Sei sulla pagina 1di 6
(KEMAS 1 Pin. 2005) PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM PERKHIDMATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) MALAYSIA No. Kad Pengenalan Baru Bil. Turutan: [LT TTT TT TTI |. Sila baca panduan yang disediakan dengan teliti sebelum mengisi borang. 2. Pemohon boleh memohon lebih daripada satu jawatan dengan menggunakan satu borang. 3. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temuduga ini tidak ‘akan ditanggung oleh kerajaan. PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN 45 ‘Semua maklumat yang diisi hendaklah ditulis dengan HURUF BESAR dan HURUF CERAI. 2. Semua petak yang bertanda (—] hendakiah dikosongkan. 3. Sila tandakan ( 7 ) dipetak yang berkenaan. }. Hanya permohonan yore diisi dengan lengkap dari pemohon yang berkelayakan sahaja akan didaftarkan . Sila kembalikan borang permohonan ke Pejabat-pejabat Negeri atau Ibu Pejabat KEMAS dengan menyertakan makiumat-makiumat berikut: ') Salinan Kad Pengenalan li) Salinan Siji-sijl Persekolahan iii) Salinan Sijil Lahir iv) Salinan Sijil Berhenti Sekolah v) Sekeping gambar pasport 2. 3. BUTIR-BUTIR PERIBADI NAMA PENUH ALAMAT TELEFON: _ Kod Nombor Ki ‘TEMPAT BERTUGAS DAN PUSAT TEMUDUGA YANG DIPILIH NO.K.P. T TARIKH LAHIR, I TEMPAT LAHIR Bulan — Tabu KETURUNAN : ‘AGAMA JANTINA eT Perempuan TARAF PERKARWINAN Bolum Kahwin Borkahwin Duda Janda KEWARGANEGARAAN — Warganegara Bukan Warganegara BUTIR-BUTIRFIZIKAL Tinggi cm erat [ko Sila rujuk muka surat 6 BAHAGIAN 2 - KELULUSAN *Kelulusan Akademik : IMCE/SPM/SPVM mengikut Sister) LCE/SRP/PMR atau setaraf apd ater HSC/STP/STPM ‘Tahun [Grea [Tahun |Gred Tahun Grea (Angka Giliran |Angka Giliran (Angka Giliran Matapelajaran___[Pangkat| Matapelajaran __[Pangkat| Matapelajaran __|[Pangkat * Sertakan Salinan Sift ‘Nama Sekolah dan Alamat : Lain-tain Kelulusan (Diploma/|jazah/Sarjana) BEKAS TENTERA a. Kategori b. Pangkat c. Pencen/Ganjaran BEKAS POLIS

Potrebbero piacerti anche