Sei sulla pagina 1di 20

Nives Ambru Mateja Antolovi Antea Bari i Andrijana Bandi

Uvod
y irenje e-vladine inovacije y Op i standard e-carina

Trenuta na situacija
 Carine, VAT i tro arine se danas procesuiraju kroz

razli ite informacijske sustave Velika koli ina nepotrebne papirologije Organizacije moraju biti u toku sa promjenama regulacije i ugovorima o trgovini

Ciljevi
U initi trgovinu jednostavnijom 2. Dodatno osigurati uvoz i izvoz 3. Olak ati komunikaciju izme u dr ave i poslovnih subjekata ali i samih dr ava
1.

MASP
y Multi- Annual Strategic Plan y Implementacija jednog jednostavnog

sistema koji bi pojednostavnio vladinu infrastrukturu y usvajanje ostaje na svakoj zemlji pojedina no y ITAIDE

Studija pobolj anja vladinih infrastruktura kod elektroni kih carina


CILJEVI: 1. Sagledati uvjete u kojima se inovacije u pocesu carina odvijaju:
 Identificirati glavne

2. Primjeniti i usvojiti

prednosti sistema Identificirati glavne mane sistema

  

inovaciju po prijedlogu Rogersa Inovacija Komunikacijski kanali Vrijeme Dru tveni sistem

Rogersov model
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prepoznavanje problema ili potrebe Osnovno istra ivanje Razvoj Komercijalizacija irenje i usvajanje Posljedice

TOE model
y DelPietro, Wiarda,

Fleischer 1. Tehnologija 2. Organizacija 3. Okolina

Pristup istra ivanju


Podaci su prikupljeni kroz: Jednu radionicu (5 koraka) Neformalne razgovore Polustrukturirane intervjue Sudionici iz : Javnog sektora Privatnog sektora IT sektora sveu ili ta

ITAIDE
y Okvir studije y Information Tehnology for Adoption and Intelligent

Design for E- Government y Glavni cilj je prona i koncept za uvo enje e- carina

Rezultati
y 1. 2. 3. 4.

PREDNOSTI usvajanja sustava e-carina: Potencijalna korist za javni sektor Pobolj anja u proceduri i dinami an poslovni proces Izbjegavanje pogre nog interpretiranja standardiziranih regulacija Standardizacija procesa, poruka i podataka modela olak avaju razvoj sustava e-carina

y OGRANI ENJA usvajanja sustava e-carina: 1. Usporavanje u izvr avanju regulacija zbog

nedostatnih proceduralnih predlo aka 2. Elektroni ke organizacije e utjecati i na pojedince i na organizacije 3. Pove anje kompleksnosti u standardizaciji procesa zbunjuje organizacije

Implementacija
1. Nadogradnja postoje eg sustava (NCTS, ICS,

ECS) 2. Rje avanje registracije i identifikacije operatera 3. Modernizirani carinski kod (AES i AIS) 4. Single window

Pravna podloge elektroni kog carinskog sustava


y 2 prijedloga: 1. Provo enje trgovine i carine bez papirologije 2. Modernizacija carinskog koda EU

Postoje a regulacija: Security and safety Amendment to the Customs Code


y

Ciljevi elektroni ke carine


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Olak ati procedure uvoza i izvoza Smanjiti administrativne tro kove Smanjiti vrijeme carinjenja Koordinirati kontrolu dobara sa zakonima Osigurati odre enu koli inu carina i pla anja Osigurati nesmetan tok podataka izme u razli itih strana i njihovo ponovno kori tenje

Modernizirani carinski kod


y 2007. Vije e ministara EU se slo ilo o njegovom

uvo enju y Europski parlament ga jo mora potvrditi

Zaklju ak
y Identificirali smo problem razmatranjem prednosti i

ograni enja uvo enja e-carina y Utvrdili da: 1. Postoji potreba za njihovim uvo enjem 2. Uloga vlade predstavlja veliku va nost u prihva anju 3. Uvo enje se mo e objasniti Rogersovim modelom

y Glavni u inci bi trebali biti : 1.

Pove anje efikasnosti pa tako i konkurentnosti na razini Europe 2. Smanjenje korupcije kroz internet model