You are on page 1of 2
REGISTRUL AUTO ROMAN Calea Griifei 391A, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti Nr. inregistrare Registrul Comertuiui:J40/5194/04 martie 1992 Cont: RO76BRDE410SV 19634754100 BRD Sucursda J.L. Calderon; C1.: RO 1590236 Tel, 021/2027000; 02113181735, 02113181742; Fax: 021/3181754; 02119181772 E-mit rarom@rarom.ro: Ste web: http:/www.rarom.ro Scrisoarea dvs. nr din sorisoareanoastra nt. YLOG6 sin OF.09.02 fn atentia Reprezentanfelor RA.R. Sefilor Compartimentelor zonale ILT-P. - S.P.N.V. Inspectorilor L.T.P.- S.P.N.V. Statiilor LT.P. autorizate Va aducem la cunostingi ci odaté cu introducerea noului program de evident informatizat’ on-line in cadrul stafiilor I.T.P. se va putea verifica in timp real corespondenta dintre datele inscrise in formularul C.LV., datele inrogistrate in bazele RAR. si datele de identificare prelevate de pe vehicul. Astfel, se pot intilni situafii cand se vor constata neconcordante. Dac& se constaté neconcordanfe fata de datele existente in bazele de date RAR. nu se va putea finaliza inspectia tehnica periodica, vehiculul respectiv fin pentru probleme de identificare (cod 200). Cateva cazuri ce pot apare si modal rezolvare sunt prezentate in continuare: 1. Datele introduse in programul de evidenti (serie C.L.V. si ultimele 6 caractere din numarul de identificare) nu corespund nici unui vehicul din bazele de date. Mod de tratare: Se va transmite pe fax, la reprezentanfa judefeana pentru stafiile din teritoriu sau la sediul central R.A.R. Bucuresti (Departamentul D.O.L1.T. nr. telefon 021.202.70.25) pentru stafiile din Bucuresti si Ifov, 0 copie fafi-verso a C.1V.-ului vehiculului, stampilata cu stampila personal, semnata yi purténd menfiunca “Conform cu originalul” impreund cu raportul de inspectie tehnic& periodic’ completat lizibil, situatia urmand a fi Limurit la nivelul reprezentanjei; se atrage suplimentar atentia asupra corectitudinii menfionirii pe raport a datelor de identificare prelevate de pe vehicul. 2. Vehiculul figureaza in baza de date, dar existi diferente intre datele de identificare prelevate de pe vehicul si inscrise in formularul C.I.V. (C.1.V. eliberat de catre fabricant sau dealer gi avand folia de securizare aplicaté) si datele existente in bazele R.A.R. Mod de tratare: ‘Se va transmite de asemenea pe fax 0 copie fafi-verso a C.1.V-ului si raportul de inspectie tehnica periodica completat lizibil, conform celor mentionate la punctul 1, reprezentanfa judefeani urmand si efectueze demersurile necesare pentru efectuarea corecturilor necesare in bazele de date. in toate aceste cazuri vefi informa detinatorul vehiculului asupra acestui mod de incercare a rezolvatii situajiei identificate dar veji pastra, totusi, datele de contact ale persoanei ce a prezentat vehiculul pentru cazurile in care corectura nu va putea fi efectuati fri o identificare a vehiculului la R.A.R. Solicitantul inspectici tehnice periodice va fi informat c& inspectia tehnica periodicé va putea fi efectuati cel mai devreme a dowa zi, dupa actualizarea bazelor de date ale R.A.R. la nivel national. 3. O noutate introdust de aplicatie este aceea cd un vehicul respins de una din statiile de LTP. cu probleme de identificare (cod 200) nu va mai putea efectua inspectia tehnica in nicio statie din sistem pind cand nu au fost rezolvate la R.A.R. motivul/motivele pentru care a fost respins. in acest caz, persoana ce a prezentat vehiculul va fi indrumata de catre inspectorul tehnic din cadrul statici de LT-P. s& se prezinte la Reprezentanfa R.A.R. judefeanii cu vehiculul si cu raportul ITP in care trebuie explicitat motivul pentru care a fost respins, totodati atrdgdndu-i-sc atentia si informeze inspectorul R.A.R. despre respingerea pentru identificare de c&tre o statie 1.T.P. si si-i prezinte acestuia raportul de inspectic tehnicd periodic completat de citre inspectorul tehnic din stajia respectiva. YVehiculul respectiv va fi blocat automat in bazele R.A.R. cu un cod generic 705 pana la rezolvarea situatici. Inspectorul/operatorul R.A.R. trebuic si menfioneze, la rubrica “NOTE" a programului de evidenji R.A.R. motivul respingerii inscris pe raportul de inspectie tehnicd periodicd si de asemenea indicativul statiei respective. Vehiculul va fi deblocat automat in momentul in care se genereaz o inregistrare in programul de evidenta RAR. cu rezultat “ADMIS”. in cazul in care se constata si alte neconformitafi, acestea vor fi mentionate in cdmpurile aferente defectiunilor, fri stergerea codului 705. Tarifarea se va efectua corespunzator prestatiilor efectuate. Daca respingerea din statia LT.P. s-a efectuat in mod eronat, vehiculul va fi inregistrat in programul de evident R.A.R. cu rezultatul “ADMIS", pentru a se permite deblocarea acestuia, flird ins a se percepe nici o taxi pentru prestatia R.A.R. De asemenea, inspectorul R.A.R. va atrage atenfia persoanei ce a prezentat vehiculul c& deblocarea va fi operat in cadrul stafiilor de LT.P. dupa 24 de ore. In consecinjé o noua prezentare in cadrul stafiei de I.T.P. nu va avea loc mai devreme de acest termen.