Sei sulla pagina 1di 12
LA SKOLTA MONDO. Trimonata revuo Jul-Sept 1976 Vol 5 Nr-—03 e ukas Linaras, Direktoro de la Ministerio de Civilizo, akceptas S.E.L.- eldonajojn de Ko Hammer S+E* LL Fondinto: "Avoto". Kunfondintc: J.W. Leslie. Honoraj Prezidentoj: Avoto, Norman Booth, D. H. Davis, LJ, VanGulek. Prezidanto: Joan Berggreen, Brattvollveien 23c, Oslo 11, Norvegujo. Telefono 02-283035. Sekretario: J. K. Hammer, Tamusstraat 7, Zaandam~ 1400, Nederfando. PoBtkonto 632246. felefono 075-166931. Kasisto kaj Administranto de "La Skolta. cMondo" David H. Withey, 21. Brookfield Avenue, Waterloo, Liverpool L 22 4ye, Britujo. Telefono 051-928-2936 Redaktoro: Hans Amund Rosbach, _Nergata 37c, N-6500 ‘Kristiansund N, Norvegujo. PoStkonto 8030413. Telefono 073-77620. Membroj de Centra Komitato Allan Fineberg, 76 Sev- enteanth av, Paterson, NJ 07531, Usono. Sindo -Seitaro, Nisi~ mikuni 1- tyéme 200, Higasi - yodogawa - “im, Osaka-si, Japanujo. la Skolta Mondo _ aperas kvarfoje en la jaro. Okaze de nericevo, bonyolu informi la Nacian Rep- rezentanton ati le Admi- nistranton. 22 Le atituno venis, kaj kun @i por la plisulto el ni -verSajne ~ nova kaj pli intensa leborsezono. Persone mi @uis la someron dum kvarsemajna forvojago, en dela kaj varma sun- vrilo, parte hejme en Norvegujo, - sed ankali dum tnu semajno sur ban- strando en Danujo. Kaj, kompreneble, mi revenis al la Siutaga laboro kun nova energio. Tio ja estas la celo de la ferio! Sed en la somero ankati okazas. la kongresoj kaj aliaj tiaj arangoj, kaj dum tiuj oni faras planojn por nova agado, kaj diskutas la bezul- tojn de pli frua agado. Ci tiu numero de LSM respegulas Gi tion. En gi estas raportoj kaj- cu ni diru viziojn? Iuj eble dirus: tedej aferoj. Ni sybstrekas: necesaj aferoj. Kaj ni eé pli volas substreli: Se SEL vivu kaj meritu vivi, @iu el ni devas kompreni 1a neceson de la kunlaboro por plenumi la planojn = Gar SEL vere estas nebezonata se @i our ekeistas por ricevi la min- imumen kotizon kaj elsendi revuon, kiun la membroj apenati leges. SEL havas klaran kaj altan celon: Bbligi al la skolta movado farigi la gefratecon al kiu Gi strebas. Tial: EN LA TUTA MONDO dum plej proksi- maj monatoj tio okagu: seL-amikoj prezentos ekzempleron de la libreto pri Internacia Skolt- ado al le landa at loka skoltaso- cioj, kaj al redaktoroj de skoltaj gazetoj. Nepre legu la artikolon pri Kampanjo" en tiu éi numero! "Nia Kore via dane Armd . Ateno: 61-a Universala Kongreso Kun scivolemo mi jam hejme tra- legis la liston de aligintoj al la Kongreso, kaj trovis multajn konatajn nomojn. Lati la plano, mi prezentos tie nian laborplanon al lapubliko, kaj kun tiu pret- igos la lastajn partojn de la organizado. Malfeliée, Ateno estas varma. ni ripozas posttagmeze, kaj distras vespere gis malfrue. Nur je la dua horo en la nokto mi revenas post la Teatra Pre- zentado kiuokazis Jatde. Jam mi komprenis, ke morgat en la SCL- kunveno multaj amikoj mankos, @ar 9i komencigas jela oka horo matene. Por diri la veron: pri kunveno oni apenati povas paroli. Nur pri renkontoj kun amikoj, kiuj dare venis aU foriris, ne nur dum la horoj de nia kunveno, sed ankorad longe poste. Car ankat la dist- aneoj en Ateno estas grandaj, kaj le urba trafiko ofte prenas pli da tempo ol oni supozas! Ankat dum la aliaj tagoj de la kongreso mi havis multajn ren- kontojn, inter kiuj eatis kelkaj tre esperdonaj. Mi nur mencios kelkajn: Valora estis la kontakto kun sro A.Breddels, de la INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO en Den Haag, Nederiando. Li prezentis al ni la senpagan uzon dela presilaro de tiu Instituto pornia kampanjo Koran dankon al li kaj 1 TEI) Tre Qojiga estis la interparoloj = la unua persona renkonto kun la reprezentanto ce SFl en Jap- anujo, Sindo SUMIYA. Ni ambat ne baldati forgesos tion. Valora estis lainterparoloj kun Renato CORSETTI el Romo, Ital-~ ujo, kun kiu SEL jam longe kun- lJaboras pri la disvastigo de Espe- ranto en ekster-atropaj landoj; en tiu aktiveco de UEAnialigo aktive partoprenas. Pri tiu disvastigo okazis speciala kunveno. Oni invitis la landajn as- aciojn al informado en rondoj de eketerlandaj atudentoj. Metodo, kiu iam montrigis utile. Melpli utila metodo Sajnasalmi la sendado de leteroj kaj informiloj al adresdj, kiuj aperas en kores= pondrubrikoj de gazetoj. Kiom da tempo kaj mono oni bezonus por varbi hur unu membro? Dufoje mi menciis nian kampanjon dum la jamboreo, kiu donis al ni multajn tre gravajn kontaktojn, ekz en Latin-Ameriko. Kontaktoj, kiuj plej ofte perdigis promanko de nur unu fidela kunlaboranto en la kon- cerna lando mem. Malgrat la fakto, ke esperantokluboj kaj asocioj ne mankas! Same dufoje la prezidanto de 1a kunveno, d-ro W. Bormann, neglektis mian rimarkon en @agreniga maniero Li diligente laboris Qis la fina decido: Oni varbu inter studentoj. Sed kiom utilas varbado, kiam la varbitoj poste perdigas, tionmi ne komprenas. Mi kunportis fotokopiojn de la ar- tikolo, verkita de nia prezidanto, en la skolta gazeto "World Scout— ing", kun la negativa aldono de ties redaktoro. Mi enmanigis gin al kelkaj estraranoj de UEA, el kiuj unu partoprenis en forum, kiu celis al pli bona informado al la publiko. Li tie priparolis kelkajn Regativajn rimarkojn, kiuj aperis ankat en la aldono al nia artikolo Mi opiniis la estraranon —sufite 23