Sei sulla pagina 1di 54
Bail DAI CUONG VE SDMAX 4, GIGI THIEU BO HOA 3 CHIEU: x 5 44 PHAN BIET KHAI NIEM BO HOA 2 CHIEU (2D) VA 3 CHIEU (8D): A. Dé hoa 2 chiéu (2D -2 dimension graphic): Trong cde chugng trinh thiét ké dé hoa 2 chiéu, viti eta mal diém tron ban vé duge biéu dién béing 2 théng 6 x va y. B6 1 hodnh 6 (vi triclla diém anh trén thude ngang) va tung do (vi tri ola diém anh wén thude doo). www,dohgavn.net - tydieu OF amen a = Nhu thé, trong dé hoa 2 chiéu ngudi ta sit dung hé théng truc toa da x (True ngang) va y (true doo) dé bigu didn vj tri cla mét diém anh. Hai diém Anh noi nhau tao than mat doan. Nhieu dogn lin tiép nhau tao thanh mdt dudng. Hinh Anh tao bi nniéu duding chép lai va xuat hin tran mat mat phang, khdng c6 chiéu séu, chiéu day. B. Bd hoa 3 chiéu (3D - 3 dimension graphic): Trong sac chucng trinh thigt ké 46 hea 3 chiéu, vj tri cla mot diém duge bidu dién bang 3 thang sd x, y va Z. Hai thong sé x va y [a hoanh d@ va tung da, thdng s6 z bigu didn vj tricia cim anh chiéu wen truc toa da thi 3 ma ta quen gol la chiéu sau. Truc toa db nay thang géc vdi mat phang tao bai hai truc x va y Niu thé, trong 66 hoa 3 chiéu ngudi ta sif dung hé théng tryc toa dd x (Trye ngang), y (ruc doc) va z (chiéu sau) dé bigu dign vj tri cla mét ciém anh trong khong gian. Cha y: Chiéu au trén man hinh vi tinh that 1a cing chi la mét sy mé phdng va of gBng din td kich thudte theo chiéu thi 3 bing cach st dyng dé sang/ tdi tao ra bdi cdc nguén sang nhan lao. Nhan xet: -Hinh anh 2D xuat nién trén 1 mat phang va khong o6 chiéu sau. Khi cén ve vat thé cé chidu su [vidu: mét khdi h6p), ngudi ta phai tao nhiéu lap (layer) chong én nhau, mal ldp k mot mat phang vi mot hay nhiéu doi tvong. - hi cn ddi gde nhin déi voi mot vat thé 2D, ta phai ve mdi lai nd mot céch hon toan. Lap? tap? €. Tueng quan gitia dé hea 2D va dé hea 3D: é - Mgt 86 hinh anh 2D cé thé phat trién ten thanh anh 3D. Vi dy: - Véng trén quay quanh mat duting kinh tao thanh khdi cau. - Hinh phéing trudt doe v8 thang goc thed mat dudng, tao thanh hinh Gng. + Trong thy té, ngudl ta e6 thé ding cdc hinh phang cia Illustrator, Autocad (Al. DXF) 8 tao thanh Anh 3 chiéu, : 1.3 PHUONG PHAP TAO HINH CUA SDMAX: Phugng phap tao hinh cla 3 Dmax dya trén mgt sé nguyén tac chinh nhusauy - Sif dung he théng 2 tryo toa do dé chi ra vj tricia 1 ciém trong khong gidh, Cac diém nay tao thann nntng dinn (vertex) cla vat thé. S, - Hai diém ndi tiép nhau tao thanh mdi doan (segment), nhigu doaq tao thanh duéing (line). ~3aiém tao thanh mot ca gide (tam gidc) vei din, 3canh va 1 mat Nhiéu da giac ghép vao nhau tao thanh mét khung ludi (wireframe) co hinh dang olja,Wab thé can tao. Nhu thé, vat thé cd thé cd hang trim, hang ngan matwdifede dinh va canh da gidc lin vao nhaw - Phi mt Jogi val fiéu len khung ludi. Vat ligu dligetao ra bing cdc mau &nh bitmap (chup Anh, scan) nén 6 thé ding cde loal chat liéythatinhy vai, da, gach, da_ - Lam néi bat chiéu sau ola vat thé bangedch chigu sang vat the vai nhiéu nguon sang khde hau, . - Chon khung nhin: vat thé xwdtfign’nhw thé nao la thy thugc vée khung nhin chon. p . BAL CUGNG VE CHUGNG\TRINH 3DMAx: 2.1 CAC BIEU KIEN DE.CAI BAT VA CHAY 3DMAX: CPU: Pentium, Trong thuc t@ yéu edu ttt Pentium 2 td len. Dung luong: Gheng trinh chiém khodng 342 Mb. Man hinh mau 16 bit, BG phan gidi tdi thigu 800 x 600 pixels, Tat nhat nén sty dung loai card man hinh 6 hé tro 3D. 2.2 MUC BICH SU DUNG TRONG BO HOA - Tao cae ninh vé 3 chiéu ging nbv that. Cac hinh vé nay ed thé xuat thanh anh 2 chigu 08 si dung. - Tao cdc tile chuyén dong tii don gin dén phitc tap, cd thé xudt thanh nhiing t4p tin video (“.avi, mpg] diing lam phim hoat hinh, chén vao céc trang web dong. ~ Hai (ng dung trén Gay chinh la 2 giai dogn cila mét quy trinh lam wiée vai 3Dmax: Tao hinh — Gan vat ligu — Dién hoat — Két xual. 2.3 GIAO DIEN MAN HINH SDMAX: A. Cac khung nhin (Viewport): Man hinh 3Dmax cung cap 4 khung phin gdm 3 mat cat Top, Lett, Front va khung nhin taan canh Perspective: = Top: thugng dién, nhin tu tren xudng, Trong khung nhin nay ta chi thay 2 truc x va y- shang abia Freat shang ain Perapeciive - Left tA dién, niin ti bén trai cua déi tugng. Trong khung nhin nay ta chi thay 2 trye y va z. = Front: nhin chinh dién. Trong khung nhin nay ta chi thay 2 trycx va Z, - Perspective: trong khung nhin nay vat thé xuat hién dudi dang phéi canh. Cc khung nhin that ra cd thé hodn déi cho nhau: Chon kung va gd cdc phim tucng Ung aé hién thi khung mudn chon: = Chi T: hién thj khung Top (nhin ti trén xudng). = Chit B: hién thi Khung Bottom (nhin tl dudi len) Ohi L: hién thj khung Left (nhin tif trai qua) - Chir A: hi€n thi khung Right (nhin wy phai qua). = Chi F: hién thi khung Front (nhin chinh dién). - Chi’ K: high th) knung Back (nhin ti phia sau ung). - Chit P: hién thi knung Perspective (nin phdi canh) B, Cac bang dang thanh (bar): ~ Thanh tiéu dé: ten tap tin va cdc lénh thuiphong, déng chucng tinh, - Thanh Menu: gém 11 Menu, nci tapytyung.cac enh cla 3Dmax. - Thanh cong cy (Main toolbar). - Bang TAB: cdc bang cé chuqn&ngho tg. Gém cdc bang sau: ‘Objects: cung cap c4cicdng cy tao vat thé dang kh6i.. +. Shape: cung cdp ¢4e cing cu tao dutng vé 20 Compound: cung’edp cdc cdng cu tao vat thé philc tap. Light - Carfera: cung cap ede céng cy tao nguén chigu sang va cong cu thu hinh, Particles: cung cap cdc cing cy tao vat thé dang hat. Helpers: mot sé hd trg. Space Warps’ cung cdp cdc cong cy bién dang, Modifiers: cung cap cde phép hiéu chinh vat thé. : Moldering: cung cap cdc phép tao dang. Rendering: Két xuat, Igo file anh bitmap (2D) hode file anh dong (avi) G. Bang lénh: Command panel Bang lénh gém co 6 myc: - Create: cde hd tg tg0 ddi tudng = Modify: cac hd tg higu chin di tugng.