbastanza bUQna. 39 38 . U to m se slučaju prijedlozi di. str. prijedlozi s članom ili padežni prijedlozi. Per saper1 b�ne queste due lingue egli d�ve anche corwersare molto. Izostavljen je vokativ. ma quella delfrance�e e diJficile.

Tvornički je strojevi. sapere. la settimana. Život cigana. Kazat će se dakle: un tale stato (takVO stanje). osobito modainih glagola potere. dovere. 1 30 . za prijedloge su (na) i in (u) spojene s članom vidi X. Che cosa c 'e sulla tavola ? Š to ima na stolu? Suila tavola ci sono due libri. sati. . sentir battere (čuti kucanje) itd. Prevedite na talijanski: Napomena L Oblici e 'e. lo invece rf:sto a casa la mattina e vado in citta la sera. pred s�oglasnikom: NeUe librerie e nelle bibliot�che. U qual(e) onore egli vuel(e) avere signor Antonio per poter andare l due libri sono sulla tavola. Sul pavimento e 'e un tappeto. La sera hQ molto daf are. III. Za odbacivanje dočetnog samoglasnika kod pridjeva na -le. ci stoji određeni član. Učenikova vježba. Vrlo je kasno. 46. ponajviše u vezi s pitanjem che cesa (c'e) ? što ima.: Dov'e il tappeto ? ako pred imenicom l. Na primjer: - Na podu se nalazi tepih. Treća stranica knjige . II. la penna stilografica. S0l10 S prijedlogom dove? (gdje) ne upotrebljavaju se oblici e 'e. str. Sveučilišne dvorane. doslovno *»za znati . Odbacivanje dočetnog samoglasnika provodi se radi eufonije (blagozvučnosti). pred suglasnikom: qual(e) f ortuna egli vuel(e) partire un tal(e) piacere aver(e) bi�gno andar(e) via signor Pi?tro Gdje se nalazi tepih? Dove sono i due libri? Tepih je na podu. str. . infinitive mitive drugih glagola. Početak godine. trebati otići gospodin Petar Gdje ima knjiga? Napomena 2. Deklinirajte sljedeće imenice najprije II jednini. lo studfEnte. o kojima se govori u L lekciji. nije me strah. signor ingegnere). Odgovorite pismeno na sljedeća pitanja (u vezi s prijašnjim štivom): Ch� g�or. ci sono. - knjižarama i u knjižnicama. -re . kod futura v.la nuu1re il nwnte la scuela la vita altro - majka brdo škola život drugi siamo iri ciua mi f piacere a aver bi�gno di qcs. koje li sreće· on hoće otputovati takva slast . dfEvO aiutare mio fratf:llo. str. egli vif:ne spesso (on dolazi često) itd. il lavoro. Dobra večer! Koliko je sati? Jedanaest Je li te strah? Ne. upotrebljavaju se . . 20.prigodom tvorbe priloga v. što se nalazi . Stričeve novine. lekciju. 1 82. biti po­ trebno što (komu) IV. bUQno v. Prijateljev poziv. 40 I U pogledu zvjezdice v. lekciju II. B l . . kod infinitiva povratnih glagola v. II tappeto e sul pavimento. l ' opera. za kraćenje riječi uno. Domani mattina sono in citta e dopo pranzo vado all'universita. Na stolu se nalaze dvije knjige. Stoga će se reći npr. 39) zabilježena je pojava odbacivanja dočetnog u infinitivu glagola sapere (znati): per saper b�ne (da bi dobro znao. u gradu smo sviđa mi se trebati što. il giardino. volere. -e Che cesa e' e sul pavimento ? Š to se nalazi na podu? Napomena 3. pa inf pred drugim infinitivom: far portare (dati donijeti). U štivu »Dani tjedna« (str.1 Riječi koje mogu pred drugim riječima odbacivati svoj dočetni samoglasnik završavaju obično na -le. Egli e malato e df:ve restare a lf:tto. 41 . koje li časti on hoće imati gospodin Antun da može ići ESERCIZI I. l 'a1bf:rgo. -c-c Pred »nečistim« s i pred z dočetni se samogiasnici ne o4bacuju. Oa riječi koje gotovo uvijek pred drugom riječi odbacuju svoj dočetni samoglasnik spominjemo: signore (signor dottore. dobro«). 2. -re. Pozdrav majci. 99. ? Na primjer: = Laku noć! Dani tjedn a. il giorno. napomenu na str. a kod infinitiva uz nenaglašenu ličnu zamjenicu v. leZlOnl dl france�e ? Fa placere a Paolo di studiare queste due lingue ? E bUQna la sua pronuncia? Che cQsa dfVe f re Paolo per saper bfEne queste due lingue ? a Per lui l 'italiano e una linguafacile o difficile? Pitanje je stilističke prirode i nije još dovoljno ustaljeno. Gdje su (te) dvije knjige? Ali će se kazati: Dove ci sono libri? (Te) dvije knjige su na stolu.:o e Qggi? Qua�do Paolo ha le lezioni d 'ltaliano ? Quando efIli ha le . Pročitajte pažljivo sljedeće rečenice: Dove sfEi Qggi dopo pranzo ? Sono a casa. lo z'ingaro. za bf:llo i quello lekciju IX.. str. Obronci brda. 60. a zatim u množini: la pagina. Potreban mi je odmor.

tj . one. Il mio orolQgio cammina b�ne.Pas je domaća životinja.) l. To su bili: La dmdine e un ucc�llo migratore. esso.) predstavljaju osobe ili stvari o kojima se govori. noi. licu jedn. S i ngol are 4i ha ragione. tu. 43 . Plurale Lora hanna ragione. osobu). FORME SOGGETTIVE O DIRtTTE Izravni oblici U 1. pa nije potrebno da se na njima dalje zadržavamo. lora oni. O tome će biti riječi u XIV. noi voi Loro essi mi vi vi (Vi) (za množ. 2. Lora sono molto gentili. . licu množ. pa su se zamjenice 4i. i II. 4i e molto gentile. Essa e I 'annunziatrice della primav�ra. upotrijebljeni su i neki oblici ličnih zamjenica. 2. 3. S vremenom se izgubilo izvorno značenje toga oblika. . a slažu se s glagolom u trećoj osobi. . 2.) (s glagolom u 3. a Lora »one«. pa oblik essa služi za osobe. ona 3. Muškom obliku egli odgovara ženski oblik ella. Upotreba oblika množine slaže se s upotrebom odgovarajuCih oblika u hrvatskom jeziku: essi oni. lekciji. esse one. Vi imate pravo. prema tome. E s s o non ritarda mai. koji su nekoć služiti za označivanje osoba danas su potpuno zastarjeli. ali se danas uglavnom upotrebljava oblik essa: 42 Vi ste vrlo ljubazni. On je vrlo udoban. u vezi s prezentom dvaju talijanskih pomoćnih glagola. essa itd. lekciji. io tu �i (Ella) (s glagolom u 3. 3. l�i ona. stvari i životinje ženskoga roda: Essa e rimasta a casa perche non si s�nte b�ne. I PRONOMI PERSONALI Lične zamjenice U mojoj se sobi nalazi lijep naslonjač. Lastavica je ptica selica. ella ja ti Vi (za jedn.II cane e un animale domest'ico. 2. osobu) Oblici treće osobe (egli. esse one Oblici io i noi označuju osobu ili osobe koje govore (I. Vi ste vrlo ljubazni.) egli ' on esso ono za stvari i životinje essa. Nella mia camera c 'e una b�lla poltrona. Oblici io. jer se pritom nekoć razumijevala riječ ženskog roda Signoria »gospodstvo«. Oblici L�i i Loro označuju. odnosno u množini Signorie »(vaša) gospodstva«. On je čuvar kuće. � Lezione quinta U ženskom rodu. Oblici tu. To su u biti pokazne zamjenice koje služe kao lične. Vi imate pravo. . drugu osobu. voi i 4i. oblici koji služe kao subjekt. Sada ćemo proučiti upotrebu ovih oblika. budući da se sve manje koristi oblik ella. voi odgovaraju analognim oblicima u našem j eziku. 4i ustvari znači »ona«. 3. ne pravi se više razlika s obzirom na označeni subjekt. V. = = = Le forme di corte�ia Oblici govora iz poštovanja Obliku » Vi« li našem jeziku odgovara u talijanskom jeziku oblik 4i za jednu osobu. Loro počele upotrebljavati općenito u govoru iz poštovanja. Ona je ostala kod kuće jer se ne osjeća dobro.Oblici eglino (oni) i ellena (one). = = Napomena. Ona je vjesnik prolj eća. Moj sat dobro ide. Essa e molto camoda.egliparla egli lavora _ on govori on radi za ella studia essa canta ona uči ona pjeva Oblik esso služi označivanje stvari i životinja muškoga roda: E s s o e il custode della casa. l. On nikada ne zaostaje. a Loro za više osoba.) oni Za treće lice jednine i množine talijanski jezik ima još i posebne naglašene oblike: lui on.Kod zamjeničnih oblika treće osobe potrebno je praviti određene razlike. Sve su to izravni oblici ličnih zamjenica (j onne soggettive o dir�tte del pranome personale). Loto označuju osobu ili osobe kojima se govori (II.

come vedo.i povezan s drugim licem glagola u množini (Vo. Loro non hanno palira.rmare (oblikovati. prema rodu i broju: primo. Na taj bi način upotreba oblika ličnih zamjenica u govoru iz poštovanja izgledala ovako: prema jednoj ' osobi (bilo muškoj.(no�iti). koji su vrlo česti. Ha paura ? Avete paura ? Hanno paura ? (= Yi). (nadvisiti.· :. Voi dovete restare. 10 tele arrivare (doći.i (s glagolom u drugom licu množine). secondo. superare. . Je li Vas (vas) strah? I v�rbi irregolari «andare». Treba li Vam (vam) nešto? l Vidim da Unale mnogo l I posla t�rzo quarto quinto s�sto settimo bttava nQno decimo š esti sedmi osmi deveti deseti Redni brojevi su pravi pridjevi.mprare (kupiti). ali po�ajviše u pismenom obraćanju: Poslije Drugog svjetskog rata pošlo Umjesto oblika 4i u nominativu se upotrebljava oblik Ella u istom-značenju Evo još nekoliko pravilnih glagola prve konjugacije (od kojih su neki već prij e spomenuti): po. restare (ostati). co. kao što vidim . a kad je govor upravljen nekolicini. Ella d�ve restare qui. azutare (pomocl).· : ·. Oblik Loro .. superanD. Loro na dvije ili više osoba): 4i d�ve restare qui. pomalo iščezava iz upotrebe. telef - - .:na�e fDno. pa evo oblika njihova prezenta indikativa: Indicativo pre��nte dei vct:rbi regolari della la coniugazione Indikativ prezenta pravilnih glagola I.i si�te. «stare» Prva konjugacija ima samo tri nepravilna glagola. (vraćati se). konjugacije T lij ski glagoli �iJel� se prema dočetku inf mitiva prezenta u tri konjugacije. -i.i avete). . (telefomrati). io vado . (svršiti). Loro devono restare qui. dare gli e$llmi voi andate al cine ja idem u kazalište vi idete u kino polagati ispite govoriti komu »ti« (»Vi«) 44 45 .: J. -a. telefDnare. - Vas nije strah. fo..l . Vedo che Ella ha molto daf are. . (stanovati). .ja stoj im tu stai egli sta noi stiama voi state essi stanno egli lavora noi lavoriamo voi lavorate essi lav6rano (essa. dolaziti). a druga dva obhka Vo. maturare (dozrijevati) . bilo ženskoj) upotrebljava se u takvu govoru oblik 4i s glagolom u trećem licu jednine. qui. �i) Evo i nekoliko fraza s ova tri glagola: io vada a teatro dare del tu (del L�i) a qcn. Vo. Ha bi�gno di qualcQsa ? Avete bi$ogno di qualcQsa ? Hanno bi�gno di qualcQsa ? Vedo che 4i ha molto da f are. Vi imate). pa prema tome mijenj aj u svoj nastavak Napomena. Vedo che Loro hanno molto daf are. rito. Evo još �ekoliko primjera (Prvi se oblik 4i odnosi na jednu osobu. te se danas u množini umj esto oblika Loro upotrebljava radije Jednostavniji oblik Vo. npr. come vedo. «dare». Voi non avete paura. prime. upotrebljava se radije oblik Vo. terminaTe. činiti). Vedo che (Voi) avete nwlto daf are. iD termino. premašiti). come vedo.1.� � Na]pn]e cemo upoznati mdlkatlv prezenta prve konjugacije (na -are): . -e itd. �i) noi parliamo voiparlate essi parlano (esse.i. . abitare.ja idem tu vai e&li va noi andiamo voi andate essi vanno io dQ tu dai egli da nai diamo voi date essi danno - ja dajem io parlo tu parli egli parla (essa. iD abito. 4i non ha paura. Treba upamtiti da je naglasak u trećem licu množine na istom slogu na kojem Dnano. impa�are �naučiti). je i u prvom licu jednine. prima. . koji u potpunosti odgovara našem obliku » Vi« (Vi ste. . primi. sperare (nadati se). iD sitpero. . . Loro) tu Uzvori io lavoro io stQ . \' �e l korak dalje.- I numeri ordinali da uno a di�ci Redni brojevi od jedan do deset primo secondo prvi drugi treći četvrti peti vi morate ostati ovdje.rtare . cantare �pjevati).

La prima stagione dell 'anno e la primavfira. bfine. Vi (sg. l 'autunno. Mi se vraćamo. On daje.Dove va ? . Se tutlo va bfine. . dicfimbre.semplicemente jako jednostavno skoknuti (nekamo) gramatika razgovor (konverzacija) boravak inozemstvo u inozemstvu posljednji milozvučan potrel1an inozeman drijemati kako? po mogućnosti sve dobro loše hvala nije loše zaista (ima tome) šest mjeseci dolazi (sada) s vremenom ako oh! također niti Ako pridjev završava na -le ili -re (focile lak. grazie. e . - 47 . Ona uči. davvero? . possibilmente. prilog se tvori odbacivanjem završnog samoglasnika -e i dodavanjem nastavka -mente: f acile utile volga re particolare lak koristan prost osobit ESERCIZl -f acilmente .Come stal Grazie. luglio. giugno.Da quando studia questa lingua? 1il .Vado a camprare una bUQna gralrll'1tica italiana.ta per arrivare e noi portiamo il soprabito. Oni stanuju. zemljište grožde skok _ UlJimo melodioso necessario strani�ro sonnecchiare come ? possibilmente tutto b�ne nuile grazie non c 'e male davvero da s�i mesi sta per arrivare coll'andar del t�mpo se Qh! pure neallche Pridjevi s dočetkom -e dobivaju jednostavno nastavak -mente: h rte semplice jak jednostavan -f ortemente . a od cattivo (zao. Vi (pl.magnijicamente široko rijetko divno mjesec (u godini) -godišnje doba ogrtač proljeće proljetni ljeto ljetni jesen jesenski zima zimski plod. 46 BUQn giorno. Mi ne dajemo. ottobre.particolamzente lako korisno prosto osobito I. agosto. Imaš li knjigu? Učite li? ll.E Lfiž ? Non e 'e male. On ne kupuje. volgare prost). Mi pomažemo. Ti ne ostaješ. novfimbre. ili pridjev ili drugi prilog: egli d�ve partire subito sono molto contento e abbastanza caro hai imparato poco (on) mora odmah otputovati vrlo sam zadovoljan prilično je skup malo si naučio Vocaboli e fra$Ž il mese la stagione il soprabito laprimav�ra .) se nadate.dare ai n�rvi (a qcn. Mi idemo. bfilla e melodiosa. . . . Qh.) nosite. ln questa stagione matura l 'uva e matUrano pure gli ultimi prodotli dei Ca17lPi. Vi (sg. ) stare ziuo lascia stare! praviti (koga) nervoznim šutjeti ostavi (na miru)! l mesi dell ' anno sono d6dici: gennaio. marzo.) nosite. signora. On stanuje. Essa comincia in marzo e termina in giugno. maggio. Ti se nadaš.BUQn giorno.. . proizvod polje. Le altre stagioni dell 'anno sono: [ 'estate.Prilog od pridjeva bUQno (dobar) glasi bfne. prin1fl verile l ' e$l!lte estivo l'autunno aut'unnale l' inv�rno invernale il prodotto il campo l ' uva il salto f are un salto (in qualche IUQgo) la grammatica la conversazione la pennan�nza l 'e�tero all 'estero _ Većina talijanskih priloga tvori se tako da se ženskom obliku pridjeva doda nastavak -mente: largo raro magnifico širok rijedak divan . f ebbraio. . La lingua italiana e faeile.utilmente . L'AVVERBIO Prilog Kao u hrvatskom.Ostalo o prilogu v Napomena. aprile. loš).largamente . spfiro di f are un salto in Italia in primavfira. tako i u talijanskom jeziku prilozi su nepromjenijive riječi (parole invariabili) koje pobliže označuj u glagol. Ti ideš. Ma per imparare bfine una lingua str:anifira e necessaria la eonversazione e. una permanfinza all 'estero di alcuni mesi. Pročitajte pažljivo i prevedite: L'anno Godina L 'anno ha quattro stagioni e d6dici mesi. . Ora siamo in ottobre. L'invfimo s. signor dottore.Studio l 'italiano da sfii mesi. Oni ustaju.volgannente .raramente . settfimbre. II lekciji XX. Prevedite na talijanski: .male. l 'autunno e l 'invfirno.

Anna ama Elvira. 3. Ana voli Elviru. le Alpi (Alpe). La stQria di Fir�nze e ricca di ev�nti memordbili. Ja učim svaki dan pet sati. Nema sumnje da moraš (che dfvi) učiti. Kad profesor govori. ali sutra ćeš poći (vifni) s ilama. Francesco e amica di Alessandro. Franjo je prijatelj Aleksandrov. Ostavi na miru psa. D 'inv�rno egli vive a Napoli. il VQlga.. medutim. Povijest Firence bogata je znamenitim događajima. Kako. . koji se upotrebljavaju s članom. la SPfZia. il Garda (Gardsko jezero). Izuzetak čini mali broj imena gradova kao: il Cairo. potrebno je o tome znati nekoliko pravila. VI. Kasno je. �mma regala un libro a Vera. la bflla Firfnze. L Vlastita lična imena (i . Treba li vam što? Treba mi nova gramatika.. S vremenom ćemo mi uspjeti (noi riusciremo a) naučiti ovaj jezik. il TricQmo (Triglav).Lezione s �sta REGOLE FONDAMENTALI SULL'USO DELL'ARTICOLO Osnovna pravila o upotrebi člana Pred talijansku imenicu stavlja se obično bilo odredeni. Danas moram mnogo učiti jer sutra polažem ispite. le Dolomiti (Dolomitske Alpe). međutim.fi) questa lingua ? Che cQsa e necessario per imparare bfne una lingua stranifra ? Quando spfra di andare in Italia? IV. zemalja i pokraj ina i m a j u pred sobom član: il Cervino (Matterhorn).fi studia l 'italiano? Da che librQ (iz koje knjige) studia (/. nomi prQpri di persona) nemaj u pred sobom člana: Carlo studia medicina. kontinenata. bilo neodređeni član. Ako se. . Prevedite ove rečenice: Danas idemo u kazalište. daci moraju (devono) šutjeti. la Mfcca. l 'Aia (Haag). Zimi on živi u Napulju. uz ime grada nalazi atribut ili priložna oznaka. 48 : i 49 . il Tevere (Tiber). onda se upotrebljava član: il bUQn Piftro. Iz tih se primjera vidi da su imena gradova gotovo uvijek ženskoga roda bez obzira na završni samoglasnik. la Torino d 'un tempo (nekadašnji Turin).. · Odgovorite na ova pitanja: Quante stagioni ha raniLO ? Quali sono le stagioni dell 'anno? Quanti sono i mesi dell'anno e come si chiamano ? Quali sono i mesi estivi? E i mesi invernali? Quando matura l 'uva? QUando portiamo il soprabito di mf??il stagione? Che giorno della settimana e oggi? Da quando /. Milanoje glavni grad Lombardije. Imena planina. Zaista? A mi idemo sutra u kino. rijeka. Erna poklanja knjigu Veri.no e il capoluQgo della Lombardia. Član se i z o s ta v lj a i pred imenima gradova (nomi di citta): Milo. 2. Karlo studira medicinu.III. aja moram još skoknuti u grad (in citta). Ako se uz vlastito ime nalazi atribut.. onda oni u svakom slučaju dobivaju član: la Roma dei Papi (papinski Rim). la brava Carolina (vrijedna Karolina). la Sava. član u mnogim slučajevima može otpasti.

) � = = L' ARTICOLO PARTITIVO Partitivni član · Kako je već rečeno. talijanski određeni član dolazi od latinske pokazne zamjenice ille. P r e d i k a t bez dalje oznake prima u jednini n e o d r e đ e n i član ili ga uopće nema: io sono (uno) studfćnte. dok u množini nema člana: tu Sfći uno studfćnte del primo anno. Carducci. . -a (onaj. 8. Kod nekih je prezimena upotreba člana nestalna. Prezimena ženskih osoba upotrebljavaju se uvijek s članom: la Deledda. o b j e k t po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu: egli mangia pane (on jede kruh). Carlo e un ragazzo. O b j e k t po pravilu ne dobiva član ni onda kad je pred njim broj: egli ha tre fratfćlli. Tako se. Glagolski vid (aspekt) reflektira se II upotrebi člana. il Carducci. la Lombardia. npr. ona. la Francia.l i� rQpa. la stQria d '/talia (povijest Italije). može se razabrati kako tali anski član o avlja funkc:iju � oka�ne zamjeni�e (i due libri quei due libri). e l 'insegnante i sL Na pitanje: Che cosa e lui? slij�di odgovor bez člana: egli e direttore (di unaf abbrica). Inače valj a zapamtiti pravilo: na pitanje Chi e (fui) ? odgovara se s članom: egli e il direttore. . Colombo. non vedo lo spfEcchio (ne vidim zrcala). io vedo c(rtque finfćstre. Mazzini. zapamtiti način upotrebe pridjeva tutto uz brojeve: tutti e due gli am ici oba prijatelja (dakle ne: *tutti i due am icU ) . il Sanzio. kao što Je poznato IZ hlstonJske gramatIke. hai la tua penna stilografica?. Upotreba partitivnog člana nije obvezna. f . Tako će se kazati: Garibaldi. ono) nemaju pred sobom člana: questa casa e alta (a ne: *la questa). Pascoli. 6. Ponekad II kosim padežima član otpada: andare in Russia (ići u Rusiju). Verdi. jer su to prezimena. Prema tome. Ali: kupujemo cipele ­ stiamo comprando scarpe. Gianna e una ragazza gentile (Ivana je ljubazna djevojka). osim toga. EleonQra Du�. il BuonarrQti. gli S Qrza. nemaju člana: Chi e l 'autore della Vita nuova? Dante. egli studia da questo libro (a ne : *dal questo!). ova. Taranto e Modena sono citta italiane (Tarent i Modena su talijanski gradovi). Raffa�llo. Pokazni pridjevi questo.Budući da su.. (Kazat će se prema tome: i romanzi di Grazia Deledda e di Matilde Serao. nedjeljiv predmet. gli e$ercizi di quella grammatica sono utili (a ne: *della quella!). le poe$ie di Giovanni Pascoli. Evo nekoliko primjera: bere dell 'acqua hai degli argomenti validi? - piti vode egli compra del pane imaš li valjanih razloga? ci sono dei soldati on kupuje kruh ima vojnika Iz tih se primjera vidi da se prijedlog di spojen · s određenim članom (kao prepo sizione articolata) upotrebljava kad se hoće označiti neka n e o d r e đ e n a k o l i č i n a stvari ili n e o d r e đ e n i b r oj stvari ili osoba. La Član otpada i kod upotrebe posvojne zamjenice: Questa borsa e mia. Član često otpada pred prezimenima poznatih ličnosti ili znanaca iz naše okoline. Matilde Serao. 9. a u drugom u množini.) To pravilo vrijedi i za muške osobe: Giosue Carducci. ovo) i quel/o. Roma. il Pascoii. · Uspt)ređujući posljednji talijanski primjer s njegovim prijevodom na hrvatski jezik. To pravilo postponiranj a vrijedi i onda kada je pridjev tutto uz pokaznu zamjenicu: tutta questa gfćnte svi ovi ljudi (ovi svi ljudi). tutti questi argomenti svi ovi razlozi. Tako i prezimena u pluralu: i Medici. ali će se kazati: portami i due libri che sono li sulla tavola (donesi mi one dvije knjige koje se nalaze tamo na stolu). l zaIsta. (Che cosa e . tutta Firtfnze i sl. la Toscana. Određeni i neodređeni član stoje iza pridjeva tutto ( sav. 7.Dante. il Tiziano. la Serao. [ 'Af rica. Sa svršenim vidom dolazi član: kupio sam cipele . tutto un mese čitav Gedan) mjesec. Međutim. treba reći: tuttd. objekt po pravilu nema člana kad označuje neodređenu količinu. e pro fessore di lingue i sl. jer se ove imenice i inače upotrebljavaju bez člana (ukoliko pred njima ne stoji pridjev: tutta l 'antica Roma).še knjige. 10. illa (onaj. N o objekt se u takvim slučajev ima može izraziti i p a r t i t i v n i m geniti v o m . egli e (uno) scrittore. ona). tutte e tre le rappre$entazioni sve tri predstave (a ne: *tutte le tre). colpa non e tua. dobiva obično neodređeni član. perche 4i non porta il cappfćllo? . i vini di Francia (francuska vina). vivere in America (živjeti u Americi) . S. Ako je pred prezimenom vlastito ime. ispravno je također ako se kaže: bere dell 'acqua egli compra del pane tu hai dei libri interessdnti ili bere acqua egli compra pane tu hai libri intelessanti ' 50 51 . t/talia. Napomena. Treba. il cane e il gatto sono animali domestici (pas i mačka su domaće životinje). jer je ovdje objekt točno određen. Ako je predikat pobliže određen atributom. član se izostavlja: Grazia Deledda. 4. egli e un valfEnte scrittore (on je vrstan pisac) . tutti i nQstri libri sve mi.U svim se tim slučajevima član upotrebljava jer se misli na određen. tutta la mattina cijelo jutro. la Divina CommfEdia di Dante AlighifEri. uz Boccaccio. Ali će se ka?ati: egli guarda l 'orolQgio (on gleda na sat). i BQrgia. -a (ovaj. non hQ tfćmpo. Tiziano kaže i il Boccaccio. cio): tutto il giorno cijeli dan. . Bruno ha libri interessanti. la Duse. Michel1mgelo vlastita imena.ho comprato le scarpe. ? ) . U prvom je slučaju partitivni član u jednini. Tko je autor »Novoga života« ? Dante. l quadri di Raff a�llo Rafaelove slike Le statue di Michel1mgelo Michelangelovi kipovi Međutim redovito treba reći: l 'Alighifćri.

U slučaju kad je pred imenicom p r i dj e v koj i o z n ač uj e k o l i č i n u : Egli mangia pQca carne e nwlti legul12i. Ne.Postoje slučajevi u kojima se nikako ne smije upotrijebitipartitivni član. Tako će se na primjer kazati: non bevo acqua non. chilo di zucchero due m�tri di stQff a tre litri di vino Alcune particoiarita dei v�rbi della prima coniugazione ' kilogram šećera dva metra tkanine tre lezioni di lingUilj rance�e tri litre vina . On jede malo mesa i mnogo povrća.Pravila o upotrebi partitivnog člana neposredno su povezana s pravilima sporcĆlrć (zamazati). opera. -giare. imam (ih). ne ho. . ginepri e palme. lma i mnogo ustaljenih fraza gdje partitivni član otpada. Na primjer: aver t�mpo averj ame e sete aver vQglia di dormire imati vremena biti gladan i žedan htjeti spavati . quante ? (pluralni oblici upitnog pridjeva quanto? koliko?) = j pravilu ne smije upotri ebiti partitivni član. itd. Osim toga čestica ne upotrebljava se i u odgovorima na pitanje quanti?. -gare. e) umeće slovo h: tri sata francuskog jezika 4. nemamo (ga). -scare zadržavaju grleni glas [k]. e' �rano soldati. može se opaziti da je količina u hrvatskom tekstu izražena prilogom. QUilnti anni ha (�i) ? Ne hQ venti. ne abbiamo.. i to: L U n e g a t i v n i m i z r e k a m a . borovice i palme. a u talijanskom pridjevom. Napomena 2. o upotrebi člana uopće te se međusQbno upotpunjuju. NQ. Si. osobito u vezi s apstraktnim imenicama. ' .. pagare (platiti). QuantejiT1{!stre ha la nQstra aula? Ne ha qUilttro. -sciare nepčani izgovor [č]. Na primjer: = io comincio . non ne abbianw. [š] ostaje nepromijenjen u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima): La partic�lla «ne» Čestica »ne« U odgovoru na upitnu rečenicu u kojoj dolazi partitivni član upotrebljava se čestica ne ( od toga ili sL). Vi pijete mnogo vina i previše likera. imamo (ga). konjugacije Glagoli na -care. tu cominci egli con�incia io mangio tu Inangi egZimangia io lascio tu lasci egli lascia 'itd itd. tiii:erčhi egli cerea 'io cef o e io Spi/igo io caseo tu spi�hi Napomena l. I . .' Evo još tri primjera takvih glagola: mancare . [g]. contadini e stud�nti.Partitivni član otpada obično u nabrajanjima: egli spi�ga noi spieghilimo ' tu casehi egli casea voi caseate essi cilscano Sull 'isola crescono pini.. non ne ho. Neke osobitosti glagola 1. broj ili mjera određeni. Ako su količina. tioi cerehiamo 'voi cercate '. . ' 3.hQ amici non ci sono soldati Hai degli amici? Si. Bilo je vojnika.{J 'glagolima na -ciare. Prema tome se u pismu pred nepčanim samoglasnikom (i. radnika.'essi cercano voi spiegate essi spiegano noi caschiamo Na otoku rastu borovi. NQ.di (bez člana): un K oliko prozora ima naša dvorllna? (Ima ih) četiri. ' 2. i' 52 53 t ·. . upotrebljava se samo prijedlog. Ne. [g] u svim licima indikativa prezenta (a tako i u ostalim vremenima i načinima). (nedostajati). . Koliko Vam je godina? (Imam ih) dvadeset. Imaš i prijatelja? Avete del vino ? Da. Iz tih se primjera vidi da se čestica ne upotrebljava i u negativnim rečenicama. seljaka i studenata. gdje se po Voi bevete molto vino e trQppi liquori. nemam (ih). Uspoređuj ući ovdje talijansku konstrukciju s prijevodom. . ne pijem vodu nemam prijatelja nema vojnika Imate li vina? Da.

!- �

U drugom licu jednine stežu se završni samoglasnici: *(comincii) = cominci, *(lascii) = lasci. To pravilo stezanja vrijedi i kod glagola na -iare [-jare] gdje osnova ne svršava na nepčani glas. Prema tome:

non bevo birra. Tutti e quattro questi vf2rbi sono irregolari. Se non cominci tu, comincio io. Qggi tu studi PQco; invece di studia re sonnecchi.

Tenninologw. universitaria Sveučilišna tenninologijaI
L'Universita le autorita accademiche il(Magnijico) Rettore il Vicerettore, il PrQ Rettore il rettorato fia Ja Facolta di Lettere e filo� la Facolta di g'iurisprud{nza Ja Facolta di ecdnom'ia e cOl1un�rcio Ja Facolta di scitgnze rJ1atemiltiche; fi�iche e naturali Ja Facolta di medicina e chirurg'ia la Facolta diJ armada Ja Facolta di medicina veterinaria la Facolta di ingegneria Ja Facolta di architettura la Facolta di scienze agrarie e Jorestali il preside della Jacolta II vicepreside dellafacolta la segreter'ia dellaJ acolta il segretafio l 'impiegato . il bid�llo la donna di pulizla l'albo pubblicare sull 'albo l'iscrizidne iscr'iversi il jQglio d ''immatricolazione l' e�me di ammissione essere iscritto (al primo anno) la tfssera universitaria il mOdulo il libretto d'iscrizione
sveučilište sveučilišne vlasti rektor prorektor rektorat Filozofski fakutet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Prirodoslovno-matematički fakultet Medicinski fakultet Farmaceutski fakultet Veterinarski fakultet Tehnički fakultet Arhitektonski fakultet Poljoprivredno-šumarski fakultet dekan fakulteta prodekan dekanat tajnik službenik podvornik čistačica oglasna ploča objaviti na oglasnoj ploči upis upisati se nacional prijamni ispit biti upisan (u prvu godinu) (sveučilišna) legitimacija formular indeks potpis kolegij upisati kolegij urudžbeni zapisnik predavati (što ili o čemu) predavaonica, · dvorana predavanja ko a kolidiraju j

tu studi itd.

tu sonnecchi itd.

Drukčije biva s onim glagolima na -iare u kojima -i u nastavku nije polusamo­ glasnik, već pravi samoglasnik (npr. espiare ispaštati, okajati), pa indikativ prezenta glasi: espio, espii, espw., espiimw, espiate, espw.niJ. Nema, dakle, stezanja u drugom licu jednine, ali u množini imamo samo jedno i u nastavku: espiamo, espiate.
Napomena. većem rječniku:
-

Počevši od ove lekcije korisnici gramatike potražit će nove riječi u nekom

ESERCIZl I. Le principali citta della Toscana sono: Firf2nze, Pisa, Lucca, Sif2na e Arezzo. A Ginof piacere leggere giornali illustrati. L ' i!ltima Cena e un celebre quadro a di Leonardo da Vinci. L 'opera principale di Ugo Foscolo porta il titolo «l sepolcri». Carlo Goldoni e l' autore di . molte bf211e commf2die. Questa e la Roma d'un tf2mpo. l vini di Dalmazia (o della Dalmazia) sono molto apprezzati. II. Prevedite ove rečenice pazeći na pravilnu upotrebu člana: Zemlja je planet. U Napulju je ljeto veoma toplo. Dante je pisac »Božanstvene komedije«. Kako ste, dragi gospodine? Hvala, nije (non c 'e) loše. Otkada učite talijanski? Od prošle godine. Siječanj je veoma hladan mjesec. ' Giacomo Leopardi je talijanski pjesnik. Naliv-pero je veoma praktičan . predmet. Mi imamo nova odijela. Njemu je (= on ima) 20 godina. Kuće onoga grada su visoke i prostrane. One imaju mnogo katova i velike prozore. Penicilin je veoma djelotvoran lijek. Zrakoplov je brzo i udobno prijevozno sredstvo. Koliko gramatika imaš? Imam dvije. Koliko katova ima ova kuća? Ima tri. Koliko je godina ovome dječaku? Jedanaest. Jutros moram ići u (df2vo f are una) posjet, a večeras ostajem kod kuće. Večerašnji televizijski raspored vrlo je zanimljiv. III. Pročitajte pažljivo: Bruno mangia ogni giorno molto pane. Anche Carlo ne mangia abbastanza. lo al contrario ne mangio solo PQco. Beve Bruno del vino ? NQ, non ne beve. E tu, ne bevi? Sl, ne bevo un bicchif2re dopo i pasti, ma
54
3 2 I 2 3 l 3 4 5 2 I

lafirnia

il corso (univerSitario) iscr'ivere un corso il registro diprotocollo f lezione (di) ar l'aula lezioni che coinddono
I

prema talijanskoj upotrebi
55

l 'annno accademico
il senu�stre convalidare le fimze (difrequ�llza) pre�ntare una domanda rilasciare un certijicato la sessione d' e!?'lme nella sessione estiva la sessione straordinaria ammettere a
U11

. školska godina (na sveučilištu) semestar testirati indeks (odnosno semestar) predati molbu izdati potvrdu (svjedodžbu) ispitni rok u ljetnom roku izvanredni rok pustiti na ispit prijaviti se za ispit pristupiti ispitu prijavnica ispitni zapisnik polagati ispit (s pozitivnim ili negativnim uspjehom) položiti ispit, proći na ispitu odustati od ispita pasti na ispitu na kojoj si godini? referat diplomska radnja testiranje (indeksa) diplomski ispit (u Italiji: doktorski ispit) doktorska disertaci a j obrana disertacije steći doktorat ili diplomu (iz čega) podijeliti doktorat apsolvent apsolutorij a capo di l 'inizio il temtine singolo prendere f requentare div'idere il capo

VociLboli aggiuntivi
glava; predstojnik na čelu (čega) početak svršetak pojedinačan uzeti posjećivati dijeliti essere divi$o f are (io f accio, essi f anno) possedere (io possi�do) egli possi�de iscritto abitualmente quale? biti podijeljen činiti . posjedovati, imati on posjeduje upisan obično koji?

esame

iscr'iversi all 'esame presentarsi a un esame . il mQdulo d 'iscrizione all 'esame lo statino d' e�l1ze sostener un esame (con e$ito po�itivo o negativo) dare, superare ritirarsi da
un un

C01iversazione

-

Razgovor

e!?'lme

e!?'lme

essere bocciato a un e!?'lme a che anno sei? la relazione la te$ina la convalida dellefinne l 'esame di laurea la t�si di wurea la discussione della t��i conseguire la laurea (in) con erire la laurea f lo stud�nte f UQri corso iljQglio di cong�do (universitario)

A quale anno di studi e iscritto lo stud�nte Carlo? Da quando egli frequ�nta l' universita? Possi�de egli il libretto d' iscrizione? . Quando hanno iriizio le iscrizioni all'universita? Com' e diviso l' anno accademico? Come si chiama l' es ame che gli stud�nti devono superare studi? Come si chiama il capo di una facolta? Chi sta a capo dell' universita?

al

t�rmine degli

AII'universita
Na sveučilištu Carlo e stud�nte di lettere del primo anno . Da un mese egli frequ�nta l' universita. Egli ha gia il suo libretto d' iscrizione e ora d�ve prendere le firme dei professori. Le iscrizioni al1'universita hanno inizio in sett�mbre. Ogni stud�nte iscrive piu corsi. Le lezioni cominciano in ottobre e terminano in giugno. L' anno accademico e divi so in due sem�stri. Alla fine di ogni sem�stre gli stud�nti sostengono gli e�arni. Al t�rmine degli studi essi fanno l' e�ame di laurea. A capo dell' uni versi ta sta il rettore; a capo di ogni singola facolta sta il preside della facolta..
56

57

31 32 40 50 60 70 80 90 1 00 101

trentuno trentadue quaranta cinquanta sessanta settanta . ottanta novanta c�nto centouno (centuno)

XXXI trentune$inw
. XXXII
. oO

trentadue$imo
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII. - Lezione settima

XL L LX LXX LXXX XC C CI

qua rante $inw cinquante$imo sessante$imo settante$imo ottante$imo novantesimo cente$imo centune$imo

I NUMERI CARDINALI E ORDINALI
Glavni i

redni brojevi

Glavni brojevi (i numen cardinali) uvijek su nepromjenljivi (osim oblika uno). Redni brojevi (i niuneri ordinali) ima.j u oblik pridjeva pa za njih vrijede sva pravila za pridjeve s obzirom na rod i broj .
I n u meri c a rdi n a l i Od 1-20 vidi ll . i ill. lekciju Oblik uno može biti pridjev i imenica i mijenja se prema rodu i broju: uno, una, gli uni, le une. Broj uno upotrebljava se i kao neodređeni član (v. ll. lekciju), a može imati i druge funkcije (v. XXVI. lekciju).

Kod glavnih brojeva desetice odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto: venti - uno ventuno, trenta - Qtto trentQtto. (Od toga pravila odstupaju stotica. i tisućica. ) Evo preg leda ostalih glavnih brojeva. Oblici rednih brojeva tvore se i dalje dodavanjem nastavka -e�imo.
= =

I nu meri ordina1i Od I-X vidi V. lekcij u XI
XII

XIII

XIV

XV XVI

XVIII XIX XX

xvn

undicesimo dodice�imo tredice�imo quattordice$imo quindice$imo sedice$imo diciassettesimo diciotte$i� diciannove$imo vente$imo

102 108 120 199 200 300 400 407 500 674 900

c�ntodue (centodue$imo) c�ntoQtto (centQtto) c�ntoventi c�ntonovantanQve duec�nto trec�nto quattroc�nto quattrocentos�tte cinquec�nto seic�ntosettantaquattro novec�nto

938 1 000 1 00 1 1 948 2 000 3 279 1 0 000 2 1 000 1 00000 500 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 000

novec�ntotrentQtto mille (mille�imo) milleuno mi11enovec�ntoquarantQtto duemila (ali: duemillesimo) tremiladuec�ntosettantanQve diecimila (diecimillesimo) ventunmila (ventunmi.lle $inlO) centomila (c�ntomillesimo) cmquec�ntomila un milione (milione$inw) tre milioni duec�ntomila un miliardo (miliarde$imo)

Redni brojevi od XXI dalie tvore se Glavni brojevi od 20 dalje tvore se tako da se jedinice dodaju broje­ također s nastavkom -e�imo (sa zvučnim s), koji se dodaje glavnom broju pošto se ispusti vima desetica, stotica, tisućica itd. završni samoglasnik. (Kod oblika na -tre i -��i dodaje se neposredno glavnom broju:
r l

Kod rednih brojeva, osim prije spomenutih oblika, upotrebljava se od I I dalje još jedan drugi oblik, koji se tvori tako da se spoje ujedno dva ili više rednih brojeva. To ne vrijedi za desetice.
XI d�cinwprimo XII d�cimosecondo XVII d{cimosettimo XVIII d�cimoottavo XXI

\

lII,
:'

:1

21 22 23 26 27 28 29 30 58

ventuno ventidue ventitre ventis�i ventis�tte ventQtlo ventinQve trenta

XXI XXIII XXVI
-

XXII

ven tune $inw ventidue$imo ventitree$imo venti�ie�inlO venti$ette$imo ventotte$imo ventinove$imo trente$imo

vent�$imoprimo

CI cent�$imop;'inw (cent�$imo primo) Clrr cent�$inwterzo (cent��imo t�rzo) CCXLV duecent�$imo quarant�$imoquinto

XXVll XXVIII XXIX XXX

U dva. slučaja. postoji i treći oblik rednog broj a: »jedanaesti« kaže se i undecimo, a »dvanaesti« duodecimo. Ostala pravila koja se odnose na glavne i redne brojeve iznose se u VIII. lekciji.

59

La coniugazione riOessiva (Nozioni introduttive)

ESERCIZI
I.

Konjugacija povratnih glagola (Uvodni pojmovi) Za razliku od hrvatskog j ezika, koji u svim licima povratnog glagola upo­ trebljava jedinstveni zamjenični oblik se (ja se umivam, . . . vi se umivate . . . ), u talijanskom jeziku postoje razni oblici zamjenice za različita lica. Evo oblika konjugacije povratnih glagola u indikativu prezenta:

Ispišite slovima ove glavne brojeve:

37 ; 49, 68, 7 1 , 93, 208, 1 24 1 , 1 776, 2568, 27343, 735424, 1745 1 237.

ll. Ispišite slovima ove redne brojeve:
3., 5., 1 . , 1 1 . , 17., 19., 20., 36. , 50., 10 1 ., 1 000.

Ill. Pročitajte pažljivo:

tu ti lavi

io mi lava

.

ja se umivam ti se umivaš itd.

egli si lava noi ci laviamo essi si Iavano (esse, Loro) voi vi lavate (essa, 4i)

egli si addormenta noi ci addormentiamo essi si addormentano (esse, Loro) voi vi addormentate (essa, 4i)

tu ti addormenti

io mi addonnento

ja usnem ti usneš itd.

Quanti libri ha la nQstra bibliotfca universitaria ? Ne ha due milioni. Il mio orol9gio va indiftro di cinque minuti--ogni giorno. Noi ci levia.m() ogni mattina di bUQn 'ora. DfVi essere alla stazione per lo mena cinque minuti prima dell 'arrivo del trfno. La distanza tra la tfrra e la luna e ra 1, 000.000 ha sfi �ri. Quattro per trecfntoottantamila chilometri. La cif

pettinarsi levarsi

avvicinarsi comportarsi

chiamarsi

Konjugirajte na isti način:
zvati se približiti se češljati se ponašati se dići se" ustajati leći, lijegati nalaziti se io mi pettino io mi /.fvo io mi avvicino io mi chiamo

a a a ventif ottanta. Cfnto divi� quattrof venticinque. Quantof sessantaquattro divi$o Qtto ? , Qggi studiamo la settima lezione. La (ua grammatica ha quattrocfntoventi pagine. I secoli diciannove$imo e ventesimo sono l ' epoca delle grandi scopfrte. L 'anno comune ha trecfntosessantacinque giorni e l 'anno bisestile ne ha trecfnto sessantasfi. Noi ci leviamo la mp.ttina presto e ci corichiamo la sera tardi. Quando ti lavi e ti pettini? Quanti anni ha 4i? ratelli ha ? Ne ho uno solo. Ho diciannQve anni. (Ne ho diciannQve). Quanti f

io mi compQrto

Quante grandi isole ha l 'Italia ? Ne ha due: la Sicilia e la Sardegna. Quante sono le isole Filippine ? Le i$Ole Filippine sembrano pQca cQsa sui nQstri atlanti e sono i';'vece sfttemila. Quattromila non hanno nome. ln queste isole si parlano ottantasftte dialftti divfrsi. Noi leggiamo a pagina sessantuno. La settima lezione comincia a pagina cinquantotto.

trovarsi

coricarsi

io mi trQvo

io mi carico

IV.

Prevedite: Proljeće se približava: nema više snijega ni ružnog vremena. Mi se

jednine i množine mi, ti, ci, vi u stvari oblici akuzativa ličnih zamjenica.

lično-povratnim zamjeni cama u XV.lekciji. Tamo će se vidjeti da su oblici prvog i drugog lica

Napomena.

-

j Ovo poglavlje o povratnim glagolima usko je povezano s poglavl em o

Orfano

dižemo svaki dan rano jer moramo mnogo učiti (da studiare). Sada već znamo (conosciamo giG,) glavne i redne brojeve, Znamo (sappiamo), na primjer, da su 17 i 4 1 neparni brojevi (che 1 7 i 41 sono . ), da je 8 puta 6 četrdeset i osam a (che 8 per 6 f . . . ), da je 72 razdijeljeno sa 9 osam, i tako dalje.
. .

L�nta la neve fiQcca, fiQcca, fiQcca. S�nti: una zana d6ndola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una v�chia, il mento suHa mano. La v�cchia canta: Intomo al tuo lettino c;e2 rQ�e e gigli, tutto un b�l giardino. Nel b�l giardino il bimbo s' addonnenta3. La neve fiQcca l�nta, l�nta, l�nta.
Giovanni Pascoli (1855-19 1 2)
Kod infinitiva povratnih glagola otpada dočetno -e: lavare (prati, umivati), lavare + si ' lavarsi (prati se, umivati se).
I 2 c 'e
= =

fica Un PQ ' di nomenclatura geogra

Nekoliko geografskih naziva
l 'occi�nte

l quattro punti
cardinali il settentrione
a

četiri strane svijeta . sjever sjeverno jug; podne južno istok istočno

zapad zapadno Sredozemno more Tirensko more Jonsko more Jadransko more Pad Adiža Amo Tiber

a occid(j!nte, a Qvest il Mediterraneo

settentrione,

il Tim�no
il lQnio , [ Adriatico il PQ l 'Adige l 'Arno il Tevere

a nQrd il me?!-Ogiorno a me??Ogiorno, a sud l 'ori(j!nte
a

ci sono

3

s 'addomlenta

=

si addol71lenta

ori(j!nte, a(d) est

60

61

con la �vizzera. Loro) Iz navedenih primjera može se razabrati da se oba tipa glagola II. qua�i tutti italiani di nazionalita. Svaki se. ili je naglašen nastavak (prendere . Conversazione Che cQsa e l' ltalia? Che forma ha? Da che cQsa e circondata per tre parti? Con quali stati confina a settentrione? Quali sono i tre mari che bagnano la penl�ola italiana? Come si chiamano le montagne che chiUdono l' Italia a nord? Che montagne f6nnano come la spina dorsale di tutta la penl�ola? Quanti abitanti ha l'Italia? Di che nazionalita sono? Qual'e la capitale dell'Italia? Quanti abitanti ha Roma? VIII. Essa e circondata per tre parti dal mare e confina a setteritrione con la Francia. invece. vendere (prodati) . I tre mariche bagnano la peni�ola italiana Sono: il Tirrl(no a occidl(nte. a dijele se u dvije podvrste. Evo još nekoliko primjera za obje vrste glagola: a) scr'ivere (pisati). -scere primaju u sadašnjem vremenu redovite nastavke (ali se nepčani glas završnog suglasnika glagolske osnove mijenj a u grleni Čim dolazi neposredno pred grleni vokal. che forman o come la spina dorsale di tutta la pt:. con l' Austria e con la Slovenia. cadere (pasti). mettere (metnuti). io p rlćndo tu prlćndi egli prlćnde (essa. vivere (živjeti). konjugacije završavaju u infinitivu na -ere. dakako.l 'i§Ola la penisola ilfiume la montagna la eatena di montagne otok poluotok rijeka brdo. -gere. gruppi di minoranze stranil(re. nelle zQne di confine della penisola. Glagoli na -cere. konjugacije sprežu na isti način. . vivono notevoli . � Lezione o ttava INDICATIVO PRES�NTE DEI VERB I DELLA lP E DELLA lIP CONIUGAZIONE Indikativ prezenta glagola ll. planina gorski lanac il confine la ?Qna di confine J 'abitante (m) la popolazione la capitale granica pogranični predjel stanovnik stanovništvo glavni grad L 'Italia L' ltalia e una peni�ola e ha la fonna di uno stivale. b) temere (bojati se). i m. prema tome je li u infinitivu prezenta naglašena osnova glagola. I fiumi principali dell' ltalia sono: il PQ. . tj . Nastavak se mijenj a. a osnova ostaje nepromijenjena u svim vremenima i u svim licima. pred a ili o): 62 63 . dakle. .ni�ola. tuttavia. Politicamente 1' Italia e una repubblica con una popolazione che supera i cinquantasette milioni di abitanti. I' Arno e il Tevere. za sve tri konjugacije. �i) noi vediamo voi vedete essi vidono (esse. Le montagne che chiudono {' Italia a nQrd si chiamano le Alpi. Razlika postoji samo u naglasku infinitiva. konjugacije Talijanski glagoli II.vedere). portano il nome di Appennini. l' Adige. queUe. To vrijedi. UP) noi prendiamo voi prendete essi prendono (esse. La capitale dell 'Italia e Roma the conta tre milioni di abitanti. Loro) io vedo · tu vedi egli vede (essa. specialmente a oril(nte e a nQrd. credere (vjerovati). infinitiv sastoji od osnove (la radice) i od dočetka ili nastavka (la desin�nza). il lonio a m�zzogiomo e I' Adriatico a oril(nte.

Napomena Oblike ovih glagola u pojedinim licima treba vježbati na preskok.ise. Samo se prvi dan u mjesecu običnije naziva rednim brojem il primo: il primo gennaio 1976 il tre maggio 1975 (1-1. b) glagoli 's umetkom (infiksom) -isc-. jesu imenice. 4i) noi capiamo voi capite XlV xv xx noi apriamo voi aprite essi aprono (esse.ventun libro ventuno stato io vin co tu vinci ili: " ventun libri ventuno stati ventun lettere ili: " libri ventuno stati ventuno lettere ventuna io giungo tu giungi egli giunge noi giungiamo voi giungete essi giungono io conosco ventuna lettera tu conosci egli conosce noi conosciamo voi conoscete egli vince noi vinc iamo voi vincete essi vzncono essi conoscono � • I Na isti se način sprežu npr. ventun lettere. . ali će se kazati: un milione duecf2ntomila soldati. a umro je 1 32 1 . . sentire (čuti). . U milleduecfinto označuje godine 1 200. . . konjug. . pulire (čistiti). . Lf2i . 65 . .'76) (3-V-'75) Kao aprire sprežu se u infinitivu prez. . finire (završiti). �i) io cap. . . Kako se iz navedenih primjera vidi. . progredire (napre­ dovati). . su oblici aorista (passato renwto) od glagola nascere (roditi se) i morire (umrijeti). 3 ottobre 1977 (3-X-1977). s raznim glagolima. Iza rednih brojeva ne stavlja se točka ako brojem ne završava rečenica ili naslov: l lezione (ili la lezione). voi . » Na primjer: Dante nacque nel 1265 e mori nel 132] 1. ventuno stati. kod drugih vremena i načina. dormire (spavati). . . 27 aprile 1976 (2 7-IV-1 976) Napomena . Prema tome: il Duecfinto je trinaesto stoljeće (il secolo tredicesimo o decimotfirzo). Isti način vježbanja treba primijeniti i kasnije. osobito kod nepraviinih glagola . convinc� e (uvjeriti). (na -ire) razlikuju se dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc-. tu . . spedire (poslati). do 1299. Roma. dati prednost čemu). tre miliardi trecfinto miiioni quattrocf2ntoventimila lire. « prevodi se «nelI 'anno . essi . . upotrebljavaju se s prijedlogom di: un milione di soldati. pre ferire (najviše voljeti. upotrebljavaju se u jednini s članom i tvore pravilno množinu. . Loro) »U XVII. Loro) essi cap-ise-ono (esse. una mogu poslužiti ovi primjeri: 64 Vremenska oznaka »u godini .Iz tih se primjera vidi da se član ispušta pri označivanju datuma u pismima. U drugi razred (glagoli na -isc-) idu npr. due miliardi di kune. . . . . partire (otputovati). stoljeću « kazat će se «nel Seic�nto».o tu cap-isc-i egli cap-isc-e (essa. A tako: il Trecento e il secolo il Quattroc�nto e il secolo il Novec�nto io apro tu apri egli apre (essa. . un miliardo. . Tako npr. Treba upozoriti na posebnu upotrebu naziva stoljeća u talijanskom. Dante se rodio godine I Nacque i nwri 1265. npr. i sl. . egli . Brojevi un milione. Kad iza njih ne slijede manji brojevi. . » ili jednostavno «nel. Kod glagola III. piimgere (plakati). upotreba ovdje još nije ustaljena. U�o dei numeri cardinali e ordinaIi Upotreba glavnih i rednih brojeva Kao pravilo kako ćemo upotrijebiti brojeve sastavljene s uno. Iza brojeva koji označuju datum ne stavlja se točka: Napoli. Indicazione della data Označivanje datuma Za označivanje datuma služe glavni brojevi s određenim članom muškoga roda il Ger se razumijeva il giorno odnosno l ' anno). un bilione (bilijun) i sl. crescere -" (rasti) i dr. « ili »godine . noi . . Npr finire : io . . . ali se pritom često izostavlja riječ mille i kaže jednostavno il duecf2nto (obično pisano velikim slovom: il Duecf2nto). ali se može dati prednost oblicima ventun libri.

!ci sat je i pol deset je sati i pol jedanaest je sati i četvrt . koliko je sati? jedan je sat (poslije podne) deset je sati e l 'una (del pomeriggio) sono le dif. Naš francuski sat je svakog četvrtka od četiri i četvrt do pet i tri četvrt.� t()m slučaju postaju imenice: ko un tf. stoljeća jesu Goldoni.!??O chilo (di qcs. Djeca spavaju u zipci. Moj sat se zaustavio i ja ga (lo) moram naviti. (Ja) nisam ni gladan ni žedan.!??Ll catasta Riječ �tto je skraćenica od ettogramma (= sto grama). trentuno. a umro je (e mori il) 19. quindici . VII. označuju se ovako: e l 'una e mf. (Tu) non (con6scere) quell 'uQmo. 66 . Boccaccio je živio (visse dal.!p.!ci e mf. 1 304.!??O sono le dif. Idem kupiti (vado a compare) 10 d1eg kave i tri četvrtine litre ulja. do 1 375 .) pola litre (čega) pohi kilograma (čega) pola hvata una mf. .!??o sono le Undici e un quarto vf. . In autunno (cadere) le fQglie dagli alberi.(lnQtte fra due ore u ponoć za dva sata Pola i četvrt sata. un anno f a tre mesif . In aereo noi (giungere) in una nie??'ora a Lubiana. alle di�ci 23 su sata quando ? u koliko sati? u jedan sat. Ali će se i reći: Qggi e il primo. 67 un minuto e 30 secondi Treba zapamtiti daje riječ m��o ovdje imenica i da ostaje nepromijenjena. Noi (lavorare) di giorno e (dormire) la nQtte. II. stoljeće je doba Dantea. il cinque.!tto. Stavite odgovarajući oblik sadašnjeg vremena umjesto infinitiva: Nessuno (nascere) ma�stro. . da fino a che ora?. Machiavellij a i Tassa. fino il quando? dalle nQve alle undici vf. Moram se žuriti jer se dućani zatvaraju oko -šest i tri četvrt. Prevedite: XIV. Odgovor glasi: Ne abbiamo uno . Petrarke i Boccaccia. U XVI. 1374.!ci sono le ventitre a che ora? all 'una. Mi napredujemo neprestano. VII. Prevedite: Naš sat (lezione )y očinje u osam i petnaest i završava u devet. . Voi (con6scere) abbastan?G­ b�ne la lingua russa. . u osam i petnaest oko petnaest sati i tri četvrt deset (minuta) do sedam jedna minuta i 30 sekundi ITI. Parini i Alfieri. il venti itd. ) .Pitanje » Koj i je danas datum?« glasi: Quanti ne abbiamo del mese (Qggi)? Pritom se razumijeva «giorni» (Quanti giomi .f.!rso �giomo a mf. italiana.!tti itd. prije tri mjeseca Za oznaku polovine upotrebljava se riječ m�??-O (pola) u funkciji pridjeva: trl. In primav�ra e in autunno (piovere) spesso.!tte meno dif. . al) od 1 3 1 3 .Deset dekagrama kaže se talijanski un f. s�i . godine. Predstavnici književnosti XVIII. . Petrarca se rodio (nacque il) 20. Urar popravlja satove. . ) ittf. il due. Noi (preferire) · il mare e voi la montagna. ESERCIZI Indicazione dell 'ora Označivanje sati che ora e? (che ore sono?) I. u deset sati od koliko sati? otkad(a)? do koliko sati? dokad(a)? od devet do jedanaest (sati) oko podne da che ora?. stoljeću talijanska književnost ima (conta) tri velika pisca: Ariosta.!rzo ' un trećina četvrtina petina un otta vo osmina četvrt kilograma tri četvrtine litre : un quarto quinto un quarto di chilo tre quarti di Utro prije godinu dana danas osam dana danas petnaest dana za tri tjedna za mjesec dana doviđenja za godirtu dana . On ima dvadeset ijednu godinu. Napomena. Kupi mi (C6mprami) tri metra tkanine i dva kilograma brašna.!??O litro (di qcs. Qggi gli stud�nti (scrivere) per la prima vQlta una lettera in linqua . La nQtte (portare) cansiglio. dvadeset dekagrama due f. ji . . a oggi a Qtto Qggž qui. . Noi (jinire) il nQstro lavoro in una m�?z 'ora. kao i minute i sekunde. Cesto se događa da ne razumijemo tumačenje nastavnika.!rso le quindici e tre quarti alle Qtto e quzndici alle sf. Essi (credere) di avere pQchi �bagli.ndid f tre settimane ra jia un mese arrivederci tra un anno Razlomci (le jrazioni) označuju se u talijanskom jeziku rednim brojevima. I bambini (avere) paura dei medici. .

domaiUlato 9 = sCLl?i! = oprostite! pardon! (upravljeno jednoj osobi. moram ga namjestiti (prema) oblik množine bio bi scll?ino! (tj . sono segnate le ore in cifre romane o arabe. sono le Qtto meno di�ci. puo essere da tasca. gledan . da tavola o da appendere. C' e pQi una t�rza lancetta. Il mio orolQgio ritarda ogni giorno di due minuti. Le parti principali dell' orolQgio sono: il quadrante. Pravilni oblici participa perfekta glagola triju konjugacija jesu: ved-uto vidio pa rt-ito otputovao _ Kod prijelaznih glagola talijanski participio passato odgovara našem obliku participa radnog i trpnog: portato lodato la cassa e il castello col meceanismo kućište i mehanizam 3 piu piccola = man a j 4 il minuto secondo = il secondo = sekunda 5 pua = može (od glagola potere moći) . si ferma. Essa sUQna al momento voluto. L'orolQgio si carica.vidio.mi smo počeli _ Passato prossimo nekoga glagola tvori se od prezenta pomoćnog glagola i participa prošloga (il participiopassato) dotičnoga glagola.on je postao slavan . ci rivolgiamo a qualcuno con una delle segu�nti domande: Scu�j1. che ore sono? La persona domandata8 rispondera9 per e��mpio: e l'una m�zzo. Quando l' orolQgio non cammina b�ne 105 portiamo dali' orologiaio. nošen . di nich�lio o di altri metalli. Sul quadrante si mUQvono le lancette: una grande che segna i minuti e un' altra pili piccola3 che segna le ore. Loro) upitan rispondera = odgovorit će (za oblike futura v. Un tipo particolare di orolQgio e la �veglia. - Lezione n�na IL PASSATO PROSSIMO Perfekt Talijanski passato prossimo je složeno vrijeme koje odgovara našem perfektu: egli e diventato celebre noi abbianw cominciato . Un orolQgio da appendere e fatto talvQlta a pendolo. L ' orolQgio a pendolo si carica con una chiave. per i minuti secondi4• Un orolQgio bUQno non va rnai ne avanti ne indi�tro. che ora e? Per favore. viden lo portiamo = nosimo ga. d�vo rimetterlo == moram ga staviti nanovo.L'orolQgio L' orolQgio segna le ore e indica il t�mpo che passa. la cassa e il cast�llo col meccanism02• La cassa e il cast�llo sono di metallo. Percio ogni giorno d�vo rimetterl06 all' ora preci�a. hvaljen guardato veduto � gledao. Sul quadrante cop�rto di vetro. lekciju) 8. le m���e ore e i quarti. lekciju) bio 68 69 . Se non abbiamo orolQgio e desideriamo sapere I' ora che e. L' orolQgio puol essere d ' Qro. da polso. sono le lindici e un quarto precise.nosio. Esso sUQna le ore. altrimenti si ferma. Un orolQgio che ha la mQlla spezzata non cammina pili. XII. ma segna s�mpre l' ora precil?a. (usporedi V. mi ga nosimo lpomoćni glagoli imaju particip prošli. d' arg�nto. pili piccola ancora.hvalio. Conversazione Che cQsa segna l'orolQgio e che cQsa Indica? Di che metaHo puo essere un orolQgio? Che cQsa succ�e dell' orolQgio se non si cauca? -Come si cauca un orolQgio a pendolo? Quali sono le parti principal i di un orolQgio? Che cQsa e segnato sul quadrante? Che cQsa si mUQve sul quadrante? Che cQsa segnano le varie lancette? Va avanti o indi�tro un orolQgio bUQno? Dove portiamo l'orolQgio quando non cammina b�ne? Di quanto ritarda ogni giorno il tuo orolQgio? Che cQsa e una �veglia? Con quali domande ci rivolgiamo a una persona per sapere l' ora? I 2 IX. tj. koji glasi: stato avuto imao 6 7 odnosno scu�te (Voi). ma col suo ticchettio c' impedisce spesso di pr�nder sonno.

(Primjere vidi malo niže. pod b.očistio sam io sono stato. -la sam imao.hQ scritto .hQ puZito .radio sam 70 7l . essi luumo .:te sono hQ proceduto hai ha abbianw proceduto avete hanno sono partito.sono caduto .:i stato. bio.goli s nepravilnim participom prošlim: mettere scrlvere aprire preridere J are ieggere vede re .dao sam .(po)jeo sam .prodao sam . -a st.hQ llćtto . -a tu st. esse haTlJ'lo av�to Loro hanno avuto imao. .stavio sam . Općenito se može reći da se sprežu s essere (osim samog essere kao po­ moćnog glagola) oni neprijelazni glagoli koj i označuju stanje ili način bivanja subjekta i njegovo mijenjanje te glagoli kretanja i postojanja. -la si bio je bili ste bilaje bili ste bili.hQ mangiato .kupio sam .ušao sam .hQ [avorato ..: dare .uzeo sam .hQ visto hQ veduto . S ave rl! sprežu se uglavnom glagoli koj i označuju radnju.hQ imparato ..pao sam .hQ ažutato .hQfinito . -e sit. -la si imao je imali ste imala je imali ste imali smo imali ste imali su imali ste imale su imale ste imparare a iutare comp rare inangiare vendere finire spedire pulire Isto tako i ghJ.hQ spedito .hQ camminato . -la s am bio. .vratio sam se .čitao sam .završio sam .hQf atto . esse sono state Loro .:i e sianio arrivati.išao sam .sono ritornato .postao sam .hodao sam . -e ste bili su bili ste bile su bile ste io hQ avuto tu hai egli ha Lei ha essa ha Lei ha noi abbiamo avuto voi avete Loro . b) Vlćrbi intransitivi (essere o avere) N e p r i j e l a z n i g l a g o l i (i v�rbi intransitivi) sprežu se neki s essere.. -a egli e stato 4i e 4i e .učinio sam .hQ dato .:i e siamo partiti. -e voi sit.. -e sit.hQ preso .:te sono Prema tim primjerima će hQ portato hai ha abbianw portato avete hanno hQ veduto hai ha abbiamo veduto avete hanna hQ hai ha abbiamo avete hanno sentito capito entra re aru:lLzre diventare ritornare cadere camminare [avorare se sprezati npr.naučio sam . -e smo bili. -a st.sono andato . noi sianw stati. .hQ messo .sono diventato .hQ comprato .:te stati.(na)pisao sam .) Oblici perfekta glagola triju konjugacija glase: a) Vlćrbi transitivi (avere) sono arrivato.hQ ap�rto .sono entrato .Evo najprije oblika perfekta pomoćnih glagola: Na isti će se način konjugirati npr.poslao sam . a tako i sam glagol avere. Il passato prossimo dei v�rbi della coniugazione regolare Perfekt glagola pravilne konj ugacije P r ij e l a z n i g l a g o l i (i vlćrbi transitivi) sprežu se uvijek s pomoćnim glagolom avere. essa e stata . Drukčije je kod avere: u tom slučaju particip ostaje nepromijenjen. drugi s ave re. . .pomogao sam . : .vidio sam Uz pomoćni glagol essere mijenja se nastavak participa prema rodu i broju (kao i u hrvatskom).otvorio sam . -e essi sono stati Loro .hQ venduto .

: nisam više vidio od gladi) lo Stato ha cresciuto le tasse država je po vis ila pristojbe i pr�zzi sono cresciuti cijene su porasle ha vissuto una vita tranquilla živio je mirnim životom non e il vissuto kvate Oblici u govoru iz poštovanja: �i si e levato. vivere): canta re 1. -a io mi sono addormentato. tr. Na primjer: Quale libro vUQi? VQglio quello.Quando si sono addormentate? vedere 1. noi siamo arrivati).otputovao sam . 2. intro 72 hafinito di raccontare prestao je pripovijedati . tr. tr.Quando si e addorm. Mnogi glagoli mogu biti i prijelazni i neprijelazni.finire J. tr.entati? Loro si sono levate. intro noi ci sWmo addamzentati. živioje.napredovao sam . kad stoji sama. u našem stajati iza participa prošlog (što je. onda particip prošli ostaje nepromijenjen u svim licima i u oba broj a.sono ntQrto . .sono partito . 2. Pri tom prijelazni oblici dobivaj u uvijek pomoćni glagol avere.entato ? Lei si e levata.ostao sam Kad se perfekt tvori s pomoćnim glagolom avere (npr. . tu ti sfti levato. noi abbiamo capita). 2. . intr. -e -e (bez glagolske dopune) la scuQla e cominciata škola je počela (s glagolskom dopunom) ha cominciato col dire che . intr� crescere J. . io hQ portato. intro vivere 1. međutim. mai tra gli stftnti nikada nije oskudno živio . . . jeziku: . Treba zapamtiti i ovo pravilo: U talijanskom jeziku pojedini dijelovi glagola u složenim vremenima ne mogu biti odvojeni jedan od drugoga kao u hrvatskom. 73 sottomarino ha a olldato una nave podmornica je potopila ff brod la nave e aff ondata brod je potonuo abbiamo finito il nQstro lavoro svršili smo svojposao 2.entata ? Loro si sono levati. tr. Svi povratni glagoli sprežu se s pomoćnim glagolom essere i mijenjaju prema tome nastavke participa prošlog prema rodu i broju: 2. . tu ti s�i essa si e addomzentata voi vi si�te essi si sono esse si sono addonnentate egli si e -a -a 1. . Iz gornjih se primjera vidi da u talijanskom jeziku pomoćni glagol ne može n passato prossimo dei v4(rbi rit1essivi Perfekt povratnih glagola abbiamo cantato una canzone pjevali smo pjesmu hanno cantato a orecchio pjevali su po sluhu ha lavorato la t�rfaper tutta la vita cijeli je život obrađivao zemlju 2. tr. -e essi si sono levati esse si sono cominciare 1. nego stoje zajed no: hanno cantato b�ne? jesu li dobro pjevali? (a ne: *hanno b�ne cantato ?) ha dormito il bambino ? je li dijete spavalo1 (a ne: *ha il bambino dormito ?) l 'anno scorso sono stato in villegiatura da mio zio prošle sam godine bio na ladanju kod svog strica. započeo je time da .hQ progredito . tr. 2. non h Q visto ancora queila ri vista nisam još vidio onu reviju non ci ho visto (veduto) piu dalZa fame umirao sam od gladi . intro .sono nato .Quando si sono addorm. tr. U�o degli aggettivi «quello» e «b4(lIo» Upotreba pridjeva quello i b�llo Riječ quello (= onaj) može biti pokazna zamjenica ili pridjev. završili smo). Drukčije je ako se upotrebljava pomoćni glagol essere_(npr. -e voi vi sl�te levati. tu se particip prošli smatra pravim pridjevom i slaže se sa subjektom u rodu i broju (kao i u hrvatskom jeziku). Koju knjigu hoćeš? Hoću onu. io sono arrivato.umro sam .sono rimasto . . bez imenice.p rog redlre partire nascere modre rimanere . (dosi. sasvim normalna pojava . . Zamjenica je onda kad zamjenjuje imenicu. 2. tj .Quando si e addorm. intro a ol1dare ff 1.rodio sam se -:. intro abitare hanno Zavorato instancabilmente radili su neumorno abbiamo abitato una casa al cftntro stanovali smo u jednoj kući u središtu (grada) PQi abbiamo abitato in campagna zatim smo stanovali na selu ho cominciato la lettura dei MalavQglia počeo sam čitati roman Obitelj Malavoglia io mi sono levato. 2. i onda kad se u neprijelaznom obliku upotrebljava essere (slučajevi crescere. . tr. intro lavorare 1. -a egli si e levato essa si e levata noi ci siamo levati.

. . . Dopunite rečenice s pridjevom u zagradama mijenjajući oblike prema potrebi (s apostrofom ili bez): 1 .un b�ll ' armadio . . Mi sono preso (dobio sam. Očistili smo odijela. ?Jćro. Quella ragazza e assai gentile. Quanti �bagli avete Jatt-? Le mie sor�lle son andat. progredire. cantare.(alcuni) b�gli scrittoi . Približili . quelli.i due esercizi.quelle case . Danas sam mnogo učila i pisala. Evo još nekoliko primjera: il quadro i quadri lo scrittoio gli scrittoi ! 'armadio gli armadi la casa le case l 'opera le opere .ccm I l aIbero Ho cercaJ. Onaj stranac ni Francuz..due bicchi�ri di vino. - Qcchi. Prošloga tjedna imali smo nekoliko lijepih radioprijenosa. spettacolo.i�ri.una b�ll' opera . smo se s velikim strahom.: »uzeo sam si«) un . nego Poljak. Lijepe slike i lijepi sagovi su ukras kuće. 2. . Quello strani�ro non e arrivato. animale.VQglio acquistare uno di . . . Quell 'orolQgio cammina b�ne.. insalata. 3 .(alcune) b�lle opere VI. stip�ndio. In quel b�l bQsco c 'e un b�ll 'ucc�llo. quelle. strappi ai calzoni. 75 . Pregled tih promjena: II. arrivare. Umjesto neodređenog člana un(o).Kao zamjenica.. . . mi smo zaspali. Prevedite: Mi smo se vratili na selo.llo gli queg/i (due) b�gli cani I ) l' sp{. senti re. Generefemminile la queila (una) b{. (b�llo). quella. . . dosi. . . Jučer smo kupili dva lijepa odijela. Kupio je novine. Dopunite oblike participa u ovim rečenicama: Genere maschile il quel (un) b{. stato un .' " alb�rghi mancano di ogni comodita.ll ' gli queg/i (due)b{. legao je i zaspao. Apri .una b�lla casa .i I I cane lo queilo (uh}b{. . Jesu li radnici završili posao? U ovoj su sobi dva lijepa saga� U onim šumama ima mnogo ptica.(alcuni) b�gli armadi . (quello). . Quell 'ogg�tto non e molto prezioso. Ponašali su se pristoj no. aleune. pulire. Hai trovat.:. ii. mijenja svoj nastavak prema istim pravilima.quei quadri . U našim vrtovima je i ma mnogo lijepog drveća (alberi pl. In quella scatola c 'e una gomma e un penn ino.lla le quelle b{.(alcune) b�lle case . Quel b�ll 'abito e nell 'armadio. andare.l quei (due) b{. .. jinire. u službi atributa.quelle opere ESERCIZI .un b�llo scrittoio . . concerti. comperare.lbero si trQva in un b�l giardino. Onda dolazi ispred imenice (quel libro. . . (ha chiuso) In. kad stoji pred imenicom.!). prendere.quella casa . occasione per te. . On je jučer otputovao. . I nQstri conosc�nti sono arrivat. Non mi piace . Drukčije biva kad se riječ quello koristi kao pridjev. 74 · 1.Vivono in .(alcuni) b�i quadri . giardino .queII . Abbiamo copiat. . Ništa nismo čuli. .quello scrittoio . Slušala sam pažljivo. . Pomogli smo djetetu.lle ) I nave l' quell ' (una) b{. .Ha degli Qcchi veramente . rujna. armonta. . alberi IV� Stavite u množinu: I Su questa tavola c 'e una grammatica. Questo esercizio e molto utite. scrivere. . . Učinio sam pogrešku. . ingegno.lle navi I I�Ola l '�le V. . Stanovnici onih država nisu Slaveni.gli sp{.Quel ragazzo ha un . . . . quadri. Ci vUQle un ' " coraggio_ ii.al conc�rto. U nekim slučajevima neodređeni član otpada: in un bf/.i guanti ? Il padre ha bevut. . Otvorili su vrata i zatim ušli. I pridjev b�llo.ettere.quel!' ojie ra . . cadere. armadio. .Ha dei . Ispišite prvo lice prezenta i prvo lice perfekta ovih glagola: lavorare. Prevedite: Prošle je godine škola počela 1 5 .con noi. m. . Maria e andat.quegli armadi .Mi sono f atto (učinio sam sebi) due .quel quadro . riječ quello prima redovito nastavke prema rodu i broju imenice koju zamjenjuje: quello. A vete dormit­ b�ne? Gli stud�nti sono partit-'.Verra assunto (bit će priml jen) con un .in b� giardini.Non aver paura: e un .ll ' le quelle b{.cchio que[[ ' (un) b{. (bUQno). Zatvorio je prozor. I.. una upotrijebite u množini pridjeve alcuni. Quell 'a.un b�l quadro .quegli scrittoi . .per Fir�nze. . vendere. . quell 'albergo) i mijenj a nastavak prema pravilima koja vrijede za promjenu određenog člana. I 4 2 3 Kad je prestao pripovijedati.iJ azzoletti. Daranno (dat će) diversi . lJcco un b�ll ' es�mpio di coraggio. Vi ste brzo napredovali. una . . armadio .

Teramo Campobasso J Umjesto običnog veznika e upotrebljava se oblik ed ako riječ koja slijedi počinje s istim vokalom. Piac�nza. della Puglia? Quante regioni conta l'Italia centrale? Le citta principali della B�ilicata quali sono? (Dite lo stesso per le altre regiom edI i�ole. il Trentino-Alto Adige.. Cbi�ti. la Sardegna Trapani. il Lazio 1 3. Rovigo. la Ba$ilicata 1 8.. MOdena. Verona. dell 'Umbria?.. Vic�nza. I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e compr�nde otto grandi regioni storiche: citta principali: Torino. Co��nza. Livomo. economiche e culturali. Conversazione In quante regioni e divi�a l'ltalia? Che cQsa rappre�\:ntano le regioni? . Forli 20. [ 'Umbria 1 2. la Calabria Avellino Bari. Iglesias A cinque regioni . vrijedi i za prijedlog a: ad amici. il Pienwnte 2.. MOdena. Varese. 77 76 . Bolzano Udine.. II Trentino-Alto Adige 7. Siracu�a. Rimini. Matera Reggio Calabria. Imola. Parma.. · la Sicilia e la Sardegna. la Liguria 5.. Asti. Arezzo. l 'Emilia-Romagna M�mtova. Alessandria. ed era i sL Ponekad se eufonično d stavlja u slučaju kad riječ koja slijedi počinje s nekim drugim samoglasnikom. Giulia. a loro volta suddivi�e in province e comuni. la Lombardia Verc�lli.. Rimini. FQggia. Bergamo.Ven�zia Giulia 8. Sp�zia. Ferrara. 15. Ri\:ti AqUila. I U ovom štivu neka se osobito pazi na pravilno naglašivanje geografskih imena (Bergamo. Quante regioni ha l'Italia settentrionale? Come si chiamano? Quali sono le principali citta dell'Emilia?. la Valle d'AQsta 3. 19. Brlndi�i. Benev�nto.· Ravenna.i d i o n a l e c o n t i n e n t a le-compr�nde quattro regioni: citta principa1i: Napoli. Sassari. Reggio Emilia. la Campania 16. Trevi�o Tr�nto. Catan�o L' L' I t a l i a m e r i d i o n a l e i n-s u l are compr�nde due grandi l�ole: . il Veneto. le Marche l l . Fro�inone. Lucca. tj. lmola. il Moli� Pisa. Pe�aro. sono attribuite forme e condlzioni partico!ari di autonomla.Regioni e citta d'Italia1 Tutto il territorio della penl�ola italiana e divi�o in venti regioni piiI o meno grandi. Taranto. Pescara.om_sono attribuite particolari forme di autonomia? L' I t a l i a c e n t r a l e conta s�i regioni: citta principali: Fir�nze. Queste regioni sono: la plccola Valle d' AQsta. la Sicilia 4. Što je rečeno za veznik e. la Ven�zia .. Gorizia. Messina. Novara. Tri�ste Bologna. Latina. l . Spoleto Roma. Como. Imp�ria Ven<:zia. Savona. Macerata Perugia.) A quali regi. Vit�rbo. la Toscana 1 0. Diamo qui l'el�nco delle regioni storiche dell' Italia e per ogni regione i nOIni delle citta principali. Pistoia. 9. sa e: ed egli. Padova. Belluno.. Agrig�nto . Sal�mo. Pavia Genova.. L' I t a l i a m e r. n Friuli. Brescia. gli Abruzzi 1 4. T�rni. Si�na Ancona. Le regioni rappre�entano divisioni di carattere storico e sono ben distinte l'una dall' altra da peculiari caratterlstiche geogrMiche.citta principali: Pal{rnw.. Taranto itd). Ascoli Piceno.. il Veneto 6.. Catania. O�meo AQsta Milano.. la Puglia 17. Lecce Pot<:nza. Cremona. Cagliari. Caltanissetta.

� . uzmi škare! blaženih li dana! negli alb�rghi della nQstra citta sull ' altro scrittoio dello studio na jučerašnjoj sjednici u hotelima našega grada na drugom pisaćem stolu radne sobe 79 78 . ). su uvijek stapaju s određenim članom. COl). naime. može se odmah utvrditi da u hrvatskom jeziku postoji veća sloboda u pogledu poretka riječi u rečenici nego u talijanskom jeziku. trebalo bi prijeći pasivnoj konstrukciji: il padre vifEne amato dal figlio ili ponoviti objekt . Stoga pitanje upotrebe prijedloga predstavlja u talijanskom jeziku jedno od najtežih poglavlja sintakse. ragazzi! Maria. sažimaju u nove oblike (le prepo�izioni articolate). oji se spaj �j� s odredenim članom dajuć i nove oblIke (Ill + Il nel) (su + Il sul ltd. � . . fra. noi scriviamo con la penna essi scrivono col lapis la pianura e cop�rta di neve mi pišemo perom oni pišu olovkom ravnica je pokrivena snijegom i vetri dellefin�stre prozorska stakla (stakla prozora) ho scritto agU amici pisao sam prijateljima - - A k u z a t i v . . . prijedlo g con spaja redOVIto samo s oblICIma Il. a kada prijedlog spojen s članom povezana su s pravilima o upotrebi člana (v. Ovi se prijedlozi. a dolazi obično član. Evo nekolIko pnmJera tih prijedloga: upotrebe . Na pnmJer: . L prevodi se na talijanski �azn ni p�jedlozima (in: su. l (col. u talij anskom je jeziku morfološki (po obliku) jednak prvom padežu. tako npr.otac voli sina Time nisu iscrpljeni svi talijanski prijedlozi. su. con il = coi. Akuzativ. dječaci! Marijo. tj. lekciju) ili ih treba' učiti napo · s t r u m e n t a l . je lekciji kazano kako se kod imenica gramatički odnos. l o k a t i v (il locativo) i i n s t r u me n t o k a t i v . Ima nekoliko' Čestih prijedloga koji nisu spomenuti u vezi s deklinacijom. : gli alberi del bQsco . � = = � x. andiamo! andiamo. s rukama). nenaglašenom zamjenicom: il padre il figlio lo ama. con i = (coil '). Da bi se zadržao taj poredak i u talijanskom. ). prijedlozi con i per stapaju se samo izuzetno: il lo l' = nel = nello = neli' = nella = nei = negli = nelle il lo l' = sul = sullo = sult' = sulla = sui = sugli = sulie . Kao i u hrvatskom odvaja ili poslj. - Lez i one decima gli abiti sono neli' armadio suDa tavola Iwn ci sono libri odijela su u ormaru na stolu nema knjiga LA DECLINAZIONE E LE PREPOSIZIONI (CONTINUAZIONE) Deklinacija i prijedlozi (nastavak) skom jeziku izražen padežnim nastavcima. con. koji u nas dolazi s prijedlogom ' i li bez prijedloga (npr. oca voli sin (objekt . per il == (pei). npr. na . od .kojih se di stapa s određeni � člano� kad se nade u�a nj. U hrvatskom bi smisao ostao jasan i kad bi se u tim rečenicama okrenuo red riječi. npr. � . Dok se prijedlozi in. idemo ! idemo. con gli = (pel). con + l' gli in + la su + la i gli i gli le le per + { il per i Evo još nekoliko primjera upotrebe padežnih prijedloga in. prij�d ? zi�a con. na prvo . Tako se npr. odnosi naše deklinacije. knjigom.subjekt) i to zbog spomenute razlike u padežnim nastavcima. per: nella seduta di i�ri dječaci. �� . prevodi se na talijanski. . kad se nađu uz određeni član.aJucl obl�ke del. ovaj posljednji primjer zvučio bi neprirodno. i treba ga posebno učiti.eziku prijedlozima. kao objekt (il complemento oggfEtto).predikat . del ltd. koji se i u hrvatskom izriče ponajviše prijedlozima (u. pojedini prijedlozi mogu služiti za označivanje raznih sintaktičkih odnosa. koji se u hrvatskom jeziku pona jviše razlikuje od nominativa po svom nastavku..). VI. stoji normalno iza glagolskog predikata (il predicato verbale). koji je u hrvat­ Pravila o tome kad treba upotrijebiti prijedlog sam. il figlio ama il padre - sin voli oca il padre ama il figlio . con l ' = (cogli). Kao što je već spomenuto. Primjeri talijanskog v o k a t i v a : ragazzi. . prijedlozi per (za). dok d a t i v u odgovara prijedlog a pred imenicom.' d. označuje u talijanskomj. za izricanje g e n i t i v a u talijanskom jeziku upotrebljava pri edlog j di. pr�ndi le f orbici! Qh giomi beati! il = col. di. Zbog praktičnih se razloga mogu svrstati pod s e s t l P ad e z preostalI lmemcm a l (lo strumentale). :: � ta. nego ponekad uzvik oh. Dakle. Međutim.šumsko drveće (drveće šume) U IV. ali nema nikad pred sobom se zarezom. tra '(između) i drugi.ed�je mjesto u rečenici.Talij anski je vokativ uvijek jednak nominativu. o se . ali se od njega razlikuje po mjestu što ga zauzima u rečenici.

dovuto (morao).lo si�do = ja sjedim. 81 . io mi siedo = ja sjedam. voluto . (htio). non hanna valuta partire. jer II tome moda1nom značenju nisu nikada sami. Passato prossinw tvori se s pomoćnim glagolom avere: 80 se Napomena. saputo (znao). ra I v�rbi modali Načinski glagoli Glagoli pob�re (moći). kazat će se: non hQ potuto dare l 'esame nisam mogao položiti ispit hanno valuta comprare tutti i biglietti abbiamo đovuto prendere un pQ 'd 'aria morali smo izači malo na zrak non ha saputo tradurre da solo htjeli su kupiti (pokupovati) sve ulaznice ali: non sono potuto venire a t�mpo nije znao sam prevesti siamo dovuti andare da soli moram ići na željezničku stanicu ne mogu ići s tobom hoću otpratiti svoga brata ne znam izraditi ovu vježbu nisam mogao doći na vrijeme morali smo ići sami non sono valuti partire sUbito nisu htjeli odmah otputovati Sva su ova četiri glagola nepravilna II prezentu: andare.Mogu se smatrati dopuštenima i oblici: non hopatuta venire. dovere (morati). . abbiamo dovuto I v�rbi irregolari «uscire» e «sedere» io PQsso tupuQi egli pu() ja mogu io vQglio tu vUQi egli vUQle ja hoću io �seo ja tu �sei egli �see noi useianw voi useite essi escono izlazim uscire izaćI.. Napomena .col tuo aiuto con le vQstre argomentaziani con gli stessi �agli per i nQstri (pei nQstri) amici s tvojom pomoći s vašim ol. . Prema tome. Oni se mogu smatrati nekom vrstom pomoćnih glagola. volere (htjeti) i sapere (znati) zovu se n a č i ri s k i jer označavaju način na koji se radnja zbiva. Perfekt »ja sam sjedio« prevodi sa io �ro seduto ili io stava seduto. dovere i vole re u složenim vremenima konjugiraju s essere kad se nađu pred infinitivom neprijelaznog glagola koji se spreže s essere. već se nalaze pred glavnim glagolom koji je u infinitivu: d�o andare alla stazione non PQsso veni n con te i vQglio accompagnare mio frat�llo non sQ f are questo e§ercizio Iznimno se potere. izlaziti io sono uscito izašao sam tu s�i uscito egli e uscito essa e uscira noi sianw usciti voi si�te usciti essi sono usciti esse sono useite noi possiamo voi potete essi possono noi vogliamo voi vole te essi vogliono tu io d�vo (d�bbo) d�vi ja m(}ram io sQ tu sai ja znam sedere sjediti io si�do ja sjedim tu si�di egli si�e noi sediamo voi sedete ess{siedono sedersi sjesti tu egli d�ve noi dobbiamo voi dovete essi devono (debbono) egli sa noi sappiamo voi sapete essi sanno io mi sono seduto ja sam sjeo ti s�i seduto egli si e seduto essa si e seduta noi ci siamo seduti voi vi si�te sedmi essi si sono seduti esse si sono sedute Particip prošli tih glagola je pravilan: potuto (mogao). . egli ha potuto noi abbiamo potuto voi avete potuto essi hanna potuto Na isti se način sprežu: io hQ dovuto morao sam naše prijatelje io hQ valuta htio sam io hQ saputo znao sam · Napomena.Prijedlozi tra if ne spajaju se s članom.>razlaganjima s istim pogreškama za io hQ potuto mogao sam tu hai potuto itd.

Giovanni Pascoli I.La tessitrice • ESERCIZI Mi son seduto su la panchetta come una vQlta . Stamattina fessore di francese e ho parlato con lui per mfE��'ora. quanti anni fa? Ella. 4 la cassa . IV Pročitajte pažljivo i prevedite: ln primavfEra e in estate i nQstri cQUi sono copfErti di un bfEl verde. Spesso ifunghi sono velenosi. purtrQppo.. . na kojemu je brdo (il pettine). Htjeli smo ponoviti desetu lekciju ali smo morali izaći. 7 domliro spavat ću. (Su l') ultima pagina. solo un sorriso tutto pieta. . sotto il cipr«sso. i programmi di stasera sono in vece assai noiosi. ho incontrato il mio pro Le vostre argomentazioni non possono convincere nessuno. Quest'anno vQglio andare ai laghi di Plitvice. Kad je lijepo vrijeme. Ona se nalazi uz tkalački stan. ma noi non (l!. s'e strettal su la panchetta. non t'hanno detto? non lo sai tu?6 lo non son viva che nel tuo cUQre. Ako izađeš. Zašto niste došli na vrijeme? Jer nije bilo (non c 'fEra) tramvaja. MQrta! Sl. Vado (da l ') orologiaio. La bianca mano lascia la spQla. Stavite prezent umjesto infinitiva: Tu (potere). nisu li ti rekli ? ne znaš li to? Ovo značenje pjesnik pripisuj e djevojčinim 6 non. Prevedite: Jučer sam morao raditi deset sati.Mio dolce amore. Pridjev muto ponavlja se tri puta. . accanto alfine ti dormiro7 . (In le) camere (di l ') albfErgo. tesso per te soltanto. e le dico: Come ho potuto. non sono stato in vaCanza. . Ali na riječi kojima on izriče svoju žalost zbog ondašnjeg odlaska djevojka odgovara nijemim pogledom i uzdahom. ma voi (pote re) restare. e mi dice d'un cenno muto} Come hai potuto? Con un sospiro quindi la cassa4 tira del muto pettine a se. 5 arguto bučan (doslovno: oštrouman . idem u ured pješice. piange . Moramo ponoviti prvih deset lekcija od početka do kraja. come. (A il) tfErzo piano. (Con il) q�rno. . . 3 d'un cenno muto tihim migom (ili znakom). E non il sUQno d' una parQla. La cassa (ogloblje)je pomični dio razboj a. Završetak je u stilu romantične balade.Vrativši se nakon mnogo godina izbi vanja u svoje rodno mjesto San si e stretta stisla se. Noi (sapere) che essi (volere) restare a casa. III. . . . (Da la) mattina (a la) sera. lo non (uscire) mai quando piQve. (Con l ') ultimo tram (ln le) prime lezioni. istočnom dijelu pokrajine Emma). Nisam znao prevesti vježbu i stoga nisam mogao položiti ispit. jer nije više medu živima: ona živi samo u pjesnikovoj uspomeni. dosjetljiv). Quando (uscire) tu ? Egli (sedere) sulla sfEdia e noi (sedere) sulla panca. La Bosnia ha dei pafEs�ggi assai pittoreschi. come una vQlta.olere). mQrta! Se tesso. . . skupila se (od glagola stringersi) tkalački čunak. t 'hanno delto ? . leri sera ha avuto IUQgo un 'interessante tra�missione televi�iva. Perche non sUQna? E piange. non sQ: in questa tela. partir da te? Piange. suzama. a pjesnik sjeda kraj nje na klupicu (sulla panchetta). Noi (dovere) andare. l s 'e stretta 2 la spQla = La tessitrice (Tkalja) . del pettine ogloblje . se non (dovere). 83 82 . a ne tramvajem (e non in tram). Essi (usdre) di casa ogni giorno assai per tfEmpo. pjesnik u svojoj mašti po. koju je volio u mladim danima. Muta la spQla passa e ripassa. . II. brda (na tkalačkom stanu). (Su gli) alberi. Piango e le chi«do: Perche non sUQria dunque l' argut05 pettine pili? Ella mi fissa timida e bUQna. možeš kupiti novine. . što pojačava osjećaj tajnovitosti i tišine kojom je obavijen cijeli prizor. dolce mio b«ne.2 Piango. Nije mogao ići s nama u kino jer je morao otići s majkom u posjet stricu. Stavite padežni prijedlog umjesto običnog prijedloga: (ln la) stanza. • Mauro jećuje djevojku (u Romagni. L' anno scorso.

a imenice na -a ženskog roda. Često završavaju na -erna: Singolare il sistfima il problema l 'assiQma U teorfima U pofima il dramma Plurale i sistfimi i problfimi gli assiQmi i teorfmi i pofimi i drammi i pofiti i climi gli atlfiti i patriarehi i pro kti i papi i monarchi i tfmi il collfiga la collfiga l 'l�raelita l 'I�raelita kolega kolegica Izraelac Izraelk(inj)a samoubojica i eollfighi le eollfghe gli I�raeliti le I�raelite i suicidi il suicida la suicida le suicide 3.. . -i za muški.A DEI SOSTANTIVI Neke nepravilnosti imenica U IlL lekciji imamo glavna pravila tvorbe množine imenica. a -e za ženski rod: 84 auto radio fotografija dinamo(stroj) ruka le auto le radio lehto le dinamo le mani 85 . la spla la birba la comparsa la miisehera straža(r) vodič (vojnička) straža . Neke imenice na -a muškog su roda. Imenice ženskoga roda koje se završavaju na -o jesu ove: Plurale II množini: i dnema. Ima nekoliko imenica koje su gramatički ženskog roda iako se odnose na mušku osobu: Singolare la guardia la guida Plurale ·l ) . Evo. sistem problem aksiom poučaK. . tj .Lezione undicesima il giornalista la giornalisto. le comparse sono entrate in sc�na statisti su stupili na pozornicu. Postoji oveća skupina imenica koje završavaju na -ista te označuju zanimanja i zanate.Imenica U cinema (kino). Ima ih prilično. međutim. špijun vragoljan statist (u kazalištu) poslužitelj (u kinu i kazalištu) le guardie le guide le sentinfille le reciute le spie le birbe le comparse le maschere Slaganje tih imenica s drugim dijelovima govora provodi se prema pravilima gramatičkog roda: le guide sono partite vodiči su otišli.. a potječu najviše iz grčkog jezika. novak. ' I ' U pOfita il elima Catifita U patriarca il pro kta il papa if il monarca il tfma sustav. Te riječi dobivaju u množini obične dočetke. U istu skupinu mogu se ubrojiti i neke druge imenice na -a: ALCUNE IRREGOLARIT. Singolare [ 'auto la radio lafeto la dinamo la mano 2.-reorem poema osim toga: drama pjesnik klima atlet patri arh j prorok papa monarh zadaća. Napomena. nekoliko izuzetaka. Nepromijenjena ostaje u množini također i imenica il vaglia (novčana uputnica): i vaglio. regrut uhoda. a u jednini imaju isti oblik označavajući mušku ili žensku osobu.Singolare il dentista la dentista il pianista la pianista l 'artista l 'artista Plurale zubar zubarica pijanist pijanistica umjetnik umjetnica novinar novinarka i dentisti le dentiste i pianisti le pianiste gli artisti le artiste i giornalisti le giomaJiste XI. 1 . 4. tema la sentiizfilla la reciuto. Tamo smo vidjeli da su imenice na -o redovito muškog. skraćenica od cinematogr f ostaje nepromijenjena a o.

a ti se oblici također upotrebljavaju. Evo nekoliko primjera: Singolare il medico il sindaco il parroco il portico il tra ffico il palco�cenico l 'Austriaco politico simpatico magnifico cronico tele onico / chimico domestico Plurale il teologo l 'antropologo l 'astrologo l 'archeologo l 'amropo ago / l 'asparago liječnik (gradski) načelnik župnik trijem promet pozornica Austrijanac politički simpatičan krasan. «leggere». ad kemijski j. Neke od tih riječi već su spomenute u III. kazati) kontrahiran je oblik od latinskog dicere.Kako se vidi. Imenica l 'fcO (jeka) u jednini je ženskoga i muškoga roda. radioj on'ia. konjugacije. paket smokva luk. konjugacije. dužnost gorski prijelaz natovaren i carichi gli strascichi gli incarichi i vaLichi carichi Ima i nekoliko imenica s dva nastavka u množini. kraj kazna razgovor. 5. konjugacije. a drugi na -ci. svod bijel umoran starinski slijep njemački Izuzetak čine: prijatelj neprijatelj Grk svinja i bQschi i parchi i/ uQchi i buchi i pacchi ifichi · gli archi bianchi stanchi antichi ci�chi tedeschi gli amici i nemici i Gr�ci i pQrci 6. Glagol dire (reći. pak. Na primjer: lo stomaco il nwnico želudac držak gli stomaci gli stomachi i mimici i manichi šuma perivoj vatra rupa svežanj. Imenice i pridjevi na -go u množini obično zadržavaju grleni glas: Singolare l 'ago il luQgo il castigo il diaLogo l 'obbligo il catalogo largo prodigo Plurale igla mjesto. a druge nepravilne. dijalog dužnost katalog širok rasipan gli aghi i IUQghi i castighi i diil loghi gli obblighi i cataloghi larghi prodighi Izuzetak čine riječi na -ologo. «dire» Glagol fare (činiti. i zato se u nj ihov završetak množine ne umeće slovo h. -ofago. koje imaju naglasak na trećem slogu od kraja (parole sdrucciole) pretvaraj u u množini grleno e [k] u nepčano [č]. Izuzeci: teret. Ubraja se među glagole III. raditi) neki ubrajaju među glagole I. Od imenica i pridjeva na -co neki prave plural na -chi. riječi auto. radio. 2. m kemičar domaći i meazci i sindaci i parroci i portici i tra ffici i palcoscenici gli Austriad politici simpatici magnifici cronici tele anici / chlmici domestici filolog teolog antropolog zvjezdoznanac arheolog ljudožder šparoga iJilologi i teologi gli antropolog i gli astrologi gli archeologi gli antropo agi / gli asparagi I v�rbi irregolari «{are». jer je j are kontrahirani oblik od latinskog f cere a . a u množini muškoga: gli fchi. Prve tri su skraćenice od automObile (f). j otogra jia. Grleni zvuk zadržavaju u množini ponajviše one imenice i pridjevi koji imaju naglasak na pretposljednjem slogu (parQle piane). dinamo ostaju nepromijenjene u množini. veličanstven kroničan telefonski l . foto. lekciji. ali je točnije ako ga smatramo glagolom II. -Singolare il bQsco il parco il/ uQco il buco il pacco ilfico l 'arco bianco stanco antico ci�co tedesco l 'amico il nemico il Gr�co il pQrco Plurale il carico lo strascico l 'incarico il valico carico ad j. Glagol leggere (čitati) ima neke oblike pravilne. 87 86 . kao i neke druge: il fllologo Riječi. tovar skut zadaća.

-ista. Rusa terminologi pojedinih struka. u ovom slučaju na talijanski. infinitiv Kao primjere možemo navesti naše termine »trafika« i »firma«. Pas i mačka su domaće životinj e� Poslali smo dva paketa. Na taj je način izvorna riječ pretrpj ela ponekad zname. krive adaptacije složenij e nego za jezike velikih naroda jer se na našem govornom prostoru križaju utjecaji nekoliko europskih jezika. demo-. Zašto niste io dico · tu dici egli dice noi mciamo voi dite essi dicono vrlo su živahni. u prošlosti jezici rj eđe posredovali. počevši od onih koj ima govore naši nepo �redni (Francuza. Dijalozi one komedije io f accio tuf ai egli f a noi f accianw voi f ate essif anno Indicativo pre�nte io lftggo tu lftggi egli lftgge noi leggiamo voi leggete · essi leggono Passato prossimo (Sl). re fai l a Faccia l'elettricista.>trgovačko poduzeće«. -ija. f are tardi f are il soldato f are il medico f are il meccemico f caldo a f freddo a f bftl tftl1lpO .. La seta naturale e un prodotto dei bachi daseta.. pa tako »klika« postaje *(Ia) elica umjesto (la) cricc3. lprodotti chimici . ali nismo dobili odgovora. Ona hoće kazati svoje mišlj enje. Grci su imali velike pjesnike i umjetnike.. »promet. 88 jeziku odgovara u drugom jeziku oblik kojemu je dovoljno. Znamo da strani utjecaji na domaći rječriički fond predstavljaju opću pojavu za Pod pojmom »lažni parovi« razumijevamo kriva prevođenja. prema potrebi. U perivojima Rima ima Oni nisu kazali ništa novo lijepih građevina sa · starinskim lukovima. mahom kulturne termine. .ga mi ha consigliato di andar a comprare quanto prima un biglietto per il conct. nekritički primjenjujući ditta.ghi� lt. ali nisam mogao. do jezika velikih. za nepažljiva prevoditelja na talijanski naš oblik »citat« načelo analogije.. Talijani. Se non ci vado sUbito f accio tardi. Egli da del tu a tutti i sUQi collt. udaljenih naroda turcizmima. Molti artisti sono diventati celebri per mt.. Jesi li poručio zubaru da (che) ne mogu doći? Jesam došli na našu priredbu? Vr10 mije žao.l tt.. neposredno ili posredno. . -ura itd. Prije deset godina bili smo dva puta u Italiji.. _). stoljeću ušla u nj emački jezik gdje se u tafriq (»razdijeliti«) u osnovi je talijanske riječi traffic o u značenju firma. bibliof"ll.. Slično se desilo i s terminom razvilo se u Nj emačkoj značenje U tom ESERCIZI I. Iz te talijanske riječi u značenju »potpis« I : značenj u i obliku primili smo i mi tu riječ iz Austrije. dok su drugi Tuđice iz modernih jezika nisu uvijek ulazile u hrvatski jezik neposredno iz austrij skim zemljama razvilo značenje »prodavaonica duhana« (die Trafik) . Za nas je pitanje tuđica ju ili bliski susjedi. mikco-. sinteza. U tom sklopu poseban položaj pripada našim parodija.mpo. trgovina«. Che mestit. Izvorni arapski najčešće"putem njemačkog. latinski i grčki.rto di stasera.lla a milcchina. od koj ih smo također primili. a tu su još i klasični jezici. ništa za to poručiti to jest • svakog j ezika.. osobito naših tuđica na drugi jezik. *(il) guardaroba (što znači »ormar za rublje« . (nulla di nUQvo). a tako neo-. II mio collt. sono una ba� importante dell'economia. Riječ je još u XVI. a che oraf ? a pQco f a Qtto giomi f a due annif a imparare a leggere leggere ad alta voce dire la sua dire di si dire di IlQ non vUQl dire mandare a diu­ vale a dire sprijateljiti se s kim zakasniti biti vojnik biti liječnik biti mehaničar toplo je hladno je lijepo je vrijeme koliko je sati? malo prije prije 8 dana pri dvi e godine je j (na)učiti čitati čitati glasno kazati svoje mišljenje potvrditi zanijekati . »za1iha odijela«) nego (il) deposito bagagli. Ponekad se naša tuđica jednostavno transliterira. koje je značenje u talijanskom nepoznato: upotrebljava se termin Na taj način često se događa da prevoditelj ili govornik. promjene i u obliku i u značenju. Na taj način. i razne prefikse i sufikse kao: atom. o LAŽNIM PAROVIMA io hQ f auo tu hai f atto ecco io hQ lfttto tu hai IftuO ecco io he detto tu hai detto ecCo Nekoliko fraza s ova tri glagola: J are amicizia con qcn. adaptirati postaje *(il) citato umjesto ispravnog (la) citazione ili naš »referat« postaje *(il) referato umjesto (la) relazione.ri ha piovuto ma Qggi f bt. leinematograji d 'oggi sono molto comodi e spaziosi. Naša »garderoba« na željezničkim postajama nije tal. npr. Stari talijanski oblik peso brutto nastavak. a prije XIX. Engleza. Novaci su stigli u voj arnu. dotičnog stranog jezika. PQco f abbiamo vista passare per la piazza una bt. zaključuje automatski da obliku tuđice u njegovu materinskom 89 .Care leggere dire fi. Egli non fa piit l'avvocato: ora lavora in una cooperativa. nazionale. vijeka putem talijanskog.�?o della televi�ione. Tako npr. Nijemci i drugi.. ante-. nego su često ušle posredstvom drugog jezika.

tabaccaio *ammortizzazione *arbitraggio *archivario * aumentati vo *citato * frapp ante *decentralizzazione *decompensaz. vessare. vjeroj atno prema njemačkom. umorismo.zamijenjen je danas u Italiji novim oblikom peso lordo. stupefacente decentramento scompenso disorientare stravagante birichino. Navest ćemo ovdje mali izbor »lažnih parova«. Ipak smo mi zadržali. monello deposito bagagti ipotesi (t) . oblik »bruto težina« .) hipoteza humor impozantan maska orkan paleta parola partitura poltron porcija (voj. buon umore imponente maschera uragano tavolozza parola d' 6rdine spartito vigliacco gavetta ritratto elica ricetta convalescente requisire riservista ufficiale di complemento stagione suggerimento . tonnentare ala generi alimentari spedizioniere trementina si lu rare siluro tribuna tabaccherla.ione *desorientare *estravagante *facchino *guardaroba *ipotesa *umore *imposante *masca *orcano *paletta *parola * parti tura *poltrone (= lijenčina) *porzione I pravopisni kriteriji mogu poslužiti kao temelj za klasifikaciju lažnih parova: alarm kasa institut konstituirati pilula allanne cassa istituto costituire pillola A evo još i primjera za promjenu roda: diploma dijapozitiv klima publika moratorij il diploma la diapositiva il elima il pubblico la rnoratoria * reconva1escente *reservista 91 . u drugu moguću krivu adaptaciju. a u treću pravilni talijanski oblik. časnik sezona sugestija šikanirati špalir špeceraj špediter terpentin torpedi rati torpedo tribina trafika · 90 Evo i nekoliko tipičnih slučajeva promjene akcenta: apendiks dijagnoza hipoteza metropola linoleum parenteza appendke diagnosi ipotesi metropoli linoleum parentesi nego: ammortamento arbitrato archivista accrescitivo fare una brutta figura citazione sorprendente. U prvu kolonu stavljamo hrvatski izraz. nije: amortizacija arbitraža arhivar augmentati v blamirati se citat frapantan decentralizacija dekompenzacija dezorijentirati ekstravagantan fakin (= deran) garderoba (želj.) portret propeler recept rekonvalescent rekvirirati rezervist pričuvni.

U talijanskom jeziku. : � . koji odgovara našem perfektu. Na kraju treba napomenuti još i ovo: l.io apro .iofinivo . konjugaciji nema razlike u konjugiranju imperfekta između glagola s umetnutim isc i glagola bez ovog umetka: . U ovoj lekciji obradit ćemo imperfekt (l 'imperjf2tto). - Lezione dodice�ima Glagoli II. Čitasmo (čitali smo) novine svaki dan. Osim toga imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Leggevamo ogni giorno i giorna1i. Prendevo lezioni di latino due vqlte la settimana. kao i prOšlih vremena uopće. prošlu nesvršenu radnju): llpro essore parlava ad alta voce. kojega je upotreba u mnogim slučajevima točno propisana. Imperfekt je glagolski oblik koji u hrvatskom jeziku sve više iščezava i zamjenjuje se perfektom (bijah bio sam. Uzimah (uzimao sam) satove iz latinskog dva puta tjedno. " Evo i oblika imperfekta glavnih konjugacija: " Ostala pravila o upotrebi toga vremena.iL mao sam) ti imađaše (imao si) itd. Drugim riječima. razlikuju se jedino po karakterističnom samoglasniku a . Imperfekt za izražavanje prošlih radnj i talijanski jezik ima pet vremena.iofinisco . f Professor govoraše (govorio je) glasno.parl-a-vo . Essi andizvano s�mpre d 'accqrdo. konjugacije. = = legge-vo čitah lu parla-vi egli parla-va noi parla-vamo voi parla-vate essi parta-vano legge-vi legge-va legge-vanw legge-vate legge-vano fini-vo svršavah fini-vi fini-va fini-vamo fini-vate fini-vano 2.. koje se pravi od trajnih (durativnih i iterativnih) glagola.iegg-e-vo -fin-ž-vo XII. govorasmo govorili smo).io prendevo . To ne vrijedi za talijanski glagol. konjugacije s naglašenom osnovom (npr. koji stoji ispred nastavaka. imperfekt se kod svih glagola (osim kod essere) tvori tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme -re i doda lični nastavak imperfekta: - pari-a-re legg-e-re fin-i-re . slijede postlipno u idućim lekcijama. I Dok je imperfekt glagola essere nepravilan. -i-. imperfekt je živ oblik.io aprivo Postavlja se pitanje: kada će se upotrijebiti imperjetto. jer on nema dva različita oblika za označivanje trajnog (imperfektnog) i trenutnog (perfektivnog) glagolskog vida: dva vida našeg glagola odgovaraju jedinstvenom obliku talijanskog glagola: 93 92 .io vendevo .io temevo L'IMPERF�TTO - U III. Dosad smo upoznali passato prossimo. bijaše (bio si) tu avevi egli aveva noi avevamo voi evavate essi avivano ja imađah _-. međutim. a kada passato prossinw ? Prije svega treba znati da imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanju (tj. U hrvatskom jeziku imperfekt je prošlo trajno vrijeme. -e-.i . prošlo trajno vrijeme u našem jeziku.Oblici imperfekta triju glavnih konjugacija vrlo su jednostavni. vendere. temere): vendere prendere temere . io avevo lu �ri egli �ra noi eraviuno voi eravate essi erano ti itd. avere ima nastavke II. tj . prendere) sprežu se u imperfektu jednako kao i glagoli s naglašenim nastavkom (vedere. Imperfekt indikativa pomoćnih glagola glasi: finire aprire .. Oni se slagahu (su se slagali) uvijek.

najmarljiviji učenik la piu veloce automobile Henrik je više marljiv nego inteligentan. I primjer L'invl(rno Iz navedenih se primjera može razabrati da se veznik che upotrebljava između najviše brdo il mena ricco pae�e d ' EurQpa najmanje bogata zemlja Europe 95 94 . . Npt . koji se tvori pomoću priloga (cosi) . Sava je duža od Drave. . odgovara našem »nego«: Za spa janj e dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che.) . Tvorba komparativa i superlativa a) Il comparativo Talijanski komparativ tvori se tako da se pred pridjev stavi prilogpiu ili mena piu grande mena grande Henrik je (tako) marljiv kao Gvido. l nQstri mobili sono (cosi) bflli come i vQstri. veći piu ricco manji mena ricco bogatiji manje bogat Prvije slučaj (sapiu) takozvani k o m p a r a t i v u v e ć a v a nj a (il comparativo di magg ioranza). Pravi se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak -issimo (odnosno -issima za ženski rod i b) Il superlativo -issimi. koji obično e ancora piccino piccino prepreden kao lisica gluh kao top (doslovno: kao zvono) gladan kao vuk rižoto je bio vrlo topao još je vrlo malen La lettura di questo libro e piu utile che dilettevale. L Apsolutni superlativ Ul superlativo assoluto). koj i odgovara VittQrio e piU intelligf:nte di Carlo. pripada u tu kategoriju. Egli f:ra (tanto) studioso quanto intelligfnte. . Sono certamente piu contfnti di noi. komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). jer tu postoj i uspoređivanj e . .. Tvori se stavljanjem određenog člana ispred komparativa di maggioranza i di minoranza : il piu diligfnte scolaro ili lo scolaro piu diligfnte l 'automobile piu veloce il monte piu alto il pae�e mena ricco d'EurQpa Enrico e piu studioso che intelligfnte. skakati (za)početi. Viktor je pametniji od Karla. ili opisno ili ponavljanjem istoga pridjeva: scaltro come una volpe sardo come una campana a amato come un lupo ff il risQtto era caldo caldo Rim je stariji od Milana. strajelice. Roma e piu antica di Milano. vrlo marljiv učenik vrlo bogata zemlja vrlo visok brijeg dva vrlo topla dana ove su ruže vrlo lijepe Perzijanci su bili manje kulturni od Grka. Čitanje ove knjige korisni e je nego što bi bilo zabavno.kupiti. : Pojmovi koj i se uspoređuj u spajaju se obično s prijedlogom di. . npr. stoga je u tekstu stavljen u zagradu. počinjati = = = comp rare salta re cominciare Stoga se imperfekt u talijanskom jeziku tvori od svakog glagola bez razlike. Prvi član komparacije može a red riječi. Napomena 1. Guido ha piu denari che amici. Sigurno su zadovoljniji od nas. kao) i priloga odnosno pridjeva (tanto) . a drugi (sa meno) k o m p a r a t i v u m a nj i v a nj a (il eomparativo di minoranza). come (tako . L 'invfrno a Torino e piu rigido che a PalfTmo. . samo štoje ovdje iz stilističkih razloga drugačij i U stvari normalni oblik rečenice bio bi ovaj : L 'inverno e p iu rigido a Torino che a Palermo. najbrži auto il piu alto monte Gvido ima više novaca nego prijatelja. Torino . Tu hai tanti j ratf:lli quante sorf:lle. predmetkom stra· ( veoma): straricco. Naš je namještaj isto tako lijep kao i vaš. To je pravi superlativ. . stragrande. (manje) : Ti imaš isto toliko braće koliko i sestara. quanto (toliko . dva pridjeva itd. -issime za množinu) . La Sava e piu tunga della Drava. 2. . . R e l a t i v n i s u p e r l a t i v (il superlativo relativo). uno scolara diligentissimo un pae�e ricchissimo una montagna altissima due giomi caldissimi queste rQ�e sono beltissime = J Persiani erano mena civili dei Grfci. koliko). u stvari intenzivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju.Pojam izražen morfološkim elementom ·zssimo može se ponekad izreći i na druge načine. j Zima je u Torinu oštrija nego u Palermu. kupovati skočiti. bez ikakva uspoređivanja. Kao treća vrsta komparativa postoji tzv. . FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO katkad i otpasti. Enrico e (cosi) studioso �ome Guido. Bio je isto toliko marljiv koliko i inteligentan. dvije istovjetne riječi (između dvije imenice. našem »od«: Prema tradiciji postoje dvije vrsti superlativa: apsolutni i relativni.

acqua. HQ piu vQglia di bere che di mangiare.5 rinverdi.9 negra (= nera). . Pjesnik voli ovo rastavljeno pisanje prijedloga j i člana. Provfrbi . Tu fior de la7 mia pianta PercQssa e inaridita8. . . . Poi vi�itava I 'Qrto botlmico e tomava a casa vfrso le d6dici. Vrt je sada zanijemio (muto) i osamljen je otkad pjesnik ne čuje više veselu viku svoga mališana. E piu focile criticare che creare.Qro e .leggf!ro .geografia. . Prevedite ove rečenice! Imao sam (imperf) rođaka u Splitu. . Ogni promessa e un debito. Pioveva tanto che gli omhrflli non ci riparavano piu dalla piQggia. II.1 a cui (= al quale) prema kojemu.cane. Triglav je najviše brdo Slovenije.Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se kod superlativa običn-o-prijedlogom di: b) Imperfetto Il nQnno usciva di casa ogni giorno alle difci. Napomena 2.utile -fiori. aorist od rinverdire (nanovo zazelenjeti). E giugno lo ristQra Di luce e di calor.7 de la (= della). lekciji. . savršeno lijepe pjesme. .duro .calda .O nepravilnim komparativima i superlativima govori se u XIX. To bijaše najljepši predmet cijele izložbe_ Il TricQrno e il montepiu alto della Slovenia.volpe e .3 venniglio jasnocrven. cQsa cara. Ill. Il verde melograno Da' b�i vermiglP fior. Arco s�mpre teso p�rde fQcza La virtu sta nel difficile. PQi ha vi�itato l Qrto botanico ed e tomato a casa vfrso le d6dici. . .2 pargoletto (piccoletto) sitan. . Pjesnik uspoređuje sebe s biljkom (pianta) odnosno stablom ošinutim (percossa) i osušenim (inaridita) od ove nesreće kao od munje. Vidio sam i Karla. Quanti anni avevi quando fri nella prima (classe del) ginna$io? Eravamo molto allegri e abbiamo cantato alcune canzoni. Il t�mpo sana ogni cQsa. .9 Ne il sol piu ti rallegra Ne ti ri�eglia amor. Vidi i malo niže! . član) izložbi. Što ste radili (jare.zucchero: Il pane e piu necessdrio dello zucchero. Tu de rinutil vita Estr�mo unico fior. . I Pianto antico (Starodrevni plač). a) Passato prossimo Il nQnno e uscito questa matlina alle difci. u kojoj Carducci oplakuje gubitak svoga trogodišnjeg sinčića sadrži misao da se takve nesreće zbivaju otkad postoji svijet. S�i ne la terra fredda. .ra l 'ogg�tto piu bf/lo di tutta l 'espo$izione. i mi suosjećamo s pjesnikom njegQvu veliku bol.Qlio e . CQsa rara. Nel muto Qrto soling04 Rinverdi5 tutto or ora6.Tevere: Qrte . Questa ragaua e piu simpatica che bf!lla.argf!nto. nemam znanaca. per la citta. S�i ne la t�rra negra. . Giosue Carducci ( 1 835-1 907) _ -pane e � necessario .primdvfra. Pročitajte i prevedite: Questa poltrona e piu elegante che comoda. I sam život postao je za nj bez svrhe (inutile). Čuvstvo tuge i očaja izbija iz posljednje kitice. J imperf) malo prije? I cinque s�nsi Pet čula il s�nso la vista l 'udito l 'odorato il gusto il tatto osjetilo vid sluh njuh okus opip il sapore I 'Qcchio l 'orecchio il nasa il palato il dito (PL le dita) ukus oko uho nos nepce prst 96 97 . .6 or ora (čitaj kao jednu ri eč!) (upravo) sada. noi. Dopo il fatto ognuno e savio.cane.legno. U ovom gradu ESERCIZI I.PQ e .Poslovice A goccia a goccia s' incava la pi�tra. esse. passeggiata per la citta.estate e . Nalivpero je vrlo j na (a + IV. .prezioso . Dopo pran?O e rimasto nella sua camera. Egli anda va a f are una I. Chi nulla ardisce nulla fa.lungo . Noi riposavamo all 'ombra di un "albero e guardavamo il paesaggio. U potpunite sljedeće rečenice s odgovarajućim određenim članom i komparativnim prilogom piu prema ovom primjeru: Pianto antico L' lllbero a cui 1 tendevi La pargoletta2 mano. Bilo je mnogo posjetitelja Nisam odgovorio na tvoje pismo jer ne imađah vremena. In campagna l 'aria e piu sana che in citta. Dopo pranzo rimaneva abitualmente nella sua camera.� solingo osamljen. Gli agricoltori lavoravano nei campi.difficile . Sadržaj ove v ežbe vrlo je jednostavan. Prepišite ove dvije vježbe i stavite kao subjekt umjesto il nonno zamjenice io.8 percossa e inaridita. E mfglio un asino vlvo che un dottore 111Qrto.Naslov ove male.scaltra . majušan.matematica e .grano e . .cavallo e -f -hrro e . Dolomiti su najljepša brda Italije. Egli e andata af are una passeggiata praktičan predmet. Bio je (imperf) jako zadovolj an.

98 I U svezi s ovim štivom treba proraditi i poglavlje «ll corpo umano». mali prst Con gli Qcchi noi vediamo. glagol essere u futuru mijenja o�novu.) 7.Le dita della mano il pollice l 'indice il m�dio l 'anulare il migno lo palac kažiprst srednji prst prstenjak. Con le dita noi tocchiamo. Chi non Qde e sordo. ioparler -o leggerO -o legger -ai [egger -il legger -enw legger -ete legger -anno egUparler -il r. a kod glagola aVf2re nemlglašeni samoglasnikprije naglašenog nastavka ispada (av(e)ro . I s«nsi dell'!lQmo sono cinque: la vista. Col pa1ato e con la lingua gustiamo i sapori. 1 . str. tu parler -ai . Con gli orecchi udiamo. i . 99 .1 Converzazione Quanti sono i s�nsi dell'uQmo? Quali sono? Che cQsa facciamo con gli Qcchi? E con gli orecchi? Come si chiamana le cinque dita della mano? Come si chiama chi non vede? Come si chiama chi non Qde? XIII. Pri tome karakteristično -a­ gry� ��njugacije prelazi u -e-: (parlare-parlero). :Futuro semplice glagola triju konjugacija tvori se tako da se obliku infinitiva prezenta oduzme završno -e i dodaju dočeci futura.avro). str. : �ako se vidi. Appendice. I u talijanskom jeziku postoje dva oblika futura: . I za povijesni postanak talijanskog futura V. prvi i futur drugi Futur označuje radnju koja će se dogoditi u budućnosti. Chi non puo ne udire ne parIare e sordomuto (gluhonijem). L' odorato del cane e molto piii fine di quello dell'uQmo . I gatti hanno una vista acutlssima. ili egzaktni). PtVo:buduće vrijeme (ilJutuTo sempl�ce)" pomoćnih glag�la: ' � voisarete essi saranno bit ćeš bit će bit ćemo bit ćete bit će tu avrai egli avril noi avrenw voi avrete essi avranno imat ćeš imat će imat ćemo imat ćete imat će j:. Col naso sentiamo gli odori. V. ilfuturo semplice prvo buduće vrijeme (futur 1. finir -o finir -ai finir -il finir -enw finir -ete finir čitat ću svršit ću -anno . - Lezione tredice� ima IL FUTURO Futur. il gusto e il tattoo Chi non vede e ci«co. 427- govorit ću itd. 182. ilJuturo anteriore drugo buduće vrijeme (futur II. l' udito. Chi non puo parlare e muto. I' odorato.zoi parler -enw ovoi parler -ete essi parler -anno 428.

ali prije neke druge radnje koja je s nj om u vezi.lascero Neki glagoli dočecima futura: II. dakle. 101 . finito U tu kategori glagola sa »stegnutim futurom« (f ju uturo contratto) idu i pomoćni glagol avere .mangero noi avremo parlato voi avrete parlato ess. pis. . [g] u svim licima.paghero . sarD arrivato itd. -gare. avro' dormito PQco la nette scorsa.rimarro (od: riman(e)ro) Hoceš li mi pisati kad budeš stigao? Noi sarenw gia tornati a casa quando verra il postino. tvore futur egzaktni od svog futura prvog i participa prošlog. avr�nno padato .sapro .cerchero . .pred potere vedere . Napomena 2.andro.dovro dovere saplfre tu avrai finito io avro finito budem završio egli avrO. vjerojatno je prošle noći malo spavao.avro i glagol I. prema ovoj shemi: io avro parlato egli aVTlI parlato tu avrai parlato budem govorio io avro l(!tto tu avrai Z(!tto egli avro' l(!tto noi avremo l(!tto voi avrete l(!tto essi aVl'anno l(!tto budem čitao Glagoli na -ciare. -giare. Danas je vrlo pospan. stare tvore futur bez mijenj anj a karakterističnog vokala:-zlm-o. Mi ćemo se već vratiti kući kad dođe pismonoša. doći ću k tebi. vjerojatno je jutros otputovao.caschero h: Ostali glagoli tvore futur egzaktni pomoću futura pomoćnog glagola (avere ili essere) i svoga participa prošlog: avro lavOl-ato. konjugacije s naglašenim nastavkom -ere gube -e. budućnosti.Glagoli I. Futur od dire. staro. - Ako budem imao vremena. 1 00 Non l 'hr trovato in casa.vedro . -sciare pred dočecima futura gube zadnje -i: cominciare lasciare mangiare . Glagoli dare. Pomoćni glagoli.comincero . futur ll: - U talijanskom se katkada upotrebljava futur L kad je u našem jeziku Doći ću k tebi k3. f aro. Zato se ovo vrij eme upotrebljava uglavnom u složenim rečenicama Oblici futura drugog pomoćnih glagola: . f are glasi diro. konjugacije poslije ispadanj a nenaglašenog samo­ glasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere volere . Kod nekih glagola II.at ću ti. Nisam ga našao kod kuće. Futur egzaktni (il futuro anteriore) naznačuje radnju koja će se dogoditi u Napomena 1.dodaje slovo cercare pagare cascare . -scare zadržavaju grleni glas [k. Se avro t(!mpo ti scrivero.potro . sara probabilmente partito stamattina..verro . Stoga se završnom suglasniku osnove pred -e.d budem mogao.vorro Kad budem naučio lekciju. konjugacije na -care.terro noi avrenw fin ito voi avrete finito essi avranno finito ven ire (od: ten(e )ro) (od: vol(e)ro) (od: ven(i)ro) Primjeri za upotrebu futura drugog: Quando avro imparato la lezione verro da te. Mi scriverai quando sarai arrivato? rimanere . - V erro da te quando potro.]. io saro stato tu sarai stato egli sara stato noi sarenzo stati voi sarete stati essi saranno stati - U talijanskom se katkada upotrebljava prezent gdje u hrvatskom jeziku budem bio _ avro avuto avrai avuto aVTlI avuto aVl'enzo avuto avrete avuto avrallno avuto budem imao dolazi futur: Che cQsaf acciamo Qggi? Što ćemo danas? Futur egzaktni može označiti i vjerojatnost u prošlosti: Egli ha molto sonno rggi. konjugacije andare . i III.

čovjek suprug zet kralj .studentica .la direttrice .predsjednica . Radi blago­ Imenice s dva oblika (muškim i ženskim) 1 .slonica .žena .la padrona il camerifćre il gfćnero il r�.kuharica .pastirica pastir l 'avventore .la gatta .la nutrice hranitelj .l 'avventora stalan gost .odvjetnica . I oblik la l�pre (zec. Neke imenice imaju u ženskom rodu sasvim drugi oblik: il maschio l 'uQmo il marito . Neka od nj ih ravnaju se prema općim pravilima. -trice izdajica il nutritore .l 'ucciditrice .mala djevojčica .upraviteljica 6.la sacerdotessa il sacerdQte il J attore . Imenice na -sore završavaju · u ženskom · rodu na .stalna gošća il tintore . U talijanskom se jeziku kod najvećeg dijela tih imenica ženski oblik tvori promjenom nastavka muškog oblika u AntQnio Giovanni il mafćsu'o .lavica . dok su oblici nekih imena potpuno nepravilni: a) il cavallo il gatto il lupo il leone ·il pavone l 'eleJ ante . . Ti su izrazi skupljeni j u popisu na kraju XVI. Jedan dio imenica tvori ženski oblik pomoću nastavka -essa.kobila .la camerifćra .svećenica . Isto se opaža i u našem jeziku. -ica posjednik.grofica .la cagna .spisateljica .duždevica -junakinja 2.la Jinunina .doktorica .barunica .l 'avvocatessa l 'avvocato doktor . žensko . To su ponajviše imenice koje označuju zanimanje ili titulu.glumica .la ragazza .Tef J e antessa .gostioničarka .Antonija .kokoš b) il cane il gallo c) U nekim slučajevima razlikovanje između mužjaka i ženke postizava se .la bimba .Giovanna foniche) neznatno im se mijenja i korijen riječi: zvučno sti (per regioni eu ensore il dif il possessore l 'invasore l 'uccisore il precursore .l 'invaditrice . Na primjer: il pro essore j .la pro .ravnateljica .mačka .učiteljica .Ivana .AntQnia .slikarica .la pavona (-essa) . muško muškarac.gospođa .la pastora .la posseditrice -a: Antun Ivan učitelj dječak malo dijete gospodin sobar kuhar gospodar .la leonessa .carica promjenom člana: (il sfćrpe) (il gru) (il tigre) glumac slikar ravnatelj odgojitelj pisac veleposlanik car zmija ždral tigar .la lupa .gospodarica branitelj.la J attoressa upravitelj 3.la dif enditrice .profesorica .odgojiteljica .žena.la principessa il principe pjesnik .l 'ambasciatrice .la gru .la dQnna . dužd · junak .kraljica . d) Kod nekih imena životinja postoji samo jedan oblik (muški ili ženski) za . -ica f fessoressa.princeza . -ica ubojica prethOdnik. 4.snaha.la regina .la presidentessa predsjednik .l 'istitutrice .supruga .la baronessa barun il barone princ . osim već spomenutog dottore .vučica . zečica) upotrebljava se uglavnom samO u ženskom rodu.l 'ostessa 1 '9ste gostioničar il duca .la #ntora bojar il traditore .vojvotkinja .pjesnikinja . majmunica la lucertola la J rm ica o la r6ndille l 'ZuJuila la pantfćra gušterica mrav lastavica orao pantera 1 03 .la pittrice .veleposlanica .la signora .l 'attrice .la nUQra . Posebnu pažnju treba obratiti imenima životinja.djevojčica .la studentessa student il presidfćnte .la tigre -trice: . kućni miš miš lisica.la scrittrice . Neke imenice koje označuju osobe ili životinje imaju po dva oblika.SOSTANTIVI CON DUE FORME (NOMI MOBILI) . lekcije.la mafćstra 5. .la contessa grof .la sfćrpe .la traditora. lisac maj mun.la poetessa il pOfćta svećenik . još i ove imenice: il pastore .la pro essoressa J profesor odvjetnik . jedan za muški rod a drugi za ženski.kuja . oznaku i mužjaka i ženke: il serpfćnte il tQpo il sorcio la volpe la scimmia Izuzetak čine. nevjesta .la dottoressa il dottore lo studfćnte . Iznimka: il pro essore . -ica osvajač.l 'imperatrice U tu seri u idu mnogi nazivi iz područja obiteljskog života.paunica .la cUQca . il d9ge l 'erQe ilpadrone muškarac. Imenice na -tore završavaju u ženskom rodu obično na l 'attore il pittore il direttore l'istituiore lo scrittore l 'ambasciatore l 'imperatore .dottoressa.la cavalla .la duchessa vojvoda il conte .la moglie .sobarica .tigrica Oblici u zagradama rj eđe se upotrebljavaju.la dogaressa .l 'eroina il ragaZ?lJ il bimbo il signore il cUQco .la precorritrice -(di)trice.la gallina konj mačak vuk lav paun slon pas pijetao .hraniteljica 1 02 zmija štakor.

la castagna . bit će ti hladno. lekciji. neli' arte. Ako budem stanovao na selu. riguarda quanto l' uQmo ha compiuto. vol pastuh. Vidjet ću.la p�sca .la pera . Stavite donje rečenice najprije u ženski rod. bit ćete mimi. Ovamo ide i imenica ospite: l 'ospite m gost gli ospili [ 'ospitej gošća le ospili Pensi�ri .prasica. 105 ESERClZI I. doći ćemo večeras. normanne. tuttavia. divit ćete se remek­ djelima koja nećete nikad zaboraviti. -ida. nećeš pobijediti. ali ćete se i umoriti. costitu�ndo un autentico. linico. il susino il castagno il p�sco l 'albicQcco l 'arancia .la trvia. Quello scrittore e anche po�ta e musicista. Hoćete li i Vi (sg.la mela . cartaginesi. neću se tužiti. ma non minori meravig1ie la natura ha disseminato e profuso a pilt:ne mani in quest' i�ola veramente benedetta. o Ifrat�lli degli stud�nti sono professori di matematica.1 'albicQcca .situata al c�ntro del Mediterraneo . romane. Imenice na -ista. m. janje jarac gusak la pecara la scrrd a . angioine. J Ime ploda ostaje muškoga roda kod ovih voćaka: il limone (limun). Non c'e piacere. Prevedite ove rečenice i upotrijebite na pravom mjestu futur II: Kad budeš pročitao cijelu pjesmu. jabuka kruška šljiva kesten breskva kajsija. marelica naranča orah Prema primjerima: Il frat�llo dello stud�nte e professore di matematica.Misli La dottrina insegna pili in un anno che l' esperi�nza in venti. Riječ araneio može također značiti plod. illustre mu��o di impareggiabile completezza.guska . Nemojte otputovati dok ne budete posjetili (s�nza aver visitato) cijeli grad. il lampone (malina). La Sicilia La Sicilia . Ako budem pravedno (con giustizia) kažnjen. il maiale il nwntone.koza . Kad budeš dobio (avere) vijest o mojem odlasku. On će pisati tek kad bude došao na odredište (a destinazione). svlt:ve. La sor�lla della studentessa e pro essoressa di matematica. Otputovat ćemo ako i (anche se) ne budemo posjetili (visitare) cijeli grad. obrađene su u XI.kobila . siguran sam da će se moje zdravlje popraviti. bik. knnača . nella stQria.da mill�nni occupa un posto dominante nella vita.la prugna.la noce . il maschia della pant�ra e) Mnogi su oblici sasvim drukčiji (kao i u hrvatskom) : il IQra. I monumenti di queste civilta si ergono dovunque. - Ja ću slušati majčin savjet te ću odgoditi odlazak. ja ću biti vrlo daleko.). il fleo (smokva). il papero . dove non c'e lavoro. Il signore che vi pres�nto e direttore dell 'istituto. Il presid�nte della societa e un bravo avvocato. il capro. IlJ L' Qste ha assunto in servizio un cUQco e un cameri�re. il bue lo stallone. a zatim u množinu muškog i ženskog roda: attore ha venduto il tQro e il becco. Ako se ne pokriješ. Kada dođete u Rim. il cavalla il PQrco. 8.la vacca . krmak ovan. Tutto cio. Ako budeš bježao od napora. spagnQle.) otputovati sutra? 1 04 ° . Ako budete obnašali svoju dužnost (il vQstro dovere).ovca . la susina . Siguran sam da ćete se zabaviti (sg. Oni će dobiti moj list i odgovoriti što prije. nella cultura e neli' evolversi della civilta dei Pae�i che su quel mare si afracciano ed e s�mpre stata la prima e pili importante tappa europ�a di tutte le ondate di umanita che dali' orilt:nte a�iatico ed africano hanno cercato le vie della conquista v�rso occid�nte . l 'agn�llo il cap rone.krava . arabe.la cavalla . Qggi in Sicilia si affiancano gloriose rovine e monumenti di tutte le eta e di tutte le civilta che vi si sono succedute: fenicie. Muškom rodu imena voćaka (alberi da frutto) odgovara obično ženski rod ploda: il melo il pero il noce il prugno. Prevedite ove rečenice služeći se futurom I: Što ćeš raditi sutra? Ne znam što ću raditi.l'Qca 7.farancia II. Le parQle sono i chiQdi per attaccare le id�e.o U tim slučajevima može se uz ime životinje dodati maschio odnosno f emmina il t9pa jenunil2a la pant�ra maschio ­ Oo kad se hoće razlikovati od ženke . napisat ćeš sadržaj. kao i neke druge iz te kategorije.. Le sor�lle delle studentesse sono proJ essoresse di matematica. Un cane e un leone davano la caccia a una l�pre. konj prasac. gr�che. Hoćete li brzo doći? Ako budemo mogli. ili laj emmina del t9pa .la capra .

jer svaka se zamjenica i u hrvatskom i u talijanskom jeziku može deklinirati. jedinstven padina.agrumeti. Međutim. svaka lična zamjenica ima osim svoga izravnog (nominativnog) oblika (npr. ja. dok hrvatski jezik uopće ne pozna razlike između naglašenih i nenaglašenih ličnih zamjenica u tom izravnom obliku. mene. a il mill�nnio l 'evolversi a ffiancarsi ergersi disseminare pro 6ndere f (pro fusi.Il ci�lo ed il mare hanno inc anti impareggiabili. ne vi e�istono asprezze di rigori o di torridita estive. To je razlikovanje između n a g l a š e n i h i n e n a g l a š e n i h oblika (f orme toniche e atone del pronome personale). . to je njezin izravni (direktni) oblik (la f orma soggettiva o dir�tta del pronome personale). Nije naodmet n e n a g l a š e n e oblike ličnih zamjenica usporediti s njihovim odgovarajućim n a g l a š e n i m oblicima u nominativu: L io 2.) L noi 2: voi 3. ona. un elima benigno r�nde dolce e salubre la temperatura in tutti i mesi dell' anno. noi vol loro Loro (2). essi Loro (2.di tipo sub-tropicale. dativu i akuzativu ličnih zamjenica. Una vegetazione ricca. rasijati razasuti. oni)još i neizravne oblike (le f onne oggettive o indir�tte del pronome personale) npr. dei mille e mille. si guardi. naime u genitivu. . .. I ta razlika postoji u hrvatskom jeziku.) esse } ja ti on. I�i. milenij razvijanje. Kod ličnih zamjenica treba pripaziti na još jednu distinkciju. ono ona. Nominativ i kosi padeži Lična zamjenica može imati funkciju subjekta. ho pro fuso) l 'asprezza il rigore la torridita impareggiabile il divo solatio primaticcio comunque . �i (2). . trpkost oštrina žega neusporediv. esso essa. doviziose. . (konjunktiv!) Vocaboli tisućljeće. nelle campagne solatie e coltivazioni di prodotti primaticci si succ�dono a quelle. 106 107 . tu 3. si add�nsa sui divi dei cQlli. Ella (2. egli. l ' impressione che se ne riceve e s�mpre quella di una stup�nda t�rra pi�na di f' scino. Izravni oblici lične zamjenice iznijeti su u V. njemu itd. Comunque la Sicilia si guardi. mi.� J • Iz navedene se tablice vidi da se naglašeni oblici u nominativu razlikuju od nenaglašenih samo u trećem licu. razvoj (po )redati se uz bok uzdići se razasuti. uzvisina pri soj an rani kakogod se promatrala XIV. loro tu (esso) (essa) (essi) (esse) }. Vi mi vi oni J Vi one lo lui. lekciji. - Lezione quattordicesima I PRONOMI PERSONALI TONICI Naglašene lične iamjenice . podijeliti oporost.

No osim tih oblika treba upoznati i n e i z r a v n e oblike ličnih zamjenica (il pronome personale complemento ossia le forme oggettive o indir�tte del pronome personale). . . di me 3. U obiteljskom govoru upotrebljava se često naglašeni oblik tamo gdje bi po . Na primjer: Il mio cane e un bravo custode della casa. koji se praktički upotrebljava Napomena 1. primjerima l�i (ona) i lora (oni. . da loro (da Loro) oni. a lui.Uzmimo nekoliko primjera: a) :. me lui a lui lui da lui tebe tebi Fonna diretta tonica: chi e stato ? lui! e andata lei te da te l{!i (L{:i) di l{!i (di L{!i) a l{!i (a L{:i) l{!i (L{:i) da l{!i (da L{:i) tebe od tebe lui lavora. odnosno iza riječi anche. . 3. da me 1. da noi nas nama nas od nas 1 . Abbiamo parlato di 4i. Moj je pas dobar čuvar kuće. lord (Loro) 2. Chi e stato ? Siamo stati noi. - Tko je došao? On. essi) upotrebljava se (s odgovarajućom prepozicijom) i u 1cosim neizravnim padežima (osim u akuzativu) umjesto di lui. Jako sam zadovoljan s njime. Vi�ne anche lui? Lo crede anche 4i? Non 10 sa nemmeno lui. no i di noi a noi 4.Zamjenica esso (pl. lord (Loro) di voi a voi voi da voi vas vama vas od vas Napomena. - 6. j To i�to općenito vri edi i za essa (pl. Tko je? Ona (je). esse) kad se zamjenica odnosi na životinju ili predmet ženskog roda.: Pronorne personale tonico (Forme soggettive e oggettive) Fonna diretta atona: egli e venuto iflri essa non voleva studiare essi sono arrivati in ritardo esse non e 'erana al complflto on je došao jučer ona nije htjela učiti oni su stigli sa zakašnjenjem one nisu bile u potpunom broju tko je (to) bio? onl ona je išla on radi. S ve su to naglašene i nenaglašene lične zamjenice u njihovu izravnom (nominativnom) obliku (il pronome personale sogg�tto ossia la f orma dir�tta del pronome personale. io ja mene meni mene tu di te a te (i b) 2. 4i non ha voluto parlare. 109 . one (vi) njih (vas) njima (vama) nj ih (vas) od njih (od vas) U ovom je pregledu izostavljen vokativ (5). ili se pak nalazi iza glagola. one): - Uz oblik essa upotrebljava se i ella. . Non ven-a neanche l�i. oni (one) se igraju l. od mene -on . osobe: (oh) tu! (oh) voi! Oblici za oslovljavanj e iz poštovanja L�i. Ona nije htjela govoriti. di lui njemu njega njoj (Vama) nju (Vas) od njega od nje (od Vas) Sono state loro. 2. Neće ni ona doći. 6. Može se također kazati da se izravni naglašeni oblik upotrebljava onda kad dolazi sam. . Na primjer: Chi e venuto ? Lui. Ne mogu ići s vama. Chi e ? E l�i. pravilu morao stajati nenaglašeni. Na primjer: Mentre gli altri parlavano ella taceva. Govorili smo o Vama. neanche. Bile su one. Dolazi li i on? Mislite li i vi (to)? Ne zna (to) rii'On. bez glagola. Rekao mi je da će doći večeras. Sono molto cont�nto di esso. ona je šutjela. naglašeni se oblici upotrebljavaju onda kad se želi naglasiti subjekt ili kad postoji opreka (l 'antitesi) između radnji dvaju subjekata. noi 6. lfli sUQna lui l�gge. orme toniche): Evo zasad deklinacije n a g l a š e n i h o b I i k a (le f 108 Napomena 3. tonica e atona). Lora sklanjaju se prema Napomena 2. ona svira on čita. Dok su ostali govorili. 4. di loro (di Lora) 3� a loro (a Loro) 4. nemmeno. Tko je bio? Bili smo mi. saino kod 2. loro giocano 6. Non posso venire con Loro. . njega ona (Vi) nje (Vas) Kao što sama riječ kaže. Na primjer: Lui mi ha detto che verra stasera. a me 4.

sii sia jesno niječno non budi neka bude budite (�i) budimo budite neka budu essere ne budi neka ne bude Ako ne počneš ti. . dbbiano). Questo regalo e per voi non per loro. Onje prvi opazio pogrešku. Abbiamo parlato di lAli e anche di luL ne budite neka ne budu ne budite (Loro) slano Govorili smo o Vama. On je pisao meni. Se avessi t�mpo come te . ali se već rano počeo upotrebljavati i u nominativu umjesto Ella. kako smo već napomenuli. oblik za kose padeže). obliklAli prevladao je kao izravan oblik. e '. . voi) nisu gotovo uopće promijenili od XllI. norrabbia non abbianw non abbiate non abbiana { neka ne ima ne imajte (�i) ne imajmo ne j maj te neka ne imaju ne imajte (Loro) Nekadašnjim oblicima egli . tu. ) Oblici govora iz poštovanja Ella odnosno Ući proširili su se u XVI. L'IMPERATIVO Imperativ Imperativ može označivati zapovijed Evo j oš nekoliko primjera za upotrebu naglašenih ličnih zamjenica: Egli ha scriuo a me e non a te. Danas. D�vi regalare una copia anche a l�i.. jetite našu obalu!). comincio io. osobito u pismenom priopćavanju. u funkciji objekta ili jednostavnije rečeno u 4. la. Se non cominci tu. za oslovljavanje iz poštovanja upotreblj ava (umje sto ceremonijalnog trećeg: rastumačenim u V. molbu (pomozi mi!). Se io J ossi te . te. .lo mi s�rvo spesso del vocabolario. Napomena4.essa ­ essi . f orma po�itiva f orma negativa E stato lui ad accorgersi per prinw dello �aglio. .elleno odgovaraju danas oblici'egli . Nervozan j e kao ja. a ne tebi. međutim..esse. non prendere ne uzmi itd. Ako se to pitanje promatra povijesno.Iz dosadašnjeg izlaganja o ličnim zamjenicama moglo se ustanoviti da najveću poteškoću pri učenju predstavlja lična zamjenica trećeg lica.Iza priloga (odnosno veznika) come i često iza glagola essere upotrebljava se umjesto nominativa io. S njime se osjećam sigurnijim kad moram pisati kakav talijanski sastavak. oblici u ostalim kosim padežima). molim Vas a) Jomze oggettive in Junzione di ngg�tto dir�tto (tj. savjet i zalazak sunca!). Con esso mi s�nto piu sicuro qualldo d�vo scrivere un componimento in italiano. non sia non siamo non siate non s/ano ne budite (�i) ne budimo sianw siate Moraš i njoj pokloniti jedan primjerak. . lekciji: 2. 1 10 ' . gli. počet ću ja. (Kao nenaglašeni upotrebljavali su se nekoć u trećem licu skraćeni oblici e '. J l ' U množini se. dok su se kod lične zamjenice trećeg lica dogodile znatne promjene. Na primjer: budite (Loro) E nervoso come me. Ali dok su posljednji oblici po današnjem shvaćanju nenaglašeni. ali se upotrebljava i Ella. lAli je u stvari neizravan oblik (tj. . padežu) i na b)J onne oggettive injiinzione di ogg�tto indir�tto (tj . dotle su egli. Ovaj je dar za vas. Da imam vremena kao ti ' " D a samja t i (da sam n a tvome mjestu) . eglino. tu oblik akuzativa me. "lice slano. poziv (pogledaj onaj divni bodrenje (pos Evo najprije oblika imperativa pomoćnih glagola: (šuti!). ella. elleno imali prije funkciju naglašenih oblika.). ne imaj · ne govori.ella -eglino . · · = = = non avere. a ne za njih. Ja se često služim rječnikom. U vezi s gramatičkim nazivima treba još napomenuti da se neizravni (indirektni) oblici ličnih zamjenica (le Jonne oggettive o indirette del pronome personale ) dijele na: Važno je upamtiti da se drugo lice jednine niječnog imperativa tvori pomoću non i infinitiva glagola (ne budi non essere. gli. non parlare = Za oslovljavanje iz po štovanja (L�Z) upotrebljava se 3. može se vidjeti kako se oblici prvog i drugog lica jednine i množine (io. a takoder i o njemu. lice jednine kad je poziv upućen jednoj osobi: sia cosi gentile abbia la bonta di dimzi budite tako ljubazni kažite mi. i to u skladu s pravilima 111 . f omza positiva f orma negativa ne imaj jesno abbi abbia abbiamo abbiate dbbiano niječno imaj neka ima imajte (�i) imajmo ima te j neka im a u j imajte (Loro) non avere Napomena 5 . stoljeća naovamo. stoljeću. le. noi. .

LJ altro giorno ho ricevuto da loro un telegramma. prezenta. Stamattina lui e venuto da me. Na primjer: Andra.siate con tf:nti abbiate la gentilezza di attendere un momenta budite zadovoljni izvolite malo pričekati u :Ilnperativ povratnih glagola glasi: Napomena 6. siano. lica jednine i množine uzeti su iz konjunktiva prezenta. siate. si alzi . 112 - Oblici 3. - Sia. non io. upotrebljava se za to obično futur. alzil1moci (digni se) non alzani non si alzi non alzil1moci non a/zl1tevi non si mzino (ne digni se) Prosp�tto dell'imperativo alzatevi si aIzino Pregled imperativa Evo još imperativa i nekih nepraviinih glagola: . Tko je došao? On: Ona govori meni. Ora sono lo ro i proprietari di quella casa. Prevedite na talijanski: Putuje li i ona s nj ima? Da. parla parli parliamo padate parlino govori neka govori govorite (4i) govorimo govorite neka govore govorite (Lora) non pariare non parli non parliamo non parlate non pariino ne govori neka ne govori ne govorite (40 ne govorimo ne govorite neka ne govore · ne govorite (Lora) va vada da ' dia diamo date diana sta ' f ' a f accia f acciamo f ate focciano l�gg i l�gga leggiamo leggete leggano di ' dica diciamo dite dicano stla stianw state sl iano andiamo andate vluklno Imperativ ima svoje posebne oblike samo u prezentu. oni putuj u zajedno. Uzet ćete taksi i uputit ćete. Ne lui ne tići sono rimasti contenti di questa gita. in citta alle etto e tomera. . a ne tebi. a oni sutra. E l�i che ha f atto questo componimento. f non pr�ndi pr�nda prendiamo prendete prendano non prendere non pr�nda non prendiamo non prendete non prendano Ići ćeš u grad u osam sati i vratit ćeš se čim završi predavanje. II. Maria e una ragazza mU$icale e suo frat�llo e mU$icale come l�i. Siamo to mati una settimana prima di loro. L . On putuje večeras. Za koga (per chi) su ove vozne 113 Napomena 7. ap pena sara terminata la con er�nza. Ako se neka zapovijed odnosi J}a budućnost. Prenderete un tassi e andrete sUbito dal medico. ESERCIZI . lići invece e partita per Firićnze. l�ri ho f allo conoscfćnza di luL Giacomo ha passato con la moglie la domenica in campagna.Pročitajte i prevedite: apri non aprire non apra non apriamo non aprite non aprano spedisci spedisca spediamo spedite spedlscano non spedire non spedisca non spediamo non spedite non spediscano ap ra apriamo aprite aprano E lui che ha pagato il conto. abbia. abbiano stvari su oblici �onjunktiva alzati . abbiate. Ho incontrato una mia collega e sono andato con lići all'universita. se odmah liječniku.

Religione: per la massima parte cattolići. Lingua ufficiale: il croato. ortodossi e islamici. religiosi. Il governo ton il suo presidente e i vari ministri e portatore del potere esecutivo. Osijek. Pariare (Loro) la verita e non dire sciocchezze.karte? Za nj ih. Detentore del potere legislativo e il Parlamento che e bicamerale. germanici. determinata da antichi contatti e influssi etnici.« On odgovara: »S tobom nema smisla (e inutile) raspravljati o tim stvarima. Egli rappresenta la Repubblica all' intemo del Paese e all' estero ed e garante delle regolari funzioni delle autorita statali. La struttura dello Stato si basa suIla divisione dei tre poteri fondamentali: legislativo.« Vidio sam njega i nju . italiani. per il resto ortodossi. Il territorio della Repubblica di Croazia misura 56. II Parlamento viene eletto dal polo in libere elezioni. Unita monetaria: la cuna (= 100 lipe). Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Capitale: Zagreb (Zagabria) con un milioile di ·abitartti ( 1 999). di luglio 20°. Questo confine marittimo compende circa 930 km. Ed ecco alcuni dati statistici attuali che sono di maggiore interesse. već za nju. sostiene gli interessi regionali e possiede poteri prettamente consultivi. esecutivo e giudiziario. On čita rado modeme časopise. Ona mu više puta kaže: »Tebi nedostaje dobar ukus. Šibenik (Sebenico). Quanto alla nazionalita i Croati ammontano a circa quattro milioni (1 99 1 ) . Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali competenti con a capo la Corte suprema della Repubblica di Croazia.conta fino a 120 membri. A ove knjige? One nisu za njih. S tato nazionale del popolo croato. Il ramo determinante e il S abor composto di un numero di rappresentanti che varia da 100 a 1 60. Fra questi contatti e influssi vanno ricordati queUi greci. al quale fanno parte come cittadini di pieni diritti anche gli appartenenti ad altre nazioni e minoranze. cultura1i.538 chilometri quadrati e il numero dei suoi abitanti supera i quattro milioni e settecentomila (per l' esattezza 4.lo Županijski dom (Camera dei rappresentanti delle «regioni») . Karlovac. romani. indivisibile. protestanti. 50 1 con la Slovenia e i restanti 595 con I' Ungheria. veneziani. La situazione geopolitica della Croazia. c 'e ancom t�mpo. dok ona više voli (l�i preferisce invece) zabavne romane. Il resto e costituito da Serbi. Italiani. Dire (voi) questa cQsa a luL Andare (L�i) adagio e fare attenzione.7°. La Croazia e uno Stato unitario. IV. Leggere (L�i) questo articolo. di gennaio -0. III: Stavite u imperativ glagole tiskane običnim slovima (zamjenica otpada!): Avere (tu) coraggio! Avere (L�i) pazi�nza con noi. economici e politici. ungheresi e turchi e fra quelli religiosi i cattolici. Zadar (Zara). Non essere (noi) imprud�ntL l bambini stare Qggi in casa. Il Mare adriatico divide la Croazia dalI'Italia. Rijeka (Fiurne). LA REPUBBLICA DI CROAZIA Con la Costituzione del 22 dicembre 1 990 la Repubblica di Croazia e stata costituita come Stato indipendente. bizantini. musuimani. Bosniaci.265. Il suo potere deriva dal popolo e appartiene al popolo come a una comunita di cittadini liberi e pari nei diritti. Altri centri: Split (Spalato). e stata sempre complessa. la Serbia e il 1 14 Montenegro.784. Cechi e altre nazionalita. Ungheresi. Climatologia: la temperatura media annua si aggira sui 10°. 1 15 . Prevedite ove rečenice: Pogledajte ono lijepo cvijeće! Ne govori toliko ! Uzmimo auto i otputujmo (partire)! Ne gledajte one ružne slike! Ne radi toliko ! Naučite za sutra onu pjesmu napamet! Napiši još danas ono pismo! Budite veseli! Ne zaboravite ključeve! Uzmi i za mene dvije ulaznice za sutra navečer! Hoće li (dolazi li) i on s nama? Ne znam (non lo sQ). secondo i dati del 199 1). Per la sua posizione geografica la Croazia e uno Stato centroeuropeo e mediterraneo. L' altro ramo . democratico e sociale. Non avere (voi) tanta Jretta. I confini terrestri della Croazia ammontano a 2028 km di cui 932 con la Bosnia ed Erzegovina.

Na primjer: Ho ricevuto da Iui due biglietti per il conc�rto di stasera. Oba jezika imaju dvojake oblike u dativu i akuzativu. a hrvatski samo jedan: Dobio sam od njega dvije ulaznice za večerašnji koncert. nenaglašeni oblik ne.ra) di me di te di lui (ne) (on . ih: Nenaglašene lične zamjenice U razlikovanju naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zam enica talij anski se j jezik prilično podudara s hrvatskim. odnos je obrnut. znamo iz XIV. - Lezione quindice�ima njih I. di l�i. Ići će s nama i Marijini roditelji. 1 16 Evo u pregledu deklinacije nenaglašenih ličnih zamjenica. se boji) me te ga je nas vas ih di lei (ne) di noi di voi di lora (ne) xv. Na primjer: [ egli non ne aveva paura on ga se nije bojao on je se nije bojao . PRONOMI PERSONALI A. on ih se nije bojao Evo nekoliko primjera za genitiv: Forme toniche egli parla a me . Oblici u zagradama jednaki su naglašenim oblicima iz prijašnje lekcije. di lei. . ima dvojake oblike.TONI U trećem licu. koji odgovara našem ga. lekcije da talijanski jezik u trećem licu I ablativ talijanske lične zamjenice ima samo jedan oblik (koji može biti i . essi scrivono a noi io vedo lui tu guardi Loro on govori meni oni pišu nama ja vidim njega ti gledaš njih egli non si ricorda di me on se ne sjeća mene on me se ne sjeća oni se ne brinu za tebe oni se za te ne brinu ja ga se ne sjećam ja je se ne sjećam ja ih se ne sjećam essi non si ci'mmo di te Forme atone egli mi parla essi ci scr'ivono io Lo vedo tu li guardi Š to se tiče on mi govori oni nam pišu ja ga vidim ti ih gledaš io non mi ricQrdo di Lui.(on se boji) mene tebe njega nje nas vas (egli ha paii. lui l�i loro on ona oni one egli essa essi esse Verranno con noi anche i genitori di Mar'ia. . nenaglašen). je. međutim. jer dvostrukom hrvatskom obliku odgovara u prvom i drugom licu jedinstveni talijanski oblik. U genitivu. di Loro iD non me ne riCllrdo nominativa. 1 17 . . uz naglašene oblike di lui. di loro postoji i jedinstveni.

Lom dekliniraju se prema primjerima essa (ona) odnosno esse (one). odnosno Li . -a. Stoga dajemo te oblike ovdje u pregledu.le. Napomena 2. (noi) egli mi aiuta ti aiuta lo aiuta la (La) aiuta (mi) te (voi) (di VOI) Vi vi (da voi) (esse) ne Loro Le (vi) vas vam vas (od vas) (one) ih im ih 2 3 4 • •' lui l�i (L�i) Egli aiuta noi vo i lora (Loro) lora (Lora) (di noi) ci ci nas nam nas egli ci aiuta vi aiuta li (Li) aiuta le (Le) aiut a I�J � 6 2 3 (da noi) (essi) ne Loro li (od nas) (oni) ih im ih 4 6 (da loro) (od njih) (da loro) \od njih) Evo još nekoliko primjera upotrebe nenaglašenih oblika lične zamjenice u dativu i akuzativu: Napomena 1. ti Tko ti je to rekao? Ora vi racconto queilo che mi e capitato. mi Carlo mi ha tele onato ieri. Lfi) (di Lfi) (Vi) Vas (Loro) (di Loro) (Loro) (vi) vas p l. . -e.Što setiče dekliniranja oblika esso. Le La Vam Vas vam vas (od vas) na pers.Le): Dativo: sg. Le (da Lfi) (od Vas) (da Loro) sg. u prethodnoj lekciji. I . 1 18 119 . Rafael nam je ostavio vrlo lijepih slika. Karlo mi je telefonirao jučer. . f Ja pers. Chi ti ha detto questo ? Li. (Ella. vidi napomenu 3. .PrODorne persoDale atoDo (Forme soggettive e oggettive) Oblicima dativa i akuzativa ličnih zamjenica treba pokloniti osobitu pažnju. pl. vi Sad ću vam pričati što mi se dogodilo.Oblici za oslovljavanje iz poštovanj a Ella (Lei) . U akuzativu množine razlikuje se muški rod od ženskoga (li .i. ci Raff a�llo dha lasciato bellissimi quadri. (io) 2 3 4 (di me) mi mi (da me) (egli) ne gli Lo (ja) me mi me (tu) (di te) (ti) te ti te (od tebe) (ona) je j oj ju (je) (od nje) Fonna t<mica Fornw atona = Egli seri ve a me a te a lui a I�i (a L�i) egli mi seri ve ti serive gli scrive le (Le) serive ti ti (da te) (essa) ne le 6 2 3 4 (od mene) (on) ga mu Egli seriv� a noi a voi a loro (Lora) = egli mi serive vi serive scrive loro (Lora) ga (od njega) la 6 (da Lui) (da lei) Fonna timica FOrnUL atona Egli aiuta me .

pl. Nisam te vidio jučer na koncertu. hai visto all 'espo�zione ? Koliko si automobila vidio na izložbi? Ne ho \liste un centinaio. (femminile) la . La. *Loro ho seritto. Pročitao sam (ih) sedam. ne mogu ga vidjeti). ". (maschile) gli . Accusativo: sg. Le (kao akuzativ) i čestica ne zahtijevaju da se participio passato mijenja u rodu . Illa pers. Illa pers. Concordanza del participio con I'ogg�tto che lo prec�de Slaganje participa s objektom koji se nalazi ispred njega U IX. Neću je uznemiravati. Ci hanno sentito ? Jesu li nas čuli? sg. nego ho scritto loro. 2. li Non li w(glio disturbare. avete sentito ) . pl. i broju: la ho accompagnnta ' io non li ho trovati le ho viste stamattina j a sam je otpratio nisam ih našao ' " vidio sam ih jutros pl. dakle. U talijanskom se kraći (nenaglašeni) oblik lične zamjenice stavlja redovito ispred glagola (gli ho seritto. Ia pers. 120 121 . I u drugim je slučajevima poredak riječi u hrvatskom drugačiji nego u talijanskom. sg. Oni nisu nikad sumnjali u sebe. (maschile) lo Non lo incontro qua�i maio Ne sretnem ga gotovo nikada. pl. abbiamo veduto. kaZati. li ho l�tti. NQ. li ehiamero io). Obećao sam joj lijep dar. (femminile) le Le ho promesso un b�l regalo. Dok u hrvatskom negacija ne stoj i neposredno pred glagolom. pl. non lo \ledo pitl non ci scri\lono non mi ha aVllertito non ti ha sa[utato Evo još nekoliko primjera takvih negativnih rečenica: ne vidim ga više ne pišu nam nije me obavijestio nije te pozdravio . Izuzetak čini oblik Loro. Bilo bi.sg. le Credo che le vedro Qggi. Non la vQglio incomodare. 3. ali nenaglašeni oblici (Lo).. loro Ho mandato loro deifiori. Evo još nekoliko primjer� za mijenjanje nastavka participa prošlog: Hai l�tto quei due articoli? Jesi li (pro)čitao ona dva članka? Avete portata con "Oi lef orbici ? Jeste li doni jeli sa sobom škare? Si. . la apostrofiraju se ispred riječi koje počinjli samoglasnikOlll : l 'abbiamo visto I 'ho comprato l' ho salutata vidjeli smo ga kupio sam ga pozdravio sam je sg. Ako U gornjim primjerima promatramo poredak riječi. a zamjenica iza njega (npr. sg. Vidio sam ih stotinjak. Gli avete scritto? Jeste li mu pisali? pl. IIa pers. ni:m le abbiamo portate. li. ti Non ti ho visto i�ri al conc�rto. Poslao sam im cvijeća. ci mi Egli mi asp�tta stasera al club. stoga treba s osobitom pažnjom i Više puta pročitati sve talijanske primjere u ovoj lekciji. Mislim da ću ih danas vidjeti. vi Perche non vi J ate mai vedere ? Zašto vas nikada nema? Oblici jednine Lo. IL PRONO�E PERSONALE RIFLESSIVO Lično-povratna zamjenica Povratna ili refleksivna zamjenica ima II talijanskom jeziku samo za treće lice poseban oblik se (zajedninu kao i za množinu): Essi non hanno mai dubilato di se. koji dolazi uvijek iza glagola. . pročitao sam ih. Da. Quante aut01iWbUi. nego: ho detto loro. je lekciji rečeno da particip prošli s pomoćnim glagolom avere ne mijenja svoj nastavak (essa ha eomprato. Illapers. IIIa pers. niti *ho Loro detto. Neće se. Quanti roman?i hai l�tto quest 'anno? Koliko si romana pročitao ove gOdine? Ne ho 4tti s�tte. sasvim pogrešno kazati *non posso Lo vede re. Neću im smetati. nismo ih donijeli. u talijanskom se nenaglašana zamjenica nalazi između negacije i glagola. loro Ho mandato loro i miei appunti. Ne. umjesto ispravnog non Lo posso vedere. dakle. dolazimo do ovih zaključaka: l. Pravilo glasi: »Oblik Loro dolazi iza glagola« (Loro si pospone!). Poslao sam im svoje bilješke. On me očekuje večeras u klubu.

3. nze. nastavci: (učeći . Vi se varate ako gajite nadu da ćete se spasiti. 2. (Nikako *a se!) Voi vi illudete se nutrite la speranza di salvarvi. . On misli samo na sebe. 2. . ti. te stesso. Gosti (upravo) dolaze. di te. je ovdje sadržan i pojam ponavljanj a i progresije: Essi vanna allargando U loro potere. S vatko poznaje sama sebe. . di se 3. se stessi = sami sebe) . Primjeri: lo non guadagno il pane solo per me. 123 Sada prikupljamo potrebna sredstva. L di me. . Na primjer: Ciascuno conosce se stesso. Ja se pitam . I glagol andare u vezi s gerundijem služi za označivanje radnje koja traje. zam jenice: Za prvo i drugo lice naše povratne zamjenice u talij anskom jeziku služe lične I toniugazione -ando II coniugazione -�ndo lavorando (radeći) ved�ndo (videći) apr�ndo (otvarajući) III coniugazione -�ndo l. Ona se previše hvali. . 4. . 1 22 �??i necessari. Che (cQsa) statef ac�ndoJ Stiaina legg�ndo iL giornale. ali sebe se Ora andiamo raccogli�ndo i To je važna razlika između oba jezika. U tom se slučaju izostavlja obično bilježenje akcenta na se. si sebe si se Conosci te stesso! Upozna sam sebe! j Napomena. Gli ospiti stanno giung�ndo. 3. 4. Konjugacija povratnih glagola prikazana je u VIT. lo mi chifdo. . 4. Ti suviše misliš na sebe. se - Često se povratna zamjenica se poj ačava dodavanjem pridjeva stesso. lekciji. si 4. (Upravo) čitamo novine. di me. -e (se stesso = sam sebe. voi stessi). mi. di se 3. IL GERUNDIO Gerundij Talijanski gerundij odgovara otprilike našem glagolskom prilogu sadašnjem Non hanna saputo aiutare se stessi. ti. Evo pregleda povratne zamjenice u trećem licu: Tu pfnsi tr<ZPpo a te (stesso). Što radite? Gerundij pomoćnih glagola glasi: ess�ndo (budući). a nze. Često se gerundij upotrebljava u VeH-s glagolom stare za oznaku radnje koja Pokušavam završiti posao. di noi di voi a noi a voi noi voi sebe sebi 2. te. (Nikako *per se!) Essa si lQda tr<ZPpo. a te. Ja ne zarađujem kruh samo za sebe. . di noi di voi ci vi ci vi sebe si traje: StQ tentando di finire il lavoro.studjando. noi stessi. mi. a se sebe sebi sebe 2. -i. Nisu znati sami sebi pomoći. . Gerundij pojedinih glagola tvori se tako da se prezehtskoj osnovi dodaj u ovi Taj pojačani oblik upotrebljava se i kod"lJstalih lica povratne zamjenice (me stesso. -a. Oni proširuju svoju vlast. misleći . av�ndo (imajući).cred�ndo). di te.Egli non pfnsa che a se.

Nel vespero-l migrar. Prevedite: San Martino La nebbia a gl ' i rti ' cQUi Piovigginando sale . pročitao sam ih cijele (per intlEro). ma non lo e. ubbidisce s�mpre. E sotto il maestrale Urla e biancbeggia2 il mar. oni im ih šalju. Ti mi govoriš. Giosue Carducci Stavite u množinu: Ti domando che cQsa scrivi. . Ma· per le vie del borgo Dal ribollir de' tini Va l' aspro odor de j3 vini L' �ine a rallegrar. Jesi li čitao »Zaručnike« (/ promessi spo�i)? Da. On mi je jučer telefonirao. scrivo loro spesso. bjelasa se (svojim pjenušavim valovima). Conosci questo roman ?O di Alvaro? Si. Mi smo vas zvali. 1• . (Sretno smo prošli. Essa non (nam) scrive. Voi non (nas) avete salutato. c-- Gerundij prošli tvori se tako da se pred particip prošli dotičnog glagola stavi gerundij sadašnji pomoćnog glagola. Prevedite : Stasera. a ja te slušam. 1 24 . . S iamo amici e lo resteremo. Perche non ci avete chiamato ? Vi ha raccontato quella stQria ? Non lo vedo • � Martinje ( l l . Dove hai messo le mie chiavi? Non lo so. . . Tu (ga) lf(ggi. Odgovorite na pitanja i upotrijebite nenaglašene lične zamjenice: Dove mettiamo i libri? Chi da le lezioni? Che cQsa da 4i al suo compagno ? Quando ha incontrato l'ultima volta suo fratf(llo ? Avete telef onato agli amici ? Mi " vede 4i? Che cosa chiedera Lf(i al direttore? Hanno gli studf(nti la grammatica? Fraseologia Che cosa Vi posso offrire? Scrivi spes so ai tuoi genitori? Si. Egli (te) visitera domani. Ovaj vješto izabrani pridjev dočarava nam odmah II početku melankoličan ugođaj jesenjega krajolika. " 'faIla finita! (Prestani s tim! ) ' . • Gira su' ceppi accesi Lo spi�do scoppiettando: Sta il cacci ator fischiando Su l' uscio a rimirar Tra le rossastre nubi Zašto nam n�ad ne pišeš? PC!slao-samjoj buket cvijeća. Le ho dato la mia fotografia. ID. Se la incontro la salutero di clErto. 125 " .'L 'abbiamo scampata bella. Carducci se u svojim pjesmama često služi ovim rastavljenim načinom pisanja padežnih prijedloga�. Li conosco abbastanza blEne. Tu non (joj) dai pace. ma non lo PQsso trovare. 3 de i vini = dei vini. Essa (nas) rallegra. Egli non (je) guarda. kuće? Ne.Ovaj opisni način izražavanja glagolske radnje zamjenjuje u talijanskom jeziku trajni vid (ili aspekt) našega glagola. Non d�vi dubitare di te (stesso). V. Pisat ću joj sutra ako bude m imao vremena. Questo bambi no e molto bravo. Stavite talijanski oblik umjesto oblika u zagradama: Noi (vas) aspettiamo. pokri veni golim drvećem bez lišća.Usporedite i primjer u trećoj kitici: su l 'useio. II. On je sam sebe prevario. Stormi d'ucc�lli neri. Egli (te) saluta. Lo cerco da ieri. Le sapro dire se verro alla conferf(nza.. lo (mu) teLe fono. irti doslovno »nakostriješeni«. ci vado spesso . Com' e�uli pe ns i�ri . . IV. Ho chiamato solo te. Ne mogu ga podnositi (soffrire). »bodljikavi «. se lo chiarni o gli 6rdini qualche cQsa. Vflo ih rijetko vidim. I 2 biancheggia bijeli se. Š alju li oni znancima pisma? Da. ne vidimo ih.spro veče. � Non tutti la pensano come te. Noi (vam) rispondiamo. ESERCIZI I.) . perche ti conosco blEne.Uz gerundij sadašnji (gerundio pre��nte) u talij ans kom jeziku postoji i gerundi p roš li (gerundio passat j o): ess�ndo stato av�ndo avuto av�ndo parlato av�ndo venduto ess�ndo partilo av�ndo finito bivši imavši govorivši (pošto je govorio) prodavši otputovavši završivši da un anno (već godinu dana). Mi ha risposto con e�itazione. Gli ho mandato le riviste. 4 vespero = w. l'ho llEtto ['anno scorso. Le hai confidato il tuo segreto? Tu non la vedi pili? Essa non lo puo comprendere. · Non oso dirgli la verita. Si e vergognato di se stesso. . Egli non lo vuQl comprare. tj .Vai spes so a Trieste? Si. Napomena. iLui crede di essere intelligente. studenog). Vidite li one . Gli ho lasciato pQchi denari.

Tuđe nevolje ne smiju nas ostaviti ravnodušnima. (la) sua (la) nQstra (la) vQstra (la) loro moja tvoja njegova nj�zina naša vaša njihova Treba pokloniti doličnu pažnju tuđem mišljenju. prQprio. Moj šešir je siv. katkada se dodaje posvojnom pridjevu XVI. On gradi kuću u Milanu na vlastitom (zemljištu). Svatko će moći izraziti svoje mišljenje. Protivno od pridjeva nepromj en ljiv je u rodu i broju: Non d'esidero la rQba altrui. Le altrui pene non d�vono lasciarci indijf er(!nlž. t venulo coi sUQi par�nti. od drugih) Ne želim tuđe stvari. Pridjev prQprio može i zamijeniti obični posvojni pridjev (osobito u trećem licu): Ciascuno potra esprimere il prQprio parere. Učinio je to svojim vlastitim rukama.Pred posvojne zamjenice i pridjeve stavlja se u pravilu član: il mio scrittoio Ja tua penna stilogra Jica i mi(!i amici moj pisaći stol tvoje nalivpero moji prijatelji ili zamjenici pridjev prQpno. Došao je sa svojim rođacima. U prvom slučaju govorimo o zamjenici. od drugoga. obje se riječi stapaju kao prepo$izione articolata: Abbiamo parlato del flQstro piano. Njihov je odlazak odreden za ponedjeljak. Govorili smo o našem planu. Loro u oba roda i broja ima uvijek isti oblik: La loro part�nza e stataJissala per lunedi. Egli costruisce a Milano una casa sul prQprio (terreno). (il) mio (il) tuo (il) suo moj tvoj njegov njeffil naš vaš 'ihov (la) mia (la) tua Bi�gna tene re in debilo con to i pareri altrui. L 'haf atto colle sue prQprie mani. Non v 'immischiate neif atti altrui! Ne uplećite se u tuđe poslove! Ako se pred članom nalazi prijedlog. PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI Posvojne zamjenice i pridjevi Posvojne zamjenice i pridjevi jednaki su po obliku: Quale capp(!llo vUQi? Il mio. Taj oblik odgovara uglavnom našem pridjevu »vlastit« i mijenj a svoj nastavak prema rodu i broju: L 'hv-veduto coi miei prQpri Qcchi. 1 26 1 27 . pridjev altrui (= tuđ. II mio capp�lIo e grigio. Evo ponajprije oblika posvojne zamjenice (i pridjeva) u pregledu: Ne zaboravite svoje dužnosti. Koji šešir hoćeš? Svoj. Non dimenticate i prQpri doveri. - Lezione sedicesima Vidio sam ga svojim vlastitim očima. Da bi se jače naglasio pojam vlasništva. (i) mi�i (z) tUQi (i) sUQi (i) nQstri . (i) vQstri (i) lora moji tvoji njegovi njezini naši vaši njihovi (le) mie (le) tue (le) sue (le) nQstre (le) vQstre (le) loro moje tvoje njegove njezine naše vaše njihove . . u drugom {lcad je mio uz imenicu) o pridjevu.

Ja imam svoju volju (a ne: moju) Mi imamo svoja prava (a ne: naša) za Ovamo pripadaju i: "iia s PQ� (moja mia muglie (moja supruga). VQstri. ako je posvojni pridjev u vokativu: padre mio!. e tu. ja ljubim svoju zemlju ti ljubiš svoju zemlju on ljubi svoju zemlju ona ljubi svoju zemlju mi ljubimo svoju zemlju vi ljubite svoju zemlju oni ljube svoju zemlju one ljube svoju zemlju io amo il mio paefie egli ama il suo paefie tu ami il too paefie Njihovi razlozi bili su možda valjani. la . sua zia. Le loro ragioni frano f orse plausibili. sue može se odnositi i na mušku i na žensku osobu: la sua salute il suo dialfuo essa ama il suo paef}e . Prema tome nemaju člana npr. 2. što odgovara upotrebi u našem jeziku. Donijeli su sa sobom svoj kovčeg. sua. Važnost te razlike izmedu oba jezika-vidi se iz ovog pregieda: .mano il loro pae!je Forme di corte�ia del pro�ome e aggettivo possessivo Posvojni oblici u govoru iz poštovanja I posvojna zamjenica ima u govoru iz poštovanja posebne oblike kao i lična zamjenica. Questo capp�llo e mio a) Pos vojni oblici nemaju uza se član: 1 . Umjesto ovog posljednjeg oblika upotrebljava se često u množini i 2. i nQstri padri. -a. Sue (Vaš. mio caro compagno!. Treće lice suo. lice množine posvojne zamjenice. VQstro. tuo eugino. vQstro. pred rodbinskim nazivima II jednini ako nisu pobliže označeni pridjevom (atributom) i ako nisu u deminutivu. a jesi li ti donio svoj? 1 28 129 . Zamjenici 4i (Vi) odgovara posvojna zamjenica Suo. VQstra. -e jednaka je sva lica i brojeve. pred rodbinskim imenicama ako su u množini: i mifi genitori. -a. -a. �io marito (moj suprug). odnosno ako nisu riječi odmila. tj . · ali ne il mio SPQ$O (moj zaručnik).I loro impegni non saranno trQppo gravi. Donio sam sa sobom svoju naprtnjaču. Amico mio! 3. -e). zaručnica). Njihove obveze neće biti preteške. VQstre. -i. iza glagola essere kad je posvojni pridjev dio imenskog predikata: questo libro e tu� e quello e mio. Mio tuo mia suo vQstro (jedna osoba): la Sua capacita il Suo desiderio (više osoba): la Loro (la VQstra) capacita le Loro (le VQstre) capacita i Loro (i V Qstri) desid�ri il Loro (il VQstro) desidfrio 2. le mie zie. noi amiamo ii nostro pae$e essi amana il loro paef}e voi amate il vostro paef}e njegov (ili njezin) dijalekt njegovo (ili njezino) zdravlje esse ct. -e). quell 'ombrfllo e suo.!stri amici. tuo. Ca�i particolarl di u�o delle forme PQssessive Posebni slučajevi upotrebe posvojnih oblika i. lora) . koji se mijenjaju prema rodu i broju: Ho portato con me il mio saeeo da nwntagna. padre frat�llo sor�lla marito cugino i SUQi desidfri le Sue eapacita Vaša želja Vaša sposobnost Vaše želje Vaše sposobnosti II pronome e l'aggettivo possessivo riflessivo Povratno-posvojna zamjenica i pridjev U hrvatskom jeziku povratno-posvojna zamjenica svoj. hai portato la tua? b) Član dolazi: l . : mia madre. 3 . Non dimenticate i v(. Hanno portato con se la loro valigia. mio carissimo amico!. suo. -i. SUQi. sUQi. Nemojte zaboraviti svoje prijatelje. a u množini zamjenici Loro (Vi) odgovara nepromjenljiva zamjenica Lora (Vaš. nQstro. amici mžei! U talijanskom jeziku služe kao povratno-posvojni pridjevi i zamjenice obični posvojni oblici (mio. Sua.

vi (tu. . To je protumačeno u prethodnoj lekciji. ne idete odavde? Ne. vrijede ova pravila: l . U prvom licu množine i u drugom licu jednine i množine spaja se imperativ sa zamjenicom: Dove pfinsi di condurci ? Kamo nas misliš odvesti? 1 30 Accontentiilmoci di un biglietto di seconda classe. točku a 3). sono venuto con i mi�i PRONOMI PERSONALI AFFISSI Nenaglašene lične zamjenice kao afiksi (uz glagol) Nenaglašene lične zamjenice stoje obično pred glagolom (mi ha scritto. . Jesi li bio jučer u kazalištu? Ne. Drugi slučaj spajanja nemlglašene zamjenice jest spajanje s imperativom. Napomena 2. li partito sfnza salutarli. 3 . Desideriamo esprimergli la nestra gratitUdine. hoću ići danas. . 4. nisu one moje) = = . (v. ako je rodbinski naziv pobliže označen pridjevom: il mio bravo fratfillo. quel mantello non e suo. tamo. U tom slučaju imaju prodao je sve svoje (sve što je imao) došao sam sa svojima (sa svojom porodicom) ili VQglio darti Želim ti dati dobar savjet. Ponajprije ćemo razmotriti primjere s humitlvom: Dat ćiI ti dobar savjet. . nije onaj njegov) questi guanti non sono i mifi ( . Ali irna slučajeva kad te zamjenice mogu biti također i iza glagola.I zamjenička (partitivna) čestica ne (= od toga. te se onda kao afiksi (domeci) pridjevaju nekim glagolskim oblicima. o tome) spajaju se s infinitivom glagola II jednu riječ: Non vQglio sapeme. Sfii stato a teatro ifri sera ? Ne. la nestra mamma. uvijek uza se član: - Napomena l. VQglio darti un buen consiglio. jer nemam novaca.« U takvim slučajevima ne dolazi do upotrebe člana: Questo cappfillo non e mio. 5. Želimo mu izraziti svoju zahvalnost. il loro amico. Na žalost vam ne mogu ništa poslati. Nemoguće je sve ti kazati. ha venduto tutto il suo . dakle. Kad se infinitiv nalazi iza kojega od načinskih (modalnih) glagola (potere. perchi non he denari. Otputovao je a da ih nije pozdravio. zamjenica se ne mora spoj iti kao afiks: PurtrQPpo non Vi posso mandare nulla. un buen consiglio. non andate via di qui? Ne. Ti ho pregato di prestarmi la tua miicchinaf otogrii ca. kod deminutiva ili u riječima odmila: la mia sorellina. il tuo babbo. nije onaj moj) quel mantfillo non e il suo ( . Desidero vederLa dOInani al mio ufficio. dunque. '·Prima di rispondere dfivi pensarei su. il vestro fratellino. pereM non ho denari. ili Drugo je kad kažem: »Ovaj šešir nije moj. uvijek pred oblikom loro: il loro cugino. Hoću uzeti tri. . Posvojne zamjenice mogu imati funkciju imenice. Non ha saputo trattenerlo. dovere. Narx>mena L . gli ho detto). fi Molio sam te da mi posudiš svoj foto-aparat. ovaj kaput nije njegov. pre feriamo restarvi.' Non lo ha saputo trattenere. o tome) kao'i adverbijaIne čestice ci. vQglio andarei Qggi. volere.2. Prije nego što odgovoriš. Neću ni čuti o tome. - PurtrQPpo non posso mandarvi nulla. Zadovoljimo se (voznom) kartom drugog razreda. ili Nije ga znao zadržati. = Iz navedenih primjera vidi se da infinitiv glagola pri spajanj� s nenaglašenim zamjeničkim oblikom gubi svoj završni samoglasnik -e. il tuo buen padre. moraš razmisliti o tome. Ti vQglio dare un bUQn consiglio. li impossibile dirti tutto. Vi. .- Voi. sapere). Tu . više volimo ostati ovdje. Želim Vas vidj�ti sutra u svome uredu. Veglio prendeme tre. pred posvojnim zamjenicama ako naznačuju posjedovanje nekog predmeta i ujedno razliku prema ostalim njima sličnim predmetima: questo cappfllo non e il mio ( . 131 . la loro zia.

i miei frat�lli. Kad stignete. 13 3 perfekta (avutilz) govorit će se kasnije. Il loro lavoro fira utilissimo. Napomena 2. Eccolo che v�e. I v�rbi irregolari «morire». U trećem licu jednine i množine u govoru iz poštovanja (Lei. tvoj a mala sestrica. 3. Scrive Car. 4. Mi ljubimo svoju domovinu.Nenaglašene se zamjenice spajaju i s prilogom �cco (= evo). Eccoti i guanti. II.lo i suei esercizi? Si. l . «salire». 3 . .popeti se salgo sali sale saliamo salite salgono tacere . amico nQstro! 6. mi mandi una ctutolina.Uggimi questo capitolo. il Loro indirizzo. naša škola. Le mie valigie sono nel bagagliaio. . . Čitaj mi ovo poglavlje. sta ') kad su spojeni sa zamjenicom. molim vas. . frat�lli mi�i ! L il nQstro amico.umrijeti sali re . Mi d'iano. Profesor je hvalio moj e radove. 5. Gli amici dei mifii amici sono anche i mifii amici. frat�llo mio ! 6. . dei mi�i . naš stari djed. Dajte mi.sviđati se piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono (mi) e piaciuto podvostručuju početni suglasnik zamjenice. Antenio desldera anche l 'altrui. naš otac. Emilio si contfinta del preprio. tvoj brat. . Učini nam uslugu i šuti. perJ avore. njezino dijete. Donijeli smo Eccomi infine da 4i. . 3 . I mifii mi hannq abbandonato. Telefonirajte nam sutra prije podneva. 5.šutjeti taccio taci tace tacciamo tacete tacciono piacere . . Nemojte zaboraviti na svoje dUžnosti (dimenticare qcs). Izuzetak pravi zamjenica gli: Dimmi se hl? ragione io o se hai ragione tu. . pošaljite mi dopisnicu. «tacere» . 2. I Suei libri sono nell 'armadio dello studio. 5 . Reci mi imam li pravo ja ili ti. dei nQstri amici ecco Sklanjajte u prijevodu: njihov prijatelj . . Ponudio sam (Ho offfirto) Napišite nam jednu kartu Daj joj dobar savjet. Loro) stavlja Quando arriva. o spajanju nenaglašenih zamjenica s gerundijem (vedendolo) i participom 1 32 . . Eccoci giunti. Vi nas morate razumjeti. muoiono Qio mUQri mUQre mU modre . Dajte nam deset dana vremena. ESERCIZI I. Digli tutto quello che credi. Dajte mu dobar savjet. «piacere» . fa '. di mio . Stammi b�n att�nto! Pazi dobro! Facci il piacere di star zitto. Govorit ću s vašim ocem i onda ću odlučiti. . 2. stigosmo! m. . . 2. se zamjenica ispred imperativa: 2. Prema primjerima: 1. del nQstro amico. da mio . . . . Dalle un bUQn consiglio. 2. . La loro venuta e davvero una piacevole sorpresa per noi. moriamo morite. mio frat�llo. ' " L i nQstri amici. . svoj sat svome bratu. . . . a ne tvoje. moja dobra mama. lednosložni oblici (di'. vašu adresu. mio . 4 . svoje isprave sa sobom.. Di tanto in tanto passo volentifiri una settimana in campagna nel podere di mio nenno. Reci mu sve (ono) što misliš. Karlo i njegov prijatelj odlaze večeras. Prevedite: Bio sam kod njih i vidio sam njihov novi stan. 3. Ci telefoni domani prima dime�giorno. · Ji scrive ogni giorno. Dateci di�ci giomi di t�mpo. naši dobri roditelj i. Na primjer: iz NapUlja. Evo me napokon kod Vas! Evo ti rukavice! Evo ga (kako) dolazi! Evo nas. a mio . 4 . da'. . Faro il mio dovere a qualunque cesto.

zaova. S � a moglie An�a e mia cognata e io sono il cognato di l�i. Suo marito e mio cognato. Abbiamo altri par�nti. Dei tre frat�lli Carlo e il primogenito. pradjedovi potomci oženjen udana neoženjen vQglio scrivere a lui non potevo vedere loro ha voluto parlare a voi date a noi tre biglietti di ' a lui le tue ragioni non voLevano scrlvere a noi dfEvi comprendere lfEi dfEvi domandare il permesso a lui scrivi piit spesso a noi V. . ma bUQna parte di essi vive altrove. Egli fa l' impiegato. II mio libro e utile e Qglie. Una delle mie sor�lle e nubile. nećak. II gi6vane dfEve curare la prQpria salute. Le mie nQnne vivono ambedue: una ha 82 anni e l' altra ha due anni di pili. l' altra e sposata. . II suo vocabolario e sgualcito. Scrivi con latuapenna. e l' altra frequ�nta ancora la scuQla m�dia. maritata polo dlibe. bratić. Essi sono i nQstri zii. Per colpa tua avrei fatto tardi. ( . � � il babbo 134 1 35 ' . (PO mome �udu . Faccia il tuD e divertfEnte. suprug žena. lo hQ due frat�lli e due son�lle. nećakinja. A mi� avviso non e arrivato ancora. . svak. L 'avvocato dif interesse. amnwgliato spo�ta. Sua figlia e mia nipote e 10 sono suo ZlO. e mia madre e suocera risp�tto a l�i. Ho cambiato idea. Mio padre e direttore di una rabbrica di mobili. i nQstri nQnni e io sono il loro nipote. na svoj račun). svekar punica. sestrić unuka. I mi�i due nQnni sono mQrti alcuni anni fa. sestrična bratučed. ) Per nua fortuna sono arrivato in tempo. · cioe la mia bisnQnna non vive pili. 1 \ . šur pašanac snaha. bratić rodica. Essi non hanno figli. svekrva zet snaha. La nQstra parent�la non e tutta qui. strina. nevjesta jak. sinovac.. svast. L'ho imparato a mie spese. L'uccfEllo il Suo dovere! II dif fEnde il prQprio clifEnte. . L'egoista vUQle per se la sua ricchezza. . ujna djed baka praunuk praunuka pradjed prababa preci. il marito la moglie muž. srodstvo stric. bratučeda. come io lfEggo nel mio. Egli bada al suo ama il suo nido. Upotrijebite umjesto naglašenog oblika lične zamjenice nenaglašeni oblik kao dometak (afiks): la madre la mamma ilfiglio lafiglia i figli(u)Qli il primogenito ilfrat(f!llo il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nUQra majka mama sin kći djeca prvorođeni sin brat unuk. Lo ha fatto a suo rischio. II soldato desidera il suo fudle. essi sono i nQstri cugini. . supruga ' ! . Mio padre ha due frat�lIi. djever. Tanti saluti da parte mia. rođakinja tast.sinovica.e le mie sor�ne siamo i loro nipoti. NQstro zio ha due figli. L' altro frat�llo frequ�nta l' universita. Una delle mie sor�lle fa la ma�stra. srodnik rodbina. I geni tori di mio padre e di mia madre sono. Uno di loro e sposato e sua moglie e nQstra zia. šurjakinja il par(f!nte i par(f!nti la parent(f!la lo ziD la zia il l1{!ntW la nQnna il pronipote la pronipote il bi�nQnno la bi�Qnna gli antena ti i discend(f!nti spo�to. Egli vuol fare sempre di testa sua. . L 'albero pfErde le suef fEtto altrui difficilmente e compatito (se oprašta). Iof-i-miei frat�lli . vQglio scrivergli Stavite u množinu: 4ggi nel tuo libro.IV. sea nUbile non maritata rođak. La madre della nQnna. Anna e nUQra risp�tto a mia madre. il cognato la eognata } neudana LA FAMIGLIA La mia famiglia e abbastanza numerosa Siamo in s�tte. Mio frat�llo Carlo e spo�ato. I genitori di Anna sono sUOceri di mio frat�llo e Carlo e il loro genero. Sono venuti in notevole ritardo . Quelsuo modo di fare non mi piace. ujak tetka. Vocaboli i genitori il padre roditelji otac tata la sor�lla sestra Fraseologia Con mio dispiacere vi devo comunicare che .' .

. dokje passato remQta glagola essere potpuno anomalan.)e� s�f. io tu egli noi voi essi 136 parla-i parta-sti parlo parla-mmo parta-ste parta-rono vende-i vende-sti vende vende-mmo vende-ste vende-rono finl-i fini-Sh fini fini-mmo fini-ste fini-rono Pravila o upotrebi aorista u rečenici protumačit' ćemo u idućoj lekciji. Evo nekoliko primjera: fui J osti bjeh bje bje bjesmo bjeste b ješe ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero imadoh imade imade imadosmo imadoste imadoše ._:� legg-emnw legg-este rimas·e rima. pripadaju takozvanom »pravilnom« ili »slabom« tipu. Te značajke vrijede i za pomoćni glagol avere. Jučer sam bio u kazalištu sa svojim bratom.I!-t. Ostala tri lica (2. Evo najprije oblika toga vremena od pomoćnih glagola: Gotovo svi glagoli L konjugacije (na -are). ved-esti ·�ip'f3. Talijanski passata remQta (doslovno »daleko prošlo vrijeme«) odgovara donekle našem aoristu (prošlom svršenom vremenu). lica jednine kao i 3. Međutim.partli Aorist . Druga je značajka toga pravilnog tipa da su sva lica jednine i množine naglašena na karakterističnom samoglasniku osnove. imaju u aoristu osnovu sasvim različitu od osnove infinitiva. vende-tte. Ostali primjeri za vježbanje »jakog« tipa aorista neka �e potraže u popisu najvažnijih nepraviinih glagola na str. Evo sada i passata remQta triju glavnih konjugacija: Značajka je glagola »jakog« tipa (v�rbif Qrti) da je u L i 3.� . a donekle i glagola avere. 137 .parto -finU . licu množine osnova aorista različita od osnove inf Initiva idaje u tim licima naglasak uvijek na osnovi. (Taj se nagl asak bilježi samo kod trećeg lica jednine.> sap-esti sap-emmo legg-esti . Velika većina glagola te konjugacije pravi passato rel1lQta prema takozvanom »nepravilnom« ili »jakom« tipu (v�rbif Qrti). (finire-finisca). a naglasak im je na nastavku. . - Lezione diciass ette�ima Glagoli treće konjugacije. �!. lica množine još jedan »pravilni« nastavak: vende-tti. ( I ved·este " J . jednine i L i 2. Passata rel1lQta u talijanskom jeziku prevodi se na hrvatski perfektom: l�ri fui a teatro con mio frat�llo. množine) tvore se od infinitivne osnove.:. kao i velik broj glagola III. konjugacije (na -ire). . . kod glagola II.. -i-). vende-ttero XVII. J oste JUrono Iz ovog pregleda vidi se da lica pomoćnoga glagola essere.. i 3. konj ugiraju se u prošlom svršenom vremenu na isti način kao i glagoli bez toga umetka: finire IL PASSATO REMQTO partire -finisco . 392-405. kod kojega se ističe karakteristični samoglasnik dotične konjugacije (-a-.n-emmo riman-este rinuls·ero ved-enmw :. s tom razlikom da se u nas aorist mnogo manje upotrebljava nego talijanski passata remqta.Oblici triju glavnih konjugacija.'!. Zovu ga također i historij skim perfektom.:> Ju fumnw .) U drugoj konjugaciji postoji kod 1 . konjugacije (na -ere) taj je odnos upravo obratan . prave passata rel1lQta prema pravilnom ili »slabom« tipu toga vremena (v�rbi debati). -e-.l . koji su ovdje navedeni. licu jednine i u 3. koji u prezentu imaju umetak -isc-.

!na che (= la quale) non mi piace. i eui prodotti erano qua�i esclu�ivamente agr'icoli. U prošlosti Hrvatska bijaše zemlja čiji su proizvodi bili gotovo isključivo poljo­ privredni. 138 E un ' ope ra il eui contenuto e molto difficile. �cco la signora di eui (= della quale) ti ho parlato. To je radnik koji dobro radi. Evo gospode o kojoj sam ti govorio. cui) i promjenljivu (forma variabile: quale).. = E una persona con eui (= con la quale) si parla molto volentif. . Primjeri u kojima je pred odnosnom zamjenicom prijedlog: Lo studf.!mio. .!dia c 'e una sCf. Poseban način upotrebe odnosne zamjenice cui imarrio u ovim primjerima: �cco il pittore i eui quadri hanno vinto il primo prf. Forma variabile Kuća u kojoj sada stanujem vrlo je udaljena od središta grada. Le date di eui (= delle quali) non ci siamo ricordati. cui treba dati prednost pred duljim oblicima il quale.!ri. Ispred promjenljive zamjenice quale stoji uvijek određeni član. Govori koje smo slušali bili su vrlo zanimljivi. l discorsi che abbiamo ascoltato erano molto interessanti. To su savjeti iz kojih smo vrlo mnogo naučili. Kraći. l mesi di eui (= dei quali) si compone la primavf. Primjeri s odnosnom zamjenicom kao subjektom: Gramatika koju sam jučer kupio stoji osamdeset kuna. la quale . Forma invariabile maschile efemminile .!ri. . Nel passato la Croazia f.!tlO la eui riuscita e immancabile. s i n g o la re (koj i) il quale del quale al quale (il quale) dal quale p l u rale (koji) i quali dei quali ai quali (i quali) dai quali singolare (koja) la quale della quale alla quale (la quale) daUa quale p l u ra l e (koje) le quali delle quali alle quali (le quali) dalle quali t: Tralasciamo questi argomenti su eui ( sui quali) parleremo piu tardi.!ntro della citla. Queste stQff hanna colori che ( i quali) restano sfmpre invariati.IL PRONOME RELATIVO Odnosna zamjenica U talijanskom jeziku imamo dvije vrste odnosnih zamjenica: nepromjenljivu (forma invariabile: che. To su slike na kojima se vide mnogi strani utjecaji. che di cui a cui che da cui Sono c<�se a eui (= alle quali) non h9 pensato. la quale. Sono consigli da eui ( dai quali). . cui upotrebljavaju -se češće nego promjenljivi (il quale. To su djela koja nemaju samo znanstvenu vrijednost. = E un progf.!nta il tf. pogotovo kad odnosna zamjenica dolazi kao objekt. Ostavimo te stvari o kojima ćemo govoriti kasnije. U ovoj komediji ima jedan prizor koji mi se ne svida. To su stvari na koje nisam mislio. = Sono pitture in eui (= nelle quali) si vidono molti influssi stranif.. La casa in eui (= nella quale) abito ora e molto discQsta dal cf. abbiamo imparato moltzssimo.!ra . Student o kojemu govorim polazi treću godinu (studija). E un operaio che ( il quale) lavora bf. nepromjenljivi oblici che. e Ove tkanine imaju boje koje ostaju uvijek nepromijenjene. = ln questa commf. Evo slikara čije su slike dobile prvu nagradu.!ne. Datumi kojih se nismo sjetili.!nte di eui (= del quale) parlo f requf. To je djelo kojeg je sadržaj jako težak. U tom slučaju treba svakako upotrijebiti kraći oblik (che): La grammatica che ho comprato if. Mjeseci od kojih se sastoji proljeće . S0110 opere che (= le quali) non han no solo un valore scientifico. . le quali). 1 39 . i quali.!ra un pae:je. To je osoba s kojom se vrlo rado govori. Oblicima che. To je nacrt kojega je uspjeh neminovan.!rzo anno di studi.!ri cQsta otlanta kune.

ona koja itd. ' U talijanskom jeziku. f Onaj koga vidiš nije profesor Merlo. .Rip�ti tutto quello che hai detto. Chi vedi (= colui che vedi) non e il pro essor M�rlo. medutim. . Ponovi sve što si rekao. i quadri del quale ha111UJ vinto il prinw pr�mio. Od svih knjiga najradije čitam one koje imaju znanstveni karakter. quelli che. Felice chi si cont�nta del P9co. ne može se u tim slučajevima ispustiti zamjenica quello. Oblici colui che. Evo one koja teje tražila da te pozdravi. Svi se ti oblici mogu zamijeniti nepromjenljivom zamjenicom chi. �cco col�i che ti cercava per salutarti. Chi lavora guadagna. u genitivu i neposredno ispred druge imenice. Tko se želi vratiti kući. Prema tome. onoga tko. Tko radi i zaradi. -a? koliko (njih)! Primjeri: Dimmi chi e venuto. Chi vUQle tornare a casa puo ora anddrsene. niže): = Radim (ono) što hoću. onu koja oni koji. Fra tutti i libri l�ggo piu volenti{ri quelli che hanno un carattere scientifico. tko? što? Poznam onoga koji je poslao to anonimno pismo. »sve ono što« pokazna zamjenica »ono« i ispustiti: uzmi sve (ono) što 'misliš. Napomena l. -a? quanti. . Primjeri: Felice colui che si cont�nta del P(Jco.mancabile. Conosco colui che ha mandato questa lettera anonima. Kome (da pripadne) čast i slava? Za koga radiš? Što radiš? Čime se baviš? Što ćemo danas? Što se dogodilo? 141 . i prodotti del quale e rana in mass ima parte agrkoLi. Taj se oblik stavlja ispred ove imenice te iza njezina Ćlana. Oblik cui može se zamijeniti i s quale.Ci hanno raccontato tutto quello che hanno visto. Tko traži i nade. Chi se u ovoj funkciji upotrebljava samo onda ako se rečenici želi · dati opći karakter. Nemoj vjerovati (ono) što priča. Za apstraktne pojmove uzima se i nepromjenljivi oblik cio che (= ono što). e proprio quella che cerco. Pričali su nam sve što su vidjeli. nego Casella. koja? (jedn. (v. = Faccio cio che vQglio. PRONOMI E AGGETfIVI INTERROGATIVI Upitne zamjenice i pridjevi Upitne zamjenice jesu ove: chi? che? che cqsa? cQsa? Sretan onaj koji se zadovoljava s malim. upravo je to ona koju tražim. kazat Ćemo uvijek quello che. il contenuto dena quale e nwlto difficile. coloro che koriste se samo za osobe. one koje. i tada je cijela rečenica u jednini. Nepromjenljiva zamjenica chi zamjenjuje često dulje zainjenične oblike: colui che col�i che coloro che onaj tko (onaj koji). la riuscita del quale e im. koja se odnosi na subjekt glavne rečenice.Na temelju ovih primjera možemo postaviti pravilo: kad je relativna zamjenica. Cas�lla.U hrvatskom jeziku može se u sintaktičkim spojevima »ono što«. (alatz. . 140 A chi [ 'onore e la glQria ? Per chi lavori ? Che f . Coloro che vogliono tomare a casa possono ora andarsene. Nel passata la Croazia �ra un pae�. ) one koji. CQsafai ? ai Di che ti occupi? Che cqsa f ciamo oggi? ac Che cqsa e accaduto ? Reci mi tko je došao.) koji?. upotrebljava se u talij anskomjeziku nepromjenljivi oblik cui bez prijedloga di. quella che. može sada otići. koje? (množ. ali se tada mijenja i red riječi: �co il pittore. Conosco chi ha mandato questa lettera anbnima. Sl. Inače treba upotrijebiti dulje zamjenične oblike. Kad je riječ o stvarima. Non credere a cio che racconta (= a quello che).Pr�ndi tutto quello che credi. Primjeri: Cerchif orse questa matita ? E un progetto. �cco chi ti cercava per salutarti. Faccio quello che vQglio. upotrebljavaju se oblici quello che. -e? koji?. onoga tko ona koja. tutto quello che (a nikako ne *tutto che): Uzmi sve što misliš. Tražiš li možda ovu olovku? Da. E un 'opera. Chi cerca trQva. Cio che ammiro in lui e la costanza nel lavo ro. ) koliko? koliki?. one koje To su spojevi pokazne zamjenice trećeg lica jednine i množine s odnosnom zamjenicom che. ne ističući ni rod ni broj . Ono čemu se kod njega divim jest postojanost u poslu. quelle che. Uz dosad navedene oblike odnosne zamjenice treba spomenuti i nepromjenljivi oblik chi (onaj) tko. col�i che. ma quale? quali? quanto.

) III. Che libro mi hai portato ? Koju (kakvu) si mi knjigu donio? Di che mese parlate? O kojem mjesecu govorite? . Quale ti piace di piu? Imaš dvije mogućnosti. Che prepot�nza! Che b�l panorama! Quante parQle inutili! Koje li drskosti! (Kojeg li nasilja!) Kakvog li lijepog pogleda! Koliko suvišnih riječi! Oblik che? potječe od latinske upitne zamjenice quid (oblik srednjega roda od quiS).Isti se pridjevi upotrebljavaju i u usklicima. Quanti ne avete ? Tražim moderne romane. Oblici che? i quale? u značenju »koj i?« (odnosno koja?. Puo dirmi quanto pesano queste mele ? E un amico di cui pUQifidarti. Daro questo regalo a chi (= a colui che) indovinera cio che domando. Cerco roman?i mod�rni. Napomena 4. kad stoje uz imenicu. ESERCIZI JRčerje-bio (bje) lijep dan. . Koliko Vam je godina? Dvadeset 142 II. Quali vUQle? Evo Vam današnje novine. Koje želite? Quale e il Suo nome? Kako Vam je ime? Quanto guadagna al mese? · Koliko zaradi (on) mjesečno? Koliko zaradite (Vi) mjesečno? · Quanti erano ? Koliko ih je bilo? Per qual ragione (= per che ragione) non s�i venuto ? Zbog kojeg razloga (= zašto) nisi došao? A quali riviste (= a che riviste) vorresti es sere abbonato ? Na koje bi ti časopise htio biti pretplaćen? Napomena 3. Koliko ih imate? Napomena 2. Kad smo čuli tu vijest. quanta. koja stoji samostalno kao imenica.Imenice pred kojima se nalazi koji od upitnih pridjeva nemaju člana. I oblici quale? (koj i) i pridjevsku vrijednost: quanto? (koliko?). Stavite u toj vježbi kao subjekt. Il chirurgo nella cui dinica sono stato operato e molto ceLebre. um jesto il nonno. imaju . Ne mogoh doći jer bjeh odsutan. Sono tutti scrittori (= to su sve pisci) le cui opere hanno un valore duraturo. E venuto il contadino i cuifigli (= ifigli del quale) sono andati alfronte. . Grci su Upotrijebite passato remQto u ovim rečenicama: imali velikih umjetnika. quante. Egli ando a fare una passeggiata per la citta. Quale vestito ti metterai? Quello marrone. On nas je svu trojicu fotografirao. Koji je danas dan tjedna? Danas je ponedjeljak. bili smo jako veseli. u tom se slučaju zovu usklični pridjevi (aggeuivi esclamativi):. noi. razlikovati p r i dj e v s k o che? (= koji?.Upitna zamjenica che? je skraceni oblik za che cQsa ? U običnom govoru može se upotrijebiti i jednostavno-. a quanto u pridjevskom značenj u mijenja svoj oblik prema rodu i broju: quanto. . I. koje?) mogu se upotrijebiti bez razlike: Hai due possibilita. Govorih s nj ime tri puta. Koje ćeš odijelo obući? Ono smeđe. koju?. (Passato remQto toga glagola vidi u pregledu na kraju knjige. lične zamjenice io. Quali libri mi consigliate di leggere ? Koje mi knjige savjetujete da čitam? Quanta carta abbiamo ancora ? Koliko papira još imamo? Quanti anni ha 4i ? Ne hQ venti. . 143 . kakav?) : Che giorno della settimana e (Jggi? 9ggi e lunedi. ali on mi ne znade odgovoriti. treba '. essi. koja je u govornom latinskom jeziku zamijenila u upitnim rečenicama klasični oblik quis. Lanjske si godine zaslužio mnogo novaca.Upitna zamjenica chi? dolazi od latinske odnosne zamjenice qui. S VI su glagoli pravilni osim rimanere. Koja ti je milija? �ccoLe i giornali di Qggi. .. kojeg?. quanti. I�ri mattina il nQnno usd di casa alle di�ci.CQsa ? (CQsa f acciamo Qggi?) Evo i nekoliko primjera s quale i quanto: Iz navedenih primjera vidi se da oblik quale ? u množini dobiva nastavak -i. Dopo pran?o rimase nella sua camera. Od upitne zamjenice che? (= što). Quanti giorni ancora rimanete qui ? Con chi s�i stato Qggi dopo pran?Đ ? Quali lingue si stiu1iano nelle scuQle croate e quali nelle scuQle italiane ? La citta in cui vive mio nQnno e molto noiosa. Poi visito l' Qrto bot�mico e tomo a casa verso le d6dici. Prošle sam godine posjetio Italiju prvi put(per la prima vQlta).

Ecco la ragione per cui non sono venuto. replico l' altro. Lo scrittore compro il libro e lo rimando all'amico. Chi afermasse questo direbbe un bugia. Koliko teže ova dva zamotka? U (in) koje kazalište idemo večeras? Ono o čemu smo govorili nije odviše zanimljivo. sai nuotare un PQco?» «NQ». «Allora». vir . Ti prestero alcuni libri la cui lettura e divertente. . di cui. . . vijest replicare nuotare il vortice a ondare ff ' plivati vrtlog. Cerco un collaboratore che sappia il portoghese. . . Edmondo De Amicis (uno dei pili popolari scrittori italiani. v. «il nUQto non e affar mio». . Non prendero parte alla riunione di cui ti ho parlato. replico il grammatico. (. . . E una decisione di cui ti pentirai. II ragazzo. e partito tuo padre? o ANEDDOTI fflitto a l 'amor prQprio il barcaiQlo J 'annuncio rugati se kome samoljublje. Oblike tih glagola treba potražiti u tabličnom popisu na kraju knjige. odgovoriti (na odgovor) potonuti Napomena.Zvjezdicom (*) su označeni nepravilni glagoli. �i ha dato il giornale e mio Jratello. IV. Dovresti rivolgerti a chi se ne intende. noi leggiamO ? Quale e il numero delle piigine . PQco dopo il v�nto spinse la barca in un vortice e allora il barcaiQl0 grido. narodni srdačan poslati poslati natrag dodati (konju gira se kao giungere*) Il grammatico canzonato Un grammatico saIl un giorno in una barca e. Alcuni dicono di si.la lettura dei quali e . . Loro sono sempre i primi a lamentarsi. altri di no. ove rečenice: Chi sono le persone . . «Allora». . . 1 846-1 908) Edmondo De Amicis· aveva trovato pr�sso un libraio un suo libro da lui inviato qualche t�mpo prima ad un amico con una dedica cordiale. Fraseologia II treno con cui siamo arrivati era in ritardo. piirlano in questa stanza ? Quale e il titolo del libro . To je članak o kojem sam ti govorio. 144 145 ' · 1 . ponos lađar ožalošćen objava. XIII) canzonare qcn. poeta persiano (sec. «hai perduto meta della tua vita». a cui itd. rispose il pedante. visitare) u Italij i? Koliko stanovnika ima Italija? Znam tko je to rekao. . ma per il momento non fece parQla. �i mi ha parlato? Le parti .!: ! . Come si chiama il piroscaJ . . aggiung�ndo alla dedica queste parQle: Per la seconda ed ultima vQlta! l 'aneddoto il libraio la dedica popolare cordiale inviare rimandare aggiimgere* anegdota knjižar posveta popularni. si compone il giorno sono due. siccome '�ra pi�no di amor prQprio. divertente). Evo dobrih cigareta ! Koliko (ih) hoćete? Čovjek koga si mi jučer predstavio nije mi simpatičan. Il barcaiQlo rimase molto afflitto per l' annuncio. . ll luQgo . si compone questo libro ? Chi e il signore . . . . Sono cose delle quali e meglio tacere.al grammatico : «Di '. rivQlto al barcaiQlo gli chi�se: «Hai rnai studiato grammatica?» L' altro ris pose di nQ. siamo e vidno alla stazione. Upotpunite s oblicima che. . Prevedite: U kojem si gradu studirao? Koje si jezike učio u gimnaziji? Koliko ste gradova posjetili (vedeTe. . «t u tt a la tua vita e perduta: la barca sta per affondare !» Galalu Din Rumi. .

a izmedu oraha bijelio se zvonik. Osim ta dva slučaja upotrebe imperfekta ( 1 . . Napomena 1. Ipak se U svakidašnjem govoru ne pravi se uvijek razlika između vremena passato passato prossimo mora upotrijebiti: l . ako se njime označena radnj a ili događaj dogodio u vremenskom razdoblju koje još traje (Qggi. Imperfekt se upotrebljava i za označivanje prošle radnje. prošlu nesvršenu radnju): Passeggiavo in riva al lago e ascoltavo il canto degli ucc�lli. Trebalo je to učiniti. Imperfekt označuje radnju koja se u prošlosti ponavljala: Quando �ro al mare. . Ogni vQlta che mi sentivo stanco. Sad će u glavnim crtama biti prikazano kako se ta Leggevo il giornale quando mi si annunzio la sua vi�ita. 147 Parobrod je odlazio dva puta na mjesec. stamattina. . - Lezione dici otte�ima 4. Svaki put kad bib se umorio sišao bib s dvokolice i odmorio bih se. avreste dovuto . Mentre discutevamo. ra U dnu doline raspoznavale su se kućice jednog seoca. egli avr�bbe dovuto. Čitah novine kad mi bi najavljen njegov posjet. . 2). Izlazio je svakog jutra kad je bio zdrav. bio bih morao . . . . passato f prossimo i passato remQto. USO DEI T�MPI DEL PASSATO Upotreba prošlih vremena U prošlim su lekcijama prikazani oblici triju vremena imper �tto. . in questo secolo ecc. Morao si otići tamo bez daljnjega.U ovim se konstrukcijama upotrebljava i kondicional: avresti dovuto . Dok spavah. II piroscaJ partiva due vQlte al mese. Bi�ognava J ario. morali su . odnosno za označivanje prošle radnje u koju se uklopio neki drugi događaj ili radnja: OO Mentre dormivo. . Često se imperfekt upotrebljava i da se izrazi »morao sam . Bijah gladan i udoh u jednu gostionicu. Kad sam bio na moru. Imperfekt označuje prošlu radnju u njezinu trajanj u (tj. Danas sam radio devet sati. Otac je čitao novine. quest 'anno. Avevo j ame ed entrai in un ristorante. J UQri pioveva dirottamente. : O . vani je padala kiša kao iz kabla. vremena upotrebljavaju. . . 5. XVIII. koj a je prekinuta dru gom radnjom. sentii d'un traUo picchiare all'uscio. Stoga će i ovdje iznesena pravila moći poslužiti samo kao prvi putokaz. čuh odjednom kucanje na vratima. Dok radio sviraše. . On je to morao znati. nestalo je struje. kupao sam se svakog jutra (svakog pri epodneva). Morali ste se barem raspitati je li dopušteno govoriti s njim ili ne. Mentre la radio suonava. ) : Qggi ho lavorato nQve ore. II padre leggeva il giornale. Potrebno je istaknuti da je u talij anskom jeziku vrlo teško pravilima odrediti ispravnu upotrebu prošlih vremena. . « i sl. j Egli usciva ogni giorno quando stava b�ne. Šetao sam uz obalu jezera i slušao pjevanje ptica. Bi lo je strahovito vruće. da možemo sjediti u sjeni kestena. Dovevi andarcž s�nz'altro. L'imperf�tto Za imperfekt iznijeta su već u XII. ja sam pisao pismo. Dok raspravljasmo. treba spomenuti još i ove: 1 46 . Dovevate per lo mena interessarvi se �rti permesso o nQ di parlare con lui. facevo il bagno ogni mattina. .3. scendevo dalla bicicletta e mi riposavo. la corr�nte manco. lekciji dva važna slučaja upotrebe: 1 . Imperfekt služi za opisivanje trajnog s t anj a stvari u prošlosti: Faceva un caldo terribile ed eravamo J elici di poter star seduti all 'ombra dei castagni. o II passato prossimo prossimo i passato remQto. ondo alla valle si scorgevano le casette di un pae��llo e un campanile biancheggiava ln J f i noci. Egli doveva saperlo. 2. i bili smo sretni. io scrivevo una lettera.

a nisu u neposrednoj vezi sa sadašnjošću: II tr�no arrivo alle QtlO preci!je. II tr�no e artiva/o alle Qtto preci!je. pretprošio vrijeme ili pluskvamperfekt) i trapassato remQto (II. Za upotrebu vremena passato remQto ni e važna duljina trajanja neke j radnje: M6strami 1 '0rolQgio che ti ha regalato il nQnno. perche mi sentivo stanco. 3 . ln questo secolo ci sono state molte scop�rte. U Milanu sam sreo (sretoh) jednoga svog bivšeg profesora. dok imperfekt daje okvir za tu sliku. Evo cipela koje sam kupio. Egli non ha avuto il coraggio di dire la verita. Ovaj put si imao sreću. na nesreću sve stolice u mojoj radnoj sobi Mentre discorrevano della mia malatiia. Dante AŽighi�ri nacque a Fir�nze nel 1265 e mori a Ravenna nel 1321. Pogledao sam uokolo tražeći jednu stolicu. Quest 'anno abbiamo fatto due b�i viaggio Ove smo godine imali dva lijepa putovanja. n passato remQto bijahu pretrpane knjigama. Ho mangiato b�ne. Presi un tassi. kao i pri navodu datuma rođenja i smrti pojedinih povijesnih ličnosti: Nel 1860 i volontari di Garibaldi liberarono la Sicilia. Egli non I(bbe il coraggio di dire la verita. Primjeri za taj slučaj navedeni su već u poglavlju o imperfektu pod br. Trapassato prossimo pravi se od imperfekta pomoćnih glagola i od participa prošlog. di!jgraziatamente nel mio studio tutte le s�die erano i�gomhre di libri. Nije imao (ne imade) smjelosti da kaže istinu. Općenito se passato prossimo rabi i onda kad se radnja ili događa dogodio j u bližoj prošlosti te je u nekoj vezi sa sadašnjošću: !Jcco le scarpe che ho comprato. Godine 1860. Operacija je trajala samo nekoliko minuta. pretpro šio vrijeme). Ovog t jedna bili smo tri puta u kinu. Mangiai b�ne. Questa vQlta hai avutof ortuna. ma Dobro pojedoh. na primjer. a umro u Raveni 132 1 . entro il medico. Isto se tako passato prossimo upotrebljava uvijek u izrazima s glagolom essere za oznaku boravka u nekom mjestu ili zemlji: Siamo stati due mesi in Italia. Questo stato di cQse continuo per tre secoli. Bili smo dva mjeseca u Italiji. Uzeh taksi jer se osjećah umornim. a trapassato remQto od aorista pomoćnih glagola i od participa prošlog odnosnog glagola. ma ho pagato caro. U ovom je stoljeću bilo mnogo otkrića. Dove sl(i stato in villeggiatura l 'anno scorso ? Sono stato adAbbazia. I passato prossimo označuje radnju koja se u cijelosti završila. Stoga se (passato prossimo i passato remQto) mogu upotrebljavati prilično slobodno. Evo sada još nekoliko primjera te upotrebe: Mi guardai intorno cercando una s�dia. Napomena 3 . - Tako se.·" . � ln questa settimana siamo stati tre vQlle al cine. Garibaldijevi dobrovoljci oslobodiše Siciliju. 4. U pripovijedanju passato r:emQto služi za opis glavne radnje: predočuje u neku ruku sliku glavne radnje. u četiri posljednja primjera ne mijenja smisao rečenice ako se umjesto vremena passato remQto upotrijebi passato prossimo: 148 . . l. IL TRAPASSATO PROSSIMO E IL TRAPASSATO REMQTO A Milano incontrai un mio �x-prof essore. . Gdje si bio prošle godine na ladanju? Bio sam tl Opatiji. Treba istaknuti upotrebu vremenapassato rel1'lQtp u pripovijedanju povijesnih događaja. Passato remqto označuje događaj ili radnju koji su se u cijelosti završili u prošlosti. Dok razgovarahu o mojoj bolesti. 1 49 oba ta vremena Napomena 2. Pokaži mi sat što ti je (koji tije) poklonio d jed. Pretprošla vremena U talijanskom jeziku imamo dva pretprošla vremena: trapassato prossiriw (I. 2. Vlak je stigao (stiže) točno u osam. L'operazione duro solo alcuni minuti. pagai caro. Ovo se stanje stvari nastavilo tijekom tri stoljeća. Dante Alighieri rodio se u Firenzi 1265. 3. ali skupo platih. uđe liječnik. - 2. A Milano ho incontrato un mio �x-professore.

ovaj) AntQnio ha intenzione di mandare il figlio in coll�gio: questi non vUQle saperne. koje me pozivaše natrag. isti dan). ali mu ovaj ne odgovara. costui (ovaj). ma quegli non gli risponde. Lo puni perche aveva rotto lo sp�cchio. . Quando entrammo nella sala. govornik već bijaše završio svoj govor. Čim me vidio. PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRAT IVI Pokazne zamjenice i pridjevi Među pokazne zamjenice ubrajamo ove oblike: Quando arrivammo alla stazione. 1 50 I Oblike nepravilnog glagola giungere (doći. Dopoche �bbi impostato la lettera. odmah je palio drugu. Prije dvije godine pušio je vrlo mnogo: čim bi popušio jednu cigaretu. mi saluto. Glagol glavne rečenice mora u tom slučaju biti u aoristu (passato relnQto). onda se upotrebljava redovito trapassato prossimo: Giunsil a casa dopoche il mio telegramma era gia arrivato. stići) vidi u tabličnom pregledu na kraju knjige (pod br. Due annif u111. Kad uđosmo u dvoranu. quegli (onaj . 2. Subito che fui partito. Kad stigosmo na željezničku stanicu. ispred glavne: Appena mi �bbe visto. egli noi voi essi Ako se sporedna rečenica nalazi iza glavne ili ako pretprošio vrijeme u sporednoj rečenici naznačuje radnju koja se u prošlosti često ponavljala. Dođoh kući pošto je moj brzojav već bio stigao. l. io tu egli noi voi essi io tu �ro stato (bijah bio) t:ri stato t:ra stato era vamo stati eravate stati erano stati Avere avevo avuto (bijah imao) ave vi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto io tu egli noi voi essi io tu egli noi voi essi fui stato (bjeh bio) J osti stato J stato u J ummo stati J oste stati jUrono stati t:bbi avuto (bjeh imao) avesti avuto "t:bbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto Kad sam shvatio da me ne razumije. l 'oratore aveva gia terminato il suo discorso. rastumačih mu stvar na drugi način. questi (ovaj)..Poiche �bbi capito che non mi comprendeva. ali ovaj o tome neće ni da čuje. Bijah tek napisao tri retka kad stiže listonoša. kako. il tr�no era gia partito. pretprošla se radnja iskazuje također vremenom passato prossimo: L'ha punito perche ha deltO una bugh Kaznio ga je jer je lagao (rekao laž). dopoche (iza.ava moltissimo: appena aveva fumato una sigaretta ne accendeva subito af . gli spiegai la cQsa i n un 'altra maniera. Ante n1njerava poslati sina u internat. costei (ova). ove) označuju osobe.�. Isto tako ova vremena se tvore i kod ostalih glagola: Trapassato prossimo: Trapassato remqto: io �ro andato io avevo parlato io avevo creduto io �ro diventato io avevo J atto io J andato ui io �bbi parlato io �bbi creduto io f diventato ui io �bbiJ atto Trapassato prossimo označuje radnju koja je bila svršena kad se zbila neka druga radnja: Avevo scritto appena tre righe. costoro (ovi. dođe mi na pamet da sam (bio) zaboravio staviti marku. a pretprošla se radnja zbila u istom vremenskom razdoblju (npr. a sporedna rečenica mora stajati . quando (kada). Ha scritto gii1 due vQlte all 'amministratore. ali imaju prezirno značenje: Chi era costui ? Che voleva cost�i? Dove vanno costoro ? Tko je to bio? (Tko je bio ovaj?) Što je željela ova? Kamo idu ovi? Napomena 4. Već je dva puta pisao upravitelju. Tek što sam otputovao. Kaznio ga je jer je razbio zrcalo. allorche (kada). arrivo una lettera che mi richiamava indi�tro. mi v�nne in mente che avevo dimenticato di metterci ilJ rancobollo. 37). Evo oblika obaju pretprošlih vremena glagola essere i avere: Trapassato remoto upotrebljava se u sporednim rečenicama koje počinju vremenskim veznicima appena (che) (čim. netom). subito che (čim. stiže pismo.Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. quando capito il postino. l51 . . vlak bijaše već otišao. Pošto sam bacio pismo. pozdravi me. tek što). pošto). un'altra.

lekciju).Oblici colui che. . -e (taj) označuje osobu ili stvar koj a se nalazi blizu onoga kome govorimo ili pišemo. Oni koji se budu htjeli koristiti popustom morat će uputiti (redovitu) molbu direkciji. quando entr. commf(die. mentisce. chi ha finito puo . L 'astronoma afferm. che aveva scopirto una nuqva stella. . . Ill. -i. Zahvalila mu je (ringraziare s akuz. Qggi ho incontrato la stessa gfnte che incontr. -a. ifri. Prevedite: Nisam razumio što je ispričao. . eSf(mpio quelli delle Baru e chioZZQtte e Mirandolina che con spirito e astuzia. chi vorea u�ufruire '" dovra . . nato a Venezia nel 1 707. l�cco il ritratto dell 'architetto che costru . . Quelli che hanno finito possono aruJ. . -i. . Pr�go codesta onorevole direzione. 3. Rappre�entato e amato per la schif(tta umanita di cui sono imbevute le un' importanza universale. Le sue 2. codesto. Che CQsa significa tutto questo? Što znači sve ovo? ESERCIZI I. . . . Ispričajte svojim riječima štivo koje slijedi. . la camerifra. Ovo je slika koju najviše volim. LEITURA II teatro di Goldoni Carlo Goldoni. odmah mu to (glielo) rekoh. codesto. Napomena 6. ovo) je pokazna zamjenica za stvari: �cco cio (= quello) che ho risparmiato in tre anni. hanno infatti del mondo. 152 come semplice locandif(ra. questa mia sor�lla. . ff jer joj je dao (f are) lijep dar. . U 9 sati stigoh na željezničku stanicu (alla stazione). col�i (ona). Ma papa Goldoni COITf(gge i costurni ridf(ndo e srerza i diletti del suo tf(mpo I personaggi presi dal popolo sono i pili vivi e i pili simpatici. . coloro (oni. (v. lekcij i. questa e la maggiore. cio (to. Delle mie figlie. -a. Ricordiamo per Ovo je moj brat.. ali je vlak već bio otišao. . a upotrebljavaju j Questo e il quadro che pref erisco. . -e (ovaj) označuju osobu ili stvar koja je blizu onome koji questa poltrona ovaj naslonjač. Od mojih kćeri ova je najstarija. Napomena 5. U množini mjesto coloro che upotrebljava se i oblik 3 . Cohii che tiff �rn1a questo. Quando tu gli pag. si fa bf(ffe del tronfio aristocratico e delricco pre�untuo�o. . Goldoni e <.) 4. protes{ . colui (ona ) .arsene.Oblici questo. appunto per questo. favore degli spiriti libertari della sua epoca. kad gaje otac pozvao na šetnju (a passeggio).· � ' I ' O se uz odnosnu zamjenicu che. L 'anno scorso (tu) lavor. ovo moja sestra. Čim sam razumio da ima krivo (= da je imao krivo). . nonostante il loro apparf(nte carattere regionale-veneziano. one) označuju osobe. colei che. . Moj brat tek bje završio zadaću. quello upotrebljavaju se i Jeao pokazne zamjenice u značenju questa. . quelli che: Onaj tko tvrdi ovo laže. pa prevedite ove rečenice: Stavo leggfndo il giornale. Stavite navedenu vježbu u množinu. moltissimo. ff In tal IDQdo il teatro del Goldoni �bbe una funzione progress iva e incontro il 1 53 . . quella villa. Pr�ndi codesto secchio e vi�ni con me in corti/e. si adattano ad ogni lingua e ad ogni II teatro di Goldoni si puo definire la IQtta della verita contro i v�cchi pregiudizi. Upotpunite aoristom (passato remqto). . dovranno f direzione. Oni koji su završili mogu otići (odavde). . pokazne pridjeve ubrajamo: IV. codesta. Među L Cio non e a atto vero. . Evo (ono) što sam prištedio u tri godine. contro la bugiarda classe dei nobili. Uzmi to vjedro i dođi sa mnom na dvorište. il conto (egli) non f ame regolare domant/a alla Coloro che vorranno u�u ruire del ribasso. contro la piccola borghe�ia ricca e pacchiana. e il primo fra i grandi maf(stri del teatro di prQ�a italiano. temperamento. govori: questo. Molim ovu uglednu direkciju . ma e anche l' autore che non ci lascia rnai delu§i. queila persona o cQsa: Questo e mio frat�llo. XVII. mettendoli in ridicolo. quello (onaj). To nije nikako istina. O promjenama nastavka ovoga pridjeva govorilo se u IX. ma si vedeva che non fra contfnto. . II.>ggi rappre�entato in tuu paesi progrediti IT sue comm�die le quali. . . coloro che mogu se zamijeniti s nepromjenljivom odnosnom zamjenicom chi: chi afferrna .

- Lezione diciannove�ima FORME ACCOPPIATE DEL PRONOME PERSONALE Združeni oblici ličnih zamjenica U rečenici često dolaze zajedno po dvije nenaglašene lične zamjenice. . oltre alle due ricordate pili sopra (la Locandi�ra e le Baruffe chioZZQtte) vanno messe in rili�vo le segu�nti: La Bottega del cajfi. jedna uz drugu. Ta se pojava opaža i u hrvatskom jeziku: moraš mi ga vratiti. U tom slučaju i u našem i u talijanskom jeziku zamjenica koja je u dativu dolazi ispred one u akuzativu. Evo pregleda tih promjena kod ličnih kao i kod lićno-povratnih zamjenica.� . (Loro) me lo ha delta te lo ha delto glielo ha detto ce lo ha detto ve lo ha detto lo ha detto loro PrODorne personale riflessivo Lično-povratna zamjenica mi ti si ci vi io me ne aCCQrgo tu te ne accQrgi egli se ne accQrge noi ce ne accorgiamo voi ve ne accorgete essi se ne accorgono si 1 54 me ne sono accQrto te ne sei accQrto se n' e accQrto ce ne siamo accQrti ve ne siete accQrti se ne sono accQrti 155 . rem. : : -: . prostački nadut ćozotski (iz Chioggie) šibati doista pacchiano Conversazione Dove nacque (pass.' Carlo Goldoni mori a Parigi nel 1 793 lasciandoci in eredita pili di c�nto comm�die fra cui. s razlikom da u talijanskom prva zamjenica mijenja svoje završno -i u -e. mi ti ci (Le) egli me lo dice egli te lo dice egli glielo dice egli ve lo dice egli lo dice loro egli ce 10 dice vi loro. il Bugiardo. hoću ti je predstaviti. Vocaboli il teatro di pro§<l il pregiudizio u a la bar ff l 'astuzia la locanditgra il pre$untuo� il ventaglio il rustego tronflo chiozzQtlo f s erzare f in atti dramsko kazalište predrasuda svađa lukavstvo krčmarica lepeza rUstico) umišljeno čeljade ' XIX . le. . . ( = grubijan neotesan.) Carlo Goldoni? Quanti anni vis se ? Perche e celebre? Hanno solo un carattere regionale le sue comm�die? Che cQsa corr�gge e sf�rza Goldoni neUe sue comm�die? Da dove sono presi molti personaggi delle comm�die goldoniane? tbbe funzione progressiva il teatro di Goldoni? Quali sono le comm�die pili celebri del nQstro autore? Pronorne personale Lična zamjenica gli. il Ventaglio. la Famiglia dell 'antiquario e parecchie altre che hanno carattere di verita et�ma. i Ri:tsteghž.

imaju zub na nas mostrandocelz) �apome�� 2. Non gliel'hQ ancora raccontata questa stQria. U tom slučaju oblik la ostaje nepromijenjen.C sara poss'ibile. ma non vQlle informarcene. Fućkamo ini na vaše prijetnj e.Jednosl ožni Reci Danas sam čitao prekrasnu novelu. . Jesi li donio skripta? Da. VQglio racconm rvela. Zamjenica trećeg lica jednine gli piše se tada glie i spaja sa sljedećom zamjenicom. Doći ću sigurno. Našao sam prekrasan listovni papir za svoju rođakinju. scrivi l. mi bude moguće.he gliele mandero non appena mi . . Pao si (na ispitu). glie1 'ho mandata.. i ti mi to kažeš s tolikim mirom! . Vam još) pričao tu pripovijest. te lo prometto.. l tUQi genitori aspettano ancora niie notizie. non te la prendere con me ce [ 'ha con lui ce z ' hanna con noi ili Napomena Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. dok u nenaglašenoj zamjenici. accortosene). Hai portato le disPfnse J Si. On je to znao. dacceli sUbito. Hoće ići večeras u kino. dovere. piši im da ću im ih poslati čim Hai mandata la lettera ai genitoriJ .lam ih ne pošaljete? Ce ne in fischiamo delle vQstre minacce. HQ trava to una bellissima carta da lettere per mia cugina. 1. zabrani mu (to). �) . non gliela perdonera rnai. ljutit je na nj ljute se na nas. Sei stato bocciato.� � . Glie služi također kao dativ ženskog roda. Ne mogu ti to još kazati. Qggi ho l{!tto una bellissima nov{!lla. obećajem ti. Darovat ću joj ga za njezin rođendan.Zamjenica la ima katkada značenje neodređenog objekta. ili Non te lo PQsso dire ancora. Non PQsso dirtelo ancora. Iz posljednjih primjera vidi se da oblik gLie može zamijeniti i množinu Loro. Se avete dei bUQni artkoli. Ako imate dobrih članaka. podvostrucuJu pocetm suglasmk zamjenice: Dlmmelo. VUQle andare al cine stasera. Ce ne siamo accQrti troppo tardi e abbiamo f atta appena in t{!mpo a cavarsela. lekciji o ličnim zamjenicama kao privjescima ivom i njeCJu 'Ecco u jednu ri ječ: (pronomi Non PQsso dirtelo ancora. sta '). -: .:. -i prelazi u -e: cavarsela (io me la cavo) izvući se (iz neprilike) izvukao se se 1 'e cavata platit ćeš mi to me la pagherai se la passa bfne la sa lunga lui non ce la f accia prendersela con qcn.rv. : zamJemcom.Lične I zamjenice dolaze kao dočetak i kod gerundija (vedendolo. le kao i pred česticom ne ( di cio). Egli lo sapeva. Nemamo vremena pisati mu pismo. non ce li mandate J Non abbiamo t{!mpo per scrivergli una Lettera. sapere). li. pišimo mu ga sutra. affis�l) vnJe�e i za d � ne oblike ličnih zamjenica koji se također spajaju � . nenaglašena zamjenica mijenja svoj nastavak u -e pred akuzativnim oblicima Lo.Si. Tvoji roditelji očekuju još moje vijesti. . Ispričat ću vam je. Nisam mu još (nisam joj još. ff Ovo je odviše teška uvreda. . e me lo dici con tale calma! p� rsona!l. ja '. . perche. ne ide ljutiti se na koga nemoj se ljutiti na mene mi (to) ako znaš. eccotele. proibisciglielo. Prekasno smo to opazili te smo se jedva dospjeli izvući. volere. la. imperat Pravila izn�se�� u x. Vamje) nikada oprostiti. dobro (udobno) živi lukav je on ne uspijeva mi to. Ne mogu ti to još kazati. Questa e un'o esa trQppo grave. kad su spoj eni sa . ali nas nije htio obavijestiti. s mfimtlvom. (mi) Se hai portato gli appunti. daj nam ih odmah. f56 1 57 . evo ti ih. ob� i� i im�erativa (di ' da '. participa prošlog (vistala. zašto t. scriviamogliela domani. Ve la vQglio raccontare. koj aje pred tim oblikom. neće mu je (j�jje. Ako si donio bilješke. compleanno. odnosno česticom ne.Prva. Gliela regalero per il suo I ovdje vrijede pravila iz XVI. = non me la sento me la vedo brutta [ 'ha capitaJinalmente Jinlscila! smettetela! ne osjećam se' sposobnim (za to) predosjećam da će to za mene loše svršiti napokon je shvatio prestani (s time)! prestanite! Primjeri: Verro certamente. lekcije: a) Kad se infinitiv nala�i iza kojeg� o � načinskih (modalnih) glagola (pote re. zdruzene se zamJemce ne moraju spojiti kao domeci (afiksi). se lo sai.

Imenice naglašene na zadnjem slogu (le voci tronche). .� la citta il ca e ff grad kavana novost taksi istina la novita le citta i caffi 'I i I l ot il cinema kino kino auto radioaparat fotografija i cinema i cine le auto le radio lehto il cine ['auto la radio la jQto le novita i tassi le verita il tassi la verita 2.. ' .. . Kao u ostalim jezicima. ..'" " -. ......._1.1· �'. � � . -r . dizalica i re i te le gru il COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI Nepravilni komparativi i superlativi redovite (pravilne) oblike komparativa i superlativa imaju još i druge oblike.. jer su se organski l 'album i tram ijilm gli spQrt i lapis gli album � - �lti O . . �a. V�· . . '�.. - . � _ . Skraćenice ci nom i accorciati).. 159 \ . . Imenice koje završavaju na -i (i nami in -i): l 'anali�i la t��i la metropoli la cri�i il brlndi�i la sinte� analiza teza metropola kriza zdravica sinteza le anali�i le t��i le metropoli le cri�i i brindi�i le sintesi relativo forme assolute 5 . Jednosložne imenice (i nomi monosillabici): il re il te la gru kralj čaj ždral.·n· � .� �..NOMI INVARIABILI AL PLURALE Imenice koje se ne mijenjaju u množini Imenice koje imaju isti oblik u jednini i u množini jesu: 6. . lekciji: 1. le superjici (rjeđe: le supelficie) grandissimo massimo 1 58 ·>1 .. O nj ima se već govorilo u XI. Imenice koje završavaj u na -ie (i nomi in -ie): la sPfćcie la sfćrie l 'effigie la prog�nie vrsta serija slika. no · 'O. lik naraštaj le sp�cie le s�rie le e ffigie piu grande maggiore il piu grande il maggiore il massimo piu piccolo minore il piu piccolo il minore il mlnimo piccolissimo mlnimo le progfćl1ie Izuzetak čine: la moglie la superjicie supruga površina le mogli .l�. Ti se oblici zovu nepravilni jer nisu građeni · prema općim pravilima komparacije. Imenice koje završavaju na suglasnik. . Evo glavnih primjera: L organiche).. - ."'� � . i u talijanskom postoji nekoliko pridjeva koji uz 3.o ....-il piu bUQno il migliore b(u)ol1issimo ottimo pili cattivo peggiore il piu cattivo • il peggiore cattivissimo pessimo 4... To su uglavnom tuđice (i nami stranieri): il tram iljilm lo spQrt il lapis tramvaj film sport olovka album Ispravnij e je nazivati ih organskim oblicima (forme razvili iz odgovarajućih latinskih oblika.:O - \ co mp arati VO superlativo piu bUQl10 migliore .. ...

Pridjev Ipak se oblici migliore-ottimo. nego obično u prenesenom. J a sam niži od tebe po stasu. minore dolazi' prijedlog (ponekad i veznik che). Budi se pri naj manjem šumu . Nastojat ćemo postići n�jveću korist najmanjim naporom. e minore di quello dell'inv�rno scorso). Lucia e la maggiore di tutti." E un ingegno superiore alla m�dia ordinaria. . cattivo. Lucijaje najstarija (od svih). il piit estt. gotovo bez razlike. Prema tome: stariji sin mlada kći Ernest je stariji od mene. I loro meriti sono superiori ai nestri. Nitko nije bolji od njega.?rno (esteriore) . Seoske su kuće obično niže od onih u gradovima. Tvoja zamisao bijaše odlična. peggiori che ieri). Primjeri: f Moj prijedlog je bolji od tvoga. Gran Sasso je najviše brdo Apenina.?mo (interiore) il p iit intt.?mo piit estt. U komparacij i uz migliore. peggiore-pessimo upotrebljavaju i za stvarne maggiore može značiti »stariji«. prisan) (= skraj nji) pojmove: un virio migliore. inf eriore. Egli si �eglia al minimo rumore. una pessima birra.?mo l'estr�mo estr�mo l'intimo 'intimo Ifigli di mio fratfillo sono piu piccoli dei mi�i. le classi inf eriori del ginna�io per ordine superiore il tribunale sitp r�mo in sommo grado niži razredi gimnazije po višoj naredbi najviši sud u najvišem stupnju 1 60 161 . Neće se. a uz superiore i in eriore prijedlog a. ilfiglio maggiore lafiglia minore Em�sto e maggiore di me. za stvarne pojmove. svejedno da li se od pridjeva alto i basso upotrebljava »pravilni« ili »nepravilni« oblik komparativa i superlativa. di La mia proposta e migliore della tua. supr�mo. superlativo relativo il piit alto il supr�mo il sommo ilpiit basso l'lnfimo (l'imo) E il peggiore ragauo della classe. Danas se nalazi u težim prilikama nego jučer. često za oznaku karaktemih svojstava: Nessuno e migliore di lui. međutim. comp arati vo Kod pridjeva bUQno. in fimo malokad se upotrebljavaju u prvobitnom doslovnom smislu. Nije. Sunce je veće od mjeseca. dakle. . grande. maggiore. a minore »mlađi«. Le case di campagna sono generalmente pio basse di quelle nelle citta.komparativa i superlativa mogu se upotrebljavati naizmjence. Djeca moga brata su manja od moje. Oblici superiore. . un ottimo liquore. kazati: Il Gran Sasso e il monte *supr�mo degli Apennini. forme assolute altissimo bassissimo lofimo (irno) Era uri ' ottima id�a la tua. peggiore. To je natprosječna inteligencija. Njihove su zasluge veće od naših. Qggi v�rsa in condizioni peggiori di i�ri ( . Quest'inv�rno ilJreddo e minore che l 'inv�rno scorso ( . U pravom značenju. (= n ajdu blj i. Ove je zime manje hladno nego prošle. piccolo »pravilni« i »nepravilni« oblici piit alto superiore piit basso inferiore Ipak se »nepravilni« oblici upotrebljavaju ponajviše u prenesenom značenju. nego će se reći: fl Gran Sasso e il monte piu alto degli Appennini. . Ali će se kazati: lo sono di statura inferiore a te. To je najgori dječak u razredu. upotrebljavaju se najčešće »pravilni« oblici komparativa i superlativa: Il sole e piu grande della luna. supr�mo sommo Cercheremo di ottenere il massimo rendimento con il minimo sJerzo. piit intt.

.pre$enteranno -. Ovo je vino vrlo loše. la vanita dell' argomento e la gofraggine pre�untuosa della fonna. .Recite mu to. Non me ne sono aCQrto. lo non mi ricQrdo di cio = lo non . . da Giambattista Marino che fu il pili tip ico po�ta secentista) e cioe il gusto dell' ampollosita. Nel 1690 fu da un gruppo di letterati.o (detto anche marini$mo.Ne mogu ti to pričati. . fra gli arcadi onoro Metast�io. slavan oštar. che impose come rim�dio la semplicita. čestit jadan koristan zdravlju. 1 63 1 62 . rezak cjelovit.) ( Ja se izvlačim kako mogu.Zašto ih nećeš zvati? Jer su nam javili da ne mogu putovati. To su: celebre acre integro ml�ro salubre 2. i quali dovevano persino scegliersi dei nomi pastorali.ricQrdo. Essi la pre�nteranno a loro = Essi . le finalita dell' Arcadia. estraniandosi dalla vita. ali pivo je izvrsno. 3 . To je njegova najveća zasluga. II. Essi si sono dimenticati di questo = Essi .Ai bron� tUQi s�rva di palla il mondo . Noi lo pagheremo a 4i Egli lo domanda a te = Egli . Valgano a caratteri��are questo stile poe�ie di Marino.. storici. .Zašto si ljutit na mene? Jer mi nisi htio to javiti.) (= Moram otići odavde. Stoga je interiore = int�mo. armene. a esteriore = est�mo. 5 . po�ti. . . pošalji mi ih.parla mai. la parte interiore il lato esteriore = la parte int�rna il lato est�rno nutarnji dio = žalost vam je ne mogu dati. SECENTI$MO E ARCADIA ESERCIZI I. Potražite jednu stolicu i donesite mi je odmah ! .Ne mogu ti je kazati. filo�ofi. Dante i Leopardi su vrlo slavni pisci. . Egli lo ha promesso a lui = Egli .Ne sjećam se više toga.) ( Ne znam što bih s tim. Egli non ti parla mai di cio = Egli non . Prevedite: On je tražio (ha chi�sto) tvoju adresu.Možeš li mi kazati istinu? . Giu��ppe Baretti che. .Možete li nam dati dozvolu? Na L' Arcadia �ra una regione dell' antica Gr�cia abitata da pastori. lo me la cavo come PQsso. lo me ne d�vo andare. Non me ne impQrta: najprisniji prijatelj najudaljeniji rt Pet pridjeva tvori intenzivne superlative prema latinskom načinu na -errimo.diceva. Odgo vorite na pitanj a i upotrijeb ite p ritom zd ružene ob like lične zamjenice: Mi da L�i il Suo libro ? Le dQ io il mio ? Mi dicono gli stud�nti il loro nome ? Vi ha spiegato questa lezione il professore ? Quante lezioni vi ha spiegato fino ad Qggi ? Gli hai dato la penna ? Mi dira i la verita ? Chi ti ha dato l 'indirizzo ? Da il p ro Jesso re degli e$ercizi agli alli�vi ? Si ricQrda L�i di tutti gli avvenimenti della Sua in anzia ? Avete spedito quel pacco alla nQnna? J III... Si fecero le loro leggi in latino.) = = (U prvoj rečenici upotrebljava se lična zamjenica. tako da se može kazati npr. zdrav celeberril1lO acerrimo integerrimo mi�errimo saluberrimo Vrijednost j e ove knjige manja o d njezine debljine (grossezza). 4. Gorski je zrak vrlo koristan zdravlju. = Noi ""': pagheremo.Ja fućkam na njegove prijetnje. : l 'amico pili intimo la punta pili estr�ma l. . On je moj najbolji prijatelj . esteriore (vanjski) ne osjeća se više komparativno značenje. creandosi un mondo artificiale e irreale. Po višoj naredbi škole su bile zatvorene cijeli tjedan.il sole definito: il bQia che taglia con la scure dei raggi il cQllo all'ombre ecco Progressive furono.comunica. con immagini come queste: . .Sjećaš li se toga? Govori mi o tome! . Konjugirajte: vanjska strana I kod superlativnih oblika intimo (najdublji. pote menare all' Arcadia viol�nte sferzate nella sua rivista La frusta letteraria. a ja sam mu je poslao..sono dimenticati..Kod oblika interiore (nutarnji). U nižim razredima gimnazije ne uči se grčki jezik. l' Arcadia rappre��nta la parodia del semplice.Ako nađeš knjige. prisni) i estr�mo (skrajnji) izgubilo se prvotno superlativno značenje. quindi.) (= Nisam to opazio. della e�agerazione. Non sQ che f (= Ne tiče me se. ebbero il loro patrQno e si crearono tutta una tenninologia pastorale. Essa la comuizica a noi = Essa .ha promesso. immaginata dai po�ti CQme la t�rra della pace e della felicita. u ostalim lično-povratna! ) V .domanda. L' Arcadia sorse con lo sCQpo di combattere in letteratura il secenti$fn. se il marini!?mo rappre��nta la parodia del grandioso. Vidjeli smo najljepše slike izložbe. fondata in Roma un' Accademia che si chiamo Arcadia perche arcadici dovevano essere la vita e i costumi dei sQci.il cielo definito: stalla di stelle . per altro.Napomena. Prevedite : glasovit. Stavite na mjesto crtica odgovarajuće nenaglašene oblike lične zamjenice: 4i lo diceva a me = 4i .Prestanite svirati (di suonare) tu užasnu ploču. E stato detto per questo che. Ma anche questa cadde nell'e�agerazione e nell'artificio: ne poteva essere diversamente da parte di un'accademia che reagiva alla letteratura con la ietteratura. IV.

' . che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che essi che esse che Loro abbia abbia abbia abbianw abbiate iJ. Zato je obično ispred njega veznik (većinom che ili se) .. (Odmaglio je. ).Lezione vente�ima Fraseologia Non me lo hanno detto. IL CONGIUNTIVO PRE�tNTE Konjunktiv sadašnjeg vremena Dok se indikativom iskazuju radnj e koje se stvarno događaju (ili su se dogodile Non vole vano dircelo. (da budem) itd. (Osjećam da će biti loše. l siamo siate siano 1 64 1 65 .Conversazione Che cQsa �ra l' Arcadia neil' antica Gr�cia? Quando e da chi fu fondata l' Accad�mia dell' Arcadia? Che cQsa fu il marini�mo? Cadde nelI' esagerazione anche l' Arcadia ? Con qual sCQpo sorse l' Arcadia? Come �ra immaginata dai po�ti? Perche cadde nell'e�agerazione e nell'artificio? xx . Konjunktiv se zove i vezni način i upotreblj ava se veĆinom u zavisnim rečenicama. ili će se dogoditi). konjunktiv služi za izražavanje radnj i koje još nisu izvršene. (Ne usudim se . Me l a vedo brutta.konjunktiv prezenta imperfekta prošli pretprošli Evo najprij e konj unktiva prezenta pomoćnih glagola: che io che tu che egli che essa che 4i che noi che voi che mi che esse che Loro sia sia .) Ve lo faro vedere. ali U talij anskom jeziku imamo ove konjunktive: (il) con giuntivo pre��nte (il) congiuntivo impeJf �tto (il) congiuntivo passato (il) congiuntivo trapassato .bbiano da imam itd.) Se l' e svignata. . Ce ne siamo accorti. ) Glielo abbiamo prornesso. .sia da sam. koj i povezuje tu zavisnu rečenicu s glavnom. Te ne ha parlato? (Je li ti govorio o tome?) Fatecelo sapere. (Zapamti to dobro ! ) Con chi ce l ' hai? (S kim s i se posvadio?) Ce l' hai fatta? (Jesi li uspio?) Non me la sento di dirglielo. Legatela al dito. Non me ne curo. (Obavijestite nas o tome. U glavnim rečenicama konj unktiv se rj eđe upotrebljava. Come te la passi? (Kako provodiš vrijeme?) su moguće. . Se la cava abbastanza bene.

- che io spif2ghi che noi spieghiamo che voi spieghiate che essi spieghino . odnosno od superlativnog izraza: E il migliore amico che io abbia. lekciju). U svim tim rečenicama veznik che povezuje glavnu i sporednu (objektnu) rečenicu.. odgovara mi.. Na primjer: 1 66 167 . Glagoli I. volja.. U�O DEL CONGIUNTIVO NELLE PROPO�IZIONI DIPEND�NTI Konjunktiv II zavisnim rečenicama Konjunktiv se upotrebljava: 3. s matram) (sumnjam) (predstavljam sebi.. nesigurnost. Na primjer: (io) credo p�nso rit�ngo dubito imnwgino suppongo terno hQ paura (mislim) (mislim) (držim.. u relativnoj rečenici koja zavisi od relativnog superlativa (v. ako·je u glavnoj rečenici b e z l i č a n g l a g o l (vlEL impersonale) ili b e z l i bg č a n i z r a z (locuzione impersonale) s veznikom che. l. g u svim licima konjunktiva prezenta (v. Glagoli III... e necessarlO che e inutile che e difficile che non merita che non impQrta che ecco (čini mi se ) (drago mi je) (kažu da) (potrebno je da) (zaludu je da) (teško je da) (nije vrijedno da) (nije važno što) itd. .(vo VI. -sciare navedena u Vl lekciji za tvorbu indikativa prezenta tih glagola. Non e l'unica speranza che ci r�sti.. konjugacije na -care. -giare.. treba da) (zaslužuje da. -gare... u konjunktivu prezenta oblici su prvog. -scare zadržavaju grleni glas k. sumnja. konjugacije koji u nekim licima indikativa prezenta umeću slog -isc. nam) (moguće je da) (moguće je da) (nemoguće je da) (šteta je da) (bolje je da) (čini se da) mi sembra mi piace si dice che .- che io caschi 2. strah. To je najbolji prijatelj što ga imam. che noi cerchiamo che voi cerchiate che essi cerchina che noi caschiamo che voi caschiate che essi caschino Analogno tome vrijede i za konjunktiv pravila konjugiranja glagola na -dare. drugog i trećeg lica jednine jednaki.. ugodno ili neugodno: sono cont�nto siamo Jelici ho piacere sono spiacente sono dol�nte (zadovoljan sam) (sretni smo) (drago mi je) (žao mi je) (žalim) che tu sia qui tra noi (što si ovdje s nama) che abbiate tantajretta (da vam se toliko žuri) Kao što se vidi. nastojanje. VI.Odgovarajući oblici pravilnih glagola: che io che tu ehe egli che noi ehe voi che essi parli parli parli parliamo parliate parlino che io che tu che egli che noi che voi che essi prf2nda prf2nda prf2nda prendiamo prendiate prendano (io) desidero pre erisco J sp�ro vQglio comando 6rdino (želim) (više volim) (nadam se) (hoću) (zapovijedam) (naređujem) che tu lavori che (voi) restiate ehe (essi) partano (da radiš) (da ostanete) (da otputuju) b) mišljenje. XII. lekciju !).- che io cerchi . zapovijed. mislim) (pretpostavljam) (bojim se) (strah me je) che egli capisca che restino qui che (non) lavorino (da on to razumije) (da oni ostaju ovdje) (da će ostati tu) (da [ne] rade) che io che tu che egli che noi che voi che essi apra apra apra apriamo apriate aprano che io che tu che egli che noi che voi che essi cap-isc-a cap-isc-a cap-isc-a capiamo capiate cap-ise-ana e) neko drugo duševno raspoloženje. Ovdje veznik che uvodi subjektnu rečenicu: bi�gna che convi�ne che e possibile che pua darsi che e impossibile che e peccato che e ln�glio che pare che (valja da. ako je u glavnoj rečenici glagol ili glagolski izraz kojim se kazuje: a) želja.. lekciju) imaju ga i u konjunktivu. nada. To nije jedina nada što nam ostaje.

J{!ri ho cena to male. Volim ga premda on to ne zaslužuje. Verro. kao i u hrvatskom jeziku dijele u više vrsta. dztegli che non sono in casa.: Chiunque chi�da di me. a Kamo god išao. purche. qualora. lekcije) Talijanski se prilozi. Jučer sam slabo večerao. iza nekih veznika (o kojima se govori detaljno u 49.e sia. di quantita locuzioni avverbiali ovi: 5. -one: rijetko slatko lako otvoreno drukčije Gli vQglio b{!ne. a patto che. gli sif bUQna accogli{!nza. Iako nisu iz ovoga grada. 1 68 ". samo da). nanostante che. Opominjem te da bi se popravio." Hoćete li mi učiniti uslugu da ga otpratite? Drage Volje ! Vi aspetteremo.j are. primaju ga lijepo. iako. ali si ga vrlo skupo platio. ma da). poznaju sve njegove ulice. (= premda. dare. . Non parli cosi fQrte (j ortemente). e necessario che tu r�sti qui. ALTRE NOZIONI SULL' AVVtRBIO Još O prilozima (Continuazione della lezione VU . 169 . a) načinski b) prilozi mjesta. govorite tiše! I U vezi s ovom lekcijom treba naučiti i prezente konjunktiva nepra viini h glagola andare. il lavoro sara terminato. piano) ili pak imaj u dva oblika: jedan koj i je jednak pridjevu (J Qrte). Razlikuju se Qualunque cQsa accada. VUQlfarmi il piacere di accompagnarlo ? Volenti�ri. b) namjerni (congiunzioniJinali): a ffinche. dovere. acciocche il ma�stro lo lQdi. parli piu piano. Dogodilo se ma što bilo. U većini su sastavlj eni od pridj eva s nastavkom -mente (rijetko -menti): raramente dolcemente facilmente apertamente altrimenti Mogu završavati i na -oni. tri glavna tipa: Dovunque vada. affi. lekciji) . E un bellissimo orQlogio. - AntQnio studia. Doći ću uz uvjet da mi pokažeš svoju zbirku. sapere. Ne govorite tako glasno. 392-405). recite mu da nisam kod kuće. iza neodređenih zamjenica i pridjeva kao i relativnih priloga (pronomi e aggettivi inde Jiniti e avv�rbi relativi): chiunque (tko god). kako bi) . To su osobito a) dopusni (congiunzioni concessive): sebb�ne. qualora non ritardiate trQppo. venire (v. quantunque. ma pure ho dormito b�ne stanQtte. posao će biti svršen. kamo god). drage volje Ti e�rto. perche tu ti corr{!gga. namjernih i pogodbenih veznika: Benche non Slano di questa citta. b{!ne male insŽ{!me volenti�ri dobro zlo zajedno rado. cadde bocconi camminava tentoni carpone pao je potrbuške hodao je pipa jući (nesigurno) četveronoške Parla benino l 'italiano. Govori prilično dobro talijanski iako ga uči tek šest mjeseci . perche (= da. nel caso che (= ako. Evo nekoliko primjera za upotrebu dopusnih. ancorche. Čekat ćemo vas ako odviše ne zakasnite . To ti kažem da se znaš ravnati. a condizione che. ancorche egli non lo meriti. vremena. Načinski prilozi (gli avv�rbi di mQdo o di maniera) označuju način radnje i odgo varaju na pitanje: kako? (come ?). malgrado che. Antun uči da bi ga učitelj pohvalio. . neću te ostaviti. Tko god pitao za mene. Ima i načinskih pridjeva bez karakterističnog nastavka: Te lo dico. stare. potere. qualunque (bilo koji) .Nastavak V. To je vrlo lijep sat. ali sam ipak noćas dobro spavao. a drugi koj i završava na -mente (J ortemente ). di t�mpo. nio. lo hai pagato assai caro. Bilo kako mu drago.nche tu sappial regolarti. c) pogodbeni (congiunzioni condizionali): se. ne con6scono tutte le strade. str. Samo ako on hoće. Purche egli lo vQglia. potrebno je da ostaneš ovdje. sebb�ne non lo studi che da s{!i mesi. dovunque (gdje god.4. količine e) adverbijalni izrazi avv{!rbi di mani�ra av v�rb[ di lUQgo. Osim toga postoje načinski prilozi koji glase jednako kao i pridjevi (J Qrte. comunque (kako mu drago) itd. volere. non ti abbandonero. a patto che tu mi f accia vedere la tua raccQlta. J . acciocche. dire. benchi. per quanto. Comunqu. pod uvjetom da.

vremena. meno. Zadovoljni smo da možete opet poći s nama. Pre ferisco che tu ci (andare) subito. Misliš li da imam krivo? Bojim se da će stvar loše završiti (konj . Il malEstro e cont�nto che gli scolari (jare) bUQni progrlEssi. Suppongo che essi lo (capire). sf(mpre. il di tutti. Adverbijalni izrazi (le locuzioni avverbiali). Ho paura che la cQsa (finire) male. Eprobabile che (essi non tomare) prima di domani. Tu non scrivi abbastanza chiaro. Relativni supedativ priloga »najlakše od svih. slučajno najedanput iznenada ukratko rano za šalu uostalom na vrijeme pQcoJ a a pQco a pQco alle vQlte pr�sso a PQco di rimp�tto di bUQna vQglia di mala vQglia di quando in quando nedavno malo-pomalo katkad otprilike nasuprot rado nerado kadikad Bolje je biti sam nego u lošem društvu.rbi di tempo: ancora. rnai. facilmente di tutti. količinu (dove?. Dubito che (essi giungere) in tlEmpo. lontano. Kažem ti to pod uvjetom da to ne pripovijedaš drugima.rbi di quantita: molto. Non credo che egli (potere) dire una cQsa simile. d. Bolje je biti živi magarac nego II1l'tl. Bi$Ogna che tu ci (andare) giacche l 'hai promesso. nif(nte. - Supstantivirani oblici » najbolje«. M�glio soli che male accompagnati. vrijeme. To je najljepša opera koju znam. najradije od svih« glasit će: pia Jacilmente Primjeri: Stavite pravilni oblik konjunktiva prezenta namjesto infinitiva: I SPlEro che egli (essere)felice. cf(rto.. vidno. nQ. prez. M�glio un asino vivo che un dottore mQrto. domani. 2. quanto ?) itd. trQppo. . prf(sto. Avv�rbi di luogo: qui. Zao mi je da ne razumijete njegove riječi. II. Moguće je da (Lei) imate pravo. 4. costl. PQco. Ti ne pišeš dosta jasno. Evo najvažnijih oblika tih priloga koji su nam već poznati: l. To je najgore što nam se moglo dogoditi. Avv{'. već radnju određuju točnije s obzirom na mjesto. abbastanza. Stvari bivaju sve gore. Potrebno je da počneš (com�nci a) raditi odmah.mpo per ischerzo del r{. Qggi. il m�glio che potevi scegliere. l). Avv{'. adf(sso. tardi. soltanto. E il solo vantaggio che (voi potere) ritrame. Sara la piu grande bestialita che si (poter-er commettere. Mislimo da imate pravo. piu volenti�ri di tutti. Non importa che voi lo (j are) adlEsso. p�ggio. Bolje j e danas jaje nego sutra kokoš. VQglio che (voi sapere) la verita. Završio je svoju zadaću naj lakše od svih. Najčešći su: a ca§o a un traUo aU 'impro vvi§O in br{'. qua. To je najbolje što si mogao izabrati. essi): Spero 171 che lo comprendiate. prima. Dovunque io (andare) lo incontro slEmpre. Mi dispiace che (voi ritardare) continuamente. M�glio tardi che mai. ESERCIZl I.Sono stanca e vQglio camminare adagio.4-4oktor. Avv{'. Oni ne označuju način radnje. Prevedite: Želim da otputujete u ponedjeljak. cola. l?. voi. I l?.ggio ottimamente pessimamente (benissinw) (malissimo) Primjeri: Bolje ikad nego nikad! (doslovno: bolje kasno nego nikada). Napomena. Bolje je da to odmah kažete. Umoran sam i želim hodati polako. prQprio.ve per t{'. zovu se i pokazni pridjevi (avvlErbi dimostrativi). il p�ggio che poteva capitarci. Neću da tako govoriš sa mnom. 1 70 Kod pluralnih oblika konjunk:tiva redovito se ispušta lična zamjenica (noi. pQi. piu. if(ri. količine itd. Credo che lo sappiano. non. Prilozi mjesta. Veći dio način skih priloga može se stupnjevati kao i pridjevi : raramente J acilmente pia (meno) raramente pia (meno)J acilmente rarissimamente J acilissimamente 3 . »najgore« prevode se sa il m�glio. To su uglavnom imenice ili pridjevi spojeni s prijedlozima. l?. vi. Ne znam odakle dolaze. Si dice che questo congrlEsso (essere) di grande importanza. Speriamo che gli a ari (corrisp6ndere) alle ff sue aspettative.rbi di ajf ermazione e di negazione: sl. L 'un ico vero amico che iO (avere) e lui. sicuro. quando?. Ha finito il suo tema piO. m�glio un uQvo Qggi che una gallina domani. Le cQse vanno di male in p�ggio. Kažu da se on mora vratiti sutra.sto a t�mpo Pritom treba istaknuti neke nepravilne oblike: b�ne male m�glio p{'.

o Fino ad allora la lirica amorosa era stata pura e fredda e�ercitazione di rimatori s�nza ispirazione e senza originalita.. Te lo diro.. Malgrado (essi fare) grandi sforzi. Conversazione Che cQs' e il «dolce stil nUQvo»? Con che canzone s' inizia? Com' �ra stata fino allora la lirica amorosa? Come fu la poe�ia della «ScuQla siciliana»? In che cQsa consiste l' arte per i po�ti della «ScuQla del dolce stil nUQvo»? Come ora vi�ne vista la dQnna? Quali sono i maggiori rappre�entanti del «dolce stil nUQvo»? l IL CONGIUNTIVO DEI T�MPI PASSATI Konjunktiv prošlih vremena Ecco innanzi tutlo le forme del Evo najprije oblika konjunktiva imper fekta dvaj u p omoćnih glagola essere i avere: congiuntivo imperf�tto dei due v�rbi au�iliari essere e avere: Jossi J ossi J osse J 6ssimo J oste . benche non (sentirsi) b�ne. Lapo Gianni. non credo che (potere) riuscire. � che io che tu che egli che noi che voi che essi prendessi prendessi prendesse prendessimo p rendeste prendessero pare = appare (pokazuje se). Per i po�ti. tipo ideale di perfezione e virtli. .J che io che tu che egli che noi che voi che essi parlassi . benche non (sapere) se sia in casa.�-� . Tanto gentile e tanto on�sta parel la donna mia quand'ella altrui saluta . Al cQr gentil repara s�mpre amore . Cosi poetarono Guido Guinizelli. gentile. . si tramuta in un e�emplare superiore di virtli umana: passa sulla terra limile. invece. e un sonetto di Dante: tutto s' inchina dinanzi a l�i: i l solo �guardo o il solo suo saluto conduce alla perfezione e alla virtli.:. della «ScuQla del dolce stil nUQvo» I' arte consiste nelI' interpretare con sincerita e fedelta d' espressione il sentimento d' amore. Verra poi Petrarca ad affermare I' evoluzione poetica della dQnna del dolce stil nUQvo.. Ve lo comuni­ chiamo. . Loro) Seguono le rispettive forme del v�rbi regolari delle tre coniugazioni: � . - Lezione ventune � i m a Si chiama «dolce stil nUQvo» quella scuQla/poetica che fiori in Toscana verso la fine del secolo XIII e che s' inizia con la famosa canzone di Guido Guiniz�lli.. LEITURA IL «DOLCE STIL NUQVO» XXI . Cino da Pistoia e finalmente Dante Alighi�ri che con la sua opera giovanile Vita NUQva ( 1294) e il maggior rappre�entante della scuQla. Fredda e convenzionale fu infatti la po�sia della «ScuQla siciliana». Upotrijebite pravilni oblik konjunktiva prezenta u ovim rečenicama: Mio frat�llo vuole andare a teatro. Parla piano affinche nessuno lo (sentire).-J6ssero che tu che egli (essa. La dQnna che nel Medio�vo �ra stata vista dai po�ti come castellana feudale. Guido Cavalcanti. . severa. acciocche (potere) prepararvi a t�mpo. Vado da Iui. 4i) che noi che voi che essi (esse.III. come dama grave e sol�nne.. in dQnna reale ed umana. precursore del dolce stil nUQvo.::� _ Odgovarajući oblici pravilnih glagola triju konjugacija � """ . 1 :: par 1 are t. che io che tu che egli che noi che voi che essi aprissi aprissi aprisse aplissimo apriste aprlssero che io che tu che egli che noi che voi che essi capissi capissi capisse capissimo capiste capissero 1 73 1 72 . parlassi parlasse parlassimo parlaste parlassero :. Loro) avessi avesse avessimo aveste avessero che voi che essi (esse. a patto che tu non lo (dire) ad altri. Quantunque non (essere) pili giovane lavora molto.

2. ili u drugom primjeru: 'Non �ra possibile che tomiate (ili che tomate) fino alla cena umjesto ispravnog che tomaste.(nadali smo se) da će stići na vrijeme. non e stato) possibile che to rnaste fino alla cena.). onda i u sporednoj mora biti prošlo vrijeme. Regole per I'uso dei vari t�mpi del congiuntivo Se il f atto o l 'azione della propo­ �izione dipend�nte si �olge nello stesso t�mpo in cui accade il fatto della principale.i glagola bez ovog umetka. Takve su pogreške česte kod početnika koji prevode doslovno. o tome lekc.. Ako se događaj ili radnja zavisne rečenice zbiva u isto vrijeme kad i do­ gađaj glavne rečenice. Credo che egli non capisea. sono c�rto (che essi lav6rano abbastanza): . Iz navedenih se primjera vidi: l. Znam da nemate vremena.vino in t�mpo. kad one zavise od glagola glavne rečenice koji izražava poznavanje. ho saputo) che non avevate t�mpo. a konjunktiv imperfekta za istovremenu radnju u prošlosti. .e i v�rbi s�nza questo infisso. Nije (nije bilo) moguće da ćete se vratiti do večere. da u konjunktivu imperfekta nema više razlike između glagola treće konjugacije s umetkom -isc. onda se u za­ visnoj upotrebljava konjunktiv prezenta za radnju koja se zbiva u sadašnj osti. jerje tu bitna razlika između oba jezika u pogledu upotrebe vremena. uvjerenje. Avevo paura che gli ascoltatori non comprendessero tutto. . Boj im se (bojao sam se) da slušatelji ne razumiju sve. tvrdnju. XXIII. Non e possibile che torniate fino alla cena. : sQ vedo. ho sperato) che egli layorasse seriamente. 1 74 175 .Dagli e��mpi riportati risuita: 1 0 che le terminazioni della prima e della seconda persona singolare del congiuntivo imperf�tto sono uguali. da su u konjunktivu imperfekta jednaki dočeci za prvo i drugo lice jednine. nadao sam se) da ozbiljno radi. Bila bi stoga teška pogreška kad bi netko rečenicu »Nadao sam se da ozbiljno radi« preveo ovako: Congo passato Congo trapassato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiaJe avuto abbiano avuto avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto 'Speravo che lavori (ili che lavora) seriamente umjesto ispravnog che lavorasse. Non era (no Ju. tj . naime. (V. i XXIV. HQ paura che gli ascoltatori non comprendano tutto. Ovo pravilo vrijedi i za zavisne rečenice u indikativu. che io che tu che egli che noi che voi che essi Congo passato Congo trapassato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati J ossi stato J ossi stato J osse stato J 6ssinw stati J oste stati f 6ssero stati Mislim (mislio sam) da on ne razumije.Zanas je na jvažnije pravilo koje se odnosi na istodobne radnje u prošlosti. "J :. affermo.j �cco ora il prosp�tto delle f orme dei riman�nti due t�mpi del congiuntivo: il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato: Evo sada pregleda oblika preostalih dvaju vremena konjunktiva: konjunktiva prošlog i konjunktiva pretprošlog: Spe ra vo (sperai. 2 0 che nel congiuntivo imperf�tto non si neta piit alcuna differ�nza tra i v�rbi della t�rza coniugazione con l 'infisso -isc. Speravcl1no che arriv3ssero in t�mpo. Nadajmo se. Nadam se (nadah se. (U našem jeziku u oba slučaja isto vrijeme !) Na primjer: Pravila za upotrebu pojedinih vre­ mena konjunktiva SQ che non avete t�mpo. ne obazirući se na posebna sintaktička pravila u talijanskom jeziku. Ali: Znao sam (znadoh) da nemate vremena. Sapevo (s�ppi. : Sp�ro che egli lavori seriamente. n pr. ho creduto) che egli non capisse. e il congiuntivo imperf�tto per un 'azione con tempo­ Timea nel passato. ovako: Ako je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. Napomena 1. Speriamo che arr. Credevo (credetti. \ Osnovno pravilo slaganja vremena (la concordanza dei t�mpi) glasi. compr�ndo (che voi non avete t�mpo). Per e�. nella dipend�nte si u�era il congiuntivo pre��nte per un 'azione che si sVQlge al pre��nte.

: 1 76 rečenice zbivaju Ako se događaj ili radnja zavisne congiuntivo passato ako je u glavnoj rečenici prezent. Congo passato che io che tu che egli che noi che abbia preso abbia preso abbia preso abbiamo preso abbiate preso abbiana preso Congo trapassato avessi preso avessi preso avesse preso avessimo preso aveste preso avessero preso U�O DEL GERUNDIO Upotreba gerundija Talij anski jezik ima dva gerundija: l . Čita jući onaj članak. Credevo che fosse arrivato prima di me. a congiuntivo trapas­ sato ako je u glavnoj rečenici jedno prošlo vrijeme. lekciji. Na isti se način tvori gerundij Gerundio semplice (gerundij sadašnji). con i u gazi o n e -«(odo venrendo dando (dajući) (uzimajući) (dolazeći) 1 77 .Pravila o upotrebi vremena u zavisnim rečenicama (u indikativu i konjunktivu) obrađena su opširno u XXllI. Saznavši za onu vijest. tu egli che noi che voi che essi najvećeg dijela nepraviinih glagola: gerundija sadašnjeg pravilnih i pomoćnih glagola. Credo che sia arrivato prima di me. ricevulo la nestra risp()sta. . Čini se (činilo se) da su već primili naš odgovor. e il con­ giuntivo trapassato se nella principale c 'e un t�mpo passato. drugi za oznaku radnji koje prethode glavnoj radnji. he sperato) che egli avesse lavorato seriamente. Speravamo che se ne f6ssero andati. i XXIV. (il) gerundio semplice (zove se i gerundio pre�rente ili jednostavno gerundio) (zovu ga i gerundio passato). nella dipend�nte si u�ra il congiuntivo passato se nella principale e ' e un pre��nte. Napomena 2. uznemirili su se. Na primjer: ne. Na primjer: Legg�ndo quell 'artkolo mi divertivo assai. Mislim (mislio sam) da je on stigao prije mene. Nadao sam se (nadah se) da je (prije toga) ozbiljno radio. Per e�. Nadam se da je ozbiljno radio. Speriamo che se ne slano andati. - U XV. Nadajmo se (nadali smo se) da su otišli odatle. lekcij i iznesen je način tvorbe Se ilf atto o l ' azione della proposi­ zione dipend�nte si sVQlge prima del f atto della principale. (il) gerundio composto Congo passato che io che che abbia capito abbia capito abbia capita abbiamo capito abbiate capita abbiano capito Congo trapassato avessi capita avessi capito avesse capito avessimo capito aveste capita avessero capito Prvi služi za izražavanje radnje istovremene s radnj o m glavne rečenice. Congo passato che io che tu che egli che noi che voi che essi abbia par/ato abbia par/ato abbia parlato abbžamo parLato abbiate par/ato abbiana parLato Congo trapassato avessi parlato avessi parlato avesse par/ato avessimo parlato aveste parlato avessero parlato Speravo (sperai. c o n i u g az i o n e -�Ddo prend�ndo III. Av�ndo appreso queila notizia si turbarono. Sembra che abbiano gia. onda se u zavisnoj upotrebljava prije događaj a glav­ I. voi che essi 2. c o n i u g az i o n e -ando II.S p�ro che egli abbia lavorato Senamente. veoma sam se zabavljao. Semhrava che avessero gill ricevuto la nes1ra risposta.

(Dok sam promatrao . ) . . Promatrajući onog čovjeka. . gerundio semplice odgovara otprilike našemu glagolskom prilogu sadašnjeg vremena (participu prezenta). odbio sam ponudu. mislio sam da nisu došli. hoće zapovijedati drugima. (Molti. -i. . nastavak se participa mijenja prema rodu i broju subjekta rečenice: ess�ndo partito. poiche non ho avuto t�mpo . -e. (Pošto sam promotrio .U trećoj konjugaciji nema razlike između glagola s umetkom -isc. . ) Promotrivši sve poteškoće. Kao što već znamo. D�vo rimandare la part�nza non av�ndo avuto [(pupo dif are le valigie.:tti si rispannia tr. -a. NOIl avendoli veduti credevo che essi nonf6ssero venuti. ) Av�ndo considerato tutte le difficolta rifiutai l 'off�rta. Evo nekoliko primjera: Credo di averfatto b�ne esponendogli il tuo parere. valja upotrijebiti ličnu zamjenicu iza gerundija: � Kod pomoćnih glagola: Ess�ndo tu risoluto di partire. . . vogliono comandare agU altri. . . 1 79 . (Dopo aver considerato . . poiche sono molto raffreddato ). ali vidjet ćemo odmah da se on može prevoditi i drugim sintaktičkim obrtima. . I pronomi personali atoni affissi al gerundio Nenaglašene lične zamjenice uz gerundij U XVI. c) pogodbenu: Gerundio composto (gerundij prošli) tvori se od gerundija s adašnjeg pomoćnog glagola (ess�ndo ili av�ndo) i participa prošlog odnosnog glagola: I. . Budući da si odlučio otputovati. činilo mi se da sam ga već jednom vidio. . već prema njegovu značenju (vremenskom. . No nenaglašene se lične zamjenice dodaju kao domeci (afiksi) i gerundiju. (pur) ess�ndo ignoranti.). U tom svojstvu zamjenjuje različite vrste rečenica: a) vremensku: Osservando quell 'uQmo mi sembrava di averlo gia visto un 'altra volta. benche siano ignorant! . -i. štedimo vrijeme i napor. iako su neznalice. U svezi s upotrebom gerundija treba upamtiti ova pravila: i av�ndo dato (davši) av�ndo preso (uzevši) ess�ndo venuto (došavši) 1 Gerundio može zamijeniti razne zavisne rečenice samo ako je SUbjekt glavne sporedne rečenice isti. Mislim da sam dobro učinio što sam mu izložio tvoje mišljenje. Ako subjekt nije isti. . ) Putujući u kolima za spavanje. U talijanskom je vrlo važna upotreba gerundija. (Se si viaggia . . d) dopusnu: Molti. -a. uzročnom i sl. (Mentre osservavo quell'uQmo . Ne mogu doći jer sam jako nahlađen. ja te neću zadržavati. (Ako . ) 178 . ) Mnogi. lekcij i protumačeno je spajanje nenaglašenih ličnih zamjenica s infinitivom i imperativom. Ne vidjevši ih. (. ). . ess�ndo stato (bivši) av�ndo avuto (imavši) 2. Talijanski gerundio composto odgovara otprilike našemu glago prilogu prošlom. ) Moram odgoditi odlazak jer nisam imao vremena spremiti prtljagu. . coniugazione IL con iugazione III. coniugazione Viaggiando in vagone-lr. Ako je gerundio composto sastavljen od participa i glagola essere. Uglavnom se upotreblj(fva zato da rečenica bude jednostavnija. Telefonimdoglielo potevi invitarlo da noi stasera.i glagola bez ovoga umetka: finire aprire finisco apro fin�ndo apr�ndo b) uzročnu: Mi e impossibile venire ess�ndo molto raffreddato. -e otputovavši To vrijedi i u slučaju kad se sadašnji gerundij glagola essere spaja s pridjevom: ess�ndo malato. Telefonirajući mu to. . io non ti tratterro. .:mpo efatica. (. . mogao si ga pozvati večeras k nama.

vježbu XX. Altro dirti non VQ. Qdi la sega del legnaiuQl. ed a quel sUQn diresti che il cQr si riconfQrta. GQdi. Prenesite u prošlo vrijeme I. Gia tutta l' aria imbruna. lekcije. To je najljepše odijelo koje sam ikada imao. credendolo di�armato. fanno un li�to romore: e intanto ri{(de alla sua parca m�nsa. Isto i za m. pi{(n di sp�me e di giQia: diman tristezza e nQia recheran l' or� �d al travaglio u�ato ciascuno in suo pensi{(r fara ritomo. Nella prima parte.1 837) I Tutta l' ispirazione di questa semplice poe�ia sta nella rappresentazione vi va e fantastica del pensif(ro leopardiano che il piacere e solo ne1l' attesa di esso. IV. al di di festa il P{(tto e il crine. 1 80 181 . lekcije i. Questo di s{(tte e il piu gradito giorno. lo minacciarono. giorno chiaro. e toman l'ombre giti da' cQUi e da' tetti. Or la squilla da segno della f{(sta che vi{(ne. e novellando vi {(n del suo bUQn t{(mpo. Prevedite na talijanski: Mislili smo da imaj u još vremena. av{(ndo allora PQco t{(mpo. Prevedite: Rilegg{(ndo queste lettere ci ritorna alla memQt1a la nQstra gioventu. Sreo sam ga kad sam se vraćao (vraćajući se) kući. Non �ra facile per me fare questo lavoro. Qdi il mart{(l picchiare. e s 'affretta e s' adQpra di fomir I' Qpra anzi il chiarir dell'alba. in sul calar del sole. ed ancor sana e sn{(lla sol{(a danzar la sera intra di quei 40 5 45 10 50 ch'{(bbe compagni dell' eta piti b{(lla. che veglia nella chiusa bottega alla luc{(ma. fischiando. mislio je na nesreću što (che) ga je zatekla. il postino afferro la rivoltella. . e seco p{(nsa al di del suo ripQso. Gledajući ga. PQi quando intomo e sp{(nta ogni altra face. odmah miih je donio. Položio sam ovaj ispit premda se nisam tome nadao. vježbu (gdje je god to moguće). e la realta che e nQla e dolore vif(ne espr((sso chiaramente nellachiusa.Egli ha comprato una motocicletta. omare ella si appr{(sta dimani. II. nel sogno che e piu b�llo dena realta. dovra restituirla. Questo pensi�ro del contrasto fra la speranza che e giQia e illu�ione. Vrlo nam je žao 30 35 II sabato del villaggiol La donzelletta vi�n da la campagna. Vedendosi minacciato. Si�de con le vicine su la scala a filar la vecchier{(l1a. Prenesite u prošlo vrijeme n. quando ai di della f�sta ella si ornava. Non lo conosco. e r�ca in mano un mazzolin di rQse e di viQle. onde. Giacomo Leopardi ( 1 798. što niste došli. fanciullo mio. Due ladri si avvicinarono al postino e. ma la tua f{(sta ch'anco tardi a venir non ti sia grave. invece. siccome sUQle. toma a??Urro il sereno. Bilo je potrebno da im to protumačim. che precorre alla f�sta di tua vita. vježbu iz XX. e tutto l' altro tace. b�ne. stagion li�ta e cotesta. Garzonc{(llo scherzoso. ma ve'dendolo 10 riconoscero certamente. incontro la dove si p�rde il giorno. col suo fascio dell' {(rba. Zadovoljan sam što si našao dobar posao. il zappatore.ESERCIZI I. stato soave. I fanciulli gridando su la piazzuQla in frQtta. 25 V. ma non potendola pagare fino al giorno stabilito. Mislio je da ga nisam (che non lo) razumio. abbiamo tutta una sl(rie di Ieggiadri ed efficaci quadretti di vita pae!?ana clie neI loro insil(me ci danno la suggestiva visione della vita di un villaggio su1la sera del sabato. al biancheggiar della rec{(nte luna. cotesta eta fiorita e come un giorno d' allegrezza pi�no. 15 20 In. e qua e la saltando. Našavši knjige. prevedite je. U glavnoj rečenici upotrijebite impedekt. sereno.

noi saremmo stati bili bismo bili. -erno. �i) noi voi essi (esse. -�bbe. Kondicional prošli je način složen composto dal condizionale pre�ente dei od kondicionala sadašnjeg pomoćnih vfrbi au�iliari (essere o avere) e dal par­ glagola (essere ili avere) i od participa ticipio passato del relativo vfrbo.kondicional sadašnji . {h]a. -ebbero) u stvari skraćeni oblici latinskog perfekta (današnjeg passato remQto) pomoćnog glagola avere. Današnji talijanski futur nastao je od prezenta glagola avere ([b]o. I avrebbero avuto I današnji talijanski kondicional sadašnji (condizionale pre�rnte) po postanku je opisno vrijeme. kao i u hrvat­ skom. vrijedi pravilo: ako se kao pomoćni glagol složenog vremena upotrebljava essere. �cco innanzi tutlo Le f orme del con­ dizionaLe dei due vfrbi au�iLari: Evo najprije oblika kondicionala obaju pomoćnih glagola: XXII. Loro) avr�i avresti avr�bbe avremnw avreste avrebbero imao bib pre­ ��nte si possono derivare da quelle deL futuro sostitufndo Le rispettive terminazioni: Futuro Le f orme del condizionale Oblici kondicionala sadašnjega dobiju se tako da se namjesto nastavka futura (v. - Lezione ventidue�ima IL CONDIZIONALE KondicionaP Neli 'itaLiano come anche nel cro­ ato i tfmpi deL condizionale sono due: il condizionale pre��nte il condizionale passata. -�bbe. [av]ete. -esti. [h]ai. m�ttere + [habu]isti = metteresti itd. io tu egli (essa.kondicional prošli. -este. il.bile bi bile. esse sarebbero state . imamo dva pogodbena načina: . onda se participio passato slaže u rodu i broju sa subjektom. -anno) zapravo skraćeni oblici prezenta pomoćnog glagola avere. �i. -ete. današnje ebbi) = metter�i. leke. -emmo. -esti. npr.II condizionale passato e un mQdo. 182 I ovdje. Loro) sar�i saresti sar�bbe saremmo sa reste sarebbero bio bih io tu egli (essa. kao uopće pri tvorbi složenih vremena. Odatle se vidi da su današnji nastavci za talijanski futur (-o. -ete.) stave nastavci kondi­ cionala: " parler­ vender­ partirparler­ vender­ partir- -o. (av]emo [stariji oblik za abbiamo]. -ai. Za nastavak -�i (umjesto -�bbi) dovoljno je kazati da je analoškog podrijetla. XIII. dakle: metter{e] + {h]o = mettero. metter[e] + [hJai = metterai itd. Odatle izlazi da su današnji nastavci za talijanski kondicional sadašnji (-�i. -il. -anno � Condiz. U talijanskom jeziku. [h]anno) i infinitiva dotičnog glagola. -ai. - 1 83 . dakle: mettere + {h]ebui (pučki oblik za klasično habui. Nastao je od infinitiva dotičnoga glagola i skraćenoga latinskog perfekta (današnjegpassato remoto) pomoćnog glagola avere. . -emrno. -este. �i) noi voi essi (esse. prošlog dotičnog glagola. -ebbero io tu egli noi voi essi sar�i stato saresti stato sar{bbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati bio bih bio io tu egli noi voi essi avr�i avuto avresti avuto avr�bbe avuto avremmo avuto avreste avuto bio bib imao Talijanski futur i kondicional po svom su postanku opisna vremena kao što su i danas opisna vremena naš futur (radit ću) i kondicional (radio bih). -erno.

potrfći sapere . posto che.terrfći . star�i. umjesto ispravnih oblika se io avessi. S tim u vezi treba zapamtiti ova pravila: 1. a congiuntivo trapassato ako obje radnje pripadaju prošlosti. . C o n d i z i o n a l e p r e � (( n t e (ja bih govorio.saprfći Sve nepravilnosti i izuzeci koj i se opažaju pri tvorbi futura nekih glagola (v. . To je pravilo vrlo važno jer su kod početnika česte takve pogreške: *se io avrei. 2. bio bih išao (tamo). se tu lavorassi.fitto. daresti . ali j e to e kod kondicionala kratko. . a za prošlost . .Oblici kondicionala pravilnih glagola triju konjugacija: Kondicional glagola dare.l<al -e. radili biste s više koristi. Kod nekih glagola II. *se tu lavoreresti (ili *lavorasti). l Umjesto veznika se upotrebljavaju se pred sporednom rečenicom oblici qualora.avr�i i nepravilni glagol I.condizionale passato. nel caso che. Primjeri: Se Coste piu tranquilli lavorereste con maggior pro . J ar�i. . razumio) io tu egli noi voi essi parlerfći parleresti parlerfćbbe parleremmo parlereste parlerebbero io tu egli noi voi essi prenderfći prenderesti prenderfćbbe prenderemma prendereste prenderebbero io tu egli noi voi essi capirfći capiresti capirfćbbe capiremmo capireste capirebbero Napomena 1 .andr�i. nestvarnih) rečenica. U tu kategoriju idu i pomoćni glagol avere . kod irealnih (tj .vedrfći potere . prenderemmo.vorrfći . se tu lavorassi.rimarrfći Da ste mirniji. U oba slučaja naglašeno e izgovara se zatvoreno. . a patto che.u nastavku kondicionala nekih glagola II. u konjunktivu: se avessi. ss u glagolskim oblicima konjunktiva). .. quando. *se tufosti i sl. se tu fossi. J are. egli avrfćbbe capita noi voi a vremmo capita avreste capita U oba ova slučaj a imamo tzv. Se avessi avuto tfćmpo ci sar�i andato. konjugacije andare . (od: tenee )rfći) (od: ven(i)rfi) (od: vol(e)rfći) (od: riman(e)rfći) 1 84 185 . essi avrebbero capita XIII. a ovisna je o nekom uvjetu ili pretpostavci. konjugacije: . dire glasi: darfi. Ako se radnje glavne i sporedne rečenice zbivaju u sadašnjosti. dovere . stare. I Da bi se lakše pamtilo.. se partissero itd.verrfći . Tu je njegova upotreba analogna našemu pogodbenom načinu: Se avessi tfćmpo ci andr�i. prenderemo. Radnja je glavne rečenice u kondicionalu: ona se uzima kao posljedica. capiremmo (s podvostručenim m ! ) za razliku od istog lica futura: parle remo. ono u vezniku se) vuče za sobom dva druga s (tj. . dir�i. stare­ sti . Prema tome ispada vo. diresti . išao bih (tamo). se J ossi. a n i k a k o u k o n d i c i o n a l u . to se pravilo može formulirati i ovako: jedno s (tj . lekciju) nalazimo i u kondicionalu. konjugacije p oslije ispadanja nenaglašenog samoglasnika dolazi do asimilacije suglasnika: tenere venire valere rimanere . . uzeo.dovrfći vedere . U�O DEL CONDIZIONALE Upotreba pogodbenog načina 'Kondicional se upotrebljava ponajviše u glavnim rečenicama. . uzeo. io tu egli noi voi essi avrfći parlato avresti parlato avrfćbbe parlato avremmo parlato avreste parlato avrebbero parlato io tu avrfći capita C o ndizi onale p as s ato razumio) io tu egli noi voi essi avrfći preso avresti preso avrfćbbe preso avremmo preso a vreste preso avrebbero preso Da imam vremena. capiremo. . avresti capita . a kod futura dugo . GI'!vna rečenica u kojoj je kondicional uglavnom se nalazi iza sporedne rečenice koj a pobliže određuje uvjet ili pretpostavku.. J aresti . 3. onda se u sporednoj rečenici upotrebljava congiuntivo imperf�tto. . Taj je uvjet izrečen u pogodbenoj rečenici koja počinje pogodbenim da. i III. (bio bih govorio.ssimo. irealni pogodbeni period.Naročito treba paziti na pravilno izgovaranje prvog lica množine ko ndicionala: parleremmo. Glagol sporedne rečenice koji označuje uvjet ili pretpostavku uvijek je. se prendissero. se anda. a condizione che. U glavnoj pak rečenici bit će za sadašnjost condizionale pre$�nte. Da sam imao vremena.

njega sjetili da je bio tamo prisutan. bio bi se branio. Aspetter�i se non avessi trQppa fretta. Na primjer: Credevo che saresti venuto (a ne : *che verrai. U� O DEL CONGo NELLE PROPO�IZIONI PRINCIPALI Konjunktiv u glavnim rečenicama Konjunktiv je po svojoj prirodi zavisan način. lekciji (str. a događaj se sporedne rečenice zbiva također u prošlosti. Otpratili bismo te da nije kasno. Katkada se upotrebljava i u glavnima. B ili bismo vas čekali da smo znali da ćete se vratiti. Se non fossi corso non saresti caduto. Bili bi ti telefonirali da su otputovali. stoga je njegovo prirodno mjesto zavisnim rečenicama.Se avessimo t{!mpo verremmo volent�ri.'). Najavio mi je da će me posjetiti sutradan. Mi bismo vam sigurno odgovorili da smo dobili pismo. Osobitu pažnju treba usmjeriti povratnim glagolima (levarsi. živjeli bismo mirni. kao što je poznato. kad izražava želju (congiuntivo ottativo): Facessi tu s{!mpre il tuo dovere! O. zadovoljio bih ga. Kao u hrvatskom. Kad bi nas potpomogao. Danas bih se rado prošetao (da imam vremena). Da imamo vremena. Bili bismo ustali u određeni sat da nismo legli tako kasno. Che cosa fa resti tu in questo ca$o? (se ti trovassi al mio posto) Što bi ti učinio u tom slučaju (da si na mom mjestu). Nel ca� che ci aiutasse vivremmo tranquilli. tako se i u talijanskom jeziku upotrebljava pogodbeni način onda kad se uvjet ili pretpostavka ne izriču riječima. Mi annunzio che mi avr�bbe vi�itato iL giorno dopo. Qggi far�i voLenti{!ri una passeggiata (se avessi t{!f1lpo). Vi biste se bili. ne bi bio pao. Da ste uzeli ovaj lijek bili biste ozdravili. Vi avremmo aspettato se avessimo saputo che sareste to rna ti. Se fosse stato incolpato si sar�bbe difeso. Mogao sam mu to i odmah reći (da sam htio). O tom odstupanju od temeljnog pravila govorit ćemo u XXIV. Noi vi avremmo risposto di certo se avessimo ricevuto la lettera. B io bih spavao da sam bio pospan. Npr. Mislio sam da ćeš doći. Qualora lo volesse riuscir�bbe. I I L 'editore mi disse che mi avr�bbe avvertito quando sar�bbe uscito il Libro. Mislili smo da će ujak otputovati sutradan. Ti accompagneremmo se non fosse tardi. Da nisi trčao. Avr�i dormito se avessi avuto sonno. - Primjeri: Ci saremmo levati al1'orafissata se non ci f6ssimo coricati cosi tardi. upotreblj ava se u sporednoj rečenici umjesto futura condizionale composto. Napomena 2. Čekao bih da mi se odviše ne žuri. uspio bi. Najvažniji slučajevi upotrebe konjunktiva u glavnim rečenicama jesu: u Senza dubbio vi sareste ricordati di lui se si fosse trovato li pre�{!nte. ricordarsi i sL). kad bi ti uvijek činio svoju dužnost! 1 1 1 86 \ l Oh. Nota 2). Za izricanje buduće radnje u prošlosti može se ponekad upotrijebiti i indica tivo imperf �tto. Izdavač mi reče da će mi javiti kad izađe knjiga. U tom slučaju kondicional ima funkciju futura u odnosu na prošlost (futuro in relazione al passato). 1 98. i to ponajviše u trećem licu jednine i množine. IL FUTURO IN RELAZIONE AL PASSATO Futur u odnosu na prošlost Ako se radnja glavne rečenice zbiva u prošlosti. Kad bi (on) htio. Da znam što hoće. ! 1 . Pensavamo che Lo zio sar�bbe partito l 'indomani. koji se u prošlom vremenu. Avr�i potuto anche dirgLielo subito (se l 'avessi voluto). nego se samo razumijevaju. dicessi tu s{!mpre il vero! Kad bi ti samo uvijek govorio istinu! 1 87 . Se aveste preso questa medicina sareste guariti. konjugiraju svi s pomoćnim glagolom essere. bez sumnje. ali poslije radnje glavne rečenice. Da je bio okrivljen. Se sapessi quello che vUQle lo contenter�i. Essi ti avrebbero telefonato se f6ssero partiti.: Avresti mille lire da prestarmi? (se te le chiedessi) Bi li imao tisuću lira da mi posudiš? (kad bih ih od tebe tražio) I i l i I . došli bismo rado.

1 89 ESERCIZI I. Drugim riječima. se non fosse cosi pigro. Voi Tu J essere scortesi. passer�i a quelle piu grandi e d' importanza piu grande. Kad zamjenjuje imperativ u govoru iz poštovanja (congiuntivo imperativo):. Da smo znali da ste vi ovdje. studiare anche un' altra lingua. . zašto to niste učinili? ­ Mislili smo da ćete im oprostiti. B io mi je pisao da će stići za dva dana. se potessi. o di Ven�zia. Per capire infatti il s�nso che anima la citta italiana. se partire. Volgete al passato I'esercizio JO e Ir. mettiamo che' mi meraviglia che itd. Egli potr�bbe procurarsi del lavoro. Sostituite agli infiniti le forme verbali occorr�nti secondo I'e��mpio: Se avere t�mpo ci andare. Traducete in italiano: Bio bih vrlo sretan kad bi to bilo istinito. o di Roma. on bi se rasrdio. - A vesse egli fatto silmpre il suo dovere! 0. non potrei. e possibile che.U �ezi s ovom lekcijom potrebno je proučiti i ostale nepravilne glagole iz popIsa na str. mogli su posjetiti velesajam. are b�ne. a nije došao. PurtrQPpo nella mia vi�ita non �bbi la possibilita di fermarmi a lungo e sono restato con un ricQrdo un PQ' vago di cio che hc.Se le rQsefiorire. Vedute accuratamente queste.Verremmo pili spesso da voi se non abitaste COSI lontano. tutti potranno starci. leggere volenti�ri tutto il libro. preparerebbero il mio animo al elima spirituale di Fir�nze. Da nisu morali otputovati tako brzo. to su eliptične rečenice. � 4.Se egli si trovasse in difficoita. bili bismo vas pozvali. Un giorno un giornale gli feee sapere che avrebbe pubblicato volentieri uno scritto. Se andassi con lui ti divertiresti un mondo. Napomena LE1TURA Come si dovr�bbe vi�itare l'Italia Sono stato solo per pQchi giorni in Italia e dov�ndo vedere in un t�mpo brevissimo le cQse piiI importanti. svi će imati mjesta. Učinite mi uslugu ! Budite tako dobri! Izvolite! 3 . se are pili attenzione.Sve bi bolje uspjelo da ste nam dali više vremena za taj posao. scrivere ·m�glio. UN ANEDDOTO Carducci malato Carducci era molto malato e non poteva scrivere. ess�ndo ricche di notevollssimi monumenti d' arte. il giardino essere pili b�llo. IV. lo trovereste suHo scaffale.Se (io) avere t�mpo. .Da radimo kako ti kažeš.Znao sam da će se on brzo vratiti.Se cercaste m�glio il vostr� vocab?lario. pr�go che.unktIva. �elja koja se može ispuniti u sadašnjosti · izražava se imperfektom �onJ. di cui tanto ho sentito parlare.> veduto. a ka�da � prezentom konjunktiva (v.Se (voi) essere pili gentili. sia pure brevissimo del grande poeta. Scu�i! Scii�ino! Favorisca! Favarlscano Oprostite! Ill.Se volessi. sar�bbe pili opportuno con6scere prima i c�ntri meno importanti e piiI limitati che mi portassero poi gradatamente alla conosc�nza degli altri. io taglier�i la cQrda. .Bili ste nam obećali da ćete se odmah vratiti. l to u svim vremenima i načinima. se egb lo mentasse. . andai direttamente a Roma e pQi a Fir�nze. Se avessi t�mpo ci andr�i. 392-405. avore! Mi faccia il J avore! Mi facciano il J Abbia la bonta! Abbiano la bonta! . 3 radi se zapravo o U nekim sluča p'o ređenim rečenicama pred kojima se lako zamišlj aju glavne kao io veglio che (Ill volevo che).S uo padre 10 soccorrer�bbe.Tutti lo amerebbero se si comportasse m�glio . inizier�i la mia vi�ita cominciando dalle citta pili piccole. far�i di tutto per aiutarlo. Se mi fosse pero consentito di ritornare ancora in Italia. E questi fece rispondere: . . . . non vorrei. riuscire m�glio nella vita. pretpostavke ili čuđenja: Che sia giil COSt tanu! Je li moguće da je već tako kasno! Vengano anche in molti. : 188 . o da quelle della Toscana come Si�na o Pisa che. . Se venisse aHa f�sta anche lui. Neka dođu i u velikom broju. . . . j lo ti tele onare pili spesso. desidererei che. Assister�i volenti�ri a quell' incontro calcistico. ad e��mpio.v Izrazava se sa congzuntlVo trapassato: Na�omena 3. Cosi inizier�i il mio giro da piccole citta della Romagna. Se (io) potere. . se seguire il suo consiglio. 2. Accetterestl un posto alla bibliot�a universitaria? . da je on uvijek činio svoju dužnost! Avessero seguito sflmpre i consigli dei loro genitori! ja! Da su samo uvijek slušali savjete svojih roditel 2. Che non sia mli!glio andarsene? Nije li možda bolje da odemo? jevima navedenim pod brojevima l. pri izricanju dvojbe. Se (tu) J avere il telefon o in casa. gornje primjere ! ) želja koja se nije ispunila - fi. come Ravenna. .

Ti znaš (znat ćeš. certamente avr«i compres o di pili queUo che vedevo . T�mpo pre�ftnte (o futuro o mQdo imperativo) nella propo�izione principale Sadašnje vrijeme (ili futur ili zapovjedni naČin) u glavnoj rečenici Qui l 'uso italiano concorda ge­ neralmente con l ' uso del croato quanto al tempo. znaj) da dobro pišu. il futuro anteriore indica azione futura anteriore ad altra azione futura: 1 90 191 " \'. znaj ) da će dobro pisati. Nota 1. Siguran sam da su radili. Dipend'2nti all ' indicativo : l. 2. o delle Puglie. Azione futura: futuro (rispettivamente: fut. Sono c�rto che essi lavorano. anter. Pescara o Trani. U tom se slučaj u upotreba vre­ mena u talijanskom slaže općenito s upotrebom u hrvatskom jeziku. Conve rsazione VOIT«bbe L«i vil?itare I' Italia? Dove inizier«bbe (L«i) la Sua vi�ita? . - Lezione ventitreesima LA CONCORDANZA DEI TJi:MPI Slaganje vremena A.) Tu sai (saprai. sar«bbe veramente utile una conosc«nza graduale. Di solito lo strani «ro. Azione anteriore: passato prossimo Tu sai (saprai. e trascura invece le piccole localita. znaj ) da su dobro pisali. ha la preoccupazione di con6scere quei monumenti di arte e di cultura che sono universalmente conosciuti. io ripeter«i s«mpre questo principio. Ti znaš (znat ćeš. nel ca�o dell' ltalia pili che altrove.Come gia sappiamo. come per dime una. ad e�«mpio."'j' 'I . Perche e pili opportuno con6scere prima i c«ntri m«no importanti ? e ' e rnai stato in Romagna? RicQrda ancora i nomi delle grandi regioni in cui e divi�a 1' ltalia? E le principali citta dell' Abruzzo? Dov«ndo dare un consiglio a uno strani«ro che si prepara a vil?itare l' Italia che cQsa gli dir«bbe? XXIII . ignorando cosi completamente tutte le bellezze che esse racchilidono.Se nei vari viaggi all' estero avessi sempre applicato questa regola. sappi) che scrhono b�ne. Dov«ndo quindi dare un consiglio. sappi) che hanno scritto b�ne.e sar«i certamente penetrato pili a fondo nello spirito di c«rte forme d' arte e di vita. . Sar«bbe veramente un ca�o eccezionale vedere viaggiatori strani«ri in alcune cittadine di minore importanza dell' Abruzzo. giung«ndo in questo pae�e. E invece quante meraviglie anche in questi c«ntri. anche perche. sappi) che scriveranno b�ne. Ti znaš (znat ćeš. Siguran sam da oni rade. 3 . Sono c�rto che hanno lavorato. Azione contemporanea: prel?«nte Tu sai (sapraž.

Plače (plakao je) kao da je dijete.Saranno soddisf atti quando avrete comunicato loro che accettate la nQstra proposta. Nota. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. abitua­ le. Piange (piangeva) come se fosse un bambino. U�ato in una propo�izione principale. . Volim ga (volio sam ga) kao da mi je brat. siate contf!nti) che vengano con noi. Gli vQglio bf!ne (gli volevo b�ne) qua� fosse miofrat�llo. Egli vUQle che noi restiamo in casa stasera. Non pare a te che gli antichi vivessero piu di noi ? Zar ti se ne čini da su ljudi u staro doba živjeli dulje od nas? 2. Azione contemporimea: congo pres. s nama. On želi da večeras ostanemo kod kuće. Sarf!bbe bastato che tu lo chiamassi (. budite zadovoljni) da su došli Suppongo che mi abbiate compreso. Ti znaš da su Rimljani bili hrabri u ratu. pres. Ja kažem da bi on došao (razumijevajući : kad biste ga pozvali). Azione anteriore: congo del passato Siamo (saremo.Alle vQlte un' azione futura pub essere espr�ssa col pre��nte: Sono cf!rto che arrlvano stasera. Desidereremmo che essi ci scrivessero piu spesso. Mislim da je on imao pravo u jučerašnjoj raspravi. d) NeUe propo$izioni moda li in­ trodotte da «come se» «qua�i» si u�a l'imper �tto del congiuntivo anche in f dipend�nza da un pre�nte: činju sa «come se».:cco i c�i possIbili di questa costruzione particolare: 1 93 l). rispettivamente perf congiuntivo ): rečenice odnosi na davno doba i nema nikakve veze sa sadašnjošću. Zadovoljni smo (bit ćemo zadovoljni. b) Quando la dipend�nte indica un' azione anteriore continuata. Bilo bi dovoljno (bilo) da si ga zvao. «qua$i» upotreb­ lj ava se imperfekt konjunktiva i nakon prezenta u glavnoj rečenici. može se passato prossimo (odnosno konjunktiv prošli) zamijeniti imperfektom (indikativa odnosno konjunktiva): Kad zavisna rečenica o značuje 1 92 . Azione futura: congo (come sopra al num. dal condizionale semplice quando si enuncia un fatto sotto condizione: kad označuje radnju pod (zamišljenim) uvjetom: zamjenjuje kondicional om sadašnjim lo dico che verr�bbe (sottintendf!ndo: se lo invitaste). Pretpostavljam da ste me razumjeli. Bilo bi dovoljno da ga zoveš. c) Quando ilfatto della dipend�n­ te si riferisce ad epoca molto lontana e non ha alcun rappQrto con il pre­ �nte. Bili bismo željeli da su nam pisali češće. Željeli bismo da nam oni pišu češće. Siguran sam da dolaze večeras. Bilo bi potrebno da se on odmah j avi direktoru. Avremmo desiderato che essi ci scrivessero pitt spesso. odnosno ko­ njunktiva): Siamo contf!nti (saremo. invece del passato prassimo (ris­ pettivamente del congiuntivo del pas­ sato) si pua u$(1re l 'imperf �tto (dell 'in­ dicativo rispettivamente del congiun­ tivo): prošlu trajnu radnju. che tu lo avessi chiamato). . U načinskim rečenicama koje po­ 3. . u zavis­ noj se rečenici upotrebljava također Kad se radnja ili događaj zavisne Dipend�nti al congiuntivo: l . • Tu sai che i Romani erano valorosi in gu�rra. . ·siate) cont�nti che slano venuti con noi. Bit će zadovoljni kad im javite da prihvaćate naš prijedlog. e) Il r:ondizionale semplice della propo$izione principale si considera come un fi n to p a s s a t o se il v�rbo indica volonta o necessita: Vorr�i che tu studiassi di piu. Ca�i speCiali Posebni sluča jevi a) Il futuro e sostituito nelle pro­ Futur se u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji glavne reče­ nice smatra se kao zamišljeno prošlo vrijeme kad glagol označuje volju ili potrebu: po�izioni dipend�nti. nella secondaria si u§a l 'im­ �tto (indicativo. il futuro anteriore indica incertezza nel passato: Saranno partiti ? = Chi sa se sono partiti? Nota 2..I. Tu sai che essi adempivano bf!ne i loro doveri. Ti znaš da su oni dobro obavljali svoje dužnosti. Baster�bbe che tu lo chiamassi. imperfekt (indikativa. budite zadovoljni) da idu s nama. Htio bih da više učiš. Sar�bbe necessario che egli si pre�ntasse sUbito al direttore. Credo che egli nella discussione di if!ri avesse ragione.

Nessuno voleva credere che es sa sia 1 94 1 95 .) Essi appresero (saznali su) che noi li seguivamo.Qualora venisse pr«sto. Egli stesso diceva: «Non un indizio est«mo che io conosca l'alfab«to. (Anteriorita al passato). II.Vorr«i che tu (venire) con me. Pensa vo che egli ieri Josse stato avvertito.Non sa nulla perche non ha rnai (volere) studiare. . da je prošao). Volevo che egli ci accompagnasse. Avr{'i valuta che t u studiassi d i piit. Sarebbe meglio che tu aspettassi ancora. . e via con la sor«lla a nasc6ndersi in un' osteria vicina. e uno della comitiva grida al po«ta: . telefona. .Tu vUQi che io ti (scr1vere) subito: non PQsso farlo. . Una sera. Era sicuro di esser stato promosso. . .Francesco andr«bbe subito a Milano se (ricevere) 1' 6rdine di partire. beato d' aver evitata la vi�ita! ESEMPI INTRODUTTIVI PER LA LEZIONE XXIV 1 . . _ Un aneddoto Pascoliano I. . da ćemo otputovati sutradan).Non sapr«i se sia m«glio aspettare o andar via subito. . e necessario che la coltiviate. da se malo odmorite). . non Qggi.Mislim da je jučer cijeli dan ostao kod kuće. Sarebbe stato meglio che tu avessi aspettato ancora. . a spasso: arriva rombando una lussuosa automobile. III. .Varr{. ( .Difficile che lui capisca alla prima ( odmah). LEITURA = ESERCIZI (Giovanni Pascoli. .Trebalo je da on plati račun.Nadao se da će mu netko pomoći. Gli avevo telefonato che mi attendesse in casa. secondo il suo solito. da nije zad. .Vorr«i che egli (partire) !«ri. . cosi gi6vane.Desidero sapere qual m«??o di trasPQrto (essere) piu rapido: l' automobile o il tr«no. VarrfEi che tu avessi studiata di piit.Non accadra nulla purche tu non lo off«nda di nUQvo. Credevo che essi sarebbero andati al concerto. . non ci andr«i. .Ca�o rnai tu facessi tardi.Rit«ngo che tu abbia �bagliato nel giudicare cosi severamente quel giovane. 3. . . (Contemporaneita al pre��nte).Studia affinche tu possa farti onore.Ti far«i un regalo se tu lo (meritare). bUQn uQmo. . Mettete il v�rbo tra parentel?i nel t�mpo e nel mQdo adatto: Fra due mali bi�ogna che io (scegliere) il minore. Credo che questa vQlta abbia voluto correggersi sul serio.Desideravo che tu venissi a trovarci prima del nQstro viaggio. . . Trasportate nel passato I'esercizio II. . insigne po«ta italiano. Ero sicuro che il telegramma non sarebbe arrivato. . . . . . a da ga nisam pitao (senza che + congiunt. . ( . Era giusto che vi prendeste un po ' di riposo. Traducete in italiano: Mi smo ga nastojali uvjeriti da to nije istina. Stabilimmo che saremmo partiti l 'indomani. Spiegate il vario ul?o dei t�mpi e dei mQdi nelle segu�nti propol?izioni: Che i due abbiano commesso il furto di cui sono imputati.Ci andro a meno che non piQva. Gli promisi che sarei andato a trovario. .lo avevo per un momento temuto che la burrasca non facesse naufragare la nave.» . (Anteriorita al pre��nte) .i che tu studiassi di piu. si ferma accanto a lui. Temevo che il telegramma non Josse arrivato.Htio je da idete s njime. ( da ću ga posjetiti).Saro cont«nto quando mi avra dimostrato di saper lavorare da solo.Chiedemmo ad AntQnio che cQsa avesse ricevuto in dono per il suo compleanno. . Sape vo che egli non era contento.Se (essere) in te. 2.Noi ce ne andrerno prima che egli (arrivare). (Contemporaneita a l passato). ( . ali sam se nadao da ćeš doći. AvrfEi voluta che tu avessi studiata di piit. 1 855. a me pare cQsa molto dubbia. . . da che parte si va alla villa del professor Pascoli? Il Pascoli indico con un timido g«sto la direzione. . . Non sapevo che es so Jossero gia partiti.1 9 1 2) Il Pascoli pareva un contadino. .Non occuparti di trQppe cQse se (volere) imparame una b«ne. V. Mislio sam da pada kiša. ( . . .Ehi. Non sono sicuro se egli (tomare: fut. da ih mi slijedimo). .Parla come se avesse una lisca fra i d«nti. . scendeva con la sor«lla v«rso il ponte di Campia. .) .) cosi pr«sto. IV.Rekao mi je to. Traducete in croato: Se desiderate che la t«rra vi dia i sUQi frotti.Puo darsi che non se ne accQrga. . ( . fallo aspettare.II padre mi telefona che (venire) Qggi a prenderlo a1l' ufficio. o un fattore tutt'al piu nell ' asp«tto fi�ico. . . Bojim se da će stvar loše završiti.Htio bih da d�deš sa mnom. Nisam te vidio na utakmici.

tivo imperf�tto: dopo di se il congiuntivo (v. Era imposslbile che venissero in t�mpo. Bilo je nemoguće da dodu na vrijeme.) . lmmaginavo che tu fossi partito. T�mpo passato nella propo�izione principale Prošlo vrijeme u glavnoj rečenici NeIl 'italiano i tfCmpi della propo­ $izione dipendfCnte concordano gene­ ralmente con il vfCrbo della propo$Žzione principa le. Ho visto che non poteva venire. Mislili smo da ti je on pomogao. Istodobna radnja (u zavisnoj rečenici) Sapevo che �ri cont�nto. Abbiamo creduto che egli ti avesse aiutato. la dipendfCnte avra il vfCrbo al eongiun­ Egli vo/eva che noi restassimo. (U hrvatskom. Azione anteriore Quando nella principale si trQva un t�mpo passato anebe nella seeon­ daria avremo un t�mpo passato: l. XX). Znao sam da si zadovoljan. Bili smo sigurni da su ti oni pomogli. onda ćemo i u sporednoj rečenici također imati prošlo vrijeme (dok u hrvatskom imamo prezent): Azione eontemporanea Ako prošlom vremenu u glavnoj rečenici odgovara u zavisnoj radnja koja se zbila prije radnje glavne rečenice. kao što smo vidjeli. S�ppi all 'ultimo momento che dovevo rimanere sul posto. Bio sam razumio da ga nije moguće uvjeriti. Eravamo c�rti che essi ti avevano aiutato. 197 I'imperf�tto. lekciju) u zavisnoj će se upotrijebiti konjunktiv imperfekta. - Lezione ventiquattre�ima Supposi che voi mi comprendeste. ff Pretpostavio je da smo ostali tl kavani. Dagli e$fCmpi qui sopra riportati ri­ sulta che. U zadnji čas saznadoh da moram ostati na mjestu. XXI V . Mi comunico che aveva dovuto rinunziare al posto. Bili smo sigurni da oni rade. Kad je u glavnoj rečenici prošlo vrijeme. XX. Htio je da ostanemo. Vidjeli smo da su dobro pisali. stoga: Prošla radnja (u zavisnoj rečenici) Se a un tfCmpO passato della princi­ pale corrisponde un 'azione anteriore nella secondaria. u zavisnoj će se rečenici upotrijebiti tra­ passato prossimo za rečenice u indika­ tivu. Pretpostavio sam da me razumijete. un passato remQto o un tra­ passato prossimo. Mislili smo da on to zna. Priopćio mi je da se morao odreći mjesta. oo � DipendfCnti al congiuntivo: Se il verbo della principale richifCde Ako glagol glavne rečenice zahti­ jeva u zavisnoj konj unktiv (v. Eravamo c�rti che essi lavoravano. mentre nella principale pos­ siamo avere un imperj fCtto. Lez. Suppose che noi fossimo rimasti al ca e. Avevo capito che �ra imposslbile convzncerlo. il tfCmpo da u$arsi nella secondaria sara il trapassato prossimo p er le dipendfCnti a ll 'in­ dicativo. Abbiamo visto che avevano scritto b�ne. Abbiamo creduto che egli lo sapesse. Znao sam da si bio zadovoljan. LA CONCORDANZA DEI T�MPI (Continuazione) Slaganje vremena (nastavak) B. fv1islio sam da si otputovao. Vidio sam da ne može doći. congiuritivo del trapassato za reče­ nice u konjunktivu. u ovom se slučaju u zavisnoj rečenici upotrebljava prezent. nella secondaria si u� sfCmpre 196 Sapevo che �ri stato cont�nto. e tl congiuntivo del trapassato per le dipendfCnti al congiuntivo: 2. un passato prossimo. Iz tih se primjera vidi da se II za­ visnoj rečenici upotrebljava imperfekt ako je u glavnoj koje od talijanskih proš­ lih vremena. percio: U talijanskom jeziku vrijeme gla­ gola zavisne rečenice povodi se opće­ nito za glagolom glavne rečenice.

Napisah mu da ću doći vlakom koji stiže u jedanaest sati. Odlučio sam tako jer sam uvjeren da je to najbolje. Ako je u glavnoj rečenici passato prossimo. non s�ppi. comp. Credevamo che avr�bbe scritto subito. Da �<L'amata alla finestra») Ca�i �peciali Posebni s lučajevi c ) Se nella principale c ' e u n pas­ sato prossimo e l 'az ione anteriore ac­ cade nello stesso periodo (special­ mente nel mede$imo giorno).Nella lingua familiare al posto del condizionale composto si u�a talvQlta l'imperf�tto indicativo: li: stato dimostrato (opp. Znao sam da će otputovati sutradan. per e�. Sar<rbbe percio errato dire. si puo u$Gre il pre$€nte in dipen­ d€nza da un quaisiasi t�mpo del pas­ sato: Kad se radi o tvrdnjama u prošlom vremenu koje vrijede i u sadašnjem ili pak o činjenicama koje su istinite ili se događaju u bilo koje vrijeme. Nei ca�i citati alla nota l e 2 1'u�o del condizionale composto d�ve considerarsi come normale e quindi da preferirsi. a) II passato prossimo pub espri­ mere un ' azione o uno stato che dura nel pre$€nte. Hanno deci1'!O che si vada sUbito. On je razumio onda da je nemoguće htjeti uvijek imati pravo. L' imperf<rtto non puo sostituire il condiz. l'azione anteriore si esp rime mediante il pas­ sata prossimo: L'ha punito perche ha detto una bug'ta. Nota 2. . Radnja zavisne rečenice koja se u prošlosti smatrala budućom (futur u odnosu prema prošlosti) izražava se prošlim kondicionalom ( v . . f Nadao se da će mu oni pomoći (kao što se zaista i dogodilo). hanno decif?O (e� sono ri$Oluti ora) . . Egli mi avvi. Mislili smo da će odmah pisati. . quando nella principale ci sia un v<rrbo che richi<rde dopo di se il congiuntivo. (Corrado Alvaro. .Jide al pre$€nte o difatti che sono veri o accCu1ono in quals'iasi t€m­ po. Alcuni scrittori invece del condizionale composto u�ano il pre��nte del condizionale quando la cQsa creduta o sperata nel passato ha avuto realmente eff�tto: b ) Trattcmdosi di a ermazioni del ff passato va. Javio mi je da će otputovati sutradan. U tom je slučaj u glagol zavisne reče­ nice u prezentu (kao i II hrvatskom je­ ziku): d) Nel perzodo ipotetico irreale. In questi ca�i nella propo�izione principale il pre��nte e in c�rto qual modo sottinteso: ho saputo (e quindi so) . Nikad nisam znao kako se treba ponašati s ovakvim ljudima. perchi sono convinto che e la migliore. non avevo saputo) mai in che mQdo ci si d�bba comportare con s'imile g�nte.): 199 . ln tal ca$O il v€rbo della propo$izione secondaria sta al pre­ $€nte: 1 98 Passato prossimo može izražavati radnju ili stanje koje traje u sadašnjosti. egli dimostro) che i metaLU si dilatano al colore. HQ preso questa decif?ione. Nota 3. a un condizionale semplice (pre $€nte) nella proposzzione principale corri­ sponde un congiuntivo imperf�tto nella secondaria (v. allora. Cesarino aveva sei anni. Dokazano je (ili: on je dokazao) da se kovine rastežu na toplom. leke. Gli scrissi che arrivavo Non sape vo (non ho saputo. XXII): U irealnim pogodbenim rečeni­ cama iza kondicionala sadašnjeg u glavnoj rečenici dolazi konjunktiv im­ perfekta u zavisnoj (v. leke. Azione futura Buduća radnja (u zavisnoj rečenici) Mi hanno detto che e malato. e non sapeva che si puo viagg iare una nQtte int�ra per trovare un paefje. U našemjezikuje u toj zavisnoj rečenici futur: Odlučili su da se ide odmah.). (= che sar�i arrivato) col trf!no delle undici. Lez.0 che partiva (= che sar�bbe partito) iZ giorno dopo. . : *credevo che veniva il giorno dopo. prošla se radnja izražava pomo­ ću passata prossima: Kaznio ga je jer je slagao. XXII. Nota 1 . �ra cont�nto di andare in tr�no. Un ' azione della secondaria che nelpassato €ra consideratafutura (f u­ turo in relazione al passato) si indica mediante il condizionale composto (v. . a radnja se zavisne rečenice događa u isto vrijeme (osobito istoga dana).3. Ispravno: Credevo che sarebbe venuto il giorno dopo. XXII. . do­ puštena je upotreba prezenta u zavisnoj rečenici iako je u glavnoj rečenici bilo koje prošlo vrijeme: Egli sperava che lo aiuterebbero (come in atti avv�nne). XXII): Sapevo che sar�bbe partito l 'indomani. Rekli su mi da je bolestan. unafin�stra dove si a ffacia g�nte che si leva quando noi ci leviamo . Lez. Egli comprese allora che e impossibile voler aver s�mpre ragione. una casa.

. . . . . Poseban je slučaj upotrebe tzv. . . .Erano tra le poe�ie piu b�lle che (con6scere). . Nota 4. scoppio la prima gu�rra mondiale. . egli (avere) detto di nQ. dovr�i pentirmi? Il pae!?e . . ESERCIZI I. guadagnerfibbe mfiglio. Non hQ mai sperato trQPpo che egli (obbedire). . .«�ra b�llo quel film? «P�ggio 200 di eui ci pentiamo * . . . .C�o rnai tu (fare) tardi. E una dQnna . . » dubitativnog se«: Ne bih znao kazati je li on kod kuće.Non lo hai ancora fatto con tuuo che io ti (aver) pregato tante vQlte. apri la porta. e partito suo frat�llo arrivera stasera. Non se se sar�bbe b�ne di restare in citta. . . . . . Da više radi. . .Ti accompagnerfii volentifiri se non fosse tardi. grazie a Dio. a1ludi. . XVII) Ho ammirato il lavoro .Che colpa ne aveva lui se (essere) fatto cosi? . .Non conosco le persone . . . . l' azione . . . ora parte stasera. . scrivo il c6mpito non e molto bUQna. v�ngo. Mi para che sia chiaro il motivo . .La carta . non l' hQ ancora rivisto. U�o del eongiuntivo.Non mi �ro accQrto affatto che tu (arrivare). Seguiro il consiglio . hQ impostato or Il giorno . . f) Un U$O panicolare e quello del «se dubitativo»: Non saprfii dire se egli sia in casa. . pianti quest'hlbero. . Se tu (avere) detto di si. parlo si trQva in una antologia.rto se gli conv�nga di partire. . . �ra ora che tu (fare) i tuoi c6mpiti di scuQla. . arriVQ io non c'�ro. Nel linguaggio familiare si pub u�are talvQlta l'imperf«tto indicativo al posto del condizionale passato: - osse venuto in t�mpo. di�di il denaro. . ti dico di venire. quando vide . Non ti vidi al teatro. Rado bih te bio otpratio da nije bilo kasno. . . Se avesse lavorato di piu avrfibbe guadagnato m�glio. la L�z. secondo te. La t�rra .Sono amici . non da . . La ragazza . valeva molto. .Sar�bbe m�glio che tu non (aspettare). ha imparato in Italia? La lettera .ale. mi piacer�bbe ritomare. . di cui. Il 1 9 1 4 fu ranno . contavo. . . Sar�bbe b�llo che (avere) dimenticato il denaro ! .Non pensavo neppure che (avere) importanza per te una tale amicizia. . sono abbonato. . (Mettete il v�rbo tra parente�i nel t�IDPO e nel IDQdo adatto) LE'ITURE Le rra�i Il babbo mi aveva pregato che (andare) a prenderlo a1l' ufficio. .Quella non e la signora col. . li ancora inq.Anche se (aver) cercato dappertutto per trovare un libro che (essere) di suo gusto non lo (aver) trovato. . a cui. . e) Se nel periodo ipotetico irreale l 'azione della principale e della se­ condaria si �olgono nel passato. La persona . rivQlsi la parQla. e di una grande bellezza. Još je nesigurno isplati li mu se otići. Ne znam da li bi bilo (ili: da li je) dobro ostati u gradu. potete fidarvi.Non sapevo perche egli (e ssere) venuto.Difficile che lui (capire) alla prima. mi ris pose con PQco garbo. 20 1 . . . sa resistere alle avversita. nella secondaria bi$Ogna u�are il eongiun­ tivo del trapa�sato: Ako se u irealnim pogodbenim rečenicama radnje glavne i zavisne re­ čenice zbivaju u prošlosti. . Sono moIte le cQse . . chi ecco (v. . . . . marito studio il france�e.Guardati Mi accQrsi pQi che lapersona .L' Qste non si rammentava neppure se (aver) veduto g�nte queUa sera. feci quella gita erano molto simpatici. u zavisnoj se rečenici upotrebljava congiuntivo trapassato: che io non (temere)>>. . . dell'indicativo e del eondizionale. .Mi rispose come se non (capire) le mie parQle. mi sono fatto prestare il denaro. II. telefonami pure .Ti prestero le riviste .Il treno . * Se hai bi�ogno di qualche cQsa. . . tu con tanto amore hai dedicato le tue ore Ubere. L' amico . . V �ngo ora da una citta .Qua1'e. . �ra. . parli. Gli amici .La poe�ia . . L'uQmo . l�i sosp�tta. . . . . . Essa moriva se il medico nonf Bila bi umrla da liječnik nije došao na vrijeme. non dice la verita. Risp6ndimi come se tu (parlare) a un amico. . Nota 5. Perche non vi�ni a pran?o da me? Figurati (pa kako nel) : te le pr�sto subito . . . Da je više radio. . . Dopo il se dubitativo si usa in taluni casi il mQdo condizion. . bolje bi zaradio. qualita non si possono negare. . �cco la dQnna .Non puo �sser vero quello .La sala . . Conosco benissimo la casa . La fortuna vQlle che io (incontrare) prQprio la persona che (cercare).La grandezza di un animo si manif�sta nel coraggio . telefona. . v�ngo e molto fredda. . Ti avr{!i accompagnato volenti�ri se non fosse stato tardi. bio bi bolje zaradio. Rado bih te otpratio da nije kasno. .La chiamai che (portare) un bicchi�r d' acqua. disse: s' accomodi. E�ercizio di ripetizione sui pronomi relativi che. speravo invece che tu (venire). non e molto rertile. . . . era dir�tta questa lettera ha cambiato domicilio. . Se lavorasse di piu. l�i mi ha dato. .

ogni due persone (svaka druga osoba). a imaj u samo jedan oblik za muški i ženski rod: ogni svaki. PQco cQtte. mormoro il commesso sorpreso. Si. ogni quante settimane? (svakih koliko tjedana?) - 2. Il padrone di casa di mio cugino non ama ne le uQva ne i piccioni.Daterni due uQva a bere. .Mio nQnno si lava i pi((di. ordino il Po!iglQl!a. . .M �o ZlO e ghlOttO dl uQva a bere . .LezioJ)e venti c inque� im a AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Neodređeni pridjevi i zamjenice Gli aggettivi e i pronomi indefiniti servono a dare un valore indeterminato al sostantivo che precedono (come ag­ gettivi) o che rappre!?f:ntano (come pro­ nami).M � in� o� ma: . il cQllo. . . ora. nekoliko Qualche ora di !fVago e necessaria. * * Perche non andiamo tutti al cinematografo? Mi dai due biglietti per venire a sentire la tua confer((oza? J I J J Piccolo PoliglQtta Il � ignore ch� av�va studiato le lingue sui manuali del Piccolo PoliglQtta entro . . . AntQnIo non Sl lava maJ. al pomodQro. la t((sta. bUQnasera e bUQn pomeriggio! VOIT((i fare una bUQna. afferrando per il cQllo il Piccolo PoliglQta. SUl manuali. Oblici koj i slijede mogu biti samo pridjevi te se upotrebljavaju samo u jednini. svako ogni giorno ogni persona ogni bambino svaki dan svaka osoba svako dijete Nota 1.P:ddlo. i pi ((di. La . Un pollo? Una min((stra? Indicatemi prima di tutto la toaletta prosegul il Piccolo PoligIQta.B UQngiorno. .trasecolo il cameri((re. Il giardini((re di . -a (pl.* NQ signore. conclu�e il signore che aveva studiato le Hngue sui manuali. Ma tQsto si riprese a�c ?rgendosl dl a�er voItato due pagine in una vQlta dell' inseparabile manuale: ClOe . .. Nekoliko sati razonode je potrebno.Ci avete preso per un a1b((rgo diurno? . a) Aggettivi indefiniti I segu'EJti indefiniti sono soltanto a g g e t t i v i e non si u§lln o che al sin­ golare. l XXV. . forse . . nstorante .Ma volete . . VOIT((i lavarmi le mani. dirmt. . . e dopo essersi tQIto educatamente il capp((lo disse al camen((re: .Mi� zia si !ava spe� so le mani. . . che cQsa Vl PQsso servire? Avet� D?andolini? . . Qualche negQzio e ancora ap<. . . HQ mangiato abbastanza. fUQr1 della pQrta. Služe općenito Za oznaku količine. qualcbe neki. Solo in alcuni pochi ca�i ogni si u�a pure davanti a un plurale: ogni due ore (svaka dva sata). RItornero quando avrete una maggiore varielli di uQva. Qggi solo qualche persona c 'e stata all'Qrto botanico. Indicano generalmente una quan­ tita e come tali prendono anche il nome di aggettivi e pronomi quantitativi. con g((sto nsoluto.continuo imperturbabile il signore che aveva �tudlato le hngue. ma in quella si udi un urlo straziante: ((ra il cameriere che. . una lunga.fu la risposta del Piccolo PoliglQtta. Mi raccomando b((n cQtte.chi((�e audacemente il signore.balbetto il cameri((re. . una lauta. . . -e. 202 203 . . con unaforma imica per il mas­ chile e per ilf emminile: l..E a me che me ne impQrta? . .Si puo sapere come accid((nti le volete? . m un ? storante dl Milano. Neke su trgovine još otvorene. al bUITo. lo scaravento . Volevo dIre: avete da mangiare? E che a1tro volete che si abbia? .rto. non vQglio altro . signore . Danas je samo nekoliko osoba bilo u botaničkom vrtu.url? il cameri((re.Questo e un . DegnMevi soltanto di preci�are m((glio quel che volete . svaka. . i kao takvi zovu se također količinski pridjevi i zamjenice. ogni quattro giorni (svaki četvrti dan). cugma Eh�a ama invece i piccioni. Neodređeni pridjevi i zamjenice daju neodređenu vrijednost imenici pred kojom se nalaze (kao pridjevi) ili ime­ nici koju zamjenjuju (kao zamjenice) . B ((Ho sporcaccione ! . . .commento suo malgrado il cameri((re.).Ma che dite? esclamo il cameri((re cui incominciava a girare la t((sta. Fece per vo�tare le spaHe. una br((ve colazione. ogni tre passi (svaka tri koraka).

Ponekad je bolje šutjeti. . sara brtne accelto.ve con6scere i suei doveri. neka Fra tanti trover6 qualcuno che m 'aiuti. per es . bit će dobro primljen. 2.Non conf6ndere il pronome ognuno con l' aggettivo ogni! (Sarebbe uno �baglio grossolano dire. . Qualslasi altra risposta sar('!bbe stata inopportuna.Altri . -a. qualche persona alcune persone. Koje mu drago drugo rješenje bilo bi neprihvatljivo. . Qualche libro = alcuni libri. -a svatko. Treba uspjeti pošto-poto. Neke od ovih osoba poznajem. -a. Ognuno df. drugi (ljudi) 4. 1. -a. Sljedeći neodređeni oblici vrijede samo kao zamjenice te zamj enjuju imenicu koja naznačuje osobu: Me degno a cio ne čo ne altri crede.Chiunque e propriamente pronome relativo ed equivale Chiunque vrtnga. netko): . Domclndalo a chiunque ( a chi si sia). . Qualsisia e forma popo lare toscana che riferita a un nome plurale. altri (= qualche altra persona) Altri dira che voi avete torto. forma che pero e alquanto a «qualunque persona Qualsiveglia altra soluzione sarrtbbe inaceettabile. Nota 2. altriJugge. Svatko mora znati svoje dužnosti. Dostatna bi mi bila ma kakva batina. Non e�iste una forma *qualchi! Qualcuna di queste persone la conosco. . un argomento quaIsiasi. In una propo�izione col v�rbo al passato si possono u�are le forme qual siJ osse e quali si E detl 'u$o letterario il pronome invariab ile: U književnom se jeziku upotreb­ ljava i nepromjenljiva zamjenica: b) Pronomi indefiniti pronomi e sostituiscono un sostantivo di persona: l segu((!nti inde finiti sono soltanto netko drugi. In tal c�o si costruisee col congiuntivo: . (Ariosto) Nota 4. -a netko. »neke bi vas željele vidjeti« pub tradursi in italiano in due i . J 6ssero.Il croato »neki kažu«. altri s 'appiatta. a ni drugi. Nije to stvar koja se svakome sviđa. . -e mu drago modi:.. Non e una cesa che piaccia a chiunque. Ognuna di voi potrrtbbe aiutarmi. Cosi di queila squadra omai disf atta Altri cade. -a. Bilo kakav drugi odgovor bio bi neumjestan. kakvo bilo koji.Le forme qualunque e qualsiasi stanno di regola dopo il sostantivo. Svaka od vas mogla bi mi pomoći. Nota 3. . Između tolikih naći ću nekoga tko će mi pomoći. Nota 6. Puei venire un giorno quals'iasi. quando esso e preceduto da un articolo indeterminativo: una persona qualunque.Qualche veIta e m�glio tacere. Tko god došao.Qualche ha forma di singolare. . Bif}Ogna riuscire a qualunque cesto. kakva. -e ma kakav. Mi basterrtbbe un bastone qualunque. -e koji. cbiunque = tko god. alcuno» (netko . Nota 5. svaka Nota 8. Netko drugi kazat će da imate krivo. . svaki Pitaj to koga god hoćeš. (Dante) Ni ja ne smatram. pedantesca. 3. . *ognuna persona invece di ogni personal) �cco ora il quadro sinottico degli aggettivi pronominali indefiniti e dei pronomi indefiniti corrispond((!nti a ciascuno degli aggettivi: Evo sada pregledne tablice ne­ određenih pridjeva i onih neodređenih zamjenica koje se podudaraju s odnos­ nim pridjevom: 205 204 . -e!) 3. ognuno. col pronomejDdefinito: qualcuno lo dice. · da sam toga dostojan. col pronome aggettivo: alcuni lo dicono. si trasforma in quali si slano. - Invece di «chiunque» si puo u�are chicchessia. che». ma tko. qualcuna vorrrtbbe vedervi. alcune vorrebbero vedervi. ma ha generalmente significato di plurale. qualcuno. (Non e�iste un plurale *qualcuni. Nota 7. altri in senso correlativo ha valore di «alcuno . Možeš doći bilo koji dan. qualunque quaisiasi (qualsisia) qua1l?ivQglia bilo koji. 2. -e ma koji.

Nešto se dogodilo. Dante Alighi�ri L' Italia nei sec 01i XlV e XV fu il pae�e piu progredito d' EurQpa. istrui . commercianti. dapprima concepita come glorificazione di Beatrice. Ogni (persona o cQsa) Qualche (persona o cQsa) l. A nQve anni conQbbe una fanciulla. Per lunghi anni peregrino per l' Italia. 207 persona) (Checcbe = qualunque cQsa) (v.3.come allora si u�ava � da solo. QualsivQglia (persona o cQsa) 3. i segu12nti pro­ nami indefiniti: 1. Beatrice. che l' e�ilio aveva interrotto al suo inizio. confortato ed ospitato alle corti dei principi italiani del suo t((mpo. L' accQrdo del predicato . Infine egli otti((ne la grazia di poter vedere e con6scere Dio. Nota 10) Sono pronomi neu tri e sostitui­ scano il nome «cesa». ni�nte. l' e�ilio e le lQtte politiche che s((nza PQ�a sconvolgevano l'Italia. Non e succf!sso nulla. Sono alcunchi (= qualcQsa) e checchi ( qualunque cQsa): = Ho deciso di partire checchi ne dicano i mi{!i amici. -a (= ogni persona) Qualcuno. . Nif!nte e nulla possono aver valore di avv«rbi di quantita specialmente quando modificano o determinano il significato di un' altro avv�rpio: Ha bevuto due bicchif!ri di birra come nif!nte. Popio je dvije čaše piva kao ništa . nešto qualcQsa (qualche cQsa) E accaduto qualC(�sa. un tQno nUQvo e div((rso. 2. ed essa div((nne cosi una vera e propria accu�a contro il suo t((mpo e i sUQi contemporanei. guidato prima da Virgilio e pQi da Beatrice. Ebbero grande sviluppo le sci ((nze. 2. Ništa se nije dogodilo. Non f nif!nte. Ognuno. All' inizio di questo i1UQVO periodo della cultura italiana ed europ((a sta come suo precursore il celebre po((ta italiano Dante Alighi((ri. si rafforio la borghe�ia: impre nditori. dannati alle pen e dell' Inf((mo. Odlučio sam putovati ma što na to rekli moji prijatelji. Nel corso di questo viaggio egli. diedero alla sua opera. 2. Nota 10. Dante (abbreviazione di Durante) nacque a Fir((nze nel 1 265 da nobile famiglia e si . -a (= qualche persona) Chiunque (= qualunque persona) (Chicchessla) (= qualunque Ti sf!i divertito ? Tutt 'altro! Jesi li se zabavljao? Naprotiv! LEITURE 3. Intanto la sua vita veniva sconvQlta dalle lQtte politiche che in quei t((mpi imperversavano a Fir((nze ed egli fu esiliato dalla sua citta e dov((tte fuggire. Per ragioni di natura sconosciuta Beatrice div((nne pQi la sPQ�a di un altro e nell'anno 1 290 mori Il dolore che Dante provo per questa perdita fu cosi imm((nso che deci�e di comporre in sua lQde un grande po ((ma per «dire di l((i quello che. nell' Inf((mo. incontra personaggi importantissimi del suo t((mpo e dei t((mpi anteriori. finche negli ultimi anni della sua vita trovo a�ilo sicuro e sereno alla corte della famiglia da Pol((nta a Rav((nna. penetrando nel mist((ro della Trinita divina. a Ništa za to. nel Purgatorio e nel Paradi�o. 206 . nella quale egli racconta un meraviglioso viaggio da lui compito attrav((rso i regni dei mQrti. altro ( altra cQsa) = drugo Non vQglio sapeme altro. qualcheduno. e rivedendola dopo altri nQve anni fu preso per l((i da un amore cosi grande che tutta la sua vita e il suo pensi((ro furono penetrati da questo amore sovrumano. attend((nti la liberazione in PurgatQrio o beati nella divina felicita del Paradi�o. assimilando in br((ve t((mpo tutto quanto una mente umana potesse allora con6scere. Nota 9. ormai rare le forme . la letteratura. In essa prima che in altre parti d'EurQpa si svilupparono nUQve forme di attivita economica.Nif!nte e nulla vogliono il v«rbo negativo e lo seguono. (qualsisia).QualcQsa si accQrda s�mpre al maschile (similmente al pronome nulla). · Nacque cosi la «Divina Comm((dia». nommale col pronome nulla si fa al maschile. Ne želim ništa više čuti o tome. Nisam ništa razumio. banchi((ri. Qualunque (persqna o cQsa) QuaisIasi. Nel fratt((mpo egli continuava la sua grande opera. La «Divina C OInm((dia» e divenuta cosi il piu grande monumento spirituale del Medio((vo. la pittura e altre forme d' arte. . che rias sume e racchiude in se tutte le concezioni e il pensi((ro di quelI' epoca e nello stesso t((mpo uno dei piu grandi prodotti dello spirito umano di tutti i t((mpi. -a. nulla ( nessuna cQsa) = ništa Zovu se »zamj enice srednjega roda« i zamj enjuj u imen icu cesa (»stvar«) sljedeće neodređene zamje­ nice: Non h9 capito nif!nte. Ma le drarnmatiche vic((nde della sua vita.mai non fu detto d' alcuna». l.

neka . Dante rispose: . . Nije bilo nikoga koji bi nam mogao pomoći. . e di cio talvQlta gli altri approfittavano per farsi beffe di lui. pronome indefinito (alcuno.tivo di altro.Lezione ventiseiesima AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI (Continuazione) Possono aver Junzione di agget­ tivo (pronominale) e di pronome in­ definito: 1. 2. s�nza aprir bocca entro nelI' officina. A quel t�mpo si aveva ancora l' abitlidine di gettare i r�sti del cibo sotto la tavola.Dante Alighi�ri mori a Rav�na neIl 'anno 1 3 2 1 e fu quivi sepolto con tutti gli onori. -a veruno. -a. elefante. alla tavola di Cane della Scala gli �ra stato assegnato il posto d' onore tra il padre e il figlio. ed io mi vendico distrugg�ndo la tua! 5. . ) = Non hQ alcuna speranza di trovario. di «cani». per lo pili. . per es. . -o. Alcuno diceva . . fing�ndo stupore. 6. = 2. 4. Dante non �ra affatto quello strambo mi�antropo che spesso ci vi�ne descritto. .Tu rovini l'opera mia. netko 2. . un certo tale). . -a 1.Col sale .Qual e il miglior cibo? . Quando pero aveva bevuto �ra.Ni�nte affatto: ogni simile ama il suo simile. per es.: un Niccola da Lor�nzo caecia i senatori da Roma.Uno (una) puo avere vari significati: l . in questo s�nso pua essere usato anche al plurale: gli uni e gli altri.: quando uno vUQle pua tutto. dic�ndo al fabbro: . 2. quel mucchio di r�sti e felicitarono ironicamente il po�ta per l' appetito di cui godeva. Durante il pran�o. . che trQppo tardi si �ra pen tita dell' ingiustizia che gli �ra stata fatta. '. 5 . aggettivo numerale indicante unita (un milione). Dante.Con che? . una.L' elefante. gridavano tutti in un mQdo. correla. ( quaIche giomaJista affenna . di cattivo umore. scalp�lli e tutto quanto trovo e lo getto in m���o alla strada. I contemporanei riferiscono che egli amava la bUQna tavola e il bUQn vino. .Ebb�ne . per es. 1 . 2. articolo indeterminativo. (= Qualcuno diceva . Non e '�ra alcuno che potesse aiutarcž. Quando il sommo po�ta fu a Verona. . . nell'u� poetico uno unito e pua essere fatto anche plurale: Liberi non sarem se non siam uni (Manzoni). Funkciju neodređenog pridjeva i zamjenice mogu imati: neki. . tutti notarono. svatko 2. ) Netko je rekao . neki. A un importuno Dante domando: . nitko Alcuni giomalisti a ermano ff Neki novinari tvrde . questi libri li vendeva i�ri uno sul mercato. Passando per via. prese mart�lli. per es. hanno divorato tutto ! 3 . . le une e le altre.rispose il po�ta. . .rispose pronto il po�ta. Racc6ntano che Dante aves se una formidabile memQria. Nemam nikakve nade da ću ga naći. -a. -a. 3.Qual e la pili grossa di tutte le bestie? . svaki. e che un giorno incontro un tale che gli domando a bruciapelo: . i due Cane gettarono man mano s�nza farsi notare le Qssa e le lische dei loro piatti e di quelli degli altri ospiti ai pi�di di Dante. alcuni v�rsi della sua Divina Co�dia. 1. -i.: uno stud�nte di lettere. andatevene! 4. uno (un.Oh. Il Bracciolini ci racconta che. Quando il pran?o fu finito. essi nella loro qualita. -i. A v�ndo un tale dimostrato al po�ta la sua meraviglia per una tale prefer�nza. i segu�nti composti di uno: aJeuno.rispose Dante . rimpianto da tutta i' Italia e particolarmente dalla sua citta. Un anno dopo lo stesso viandante incontro ancora Dante e gli domando: . 208 209 . si accQrse che gli Scaligeri apprezzavano il loro buffone pili di lui. un' ) Nota l. Aneddoti Danteschi 1 . -e ciascuno (ciascheduno). .: si lOdano l 'un l 'altro. nikakav. uno stesso). XXVI.ho mangi ato ancor PQco in confronto ai mi�i vicini ! Ma mentre le Qssa io le ho avanzate. -e taluno. -a) nessuno (niuno). aggettivo indefinito (un c�rto.Un UQvo . storpiandoli. Dante udi un fabbro che lavorando cantava. -a (cadauno.

-a. .: netko) Sara m�glio considerare queste f orme come aggettivi di quantita (1) rispettivamente avv�rbi di quariillii (2). . Razmotrit ćemo svaki slučaj posebno. mnogo malo previše sve toliko isto toliko koliko nekoliko prilično Cadauno e fonna burocratica. nessuno quando sono u�ati in funzione di aggettivo seguono le regole di uno per quanto riguarda la caduta della vocale finale: i n nessun ca$O. In realta. . Nota 2. 1.Alcuni grammatici considerano come pronome e aggettivo indefinito anche la fonn a indeclinabile altrui ( di altri. . kad odre­ đuju pridjeve ili glagole. l. questa fonna e piuttosto un aggettivo possessivo (v. neki. Non c '�ra nessuno che potesse indicarci la strada. l. �ra m�glio restare in citta come consigliava taiuno. Oni su pridjevi kad pobliže ozna­ čuju imenicu. Nije bilo nikoga tko bi nam mogao pokazati put. . . i. (obično u množini) drugi 1 . imaju znače­ nje priloga i zato su nepromjenljivi: E una pagina peco interessante. Neke činjenice pokazuju protivno. 21 1 . Moiti stud�nti sono coscienzio-?i.Con tutlo l'articolo s'inserisce fra l' aggettivo e il nome (v. Gli he gia scritto trQPp� lettere. C�rti sos#mgono il contrario. 2. (v. l. altri ne. da nam pokaže put). l. Tali cese non si possono tollerare. 210 molti libri ecco moIte pagine ecco Nota 4. PQco itd. Takve se stvari ne mogu trpjeti. l. C�rto pub essere anche avv�rbio (come fonna abbreviata di certamente): Voi. altro. 2. Nisu prihvatili ni jedan ni drugi prijedlog. Veruno e fonna letteraria e si u�a anche posposto: Non c'e difficolta veruna. Alcuno e nessuno richiedono generalmente la cosiddetta doppia negazione: Non ho al­ cun(a) . takav. (s određ. SuU'uscio incontrammo quel tale. . . ( .Ciascheduno s' adbpera qU3fji esc1u�ivamente in funzione di pronome: Avevano cento lire ciascheduno. se modificano un aggettivo o un v�rbo sono avv�rbi e quindi invariabili: Sono libri moito b�lli. -e c�rto. Ordinariamente vengono conside­ rati come aggettivi inde finiti e avverbi: molto PQco trqppo tutto tanto altretta:nto quanto alquanto parecchio Općenito se smatraju kao neodre­ đeni pridjevi zamjenice j oš i ovi oblici: 2. U tom se slučaj u slažu s imenicom: molto la voro PQco lavoro trpppo lavoro tutto il lavoro ecco VI). nessun 'anima viva. 2. He incontrato un tale che mi hn chi�sto una sigaretta. ciascun uemo. Nota 3. 2. non ne avete la eoipa. Vi sigurno niste krivi za to. Na vratima smo �reli toga dotičnoga. gli esempi di sopra). Considereremo ciascun ca$O singolarmente. članom: taj . drugi nisu. 2. Neke životinje zavole čovjeka. . 1. -a si u�a come pronome solamente al plurale. 2. Non aceettarono ne l 'una ne l 'altra proposta.. 2. s neodređ. 2. e�rto. non abbiamo nessun(a) .Taluni J atti indicano il contrario. Neki tvrde protivno. -a. Nemamo nikakve namjere da popustimo. l. . Mnogi su daci savjesni. ciascuno. Bilo je bolje ostati u gradu kao što su neki savjetovali. PQco ecc. Svatko je htio postupati na svoj način. 2. Ciascuno voleva procedere a medo suo. Molto. Oblici molto. ar Ne čini krivo drugome! L'aggettivo c�rto. (u množini) neki 1 . -i. 2. drugi. tali) 1 . Sreo sam nekog koji me zamolio da mu dam cigaretu. . 2. In tal caso essi si accordano col nome: molta fatica pQca fatica trQppa fatica tutta la fatica ecco Bit će bolje da ove oblike sma­ tramo pridjevima količine ( 1) odnosno količinskim prilozima (2). Non abbiamo nessuna intenzione di eedere. l. Alcuno. XVI) che talvQlta pub assumere funzione di pro nome o di aggettivo pronominale indefinito: = Non j terto altrui. mnogi malo (čega) previše (čega) sav tolik isto tolik kolik nekolik prilično (čega) 3. Sono aggettivi se modificano un nome. C�rti animali si aJf ezi6nano aU'uemo. taluno. -e tale (pl. Lez. nekakav. ad altri).

.ricc"" di frutta.poc.Dali ste mu previše novaca.Chiunque sapr�bbe risp6ndere a questa sono nato. Per e�. .dole-o A Fir�nze ci sono molt"" torri altiss-. �ra s�mpre pi�na di lambicchi. si sua identita e la sua nazionalita russa e si salvo. ma riusd a dimostrare la Ugo F6scolo ( 1778. Nota 6. Metti al posto della lineetta la terminazione giusta: Questi alberi sono molt. o La' birra �ra trQpp. Bilo je mnogo ljudi. fu per un videro acclamati dalla popolazione ! L' Italiano s' �ra davvero intrufolato nella comitiva.C ' e Qualeuno ha bussato alla pQrta.� dilig�nt-. Ma quale non fu la sorpresa sua e mornento creduto lui l' Italiano. L'avv�rbio assai ( molto) riferito a un nome puo aver funzione di aggettivo quantitativo invariabile.I nQstri erano tremila. Queste pere sono molt. io taccio. . Che cos ' �ra daUo Spielberg s' �ra accomunato a questi stud�nti russi. a diciQtto anni. se uno. ako netko to ne zna.Tutti andavano da quella parte.cont�nt-. Lez. Mortogli il padre . stagione ha i sUQi inconveni�nti. - Nota 5. . ) . . IV. la Nacque a Zante di padre veneziano e di madre gr�c� nel 1778. . �bbe appJaudita la sua prima 213 212 . . Qualcuno dice Non dir rnai male di nessuno. e grazie all' equlvoco di cui era stato vittima Borodine.fredd-.Neću te ni u kojem slučaju zaboraviti. . E stata una partita PQc. .Uzmite koje vam drago talijanske novine i pročita jte nekoliko redaka. di ogni sQrta di preparati chlmici. quando. . . di tutti i sUQi compagni. di stQrte. Laure atos i Quando il loro o tr�no giunse a Verona.bUQn-::. sui maggiori po�ti dell' Ottoc�nto. Fu vi�itato minutamente II. - succ�sso? Semplicemente questo: che la polizia aveva saputo che un italiano fuggito tutto il convQglio. Cera assai g{!nte (= molta g(!nte). fece con i sUQi compagni di corso un viaggio in Italia.Qualunque cQsa ti accada. Qualche vQlta giuQco anch' io. - trovata nessuna traccia.PQc.Čitao sam nekoliko Carduccijevih pjesama. II uno che domanda del direttore. chi non lo sapesse. uno che. .f mestre. . : Chi va e chi viene.Quando altri · grida trQPpo.I molti tirano i pQchi. . appena varcato il confine ed entrati in Italia. Pur restando egli italianissirno e fi�ro amatore dell' indipend�nza della patria.Ogni - Se - poe�ia trovo in lui una voce universale.E un trucco che puo fare chicchessza. L ' aria di montagna e molt. Sutra je blagdan. i nemici erano altrettanti. o Qtiell' edificio ha trQpp. Traducete: domanda. io lo ringrazier�i. . : = Avevo portato con me trQPP.Bilo je samo nekoliko osoba. Ma chi pub essere anche pro nome indefinito-relativo e a a significa: uno. . . III. Distinguete su due colonne gli aggettivi inde6niti e i pronomi inde6niti stampati in corsivo: uno mi rimproverasse giustamente. scrivimi.Quanto sono b{!lli i giardini di Firenze.cort-o LETTURE Un viaggio di Borodine in Italia ESERCIZI dell ' infanzia manifesto due passioni: per la mli�ica e per la chi mica. e giorno di vacanza. Tutto il mondo e pae�e.Quante t�ste tante opinioni. dove. Nota 7.1 827) Ugo F6scolo giganteggia. . a netko dolazi. . Abbiamo consurnato molt. . si stabiH a Ven�zia. La sua stanza in medicina. perche dell' Italiano non fu guardie apparten�nti (si era allora nel 1 86 1 ) alla polizia austriaca. J per tre = co1ui il quale . .sigarette. �cco salire sul vagone uno stuQlo di Alessandro Borodine (nato nel 1 834. . Nessuno padi. Per e�. Costano molto quelle mele? Sono alquanto care.Što god on rekao. . . .san-o I visitatori sono stati poc. Le maniche della tua giacca sono trQPP. Siccome Borodine aveva il tipo meridionale. Traducete in italiano: Svakog drugog tjedna idemo u kazalište.Nije bilo mnogo studenata. Netko odlazi. con Leopardi.Nemam nikakve volje da . U svakom ću te sluča obavijestiti.b�ll-. . . s' �ra salvato.Neki misle daLe buduća zima biti veoma ju oštra. ma pQi si dov�tte far partire il tr�no.carta e molt.Nessuno mi persuadera che c' e un pae�e pili b�llo di quello in cui (= aleuni dicono) che cio sia vero.Bilo je toliko automobila da se nije moglo prijeći preko ceste.penne. .La fonna quanto pua aver funzione di aggettivo e pro nome interrogativo (v. Domani.Chi e pronome interrogativo (chi grida ?) e pronome dimostrativo-relativo (chi J per se. morto nel 1887) sin dai primi anni I. Altri muscoli occ6rrono per questa salita. XVII).Nisi ništa učinio. Queste ragazze sono molt. e lo volevano arrestare. ja mu više ne v jerujem.

) 214 215 . �bbe anche molti amori. Non ho trovato nessuno sbaglio. . con esclu�ivo carattere verbale).altre inforrnazioni. (Vedi pero la nota 4. e il suo ing�gno �degnoso lo rendeva intollerante delle adulazioni dei pot�nti. sono passati per il giardino. intransitivo e riflessivo. Dopo essere stato PQco piu di un anno in I�vlzzera.Quando un V((rbo transitivo non e seguito da un complemento ogg((tto il quale Indichi su che cade l' azione. participio. Un tale ha chiesto di te.In molti v((cchi vocabolari e grammatiche il V((roo intransitivo e detto neutro e il riflessivo e chi amato neutro passivo. futuro semp lice e futuro anteriore. . Il v�rbo si dice attivo quando il sogg�tto compie realmente l' azione espr�ssa dal v�rbo: io guardo. Farei qualunque cosa per lui . passato prossimo. . dopo alcuni anni di vita travagliata e di�ordinata. condizionale. imperf�tto. C' erano poche persone. egli non s�ppe s�mpre adattarsi alle necessita del suo t�mpo. ) Il v�rbo (<<parQla che esprime un'azione o uno stato») puo variare secondo: L i l mQ do : indicativo.I v((roi transitivi pos sono avere la fonna attiva (žo guardo). pretese da lui giuramento di fedelta egli preferi l' e�ilio. gerundio (chiarnati m Q d i i n fi n i t i e che hanno in parte carattere nominale). Non he. attivo e passivo. E b�ne fu detto che egli di�de cosi all' Italia una nUQva istituzione l' e�ilio. l a p e r s o n a : prima. donde scrisse a Bonaparte �na famosa Qde (Qde a Bonaparte liberatore) Ma il Bonaparte tradi pQi Ven�zia consegnandola agli Austriaci ( 1 797) . Il v�rbo si dice passivo quando il sogg�tto subisce. - Lez i o ne ventisette � i m a ri TEORIA GENERALE DEL V�RBO Opća teorija o glagolu Fraseologia Te r ho detto tante volte. (Conosciamo di gia la coniugazione attiva dei sIngoli v�rbi).) V�rbo transitivo diretto e quello che puo avere un complemento ogg�tto dir�: guardo (la finfEstra). tomata a Milano. trapassato prossimo. S iamo in parecchi. 2. seconda. si dice anche che pr((nde un significato assoluto . 5. congiuntivo. e combatte valorosa e te. Andato a Milano strinse amicizia con il Parini e ne �bbe nobili cons igli. 3. s�nza amare rnai veramente nessun a dQnna. . (Sve bih učinio . passiva (žo sono o v�ngo guardato) e riflessiva (žo mi guardo). L' anno dopo. Nota 2. mo nel 1 827. XXVII . Non c' e alcuna speranza di poterlo salvare. egli si reco a Londra· nei pr�ssi della quale citta. s�nza aver riveduta la patria. (Per il v�rbo riflessivo vedi la lezione segu�nte. I v((rbi intransitivi non hanno ne forma passiva ne riflessiva. V�rbo intransitivo e quello che ha un ogg�tto indir�tto o non I'ha affatto: egli e arrivato (alla stazione). Il genere attivo si suddivide a sua vQlta in transitivo. Tante grazie ! (Hvala lijepa!) Potete rimanere quanto tempo volete.trag�dia ( 1 796). la Serenissima l' obbligo ad esulare a causa delle sue id�e democdltiche. Molti dei miei amici. ossla «patisce» l' azione espr�ssa dal v�rbo: io sono (o vfEngo) guardato. e questo fu per il F6scolo un grande dolore. DalI' ottobre 1 799 al (Jiu (Jno 1800 fu all' ass�dio di Genova sotto il generale Mass�na. (Irna nas priličan broj . Nota 3. �� . . In tal modo non sara possibile farlo. 4. UQmo d' indole appassionata e ard�nte.) Ho pochi soldi. e ad andare a Bologna. come Dante. Quando nel 1 8 1 5 l' Austria. terza. infinito. trapassato remQto. il ·t � m p o : pre��nte. Ho poca voglia di andarci. i l g e n e r e (glagoisko stanje). (La coniugazione passi va vi�ne esposta in questa lezione . . imperativo (che sono i ffi Q d i f i n i t i .) Nota 1. i l n u m e r o : singolare e plurale. Verbo transitivo indiretto quello che puo avere un complemento ogg�tto indiretto prepo�izionale (=un oggettoide) : parliamo d'altro. passato remQto.

Secondo un' altra classificazione i V�rbi si dividono nelle segu�nti cinque Porezi su naplaćeni od porezovnika ( = poreze plaćaju porezovnici). io mi lQdo).) Pre��nte io sono tu sl(i egli e essa e noi siamo voi si�te essi sono esse sono lodato. la Lez. futuro semplice dell'indicativo. Nota 6. gli. -a Trapassato rem. io venni lodato. -e lodati lodate io vl(ngo tu vi�ni egli vi�ne essa vi�ne noi veniamo voi venite essi vengono esse vengono lodato. Nel tradurre in croato un passivo italiano si puo ric6rrere alle forme biti e bivati.::: rincresce a me. ma si cerca di evitare questa costruzione cambiandola in attiva: 216 Futuro semplice io saro lodato. ti. impersonali e irnpersonali pronominali non pos sono avere che un solo genere di coniugazione. a o Imperf�tto io sono stato lodato. lmpersonali pronominali. a cui si riferisce. II participio passato d�ve s�mpre concordare in genere e numero col sogg�tto io venivo lodato. sono intransitivi. vi. l' altro indir�tto (l' oggettoide) io dQ il libro (dir.) . lmpersonali. - I t�mpi semplici sono. Pronominali. -a Futuro anteriore 217 . sp�cie: L hval jen sam bivam hvaljen hvale me (= mi lodano) 4. (I v�rbi pronominali. -a lodato lodata lodati. egli e ringiovanito). pre�ynte del condizionale.) aU 'amico (indir. La prepo�izione che prec�e I' ag�nte e da (::::: od). -a lodato lodata lodati. come gUt sappiarno. la Lez. Spesso con il v�rbo passivo e espr�sso anche l 'agflnte. MQDO INDICATIVO 5.-a Passato prossimo Trapassato pross. U srednjem su vijeku Italiju često prelazili barbari. Il passivo e molto pin usato in italiano che in croato. l . che si u�ano solo alla t�rza persona (piQve. 2.Nota 4. -e lodati. �cco uno sch�ma generale delle forme del passivo coniugate con i due ausiliari �ssere e venire: 4 . XXVIll . passato remQto. -a v�rbo venire (= bivati). -a io �ro stato lodato. al posto di essere si puo impiegare come au�iliare il io fui lodato.). Transitivi. tu ti lQdi ecc. (Ovu će kn jigu rado čitati sve obrazovane osobe. tu ti p�nti ecc. ti. 3 . -a 3. - Hanno la forma passi va quei v�rbi intransitivi che possono essere u�ati transitivarnente. ci. egli si vergogna). ne la passiva. c possono avere tre generi o forme (di coniugazione): eattiva. ci. -a io saro stato lodato. Nei t�mpi semplici. gli dispiace = dispiace a lui). III persona: mi.) (v. lodati lodate --e LA CONIUGAZIONE PASS IVA Pasivna konjugacija dal participio passato del v�rbo che si vuQI coniugare al passivo: io sono lodato. -a o Passato remQto io fui stato lodato.) coincide con Questo libro sara (o verra) l�tto volentieri da tutte le persone colte. Vi sono v�rbi che hanno due ogg�tti: uno dirl(tto. -e lodati. -a lodato. quella dei pronominali (io mi p�nto. s�mpre accompagnati da una delle particelle mi. imperf�tto. io sono lodato o vengo lodato Nel ml{!dio f!vo l 'Italia I{!ra corsa dai barbari. le. io sono o v�go lodato. -a lodato.) XXIX. Si tengano pre��nti le segu�nti norme: La coniugazione passiva corrisponde in italiano a queUa del v�rbo essere seguito io ero lodato. i segu�nti: pre��nte. ll. loro (mi rincresce :. noi eravamo Zodati. cioe la persona o la cQsa che compie l' azione subita dal sogg�tto. nevica) (v. Ova će kn jiga biti rado eitana od svih obrazovanih osoba. si. lntransitivi (io cammino.) La forma riflessiva dei v�rbi transitivi (io mi lQdo. pre�l(nte dell' infinito e del gerundio. 2. la riflessiva (io lQdo. che hanno come ogg�tto indir�tto il dativo del pronome personale atono di I. vi (io mi p�nto. -a o io veITa lodato. esse saranno Zodate ecco H v�rbo essere ha la funzione di un v�rbo a�iliare. Le imposte sono (o vengoi1o) pagate dai contribul(nti. Nota 5. pre��nte e imperf�tto del congiuntivo.

Egli va lodato per la sua costanza. I Direktor tvornice pohvalio je radnike. L' anno passato venivo spesso invitato a pran�o da mio cugino. stoljeću zove se preporod (renesansa ). -a o che io venissi lodato. �cco ora alcuni e�l(mpi di U1?O del passivo con la rispettiva traduzione croata in cui si e cercato di evitare l' U1?O di questo genere verbale: Gli operai vennero lodati da direttore della tabbrica. Quelle iscrizioni dovrebbero essere tQlte. -a MQDO CONDIZIONALE Nei tl(mpi semplici si puo genera1mente u�are in mQdo indifferl(nte l' uno o l' altro aU1?iliare. Questa lettera e stata scritta da mano esp�rta. -a o io verrl(i lodato. -e GERUNDIO La lezione preced�nte doveva essere studiata m�glio. Novi kulturni pravac (novi pravac kojim je pošla kultura) u XV. (Sada ga podvrgavaju energičnom liječenju. -e Passato essl(ndo stato lodato essl(ndo stata lodata -1 -1 -e 218 -e . -e . -a. ' Il nUQvo indirizzo preso (= che fu preso) dalla cultura nel secolo XV vi�ne chiamato Rinascimento. Pre��nte essl(ndo lodato. One bi natpise trebalo ukloniti. -a. bit ćemo upropašteni n jegovim neiskustvom. -a o che io vl(nga lodato. -a Imperf�tto che io fossi lodato. Egli vi�ne ora sottoposto a una cura energica. al posto di «dover essere» s i puo u�are il vl(rbo andare: Egli d�ve essere lodato per la sua costanza. Treba ga pohvaliti zbog njegove ustrajnosti. -e vengano lodati. Pre��nte (manea) Passato lodato. I corsi erana tenuti da insegnanti molto capaci. nei tl(mpi composti. -a sia lodato. Pre��nte essere 10dato.MQDO CONGIUNTIVO Pre��nte che io sia lodato. -a Trapassato che io fossi stato lodato. -e INFINITO vl(nga lodato. Tečajeve su držali vrlo sposobni nastavnici. -a. Pre��nte io sarl(i lodato. MQDO IMPERATIVO sii lodato. -a Passato io sarl(i stato lodato. i -e o venir lodato. La lezione preced�nte andava studiata m�glio. Passato essere stato lodato essere stata lodata -i -1 -e -e PARTICIPIO Nei t� mpi semplici. -e siate lodati. -a Ovo je pismo napisala v ješta ruka. Prošlu je lekciju trebalo bolje naučiti. a. -a veniamo lodati. -i. -i. -a Passato che io sia stato lodato. L'u�o dell' au�iliare venire al posto di essere e resa talvQlta necessario per evitare incertezza: Prošle sam godine bio često od svoga bratića pozivan na ručak. -i. On sada biva podvrgnut energičnom liječenju. On je sada podvrgnut energičnom liječenju. come abbiamo visto. ) Egli e ora sottoposto a una cura energica. -a siamo lodati. 2 19 Se non stiamo att�nti veniamo rovinati dalla sua inesperi�nza. solo l' au1?iliare essere. Quelle iscrizioni andrebbero tQlte. -e II vl(rbo venire (a differl(nza del vl(rbo essere) modifica leggermente l' aspl(tto del vl(rbo coniugato nella fonna passiva attribuendogli un valore dinamico. -e siano lodati. Ako ne budemo pazili.

II libro perduto fu ritrovato da alcuni 'passanti.Un autista prov�tto guido l' automobile. . _ _ Oltr� che con l' aiuto dei due au�iliari essere e venire un v�rbo transitivo di forma attIva puo farsi passivo in un t�rzo mQdo: IV.si. .Le leggi saranno osservate da tutti. questa costruzione si chi ama anche indefinita. - je II.Snagom volje dostižu ječnika. -" L' anno venturo si terra da noi un corso di stilistica italiana. . ) _ Navečer se u kući upale svjetla. Alcuni dif�tti non si riconoseono volenti�ri (= . Negli ultilni anrii si sono costiuite da noi moIte rabbriche. piccolo vi�ne divorato dal grQsso.I cittadini sono prot�tti dalla legge. . -'. . mentre il sogg�tto div�nta ogg�tto: Le seminagioni sono state interamente distrutte dalla grandine. . . . _ ) Una cQsa simile non s' e vista rnai. .Nel corso dei secoli i grandi artisti e pensatori furono attirati in questa t�rra da una grande fQrza. . ma non eran o padroni della t�rra occupando invece appezzamenti in qualitfl di fittavoli dei grQssi possid�nti (baroni).Il raccQlto e stato danneggiato dalla piQggia. Traducete volgendo alla forma passiva: Vrtlar zalijeva cvijeće. . . dove i contadini possedevano la liberta personale. .More okružuje Italiju s tri strane. I�ri a Parigi in pi�no giorno e stato �valigiato un negQzio di ffiQde.Ess�ndo noi stati avvertiti che sarebbero arrivati degli ospiti. ci decidemmo ad aspettarli. . la sera si accendono i lumi. . ) LETTURA L'impresa dei mille Nell' aprile del 1 860 scoppio un' insurrezione contadina in Sicilia. . Volgete alla forma passiva: Galil�o trovo le leggi del pendolo. �� ESER CIZ1 � I. Dagli esempi riportati risuita che il si passivante si traduce in croato col «se» impersona!e: Neke se pogreške ne priznaju rado. zabava je odgođena. siamo rovinati) il . . . Izrekle su se mnoge besmislice. . I' u�o di essere come au�iliare dei v�rbi intransitivi (egli e venuto) con quello di essere come au�iliare dei v�rbi passivi (egli e lodato).I padroni romani maltrattavano spesso gli schiavi. essi non sarebbero appassiti. Spesso si promette quelIo che PQi non si puo mantenere.Moja molba nije primljena. Tutti i candidati sarebbero stati el�tti se alcuni di loro non f6ssero stati ass�nti. . assume il nome di particfćlla passivante (il «si passIvante» ) e sIccome chi compie l' azione e una t�rza persona indeterminata. .Le nQstre azioni devono essere guidate dalla ragione.I Romani distrussero Cartagine. �a partic�lIa. (= . . . . . VeITa inaugurata . .La bussola fu inventata da Flavio GiQia. . . (= . vremena. Traducete in italiano.L'Italia e stata s�mpre riconosciuta da tutti i grandi spiriti della terra come il pae�e della bellezza e dell' arte. . . Nel passaggio dal passi vo all' attivo il complemento di ag�nte dlv�nta sogg�tto. _ non e stata rnai vista) Si sono detti molti spropo�iti. .Kiša čini polja plodnima. ) V. �cco qumdl la necessita di u�are in tali ca�i l' au�iliare venire. II predicato in tal ca�o si accQrda col . u�ndo forme passive: Zbog (a cau�a del) lošega Non si confonda. se mnogi ciljevi. . .Il gregge vi�ne custodito dal pastore. 221 220 . Nadzornik će provjeriti račun. Il conto sara verificato dal controllore.L' uQmo vi�ne nobilitato dal lavoro.-'oi I La � articella pronominale «si» da valore passivo alle t\:rze persone .Alessandro VQlta invento la " pila elettrica. Questa strada si inaugurera l' anno venturo. percio. . smgolarI e �lurah d�l v\:rbo transitivo. in questo caso.S pomoću (per m��o della) matematike rješavaju se vrlo veliki zadaci.Ova se vježba radi s pomoću r napisao vježbu na ploču. sogg�tto m genere e numero (come anche in croato). Nel pas � aggio dalI' atti vo al passivo il sogg�tto div�ntacomplemento d' ag�nte e l . Nešto slično nije se još nikad vid jelo. Solo nel secondo a essere si puo sostituire (nei t�mpi semplici) il v�rbo venire: egli vifćne lodato. . . La grandine ha distrutto interamente le seminagioni. (= Sono stati detti .Gli antichi vendevano in schiavitu gli abitanti delle citta conquistate.e due c�i citati. . Pur produc�ndo il famoso grana siciliano e coltivando aranci speciali ed altre frutta. vengono accesi . Ova cesta hit će (svečano) otvorena nagodinu. e in tal ca�o il v�rbo perder�bbe il suo carattere passi vo . . .Se il giardini�re avesse annaffiato i fiori. In casa. . .Chi ha cQlto tutte queste rQ�e? -. ogg�tto Sl fa sogg�tto: Il controllore verifichera il conto. se si u�a l' au�iliare essere (fćro invitato. partlclPlO passato potr�bbe assumere l' asp�tto di un semp lice aggettivo predicativo che seg�e i v�rbo essere. Pad (il po) prolazi kroz sjevernu Italiju. Ponete in forma attiva le segu\:nti propol?izioni: L' oratore fu applaudito dalla fQIla.Gli audaci sono aiutati dalla fortuna. La propo�i � ione passiva puo essere trasformata in attiva se e espr�sso il comple�ento dl ag�nte.Učitelj ill.La vittQria �ra stata celebrata dal popolo. non vengono riconosciuti . .Il pesce Tuča je potpuno uništila usjeve.Il grana e stato mietuto dai contadini. (= .

sara ricordandoti. Essi si sono rovinati completamente per la loro inesperi�nza. e li fugavano. VI. XXV III. In due giomi al cQrpo garibaldino s' �ran gia uniti 4 mila contadini del posto. nel PQrto di Marsala. per l'ultima vQlta.essi si nutrlvano per tutto l' anno esclusivamente di faye. con la sola aggiunta al sogg�tto delle partlc�lle pronommall ml. 222 223 . Stamattina. in direzione di Calatafimi. Oni su se sasvim upropastili zbog svoga neiskustva. io. d' orgoglio. e facedomi del loro prezioso cQrpo un baluardo impenetrabil e?» La prima consegu�nza della vittQria garibaldina a Calatafimi fu l' insurrezione della popolazione contro il nemico in ritirata. La coniugazione della forma nflesslva e m tutto uguale � q�ell� d�ll� f<-:rm� . mentre in croato la partic�lla e sempre se (v. vestitevi. pr�sso a Genova. Sotto un fUQco d' inf�mo i garibaldini sa1irono l' �rta scoscesa che sta all' entrata di Calatafimi ed ottennero la vittQria sull' e�ercito r�gio. mi sono ricordato di non aver pagato ancora r abbonamento alla televi�ione. io non rammento una pugna piu gloriosa! I Mille. SI. - Lezione ven totte � i m a LA CONIUGAZIONE RIFLESSIVA Konjugacija povratnih glagola La t�rza forma di coniugazione dei v�rbi transitivi (oltre alla forma attiva e passiva) e la riflessiva. Moraš se napokon odlučiti završiti ovu v ježbu. Il suo nome div�nne tanto popolare tra le masse meridionali. Neprijatelj se predao 1Ulkon mjesec dana borbe. ti. II nemico si e arreso-dopo un mese di IQtta. si. padroni delle t�rre e al fisco statale. s jetio sam se dajoš nisam platio televizijsku pretplatu. perche qua�i tutto il loro utile andava ai baroni.. Egli mQsse col suo cQrpo oltre i monti. diventano enc1itiche (lavarsi. �vegliilDdomi. Per e�. le Lez. assaltavano con eroico sangue freddo. kad sam se probudio. vestiti in borghe�e. di spalline. degni rappre­ �entanti del popolo. che int�ri reggimenti dell' e�ercito borbonico. Poiche. pass avano dalla parte della rivoluzione al grido di «Viva Garibaldi». Ovunque si formavano gruppi armati che si riunivano ai Mille. Per e�. participio e gerundio le partic�lle pro nominali. . f errniltosi. . IX e XV). in tutto PQco piu di mille volontari (che indossavano la camicia rossa) Garibaldi parti in gran segreto con la sua spedizione e con due piroscafi da Quarto. Riunito un piccolo e�ercito. Garibaldi comincio ti formare un cQrpo per portar soccorso al Meridione. brillanti di pistagne.: Jutros. Come potro io scordare quel gruppo di giovani che. i soldati della tirannide. di po�izione in po�izione. NelI' agosto Garibaldi comandava oramai venticinquemila insorti e con questo e�ercito s. Sulla gloriosa battaglia cosi scrisse Garibaldi stesso nelle sue memQrie: «Ca­ latafimi! Avanzo di c�nto pugne. invece di combattere. invece di premettersi alle voci del v�rbo. tem�nti di vedenui ferito. VII. di galloni. le masse popolari lo accolsero come liberatore dalla tirannide dei Borboni e volontari acc6rsero da tutte le parti sotto le sue bandi�re. Danas smo se oprali hladnom vodom. appoggiimdosi). in finito. Cl. v�rso il nQrd. dove si scontro con l' e��rcito del re di Napoli. Francesco II. serrandosi. incontrandolo.: " io mi alzo tu ti fermi egli si addormenta noi ci stanchiamo voi \fi lavate essi si vestono ja se dižem. se all ' ultimo mio respiro.confisse l' e�ercito dei Borboni di Napoli comp osto di 1 50 mila uomini. . D�vi finalmente dedderti a finire questo esercizio. mi attomiavano. tutte formidabili. ja ustajem ti se zaustavl jaš on počin spavati je mi se umaramo vi se umivate oni se oblače Nei t�mpi composti i v�rbi riflessivi richiooono s�mpre l' aUl?iliare essere: Qggi ci siamo lavati con acqua fredda. Nei mQdi imperativo. Quando l' I I maggio 1 860 �barco nel punto piu occidentale della Sicilia. Appena �bbe notizia del movimento. i mi�i amici mi vedranno sorrldere. attiva.

neIru�o comune.L'azione reciproca puo �ssere determinata ffi((glio aggiung�ndo le espressioni fra loro. lavandomi. si vanno invece unite al v�rbo nei c�i segu�nti: MQDO IMPERATIVO Pre��nte lavati (si lavi) laviamoci lavatevi (si lavino) Forma negativa non ti lavare (non . -si Pogledaše u lice jedan drugome. sono accompagnati da una partic�lla pronominale che ha valore di dativo (complemento di termine: mi = a me): Egli si fa la barba. lavati. Pre��nte Sg. -vi. ci. vicendevolmente. -si. vi. si lavi) non ci laviamo non vi lavate (non si lavino) MQDO INFINITO Sg. cioe quelli che possono cambiare la partic�lla pronominale mi. si nella corrispond�nte forma tonica rafforzata: io mi lodo tu ti difendi egli si compromette ecco io lodo me stesso tu difendi te stesso egli compromette se stesso 2) i riflessivi i n t r a n s i t i v i . si. ci. si. 225 . -a esserci.) non usati ! Passato lavatomi. -e 5 ) S i dicono riflessivi a p p a r� n t i (o indir�tti) i v�rbi transitivi attivi che. vi.) Pl. -ti. -si lavatici. -ti. ammorzano o perdono il loro-significato transitivo: io mi spav�nto tu ti alzi egli si rattrista noi ci stanchiamo voi vi turbate essi si annoiano E cosi negli altri t�mpi dell' indicativo. s�nza le partic�lle riflessive: io mi accQrgo tu ti vergogni egli si p�nte noi ci meravigliamo voi vi arrampicate essi si arrendono 4) i riflessivi r e ci p r o c i : quando i sogg�tti sono piu d'uno. lavateci. -ti. -ti. Pl. -e voi vi siete lavati. On se brije. Pre��nte lavarmi. -e PARTICIPIO 3) i riflessivi a s s o I u t i (o v�rbi pronominali). oltre ad avere il loro complemento ogg�tto. GERUNDIO Pre��nte Sg. a vic�nda ecc. lavato. -si lavarci. -a essendoci. cioe quei v�rbi transitivi che diventando riflessivi .: Si guardarono in vi�o l'un l'altro. Nota l. -si lavati. -ti. gli uni gli altri. sono quei v�rbi che hanno solo la coniugazione riflessiva. -vi.�co un prosp�tto sommario della coniugazione riflessiva: Osservazioni generali suDa coniugazione riflessiva Opće napomene o konjugacij i povratnih glagola Si distinguono varie sp�cie di v�rbi riflessivi: MQDO INDICATIVO Pre��nte io mi lava tu ti lavi egli si lava essa si lava noi ci laviamo voi vi lavate essi si lavano esse si lavano Passato prossimo io mi sono lavato. ti. -si Passato essermi. congiuntivo e condizionale. -a egli si e lavato essa si e lavata noi ci siamo lavati. Le partic�lle pronominali mi. (lavantemi ecc. l 'un l 'altro. -si 224 Passato essendomi. ossia quando l' azione e fatta e insi�me subita da due o piu sogg�tti: Si guardavano in cagnesco. -vi. ti. lavandoci. . -si. . -e essi si sono lavati esse si sono lavate 1) i riflessi vi t r a n s i t i v i . (lavantici ecc. vale a dire non si adoperano.si lavato. lavatami. Gledali su se prijekim okom. -vi. -si Pl. -a tu ti sei lavato. -vi.

la Francia. le vlscere a) gran parte dei nOIni astratti: slikarstvo glazba pravda oholost ropstvo medicina okolica hrana utroba c) i nomi che gia in latino mancavano del singolare: le tenebre le nQzze i posteri tmina. dei quale doe e inconcepibile la pluralita: l' equatore l'univ�rso polutnik. grom 227 226 . infine. In alcuni c�i peraltro si trovano adoperati in tutti e due i numeri: l' America . ropotarija uživati živ jeti.le due Americhe la Sicilia . ne: godersela passarsela andarsene starsene in disparte c) molti nomi collettivi: la prQle la pl�be il ciarpame porod. le Baleari). la f6lgore barij aluminij krom krv papar zatvor munja. ma tutto un g�nere di cQse: il bario l' alluminio il crQmo il sangue il pepe Osservazione sul genere grammaticale di aleuni sostantivi Napomena o gramatičkom rodu nekih imenica L Alcuni sostantivi hanno entrambi i generi. se il nome pr�nde significato concr�to. v jenčanje potomci -Se pero la parQla assume un significato concr�to vi�ne usata anche al p1urale: le pitture di Tiziano Tizianove slike le medicine contro la tosse I termini geografici hanno di solito un solo numero. pomagala cizelirani brončani predmeti srebrnina muzeja pojedine vrste lombardske riže Dagli e��mpi riportati (e dalle traduzioni in croato) risulta che in questi ultimi c�i si tratta di v�rbi che sono riflessivi solo come forma. o singolare (il Piemonte. l 'Atlantico). prolaziti (dobro) otići (odanle) stajati po strani io io io io me la gQdo me la passo me ne vado me ne stQ in disparte d) alcuni nomi. la carcere (il f6Igore).Mi son bevuto un bicchi�re di vino. hai mangiato per tuo gusto. le Ande. Tuttavia. si puo formare anche il plurale: i f�rri del mesti�re i bron�i ce�ellati gli arg�nti del mu�eo i vari risi della Lombardia E tu ti sei mangiato tutto quel dolce? I ti si pojeo cijeli onaj kolač? alat.Meritano una menzione a parte le forme riflessive r i n fo r z a t e con le partic�lle pro nominali atone la. ekvator svemir Hanno solo il plurale: a) akuni nomi che indicano ogg�tti formati da due parti accoppiate: le forbici le rMini le tenaglie gli occhi ali i calzoni I NOMI DIFETTIVI Defektivne imenice Si dlcono d i f e t t i v i i nOIni che hanno solo il singolare o solamente il plurale. Nota 2. o plurale (le Alpi. d jeca pučani starež.il Regno delle Due Sicilie lijekovi protiv kašl ja b) molti nomi che indicano elementi chirnici (o metalli) o che non deslgnano ogg�tti sIngoli. Popio sam čašu vina. . ma conservano lo s tesso significato: il carcere. Infatti queste forme riflessive vogliono dire: ho bevuto per mio pjacere. Si u�ano solo al singolare: la pittura la mu�ica la giustizia la superbia la schiavitu la medicina škare uzde kliješta naočale hlače b) i nomi riferiti a cQse che non si possono considerare singolarmente: i dintomi i vlveri . indicanti un ogg�tto essenzialmente singolare. mrak svadba. ma non come pensi�ro. l 'A�ia.

la fine .Si e rotto un braccio. Altri nomi. aveva vinto una scommessa.» 228 229 .Si sono imbarcati stamane.Se ti fossi pentito della tua sciocchezza. secondo lui. non si pi�ga. se puo. si acquista . III.Vi diro.Voi vi accapigliate ogni giorno.la noce .Eppure questo e il mio maggior succ�sso. . Se non che il perd�nte non si decideva a mantenere il patto. PQi di possedere un bel raschino per cancellare quanto piii puo. questo e il Suo posto.Svi su se gledatelji tužili na veliko zakašnjenje (lamentarsi di qcs. sicche egli stesso diceva: «Se ne racc6ntano tante.Questo tr�no dovr�bbe fermarsi solo a Bologna. .Il gatto si lecca la zampina. per la quale un suo amico doveva dargli un tacchino ripi�no di tartufi.la fronte . .Quello che mi piace di piil del vQstro dQ e che ormai e passato. secondo il genere. il padre ti avr�bbe perdonato. Domandarono un giorno a Rossini quali. uznik orah (stabLo) svrha kapitaL . mi sono guardato nello sp�cchio e mi pare che mi stia b�ne. per il loro fOsforo. E Rossini. Quando Rossini lo senti la prima vQlta a casa sua trasecolo.la capitale čelo zatvor orah (PLod) svršetak glavni grad ESERCIZI I. amico mio! Sono false notizie che propagano i tacchini per non farsi riempire.S jećate li se koliko ste platili za ovaj pisaći stroj? .rispose Rossini . . . Di lui si racc6ntano molti aneddoti.Carlo si lQda s�mpre.Una balena! 2.Il gatto si lecca. quando si pada di me. intellig�nza? .�cco: a me che qualita di pesci consiglia di mangiare? .Frottole. L' amico rimane perpl�sso e pQi risponde: .Meno male! Non s i e rotto nulla. fra l' altro.1 868) l . Scegliamoci un posto riparato. . E siccome Rossini deplorava che un cantante di quella fQrza si abbassasse a ric6rrere a tali me�ucci.t' i1lustre mu�icista �ra. arguto e pronto: . . . . . Traducete in italiano: Oni su prekasno opazili (accorgersi) da su pogriješili. la s�rpe stado zmija 2.Nonostante il gran rumore mi sono addormentato pr�sto. . ..Ci asteniamo dal giuQco. ghiottlssimo.E vero che mangiando c�rte qualita di pesci.Kupio sam sebi izvrstan srebrni sat. ANEDDOTI Lo spirito di Gioacehino Rossini ( 1782. Una vQlta Rossini. si dir�sse in fretta v�rso una vetrina pi�na di bicchi�ri di Ven�zia delicatissimi e guardandovi dentro disse: . .E allora ne volete uno anche piii grande? Sparatene due.L' acciaio si sp�zza. . Ad un tratto. E Rossini ironico: . Distinguete i vari tipi di riflessivi nelle segu�nti propo�izioni: Ci pentiamo d' avervi offeso. ad un ballo. PQi si alzo.Anzitutto .Qggi mi sono messo il vestito nUQvo. la s ignora dice: . Traducete in croato: Mi sono dimenticato di telefonargli. 3. che �ra. hanno significato diverso: il fronte il prigione il noce il fine il capitale fronta zarobljenik. . Il celebre compo�itore Gioacchino Rossini �ra un uQmo di sPIrito e amava la bUQna tavola e la bUQna compagnla. .Questa mattina mi sono �vegliato tardi perche i�ri mi sono stancato molto per finire questo lavoro. il Duprez rispose: . .Opazio sam da nas više ne pozdravlja. costretto a sopportare le chiacchiere alquanto insulse della padrona di casa.E rivQlto al cantante: . . . ma�stro: la stagione non e ancora propizia per i tartufi. .Uv jerio sam se (convlncersi) da imaš pravo.Non potresti alzarti un po' prima la mattina? Una sera. . . �ra famoso il fonnidabile dQ di p�tto del tenore Duprez nel GugLi�Lmo T�LL. erana le principali qualita di un compo�itore.CQrpo di Bacco che fracasso ! .). come tutti sanno. . . Un giorno il ma�stro l' incontra per la strada e lo richiama all' osservanza della scommessa.Mi accQrgo di aver �bagliato. .S ' accomodi. .Verlssimo.Non mi fido pili di lui.Se impari a pensare non ti annoierai rnai. 4. Tutto quel che si taglia in un'opera non e rnai fischiato.il gregge. la gregge il s�rpe.Kako se osjećaš (trovarsi) u svom novom stanu? . che non SQ piil neanch 'lo quali slano le vere e quali le false.d' aver un po' di g�nio. . .la prigione .Gatto e tQpo si odiano. per favore.Cr�do che tutte le scimmie si arrampichino sugli hlberi. II.esclamo.

230 3. L jeti pada tuča češće nego zimi. Infine bi�ogna rilevare che anehe questi v�rbi pili spesso ancora degl i impersonali tipici. 3). Quando ((ro a Ven((Zia pioveva qua�i ogni giorno. In alcuni ca�i questi v�rbi si u�ano anche transitivamente: Dopo tanta siccita piQve Qro (ace. Converra persuaderlo prima che parta. kišilo je gotovo svaki dan. isplatiti se I v((rbi segnati con l' asterisco (*) sono irregolari. l' armata non e bUQna. Kad sam bio u Veneciji.ndina diluvia tUQna balena P. Tutti questi v�rbi si u�ano O davanti a un infinito o seguiti dalla congiunzione che e un congiuntivo. Spesso avvi((ne ch' egli faccia delle stupidaggini. biti potrebno importare meritare bastare convenire* I V�RBI IMPERSONALI Bezlični glagoli činiti se biti potrebno biti vrijedno. egli pare cont�nto (impersonalmente: pare che egli sia cont�nto). Trebarće ga uvjeriti prije nego otputuje. 2. Mi pare che vQglia nevicare. facendoli concordare con un sogg�tto: ci bi�gnano molte cQse. Čini mi se da će padati snijeg. L o e u z i o n i i fi P e r s o n a l i (o fra�i impersonali) coi due v�rbif re. tre le persone. Occorre che tu gli mandi subito un espr((sso. sia del singolare sia del plurale: il prof dal suo labbro piovono tante dolcezze. Merita fermarsi un giorno a Orvi((to. Ako u studenom grmi. Vrijedno je zaustaviti se jedan dan u Orvietu. Smrkavalo se i jedva se još što vid jela. quali: accadere* parere* XXIX. isplatiti se biti dovoljno trebati. Imbruniva e non ci si vedeva qu�i piu. perche u�ati s((nza sogg�tto vi�ibile. Se di nov ((mb re tUQna. into mo a lui grandinavano le pallottole.L' uso dell'uno o dell' altro au�iliare pua dar IUQgo a sfumature di significato: Ha piovuto tutta la nette (azione continua).In s�nso figurato questi v�rbi possono u�arsi anche persona1mente per tutt' e essore tonava dalla cattedra. (v. pl jušti gnni sijeva lampeggia gela alboggia aggiorna annQtta pioviggina blijeska ledi se sviće dani se smrkava se sipi kiša Često se događa da on pravi gluposti. - Lezione ventinove� ima avvenire* succedere* occ6rrere* bisognare dogoditi se trebati. : Basta guardarlo per capire che non e uno sciQCCo. Si considerano alle vQlte impersona1i anche parecchi v�rbi intransitivi. Oltre a questi v�rbi semplici ci sono anche locuzioni impersonali che possono significare mutamenti atmosrerici. Dosta gaje pogledati da shvatiš da nije glup. piQve ne vica gdi. Pare che essi e�agerino . V � rb i i m p e r s o n a l i ti p i c i (di natura impersonale) . E�lstono v�rbi che sono u�ati solamente all'infinito e alla t�rza persona singolare dei vari t�mpi. Questi v((rbi sono detti impersonali. si possono u�are personalmente. questif atti avvennero in un t�mpo lontano. Trebaš mu odmah poslati ekspresno pismo. essere a e con qualche altro v((rbo: fa giorno e giorno danje fa brutto t((mpo e brutto t((mpo ružno je vrijeme 23 1 . ljetina neće biti dobra. al num. S i dividono in pili categorle: 1 . Čini se da oni pretjeruju. e�. Questi v�rbi sono tutti intransitivi e si �ano nei t�mpi composti con l' au�iliare essere (raramente con avere). D' estate grandina piu spesso che d' inv((rno. Sono quelli che indicano fenomeni atmosrerici. pada kiša pada snijeg pada grad (tuča) kiša lijeva. non u$Cir di casa s�nza ombr�llo: e piovuto (si pensa alle conseguenze dell' azione e al suo posslbile ripetersi). accadono molte di�grazie. . NeUe forme composte vanno costruiti con I' au�iliare essere. Nota 1 . ! ) quest 'acqua.

Sembrava loro che tu avessi tQrto. mi dUQle žao mije žalim Misli se da će naši nogometaši postići lijepu pob jedu. alcuno. gli.!. es . in tedesco : man sagt. Mi pare che non sia giusto attribulrgli la colpa di tutto .: E radie criticare. Ci conveniva m�glio aspettare un altro PQ' . la g{(nte) : si crede (che) si dice si sp�ra si canta si vUQle si vive s i combatte si con valore Trebamo pročitati barem jednu kn jigu mjesečno. La costruzione e viva ancora nel francese: on dit = si dice (on dal latino homo). «come uom dice» come si dice. Con questo rumore e imposslbile lavorare. misle (da) kažu (da) postoji nada p jeva se (da) Teško je prihvatiti njegov prijedlog. E difficile che egli acc�tti le nQstre proposte.e sera fa nQtte e nQUe fa caido e caido fa freddo e freddo fa b�l t�mpo e b�l t�mpo } } } } } večerje noćje toplo je hladno je lijepo je vrijeme e racile e utile e necessario e giusto e certo lako je korisno je potrebno je pravedno je sigurno je očito je v jetar puše dobro je mi piace sviđa mi se milo mije Mi piace ti piace gli piace le piace mi pare mi sembra čini mi se ci piace vi piace piace loro e manif�sto tira v�nto va b�ne sta b�ne P. . isplati mi se stalo mije (da) Si crede che i nQstri calciatori riporteranno una b�lla vittQria.: Ci rincresce che tu non sia potuto venire. b) da una propo�izione soggettiva introdotta da che: (Vedi gli e��mpi di sopra!) htjeli bi (ljudi) živi se vode se borbe forma pronominale. E utile che l' alli�vo rip�ta le lezioni che ha ascaltato. f sera ecco si u�ano anche in a s ' efatto giorno = razdanilo se. ali je teško stvarati. le. Lijepo je voziti se u čamcu kadje more mimo. Korisno je da učenik ponovi v ježbe koje je slušao.fa sera . Žao nam je što nisi mogao doći. Le frasi impersonali POSSODO essere seguite: a) da un infinito con funzione di soggetto: E difficile accettare la sua proposta. precedute dalla partic{(lla pronominale indefinito · (= qualcuno. II o III persona: mi dispiace mQdo (v. ti. E necessario che noi leggiamo almeno un libro al mese. Ranno funzione di impersonale anche le t{(rze persone singolari dei v{(rbi Teško da će on prihvatiti naše prijedloge. oltre agli e�{(mpi di sopra anche i segu{(nti): Si sperava di salvarlo. 232 233 . mi. Čini mi se da nije pravedno pripisati mu krivnju za s ve. P_ e�. vi. Lako je prigovarati. ali n jegov organizam nije izdržao. U toj je buci nemoguće raditi. ko mu je stalo da pismo stigne na vrijeme. giorno. si efatto f reddo = zahladnjelo je. con altro significato: = Le locuzioni impersonali del tip o f a hvata se mrak. Činilo im se da imaš krivo. E b�llo andare in barca quando il mare e calmo e il ci�lo sereno. come si racconta. Quanto al croato. V {( r b i i m p e r s o n a l i p r o n o m i n a l i Sono i v{(rbi impersonali che hanno come ogg{(tto i n d i r e t t o una fonna pro­ nominale di I. il si impersonale non riflessivo puo venir tradotto in vario nell' antico italiano con Questa costruzione (che non va confusa col = 4. a Gl'impQrta assai che la lettera giunga in t�mpo. sif nQtte a si passivante) veni va espressa uQmo: «potrebbe [ 'uQmo opporre contra me» = mi si potrebbe oppore. trans itivi o intransitivi. a nebo vedro. Isplatilo bi nam se još malo pričekati. ci. loro:' mi convi�ne m' impQrta Posto jala je nada da se on spasi. ma e difficile creare. ma il suo organi�mo non resist�tte.

= (Noi) si stava prend((ndo la colazione quando ci fu annunziato che la nave era in vista. essere. žica i fili le fila (del telegrafo. ) rubovi trepavice rogovi (kao instrumenti) rogovi (životin ja) kože. tezulje) Se invece questi v�rbi nella forma personale vengono costruiti con l' ausiliare . Il primo plurale e detto «singolativo». Si dice che si sia lavorato tutta la nQtte. . plahta) (obrva. ci si vergogna. si sostituisce spes so alla prima persona plurale (noi pensiamo. il cerv�1I0 i cerv((lli le cerv((lla lo speravo che Qggi si sar((bbe stati allegri insi((me. znač. oltre al plurale normale in -i. ci si accQrge (e cio per evitare lo �gradevole incontro di due si. rub rog i carri le carra kola kola (u smislu mjere) dvorci (p jesnički oblik) mozgovi (obično fig. (di un complQtto: zavjere) 235 .: acc6 liere qcn. di genere femminile. quello riflessivo e quello impersonale non riflessivo). A questa differ�nza di forme plurali qua�i s�mpre si accompagna una differ�nza di significato. v jeđa) 234 il sopracciglio il lenzuQlo i lenzuQli le lenzuQla i sopraccigli le sopracciglia il dito otegnuti papke prst i diti le dita (pojedinačni) prsti: i diti anulare e mlgnolo (svi) prsti (ruke ili noge): le cinque dita della mano il filo nit. Nel passato si dira: ci si e pentiti. . . In questi c�i il pronome noi puo essere anche tralasciato: il calcagno i calcagni le calcagna essere (o stare) alle calcagna di uno .>ia NOMI CON DOPPIA FORMA DI PLURALE Imenice s dva oblika množine Parecchi nomi terminanti in -o. ko/1ac. vergognarsi. vogliono il participio al maschile plurale: si e rimasti pili a lungo (siamo rimasti) si e venuti tardi (siamo venuti) si e andati via v((rso mep:anQtte (siamo andati) l . il secondo «collettivo» : (pon java. dell' ((rba) (della tramatura: tkanja). il cUQio koža i cUQi le cuc.slijediti koga u stopu. dvorac mozak trepavica. �cco i principali di questi nomi: Nei t�mpi composti questi v�rbi conservano il participio al maschile singol are quando nella forma personale vengono costruiti con l ' au�iliare avere: si e fano abbas tanz a (abbiamo fatto) s i e sperato che si potesse salvario (abbiamo sperato) si e detto che sarebbero venuti (abbiamo detto) I l 'an�1I0 prsten ruka (do ramena). Noi si e fatto quello che si poteva fare. kožna galanterija (ufig.imati koga uvijek za sobom il cano (teretna) kola kaštel. noi ci alziamo) la t�rza persona singolare con si: (noi) si pfćnsa. ) il ciglio i cigli le cigli a i cQrni le cQrna Učinili smo što smo mogli učiniti. . il cQrno ( == che oggi saremmo stati . ) Baš smo doručkovali kad nam javiše da je brod na vidiku. ne hanno un altro terminante in -a. il bud�1I0 g aperte dočekati koga raširenih (ili raskril jenih) ruku i bud((Ui le bud((lla crijevo peta (pojedina) crijeva utroba pete (ujrazama kao): avere uno alle calcagna Coi v�rbi pronominali (o riflessivi intransitivi) del tipo pentirsi. Nell' u�o toscano. ): tirar le cUQia il cast�1I0 i cast�lli le cast((lla ( Stavamo prend((ndo la colazione . . radnici krakovi (svijećnjaka.1 i i i il braccio le braccia i bracci Es. accorgersi e sim. (noi) ci si alza.Kažu da se radilo čitavu noć. . Nadao sam se da ćemo danas biti zajedno u veselu raspoloženju. ormai diffu�o. ci si e vestiti e sim. la forma impersonale si otti�ne premett�ndo alla loro t�rza persona singolare la partic((lla pronominale ci: ci si pfćnte. krak a braccia gli an((lli le an((lla prsteni uvojci (kose) ruke.

. giunge a un villaggio.L' espressione cftiUdersifra quattro mura significa non useir rnai di casa. �rra per la Franeia e la nUQto in Africa: non c' e fQrza umana che pQssa domarlo. purche non grandini.. I il labbco le labbra il legno LE1TURA L'Orlando Furio�o L' Orlando Furioso. l'urlo il vestigio con lui perlI Catai come sua sPQ�a. e frutto di il muro I'Qsso nelI' immin�nte battaglia contro gli africani guidati da Agramante. (fig.Bi�ogna che il nQstro compagno ritorni . . . usci in una prima edizione nel 1 5 1 6. Ma il paladino AstQlfo «grande orrenda foma» e argomento dei canti che seguono. Dal suo canto� Orlando laseia di nQtte la citta assediata e va in cerca della don��lla amata. krik trag i legni le legna i m«mbri le m«mbra i muri le mura gli Qssi le Qssa gli stridi le strida gli urli le urla i vestigi le vestigia il m�mbro una ispirazione artistica. . pnma che annQttl. far vita ritirata. dove si Tr�d�cete: Ha grandinato per una bUQna m���' ora. član zid kost. e far perdere le sue tracce a Rinaldo che la insegue..La fra�e mettere legna alfuQco puo avere significato figurato nel s�nso di aizzare. . Opera fra le piu rappre�entative del Rinascimento. narra le vic�nde degli amori di Orlando e Rinaldo per Angelica. leggendario antenato degli Estynsi.. sul mirabile Ippogrlfo. . Portare un pochino contro il p�tto. :. po�ma cavalleresco di quarantas�i canti in ottave. dopo la cattura del duca Namo.) pokreti. koštice (sve) kosti (značenje isto!) ja. di cui il Parall�lo al filo delle avventure di Orlando e quello delle gysta di Rugg�ro. guarendolo dalla pazi-ia e dalI'amore che ne fu cau�a. ) okrajci (jedne posude) jeka) usne (čov drvlje. . noi partimmo. kočije jev drva za ogr (i kao sg. La sor�lIa di Rinaldo. ri�sce a fuggire. Prima le navi si caridlvano a braccia. Ma i cristiani sono sconfitti e Angelica. piu nobile dei cavali�ri moamettani. periodo ipotetico e s�mpre composto di due m�mbri. vola nella luna. la legna) članovi (zajednice) udovi (tijela) zidovi zidine. Strappatesi le v�sti e dove appr�nde che Angelica si e innamorata del fante sarac�no MedQro ed e partita Spagna. il cavalio alato del mago Atlante. .. . innamorata di tui. · .' gesta koljeno povik. . Vigilato dal mago Atlante. il _ po�ta si syrve per glorificare la casa d' �ste. che assediano Parigi. krik usna un bambino in braccio vuQl II.Si dice calcagno della calza queIla parte della calza che ricQpre il calcagno.Cio che ci e stato raccontato sembra vero. promessa da Carlomagno a chi dara maggiori prQve di valore essa non e ispirata da alcun sentimento religioso o morale o patriottico. bambini hanno le Qssa ancora mQlli o teriere. per opera di un an�llo che la r�nde invi�ibile. custodiscono le cQse perdute in t�rra e riPQrta ad Orlando un' ampolIa col suo senno. di Tol�o. molto vasta e compl�ssa. .Lampeggio qua�i tutta la nQtte fino al mattino. (nekoć i kočija) ud. le grida i labbri (rjeđi oblik) plodovi voće (upotrebljava se i oblik la frutta sg. Attrav�rso varie imprese.Il . La trama. nudo. roteando un grQsso bastone. commeU�ndo ogni sQrta di pazzie. questo profezia che lo destina a farsi cristiano.il fondamento temelj plod i fondamenti le fondamenta i frutti le trutta i g�sti le g�sta i ginQcchi le ginQcchia i gridi .E giusto che ognuno abbla II fruuo d�l prQprio lavoro. in cui s�mpre prevhlgono la sua fQrza e il suo 'valore. bedemi (pojedinačne) kosti. vrisak urlik. Orlando impazzisce per il dolore e la sua abbandonate le anni. . nel lo strido cui padiglione �ra custodita. drvo.) ržka (životin urlik (ljudi) tragovi (značenje isto!) il frutto il g�sto pokret. . koštica krik. kretnje (junački) podvizi (obični oblik!) (samo o ljudima) usne životinja. .Appena si fece giorno. e per lo stretto di Gibilt�rra passa a ESERCIZI I. -' Un fremito gli corse nelle m�mbra.Avere .Bruciarsi le cervf2lla e un' espressione al­ il ginQcchio Sono celebri i cUQi quanto affettata per dire tirarsi una rivoltellata nel capo.Ho faticato parecchio per ritrovare il filo del discorso. una cQsa sulla punta delle dita vUQI dire saperla benissimo. s�nz'altro intendimento che di «ricreare r animo delle persone gentili».PiQva cavali�re e da lui rinchiuso in dimQre incantate perche non si abbia ad avverare la 237 .La fra�e figurata mettere il carro innanzi ai buei significa fare una cQsa prima d ' un' altra che ragione­ volmente dovr�bbe precederla. 236 Lampeggiava e tonava da far credere che tra PQco sar�bbe piovuto.Le grida della fQIla il grido pervennero fino ai nQstri orecchi. pure.Le anf211a dire reggerlo sul braccio. premendolo del crine e forma letteraria per dire i riccioli.

Ricciard�llo e Fiordispina. astuzie e amori. combattimenti e incante�imi. A questa azione principale s' intrecciano numerosi epi�Qdi secondari. aff�tto. XXX.erello . Ma la voce del mago Atlante rivela che Rugg�ro e Marfi�a sono frat�lli e che provengono da antenati cristiani.etto . .onno .il ragazzino. . per m��?o di alcuni suffissi che si aggiungono al loro t�ma possono assumere valore o significato diminutivo. l' eroica mQrte di I�ab�lla per sottrarsi al desid�rio di Rodomonte. DEGLI AGGETTIVI E DEGLI AVVERBI (SUFFISSI ALTERATIVI) Imenice. .uzza .ieeIla . ma pQi credendosi da lui tradita.. pridjevi i prilozi s promijenjenim dočetkom I sostantivi.ellino . . 1. I vezzeggiativi servono a indicare simpatia.i l 1ibriccino i l libretto 238 239 . che il po�ta. . gli aggettivi e gli avv�rbi. accrescitivo. vince in du�llo Marfi�a. ma Rodotnonte.ella. la ragazzina il ragazzetto. Nel du�llo il sarac�no r�sta ucci�o e con la sua mQrte ha t�rmine il po�ma.etta . La lingua italiana Qffre in questo campo una varieta incomparabile di forme.lIecio.(u)ola il ragazzo. vezzeggiativo. la il bieehiC(re il libro -a . la ragazzetta . sfida Rugg�ro come traditore.(u)olo . la infelice sortita di Cloridano e MedQro per ricuperare il cadavere del loro capitano. la creduta rivale e sconfigge mohi altri prQdi cavali�ri che si mi�urano con l�i e sfida lo stesso Rugg�ro. con sapi�nte bravura narrativa abbandona e ripr�nde per tener desta la curiosita deHettore: l' epi�Qdio di Olimpia esposta al mostro marino. Queste alterazioni di significato si ottengono aggiung�ndo alla radice della parQla i suffissi: .(ic)cina .ello.ereIla .uzzo . peggiorativo. animale o cosa e piu piccola del comune. - Lezione trentes ima FORME ALTERATE DEI SOSTANTIVI. SciQlto dai suo i obblighi v�rso i Sarac�ni. Diminutivi e vezzeggiativi Deminutivi (ili umanjenice) i imena odmila I dimi nuti vi indicano che una persona.ri�sce a liberarIo con l' aiuto della maga Melissa e ne e�ige la conversione.ieello . J' erQe sarac�no superstite di un' eroica incursione in Parigi. Ruggero toma alla fede della sua famiglia. riflettendovi le piu diverse sfumature del pensi�ro e del sentimento. .oBna .ino.il bicchierino .ina.(ie)cino .elUna .lIceia. travestita da cavali�re. le vic�nde d' amore di Brandimarte e Fiordiligi.

la besviQla . -a .maluccio il capp�llo I'ombr�llo il padre la madre šešir kišobran . diventando dirninutivi cambiano di genere: la bottega la bocca dućan usta il botteghino il bocchino prodavaonica srećaka cigaretnik 2.pigrone. Danas se os I suffissi -Qtto. -a piccolo.il campic�llo .otto . -a b�ne male .il fanciullone .la fogliolina . -Qccio.ona . Ovaje haljina vrlo dražesna.il v�cchio il lurne il pesce il cane la fQglia il campo il fiore la casa il figlio la farniglia la bestia pallido. -a b�ne Dove hai comprato questo librone? . Prošla su kolica koja je vukao magarčić.' Velikije glupan! Ne v Zaista si velika lijenčina! S�i prQprio un gran pigrone ! j Ova ti šešir ne pristaje baš lijepo.scioccone.one . Gli ha dato una lezioncina coi fiQcchi. ji Ovo je velik posao.il fiorellino . Gdje si kupio ovu knjižurinu? Questo e u n lavorone che t i fara onore. Alcune forme con tetminazione dirniriiJtiva hanno perduto col t�mpo il loro significato dirninutivo per asslimeme un altro. Ana je pomalo tašta d Come stai Qggi? Benino. -a . ko će ti biti na čast. Anna e una ragazza un po' vaner�lIa. '"a pigro. Qggi mi s�nto veramente benone. Diamone qui alcune delle pili comuni: 240 jećam zaista vrlo dobro.illibrone .benone Ukorio ga je temeljito. Non credere alle sue parQle! E uno scioccone! Kako si danas ? Dosta dobro.otta . -a pover�no.il lumino il lumicino .il vecchietto il vecchier�llo . Questo vestito e molto carino. On ima kućicu na selu. -a povero. -a .ozza Egli ha una casetta in campagna.Occia . -a .il figliuQlo . il libro · il fanciullo l 'uQmo sciQcco. otac majka il cappellino l' ombrellino il padrino la madrina ženski šešir suncobran kum kuma Alcuni sostantivi.poverino.Occio .piccolino. -Qzzo indicano grandezza e grossezza mediQcre: 24 1 . -a .palliduccio. Suo figlio e gia grandic�1I0.benino . Che gelida manina! Hladne li ručice! Passo un carretto tirato da un somar�lIo.ozzo . jevojka. jeruj njegovim riječima. Accrescitivi Augmentativi (ili uvećanice) Per indicare che una persona. animale o cQsa e pili grande del comune si aggiunge alla radice della parQla il suffisso: .il pesciolino . -a piccoletto.la farnigliuQla . Njegov je sin već poodrastao.la casuccia la casetta .l' omone .il cagnolino il canino . Questo capp�llo ti sta piuttQsto maluccio.

cioe l' accento che indica la qualita della vocale accentata: balte.l' omiciattolo I sostantivi femminili possono formare il loro accrescitivo con l' aggiunta del suffiso -ona (vecchiona. Questo modo particolare di pronunziare tale sillaba si chiama accento tonJeo. b6lte. Oltre all' accento tonico distinguiamo l'accento fonico (o ortofonico). 243 E��mpi: il ragazzo il cane l'uQmo la dQnna il po�ta il ragazzaccio il cagnaccio l' omaccio la donnaccia il poet6nzolo. il nome di encIitiche e procIitiche. Egli si considera po�ta. corr�tto dell' alterazione. alcune parole monosillabe si attenuano in modo da porsi sotto l' accento d' una parola che preceda o che segua e prendono.il ragazzQtto .astra . n i c a si chiama la sillaba su cui cade tale accento.: la pQrta la scarpa l'ombr�llo la carta vrata cipela kišobran papir il portone lo scarpone l' ombrelIone il cartone kućna vrata planinarska cipela vrtni suncobran karton fior-elI-ino. .accia . Infatti. perchi. ar hanno sopra di se una voce pili intensa che le altre della medesima parola. la. cOSI. -a b�llo. Bi�ogna tener pre��nte che non tutte le parQle possono asslimere la forma diminutiva.ucolo .il ragazzo il gi6vane grasso. il poetastro 242 . -a grassQccio. ardere. per lo pili.il medic6nzolo.6nzola . mentre le altre della medesima parola su cui l' accento non cade si chiamano a t o n e . ma. Se dico saltare. Non leggere questo libraccio! Nemoj čitati tu lošu knjigu! Nota 2.ucola . e consigliabile di non u�are nomi alterati che non si siano prima l�tti o uditi. solo la pratica puo insegnare l' uso . e t (.biancastro On sebe smatra p jesnikom. Per e�. canape. Non tutte le parole hanno un proprio accento. libr-ett-ino pazz-erelI-one libr-ett-accio om-acci-one scarp-on-cino port-on-accio 3.astro . sento che le sillabe ta. sentiamo facilmente che in essa una sillaba si eleva in modo particolare sopra tutte le altre per i n t e n s i t a di voce.poveraccio . · accrescitiva o peggiorativa.I nomi e gli aggettivi possono ricevere anche due suffissi combinati insi�me: doppio diminutivo: diminutivo e accrescitivo: dirninutivo e dispregiativo: peggiorativo e accrescitivo: accrescitivo e diminutivo: accrescitivo e spregiativo: - . Nel corso del discorso. o pili semplicemente accento. Siccome non e possIbile fissare delle regole in propo�ito.bellQccio. -a . ali je samo nadripjesnik. volare. prendono il suffisso maschile -one cambiando di genere: la dQnna la f�bbre la volpe la nebbia la lettera la scatola il donnone il febbrone il volpone il nebbione il letterone lo scatolone Nota 1.accio .il maestrucolo . Alcuni sostantivi con terminazione accrescitiva hanno perduto col vQIger del t�mpo il loro significato propriainente accrescitivo per assiunere un significato diverso. �cco tuttavia aIcuni e��mpi di aggettivi con alterazione peggiorativa: cattivo povero bianco Non PQsso piu sopportare questa stanzaccia.6nzolo .iciatto(la) Avvert�Dza. vezzeggiativa. Ne mogu više podnositi ovu sobetinu. sono le seguenti: . il medicastro . ma non e che un poetucolo. fanciullona).cattivaccio .grassQtto.Gli aggettivi e gli avv�rbi non hanno generalmente forma peggiorativa. -a .iciatto(lo) . Peggiorativi O spregiativi Pejorativi (ili pogrđenice) Le terminazioni pili comuni per dare ai sostantivi un significato peggiorativo . -a il medico il ma�stro l'uQmo . .il giovanQtto . L' ACCENTO Nel pronunziare una parola.

vi. gli) si usa davanti ai nomi maschili che cominciano per vocale (I ' amica. Sono eccettuati i due avverbi qui e qua sui quali non si mette L' articolo determinativo si accorda (slaže se) col nome nel genere e nel numero. 244 V. spazf. gioventit. gli studi). qualche congiunzione. gli amici). La forma plurale gli si puo elidere davanti alla vocale i: gl 'ingegni.gli Femminile la (I'>" . z (lo zoccola. a differenza di colto. lo sostituisce in tale ufficio l' accento acuto quando I' accento tonico coincida con I' accento fonico. mi piace. e si pronome (egli si lava) . in composizione (come nelle parole seguenti: prendili. gli intelletuali. per l' accento. scritte in modo identico ma di diverso significato: ancora principi subito L 'articolo determinativo indica il nome a cui si premette allo stesso modo di il libro corrisponde quindi alla determinazione questo libro. senza il contrassegno dell' accento. gli pneumatici). da cogliere). un po '. lo. il primo e comunemente usato come accento tonico. e lui. lascialo. gli psicolagi). acuto ( . I e ancora e principi capitano comp ito intirno � e capitano e compito e e subito intimo (intimare) Dei tre accenti. b) su alcuni monosiHabi per distinguerli da altri scritti in modo identico. gl ' intel­ lettuali. Davanti a dei (divinita pagane) si continua a mettere la forma gli (gli dei) perche nelI' italiano antico si diceva gl 'iddei. a cui seguono. bastando l' u�o a fame avvertire la presenza in chi legge. : entrando servimi) li. d) sulla vocale tonica di certe parole polisil1abe quando. ma di L'articolo determinativo Određeni član se pronome (ciascuno per se da non confondersi con se congiunzione (se ) posso. . La forma il (pl. gli zoccoli). i leke. un aggettivo dimostrativo: Le forme dell' articolo determinativo sono le seguenti: Maschile il lo (I') -i . corre per cogliere) oppure su certe i finali per indicare che una i e caduta: stud. i libri.le (piit. il cane. la patria. gia. vengo). (la forma apostrofata di ' e voce verbale del verbo dire) . gli iati. i cani). lascia. grave ( . ecc. . servi. da voce verbale. avverbi di luogo. i) si premette ai nomi maschili che cominciano per cons onante Ul libro. sdrucciola. ci. Sono e n c l i t i c h e le particelle pronominali mi. quel libro. piana. abbiano il loro XXXI. Ma e meglio non u�are rnai quest' accento. la parola prende rispettivamente il nome di tronea. benche. c) su alcuni monosillabi terminanti in dittongo monosillabo: rnai I' accento. p ro cl i t i c h e ora ricordate. la e ll. Non sono frequenti le parole come sitperano che hanno l' accento suHa quartultima e si chiamano bisdrucciole.' ozf. L' (pl. La forma lo (pl. si. partira. non sono moIte quelle su cui esso viene solitamente segnato. I-VI.Lezione trentune�ima accento. gli) si pone davanti ai nomi maschili che cominciano per s seguita da consonante (s impura: lo studio. ne da non confondersi con la particeHa atona ) ne (non ne so nulla). 245 . pn (lo pneumiltico. qualche preposizione. citta. lo. per indicare una sillaba contrat ta (torre per togliere. diverso significato: L' ARTICOLOl Član 1. . ) e circonflesso ( ) . pero e da preferire la forma intera: gli ingegni. Nel discorso esse si appoggiano. S on o p r o c l i t i c h e moIte particelle pronominali. gli articoli. segn� �on accerito per distinguerli da la e li articoli o pronomi.ti. ne congiunzione negativa (ne . e quest' ultimo cada su e ed o streHi: perche. L' accento circonflesso si usa assai raramente. gli gnomi). tranne le poche e n c l i t i c h e e . li. Solo ragioni particolari ne prescrivono la scrittura nei casi seguenti: a) sull' ultima sillaba delle parole tronche: perchi. pua) e qualche altro cia. colto (nel senso di dotto. gn (lo gnomo. Anche con i nomi maschili che cominciano per i semiconsonante (cioe i seguita da vocale) si u�ano le forme lo e gli: lo iata. Sl (affermazione: ha detto di si). ps (lo psicologo. di chi ? (citta) o suHa penultima (finire) o suHa terzultima (ravalo). alla parola che segue: Secondo che I' accento cada sull' ultima sillaba di una parola Sebbene tutte le parole. da non confondersi con da preposizione. mi per l' accento vengono a dipendere da prendi. ti oda. ). potrebbero venir confuse con altre. di nome. da non confondersi con di preposizione.

di quantita: L' uso del costrutto partitivo non e obbligatorio.dei quadri. L'artieolo indeterminativo Neodređeni član Ha preso con se del denaro per comprare del pane. si preferisee oggi il costrutto semplice: . certe regole). si adoperano anche come di (del. Si dira dunque: Non ho amici. dei. esso significate non sono ben definite o comunque non vogliamo precisarle: L' articolo indeterminativo si premette ai nomi quando le persone o le cose da dai nei sui 4. . . servono cioe a indicare una con e per si preferiscono di solito le forme staccate. L'articolo partitivo Partitivni član Le forme articolate della preposizione delle) certa parte. un vino tale che . Il parti tivo non si deve usare in frasi negative. le case. . la consonante inizia1e Ho comprato un ch ilo di zucchero e due litri di vino. cogli e raramente pel. la strada. le opere. degli. degli.Non ci sono piu viveri. pei. Nelle frasi gli uni e gli altri. un uomo .La casa. certe (alcuni scolari. quello indeterminativo puo essere Ecco la tabella delle preposizioni articolate: ne abbiamo vista uno. Quando il partitivo dovesse Maschile un uno Femminile una un' Egli mangia poca carne e molti legumi. [ 'erba. . collo. uno straniero . con delle parole aspre »). . delle: un quadro . si dice percio alcuni. una stanza . si deve usare la forma uno (uno scalpello. .Hanno acquistato dei viveri.degli stranieri. alcune. . ps. Si u�ano tuttavia le forme col.delle stanze. Se il nome comincia per vocale. (pl.Prenderemo alcune lezioni di f a. artieolo partitivo. una sete tale che . Hai degli argomenti validi ? L' articolo partitivo puo avere funzione di complemento oggetto (dated_della birra) o di soggetto (mi occorre del denaro). . uni e une sono pronomi. le une e le altre. . la zatte ra. • L'articolo indeterminativo contrapposizione ai pili. le strade. Alle volte l' indeterminativo da valore consecut:ivo all' espressione: Ho avuto una sete che non ne potevo piu ( . Non abbiamo tempo. esser retto da una preposizione. L' articolo indeterminativo non ha plurale. una certa quantita. n plurale dell' artiColo indeterminativo e sostituito pure dal partitivo dei. . . . dell'. animali. ) .degli uomini. un numero indeterminato di cose. l ' articolo che cosiddette accompagna il nome si congiunge con le preposizioni pili comuni formando le (una casa. Hanno bevuto parecchia birra e troppi liquori. Al posto di uni. della. une. ). . persone. L' (pl. nel discorso. una sedia.Abita presso conoscenti (meglio che « presso dei conoscenti» ). . . un muro). gn. il nome e retto da una preposizione. una sp ranga). Se la quantita e la misura sono fissati. un 'unghia). o certi. coi. . un 'ombra.Al giardino zoologico c ' erana an che degli orsi bianchi. si usa la preposizione Il partitivo si ornette inoltre nei casi in cui il nome e preceduto da un aggettivo per vocale e per consonante La forma un (troncamento di uno) si premette ai nomi maschili che cominciano (un amico.Abbiamo acquistato due metri di stoff . . Hanno comprato un aspirapolvere. accentato. ma allora ha funzione di pronome: si premette a tutti i nomi fe mminili che co minciano per preposizioni artieolate. le) si premette ai nomi femminili che cominciano per consonante (la della parola e una La forma s impura. Le preposizioni articolate Padežni prijedlozi Quando. o pn.E caduta della neve. consonante una 2. uno pneumatico). rancese. . le) si pone davanti ai nomi femminili che cominciano per vocale (l 'opera. le erbe). Con le preposizioni 3. le zattere). si usa la forma apostrofata un' (un ' eccezione. dello. uno zero. pero. uno gnomo. uno psicologo. 247 di non articolata: 246 . A differenza dell' articolo determinativo. di a da in su del al dal nel sul dei ai dello dell' allo all' dallo dali' nello neil' suHo sull' degli agli dagli negli sugli della dell' alla all' dalla dali' nella neli' sulla sull' delle alle dalle nelle sulle Abbiamo visitato un palazzo e una scuola. abbiamo bevuto un vino che sembrava un nettare (. Ho incontrato solo un soldato. e in origine un numera1e e significa l' unita in Ecco le forme dell' articolo indeterminativo: Lo riprovo con parole aspre (me glio che « . una z. Se.

. «Se sono senza chiave.Perseverate in lo studio. «Ma let non deve entrare?» «lo no.Mi sono levato a lo spuntar del sole. . «Sl.Non . grido il signor Veneranda.orco . L' omissione del partitivo si osserva di solito con espressioni a fonnula fissa: LETTURE Due avventure del signor Veneranda I buie e spente e fischio piu volte come volesse chiamare qualcuno. «Va bene». «Per fare cosa?». sl ! ». . Da il mattino si vede il buon giorno. . chiese il signore affacciato. .Le automobili correvano . ChIes e II Signor .Quanti tesori si tro vano somlersi in gli abissi marini. chiese il signore affacciato al primo piano. . grido il signora Veneranda.eco. . . .Bistecca .psicologo . . aroma . affacciato. non ne abbiamo.ospite . . . sentirfreddo.asina . E caduto . fontana. lei?».» l Da: Carlo Manzoni.Ogni figlio e bello . grido il signor Veneranda. Il portone non posso mica aprirlo con la pipa.osteria . volonta. le pare?». fiori.Vincere se stesso e una . Milano. da scrivere? Si.Cascare . . padella . Rizzoli. «Sl. . POl «Ma lei cosa vuole?». «Ma non abita qui.orgoglio .Il merlo era volato su ii tetto. ESERClZl I. . Cosa dovrei entrare per fare?». .orso simbolo .incasso -'. .aereo . . . No. . «E senza chiave?» chiese il signore gridando per farsi sentire. e chiuso». . «l' ha detto quello del mi interessa. graticola. . madre .Tutto s' accomoda .incendio . Lei fischia?» piano.Il partitivo si ornette generalmente neUe enumerazioni: Sull 'isola crescono pini. ginepri e palme. proposicWni articolate: abitasse qui: ho sentito che fischiava»: . occhi .C' e un guasto . chiese il signor Veneranda. «lo no». rispose il signore affacciato.zeta . torre. rispose il signor Veneranda. Ma qui siamo gia nel campo dell' articolo determinativo. . .Fu sorpreso in l 'atto di lanciar sassi. -ln la stalla sono pecore e buoi. Nota.scoglio . grido il signor Veneranda.ordine Alle preposizioni e agli articoli scritti in corsivo sostituite le prepo$izioni articolate: ln lo spazio di una giornata si possono sbrigare molte faccende. . .scialle . . . telefono. " «Gridiamo perche quello sta al terzo plano e 10 sto 10 Istrada».zucchero . sempre gridando. «lnsomma si puo sapere cosa avete da gridare? Qui non si puo dormire». «lo sono senza chiave». . - terzo piano che quelli che abitano in questa casa fischiano! Be' ! ad ogni modo non «Perche abita in questa casa». . . . Da le vostre parti nevica di rado. rispose il signore affacciato. buon volere.ln i negozi vi era molta folla.armaiuolo . . II.zerbinotto .Ti accontenteremo in i limiti del possibile. . orecchie. lnsomma io non ho ancora capito. . imprese piu difficili. .studio .specchio . . . . poi dice che se io fischio debbo abitare in questa casa. . «Se lei vuole che apra il portone dovro pure aprirlo con la chiave. occhi. . fischlano?». «Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole». prender ar fiato. . .stomaco .estetica .La vittoria arrise a le anni di gli Italiani. Veneranda. . perche dovrei fischiare?».Trascrivete le segllenti proposizioni e in luogo dei puntini mettete le .La biscia si nasconde . letto . operai. . . .. .pseudonimo . .ansia . guardo le finestre aver tempo. .inquilino . aver sonno. �<Perch. .C 'erano soldati.Abbiamo ricevuto il vostro biglietto. «lo? lo no . dIsse tl SIgnor Veneranda.estremita . . I soldati stanno . non vuole che apra il portone. No.Mettete gli articoli determinativi e indeterminativi ai seguenti nomi: «Allora le butto la chiave». . che cominciava a non «Per aprire il portone». . «lo non voglio aprire il portone». tempo e .suocero . . grido di nuovo il signore. Avete della carlO. acqua . sono senza chiave». . se vuole puo anche fischiare. . . chiese il signore affacciato al primo I due viandanti si dissetarono . «se parliamo piano non ci si capisce» . . -:. . bicicletta. provar compassione. pista. . .e tutti quelli che abitano in questa casa.psichiatra . . - III.Parlo . Porta il cappello . . . - Rispondendo a una domanda formuiata col partitivo. in il quale ci date notizie di la vostra salute. ne ho. Il signor Veneranda si fermo davanti al portone di una casa. ne abbiamo. si usa la particella ne. «E allora perche vuole la chiave?» la chiave». erba. .estate . . . disse il signor Veneranda. P. . f piacere. urlo un signore affacciandosi a una finestra del p rimo p iano.Odo . . . non ne ho.elefante .La bandiera sventola . es . grido il signore affacciato. «io credevo che capire. . II signor Veneranda. . . . trincee.II fulmine si abbatte su le alte cime. contadini e studenti.elemosina .: A una finestra del terzo piano si affaccio un signore. .scenario . «se vuole che apra tl portone butt! pure � tutto s' ottiene .asino . tappeto. . Hai dei buoni amici? Sl. . 249 248 .Si e recato a il palazzo de le poste. . «E il portone e chiuso?». . disse il s gn?r Veneranda : «io non ho ancora capito: prima vuol buttarmi la chiave per apnre tl portone. . . abeti. .Ero disteso .eta . . . . . brace. .

disse il signor Veneranda. «ne chiuda pure uno.Per J il vigliacco! ( questo vigliacco!). alzo la gamba e poi si mette a urlare in quella maniera! lo sono anche disposto a lavarmi la faccia. lei? Per un cretino? Se ne vada. . . a grattarmi ilginocchio ! . «Ha visto?». in un senso determinato. Glz e mancato zi jiato.Il projessoreJa lezione il martedi e il. Il signor Veneranda si alzo. !J. L' articolo determinativo si premette ai nomi quando sono adoperau individualmente. . niente.Per la circostanza la citta sara imbandieratc: (� per avore. disse il dentista. «Porco mondo !». . ogni chilo). questa circostanza).» Il signor Veneranda alzo una gamba. ! I ! . Non le pare?». chiudo gli occhi.o dava�tl al no�e. «quello des tro o quelIo sinistro? Quasi e meglio fare cosi: chiudere prima il destro poi il sinistro. * «Apra la bocca». 4.Abbiamo visto ilfilm che ci hai raccomandato. I nomi possono essere determinati dal conte sto del discorso. . . o determinarsi da se stessi. a togliermi la giacca. . «A me basta che lei apra la bocca».Ha la mefr!O ria buona. Ii signor Veneranda chiuse gli occhi poi li riapri e guardo il dentista. Le hanno rubato la borsa. guardi». svizzero). . . - Lezione tre ntadue � i ma USO DELL' ARTICOLO DETERMINATIVO Upotreba određenog člana l. «per me e indifferente» . . E se vuole li chiudo. Talora l' articolo determinativo rivela un valore d i s t r i b u t i v o : Si vendono ogni paio): . mi passi la bottiglia ( quella bottlglza). «e deva chiudere gli occhi o no?». «Va bene. In tutti questi c�i l' articolo rende inutile l' aggettlvo possesslv. Sono venuto da lei apposta per fare quello che vuole lei. rispose il signor Veneranda. In linea generale l' articolo d e t e r m i n a t i v o indica una persona o un� cosa ben definita. . . «Per me . spe­ cialrnente quando designa parti del corpo (che appartengono alla persona stessa): Ha gli occhi piu grandi dello stomaco. gia nominata o conosciuta. E il signor Veneranda prese il cappello e si avvio brontolando gili per le scale. che razza di dentista ! Niente. L' alzo subito. 2. disse il signor Veneranda. «Non ho nessuna difficolta ad aprire la bocca». . . ma cosa vuole di pili? Accidenti. Allora se ne chiudo uno solo non le dispiace?». caso in cui l' appartenenza e rnegho precIsata rnedtant� Alquanto differente e il un pronorne: Mi sono lavato il viso. chiese il signor Veneranda. . .Prendi la matita rossa. ». = = = = = . brontolo il dentista che cominciava a perdere la pazienza. . me ne trovero un altro» . .Il signor Veneranda saluto con un cenno del capo e si avvio per la sua strada brontolando che quello doveva certamente essere una specie di manicomio.E una macchina da corsa cheJa conJacllzta 200 ( chilometri all 'ora ( per ogni ora). «Se lei vuole che apra la bocca l' apro senza fare tante storie.i� vedi a cento lire il paio ( tutti i martedi e giovedi). L' articolo determinativo rivela alle volte un significato p o s s e s s i v o . Guardate In tutti questi ca�i l' articolo assume la funzione di aggettivo dimostrativo .Ci ha rimess? la vista. «faccio tutto quello che vuole lei. «vengo qui per farmi strappare un dente e faccio tutto quello che vuole lei: apro la bocca. . «E quale deva chiudere?». = = = - I 250 I I I ! 25 1 . -Avete scritto il compito ? Abbiamo comprato l ' orologio. balbetto. dico. . deve chiedermi qualunque cosa senza tanti scrupoli. immediatamente. disse il dentista al signor Veneranda. .Costano trecento lire il chilo (o al chilo) ( . e naturale che abbia conservato fino ad oggi tale suo carattere: Tomero entro la settimana ( entro questa settimana). . se crede» .Il direttore e partito stamattina. . a tagliarmi i cape1li. se ne vada». Questa notorieta puo essere determinata da un complemento. In altri casi puo fungere d a p r o n o rn e : Dei due orologi prendero lo svizzero ( queilo . «Come vuole». 3. mortificato. . urlo il dentista perdendo improvvisamente la pazienza e sbattendo le pinze sul pavimento. disse il signor Veneranda. Essendo l' articolo determinativo in origine u n d i m o s t r a t i v o .Ci hanno svaligiato l ' ap"p"artamento: .Gb hanno rimesso a nuovo la casa. . «per chi mi ha preso. Crede che io faccia delle difficoita per alzare una gamba. da un aggettlvo o da una proposizione relativa: L 'automobile del direttore ha investito il cane del medico. «Volontieri». Tanto e vero che le ho chiesto se vuole che chiuda gli occhi. XXXII. «Non capisco». o di cui si tratta in una data narrazlOne o discorso: Non ho portato la borsa. disse il dentista. se lei lo vuole? Ma nemrneno per sogno.

tuo.Quando piti n ?mi sono fra loro in rapporto di coordinazione.per lo passato . il caso delle � � . colla spada . ignorantaggine.) .Non ha passato i trent'anni di vita. �a se i sostantivi variano di genere e di numero.Iascuno di loro. (Cfr.l i e pianure della Toscana sono deliziose. b) i nomi astratti: . zio.- Esercizio sul vocabolario Idoneo.un errore . idropico.l' edifici .L' aggettivo quantitativo tutto precede sempre l' articolo: tutto il giorno. il tuD buon padre. . c i no iL soLe. ignominoso. nonna.i dei . La giustizia.I Loro libri sono li sullo scaff ale.un' ordine . L 'opera io (per «gLi operai» ). il nostro. il prima. il mio bab bo. ilare. figlia. iL giovane (per «i giovani»).Apri senza rumore . sorella.mpagna�o. illeggiadrire. il grande sapere dell ' ora tore apparivano chiari grande esperienza e il profondo sapere . - Mediante gli articoli possono essere sostantivate tutte le parti del discorso dal suo discorso. la nostra mamma. L 'universo. suocera. la specie. vostra omettono di regola l' articolo quando precedono immediatamente i nomi di Maesta. ignominia. II. bi�ogna ripetere l' articolo e il bello. un mah. la loro zia. un artista (femm.per lo meglio . Tuttavia in questo caso. � � concreti presi in senso generale: L 'uomo (per «gli uomini»). La virtit. nuora. il rame. sua Altezza il principe.degl' elefanti . tutti questi argomenti. ) . marit pero che moglie: Mio padre e mia madre sono stati in visita da tuo fratello. il vino.con r iodio .L' articolo non si rip�te nel caso in cui il primo sostantivo e preceduto da . . ricevono ciascuno l �rtlcol ? : glz av �entori sani e i ma la ti ' il popolo portoghese e lo spagnolo. Per ragioni di stile si cerchera in tal caso di variare r attributo: La L 'aspra e cruenta bataglia duro tre ore. ilarim. un attnbuto che possa nfenrs l anche al sostantivo seguente: il vicendevole attaccamento e affetto (oppure: l 'attaccamento e affetto vicendevole). . 8. l' articolo va . 19norante. .per lo meno . L' ru:icolo � i ornette (tranne che davanti a loro) quando l ' aggettivo possessivo precede lmmedlatamente uno dei seguenti nomi di parentela nel numero singolare: 25 2 .dei zimbelli .La sua macchina e velo ce e silenziosa. lo sport. un di dietro. : un'esempio .dell' enormita (plur. ecco Vogliono l' articolo anche i diminutivi e vezzeggiativi: la mia sorellina. L 'invidia tl malato. ignobile. . . . genero. ecco � numero : L . I nomi determinati da se stessi e che vogliono l' articolo sono: a) quelli che significano cose uniche in natura: mondo. suo" no�tro. siamo al corrente del come stanno le cose.La noto�eta puo dipendere dalla c o n s u e t u d i n e o daH' e s p e r i e n z a . l' articolo puo anche non essere . nonno. igienico. il vostro f atellino. suocero. lo:�. madre.Contavano le settimane e i giorni. Signoria. ju un fuggi il generale. le nostre sore lIe. .In italiano (a dif�erenza del francese) l' aggettivo possessivo mio.nella immensita - la elettricita . E a �dato afarsl La �arba . il terzo. ignorante. ignoranza. . particolarmente se sono fra loro in opposizione. o sono accompagnati dal possessivo loro: il mio bravo fratello. il vecchio non sono ridicoli. per ragioni di stile. . idropisia.il zucchero . Eccellenza. illegale.uno pseudonimo . sapere. Ma se gli aggettivi distinguono varie specie (o qualita) del sostantivo che ESERCIZI L - Correggete gli articoli e le preposizioni articolate che vi paiono errati. . npetuto : e c?lline. Sla �el singolare che nel plurale e di regola preceduto dall articolo : Il mw Vlcmo ml ha parlato dei suoi affari. .un zaino . questo non . tutto prende I' articolo quando e in relazione con un altro nome: il tutto e la parte. L ' oggi. vostr�. tutta una settimana. d) l noml dl matena: L'oro. l attnbuto: La grande esperienza e . gli sport.Prenderemo iL tram. . La mUSlca.lo amese . Altezza.un' attimo . dl regola p emesso a c. 6.uno xilofono . Usato come sostantivo.un artista (masch�). l' articolo costituisce l' unico mezzo per 9. i vostri nonni. Santita. il giusto. il davanti.un' orfana _ ag ncolz e quelli industriali.Era Lontano le mille miglia da tale sospetto. figlio. L O�po �lzlOne puo essere rafforzata medIante una forma pronominale: �cco.su lo sfondo . le specie ecco Qui la funzione dell' articolo e puramente morfologica.Siate i benvenuti. Per es.S potro venire con mia moglie. tutta la mattina.Non ho : VlSto ancora arnvare tl treno. -:. il godere. Pero: egli sapeva tutto. : GLi ho dato (o augurato) il buon giorno. Altri nomi di parentela possono avere o no l' articolo : cugino. il grano. fratello. il cinque. igiene. la crisi. tutto un mese. distinguere il plurale dal singolare: l l . o sono al plurale.col sciroppo _ i prodotti sui spigoli . -Abbiamofatto iL bag no. nipote. . l 'argento.mia elica . sua Eceellenza il ministro. . Le porte e le finestre. il poeta «l �Oetl l � � enere»?.Nel caso dei nomi invariabili. La terra. cognata. il J L 'arte. Sl npete: La grande e fertile pianura si estende da un capo all 'altro dell 'isola. . 253 . ecco r I pronomi possessivi fernminili sua. 10. va. le crisi. . 7. La Luna. Eminehza: Sua Maestra il re. i11ecito. Analogamente l' aggettivo tutto precede il dimostrativo: tutta questa gente. e proposizioni intere: enurneraZlOm nel partitlVO) . Quando due o pili aggettivi accompagnano un nome con I' articolo. zia. ignorare. anche se es si sono del medesimo genere e (per - o� padre. S i usera pero l' articolo coi nomi di parentela quando sono accompagnati da un attributo. il mio. cognato. il poi. ignoto.i gnocchi . �ne volte I ' articolo determinativo e usato senza neces sita in forma p l e o n a s t I c a . 5. L 'ainbizione.per lo pili . La pieta. . il deh. cugina.

255 LEITURA Abbreviazioni e sigle La vita moderna e rapida e nervosa: r azione. . . .Il contrario di nobile e . . vedrete che assai raramente i nOIni e i tito li di enti. E r una in punto. I miei libri sono suHo scaffale. . Sostituite ai puntini le parole appropriate: Parlando. . e una buona compagna. . . ecco AItro che stile telegrafico ! Se poi scorrete le aItre pagine del giornale. . ! Sollevare il popolo daH' . . CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . specialmente quello degli affari e del commercio. ricorri sempre a mezzi .Gli Italiani . parolaio.Come e bella la . . .Bisogna cercar di ammaestrare gli . . Non vi fidate di quel che dice Quintilio.Sostituite ai puntiti le parole appropriate: Per esser sani. Lui non ha il senso dell' umorismo. . . .Oh. nel Friuli-Venezia Giulia. . . come se fossero veri e Fiat ha anciato un nuovo t po di propri nomi: Abita in una casa de. . . inanonimi. parola.L' aria dei monti e pili . (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Ho letto un articolo sulla Dalmazia. . moIte cose. se tu non ci metti una buona . . vuol dire redimerlo e salvarlo. . inaffittacamere ecc. . . il lavoro assorbono qua�i tutto il tempo di cui l' uomo puo disporre. TN (Trento). . Si ricorre di solito alle sigJe. . . TS (Trieste). . ? Non si puo saper tutto.Carlo non conosce l' educazione. paro Ione. uffici sono riferiti per intero. . . . . fiorentina! .Parla pili semplice.Come rnai hai potuto compiere un' azione cosi . . . La Juventus ha vinto lo scudetto . questa sera! Bene. . . bi�ogna seguire le norme dell' . di quella della citta.Ti do la mia .Lo zio non mi vorra contentare. . .Nessuno faccia cose . Ho venti anni.Che noioso! egli . ecco ecco Altr� sig e sono formate co� l� si1labe iniziali e con gruppi di lettere: TETI (Telefomca Tlrrena). associazioni. e ti prendo in . . oh. Sono socia del eoni. bi�ogna contentarsi di . .ll. Addlnttura. . Mio zio e tornato dal Brasile.Il balcone era tutto .0 � � III.Fidatevi di Giulio che e uomo di . . . L' unione fa la forza. . bene: l' . parlata..Tengo la tua prornessa. . . - Esercizio sul vocabolario Parlare. Queste sigle si adoperano tali e quali anche parlando. . . Tutte le case della citta. . cioe a speciali indicazioni abbreviate costituite dalle sole iniziali delle parole: ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). e non aver sempre la bocca piena di . Tutti i bambini di queHa scuola. comitati. La signorina Rossi e la dottoressa Ranieri. . sempre in punta di forchetta. . che sosti­ tuiscono locuzioni di due o tre parole o in tere frasi: appartamento fornito di termosifone e bagno. rimane percio sempre meno tempo per scrivere e per parlare. Sigle si chiarnano anche le abbreviazioni convenzionali che nelle targhe delle auto mobili indicano la provincia di appartenenza: MI (Milano). gli Spagnoli . . . Sl dIce «una flat» per mdlcare un auto­ mobile fabbricata dalla Societa FIAT.Vennero a . Duro. bi�ogna u�are le . FIAT 254 . .Quell'uomo dalla pancia gonfia e malato di . . Ho giocato a tennis fino alle undici. . . esente dalle tasse. Il dieci per cento della popolazione. . LaFirenze dei Medici. . . ln Piemonte. Lavoro dalle otto alle quattro. E un signore tra i quaranta e i cinquanta anni. Il calcio e il mio sport preferito. . e lieto. . vettura. . . Sai suonare la chitarra? Non si deve passare col rosso. Grammatica italiana � . . Le citta del Portogallo . pili appropriate. gli spostamenti. Quando andate in InghiIterra? MoIti erano emigrati in Canada (nel Canada). Si sono trasferiti d�lla Germania in Croazia. si fa sempre pili rapido o sintetico. . . . che le cose andarono cosi. . che non sono permesse.Quest' ordine e contrario alla legge. di fiori.Molti uomini arditi vanno ad esplorare terre . . Sono le tre precise. Cosi anche il linguaggio. .' Incis. Fraseologia Vado a comprare il giornale all' edkola. che . . per poco dalle chiacchiere non passavano ai fatti. Ieri ho avuto la febbre. Avete rnai letto gli annunzi economici dei quotidiani? Vi troverete certe orribili parole come termobagno. . . ! Per raggiungere un fine. . e . . Il signor Bianchi e il professor Bruneri. . . Mio padre ha il diabete. Non conosco bene Bosnia. aziende. . (Naslov prvaka) La Lazio ha vinto il Bologna per due a zero. . ecco Da: A. un . . SELT (SOCIeta Elettrica). brutta cosa essere . ENAL (Ente Nazionale per l' Assistenza ai Lavoratori). r italiano. lo spagnolo. INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato). come sono . esentasse.

verremo alle JJ). sala da pranzo. Generalmente non si usa l' articolo: a) coi complementi di qualita: uomo di merito.Il cane e il gatto sono animali domestici. Anche qui. Tuttavia il predicato e accompagnato dall' articolo (determinativo o inde­ terminativo ) quando si vuol precisare pili da vicino il soggetto (questo e il ragazzo di cui ti ho parlato) o si vuol detenninare l ' individuo rispetto alla specie (l 'aquila e un uccello) o finalmente quando il predicato e precisato da un attributo (egli e un valente scrittore. parlare per telef ono. sono giudicati lavoratori seri. fra Girolamo. 5. Queste eccezioni non riguardano pero i predicati nel plurale: Bari e Foggia sono (belle) citta della Puglia. vizi. L' articolo generalmente si ornette coi nomi u�ati in fu n z i o n e a p p o ­ s i t i v a : Giuseppe Parini. San Giovanni. . aggettivi. anche Papa dinanzi ai nomi propri ornette I ' articolo: Papa Giovanni XXIII. alcuni dei pronomi dimostrativi (questo. di domenica. ferire di coltello. Hanno di per se forma indicativa i p r o n o m i p e r s o n a l i (žo. d) spesso davanti ai complementi di fine o scopo: carta da gioco. sono andati da Luisa. . il tre per mille) e cosi pure per indicare le ore (sono le 9 precise. 7. quello. amico mio!.La luna dista dalla terra trecentottantamila chilometri. c) coi complementi di mezzo e strumento: andare a cavallo. lavoro f atto a macchina. (o fra): la biblioteca di don Antonio. Bibliografia. in macchina. frate Francesco. 6. cio e impossibile! b) spesso nei proverbi e sentenze: Dove manca natura. Lo hanno proclamato capitano. di giudizio. loro amica d 'inJanzia. arte procura.Noi stimiamo il tuo amico una persona per bene. di giorno. Uscita.) e a1cuni relativi (che. in citta. c) generalmente nei titoli dei libri o capitoli e nelle scritte murali: Vocabolario della lingua Italiana. codesto ). . 3.La pigrizia e madre dei. con gioia. di cui ecc. autore del Giorno. Bari e una bella citta). Redazione. te. anche se il predicato e accompagnato da attributi o altre deter­ minazioni. a tavola. L' articolo si ornette di regola nelle locuzioni avverbiali indicanti: a) t e m p o : a mezzogiorno. per due anni gli ha f atto da padre.) Quindi non si potra rnai dire: *il questo. Solo raramente il complemento predicativo del soggetto e introdotto da un articolo: egli e ritenuto un uomo savio. di trollo. in campagna. e meglio non u�are il partitivo: costoro sono uomini f alsi (meglio che: degli uomini falsi). C o i v e r b i c o p u I a t i v i che introducono un complemento predicativo: a) complemento predicativo del soggetto: egli e stato nominato segretario. Rifiutano l' articolo le parole (norni. talvolta. donna Felice. Si suole fare a mena dell' articolo: a) nelle esclamazioni (complemento vocativo): disgraziato! senti. Ju elello deputato. .Pref azione. ognuno. a letto. A volte con questi verbi il complemento predicativo e introdotto mediante una preposizione (non articolata) : f eletto a capitano. si e u comportato da vero galantuomo. Novella quinta. Non si possono dare regole precise sull' uso dell' articolo davanti a complementi (attributivi e avverbiali). . . il cap. I numerali cardinali hanno in genere forza indicativa per cui non prendono l'articolo: L 'Italia ha due grandi isole: la Sicilia e la Sardegna. di notte. ma caro dottore. chiunque ecc. Sant 'Ilario. numerali) che hanno f o r z a i n d i c a t i v a . S i usa l'articolo quando i cardinal i sono usati in senso distributivo (l 'uno per cento.Carlo sara tuo compagno di viaggio. d 'ingegno. ma soltanto questo. essere di cattivo umore. muor dif ame. e cosi: di questo. poltrona in pelle (o di pelle). persona di vasta cultura. .). quello. una stoff a strisee. b) complemento predicativo del complemento oggetto: Questa esperienza lo ha reso pessimista. - Lezione trentatree � ima OMISSIONE DEL DETERMINATIVO Ispuštanje određenog člana A parte le nonne che regolano I 'omissione dell'articolo coi nomi geografici (cfr. in maggio. ·della quella! Fra i nomi hanno forza indicativa don. essi sono persone per bene. a piedi.L 'assemblea lo ha eletto presidente della Repubblica. . per forza. Ingresso. mulino a vento. in macchina. ecco - - 256 257 . " Fra gli aggettivi rifiuta I' articolo Santo nelle sue varie forme: Santo Stefano. . Canto secondo. raceontare in poche parole. si usa l' articolo: Mi hanno chiamato lo scettico. . in fretta. seguente) I' articolo si ornette nei seguenti casi: 1. una diga a protezione della citta: e caduto in difesa della patria. alcuni indefiniti (qualcuno. acqua a catinelle. nutrirsi di pane e acqua. una catena d 'oro.Compendio di storia moderna. Questura. in agosto.Cielo a pecorelle. a b) coi complementi di materia: un muro di mattoni. noi ecc.Chi si pasce di speranza. . tu. b) l u o g o : in casa.XXXIII.Buon vinofa buon sangue. Antonio Merola. !rate. - 4. Nel plurale. in bicicletta. di quella e non *del questo. 2. donna. lo ha preso per marito. a mezzanotte. Ju proclamato campionissimo. di buona voglia. c) m o d o : a piacere. dottore in letiere. Coi nomi usati in funzione p r e d i c a t i v a (elemento nominale del predicato): Egli e deputato. una lampada in f erro battuto. me. *il quello.

Mazzini. . I'India. e un MezzoJ anti. quando sono usati in senso trasIato: II Dante che mi hai mostrato ( la Divina commedia . . D 'Annunzio o il D 'Annunzio.): Verdi. . nel linguaggio familiare. Stanco com'ero. nella Roma del settecenta. Leopardi o il Leopardi.Questa ecceziono non vale per i nomi storici e mitologici: SaJto.Il figlio .Australia. la De­ ledda. . ) Si usera invece l' articolo con le altre preposizioni: davanti alla Sicilia. l 'Islanda. abbassamento. . amorevole. di continenti (l 'Asia. . scrivero alla Matilde. Montecristo e un 'isoletta scogliosa del Mar Tirreno. il ragazzo . tornare dal Brasile. Urania. dovettero .Ti ringrazio delle . il Madagascar) e cosi pure i nomi di regioni (il Piemonte. abbasso. . . o il Carducci. il Cairo. . . Puccini. . Anna e Giuseppina J arrivano domani. Carducci nomi propri geografici non sottostanno a regola fissa. . ecco I cognomi riferiti a u o fi i n i ora vogliono l' articolo. . fra due nobili cuori? . seguito (continuazione). i Romani dedicarono un tempio a Cerere. andare in Australia.t Alle volte. . . abbandonare.Colto in fallo. . e facile sbagliarsi e prendere un . i boschi. leggere (verbo). . ecc. I cognomi riferiti a d o n n e richiedono sempre I' articolo: la Colonna. l 'Amleto di Shakes­ ff peare ( il celebre personaggio dell' omonima tragedia). ora lo escludono: me l 'ha = = = alla Corsica. amica. . i lupi . bagnarsi in Amo. il sole si . «un uomo del valore di». . leggere (plurale femminile di leggero). . . egli vive da un anno a F'lrenze. la Me cca. di paesi e stati (l 'Italia. . III. il museo ha acquistato un Ra aello ( un quadro di Raffaello). una Palermo di altri tempi. Ma si dira: la dotta Bologna. . si puo talvolta fare a meno dell' articolo: i vini di Sicilia. abbandono.I ladri. . la preda. l' idea e non vi andro piil. l 'Aia. trova un tesoro. i Borgia. si usa l'articolo davanti ai nomi di donne: ho visto la Teresa. su un divano. Hanno general mente l' articolo i nomi di isole grandi (la Sicilia. prezzo. . . alle pietre di quel vecchio muro. Coi nomi di isole. ecco ecc> (Pero: nel Veneto. hanno parlato di Elvira. . Rifiutano generalmente l' articolo i nomi di citta e di piccole isole quando non sono detenninati da un attributo (o da un complemento) : Torino e il capoluogo del Piemonte. con un ferro rovente i prigionieri. pensero io ad . il Monjerrato. . .Certe merci si vendono a . Toscana. . . pesce d' Amo. amichevole. . la Napoli degli Angioini. II. tr9PPO al dolore. la mitica Zante. L' articolo indetenninativo un usato coi nomi propri puo assumere il significato di «una persona simile a». Diana. mi . Lucrezia. il Sahara). Sostituite ai puntini le parole appropriate: detto Moretti (o il Moretti): scrivero a Bianchi (o al Bianchi). il mese prossimo visiteremo Parigi. e qualche altro. sorpresi. . il Portogallo.Spinti dalla fame. la Duse. vivere in Italia. parole. . l 'Iseo. ). Garibaldi. I 'Antartide). per regola generale. . . abbaglio. il Garda. un Creso. uomini politici. compito (participio del verbo compire). In alcuni casi I ' uso e libero: Manzoni o il Manzoni. paesi e continenti usati come complementi di specificazione o di luogo. basso. ESERCIZI SUL VOCABOLARIO 1. [ . Abbacinare. il suo orgoglio.E vicino il tramonto.Il signor Pietro mi ha sempre trattato con molta . anzi . l' articolo: Gino parte stasera. dietro recarsi in Sardegna. . Eccezionalmente si premette l' articolQ ai nomi propri di persona.Non fare rumore. . Fra i nOIni di citta prendono l' articolo: l'Aquila. . i re di Spagna.Amore. purche non sia eccessivo. . l 'Avana. scienziati. maledico (maldicente). Argo era il cane di Ulisse. nella Puglia. abbiamo scritto a Carlo. Marconi. come sono lasciati in . gli S orza. in Toscana. Cleopatra. . la bella Firenze.Volevo andare a Parigi.E rimasto famoso l' . la Spezia. J J L' articolo non si �sa per i p e r s o n a g g i d i g r a n d i s s i ma n o t o r i e t a (artisti. I: . l'Etna) e dei laghi (il Trasimeno. gli occhi. . . . . la Corsica. amicizia. . .Uso dell' articolo determinativo coi nomi propri di persona e geografici nomi propri di persona (di animali e mitologici) rifiutano. la Spagna. di Dante per Beatrice. questi campi. regioni.Oh. Vogliono sempre l' articolo i nomi dei monti (il Cervino. Bologna e un importante centro universitario. viaggiare per l 'Austria. compito (lavoro assegnato). la Corea). la Sardegna.Presso certi popoli barbari vi era l ' uso di . . . dopo Corfit abbiamo visitato Zante. e quasi ci acceco. . . 259 . abbarbagliare. Capri e celebre per le sue bellezze naturali. .Quella grande luce per un momento ci . maledlco (indicativo del verbo maledire). passare attraverso la Mongolia. ) Il nome Amo si tro va usato tal volta senza l' articolo: Val d ' Amo. a poco a poco. . ma ho . non reca nessun dolore al padre e alla madre. . '' . la 258 Alle volte. Vanno anche preceduti dall'articolo i cognomi al plurale: i Medici. abbagliare. . seguito (participio del verbo seguire) . . . . amorevolezza. Sostituite ai puntini le parole appropriate: Chi trova un . . la voce. . . abbassare.E una bella cosa l' proprio. . amoroso. .Lascialo dire. abbarbicarsi.La gente inferocita gridava: . .aneora (strumento marinaresco).Che cosa vi e di piil bello dell' .L' uomo corraggioso non si . .Le edere si erano . . ancora (anche). . . Volumnia. la Puglia.

. disse il signor Veneranda.Caio dice del generale erano moIti ufficiali di terra e di mare. disse il fruttivendolo. lei non». l «Lei ha tutti i libri?». «Gliele darei ». grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. «Per fumare?». o mi LETTURE l I I Il sigaro». io ti .Dovunque sono andato. replico il signor Veneranda. «naturalmente vendera della frutta. me le darebbe?». ma col freddo che fa. brontolo il fruttivendolo. disse il signor Veneranda. «io ho detto un sigaro e non un libro». sara suo». chiese il libraio perplesso. «Se io le ciliege non le ho non le posso mica vendere. . Mi pare di aver parlato chiaro fin dal principio».Sostituite ai puntini le parole appropriate: -t Il piroscafo si preparava a levare l' . malvagio figlio. disse il signor Veneranda. «Allora le ciliege non le vende». ». disse il fruttivendolo che cominciava a confondersi. . poi chiamo il libraio. chiese il signor Veneranda. n o n s i fumano». confuso. «Se io volessi delle ciliege. chiese il signor Veneranda. «Se lei fuma i libri li signor Veneranda. lo non ho m. questa non e la stagione delle ciliege».Chi di voi sa ' " e scrivere? . non . «Non si sbaglia affatto». . «Niente affatto». II signor Veneranda. «Ma io non ho sigari. «Dopo comprato e mio». . . «io vendo proprio la frutta». le ci1iege le vende o non le vende?». «io non le vendo nemrneno se E il signor Veneranda se n e ando brontolando e scuotendo il capo i n segno di * Il signor Veneranda entro in una libreria. disse il signor Veneranda. aggiunse il fruttivendolo che non sapeva pili che fosse la stagione delle ciliege. «E io che cosa posso farci?». . io cosa posso farci? » . «Ma sa cosa rispondere. come fa a vendere le ciliege?» chiese il «E allora.Fino a ieri sera. «lo credevo che lei volesse un libro intitolato «Non credo che sia un libro». protesto il 1ibraio. . disse il signor Veneranda. non e un libro. mio frateIlo mi ha . «lei ha «lo non . . paiono . . disse il fruttivendolo.!i fumato libri neanche se sono intitolati compro un sigaro e fumo». disse il libraio. tomato. disse il 1ibraio. . . Rizzoli. 26 1 260 . . . balbetto il libraio. . « l libri si leggono. che lei e un bel tipo? Insomma. cosa fa? legge?». . «Non le ho». disse il signor Veneranda. «Anche il sigaro?».Ah. «10 . . ». «anzi sono sicuro che «Il sigaro?» chiese il libraio corrugando la fronte. disse il fruttivendolo. . ho libri». . . «Lei non.Al. . chiese il signor Veneranda. «Allora se non le vende lei che e fruttivendolo». «chi e che le puo vendere?». e dunque un . . Quando voglio furnare la stagione delle ciliege. balbetto il libraio che non sapeva pili che cosa dire. si trattenne a guardare i libri negli scaffali. Da: Carlo Manzoni. ma come le dicevo. I sigari sono affari che si fumano mentre i libri no . . «Si che le vendo. disse il signor Veneranda. Le pare o non le pare? » . «Ma che libro e?» . «Tutti » . «Appunto. . Veneranda. quando ha voglia di fumare. E il signor Veneranda alzo le spalle e se ne ando per i fatti suoi. «Perche non e la stagione». disse il signor Veneranda. . Allora se non e la stagione. «ma adesso le ciliege non ci sono.Queste vesti sono belle. Lei fuma i libri?» «Ma allora lei vuole un sigaro». «Lei si sbaglia di grosso. se non le dispiace. «Lei». balbetto il fruttivendolo. . . male di tutti. questa». I l Altre avventure del signor Veneranda l Il signor Veneranda si fermo a parlare col fruttivendolo. . Ma guarda che tipo ! » . compatimento. lei non». «Gia. conf!lso. Non e fumi pure. il babbo non era . balbetto il libraio confuso e stupito. sbaglio?». «Non le vendo». urIo il signor Veneranda perdendo la pazienza. «il sigaro? Di chi e?». « E infatti i o non l e vendo». Il sigaro. assegnato dal professore? . chiese il signor voglia di farmi perdere del tempo e niente aItro». «Nemmeno io le vendo»� disse il signor Veneranda. «Lei non. «prima non so. Milano.Ti pare facile o difficile il .

verso esprime: luogo (moto a luogo) tempo (prossimiffi di tempo) . fra di loro (ma anche: tra noi. Egli vive in campagna. Queste sono indicazioni semantiche chiamate con altro termine «complementi» (dopune) perche servono a completare un'espressione del nostro pensiero.: tra di noi. mediante. durante. Najbolji od sviju bio je on. kad bi se međusobno pomagali! Il migliore fra tutti era lui. Nozioni introduttive Uvodni pojmovi relazione (di compagnia. Si e sacrificato per noi. verso di lui. relazione (di vantaggio) L' aereo volava verso mezzogiorno. tempo Deve amvare fra oggi e domani.Molto piu semplici appaiono invece i significati e gli usi di un altro gruppo di preposizioni che insieme a quelle citate piu sopra formano il gruppo delle preposizioni proprie.. loro significati e usi Razne vrste prijedloga. es.Tra e fra si. Između jedne i druge ulice nalazi se lijep park. 2. es . Jernej . Negli esempi citati «di notte» indica una relazione di tempo. Verso sera. Avrei passato volentieri la festa tra gli amici. Kako bi bolje živjeli. Verso lui e stato sempre indulgente. quando reggono un pronorne personale. Nota 2. P.usano quasi indifferenternente. lungo indica: . Žrtvovao se za nas. : del. Između njih dvojice ne bih znao koga izabrati. luogo (direzione continua) Lungo la strada e' era una fila di baracche. su. nonostante. A un livello superiore di studio della sintassi si parlera in tal caso di tassemil .) Rado bih bio proveo blagdan među pri jateljima. P. ma Nota 1 ' . tranne. . verso. LE PREPOSIZIONI PROPRIE Pravi prijedlozi l. dalle. P. in. lungo. fuorche. Predvečer. partizione (complemento partitivo) Fra loro due non saprei chi scegliere. rispettivamente fra noi.. Prema njemu je uvijek bio popustljiv. E partito con lui. - Lezione trentaquattre� ima luogo Tra una via e l' altra c'e un bel parco. reciprocita. specialmente quando regge un pronorne personale. 1 I tasserni sono elementi costitutivi della frase. fra loro. per che si uniscono spes so con I' articolo in una sola voce e prendono il nome di preposizioni articolate. ecco (v. tra fratelli. Non si dira. Uzduž ceste nalazio se niz baraka.jrajratelli. Un primo gruppo di preposizioni e costituito dalle forme: di. si uniscono talora alla preposizione di. Berna 19752) 262 Oko deset sati. «con lui» una relazione di compagnia. P. Trattasi delle preposizioni seguenti: tra. rv e X).La preposizione verso si unisce taloca alla preposizione di. «in campagna» una relazione di luogo. alla. On živi na selu. tra loro). con. Verso le dieci. Come vivrebbero meglio. Le due forme. es. Otputovao je s njime. Le relazioni indicate dalle preposizioni possono essere svariatissime. eccetto. fra. Mi spavamo noću. p. tra traduttori. negli. se si aiutassero fra loro! La preposizione e la parte invariabile del discorso (nepromjenljivi dio govora) che indica la relazione (odnos) che passa fra due termini (o parole) nel discorso. njihova značenja i upotrebe Zrakoplov je letio prema jugu. La significazione (značenje) di questo primo gruppo di preposizioni e molto complessa. Mora stići danas ili sutra. Ragioni di eufonia consigliano fra traduttori. : Noi donni amo d i notte. «per noi» una relazione di fine o scopo (svrha ili namjera). a. lez. Ecco le relazioni indicate da queste preposizioni: tra (fra) esprime: XXXIV. da. talora di usare una fonna piuttosto che l' altra. . Varie specie di preposizioni. la Gramatica italiana descrittiva d i M. portatori di funzioni logico-sintattiche (V.: verso di noi. salvo. es. 263 . es . Regula e 1. Esse servono a introdurre le piu diverse relazioni e noi dovrerno trattarne in modo ampio nelle lezioni successive. ecc.

Čitavu noć lijevalo je kao iz kabla. Bili su došli svi osim one dvo Il segno che serve a indicare l' elisione. L' aggettivo buono si elide solo al femminile: una buon 'occasione. d'allora in poi. Cosi lungo e salvo sono propriamente aggettivi. gocce d'inchiostro. l 'aquila. golfo Sant'EuJemia. Bilo mi je toplo usprkos v Parecchie di queste preposizioni hanno origine da aggettivi o da forme verbali. il segnale v 'avvertira (o vi avvertira). c 'erano. se precedono immediatemente un sostantivo cominciante per vocaJe: un bell 'albergo. jice. durante. gl' Italian i. una bell 'occasione. gl 'ingegni (oppure: gli intellettuali. c 'invitarono. es.-a. je Uspio je pomoću svo upornosti. nello. __ a) con bello. la. . 1. alla. grand'oc­ casione. L' articolo plurale femminile le generalmente non si apostrofa: le eta.-a. l' inverno. ecco (dell 'avvenire. (il cibo) l 'annuso. la prima di queste vocali.tempo (e luogo) Gliene parlai lungo il viaggio. (la tavola) l 'alzo. ci invitarono e sim. lo inverno. grande e anche questo. ne. si elide. fuorche esprimono: esclusione Accetter'ei ogni condizione salvo (eccetto) questa. Erano venuti tutti tranne (fuorche) quei due. quello. una casa da a Da si elide solo in alcune locuzioni avverbiali: d 'altronde. la. buon uomo. la erba l' erba. tra e " zono ra.-a. grand'uomo.In linea generale si pub dire che nell' italiano scritto di oggi prevale la tendenza a una riduzione sempre maggiore dei c�i di elisione. b) con la preposizione semplice di: le citta d 'Italia. ma invece: lo albero. L' articolo plurale maschile gli si puo apostrofare se la parola che segue comincia con i: gl 'intellettuali. jetru koji je puhao. si dice apostrofo (termine derivate dal greco col significato di «segno rivolto»). durante esprime: tempo Durante tutta la notte ha piovuto a dirotto.-a al singolare. cioe si sopprime. sursum). tranne. la mia buon'amica. anzi in origine era un avverbio (lat. e questo a sua volta dal verbo trarre). Nel maschile si ha il troncamento e quindi non si mette l'apostrofo: buon amico. un 'altra volta). vi. salvo. Ecco in ogni modo qualche regola in proposito. d'ora innanzi. Prihvatio bih svaki uvjet osim ovoga. �i. lo. Govorio sam mu o tome za vrijeme puta. saldate dal legame grammaticale e logico. con. Usprkos mojim upozorenjima dao se prevariti. d' altra parte. salvo. ecco Ci si elide soltanto davanti alle vocali palatali (e. t i L' elisione e I' apostrofo Elizija (otpadanje krajnjeg samoglasnika) i apostroj Quando nella frase si susseguono due parole. tranne e q. l' albero. invece. a. ffittare. i): c 'e. L a sistemazione che qui viene data e puramente empirica e non tiene conto dell' origine etimologica delle singole forme preposizionali. essi s 'illudono (o si illudono). Si preferisce quindi scrivere: gli intelleuuali. - Nota 3. concessione Avevo caldo nonostante il vento che soffiava. di cui l' una finisca per vocale e la success iva incominci con vocale. L' elisione avviene d i s o l i t o : nonostante esprime: Nonostante i miei arnrnonimenti si e fatto ingannare. per. e malato da ieri. all 'alba nell 'inverno. nessuno oggi dira o scrivera: 264 fI e) con le particelle pronominali (e avverbiali): mi. una davanti a parole che cominciano per " vocale (l 'amico. non gl'importa). Osservazione. le esagerazioni. sopra. sull 'acqua). e cosi pure con le preposizioni articolate dello. Si potra. santo. medi ante indica: mezzo E riuscito mediante la sua tenacia. la carta d 'Europa. Alcuni grammatici chiamano «proprie» solo le preposizioni di. gli Italiani. ecc. Ad esempio. eccetto. ti. 2. in.n imperativo (deri vato da un antico traine. " Non si deve usare. sant'Agostino. noi t'aspettiamo (o ti aspettiamo). della. ad esempio. ma dato il suo stretto legame con I' articolo e meglio classificarIa fra le preposizioni proprie. Le forme finora indicate costituiscono la categoria delle preposizioni pro prie. Per es. mentre quelle derivate da altre classi di parole (come lungo. I I I 265 . Non si deve pero credere che l' apostrofo obbedisca a regole fisse. allo. la particella pronominale gli si puo elidere soltanto davanti a i (gl 'insegna. Vedremo in seguito che anche la preposizione su puo avere funzione avverbiale. sotto). quest'anno. che possono fungere (obavljati funkciju) anche da avverbi (come p. scrivere ugualmente bene questa estate e quest'estate. L' elisione e o b b l i g a t o r i a con gli articoli lo. gli ingegni).: egli m 'aveva detto (o mi aveva detto). durante e mediante participi presenti. l' elisione con la preposizione da: vengo da Ancona.) ven f chiamate col nome di «preposizioni improprie». presto se n 'andarono (o se ne andarono). Altra cosa sono le preposizioni avverbiali. assai spesso. quell 'azione. da. Soltanto la pratica e l'orecchio potranno indicare via via quando l' apostrofo sia da mettere e quando sia da evitare. nella.

poeta. dei abitassero sull' Olimpo. .Un motto lungo o breve? Lungo. . Traduci in italiano: Vratit ćemo se za jedan sat. parlando el piu e del meno. Fra cane e gatto non c'e buon accordo. »Nisam mu smio to reći«. ma solenne come d' oltre tomba: . E allora impermalimenti e rancore silenzioso . Lungo il margine della foresta venivano alcuni cacciatori. B ili su prisutni svi osim njega. 16-18): Linea. come vuoi . pseudonimo di CoIl odi.Mancano dieci minuti alle sei. pioggia. era arrivato il quale. LEITURA IL III. Eccoci al posto.chiedeva l' ospite. In tempo del desinare. Ho · veduto qualch� OSPlt�. da ste ostali preko zime kod nas u gradu. della second� � categoria. . generalmente. sapere che un manutengolo1. superfluo. il viaggio e stato felice. Europa. E per passeggiata vespertma era proposto Il muhno del Gatto. . uomo e di fare il proprio dovera. Tko je najbolji od nas trojice? Raggruppa in due colonne le parole seguenti secondo che contengano dittonghi oppure žati (v. che ancora delizia i fanciu1li . eroe. . mena dieci volte. . curi all' imboccatura della forra di Balenaia. fuorche questo . spiacevole. grazioso. violazione. pienezza. Rivoiti all' ospite nuovo. Una risata di cuore. v'era anche la celia dell' eco di Balenaia. . Te l' abbiamo gia detto. reale. viadotto. Analizza le varie relazioni e traduci in croato: · Saro da te fra una mezz' ora. Uzduž obale bilo je usidreno nekoliko lađa. Uza sve to sam uvjeren. . oleandro. . Lungo il fiume si vedevano alcune barche. a . Za vrijeme rata grad je bio tri puta bombardiran. inventare li per II un pretesto qualunque e andarsene vIa subIto. . pp. /. . breve . con voce chiara. resa scaltro 2 complice 267 . Paolo. baule.. si dice che fa . Ci siamo incontrati per . il quale visibilmente era venuto per passa:e l' lI tera glOrnata c�n �Ol. Eccetto qualche piccolo contrattempo. govorio je u sebi. Ci arrivammo verso sera. guida. . .provoca� lUI. E l' ospite a voce alta e scandendo le parole: . da on ima pravo. il qu e ci a:eva precedutl � era gla a glU � ta d � stanza l appostato dentro un folto ciuffo dI ontam ad aspettare Il momento dl recItare _ � parte a lui assegnata. focolare inesauribile di chiassate e di burle clamorose.rispondevamo nm. Za dva dana znat ćemo rezultat utakmice. gratuito. La pace tra le nazi oni e un ideale a cui tutti dobbiamo tendere. . P. Colloca in luogo dei puntini un articolo determinativo o una preposi­ zione articolata (eventualmente nella f orma staccata): Di chi finge di non capire. presiedere. Spesso avviene che uno parli fra il sonno. se l' ospite era una persona di spirito. Ebbe poco riguardo vePŠU gli ospiti. Tra le due case c' era un cortile. fra le piu alte esclamazioni di rammarico della brigata che perdeva cosi inattesamente un compagno tanto geniale e tanto gradito. straordinari casi di Pinocchio. fioritura. . Domanda quello che vuoi . dopo sentite le. I I 266 ammaliziato. L'eco di Balenaia Nella villa Martellia Vinci. Tutto era perduto salvo l' onore. . domanda che ore sono . pioniere. . lo invitavamo. . meraviglie che �e oso e impaziente. triangolo. se l' ospite era una persona . Mislim. . .Carlo Lorenzini. . L' aereo e partito verso nord.. da ima oko (circa) šezdeset godina. .Ricordate sempre. piuma. non come quella i sopra. geografia. Poteva far tutto. che veniva in bailo tutte le volte che capitava lassu qualche ospite nuovo e non anche accivettato. . Oko podne stigli smo u Napulj. antichi imaginavano che . naufragio.he a l �� pla�esse. Per esempio. e meglio conosciuto . veniva in baIlo l' eca fenomenale e la proposta dl farla sentIre al nuovo ne �icevano. L' operazione era presto fatt�. Renato Fucini � � "!3 _ _ � IV. olio. Bilo bi bolje. richiesta.Che cosa posso domandare? . fiume. . . accIghato e a coda torta. squisito. gnorri. riavere. paura. Il utIle maraviglioso fenomena facendo all' eca la domanda c.Che o-re so-no? E r eco meraviglio sa. burbero. atti e parole di profonda meraviglia. . savio. violoncello. . .· ESERCIZI I. Predvečer je počeo padati snijeg. che la cosa piu importante per .

Dopo quel bosco segue un prato. Hodali sujedan iza drugoga. Dovršit ćemo posao tijekom ove godine. den tro alla camera. . Mi levo avanti l' alba. Kod tajnog glasovan glasovao je ja protiv njega. contro Si rivoitarono contro gli occupatori. es. es . Le preposizioni avverbiali (come anche le proprie) reggono per lo piiI d i r e t t a m e n t e il sostantivo (spajaju se ponajviše neposredno s imenicom). dopo di lui. sopra di noi. (Doslovno: Smijati se ispod brka. . ne možeš ga vid jeti. senza pensa re). Un minuto dopo arrivarono gli altri. «Come sta?» . Sopra' Mise il lume sopra la tavola. Krenite onim putem. Ići protiv struje. avanti sera. dentro. je (Con significato temporale: ) Finiremo il lavoro entro l'anno. invece di usare una sola preposizione. ) Quando. LE PREPOSIZIONI AVVERBIALI Adverbijalni prijedlozi Vi sono parole che si possono usare sia come avverbi. e non lo puoi vedere. sia che questo venga preceduto o no dall' articolo. Nella votazione segreta gli voto contro. E dietro. . Camminavano uno dietro l' altro. ecc. Po mome mišljenju krivje on. Čekajte nas ovd unutra. Straga je. nella seconda esempi di uso avverbiale.: Dov'e la mamma? Dentro. je 268 I \ ! secondo Secondo le isuuzioni ricevute . es. Prendete la strada che viene dopo. Jednu minutu kasnije dodoše ostali.) In molti casi pero. o con un verbo o un altro avverbio. sotto Si mise al riparo sotto un albero."l l l xxxv . sia come preposizioni. Prema dobivenim uputama . secondo lui. Kako ste ? . Quando fungono da a v v e r b i (kad ima jujunkciju priloga) si usano da sole. Secondo m e h a torto lui. Zlobno se smijati. Moj sat ide pet minuta naprijed. Svi su protiv n jega. sopra bei tappeti. Sklonio se podjedno drvo. dietro Dietro la casa c' e un giardino. stanno con un nome. Sotto c' era un grande baccano. Ustajem prije zore. E il babbo. 269 Andrai al mare anche tu? Secondo! Hoćeš li ti na more ? Prema prilikama! .«Si va avanti alla meglio». un pronome o un infinito e vengono denominate preposizioni avverbiaIt (P. Mislim da mora biti gore. Il mio orologio va avanti di 5 minuti. koji slijedi. ) • Nella prima colonna sono registrati esempi di uso prepositivo. (Puo indicare anche l' argomento: ) H a parlato sopra l e ultime scoperte. Aspettateci qui dentro.Postavi stolac pred stol. I avanti . invece. Vediamo innanzi tutto a1cuni esempi di preposizioni avvetbiali unite direttamente al loro termine. . (P. Tutti gli son contro. dopo (Con significato di tempo e di luogo) Tomeranno dopo le vacanze. Dol je bila velika galama. fungono da p re p o s i z i o n i . . Nosi kosu raspuštenu straga. E il bimbo? Dorme sopra..: Dentro la casa.Ide (gura se) nekako. se ne usano due: fra di se.Lezione trentacinque� ima (Con significato locale e temporale) Pose la sedia avanti la tavola. un aggettivo. . Pobuniše se protiv okupatora.I l . Ridere sotto i baffi. Kn jige bi jahu u sanduku (unutar sanduka). entro I libri erana dentro la cassa. : contro il muro. Iza kuće nalazi se vrt. . senza il cappello. dov' e? E pure qui dentro. Iza one šume dolazi livada. Andar contro corrente. Vratit će se poslije praznika. Postavio je sv jetiljku na stol. Credo che dev' essere sopra. (P. Porta i capelli sciolti dietro. Govorio je o posljednjim pronalascima.

. U Firenci sam stanovao s one strane Arna. dopo di lei. rasente .Egli aiuta i suoi genitori. dopo. _ Quarant' anni circa.Lei non sa legger bene. = II. sotto di loro.Voi non . EL. allo studio . senza di quelli. Saslušaoje optužnicu. io ti aiuto. ma io sl. Camminava rasente ( suIrorlo).lo rivedro Osservazioni sull' uso delle preposizioni avverbiali Non tutte le preposizioni avverbiali reggono il termine direttamente Rispondi alle seguenti domande usando forme atone del pronome personale: Hai soccorso il compagno? . .Essa mura.Esso dorme nel canile. XV.Parlerai a tua soreIla ? Vedrai lei? Vedrai le compagne? .Scriverai a tuo fratello? . dietro.Scrivi pili spesso (a noi).Inviterai (Iui)? . Lo aveva sempre intorno. ma non io. dentro.Essi hanno veduto (i fratelli).io aiuto (te). . . presso opp. Strisciava rasente il muro. bez mlijeka. tempo.Tu non vedi (Iui) da tempo. XIV. contro. non ne hanno colpa. . Le preposizioni sopra. . Non pote andare piu oltre. 27 1 . (Indica luogo. .Hai veduto il vincitore? . misura) A Firenze abitavo oltr' Amo. (loro. cari signori. intorno Intorno la citta si ergono grosse I casi citati di rel azioni espresse con due preposizioni invece che con una sola. Abbiamo aspettato oltre due anni.circa Alcune preposizioni avverbiali poi si pos sono unire alla preposizione qualunque sia la parola che reggono: dentro al baule a. sopra di questi. Circa il discorso da lui tenuto . . rientrano nel capitolo delle locuzioni prepositive di cui si parla nella lezione 37. ESERCIZJI I. je oltre Kod željeznog mosta.Inviterete vostra frateIlo ? (spajaju se neposredno s riječi). Oko četrdeset godina. Prende il caffe col latte? No. . . . dentro il baule rasente il muro circa le cose spedite avanti la chiusura u kovčegu rasente al muro tik uza zid circa alle cose spedite što se tiče poslanih stvari avanti alla chiusura prije zatvaranja Presso i l ponte di ferro. senza Era rimasto quasi senza quattrini. presso e senza. opp. ossia le allieve) a copiare. dentro di me. Uzimate li kavu s mlijekom ? Ne.Parlerai a noi? I Per gli esercizi I-III v. .Volgi al plurale o al singolare: dice che tu sei partito. . - I III. senza. . . . (Bio je uvijek oko n jega). . Voi ringrazierete (noi).Loro. Puzao je tik uza zid.lo preferisco i monti e lui il mare. . Sostituisci al pronome tra parentesi la corrispondente fonna atona.Essi videro (se) nello specchio.Noi Essi giudicano (me) sincero. a da nije rekao ni riječi. Hodao je po rubu. ma loro sono bene informati . Ascolto raceusa senza dir nulla. . . sapete nulla. Što se tiče govora. Voi rivedrete (Iui) molto presto. avanti di lui. quando reggono un p r o n-O m e p e r s o n a l e (o dimostrativo) vanno di regola unite alla preposizione di: sopra di noi. Čekali smo više od dvije godine. opp.Ella e partita stamattina. .Date (a noi) abbiamo veduto (le sorelle).Voi avete invitato (noi). Bio je ostao gotovo bez novca.1 I .Noi non ritrovererno (te) in casa. Abita qui presso. Imao ga je uvijek uza se. . Stanuje ovd blizu. .Tu sorprendi (loro.. opp. . dietro di voi. lez. sotto.Aiuteranno noi con piacere? Incontreremo i soldati? . ossia gli amici). ecco 270 . Tu sei contento.Ascolterai il babbo? . koji je držao . .Voi spronate (loro. tre biglietti.Voglio scrivere (a lui).In quest' affare esse non c' entrano.Devi comprendere (lei).. ossia gli a1lievi) Noi non invitiamo pili (lei).Risponderai alle signore ? . Oko grada dižu se debele zidine. Nije više mogao ići dalje. avanti.

balbetto il tizio mezzo spaventato. Perche. Essi abitavano sopra. . Fraseologia Carlo sta seduto qui aceanto. le fumo». «ho solo sigarette. Se l' aves si visto qualche altra volta. Egli voleva star vicino. grido il tabaccaio che non capiva assolu­ tamente dove il signor Veneranda volesse arrivare con quei discorsi. Vuole un pacchetto di sigarette?» «lo no». «Cosa?». «Le sigarette». balbetto il tabaccaio ehe non sapeva piil che cosa dire. io». . «Per me. «Ma io non ho carote». disse il signor Veneranda. io? Nemrneno per sogno! lo non conosco sua zia. «e la prima volta che la incontro. avra lei la sua ragione». Anche sua zia e sconosciuta» . «lo non . «Lei non . «ho fatto male. «Scusi». ripete il signor Veneranda. «Come. Il signor Veneranda fermo un tizio per la strada. «E dopo soffia il fumo nel brodo?». «io le sigarette non le metto nel brodo. «Non e' entra per lei. Ci pensero su. tanto a me non importa proprio niente». ». «e la prima volta che la incontro» . . «Come. balbetto il tizio. ma per me c'entra». «E nemrneno io! ». E il signor Veneranda volto le spaHe al tizio e se ne ando tranquillamente per la sua strada. «se mi da un pacchetto di carote». «vuol domandare a me perche soffia il fumo nel brodo? Se soffia il fumo nel brodo. «dal momento ehe ci vado. «e mi lasci andare per i fatti miei». resto sotto. «Le sigarette nel brodo? io no . e appunto per questo dico che lei e sconosciuto. Le pare? Per questo non si deve mica offendere. E una stranezza e nient' altro». «Perche?» «Non lo so. «Ho detto». grido il tizio perdendo la pazieqza.LETTURE Altre avventure del signor Veneranda Il signor Veneranda entro dal tabaccaio. ma per questo non e' e mica bisogno di udare in quella maniera. disse il signor Veneranda. 272 273 . «nemmeno io soffio il fumo nel brodo. balbetto il tabaccaio. «Senta». balbetto il tabaccaio che non sapeva cosa rispondere. «lo non soffio il fumo nel brodo». «lei faccia quello che crede. disse il signor Veneranda alzando la voce ancora di pili . disse il signor Veneranda al tabaccaio. Ora sono lontano. brontolo il signor Veneranda. chiese il tizio. «tanto io vado in piazza Castello per mio conto». Vieni su? No. replico il tizio alzando la voce. Voteremo contro. se le avessi padato. * * * «Come si permette?». come mi permetto?». disse il signor Veneranda. lei puo andare benissimo per i fatti suoi e per i fatti degli altri». Quindi anche sua zia e sconosciuta» . . disse il signor Veneranda. Tanto piil che non e mica una colpa se uno soffia il fumo nel brodo. replico il signor Veneranda. . . E proprio inutile che lei stia a chiacchierare e a farmi perdere del tempo». ripete tranquillamente il signor Veneranda. «lo . brontolo il signor Veneranda. ». «Anch' io» disse il signor Veneranda. La prol'osta non ci soddisfa. come?». stupito. «mi da un pacchetto di carote?». Il signor Veneranda scosse il capo e si allontano brontolando. «Non vedo dove vuol arrivare con questo discorso». chiese il signor Veneranda. come?» balbetto il tizio che credeva di non aver capito. disse il signor V eneranda. «Cosa. chiese il tabaccaio ancor piil stupito. non sarebe pili sconosciuto. e nemrneno quella gente che passa per la strada la conosce. « Le ho chiesto se lei e sconosciuto». le spiace se io vado in piazza Castello?». «Che c' entra piazza Castello?». lei non . domandoil tabaccaio che credeva di non aver capito bene. «Vada al diavolo che a me non importa niente». «In piazza Castello». «lei e sconosciuto?». Lei mette le sigarette nel brodo?». A destra e a sini stra. forse?». . . . «Conosco forse sua zia. grido il signor Veneranda perdendo la pazienza. Dentro si rodeva. .

Vedi a tal proposito i paradigmi della coniugazione attiva dei verbi regolari (pp. in altre persone invece sulla desinenza: r1dere prendere mettere (smijati se) io rls-i tu rid-esti (uzeti) io pres-i tu prend-esti (stavljati) io mis-i tu me tt-esti egli rls-e XXXVI. Il verbojare. (Vedi gli esempi di sopra. Uno dei metodi di classifica piu razionale e quello che raggruppa i verbi secondo la c o n s o'n a n t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del passato remoto. Gli altri verbi (in massima parte regolari) mantengono per tutto il passato remoto r accento sulla desinenza (p. parl­ iamo. In modo analogo il verbo dire. es. Ecco pertanto il primo gruppo: 275 274 . riallacciandosi alla forma latina dicere. ecco Se alla radice del verbo aggiungiamo la vocale caratteristica della coniugazione (a.Dieiamo regalari tutti i verbi che si coniugano in modo conforme ai verbi modelIo da noi studiati in precedenza (pariare. Ecco perche anche qui incontriamo forme verbali come dicevo. j acessi.L' irregolarita che presentano al passato remoto molti verbi della II e della III coniugazione consiste in questo che in alcune persone portano l' accento nel corpo della parola. dove o dovette.I verbi irregolari appartengono in gran parte alla seconda e alla terza coniugazione e mostrano le maggiori irregolarita nel p a s s a t o r e m o t o e n e l p ar t i c i p i o p a s s a t o . es. assolsi. Verbi col passato remoto in -s.) Verbi col passato remoto senza -s. lessi. Col t e m a d e l l ' i n fi n i t o si formano tutti gli altri tempi semplici e i modi del verbo. jacendo). fini-). Le altre tre persone. tacqui. prima e seconda plurale del passato remoto sono sempre «regolari». eioe sulIa radice. es. Infatti in parecchie voci il verboj are mostra le desinenze caratteristiche della seconda coniugazione (f acevo. i) otteniamo il t e m a d e l l ' i n fi n i t o (parla-. messo-rimesso: 3. II. Verbi regolari e irregolari. chiesi. chiamata da alcuni t e m a d e l p re s e n t e . partire e fin ire ). P. fin-). dovesti. vidi. . 383-39 1 ) . . I verbi irregolari si possono classificare in vari modi. parti-. parI-i.) All' interno di questi due raggruppamenti fondamentali i verbi irregolari possono suddividersi in altri gruppi partendo dalla diversa forma della c o n s o n an t e c ar a t t e r i s t i c a del tema del presente (I gruppo) o dalle varie configurazioni del passato remoto (II gruppo). appartiene pero alla seconda coniugazione derivando da1 latinoj acere. ecc. come pure il participio passato dei verbi irregolari sono per lo piu dirette derivazioni dal latino. dare. queste corrispondo­ no sempre alle desinenze dei verbi modello. il presente congiuntivo e l' imperativo: parI-o. credere. ma alla seconda coniugazione. accesi. Caratteristica dei verbi regolari e di conservare in ogni modo e in ogni tempo la stessa r a d i c e (parl. ecc. .: misi-rimisi. Per contrario si chiamano irregolari tutti quei verbi che si discostano dalla coniugazione dei verbi modello. I verbi irregolari che hanno questa particolarita si chiamano verbi f o r t i . accorsi. non gia alla terza. In base a questo sistema di classifica distinguiamo innanzi tutto due grandi gruppi di verbi irregolari: - I.(verbi sigmatiei) '\p. stare. dicendo. Le persone second a singolare.) e si chiamano deboli. sebbene abbia la desinenza dell'infinito in -are. e. La prima coniugazione presenta tre soli verbi irregolari: andare. Quanto alle desinenze.: dovei o dovetti. Nelle lezioni che seguiranno studieremo man mano i singoli gruppi di verbi irregolari con i prineipali composti.ved-. appartiene.) Di solito i verbi composti presentano le stesse irregolarita dei rispettivi verbi sempliei. ruppi. conobbi. dicessi.(verbi asigmatiei) (p. bencM abbia la desinenza dell' infinito in -ire. part-. sia alterando il tema sia modificando la desinenza. caddi. ecc. Accanto all' infinito dei verbi intransitivi e segnato ogni volta l' ausiliare da usarsi nei tempi composti. si formano il pre­ sente indicativo. es. Lez i o ne trentaseies ima noi rid-emmo voi rid-este essi rIs-ero egli pres-e noi prend-emmo voi prend-este essi pres-ero egli mis-e noi mett-emmo voi mett-este essi mis-ero I VERBI IRREGOLARI Nepravilni glagoli l. Con la r a d i c e . vede-. - 2. pari-a.

deciso. dividesti. nagristi. obmanuti.Part.Pass. . pass. morsi. oštetiti. intro (essere) rasprsnuti se. pass. . � Pass. pass. pass.Part.Pass. intriIdere tr. concede (o concedette). raspršiti.Part. . obuzeti. nanovo dopustiti. dolaziti za čim. (za)mijesiti (u vodi). persi. rem. odvratiti koga od čega. evadesti. (po)razdijeliti. irrldere tr. podrugivati se. radesti.Pass. perso (o perduto). (avere) (na)s miješiti se. pass. . ardesti.Part. chiusi.Part. biti lišen (čega). priložiti. pass. pass. ecco concederono (o concedettero). ujedati. razbiti obmanu. divisi.Pas s. 2.Pass. ecco . prevariti. opet dijeliti. decidesti. zaključiti racchii:tdere tr. zauzeti. navesti. nišaniti. chiuso. podijeliti što s kim. richiedere tr. razdvoj iti . rldere intro (avere) smijati se. ecco . intriso. završiti. pobjeći. pass. intrudesti. prodrijeti.Part. užeći. raso. nanovo podijeliti. prepoloviti.Pass. opaliti. morso. rugati se (komu). pass. rem. disperdere tr. tr. accludeste. (o concedei o concedetti).Pass. suddiVidere tr. .Pass. mordeStCecc. sadržavati. zarezati.Part. ecco . pući. esplodesti. osmjehivati se (komu). retrocedere 1. poplaviti. concedere tr. intruso. pass. zahtijevati. razdati.Pass.Part. concessi. zatvoriti. (o)strugati. . ecco . eliso. pass. concedesti. arridere intro (avere) nasmiješiti se. intro (avere e essere) ići natrag.Part. rem. invadere tr. pritvoriti ledere tr. chiesto. . inddere tr. coinddere intr. . . izuzeti incli:tdere tr. rem. urezati. izgarati.Part. odsjeći. deridere tr.Pass. obrezati.Pass. imati u sebi rinchii:tdere tr. acclu ­ demmo. uprlj ati. nadvladati. perdesti. evasi. . Passato remoto in -s­ l. rem. mi assisi. upropastiti. pass. intrisi. uvjeriti. 277 circonddere tr. decldere tr. pući iz.Pass. ecco . uvrijediti. elidesti.I.Pass. chiesi.. zbivati se istodobno. dirati.Pass. prožeti. = radere tr. nanovo izgubiti. rem. decisi. zatvoriti. rem. rimordere tr. uništiti. mimoići. izgubiti. priklopiti. dogoditi se. diviso. Temi in -d- dividere tr. eliIdere tr. elisi. conchiudere tr. pass. concesso (o conceduto).Part. ograditi. ecco . persuaso. čina. rasi. isključiti. accIiIdere tr. ledesti. intridesti. . ecco . zaključiti escli:tdere tr. lesi. gorjeti. sperdere tr. chiiIdere fr. elusi. ecco . razdijeliti.Pass. odrezati. intrldere tr. ardere intro (essere) e tr. rem. odstupati. · rastaviti. prodrijeti kroz. tražiti. nanovo gorjeti. razočarati. utjerati. rem. zapaliti. aUi:tdere intr. arso. pass. lišiti riconeedere tr. svladati. pitati. zapri ječiti elidere tr. ismjehivati. conquidere ( vIncere) tr. ujesti. onemogućiti. izostaviti. chiudesti. accludesti. . uzmaknuti. podijeliti. conquisi. ozlijediti.Part. (avere) podudarati se. rem. riso. slijediti. disiUi:tdere tr. = chiedere tr. povrijediti. rem. pervadere tr. .Part.Pass. dopustiti. ecco --. eluso. . isušiti. pass. rem. ridesti. zatvarati socchiudere tr.Part. ecco . uvrstiti. izbaciti (krajnji samoglasnik). . condividere tr. perdere tr. succedere intro (essere) naslijediti (koga u službi. posaditi se. dissuadere tr.Part. rem. risi. concludere tr. utisnuti. ecco . (avere) ciljati.Part.. priložiti precludere tr. mordere tr. presjeći . rem. odlučiti. tr. acclusero.Pass. rastjerati. ecco . acclusi. izigrati. . elid irati.Part. zajedati. eksplodirati 2. . . esploso . pravima). razočarati. zamazati. smjerati. pass. . pass. arsi. upasti. moliti. persuadere tr. riješiti. . ecco . sorrldere intr. provaliti. reddere tr. osvjedočiti. uvući. razmočiti. pitati. prasnuti. uteći (iz tamnice). podijeliti.Part. nanovo (u)gristi ili ujesti. riperdere tr. ecco . . esplosi. pass. rem. (o)brijati. ecco . -Pass. leso. accluso. conquidesti.Part. 276 . izjedati. rem.Pass. (iz)gubiti. ismijavati (koga). rem. rem. poklapati se. ecco . ti assidesti. eludesti. . ecco . chiedesti. rem. odapeti. obići. usjeći. evaso . uvlačiti. rem. riardere intro (essere) e tr. nastati. završiti. ecCo . esplodere 1.Part. pass. .Part. persuadesti. deludere tr. evadere intro (essere) umaknuti. . (u)gristi. rem. accluse. intrusi. persuasi. assiso. assidersi rifi. conquiso.Pass. pass. ( sedersi) sjediti. (nanovo) tražiti. osvojiti. nagovoriti (na što).

prije nego što (prima di s inf) zaključimo konačni ugovor. gnomo. buon ? giorno. siam pronti. r. � (= un poco). gran zelo. uccidesti. izgristi. ciascuno zingaro. un tal uomo. Quella rottura diplOinatica preluse alla guerra. un bel successo. assumendo il segno dell' apostrof Il troncamento. Anche in questo caso. . roso. san Carlo (pero: santo Stefano).zi ad altra parola che cominci per vocale. siam contenti. Završio je govor s ovim riječima To je čovjek. Il troncamento e obbligatorio in pochi casi: a) con uno. l' avverbio ora (or ora. Tronca o elidi le parole in corsivo nelle seguenti proposizioni (e periodi): 279 . una sillaba intera e pub verificarsi anche dinanzi a parola che cominci per consonante. II mercante mi chiese un prezzo supenore al valore della merce. In linea generale si puo dire che i troncamenti sono molto piii usati in poesla che in prosa. Uspio se uvući u društvo pod (con) krivim imenom. Izjedao se od (di) zavisti. nessuno e buono davanti a vocale o a consonante: un anno. or di qua or di la) e qualche altra locuzione: una sol volta. 265). ucddere tr. allora il troncamento non e permesso. che l' ultima sillaba non sia accentata. . da je on malo nastran. pass. gn. Vediamo che alcune parole (strettamente congiunte con altre) hanno perduta la vocale o la sillaba finale senza che cib sia stato segnato con l' apostrofo. L' uccello volava radendo la superficie dell' acqua. ciascuno. signor professore. dolce stil nuovo. invece. gran cosa. ubijati. Eccezionalmente l' apostrofo si usa in alemu casi particolari: un po ' Per regola generale il troncamento ha luogo soltanto al si�go are. II. gn. e ho mandato a richiederg1ielo oggi. (o)glodati. qual audacia. Credo che alludesse all' avvocato Carli. pero. E arrivato di gran corsa Buon giorno. nagristi. n. z. corr6dere tr. Molti casi di troncamento non sono regolati da norme fisse: saper ar vedere. Quindi si dira: uno scherzo. rem. A vrei accluso anche la fotografia. amor patrio. � ESERCIZI I. ma temevo che allora la lettera passasse il peso. Attendo vostre ulteriori notizie prima di conc udere un accordo definitivo. ecco - troncamento I Otpadanje dočetka riječi Osserviamo le seguenti proposizioni: A caval donato non si guarda in bocca. senza valersi dell' apostrofo. a da mu nije (senza s inf) ozljedio ni jedan važan organ. il troncamento non e permesso: bello spettacolo. Part. Izgubio si prijatelja svojom krivnjom. nessun libro. koji se nije znao nikada odlučiti. di ' (= dici). 278 Očekujem vaše daljnje vijesti. grande cosa. izjedati. La colonna in marcia dovette retrocedere. Uvjerit ću ga u (di + član) istinitost mojih riječi. Si richiede la presentazione del passaporto. n - Pass. To je čovjek kojemu se sreća smije. Casi particolari: Tuttavia. pub eliminare anche o. I Pirenei dividono la Spagna dalla Francla. La speranza ci arrise un istante. ps. Questo fenomeno grammaticale si chiama troncamento o apocope. . z. usmrtiti. Il concorso si chiude alla fine del mese. - Pass. ecco . un tale uomo. ecco . : quel ragazzo. Vogliam dire che non e vero. qual errore. EcceZlOm: il sostantivo suora (suor Teresa. Ovo bljeskanje na nebu nagovještava buru. Santo si tronca e si riduce a san davanti a consonante: san Marco.rodere tr. quel vocabolario. nessun libro. Cuor contento non sente stento. . Frate si suole troncare davanti a nome proprio: Fra Galdino. E stata decisa la partenza di tutti i soldati. . Riusci a persuaderlo d' andarsene. m. rosi. f presto. ps. un mese. ali ti si pogriješio što si ga izgrdio (a s inf) na takav način. ciascun uomo. quello psichiatra. un tal esame. Egli e rimasto deluso nelle sue speranze. Spesso vengono troncati gli aggettivi tale e quale dinanzl a vo� ale e dmanzl a consonante: un tal coraggio. la parola venga a termin are con l. Fra Cristoforo rate Antonio. III. qual figlw. rem. rodesti ecco - Part. ma anche f . e che. se la parola seguente comincia con s impura. Quell' uomo fu ucciso a tradimento. Ranio ga je. ubiti. uccisi. ucciso. Gino e un mio buon amico. (V. Per es . cadendo la vocale o la sillaba finale. se la parola seguente comincia con s impura. pass. Dijete se sm ješkalo kroz (tra) suze. l 'un l 'altra. Želim priložiti pismo za svog nećaka. S ' intende. Qual'e la differenza fra elisione e troncamento? L'elisione elimina soltanto l' ultima vocale d' una parola dinan. ma anche grande successo. On traži tisuću kuna za (di) onaj sat. Inoltre il troncamento non si puo fare quando la parola termIna lD -a. un buona psicologo. qual erede. izjedati. san Girolamo. Dopuštam. Gliel' ho chiesto ieri. aicuno. amor patrio. suor Agnese). che e sempre ammessa l' espressione intera: un tale coraggio. b) con bello e quello davanti a consonante: un bel giorno. grande zelo. Avete fatto male a reci ere i rami di quell' albero. Cosi ha perso i p iii begli anni. pero i casi di elisione a pag. Condizioni indispensabili per avere il troncamento sono le seguenti: che la parola da troncarsi sia di piii sillabe. nessuno Grande si pub troncare davanti a consonante (spesso anche al femminile): gran successo. �uon amico.

.che se per lui e un gran dolore la cessione . .grande fretta: vu 01 dire che avrano da fare. ' ! ! ANEDDOTI :" 1 I Cavour e la diplomazia .Quale e il prezzo di questo e una opera lirica di Giacomo Puccini in Ranno orologiof IV.fo . . 280 28 1 maggio 1 860 Garibaldi disse a Crispi: . .II buona giorno si conosce dal buona mattino.rispose il re . . . . Crispi e Garibaldi 11 2 .Nel compito ho fatto . sport a cui tutti s' interessano. altra volta. 't il 'j ] . .Quando anche fosse vero.Sapete .. sbaglio solo. . ..La Divina Commedia e un grande libro di un grande poeta e di un grande uomo.Discorreremo piu a lungo .I A un funzionario del Ministro degli Esteri.disse allora Garibaldi.Voi solo m' incoraggiate ad andare in Sicilia. . niente ! fare quando voleva che una cosa fosse fatta bene e nel minor tempo possibile. mentre tutti gli altri me ne dissuadono. ora insolita. .Si intende che un poco di torto lo abbiano tutti e due. . non deve riuscirgli difficile immaginare il mio del separarmi dalla Savoia. Cavour e i disoccupati .Essi parlavano di cose molto note. . . ed e l' incertezza del mare.come si inganna un diplomatico ? . strepito insolito.replico Crispi . spino della: siepe. .Nella strada a solo. . pseudonimo.lo vi garantisco sul mare . che. .E io vi garantisco la terra . Cosi la spedizione dei Mille fu assolutamente decisa. 1 il J l i I Proprio a Lui e a me il destino chiede il maggior sacrificio per fare 'l' Italia . . e lo farerno ! di Nizza. . gli chiedeva perche egli si servisse sempre di coloro che avevano molto da grande statista rispose: -. . il Cerca e segna tutti i casi di elisione e di troncamento neUe letture delle lezioni 34 e 35.Nello scelto . ma e stato proprio .Cane che abbaia non morde. . Ho .Il calcio e . . . . . . Cblioca in luogo dei puntini l 'articolo indeterminativo: Ripassero da te . . . spintone. Questo oggi ho studiato un bello sonetto. . scendere dal tram ha ricevuto .di fare cosa utile alla patria nostra e a voi un solo timore.disse Crispi. . - V.Dite a Garibaldi .Quello scrittore si e . di sommo onore..Gianni Schicchi uno atto. che ti vale dirlo? .Si e strappato il vestito . dicendogli la verita. madomale. sportello '. I I \: 1 . . altro giorno.II signore professore di italiano ci ha spiegato un bello episodio dello Orlando Furioso. .Stavano giocando quando io li vidi. poiche egli credera che sia umrmenzogna.confessava un giorno Cavour all' ambasciatore di Prussia a Torino . .Nell' ufficio il pubblico era servito a .Mentendo. . . . Vittorio Emanuele e Garibaldi di cedere alla Francia Nizza e Savoia. e non ci e stato ancora nessuno artista che lo abbia superato. Garibaldi in vio presso il re un generale per sapere se era vero che aveva deciso .Perche i qisoccupati non hann:o rnai il tempo di far. essendo in confidenza con Cavour.. E venuto a . .Sono convii1. svarione fino a notte tarda ci fu . . . . .No.

verso di lui. es. da vidno (izbliza). Comunemente per l o c u z i o n i p r e p o s i t i v e (o preposizioni composte) s '. pokraj (čega) Es. mjesto (čega) Es. per il fatto che le preposizioni indicate reggono per lo pili direttamente il loro termine.: tra di noi. I I Nota 1 .. dei limiti fissati in principio. prima di prije (čega) Es. j . insieme con Se precede un avverbio o un modo avverbiale si ha una locuzione prepositiva.Alcune delle preposizioni usate generalmente sotto forma di locuzione prepositiva si possono congiungere direttamente al loro termine: innanzi giorno. di la da.: Vicino alla piazza si trova una libreria. .VeITo assieme a lui (assieme con lui). di la (s one strane). ecco (v.: E venuto ieri sera insieme col fratello.Discutevano intomo agli ultimi avvenimenti. dinnanzi a. 283 Se invece precede una preposizione. . accosto a blizu. . fuori di izvan (čega) Es . al di qua di s ove strane (čega) a) Avverbi e modi avverbiali con preposizioni Prilozi i priložni izrazi s prijedlozima accanto a pokraj. Juori strada. accanto a l Es . skupa s Es. es. : Abita diri mpetto alla farmada.(Pero anche senza di: Abita fuori le mura: stanu izvan zidina. lontano da daleko od (čega) LE LOCUZIONI PREPOSITIVE Prijedložni izrazi Parlando delle preposizioni proprie e di quelle avverbiali abbiamo gia incontrato alcuni casi di accoppiamento di due preposizioni. . ' I . ) je - insieme con. : Il ristorante e accanto al teatro. Per es. innanzi di (di tempo ! ) prije Es . intorno la citta.: Davanti all' edificio c'e un bel pareo. :j · 1l avanti di. P. invece di namjesto. dentro al baule. innanzi a ispred (koga ili čega) Es. ! j XXXVII. vidno a.Al di la delle Alpi la vegetazione cambia d' aspetto.: (zajedno s).1 l .• j . : Ti do questo libro invece di quello.: Avanti di pranzare non bevo rnai acqua.intendono dei nessi obbligatori formati dall'unione di : a) b) c) avverbi e modi avverbiali con preposizioni sostantivi con preposizioni prep osizioni con altre preposizio ni Es . : Stavano attomo alla tavo la. Questi accoppiamenti costituiscono delle vere e proprie l o c u z i o n i p r e p o s i­ t i v e . intorno a oko (čega) Es .\ ! I avanti a. 34 e 35).: La disgrazia avvenne poco lontano da qui..: E stata un' osservazione fuori (di) luogo (neum jesna opaska). Ecco alcuni casi importanti per ognuno dei tre gruppi: di qua da. assieme a za jedno s. di qua da (s ove strane čega). . : di qua (s ove strane). davanti a. per di qua (ovuda). dirimpetto a.Al di qua del fiume c'e una grande distesa di campi di granturco. invece di (namjesto). avanti votte. si ha una locuzione avverbiale.: La villa era posta di la dal fiume.Siamo al di 13. rimpetto a nasuprot • (pokraj). - Lezione trentasette s i rn a I attorno a. leri sera e rimasto fuori di casa fino a tarda ora. . ma sono casi eccezionali di us o. . : Non sapro dirtelo prima di domani. sopra di voi. uz Es . : La strada corre di qua dal monte. 282 . P. • Es. Lez. al di la di s one strane (čega) Es.

in favore di u čiju korist. per causa di. u odnosu prema Es.La traduzione dev' esser fatta fino a domani. fino a. . sin(o) da (vec) od Es. di tra između.Ha parlato in favore di lui.: Erano pochi rispetto a quelli che erano stati invitati.: Lo trattava al pari di uno scolaretto. poput Es.Una coda a modo di ventaglio (u obliku lepeze). e) Preposizioni con altre preposizioni Prijedlozi s drugim prijedlozima a forza di pomoću čega.: Lo spettitcolo e stato rimandato a causa del maltempo. fio(o) da. . di faccia a.Voglio finire il lavoro a costo Es . makar . u Es. a guisa di.: E a letto fin da ieri. alpari di kao (što) Es . a cagione di zbog.: Lo farei a costo della vita (makar me sta di non dormire tre notti. sino a do (prostorno i vremenski) Es.: Saliyamo su per la chin� monte.: In cima al foglio ć'era un' intestazione (zaglavlje) scritta a mano.: I lavori sono stati eseguiti per conto della ditta «Aurora». jalo života). : Ne ho sapute delle belle sul conto suo.Per conto mio potrebbero cadere le bombe che non mi muovo. (po) radi Es. in cima a na vrhu čega 8. per mezzo di (s) pomoću.: Per mezzo di lui saresti riuscito meglio. 285 284 . : A forza di pregare siamo riusciti finalmente a ottenere la sua approvazione. kroz Es. : Hanno deciso di andare fino in fondo (do kraja). što se tiče (koga) Es. a eosto di uz cijenu (čega). i : l- l j rispetto a s obzirom na.b) Sostantivi con preposizioni Imenice s prijedlozima >1 l . : Ci andro io in cambio di lui. : Scatola fatta a guisa di libro.. alla pari con jednake nominalne vrijednosti Es. d'in su (odozgo) s Es. di su (odozgo) s Es_: Prese il libro di sulla tavola. di fronte a nasuprot Es. s ustrajnim naporom Es. su per (go re) po d. : In mezzo a quel trambusto non ci si capiva una parola. . a favore di. komu u prilog Es_: Lotteria a favore dei ciechi di guerra. fino in do (prostorno) Es. . . sul eonto di o (komu) Es. . .: Di tra i rami si scorgevano le torri del castello. in cambio di mjesto Es .: L'universita si trova di faccia al teatro.�l Es. a causa di. . per eonto di na čiji račun.: Siamo andati fino alla stazione. namjesto Es.: Il marco era alla pari col franco svizzero.L'ho accompagnato sino a casa. a modo di na način. in mezzo a usred (čega). in luogo di (u)mjesto.: D'in su la vetta della torre antica (Leopardi) . : Si ebbe una lode in luogo di un regalo. posredstvom Es .

lascia la terra ferma Osservazione conclusiva Concludendo possiamo dire che le preposizioni si possono distinguere in due -natura viva. a un mare chiuso e morto.Bilo za vrijeme cijelog predavanj a Esercizi di ripetizione sull 'uso del pronome personale: durante. a.Signor Rossi. il viaggiatore vede subitamente scomparire intorno a se ogni segno di categorie fondamentali: a) delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : originario e assumere un carattere assai generico. IV. vidno a. sopra. prego mio padre . oltre. palazzi. .Do kuda namjeravate preorati zemlj ište? Do tamo sjedio je pokraj mene. Esse costituiscono il primo gruppo quelle che s' impiegano con tale estensione da smarrire il proprio valo re di. senza cornice naturale. Non pili terra vegetata. fino a domani. mediante u n complemento d i m e z z o . su. le varie preposizioni e locuzioni prepositive d' ogni maniera sorgono. 2) l e p r e p o s i z i o n i a v v e rb i a l i : sopra. le preposizioni di. Saranno trattate ampiamente nelle lezioni successive. tranne. dietro. salvo. 34). e servono a introdurre le b) pronunziarle per avvertirne subito il loro significato specifico. fin la (donde). aria o acqua brillare d'un riso tremulo e solitario. a grado a grado. ' " preghiamo di scusarmi se ho ritardato. prego di venire da noi: 286 287 . unite con i vocaboli che dipendono da esse. . frecce di campanili . su cui guizzano barche leggere e spuntano qua e la magre isolette palustri. . La maggior parte di esse serve alla formazione di complementi di Le preposizioni finora studiate servono a introdurre un numero limitato di ringraziare r e g g e la preposizione Cosi nell' esempio di sopra si dira che il di (slaže se s prijedlogom «di»). sulla linea del sereno orizzonte. dentro. ecco La preposizionefino (sino) davanti a un avverbio rifiuta generalmente un'altra preposizione: fin dove? (dd kuda ?). entro. come per miracolo. Ma in quel mezzo. in. 3) le l o c u z i o n i p r e p o s i ti ve trattate nella presente lezione. es . presso. fuorche e senza introducono un com­ plemento di e s c I u s i o n e (izuzimanje). . . vede uccelli marini radere con le ali spiegate il placido specchio al continente. Egli procede in mezzo a una distesa d ' acque tranquille. . . insieme un complemento di c o m p a g n i a . . dipendono. verso. into mo. da. vuole parlare. fra di se. ringraziato Come gia sappiamo (v. da. rasente. ecco levarsi a poco a poco una figura di citta emergente dal seno stesso dell' acque: ecco mura. formano varie specie di complementi. fin dove giunge lo sguardo. movendo verso Venezia. :i tra. Nismo zaista očekivali del dono (complemento di c au s a). ecco - ESERCIZI I. congiunge la citta Quando il treno dalla strada ferrata. s e consideriamo l e preposizioni rispetto a i vocaboli da c u i esse stesse Con l 'aiuto del vocabolario segna le e. pili svariate relazioni. Pero si usano anche queste forme: fino a quando?. circa. Come gia sappiamo l' aiuto della preposizione di e ricbiesto dalle preposizioni che reggono un pronorne personale: tra di noi. lungo. Tale funzione viene esplicata dalle preposizioni seguenti: tra. sul fondo luminoso dell' aria. sotto di lui. . fra. senz' altra base visibile che la sua stessa immagine capovolta nelle acque. dallo specchio delle acque tranquille. verso. eccetto. e si mette sul lunghissimo ponte di pietra. a. per. . presso di noi. avverbiali. fra. e tutta intorno. per. l) il secondo gruppo delle p r e p o s i z i o n i p r o p r i e : tra. appartengono: quelle che hanno in linea generale un valore assai preciso tanto che basta A questa categoria disegnarsi Venezia. senza dintorni. presso. . di ranciato e di rosso. stoga sam ga mogao promatrati izbliza. ecco (Le preposizioni tra. vede qualche gruppo di pescatori gittar le reti intorno a una vela bizzarramente dipinta che la brezza increspa appena. quel medesimo riso solitario e tremulo avvolgono meraviglie di cui non si trovano forse le eguali. . non voci di animali: silenzio e solitudine fra la laguna e il cielo.Odlučili smo dovršiti izgradnju tvornice. durante. avanti. complementi. III. . sotto. parliamo invece di verbo reggenze. nonostante. edifici marmorei Pompeo Molmenti Il P. su. con. rasente. (Non ci aspettavamo davvero) da će se tramvaj - I u o g o . fin qui (dovde). egli mi ha Ora. secondo. eccetto.Ispitivanje kandidata počelo je već od jučer ujutro. in. . e quel medesimo silenzio. o toniche larghe e strette come pure le s e le z sorde e sonore in tutto il brano. avanti. najvećih žrtava. : Ho consegnato il libro alprof essore (complemento di t e r m i n e ) . Un secondo gruppo di preposizioni regge complementi di te m p o : e le gia citate: bi dobro da se odlučite do sutra. Lez. per ora. intomo. . Nel plurale usa il Voi: Signor professore. ecco fastigi di chiese. prima di. pa i uz cijenu dolje. dietro. il suo stupore si compie e si moltiplica: templi.Indica i vari tipi di preposizioni (proprie. lungo. dopo. lasciando da parte. fuorche.Nota 2. ecco. non piante verdi. dentro. f verso. davanti a. lungo. Tradud in italiano: zaustaviti baš pred kućnim vratima. ra. oltre. f uori di. fino laggiu (do tamo dolje). a guisa d'un nastro. attorno a. senza di voi. sotto. una citta che galleggia senza suolo. che. contro. vuole vedere e .Signori. lungo. ra. mediante. f verso. salvo. locuzioni prepositive) nel brano che segue. e da parecchie locuzioni prepositive: accanto a. dando del Lei all'interlocutore. contro. Le preposizioni Completa le seguenti ftcasi con forme pronominali. senza. tranne. con. . E come poi il viaggiatore entra in Venezia e s' affaccia all' aperta veduta del Canale. . e cosi di seguito. servo no a introdurre anche altri complementi). entro. dietro di lei. . dopo.

. prego di entrare e . presso e qua1che altra. . -Com'e possibile che non . V. chiedo scusa se ' " ho. .Ho veduto i ragazzi e . a diJ! erenza di. in compenso di. scapestrata e pittoresca di Napoli. .Quante lezioni vi ha spiegato? Hai regalato a Luigi la tua penna stilografica? T' ha portato egli il palione? . fatto attendere.Prese le lettere e . . gli si atteggiava naturalmente in novella. a Certa1do. La componeva altre opere in prosa e in versi: il Nin ale d'Ameto. intorno a. Fu COSI che Giovanni. Scrisse anche una bella Vita di Dante e alcune importanti poesie. . .di passare in questa sala ove il custode . assieme a.Lo riconobbi soltanto quando . in mezzo ai libri della sua biblioteca. . oltre. preghiamo di passare in direzione. della figlia naturale del Re di Napoli. offro i fiori delle scolare . . vincendo l' antichita della lingua e i periodi troppo solenni delle introduzioni e dei commenti. . . . nientemeno. presento gli auguri del corpo insegnante e . .Ve l ' ha dato il libro? . . Si chiamava Maria. ma . . lasciata la bottega paterna. ecco da: lontano da. vidno a. prima di. VI. ri�orda i l mio nome? Il bambino e ormai grande e si veste da . oltre riguardo a. resta sbalordito della vivacita e della freschezza di quelle pagine. ecc.Signori . andiamo al cinematografo. . prego di credere al nostro affetto.. Ma Fiammetta non gli era fedele. la banca fiorentina che finanziava il padre faceva fallimento. dietro. . . il Filostrato. fuori da. . rispetto a. allegorici e piuttosto noiosi: il Filocolo. E fini la sua vita di antico gaudente. coraggiosa e vivace. di severo studioso e di cordiale artista nella pace del paese paterno. . viaggiava per I ' Italia al a: accanto a. mentre in citta infuriava la pestilenza. . Anche oggi. la Fiammetta. Alcune preposizioni polisillabiche ammettono facoltativamente la preposizione a: e rimasto dietro (al)lo scrittoio. . fui vicino.Avete pioibito a quello scolaro di toccare gl ' istrumenti? . in racconto. gia riserva della nobilta e dei cavalieri. NelI' anno una rivincita suHa morte. . . l' Amorosa f visione. . . . i rimorsi e gli scrupoli religiosi cominciarono a tormentarlo e da allora si dedico a lavori di erudizione. sfoHati in una amena villa sulle colline prossime a Firenze. penso di «farsi una posizione» nella societa ricca. imposto.Vi ha spiegato questa lezione il professore? . 288 289 . . dentro. dopo sei secoli. ho detto che eri uscito. Come a prendersi Completa con un pronome: Venite con . ecco con: insieme con. A cinquant 'anni un certosino l' ammonl di cambiar vita. Signora direttrice.E venuta tua sorella. In quegli anni la borghesia mercantile. fuori di. e COSI il libro del B occaccio si chiamo il Decamerone.Racconterete la storiella ai vostri compagni? . lui la chiamo Fiammetta. . Appartengono a questa classe le preposizioni contro. . e il ventisettenne Boccaccio lascio la citta delle dovizie e se ne tomo a Firenze. si volgeva a godere i beni della cultura feudale. se qualcuno legge quelle novelle.Rispondi alle seguenti domande usando nella risposta f orme pronominali: Chi ha chiuso la porta? . Fu una lunga e vivace passione. . . conosceva il Petrarca. in confronto con. di consultazione) e dato dai constmtti seguenti: a) ho votato contro questa legge b) la legge alla quale ho votato contro. . . giorno si dice «hernera» . Un caso speciale citato da Renzi (Grande gramm. Giovanni Boccaccio comincio la sua opera immortale e scrisse cento novelle. . . ecco di: invece di. entrava nella carriera politica. davanti a.Signor Pavese. . dono obbligatoriamente una preposizione monosillabica che puo essere: LETTURA Giovanni Boccaccio (1313-1375) Questo primo grande prosatore italiano era nato a Parigi da un mercante toscano e da una donna francese.Vi fidate voi di quest'uomo? . . . Ma il ricco e complesso mondo degli uomini che aveva saputo studiare gli fermentava neli' animO'. immaginandole raccontate in dieci giornate da una allegra compagnia composta di tre giovanetti e da sette ragazze in vena di divertirsi.Avete distribuito i quademi agli alunni? OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE Le preposizioni polisillabiche (e le locuzioni prepositive e avverbiali) richie­ a.Avete telefonato la notizia al professore? . e la Teseide. ho avvertiti. La sua gloria e legata al Decainerone. . Quando vedrai tuo fratello . fino da (ieri). A diciott' anni s' innamorava. . mostrera gli affreschi piu celebri. Dieci in greco si dice «deka». 1348 si abbatteva sull ' Europa e suII ' Italia la peste. . dirai che ' " ricordi di passare da . diversamente da. Gli spunto la vocazione delle lettere e comincio a scrivere dei poemi in prosa e in versi. servizio della Repubblica. .

Complemento p a rt i t i v o (indica una parte che si prende da un gruppo o da una totalita): tre dei miei compagni. f U pronome-aggettivo possessivo si puo sempre risolvere-in un complemento di specificazione: i suoi libri i libri di lui. il cavallo andava di passo. d 'inverno. e stato p rivato di tutti gli averi. una circostanza): morire di crepacuore. 18. Complemento di c a u s a (indica il motivo per il quale si verifica o no un' azione. 17. la presentazione e di carattere semantico. ha le pelle di color scuro. di vie e di piazze si usa il costrutto appositivo: il . e uno scrittore di sentimento. sono di Zagabria. eravamo di buonafede. La preposizione di puo indicare il m u t a m e n t o : di povero divenne ricco. Di e la preposizione caratteristica del complemento di specificazione che corrisponde in gen�re al genitivo delle lingue a sistema dec1inatorio. Jernej . le nostre truppe erana inferiori di numero. 47). Complemento di a b b o n d a n z a e d i fe tto o p r i v a z i o n e (indica la cosa di cui qua1cuno o qualcosa abbonda o e privo) : la Slavonia abbonda di grano. Ecco i casi piu importartti in cui si usa la preposizione di: 1. a) abbondanza. Complemento d i o r i gi n e e di p r o v e n i e n z a (indica l' origine. quel ragazzo non manca d'ingegno. la forma.fia. un orologio d'oro. quel cane e vostro quel cane e di voi. 5. 15. Complemento di c o l p a e di p e n a (risponde alle domande di quale colpa stato multato J): e stato accusato diJurto. l 'hanno f atto di buon grado ( volentieri). di giornalista si fece scrittore. 29 1 290 . 14. la Toscana e ricca di olivi. e un ragazzo di quindici anni. e oriundo della Dalmazia. di primavera.filoso. la nascita. quelli che significano: 20. tingere di verde in marrone. Complemento di m a t e r i a (indica la materia di cui e costituito un oggetto): una casaf atta di matton� un muro costruito di pietra. un abito di seta. il nome di Alfredo. era un uomo di bassa statura. Lezione trentotte s i ma LA PREPOSIZIONE «DI» La preposizione di puo indicare le piu svariate relazioni che la grammatica modema classifica innanzi tutto secondo criteri sintattici. Complemento di t e m p o de te r m i n a t o (risponde alla domanda quando J): di giorno.fiume Sava. (Vedi su q� esto la Lez. = Complemento di l i m i t a z i o n e (indica entro quali l'imiti deve intendersi il senso di un' affermazione): Carlo e molto cortese di modi. molti uomini grandi sono di f amiglia modesta. a determinare. una condizione. reta. ff 12. privo di danaro. il colore. via Mazzini. Complemento di s p e c i f i c a z i o n e (serve a specificare. Coi nomi di fiumi. ho comprato del latte. e stato multato di mille kune. ma e frequente anche in altri complementi. sono venuti di corsa. il lago di Garda. l mentre qui. lafamiglia di lui. 6. specialmente l V. la Grammatica italiana descrittiva di M. cioe. si nutriva solo di frutta. correva di vetta in vetta. pieno di gloria. 13. nessuno Ju pii:t sapiente di Sacrate. d 'estate. il mese di marzo. il significato particolare e preciso di un nome generico e risponde alle domande: di chi?. carico. il libro del pro essore. 11. di che cosa ?): l 'acqua del fiume. scarso di mezzi. Complemento di m o d o o m a n i e r a (indica il modo in cui avviene o sifa qualcosa): hanno lavorato di mala voglia. il giorno di domenica. una parte degli scolari. Complemento di q u a l i t a (indica la qua1ita. Di si adopera in dipendenza di molti verbi. era re di nome. Molti aggettivi reggono un nome mediante la preposizione di. erana giornate una pii:t bella dell'altra. la provenienza di una persona o d ' una cosa): e nativo della Bosnia. non di f atto. di tru ffa. come anche per le altre preposizioni trattate. la grandezza di una persona o di un oggetto): e un uomo di bella intelligenza. di omicido. e partito di casa alle sei. la Juga dei nemici. il fiume Tivere. 3. = 10. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il lnogo da eni una persona o una cosa si allontana) : andava di paese in paese. Complemento di a r g o m e n t o (indica la persona o r oggetto di eui si tratta): disci:ttere d'arte. Complemento di m e z z o o di s t r u me n t o (indica il mezzo o lo strumento con eui l' azione si compie) : omare di rose. del pane. delle riviste (oggetto partitivo !). d'autunno.. era provvisto del necessario. Complemento di p a r a g o n e (indica generalmente il secondo termine di un paragone): egli e pii:t studioso di me. e stato accusato ? di quanto e 19. 4. fortile di risultati. 2. un abito di lusso. so re di mal di denti. d 'anni. piangeva di gioia. Berna 1 9752 (edizione Franke). 16. di buon mattino. 9. costruire di mattoni. era di cattivo umore. riempire di monete. piazza Garibaldi. Complemento di a p p a r t e n e n z a o di specificazione possessi va (indica un rapporto di possesso): il cane del pastore. parlare di politica. il cognome di Mazzini. XXXVIII . la difesa della citta. tutti erana contenti della vittoria. 8. i libri di scuola. Regula e J. viene di Firenze. di notte.7. Complemento di d e n o m i n a z i o n e (un nome proprio di luogo o di persona retto da un nome comune): la citta di Napoli. occorre delfuoco (soggetto partitivo!). mancanza o scarsezza (complemento di abbondanza o difetto !): ricco d'ingegno. un trattato di.

uzvratiti. ecc. razdvajati. ecco . vješati. ecco Part.Part. dizati se. (po)brkati. (po)tratiti. povrijediti. sceso. ascendere l. . rem. rem. comprendere tr. pretopiti. ne voditi računa o čemu. rem. razumjeti. uliti. tr. diffondere tr. apprendere tr. e intr. prendesti. raširiti. (o)braniti. primiti se (čega). pojmiti. ecco . kvariti.Part. (s)kriti. pass. pass. predati se čemu. lieta del buon esito. ecc . prendere tr. ­ Part. 292 a qcs. nanovo uvrijediti ili vrijeđati. biti podređen ili podčinjen (komu). e intro (essere) (ras)topiti. rem. ulijevati. podleći. silaziti. uhvatiti. fusi. tr. odgovarati. traseendere l. sdndere tr. : desideroso di lode.fig. tendere tr. podudarati se. odvratiti. scissi. smućivati. obustaviti. figo raskinuti. eapaee di resistere. corrisp6ndere l. počinj ati. krivo razumjeti. 34-36). scindesti. raširiti. grditi. raznijeti. fondesti. accondiscendere intro (avere) učiniti po volji. tupiti. preliti. porazmjestiti. spuštati. početi. pass. prešutjeti. La preposizione di forma inoltre moite loeuzioniprepositive e avverbiali (v. (po)miješati. rasprostrariiti. zatajiti. pass. pass.Part. ecco . rispondesti. 2. spesi. ukinuti. pass. popustiti. ecC o . rasipati. pass. očekivati. resdndere tr. do1ikovati. pass. riofIendere tr. rem. naučiti. (po)vratiti. uloviti. c) desiderio. pristati (na što). saći. razdvoj iti. ridiscendere intro (essere) i tr. - rispondere tr. resi. iznositi.fig. psovati. --- rendere tr. nascosto. difesi. (o fendei. arrendersi predati se. intro (avere) prepirati se (oko čega). rem. težiti (prema) . isplaćivati. oštetiti. intro (avere) odgovarati. . popeti se. eolpevole di delitto. asc6ndere tr. 2. ecco Part. rem fendetti. ricordo. inf6ndere tr. ottiindere tr. presi. prerezati. (avere) nategnuti. vilipendere tr.Pass. smrskati. . ­ Part. (po)vraćati.Pass. . zbuniti. ulijevati. razumjeti. intro (avere e essere) pri jeći mjeru. ecco Part. sići. shvatiti. contendersi qcs. ofiendere tr. intro (essere) sići. speso. omalovažavati. potrošiti. nascosi. (ras)cijepati.Pass. vješati. pieno di gioia. - Pass. rifondere tr. acceso. dipendere intro (essere) ovisiti o kome. Pass. . prijeći na. Part. uzimati natrag. (avere) uzeti. contusi. uvrijediti. difendesti. contuso.Part. zgnječiti.Pass. tr. nadvisiti. . rem. ecco . pass. reo diJurto. pass. scesi. rendesti. biti sklon (čemu). ecc. tendere tr. rem. ne obazirati se na što. scendere intro (essere e avere) e tr. difeso. presjeći. skočiti na. shvatiti. 2.Pass. otimati se za što. ecc. uliti. vrijeđati. spustiti se. . - q l conf6ndere tr. uhvatiti. tr. Temi in -nd- accendere tr. rasuti. (raz)dijeliti. napeti. 2. skrivati.b) innocenzao-colpa (complemento di colpa!): puro d' ogni eolpa. scisso. potjecati po rodu. čuvati. preraditi. tesi. .Pass. fraintendere tr. dimentieo del dono avuto. priličiti. spendesti. protegnuti. udahnuti.Pass. - Pass. appendere tr. ecco . priječiti. tendesti. sići. - discendere l. davati. trasf6nd�re tr. Lez. fondere tr. reso o renduto. ozlijediti. preso. upotrijebiti. avido di danaro. 2. distendere tr. - 293 . objesiti. nadmašiti. izliti. I VERBI IRREGOLARI (CONTINU AZIONE) 2. presdndere intro (avere). nanovo uzimati. contundesti. contentezza. riprendere tr. prihvatiti se. uzimati. ecco .Part. fuso. intraprendere tr. silaziti (niz). njegovati ili gajiti što.Part. accendesti.Pass. rem. rem. užeći. otegnuti. izlijevati. pass. appeso. ispružiti. odvratiti. fendesti). intro (avere): nascondere tr. pass. acces i. ecco . objesiti. . rastegnuti. napinjati. pass. sospendere tr. rem. spendere tr. pretjerati.Pass. čekati. iznenada zateći. scendesti. odgovoriti. estendere tr. (iz)učiti. zapaliti. zaskočiti. (s)kriti. smesti. capacita. e in tr. fig.Part. tr. osporavati. intro (essere e avere) uspeti se. 2. prionuti za ili uz što. difendere tr. doznati. razlijevati. uzvraćati komu što. teso. - da qcs. pi"opendere intro (avere) naginjati (čemu). fendesti. ecco 21. malo držati do (koga). uspinjati se. prekinuti.Part. (po)mutiti. silaziti. - altendere 1. risposi. contendere 1. pretočiti. eff6ndere tr. sorprendere tr. (ras)taliti.Pass. appendesti. pass. .Pass. rem. štititi. risposto. fes so (o fenduto). popustiti. memore dei benefici. rem appesi. contiIndere tr. nascondesti. iznenaditi. raširiti. nanovo sići ili silaziti. .

. rastezati. Traduci usando la preposizione di (del. pružati. . imati vrhovni nadzor (nad čim).-Sporco.intendere tr. Ma agli amori facili e passeggeri lo tolse la passione per Laura che ispiro la maggior parte del «Canzoniere». . Dobro koje se čini. Njegove se riječi ne podudaraju s činjenicama. . Continuando la sua esposizione l' oratore si diffuse in particolari di nessuna importanza. čuti. componendo sonetti.Petrovi sinovi. misliti. ispružiti.Ammiratore entusiasta. biva vraćeno.Il giovenco bianco. otegnuti. rastrijeti.orto . '. Pošto je skrio kovčeg. In esso son reminiscenze dell' antica poesia po­ polare del mezzogiorno di Francia. ma cio non gli impediva di godere la vita gioconda. Moite parole di una data lingua non hanno in altre lingue la parola cor­ rispondente. . a studi piu proficui.Un sociologo inglese.Mjesec svibanj . VI. e intr. .II dialogo tragico. dopo l' elezione del papa francese Clemente V. sfarzosa e mondana che si conduceva alla Corte papale. stendere tr.Grad Firenza. Na sve napade odgovorio je šutnjom .Razgovarali smo o najnovijim događajima.albero . On me je s tim odgovorom uvrijedio. . II vino aveva acceso il volto. . Il governo doveva prendere dei provvedimenti energici per evitare che l' epidemia si propagggio.spettacolo . Questo riparo ci difendera dal vento. . . Danju i noću. polagati pravo na. Un chimico croato . (Ripeti i due capitoli sull'elisione e sul troncamento): opera . In una sua lettera riferisce gli acerbi rimproveri mossigli dal padre. upalio je svjetlo. umišljati. . Francesco segul nel 1 3 12 il padre ad Avignone. Dovevi comprendere che si trattava di uno scherzo.L'occhio glauco. : ) Stidjet će se ovih riječi. Pobrkao sam ga s njegovim bratom. la piacevole arte del conversare e la versatilita del suo ingegno e della sua cultura. madrigali e canzoni dedicate alle belle dame della Corte di Avignone. . Di famiglia oriunda fiorentina. (avere) zahtijevati. kaniti. Moje su mu riječi ulile malo hrabrosti i nade. p rotendere tr. adirato per le ore spese nella lettura dei classici e sottratte. della Corte pontificia. koja je parala (offendere) uši. Mnogi su se kandidati otimali za to mjesto.tavolo. Accolto favorevolmente nella aristocratica curia avignonese per l' eleganza della sua persona.Il fungo venefico.. allora grandemente diffusa (poesia «provenzale» . Utrošio sam svoje najbolje godine u tom poslu. . kad ju je najmanje očekivao. uobražavati sebi. Esercizi di ripetizione: IV.Gallo bianco. soprintendere intro (avere) nadzirati (što). . (il contagio) se raširila na čitavo gradsko područje.quadro . namjeravati. tomo ad A vignone. rem.La vecchia quercia.La barca carica.) i ovaj slučaj . shvatiti. getto alle fiamme i suo i libri prediletti.Misliš li da si dobro uradio? Nemam odvažnosti odgovoriti. . Le mie parole gl' infusero un po' di coraggio e di speranza. Objesili smo (pass.Odavde do Padove ima 400 kilometara. Egli propendeva verso l' indulgenza. 295 294 .Na mramornom stolu bilo je nekoliko malih brončanih kipova. stesero un contratto. rastirati.Il vecchio catalogo.uomo .Una foglia secca. . Volgi al plurale (al posto di uno meui il partitivo): La biblioteca pubblica. la signorilita dei modi. Smutit ćeš ga s tolikim pitanjima. Trošak je iznosio deset tisuća kuna. = - V. Živa u toplomjeru spustila se na pet stupnjeva ispod ništice.Un paesaggio pittoresco. Dovresti prenderti un giorno di riposo. . Il nostro podere si stende fino al fiume.Eroe sfortunato. Sentir questo mi sorprende davvero. LETTURA (Arezzo 1304 Francesco Petrarca Arqua 1374) - III. . Novi zakon obuhvatit će (comprend. Zaraza Metti gli aggettivi grande.Od bogataša postao je siromah. ) uže na granu. Tražio je (pre­ tendirao je na) kapetanski čin.Un luogo. p retendere tr. dove ebbe gli ordini sacri. II.pranzo occasione . che un giorno.orologio .Un magnifico lago. Smrt ga je zatekla (sorpr. Dopo essersi messi d' accordo su tutti i punti. della �.Onaj metak (colpo) iz puške prekinuo je (troneare) pjev ptica. ma si sentiva fortemente attratto alle lettere e alla poesia. iziskivati. quello e buono al singolare e al plurale davanti ai seguenti nomi comuni. .Gattino cieco.teatro .Scolaro diligente. . Sreća naroda ovisi o pravilno vođenoj upravi. . Frequento le lezioni di diritto parte a Montpellier e parte a Bologna. . razumjeti. Cambia il genere e volgi al plurale: Nonno vecchio. protegnuti. To je bila glazba. . egli si dedico tutto all'arte poetica. ESERCIZI I. sede allora. Sjednica je bila prekinuta. ). Da li la strada scende verso il mare. (is)pružiti. . Tko je dobio prvu nagradu? S akrismo pismo među listove knjige.La carica pubblica. bello. . tražiti. .Un filologo ceco.specchio . . misliti. Nemico acerrimo. razabrati. . Nemoj mi skrivati što misliš.Spettatore distratto. ljeti i zimi. .Contadino laborioso. . .Una saga nordica.Puhao je jak istočni vjetar (istok levante).Govorio mu je neprestano Vi. tvrditi. secondo lui. . Compiuti gli studi.

6. andare a cavallo. Lez. Da Clemente VI ebbe il canonicato di Migliarino. Lez. e domiciliato a . in croato: pobrinuli smo se za sve. dal vivo. 14): ci siamo aZzati all 'alba. di 10).lo splendore perduto. Ecco qualche altro esempio di differente reggenza (aggetti vale o verbale) nelle due lingue: . siediti alla finestra. Con ellissi della voce «maniera» (o «guisa»): alla f rancese. giocare a palla. da cui si aspettava la gloria che. il fumar troppo nuoce alla salute. 38. a tombola. Molto viaggio.rinunziare alla gloria . 5. le lezione cominciano ai primi di ottobre. chi non pua comprare a contanti (o in contanti) campera a credito. e dottissime opere latine. ma. non ha risposto alla mia domanda. . Ebbe fede in Cola di Rienzo e si appassiono al disegno di ridonare a Roma democratica e repubb1icana . uova al tegame. Complemento di m o d o o m an i e r a (cfr. XXXIX. all 'impazzata. Non alla sola poesia amorosa si dedico il Petrarca. ci riposammo a tavola. di l l ): procedeva a passi lenti. Certo non puo dirsi che egli abbia avuto il senso politico del problema italiano. all 'u fficio. si trova all 'ospedale. ma e frequente anche per altri complementi: 1. sua grande delusione la caduta di Cola di Rienzo. egli senti profondo il dolore delle condizioni dell'Italia e l' aspirazione alla sua rinascita. cariche gli giungevano da ogni parte. giocare al pallone.dubitare di tutto 2.Complemento di t e r m i n e (risponde alle domande: a chi? a che cosa ?): ho scritto a mio frateIlo. ha terminato a mala pena. Le r. a carte (alle carte). inviti alle corti. E cOSI: non ha risposto aDa mia domanda si traduce: nije odgovorio na nwje pitanje. vado al mercato.. come nelI' ode «All' lta1ia» e «Spirto gentil» (che pare sia indirizzata a Cola di Rienzo). partiremo alle quattro. . In Petrarca la materia d' amore e elaborata da una sensibilita squisita e moderna con cui analizza. num.Non sempre il complemento di termine corrisponde al dativo croato. 4. alla buona. pripravan na odlazak siguran u uspjeh odreći se slave sumnjati u sve . al big liardo. i propri sentimenti. il vestito ti sta a pennello.eggenze variano da una lingua a un' altra. a scacchi (o ag li o 296 297 . bistecca aif ern. ma. . Complemento di t e m p o d e term i n a t o (in concorrenza con la preposi­ zione di. i suoi rimpianti dell' antica grandezza romana sono in gran parte ispirati dalla cultura letteraria e dall' ammirazione per il mondo classico. presso Pisa. nelle poesie in vece di Petrarca palpita la vita e la donna e realta: con Petrarca la poesia esce definitivamente da ogni influenza medioevale e si avvia verso il Rinascimento. . Suo gran dolore fu la morte di Laura. domani andra a teatro. In italiano si dice: abbiamo provveduto a tutto. Nel 1 341 fu incoronato poeta in Campidoglio: la sua fama si era largamente diffusa: onori. mentre in questo l' amore e ancora astratto.disposto alla partenza . . Complemento di m e z z o (cfr. Complemento4im o t o a l II o g o (indica il luogo verso il quale una persona o una cosa e diretta): vogliamo andare a casa? si sono recati alla stazione. la posterita gli decreto per il «C a n z o n i e re ». 3 . e stato proclamato inabile al lavoro. indubbiamente. Da essa egli passa alla pili nobile poesia civile. egli e ora a teatro. 38. il pacco e stato inviato ad Ancona. invece. parla a voce alta.:·1 l ) perche sorta specialmente nella Provenza): si trovano ancora tracce del «dolce stil nuovo». Mori ad Arqua in una villetta in cui si era ritirato negli ultimi anni.sicuro del successo . «I trionfi» . - Lezione trentanoves ima LA PREPOSIZIONE «A» La preposizione a e specifica per il complemento di termine. che corrisponde in genere al dativo croato. Scrisse anche un poema. Nota. Complemento di s t a t o i n l u o g o (indica il luogo dove si trova un soggetto accade un' azione): abitiamo a Zagabria. abbiamo provveduto a tutto.

47 ) . oškropiti. erto. 13. prepoznati. okružiti. convergere intro (essere) stj ecati se (u j ednoj točki).e -g- accorgersi rifi. cinsi. abile a un lavoro. un orologio uguale al mio. rem. Complemento di m i s u r a (indica distanza. uroniti. disposto a partire (o alla partenza). ecco . a tre chilometri dal mare. utile alla societa. r 16.Pass. razlikovati. dipingere tr. contraddistlnguere tr. divergirati. pass.Part. 15. spremiti se (za što). prezzo): si trova a due chilometri dalla riva. pass. 18. pass. podizati. acdngersi rifl. zaroniti.Pass. ecco . cospergere tr. 11. 14. fingesti. conversi. e coraggioso solo a parole. slikati. figo živo opisati. avverso alle innovazioni. Complemento di e t a : si e iscritto all 'universita a diciotto anni laureandosi a ventidue. distinsi. l 'ha preso a servizio. Complemento di l i m i t a z i o n e (cff. accorgesti ecco . dipingesti. il villaggio si trova a sei ore . e stato condannato a una multa di 10 000 lire. rem. dijeliti. motore a benzina. istaknuti se. e intr. okružiti. pass. .Pass. Complemento di fi n e o s c o p o (indica a quale scopo o effetto e destinata un'azione. inclinazione. dipinsi.Pass. 2. potapati. umočiti. I . opkoliti. raspustiti (v. di 9): un carro a due ruote. pass. ersi. fra una persona e l' altra): a una giornata di cammino. ugledati. 12. ergesti. allaJucilazione. cfr. accorto. izmisliti. opasati. pass. idoneo al servizio militare. cingesti.Pass. nave a vapore. convergesti). e utile a tutti. praviti se. al passo (l' ultimo esempio rientra anche tra i complementi di causa. propenso a credere. emergere intro (essere) isplivati (na površinu). lo dico a onor del vero. pop laviti. Complemento di p e n a (indica la condanna che viene inflitta a una persona. divergere intro (non usato al partie. označiti. inetto al suo u fficio. lučiti. utonuti. uguaglianza. pretvarati se. sei guarito agli occhi ? l 'ho riconosciuto all 'accento. Complemento d i s t r i b u t i v o : entrarono nella camera a uno a uno: marciavano a due a due. un colore piu vicino al rosso che al giallo. raspoznati. ecco I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)3. ricon6scere uno alla pronunzia. finsi. a cinque anni di carcere. ergere ( innalzare) tr. disperdere). ecco . ecco . opkoliti. . dannoso al sistema respiratorio. uzdići. al minuto. rem. mi accorsi. un abito a striscie. dannoso a nessuno. nocivo ai prati. sgradito al p alato. a morte. il teatro e a pochi passi da casa mia. rem. pass. rem. asperso. affinita. dispergere tr. di 1 2) : sto male a quattrini.Pass. (u)gasiti. Gli aggettivi che reggono complementi con a soho di solito quelli che denotano: a) disposizione d' animo verso persona o cosa. razabrati. Jedele all 'amico. nanovo opasati. pass. sommergere 1. obilježiti. 299 298 . rem..Part.di cammino da qui. 9. Complemento di d i s t a n z a (indica la distanza che intercorre fra un luogo e l' altro. umakati. 34-36). emerso. Ju condannato alla Jorca. finto. 10.\ . rem. emergesti. emersi. la tua idea e a ffine alla mia. aspergesti ecco . rem. intro (essere) utopiti. Complemento d ' i n t e re s s e o di v a n t a g g i o (e svantaggio): questa legge riuscira tutta a vantaggio del popolo. La preposizione a serve a formare moIte locuzioni prepositive e avverbiali (v. affezione o il contrario: proJondamente grato ai maestri. ecco c) giovamento o danno: giovevole alla salute. aspersi. ecco b) attitudine (sposobnost za što): atto alle'anni. potopiti. di 17).Part. immergere tr. dngere tr. Pass. fingere tr. una condizione. potopiti. le abbiamo pagate a centa lire il chilo. . distinto. distinguesti. .Pass. poškropiti. una cosa): eressero una diga a protezione della citta. I· scacchi). utrnuti. ha lasciato il cane a guardia della casa. činiti se. istaknuti. . opasati. scorgere tr. Javorevole agli accordi.Part. . vicinanza: il sonno e simile alla morte.Part. estinguere tr. ) razilaziti se. modo). odlikovati. La preposizione a si adopera in dipendenza di molti verbi (ved a tal proposito la Lez. dipinto. scendemmo dal­ l 'automobile a pochi passi dalla stazione.) opaziti što. opaziti. sjetiti se čega. 8. Complemento di q u a l i t a (cfr. ecco -Part. Temi in -c. preplaviti. ineline al male.Part. cinto. ric1ngere tr. raspršiti. . . converso. ecco . vidjeti. (na)slikati. redngere tr. utopiti. (di qcs. piacevole alla vista. 7. sgradevole all 'udito. distlnguere tr. ti aspergere tr. rem. = pass. Lez. ecco d) somiglianza. 17. fig· proizlaziti. ecco Par!.Pass. razlikovati. pronto al soccorso. pass. zamijetiti. convergesti (o convergei. tr. (avere) hiniti. odvajati se. peso. egli vende all 'ingrosso.Part. valutare a occhio. pingere tr. posuti. potopiti.

sorto. stisnuti. rem. gurati. izlaziti. (na)dodati . . rem. gurnuti. posuti. sažaljevati. sklapati. nanovo spojiti ili združiti. ubosti.Po onome (Stando a) što čujem vi ste se kartali cijelo popodne.Raccontate come si svoIse il fatto. Cesta se na tom mjestu suzuje. stići. dopuštati. giunsi. gurnuti (naprijed). inrlidgere tr. alla . . rem. indulto. rna invidiarlo. strinsi. funsi.Pass. rem.I soldati sparsero il sangue per la salvezza della patria. odbaciti. . (essere) pOdići se.Pass. III. II.Pretvarali su se da ({ms . dignuti se.U koliko sati ste mislili da će izletnici stići do vrha? Nadali srno se da će stići barem do pet sati. .frangere tr. razbiti.Pami strojevi zamjenjuju se malo-pomalo električnim strojevima. zgnječiti. zajedati. ricongiungere tr. Part. . pobuniti se. plakati za kim. doći. sopraggiungere intro (essere) (nenadano) naići. opraštati. pass. ingiimgere tr.) su bolesni. sklopiti. ESERCIZI I. stegnuti. ass6rgere intro ins6rgere intro ris6rgere intro (essere) ustati. sparso. izići. - Pan. e intT. obavljati dužnost. ) jaka oluja.Un s otto marino emerse dall' acqua spumante. . - piangere intro (avere) e tr. ) : Nadali srno se da ćemo na vrijeme stići na kolodvor. zapovijedati. rem. rna voi non lo vedeste. (po)dizati se. pianto. .Nastala je (insor . . uskrsnuti. stringesti. mučiti. indulsi. spajati. dopustiti. isisati. ujesti. compiangere tT. ubadati. franto. munsi. Qplakati.In seguito sorsero nuove difficolta. spingere tr.-l d' assedio la fortezza.Pass. biti izbočen. (avere) stisnuti. posipati. ecco -Part. (essere) nanovo se dignuti.Ne naginji se previše. peckati. dati. .Pass. pass. . stretto. prelamati (zrake). . . . (essere) stršiti.Pass. natjerati. pass. . stiskati.Tko ne žali za lijepom mlade­ načkom dobi! . fig. e intr. nastati. ustati.U magli se nije ništa raspoznavalo. sorsi. interpungere tr. porto. 300 301 . - Pass. . pritegnuti. mimgere tr. rem. sorgesti. � nemici cinsero . (s)lomiti. sporgere tr. prosipati. biti milostiv.Vrlo snažan val potopio je (sommer . rifrangere tr. di + inf. oplakivati. žaliti. (manca). sparsi. . naložiti.Stigli srno u Veneciju s dva sata zakašnjenja.Ogni potere s' infrange contro l' impossibile. stavljati rečenične znakove. izmusti. .Si strinsero un po' per fargli posto.Il contadino sparge il seme sul campo quando la stagione gli el o perrnette. . rimpiangere tr. ecco . plakati. oplakivati. . respingere tr. pass. fransi. odbiti. oživjeti. . Uso della preposizione a (al. piangesti. . ecco . . odgurnuti. fungirati. pass.To je Uljena slika. pass.Si sporgeva dal balcone per salutarci. cospargere tr. viriti. pass. . (pri)siliti.Non dovete compian­ gerlo.On je s pravom (a ragione) tvrdio da svako daljnje inzistiranje ne bi ničemu koristilo. (po)dići se. suziti. . pass. Fra i suoi compagni egli emergeva per virtii e valore. fungesti. ecco - Part. prosuti.Part.Ministarstvo je odbilo molbu za (di) pripomoć (sussidio). ecco pass. raggiimgere tr. rem. ponuditi. . nanovo se pojaviti. stegnuti.Part. narediti. rem. aggiungere tr. soggiimgere tr. ) čamac. munto. skršiti:" -=-. ecco . (avere) pružiti. prispjeti. primorati. (po)musti. rem. spojiti. e intr. stringere tr. ecco . pass. ecCo .Pass.Part. (avere) oprostiti. U prošlosti gradovi su bili opkoljeni zidinama.Pass. flmgere intro (avere) službovati. (pri)dati.Part. stignuti. s6rgere intro (essere) (po)dignuti se. prepiši ga strojem. . indulgesti. . giimgere intro (essere) e tr. bockati. rem. porgere tr. pecnu ti. spinsi. .La fame li ha costretti ad arrendersl. . pimgere tr. piansi. . porsi. (do)stići. Poslije mnogih razmišljanja (riflessioni) spremio se na put. (sa)žaliti. infrangere tr. e intr. spargesti. Nemoj prepisati rukom onaj list. congiimgere tr. . nalagati. spinto. frangesti. smungere tr. restringere tr. mungesti.Pass. giungesti. . .Si spinsero nel folto del bosco per nascondersi. . pojaviti se. poškropiti. porgesti ecc. giunto.Part. ecco Part. posuti. (ra)sipati. . prispjeti. nanovo pružiti. stezati. (s)lomiti. spargere tr. nagnati. . riporgere tr. skrhati. ­ Part.Pass. . . ecco pass.Pass. pridružiti. rem. dostizati. . sospingere tr. . spingesti. (po)rinuti. dometnuti. costringere tr. razbiti.

ha pariato dal balcone del palazzo. Antonio. La sua scultura da eroica si fa via via piii drammatica. quando scolpi il celebre S. che si traduce in un moto ora contenuto e potenziale ora libero e gioioso ora scatenato fino alla violenza. il rinnovatore della scultura. Nel 1453 era di nuovo a Firenze. Complemento di c a u s a e f fi c i e n t e (indica la cosa che produce l' azione): Piccolo mondo antico e un romanzo scritto da Antonio Fogazzaro. vivi ancor sempre 7. 4. l' imbarcazione ju trascinata dalla corrente. i cui effetti di chiaroscuro giocano attraverso le sottili variazioni del modellato largo e sintetico nelle prime opere e fra · le anfrattuosita aspre e nervose che moltiplicano le superfici delle opere della maturita. 2. m. in cui scolpi fra l ' altro il Monumento Brancacci a Napoli. era pallido dallo spavento. 9. La immediatezza di vita di queste figure dipende dal fatto che esse sono concepite in rapporto alla luce. detto Donatello (n. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. Nel 1 443 fu chiamato a Padova. ove eresse il monumento equestre del Gattamelata e il ricchissimo Altare del Santo nella Basilica di S. . e tomato dalla stazione. la Cantoria dell' Opera del Duomo. da. si scoppiava dal caldo. da casa. X L . avoriti dalla fortuna. Donatello e uno dei massirni artisti di tutti i tempi. il ruscello scaturisce da quella roccia. Complemento di m o t o d a l u o g o (indica il luogo da cui una persona o una cosa si a1lontana. dalle otto alle dieci. guardava dallaJinestra. il David in bronza del Museo Nazionale di Firenze. Le sue opere prime sono del 1406. da scuola. il Po nasce dal Monviso. Per questo senso spiccato del moto e della luce Donatello e scultore assolutamente nuovo e mqderno. Dalle sue figure si esprime un'energia fisica e morale. il carbone si estrae dalle miniere. 8. 10. a Firenze nel 1 386. l. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o (risponde alla domanda da quando ? da quanto tempo ?): e malato da due mesi. una circostanza): l 'Europa e stata devastata dalla guerra. 3): ho ricevuto una lettera da mio fratello. fra i quali famoso e lo Zuccone ( 1 4 1 5-26). Giorgio e lavorava intorno ai Profeti del Campanile di Giotto. Complemento di c a u s a (cfr. correre dal calzolaio. in 3. il Pulpito del Duomo di Prato. La preposizione da ha funzione correlativa rispetto alla preposizione a in senso locativo e temporale: da un estremo all 'altro. II suo influsso suHa scultura fiorentina del '400 fu assoluto. gli audaci sono f questo senso e con questo valore. ma regge anche parecchi altri complementi. i rami e rano agitati dal vento. di 8): tremava dalla paura. Complemento dl a g en t e (dipende da verbi passivi e indica la persona o l' animale che fa l'azione indicata dal verbo): gli eroi vengono celebrati dai poeti.' cui si diparte un' azione. si usa soltanto con i sostantivi di persona). dal f armacista (da. Particolarmente fecondo fu il decennio 1 430-40. 5. ma a tutto imprime una vita profondamente e audacemente caratterizzata. 6. lo aspettiamo da ieri l 'altro. 302 303 da tua madre ? . un movimento): passero da Fiume sabato mattina (in questo senso la preposizione da e abitualmente sostituita da per). ma la pienezza dell' arte la raggiunse verso il 1 4 16. a 3): recarsi dal medico.LETTURA Donatello Donato di B etto B ardi. nel 1466) fu al pari di Masaccio per la pittura e del Brunelleschi per l' architettura. Complemento di s t at o i n l u o g o (col significato di «presso». andare dal direttore. da Antonio. io sto da miofratello. Complemento di m o t o p e r l u o g o (indica il luogo attraverso cui si muove un soggetto e si effettua un' azione. Complemento di o r i g i n e o p r o v e n i e n z a (risponde alle domande da chi? da che ? da dove ? e si riconnette al n. una condizione. nulla concede alla bellezza della forma. dall 'oggi al domani. da Carietto. stiamo scrivendo da un 'ora. ma solo con nomi di persona): egli abita dallo zio. dal primo all 'ultimo.Lezione qu arantesima LA PREPOSIZIONE «DA» La preposizione da e specifica del complemento d' agente. soffriva dal dolore.

stravolgere tr. una stanza da bagno. 19. pribijati. la c o n v e n i e n z a : essere testardi e da bestie. un oratore dalla parola f acile. fitto o tingere tr. umakati. figgesti. odrediti. 21. torsi. otrti. dokazati.Part. 2. rivolgere tr. zoppo da un piede. detergere tr. Complemento di d i s t a n z a (cfr. (pri)lijepiti. 17. - Pass. vi giudicheremo dai f atti e non dalle parole. cane da caccia. nanovo obojiti ili bojiti. okrenuti. 14. a 6): lo riconobbi dai gesti e dalla voce. a un chilometro dalla costa. ­ Part. poraziti (do nogu). vincere tr. Complemento di fi n e . ecco - Part. jin da) e avverbiale (da ieri. zavrnuti. tr. umiješati (koga u što). (o)žalostiti. zamotati. rem. ecc o - Part. opasati. scoofiggere tr. davvero). afflitto. non e da te f are queste cose (= non e degno di te). . sconvolgere tr. face vano un rumore tale da sbalordire La gente. prolaziti. prevrnuti (odozgo prema dolje). pobjeđivati. obuhvatiti. skupiti. prikovati. omotati. (o )mastiti. un poeta dalla fantasia inesauribile. ecc. int1lggere tr. prisiliti (koga na što). 304 afflggere tr. 12. di la da. rem. afflissi. prof ugo daL proprio paese. obrisati. Con verbi. a 5): e stato un coLpo da maestro. 305 . coofiggere tr: pribiti. rivlocere tr. coinvolgere tr. gli ho parlato da padre. svijati. immune da dif etti. intlngere tr. unto. ecco Part. - Pass. 18. pomazati. rem tinsi. affiiggere tr. tinto. a 9): cento metri dalla casa. da capo = daccapo. avvlncere tr. capovolgere tr. (pre)okrenuti. si e comportato da gaLantuomo. pass. da giovane. tr. izlagati. obrisati. ukloniti boje. dobiti natrag. upresti. il giardino ci separa dalla strada. ungere tr. 20. affliggesti. dobivati. svladati. flggere tr. .. da introduce proposizioni finali e consecutive: dammi un libro da Leggere. nanovo zadobiti. zabosti. nadvladati. otrti. zabiti. volsi. talvolta e difficile distinguere il bene daL maLe. uprezati. probosti. vincesti. izblijediti. torcesti. pass. involgere tr. reduce daL fronte. convIocere tr. torto. estorcere tr. (na)mazati. l3. vinto. ispremetati.Pass. d 'ora in avanti). 2. crpsti. teći. obaviti. odmotati. tibero da preoccupazioni.fig. natjerati silom. intro (avere e essere) zakrenuti. pass. okretati. volto. iznuditi. ecco - attorcere tr. dosuditi. odviti. ecco . uvijati. di l l . razviti. fissi. prevrtati. rem. Complemento di q u a l i t a (efr. tr. intro (avere) potpuno pobijediti. (avere) pobijediti. obuhvatiti. izvjesiti. due reti a da pesea.Pass. privezati. - Pass. trafiggere tr. obrnuti. pass. pribiti. pass. uvjeriti.jig. ispremiješati. un cane d caccia. pass. razmota(va)ti.-I ! 11. intro (essere) izgubiti boje. uplesti. okrenuti.(continuazione) I I ! I torcere tr. vinsi. 16. di 1 2. u s o (efr. tersi. La preposizione da indica inoltre l ' e t a : da bamb ino. o(ba)viti. un cavallo da corsa. (o)bojiti. fisso. otrti. zamočiti. razložiti. riimgere tr. ritlngere tr. a 13): carta da lettere. tre tende dajinestra. alieno dalle dispute inutili. di 10. e intr. ecco - - Part. Complemento di l i m i t a z i o n e (cfr. zamotati. zaogrnuti. da allora = d 'allora. s c o p o . prevrnuti. rastužiti. obrtati. unsi. Temi in -c. pass. pričvrstiti. . tingesti. sukati. cootorcere tr. zamotati. ungesti.Pass. ravvoigere tr. . stravIncere 1. 4. • avvolgere tr. si divide): il Mare Adriatico divide l 'Italia dalle sponde orientali. La preposizione da si usa in qualche Locuzione prepositiva (di qua da. astergere tr. Parecchi sono gli aggettivi che reggono la preposizione da: Lontano dalla patria. figo laskati (komu). Dinanzi a consonante iniziale produce i1fa tforzamento (daccapo. svolgere tr. rem. doseći. una citta dalle vie spaziose. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. (o)čistiti. Part. a 1 5): un vecchio dai capelli bianchi. rem. Non si apostrofa se non in qualche locuzione avverbiale. ecCo - Part pass. sadržavati. potući. volgesti. terso. assente dalle Lezioni. (u)sukati. una casa dallejinestre alte. osvjedočiti. volgere 1. scarpe da passeggio. ojaditi. nanovo namazati. di 9. dobiti. uviti.Pass. omotati. a 7): cieco da un occhio. e 2. da vecchio. vestiva da contadino. Temi in -gg- tergere (= pulire asciungando) tr. Complemento d i m e z z o (efr. rem. tergesti. f azzoletto da naso. abito da sera. attlngere tr. stingere 1. 15. I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 3. razvijati. saviti. rem. Complemento di s e p ar a z i o n e d i a l l o n t a n a m e n t o (lndica la persona o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si distacca.e -g. Pass.

Faccia il suo dovere. rastvarati. rastaviti. ecco . ne priznavati. Esercizi di ripetizione: IV. . compresso. . pass. 2. poispravljati. Morao bih učiti od jutra do večeri.Č ita mu se veselje u očima. pritisnuti. soffrlggere tr. zbiti. razriješiti. friss!. . comprimere tr.Spende male il proprio danaro. sorreggere tr. ukidati. (za)štititi. . assunsi. porušiti. assolvesti (o assoivetti. figo uništiti. pritisnuti. S lijepci čitaj u prstima. ukinuti. Izgleda da je drhtao od straha. nanovo peći ili pržiti. strussi.Ova j e � riba slabo pržena. annesso. izabrati. assumesti. (ras)taliti. ) s njime kao s prijateljem. compressi. Quando avete . izvijestiti. rem. ecco conosciuto. ispraviti. assoivesti). protetto. . . Uvjerio sam se da imaš pravo. repdmere tr. p repoznati. Temi vari annettere tr. (Pasivno! ). leggesti. povezati. eleggere tr.Pass. nanovo preuzeti ili primiti. rem. uništiti. Pass.Part. Uperio j e oči n a njih. nanovo izabrati. rastopiti. ecco . 306 Muta al plurale le seguenti proposizioni: Scrivi con la tua penna. podržavati. utisnuti. Poštuju ga čak i njegovi neprijatelji. assumere tr. trpjeti. pass. Nessuno presurneva cosi lontana la fine della guerra. (pro)čitati. odoljeti. . risolvere tr. .Pass. ecco Part. .Guardati dalI' altrui cane. skopčati. . deprlmere tr. . proteggesti. 5. Ako pogriješim. tlačiti. ressi.Friggemmno il pesce nella padeUa. rastaviti. spriječiti. .L' albero perde le sue foglie. Part. pritisnuti.Non ha saputo raggiungere la meta prefissa. ecco .N a zadnjoj nogometnoj utakmici pobijedila je naša momčad. tr. comprimesti. strutto. . spojiti. pass. obustaviti. . tlačiti. nanovo (pro)čitati. voditi. riassumere tr. zatrti. podupirati. ecc o . Preporučujem Vam da postupate (trattare qcn. oprostiti. rem. rem. opomenuti. connettere tr. pritiskati.Venga con i suoi compagni. discon6scere tr. fritto. ispraviti. spajati. protessi. imprimere tr. primiti se (čega). odriješiti. pass. otopiti. rem. rem. . struggesti. presurnere intro (avere) e tr.Pass. pass.Pass. distruggere tr. prigušiti. conobbi. izraziti. assunto. retto. ecco rifdggere tr. con6scere tr. rieleggere tr. zaštićivati. (Upotrijebi pasiv ! ) .L' uccello ama il suo nido. pridržati. podnositi. 307 . reggesti. iskazati. priložiti. correggere tr. koriti. intro (avere) izdržati. Sono ragi oni che persuadono. asso ivere tr. peći. ugušiti. osloboditi (od). . dalla . birati. sažeti.Lesse ad alta voce l' articolo. di qcs.Una bella poesia non si puo riassumere. pržiti . prethodno izabrati. . uništiti.Nemaju što (che da) reći. . Ho annesso i documenti necessari. (pre)uzeti što na se. . pripojiti. assolsi. Pass. friggesti. . prepržiti. dissolvere tr. pass. razoriti. upravljati. pritisnuti. precjenjivati (što). Le torri e la mura proteggevano la citta. pass. prepržiti. pozna(va)ti. annettesti). . ESERCIZI I. izvesti. bisogno di aiuto rivolgetevi a me. ukratko izložiti ili ponoviti. pass. Il direttore inflisse loro una grave punizione. (ras)topiti. desumere tr. ecco Part.Il difetto altrui difficilmente e compatito. III. B isogna correggerlo di questo brutto vizio. sopprlmere tr. . . reggere 1. suzbijati. rem. razdvojiti.Part. less i.Pass. conoscesti. daleko od srca. Pass.Part. ispravite me. suzbiti. Morao bih napisati ( imao bih napisati) nekoliko listova. sconnettere tr. annette i. rileggere tr. ): Ove su vijesti izmišljene od početka do kraj a. držati.Daleko od očiju. rem. izreći. ecco Part. ricon6scere tr. izostaviti. ieggere tr. II. ugušivati. assoito. pass. ricorreggere tr.Italiju posjećuje svake godine veliko mnoštvo stranaca. rem. podnijeti.fig. pree((�ggere tr.friggere tr. popraviti. udariti (pečat). annettesti (o annessi. = struggere tr. Uso della preposizione da (dal.Part.Pass. braniti. esprimere tr. pržiti.La valorosa brigata respinse i furiosi attacchi dei carri armati infliggendo al nemico notevoli perdite. zaključiti. proteggere tr. opprimere tr. ma non convincono. razvaliti. rem.Il ramo non resse il peso della neve e si schianto. pass. ne (htjeti) poznati. pritiskivati. Part. letto. pridružiti.Pass. rastvoriti. . . . ecco Part. razabrati. .

V.

Sostituisci ai puntini le /onne dell 'aggettivo dimostrativo «quello» adatte:
Non credere alle frottole di . . . smargiasso! - Dammi subito . . . chiave che hai in mano. - . . . specchi fonuano il piu bell'omamento del la sala. - Abbiamo ricevuto la vostra cartolina da Sarajevo: vi piace . . . citta? - Che cosa fa . . . uomo laggiu? - Dammi . . . libro che tie ni in mano. - Tutti . . . spiccioli me li ha dati il fomaio. E tutto colpa di . . . sciagurato. - . . . opificio ha superato la produzione prevista. Gino finuo . . . scritto a occhi chiusi. - Presentarni . . . amici che sono che te.
-

XLI. - Lezione quarantunes i ma

VI.

Muta al plurale:
quel bosco - quello sp illo - quel giovane - quell' alto monte - quello , stato - que II ora - quell'uomo - quel lume - quello stupido ragazzo - quell' infelice - quello zoccolo - quel cafte - quell' andito lungo - quel fiore ..:- quello sgabello.

LA PREPOSIZIONE «IN»
La preposizione in regge molti complementi di valore assai diverso, ma indica soprattutto relazioni di luogo e di tempo. Ecco i costrutti principali in cui s' impiega: l. Complemento di s t a t o i n l u o g o (efr. a 2, da 6): abita in citta, e in casa

LEITURA Masaccio
.: ::- 1

il prof essore ?, vive in campagna, si trova in Italia; rimasto in Sicilia.
-

ha

parenti in Dalmazia;

e

;: i

j :- .. i

, .. \

·i

i ! . i I Il

·1
'1
I ,-

I .j

,

I

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni Guidi detto Masaccio) nato a S. Giovanni Valdamo il 2l dicembre 140 1 , morto a Roma nel 1428, fu il primo pittore fiorentino che attuo nelle sue opere i nuovi ideali del Rinascimento. La sua figura di novatore sta storicamente accanto a quella del BrunelIeschi, dal quale egli derivo in parte la concezione prospettica dello spazio, e a quella di Donatello al quale si avvicina per il potente senso plastico. Secondo la tradizione, fu allievo di Masolino, rna fin dalle prime opere (Madonna e S. Anna degli Uffizi) egli dimostra di aver gia superato la maniera tutta grazia coloristica e decorativa del maestro, per tendere ad una visione del mondo d ' un realismo vigoroso e drammatico. Questa visione egli l' attuo pienamente negli affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, dove dipinse in continuazione di quelli di Masolino, sei fatti della vita di S. Pietro, lasciandoli incompiuti. Sono questi affreschi fra i capolavori della pittura di tutti i tempi e servimno di scuola ai pittori fiorentini fino a Michelangelo. Recatosi nel 1428 a Roma, vi moriva poco dopo. Fra le altre sue opere ricordiamo: la Madonna della Galleria Nazionale di Londra e l' affresco della Trinita in S. Maria Novella. In Masaccio si suol dire che riviva, a distanza di un secolo, lo spirito di Giotto. Egli ha saputo creare un mondo d'una spiritualita e di una concretezza che non tro va riscontri se non in Giotto e, forse in Michelangelo. La Sua pittura e una celebrazione delle capacim eroiche dell' uomo, la cui azione, il gesto, il portamento sono determinati dalla piena coscienza della propria responsabilita. Nelle scene che egli raffigura, tutto e misura, equilibrio, evidenza e straordinario vigore. Questa visione si attua mediante un colore sostanzioso che costruisce la forma la quale emerge a mezzo del chiaroscuro e si solidifica sotto l' azione rapida e mutevole della luce che crea anche l' atmosfera e lo spazio. Spazio, colore, chiaroscuro, luce, tutto concorre all'esaltazione del rilievo plastico che assume valore di forza e pienezza morale.

Nota. La preposizione in si usa di regola per indicare un complemento di stato in luogo. Formano eccezione i nomi di citta, piccoli centri e piccole isole, con i quali si usa a: abita a
Pola, vivono a Dubrovnik; non sono stato rnai a Caprio

La preposizione in si usa anche con i nomi dei veicoli in cui si sale o si sta: in auto, in treno, in barca, in bicicletta, in aereo, ecco Ma queste frasi hanno alle volte la �unzione di complementi di mezzo: sono usciti in automobile.

2. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. a 3, da 5): recarsi in citta, scender.e. _ in cantina (o nella cantina), ritomare in patria, gettarsi in acqua, andare in America.
Nota.
-

a: si e reccato a Fiume e ritornato a Samobor, e andato a Hvar (Usina).

Coi nomi di citta, Iocalita piccole e piccole isole si deve adoperare la preposizione

3. Complemento di m o t o p e r l u o g o (entro uno spazio CiTCOSCritto; efr. da 4): andava su e giu nella stanza; ha viaggiato molto in Europa; passeggia in

giardino; correva nella strada.
4. Complemento d i te m p o d e t e r m i n a t o (cfr di 14, a 4, da 7): casa/ ondata nel 1870; ci rivedremo in primavera; nel 1914 scoppio la prima guerra mondiale. Puo indicare anche il periodo in cui si compie un' azione (la durata) : finiro il compito in tre ore; il Tasso scrisse il suo poema in dieci anni. 5. Complemento di m o d o o m a n i e r a (efr. di l l , a 5, da 14): dormire in pace; fare le cose in regola; vivere in miseria; stare in ansia; versare in condizioni tristi, lavorare in silenzio; avere in odio qualcuno. Con i nomi di vestiario: in maglietta, in maniche di camicia, in pantofole. 6. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. di 1 2, a 7, da 17): lo supera in dottrina; valente in anni; e bravo in matematica; si specializza in chimica; voglio peifezio­ narmi neli 'italiano; commereiante in cereali; dottore in lettere.
.

,

li I

I

308

309

J

7. Complemento di m a t e r i a (efr. di 5): si usa la preposizione in coi verbi intagliare, scolpire, lavorare, legare, rilegare e i nomi derivati da questi verbi: un intaglio in avorio; una rilegatura in pelle. Negli altri casi si dovra usare la preposizione di: un rivestimento di pelle, una maglia di lana, un letto di ferro, un giocattolo di legno. 8. Complemento di fi n e o s c o p o (cfr. a 14): off rire in dono; ricevere in premio; parlare inf avore di qcn. ; chiamare in aiuto; venire in soccorso; levarsi in difesa di qcn. 9. Con in viene indicato alle volte il numero: sono stati in dieci; eravamo in tre; si presentarono in otto. 1 0. La preposizione in forma parecchie locuzioni prepositive (jino in) e avverbiali (di quando in quando, di volta in volta, di bene in meglio, in fretta, in piedi).

mettere tr. metnuti, metati, (po )staviti, položiti; smjestiti. - Pass. rem. misi, mettesti, ecco - Part. pass. messo.
ammettere tr. pripustiti, primiti; dopustiti. compromettere tr. izložiti pogibelji; dovesti u nepriliku. dimettere tr. svrgnuti; otpustiti; oprostiti. emettere tr. ispuštati, slati (iz sebe), zračiti. omettere tr. propustiti, propuštati, ispustiti. permettere tr. dopustiti, dopuštati. premettere tr. staviti naprijed ili ispred. promettere tr. obećati; zaručiti. riammettere tr. nanovo pripustiti ili primiti. rimettere tr. e intr. (avere) nanovo metnuti ili postaviti nanovo;

izbijati;

popustiti.
scommettere intro smettere tr. e intro

(avere) e tr. (o)kladiti se; rastaviti. prestati, obustaviti, prekinuti.
Pass. rem. mossi, movesti,

I VERBI IRREGOLARI (CONTlNUAZIONE) 5. Temi vari (continuazione)

muovere tr. e intro (essere) (po)maknuti, pomicati. ecco - Part. pass. mosso.

correre intro (essere e avere) e tr. trčati, juriti, hitjeti; utrkivati se. - Pass. rem. corsi, corresti, ecco Part. pass. corso.
acc6rrere intro (essere) dotrčati, priteći. conc6rrere intro (avere) steći se, s1jecati se; sudjelovati. dec6rrere intro (essere) isteći, proći, minuti. disc6rrere intro (avere) govoriti; razgovarati. inci.rrere intro (essere) upasti, upadati. interc6rrere intro (essere) proći ili prolaziti izmedu. occ6rrere intro (essere) trebati. perc6rrere tr. proći, prolaziti kroz; proputovati. prec6rrere intro (essere) e tr. trčati (is)pred. ric6rrere intro (essere e avere) nanovo (po)trčati. socc6rrere intro (essere) e tr. pomoći, pomagati (komu). trasc6rrere intro (essere) e tr. proći, prolaziti.

commOQvere tr. ganuti, dirnuti (koga u srce). promuovere tr. unaprijediti; promaknuti; pokrenuti. rimuovere tr. nanovo (po)maknuti ili micati. smuovere tr. odmaknuti, odmicati. sommuovere tr. pokrenuti, pokretati.

negfigere tr. zanemariti, zapustiti. pass. neglytto.

Pass. rem. neglessi, negligesti, ecco

Part.

predifigere tr. osobito ljubiti što, najviše voljeti. -Pass. rem. predilessi, prediligesti, ecco Part. pass. prediletto. redigere tr. urediti; sastaviti.
-

Pass. rem. redassi, redigesti, ecco -Part. pass. redatto. Part. pass.

dirlgere tr. voditi, upravljati.
erigere tr.

-

Pass. rem. diressi, dirigesti, ecCo - Part. pass. diretto.

podići, podizati; osnovati, utemeljiti.

remmere tr. otkupiti, iskupiti. - Pass. rem. redensi, redimesti, ecco redento. rifiIIgere intro (essere e avere) blistati se, sjati se. ecco - Part. pass. rifuiso. . scnvere tr. (na)pisati, sastaviti.
-

discutere tr. e intr. - di qcs. pretresati što, raspravljati ili vijećati o čemu. Pass. rem. discussi, discutesti (o discutei, discutesti) ecco Part. pass. discusso.
-

Pass. rem. rifulsi, rifuigesti,

escutere tr. presluša(va)ti. incutere tr. ; - timore zadavati ili

ulijevati strah.
-

Pass. rem scrissi, scrivesti, ecCo - Part. pass. scritto.

eccellere intro (essere e avere) nadmašiti, nadvisiti. ecco - Part. pass. ecceiso. espellere tr. istjerati, isključiti. espulso.
3 10
-

Pass. rem. eccelsi, eccellesti, Part. pass.

Pass. rem. espulsi, espellesti, ecco

-

asCrlvere tr. pripisati, pribrojiti; uvrstiti. circoscrivere tr. opisati; ograničiti. descrlvere tr. opisati, ocrtati (riječima). inscrlvere tr. upisati (koga u koju ustanovu), zapisati. proscrlvere tr. prognati;fig. zabraniti. sottoscrivere tr. potpisati. trascrivere tr. prepisati, prepisivati, transk:ribirati. 311

scuotere tr. tresti, drmati čim. - Pass. rem. scossi, scotesti, ecco - Part. pass. scossO.
percuotere tr. udarati, tući, lupati. ripercuotere tr. e intro nanovo istući; odbiti se. riscuotere tr. primiti; uzdrmati.

vlvere intro (essere e avere) e tr. živjeti, boraviti. Part. pass. vissuto.

Pass. rem. vissi, vivesti, ecc. -

convivere intro (avere) živjeti zajedno. rivivere intro (avere) (nanovo) oživjeti, obnoviti. sopravvJ.vere intro (essere) preživjeti, nadživjeti.

6.

Verbi irregolari della Ill. coniugazione

aprire tr. otvoriti, otključati. - Pass. rem. aprii (o apersi), apristi ecco - Part. pass. aperto.
riaprire tr. ponovno otvoriti ili otvarati.

Il rafforzamento d i q e cq: acqua, acquisto, acquedotto, acquirente. Unica eccezione e soqquadro (mettere a soqquadro). Per rafforzare ch, ci si raddoppia solo la c (sacchi, acciaio); per rafforzare gh, gi si raddoppia solo la g (agghiacciare, aggirare). I digrammi gl, gn, sc e i trigrammi gli, sci, non si possono raddopp i are , ma esprimono gia di per se, nell' italiano normale, una pronunzia rafforzata (nel corpo della parola). Raddoppiano di regola la consonante iniziale (ad eccezione dell' s impura) le parole che si compongono coi prefissi a, ra, da, fra, so, su, sopra, sovra, contra. Per es.: accanto, accogllere, addosso, contraccambiare, contra are, contrassegnare, ff davvero, dapprima, dappresso, frapporre, frattanto, raceogliere, raddoppiare, rapp o rta re, rappresentare. soffitto, sommossa, sussultare, sopraggiungere, sovrapporre. Spesso queste parole, oltre che per la quantita consonantica, si distinguono per la qualita della vocale tonica (acceso - accesso; aceto - accetto; capello cappello; seta - setta; la sete - sette).

ESERCIZI Pass.
I.

coprire tr. pokriti, poklopiti; zastrijeti; prekriti; posuti, obasuti; podmiriti. rem. coprii (copersi), copristi, ecco - Part. pass. coperto.
scoprire tr. otkriti. ricoprire tr. nanovo pokriti ili prekriti.

Uso della preposizione in (nel, nella . . . ) : Je li kod kuće tvoj brat? B it ćemo gotovi za dva dana. - To ti mogu kazati samo povjerljivo (in con fidenza). - Odsada (unaprijed) će nas biti samo šestorica. - Ovisi o tebi (sta in te) hoćeš li mu to reći. Otputovat ćemo vlakom, a vratit ćemo se avionom. - Da je ion govorio tebi u prilog, ti bi bio uspio. - S vremena na vrijeme korisno je podvrći se liječničkom pregledu. - Ako ga napadnu, ustat ćemo u njegovu obranu.

costruire tr. (sa)graditi, napraviti; sastaviti. - Pass. rem. costruii, costruisti (o costrussi, costruisti), ecco - Part. pass. costruito (o costrutto). offrire tr. (po)nuditi, nuđati, pružiti; davati; prenijeti. - Pass. rem. OTmi (o offersi), offristi, ecco - Part. pass. offerto. profferire tr. (po)nuditi. Part. pass. profferito. Pass. rem. profferii (o proffersi), profferisti, ecco

IL

soffrire tr. e intr. (avere) (pre)trpjeti, prepatiti. - Pass. rem. soffrii (o soffersi), soffristi, ecco Part. pass. sofferto. IL RADDOPPIAMENTO O RAFFORZAMENTO CONSONANTICO Eccettuata l' h, tutte le consonanti si possono rafforzare nella pronunzia e quindi usare doppie. Il raddoppiamento, pero, e possibile soltanto fra due vocali, o fra una vocale e le consonanti l o r:. babbo, acca, reddito, e e, spiaggia, pallido, camminare, ff danno, scappare, soqquadro, acquisto, correre, rosso, ratto, avveduto, rozzo, stiao; accludere, aifliggere, agglomerare; abbrividire, accrescere, attrarre, spettro, dottrina, ecco
312

Corre voce che debba arrivare il direttore. Incorrerai in un grave errore, se non farai attenzione. - Ho percorso tutta la cina per trovare una stoffa adatta. Prima di assumere un incarico pensa se ti bastano le forze. Cerchero di riassumere il suo discorso. - Concorrera al posto di medico provinciale. E un ingegno che promette molto. Tu discorri bene, ma ti vorrei vedere nei panni miei. - Fra i suoi due viaggi intercorse uno spazio di tre anni. - Lo rincorse fino in casa sua. - Eccelleva su tutti per intelligenza e sapere. Ha avuto la prudenza di tacere per non compromettersi. - Allecinque smettero di lavorare. - Egli sottoscrisse il contratto senza nemrneno pigliarsi cura di leggerlo. - Apersero una discussione senza fine. - Guardi quel bel prato coperto di fiori. - La trama fu scoperta in pochi giorni. Offrirono loro un asilo sicuro. - Il bambino la ricopri di baci. - Apriva la finestra sempre all'ora precisa. Mal soffriva la rigida disciplina. Trčali su za (dietro a + član) autom. - Sudjelovat ćemo (conc . . . ) svi u (a + član) izdatku. - Treba mi (Mi occ . . . ) sto kuna. Suze su mu
313

III.

tekle (sco . . . ) niz (su + član) lice. - S ati su brzo prošli (trase . . . ). Tko previše diskutira, malo zaključi. - Nema više mjesta u razredu, te ne bih znao gdje da vas smjestim. - Pustit će (Mett . . . ) zarobljenike na (in) slobodu. - Dopustite mi jedno pitanje. - Bit će dobro da legnete (mett . . . ) u (a) krevet. - Kladim se da će naši skijaši prvi stići. Oblaci su pokrili nebo. - Kolumbo je otkrio Ameriku. - Ravnica je bila pokrivena (da + član) vodom (pl.). - Pokrio si je lice rukama. ­ Ponovno je otvorio knjigu da je čita (per + inf.).

che tento d i ricostruire c o n impeto eroico talvolta esasperato, entro scenari architettonici solenni e paesaggi petrosi e rigorosarnente prospettici. Grande fu l' influenza della sua pittura neli' Italia settentrionale non solo a Padova e a Mantova, rna anche a Verona e Ferrara.

Scherz i di pittori
Due pittori disputavano sulla loro abilita in fatto d' arte. L' uno aveva dipinto delle ciliege cOSI belle che sembravano vere, tanto che alcuni uccelli saltellarono intomo al dipinto per beccarle. L' altro per sopravvanzare il collega, dipinse su una tavola una semplice tenda. Il pittore delle ciliege, impaziente di vedere l' opera del rivale, che credeva nascosta dietro la tenda, s' accosto alla tavola per sol1evare il tessuto e solo allora s' accorse che era dipinto. Mortificato disse: «lo ho ingannato gli uccelli, rna tu sei riuscito a ingannare gli uornini».

Esercizi di ripetizione:
IV.

Forma i vari gradi di compa razione:
Un bel romanzo. - Uno scolaro pigro. - Un celebre medico. - Un buon arnico. - Un gran poeta. - Una condizione rnisera. - Un brutto giorno. - Un uomo integro. - Un alto grado. - Una piccola difficoIta. - Un' aria salubre.

V.

Usa le seguentiforme organiche di comparativi e superlativi infrasi convenienti:
maggiore, estremo, minirno, ottimo, sornmo, pessimo, rnigliore, infirno, supremo, esteriore, peggiore, massimo, superiore, minore, acerrimo, inferiore.

Botticelli (1445-1510)
Sandro Botticelli e il pittore che meglio riflette e rappresenta gli ideali paganeggianti della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Scolaro di Filippo Lippi, protetto da Lorenzo, vis se in quell' ambiente di artisti e letterati che costui aveva raccolto intomo a se, e dal Poliziano trasse ispirazione per molte sue opere. Alla morte del mecenate ( 1492) ebbe, sotto l' influsso del Savonarola, una crisi religiosa e la sua pittura non solo abbandono ogni soggetto pagano rna si feee tormentata e drammatica. Lavoro sempre a Firenze, tranne un breve soggiorno a Roma, ove nella Cappella Sigi!la affresco tre storie del Vecchio Testamento. Fra le sue opere pilI rappresentative ricordiamo: la Primavera ( 1478), la Nascita di Venere ( 1480), il tondo del Magnificat, la Calunnia, tutte nella Galleria degli Uffizi a Firenze. L' arte di Botticelli non si comprende appieno se non si penetra lo spirito della civil ta del primo Rinascimento. Superato il periodo eroico della pittura, di Masaccio, Pier della Francesca, Andrea del Castagno, i quali avevano esaltato l' uomo e la sua potenza fisica e spirituale, ora e la cultura con il raffinarnento del gusto che muove gli artisti, trovando in Botticelli una delle manifestazioni pilI alte. Le figure di Botticelli, atteggiate ad espressioni di melanconia, non vivono pilI di affetti potenti rna di sensibilit:a. Questa sensibilita il pittore la traduce col dar risalto alla linea del contorno che non esprime pilI energia, rna si compone in ritmi armoniosi e sottilissirni, quasi musicali. Il colore, chiaro e trasparente, il modellato delicatissimo, tutto nella pittura botticelliana e sottomesso allo sviluppo ritrnico della linea, che si traduce in movimento ondulato e sensitivo.

LE1TURE Mantegna (1431-1506)
Andrea Mantegna (n. a Isola del Carturo, presso Mantova, nel 143 1 , m. a Mantova il 13 settembre 1506) e fra i massirni geni della pittura italiana. Si educo a Padova alla scuola dello Squareione e subl l' influsso di Donatello e di lacopo Bellini, di cui sposava nel 1453 la figlia. Fra il 1449 e il '52 attese con altri ad affrescare negli Eremitani di Padova la cappella Ovetari (andata distrutta per bombardamento nella passata guerra). Nel 1460 passo a Mantova al servizio del Gonzaga, che glorifico negli affreschi della «Camera degli Sposi» nel Palazzo Ducale. Nel 1488 fu chiamato a dipingere a Roma. Fra le numerose sue opere, sparse nei vari musei d' Italia e dell' estero (Parigi, Londra, Vienna, Madrid) ricordiamo: il polittico di S . Zeno a Verona, il S. Giorgio delle Gallerie di Venezia, la Pieta di Brera, la Madonna della Vittoria e il Parnas o del Louvre, la Morte della Vergine a Madrid, i Trionfi di Cesare ad Harnptoncourt. Mantegna fu il primo artista dell' Alta Italia che opero secondo il nuovo spirito del Rinascimento. Sotto l' influsso dell' arte toscana, egli si creo uno stile severo tutto orientato verso ricerche plastiche attuate a mezzo d' un disegno largo, rigoroso ed incisivo e d' un colore vivido e lucente che solo nelle opere tarde si attenua in una tonalita grigia soffusa di tristezza Suo ideale fu il mondo della classicit:a romana,
314

315

si preferisce chiamario complemento d ' u n i o n e : arrosto con piselli. vive con il nonno. . conduca. 2.Condiz. ha composto un trattato sulla psicologia dell 'inf anzia. un vecchio sulla settantina. da 10): con quella rabbia che lo divora e divenuto intrattabile. colga. conduciamo. presentano irregolarita in altri temp i e modi.XLI I . voditi. di 9. . colgano. ha disc ussa sugli avvenimenti d'oggi. di 8. col camminare tanto ci siamo stancati ( = camminando tanto . Ecco i costrutti in cui s 'impiega: 1. dedurre tr. Spesso ha v a l o r e c o n c e s s i v o : con tutti gli sforzi che J aceva non ci e riuscito (= nonostante gli sforzi . studiare con diligenza. cogliamo. navesti. a 5. - addurre tr. primiti. La preposizione con. cogliate. conduci. navesti. coglie. navoditi. in 4. sul tramonto. ). un vecchio con la barba f alta. con quel bel sole dovetti restare in casa (= nonostante il bel sole .Congo pres. La preposizione su e specifica di questo complemento: haf atta uno studio sulle preposizioni. sulla mezzanotte. con quel rumore non si poteva lavorare. • participio passato. conduca. con tutlo il suo coraggio dovette ritirarsi ( uza svu . e uscito col cane.in 4): partimmo sul mattino. Complemento di c o m p a g n i a (indica la persona: a cui uno s ' accompagna): siamo usciti con gli amici. a 3 . cogli. mi sono recato all 'ufficio con mio fratello. il cane stava sdraiato sull ' erba. nota): scrivere con la matita. 6. Fut. ecco . usata con l' inf mito fa le veci del gerundio: col troppo leggere si e rovinato gli occhi ( leggendo troppo . skupljati. pres. pres. S. su 3): ci alzavamo con l 'alba. pobrati. Complemento di a r g o m e n t o (cfr. conduca. a 15. Pass. skupiti. skupiti.da 7. noi guardiamo con gli occhi. Complemento di m o t o a l u o g o (cfr. . rem. conducesti. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. . 7. pesa sui trecento ch ili. . da 7. conduco. e una bicicletta che vale sui mille kune. conduITo.Imp erat. Complemento di q u a l i t a (cfr. di 14. podignuti. corrai) ecco . . zadesiti. a sua volta. ) . condurresti. colgono. dočekati. svoju hrabrost). . 3. di 14. stare sull 'avviso ( stare in guardia). pass. nagovoriti. Relazione reciproca: mi congratulo con Lei del bel successo.Ind. indurre tr. . in 1 . iznijeti. pres. rem. 3. conduca.Pass. 2. dovesti. il valore. da 1 2. di 1 1 . obrazložiti. conduciate. «verso».Part. Complemento di s t a t o i n l u o g o (cfr. ecco . cogliamo. da 16): un ragazzino col volta pallida. Complemento di te m p o (cfr. essere sul punto di. Complemento di m e z z o e s t r u m e n t o (cfr. conduciamo. in 1): il tappeto e sul pavimenta. . «circa». in -si · cogliere tr. izvoditi. passeggiavo con mio padre. raceogliere tr. conduci. pričekati . e intro (essere) dogoditi se. izvesti. da 14. uhvatiti. e venuto col treno delle undici. povesti. conducano. pass. - accogliere tr. . 4.Fut. ecco . Complemento di c a u s a (cfr. coglieresti. conduce. cogli. ' colga. Questo valore approssimativo s' impiega anche per l' eta. a 4. condotto. si e lagnato con lui della sua condotta. da 6. a 2. in 2): salire sul monte. ecco Part. sul J del giorno. trgati. Si considerano anomali quei verbi irregolari i quali oltre che al passato remoto e al 316 317 . ecCo . si metteva in viaggio anche con la pioggia. podići. coglierai (o corro. colsi. Serve a formare parecchie locuzioni avverbiali: parlare sul serio. skloniti. - Lezione quarantadu e s i m a LE PREPOSIZIONI «SU)) E «CON)) Sappiamo gia che la preposizione su e per natura un avverbio di luogo. 9. condurrei. rem. Verbi anomali col pass. cogliete. ). Congo pres. 4. cogliesti. Come risuIta dagli ar esempi. conduciamo. di 10. decidere su due piedi ( = subito). 5. condussi. di 7). da 5. coglierei. conducete. incogliere tr. apri l 'uscio con un grimaldeIlo = (otpiračem). zaključiti. mettere sulla tavala. ha tenuto una conjerenza su Michelangelo.Condiz. colga. Complemento di t e m p o e circostanze accessorie: clima. . colgano. colgo. conducete. sulla sera. in 5 ) : J are un lavoro con cura. pres. La preposizione con si adopera coi seguenti complementi: 1. deri va dal latino sursum (ridotto a susum).Ind. . e partito con tutte le valigie. (s)provesti. momenta della giomata (cfr. cogliero. la quantita.. a 6. la preposizione su ha qui valore approssimativo e significa «intomo a». zbiti se. condurre tr. a 4. (u)brati. condurrai. cogliete. = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) 7. m i e sembrato di toccare i l cielo con u n dito (= d i essere a l colmo della felicita). Essa e una forma ridotta di suso che ricorre negli scrittori del Trecento. col ga.Imperat. conducono. ). un ragazza sui dieci anni. zateći. Quando il complemento e costituito da una cosa o da un animale. marciare sulle posizioni del nemico (in quest' ultimo senso indica «contro» ). cogliamo. 5. E suso. leggere con attenzione. colto. conducano. . un libro con la copertina di pelle.

probrati. rimanete. 318 spegnere tr. dissi.uvesti. . rimanga. e intr. ecco . anteporre tr. radati. disdire tr. sciogliate. e intr.Ind. ci duole = žalim. pretpostaviti.Pass. porre tr. podvrći. navesti na zlo. zabranjivati.ut. . addirsi benedire tr. objaviti. ecco Part. položiti. rimangano. reći unapri ed.). scegliamo. pres. diciamo. sceIgono. suprotstaviti. interporre tr. ecco . rem. cociamo cociate.Condiz. porrei. diciate. rimanesti. . spensero .Condiz. . doluto. traseegliere tr. sciolgono. . uzeti. dolga.Pass. deporre tr. . odrediti. rem. ecco . dica. . maledire tr. scioglie. . sceglie. dodati. izabrati. odabrati. postavljati. umetnuti. . cuocia. uvući. odriješiti. pres. ponete. roditi. scegliete. p6ngano. dorro.Imperat. sciorrai) ecco . ureći. scioglierei. navesti. I cuocere tr. razvezati. comporre tr. rimani.Congo pres. e intr. sciogliere tr. dorrei. duo1i. (s)kuhati. cuociano. cossi ' cocesti. supporre tr. rimango. prescegliere tr.Imperat. sceglierei. (u)gasiti. probaviti. ozlovoljiti. podvrgnuti. rimanere intro (essere) ostati. sciolgo. contrapporre tr. rimarrei. dicano. spense. introdurre tr. nanovo (ili previše) kuhati ili (is)peći. ponesti. indire tr. diciamo. reći. e intro pran. .Cong. polagati. dicano. dolgono. staviti preko ili iznad. porro. položiti. sastavljati. j ridire tr.Pass. cocete. blagoslivljati.Part. proreći. dovesti ili odvesti natrag. poni. pretpostaviti. rem. riporre tr. staviti izmedu. rimarro. . ricondurre tr. sceglierai. indisporre tr.Condiz. cllocio. izabirati. porresti. <: 1 1 . permanere intro (essere) trajati. ugušiti. cuOciano. pass. rimanete. dicono. dogliamo. prigovoriti. ecco . sottoporre tr. dicesti. probrati. pass. sciogliero (o sciorro. dorrai. dolesti. staviti nasuprot. pres. ecco . tvrditi. sastaviti. dolsi. (is)pržiti. ponga. proporre tr. dice.Pass.Part. . . dolgano. pristojati se. pretvoriti. spustiti. dolete. . staviti nasuprot.Part. nanovo reći ili kazati. dole re intro (essere e avere) boljeti . disporre tr. kazati. scelga. podvrgavati.Pass. scelga. razmetnuti. sciolga. pass. rastaviti. dolgano.Imperat. raspustiti.Part. staviti. condolersi scegliere ir. pres. ponga. proizvoditi. dolga. dogliamo. preporre tr. scegliate. rim�mgono. priložiti. posto. sciogliesti. sciolga. ponga. sciogliamo. pres. cocete. contraddire tr. stracuocere tr. probavljati. pass. ponavljati. ecco . pres. ecco . scegliesti. .Fut. utmuti. ridurre tr.Part. dire tr. dica.Imperat. . spegneste (o spengeste). pass. pongo. složiti se.Imperat.Congo pres.Pass. uvoziti. cocerei. . . apporre tr. poniate. scio1to.Imperat. sciogliete. rasporediti. postaviti pred.Ind. razvezati.Ind. nakaniti. scegliamo. nanovo povesti. posi. sciolsi. p6ngono. rem. dica. rimaniamo. (is)peći. proricati. cuoce' COClamo. . Congo pres.Condiz. ecco . ecco . sciolga. scegliamo. scelgo. cuociono. dolgo. rimani. proklinjati. zavoditi. imporre tr. istaknuti protiv. raširiti. iznijeti. ecco . � Fut. rem. odriješiti. ponia �o. rimasto. ponovo proizvesti ili proizvoditi. ponga. izabrati. ricuocere tr. scegli. ecco . 319 . spento. . detto. predisporre tr. di qsc.Congo pres. (avere) predložiti. ecco . scelgano.Congo pres. disciogliere tr. opporre tr.Fut.Part. zamjeriti. ricomporre tr. direi. prokleti. sciolgano . rimarresti.F. pres. prevoditi. rimarrai. rimanga. scioglieresti.Part.Congo pres. sedurre tr. duole. spegnesti (o spen­ gesti). pres. diresti. ecco . (avere) ne pristajati. di. metnuti. clloci. rem. žalimo). ecco Condiz.Ind. scelga. staviti izmedu. . ecco . ne dolikovati. pres. izraziti komu sažaljenje ili sućut radi čega. pass.Pass. dolga. pone. nanovo postaviti ili staviti. sciogli. tradurre tr. pretpostaviti.Condiz. izabrati. cuocia. . spensi. sciolga. scegli. diro. žeći. Pass. sciogliamo. pres. posvetiti. ecco . spegnemmo (o spengemmo). rimaniamo. ecco . riprodurre tr. pretpostavljati. imponirati.Imperat. cuocia. cotto. raspolagati (čim: esporre tr. poniamo. sciolgano. sci ogli . ozlojediti. dico. scegliete. preostati. rimanga.Condiz. zavesti. izložiti. dolga.Fut. ecco . p6ngano. ponoviti. pres. opet dovesti ili voditi. dolete. predire tr. scelsi. clloci. pass. dogliate. pass. . staviti ispred ili sprijeda. . . porrai. (avere) urediti.Fut. pres. dica. sciogliamo. prosciogliere tr. blagosloviti. predlagati. rimanga.Ind. proizvesti. frapporre tr. rimaniate. nanovo sastaviti ili složiti. rem. (essere) položiti. pres. rem.fig.Ind. scelga. scomporre tr. diciamo. cociamo. naložiti. skinuti. . cocero. scelgano. interdire tr. dite. unaprijed pripremiti ili odrediti. ostati. dite. . pres. presupporre tr. rimane. metati. pres. produrre tr. cuocia. dogliamo. coceresti: ecco . zabraniti.Ind. rimasi. ostajati. sciogliete. ponete. dici. poni. dirai. protiviti se. duoli.Fut. rimaniamo. (Mi duole. pobrati. uvoditi. poniamo. sovrapporre tr. prevesti. cocerai. ograničiti. . proturječiti (komu). dorresti. scelto. rimangano.

parole. tolgono. .:. Doveo me je do (a) očaja.Ind.I fichi sono piiI dolci . . atrarre tr. traggono. ostinato. Uso della preposizione su (sul. . -. . svelgano. foglie. togliate.Fut. (Con le forme in corsivo non usare il suffisso -is simo). stujo. lana. ecco Imp erat. . . . .Dva vokala se stežu u dugi vokal ili u diftong. varrai.H�no piiI grano . vući. -Žalimo što te moramo ostaviti. privući. valgo. varresti. scrivere.Pretpostavimo da je tako. .Mio fratello e pili vecchio . . tragga. equivalere intro (essere e avere) jednako vrijediti. (od)uzeti. . . izvući.To je čovjek koji je vrijedio za deset.Il Manzoni · ha introdotto nel suo romanzo alcuni personaggi storici. trarrei. . toglie. oduzimati. . . togliete. togli. . ricco. tolgo.Ci dolse di non essere stati avvisati prima. togliete. izlučiti. vino. tolga. ecco . . pres.Condiz. . svellesti. . pass. primamiti. - E piiI facile criticare . valsi. traiamo (o tragghiamo). svelgete.Sedam prozora je s ulice (gleda na ulicu). V. sveigono). (od)uzimati. tragga. prevalere intro (essere e avere) pretegnuti. triste. pass. ecco . valjati.Ind. traggo. trai. -Ind. magro. ecco . . vale. . apstrahirati. . Na moje veliko čuđenje on je izjavio da će predati molbu. fare.). svelliamo. . valiate. furbo. a tri su s dvorišta.Oteo je . nanovo uzeti.Htio bih se preseliti u grad na moru. togliero (o torro) . . iščupati. trae. estrarre tr. svelli. . . ritrarre tr. valga.Ne želim razgovarati o ovom predmetu.Meglio l' uovo oggi . svelgiamo. izguliti (s korijenom).Fut. svelsi. iščupati. Forma il «superlativo assoluto» (l'elativo) dei seguenti aggettivi in uno dei vari modi possibili: pallido. rivaJersi nanovo se koristiti. rem. tragga. . togliamo. rosso. . pres. valga. svelle. IV.Da ste pažljivo pročitali cijeli članak. valete(vi). tolga. traete. svellete. (o )klevetati. . astrarre tr. . odvojiti. sottrarre tr. contrarre tr. contento. tog1ieresti (o torresti). e intro (essere) zgrčiti se. potegnuti natrag. . Sta pili volentieri a Milano . . me. . II. stajati.. . odbiti. sano.Queste nuvole non dicono nulla di buono. Uso della preposizione con (col. odvratiti.Congo pres. pres. tolg$lIlo. . traiamo (o tragghiamo). ecco . .Raspolaže s najboljim knjigama. svelto. pres.In questo esercizio ci sono piiI spropositi . trarro.Contraddiceva ogni mia affermazione.Mogli ste se ravnati po njegovom primjeru. valete. svelga.seta e pili fina . . . vecchio. Uso del di o del che dopo il comparativo: ESERCIZI I.Ind. (sottrarre) važnu ispravu. tolgano. togliamo. valiamo. .Congo pres. kako ti kažeš. .Part.Pass. bianco. rem. .Meglio morire ' " servire. . traiamo (o tragghiamo). va1iamo(ci). uzeti natrag. . freddo. izvući. � trarre tr. buio. pass. skrenuti. togliesti. tdiggano. dovabiti.Pass. .Nisi trebao doći po ovakvom vremenu. . . . Meglio un uovo oggi . .Pass. (iz korijena) istrgnuti. Napisat će članak o uporabi veznika. centomila lire. Il Po raccoglie le acque delle valli lombarde. stezati.Sastanak se kasno završio (sciogliersi. avvaJersi okoristiti se čime. rattrarre tr. rem. svelIere. . avaro. sulla . detrarre tr. una gallina domani. . . disvellere tr. imati jednaku vrijednost.Imperat. vali. izvaditi. rem. vali.) mu ne vjerujem. pass. nuovo. svelliamo.sveJlere tr. valga. .Non moverebbe un dito per aiutarti. e intro (essere) povući. a Venezia. . traesti. . valjamo. . Sve me navodi da ea + inf. vino. oduzeti. pazzo. . stegnuti. svellono (o sve1go. razvlačiti.Part. pres. togliamo. . uzimati. .Pass. tragga.Ha speso pili .L'acqua e piiI necessaria .Tutti i giornali hanno riprodotto il mio articolo . oduzeti. .Fut. VI. vlllgano.Mi piace pili leggere .Non sa condurre la barca. uzeti. .Part.Čitali smo u novinama da je Vaš brat dobio prvu nagradu. Esercizi di ripetizione: valere intro (essere e avere) vrijediti. . sažeti. . svel1iate. . oporaviti se. lui.Mi pare che la tua risposta equivalga a un rifiuto. trarresti. toglierai (o torrai). trassi.E piiI anziano . produljiti. . . . . ecco . ne biste tako govorili. distrarre tr. mele. skinuti odijelo. .Questo albero ha pili frutti . ecco . . pres. izguliti. ecco . pass. .Congo pres. otegnuti. izvaditi. stegnuti se. protrarre tr. tog li.I continui strapazzi lo predisposero a quella malattia. v. stanco. trai. varrei. la gallina domani. svelgi. ) : togliere tr. sveno.Gli uomini spesso prepongono il male al bene. sordo. tolga. nadvladati. ecco . valso.Ha scelto la via pili lunga ma pili skura. . rastresti. pres. . svelga. . pieno. odgovoriti. dritto. valga. . svelga.Ante je produljio studije. rem. . con la . vlllgono.Izvršio je zadatak na opće zadovoljstvo (soddisJ azione). . traiate. svelge.Condiz. ) : Devet puta od deset pogodio je cilj .Congo pres. distogliere tr. . .Condiz. varro. Izabrao sam naj ljepše cvijeće iz (di + član) vrta. semplice. sažimati. III.Pred sucem ću reći istinu.Part. . skrenuti nečiju pažnju. . iskorijeniti. diveJIere tr. tratto. . vivo. toglierei (o torrei). (si) vlllgano . . .Imperat.La. tolto. oteti. ecco . . Noć nas je zatekla u šumi. traggano. ritogliere tr. 32 1 320 . traete.Dal suo silenzio deduco la sua colpevolezza. trarrai. tolsi. . tolga. . valesti.

Torino. edItO�l: da Aldo ManuzlO ( 144�) a Venezia ( edizioni aldine). attendendo a due monumenti equestri. ed altre di attribuzione controversa. da destra a sinistra). L� storia dell' arte tipografica. ove al senso della belleza eterna si unisce un senso di mistero. I cop isti o «amanuensi» furono · da alcuni popo1i dell' antichita considerati come sapienti e presso i romani i copisti di professione quasi sempre schiavi (scelti fra i 322 323 . e mosso dalla speranza di poter rendere alla portata di tutti la lettura della Bibbia. l' invenzione della stampa. ceti piii coIti di paesi conquistati. La sua arte fu diversa da quella dei grandi artisti che l' avevano preceduto non solo stilisticamente ma anche come concezione. Gutenberg e l 'invenzione della stampa Fino all' invenzione della stampa la diffusione della cuItura fu impresa lunga e difficile e i libri furono privilegio dei ricchi. L' invenzione pero delle matrici in metallo. Londra. disegni d' architettura. scultore. alle quali vanno aggiunte un' Annunciazione e un S. di meccanica. laseie. Giovanni al Louvre. Alla data a cui si fa risalire con Gutenberg. testimonianza delle sue innumerevoli indagini nel campo dell' arte e della scienza: studi per quadri. Milano. FIrenze. d ' idraulica ecc. cosi compenetrati da creare un fluido. di anatomia. egli mira invece a fondere uomo e natura. Mezzi per ottenere questa fusione sono la luce e l' ombra. di avorio. estraniandosi sempre piii dalla pittura. ma quasi come un mezzo di studio e di conoscenza. Un nuovo mondo si era aperto. avrebbe avuto l' idea del suddetto perfezionamento in cui consiste veramente la novita e l' importanza dell' invenzione. entrambe oggi al Louvre. ed eni nato verso il 1400 a Magonza). i cui esempiari solo pochi potevano procurarsi a carissimo prezzo. Milano. intento a dipingere la S. Firenze. Gutenberg (tl suo vero nome era Giovanni Gensfleisch. Venezia. che egli tuttavia non considerava come fine a se stessa. Bodoni ( 1740) a Parma. Agli inizi del '500 e di nuovo a Firenze. Froben a BasIlea. mutevole e vibrante che tutto vela.ta incompiuta. Windsor. architetto. La fama di Leonardo artista (pittore.. al cui servizio mori il 2 maggio 1 5 1 9 nel castello di Cloux. e vi si tratteneva fino al 1499. partendo dali' uso gia invalso fra i calligrafi di stampini di osso. Leonardo ha lasciato in molti manoscritti. ritratti. . Plantm ad j\nversa. Oltre ane opere sopra menzionate. impersona la figura del genio universale. puo ricordare grandi tipografi . a vari lavori d' idraulica. Napoli. Nato a Vinci (Firenze) nel 1452. filosofo e scrittore il quale. avrebbe inventato i caratteri mobili scomponendo. che si applica con mente speculativa ad ogni ramo dello scibile. della cui maniera risente la prima opera L 'Annunciazione degli Uffizi. e che veni vano sottoposte alla pressione di appositi torchi. che si conservano a Milano. specie greci) erano chiamati servi-letterati ed era a questi che i ricchi romani (spesso «ricchi di guerra» ed analfabeti) dovevano le loro biblioteche. come partecipi d ' un eguale dramma . le parole incise sulle tavolette. B. figlio naturale di un ser Piero. filosofo. di vetro per le lettere iniziali sulle pergamene. Scrisse anche un trattato di pittura. artista. verso il 1470 in ?ell issime edizioni. Parigi. Elzevir ( 1540) in Harlem fino a G. ancora Roma finche nel 1 5 1 7 passo in Francia al seguito di Francesco I. e dipingendo la Vergine delle Rocce (oggi al Louvre) e l' Ultima cena nel Refettorio delle Grazie a Milano. Anna e la Gioconda. un nuovo grande passo aveva fatto il progres so. In Italia i primi libri stampati apparvero a Venezia. perche essi erano riprodotti a mano. sarebbe dovuta a un illustre italiano. N. in cui le lettere delle matrici erano incise �lla rovescia. Nel 1482 si portava a Milano al servizio di Lodovico il Moro. avuta notizia dei metodi inaugurati da Gutenberg a mezzo di un socio dello stesso. approfondisce e fa lievitare . caricature. si formo alla bottega del Verrocchio.LEITURE Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci. di botanica. anticipatore di moite scoperte e di applicazioni. lettera per lettera. Mentre questi avevano esaltato l ' uomo astraendolo dall' ambiente naturale. che andarono distrutti. a Panfilo Castaldi di Feltre. che si facevano copiare e miniare in pergamena dai celebri calligrafi e alluminatori (miniaturisti). MIlano) ci fu una gara per codici di lusso. Etienne a Parigi.ella seco�da meta del 1 400 fra i principi italiani (alla Corte di Ferrara. la Madonna Benois a San Pietroburgo. Nel 148 1 iniziava l' Adorazione dei Magi (Uffizi). peregrino per varie citta. Poi. che rivelano I' acutezza e l' ampiezza del suo genio. La pittura acquista pertanto in Leonardo un profondo significato spirituale. accompagnati da numerose note (scritte con la caratteristica scrittura mancina. lo « sfumato». musico) e soprattutto legata alla pittura. Nel Medio Evo puo dirsi che tutto il patrimonio culturale del­ l' antichita fu salvato dai monaci che nei Conventi copiarono testi sacri e profani. gia questa era in atto mediante l' uso di tavolette di legno. in cui versare il piombo molle e ricavame le singole lettere. scienziato.

imbiancare . -i . sport.suo lo terrazza .abbrunire aggrinzare . colpo > colpire. Le parole primitive Le p a r o l e p r i m i t i v e sono quelle non originate da a1tre piu sempliei.imbianchire empiere c6mpiere empire compire Le parole derivate Distinguiamo due tipi di derivazione: a) D e f i v a z i o n e i m p r o p r i a . ossia la radice. P. es.ingiallire intorbidare . e la d e s i n e n z a (o terminazione grammatica1e). . Le parole primitive sono variabili e invariabili.imbianchire) . b) D e r i v a z i o n e p r o p r i a . -e fine.assordire colorare . che resta invariata.hanno general mente una differenza di significato.rnutare .aggrinzire ammol1are . lo esse non appare che il tema e la desinenza.foglio fossa . sasso > sassoso.ammol1ire assordare . -a. fruttivendolo. -e macilente. specie. -i. man-o. lunga la maggior parte) vengono formate in due modi: a) per d e r i v a z i o n e (parole derivate: abbracciare > abbraccio. Le parole che non appartengono al gruppo delle primitive (e sono di gran e) Verbi abbrunare . b) per c o m p o s i z i o n e (parole composte: contraccambiare. E la morfologia che ei insegna come le parole variano mediante la flessione nominale e verbale. Derivazione impropria XLIII. derivate e briciola . che muta secondo la f l e s s i o n e (declinazione o coniugazione). es. arte. P.: vi-a.grido legna legno midolIa . -i.maci lento.cerchio cesta cesto foglia .viene attaccato in fine al t e m a o r a d i c e della parola per formame una parola distinta (goffo .). lavor-are. mano.lontananza.midolIo moda .terrazzo b) Aggettivi alpestre. 324 caduta).starnutire imbiancare .modo nuvola pezza regola sementa staHa stile nuvolo pezzo regolo semento staHa stilo orecchia . 325 . lo italiano vi e un certo numero di parole che hanno una doppia desinenza. -i fino. se. : via.inverrninire scolorare scolorire sta. man-i. amara > amarezza. caduto. eioe quella che avviene per cambiamento della d e s i n e n z a (foglia . ecc . -e silvestre.spillo suola . -e silvestro.alpestro. -a.briciol0 buca buco canestra . In questo Le differenze di questi significati vanno ricercate nel vocabolario. Le parole primitive in v a r i ab i l i mancano di flessione. ecc.-a altamente).gambo grida .goffaggine. o per semplice passaggio l 'avere.dimagrire imbrunare infervorare imbrunire infervorire ingiallare . spiUa . lavoro. -a.) . es. sordomuto. Eccone le principali: FORMAZIONE DELLE PAROLE TVOR B A RIJEČI Quanto alla loro formazione le parole sono di -tre specie: a) Sostantivi primitive. . -a.la ad altra categoria di parole (avere secondo casa parliamo di d e r i v a z i o n e i m m e d i a t a .colorire dimagrare . P. -i.casato cerchia .foglio.canestro casata . -i . transalpino. -a . -i triste. lavor-ate. Esse.fosso frutta . vi-e. alto. ma. -a.orecchio composte. -i. libro. virtu.tristo. -i.trutto gamba . chiaroscuro. -i . piu. -e crisi.intorbidire inverminare . lontano .Con la voce generica t e rm i n a z i o n e si designa in modo unico la desinenza e il suffisso. NeUe parole p r i mi t i v e v a r i a b i l i si deve distinguere il tema fondamentale. eioe quella che si fa mediante il suffisso che Nota.: muro.Lezio ne quarantatres ima Nepravo izvođenje 1.

disastrare (-ato) inchiesta .avvezzo avvizzito . Infatti.il parlare potere il potere volere . sostantivi: ardire . caduto.quietare sano sanare tardo .revisionare incombenza . avvezzato .Questo tipo di derivazione e tuttora molto vivo.biasimo cacciare .penare LEITURE Sino nimi Si dicono s i n o n i mi vocaboli che hanno significato assai simHe e possono percio scambiarsi spesso nell' uso: f accia. .incombenzare propaganda .scarno scemato .leva pescare .l' avere desinare .contrasto legare . L' espressione f accia tosta non potrebbe essere sostituita con viso tosto o voito tosto.sporco stancato . viso e volta. venuto. verbi: bastone . non vi e rnai fra esse identit:a assoluta. sostantivi: andare. Premettendo l' articolo ad altre parti del discorso anch'esse possono essere sostantivate. .entrare avanti oltre avanzare inoltrare svegliato . ma di sostantivazione.bastonare corona . verbi: aggiunto (aggiungere) dato (dare) .comando b) Da participi passati. 327 denominali: Nota.il parere parlare .il volere a) Da verb i.i l latrato promettere. -a .graziare lancia . -a la venuta comandare . spavento.abbandono abbracciare . andato.vizzo caricato carico (ri)colmo dimentico chinato .abbraccio biasimare .conforto contrastare . non parliamo di derivazione impropria. latrato . ardire o osare.la promessa venire. In tal caso. Ecco alcuni recenti derivati disastro . e concorda col proprio sinonimo in uno solo di questi. Ogni vocabolo ha di solito piiI significati e piiI usi. ferito.stanco storpiato straccato storpio stracco stufo tronco g) Da participi. verbi: migliore . avverbi: altro (alt'ero) uno unire decimare decimo alterare entro .tardare tranquillo .chino (ri)colmato destato domato gonfiato dimenticato desto domo gonf «r­ scaltrito .l' andata cadere.Un certo numero di parole e stato formato da altre parole.acconcio adattato .involtare paziente (patire) pazientare aggiuntare stu fato troncato h) Verbi derivati da pronomi.logoro mozzo privo Nota.lega levare . aggettivi: acconciato . appartenenti ad una categoria grammaticale differente.migliorare peggiore . -a la caduta ferire. sostantivi: abbandonare .incoronare colpo favore colpire favorire grazia .tranquillare 326 .datare involto (involgere) . se a etto materno ha pressappoco lo stesso senso che amore mate mo. medi ante semplice cambiamento della desinenza: e) Da infiniti. ecco Per quanto vieino sia il significato di due parole sinonime.pesca stimare .guasto c) Da sostantivi.il desinare dovere . numerali.la ferita latrare. In questi esempi abbiamo il caso della sostantivazione del participio per mezzo dell'articolo.il dovere mangiare .inchiestare revisione .stima strappare strappo essere r essere f) Da participi.propagandare terremoto terremotare (-ato) d) Da aggettivi. prornesso.sveglio vuotato .scemo sporcato . sicch6 non sempre e possibi1e adoperare uno al posto dell' altro. -a . paura.scaltro scarnato . Derivazione immediata.lanciare origine .caccia cambiare castigare cambio castigo confortare . -a . pero.adatto adornato aguzzato adorno aguzzo ingornbrato mozzato privato ingombro logorato .peggiorare quieto .vuoto guastato . terrore.2.I' ardire avere .originare pena . ff non si puo dire invece affetto di patria per amore di p'atria.il mangi are parere .

in ottavo. ma gl' incisori di punzoni e matrici per caratteri erano tuttavia rari. per lo piu dispregiativo: canaglia. pan ett on cino ne ha tre.canile bianco . urno r'istico.superbia argento . come si dice. nel Lazio. che sono forme prese direttamente dal latino. es: ign-eo. ma in via del tutto eccezionale. P. ne modifica il senso. Cosi bosc aglia ne or-eli-ino ne ha due. 328 329 .bronzeo e cosi: alcalico. dal greco «enchiridion» che vuol dire «in mano» ossia «maneggiabile». con questi caratteri.cittadinanza rnansueto . usciva un Virgilio. venuti in luce anche nel secolo XV. nella conversazione. cefalea e cefalalgla. A. aperti. e cioe un vocabolo «tecnico».insania superbo . che pu r indicano sempre il mal di testa. vitreo. rispettivamente vir (= uomo). britannico.cita) sussiste quella popolare (jiorito. vir-ile derivano dalle voci latine ignis (= fuoco). specialmente all' estero. didascalico. erano quasi sempre di formato grande. plebaglia. -ea) e in alcuni in -ico: urano . non escono fuori dali' ambiente dei medici e dei farmacisti. che furono molto ammirati e che oggi sono conosciuti.insalatiera cane . -ia. all' arte della stampa. cosi -aggine denota proprieta e qualita per lo piu cattive : birbonaggine. aggiunto alla radice di u�a parola primitiva. e precisamente dagli scrittori. maneggevoli.assassInio insano . sia che fossero scritti a mano sia che fossero stampati. scolastico. col quale Aldo iniziava la serie delle edizioni di piccolo formato. tascabili. aureo. si. limpidi. contribui a diffondere il libro. Gli piacque in modo particolare la scrittura del grande poeta trecentesco e voHe che Francesco da Bologna la prendesse come modello per incidere i nuovi caratteri. Aldo Manuzio ebbe l' intuizione della praticita che essi offrivano e. essi sono rarissimi. fra due o piu sinonimi. -aglia ha senso collettivo. Aldo Manuzio fu colpito dali' abilita nel trattare il cesello di un tal Francesco da Bologna. I' uno o l' altro. tirannico. Nel 1 50 1 . l' altro ha un uso limitato a determinati ambienti. manuale.Occorre poi notare che molto spesso. opera oggi rarissima. sic.Lezione quarantaquattre s im a Aldo Manuzio e I'arte della stampa DERIVAZIONE PROPRIA Fra le principali innovazioni portate da Aldo Manuzio da Bassiano. Fu detto volume in ottavo perche il grande foglio prodotto dalla cartiera doveva essere ripiegato otto volte per arrivare al formata del libro e fu chi amato enchiridio. Non esistono quindi sinonimi di significato assolutamente identico. per fargli preparare un nuovo carattere di rara bellezza.uranio assassino . fi I suffissi hanno general mente un proprio significato. o per lo meno intesi in questo senso. L' arte del cesellatore era a quel tempo in grande sviluppo. che fu detto aldino o corsivo perche inclinato da sinistra a destra. s facciataggine.professionista insalata. familiare. Ferrari Bandini-Buti PRAVO IZVOĐENJE La derivazione propriamente detta di parole da altre parole si fa mediante il s u ffi s s o che viene attaccato in fine al tema o radice di una parola. In alcuni casi non e possibile comprendere la derivazione o il significato della parola primitiva senza ricorrere al latino.argenteo bronzo . Si narra a tal proposito. ha uno. -eo (ferom. eleganti. Mal di testa ed emicrania si possono usare indif­ ferentemente. Intendiamo per s u ffi s s o un gruppo di lettere (compresa la desinenza) che. In altri casi accanto a una forma dotta (florido. . che Aldo Manuzio ricevesse in dono un manoscritto autografo del Petrarca. Duro X LIV. vanno annoverati i caratteri chiari. anche col nome di italici. -6io indica uno strumento o amese che serve a qualche azione o scopo: abbeveratoio. Giova sapere che prima di allora i libri. accozzaglia. ora abbiamo gli aggettivi cinereo. lingulstico. Una parola derivata puo avere un solo e anche piu suffissi. adottando tale formato. secchezza).bianchiccio L' accento resta sul tema nei derivati in -io. vetro. uno appartiene al linguaggio comune. entusiastico. Nelle parole derivate l' accento tonico cade regolarmente sopra il suffisso: - cittadino . o. I piccoli volurni erano. elo chiarno presso di se.mansuetudine professione . gocciolatoio. M. e cosi accanto a cenere. che egli faceva incidere sotto la sua diretta sorveglianza dai migliori incisori.

novita buono .ermetismo fatale .prevalenza Siena .banchiere camera .postino ballare .isolano valle . facolta.cronista macchina . ecc.contadino Perugia .colombaia abete .canneto -ezza (astratti denotanti qualita): agiato bello la. agiatezza bellezza dolce . dottrina. nella derivazione.celibato mandorla . cameriere cameriera). dignita): dottore .artigiano corte cortigiano -iere (professione.figurinaio -iera (vasO.dottoressa fattore . collezione e sim.boscaglia -eria (nomi collettivi. disposizione. aderenza.leggiadria -rua (conserva. provenienza): contado . condizione.maestra. con lo spostamento d' accento. per lo piil in senso spregiativo) : ragazzo .): colombo . -ente (abilita.cameriere dogana .partenza prevalere .dolcezza triste . condizione. locali.ghiacciaia pietra . ufficio. professione): libro . dignita): cantare cantante comandare .cannoniera scoglio . irrequieto irrequietezza. -eto (nomi di luoghi piantati a determinate colture): pino pineta olivo fruuo oliveto frutteto canna . coslcoi suffissi in -ezza (fiera .comandante litigare . UD nella deri vazi one. strumento. ecc) : aderire apparire aderenza apparenza partire . si scempiano diventando e.libraio giomale giomalaio sigaro .somiglianza -ismo.macchinista terrore terrorista materiale . local i e astratti): borghese .. ecc) : sale saliera bacchiera tabacco ta cannone . dignita): isola . stato.ballerino -anza (stato.fattoressa poeta conte poetessa contessa In altri casi. sistema) : eroe eroismo umano .pienezza).fatalismo -ato (mestiere. pieno .bonario piede .I dittonghi ie.Perugino posta .): artigiano artigianato apprendista . qualita.tristezza -aglia (indica collettivi.abetaia ghiaccio . ecc.scogliera -ano. In altri casi il femminile dei sostantivi si forma con un semplice scambio di ' desinenza (maestro .materialista 33 1 . ufficio): banca .stupidaggine testardo .gioielliere -ante. Nel seguente elenco si danno i principali suffissi della lingua italiana. qualita. a) Suffissi di nomi (astratti. -igiano (provenienza.cittadinanza lontano . condizione.valligiano arte .doganiere gioiel1o .ragazzaglia plebe plebaglia orto . seguace di un sistema): celibe . collettivi.petraia -ruo (mestiere.senese -essa (professione.testardaggine -eta.umanesimo ermetico . il dittongo si conserva.sigaraio figurina . -esirno (usanza. La parola­ -base che precede gli esempi di derivazione ha puro valore orientativo.lontananza risonare risonanza somigliare .litigante partecipare partecipante -ino (mestiere.borghesia stampare stamperia libro pescare libreria pescheria cortese .mandorlato cronaca .): cittadino .pedestre fuoco focherello figlioletto figli(u)olo -enza (stato. mestiere.e non costituisce in tutti i casi il punto di partenza del derivato. strumentali e personali) -aggine (forma nomi astratti denotanti proprieta e qualita): fanciullo buffone fanciuUaggine buffonaggine stupido . o : nuovo .fierezza.cortesia leggiadro .apprendistato 330 -ista (professione.ortaglia bosco .

correggibile Il suffiso -ino serve anche a formare sostantivi (contadino.commerciale -ano (origine. la P. abbondanza di qcs. -sore (professione. Cosi p. maniera.allenatore con6scere . -ino (italiano.testamentario erede ereditario Per la forma del femrninile di questi sostantivi v. -ito. -. proprieta. costume.pieghevole correggere . -esco. -ino (materia.dormiglione. -esse.sentimento -ale (stato. -atko (appartenenza. parigino).affermativo descrlvere . origine): b) Suffissi di aggettivi: -abile.gioventu Questo suffisso e usato anche per sostantivi: notiziario. oltre che sostantivi. aggettivi. -ato.polare stella . condizione. diminuzione.caprino mare marino sale salino Garibaldi .verdura ardere .stellato garbo .fomitura -ico.bravura fomire .pallidiccio umido umidiccio rosso .tito lare -ore.problematico simpatia . appartenenza): alimento . materia): carta .affaticamento -010.bonta fedele .): buono . tore. tu (astratti denotanti qualita. -sura. postino) e soprattutto dirninutivi. -uto (possessione.simpatico Alcuni tra i suffissi eleneati pin sopra servono a formare. -Ona (qualita esagerata in senso buona e cattivo): dormire .cambiamento sentire .fedelta povero poverta giovane .): stella . binario. ecc .mansuetudine -iedo (somiglianza imperfetta.cartaceo creta cretaceo farina . - tura (qualitit. Per i suffissi -ense.abbigliamento affaticare .ubriacone allegro allegrone -are (relazione. -evole vedi gli esempi alle pagine 409-4 1 1 . effetto. es. origine): artista artistico scuola scolastico alpinista .centrale colonia . -a ubriaco . appartenenza): Africa mondo africano mondano monte . -aeeo (qualita.orecchiuto -udine (proprieta. qualita): atto attitudine inquieto inquietudine mansueto .arsura bravo .rossiccio -ura.perlaceo -ivo (disposizione a fare.successivo 332 333 .stellare titolo . -a chiacchierare . maniera): confine .garbato sapore .garibaldino desiderare .conoscitore direndere difensore tradire traditore -arlo (relazione. appartenenza) : materia materiale centro . atto ed effetto di un lavoro)� verde . somiglianza.ferroviario testamento . -ai(u)olo (mestiere e vendita): bosco .alpinistico acrobata . condizione): allenare .bile (aggettivi derivati da verbi in senso passivo): - capra .coloniale commercio . degenerazione): infermo infermiccio patlido .informativo succedere . L -ta. capacita): affermare .boscai(u)olo latte . qualitit): abbigliare .-mento (azione.confinario ferrovia .desiderabile utilizzare utilizzabile piegare . i derivati da nomi di nazioni o di citta con i suffissi in -ano.repubblicano -one.alimentare polo .descrittivo informare .farinaceo perla .saporito orecchio . evole.acrobatico problema .chiacchierone.lattai(u)olo legno legnai(u)olo camp agna campagnuolo cambiare .montano repubblica .

un' opera corta. un color bianco sporco.estasi . libriccino. XXX) le trasi seguenti: Un bastone piccolo. pallido. un medico da poco.Volga calore padiglione accasione .nespolo noce . piantagione. rapido come un fulmine. colui che suona il violino. r atto di apparire. -ecchiare.utensile . una storia corta.Danubio .battaglione .idioma. una medicina che mette in fuga le febbri. testa. un libro piccolo. pollaio.Arno .) tastare tastoni balzellare . chi abita nel contado. d) Suffissi di avverbi: -mente largo largamente raro . str . tavola. -icchiare. V. verde.Drina . -erellare. bellino. la lez. pastorizia. chi vende i gioielli. una donna cattiva e volgare.canterellare saltare .balzelloni ginocchio (lat.radio . quali alterate e quali derivate: Manina.sbevazzare tagliare tagliuzzare ghignare volare sghignazzare svolazzare -eggiare (azione intensa.fortemente utile utilmente -oni. giallo.il barbiere cio che s i deve lodare . un dotto che studia Dante. fanciullo. uomo.albeggiare amaro amareggiare mercante . un piccolo giardino. colui che dipinge. ESERCIZI I. chiave. l' atto del fa1ciare. -one (v. Indica quali delle parole seguenti sono primitive. casetta. tavolino. -orio e altri suffissi in o ton ica vedi gli esempi alle pagine 4 1 0-4 1 1. un albero piccolo e sottile. una via stretta. albero.girellare cantare . signore.Sava .nipote nutrice caffe .ciliegio .moltitudine . animaletto.Per i suffissi -onico. un uomo che ama ciarlare. -oso.giomalista .dinamo . bimbo. viso. chi abita in montagna. azzurro. cane. le donne che spigolano. falce. chi suona l' arpa. un piccolo fiume.nulla . una piccola sala. una camera piccola. formata per alterazione di suffisso (v.dormicchiare baciare . libro.lepre metropoli . 169.nocciolo pero .baciucchiare risolvi con una sola parola. staHa. produzione di un effetto): rertile popolare fertil izzare popolarizzare stabile . -uzzare (frequenza. fanciulIo. -ellare. canile. libraio.un bastoncino e) Suffissi di verbi: -acchiare.rubacchiare sonno . limpido come il cristallo.bar . spregio) be(ve)re . casalingo.raramente forte .balzellare girare . continuata): alba .sceneggiare Forma parole per alterazione da ognuna delle parole che seguono: Vecchio.Tibet . giallastro.parentesi vaglia . III . l' uccisore di se stesso.sonnecchiare dormire .pacificare IV . colui che canta.Bosnia . giovine. foglia. mano.ingratitudine . una strada larga. chi abita nelle citta.latinizzare risolvi con una sola parolaformata per derivazione il contenuto delle trasi seguenti: Chi vende salumi. Secondo gli esempi: chi fa la barba .Canada caucciu sci .Brasile modista . un color rosso sporco.albicocco mandorIo. rosso. Trova il nome delfrutto corrispondente: melo . -ucchiare (rallentamento. -ottare (con valore diminutivo e frequentativo): balzare . gatto.salterellare -icare. isola. paese.mercanteggiare scena . un bicchiere grosso. -ettare.stabilizzare latino . donna. Secondo l 'esempio: un bastone piccolo .) carpere ginocchione carpone Distingui il genere dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: autobus . una casa piccola e graziosa. II . uno che imbroglia il prossimo. casa. un colore simi le all'azzurro.castagno . chi abita neUe valli. un bicchiere piccolo. una pianta piccola e graziosa.specie . 335 334 .rondine . rossastro.lodevole -izzare (attuazione. fioritura.limone . VI .serie . peggioramento): rubare .film . -ificare (senso frequentativo o diminutivo): zoppo biasciare zoppicare biascicare falso falsificare pac1fico . -azzare.

Pietro. gamba punto. e chi non sa far bene da se.gallina .cedro pistacchio . porta poltrone. architetto. Nel 1 540 po�va a compimento il Palazzo Famese. che aveva dipinto una Pieta mediocrissima. Ne 1 547 �lene nommato architetto della fabbrica di S . vantandosi lo scultore che di gran lunga aveva superato gli antichi rispose: <�Chi va dietro agli altri rnai non li sopravanza. ran ntoml alla scultura (due Pieta). S ilvio e un bravo violinista. non puo servirsi bene delle cose altrui» . e per il quale scolpiva i «prigioni». gesta . storie della Genesi. Nel 1 505 e di nuovo a Roma presso Giulio II. che lo incarica di erig�re il suo mausoleo sistemato solo nel 1 545.tappo. foglia pianto. gli disse un giorno: «Gli e peccato che non abbia tolto donna.aquila . si poteva credere a tutto cio che aveva scritto. poltrona.scalo. Distingui i significati delle seguenti coppie di nomi: pairno. Di Michelangelo i biografi rammentano alcune risposte salatissime ed assennate.coIlo.vincitore ispettore mietitore protettrice .ananasso . palma . Nel 1534 si stabilisce defini­ tivamente a Roma.pianista _ . scala .Aveva non so che pittore un' opera dove . vi scolpisce la «Pieta» .cuoco . Sl vedeva un bue che S ava meglio delle altre cose. disse che elI' era proprio una pieta a vederla. iniziatasi con Giotto.gener� .pesca oliva . che m' ha fatto sempre X. Gino ha preso moglie. si dedica pur fra amarezze e contrasti. tranne . IX.porto. perche i figliuoli e i nipoti gli hanno venduto e mandato a male quello che lascio: le porte in vece sono ancora in piedi».orsa .profeta . scusandolo alcuni che era poco tempo che s' era dato all' arte rispose: «E' si conosce!» Ad un altro pittore. tappa .VII. . mas �a gesto. Porta Pia. dell' arte italiana. ag it ate sempre da movimenti in contrasto.Il direttore della fabbrica chiarno tutti gli operai. Rispose lchelangel?: <:<I? o .eroina . . terminate nel 1 5 12. Si formo a Firenze ove ben presto dette saggi � tnbulare. . e la personalita p ili grande dell' delle sue capaClta. Sangallo. La vita e l' opera di Michelangelo sono l' espressione di uno spirito superiore. A un cittadino che lo scontro in Orsanmichele in Firenze. ora in S. . Un suo amico. attivita d i costruttore (sistemazione della Piazza del Campidoglio. ma non ci trovai mio cugino. ed l mlel flghuoh saranno l' opere che lascero. a questa 336 �e it�iana del ' 500. Pietro in Vaticano ( 1501 ).mela .costo.cane ambasciatore creando forme colossali. .Richiesto da un amico suo quel che gli paresse di uno che aveva copiato delle statue antiche fra le pili celebri.Hanno preso un istitutore per il ragazzo.suocera . .fico .masso. busta . e il celebre «Mosb>. colla . Al centro della sua arte e l' uomo del quale egli ebbe una VIIL Trova il maschile o il femminile corrispondente: ginnasta istitutrice impiegato allenatore posseditrice dattilografa equilibrista . Maria degli Angeli). 337 .Luigi e il genero della professoressa. punta testo. Chlamato a Roma nel 1490.stregone . e che se San Marco era tale. LEITURA Michelangelo (1474-1564) Michelangelo Buonarroti.busto. Trova il nome della p ianta corrispondente: nespola . pittore e poeta. Fu domandato perche il pittore T aveva dato pili risaIto a queU'animale: «Ognuno ritrae assai bene se medesimo». potentemente plastiche. Pietro e d' ora in poi.fautore . scultore. S. Cambia il genere dei nomi mobili e propri: Giovanni e il padrone. manica . e in architettura equilibrando grandi masse fra loro in opposizione.femmina traditrice. e guai a Lorenzo Ghiberti � se non faceva le porte di S an Giovanni.colpo.La direttrice della scuola e buona come una madre. e lasciato loro tante fatiche onorate». che si corona nella cupola di S. Nel 1 508 egli e incaricato di dipingere la volta della Cappella Sistina con � .Le sode elessero la nuova presidentessa. mo�he troppa. Essendogli mostrato un disegno e raccomandato un fanciulIo che imparava allora disegnare. Dalle sue creazioni emana un senso di sovrumana forza e di sovrumano dolore. colpa fogho. Questo dramma espresse in scultura e pittura. ove nel 1 534-4 1 affrescava il « Giudizio universale» nella Si­ stina. pe�che avresti avuto molti fi�liuoli. .Andai da mio zio.dottore cugina leone . Oggl al Louvre. iniziato da A. Lorenzo e vi scolpisce le Tombe dei Medici. la visione grandi osa e drammatica. Con Michelangelo si conclude la grande tradizione.banana . Poi a Firenze architetta la Sacrestia Nuova di S .susina prugna . testa .gambo. sua austera moralita. Di ritomo a Firenze modena la colossale statua del «David» ( 1 504). nspose che non VIde mal figura che avesse pili aria di uomo da bene di quella. * * * consorte .limone. costa . che si era tua di S an Marco .del D0!l atello e gli chiese quel che gli fermato � riguardare la st� pareva dl quella figura. pianta . . Fa contrasto in una societa.manico. che e questa arte. per molti aspetti cosi corrotta come quella del '500.

I vocaboli composti possono essere di tipo vario: s o s t a n t i v i (pescecane da pesce-cane). alle volte rimane invariato. sopra-struttura. - Lezione quarantaci nquesima Se pero il primo elemento e il sostantivo capo con il significato di persona che sta a capo e il secondo elemento indica la comunita a cui quegli sovrintende. per-turbare. preposizioni (nonostante da non­ -ostante) in varie combinazioni tra loro. 339 338 .) le quali si premettono alla parola: contra-stare. Numerosi sono i composti formati con elementi latini (calori ero) e greci f (dattilografia).la madreperla la cartapecora il pescecane bisernica (školjka) pergament morski pas le madreperle le cartapecore i pescecani Allo stesso modo si regolano anche le parole formate da due aggettivi: sordomuto agrodolce grigioverde gluhonijem kiselo-sladak sivo-zelenkast sordomuti agrodolci grigioverdi XL V. come anche la lingua croata (a differenza del greco e del tedesco) non ha facilita a formare parole nuove unendo insieme due nomi. si mette al plura1e solo capo: il caposquadra il capopopolo il capoposto il capobanda il capostazione LE PAROLE COMPOSTE SLOŽENE RIJEČI Si chiamano parole composte le parole formate da due o pili elementi distinti che si congiungono per formare una parola nuova. novčanica i capoluoghi i capolavori gli arcobaleni i cavolfiori le banco note čistač cipela nož za papir vadićep i lustrascarpe i tagliacarte i cavatappi b) se il sostantivo e al singolare. il nome composto resta invariato: il lustrascarpe il tagliacarte il cavatappi glavno mjesto remek-d jelo duga cv jetača papir. vođa grupe vođa naroda zapov jednik straže vođa razbojnika še fpostaje i capisquadra i capipopolo i capiposto i capibanda i capistazione 2. Di regola si mette al plurale solo il secondo elemento: il capoluogo il capolavoro l' arcobaleno il cavolfiore la banconota 4. I composti piii frequenti si formano con prefissi. avverbi (sottovoce da sotto-voce). Quando il primo termine e un s o s t a n t i v o e il secondo un a g g e t t i v o si mettono al plurale tutti e due gli elementi: la piazzaforte l' acquaforte il caposaldo il casamatta la cartastraccia tvrđava bakrorez oslonac. temelj kazamat obični (ili otpadni) papir le piazzeforti le acqueforti i capisaldi le casematte le cartestracce Eccezione: il palcoscenico pozornica i palcoscenicL _ Plurale dei Domi e degli aggettivi composti I nomi composti sono formati da parole distinte che si congiungono per formare un sostantivojJUovo. a g g e t t i v i (benestante da bene-stante). Neinomi composti formati da un a g g e t t i v o seguito da un s o s t a n t i v o la desinenza del plura1e viene assunta solo dal secondo termine: il francobolIo il mezzogiorno il bassorilievo la falsariga il purosangue il galantuomo poštanska marka podne barelje f podmetač papira s ertama čistokrvan konj poštenjak i francobolli i mezzogiorni i bassorilievi le falsarighe i purosangui i galantuomini 1 . v e r b i (irrompere da in­ rompere). 3. I composti con un v e rb o al primo posto e un n o me al secondo posto vanno distinti in due categorie: a) se il sostantivo componente e un plura1e. ecc. che sono particelle (prepo­ sizioni. Per studiare la formazione del plurale dei nomi composti bisogna innanzi tutto dividerli secondo il tipo grammaticale degli elementi che li compongono. Di essi si parla nella lezione 48. avverbi. L' italiano. Tuttavia nel periodo pili recente la crescente importanza della tecnica ha introdotto nella lingua comune moIte parole composte. pre-militare. altre volte invece viene dec1inato. Nomi formati da d u e s o s t a n t i v i .

quando non sia s impura. prediletto (omiljen). anteguerra (predratno doba). misconoscere (ne priznavati). frattanto. «contro») : incavare (izdupsti). južno). biconvesso (ispupčen s obje strane). cispadano (s ove strane rijeke Pada. ante-. es . a alo anormale (non normale).(spesso nel senso di «dentro». da. južno r con. «verso». a. in. es.(in moIte parole corrisponde a non): incapace (nesposoban). irresponsabile (neodgovoran).(di origine greca. eccesso): preavviso (prethodni oglas). disobbedire (ne slušati) . contro­ proposta (protuprijedlog). posticipare (odgoditi). anti. o a v v er b i s e g u i t i d a n o m i : il dopopranzo il dopo guerra il senzatetto la soprastruttura popodne poratno doba beskućnik nadgradnja i dopopranzi i dopoguerra i senzatetto le soprastrutture Parole composte con prefissi e suffissi I I prefissi sono elementi che si attaccano in principio della parola. superiorita. ante prima): anteporre. inter. bis due vote) : bicipite (dvoglav). dappertutto. m. ra. minus meno) nel senso di azione cattiva o contrarieta: misfatto (nedjelo. extraterritoriale (eksteritorijalan). P. indeterminato (neodređen). posdomani (prekosutra). ' extra-. irresoluto.(dal lat.(dal lat. ex. antistatale. esprime l' idea del superlativo): arcicontento (vrlo zadovoljan). immobile (nepomičan). preposto (pretpostavljen). frattanto (međutim. irr6mpere (upasti. compiangere (sažaljevati). I prefissi terminanti in n mutano questa consonante in m davanti a p e b e l' assimilano con l. po-. secondo i casi. gužva polusan spor čovjek svežder i parapiglia i dormiveglia i posapiano i mangiatutto 6. il cosiddetto alf privati vo): acef (senza capo). sudjelovati). post.(indicano.(<<fra»): intervenire (umiješati se. provenienza): defalcare (odbiti. Unendosi con la parola primitiva. commensale. arci. soprattassa. : additare. extra fino (izvan­ redno fin). P.dal latino ad verso. Questo prefisso si riscontra anche nella forma stra-: straordinario (izvanredan). raddopp ia re. cis.(prefisso di origine greca. subiscono spesso qualche medificazione. con rafforzamento iniziale): frammettere.(di origine greca. su raddoppiano la consonante iniziale della parola a cui si uniscono. sopra. anticamera. combattere. pre.Esempi di composti indeclinati: il cacciavite il posacenere i l salvagente il bucaneve odvijač (za vijke) pepeonik pojas za spašavan je visibaba i cacciavite i posacenere i salvagente i bucaneve Esempi di composti declinati: il battibecco il parafulmine il parafango il tompicapo prepirka gromobran blatobran br :iga i battibecchi i parafulmini i parafanghi i rompicapi 5. _ bi. allontanamento. sotterrare. bisdrucciolo (s akcentom na četvrtom slogu od kraja). zločin).: impossibile.. ma produce il rafforzamento della consonante iniziale): contraddire (protUlječiti). so. di. = I Secondo un' altra dassificazione questi prefissi e suffissi rientrerebbero nel capitolo della derivazione. provaliti).(indica compagnia. Quando si uniscono d u e v e r b i o u n v e r b o e u n a v v e r b i o i due elementi restano entrambi invariati: il parapiglia il dormi veglia il posapiano il mangiatutto vreva. decapitare (odrubiti glavu). contra atto (krivotvoren). de-. irragionevole (nerazborit). contrapporre (pero: contrastare). contro. I prefissi a. arciduca (nadvojvoda).(con significato di «fuori» o per indicare qualita eccellente) : estragiudiziale (izvansudski). cis di qua): cisalpino (s ove strane Alpa. ammettere.(»između«. separazione. sorreggere. prepotente (drzak). che non si occupa di politica). comunanza): congiungere (spojiti). oduzeti). fra. contra.(indica priorita. = = 00 = = 340 34 1 . estra. significa «contro»): anfidoto (protuotrov). antisociale. dis. r. Cosi si hanno casi di p r e p o s i z i o n i s e g u i t e d a n o m i . contra. interloquire (umiješati se u razgovor).. collaborare (surađivati) . Vi sono poi altre combinazioni di parole composte per le quali non e possibile dare una regola precisa sul modo di formare il plurale. sop raccope rta. apolitico (che non conceme la politica.(nel senso di «dopo»): pomeriggio (poslije podne). discendere (sići. includere (uklopiti).(indica negazione): disabitato (nenaselj en).(denota opposizione): controdichiarazione (protivna izjava). .(dal lat. contraJf are.in. daccapo. mis. addomesticare. ammettere. raffreddare. con rafforzamento della consonante semplice seguente: accorrere. I principali prefissi sono: a.(»bivši«): ex-ministro (bivši ministar). frapporre (staviti između). sufficiente. contras­ Jf segno (obilježje). collaborare. fra. surrogare.(dal lat.(equivale in genere a contro. uto). dionesto (nepošten). silaziti). anti. ex-direttore (bivši direktor).

soprattutto (ponajViše).elima .laico . re-. In queste e simili parole il prefisso e ormai cristallizzato e noi possiamo arrivare a riconoscerlo solo attraverso il latino. -evole.fruscio .paia . L ESERCIZI Forma il plurale dei seguenti nomi premettendovi l 'articolo: voce . rispondere. Intendiamo con queste--nome un elemento (ivi compresa la desinenza) che aggiunto alla radice di una parola primitiva.brontolone. trasportare (prenijeti). -ischio (nevischio) ecco Suffissi di aggettivi: ( Firenze) infiorare infiorazione sfiorare sfiorire sfioritura rifiorire rifioritura floricoltore floricoltura florifero florilegio deflorare inflorescenza efflorescenza 343 fiorentemente florido floridezza floridamente floreale -abile. L'esse impura non si rafforza: soprascritta (natpis). trans-. tras.Di moIte parole composte per mezzo dei prefissi. esisteva.(indica inferiorita): subalterno (podčinjen). II. ecco Numerosi sono i suffissi. -eto (jrutteto).stratega . evitare. transiberiana (željeznica kroz Sibir). potkonzul). E cosi: -aglio (ventaglio).fiasco . ecco mossi. odgurnuti). fiori fiorire fioretta[e fioretto fiorino fiorista fioritura fiorita fioritamente Fiorenza = viandante inviato impervio rinviare rinvio traviare ecco (da:mo(vi)bile) mob i lita mobilmente -aio. -ata (boscata). . latte .freccia futurista .(significa «di Ul. lode vole. strapotente (vrlo jak).tesi . Francese. izbrbljati) . proporre (predložiti). sopravvivere (preživjeti).uovo . muovi. -aia denota mestiere. Non si devono poi creder composte coi prefissi molte parole che invece sono semplici.geometra . come intimare. con rafforzamento iniziale): sopraddetto (gore rečeni). -mente (abilmente). ecco mosso ecc. Genovese. solubile).sofa .pro. -ibile. contrasto): reintegrare (uspostaviti). sopra (»nad«. -ale (commerciale) ecco Suffissi di verbi e avverbi: -eggiare (albeggiare).vasca . Secondo gli esempi offerti dal seguente quadroforma lafamiglia di 5 parole a tua seelta. professione: giornale . sbanehettare (praviti česte gozbe). «mettere avanti»): proconsole (prokonzul. O s s e r v a z i o n e . ecco via via. stra. sottomissione (podvrgavanje). subaffitto (podnajam). preraditi).cinema . in italiano non es iste la forma semplice: espeLLere.»): transalpino (prekoalpski. ri.camicia . .(indica ripetizione.bisturl .farmacia . sotto. -ificare (j alsifieare). -one. sub. -ona: brontolare . -iere. respingere (odbiti. -oio (rasoio).lapis . sjeverno od Alpa). spettegolare (rastrubiti.intrigo . resistere. 342 . movesti. ne modifica il senso. sopraccoperta (gornji pokrivač). pagliaccio .stemrna .archeologo . s. -aglia (boscaglia).giornalaio.(indica inferiorita): sottospecie (podvrsta). -ubile (amabile.lattaia. -ese: Piemontese. trasparente (proziran). .tema .. «assai»): straripare (izići iz korita). spirare. reazione (reakcija). stonare (ne biti u skladu).raffreddore . S uffissi di nomi: muovere muovo. chiacchierare . risehiare. in latino.banchiere.gioielliere. soprascarpa (kaljača).pelliccia .(vuol dire «fuori».(indica il contrario di un' azione o anche intesita particolare) : searieare (istovariti).arancia . -iera: banca . leggib ile. -erellare (eantereLLare). -aceo (earteeeo). seapricciare (raspršiti komu mušice ili hirove).citta . vie viale vietta viuzza viabile viabilita viaggio viaggiare viaggiante viaggiatore viaggiatrice ecco viadotto viavai avviare inviare invio deviare deviazione moto motore motrice motivo mozione movimento movenza movente mobile immoto immobile immobilita immobi lmente immobilizzare commuovere commozione rimuovere rimozione smuovere sommuovere sommossa promuovere promozione promovibile terremoto maremoto automobile locomobile locomotiva locomotrice fiore fiore.(nel senso di «far le veci». gioielio . procrastinare (odgoditi). .buccia . stravecchio (vrlo star).sintesi .compagno.chiaechierone. rif are (nanovo učiniti. invece. -oni (ginoeehioni). -ario (ereditario.

sa cogliere delle cose i caratteri individuali e k Jjcrea con uno stile immediato. Dal neo-platonismo fine Quattrocento. 344 345 .soprannome . Ora. in seguito a contatti con i grandi maestri veneziani.calzaturificio .stanzone ragazzaccio .notte .Croazia.un grosso libro . la cui influenza si fa sentire su Michelozzo. VII. di Luciano e Francesco Laurana e del Perugino). Trova i vari derivati dai seguenti nomi primitivi comuni e il nome dell'abitante dai nomi propri: pane vita Dalmazia .boccata .straducola . Pietro dal carcere) e di solennita pittorica e compositiva (come. con Raffaello si giunge alla concezione pagana della vita e l' uomo e il centro dell' universo.fanciuUone . Pietro Lombardo.una vecchia cattiva una bottiglia piccola . Il suo sbocciare fu determinato da uno spirito nIlOVO. o virtuosismo come nel Tribolo. Nel '500 lo studio della statuaria greco-romana determino un rinnovamento della scultura: pili che espressione immediata di vita si ricercarono grandiosita di forme e rnagnificenza: invece d'una caratterizzazione delle figure. poiche Raffaello sceglie i modelli nella vita contemporanea.capobanda .III.scuola .sonnifero .capopopolo .sfacciataggine banchiere artista . A Firenze si vanno detenninando due correnti nella scultura: una che mira ad una bellezza delle fonne calma ed ideale (il Ghiberti e il Della Robbia).altoparlante capofamiglia .antipasto rompicapo. ove emerse l'Arnadeo. Mino da Fiesole.Lombardia Liguria Palermo . nel Cellini. ecc Caratteri pressappoco uguali ebbe la scultura in tutta Italia. L'Assunta.un piccolo bastone un uomo brutto e grosso .arcobaleno sordomuto capoluogo . Rossellino.mare Inghilterra Germania posta . 3°) di Roma: chiamato da Papa Giulio II.automobilista . Si distingue solo quella veneziana. complessita di atteggiamenti che ben presto doveva degenerare nel pili astruso manierismo. dove furono attivi il potente Jacopo della Quercia e i seguaci di Donatello.tagliacarte . ed impersonata da Donatello. Tutta la scultura del '500 e dominata dal genio di Michelangelo.un brutto paese . decora le Stanze Vaticane. poi.via .vecchiaccia . D' altra parte la Chiesa chiedeva appunto la glorificazione del Cattolicesimo nei suoi aspetti di fasto. V.mano Fiume . Forma il plurale dei seguenti nomi composti premettendovi l'articolo: capolavoro ­ malfattore .vocione .portalettere .Pola .cavatappi .cittadinanza . una idealizzazione generica.testolina . nella Messa di Bolsena). a 37 anni. agile e penetrante. Venezia che con Antonio Bregno.guanciale .Istria Francia Olanda . Centri d' attivita furono oltre a Firenze: Siena. abbandona i rigoroso equilibrio compositivo e si misura in forti composizioni plastiche.una via stretta .una stanza grande .cavolfiore . Ma il suo dinamico titanismo negli scolari e imitatori diviene vuota ostentazione. come in Baccio Bandinelli.parrucchiere piantagione bastonata cavaliere . nel Giambologna. . di Brera.mediconzolo omaccio . ora drammatica ora sensibile ed elegante della figura.una voce grossa . La seultura del Rinascimento La scultura del Rinascimento nacque in Toscana.Slovenia Macedonia Spagna Trieste ferro erba .portone .della cattiva roba una piccola villa un brutto mestiere un poeta di scarso valore . Sostituisci alle seguentif rasi un nome alterato: una camera piccola . in Bartolomeo Ammannati.}' altra tutta intenta ad una caratterizzazione. e attraverso la bellezza e il rigoglio che afferma questo suo ideale pagano e trascende la realta.una piccola e graziosa testa . la Lombardia.collana .querceto . di bellezza. Tra il 1504 e il 1 506 conosce l' opera di Michelangelo.reticella .p ortarnonete cassaforte .mestieraccio giovinastro robaccia . Comunemente si suddivide la sua attivita in tre periodi: 1°) di Urbino e Perugia (influ­ enza estetica di Piero della Francesca.pazzerellone . e mori.). a Roma nel 1520. il Verrocchio ecc e in tutta Italia. si misura'con la ritrattistica (ritratto di Giulio 1/.febbrone .fines trone parolina mazzolino .mezzaluna . Antonio Rizzo e altri vide fonnarsi una propria scuola. Spiega i seguenti nomi alterati e riducili a nomi se1'!!Plici: vest1tmo pioggerella famigliola .Milano . quindi le Madonne e La Sacra FamigUa). Bologna dove opero Nicolo dell'Arca.ortolano.albergo .pomodoro .bestiola librone. in cui la bellezza e in funzione ideale. il Pollaiolo.letterone .poetastro omiciattolo . di Baldassare Castiglione.poetucolo panettoncino .spaventapasseri .viziaccio .Napoli . di potenza In questo abbandono Raffaello riesce a toccare talvolta un vertice d'appassionato romanticismo (come nella Liberazione di S. della Galleria Vaticana. o o VL Ritrova la forma primitiva dei seguenti nomi derivati: piazza . come il Vecchietta.fiorellino .una modes ta somma .Zagabria .pineta nevischio . Francesco di Giorgio ed altri. ecc.botteghino .bottiglietta .retata .un piccolo fiore. Benedetto da Maiano.paravento francobolIo attaccapanni terremoto . soprattutto per merito di Jacopo Sansovino. che guarda intorno a se il reale con acuta immediatezza e freschezza. LEITURE Raffaello (1483-1520) Raffaello Sanzio nacque in Urbino nel 1483. invece di semplici1it. 2°) di Firenze (influenza di Leonardo: opere: Lo sposaUzio della Vergine. IV.

andai. lo prese per (držao ga je za) un partecipante alla gara. dovete. e uscito per la porta del giardino. andato.Part. Indica la s o s t i t u z i o n e . 346 La preposizione per indica tutta una serie di complementi. su 2): e partito per la Francia. o soltanto intenziona1e: stavano gii:t per andarsene quando venne annunziato l 'inizio dello spettacolo. trovare lavoro per i disoccupati. Complemento di t e m p o c o n t i n u a t o : rimarremo in citta per tutta z 'estate. Troia fu conquistata per inganno. il c a mb i o : cambio l 'orologio da tasca per un orologio da polso. poći. vadano. doveste. debba. devo (o debbo). vada.' le perdite ammontano a tre per mille. un impianto per la lavorazione della seta. andrai. umirati. in 6): per me e un ragazzo senza volonta. con 4): lo diceva per scherzo. lo avvertiro per telefono. vada. . Complemento di m i s u r a e p re z z o (cfr. da 4. Complemento di moto in l u o g o c i r c o s c r i t t o : ha girato un 'ora per la piazza. S. a 6. ha parlato due ore di seguito. 15. ecco 14. per studiare da un mese l 'italiano. 7. dovettero (o. camminava su e gUt per il cortile. protestavano per il divieto. ecco il treno per Milano. da 5. 3. (po)ginuti. vado (o vo). A questo uso si ricollega il costrutto con per che indica il calcolo della m o l t i p l i c a z i o n e : tre per tre. Complemento d ' i n t e r e s s e o v a n ta g g i o (cff. l 'ho accettato per consiglio vostro. gubiti. dovesti. dovete. hodati. Pass. dovro. hanno combattuto per la liberta. egli ha rijiutato per orgoglio. Quest 'u so di per e affine al complemento di scopo o di fine (v. va' . trebati.Pass. venti diviso per quattro. vratiti se. In tutti questi casi si preferisce fare a mena della preposizione: rimarremo in citta tutta l ' estate. pres. Complemento d i s t r i b u t i v o : disporsi per quattro. ecco . ecco . . quello di congiunzione f i n a l e . muori. lo supera per intelligenza. a 8): il burrone si pro onda per f quasi cento metri. saltare uno per ogni cinque. dovrei. debba. 13. immediata. andiamo. andrei. debba. a 13): non impariamo per la scuola. Con l ' infinito la preposizione per assume tre valori fondamentali .Imperat. Congo pres. osušiti. dobbiate. a 3. debbano (o devano) .Imperat. da 14. andro. ma per noi. ugasiti. la preposizione per indica un' az ione prossima. Verbi anomali col passato remoto regolare andare intro Fut. per stasera sono impegnato. Complemento di m ot o p e r l u o g o (cfr. morire intro uvenuti. passeranno per Firenze alle otto. deve. in 2. dovemmo. Condiz.Part. un istituto per la previdenza sociale. dovere intro Ind. essere per. 2. ) . l 'au­ nanza e differita per lunedi venturo. nota) : ho appreso la notizia per radio. pres. . una macchina per cucire. apri la bocca per confessare ( affinche confessasse). deve. te lo ripeto per I 'ultima volta. dobbiamo. in 3). o (avere e essere) e tr. morati. preminuti.Congo pres. c a u s a l e e c o n c e s s i v a : si alzo a tempo per studiare ( affinche studiasse). sara un vero piacere per tutti noi. ha parlato e parlato per due ore di seguito. pogibati. rem. era per decidersi. 347 . Passato remoto asigmatico 1 . devi. vai. sono due persone diverse per indole. lo parla benino ( sebbene non studi l' italiano che da un mese . 16. vadano. ha nevicato per tutta la notte. . l'hanno f atto per giuoco. devono. sennonche gli mancava il coraggio. Complemento di t e m p o f u t u r o : ho un appuntamento per domani. l 'ho comprato per mille kune. dovresti. di 10. muoia. dovereno). andiamo. in 5. andate. devi. -Ind. Complemento di m o t o a l u o g o o d i d e s t i n a z i o n e (cfr. 9. riandare intro (essere) e tr. 4. sei per cinque. per il dolore e la fatica si ammalo. ecc e il calcolo della divisione: otto diviso per due. da 1 2. il treno e passato per il ponte verso mezzogiorno. da 17. dovetti (o dovei). mori per aver rischiato troppo perche aveva rischiato troppo). dovrai. crknuti. da 10. in I. Eccone i principali: 12.Fut. Lezione quara ntaseiesima LA PREPOSIZIONE «PER» 1. dobbiamo. 6.XLVI. la bicicletta l 'ho venduta per poco. di 1 2. lottavano per il successo. andate. 11. . di 8. izumirati. va. Complemento di m o d o o m a n i e r a (cfr. Ind. andiate. Complemento di c a u s a (efr. . pres. a 14. . num. di l l . NeUe locuzioni stare per. 10. andasti. ecco (essere) ići. ha nevicato tutta la notte. dovuto. pass. hanno cacciato per il bosco tutta la mattina. vada. andiamo. a 5. con 5): io vengo a trovarvi per moite ragioni. vanno. dobbiamo. 5. devono (o debbono). a 7. Inoltre l' indicazione della p e rc e n t u a l e : detrarre il d J§ci per cento. abbandono la Facolta di medicina per quella di ingegneria. Complemento di l i m i t a z i o n e (efr. 9). ecCo Condiz. (essere) (u)mrijeti. andresti. biti dužan. vada. dugovati. pres. dividere per ordini e classž. ponovno ići. dovette (o dove). pass. nestati. in 8): lo f aro per tuo amore. la casa e stata valutata per tre milioni. otići. Complemento di s c o p o o f i n e (cfr. o = = = I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE) II. rem. pres. ecc . Complemento di m e z-z-o (cfr.

e intro (essere) nanovo uzaći ili popeti se. sieda (o segga). ne poznati. corr6mpere tr. skršiti. scon6scere tr. držati (u svojoj vlasti). . esca. 1 1 l crescere intro (essere) e tr. cresceste. beviamo. rem.Pass. muori. crescip. razvijati. ruppi.Part. crescesti. riconOscel"e tr. solete. berrei. ecco . . . siedo (o seggo). solere intro (essere) običavati. caduto. muoia. soglio. saliate. berrebbe. . morii. bevi. posjedovati. raspoznati. sediamo. (po)piti. strabere intro (avere) prekomjerno piti. beviamo. bevessi. sogliano. conobbe. jurišati. cadde. crebbe. rompemmo. increscere intro (essere) biti žao komu. salire intro (essere) e tr. morite. sedere intro (avere) sjediti. segga. povisiti. morite. srušiti se. pres. pror6mpere intro (avere) provaliti. siedi. imati. beveste. soglia. ne dopadati se. prepoznati. cadra. muoia. sedesti. piovve. pres. sediamo.Congo pres. pass. spiovere intro (essere) prestati kišiti. . napasti. nahrupiti.Condiz. sieda. ne sviđati se. crescemmo. solito. esca. pass.Imperat. odi. ecco . rompesti.Ind. Ind. beva. esca. uscisti. izgubiti pravo. siMano (o seggano). ecco . siedano (o segga. ecco Part. udite. conoscemmo. uscire in tr. rem. e intr. propadati. beva. sedei (o sedetti). . udirai). bevve. . . cadrei. žaliti. napredovati. Congo pres. uspjeti. assalire tr. uscite. beva. soglia. pass.desti. salite. . sedete.C ngo impeif. udirei. ecco . seduto. irr6mpere i1ur. ne priznavati. .Pass. decadere intro (essere) opadati.Part. soglia.Imperat.Congo pres. odo.Pass. saIgano. udite. izdaždjeti se. bevi. siede. pass. moriamo. decrescere intro (essere) smanjivati se. propasti. pass. pass. saliamo. . cadrete. fig. esci. žaliti. Passato remoto con raddoppiamento consonantico i 14 oI :1 rompere tr. udito. salgono. cadrai. raspoznati.Pass. muoiano.Gerundio bevendo. penjati se. Fut. udiamo. udrai (o udiro. saIgano. povećati. muoiano. 349 bere (bevere) tr. beva. bevete. sogliono. bevesti. rincrescere intro (essere) biti žao komu.Part. sieda. pass. udiate. izbiti.Condiz. Part. moriate. berrai. pres. risiedere intro (avere) boraviti. siedi. udro. (bevente). znati. rompeste. sedete. umnožiti. udire intro (avere) čuti. pass. morto. sediate. berro. povećati. oda. bevano. salga. cadremo. ribere tr. pres. riuscire intro (essere) ponovno izaći. seggano ) . cadresti.Condiz. polupati. pres. cadere intro (essere) (is)pasti. ecco Part. dizati se. 348 ! I :� j 1 j i .to. razbiti. Part. usciamo. cadranno. . escano. beviamo. -Fut.Pass. piovere intro (essere e avere) kišiti. salgo. nasrnuti. zbiti se. caddi.Condiz. rem. rem. muoia. izbiti. . ecCo . Part. ricadere intro (essere) nanovo pasti. salga. ecco .Pass. sieda. sogliamo. muoia. cadro. l 2. odložiti što. udiresti (o udrei. odano.a qcs. upoznati. cadeste. usciamo. accadere intro (essere) dogoditi se. '0 con6scere tr.muore. interr6mpere tr. salga. salito. bevvi. saliamo. Ind. ode. uspinjati se. usciate. Congo pres.Fut. . . dići se.Ind. ne priznati. sediate. muoiono. conosciuto. usciamo. conobbi.Congo pres. Imperat.Imperat. vrvjeti. piovuto. rotto. usciro. odono. . stanovati. cademmo. sali. soprassedere intro (avere). Part. prekinuti. risalire tr. oda. . padati. moristi. nanovo piti. rem. ca. odano. pres. uzlaziti. udresti). . bevete. uzaći. uscirai. suoli. bćvono. l l t I l i l accrescel"e tr. upasti. Congo pres. crebbi. er6mpere intro (essere) provaliti. popeti se. ruppe. figo propiti što. beviate.Ind. bevo. pres. o rem. uvidjeti.Pass. ecc). sediamo. ruppero. sale. discon6scere tr. pl"esiedere tr. (essere) provaliti. saliamo. razaznati. . podmititi. salga. uscite. opadati. esce. uscii. opasti. moriresti). moriamo. esca. pres. poznavati. . rem. crebbero. sa1isti. oda. escono. Congo pres. oda. . (avere) predsjedati. rem. (po)kvariti. pass.Fut. rem. izlaziti. ecco . morresti (o morirei. ricrescere intro (essere) nanovo (po)rasti. bevuto. ecco . bevvero (o bevetti. udiamo. Pass. odgoditi što. Pass. bevemmo. scadel"e intro (essere) propasti. possedere tr. navaliti. suole. pass. salii. . piovvero.Pass. pijančevati. pass. biti neugodno. escano. sogliate. udiamo. ecco . sediamo. salite. poći za rukom. rem. esco. siMon o (o seggono).Part. segga. ecco . uscito. Part. . conosceste. odi. pres. bćvano. Fut.Imperat. pres.Imperat. conoscesti. moriamo.Part. sogliamo. morrO (moriro). prekidati. pass. (s)lomiti. beve. (o) padati . bevesti. daždjeti.Ind. strrš-ati. ecco . dtddero. ne biti zahvalan. esci. presjeći. morrei. sali. conobbero. biti vičan. pres. e intr.Part. (essere) izaći. berresti.

vuoi.a qcs.Questo vestito gli sta bene. sopravvenire intr. state. dočuti. vogliamo. volemmo.Congo pres. intrattenere tr. vogliano. venimmo. convenire intro (essere) e tr. voluto.Farai il viaggio per mare o per terra? Ripetero tutto parola per parola. pasti II nesvijest. rem. terrai.Questo libro lo terro per me. - divenire intro (essere) postati. rem. - risapere tr. veniamo. stiate. stemmo. sovvenire tr. venuto. vogli. stignuti. tenga. uzdržati. ostati. vorrai. rem. voglia. ristare intro (essere) zadržati se. teneste.Congo impe rj. . e intro (essere) v . E un ragazzo che riuscira. sa. tenete. stlamo. voglia. pass. . voleste. E un terreno che non berra pioggia.Imperat.Ci siamo alzati per tempo. steste.Fut. stessi.Per ora non si pUC> dir nulla di certo. tieni. dobiti. pretjecati. postići. . veniamo. sto. tengano. tenete. stiamo. (o )držati.sapere tr. sovrastare intro (essere) nadmašiti koga.a qcs. pass. Congo pres. proizlaziti. zbiti se. volesti. sappia. stia. venne. sapro. prevenire tr. (avere e essere) htjeti. . pomagati. .Ind.Pass. e intro (essere) pronaći. pervenire intro doći. . veniamo. stlano. zadržati. ecco Condiz. Pass. rivolere tr. saprebbe.Pass. ecco . ecco . zaustavljati. zapasti (koga). Fut. zadržati. zahtijevati. imperj. pass. sappiate. stessimo. tenga. nanovo htjeti. rem. tengano. vladati se po čemu. (avere) držati. ne h�eti više. vorro. zadržavati. venga. terrei. sappiano. . preteći. sta' . prispjeti. dolaziti. verresti. vratiti se. stavi. biti.E un uomo che non si lascia corrompere. vengono. . state. vengo. ne dolikovati. sappiamo. zaustaviti: sostenere tr. detenere tr. saznati. ecco Imperat. teniamo. tengono. seppe. La piena ruppe gli argini. disvolere tr. . tieni. svenire intro (essere) onesvijestiti se. contravvenire intro (avere). . .Pass. soprastare tr. ritenere tr. teniamo. pass. Per fare un abito ci vogliono tre metri di stoffa. sanno. trattenere tr. ridivenire intro (essere) nanovo postati.Condiz. ecco Imperat. verrai. stavo. volle. . skupiti se. rivenire intro (essere) nanovo doći.da uzdržati se. stetti. stato. Ind. rattenere tr. zaustaviti. . sapesti. stette. Sentendomi chiamar per nome. zaustaviti. polučiti. vogliamo. sastati se. . (essere) nenadano naići. volli. provenire intro (essere) dolaziti. teniate. seppero. izdržati. nastati. attenersi. ma oggi non mi e possibile di venire.Convengo che tu hai ragione. poduprijeti. . pass. . pripomoći. nagoditi se. . stia. pres. intervenire intro dogoditi se. zadrža(va)ti. tenne. sappiamo. saprei. voglia. Se la incontrassi non la riconosceresti. Quel pezzo andrebbe suonato pin presto. volete. 35 1 II. . tenemmo. prispjeti. vengano. venga. venire intro (essere) doći.Dopo una lunga discussione vennero ai ferri corti. zadržavati. tenuto. umjeti. e intr.Sapevo il suo nome. tenere tr. držati se čega.Mi rincresce. vogliamo. . stanno. s o v r a s t ar e . venite. ecC o . pronalaziti. venisti. sottostare intro (essere) nalazi se niže ili ispod. venite. zabaviti. e intr. stettero. (avere) znati. venga. .Ind. . Lo fara o per amore o per forza. ecco . zadržati se. sapeste.Congo pres. stesti. tenga. obuzdati.Ind. tengo. . stia. stava. teniamo. pres. avvenire intro (essere) dogoditi se. nalaziti se. doznati. sappia. . htjeti obratno. pres.Ind. rem. Part. dostizati. ecco . veniste. sta. contenere tr. . tražiti ili zahtijevati natrag. volere tr. stia. pres. vollero. Part.Part. stessi.Fut. pridržati. venni. tiene. - addivenire intro (essere) sporazumjeti se. sapresti. sappiate. volete. zagovarati. vieni. astenersi. . . poznavati. 350 . Part. tenga. terresti. ustegnuti se od čega. tennero. terro. imati ili držati kod sebe (što nedopušteno). mi vo1si. --Earo io per voi la traduzione. . vogliano. sapete. sappiano. viene. stiamo. pres. sappia. imati u sebi. e intr. Non lo farei per tutto I ' oro del mondo.M' assall un dubbio atroce. Pass. vogliate. stai. vennero. saputo. rinvenire tr. sadržavati. vuole. veniate. zadržati. verro. posredovati. pres. .Il medico ha detto che viene stasera. pres. sappi.Questo libro contiene belle pagine.Congo pres. sapemmo. sappia. pres. sappiamo. suzdržati. obavijestiti. stare intro (essere) stajati. vengano. . vieni.Prestaternelo per pochi giomi. Lo rinvennero ferito sotto un albero. verrei. saprai. nositi. potjecati. - appartenere intro (avere e esssere) pripadati. zaustaviti se. vorresti. stignuti. . Part. . sjećati se. voglia. Fut. mantenere tr. sconvenire intro (essere) ne priUčiti. pres. vogliono. tenni. Imperat. . ecco Imperat. ottenere tr. . ESERCIZI 1.Ind. vorrei. ecco Condiz.Congo pres. pristajati. stesse. lo per me (što se mene tiče) non glielo darei. ma ora l' ho dimenticato. stlano.Dovevi astenerti dal criticar tutti.Condiz. tenesti. prekršiti što. . seppi. voglio. venga.Nel sentir queUa notizia cadde svenuto.Per la sua eta e molto colto. sai. podupirati. so. potjecati.

Te lo lascio .Mi offro . . . I IV. . .Soleva andarci .A dirglielo andava . giro. stirare? . un paio d'ore. . Alessandro Manzoni ebbe un <29�cetto sociale ed umano che sarebbe utile approfondire . moda. . pacchi? ­ Provi . . .Troppo difficile . estate. . . . questa notizia. fu Bramante. Seguirono il suo esempio Michelozzo Giuliano e Benedetto da Maiano. pazzi! . . . spalle. tua salute. . . . fare le valige.Mi da due fogli di carta . . . quel campo.II facchino usd . . . . cuore. . . ispirandosi ai monumenti dell' antichita. . . - Metti le convenient1 preposizioni semplici o articolate: E assente . . capirlo. . ricca di senso poetico e religioso. anzi rho avuto poco. . mi mettero un vestito . la forza e la legge. . . . . se fa . . tre. . . . venti giorni. di grandiosita spaziale. .Bisogna che io mi disfaccia .Chi sa se sara abbastanza intelligente . . .Siediti qui .Non mi prenda . farvi . facendo predominare i vuoti sui pieni. . a chiedere il pane «con quel fare di risolutezza e di minaccia» che danno la passione.Mi piacciono gli spaghetti . Una cosa . fuoco del camino.III. .Bello . plurale.Ci andro . . .Stava . . Verro da te .Vanno sempre . e costituiscono una pregevole opera d' arte. Buona . elaborata soprattutto a Roma. riscrivergli. stazi one . . Giotto. . di massiccio equilibrio. . . mie spese. Una sera .Cerco una gomma.Tentero . . . . . . . Invece Leon Battista Alberti. . . . Vestito . . . La concezione architettonica albertiana. . . . . visita. . .Ando fino . . . tutte le furie. . . guida. Abbiamo pranzato . legge. . .Metta queste parole .Non mi era nemrneno passato . .Conta pure . .Sono entrata per una porta . che si. . .Bistecca . viaggio. o' • • � LEITURE L'architettura del Rinascimento L' architettura del Rinascimento nacque sotto il segno della concezione prospettica dello spazio. . mediante il prevalere sui vuoti della massa. . a lui si ispirarono Raffaello. . .Non era molto istruita . . . . . parola. .Bandiere . . . Egli diede alle sue costruzioni un particolare carattere di eleganza e di ritrnico slancio.Gli risponda . . montagna . conferl ai suoi edifici. .Non capivo che cosa pensasse . . e d' altra parte i fornai indugiano a distribuire il pane e rialzano i prezzi contro i regolamenti del Governatore. potente nella rappresentazione dei luoghi e dei personaggi. che ruggisce contro la prepotenza dell' avvocato Azzeccagarbugli. . . . Giotto. voce. . . . . sdraio. .Noi tutti ci rallegriamo . prese nuovo sviluppo nel '500. un senso di solidita monumentale e di classico riposo. .Laurearsi . . . . .Lo riconobbi . .Cerca di farlo . . . . . quella amicizia. occhi. ballo. farglielo capire. . tennis . .Corse . . tutto.Parlo sempre . .Ci son o andata . lontan . vedersi.Quando parti ' " Karlovac? .Piove. . . la stanza. vetri. . . . poco. . . .Suonano sempre musica . . al principio del '400. . Agostino di Duccio ed altri. serata. Lubiana. . . Metti la preposizione conveniente: Mettiti un vestito . la mente. . . il Cronaca. . in cui le costruzioni assunsero caratteri accentuati di solidita strutturale. aiuto dell'amico. . barca. preparando cosi il Barocco. . . Iniziatore dell' architettura cinquecentesca. quasi come ai giorni nostri. mese. ricordo. . . .Lontan .Vorrei ordinare dei biglietti . . parteggia per questo. . stazione.Erano forniti . . .Dante e contemporaneo . ecco Essa si concluse con l' opera di Michelangelo.Faceva delle cose . . . . la finestra.Non e caro. sapersi. . bambino. la costa. . . impotente.Portateci qualcosa. . Brunelleschi per primo attuo questa architettura a Firenze. . . . lena. Cio vuol dir che nell'edificio tutti gli elementi architettonici furono organizzati prospetticamente in rapporto c<?nvergente verso un deteiminato punto ideale dello spazio.Quando lo chiamava veniva . mille kune. . . . maggio. . se. Certo e che egli del popolo sentiva la forza. . . . strapazzo. .Viene . Un' automobile ' " due posti. Lavorammo .L' ho imparato . il Peruzzi. vista. . . . . . . . volo. .Non arrivava . .Mi piacciono i dolei fatti . arricchendosi anche di giuochi di chiaroscuro.Gli abitanti . . . rivolgerti una preghiera. la strada. .Incomincero . . . . che ne riconosceva pienamente i diritti. .Un affresco ispirato . . e evidente che il Manzoni.Ci sono andata ' " le tre. . . poi usd . farsi. .Cominc�o . no. . . serio. poltrona. ragazzo! . . . . . . .Facciamo una gita . capire. Del popolo e della differenza fra ricchi e poveri. alla quale aderirono Bernardo Rossellino. .Abitavano vicine .Sbrigati . valigia . . vento. atteggia a tribuno del popolo neIl' osteria. Promessi Sposi I Promessi Sposi guadagnano all' ltalia un primato nel romanzo storico. casa.Lo avevo perso . Potrei avere un ferro . . . nulla. . . . minaccia di far la pelle a Don Rodrigo.Navigarono . bene. . farlo. . . . . . Anche limitandosi agli episodi dell' insurrezione e dell' assalto al fomo delle Grucce. permeata di sottile umorismo. . . . . . egli cerca quello stesso stato d' animo di rivolta che spingera la massa prima a brontolare «con quel suo vocione e minacciare in una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo» poi. inchiostro. . . . al loro semplice arbitrio. . . aver finito. giorno. .Eravamo tutti . citta ' " ristorante della stazione. 352 353 . guardo . . . . . . . . . . . citta due volte . messo tra i potenti ed il popolo. . imbrunire. . casa. . . . molto formaggio. .I lavori saranno finiti .Facciamo tin brindisi . fern.Aveva molta disposizione ' " il disegno. .Quello stupido . . . . . questa sedia . .Ti prendo . . . . .Chi fa . profonda di osservazione psicologica e di indagine morale. . me. Giuliano da Sangallo. salotto intorno . .Ho giuocato .Non lo darei . . . . Egli non sarebbe rnai sceso sulle barricate (per timidezza costituzionale) ma Renzo che. . . . . . Quando Alessandro Manzoni fa osservare a Renzo: «come i signori fanno per tener quieta la povera gente di campagna» dando cioe ad intendere che «la carestia e un po' dappertutto» mentre seminano per terra la farina «a striscie bianche e soffici» e «strazian la grazia di Dio» e abbandonano i pani sul piedistallo delle colonne di Porta Tosa.Ci andavo sempre . capire. " bere. . . .Era incapace . rappresenta il fremito delle classi oppresse contro il tiranno oppressore e contro la ricchezza che le strozza. che le impresse il suo senso drammatico con l' accentuare fra le masse architettoniche l'effetto di contrasto e di sforzo.

quando si tratta di dipingere a fosche. Quando ha funzione di oggetto l' infinito si usa: A) Senza preposizione (in costrutto implicito) 354 355 . Pub avere funzione di elemento nominale del predicato: Volere e potere. Spes so in funzione di oggetto. Il cantare degli uccelli ci diletta. o eSaltare con mano leggera la semplicita di Agnese. La fine miserabile di Don Rodrigo. Na jvažnije je ne klonuti duhom. pub avere in italiano varie funzioni nella proposizione: 1 . Njegovo me govorenje umara. come Azzeccagarbugli.sono imperniati sui principi dell' amore fra gli uomini. La cosa principale e di non perdersi d' animo. e questo e il caso che maggiorrnente ci interessa: Egli credette di avermi veduto. della giustizia sii1 sopruso. P jevanje ptica nam godi. Tkb hoće. - Lezio ne quarantasettesima COSTRUTTI INFINITIVI Infinitivne tvorbe L' infinito. Nagovorih ga da odmah otputuje. 3 .OItre questi episodi specificamente rivoluzionari dove e troppo facile rin­ tracciare l'elemento della rivolta. o descrivere il carattere insofferente di ingiustizia di fra Cristoforo. o fustigare la vilta dei legu lei asserviti ai potenti. restio a morire e reca1citrante contro il destino da un lato. Pub essere usato in forma assoluta (interrogativo. Mislio je da me je vidio. volitivo): Che fare? Come fare? Što treba učiniti? Kako treba postupati? E dire che saresti potuto riuscire! A mogao si usp jeti! Non gettare oggetti dai finestrini ! Ne bacaj(te) predmete kroz prozore vlaka! 4. Pub fare da soggetto: Il suo parIare mi stanca. contemplativo. forma nominale del verbo. Sia anche il Manzoni troppo ottimista nei valori morali dell' umanita. e dall'altro il sereno coronamento dei voti della umile gente (lo sposalizio di Renzo con Lucia) fa del Manzoni un naturale giustiziere del diritto di ognuno di regolare in liberta la propria vita. che e l' ambiente del tempo della tirannide spagnola . del bene sul male: criteri idealistici quanto si vuole ma che hanno in germe uno spirito sociale progressivo. Lo persuasi a partire subito. 2. gli stessi personaggi principali che creano l 'am­ biente del romanzo. S. Tuscano XL VII. tinte un mascalzone come Don Rodrigo. o bollare a sangue la vigliaccheria di Don Abbondio (e di tutti quelli che curvano la schiena al despota per paura della propria pelle) non e ' e penna piti abile e piti intransigente. taj i može. punito delle sue prepotenze. s ia anche animato da eccessivo spirito di rassegnazione. del trionfo della verita sulla menzogna.

ali je teško stvarati. imati muke težiti (za čim) Suppongo che tu abbia falto bene. Nastojali smo ga razuv jeriti ali uzalud. 3. gledati praviti plan ili nacrt obećati (po)kušati. Abbiamo cercato di dissuaderlo. Pusti neka on vozi auto. con certi verbi come comandare. Ed ecco alcuni esempi di applicazione: Con di: Ho accettato di portario con me in Italia. (Credo che io abbia fatto bene. Liječnik zabranjuje bolesniku pušenje. Lascia guidare la macchina a lui. servire a dotjerati do čega sforzarsi a odreći se (čega) rinunciare a spicciarsi a risolversi a odvažiti se stentare a ritardare a (za)kasniti tendere a Non posso aspettare di piil. poći za rukom truditi se stići (na)učiti obvezati se (za)početi starati se. Verbi che richiedono la preposizione a: accingersi a spremiti se (na što) riuscire a acconsentire a pristati (na što) faticare a accordarsi a nagoditi se (u čemu) giungere a affrettarsi a požuriti se imparare a anelare a čeznuti za čim impegnarsi a apprendere a naučiti. uskratiti protiviti se izložiti (se) opasnosti pridržati sebi pretvarati se prestati pokušati završiti. On zna da ima pravo. Dat ću popraviti sat. specialmente con DI. shvatiti incominciare a arrivare a doprijeti do ingegnarsi a aspirare a težiti za čim mettersi a azzardarsi a usuditi se mirare a pridonijeti contribuire a ostinarsi a decldersi a odlučiti se. Preferisco andarmene subito. kaniti pensare di vantarsi di kajati se za što pentirsi di biti u brizi (za što) preoccuparsi di l . sapere. On misli da sam ja u p ravu. vietare. solere. Radije ću odmah otići. Ne mogu više čekati. Con i verbi sentire. desiderare: Non ho sentito suonare il campaneUo. volere. dovere. B) molto pili spesso l'infinito. esso ha funzione di soggetto: Occorre aspettare. quando e in funzione di oggetto.altro): L Con i verbi modali (potere. Mislim da sam dobro učinio. Verbi che richiedono la preposizione di: primiti. 357 . prestati hvaliti se (čim) Nota. preferire e qualche Ci sono molti verbi che non ammettono la costruzione con CHE: Eccone alcuni pili importanti: l . Quando il soggetto della proposizione dipendente e divers o da quello della principale bisogna generalmente usare il costrutto con CHE: Egli crede che io abbia regione. početi ciljati na što uzjoguniti se misliti. Treba čekati. Egli desidera vederti. vedere. tražiti nastojati. pomisliti na pripraviti se na nagin jati (čemu) pokušati pobrinuti se (za što) pomiriti se sa sudbinom služiti čemu naprezati se požuriti se namučiti se. trsiti se započeti. odvažiti pensare a se (na što) prepararsi a dilettarsi a zabavljati se propendere a disporsi a htjeti. Pretpostavljam da si dobro učinio. E pericoloso sporgersi. . Opasno je nagnuti se van. On te želi vid jeti. . zahti jevati. očekivati aspettare di procurare di cercare di pokušati progettare di promettere di (po) uzdati se u što confidare di zadovoljiti se čim provare di contentarsi di evitare di izbjegavati rifiutare di rifiutarsi di pouzdati se u koga fidarsi di fingere di hiniti rischiare di riservarsi di završiti što finire di infischiarsi di ne mariti za što simulare di propustiti što smettere di oniettere di tentare di postići. permettere. udire. polučiti ottenere di terminare di nam jeravati. Con i verbi fare e lasciare: Faro riparare i'orologio. 356 Pristao sam da ga uzmem sa sobom u Italiju. kaniti provare a divertirsi a zabavljati se provvedere a esitare a oklijevati rassegnarsi a ridursi a svesti se na. ascoltare. si usa con una preposizione. (Egli sa che ha ragione). Lako je kritizirati. Nisam čuo da zvoni zvonce. iskušati odbiti. E facHe criticare. quandollsoggetto della principale e lo stesso della proposizione dipendente.Quando l' infinito dipende da verbi o frasi impersonali. • Credo d'aver fatto bene. ma e dificile creare. Tuttavia. In tal casa e possibile anche la sostituzione del costrutto implicito con una proposizione relativa introdotta da CHE: Egli sa di avere ragione. 2. prihvatiti pretendere di accettare di čekati. ma invano. e possibile anche la forma implicita: Il medico vieta al malato di fumare.

ma invano. Finora abbiamo visto casi in cui il verbo della proposizione principale era una forma verbale pura. Siete avvezzi a vivere troppo bene. Siguran sam da sam ga vidio jučer lt gradu. l ' uso di queste preposizioni e determinato da altre regole che ora vedremo. Avete incominciato a fare le valigie? Jeste li počeli spremati prtljagu? Ci siamo sforzati a farglielo capire. Non si e azzardato a chiederglielo. b) in quei casi in cui la preposizione ha significato di perche.Ha finito di scrivere la Sua commedia? Jeste li završili (pisati) svo komediju ? ju Si rifiutarono di riconoseere la sua competenza in materia. cioe formata con l' ausilio di un aggettivo o di un sostantivo. Hai la possibilita di venire con me in Italia? Imaš li mogućnosti poći sa mnom u Italiju? Non ho tempo di scriverti a lungo. Le preposizioni «di» e «a» con verbi analitici. . Kanimo otputovati sutra u jutro. seguito cioe da un aggettivo o da un participio passato (nelle funzioni di aggettivo). Nisam sposoban činiti takve stvari. Sei preoccupato di non ricevere lettere da casa tua? Jesi li zabrinut što ne primaš pisma od (svoje) kuće ? Ma si usera il construtto esplicito in casi come: E bene che tu venga. Nastojali smo mu to učiniti razumljivim ali uzalud. P. (Sono sicuro che r ho veduto ieri in citta). Siete convinto di aver sbagliato? (Siete convinto che avete sbagliato?) Jeste li uvjereni da ste pogriješili ? Altri usi dell'infinito Quando la proposizione principale e costituita da una forma verbale imper­ sonale. cioe in quelle proposizioni. verbo (generalmente avere ) e un sostantivo. E utile sapere moite lingue. Pripravan sam priznati vaša prava. es. Sono sicuro di averio veduto ieri in citta. Quando la forma verbale della proposizione principale e impura. (Sono pentito perche l' ho offeso). Nije se usudio to ga pitati. Diamo qui alcuni esempi: Sono pronto a ricon6scere il mio torto. S i usa generalmente la prep o s i zione a : In pochi casi. Si usa generalmente la preposizione di: a) nelle proposizioni oggettive. Sono dis posto a ricon6scere i vostri diritti. Abbiamo provato a persuad6rlo. Pok� fali smo ga uv jeriti ali uzalud. PoUcija je imala nalog da spriječi svaki pokušaj. ma invano. non legata cioe ad aggettivi o sostantivi. (Vedi anche la nota a pag. Non sono adatto a fare queste cose. Kajem se što sam ga uvrijedio. 358 359 . Occorre che voi ve ne andiate. 356). Navikli ste odviše dobro živ jeti. Treba završiti ovaj posao. Potrebno je da odete.: c) quando la forma verbale della proposizione principale e composta da un Abbiamo l' intenzione di partire domani mattina. come abbiamo visto pili sopra. Odbili su priznati n jegovu stručnost u tom pitanju. Korisno je poznavati mnogo jezika. Con a: Ho acconsentito a fare questo lavoro. P. Occorre tenninare questo lavoro. Nemam vremena pisati ti nadugo. l' infinito si mette senza alcuna preposizione: E necessario conoscere i propri difetti. nei qual i generalmente abbiamo il verbo essere come predicato. : Sono pentito d i averlo offeso. es. La polizia aveva 1' 6rdine di impedire quaisiasi tentativo. Potrebno je spoznati vlastite pogreške. Presretni smo što vas vidimo u Rimu. Dobro je da dođeš. Spreman sam priznati svoju krivn ju. nelle quali la preposizione puo venir sostituita dalla congiunzione che. Facciamo qui una distinzione fra l' uso di a e quello di di. Pristao sam učiniti ovu radn ju. Siamo felicissimi di rivedervi a Roma.

Infinito con la preposizione «da».

La preposizione da si usa davanti a un infinito principalmente in due casi: l . Dopo il verbo avere, nel senso di dovere: ho da fare (moram raditi), ho da parlarti (moram govoriti s tobom), ecco 2. Quando l' infinito ha un valore passivo in proposizioni come: questa regola e facile da capire (ovo je pravilo lako shvatiti); non c' e niente da fare (nema pomoći); e un libro difficile da leggere (taje knjiga teška za čitanje; ta se knjiga teško čita); ecco In questo ultimo caso, si usa spesso anche la preposizione a, ma allora si aggiunge general mente all' infinito il pronome si: questa regola e facile a capirsi; e un libro difficile a leggersi.

stanza si moriva . . . freddo. - Chi l ' ha incolpato ' " questo? - Non possiamo contare . . . lui. - Non vogliamo ins istere . . . questo argomento. - Riflettevano . . . quanto e accaduto. - Mi congratulo molto . . . te. - Non credo faci lmente . . . quello che dice. - Sopravvisse . . . pochi giomi alla morte della madre. - Si era avvicinato . . . pochi passi. - Si e allontanato . . . casa. - Somiglia molto . . . sua soreHa. . Chiedero . . . mia sorella . . . prestarmi quel libro. - Quel denara bastera soltanto . . . un mese. - Non uscire . . . questo freddo. - Non fece rnai male . . . anima viva. - Era troppo noioso e ha smesso . . , leggerlo. Lo dice va . " farmi piacere. - Potete scrivere anche . . . lapis. -:- Provati . . . ripeterlo. - Dovrebbe servire . . . farglielo capire.

ESERCIZI
I.

LEITURE
II «Don Chisciotte»

Spicciatevi a mangiare, dobbiamo metterci a lavorare subito! - Mi pento di non averti scritto prima. - Nella prossima lettera ti mandero a dire quando puoi venire a trovarmi. - Sei riuscito f ma1mente a persuad6rlo? - Gli ho chiesto se viene con noi e ha detto di si. - Questo bambino avra si e no quattro anni. - L'ho incontrato per la strada, ma egli ha finto di non vedenni. - Gli ho imposto di venire subito da me. - E difficile tradurre all' impronta (bez priprave) questo articolo inglese. Se riusciamo ad ottenere il suo aiuto siamo veramente in una botte di ferro. - Fino ad aleuni anni fa ho avuto una memoria di ferro, ma ora non piu. - Questo documento e gia scaduto. Pozvao sam ga, da dođe k meni. - Uvijek je težio za onim imeno­ vanjem (namina). Zamolio me je da mu dadem dobar savjet. Liječnik mi je zabranio da pijem vino. - Jeste li već počeli učiti engleski? - Odvjetnik mi je savjetovao da ga prijavim. - Zamolio nas je da dođemo sutra. - Nije nam pošlo za rukom da ga uvjerimo. Priznao je (coneedere) da ga je uvrijedio. - Na kraju se odlučio ići s nama u kino. - Odbio je govoriti s tobom. - Zašto ste prestali raditi? - Obećao sam mu da ću mu dati tvoju adresu. - Iskustvo nas uči da radimo (agire) drukčije (diversamente). - Predat ću ti ovaj posao ako obećaš da ćeš to brzo učiniti. - Zar još nisi naučio govoriti talijanski? - Baš sam sada (in questo momento) prestao prevoditi ovu vježbu. ­ Nemam mogućnosti doći s njima u vezu (comunicazione). Veoma mi je žao da moram odbiti (respingere) njegovu molbu. - Nije me odmah prepoznao.
-

II.

Don Chisciotte, l' immortale romanzo uscito nel 1 604, fa riconoscere in Cervantes uno di quei poeti che - come Dante, Shakespeare e Goethe - hanno influito sullo sviluppo e sul progresso dell' umanita. Cervantes parti daH' idea di una satira contro i romanzi cavallereschi, allora in gran voga, che esaltavano il mondo, ormai lontano, della cavalleria. Ma la grandezza dell' opera sta neH' aver presentato il contrasto fra l' ideale e il reale, la fantasia e l' intelletto, fra il sogno e la vita pratiea. Egli travoise l' intera poesia medioevale. Al cavaliere sostitui l' uomo. La sua opera racconta un viaggio. Al centro due figure, le due diverse tendenze della vita: Don Chisciotte della Mancia, l' eroe che per la continua lettura di romanzi cavallereschfha perduto la testa e vuole andare in cerca di avventure, «il Cavaliere dalla Trista Figura, il sostegno dei debo li, la difesa degli oppressi, colui che da da­ mangiare agli affamati e da bere agli assetati» . Accanto a lui Sancio Pancia, il contadino ingordo, non privo di un certo ingegnaccio naturale, che rappresenta il senso pratico, opposto al senso eroico del cavaliere. Un bel mattino di luglio, Don Chisciotte s'arma di tutte le sue armi, sale sul suo Ronzinante, si posa un improvvisato elmo, imbraccia lo scudo, impugna la lancia e via per il mondo in cerca d'avventure. Tutto cio che desidera si rispecchia nel suo spirito come un avvenimento reale: egli vede in un' osteria un castello, neHe contadine delle principesse, neIl' oste il castellano, nei mulini a vento dei giganti, negli stoccafissi delle trote, in una vasca di marmi l' elmo di Mambrino: nonostante le delusioni «egli vede le cose come le vuole vedere e qui appunto sta la sua forza».
La Commedia dell'Arte

III.

Metti la preposizione conveniente (di, a, da, in . . . ):
Ho finito . . . accorgenni che avevo veramente torto. - Quando parlava si rivolgeva sempre . . . lui. - Quando interroga comincia sempre . . . lei. - Ho assistito . . . rappresentazione della sua opera. In quella
-

La «Commedia dell' Arte» o commedia «a soggetto», fu, per circa due secoli, fra il ' 600 e il ' 700, una improvvisazione dei ·comici, i quali si assegnavano una trama da svolgere, generalmente ricca d' intrecci e di complicazioni, di sorprese a colpi di scena, gareggiando in battute geniali, in buffonerie inattese, in frizzi e
36 1

360

che si compiacevano delle oscenitit piil plebee e, spesso, disgustose. Questa forma di teatro

e ben congegnata, finivano il piil delle volte per improvvisare intere scene, aiutandosi assai con la mimica e s peculando suIla grossolanita del pubblico e delle Corti Reali corruzione della grande arte dell' aureo cinquecento

lazzi salaci. Benche questi attori si prefiggessero lo svolgimento di una trama vera

proprio ambiente.

delle cosiddette «maschere » : personaggi che rappresentavano detenninate qualitit sl da fonnare un tip o a se, il quale spiccava tanto piil quanto mena si trovava nel La commedia dell' arte dette al teatro grandi comici. Le loro compagnie girano l' Europa favorite da mecenatisrni regali. Parigi ospito dal 1 1 60 una compagnia di

fu anche apprezzato dalle corti e dal mondo colto, special mente con l' affermarsi

XLVIII.

Lezione quarantottesima

di Moliere) che si succedono di padre in figlio. La Rivoluzione francese li trova ancora a recitare sotto il titolo di Commedianti del Re.

famosi comici italiani (fra cui gli Andreini e Tiberio Fiori1li, Scaramucda, maestro

PAROLE COMPOSTE CON ELEMENTI LATINI E GRECI
RIJEČI SLOŽENE OD LATINSKIH I GRČKIH ELEMENATA Molti sono i vocaboli italiani composti con elementi latini e gred (multi-, termo-, -fobia, ecc.). Trattasi di elementi chiamati prefissi e suffissi apparenti perche sono in realta parole latine e greche, intere o intatte o di poco modificate. Vengono chiamati anche p r e fi s s o i d i e suffissoidi. La maggior parte delle parole cOSI fonnate rientrano nel campo del linguaggio scientifico ma spesso si usano anche nel linguaggio comune. Ecco una serie di «p r e fi s s o i d i« latini: calori- (dal lat. calor, -oris «calore» ) : calorifero (radijator), calorimetro (toplomjer) . equi- (dal lat. aequus, -a, -um «eguale» ) : equiangolo Gednak:okutni) , equidistante Gednako udaljen). gibanje).

REGGENZE AGGETTIVAU In linea generale molti aggettivi reggono facoltativamente un complemento

abile al lavoro, dannoso alla salute, contento del risultato, ricco d'ingegno. Questi aggettivi possono svolgere anche funzioni attributive: un operaio abile, un cibo dannoso, un ragazzo contento, un paese ricco.
come semplici attributi. Eccone una scelta.

con una preposizione:

Ma ci sono aggettivi che prendono complementi obbligatori e non si usano

abituato alle f atiche adatto allo scopo con orme alle decisioni f deciso a tutto desideroso di pace disposto a cedere esente da iinposte immune da dif etti incline alla bonta privo di notizie propenso a credere

naviknut na napore pogodan za svrhu u skladu s odlukama spreman na sve željan mira spreman popustiti s lobodan od poreza bez mane sklon dobrome bez vijesti sklon da povjeruje

loco- (dal lat. locus, -i «Iuogo»): locomotiva (lokomotiva), locomozione (kretanje, multi- (dal lat. multus, -a
(mnogolik),
-um «molto»): multicolore (mnogobojan), multifonne multiloquio (brblj anj e). onni- (dal lat. omnis, -e «tutto») onnipotenza (svemoćnost), onnisciente (svezna­ jući), onnivoro (svežder).

Ecco ora una serie di «s uf f i s s o i d i» latini: -dda «che uccide»: insetticida (prašak: protiv štetnika), suicida (samoubojica). -colo «che coltiva» : agricolo (poljoprivredan), vin"icolo (vinogradarski). -fero «che porta» : f ruttif ero (piodonosan), fiammifero (žigica), salutifero (ljekovit; spasonosan).

-fico «che fa» : beneJico (blagotvoran), malefico (zlotvoran), immaginifico
(domišljat, bogat slikama).

-fido «Iuogo dove si fa»: cotoniJicio (predionica pamuka), opijicio (tvornica) ,

pastiJicio (tvornica tijesta).

-forme «che ha una certa fonna»: imbutiforme (oblika lijevka), uniforme Gednolik). -fugo «che fugge o mette in fuga»: centrifugo (centrifugalan), vermifugo (sredstvo
protiv glista).

-voro «che mangia» : camivoro (mesožder), erbivoro (biljožder), onnivoro (svežder).
362 363

I composti con elementi greci sono pin numero si ancora.
Ecco qualche esempio di «p r e f i s s o i d i >}

nascere

intro (essere) roditi se, rađati se, doći na svijet; izleći se� proklijati, nicati, Pass.

gred:

izbijati, izaći, svitati; figo nastati, posta ati, pojaviti se, dogoditi se. j
rinascere intro (essere) roditi se ili pojaviti se ponovno, preporoditi se.

antropo- «uomo»: antropologia (znanost o čovjeku), antropofago (ljudožder). auto- «se stesso»: autobiograf (opis svoga života), autografo (vlastoručni spis), ta
automObile (automobil) .

rem. nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero. Part. pass. nato.

biblio- «libro»: bibliofilia (ljubav prema knj igama), bibliotecario (knjižničar). dattilo- «dito»: dattilogra (tipkanje na pisaćem stroju), dattiloscritto (tipkan spis). fta deca- «dieci»: decalitro (dekalitar = 10 litara), decagramma (dekagram = 10 grama). demo- «popolo»: democrazia (demokracija vladavina naroda), demografla
(demografija = znanost o narodu) .

nuocere

intro škoditi, štetiti, nauditi.

Ind. pres. noccio, nuoci, nuoce, nociamo, Impe rat. nuoci, noccia,

nocete, nocciono. - Congo pres. noccia, ecco

nociamo, nocete, nocciano. - Pass. rem. nocqui, nocesti, nocqrie, nocemmo, noceste, nocquero. - Part. pass. nociuto.

piacere intro

fono-

«voce»: f onologia (fonologija = znanost o tvorbi glasova), f onometro (zvukomjer, fonometar).
==

(essere) sviđati se, militi se, dopadati se. - I . p �es. piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. - Congo pres. placcla, ecCo Pass. rem. piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, piaceste, piacquero. Part. pass. piaciuto.
compiacere tr. e · intro (essere) ugoditi, ugađati, zadovoljiti. dispiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se. spiacere intro (essere) ne sviđati se, ne dopadati se, biti neugodan.

m!

foto- «luce»: fotografla (fotografij a
terapija

slikanje pomoću svjetla), f ototerapia (foto­ opisivanje voda), idropisia (vodena

liječenje pomoću svjetlosti).

idro-

«acqua»: idrogra fla (hidrografija bolest), idroplano (hidroplan).

orto- «retto» : ortodosso (pravovjerni), ottografla (pravopis). termo- «caldo» : termometro (toplomjer), termogeno (koji proizvodi
termonucleare (tennonuklearan). Ed ecco alcuni esempi di «s u f fi s s o i d i »

tacere tr. e intr. (avere) zašutjeti, umuknuti . - Ind. pres. tacci(), taci, tace, tac(c )iamo,
toplinu),

Congo pres. taccia, ecco - Imperat taci, taccia, tacciamo tacete, tacciono. Pass. rem. tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, (o taciamo ), tacete, tacciano. taceste, tacquero. - Part. pass. taciuto.

gred:
4. Verbi anomali col pass. rem. senza -s-

-algia «dolore»: nevralgia (neura1gija, bol živaca), odontalgia (zubobolja). -archla «comando»: monarchia (monarhija vladavina jedne osobe), oligarchia
(oligarhija gli Inglesi). vlada malene skupine ljudi).
=

-filla «amicizia»: Jrancojilia (

simpatia per i Francesi), anglofilia

simpatla per

dare tr.

-fobla «inimicizia» : idrof obia (strah od vode). -geno «che genera» : lacrimOgeno (što izaziva suze), termOgeno (koji proizvodi toplinu). -trofia «nutrizione»: atrofla (atrofija sušenje, kržljanje), ipertrofla (hipertrofij a
:::: pretjerano proširenje ili povećanje).

e intr. (avere) dati, davati, predati, uručiti. - Ind. pres. do (do), dai, da, Congo pres. dia, ecco - Fut, daio, darai, ecco Condiz. diamo, date, danno. Imperat da' , dia, diamo, date, dlano. lnd. impeTj. pres. darei, daresti, ecco davo, ecco - Congo impeJj. dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero. Pass. rem. diedi (o detti), desti, diede (o dette), demmo, deste. diedero (o dettero). - Gerundio dando. - Part. pass. dato.
ridare tr. e intr. (avere) nanovo dati, povratiti.

-urgia «il fare, il lavorare»: metallurgia (metalurgija), siderurgia (industrija željeza). fare
I VERBI IRREGOLARI (CONTINUAZIONE)

tr. (u)činiti, (u)raditi, (na)praviti, (iz)vršiti. - Ind. pres. faccio (fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. Congo pres. faccia, ecco - Fut. faro, eec. - Condiz. pres. farei, ecco - Imperat. fa' , faccia, facciamo, fate, Iacciano - Ind. mpeTj. : facevo, ecco Congo imperj. facessi, ecco Pass. rem. fecl, facestl, feee, facemmo, faceste, fecero . Gerundio facendo. pass. fatto. Part. pres. facente. Part.

3.

Pass. rem. in

-cq-

giacere intro

(essere) ležati, počivati, nalaziti se . - Ind. pres. giaccio, glaci, giace, Congo pres. giaccia, ecco - Imperat. giaci, Part. pass. giaciuto.

assuefare tr. naviknuti koga na što, priučiti čemu. confarsi pristajati, priličiti, dolikovati. contraffare tr. krivotvoriti, oponašati. disfare tr. uništiti, razoriti, rastaviti, razmetnuti. liquefare tr. rastopiti, rastaliti, pretvoriti, topiti. mansuefare tr. pripitomiti, ukrotiti, ublažiti.

giacciamo, giacete, giacciono. giacemmo, giaceste, giacquero.
soggiacere intr. (avere);

giaccia, giacciamo, giacete, giacciano. - Pass. rem. giacqui, giacesti, giacque,

- a qcs.

potpadati pod što.

364

365

putrefare intro (is)trunuti, (is)truliti, (sa)gnjiti. rifare tr. nanovo (u)činiti ili (na)praviti. nd. soded)isfare tr. e intr. (avere) zadovoljiti, zadovoljavati. - I pres. - soded)i sfo,
sod(d)lsfi, sod(d)lsfa, sod(d)isfacciamo. sod(d)isfate, sod(d)isfano (o sod­ anno ). disr

desIstere intro (avere) prestati; :- da qcs. odustati od čega. esistere intro (essere) opstojati, postojati, živjeti, biti. insistere intro (avere) uporno nastojati, postojano tražiti, navaljivati. persistere intro (avere) ustrajati, biti postojan. resIstere intro (avere) prijetiti se, odupirati se, ustrajati. sussistere intro (essere e avere) postojati, trajati.

sopraffare tr. nadvladati, nadjačati, svladati. stupefare tr. začuditi, zapanjiti, zaprepastiti.

parere intro (essere) činiti se, izgledati. - Ind. pres. paio, pari, pare, paiamo (pariamo), parete, pruono. -Congo pres. paia, ecco Fut. parre, ecco Condiz. Pass. rem. parvi, paresti, parve, paremmo, pareste, pres. p arrei , ecco parvero . - Part. pass. parso.
apparire intro (essere) pojaviti se, činiti se. comparire intro (essere) pojaviti se, pokazati se. disparire intro (essere) iščezfJ.Uti. riapparire intro (essere) pojaviti se, pojaviti se ponovno. ricomparire tr. pojaviti se nanovo. scomparire intro (essere) iščeznuti, nestati, izgubiti se. sparire intro (essere) nestati, iščeznuti, izgubiti se. - Ind. pres. sparisco, ecco trasparire intro (essere) svjetlucati kroz, svijetliti kroz, vidjeti kroz.

assorbire tr. upiti, usisati; fig. obuzeti. pass. assorbito (o assorto).

-

Ind. pres. assorbo (o assorbisco). Part.

compire (o c6mpiere) tr. svršiti, dovršiti, dokraj čiti. - Ind. pres. compio (o compisco), ecco - Congo pres. compia, ecco - Impera!' compi, ecco Gerundio Part. pass. compito (o compiuto). compiendo. contessere tr. satkati, uplesti, isprepletati, sastaviti.
contessuto) .

Part. pass. contesto (o

devolvere tr. prenijeti, ustupiti (dobra, prava). - Pass. rem. devolvetti (o devolvei), devolvesti, devolvette (o devolv6), ecco - Part. pass. devoluto.
evolvere tr. razviti se, razvijati se.

vede re tr. vidjeti, (po)gledati, opaziti. - Ind. pres. vedo (o veggo), vedi, vede, ecc. , vedono (o veggono). - Congo pres. veda (o vegga), ecc., vediamo, Condiz. pres. vedrei, vediate, vedano (o veggano). - Put. vedro, ecco vedresti, ecCo - Imperat. vedi, veda, vediamo, vedete, veđano. - Pass. rem. vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. - Part. pass. veduto (o visto).
antivedere tr. predvidjeti, predviđati, slutiti. avvedersi; - di qcs. opaziti što, primijetiti što. intrav(v)edere tr. vidjeti kroz, prodrijeti, nazreti. prevedere tr. predvidjeti, predviđati. provvedere tr. e intr. (avere) opskrbiti, pribaviti. ravvedersi priznati svoju pogrešku, pokajati se. riprovvedere tr. nanovo opskrbiti ili pribaviti. rivedere tr. nanovo vidjeti ili pregledati. travedere intro (avere) pričiniti se (komu što), prevariti se, pogriješiti.

eSlgere tr. tražiti, Zahtijevati, iziskivati, potraživati. - Pass. rem. esigei (o esigetti), ecco - Part. pass. esatto.
transigere intro (avere) nagoditi se, poravnati se.

godere intro (avere) e tr. uživati; - di qcs. uživati što ili u čemu, radovati se čemu, nasladitise čim. - Put. godre, ecc o - Condiz. pres. godrei, ecco
rigodere tr. nanovo uživati. stragodere intro (avere) veoma uživati.

seppellire tr. pokopati, ukopati, sahraniti. - Ind. pres. seppellisco, ecco Part. pass.
sepolto.

spandere tr. proliti, prolijevati, prosuti, prosipati. - Pass. rem. spandei (o spandetti). - Part. pass. spanto.

III. Verbi con forme irregolari sporadiche adempire (o adempiere) tr. ispuniti, izvršiti. - Ind. pres. adempio (o adempisco). - Part. pass. adempito (o adempiuto). assistere tr. e intr. (avere)
Part. pass. assistito.
ESERCIZI
I.

Metti il verbo che e all 'infinito, al modo, al tempo e alla persona indicati (s. = singolare, p. plurale) :
Noi ti consigliare (Ind. pres.) di non insistere. - Mi pare che voi Lasciare (Imperat. III s.) fare a me� divagare (Cong. pres.) .
367

coeslstere intr. (essere) postojati ili biti II isto doba. consistere intro (essere); in qcs. sastojati se iz čega.
366

Pregare (Futuro semp. . . . . la IQtta dell' uQmo limite e vinto contro un mondo che lo opprime.} la notte quello a cui pensiamo il giorno.).capitano . II. .) la facciata. rem. pres.) le pere cadute e le cuocere (Pass. rem.Ti piacere (Cong.).) subito per il paese. rem.Gli chiedere (Pass. rem. I s . pres.).) alla prima Una bomba esplodere (Pass.Chi tradurre (Pass.Il custode chiudere (Pass. Ogni tanto scomparire (Ind. semp. rem.intima. rem.calcolo criticano . . . pres. ha una parte detenninante nella sua opera. Il suo essere siciliano. Giovanni Verga.). .abitano .) questo libro? Ditemi quale libro scegliere (Pass.) la ferita.suscita . pres.) fino alla porta. pres) presto il vestito. Il Presidente concedere (Pass. i. StQr!a di una capinera. . importanti della letteratura italiana dell'li. .) che fosse tardi. I s.Quando egli giungere (pass.) l' orchestra. .) sulla citta. rem.). La notizia spargersi (Pass. Sono animali timidissimi.) e non si sa dove va. Il pastore mungere (Trap. rem. . pross. rem. II p. La sua opera narrativa r�sta un e��mpio di scrittura ed ha un significato sociale quanto rnai profondo: e il narratore maggiore della letteratura italiana del primo Novecente. rem. -:. e s�nza dubbio una delle personalita pili. rem. . rem. Di' loro che si avviarsi (Cong.) ti faccio un regalo.). rem. dei vinti.violano . I mgazzi salire (Ind. pross.irritano .) l' amnistia.) perche gli parere (Pass.) era troppo tardi.Egli non ammettere (Pass. A questo primo periodo appartengono alcuni roman�i tra i quali sono La peccatrice. pross. La donna accendere (Pass.mendicano .) -il giornale. .Cascare (Cong. lo scrittore att�nto alla realta sociale.Qui noi scoppiare (Ind. .Il medico gli l asciare (Futuro semp.) piti di te. L' autore dirigere (Pass. bisticciare (Futuro semp.Noi bere (Fut.) il fuoco.Queste parole mi offendere (Pass.abdica . rem.emigrano . . pres.lo non lo conoscere (Ind. L' autore assistere (Pass. rem.).S e u8ciamo adesso ci bagnare (Ind.Chi spegnere (Pass. Sutle montagne. Noi rimanere (Fu!.esita . L' operaio perdere (Pass. E.) volentieri questo pietanza. Essi vegliare (Futuro semp.La campagna gUt rinverdire (Ind.) alla vostra salute.).pattinano . I s. rem. .dominano .delim .preparo addita . pross. rem.) dal caldo. . .educhi .Spero che vincere (Cong.) niente.Mi toccare (Cond.) l'equilibrio e cadere (Pass. rem.Vi accompagnare (Futuro I p. pross. 369 368 .) o no. E Sicilia ed EurQpa nello stesso t�mpo: un mondo quale egli lo ha visto.ros. rem. �cco che nascono i due capolavori I MalavQglia e Mastro DQn Ge$ualdo. Non so che cosa significare (Cong .) il mio amico di aiutarmi. . pross. pres. rem. Vuole che noi gli consegnare (Cong.) i cancelli. pres. rem. Essi scegliere (Pass. dei poveri.superi . Ho paura che mi imbrogliare (Futuro semp. � LE1TURA (Nato nel 1840. Segna l 'accento tonico sulle seguentiforme verbali: superano .separo sollevano tolleri .) il denaro.) il vetro.) le pecore. reale. Se vincere (Ind.) davanti alla rappresentazione.) di partire.) in questo paese. III s. rem.Gli ulivi non crescere (Ind. passi vo) all' esame.). l' ambi�nte nel quale ha vissuto.) alcune spiegazioni.soddisfanno .) tutta la notte. mQrto nel 1922) Giovanni Verga III.) dal tetto.Egli volgersi (pass. Gli parere (Pass. pres.evita gracidano penetri . Spesso noi sognare (Ind. la realta sociale della Sicilia povera.) alla gamba.incomodo indichi .soffochi .imploro . dopo alcune esperi�nze novellistiche. catanese.) il mondo non mi movero. . pres. pres. Sostituisci all 'in finito laforma indicata: Egli decidere (Pass. Nel 1 869 si stacco dalla Sicilia.) l' ombra di Virgilio.scivolo .affascino .) la luce? . s. appena vedono qualcunofuggire (Ind.elevo imita .) il fucite ad un chiodo. Credere (Pass.La nebbia scendere (Trap. pres. della povera g�nte.peggiora . Il contadino cogliere (Pass.) sempre. pres. III s. pres. Assaggiare (Cond.) ancora molto tempo.collaboro .Desidero che il sarto cucire (Cong. Per questo Verga e il principale espon�nte di quella corr�nte letteraria che e stata chiamata «veri�mo». pres.Non credo che egli valere (Cong. rem. pres.Ella vivere (Trap. lo non leggere (Trap. casa.) tutti. rem.) suHe funi. pres. La Sicilia vive e respira nei sUQi libri: ed e S icilia dei pescatori. .) il sole.) di sentirsi chi amare.inciti .zoppico . . . .pettini straripa celebrano commemoro fabbrico svapora . rem. pross. vero. Qui l'arte di Verga raggiunge la sua espressione migliore. I s.).Il Petrarca nascere (Pass.) la via piti breve. A questo egli arrivo dopo un'attivita letteraria giovanile che subi l ' influ�nza del romanticismo decad�nte.A Dante smarrito nella selva apparire (pass. Egli tacere (Pass. pross.soddisfano augura brontolano confina fatico . Dipingere (Ind. pres.Il cane lo mordere (Pass. pres. e venne a Fir�nze. pres. Nessuno mi riconoscere (Pass.Non se la intendono.carica denotano eccita . I p. E in questo periodo che nasce il Verga verista. pres.Partiremo prima che sorgere (Cong. II.) di aspettare troppo. pres.) ad Arezzo. I ragazzi rompere (Pass. .) per prudenza.) due anni in Italia. semp.) di avere sbagliato strada.recita . rem.evoca . pres. Qui intervi�ne la vita dei pescatori. III s.ltimo Ottoc�nto. Noi non ne sapere (Ind.) questa parola. rem. . .Il cacciatore appendere (Pass. hisogna fare cosi.

Il gi6vane ' Ntoni. superstite della rovina della famiglia. s ' immischiera balordamente in un affare di contrabbando. i nipoti ( Ntoni. e morira nella battaglia di Lissa). personale. il figlio . o. quello che ci narra Verga. secondoche ( secondo che). Carlo e Antonio sono f ratelli. e sono: o. Secondo la forma sono: a) s e m p l i c i . es. cioe formate da due o pili parole unite insieme: sebbene ( se bene). Tra le sue opere e da ricordare qualche lavoro teatrale. Ij I XLIX . Se ne s<rnte disonorata Mena. Mena. p. per la qual cosa.imeno ( non di meno). Sotto questa vergogna Lia. Le congiunzioni COORDINATIVE si suddividono in: Copulative. Le congiunzioni coordinative Sono quelle che uniscono due o pili parole o proposizioni senza stabilire alcun rapporto di dipendenza tra esse. . Nella casa vive. «I MalavQglia» e il romanzo della g<rnte povera di Si�ilia . . il bambino giocava ed empieva di allegre grida la stanza. SCQpre degli uomini che hanno qualcQsa di nUQvo da dire. ma. Il «fatto economico» e il protagonista di una catena di drammi. anzi. i MalavQglia di aiutarsi con qualche traffico e acquIstano a credito una partita di lupini. la piccola Lia). non{i. e quella fatalita ha un nome: mi�eria. anche se esso puo apparire sotto il nome «destino». ecco Secondo il valore si dividono in: a) c o o r d i n at i ve (nezavisni veznici) b) s u b o r d i n at i v e (zavisni veznici). sara arrolato. Famiglia di pescatori. avevano due soli b<rni: una casa (la «casa del nespolo») e una barca. sCQpre la prima nascita di una realta sociale nUQva. quando sono espresse con pili parole scritte separatamente: sino a che. ma onorata. Un continuo desiderio di fuga e una continua stQria di sconfitte. quando servono a unire due termini (perche copula unione). : questo o quellof lo stesso. dopoche ( dopo che) . Le congiunzioni si distinguono secondo la forma e secondo il valore. non venne ne lo vidi piu. La barca e per loro il lavoro. perche ' N toni d<rve andare militare. es. sua moglie (Maruzza). ovvero. che e tomato dalle armi. ed nelle proposizioni affermative e ne.povera e. a = = 370 37 1 . Il dramrna Cavalleria rusticana d<rve essere situato nella stessa linea del suo veris mo di narratore. Ma due braccia vengono meno. non r<rsta che un debito. e mUQre di crepacuQre il v<rcchio padron ' Ntoni. = = = = 2. appena adolesc<rnte. Disgiuntive. allora. la nUQra (la Longa). non ostante che. di un nUQvo mondo. neppure. ecco c) l o c lt z i o n i c o n g i u n t i v e . sor<rl1a maggiore. fuggira di casa e _finira prostituta in citta. cioe formate da una sola parola: e."T i 1 E una lQtta quotidiana. S<rnza pili braccia valide in casa (anche l' altro ragazzo. Qui Verga tocca il punto pili alto della sua arte. e sono: e. . per la poverta. ossia. e fin ira in gal<rra. E si campa. ni«) neUe proposizioni negative. cioe distaccano gli elementi della proposizione o servono a porre un' altemativa. Luca. mi chiederai perdono oppure sara i punito. se invece di riunire. neanche ( »niti. E il debito mangera la casa.disgiungono. Luca. oppure. perche affonda nella realta. La rovina: per un carico di lupini perduto in mare ! . E un tentativo di salvezza individuale e disperato.Lezione quarantanovesima LE CONGIUNZIONI VEZNICI 1. E la storia degli uomini soli ed oppr<rssi che ancora non hanno trovato una maniera di lottare per salvarsi. La barca fa naufragio col carico e Bastianazzu lascia la vita. noi partiamo e voi restate. tutto l' aggregato familiare che si riunisce intomo al nQnno (padron 'NtQni).: questo e quello. Definizione e partizione La congiunzione e la parte invariabile del discorso che serve a congiungere gli elementi simili di una proposizione o pili proposizioni tra loro. da povera g<rnte. che rinunzia ad uno che r avr<rbbe spo�ata. Pensano. . ecco b) c o mp o s t e . abbrutita dalI' ignoranza e dai pregiudizi. oltre il prQprio disperato g<rsto di ribellione. (Bastianazzu). non scrisse e neppur ci manda a salutare.E la stQria della rovina materiale e morale di una famiglia che precipita sotto il peso di una fatalita. S<rnza debiti. p.

se uniscono due tennini contrapposti.: ha jirmato. accia. sebbene. non solo . . . Conclusive (o illative).Avversative. Osservazione conclusiva La funzione delle congiunzioni subordinative nella sintassi del periodo e analoga alla funzione che assolvono le preposizioni nella sintassi della preposizione: le prime. p. condizionali: se. jinche. Le categorie principali di congiunzioni subordinative sono le seguenti: l . ci vuole un' altra o che si premette al primo termine della serie: o per amore o perJ orza. cioe a mettere in relazione di dipendenza le proposizioni subordinate rispetto alle principali. piantandosi in piedi in mezzo alla sala. tuttavia. servo no a conchiudere o a trarre la conseguenza. Correiative. I punti di sospensione ( . p. (Dante). e sono: dunque. detti anche «i puntini» . invero. l a l i n e e t t a. il ragazzo feee di sua testa. l � a s t e r i s c o . ( << » oppure » «) servono a racchiudere parole citate testual­ 6. la virgola. . peraltro. sono molto a aveva studiato. pure). tanto . mentre. Si distinguono in varie categorie secondo la funzione della proposizione dipendente che introducono. e. benche. . . ma anche. contribui�cono a tradurre in scrittura con maggior precisione o correttezza il nostro pensiero. consecutive: che (in correhlzione con: COSI . inf atti. p. per . pereia sara punito. . come quando. o . come. acciocche. . : vi parlera dell 'autore dei «Trionji». le seconde unite a nomi. 7. dunque paghi. . 3 . ). 4. . tanto . concessive: quantunque. . ne .. purche. a condizione che. . i p u n ti di s o s p e n s i o n e . pure. ta lehe. es. nondimeno. es. .) serve a scomporre i l dittongo: Faceva tutto rider ronente. ma non fini. causali: perche. pronomi o infiniti formano i vari c o mp l e men ti . qualora. ha piovuto tutta la notte e per di piil so ffiava un vento che ci penetrava neUe ossa. . piuttosto. appena che. Le congiunzioni subordinative La seconda grande categoria di congiunzioni e quella delle SUBORDINATIVE:­ Esse servono a subordinare. Sl . bisognerebbe chiamarle e l e m e n t i d i r a p p o r t o e clas­ sificarle in: L e l e me n ti c oordinanti (rappresentati dalle congiunzioni coordinative) e = 2. ancora.v olendo quindi dare una definizione e classificazione razionale delle pre­ posizioni e congiunzioni. si hanno i seguenti segni ortografici: l a d ie re s i . Nota. non e. . Dichiarative (o esplicative). . . come se. di mo­ do . o. 8. Sono: eioe. .: pare. . A buon intenditor . che ( . quasi. . . dopo che. avetejinito il c6mpito. . per di piil. inoltre. nonostante che. sennonche ebbe presto a pentirsene. modali: come. dacche. ecco La dieresi (. altresl. che a loro volta andrebbero divisi in a) elementi subordinanti un nome. es. pero. quanto. affine di. . eppure. sia . per quanto. se aggiungono un concetto a spiegazione di un altro precedente. sino a che. sia. eppure rispondeva bene alle domande. . . cosi . . sennonche. aggettivi. poiche. . pereia. . . finaH: affinche. ). eccettuative: juorche. onde. pure.Quando la congiunzione o si usa per porre u na alternativa. . e sono: ma. ecco 4. siccome. per la qual cosa. 2. . . indicano un' interruzione del discorso: Comincio a dire: Se io . p. anzi. dimostrano. ecco 3. di maniera che. ne. ma non ffaticato. . dacche. 373 . eccetto che. con valore copulativo e disgiuntivo: servo no a congiungere o a staccare due proposizioni che sono in correlazione fra di loro: e . Aggiuntive. e un Americano: inf atti lo riconosco alla pronunzia. slano venti o trenta. che. . e. . L 3. a tal segno . vale a dire. sicche. quindi. . 2. S. (Manzoni). o. spiegano. ne mangio. come. ancorche. 372 «In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo. Oltre agli a c c e n t i e all' a p o s t r o fo di cui gia abbiamo veduto 1' ufficio e 1' uso. . sia . tranne. non so invero che cosa si debba risporzdere. nel modo che. Sono: anche. . ha mancato al suo dovere. = I SEGNI ORTOGRAFICI I segni ortografici. e l e m e n t i s u b o r d i n a n t i . quasiche. se dichiarano. insieme coi segni d' inteIpunzione (il punto. i l t r at t i n o . noi non scapperemo. ogni volta che. . . . l a p a r e n te s i t o n d a e l a p a re n t e s i q u a d r a . . ma non molto. allorche. mentre che. . Le virgolette mente. casa mai. l e v i r g o l e t t e . eioe di Froncesco Petrarca.: non ne posso dire ne bene ne male. . temporali: quando. quindi potete andarvene. . ecc.: gli dissi altresi che tu lo avevi cercato. tuttavia verd) con te. dove.). unite a verbi di modo finito specificano delle p ro p o s i z i o n i s u b o r d i n ate (o dipen4enti). tale . pronome o infinito ( preposizioni) e b) elementi subordinanti una proposizione ( congiunzioni subordinative). eziandio. giacche. p. es. . perche.

lo vogliamo. non debbano mancarci le cose necessarie. v. (ultimo scorso). Si usa pure a separare i vari termini di una enumerazione: Avete voglia di scherzare .Noi potremo essere i primi. (pagina). E questo il ritrovato pili significativo della pittura veneziana e che essa trasmise a tutta la pittura europea modema.l 4. ma anche in scultura e architettura.Pili del bello scrivere e necessario il bene scrivere. ill. Giorgione e Tiziano risolsero tutti i problemi artistici del quadro a mezzo del colore. (volumi) . mediante il «tono». (capitolo). . continuata nel ' 500 dal Veronese e dal Tintoretto. per lo piu. L' asterisco C') puo servire come richiamo per le annotazioni a pie di pagina. . pagg.Non e migliorato. Gentile e Giovanni Bellini. pag. . c r. ing. La parentesi tonda ( ) serve a chiudere parole o proposizioni che non hanno una relazione necessaria con il resto del discorso. Lo spirito nuovo del Rinascimento vi fu importato da Firenze. f (confronta). v. cap. Il trattino o t r a t t o d ' u n i o n e (-). dott. voU. ma si leggono per intero. splendore di colore sono qualita che si riscontrano fin neUe opere degli artisti trecenteschi. s. . La lineetta (-) sostituisce spesso le virgo lette. ESERCIZI L Indica a che specie appartengano le congiunzioni contenute neUef rasi seguenti: E un operaio attivo e intelligente. .Sono molto stanco . o pp. fosse mio fratello. . . intensita. dev. Parti senza che nessuno se ne accorgesse. . vale a dire mediante l ' accordo dei colori secondo il rapporto quantitativo di luce e di ombra che es si assorbono daH' atmosfera. gli ornamenti.Egli non ama ne lo studio ne lo sport. (nota bene). LEITURA Pittura veneziana ABBREVIATURE PIU COMUNI A1cune espressioni di uso molto frequente si scrivono. . 8 . . . . Provvedi un tempo . presente nei mosaici ed il particolare ambiente atmosferico nutrirono ed esaltarono quel senso. dal ' 400 fino al ' 700. . Tutti lo stimano . accanto a Firenze e Roma. cioe non nominato). tutto veneziano. Giorgio volk venire. N. .Cura il male finche sei in tempo. . abbreviate. . parta. Al principio del ' 500 poi. 6 . lui. Questo e un proverbio. il massimo centro di attiviffi artistica in Italia. Questa peculiarita consiste nello spiccato senso della forma propria dei fiorentini. sono aspettato. . . verso. cio e un granello di sapienza popolare. (Alfieri) . . . . mo (illustrissimo). . La parentesi e duplice.Temevo sempre che perdessero la partita. . p. . bada al fodero pili che alla spada. o per es. toma prima di sera.Verro con voi ma non giochero. una di apertura e una di chiusura: Il medico (dimenticavo di dirvi che e venuto stamattina) mi ha trovato assai meglio. (per esempio). continuo nel ' 600 e ' 700 e fu conc1usa dal Tiepolo. volume).mo (devotissimo). La tradizione bizantina. starerno allegri insieme. 375 . Aiutalo . . 5. . . . . specialmente nei dialoghi. il confine -italo-francese. prendera il treno Venezia fu. potrebbe pero essere anche vero. E. (volume). . es. prospettiva. chmo (chiarissimo). . . . (dottore). tu. La parentesi quadra { ] chiude parole estranee al testo. . che e piu breve della lineetta. Andro da lui oppure gli scrivero. per cui Laura ebbe in terra onor celesti. o NE. aggiunte per chi ari­ mento: Quel grande [Petrarca] alla cui fama e angusto il mondo. . e una brava persona. . .C 'erano tutti .Devo andarmene . . ma i modi attraverso i quali quello spirito si espresse ebbero un carattere peculiare. .disse il medico. la letteratura greco-latina. . . (come sopra) . (ingegnere) . Chi bada per Karlovac. N. 7. Ecco quelle piu comuni: p.Ti dico questo perche tu possa saperti regolare.Non e riuscito . puoL Vieni . s. (prossimo venturo). Eccovi alcuni precetti intorno allo stile: Il buona scrittore non deve ne fuggire ne ricercare allo stile pilI che alle idee. ci fai piacere. . verro da te. Ricchezza. La grande tradizione coloristica veneziana. 374 Se vieni. c. . il Lotto ed altri minori applicarono queste qualiffi ai principi della visione rinascimentale: senso plastico. . . . e peggiorato. Gli artisti del ' 400 come il Vivarini. IL Metti la congiunzione o la locuzione congiuntiva conveniente e indica a che specie appartengano: Gli volevo bene .Carlo venne e allora . Ripetuto tre volte sostituisce un nome proprio di luogo o di persona che non si sa o che si vuole tacere: Il padre Cristoforo da CO) era un uomo pilI vicino ai sessanta che ai cinquanf anni. (vedi. N. o p.Lo voglio salutare . (pagine). .Vai pure . prof (professore). che trovo applicazione non solo in pittura.Purche giunga a tempo. obbLmo (obligatissimo). vol. di cui dunque quella veneziana e il fondamento. (enne enne. il Carpaccio. infatti la perdettero.lo non ci credo. abbia fatto tutto il possibile. u. luce. serve a congiungere le p arte di alcune parole composte: ex-presidente.

L' imperativo si muta di regota in presente del congiuntivo. L 'esperienza insegna che il vero carattere dell 'uOlno si dimostra nelle gravi prove della vita. diventano di III persona. Ti dichiaraifrancamente ehe noi credevamo poco alla tua parola. a me e a te a lui. noi e voi essi. Carlo prega gli amici (o raecomanda agU amici) ehe non gli negassero il loro soccorso. Il babbo ci annunzia che sarebbe ritomato appena che avesse potuto (non bene potesse). 2. quando finiranno i lavori? I bimbi donw.i tempi dipendono da un passato remoto o da un presente storico. restano di regola immutati: Il vero earattere deWuomo si dimostra nelle gravi prove della vita. Ti dichiaraifrancamente che noi avevamo creduto poco alla tua parola. . mio e tuo suo. passando dalla fonna diretta alla indiretta. Per quale via gli Etruschi sono venuti in Italia ? Si ignora per quale via gli Etrusehi siano venuti in Italia.Lezio ne cinqu antes i m a Noi avevamo ereduto poco alla tua parola. Qual f orza ti aveva impedito di fare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici vollero sapere qualf orza ti avesse irnpedito di f are onore ai tuoiJmpegni. l 'aninw vostro coi lwbili esempi della storia. e in questo caso abbiamo il modo o discorso indiretto. Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Educate. CarLo in quell' oceasione conobbe l 'incostanza della f ortuna. ecc. Discorso diretto: Discorso indiretto.estro racconw. ieri il giorno prima. Carlo dichiara che in quell 'occasione aveva eonosciuto l 'incostanza della f ortuna. diventa invece congiuntivo trapassato. subisce delle modi­ ficazioni di cui diamo qui le regole principali: L e) Il futuro diventa di regola condizionale passato. e in tal casa abbiamo il modo o discorso diretto.. Discorso diretto: Discorso indiretto: Il babbo ritomera presto. d) Il trapassato prossimo resta immutato: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: L. in imperfetto del congiuntivo. domani il giorno dopo. QuaL pro essione desideri di f f are ? Il babbo mi domandO qual pro fessione desiderassi di f are. Quando ritomera il babbo? I bimbi domandarono alla nw. 376 377 . o si enunciano iri forma di complemento oggetto o di termine: Discorso diretto: Discorso· indiretto: Noi credevamo poco alla tua parola. Ma se come comunemente avviene . se cio non nuoce alla chiarezza. Il babbo ritomera appena che potra. secondo che indica azione contemporanea o anteriore a quella significatadal verbo della reggente: Discorso diretto: Discorso indiretto: 5. allora: Discorso diretto: 3. se viene a di­ pendere da un presente o anche da un passato prossimo logico. n babbo ci disse che sarebbe ritornato presto. A Milano avete visitato la Fiera ? Lo zio volle sapere se a Milano aveste visitato la Fiera.ndarono alla mamma se il babbo sarebbe ritornato quando f ossero finiti i lavori. Il nw. = = = = = = = = c) l' imperfetto o resta immutato o si cambia anch' esso in trapassato prossimo. I vocativi si omettono.estro loda la diligenza degli scolari. o giovani. IL DISCORSO INDIRETTO Le parole di qualcuno. iva la. Il discorso. i pronomi questo e codesto quello. ora allora. b) Il passato prossimo e il passato remoto si mutano in trapassato prossimo: 4. o in dipendenza di un verbo del dire o del sentire. Tutti i pronomi personali e possessivi di I e lI pers. se nel discorso diretto apparteneva a una proposizione subordinata: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Discorso indiretto: Discorso diretto: Dicorso indiretto: Discorso diretta: Discorso indiretto: Se i temp i dipendono da un presente. possono riferirsi in due fonne o modi: o esattamente tali e quali sono state dette. Ritomera il babbo. se nel discorso diretto apparteneva alla proposizione principale. se viene a dipendere da un tempo del passato: Disco rs o diretto: Discorso indiretto: a) il presente si muta di regola in imperfetto: Il nw. Il maestro disse che lodava la diligenza degli seoLari. Amici. aveva raccomandato) a i giovani che educassero [ 'animo coi nobili esempi della sto ria. e anche le nostre. non mi negate il vostro soccorso. Il maestro raccomanda (raceomandava.nda (o ha raceomandato) ai giovani che educhino l 'animo loro coi nobUi esempi della storia.mma quando sarebbe ritomato il babbo. e quindi io e tu egli. l' avverbio qui o qua diventa ll.Discorso diretto: Discorso indiretto: Qualf orza t'impediva difare onore ai tuoi impegni ? Giustamente gli amici voIlero sapere qual f orza ti avesse impedito di f are onore ai tuoi impegni. oggi in quel giorno.

Attraverso gli eventi straordinari e incredibili che vi sono descritti. imprevedibi1e con l' opera sua pili completa «Quer pasticiaccio brutto de Via Merulana» efficace quadro di certa societa italiana con i pregiudizi. lo tormento per piti di vent' anni. con la nave che lo portava da Napoli a Genova dopo la guerra del ' 60. Dopo una giovinezza studiosa e severa. romanzo breve. compaiono con opere di impegno: V ASCO PRATOLINI. come descrizione delle pili acute delle sue fasi. Enrico W porta sul problema della realta un doloroso ma reciso giudizio negativo. CESARE PAVESE scrive in uno stile essenziale. Siamo nel 1940 quando un giovane scrittore. La gelosia di lei prendeva forme abnormi e violentissime. che giungevano alla minaccia a mano armata. entusiasmi. come «Agostino». gli ultimi ane liti del feudalismo. Negli ultimi drammi e soprattutto nei � Giganti della montagna la sua ricerca si pone su strade ancora piti fonde ed I suoi ultimi personaggi sono tutti pervasi da questa infinite: egli presagisce e presente un termine di salvezza. Iotte e delu­ sioni il vecchio marchese Altoviti trova che la «pace della vecchiaia e un placido golfo che apre a poco a poco il varco all ' oceano infinito e ineffabilmente tranquillo dell' etemita» . ottenne alla pubblicazione un grande successo. gli intrighi. che in «Cronache di poveri amanti» e in «11 quartiere» ha dato la prova sua migliore. ALBERTO MORAVIA che era gia stato un «caso» letterario sin dal 1 929 con «Gli indifferenti» pubblica altri libri. DINO BUZZATI.LEITURE Le Confessioni di un Italiano Dopo qualche dramma a stampo naturalistico fra cui e particolarmente mosso e colorito Liola e COSl e se vi pare. E l' autobiografia di un vecchio gentiluomo veneto. A conclusione della sua Iunga e romanzesca vita di amori. con una tecnica nuova. Riesce a liberarsi dell' oppressione famili are . capolavori come «La luna e i falo». fanno di questo libro uno dei piti bei romanzi della letteratura italiana. appare alla ribalta letteraria con «Il deserto dei Tartari». centrale. prende proporzioni di incubo. La morte gli impedi di rivedere la sua opera. si afferma come un sintomo davvero significativo della storia che si sta svoigendo. da fanciullo . lavori che coprono l'arco di un quarantennio conferendo 378 379 . Ma la sua ferita non si e ancora chiusa. L'umorismo con cui e dipinta la quiete particolare del castello feudale mentre la rivoluzione dilaga nel mondo. la sua inventivita e la sua altezza fantasticf1 lo trassero su di un terreno piti avanzato. condannaria e negarla. al risveglio della coscienza nazionale e al sorgere delle idee di unita e indipendenza. La realta a cui ritoma il protagonista dopo lunghi anni di fo1lia. che giunta al parossisrno. ironico. Pirandello la nega e l' afferma al tempo stesso. colpita da gravi forme maniache. portavano le analisi tipicamente veriste e quasi sperimentali dei suoi due predecessori. Ippolito Nievo ( 1 8 3 1 . si tramuto. «La noia». tra cui affascinante la figura della contessina Pisana. romanzo pubblicato col titolo artefatto di Con­ Le Conj essioni di un ottuagenario per non dare ombra alla censura austriaca. La vita di Pirandello rimase segnata e scavata da questa angoscia. negli appartamenti liberty della piccola burocrazia provinciale. Si gira . LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA Quasi in coincidenza con l' inizio del secondo conflitto mondiale si manifestano nuove tendenze della narrativa italiana. Pirandello si era sposato con una ragazza di buona famiglia che. che con «Don Giovanni in Sicilia» e «ll bell' Antonio>} ha dato una fedelissima immagine della sua Sicilia. gli dettero una visione tragica e sovvertitrice u della reaIta storica di allora. e con Marta Abba susclta diverse iniziative teatrali. conforto Pirandello chiuse ansia di cui non possono ancora vedere con chiarezza lo sbocco. «La Ciociara>}. Nei Sei personaggi in cerca d'autore e in Stasera si recita a soggetto il tormento della creazione artistica si accomuna al tormento della colpa e del peccato in cui sono destinati a cadere i personaggi. Altri scrittori. che dopo aver seguito. I primi romanzi Il turno e L 'esclusa e le prime novelle. Le novelle del secondo periodo e i romanzi IlJ Mattia Pascal. queste opere tentano di cogliere le contraddizioni in cui la societa borghese ha posto l' esistenza umana. all' inizio della prima guerra in arte decis a e totale: il teatro. assiste alla caduta della repubblica veneta e partecipa poi alle trasformazioni della vita italiana. Il dubbio fra le mura di una piccola citta. negli stessi anni. Con queste opere Pirandello giunge ormai ad ogni pubblico e in ogni parte el mondo. mette a fuoco in modo compiuto i problemi della esistenza. a FRANCESCO JOVINE (<<Le terre del Sacramento») e a CARLO EMILIO GADDA. «La Romana». che curata da Erminia Fua Fusinato. «ll conforrniSI:a» . Negli anni che seguono immediatamente la guerra. contribuendo in modo deciso al rinnovamento della scena italiana. disadomo. gli umori che la caratterizzano. Stremato e senza Luigi Pirandello i suoi giomi a Roma nel 1936. nel vecchio castello di Fratta in Friuli. Giovanni Verga e Luigi Capu ana. . fu pubblicato J dopo la morte dell' autore. sparito misteriosamente durante un naufragio. autore sottile. e troppo amara: egli non potra che respingerla.1 86 1). pen:neato di modi e ricordi kafkiani.quaderno di Serafino Gubbio operatore lo mettono in una p o s i z ione sde gnata e s arc astica nei riguardi della s ocieta: ne danno una interpretazione dolorosa e risolutamente sincera. che dopo avere turbato e lasciato come attonito pubblico e mondo culturale. appare la sua produzIOne essioni di un Italiano. Nel pieno del conflitto giovani energie vengono in primo piano mentre quelle di pili antico tirocinio offrono il meglio e il piti meditato della loro produzione: da VITALIANO BRANCATl. II palcoscenico prende un aspetto apocalittico: tutto il destino del1'uomo vi si configura in termini di coraggiosa disperazione. la magistrale tecnica nel descrivere istituzioni e usanze dell' Italia agli albori del Risorgimento e la vivacita dei personaggi. Ma dopo questo periodo iniziale. Anche le vicende della sua vita privata si erano fatte sempre pili dure e in certo senso tragiche. su di una falsariga piti spiccatamente psicologica. Vito Pandolfi (1867-/936) Luigi PirandeHo per pili di venti anni aveva seguito in un' ampia opera narrati va le linee direttive che sulla scorta del naturalismo avevano tracciato i suoi conterranei. prode ufficiale garibaldino. la possibilita di un saldo e fervido principio vitale.

MARIA BELLONCI. sens azioni della sua lunga gloriosa carriera di giornalista). 380 all 'autore un posto di rilievo nella letteratura italiana contemporanea. un libro che lo porta fate luce». GIOVANNI BATTISTA ANGIOLEITI. ANTONIO BALDINI con «L' Italia di buonincontro» (impressioni di viag­ gio di f missima ispirazione). due libri che gli hanno assicurato fama internazionale. Roma 1985). MARIO PRAZ col celebre saggio «La carne. libro magnifico per forza rappresentativa. in sette tomi di «Cose viste» (memorie. immediato e sincero in alcuni libri come «Gesu -ASSOLA e «La ragazza di Bube». ALDO P ALAZZESCHI dopo il felicissimo romanzo d' ambiente «Sorelle Materassi» ha dato in seguito alle stampe altri libri tra cui «l fratelli Cuccoli». Di CARLO C alla notorieta. con garbo e senza enfasi. Vasta notorieta avevano conseguito sulIo scorcio del secolo XIX ADA NEGRI. di racconto «giallo». Su altri autori si appunta l' attenzione dei lettori e dei critici. Altri nomi ancora vanno citati di scrittori italiani dell' epoca: GIUSEPPE MAROITA che in «L' oro di Napoli» offre al iettore il vero volto amaro e giocondo della sua citta. EMILIO CECCHI con «Pesci rossi» e «Corse al trotto». Un cenno a parte spetta a un gruppo di scrittorl gia affermatisi in precedenza come BRUNO CICO GNANI. ha disegnato un quadro esatto di un Regno di Sicilia al tramonto. Si tratta di un romanzo contro­ corrente sotto r aspetto sociale e quello stilistico che ha avuto subito un vasto successo. «L' uomo e forte») e GIOVANNI COMISSO (<<Gente di mare»). Anche ELIO VITIOR1NI si lancia contro labarbarie della guerra con «Uomini e no». amara esperienza della guerra. Nel QUADRO DELLE CONIUGAZIONI PREGLED KONJUGACIJA 381 . NATALIA GINZBURG e ELSA MORANTE. protagonisti di un'epoca fervida e costruttiva. ricordi. ha GIORGIO BASSANI eonsacrato al successo incondizionato con «Il giardino dei Finzi Contini» del 1 962. Un · posto a se per la scelta dei temi e lo sviluppo che ad essi sa dare. In epoca di poco anteriore al secondo conflitto fornirono alla letteratura italiana il contributo della loro arte saggisti. Infine va ricordata la splendida ricostruzione storico-fantastica medioevale «ll nome della rosa». ricca di pagine di autentica poesia. PIERO BARGELLINI con «Pian dei giullari» (dodici volumi suHa letteratura e l' arte d' Italia dalle origini all'epoca nostra. Nel libro il principe-autore. IGNAZIO S ILONE con «L' avventura d'un povero cristiano» ha con­ fermato la precedente affermazione di «Fontamara». mentre CARLO LEVI con «Cristo si e fennato a Eboli» da un' opera importante di commossa umanita. CORRADO ALVARO (<<Gente in Aspromonte». LUIGI BARZINI e tanti altri. il diavolo nella letteratura romantica». il campo narrativo viene messo a rumore. critici ed elzeviristi come UGO OJETTI. la morte. cui segue nel 1948 «La pelle». romanzo con spiccati elementi (Da «Questa e I'Italia». SIBILLA ALERAMO e ANNIE VIV ANTI -Fra i nomi piu recenti possiamo citare GIANNA MANZINI. best seller di UMBERTO ECO. DOMENICO REA. CosI vanno ricordati ALBERTO BEVILACQUA con «L' occhio del gatto» e MARIO TOB INO con «Le libere donne di Magliano» tutte opere caratterizzate da un forte impegno letterario. uscito nel 1958. Con il «Gattopardo» di GIUSEPPE TOMMASI DI LAMPEDUSA.1945 CURZIO MALAPARTE presenta «Kaput». profondo e persuasivo ne «La memoria» e in tempi piu recenti INDRO MONTANELLI con la fortunatissima collana storica suIla civita italiana da Roma ai nostri giorni. Anche le scrittrici italiane hanno sempre svolto un molo di primo piano. con scrupolosa evidenza storica.

) .. � <n Fl � .sr.:> ::r � io avevo tu avevi egli aveva essa aveva noi avevamo voi avevate essi avevano esse avevano <... -a tu io hQ avuto tu hai avuto stato essa e stata noi siamo stati.. e Š' �. <n p- io ho (o) tu hai egli ha essa (Lrei) ha noi abbiamo voi avete essi hanno esse (Loro) hanno 3' � p3 � io rero tu rera essa rera noi era vamo voi eravate essi erano esse erano <. io avro tu avrai egli avro' essa avro' noi avremo voi avrete essi avranno esse avranno <-. � o... io saro � (':J. Er � ::r � � Passato remQto Futuro Prošlo svršeno (Aorist) Prvo buduće (Futur) 'i. io sono tu Srel egli e essa (Lrei) e noi siamo voi sirete essi sono esse (Loro) sono <. ioJui tuJ osti egli J u essaJ u noiJummo voiJ oste essiJurono esse fiirono <-. -e voi sil(te stati.. � o" �: ::. . � G ::r p- io rebbi tu avesti egli rebbe essa rebbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero Š' � oo ::r 8:.. tu sarai e egli sara g: a.. � Passato prossimo Prošlo složeno (Perfekt) io sono stato. essa sara noi saremo � voi Sal'ete essi saranno esse saranno <.CONIUGAZIONE DEI V�RBI AU�ILIARI Konjugacija pomoćnih glagola MQDO INDICATIVO Pre��nte Indikativ (Pokazni način) Imperf\:tto Sadašnje vrijeme (prezent) Prošlo trajno (Imperfekt) <. -e egli ha avuto essa ha avuto noi abbiamo avuto voi avete avuto essi sono stati esse sono state essi hanno avuto esse hanno avuto 383 .. -a stato.

.bbe avuto essa avr{!bbe avuto noi avremmo avuto voi avreste avuto essi avrebbero avuto esse avrebbero avuto 384 385 . Trapassato Pretprošio složeno (che) io avessi avuto tu avessi avuto egli avesse avuto essa avesse avuto noi avessimo avuto voi aveste avuto " essi avessero avuto esse avessero avuto Futuro anteriore Drugo buduće (Futur egzaktni) io sara stato. � '-o po �. -a (che) io J tu J ossi stato. io avr{!i tu avresti egli avr{!bbe essa avr{!bbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero esse avrebbero . -a egli sar{!bbe stato essa sar{!bbe stata noi saremmo stati... -a tu sia stato. -e voj sareste stati. -a tu saresti stato.. -e essi slano stati esse slano state io {!bbi avuto ecc. -a ecco noi saremo stati. -e ecc. -a ecco noi eravamo stati.... -e ecco io avevo avuto ecco noi avevamo avuto ecco (che) io sia stato. -e voiJ assero stati essi J assero state esse J Passato Prošlo složeno (che) io abbia avuto tu abbia avuto egli abbia avuto " essa abbia a vuto noi abbiamo avuto voi abbiate avuto essi iJbbiano avuto esse lJbbiano avuto Pretprošio složeno II ui io J stato. g: � � S' S" � o p Ji> Passato Prošlo trajno ossi (che) io J ossi tu J osse egliJ osse essaJ assimo noi J oste voiJ assero essiJ assero esse J (che) io avessi tu avessi egli avesse essa avesse noi avessimo voi aveste essi avessero esse avessero io sar({i stato. osse stata essa J assimo stati. -e ecco MQDO CONGIUNTIVO .� . -a asse stato egli J io a vro avuto ecco noi avremo avuto ecc. -e noi J oste stati.Konjunktiv (Vezni način) Pre��nte MQDO CONDIZIONALE Kondicional (Pogodbeni način) Pre��nte Sadašnje vrijeme io sarf!i (che) io abbia tu abbia egli abbia essa abbia noi abbiamo voi abbiate essi lJbbiano esse iJbbiano tu saresti eg li sarf!bbe Sadašnje vrijeme (che) io sia tu sia egli sia essa sia noi siamo voi siate essi siano esse slano Imperf�tto essa sarf!bbe noi saremmo voi sareste essi sarebbero esse sarebbero g: � š: � g: o gg � " _ . noi avemmo avuto ecco ossi stato.. -e Trapassato remQto voi siate stati. -a ecco noi Jummo stati.. -e essi sarebbero stati esse sar:ebbero state Prošlo vrijeme io avr{!i avuto tu avresti avuto egli avr<.Trapassato prossimo Pretprošio složeno I (Pluskvamperfekt) io {!ro stato. -a egli sia stato essa sia stata noi slamo stati.

PARTICIP (Glagolski pridjev) Sadašnje vrijeme Pre��nte Prošlo vrijeme bio.ndo Prošlo vrijeme bivši ess�ndo stato.RBI REGOLARI Aktivna konjugacija pravilnih glagola la -a(re) na -e(re) ma -i(re) (-isco) Sadašnje vrijeme budi (neka bude) budimo budite (neka budu) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) ( abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiano) Buduće vrijeme = Futuro semplice) sU (sia) siamo siate (siano) MQDO INDICATIVO Pre��nte io parI-o tu parl-i egli parl-a essa parI-a noi pari-iamo voi pari-ate essi parI-ano esse parI-ano io cred-o tu cred-i egli cred-e essa cred-e noi cred-iamo voi cred-ete essi cred-ono esse cred-ono io part-o tu part-i egli part-e essa part-e noi part-iamo voi part-ite essi part-ono esse part-ono io fin-isc-o tu fin-isc-i egli fin-isc-e essa fin-isc-e noi fin-iamo voifin-ite essi fin-isc-ono essefin-isc-ono MQDO INFINITO .e. -lo. -le. -e avt. -la avuto. bila stato. -l. -la. -e Passato io paria-vo tu parla-vi egli parla-va essa paria-va noi parla-vamo voi parla-vate essl paria-vano esse parla-vano io crede-vo tu crede-vi egli crede-va essa crede-va noi crede-vamo voi crede-vate essi crede-vano esse crede-vano io parti-vo tu parti-vi iofini-vo tufini-vi ecco egli parti-va essa parti-va noi parti-vamo voi parti-vate essi partI-vano esse parti-vano imajući av�nte imao... -i.rede noi crede-mmo voi crede-ste essi crede-rono esse crede-rono io parfi-i tu parti-stž egli parti essa parti noi parti-mmo voi parti-ste essi partl-rono esse parti-rono io fini-i tufini-sti ecco Sadašnje vrijeme ess�ndo budući avt.IMPERATIV (Zapovjedni način) Pre��nte Futuro LA CONIUGAZIONE ATTIVA DEI V:w:. -li. -e Passato remqto GERUNDIO Pre��nte GLAGOLSKI PRILOG (Gerundij) Passato io parla-i tu parla-sti egli parlo essa parlo noi parIa-mnw voi parla-ste essi parla-rono esse parla-rono io crede-i tu crede-sti egli crede essa.ndo avuto imajući imavši Futuro semplice io parle-ro tu parle-rai egli parle-ra essa parle-ra noi parle-remo voi parle-rete essi parle-ranno esse parIe-ranno io crede-ro tu crede-rai egli crede-ra essa crede-ra noi crede-remo voi crede-rete essi crede-ranno esse crede-rano io parti-ro tu parti-rai egli parti-ra essa parti-ra noi parti-remo voi parti-rete essi parti-ranno esse parti-ranno iofini-ro tufini-rai ecco 386 387 .. -a. bila.. -a. -i. bilo. bili. -a.MQDO IMPERATIVO . bile.INFINITIV (Neodređeni način) Pres�nte essere avere Passato essere stato avere avuto Futuro (essere per essere) (essere per avere) biti imati biti bio biti imao Impelf�tto PARTICIPIO .

Passato prossimo io hQ parlato tu hai parlato egli ha parlato essa ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato essi hanno parlato esse hanno parlato io hQ credu.to tu hai creduto egli ha creduto essa ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto essi hanno creduto esse hanno creduto io sono partito tu sei partito egli e partito essa e partita noi siamo partiti voi siete partiti essi sono partiti esse sono partite io hQfinito tu hai finito ecco (che) io fin-isc�a tufin-isc-a eglifin-isc-a essafin-isc-a noifin-iamo voi fin-iate essi fin-isc-ano esse fin-isc-ano Trapassato prossimo io avevo parlato ecco noi avevamo parlato ecco io avevo creduto ecco noi avevamo creduto ecco io ero partito ecco noi eravamo partiti ecco io avevo finito ecco (che) fo parla-ssi tu parla-ssi egli parla-sse essa parla-sse noi parla-ssimo voi parla-ste essi parla-ssero esse parla-ssero Imperf�tt6 (che) io crede-ssi tu crede-ssi egli crede-sse essa crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero esse crede-ssero (che) iofini-ssi tufini-ssi eglifini-sse essa fini-sse noi fini-ssimo voifini-ste essi fini-ssero esse fin"i-ssero (che) io parti-ssi tu parti-ssi egli parti-sse essa parti-sse noi parti-ssimo voi parti-ste essi part'i-ssero esse parti-ssero TrapassatQ remqto io f!bbi parlato tu avesti egli f!bbe essa f!bbe noi avemmo voi aveste essi ebbero esse ebbero io f!bbi tu avesti ecco noi avemmo voi aveste ecco creduto io fui partila ecco noifummo partiti ecco esseforono partite io ebbifiniJO ecco Futuro anteriore io avro parlato ecco noi avremo parlato ecco io avro creduto ecco noi avremo creduto ecco io saro partito ecCo noi saremo partiti ecco io avro [ mito ecco Passato (che) io abbia parlato ecco (che) noi abbiamo parlato ecco (che) io abbia creduto ecco (che) noi abbiamo creduto ecco (che) io sia partito ecco (che) noi siamo partiti ecco (che) io abbia finito ecco MQDO CONGIUNTIVO Pre��nie (che) io parl-i tu parl-i egli parl-i essa parl-i noi part-iamo voi part-late essi parI-ino esse pari-ino 388 (che) io cred-a tu cred-a egli cred-a essa cred-a noi cred-iamo voi cred-iate essi cred-ano esse cred-ano (che) io part-a tu part-a egli part-a essa part-a noi part-lamo voi part-late essi part-ana esse part-ano Trapassato (che) io avessi parlato ecco (che) noi avessimo parlato ecco (che) io avessi creduto ecco (che) noi avessimo creduto ecco (che) iof ossi partito ecco (che) noi f6ssimo partiti ecco (che) io avessi finito ecco 389 .

MQDO CONDIZIONALE Pre��nte Passato aver parla-to aver eredu-to esser parti-to averfini-to ŽO parle-rf! tu parle-resti egli parle-r�bbe essa parle-rfbbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rebbero esse parle-rebbero io crede-r�i crede-resti egli crede-rfbbe essa crede-r�bbe noi crede-remmo voi crede-reste essi crede-rebbero esse crede-rebbero tu io parti-r�i tu parti-resti egli parti-r�bbe essa parti-r�bbe noi parti-remmo voi parti-reste essi parti-rebbero esse parti-rebbero Futuro essere per parla-re essere per edde-re essere per parti-re essere per fini-re PARTICIPIO Pre��nte iofini-n�i tuf mi-resti ecco parla-nte credf-nte part�-nte fini-f-nte Pass ato Passato parla-to žo sarfi partito ecco noi saremnw partiti ecco parla-ndo credu-to parti-to fini-to io avrfi parlato ecco noi avremmo par1ato ecco žo aVrlći creduto ecco noi avremnw creduto ecco žo avrfi finito ecco noi avremmo f mito ecco GERUNDIO Passato credf-ndo partf-ndo fin�-ndo Pres�nte aVfndo parla-to aVfndo credu-to essfndo parti-to av�ndo fim-to MQDO IMPERATIVO Pre��nte parl-a cred-i part-i fin-isc-i (parI-i) parl-iamo parI-ate (cred-a) cred-iamo cred-ete (part-a) part-iamo part-ite (f m-ise-a) fin-iamo fin-ite (parI-ino) (crid-ano) (part-ana) (fin-tsc-ano) Futuro (= Futuro semplice) MQDO INFINITO Pre��nte parla-re 390 cride-re parti-re fini-re 39 1 .

hQf atto andavo davo stavo f ace vo (che) andassi (che) dessi (che) stessi (che) f acessi andro dare staro f aro andr�i. prQss. -resti f ar�i. Pass. -resti andai andasti di�i desti diffde demmo deste diedeto st�tti stesti st�tte stemmo steste stettero f eci f acesti f ece J acemmo f aceste f ecero Passato remQto andO andmnmo andaste andlirono • Broj u zagradama upućuje n. -resti starei. indie. 392 393 . congo Futuro Condizionale pre�\:nte sono andato hQ dato .a mjesto u sljedećem popisu glagola.. Imperf. -dres ti dar�i.FORME DEI V�RBI IRREGOLARI PIU COMUNI FORME DEI VJI:RBI IRREGOLARI PIt) COMUNI Oblici najobičnijih nepravilnih glagola l) Andare Oblici najobičnijih nepraviInih glagola Abecedni popis najobičnijih nepravilnih glagola accorgersi (40) andare ( l ) apparire (45) bere ( l l ) · chiedere (3 1 ) cogliere (24) condurre (28) con6scere (4 1 ) c6rrere (30) dare (2) dire (44) distruggere (43) dolere (26) dovere (6) fare (4) giacere ( 1 7) giungere (37) leggere (9) mettere (42) muovere (29) nascere (5 1 ) parere ( 1 9) piacere ( 1 8) porgere (35) porre ( l5) potere (5) * ići vado 2) Dare dati dQ dai da diama date danno 3) Stare sta ati j stQ stai sta stiamo state stanna 4) Fare (u)činiti f accio f ai f a f acciamo f ate f anno prendere (32) rimanere ( 1 2) risp6ndere (34) r6mpere (52) salire (46) sapere (8) scegliere (22) scendere (33) sciogliere (23) scrlvere (50) sedere (2 1 ) s6rgere (36) spingere (38) stare (3) tacere ( 16) tenere ( 1 0) togliere (25) trarre ( 14) udire (47) uscire (48) valere (20) vedere ( 1 3) venire (49) vlvere (27) volere (7) volgere (39) Indicativo pre��nte vai va andiamo andate vanno Congiuntivo pre��nte (che) vada vada vada andiamo andiate vildana (che) dia dia dia džamo diate d'umo (che) stia stia stia stiamo stiate st'iano (che)f accia f accia f accia f acciamo f acciate f acciano Imperativo va'! vadil! andiamo! andate! vadano! da '! dia! džamo! date! dlana! sta '! stia! stiamo! state! stiano! f '! a f accia! f acciamo! f ate! f acciano! . Imperf.

. prQss. -rresti potei dovlif:tti dovesti dovlif:tte dovemmo doveste dovettero Passato remQto potesti poti potem. hQ potuto hQ dovuto hQ voluto hQ saputo Pass. potevo dovevo volevo sape vo Imperf. prQss. leggevo tenevo bevevo rimanevo Imperf. -resti terrlif:i.nw poteste poterono velii volesti vQlle volemmo vo les te vollero Slif:Ppi sapesti slif:Ppe sapemmo sapeste sepplif:ro llif:ssi tenni tenesti tenne tenemmo teneste tinnero bevvi bevesti bevve bevemmo be veste bivvero rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimiisero Pas sato remQto leggesti llif:sse leggemmo leggeste lessero 394 395 . -presti Condizionale pre��nte leggerlif:i. indie. congo (che) leggessi (che) tenessi - (che) bevessi (che) rimanessi Futuro Condizionale pre��nte potro dovro vorro sapro Futuro leggero terro berro rimarro potrlif:i. -rresti rimarrlif:i. congo (che) potessi (che) dovessi (che) volessi (che) sapessi Imperf. indie. hQ llif:tto hQ tenuto hQ bevuto sono rimasto Imperf. -rresti saprlif:i.vresti vorrlif:i. -tresti dovrlif:i. -rresti berrlif:i.' Pass.5) Potere moći 6) Dovere morati 7) Volere htjeti 8) Sapere znati 9) Leggere čitati 10) Tenere držati l l) Bere piti 1 2) Rimanere ostati PQsso dlif:vo dlif:vi dlif:ve dobbianw dovete devono vQglio vUQi vUQle vogliamo volete vogliono SQ sai sa sappiamo sapete sanno llif:ggo tlif:ngo tilif:ni tilif:ne teniamo tenete tengono bevo bevi beve beviamo bevete bivono rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimiingono Indieativo pre��nte pUQi puo possiamo potete possono Indicativo pre��nte llif:ggi llif:gge leggiamo leggete leggono (che) pQssa (che) dlif:bba dlif:bba dlif:bba dobbiamo dobbiate debbano (che) vQglia vQglia vQglia vogliamo vogliate vogliano (che) sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano (che) llif:gga (che) tlif:nga tlif:nga tlif:nga teniamo teniate tengano (che) bel{a beva beva beviamo beviate bivano Congiuntivo pre��nte pQssa pQssa possiamo possiate possano Congiuntivo pre��nte llif:gga llif:gga leggiamo leggiate teggano (che) rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimiingano Imperativo - vQgli(mi) vQglia vogliamo vogliate vogliano llif:ggi! tilif:ni! tlif:nga! teniamo! tenete! tengano! bevi! beva! beviamo! bevete! bevano! rimani! rimanga! rimaniamo! rimanete! rimiingano! Imperativo llif:gga! leggiamo! leggete! leggano.

prQss.:i.l - - valiamo(ci)! valete( vi)J valgano! (vaW) valga! Pass. -rresti Passato remQto vedemmo vedeste videro vide vedesti vidi traesti traemmo traeste trassero trasse trassi ponesti ponemmo poneste posero pose posi tacqui tacemmo taceste tacquero tacque tacesti giacqui Passato remQto giacque giacesti piacqui piacesti giaceste giacemnw giacquero piacquero piaceste piacemmo piacque paresti parve paremmo parvero parvi valsi valesti valemmo valse pareste valeste valsero 396 397 . Imperf. -resti parrt. -rresti tacertgi. Imperf. -rresti varrtgi.l pongano! poniamo! poni! pongaJ tacdano! taci! taccia! tacciamo! tacete! Imperativo giacciamoJ giacete! giacciano! giad! giaccia.l vitlano! traiamo! trai! tragga! traete. -resti piacertgi. Imperf. -rresti porrlii. indie.l vedete. congo Futuro Condizionale pre��nte hQ giaciuto (mi) e piaciuto --- (mi) e parso e vaiso traevo ponevo tacevo giacevo piacevo parevo valevo (che) vedessi (che) traessi (che) ponessi (che) tacessi (che) giacessi (che) piacessi (che) paressi (che) valessi vedro trarra porra tacero giacero piacero parro varra vedrtgi.13) Vedere vidjeti 14) Trarre vući 15) Porre metnuti 16) Tacere šutjeti 17) ležati Giacere 1 8) Piacere sviđati se 1 9) Parere činiti se 20) Valere vrijediti Indieativo pre��nte vedo vedi vede vediamo vedete vidoJU) traggo trai traete trae traiamo pone pongo poni taccio taci tace tacciamo traggono poniamo ponete pongone- tacete tacciono Indicativo pre��nte giaccio giad giacciamo giacciono giacete giace piaccio piaci piace piacciamo paio pari piacete piacciono paiamo parete paiono pare valgo vali vale valiamo valete valgono Congiuntivo pre��nte (che) veda veda vetla vediamo vediate vitlana (che) tragga tragga tragga traiamo traiate traggano poniate pongano ponga poniamo (che) ponga ponga taccia tacciamo tacciate tacciano (che) taccia taccia Congiuntivo pre��nte (che) giaccia giaccia giaccia giacciamo giacciate giacciano piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano (che) piaccia (che) paia paia paia pa(r)iamo (che) valga valga valga valiamo pa(r)iate paiano valiate valgano Imperativo vedi! vetla! vediamo. -dresti trarrlii. Imperf.l traggano. indie.l ponete. Futuro Condizionale pr��nte hQ vista (ho veduto) vedevo hQ tratto hQ posto hQ taduto Pass. -resti giacert. eong.:i. prQs �.

-resti (mi) sed�tti sedesti sedfItte sedemmo sedeste sedettero scelgo scegU scegUe scegliamo scegliete scelgono sciQIgo sciQgli sciQglie sciagliamo sciogliete sciolgono cQlgo cQgli cQglie cogliamo cogliete colgono Indicativo pre��nte tQIgo tQgli tQgUe togliamo togliete tolgano (mi) dQlgo (ti) dUQli dUQle (d) dogliamo (vi) dolete dolgono vivo vivi vive viviamo vivete vlvono conduco condud conduce conduciamo conducete condUcono Congiuntivo pre��nte (che) scelga scelga scelga scegliamo scegliate seelgano (che) sciQlga sciQlga sciQlga sciogUamo sciogliate sciolgano (che) cQlga cQlga cQlga cogliamo cogliate colgano Congiuntivo pre��nte (che) tQlga tQlga tQlga togliamo togliate tolgano (che) dQlga dQlga dQlga dogliamo dogliate dolgano (che) viva viva viva viviamo viviate vlvano (che) conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano Imperativo scegliJ scelgaf scegliamo! scegliete! seeigano! hQ scelto sdQgli! sciQlga! sciogUamo! sciogliete! sciblgano! hQ sciQlto cQgli! cQlgaf cQgliamo! cogliete! colgano! hQ cQlto Imperativo tQgli! tQlga! togliamo! togliete! tolgano! dUQU(ti)! (si) dQlga! dog/iamo(d)! dolete(vi)! (si) dOlgano! ha (e) doluto vivi! viva! viviamo! vivete! vivan o! condud! conduca! condudamo! conducete! conducano! Pass. -resti sciQlsi sdogliesti sdQlse sciogliemmo sdoglieste sdolsera coglievo (che) cogliesi Imperf. povesti Indicativo pre��nte si�do. congo Futuro cogliero coglier{!i. Imperf. prQss. -resti scelsi scegliesti scelse scegliemmo sceglieste seelsero scioglievo (che) sciogliessi sdogliero sdoglierfIi. . Imperf. seggano siediti! si si{!daf sediamoci! seditevi! si siedano! mi sono seduto sedevo (che) sedesri sedero sederf!Ž. -rresti condussi conducesti condusse conducemmo conduceste condUssero 399 Passato remQto Passato remQto 398 .2 1 ) Sedere sjediti 22) S cegli e birati . -rresti (mi) dQIsi (ti) dolesti dQlse (ci) dolemma (vi) doleste dolsero vivr�i. -resti tQlsi togliestž tQlse togliemmo toglžeste tolsero vivro (mi) dorr�i. indie. congo Futuro Condizionale pre��nte sceglievo (che) scegliessi scegliero sceglierfIi. seggono (che) si{!da. s�ggo si{!di si{!de sediaino sedete siedono. toglievo (che) togliessi (mi) doleva (che mi) dolessi (mi) dorro conducevo (che) conducessi condurro Impert. -vresti vissi vivesti visse vivemmo viveste vlssero condurr�i. -resti cQlsi cogliesti cQlse cogliemmo cogUeste cblsero Condizionale pre��nte togliero (torro) toglier�i. s{!gga sediamo sediate siedano. indic. h 23) Sciogliere razvezati 24) Cogliere (u)brati 25) Togliere (od)uzeti 26) Dolere boljeti 27) Vivere živjeti 28) ConduITe voditi. s�gga si�da. s�gga si{!da. prQss. hQ tQlto sono vissuto (hQ vissuto) vivevo (che) vivessi hQ condotto Pass.

(che) movessi (che) corressi (che) chiedessi Imperf. -veresti correr�i. silaziti 34) . prQss. congo - (che) scendessi (che) ris pondessi (che) porgessi (che) sorgessi Futuro moyera correra chiedera prendera Futuro scendero rispondero porgera sorgera Condizionale pre�4I1nte mover�i. -geresti mQssi movesti Passato remQto mQsse movemmo mo veste massero corsi corresti corse corremmo correste c6rsero chi�si chiedesti chi�se chiedemmo chiedeste chie�ero presi prendesti prese prendemmo prendeste presero Passato remQto scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero risposi rispondesti ris pose rispondemmo rispondeste risp6sero PQrsi porgesti pQrse porgemmo porgeste porsero sorsi sorgesti sorse sorgemmo sorgeste sarsero 400 40 l . (che) prendessi scendevo rispondevo porgevo sorgevo Imperf. indie. indie. ho mQsso ho corso ho chi�sto ho preso Pass. pitati 32) Prendere uzeti 33) Scendere sići. -rreresti chieder�i. -deresti prender�i. movevo --- correvo chiedevo prendevo Imperf. -geresti sorger�i.29) Muovere micati 30) C6rrere trčati 3 1 ) Chiedere tražiti. -deresti risponder�i. eong. prQss. sono (hQ) sceso hQ ris posto hQ PQrto sono sorto Imperf. -deresti Condizionale pre��nte scenderf1i. -deresti porger�i. RiSp6ndere odgovoriti 35) Porgere pružiti 36) S6rgere izlaziti mUQvo mUQvi Indieativo pre��nte mUQve moviamo movete muavono corro corri corre cornamo correte carrono chi�do chi�di chi�de chiediamo chiedete chiedono pr�ndo pr�ndi pr�nde prendiamo prendete prendono Indicativo pre�l(nte scendo scendi scende scendiamo scendete scendono rispondo risjJOndi risponde rispondiamo rispondete rispandono pQrgo PQrgi pQrge porgiamo porgete pargono sorgo sorgi sorge sorgiamo sorgete sargono (che) muQva mUQva Congiuntivo pre�4I1nte mUQva moviamo moviate mUOvano (che) corra corra corra corriamo corriate c6rrano (che) chi�da chi�da chi�da chiediamo chiediate chiedano lm�nda (che) pr�nda Congiuntivo pre��nte (che) scenda scenda scenda scendiamo scendiate scendano (che) risponda risponda risponda rispondiamo rispondiate rispandano (che) pQrga pQrga pQrga porgiamo porgiate porgano (che) sorga sorga sor ga sorgiamo sorgiate sargano pr�nda prendiamo prendiate prendano mUQvi! mUQva! Imperativo moviamo! movete! muavano! corri! corra! corriamo! correte! c6rrano! chi�di! chi�da! chiediamo! chiedete! chiedano! pr�ndi! pr�nda! prendiamo! prendete! prendano! Imperativo scendi! scenda! scendiamo! scendete! scendano! rispondi! risponda! rispondiamo! rispondete! risp6ndano! pQrgi! pQrga! porgiamo! porgete! pargano! sorgi! sorga! sorgiamo! sorgete! sargano! Pass.

vi accorgeste si accorsero Pass ato remQto conebbi conoscesti conebbe conoscemmo conosceste conobbero mi$i mettesti mi?€ mettemmo metteste ml$ero distrussi distruggesti distrusse distruggemmo distruggeste distritssero dissi dicesti disse dicemnw diceste dlssero 402 403 .f giungete! giungano! spingi! spinga! spingiamof spingete! spingano! vQlgi! vQlga! volgiamo.' mettete. -eresti metterfii. -geresti spingerfii. sono giunto he spinto he velto mi sono accerto .37) Giimgere stići 38) Spingere gurati spingo spingi spinge spingiamo spingete sp'ingono 39) Volgere 40) Accorgersi okrenuti opaziti (što) 4 1 ) Conoscere poznavati conosco conosci conosce conosciamo conoscete con6scono 42) Mettere 43) Distruggere metnuti 44) Dire reći uništiti Indieativo pre�t(nte giungo giungi giunge giungiamo giungete giungono vQlgo vQlgi vQlge . diresti Pas sato remQto giunsi giungesti giunse giungemmo giungeste giunsero spinsi spingesti spinse spingenmw spingeste spinsero velsi velgesti velse volgemmo volgeste volsero mi accersi ti accorgesti si accerse ci accorgenmw. indie. -eresti dirfii. he conosciuto he messo he distrutto hQ detto Impe:rf. volgiamo volgete volgono mi accQrgo ti accQrgi si accQrge ci accorgiamo vi accorgete si accorgono Indicativo pre�t(nte meUo meui mette mettiamo mettete mettono distruggo distruggi distrugge distruggiamo distruggete distruggono dico dici dice diciamo dite dkono Congiuntivo pre��nte (che) giunga giunga giunga giungiamo giungiate giungano (che) spinga spinga spinga spingiamo spingiate sp'ingano (che) vQlga vQlga vQlga volgiamo volgiate volga no mi accQrga ti accQrga si accQrga ci accorgiamo vi accorgiate si accorgano Congiuntivo pre�t(nte (che) conosca conosca conosca conosciamo conosciate con6scano (che) metta metta metta mettiamo mettiate mettano (che) distrugga distrugga distrugga distruggiamo distruggiate distruggano (che) dica dica dica diciamo diciate dkano Imperativo giungi! giunga! giungiamo.' distruggi! distrugga! distruggiamo! distruggete! distruggano! di'! dica! diciamo! dite! dleano! Pass. indie.f volgete. -geresti mi accorgerfii Condizionale pre�t(nte conoscerfii. -geresti volgerfii.' conosciamo! conoscete! con6scano! metti! metta. giungevo spingevo volgevo mi accorgevo Imperf. congo (che) conoscessi (che) metessi (che) distruggessi (che) dicessi Futuro giungero spingero volgero mi accorgero Futuro conoscero mettero distruggero dira Condizionale pre�t(nte giungerfii.' mettlamo.' mettano.f volgano! accorgiti! si accQrga! accorg iamoci accorgetevi! si accorgano! Imperativo conosci! conosca. prQss. conoscevo mettevo distruggevo dicevo Impe:rf.- Pass. -eresti distruggerfii. congo (che) giungessi (che) spingessi (che) volgessi (che) mi accorgessi Impe:rf.prQss.

prQss. congo (che) ap parissi (che) salissi (che) udissi (che) uscissi Imperf. -resti uscirfli. rompa rompa rompa rompiamo rompiate rampano apparisci! ap paia! Imperativo appariamo! apparite! appiUano! sali! salga! sa1iamo! salile! salgano! Qdi! Qda! udiamo! udite! odano! flsci! flsca! usciamo! uscite! escano! Imperativo viflni! vflnga! veniamo! venite! vengano! scrivi! scriva! scriviamo! scrivete! scrzvano! nasci! nasca! nasciamo! nascete! nascano! rompi! rompa! rompiamo! rompete! rampano! Pass.- 45) Apparire pojaviti se 46) Salire popeti se 47) Umre čuti. -resti ud(i)rfli. sono apparso hQ (sono) salito hQ udito sono uscito Pass. -resti Condizionale pre��nte verrfli. .resti apparvi apparisti Pass ato remQto apparve apparimmo appariste apparvero salU salisti sali salimmo saliste sallrono udU udisti udi udimmo udiste udirono usdi uscisti usd uscimmo usciste uscirono Passato remQto venni venisti venne venimmo veniste vennero scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ritppero 404 405 . -risco appari Indicativo pre�€tnte appare appa(r)iamo apparite appaiono sa1go sali sale saliamo sa1ite smgono Qdo Qdi Qde udiamo udite odono <!sco <!sci <!sce usciamo uscite escono - vflngo viflni Indicativo pre�€tnte viflne veniamo venite vengono scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scr'ivono nasco nasci nasce nasciamo nascete nascono rompo rompi rompe rompiamo rompete rampono Congiuntivo pre�€tnte (che) appaia. -resti nascerfli. indic. -resti saiirfli. indie. -rresti scriverfli. -risca appaia appaia appariamo appariate appaiano (che) salga sa1ga salga saliamo saliate salgano (che) Qda Qda Qda udiamo udiate odano (che) flsca flsca flsca usciamo usciate escano (che) vflnga v<!nga Congiuntivo pre�€tnte vflnga veniamo veniate vengano (che) scriva scriva scriva scriviamo scriviate scr'ivano (che) nasca nasca nasca nasciamo nasciate nascano (che). venivo scrivevo nasce vo rompevo Imperf. sono venuto hQ scritto sono nato hQ mtto Imperf. prQss. -resti romperfli. slušati 48) Uscire izaći 49) Venire doći 50) Scnvere pisati 5 1) Nascere roditi se 52) R6mpere razbiti appiUo. congo (che) venissi (che) scrivessi (che) nascessi (che) rompessi Futuro appariro saliro ud(i)ro usciro Futuro verro scrivero nascero rom pero Condizionale pre��nte apparirfli. apparivo sa1ivo udivo uscivo Imperf.

397 piangere 300 pingere 299 p6rgere 300. 398 coincidere 276 coinvolgere 305 comparire 366 compiangere 300 comporre 3 1 8 comprendere 293 comprlmere 307 compromettere 3 1 1 comuovere 3 1 1 concedere 276 conchiudere 276 concludere 276 conc6rrere 3 1 0 condivldere 277 condolersi 3 1 8 condurre 3 1 7. 400 nascere 405 nasc6ndere 293 negligere 3 1 1 occ6rrere 3 1 0 oftendere 292 offrire 3 1 2 omettere 3 1 1 opp6rre 3 1 9 opprlmere 307 ottundere 292 parere 397 perc6rrere 3 10 percuotere 3 1 2 perdere 277 pennanere 3 1 9 pennettere 3 1 1 persuadere 277 pervadere 277 piacere 365. 395 maledire 3 1 8 mettere 3 1 1 mordere 277 mungere 300 muovere 3 1 1. 393 deddere 276 dec6rrere 3 1 0 dedurre 3 17 deprlmere 307 deporre 3 19 derldere 277 desciivere 3 1 1 desumere 306 detergere 304 detrarre 320 ditendere 292 diff6ndere 292 dimettere 3 1 1 dipendere 292 dipIngere 299 dire 3 1 8. 403 disvellere 320 divellere 320 divergere 299 divldere 277 dolere 3 1 8 dovere 394 corrisp6ndere 393 c6rrere 3 1 0. 400 corr6dere 278 cospargere 30 1 eospergere 299 costrlngere 30 t costrulre 3 1 2 cuocere 3 1 8 dare 365. 399 configgere 305 conf6ndere 292 connettere 306 conquIdere 276� con6scere 307. 403 dirlgere 3 10 discendere 293 disciogliere 3 1 9 discon6scere 307 disc6rrere 3 1 0 discutere 3 10 disdire 3 1 8 disilludere 277 disparire 366 disperdere 277 dispergere 299 disp6rre 3 19 dissolvere 306 dissuadere 277 distendere 294 distinguere 299 distogliere 320 distrarre 320 eccellere 3 10 eff6ndere 292 eleggere 306 elldere 277 eludere 277 emergere 299 emettere 3 1 1 equivalere 320 ergere 299 erlgere 3 1 0 escludere 276 escutere 3 10 espellere 3 10 esplodere 277 esp6rre 3 19 esprlmere 307 estendere 294 estinguere 299 estorcere 305 estrarre 3 20 evadere 277 fare 365. 400 proporre 3 19 prescegliere 3 1 9 presdndere 293 prescrlvere 3 1 1 presurnere 306 presupporre 3 19 pretendere 294 prevalere 320 prevedere 366 produrre 3 18 profferire 3 1 2 promettere 3 1 1 prornuovere 3 1 1 propendere 292 proporre 3 1 9 prosciogliere 3 19 proteggere 306 protendere 294 protrarre 320 provvedere 366 pungere 300 racchiUdere 276 raceogliere 3 1 7 radere 277 raggiungere 300 rattrarre 320 ravvolgere 305 reddere 276 recingere 299 redigere 3 1 1 redimere 3 1 1 reggere 306 rendere 293 407 . 402 acc6rrere 3 10 addirsi 3 1 8 addurre 3 1 7 affiggere 305 affliggere 305 aggiungere 300 alludere 277 ammettere 3 1 1 andare 393 annettere 306 anteporre 3 1 8 apparire 4 �· appendere 292 apporre 3 1 8 aprire 3 1 2 apprendere 393 ardere 276 arrendersi 293 arrldere 277 ascendere 293 asc6ndere 293 ascrivere 3 1 1 aspergere 299 assidersi 276 assolvere 306 ass6rgere 300 assumere 306 astergere 304 astrarre 320 attendere 293 attingere 304 attorcere 305 attrarre 320 avvalersi 320 avvedersi 366 avvincere 305 avvolgere 305 406 benedire 3 1 8 bere 395 capovolgere 305 chiedere 276.POPIS NEPRAVILNIH GLAGOLA Elenco dei verbi irregolari (Brojke upućuju na stranicu u gramatici) distritggere 306. 400 chiUdere 276 cingere 299 circonddere 276 circoscrlvere 3 1 1 cogliere 3 1 7. 402 godere 367 immergere 299 imporre 3 1 9 imprlmere 307 inddere 276 includere 276 incogliere 3 1 7 inc6rrere 3 1 0 accendere 292 accingersi 299 accludere 276 accogliere 3 17 accondiscendere 293 accorgersi 299. 403 contendere 293 contorcere 305 contraddire 3 1 8 contraddistlnguere 299 contrarre 320 congiungere 300 contrapporre 3 1 9 contundere 292 convergere 299 convlvere 3 12 convmcere 305 coprire 3 1 2 correggere 306 incutere 3 10 indire 3 1 8 indisporre 3 1 9 indulgere 300 indurre 3 1 7 infllggere 305 inf6ndere 292 infrangere 300 ingiungere 300 inscrlvere 3 1 1 ins6rgere 300 intendere 294 interc6rrere 3 1 0 interdire 3 1 8 interporre 3 1 9 interpungere 300 intingere 304 intraprendere 293 intrldere 277 introdurre 3 1 8 intrudere 277 invadere 277 involgere 305 irrldere 277 ledere 277 leggere 306. 393 tendere 292 figgere 305 fingere 299 f6ndere 292 fdmgere 300 fraintendere 294 frapp6rre 3 1 9 friggere 306 rungere 300 giacere 397 giungere 300. 40 1 porre 3 1 8 porere 394 preclUdere 276 prec6rrere 3 1 0 predillgere 3 1 1 predire 3 1 8 predisporre 3 1 9 preeleggere 306 premettere 3 1 1 prendere 393.

Q] u diftonzima (dvoglasima) i�. 409 . 405 scuotere 3 1 2 sedere 398 sedurre 3 1 8 smettere 3 I I smungere 300 srnuovere 3 1 1 socchiUdere 276 socc6rrere 3 1 0 soffrlggere3. uzvici L imenice i pridjevi 2. brojevi 3. pomoćni glagoli 5. 395 rimettere 3 1 1 ri mordere 277 rimpiangere 300 rimuovere 3 1 1 rinchiudere 276 rioffendere 292 ripercuotere 3 1 2 riperdere 277 rip6rgere 300 riporre 3 1 9 riprendere 293 riprodurre 3 1 8 riscuotere 3 1 2 risolvere 306 ris6rgere 300 risp6ndere 293 . (coila).. UQ: pi(!de. Na drugu stranu stavit ćemo riječi koje su «bro jčano neodredive». rimarro itd. veznici 7. A) »Brojčano odredive« riječi: B) »Brojčano neodredive« riječi: l . a broj im se. paralelno s usva janjem odnosnog gramatičkog gradiva. Prethodno ćemo iznijeti tri općenita pravila: l . 302 I o u brojčano odredivim riječima 1.-01 A) Uvodne napomene Pri izlaganju pravila za izgovor samoglasnika e. i to s obzirom na njihovu učestalost u govoru i na"njihov relativno ograničen broj. avro. (colle). Ova se pravila mogu proučiti postupno. Samoglasnici e. zamjenice 4. motorista. (cogli). članovi i padežni prijedlozi 2. scuQla itd. 401 ritingere 304 ritogliere 320 ritrarre 320 riungere 305. Završno naglašeno o uvijek je otvoreno: percU). cadro. prijedlozi 6. le. o. nella. prigioni(!ro. bUQno. delle. 398 scendere 293. degli. j fi't. (Neke ucc1dere 278 udire 404 ungere 305 usclre 404 iznimke v. dello. vi't. respingere 3 0 1 restringere 301 retrocMere 276 riammettere 3 1 1 riaprire 3 1 2 riru-dere 276 riassumere 306 richiMere 276 . 397 vedere 396 venire 405 vilipendere 292 vIncere 305 vivere 3 1 2. Članovi i padežni prijedlozi Svi članovi i padežni prijedlozi u kojima se nalazi e ili o pod naglaskom izgovaraju se sa zatvorenim samoglasnikom: 10. ' glagoli 3. 40 l sorprendere 293 sorreggere 306 sorridere 277 sospendere 292 sospingere 30 l sottoporre 3 1 9 sottrarre 320 sottoscrlvere 3 1 1 sovrapporre 3 19 spargere 30 l sparfre 3 66 spegnere 3 1 9 spendere 293 sperdere 277 spingere 30 l. Qrto - 2. B) Izgovor naglašenib samoglasnika e. Prema tome podjela će biti ovakva: leksik u dvije skupine. one kojih broj neprestano raste. raddensare. o izgovara u se otvoreno (�. di't.) 3. della. (coUo). negli: del. 401 sciogliere 3 1 9.reprlmere 307 resdndere 293 . nello. giuQco. izgovaraju se uvijek zatvoreno [e. o. neUe. 398 scommettere 3 1 1 soomparire 366 scomp6rre 3 1 9 sconfiggere 305 sconnettere 306 sconvolgere 305 scoprire 3 1 2 scorgere 299 scrlvere 3 1 1 . s nekim ograničenjima. valere 320. corporatura. 408 rivalersi 320 rivedere 366 rivIneere 305 rivivere 3 1 2 rivolgere 305 r6dere 276 r6mpere 405 salire 404 sapere 394 scegliere 3 1 9. može odrediti. def enestrato. cUQre. podijelit ćemo riječi koje čine talijanski ' Na jednu stranu stavit ćemo riječi koje se u govoru neprestano ponaVljaju. riclngere 299 ricomporre 3 19 riconeMere 276 ricondurre 3 1 8 ricongiungere 300 ricon6scere 307 ricoprire 3 12 ricorreggere 306 ric6rrere 3 1 0 ricuocere 3 1 8 rldere 277 ridire 3 1 8 ridiscendere 293 ridurre 3 1 8 rieleggere 306 rif6ndere 292 rifrimgere 300 rifrlggere 306 rifuigere 3 1 1 rileggere 306 rimanere 3 1 9. npr. ' vivra. nei. nel. 299 torcere 305 tradurre 3 1 8 trafiggere 305 trarre 320.06 soffrire 3 1 2 soggiungere 300 sommergere 299 sommuovere 3 1 1 sopprimere 307 sopraggiungere 300 sopravvivere 3 1 2 soprintendere 294 s6rgere 300. rococo. dei. moći ćemo se ravnati u dobroj polovici onih slučajeva gdje dolazi jedno naglašeno e ili o.ne. d(!nso orticoltura.no. Ovo se pravilo općenito primjenjuje i u slučaju kad je u sastavljenim riječima došlo do premještanja naglaska sa samoglasnika koji je inače otvoren. giornali(!ro. nUQvo. 398 volere 394 volgere 305. kasnije. coi. Poznavajući izgovor tih riječi.tro. col. prilozi tacere 396 tendere 293 tenere 395 tergere 304 tlngere 304 togliere 320. 396 trascegliere 3 1 9 trascendere 293 trasc6rrere 3 1 0 traserivere 3 1 1 trasf6ndere 292 Najprije ćemo ispitati brojčano odredive riječi. kad su nenaglašeni. tj . o]: penetrare. Samoglasnici e. 402 sporgere 300 stare 393 stendere 294 st1ngere 304 stracuocere 318 stravIncere 305 stravolgere 305 strlngere 30 I striJggere 306 succedere 276 suddivldere 277 supp6rre 3 19 svelIere 320 svolgere 305 PRAVILA ZA IZGOVOR VOKALA &.

itd. me. tUQi. ove. spesso. glieli itd.itd. ansiosamente. vQstro. quat�rna. Zamjenice i zamjenični pridjevi a) Lične zamjenice Zatvoreni izgovor imaju i nenaglašeni i naglašeni oblici. sebb�ne itd. jorse. loro. Izgovaraju se zatvoreno: e. i onda kad su u sklopu brojeva pod l ili 2. . odgovara oblicima che. non. av�nte. Izgovaraju se zatvoreno: loro. Prilozi a) Prilozi s 'tipičnim završetkom Dobar dio načinskih priloga ima stalan završetak na -mente i na -oni (sa zatvorenim izgovorom): abitualmente. (ess�nte). egli. secondo. dove. sifćte. in iUQgo di. nQno. intorno. 3 . avremmo. fćbbi. ennio. sennonche itd. Izgovaraju se otvoreno: JUQri. invece di. ebbero. 8 . se. invece. Qggi. 1 . molto. 2 . ce. Jedini j e oblik s otvorenim izgovorom lei (LfEi). Izgovara se zatvoreno: ehi! Izgovaraju se otvoreno: ahime!. donde. �ra. c�rto. Brojevi a) Glavni brojevi 4. presso. o. Izgovara se zatvoreno: secondo. decimo i svi oblici na -e�imo: undic�$imo. regolarmente. codesto. Izgovaraju se zatvoreno: sopra. npr.?:pJ. . c) Ostale vrste brojeva Najčešći slučajevi: . l . �bbe. jUQri di. noi. nQstro. Izgovaraju se otvoreno: qualcQsa. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi npr. duetto. Izgovaraju se zatvoreno samo 3. ju Izgovaraju se otvoreno.l .2. terzo. Izgovaraju se zatvoreno: checche. ogni. avete. f) Upitne zamjenice i pridjevi L Izgovaraju se zatvoreno: che? dove ? ove ? onde ? donde? 2. fćri. ajQna di. ni�nte. 2. ohime!. Prijedlozi a) Pravi prijedlozi 2. a prfiZZo di. i2. nQ. sUQl. . b) Pokazne zamjenice i pridjevi Gotovo svi imaju zatvoren izgovor: questo.). trimestre. PQco. onde. e) Odnosne zamjenice 7 . ventitre. 13. t�rno. Izgovaraju se otvoreno: dietro. oh!. tastoni. fćro. mentre. costoro. sotto. zatvoreni izgovor ostaje u brojevima navedenim pod l . molto. sestupio. npr. triennio i drugi oblici na - carponi. jenice g) Povratne zam Svi modificirani oblici imaju zatvoren izgovor: me. avfćndo. miei. bocconi. avr�i. a nlQdo di. ecc�tto. ad�sso. c) Neodređene zamjenice i pridjevi 2. dopo. Veznici Opća napomena. dentro. ancora. davvero. Uzvici L 2. tentennoni itd. biennio. terzetto i drugi oblici na -etto. d) Posvojne zamjenice i pridjevi 2. sarfći. e. avere. parecchi. 8. decuplo. appena. mede$imo itd. 20. PQco. onde. ne. se. settimo. s�nza. presso. un certo. -i. avro. findimente. Izgovaraju se otvoreno: pero. un m�. 1 6. affinche. 30 i svi oblici koji završavaju na ­ one (milione. addQsso a. -e. 6. npr. fuorche. co1ltro. quadrim�stre. s�i. 100 itd. Izgovaraju se otvoreno: cQsa? (češće: che cQsa ?). benche. . npr. ginocchioni. l . di jronte a. sem�stre. L Izgovaraju se zatvoreno: sopra. quello. mille$imo itd. saro. zatim bimestre. erano. quaiora. ess�ndo. pr�sto. b) Prilozi koji nema u tipičan završetak j Ograničit ćemo se na oblike koji se često upotrebljavaju. 5. ve. saremo. s�mpre. percio. Svi oblici na -che izgovaraju se zatvoreno: perche. talvQita. Izg�varaju se otvoreno: vf(rso. o naglašeni. l. deh! 410 41 1 . eioe. bilione itd. niente. trQppo. Dakako. 2. leggermente.fosti. 14. allorche. hQ. s�sto. b) Adverbijalni prijedlozi i prijedložni izrazi l . contro. sotto. alcunche. accQsto a. appena. trQPpo. quale). coloro. oltre. dodice$imo . dentro. -a. L Izgovaraju se zatvoreno: con. Izgovaraju se otvoreno svi ostali brojevi. 6. Izgovaraju se otvoreno svi ostali oblici. dopo. Izgovaraju se zatvoreno: che. jaci/mente. avr�bbero. di�tro. imaju obično zatvoren izgovor: sono. meno. Izgovara se otvoreno: chente (zastario oblik. cente$imo. come itd. i�ri. sar�bbe. 1 . allora. Otvoren izgovor imaju samo ovi oblici: essere. insieme con (con: zatvoreno !). te. rasfćnte. sarebbero. ora. oltre a itd. Izgovara se zatvoreno: semp lice. f ossimo. centuplo. voi. avemmo. avr�bbe. per. a j avore di. Pomoćni glagoli Kad su e. 7. centododici i sL b) Rediii brojevi l . onde. . PQi. 2. discQsto da. doppio. se. 2 . te. 2 .

reggia. -ogna: sogno. -ono: portone. cristianesimo. gradevole. -onte. . alluvione. -eccio.). -eggio.Ali: gioia.Ali (sa zatvorenim e): capello. �rrognolo. precetto. palese. -onda: rotondo. -a: verdognolo.-grandezza. nego se proširuje i na slučajeve kao p�tto. -egno. -e�imo. tabella. notevole. boia. pontefice. monte. corretto. mattone. assegno. -ora: signore. dottoressa.Ali: p�sco. impetuoso. grazioso. -oso. maneggio. scienza. contesa. . cortese. Tako će se velik broj riječi moći svrstati prema raznim tipovima nastavaka s određenim izgovorom. fonte. dello. 2. candelora. icona. becco. dolore. grandicello. trascrizione. troia. cuoio. annoio itd. casetta. corteggio. Bologna. azione. L -mento: pavimento. Ellesponto. tedesco. tetto (sa zatvorenim e). scommessa itd. ronda. conto. monumento. canzone. rivoltella itd. nuoce. -\:nza: partenza. protestantesirno. racconto. spineto. opposizione. studentesco. altezza. flora. incantesimo. cinese. -esco. Pistoia. strumento. carezza. mondo. urbanesimo. oggetto. oliveto. perdono. f�to. marchesa. 12. penitenza. bil?ogno. feroce itd. -ecco. imaju općenito 4. . paganesimo. foce. noleggio. popolazione. svedese� giapponese. funzione. spione. -6gnolo. purezza. corona. volonteroso itd. vantaggioso. calabrese. 7. bastione. cagione. padrone. quaresima itd. pastora. giovinezza. avvocatesco. e je otvoreno: undic�simo . avvoltoio. ornamento. miglioramento itd. pretesa Napomena. don�el1a. -eta: aceto. veloce. ripresa. (pojam « nastavak» ne uzima se ovdje samo u morfološkom značenju 1 4. bisognoso. (Ali s otvorenim 9. -onto: conte. fortezza. -e�ima (sa zvučnim s): battesimo. fermezza. vecchietto. corridoio. dottore. aurora. pittore. battello. coraggioso. priora itd. Preostat će stanovit broj slučajeva koji se ne daju svrstati i koje treba mehanički učiti napamet. terzetto. .Ovamo pripada i mali broj slučajeva. cavalleresco. freccia. -a: stecco. virgoletta itd. solfeggio. cervello. sportello. impresa. medichessa. superamento. 2. sorteggio. 1 . onda itd. . trombetta. difesa. cambievole itd. arianesimo. insolenza. onore. cuoce. u kojima je zvučno [!?] . ricchezza. motopeschereccio. vendereccio.Ali: precoce. -�lla: fratello. cogitabondo. -osa (s bezvučnim s): faticoso. -essa: professoressa. (Međutim. ponte. certezza. najčešće nastavke. strettoia itd. Savoia. L�cco. avvenimento. lamento. cat�to. 4. -etto. lodevole. convegno. treccia. pauroso. pesca (il pescare) itd. 5. ostessa. -esca: fresco. -oia: scrittoio. venticello.) 9. �sco (uscire). . Izgovaraju se otvoreno ovi nastavci: 6. orefice. legna. albereta. secoo. cotogna. 1 3 . signora. stella (osim oblika o kojima je već bilo govora: quello. indolenza. -eggia: arpeggio. stanchezza. favella. spendereccio. poltrona. balcone. prono. corteccia itd. rassegna. -esa (s bezvučnim s): mese.). frutteto. tappeto. Napomena. Ali: salamel�co. scorsoio. storieUa. lucchese. -ogno. Ali: a1fab�to. segno. colazione. l l . tristezza. autore. lentezza. chiarezza. -ore. sostegno. progetto. offesa. pastore. 10. greggia. suora. po�ta. marchese. albereto. gemebondo. atroce. cameretta. faggeto. giallognolo. nobilesco. parlamento. amarognolo. pineta. 7. rimessa. amoroso. appello. . operetta. tremebondo. bello. e): peggio. -oio. riconoseenza.Ali (s otvorenim o): cuore. 5. tetto. -�llo. duchessa. uccello. canneto. potenza. zatvoreno e avviamento. soggetto. geloso. cappello. cenerognol0 itd. pre�enza. reggimento. religione. ella itd. seggio. correggia itd. zatvoreno o costi'i:uzione. Napomena. ponte i sl. colono i još neke riječi imaju otvoreno o . perfetto. poetessa. dimora. sospetto. -egna: legno. persona. otvoren izgovor: affetto. moneta. borghese. villereccio. liquore. nona. Progno. neodredivim riječima o II brojčano regno. cappella. letto itd . -evole: agevole. tortuoso itd. dubbioso. maestoso. p�ca (albero e frutto). badessa. prornessa. disegno. castagneto. rus cello. concr�to. seta. intesa.). sondto. Cr�ta i tako općenito il «učenim riječima«. pron10 itd. rasoio. soreIla. ( a tako i neki glagolski oblici: muoio. ovi nastavci (odn. -oce: voce. contessa. benevolenza.Ali: duetto. colore. postupit ćemo praktički na taj način što ćemo imenice i pridjeve podijeliti na skupine. professore. campogna itd. carnefice. otvoreno e [\:] l . -one. meditabondo. novella. -efice: artefice. a isto tako i pridjevi na - ooso: virtuoso. libretto. prolungamento. leone. tettoia. paUore. a pridjevi i u muškom i u ženskom rodu. ometto. 6. prof�. vigneto. violenza. medesimo. profetessa. messa.Ali: annona. vassoio. scheggia.U rimskom izgovoru ovaj nastavak ima otvoreno o: -ognolo. pegno. iako se završavaju na -ette. 2. contegno.Ali: fi�vole. sapienza. palmeto. querceto. -ezza: bellezza. gigantesco. arrendevole. L Imenice i pridjevi Budući da ima mnogo tisuća riječi u kojima se naglasak nalazi na e ili o. u rednim brojevima 8. passione. mangereccio. frantoio. piacevole. cotogno. degno. -. innocenza. mutamento. u jednini i u mriožini. (�cco). 3. noioso. Cecco. baronessa. spaccalegna. . . . conteggio. petto. fabbricazione. -ona. abbandono itd. specchietto. -eto. casetta. -ondo. uzimajući kao osnovicu favorevole. noia. završeci riječi): Izgovaraju se zatvoreno. . guerresco. paese. -ese. campanello.. vent�simo itd. arnese. sicurezza. noce. presuntuoso. porzione. -etta (kao deminutivni nastavci): giovinetto.�ccia: boschereccio. v�to. . onorevole. francese. seta itd. pazienza (tako isto: senza) itd: 412 413 . inglese. godereccio. Ali (s otvorenim o): cogno. nono. stupidezza itd. favore. caritatevole. segreto. consegna.Riječi koje nisu deminutivi. 3. vergogna. languore. casereccio.C) Izgovor naglašenih samoglasnika e. piemontese. 8. soldatesco. croce. compl�to. momento. spaghetto. fringuello. popolaresco.

storia. npr. dQ. itd. 4. rotto). spagn(u)olo. (Isto tako i glagolski oblici: accendo. Averroe. blocco. rettorico. 1 2. refettorio. Tako npr. ebreo. reo. estetica. schema. mett6te. to su tipični i nepromjenljivi nastavci. torc6vi. libricci(u)olo. faccenda. -ometro. cronico. c) cred6te. npr. -�tro: alpestre. 414 41 5 . o: gras s otto. -�nse: forense. sapere. credeva . oratorio. otvoreno o [Q] accessorio. crćdi. . a) credo. 1 0. . sciogliere. l l . prudente. chilometro. . 9. difendo. seguente. addendo. pidocchio. 2. jer se gotovo svi daju svrstati u sustav. emporio. memoria. 7. koji imaju iufinitiv s naglaskom na trećem slogu od kraja (mettere. problema. mano metro. aritmetico. pedestre. 7. -�stre. lJpoznavši izgovor prvog lica jednine indikativnog prezenta i aorista i izgovor participa prošlog (participio passato). sapiente. psicologo. benda. grassoccio. allegorico. cilestro. vedere . -Qzzo. u imenicama u kojima -0. l O. -�ndo. grotta. allQro. odnosno -etti (u drugoj pravilnoj konjugaciji. l l . Ali (sa zatvorenim e): scimpanze (rimski izgovor: scimpanze). 1 (credite. Marocco. biogenetico. Venezia. maestro. giovanotto. Infinitiv prezenta na -ere: arizotonički oblici (s naglaskom na nastavku) imaju uvijek Ne može se utvrditi pravilo za rizotoničke oblike (s naglaskom na osnovi). o): gotta. . valente. stare prendere aprire ima ima ima st�tti presi ap�rsi (uz aprii) 8. spondeo. salotto. zatvoreno e. lacche. . giottologo. nastavak drugog lica množine ima zatvoren samoglasnik. terracotta itd. semente). -(u)QJo: figli(u)olo. -�: corteo. livrea. . tQrco. tenda. -a. Kon junktivni imperfekt: cred6ssi. assemblea. 4. sardonico itd. belloccio. Ali (sa zatvorenim o): coda. tinozza itd. s�nti. pedagogico. reverendo. b) nepravilni oblici prve konjugacije: stQ. sintetico. fagi(u)olo. carrozza. sentono. cred6ssi. trapezio. calotta. ermetico. sistema. io pr�ndo) i obratno. eretico. moći ćemo upoznati i u ogromnoj većini slučajeva kvalitetu samoglasnika preostalih glagolskih nastavaka. -�o. diadema itd. contraddittorio. termometro. violento. tecnologico. naravno. torcevo.io vedo 5. gloria itd. -ologo. poetica. kvaliteta naglašenog samoglasnika u prvom licu jednine ostaje sačuvana i u drugom i trećem licu jednine i u trećem licu množine. 6. -Qtto. campestre. merenda. credevi. credesse itd. -a: stupendo. estetico. aritmetica. foce. marmocchio. -ogico. Noe. vai(u)olo. Evo pravila za izgovor glagolskih nastavaka s naglašenim samoglasnicima e. fonetica. na -m ento . 2. -a: analogico. sinfonico. teorema. sonnolento. tremendo. platea. vittoria. -�nte. demagogico. koja nas ovdje jedina interesira). . 6. te. caffe. velodromo itd. pai(u)olo. categorico.potječe od latinskog -au-: tesQro. imminente. Što se tiče pravilnih glagola.Ali (sa zatvorenim e): la tema (timore). tQrce . carroccio. 3. moramo najprije znati kakav je izgovor u prvom licu jednine indikativnog prezenta. prilozi na -mente. sciocco. stracotto. correre itd. -mente (movimento. cartoccio. prendere). galeotto. Zbog jasnoće stavlja se ovdje kod glagolskih oblika akut pokatkada i na pretposljednji slog mettete). torceva . -�ma (u riječima grčkog podrijetla): tema. Indikativni imperfekt: credevo. �vendere. -a: gnocco. Mose. radiofonico. ironico. poetico. canape. torcete itd. leggere. -a: fantoccio. -ozza: cozzo. fanta�mago­ rico itd. s�nto. ipotetico. ippodromo. -Qtta: motto. poema. CQsa itd. orrendo. tenere itd.Ali (sa zatvorenim ghiotto (s otto. tQrci. l . dotto. purgatorio. 9. Osim toga važno je upoznati i izgovor prvog lica u aoristu (passato remoto). plebeo. U glagola druge konjugacije. panciotto. -Qria: laboratorio. sorgente. Nepravilni glagoli nemaju tipičnih nastavaka za prvo lice jednine aorista. -Qrio. estense. fiocco. 3 . genealogico. unguento. -orico. ristQro. -ooromo: archeologo. fe i veznici na -che. . aloe. demente i st). atletica. emblema. botta. -Qccio. barocco.3. corpulento. armonico. torcevano. -onico. jer su nastavci tipični i nepromjenljivi. discendo. contento. -eP. responsorio. . Pogled na preglednu tablicu triju kon jugacija pokazat će nam daje za nas najinteresantnija konjugacija na -ere. metaforico. Qcchio: cocchio. ragazzotto. -�zia: screzio. Glagoli Učeći izgovor samoglasnika e i Napomena. zoologico. -Qcco. trincea. anestetico. terrestre. 4. facezia. uvijek sa zatvorenim samo­ glasnikom. -�nto: potente. crMe. lavorare sentire io lavoro io s�nto . -�zio. torcono. potere. prendo itd. kvaliteta naglašenog samoglasnika ostaje sačuvana u prvom licu jednine indikativnog prezenta (io metto. ostiense itd. . contea. inezia. -a: storico. lateranense. dividendo. ako se ne radi o učenim riječima (elemento. Indikativni prezent: 1 . npr. 5. offendo.) 9. -e (u vlastitim i općim imenicama stranog podrijetla): Giosue. -etico. lento. trachea itd. diabetico. ni općenito riječi o u glagola. occhio. teorico. . ginocchio. 8. radiogoniometro. passerotto.Pod ovo pravilo ne potpada ju. Konjunktivni prezent: pripada pod pravilo pod a) o indikativnom prezentu. . ranotchio. credevano. slučaj je jednostavan. liceo. archeologico. s�nte . attento. crMono. 5. parente. scirocco itd. predicozzo. osim toga: merce. . crema. leggenda. sOclologo. vedere. -etica: alfabetico. avorio.

. . A sinistra Lijevo A d�stra Desno Diritto Ravno 9ggi Danas l�ri Jučer D011UlTl. govorite tako brzo. Futur (tipični nastavci): credera crederemo crederete tinira finiremo finirete parlererno parlerete 8. Aorist (passato remoto): a) Pravilni glagoli II. 3. jem vas.:de 5. romp�ndo i sl. perJ avore Molim (Con) pennessol Dopustite Avanti! Naprijed! Pennette? Dopuštate (li?) Ho bi�gno di . koliko stoji . grazie! Dobro. ono (-a) Mi dispiace. Složena vremena: trebat će upoznati nastavke participa prošlog i odnosne nastavke pomoćnog glagola. Molto gentile. ovo (-a) Quelli (-a) Onaj. ? Š to znači . Sembra che pioveriL Čini se da će padati kiša. quanto cQsta . ? Molim. Per J avore. . ? CQsa gradi8Ce? Što izvolite? Non si disturbi! Nemojte se dati smetati ! Grazie! Hvalal Grazie mille! Mnogo hvalal Va b�ne. Primjeri: prendere-preso. . PiQve. Ne govorim talijanski. Al contrario.:rse coprimmo copriste copersero CONVERSAZIONI PRATICHE E LETTURE Locuzioni den'u�o quotidiano Izrazi svakodnevne uporabe 4. Tipičan nastavak: -endo s otvorenim e. kamo idete? Scusi. Particip prošli: a) Pravilni glagoli: (-ato. Per J avore. . . ne ( min uta) .:nte. . Trebam . -uto.. Come al salito. Sl Da NQ Ne Scu�i! Oprostite� Pr�go! Molim! Per corte�. Magla je. Gerundij sadašnji: Non parlo italiano. koliko je sati? Sono le undici e di�ci. Si parte all 'una (alle trMici). dit.6. hvala! Mi aluti. . ili uzimamo neki predmet. finit. credt. . . ? Che cQsa significa . 13. Jedanaest je sati i deset Dov ' e . conos�ndo. Vrlo ste ljubazni. diedero Iz pregleda se jasno vidi odgovaranje nastavaka 1-3-6 s jedne strane i Nastavak -esti ima uvijek zatvoren naglašeni samoglasnik..:bbe sentiremmo senti reste sentirebbero parlert. -ito). . ? Vorr�i (prendere) . dirlgere-dir�tto. ? Mogu li . molim. Particip sadašnji: C tlgmpo J ? Kakvo je vrijeme? -Irea Spl�nde il sole. C' e nebbia. . . Moli m. Pomozite mi.. Potr�i . polažemo nešto pred neku osobu. Htio bih (uzeti) . ? Dove va? Kamo ide?. . 2-4-5 s druge. . j a mislim na to). Kiša pada. .. . b) Nepravilni glagoli: nije moguće dati precizno pravilo.:ndo. perJ avore. . jedan (u Odlazak je u 13 sati). che ore sono? Molim. 1 2.. Kao obično.:bbe crederemmo credereste crederebbero sentirt. Npr. 416 417 .:i parleresti parlert.i Sutra Ogni tanto od vremena do vremena Chi? Tko? C ome? Kako ? Chi l 'ha detto ? Tk o je t o rekao? Questo (-a) Ovaj. non parli COSt pr�sto. žao mi je. konjugacije credei credesti crede credemmo credeste crederono b) Nepravilni glagoli cred�tti credesti cred�ue credemmo credeste credettero A p p E N D I e E 2.:ndo.$ s:ntirt. l .:i crederesti credert. Non J ni�nte! Ne smeta ništa! a parlera 7. sentt. deste 6. . u tramvaju). Oblici na -ente imaju naglašeni samoglasnik otvoren: credt. Imperativ: Pravilo kao i kod indikativnog prezenta. partt. rendere-reso. ulazimo u neku prostoriju. non (La) capisco. ? Gdj e j e . Kondicional sadašnji (tipični nastavci): credert. . . ne razumi­ Pr�go. s6rgere-s6rto.:bbe parleremmo parlereste parlerebbero 9. I Kad želimo nekoga obići (npr. Dove? Gdje? Quando ? Kada? Ci p�nso io. l l . 1 0. . di�di desti demmo scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero assQIsi assolvesti assQIse assolvemmo as s olveste assalsero cop�rsi copristi copt. Vorr�i . Sunce sja.:nte. Oprostite. . Naprotiv. Htio bih .:nte itd. Ja ću se pobrinuti za to (dosl.. . .:i sentiresti . .

Dobro jutro! BUQna sera! 2 Dobra večer! BUQna nQtte! 3 Laku noć! BUQn ripQso! (Želim) ugodan odmor Benvenuto!. l Kod natpisa se ne upotrebljava član ispred izoliranih imenica.J PERM ETT OH: A Ml PRESO-tT! I Scritte e a vvi�i importanti Važni natpisi i upozorenja Saluti e pre�entazione Pozdravljanje i predstavljanje BUQn giorno! I Dobar dan!. Oprostite. Si accomodi (s 'accomodi). . kavu? sjesti). . . Mi scusi. Benvenuta! Dobro došao! . per J avore! Molim vas. Molim vas.s-f!nti: sono da se pfedstavim: ja sam . dottore i sL pri rasta anju. govorite talijanski ! . bUQn giorno.s-Ol Oglas. . Mi dispiace molto. signor Maggini. Favorisce un ca e? Izvolite (želite li) ff Grazie. 4 Uljudan oblik (upućen jednoj osobi). . signora. Naj ljepša hvala6• Come va ? Kako ste? Grazie. Inače pri rastajanj u navečer: bUQna sera. ) zatvorite vrata Parli italiano. . autobusa . Sto piuttQsto male.. Hvala. autobusa . perj avore . bUQn giorno. Avvi. . Che b�lla sorpresa! To je zaista lijepo ArrivederLa! 4 Do viđenj a ! Arrivederci! 5 D o viđenja! Pemtetta che "mi pre. . Izvolite (ući. iznenađenje! Dobro došla! (počinak). Drago m i je. 5 Oblik koj i se upotrebljava među prijateljima i dobrim znancima. l Univerzalni pozdrav koji uklj uču je i »poštovanje!« i }}klanjam se! « Prema prilikama kazat će se: bUQn giorno. Pazi ! Pericolo! Opasno! Entrata. recite mi . ali Stid bf!ne. ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Fermata Postaj a (tramvajska. non c' e male. vrlo ste Grazie mille. 7 Doslovno: stojte (mi) dobro. 418 419 . . j Upotrebljava se i 2 U srednjoj Italiji taj se pozdrav upotrebljava već u ranijim poslijepodnevnim satima. ljubazni. Hvala. 3 Samo neposredno prije spavanja. autobusna) lngr�sso libero S lobodan ulaz lngr�sso proibito (vietato) Ulaz zabranjen Divi�to d'ingresso Ulaz zabranjen Divi�to di passaggio Prolaz zabranjen E vietato il passaggio Prolaz zabranjen Fumatori Za pušače Vietato Jumare Pušenje zabranjeno ii pericoloso sporgersi Opasno je nagnuti se van Aprire Otvoriti Non aprire Ne otvaraj Chiudere Zatvoriti Rallentare Usporiti vožnju Lavori stradali Cestovni radovi Non toccare Ne dirati Spingere Gurnuti Tirare Vući Pr�zzifissi Stalne cijene Si pr�ga di chiUdere la pQrta Molimo Gabinetto per signori Zahod za muškarce Gabinetto per signore Zahod za žene Libero Slobodno Occupato Zauzeto DQnne (WC) Za žene Uomini (WC) Za muškarce Pedoni Pješaci Tenete la destra Idite (vozite) desno Tenete la sinistra Idite (vozite) lijevo Non toccare! Ne diraj ! Perkolo di mQrte Smrtna opasnost Arrivi Dolazak (vlakova. molto gentile. Vrlo mi je drago što vas mogu upoznati (što vas vidim). Prilično mi j e loše. Mi dica. ) Partf!nze Odlazak (vlakova. Dopustite Molto piacere. ma ora df!vO andare. . . upozorenje Attenzione! Pozor! . (Sono) molto li�to di con6scerLa (di vederLa). 6 Doslovno: tisuću (puta) hvala. Vrlo mi je žao. nije loše. Svako dobro? BUQn viaggio! Sretan put ! sada moram ići.

? Koliko stoj i . . . . . . . Per corte�ia . . Iditel prvom (drugom. : što moram učiniti da bih došao). Molim vas. treći) kolosijek Primo (secondo. . gdje je prodavaonica karata? Mi dia per J avore un biglietto di seconda per Daj te mi. . a che ora parte il dir�tto per Milano ? Molim. . ? Postoj i li izravna veza za . . Na drugom šalteru. . zatvo­ rite vrata. Oprostite . Scu�i . . Nema više mjesta. . '1 Quanto d�vo aspettare? Koliko moram čekati? Dove PQsso camhiare denaro ? Gdje mogu mijenjati novac? AL secondo sporteLLo. . ? Stoji li vlak u . . . . treći) peron. Pitajte prometnika. D�vo cambiare tr�no a Bologna? Moram li prelaziti u Bologni? C' e subito la coincid�nza per . chiuda La pQrta. . ? Questa vettura va direttamente a . . . . ? Kada dolazi . . Roma andata e ritorno. Ured za infonnacije.Informazioni Informacije Alla stazione Na kolodvoru L 'ufficio inJ ol71Ulzioni. . ? Mogu li dobiti . kartu drugog razreda za . Molim .. . . Dove trQvo . Vlak kasni 20 minuta. . dov' e La PQsta (un u fficio postaLe) ? Oprostite. terzo) marciapi�de. . . Da quale binario parte ? S kojega kolosijeka odlazi? Dov' e il sottopassaggio? Gdje je pothodnik'1 la saLa d'aspetto čekaonica L 'orario Jerroviario vozni red Parto coL tr�no delle di�ci. Nije daleko odavde. . kada odlazi brzi za Milano. trećom) ulicom desno (lijevo). il bagaglio prtljaga ta valigia kovčeg il baule velik kovčeg il depo�ito bagag/i garderoba Qual' e iL tr�no per Fir�nze? Koji je vlak za Firencu? Quando arriva . . DtJmandi aL vigile. . Povratnu kartu za Rim. . . . Primo (secondo. Prvi (drugi. . . Per dove si va aLLa stazione? Kuda (koj im putem) se ide do kolodvora? Pr�nda la prima (seconda. ? PQsso avere . gdj e je pošta? (poštanski ured)? Non e Lontano da qui. . Quanto cQsta . per J avore. Tražim . . ? Che suppLemento si paga per iL rlipido ? Koliki je dodatak (doplatak) za ekspresni? !Jcco il nQstro tr�no! Evo našega vlaka! Il tr�no sij erma a. . dov ' e La bigLietteria ? Molim. ? Ide li ovaj vagon izravno do . . Pričekajte trenutak. molim vas. ? SCll�i. Quanto Le d�vo ? Koliko sam vam dužan? Qual ' e la tariff per ogni cQUo? Kolika je a tarifa po komadu? Perj avore. Tutto e occupato. . 420 42 1 .. t�rza) via a d�stra (a sinistra). . . ? vetture in �sta kola na čelu vetture in m�:p:o kola u sredini vetture in coda stražnja kola Portabagagli! Mi PQrti queste valigie al tr�no per Fir�nze! Nosaču! Nosite mi ove kovčege na vlak za Firencu! Mi ha trovato un bUQn posto ? Jeste li mi našli dobro mjesto? Non c'e piu posto. . . Prvi (drugi. Quando si chiude . ? Gdje mogu naći . Scu�i. 2 Doslovno: kako činim za doći (tj . terzo) binario. Il tr�no e in ritardo di venti minuti. Come J accio per recarmi al PQrto? Kako ću doći2 do luke? Sar�bbe dirmi se e questa la strada deLL ' Uni­ versitli ? Možete li mi kazati je li ovo put prema Sveučilištu? StQ cercando. molim vas. ? C' e una comunicazione dir�tta per . l Doslovno: uzmite. ? Ima li odmah vezu za . Per J avore . ? Quando sarli pronto ? Kada će biti gotovo. . . Odlazim vlakom u 10 sati. ? Kada se zatvara . . Sve je zauzeto. ? Asp�tti un momento. Molim (budite ljubazni) ' " Scu�i. .

Molim. ci sono cQsejragili. Silazirn na iduChe cQsa e succ�sso ? Što s e dogodilo? Quanto sij ermiamo? Koliko se zadržavamo? Permette un momento l 'orario ? Smijem l i pogledati načas (vaš) vozni red? ćoj stanici. Nikako. apra quella valigia. Perj avore. Favorisca aprirla! Izvolite je otvoriti! Tutto e in ordine.ssimo per Milano ? Ima li ova vlak j Siamo a Portogruaro. molim 4i e cittadino croato ? Vi ste hrvatski držav­ ljanin? putovnice! Quante sigarette ha? Koliko imate cigareta? Solo cinque pacchetti. apra ilfinestrino. U deset i petnaest. Molim. Ne. Petnaest dana. Sve je u redu. chiuda ilfinestrino. predmete za osobnu uporabu. i passapQrti pr�go. fumi pure.In tr�no U vlaku Alla fronti�ra Na granici Jj. zatvorite prozor. knjige i druge Questo apparecchioJ otogra fico e nUQvo? Je li ovaj fotografski aparat nov? NQ. Fa trQppo caldo. in Italia? Koliko osta ete u j Qumdici giomi.ndici). libri e altri ogg�tti di U� persona/e. samo izvolite pušiti! e 'e una carn�zza ristorante ? Ima li vagon-reQuanto si paga per la colazione ? Koliko se FavOrlscano i biglietti. Oprostite. per J avore ? Je li slo­ Questo e occupato. Izvolite sami pogledati! za carinjenje? prtljagu. Di chi e quella borsa ? Čija je ona torba? Jj. questo e il mio posto. Questo tr�no ha coincid�nza a M�stre con il diretti. Ovo Grazie! Hvala! La disturba ilj umo? Smeta li vam dim? NQ. onaj kovčeg! Quanto si J emw. ma quello li e libero. Samo pet kutija.15 (di�ci e qu/. mia. Va b�ne. imam ga već tri godine. mjesto. bodno ovo mjesto. Molim karte ! Scu�i. propuh. Eccoci allaJronti�ra! Evo nas na granici! Il contrQllo dei passapQrti vi�ne e ettuato nel ff tr�no. libero questo posto. molim? Scusi.. lo hQ da tre anni. Ja sam ga zauzeo svojom torbom. lim vas. tlttto in regota. Sad smo u Portogruaru. Moj a je. BUQn viaggio! Sretan put! Grazie! Hvala! Entrano i dogani�ri per vi�itare il bagaglio a mano. svoje karte. možete zatvoriti. budite oprezni. otvorite prozor! Previše je toplo. Izvolite otvoriti Faccia adagio. Ulaze carinici da pregledaju ručnu Ha qualcQsa da dichiarare ? Imate li štogod Non hQ rQba nUQva. quando arriviamo a M�stre ? Molim. Guardi �i stesso! Nemam HQ soltanto vestiti. Non trQvo piu il mio biglietto. pr�go. Jak j e Abbiamo ven ti minuti di ritardo. evo je! Perpiacere. sve je u redu. Signori. ka­ Alle l 0. Kasnimo Dove slamo ora ? Gdje smo sada? Scendo alla prossima stazione. Ce trQppa cor­ r�nte. Ušao sam u pogrešan vlak. Perj avore. Hvala. dvadeset minuta. PM chiudere. Gospodo. možete zatvoriti. Imam samo odjeću. Quanto siJ emta qui il tr�no? Koliko stoji ovdje Ce t�lpO di prendere una birra al bar della stazione? Ima li vremena da popijem pivo u ekspres-bifeu na kolodvoru? vlak? vezu u Mestru s ekspresni m za Milano? da stižemo u Mestre? plaća za objed? storan? je zauzeto. Kantrola putovnica obavlja se u vlaku. Ne nalazim više Ah. ima lomljivih stvari. ovo je moje Ha la prenotazione ? Imate li rezervaciju? Dov ' e il capotr�no ? Gdje je kondukter? Ho �bagliato tr�o. PM chiUdere. ali ono je slobodno. MoGrazie. Italiji? SL! Da! Nomenclatura aggiuntiva Dodatni izrazi e e�nte da dogana oslobođeno od carine valuta strani�ra strana valuta riempire un modula ispuniti formular sono qui di transito na proputovanju sam [' impiegato doganale carinski tinovnik il timbro žig il visto viza e sogg�tto a dogana potpada pod carinu 422 423 . L'avevo occupato con la mia borsa. Dobro. nove stvari. eccolo! A.

Koliko košta popravak? Quanto Le devo? Koliko sam vam dužan? prtljage. . Dolazak u Veneciju Nemamo II tr�no passa per i l ponte di pi�tra che unisce Ven�zia al contin�nte. provjerite mi pritisak u gu­ mama. . Perf avore. �? In automobile U automobilu a) Iserizioni e avvi�i Natpisi i obavijesti O fficina (di riparazioni) C' e qui vicino un distributore di ben?ina ? Ima Možete li nam pokazati najkraći put za . ? Jesmo li na pravom putu za .. . In f ondo appare la eittii. jeste li slobodni? Quanto cesta una corsa a . dodite ovamo. Pred očima putnika otvara Chi ha molto bagaglio d�ve chiamare un f ac­ chino (= un portabagagli). pritisak u rezervnom kotaču. v'inga qua! Nosaču. Verifichi anche il livello dell'acqtw. Deset tisuća lira. I viaggiatori scendono portando borse e va­ ligie. . fra m��'ora. ? Koliko treba do . za jedan sat. ? li ovdje u blizini benzinska stanica? (Auto-mehanička) radionica Autorimessa Garaža Distributore di ben?ina Benzinska stanica Ingr�sso Ulaz Uscita Izlaz Parcheggio Parkiralište Alt. ? Quanti chilOmetri ci sono fino a o o . (J ermo)! S toj ! Attenzžone. Provjerite Arrivo a Ven�zia 60 km Percorso accidentato Loš put razinu vode. Non abbiamo p'izzi di rieambio. . prud�nza Pozor. Sada se vlak zaustavlja ispod krova perona.l. . Non e' e altro. Putnici silaze noseći torbe i kov­ pergo tutto dal finestrino.e) Nomenclatura e fr�i aggiuntive Dodatne riječi i izrazi il libretto di circolazione vozačka isprava un incid'inte stradale prometna nesreća f orare una gomma probušiti gumu riparare un guasto popraviti kvar lavare la mcuxhina oprati auto pulire i vetii očistiti stakla controllare i f reni pregledati kočnice il para ango blatobran f il parahre:p:a vjetrobran il paraurti branik T assi e libero ? Taksi.. C ' e altro da portare ? Ima li i što drugo za nošenje? Nema drugo. se divan pogled na lagunu. ? 20 minuta. . Tko ima mnogo rezervnih dijelova. čege. . Quanto ci vuelefino a . . Molim vas. b) Domande e fra�i varie Quando avnI finito la riparazione? Kad ćete završiti popravak? In venti minuti. Čekajte. f un ' ora. . ? Koliko ima kilometara do o. Koliko stoji ' vožnja do . mora pozvati nosača. .­ f Una gomma d'ive essere riparata. Jedna guma popušf.Imam dva kovčega i torbu. . oprez! Rallentare Usporiti vožn ju Divi�to d i sesta Zabranjeno zaustavljanje S�nso unico Jednosmjerna vožnja Div�to di sorpasso Zabranjeno pretjecanje Velocitii miissima 60 km Maksimalna brzina Quanto cesta la ben?ina al litro? Koliko stoji litra benzina? Mif accia un pi�no di ben?ina e verifichi il liv'ilo deIl'elio. Anche la pressione della rueta di see rta. Asp�tti che Le 424 425 . Davanti agli ecchi dei viaggiatori si apre la magnifica veduta della laguna. Ora il tr�no si f erma sotto la pensi/ina. Vlak prelazi preko kamenoga mosta koj i spaja Veneciju s kopnom.. dodat ću vam sve kroz prozor. Pronto! V�ngo sUbitoo . He due valigie e una borsa. . Portabagag/i.Evo met Dolazim odmah. Za ra Quanto cesta la riparazione ? Pitanja i razne fraze Sianw suila strada giusta per . Napunite mi spremnik benzinom i provjerite razinu ulja. za pola sata. U pozadini se pojavljuje grad. . ? Potete indicarci la strada piu br�ve per . . ? Diecimila lire. Una gomma s wta. Jedna se guma mora popraviti. mi contrelli la pressione delle gom­ me.

odmori ili zabavi. Pokažite mije. soba mi se sviđa. .Al depo�ito bagagli.. a Tarifa iznosi 1 000 (tisuću) lira po komadu. Molim da me probudite u šest sati. Ako želite. riposarsi. Dov ' e la chiave ? Gdje je ključ? Desidero un ' altra copf2rta. Garde­ Att'2nda un momenta che v�ngo anch 'io. lretti). Ostavljam sobu u podne. vrlo ste ljubazni. Qggi solo una minoranza viaggia per istruirsi. il conto. Ne vUQle una pitt piccola. Uzimam je. Molim da mi se Prf2go. molim. divertirsi. Lascio la camera a me�giorno. mogu vas otpratiti. zar nemate koju jeftiniju? Bft1Ze. gospodine. pr'2go. Arrivati al posto il viaggiatore chiedera alJ ac­ chino: Kad stignu na mjesto. La prf2go di $Veglianlli alle S'2i.Evo vam! Ostatak je za vas. U garderobu. Dobro! Mogu vam dati Htio bih (htjela bih) mirnu jedno­ krevetnu (dvokrevetnu) sobu. Ako ima (u sobi) tuš. basta queila. S� la camera mi piace. .bit će dovoljno. želim još jedan tun po ' cara questa camera. Većina ide uokolo da se opusti. putnik zapita nosača: roba radi neprekidno. Kada namještenik gar­ derobe dade potvrdu putnik će moći za­ pitati: PQsso prelevare le valigie anche di nQtte? l pii:t vanno in giro per distarsi. tra a minor pr'2ZZo ? Malo je skupa ova soba. signore (signora). Dopoche l 'impiegato del depo�to bagagli avra consegnato lo scontrino. MiJ acda. - molim. načinite račun. non trQppo caro ? dužan? La tariff e di mille Ure per ogni cQllo. signore. pr'2go. f accia portare il mio bagaglio dalla t nella tQPPa.Vrlo rado. La pr�ndo. Dov 'e l'ascensore? Gdje je lift? Dobar dan! Imate li još slobodnih soba? Si. Quanto tf2mpo desideraJ ennarsi? Kako dugo želite ostati? Tre nQtti. Molim vas. stazione. ne previše skup? JIolenti'2ri. gospodine (gospodo). BUQn giorno! All 'alb�rgo U hotelu Avete ancora camere libere ? Me laJ accia vedere. Putujem sutra. posso darie una ciJm:er a711 secondo piano che da sul giardino. Putnici se upućuju prema izlazu: scus� pua raccomandarmi un bUQn aib'2rgo vidno alla stazione. PQsso avere la colazione in camera ? Mogu li dobiti doručak serviran u sobi? Parto domani. 426 427 . VuolJ avorirmi il Suo passapQrro ? Molim vas vašu putovnicu. �cco lo scontrino. Hvala. perj avore. prtljaga donese s kolodvora Evo priznanice. Tri noći. Dakako. Grazže. tip sobe želite? Koji V orrrei una camera tranquilla a un l'2tto (a due sobu na drugom katu s pogledom na vrt. U ključanici je. Non ne avete un 'al­ po-krivač.Mogu li podignuti kovčege i noću? Naturalmente. . al t'2rzo piano ? CQsta trentamila. l viaggiatori si avviano v�rso l'uscita. možete li mi preporučiti kakav dobar hotel u bliziill kolodvora. Da. Danas malo lj udi putuje s namjerom da nešto nauči. doći ću i ja. Quanto cQsta al giorno ? Koliko stoji dnevno? Duecentomila lire tutto compreso. . želite li jednu man ju u trećem katu? Stoji trideset tisuća lira. Eccole. Dvije stotine tisuća lira uračunavši sve. molto gentile. T�ga il rresto. Se vUQle L 'accompagno. il viaggiatore potra chi�dere: Quanto Le drevo ? - Koliko sam Vam Oprostite. II depo$ito e ap�rto in penna�nza. che tipo di camera desi­ dera ? Imamo. Con bagno o sf2nza? S kupaonicom ili bez nje? Se c'i: la dQccia.Pričekajte časak.

ekspresno pismo. molim. siprf!me e il collQquio puo incominciare. ecco Hoćete li mi promijeniti . udovi. due cartoline con risposta pagata. La prf!go di inoltrarla al mio nUQvo indirizzo. Ako još qođe pošte za mene. Halo! Ovdje . možete li vagnuti ovo pismo? Koliko važe? Alla pqsta Na pošti Percorte�la. Kad pogrij eš i mo broj . Otvara se ponovo u 1 5 sati. La prf!go di controllare. Mi dica. il signor AntQnio? Hoćete li. l 'odorato e il gusto vid. pogriješio sam.mero. Kad se nazvana osoba javi. Va bf!ne. la busta (listovni) omot Passa il peso ? Prelazi li dopuštenu težinu? Kupe se žetoni u ekspres -bifeu. recite gospodinu Antoniju neka mi telefonira VQglio prenotare una telef onata interurbana (internazionale). pritisne se gumb. ruke i noge Vorrf!i inviare un telegramma. per f avore. Molim. molim. Per piacere. . možete li mi pokazati banku? Giri qui a sinistra e vedra subito lafiliale della Banca commerciale. questa cartolina per l 'f!stero? Koliko moram frankirati ovo pismo. cinque). VUQI firmare qui a t�rgo. lira itd. . perj avore. Javite se! Pronto! Qui parla . Si faccia sentire. . Li a sinistra. kuna. vUQlpesare questalettera ? Quanto Molim vas. al numero 5. I spunite čitkije! in PQsta? restante'? Vi sono Jettere sotto il nome X? Ima li pisma pod imenom X? VUQl f armi vedere i SUQi documenti di rico­ noscimento. Allora annulli l 'awiso. fl gettone cade neU 'apparecchio telefonira u Italiji. Žeton padne u aparat i Pronto. Danas se pošta ne raznosi. Abbia pazif!nza! Strpite se malo! Se vif!ne altra PQsta. poledini? VUQle riempire questo modulo ? ispuniti ovaj formular? Favorisca alla cassa! Izvolite na blagajnu! VUQle biglietti di piccolo taglio ? Želite li sitne novčanice? erirf!i due biglietti di taglio grQsso e un po ' Pref di moneta spicciola. L 'avviso e per le 20 (venti). ovu dopisnicu za ino­ zemstvo? Prego cinque francobolli da milla (lire) e due da cinquecento. . per PQsta aerea. avionski. Možete li mi dati formular? Un telegramma con risposta pagata. il capo glava Le parti principali del cQrpo umano sono: .:no pouzećem il mittf!nle pošiljatelj il destinatario primatelj l' indirizzo adresa II cqrpo umano Ljudsko tijelo Glavni su dijelovi ljudskog tijela: la t�sta. Prijava je za u hotel. Perj avore. mi sono �bagliato. Pokažite mi. il bottone. Hoćete li staviti potpis (potpisati) ovdje n a c'e un elf!nco tele fonico ? Imate li telefonski Come sij una tele onata in Italia? Kako se a f Si c6mperano dei gettoni in un bar. II mio nUmero e 97865 f (nQve. potrebbe indicarmi una banca? Molim vas. 428 429 . f lefonirati. Ondje nalijevo. Vorr�i incassare questo assegno. Richiamif un 'ora.:vo a r ff ancare questa lettera. sf!tte. PQi si j rma il n um e ro sul disco combinato ­ o re. Vrat glavu spaja s trupom. Zaokrenite ovdje nalijevo i vidjet ćete odmah filijalu Trgo­ vačke banke. svoje osob­ ne dokumente. le estremita ekstremiteti. Si riapre aUe 15. Dajem vam vezu. vidim. Htio bih poslati preporučeno pismo. Vaša stranka nije kod kuće. čekam kraj aparata. il tronco trup gli arti. Evo moje putovnice. ci si scu:jtl: scu�i tanto. Le dQ la comunicazione.Al telefono Dovrf!i f are una tele onata. Na telefonu Trebao bih te­ II suo cli�nte nori e in casa. qui Franceschi) Halo. unovčiti ovu doznaku (ovaj ček). Grazie. 5. SbagUando nu. molim daje proslijedite na moju novu adresu. za dopisnicu s pet riječi? La linea e occupata. Evo moje putovnice. lire. Volio bih dvije velike novčanice i nešto sitnoga novca. Staccato il rice vito re s 'introduce un gettone. staccare il ricevitore skinuti slušalicu Perf avore. il tele ono automittico automatski telefon j il ricevitore slušalica riattaccare il ricevitore slušalicu objesiti (natrag) Con quanto dF. per f avore. una lettera esprf!Sso. Molim dvije dopisnice s plaćenim odgo­ je šalter za preporučena pisma? Ora l 'u!ficio e chiuso. kolika je poštari na za pismo u tuzemstvu. da Imate li Ha documenti di riconoscimento ? osobne dokumente? Dove e un tele ono pubblico? Gdje je javna j !Jcco il mio passapQrto. Quanti minuti dura la comunicazione simplice ? Želim prijaviti međugrad ski (među narodni) r azgovor. vorom. Organi opipa nalaze se u koži. una letteraperl'estero. Gli Qrgani del latto risiedono nella pf!lle. Riprovero un 'altra vQlta. sluh. l Žeton se u stvari položi na otvor. l 'udito. Koliko minuta tra običan razgovor? je Tre minuti. 20 !Jcco il mio passapQrto. sati. attf!ndo all'apparecchio. dov 'e lo sportf!llo dei cambi? Oprostite. Dov ' e lo sportf!llo delle raccomandate? Gd je Vorr�i spedire una lettera raccomant1ata. Molim vas da kon­ trolirate. le tariJf per una lettera e all'intf!17l0. Nazovite ponovno zajera La tf!sta racchiude il cerv�llo e importanti organi del senso: U glavi su mozak i važni osjetilni organi: la vista. Molim pet maraka po lira i dvije po pesa? Me lo f accia vedere. Molim vas. (Pronto. kune. Htio bih koji je tečaj kune'? gdje je šalter za mijenjanje novca? 97865. Moj broj je ii in casa la signora Bianchi? la buca delle !etere poštanski sandučić la j rancatura per l 'estero poštarina za inozemstvo un vaglia postale poštanska uputnica la rieevuta prijamnica la cabina tele onica telefonska kabina f stampati tiskane stvari (tiskanice) contro asse. s plaćenim odgovorom. signore! Hvala. zvati gospodina Antonija? Je li kod kuće razgovor može početi. za pismo u inozemstvo.? imenik? telefonska govornica? 1000 500. dov ' e un u !fido postale? Molim Vas. Sada Dov'e la cassetta delle lettere? Gaje je san­ dučić za pisma? Quando sij l'ultima levata ? Kad se sandučić a ispf3Žnjava posljednji put'? Dove PQsso consegnare il pacco ? Gdje mogu predati paket? Qggi non c 'e distribuzione di PQsta. una car­ tolina con cinque parQle. dica al signor AntQnio che mi tele oni in alb�rgo.1 Zatim se bira broj na brojčaniku. . Tri minute.Quando l 'interlocutore risponde. ovdje Franceschi. Hoćete li Dobro. gospoda Bianchi? Attf!nda un momento! Izvolite malo pričekati ! Grazie. Skine se slušalica i ubaci žeton. Molim vas. Qtto. ispričavamo se: oprostite.. . njuh i okus. . Onda brišite prijavu. Linija j e zauzeta. Brzojav Ri�mpia in ntQdo piu leggibile. broj Scusi qual'e il cambio della kuna ? Molim vas Mi cambia perf avore . gdje je poštanski ured? je ured zatvoren. sono il signor Franceschi. Pokušat ću ponovno. Hvala. dan sat. La tf!sta e unita al tronco per mf!??O del cQllo. Fanno parte della tf!sta: Glavi pripadaju: il vi� lice la j ronte čelo gli Qcchi oči le orecchie uši il nasa nos la bocca usta il mento brada le mascf!l1e čeljusti le guance obrazi le ciglia trepavice le sopracciglia obrve le tf!ntpie sljepoočice i capelli kosa la barba brada i baffi brkovi Dov 'e lo sportf!llo delle corrispond�nzef ermo Gd je šalter za pisma poste­ je Banca e cambiavalute B anka i mjenjačnica Per f avore. gospodine! Allo sportf!llo d 'in omUlzioni: Na šalteru za j informacije: Scu�i. sf!i. PUO darmi un mOdulo ? Htio bih poslati telegram. VUQl chiamare.

govorim kao . intavoiare la discussione diskusiju Dichiarare aperta la diseussione diskusiju Riprendere la seduta nastaviti sjednicu Riprendere la diseussione nastaviti diskusiju Oceupare il Sf:ggio presidenziale. . želudac.. . na kraju XII. povući Annullare uno scrutinfo poništiti glasovanje kandidaturu u (nečiju) korist I V. jetru i druge giorno primati (privremeno) dnevni red arti inJ eriori (le gambe). il Jegato e a ltri organi. prelaziti dalje. lo sto­ maco. . . pravilnika Oltrepassa i limiti della competf:nza prelazi kompetenciju Sollevare l 'obbiezione di incompetlinza os­ poravati kompetenciju Invocare unpreeed. .nitivamente) la seduta zaključiti prekinuti ras­ slijedeću sjednicu La mozione e respinta prijedlog je odbačen skupštinu da iznese svoje mišljenje Fare uso dei poteri discrezionali služiti se diskrecijskim pravom Elf:tto all'unanimita izabran jednoglasno Elretto a maggioranza assoluta i zabran većinom glasova Rltirare la candidatura in J avore di. presiedere predsjedavati Riprendere la presidenza preuzeti iznova predsjedništvo Richiamare ['o ratore alla questione trattata otvarati započeti Sedute e discussioni Presentare una proposta di risoluzione pred­ ložiti projekt rezolucije Porre la questione di fiducia staviti pitanje povjerenja Appoggiare una proposta podržati prijedlog Soprassede.ići dalje Approvare (provvisoriamente) { 'ordine del Iscnvere aU 'ordine del giorno unijeti II dnevni red Caneellare dall'ordine del giorno dnevnog reda Discussione generale opća rasprava Aprire la discussione sutla procedura otvoriti diskusiju o proceduri Altre question i razno Chiredo di parlare molim za riječ Prendere la parQla uzeti riječ Giacche hQ la parQla budući da sam dobio riječ Se mi si permette di continuare a parlare ako mi dopustite da nastavim Rinuncio a parlare ja se odričem da govorim Intervenire in una diseussione raspravi SaUre alla tribuna stupiti na govornicu Scendere dalla tribuna sići s govornice Par/are nel microf ono govoriti u mikrofon Attenersi al regolamento (uso) pridržavati se pravilnika (običaja) lnter prretare il regolamento tumačiti pravilnik ln deroga all 'articolo. una contro­ proposta podnijeti prijedlog. . pluća. Mi dichiaro d 'aceQrdo eon l 'oratore precedf:nte slažem se s predgovornikom Interrompere l' oratore prekinuti govornika Allontanarsi dall 'argomento predmeta Sutla proposita di. tirene seduta. protuprijedlog Sjednice i raspravljanja La seduta e apf:rta otvaram sastanak La eommissione e in seduta.Nel tronco distingui amo: Na trupu razlikujemo: il pretto prsa le spalle ramena la schirena leda il vrentre (l' addQme) trbuh Chiedere al presid�nte di prendere una deci­ sione luku Rimettersi al presidf:nte prepustiti predsjedniku da odluči Passare oltre prijeći na dnevni red. del regolamento odstupajući od člana. di su ffragio imati pravo glasa Appoggiare la candidatura di. Sospendere la diseussione (la seduta) prekinuti raspravu (sjednicu) Dichiarare aggiornata (ehiusa) la seduta odgoditi (zaključiti) sjednicu Rinviare la seduta odgoditi sjednicu Interrompere la discussione pravu Discorso di chiusura završni govor Togliere (dy.. . .f:nte pozvati se na presedan • Propongo che la comunicazione non v�nga inserita nel procresso verbale predlažem da se referat ne unese u zapisnik Opporre un rifiuto odbiti Sollevarre un ' obbiezione di principio podnijeti principijelni prigovor Prrender I 'iniziativa preuzeti inicijativu Con rif erimento all ' articolo pozivom na član Per uno sehiarimento radi Qbj ašnjenja Ordinare un ' inchiresta narediti anketu Procedere ad un ' inch�sta provesti anketu Rimettersi al parere degli esprerti prihvatiti mišljenje stručnjaka Contestare la competrenza degli esprerti os­ poravati mišljenje stručnjaka Opporsi ad una proposta ustati protiv pri­ uzeti na jedloga.. . Distinguiamo gli arti superiori (le mani) e gli Trup obuhvaća: srce. organe. noga skinuti s Prendere atto di una dichiarazione Approvazione per acclamazione znanje izjavu Iscnvere al procresso verbale unijeti u zapisnik Prendere atto di una dimissione zna-nje ostavku primiti na aklamacijom Voto per alzata di mano glasanje dizan jem ruke Voto per «si» e per «nQ» glasovanje sa «da» i sa «ne« Votazione s�greta tajno glasovanje Votazione per appf:llo nominale poimenično glasovanje Voto per procura glasovanje na temelju punomoći Sehreda di voto glasački listić La maggioranza richif:sta potrebna većina sudjelovati u Applicare la procedura di urg�nza primijeniti ubtzani postupak Fare (sottoporre) una proposta. . . podržati (nečiju) kandidaturu Aceettare la candidatura prihvatiti se kandi­ dature Designare gli serutatori odrediti brojače gla­ sova na izborima Prodtdere allo spQglio pristupiti brojenju Evitare (temere) di creare un precedente iz­ bjegavati stvaranje presedana Parlo in qualita di. lekcije štivo I cinque sensi sjednicu II risultato e de finitivo rezultat je konačan Con ennare un ' elezione potvrditi izbor f 430 43 1 . protiviti se prijedlogu Votazioni ed elezioni moliti predsjednika da donese od­ Glasovanje i izbori Passare alla votazione prijeći na glasovanje Partecipare allo scrutinio sudjelovati u gla­ sovanju II qUQrum (il numero legale) e raggiunto kvo­ rum je postignut Verificare il nUmero legale (il qUQrum) provjeriti kvorum Rinnovarre il mandato obnoviti mandat Prorogare il mandato produljiti mandat­ Astenersi uzdržati se Voto a ennativo glas za ff Voto negativo glas protiv Approvato all' unanimitil glasno primljeno jedno­ primanje Il tronco raeehiude: il cUQre.e ad una decisione odgoditi donošenje odluke Ritirare una proposta povući prijedlog Disturbare le discussioni ometati diskusiju Richiamare all ' ordine pozvati na red Fare evacuare l ' aula (la tribuna) isprazniti dvoranu (tribinu) Avere libero aceresso alla sala imati slobodan pristup u dvoranu Mantenere l 'ordine održavati red Passare all 'ordine del giorno prijeći na dnevni red Rinviare alla dati Al primo serutinio na prvom glasovanju Avere diritto di voto. na prijedlog . . sirede komisija zasjeda Tenere seduta zasjedati Iniziare. /Jcco le parti principa/i dei singoli arti: Razlikujemo gornje udove (ruke) i donje udove (noge): Evo glavnih dijelova pojedinih udova: il braccio ruka (do ramena) l' avambraccio podlaktica il gomito lakat il polso zapešće (bilo) la mano (con le cinque dita)l ruka s pet prstiju la cQscia bedro il ginQcchio koljeno lo stinco goljenica la caviglia gležanj il pirede stopalo. i polmoni. . Ritiro la proposta povlačim prijedlog Prendere in consideraz ione uzeti u razmatranje (razmotriti) udaljiti se od p rossima seduta odgoditi na glasova Iseritti upisani Votanli glasači Nionero drei voti broj glasova Schrede valide važeći listići Sch�e bianche prazni listići Sch�e nulle nevažeći listići Proclamare elretto proglasiti izabranim Domandare il parere dell 'assemblf:a La prf:go di essrere brf:Ve molim da budete kratki moliti pozvati govornika da se pridržava predmeta .. .

. trQvi b�ne . Šmugnuti. Non cipenso neppure. Questo conta PQco. come stai di salute? Sp�ro di ricevere b�n pr�sto la notizia della tua compl�ta guarigi<me. . Na moju veliku žalost . . crkni ili pukni� O bere o a ogare. 432 433 . a dire il vero. Che c 'entra? dolore ' " Uzalud trud i muka! EJ atica sprecata! Iz principa. Dobar si ! Bravo. tag ljar la To je tvrd orah. Se z ' e cavata.. Nije mu ostao dužan. .e tu ti . Neka. Nije istina. ... Prestani ! Pianta/a! ($mettila!) Spustiti jedra (popustiti). . . Sia pure.. Aff �tto di male ereditario.. Firenze.) T ante grazie! Opet ista pjesma.... Come dire . Non ha piu il becco Kud će suza neg' na oko! La lingua batte dove il �nte dUQle! Gluh kao top. Na svakom koraku. Ništa za to. non ho ancora ricevuto risposta alla mia ultima lettera. U tren oka. cQsa sta cosi. A ogni pie ' Ej. taio. ništa za to ! importa. 7 marzo 2000 Cara Giovanna. . Ben ti stal Ben gli stal A što onda? E allora? Pa? E allora ?. Iz čista mira. Isplivao je sretno. Calar le vele.ili. caro mio! Nije bogzna što.. . . E un QSso duro.. lo qui mi trQvo molto b�ne... Gli ha risposto per le rime. Restiamo qui due giorni. Po kiši. . . Tutt' a un tratto. . siamo arrivati PQco fa. . . Non e gran che.fine di persuaderlo. a Fr�i della lingua parlata Ali. Siamo cont�nti di sapere. Ha J atto di tutto per convincerio. A ogni passo. Non attacca. Domani intendiamo vi�itare la Galleria Pitti. ln un lampo Mi dispiace! (ln un balen o).. b) Cartoline illustrate Firenze. Non c 'entra. Nikako! Nipošto! Neanche per sogno! Nije mi ni nakraj pameti. Mlatiti praznu slamu. . . Pokušao ga je na sve moguće načine uvjeriti. in primo IUQgo. Siamo alle solite. 10 settembre 2000 GeIitile Signora. Milano.. Koje l i štete! Che peccato! Da tako kažem . Počevši od danas. Ne igra ulogu. . Non me ne impQrta a atto. Venezia. Hvala na pitanju! (iron. Mi ha so ffiato diecimila lire. .. A propo#to. .. Što ne kažete! Ma che dice! Što je u stvari? Vediamo un PQ ' di che si tratta.Izrazi iz govornoga jezika H tentato tutte le cQrde a .. Sordo come un battaglio di Nemam pojma (o tome). non Neka ti bude za ovaj put.. A l sole. le tue lettere ci tanno s�mpre molto pjacere. Sei venuto prQprio a propO!}ito. .. E un tipo in gamba... odmagliti. Non e vero aff atto. . . Oh.. Ne pali. tornando dall'ltalia non PQsso cominciarequesta mia lettera altrimenti che ringrazi�tndoLa della Sua bonta e delle moite premure dimostrate nei mi�i confronti . To ti je klasa. campana. E poi? Baš mi je stalo! Me ne impQrta un b�l n�nte. Oh. Faccio i bagni tutti i giorni al Lido. 20 ottobre 2000 Mio caro Antonio. Con mio grande N e i opet ne! NQ e poi nQ! Nego što! Altroche! Nema veze (s time). A cominciare da oggi. Lako tebi! Hai un bel dire tu! Lako za to! Non e gran danno! Muku sam mučio . poi si riparte per Roma. Per principio. Ili .. ff Ostaviti nekoga da se koprca. m� Neka bude. ma ho tante cQse da raccontarti che preferisco scriverri subito. Battersela. .. A sanguefreddo. Non ha nulla a che vedere con .. . Baš mi je drago! NeJW piacere! Blago njemu ! Beato luž! Čemu (protestirati)? A che giova (protestare) ? D a vidimo! Vediamo un pQ '! Uzeo (izmamio) mi je deset tisuća lira... Ni govora! Neanche per id�a! Nasljedno opterećen. molto bravo! Došao si baš u pravi čas. d' un quattrino. sospinto. Što ja znam? E che ne so io? Što da vam kažem? Come dire? Che devo dirie? To pak ne! Questa poi nQ! Vrlo važno! Non ha importanza! Che me ne impQrta! (ci siamo messi d'accQrdo). non vUQl dire. Nema ni prebijene pare. Batter l 'acqua nel mor­ BisQgna vedere se la In linea di principio moj dragi ! IJh. Saluti affettuosi dal vQstro . (Pravo mu bilo!) Continui pure cosi. Per cosi dire . .. Po suncu. ch. cQrda. Napoli. Pitanje je je li to istina. . Lasciare uno cuocere nel suo bhtdo. Sotto la pioggia. Žao mi je! ln un batter d' (!Cchio. Pravo da ti kažem . Ne isplati se! Non vale la pena! Kako da kažem . Sai. neka. . Neće grom u koprive! La mala (!rbanonmUQre . 25 settembre 2000 Cari amici. Non importa. Non ne hQ un 'idfia. HQ duratoJ atica a. .. 16 giugno 2000 U načelu (smo se složili). Passi per sta vQlta. Corrispond�nza privata Privatno dopisivanje a) Inizi di lettere Caro amico. .. ff Baš me briga! E che me ne impQrta ? Baš mi pada na pamet .

. . Ti pr�go di presentare i nQstri saluti piu cordia1i a tua Madre. . . . Cordialita! Suo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Sp�ro di trovare Bad dalla tua Anna Napoli. . . con pergolato verde.Milano. . . ". . Un giorno dopo le prQve di non SQ piu quale opera il cantante 'scese giu in plat�a e s i incontro con Pi�tro Mascagni. . la corbeller"la commentare (io commento) il ma�stro decldere (deci�i. .. . . . . Coi migliori saluti. . . Aneddoti e letture vade l . objašn učitelj.. . Anche per la colazione e gia disposto tutto in una di quelle rUstiche ostene del bUQn t�mpo pur decldermi a dire: cOSI. Di tutto cUQre tuo . . . . . . . . . . .. PQrgi i mi�i risp�tti ai tuQi genitori. suppongo che tu sia gia tomato dal tuo viaggio in $vlzzera e certamente avrai fatto delle b�lle ascensioni. . . . . . . . . . scemo ! » antico. . . come piace a te. .. . . . .. .. Pero qualcQsa dovevo lnvito «alla romana» Vi convoco. . . . . . . . -ndesti. Non vi saranno che amici e ottime conosc�nze. . te e i tuQi frat�lli. . . . . . . Non portare altro che l' animo li�to e il bUQn appetito. . . . . . . . . . con le vQstre macchine per domenica prossima. . all 'Arco della Pace. . . namjestiti (glas) žig. . . . Cara Lui�a. Cordialissimi saluti dal tuo . . . . . A TEATRO Sono andato a sentire il Rigoletto in compagnia di un signore molto s�rio. sono seeso) imptJstare (io imposto) il timbro razmetati se ili gizdati se čim sići predati na poštu (pismo). . . . . govoriti o tumačiti. . . . . . . . durante la sc�na del temporale. . . . . . percM ti�ne quel francobollo sotto la gola? E l' altro spiritosamente: . .Per impostare la voce. . . . . .. . . . .. . la Toscana e l' Umbria. . al t�rzo atto.. Dammi pr�sto tue notizie e abbiti i saluti del tuo . -ndesti. . . 19 maggio 1992 S iamo felici. . E difficile dire quale delle du� regioni sia la piu b�Ha. . . . Non vi sono invitati. . . . . Stammi b�ne! Carla e Franca. Pensi�ri affettuosi dai vQstri c) F6rmole finali Tanti saluti dal tuo (vQstro) . decidesti.. . . foggiare (io sfQggio) s scendere (scesi. . me lo dicevano i calli che sar�bbe cambiato il t�mpo !» Il signore s�rio scoppio in una risata fragorosa e il solito pettegolo tra il pubblico gli grido: «Taci. . Finora abbiamo visitato un tuo saluto al mio arrivo a Roma fra tre giorni. . . . boja glasa Q 2. . . .. . .. . L' illustre ma�stro vide subito la spilla e incuriosito domando al tenore: . . . Cordiaimente tuo . . . . .. ... . .. Ti scrivero piil per esteso da Genova. . . . . . il canto. . presi il coraggio a due mani e feci: <d�cco. . . . Lui commentava il ma�stro. .. . . Caro Gino. . . . dirigent odlučiti oluja uzeti ohrabriti s e žulj 434 435 . MANCA QUALCQSA Molti anni fa c' �ra un tenore abbastanza conosciuto che se ne andava in giro sfoggiando una spilla da crayata che raffigurava nientemeno un francobolIo. . . . . . .. . . . . . la mu�ica.. ti scrivo in italiano percM possiamo tenerci in esercizio tu ed io. . . . . . . ma ci manca la giQia di vedervi. e io non commentavo ni�nte. . . . .. . . . . . . .Ah sit Pero manca il timbro. Caro Rob�rto. . . . . . . . focolare patriarcale e vino d'uva. . . . Ven�zia. tanto s�rio che ogni vQlta che aprivo la bocca la chiudevo subito per pama di dire qualche corbellerla. . . . . .Scusi. ho preso) prendere il coraggio a due mani il calio glupost javati. . . ognuno paga la sua parte. . . . . . . . . . . .. . . E Pietro Mascagni con ironia: . . . . . Siamo prQprio felici e cont�nti. . . . . . . . . . . . . . . .. s�mpre v stro . Gradisci (gradite) i saluti cordiali dal tuo (vQstro) . . alle ore Qtto. . . . ho deci�o) il temporale prendere (presi. rieevi un br�ve salu:to da Milano. . . Anche noi avremo molto da raccontarti. . . .

stabilitosi a ColQnia 6.no la paglia chiedere (chitt:si.Ditemi un po' signori. Ma contemporaneamente la sua vista acuta aveva notato 437 piattino. Giovanni Maria Farina lascio er�de I' omonimo nipote e figliQccio. sulIa sua precaria situazione finanziaria quando uno dei signori. mentre in quali proporzioni queste sostanze entrino e . uno alla vQlta. lL BRILLANTE NELLA ZUCCHERI�RA E L' ASTUTO CINESE Sing-Koo mi�e lentamente. di lavanda. di primi ritrQvi Meditava. Mor�ndo si dice che ne avr�bbe lasciato la preziosa ric�tta a Giovanni Maria Farina. potete dirmi che differtt:nza c' e tra un mucchio di fi�no e un mucchio di paglia? -'. Mor�ndo celibe nel 1 7 66. nel 1685. ma se avessi cominciato a tagliuzzarvi . savjestan totbar. quattro cucchiaini di zucchero nella tazza di te che il cameri�re gli aveva posto e tomo a sprofondarsi nei sUQi pensi�ri. .seoppiare in una risata fragoroso il pettegolo lo seemo praskav.Curioso sanno! E i giovani si guardarono tra loro. Ma se mi fate anche solo una . Pagati i ctt:nto franchi egli domanda . Non dtt:ve rallegrare l' id�a di ricevere un proieuile di rivolt�lla nel menando tante rasoiate quante potevano bastare per mettervi fuQri combattimento. di mesti�re merciaio ambulante. hQ chitt:sto) razlika dokazati što hrpa pokušaj. 436 . L' ACQUA DI COLQNIA Probabilmente. Ma ni�nte di quello che Chi avr�bbe rnai detto che Sing-Koo. i cui discend�nti conservano gelosamente il segreto di fabbricazione della «aqua admirabilis» di cui si sa soltanto ch'e composta di bergamQtto. di fiori d' arancio e di limone. Alla tavola vicina c ' erano tre o Colonia soave aceurato il merdaio ambulante pregiato eelibe omonimo . -cci) il bergametto la lavanda il garof ano [ 'origano Koln ugodan. secondo le ultime e accurate ricerche. sartt:bbe stato l'Italiano Gian Paolo Feminis. jJ il mucchio ilfirt.Qb. (Germania). origano . DISTINZIONE quattro giovani strani�ri che credettero dar prQva d'intellig�nza beffandosi del brav'uQmo. di ro�marino. dunque. che non si chiamo acqua di ColQnia se non nel 1 742. dragocjen bergamota (neko stablo miomirisne kore) despik.avrtt:i continuato. bučan budala prasnuti u smijeh brbljavac. . lavanda lqrran fi l. Santa Maria Maggiore (Novara). eui uon era sfuggita la l�nta. anche le piu stUpide. Egli. chiedendosi che cQsa l' altro volesse dire. II cinese. chiedesti. E meraviglioso. nato a C\1rto e che tu il Farina che diffuse il pregiato profumo.Affatto. tt:bbe internamente ongano. pokućarac neožen jen kumče istoimen cijenjen.conclude il barbitt:re .Non avete avuto pailra? . mi�urata manQvra del vicino. . il figl�eeeio (pl. nato a Crana (Novara) v�rso il 1670. fu nel primo o secondo dec�nnio del secolo xvm che questo soa:ve profumo il parruech�re la gra ffiatura la barbitonsura (= la rasatura) brijač brijanje ogrebotina venne al mondo. 4. la javac 3. IL BARBmRE AL SICURO Un ncco spagnuQlo �barca a Costantinopoli e va dal parrucchitt:re al quale dice: la distinzione la preva dar preva di be arsi (mi beffo) di qen. che PQco prima avevano preso posto al tavo lino accanto al suo. vi fondo col cognato un negQzio di m�rci varie fra cui prese un posto notevole e poi esclu�ivo [ 'aqua admirabilis. Sing-Koo. ordinando due caffe. klinčić mravinac. lo 5. aveva in tasca appena il denaro contato per pagare la consumazione? lo agitavainternamente trapelava daH' espressione impassibilmente calma del suo viso orientale. . pitati Si sil(de e la barlbitousura vi�ne compiuta alla perfezione. Particolare curioso: prima di diffondersi come profumo l' acqua di ColQnia �ra adoperata come medicamento. al parrucchitt:re: rugati se komu sijeno slama tražiti. Alla fine il contadino guardoin faccia i giovani: Un bravo contadino era entrato in un caffe del villaggio. tiro fuori dal taschino del panciouo un pacchetto di carta velina e ne verso il contenuto in un un sussulto: si trattava di bril1anti. disse allora il contadino da noi tutte le bestie. minima graffiatura vi faccio saltare le cervtt:lla. dokaz .ancora ignorato. Il suo vero papa. mio pažljiv.Se mi radete senza tagliuzzanni vi do c�nto franchi. . blag. voi che s itt:te cosi spiritosi. di garOfano. cerv�llo . elegantemente vestito e seduto in uno dei della citta.

Intanto Sing-Koo. perche. Certamente gli era caduto mentre svolgeva il pacchetto e doveva essere li per t�rra. Ora voi entrate. che gl'indicava un cart�llo affisso alla pQrta: «E vietato l'ingr�sso ai suonatori ambulanti». ammenoche l'offensore non avesse giurato che l' altro era prQprio zucca.:zie di un buffone di corte. 10. come per incanto. e il po�ta dov((tte portare altrove i sUQi su�rbi dispiaceri d'e�iliato. izići na vidjelo privremen. come spesso avvi�ne. Sing-Koo avr�bbe potuto andru-sene ma vQlle restare per vedere come sarebbero andate a finire le cQse. Sing-Koo cadde dalle nuvole. av�ndo avuto «lic�nza di e fri?=?i».:llo. il quale saputo che ntaliano �ra Pirand�llo disse: . Sing-Koo chic. duca del Friuli. ARNULFO DUCA DEL FRIULI sprofondo) trapelare (trapelo) (io tomo) (-is co) il conto torna perqui�ire il setaccio ammucchiare zadubi se (u čitanje) probijati. Si dette a eercare affannosamente. . dopo che furono spiegati e �battuti tutte le tovaglie e i tovagliQli. �ra caduto nella zuccheric. E dopo che tutto il locale fu scopato e la p61vere raccQlta e�aminata. riflette impassibile per qualche istante. si mi�e a sedere quietamente. quando il commerciante sciQlse il pacchetto non s' accQrse che il brillante. perche e l'ora. mentre si telefonava alla Polizia e non c.:bbe nessuna difficolta a lasciarsi perqui�ire. Dato il risultato negativo delle ricerche.Sono felice di potervi con6scere anche prima della cerimQnia.fece l' altro gentilmente . PQi al1ungo cautamente un pi�de fino a ricoprire la pi�tra. Pirand((llo non riusciva tra le . in una via secondaiia. �ra infatti il re. feee per andru-sene. 439 . per dimostrare chi era arga tra i due� questo duc. Unica eccezione: Dante Alighi�ri. E Dante Alighi((ri era l'uruco a non ndere rnai. 438 Trovandosi Dante Alighic.Sar�bbe ella indicarmi la sala dei ricevimenti? . mentre passeggiava col suo meraviglioso istrumento sotto il braccio. acc6rsero il direttore e i cameri�ri. e quando finalmente arrivru-ono alla sala.:ra che gli stava davanti apc. Avutane risposta affermativa Sing-Koo fece portare tutte le zuccheric. vlttime. 9. Il cinese non si scompose. si fece saltare il briIlante in mano. slab trzaj odskočiti. ma mentre stava per varcame la sQglia.:�e se si c. . il quale.se prima non verra fuQri il mio brillante». a Stoccolma. unitamente a mo Iti n Longobardi.Re Gustavo.:tra valeva 50 mila franchi. e cioe che una di esse �ra caduta sul pavimento ricop�rto di linOleum.un particolare sfuggito agli altri due.Il mio nome? rispose il signore. ' grido . ma sfido poi Amulfo ad assalire insi�me c�rti nemici trincerati assai b�ne. 8. ma l' altro fu irremovibile. protesto la sua innoc�nza.:re che durante le ricerche erano state ammucchiate su un tavolo e fece versare pia:n piano il contenuto di ognumi in un setaccio: fu cosi che il brillante salto fuQri. entrambi penrono.basta che ella mi segua.:nte ai assistere agli scherzi grossolani e alle grossolane facc. Certamente . dove si doveva dare a lui e agli altri il diplQma del prc. . non ne le�inava a chicchessla. PIRAND�LLO-P�MIO NOBEL Entrato nella Casa dei Conc�rti. odbiti se (po)vratiti se račun se slaže pretražiti nagomilati sito Amulfo longobardo. sprof ondarsi (mi precario il sussulto rimbalzare tomare .:rta. Nessuno aveva notato la sua mQssa. Per tale offesa. pronto a sostenere il giuramento con un duc. ossia zucca. Si accompagnru-ono.:ri a Verona pr�sso Cangrande della Scala.Resto mafissimo Cangrande. Qualche minuto dopo pero l'uQmo che aveva �vQlto il pacchetto e passava ad uno ad uno i brillanti al compagno si accQrse che il conto non tomava: ne mancava uno. Cangrande finI per stupIrsene molto e gliene domando la ragione. gli avveniva sovc.se ti ricordassi che ogni simHe ama il suo simHe. Sing-Koo ne ricev�tte subito cinquemila.:llo di nUQvo genere.:tte la cairna. perche d�bbo secondo il cerimoniale entrare per ultimo. come nessuno lo sCQrse quando. A un tratto vide uscire da un corridoio un signore in uniforme. insolenti un nobiluccio dicendogli «arga» . lo scrittore italiano domando alla guida cortese il suo nome. . Il cinese tuttavia non perdc. in combattimento. rimbalzando s�nza rumore prQprio sotto il suo tavolo. di un conflitto tra zucche.:ndo trionfalmente dal caffe fra le scu�e di chi l' aveva accu�ato e le congratulazioni degli altri. ormai int�nti ad osservare con una I�nte una per una le pi�tre preziose. senti un odore di pesce. che gli feee venir I'acquolina in bocca: Allora si dir�sse v�rso la trattoria v�cina. Tacque il nobiluccio. Il segreto �ra tutto IL E dato che il commerciante aveva precedentemente dichiarato che la pic. PAGANINI E L'QSTE Durante il suo br�ve soggiomo a Milano. io non PQsso entrare con voi. spiego il cinese. coinpreso il Cangrande. Paganini.:ra disposti ad aceettare la sua collaborazione e a versargli la percentuale d'u�o se avesse fatto ritrovare il brillante. Ma il commerciante gli �barro il passo: «Non uscirete di qui. notata l' agitazione del vicino.tante sale a trovare queUa dei ricevimenti. che intascava soddisfatto uscc.:miQ Nobel in seduta sol�nne. DANTE E CANGRANDE 7. Rotari comminava un' amm�nda di d6dici sQldi d'Qro. rimbalzando dal piattino. s' �ra lasciato sfuggire la cattura di alcuni �lavi. Tu non faresti meraviglia di cio rispose Dante . Evidentemente. veniva respinto briIscarnente dal proprietario.domando Pirand�llo allo sconosciuto.

non per desiderio di ricomp�nse. La Luna si trQva a PQco piu di un secondo-luce dalla T�rra. IL MANDARINO SARC. E �nz'altro un massirna toccata dagli a�rei sperimentali e di oltre 65 chilometri contro i volo eccitante e spl�ndido queno dei vari astronauti rispetto alle distanze cop�rte finora (l'altezza con preci�ione questi gruppi e stabilire la natura dei loro rappQrti e delle loro affinita di lingua e di stirpe. dal Nord. il carnetice prese abbaglio e.j:!:"a innoc�nte anche r aitre. C ' e pQi da tener conto che ogni Galassia come la nQstra conti�ne 100 miliardi di stelle e Sono cifre che danno le vertigini e c' e da sottolineare il fatto che. al massimo. a contatto con le migrazioni e le coloni?-?�azioni popolazioni «terr�stri». mannaia o pendevano dalle forche. del condannato. aprirano'una fin�stra sulr univ�rso ed aIricchiranno le nQstre conoscf(nze di tanto risPf(tto Qcchio nudo. e un Il quadro degli abitatori italici primiti vi. certamente. Or ammazzo uno quaislasi. forse di origine lIbico-mediterranea. di punto g)l!contro e di tramite fra le civilta mediterranee e quelle nordiche-europ�e: e Qvvio mediterranee. CALIGOLA DESPOTA ridlcolo e crud�le. rta. non ess�ndo possibile Centauro» e «PrQxima del Centauro».Non impQ avv�nne che. la penl�ola itaHca e semplicemente un «sacco chiuso». infinit�simo. Lo accQIse i l mandarino con squi�ita corte�ia. documentazione dei fatti avvenuti e tramandati nei documenti. Plutone (e cioe l'estr�mo limite del suppone che essi provenissero dal NQrd. diMero origine a quelle forme di cultura o di civilta che �i sogliono chiamare originane o con parQla piu tecnica «autoetone» (e cioe «nate dal sUQlo»).nze in giQco. uccidi Qggi e uccidi domani. imperatore romano. fu del sist�ma solare e gli scienziati che si installeramio su Ila Luna. tutto il r�st� dell'universo distinzione.sTICO quali arricchi va di citazioni le opere prQprie. per essere felice. S�nza popolazioni proveni�nti dal Nord. mentre sono distanza fra il nQstro glQbo ed i l sole e di Qtto minuti-luce. sottrarsi all' influsso e LE IMPRESE LUNARl E LA CONQUISTA MATERIALE DELL' UNIVERSO Qggi moite persone si chi�ono qual e il valore aut�ntico delle imprese lunari. assai e ando a trovario. se si escludono il sist�mfi solare e. e che ne costituisce il valore piu razziale. mentre la Basta rifl�ttere su alcune cifre. PQsso pur fare a meno. b�n pr�sto. I PRIMI ABITATORI DELL' ITALIA Chi rurono i p�mi abitanti della peni�ola ithlica? Di dove provenivano. una lunga appendice del contin�nte I nuelei primitivi di abitatori certamente vennero dal NQrd. ossia in quelle di cui ci manca la preci�a minirno. ringrazio per la giQia che le vQstre citazioni producono sull'ammo mio. proven�ndo. dalla Fenicia. nelle epoche preistoriche. 384 mila della distanza profondo: si tratta cioe del contributo fondamentale che otterremo per la conosc�nza dell'univ�rso . L' ipote�i piu comune e che l' Italia antichlssima sia stata abitata da due gruppi fondamentali: quadro tipicamente regionale.A. di cQste e di mari. mentre le Galassie piu vicine si trQvano a una distanza di due milioni di anni esse quindi rurono in un primo t�mpo popolazioni di predoni-cacciatori. osciHando fra la stravaganza e la pazzia. si creo un vero Si e soliti chiamare col nome di «aborigeni» i primi e remQti abitatori della penl�ola. derivate esse stesse da remQte migrazioni. E E c�o pero che queste primitive culture non poterono.lo vi Ah. .000 anni luce. essi avrebbero attraversato la peni�ola occupando popoli primitivi di quell'l�ola i Sicani. a far con6scere l'univ�rso. Esse mi fanno pensare: questa la lunga e oscura fa�e di preparazione delle future vic�nde. e i Slculi al Sud. Per un nonniIlla. La stessa po�izione della peni�ola italiana al c�ntro delle altre due penisole Cosi. a che 1 2. sia di popolazioni che giungevano per mare. data anche la difficoita di comunicazione fra le varie parti della peni�ola. derivando da inc�rte popolazioni euro-asiatiche. stanziatesi in una ?-Qna ricca che si con6scono decine di milioni di Galassie. viaggiare a velocita s\lperiori a queHa della luce (e Qggi non e facHe neanche avvicinarvisi). le steHe piu vidne. quanti libri e�istono al mondo. e si sist�ma solare ) dista da noi cinque ore-luce. come queste agli appQrti dei pae�i che gradualmente �viluppavano forme di civilta piu elaborate. bi�ogna pens are alla po�izione geografica dell' Italia. dei popoli mediterranei provenienti dall' A�ia Minore. L' esplorazione della Luna contribuira a far con6scere r origine del satf(llite e quella a quelle attuaH di quanto fece r introduzione del cannocchiale in confronto alle osservazioni ad del sistf(ma solare. invece. calcolate sulla b�e della velocita della luce (300. le t�ste dei sudditi' volavano via s4)tto la popolo romano non avesse una unica tf(sta per liquidaria alla spiccia con un colpo solo.l l . l' Italia suhi influ�nze sia di del Mediterraneo. razze. pQi agricole e pastorali. sembrava assegnarle una naturale funzione attenuandosi. con abitati umani relativamente stabili e scarsa penetrazione e sovrappo�izione. e. Fino a che gli uomini non s6lcano Per capire la compl�ssa stQria deil' avvicendarsi e den ' incontrarsi dei popoli lungo le cQste europ�o. Si dov�tte riferime all'imperatore per qualche comp�nso alla famiglia dell' innoc�nte. data I'enormita delle distanze. gruppi. «Alfa del pochlssime le steHe che si trQvano nel raggio di 10 anni luce. e gradualmente si apersero a forme piu civili. queste 100. ma come c{)nquista materiale dell' univ�rso i voli lunari rappres�ntano un passo � dubbio si tratta di un passo meraviglioso ed entu�i�mante risp�tto alle distanze cop�rte finora vanno inquadrate nello �viluppo dell' umanita e quali ne saranno le consegu�nze future. l' ellenica (Gr�cia) e l'iberica (Spagna). Uguri e Sleuli sarebbero un gruppo affine. �viluppandosi gradatamente. M� c'e on asp�tto dei v{)li lunari che va messe in risalto. �cco che si passa a quattro anni luce. dei quali io. per ricostruire le varie influ�nze e gli incontri di civilita i mari. i Liguri al Nord. IQde. o anche meno. e le dorsali della penisola appenninica. v�nne a sapere che un celebre mandarino lo elogiava liquore della. fino a che con l' unificazione polItica operata dall' imp�ro di Roma. dando purtuttavia al despota il rinnovato dolore che l' int�ro Caio Ce�are Caligola.000 che in questa funzione la distinzione preci�a e netta delle varie popolazioni vi�ne s�mpre piu e prQprio fondo di civilta unitario. Se pero si conslderano le steHe piu vici ne. dalla Gr�cia. gia farse nel dec�nnio (200020 l O). la regione orientale. naturalmente. si adattarono solo gradualmente a forme di vita div�rse da quelle originarie. dai vari pae�i chilQmetri al secondo). ma gli disse anche: . Il diametro detIa nQstra Galassia e luce.. sosping�ndo cosi nella parte occidentale i 440 441 . come tipo fil?ico­ Raggiungere l a Luna significa compiere il primo passo per un'esplorazione s�mpre pili v�ta anche una parte della Sicilia. con una netta suddivi�ione di gruppi. si insediarono in varie localita div�rse. dall' uQmo. Rispose Caligola: . bensi per gustare dalla sorg�nte il Un letterato cinese che passava le nQtti insQnni sui libri altrui per trarne le p�de con le civilta appartenevano? . c�rto e difficile indicare T�rra-Luna) ma i fatti padano da soli e bil?ogna rifl�ttere' sulla enormita delle dista. I. almeno nel momento in cui e possibile una prima rimana praticamente il'laccesslbile alla conquista materiale da parte dell'uQmo.

PROVJ�RBI SCELTI Nessuna meraviglia dura pin di tre giomL Ogni vQlta che uno ride. Amico di tutti e di nessuno. nUQce ai bUQni. che una grassa sent�nza. ntaHa ha gia un suo abbastanza preci�ato quadro di g�nti e di stirpi. rappre�entano una pin tarda migrazione di popolazioni iInriche stanziatesi tra l' Istria e il PQ. rnentre il gruppo Iapigio-Messapico occupo le regioni dell' attuale Puglia. il gruppo dei Pic�ni si estese sin nelle Marche. Secondo alcuni studiosi uno dei gruppi fondarnentali di proveni�nza transalpina e quello degli Umbro-Sab�lli. Dopo il fatto ognuno e savio. Sanita e liberta valgon pin d' una citta. Chi perdona ai malvagi. probabilmente trasferendosi per via del mare dalle antistanti regioni illiriche transadriatiche. M�glio un magro accQrdo. 442 443 . In gioventn sfrenato. pre�entano tuttavia notevoli aff mita coi grup pi Ubici e tirrenici del basso Mediterraneo. nel Sannio. la fenida. Non mbrdere se non sai se e pi�tra o pane.Popolazioni a se stanti dovevano essere probabilmente i Sardi che. dell'llllria e dell'Epiro. alto Lazio. Con la volpe convi�n volpeggiare. faccia come pub. seppur legati da elementi comuni ai Liguri-Siculi. I Veneti. in Umbria. vicev�rsa. l' etrusca e la gr�ca. La cbllera della sera va serbata alla mattina. quando si resero facili le comunicazioni marlttime dalle cQste dell' Adriatico. in Campania e Lucania. bi�ogna unger le ruQte. La virtu sta nel difficile.zioni est�me. La sQrte e come uno se la fa. giunte dai valichi alpini. a questo gruppo appartengono anche i Latini. l�va un chiQdo alla bara. in vecchiezza abbandonato. Chi non pub fare come vuQle. o di quelle sopravvenute per mare. Perche vada il carro. risultato di successive immigrazioni. Su questi gruppi di italici aborlgeni primitivi si sovrapp6sero i gruppi di popolazioni sopravvenute nelle successive inv�ioni dal NQrd. Questo e il quadro delle popolazioni itaIiche primitive. Il t�mpo sana ogni cQsa. che si insediaronoin parte neli' Abruzzo. quando coi:ninciarono le grandi coloni??:a. e tutt'uno. Ognuno sa navigare col bUQn v�nto. Al prud�nte non bi�ogna consiglio.

Bu�n vino fa bUQn sangue. puo andar per tutto. Chi e pigro al mangiare. II mondo e fatto a scale. le bastonate non gi6vano. La speranza e il pane de' ml�eri. La corda troppo tesa si spezza. A buon intenditor poche parole. Patti chiari amici cari. l' ostinarsi e da bestie. Chi nulla ardisce. impara nulla. rnai di frutti e caricato.:rto. Non nominare la fune in casa dell' impiccato. Chi ha la sanita. Il peccare e da uomini. chi le scende e chi le sale. E m�glio aver la paura. e ricco e non lo sa. e se ne vanno via di galQPpo.Chi cerca trova. nulla fa.Albero spesso trapiantato. Chi dorme non piglia pesci. Chi tardi arriva male allQggia. Chi la dura la vince. mUQr di fame. L' ignoranza e madre della mis�ria. Non c'e pane senza pena. Del senno di pQi ne son pi. Finche c'e vita c'e speranza.:rvon le par�le. Ride bene chi ride l' ultimo. non s' inchini. Chi ha lingua in bocca.:di sul cQllo. = • Bisogna far buon viso a cattivo ginoco. Lontano dagli occhi lontano dal cuore. A caval donato non si guarda in bocca ( non si fanno apprezzamenti sull'eventuale scarso valore di un dono).(ne le fQsse. Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Vivi e lascia vivere. La librerla non fa rUQmo dQtto. Chi si pasce di speranza. Volere e potere. non fa rnai viaggio. Chi studia molto. Le bugle hanno le gambe corte. Ogni promessa e un debito. Chi guarda a ogni nuvolo. L' eccezione conferma la regola. Il f'(ITO va battutto quando e caldo. Non bi�ogna fasciarsi il capo prima di r6mperselo. non puo il sil�nzio. Bisonga far buon viso a cattivo giuoco. Cani e villani lasciano sc. Il tacere e risp6ndere a chi parla s�nza ragione. Chi tr�ppo abbraccia nulla stringe.:mpre l'uscio apc. Dove non sc. Dove puo il vino. chi studia PQCo. che la pattra e il danno. La lingua batte dove il dente duole. Chi va piano va sano e va lontano. Vale pin la pratica che la grammatica. A chi vUQle non mancan mQdi. Il tempo e galantuono (= guarisce tutti i mali). Chi non vuQI pic. . Le bugie son lo scudo dei dappQco. I danari vengono di passo. 444 445 . impara PQCo. e pigro a ogni c�sa. Meglio tardi che rnai.

Zagreb.ŽEUKO BRNErIĆ Lektorica za hrvatski jezik Grafički urednik BARBARA MARKOVIĆ Korektorica BARBARA MARKOVIĆ Gra fičko-likovna redakcija Školske knjige Tisak: Grafička priprema Grafički zavod hrvatske. d.o. Zagreb CIP dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.. 45 1 1 08026 ISBN 953-0-40609-6 .o.