Sei sulla pagina 1di 27

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

Adobe Illustrator 10.


wiczenia
Autor: Marek Kostera
ISBN: 83-7361-054-5
Format: B5, stron: 84

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Adobe Illustrator to wspaniae narzdzie graficzne uywane przez profesjonalistw


na caym wiecie. Kolejne wersje Illustratora wzbogacane s o nowe moliwoci.
Ostatnia, dziesita ju odsona tego programu, pozwala na atwiejsze tworzenie grafiki
na potrzeby stron internetowych, jest te bliej zintegrowana z Photoshopem, a take
pozwala na uycie skryptw w celu przyspieszenia prac.
Ksika Adobe Illustrator 10. wiczenia krok po kroku odsoni ogromne moliwoci
aplikacji znaczco usprawniajce prac grafikom komputerowym. Dziki licznym
wiczeniom osigniesz sprawno w posugiwaniu si tym narzdziem. Poznasz:
Podstawy posugiwania si Illustratorem
Interfejs uytkownika
Metody tworzenia grafiki za pomoc obiektw wektorowych; zarzdzanie
obiektami
Efekty specjalne oparte na krzywych i edycj krzywych Beziera
Prac z tekstem, formatowanie, efekty specjalne
Narzdzia suce do tworzenia grafiki na potrzeby Internetu
Sposoby na przyspieszenie tworzenia grafiki w Illustratorze
Prac na warstwach
Narzdzia umoliwiajce obrbk grafiki bitmapowej i wymian danych
z programem Adobe Photoshop

Spis treci
Rozdzia 1.

Podstawy, czyli zaczynamy prac z programem Illustrator 10.........................................5


Interfejs........................................................................................................................... 5
Uruchamianie i zamykanie programu............................................................................ 5
Paleta narzdziowa Tools........................................................................................ 6
Otwarcie nowego dokumentu....................................................................................... 8
Zmiana wygldu widoku ............................................................................................. 9

Rozdzia 2. Obiekty wektorowe wprowadzenie ........................................................................................11


Rysujemy i edytujemy proste obiekty............................................................................... 11
Prostokt, okrg i wielobok ....................................................................................... 11
Obrys indywidualna cecha obiektw wektorowych ................................................. 14
Kolor w grafice wektorowej paleta Color ............................................................... 15
Zapis pracy .............................................................................................................. 16
Przeksztacenia i zarzdzanie obiektami ........................................................................... 17
Multiplikacja i grupowanie ........................................................................................ 17
Transformacje pochylanie i skalowanie .................................................................. 18
Stosy ....................................................................................................................... 20
Narzdzia Rotate i Twist ........................................................................................... 21
Narzdzie Arc i paleta Appearance............................................................................. 23
Wyrwnywanie i rozmieszczanie obiektw ................................................................. 26
O przemieszczaniu i kopiowaniu sw wicej .............................................................. 28
Gradient kolorystyczny ............................................................................................. 28
Gradient Mesh siatka gradientu ............................................................................. 29

Rozdzia 3. Krzywe Bziera......................................................................................................................................31


Edycja krzywych ........................................................................................................... 31
Narzdzia Pencil i Smooth czyli rysujemy to, co chcemy......................................... 31
Narzdzie Pen profesjonalne krelenie krzywych .................................................... 32
Dodawanie zakocze do cieek............................................................................... 34
Efekty specjalne............................................................................................................. 35
Symbol Sprayer malujemy obrazem....................................................................... 35
Tworzenie wasnego symbolu .................................................................................... 36
Kolejne narzdzia do edycji symboli .......................................................................... 38
Przezroczyste wektory .............................................................................................. 40
Zmikczanie krawdzi............................................................................................... 41
Narzdzie Flare ........................................................................................................ 42
Cie jak prawdziwy .................................................................................................. 43
Metamorfoza............................................................................................................ 46

Adobe Illustrator 10. wiczenia

Metamorfoza po ciece............................................................................................ 47
Znieksztacenie generujemy efekt perspektywy....................................................... 48
Artystyczne ramki Zig Zag.................................................................................... 49
Maski i import grafiki bitmapowej ............................................................................. 50
Narzdzie Warp........................................................................................................ 51
Twirl zakrcone ilustracje ..................................................................................... 51
Bloat efekt lupy ................................................................................................... 52
Narzdzie Pucker i inne znieksztacenia krawdzi........................................................ 53
Efekty obwiedni ....................................................................................................... 54

Rozdzia 4.

Praca z tekstem....................................................................................................................................55
Edycja tekstu ................................................................................................................. 55
Narzdzie Type wpisywanie tekstu ........................................................................ 55
Formatowanie tekstu................................................................................................. 56
Formatowanie akapitu ............................................................................................... 59
Efekty specjalne z tekstem .............................................................................................. 61
Tekst wpisany w obiekt............................................................................................. 61
Tekst opisany na ciece ........................................................................................... 61
Tekst jako maska...................................................................................................... 62
Tekst modyfikowany obwiedni................................................................................. 63
Zamiana tekstu na krzywe ......................................................................................... 64

Rozdzia 5. Grafika internetowa ...........................................................................................................................67


Przygotowanie ilustracji na potrzeby WWW........................................................................ 67
Slices tniemy ilustracj na kawaki......................................................................... 67
Zapis na potrzeby stron internetowych........................................................................ 68
Mapy obrazw generowanie czy WWW .............................................................. 71

Rozdzia 6. Automatyzacja i uatwienia pracy z Illustratorem...............................................................73


Paleta zada Actions .................................................................................................. 73
Zapisywanie i odtwarzanie zadania............................................................................. 73
Praca z warstwami ......................................................................................................... 75
Tworzenie i przemieszczanie warstw.......................................................................... 75
Blokowanie warstw i edycja ich waciwoci............................................................... 76
Elementy wspomagajce precyzyjne tworzenie ilustracji.................................................... 77
Prowadnice, siatka i podpowiedzi inteligentnych linii pomocniczych............................. 77

Rozdzia 7.

Illustratorem po pikselach,
czyli praca z bitmapami i wsppraca z Adobe Photoshop ............................................79
Wybrane filtry bitmapowe............................................................................................... 79
Kreskowanie rysunek w owku ............................................................................ 79
Malowido cienne fresk ....................................................................................... 80
Psychodeliczne ta .................................................................................................... 80
Wymiana plikw z Adobe Photoshop............................................................................... 81
Umieszczamy plik Photoshopa w Illustratorze............................................................. 81
Przenosimy grafik do Photoshopa............................................................................. 82

3.
Krzywe Bziera
Rozdzia

Edycja krzywych
Narzdzia Pencil i Smooth
czyli rysujemy to, co chcemy
wiczenie 3.1.

W tym wiczeniu poznasz rysunek odrczny, a waciwie narzdzie do jego wykonania.


1. Z palety Tools wybierz narzdzie Pencil

. Jest to narzdzie symulujce odrczny

rysunek owkiem.
2. Sprbuj co narysowa, majc cay czas wcinity przycisk myszy.

Uywanie tego narzdzia przez posiadaczy myszek nie jest zbyt atwe. Duo
praktyczniejsze wydaje si by uycie tabletw graficznych. Ale sprawa
nie jest beznadziejna. Wystarczy tylko zmieni nieco ustawienia narzdzia.
3. Kliknij dwukrotnie w ikon narzdzia

w palecie Tools.

4. W oknie opcji narzdzia na pocztek wycz Keep Selected.

Dziki temu po narysowaniu jakiego fragmentu rysunku nie zostanie on od razu


zaznaczony i bdziesz mg bez przeszkd narysowa kolejny. Przy wczonej tej
opcji po narysowaniu jednej czci rysunku program zaznacza ksztat i rysujc drugi
fragment zastpuje pierwszy.

32

Adobe Illustrator 10. wiczenia

W opcji Smoothless ustal gadko krelonej cieki. Co to oznacza? Przy takim


odrcznym rysowaniu program usiuje pomc rysownikowi i prbuje wygadza
kanciaste linie. Co w rodzaju reduktora drenia rk. W praktyce ustawienie zbyt
duej wartoci uniemoliwi ci precyzyjne wykrelenie ksztatw.
5. Kolejn wan opcj jest Fidelity, gdzie ustalasz dokadno rysowania. Im warto

mniejsza, tym dokadniejsz ciek otrzymujesz.


Rysunek 3.1.
Okno opcji owka
i przykadowy
rysunek odrczny

6. Jeli narysowana przez ciebie cieka jest nieco poszarpana i nierwna, to si

zbytnio nie martw, tylko signij po narzdzie Smooth

7. Majc zaznaczon ciek, ktr chcesz wygadzi, przesu po niej kursorem

narzdzia Smooth

. Po kilku takich ruchach po krzywinie nie bdzie ladu.

Narzdzie Pen profesjonalne krelenie krzywych


wiczenie 3.2.

Jeli chcesz mie pen kontrol nad powstawaniem wektorowego ksztatu, to niezastpionym do tego celu narzdziem jest Pen
. Wykrelimy ksztat wazonika. Utworzony wczeniej kwiatek musi przecie gdzie sta.
1. Kliknij w dowolnym miejscu na stronie. W ten sposb wstawisz pierwszy punkt

kontrolny.
2. Nastpnie kliknij troch z prawej strony, wstawiajc kolejny punkt kontrolny. Idealnie

by byo, gdyby obydwa punkty znajdoway si na jednej wysokoci. Po wstawieniu


drugiego punktu program utworzy pomidzy nimi lini, fachowo zwan segmentem
cieki.
Jak widzisz rysowanie tym narzdziem nie jest trudne. Zrbmy wic krok dalej.
3. Przemie kursor w d i mniej wicej porodku utworzonej linii. Kliknij wstawiajc

kolejny punkt, ale tym razem nie puszczaj przycisku myszy, tylko przesu kursor w lewo.
Zobaczysz, e za kursorem cignie si dziwna linia. Jest to punkt kierunku okrelajcy
ksztat krzywej. Zwr uwag, e gdy przemieszczasz punkt kierunku, moesz
rwnoczenie obserwowa krzywizn segmentu cieki. Jest jeszcze co, czego w tej
chwili nie widzisz, ale o tym w nastpnym punkcie wiczenia (rysunek 3.2).

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

33

Rysunek 3.2.
Krelenie krzywej

4. Kliknij teraz w pierwszy wstawiony punkt, zamykajc tym samym ksztat. Jak widzisz,

program sam zakrzywi nowy segment cieki. No niezupenie to ty go uksztatowae,


sterujc wczeniej punktem kierunku.
Rysunek 3.3.
Gotowa doniczka

Jeli uwaasz, e wazonik jest gustowny, ale mao atrakcyjny, to mamy na ten temat
to samo zdanie. Naniemy wic mae poprawki, poznajc kolejne narzdzia Illustratora.
5. Rozwi list narzdzi ukryt pod ikon

6. Wybierz narzdzie bardzo podobne do narzdzia Pen, ale z symbolem plusa. Jest to

narzdzie do dodawania na ciece (i tylko na niej) dodatkowych punktw kontrolnych.


7. Narzdziem Add Anchor Point

kliknij w dwch miejscach na poziomej ciece,

bdcej grn czci wazonika.


8. Przecz si na narzdzie Direct Selection

, zaznacz jeden z wstawionych punktw


kontrolnych i przesu go do gry. To samo zrb z drugim punktem.

Rysunek 3.4.
Przemieszczenie
punktw kontrolnych
narzdziem Direct
Selection

Postarajmy si, aby wazonik mia troch bardziej fantazyjne ksztaty.

34

Adobe Illustrator 10. wiczenia

9. Przecz si na narzdzie Convert Anchor Point

. Narzdzie to ma tylko jedno


zadanie zamienia punkty kontrolne w rne ich odmiany, a dokadnie w trzy:
punkt ostry, gadki i mieszany. Punkt gadki ju utworzye krelc podstaw wazonika.
Punkty ostre w wazoniku to wszystkie pozostae.

10. Kliknij w jeden z punktw tworzcych wysunite na boki czci wazonika. Nastpnie

lekko przesu kursor, tak aby pojawiy si punkty kierunku. Zap za wewntrzny
punkt kierunku i przemie go ku rodkowi wazonu. Identyczn operacj wykonaj
z drugim punktem.
Rysunek 3.5.
Przeksztacenie
punktw kontrolnych
ostrych w mieszane

Dodawanie zakocze do cieek


wiczenie 3.3.
1. Narysuj dowoln ciek. Moesz do tego celu uy narzdzia Line

lub jakiegokolwiek z tych, ktre poznae do tej pory.


2. Zaznacz narysowan krzyw narzdziem Selection

3. Wybierz polecenie Filter/Stylwze/Add Arrowheads. Polecenie to umoliwia

dodanie rnych kocwek do wybranej cieki.


4. W oknie umieszczone s dwie podstawowe opcje, gdzie moesz okreli wygld

pocztku cieki i koca. Kliknij w przyciski ze strzakami w celu przejrzenia


oferty zakocze.
5. W dodatkowej opcji Scale ustawiasz rozmiar dodawanego elementu.
Rysunek 3.6.
Kilka klikni i strzaa
Robin Hooda gotowa

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

35

Efekty specjalne
Symbol Sprayer malujemy obrazem
wiczenie 3.4.
1. Otwrz nowy dokument i wybierz polecenie Window/Symbols. Paleta symboli

bdzie ci potrzebna do skorzystania z narzdzia, ktre za chwil poznasz.


2. W palecie Symbols kliknij ikon z narysowan ryb (Blue Tang). W ten sposb

okrelasz, z jakiego symbolu chcesz korzysta.


Rysunek 3.7.
Paleta Symbols

3. Z palety Tools wybierz narzdzie Symbol Sprayer

4. Pracujc na razie na domylnych ustawieniach wielkoci rozpylacza przecignij

po stronie dokumentu z wcinitym przyciskiem myszy. Jeli duej przytrzymasz


kursor nieruchomo, to wyprodukujesz w tym miejscu cakiem spor ilo ryb.
Rysunek 3.8.
awica ryb efekt
rozpylenia symboli

5. Aby zmieni wielko kocwki narzdzia, kliknij dwukrotnie w jego ikon

w palecie Tools. Nastpnie zmie warto w opcji Diameter i zatwierd ustawienia


klikajc przycisk OK.
Skoro masz ju pokan liczb ryb, czas nieco je zmodyfikowa, aby ilustracja
oparta na jednym symbolu nie bya monotonna.
6. Zaznacz narysowane ryby. Nastpnie kliknij symbol trjkta w naroniku ikony

narzdzia

i z listy dodatkowych narzdzi wybierz Symbol Shifter

36

Adobe Illustrator 10. wiczenia

7. Kliknij okrgym kursorem narzdzia nad dowolnymi symbolami ryby i z wcinitym

przyciskiem myszy przemie je w bok. Symbole bdce w obszarze dziaania


narzdzia zmieni swoje miejsca.
Rysunek 3.9.
Zmiana miejsc
czterech symboli

8. Kolejnym narzdziem do zmiany wygldu rozpylanej ilustracji jest Symbol

Scruncher

. Wybierz narzdzie z palety.

Pamitaj, aby wczeniej zaznaczy obiekty, ktre maj by poddawane dziaaniu


narzdzia. Jeli tego nie zrobisz, program przypomni ci o tym wywietlajc
specjalne okno dialogowe.
9. Kliknij kursorem w grup symboli ryby i chwil przytrzymaj wcinity przycisk myszy.

Narzdzie zmniejszy odlegoci pomidzy rybami, przemieszczajc je ku sobie.


Rysunek 3.10.
Zacienianie szykw
pod wpywem
Symbol Scrunchera

Powiedzmy, e ilustracja do tygodnika wdkarskiego jest gotowa i przekazujesz j


zamawiajcemu klientowi. Klient jest zachwycony, ale (zawsze jest jakie ale)
chciaby, eby kilka ryb pyno w inn stron. Przy wykorzystaniu nowych narzdzi
Illustratora 10, takie wyzwanie nie stanowi problemu.
10. Z palety Tools wybierz narzdzie Symbol Spinner

11. Kliknij w wybrane ryby i z wcinitym przyciskiem myszy poruszaj kursorem.

W efekcie tej czynnoci zobaczysz strzaki nowej orientacji symboli. Jeli chcesz
zmieni kierunek niewielkiej liczbie ryb, to musisz zmodyfikowa wielko kocwki
narzdzia (patrz punkt 5. tego wiczenia) rysunek 3.11.

Tworzenie wasnego symbolu


wiczenie 3.5.

Do kolejnych narzdzi modyfikujcych grupy obiektw tworzone przez Symbol Sprayera


powrcimy w nastpnym wiczeniu. W tym dowiesz si jak utworzy wasny symbol
rzymski budynek.

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

37

Rysunek 3.11.
Oywiamy
ocean narzdziem
Symbol Spinner

1. Z palety Tools wybierz narzdzie Rectangle

i wykrel prostokt o wymiarach


20 mm szerokoci (Width) i 10 mm wysokoci (Height).

2. Korzystajc z narzdzia Polygon

wykrel trjkt o podstawie rwnej szerokoci


narysowanego wczeniej prostokta. To bdzie dach budynku.

Rysunek 3.12.
Nie od razu Rzym
zbudowano,
tylko po kawaku

3. Poniej linii dachu narysuj poziom lini. Uyj do tego celu narzdzia Line

Identyczn lini umie powyej podstawy budynku. W tym celu skopiuj lini
wczeniej narysowan.
4. Pracujc narzdziem Rectangle

narysuj pomidzy liniami kilka kolumn,

a na rodku budowli drzwi.


5. Na koniec dodaj kolor do wykrelonych elementw. Moesz oczywicie urozmaici

budynek innymi dodatkowymi architektonicznymi ozdobnikami.


Rysunek 3.13.
witynia Jupitera
przedstawiona
w symboliczny sposb,
charakterystyczny
dla grafiki wektorowej

38

Adobe Illustrator 10. wiczenia

6. Zaznacz wszystkie elementy budowli i zgrupuj poleceniem Object/Group.


7. Otwrz palet Symbols. Nastpnie przenie narysowany budynek do palety. Podczas

tej operacji, gdy obiekt znajdzie si nad palet, pojawi si kursor kwadratu z plusem,
ktry oznacza dodawanie symbolu do palety. Jak widzisz nie jest to takie trudne.
Kady z symboli ma swoj nazw. Twj symbol posiada teraz nazw domyln,
nadawan automatycznie przez program. Naley to zmieni.
8. Kliknij dwukrotnie w ikon symbolu budynku rzymskiego.

W oknie opcji, w polu Name, wpisz wasn nazw, ktra bdzie wywietlana
w postaci tego dymka po najechaniu kursorem na symbol.
Rysunek 3.14.
Umieszczanie obiektu
w palecie symboli

Kolejne narzdzia do edycji symboli


wiczenie 3.6.

Na pocztek utworzysz miasto Rzym. Oczywicie bardzo symbolicznie.


1. Wybierz narzdzie Symbol Sprayer

i korzystajc z wczeniej utworzonego


symbolu budowli rzymskiej poddaj rozpyleniu fragment miasta.

2. Teraz nieco zrnicujesz zabudow, zmieniajc wielko niektrych budowli.

Z palety wybierz narzdzie Symbol Sizer

3. Kliknij w budynki, ktre maj zosta powikszone i chwil przytrzymaj wcinity

przycisk myszy. Cay czas bdziesz widzia jak obiekty zostan powikszone.
4. Aby zmniejszy kilka budynkw, uyj tego samego narzdzia i techniki,

ale z rwnoczesnym wciniciem klawisza Alt na klawiaturze.


5. Aby uatrakcyjni ilustracj, kliknij w ikon symbolu Sequoia i dodaj troch zieleni

do zabudowy, uywajc narzdzia Symbol Sprayer


Rysunek 3.15.
Rzymska
dzielnica gotowa

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

39

W tym miejscu dotarlimy do sedna tematu tworzonej ilustracji, czyli przedstawienia


Rzymu w ogniu podoonym przez Nerona.
6. Uaktywnij ikon symbolu Flames i rozpyl tyle pomieni, ile bdzie ci potrzeba, aby

ukaza miasto w ogniu. Uyj tej samej techniki, ktr budowae domy i sadzie drzewa.
Rysunek 3.16.
Rozpylone pomienie
mona urozmaici
uywajc Symbol
Sizera i Spinnera

7. Odznacz utworzone pomienie, klikajc narzdziem Selection

gdzie w obszarze

strony.
8. Wybierz ponownie Symbol Sprayer

i dodaj do ilustracji kilka pomieni wicej.


Nastpnie powiksz je, uywajc Symbol Sizera
. Na koniec zaznacz t grup
symboli narzdziem Selection
.
Z dodatkowych pomieni utworzysz dym.

9. Wybierz teraz narzdzie Symbol Stainer

10. Kliknij i przytrzymaj wcinity przycisk myszy, aby uaktywni narzdzie, ktrego

zadaniem jest zmieni nasycenie koloru uytego w symbolach.


Jeli przytrzymasz zbyt dugo przycisk myszy, to moesz spowodowa cakowite usunicie
koloru z obiektw.
Rysunek 3.17.
Dodanie dymu
technik zmiany
nasycenia kolorw

11. Wybierz kolejne narzdzie Symbol Screener

. Narzdziem tym ustalasz


przezroczysto obiektw. Uyj narzdzia identycznie jak poprzedniego, a uzyskasz
zadawalajcy efekt.

40

Adobe Illustrator 10. wiczenia

Przezroczyste wektory
wiczenie 3.7.

W tym wiczeniu narysujesz akwarium.


1. Otwrz dokument, w ktrym rysowae ryby lub jeli nie masz zachowanego

takiego dokumentu uyj narzdzia Symbol Sprayera do wygenerowania


niewielkiej iloci ryb. Dodatkowo moesz wykorzysta wiedz zdobyt w poprzednich
wiczeniach, aby uatrakcyjni wygld mieszkacw akwarium.
2. Uywajc Symbol Sprayera

i symbolu baki (Bubble), dodaj nieco baniek wodnych.

Rysunek 3.18.
Ryby i baki wodne
czekaj na zbiornik
z wod

3. Przystpmy do krelenia samego zbiornika. Wybierz narzdzie Rectangle

i narysuj przedni cian.


Rysunek 3.19.
Najszybsz metod
na narysowanie
prostokta jest
technika drag and
drop, czyli przecignij
i upu

4. Wykrelony prostokt wypenij kolorem gradientu liniowego (Linear), skadajcego

si z kilku zbiornikw z kolorem, ustawionych naprzemiennie niebieski, biay,


niebieski, biay... W opcji Angle wpisz ustawienie wypenienia pod ktem stopni.
Rysunek 3.20.
Ustawienia
wypenienia
gradientowego
majce da efekt
refleksw wiata
na powierzchni szka

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

41

5. Umie prostokt na rybach z bbelkami, tak aby zasoni je cakowicie.


6. Majc nadal zaznaczony prostoktny ksztat przedniej ciany akwarium, przecz si

na zakadk palety Transparency.


7. W palecie moesz okreli przezroczysto wektorowych obiektw. W polu opcji
Opacity ustaw warto .
Rysunek 3.21.
Zmiana krycia
w palecie
Transparency

Dalsz cz akwarium sprbuj wykona samodzielnie. Sugeruj wykorzysta kopi


frontowej ciany, aby otrzyma tyln. Moesz take uy jej do bocznych cianek,
tylko musisz j odpowiednio przeskalowa i nieco znieksztaci.
Rysunek 3.22.
Gotowa ilustracja
akwarium

Zmikczanie krawdzi
wiczenie 3.8.

W wiczeniu wykonasz rysunek soca z zastosowaniem specjalnej techniki wtapiania


krawdzi.
1. Wykonaj prost ilustracj, na ktrej powinien znajdowa si dowolny widoczek

z kawakiem bkitnego nieba. Jako wzr moesz obra rysunek 3.23.


Rysunek 3.23.
Pocztkowy wygld
sonecznej ilustracji

42

Adobe Illustrator 10. wiczenia

2. Jeli masz ju ilustracj, to uywajc narzdzia Ellipse

narysuj okrg i wypenij

kolorem tym. Dodatkowo usu kolor obrysu.


3. Majc zaznaczony okrg wybierz polecenie Effect/Stylize/Feather.
4. W oknie opcji, ktre si pojawio, wpisz warto wtapiania krawdzi obiektu w pole

Feather. Zaznacz take opcj Preview, aby na bieco sprawdza efekt ustawie.
5. Zachowaj ilustracj.
Rysunek 3.24.
Zmikczenie krawdzi
nadaje socu bardziej
realistyczny ksztat

Narzdzie Flare
wiczenie 3.9.

W tym wiczeniu poznasz nowe narzdzie i dokoczysz ilustracj z poprzedniego wiczenia.


1. Z palety Tools wybierz narzdzie Flare

, ktre znajduje si w grupie z takimi

narzdziami, jak Rectangle czy Ellipse.


Narzdzie Flare symuluje efekt refleksw wietlnych generowanych przez soczewki
obiektyww kamer i aparatw fotograficznych.
2. Aby uzyska efekt flary z domylnymi ustawieniami, wcinij na klawiaturze klawisz

Alt i po prostu kliknij kursorem narzdzia w obszar na ilustracji. W przypadku ilustracji


z poprzedniego wiczenia bdzie to rodek soca.
Rysunek 3.25.
Wygenerowany efekt
flary. Jak wida na
ilustracji, flara dobrze
wyglda na jakim tle.
Tam, gdzie wystaje
poza bkit nieba
(na biaym tle),
przybiera nieciekawy
szary kolor
3. Drugi sposb, w jaki moesz uzyska ten ciekawy efekt, polega na klikniciu bez

uycia klawiatury. Pojawi si wtedy okno opcji, w ktrym moesz dokona ustawie
poszczeglnych elementw flary, wcznie z rezygnacj z niektrych z nich (Rays, Rings)
rysunek 3.26.

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

43

Rysunek 3.26.
Okno opcji Flare

4. Aby mc dokona ustawie opcji narzdzia, musisz pozna budow generowanej flary

(rysunek 3.27). W opcji Center ustaw parametry gwnego elementu flary wielko,
krycie i jasno. Opcja Halo umoliwia kontrol nad wielkoci rozbysku.
Rysunek 3.27.
Budowa flary:
1 Center Handle
2 Halo
3 Rays
4 Rings
5 End Handle

5. W opcji Rays okrelasz ilo promieni i ich dugo.


6. Ustawienia opcji Rings kontroluj ilo, kt i wielko dodatkowych rozbyskw.

Jest i trzecia metoda na utworzenie flary, jeli nie chcesz przedziera si przez
ustawienia opcji, a pragniesz zastosowa bardziej interaktywn metod.
7. Po wybraniu narzdzia kliknij i przecignij kursorem ustalajc wielko gwnej

czci flary (Center Handle, Halo).


8. Nastpnie zwolnij przycisk myszy i ponownie kliknij i przecignij kursor, aby ustali

parametry pozostaych elementw (Rings, End Handle). Cay czas obserwuj


symboliczne ksztaty (wywietlane na niebiesko) przyszych elementw flary.

Cie jak prawdziwy


wiczenie 3.10.

Kolejne wyzwanie ilustratorskie bdzie polega na utworzeniu realistycznego cienia rzucanego na cian.

44

Adobe Illustrator 10. wiczenia

1. Na pocztek narysuj dwie ciany i podog w rzucie izometrycznym. Bdzie

to scena dla caej ilustracji pokoju.


2. Jeli masz ju gotowy pokj, to z palety Symbols przecignij na stron dokumentu

symbol papierowej lampy. Zauwa, e nie musisz uywa Symbol Sprayera,


aby umieci pojedynczy symbol na stronie.
3. Aby lampa nie lewitowaa ot, tak w powietrzu, dorysuj do niej sznur, uywajc

narzdzia Line

Rysunek 3.28.
Wstpnie
rozmieszczone
elementy ilustracji.
Pojedynczy symbol
po prostu przecigamy
na stron

Aby mc wygenerowa efekt cienia dla lampy, musisz j wczeniej pozbawi


atrybutu symbolu, czyli ma si ona sta zbiorem obiektw, a nie symbolem.
4. W tym celu zaznacz lamp narzdziem Selection

i nastpnie wcinij prawy


przycisk myszy. Efektem uycia drugiego przycisku na myszy bdzie wywietlenie
menu podrcznego, z ktrego wybierz polecenie Break Link To Symbol.

Rysunek 3.29.
Uycie menu
podrcznego

Zanim jednak dodamy cie do tego obiektu, musisz pozna anatomi lampy, czyli jak
zosta on narysowany.
5. Zaznacz obiekt (lamp) i wybierz polecenie Object/Ungroup, aby rozgrupowa obiekty,

ktre si na ni skadaj. Powtrz t operacj trzykrotnie, gdy symbol ten by


kilkakrotnie grupowany.

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

45

6. Powiniene teraz mie moliwo zaznaczenia poszczeglnych skadowych lampy.

Kliknij w kady z nich narzdziem Selection

, aby si o tym przekona.

Rysunek 3.30.
Skadowe lampy:
1 uchwyt
2 grna cz
3 gwny ksztat
4 ramka
5 dolna cz
7. Zaznacz teraz gwny ksztat lampy (owal) i z wcinitym klawiszem Shift kliknij

w sznur, na ktrym ona wisi. W efekcie do zaznaczonego owalu lampy zostanie


dodane zaznaczenie sznura. Po ponownym klikniciu w obiekt znajdujcy si
w grupie zaznaczenia, z uyciem klawisza Shift, zostanie on odjty z zaznaczenia.
8. Wybierz polecenie Object/Group, aby zgrupowa sznur z gwnym ksztatem

lampy. Dziki temu zabiegowi nie trzeba bdzie dwukrotnie nadawa efektu cienia
dla kadego z obiektw z osobna.
9. Po operacji grupowania obiekty nieco zmieniy swoje miejsca w stosie. Skoryguj

ten efekt wybierajc odpowiednie polecenia z menu Object/Arrange.


10. Rzucamy cie. Wybierz polecenie Filter/Stylize/Drop Shadow.
11. W oknie opcji w polach oznaczonych X Offset i Y Offset okrel wsprzdne

przesunicia cienia wzgldem oryginau.


12. W opcji Blur wpisz warto rozmycia krawdzi. Im wiksz warto wprowadzisz,

tym wikszy bdzie zanik rzucanego cienia od rodka na zewntrz jego ksztatu.
13. W opcji Opacity okrel krycie cienia. Im warto bdzie wiksza, tym cie bdzie

bardziej przezroczysty.
14. W opcji Mode ustawiasz tryb mieszania kolorw. Najczciej uywa si opcji

Multiply.
15. Dodatkowo moesz wczy opcje Color. Bdziesz mia wtedy moliwo zmiany

koloru rzucanego cienia. Jeli rezygnujesz z koloru, to w opcji Darkness okrel


jak czarny ma by odcie wyjciowy.
Rysunek 3.31.
Ustawienia opcji cienia

46

Adobe Illustrator 10. wiczenia

16. Jeli bdziesz lamp przemieszcza i chcesz, aby cie cay czas poda za ni, to

odznacz opcj Create Separate Shadows. W przeciwnym razie cie bdzie grupowany
z obiektami, do ktrych zosta zastosowany.
Rysunek 3.32.
Gotowa ilustracja

Metamorfoza
wiczenie 3.11.

W tym wiczeniu poznasz nowe narzdzie i sposb jego zastosowania na przykadzie


rysunku licia.
1. Wybierz z palety narzdzie do krelenia krzywych (Pen

lub Pencil

) i narysuj

oglny ksztat licia.


2. Narysowany obiekt wypenij ciemnozielonym kolorem. Usu natomiast kolor obrysu.
3. Narysuj jeszcze jeden ksztat podobny do ksztatu licia, ktry bdzie mniejszy i mia

janiejszy kolor.
Rysunek 3.33.
Skadowe licia

4. Wybierz teraz z palety Tools narzdzie Blend

i kliknij kursorem narzdzia

w janiejszy ksztat.
5. Nastpnie kliknij w wikszy, ciemniejszy ksztat licia. Efektem bdzie automatyczne

wygenerowanie przez program przej porednich pomidzy wybranymi obiektami.


Rysunek 3.34.
Metamorfoza jednego
ksztatu w drugi

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

47

Aby metamorfoza wygldaa ciekawie i atrakcyjnie, musi si skada z okrelonej


iloci krokw przejcia od jednego ksztatu do drugiego. Oczywicie moesz ten
element metamorfozy kontrolowa.
6. W tym celu wybierz polecenie Object/Blend/Blend Options.
7. W oknie dialogowym w opcji Spacing wybierz polecenie Specified Steps i w okienku

obok wpisz ilo krokw metamorfozy. Ustawienie zatwierd klikajc w przycisk OK.
Rysunek 3.35.
Zmiana iloci
krokw metamorfozy

8. Na koniec dorysuj unerwienie licia i ogonek.


Rysunek 3.36.
Gotowy li

Metamorfoza po ciece
Jak szybko wykona ilustracj z komet? Zaraz si przekonasz.
wiczenie 3.12.
1. Na pocztek narysuj dowolny pokrgy, niewielki ksztat. Do niego obok dorysuj

wikszy ksztat, bardziej przypominajcy manicie pdzlem.


2. Mniejszemu obiektowi nadaj kolor granatowy, a wikszemu ty.
Rysunek 3.37.
Dwa wyjciowe
ksztaty, z ktrych
powstanie kometa
3. Uywajc narzdzia Blend

, kliknij najpierw w mniejszy obiekt, a potem


w wikszy, generujc pomidzy nimi metamorfoz. Za pomoc opcji metamorfozy
(Blend Options) ustal ilo krokw porednich.

4. Wybierz teraz narzdzie Pen

ruchu komety.
Rysunek 3.38.
Kometa i cieka ruchu

i narysuj ciek wygit w uk, okrelajcy tor

48

Adobe Illustrator 10. wiczenia

5. Zaznacz narzdziem Selection

metamorfoz komety po linii prostej, a nastpnie


wcinij klawisz Shift i kliknij w zakrzywion ciek.

6. Wybierz polecenie Object/Blend/Replace Spine. Program automatycznie przeniesie

metamorfoz na now ciek. Nie wyglda ona jednak naturalnie. Zaraz to poprawisz.
7. Wybierz polecenie Object/Blend/Blend Options. W oknie znajduje si opcja

Orientation. Kliknij w ikon opcji Align To Path, ktra to dopasuje metamorfoz


do kierunku cieki, a nie jak to jest ustawione domylnie do strony.
8. Narysuj teraz prostoktne to, ktre powinno mie ten sam kolor, co mniejszy obiekt

skadowy komety. To umie w stosie na samym dole. Dodatkowo moesz dorysowa


inne elementy ilustracji, jak wzgrza, drzewa czy budynki.
Oczywicie w kadej chwili moesz zmieni krzywizn cieki, po ktrej kometa si
porusza.
9. Przecz si na narzdzie Direct Selection

, zaznacz kocowy punkt kontrolny

cieki i przemie w inne miejsce.


Rysunek 3.39.
Gotowa ilustracja
komety

Znieksztacenie generujemy efekt perspektywy


wiczenie 3.13.

Przestrzenny budynek. Oto wyzwanie tego wiczenia.


1. Na pocztek otwrz dokument z rysunkiem bloku mieszkalnego, nad ktrym

pracowae w jednym z poprzednich wicze. Jeli nie zachowae swojej pracy,


to szybko wykrel nowy front budynku.
2. Zaznacz wszystkie elementy budowli i poleceniem Object/Group zgrupuj.
3. Nastpnie utwrz kopi grupy, wybierajc polecenie Edit/Copy, aby skopiowa

obiekty do schowka, i Edit/Paste, by wklei z powrotem na stron dokumentu.


4. Wybierz polecenie Effect/Distort And Transform/Free Transform.
5. W oknie opcji znieksztacenia przemie prawy grny i prawy dolny naronik

ku sobie, uzyskujc wizualny efekt zmniejszania si ciany z jednej strony.


6. Zaznacz opcj Preview, aby mc na bieco ledzi efekt swoich trudw. W celu

zatwierdzenia ustawie kliknij przycisk OK (rysunek 3.40).

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

49

Rysunek 3.40.
Efekt swobodnego
znieksztacenia
mona wykorzysta
do uzyskania perspektywy

Artystyczne ramki Zig Zag


Twoim zadaniem bdzie wykrelenie ciekawej ramki do ilustracji. Sam prostokt ju jest
dobrym pomysem na ramk, ale sprbujmy wprowadzi w ten ksztat nieco przypadkowoci.
wiczenie 3.14.
1. Wybierz narzdzie Rectangle

i narysuj dowolny prostokt.

2. Zaznacz prostokt i wybierz polecenie Filter/Distort/Zig Zag.


3. W oknie opcji Points wybierz Smooth, dziki czemu po konwersji punktw

kontrolnych kanciasty zygzak zostanie zamieniony w gadki i falisty.


4. W opcji Size ustaw wielko fali zygzaka, a w opcji Ridges Per Inch ilo grzbietw

przypadajcych na jeden cal.


5. Majc cay czas wczon opcj Preview bdziesz na bieco widzia, jaki efekt daj

twoje ustawienia.
Rysunek 3.41.
Falisty ksztat ramki
w kilka sekund dziki
filtrowi Zig Zag

50

Adobe Illustrator 10. wiczenia

Maski i import grafiki bitmapowej


Co prawda Illustrator jest programem do grafiki wektorowej, ale umoliwia take prac
z obrazami bitmapowymi.
wiczenie 3.15.
1. Aby umieci taki obraz wybierz polecenie File/Place.
2. W oknie opcji Place wybierz z dysku ilustracj, ktr chcesz umieci na stronie

dokumentu Illustratora. Dodatkowo zaznaczajc odpowiedni opcj moesz okreli,


czy bitmapa ma zosta osadzona w dokumencie, czy te ma zosta zastosowana
metoda poczenia zastpczej kopii umieszczonej w dokumencie z oryginaem
na dysku (Link). Brak wyboru opcji rwnoznaczny jest z umieszczeniem grafiki
w dokumencie. Praktyczniejszym rozwizaniem jest jednak zaznaczenie opcji Link,
gdy wtedy plik Illustratora nie jest zbyt duy i nie spowalnia pracy programu.
3. Skopiuj do tego dokumentu, nad ktrym pracujesz, ramk wykonan w poprzednim

wiczeniu, lub wykrel j jeszcze raz. Ramk umie nad ilustracj bitmapow,
tak aby przesonia zdjcie.
4. Zaznacz obydwa obiekty, rysujc narzdziem Selection

prostoktne zaznaczenie

obejmujce obydwa ksztaty.


Gdy masz ju zaznaczone elementy, czas najwyszy oprawi zdjcie w ramk.
5. Wybierz polecenie Object/Clipping Mask/Make. Program przeksztaci obiekt znajdujcy

si w stosie wyej w mask, ktra bdzie ogranicza widzialno obiektu dolnego


do obszaru swojego ksztatu.
Rysunek 3.42.
Dziaanie maski
1 obszar bitmapy
2 ksztat maski (ramki)

6. Zamaskowany obiekt w kadej chwili moesz uwolni od maski. W tym celu

wybierz polecenie Object/Clipping Mask/Release.


Jak zapewne zauwaye, po zastosowaniu polecenia maskowania cieka ramki
znika i pozosta tylko jej ksztat.
7. Wybierz narzdzie Direct Selection

i kliknij w obrys ramki. Tym samym


zaznaczysz tylko ramk, a nie bitmap, i moesz swobodnie edytowa j jak kad
inn ciek.

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

51

Narzdzie Warp
Celem wiczenia bdzie wykonanie rysunku kropli wody i oczywicie poznanie kolejnego,
niezwykle kreatywnego narzdzia Illustratora 10.
wiczenie 3.16.
1. Aby uatwi sobie ca procedur, skorzystamy z gotowego symbolu Bubble.

Przecignij symbol baki na stron dokumentu.


Aby mc edytowa symbol, musisz usun jego poczenie z palet symboli. Tym samym
przestanie on by symbolem.
2. Zaznacz bak i nastpnie w palecie Symbols kliknij ikon trzeci od lewej

Break Link to Symbol.


Rysunek 3.43.
Usunicie
atrybutu symbolu

3. Wybierz z palety Tools narzdzie Warp

4. Kliknij w bak i przemie kursor, tak aby rozcign ksztat ku grze. Kropla gotowa.
Rysunek 3.44.
Przeksztacenie Warp

W ten sposb moesz rozciga i deformowa ksztaty obiektw w dowolne formy.


Jeszcze wiksz kontrol nad tworzonym ksztatem osigniesz modyfikujc ksztat
kursora narzdzia.
5. W tym celu, zanim zaczniesz deformowa obiekt, wcinij na klawiaturze klawisz Alt.

Przy kursorze pojawi si symbol odwrconej litery L.


6. Nastpnie poruszajc mysz (klawisz Alt powinien by cay czas wcinity),

uformuj ksztat kursora narzdzia.

Twirl zakrcone ilustracje


wiczenie 3.17.

Utwrzmy kolorowy wir.

52

Adobe Illustrator 10. wiczenia

1. Na pocztek wykrel okrg.


2. Nastpnie nadaj okrgowi kolor wypenienia gradientowy, skadajcy si z kilku

rnych kolorw. W przykadzie uyty zosta typ liniowy (Linear), ale ty moesz
poeksperymentowa z typem gradientu i ustawi Radial.
3. Wybierz narzdzie Twirl

. Narzdzia tego uywa si identycznie jak narzdzia


Warp. Za pomoc klawisza Alt moesz kontrolowa ksztat kursora narzdzia. Aby
zdeformowa obiekt, kliknij w niego i odpowiednio dugo przytrzymaj wcinity
klawisz myszy. Narzdzie jest czue na dugo kliknicia.

Rysunek 3.45.
Efekt dziaania
narzdzia Twirl
z dwoma rnymi
ustawieniami
kursora narzdzia

Bloat efekt lupy


wiczenie 3.18.

Dziki narzdziu Bloat

sprbujemy uzyska efekt lupy powikszajcej. Ale po kolei.

1. Ponownie skorzystamy z palety Symbols. Przecignij na stron symbol Male-Female

(zielone postacie). Tak samo jak poprzednio, przekszta symbol w zwyky obiekt
poleceniem Break Link to Symbol.
2. Otrzymae grup obiektw. Skopiuj j kilkakrotnie, tworzc acuch postaci

ustawionych w szeregu.
3. Zaznacz wszystkie obiekty i zgrupuj poleceniem Object/Group.
4. Wykorzystaj ksztat elipsy i prostokta i wykrel ksztat lupy. W miejscu, gdzie

powinno znajdowa si szko powikszajce, usu kolor wypenienia. W ten sposb


uzyskasz efekt przezroczystoci.
5. Zgrupuj ksztaty lupy i umie j nad szeregiem figurek.
Rysunek 3.46.
Figurki i lupa przed
zastosowanym efektem

6. Przystpmy do zastosowania efektu powikszenia.


7. Z palety Tools wybierz narzdzie Bloat

. Wcinij klawisz Alt i ustaw wielko


kursora narzdzia, tak aby dopasowa j do wielkoci szka lupy.

Rozdzia 3. Krzywe Bziera

53

8. Teraz wystarczy, e klikniesz i przytrzymasz wcinity przycisk myszy. Nie przesadzaj

jednak z dugoci dziaania narzdzia, bo moesz doprowadzi do sytuacji, e nie


bdzie wida detali powikszanych elementw.
9. Dodatkowo moesz kontrolowa intensywno dziaania narzdzia. Kliknij

dwukrotnie w ikon narzdzia, a nastpnie w opcji Intensity wybierz z menu


odpowiedni warto.
Rysunek 3.47.
Efekt powikszenia
z rnymi ustawieniami
wartoci Intensity

Narzdzie Pucker i inne znieksztacenia krawdzi


Narzdzie Pucker
jest przeciwiestwem narzdzia Bloat. Powoduje skurczenie obiektu.
Dziki tej funkcji idealnie nadaje si do nadawania obiektom efektw zniszczenia i pogniecenia.
wiczenie 3.19.

W wiczeniu dowiesz si jak pognie koo zbate i szybko utworzy ciekaw ramk.
1. Zaczniemy ponownie od umieszczenia symbolu na stronie, tym razem koa zbatego.
2. Narzdziem Pucker

kliknij w obszarze obiektu. Za pomoc klawisza Alt moesz


zmieni kursor narzdzia, aby znieksztaca tylko wybrane fragmenty obiektu. Jak
widzisz, wykorzystanie tego narzdzia skraca czas wykonania operacji pogicia ksztatu.

Rysunek 3.48.
Znieksztacenie
narzdziem Pucker

3. W tym miejscu palety Tools znajduj si jeszcze trzy narzdzia: Scallop

Crystallize

i Wrinkle

Proponuj ci, aby sam przewiczy ich dziaanie, a raczej efekt, gdy pracuje si nimi
bardzo podobnie jak poprzednimi narzdziami do znieksztace, ktre poznae w ostatnich
wiczeniach (rysunek 3.49).

54

Adobe Illustrator 10. wiczenia

Rysunek 3.49.
Efekt dziaania
narzdzi: Scallop,
Crystallize i Wrinkle

Efekty obwiedni
Z nazw Warp spotkae si ju w przypadku narzdzia o tej nazwie. Tym razem bdziemy
mwi o efekcie Warp, czyli efekcie obwiedni. Wyzwaniem w tym wiczeniu bdzie
kolorowa tcza.
wiczenie 3.20.
1. Na pocztek wybierz narzdzie Rectangle

i narysuj prostokt, ktry bdzie

dosy dugi, ale nie wysoki.


2. Nadaj prostoktowi dowolny kolor wypenienia, a usu kolor obrysu.
3. Utwrz teraz kilka kopii prostokta, ustawiajc je jedn pod drug, tak aby stykay

si duszymi bokami.
4. Ostatni czynnoci przygotowawcz do wiczenia bdzie zmiana kolorw kolejnych

prostoktw, tak aby kady by innego koloru. Na koniec zaznacz i zgrupuj wszystkie
obiekty.
Rysunek 3.50.
Rnokolorowe prostoktne
paski idealnie nadaj si
do utworzenia tczy
5. Przystpmy do transformacji. Majc nadal zaznaczon grup paskw, wybierz

polecenie Effect/Warp i z listy efektw obwiedni Arc.


6. W oknie opcji pozostaw zaznaczon opcje Horizontal. Natomiast w opcji Bend
ustaw wygicia ksztatu. Wcz opcj Preview, aby zobaczy efekt ustawie.
7. Waciwie zwyk tcz mamy ju gotow. W takim razie sprbujmy wprowadzi

efekt perspektywy, tak aby tcza pyna z oddali ku obserwatorowi. W opcji


Distortion ustaw warto Horizontal na ok. .
8. Ustawienia zatwierd klikajc w przycisk OK.
Rysunek 3.51.
Gotowa ilustracja
z tcz