Sei sulla pagina 1di 2
Exemplar nr. __ - Nr. We SS DMRUNYS 2011 DIRECTORULUI PENITENCIARULUI ( SPITAL /CENTRULUI DE REEDUCARE ). Stimaté/Stimate doamna/domnule director, in vederea aplicarii in mod unitar a dispozitiilor prevazute in Regulamentul privind conditille de participare, organizare si desfagurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din surs& extema, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr.2478/C/2010, facem urmatoarele precizari: termenul prevazut la art, 30, referitor la completarea dosarelor de concurs cu documentele ce alesta aptitudinea medicala (inclusiv indeplinirea criteriului de inaltime, unde este cazul) si achitarea taxei de concurs, curge de la finalizarea testarilor psihologice pentru toti candidatii din toate unitatile care au posturi scoase la concurs, respectiv de la data afigarii la sediul unitatii la care se va desfagura concursul si la sediul unitatilor la care sunt posturi scoase la concurs, a tabelului cu rezultatele testarii psihologice transmis de Serviciul Psihologia Personalului; la afigarea rezultatelor susmentionate, se va mentiona de catre unitatile implicate, data limit pana la care se pot depune documentele ce atesta aplitudinea medicala (inclusiv indeplinirea criteriului de inaltime, unde este cazul) si achitarea taxei de concurs (documente ce vor fi eliberate in perioada respectiva) ; conditia prevazuta la art, 25 lit. j) este indeplinité in situatia in care candidatii nu se afla in evident cu sanctiuni disciplinare neradiate la data limit de depunere a dosarelor complete, prevazuta in anunt; identificarea situatillor de incompatibilitate cu prevederile art. 26 lit. j) revine unitafilor la care sunt incadrati candidatii, la solicitarea unitafii care are postul scos la concurs; ‘tr Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucuresti, Romania wen an justo * transmiterea de catre unitatile la care sunt scoase posturi la concurs la unitatea la care se va desfagura concursul, a documentelor prevazute la art.31, se va realiza astfel : > ‘tabelele cuprinzind candidatii care indeplinesc conditile de participare la concurs se vor transmite prin fax sau email, unitafii la care se va desfasura concursul, urmand a fi puse de urgenta la dispozitia pregedintelui comisiei de concurs in vederea intocmiri planificarii probelor de concurs, ce se va transmite la Directia Management Resurse Umane, pentru afigarea pe site-ul originalele tabelelor susmentionate, se vor trimite impreuna cu dosarele de candidat ale celor in cauza, prin curier sau prin posta special, in functie de varianta cea mai eficienta din punct de vedere al duratei de transmitere si al cheltuielilor implicate, astfel incat acestea sA poatd fi puse la dispozitia comisiei de concurs in timp util raportat la data primei probe de concurs; + dupa finalizarea fiec&rei probe de concurs, rezultatele se vor transmite doar prin email, scanate, la Directia Management Resurse Umane, in vederea afigdiii pe site-ul A.N.P. Re Cu stima, Chestor de penit¢nciare dr. loan BALA Directoy Administratia Natio} Str-Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucuresti, Romania wor angst 0