Sei sulla pagina 1di 8

PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ


-------------o0o-------------

MOÂN: TÖÏ NHIEÂN & XAÕ HOÄI


LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------

MOÂN: MYÕ THUAÄT


LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------

MOÂN: ÑAÏO ÑÖÙC


LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------
MOÂN: THUÛ COÂNG
LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------
MOÂN: TIEÁNG VIEÄT
LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------
MOÂN: THEÅ DUÏC
LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------
MOÂN: TOAÙN
LÔÙP: MOÄT

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NĂM HỌC 2006-2007


PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN BÌNH
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑAÂN LAÄP ÑÖÙC TRÍ
-------------o0o-------------

NĂM HỌC 2006-2007