Sei sulla pagina 1di 686

:*0,5*,: :<7

   
 #& -1, '%- +#& &#4,-

 
* 
,- 
,1,& ' ,
#!% $'#" 7&
,&, ,&&'6
&,# '!

& 4!,

5 ,16
&#% #5&4
%)!#& ,# #%,1  

   

  
 
  

 !  
 
  

 
 
   

 ! 
 


 
  
  
 
 
 
  
!  !" ! 

!  #
!   # !  
 


 
  
£°£ ià ÌÀœˆÃ ÌÞ«ià `i vœÀ“Տià ¬ 6

/>Li `ià “>̈mÀiÃ


*, , *,/ \ Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià {x
 , /- £ ΰ£ œˆ `½"…“ “>}˜j̈µÕi {È
ΰÓ
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià Ã>˜Ã
£ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã
i˜ÌÀiviÀ {È
jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕiÃ
ΰÎ
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià >ÛiV
`i ½j˜iÀ}ˆi Î
i˜ÌÀiviÀ {Ç
£°£ /…jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi {
ΰ{ -̜VŽ>}i `i ½j˜iÀ}ˆi `>˜Ã
£°Ó *Àˆ˜Vˆ«i `i > Vœ˜ÛiÀȜ˜
½i˜ÌÀiviÀ {n
`i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi x
ΰx "LÃiÀÛ>̈œ˜Ã {™
£°Î ˜ÌiÀ>V̈œ˜ j˜iÀ}ˆi
jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi q j˜iÀ}ˆi *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo x£
“jV>˜ˆµÕi È
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ xÓ
£°{ œÀVià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià n
{
…>“«Ã “>}˜j̈µÕiÃ
£°x ˜ÌiÀ>V̈œ˜ j˜iÀ}ˆi
jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi q j˜iÀ}ˆi ̜ÕÀ˜>˜Ìà xx
“jV>˜ˆµÕi £ä {°£
…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà xÈ
£°È ˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi {°Ó
…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà xÇ
`ià VˆÀVՈÌà ˆ˜`ÕV̈và ˆ˜j>ˆÀià £Î *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Èä
£°Ç ˜iÀ}j̈µÕi `ià VˆÀVՈÌÃ
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ È£
jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕiÃ
ˆ˜`jvœÀ“>Lià £x x *Àˆ˜Vˆ«>ià jÌ>«iÃ
£°n
ˆÀVՈÌà jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi Èx
`jvœÀ“>Lià £È *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Çä
£°™ ˜iÀ}j̈µÕi `ià VˆÀVՈÌÃ
jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià 18 *,/ \
`jvœÀ“>Lià £™ 
 - -9
," - ÇÎ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Ón

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ Îä È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì


D ۈ`i Çx
Ó >}˜j̈Ói ÎÎ È°£ *Àˆ˜Vˆ«ià ÇÈ
Ó°£ >ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià Î{ È°Ó >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi
Ó°Ó >ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià Îx “œ˜œ«…>Ãji ÇÇ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {£ È°Î >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {Ó «œÞ«…>Ãji Ǚ


6 ¬ />Li `ià “>̈mÀiÃ

È°{ >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi nä ™°Ó ˆ>}À>““i Ìi“«Ã `i ÀiØi £xä


È°x >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ™°Î ˆ>}À>““i ië>Vi £x£
jµÕˆÛ>i˜Ìi nä ™°{ ˆ>}À>““i ië>Vi Lˆ«œ>ˆÀi £xÓ
È°È ,i«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii `i ÀiØi ™°x ˆ>}À>““ià ië>Vi‡Ìi“«Ã q `ˆ>}À>““i
`½Õ˜ ÃV>>ˆÀi ȘÕ܋`> nÎ D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi £xÓ
È°Ç
>À>VÌjÀˆÃ>̈œ˜ `ià V…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ™°È jÌiÀ“ˆ˜>̈œ˜ `i > Àj>VÌ>˜Vi ÃޘV…Àœ˜i £xÎ
À>`ˆ>ÕÝ `½i˜ÌÀiviÀ n™ ™°Ç “«ˆÌÕ`ià ivvˆV>Vià Vœ“«iÝià £xÎ
È°n VÀˆÌÕÀi `ià ̅jœÀm“ià vœ˜`>“i˜Ì>ÕÝ ™°n *ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi
>««ˆµÕjà >ÕÝ V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ `½i˜ÌÀiviÀ ™£ Vœ“«iÝi £x{
È°™
>À>VÌjÀˆÃ>̈œ˜ `Õ V…>“« À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ ™°™ Ý«ÀiÃȜ˜Ã `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i £xÈ
«>À i V…>“« “>݈“> ™Ó *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo £Èä
È°£ä
Àj>̈œ˜ `ià V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ `¿i˜ÌÀiviÀ ™Ó
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ £È£
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ™Î

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ™x £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì


i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i £Èx
Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ™™ £ä°£ >ÀV…i D ۈ`i £ÈÈ
Ç°£ ˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈à £ää £ä°Ó >ÀV…i i˜ V…>À}i £ÈÈ
Ç°Ó œÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi ̅jœÀˆµÕi £ä{ £ä°Î >ÀV…i i˜ V…>À}i D ۈÌiÃÃi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi £ÈÇ
Ç°Î œÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi Àjii £äÈ *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo £Ç£
Ç°{ ,j}>}ià `i > vœÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ £ÇÓ
D ۈ`i £än
££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi
Ç°x ÀjµÕi˜Vià ˜œÀ“>ˆÃjià `ià ÀjÃi>ÕÝ £ä™
ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì £Çx
Ç°È
œ˜`ՈÌi `½Õ˜ «ÀœiÌ `i V>VՏ
££°£ ,jÃi>Õ `½j˜iÀ}ˆi q ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã q
`i “>V…ˆ˜i ££ä
>VVÀœV…>}i q ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i £ÇÈ
Ç°Ç /iV…˜œœ}ˆi `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià ££Ç
££°Ó
œ˜Ûi˜Ìˆœ˜Ã q `ˆ>}À>““i q

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ £ÎÎ


«ÕˆÃÃ>˜Vià >V̈Ûi iÌ Àj>V̈Ûi £Çn
n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i ££°Î ˆ>}À>““i `i ½ˆ˜}j˜ˆiÕÀ £Ç™
«iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj £Îx ££°{ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ] “œÌiÕÀ q
n°£ Û>˜Ì>}ià `Õ ÌÀˆ«…>Ãj \ «Àœ`ÕV̈œ˜] `j«…>Ã>}i `i J «>À À>««œÀÌ D 6 £n£
ÌÀ>˜Ã«œÀÌ] `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ £ÎÈ ££°x œÕÀ˜ˆÌÕÀi œÕ >LÜÀ«Ìˆœ˜ `i Àj>V̈v q
n°Ó œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÃÕÀiÝVˆÌ>̈œ˜ œÕ ÜÕÇiÝVˆÌ>̈œ˜ £nÓ
i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i £ÎÇ ££°È >ÀV…i D «ÕˆÃÃ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi q
n°Î œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i VœÕÀLià `i œÀ`iÞ £nÎ
i˜ “œÌiÕÀ £Î™ ££°Ç ,j}>}ià q Vœ˜`ՈÌi `ià “>V…ˆ˜iÃ
n°{ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi }j˜jÀ>ÌiÕÀ‡ `Õ ÀjÃi>Õ £nÎ
“œÌiÕÀ `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i £{ä ££°n
œ˜`ՈÌi `Õ ÀjÃi>Õ £nx
n°x œ`jˆÃ>̈œ˜ `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì £{Ó ££°™ jVÀœV…>}i `½Õ˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ £nÇ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo £{Î ££°£ä *iÀÌi `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `Õ ÀjÃi>Õ £n™

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ £{{ *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo £™£>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ £™Ó
™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜iÃ
D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià £{Ç £Ó >V…ˆ˜ià D ۈÌiÃÃi Û>Àˆ>Li £™x
™°£ µÕ>̈œ˜Ã Ìi“«œÀiià iÌ ÛiV̜Àˆiià £x{ £Ó°£ ˆ“i˜Ì>̈œ˜Ã «>À Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀ ÃÌ>̈µÕi £™È
/>Li `ià “>̈mÀià ¬ 6

£Ó°Ó >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià £È°Ó


>VՏ `Õ vÕÝ ÀiXÕ «>À > LœLˆ˜i ÀœÌœÀ £, ÓnÎ
D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi Óää £È°Î v°j°“° >}ˆÃÃ>˜Ìi >Õ ÃiVœ˜`>ˆÀi Ón{
£Ó°Î >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià £È°{
>VՏ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i
D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ÓäÓ `i `j“>ÀÀ>}i Ónx
£Ó°{ œÌiÕÀ ÀÕŏiÃà Óä{ £È°x œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Óäx `i ÀœÌ>̈œ˜ ÓnÈ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ÓäÈ £È°È >V…ˆ˜i >Õ̜«ˆœÌji ˜>ÌÕÀii Ónn


£È°Ç ˆ“i˜Ì>̈œ˜Ã `ià “>V…ˆ˜ià >ÃޘV…Àœ˜ià Ón™
£Î œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜iÃ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ә£
Ã>ÌÕÀjià Óä™

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ әÓ
£Î°£ >V…ˆ˜ià Ã>ÌÕÀjià D «žià ˆÃÃià q
“j̅œ`i `i *œÌˆiÀ Ó£ä £Ç
œ˜Ã̈ÌṎœ˜ әx
£Î°Ó >V…ˆ˜ià D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] Ã>ÌÕÀjià q £Ç°£
œ˜Ã̈ÌṎœ˜ `Õ ÀœÌœÀ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi әÈ
œÕ ˜œ˜ q “j̅œ`ià `i œ˜`i Ó£x £Ç°Ó ˆÛiÀÈÌjà `ià “>V…ˆ˜ià >ÃޘV…Àœ˜ià әÇ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ÓÎä £Ç°Î 1̈ˆÃ>̈œ˜ i˜ “>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ÓÎÓ D `œÕLi >ˆ“i˜Ì>̈œ˜ әn


£{ V̈œ˜˜iÕÀà iÌ “œÌiÕÀà D ÀjÕVÌ>˜Vi ÓÎx £Ç°{ ˆ“i˜Ì>̈œ˜ «>À i ÀœÌœÀ `ià “>V…ˆ˜iÃ
£{°£ V̈œ˜˜iÕÀà D ÀjÕVÌ>˜Vi ÓÎÈ D ÀœÌœÀ LœLˆ˜j ә™
£{°Ó
>VՏ `Õ VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi ÓÎÇ £Ç°x /iV…˜œœ}ˆi iÌ >««ˆV>̈œ˜Ã `ià “>V…ˆ˜iÃ
£{°Î
œÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi iÌ VœÕ«i >ÃޘV…Àœ˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Îää
jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Îä{
ÃޘV…Àœ˜i D «žià Ã>ˆ>˜Ìà ÓÎn
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ Îäx
£{°{ œÌiÕÀà «>à D «>à ÓΙ
£n ˆ“i˜Ì>̈œ˜ D vÀjµÕi˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi°
£{°x >V…ˆ˜ià D ÀjÕVÌ>˜Vi >Õ̜«ˆœÌjiÃ
œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ Àj}ˆ“i
D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi Ó{{
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ÓxÎ «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ÎäÇ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ Óxx £n°£ œ`jˆÃ>̈œ˜ q `ˆ>}À>““i


ië>Vi‡Ìi“«Ã Lˆ«œ>ˆÀi Îän
£x ««ÀœV…i `ià “>V…ˆ˜ià £n°Ó µÕ>̈œ˜Ã ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià q
i˜ Àj}ˆ“ià ÌÀ>˜ÃˆÌœˆÀià Óx™ vœÀ“Տ>̈œ˜ Vœ“«iÝi Σ£
£x°£ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià £n°Î œÌ>̈œ˜ i˜ >“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi Vœ“«iÝi ΣÓ
i˜ Àj}ˆ“ià ÌÀ>˜ÃˆÌœˆÀià ÓÈä £n°{ -i˜Ã «…ÞȵÕi `ià ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã
£x°Ó /À>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã `i *>ÀŽ ÓÈÎ “>̅j“>̈µÕià ΣÎ
£x°Î /À>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã `i
œ˜VœÀ`ˆ> £n°x >V…ˆ˜i ̜ÕÀ˜>˜Ìi q “œ`mi q
iÌ V…>˜}i“i˜Ì `i Ài«mÀià ÓÈn ÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀ ÃÌ>̈µÕi “œ˜œ«…>Ãj Σn
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ÓÇÓ
£n°È “«j`>˜Vi Vœ“«iÝi `Õ “œÌiÕÀ Σn

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ÓÇx


£n°Ç -V…j“>à jµÕˆÛ>i˜Ìà `j`ՈÌÃ
`ià jµÕ>̈œ˜Ã Σ™
/,"- *,/ \
£n°n -j«>À>̈œ˜ `ià «iÀÌià >V̈Ûià iÌ Àj>V̈Ûià ÎÓ£

 - -9
," - ½ 1
/" ÓǙ
£n°™ ˆ>˜ j˜iÀ}j̈µÕi ÎÓÓ
£È œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `ià “>V…ˆ˜ià £n°£ä ˆ>}À>““i VˆÀVՏ>ˆÀi ÎÓÎ
>ÃޘV…Àœ˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Ón£ *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ÎÓÈ
£È°£ *Àˆ˜Vˆ«i ÓnÓ
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ÎÓÇ
6 ¬ />Li `ià “>̈mÀiÃ

£™ œ`mi «œÕÀ ½ˆ˜}j˜ˆiÕÀ q *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {äÓ


vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ Àj}ˆ“i
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {äÎ
«iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ÎΣ
ÓÓ 1̈ˆÃ>̈œ˜Ã «>À̈VՏˆmÀiÃ
£™°£ ˆ>}À>““i VˆÀVՏ>ˆÀi ȓ«ˆvˆj ÎÎÓ `ià “>V…ˆ˜ià >ÃޘV…Àœ˜ià {äÇ
£™°Ó ÌÕ`i `Õ «Àˆ“>ˆÀi ÎÎÎ
ÓÓ°£ /À>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀ D V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì {än
£™°Î ÌÕ`i `Õ ÃiVœ˜`>ˆÀi ÎÎx
ÓÓ°Ó ,j}Տ>ÌiÕÀ `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ {än
£™°{ ˆ>˜ j˜iÀ}j̈µÕi ÎÎn
ÓÓ°Î œÌiÕÀ >ÃޘV…Àœ˜i ÃޘV…Àœ˜ˆÃj {än
£™°x Ý«ÀiÃȜ˜ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i
ÓÓ°{ œÌiÕÀ >ÃޘV…Àœ˜i “œ˜œ«…>Ãj {ä™
>}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i ÀœÌœÀ ÎÎn
ÓÓ°x -ޘV…Àœ˜ˆÃ>̈œ˜ `i `iÕÝ “>V…ˆ˜ià {££
£™°È ÌÕ`i `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i
3} ,Ó 4
ÓÓ°È ««>ÀiˆÃ ÃޘV…ÀœÃ {£{
>ÛiV 6£ 3 VÃÌi iÌ € 3 VÃÌi Î{Î
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {£Ç
£™°Ç iÃÕÀià D ivviVÌÕiÀ q `jÌiÀ“ˆ˜>̈œ˜

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {£n
`ià «>À>“mÌÀià `i > “>V…ˆ˜i Î{x
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo Î{™
+1/, *,/ \

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ Îxä - 
"1, /
" / 1 {Ó£
Óä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ˆ˜`ÕÃÌÀˆi ÓÎ *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì {ÓÎ
ÃÕÀ ÀjÃi>Õ D vÀjµÕi˜Vi ˆ“«œÃji ÎxÎ
Óΰ£ *Àˆ˜Vˆ«i `ià “>V…ˆ˜ià …jÌjÀœ«œ>ˆÀià {Ó{
Óä°£ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà i˜ “œÌiÕÀ] ÓÎ°Ó œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ {Óx
i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ] D Vœ˜ÌÀi‡VœÕÀ>˜Ì Îx{ ÓΰΠœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ “œÌiÕÀ {Ón
Óä°Ó ˆ>˜ j˜iÀ}j̈µÕi Àji q Ài˜`i“i˜Ìà Óΰ{ ˆÃ«œÃˆÌˆv L>>ˆÃÉVœiVÌiÕÀ {Ón
ÛÀ>ˆ iÌ >««ÀœV…j Îxx Óΰx œLˆ˜i «ÃiÕ`œ‡ÃÌ>̈œ˜˜>ˆÀi {ә
Óä°Î ,i˜`i“i˜Ì >««ÀœV…j `Õ “œÌiÕÀ ÓÎ°È v°j°“° Vœ˜Ìˆ˜Õi iÌ Vœ˜Ìˆ˜Õi Vœ““ÕÌji {Îä
>ÃޘV…Àœ˜i `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÎxÈ *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {Σ
Óä°{ ˆ>}À>““i ˆ˜`ÕÃÌÀˆi ˜œÀ“>ˆÃj ÎxÇ
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {ÎÓ
Óä°x j“>ÀÀ>}i `Õ “œÌiÕÀ >ÃޘV…Àœ˜i
`½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÃÕÀ ÀjÃi>Õ D vÀjµÕi˜Vi Ó{
œ˜Ã̈ÌṎœ˜ {Îx
ˆ“«œÃji Îxn Ó{°£ /iV…˜œœ}ˆi {ÎÈ
Óä°È *ÀœLm“ià «œÃjà «>À i `j“>ÀÀ>}i Îxn Ó{°Ó
œÕÀLi `i “>}˜j̈Ói {ÎÇ
Óä°Ç *ÀœVj`jà `i `j“>ÀÀ>}i Îx™ Ó{°Î ˜ÀœÕi“i˜Ìà i˜ Ì>“LœÕÀ {Ι
Óä°n Û>˜Ì>}ià iÌ ˆ˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜Ìà `ià “œÌiÕÀà *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {Σ
>ÃޘV…Àœ˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÎÈÓ
>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {{n
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo ÎÈ{

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ ÎÈx Óx Ý«ÀiÃȜ˜Ã `i > v°j°“°


`jÛiœ««ji «>À ½ˆ˜`ÕˆÌ {x£
Ó£ 6>Àˆ>̈œ˜ `i ۈÌiÃÃi Óx°£ v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i ëˆÀi `ˆ>“jÌÀ>i {xÓ
`ià “œÌiÕÀà >ÃޘV…Àœ˜ià Îș Óx°Ó v°j°“° L> i˜ÌÀi `iÕÝ «œˆ˜Ìà `Õ LœLˆ˜>}i {xÓ
Ó£°£ œÌiÕÀ D ÀœÌœÀ ˜œ˜ LœLˆ˜j >ˆ“i˜Ìj Óx°Î v°j°“° i˜ÌÀi `iÕÝ L>>ˆÃ µÕiVœ˜µÕiÃ
D vÀjµÕi˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ÎÇä vÀœÌÌ>˜Ì ÃÕÀ i VœiVÌiÕÀ {xÎ
Ó£°Ó œÌiÕÀ D ÀœÌœÀ LœLˆ˜j >ˆ“i˜Ìj Óx°{ v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `ià L>>ˆÃ `>˜Ã
D vÀjµÕi˜Vi ÃÌ>̜ÀˆµÕi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ÎÇ£ ¿>Ýi µ {x{
Ó£°Î 6>Àˆ>̈œ˜ `i > vÀjµÕi˜Vi `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ Î™Ó Óx°x ÕÝ ÀiXÕ «>À i `i“ˆ‡ˆ˜`ÕˆÌ `>˜Ã ½>Ýi ` {x{
Ó£°{ >ÀV…j `i > Û>Àˆ>̈œ˜ `i ۈÌiÃÃi {ä£ Óx°È
>VՏ `ˆÀiVÌ `i > v°j°“° D «>À̈À `i ` {xx
/>Li `ià “>̈mÀià ¬ 8

Óx°Ç
>à `ià “>V…ˆ˜ià “ÕÌˆ«œ>ˆÀià ә >V…ˆ˜ià “œ˜œ«…>Ãjià xÓÇ
œÕ D «ÕÈiÕÀà ۜˆià `½i˜ÀœÕi“i˜Ì {xÈ Ó™°£ >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià iÌ >ÃޘV…Àœ˜iÃ
Óx°n µÕ>̈œ˜Ã `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ Àj}ˆ“i “œ˜œ«…>Ãjià xÓn
«iÀ“>˜i˜Ì° >>ˆÃ ÃÕÀ ½>Ýi µ {xÈ Ó™°Ó >V…ˆ˜ià D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ >ˆ“i˜ÌjiÃ
Óx°™ *ՈÃÃ>˜Vi `i > “>V…ˆ˜i iÌ ˆ“ˆÌ>̈œ˜Ã i˜ >ÌiÀ˜>̈v xÓn
ÌiV…˜œœ}ˆµÕià {xÇ Ó™°Î œÌiÕÀà “œ˜œ«…>Ãjà D VœiVÌiÕÀ xÎx
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {xn *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo x{x

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {Èä


>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ x{È

ÓÈ
>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià `ià “>V…ˆ˜ià Îä œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià ÃÞÃÌm“iÃ
i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì {ÈÎ jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià x{™
Îä°£ ˆÃi i˜ jµÕ>̈œ˜Ã xxä
ÓÈ°£ 6>Àˆ>Lià ˆ˜`j«i˜`>˜Ìià {È{ Îä°Ó ˆÃi i˜ jµÕ>̈œ˜  D ÛÕi ‚ `½Õ˜ ÃÞÃÌm“i
ÓÈ°Ó œ˜Ì>}ià `Õ VˆÀVÕˆÌ `½iÝVˆÌ>̈œ˜ {È{ jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi xxx
ÓÈ°Î
>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià `ià }j˜jÀ>ÌÀˆVià {Èx Îä°Î ÌÕ`i `½Õ˜ ÃÞÃÌm“i jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi xÈ£
ÓÈ°{
>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià `ià “œÌiÕÀà {Èn Îä°{ j̅œ`ià `½jÌÕ`ià xÈÈ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {Çx Îä°x œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žiÃ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {ÇÈ Ã>ˆ>˜Ìà xș


*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo xÇx
ÓÇ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ V…>À}i

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ xÇÇ
`i ½ˆ˜`ÕˆÌ {Ǚ
ÓÇ°£ ,j>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ {nä
 +1 *,/ \ -9 /- xǙ
ÓÇ°Ó
œ““ÕÌ>̈œ˜ {nx
Σ -ޘ̅mÃi \ “>V…ˆ˜i }j˜jÀ>ˆÃji q
ÓÇ°Î ˜ÃÌ>>̈œ˜ `ià “œÌiÕÀà ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃ {n™
ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã `i *>ÀŽ q
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo {Çx
“>V…ˆ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià D

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ {ÇÈ


Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi xn£
Σ°£ >V…ˆ˜i }j˜jÀ>ˆÃji xnÓ
Ón 6>Àˆ>̈œ˜ `i ۈÌiÃÃi `ià “œÌiÕÀÃ
Σ°Ó /À>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã `i *>ÀŽ x™È
D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ {™Ç
Σ°Î >V…ˆ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià D Vœ““ÕÌ>̈œ˜
Ón°£ ˆÃ̜ÀˆµÕi `i > Û>Àˆ>̈œ˜ `i ۈÌiÃÃi {™n jiVÌÀœ˜ˆµÕi Èä£
Ón°Ó 6>Àˆ>ÌiÕÀà jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià *ÀœLm“ià Èäx
`i ۈÌiÃÃi {™™
Ón°Î 6>Àˆ>ÌiÕÀà jiVÌÀœ˜ˆµÕià `i ۈÌiÃÃi xää -œṎœ˜Ã `ià µÕiÃ̈œ˜Ã] iÝiÀVˆViÃ
*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo xÓÓ iÌ «ÀœLm“ià ÈÓÎ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ xÓ{ *œÕÀ >iÀ «Õà œˆ˜o ÈÈÎ


˜`iÝ ÈÈx
˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜ ¬ 8

˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜

½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] >««iji >ÕÃÈ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi] iÃÌ Õ˜i ÃVˆi˜Vi œÕ «ÕÌžÌ Õ˜ >ÀÌ µÕˆ
i݈}i > “>ŠÌÀˆÃi `i ˜œ“LÀiÕÃià ÌiV…˜ˆµÕià ­“jV>˜ˆµÕi] ̅iÀ“ˆµÕi] >jÀœ`ޘ>“ˆµÕi] Ìi˜Õi
`ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ] jiVÌÀˆVˆÌj] jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i Vœ““>˜`i] jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i «ÕˆÃÃ>˜Vi] >Õ̜“>‡
̈µÕi] ˆ˜vœÀ“>̈µÕi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii® «œÕÀ «iÀ“iÌÌÀi > «Àœ`ÕV̈œ˜] i ÌÀ>ˆÌi“i˜Ì] i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ iÌ
½ṎˆÃ>̈œ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi°
> vœÀ“>̈œ˜ i˜ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi `i“>˜`i Li>ÕVœÕ« `½ivvœÀÌà D ½jVœi «œÕÀ >««Àj…i˜‡
`iÀ ̜ÕÌià ià `ˆÃVˆ«ˆ˜ià iÌ `i > «iÀÃjÛjÀ>˜Vi «œÕÀ «Àœ}ÀiÃÃiÀ i˜ i˜ÌÀ>˜Ì `>˜Ã i “œ˜`i `Õ
ÌÀ>Û>ˆ° i “j̈iÀ ý>««Ài˜`] >Õ Ãiˆ˜ `i ½i˜ÌÀi«ÀˆÃi] >Õ Vœ˜Ì>VÌ `ià >˜Vˆi˜Ã µÕˆ Vœ˜˜>ˆÃÃi˜Ì
ià  ̜ÕÀà `i “>ˆ˜ ‚°
œ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì D `½>ÕÌÀià vœÀ“>̈œ˜Ã œÙ ˆ iÃÌ «œÃÈLi `½>««ˆµÕiÀ
½i˜Ãi“Li `i Ãià Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vià `mà ½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜ `>˜Ã i “œ˜`i ˆ˜`ÕÃÌÀˆi] ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆVˆi˜
`œˆÌ `½>LœÀ` œLÃiÀÛiÀ] Vœ“«Ài˜`Ài] >««Ài˜`Ài iÌ “>ŠÌÀˆÃiÀ >Û>˜Ì `½œ«jÀiÀ Õˆ‡“k“i°
i œ˜}
>««Ài˜ÌˆÃÃ>}i iÃÌ «>Þj i˜ Ài̜ÕÀ° ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆVˆi˜ Ãi Lœ˜ˆvˆ>˜Ì >ÛiV ià >˜˜jià iÃÌ `i «ÕÃ
i˜ «Õà ÀiV…iÀV…j iÌ Ã> vœÀ“>̈œ˜ }j˜jÀ>ˆÃÌi iÃÌ >œÀà >««ÀjVˆji `ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃ° ÛiV ՘i
Lœ˜˜i Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi `i ܘ `œ“>ˆ˜i] ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆVˆi˜ `iۈi˜Ì i V…iv `½œÀV…iÃÌÀi ˆ˜Vœ˜‡
ÌiÃÌ>Li `ià «ÀœiÌà }œL>ÕÝ i˜ ­jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] jiVÌÀœ˜ˆµÕi] >Õ̜“>̈µÕi iÌ ˆ˜vœÀ‡
“>̈µÕi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii®°
½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi iÃÌ Õ˜ ÃiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕÃÌÀˆi vœ˜`>“i˜Ì> >Õ «>˜ ˜>̈œ˜> «>À ܘ V…ˆvvÀi
`½>vv>ˆÀiÃ] «>À ià i“«œˆÃ µÕ½ˆ «ÀœVÕÀi] «>À Ã> L>>˜Vi Vœ““iÀVˆ>i ̜ՍœÕÀà iÝVj`i˜Ì>ˆÀi
iÌ «>À Ãià >««ˆV>̈œ˜Ã `>˜Ã ̜Õà ià ÃiVÌiÕÀà `i ½>V̈ۈÌj …Õ“>ˆ˜i° ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi iÃÌ
>ÕÃÈ ՘ «œˆ˜Ì vœÀÌ `i ½ ÕÀœ«i µÕˆ `j̈i˜Ì `ià >̜ÕÌà `>˜Ã ̜Õà ià «>Þà \ ] ]
Ã̜“] ˜Ã>`œ i˜iÀ}ˆ>] ÀiÛ>] - ] œÃV…]
i}jiV] iVÌÀœÕÝ] iՓœ˜Ì ˜`ÕÃÌÀˆi]
>Lˆ˜>] i}À>˜`] iÀœÞ -œ“iÀ] >Àiˆ œÌœÀˆ] ->vÌ *œÜiÀ -ÞÃÌi“] -V…˜iˆ`iÀ iiVÌÀˆV]
-ˆi“i˜Ã] /iÃ>À] /…>mÃ] 6>jœ] 6>ÌiV…] iÌV°
> `jÃ>vviV̈œ˜ >VÌÕii `ià jÌÕ`ˆ>˜Ìà «œÕÀ ià jÌÕ`ià ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕiÃ] Vœ˜ÃÌ>Ìji `i«ÕˆÃ iÃ
>˜˜jià Óäää] iÃÌ Õ˜i «ÀjœVVÕ«>̈œ˜] “>ˆÃ ii ˜½>ÕÀ> µÕ½Õ˜ Ìi“«Ã° i ÀivmÌi ՘i «jÀˆœ`i
`i v>VˆˆÌj iÌ `i “œˆ˜`Ài ivvœÀÌ Vœ˜vœÀÌji «>À ½ˆ`ji v>ÕÃÃi µÕi ½>Ûi˜ˆÀ ÃiÀ> vœÀVj“i˜Ì i
“k“i] µÕi µÕi ÜˆÌ i ÌÞ«i `½jÌÕ`i° 1˜i i˜µÕkÌi “i˜ji i˜ `jVi“LÀi Óää{ > “k“i “œ˜‡
ÌÀj µÕ½Õ˜i }À>˜`i “>œÀˆÌj `ià i՘ià ÕÀœ«ji˜Ã `i £Ó >˜Ã ÀkÛi >ՍœÕÀ`½…Õˆ `½kÌÀi ÃÌ>À `i
> V…>˜Ãœ˜° "˜ «iÕÌ VÀœˆÀi µÕ½>«Àmà ià `jVi«Ìˆœ˜Ã iÌ ià jV…iVÃ] i Lœ˜ Ãi˜Ã Àiۈi˜`À>° 1˜i
܏ˆ`i vœÀ“>̈œ˜ >««ˆµÕji D ՘ `œ“>ˆ˜i ÃÌ>Li >ÃÃÕÀiÀ> ̜ՍœÕÀà ՘ >Ûi˜ˆÀ `>˜Ã i “œ˜`i
`Õ ÌÀ>Û>ˆ°
i VœÕÀà `½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi `ˆÃ«i˜Ãj D /œÕœÕÃi `i £™ÈÇ D Óäää] i˜ jVœi `½ˆ˜}j˜ˆiÕÀÃ
D ½ ˜Ãiiˆ…Ì£ iÌ i˜ “>ŠÌÀˆÃi D ½Õ˜ˆÛiÀÈÌj *>Տ ->L>̈iÀ] «>À >Ý >ÀÌÞ] `œVÌiÕÀ mÃ

£ Vœi ˜>̈œ˜>i ÃÕ«jÀˆiÕÀi `½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] `½jiVÌÀœ˜ˆµÕi] `½ˆ˜vœÀ“>̈µÕi] `½…Þ`À>ՏˆµÕi iÌ `ià ÌjjVœ““Õ‡

˜ˆV>̈œ˜Ã°
8 ˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜

ÃVˆi˜Vià «…ÞȵÕiÃ] «ÀœviÃÃiÕÀ `½1˜ˆÛiÀÈÌj] Vœ˜ViÀ˜>ˆÌ ià >V̈œ˜˜iÕÀà iÌ ià “>V…ˆ˜ià jiV‡
ÌÀˆµÕið  jÌ>ˆÌ >VVœ“«>}˜j `Õ VœÕÀà `i ÌÀ>ˆÌi“i˜Ì `i ½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi ˆ˜VÕ>˜Ì i ÌÀ>˜Ã‡
vœÀ“>ÌiÕÀ] ià ˆ}˜ià iÌ ià Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃÌ>̈µÕiÃ] «œÕÀ Vœ˜Ã̈ÌÕiÀ i VœÕÀà ˆ˜ˆÌˆ> `½jiV‡
ÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] µÕˆ] >ÛiV ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi iÌ ½>Õ̜“>̈µÕi vœÀ“i˜Ì ½i˜Ãiˆ}˜i“i˜Ì ÌiV…˜ˆµÕi `i
«Ài“ˆmÀi iÌ `iÕ݈m“i >˜˜jià `Õ `j«>ÀÌi“i˜Ì j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi iÌ >Õ̜“>̈µÕi `i ½jVœi]
Vœ““i ViÕˆ `i > >ŠÌÀˆÃi ° ˜ ÌÀœˆÃˆm“i >˜˜ji `½jVœi iÌ >Õ ] ià VœÕÀà >««Àœ‡
vœ˜`ˆÃ `½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi «œÕÛ>ˆi˜Ì Ìi˜ˆÀ Vœ“«Ìi `i Vià >VµÕˆÃ°
iÛ>˜Ì `ià >Õ`ˆÌœˆÀià ̜ՍœÕÀà i՘iÃ] >«Ìià D ̜ÕÌ Vœ“«Ài˜`Ài iÌ ÃœÕÛi˜Ì ˆ˜ÌjÀiÃÃjÃ]
½i݈}i˜Vi «j`>}œ}ˆµÕi «œÕÀ ½i˜Ãiˆ}˜>˜Ì jÌ>ˆÌ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi] ÜÕÌi˜Õi iÌ “œÌˆÛji° >˜Ã Vi
Vœ˜ÌiÝÌi] Vi VœÕÀà > «ÀœvˆÌj `½Õ˜ >««œÀÌ Àj}ՏˆiÀ `½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã ÃÕÀ ià ÌiV…˜ˆµÕiÃ] ià Àj>ˆ‡
Ã>̈œ˜Ã] ià «iÀvœÀ“>˜Vià iÌ ½jVœ˜œ“ˆi `i Vi ÃiVÌiÕÀ] ܘ >ÕÌiÕÀ «>À̈Vˆ«>˜Ì >Õ «>˜ ˜>̈œ‡
˜> D ½>˜ˆ“>̈œ˜ `Õ j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi «>À ià Vœ““ˆÃȜ˜Ã ÌiV…˜ˆµÕià `Õ “ˆ˜ˆÃÌmÀi] `Õ VÕL
] `i > iÌ `Õ
°
«Àmà ̜ÕÌià Vià >˜˜jià Vœ˜Ã>VÀjià D ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi iÌ D ܘ i˜Ãiˆ}˜i“i˜Ì] i Li܈˜
ÀiÃÃi˜Ìˆ `i ÌÀ>˜Ã“iÌÌÀi ½i˜Ãi“Li `i Ãià Àjvi݈œ˜Ã > `œ˜˜j ˆiÕ] i˜ Óäää‡ÓääÓ] D > Àj`>V‡
̈œ˜ `½Õ˜ ˆ“«œÃ>˜Ì “>˜ÕÃVÀˆÌ Vœ“«œÃj `i Vˆ˜µ «>À̈ià iÌ ˆÕÃÌÀj `½Õ˜ “ˆˆiÀ `i vˆ}ÕÀið i
“>˜ÕÃVÀˆÌ > jÌj «ÀjÃi˜Ìj >ÕÝ `ˆÌˆœ˜Ã ՘œ` iÌ iÝ«iÀ̈Ãj i˜ vjÛÀˆiÀ Óääΰ
œ“«Ìi Ìi˜Õ `i
½ˆ“«œÀÌ>˜Vi `i ½i˜Ãi“Li «ÀjÃi˜Ìj iÌ `i ܘ >««ÀœV…i …ˆÃ̜ÀˆµÕi]
ÞÀˆi i˜…>“œÕ ˜œÕÃ
> ÃÕ}}jÀj > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `½Õ˜ œÕÛÀ>}i «j`>}œ}ˆµÕi µÕˆ Vœ“«œÀÌiÀ>ˆÌ ià “>˜ÕÃVÀˆÌà œÀˆ}ˆ˜>ÕÝ
i݈ÃÌ>˜ÌÃ] Vœ“«jÌjà «>À `ià i˜V>ÀÌà iÌ «>À ՘ V>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ `>˜Ã V…>µÕi V…>«ˆÌÀi >ÛiV
iÝiÀVˆVià iÌ «ÀœLm“ià VœÀÀˆ}jð
iÌÌi «Àœ«œÃˆÌˆœ˜ jÌ>ˆÌ >ÌÌÀ>Þ>˜Ìi°
*œÕÀ > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `i ViÌ œÕÛÀ>}i «j`>}œ}ˆµÕi] >Ý >ÀÌÞ Ã½iÃÌ >ÃÜVˆj D `iÕÝ `i ÃiÃ
>˜Vˆi˜Ã jmÛià ˆ˜}j˜ˆiÕÀà \ >˜ˆi ˆÝ˜iÕv] `œVÌiÕÀ i˜ j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi] «ÀœviÃÃiÕÀ >}Àj}j
`i j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi D ½ Ó `i />ÀLià iÌ i«…ˆ˜i >ÀVˆ> ˆ>LiÀÌ] «ÀœviÃÃiÕÀ >}Àj}j `i
*…ÞȵÕi >««ˆµÕji i˜ V>ÃÃi `i -/- D /œÕœÕÃi ΰ

iÌÌi >ÃÜVˆ>̈œ˜ > iÕ ½>Û>˜Ì>}i \
q `i Ài}ÀœÕ«iÀ ÌÀœˆÃ i˜Ãiˆ}˜>˜Ìà «>ÃȜ˜˜jà «>À > «j`>}œ}ˆi ­ˆVi˜Vˆj `½i˜Ãiˆ}˜i“i˜Ì `i
*…ÞȵÕi i˜ £™xn] >}Àj}j `i j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi i˜ £™™Ó iÌ >}Àj}ji `i *…ÞȵÕi >««ˆµÕji
i˜ Óä䣮 Æ
q `i v>ˆÀi `ˆ>œ}ÕiÀ ÌÀœˆÃ }j˜jÀ>̈œ˜Ã `½i˜Ãiˆ}˜>˜ÌLj˜}j˜ˆiÕÀà ­`ˆ«ž“jà ˜Ãiiˆ…Ì i˜
£™Èä] £™nx iÌ Óäää® V…>V՘ >««œÀÌ>˜Ì ܘ «œˆ˜Ì `i ÛÕi Æ
q `i “iÌÌÀi D «ÀœvˆÌ ià >««œÀÌà `i V…>V՘] Ã>ۜˆÀ iÌ Ìj˜>VˆÌj `i ½>˜Vˆi˜] Vœ“«jÌi˜Vià iÌ
ivvˆV>VˆÌj `i ½…œ““i “×À] `ޘ>“ˆÃ“i `i > i՘iÃÃi°
i ÌÀ>Û>ˆ i˜ Vœ““Õ˜ > Vœ˜ÃˆÃÌj D `jÌiÀ“ˆ˜iÀ `½>LœÀ` i «Àœ}À>““i `i Vi µÕi ˜œÕÃ
`jÈÀˆœ˜Ã ˆ˜ÌÀœ`ՈÀi «œÕÀ i˜ v>ˆÀi ՘ ˆÛÀi `i ÌÀ>Û>ˆ `iÃ̈˜j >ÕÝ jÌÕ`ˆ>˜Ìð
˜ `jvˆ˜ˆÌˆÛi] >«Àmà `i ˜œ“LÀiÕÃià «Àœ«œÃˆÌˆœ˜Ã iÌ `ˆÃVÕÃȜ˜Ã] > «Ài“ˆmÀi «>}i `i
V…>µÕi V…>«ˆÌÀi Vœ“«œÀÌi ià œLiV̈và «œÕÀÃՈۈÃ] i ˜œÕÛi>Õ ÛœV>LՏ>ˆÀi iÌ Õ˜ ܓ“>ˆÀi
`Õ V…>«ˆÌÀi° ià i˜V>ÀÌÃ] `iÃ̈˜jà D j>À}ˆÀ > VՏÌÕÀi `Õ `œ“>ˆ˜i] œ˜Ì jÌj V…œˆÃˆÃ `i `iÕÝ
ÌÞ«ià \ «ïÌà i˜V>ÀÌà >˜iV`œÌˆµÕiÃ] ÃÌ>̈Ã̈µÕià œÕ ÌiV…˜ˆµÕià «œÕÀ ˆ˜vœÀ“iÀ] i˜V>ÀÌà «Õà œÕ
“œˆ˜Ã ˆ“«œÀÌ>˜Ìà «œÕÀ Û>œÀˆÃiÀ i ÃiVÌiÕÀ iÌ «>Àv>ˆÀi Ã> Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi° ˜ vˆ˜ `i V…>µÕi V…>‡
«ˆÌÀi] «Àœ«œÃiÀ >ÕÝ jÌÕ`ˆ>˜Ìà `ià iÝÌi˜Ãˆœ˜Ã ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕiÃ] ÌiV…˜ˆµÕià œÕ ÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃ
˜œÕà > «>ÀÕ Ṏi°
i V>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜ > «œÕÀ œLiV̈v «Ài“ˆiÀ i ÌÀ>Û>ˆ `i ½jÌÕ`ˆ>˜Ì°  Vœ“«œÀÌi iÃ
«œˆ˜ÌÇVjà iÌ Õ˜i vˆV…i `ià «Àˆ˜Vˆ«>ià vœÀ“Տià iÌ ÃV…j“>à «œÕÀ «iÀ“iÌÌÀi ՘i >Ãȓˆ>̈œ˜
Ó Vœi ˜>̈œ˜>i `½ˆ˜}j˜ˆiÕÀð
Î ÞVji jœ`>Ì `i -jÛiÀ>V°
˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜ ¬ 8

Àj}ՏˆmÀi° ià µÕiÃ̈œ˜Ã `½i˜ÌÀïi˜ >>˜Ì `ià «Õà ȓ«ià >ÕÝ «Õà Vœ“«iÝiÃ] «>ÀvœˆÃ
“k“i `jÀœÕÌ>˜ÌiÃ] Vœ˜Ã̈ÌÕi˜Ì ՘i Lœ˜˜i >Õ̜‡jÛ>Õ>̈œ˜] i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì «Àj>>Li D ՘ iÝ>‡
“i˜ œÕ D ՘i i“L>ÕV…i° ià iÝiÀVˆVià iÌ `ià «ÀœLm“ià `i Ãޘ̅mÃi] >ÛiV ܏Ṏœ˜Ã Ài}ÀœÕ‡
«jià i˜ vˆ˜ `i ۜÕ“i] «iÀ“iÌÌi˜Ì > ÛjÀˆvˆV>̈œ˜ `ià >VµÕˆÃ] ̜ÕÌ i˜ ÜՏˆ}˜>˜Ì `ià «œˆ˜ÌÃ
«>À̈VՏˆmÀi“i˜Ì ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìð
i `jÀœÕi“i˜Ì] `i `jVi“LÀi ÓääÎ D “>ˆ Óääx] `Õ «Àœ}À>““i j>LœÀj ˜½> «>à i“«k‡
V…j i «>ÀÌ>}i `ià Ài뜘Ã>LˆˆÌjà `>˜Ã ià Ì@V…ià D >VVœ“«ˆÀ] i˜ «ÀœvˆÌ>˜Ì `ià Vœ“«jÌi˜ViÃ
iÌ `ià `ˆÃ«œ˜ˆLˆˆÌjà `i V…>V՘° ià Àj՘ˆœ˜Ã `i ÌÀ>Û>ˆ Àj}ՏˆmÀià œ˜Ì «iÀ“ˆÃ `i «>Àv>ˆÀi >
Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜ `ià ÌiÝÌiÃ] `i V…œˆÃˆÀ ià ˆÕÃÌÀ>̈œ˜Ã iÌ `½ivviVÌÕiÀ ià “ˆÃià >Õ «œˆ˜Ì «œÕÀ
> Vœ…jȜ˜ `i ½i˜Ãi“Li `i ½œÕÛÀ>}i° ià Σ V…>«ˆÌÀiÃ] ià £ äÇ{ vˆ}ÕÀiÃ] ià nÈ ˆÕÃÌÀ>‡
̈œ˜Ã] ià Èä  i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ‚] ià Óx  6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ‚] ià ÎÈ  *œÕÀ i˜
Ã>ۜˆÀ «Õà ‚ >ˆ˜Ãˆ µÕi ià Óä£  +ÕiÃ̈œ˜Ã ‚ >ÛiV ܏Ṏœ˜Ã] ià ™È iÝiÀVˆVià iÌ «ÀœLm“iÃ
VœÀÀˆ}jÃ] Vœ˜Ã̈ÌÕi˜Ì ՘ i˜Ãi“Li `i Àjvi݈œ˜Ã] `½ˆÕÃÌÀ>̈œ˜Ã] `½ˆ˜ÌiÀÀœ}>̈œ˜Ã] `½iÝ«ˆV>‡
̈œ˜Ã iÌ `i `j“œ˜ÃÌÀ>̈œ˜Ã µÕˆ «Àœœ˜}i˜Ì >ÛiV ivvˆV>VˆÌj i VœÀ«Ã `Õ ÌiÝÌi «Àˆ˜Vˆ«>°
½œÕÛÀ>}i Vœ“«œÀÌi Vˆ˜µ «>À̈ið > «Ài“ˆmÀi «>À̈i] ˜iÀ}ˆi q “>}˜j̈Ói] À>««ii iÃ
œˆÃ vœ˜`>“i˜Ì>ià `i ½jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói° > `iÕ݈m“i «>À̈i] >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ]
˜½œÕLˆi ˜ˆ ià “>V…ˆ˜ià D ÀjÕVÌ>˜Vi ˜ˆ i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `ià ÀjÃi>ÕÝ° > ÌÀœˆÃˆm“i «>À̈i]
>V…ˆ˜ià >ÃޘV…Àœ˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜] Vœ˜ViÀ˜i j}>i“i˜Ì ià “>V…ˆ˜ià D `œÕLi >ˆ“i˜Ì>̈œ˜
iÌ > V>ÃV>`i …Þ«œÃޘV…Àœ˜i° > µÕ>ÌÀˆm“i «>À̈i] >V…ˆ˜ià D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ] ÌÀ>ˆÌi `i
½iÝÌi˜Ãˆœ˜ >ÕÝ “>V…ˆ˜ià >ÌiÀ˜>̈Ûià “œ˜œ«…>Ãjià iÌ D > “œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D Vœ‡
iVÌiÕÀ° > Vˆ˜µÕˆm“i iÌ `iÀ˜ˆmÀi «>À̈i] -ޘ̅mÃi] «ÀjÃi˜Ìi > “>V…ˆ˜i }j˜jÀ>ˆÃji] ià ÌÀ>˜Ã‡
vœÀ“>̈œ˜Ã `i *>ÀŽ iÌ ià “>V…ˆ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi°
>˜Ã ià Vˆ˜µ «>À̈iÃ] `mà > Vœ˜Vi«Ìˆœ˜] iÌ «œÕÀ “iÌÌÀi i˜ Àiˆiv ià ̅m“ià «Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ]
µÕiµÕià «Àˆ˜Vˆ«ià œ˜Ì jÌj >««ˆµÕjð Ã Vœ˜ViÀ˜i˜Ì > «j`>}œ}ˆi] ½iÝ«ˆV>̈œ˜ ˜jViÃÃ>ˆÀi D
̜ÕÌi `j“>ÀV…i ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi] ½jV>ˆÀ>}i >««œÀÌj «>À ½…ˆÃ̜ˆÀi `ià ÃVˆi˜Vià iÌ i ÜÕVˆ
`½>LœṎÀ D ՘i Ãޘ̅mÃi°
> «j`>}œ}ˆi iÃÌ ½>ÀÌ `½ˆ˜ÌjÀiÃÃiÀ] `½jÛiˆiÀ ½jÌÕ`ˆ>˜Ì >Õ ÃՍiÌ «Àˆ˜Vˆ«> «œÕÀ µÕ½ˆ
Àïi˜˜i Vi µÕ½œ˜ Õˆ iÝ«œÃi] i˜ «Ài˜>˜Ì `ià ˜œÌià œÕ i˜ v>ˆÃ>˜Ì ՘ ivvœÀÌ `i “j“œˆÀi] vˆ˜>‡
i“i˜Ì i˜ ÌÀ>Û>ˆ>˜Ì] «ÕÌžÌ µÕi `½kÌÀi ՘ ȓ«i ­Ìjj®Ã«iVÌ>ÌiÕÀ µÕˆ Ài}>À`i] «ÕˆÃ œÕLˆi°
½i˜Ãiˆ}˜>˜Ì ˜i `œˆÌ «>à ÌÀœ« >LÕÃiÀ `ià “œÞi˜Ã ˜œÕÛi>ÕÝ “ˆÃ >ՍœÕÀ`½…Õˆ D Ã> `ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜]
ÜÕà «iˆ˜i `i ˜½>ۜˆÀ `iÛ>˜Ì Õˆ µÕi `ià ëiVÌ>ÌiÕÀà >ÕÝ LÀ>à VÀœˆÃjð ˜ >“«…ˆÌ…j@ÌÀi] >
}iÃÌÕii iÃÌ V>«ˆÌ>i «œÕÀ Ài˜vœÀViÀ > «>Àœi iÌ ÀiÌi˜ˆÀ ½>ÌÌi˜Ìˆœ˜ `i ܘ >Õ`ˆÌœˆÀi° >˜Ã ՘
ˆÛÀi ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi] > vˆ}ÕÀi iÃÌ ˆ˜Vœ˜ÌœÕÀ˜>Li° *>Vji i˜ Ài}>À` `Õ ÌiÝÌi > Vœ˜ViÀ˜>˜Ì] ii
Ài>ˆi i À>ˆÃœ˜˜i“i˜Ì i˜ v>VˆˆÌ>˜Ì Ã> Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜° ÛiV i “ˆˆiÀ `i vˆ}ÕÀià `Õ “>˜ÕÇ
VÀˆÌ] œ˜ Ãi À>««ÀœV…i `i >  ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi ‚ «œÕÀ “ˆiÕÝ V>«ÌˆÛiÀ i iVÌiÕÀ°
>˜Ã i `œ“>ˆ˜i ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi] v>Vi D ՘i ÌiV…˜œœ}ˆi }>œ«>˜Ìi] œ˜ Vœ˜ÃÌ>Ìi µÕi i
˜œ“LÀi `½…iÕÀià “ˆÃià D `ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜ `½Õ˜ i˜Ãiˆ}˜>˜Ì `ˆ“ˆ˜Õi `½>˜˜ji i˜ >˜˜ji >œÀà µÕi
ܘ `œ“>ˆ˜i `ˆÃVˆ«ˆ˜>ˆÀi >Õ}“i˜Ìi Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì°
i «>À>`œÝi Vœ˜`ÕˆÌ «œÕÀ i “œˆ˜Ã D
՘i «iÀÌi `½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã iÌ ÀˆÃµÕi D ÌiÀ“i `i `jLœÕV…iÀ ÃÕÀ ՘ i˜Ãi“Li ˆ˜Vœ“«Àj…i˜ÃˆLi
«œÕÀ ½jÌÕ`ˆ>˜Ì°  iÃÌ `œ˜V œ««œÀÌ՘] «œÕÀ V…>µÕi `œ“>ˆ˜i `i ëjVˆ>ˆÌj] `½œvvÀˆÀ ̜ÕÌià iÃ
iÝ«ˆV>̈œ˜Ã ˜jViÃÃ>ˆÀià D ViÕˆ µÕˆ `jÈÀi «>Àv>ˆÀi Ã> Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜° *œÕÀµÕœˆ “Տ̈«ˆiÀ
«>À “ Ó A“ £ ià jµÕ>̈œ˜Ã `Õ ÃiVœ˜`>ˆÀi `i ½>ÃޘV…Àœ˜i ¶o /œÕÌi `j“>ÀV…i ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi
`œˆÌ kÌÀi ÕÃ̈vˆji i˜ “œ˜ÌÀ>˜Ì `½œÙ ۈi˜Ì ½ˆ`ji] Vœ““i˜Ì œ˜ ½>««ˆµÕi iÌ D µÕœˆ ii ÃiÀÌ°
i «œˆ˜Ì `i ÛÕi …ˆÃ̜ÀˆµÕi iÃÌ «ÀiõÕi ̜ՍœÕÀà ˜j}ˆ}j `>˜Ã i `œ“>ˆ˜i ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi
>œÀà µÕ½ˆ ÜՏˆ}˜i > ÃՈÌi œ}ˆµÕi `Õ À>ˆÃœ˜˜i“i˜Ì° ½jۜṎœ˜ `ià ÃVˆi˜ViÃ] >˜ˆ“ji «>À
½>ÀÀˆÛji `ià ÌiV…˜ˆµÕià ˜œÕÛiià iÌ µÕiµÕivœˆÃ LœÕiÛiÀÃji «>À `ià >««œÀÌà vœ˜`>“i˜Ì>ÕÝ]
i݈}i ՘i ÛÕi `½i˜Ãi“Li «œÕÀ Lˆi˜ Ã>ˆÃˆÀ > ˆ}˜i `ˆÀiVÌÀˆVi° "˜ > ÌÀœ« Ìi˜`>˜Vi D À>ÞiÀ
86 ˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜

`jvˆ˜ˆÌˆÛi“i˜Ì ̜ÕÌ Vi µÕˆ Ãi“Li ÃÕÀ ½ˆ˜ÃÌ>˜Ì `j«>ÃÃj] Vœ““i œ˜ ½> È Lˆi˜ v>ˆÌ i˜ £™xä
>ÛiV > ÃÕ««ÀiÃȜ˜ `ià ÌÀ>“Ü>Þà µÕi ½œ˜ Ài}ÀiÌÌi >ՍœÕÀ`½…Õˆ° 1˜ ViÀÌ>ˆ˜ Vœ˜ÃiÀÛ>̈Ói iÌ
՘i Lœ˜˜i “j“œˆÀi ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi ÀiÃÌi˜Ì iÃÃi˜ÌˆiÃ «œÕÀ ÃՈÛÀi ½jۜṎœ˜° "˜ `œˆÌ ÀiÌi˜ˆÀ `Õ
«>ÃÃj ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi i V…i“ˆ˜i“i˜Ì iÌ ià «œˆ˜Ìà vœ˜`>“i˜Ì>ÕÝ «œÕÀ “ˆiÕÝ «ÀjۜˆÀ i vÕÌÕÀ°
> Ãޘ̅mÃi iÃÌ i˜ µÕiµÕi ÜÀÌi i LœÕµÕiÌ vˆ˜>° ->̈Ãv>ˆÃ>˜Ìi «œÕÀ ½iëÀˆÌ] ii «iÀ“iÌ
`i `œ“ˆ˜iÀ ̜ÕÌ ½ië>Vi ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕi «>ÀVœÕÀÕ] `i `jVœÕÛÀˆÀ `½>ÕÌÀià ṎˆÃ>̈œ˜Ã «œÃÈLiÃ
iÌ `½œÕÛÀˆÀ ià «œÀÌià D > ȓՏ>̈œ˜° > Ãޘ̅mÃi ̈i˜Ì ˆiÕ D > vœˆÃ `i Vœ˜VÕȜ˜ iÌ `½>«‡
«i «œÕÀ `œ˜˜iÀ ½i˜Ûˆi `½>iÀ «Õà œˆ˜°

iÌ œÕÛÀ>}i] ˆ˜Ìi˜Ìˆœ˜˜ii“i˜Ì «j`>}œ}ˆµÕi] Vœ˜XÕ Vœ““i >««ÀœV…i ˆ˜ˆÌˆ>i `i ½jiV‡
ÌÀœ“jV>˜ˆµÕi] ÛiÕÌ kÌÀi ՘ ˆÛÀi `i ÌÀ>Û>ˆ «iÀܘ˜i `i ½jÌÕ`ˆ>˜Ì \
q œÙ i vœ˜`>“i˜Ì> iÌ ià L>Ãià Ü˜Ì iÝ«ˆµÕjà `>˜Ã i `jÌ>ˆ Æ
q œÙ `i ÌÀmà ˜œ“LÀiÕÃià vˆ}ÕÀià v>VˆˆÌi˜Ì > Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜ Æ
q œÙ ½>ëiVÌ …ˆÃ̜ÀˆµÕi «iÀ“iÌ ½jۜṎœ˜ `i > «i˜Ãji Æ
q œÙ `ià ÀÕLÀˆµÕià  *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «Õà ‚] i˜ vˆ˜ `i V…>µÕi V…>«ˆÌÀi] «Àœ«œÃi˜Ì `iÃ
`jÛiœ««i“i˜Ìà œÕ `ià >««Àœvœ˜`ˆÃÃi“i˜Ìà ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕià œÕ ÌiV…˜ˆµÕià Æ
q œÙ ià V>…ˆiÀà `½jÛ>Õ>̈œ˜] i˜ «Àœ«œÃ>˜Ì `ià «œˆ˜ÌÇVjà iÌ `ià vˆV…ià «À>̈µÕiÃ]
v>VˆˆÌi˜Ì ՘i >Ãȓˆ>̈œ˜ Àj}ՏˆmÀi Æ
q œÙ `ià µÕiÃ̈œ˜Ã] `ià iÝiÀVˆVià iÌ `ià «ÀœLm“iÃ] >ÛiV ܏Ṏœ˜Ã] «iÀ“iÌÌi˜Ì > ÛjÀˆ‡
vˆV>̈œ˜ `ià >VµÕˆÃ Æ
q œÙ `ià ÀÕLÀˆµÕià  6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ‚ “œ˜ÌÀi˜Ì ià >Û>˜Ì>}iÃ] ià «iÀ‡
vœÀ“>˜ViÃ] ià Àj>ˆÃ>̈œ˜Ã iÌ ià iÝ«œˆÌà `Õ ÃiVÌiÕÀ Æ
q œÙ `ià ÀÕLÀˆµÕià  i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ ‚ «ÀjÃi˜Ìi˜Ì `ià ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã >˜iV`œÌˆµÕià µÕˆ
ˆ˜ÌiÀ«ii˜Ì > VÕÀˆœÃˆÌj `Õ iVÌiÕÀ°

i ˆÛÀi ý>`ÀiÃÃi \
q >ÕÝ jÌÕ`ˆ>˜Ìà `ià 1/] ˆVi˜Vià iÌ >ÃÌiÀà ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕià `Õ `œ“>ˆ˜i Æ
q >ÕÝ jmÛià `ià jVœià `½ˆ˜}j˜ˆiÕÀà jiVÌÀˆVˆi˜Ã Æ
q D > vœÀ“>̈œ˜ «iÀ“>˜i˜Ìi] «œÕÀ ̜Õà ViÕÝ µÕˆ `jÈÀi˜Ì Vœ“«jÌiÀ iÕÀ vœÀ“>̈œ˜ i˜
jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi°
,i“iÀVˆi“i˜ÌÃ
Õ ÌiÀ“i `i ViÌ œÕÛÀ>}i] ˜œÕà Ìi˜œ˜Ã D Ài“iÀVˆiÀ ۈÛi“i˜Ì ˜œÃ Vœm}ÕiÃ] iÀÌÀ>˜`
œ}>Ài`i] ˆV…i >œˆi‡>âi˜V] iÀ˜>À` /À>˜˜œÞ] i˜ÀÞ œV… iÌ i>˜ >ÕV…iÀ µÕˆ œ˜Ì
>VVi«Ìj `i Àj`ˆ}iÀ `ià ˆLÀià «Àœ«œÃ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià ̅m“ià `ià Vˆ˜µ «>À̈ià iÌ >`>“i
>Àˆ> >ۈ`] ,i뜘Ã>Li `Õ `j«>ÀÌi“i˜Ì j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi‡Õ̜“>̈µÕi `i ½ ˜Ãiiˆ…Ì]
«œÕÀ ܘ ÜṎi˜ œÀà `i > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `ià “>˜ÕÃVÀˆÌà `½œÀˆ}ˆ˜i°
œÃ Ài“iÀVˆi“i˜Ìà ý>`ÀiÃÃi˜Ì j}>i“i˜Ì D
ÞÀˆi i˜…>“œÕ] j`ˆÌiÕÀ i˜ V…>À}i `i >
«…ÞȵÕi iÌ `ià ÃVˆi˜Vià «œÕÀ ½ˆ˜}j˜ˆiÕÀ >ÕÝ `ˆÌˆœ˜Ã ՘œ`] «œÕÀ >ۜˆÀ ÜÕÌi˜Õ >Õ«Àmà `i
Ã> `ˆÀiV̈œ˜ ˜œÌÀi «ÀœiÌ iÌ ˜œÕà >ۜˆÀ }Ո`j `>˜Ã ˜œÃ V…œˆÝ] “>`>“i iÌ “iÃÈiÕÀà À>˜XœˆÃi

…>ÕÛi>Շ,œLˆœ˜ ­ ®] -Ìj«…>˜i Ã̈iÀ ­ */®]
…ÀˆÃ̈>˜ ˜`ÀˆiÕÝ ­iÀœÞ -œ“iÀ®] i>˜‡
“>ÀV
œ“Li]
œ˜ÃiÀÛ>ÌiÕÀ `Õ “ÕÃji `Õ V…i“ˆ˜ `i viÀ `i Տ…œÕÃi] iÌ -ޏÛ>ˆ˜ >˜iÌ]
,j`>VÌiÕÀ i˜ V…iv `i /6 “>}>∘i] «œÕÀ ià «…œÌœ}À>«…ˆià “ˆÃià }À>VˆiÕÃi“i˜Ì D ˜œÌÀi
`ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜] «œÕÀ iÕÀ }i˜ÌˆiÃÃi iÌ iÕÀ Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜ Æ ÌœÕÌià ià i˜ÌÀi«ÀˆÃià iÌ ÌœÕà ViÕÝ
iÌ Viià µÕˆ œ˜Ì Vœ˜ÌÀˆLÕj `½Õ˜i “>˜ˆmÀi œÕ `½Õ˜i >ÕÌÀi D > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `i ViÌ œÕÛÀ>}i Ã>˜Ã
œÕLˆiÀ >ÕÀi˜Vi 6ˆÌœÌ `ià `ˆÌˆœ˜Ã ՘œ`°

œ““i ià ÌÀœˆÃ “œÕõÕiÌ>ˆÀiÃ] ˜œÕà j̈œ˜Ã µÕ>ÌÀi >ÛiV > «ÀjVˆiÕÃi Vœ>LœÀ>̈œ˜ `i
œÃiÌÌi >ÀÌÞ°
ˆÃÌi `iÃ
«Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ ÃޓLœiÃ
> >VVjjÀ>̈œ˜ V…>“« jiVÌÀˆµÕi
> ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `i ۜˆià `½Õ˜ i˜ÀœÕi“i˜Ì v°V°j°“°
ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi Ó v°j°“° >}ˆÃÃ>˜Ìi >Õ ÃiVœ˜`>ˆÀi `i >
À V…>“« Àj“>˜i˜Ì “>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i
“ V…>“« “>݈“> v°j°“° œ˜}ˆÌÕ`ˆ˜>i
] V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ iÌ V…>“« ˆ˜`ÕˆÌ `>˜Ã ՘i /, v°j°“° ÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>i
“>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i v vÀjµÕi˜Vi
Ã] À V…>“« ÃÌ>̜À iÌ V…>“« ÀœÌœÀ `>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i œÀVi
>ÃޘV…Àœ˜i } }ˆÃÃi“i˜Ì
ˆ] V…>“«Ã `>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ } >VVjjÀ>̈œ˜ `i > «iÃ>˜ÌiÕÀ
 V…>“« `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi

 V…>“« `œ˜˜j «>À ՘i LœLˆ˜i `i Vœ“«i˜Ã>̈œ˜ V V…>“« VœiÀVˆÌˆv
«>ÀVœÕÀÕi «>À i VœÕÀ>˜Ì 
` V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì
V ۈÌiÃÃi `i > Õ“ˆmÀi
`] µ Vœ“«œÃ>˜Ìià `i ÃÕÀ ià >Ýià ` iÌ µ `i
Vˆ VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j œ˜`i
V“ VœÕ«i “œÞi˜ ˆ] VœÕÀ>˜ÌÃ

V>«>VˆÌj `Õ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ VœÕÀ>˜Ì ˜œ“ˆ˜>

“œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i VœÕÀ>˜Ì ivvˆV>Vi

VœÕ«i ˜œ“ˆ˜> ˆ£] ˆÓ] ˆÎ VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>ÃjÃ

i“ VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi ˆ`] ˆµ]ˆä VœÕÀ>˜Ìà `ˆ«…>Ãjà `i *>ÀŽ

` VœÕ«i `i `j“>ÀÀ>}i ˆä] ˆ… VœÕÀ>˜Ìà …œ“œ«œ>ˆÀiÃ


` >Ýi `ˆÀiVÌ ˆ]ˆ2]ˆ… VœÕÀ>˜Ìà `ˆ«…>Ãjà `i
œ˜VœÀ`ˆ>
ˆ˜`ÕV̈œ˜] iÝVˆÌ>̈œ˜ œÕ `j«>Vi“i˜Ì jiVÌÀˆµÕi ˆ`Ã] ˆ`À] ˆµÃ] ˆµÀ VœÕÀ>˜Ìà `½>Ýi ` œÕ `½>Ýi µ] ÃÌ>̜ÀˆµÕià œÕ
i vœÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi ÀœÌœÀˆµÕiÃ
iÛ v°j°“° D ۈ`i }] ä]  VœÕÀ>˜Ìà >LÜÀLjà vœ˜V̈œ˜ `i }
iV… v°j°“° i˜ V…>À}i  `i˜ÃˆÌj VœÕÀ>˜Ì
iÀ v°j°“° ÀjÃՏÌ>˜Ìi  VœÕÀ>˜Ì `¿iÝVˆÌ>̈œ˜
iÌÀ v°j°“° ÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>i g VœÕÀ>˜Ì `i VœÕÀ̇VˆÀVՈÌ
i v°j°“° œ˜}ˆÌÕ`ˆ˜>i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi ۜÕ“ˆµÕi
iL> v°j°“° i˜ÌÀi `iÕÝ «œˆ˜Ìà `Õ LœLˆ˜>}i “œ“i˜Ì `½ˆ˜iÀ̈i
i v°j°“° i˜ÌÀi `iÕÝ L>>ˆÃ ] ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜
i j«>ˆÃÃiÕÀ `i ½i˜ÌÀiviÀ ; >Ýi ˆ“>}ˆ˜>ˆÀi
86 ¬ ˆÃÌi `ià «Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ ÃޓLœiÃ

Ž VœivvˆVˆi˜Ì `i LœLˆ˜>}i D >Ýi Àji


ŽÃ ˜œ“LÀi `i vˆÃ «>À i˜VœV…i - ÃÕÀv>Vi
Ž v>VÌiÕÀ `i “Տ̈«ˆVˆÌj `½Õ˜ i˜ÀœÕi“i˜Ì -> ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi
] ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià - «ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi
Ì£] ÌÓ] ÌÓ ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià ̜Ì>ià ->“ ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i
`] µ ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià «Àœ«Àià `>˜Ã ià >Ýià ` iÌ µ -i“ «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi
“ ˜œ“LÀi `i «…>ÃiÃ Ì Ìi“«Ã
“ ˜œ“LÀi `i ëˆÀià «>À «…>Ãi / «jÀˆœ`i
“ ˜œ“LÀi `i “>ˆià ˆ˜`j«i˜`>˜Ìià ÕJ ÛiVÌiÕÀ ՘ˆÌ>ˆÀi
 “>ÃÃi 1 Ìi˜Ãˆœ˜ Vœ“«œÃji
] >L] ÃÓ ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià “ÕÌÕiià 6 Ìi˜Ãˆœ˜ ȓ«i
 L
L L 
à ] À ]  “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi Û]6 ۈÌiÃÃiÃ
˜ ˜œ“LÀi `i vˆÃ >V̈và 6} ۈÌiÃÃi `Õ Vi˜ÌÀi `i }À>ۈÌj
˜ ˜œ“LÀi `i ëˆÀià `½Õ˜i LœLˆ˜i 7 ÌÀ>Û>ˆ
˜i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià 7 j˜iÀ}ˆi
˜Ìi ˜œ“LÀi ̜Ì> `½i˜VœV…ià 8`] 8µ Àj>VÌ>˜Vià œ˜}ˆÌÕ`ˆ˜>i iÌ ÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>i
ۈÌiÃÃi ­vÀjµÕi˜Vi® `i ÀœÌ>̈œ˜ Þ6 «>à >Û>˜Ì
] £] Ó ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià `i vՈÌià ̜Ì>ià Þ, «>à >ÀÀˆmÀi
« ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `i «žià < ˆ“«j`>˜Vi
« «iÀÌià >˜}i `½œÕÛiÀÌÕÀi `½Õ˜ LœLˆ˜>}i i˜ÌÀi `iÕÝ
* µÕ>˜ÌˆÌj `i “œÕÛi“i˜Ì «œˆ˜Ìà >] L œÕ ]
* «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi >˜}i `i `jLÕÌ iÌ `i vˆ˜ `i Vœ˜`ÕV̈œ˜
*i“ «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi «>à `i˜Ì>ˆÀi
µ >Ýi i˜ µÕ>`À>ÌÕÀi X «iÀ“ˆÌ̈ۈÌj `Õ Ûˆ`i Xä Ài>̈Ûi XÀ
µ ˜œ“LÀi `i L>>ˆÃ X «iÌˆÌ `j«…>Ã>}i
µ]+ V…>À}ià jiVÌÀˆµÕià » vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi
+ «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi [ Ài˜`i“i˜Ì
+i“ «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi Àj>V̈Ûi [Û Ài˜`i“i˜Ì ÛÀ>ˆ
À] , ÀjÈÃÌ>˜Vià [>«« Ài˜`i“i˜Ì >««ÀœV…j
,Ó ÀjÈÃÌ>˜Vi `Õ ÀœÌœÀ >ÃޘV…Àœ˜i D “£ ° >˜}i œÕ ië>Vi `i Vœ˜`ÕV̈œ˜
«…>Ãià °ä ÀiÌ>À` D ½>“œÀX>}i `½Õ˜ ̅ÞÀˆÃ̜À
,iÝÌ ÀjÈÃÌ>˜Vi iÝÌjÀˆiÕÀi °L >˜}i `i Ài«jÀ>}i `i > ˆ}˜i `ià L>>ˆÃ
,V ÀjÈÃÌ>˜Vi VÀˆÌˆµÕi F ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj `ˆjiVÌÀˆµÕi
,…` À…jœÃÌ>Ì `i `j“>ÀÀ>}i F ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj “>}˜j̈µÕi
,V À…jœÃÌ>Ì `i V…>“« o Àj>VÌ>˜Vi `i vՈÌi
,] D ÀiÕVÌ>˜Vià x «iÀ“j>LˆˆÌj `Õ Ûˆ`i xä Ài>̈Ûi xÀ
,i ÀiÕVÌ>˜Vi `i ½i˜ÌÀiviÀ ¡ `i˜ÃˆÌj `i V…>À}i
, À>««œÀÌ VÞVˆµÕi ¡ ÀjÈÃ̈ۈÌj
ˆÃÌi `ià «Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ ÃޓLœià ¬ 86

 È}˜i `i ܓ“>̈œ˜ ‘ `j«…>Ã>}i


Û Ãœ““i ÛÀ>ˆi  vÕÝ ÀiXÕ «>À ՘i LœLˆ˜i r ˜‘
>«« ܓ“i >««ÀœV…ji ` vÕÝ ÀiXÕ «>À V…>µÕi `i“ˆ‡ˆ˜`ÕˆÌ `>˜Ã ½>Ýi `
® Vœ˜ÃÌ>˜Ìi `i Ìi“«Ã € ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi `i ÀœÌ>̈œ˜
®i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi jiVÌÀˆµÕi € «ÕÃ>̈œ˜
®“ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi “jV>˜ˆµÕi ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜] à >Õ ÃޘV…Àœ‡
‘ vÕÝ ‘v `i vՈÌi ‘Õ Ṏi ‘Ì ̜Ì> ˜ˆÃ“i] À Ài>̈Ûi

VÀˆÌÕÀià ÃޓLœˆµÕiÃ

,œÌ v°j°“° `i ÀœÌ>̈œ˜ *³ «iÀÌià «>À …ÞÃÌjÀjÈà iÌ VœÕÀ>˜Ìà `i


/À>˜Ãv v°j°“° `i ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜ œÕV>ÕÌ >Õ ÃÌ>̜À
Ó-] £ä-] +-o È}˜ˆvˆ>˜Ì Ó] £ä] +£o`Õ `ˆ>}À>““i £-] Ó-] Î- >Ýià `i iVÌÕÀi ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jÃ
’
ȓ«ˆvˆj ÀW ’ vÕÝ i˜ >Û>˜Ì `i jiVÌÀˆµÕi «>À
*-] *, «iÀÌià œÕi ÃÌ>̜À] ÀœÌœÀ Ó
À>««œÀÌ D ½>Ýi À Ó
*v³Û «iÀÌi «>À vÀœÌÌi“i˜Ì iÌ Ûi˜Ìˆ>̈œ˜
£°£ ià ÌÀœˆÃ ÌÞ«ià `i vœÀ“Տià ¬ £

* ,/ 
˜iÀ}ˆi
>}˜j̈Ói

i `œ“>ˆ˜i `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ÛˆÌ >ՍœÕÀ`½…Õˆ ՘i «Àœvœ˜`i “ÕÌ>̈œ˜ µÕˆ ýœ«mÀi Ì>˜Ì
>Õ ˜ˆÛi>Õ `ià ÌiV…˜œœ}ˆià ­“ˆVÀœ“>V…ˆ˜iÃ] “>ÌjÀˆ>ÕÝ  ˆ˜Ìiˆ}i˜Ìà ‚o® µÕi `ià ÃiVÌiÕÀÃ
`½>««ˆV>̈œ˜Ã ­>jÀœ˜>ṎµÕi iÌ ië>Vi] “j`iVˆ˜i®°

*, ,
ˆ˜Ãˆ] >Շ`iD `Õ `œ“>ˆ˜i `ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕià V>ÃȵÕià µÕˆ «œÕÀÃՈÛi˜Ì iÕÀ jۜ‡
Ṏœ˜ ÌiV…˜œœ}ˆµÕi] }À@Vi ˜œÌ>““i˜Ì D ½ˆ“«>VÌ `i ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i «ÕˆÃÃ>˜Vi ­“>V…ˆ˜iÃ
D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi®] ýœÕÛÀi >ՍœÕÀ`½…Õˆ ՘ V…>“« `½ˆ˜ÛiÃ̈}>̈œ˜ ˜œÕÛi>Õ iÌ «Àœ‡
“iÌÌiÕÀ Vœ˜ViÀ˜>˜Ì «Õà }j˜jÀ>i“i˜Ì ià  ÃÞÃÌm“ià jiVÌÀœ>V̈và ‚° ½jÌÕ`i iÌ > “ˆÃi >Õ
«œˆ˜Ì `i Vià `ˆÃ«œÃˆÌˆvà Ài«œÃi ÃÕÀ ՘i >««ÀœV…i j“ˆ˜i““i˜Ì «ÕÀˆ`ˆÃVˆ«ˆ˜>ˆÀi ­jiVÌÀœ“>‡
}˜j̈Ói] “jV>˜ˆµÕi] ̅iÀ“ˆµÕio®] i˜ À>ˆÃœ˜ ˜œÌ>““i˜Ì `½Õ˜i ˆ˜Ìj}À>̈œ˜ vœ˜V̈œ˜˜ii
`i «Õà i˜ «Õà «œÕÃÃji° i Vi v>ˆÌ] ià ÃVˆi˜Vià vœ˜`>“i˜Ì>ià µÕˆ ÜÕÇÌi˜`i˜Ì > «…ÞȵÕi
`i > Vœ˜ÛiÀȜ˜ jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi `i ½j˜iÀ}ˆi ­Ì…iÀ“œ`ޘ>“ˆµÕi] jiVÌÀœ`ޘ>“ˆµÕi `iÃ
“ˆˆiÕÝ Vœ˜Ìˆ˜ÕÃ] ÃVˆi˜Vià `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝo® ý>ÛmÀi˜Ì `½>ÕÌ>˜Ì “œˆ˜Ã ˆ˜Vœ˜ÌœÕÀ˜>Lið
mà œÀÃ] «>À>mi“i˜Ì D ½ivvœÀÌ `i ÀiV…iÀV…i i˜}>}j] ½i˜Ãiˆ}˜i“i˜Ì `i ½jiVÌÀœ“j‡
V>˜ˆµÕi `i“>˜`i ՘ ÌÀ>Û>ˆ `i Ãޘ̅mÃi «j`>}œ}ˆµÕi ۈÃ>˜Ì D `j}>}iÀ V>ˆÀi“i˜Ì ½i˜‡
Ãi“Li `ià Vœ˜Vi«Ìà vœ˜`>“i˜Ì>ÕÝ “ˆÃ i˜ iÕ°
i ÌÀ>˜ÃviÀÌ `i Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi iÃÌ `½>ÕÌ>˜Ì
«Õà ˜jViÃÃ>ˆÀi >ՍœÕÀ`½…Õˆ µÕ½ˆ `œˆÌ v>ۜÀˆÃiÀ ½>ÌÌÀ>V̈ۈÌj iÌ > “œÌˆÛ>̈œ˜ `ià i՘ià «œÕÀ
՘i “>̈mÀi Àj«ÕÌji `ˆvvˆVˆi] “>ˆÃ `œ˜Ì ià i˜iÕÝ Ãœ˜Ì D ½jۈ`i˜Vi ÃÌÀ>Ìj}ˆµÕià «œÕÀ >
ÜVˆjÌj “œ`iÀ˜i°
½iÃÌ ViÌÌi «>ÃȜ˜ «œÕÀ ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi iÌ ViÌÌi «ÕˆÃÃ>˜Ìi “œÌˆÛ>̈œ˜
µÕi ˜œÕà > ÌÀ>˜Ã“ˆÃià i *ÀœviÃÃiÕÀ >ÀÌÞ `>˜Ã Ãià VœÕÀà D ½ - /] «>ÃȜ˜ iÌ i˜Ì…œÕ‡
È>Ói µÕˆ Ã>ÕÀœ˜Ì Ã>˜Ã ˜Õ `œÕÌi Vœ˜Û>ˆ˜VÀi ià i՘ià jÌÕ`ˆ>˜Ìà >LœÀ`>˜Ì > iVÌÕÀi `i Vi
˜œÕÛi œÕÛÀ>}i°

*ÀœviÃÃiÕÀ iÀÌÀ>˜` œ}>Ài`i


,i뜘Ã>Li `Õ }ÀœÕ«i `i ÀiV…iÀV…ià i˜ iVÌÀœ`ޘ>“ˆµÕi
`i ½ */É - /É 

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ Î

£
œˆÃ
`ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã


 * / ,
jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕiÃ
`i ½j˜iÀ}ˆi
"LiV̈vÃ

® ,i“j“œÀiÀ ½i˜Ãi“Li `ià œˆÃ Vœ˜ViÀ˜>˜Ì ½j˜iÀ}ˆi \ ̅jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j‡


̈µÕi] «Àˆ˜Vˆ«i `i Vœ˜ÃiÀÛ>̈œ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi] ˆ˜ÌiÀ>V̈œ˜ j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕiÉj˜iÀ}ˆi
“jV>˜ˆµÕi°
® ˆiÀ ià Àm}ià `i > V>«>VˆÌj “>݈“>i œÕ `Õ vÕÝ “>݈“> D ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `ià vœÀViÃ
뜘Ì>˜jið
® 1̈ˆÃiÀ i ̅jœÀm“i `ià ÌÀ>Û>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃ D «>À̈À `ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `i ½j˜iÀ}ˆi œÕ `i
> Vœj˜iÀ}ˆi `½Õ˜ ÃÞÃÌm“i “>}˜j̈µÕi `jvœÀ“>Li°
® ««Àj…i˜`iÀ ½j˜iÀ}j̈µÕi `ià VˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià `jvœÀ“>LiÃ] `i ÃÌÀÕVÌÕÀi ȓ‡
«i œÕ VœÕ«ji] i˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià ÃÕ««j“i˜Ì>ˆÀià ˆ“«œÃjið

i «Ài“ˆiÀ V…>«ˆÌÀi > «œÕÀ «ÀjÌi˜Ìˆœ˜ `i À>ÃÃi“LiÀ ià Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vià µÕiµÕivœˆÃ j«>ÀÃiÃ
µÕi ˜œÕà «œÃÃj`œ˜Ã ÃÕÀ ià œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ½j˜iÀ}ˆi] µÕ½iiÃ
܈i˜Ì ÜÕà vœÀ“i jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi œÕ ÜÕà vœÀ“i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi° ½ˆ˜Ìi˜Ìˆœ˜ ˜½iÃÌ «>Ã
`i `j“œ˜ÌÀiÀ] “>ˆÃ `i À>««iiÀ°
ià VˆÀVՈÌà `jvœÀ“>Lià «iÀ“iÌÌÀœ˜Ì `i vœÀ“ՏiÀ ià  Àm}ià «…ÞȵÕià `ià “œÕÛi“i˜ÌÃ
뜘Ì>˜jà ‚ iÌ `i V>VՏiÀ ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `ià vœÀVià iÌ `ià “œ“i˜Ìà `ià VœÕ«ià œLÌi˜Õð
{ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

£°£ /", ½ ,


 /+1

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ £°£°£ /À>Û>ˆ iÌ j˜iÀ}ˆi


˜ “jV>˜ˆµÕi] œ˜ «>Ài `i ÌÀ>Û>ˆ° ˜ jiVÌÀˆVˆÌj] œ˜ «>Ài
ià }À>˜`ià jÌ>«ià `i > “jV>˜ˆµÕi `½j˜iÀ}ˆi° -iœ˜ ià «jÀˆœ`ià œÕ Ãiœ˜ ià `œ“>ˆ˜ià `½>««ˆV>‡
*Þ̅>}œÀi ­xÇä‡{nä >Û° ˜œÌÀi mÀi® ̅jœÀm“i] Ì>Li ̈œ˜] œ˜ i“«œˆi ½Õ˜ œÕ ½>ÕÌÀi `ià `iÕÝ ÛœV>Lið ˜iÀ}ˆi iÌ
ÀˆÃ̜Ìi ­În{‡ÎÓÓ >Û° ˜œÌÀi mÀi® vœÀVià u ÌÀ>Û>ˆ œ˜Ì > “k“i ՘ˆÌj `>˜Ã i ÃÞÃÌm“i ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜> \
ÕVˆ`i ­Îää >Û° ˜œÌÀi mÀi® }jœ“jÌÀˆi] ÃVˆi˜ViÃ
`ià ܏ˆ`ià 7œÕià 3 *Ü>ÌÌà 6ÌÃiV
ÀV…ˆ“m`i ­ÓnÇ‡Ó£Ó >Û° ˜œÌÀi jµÕˆˆLÀi `ià vœÀVià q
mÀi® ÃÌ>̈µÕi ià “jV>˜ˆVˆi˜Ã ýiÝ«Àˆ“i˜Ì «ÕÌžÌ i˜ œÕià ­® iÌ ŽˆœœÕiÃ
jœ˜>À` `i 6ˆ˜Vˆ ­£{ÎÓ ‡ £x£™® «ÀjVÕÀÃiÕÀ ­Ž® Ì>˜`ˆÃ µÕi ià jiVÌÀˆVˆi˜Ã «ÀjvmÀi˜Ì ṎˆÃiÀ i Ü>Ì̇…iÕÀi
`i > `ޘ>“ˆµÕi ­7…® j}> D Î Èää œÕià iÌ i ŽˆœÜ>Ì̇…iÕÀi ­Ž7…®°

œ«iÀ˜ˆV ­£{Ç·£x{ή ÀjvjÀi˜Ìˆi ˆj >ÕÝ
>ÃÌÀià ˜ “jV>˜ˆµÕi i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi ýjVÀˆÌ \
>ˆji ­£xÈ{‡£È{Ó® u 3 “ >u ] vœ˜`>ÌiÕÀ q «œÕÀ ՘i vœÀVi iÝ«Àˆ“ji i˜ ˜iÜ̜˜Ã] u jÌ>˜Ì ՘ ÛiVÌiÕÀ
`i > `ޘ>“ˆµÕi
u u ] ýiÝ«Àˆ“i i˜ œÕià œÕ D > Àˆ}ÕiÕÀ i˜
«œ>ˆÀi £] `7 3 6`
i«iÀ ­£x™£‡£ÈÎä® œˆÃ `ià >ˆÀiÃ
iÃV>ÀÌià ­£x™È‡£Èxä® µÕ>˜ÌˆÌj `i ˜iÜ̜˜Ã‡“mÌÀià Æ
“œÕÛi“i˜Ì <u 3 “ Ju q «œÕÀ i “œ“i˜Ì `½Õ˜ VœÕ«i]
jÌ>˜Ì ՘ ÛiVÌiÕÀ >݈> iÝ«Àˆ“j
*>ÃV> ­£ÈÓ·£ÈÈÓ® «ÀiÃÃi …Þ`À>ՏˆµÕi u
“>V…ˆ˜i D V>VՏiÀ
i˜ ˜iÜ̜˜ G “mÌÀiÃ] `7 3
6`° 3 3u À G 46`° ýiÝ«Àˆ“i i˜
­£È{£® œÕið
ÕÞ}i˜Ã ­£Èә‡£È™x® vœÀVià ۈÛià “J Ó
˜ jiVÌÀˆVˆÌj] i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi ýjVÀˆÌ `7 3 6ˆ6`Ì
iÜ̜˜ ­£È{Ӈ£ÇÓÈ® }À>ۈÌ>̈œ˜
՘ˆÛiÀÃii iÝ«Àˆ“j i˜ ۜÌ >“«mÀi ÃiVœ˜`i°
«Àˆ˜Vˆ«i >˜Ã ̜Õà ià V>Ã] i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi VœÀÀi뜘` D ՘i
`i > “jV>˜ˆµÕi Û>Àˆ>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi \
iˆL˜ˆâ ­£È{ȇ£Ç£È® vœÀVià ۈÛiÃ
i˜ ÀœÌ>̈œ˜ Ó
`J `
`7 3 6` 3 “6>6` 3 “6 6` 3 “6 6`J
iÀ˜œÕˆˆ ­£ÈÈLJ£Ç{n® ÌÀ>Û>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃ \ `Ì c `Ì
ՏiÀ ­£ÇäLJ£Çnή “>̅j“>̈µÕià £ Ó
«œÕÀ “jV>˜ˆVˆi˜Ã 3 “6J6`J 3 ` “J ] È “ 3 VÃÌi
Ó
`½i“LiÀÌ ­£Ç£Ç‡£Çnή ˆ>ˆÃœ˜Ã ÃÌ>̈µÕi q
`ޘ>“ˆµÕi
>}À>˜}i ­£ÇÎȇ£n£n® j˜œ˜Vj `ià œˆÃ £°£°Ó /…jœÀm“i `ià vœÀVià ۈÛiÃ
`i > “jV>˜ˆµÕi
*œ˜ViiÌ ­£Çnn‡£nÈÇ® ÌÀ>Û>ˆ `½Õ˜i vœÀVi
­
…ÀˆÃ̈>>˜ ÕÞ}i˜Ã®
uL
`7 3 6


iÌÌi >««i>̈œ˜ «Àˆ“ˆÌˆÛi `Õ Ì…jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi
œÕi ­£n£n‡£nn™® Vœ˜ÃiÀÛ>̈œ˜
`i ½j˜iÀ}ˆi
«ÀœÛˆi˜Ì `Õ v>ˆÌ µÕ½D ½j«œµÕi œ˜ ˜i Vœ˜˜>ˆÃÃ>ˆÌ µÕi ià i>ÕÝ
*>˜VŽ ­£nxn‡£™{Ç® ̅jœÀˆi `ià µÕ>˜Ì> `œÀ“>˜Ìià `ià >Và iÌ ià i>ÕÝ ÛˆÛià `ià ÀˆÛˆmÀià iÌ ÌœÀÀi˜ÌÃ]
ˆ˜ÃÌiˆ˜ ­£nǙ‡£™xx® “jV>˜ˆµÕi Ài>̈ۈÃÌi ÃiՏià V>«>Lià `½>V̈œ˜˜iÀ `ià “œÕˆ˜Ã°
-V…Àœi`ˆ˜}iÀ ­£nnLJ£™È£® «Àœ«>}>̈œ˜ q i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi iÃÌ j}> D > `ˆvvjÀi˜Ìˆii `i ½j˜iÀ}ˆi
`ˆvvÀ>V̈œ˜
° `i Àœ}ˆi ­£n™Ó ‡ £™nÇ® “jV>˜ˆµÕi
Vˆ˜j̈µÕi \
œ˜`Տ>̜ˆÀi q i˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ \ \ c
>u \ VVjjÀ>̈œ˜ \ œ“i˜Ì `½ˆ˜iÀ̈i £ Ó
`7 3 ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi 3 6` 3 ` “J
Ju \ 6ˆÌiÃÃi `Õ Vi˜ÌÀi `i }À>ۈÌj Ó
3 `3j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi4°

£ 6œˆÀ  *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «Õà ‚] 6iVÌiÕÀà «œ>ˆÀià q 6iVÌiÕÀà >݈>ÕÝ ‚ i˜ vˆ˜ `i V…>«ˆÌÀi°

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ x

˜ ˆ˜ÌÀœ`ՈÃ>˜Ì > µÕ>˜ÌˆÌj `i “œÕÛi“i˜Ì ­,i˜j iÃV>ÀÌiî « 3 “6J >ÛiV “ 3 VÃÌi \


£ £ £ «Ó
`7 3 `3j˜iÀ}ˆi “J Ó 4 3 `3 «6J4 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi 4 ] ÜՏˆ}˜>˜Ì ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã ȓՏ‡
Ó Ó Ó“
Ì>˜jià `i ½j˜iÀ}ˆi iÌ `i > Vœj˜iÀ}ˆi° > ˜œÌˆœ˜ `i Vœj˜iÀ}ˆi] ˆ˜ÌÀœ`ՈÌi «>À ià jiVÌÀˆ‡
Vˆi˜Ã] iÃÌ «iÕ ÕÃÕii i˜ “jV>˜ˆµÕi°
q i “k“i] i˜ ÀœÌ>̈œ˜ \
`
`7 3
6`° 3 6 `° 3 6`6

\ c
£ £
`7 3
6`° 3 `  3 `3j˜iÀ}ˆi Ó 4
Ó
Ó Ó


>à `i > «iÃ>˜ÌiÕÀ >˜Ã i V…>“« `i vœÀVi ­Õ˜ˆvœÀ“i® œÙ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `i > «iÃ>˜‡
ÌiÕÀ] `Õi D ½>V̈œ˜ `i > /iÀÀi `i “>ÃÃi È°£äÓ{ Ž} ÃÕÀ > “>ÃÃi “] Û>ÕÌ
}u 3 ™]n£ Ɏ} D *>ÀˆÃ] ià Vœ“«œÃ>˜Ìià `i > vœÀVi `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ Ü˜Ì ˆ˜`j«i˜`>˜ÌiÃ
`Õ Ìi“«Ã ­ˆ˜Û>Àˆ>Liî° > vœÀVi `jÀˆÛi `½Õ˜ «œÌi˜Ìˆi 1 °

`7 3 ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi 3 6` 3 `1


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
`7 3 1⣠L 1âä 3 L“}3â £ L â ä 4
`7 3 L`3 «œÌi˜Ìˆii 4 3 `3 Vˆ˜j̈µÕi 4 ՘ˆVՏ>ˆÀi D i>Õ

£ > vˆ˜ `Õ 88i ÈmVi] i v՘ˆVՏ>ˆÀi D i>Õ `i


`7 3 `3j˜iÀ}ˆi “J Ó 4
>ÕÃ>˜˜i ṎˆÃ>ˆÌ > «iÃ>˜ÌiÕÀ i˜ÌÀi > ۈi
\ cÓ \ c
£ £ «Ó …>ÕÌi iÌ > ۈi L>ÃÃi° i ÃÞÃÌm“i Vœ“«œÀÌ>ˆÌ
`7 3 ` «J 3 ` Vœj˜iÀ}ˆi `iÕÝ V>Lˆ˜ià ˆjià «>À V@Li° +Õ>˜` ½Õ˜i jÌ>ˆÌ
Ó Ó“
i˜ …>ÕÌ] ½>ÕÌÀi jÌ>ˆÌ i˜ L>ð "˜ Ài“«ˆÃÃ>ˆÌ
`7 3 L`3 «œÌi˜Ìˆii 4 3 L“6}6`â
`½i>Õ i ÀjÃiÀۜˆÀ ˆj D > V>Lˆ˜i `Õ …>ÕÌ Ì>˜‡
-œÕˆ}˜œ˜Ã `i ˜œÕÛi>Õ ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã ȓՏÌ>˜jià `i ½j˜iÀ}ˆi iÌ `ˆÃ µÕi ½œ˜ ۈ`>ˆÌ ViÕˆ `i > V>Lˆ˜i `Õ L>ð 1˜
`i > Vœj˜iÀ}ˆi >œÀà µÕi ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi iÌ ½j˜iÀ}ˆi «œÌi˜‡ «iÕ >Շ`iD `i ½jµÕˆˆLÀi] œ˜ `iÃÃiÀÀ>ˆÌ iÃ
̈ii Û>Àˆi˜Ì i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi° vÀiˆ˜Ã] «iÀ“iÌÌ>˜Ì > “ˆÃi i˜ “œÕÛi“i˜Ì `iÃ
V>Lˆ˜ið ià V>Lˆ˜ià >ÀÀˆÛjià D `iÃ̈˜>̈œ˜] œ˜
>˜Ã i V…>“« `i > «iÃ>˜ÌiÕÀ] ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi VÀœŠÌ `i ÀiÃÃiÀÀ>ˆÌ ià vÀiˆ˜Ã° +Õ>˜` ià ˜œÕÛi>ÕÝ ÛœÞ>‡
v>Xœ˜ 뜘Ì>˜ji] `mà µÕ½ii i˜ > > «œÃÈLˆˆÌj] >Õ `jÌÀˆ“i˜Ì `i }iÕÀà jÌ>ˆi˜Ì ˆ˜ÃÌ>jÃ] œ˜ Ài˜œÕÛi>ˆÌ ½œ«jÀ>‡
½j˜iÀ}ˆi «œÌi˜Ìˆii° ̈œ˜ >«Àmà viÀ“iÌÕÀi `ià «œÀÌið

£°Ó *,
* 
" - ,6/"
½ ,

*Àˆ˜Vˆ«i jÌ>Lˆ «>À >“ià *ÀiÃVœÌÌ œÕi i˜ £n{Ó°


½j˜iÀ}ˆi Ãi Vœ˜ÃiÀÛi >Õ VœÕÀà `i Ãià ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã°
i «Àˆ˜‡
Vˆ«i }j˜jÀ> ý>««ˆµÕi i˜ «>À̈VՏˆiÀ >ÕÝ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã i˜ÌÀi
½jiVÌÀˆVˆÌj iÌ > “jV>˜ˆµÕi°  ˆ“«ˆµÕi `ià ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã
«œÃÈLià `>˜Ã ià `iÕÝ Ãi˜Ã ­ÀjÛiÀÈLiî°
/œÕÌivœˆÃ] «œÕÀ Àj>ˆÃiÀ ՘ “jV>˜ˆÃ“i ­“œÌiÕÀ] }j˜jÀ>ÌiÕÀ] ՘ˆVՏ>ˆÀi D i>Õ `i œ˜Ì“>ÀÌÀi
>V̈œ˜˜iÕÀ] V>«ÌiÕÀ®] œ˜ «iÕÌ ÀiV…iÀV…iÀ ՘ ÌÀ>˜ÃviÀÌ j˜iÀ}j̈µÕi
뜘Ì>˜j `>˜Ã ՘ Ãi˜Ã `jÌiÀ“ˆ˜j°
È ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

/œÕÌ ÌÀ>˜ÃviÀÌ j˜iÀ}j̈µÕi ý>VVœ“«>}˜i `i «iÀÌià `Õià D


`ià “œÕÛi“i˜Ìð
ià «iÀÌià Ü˜Ì «>ÀvœˆÃ «ïÌià ­«iÀÌià œÕi
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ * ] `Õià D > VˆÀVՏ>̈œ˜ `Õ VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã ià vˆÃ] «iÀÌià «>À …ÞÇ
ÌjÀjÈà iÌ VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ÕÌ * W] `Õià >Õ `j«>Vi“i˜Ì `Õ
V…>“« `>˜Ã ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ iÝVˆÌjÃ] «iÀÌià «>À vÀœÌÌi“i˜Ìà iÌ Ûi˜‡
/À>“Ü>Þ ˆ˜iÀ̈i ̈>̈œ˜ `ià «>À̈ià ̜ÕÀ˜>˜Ìià *v WJ ® i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì ià jV…>Õvvi‡
“i˜Ìà `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ°
>˜Ã ià >˜˜jià £nnä] >«Àmà ià ÌÀ>“Ü>Þà D

ià «iÀÌià Ü˜Ì `ˆvvˆVˆi“i˜Ì ÀjVÕ«jÀ>Lià `i “>˜ˆmÀi
V…iÛ>ÕÝ iÌ >Û>˜Ì ià ÌÀ>“Ü>Þà jiVÌÀˆµÕiÃ] ˆ
i݈ÃÌ>ˆÌ `ià ÌÀ>“Ü>Þà ˆ˜iÀ̈iÃ° ˜ ÌkÌi `i ȓ«i Ã>Õv ÜÕà vœÀ“i ̅iÀ“ˆµÕi `>˜Ã `ià V>à «>À̈VՏˆiÀÃ
ˆ}˜i] ՘i ÀœÕi `½ˆ˜iÀ̈i] j˜œÀ“i Vޏˆ˜`Ài `i ­V…>Õvv>}i `ià Ûj…ˆVՏiÃ] vÀœÌÌi“i˜Ì `ià >Õ“iÌÌið°°®°
vœ˜Ìi] jÌ>ˆÌ “ˆÃi i˜ ÀœÌ>̈œ˜ «>À ՘i ià Ü˜Ì ˆ“«œÀÌ>˜Ìià `>˜Ã ià V>à `i ½j˜iÀ}ˆi ̅iÀ“ˆµÕi
“>V…ˆ˜i D Û>«iÕÀ° *i˜`>˜Ì ̜ÕÌ i ÌÀ>iÌ] i ­Vœ˜ÛiV̈œ˜] Vœ˜`ÕV̈œ˜ iÌ À>ޜ˜˜i“i˜Ì®°
 Ü>Ì̓>˜ ‚ i“LÀ>Þ>ˆÌ ÃÕÀ Vi Vޏˆ˜`Ài iÌ ½j˜iÀ}ˆi vœÃȏi] Vœ““i Vii `Õ V…>ÀLœ˜ œÕ `Õ «jÌÀœi] ˜i
`jLÀ>Þ>ˆÌ >ÕÝ >ÀÀkÌð ià ˆ}˜ià «œÕÛ>ˆi˜Ì «iÕÌ kÌÀi ˆLjÀji µÕi ÜÕà vœÀ“i `½j˜iÀ}ˆi ̅iÀ“ˆµÕi œÕ i˜ «Àœ‡
kÌÀi `i x D È Ž“ `i œ˜}ÕiÕÀ° i Vޏˆ˜`Ài vˆÌ>˜Ì `ià «Àœ«ÀˆjÌjà `ià }>â ­Vi˜ÌÀ>ià ̅iÀ“ˆµÕiÃ] >Õ̜“œ‡
ˆ˜iÀ̈i jÌ>ˆÌ Ài>˜Vj i˜ LœÕÌ `i ˆ}˜i°
Lˆið°°®°

£°Î / ,
/" ,

/,"-//+1 q
 , 
 +1

£°Î°£ œˆ `i
œÕœ“L
1˜i V…>À}i jiVÌÀˆµÕi `>˜Ã ՘ V…>“« jiVÌÀˆµÕi iÃÌ ÃœÕ“ˆÃi D
՘i vœÀVi «œ>ˆÀi u 3 µ u œÙ µ Ài«ÀjÃi˜Ìi > V…>À}i `i ½jiV‡
*>ÃÃ>}i `Õ ÌÀ>“Ü>Þ ÃÕÀ «œ˜Ì …Þ`À>ՏˆµÕi] £n™Ó
ÌÀœ˜ µ 3 L£ È6£äL£™
° ½jiVÌÀœ˜ ˜j}>̈v] D ½>ÀÀkÌ œÕ i˜ “œÕ‡
Ûi“i˜Ì] iÃÌ >Ì̈Àj «>À > «>µÕi «œÃˆÌˆÛi°

£°Î°Ó
…>À}i `Õ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ
µ 3
J° -ˆ ià >À“>ÌÕÀià Ü˜Ì vˆÝiÃ] `µ 3
`J ° > V…>À}i Ã̜VŽji `>˜Ã ՘ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ
«>˜] D >À“>ÌÕÀià vˆÝià `ˆÃÌ>˜Ìià `i Ýä ] iÃÌ ˆji D Ã> Ìi˜Ãˆœ˜ iÌ D Ã> V>«>VˆÌj
# #ä #À

3 -3 - 3 VÃÌi° > «iÀ“ˆÌ̈ۈÌj Ài>̈Ûi #À Û>ÕÌ £ «œÕÀ ½>ˆÀ] È D ™ «œÕÀ i “ˆV>]
Ýä Ýä

Ç]x «œÕÀ > «œÀVi>ˆ˜i° ->˜Ã `ˆjiVÌÀˆµÕi]
3 - 3 VÃÌi °
Ýä
`µ `J
> œˆ `½"…“ ýjVÀˆÌ \ 6> 3 ,ˆ W J >ÛiV ˆ 3 3
­vˆ}ÕÀi £°£°>®°
`Ì `Ì
`J
6> 3 J W ,
iÃÌ Õ˜i jµÕ>̈œ˜ `ˆvvjÀi˜Ìˆii ˆ˜j>ˆÀi D VœivvˆVˆi˜Ìà Vœ˜ÃÌ>˜Ìð


…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ Ç

ˆ}ÕÀi £°£

6>
˜ ÃޓLœˆµÕi] ViÌÌi jµÕ>̈œ˜ `iۈi˜Ì \ 3 6 3 «4 W ,
Q «6 3 «4 L 6ä R °
«
"˜ Vœ˜Ãˆ`mÀi µÕi i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ ˜½iÃÌ «>à V…>À}j D Ì 3 ä \ 6ä 3 ä
6> 6>
3 6 3 «4 W ,
«6 3 «4 `½œÙ 6 3 «4 3
« «3£ W ,
«4

«Àmà `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ i˜ jj“i˜Ìà ȓ«ià iÌ «>ÃÃ>}i D ½œÀˆ}ˆ˜> \


\ c
Ì
J3Ì4 3 6> £ L iL ,
° > Vœ˜ÃÌ>˜Ìi `i Ìi“«Ã ® 3 ,
iÃÌ > ÜÕÇÌ>˜}i˜Ìi `i ½iÝ«œ‡
˜i˜Ìˆii ­vˆ}ÕÀi £°£°L®
+Õ>˜` i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ iÃÌ V…>À}j \ + 3
66> iÌ 6> 3 6Ýä °

£°Î°Î ««ˆV>̈œ˜ `Õ Ì…jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi`7 3 j˜iÀ}ˆi jj“i˜Ì>ˆÀi 3 Jˆ`Ì 3 J `Ì 3 J`µ ° 1˜ V…>˜}i“i˜Ì `i V…>À}i iÃÌ >ÃÜVˆj

D ՘ jVœÕi“i˜Ì `½j˜iÀ}ˆi `>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ ­vˆ}ÕÀi £°£°V®°
\ c
µ £ µÓ £ £
`7 3 `µ 3 `3j˜iÀ}ˆi 43` µJ 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi
J Ó 4

Ó
Ó Ó

œ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì D > «iÃ>˜ÌiÕÀ] ˆVˆ i ÌÀ>Û>ˆ `7 3 Jˆ`Ì `j«i˜` `Õ Ìi“«Ã°  ˜½Þ > «>à `½j˜iÀ‡
}ˆi «œÌi˜Ìˆii° ˜iÀ}ˆi iÌ Vœj˜iÀ}ˆi Ü˜Ì `iÕÝ iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `Õ>ið  ˜½Þ > «>à `½jV…>˜}i
j˜iÀ}j̈µÕi i˜ÌÀi ii𠏏ià Ü˜Ì D Û>Àˆ>̈œ˜Ã ȓՏÌ>˜jið

£°Î°{ ˜iÀ}ˆi jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi i““>}>Șji


>˜Ã i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ V…>À}j \
\ cÓ
£ +Ó £ £ #ä - Ó £ 6> £
7 3 3
6>Ó 3 6 3 #ä -Ýä 3 #ä N ۜÕ“i N Ó
Ó
Ó Ó Ýä > Ó Ýä Ó

#ä 3 n nx6£äL£Ó jÌ>˜Ì > «iÀ“ˆÌ̈ۈÌj `Õ Ûˆ`i iÌ i V…>“« jiVÌÀˆµÕi “>݈“> >`“ˆÃÈLi


VœÀÀi뜘`>˜Ì >Õ V…>“« `ˆÃÀի̈v `i ½>ˆÀ D «ÀiÃȜ˜ >̓œÃ«…jÀˆµÕi° 3 Î6£äÈ 6A“ ° >
`i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi i““>}>Șji `>˜Ã ½>ˆÀ ˆÃœ>˜Ì iÃÌ \ `7 3 Ι n A“Î °
n ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

£°Î°x ˜`ÕV̈œ˜ œÕ iÝVˆÌ>̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi


˜VœÀi >««ij `j«>Vi“i˜Ì] ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ýjVÀˆÌ `>˜Ã i ۈ`i u 3 #ä u >ÛiV `ˆÛ u 3 ¡] ¡
jÌ>˜Ì > `i˜ÃˆÌj ۜÕ“ˆµÕi `i V…>À}i jiVÌÀˆµÕi i˜
ɓ ° Î

>˜Ã ՘ “ˆˆiÕ `ˆjiVÌÀˆµÕi u 3 #ä u W «u ] «u jÌ>˜Ì > «œ>ÀˆÃ>̈œ˜ `ˆjiVÌÀˆµÕi°


*œÕÀ ՘ `ˆjiVÌÀˆµÕi «>Àv>ˆÌ ˆ˜j>ˆÀi] ˆÃœÌÀœ«i iÌ …œ“œ}m˜i \
*u 3 #ä F u u 3 #ä 3£ W F4 u 3 #ä #À u 3 # u

F iÃÌ > ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj `ˆjiVÌÀˆµÕi iÌ # > «iÀ“ˆÌ̈ۈÌj `Õ “ˆˆiÕ i˜


É6°“°

£°{ ",
- 
/,"-//+1 -
£°{°£ ,m}i `i > V>«>VˆÌj “>݈“>i
>˜Ã ՘ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ «>˜ D >À“>ÌÕÀi “œLˆi] ià `iÕÝ «>µÕiÃ
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ Ãi À>««ÀœV…i˜Ì ÜÕà ½>V̈œ˜ `i > vœÀVi jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi°
½j˜iÀ}ˆi jj“i˜Ì>ˆÀi ÀiXÕi «>À i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ iÃÌ \
œÀVià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià `µ
`7 3 Jˆ`Ì 3 J `Ì 3 J`µ
ià vœÀVià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià Ü˜Ì ՘ˆÛiÀÃiià `>˜Ã

> ˜>ÌÕÀi°
i Ü˜Ì iià µÕˆ “>ˆ˜Ìˆi˜˜i˜Ì `>˜Ã ià >˜Ã ViÌÌi …Þ«œÌ…mÃi] > V>«>VˆÌj `Õ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ jÌ>˜Ì
>̜“ià > Vœ…jȜ˜ i˜ÌÀi ià jiVÌÀœ˜Ã iÌ i #ä -
˜œÞ>Õ] D ½ˆ“>}i `Õ -ÞÃÌm“i ܏>ˆÀi°  v>ÕÌ Õ˜i Û>Àˆ>Li] µ 3
6J] >ÛiV
3 ˆ“«ˆµÕi \
j˜iÀ}ˆi Vœ˜Ãˆ`jÀ>Li «œÕÀ ÀjÕÃÈÀ D Ãj«>ÀiÀ ½i˜‡ Ý
Ãi“Li `ià jiVÌÀœ˜Ã `Õ ˜œÞ>Õ `i ½>̜“i°
`µ 3
`J W J`
iÌ `7 3
J`J W J Ó `

iÕÝ «>µÕiÌà `½jiVÌÀœ˜Ã] «ÀœÛi˜>˜Ì V…>V՘ `i


£ V“Î `i “>̈mÀi] «>Vjà D £ “ `i `ˆÃÌ>˜Vi ½Õ˜ \ c
£ Ó £
`i ½>ÕÌÀi] `œ˜˜iÀ>ˆi˜Ì ՘i vœÀVi `i Àj«ÕÃˆœ˜ > Û>Àˆ>̈œ˜ `i Vœj˜iÀ}ˆi jÌ>˜Ì `
J 3 J Ó `
W
J`J
`½i˜ÛˆÀœ˜ £ä³£x ˜iÜ̜˜Ã°
iÌÌi iÝ«jÀˆi˜Vi]
Ó Ó
\ c
̜Ì>i“i˜Ì ˆÀÀj>ˆÃ>Li] ˜½iÃÌ jۜµÕji µÕi «œÕÀ £ Ó JÓ
œ˜ «iÕÌ jVÀˆÀi \ `7 3 `
J W `
°
Vœ“«>À>ˆÃœ˜ >ÛiV `ià vœÀVià «Õà v>“ˆˆmÀið > Ó Ó
vœÀVi `i }À>ۈÌ>̈œ˜ i˜ÌÀi `iÕÝ Lˆià `i £ V“Î \ c
£ Ó
ÃiÀ>ˆÌ `i £ä^££ ˜iÜ̜˜° > vœÀVi >ÌÌÀ>V̈Ûi œÕ "À] `7 3 `
J W 6`Ý ] 6`Ý jÌ>˜Ì i ÌÀ>Û>ˆ `i > vœÀVi
Ó
Àj«ÕÃˆÛi i˜ÌÀi `iÕÝ >ˆ“>˜Ìà ÃiÀ>ˆÌ `i £ä^x
jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi] 6`Ý iÃÌ œLˆ}>̜ˆÀi“i˜Ì «œÃˆÌˆv «ÕˆÃµÕi i
˜iÜ̜˜ «œÕÀ ià “k“ià ۜÕ“ið
*iÕ̇œ˜ iëjÀiÀ Ãi ÃiÀۈÀ ՘ œÕÀ `i Vià vœÀVià `j«>Vi“i˜Ì iÃÌ Ã«œ˜Ì>˜j°
iÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ˆÀià >ÕÌÀi“i˜Ì µÕ½i˜ `jÌÀՈÃ>˜Ì ̜ÕÌ œÀVi iÌ `j«>Vi“i˜Ì Ü˜Ì `i “k“i È}˜i° `Ý jÌ>˜Ì ˜j}>̈v
Vœ““i D ˆÀœÃ…ˆ“> ¶ >ÛiV i À>««ÀœV…i“i˜Ì `ià «>µÕiÃ] > vœÀVi `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ iÃÌ
->˜Ã V…iÀV…iÀ D >ÌÌiˆ˜`Ài ià vœÀVià jiVÌÀœÃÌ>‡ ˜j}>̈Ûi iÌ `
iÃÌ «œÃˆÌˆv°
̈µÕià `i Vœ…jȜ˜ `ià VœÀ«Ã] œ˜ «iÕÌ >ÕÃÈ] `>˜Ã
`ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià D ˆ˜vÕi˜Vi] À>Ç *œÕÀ i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ V…>À}j] i `j«>Vi“i˜Ì 뜘Ì>˜j `iÃ
Ãi“LiÀ µÕiµÕià V…>À}ià «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ `iÃ
«>µÕià i˜ÌÀ>Š˜i ՘i >Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `i > V>«>VˆÌj°
½iÃÌ >
vœÀVià Li>ÕVœÕ« «Õà v>ˆLià “>ˆÃ ṎˆÃ>Lià iÌ
˜œ˜ `iÃÌÀÕVÌÀˆVið
Àm}i `i > V>«>VˆÌj “>݈“>i°


`Ý 3 `
iÃÌ «œÃˆÌˆv] > `ÀœˆÌi `½jµÕ>̈œ˜ µ 3
J «>ÃÃi `i ­£® D ­Ó®°
Ó

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ ™

[ b [ b
J Ó `
5 £Ó
J Ó `
5 £Ó
J Ó
3 3 3
Ó `Ý 5
`Ý 5Ý D J3VÃÌi
Y Ó` Y Ó` Y `
£ µÓ
£ µ Ó `
5 £Ó µ
`
5 £Ó µ
5 Ó

3 3L 3L 3L
Ó
Ó `Ý 5
`Ý 5 Ý D µ3VÃÌi 5Ý D µ3VÃÌi

jVÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `i ½j˜iÀ}ˆi i““>}>Șji D µ 3 VÃÌi ­vˆ}ÕÀi £°Ó®°


[£ b
5 Ó

J Ó
3
5Ý D J3VÃÌi

ÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `i > Vœj˜iÀ}ˆi i““>}>Șji D J 3 VÃÌi ­vˆ}ÕÀi £°Î®°

ˆ}ÕÀi £°Ó ˆ}ÕÀi £°Î

53j˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4
 3L 3
5Ý D µ3VÃÌi 5Ý D J3VÃÌi


˜ ÀœÌ>̈œ˜ \
6`° 3 `

Ó
53j˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4

3L
3
5° D µ3VÃÌi 5° D J3VÃÌi

,i“>ÀµÕœ˜Ã µÕ½D µ 3 VÃÌi] ˆ Þ > `jVÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `i ½j˜iÀ}ˆi iÌ `i > Vœj˜iÀ}ˆi° i


“k“i D J 3 VÃÌi] ˆ Þ > VÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `ià `iÕÝ D > vœˆÃ°

£°{°Ó >V…ˆ˜ià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕiÃ


>˜Ã Vià “>V…ˆ˜iÃ] ià V…>À}ià µ «iÕÛi˜Ì kÌÀi >««œÀÌjià «>À ˆ˜vÕi˜Vi œÕ «>À ՘i ÜÕÀVi
iÝÌjÀˆiÕÀi°
ià V…>À}ià Ü˜Ì i˜ÃՈÌi jiÛjià i˜ Ìi˜Ãˆœ˜ }À@Vi D ½j˜iÀ}ˆi “jV>˜ˆµÕi `j«i˜Ãji «œÕÀ
v>ˆÀi ̜ÕÀ˜iÀ ՘i `ià >À“>ÌÕÀià `½Õ˜ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ “œLˆi i˜ ÀœÌ>̈œ˜] Vœ˜ÌÀi i VœÕ«i jiV‡
£ `

ÌÀœÃÌ>̈µÕi J Ó °
Ó `°
£ä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

i `j«>Vi“i˜Ì Ãi v>ˆÌ D V…>À}i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi +] `œ˜V «œÕÀ i


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ ÃÞÃÌm“i ˆÃœj] i˜ «>ÀÌ>˜Ì `i > Ìi˜Ãˆœ˜ “ˆ˜ˆ“>i «œÕÀ >ÌÌiˆ˜`Ài
> Ìi˜Ãˆœ˜ “>݈“>i°
i }>ˆ˜ j˜iÀ}j̈µÕi `i Vi ÃÞÃÌm“i jjÛ>ÌiÕÀ `i Ìi˜Ãˆœ˜ iÃÌ
>V…ˆ˜ià D ˆ˜vÕi˜Vi >œÀà 36“>Ý L 6“ˆ˜ 4+° "˜ `ˆÃ«œÃi i˜ vˆ˜> `½Õ˜i ÜÕÀVi D > Ìi˜‡
/…>mà `i ˆiÌ] ՘ `ià Ãi«Ì Ã>}ià `i > Ȝ˜ 6“>Ý Ài«Àœ`ÕV̈Li°
ÀmVi >˜ÌˆµÕi] vÕÌ ½Õ˜ `ià «Ài“ˆiÀà D œLÃiÀ‡ > “>V…ˆ˜i `i 6>˜ `i À>>vv ­£™Îή] ̜ՍœÕÀà ṎˆÃji `>˜Ã
ÛiÀ ½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `i «ïÌà œLiÌÃ] ÌiÃ µÕi ià ià …>Ã `½iÃÃ>ˆÃ i˜ …>ÕÌià Ìi˜Ãˆœ˜Ã] «iÀ“iÌ `½>ÌÌiˆ˜`Ài £äÇ ÛœÌÃ
«Õ“iÃ] «>À `i ½>“LÀi vÀœÌÌji° «Àmà ià iÕÝ >ÛiV `ià `jLˆÌà i˜ “ˆˆ>“«mÀið
jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià `i Ã>œ˜ `Õ 86i ÈmVi] Ü˜Ì ˜ £™xä] i «ÀœviÃÃiÕÀ iˆVˆ > Vœ˜ÃÌÀÕˆÌ Õ˜i «ïÌi “>V…ˆ˜i
>««>ÀÕià ià «Ài“ˆmÀià “>V…ˆ˜ià D ˆ˜vÕi˜Vi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii `i Óä 7 `œ˜˜>˜Ì ä]Ó “ ÜÕà £äx ۜÌà ṎˆÃ>Li
Ìii µÕi Vii `i 7…ˆ“Ã…ÕÀÃÌ i˜ £n™ä°
iÌÌi «œÕÀ > «iˆ˜ÌÕÀi jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi° i ۈÈÌiÕÀ jÌ>ˆÌ «>Vj Õ`ˆVˆiՇ
«Ài“ˆmÀi “>V…ˆ˜i D ˆ˜vÕi˜Vi `i v>ˆLi «ÕˆÃ‡ Ãi“i˜Ì v>Vi >Õ «ˆÃ̜iÌ D «iˆ˜ÌÕÀi] i }Àˆ>}i D «iˆ˜`Ài jÌ>˜Ì ÈÌÕj
Ã>˜Vi «iÀ“iÌÌ>ˆÌ ՘ `jLˆÌ `i µÕiµÕiÃ
`iÀÀˆmÀi Õˆ° 1˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi jÌ>ˆÌ Àiˆj >Õ «ˆÃ̜iÌ iÌ
`ˆâ>ˆ˜ià `i “ˆVÀœ>“«mÀià ÜÕà £ää Ž6°
>Õ }Àˆ>}i° ià «>À̈VՏià `i «iˆ˜ÌÕÀi ˆœ˜ˆÃjià Vœ˜ÌœÕÀ˜>ˆi˜Ì i
ۈÈÌiÕÀ i˜ ÃՈÛ>˜Ì ià ˆ}˜ià `i V…>“«] «œÕÀ >ÌÌiˆ˜`Ài i }Àˆ>}i `i “>˜ˆmÀi ՘ˆvœÀ“i° i
ۈÈÌiÕÀ Ài«>ÀÌ>ˆÌ Ã>˜Ã >ÕV՘i Ì>V…i°

£°x / ,
/" , 
/," /+1 q
 , 
 +1
> `jVœÕÛiÀÌi i˜ £n£™] «>À
…ÀˆÃ̈>>˜ "iÀÃÌi`Ì] `i ½i݈ÃÌi˜Vi `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi VÀjj
«>À ՘ VœÕÀ>˜Ì œÕÛÀi > ۜˆi D ½jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói°

£°x°£ œˆ `i ˆœÌ iÌ ->Û>ÀÌ


xä 
i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `½Õ˜ VœÕÀ>˜Ì ÀiV̈ˆ}˜i ˆ˜vˆ˜ˆ iÃÌ \ 3 ] D > `ˆÃÌ>˜Vi À] >ÛiV
Ӓxä 3 {’£äLÇ ] ià ˆ}˜ià `i V…>“« “>}˜j̈µÕià jÌ>˜Ì `ià ViÀVià >Ýjà ÃÕÀ i VœÕÀ>˜Ì°

£°x°Ó /…jœÀm“i `½“«mÀi


> VˆÀVՏ>̈œ˜ `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi ÃÕÀ ՘ Vœ˜ÌœÕÀ viÀ“j 34 iÃÌ j}>i D > ܓ“i >}j‡
LÀˆµÕi `ià vœÀVià “>}˜j̜“œÌÀˆVià `ià VœÕÀ>˜Ìà i˜>Vjà «>À i Vœ˜ÌœÕÀ viÀ“j \
B
6`u 3 ˜ˆ 3 M °


£°x°Î µÕ>̈œ˜ `i >ÝÜi‡“«mÀi


*Ài˜œ˜Ã ՘i ÃÕÀv>Vi - ý>««ÕÞ>˜Ì ÃÕÀ i Vœ˜ÌœÕÀ viÀ“j 34] D ½ˆ“>}i `½Õ˜i j«ÕˆÃiÌÌi°  jÌ>˜Ì
B Q Q
> `i˜ÃˆÌj `i VœÕÀ>˜Ì ÃÕÀ ½jj“i˜Ì `-] œ˜ «iÕÌ jVÀˆÀi \ u
6` 3 u6` -°
u ½>«Àmà i
B Q Q - 

̅jœÀm“i `i -̜Žià 6`u 3 ÀœÌ ` -u µÕii µÕi ÜˆÌ > ÃÕÀv>Vi -° > Ài>̈œ˜ `ˆvvj‡
 - 
Ài˜Ìˆii jµÕˆÛ>i˜Ìi `i >ÝÜi‡“«mÀi ýjVÀˆÌ \ ÀœÌ 3 u °

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ ££

iÌÌi iÝ«ÀiÃȜ˜ “œ˜ÌÀi µÕi ˜i `jÀˆÛi «>à `½Õ˜ «œÌi˜Ìˆi Ó°


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
*>À >ˆiÕÀÃ] i vÕÝ `>˜Ã ià ÌÕLià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜] ̜Àià >Ýjà ÃÕÀ
i Vœ˜`ÕVÌiÕÀ] iÃÌ ˆ˜`j«i˜`>˜Ì `ià ÃiV̈œ˜Ã `ÀœˆÌið `ˆÛ 3 ä°
> `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ `i iÃÌ ÌœÕœÕÀà > “k“i] i vÕÝ iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>‡ >V…ˆ˜ià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕiÃ
̈v°
ià “>V…ˆ˜iÃ] vœ˜V̈œ˜˜>˜Ì >ՍœÕÀ`½…Õˆ `>˜Ã
`ià }>â Vœ“«Àˆ“jà D ՘i `ˆâ>ˆ˜i `½>̓œ‡
£°x°{ œˆ `i >«>Vi ë…mÀià «œÕÀ >Õ}“i˜ÌiÀ iÕÀ «ÕˆÃÃ>˜Vi] ܘÌ
ˆÀÀi“«>X>Lià «œÕÀ ià V>«ÌiÕÀà `i «œÕÇ
œˆ “>VÀœÃVœ«ˆµÕi `œ˜˜>˜Ì > vœÀVi >}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ ՘ VœÕÀ>˜Ì ÈmÀiÃ] «œÕÀ > «iˆ˜ÌÕÀi ˆœ˜ˆÃji] «œÕÀ > «Õ‡
ÛjÀˆÃ>̈œ˜ `ià ÛiÀ˜ˆÃ iÌ `ià i˜`ՈÌÃ] «œÕÀ i
«>Vj `>˜Ã ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ` u 3 ˆ3`u G 4 ° ÌÀˆ>}i `i «>À̈VՏià ˜œ˜ “>}˜j̈µÕià iÌ «œÕÀ
> vˆÝ>̈œ˜ jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi ṎˆÃji `>˜Ã `iÃ
“>V…ˆ˜ià œṎÃ «iÀ“iÌÌ>˜Ì `½>ÌÌiˆ˜`Ài ՘i
£°x°x œˆ `i >À>`>Þ vœÀVi `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ ÌÀmà ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìi `i
Q Q Q £ä `jV>˜iÜ̜˜Ã «>À V“Ó°
u u `
i3 6` 3 L 6` -u ° "˜ ˜i `œ˜˜iÀ> ˆVˆ µÕi >
 `Ì - 34
vœÀ“i “>VÀœÃVœ«ˆµÕi `œ˜˜>˜Ì > v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜ vˆ i˜ `j«>Vi“i˜Ì `>˜Ã ՘ V…>“«
`½ˆ˜`ÕV̈œ˜°

`i 3 3`u G Ju4 ° i Ãi˜Ã `i > v°j°“° iÃÌ ViÕˆ `Õ ÛiVÌiÕÀ `u °

£°x°È ,jÛiÀÈLˆˆÌj j˜iÀ}j̈µÕi


,œÕi `i >ÀœÜ ­£nÓn® \ È ½œ˜ v>ˆÌ VˆÀVՏiÀ ՘ VœÕÀ>˜Ì ] ˆ Þ > VÀj>̈œ˜ `½Õ˜ VœÕ«i° i
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì iÃÌ  “œÌiÕÀ ‚°
ˆÃµÕi `i >À>`>Þ ­£nΣ® \ È ½œ˜ “iÌ i˜ ÀœÌ>̈œ˜ D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi ] ˆ Þ > VÀj>‡
̈œ˜ `½Õ˜i v°j°“° `½ˆ˜`ÕV̈œ˜° i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì iÃÌ  }j˜jÀ>ÌiÕÀ ‚°
,jÛiÀÈLˆˆÌj `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀɓœÌiÕÀ ­vˆ}ÕÀi £°{®°

ˆ}ÕÀi £°{

Ó 6œˆÀ  *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃ] µÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi ‚ i˜ vˆ˜ `i V…>«ˆÌÀi°


£Ó ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

˜ ṎˆÃ>˜Ì > “k“i iÝ«jÀˆi˜Vi] > `ˆvvjÀi˜Vi `ià ˜œ“à iÌ `ià `>Ìià “œ˜ÌÀi µÕi >
ÀjÛiÀÈLˆˆÌj ˜½jÌ>ˆÌ «>à jۈ`i˜Ìi°
ÛiV > ÀœÕi `i >ÀœÜ] >À>`>Þ > `jVœÕÛiÀÌ i «…j˜œ“m˜i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ µÕ½ˆ > ÛjÀˆ‡
vˆj i˜ £nÎÓ i˜ “iÃÕÀ>˜Ì > v°j°“° ˆ˜`ՈÌi ­xä “6 D ۈ`i® «>À i V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi
`>˜Ã ½i>Õ “œÕÛ>˜Ìi iÌ Vœ˜`ÕVÌÀˆVi `i > />“ˆÃi°

£°x°Ç *…j˜œ“m˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ q œˆ `i i˜â


i “>˜ˆmÀi «Õà }j˜jÀ>i] ½iÝ«jÀˆi˜Vi > “œ˜ÌÀj µÕi È ½œ˜ v>ˆÌ Û>ÀˆiÀ i vÕÝ `½ˆ˜`ÕV̈œ˜
‘ ÌÀ>ÛiÀÃ>˜Ì ՘i ëˆÀi VœÕÀ̇VˆÀVՈÌji] µÕi µÕi ÜˆÌ i «ÀœVj`j `i Û>Àˆ>̈œ˜] ViÌÌi ëˆÀi
Vœ˜`ÕVÌÀˆVi iÃÌ i Èm}i `½Õ˜ VœÕÀ>˜Ì ˆ˜`Ո̰
ÌÌi˜Ìˆœ˜ \ V½iÃÌ i vÕÝ ‘ µÕˆ `œˆÌ Û>ÀˆiÀ `>˜Ã i Ìi“«Ã] µÕi Vi ÜˆÌ «>À `j«>Vi“i˜Ì Ài>‡
̈v `Õ VˆÀVÕˆÌ ˆ˜`ÕVÌiÕÀ «>À À>««œÀÌ >Õ VˆÀVÕˆÌ ˆ˜`ՈÌ] > v°j°“° iÃÌ >œÀà `ˆÌi `i ÀœÌ>̈œ˜ œÕ
`ޘ>“ˆµÕi] œÕ µÕi Vi ÜˆÌ «œÕÀ `ià VˆÀVՈÌà ˆ““œLˆià «>À Û>Àˆ>̈œ˜ `>˜Ã i Ìi“«Ã `Õ VœÕ‡
À>˜Ì ˆ˜`ÕVÌiÕÀ œÕ `Õ VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ ˆ˜`ÕˆÌ Õˆ‡“k“i] >œÀà > v°j°“° iÃÌ `ˆÌi `i ÌÀ>˜Ã‡
vœÀ“>̈œ˜ œÕ ÃÌ>̈µÕi°
i˜â > jÌ>Lˆ i˜ £nÎ{ µÕi Vœ˜vœÀ“j“i˜Ì >Õ «Àˆ˜Vˆ«i `i ½>V̈œ˜ iÌ `i > Àj>V̈œ˜] i VœÕ‡
À>˜Ì ˆ˜`ÕˆÌ «Àœ`ÕˆÌ «>À ViÌÌi v°j°“° Ìi˜` «>À Ãià ivviÌà D ýœ««œÃiÀ D > V>ÕÃi µÕˆ Õˆ > `œ˜˜j

˜>ˆÃÃ>˜Vi i 3 L °

£°x°n œÀVi `i œÀi˜Ìâ


1˜i V…>À}i jiVÌÀˆµÕi `j«>Vji `>˜Ã ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi iÃÌ ÃœÕ“ˆÃi D ՘i
vœÀVi >݈>i u 3 µ3u J G 4° *œÕÀ ՘ ܏ˆ`i i˜ “œÕÛi“i˜Ì `>˜Ã ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜
“>}˜j̈µÕi] i `j«>Vi“i˜Ì `ià V…>À}ià i˜ÌÀ>Š˜i ½>««>ÀˆÌˆœ˜ `½Õ˜ V…>“« jiVÌÀˆµÕi ˆ˜Ìj‡
ÀˆiÕÀ u ­vˆ}ÕÀi £°x®°
˜ Àj}ˆ“i jÌ>Lˆ \ u 3 µ u W µ3u
J G 4 3 ä °

œÀVi }j˜jÀ>ˆÃji `i œÀi˜Ìâ \ u 3 µ3 u W Ju G 4 °

ià ÌÀœˆÃ œˆÃ œÙ >««>À>ŠÌ ՘ «Àœ`ÕˆÌ ÛiV̜Àˆi Ãi }mÀi˜Ì `i “>˜ˆmÀi Ãi“L>Li \


u 3 µ3u u
J G 4
`i 3 u 3`u G Ju4 i Ãi˜Ã `i > v°j°“° iÃÌ ViÕˆ `i `u
` u 3 ˆ3`u G 4
u i Ãi˜Ã `Õ VœÕÀ>˜Ì ˆ iÃÌ ViÕˆ `i `u
>u 3 Lu G Vu °
N
ˆ}ÕÀi £°x > Àm}i `ià ÌÀœˆÃ `œˆ}Ìà ý>««ˆµÕi D V…>V՘i `i Vià ÌÀœˆÃ œˆÃ `i ÃˆÝ “>˜ˆmÀià `ˆÃ̈˜VÌið
i «œÕVi ­£®] ½ˆ˜`iÝ ­Ó® iÌ i “>iÕÀ ­Î® «iÕÛi˜Ì kÌÀi «>Vjà «>À ÀœÌ>̈œ˜ VˆÀVՏ>ˆÀi ÃÕÀ V…>‡
V՘ `ià ÛiVÌiÕÀà «œÃˆÌˆœ˜˜jà i˜ >u ] Lu iÌ Vu °
, 3 , 3
Î Ó £ £ Ó Î
+ 2 + 2
* Ó £ Î 1 «œÕÀ > “>ˆ˜ }>ÕV…i] œÕ * Î £ Ó 1 «œÕÀ > “>ˆ˜ `ÀœˆÌi
£ Î Ó Ó Î £

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ £Î

£°È , 
/," /+1 -
,
1/-
 1
/- , -
1˜ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ V…>À}j `jÛiœ««i ՘ V…>“« jiVÌÀˆµÕi i˜ÌÀi Ãià «>µÕið i “k“i] ՘i
ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi «>ÀVœÕÀÕi «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì `jÛiœ««i ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi° > œˆ
`½"…“ >««ˆµÕji D ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi ­vˆ}ÕÀi £°È>® ýjVÀˆÌ \
\ c

6> 3 W Àˆ 3 Li W Àˆ 3 L L˜ W Àˆ

‘ iÃÌ i vÕÝ `Õ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi] ] > v°V°j°“° iÌ i] > v°j°“°

ˆ}ÕÀi £°È

"˜ v>ˆÌ ÜÕÛi˜Ì ˆ˜ÌiÀÛi˜ˆÀ i vÕÝ  3 ˜‘ ÀiXÕ «>À ՘i LœLˆ˜i `i ˜ ëˆÀið i 3 L˜ °

ÌÌi˜Ìˆœ˜ \ ` 3 ˜`‘ ° ˜ ivviÌ] È i vÕÝ ‘ `>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi iÃÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ì] i˜ `j«>‡
X>˜Ì i VÕÀÃiÕÀ ­vˆ}ÕÀi £°ÈL®] `œ˜V i˜ “œ`ˆvˆ>˜Ì i ˜œ“LÀi `i ëˆÀiÃ] >««ij ÃÞÃÌj“>̈µÕi‡
“i˜Ì iÌ >ÀLˆÌÀ>ˆÀi“i˜Ì ˜] ˆ ˜½Þ > Û>Àˆ>̈œ˜ Ìi“«œÀii `i vÕÝ `>˜Ã >ÕV՘i `ià ëˆÀià `Õ VˆÀ‡
VÕˆÌ Vœ˜`ÕVÌiÕÀ viÀ“j° >˜Ã Vi V>Ã] i 3 ä°

£°È°£ œˆ `½"…“ “>}˜j̈µÕi


> vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi M ­v°“°“°® ýjVÀˆÌ \
Q Q Q Q u
‘ 
M 3 ˜ˆ 3 ` 3 3 3‘ 3‘ 
xä xÀ xä xÀ - xä xÀ -
/…jœÀm“i `½“«mÀi 3 xä xÀ ‘ 3 - `ˆÛ 3 ä 3 ÀjÕVÌ>˜Vi
£
3 «œÕÀ ½>ˆÀ xÀ 3 £] «œÕÀ i viÀ xÀ £ä{ ] ­vˆ}ÕÀi £°ÈV®
xä xÀ -

`ˆÛ 3 ä° i vÕÝ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v iÃÌ ˆ`i˜ÌˆµÕi `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ iÌ `>˜Ã i viÀ]


`½œÙ «œÕÀ > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi \ M i˜ÌÀiviÀ 6‘ °

M ˜Ó
i vÕÝ ÀiXÕ «>À > LœLˆ˜i iÃÌ  3 ˜‘ 3 ˜ 3 ˆ 3 ˆ]
i i
˜Ó
½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi jÌ>˜Ì \ 3 °
i
£{ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

£°È°Ó Ì>LˆÃÃi“i˜Ì `Õ VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi


`‘ ` `‘ `ˆ `ˆ
6> 3 ˜ W Àˆ œÀ 3˜ 3 `½œÙ 6> 3 W Àˆ
`Ì `Ì `Ì `Ì `Ì
µÕ>̈œ˜ `ˆvvjÀi˜Ìˆii ˆ˜j>ˆÀi D VœivvˆVˆi˜Ìà Vœ˜ÃÌ>˜Ìà \
6>
*>ÃÃ>}i i˜ ÃޓLœˆµÕi \ 3 À 3 «4 W Q « 3 «4 L ˆ ä R
«
6> 6> _ f
 
 3 «4 3
6>
3 W 3 À L À 3 6> ^ £ L £ e
] À d
«3À W «4 « À W « « À W « À « W «

6> Ì 
>ÛiV ˆ ä 3 ä D Ì 3 ä ] ˆ3Ì4 3 3£ L iL ® 4 iÝ«œ˜i˜Ìˆii `i ÜÕÇÌ>˜}i˜Ìi ® 3 °
À À
6>
˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì ˆ 3 VÃÌi 3 ] ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi Ãi Vœ“«œÀÌi Vœ““i ՘ >ˆ“>˜Ì i˜
À
`œ˜˜>˜Ì ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi°

£°È°Î ««ˆV>̈œ˜ `Õ Ì…jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi


\ c

`7 3 j˜iÀ}ˆi jj“i˜Ì>ˆÀi 3 ˆ`Ì 3 Liˆ`Ì 3 L L˜ ˆ`Ì 3 ˜ˆ`‘ µÕi ½œ˜ «iÕÌ

jVÀˆÀi `7 3 ˆ` œÕ `7 3 M `‘°
 «>À̈À `Õ vÕÝ `i VˆÀVՏ>̈œ˜ `>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi È 3 VÃÌi \
\ c \ c \ Óc
£ Ó £ £M
`7 3 M `‘ 3 ‘`‘ 3 ` ‘ 3 ` M‘ 3 `
Ó Ó Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi

M 3 ‘
˜Ó
 «>À̈À `Õ vÕÝ ÀiXÕ «>À ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi È 3
3 VÃÌi \

\ Óc \ c \ c
 £ £ £ Ó
`7 3 ˆ` 3 ` 3 ` 3` ˆ 3 ` ˆ
 Ó Ó Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi

 3 ˆ
>˜Ã ià `iÕÝ V>Ã] Vœ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì D > «iÃ>˜ÌiÕÀ] i ÌÀ>Û>ˆ `7 3 ˆ`Ì `j«i˜` `Õ Ìi“«Ã° 
˜½Þ > «>à `½j˜iÀ}ˆi «œÌi˜Ìˆii° ˜iÀ}ˆi iÌ Vœj˜iÀ}ˆi Ü˜Ì `ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `Õ>iÃ] iiÃ
Û>Àˆi˜Ì ȓՏÌ>˜j“i˜Ì Ã>˜Ã jV…>˜}i i˜ÌÀi iið

£°È°{ ˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi Ã̜VŽji


£ Ó £ £ £ £ Ó
7 3 ‘ 3 M ‘ 3  - 3 6Jœi˜ÌÀiviÀ 3 6Jœi˜ÌÀiviÀ
Ó Ó Ó Ó Ó xä

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ £x

M i˜ÌÀiviÀ 3 xä >ˆÀ xä 3 «iÀ“j>LˆˆÌj `Õ Ûˆ`i

>ÛiV xä 3 {’6£äLÇ
>˜Ã ià “>V…ˆ˜ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiià iÃÌ `i ½œÀ`Ài `i £ ÌiÏ>°
> `i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi i““>}>Șji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ iÃÌ
`7 3 Î ™n6£äx A“Î °

£°Ç ,/+1 -
,
1/-

/," /+1 - ", -

£°Ç°£
ˆÀVՈÌà ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjÃ
*œÕÀ ՘ VˆÀVÕˆÌ jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi] >ÛiV œÕ Ã>˜Ã i˜ÌÀiviÀ] ˜œ˜ Ã>ÌÕÀj iÌ ˆ˜`jvœÀ“>Li \

M 3 ˜ˆ 3 ‘

>ÛiV 3 VÃÌi ­vˆ}ÕÀi £°Ç®°


>˜Ã Vi VˆÀVÕˆÌ jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÝVˆÌj] ˆ Þ > 뜘Ì>˜j“i˜Ì >Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi
“>}˜j̈µÕi ­iÌ `i Vœj˜iÀ}ˆi® i˜ «ÕˆÃ>˜Ì ½j˜iÀ}ˆi `>˜Ã > ÜÕÀVi jiVÌÀˆµÕi ÕõսD ½jµÕˆ‡
ˆLÀi `ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã° i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi iÃÌ j}> D > `ˆvvjÀi˜Ìˆii `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi
­Ì…jœÀm“i `ià vœÀVià ۈÛiî \

`7 3 ˆ`Ì 3 ˜ˆ`‘ 3 M `‘ 3 ˆ`

\ c \ c \ Óc
£ Ó £ £M
`7 3 ‘`‘ 3 ` ‘ 3 ` M‘ 3 `
Ó Ó Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi

`M 3 `‘ `7 3 ‘`‘ 3 M `‘ 3 ‘`M °


+Õii µÕi ÜˆÌ > «i˜Ìi] ià ÃÕÀv>Vià Ü˜Ì ̜ՍœÕÀà j}>ið

ˆ}ÕÀi £°Ç ˆ}ÕÀi £°n


£È ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

£°Ç°Ó
ˆÀVՈÌà Ã>ÌÕÀjÃ
>˜Ã ՘ VˆÀVÕˆÌ ˆ˜`jvœÀ“>Li Ã>ÌÕÀj > Û>Àˆ>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi ˜½iÃÌ «>à j}>i D > Û>Àˆ>̈œ˜ `i
Vœj˜iÀ}ˆi] “>ˆÃ iià Ü˜Ì `i “k“i Ãi˜Ã ­vˆ}ÕÀi £°n®°
\ c \ Óc
£ Ó £M
`7 3 ‘`‘ 3 M `‘ 3 ` ‘ 3
A `
Ó Ó
M `‘ 3
A ‘`M° ià ÃÕÀv>Vià ˜i Ü˜Ì «Õà j}>ið

£°Ç°Î
>à `ià >ˆ“>˜Ìà q ˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕi Ã̜VŽji
½j˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕi jj“i˜Ì>ˆÀi iÃÌ `œ˜˜ji «>À `7 3 M `‘ 3 ˜ˆ`‘ °
½>«Àmà i ̅jœÀm“i `½“«mÀi] M 3 ˜ˆ 3  œÀ ‘ 3 - iÌ `‘ 3 -6` `½œÙ ˜ˆ6`‘ 3
 -6` 3 N ۜÕ“i iÝVˆÌj N ` °
> `i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi jÌ>˜Ì ½j˜iÀ}ˆi «>À ՘ˆÌj `i ۜÕ“i 6` ] xÀ jÌ>˜Ì > «iÀ“j>LˆˆÌj
Ài>̈Ûi `Õ “>ÌjÀˆ>Õ] 3 xä xÀ 3 VÃÌi °
*œÕÀ ՘ “>ÌjÀˆ>Õ …œ“œ}m˜i iÌ ˜œ˜ Ã>ÌÕÀ>Li xÀ 3 VÃÌi >œÀà \
\ c \ c \ c
£ Ó £ £
`7 3 ` 3 ` 3 ` 3` 3 ` xä xÀ Ó
xä xÀ Óx x Ó Ó
 ä À  
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi

£°n
,
1/- 
/," /+1 - ", -

£°n°£ ,m}i `i > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i


˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ œÕ i˜ ÀœÌ>̈œ˜] œ˜ > ̜ՍœÕÀà `7 3 M `‘ 3 ‘`‘ «ÕˆÃµÕi M 3 ‘ ] “>ˆÃ ՘
“œÕÛi“i˜Ì `Õ `ˆÃ«œÃˆÌˆv «iÕÌ i˜ÌÀ>Š˜iÀ ՘i Û>Àˆ>̈œ˜ `i ÀjÕVÌ>˜Vi \
\ c \ c
£ Ó ‘Ó £ Ó ‘Ó
` ‘ 3 ‘`‘ W ` >œÀà `7 3 M `‘ 3 ‘`‘ 3 ` ‘ L `
Ó Ó Ó Ó
-«œ˜Ì>˜j“i˜Ì] > «>À̈i “œLˆi `Õ “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi Ãi `j«>Vi \
‘Ó
L ` 3 6`Ý i˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi £°™°>®] 6`Ý ( ä i “œÕÛi“i˜Ì jÌ>˜Ì 뜘Ì>˜j]
Ó
‘Ó
L ` 3
6`° i˜ ÀœÌ>̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi £°™°L®]
6`° ( ä “œÕÛi“i˜Ì 뜘Ì>˜j°
Ó
` - ä ,m}i `i > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i

ˆ}ÕÀi £°™

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ £Ç

\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ‘ 5 ‘
‘Ó ` Ó ` Ó
 3L 3L 3L
Ó `Ý 5 `Ý 5Ý D ‘3VÃÌi

\ c \ c
£ MÓ £ MÓ
5 5
£ M Ó ` Ó ` Ó
 3L 3 3
Ó Ó `Ý 5 `Ý 5Ý D M 3VÃÌi

53j˜iÀ}ˆi4
 3L ­vˆ}ÕÀi £°£ä®
5Ý D ‘3VÃÌi

53Vœj˜iÀ}ˆi4
3 ­vˆ}ÕÀi £°££®
5Ý D M 3VÃÌi

ˆ}ÕÀi £°£ä

i “k“i i˜ ÀœÌ>̈œ˜] i VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi iÃÌ \


\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ‘ 5 ‘
‘Ó ` Ó ` Ó

3L 3L 3L
Ó `° 5 `° 5° D ‘3VÃÌi
\ Óc \ Óc
£M £M
5 5
£ M Ó ` Ó ` Ó

3L 3 3
Ó Ó `° 5 `° 5° D M 3VÃÌi

53j˜iÀ}ˆi4

3L ­vˆ}ÕÀi £°£ä®
5° D ‘3VÃÌi

53Vœj˜iÀ}ˆi4

3 ­vˆ}ÕÀi £°££® ˆ}ÕÀi £°££


5° D M 3VÃÌi

£ £ MÓ
˜ ÀœÌ>̈œ˜] Vœ““i i˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜] j˜iÀ}ˆi ‘Ó iÌ Vœj˜iÀ}ˆi `jVÀœˆÃÃi˜Ì 뜘Ì>‡
Ó Ó
˜j“i˜Ì D ‘ 3 VÃÌi iÌ VÀœˆÃÃi˜Ì 뜘Ì>˜j“i˜Ì D M 3 VÃÌi°

£°n°Ó ,m}i `i ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi “>݈“>i


"˜ «iÕÌ >ÕÃÈ] i˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ Vœ““i i˜ ÀœÌ>̈œ˜] iÝ«Àˆ“iÀ i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi D «>À̈À `Õ
vÕÝ  3 ˜6‘ ÀiXÕ «>À ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi°

"˜ > ̜ՍœÕÀà \ `7 3 ˆ` 3 `  3 ˆ

1˜ “œÕÛi“i˜Ì `Õ `ˆÃ«œÃˆÌˆv «iÕÌ i˜ÌÀ>Š˜iÀ ՘i Û>Àˆ>̈œ˜ `i ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi \
` 3 `ˆ W ˆ` ˆ` 3 ˆ`ˆ W ˆ Ó `
\ c Ó \ c
£ Ó ˆ £ Ó ˆÓ
œÀ ` ˆ 3 ˆ`ˆ W ` ˆ` 3 ` ˆ W `
Ó Ó Ó Ó
£n ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

ˆÓ
` 3 6`Ý œÕ
6`°
Ó
j«>Vi“i˜Ì 뜘Ì>˜j `i > «>À̈i “œLˆi `Õ “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi \

6`Ý ( ä
6`° ( ä ` ( ä

,m}i `i ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi “>݈“>i

˜ ÀœÌ>̈œ˜ œÕ i˜ ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ \
\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ˆ 5 ˆ
ˆ Ó ` Ó ` Ó
3 3 3
Ó `Ý 5 `Ý 5Ý D ˆ3VÃÌi
\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ˆ 5 ˆ
ˆ Ó ` Ó ` Ó

3 3 3
Ó `° 5 `° 5° D ˆ3VÃÌi

 VœÕÀ>˜Ì ˆ 3 VÃÌi] ˆ Þ > VÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `i > ˆ}ÕÀi £°£Ó


£ £ Ó
Vœj˜iÀ}ˆi ˆ Ó iÌ `i ½j˜iÀ}ˆi i““>}>Șjið
Ó Ó 
` ( ä ˆ 3 VÃÌi  3 ˆ
"˜ ÀiÌÀœÕÛi > Àm}i `Õ vÕÝ “>݈“> ` ( ä Æ
53Vœj˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4
3 ­vˆ}ÕÀi £°£Ó®
3
5Ý D ˆ3VÃÌi 5° D ˆ3VÃÌi

i “k“i «ÕˆÃµÕi  3 ˆ
\ c \ Óc
£ Ó £
5 5
Ó ` Ó ` Ó 
3 3L 3L
Ó Ó `Ý 5 `Ý 5Ý 3VÃÌi
\ Óc \ Óc
£ £
5 5
Ó ` Ó ` Ó 

3 3L 3L
Ó Ó `° 5 `° 5° 3VÃÌi
ˆ}ÕÀi £°£Î
£ Ó
 vÕÝ  3 VÃÌi ] ˆ Þ > `jVÀœˆÃÃ>˜Vi 뜘Ì>˜ji `i ½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÌ `i >
Ó 
£
Vœj˜iÀ}ˆi ˆ Ó i““>}>Șjið
Ó
˜Ó
` ( ä 3


"˜ ÀiÌÀœÕÛi > Àm}i `i > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i°

53j˜iÀ}ˆi4 53j˜iÀ}ˆi4
 3L ­vˆ}ÕÀi £°£Î®
3L
5Ý D 3VÃÌi 5° D 3VÃÌi

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ £™

£°n°Î ˜>œ}ˆiÃ
½j˜iÀ}ˆi jj“i˜Ì>ˆÀi `7 iÃÌ ÌœÕœÕÀà i «Àœ`ÕˆÌ `½Õ˜i Û>Àˆ>Li ˆ˜Ìi˜ÃˆÛi ­`Õi >ÕÝ
Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià iÝÌjÀˆiÕÀià iÌ ˆ˜`j«i˜`>˜Ìi `i ½ˆ“«œÀÌ>˜Vi `Õ ÃÞÃÌm“i® «>À > `ˆvvjÀi˜Ìˆii
`½Õ˜i Û>Àˆ>Li iÝÌi˜ÃˆÛi°
«`J J`µ M `‘ ˆ` `
« 3 “J µ 3
J M 3 ‘  3 ˆ 3 xä xÀ 
}À>ۈÌ>̈œ˜ V…>À}ià V…>“«Ã V…>“«Ã «žiÃ
ià “œÕÛi“i˜Ìà 뜘Ì>˜jà Ü˜Ì `Õà D `ià >ÌÌÀ>V̈œ˜Ã 뜘Ì>˜jið

£°™ ,/+1 -
,
1/-

/," /+1 - ", -
*œÕÀ ՘ VˆÀVÕˆÌ jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi `jvœÀ“>Li iÌ ˜œ˜ Ã>ÌÕÀj
Ý
M 3 ˜ˆ 3 ‘ >ÛiV 3 Û>Àˆ>Li ­vˆ}ÕÀi £°™ >°L®°
xä xÀ -

"˜ > ̜ՍœÕÀà `7 3 ˆ`Ì 3 ˜ˆ`‘ 3 M ` 3 ˆ` “>ˆÃ]


\ c
£ Ó ‘Ó
M `‘ 3 ‘`‘ 3A ` ‘ 3 ‘`‘ W `
Ó Ó

A ‘`M 3 ‘3`‘ W ‘`4 3 ‘`‘ W ‘Ó `


M `‘ 3
>˜Ã ՘ VˆÀVÕˆÌ jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÝVˆÌj] ˆ˜j>ˆÀi] œÙ > ÀjÕVÌ>˜Vi «iÕÌ Û>ÀˆiÀ «>À ՘ “œÕ‡
Ûi“i˜Ì `Õ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi] ˆ Þ > “œÕÛi“i˜Ì 뜘Ì>˜j ÛiÀà > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i°
\ c
£ Ó ‘Ó
`7 3 ‘`‘ 3 M `‘ 3 ` ‘ L `
Ó Ó
M `‘ 3 ‘`M L ‘Ó `

‘Ó
6`Ý 3 L ` ( ä 3“œÕÛi“i˜Ì 뜘Ì>˜j4
Ó

>˜Ã Vià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã M] iÌ ‘ «iÕÛi˜Ì Û>ÀˆiÀ i˜ jÌ>˜Ì ˆjà «>À M 3 ‘ °


"˜ «iÕÌ ˆ“«œÃiÀ ViÀÌ>ˆ˜ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià ÃÕ««j“i˜Ì>ˆÀið

>® >ˆ˜Ìˆi˜ `Õ vÕÝ


‘ 3 VÃÌi `‘ 3 ä ­vˆ}ÕÀi £°£{®°
\ c
£ Ó ‘Ó
ˆ`Ì 3 M `‘ 3 ‘`‘ 3 ä 3 ` ‘ L `
Ó Ó
Óä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

ÕV՘i j˜iÀ}ˆi ˜½iÃÌ «ÕˆÃji D > ÜÕÀVi° i VˆÀVÕˆÌ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi jÌ>˜Ì “>}˜j̈Ãj] ˆ Þ >
>ÌÌÀ>V̈œ˜ 뜘Ì>˜ji `ià «žià “>}˜j̈µÕið
‘
L ` ( ä ` - ä ­“œÕÛi“i˜Ì 뜘Ì>˜j ÛiÀà > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i®°
Ó
\ c
‘Ó £ Ó
`Ý œÕ
`° 3 L ` ( ä 뜘Ì>˜j] ` ‘ - ä ½j˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕi i““>}>Șji
Ó Ó
`ˆ“ˆ˜Õi°

L® >ˆ˜Ìˆi˜ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜

M 3 ˜ˆ 3 VÃÌi`M 3 ä ­vˆ}ÕÀi £°£x®


\ c
Ó £ Ó ‘Ó
ˆ`Ì 3 M `‘ 3 ‘`‘ 3 L‘ ` 3 ` ‘ L `
Ó Ó
\ c
£ Ó ‘Ó
ià `iÕÝ j˜iÀ}ˆià j}>ià ` ‘ 3 L ` ˜i «iÕÛi˜Ì kÌÀi «ÕˆÃjià µÕi `>˜Ã > ÜÕÀVi°
Ó Ó
\ c
£ Ó
½j˜iÀ}ˆi i““>}>Șji >Õ}“i˜Ìi ` ‘ ( ä °
Ó
‘Ó
L ` ( ä ` - ä ­“œÕÛi“i˜Ì 뜘Ì>˜j ÛiÀà > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i®°
Ó
‘Ó
6`Ý œÕ
6`° 3 L ` ( ä 뜘Ì>˜j° `Ý - ä `° - ä°
Ó

i ܏j˜œ‹`i Ãi }œ˜vi iÌ Ãi Vœ˜ÌÀ>VÌi° 3 ] - >Õ}“i˜Ìi >œÀà µÕi  iÌ `ˆ“ˆ˜Õi˜Ì°
xä -
‘Ó ` ‘Ó `
> vœÀVi 3 L iÌ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i
3 L i˜ ÀœÌ>̈œ˜ ýiÝ«Àˆ“i˜Ì \
Ó `Ý Ó `°
q `i «ÀjvjÀi˜Vi D «>À̈À `i > Û>Àˆ>̈œ˜ `i Vœj˜iÀ}ˆi È M 3 VÃÌi]
\ Óc \ Óc
£M £M
5 5
Ó ` Ó 53Vœj˜iÀ}ˆi4
3 3 3
5 `Ý 5Ý D M 3VÃÌi 5Ý D M 3VÃÌi
\ Óc \ Óc
£M £M
5 5
Ó ` Ó 53Vœj˜iÀ}ˆi4

3 3 3
5 `° 5° D M 3VÃÌi 5° D M 3VÃÌi

q `i «ÀjvjÀi˜Vi D «>À̈À `i > Û>Àˆ>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi È ‘ 3 VÃÌi]


\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ‘ 5 ‘
Ó ` Ó 53j˜iÀ}ˆi4
 3L 3L 3L
5 `Ý 5Ý D ‘3VÃÌi 5Ý D ‘3VÃÌi
\ c \ c
£ Ó £ Ó
5 ‘ 5 ‘
Ó ` Ó 53j˜iÀ}ˆi4

3L 3L 3L
5 `° 5° D ‘3VÃÌi 5° D ‘3VÃÌi

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ Ó£

>˜Ã i `ˆ>}À>““i ‘3M 4] > `ÀœˆÌi M 3 ‘ «>ÃÃi `i D œÀõÕi `>˜Ã ՘ “œÕÛi“i˜Ì


뜘Ì>˜j > ÀjÕVÌ>˜Vi `iۈi˜Ì “ˆ˜ˆ“>i°

ˆ}ÕÀi £°£{ ˆ}ÕÀi £°£x

-ÕÀ > vˆ}ÕÀi £°£{ œ˜ œL̈i˜Ì ià Ài>̈œ˜Ã ÃՈÛ>˜Ìià \


M `‘ 3 ä 3 ‘`M L ‘Ó ` ‘`M 3 ‘Ó ` - ä
‘Ó
‘`M 3 ÃÕÀv>Vi £Ó 3 L `D ‘3VÃÌi 3 ÃÕÀv>Vi £Ó 3 `Ý ( ä
Ó
ÃÕÀv>Vi £Ó 3 ÃÕÀv>Vi £ 3 ÃÕÀv>Vi "£Ó 3 L53j˜iÀ}ˆi4£ÓD ‘3VÃÌi ( ä
‘Ó
ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ `½j˜iÀ}ˆi \ `Ý 3 L53j˜iÀ}ˆi4 D ‘ 3 VÃÌi 3 L `
Ó
\ c
£ Ó
5 ‘
£ Ó Ó ‘Ó
j˜iÀ}ˆi 3 ‘ 3 L 3L `
Ó 5Ý D ‘3VÃÌi Ó

-ÕÀ > vˆ}ÕÀi £°£x œ˜ œL̈i˜Ì ià Ài>̈œ˜Ã ÃՈÛ>˜Ìià \


‘`M 3 ä 3 M `‘ W ‘Ó ` M `‘ 3 L‘Ó ` ( ä
Ó
‘
M `‘ 3 ÃÕÀv>Vi £Ó L `D M 3VÃÌi 3 ÃÕÀv>Vi £Ó 3 `Ý ( ä
Ó
ÃÕÀv>Vi £Ó 3 ÃÕÀv>Vi Ó 3 ÃÕÀv>Vi "£Ó 3 53Vœj˜iÀ}ˆi4£ ÓD M 3VÃÌi ( ä
‘Ó
Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `i Vœj˜iÀ}ˆi `Ý 3 53Vœj˜iÀ}ˆi4D M 3VÃÌi 3 L `
Ó
\ c
£ MÓ
5
£ MÓ Ó ‘Ó
Vœj˜iÀ}ˆi 3 3 3L `
Ó 5Ý D M 3VÃÌi Ó

£°™°£ /…jœÀm“i `ià ÌÀ>Û>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃ


i ÌÀ>Û>ˆ `i > vœÀVi œÕ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `>˜Ã ՘ `j«>Vi“i˜Ì ۈÀÌÕi ­`Ý œÕ `°®
iÃÌ j}> D > Û>Àˆ>̈œ˜ j˜iÀ}j̈µÕi `Õ ÃÞÃÌm“i°
53Vœj˜iÀ}ˆi4 53j˜iÀ}ˆi4

3
3L
5° D M 3VÃÌi 5° D ‘3VÃÌi

53Vœj˜iÀ}ˆi4 53j˜iÀ}ˆi4
3 3L
5Ý D M 3VÃÌi 5Ý D ‘3VÃÌi
ÓÓ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

>˜Ã ià iÝi“«ià ÃՈÛ>˜ÌÃ] œ˜ ṎˆÃiÀ> >j>̜ˆÀi“i˜Ì ½Õ˜i œÕ ½>ÕÌÀi `ià µÕ>ÌÀi
iÝ«ÀiÃȜ˜Ã «ÀjVj`i˜Ìið

˜ jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói ­vˆ}ÕÀi £°£È®


/À>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi \
\ c \ Óc
£ Ó £M
M `‘ 3 ‘`‘ 3 ` ‘ 3 `
Ó Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi
\ Óc
£M
5
Ó
M 3 ‘
3
ˆ}ÕÀi £°£È 5° D M 3VÃÌi
\ c
£ Ó
5 ‘
Ó

3L
5° D ‘3VÃÌi
˜ jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói ­vˆ}ÕÀi £°£Ç®
/À>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi \
\ Óc \ c
 £ £ Ó
ˆ` 3 ` 3 ` 3` ˆ
 Ó Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi
\ c
£ Ó
5 ˆ
Ó
ˆ}ÕÀi £°£Ç  3 ˆ 3
5Ý D ˆ3VÃÌi
\ Óc
£
5
Ó 
 3L
5Ý D 3VÃÌi

˜ jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi ­vˆ}ÕÀi £°£n®


/À>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi \
\ Óc \ c
µ £µ £ Ó
J`µ 3 `µ 3 ` 3`
J

Ó
Ó
   
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi
\ c
ˆ}ÕÀi £°£n £ Ó
5
J
Ó
µ 3
J
3
5° D J3VÃÌi
\ Óc
£µ
5
Ó

 3L
5Ý D µ3VÃÌi

˜ “>}˜j̈Ói ­vˆ}ÕÀi £°£™®


/À>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi \
M6`‘ 3 M -6` 3  -6` 3 6` «>À ՘ˆÌj `i ۜÕ“i
ˆ}ÕÀi £°£™

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ ÓÎ

\ c \ c
£ Ó £ Ó
6` 3 ` 3 ` 3` xä xÀ 
xä xÀ Óx x Ó
 ä À  
j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi
\ Ó c
£
5
Ó xä xÀ Ó
 3L 3L «>À ՘ˆÌj `i ÃÕÀv>Vi iÌ `>˜Ã ½>ˆÀ xÀ 3 £°
5Ý D 3VÃÌi Óxä

£°™°Ó œÀVi «œÀÌ>˜Ìi `½Õ˜ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì

‘Ó
*œÕÀ ½jiVÌÀœ>ˆ“>˜ÌÎ `Ý 3 L ` ( ä ­vˆ}ÕÀi £°Óä®
Ó
Ý ‘Ó £
i˜ÌÀiviÀ 3 3L ‘ 3 -
xä - Ó xä -

Ó -
3 vœÀ“Տi `i >ÝÜi
Óxä

ˆ}ÕÀi £°Óä
£°™°Î 6i˜ÌœÕÃià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕiÃ
ià Ûi˜ÌœÕÃià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕiÃ{ Ü˜Ì ÌÀmà ṎˆÃjið *>À
iÝi“«i `>˜Ã ià V>ÃÃià >Õ̜“œLˆià \ À 3 x V“] 3 £ x ÌiÏ>]
- 3 ’À Ó] xä 3 {’6£äLÇ °

3£ x4Ó ’ ä ääÓx
3 3 Ç äΣ ˜iÜ̜˜Ã
Ó N {’6£äLÇ
­vˆ}ÕÀi £°Ó£®°
 *>ÀˆÃ] } 3 ™ n£ “ÉÃiVÓ°
iÌÌi vœÀVi «iÀ“iÌ `i ÜՏiÛiÀ ՘i “>ÃÃi
`i Ç£Ç Ž}° "˜ Àj>ˆÃi >VÌÕii“i˜Ì `ià Ûi˜ÌœÕÃià >Þ>˜Ì `ià vœÀVià ˆ}ÕÀi £°Ó£
`½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `i £ D Ó äää `> «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i Ã>ˆÃˆÀ `ià “>ÃÃià `i
£ Ž} D Ó Ìœ˜˜ià «œÕÀ ià ÜՏiÛiÀ°

£°™°{
ˆÀVՈÌà VœÕ«jà Ã>˜Ã “œÕÛi“i˜Ì
Þ«œÌ…mÃià \ °ä 3 VÃÌi ­vˆ}ÕÀi £°ÓÓ®
q VˆÀVՈÌà viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjà Æ
q Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Æ

ˆ}ÕÀi £°ÓÓ

Î Þ«œÌ…mÃi ÜÕÇi˜Ìi˜`Õi µÕi ÜˆÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ì `>˜Ã ՘ i˜ÌÀiviÀ ÌÀmà «ḭ̈


{ k“i …Þ«œÌ…mÃi°
Ó{ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

q vÕÝ ÌœÌ> `>˜Ã > LœLˆ˜i Ó] Ó 3 ˆ £ VœÃ °ä W Ó ˆ Ó Æ


q vÕÝ ÌœÌ> `>˜Ã > LœLˆ˜i £] £ 3 ˆ Ó VœÃ °ä W £ ˆ £ °
½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi jj“i˜Ì>ˆÀi ýjVÀˆÌ \
`‘£ `‘Ó
`7 3 £ ˆ £ `Ì W Ó ˆ Ó `Ì 3 Li£ ˆ £ `Ì L iÓ ˆ Ó `Ì i£ 3 L˜ £ iÓ 3 L˜ Ó
`Ì `Ì
­Ã½ˆ ˜½Þ > «>à `i vՈÌià ‘£ 3 ‘Ó® £ 3 ˜ £ ‘£ Ó 3 ˜ Ó ‘Ó
`£ `Ó
ÌÌi˜Ìˆœ˜ t `£ 3 ˜ £ `‘£ `Ó 3 ˜ Ó `‘Ó i£ 3 iÓ 3
`Ì `Ì
\ c \ c
`‘£ `‘Ó `‘£ `Ó
`7 3 L L˜ £ ˆ £ `Ì L L˜ Ó ˆ Ó `Ì 3 ˆ £ `Ì W ˆ Ó `Ì
`Ì `Ì `Ì `Ì
`7 3 £ ˆ £ `Ì W Ó ˆ Ó `Ì 3 ˜ £ ˆ £ `‘£ W ˜ Ó ˆ Ó `‘Ó 3 ˆ £ `£ W ˆ Ó `Ó 3 M£ `‘£ W MÓ `‘Ó

`7 3 ˆ`Ì 3 M `‘ 3 ˆ`

1˜ V…>˜}i“i˜Ì `i vÕÝ iÃÌ >ÃÜVˆj D ՘ jVœÕi“i˜Ì `½j˜iÀ}ˆi `>˜Ã i ÃÞÃÌm“i°


Vˆ ià `iÕÝ VˆÀVՈÌà Ü˜Ì “>}˜j̈µÕi“i˜Ì i˜ ÃjÀˆi \
`7 3 M£ `‘£ W MÓ `‘Ó 3 £ ‘£ `‘£ W Ó ‘Ó `‘Ó 3 3£ W Ó 4‘`‘
->˜Ã “œÕÛi“i˜Ì] i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi iÃÌ j}> D > `ˆvvjÀi˜Ìˆii `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi \
v v
`7 3 ˆ`Ì 3 ˆ` 3 `3j˜iÀ}ˆi4 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi4
"˜ «iÕÌ jVÀˆÀi] i˜ «Ài˜>˜Ì ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã >ÛiV ià vÕÝ ÌœÌ>ÕÝ  \
v
ˆ` 3 ˆ £ `£ W ˆ Ó `Ó 3 ˆ £ 3 £ `ˆ £ W VœÃ °ä `ˆ Ó 4 W ˆ Ó 3 Ó `ˆ Ó W VœÃ °ä `ˆ £ 4

v
ˆ` 3 3 £ ˆ £ W VœÃ °ä ˆ Ó 4`ˆ £ W 3 Ó ˆ Ó W VœÃ °ä ˆ £ 4`ˆ Ó

£ £
Vœj˜iÀ}ˆi `Õ ÃÞÃÌm“i 3 £ ˆ £Ó W ˆ £ ˆ Ó VœÃ °ä W Ó ˆ ÓÓ
Ó Ó

`3Vœj˜iÀ}ˆi4 3 3 £ ˆ £ W ˆ Ó VœÃ °ä 4`ˆ £ W 3 Ó ˆ Ó W ˆ £ VœÃ °ä 4`ˆ Ó


v v
`ˆ 3 £ `ˆ £ W Ó `ˆ Ó 3 3 £ ˆ £ W VœÃ °ä ˆ Ó 4`ˆ £ W 3 Ó ˆ Ó W VœÃ °ä ˆ £ 4`ˆ Ó 3 ˆ`

->˜Ã “œÕÛi“i˜Ì

u u u
`7 3 ˆ`Ì 3 ˆ` 3 `ˆ 3 `3j˜iÀ}ˆi4 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi4

"˜ ÌÀœÕÛiÀ>ˆÌ `i “k“i \


u u u
`7 3 ˆ`Ì 3 M `‘ 3 ‘`M 3 `3j˜iÀ}ˆi4 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi4

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ Óx

£°™°x
ˆÀVՈÌà VœÕ«jà >ÛiV “œÕÛi“i˜Ì «œÃÈLi
v v
° iÃÌ Û>Àˆ>Li° "˜ > ̜ՍœÕÀà `7 3 ˆ`Ì 3 ˆ` 3 ˆ £ `£ W ˆ Ó `Ó “>ˆÃ ½iÝ«ÀiÃȜ˜
˜½iÃÌ «Õà > “k“i°
Y ’`
`7 3 3 £ ˆ £ W VœÃ ° ˆ Ó 4`ˆ £ W 3 Ó ˆ Ó W VœÃ ° ˆ £ 4`ˆ Ó W Óˆ £ ˆ Ó VœÃ ° W `°
Ó
*>À >ˆiÕÀà \
Y ’`
`3Vœj˜iÀ}ˆi4 3 3 £ ˆ £ W VœÃ °ˆ Ó 4`ˆ £ W 3 Ó ˆ Ó W VœÃ ° ˆ £ 4`ˆ Ó W ˆ £ ˆ Ó VœÃ ° W `°
Ó
53Vœj˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4
`3Vœj˜iÀ}ˆi4 3 `ˆ £ W `ˆ Ó W `°
5ˆ £ 5ˆ Ó 5°
v
Ì>˜`ˆÃ µÕi \ `ˆ 3 £ `ˆ £ W Ó `ˆ Ó }>À`i > “k“i Û>iÕÀ >ÛiV œÕ Ã>˜Ã “œÕÛi“i˜Ì°

ÛiV “œÕÛi“i˜Ì
u u 53Vœj˜iÀ}ˆi4
`7 3 ˆ`Ì 3 ˆ` 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi4 W `°

u u 53Vœj˜iÀ}ˆi4
ˆ` 3 `ˆ W Ó `°

u 53Vœj˜iÀ}ˆi4
`ˆ 3 `3Vœj˜iÀ}ˆi4 L `°

j«>Vi“i˜Ì 뜘Ì>˜j `i > «>À̈i “œLˆi `Õ ÃÞÃÌm“i \


Y ’`
ˆ £ ˆ Ó VœÃ ° W `° 3 Lˆ £ ˆ Ó Ãˆ˜ °`° 3
`° ( ä ­Ã«œ˜Ì>˜j®
Ó

53Vœj˜iÀ}ˆi4

3 Lˆ £ ˆ Ó Ãˆ˜ ° 3
5° D ˆ £ 3VÃÌi iÌ ˆ Ó 3VÃÌi

>˜Ã > vˆ}ÕÀi ä - ° - {xQ ]


- ä] `° - ä] ià `iÕÝ VˆÀVՈÌà ý>ˆ}˜i˜Ì «œÕÀ > ÀjÕVÌ>˜Vi
“ˆ˜ˆ“>i° "˜ “œ˜ÌÀiÀ>ˆÌ `i “k“i \

53j˜iÀ}ˆi4

3L
5° D £ 3VÃÌi iÌ Ó 3VÃÌi

£°™°È ˆÃ«œÃˆÌˆvà jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià ṎˆÃjÃ


iVÌÀœ“>}˜j̈µÕi ­ˆ˜ÌiÀ>V̈œ˜ `i `iÕÝ V…>“«Ã®] ˆ˜ˆÌˆ>i“i˜Ì \
q “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià \ «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀà `i }À>˜`i «ÕˆÃÃ>˜Vi Æ
q “>V…ˆ˜ià >ÃޘV…Àœ˜ià \ «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì “œÌiÕÀà `i ̜ÕÌià «ÕˆÃÃ>˜Vià Æ
q “>V…ˆ˜ià D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ \ «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì “œÌiÕÀ D ۈÌiÃÃi Û>Àˆ>Li°
ÓÈ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

,jÕVÌ>˜Vi \
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ q “œÌiÕÀ D ÀjÕVÌ>˜Vi Û>Àˆ>Li \ «ÕˆÃÃ>˜Vi “œÞi˜˜i Æ
q “œÌiÕÀ ˆ“«ÕÃˆœ˜˜i D ÀjÕVÌ>˜Vi D vœÀÌ VœÕ«i iÌ ÛˆÌiÃÃi
6jÀˆ˜Ã …Þ`À>ՏˆµÕià iÌ «˜iՓ>̈µÕiÃ
i˜Ìi Æ
q >V̈œ˜˜iÕÀà `i ̜ÕÌià «ÕˆÃÃ>˜Vià Æ
ià ÃÞÃÌm“ià jiVÌÀˆµÕià ˜i Ü˜Ì «>à ià «ÕÃ
q “œÌiÕÀà «>à D «>Ã] >V̈œ˜˜iÕÀà Àj«j̈̈vð
«iÀvœÀ“>˜Ìà i˜ «ÕˆÃÃ>˜Vi “>ÃȵÕi° iÃ
ÛjÀˆ˜Ã …Þ`À>ՏˆµÕià iÌ «˜iՓ>̈µÕià ½i“‡ iVÌÀœÃÌ>̈µÕi \
«œÀÌi˜Ì «>À ½ṎˆÃ>̈œ˜ `Õ Ì…jœÀm“i `i
q «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ …>ÕÌi Ìi˜Ãˆœ˜É“ˆVÀœVœÕÀ>˜Ì Æ
*>ÃV> \
q “>V…ˆ˜ià ëjVˆ>iÃ] «>À iÝi“«i «œÕÀ > «iˆ˜ÌÕÀi jiVÌÀœÃÌ>‡

œ˜ÃiÀÛ>̈œ˜ `i > «ÀiÃȜ˜] vœÀVi «>À ՘ˆÌj `i ̈µÕi Æ
u vu
ÃÕÀv>Vi \ «u r r q V>«ÌiÕÀà jiVÌÀœÃÌ>̈µÕið
- Ã
*ˆjâœjiVÌÀˆµÕi \
i «ÕÃ] iÕÀ ṎˆÃ>̈œ˜ ˜½> «>à Li܈˜ `½Õ˜i
ˆ>ˆÃœ˜ >ÛiV i ÀjÃi>Õ `i `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ `½j˜iÀ‡ q VÀˆÃÌ>ÕÝ >˜ˆÃœÌÀœ«ià Ãi `jvœÀ“>˜Ì µÕ>˜` ՘ }À>`ˆi˜Ì `i
}ˆi jiVÌÀˆµÕi] `½œÙ iÕÀ ṎˆÃ>̈œ˜ `>˜Ã `ià «œÌi˜Ìˆi iÃÌ >««ˆµÕj `>˜Ã ViÀÌ>ˆ˜ià `ˆÀiV̈œ˜Ã°
i˜}ˆ˜Ã >Õ̜˜œ“iÃ] ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Lià «œÕÀ ià ,jVˆ«ÀœµÕi“i˜Ì] ՘i `jvœÀ“>̈œ˜ `œ˜˜i ՘i >««>ÀˆÌˆœ˜ `i
ÌÀ>Û>ÕÝ `i ÌiÀÀ>ÃÃi“i˜Ì iÌ ià ÌÀ>Û>ÕÝ V…>À}ià Æ
«ÕLˆVà \ LՏ`œâiÀÃ] }ÀÕiÃ] V>“ˆœ˜Ã°°° "˜ q «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì V>«ÌiÕÀà `i «ïÌià «ÕˆÃÃ>˜Vià Æ
ÌÀœÕÛi >ÕÃÈ `ià ÛjÀˆ˜Ã …Þ`À>ՏˆµÕià œÕ «˜iՇ
“>̈µÕià `>˜Ã `ià ṎˆÃ>̈œ˜Ã œV>ià «>À̈‡ q ÌÀ>Û>ÕÝ ÀjVi˜Ìà i˜ >V̈œ˜˜iÕÀà `i «ïÌià iÌ “œÞi˜˜ià «ÕˆÃ‡
VՏˆmÀià \ ÌÀ>ˆ˜Ã `½>ÌÌiÀÀˆÃÃ>}i] vÀiˆ˜Ã «˜iՇ Ã>˜Við
“>̈µÕià `i /6] `i “jÌÀœ] `i V>“ˆœ˜Ã°°° ˜
ÀiÛ>˜V…i] ½>Û>˜Ì>}i `Õ ÃÞÃÌm“i ՘ˆÌ>ˆÀi £°™°Ç ÌÕ`i `ià “>V…ˆ˜ià iÌ >V̈œ˜˜iÕÀÃ
jۜµÕj «ÀjVj`i““i˜Ì > >“i˜j ià >ۈœ˜‡ jiVÌÀˆµÕiÃ
˜iÕÀà D Ài“«>ViÀ ià ÛjÀˆ˜Ã …Þ`À>ՏˆµÕià `iÃ
ۜiÌà `½>ˆià «>À `ià >V̈œ˜˜iÕÀà jiVÌÀˆµÕið *œÕÀ Vœ˜ViۜˆÀ iÌ Àj>ˆÃiÀ `ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕià `i }À>˜`i
«ÕˆÃÃ>˜Vi] “œÌiÕÀÃ] }j˜jÀ>ÌiÕÀà œÕ >V̈œ˜˜iÕÀÃ] œ˜ v>ˆÌ >««i
>ÕÝ `ˆÃ«œÃˆÌˆvà jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià `ˆÃ«œÃ>˜Ì `½Õ˜i ˆ“«œÀÌ>˜Ìi
j˜iÀ}ˆi i““>}>Șji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ 7“>}˜ 3 Î ™n6£äx ɓÎ]
i˜ “iÌÌ>˜Ì i˜  ÕÛÀi >Õ V…œˆÝ \
q i VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >ÛiV `iÕÝ ÃÌÀÕVÌÕÀià iÝVˆÌjiÃ]
ÃÌ>̜À iÌ ÀœÌœÀ Æ
q i VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi >ÛiV ՘i ÃiՏi ÃÌÀÕVÌÕÀi iÝVˆÌji iÌ
«žià Ã>ˆ>˜Ìà ÃÕÀ ½>ÕÌÀi°
"˜ >ÕÀ>ˆÌ «Õ >««iiÀ Vià `ˆÃ«œÃˆÌˆvà  jiVÌÀœ“>}˜j̜“j‡
V>˜ˆµÕià ‚° ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i jiVÌÀˆµÕi œ˜
½>ÃVi˜ÃiÕÀ D L>Ìi>ÕÝ `i -ÌÀj«Þ‡/…ˆiÕ ÃÕÀ i V>˜> `Õ «iÕÌ jVÀˆÀi ½j˜iÀ}ˆi >LÜÀLji iÌÉœÕ > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j‡

i˜ÌÀi] >Õ }>L>ÀˆÌ iÕÀœ«ji˜] «iÕÌ “œ˜ÌiÀ ià «j˜ˆV…ià ̈µÕi D ½i˜ÌÀji ÜÕà ½Õ˜i µÕiVœ˜µÕi `ià ÌÀœˆÃ vœÀ“ià j˜iÀ}j‡
`i £ Îxä ̜˜˜ià D «Õà `i ÇÎ “mÌÀià `Õ Ãœ i˜ È “ˆ˜ÕÌið
̈µÕið

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià `i ¿j˜iÀ}ˆi ¬ ÓÇ

*>À iÝi“«i «œÕÀ ՘ “œÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj \


`7 53Vœj˜iÀ}ˆi4 `°
*i“ 3 3 Î J VœÃ 3 3
i“ €Ã
`Ì 5° D ˆ3VÃÌi `Ì
½jiVÌÀˆVˆÌj «ÀjÃi˜Ìi `i ˜œ“LÀiÕÝ >Û>˜Ì>}ià \
q ÃÌÀÕVÌÕÀi i˜ ÀjÃi>Õ `i «Àœ`ÕV̈œ˜ iÌ `½ṎˆÃ>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi D ½jV…ii `½Õ˜ «>ÞÃ] «>à `i
Ã̜VŽ>}i] “>ˆÃ L>˜µÕi `½j˜iÀ}ˆi >ÛiV ÀjVÕ«jÀ>̈œ˜ «œÃÈLi] «ÕˆÃµÕ½ˆ Þ > `ià Vœ˜Ãœ““>‡
ÌiÕÀÃ Æ
q >`>«Ì>LˆˆÌj] ÜիiÃÃi] «Àœ`ÕV̈œ˜] ÌÀ>˜Ã«œÀÌ] `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ ­`œ“iÃ̈µÕi iÌ vœÀVi®°
q «ÕˆÃÃ>˜Vi `ià “>V…ˆ˜ià ÕõսD £ äää 7 iÌ V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìià Ìi˜Ãˆœ˜ÉVœÕ‡
À>˜Ì Æ
q ÃÞÃÌm“i ՘ˆÌ>ˆÀi] Vœ““>˜`i] Vœ˜ÌÀži] ÃjVÕÀˆÌj] «Àœ}À>““>̈œ˜°
iÌÌi `iÀ˜ˆmÀi «Àœ«ÀˆjÌj
> ˆ˜VˆÌj D `jÛiœ««iÀ > ÌÀ>˜Ã“ˆÃȜ˜  ̜ÕÌ jiVÌÀˆµÕi ‚ D LœÀ` `ià >ۈœ˜Ã] `ià L>Ìi>ÕÝ iÌ
`ià “œLˆià Õõս>ÕÝ V…>Àà `½>ÃÃ>ÕÌ°
½jÌÕ`i `ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕià «>ÃÃi ˜jViÃÃ>ˆÀi“i˜Ì «>À Vii `Õ “>}˜j̈Ói°
Ón ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


6
/ 1,- *", - q 6
/ 1,- *Àœ`ÕˆÌ ÃV>>ˆÀi `i `iÕÝ ÛiVÌiÕÀÃ
818 >u 6Lu 3 >L VœÃ3u u
> L4
u u
Ýi“«i \ ÌÀ>Û>ˆ `½Õ˜i vœÀVi `7 3 6`
>6L VœÃ3> L4
6iVÌiÕÀà «œ>ˆÀià Ýi“«i \ ÌÀ>Û>ˆ `½Õ˜ VœÕ«i `7 3
6`°
1˜ ÛiVÌiÕÀ «œ>ˆÀi u iÃÌ `jvˆ˜ˆ «>À ՘i `ÀœˆÌi ÃÕ««œÀÌ]
՘ «œˆ˜Ì `½>««ˆV>̈œ˜] ՘ “œ`Տi iÌ Õ˜ Ãi˜Ã `½œÀˆi˜Ì>‡ *Àœ`ÕˆÌ ÛiV̜Àˆi `i `iÕÝ ÛiVÌiÕÀÃ
̈œ˜°  Vœ˜`ÕˆÌ D ՘ “œÕÛi“i˜Ì `i ÌÀ>˜Ã>̈œ˜°
>u G Lu 3 `
Ýi“«i \ œˆ `i >À>`>Þ] i 3 3`u G Ju4
>u G L 3 ù
Ýi“«i \ œˆ `i >«>Vi] ` u 3 ˆ3`u G 4
>GL 3`
Ýi“«i \ “œ“i˜Ì `½Õ˜ VœÕ«i]
3 G


iÃÌ Õ˜ ÛiVÌiÕÀ >݈> `œ˜Ì > `ÀœˆÌi ÃÕ««œÀÌ iÃÌ «iÀ«i˜‡
ˆ}ÕÀi £°ÓÎ
`ˆVՏ>ˆÀi >Õ «>˜ vœÀ“j «>À ià `iÕÝ ÛiVÌiÕÀà iÌ iÌ
i Ãi˜Ã `½œÀˆi˜Ì>̈œ˜ iÌ `i ÀœÌ>̈œ˜ iÃÌ `œ˜˜j «>À i Ãi˜Ã
6iVÌiÕÀà >݈>ÕÝ `i > ÀœÌ>̈œ˜ `i ÛiÀà «œÕÀ ՘ >˜}i `i ÀœÌ>̈œ˜ ˆ˜vj‡
ÀˆiÕÀ D ’° ­Àm}i `Õ ÌˆÀi‡LœÕV…œ˜ `i >ÝÜi® \
1˜ ÛiVÌiÕÀ >݈>
iÃÌ `jvˆ˜ˆ «>À ՘i `ÀœˆÌi ÃÕ««œÀÌ] ՘
«œˆ˜Ì `½>««ˆV>̈œ˜] ՘ “œ`Տi iÌ Õ˜ Ãi˜Ã `½œÀˆi˜Ì>̈œ˜
3 G `½>“«ˆÌÕ`i
3 6 Ș3 4
ˆ“«ˆµÕ>˜Ì i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ ÃÕÀ Õˆ‡“k“i `œ˜˜j «>À >
˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi \ G 3 L
œÕ
3 L3 G 4°
Àm}i `Õ ÌˆÀi‡LœÕV…œ˜ `i >ÝÜix°  Vœ˜`ÕˆÌ D ՘ “œÕ‡
Ûi“i˜Ì `i ÀœÌ>̈œ˜°

ˆ}ÕÀi £°Óx
ˆ}ÕÀi £°Ó{

x /ˆÀi‡LœÕV…œ˜ `i >ÝÜi \ i Ãi˜Ã `½œÀˆi˜Ì>̈œ˜ `Õ ÛiVÌiÕÀ iÃÌ i Ãi˜Ã

`½>Û>˜Vi“i˜Ì `Õ ÌˆÀi‡LœÕV…œ˜ µÕˆ `œ˜˜i i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ `Õ ÛiVÌiÕÀ


iÌ ÀjVˆ«ÀœµÕi“i˜Ì°

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià ¬ ә

+1/" - 87 > ۈÌiÃÃi `i > Õ“ˆmÀi `>˜Ã i ۈ`i jÌ>˜Ì \


V 3 Î6£än “ÉÃiV] «u iÃÌ i ÛiVÌiÕÀ `i «œ>ÀˆÃ>̈œ˜ `ˆjiV‡
ÌÀˆµÕi] iÃÌ i ÛiVÌiÕÀ ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜°
µÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««œÀÌji >Õ ÃÞÃÌm“i iÃÌ
>ÝÜi > ՘ˆvˆj ià ̅jœÀˆià `i ½jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi] `i `œ˜˜ji «>À ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i > `i˜ÃˆÌj ۜÕ“ˆµÕi \
½jiVÌÀœVˆ˜j̈µÕi iÌ `i ½jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói° 5 7i“
ià «…j˜œ“m˜ià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià “>VÀœÃVœ«ˆµÕià *i“ 3 3 L`ˆÛ3 u G 4

`>˜Ã ià “ˆˆiÕÝ ˆ˜j>ˆÀià Ü˜Ì `jVÀˆÌà i˜ >ÃÜVˆ>˜Ì \
q ià jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi ˆ>˜Ì ià Û>Àˆ>Lià jiVÌÀœ“>‡ µÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi
}˜j̈µÕiÃ Æ i˜ jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi iÌ “>}˜j̜ÃÌ>̈µÕi
q ½jÌ>Ì `i > “>̈mÀi Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià `i˜ÃˆÌjà ۜÕ‡ +Õ>˜` ià «…j˜œ“m˜ià ˜i `j«i˜`i˜Ì «>à `Õ Ìi“«Ã] iÃ
“ˆµÕià Æ
jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi ýjVÀˆÛi˜Ì \ ÀœÌ u 3 ä ] `ˆÛ 3 ¡]
q > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi vœÕÀ˜ˆi >Õ ÃÞÃÌm“i°
`ˆÛ 3 ä] ÀœÌ 3 u °  ˜½Þ > «Õà `i Ài>̈œ˜Ã i˜ÌÀi iÃ
ià jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi Ü˜Ì `ià jµÕ>̈œ˜Ã `ˆvvjÀi˜‡
̈iiÃ] >««ˆµÕjià œV>i“i˜Ì >ÕÝ Û>Àˆ>Lià “>VÀœÃVœ‡ }ÀœÕ«ià ­ ® iÌ ­ ®°
«ˆµÕiÃ] jVÀˆÌià i˜ >˜}>}i ÃޓLœˆµÕi] iÌ `jVÀˆÛ>˜Ì ià ià jµÕ>̈œ˜Ã `jvˆ˜ˆÃÃ>˜Ì ià `œ“>ˆ˜ià Ü˜Ì \
«…j˜œ“m˜ià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕið q *œÕÀ ½jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi
Ýi“«i \ Õ «>À>}À>«…i £°x°Î] i ̅jœÀm“i `½“«mÀi ÀœÌ u 3 ä iÝ«Àˆ“>˜Ì µÕi u `jÀˆÛi `½Õ˜ «œÌi˜Ìˆi°
B u
6`u 3 ˜ˆ ýjVÀˆÌ \ ÀœÌ 3 u °
iÌÌi jµÕ>̈œ˜ ¡
½iÝ«ÀiÃȜ˜ `Õ Ì…jœÀm“i `i >ÕÃà jÌ>˜Ì \ `ˆÛ u 3 ]
 #ä
“œ˜ÌÀi µÕi i V…>“« ˜i `jÀˆÛi `½Õ˜ «œÌi˜Ìˆi ÃV>>ˆÀi u 3 ¡ iÌ > Ài>̈œ˜ 3
u 4
u `jvˆ˜ˆÃÃ>˜Ì i `œ“>ˆ˜i
`ˆÛ
՘ˆvœÀ“i] ÀœÌ 3 ä] µÕ½>ÕÝ «œˆ˜Ìà `j«œÕÀÛÕà `i VœÕ‡
u 3 #ä u W «u `iۈi˜Ì «œÕÀ ՘ `ˆjiVÌÀˆµÕi «>Àv>ˆÌ
À>˜Ìð
ià jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi Vœ˜ViÀ˜i˜Ì µÕ>ÌÀi }À>˜`iÕÀà \ «u 3 #ä F u
u 3 #ä 3£ W F4 u 3 #ä #À u 3 # u °
L
LL 5 q *œÕÀ > “>}˜j̜ÃÌ>̈µÕi
q i V…>“« jiVÌÀˆµÕi u 3 L}À>` 6 L Æ

uÆ `ˆÛ 3 ä iÝ«Àˆ“>˜Ì µÕi ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ Ã>˜Ã `ˆÛiÀ‡
q i `j«>Vi“i˜Ì ­ˆ˜`ÕV̈œ˜ œÕ iÝVˆÌ>̈œ˜® jiVÌÀˆµÕi
}i˜Vi° 3 ÀœÌ u ] > `ˆÛiÀ}i˜Vi `½Õ˜ ÀœÌ>̈œ˜˜i jÌ>˜Ì
q i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi 3 ÀœÌ u Æ
ˆ`i˜ÌˆµÕi“i˜Ì ˜Õi° i vÕÝ `i D ÌÀ>ÛiÀà ՘i ÃÕÀv>Vi
q i V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi Æ
iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v \ ÀœÌ 3 u
5 È 5 u
ÀœÌ u 3 L u 3 ¡ `ˆÛ 3 ä ÀœÌ
`ˆÛ u 3 u W > Ài>̈œ˜ 3 4 `jvˆ˜ˆÃÃ>˜Ì i `œ“>ˆ˜i 3 xä 3 W 4
5Ì 5Ì
`iۈi˜Ì «œÕÀ ՘i ÃÕLÃÌ>˜Vi …œ“œ}m˜i \
¡ iÃÌ > `i˜ÃˆÌj ۜÕ“ˆµÕi `i V…>À}i jiVÌÀˆµÕi i˜
ɓΰ
u iÃÌ > `i˜ÃˆÌj “>VÀœÃVœ«ˆµÕi `i VœÕÀ>˜Ì i˜ ɓӰ 3 F] 3 xä 3£ W F4 3 xä xÀ 3 x
 i݈ÃÌi ՘i Ài>̈œ˜ œLˆ}>̜ˆÀi i˜ÌÀi u iÌ ¡
˜>œ}ˆià i˜ÌÀi ½jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi

`ˆÛ u W 3 ä° iÌ > “>}˜j̜ÃÌ>̈µÕi

½jÌ>Ì `i > “>̈mÀi ÌÀ>`ÕˆÌ ià Ài>̈œ˜Ã «>À̈VՏˆmÀià `Õ ½>˜>œ}ˆi ÌÀœ“«iÕÃi i˜ÌÀi 3 # iÌ 3 x œ˜}‡
“ˆˆiÕ \
Ìi“«Ã ṎˆÃji `œˆÌ kÌÀi Ài“«>Vji «>À Vii i˜ÌÀi 3
u 3 #ä u W «u 3 xä 3 W 4 xä 3 {’£äLÇ #
iÌ 3 x°
£
#ä 3 3 n nx6£äL£Ó ­6ɓ® ­
ÉÓ® µ­
® £A#ä ­
É6°“®
­
É6®
xä VÓ
£
­/® ­ɓ® ­7L® xä ­“/É® ­7LÉ®
È «œÌi˜Ìˆi ÛiVÌiÕÀ° i ÀœÌ>̈œ˜˜i `¿Õ˜ }À>`ˆi˜Ì iÃÌ ˆ`i˜ÌˆµÕi“i˜Ì ˜Õ°

Îä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

 iÃÌ `œ˜V «ÀjvjÀ>Li `½jVÀˆÀi \ ˜ `i…œÀà `ià jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi] ˜œÕà ˜i viÀœ˜Ã «>Ã
£ `i `ˆvvjÀi˜Vi `½jVÀˆÌÕÀi i˜ÌÀi ՘ ÛiVÌiÕÀ «œ>ˆÀi iÌ Õ˜
3 xä 3 W 4 iÌ 3 3 L «4° ÛiVÌiÕÀ >݈>] Ã>Õv ýˆ jÌ>ˆÌ ˆ“«jÀ>̈v `i v>ˆÀi ÀiÃÜÀ̈À

iÌÌi VœÀÀi뜘`>˜Vi >««>À>ŠÌ Lˆi˜ `>˜Ã ià œˆÃ `i ՘i `ˆvvjÀi˜Vi° ½>ˆiÕÀÃ] Ãiœ˜ ià >ÕÌiÕÀÃ] ½jµÕ>̈œ˜

œÕœ“L \ LL
`i >ÝÜi‡“«mÀi ýjVÀˆÌ \ ÀœÌ 3 u ] ÀœÌ 3 u
“6“ [ £ µ6µ [ œÕ ÀœÌ 3 °
 3 xä iÌ 3 >ÛiV xä #ä
Ó 3 £
{’À Ó #ä {’À Ó

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- 53Vœj˜iÀ}ˆi4
3 D M 3 VÃÌi

53j˜iÀ}ˆi4
/…jœÀm“i `i ½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi œÕ ̅jœÀm“i `ià 3L D ‘ 3 VÃÌi

vœÀVià ۈÛiÃ
i ÌÀ>Û>ˆ jj“i˜Ì>ˆÀi iÃÌ j}> D > `ˆvvjÀi˜Ìˆii `i
½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi° 
 "
œˆÃ vœ˜`>“i˜Ì>ià `i ½jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói
/À>Û>ˆ “jV>˜ˆµÕi
q “>}˜j̜ÃÌ>̈µÕi \ œˆ `i ˆœÌ‡->Û>ÀÌ] ̅jœÀm“i
`½“«mÀi] œˆ `i >«>Vi Æ œÕÛi“i˜Ì `i ÌÀ>˜Ã>̈œ˜ u u
`7 3 6`
q ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi \ œˆ `i >À>`>Þ] œˆ `i i˜â] œÕÛi“i˜Ì `i ÀœÌ>̈œ˜ u °u
`7 3
6`
vœÀVi `i œÀi˜Ìâ°
£ µÓ £
˜iÀ}ˆi jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi
J Ó
,m}ià `ià VˆÀVՈÌà jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià `jvœÀ“>Lià Ó
Ó
˜iÀ}ˆi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi
q ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i Æ
£ Ó £
q ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi “>݈“>i Æ j˜iÀ}ˆi Vœj˜iÀ}ˆi ˆ Ó
q vÕÝ “>݈“>° Ó Ó
/À>Û>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃ
/…jœÀm“i `ià ÌÀ>Û>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃ 53Vœj˜iÀ}ˆi4

3
5° D M 3VÃÌi
i ÌÀ>Û>ˆ `i > vœÀVi œÕ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `>˜Ã ՘
53j˜iÀ}ˆi4
`j«>Vi“i˜Ì ۈÀÌÕi ­`Ý œÕ `°® iÃÌ j}> D > Û>Àˆ>̈œ˜
3L
j˜iÀ}j̈µÕi `Õ ÃÞÃÌm“i° 5° D ‘3VÃÌi

53Vœj˜iÀ}ˆi4 53Vœj˜iÀ}ˆi4

3 3
5° D M 3VÃÌi
5Ý D M 3VÃÌi

53j˜iÀ}ˆi4 53j˜iÀ}ˆi4

3L 3L
5° D ‘3VÃÌi
5Ý D ‘3VÃÌi

…>«ˆÌÀi £ œˆÃ `ià Vœ˜ÛiÀȜ˜Ã jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕià ¬ Σ

+1 -/" - ½ /, / ՘ LœLˆ˜>}i `i ˜ £ ëˆÀià ÃÕÀ > «>À̈i vˆÝi >ˆ“i˜Ìj


«>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ˆ £ ° "˜ «>Vi ÃÕÀ > «>À̈i
“œLˆi ՘ ÃiVœ˜` LœLˆ˜>}i `i ˜ Ó Ã«ˆÀið Ì 3 ä >
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i ’
«>À̈i “œLˆi iÃÌ Ài«jÀji «>À ՘ >˜}i ä - ° - °
Ó
£°£ *œÕÀµÕœˆ «>Vi‡Ì‡œ˜ `ià `ˆjiVÌÀˆµÕià `>˜Ã ià +Õi Ãi «>ÃÃi‡Ì‡ˆ È D Ì 3 ä ] >ÛiV i LœLˆ˜>}i ˜ Ó
Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀà ¶ +Õii iÃÌ > V>«>VˆÌj `i `iÕÝ œÕÛiÀÌ «ÕˆÃ >ÛiV i LœLˆ˜>}i ˜ Ó viÀ“j i˜ VœÕÀ̇VˆÀ‡
Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀà `i V>«>VˆÌjÃ
£ iÌ
Ó }ÀœÕ«jà i˜ VÕˆÌ ÃÕÀ Õˆ‡“k“i] œ˜ >ˆ“i˜Ìi i VˆÀVÕˆÌ vˆÝi \
ÃjÀˆi ¶ ÀœÕ«jà i˜ «>À>mi ¶ q «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ ˆ £ 3 VÃÌi Æ
£°Ó 1˜ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ «>˜ `i ÃÕÀv>Vi - Vœ“«œÀÌi i˜ÌÀi q «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ˜>̈v ȘÕ܋`>
Ãià >À“>ÌÕÀià ՘i «>µÕi `i `ˆjiVÌÀˆµÕi `½j«>ˆÃÃiÕÀ _
ˆ £ 3 Ó VœÃ €Ì ¶
iÓ] «>À>mi >ÕÝ >À“>ÌÕÀià iÌ `i «iÀ“ˆÌ̈ۈÌj #À Ãj«>‡
£°È i VˆÀVÕˆÌ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi `i > vˆ}ÕÀi £°™°L Vœ“‡
À>˜Ì `iÕÝ ië>Vià `½j«>ˆÃÃiÕÀà i£ iÌ iÎ Ã>˜Ã `ˆjiV‡
«œÀÌi ՘i «>À̈i “œLˆi >Õ̜ÕÀ `Õ «œˆ˜Ì "° i LœLˆ‡
ÌÀˆµÕi° +Õii iÃÌ > V>«>VˆÌj `Õ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ ¶
˜>}i `i > «>À̈i vˆÝi jÌ>˜Ì >ˆ“i˜Ìj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì
£°Î œ˜ÌÀiÀ µÕi > vœÀVi `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `ià «>µÕià `½Õ˜ Vœ˜Ìˆ˜Õ ˆ £ 3 VÃÌi] > «>À̈i “œLˆi Ãi «>Vi 뜘Ì>‡
Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ «>˜ Ã>˜Ã `ˆjiVÌÀˆµÕi iÃÌ] È ½œ˜ Ài“‡ ˜j“i˜Ì `>˜Ã > «œÃˆÌˆœ˜ `i ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i°
«ˆÌ ½ië>Vi ˆ˜ÌiÀ«>µÕi «>À ՘ `ˆjiVÌÀˆµÕi ˆµÕˆ`i \ *œÕÛiâ‡ÛœÕà «ÀjVˆÃiÀ œÙ iÃÌ «ÀˆÃi ½j˜iÀ}ˆi ˜jViÇ
q `ˆÛˆÃji «>À #À È ½œ˜ «ÀœVm`i D ½œ«jÀ>̈œ˜ D Ã>ˆÀi >Õ `j«>Vi“i˜Ì 뜘Ì>˜j iÌ Ãˆ Vi `j«>Vi“i˜Ì
V…>À}i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ jÌ>˜Ì ˆÃœj Æ VœÀÀi뜘` D ՘i >Õ}“i˜Ì>̈œ˜ œÕ D ՘i `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜
q “Տ̈«ˆji «>À #À È ½œ˜ «ÀœVm`i D > “k“i œ«jÀ>‡ `ià j˜iÀ}ˆi iÌ Vœj˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕià ¶
̈œ˜ D «œÌi˜Ìˆi Vœ˜ÃÌ>˜Ì°
£°Ç 1˜ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÃÌ ÃÕëi˜`Õ >Õ «œˆ˜Ì " D Ó ““ >Շ
£°{ ià «>µÕià `½Õ˜ Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ «>˜ Ü˜Ì `ià `i“ˆ‡ `iÃÃÕà `i ܘ >À“>ÌÕÀi «œÃji ÃÕÀ i ܏° /œÕà `iÕÝ i˜
ViÀVià `i ÃÕÀv>Vià -° 1˜i `ià «>µÕià iÃÌ “œLˆi
viÀ `œÕÝ `i “>ÃÃi ۜÕ“ˆµÕi Ç nää Ž}ɓÎ] `i ÃÕÀv>‡
>Õ̜ÕÀ `Õ «œˆ˜Ì "] Ã> «œÃˆÌˆœ˜ jÌ>˜Ì Ài«jÀji «>À ՘
Vi - 3 £x V“Ó «>À LÀ>à iÌ `i œ˜}ÕiÕÀ “œÞi˜˜i
>˜}i °°
 3 {Ó V“ «œÕÀ ½jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÌ  3 £{ V“ «œÕÀ
½>À“>ÌÕÀi° "˜ «Ài˜`À> } 3 ™ n£ “ÉÃÓ°

>VՏiÀ > “>ÃÃi `i ½>À“>ÌÕÀi] > vœÀVi µÕ½ˆ v>ÕÌ
`j«œÞiÀ «œÕÀ > ÜՏiÛiÀ iÌ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ D Àj>ˆÃiÀ
`>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi «œÕÀ >Ì̈ÀiÀ ½>À“>ÌÕÀi°

ˆ}ÕÀi £°ÓÈ

ià `iÕÝ «>µÕià ˜i Ü˜Ì «>à Vœ“«mÌi“i˜Ì ÃÕ«iÀ‡


«œÃjiÃ] ° 3 Îäc] iÌ Ãœ˜Ì “>ˆ˜Ìi˜Õià `>˜Ã ViÌÌi «œÃˆ‡
̈œ˜ >Û>˜Ì Ì 3 ä ° +Õi Ãi «>ÃÃi‡Ì‡ˆ «œÕÀ > «>µÕi
“œLˆi iÌ «œÕÀ ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã `i ½j˜iÀ}ˆi iÌ `i >
ˆ}ÕÀi £°ÓÇ
Vœj˜iÀ}ˆi È \
q i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ > jÌj «Àj>>Li“i˜Ì V…>À}j iÌ iÃÌ £°n 1˜i Ûi˜ÌœÕÃi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi Vœ“«œÀÌi ՘ Ì>“‡
“>ˆ˜Ìi˜Õ ˆÃœj Æ LœÕÀ VˆÀVՏ>ˆÀi `i À>ޜ˜ À 3 Óä V“ i˜ vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì
q i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ iÃÌ “>ˆ˜Ìi˜Õ D Ìi˜Ãˆœ˜ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ¶ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ `i £ ÌiÏ>° *iÕ̇ii ÜՏiÛiÀ ՘ Ûj…ˆ‡
£°x i VˆÀVÕˆÌ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi `i > vˆ}ÕÀi £°™°L `œ˜Ì VՏi `½Õ˜i “>ÃÃi `i £ Óää Ž}° "˜ «Ài˜`À>
՘i «>À̈i iÃÌ “œLˆi >Õ̜ÕÀ `Õ «œˆ˜Ì "] Vœ“«œÀÌi } 3 ™ n£ “ÉÃÓ°
ÎÓ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

>LV` \ >` iÌ LV Ü˜Ì `ià >ÀVà `i ViÀVi `i Vi˜ÌÀi "°


8 ,

- i vj>Õ `i > L>>˜Vi "Î"£"Ó iÃÌ “œLˆi >Õ̜ÕÀ `½Õ˜
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i VœÕÌi>Õ "° ˜ "Ó] ՘ «>Ìi>Õ «iÀ“iÌ `½jµÕˆˆLÀiÀ >
£°£ "˜ Ãi `œ˜˜i ՘i L>ÀÀi “œLˆi ÃÕÀ `iÕÝ À>ˆÃ i œ˜} L>>˜Vi° ˜ ½>LÃi˜Vi `i VœÕÀ>˜Ì] ià «œˆ˜Ìà >] L] "Ó
`iõÕiÃ ii «iÕÌ }ˆÃÃiÀ Ã>˜Ã vÀœÌÌi“i˜Ì° Ì 3 ä ] Ü˜Ì >ˆ}˜jà ÃÕÀ ՘i `ÀœˆÌi …œÀˆâœ˜Ì>i° i V…>“«
œ˜ viÀ“i ½ˆ˜ÌiÀÀÕ«ÌiÕÀ ° “>}˜j̈µÕi ՘ˆvœÀ“i iÌ ˆ˜`j«i˜`>˜Ì `Õ Ìi“«Ã] ˜œÀ‡
“> >Õ «>˜ `i > vˆ}ÕÀi µÕˆ Vœ˜Ìˆi˜Ì >L] >}ˆÌ ÃÕÀ >
✘i ˆ˜`ˆµÕji Æ ˆ iÃÌ ÃÕ««œÃj ˜j}ˆ}i>Li >ˆiÕÀð

ˆ}ÕÀi £°Ón

+Õi `œˆÌ kÌÀi i Ãi˜Ã `i u «œÕÀ µÕi > L>ÀÀi >ˆi ˆ}ÕÀi £°Îä
ÛiÀà > `ÀœˆÌi ¶ ­ u «iÀ«i˜`ˆVՏ>ˆÀi D > vˆ}ÕÀi®° £° i VˆÀVÕˆÌ jÌ>˜Ì ÌÀ>ÛiÀÃj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ] jÌÕ`ˆiÀ
jVÀˆÀi µÕ>ˆÌ>̈Ûi“i˜Ì Vi µÕˆ Ãi «>ÃÃi iÌ V>VՏiÀ ià Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã `½jµÕˆˆLÀi `i > L>>˜Vi iÌ > «œÃ‡
À>«ˆ`i“i˜Ì > ۈÌiÃÃi `i > L>ÀÀi «œÕÀ Ì L @° ÈLˆˆÌj `i “iÃÕÀiÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ V…>“«
ˆ>˜ j˜iÀ}j̈µÕi \ V>VՏiÀ ½j˜iÀ}ˆi } vœÕÀ˜ˆi «>À “>}˜j̈µÕi° "˜ `œ˜˜i >L 3  \ ""Ó 3 ` Æ , iÃÌ
i }j˜jÀ>ÌiÕÀ i˜ÌÀi ä iÌ Ì°
>VՏiÀ ½j˜iÀ}ˆi «iÀ`Õi > `ˆÃÌ>˜Vi `i " >Õ “ˆˆiÕ `i >L°
«>À ivviÌ œÕi `>˜Ã i “k“i ˆ˜ÌiÀÛ>i°
>VՏiÀ
Ó° +Õii “>ÃÃi “ v>Õ̇ˆ «>ViÀ `>˜Ã i «>Ìi>Õ
½j˜iÀ}ˆi Vˆ˜j̈µÕi `i > L>ÀÀi D Ì°
œ˜VÕÀi°
«œÕÀ jµÕˆˆLÀiÀ > L>>˜Vi µÕ>˜` 3 ä x /]
£°Ó 1˜ V>`Ài ÀiVÌ>˜}Տ>ˆÀi `i VžÌjà > iÌ L] `i “>ÃÃi “
 3 £ä ] £ 3 £ x V“] ` 3 , 3 Óx V“ ¶ ­"˜
iÃÌ “œLˆi >Õ̜ÕÀ `½Õ˜ `i Ãià VžÌjà …œÀˆâœ˜Ì>ÕÝ°
i
V>`Ài iÃÌ «>ÀVœÕÀÕ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜ÃÌ>˜Ì iÌ «Ài˜`À> } 3 £ä “6ÃLÓ °®
L>ˆ}˜i `>˜Ã ՘ V…>“« “>}˜j̈µÕi ÛiÀ̈V> ՘ˆ‡ ΰ ˜ ÃÕ««œÃ>˜Ì µÕi > Ãi˜ÃˆLˆˆÌj `i > L>>˜Vi iÃÌ
vœÀ“i° “ 3 £ V}] ÌÀœÕÛiÀ ½ˆ˜ViÀ̈ÌÕ`i µÕˆ ÀjÃՏÌi `i Vi
v>ˆÌ ÃÕÀ > “iÃÕÀi `i ° "˜ ˜j}ˆ}iÀ> i «œˆ`à `Õ
V>`Ài°
£°{ -œˆi˜Ì Î Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀÃ
£ ]
Ó ]
Î `i Ìi˜Ãˆœ˜Ã ÀiÇ
«iV̈Ûià 6£ä ] 6Óä ] 6Îä “œ˜Ìjà i˜ ÃjÀˆi°
"˜ VœÕÀ̇VˆÀVՈÌi ià `iÕÝ iÝÌÀj“ˆÌjà `i ½>ÃÜVˆ>̈œ˜°
jÌiÀ“ˆ˜iÀ >«Àmà ½jµÕˆˆLÀi] ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã 6££ ] 6Ó£ ]
6Σ >ÕÝ LœÀ˜ià `ià ΠVœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀð

ˆ}ÕÀi £°Ó™

jÌiÀ“ˆ˜iÀ ià «œÃˆÌˆœ˜Ã `½jµÕˆˆLÀi `Õ V>`Ài iÌ `ˆÃ‡


VÕÌiÀ iÕÀ ÃÌ>LˆˆÌj° "˜ ˜œÌiÀ> ° ½>˜}i i˜ÌÀi > ÛiÀ‡
̈V>i `iÃVi˜`>˜Ìi iÌ i «>˜ `Õ V>`Ài°
£°Î ½>««>Àiˆ `i “iÃÕÀi >««ij L>>˜Vi `i
œÌ̜˜ Vœ“‡
«œÀÌi ՘ V>`Ài «>Ì] ˆÃœ>˜Ì] ÃÕ««œÀÌ>˜Ì ՘ VˆÀVÕˆÌ ˆ}ÕÀi £°Î£

…>«ˆÌÀi Ó >}˜j̈Ói ¬ ÎÎ

Ó
>}˜j̈Ói


 * / ,
"LiV̈vÃ

® ÕÃ̈vˆiÀ ½i“«œˆ `i ViÀÌ>ˆ˜Ã “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià `>˜Ã > Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜


`ià `ˆÃ«œÃˆÌˆvà jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕiÃ] >V̈œ˜˜iÕÀà œÕ “>V…ˆ˜ið
® j“œÀˆÃiÀ µÕiµÕià œÀ`Àià `i }À>˜`iÕÀ ÃÕÀ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `>˜Ã ià “>V…ˆ˜ià iÌ iÃ
«iÀÌià `Õià >ÕÝ “œÕÛi“i˜Ìà `ià V…>“«Ã°
®
œ“«Ài˜`Ài i VžÌj  vÀ>}ˆi ‚ `Õ “>}˜j̈Ói «œÕÀ ÃÕ}}jÀiÀ ià «ÀjV>Ṏœ˜Ã
D «Ài˜`Ài `>˜Ã ià “>˜ˆ«Õ>̈œ˜Ã°

6œV>LՏ>ˆÀi

ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u ˜`ÕV̈œ˜ u *iÀ“j>LˆˆÌj x

…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ u >ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕiÃ

i “>}˜j̈Ói iÃÌ ½Õ˜ `ià «Ài“ˆiÀà ÃՍiÌà ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕià >LœÀ`jà «>À ½…Õ“>˜ˆÌj°  vÕÌ
`jVœÕÛiÀÌ Èää >˜Ã >Û>˜Ì ˜œÌÀi mÀi] `œ“iÃ̈µÕj >Õ 8i ÈmVi] Vœ˜Ã>VÀj «>À ½ṎˆÃ>̈œ˜ `i
> LœÕÃ܏i i˜ ˜>ۈ}>̈œ˜ >ÛiV ½j«œ«ji `i
…ÀˆÃ̜«…i
œœ“L >ÕÝ “jÀˆµÕið /œÕà iÃ
}À>˜`à «…ÞÈVˆi˜Ã ýi˜ Ü˜Ì «ÀjœVVÕ«jà \ ˜`Àj “«mÀi] À>˜XœˆÃ À>}œ]
>À Àˆi`ÀˆV…
>ÕÃÃ] >“ià >ÝÜi] *>Տ >˜}iۈ˜] *ˆiÀÀi
ÕÀˆi ­«ÀˆÝ œLi] £™äή] *ˆiÀÀi 7iˆÃÃ]
œÕˆÃ ji ­«ÀˆÝ œLi £™Ç™®°
½iÃÌ `ˆÀi ½ˆ˜ÌjÀkÌ iÌ > `ˆvvˆVՏÌj `Õ “>}˜j̈Ói] «œÕÀ‡
Ì>˜Ì `ià ÀiV…iÀV…ià Ü˜Ì i˜VœÀi ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Lià «œÕÀ >««Àj…i˜`iÀ ÛÀ>ˆ“i˜Ì Vi `œ“>ˆ˜i
Vœ“«iÝi°
Î{ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

Ó°£ /,18 /+1 -

1˜ VœÀ«Ã ˆ˜j>ˆÀi iÌ ˆÃœÌÀœ«i] µÕˆ «>Vj `>˜Ã ՘ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi u iÝ«Àˆ“j
i˜ ɓ `iۈi˜Ì ՘ >ˆ“>˜Ì `½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u iÝ«Àˆ“j Õˆ >ÕÃÈ i˜ ɓ] ÛjÀˆvˆi u 3 F u °
F] iÃÌ Õ˜ VœivvˆVˆi˜Ì Ã>˜Ã `ˆ“i˜Ãˆœ˜] >««ij ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj “>}˜j̈µÕi°
u ] ÛiVÌiÕÀ >݈>£] iÃÌ Õ˜ “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi ۜÕ“ˆµÕi \ u 3 ۜÕ“i U u °
 ½ˆ˜ÌjÀˆiÕÀ `Õ “>ÌjÀˆ>Õ i ÛiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi iÃÌ \
u 3 xä 3 u W u4 3 xä 3£ W F4 u ­vˆ}ÕÀi Ó°£®°
u 3 xä xÀ u 3 x u iÝ«Àˆ“j i˜ ÌiÏ>Ã
xä «iÀ“j>LˆˆÌj `Õ Ûˆ`i 3 {’ £äLÇ i˜ “°/É
ˆ}ÕÀi Ó°£
xÀ «iÀ“j>LˆˆÌj Ài>̈Ûi iÃÌ Õ˜ VœivvˆVˆi˜Ì Ã>˜Ã `ˆ“i˜Ãˆœ˜° *œÕÀ ½>ˆÀ xÀ 3 £°
"˜ `ˆÃ̈˜}Õi ÌÀœˆÃ ÌÞ«ià `i “>ÌjÀˆ>ÕÝ \
q ià «>À>“>}˜j̈µÕià ­À>Àiî Æ " Æ *Ì Æ F 3 VÃÌi ( ä Æ F ÌÀmà «iÌˆÌ £äLÎ D £äLÇ] u iÌ u `i
“k“i Ãi˜Ã° /Àmà v>ˆLi >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ Ìi“«œÀ>ˆÀi°
q ià `ˆ>“>}˜j̈µÕià ­«ÀiõÕi ̜Õà ià VœÀ«Ã® F 3 VÃÌi - ä° F ÌÀmà «iÌˆÌ £äL{ D £äLÈ°
u iÌ u œ««œÃj𠈓>˜Ì>̈œ˜ ÌÀmà v>ˆLi iÌ Ìi“«œÀ>ˆÀi°
q ià viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ­i] ˆ]
œ®] }ÀœÕ«jà `>˜Ã i Ì>Li>Õ `i i˜`ii‹iÛ] iÌ iÕÀà Vœ“‡
«œÃjà ­>VˆiÀÃ] vœ˜Ìiî° Ã Ãi `ˆÃ̈˜}Õi˜Ì «>À ՘i >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u ÌÀmà jiÛji] ˜œ˜ «Àœ«œÀ‡
u >ÛiV Ã>ÌÕÀ>̈œ˜° F Û>Àˆ>Li° F3 4 ( ä }À>˜` £ä{ D £äÈ ° u iÌ u `i “k“i
̈œ˜˜ii D ]
Ãi˜Ã° ˆ“>˜Ì>̈œ˜ vœÀÌi iÌ «iÀÈÃÌ>˜Ìi°
Ýi“«i «œÕÀ i viÀ `œÕÝ `>˜Ã > ✘i ˆ˜j>ˆÀi ­vˆ}ÕÀi Ó°Ó®°
3 {’ U £äLÇ 3{ää W £ Ó U £äÈ 4
3 {’ U £äLÇ 3£ W ä Î U £ä{ 4{ää
 {’ U £äLÇ U ä Î U £ä{ U {ää 3 £ x ÌiÏ>Ã
£ ÌiÏ> r £ 7LÉ“Ó r £ä{ }>ÕÃÃ

3 xä xÀ xÀ £äÎ D £ä{
>˜Ã ià “>V…ˆ˜ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiiÃ
3 x £ x ÌiÏ>Ã

u 3 F °
u ˜ Àm}i }j˜jÀ>i] ˆ ˜½Þ > «>à `½ˆ˜ÌjÀkÌ D >ÌÌiˆ˜`Ài >
Ã>ÌÕÀ>̈œ˜°
->˜Ã > «Àœ«ÀˆjÌj `ià VœÀ«Ã viÀÀœ“>}˜j̈µÕià `½>Õ}“i˜ÌiÀ ½ˆ˜‡
`ÕV̈œ˜ iÌ `i Vœ˜Vi˜ÌÀiÀ ià vÕÝ] œ˜ «Àœ`ՈÀ>ˆÌ i˜VœÀi i VœÕÀ>˜Ì
jiVÌÀˆµÕi D ½>ˆ`i `i «ˆià iÌ œ˜ ṎˆÃiÀ>ˆÌ ½>ÌiÀ˜>̈v ՘ˆµÕi“i˜Ì
i˜ …>ÕÌi vÀjµÕi˜Vi°
ˆ}ÕÀi Ó°Ó

£ ˜ `i…œÀà `ià jµÕ>̈œ˜Ã `i >ÝÜi] ˜œÕà ˜i viÀœ˜Ã «>à `i `ˆvvjÀi˜Vi `½jVÀˆÌÕÀi i˜ÌÀi ՘ ÛiVÌiÕÀ >݈> iÌ Õ˜ ÛiV‡

ÌiÕÀ «œ>ˆÀi

…>«ˆÌÀi Ó >}˜j̈Ói ¬ Îx

> “ˆÃi i˜  ÕÛÀi `ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕià `i“>˜`i > VÀj>̈œ˜ `i V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜
u u G Ju4 `‘
“>}˜j̈µÕi ˆ˜Ìi˜Ãià i 3 3` i3L

"LÌi˜Ìˆœ˜ `ià ˆ˜`ÕV̈œ˜Ã “>}˜j̈µÕià \
q “>V…ˆ˜ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiià \ £]x ÌiÏ>à Æ
q jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ìà >ÛiV i˜ÌÀiviÀ `½j«>ˆÃÃiÕÀ £ V“ ÃÕÀ Óä V“Ó \ x ÌiÏ>à Æ
q ÃÕ«À>Vœ˜`ÕV̈ۈÌj \ £Ó ÌiÏ>à Æ
q Àj}ˆ“i ˆ“«ÕÃˆœ˜˜i \ nä ÌiÏ>ð
/œÕÌ VœÀ«Ã iÝVˆÌj “>}˜j̈µÕi“i˜Ì `iۈi˜Ì ՘ >ˆ“>˜Ì «Õà œÕ
“œˆ˜Ã Lœ˜° 3 xä xÀ ­vˆ}ÕÀi Ӱή°
*œÕÀ ià «>À>“>}˜j̈µÕià iÌ ià `ˆ>“>}˜j̈µÕiÃ] ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ iÃÌ ˆ}ÕÀi Ó°Î
˜j}ˆ}i>Li iÌ Ã½>ÀÀkÌi >ÛiV ½iÝVˆÌ>̈œ˜°
*œÕÀ ià viÀÀœ“>}˜j̈µÕià xÀ 3 £ä{ ] ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ «iÀÈÃÌi >«Àmà >ÀÀkÌ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜°
ÛiV Vià “>ÌjÀˆ>ÕÝ] u iÌ u «iÕÛi˜Ì ˜i «Õà kÌÀi Vœˆ˜j>ˆÀià i˜ `i…œÀà `ià >Ýià `i Ãޓj‡
ÌÀˆi `i > ÃÌÀÕVÌÕÀi ýˆ Þ > `ià «žià Ã>ˆ>˜Ìð

Ó°Ó /,18 ,," /+1 -


"˜ `ˆÃ̈˜}Õi «ÕÈiÕÀà “>ÌjÀˆ>ÕÝ ṎˆÃjà `ˆvvjÀi““i˜Ì \
q viÀ ȏˆVˆj \ ̞ià `i “>V…ˆ˜iÃ] viÀ `œÕÝ] vÕÝ >ÌiÀ˜>̈v i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
«œÃÈLi Æ
q vœ˜Ìi }ÀˆÃi \ >˜Ìià ÀœÌœÀˆµÕiÃ] “œ“i˜Ì `½ˆ˜iÀ̈i ˆ“«œÀÌ>˜Ì]

…ÀˆÃ̜«…i
œœ“L
Àj>ˆÃ>̈œ˜ `ià ÃÌ>̜Àà >ÛiV Àj“>˜i˜Ì Æ
q >VˆiÀ VœÕj \ «Àœ«ÀˆjÌjà “jV>˜ˆµÕiÃ] Ìi˜Õi >ÕÝ V…œVÃ] > LœÕÃ܏i iÌ i µÕ>`À>˜Ì] `œ˜˜>˜Ì > >̈ÌՇ
Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ `ià ÀœÌœÀà `½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ۜ>˜Ìà `i] Õˆ œ˜Ì «iÀ“ˆÃ D LœÀ` `i Ãià V>À>ÛiiÃ] >
­Îää ÌÀɓˆ˜® Æ ˆ˜>] > ->˜Ì> >Àˆ>] iÌ > *ˆ˜Ì> `i `jVœÕÛÀˆÀ
q >VˆiÀ vœÀ}j \ ivvœÀÌà “jV>˜ˆµÕià ÌÀmà jiÛjÃ] Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ ½“jÀˆµÕi i £Ó œV̜LÀi £{™Ó œÕ «Õà iÝ>V‡
`ià ÀœÌœÀà `i ÌÕÀLœ>ÌiÀ‡˜>ÌiÕÀà ­Î äää ÌÀɓˆ˜®° Ìi“i˜Ì >Õ VœÕÀà `i Ãià µÕ>ÌÀi ÌÀ>ÛiÀÃjià \
£{™Ó q £{™Î \ >…>“>à ­->˜ Ã>Û>`œÀ®]
ÕL>]
"˜ ÌÀœÕÛi `>˜Ã > ˜>ÌÕÀi `ià “ˆ˜iÀ>ˆÃ `œÕjà `i «Àœ«ÀˆjÌjà >‹Ìˆ°
“>}˜j̈µÕið
½iÃÌ i V>à `i > “>}˜j̈Ìi iÎ"{°
ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ
£{™Î q £{™È \ œ“ˆ˜ˆµÕi] Õ>`iœÕ«i°
>ˆ“>˜Ìjà «Àœ`ՈÃi˜Ì i˜ ̜ÕÌ «œˆ˜Ì iÝÌjÀˆiÕÀ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜
£{™n q £xää \ /Àˆ˜ˆÌj] “jÀˆµÕi “jÀˆ`ˆœ˜>i]
“>}˜j̈µÕi u iÌ Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi u 3 Ax u ä °
iÌÌi
"Àj˜œµÕi] 6j˜jâÕj>°
“>}˜j̈Ã>̈œ˜ >««>Ài““i˜Ì 뜘Ì>˜ji «ÀœÛˆi˜Ì `i iÕÀ iÝ«œÃˆ‡ £xäÓ q £xä{ \ “jÀˆµÕi Vi˜ÌÀ>i] œ˜`ÕÀ>ð
̈œ˜ >˜ÌjÀˆiÕÀi `>˜Ã i V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi `œ˜Ì > Vœ“‡
«œÃ>˜Ìi …œÀˆâœ˜Ì>i Û>Àˆi i˜ À>˜Vi Ãiœ˜ ià ˆiÕÝ `i 1˜i >ÕÌÀi `i Ãià `jVœÕÛiÀÌiÃ] ṎˆÃji
£ nä U £äLx / D Ó Óä U £äLx /] ÜˆÌ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ “œÞi˜˜i …œÀˆ‡ >ՍœÕÀ`½…Õˆ «>À ̜Õà ià ˜>ۈ}>ÌiÕÀÃ] Vœ˜ViÀ‡
˜i ià Ûi˜Ìà `i ½̏>˜ÌˆµÕi ˜œÀ`° ià >ˆâjÃ
✘Ì>i `i ½œÀ`Ài `i d Ó U £äLx /°
>Õ ÃÕ`] V…i“ˆ˜ `½>iÀ] ÜÕvvi˜Ì `i ½vÀˆµÕi
ÛiÀà ½“jÀˆµÕi Ì>˜`ˆÃ µÕ½>Õ ˜œÀ`] V…i“ˆ˜
Ó°Ó°£ ˆ“>˜Ì>̈œ˜ ˆ˜`ՈÌi `Õ Ài̜ÕÀ] ià Ûi˜Ìà ÜÕvvi˜Ì `i ½œÕiÃÌ ÛiÀÃ
½iÃÌ°
½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ iÃÌ «>ÀvœˆÃ 뜘Ì>˜ji Vœ““i «œÕÀ ià >ˆ“>˜ÌÃ
˜>ÌÕÀiÃ œÙ ii ÀjÃՏÌi `Õ v>ˆÌ µÕi ½jV…>˜Ìˆœ˜ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi
iÃÌ] œÕ > jÌj] «>Vj `>˜Ã ՘ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi ° u
ÎÈ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

"˜ «œÕÀÀ>ˆÌ «>ÀiÀ `i  “j“œˆÀi “>}˜j̈µÕi ‚ “>ˆÃ œ˜ ˜œ““i Vi


«…j˜œ“m˜i >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ ˆ˜`ՈÌi°
*œÕÀ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ `ˆ> iÌ «>À>“>}˜j̈µÕiÃ] ii ViÃÃi >«Àmà ½iÝ«œÃˆ‡
̈œ˜° *œÕÀ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ] ii «iÀÈÃÌi° Ã Vœ˜ÃiÀÛi˜Ì ՘i
ˆ˜`ÕV̈œ˜ Àj“>˜i˜Ìi À >«Àmà i ÀiÌÀ>ˆÌ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜° À `j«i˜` `Õ “>Ìj‡
u i “>Ìj‡
Àˆ>Õ iÌ `i > v>Xœ˜ `½>“i˜iÀ iÌ `i ÀïÀiÀ i V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ °
Àˆ>Õ ÀiÃÌi ՘ >ˆ“>˜Ì >«Àmà >ÀÀkÌ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi Ó°{®°
i “>}˜j̈Ói Àj“>˜i˜Ì «iÕÌ kÌÀi `jÌÀÕˆÌ «>À ՘ V…>“« œ««œÃj
­V…>“« VœiÀVˆÌˆv®] “>ˆÃ >ÕÃÈ «>À `ià V…œVà œÕ `ià VœÕÀÌÇVˆÀVՈÌð

Ó°Ó°Ó ÞÃÌjÀjÈÃ
>˜Ã ՘ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ >ÌiÀ˜>̈v] œ˜ œL̈i˜Ì ՘ VÞVi `½…ÞÃÌjÀjÈÃ
>«Àmà iÝVˆÌ>̈œ˜ iÌ `jÃiÝVˆÌ>̈œ˜ `>˜Ã ià `iÕÝ Ãi˜Ã°
ˆ}ÕÀi Ó°{
"˜ «iÕÌ j>À}ˆÀ i VÞVi `½…ÞÃÌjÀjÈà «>À > ÌÀi“«i] œLÌi˜Õi «>À i ÀivÀœˆ‡
`ˆÃÃi“i˜Ì À>«ˆ`i `Õ “>ÌjÀˆ>Õ] œÕ «>À ½jVÀœÕˆÃÃ>}i œLÌi˜Õ «>À ՘ ÌÀ>Û>ˆ D V…>Õ` `Õ “jÌ>° "˜
«iÕÌ Àj`ՈÀi > ÃÕÀv>Vi `Õ VÞVi i˜ «ÀœVj`>˜Ì D ՘ ÀiVՈÌ] œLÌi˜Õ «>À ՘ V…>Õvv>}i ÃՈۈ `½Õ˜
ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì i˜Ì° ià V…œVà iÌ ÛˆLÀ>̈œ˜Ã ÀjÌÀjVˆÃÃi˜Ì >ÕÃÈ i VÞVi `½…ÞÃÌjÀjÈð

ià «…j˜œ“m˜ià Ü˜Ì D ½œÀˆ}ˆ˜i `Õ ÛˆiˆˆÃÃi“i˜Ì `ià ̞iÃ
`ià “>V…ˆ˜ià ÜՓˆÃià i˜ «iÀ“>˜i˜Vi D `ià jV…>Õvvi“i˜Ìà ÃՈ‡
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ ۈà `i ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ìð

/…jœÀˆi `ià `œ“>ˆ˜ià `i 7iˆÃà ӰӰÎ


…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì
*>Vj `>˜Ã ՘ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ ] u ՘ “>ÌjÀˆ>Õ >VµÕˆiÀÌ Õ˜i
ià VœÀ«Ã viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ] D ÃÌÀÕVÌÕÀi VÀˆÃ‡
Ì>ˆ˜i] Vœ“«œÀÌi˜Ì `i ˜œ“LÀiÕÝ «ïÌÃ
u u
>ˆ“>˜Ì>̈œ˜  3 F ° *œÕÀ ՘ “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi > ÃÕÇ
`œ“>ˆ˜ið >˜Ã V…>µÕi `œ“>ˆ˜i ̜Õà ià Vi«ÌˆLˆˆÌj F 3 uA u «iÕÌ >ÌÌiˆ˜`Ài £ä{ ° i v>ˆÌ µÕi F ÜˆÌ ˆ“«œÀ‡
>̜“ià œ˜Ì ՘i >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ «>À>mi° Ì>˜Ì] iÌ µÕi iÌ ܈i˜Ì `i “k“i Ãi˜Ã iÃÌ D ½œÀˆ}ˆ˜i `Õ V…>“«
-Ì>̈Ã̈µÕi“i˜Ì >ÕV՘ `œ“>ˆ˜i ˜i ½i“«œÀ‡ `j“>}˜j̈Ã>˜Ì u` °
Ìi° i VœÀ«Ã ˜½iÃÌ «>à >ˆ“>˜Ìj° -œÕà ½>V̈œ˜ *œÕÀ ià VœÀ«Ã «>À> iÌ `ˆ>“>}˜j̈µÕiÃ] ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ jÌ>˜Ì
`½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi iÝÌjÀˆiÕÀ] ià ̜ՍœÕÀà ÌÀmà v>ˆLi] i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì iÃÌ Vœ“«mÌi“i˜Ì
`œ“>ˆ˜ià `½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ `i “k“i Ãi˜Ã µÕi ˜j}ˆ}i>Li°
½iÝVˆÌ>̈œ˜ }À>˜`ˆÃÃi˜Ì iÌ vˆ˜>i“i˜Ì œVVՇ
«i˜Ì ̜ÕÌ ½ië>Vi° i “>ÌjÀˆ>Õ «œÃÃm`i >œÀà ˜ ÀiÛ>˜V…i] «œÕÀ ià VœÀ«Ã viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜
՘i vœÀÌi >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ «iÀÈÃÌ>˜Ìi >«Àmà ½>À‡ u `œ˜˜i `iÕÝ `ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ã ÃÕ«iÀvˆVˆiià W iÌ L ÃÕÀ ià v>ViÃ
ÀkÌ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜° `Õ “>ÌjÀˆ>Õ œÀõսˆ Ãi «ÀjÃi˜Ìi ÜÕà vœÀ“i `½Õ˜ L>ÀÀi>Õ° iÃ
`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ã ÃÕ«iÀvˆVˆiià «ÀœÛœµÕi˜Ì ՘ V…>“« u` œ««œÃj D
u °
½iÃÌ i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì° i«ÕˆÃ i Vi˜ÌÀi `Õ L>ÀÀi>Õ]
ià `ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ã ÃÕ«iÀvˆVˆiià Ü˜Ì ÛÕià ÜÕà ½>˜}i ܏ˆ`i
¦ 3 ÃA3AÓ4Ó ° i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì iÃÌ ˜j}ˆ}i>Li È ¦ iÃÌ
«ḭ̈
*œÕÀ ià L>ÀÀi>ÕÝ ÌÀmà œ˜}Ã] Vœ““i ½jÌ>ˆi˜Ì ià >ˆ“>˜ÌÃ
>˜Vˆi˜Ã] i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì >Õ Vi˜ÌÀi iÃÌ ˜j}ˆ}i>Li°
*œÕÀ ՘ L>ÀÀi>Õ `i œ˜}ÕiÕÀ “œÞi˜˜i] i V…>“« `j“>}˜j‡
̈Ã>˜Ì «Ài˜` `i ½ˆ“«œÀÌ>˜Vi°
*œÕÀ ՘ L>ÀÀi>Õ ÌÀmà VœÕÀÌ] Ãi «ÀjÃi˜Ì>˜Ì ÜÕà > vœÀ“i `½Õ˜
`ˆÃµÕi «>Ì] ˜œÀ“> >Õ V…>“« ] V½iÃÌ µÕˆ iÃÌ ˜j}ˆ}i>Li

…>«ˆÌÀi Ó >}˜j̈Ói ¬ ÎÇ

`iÛ>˜Ì ] Ì>˜`ˆÃ µÕi i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì ` iÃÌ j}> iÌ œ««œÃj D u ° ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜


`Õ `ˆÃµÕi ÜÕà ½>V̈œ˜ `i ] >Õ ˆiÕ `½kÌÀi £ä{ vœˆÃ «Õà }À>˜`i] iÃÌ j}>i D °
 ½>««ÀœV…i `½Õ˜i >À“>ÌÕÀi i˜ viÀ `œÕÝ `½Õ˜ >ˆ“>˜Ì i˜ viÀ D V…iÛ>] i vÕÝ `½ˆ˜‡
`ÕV̈œ˜] `i «Õà i˜ «Õà V>˜>ˆÃj `>˜Ã ½>À“>ÌÕÀi] >Õ}“i˜Ìi >ÛiV > `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ `i >
ÀjÕVÌ>˜Vi `Õ VˆÀVÕˆÌ iÌ >ÛiV > `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ «Àœ}ÀiÃÈÛi `Õ V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì µÕˆ
˜½i݈ÃÌi «Õà µÕ>˜` i VˆÀVÕˆÌ iÃÌ viÀ“j°
"˜ V>ÃÃi ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià i˜ \
Q >ÌjÀˆ>ÕÝ `œÕÝ ­vˆ}ÕÀi Ó°x®° >Vˆi“i˜Ì “>}˜j̈Ãjà iÌ `j“>}˜j̈Ãjð *iÀÌiÃ
v>ˆLið 1̈ˆÃ>Lià i˜ >ÌiÀ˜>̈v°
Q >ÌjÀˆ>ÕÝ `ÕÀà ­vˆ}ÕÀi Ó°È®° À ˆ“«œÀÌ>˜Ì° /i˜>˜Ì Lˆi˜ ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜° -ÕÀ̜ÕÌ «>Ã
`i VÞVið *iÀÌià ˆ“«œÀÌ>˜Ìið ˆ}ÕÀi Ó°x

Ó°Ó°{ >ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià `œÕÝ


>® *iÀÌià «>À …ÞÃÌjÀjÈÃ

œ˜Ã̈ÌÕjà `i viÀ >ÛiV >`œ˜V̈œ˜ `½Õ˜ «iÌˆÌ «œÕÀVi˜Ì>}i `i ȏˆVˆÕ“] ià ̞ià ÜՓˆÃià D
`ià V…>“«Ã `½iÝVˆÌ>̈œ˜Ã “>}˜j̈µÕià >ÌiÀ˜>̈và œ˜Ì `ià «iÀÌià «>À …ÞÃÌjÀjÈà `œ˜˜jià «>À
£È
> vœÀ“Տi `i -Ìiˆ˜“iÌâ] 7Ü>ÌÌAŽ} 3 [ v “>Ý ] œÙ v iÃÌ > vÀjµÕi˜Vi iÌ [ 3 x U £äLÓ D
£ È U £äLÓ Ãiœ˜ > «Àœ«œÀ̈œ˜ VÀœˆÃÃ>˜Ìi `i ȏˆVˆÕ“°
Ó
ÛiV ià ̞ià >VÌÕiiÃ] 7Ü>ÌÌAŽ} 3 [ v “>Ý ° i viÀ >ÛiV >`œ˜V̈œ˜ `i ȏˆVˆÕ“ «ÀjÃi˜Ìi
՘i >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ «Õà v>ˆLi] `ià «iÀÌià «Õà v>ˆLià iÌ Õ˜i «i˜Ìi «Õà }À>˜`i µÕi i viÀ
Ã>˜Ã >`œ˜V̈œ˜° *Õà > «i˜Ìi iÃÌ }À>˜`i] “œˆ˜Ã i VÞVi 3 4 iÃÌ VœÕV…j iÌ “œˆ˜Ã ˆ iÃÌ
 Ûi˜ÌÀÕ ‚ ­vˆ}ÕÀi Ó°Ç®° ˆ}ÕÀi Ó°È
L® *iÀÌià «>À VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ՏÌ
ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ ÃœÕ“ˆÃ D `ià V…>“«Ã “œLˆiÃ] “k“i `½>“«ˆÌÕ`i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] œ˜Ì `ià «iÀÌiÃ
«>À VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>Տ̰ 7Ü>ÌÌAŽ} 3 b iÓ v Ó “>Ý
Ó
°
b 3 £Ç U £äL{ D Î x U £äL{ Ãiœ˜ > «Àœ«œÀ̈œ˜ VÀœˆÃÃ>˜Ìi `i ȏˆVˆÕ“°
ià VœÕÀ>˜Ìà ˆ˜`ՈÌà `>˜Ã > “>ÃÃi `Õ “>ÌjÀˆ>Õ œLˆ}i˜Ì D viՈiÌiÀ ̜Õà ià œÀ}>˜ið
½j«>ˆÃÃiÕÀ i `ià ̞ià > ՘i ˆ˜vÕi˜Vi j˜œÀ“i ÃÕÀ ià «iÀÌið "˜ Àj`ÕˆÌ `œ˜V i >Õ “ˆ˜ˆ“Õ“
Vœ“«>̈Li >ÛiV > ÀjÈÃÌ>˜Vi “jV>˜ˆµÕi `ià ̞ið

ˆ}ÕÀi Ó°Ç
ˆ}ÕÀi Ó°Ç°> \ *>à `i V…>“«Ã Û>Àˆ>Lið *iÀÌià ˆ“«œÀÌ>˜Ìið
…>“«Ã vˆÝið /i˜Õi “jV>˜ˆµÕi ÀiV…iÀV…ji°
ˆ}ÕÀi Ó°Ç°L \ ˆ“>˜Ìà ˜>ÌÕÀiÃ° ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜Ì𠜘˜i >ˆ“>˜Ì>̈œ˜° >À`i Lˆi˜ ܘ “>}˜j̈Ói°
ˆ}ÕÀi Ó°Ç°V \ /žià `ià “>V…ˆ˜ið *iÌˆÌ Àj“>˜i˜Ì Ṏi D ½>“œÀX>}i° jÃ>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ «œÃÈLi° *iÀÌiÃ
v>ˆLið 1̈ˆÃ>̈œ˜ ÀiVœ““>˜`ji `>˜Ã ià V…>“«Ã Û>Àˆ>Lið
În ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

i viՈiÌ>}i iÃÌ Àj>ˆÃj `>˜Ã i «>˜ `i `j«>Vi“i˜Ì `Õ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜°


*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i `œ˜˜ji] i iÃÌ vˆÝji >ˆ˜Ãˆ µÕi > ˜>ÌÕÀi `ià ̞ið 7 3 Ž3 v Ó “Ó 4°

V® *iÀÌià ̜Ì>iÃ
ià «iÀÌià «>À …ÞÃÌjÀjÈà iÌ VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ÕÌ \ * W] «œÕÀ `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ `i ä]Îx ““
`½j«>ˆÃÃiÕÀ iÌ ÃœÕ“ˆÃ D ՘i vÀjµÕi˜Vi `i xä â Ü˜Ì \
/žià `i viÀ `œÕÝ Î]È 7Ɏ} «œÕÀ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ `i £/
iÀ ³ µÕiµÕià ¯ -ˆ £]{ 7Ɏ} £]{ /

ÀˆÃÌ>ÕÝ œÀˆi˜Ìjà ­vÀ>}ˆiî £]£ 7Ɏ} £]Ç /
ՓjÌ> ­µÕ>˜` «ÀˆÝ ÃiVœ˜`>ˆÀi® ä]£ 7Ɏ} £]Ç /

Ó°Ó°x >ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià `ÕÀÃ


À xäV

œx ä]nx / Ó/ /À>Û>ˆ i˜ Àj«ÕÃˆœ˜
-“Ó
œ£Ç £]£ / ä]È / ˆVÀœ“œÌiÕÀÃ
iœ‡i‡ œÀi £]Óx / £/ *ÀˆÝ v>ˆLiÃ] ÌÀmà >Lœ˜`>˜Ì

q >ˆ“>˜Ìà ˜œÕÛi>ÕÝ] VÞVià V>ÀÀjÃ]  `ÀœˆÌà iÌ Ûi˜ÌÀÕà ‚ Æ


q >ˆ“>˜Ìà ÌiÀÀià À>ÀiÃ] Ã>“>ÀˆÕ“ VœL>Ì œÕ ˜jœ`ޘi viÀ LœÀi°
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià `ÕÀà Ü˜Ì ÌÀmà ṎˆÃjà `>˜Ã iÃ
>VVœÕ«i“i˜Ìà “>}˜j̈µÕiÃ] ià ÃÕëi˜Ãˆœ˜Ã] ià “ˆVÀœ“œÌiÕÀÃ

œ˜Vi«Ìˆœ˜ >VÌÕii `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j‡ «œÕÀ i ë>̈>] ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà D >ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜Ìà «œÕÀ ½>Շ
̈µÕià ̜“œLˆi] ià >V̈œ˜˜iÕÀà «œÕÀ > ÀœLœÌˆµÕi°°°
ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià `ÕÀà jÌ>ˆi˜Ì
œLÌi˜Õà «>À vÀˆÌÌ>}i D £ Îää c
i˜ >}}œ“j‡ Ó°Ó°È ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜ÌÃ
À>˜Ì `ià «œÕ`Àià «œÕÀ iÕÀ `œ˜˜iÀ Vœ…jȜ˜
iÌ Àˆ}ˆ`ˆÌj° Ã Ü˜Ì >VÌÕii“i˜Ì Àj>ˆÃjà ÜÕà Q ˆ“>˜Ì>̈œ˜ \ ii `œˆÌ Ãi v>ˆÀi D VÀœˆÃÃ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜×“i˜Ì
vœÀ“i `½>ˆ“>˜Ìà ˆjà «>À ˆ˜iV̈œ˜ œÕ Vœ“‡ ­Ã>˜Ã Ài̜ÕÀ i˜ >ÀÀˆmÀi® ÕõսD > Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ È ½œ˜ ÛiÕÌ
«ÀiÃȜ˜ `i «œÕ`Àià ˆ“«>˜Ìjià `>˜Ã `ià ÀiÌÀœÕÛiÀ ̜ՍœÕÀà ià “k“ià À iÌ V >«Àmà `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜
“>ÌÀˆVià «œÞ“mÀià D Îxäc° i “k“i] ià Vœ˜Ìˆ˜Õi «ÕˆÃ `ˆÃ«>ÀˆÌˆœ˜ `Õ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ ­vˆ}Շ
“>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià `œÕÝ Ãœ˜Ì œLÌi˜Õà Ài Ó°n®°
«>À Vœ“«ÀiÃȜ˜ `i «œÕ`Àià “>}˜j̈µÕið >
Q "LiV̈v \ œLÌi˜ˆÀ `>˜Ã ՘ i˜ÌÀiviÀ `œ˜˜j ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜
«Àœ`ÕV̈œ˜ iÃÌ v>VˆˆÌji] ii >Õ̜ÀˆÃi > `ˆÛiÀ‡
ÈvˆV>̈œ˜ `ià vœÀ“ià `ià VˆÀVՈÌà “>}˜j‡ “>}˜j̈µÕi `œ˜˜ji >ÛiV i “ˆ˜ˆ“Õ“ `i “>ÌjÀˆ>Õ ­VÀˆÌmÀi
̈µÕià >`>«Ìjà D > `i“>˜`i iÌ Ài˜` ià Vœ×Ìà `½ ÛiÀÅi`®°
«Õà >ÌÌÀ>V̈vð /ÀœˆÃ œˆÃ Vœ˜ViÀ˜i˜Ì > v>LÀˆV>̈œ˜ `ià >ˆ“>˜ÌÃ

ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ œÕÛÀi˜Ì] >ÛiV ViÌÌi ˜œÕÛii «iÀ“>˜i˜Ìà \
Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ iÌ i˜ `i…œÀà `ià >««ˆV>̈œ˜Ã £°  v>ÕÌ 3 4 “>݈“>°
`jD Vœ˜˜ÕiÃ] ՘ “>ÀV…j ˆ“«œÀÌ>˜Ì `i «ïÌà i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi r j˜iÀ}ˆi «>À ՘ˆÌj `i ۜÕ“i r j˜iÀ}ˆi
`ˆÃ«œÃˆÌˆvà “iÌÌ>˜Ì D «ÀœvˆÌ ià µÕ>ˆÌjà `ià ۜÕ“ˆµÕi r K“ °
“>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià \ jiVÌÀœ«œÀÌ>̈vÃ]
>Õ̜“œLˆi] ˆ˜`ÕÃÌÀˆi `Õ œÕiÌ] >V̈œ˜˜iÕÀÃ
£ Ó £ £
«œÕÀ ½jiVÌÀœ“j˜>}iÀ iÌ > ÀœLœÌˆµÕio K“ 3 3 xä Ó 3 `>˜Ã ½>ˆÀ xÀ 3 £°
Ó xä Ó Ó

…>«ˆÌÀi Ó >}˜j̈Ói ¬ Ι

£ £ £ £
˜iÀ}ˆi 7“ 3 JœÕ“i 3 - 3 3 -4 U 3 4 3 ‘M
Ó Ó Ó Ó
Q Q Q Q u
‘ ` `
M 3 ˜ˆ 3 ` 3 ` 3 3‘ 3‘ °
xä xÀ xä xÀ - xä xÀ -

*œÕÀ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià xÀ 3 £ä{ °

M i˜ÌÀiviÀ ‘

£ £ ˆ}ÕÀi Ó°n
7“ 3 U JœÕ“ii˜ÌÀiviÀ 3 i˜ÌÀiviÀ ‘Ó
Ó Ó

½j˜iÀ}ˆi iÃÌ Ã̜VŽji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ° *œÕÀ ՘ i˜ÌÀiviÀ `œ˜˜j] ˆ v>ÕÌ 3 4 “>݈“> «œÕÀ
>ۜˆÀ ‘ iÌ “>݈“>ÕÝ ­vˆ}ÕÀi Ó°™>®°
Ó° 3 4“>Ý «œÕÀ 3 2] `3 4 3 ` W `
`
`3 4 3 ä 3L
` 
Ì>˜ 2 3 Ì>˜ 32 ­vˆ}ÕÀi Ó°™L®°

ΰ `j«i˜` `i > vœÀ“i `Õ VˆÀVÕˆÌ iÌ `i > vœÀ“i `Õ VÞVi ­vˆ}ÕÀi Ó°™V®°


>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ `i ½>ˆ“>˜Ì] œ˜ > u iÌ u 3 xä °
u  ˜½Þ > >ÕV՘i LœLˆ˜i `½iÝVˆÌ>̈œ˜ ÃÕÀ i
VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi° Q
M3 ` 3 ˜ˆ 3 ä

M 3 U i W ` U 3 ä

` V…>“« ˆ˜ÌiÀ˜i `j“>}˜j̈Ã>˜Ì \


` 3 ä È i 3 ä

i u i
u` 3 L u u` 3 L
 xä 

ˆ}ÕÀi Ó°™
{ä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

i «œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì iÃÌ `i VœœÀ`œ˜˜jià ` ] °


Ì>˜ 3 3 xä
` i

Q ˆ“>˜Ìà >˜Vˆi˜Ã
iÀ D V…iÛ>] }À>˜`] i «ïÌ] ˆ“«œÀÌ>˜Ì°

ÞVi >ÃÃiâ Ài`ÀiÃÃj ­vˆ}ÕÀi Ó°£ä®°
*œÕÀ >ۜˆÀ ՘ Lœ˜ ] ˆ v>ÕÌ }À>˜`°

ˆ}ÕÀi Ó°£ä

Q ˆ“>˜Ìà ˜œÕÛi>ÕÝ
ˆ“>˜Ìà i˜ >VˆiÀ ÌÀmà `ÕÀ° i «iÕÛi˜Ì «>à kÌÀi ÕȘjð œÀ“i «>À>jj«ˆ«j`ˆµÕi°
6œÕ“i Àj`Ո̰ ,iV̈vˆV>̈œ˜ D > “iՏi° ˆ“>˜Ì>̈œ˜ >«Àmà >ÃÃi“L>}i >ÛiV ՘ VˆÀVÕˆÌ viÀ‡
Àœ“>}˜j̈µÕi i˜ >VˆiÀ `œÕÝ ­vˆ}ÕÀi Ó°££®°

 «ḭ̈ i }À>˜`° “œÞi˜°ÞVi `ÀœˆÌ] Ûi˜ÌÀÕ ­vˆ}ÕÀi Ó°£Ó®°
*œÕÀ >ۜˆÀ ՘ Lœ˜ ] ˆ v>ÕÌ “œÞi˜°

ˆ}ÕÀi Ó°££ ˆ}ÕÀi Ó°£Ó


*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo

* /+1 *ÀœÌiV̈œ˜ `i > /iÀÀi
/ ,, -/, -œÕà ½ivviÌ `Õ  Ûi˜Ì ܏>ˆÀi ‚ vœÀ“j `ià «>À̈VՏiÃ
V…>À}jià jiVÌÀˆµÕi“i˜Ì] i V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi
˜½iÃÌ «>à ÃޓjÌÀˆµÕi iÌ Ã½jÌi˜` `>˜Ã i Ãi˜Ã œ««œÃj >Õ
-œiˆ° i V…>“« “>}˜j̈µÕi ÃiÀÌ `i «ÀœÌiV̈œ˜ D >
œ`mi /iÀÀi i˜ `jۈ>˜Ì > µÕ>ȇ̜Ì>ˆÌj `ià «>À̈VՏià jiVÌÀˆ‡
i V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi iÃÌ Vœ“«>À>Li D ViÕˆ Ãjið
iÀÌ>ˆ˜ià Ãi vœ˜Ì «ˆj}iÀ iÌ ÌiÀ“ˆ˜i˜Ì iÕÀ VœÕÀÃi
`œ˜˜j «>À ՘ j˜œÀ“i >ˆ“>˜Ì ÈÌÕj >Õ Vi˜ÌÀi `i > /iÀÀi° `>˜Ã ià Viˆ˜ÌÕÀià `i 6>˜ i˜ i˜ÌœÕÀ>˜Ì > /iÀÀi >Õ
> Vœ“«œÃ>˜Ìi …œÀˆâœ˜Ì>i `Õ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ˜ˆÛi>Õ `i ½jµÕ>ÌiÕÀ Ì>˜`ˆÃ µÕi `½>ÕÌÀià Ü˜Ì >Ì̈Àjià «>À
\ cÎ ià «žià iÌ vœÀ“i˜Ì ià >ÕÀœÀià LœÀj>ià iÌ >ÕÃÌÀ>iÃ]
,
“>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi iÃÌ \ 3 ä VœÃ ‘ ] «…j˜œ“m˜ià Õ“ˆ˜iÕÝ iÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ˆÀià `i > …>ÕÌi >̓œ‡
,W
ë…mÀi°
>ÛiV ä 3 Î U £äLx ÌiÏ> >Õ ˜ˆÛi>Õ `Õ Ãœ D ½jµÕ>ÌiÕÀ
3 3 ä ‘ 3 ä4°
, \ À>ޜ˜ `i > /iÀÀi r È {ää Ž“° \ >ÌˆÌÕ`i° ‘ \ `jVˆ‡ - /,18 /+1 -
˜>ˆÃœ˜ «>À À>««œÀÌ >Õ âj˜ˆÌ… jµÕ>̜Àˆ>°

"Àˆ}ˆ˜i `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi


ÌiÀÀiÃÌÀi ià `ˆ>“>}˜j̈µÕiÃ
*ÀiõÕi ̜Õà ià VœÀ«Ã]
Õ] *L] <˜] }] -ˆo i ܘ̰ >
mà ܘ œÀˆ}ˆ˜i] ˜œÞ>Õ i˜ vÕȜ˜ `Õi >ÕÝ Lœ“L>À`i‡
ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj F iÃÌ ˜j}>̈Ûi° i VœÀ«Ã ýœ««œÃi D ½>«‡
“i˜Ìà iÌ D ½j˜iÀ}ˆi ܏>ˆÀi] > /iÀÀi i˜ Ãi ÀivÀœˆ`ˆÃÃ>˜Ì
i˜ ÃÕÀv>Vi ýiÃÌ ÀiVœÕÛiÀÌi «iÌˆÌ D «iÌˆÌ `½Õ˜ “>˜Ìi>Õ «ÀœV…i `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi] «>À “ˆÃi i˜ “œÕÛi“i˜Ì
܏ˆ`i «ÕˆÃ `½Õ˜i jVœÀVi ÃÕ«iÀvˆVˆii }k˜>˜Ì i ÀivÀœˆ‡ `ià jiVÌÀœ˜Ã] i˜ >VVœÀ` >ÛiV > œˆ `i i˜â° > ÌÀmÃ
`ˆÃÃi“i˜Ì `Õ ˜œÞ>Õ “>ˆ˜Ìi˜Õ «>À >ˆiÕÀà i˜ vÕȜ˜ «>À v>ˆLi >Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `i ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u 3 F u iÃÌ Ìi“‡
`ià Àj>V̈œ˜Ã ˜ÕVj>ˆÀià ˆ˜ÌiÀ˜ið > Ìi“«jÀ>ÌÕÀi `i «œÀ>ˆÀi°
È äää c
>ÌÌiˆ˜Ìi «>À i ˜œÞ>Õ > «iÀ“ˆÃ > vÕȜ˜ `iÃ
ÀœV…ið i viÀ] D V>ÕÃi `i Ã> vœÀÌi `i˜ÃˆÌj `i Ç]nÇ iÌ vœ˜‡ ià «>À>“>}˜j̈µÕiÃ
`>˜Ì D £ xÎx c
ýiÃÌ >VVՓՏj `>˜Ã i ˜œÞ>Õ Ài뜘‡
Ã>Li `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi Ì>˜`ˆÃ µÕi `ià Ã Ü˜Ì À>Àià \ "] *Ì] ] ˜o > ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj F iÃÌ
VœÀ«Ã “œˆ˜Ã `i˜Ãià Ài“œ˜Ì>ˆi˜Ì i˜ ÃÕÀv>Vi iÌ µÕi ià }>â «œÃˆÌˆÛi° > ̅jœÀˆi `i *>Տ >˜}iۈ˜ ÃÕ««œÃi µÕi iÃ
ýjV…>««>ˆi˜Ì D ½iÝÌjÀˆiÕÀ° >̜“ià «œÃÃm`i˜Ì ՘ “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi «iÀ“>˜i˜Ì
Ã>˜Ã >ÕV՘ VœÕ«>}i i˜ÌÀi iÕÝ° ½>««ÀœV…i `½Õ˜
j«>Vi“i˜Ì `ià «žià “>}˜j̈µÕià V…>“« “>}˜j̈µÕi] ià “œ“i˜ÌÃ] i˜ V…iÀV…>˜Ì D ý>ˆ‡
}˜iÀ] «ÀœÛœµÕi˜Ì ՘i jjÛ>̈œ˜ `i Ìi“«jÀ>ÌÕÀi v>ˆÃ>˜Ì
ià «žià “>}˜j̈µÕià ˜i Vœ‹˜Vˆ`i˜Ì «>à >ÛiV ià «žià `ˆ“ˆ˜ÕiÀ F Ãiœ˜ > œˆ `i
ÕÀˆi° ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ iÃÌ v>ˆLi
}jœ}À>«…ˆµÕià iÌ `i «ÕÃ] ˆÃ «ÀjÃi˜Ìi˜Ì ՘i ˆ˜ÃÌ>LˆˆÌj iÌ Ìi“«œÀ>ˆÀi°
i˜ Ãi `j«>X>˜Ì `i «>ÀÌ iÌ `½>ÕÌÀi `ià «žià }jœ}À>‡
«…ˆµÕiÃ] >>˜Ì ÕõսD `ià Ài̜ÕÀ˜i“i˜Ìà Vœ“«iÌð 1˜i
iÝ«ˆV>̈œ˜ «œÃÈLi ÃiÀ>ˆÌ `œ˜˜ji «>À ià “œÕÛi“i˜ÌÃ
ià viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ
`Õ ˜œÞ>Õ] ՘i «>À̈i ̜ՍœÕÀà i˜ vÕȜ˜ jÌ>˜Ì ˆ˜ÌiÀ«œÃji i] ˆ]
œ iÌ Vœ“«œÃjð > ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj F iÃÌ «œÃˆÌˆÛi]
i˜ÌÀi i ˜œÞ>Õ iÌ i “>˜Ìi>Õ° ˆ“«œÀÌ>˜Ìi] vœ˜V̈œ˜ `i >ÛiV Ã>ÌÕÀ>̈œ˜° ià >̜“iÃ
{Ó ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

«œÃÃm`i˜Ì ՘ “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi «iÀ“>˜i˜Ì] “>ˆÃ >ÛiV ià viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ] i˜ `œ“>ˆ˜iÃ] “>ˆÃ D ½>««ÀœV…i
VœÕ«>}i i˜ÌÀi iÕÝ «>À «ïÌà `œ“>ˆ˜ið
…>µÕi `œ“>ˆ‡ `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi `iÕÝ œÀˆi˜Ì>̈œ˜Ã ÃÕLÈÃÌi˜Ì] i˜
˜i `i 7iˆÃà «ÀjÃi˜Ìi 뜘Ì>˜j“i˜Ì `ià “œ“i˜Ìà «iÀ‡ ÃÌÀ>Ìià ÃÕVViÃÈÛiÃ] ˆ`i˜ÌˆµÕià i˜ `ˆÀiV̈œ˜ iÌ i˜ ˜œ“LÀi
“>˜i˜Ìà œÀˆi˜Ìjà `>˜Ã i “k“i Ãi˜Ã° ½œÀˆi˜Ì>̈œ˜ `i iÌ `i Ãi˜Ã œ««œÃjð Շ`iD `i ViÌÌi Ìi“«jÀ>ÌÕÀi] ˆÃ Ãi
V…>µÕi `œ“>ˆ˜i iÃÌ `ˆvvjÀi˜Ìi° i VœÀ«Ã ˜i «ÀjÃi˜Ìi «>à Vœ“«œÀÌi˜Ì Vœ““i ià «>À>“>}˜j̈µÕið
`i “>}˜j̈Ói° ½>««ÀœV…i `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi
iÝÌjÀˆiÕÀ] ià `œ“>ˆ˜ià `½œÀˆi˜Ì>̈œ˜ `i “k“i Ãi˜Ã ià viÀÀˆ“>}˜j̈µÕiÃ
}À>˜`ˆÃÃi˜Ì iÌ vˆ˜>i“i˜Ì œVVÕ«i˜Ì ̜ÕÌ ½ië>Vi iÌ >
ià viÀÀˆÌià Ü˜Ì `ià œÝÞ`ià `i viÀ Lˆ˜>ˆÀià >ÃÜVˆjà >Õ
Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ ˆ˜ÌiÀۈi˜Ì° ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ iÃÌ «iÀÈÃÌ>˜Ìi° 1˜i
∘V] >Õ VՈÛÀi] >Õ ˜ˆVŽio Ã œ˜Ì ˜>ÌÕÀii“i˜Ì `iÕÝ
jjÛ>̈œ˜ `i Ìi“«jÀ>ÌÕÀi À>“m˜i D ՘i `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ >j>‡
ÌÞ«ià `i “œ“i˜Ìà “>}˜j̈µÕià œ««œÃjÃ] i˜ ˜œ“LÀiÃ
̜ˆÀi `ià “œ“i˜Ìà “>}˜j̈µÕià «iÀ“>˜i˜Ìð Ã œLjˆÃ‡
`ˆvvjÀi˜ÌÃ] `i “k“ià `ˆÀiV̈œ˜Ã iÌ «ÀjÃi˜Ìà i˜ ÃÌÀ>ÌiÃ
Ãi˜Ì D > œˆ `i
ÕÀˆi°
ÃÕVViÃÈÛiÃ] `i Ìii ÜÀÌi µÕ½ˆÃ «œÃÃm`i˜Ì ՘i >ˆ“>˜Ì>‡
̈œ˜ i˜ `i…œÀà `i ̜ÕÌi iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi°
ià >˜ÌˆviÀÀœ“>}˜j̈µÕià ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ ˜>ÌÕÀii `ˆÃ«>À>ŠÌ D > Ìi“«jÀ>ÌÕÀi `i
1˜ }À>˜` ˜œ“LÀi `½œÝÞ`ià iÌ `i V…œÀÕÀià `i “jÌ>ÕÝ i
ÕÀˆi°
ܘ̰ Ã Ãi `ˆÃ̈˜}Õi˜Ì «>À ՘i Û>Àˆ>̈œ˜ LÀÕÌ>i `i > ˜ £™™Ç] i «ÀˆÝ œLi `i «…ÞȵÕi > jÌj `jViÀ˜j D œÕˆÃ
ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj F D «>À̈À `i > Ìi“«jÀ>ÌÕÀi `i ji° ˜ ji «œÕÀ Ãià ÌÀ>Û>ÕÝ ÃÕÀ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀˆ“>}˜j‡
`iÃÜÕà `i ViÌÌi Ìi“«jÀ>ÌÕÀi] ˆÃ Ü˜Ì œÀ}>˜ˆÃjà Vœ““i ̈µÕià iÌ >˜ÌˆviÀÀœ“>}˜j̈µÕið

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
+1 +1 - ,** - +1 -/" - ½ /, /
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕià ˆ˜j>ˆÀiÃ
Ó°£ +Õiià Ü˜Ì ià ՘ˆÌjà `Õ vÕÝ] `i > «iÀ“j>LˆˆÌj `Õ
ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u 3 F u >ÛiV F ÃÕÃVi«ÌˆLˆˆÌj “>}˜j̈µÕi ۈ`i xä ] `i > «iÀ“j>LˆˆÌj Ài>̈Ûi xÀ iÌ `i > vœÀVi
˜`ÕV̈œ˜ u 3 xä xÀ u 3 x u >ÛiV xä 3 {’£äLÇ “°/°q£ “>}˜j̜“œÌÀˆVi M ¶

ÞVi `½…ÞÃÌjÀjÈà `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ “>}˜j̈µÕiÃ Ó°Ó 1˜ “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi iÃ̇ˆ ՘ ÛiVÌiÕÀ «œ>ˆÀi œÕ
՘ ÛiVÌiÕÀ >݈> ¶
Ó°Î
œ““i˜Ì «iÕ̇œ˜ >˜˜ÕiÀ i V…>“« `j“>}˜j̈Ã>˜Ì
` `½Õ˜ >ˆ“>˜Ì i˜ viÀ D V…iÛ> ¶
Ó°{ 1˜ >ˆ“>˜Ì i˜ vœÀ“i `i `ˆÃµÕi «>Ì iÃÌ «œÃj ÃÕÀ ՘i
ÃÕÀv>Vi «>Ìi] “jÌ>ˆµÕi] ÛiÀ̈V>i°
Ý«Àˆ“iÀ Ã> vœÀVi `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ i˜ vœ˜V̈œ˜ `i iÌ i˜
vœ˜V̈œ˜ `i °
> “>ÃÃi ۜÕ“ˆµÕi `Õ viÀ jÌ>˜Ì `i Ç]n }ÉV“Î] ½>V‡
VjjÀ>̈œ˜ `i > «iÃ>˜ÌiÕÀ } 3 ™ n£ “ÉÃÓ] µÕii
ˆ˜`ÕV̈œ˜ `œˆÌ‡œ˜ `œ˜˜iÀ >Õ `ˆÃµÕi viÀÀœ“>}˜j̈µÕi
ˆ}ÕÀi Ó°£Î `½j«>ˆÃÃiÕÀ i 3 Î ““ «œÕÀ µÕ½ˆ ˜i ̜“Li «>à ¶

…>«ˆÌÀi Ó >}˜j̈Ói ¬ {Î

*iÕ̇œ˜ >“jˆœÀiÀ i “>ˆ˜Ìˆi˜ `Õ `ˆÃµÕi i˜ >Õ}“i˜Ì>˜Ì Ó°Ó 1˜ ۜÕ“i ̜ÀˆµÕi] `i v>ˆLi j«>ˆÃÃiÕÀ «>À À>««œÀÌ
Ã> ÃÕÀv>Vi] `œ˜V ܘ ۜÕ“i D j«>ˆÃÃiÕÀ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ¶ >Õ À>ޜ˜ “œÞi˜ iÃÌ Vœ˜Ã̈ÌÕj `i ÌÀœˆÃ «>À̈ià \
q ՘i «ˆmVi `i “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi `ÕÀ
­>ˆ“>˜Ì® `i œ˜}ÕiÕÀ o 3 { V“ Æ
8 ,

- q `iÕÝ «ˆmVià i˜ “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi `œÕÝ] `i
œ˜}ÕiÕÀ ̜Ì>i . 3 Óä V“ Æ
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i q ՘ i˜ÌÀiviÀ `½j«>ˆÃÃiÕÀ >] `i “k“i ÃiV̈œ˜ µÕi i
Ó°£ 1˜ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÃÌ ÃÕëi˜`Õ >Õ «œˆ˜Ì " D Ó ““ ̜Ài°
>Շ`iÃÃÕà `i ܘ >À“>ÌÕÀi «œÃji ÃÕÀ i ܏° /œÕà `iÕÝ i “>ÌjÀˆ>Õ `ÕÀ iÃÌ V>À>VÌjÀˆÃj «>À ՘ VÞVi `½…ÞÇ
ÌjÀjÈà ÀiVÌ>˜}Տ>ˆÀi >ÛiV ià Û>iÕÀà Ài“>ÀµÕ>LiÃ
Ü˜Ì i˜ viÀ `œÕÝ `i “>ÃÃi ۜÕ“ˆµÕi Ç nää Ž}ɓÎ] `i
“ 3 £ / iÌ V 3 x U £ä{ ɓ° i “>ÌjÀˆ>Õ `œÕÝ
ÃÕÀv>Vi - 3 £x V“Ó «>À LÀ>à iÌ `i œ˜}ÕiÕÀ “œÞi˜˜i
iÃÌ ˆ˜j>ˆÀi] `i «iÀ“j>LˆˆÌj Ài>̈Ûi xÀ 3 x äää°
 3 {Ó V“ «œÕÀ ½jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÌ . 3 £{ V“ «œÕÀ
>˜Ã i LœLˆ˜>}i `i 3 { äää ëˆÀià VˆÀVՏi ՘
½>À“>ÌÕÀi° "˜ «Ài˜`À> } 3 ™ n£ “ÉÃÓ° > LœLˆ˜i iÃÌ
VœÕÀ>˜Ì `½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj ˆ° ià vՈÌià “>}˜j̈µÕià ܘÌ
Vœ˜Ã̈ÌÕji `i 3 Óä ëˆÀià iÌ ii iÃÌ «>ÀVœÕÀÕi «>À ˜j}ˆ}i>Lið
՘ VœÕÀ>˜Ì `½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj °

ˆ}ÕÀi Ó°£x
ˆ}ÕÀi Ó°£{

£° "˜ V…iÀV…i D V>VՏiÀ i VœÕÀ>˜Ì ˜jViÃÃ>ˆÀi «œÕÀ


ÜՏiÛiÀ ½>À“>ÌÕÀi° *œÕÀ Vi>] jÌ>LˆÀ ÃÕVViÃÈÛi‡
“i˜Ì \
q > vœÀVi «œÀÌ>˜Ìi iÌ > vœÀVi `i }À>ۈÌ>̈œ˜ Æ
q ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Æ
q > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi ˜jViÃÃ>ˆÀi°
Ó° ½>À“>ÌÕÀi jÌ>˜Ì Vœji] V>VՏiÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ
V…>“« “>}˜j̈µÕi `>˜Ã i VˆÀVՈ̰ > Vœ“«>‡
ÀiÀ >ÛiV ià ˆ˜Ìi˜ÃˆÌjà `i `>˜Ã i viÀ iÌ `>˜Ã
ˆ}ÕÀi Ó°£È
½i˜ÌÀiviÀ ÕÃÌi >Û>˜Ì ½>ÌÌÀ>V̈œ˜°
ΰ +Õii vœÀVi `œˆÌ‡œ˜ >««ˆµÕiÀ ÛiÀà i L>à «œÕÀ £° œ˜ÌÀiÀ µÕi i VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi iÌ i LœLˆ˜>}i
`jVœiÀ ½>À“>ÌÕÀi ¶ «>ÀVœÕÀÕ «>À ˆ ˆ“«œÃi˜Ì >ÕÝ Û>Àˆ>Lià iÌ `i
œ˜˜jià \ ½>ˆ“>˜Ì `i ÛjÀˆvˆiÀ ՘i `iÕ݈m“i Ài>̈œ˜ D
iÝ«Àˆ“iÀ° -ˆ“«ˆvˆiÀ ViÌÌi Ài>̈œ˜ È > ( £ ““°
­/® ä]Ó ä]È £ £]Ó £]Î

ià `iÕÝ Û>Àˆ>Lià Ü˜Ì `jD ˆjià «>À i VÞVi
 ­ɓ® Çä £Óä Óxä xÓä £ äää `½…ÞÃÌjÀjÈð
{{ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

Ó° "˜ ˆ“«œÃi > 3 x ““° œ˜˜iÀ > Ài>̈œ˜ «ÀjVj‡ Ó°{ 1˜ }>Û>˜œ“mÌÀi D V>`Ài “œLˆi] “>}˜j̜jiV‡
`i˜Ìi ÜÕà vœÀ“i ˜Õ“jÀˆµÕi œÙ ˆ ̈i˜Ì ˆiÕ `i ÌÀˆµÕi] iÃÌ vœÀ“j `½Õ˜ V>`Ài ÀiVÌ>˜}Տ>ˆÀi `i ˜ ëˆÀiÃ
«>À>“mÌÀi° > Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ ÃÕÀ i }À>«…i `Õ VÞVi «>Vjià `>˜Ã i V…>“« À>`ˆ> `½Õ˜ >ˆ“>˜Ì° i V>`Ài
«œÕÀ ˆ 3 Ó ° «ˆÛœÌi >Õ̜ÕÀ `½Õ˜ >Ýi ÛiÀ̈V>] «>À>mi >ÕÝ }j˜j‡
Ó°Î *>ÀˆÃ] > `jVˆ˜>ˆÃœ˜ «>À À>««œÀÌ >Õ âj˜ˆÌ… jµÕ>̜‡ À>ÌÀˆVià `Õ Vޏˆ˜`Ài >ˆ“>˜Ìj° iÕÝ ÀiÃÜÀÌà `i À>««i
Àˆ> iÃÌ `i {nc° 1˜i >ˆ}Ոi >ˆ“>˜Ìji ÃÕëi˜`Õi Ã>˜Ã œ««œÃi˜Ì ՘ VœÕ«i ÀjÈÃÌ>˜Ì `i “œ“i˜Ì ° «Àœ«œÀ‡
̜ÀȜ˜ iÌ “œLˆi >Õ̜ÕÀ `½Õ˜ >Ýi …œÀˆâœ˜Ì> iÃÌ Ìˆœ˜˜i D ½>˜}i `i ÀœÌ>̈œ˜°
ˆ˜Vˆ˜ji ÛiÀà i ܏] `i È{c] “iÃÕÀ>˜Ì >ˆ˜Ãˆ ½ˆ˜Vˆ˜>ˆ‡ œ˜ÌÀiÀ > «Àœ«œÀ̈œ˜˜>ˆÌj i˜ÌÀi ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ VœÕ‡
ܘ «>À À>««œÀÌ >Õ «>˜ …œÀˆâœ˜Ì> `Õ ˆiÕ° ->V…>˜Ì À>˜Ì ˆ iÌ ½>˜}i `i `jۈ>̈œ˜ `Õ V>`Ài°
µÕi *>ÀˆÃ iÃÌ D ՘i >ÌˆÌÕ`i “œÞi˜˜i `i £Çn “] V>‡
VՏiÀ i “œ`Տi `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi ÌiÀÀiÃÌÀi u iÌ
> Vœ“«œÃ>˜Ìi …œÀˆâœ˜Ì>i … °

ˆ}ÕÀi Ó°£n

ˆ}ÕÀi Ó°£Ç

…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ¬ {x

ˆÀVՈÌÃ


 * / ,
“>}˜j̈µÕiÃ

"LiV̈vÃ

® >ŠÌÀˆÃiÀ > œˆ `½"…“ “>}˜j̈µÕi «œÕÀ ½>««ˆµÕiÀ `>˜Ã Ã> «Ài“ˆmÀi >««ÀœÝˆ“>̈œ˜°
® jÌiÀ“ˆ˜iÀ] «œÕÀ ՘ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi] > œˆ `œ˜˜>˜Ì i vÕÝ `i VˆÀVՏ>̈œ˜ ‘3M 4
i˜ vœ˜V̈œ˜ `i > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi >««ˆµÕji°
®
œ“«Ài˜`Ài > ۜÀ>VˆÌj `i ½i˜ÌÀiviÀ iÌ i ÀiˆiÀ >Õ Ã̜VŽ>}i `i ½j˜iÀ}ˆi°
® ˆÃ̈˜}ÕiÀ ՘ VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÌ Õ˜ VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi i˜ÌÀi `iÕÝ
ÃÌÀÕVÌÕÀið

6œV>LՏ>ˆÀi

ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ˜ÌÀiviÀ

i V…>«ˆÌÀi ÌÀ>ˆÌi `Õ V>VՏ À>«ˆ`i `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜ `½Õ˜ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi iÌ `ià «œÃÈLˆˆ‡
Ìjà `i ۈȜ˜ >ÛiV `jvœÀ“>̈œ˜ `ià ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜° *Õà `i «ÀjVˆÃˆœ˜Ã «œÕÀÀœ˜Ì kÌÀi
œLÌi˜Õià «>À i V>VՏ `ià V…>“«Ã iÌ > Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ˆ˜vœÀ“>̈µÕi°
{È ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

ΰ£ " ½" /+1


Q Q Q Q u
 `. `.
M 3 ˜ˆ 3 `. 3 `. 3 3 3 
xä xÀ xä xÀ - xä xÀ -

/…jœÀm“i `½“«mÀi 3 xä xÀ  3 - `ˆÛ u 3 ä ­vÕÝ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v®

ΰÓ
,
1/- /+1 - - - /, ,

ΰӰ£
ˆÀVÕˆÌ …œ“œ}m˜i
£ .
`ˆÛ u 3 ä° i vÕÝ iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v] M 3 ˜ˆ 3 ‘ 3 °
xä xÀ -
M 3 ˜ˆ jÌ>˜Ì `œ˜˜j] i ̅jœÀm“i `½“«mÀi M 3 U «iÀ“iÌ] Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì ] `i `jÌiÀ‡
“ˆ˜iÀ «ÕˆÃ 3 xä xÀ «>À > VœÕÀLi 3 4 iÌ i˜vˆ˜ ‘ 3 U - Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì > ÃiV̈œ˜ -
`Õ “>ÌjÀˆ>Õ° ˜ Ãi `œ˜˜>˜Ì M œ˜ œL̈i˜Ì ‘ ° ,jVˆ«ÀœµÕi“i˜Ì] «œÕÀ ՘ ÃiՏ VˆÀVÕˆÌ …œ“œ}m˜i]
œ˜ «œÕÀÀ>ˆÌ Ãi `œ˜˜iÀ ‘ iÌ œLÌi˜ˆÀ M ­vˆ}ÕÀi ΰ£®°

ˆ}ÕÀi ΰ£

ΰӰÓ
ˆÀVÕˆÌ ˆ˜…œ“œ}m˜i «>À > ÃiV̈œ˜ œÕ «>À > ˜>ÌÕÀi
`Õ “>ÌjÀˆ>Õ
*Ài˜œ˜Ã `iÕÝ VˆÀVՈÌà i˜ ÃjÀˆi] `ˆÛ u 3 ä° i vÕÝ jÌ>˜Ì Vœ˜ÃiÀÛ>̈v] ˆ iÃÌ i “k“i `>˜Ã iÃ
`iÕÝ «>À̈ià `Õ VˆÀVÕˆÌ ˆ˜…œ“œ}m˜i°
Q
M 3 ˜ˆ 3 `. 3 £ £ W Ó 6 Ó

M jÌ>˜Ì `œ˜˜j] “k“i i˜ Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì £ iÌ Ó ] ˆ iÃÌ ˆ“«œÃÈLi `i `jÌiÀ“ˆ˜iÀ £ iÌ Ó °


*>À Vœ˜ÌÀi] È œ˜ Ãi `œ˜˜i >ÀLˆÌÀ>ˆÀi“i˜Ì i vÕÝ ‘ `i VˆÀVՏ>̈œ˜ `>˜Ã i VˆÀVՈÌ]
‘ 3 £ -£ 3 Ó -Ó œ˜ «iÕÌ >œÀà V>VՏiÀ £ iÌ Ó °
£

œ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì ià VœÕÀLià 3 4 `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ] ˆ iÃÌ «œÃÈLi `i `jÌiÀ“ˆ˜iÀ £ 3
Ó xä x£
iÌ Ó 3 ] «ÕˆÃ M£ 3 £ £ iÌ MÓ 3 Ó Ó
xä xÓ
M 3 M£ W MÓ 3 £ £ W Ó Ó

…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ¬ {Ç

ˆ}ÕÀi ΰÓ

"˜ «iÕÌ ÌÀ>ViÀ > VœÕÀLi ‘3M 4 i˜ Ãi `œ˜˜>˜Ì «ÕÈiÕÀà Û>iÕÀà ÃÕVViÃÈÛià `i ‘ «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ
ià M VœÀÀi뜘`>˜Ìà ­vˆ}ÕÀi ΰӮ°
i ÌÀ>Vj `i ‘3M 4 Ãi v>ˆÌ D Ãi˜Ã ՘ˆµÕi «œÕÀ «ÕÈiÕÀà Û>iÕÀà `i ‘ °

ΰӰÎ
ˆÀVՈÌà «>À>miÃ
`ˆÛ u 3 ä° i vÕÝ iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v ­vˆ}ÕÀi ΰή ‘ 3 ‘£ W ‘Ó M 3 ‘ W M [
M [ 3 £ ‘£ 3 Ó ‘Ó 3 [ ‘ 3 [ 3‘£ W ‘Ó 4
[ [
‘£ 3 ‘ ‘Ó 3 ‘
£ Ó
[ ‘ [ ‘
[ ‘ 3 [ W [
£ Ó

£ £ £
3 W
[ £ Ó ˆ}ÕÀi ΰÎ

ΰÎ
,
1/- /+1 - 6
/, ,

ΰΰ£ ˜ÌÀiviÀ jÌÀœˆÌ


`ˆÛ u 3 ä° i vÕÝ ‘ iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v `>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ iÌ `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ `½j«>ˆÃÃiÕÀ i°
£ i
M 3 ˜ˆ 3 ‘ W i˜ÌÀiviÀ ‘ 3 3 W i 4‘ 3 3 W 4‘
xä xÀ - xä -
xÀ>ˆÀ 3 £ Æ xÀviÀ 3 £ä{
\ c
‘ ‘
M3 Wi i
xä - xÀ xä -

M i ‘

q ½i˜ÌÀiviÀ iÃÌ  ۜÀ>Vi ‚ `½>“«mÀiÇ̜ÕÀÃ] £ “ `i viÀ 5 ä £ ““ `½i˜ÌÀiviÀ°


q ½i˜ÌÀiviÀ `ià “>V…ˆ˜ià ÃiÀ> i «Õà «iÌˆÌ «œÃÈLi >vˆ˜ `i «iÀ“iÌÌÀi > ÀœÌ>̈œ˜ iÌ > `ˆ>‡
x
Ì>̈œ˜° "À`Ài `i }À>˜`iÕÀ \ i 3 ““ «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i `i «ÕˆÃÃ>˜Vi “œÞi˜˜i°
£ä
{n ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

q >˜Ã ՘ ÌÀ>Vj `i ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `>˜Ã i viÀ] ՘i iÀÀiÕÀ `i ÌÞ«i ˆ“«ÀjVˆÃˆœ˜
˜½> «>à ÌÀœ« `½ˆ“«œÀÌ>˜Vi° i ÌÀ>Vj iÃÌ >œÀà ÌÀmà v>Vˆi° "˜ «iÕÌ «Ài˜`Ài i À>V‡
VœÀ`  D >˜}i `ÀœˆÌ ‚ ­vˆ}ÕÀi ΰ{®°

Î°Î°Ó ˜ÌÀiviÀ >À}i

q ià ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ˜i Ü˜Ì «Õà V>˜>ˆÃjià ­vˆ}ÕÀi ΰx®°


q  Ãi «Àœ`ÕˆÌ `ià vՈÌià “>}˜j̈µÕið
ˆ}ÕÀi ΰ{ q `ˆÛ u 3 ä] i vÕÝ iÃÌ Vœ˜ÃiÀÛ>̈v] ‘Ì 3 ‘Õ W ‘ v °

œivvˆVˆi˜Ì ~ `½œ«Žˆ˜Ãœ˜ ‘Ì 3 ~‘Õ \
i˜ÌÀiviÀ jÌÀœˆÌ ~ 3 £ q «iÌˆÌ i˜ÌÀiviÀ ~ 3 £ äx°
>V…ˆ˜ià œÀ`ˆ˜>ˆÀià ~ 3 £ äÇ D £]£x q }À>˜` i˜ÌÀiviÀ ~ 3 £ Ó°
*œÕÀ >ۜˆÀ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `jÈÀji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ >œÀà µÕ½ˆ Þ > `ià vՈÌiÃ] œ˜
ÃiÀ> œLˆ}j `½>Õ}“i˜ÌiÀ ‘Ì `œ˜V M° ˜ Vœ˜Ãœ““>˜Ì `>Û>˜Ì>}i `½>“«mÀiÇ
̜ÕÀÃ] M 3 ˜ˆ] œ˜ Ãi À>««ÀœV…i `i > Ã>ÌÕÀ>̈œ˜°

ˆ}ÕÀi ΰx
ΰ{ -/"
 ½ , - ½ /, ,
i vÕÝ jÌ>˜Ì Vœ˜ÃiÀÛ>̈v] ‘ 3 -° ÃÕÀv>Vià j}>iÃ] ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ > “k“i `>˜Ã ½i˜‡
ÌÀiviÀ œÕ `>˜Ã i “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi°
 iÃÌ Àj«>À̈ Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì i˜ ë>̈> `>˜Ã `ià ÃÌÀÕVÌÕÀià «>Àv>ˆÌi“i˜Ì …œ“œ}m˜ið

½iÃÌ i V>à `>˜Ã ½>ˆÀ Vœ““i `>˜Ã ՘ ̜Ài viÀÀœ“>}˜j̈µÕi°
˜ ÀiÛ>˜V…i] È ՘ ̜Ài viÀÀœ“>}˜j̈µÕi «œÃÃm`i ՘ i˜ÌÀiviÀ] ià V…>“«Ã
`½iÝVˆÌ>̈œ˜ Ü˜Ì Lˆi˜ `ˆvvjÀi˜Ìà `>˜Ã i viÀ iÌ `>˜Ã ½>ˆÀ° iÃÌ ˆ“«œÀÌ>˜Ì `>˜Ã
½i˜ÌÀiviÀ >vˆ˜ `i «iÀ“iÌÌÀi > VˆÀVՏ>̈œ˜ `Õ vÕÝ°

i˜ÌÀiviÀ 3 viÀ 3 xÀ 3 £ä{
xä xä xÀ

q "˜ `œˆÌ iÝVˆÌiÀ vœÀÌi“i˜Ì ½>ˆÀ «œÕÀ >ۜˆÀ ՘ Àj}ՏˆiÀ `œ˜˜>˜Ì ՘ vÕÝ
£ £
Vœ˜ÃiÀÛ>̈v° ½j˜iÀ}ˆi 7“ 3 ‘M ýjVÀˆÌ >ÛiV M i ‘ 7“ 3 i ‘Ó
Ó Ó
q  Þ > «iÕ `i `j«i˜Ãià `½j˜iÀ}ˆi «œÕÀ > VˆÀVՏ>̈œ˜ `i `>˜Ã ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ
viÀÀœ“>}˜j̈µÕið ½j˜iÀ}ˆi iÃÌ Ã̜VŽji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°

/À>Vj `ià V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜


ˆ}ÕÀi Î°È "˜ ṎˆÃi > “j̅œ`i `i i…“>˜˜° "˜ ÌÀ>Vi ՘ `œÕLi v>ˆÃVi>Õ `i ˆ}˜ià jµÕˆ‡
«œÌi˜Ìˆiià “>}˜j̈µÕià iÌ `i ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ œÀ̅œ}œ˜>ià i˜ÌÀi iið
½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `œˆÌ kÌÀi ˜œÀ“>i >ÕÝ ˆ}˜ià jµÕˆ«œÌi˜Ìˆiià ­vˆ}ÕÀi ΰȮ°
ˆÛ u 3 ä i˜ÌÀ>Š˜i µÕ½D > ÃÕÀv>Vi `i `iÕÝ “ˆˆiÕÝ `i «iÀ“j>LˆˆÌjà `ˆvvjÀi˜ÌiÃ] >
Vœ“«œÃ>˜Ìi ˜œÀ“>i `i u ÀiÃÌi Vœ˜Ìˆ˜Õi°

…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ¬ {™

Ì} ‘£ Ì} ‘Ó Ì} ‘£
3 ° ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ ˜œÀ“>i `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ° 3 Ì} ‘Ó
x£ xÓ £ä{
`½œÙ ‘Ó 3 ä°

Ýi“«i ­vˆ}ÕÀi ΰǮ \ /À>Vj `Õ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `>˜Ã ՘i


“>V…ˆ˜i D ۈ`i] iÝVˆÌji >Õ ÃÌ>̜À] Ã>˜Ã VœÕÀ>˜Ì ÀœÌœÀˆµÕi° i V…>“«
iÃÌ À>`ˆ> `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°

>VՏ `ià V…>“«Ã ˆ}ÕÀi ΰÇ


,j܏Ṏœ˜ `ià jµÕ>̈œ˜Ã >ÕÝ `jÀˆÛjià «>À̈iià >ÛiV Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã >ÕÝ ˆ“ˆÌià ˆ“«œÃjið

>VՏ `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ i˜ ̜ÕÌ «œˆ˜Ì «>À > “j̅œ`i `ià jj“i˜Ìà vˆ˜ˆÃ°
½ˆ˜ÌjÀkÌ iÃÌ Õ˜i ۈȜ˜ `ià `jvœÀ“>̈œ˜Ã `ià ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ >ÛiV «œÃÈLˆˆÌj] «>À i
«œÌi˜Ìˆi ÛiVÌiÕÀ i˜ ̜ÕÌ «œˆ˜Ì] `i `œ˜˜iÀ i vÕÝ i˜ÌÀi `iÕÝ «œˆ˜Ìà µÕiVœ˜µÕià iÌ `œ˜V ½ˆ˜‡
£ Ó
`ÕV̈œ˜ ‘ 3 -°
œ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì ½ˆ˜`ÕV̈œ˜] œ˜ «iÕÌ V>VՏiÀ ½j˜iÀ}ˆi ] ià vœÀViÃ] iÃ
Ó xä xÀ
ÀjÕVÌ>˜ViÃ] iÌV°

ΰx " - ,6/" -


i ܏j˜œ‹`i Ãi }œ˜vi iÌ Ãi Vœ˜ÌÀ>VÌi ­vˆ}ÕÀi ΰn>® «œÕÀ >ÌÌiˆ˜`Ài > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i°
mà µÕ½iià i˜ œ˜Ì > «œÃÈLˆˆÌj] ià ˆ}˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Ãi `jvœÀ“i˜Ì «œÕÀ Ãi Vœ˜Vi˜ÌÀiÀ
`>˜Ã ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ­vÕÝ “>݈“>® i˜ iÝiÀX>˜Ì vœÀVi œÕ VœÕ«i ÃÕÀ iÃ
“>ÌjÀˆ>ÕÝ ˆ““œLˆið i Ãi˜Ã `i ½>V̈œ˜ ýˆ“>}ˆ˜i i˜ ̈À>˜Ì  ۈÀÌÕii“i˜Ì ‚ ÃÕÀ ià ˆ}˜iÃ
`½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi ΰnV iÌ `®° i “k“i] i “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi ýœÀˆi˜Ìi iÌ Ãi `j«>‡
Vi] ýˆ iÃÌ “œLˆi] Vœ““i i vœ˜Ì ià ˜œÞ>ÕÝ «œ˜}iÕÀà `ià jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ìà ­vˆ}ÕÀi ΰnL®°
i “>ÌjÀˆ>Õ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi ýœÀˆi˜Ìi Ãiœ˜ > ˆ}˜i “œÞi˜˜i `½iÝVˆÌ>̈œ˜ ýˆ iÃÌ
œÀˆi˜Ì>Li >Õ̜ÕÀ `½Õ˜ «œˆ˜Ì ­vˆ}ÕÀi ΰ™® \


u 3 u G 
u 3 u G ~ u 3 u G ~F °
u

ˆ}ÕÀi ΰn

ˆ}ÕÀi ΰ™
xä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

ΰx°£ œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi


i˜ÌÀi `iÕÝ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ
u 3 ˆ -]
½Õ˜i > ՘ “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi u ½>ÕÌÀi `œ˜˜i ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ °
u ­vˆ}ÕÀi ΰ£ä®°


u 3 
u G u `½>“«ˆÌÕ`i
3 ˆ U - U Ș3°4

ΰx°Ó œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi i˜ÌÀi `iÕÝ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ


½Õ˜i] iÝVˆÌji] `œ˜˜i ՘ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi u «œÀÌj «>À > «>À̈i vˆÝi `Õ
`ˆÃ«œÃˆÌˆv] ½>ÕÌÀi] viÀÀœ“>}˜j̈µÕi] D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] ˜œ˜ iÝVˆÌji] iÃÌ ÃœÕ“ˆÃi >Õ V…>“«
`½ˆ˜`ÕV̈œ˜ «œÀÌj «>À > «>À̈i “œLˆi ­vˆ}ÕÀi ΰ££®°
i V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ u Ãi `jVœ“«œÃi Ãiœ˜ ià >Ýià ` iÌ µ `jÌiÀ“ˆ˜jà «>À > ÃÌÀÕVÌÕÀi
D «žià Ã>ˆ>˜Ìð
u 3 u` W uµ
u` L u` ÀjÕVÌ>˜Vi v>ˆLi `>˜Ã ½>Ýi `°
uµ L uµ ÀjÕVÌ>˜Vi ˆ“«œÀÌ>˜Ìi `>˜Ã ½>Ýi µ°
` ( µ

u 3 u` W uµ u ˜œ˜ Vœˆ˜j>ˆÀi D °
u
i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i iÃÌ \


u 3 u G ~F u °

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

>ÌjÀˆ>ÕÝ jiVÌÀœ>V̈vÃ


iÀÌ>ˆ˜Ã “>ÌjÀˆ>ÕÝ] ÜÕà ½>V̈œ˜ `½Õ˜ V…>“«
jiVÌÀˆµÕi œÕ `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi] ܘÌ
V>«>Lià `i Ãi Vœ˜ÌÀ>VÌiÀ i˜ «Àœ`ՈÃ>˜Ì vœÀVi ˆ}ÕÀi ΰ£ä
œÕ VœÕ«i°
œ˜˜Õà `i«ÕˆÃ œ˜}Ìi“«Ã] ½ivviÌ
«ˆjâœjiVÌÀˆµÕi] ½jiVÌÀœÃÌÀˆV̈œ˜ iÌ > “>}˜j‡
̜ÃÌÀˆV̈œ˜ jÌ>ˆi˜Ì È}˜>jà “>ˆÃ ˜½jÌ>ˆi˜Ì «>Ã
ṎˆÃjÃ] iÕÀà “>˜ˆviÃÌ>̈œ˜Ã jÌ>˜Ì ˆ˜Ãˆ}˜ˆ‡
vˆ>˜Ìið
ՍœÕÀ`½…Õˆ] >«Àmà ÀiV…iÀV…iÃ] iÕÀ ˆ˜Ìj}À>‡
̈œ˜ vœ˜V̈œ˜˜ii `>˜Ã `ià V…>Š˜ià `i
Vœ˜ÌÀži‡Vœ““>˜`i iÌ iÕÀà ivvœÀÌà ëjVˆ‡
vˆµÕià jiÛjà «iÀ“iÌÌi˜Ì `i ià i˜ÛˆÃ>}iÀ
Vœ““i >V̈œ˜˜iÕÀð
ˆ}ÕÀi ΰ££

…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ¬ x£

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


" / ½1
"1*
œÕ«i
*iÌˆÌ D «iÌˆÌ i “œÌ VœÕ«i > «ÀˆÃ > «>Vi `i > Û>iÕÀ `Õ
œ“i˜Ì `½Õ˜i vœÀVi «>À À>««œÀÌ D ՘ «œˆ˜Ì “œ“i˜Ì `½Õ˜ VœÕ«i `i vœÀVið "˜ `ˆÌ µÕ½Õ˜i “>V…ˆ˜i >
L L `Õ VœÕ«i iÌ œ˜ `œ˜˜i Ã> Û>iÕÀ i˜ ˜iÜ̜˜Ã‡“mÌÀi œÕ i˜
" G `½>“«ˆÌÕ`i œÕiÃÉÀ>`ˆ>˜°
L L >˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ] i VœÕ«i Ài«Àj‡
" U U Ș3 "  4 3 " U U Ș ™
Ãi˜Ìi > Û>iÕÀ `i > ܓ“>̈œ˜ `ià “œ“i˜Ìà `iÃ
3 " U 
VœÕ«ià `i vœÀVià iÝiÀVjià ÃÕÀ ià LÀˆ˜Ã >V̈và vœÀ“>˜Ì
3 LÀ>à `i iۈiÀ N vœÀVi° ià LœLˆ˜ià `ˆ>“jÌÀ>ið
"˜ «>Ài `i VœÕ«i “œÌiÕÀ œÀõսˆ iÃÌ V>ÕÃi `i > ÀœÌ>‡
̈œ˜ iÌ `i VœÕ«i ÀjÈÃÌ>˜Ì µÕ>˜` ˆ ýœ««œÃi D > ÀœÌ>̈œ˜°
œÕà ÀiÃÌiÀœ˜Ã vˆ`mià D ½iÝ«ÀiÃȜ˜  “œ“i˜Ì `½Õ˜
VœÕ«i ‚°

/,18 
/,"
/-
ˆ}ÕÀi ΰ£Ó

œÕ«i `i vœÀVià Ã Vœ˜ViÀ˜i˜Ì ̜Õà ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ Ãœˆ`ià œÕ ˆµÕˆ`iÃ


ÃÕLˆÃÃ>˜Ì `ià V…>˜}i“i˜Ìà ˆ˜ÌiÀ˜ià ÜÕà ½>V̈œ˜ `iÃ
-ÞÃÌm“i `i `iÕÝ vœÀVià ˜œ˜ Vœˆ˜j>ˆÀiÃ] jµÕˆ`ˆÃÌ>˜Ìià V…>“«Ã jiVÌÀˆµÕià œÕ “>}˜j̈µÕià \ VjÀ>“ˆµÕià «ˆj✇
`Õ Vi˜ÌÀi `i ÀœÌ>̈œ˜ "] j}>iÃ] «>À>mià iÌ `i Ãi˜Ã jiVÌÀˆµÕiÃ] VjÀ>“ˆµÕià jiVÌÀœÃÌÀˆV̈ÛiÃ] >ˆ>}iÃ
Vœ˜ÌÀ>ˆÀið “>}˜j̜ÃÌÀˆV̈vÃ] >ˆ>}ià D “j“œˆÀi `i vœÀ“i] vÕˆ`iÃ
jiVÌÀœ œÕ “>}˜j̜À…jœœ}ˆµÕið ià V…>˜}i“i˜ÌÃ
œ“i˜Ì `½Õ˜ VœÕ«i `i vœÀViÃ
ˆ˜ÌiÀ˜ià Vœ˜ViÀ˜i˜Ì ià `jvœÀ“>̈œ˜Ã] ½j>Ã̈VˆÌj] >
L L 
Ó " G `½>“«ˆÌÕ`i «>Ã̈VˆÌj `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ Ãœˆ`ià iÌ > ۈÃVœÃˆÌj `ià “>Ìj‡
 U U Ș ™ 3 Ó U " U 6 Àˆ>ÕÝ vÕˆ`ið

½ivviÌ «ˆjâœjiVÌÀˆµÕi

 > jÌj `jVœÕÛiÀÌ «>À *ˆiÀÀi


ÕÀˆi iÌ Ãœ˜ vÀmÀi >VµÕià i˜
£nnä° ½>««ˆV>̈œ˜ `½Õ˜i «ÀiÃȜ˜ ÃÕÀ ià «>µÕià `½Õ˜
Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ] Vœ“«œÀÌ>˜Ì ՘ `ˆjiVÌÀˆµÕi ̜ÕÌ i˜ jÌ>˜Ì
“>ˆ˜Ìi˜Õ D «œÌi˜Ìˆi Vœ˜ÃÌ>˜Ì] i˜ÌÀ>Š˜i ½>««>ÀˆÌˆœ˜ ÃÕÀ
ià >À“>ÌÕÀià `i V…>À}ià `œ˜˜>˜Ì ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ ° i
«…j˜œ“m˜i iÃÌ ÀjÛiÀÈLi° ½>««ˆV>̈œ˜ `½Õ˜i Ìi˜Ãˆœ˜
>ÕÝ LœÀ˜ià «œÕÀ V…>À}iÀ i Vœ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ VœÀÀi뜘`
½>««>ÀˆÌˆœ˜ `½Õ˜i vœÀVi >}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i `ˆjiVÌÀˆµÕi°
½ivviÌ «ˆjâœjiVÌÀˆµÕi iÃÌ ṎˆÃj «œÕÀ i ܘ`>}i `iÃ
vœ˜`à ÜÕǓ>Àˆ˜Ã iÌ > ÀiV…iÀV…i `ià L>˜Và `i «œˆÃܘÃ
ˆ}ÕÀi ΰ£Î œÕ `ià ÜÕǓ>Àˆ˜Ã°
xÓ ¬
…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕiÃ

> “>}˜j̜ÃÌÀˆV̈œ˜ ½jiVÌÀœÃÌÀˆV̈œ˜

1˜ “ˆˆiÕ “>}˜j̈µÕi …œ“œ}m˜i ÜՓˆÃ D ՘ V…>“« jVœÕÛiÀÌi i˜ £™Óä] ii iÃÌ i «i˜`>˜Ì `i > “>}˜j̜‡
“>}˜j̈µÕi iÃÌ ½œLiÌ `½Õ˜i vœÀVi `i «ÀiÃȜ˜ ˆ˜ÌiÀ‡ ÃÌÀˆV̈œ˜ >ÛiV ՘ V…>“« jiVÌÀˆµÕi° 1˜ `ˆjiVÌÀˆµÕi ÜՇ
˜i° "˜ ÀiÌÀœÕÛi > Àm}i `i > ÀjÕVÌ>˜Vi “ˆ˜ˆ“>i] i “ˆÃ D ՘ V…>“« jiVÌÀˆµÕi iÃÌ ½œLiÌ `½Õ˜i vœÀVi `i
“>ÌjÀˆ>Õ Ãi Vœ˜ÌÀ>VÌ>˜Ì ÃÕÀ Õˆ‡“k“i È > Vœ˜ÌÀ>V̈œ˜ «ÀiÃȜ˜ >Õ Ãiˆ˜ `Õ `ˆjiVÌÀˆµÕi°
>Õ}“i˜Ìi > «iÀ“j>LˆˆÌj° i iÃÌ ṎˆÃji `>˜Ã ՘
ià `jVœÕÛiÀÌià >˜Vˆi˜˜ià Vœ˜ViÀ˜>˜Ì `ià «…j˜œ“m˜iÃ
V…>“« >ÌiÀ˜>̈v «œÕÀ «Àœ`ՈÀi `ià È}˜>ÕÝ `i vÀj‡ `i «ïÌi >“«ˆÌÕ`i Ü˜Ì >ՍœÕÀ`½…Õˆ Ài>˜Vjià ÜˆÌ «>À
µÕi˜Vià ܘœÀià iÌ ÕÌÀ>ܘœÀià «œÕÀ i Vœ˜ÌÀži ˜œ˜ ½ṎˆÃ>̈œ˜ `ià “ÕÌˆVœÕV…iÃ] ÜˆÌ «>À ½ṎˆÃ>̈œ˜ `i >
`iÃÌÀÕV̈v `i ½…œ“œ}j˜jˆÌj `ià «ˆmVià `i vœ˜`iÀˆi° vÀjµÕi˜Vi `i Àjܘ>˜Vi “jV>˜ˆµÕi°

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜

 " œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi i˜ÌÀi `iÕÝ
ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ

œˆ `½"…“ “>}˜j̈µÕi


u 3 
u G u `½>“«ˆÌÕ`i
3 ˆ - Ș °

œÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi `½i˜ÌÀiviÀ


Q u
M 3 ˜ˆ 3 `. 3  

,jÕVÌ>˜Vi `½Õ˜ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi D ÃiV̈œ˜


Vœ˜ÃÌ>˜Ìi - iÌ `i œ˜}ÕiÕÀ 
£ 
3 >ÛiV xä 3 {’£äLÇ “°/°q£
xä xÀ - ˆ}ÕÀi ΰ£x
£ £ £
ÃÜVˆ>̈œ˜ «>À>mi \ 3 W œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `i ÀjÕVÌ>˜Vi i˜ÌÀi `iÕÝ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ
[ £ Ó

u 3 u G ~F u

ˆ}ÕÀi ΰ£{

˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕi Ã̜VŽji `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ


£
7“ 3 i ‘Ó
Ó ˆ}ÕÀi ΰ£È

…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕià ¬ xÎ

+1 -/" - ½ /, /
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
ΰ£ 1˜ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÌ Ãœ˜ >À“>ÌÕÀi] ̜Õà `iÕÝ i˜ viÀ D
V…iÛ>] Ü˜Ì `i “k“i ÃiV̈œ˜ - iÌ `i “>ÌjÀˆ>Õ ˆ`i˜‡
̈µÕi° i µÕiià }À>˜`iÕÀà >Ûiâ‡ÛœÕà Li܈˜ ­«>À
iÝi“«i i ˜œ“LÀi `i ëˆÀià ˜® «œÕÀ `jvˆ˜ˆÀ i˜ÌˆmÀi‡
“i˜Ì Vi VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi >ˆ“i˜Ìj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì
ˆ `i Óä ¶

ˆ}ÕÀi ΰ£n

/>Li>Õ Î°£

­/® ä]È ä]Ç ä]n ä]™ £


 ­Ìɓ® ÇÈ ™ä ££ä £ÎÓ £Èx

ˆ}ÕÀi ΰ£Ç ­/® £]£ £]Ó £]Óx £]Î £]Îx


 ­Ìɓ® ÓÓä Îää Înä Èää ™ää
Î°Ó >˜Ã µÕiià Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã «iÕ̇œ˜] >ÛiV ½jiVÌÀœ>ˆ‡
­/® £]{ £]{x £]x £]xx £]È
“>˜Ì `jvˆ˜ˆ D > µÕiÃ̈œ˜ ΰ£] Ãi `œ˜˜iÀ ˆ˜`ˆvvjÀi“‡
“i˜Ì ‘ «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ M iÌ ÀjVˆ«ÀœµÕi“i˜Ì ¶ ­Ìɓ® £ Óää Ó äää Î äää { xää È äää
ΰΠ*œÕÛiâ‡ÛœÕà Vœ“«>ÀiÀ ià `j«i˜Ãià `½j˜iÀ}ˆi Î°Ó 1˜ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi iÃÌ Vœ˜Ã̈ÌÕj `i ÌÀœˆÃ
˜jViÃÃ>ˆÀià «œÕÀ > VˆÀVՏ>̈œ˜ `i `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ Vœœ˜˜ið "˜ ÃÕ««œÃi > «iÀ“j>LˆˆÌj Vœ˜ÃÌ>˜Ìi iÌ
iÌ `>˜Ã i viÀ «œÕÀ ½jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì `jvˆ˜ˆ D > µÕiÇ œ˜ ˜j}ˆ}i ià vՈÌið
̈œ˜ ΰ£ ¶ ià Vœœ˜˜ià >ÌjÀ>ià œ˜Ì ՘i ÀjÕVÌ>˜Vi iÌ >
ΰ{ *œÕÀµÕœˆ i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃ̇ˆ À>`ˆ> `>˜Ã Vœœ˜˜i Vi˜ÌÀ>i ­>ÛiV ܘ i˜ÌÀiviÀ® ՘i ÀjÕVÌ>˜Vi
½i˜ÌÀiviÀ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i D ÀœÌœÀ Vޏˆ˜`ÀˆµÕi ¶ V ­œ˜ «œÃiÀ> 
3 >®° ià Vœœ˜˜ià >ÌjÀ>iÃ
«œÀÌi˜Ì V…>V՘i ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì `i] ÀiëiV̈Ûi“i˜Ì]
˜ £ iÌ ˜ Ó Ã«ˆÀið
8 ,

- ÕÝ LœÀ˜ià `i ½i˜ÀœÕi“i˜Ì `i ˜ £ ëˆÀià iÃÌ >««ˆ‡
µÕji ՘i Ìi˜Ãˆœ˜ 6£ >ÌiÀ˜>̈Ûi ȘÕ܋`>i°
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
ΰ£ i “>ÌjÀˆ>Õ `Õ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi Ài«ÀjÃi˜Ìj ÃÕÀ >
vˆ}ÕÀi ΰ£n > ՘i V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi `i “>}˜j̈Ã>̈œ˜
`œ˜˜ji «>À i Ì>Li>Õ Î°£°
i vÕÝ `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ `i > Vœœ˜˜i `i `ÀœˆÌi > «œÕÀ
Û>iÕÀ i i 3 £ £ U £äLÎ 7L°
> ÃiV̈œ˜ `i £ä V“Ó iÃÌ > “k“i «>À̜ÕÌ Ã>Õv `>˜Ã
> Vœœ˜˜i Vi˜ÌÀ>i œÙ ii Û>ÕÌ £È V“Ó° ià `ˆ“i˜‡
Ȝ˜Ã `Õ VˆÀVÕˆÌ Ãœ˜Ì `œ˜˜jià «>À > vˆ}ÕÀi°

>VՏiÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ VœÕÀ>˜Ì ˆ `>˜Ã > LœLˆ˜i° ˆ}ÕÀi ΰ£™
x{ ¬
…>«ˆÌÀi Î
ˆÀVՈÌà “>}˜j̈µÕiÃ

£® ½i˜ÀœÕi“i˜Ì `i ˜ Ó Ã«ˆÀià iÃÌ œÕÛiÀÌ° œ˜˜iÀ Ó® +Õii iÃÌ > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi `i ½i˜ÀœÕi‡
½iÝ«ÀiÃȜ˜ >˜>Þ̈µÕi `i > Ìi˜Ãˆœ˜ 6Óä D Ãià “i˜Ì V>«>Li `i «Àœ`ՈÀi ՘ vÕÝ `i £ “ 7L D
LœÀ˜ià iÌ `Õ VœÕÀ>˜Ì £ä `>˜Ã i «Àˆ“>ˆÀi] i˜ vœ˜V‡ ÌÀ>ÛiÀà > ÃiV̈œ˜ `Õ ÌœÀi ¶ > LœLˆ˜i jÌ>˜Ì «>À‡
̈œ˜ `ià «>À>“mÌÀià 6£ ] ˜ £] ˜ Ó] iÌ >° VœÕÀÕi «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì `½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj Ó ] µÕi iÃÌ i
Ó®
i “k“i i˜ÀœÕi“i˜Ì `i ˜ Ó Ã«ˆÀià iÃÌ i˜ VœÕÀ̇ ˜œ“LÀi `i ëˆÀià `i > LœLˆ˜i ¶
VˆÀVՈ̰ œ˜˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `ià VœÕÀ>˜Ìà ÓVV iÌ Î® "˜ «À>̈µÕi i œ˜} `½Õ˜i ˆ}˜i `½ˆ˜`ÕV̈œ˜
£VV `>˜Ã ià `iÕÝ i˜ÀœÕi“i˜Ì𠓜Þi˜˜i `>˜Ã i viÀ ՘i VœÕ«ÕÀi `i œ˜}ÕiÕÀ
ΰΠ*œÕÀ > v>LÀˆV>̈œ˜ `½Õ˜ ̜Ài `i À>ޜ˜ “œÞi˜ n V“] Ó ““° -ˆ œ˜ “>ˆ˜Ìˆi˜Ì i “k“i ˜œ“LÀi `i ëˆÀiÃ
`i ÃiV̈œ˜ È V“Ó] œ˜ ṎˆÃi ՘ >VˆiÀ `œÕÝ V>À>VÌjÀˆ‡ `>˜Ã > LœLˆ˜i] µÕi `iÛÀ> Û>œˆÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ
Ãj «>À > V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi 3 v 3 4 ÃՈÛ>˜Ìi \ VœÕÀ>˜Ì È œ˜ ÛiÕÌ œLÌi˜ˆÀ `>˜Ã ViÌ i˜ÌÀiviÀ ՘
£® /À>ViÀ > V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi 3 v 3 4 `i ½>VˆiÀ° vÕÝ Ṏi `i £ “ 7L° "˜ i˜ÛˆÃ>}iÀ> ÃiՏi“i˜Ì i
V>à œÙ ˆ ˜½Þ > «>à `i vՈÌià “>}˜j̈µÕið
 ­Ìɓ® xää £ äää Ó äää Î äää { äää n äää £Ó äää {®
>VՏiÀ >««ÀœÝˆ“>̈Ûi“i˜Ì > Ìi˜Ãˆœ˜ ȘÕ܋`>‡
i `i vÀjµÕi˜Vi xä â D >««ˆµÕiÀ D > LœLˆ˜i >vˆ˜
­/® ä]Èx £]Óx £]{Ç £]xn £]Èx £]n £]nÇ
`½œLÌi˜ˆÀ ՘ vÕÝ “>݈“> `i £ “ 7L D ÌÀ>ÛiÀà >
ÃiV̈œ˜ `Õ ÌœÀi° +Õi `œˆÌ Û>œˆÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj ivvˆV>‡
Vi `Õ VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ˜>̈v ¶ ˜ `j`ՈÀi ½ˆ“«j`>˜Vi
`i > LœLˆ˜i°

…>«ˆÌÀi {
…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìà ¬ xx

…>“«Ã


 * / ,
“>}˜j̈µÕiÃ
̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
"LiV̈vÃ

® >ŠÌÀˆÃiÀ ½jVÀˆÌÕÀi ÜÕà vœÀ“i iՏjÀˆi˜˜i `>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi `ià V…>“«Ã
“>}˜j̈µÕià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜°
® ÃȓˆiÀ i ̅jœÀm“i `i iL>˜V `i `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ `½Õ˜ V…>“« «ÕÃ>˜Ì i˜ `iÕÝ
V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°
®
œ“«Ài˜`Ài ½j>LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì D «>À̈À `i V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà `ˆ«…>ÃjÃ
iÌ “>ŠÌÀˆÃiÀ ܘ jVÀˆÌÕÀi ÛiV̜Àˆii D «>À̈À `Õ ÛiVÌiÕÀ ՘ˆÌ>ˆÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì `>˜Ã i «>˜
Vœ“«iÝi Õui €Ì °
® *œÃÃj`iÀ i ̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ `½j>LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì
D «>À̈À `i V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjð

6œV>LՏ>ˆÀi

…>“« “>}˜j̈µÕi iˆ«ÌˆµÕi


…>“« “>}˜j̈µÕi «ÕÃ>˜Ì

…>“« “>}˜j̈µÕi ̜ÕÀ˜>˜Ì

/Àmà ˆ“«œÀÌ>˜Ì «œÕÀ ½jÌÕ`i `ià “>V…ˆ˜ià D VœÕÀ>˜Ìà >ÌiÀ˜>̈vÃ] Vi V…>«ˆÌÀi ÌÀ>ˆÌi `iÃ
V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ >ÌiÀ˜>̈và ȘÕ܋`>ÕÝ] >««ijà «ÕÃ>˜ÌÃ] µÕi ½œ˜ ÌÀœÕÛiÀ> `>˜Ã iÃ
“>V…ˆ˜ià “œ˜œ«…>Ãjið i ̅jœÀm“i `i iL>˜V “œ˜ÌÀi] Vœ˜ÌÀi ½> «ÀˆœÀˆ] µÕi i “œ˜œ‡
«…>Ãj iÃÌ «Õà Vœ“«iÝi µÕi i ÌÀˆ«…>Ãj° i ̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ ÌÀ>ˆÌi `ià V…>“«Ã ̜ÕÀ‡
˜>˜Ìà œLÌi˜Õà «>À Vœ“«œÃˆÌˆœ˜ `i V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà µÕi ½œ˜ ṎˆÃi `>˜Ã ià “>V…ˆ˜iÃ
«œÞ«…>Ãjið
ià V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà œLÌi˜Õà D «>À̈À `½Õ˜i ÃÌÀÕVÌÕÀi vˆÝi œ˜Ì «iÀ“ˆÃ i
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià iÌ >ÃޘV…Àœ˜ið
xÈ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

{°£
*- *1- /-
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
{°£°£
…>“« «ÕÃ>˜Ì] >ÌiÀ˜>̈v ȘÕ܋`>
> ۈȜ˜ `ià vœÀVià jiVÌÀœ`ޘ>“ˆµÕià `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi
1˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ «œÞ«…>Ãj “Տ̈«œ>ˆÀi >VVÀœ‡
1˜ ܏j˜œ‹`i `½>Ýi Õu£ ­vˆ}ÕÀi {°£® «>ÀVœÕÀÕ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì
V…j ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ `i vÀjµÕi˜Vi và r xä â > _
ܘ ÀœÌœÀ µÕˆ ̜ÕÀ˜i D >  ۈÌiÃÃi ‚ r >ÌiÀ˜>̈v ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j ˆ 3 Ó VœÃ3€Ì4] `œ˜˜i ÃÕÀ ܘ >Ýi] i˜ ՘
và «œˆ˜Ì "] ՘ V…>“« “>}˜j̈µÕi ÛiV̜Àˆi `½iÝVˆÌ>̈œ˜
̜ÕÀÃÉÃ] ÜˆÌ D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiV‡
« u 3 Õu£ VœÃ3€Ì4 iÌ] È i “ˆˆiÕ iÃÌ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi] ՘
ÌÀˆµÕi €Ã r Ӓvà r Σ{ À>`Éð V…>“« “>}˜j̈µÕi ÛiV̜Àˆi `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ u 3 Õu£ VœÃ3€Ì4]
˜ ÃÌÀœLœÃVœ«>˜Ì > ÀœÕi «œ>ˆÀi D > vÀj‡
u 3 xä xÀ u ] xÀ £ä{ °
µÕi˜Vi xä â] œ˜ >«iÀXœˆÌ > ÀœÕi «œ>ˆÀi
 >««>Ài““i˜Ì ˆ““œLˆi ‚° -ˆ ½œ˜ `jÀm}i
ià `iÕÝ V…>“«Ã] >ÌiÀ˜>̈vÃ] `i `ˆÀiV̈œ˜Ã vˆÝià >Õ «œˆ˜Ì "]
j}mÀi“i˜Ì > vÀjµÕi˜Vi `ià jV>ˆÀà Õ“ˆ‡ >««ijà «ÕÃ>˜ÌÃ] Ü˜Ì `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜ iÌ i˜ «…>Ãi `>˜Ã i
˜iÕÝ] œ˜ ۜˆÌ > ÀœÕi «œ>ˆÀi ̜ÕÀ˜iÀ i˜Ìi‡ Ìi“«Ã >ÛiV i VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜°
“i˜Ì iÌ œ˜ «iÕÌ >œÀà œLÃiÀÛiÀ > `jvœÀ“>‡
̈œ˜ `ià ÌkÌià `i LœLˆ˜ià `Õ ÃÌ>̜À° {°£°Ó jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ `½Õ˜ V…>“« «ÕÃ>˜Ì i˜

iiÇVˆ] ÜՓˆÃià D `ià vœÀVià jiVÌÀœ`ޘ>‡ `iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
“ˆµÕià ˆ˜Ìi˜Ãià Ãi `jvœÀ“i˜Ì i˜Ìi“i˜Ì i˜
Ãi Vœ˜ÌœÀȜ˜˜>˜Ì° i V…>“« «ÕÃ>˜Ì ]u >ÌiÀ˜>̈v ȘÕ܋`> `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi] «iÕÌ
ýjVÀˆÀi `>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi ÜÕà vœÀ“i iՏjÀˆi˜˜i ­vˆ}ÕÀi
{°Ó® \
€Ì
i W iL €Ì
u 3 Õu£ VœÃ €Ì 3 Õu£
Ó

3 Õu£ i €Ì W Õu£ iL €Ì 3 Lu£ W LuÓ
Ó Ó
Õu£ i €Ì 3 Õu£ 3VœÃ €Ì W  Ș €Ì4 iÃÌ i ÛiVÌiÕÀ ՘ˆÌ>ˆÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì
`>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ°
Õu£ iL €Ì 3 Õu£ 3VœÃ €Ì L  Ș €Ì4 iÃÌ i ÛiVÌiÕÀ ՘ˆÌ>ˆÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì
i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°

i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ Lu£ 3 Õu£ i €Ì iÃÌ Õ˜ ÛiVÌiÕÀ `½>“«ˆÌÕ`i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ̜ÕÀ˜>˜Ì]
Ó Ó
`>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi] ÃÕÀ Õˆ‡“k“i >Õ̜ÕÀ `Õ «œˆ˜Ì " `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ°

ˆ}ÕÀi {°£ ˆ}ÕÀi {°Ó…>«ˆÌÀi {
…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìà ¬ xÇ


i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ LuÓ 3 Õu£ iL €Ì `i “k“i >“«ˆÌÕ`i i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
Ó

̜ÕÀ˜i] Õˆ] i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°
Ó
Lu£ iÌ LuÓ ] `½>“«ˆÌÕ`i ̜ÕÀ˜i˜Ì i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi D ۈÌiÃÃi *ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀˆµÕi `ˆÃ«œ˜ˆLi `>˜Ã iÃ
>˜}Տ>ˆÀi €° Ó >ۈœ˜Ã°
…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì iÌ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ

½>jÀœ˜>ṎµÕi VˆÛˆi Vœ““i “ˆˆÌ>ˆÀi iÃÌ D >


{°£°Î /…jœÀm“i `i iL>˜V ÀiV…iÀV…i «iÀ“>˜i˜Ìi `i `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ `Õ «œˆ`à `iÃ
>««>ÀiˆÃ «œÕÀ >Õ}“i˜ÌiÀ > V>«>VˆÌj `i V…>À}i i˜
> `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ “>̅j“>̈µÕi i˜ `iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà i˜ «>ÃÃ>}iÀà «œÕÀ ià ՘à iÌ i˜ ÃÞÃÌm“ià `½>À“ià «œÕÀ
Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi iÃÌ >ÕÃÈ ՘i `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ «…ÞȵÕi° 1˜i >ˆ}Ոi ià >ÕÌÀið mà ½œÀˆ}ˆ˜i] i V…œˆÝ `Õ {ää â] ̜ÕÌ i˜
>ˆ“>˜Ìji] ÃÕëi˜`Õi Ã>˜Ã ̜ÀȜ˜ i˜ "] ˜i ̜ÕÀ˜i «>ð *>À Vœ˜ÌÀi] «iÀ“iÌÌ>˜Ì ՘i «ÀˆÃi µÕ>È `ˆÀiVÌi `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ
`mà µÕ½œ˜ > >˜Vi `>˜Ã ՘ Ãi˜Ã œÕ `>˜Ã ½>ÕÌÀi] ii Ãi “iÌ i˜ ÃÕÀ i Àj>VÌiÕÀ] Àj«œ˜`>ˆÌ D ViÌÌi œLˆ}>̈œ˜] > «ÕˆÃ‡
ÀœÌ>̈œ˜ «iÀ“>˜i˜Ìi `>˜Ã i Ãi˜Ã œÙ œ˜ ½> >˜Vji° Ã>˜Vi jÌ>˜Ì «Àœ«œÀ̈œ˜˜ii >Õ ÛœÕ“i iÌ D > vÀj‡
µÕi˜Vi° Õ VœÕÀà `ià µÕ>À>˜Ìi `iÀ˜ˆmÀià >˜˜jiÃ] >
1˜ V…>“« «ÕÃ>˜Ì ] u >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi] `i «ÕÃ>‡ «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀˆµÕi `ˆÃ«œ˜ˆLi `>˜Ã ià >««>ÀiˆÃ >
>Õ}“i˜Ìj Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì iÌ Vœ˜Ãˆ`jÀ>Li“i˜Ì°
̈œ˜ €] iÃÌ `jVœ“«œÃ>Li i˜ `iÕÝ V…>“«Ã Lu£ iÌ LuÓ ÌœÕÀ‡
ՍœÕÀ`½…Õˆ ½>VVÀœˆÃÃi“i˜Ì `i > ۈÌiÃÃi «jÀˆ«…j‡
˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi ½Õ˜ `i ½>ÕÌÀi D ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €° ÀˆµÕi `Õ ÀœÌœÀ `ià “>V…ˆ˜ià ̜ÕÀ˜>˜ÌiÃ] ÕõսD
Óää “ÉÃ] iÃÌ Õ˜ “œÞi˜ `½>Õ}“i˜ÌiÀ i˜VœÀi > «ÕˆÃ‡
Ã>˜Vi “>ÃȵÕi i˜ ṎˆÃ>˜Ì `ià “>V…ˆ˜ià “ÕÌˆ‡
«œ>ˆÀiÃ] `i «ÕˆÃÃ>˜Vià ՘ˆÌ>ˆÀià ۜˆÃˆ˜ià `i Óää Ž7°
{°Ó
*- /"1, /- ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà vœ˜V̈œ˜˜>˜Ì D vÀjµÕi˜Vi Û>Àˆ>Li]
՘ Ài`ÀiÃÃiÕÀ ÃÌ>̈µÕi >Õ̜ÀˆÃiÀ>ˆÌ i ÀjÃi>Õ >ۈœ˜ D
{°Ó°£ >LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì Ìi˜Ãˆœ˜ Vœ˜Ìˆ˜Õi µÕˆ ÃiÀ>ˆÌ Àiˆj `ˆÀiVÌi“i˜Ì >ÕÝ
L>ÌÌiÀˆià `i `iÀ˜ˆiÀ ÀiVœÕÀð
«>À `iÕÝ V…>“«Ã «ÕÃ>˜ÌÃ
1˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì iÃÌ V>À>VÌjÀˆÃj «>À ܘ >“«ˆÌÕ`i iÌ «>À i
Ãi˜Ã `i Ã> ÀœÌ>̈œ˜ `œ˜˜j «>À ià ÛiVÌiÕÀà ՘ˆÌ>ˆÀià ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
`>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ Õu£ i €Ì œÕ `>˜Ã i Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi Õu£ iL €Ì°
1˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì `ˆÀiVÌ iÃÌ `i > vœÀ“i \

u 3 Õu£ i €Ì 3 Õu£ 3VœÃ €Ì W  Ș €Ì4


\ c
’
u 3 Õu£ VœÃ €Ì W Õu£ 6 VœÃ €Ì L
Ó
\ c
u ’
3 Õu£ VœÃ €Ì W ÕuÓ VœÃ €Ì L
Ó

ˆ}ÕÀi {°Î
xn ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói


i V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì `ˆÀiVÌ ÃiÀ> «Àœ`ÕˆÌ «>À `iÕÝ LœLˆ˜ià «iÀ«i˜`ˆVՏ>ˆÀià `>˜Ã ½ië>Vi]
`½>Ýià £ iÌ Ó] «>ÀVœÕÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà `j«…>Ãjà `i ’AÓ `>˜Ã i Ìi“«Ã ­vˆ}ÕÀi {°Î®° ˜
>««ˆµÕ>˜Ì i ̅jœÀm“i `i iL>˜V >ÕÝ `iÕÝ LœLˆ˜iÃ] œ˜ ÀiÌÀœÕÛi µÕi > ÀjÃՏÌ>˜Ìi iÃÌ Õ˜
ÛiVÌiÕÀ `½>“«ˆÌÕ`i Ó vœˆÃ AÓ ÌœÕÀ˜>˜Ì `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ° ià ÛiVÌiÕÀà ̜ÕÀ˜>˜Ì `>˜Ã i
Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi œ˜Ì ՘i ܓ“i ˜Õi°

{°Ó°Ó *Àœ«ÀˆjÌjà `ià V…>“«Ã iˆ«ÌˆµÕiÃ


mà µÕi ½>“«ˆÌÕ`i ˜½iÃÌ «Õà > “k“i ÃÕÀ ià `iÕÝ >ÝiÃ] µÕi ià ÛiVÌiÕÀà ՘ˆÌ>ˆÀià œÕ iÃ
`j«…>Ã>}ià ܈i˜Ì `ˆvvjÀi˜ÌÃ] i V…>“« ÀjÃՏÌ>˜Ì ˜½iÃÌ «Õà VˆÀVՏ>ˆÀi “>ˆÃ iˆ«ÌˆµÕi°
\ c \ c
u ’ ’
3 Õu£ £ VœÃ €Ì W ÕuÓ Ó VœÃ €Ì L 3 Õu£ £ VœÃ €Ì W Õu£  Ó VœÃ €Ì L
Ó Ó
[ b [ b
€ÌL ’ L  €ÌL ’
i €Ì W iL €Ì ’ i Ó Wi Ó
u 3 Õu£ £ W Õu£ i  Ó Ó
Ó Ó
£ W Ó €Ì £ L Ó L €Ì
u 3 Õu£ i W Õu£ i °
Ó Ó
1˜ V…>“« iˆ«ÌˆµÕi «iÕÌ kÌÀi Vœ˜Ãˆ`jÀj Vœ““i > ܓ“i `i `iÕÝ V…>“«Ã VˆÀVՏ>ˆÀià `½>“‡
«ˆÌÕ`ià `ˆvvjÀi˜ÌiÃ] ̜ÕÀ˜>˜Ì i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°
> ܓ“i i˜ ՘ «œˆ˜Ì `½Õ˜ ˜œ“LÀi µÕiVœ˜µÕi `i V…>“«Ã ȘÕ܋`>ÕÝ `i “k“i «Õ‡
Ã>̈œ˜ `>˜Ã ՘ “k“i «>˜ iÃÌ Õ˜ V…>“« iˆ«ÌˆµÕi°
>˜Ã ià “>V…ˆ˜iÃ] ՘ V…>“« ˆ˜ÛiÀÃi iÃÌ V>ÕÃi `i «iÀÌià ÃÕ««j“i˜Ì>ˆÀið

{°Ó°Î /…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ


/ÀœˆÃ LœLˆ˜iÃ] `œ˜Ì ià >Ýià Vœ˜ÛiÀ}i˜Ì i˜ "] `jV>jià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `>˜Ã ½ië>Vi `i
ӒAÎ] «>ÀVœÕÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà >ÌiÀ˜>̈và ȘÕ܋`>ÕÝ `i «ÕÃ>̈œ˜ € `j«…>ÃjÃ
i˜ÌÀi iÕÝ `>˜Ã i Ìi“«Ã `i ӒAÎ] i˜ `œ˜˜>˜Ì V…>V՘i ՘ V…>“« >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜
vˆÝi `½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i ] `œ˜˜i˜Ì >Õ «œˆ˜Ì "] «>À Vœ“«œÃˆÌˆœ˜] ՘ V…>“« ̜ÕÀ‡
˜>˜Ì ՘ˆµÕi `i ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi € iÌ `½>“«ˆÌÕ`i Î AÓ °
\ c
u Ӓ
3 Õu£ VœÃ €Ì W ÕuÓ VœÃ €Ì L
ΠӒ
\ c ­vˆ}ÕÀi {°{®° ÕuÓ 3 Õu£ i  Î

W ÕuÎ VœÃ €Ì L
Î
Ӓ {’
ÕuÎ 3 ÕuÓ i  Î 3 Õu£ i  Î

u ýjVÀˆÌ >œÀà \
[ b [ b
 €ÌL Ӓ L  €ÌL Ӓ
i €Ì W iL €Ì  Ӓ i
Î Wi Î
Õu£ W Õu£ i Î
Ó [ b [ Ób
 €ÌL {’ L  €ÌL {’
{’ i Î Wi Î
W Õu£ i  Î
Ó

…>«ˆÌÀi {
…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìà ¬ x™

Î
u 3 Õu£ i €Ì
Ó

L €Ì Y {’ n’ `
Õu£ i £ W i Î W i Î 3 ä
Ó

i V…>“« >ÕÀ> > `ˆÀiV̈œ˜ `i ½>Ýi `½Õ˜i LœLˆ˜i œÀõÕi i VœÕÀ>˜Ì ÃiÀ> “>݈“> `>˜Ã ViÌÌi
LœLˆ˜i°

{°Ó°{ >LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì D ½>ˆ`i `i V…>“«Ã


«ÕÃ>˜Ìà «œÞ«…>ÃjÃ
/ÀœˆÃ V…>“«Ã «ÕÃ>˜ÌÃ] `j«…>Ãjà `>˜Ã i Ìi“«Ã `i ӒAÎ] `œ˜˜jà «>À `ià LœLˆ˜ià `œ˜Ì iÃ
>Ýià Vœ˜ÛiÀ}i˜Ì i˜ " iÌ `jV>jià i˜ÌÀi iià `>˜Ã ½ië>Vi `i ӒAÎ] `œ˜˜i˜Ì ՘ V…>“« ̜ÕÀ‡
˜>˜Ì ՘ˆµÕi°

/…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ }j˜jÀ>ˆÃj «œÕÀ ˜ 8 Î

˜ LœLˆ˜ià `jV>jià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `i ӒA˜ `>˜Ã ½ië>Vi] «>ÀVœÕÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà `i
«ÕÃ>̈œ˜ € `j«…>Ãjà i˜ÌÀi iÕÝ `i ӒA˜ `>˜Ã i Ìi“«Ã iÌ `œ˜˜>˜Ì V…>V՘ ՘ V…>“« «ÕÃ>˜Ì

`½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i ] VÀji˜Ì ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ՘ˆµÕi `½>“«ˆÌÕ`i ˜ ̜ÕÀ˜>˜Ì D >
Ó
ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €°

ˆ}ÕÀi {°{
Èä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


"/ 1, ,

½ˆ`ji `½ṎˆÃiÀ `ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà Àiۈi˜Ì D ˆŽœ>


/iÏ> µÕˆ > “œ˜ÌÀj ½i݈ÃÌi˜Vi `ià V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
Vœ““i `ià V…>“«Ã }ˆÃÃ>˜Ìà iÌ Àj>ˆÃj > «Ài“ˆmÀi
“>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÀœÌ>̈Ûi° ˆi˜ µÕi iÃ
“œÌiÕÀà ̜ÕÀ˜>˜Ìà iÌ ià “œÌiÕÀà ˆ˜j>ˆÀià ܈i˜Ì
Vœ˜Ìi“«œÀ>ˆ˜Ã] ÃiՏ i ÀœÌ>̈v > iÕ i `jÛiœ««i“i˜Ì µÕi
½œ˜ Ã>ˆÌ°  > v>Õ >ÌÌi˜`Ài > vˆ˜ `ià >˜˜jià £™xä «œÕÀ
>«iÀViۜˆÀ ՘ Ài˜œÕÛi>Õ `Õ “œÌiÕÀ ˆ˜j>ˆÀi }À@Vi D ½>«‡
«œÀÌ `i ½>Õ̜“>̈µÕi] > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `ià V…>Š˜ià `i
ÌÀ>˜Ã«œÀÌ «œÕÀ > “>˜ÕÌi˜Ìˆœ˜] ià >jÀœÌÀ>ˆ˜Ã >ÛiV > ÃÕÇ
Ìi˜Ì>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi «ÕˆÃ > ÀœLœÌˆµÕi i݈}i>˜Ì «Õ‡
ÈiÕÀà `i}Àjà `i ˆLiÀÌj°
1˜ “œÌiÕÀ ˆ˜j>ˆÀi iÃÌ >Ãȓˆ>Li D ՘ “œÌiÕÀ ÀœÌ>̈v `i ˆ}ÕÀi {°x
À>ޜ˜ >ÀLˆÌÀ>ˆÀi“i˜Ì }À>˜`°
œ““i «œÕÀ ià “>V…ˆ˜ià >ÛiV “ 3 VÃÌi] È i VœÕÀ>˜Ì ˆ £ iÃÌ Vœ˜Ìˆ˜Õ] iÌ
ÀœÌ>̈Ûià œ˜ «iÕÌ `j˜œ“LÀiÀ ̜Õà ÌÞ«ià `i “>V…ˆ˜ià \ \ c
’
q “œÌiÕÀ ˆ˜j>ˆÀi >ˆ“i˜Ìj i˜ Vœ˜Ìˆ˜Õ] D L>>ˆÃ iÌ VœiV‡ Lu£ 3 Õu£ “ VœÃ €Ì VœÃ L ° i °
Ó
ÌiÕÀ Æ
È i VœÕÀ>˜Ì iÃÌ Ãˆ˜Õ܋`>°
q “œÌiÕÀà ˆ˜j>ˆÀià >ˆ“i˜Ìjà i˜ >ÌiÀ˜>̈v] `i ÌÞ«i _
U ÃޘV…Àœ˜i …jÌjÀœ«œ>ˆÀi œÕ …œ“œ«œ>ˆÀi] ˆ £ 3 Ó VœÃ €Ì °
U >ÃޘV…Àœ˜i] ÛiV `ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà `>˜Ã ià LœLˆ˜ià £] Ó] Î] D
U D ÀjÕVÌ>˜Vi° Ì£ 3 ä \
\ c
˜ ÀiÛ>˜V…i] Vœ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì >ÕÝ “œÌiÕÀà ÀœÌ>̈vÃ] ià u ’
L£ 3 Õu£ “ VœÃ L ° i °
“œÌiÕÀà ˆ˜j>ˆÀià «œÃÃm`i˜Ì `ià iÝÌÀj“ˆÌjà µÕˆ >««œÀÌi˜Ì Ó
\ c \ c
µÕiµÕià Vœ“«ˆV>̈œ˜Ã µÕi ½œ˜ ˜œ““i  ivviÌà `i Ӓ ’
LœÀ`à ‚° LuÓ 3 Õu£ “ VœÃ L VœÃ L ° i °
Î Ó
ià «Õà ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìà Ü˜Ì ià “œÌiÕÀà D V…>“« «Àœ}ÀiÇ Ӓ
Èv œÙ V…>µÕi LœLˆ˜i Vœ˜Ã̈ÌÕ>˜Ìi «Ài˜` i Ài>ˆÃ `i > D ÌÓ 3 \
΀ \ c
«ÀjVj`i˜Ìi] >ÛiV Ã> Vœ“«ˆVˆÌj] «œÕÀ vœÀ“iÀ ՘i œ˜`i ’
`½ˆ˜`ÕV̈œ˜ «Àœ}ÀiÃÈÛi D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>‡ LÓ 3 Õu£ “ VœÃ L ° i °
Ó
i }ˆÃÃ>˜Ìi Vœ“«>À>Li >Õ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì `ià “>V…ˆ˜iÃ
> ۈÌiÃÃi `i «Àœ«>}>̈œ˜ `i ½œ˜`i `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ \
ÀœÌ>̈Ûið
`Ý ΀
J3 3
/…jœÀˆi ȓ«ˆvˆji `Ì Ó’
`Ý Î€
> LœLˆ˜i £ `œ˜˜i ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ >ÌiÀ˜>̈v D J3 3 3 Î v
`Ì Ó’
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i°
> œ˜}ÕiÕÀ `½œ˜`i iÃÌ Î°
1˜ “œ`mi «iÕÌ kÌÀi `œ˜˜j `>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi «>À
Y’ ` ΀ Ӓ £
Lu£ 3 Õu£ “ VœÃ L ° i ° Ý 3 Ì €Ì 3 Ý 3 ŽÝ
Ó Ó’ Î 

…>«ˆÌÀi {
…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìà ¬ È£

vÀjµÕi˜Vi `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ v ÜˆÌ > ÃÕL`ˆÛˆÃˆœ˜ Î i˜ÌÀi


`iÕÝ LœLˆ˜ià `i ÌÞ«i £°

V̈œ˜˜iÕÀà ˆ˜j>ˆÀiÃ
"˜ «iÕÌ D >ÕÃÈ ÌÀœÕÛiÀ `i ˜œ“LÀiÕÝ `ˆÃ«œÃˆÌˆvà \
>V̈œ˜˜iÕÀà ˆ˜j>ˆÀià œÃVˆ>˜ÌÃ] >V̈œ˜˜iÕÀà >˜}Տ>ˆÀiÃ
œÃVˆ>˜ÌÃ] “œÌiÕÀà ˆ˜j>ˆÀià «>à D «>Ã] “œÌiÕÀ ˆ˜j>ˆÀi D
>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ ÃjµÕi˜Ìˆii°
> vœÀVi ۜÕ“ˆµÕi `i Vià `ˆÃ«œÃˆÌˆvà iÃÌ `i ½œÀ`Ài `i
Îä `> É`“Î iÌ ià vœÀVià “>݈“>ià >ÌÌiˆ˜Ìià Ü˜Ì `i
£ää Ž °


>˜œ˜Ã jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕiÃ
ˆ}ÕÀi {°È
i Ü˜Ì `ià V>˜œ˜Ã D À>ˆ] Vœ““i i Ü˜Ì ià >˜ViÕÀà `i
vÕÃjiÃ] “>ˆÃ `>˜Ã iõÕiÃ ià «ÀœiV̈ià Ü˜Ì >VVjjÀjÃ
«>À `ià vœÀVià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕið
½œ˜`i «Àœ}ÀiÃÈÛi ýjVÀˆÌ \ Lu 3 Õu£ “ VœÃ3€Ì L ŽÝ4 ià >˜ViÕÀà jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià D ˆ˜`ÕV̈œ˜ «iÀ“iÌÌi˜Ì
VœÃ3’ L °4i ° “œ˜ÌÀ>˜Ì µÕi «œÕÀ ° 3 VÃÌi µÕiVœ˜µÕi] `½>ÌÌiˆ˜`Ài `ià ۈÌiÃÃià `i Ç äää Ž“É…°  iÃÌ ˆ“«œÃÈLi
«œÕÀ V…>µÕi Û>iÕÀ `i Ý œ˜ ÌÀœÕÛi i “k“i Lu D `ià ˆ˜Ã‡ `i «>ViÀ ՘ …œ““i `>˜Ã `i ÌiÃ i˜}ˆ˜Ã ṎˆÃjà ՘ˆµÕi‡
Ì>˜Ìà `ˆvvjÀi˜Ìð “i˜Ì «œÕÀ i V>Ì>«ÕÌ>}i `ià `Àœ˜ià iÌ `ià “ˆÃȏið
> vœÀ“Տi J 3 Î v “œ˜ÌÀi > «œÃÈLˆˆÌj `i V…>˜}i‡ i >˜ViÕÀ ˆ˜j>ˆÀi iÃÌ ÌÕLՏ>ˆÀi° ià >Ýià `ià «…>Ãià £]
“i˜Ì `i ۈÌiÃÃi `Õ V…>“« «Àœ}ÀiÃÈv i˜ “œ`ˆvˆ>˜Ì ÜˆÌ > Ó iÌ Î Ãœ˜Ì ̜Õà `>˜Ã i Ãi˜Ã `i ½>Ýi `i >˜Vi“i˜Ì°

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- ] `œ˜˜i˜Ì >Õ «œˆ˜Ì " «>À Vœ“«œÃˆÌˆœ˜ ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì
Î
՘ˆµÕi `i ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi € iÌ `½>“«ˆÌÕ`i °
/…jœÀm“i `i iL>˜V \ `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ `½Õ˜ V…>“« «Õ‡ Ó
Ã>˜Ì i˜ `iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìð
1˜ V…>“« «ÕÃ>˜Ì ]u >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi] `i «Õ‡ 
 "
Ã>̈œ˜ €] iÃÌ `jVœ“«œÃ>Li i˜ `iÕÝ V…>“«Ã Lu£ iÌ LuÓ

…>“« “>}˜j̈µÕi «ÕÃ>˜Ì
̜ÕÀ˜>˜Ì i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi ½Õ˜ `i ½>ÕÌÀi D > ۈÌiÃÃi €°
u 3 Õu£ VœÃ3€Ì4
/…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ \ j>LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ‡
˜>˜Ì D ½>ˆ`i `i V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìð
…>“« “>}˜j̈µÕi ̜ÕÀ˜>˜Ì
Y ’`
/ÀœˆÃ LœLˆ˜iÃ] `œ˜Ì ià >Ýià Vœ˜ÛiÀ}i˜Ì i˜ ՘ «œˆ˜Ì "] u 3 Õu£ i €Ì 3 Õu£ VœÃ3€Ì4 W  Õu£ VœÃ €Ì L
`jV>jià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `>˜Ã ½ië>Vi `i ӒAÎ] «>ÀVœÕ‡ Ó
ÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà >ÌiÀ˜>̈và ȘÕ܋`>ÕÝ `i «ÕÃ>̈œ˜
…>“« “>}˜j̈µÕi iˆ«ÌˆµÕi
Y ’`
€ `j«…>Ãjà i˜ÌÀi iÕÝ `i ӒAÎ] i˜ `œ˜˜>˜Ì V…>V՘i ՘
u 3 Õu£ £ VœÃ3€Ì4 W ÕuÓ Ó VœÃ €Ì L
V…>“« >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi `½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i Ó
ÈÓ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

_
+1 -/" - ½ /, / ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì4 ]
\ c
_ Ӓ
ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L Æ
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i Î
\ c
_ {’
{°£ i VœÕÀ>˜Ì «>ÃÃ>˜Ì `>˜Ã > LœLˆ˜i £ jÌ>˜Ì ˆ £ 3 ˆ Î 3 Ó VœÃ €Ì L Æ
_ Î
 Ó VœÃ3€Ì4] µÕiÃ VœÕÀ>˜Ìà ˆ Ó£ iÌ ˆ ÓÓ `œˆÌ‡œ˜ v>ˆÀi VˆÀVՏ>˜Ì `>˜Ã ià LœLˆ˜ià ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jià £] Ó iÌ Î]
«>ÃÃiÀ `>˜Ã ià LœLˆ˜ià Ӱ£ iÌ Ó°Ó «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ i iÌ `œ˜˜>˜Ì ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì `ˆÀiVÌ° /ÀœÕÛiÀ i Ãi˜Ã
“k“i V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì] ̜ÕÀ˜>˜Ì i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi >Õ `i ÀœÌ>̈œ˜ `Õ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ È ½œ˜ «iÀ“ÕÌi iÃ
«œˆ˜Ì " ¶ VœÕÀ>˜Ìà ˆ Ó iÌ ˆ Î °
{°{ «>À̈À `ià `œ˜˜jià `i > µÕiÃ̈œ˜ {°Î] Ã>˜Ã «iÀ‡
“ÕÌiÀ ià VœÕÀ>˜Ìà ˆ Ó iÌ ˆ Î ] “œ˜ÌÀiÀ] «>À V>VՏ iÌ «>À
Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜] i˜ `jVœ“«œÃ>˜Ì V…>µÕi V…>“« «Õ‡
Ã>˜Ì `ià LœLˆ˜ià £] Ó] Î i˜ `iÕÝ V…>“«Ã `i Ãi˜Ã
ˆ˜ÛiÀÃi] `½>«Àmà i ̅jœÀm“i `i iL>˜V] µÕi i
V…>“« ÀjÃՏÌ>˜Ì iÃÌ Õ˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì `ˆÀiVÌ°

ˆ}ÕÀi {°Ç
8 ,

-
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
{°Ó 1˜ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ VˆÀVՏ>ˆÀi iÃÌ `i ÌÞ«i
{°£ "˜ Vœ˜Ãˆ`mÀi ՘ ܏j˜œ‹`i œ˜}] `i œ˜}ÕiÕÀ ]
u 3 Õu£ i €Ì V½iÃ̇D‡`ˆÀi u 3 Õu£ VœÃ3€Ì4 `½>Ýi "Ý iÌ `i ÃiV̈œ˜ VˆÀVՏ>ˆÀi Vœ“«œÀÌ>˜Ì ˜
W ÕuÓ Ãˆ˜3€Ì4 >ÛiV ÕuÓ 3  Õu£ ] ½jµÕ>̈œ˜ «>À>“j‡ ëˆÀià œˆ˜ÌˆÛià «>À ՘ˆÌj `i œ˜}ÕiÕÀ `i À>ޜ˜ ,°
i
ÌÀˆµÕi `Õ ViÀVi iÃÌ Ý 3 VœÃ €Ì] Þ 3 Ș €Ì iÌ Ãœj˜œ‹`i iÃÌ «>ÀVœÕÀÕ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ˆ `>˜Ã i Ãi˜Ã
½jµÕ>̈œ˜ V>ÀÌjÈi˜˜i Ý Ó W Þ Ó 3 Ó ° ˆ˜`ˆµÕj ÃÕÀ > vˆ}ÕÀi° -œˆÌ ՘ «œˆ˜Ì `i ½>Ýi `œ˜Ì
œ˜ÌÀiÀ µÕi u 3 Õu£ £ VœÃ3€Ì4 W Õu£ Ó Ãˆ˜3€Ì4 iÃÌ ½>LÃVˆÃÃi Ý iÃÌ Vœ“«Ìji D «>À̈À `Õ «œˆ˜Ì "£°
՘ V…>“« iˆ«ÌˆµÕi i˜ `œ˜˜>˜Ì ½jµÕ>̈œ˜ «>À>“j‡
ÌÀˆµÕi] ½jµÕ>̈œ˜ V>ÀÌjÈi˜˜i iÌ > Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ `i
½iˆ«Ãi D «>À̈À `ià ViÀVià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕià `i À>ޜ˜
£ iÌ Ó °
{°Î -œˆi˜Ì ÌÀœˆÃ VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>ÃjÃ

ˆ}ÕÀi {°™

£® Ì>LˆÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `Õ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜


“>}˜j̈µÕi u >Õ «œˆ˜Ì i˜ vœ˜V̈œ˜ `i Ý] ˆ iÌ
`ià `œ˜˜jià `i ½iÝiÀVˆVi°
Ó® ˜ `j`ՈÀi ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j‡
̈µÕi ÃÕÀ ½>Ýi `½Õ˜ ܏j˜œ‹`i°
{°Ó iÕÝ LœLˆ˜ià ˆ`i˜ÌˆµÕià £ iÌ Ó Vœ“«œÀÌi˜Ì V…>‡
V՘i Óää ëˆÀià `ˆÃ«œÃjià i˜ ՘i ÃiՏi VœÕV…i°

…>µÕi LœLˆ˜i > ՘i œ˜}ÕiÕÀ `i {ä V“ iÌ Õ˜ `ˆ>‡
“mÌÀi `i £ä V“° "˜ ià «>Vi D >˜}i `ÀœˆÌ Vœ““i
ˆ}ÕÀi {°n ˆ˜`ˆµÕj ÃÕÀ > vˆ}ÕÀi {°£ä°

…>«ˆÌÀi {
…>“«Ã “>}˜j̈µÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìà ¬ ÈÎ

ˆ}ÕÀi {°££

Ó° /ÀœˆÃ «>ˆÀià `i ܏j˜œ‹`ià ­£‡£[®] ­Ó‡Ó[®] ­Î‡Î[® ܘÌ


`ˆÃ«œÃjià Vœ““i ˆ˜`ˆµÕj ÃÕÀ > vˆ}ÕÀi {°£Ó° ià ÌÀœˆÃ
«>ˆÀià `i ܏j˜œ‹`ià Ü˜Ì >ˆ“i˜Ìjià «>À ՘ ÃÞÃÌm“i
`i VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjà ˆ˜`ˆÀiVÌð
jÌiÀ“ˆ˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi ̜Ì> >Õ
ˆ}ÕÀi {°£ä «œˆ˜Ì " i˜ vœ˜V̈œ˜ `Õ Ìi“«Ã° ° ° \ v 3 xä â iÌ
ivv 3 £Ó °
> `ˆÃÌ>˜Vi `Õ «œˆ˜Ì `i Ài˜Vœ˜ÌÀi * `ià >Ýià `ià LœLˆ˜iÃ
D ½iÝÌÀj“ˆÌj > «Õà «ÀœV…i `i V…>µÕi LœLˆ˜i iÃÌ
` 3 Óä V“° £ iÌ Ó Ãœ˜Ì «>ÀVœÕÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜ÌÃ
ȘÕ܋`>ÕÝ `ˆ«…>Ãjà `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜ iÌ `œ˜Ì iÃ
Û>iÕÀà “>݈“>ià Ü˜Ì ÀiëiV̈Ûi“i˜Ì \ £“ 3 £ä iÌ
ӓ 3 Óä °
£°
œ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i ½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi
ÃÕÀ ½>Ýi `½Õ˜ ܏j˜œ‹`i ­Vv° iÝiÀVˆVi {°£®] `jÌiÀ“ˆ‡
˜iÀ ½jµÕ>̈œ˜ `i > VœÕÀLi `jVÀˆÌi «>À ½iÝÌÀj“ˆÌj `Õ
ÛiVÌiÕÀ `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “>}˜j̈µÕi >Õ «œˆ˜Ì *°
Ó° jÌiÀ“ˆ˜iÀ > Û>iÕÀ “>݈“>i `i ViÌÌi iÝVˆÌ>̈œ˜°
{°Î £° -œˆi˜Ì `iÕÝ Ãœj˜œ‹`ià ˆ`i˜ÌˆµÕià D ViÕˆ `i
iÝiÀVˆVi {°£°
ià `iÕÝ Ãœj˜œ‹`ià >ˆ}˜jà Ü˜Ì “œ˜‡
Ìjà i˜ ÃjÀˆi iÌ «>ÀVœÕÀÕà «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ˆ VˆÀVՏ>˜Ì
`>˜Ã i “k“i Ãi˜Ã `>˜Ã ià `iÕÝ Ãœj˜œ‹`ið
, 3 Î V“ Æ 3 x V“ Æ ˜ 3 x äää ëˆÀiÃɓ Æ ˆ}ÕÀi {°£Ó
. 3 Ç x V“ Æ ˆ 3 £Ó 

>VՏiÀ i V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi >Õ
Vi˜ÌÀi " `Õ ÃÞÃÌm“i° i “iÌÌÀi ÜÕà > vœÀ“i 3 Ž6ˆ°
jÌiÀ“ˆ˜iÀ iÌ Ž >ÛiV ià `œ˜˜jià `i ½iÝiÀVˆVi°

…>«ˆÌÀi x *Àˆ˜Vˆ«>ià jÌ>«ià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ¬ Èx

x
*Àˆ˜Vˆ«>iÃ


 * / ,
jÌ>«ià `i
½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi

ià ÌÀœˆÃ }À>˜`ià «jÀˆœ`iÃ


£nä䇣nÇä ià L>Ãià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi
q i > «ˆi `i 6œÌ> D > }j˜jÀ>ÌÀˆVi `i À>““i°
q *Àˆ˜Vˆ«iÃ] vœÀ“Տià vœ˜`>“i˜Ì>iÃ] œˆÃ «Àˆ˜Vˆ«>ið
£nÇ䇣™{ä ià “>V…ˆ˜ià iÌ ià ÀjÃi>ÕÝ jiVÌÀˆµÕiÃ
q Õ «Ài“ˆiÀ “œÌiÕÀ >Õ ÀjÃi>Õ `i `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ ÌÀˆ«…>Ãj°
q 1̈ˆÃ>̈œ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi] «Àœ`ÕV̈œ˜] ÌÀ>˜Ã«œÀÌ] `ˆÃÌÀˆLṎœ˜°
£™{ä‡Óä£ä > “>ŠÌÀˆÃi `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
q i > ˜œÀ“>ˆÃ>̈œ˜ D > “>V…ˆ˜i  œLjˆÃÃ>˜Ìi ‚ iÌ Ã×Ài°
q /À>ˆÌi“i˜Ì `i ½j˜iÀ}ˆi] Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi] Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃÌ>‡
̈µÕiÃ] “œ`jˆÃ>̈œ˜ iÌ Ãˆ“Տ>̈œ˜] Àj}Տ>̈œ˜] >ÃÃiÀۈÃÃi“i˜ÌÃ] Ìi“«Ã
Àji] Û>Àˆ>ÌiÕÀà `i ۈÌiÃÃi jiVÌÀœ˜ˆµÕiÃ] >Õ̜«ˆœÌ>}i] Vœ““>˜`i ÛiV̜‡
Àˆii°

*œÕÀ “ˆiÕÝ ÛœˆÀ œÙ ½œ˜ Û>] ˆ v>ÕÌ Ã>ۜˆÀ `½œÙ ½œ˜ ۈi˜Ì° ½…ˆÃ̜ˆÀi] >ÛiV > Ãޘ̅mÃi `Õ
«>ÃÃj] «iÀ“iÌ ½>“LˆÌˆœ˜ `Õ vÕÌÕÀ°
œ““i `>˜Ã ̜ÕÌià ià `ˆÃVˆ«ˆ˜iÃ] ½…ˆÃ̜ˆÀi `iÃ
ÃVˆi˜ViÃ] ÜÕÛi˜Ì ˜j}ˆ}ji] iÃÌ vœÀ“>ÌÀˆVi°
œ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì D ½…ˆÃ̜ˆÀi `ià …œ““iÃ] ii Ãi
Vœ˜ÃÌÀÕˆÌ i˜ i“«ˆ>˜Ì ÃÕVViÃÈÛi“i˜Ì ià >VµÕˆÃ iÌ ˜i ̜jÀiÀ>ˆÌ «>à ՘ Ài̜ÕÀ >ÕÝ «À>̈µÕiÃ
“œÞi˜@}iÕÃið
i «Õà i˜ «Õà `ˆvvˆVˆià D ÌÀ>˜Ã“iÌÌÀi] ià ÃVˆi˜Vià ˜i Ü˜Ì «>à Û>œÀˆÃjià Vœ““i iià i
`iÛÀ>ˆi˜Ì >Õ«Àmà `ià i՘ià ˜ˆ ˆ`i˜Ìˆvˆjià Vœ““i “œÌiÕÀ `½Õ˜i ˜>̈œ˜° ià ˜i Ü˜Ì «>Ã
ÀiëiVÌjià «>À ViÕÝ µÕˆ ià ˆ}˜œÀi˜Ì ˜ˆ “ˆÃià >Õ ÃiÀۈVi `i ½…œ““i Vœ““i iià i
`iÛÀ>ˆi˜Ì] Lˆi˜ µÕ½iià ܈i˜Ì ÜÕÀVià ˆ˜Vœ˜ÌiÃÌ>Lià `Õ Lˆi˜‡kÌÀi >VÌÕi°
ÈÈ ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

ià «…j˜œ“m˜ià ˆ˜iÝ«ˆµÕjÃ
> “>}˜j̈Ìi] “ˆ˜iÀ>ˆ `i viÀ] iÃÌ Vœ˜˜Õi µÕiµÕià ÈmVià >Û>˜Ì ˜œÌÀi mÀi°
½>“LÀi vÀœÌÌj >Ì̈Ài ià «Õ“ià ­/…>mà `i ˆiÌ] Èää >˜Ã >Û>˜Ì ˜œÌÀi mÀi®°
½>ˆ“>˜Ì >Ì̈Ài `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ ­
…ˆ˜i] `jLÕÌ 8i ÈmVi®°
ià jÛj˜i“i˜Ìà “>ÀµÕ>˜Ìà «œÕÀ >  ÃVˆi˜Vi jiVÌÀˆµÕi ‚
£Óș *ˆiÀÀi *iiÀˆ˜ `i >ÀˆVœÕÀÌ \  iÌÌÀi ÃÕÀ ½>ˆ“>˜Ì ‚ D ܘ Ài̜ÕÀ `i
…ˆ˜i°
£{™Ó
…ÀˆÃ̜«…i
œœ“L ­£{x䇣xäÈ® \ `jVœÕÛiÀÌi `i ½“jÀˆµÕi°
£È{£ >ˆÃi *>ÃV> ­£ÈÓ·£ÈÈÓ® \ “>V…ˆ˜i D V>VՏiÀ°
£Èxä >V…ˆ˜i jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi `i "Ì̜ ۜ˜ ÕiÀˆŽi°
£È™ä i˜ˆÃ *>«ˆ˜ ­£È{LJ£Ç£{® \ «Àˆ˜Vˆ«i `i > “>V…ˆ˜i D Û>«iÕÀ°
£Ç{ä iVÌÀˆVˆÌj ÃÌ>̈µÕi] iÕÝ `i Ã>œ˜Ã >ÛiV `ià L@̜˜Ã `½jLœ˜ˆÌi°
£Ç{x
œ˜`i˜Ã>ÌiÕÀ] LœÕÌiˆi `i iÞ`i°
£Ç{Ç i˜>“ˆ˜ À>˜Žˆ˜ ­£Çäȇ£Ç™ä® \ jiVÌÀˆVˆÌj >̓œÃ«…jÀˆµÕi] «>À>̜˜˜iÀÀi°
£Çnä >“ià 7>ÌÌ ­£ÇÎȇ£n£™® \ “>V…ˆ˜i D Û>«iÕÀ] Àj}Տ>ÌiÕÀ°
£Çnx
…>Àià `i
œÕœ“L ­£ÇÎȇ£näÈ® \ u 3 µ u °
ià L>Ãià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi
£nää iÃÃ>˜`Àœ 6œÌ> ­£Ç{x‡£nÓÇ® \ «ˆi jiVÌÀˆµÕi °
£näÓ iVÌÀœÞÃi] }>Û>˜œ«>Ã̈i°
£n£™ >˜Ã "iÀÃÌi` ­£ÇÇLJ£nx£® \ V…>“« “>}˜j̈µÕi VÀjj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì °

ˆœÌ ­£ÇÇ{‡£nÈÓ® iÌ ->Û>ÀÌ ­£Ç™£‡£n{£® \ 3 xä AӒÀ °


£nÓä ˜`Àj >Àˆi “«mÀi ­£ÇÇx‡£nÎÈ® \ Lœ˜…œ““i `½“«mÀi° /…jœÀm“i
Q
 ` 3 M 3 ˜ˆ °
Àj>̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi «>À ՘ ܏j˜œ‹`i°

/…jœÀˆi `i ½jiVÌÀœ`ޘ>“ˆµÕi °
£nÓx *ˆiÀÀi -ˆ“œ˜ >«>Vi ­£Ç{™‡£nÓÇ® \ V…>“« “>}˜j̈µÕi VÀjj «>À ՘ jj“i˜Ì
`i VœÕÀ>˜Ì ` 3 ` Ș A{’À Ó °
V̈œ˜ `½Õ˜ V…>“« ÃÕÀ ՘ VœÕÀ>˜Ì ` u 3 `u G u ° *Àˆ˜Vˆ«i “œÌiÕÀ°
£nÓx “«mÀi] À>}œ À>˜XœˆÃ ­£Çnȇ£nxή \ >ˆ“>˜Ì>̈œ˜ `Õ viÀ `œÕÝ] viÀÀœ“>}˜j‡
̈Ói \ 3 xä xÀ ° iVÌÀœ>ˆ“>˜Ìð
Õ}ÕÃ̈˜ ÀiØi ­£Çnn‡£nÓÇ® \ Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii `ià ÃV>>ˆÀià ȘՇ
܋`>ÕÝ°

>À Àˆi`ÀˆV… >ÕÃà ­£ÇÇLJ£nxx® \ /…jœÀˆi `Õ “>}˜j̈Ói °
œÃi«… œÕÀˆiÀ ­£ÇÈn‡£nÎä® \ `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ i˜ ÃjÀˆià ÌÀˆ}œ˜œ“jÌÀˆµÕià `iÃ
vœ˜V̈œ˜Ã «jÀˆœ`ˆµÕið
£nÓÇ iœÀ} "…“ ­£Çn™‡£nx{® J 3 Àˆ °
£nÓn *iÌiÀ >ÀœÜ ­£ÇÇȇ£nÈÓ® \ ÀœÕi «ÀœÌœÌÞ«i `Õ “œÌiÕÀ jiVÌÀˆµÕi°
£ 
£nΣ ˆV…>i >À>`>Þ ­£Ç™£‡£nÈÇ® \ jiVÌÀœÞÃi] “ 3 Ì °
™È xää ˜

…>«ˆÌÀi x *Àˆ˜Vˆ«>ià jÌ>«ià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ¬ ÈÇ

u u G Ju4 ° j˜jÀ>ÌiÕÀ°
jVœÕÛiÀÌi `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ] `ˆÃµÕi `i >À>`>Þ \ i 3 3`
£nÎÓ ˆ««œÞÌi *ˆÝˆˆ ­£nän‡£nÎx® \ ,j>ˆÃ>̈œ˜ `Õ «Ài“ˆiÀ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ °


£nÎ{ i˜Àˆ Àj`jÀˆV i˜â ­£nä{‡£nÈx® \ v°j°“° ˆ˜`ՈÌi i 3 L °

£n{£ ,…jœÃÌ>Ì°
£n{Ó >“ià *ÀiÃVœÌÌ œÕi ­£n£n‡£nn™® \ V…>iÕÀ `j}>}ji 7 3 ,ˆ Ó Ì ° µÕˆÛ>i˜Ì
“jV>˜ˆµÕi `i > V>œÀˆi°
œ˜ÃiÀÛ>̈œ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi °
ÕÃÌ>Û ˆÀV……œvv ­£nÓ{‡£nnÇ® \ œˆÃ `ià ˜ Õ`Ã] œˆÃ `ià “>ˆið
£nx£ œLˆ˜ià `½ˆ˜`ÕV̈œ˜°
-ˆÀ 7ˆˆ>“ /…œ“Ãœ˜ iÛˆ˜ ­£nÓ{‡£™äÇ® \ ̅iÀ“œ`ޘ>“ˆµÕi] jiVÌÀˆVˆÌj
£nx™ >Ã̜˜ *>˜Ìj ­£nÎ{‡£nn™® \ VVՓՏ>ÌiÕÀ >Õ «œ“L °

£nÈä >“ià >ÝÜi ­£nΣ‡£nǙ® \ /…jœÀˆi `i ½jiVÌÀœ“>}˜j̈Ói ° 1˜ˆvˆV>̈œ˜


`ià ̅jœÀˆià `i ½jiVÌÀˆVˆÌj iÌ `Õ “>}˜j̈Ói°
£nș ˜Ûi˜Ìˆœ˜ `Õ œ““ÕÌ>̜À ­VœiVÌiÕÀ®°

ià “>V…ˆ˜ià iÌ ià ÀjÃi>ÕÝ


£nÇä <i˜œLi À>““i ­£nÓȇ£™ä£® \ j˜jÀ>ÌÀˆVi D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ °
£nÇ£ j˜jÀ>ÌÀˆVi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii°
£nÇÎ >ÀVi i«Àiâ ­£n{·£™£n® \ ÀjÛiÀÈLˆˆÌj }j˜jÀ>ÌiÕÀɓœÌiÕÀ°
>V…ˆ˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ ° /À>˜Ã«œÀÌ i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ ÃÕÀ £ nää “°
ˆ««œÞÌi œ˜Ì>ˆ˜i ­£nη£™£ä® “œ˜ÌÀi ½ˆ˜ÌjÀkÌ `Õ ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `½j˜iÀ}ˆi°
£nÇx i˜`ÀˆŽ œÀi˜Ìâ ­£nx·£™Ón® \ v°j°“° }j˜jÀ>ˆÃji° *ÀˆÝ œLi £™äÓ°
£nÇn /…œ“>à `ˆÃœ˜ ­£n{LJ£™Î£® \ >“«i D ˆ˜V>˜`iÃVi˜Vi °

ÕVˆi˜ >Տ>À` \ /À>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀ ° /À>˜Ã«œÀÌ `½j˜iÀ}ˆi i˜ VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ˜>̈v°


£nǙ 7iÀ˜iÀ ۜ˜ -ˆi“i˜Ã ­£n£È‡£n™Ó® \ «Ài“ˆmÀi œVœ“œÌˆÛi jiVÌÀˆµÕi°
iÃÌiÀ i˜ *iÌœ˜ ­£nә‡£™än® \ ÌÕÀLˆ˜i …Þ`À>ՏˆµÕi `i …>ÕÌi V…ÕÌi°
*ˆiÀÀi
ÕÀˆi ­£nx™‡£™äÈ® \ «ˆjâœjiVÌÀˆVˆÌj°
£nnÓ ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ˆ˜`ÕÃÌÀˆi “œ˜œ«…>Ãj °
`܈˜ > ­£nxx‡£™În® \ vviÌ >°
>ˆjœ iÀÀ>ÀˆÃ \ ̅jœÀˆi `Õ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀ °
£nn{ ˆŽœ> /iÏ> ­£nxȇ£™{ή \ VœÕÀ>˜Ìà «œÞ«…>Ãjà °

>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ °


/…œ“>à `ˆÃœ˜ ­£n{LJ£™Î£® \ j“ˆÃȜ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi°
£nnÈ V>ˆÀ>}i `ià ۈià i˜ >ÌiÀ˜>̈v° iÀÀ>ÀˆÃ \ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà °

iL>˜V \ V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà ° /iÏ> \ V…>“«Ã }ˆÃÃ>˜Ìà °


Èn ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

£nnÇ iˆ˜ÀˆV… iÀÌâ ­£nxLJ£n™{® \ œ˜`ià …iÀÌâˆi˜˜ià iÌ ivviÌ «…œÌœjiVÌÀˆµÕi°


ˆ…Õ /…œ“Ãœ˜ ­£nx·£™ÎÇ® \ œÌiÕÀ D Àj«ÕÃˆœ˜°
£nnn ˆŽœ> /iÏ> \
œ““ÕÌ>ÌÀˆVið
˜`Àj œ˜`i ­£nÈx‡£™În® \ ̅jœÀˆi `ià `iÕÝ Àj>V̈œ˜Ã °
À>˜VˆÃ -«À>}Õi \ «Ài“ˆiÀ ÌÀ>“Ü>Þ jiVÌÀˆµÕi D ÌÀœiÞ ­,ˆV…“œ˜`] 6ˆÀ}ˆ˜ˆi®°
£nn™ /œÕÀ ˆvvi] Ý«œÃˆÌˆœ˜ ՘ˆÛiÀÃii] ÀjÃi>ÕÝ œV>ÕÝ i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ°
œLÀœÜœÃŽÞ \ “œÌiÕÀ >ÃޘV…Àœ˜i D ÀœÌœÀ LœLˆ˜j °
>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i D `œÕLi >ˆ“i˜Ì>̈œ˜°
£n™£ *Ài“ˆiÀ ÌÀ>˜Ã«œÀÌ >ÌiÀ˜>̈v `i £ÇÎ Ž“] i˜ÌÀi >Õvvi˜ iÌ À>˜VvœÀÌ°
£n™Ó /…jœÀˆi `ià “œÌiÕÀà jiVÌÀˆµÕià \ i̅i˜œ`] œ˜`i] œÕV…iÀœÌ] >̜ÕÀ]
iL>˜V] *œÌˆiÀ] *ˆVœÕ] œÕLiÀÌ°
£n™{ *>Տ >˜}iۈ˜ ­£nÇӇ£™{È® \ “>}˜j̈Ói°
*ˆiÀÀi
ÕÀˆi \ «Àˆ˜Vˆ«i `i ÃޓjÌÀˆi “>}˜j̈µÕi°
>“ià ܈˜} ­£nxx‡£™Îx® \ viÀÀœ“>}˜j̈Ói °
£n™x >ÀVœ˜ˆ ˆ˜Ûi˜Ìi > À>`ˆœ] `jLÕÌ `i ½>Õ̜“œLˆi°
£n™È ° 7>À` jœ˜>À`° 6>Àˆ>ÌiÕÀ `i ۈÌiÃÃi ˆ˜`ÕÃÌÀˆi i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ°
£™ää Ý«œÃˆÌˆœ˜ ՘ˆÛiÀÃii D *>ÀˆÃ° >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià ÌÀˆ«…>Ãjià ° /À>˜Ã«œÀÌ
`½j˜iÀ}ˆi i˜ >ÌiÀ˜>̈v° V>ˆÀ>}i «ÕLˆV° jÌÀœ `i *>ÀˆÃ Èää 6 Vœ˜Ìˆ˜Õ] ˆ}˜i
˜c£ \ *œÀÌi >ˆœÌ‡
…@Ìi>Õ `i 6ˆ˜Vi˜˜ið
£™äÎ *ÀˆÝ œLi `i «…ÞȵÕi `jViÀ˜j D *ˆiÀÀi
ÕÀˆi ÃÕÀ i “>}˜j̈Ói°
£™ä{ -ˆÀ œ…˜ “LÀœˆÃi i“ˆ˜} ­£n{™‡£™{x® \ ˆ˜Ûi˜ÌiÕÀ `i > `ˆœ`i °
£™äÇ ii `i œÀiÃÌ \ ÌÀˆœ`i ° *ˆiÀÀi 7iˆÃà ­£nÈx‡£™{ä® \ viÀÀœ“>}˜j̈Ói°
£™än À>“iÀ iÌ -V…iÀLˆÕà ­£™£Ó® \ V>ÃV>`ià …Þ«œÃޘV…Àœ˜ià jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕið
£™£ä
œœ«iÀ i܈ÌÌ \ >“«i D Û>«iÕÀ `i “iÀVÕÀi°
£™£Î 6ˆV̜À >«>˜ ­£nÇȇ£™Î{® \ ÌÕÀLˆ˜i …Þ`À>ՏˆµÕi `i L>ÃÃi V…ÕÌi°
/À>Û>ÕÝ ÃÕÀ ià }j˜jÀ>ÌÀˆVià iÌ ià Vœ““ÕÌ>ÌÀˆViÃ] œ˜`i] œÕV…iÀœÌ]
>̜ÕÀ] iL>˜V] *œÌˆiÀ] *ˆVœÕ] œÀ`iÞ°
*ÀˆÝ œLi `i «…ÞȵÕi `jViÀ˜j D >“iÀˆ˜}… "˜˜ià ­£nx·£™ÓÈ®] ÃÕ«À>Vœ˜‡
`ÕV̈ۈÌj°
£™£{ °° -V…À>}i \ “>V…ˆ˜ià >ÌiÀ˜>̈Ûià D VœiVÌiÕÀ°
£™Óä ,jÃi>ÕÝ œV>ÕÝ i˜ Vœ˜Ìˆ˜Õ iÌ i˜ >ÌiÀ˜>̈v Óx â] xä â iÌ Èä â°
œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià \ i…˜ ÃV…i˜LÕÀ}] *œÌˆiÀ] œ˜`i°
£™Ó™ ,° ° *>ÀŽ \ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜ ÌÀˆ«…>Ãj q `ˆ«…>Ãj °
£™Îä ˆ««œÞÌi *>Àœ`ˆ ­£nÇ{‡£™Èn® \ ,jÃi>Õ `i ÌÀ>V̈œ˜ £ xää 6 Vœ˜Ìˆ˜Õ°
ÕÌÀˆV…i] i“>}˜i] -ՈÃÃi \ ÀjÃi>Õ “œ˜œ«…>Ãj £x Ž6 £È ³ ÓÉÎ â°
7>ň˜}̜˜ \ ÀjÃi>Õ “œ˜œ«…>Ãj £Ó]x Ž6 Óx â°
˜ÃÌ>>̈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ ÌÀˆ«…>Ãj xä â `œ“iÃ̈µÕi°
ÀŸ˜ \ >V…ˆ˜i }j˜jÀ>ˆÃji] «ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ Ìi˜ÃœÀˆii°

…>«ˆÌÀi x *Àˆ˜Vˆ«>ià jÌ>«ià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ¬ ș

> “>ŠÌÀˆÃi `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì


£™{ä j˜jÀ>ÌÀˆVià Vœ“«œÕ˜` ­Ì>ÌÇ1˜ˆÃ®° 6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶
,iV…iÀV…i ՘ˆµÕi“i˜Ì >ÕÝ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ ÃÕÀ > Àj}Շ
>̈œ˜ `i Ìi˜Ãˆœ˜ `ià }j˜jÀ>ÌÀˆVià iÌ > Àj}Տ>̈œ˜ /œÕœÕÀà «Õà œˆ˜
`i ۈÌiÃÃi `ià “œÌiÕÀð *Ài“ˆmÀià Àj>ˆÃ>̈œ˜Ã >ÕÝ
Ì>ÌÇ1˜ˆÃ `i LœÕVià `½>ÃÃiÀۈÃÃi“i˜Ì° «Àmà > `jVœÕÛiÀÌi `ià «Àˆ˜Vˆ«ià `i ½jiV‡
£™{{ *Ài“ˆmÀi V>VՏ>ÌÀˆVi D ÃjµÕi˜Vià Vœ˜ÌÀžjið ÌÀœ“>}˜j̈Ói iÃÌ Ûi˜Õ i `jÛiœ««i“i˜Ì
£™{x >̈œ˜>ˆÃ>̈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ ° `ià }j˜jÀ>ÌiÕÀà iÌ `ià “œÌiÕÀÃ] «œÕÀ ½jiV‡
œÕˆÃ À“>˜` ­£™äx‡£™Ç£® \ ÌÀ>V̈œ˜ xä â° ÌÀˆvˆV>̈œ˜ `ià «>Þà >ÛiV `ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà `i
>ˆÃÃ>˜Vi `i ½>Õ̜“>̈µÕi° «ÕˆÃÃ>˜Vi `i «Õà i˜ «Õà ˆ“«œÀÌ>˜Ìi] «œÕÀ
£™{n ««>ÀˆÌˆœ˜ `Õ ÌÀ>˜ÃˆÃ̜À° ½ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆÃ>̈œ˜ >ÛiV > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `iÃ
£™x£
…°
œ˜VœÀ`ˆ> \ “œÌiÕÀà `i «ÕˆÃÃ>˜Vià Lˆi˜ `ˆvvjÀi˜Ìià «œÕÀ
/À>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã ÌÀˆ«…>Ãj‡`ˆ«…>Ãj° Àj«œ˜`Ài >ÕÝ Li܈˜Ã `ià i˜ÌÀi«ÀˆÃiÃ] `iÃ
£™x™ ««>ÀˆÌˆœ˜ `ià VˆÀVՈÌà ˆ˜Ìj}Àjð * iÌ “k“i `ià «>À̈VՏˆiÀð > vji jiVÌÀˆVˆ‡
Ìj jÌ>ˆÌ D°
£™Èä ˆÃ«>ÀˆÌˆœ˜ «Àœ}ÀiÃÈÛi `ià vœÀ“>̈œ˜Ã i˜ jiVÌÀœ‡
ÌiV…˜ˆµÕi «>À “>˜µÕi `i `jÛiœ««i“i˜Ì `ià `ˆÃ‡ *Ոà iÃÌ Ûi˜Õ i `jÛiœ««i“i˜Ì `ià «ïÌÃ
Vˆ«ˆ˜ià ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Lià «œÕÀ ܘ jۜṎœ˜ \ jiV‡ “œÌiÕÀà iÌ `ià >V̈œ˜˜iÕÀà >ÛiV ià ÃiÀۜ“j‡
ÌÀœ˜ˆµÕi `i Vœ““>˜`i iÌ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi] >Õ̜“>‡ V>˜ˆÃ“ià iÌ ½>Õ̜“>̈Ã>̈œ˜ `ià V…>Š˜ià `i
̈µÕi iÌ ˆ˜vœÀ“>̈µÕi° «Àœ`ÕV̈œ˜°
ià «ïÌà “œÌiÕÀà iÌ >V̈œ˜‡
˜iÕÀÃ] `i «ÕˆÃÃ>˜Vi ˆ˜vjÀˆiÕÀi D Èää 7] iÌ
£™È{ ««>ÀˆÌˆœ˜ `iÃ
«œÕÀ ià >˜}œ‡Ã>ݜ˜Ã D ÇÎÈ 7 ­vÀ>V̈œ˜˜i
̅ÞÀˆÃ̜Àà iÌ ÌÀ>˜ÃˆÃ̜Àà `i «ÕˆÃÃ>˜Vi ° œÀÃi *œÜiÀ “œÌœÀî] œ˜Ì jÌj v>LÀˆµÕjà i˜
jÛiœ««i“i˜Ì `ià Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀið ÌÀmà }À>˜`i ÃjÀˆi° iÕÀ ṎˆÃ>̈œ˜ > jÌj “>Ãȇ
/À>Û>ÕÝ ÃÕÀ > Vœ““ÕÌ>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi] ÃÕÀ Ûi°
½jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i «ÕˆÃÃ>˜Vi] ÃÕÀ > ÃÌÀÕVÌÕÀi `ià «Àmà ՘i «jÀˆœ`i `ˆvvˆVˆi] ià ÌiV…˜ˆµÕià `i
Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃÌ>̈µÕià iÌ ÃÕÀ ià Àj}ˆ“ià ÌÀ>˜Ãˆ‡ ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi «œÕÀÃՈÛi˜Ì Ã>˜Ã LÀՈÌ
̜ˆÀi𠏽jµÕˆ«i“i˜Ì “œ˜`ˆ> iÌ «>À>mi“i˜Ì
£™Çä *ÀˆÝ œLi `i «…ÞȵÕi `jViÀ˜j D œÕˆÃ ji «œÕÀ i˜ÌÀi«Ài˜˜i˜Ì ՘i jۜṎœ˜ iÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ˆÀi
viÀÀˆ iÌ >˜ÌˆviÀÀœ“>}˜j̈Ói° i˜ >`>«Ì>˜Ì D iÕÀ vˆ˜ ̜ÕÌià ià >Û>˜VjiÃ
ÌiV…˜œœ}ˆµÕià Àj>ˆÃjià «>À >ˆiÕÀÃ] i˜
£™Ç£ ««>ÀˆÌˆœ˜ `ià “ˆVÀœ«ÀœViÃÃiÕÀð
`jÛiœ««>˜Ì «>À iÝi“«i ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i
£™Ç{ /…jœÀˆi `ià “>V…ˆ˜ià >Õ̜«ˆœÌjià D Vœ““Õ‡ «ÕˆÃÃ>˜Vi œÕ ½ˆ˜vœÀ“>̈µÕi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii°
Ì>̈œ˜ jiVÌÀœ˜ˆµÕi° *Ոà > “ˆ˜ˆ>ÌÕÀˆÃ>̈œ˜ `ià Vœ“«œÃ>˜Ìà jiV‡
£™Çn /6 -Õ`‡ ÃÌ° >V…ˆ˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ >ÛiV ÌÀœ˜ˆµÕià > jÌj >VVœ“«>}˜ji `Õ `jÛiœ««i‡
…>V…iÕÀ° “i˜Ì `ià “ˆ˜ˆ“œÌiÕÀà iÌ >V̈œ˜˜iÕÀà `i
£™Ç™
œ““>˜`i jiVÌÀœ˜ˆµÕi À>««ÀœV…ji] Vœ˜ÌÀži° ̜ÕÌià ÜÀÌià «œÕÀ ýˆ˜Ìj}ÀiÀ Vœ““i Vœ“«œ‡
6>Àˆ>ÌiÕÀà `i ۈÌiÃÃi D vÀjµÕi˜Vi Û>Àˆ>Li° Ã>˜Ìà `>˜Ã `ià i˜Ãi“Lià D œLiV̈và `jÌiÀ“ˆ‡

>«ÌiÕÀÃ] >V̈œ˜˜iÕÀÃ] «œÃˆÌˆœ˜˜i“i˜Ì] ÀœLœÌˆµÕi° ˜jð
£™nn /6 -Õ`‡"ÕiÃÌ] “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i >Õ̜«ˆœÌji° ՍœÕÀ`½…Õˆ] > ÀiV…iÀV…i Ãi «œÀÌi i˜ÌÀi
£™n™
>VՏ>ÌiÕÀÃ] iÃ̈“>̈œ˜Ã] Vœ““>˜`i Ìi“«Ã Àji° >ÕÌÀià ÃÕÀ ià  “>ÌjÀˆ>ÕÝ jiVÌÀœ>V̈và ‚
V>«>Lià `i Ãi `jvœÀ“iÀ «>À iÕ݇“k“ià ÜÕÃ

œ““>˜`i ÛiV̜Àˆii ° ½>V̈œ˜ `ià V…>“«Ã jiVÌÀˆµÕià œÕ “>}˜j‡
£™™{ /6 /À>˜Ã“>˜V…i] “>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i >Õ̜«ˆœ‡ ̈µÕið
Ìji°
£™™n >ÌjÀˆ>ÕÝ jiVÌÀœ>V̈vÃ] >V̈œ˜˜iÕÀð
Çä ¬ *Ài“ˆmÀi «>À̈i ˜iÀ}ˆi° >}˜j̈Ói

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


, 8" - -1, - *," - ½j˜iÀ}ˆi }jœÌ…iÀ“ˆµÕi iÃÌ `jÛiœ««ji `>˜Ã Vˆ˜µÕ>˜Ìi
«>Þà `>˜Ã i “œ˜`i° > À>˜Vi ˜½>ÀÀˆÛi µÕ½>Õ ni À>˜}]
½1"1, ½1 >ÛiV Èää 7 «Àœ`ՈÌà D ™ä ¯ i˜ Àj}ˆœ˜ «>ÀˆÃˆi˜˜i]
>«Àmà ià Ì>ÌÇ1˜ˆÃ] { Çää 7] >
…ˆ˜i] Ó äää 7]
 ½>ÕLi `Õ 88i ÈmVi] `i ˜œ“LÀiÕÝ ÃՍiÌà `½ˆ˜µÕˆjÌՇ ià *…ˆˆ««ˆ˜ià iÌ ½Ï>˜`i] £ xää 7 V…>V՘] ½Ì>ˆi]
`i ˆ˜ÌiÀ«ii˜Ì i “œ˜`i \ >VVmà D ½i>Õ «œÌ>Li] «>ÕÛÀi‡ i >«œ˜ iÌ i i݈µÕi°
Ìj] “>˜ÕÌÀˆÌˆœ˜] >VVmà >ÕÝ Ãœˆ˜Ã iÌ >ÕÝ “j`ˆV>“i˜ÌÃ] ˜ }jœÌ…iÀ“ˆi] > V…>iÕÀ ṎˆÃji «ÀœÛˆi˜Ì `i > VÀœ×Ìi
j«ÕˆÃi“i˜Ì `ià ÀiÃÜÕÀVià ˜>ÌÕÀiiÃ] «ÀœˆvjÀ>̈œ˜ `ià ÌiÀÀiÃÌÀi° i iÃÌ `Õi D > À>`ˆœ>V̈ۈÌj `ià ÀœV…ià «œÕÀ
`jV…iÌà iÌ `ià «œÕ>˜ÌÃ] j“ˆÃȜ˜ `i }>â i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì ½iv‡ ™ä ¯ iÌ >ÕÝ `jvœÀ“>̈œ˜Ã «ÀœÛœµÕjià «>À ià “>ÀjiÃ
viÌ `i ÃiÀÀi iÌ «iÕ̇kÌÀi `ià “œ`ˆvˆV>̈œ˜Ã Vˆ“>̈µÕià «œÕÀ £ä ¯°
ˆ“«œÀÌ>˜Ìià iÌ vÀjµÕi˜Ìià >ÛiV ̜À˜>`ià iÌ V>˜ˆVՏið i LœˆÃ iÃÌ Vœ˜Ãˆ`jÀj Vœ““i ՘i ÀiÃÜÕÀVi Vœ˜ÃÌ>“‡
/œÕÌià Vià “i˜>Vià œ˜Ì >“i˜j ՘i Àjvi݈œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ‡ “i˜Ì Ài˜œÕÛiji D > Vœ˜`ˆÌˆœ˜ µÕi > ÃÕÀv>Vi LœˆÃji ܈Ì
˜>i D -̜VŽ…œ“] i˜ £™ÇÓ] iÌ œ˜Ì Vœ˜`ÕˆÌ >Õ Vœ˜Vi«Ì `i ÃÌ>Li œÕ i˜ VÀœˆÃÃ>˜Vi°
`jÛiœ««i“i˜Ì `ÕÀ>Li] œvvˆVˆ>ˆÃj i˜ £™nÇ «ÕˆÃ Ài«ÀˆÃ
ÃÕVViÃÈÛi“i˜Ì] i˜ £™™Ó] >Õ Ãœ““iÌ `i ,ˆœ `i >˜iˆÀœ ià j˜iÀ}ˆià ˜œ˜ Ài˜œÕÛi>Lià ˜i «iÀ“iÌÌ>˜Ì «>Ã
iÌ D ViÕˆ `i œ…>˜˜iÃLÕÀ}] i˜ ÓääÓ° ՘ `jÛiœ««i“i˜Ì `ÕÀ>Li

i Ü˜Ì ià ÀiÃÜÕÀVià `½j˜iÀ}ˆi «Àˆ“>ˆÀi `½œÀˆ}ˆ˜i vœÃ‡
i `jÛiœ««i“i˜Ì `ÕÀ>Li
ȏi \ «jÌÀœi] V…>ÀLœ˜] }>â°
 Vœ˜ÃˆÃÌi D «œÕÀÃՈÛÀi ՘ `jÛiœ««i“i˜Ì jVœ˜œ“ˆµÕi] i «jÌÀœi i˜ÌˆmÀi“i˜Ì ˆ“«œÀÌj] iÃÌ ½j˜iÀ}ˆi > «ÕÃ
ÜVˆ> iÌ VՏÌÕÀi] >ÛiV ½>ÃÃi˜Ìˆ“i˜Ì iÌ > «>À̈Vˆ«>̈œ˜ Vœ˜Ãœ““ji i˜ À>˜Vi >ÛiV {Ç ¯ `i > Vœ˜Ãœ““>̈œ˜
`i ̜ÕÃ] i˜ V…iÀV…>˜Ì D «Ài˜`Ài ՘ˆµÕi“i˜Ì i ÃÌÀˆVÌ ÌœÌ>i i˜ Óäää° *>À Ã> “>˜ÕÌi˜Ìˆœ˜ ˆ iÃÌ > V>ÕÃi ˆ˜`ˆÀiV‡
˜jViÃÃ>ˆÀi >ÛiV i ÜÕVˆ `i ˜i Vœ˜Ãœ““iÀ µÕi Vi µÕˆ iÃÌ Ìi `ià “>Àjià ˜œˆÀiÃ] ÛjÀˆÌ>Lià `jÃ>ÃÌÀià jVœœ}ˆµÕið
Ài«Àœ`ÕV̈Li `½>˜˜ji i˜ >˜˜ji° -> Vœ˜Ãœ““>̈œ˜ ˜i «iÕÌ µÕi `ˆ“ˆ˜ÕiÀ D ÌiÀ“i°

½iÃÌ >ÕÃÈ ½>ÀÌ `i Vœ˜Ìˆ˜ÕiÀ D Vœ˜Ãœ““iÀ] “>ˆÃ i˜ “>Š‡ i V…>ÀLœ˜ iÌ i }>â Vœ˜Ã̈ÌÕi˜Ì `ià ÀiÃÜÕÀVià j«Õˆ‡
ÌÀˆÃ>˜Ì «œṎœ˜Ã iÌ `jV…iÌà «œÕÀ ýˆ˜ÃVÀˆÀi `>˜Ã > œ˜‡ Ã>Lið
}jۈÌj° i ˜ÕVj>ˆÀi vœÕÀ˜ˆÌ nä ¯ `i ½jiVÌÀˆVˆÌj `Õ «>Þà «>À iÃ
*œÕÀ ½j˜iÀ}ˆi] ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li >Õ `jÛiœ««i“i˜Ì] V½iÃÌ Vi˜ÌÀ>ià *7,Ó >ÛiV «iÕ `i ÀiiÌà `i }>â D ivviÌ `i
i˜VœÀi ÀiV…iÀV…iÀ iÌ v>ۜÀˆÃiÀ ½j“iÀ}i˜Vi `i «Àœ`ÕV‡ ÃiÀÀi° i Vœ“LÕÃ̈Li ˜œ˜ Ài˜œÕÛi>Li «Àœ`ÕˆÌ `iÃ
̈œ˜Ã Ài˜œÕÛi>Lið `jV…iÌà À>`ˆœ>V̈vÃ] “>ˆÃ i ˜ÕVj>ˆÀi >ÃÃÕÀi ½ˆ˜`j«i˜‡
`>˜Vi j˜iÀ}j̈µÕi°
ià j˜iÀ}ˆià Ài˜œÕÛi>LiÃ
i ˜ÕVj>ˆÀi iÃÌ ÌÀmà `ˆÃVÕÌj D V>ÕÃi `ià ˆ˜Vˆ`i˜Ìà «œÃ‡
> «Àˆ˜Vˆ«>i ÜÕÀVi `½j˜iÀ}ˆi `œ˜Ì `j«i˜` ̜ÕÌi > ۈi ÈLià iÌ `i ½i˜}>}i“i˜Ì D œ˜} ÌiÀ“i «œÕÀ i Ã̜VŽ>}i
ÃÕÀ > /iÀÀi iÃÌ i -œiˆ° "˜ «iÕÌ i˜ ̈ÀiÀ «>À̈ ˆ˜`ˆÀiVÌi‡ `ià `jV…iÌð
“i˜Ì «>À \ ½>«Àmà > «œˆÌˆµÕi iÕÀœ«ji˜˜i \
q ià L>ÀÀ>}ià `i ÀiÌi˜Õi `ià i>ÕÝ `i ÀՈÃÃii“i˜Ì Æ £°  v>ÕÌ À>i˜ÌˆÀ > VœÕÀLi `i > VÀœˆÃÃ>˜Vi `i > Vœ˜Ãœ“‡
q ià Vi˜ÌÀ>ià “>Àj“œÌÀˆViã Æ “>̈œ˜ i˜ “iÌÌ>˜Ì i˜ «>Vi ՘i «œˆÌˆµÕi `½jVœ˜œ“ˆi
q ià viÀ“ià jœˆi˜˜iÃ Æ `i ½j˜iÀ}ˆi >“LˆÌˆiÕÃi ̜ÕV…>˜Ì ̜Õà ià `œ“>ˆ˜ià \
q ià vœÕÀà iÌ ià «>˜˜i>ÕÝ Ãœ>ˆÀið ÌÀ>˜Ã«œÀÌÃ] i˜ `jÛiœ««>˜Ì `>Û>˜Ì>}i i viÀÀœÕÌ>}i]

£  i݈ÃÌi ÃiՏi“i˜Ì `iÕÝ ÕȘià “>Àj“œÌÀˆVià >Õ “œ˜`i \ > ,>˜Vi i˜

À>˜Vi iÌ ˆÃ>Þ> i˜ ,ÕÃÈi° Ó *7, \ Àj>VÌiÕÀà D i>Õ ÃœÕà «ÀiÃȜ˜°…>«ˆÌÀi x *Àˆ˜Vˆ«>ià jÌ>«ià `i ½jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi ¬ Ç£

> «œˆÌˆµÕi j˜iÀ}j̈µÕi iÕÀœ«ji˜˜i


 œÌÀi ÃjVÕÀˆÌj Vœ˜ViÀ˜>˜Ì ½>««ÀœÛˆÃˆœ˜˜i“i˜Ì j˜iÀ}j̈µÕi `œˆÌ kÌÀi Ài«i˜Ãji°
½ ÕÀœ«i Lj˜jvˆVˆi >VÌÕii“i˜Ì `½Õ˜i Ài>̈Ûi >Lœ˜`>˜Vi j˜iÀ}j̈µÕi }À@Vi \
q >Õ «Àœ}À>““i jiVÌÀœ˜ÕVj>ˆÀi `i ViÀÌ>ˆ˜Ã «>Þà Vœ““i >
i}ˆµÕi] ½ ë>}˜i œÕ > À>˜Vi Æ
q >ÕÝ ÀiÃÜÕÀVià i˜ }>⠘>ÌÕÀi°
ià ÀiÃÜÕÀVià j˜iÀ}j̈µÕià ˆ˜ÌiÀ˜ià µÕˆ >ÃÃÕÀi˜Ì >ՍœÕÀ‡
`½…Õˆ > “œˆÌˆj `i ˜œÃ Li܈˜Ã Ãi Ì>ÀˆÃÃi˜Ì >œÀà µÕi iÃ
Vœ˜Ãœ““>̈œ˜Ã Ãi `jÛiœ««i˜Ì° ‚
1˜ V…œˆÝ >Õ ˜ˆÛi>Õ `i ½j˜iÀ}ˆi iÃÌ D v>ˆÀi] `ià `jVˆÃˆœ˜Ã ܘÌ
D «Ài˜`Ài] V>À \
q `i ˜œ“LÀiÕÃià Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀià >ÀÀˆÛi˜Ì D ÌiÀ“i Æ
q ½>VVi«Ì>̈œ˜ `Õ ˜ÕVj>ˆÀi «>À i «ÕLˆV iÃÌ ˆ˜ViÀÌ>ˆ˜i Æ
q ià «ÀœLm“ià `ià `jV…iÌà iÌ `Õ ÀiVÞV>}i Ãi «œÃi˜Ì] i
«jÌÀœi iÃÌ `i «Õà i˜ «Õà V…iÀ] > Vœ˜Ãœ““>̈œ˜ j˜iÀ}j‡
̈µÕi iÃÌ i˜ «iÀ«jÌÕii >Õ}“i˜Ì>̈œ˜°
ÝÌÀ>ˆÌ `i > ˜œÌi `i >
œ““ˆÃȜ˜ iÕÀœ«ji˜˜i ˜iÀ}ˆi q ÓääÓ \  >ŠÌÀˆÃœ˜Ã ˜œÌÀi `j«i˜`>˜Vi° ‚

Ûj…ˆVՏià «>À̈VՏˆiÀà \ «œÕÀµÕœˆ Vœ˜ViۜˆÀ `ià Ûj…ˆ‡ q «>À > ÃÕLÃ̈ÌṎœ˜ `ià LˆœV>ÀLÕÀ>˜Ìà ˆµÕˆ`ià >ÕÝ
VՏià `i «Õà i˜ «Õà œÕÀ`à Vœ˜Ãœ““>˜Ì `i «Õà i˜ V>ÀLÕÀ>˜Ìà ÀœṎiÀà >VÌÕiÃ Æ
«Õà `i V>ÀLÕÀ>˜Ì «œÕÀ ÀœÕiÀ `i “œˆ˜Ã i˜ “œˆ˜Ã ۈÌi ¶ q «>À ½>ˆ`i D ½ˆ“«>˜Ì>̈œ˜ `Õ «>ÀV jœˆi˜{°
i “k“i «œÕÀ ½…>LˆÌ>Ì] ½ˆ˜`ÕÃÌÀˆi] ½jV>ˆÀ>}io VÌÕii“i˜Ì `>˜Ã i “œ˜`i > «Àœ`ÕV̈œ˜ iÃÌ `i
Ó°  v>ÕÌ `ˆ“ˆ˜ÕiÀ > v>VÌÕÀi j˜iÀ}j̈µÕi i˜ `ˆÛiÀÈvˆ>˜Ì xä U £äÎ 7…° i >˜i“>ÀŽ «Àœ`ՈÃ>ˆÌ i˜ ÓääÓ i˜Ûˆ‡
ià «ÀœÛi˜>˜Vià `i }>⠘>ÌÕÀi `½Õ˜i «>ÀÌ] iÌ i˜ `ˆ“ˆ‡ Àœ˜ Ó£ ¯ `i Ã> Vœ˜Ãœ““>̈œ˜ j˜iÀ}j̈µÕi i˜ jœˆi˜ Æ
˜Õ>˜Ì «Àœ}ÀiÃÈÛi“i˜Ì > Vœ˜Ãœ““>̈œ˜ «jÌÀœˆmÀi q «>À > «À>̈µÕi `i > Vœ}j˜jÀ>̈œ˜] «Àœ`ÕV̈œ˜ D «>À̈À
`½>ÕÌÀi «>ÀÌ° `½Õ˜i V…>Õ`ˆmÀi `½j˜iÀ}ˆi ̅iÀ“ˆµÕi `œ˜Ì ՘i «>À̈i
ΰ  v>ÕÌ “>ˆ˜Ìi˜ˆÀ > «Àœ`ÕV̈œ˜ >VÌÕii ˆ˜ÌiÀ˜i «i˜‡ v>ˆÌ vœ˜V̈œ˜˜iÀ ՘i ÌÕÀLˆ˜i D Û>«iÕÀ i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì ՘
`>˜Ì ½jۜṎœ˜ ÜՅ>ˆÌji «>À i “>ˆ˜Ìˆi˜ `ià ÀjÃiÀÛià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ°
iÌÌi ÌiV…˜ˆµÕi] `i Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ ˜œÕÛii]
`i V…>ÀLœ˜] “k“i È ½œ˜ viÀ“i «Àœ}ÀiÃÈÛi“i˜Ì ià }>À>˜ÌˆÌ ՘ “iˆiÕÀ Ài˜`i“i˜Ì j˜iÀ}j̈µÕi }œL> iÌ
“ˆ˜iÃ] «>À i ÜṎi˜ `i > ÀiV…iÀV…i ˜ÕVj>ˆÀi ÃÕÀ ià Àj`ÕˆÌ Vœ˜Ãˆ`jÀ>Li“i˜Ì ià j“ˆÃȜ˜Ã `i «œÕ>˜Ìà Æ
Àj>VÌiÕÀà «Àœ«ÀiÃ] ÃÕÀ > }iÃ̈œ˜ `ià Vœ“LÕÃ̈Lià q «>À ½ˆ˜VˆÌ>̈œ˜ D `ià ÀiV…iÀV…ià ÃÕÀ ià }j˜jÀ>ÌiÕÀÃ
ˆÀÀ>`ˆjÃ] ÃÕÀ i Ã̜VŽ>}i `ià `jV…iÌà À>`ˆœ>V̈và iÌ ÃÕÀ ṎˆÃ>˜Ì > …œÕi “>Àˆ˜i i˜ `jÛiœ««>˜Ì `ià ÃÞÇ
> vÕȜ˜° > vÕȜ˜ ˜ÕVj>ˆÀi Vœ˜ÌÀžji >ՍœÕÀ`½…Õˆ D Ìm“ià ˆ˜ÃÌ>jà ÃÕÀ ià VžÌià œÕ «>À `ià ÃÞÃÌm“ià D
½jÌÕ`i `>˜Ã ià ̜Ž>“>ŽÃ] `ˆvvjÀi˜Ìi `i > vˆÃȜ˜Î] iÃÌ vœÌÌiÕÀà i˜ ÃÕÀv>Vi œÕ ˆ““iÀ}jð
½Õ˜ˆœ˜ `i «ÕÈiÕÀà >̜“ià j}iÀà i˜ ՘ >̜“i «Õà ½j˜iÀ}ˆi iÃÌ Àj«>À̈i ÃÕÀ > /iÀÀi°  v>ÕÌ >iÀ > V…iÀV…iÀ
œÕÀ` >VVœ“«>}˜ji `½Õ˜ j˜œÀ“i `j}>}i“i˜Ì `½j˜iÀ‡ D œÙ ii Ãi ÌÀœÕÛi] “k“i i˜ “œ`iÃÌi µÕ>˜ÌˆÌj iÌ i˜ v>ˆ‡
}ˆi° > “>ŠÌÀˆÃi `i > vÕȜ˜ >««œÀÌiÀ>ˆÌ ՘i ˆ˜`j«i˜‡ Ã>˜Ì «ÀiÕÛi `½ˆ“>}ˆ˜>̈œ˜° ià «ïÌà ÀՈÃÃii“i˜Ìà vœ˜Ì
`>˜Vi j˜iÀ}j̈µÕi ̜Ì>i iÌ `ÕÀ>Li° `i }À>˜`ià ÀˆÛˆmÀià t
{°  v>ÕÌ ˆ˜VˆÌiÀ vœÀÌi“i˜Ì >Õ `jÛiœ««i“i˜Ì `iÃ
ÜÕÀVià `½j˜iÀ}ˆi Ài˜œÕÛi>Lià Àj«>À̈ià \
{ œÕÀ˜> œvvˆVˆi `Õ ÓÓ Õˆ˜ Óä䣰 ,>V…>Ì œLˆ}>̜ˆÀi «>À `Õ Ž7…
Î ˆÃȜ˜ ˜ÕVj>ˆÀi \ V>ÃÃiÀ i ˜œÞ>Õ `½ÕÀ>˜ˆÕ“ ÓÎx œÕ `i «Õ̜˜ˆÕ“ i˜ jœˆi˜ D ä]xx vÀ>˜V «i˜`>˜Ì x >˜Ã «ÕˆÃ `j}ÀiÃÈv «i˜`>˜Ì £ä >˜Ã «œÕÀ iÃ
«ÕÈiÕÀà vÀ>}“i˜Ìð
iÌÌi Àj>V̈œ˜ “>ŠÌÀˆÃji > ˆiÕ >VÌÕii“i˜Ì `>˜Ã ÈÌià Lˆi˜ Ûi˜Ìjà Ì>˜`ˆÃ µÕi i Ì>Àˆv ÀiÃÌi ÃÌ>Li «i˜`>˜Ì £x >˜Ã «œÕÀ iÃ
ià Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀið >ÕÌÀià ÈÌið «Àmà > £Èi >˜˜ji] ä]ә vÀ>˜V ÜˆÌ ä]ä{ iÕÀœÉŽ7…°
£°£ ià ÌÀœˆÃ ÌÞ«ià `i vœÀ“Տià ¬ ÇÎ

* ,/ 
>V…ˆ˜iÃ
ÃޘV…Àœ˜iÃ

ÕõÕi `>˜Ã ià >˜˜jià £™x䇣™Èä] ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià jÌ>ˆi˜Ì iÃÃi˜Ìˆii“i˜Ì ṎˆÃjiÃ
«œÕÀ > «Àœ`ÕV̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi D «>À̈À `i ½j˜iÀ}ˆi “jV>˜ˆµÕi i˜ «ÀœÛi˜>˜Vi `i
ÜÕÀVià `ˆÛiÀÃiÃ] ÜÕà > vœÀ“i `½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ÌÀ>Û>ˆ>˜Ì `>˜Ã ՘i }>““i `i «ÕˆÃÃ>˜Vi
>>˜Ì `i µÕiµÕià Ü>ÌÌà ÕõսD µÕiµÕià Vi˜Ì>ˆ˜ià `i “j}>Ü>ÌÌð

18
> «Àœ«ÀˆjÌj ˆ˜ÌÀˆ˜ÃmµÕi `i Vià “>V…ˆ˜ià `½>ۜˆÀ ՘i ۈÌiÃÃi `ˆÀiVÌi“i˜Ì iÌ “>̅j“>̈‡
µÕi“i˜Ì ˆji D > vÀjµÕi˜Vi `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ jÌ>ˆÌ >ÕÃÈ “ˆÃi D «ÀœvˆÌ `>˜Ã `ià vœ˜V̈œ˜˜i‡
“i˜Ìà i˜ “œÌiÕÀ «œÕÀ `ià >««ˆV>̈œ˜Ã ˜jViÃÈÌ>˜Ì ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈÌiÃÃi Àˆ}œÕÀiÕÃi‡
“i˜Ì Vœ˜ÃÌ>˜Ìi°
ià “œÌiÕÀà ÃޘV…Àœ˜ià «œÕÛ>˜Ì «Àœ`ՈÀi `i ½j˜iÀ}ˆi Àj>V̈Ûi «>À ÃÕÀiÝVˆÌ>̈œ˜] ˆÃ
jÌ>ˆi˜Ì j}>i“i˜Ì “ˆÃ D Vœ˜ÌÀˆLṎœ˜ i˜ Ì>˜Ì µÕi Vœ“«i˜Ã>ÌiÕÀà ÃޘV…Àœ˜ià «œÕÀ VœÀÀˆ}iÀ i
v>VÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi `i ViÀÌ>ˆ˜ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã] v>ˆÃ>˜Ì >ˆ˜Ãˆ Vœ˜VÕÀÀi˜Vi >ÕÝ L>ÌÌiÀˆià `i
V>«>VˆÌjð
*>À À>««œÀÌ D > “>V…ˆ˜i >ÃޘV…Àœ˜i µÕˆ jÌ>ˆÌ >œÀà Vœ˜Ãˆ`jÀji Vœ““i i “œÌiÕÀ ˆ˜`ÕÇ
ÌÀˆi i «Õà ÃÌ>˜`>À`] > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ˜½œVVÕ«>ˆÌ `œ˜V µÕi `ià VÀj˜i>ÕÝ Lˆi˜ «>À̈VՇ
ˆiÀð
 «>À̈À `ià >˜˜jià £™x䇣™Èä] `iÕÝ jۜṎœ˜Ã ÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃ] ˆ˜ˆÌˆjià `i«ÕˆÃ
µÕiµÕià >˜˜jiÃ] >>ˆi˜Ì ivviV̈Ûi“i˜Ì ý>««ˆµÕiÀ `>˜Ã i `œ“>ˆ˜i `ià “>V…ˆ˜ià jiV‡
ÌÀˆµÕià iÌ “œ`ˆvˆiÀ «Àœ}ÀiÃÈÛi“i˜Ì iÌ ˆ˜jÕVÌ>Li“i˜Ì ViÌÌi V>ÃÈvˆV>̈œ˜°
> «Ài“ˆmÀi jۜṎœ˜ Vœ˜ViÀ˜>ˆÌ i `jÛiœ««i“i˜Ì `ià Ãi“ˆ‡Vœ˜`ÕVÌiÕÀà `i «ÕˆÃÃ>˜Vi
µÕˆ >Õ̜ÀˆÃ>ˆÌ > “ˆÃi >Õ «œˆ˜Ì `i Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃÌ>̈µÕià «iÀ“iÌÌ>˜Ì `½>ˆ“i˜ÌiÀ iÃ
“>V…ˆ˜ià D vÀjµÕi˜Vi Û>Àˆ>Li µÕii µÕi ÜˆÌ > ˜>ÌÕÀi iÌ ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià `i > ÜÕÀVi
`i «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀˆµÕi°

i ÌÞ«i `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ «>À jiVÌÀœ˜ˆµÕi >>ˆÌ «iÀ“iÌÌÀi `i Ài«Àœ`ՈÀi >ÛiV ià “>V…ˆ˜iÃ
ÃޘV…Àœ˜ià ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià µÕ>È ˆ`j>ià `ià “>V…ˆ˜ià D Vœ““ÕÌ>̈œ˜ «>À L>>ˆÃ‡
VœiVÌiÕÀ Ã>˜Ã >ۜˆÀ ià ˆ˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜Ìà iÌ ià ˆ“ˆÌ>̈œ˜Ã `i ViÌÌi Vœ““ÕÌ>̈œ˜ “jV>˜ˆµÕi°
*œÕÀ Vi>] ˆ ÃÕvvˆÃ>ˆÌ `i Vœ““>˜`iÀ i Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀ ÃÌ>̈µÕi D «>À̈À `i V>«ÌiÕÀà `i «œÃˆÌˆœ˜
`Õ ÀœÌœÀ `i “>˜ˆmÀi D >ÃÃÕÀiÀ i˜ «iÀ“>˜i˜Vi > ÀœÌ>̈œ˜ ÃޘV…Àœ˜i `Õ ÀœÌœÀ iÌ `Õ V…>“« `i
½ˆ˜`Ո̰
i «Àˆ˜Vˆ«i] µÕ>ˆvˆj `½>Õ̜«ˆœÌ>}i] >>ˆÌ Vœ˜`ՈÀi D > “ˆÃi >Õ «œˆ˜Ì `i `ˆÃ«œÃˆÌˆvÃ
ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃ `½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì D ۈÌiÃÃi Û>Àˆ>Li] `>˜Ã ՘i }>““i `i «ÕˆÃÃ>˜Vi >>˜Ì `i
µÕiµÕià `ˆâ>ˆ˜ià `i Ž7 D > Vi˜Ì>ˆ˜i `i 7] «œÕÀ > Ûi˜Ìˆ>̈œ˜] i «œ“«>}i œÕ > Vœ“‡
«ÀiÃȜ˜ `i vÕˆ`iÃ] > ÌÀ>V̈œ˜ viÀÀœÛˆ>ˆÀi ­/6 ̏>˜ÌˆµÕi®] iÌV°
À@Vi D > «œÃÈLˆˆÌj `i Àj}>}i `Õ v>VÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi] œvviÀÌi «>À > “>V…ˆ˜i Ãޘ‡
V…Àœ˜i] i Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀ iÃÌ >œÀà Ài>̈Ûi“i˜Ì ȓ«i «ÕˆÃµÕi Vœ˜Ã̈ÌÕj `i ̅ÞÀˆÃ̜Àà `œ˜Ì i
LœV>}i iÃÌ >ÃÃÕÀj `ˆÀiVÌi“i˜Ì «>À ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã `i > “>V…ˆ˜i°
iÌÌi ȓ«ˆVˆÌj Ài>̈Ûi]
œˆ˜Ìi D ՘i }À>˜`i vˆ>LˆˆÌj `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì] > «iÀ“ˆÃ D Vià i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ìà `½kÌÀi ià «Ài‡
“ˆiÀà i˜Ãi“Lià Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀǓ>V…ˆ˜ià D Ãi Àj«>˜`Ài ˆ˜`ÕÃÌÀˆii“i˜Ì `>˜Ã i `œ“>ˆ˜i
`ià vœÀÌià «ÕˆÃÃ>˜Við
> ÃiVœ˜`i jۜṎœ˜ jÌ>ˆÌ Ài>̈Ûi D ½>««>ÀˆÌˆœ˜ ÃÕÀ i “>ÀV…j `½>ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜ÌÃ
«iÀvœÀ“>˜Ìà V>«>Lià `i ÀjÈÃÌiÀ D > `jÃ>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ `ià V…>“«Ã `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ «Àj‡
Ãi˜Ìà `>˜Ã ià “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕià iÌ «œÃÃj`>˜Ì `ià ˆ˜`ÕV̈œ˜Ã Àj“>˜i˜Ìià ÃÕvvˆÃ>˜Ìið
½iÝVˆÌ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià «>À Vià >ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜Ìà œvvÀ>ˆÌ Lˆi˜ Ã×À
½>Û>˜Ì>}i ˆ““j`ˆ>Ì `½>“jˆœÀiÀ iÕÀ Ài˜`i“i˜Ì i˜ ÃÕ««Àˆ“>˜Ì ià «iÀÌià œÕi >Õ ÀœÌœÀ]
“>ˆÃ ii «iÀ“iÌÌ>ˆÌ ÃÕÀ̜ÕÌ `i Ài“iÌÌÀi i˜ V>ÕÃi > ÃÌÀÕVÌÕÀi “k“i `ià “>V…ˆ˜iÃ
ÃޘV…Àœ˜ið ˜ ivviÌ] œ˜ «œÕÛ>ˆÌ i˜ÛˆÃ>}iÀ `i `ˆÃ«œÃiÀ ià >ˆ“>˜Ìà `>˜Ã ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ `i `ˆv‡
vjÀi˜Ìià “>˜ˆmÀiÃ] V…>V՘i `i Vià `ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜Ã Vœ˜vjÀ>˜Ì D > “>V…ˆ˜i `ià «Àœ«ÀˆjÌjà «>À̈‡
VՏˆmÀið  jÌ>ˆÌ >ˆ˜Ãˆ «œÃÈLi `i ÀiV…iÀV…iÀ ½>`jµÕ>̈œ˜ œ«Ìˆ“>i i˜ÌÀi > “>V…ˆ˜i iÌ
½>««ˆV>̈œ˜ i˜ÛˆÃ>}ji°
À@Vi D ViÌÌi Û>Àˆ>LˆˆÌj iÌ i˜ >ÃÜVˆ>̈œ˜ >ÛiV ià «œÃÈLˆˆÌjà œvviÀÌià «>À ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi
`i «ÕˆÃÃ>˜Vi iÌ `i Vœ˜ÌÀži] ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D >ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜Ìà iÌ >ˆ“i˜Ì>̈œ˜
jiVÌÀœ˜ˆµÕi Ãi Ü˜Ì À>«ˆ`i“i˜Ì `ˆÃÃj“ˆ˜jià D ÌÀ>ÛiÀà `i ÌÀmà ˜œ“LÀiÕÃià >««ˆV>̈œ˜Ã \
ˆ˜vœÀ“>̈µÕi iÌ «jÀˆ‡ˆ˜vœÀ“>̈µÕi ­iVÌiÕÀà `i `ˆÃµÕià `ÕÀà iÌ `i `ˆÃµÕiÌÌiÃ] ˆ“«Àˆ“>˜Ìiî]
«Àœ`ÕV̈µÕi iÌ ÀœLœÌˆµÕi ­ÃiÀۜ“œÌiÕÀî] >jÀœ˜>ṎµÕi] ÌÀ>V̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi] iÌV° ià œ˜Ì
Vœ““i˜Vj iÌ `iÛÀ>ˆi˜Ì «œÕÀÃՈÛÀi > Vœ˜µÕkÌi `½>ÕÌÀià >««ˆV>̈œ˜Ã D }À>˜`i `ˆvvÕȜ˜
Vœ““i ½jiVÌÀœ“j˜>}iÀ iÌ ½jµÕˆ«i“i˜Ì >Õ̜“œLˆi°
>˜Ã Vià `ˆÛiÀÃià >««ˆV>̈œ˜Ã] > “>V…ˆ˜i iÃÌ j}>i“i˜Ì >Õ̜«ˆœÌji iÌ `i «Õà >ˆ“i˜‡
Ìji i˜ VœÕÀ>˜Ì >Õ “œÞi˜ `½Õ˜ œ˜`ՏiÕÀ `i Ìi˜Ãˆœ˜°
i ÌÞ«i `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ «iÀ“iÌ] Ã>˜Ã >ÕÌÀi
>À̈vˆVi] ՘ Vœ˜ÌÀži `ˆÀiVÌ `Õ VœÕ«i Vi µÕˆ Vœ˜Ã̈ÌÕi ՘ >Û>˜Ì>}i ÃÕ««j“i˜Ì>ˆÀi `i ViÃ
“>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D >ˆ“>˜Ìà «iÀ“>˜i˜Ìà ˜œÌ>““i˜Ì «>À À>««œÀÌ >ÕÝ “>V…ˆ˜ià >Ãޘ‡
V…Àœ˜ið
i Vœ˜ÌÀži Vœ˜`ÕˆÌ D `½iÝVii˜Ìià «iÀvœÀ“>˜Vià `ޘ>“ˆµÕiÃ] ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Lià «œÕÀ
՘i ˆ“«>˜Ì>̈œ˜ `>˜Ã ià LœÕVià `½>ÃÃiÀۈÃÃi“i˜Ì «>À iÝi“«i°

i ÌÀœ« LÀiv «>˜œÀ>“> “œ˜ÌÀi > `ˆÛiÀÈÌj `½ˆ˜ÌiÀÛi˜Ìˆœ˜ `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià `>˜Ã
`ià `œ“>ˆ˜ià `i «Õà i˜ «Õà ˜œ“LÀiÕÝ iÌ Û>Àˆjð
ՍœÕÀ`½…Õˆ] ՘ i՘i ˆ˜}j˜ˆiÕÀ i˜ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi > `i vœÀÌià V…>˜Vià `½kÌÀi ՘ œÕÀ
Vœ˜vÀœ˜Ìj D ՘ «ÀœLm“i Ài>̈v D Vi ÌÞ«i `i “>V…ˆ˜i “k“i ýˆ ˜i ÌÀ>Û>ˆi «>à `ˆÀiVÌi“i˜Ì
V…iâ ՘ Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀ `i “>V…ˆ˜ià jiVÌÀˆµÕið  iÃÌ `œ˜V ˆ“«œÀÌ>˜Ì] >Õ ˜ˆÛi>Õ `i ½i˜Ãiˆ‡
}˜i“i˜Ì `i ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] `i Vœ˜˜>ŠÌÀi ià jj“i˜Ìà «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i Vœ“«Ài˜`Ài iÌ `i
“>ŠÌÀˆÃiÀ i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ið

ˆV…i >œˆi‡>âi˜V
ˆÀiVÌiÕÀ `i ÀiV…iÀV…i j“iÀˆÌi >Õ
,-
 ‡ - /É */

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ Çx

È
*Àˆ˜Vˆ«ià `i
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì


 * / ,
D ۈ`i
"LiV̈vÃ

®
œ˜ViۜˆÀ `>˜Ã Ãià «Àˆ˜Vˆ«ià ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i «œÞ«…>Ãji°
® ,i«ÀjÃi˜ÌiÀ ՘i “>V…ˆ˜i «œÞ«…>Ãji “Տ̈«œ>ˆÀi «>À ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi
jµÕˆÛ>i˜Ìi°
® 1̈ˆÃiÀ i˜ ÌÀˆ«…>Ãj ià >Û>˜Ì>}ià `ià >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià `ià ÃV>>ˆÀiÃ
Ìi“«œÀiÃ°
®
>À>VÌjÀˆÃiÀ ià V…>“«Ã vˆÝiÃ] «ÕÃ>˜Ìà iÌ ÌœÕÀ˜>˜Ìð

6œV>LՏ>ˆÀi

Ýià `i iVÌÕÀià >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i -V>>ˆÀi ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j


ȓՏÌ>˜jià Lˆ«œ>ˆÀi «œÞ«…>Ãji -V>>ˆÀià Ìi“«œÀiÃ
œLˆ˜ià ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jiÃ] >V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«…>ÃjÃ
«œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jià “ÕÌˆ«œ>ˆÀi «œÞ«…>Ãji 6iVÌiÕÀ V…>“« “>݈“>

…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j‡ >V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi 6iVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ


̈µÕià À>`ˆ>ÕÝ `½i˜ÌÀiviÀ jµÕˆÛ>i˜Ìi 6iVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜ÌÃ

…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j‡ ,j«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋‡ 6iVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜ÌÃ


̈µÕià vˆÝiÃ] «ÕÃ>˜ÌÃ] `>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ «œÞ«…>ÃjÃ
,i«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii 6iVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜ÌÃ
̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
`i ÀiØi «œÞ«…>Ãjà «œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jÃ
œÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi D ۈ`i

i V…>«ˆÌÀi i˜ÛˆÃ>}i] D `ˆvvˆVՏÌj VÀœˆÃÃ>˜Ìi] > Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i «œÞ‡
«…>Ãji “Տ̈«œ>ˆÀi iÌ vˆ˜>i“i˜Ì Ã> Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ «>À ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜‡
Ìi° *>À ½i“«œˆ `i > Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii] > iVÌÕÀi ȓՏÌ>˜ji `ià ÃV>>ˆÀià Ìi“‡
«œÀiÃ ÌÀˆ«…>Ãjà «iÀ“iÌ `i `jÌiÀ“ˆ˜iÀ > ܓ“i `i ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜Ìð *>À
>ˆiÕÀÃ] > V>À>VÌjÀˆÃ>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii `ià V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕià À>`ˆ>ÕÝ `½i˜‡
ÌÀiviÀ] vˆÝiÃ] «ÕÃ>˜Ìà iÌ ÌœÕÀ˜>˜Ìà “œ˜ÌÀi µÕ½Õ˜i Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ «>À i ÃiՏ ÛiVÌiÕÀ V…>“«
“>݈“> iÃÌ «œÃÈLi°
ÇÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

È°£ *,
* -

œ˜Ãˆ`jÀœ˜Ã ՘ >ˆ“>˜Ì «iÀ“>˜i˜Ì Lˆ«œ>ˆÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ D > ۈÌiÃÃi >˜}Շ

>ˆÀi 3 À>`ˆ>˜ÃÉà µÕiVœ˜µÕi iÌ Õ˜i LœLˆ˜i vˆÝi `>˜Ã ½ië>Vi ˜œ˜ viÀ“ji ÃÕÀ ii‡

“k“i ­vˆ}ÕÀi È°£®°

ˆ}ÕÀi È°£ ˆ}ÕÀi È°Ó


½>ˆ“>˜Ì «Àœ`ÕˆÌ Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi Û>Àˆ>Li D ÌÀ>ÛiÀà > LœLˆ˜i°
i vÕÝ ÌœÌ> ‘Ì ÀiXÕ «>À i LœLˆ˜>}i jÌ>˜Ì Û>Àˆ>Li `>˜Ã i Ìi“«Ã] `½>«Àmà > œˆ `i i˜â]
`‘Ì
՘i vœÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi  D ۈ`i ‚£ i 3 L «Ài˜` ˜>ˆÃÃ>˜Vi >ÕÝ LœÀ˜ià `i > LœLˆ˜i

œÕÛiÀÌi ­ iiâi˜˜i] £nÎä®°
-ˆ iÃÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ­vˆ}ÕÀi È°Ó® >œÀà ½>˜}i ° ýjVÀˆÌ ° 3 °ä W Ì] °ä jÌ>˜Ì > «œÃˆÌˆœ˜
Ài«jÀji `i > ÀœÕi «œ>ˆÀi D Ì 3 ä ° i vÕÝ `iۈi˜Ì >œÀà «jÀˆœ`ˆµÕi >ˆ˜Ãˆ µÕi > v°j°“° i°
> vÀjµÕi˜Vi `i ÀœÌ>̈œ˜ `i > ÀœÕi «œ>ˆÀi ] i˜ ̜ÕÀÃÉÃ] >««iji D ̜ÀÌ «>À ià “jV>˜ˆ‡
Vˆi˜Ã  ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ ‚ iÌ iÝ«Àˆ“ji i˜ ̜ÕÀÃɓˆ˜ÕÌi ýjVÀˆÌ \
 ÌÀA“ˆ˜
3 ÌÀÉÃ 3
Ӓ Èä
> vÀjµÕi˜Vi `Õ «…j˜œ“m˜i jiVÌÀˆµÕi iÃÌ > vÀjµÕi˜Vi `Õ «…j˜œ“m˜i “jV>˜ˆµÕi \
v …iÀÌâ 3 ÌÀÉð ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] > «ÕÃ>̈œ˜ `Õ «…j˜œ“m˜i jiVÌÀˆµÕi € 3 Ӓ v] iÃÌ j}>i D
> ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜ °
½ˆ˜`ÕV̈œ˜ jÌ>˜Ì `i ˜>ÌÕÀi ÛiV̜Àˆii] V>À>VÌjÀˆÃiÀ ½>ˆ“>˜Ì «>À ܘ ÃiՏ ÛiVÌiÕÀ
ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i “ `>˜Ã ½>Ýi `ià «žià Àiۈi˜Ì D v>ˆÀi ˆ“«ˆVˆÌi“i˜Ì ½…Þ«œÌ…mÃi
`i > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ \ ˜ 3 “ VœÃ °°

½…Þ«œÌ…mÃi `i > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜


iÃÌ ½…Þ«œÌ…mÃi ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li «œÕÀ ½jÌÕ`i `i ̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜iÃ
jiVÌÀˆµÕià ̜ÕÀ˜>˜Ìið
½…Þ«œÌ…mÃi iÃÌ Àj>ˆÃÌi «ÕˆÃµÕi i LÕÌ ÀiV…iÀV…j iÃÌ > v°j°“
ȘÕ܋`>i° > `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ i˜ ÃjÀˆi `i œÕÀˆiÀ `½Õ˜i v°j°“ «jÀˆœ‡
`ˆµÕi «ÀœÕÛi µÕi ÃiՏi > v°j°“ ȘÕ܋`>i ˜½i˜}i˜`ÀiÀ> «>à `i
«iÀÌià `Õià «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì >ÕÝ …>À“œ˜ˆµÕið

£ 1˜i }j˜jÀ>ÌÀˆVi D ۈ`i ˜i `jLˆÌi «>ð 1˜ “œÌiÕÀ D ۈ`i ˜½> «>à `i V…>À}i ÃÕÀ ½>ÀLÀi°
ˆ}ÕÀi È°Î

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ ÇÇ

ÛiV ViÌÌi …Þ«œÌ…mÃi] i ˆiÕ `i ½iÝÌÀj“ˆÌj `Õ ÛiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕV̈œ˜ `>˜Ã ̜ÕÌià ià `ˆÀiV‡
̈œ˜Ã iÃÌ Õ˜ ViÀVi `i `ˆ>“mÌÀi “ ­vˆ}ÕÀi Ȱή°
i vÕÝ ÌœÌ> ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j ÀiXÕ «>À ՘i ëˆÀi D ½ˆ˜ÃÌ>˜Ì Ì Ã½jVÀˆÌ >œÀà \
‘Ì 3 u“ 6 -u 3 “ - VœÃ3 u“ 6u
˜ 4 3 -3 “ VœÃ °4 3 - ˜ 3 3- VœÃ °4 “ 3 -> “

½…Þ«œÌ…mÃi iÃÌ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li] V>À iÝ«Àˆ“iÀ ‘Ì D «>À̈À `i ViÌÌi …Þ«œÌ…mÃi Ài˜` «œÃÈLi i
`‘Ì
V>VՏ `i > v°j°“ \ i 3 L °

-ˆ 3 VÃÌi iÌ Ãˆ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i
`>˜Ã ½ië>Vi] > v°j°“ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji i] Vœ““i ‘Ì] iÃÌ Ãˆ˜Õ܋`>i `>˜Ã i
Ìi“«Ã iÌ `i «ÕÃ>̈œ˜ €°
˜ ÛÕi `i Vœ˜ÃÌÀՈÀi ՘i “>V…ˆ˜i ˆ˜`ÕÃÌÀˆii] ˆ Þ > ˆiÕ `i v>ۜ‡
ÀˆÃiÀ >Õ “>݈“Õ“ i vÕÝ `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ D ½i˜`ÀœˆÌ `ià vˆÃ >V̈vð D œÙ
VˆÀVՏi i vÕÝ] ÃiÀœ˜Ì ṎˆÃjà `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià >ÕÃÈ
«iÀ“j>Lià µÕi «œÃÈLi «œÕÀ >ۜˆÀ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi D «>À‡
̈À `½Õ˜ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ “ˆ˜ˆ“>° ½i“«œˆ `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ‡
“>}˜j̈µÕià «iÀ“iÌ `i Vœ˜Vi˜ÌÀiÀ i vÕÝ iÌ `½>Õ}“i˜ÌiÀ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜
`>˜Ã ià “>V…ˆ˜ið
ˆ}ÕÀi È°{
Û>˜Ì>}ià `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ­ÛœˆÀ V…>«ˆÌÀi Ó®° ià ÃÕLÃÌ>˜Vià viÀÀœ“>‡
}˜j̈µÕià ­viÀ] ˜ˆVŽi] VœL>Ì] vœ˜ÌiÃ] >VˆiÀî Ãi `ˆÃ̈˜}Õi˜Ì «>ÀVi µÕi ½>ˆ“>˜Ì>̈œ˜ u
µÕ½iià >VµÕˆmÀi˜Ì ˜½iÃÌ «>à «Àœ«œÀ̈œ˜˜ii >Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi `½iÝVˆÌ>̈œ˜ u µÕˆ >
«Àœ`ÕˆÌ ­vˆ}ÕÀi È°{®°
½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>}˜j̈µÕi u Û>ÕÌ \ u 3 xä 3 u W u4 >ÛiV xä 3 {’£äLÇ «iÀ“j>LˆˆÌj `Õ Ûˆ`i iÌ
«iÕÌ Ã½jVÀˆÀi u 3 xä xÀ u ° *œÕÀ ½>ˆÀ xÀ 3 £ Ì>˜`ˆÃ µÕi «œÕÀ ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ
> «iÀ“j>LˆˆÌj Ài>̈Ûi ˜½iÃÌ «>à Vœ˜ÃÌ>˜Ìi iÌ Û>ÕÌ `i ½œÀ`Ài `i xÀ viÀÀœ £äÎ D £ä{ ° >˜Ã
ià “>V…ˆ˜ià ÕÃÕiià £ x /°
½i˜ÌÀiviÀ] jÌ>˜Ì ۜÀ>Vi `½>“«mÀiÇ̜ÕÀÃ] `iÛÀ> kÌÀi i «Õà «iÌˆÌ «œÃÈLi] `i ½œÀ`Ài `i xÉ£ä
`i ““ «œÕÀ `ià “>V…ˆ˜ià `i «ÕˆÃÃ>˜Vi `i £ä D £ää Ž7°
˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜Ìà `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕið ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià ܘÌ
D ½œÀˆ}ˆ˜i `ià «iÀÌià «>À …ÞÃÌjÀjÈà iÌ VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ՏÌÓ D V>ÕÃi `ià V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà iÌ
̜ÕÀ˜>˜Ìð ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] «œÕÀ “ˆ˜ˆ“ˆÃiÀ Vià «iÀÌiÃ] œ˜ V…œˆÃˆÀ> ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ «>À iÕÀÃ
V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià 3 4 iÌ œ˜ ià `ˆÛˆÃiÀ> «>À>mi“i˜Ì >Õ V…>“« `½iÝVˆÌ>̈œ˜ °u
iÌÌi `iÀ‡
˜ˆmÀi œ«jÀ>̈œ˜ ý>««ii i viՈ>}i°

È°Ó 
 -9
," *", " "*-
˜ «À>̈µÕi] > LœLˆ˜i ˆ˜ÃÌ>ji >Õ ÃÌ>̜À ­«>À̈i vˆÝi `i > “>V…ˆ˜i® ÃiÀ> vœÀ“ji `i «ÕÈiÕÀÃ
ëˆÀià œ}jià `>˜Ã ià i˜VœV…ið "˜ «œÕÀÀ> «Ài˜`Ài ià i˜VœV…ià `ˆ>“jÌÀ>ià «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ >
ÃÕÀv>Vi “>݈“>i ­vˆ}ÕÀi È°x®°
i vÕÝ ‘Ì 3 “ - VœÃ ° iÃÌ ÀiXÕ «>À ՘i ëˆÀi µÕˆ «Àœ`ÕˆÌ > v°i°“° \
`‘Ì ’ `°
i3L 3 L “ - VœÃ3° W 4 3 “ - Ș3°4 3 “ - Ș3°ä W Ì4
`Ì Ó `Ì
Ó 6œˆÀ  *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «Õà \ VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ÕÌ ‚ i˜ vˆ˜ `Õ V…>«ˆÌÀi Óä°
Çn ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ˆ}ÕÀi È°x

"˜ Àj>ˆÃi ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì  “>ÃÃj ‚ È > LœLˆ˜i iÃÌ vœÀ“ji `i «ÕÈiÕÀà ëˆÀià `i “k“i
>Ýi iÌ ÃˆÌÕjià `>˜Ã ià “k“ià i˜VœV…ið ÛiV ˜ vˆÃ >V̈vÃ] ÈÌÕjà `>˜Ã ià i˜VœV…iÃ] œ˜
˜
«œÕÀÀ> vœÀ“iÀ ëˆÀið
Ó
>˜Ã ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj] ià v°j°“° `ià `ˆvvjÀi˜Ìià ëˆÀià jÌ>˜Ì ˆ`i˜ÌˆµÕiÃ] œ˜ > \
˜ ˜
i3 “ - Ș3°ä W Ì4 3 “ Ș3°ä W Ì4
Ó Ó
>ÛiV “ 3 “ - vÕÝ “>݈“> «>À ëˆÀi°
> v°j°“° œLÌi˜Õi iÃÌ Ãˆ˜Õ܋`>i `i «ÕÃ>̈œ˜ € j}>i D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜
`i > ÀœÕi «œ>ˆÀi iÌ `i vÀjµÕi˜Vi v iÀÌâ°
,>««iœ˜Ã µÕi \
€ £ ̜ÕÀÃA“ˆ˜ 
v â 3 3 3 ̜ÕÀÃÉà 3 3
Ӓ / Èä Ӓ
i 3 ˜’ v “ Ș3°ä W €Ì4 3 >“ € Ș3°ä W €Ì4
˜
>ÛiV >“ 3 “ ] i vÕÝ >««>Ài˜Ì “>݈“> «>À LœLˆ˜i `i «…>Ãi°
Ó

ˆ}ÕÀi È°È

-ˆ > ÀœÕi «œ>ˆÀi iÃÌ Õ˜ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÝVˆÌj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ  ­vˆ}ÕÀi È°È® iÌ Ãˆ
½œ˜ >`“iÌ ½…Þ«œÌ…mÃi `i > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜] i vÕÝ ÀiXÕ «>À
> LœLˆ˜i `Õ ÃÌ>̜À «iÕÌ Ã½jVÀˆÀi \ ‘Ì 3 VœÃ ° œÙ iÃÌ > “ÕÌÕii ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi i˜ÌÀi iÃ
`iÕÝ LœLˆ˜>}ià œÀõսˆÃ Ü˜Ì i˜  «…>Ãi }jœ“jÌÀˆµÕi ‚] V¿iÃ̇D‡`ˆÀi `i “k“i >Ýi°

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ Ǚ

˜ ˜
>“ € Ș3°ä W €Ì4 3 i 3 €  Ș3°ä W €Ì4 6  3 >“ 3 “ 3 “ - 3 ->“ “
Ó Ó
->“ iÃÌ > ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i `i ½i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj vœÀ“j `i ˜AÓ Ã«ˆÀið

È°Î 
 -9
," *", *"9*-
> LœLˆ˜i ÃÌ>̜À «iÕÌ kÌÀi Vœ˜Ãˆ`jÀji Vœ““i ՘ œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ] ՘ V>«ÌiÕÀ] Ài˜`>˜Ì Vœ“«Ìi «>À
Ã> v°j°“° `Õ `j«>Vi“i˜Ì `Õ ÀœÌœÀ “>}˜j̈µÕi iÌ `i Ã> «œÃˆÌˆœ˜°
*>Xœ˜Ã ÃÕÀ i ÃÌ>̜À ՘i ÃiVœ˜`i LœLˆ˜i] ̜ÕÌ D v>ˆÌ ˆ`i˜ÌˆµÕi D > «Ài“ˆmÀi] “>ˆÃ `œ˜Ì
½>Ýi ÜˆÌ `jV>j `½Õ˜ >˜}i ¦ ­vˆ}ÕÀi È°Ç®°

ˆ}ÕÀi È°Ç ˆ}ÕÀi È°n

ià  œLÃiÀÛ>̈œ˜Ã ‚] `œ˜V ià v°j°“° ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià i£ iÌ iÓ] ÃiÀœ˜Ì iÝ>VÌi“i˜Ì ià “k“iÃ]
“>ˆÃ D `ià ˆ˜ÃÌ>˜Ìà `ˆvvjÀi˜Ìð ià v°j°“° Ü˜Ì `j«…>Ãjià i˜ÌÀi iià `i ¦°
-ˆ i£ 3 €  Ș3€Ì W °ä 4 >ÛiV °ä 3 ä «œÕÀ > LœLˆ˜i £
>œÀà iÓ 3 €  Ș3€Ì W °ä 4 >ÛiV °ä 3 L¦ «œÕÀ > LœLˆ˜i Ó
"˜ «iÕÌ ˆ˜ÃÌ>iÀ ­Ã½ˆ Þ > `i > «>Vi® >ÕÌ>˜Ì `½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀà µÕi ½œ˜ ÛiÕÌ ÃÕÀ i ÃÌ>̜À°
/œÕà ÛiÀÀœ˜Ì > “k“i V…œÃi] “>ˆÃ >“>ˆÃ >Õ “k“i ˆ˜ÃÌ>˜Ì°
Ӓ
-ˆ ½œ˜ «>Vi ÌÀœˆÃ œLÃiÀÛ>ÌiÕÀà jµÕˆ`ˆÃÌ>˜Ìà ­vˆ}ÕÀi È°n®] ¦ 3 ] œ˜ «>ÀiÀ> `i LœLˆ˜iÃ
Î
Î
ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jià iÌ œ˜ œL̈i˜`À> ՘ ÃÞÃÌm“i `i v°j°“° ÌÀˆ«…>Ãjià jµÕˆˆLÀjið
i£ 3 €  VœÃ €Ì
\ c
Ӓ
iÓ 3 €  VœÃ €Ì L
Î
\ c

iÎ 3 €  VœÃ €Ì L
Î
"˜ «iÕÌ >ˆ˜Ãˆ œLÌi˜ˆÀ `Õ ÌÀˆ«…>Ãj] `Õ ÌjÌÀ>«…>Ãj] `i ½…iÝ>«…>Ãjo D ۜœ˜Ìj°

Î ««iœ˜Ã LœLˆ˜ià ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jià ÌÀœˆÃ LœLˆ˜ià `½>Ýià `jV>jà Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `i Ó9Aΰ


nä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

,i“>ÀµÕi \ > «ÕˆÃÃ>˜Vi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji ÃiÀ> ÌÀœˆÃ vœˆÃ


6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶ > «ÕˆÃÃ>˜Vi `½Õ˜i `i Ãià «…>Ãià `½i˜ÀœÕi“i˜Ìð


ˆÛˆˆÃ>̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi È°{ 
 -9
,"
½jiVÌÀˆVˆÌj iÃÌ Õ˜ ˆ˜`ˆV>ÌiÕÀ `i `jÛiœ««i‡ 1/*",
“i˜Ì jVœ˜œ“ˆµÕi iÌ `i Lˆi˜‡kÌÀi° >˜Ã >
ۈi µÕœÌˆ`ˆi˜˜i] `>˜Ã ̜Õà ià ÀœÕ>}ià `i
œ˜Ãˆ`jÀœ˜Ã “>ˆ˜Ìi˜>˜Ì ՘i ÀœÕi «œ>ˆÀi D Ó « «žiÃ] µÕ>ÌÀi ÃÕÀ
½jVœ˜œ“ˆi] `>˜Ã ̜Õà ià ÃiVÌiÕÀà ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃ] > vˆ}ÕÀi È°™] i˜ ÀœÌ>̈œ˜ `iÛ>˜Ì ՘i LœLˆ˜i ÃÌ>̜À° -ˆ > ۈÌiÃÃi
½jiVÌÀˆVˆÌj iÃÌ «>À̜ÕÌo iÌ œ˜ i˜ «>Ài 
>“>ˆÃ Ã>Õv i œÕÀ œÙ ii iÃÌ >LÃi˜Ìio >œÀà >˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜ À>`Éà iÃÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] >œÀà 3 ̜ÕÀÃÉÃ
Ӓ
œ˜ ˜i «iÕÌ «Õà Àˆi˜ v>ˆÀi t
iÃÌ > vÀjµÕi˜Vi `i ÀœÌ>̈œ˜ ­>««iji ۈÌiÃÃi®°

>V…ˆ˜i ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi
Ó6 « 3 { «žiÃ
« 3 Ó «>ˆÀià `i «žiÃ

ˆ}ÕÀi È°™

½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÃÌ>̜À ۜˆÌ «>ÃÃiÀ « «>ˆÀià `i «žià «>À ̜ÕÀ `Õ


`‘Ì
ÀœÌœÀ° > v°j°“° i 3 L >ÕÝ LœÀ˜ià `i > LœLˆ˜i iÃÌ ÌœÕœÕÀà ȘÕ܋`>i] “>ˆÃ `i vÀj‡

µÕi˜Vi v …iÀÌâ 3 «6 ̜ÕÀÃAà `œ˜V `i «ÕÃ>̈œ˜ € 3 Ӓ v 3 Ӓ « 3 « °

È°x 
 -9
," *", +16 /
*>À `jvˆ˜ˆÌˆœ˜ iÌ i˜ Ãi ÀjvjÀ>˜Ì D ՘ ÀœÌœÀ Lˆ«œ>ˆÀi] ՘ >˜}i jiVÌÀˆµÕi `i Ӓ Ãj«>Ài `iÕÝ
«žià ˜œÀ` ÃÕVViÃÈvà ­vˆ}ÕÀi È°£ä®° >˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi \

>˜}i °jiVÌÀˆµÕi 3 «6>˜}i °“jV>˜ˆµÕi

*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi] « 3 £] ½>˜}i jiVÌÀˆµÕi iÃÌ i “k“i µÕi ½>˜}i “jV>‡
˜ˆµÕi°

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ n£

ˆ}ÕÀi È°£ä

>˜Ã ̜ÕÌ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ] i `j«…>Ã>}i i˜ÌÀi ià v°j°“° ˆ˜`ՈÌià `>˜Ã `iÕÝ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà iÃÌ
j}> D ½>˜}i jiVÌÀˆµÕi µÕˆ ià Ãj«>Ài°

 À>`Éà jÌ>˜Ì > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi Àjii `i ÀœÌ>̈œ˜] € 3 « À>`Aà iÃÌ >««iji ۈÌiÃÃi
>˜}Տ>ˆÀi  jiVÌÀˆµÕi ‚ `i ÀœÌ>̈œ˜° > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi `i ÀœÌ>̈œ˜ Û>ÕÌ i˜
À>˜Vi € 3 Ӓ v 3 Ӓ xä 3 Σ{ À>`Éð > vÀjµÕi˜Vi  jiVÌÀˆµÕi ‚ iÃÌ v …iÀÌâ 3 «6 ̜ÕÀÃAÃ

3 xä â°

€ iÃÌ > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi Àjii `i `jvˆi“i˜Ì `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi] Vi µÕˆ È}˜ˆvˆi
µÕi ½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÃÌ>̜À ˜i `ˆÃ̈˜}Õi «>à ýˆ > `iÛ>˜Ì Õˆ ՘ ÀœÌœÀ D Ó « «žià ̜ÕÀ˜>˜Ì
D À>`Éà œÕ ՘ ÀœÌœÀ Lˆ«œ>ˆÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì D € 3 « À>`Éð

i v>Xœ˜ «Õà }j˜jÀ>i] >ÛiV °] œ˜ `œˆÌ ̜ՍœÕÀà Vœ˜Ãˆ`jÀiÀ ià }À>˜`iÕÀà jiVÌÀˆµÕiÃ
­vˆ}ÕÀi È°££® \
q > œ˜}ÕiÕÀ jiVÌÀˆµÕi i œ˜} `i ½i˜ÌÀiviÀ ,`°jiV 3 «6,`°“jV>
q > ÃÕÀv>Vi jiVÌÀˆµÕi `ià ëˆÀià  ,`°jiV 3 «6 ,`°“jV>
`°jiV
q > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi 3 € 3 «6

`°jiV
q > ۈÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii jiVÌÀˆµÕi , 3 ,€ 3 «6,

q `i “k“i `>˜Ã > œˆ `i >À>`>Þ] i 3 3 u L 
` G Ju4] >««ˆµÕji >ÕÝ LÀˆ˜Ã >V̈vÃ
`ià LœLˆ˜ià `Õ ÃÌ>̜À] «>À>mià D ½>Ýi `i ÀœÌ>̈œ˜] œ˜ «Ài˜`À> ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ D
 Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i jiVÌÀˆµÕi ȘÕ܋`>i ‚ 3 “ VœÃ °jiV ] iÌ > ۈÌiÃÃi
ˆ}ÕÀi È°££
Ì>˜}i˜Ìˆii jiVÌÀˆµÕi Ài>̈Ûi J 3 ,€°

"˜ «œÕÀÀ> ̜ՍœÕÀà «œÕÀ i V>VՏ `ià v°j°“° Ài“«>ViÀ ՘i «>ˆÀi `i «žià `½Õ˜i
“>V…ˆ˜i Àjii D Ó « «žià ̜ÕÀ˜>˜Ì D À>`Éà «>À ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi
̜ÕÀ˜>˜Ì D € À>`ÉÃ] `i “k“i À>ޜ˜ , iÌ `ˆÃ«œÃ>˜Ì `Õ “k“i ˜œ“LÀi `i vˆÃ µÕ½Õ˜i
«>ˆÀi `i «žià `i > “Տ̈«œ>ˆÀi°
nÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ÝiÀVˆVi `½>««ˆV>̈œ˜
œ˜˜iÀ «œÕÀ V…>µÕi “>V…ˆ˜i ] ]
> Û>iÕÀ `i ½>˜}i “jV>˜ˆµÕi VœÀ‡
Ài뜘`>˜Ì D ՘ >˜}i `i Ӓ jiVÌÀˆµÕi] «ÕˆÃ `jvˆ˜ˆÀ > “>V…ˆ˜i ­iÝi“«i
“>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi “œ˜œ«…>Ãji®°
>V…ˆ˜i >V…ˆ˜i
«3£ «3Î
Ó« 3 Ó Ó« 3 È

>V…ˆ˜i

«3Î
Ó« 3 È

ˆ}ÕÀi È°£Ó
-œṎœ˜ \
 \ Ӓ Æ “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji

\ Ӓ Æ “>V…ˆ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi
Î
“œ˜œ«…>Ãji


\ Ӓ Æ “>V…ˆ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji°
Î
ià LœLˆ˜ià «œÀÌ>˜Ì i “k“i ˜Õ“jÀœ] «>À iÝi“«i £ ] £k ] £kk ۜˆi˜Ì iÃ
“k“ià «…j˜œ“m˜ià i˜ “k“i Ìi“«Ã° ià «œÕÀÀœ˜Ì kÌÀi Vœ˜˜iVÌjià i˜
ÃjÀˆi œÕ i˜ «>À>mi° ià LœLˆ˜ià £ ] Ó iÌ Î Ãœ˜Ì ÌÀˆ«…>Ãjið

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ nÎ

È°È , *,- //" 6


/", , - 
½1 -
, - 1-" 

È°È°£ ,i«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ `ià ÃV>>ˆÀià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jÃ


> v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i «…>Ãi `½i˜ÀœÕi“i˜Ì i£ 3 €  VœÃ3€Ì4 iÃÌ Õ˜ ÃV>>ˆÀi ȘÕ܋‡
Ӓ
`> `i «ÕÃ>̈œ˜ € 3 Ӓ v 3 ° -iœ˜ i V…œˆÝ >ÀLˆÌÀ>ˆÀi `i > «œÃˆÌˆœ˜ `i > ÀœÕi «œ>ˆÀi D
/
Ì 3 ä ] ViÌÌi v°j°“° «iÕÌ >ۜˆÀ ՘i «…>Ãi µÕiVœ˜µÕi°

/œÕÌi }À>˜`iÕÀ Ìi“«œÀii ȘÕ܋`>i `i «ÕÃ>̈œ˜ € «iÕÌ kÌÀi Ài«ÀjÃi˜Ìji `>˜Ã i


«>˜ Vœ“«iÝi «>À > «ÀœiV̈œ˜ œÀ̅œ}œ˜>i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji ÃÕÀ ՘ >Ýi `½Õ˜  ÛiVÌiÕÀ
Ìi“«œÀi ‚ ̜ÕÀ˜>˜Ì D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi € À>`Éà `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ°


i  ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi ‚ ˜½iÃÌ «>à ՘  ÛiVÌiÕÀ ë>̈> ‚
Vœ““i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ u “>ˆÃ V½iÃÌ Õ˜ ÛjÀˆÌ>Li ÛiVÌiÕÀ >Õ Ãi˜Ã i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
“>̅j“>̈µÕi° £ ] ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi `½>“«ˆÌÕ`i €  ] iÃÌ
«œÃˆÌˆœ˜˜j ÃÕÀ D Ì 3 ä iÌ ÌœÕÀ˜i `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ D € À>`ÉÃ
 -ˆ ̜ÕÌ i “œ˜`i ۈÛ>ˆÌ Vœ““i iÃ
­vˆ}ÕÀi È°£Î®° ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i Vi ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì iÃÌ \
“jÀˆV>ˆ˜Ã] ˆ ˜œÕà v>Õ`À>ˆÌ ÌÀœˆÃ «>˜mÌiÃ
£ 3 €  3VœÃ €Ì W  Ș €Ì4 3 € i €Ì /iÀÀi «œÕÀ “>ˆ˜Ìi˜ˆÀ Vi ˜ˆÛi>Õ `i
Vœ˜Ãœ““>̈œ˜°‚ *iÌiÀ ,>Ûi˜] ëjVˆ>ˆÃÌi
iÌ Ã> «ÀœiV̈œ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji ÃÕÀ ½>Ýi iÃÌ \ i˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì°
i£ 3 €  VœÃ3€Ì4 ˜ Vœ“«>À>˜Ì >
…ˆ˜i iÌ ià Ì>ÌÇ1˜ˆÃ \
’
i “k“i] ՘i v°j°“° iÓ `j«…>Ãji `i , «>À À>««œÀÌ D i£] `½i݇
…ˆ˜i Ì>ÌÇ1˜ˆÃ
«ÀiÃȜ˜ \ Ó
-ÕÀv>Vi i˜ Ž“Ó ™ x™n°£äÎ ™ Èә°£äÎ
\ c
’
iÓ 3 €  VœÃ €Ì L 3 €  Ș3€Ì4 *œ«Õ>̈œ˜ £ Ón™°£äÈ Ó™Ó°£äÈ
Ó
“ˆÃȜ˜
"ÓÉ«iÀÃÉ>˜ Ó]x Ì £™]n Ì
iÃÌ > «ÀœiV̈œ˜ ÃÕÀ ½>Ýi `i Ó ] ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi `j«…>Ãj `i
’
œ˜Ã° j˜iÀ}ˆiÉ«iÀÃÉ>˜ ä]nn Ìi« Ç]™È Ìi«
, «>À À>««œÀÌ D £ °
Ó
œ˜Ã° i>ÕÉ«iÀÃÉ>˜ {Ι°£äÎ £ nÎ{°£äÎ 

ˆ}ÕÀi È°£Î
n{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jið  iÃÌ Li>ÕVœÕ« «Õà >Û>˜Ì>}iÕÝ `i ˜i }>À`iÀ µÕ½Õ˜


ÃiՏ ÛiVÌiÕÀ £ µÕˆ «ÀœiÌj ÃÕÀ ià `iÕÝ >Ýià iÌ `œ˜˜i `ˆÀiVÌi“i˜Ì i£ iÌ iÓ° 
iÌ Ü˜Ì `ià  >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià ‚ `i ÃV>>ˆÀià Ìi“«œÀiÃ `ˆ«…>Ãjð
> ˜œÌˆœ˜ `½>Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià `i ÃV>>ˆÀià Ìi“«œÀiÃ «iÕÌ kÌÀi }j˜jÀ>ˆ‡
Ãji >ÕÝ ÃÞÃÌm“ià «œÞ«…>Ãjð

*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«…>Ãji] > Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ `ià ÃV>>ˆÀiÃ]


i£ 3 €  VœÃ3€Ì4
\ c
Ӓ
iÓ 3 €  VœÃ €Ì L
Î
\ c

iÎ 3 €  VœÃ €Ì L
Î
«iÕÌ Ãi v>ˆÀi \
q ÜˆÌ i˜ «ÀœiÌ>˜Ì £ ] Ó iÌ Î ÃÕÀ ½>Ýi `i iVÌÕÀi ­vˆ}ÕÀi È°£{® Æ
q ÜˆÌ i˜ «ÀœiÌ>˜Ì ÃÕÀ ià >Ýià £] Ó iÌ Î `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià `i ÃV>>ˆÀià Ìi“«œ‡
ÀiÃ ÌÀˆ«…>Ãjà ­vˆ}ÕÀi È°£x®°

ˆ}ÕÀi È°£{ ˆ}ÕÀi È°£x

È°È°Ó -œ““ià `i ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ


>® -œ““i `i ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
-ÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£{] >ÛiV ½Õ˜ˆµÕi >Ýi `i iVÌÕÀi ] œ˜ «iÕÌ iÝ«Àˆ“iÀ ià ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ
̜ÕÀ˜>˜ÌÃ] «ÕˆÃµÕi Vi Ü˜Ì `i ÛÀ>ˆÃ ÛiVÌiÕÀÃ] «>À \
_
£ 3 Õu£ Ói €Ì
_ Ӓ
Ó 3 Õu£ Ó6i €Ì iL  Î
_ {’
Î 3 Õu£ Ó6i €Ì iL  Î >ÛiV \ £ W Ó W Î 3 ä

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ nx

ià ÃV>>ˆÀià jÌ>˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià `ià ÛiVÌiÕÀà VœÀ‡


Ài뜘`>˜Ìà ÃÕÀ ½Õ˜ˆµÕi >Ýi `i iVÌÕÀi ] ˆÃ ýjVÀˆÛi˜Ì \ i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
_
i£ 3 Ó VœÃ €Ì
\ c
_ Ӓ ià Li܈˜Ã “œ˜`ˆ>ÕÝ i˜ j˜iÀ}ˆi i˜ “ˆ‡
iÓ 3 Ó VœÃ €Ì L ˆ>À`à `i ̜˜˜ià jµÕˆÛ>i˜Ì «jÌÀœi ­ÉÌi«®
Î
\ c
_ {’ ˜ ՘ ÈmVi] > Vœ˜Ãœ““>̈œ˜ `½j˜iÀ}ˆi > jÌj
iÎ 3 Ó VœÃ €Ì L >ÛiV \ i£ W iÓ W iÎ 3 ä “ÕÌˆ«ˆji «>À £Î­>® \
Î
"˜ ÀiÌÀœÕÛi ià ÀjÃՏÌ>Ìà Lˆi˜ Vœ˜˜Õà `½Õ˜ ÃÞÃÌm“i ÌÀˆ«…>Ãj jµÕˆ‡ q *jÌÀœi Î]Çn
ˆLÀj° q
…>ÀLœ˜ Ó]£™
q >⠘>ÌÕÀi Ó]£™
L® -œ““i `i ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜ÌÃ
q Þ`À>ՏˆµÕi ä]x™
-ÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£x µÕˆ ṎˆÃi ià >Ýià `i iVÌÕÀi ȓՏÌ>˜ji £] Ó] q iÕ `i LœˆÃ] `jV…iÌà Ûj}jÌ>ÕÝ] ˆ}˜ˆÌi]
_
Î] ÃiՏ >««>À>ŠÌ i ÛiVÌiÕÀ \ 3 Õu£ Ói €Ì ° ̜ÕÀLi] LœÕÃio £]£Ç
ià ÃV>>ˆÀià Ìi“«œÀiÃ jÌ>˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià `Õ q ÕVj>ˆÀi ä]nÇ
ÛiVÌiÕÀ ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀi £] Ó] Î] ˆÃ ýjVÀˆÛi˜Ì ̜ՍœÕÀà \ q jœ“jÌÀˆi ä]äÎ
_ /œÌ> i˜ Óäää r £ä]nÓ Ìi«
i£ 3 Ó VœÃ €Ì
\ c
_ Ӓ
iÓ 3 Ó VœÃ €Ì L
Î
\ c
_ {’
iÎ 3 Ó VœÃ €Ì L >ÛiV \ i£ W iÓ W iÎ 3 ä
Î

“>ˆÃ È ½œ˜ >««ii \ u£ 3 Õu£ i£ ] uÓ 3 ÕuÓ iÓ iÌ uÎ 3 ÕuÎ iÎ


ià ÛiVÌiÕÀà «ÀœiV̈œ˜Ã ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià `Õ ÛiVÌiÕÀ ÃÕÀ ià ÌÀœˆÃ >ÝiÃ]
>œÀà > ܓ“i `i Vià ÌÀœˆÃ ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜Ìà { iÃÌ \

Î
u£ W uÓ W uÎ 3
Ó

V® j˜jÀ>ˆÃ>̈œ˜

iÌÌi «Àœ«ÀˆjÌj “ˆÃi i˜ jۈ`i˜Vi «>À ià >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏ‡


Ì>˜jià Ãi }j˜jÀ>ˆÃi D ̜Õà ià ÃV>>ˆÀià ÌÀˆ«…>Ãjð ià ÃV>>ˆÀiÃ
ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jà \
_
ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ‘4
\ c
_ Ӓ
ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L ‘ L ­>® \ £Î N ä]xÓ N £]È 3 £ä]n3 £]n N È
Î
\ c
_ {’
ˆ Î 3 Ó VœÃ €Ì L ‘ L
Î

{ ««iœ˜Ã ÛiVÌiÕÀ «ÕÃ>˜Ì ՘ ÛiVÌiÕÀ `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi iÌ `½>“«ˆÌÕ`i ȘÕ܋`>i `>˜Ã i Ìi“«Ã°
nÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

jÌ>˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià `Õ ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀiÃ
ȓՏÌ>˜jià £] Ó] Î >ÛiV \
_
 3 Õu£ Ói €Ì iL ‘

i ÃÞÃÌm“i jÌ>˜Ì jµÕˆˆLÀj] œ˜ > \ ˆ £ W ˆ Ó W ˆ Î 3 ä °


-ˆ ½œ˜ >««ii u£ 3 Õu£ ˆ £ i ÛiVÌiÕÀ >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi Õu£ iÌ `½>“«ˆÌÕ`i ˆ £ ] >œÀÃ
> ܓ“i `ià ÌÀœˆÃ ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜Ìà iÃÌ ­vˆ}ÕÀi È°£È® \

u£ W uÓ W uÎ 3 Õu£ ˆ £ W ÕuÓ ˆ Ó W ÕuÎ ˆ Î

ˆ}ÕÀi È°£È

˜ iÝ«Àˆ“>˜Ì ià VœÕÀ>˜Ìà ÃV>>ˆÀià ÜÕà vœÀ“i iՏjÀˆi˜˜i \


_ _ i €Ì iL ‘ W iL €Ì iW ‘
ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ‘4 3 Ó
Ó
Ӓ {’
>ÛiV \ ÕuÓ 3 Õu£ i  Î iÌ ÕuÎ 3 Õu£ i  Î
Î _ Î Î
œ˜ ÌÀœÕÛi \ u£ W uÓ W uÎ 3 Õu£ Ói €Ì iL ‘ 3 Õu£ 3 
Ó Ó Ó
µÕˆ Ài«ÀjÃi˜Ìi i ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €] «œÀÌji «>À ] ÀjvjÀi˜Vj «>À À>«‡
Î
«œÀÌ D Õu£ iÌ `½iÝ«ÀiÃȜ˜ °
Ó
Î
ˆ£ W ˆÓ W ˆÎ 3 ä u£ W uÓ W uÎ 3 
Ó

Î
i VœivvˆVˆi˜Ì iÃÌ ViÕˆ µÕˆ >««>À>ŠÌ `>˜Ã i ̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ i˜ ÌÀˆ«…>Ãj°
Ó

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ nÇ


œ˜VÕȜ˜

> ܓ“i `i ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ «ÕÃ>˜Ì «œÞ«…>Ãjà iÌ «œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jà x iÃÌ \


“
u£ W uÓ W uÎ 6 6 6 W u“ 3 u
Ó

“ jÌ>˜Ì i ˜œ“LÀi `i «…>Ãið

u£ 3 Õu£ ˆ £ uÓ 3 ÕuÓ ˆ Ó uÎ 3 ÕuÎ ˆ Î o u“ 3 Õu“ ˆ “ jÌ>˜Ì ià ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜ÌÃ] Õu£ ] ÕuÓ ]
ÕuÎ o Õu“ jÌ>˜Ì ià ÛiVÌiÕÀà ՘ˆÌ>ˆÀià `ià >Ýià `i iVÌÕÀi Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `jV>jà i˜ÌÀi iÕÝ
\ c
Ӓ _ _ Ӓ
`i ] iÌ ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ‘4 ] ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L ‘ L o ià VœÕÀ>˜Ìà jµÕˆ‡
“ “
ˆLÀjÃ] «ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià ÃÕÀ Vià “k“ià >Ýià `i iVÌÕÀià `Õ ÛiV‡
_
ÌiÕÀ Ìi“«œÀi 3 Õu£ Ói €Ì iL ‘ °

,i“>ÀµÕià \
q
ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã Ü˜Ì ṎˆÃ>Lià iÝ«Àˆ“jià >ÕÃÈ Lˆi˜ i˜ >“«ˆÌÕ`ià ivvˆV>ViÃ
µÕ½i˜ >“«ˆÌÕ`ià “>݈“>ið
q ½ˆ˜ÃÌ>˜Ì Ì 3 ä ] ià ÛiVÌiÕÀà vˆÝià V>À>VÌjÀˆÃjà «>À iÕÀà VœœÀ`œ˜˜jià «œ>ˆÀiÃ
_
 3 Õu£ ÓiL ‘ iÌ 3 Õu£ iL ‘ Ü˜Ì ià ÛiVÌiÕÀà `i ÀiØi i˜ >“«ˆÌÕ`i Vœ“‡
«iÝi iÌ i˜ >“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi Vœ“«iÝi°
q ÛiV ià ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ ÃiՏà ià ÃV>>ˆÀiÃ] Vœ““i i J ˆ ‘o «ÀœiV̈œ˜Ã ˆ˜Ã‡
Ì>˜Ì>˜jià ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀi] œ˜Ì ՘ Ãi˜Ã «…ÞȵÕi°

È°È°Î
…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà iÌ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
/ÀœˆÃ LœLˆ˜ià ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jià iÌ «>ÀVœÕÀÕià «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà `œ˜˜i˜Ì ÌÀœˆÃ V…>“«Ã
«ÕÃ>˜Ìà \
\ c \ c
Ӓ {’
u£ 3 Õu£ VœÃ €Ì uÓ 3 ÕuÓ VœÃ €Ì L uÎ 3 ÕuÎ VœÃ €Ì L
Î Î

ià V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà Ü˜Ì D > vœˆÃ  ë>̈>ÕÝ ‚ iÌ  Ìi“«œÀiÃ ‚°


ÛiV ià ÛiVÌiÕÀà ë>̈>Õ݇Ìi“«œÀiÃ] ià ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜ÌÃ] «ÀœiV̈œ˜Ã ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià ÃÕÀ
ià >Ýià `i iVÌÕÀi `½Õ˜i «>ÀÌ] iÌ > ܓ“>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii `ià ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜Ìà `>˜Ã ½iÇ
«>Vi `½>ÕÌÀi «>ÀÌ] œ˜Ì ՘ Ãi˜Ã «…ÞȵÕi°
iÌÌi `œÕLi Àj>ˆÌj «…ÞȵÕi iÃÌ Vœ˜vˆÀ“ji «>À i
̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ°
u£ ] uÓ ] uΠÜ˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià `Õ ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì
3 Õu£ i €Ì ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià £] Ó iÌ Î ­vˆ}ÕÀi È°£Ç®°
> Vœ“«œÃˆÌˆœ˜ `i Vià ÌÀœˆÃ V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà `œ˜˜i >Õ «œˆ˜Ì " ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì
Î Î
՘ˆµÕi \ u£ W uÓ W uÎ 3 Õu£ i €Ì 3 3 u °
Ó Ó

x ««iœ˜Ã «œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jià ­ÛiVÌiÕÀà LœLˆ˜iî > }j˜jÀ>ˆÃ>̈œ˜ `Õ ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜j `jvˆ˜ˆ D > ˜œÌi ΰ
nn ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ˆ}ÕÀi È°£Ç

˜ >««ˆµÕ>˜Ì i ̅jœÀm“i `i iL>˜V >ÕÝ LœLˆ˜ià £] Ó] Î] V…>µÕi V…>“« «ÕÃ>˜Ì `œ˜˜i


`iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi \
€Ì
i W iL €Ì
u£ 3 Õu£ VœÃ €Ì 3 Õu£ 3 Õu£ i €Ì W Õu£ iL €Ì 3 Lu£ W LuÓ
Ó Ó Ó
[ Ӓ b [ Ӓ b
\ c  €ÌL L  €ÌL
Ӓ Ӓ i Î Wi Î
u
Ó 3 ÕuÓ VœÃ €Ì L 3 Õu£ i  Î
Î Ó
€Ì L €Ì  {’
3 Õu£ i W Õu£ i i Î 3 LuÎ W Lu{
Ó Ó
[ b [ b
\ c  €ÌL {’ L  €ÌL {’
{’  {’ i Î Wi Î
uÎ 3 ÕuÎ VœÃ €Ì L 3 Õu£ i Î
Î Ó

3 Õu£ i €Ì W Õu£ iL €Ì i  Î 3 Lux W LuÈ
Ó Ó
Y {’ n’ `
˜ `jvˆ˜ˆÌˆÛi] «ÕˆÃµÕi \ LuÓ W Lu{ W LuÈ 3 Õu£ iL €Ì £ W i  Î W i  Î 3 ä
Ó
u È
Î Î
>œÀà \ u£ W uÓ W uÎ 3 Lu£ W LuÓ W LuÎ W Lu{ W Lux W LuÈ 3 Lu£ 3 Õu£ i €Ì 3 3 
ˆ3£
Ó Ó
*œÕÀ ià V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜] œ˜ i“«œˆi `i «ÀjvjÀi˜Vi ià >“«ˆÌÕ`ià “>݈“>ið

iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi `œ˜˜i˜Ì ՘ V…>“« «ÕÃ>˜Ì° ià V…>“«Ã «Õ‡
Ã>˜Ìà «œÞ«…>Ãjà iÌ «œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jà `œ˜˜i˜Ì ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ՘ˆµÕi°

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ n™

È°Ç
,
/,-/" -
*- /+1 -
, 18 ½ /, ,
i ̅jœÀm“i `i iL>˜V “œ˜ÌÀ>˜Ì µÕ½i˜ ՘ «œˆ˜Ì ՘ V…>“« «ÕÃ>˜Ì “œ˜œ«…>Ãj Ãi `jVœ“‡
«œÃi i˜ `iÕÝ V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi] iÌ i ̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ] “œ˜ÌÀ>˜Ì µÕi >
Vœ“«œÃˆÌˆœ˜ `i ÌÀœˆÃ V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà iÌ ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jà `œ˜˜i ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì
՘ˆµÕi] ý>««ˆµÕi˜Ì >ÕÝ “>V…ˆ˜ià i˜ Vœ˜Ãˆ`jÀ>˜Ì i V…>“« `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°
*œÕÀ ià “>V…ˆ˜ià D ÀœÌœÀ Vޏˆ˜`ÀˆµÕi] ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ œLˆ}>̜ˆÀi“i˜Ì À>`ˆ>i i˜ «>ÃÃ>˜Ì
`½Õ˜ “ˆˆiÕ viÀÀœ“>}˜j̈µÕi x £ä{ ] D ½>ˆÀ x 3 £ ° "˜ «iÕÌ Vœ˜ÃiÀÛiÀ ½…Þ«œÌ…mÃi `i >
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i i˜ Vœ˜Ãˆ`jÀ>˜Ì > “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi iÌ ià }À>˜‡
`iÕÀà  jiVÌÀˆµÕià ‚ °jiV 3 «6°“jV> °
"˜ V>À>VÌjÀˆÃi }j˜jÀ>i“i˜Ì ià V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ «>À iÕÀà iÝ«ÀiÃȜ˜Ã >˜>Þ̈µÕið
œÕà «ÀjvjÀiÀœ˜Ã ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã ÛiV̜Àˆiià `>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi°

È°Ç°£
…>“«Ã vˆÝiÃ
1˜ V…>“« vˆÝi iÃÌ Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi À>`ˆ> `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘՇ
܋`>i] «Àœ`ÕˆÌ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ µÕˆ «>ÀVœÕÀÌ Õ˜i LœLˆ˜i `ˆ>“jÌÀ>i jiVÌÀˆµÕi `Õ
ÀœÌœÀ “>ˆ˜Ìi˜Õ D ½>ÀÀkÌ°
Õ «œˆ˜Ì ] i V…>“« > ՘i Û>iÕÀ `œ˜˜ji \ Lu 3 Õu “ VœÃ «° °
i œ˜} `i ½i˜ÌÀiviÀ] «œÕÀ ° µÕiVœ˜µÕi \ Lu 3 Õui  «° “ VœÃ «° °
>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ] i V…>“« iÃÌ D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i ­vˆ}ÕÀi È°£n®°

ˆ}ÕÀi È°£n ˆ}ÕÀi È°£™

-ˆ ià Ài«mÀià ÃÌ>̜À iÌ ÀœÌœÀ ˜i Ü˜Ì «>à Vœ˜vœ˜`Õà ­vˆ}ÕÀi È°£™®] i V…>“« À>`ˆ> `>˜Ã
½i˜ÌÀiviÀ «iÕÌ Ã½jVÀˆÀi \
[
Lu 3 Õu , i  «° “ VœÃ «°[ 3 Õu - i  «° “ VœÃ «°[
Lu 3 Õu - i  «° “ VœÃ «3° W °ä 4
™ä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÃÌ>̜À œÕ ÀœÌœÀ ۜˆÌ ՘ V…>“« vˆÝi] À>`ˆ> i˜ ̜Õà «œˆ˜Ìà `i ½i˜ÌÀiviÀ]
[
Õu 3 Õu , i  «° 3 Õu - i  «° ] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i >Õ̜ÕÀ `i ½>Ýi `Õ ÀœÌœÀ 9 , ° Õ
«œˆ˜Ì ] i V…>“« iÃÌ V>À>VÌjÀˆÃj «>À ՘i vœ˜V̈œ˜ ȘÕ܋`>i `i ½ië>Vi \
Lu 3 Õu “ VœÃ «3° W °ä 4 3 Õu “ VœÃ «°[ °

È°Ç°Ó
…>“«Ã «ÕÃ>˜ÌÃ
1˜ V…>“« «ÕÃ>˜Ì iÃÌ Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋‡
_
`>i] «Àœ`ÕˆÌ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ˜>̈v ˆ 3 Ó VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4 «>ÀVœÕÀ>˜Ì ՘i LœLˆ˜i `ˆ>‡
“jÌÀ>i jiVÌÀˆµÕi `Õ ÀœÌœÀ “>ˆ˜Ìi˜Õ D ½>ÀÀkÌ°
-ÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£™] i˜ ՘ «œˆ˜Ì µÕiVœ˜µÕi i œ˜} `i ½i˜ÌÀiviÀ] >ÛiV ià >˜}ià jiV‡
ÌÀˆµÕiÃ] i V…>“« ýjVÀˆÌ \
Lu 3 Õu “ VœÃ «°[ VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4
[
Lu 3 Õu , i  «° “ VœÃ «°[ VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4
Lu 3 Õu - i  «° “ VœÃ «3° W °ä 4 VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4

ià œLÃiÀÛ>ÌiÕÀà ÃÌ>̜À iÌ ÀœÌœÀ ۜˆi˜Ì ՘ V…>“« À>`ˆ> i˜ ̜ÕÌ «œˆ˜Ì iÌ D ̜ÕÌ “œ“i˜Ì] D
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i >Õ̜ÕÀ `i ¿>Ýi `Õ ÀœÌœÀ 9 , °
˜ ՘ «œˆ˜Ì µÕiVœ˜µÕi ° 3 VÃÌi ] i V…>“« iÃÌ «ÕÃ>˜Ì] >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi]
`½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i “ VœÃ «3° W °ä 4] V>À>VÌjÀˆÃj «>À ՘ «Àœ`ÕˆÌ `i vœ˜V̈œ˜Ã ȘÕ܋‡
`>ià `i ½ië>Vi iÌ `Õ Ìi“«Ã \

Lu 3 Õu “ VœÃ «3° W °ä 4VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4

È°Ç°Î
…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
1˜ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì iÃÌ Õ˜ V…>“« “>}˜j̈µÕi À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘՇ
܋`>i] «Àœ`ÕˆÌ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ «>ÀVœÕÀ>˜Ì ՘i LœLˆ˜i `ˆ>“jÌÀ>i jiVÌÀˆµÕi `Õ ÀœÌœÀ
iÌ i˜ÌÀ>Š˜ji i˜ ÀœÌ>̈œ˜ D ՘i ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi À>`Éð
[
Lu 3 Õu , i  «° “ VœÃ «°[

½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÀœÌœÀ ۜˆÌ ՘ V…>“« À>`ˆ>] vˆÝi «>À À>««œÀÌ >Õ ÀœÌœÀ iÌ D
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i >Õ̜ÕÀ `i 9 , ­vˆ}ÕÀi È°Óä®°
«°[ 3 L€Ì W «°ä W «°
½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÃÌ>̜À ۜˆÌ >Õ «œˆ˜Ì ­° 3 VÃÌi ® ՘ V…>“« À>`ˆ> «ÕÃ>˜Ì]
LL
>ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi " ] `½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i “] V>À>VÌjÀˆÃj «>À
՘i vœ˜V̈œ˜ ȘÕ܋`>i `½Õ˜i vœ˜V̈œ˜ ˆ˜j>ˆÀi `i ½ië>Vi iÌ `Õ Ìi“«Ã°

Lu 3 Õu “ VœÃ «°[ 3 Õu “ VœÃ3 «° W «°ä L €Ì4

ˆ}ÕÀi È°Óä

[ [
Lu 3 Õu , i  «° “ VœÃ «°[ 3 Õu - iL  «°ä i €Ì i  «° “ VœÃ «°[ 3 Õu - i  «° “ VœÃ «°[

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ ™£

½œLÃiÀÛ>ÌiÕÀ ÃÌ>̜À ۜˆÌ >ÕÃÈ i ÀœÌœÀ i˜ ÀœÌ>̈œ˜ D ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €°


Õu , 3 Õu - iL  «°ä i €Ì ] i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì ½i˜Ãi“Li `i ܘ V…>“« vˆÝi À>`ˆ>] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i
[
ȘÕ܋`>i Õu , i  «° “ VœÃ «°[ °

È°n 
,/1, - /", - " /18
**+1- 18
*- , 18 ½ /, ,
È°n°£ /…jœÀm“i `i iL>˜V
««ˆµÕj >Õ V…>“« À>`ˆ> «ÕÃ>˜Ì “œ˜œ«…>Ãj `½i˜ÌÀiviÀ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi «œÕÀ
>µÕii °ä 3 ä iÌ ‘£ 3 ä] i ̅jœÀm“i `i iL>˜V Vœ˜`ÕˆÌ >Õ «œˆ˜Ì D ՘i `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜
i˜ `iÕÝ V…>“«Ã `½i˜ÌÀiviÀ À>`ˆ>ÕÝ ÌœÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi \
“
Lu 3 Õu “ VœÃ3€Ã Ì4VœÃ ° 3 Õu QVœÃ3€Ã Ì W °4 W VœÃ3€Ã Ì L °4R
Ó
>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi “œ˜œ«…>Ãji D Ó « «žiÃ] V…>V՘ `ià « V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ
«ÕÃ>˜Ìà Ãi `jVœ“«œÃi i˜ `iÕÝ V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ ÌœÕÀ˜>˜Ìà i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°

È°n°Ó /…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ


««ˆµÕj D `iÕÝ V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà `½i˜ÌÀiviÀ] œÀ̅œ}œ˜>ÕÝ iÌ `ˆ«…>ÃjÃ] Lu£ iÌ LuÓ `½Õ˜i
“>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi D Ó « «žià >ÛiV °ä 3 ä iÌ ‘£ 3 ä] i ̅jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ Vœ˜`ÕˆÌ >Õ
«œˆ˜Ì ­vˆ}ÕÀi È°Ó£® D \
Lu£ 3 Õu£ i  «° “ VœÃ €Ã Ì VœÃ «°
[ b Y
 L ’ W «° ’` Y ’ ` ’
LuÓ 3 ÕuÓ i Ó “ VœÃ €Ã Ì L VœÃ L W «° >ÛiV \ ÕuÓ 3 Õu£ i  Ó
Ó Ó
->V…>˜Ì µÕi \ Lu 3 Lu£ W LuÓ ­V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ®
>œÀà \ Lu 3 Õu£ i  «° “ QVœÃ €Ã Ì VœÃ «° W Ș €Ã Ì Ãˆ˜ «°R 3 Õu£ i  «° “ VœÃ3€Ã Ì L «°4 ]
iÝ«ÀiÃȜ˜ µÕˆ V>À>VÌjÀˆÃi ՘ V…>“« À>`ˆ> ̜ÕÀ˜>˜Ì `ˆÀiVÌ°

>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi «œÞ«…>Ãji D Ó « «žiÃ] ˆ Þ > « V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ ÌœÕÀ‡
˜>˜Ìà `ˆÀiVÌà `œ˜˜>˜Ì Ó « «žià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì ië>Vjð

ˆ}ÕÀi È°Ó£
™Ó ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

È°™
,
/,-/" 1
* , 
½ /, , *, 
* 8
ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `ià V…>“«Ã À>`ˆ>ÕÝ Ãœ˜Ì Û>>Lià «œÕÀ ̜ÕÌià Û>iÕÀà `i G œÕ `i G [ ° ˜ «Ài‡
˜>˜Ì «G [ 3 ä œ˜ ˜i ýˆ˜ÌjÀiÃÃi µÕ½>Õ ÃiՏ ÛiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i°

…>“« vˆÝi \ u 3 Õu , “ 3 Õu - i L  «Gä “ ­vˆ}ÕÀi È°£™®

…>“« «ÕÃ>˜Ì \ u
3 Õu , “ VœÃ 32Ã Ì L 8£ 4 3 Õu - i L  «Gä
“ VœÃ 32Ã Ì L 8£ 4

…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì \ u 3 Õu , “ 3 Õu - i L  «Gä i 2Ì “ ­vˆ}ÕÀi È°Óä®

i Ü˜Ì ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `ià V…>“«Ã i˜ ՘ «œˆ˜Ì°

"˜ «œÕÀÀ> `œ˜V «œÕÀ ½jÌÕ`i `ià “>V…ˆ˜ià V>À>VÌjÀˆÃiÀ i V…>“« À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ «>À
i ÃiՏ V…>“« “>݈“>°

È°£ä
,/" -
*- , 18 ½ /, ,
1˜ V…>“« À>`ˆ> vˆÝi `½i˜ÌÀiviÀ «iÕÌ kÌÀi VÀjj «>À ՘i LœLˆ˜i vˆÝi] ÃÌ>̜ÀˆµÕi œÕ ÀœÌœÀˆµÕi]
«>ÀVœÕÀÕi «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ°
1˜ V…>“« À>`ˆ> «ÕÃ>˜Ì `½i˜ÌÀiviÀ «iÕÌ kÌÀi VÀjj «>À ՘i LœLˆ˜i vˆÝi] ÃÌ>̜ÀˆµÕi œÕ
ÀœÌœÀˆµÕi] «>ÀVœÕÀÕi «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ȘÕ܋`>°
1˜ V…>“« À>`ˆ> ̜ÕÀ˜>˜Ì `½i˜ÌÀiviÀ «iÕÌ kÌÀi VÀjj «>À ՘ ÀœÌœÀ i˜ ÀœÌ>̈œ˜ iÝVˆÌj «>À ՘
VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ œÕ «>À >Õ “œˆ˜Ã `iÕÝ LœLˆ˜ià ÃÌ>̜ÀˆµÕià «œÞ«œÃˆÌˆœ˜˜jiÃ] «>ÀVœÕÀÕià «>À
`ià VœÕÀ>˜Ìà «œÞ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjð

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ ™Î

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


 *,"/
/"
" /, ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã L>ÃÃi Ìi˜Ãˆœ˜
 -  ,- ½
/,
/ ià Vœ˜ViÀ˜i˜Ì ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã «œÕÀ `ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã >ÌiÀ‡
˜>̈Ûià `i xä D {Îä 6°
>˜Ã ̜ÕÌ >««>Àiˆ jiVÌÀˆµÕi] œ˜ `œˆÌ `ˆÃ̈˜}ÕiÀ \
i ˜œ“LÀi >˜˜Õi `½>VVˆ`i˜Ìà “œÀÌiÃ «>À jiVÌÀœVṎœ˜ q ià «>À̈ià ÜÕà Ìi˜Ãˆœ˜ µÕˆ Ü˜Ì ˜œÀ“>i“i˜Ì ˆÃœjið
`>˜Ã ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã ˆ˜`ÕÃÌÀˆiiÃ] Lˆi˜ µÕi ÌÀmà “œ`iÇ -iՏà ià V>«Ì>}iÃ] L>>ˆÃ] VœiVÌiÕÀà iÌ L>}Õià ܘÌ
Ìi «>À À>««œÀÌ >Õ ˜œ“LÀi ̜Ì> `ià >VVˆ`i˜Ìà `Õ ÌÀ>Û>ˆ] >VViÃÈLià Æ
˜½i˜ iÃÌ «>à “œˆ˜Ã ˆ˜>VVi«Ì>Li° > «Õ«>ÀÌ «œÕÀÀ>ˆi˜Ì q i ˜iÕÌÀi `Õ ÀjÃi>Õ] i˜ «œÞ«…>Ãj] µÕˆ iÃÌ `i «œÌi˜Ìˆi
kÌÀi jۈÌjà «>À > “ˆÃi i˜  ÕÛÀi `i “iÃÕÀià ȓ«ià `i Û>Àˆ>Li ýˆ iÃÌ ˆÃœj° >˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì] ÃiՏi >
ÃjVÕÀˆÌj ÀiiÛ>˜Ì `i ½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜] `i > «ÀjÛi˜Ìˆœ˜ iÌ `i `ˆvvjÀi˜Vi `i «œÌi˜Ìˆi iÃÌ ˆ“«œÃji Æ
> ÃÕÀÛiˆ>˜Vi `ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã° i }À>˜` `>˜}iÀ iÃÌ > q > “>ÃÃi vœÀ“ji «>À > V>ÀV>ÃÃi `i «ÀœÌiV̈œ˜] `ˆÀiVÌi‡
˜j}ˆ}i˜Vi° “i˜Ì >VViÃÈLi] iÌ ˆji D ̜ÕÌià ià «>À̈ià viÀÀœ“>‡
}˜j̈µÕià Vœ˜Ã̈ÌÕ>˜Ì > “>V…ˆ˜i°
½jiVÌÀœVṎœ˜ ÀÀkÌj `i £™ÓÇ iÌ `jVÀiÌ `Õ { >œ×Ì
 «>À̈À `i Óx “] ˆ Þ > `>˜}iÀ “œÀÌi «>À ÃՈÌi `i ÌjÌ>‡ £™Îx ­˜iÕÌÀi ˆÃœj] “>ÃÃi D > ÌiÀÀi®
˜ˆÃ>̈œ˜ `ià “ÕÃVið ˜Ìi˜ÃˆÌj iÌ Ìi“«Ã `i «>ÃÃ>}i Ü˜Ì i V>à `ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã D ˜iÕÌÀi ˆÃœj ÀiµÕˆiÀÌ Õ˜i «ÀjVˆ‡
ià v>VÌiÕÀà «Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ] “>ˆÃ i˜ }j˜jÀ> ½jÛ>Õ>̈œ˜ `Õ Ãˆœ˜° "˜ «œÕÀÀ>ˆÌ VÀœˆÀi µÕi ½ˆÃœi“i˜Ì `Õ VˆÀVÕˆÌ /
`>˜}iÀ Ãi v>ˆÌ «>À > Ìi˜Ãˆœ˜] Vi µÕˆ Àiۈi˜Ì D v>ˆÀi ˆ˜ÌiÀ‡ jÌ>˜Ì «>Àv>ˆÌ] >ÕV՘ VœÕÀ>˜Ì ˜i «iÕÌ Ãi ÀiviÀ“iÀ «>À >
Ûi˜ˆÀ > ÀjÈÃÌ>˜Vi ,… `Õ VœÀ«Ã …Õ“>ˆ˜° i iÃÌ ÌÀmà ÌiÀÀi iÌ µÕ½ˆ ˜½Þ > `œ˜V >ÕV՘ `>˜}iÀ° ˜ Àj>ˆÌj] ̜ÕÌ
Û>Àˆ>Li \ Ó äää `>˜Ã `ià Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã ˜œÀ“>ià `i ÌÀ>‡ VˆÀVÕˆÌ iÃÌ i˜ ˆ>ˆÃœ˜ >ÛiV > ÌiÀÀi «>À ½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>ˆÀi
Û>ˆ `œ˜˜>˜Ì > «Ài“ˆmÀi ˆ“ˆÌi `i xä 6° ,… «iÕÌ `iÇ `½ˆÃœ>ÌiÕÀÃ] `i V>«>VˆÌjà œÕ `½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vià Àj«>À̈ià «>À
Vi˜`Ài D £ äää «œÕÀ `ià «œÃÌià ÌÀmà …Õ“ˆ`iÃ] `œ˜˜>˜Ì i v>ˆÌ µÕi ià vˆÃ] «>À iÕÀà ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã] VžÌœˆi˜Ì `iÃ
> ÃiVœ˜`i ˆ“ˆÌi D Ó{ 6° ,… «iÕÌ `iÃVi˜`Ài i˜VœÀi «Õà “œ˜Ì>˜Ìà “jÌ>ˆµÕià `i L@̈“i˜Ìð
L>à È i VœÀ«Ã iÃÌ ˆ““iÀ}j] ̜ÕÌ œÕ «>À̈i° >˜Ã Vi `iÀ‡ ˜ V>à `i `jv>ÕÌ Õ˜ˆµÕi] ˆ ˜½Þ > «>à `i }ÀœÃ `>˜}iÀ
˜ˆiÀ V>Ã] ˜i >“>ˆÃ Ãi ÃiÀۈÀ `½Õ˜ >««>Àiˆ jiVÌÀˆµÕi µÕˆ ˆ““j`ˆ>Ì] V>À ½ˆ“«j`>˜Vi `i vՈÌià Àj«>À̈ià iÃÌ v>ˆLi]
«œÕÀÀ>ˆÌ >VVˆ`i˜Ìii“i˜Ì ̜“LiÀ `>˜Ã ½i>Õ°

iÃÕÀià «ÀjÛi˜ÌˆÛià `i ÃjVÕÀˆÌj


/ÀœˆÃ “iÃÕÀià Vœ˜ViÀ˜i˜Ì `ˆÀiVÌi“i˜Ì ½ˆ˜ÃÌ>>ÌiÕÀ \
q jۈÌiÀ i Vœ˜Ì>VÌ >ÛiV ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ ÃœÕà Ìi˜Ãˆœ˜ «>À
ˆ˜>VViÃÈLˆˆÌj] ˆÃœ>̈œ˜ œÕ jµÕˆ«œÌi˜Ìˆ>ˆÌj Æ
q VœÕ«ÕÀi >Õ̜“>̈µÕi `Õ VœÕÀ>˜Ì i˜ V>à `i `jv>ÕÌ «œÕÀ
>}ˆÀ ÃÕÀ > `ÕÀji Æ
q >ۜˆÀ ՘i ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜ Vœ˜vœÀ“i] “>ˆÃ ˆ i݈ÃÌi ÌÀœˆÃ
`jVÀiÌà œÕ >ÀÀkÌjà `i £™ÓÇ] `i £™ÈÓ iÌ `i £™ÇΠ̜ՍœÕÀÃ
>««ˆV>Lið /œÕÌi ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜  Vœ˜vœÀ“i ‚ i˜ L>ÃÃi
Ìi˜Ãˆœ˜ `œˆÌ kÌÀi Vœ˜Ãˆ`jÀji Vœ““i jµÕˆÛ>i˜Ìi `Õ
«œˆ˜Ì `i ÛÕi `i > ÃjVÕÀˆÌj° ˆ}ÕÀi È°ÓÓ
™{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

“>ˆÃ «>À Vœ˜ÌÀi] >Õ ÃiVœ˜` `jv>ÕÌ] “k“i jœˆ}˜j ÃÕÀ > `jv>ÕÌ ÃÕ«jÀˆiÕÀ >Õ ÃiՈ `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ­˜œÀ“i 
ˆ}˜i] i VœÕÀ>˜Ì «Ài˜` ՘i Û>iÕÀ jiÛji iÌ Ãi ÀiviÀ“i
ÈӇ{äÓ®°
«>À ½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>ˆÀi `ià `iÕÝ ÌiÀÀið
jVÀiÌ `Õ £{ ˜œÛi“LÀi £™ÈÓ ­˜iÕÌÀi

ˆÀVՏ>ˆÀi `i £™ÈÎ ­˜iÕÌÀi ˆÃœj] “>ÃÃi D > ÌiÀÀi] “>ÃÃi D > ÌiÀÀi®
D > ÌiÀÀi® i ˜iÕÌÀi iÃÌ Àiˆj `ˆÀiVÌi“i˜Ì D > ÌiÀÀi°
½>ÀÀkÌj `i £™ÓÇ > jÌj Vœ“«jÌj «>À > VˆÀVՏ>ˆÀi `Õ Ç “>ˆ > “>ÃÃi iÃÌ Àiˆji `ˆÀiVÌi“i˜Ì iÌ Ãj«>Àj“i˜Ì D > ÌiÀÀi
£™ÈÎ v>ˆÃ>˜Ì ÀiÃÜÀ̈À µÕi > ÃiՏi “ˆÃi D > ÌiÀÀi `ià ­˜œÀ“i 
£x‡£ää®°
“>ÃÃià ˜½jÌ>ˆÌ «Õà Vœ˜Ãˆ`jÀji Vœ““i ՘i «ÀœÌiV̈œ˜
ÃÕvvˆÃ>˜Ìi° œÀõÕi i ˜iÕÌÀi `½Õ˜i ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜ ˜½iÃÌ «>Ã
“ˆÃ `ˆÀiVÌi“i˜Ì D > ÌiÀÀi] i Vœ˜ÌÀži «iÀ“>˜i˜Ì `i
½ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜ «>À ՘ `ˆÃ«œÃˆÌˆv È}˜>>˜Ì >Õ̜“>̈µÕi‡
“i˜Ì ½i݈ÃÌi˜Vi `½Õ˜ `jv>ÕÌ `½ˆÃœi“i˜Ì iÃÌ œLˆ}>̜ˆÀi°
 Þ > `œ˜V ˜jViÃÈÌj `i “iÃÕÀiÀ i VœÕÀ>˜Ì `i `jv>ÕÌ iÌ
`i Vœ˜ÌÀžiÀ Ã> Û>iÕÀ «œÕÀ ˆ˜ÌiÀÛi˜Ìˆœ˜ Àj«>À>ÌÀˆVi° ˜
V>à `½>««>ÀˆÌˆœ˜ `½Õ˜ `iÕ݈m“i `jv>ÕÌ ÃÕÀ ՘ `iÃ
Vœ˜`ÕVÌiÕÀà `i > ˆ}˜i] > VœÕ«ÕÀi `Õ VˆÀVÕˆÌ `œˆÌ kÌÀi
ˆ““j`ˆ>Ìi°
VÌÕii“i˜Ì > ˜œÀ“i 
£x‡£ää «ÀjVˆÃi ½iÝjVṎœ˜
iÌ ½i˜ÌÀïi˜ `ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã `i «Ài“ˆmÀi V>Ìj}œÀˆi°
i ˜iÕÌÀi «iÕÌ kÌÀi ˆÃœj œÕ Àiˆj D > ÌiÀÀi D ÌÀ>ÛiÀà ՘i ˆ}ÕÀi È°Ó{
ˆ“«j`>˜Vi <° > “>ÃÃi iÃÌ “ˆÃi `ˆÀiVÌi“i˜Ì D > ÌiÀÀi°
ià «ÀˆÃià `i ÌiÀÀi «iÕÛi˜Ì kÌÀi `ˆÃ̈˜VÌià œÕ Vœ˜vœ˜‡
½iÃÌ i V>à `i ̜ÕÌià ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã «ÕLˆµÕià `i `ˆÃ‡
`Õið > “iÃÕÀi iÌ > ÃÕÀÛiˆ>˜Vi `Õ VœÕÀ>˜Ì `i `jv>ÕÌ ÌÀˆLṎœ˜ / i˜ À>˜Vi iÌ `i > «Õ«>ÀÌ `ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã
«iÀ“iÌÌi˜Ì `½ˆ˜ÌiÀÛi˜ˆÀ D > «Ài“ˆmÀi >˜œ“>ˆi° i݈ÃÌ>˜Ìià >ˆ“i˜Ìjià «>À `ià «œÃÌià `i ÌÀ>˜ÃvœÀ“>̈œ˜Ã
i V>à `Õ ˜iÕÌÀi Àiˆj D > ÌiÀÀi «>À ՘i ˆ“«j`>˜Vi < /É / «ÀˆÛjÃ] i «œˆ˜Ì ˜iÕÌÀi / jÌ>˜Ì `ˆÀiVÌi“i˜Ì ˆj D
«iÀ“iÌ `i ˆ“ˆÌiÀ i VœÕÀ>˜Ì œÀà `Õ «Ài“ˆiÀ `jv>ÕÌ° i > ÌiÀÀi°
Vœ˜ÌÀži `i ½>Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `Õ VœÕÀ>˜Ì `i vՈÌi «iÀ“iÌ
`½ˆ`i˜ÌˆvˆiÀ ½ˆ˜Vˆ`i˜Ì° ½>««>ÀˆÌˆœ˜ `½Õ˜ `iÕ݈m“i ÀÀkÌj `i £™ÇÎ ­˜iÕÌÀi D > ÌiÀÀi] “>ÃÃi
`jv>ÕÌ ˜jViÃÈÌi > VœÕ«ÕÀi° >Õ ˜iÕÌÀi®
ià `ˆÃœ˜VÌiÕÀà `ˆvvjÀi˜ÌˆiÃ ˜œÀ“>ˆÃjà >ÃÃÕÀi˜Ì > VœÕ‡
«ÕÀi `>˜Ã ՘ Ìi“«Ã ˆ˜vjÀˆiÕÀ D ä]£ «œÕÀ ̜ÕÌ VœÕÀ>˜Ì `i i ˜iÕÌÀi iÃÌ Àiˆj `ˆÀiVÌi“i˜Ì D > ÌiÀÀi°
> “>ÃÃi iÃÌ Àiˆji `ˆÀiVÌi“i˜Ì >Õ ˜iÕÌÀi°

ˆ}ÕÀi È°ÓÎ ˆ}ÕÀi È°Óx…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ ™x

œ`ià `i ˆ>ˆÃœ˜ D > ÌiÀÀi


œ˜VÕȜ˜Ã
> «Ài“ˆmÀi iÌÌÀi ˆ˜`ˆµÕi > ÈÌÕ>̈œ˜ `Õ ˜iÕÌÀi] >  ˜½i݈ÃÌi «>à ՘i ܏Ṏœ˜ ՘ˆÛiÀÃii°
…>µÕi “œ`i
ÃiVœ˜`i Vii `i > “>ÃÃi° `½iÝ«œˆÌ>̈œ˜ > ՘ `œ“>ˆ˜i `½ṎˆÃ>̈œ˜ «Àœ«Ài° >˜Ã
/ >««iji  ˜iÕÌÀi ˆÃœj ‚ \ ˜iÕÌÀi ˆÃœj] “>ÃÃi D > ̜ÕÌi i˜ÌÀi«ÀˆÃi] ՘ iÝ>“i˜ >ÌÌi˜Ìˆv «ÀjVj`iÀ> i V…œˆÝ iÌ
ÌiÀÀi° i ëjVˆ>ˆÃÌi jiVÌÀˆVˆi˜ µÕi ۜÕà kÌià ÃiÀ> `ˆÀiVÌi“i˜Ì
// >««iji  ˜iÕÌÀi D > ÌiÀÀi ‚ \ ˜iÕÌÀi D > ÌiÀÀi] “>ÃÃi Vœ˜ViÀ˜j°
D > ÌiÀÀi° > «iÀÈÃÌ>˜Vi `Õ «Ài“ˆiÀ `jv>ÕÌ iÃÌ ÌœÕœÕÀà `Õi D >
/ >««iji  “ˆÃi >Õ ˜iÕÌÀi ‚ \ ˜iÕÌÀi D > ÌiÀÀi] “>ÃÃi ˜j}ˆ}i˜Vi° i «Ài“ˆiÀ `jv>ÕÌ «iÕÌ «ÀœÛi˜ˆÀ `½Õ˜
>Õ ˜iÕÌÀi° Vœ˜Ì>VÌ i˜ÌÀi «…>Ãi iÌ “>ÃÃi `>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i°  `œˆÌ
1˜i “>V…ˆ˜i vˆÝji >Õ Ãœ ˜½iÃÌ «>à Vœ˜Ãˆ`jÀji Vœ““i kÌÀi `jÌiVÌj «>À i Vœ˜ÌÀži `Õ VœÕÀ>˜Ì `i vՈÌi° i «Ài‡
“ˆÃi D > ÌiÀÀi° 1˜i «ÀˆÃi `i ÌiÀÀi ˜œÀ“>ˆÃji iÃÌ ˆ˜`ˆÃ‡ “ˆiÀ `jv>ÕÌ «iÕÌ «ÀœÛi˜ˆÀ `½Õ˜ V@Li `jviVÌÕiÕÝ] ÃiՏi
«i˜Ã>Li° ՘i ÃÕÀÛiˆ>˜Vi ۈÃÕii >ÕÀ>ˆÌ «Õ i `jÌiVÌiÀ°
-ˆ i ÃiVœ˜` `jv>ÕÌ ˜i “iÌ «>à i˜ V>ÕÃi ՘ kÌÀi …Õ“>ˆ˜]
> VœÕ«ÕÀi `Õ VˆÀVÕˆÌ iÃÌ ˆ““j`ˆ>Ìi] “>ˆÃ i `À>“i iÃÌ
ˆ˜jۈÌ>Li ýˆ “iÌ i˜ V>ÕÃi ՘i «iÀܘ˜i°

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- “ LœLˆ˜ià «>Vjià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì >Õ̜ÕÀ `i ½>ˆ“>˜Ì ܘÌ
i Èm}i `i v°j°“° “‡«…>Ãjið

6ˆÌiÃÃi “jV>˜ˆµÕi iÌ ÛˆÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi


Þ«œÌ…mÃi `i > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i
> «ÕÃ>̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi `i > v°j°“° `½Õ˜i “>V…ˆ˜i Ãޘ‡

½iÃÌ ½…Þ«œÌ…mÃi Àj>ˆÃÌi ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li «œÕÀ ½jÌÕ`i `i


V…Àœ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi `j«i˜` `i > ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜
̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜ià ̜ÕÀ˜>˜Ìið ià Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀà ý>ÌÌ>‡
“jV>˜ˆµÕi `i > “>V…ˆ˜i iÌ `Õ ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `i
V…i˜Ì D Ãi À>««ÀœV…iÀ >Õ “ˆiÕÝ `i ViÌÌi Àj«>À̈̈œ˜ «œÕÀ
«žiÃ] € 3 «°
œLÌi˜ˆÀ `ià v°j°“° ȘÕ܋`>ið
>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi
°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i LœLˆ˜i
+Õii µÕi ÜˆÌ > “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi jÌÕ`ˆji] œ˜ >ÕÀ>
> v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i ëˆÀi iÃÌ `jÌiÀ“ˆ˜ji «>À >
ˆ˜ÌjÀkÌ D Ãi À>“i˜iÀ D ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>‡
`‘Ì
Ài>̈œ˜ i 3 L œÙ ‘Ì Ài«ÀjÃi˜Ìi i vÕÝ ÌœÌ> ˆ˜ÃÌ>˜‡ i˜Ìi°

Ì>˜j ÀiXÕ «>À > ëˆÀi° > Û>iÕÀ “>݈“>i `i i iÃÌ Vœ˜`ˆ‡ ,i«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii
̈œ˜˜ji «>À i «Àœ`ÕˆÌ €‘Ì “>Ý °
/œÕÌi }À>˜`iÕÀ Ìi“«œÀii ȘÕ܋`>i `i «ÕÃ>̈œ˜ €

œ˜Vi«Ìˆœ˜ `Õ ÌÀˆ«…>Ãj] `Õ «œÞ«…>Ãj «iÕÌ kÌÀi Ài«ÀjÃi˜Ìji `>˜Ã i «>˜ Vœ“«iÝi «>À > «Àœ‡
iV̈œ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji ÃÕÀ ՘ >Ýi `½Õ˜ ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D >
1˜ >ˆ“>˜Ì }j˜jÀ>˜Ì ՘ V…>“« `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ D Àj«>À̈̈œ˜
ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi € À>`Éð
ë>̈>i ȘÕ܋`>i iÌ ÌœÕÀ˜>˜Ì Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì `iÛ>˜Ì ՘i
LœLˆ˜i] VÀji ՘i v°j°“° ȘÕ܋`>i “œ˜œ«…>Ãji°
™È ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià -œ““i `i ÛiVÌiÕÀÃ

ià >Ýià `i iVÌÕÀiÃ] ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jÃ] «iÀ“iÌÌi˜Ì D «>À̈À


`½Õ˜ ÃiՏ ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì `i ˆÀi ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j“i˜Ì ̜ÕÃ
ià ÃV>>ˆÀià ÌÀˆ«…>Ãjð

-œ““i `i ÌÀœˆÃ ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ \ ̜ÕÀ˜>˜Ìà q «Õ‡


Ã>˜Ìà ­V>à `Õ ÌÀˆ«…>Ãj®
> ܓ“i `i ÌÀœˆÃ ÛiVÌiÕÀà ̜ÕÀ˜>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà iÃÌ ˜Õi°
> ܓ“i `i ÌÀœˆÃ ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà iÌ ÌÀˆ«œÃˆ‡
̈œ˜˜jà `½>“«ˆÌÕ`i iÃÌ Õ˜ ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì `½>“«ˆ‡
Î
ÌÕ`i °
Ó

…>“« “>}˜j̈µÕi À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ


*œÕÀ ½jÌÕ`i `ià “>V…ˆ˜iÃ] œ˜ V>À>VÌjÀˆÃi i V…>“« 6iVÌiÕÀà ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ
À>`ˆ> `½i˜ÌÀiviÀ «>À i ÃiՏ V…>“« “>݈“> `jvˆ˜ˆ «œÕÀ £ W Ó W Î 3 ä
° 3 ä°


 "

6ˆÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi

3 À>`ˆ>˜ÃÉà iÌ ° 3 °ä W €Ì

 ÌÀA“ˆ˜
3 ÌÀÉÃ 3
Ӓ Èä
œÀVi jiVÌÀœ“œÌÀˆVi
`‘Ì
i3L œÙ \ ‘Ì 3 u“ 6 -u iÌ ˜ 3 “ VœÃ ° 6iVÌiÕÀà «ÕÃ>˜ÌÃ

Î
u£ W uÓ W uÎ 3
œ˜ > i“>Ý 3 >“ € ] >“ 3 “ ->“ 3  vÕÝ >««>‡ Ó
Ài˜Ì “>݈“>°
ˆ}ÕÀi È°ÓÈ
ià v°j°“° ÌÀˆ«…>Ãjià ýjVÀˆÛi˜Ì
_
i£ 3 i Ó VœÃ3€Ì4 Ý«ÀiÃȜ˜ `ià V…>“«Ã “>}˜j̈µÕià À>`ˆ>ÕÝ
\ c \ c
_ Ӓ _ {’
…>“« vˆÝi \ Lu 3 Õu - i  «° “ VœÃ3 «° W «°ä 4
iÓ 3 i Ó VœÃ €Ì L iÎ 3 i Ó VœÃ €Ì L
Î Î
…>“« «ÕÃ>˜Ì \
Lu 3 Õu - i  «° “ VœÃ3 «° W «°ä 4VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4
ÀjµÕi˜Vi] ۈÌiÃÃi] >˜}ià jiVÌÀˆµÕi iÌ “jV>˜ˆµÕi

…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì \ Lu 3 Õu - i  «° “ VœÃ3L€Ì W «° W «°ä 4
v …iÀâÌ 3 «6 ̜ÕÀÃAà € 3 Ӓ v 3 Ӓ « 3 «
>˜}i °jiV6 3 «6>˜}i °“jV>6

…>«ˆÌÀi È *Àˆ˜Vˆ«ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì D ۈ`i ¬ ™Ç

+1 -/" - ½ /, / ÃޘV…Àœ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì `Õ xä â >Õ


ÀjÃi>Õ °
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i £® jÌiÀ“ˆ˜iÀ i ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `i «žià « `i ViÌÌi
“>V…ˆ˜i°
È°£ *œÕÀÀˆiâ‡ÛœÕà `œ˜˜iÀ 뜘Ì>˜j“i˜Ì ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã Ó® > “>V…ˆ˜i jÌ>˜Ì ÌÀˆ«…>Ãji] D Ì 3 ä > LœLˆ˜i £
 ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìià ‚ `i > v°j°“° “>݈“>i >««>À>ˆÃÃ>˜Ì ÃÌ>̜À ÀiXœˆÌ ՘ vÕÝ “>݈“>° iÃȘiÀ i ÀœÌœÀ `i
>ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ¶ ViÌÌi “>V…ˆ˜i iÌ «>ViÀ ià LœLˆ˜>}ià ÌÀˆ«…>ÃjÃ
ˆÌià «œÕÀµÕœˆ ۜÕà ià ÌÀœÕÛi⠈˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìið ÃÌ>̜ÀˆµÕið
È°Ó 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi > «œÕÀ v°j°“° ή jÌiÀ“ˆ˜iÀ > Û>iÕÀ `i ½>˜}i “jV>˜ˆµÕi i݈Ç
>ÕÝ LœÀ˜ià `i > «…>Ãi £] i£ 3 >“ € Ș3€Ì4° Ì>˜Ì i˜ÌÀi `iÕÝ LœLˆ˜ià ÃÕVViÃÈÛið
œ˜˜i⠏ià v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `ià >ÕÌÀià «…>Ãið È°Ó œ˜˜iÀ >ÛiV ià ˜œÌ>̈œ˜Ã `i > vˆ}ÕÀi È°Óä ià ÌÀœˆÃ
iÝ«ÀiÃȜ˜Ã ÛiV̜Àˆiià `Õ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì «>À À>«‡
È°Î 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji ̜ÕÀ‡
˜i D > ۈÌiÃÃi 3 £ äää ÌÀA“ˆ˜° +Õii iÃÌ Ã> «œÀÌ D L
Õ] L
Õ iÌ L
- Õ ° ˜ `j`ՈÀi > ˜>ÌÕÀi \
,

ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi ¶ £® `Õ V…>“« À>`ˆ> œLÃiÀÛj >Õ «œˆ˜Ì Æ


È°{ >˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji] Ó® `Õ V…>“« À>`ˆ> }œL> `½i˜ÌÀiviÀ «œÕÀ ՘ œLÃiÀ‡
`iÕÝ vˆÃ >V̈và Ü˜Ì Ãj«>Àjà «>À ՘ >˜}i Àji “jV>‡ Û>ÌiÕÀ ÀœÌœÀˆµÕi Æ
’ ή `Õ V…>“« À>`ˆ> }œL> `½i˜ÌÀiviÀ «œÕÀ ՘ œLÃiÀ‡
˜ˆµÕi `i À>`ˆ>˜Ã° +Õi >˜}i jiVÌÀˆµÕi iÃ
Ó Û>ÌiÕÀ ÃÌ>̜ÀˆµÕi°
Ãj«>Ài ¶
È°Î -œˆÌ ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«…>Ãji …iÝ>«œ>ˆÀi
È°x *iÕ̇œ˜ i˜ÛˆÃ>}iÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«œ>ˆÀi `œ˜Ì i ÀœÌœÀ ̜ÕÀ˜i D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi
…iÝ>«…>Ãji ¶ À>`Éð i LœLˆ˜>}i ÃÌ>̜ÀˆµÕi iÃÌ Vœ˜Ã̈ÌÕj «>À `iÃ
È°È *œÕÀ ՘ ÃÞÃÌm“i ÌÀˆ«…>Ãj jµÕˆˆLÀj i£ W iÓ W iÎ LœLˆ˜ià Vœ“«Ài˜>˜Ì ˜AÓ Ã«ˆÀià “>ÃÃjiÃ] V…>V՘i
3 ä° -ÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£{] œ˜ > £ W Ó W Î 3 ä° `i ÃÕÀv>Vi -° Ì 3 ä ] i ÀœÌœÀ `i > “>V…ˆ˜i iÃÌ
«>Vj Vœ““i ˆ˜`ˆµÕj ÃÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£ÓV iÌ `jˆÛÀi
-ÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£x] «œÕÀµÕœˆ œL̈i˜Ì‡œ˜ u£ W uÓ W uÎ
՘ V…>“« “>}˜j̈µÕi `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ `½>“«ˆÌÕ`i
Î
3 ¶ “>݈“>i «>À «ži j}> D “° "˜ Vœ˜Ãˆ`mÀi ՘i
Ó Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜°
È°Ç +ÕiÃ >Û>˜Ì>}ià >««œÀÌi˜Ì ½ṎˆÃ>̈œ˜ `ià >Ýià `i
£° jÌiÀ“ˆ˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i ½>˜}i “jV>˜ˆµÕi
iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jiÃ] ÃÕÀ > vˆ}ÕÀi È°£Ç] `>˜Ã >
ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j °“jV> 3Ì4 `i > ÀœÌ>̈œ˜ `Õ ÀœÌœÀ i˜ vœ˜V‡
Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji ¶
̈œ˜ `i °
È°n ˜ ՘ «œˆ˜Ì `i ½i˜ÌÀiviÀ i V…>“« À>`ˆ> iÃÌ
Ó° «Àmà >ۜˆÀ `jÌiÀ“ˆ˜j i ˜œ“LÀi `i «žià iÌ `i
Lu 3 LÕ
“ “ VœÃ «3° W °ä 4VœÃ3€Ã Ì L ‘£ 4 ° i V…>“« «>ˆÀià `i «žiÃ] ÀiÌÀœÕÛiÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ µÕˆ ˆi iÃ
iÃ̇ˆ vˆÝi] «ÕÃ>˜Ì œÕ ̜ÕÀ˜>˜Ì ¶ *œÕÀµÕœˆ ¶ >˜}ià °“jV> iÌ °jiV °
ΰ jÌiÀ“ˆ˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji `Õ vÕÝ «>À
ëˆÀi ‘£ 3Ì4 D ÌÀ>ÛiÀà > LœLˆ˜i £° «>À̈À `i >
`jÌiÀ“ˆ˜>̈œ˜ `i °[“jV>] `œ˜˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `iÃ
8 ,

- vÕÝ ‘Ó iÌ ‘Î `>˜Ã ià LœLˆ˜iÃ Ó iÌ Î°
{° jÌiÀ“ˆ˜iÀ ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `i > v°j°“° ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i i£ 3Ì4] iÌ i˜ `j`ՈÀi ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `ià v°j°“° ˆ˜Ã‡
Ì>˜Ì>˜jià iÓ 3Ì4] iÎ 3Ì4°
È°£ >˜Ã ՘i Vi˜ÌÀ>i jiVÌÀˆµÕi `i …>ÕÌi V…ÕÌi `iÃ
x° jÌiÀ“ˆ˜iÀ > Û>iÕÀ `ià >˜}ià “jV>˜ˆµÕiÃ
*ÞÀj˜jiÃ] ՘i ÌÕÀLˆ˜i *iÌœ˜ > ՘i  ۈÌiÃÃi ‚ `i
°[“jV>] °[[“jV> iÌ i˜ `j`ՈÀi ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `ià v°j°“°
ÀœÌ>̈œ˜ `i £ äää ÌÀɓˆ˜° i i˜ÌÀ>Š˜i ՘i “>V…ˆ˜i
i£[ 3Ì4] iÓ[ 3Ì4] iÎ[ 3Ì4] i£[[ 3Ì4 ] iÓ[[ 3Ì4 ] iÎ[[ 3Ì4 °

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ ™™

Ç
-ÌÀÕVÌÕÀi


 * / ,
iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi

"LiV̈vÃ

®
œ˜˜>ŠÌÀi > ÌiV…˜œœ}ˆi `ià i˜ÀœÕi“i˜Ìà `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ið
® ˆÃViÀ˜iÀ ià Û>Àˆ>Lià «iÀ“iÌÌ>˜Ì `½>ÃÃÕÀiÀ > Ìi˜Ãˆœ˜] i `jLˆÌ] > «ÕˆÃÃ>˜Vi
jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i œÀà `½Õ˜ «ÀœiÌ°
®
œ“«Ài˜`Ài ià >“jˆœÀ>̈œ˜Ã «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ ՘i v°j°“° µÕ>È È˜Õ܋`>i°
® jÌiÀ“ˆ˜iÀ ià vœÀVià “>}˜j̜“œÌÀˆVià D «>À̈À `ià LœLˆ˜>}ið

6œV>LՏ>ˆÀi

>>}i° ÀiÌÌ>}i «>˜œÕˆÃÃi“i˜Ì «œ>ˆÀi *žià ˆÃÃiÃ] «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ


˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈Ã
œÀ˜ià «œ>ˆÀià *ՈÃÃ>˜Vi “>ÃȵÕi
˜ÀœÕi“i˜Ìà “>ÃÃjà >À“œ˜ˆµÕià `i `i˜ÌÕÀi
*>à `i˜Ì>ˆÀi

i V…>«ˆÌÀi ÌiV…˜œœ}ˆµÕi >««ÀœV…i > Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ “k“i `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià \


i˜ÀœÕi“i˜ÌÃ] v°j°“° œLÌi˜ÕiÃ] Àj}>}ià «œÃÈLiÃ] vÀjµÕi˜Vià ˜œÀ“>ˆÃjið 1˜ «>À>}À>«…i
`jÌ>ˆi “œ`iÃÌi“i˜Ì ՘ V>VՏ `i “>V…ˆ˜i i˜ ÛÕi `i > Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ D «>À̈À `½Õ˜ V>…ˆiÀ
`ià V…>À}ið i V…>«ˆÌÀi Ãi ÌiÀ“ˆ˜i «>À `ià ÛÕià `i Vi˜ÌÀ>ià jiVÌÀˆµÕià iÌ `i “>V…ˆ˜iÃ
ÃޘV…Àœ˜iÃ] `ià Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜Ã `½i˜ÀœÕi“i˜Ìà ÀœÌœÀˆµÕià iÌ ÃÌ>̜ÀˆµÕià >ˆ˜Ãˆ µÕi `iÃ
vœÀVià “>}˜j̜“œÌÀˆVià œLÌi˜Õià `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°
£ää ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°£ ,"1 /- ,*,/-


˜ ý>««ÕÞ>˜Ì ÃÕÀ ½…Þ«œÌ…mÃi `i > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜] œ˜ > jÌ>‡
Lˆ >Õ V…>«ˆÌÀi È°Ó µÕi > v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i LœLˆ˜i “>ÃÃji ÃiÀ>ˆÌ ȘÕ܋`>i° ˜ «Ài‡
’
˜>˜Ì °ä 3 ] œ˜ œL̈i˜`À>ˆÌ i 3 ˜’ v “ VœÃ 3€Ì4 °
i«i˜`>˜Ì] ̜ÕÌ ˜½iÃÌ «>à È È“«i iÌ
Ó
`ˆÛiÀà «…j˜œ“m˜ià ۜ˜Ì “œ`ˆvˆiÀ > vœÀ“i `i > v°j°“° `jÈÀji° œÕà ˜½iÝ>“ˆ˜iÀœ˜Ã «œÕÀ
½ˆ˜ÃÌ>˜Ì µÕi > «iÀÌÕÀL>̈œ˜ `Õi D > «ÀjÃi˜Vi `i ½i˜VœV…i Vœ˜Ìi˜>˜Ì ½i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj
µÕˆ «>À ՘i >Õ}“i˜Ì>̈œ˜ `i ½i˜ÌÀiviÀ >“m˜i œV>i“i˜Ì `ià `jvœÀ“>̈œ˜Ã `i ] `i ‘ iÌ `i
i ­vˆ}ÕÀi Ç°£®° > v°j°“°] ̜ՍœÕÀà «jÀˆœ`ˆµÕi] ˜½iÃÌ «Õà ȘÕ܋`>i° ½i݈ÃÌi˜Vi `½…>À“œ‡
˜ˆµÕià i˜ÌÀ>Š˜i `ià «iÀÌià `>˜Ã > “>V…ˆ˜i° *Õà ½i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj iÃÌ ˆ“«œÀÌ>˜Ì] «Õà >
`jvœÀ“>̈œ˜ iÃÌ }À>˜`i iÌ «Õà ià «iÀÌià Ü˜Ì ˆ“«œÀÌ>˜Ìið
/Àmà À>«ˆ`i“i˜Ì]  ½i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj ‚ > `œ˜V jÌj >L>˜‡
`œ˜˜j >Õ «ÀœvˆÌ `i  ½i˜ÀœÕi“i˜Ì Àj«>À̈ ‚°
> LœLˆ˜i vœÀ“>˜Ì ՘i `ià  «…>Ãià ‚ `Õ ÃÌ>̜À ÃiÀ> ̜Շ
œÕÀà vœÀ“ji `i «ÕÈiÕÀà ëˆÀià “ˆÃià i˜ ÃjÀˆi] “>ˆÃ iiÃ
ÃiÀœ˜Ì `jV>jià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì°


ià ëˆÀià «œÕÀÀœ˜Ì kÌÀi `ˆ>“jÌÀ>ià «œÕÀ >ۜˆÀ > ÃÕÀv>Vi
“>݈“>i] “>ˆÃ iià ÃiÀœ˜Ì ÈÌÕjià `>˜Ã `ià i˜VœV…ià `ˆvvj‡
Ài˜Ìià iÌ «Õà «ïÌið
ˆ}ÕÀi Ç°£

ÝiÀVˆVi `½>««ˆV>̈œ˜
*œÃÃj`>˜Ì ՘ ÃÌ>̜À D Ó{ i˜VœV…ià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì Àj«>À̈iÃ] «Àœ«œÃiÀ iÃ
LœLˆ˜>}ià «œÃÈLià «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji i˜ ˜i «>X>˜Ì
«œÕÀ ViÌ iÝiÀVˆVi µÕ½Õ˜ ÃiՏ vˆ «>À i˜VœV…i ­vˆ}ÕÀi Ç°Ó®°
"˜ `ˆÃ«œÃi `i ˜i r n i˜VœV…ià «>À «…>Ãi] ÜˆÌ “ r ˜i ÉÓ r { «>ˆÀià `½i˜VœV…iÃ
«>À «…>Ãi `½i˜ÀœÕi“i˜Ì] «œÕÀ «>ViÀ `ià ëˆÀið
£i ܏Ṏœ˜ \ «>À «…>Ãi] { ëˆÀià `ˆ>“jÌÀ>ià ­- r `° ® `>˜Ã ià i˜VœV…iÃ
«…>Ãi £ \ £ ‡ £Î Ó ‡ £{ Î ‡ £x { ‡ £È
«…>Ãi Ó \ ™ ‡ Ó£ £ä ‡ ÓÓ ££ ‡ ÓÎ £Ó ‡ Ó{
«…>Ãi Î \ £Ç ‡ x £n ‡ È £™ ‡ Ç Óä ‡ n
Ói ܏Ṏœ˜ \ «>À «…>Ãi] { ëˆÀià `ˆ>“jÌÀ>ià ­- r `° ® `>˜Ã ià i˜VœV…iÃ
«…>Ãi £ \ £ ‡ £Î { ‡ £È Ç ‡ £™ £ä ‡ ÓÓ
«…>Ãi Ó \ ™ ‡ Ó£ £Ó ‡ Ó{ £x ‡ Î £n ‡ È
«…>Ãi Î \ £Ç ‡ x Óä ‡ n ÓÎ ‡ ££ Ó ‡ £{
Îi ܏Ṏœ˜ \ «>À «…>Ãi] { ëˆÀià ˜œ˜ `ˆ>“jÌÀ>ià ­- r À ° ® `>˜Ã ià i˜VœV…iÃ
«…>Ãi £ \ £‡x Ó‡È Î‡Ç {‡n
«…>Ãi Ó \ ™ ‡ £Î £ä ‡ £{ ££ ‡ £x £Ó ‡ £È
«…>Ãi Î \ £Ç ‡ Ó£ £n ‡ ÓÓ £™ ‡ ÓÎ Óä ‡ Ó{

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £ä£

ˆ}ÕÀi Ç°Ó ˆ}ÕÀi Ç°Î

>VՏœ˜Ã ià v°j°“° i˜ >`“iÌÌ>˜Ì µÕi > v°j°“° `i > «Ài“ˆmÀi ëˆÀi `i >
«…>Ãi £ ÜˆÌ “>݈“>i D Ì r ä°
£i ܏Ṏœ˜ \ i `jV>>}i jiVÌÀˆµÕi `i `iÕÝ Ã«ˆÀià ÃÕVViÃÈÛià iÃÌ `i Ӓ r ’
Ó{ £Ó
i£^£Î r €“ VœÃ €Ì ' `>˜Ã i «>˜ `i ÀiØi ­vˆ}ÕÀi ǰή
Y `
iÓ^£{ r €“ VœÃ €Ì ^ ’ '

Y £Ó`
iÎ^£x r €“ VœÃ €Ì ^ ’ '

Y È`
i{^£È r €“ VœÃ €Ì ^ ’ '
{
˜ r n vˆÃ >V̈và «>À «…>Ãi «iÀ“iÌÌ>˜Ì ˜ ëˆÀiÃ
Ó
“ \ ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi

“ r { r ˜i N r “‘
"
Ó
‘ ½>˜}i jiVÌÀˆµÕi `i `jV>>}i `i `iÕÝ Ã«ˆÀià ÃÕVViÃÈÛiÃ

N r Ș “‘ r r 3 3rÓ
Ș " N r Ș ‘ r r 3i3rÓ
Ș "
Ó , , Ó , ,
“‘
Ș
3 3 Ó
r ‘ 3i3 r €“
3i3 Ș
Ó

,i“>ÀµÕi \ >ÛiV ՘ ÃiՏ vˆ «>À i˜VœV…i ˜ 3 ˜ i °


˜ i `j«i˜` `i ½i˜VœV…>}i `Õ ÃÌ>̜À° ˜ `j«i˜` `Õ Ài“«ˆÃÃ>}i `ià i˜VœV…ið ˜ Àj>‡
ˆÌj] ˜ ÃiÀ> `ˆvvjÀi˜Ì `i ˜ i ° ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] ˜œÕà }>À`iÀœ˜Ã ˜ i `>˜Ã ià jVÀˆÌÕÀiÃ
«œÕÀ “ˆiÕÝ v>ˆÀi >««>À>ŠÌÀi «>À > ÃՈÌi i Ài“«ˆÃÃ>}i `i ½i˜VœV…i°
£äÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

> v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i «…>Ãi jÌ>˜Ì 3 ] iÃÌ i˜ ÀiÌ>À` ÃÕÀ `i
) ‘
 3 3“ L £4 °
Ó
“‘
Ș & ‘-
3 €“ Ó
‘ VœÃ €Ì L 3“ L £4 Ó
Ș
Ó

ià ÌÀœˆÃ ܏Ṏœ˜Ã `œ˜˜i˜Ì \


& ’-
£i 3 Î n{€“ VœÃ €Ì L
n
) 0
Β
Ói 3 Ó È£€“ VœÃ €Ì L
n
& ’ - & ’-
Îi 3 Î n{AӀ“ VœÃ €Ì L 3 £ ™Ó€“ VœÃ €Ì L
n n
˜
*>À À>««œÀÌ D ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì “>ÃÃj `i ëˆÀià œÙ 3 >“ € VœÃ €Ì >ÛiV >“ 3
Ó
˜ ˜ ˜ ˜i
“ 3 - “ 3 ->“ “ 3 6  ] > “ˆÃi i˜ ÃjÀˆi `i 3 ëˆÀià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì Àj«>À̈iÃ
Ó Ó Ó Ó
i˜ÌÀ>Š˜i ՘i `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ `i > v°j°“° “>݈“>i `Õi >Õ `jV>>}i `ià ëˆÀið

,i“>ÀµÕi \ È ½œ˜ `jÈÀi }>À`iÀ ̜ՍœÕÀà ½jVÀˆÌÕÀi `i “>Ý ÃœÕà > vœÀ“i
“>Ý 3 ->“ “ € 3 >“ € 3 6 6€ >œÀÃ] ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `i ->“ ] `i >“ iÌ `i 
V…>˜}i˜Ì >ÛiV i ÌÞ«i `i LœLˆ˜>}i°
“‘
˜i Ș
“>Ý 3 Ž €“ 3 Ó
Ó ‘ €“ 3 ->“ “ € >œÀÃ
Ș
Ó
“‘
˜i Ș
->“ 3 Ž - 3 - Ó
Ó ‘
Ș
Ó
->“ jÌ>˜Ì > ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i `Õ LœLˆ˜>}i `i > «…>Ãi µÕ>˜` “ iÃÌ «iÀ‡
«i˜`ˆVՏ>ˆÀi D > ëˆÀi “œÞi˜˜i]
˜i ˜i
>“ 3 6  3 ->“ 6 “ 3 Ž - “ 3 Ž “
Ó Ó


œ˜Vi«Ìˆœ˜ `Õ LœLˆ˜>}i Àj«>À̈
>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i Àjii] i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià iÌ i ˜œ“LÀi `i vˆÃ >V̈và Ü˜Ì i˜ }j˜jÀ>
Lˆi˜ ÃÕ«jÀˆiÕÀà D ViÕÝ `i ½iÝi“«i V…œˆÃˆ µÕˆ «iÀ“iÌ Vi«i˜`>˜Ì ՘i >««ÀœV…i «j`>}œ}ˆµÕi
ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìi°
"˜ «iÕÌ “œ˜ÌÀiÀ] ÃÕÀ i ÃÌ>̜À D Ó{ i˜VœV…ià i˜ ÀjvjV…ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ > «…>Ãi £ \
>® µÕi i LœLˆ˜>}i `ˆ>“jÌÀ> Àj«>À̈ D LœLˆ˜ià `jV>jià ۜˆÃˆ˜iÃ] ˆ“«>ˆÀiÃÉ«>ˆÀià \ £‡£Î Æ
Ӈ£{ Æ Î‡£x Æ {‡£È `œ˜˜i > “iˆiÕÀi ܏Ṏœ˜ >ÛiV ՘ VœivvˆVˆi˜Ì `i Î]n{°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £äÎ

L® µÕi i LœLˆ˜>}i Àj«>À̈ D LœLˆ˜ià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕià \ £‡£È Æ Ó‡£x Æ Î‡£{ Æ {‡£Î `œ˜˜i
iÝ>VÌi“i˜Ì i “k“i ÀjÃՏÌ>Ì «ÕˆÃµÕi
i£ W i£Î W iÓ W i£{ W iÎ W i£x W i{ W i£È
5 i£ W i£È W iÓ W i£x W iÎ W i£{ W i{ W i£Î
V® µÕi i LœLˆ˜>}i Àj«>À̈ D LœLˆ˜ià `jV>jiÃ] ۜˆÃˆ˜iÃ] ˆ“«>ˆÀiÃɈ“«>ˆÀià \ £‡£Î Æ Î‡£x Æ
x‡£Ç Æ Ç‡£™ ˜½iÃÌ «>à i˜ÛˆÃ>}i>Li «œÕÀ > «…>Ãi £ V>À > «…>Ãi Ó ˜½>ÕÀ>ˆÌ µÕi `ià vˆÃ
«>ˆÀà iÌ > «…>Ãi Î] >ÛiV `ià vˆÃ “œˆÌˆj «>ˆÀà “œˆÌˆj ˆ“«>ˆÀÃ] ˜i ÃiÀ>ˆÌ «>à Ãi“L>Li
>ÕÝ `iÕÝ >ÕÌÀið

`® µÕi i LœLˆ˜>}i Àj«>À̈ D LœLˆ˜ià `jV>jià ˜œ˜ ۜˆÃˆ˜ià \ £‡£Î Æ {‡£È Æ Ç‡£™ Æ £ä‡ÓÓ
˜½iÃÌ «>à ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ì >ÛiV ՘ VœivvˆVˆi˜Ì `i Ó]È£°

½iÝi“«i «ÀjVj`i˜Ì “œ˜ÌÀi µÕ½ˆ Þ > ˆ˜ÌjÀkÌ D «Ài˜`Ài `ià ëˆÀià `ˆ>“jÌÀ>ià ۜˆÃˆ˜ið
/œÕÌivœˆÃ D V>ÕÃi `i > ܓ“i ÛiV̜Àˆii] œ˜ >ÕÀ> ˆ˜ÌjÀkÌ D ˜i «>à ÌÀœ« >Õ}“i˜ÌiÀ i ˜œ“LÀi
`½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi] > œ˜}ÕiÕÀ `ià vˆÃ ṎˆÃjà >Õ}“i˜Ì>˜Ì Li>ÕVœÕ« «Õà ۈÌi µÕi >
v°j°“° œLÌi˜Õi° 1˜ Lœ˜ Vœ“«Àœ“ˆÃ Vœ˜ÃˆÃÌi D «Ài˜`Ài i ̈iÀà `ià i˜VœV…ià «œÕÀ ՘i «…>Ãi°

œ˜ÃjµÕi˜ViÃ
>˜Ã ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ “œ˜œ«…>Ãj] ̜ÕÌià ià i˜VœV…ià ˜i «œÕÀÀœ˜Ì kÌÀi ṎˆÃjið >˜Ã ՘ >ÌiÀ‡
˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj] V…>µÕi «…>Ãi «œÕÀÀ> Ãi Ã>̈Ãv>ˆÀi `Õ ÌˆiÀà `ià i˜VœV…ið

> «ÕˆÃÃ>˜Vi “>ÃȵÕi `½Õ˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj ÃiÀ> ÃÕ«jÀˆiÕÀi D Vii `½Õ˜ >ÌiÀ˜>‡
ÌiÕÀ “œ˜œ«…>Ãj] >««ÀœÝˆ“>̈Ûi“i˜Ì ÌÀœˆÃ vœˆÃ «Õà }À>˜`i° *>À Vœ˜ÌÀi] > «ÕˆÃÃ>˜Vi
>««>Ài˜Ìi ÃiÀ> ii] iÝ>VÌi“i˜Ì ÌÀœˆÃ vœˆÃ «Õà }À>˜`i°

> «ÕˆÃÃ>˜Vi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi D Ó « «žià ÃiÀ> « vœˆÃ > «ÕˆÃÃ>˜Vi œLÌi˜Õi
`>˜Ã ViÌÌi “k“i “>V…ˆ˜i >ÛiV ՘i ÃiՏi `ià «>ˆÀià `i «žià “>ˆÃ ii ÃiÀ> `i «ÕˆÃ‡
Ã>˜Vi Ãi˜ÃˆLi“i˜Ì jµÕˆÛ>i˜Ìi D Vii `½Õ˜i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ˆ˜ÃÌ>ji `>˜Ã i “k“i
ÃÌ>̜À°

ÝiÀVˆVi `½>««ˆV>̈œ˜
œ˜ÌÀœ˜Ã ViÌÌi `iÀ˜ˆmÀi «Àœ«œÃˆÌˆœ˜ >ÛiV i ÃÌ>̜À «ÀjVj`i˜Ì `i Ó{
i˜VœV…ià µÕˆ «iÕÌ «iÀ“iÌÌÀi `½ṎˆÃiÀ ՘ ÀœÌœÀ ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi Ó« r { ] « r Ó
«ÕˆÃµÕi i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià iÃÌ `ˆÛˆÃˆLi «>À { ­Ó vˆÃ «>À ëˆÀi iÌ Ó «>ˆÀiÃ
`i «žiî°

>VՏœ˜Ã ià v°j°“° œLÌi˜Õià `>˜Ã `iÕÝ “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ] ½Õ˜i Lˆ«œ‡
>ˆÀi] ½>ÕÌÀi ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi >Þ>˜Ì i “k“i ÃÌ>̜À D Ó{ i˜VœV…ià >ÛiV ՘ vˆ «>À
i˜VœV…i ­vˆ}ÕÀi Ç°{®°
£ä{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ˆ}ÕÀi Ç°{

ià `iÕÝ “>V…ˆ˜ià œ˜Ì > “k“i «ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi ° «Àœ`ÕˆÌ `i > Ìi˜Ãˆœ˜ «>À i VœÕÀ>˜Ì «ÕˆÃµÕi
«œÕÀ > ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi ià «…>Ãià Ãi“L>Lià «iÕÛi˜Ì kÌÀi Vœ˜˜iVÌjià i˜ ÃjÀˆi ­v°j°“° `œÕLi® œÕ i˜
«>À>mi ­VœÕÀ>˜Ì `œÕLi®°

Ç°Ó ",

/,""/,
/",+1
vviVÌ՜˜Ã ՘ V>VՏ «Õà «ÀjVˆÃ ÃÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi D Ó « «žià `œ˜Ì i ÀœÌœÀ ̜ÕÀ‡
˜i D À>`Éð
-œˆÌ iÌ `iÕÝ LÀˆ˜Ã >V̈và `i œ˜}ÕiÕÀ iÌ «œÃˆÌˆœ˜˜jà «>À ½>˜}i ° D Ì 3 ä ­vˆ}ÕÀi
Ç°x®°
> v°j°“° >ÕÝ LœÀ˜ià `ià vˆÃ iÌ iÃÌ \
i 3 3u u u ̜ÕÀ˜ji ÛiÀà ˜œÕÃ] ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ À>`ˆ>i] D Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋‡
J G 4`
`>i jiVÌÀˆµÕi iÌ Û>ÕÌ \
i˜ L 3 “ VœÃ Q «3Ì W °4R 3 “ VœÃ Q€Ì W «°R
i˜ L 3 “ VœÃ Q «3Ì L °4R 3 “ VœÃ Q€Ì L «°R

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £äx

> ۈÌiÃÃi jiVÌÀˆµÕi `i `jvˆi“i˜Ì `Õ V…>“« iÃÌ J 3 ,« 3 ,€

i 3 ,€ “ VœÃ Q€Ì W «°R

i 3 ,€ “ VœÃ Q€Ì L «°R


"˜ ÀiÌÀœÕÛi Lˆi˜ µÕi i `j«…>Ã>}i i˜ÌÀi ià v°j°“° ˆ˜`ՈÌià `>˜Ã `iÕÝ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà iÃÌ j}>
D ½>˜}i jiVÌÀˆµÕi Ó «° µÕˆ ià Ãj«>Ài°

ˆ}ÕÀi Ç°x ˆ}ÕÀi Ç°È

> “ˆÃi i˜ ÃjÀˆi `ià `iÕÝ vˆÃ `œ˜˜i \

i L i 3 ,€ “ 3VœÃ Q€Ì L «°R L VœÃ Q€Ì W «°R

i L i 3 ,€ “ Ó Ãˆ˜ €Ì Ș «°

"À] Ó , Ș «° 3 - iÃÌ > ÃÕÀv>Vi jiVÌÀˆµÕi `Õ ÀiVÌ>˜}i `i VžÌj iÌ `i œ˜}ÕiÕÀ 


­vˆ}ÕÀi Ç°È®°
’
i L i 3 -€ “ Ș €Ì `œ˜Ì ½>“«ˆÌÕ`i ÃiÀ> “>݈“>i È «° 3 ° œÀà > ÃÕÀv>Vi
jiVÌÀˆµÕi ÃiÀ> `ˆ>“jÌÀ>i° Ó
i “>˜ˆmÀi }j˜jÀ>i ­vˆ}ÕÀi Ç°È® œ˜ «iÕÌ “œ˜ÌÀiÀ] «œÕÀ «° µÕiVœ˜µÕi] µÕi i «Àœ`ՈÌ
`i > ÃÕÀv>Vi `ÀœˆÌi jiVÌÀˆµÕi - 3 6 «>À ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i iÃÌ j}> >Õ vÕÝ  `i
Û>Àˆ>Li D ÌÀ>ÛiÀà > ëˆÀi VÕÀۈˆ}˜i >ÀV `i ÃÕÀv>Vi VœÕÀLi -V 3 >ÀV 6
Q «°
3 L6` - L 3 “ VœÃ  >˜}i jiVÌÀˆµÕi `- 3 ,`
L «°

Q «°
«°
3 , “ VœÃ 6` 3 , “ QȘ RL «° 3 Ó , “ Ș «° 3 - “
L «°

Q
Ș «°
3 L6`- 3 Ó , “ Ș «° 3 - “ 3 -
“ «ÕˆÃµÕi]
-
«°
Ș «°
- 3 Ó , Ș «° 3 6° -
3 >ÀV 6 3 Ó ,«° - 3 -V
«°
£äÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ


>à `½Õ˜ LœLˆ˜>}i `ˆ>“jÌÀ>
’
"˜ > >œÀà «° 3 ­vˆ}ÕÀi Ç°Ç®
Ó
- 3 Ó , - “ 3 “ i L i 3 “ € Ș €Ì

iÝ«ÀiÃȜ˜ `jD ÌÀœÕÛji «>À i V>VՏ ȓ«ˆvˆj «œÕÀ ՘i ëˆÀi `ˆ>“jÌÀ>i° > v°j°“°
>ÕÝ LœÀ˜ià `½Õ˜i «…>Ãi vœÀ“ji `i ˜AÓ Ã«ˆÀià `ˆ>“jÌÀ>ià Àj«>À̈ià >ÛiV ՘ vˆ «>À
i˜VœV…i iÌ “ˆÃià i˜ ÃjÀˆi ÃiÀ> `i > vœÀ“i \
˜i
i 3 Ž - “ € Ș €Ì 3 ->“ “ € Ș €Ì] ->“ ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i `i >
Ó
“‘
˜i Ș
LœLˆ˜i `i «…>Ãi ->“ 3 Ž - 3 - Ó
Ó ‘
Ș
Ó
i vÕÝ “>݈“> «>À LœLˆ˜i `i «…>Ãi iÃÌ \
˜i
>“ 3 Ž “
Ó
Q
Ó
“ 3 L6`- 3 Ó , “ 3 - “ 3 -
“
-
’
3 -
“œÞi˜
Q ’
’
£ Ó “ ˆ}ÕÀi Ç°Ç
“œÞi˜ 3 “ VœÃ 6` 3 QȘ RLÓ ’
’ L’ ’ Ó
Ó
Ó
3 “
’
i vÕÝ D ÌÀ>ÛiÀà >ÀV i œ˜} `Õ ÃÌ>̜À >ÛiV L À>`ˆ> `½>“«ˆÌÕ`i Û>Àˆ>Li iÃÌ
j}> >Õ vÕÝ D ÌÀ>ÛiÀà `i “ Vœ˜ÃÌ>˜Ì°

Ç°Î ",

/,""/,
, 

> œˆ `i >À>`>Þ i 3 3`u u G Ju4 “œ˜ÌÀi µÕi «œÕÀ ̜ÕÌ Vœ˜`ÕVÌiÕÀ `i œ˜}ÕiÕÀ `œ˜˜ji Ãi
`j«>X>˜Ì D ՘i ۈÌiÃÃi Ài>̈Ûi `œ˜˜ji] > v°j°“° ˜i «œÕÀÀ> kÌÀi ȘÕ܋`>i `>˜Ã i Ìi“«Ã
µÕ½D > Vœ˜`ˆÌˆœ˜ µÕi > Àj«>À̈̈œ˜ `i i ÜˆÌ `>˜Ã ½ië>Vi°
-ˆ ViÌÌi Vœ˜`ˆÌˆœ˜ iÃÌ Ài“«ˆi] ½i˜ÀœÕi“i˜Ì Àj«>À̈ `œ˜˜i ՘i v°j°“° ȘÕ܋`>i
«ÕˆÃµÕi] Vœ““i i “œ˜ÌÀi i `ˆ>}À>““i `i ÀiØi] ՘i ܓ“i `i v°j°“° ȘÕ܋`>iÃ
`j«…>Ãjià i˜ÌÀi iià “>ˆÃ `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜] `œ˜˜i ՘i ÀjÃՏÌ>˜Ìi ȘÕ܋`>i `i “k“i
«ÕÃ>̈œ˜°
>ˆÃ i˜ Àj>ˆÌj] `iÕÝ V>ÕÃià `i `jvœÀ“>̈œ˜ `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÃÕLÈÃÌi˜Ì° ià Ü˜Ì D ½œÀˆ‡
}ˆ˜i `i ½i݈ÃÌi˜Vi `½…>À“œ˜ˆµÕià `>˜Ã > v°j°“° ­`jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ i˜ ÃjÀˆi `i œÕÀˆiÀ `½Õ˜i
v°j°“° «jÀˆœ`ˆµÕi®°
>° ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÃÌ Ãi˜ÃˆLi“i˜Ì Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ÜÕà ̜ÕÌ i «ži «ÕˆÃ ii `jVÀœŠÌ À>«ˆ`i“i˜Ì
«œÕÀ kÌÀi µÕ>ȓi˜Ì ˜Õi i˜ÌÀi ià «žià ­vˆ}ÕÀi Ç°n®° *œÕÀ œLÌi˜ˆÀ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ D
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i] V…>µÕi Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀ ṎˆÃi  ܘ «ÀœVj`j ‚ µÕˆ

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £äÇ

ˆ}ÕÀi Ç°n ˆ}ÕÀi Ç°™

Vœ˜ÃˆÃÌi D ÌÀ>Û>ˆiÀ > VœÕÀLÕÀi `i ½j«>˜œÕˆÃÃi“i˜Ì «œ>ˆÀi] Vi µÕˆ Àiۈi˜Ì D >Õ}‡


“i˜ÌiÀ «Àœ}ÀiÃÈÛi“i˜Ì > >À}iÕÀ `i ½i˜ÌÀiviÀ] `œ˜V > ÀjÕVÌ>˜Vi œV>i] D “iÃÕÀi
µÕi ½œ˜ ýjœˆ}˜i `i ½>Ýi `Õ «ži ­vˆ}ÕÀi Ç° ™®°

ˆ}ÕÀi Ç°£ä ˆ}ÕÀi Ç°££

L° > «ÀjÃi˜Vi `ià i˜VœV…ià `Õ LœLˆ˜>}i Àj«>À̈ `œ˜˜i ՘i v°j°“°  VÀj˜iji ‚ ÌÀ>…ˆÃ‡
Ã>˜Ì ià `i˜Ìà viÀÀœ“>}˜j̈µÕià i˜ÌÀi `iÕÝ i˜VœV…ià ÃÕVViÃÈÛià ­vˆ}ÕÀi Ç°£ä®°

ià …>À“œ˜ˆµÕià `i `i˜ÌÕÀià «iÕÛi˜Ì kÌÀi jˆ“ˆ˜jià «>À ˆ˜Vˆ˜>ˆÃœ˜ œ˜}ˆÌÕ`ˆ˜>i `iÃ
i˜VœV…ià ÃÌ>̜ÀˆµÕià œÕ `ià >ÀkÌià `ià VœÀ˜ià «œ>ˆÀià `½Õ˜  «>à `i˜Ì>ˆÀi ‚] V½iÃ̇D‡`ˆÀi `i
> >À}ÕiÕÀ `½Õ˜i `i˜Ì «Õà > >À}iÕÀ `½Õ˜i i˜VœV…i ­vˆ}ÕÀi Ç°££®°
*œÕÀ ՘i ˆ˜Vˆ˜>ˆÃœ˜ Vœ˜Ûi˜>Li] œ˜ Ài˜` Vœ˜ÃÌ>˜Ìi > ÀjÕVÌ>˜Vi `i ½i˜ÌÀiviÀ µÕii
µÕi ÜˆÌ > «œÃˆÌˆœ˜ `i ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ°
ÛiV Vià >“jˆœÀ>̈œ˜Ã > v°j°“° iÃÌ Ãi˜ÃˆLi“i˜Ì ȘÕ܋`>i°
£än ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°{ , - ",/,""/,

 6
˜i
> v°j°“° D ۈ`i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji iÃÌ] «œÕÀ ՘i «…>Ãi] `Õ ÌÞ«i \ i 3 Ž - “ € Ș €Ì iÌ «iÕÌ
Ó
_
ýjVÀˆÀi \ i 3 ->“ “ € Ș €Ì 3 >“ € Ș €Ì 3 J Ó Ãˆ˜ €Ì 3 i `½>“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi

 €
J 3 _ °
Ó
i vÕÝ “>݈“> «>À «…>Ãi `iۈi˜Ì D V>ÕÃi `ià ëˆÀià `jV>jià \ >“ 3  3
˜i
Ž “ 3 ->“ “ ° i vÕÝ “>}˜j̈µÕi `× D ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ˜½iÃÌ Àj}>Li µÕi «>À ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj  `Õ
Ó
VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ `½iÝVˆÌ>̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi Ç°£Ó®°

ˆ}ÕÀi Ç°£Ó ˆ}ÕÀi Ç°£Î

> “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i vœ˜V̈œ˜˜>˜Ì > «Õ«>ÀÌ `Õ Ìi“«Ã D > vÀjµÕi˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi `Õ
ÀjÃi>Õ ] v 3 « 3 xä â] ÌÀ>Xœ˜Ã > V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi D ۈ`i D ۈÌiÃÃi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi
­vˆ}ÕÀi Ç°£Î®°
J 3 4 3 J 3 4 3 J 3M 4] M jÌ>˜Ì > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi «Àœ`ÕˆÌ `i  «>À i ˜œ“LÀi
Q
˜i
`i ëˆÀià ˜ [ `i ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ° M 3 ˜ [  3 6`] ̅jœÀm“i `½“«mÀi iÌ J 3 Ž “ - 3 °
Ó
> “k“i VœÕÀLi >ÛiV `ià ՘ˆÌjà `ˆvvjÀi˜Ìià ÃÕÀ ià `iÕÝ >Ýià ÌÀ>`ÕˆÌ J 3 4] J 3M 4 œÕ
3 4°
> V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi D ۈ`i J 3 4 iÃÌ `œ˜V ՘i VœÕÀLi `i “>}˜j̈Ã>̈œ˜ `i “>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀ‡
Àœ“>}˜j̈µÕià >ÛiV Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ iÌ …ÞÃÌjÀjÈð
i «œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì Ãi ÈÌÕiÀ> >Õ  VœÕ`i ‚ `i Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ i
“iˆiÕÀ À>««œÀÌ v°j°“°Év°“°“°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £ä™

Ç°x ,+1
- ",- - - ,- 18
> vÀjµÕi˜Vi iÃÌ ˜œÀ“>ˆÃji «œÕÀ i ÀjÃi>Õ ] v 3 xä â°
˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi € 3 Ӓ v 3 Σ{ À>`ÉÃ] ̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià `Õ ÀjÃi>Õ œ˜Ì >
“k“i ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi°
>  ۈÌiÃÃi ˜>ÌÕÀii `i ÀœÌ>̈œ˜ ‚ `½Õ˜i ÌÕÀLˆ˜i µÕˆ i˜ÌÀ>Š˜i ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i
ˆ“«œÃi i ˜œ“LÀi « `i «>ˆÀià `i «žið
« Î äää
v 3 xä â 3 « ÌÀÉà 3 ÌÀɓˆ˜ ÌÀɓˆ˜ 3
Èä «
-ÕÀ i ÀjÃi>Õ D xä â \
È 3 Î äää ÌÀɓˆ˜ «3£ Ó «žiÃ
3 £ xää ÌÀɓˆ˜ «3Ó { «žiÃ
3 £ äää ÌÀɓˆ˜ «3Î È «žiÃ
3 Îää ÌÀɓˆ˜ « 3 £ä Óä «žið
1˜i ÌÕÀLˆ˜i D }>â œÕ D Û>«iÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì «ÀjvjÀi˜Ìˆii“i˜Ì D Î äää ÌÀɓˆ˜ i˜ÌÀ>Š˜iÀ> ՘
>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ Lˆ«œ>ˆÀi ­½i˜Ãi“Li iÃÌ >««ij ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ®°
1˜i ÌÕÀLˆ˜i …Þ`À>ՏˆµÕi ̜ÕÀ˜>˜Ì D Çx ÌÀɓˆ˜ i˜ÌÀ>Š˜iÀ> ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ “Տ̈«œ>ˆÀi D
nä «žià ­>««ij >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ‡Ûœ>˜Ì®°

> vÀjµÕi˜Vi `Õ ÀjÃi>Õ >ÕÝ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ iÃÌ `i Èä â° i V…œˆÝ `ià vÀjµÕi˜ViÃ
ˆ˜`ÕÃÌÀˆiiÃ] xä œÕ Èä â iÃÌ i ÀjÃՏÌ>Ì `½Õ˜ Vœ“«Àœ“ˆÃ°
1˜i vÀjµÕi˜Vi ÌÀœ« L>ÃÃi «ÀœVÕÀi ՘i Õ“ˆmÀi Û>Vˆ>˜Ìi iÌ `ià “>V…ˆ˜ià œÕÀ`ià iÌ
Vœ×ÌiÕÃià V>À D `œ˜˜j «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ i “k“i i 3 ˜’ v - VœÃ €Ì ˆ v>ÕÌ >Õ}“i˜‡
ÌiÀ -° 1˜i vÀjµÕi˜Vi ÌÀœ« …>ÕÌi ˆ“«ˆµÕi `ià «ÕˆÃÃ>˜Vià Àj>V̈Ûià € Ó ˆ“«œÀ‡
Ì>˜Ìià i˜ ˆ}˜i iÌ `>˜Ã ià “>V…ˆ˜ið
Õ >«œ˜] œ˜ ÌÀœÕÛi Ãiœ˜ ià Àj}ˆœ˜Ã `Õ xä â œÕ `Õ Èä â°
i ÀjÃi>Õ Óx â `Õ ˆÌ̜À> “j`ˆÌiÀÀ>˜ji˜ vÀ>˜X>ˆÃ > vˆ˜>i“i˜Ì jÌj >L>˜`œ˜˜j >Õ
«ÀœvˆÌ `Õ ÀjÃi>Õ xä â D > ˜>̈œ˜>ˆÃ>̈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ i˜ £™{x°
i ÀjÃi>Õ viÀÀœÛˆ>ˆÀi >i“>˜` D £È W ÓAÎ â > jÌj V…œˆÃˆ i˜ £™£n° ˜ À>˜Vi] ½>Շ
̜ÀˆÌj “ˆˆÌ>ˆÀi ýiÃÌ œ««œÃji D ½jiVÌÀˆvˆV>̈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ «œÕÀ V>ÕÃi `i ÛՏ˜jÀ>Lˆ‡
ˆÌj° ˜ £™{x] ÛÕ ià Ã>LœÌ>}ià `Õà D > ÀjÈÃÌ>˜Vi] ½ˆ˜ÌiÀ`ˆÌ > jÌj iÛj° ià «Àœ}ÀmÃ
ÌiV…˜œœ}ˆµÕià Àj>ˆÃjà i˜ÌÀi ià `iÕÝ }ÕiÀÀià “œ˜`ˆ>ià œ˜Ì «iÀ“ˆÃ D œÕˆÃ
À“>˜` ˆÀiVÌiÕÀ }j˜jÀ> `i > -
] `i v>ˆÀi >œÀà i V…œˆÝ «œÕÀ > À>˜Vi `½Õ˜
ÀjÃi>Õ `i ÌÀ>V̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi D xä â «iÀ“iÌÌ>˜Ì >ՍœÕÀ`½…Õˆ `i ˜½>ۜˆÀ µÕ½Õ˜ ÃiՏ
ÀjÃi>Õ «œÕÀ ½i˜Ãi“Li `Õ ÌiÀÀˆÌœˆÀi] Vi µÕˆ iÃÌ Õ˜ >Û>˜Ì>}i°
˜ >jÀœ˜>ṎµÕi] > vÀjµÕi˜Vi ˜œÀ“>ˆÃji iÃÌ `i {ää â >Õ̜ÀˆÃ>˜Ì `ià “>V…ˆ˜iÃ
«Õà j}mÀià D «ÕˆÃÃ>˜Vi j}>i°
££ä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°È
" 1/ ½1 *," /

1 


i «>À>}À>«…i > «œÕÀ LÕÌ `i “œ˜ÌÀiÀ i «Àˆ˜Vˆ«i `i V>VՏ `ià “>V…ˆ˜ià Ã>˜Ã >««Àœvœ˜`ˆÃ‡
Ãi“i˜Ì iÝ>}jÀj° ià `ˆÛiÀÃià }À>˜`iÕÀà “jV>˜ˆµÕiÃ] jiVÌÀˆµÕiÃ] V…œˆÝ `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ] iÌV°]
Ãi vˆÝi˜Ì >Õ vÕÀ iÌ D “iÃÕÀi i˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã `œ˜˜jià «>À i V>…ˆiÀ `iÃ
V…>À}ià iÌ «>À i Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀ i˜ vœ˜V̈œ˜ `Õ «ÀˆÝ `i Àiۈi˜Ì µÕ>˜` i V…œˆÝ Õˆ >««>À̈i˜Ì°
*œÕÀ ½iÝ«œÃj] i ÌiÝÌi i˜ }À>à ˆ˜`ˆµÕi Vi µÕˆ iÃÌ ˆ“«œÃj iÌ i˜ `jvˆ˜ˆÌˆÛi Vi µÕi ˜œÕà V…œˆ‡
ÈÃܘà «œÕÀ «œÕÀÃՈÛÀi i V>VՏ `i Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜° ià Ì>Li>ÕÝ `½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜ ÃiÀœ˜Ì `œ˜˜jÃ
>Õ “œ“i˜Ì œ««œÀÌ՘°
i V>…ˆiÀ `ià V…>À}ià Ã̈«Õi µÕi > “>V…ˆ˜i i˜ÛˆÃ>}ji] i˜ÌÀ>Š˜ji «>À ՘i ÌÕÀLˆ˜i D }>â
`i £]x 7 `œˆÌ kÌÀi >VVÀœV…ji >Õ ÀjÃi>Õ xä â] Óä Ž6 ivvˆV>ViÃ] ÌÀˆ«…>Ãj iÌ µÕi ½>ÀLÀi
`i > Ã>i `ià “>V…ˆ˜ià ˜i `œˆÌ «>à `j«>ÃÃiÀ x “°
Q ˜ À>˜Vi ˆ“«œÃi > vÀjµÕi˜Vi `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜°
v 3 xä â 4 € 3 Ӓ v 3 Σ{ À>`ÉÃiV 4 «6 ÌÀɓˆ˜ 3 Î äää

> ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ `i > ÌÕÀLˆ˜i µÕi ½œ˜ «œÃÃm`i œÕ µÕi ½œ˜ V…œˆÃˆÌ Vœ“«Ìi Ìi˜Õ `i
> «ÕˆÃÃ>˜Vi `jÈÀji ˆ“«œÃi i ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `i «žià «°

6ˆÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ ˜>ÌÕÀii `ià ÌÕÀLˆ˜iÃ


U /ÕÀLˆ˜i D }>â œÕ D Û>«iÕÀ] Î äää ÌÀɓˆ˜ 4 « 3 £] Lˆ«œ>ˆÀi ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ°
U /ÕÀLˆ˜ià …Þ`À>ՏˆµÕiÃ] >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ۜ>˜ÌÃ
q `i …>ÕÌi V…ÕÌi] £ äää ÌÀɓˆ˜ 4 « 3 Î] …iÝ>«œ>ˆÀi] Ó « 3 È «žiÃ]
q >Õ vˆ `i ½i>Õ] Îää ÌÀɓˆ˜ 4 « 3 £ä] Ó « 3 Óä «žiÃ]
q Çx ÌÀɓˆ˜ 4 « 3 {ä ] Ó « 3 nä «žið
U ,j>VÌiÕÀ `½>ۈœ˜] `i È äää D Ó{ äää ÌÀɓˆ˜ 4 v 3 {ää â°
U ˆÀLÕà Î{ä] Ó Àj>VÌiÕÀà 4 Ó >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ÌjÌÀ>«œ>ˆÀià `i £Óä Ž6°

*œÃÃj`>˜Ì ՘i ÌÕÀLˆ˜i D }>â `i «ÕˆÃÃ>˜Vi >`jµÕ>Ìi ˜œÕà Vœ˜ÃÌÀՈÀœ˜Ã ՘ ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ


« 3 £°

Q >ˆÃœ˜Ã i V…œˆÝ `ià i˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈ð


˜i ˜i Ș3“‘AÓ4
i3Ž “ VœÃ €Ì Ž 3
Ó Ó Ãˆ˜3‘AÓ4
˜ vˆÃÉ«…>Ãi >ÛiV ՘ vˆ «>À i˜VœV…i “ 3 “ - ëˆÀià `ˆ>“jÌÀ>iÃ

˜ i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi


‘ >˜}i jiVÌÀˆµÕi `i `jV>>}i `i `iÕÝ Ã«ˆÀià ÃÕVViÃÈÛiÃ
Ž VœivvˆVˆi˜Ì `i LœLˆ˜>}i
˜i
“ ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi 3
Ó
œÌœ˜Ã µÕ½>ÛiV Vi V…œˆÝ `i i “>݈“> D Ì 3 ä ] œ˜ > «œÃˆÌˆœ˜˜j ½>Ýi `i > ÀœÕi «œ>ˆÀi
L
"
ÃÕÀ `>˜Ã ½iÝi“«i `½>««ˆV>̈œ˜ `Õ «>À>}À>«…i Ç°£°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £££

Q
…œˆÝ `ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ ÕÃÕiÃ° “ 3 £ x/°

/i˜Ãˆœ˜Ã ˜œÀ“>ˆÃjià i݈ÃÌ>˜Ìià \ x L £ä L £x L Óä Ž6 ivvˆV>Vi

Q i V…œˆÝ `i > Ìi˜Ãˆœ˜ ˜œÀ“>ˆÃji ˆ“«œÃi > ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi «>À «…>Ãi `Õ LœLˆ‡
˜i ˜i
˜>}i° Ž - 3 ->“ ° ˜ ivviÌ] > Ìi˜Ãˆœ˜ “>݈“>i Û>>˜Ì Ž - “ €] ˆ ýi˜ÃÕˆÌ µÕi i
Ó Ó
V…œˆÝ `i Óä 6 ivvˆV>Vià «œÕÀ > Ìi˜Ãˆœ˜]
_ _ ˜i ˜i
J Ó 3 Óä6£äÎ 6 Ó 3 Ón Ón{ 6 3 Ž -6£ x6Σ{ ˆ“«ˆµÕi Ž - Èä “Ó
Ó Ó


½iÃÌ > ÃÕÀv>Vi `½Õ˜ >««>ÀÌi“i˜Ì `i ÌÞ«i Î] { t

Q ½>“«jÀ>}i iÃÌ vˆÝj «>À > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi] Vœ“«Ìi Ìi˜Õ `Õ
˜œ“LÀi “ `i «…>Ãià `jÈÀjið
> “>V…ˆ˜i jÌ>˜Ì ÌÀˆ«…>Ãji] “ 3 Î ] jÛ>Õœ˜Ã i Ài˜`i“i˜Ì `Õ VœÕ«>}i D ä]™È] > «ÕˆÃ‡
Ã>˜Vi `i > ÌÕÀLˆ˜i jÌ>˜Ì £]x 7] œ˜ i˜ `j`ÕˆÌ > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>‡
Ài˜Ìi \ -i“ 3 Î6 J 6 3 £ {{ 6 J 3 Óä äää 6
`½œÙ \ 3 Ó{ ] -i“ ýiÝ«Àˆ“i i˜ vœ˜V̈œ˜ `ià }À>˜`iÕÀà ivvˆV>Vià J iÌ °

Q
…œˆÝ `Õ ÌÞ«i `i LœLˆ˜>}i°
"˜ «œÕÀÀ>ˆÌ Vœ˜Ã̈ÌÕiÀ i LœLˆ˜>}i «>À ՘ ÃiՏ vˆ `i ÃiV̈œ˜ ÃÕvvˆÃ>˜Ìi «œÕÀ ÃÕ««œÀÌiÀ
Ó{ >“«mÀià œÕ «>À «ÕÈiÕÀà vˆÃ ˆ`i˜ÌˆµÕià “œ˜Ìjà i˜ «>À>mi iÌ >Þ>˜Ì >Õ ÌœÌ> >
“k“i ÃiV̈œ˜° *œÕÀ `ià À>ˆÃœ˜Ã jVœ˜œ“ˆµÕiÃ] ˜œÕà V…œˆÃˆÃܘà > `iÕ݈m“i ܏Ṏœ˜ i˜
ṎˆÃ>˜Ì `ià vˆÃ ˜œÀ“>ˆÃjà iÌ V>ˆLÀjà `ˆÃ«œ˜ˆLià ÃÕÀ i “>ÀV…j iÌ `œ˜V “œˆ˜Ã Vœ×ÌiÕÝ
D ½>V…>Ì°
Q
…œˆÝ `ià vˆÃ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà ˜œÀ“>ˆÃjà iÌ V>ˆLÀjð
ˆÃ `i VՈÛÀi
ˆ `i VՈÛÀi `i ÀjÈÃ̈ۈÌj ¡ 3 £ È6£äLn A“A“ Ó ] `i `ˆ>“mÌÀi ˜œÀ“>ˆÃj iÌ V>ˆLÀj
 3 £ÈA£ä ““ «œÕÀ ià “>V…ˆ˜ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiià `i «ÕˆÃÃ>˜Vià “œÞi˜˜ið ÛiV iÃ
ˆÃœ>˜Ìà £nÉ£ä ““ >Õ̜ÀˆÃ>˜Ì È ivvˆV>ViÃɓ“Ó `i ÃiV̈œ˜ VՈÛÀi «œÕÀ ՘i `ÕÀji
`i ۈi `i {ä äää … i˜ V>ÃÃi ­Ìi“«jÀ>ÌÕÀi “>݈“>i `i £äxc >Õ «œˆ˜Ì V…>Õ`®°

ˆÃœ>˜Ì ˆ˜`ÕÃÌÀˆi `i V>ÃÃi iÃÌ «iÕ Vœ×ÌiÕÝ D VžÌj `ià ˆÃœ>˜Ìà `i V>ÃÃi
 
«Õà Vœ×ÌiÕÝ] “>ˆÃ µÕˆ ÃÕ««œÀÌi˜Ì `ià Ìi“«jÀ>ÌÕÀià «Õà jiÛjið
-ÕÀv>Vi `ià vˆÃ à 3 ’À Ó 3 ’ä nÓ Ó ““Ó >Õ̜ÀˆÃ>˜Ì £Ó ivvˆV>Við

Q jÌiÀ“ˆ˜>̈œ˜ `i > ÃiV̈œ˜ VՈÛÀi iÌ `Õ LœLˆ˜>}i


ià i˜ÀœÕi“i˜Ìà ÃiÀœ˜Ì Vœ˜Ã̈ÌÕjà «>À `iÕÝ LœLˆ˜>}ià ÌÀˆ«…>Ãjà ˆ`i˜ÌˆµÕià iÌ `ˆÃ̈˜VÌÃ
“œ˜Ìjà i˜ «>À>mi°
…>V՘ ÃiÀ> Vœ˜Ã̈ÌÕj «>À ՘ vˆ `i VՈÛÀi `i ÃiV̈œ˜ Ó ““Ó ÃÕ«‡
«œÀÌ>˜Ì £Ó >“«mÀià ivvˆV>Við
ià `iÕÝ LœLˆ˜>}ià ÃiÀœ˜Ì «>Vjà `>˜Ã ià “k“ià i˜VœV…ià «œÕÀ >ۜˆÀ ՘ ˜œ“LÀi “>݈‡
“> `½i˜VœV…ià «>À LœLˆ˜>}i i˜ ÛÕi `i Àj`ՈÀi > œ˜}ÕiÕÀ `Õ ÀœÌœÀ°
>VՏœ˜Ã ՘ `i
Vià LœLˆ˜>}ià «œÕÀ iµÕi ˜œÕà >ۜ˜Ã “ 3 ˜ i AÓ «>ˆÀià `½i˜VœV…iÃÉ«…>Ãi° ÛiV
£ vˆÉi˜VœV…i] >œÀà ˜ vˆÃÉ«…>Ãi 3 ˜ i i˜VœV…iÃÉ«…>Ãi°
££Ó ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Q
œ“«Àœ“ˆÃ >VVi«Ì>Li
1˜ V>VՏ `i “>V…ˆ˜i ˜jViÃÈÌi ̜ՍœÕÀà `ià >iÀÇÀi̜ÕÀà `>˜Ã ià V…œˆÝ >ÀLˆÌÀ>ˆÀià ÃÕV‡
ViÃÈvà ÕõսD >ÀÀˆÛiÀ D ՘ Vœ“«Àœ“ˆÃ >VVi«Ì>Li°
˜i ˜i
"˜ `œˆÌ Ã>̈Ãv>ˆÀi «>À «…>Ãi \ ->“ 3 Ž - 3 Èä “Ó 3 Ž `
Ó Ó

«ÕˆÃµÕi ià ëˆÀià Ü˜Ì `ˆ>“jÌÀ>ið


˜ ­vˆÃ >V̈và «>À «…>Ãi® 3 ˜ i ­i˜VœV…ià «>À «…>Ãi® L` ­`ˆ>“mÌÀi® L ­œ˜}ÕiÕÀ `Õ ÀœÌœÀ®°
ˆi˜ Ã×À] œ˜ Àj«œ˜`À>ˆÌ >ÕÝ ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã i˜ «Ài˜>˜Ì ˜ 3 Ó] ՘i ÃiՏi ëˆÀi >œÀà Ž 3 £]
>ÛiV i `ˆ>“mÌÀi ˆ“ˆÌi ` 3 £ “ œ˜ ÌÀœÕÛiÀ>ˆÌ 3 Èä “] Vi µÕˆ ˜½iÃÌ ˜ˆ >VVi«Ì>Li ˜ˆ
v>Vˆi“i˜Ì Àj>ˆÃ>Li] “>ˆÃ ̅jœÀˆµÕi“i˜Ì «œÃÈLi°
i ˜œ“LÀiÕÃià ܏Ṏœ˜Ã >VVi«Ì>Lià i݈ÃÌi˜Ì i˜ V…œˆÃˆÃÃ>˜Ì > «ÀˆœÀˆ `iÕÝ `ià ÌÀœˆÃ
Û>iÕÀà `i ˜] ` œÕ Vi µÕˆ iÝ«ˆµÕi µÕi «œÕÀ ՘ “k“i “>ÀV…j ià Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀà «Àœ‡
«œÃi˜Ì `ià ܏Ṏœ˜Ã Lˆi˜ `ˆvvjÀi˜Ìià i˜ >««>Ài˜Vi°
Q > ۈÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii ˆ“«œÃiÀ> i `ˆ>“mÌÀi “>݈“> `Õ ÀœÌœÀ D V>ÕÃi `i > vœÀVi
Vi˜ÌÀˆvÕ}i ­vˆ}ÕÀi Ç°£{®°
˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `i ½j«>ˆÃÃiÕÀ `i ½i˜ÌÀiviÀ] œ˜ «œÕÀÀ> vˆÝiÀ ½>jÃ>}i `Õ ÃÌ>̜À] `ˆ>‡
“mÌÀi ˆ˜ÌjÀˆiÕÀ `Õ ÃÌ>̜À° ½j«>ˆÃÃiÕÀ `i ½i˜ÌÀiviÀ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i iÃÌ i ÀjÃՏ‡
Ì>Ì `½Õ˜ Vœ“«Àœ“ˆÃ \ «>à ÌÀœ« }À>˜` Șœ˜ i VœÕÀ>˜Ì “>}˜j̈Ã>˜Ì iÃÌ ÌÀœ« ˆ“«œÀÌ>˜Ì
˜Ó ˜ Ó xä -
«œÕÀ œLÌi˜ˆÀ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ˜jViÃÃ>ˆÀi] «>à ÌÀœ« «iÌˆÌ Ãˆ˜œ˜ ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi 3 3
i i
iÌ > Àj>VÌ>˜Vi € Ü˜Ì ÌÀœ« ˆ“«œÀÌ>˜Ìið

6ˆÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii À 3 À€ 3 6°

ˆ}ÕÀi Ç°£{

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ ££Î

ˆ>“mÌÀi `Õ ÀœÌœÀ
*œÕÀ ՘ ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D Î äää ÌÀɓˆ˜] ½iÝ«jÀˆi˜Vi “œ˜ÌÀi µÕi «œÕÀ
ViÌÌi }>““i `i «ÕˆÃÃ>˜Vi œ˜ ˜i «iÕÌ }ÕmÀi `j«>ÃÃiÀ ՘ À>ޜ˜ `i xä V“ `œ˜˜>˜Ì
՘i ۈÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii ˆ“ˆÌi `i À€ 3 ä x6Σ{ 3 £xÇ “Aà 3 xÈx Ó Ž“A… iÌ Õ˜i
>VVjjÀ>̈œ˜ Vi˜ÌÀˆ«mÌi `i b 3 6 Ó AÀ 3 À€Ó 3 {™ әn 3 x äÓx6} ] >ÛiV
} 3 ™ n£ “AÃÓ ] µÕi `œˆÛi˜Ì ÃÕ««œÀÌiÀ ià LœLˆ˜>}ià ÀœÌœÀˆµÕið ,>««iœ˜Ã µÕ½Õ˜
«ˆœÌi ÃÕ««œÀÌi >Õ “>݈“Õ“ Ç } iÌ µÕ½œ˜ >`“iÌ ä]x } `>˜Ã ià ÌÀ>˜Ã«œÀÌà «ÕLˆVð
> “k“i ۈÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii ˆ“ˆÌi ý>««ˆµÕi >ÕÝ “>V…ˆ˜ià “ÕÌˆ«œ>ˆÀià «œÕÀ
iõÕiià 6 3 ,`°“jV> A`Ì 3 , >ÛiV € 3 «° ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi , 3 «À°
1˜i “>V…ˆ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi D Óä «žiÃ] « 3 £ä] >ÕÀ>ˆÌ ՘ À>ޜ˜ “>݈“> , 3 £äÀ
3 x “ `½œÙ i ˜œ“ `½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ۜ>˜Ì°
1˜i >ÕÌÀi ˆ“ˆÌi ˆ“«œÀÌ>˜Ìi `Õ `ˆ>“mÌÀi `Õ ÀœÌœÀ iÃÌ Vœ˜`ˆÌˆœ˜˜ji «>À > ۈÌiÃÃi
Ì>˜}i˜Ìˆii «œÕÀ ˜i «>à >ÌÌiˆ˜`Ài > ۈÌiÃÃi `Õ Ãœ˜ `i Îää “Éà iÌ ià ۈLÀ>̈œ˜Ã
>ÃÜVˆjið
Q
…œˆÃˆÃܘà >ÀLˆÌÀ>ˆÀi“i˜Ì] «œÕÀ Àj`ՈÀi ià «ÀœLm“ià `i V>>}i] `i Vœ>}i iÌ `i vÀi̇
Ì>}i] `i ˆ“ˆÌiÀ i ÀœÌœÀ D ՘ `ˆ>“mÌÀi ˆ˜vjÀˆiÕÀ D ä]x “ >œÀÃ] À€ 3 6 - Çn x “AÃ
3 ÓnÓ È Ž“A…] b - Ó x£Ó }] iÌ «Ài˜œ˜Ã ՘ >jÃ>}i ÃÌ>̜À ` 3 ä x “ «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i «Àœ‡
«œÃiÀ ՘ i˜VœV…>}i «œÃÈLi «œÕÀ i ÃÌ>̜À ­vˆ}ÕÀi Ç°£x®°

>>}i `ià vˆÃ >V̈và `>˜Ã ià i˜VœV…ið
œ>}i `i «ˆmVià i˜ ÀœÌ>̈œ˜° ÀiÌÌ>}i i˜
 ˆ}œÌ>˜Ì ‚ ià v>ˆÃVi>ÕÝ «œÕÀ Ài˜vœÀViÀ iÕÀ ÀjÈÃÌ>˜Vi°

ˆ}ÕÀi Ç°£x ˆ}ÕÀi Ç°£È

"˜ >««ii }j˜jÀ>i“i˜Ì i «>à `i˜Ì>ˆÀi i˜ À>`ˆ>˜Ã] À ½jV>ÀÌi“i˜Ì `i˜Ì>ˆÀi iÌ ˜ Ìi i


˜œ“LÀi ̜Ì> `½i˜VœV…ià ÃÌ>̜ÀˆµÕið Ã Ü˜Ì ˆjà «>À \
ӒÀ ’` Ӓ
˜ Ìi 3 3 3
À À 
"˜ vˆÝi i˜ }j˜jÀ> ½jV>ÀÌi“i˜Ì `i˜Ì>ˆÀi À ÃÕ«jÀˆiÕÀ >Õ `œÕLi `i > >À}iÕÀ i `i ½i˜‡
VœV…i œÀõսii iÃÌ «iÕ «Àœvœ˜`i >vˆ˜ `½>ÃÃÕÀiÀ ՘i Lœ˜˜i Ìi˜Õi “jV>˜ˆµÕi `ià `i˜ÌÃ
iÌ «œÕÀ v>ۜÀˆÃiÀ i «>ÃÃ>}i `Õ vÕÝ “>}˜j̈µÕi°
Q
…œˆÃˆÃܘà ½jV>ÀÌi“i˜Ì `i˜Ì>ˆÀi `i “>˜ˆmÀi À>ˆÃœ˜˜>Li° À 3 ä ä£È “ «œÕÀ œ}iÀ
i “>݈“Õ“ `½i˜VœV…ià iÌ «Ài˜œ˜Ã i 3 ä ääÈ “ ­vˆ}ÕÀi Ç°£È®°
££{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

i V…œˆÝ `i ½i˜VœV…>}i ˆ“«ˆµÕi ½j«>ˆÃÃiÕÀ `ià ̞ià ÃÌ>̜‡


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ ÀˆµÕið
iÌÌi «Àœ«œÃˆÌˆœ˜ `½i˜VœV…>}i `œ˜˜i \
’` £ xÇ
˜ Ìi 3 3 3 ™n £Î
+Õ>À>˜Ìi >˜Ã `½jۜṎœ˜ `i > Ì>ˆi
À ä ä£È
`ià }ÀœÕ«ià ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ˜ Ìi `iÛ>˜Ì kÌÀi «>ˆÀ ­>ÕÌ>˜Ì `½>iÀà µÕi `i Ài̜ÕÀî] `ˆÛˆÃˆLi
«>À ÌÀœˆÃ «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji iÌ `ˆÛˆÃˆLi «>À «
£™{ä Ó£ “ {ää Ì xä 7
«œÕÀ ՘i “Տ̈«œ>ˆÀi] ˜œÕà V…œˆÃˆÃܘà ˜ Ìi 3 ™ä iÌ
£™xx ә “ Çxä Ì £Óx 7 }>À`iÀœ˜Ã > “k“i i˜VœV…i i 3 ä ääÈ “ «œÕÀ ÀiV>VՏiÀ
Ӓ£™È£ În “ £äää Ì Óxä 7 À 3 3 ä ä£Çx “°
™ä
£™Èn xx “ Ó äää Ì Èää 7 Q ½>jÃ>}i `Õ ÃÌ>̜À «iÀ“iÌ j}>i“i˜Ì `i V>VՏiÀ ià Vœiv‡
˜i
£™ÇÇ xÇ “ ­˜ÕVj>ˆÀi® { Óää Ì £ äää 7 vˆVˆi˜Ìà `jÌiÀ“ˆ˜>˜Ìà `Õ LœLˆ˜>}i Àj«>À̈] “] ‘ ] iÌ Ž °
Ó
£™nÎ ÇÎ “ ­˜ÕVj>ˆÀi® { ™ää Ì £ Îxä 7 ˜ ˜i “iÌÌ>˜Ì] «œÕÀ i “œ“i˜Ì] µÕ½Õ˜ vˆ ­LÀˆ˜® «>À i˜VœV…i] œ˜
`jÌiÀ“ˆ˜i ˜ i «>À «…>Ãi 3 Îä i˜VœV…iÃ] `iÕÝ D `iÕÝ `ˆ>“j‡
½>«Àmà ° iViÀVµ] ½mÀi ˜ÕVj>ˆÀi] `ˆÌˆœ˜Ã `Õ

…k˜i] £™nÈ°
ÌÀ>iÃ] i ˜œ“LÀi “ `i «>ˆÀià `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi] ½>˜}i jiV‡
ÌÀˆµÕi ‘ `i `jV>>}i `i `iÕÝ Ã«ˆÀià ÃÕVViÃÈÛià iÌ ià Vœivvˆ‡
Vˆi˜Ìà `i > v°j°“°
/œÕÌià ià i˜VœV…ià jÌ>˜Ì ṎˆÃjià ˜ i É«…>Ãi 3 ˜ vˆÃ «>À «…>Ãi°
˜i Ӓ ˜i Ș3“‘AÓ4 Ș3’AÈ4
“3 3 £x ‘3 Ž 3 3 3 £{ ÎÎ
Ó ™ä Ó Ãˆ˜3‘AÓ4 Ș3’A™ä4
‘
3“ L £4 3 ä {™
& Ó-
˜i ‘
i 3 Ž €“ VœÃ €Ì L 3“ L £4 3 £{ Î΀“ VœÃ Q€Ì L ä {™R
Ó Ó
˜i
Ž ` 3 Èä° ÛiV ՘ vˆ «>À i˜VœV…i] ÃiÀ>ˆÌ `i n]ÎÇ “°
Ó

iÌÌi Û>iÕÀ `i iÃÌ ˆ˜>VVi«Ì>Li «œÕÀ i V>…ˆiÀ `ià V…>À}ið > “ˆÃi i˜ «>Vi `Õ
ÃiVœ˜` LœLˆ˜>}i ÌÀˆ«…>Ãj ˆ`i˜ÌˆµÕi] “œ˜Ìj i˜ «>À>mi] «iÀ“iÌÌÀ> `½>ÌÌiˆ˜`Ài Ó]£Ó 
r Ó{ ivvˆV>Vià “>ˆÃ ˜i À>VVœÕÀVˆÀ> «>à > œ˜}ÕiÕÀ `Õ ÀœÌœÀ°  v>ÕÌ] Ã>˜Ã Ài“iÌÌÀi
i˜ V>ÕÃi Vi ÃiVœ˜` LœLˆ˜>}i] >Õ}“i˜ÌiÀ `½>LœÀ` i ˜œ“LÀi `i ëˆÀià `Õ «Ài“ˆiÀ LœLˆ‡
˜>}i >vˆ˜ `i `ˆ“ˆ˜ÕiÀ Ã>˜Ã V…>˜}iÀ ->“ 3 Èä “Ó °

Q Տ̈«ˆVˆÌj `i ½i˜ÀœÕi“i˜Ì «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i Àj`ՈÀi > œ˜‡


}ÕiÕÀ `Õ ÀœÌœÀ°
Õ ˆiÕ `i “iÌÌÀi ՘ ÃiՏ LÀˆ˜] œ˜ «iÕÌ «>ViÀ ŽÃ 3 { vˆÃ «>À
i˜VœV…i] ià `ˆ“i˜Ãˆœ˜Ã >ÛiV .i 3 ä ääÈ “ iÌ *i ] «Àœvœ˜`iÕÀ `i
½i˜VœV…i µÕi ˜œÕà V…œˆÃˆÀœ˜Ã ՏÌjÀˆiÕÀi“i˜Ì] i «iÀ“iÌÌi˜Ì°
­vˆ}ÕÀi Ç°£Ç®°
>˜Ã V…>V՘i `ià ˜ i 3 Îä i˜VœV…ià «>À «…>Ãi «ÀjVj`i˜ÌiÃ]
Ài“«>Xœ˜Ã ՘ LÀˆ˜ «>À ՘ v>ˆÃVi>Õ vœÀ“j `i Ž - 3 { vˆÃ° > ÃÕÀ‡
˜i
v>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i `Õ LœLˆ˜>}i µÕˆ jÌ>ˆÌ Ž - `iۈi˜Ì \
Ó
˜i
->“ 3 Ž - Ž - °
ˆ}ÕÀi Ç°£Ç Ó

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ ££x

i ˜œ“LÀi `i vˆÃ >V̈và «>À «…>Ãi `iۈi˜Ì ˜ 3 ŽÃ 6˜ i

˜i & ‘-
i 3 ŽÃ Ž - “ € VœÃ €Ì L 3“ L £4
Ó Ó
3 xÇ ÎӀ“ VœÃ Q€Ì L ä {™R

˜i
ŽÃ Ž ` 3 Èä “Ó 3 ->“ `œ˜˜>˜Ì 3 Ó ä™ “] œ˜}ÕiÕÀ >VVi«Ì>Li iÌ Vœ“«>̈Li
Ó
>ÛiV i V>…ˆiÀ `ià V…>À}ið
i ˜œ“LÀi ̜Ì> `i vˆÃ ÃÕÀ i «œÕÀ̜ÕÀ `Õ ÃÌ>̜À iÃÌ \
˜ Ì 3 Î «6ŽÃ 6˜ i 3 Î «6ŽÃ 6Îä 3 Î6£6{6Îä 3 ÎÈä vˆÃ >V̈vð

ˆÃi i˜ «>Vi `Õ ÃiVœ˜` LœLˆ˜>}i «iÀ“iÌÌ>˜Ì `½>ÌÌiˆ˜`Ài i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶


Ó{ ivvˆV>Við

,ivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì `ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà `i }À>˜`i


«ÕˆÃÃ>˜Vi

½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ iÃÌ `>˜Ã ܘ «Àˆ˜Vˆ«i ՘i


“>V…ˆ˜i ȓ«i \ ՘i LœLˆ˜i `½jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì
̜ÕÀ˜i `iÛ>˜Ì ՘ LœLˆ˜>}i vˆÝi `jˆÛÀ>˜Ì D
Ãià LœÀ˜ià ՘ VœÕÀ>˜Ì jiVÌÀˆµÕi µÕi ½œ˜
i˜Ûœˆi ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ° ÕÝ «ÕˆÃÃ>˜ViÃ
>ÌÌiˆ˜ÌiÃ] ՘ ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì iÃÌ ˜jViÃÃ>ˆÀi°
> “>V…ˆ˜i ̜ÕÀ˜i `>˜Ã ½…Þ`Àœ}m˜i ÜÕÃ
«ÀiÃȜ˜° > VˆÀVՏ>̈œ˜ `i Vi vÕˆ`i iÃÌ ÃÕvvˆ‡
Ã>˜Ìi «œÕÀ ÀivÀœˆ`ˆÀ i ÀœÌœÀ ­Vœ˜`ÕVÌiÕÀà iÌ
ˆ}ÕÀi Ç°£n
̞ià “>}˜j̈µÕiî°
½iÃÌ ˆ˜ÃÕvvˆÃ>˜Ì «œÕÀ i
ÃÌ>̜À µÕi ½œ˜ ÀivÀœˆ`ˆ «>À VˆÀVՏ>̈œ˜ `½i>Õ
*œÕÀ i «Ài“ˆiÀ LœLˆ˜>}i] ˆ Þ >Û>ˆÌ ŽÃ 3 { vˆÃ «>À i˜VœV…i° `>˜Ã ià L>ÀÀià Vœ˜`ÕVÌÀˆVià VÀiÕÃið
"˜ «œÕÀÀ>ˆÌ «Ài˜`Ài ՘i i˜VœV…i «Õà «Àœvœ˜`i *i 3 ä ä£Ó “
«iÀ“iÌÌ>˜Ì `i «>ViÀ …ÕˆÌ vˆÃ ˆÃœjà `>˜Ã V…>µÕi i˜VœV…i°
ÛiV ià { vˆÃ ÃÕ««j“i˜Ì>ˆÀiÃ] œ˜ «iÕÌ Àj>ˆÃiÀ i ÃiVœ˜` LœLˆ˜>}i ˜jViÃÃ>ˆÀi] i˜ ̜ÕÃ
«œˆ˜Ìà ˆ`i˜ÌˆµÕi >Õ «ÀjVj`i˜Ì] iÌ VœÕ«iÀ i˜ «>À>mi ià Ž * 3 Ó LœLˆ˜>}ià «œÕÀ œLÌi‡
˜ˆÀ i `jLˆÌ `jÈÀj `i Ó{ ivvˆV>Vià «œÕÀ ià `iÕÝ LœLˆ˜>}ià ­vˆ}ÕÀi Ç°£n®°

-i“ 3 Î6 J 3Ž « 6Ó“Ó 6ÈA““Ó 4 3 Î6 J 3Ó6Ó6È4 3 £ {{ 6

œ“LÀi ̜Ì> `i vˆÃ ÃÕÀ i «œÕÀ̜ÕÀ ÃÌ>̜ÀˆµÕi ˜ Ì 3 Î «6ŽÃ 6Îä6Ž « 3 ÇÓä vˆÃ >V̈vð

,i“>ÀµÕi \
i «ÀœiÌ ˜½> «>à > «ÀjÌi˜Ìˆœ˜ `½kÌÀi i˜ÃՈÌi Àj>ˆÃ>Li i˜ ½jÌ>Ì] ˆ ÛiÕÌ
ȓ«i“i˜Ì “œ˜ÌÀiÀ i “jV>˜ˆÃ“i `ià Vœ“«Àœ“ˆÃ i˜ ˜i ýˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ì «Àˆ˜Vˆ«>i‡
“i˜Ì µÕ½D ½>ëiVÌ ˆ“«>˜Ì>̈œ˜ `ià LœLˆ˜ið
££È ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

>V…ˆ˜ià Lˆ«œ>ˆÀià jµÕˆÛ>i˜ÌiÃ


ÛiV ՘i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji “Տ̈«œ>ˆÀi D Ó « «žià œ˜ `ˆÃ«œÃiÀ> `i « «…>Ãià ˆ`i˜ÌˆµÕià µÕi ½œ˜
«œÕÀÀ> “œ˜ÌiÀ i˜ ÃjÀˆi œÕ i˜ «>À>mi Ãiœ˜ µÕi ½œ˜ V…iÀV…i D v>ۜÀˆÃiÀ > Ìi˜Ãˆœ˜ œÕ i `jLˆÌ°
"˜ `jÛiœ««iÀ> ià V>VՏà `ià v°j°“° `½i˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈à `i «ÀjvjÀi˜Vi ÃÕÀ >
“>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi `ˆÃ«œÃ>˜Ì `Õ “k“i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià µÕ½Õ˜i «>ˆÀi `i «žiÃ
`i > “Տ̈«œ>ˆÀi° *œÕÀ i ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià `i > Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi] V…œˆÃˆÃܘà `i
½iÝ«Àˆ“iÀ «>À Θ] Vi µÕˆ È}˜ˆvˆi] > “>V…ˆ˜i jÌ>˜Ì ÌÀˆ«…>Ãji] µÕi V…>µÕi «>ˆÀi `i «žià `ˆÃ‡
«œÃi `i ˜AÓ LœLˆ˜ià «>À «…>Ãi°
"˜ «Ài˜`À> > “k“i ۈÌiÃÃi Ì>˜}i˜Ìˆii Àjii ˆ“ˆÌi] 6 3 À€ 3 , 3 ,€A « ܈Ì
, 3 «À°
*œÕÀ > “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi] œ˜ «iÕÌ «Ài˜`Ài ՘ ÃÌ>̜À \
q `i “k“i À>ޜ˜ , µÕi > “Տ̈«œ>ˆÀi >œÀà ià >˜}ià jiVÌÀˆµÕià iÌ i «>à `i˜Ì>ˆÀi ­jiV‡
Ӓ
ÌÀˆµÕi® Ãi Vœ˜ÃiÀÛi˜Ì Æ
Θ
, Ӓ
q œÕ `i À>ޜ˜ À 3 >œÀà ià >˜}ià jiVÌÀˆµÕiÃ] i «>à `i˜Ì>ˆÀi ­jiVÌÀˆµÕi® iÌ ½jV>ÀÌi‡
« Θ
Ӓ Ӓ
“i˜Ì `i˜Ì>ˆÀi ­jiVÌÀˆµÕi® À 3, Ãi Vœ˜ÃiÀÛi˜Ì°
Θ Θ«

*ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi `i > “>V…ˆ˜i

> v°j°“° œLÌi˜Õi `>˜Ã > “>V…ˆ˜i iÃÌ `œ˜˜ji «>À > œˆ `i >À>`>Þ] i 3 3` u u G Ju4° i
`j«i˜` `ià vœÀ“iÃ] `ià `ˆ“i˜Ãˆœ˜Ã] `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ iÌ `i > ۈÌiÃÃi° i `jÌiÀ“ˆ˜i > Ìi˜Ãˆœ˜
i˜ÌÀi vˆÃ iÌ ˆ“«œÃi ˆÃœ>˜Ìà iÌ Ìi˜Õi `ˆjiVÌÀˆµÕi `ià ˆÃœ>˜Ìð
i VœÕÀ>˜Ì `j«i˜` `i > ÃiV̈œ˜ `i VՈÛÀi°  iÃÌ Ài뜘Ã>Li `ià «iÀÌià œÕi iÌ `i >
Ìi˜Õi ̅iÀ“ˆµÕi `ià ˆÃœ>˜Ìà µÕˆ ˜jViÃÈÌi˜Ì > “ˆÃi i˜ «>Vi `Õ ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì iÌ `jÌiÀ“ˆ˜i
½jV…>Õvvi“i˜Ì vˆÝ>˜Ì > `ÕÀji `i ۈi `i > “>V…ˆ˜i i˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `i > V>ÃÃi `ià ˆÃœ‡
>˜Ìà ­œˆ `i œ˜ÌȘ}iÀ®°
Î
-i“ 3 Î J 6 3 _ 6>“ 6€6
Ó
>˜Ã ià >««ˆV>̈œ˜Ã] € ÃiÀ> ̜ՍœÕÀà Àj}Տj iÌ i `jLˆÌ Vœ˜ÌÀžj «œÕÀ ÀiëiVÌiÀ i VœÕÀ>˜Ì
˜œ“ˆ˜> ˆ˜`ˆµÕj ÃÕÀ > «>µÕi iÌ >ÃÃÕÀ>˜Ì > `ÕÀji `i ۈi ˜œÀ“>i `i > “>V…ˆ˜i°
k
Ý«ÀiÃȜ˜Ã `i ->“] Û Ó iÌ -i“
˜i
-ÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i «>À «…>Ãi \ ->“ 3 Ž6ŽÃ 6 6 6`
Ó
Ž \ VœivvˆVˆi˜Ì `i LœLˆ˜>}i
Ž - \ ˜œ“LÀi `i vˆÃ «>À i˜VœV…i Vœ“«œÃ>˜Ì ՘ v>ˆÃVi>Õ
˜ i \ ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi
˜i
“3 \ ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi
Ó
- 3 6` \ ÃÕÀv>Vi `½Õ˜i ëˆÀi `ˆ>“jÌÀ>i
_
°j°“° D ۈ`i “>݈“>i «>À «…>Ãi J Ó 3 ->“ 6 “ 6€ 3 >“ €
“ \ ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i «>À «ži
€ 3 Σ{ À>`ÉÃiV°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ ££Ç

Ý«ÀiÃȜ˜ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi


jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
) 0
Î ˜ i A«…>Ãi
-i“ 3 Î6 J 6 3 _ 3ŽÃ Ž `4 “ €
Ó Ó *ÀˆÝ `Õ Ž7… i˜ ÕÀœ«i
Î
N 3ÈA““Ó 6Ó“Ó 6Ž « 4 3 _ ->“ “ €ÈÎ «  Þ > `i }ÀœÃÃià `ˆvvjÀi˜Vià ÃÕÀ i «ÀˆÝ `i ½jiVÌÀˆVˆ‡
Ó Ìj i˜ÌÀi ià «>Þà iÕÀœ«ji˜Ã ­Îxä ¯®° i «ÀˆÝ “œÞi˜
°/° iÃÌ `i ä]䙙 @ «>À Ž7… iÌ `i ä]£ÎÈ & //
°
 \ VœÕÀ>˜Ì ivvˆV>Vi `i `jLˆÌ «>À vˆ `i ˆ}˜i 3 Ž « N ÃiV̈œ˜ `Õ vˆ
­ ½>«Àmà ½"LÃiÀÛ>̜ˆÀi `i ½˜iÀ}ˆi q >˜ÛˆiÀ Óääή
NÈA““Ó
Ž « \ ˜œ“LÀi `i LœLˆ˜>}ià ˆ`i˜ÌˆµÕià “œ˜Ìjà i˜ «>À>mi ÀmVi *ÀˆÝ i˜ @ /
*ÀˆÝ i˜ @ //

>“ \ 3 “ 6->“ \ vÕÝ >««>Ài˜Ì “>݈“> 3 6  ˆ˜>˜`i


,œÞ>Փi‡1˜ˆ
q `>˜Ã ՘i ëˆÀi >“ 3 “ 3 “ 6-
˜ ˜ ë>}˜i
q `>˜Ã ˜AÓ Ã«ˆÀià “>ÃÃjià >“ 3 “ 3 “ 6- À>˜Vi
Ó Ó
˜ À>˜`i
q `>˜Ã ˜AÓ Ã«ˆÀià Àj«>À̈ià >“ 3 Ž “ 3 ->“ 6 “
Ó *œÀÌÕ}>
q `>˜Ã ˜AÓ Ã«ˆÀià Àj«>À̈ià >ÛiV ŽÃ ëˆÀià “>ÃÃjià «>À «>ˆÀi ÕÝi“LœÕÀ}
`½i˜VœV…ià -Õm`i
˜ ÕÌÀˆV…i
>“ 3 ŽÃ Ž “ 3 ->“ 6 “
Ó i}ˆµÕi
i“>}˜i
Ç°Ç /
 "" - 
 - *>ÞÇ >Ã
-9
," - Ì>ˆi
>˜i“>ÀŽ
"˜ `ˆÃ̈˜}ÕiÀ> \
q ià “>V…ˆ˜ià D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] V…œˆÃˆià i˜ vœ˜V̈œ˜ `Õ ˜œ“LÀi ä]ää ä]äx ä]£ä ä]£x ä]Óä ä]Óx
`i «žià VœÀÀi뜘`>˜Ì >ÕÝ `ˆvvjÀi˜Ìià ۈÌiÃÃià `i ÀœÌ>̈œ˜ `iÃ
ÌÕÀLˆ˜ià …Þ`À>ՏˆµÕi𠏏ià Ãi ÌÀœÕÛi˜Ì] i˜ «>À̈VՏˆiÀ] `>˜Ã ià ÕȘià  >Õ vˆ `i ½i>Õ ‚
iÌ `>˜Ã ià ÕȘià `i  …>ÕÌi V…ÕÌi ‚ Æ
q ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià «Àˆ˜Vˆ«>i“i˜Ì i˜ÌÀ>Š˜jià D Î äää ÌÀɓˆ˜ «>À ià ÌÕÀLˆ˜ià D
Û>«iÕÀ `ià Vi˜ÌÀ>ià ̅iÀ“ˆµÕià œÕ `ià Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀið
,œÌœÀ D «žià Ã>ˆ>˜Ìà 3Ó « 3 n4 ,œÌœÀ D «žià ˆÃÃià 3Ó « 3 {4

ˆ}ÕÀi Ç°£™ ˆ}ÕÀi Ç°Óä


££n ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°Ç°£ >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ


ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ۜ>˜ÌÃ
iÕÀ `j˜œ“ˆ˜>̈œ˜ «ÀœÛˆi˜Ì `Õ Ûœ>˜Ì `½ˆ˜iÀ̈i «ÀjÃi˜Ìj «>À Vi ÌÞ«i `i ÃÌÀÕVÌÕÀi i˜ ÀœÌ>̈œ˜°

>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi

ˆ}ÕÀi Ç°Ó£

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ ££™

*…œÌœ Ç°£

i˜ÌÀ>i “>Àj“œÌÀˆVi `i > ,>˜Vi

>ˆ˜Ìi˜>˜Vi ÃÕÀ ՘ ÀœÌœÀ `½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ۜ>˜Ì°


 ÛÕi] œ˜ «iÕÌ iÃ̈“iÀ Ó« r Èä «žià `œ˜˜>˜Ì ՘i
ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ `i £ää ̜ÕÀÃɓˆ˜ÕÌi°

*…œÌœ Ç°Ó

i˜ÌÀ>i `i >ÀVˆ>V

ÌiÀ˜>ÌiÕÀ D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] D >Ýi ÛiÀ̈V>° ,œÌœÀ iÌ


ÃÌ>̜À°
£n Çxä 6 q £ä xää 6° Èää ̜ÕÀÃɓˆ˜ÕÌi
« «>ˆÀià `i «žià r x]Ó« r £ä «žiÃ
£Óä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

*…œÌœ Ç°Î
° -iÀÀi *œ˜Xœ˜°
˜Vˆi˜˜i ÕȘi `i ->ˆ˜Ìi‡/Տi
˜iVÌiÕÀ …Þ`À>ՏˆµÕi° /ÕÀLˆ˜i *iÌœ˜] ˜œ˜ ÀjÛiÀÈLi]
D >Ýi …œÀˆâœ˜Ì>° > ÌÕÀLˆ˜i *iÌœ˜] D >Õ}iÌà i˜
vœÀ“i `i VՈmÀiÃ] iÃÌ Õ˜i >`>«Ì>̈œ˜ `Õ «Àˆ˜Vˆ«i
`ià “œÕˆ˜Ã D >ÕLià «œÕÀ `ià `jLˆÌà ÜÕà ÌÀmà vœÀÌi
«ÀiÃȜ˜°

*…œÌœ Ç°{
° “j˜>}i“i˜Ì …Þ`À>ՏˆµÕi
`i > ÕÀ>˜Vi]
i˜ÌÀ>i `i ->ˆ˜Ìi‡/Տi

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £Ó£

*…œÌœ Ç°x

i˜ÌÀ>i …Þ`À>ՏˆµÕi `i *À>}˜mÀiÃ

>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i D >Ýi ÛiÀ̈V> VœÕ«ji D ՘i ÌÕÀ‡


Lˆ˜i ÀjÛiÀÈLi >«>˜° œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>‡
ÌiÕÀ «i˜`>˜Ì ià …iÕÀià `i «œˆ˜Ìi° œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
i˜ “œÌiÕÀ ÃޘV…Àœ˜i `i ˜ÕˆÌ i˜ «ÀœvˆÌ>˜Ì `i >
“>ÀV…i ˆ˜ˆ˜ÌiÀÀœ“«Õi `ià Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀið >
ÌÕÀLˆ˜i vœ˜V̈œ˜˜i >œÀà i˜ «œ“«i «œÕÀ Ài“œ˜ÌiÀ
½i>Õ `>˜Ã i L>ÀÀ>}i `i
>« `i œ˜}°

*…œÌœ Ç°È

i˜ÌÀ>i …Þ`À>ՏˆµÕi `i >
œV…i

6Õi `Õ ÃÌ>̜À° 1Ș>}i `Õ VœÀ«Ã `i > ÌÕÀLˆ˜i] ÌÕÀLˆ˜i


ÀjÛiÀÈLi >«>˜ D >Ýi ÛiÀ̈V>°
£ÓÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°Ç°Ó >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D «žià ˆÃÃiÃ


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

i «Àœ}À>““i ˜ÕVj>ˆÀi

½j˜iÀ}ˆi ˜ÕVj>ˆÀi iÃÌ `iÛi˜Õi i˜ À>˜Vi >


«Àˆ˜Vˆ«>i ÜÕÀVi `½jiVÌÀˆVˆÌj vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì
«Õà `i Èä ¯ `ià Li܈˜Ã `mà £™n{° «Àmà iÃ
iÃÃ>ˆÃ “i˜jà `i«ÕˆÃ £™xÈ] D
…ˆ˜œ˜] ->ˆ˜Ì‡
>ÕÀi˜Ì `ià >ÕÝ iÌ Õ}iÞ] i «Ài“ˆiÀ «Àœ‡
}À>““i `i Ãiˆâi ÌÀ>˜V…ià `i ™ää 7 vÕÌ
`jVˆ`j i x “>Àà £™Ç{ iÌ ÃՈۈ `½Õ˜ ÃiVœ˜`
«Àœ}À>““i ˆ`i˜ÌˆµÕi° À>“>̜“i Vœ˜ÃÌÀՈ‡
À> ià V…>Õ`ˆmÀià ˜ÕVj>ˆÀià iÌ Ã̅œ“ ÃiÀ>
i vœÕÀ˜ˆÃÃiÕÀ ՘ˆµÕi `ià }ÀœÕ«ià ÌÕÀLœ>ÌiÀ‡
˜>ÌiÕÀð

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

ià Àj>VÌiÕÀà *7,

-œˆÝ>˜Ìi µÕˆ˜âi «œÕÀ Vi˜Ì `ià xää Àj>VÌiÕÀÃ


i݈ÃÌ>˜Ì `>˜Ã i “œ˜`i Ü˜Ì `ià Àj>VÌiÕÀÃ
*7, D i>Õ ÃœÕà «ÀiÃȜ˜° *Õà `i £ää Ü˜Ì ˆ˜Ã‡ ˆ}ÕÀi Ç°ÓÓ
Ì>jà >ÕÝ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ° ˜ À>˜Vi] «>À“ˆ > /ÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ Lˆ«œ>ˆÀi
ۈ˜}Ì>ˆ˜i `i Vi˜ÌÀ>ià ̜Ì>ˆÃ>˜Ì xn Àj>V‡ ,œÌœÀ D «žià ˆÃÃiÃ
ÌiÕÀÃ] *>Õi] >“>˜Ûˆi]
…œœâo Ü˜Ì `i ˜ÀœÕi“i˜Ì D LœLˆ˜ià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÃ] £Ó i˜VœV…ià «>À «ži ­«>à r £äc®]
ViÌÌi V>Ìj}œÀˆi° ˜ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £ÓÎ

/ÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀÃ
½i˜ÀœÕi“i˜Ì ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ÀœÌœÀˆµÕi] «>ÀVœÕÀÕ
«>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ] «iÕÌ kÌÀi D LœLˆ˜iÃ
Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕià œÕ D LœLˆ˜ià j}>ià `jV>jiÃ
«œÕÀ `œ˜˜iÀ > “k“i Àj«>À̈̈œ˜ `i v°“°“° `>˜Ã
½i˜ÌÀiviÀ “œ˜ÌÀ>˜Ì µÕi ÃiՏà ià vˆÃ >V̈vÃ
Vœ“«Ìi˜Ì ­ÛœˆÀ Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ `Õ LœLˆ˜>}i Àj«>À̈
>Õ «>À>}À>«…i Ç°£®°
,j«>À̈̈œ˜ `i > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi
`>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ `½Õ˜ ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ Lˆ«œ>ˆÀi
>ÛiV ՘ ÀœÌœÀ D «žià ˆÃÃið ½i˜ÀœÕi“i˜Ì iÃÌ
D LœLˆ˜ià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÃ] £Ó i˜VœV…ià «>À «ži
­«>à 3 £äc ®] ˜ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i ­vˆ}ÕÀi
Ç°Óή°
k“i V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià “>ˆÃ i˜ÀœÕi“i˜Ì D
LœLˆ˜ià `jV>jià ­vˆ}ÕÀi Ç°Ó{®°

*…œÌœ Ç°Ç

i˜ÌÀ>i ˜ÕVj>ˆÀi `i œ}i˜Ì‡ÃÕÀ‡-iˆ˜i°
6ˆÃˆÌi `jVi˜˜>i `½Õ˜ ÀœÌœÀ `i ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `i £ ÓÇx 7 “ˆÃ i˜ ÃiÀۈVi
i˜ £™n™°

ˆ}ÕÀi Ç°ÓÎ ˆ}ÕÀi Ç°Ó{


£Ó{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

*…œÌœ Ç°n
° ->i `ià “>V…ˆ˜ià `i > Vi˜ÌÀ>i
˜ÕVj>ˆÀi `i ->ˆ˜Ì‡>ÕÀi˜Ì `ià >ÕÝ°

*Àj«>À>̈œ˜ `½Õ˜i ˜œÕÛii ÌÀ>˜V…i `i ™ää 7 i˜


£™n£° ià ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã «ÀjVj`i˜Ìià Vœ˜ViÀ˜>ˆi˜Ì
՘i ÌÀ>˜V…i `i {nä 7 i˜ £™È™ iÌ `iÕÝ ÌÀ>˜V…ià `i
x£x 7 i˜ £™Ç£°
…>µÕi ÌÀ>˜V…i Vœ˜ViÀ˜i `iÕÝ
}ÀœÕ«ià ÌÕÀLœ>ÌiÀ˜>ÌiÕÀð

*…œÌœ Ç°™

i˜ÌÀ>i ˜ÕVj>ˆÀi `Õ >Þ>ˆÃ

6Õi }j˜jÀ>i `½Õ˜ ÌÕÀLœ>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `i ™£ä 7 i˜ VœÕÀà `i “œ˜‡


Ì>}i° i ½>Û>˜Ì ÛiÀà ½>ÀÀˆmÀi] i VœÀ«Ã `i …>ÕÌi «ÀiÃȜ˜ iÌ ià ÌÀœˆÃ
VœÀ«Ã L>ÃÃi «ÀiÃȜ˜ `i > ÌÕÀLˆ˜i] «ÕˆÃ ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ° ½>Û>˜Ì Ãi
ÌÀœÕÛi˜Ì > “>V…ˆ˜i `i }À>ˆÃÃ>}i iÌ i ۈÀiÕÀ V>«>Li `i v>ˆÀi ̜ÕÀ‡
˜iÀ ½i˜Ãi“Li D L>ÃÃi ۈÌiÃÃi° > ˆ}˜i `½>ÀLÀi “iÃÕÀi ÇÎ “ `i œ˜‡
}ÕiÕÀ°

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £Óx

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

ˆÛiÀÈÌj `ià vˆˆmÀià ˜ÕVj>ˆÀiÃ


"˜ «iÕÌ `j˜œ“LÀiÀ ÃˆÝ vˆˆmÀià «Àˆ˜Vˆ«>iÃ
V>À>VÌjÀˆÃjià «>À ÌÀœˆÃ jj“i˜Ìà `ˆÃ̈˜V̈và \
q i Vœ“LÕÃ̈Li \ ÕÀ>˜ˆÕ“ ˜>ÌÕÀi œÕ i˜Àˆ‡
V…ˆ] «Õ̜˜ˆÕ“ œÕ ̅œÀˆÕ“]
q i vÕˆ`i `i ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì] i>Õ] }>â V>À‡
Lœ˜ˆµÕi] …jˆÕ“ œÕ Ü`ˆÕ“]
q i “œ`jÀ>ÌiÕÀ] ÃiÀÛ>˜Ì D `œÃiÀ ½j˜iÀ}ˆi `iÃ
˜iÕÌÀœ˜Ã j“ˆÃ œÀà `i > Àj>V̈œ˜ i˜
V…>Š˜i \ }À>«…ˆÌi] i>Õ œÕÀ`i œÕ i>Õ œÀ`ˆ‡
˜>ˆÀi°

*…œÌœ Ç°£ä

i˜ÌÀ>i ̅iÀ“ˆµÕi `i *œÀV…iۈi
*œÕÀ > “k“i `ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜ `i vˆÃ >V̈vÃ] `ià LœLˆ˜>}ià `ˆvvjÀi˜Ìà ˜i
`œ˜˜i˜Ì «>à ià “k“ià `jÛiœ««i“i˜Ìà `i ÌkÌià `i LœLˆ˜ið
…>µÕi
Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀ «iÕÌ >ۜˆÀ Ãià «ÀjvjÀi˜Við

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

> ̜˜˜i jµÕˆÛ>i˜Ì «jÌÀœi


*œÕÀ ½" 1] "À}>˜ˆÃ>̈œ˜ `ià >̈œ˜Ã 1˜ˆiÃ]
i˜ LÀ׏>˜Ì ՘i ̜˜˜i `i «jÌÀœi] œ˜ `j}>}i £
Ìi« ÜˆÌ ££ xää Ž7… `i V…>iÕÀ°
*œÕÀ ½"
] "À}>˜ˆÃ>̈œ˜ `i
œœ«jÀ>̈œ˜ iÌ
`i jÛiœ««i“i˜Ì Vœ˜œ“ˆµÕi] Vœ““i «œÕÀ
ià «Àœ`ÕVÌiÕÀà `½jiVÌÀˆVˆÌj iÌ «œÕÀ > À>˜Vi]
£ Ìi« r { xää Ž7… `½jiVÌÀˆVˆÌj°
½jiVÌÀˆVˆÌj iÃÌ Õ˜i vœÀ“i ˜œLi `i ½j˜iÀ}ˆi]
`ˆÀiVÌi“i˜Ì ÌÀ>˜ÃvœÀ“>Li i˜ ÌÀ>Û>ˆ `>˜Ã iÃ
“œÌiÕÀð *œÕÀ > v>LÀˆµÕiÀ D «>À̈À `i ViÌÌi
vœÀ“i `j}À>`ji `i ½j˜iÀ}ˆi µÕ½iÃÌ > V…>iÕÀ]
i «Àˆ˜Vˆ«i `i
>À˜œÌ ˆ˜ÌiÀ`ˆÌ ՘i Vœ˜ÛiÀȜ˜
̜Ì>i `i ½j˜iÀ}ˆi iÌ i˜ LÀ׏>˜Ì £ ̜˜˜i `i
«jÌÀœi œ˜ ˜i «iÕÌ «Àœ`ՈÀi µÕi { xää Ž7…
`½jiVÌÀˆVˆÌj°
£ÓÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ç°Ç°Î ˜ÀœÕi“i˜Ìà ÃÌ>̜ÀˆµÕià `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

 }>ÕV…i \ 6Õi vÀœ˜Ì>i `½Õ˜ i˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj Ó «žiÃ] Ó{ i˜VœV…iÃ] i˜ LœLˆ˜ià «>À «žið
 `ÀœˆÌi \ 6Õi vÀœ˜Ì>i `½Õ˜ i˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj { «žiÃ] Ó{ i˜VœV…iÃ] i˜ LœLˆ˜ià «>À «žiÃ
Vœ˜ÃjµÕi˜Ìð

ˆ}ÕÀi Ç°Óx

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £ÓÇ

˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ LœLˆ˜ià «>À «žiÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] Ó{ i˜VœV…ið
ià LœLˆ˜ià jj“i˜Ì>ˆÀià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕià Ü˜Ì Àj>ˆÃjià ÃÕÀ `ià }>L>ÀˆÌà `ˆvvjÀi˜Ìð /ÀœˆÃ
vœÀ“ià `i ÌkÌià `i LœLˆ˜ià Ü˜Ì ˜jViÃÃ>ˆÀià «œÕÀ jۈÌiÀ ià ˆ˜ÌiÀÃiV̈œ˜Ã œÀà `i > “ˆÃi i˜ «>Vi°

ˆ}ÕÀi Ç°ÓÈ

˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žiÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] Ó{ i˜VœV…ið
ià ÃiV̈œ˜Ã >>˜Ì `i }>ÕV…i D `ÀœˆÌi Ü˜Ì VœÕ`jià `mà > ÜÀ̈i iÌ D ½>ÀÀˆÛji `i ½i˜‡
VœV…i «œÕÀ kÌÀi `>˜Ã ՘ «>˜ `ˆvvjÀi˜Ì `ià ÃiV̈œ˜Ã >>˜Ì `i `ÀœˆÌi D }>ÕV…i°

ˆ}ÕÀi Ç°ÓÇ

*œÕÀ ՘i Lœ˜˜i iVÌÕÀi iÌ Õ˜i Vœ“«Àj…i˜Ãˆœ˜ `ià ÃV…j“>Ã] ià LœLˆ˜>}ià ˜i Ü˜Ì Ài«Àj‡
Ãi˜Ìjà µÕ½>ÛiV ՘ ÃiՏ vˆ «>À i˜VœV…i° ˜ Àj>ˆÌj œ˜ `ˆÃ«œÃiÀ> `i ŽÃ vˆÃ «>À i˜VœV…i°
£Ón ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

˜ÀœÕi“i˜Ìà i˜ LœLˆ˜ià «>À «žià Vœ˜ÃjµÕi˜ÌÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj ] { «žiÃ] ÎÈ i˜VœV…ið
*œÕÀ ià i˜ÀœÕi“i˜Ìà i˜ LœLˆ˜ià «>À «žià Vœ˜ÃjµÕi˜Ìà `iÕÝ vœÀ“ià `i ÌkÌià `i
LœLˆ˜ià ÃÕvvˆÃi˜Ì°

ˆ}ÕÀi Ç°Ón

˜ÀœÕi“i˜Ìà i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žià Vœ˜ÃjµÕi˜ÌÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] È «žiÃ] ÎÈ i˜VœV…ið

ˆ}ÕÀi ǰә

*…œÌœ Ç°££

i˜ÌÀ>i ˜ÕVj>ˆÀi `i *i˜Þ

˜ÌjÀˆiÕÀ `Õ ÃÌ>̜À `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `i £ әä 7° "˜ `ˆÃ‡


̈˜}Õi i˜ LœÕÌ `Õ ÃÌ>̜À ià ˆ>ˆÃœ˜Ã jiVÌÀˆµÕià `iÃ
Vœ˜`ÕVÌiÕÀà >V̈và «œÕÀ vœÀ“iÀ ià ÌkÌià `i LœLˆ˜ið *>À
Vœ˜ÌÀi] œ˜ ۜˆÌ «>Àv>ˆÌi“i˜Ì ià V>˜>ˆÃ>̈œ˜Ã `½i>Õ `i
ÀivÀœˆ`ˆÃÃi“i˜Ì `ià L>ÀÀià Vœ˜`ÕVÌÀˆVià VÀiÕÃið

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £Ó™

Ç°Ç°{ œÀVià “>}˜j̜“œÌÀˆVià VÀjjià «>À ià i˜ÀœÕi“i˜ÌÃ


°“°“° VÀjji «>À ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žià Vœ˜ÃjµÕi˜ÌÃ
˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] £n i˜VœV…iÃ] «>à `ˆ>“jÌÀ>°
ŽÃ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i° i LœLˆ˜>}i iÃÌ Ài«ÀjÃi˜Ìj >ÛiV ŽÃ 3 £°

6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶

½ˆ“>}i `Õ ÃiVÌiÕÀ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi

Þ>˜Ì ÛÕ i œÕÀ >Õ `jLÕÌ `Õ ÃˆmVi] iÌ Lˆi˜


µÕ½i˜ «Àœ}ÀiÃȜ˜ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] ½jiVÌÀœÌiV…‡
˜ˆµÕi ˜½iÝiÀVi «Õà >Õ«Àmà `ià i՘iÃ] ˜ˆ
>Õ«Àmà `ià “j`ˆ>Ã] ½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `ià `ˆÃVˆ«ˆ˜iÃ
˜œÕÛiið *œÕÀ i }À>˜` «ÕLˆV] > VœÕÀÃi D >
“ˆ˜ˆ>ÌÕÀˆÃ>̈œ˜ `ià Ìjj«…œ˜ià «œÀÌ>Lià Ãi
Vœ˜ÃÌ>Ìi iÌ iÃÌ i ÀjÃՏÌ>Ì `½Õ˜ «Àœ}ÀmÃ
Vœ˜ÃÌ>˜Ì° ˜ ÀiÛ>˜V…i] > “œ˜Ìji i˜ «ÕˆÃÃ>˜‡
Vi `ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀÃ] jV…>««>˜Ì >Õ Ài}>À`
ˆ““j`ˆ>Ì] ˜½iÃÌ «>à `Õ ÌœÕÌ ÀiÃÃi˜Ìˆi Vœ““i
Ìiio `½>ˆiÕÀà œ˜ v>LÀˆµÕi ̜ՍœÕÀà i
“k“i >««>Àiˆ t
 ýi˜ÃÕˆÌ µÕi ½ˆ“>}i `Õ ÃiVÌiÕÀ iÃÌ }œL>i‡
“i˜Ì ˜j}>̈Ûi] «ÕÌžÌ `i ÌÞ«i ÌÀ>`ˆÌˆœ˜>ˆÃÌi
D v>ˆLi jۜṎœ˜ >œÀà µÕ½ˆ iÃÌ Õ˜i `iÃ
ÜÕÀVià «Àˆ˜Vˆ«>ià `ià «Àœ}Àmà >VÌÕiÃ `i
˜œÌÀi ÜVˆjÌj°

iÌÌi ˆ“>}i iÃÌ `œ““>}i>Li° i ÀˆÃµÕi iÃÌ
ˆ}ÕÀi Ç°Îä }À>˜` `i ۜˆÀ D VœÕÀÌi jV…j>˜Vi Vi ÃiVÌiÕÀ
«>À̈VՏˆmÀi“i˜Ì Ã>ˆ˜ «>À ܘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
Ã>˜Ã v>ˆi] À>««œÀÌ>˜Ì `ià `iۈÃià D > ˜>̈œ˜]
˜i «Õà >Ì̈ÀiÀ ià jÌÕ`ˆ>˜Ìà `i Û>iÕÀ iÌ i˜
˜œ“LÀi ÃÕvvˆÃ>˜Ì `œ˜Ì ˆ > Li܈˜ «œÕÀ Vœ˜ÃiÀ‡
ÛiÀ Ã> «œÃˆÌˆœ˜ ÌiV…˜ˆµÕi ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>i°
£Îä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

°“°“° VÀjji «>À ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žià Vœ˜ÃjµÕi˜ÌÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] £Ó i˜VœV…iÃ] «>à `ˆ>“jÌÀ>°
ŽÃ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i° i LœLˆ˜>}i iÃÌ Ài«ÀjÃi˜Ìj >ÛiV ŽÃ 3 £°

ˆ}ÕÀi ǰΣ

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £Î£

°“°“° VÀjji «>À ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žið


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] £Ó i˜VœV…iÃ] «>à À>VVœÕÀVˆ° i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
ŽÃ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i°
i LœLˆ˜>}i Ài«ÀjÃi˜Ìj >ÛiV ՘ ÃiՏ vˆ `œ˜˜i ŽÃ 3 Ó° i ÌÀœˆÃˆm“i «Àœ}À>““i ˜ÕVj>ˆÀi vÀ>˜X>ˆÃ

˜ Ài“«>Vi“i˜Ì `ià Vi˜ÌÀ>ià >VÌÕiià >ÀÀˆ‡


Ûjià D ÌiÀ“i] > ÌÀœˆÃˆm“i }j˜jÀ>̈œ˜ `iÃ
Vi˜ÌÀ>ià ˜ÕVj>ˆÀià Vœ“«œÀÌiÀ> `ià Àj>V‡
ÌiÕÀà `i ÌÞ«i *, D i>Õ «ÀiÃÃÕÀˆÃji°
1˜ «Ài“ˆiÀ Àj>VÌiÕÀ `i “ˆÃi >Õ «œˆ˜Ì] ˜œ˜
VœÕ«j >Õ ÀjÃi>Õ] ÃiÀ> Àj>ˆÃj «>À ÀjÛ>]
-ˆi“i˜Ã iÌ ] `i Óää{ D ÓääÇ] ÃÕÀ i ÈÌi `i
>“>˜Ûˆi°
*ÀjÛÕi «œÕÀ Óä£Ç] ViÌÌi ÌÀœˆÃˆm“i }j˜jÀ>‡
̈œ˜] «Õà Ã×Ài] “œˆ˜Ã «œÕ>˜Ìi] `iÛÀ>ˆÌ «iÀ‡
“iÌÌÀi `i VœÕÛÀˆÀ ià Li܈˜Ã jiVÌÀˆµÕià `iÃ
>˜˜jià D Ûi˜ˆÀ Õõսi˜ Óä{ä°

*…>Ãi £ \ £‡È‡Ó‡Ç‡£‡n‡£Ó‡Ç
*…>Ãi Ó \ x‡£ä‡È‡££‡x‡£Ó‡{‡££
*…>Ãi Î \ ™‡Ó‡£ä‡Î‡™‡{‡n‡Î

ˆ}ÕÀi Ç°ÎÓ
£ÎÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

°“°“° VÀjji «>À ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì i˜ ÃiV̈œ˜Ã «>À «žiÃ


˜ÀœÕi“i˜Ì ÌÀˆ«…>Ãj] Ó «žiÃ] £Ó i˜VœV…iÃ] «>à >œ˜}j°
ŽÃ Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i°
i LœLˆ˜>}i Ài«ÀjÃi˜Ìj >ÛiV ՘ ÃiՏ vˆ `œ˜˜i ŽÃ 3 Ó°

*…>Ãi £ \ £‡n‡Ó‡™‡Î‡n‡Ó‡Ç
*…>Ãi Ó \ x‡£Ó‡È‡£‡Ç‡£Ó‡È‡££
*…>Ãi Î \ ™‡{‡£ä‡x‡££‡{‡£ä‡Î
i «>à À>VVœÕÀVˆ Vœ““i i «>à >œ˜}j `œ˜˜i ՘i v°“°“° «Õà v>ˆLi µÕ½>ÛiV i «>à `ˆ>“jÌÀ>] “>ˆÃ «ÕÃ
 ȘÕ܋`>i ‚°

ˆ}ÕÀi Ç°ÎÎ

…>«ˆÌÀi Ç -ÌÀÕVÌÕÀi iÌ ÌiV…˜œœ}ˆi ¬ £ÎÎ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- 
 "

˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈à œLˆ˜>}i `ˆ>“jÌÀ>


’
>˜Ã ̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜iÃ] ÃiՏà ià i˜ÀœÕi“i˜Ìà Àj«>À̈à «° 3
Ó
«iÀ“iÌÌi˜Ì `½œLÌi˜ˆÀ `ià v°j°“° µÕ>ȇȘÕ܋`>ið >
Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ `i ½i˜VœV…>}i] «ÕˆÃ > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `i ½i˜ÀœÕi‡ ÕÝ ÀiXÕ «>À ՘i ëˆÀi
“i˜Ì `œˆÛi˜Ì >œÀà Àj«œ˜`Ài D ՘ V>…ˆiÀ `ià V…>À}ià `œ˜˜j° “ 3 -V “œÞi˜ 3 - “
°j°“°
°j°“° `œ˜˜ji «>À ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì Àj«>À̈
_ €
i 3 J Ó Ãˆ˜3€Ì4 J 3 _
> “ˆÃi i˜ ÃjÀˆi `i ëˆÀià Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì Àj«>À̈iÃ] `œ˜‡ Ó
˜>˜Ì ՘i v°j°“° «Õà «ÀœV…i `½Õ˜i ȘÕ܋`i] i˜ÌÀ>Š˜i >
`ˆ“ˆ˜Ṏœ˜ `i ½>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i `i ViÌÌi v°j°“° `>˜Ã ˜ÀœÕi“i˜Ì Àj«>À̈
՘ À>««œÀÌ Ž] VœivvˆVˆi˜Ì `i LœLˆ˜>}i° ˜i ˜i Ș3“‘AÓ4
i3Ž “ € VœÃ3€Ì4 >ÛiV Ž 3
Ó Ó Ãˆ˜3‘AÓ4
ÕÝ ÀiXÕ «>À ՘i ëˆÀi `½Õ˜ LœLˆ˜>}i `ˆ>“jÌÀ> _
J Ó 3 >“ € 3 ->“ “ €
>˜Ã i V>à `½Õ˜ LœLˆ˜>}i `ˆ>“jÌÀ>] i V>VՏ `Õ vÕÝ D
ÌÀ>ÛiÀà ՘i ÃÕÀv>Vi VœÕÀLi `œ˜˜ji «œÕÀ ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ D -ÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi “>݈“>i «>À «…>Ãi
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i «iÕÌ kÌÀi œLÌi˜Õi «>À i
˜i
V>VՏ `Õ vÕÝ `œ˜˜j «>À ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i D ÌÀ>ÛiÀà ->“ 3 ŽŽÃ `
> ÃÕÀv>Vi `ÀœˆÌi `ˆ>“jÌÀ>i ­vˆ}ÕÀi Ç°Ç®° Ó
Ž \ VœivvˆVˆi˜Ì `i LœLˆ˜>}i
“jˆœÀ>̈œ˜ `i > v°j°“° Àjii ŽÃ \ ˜œ“LÀi `i vˆÃ «>À i˜VœV…i
ià Vœ˜ÃÌÀÕVÌiÕÀà «Àœ«œÃi˜Ì `ià >“jˆœÀ>̈œ˜Ã «œÕÀ Ãi À>«‡ ˜ i \ ˜œ“LÀi `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi
«ÀœV…iÀ >Õ «Õà «Àmà `i > vœÀ“i ȘÕ܋`>i «œÕÀ > v°j°“° \ ˜i
“3 \ ˜œ“LÀi `i «>ˆÀià `½i˜VœV…ià «>À «…>Ãi
j«>˜œÕˆÃÃi“i˜Ì «œ>ˆÀi iÌ ˆ˜Vˆ˜>ˆÃœ˜ `ià i˜VœV…ið Ó
- 3 ` \ ÃÕÀv>Vi `½Õ˜i ëˆÀi `ˆ>“jÌÀ>i

œ˜`ՈÌi `½Õ˜ «ÀœiÌ `i V>VՏ `i “>V…ˆ˜i


*ՈÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi
 «>À̈À `½Õ˜ V>…ˆiÀ `ià V…>À}iÃ] ˆ iÃÌ ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ì `i «Àœ‡ Î
}ÀiÃÃiÀ «œÕÀ `ˆÃViÀ˜iÀ ià ˆ>ˆÃœ˜Ã i˜ÌÀi ià `ˆÛiÀà V…œˆÝ -i“ 3 Î J 3 _ >“ €
ÌiV…˜œœ}ˆµÕià ÃÕVViÃÈvà iÌ «œÕÀ v>ˆÀi >««>À>ŠÌÀi ià Ó
Àm}ià `i `ˆ“i˜Ãˆœ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i°

œÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi `½i˜ÌÀiviÀ ­v°“°“°®

 «>À̈À `½Õ˜ i˜ÀœÕi“i˜Ì] ˆ iÃÌ «œÃÈLi `i `jÌiÀ“ˆ˜iÀ


> v°“°“ `½i˜ÌÀiviÀ iÌ `½i˜ `j`ՈÀi Ã> Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>‡
i] µÕi ½œ˜ ÜՅ>ˆÌi > «Õà ȘÕ܋`>i «œÃÈLi°
£Î{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

+1 -/" - ½ /, / `iÕÝ ÌÞ«ià `½i˜ÀœÕi“i˜Ì \ ÜˆÌ >ÛiV `ià LœLˆ˜iÃ


Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÃ] ÜˆÌ >ÛiV `ià LœLˆ˜ià ˆ`i˜ÌˆµÕià iÌ
`jV>jið
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
*œÕÀ V…>µÕi ÌÞ«i `½i˜ÀœÕi“i˜Ì] «>ViÀ ià vˆÃ ÃÕÀ
Ç°£ +ÕiÃ Ü˜Ì ià >Û>˜Ì>}ià iÌ ˆ˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜Ìà `ià i˜ÀœÕ‡ ՘i VœÕ«i ÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>i `Õ ÀœÌœÀ iÌ Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ ՘i
i“i˜Ìà Àj«>À̈à ¶ 9 >‡Ì‡ˆ `ià Ài“m`ià ¶ ÛÕi `jÛiœ««ji `Õ ÀœÌœÀ°
œ˜VÕÀi°
Ç°Ó *œÕÀµÕœˆ ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj >‡Ì‡ˆ ՘i «ÕˆÃÃ>˜Vi Ç°Ó ½i˜ÀœÕi“i˜Ì `Õ ÀœÌœÀ D «žià ˆÃÃià `½Õ˜ ÌÕÀLœ‡
“>ÃȵÕi ÃÕ«jÀˆiÕÀi D ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ “œ˜œ«…>Ãj ¶ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ Lˆ«œ>ˆÀi iÃÌ D LœLˆ˜ià Vœ˜Vi˜ÌÀˆµÕià iÌ
Ç°Î +Õiià Ü˜Ì ià >“jˆœÀ>̈œ˜Ã >««œÀÌjià «œÕÀ œLÌi‡ Vœ“«œÀÌi n i˜VœV…ià Vœ˜ÃjVṎÛià «>À «ži >ÛiV ՘
˜ˆÀ ՘i v°j°“° ȘÕ܋`>i ¶ *œÕÀµÕœˆ Ì>˜Ì `½>V…>À‡ «>à `i £xc “jV>˜ˆµÕi°
˜i“i˜Ì ¶ ->V…>˜Ì µÕi Vi LœLˆ˜>}i Vœ“«œÀÌi ˜ Vœ˜`ÕVÌiÕÀÃ
«>À i˜VœV…ià iÌ µÕ½ˆ iÃÌ «>ÀVœÕÀÕ «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì
Ç°{ +Õi iÃÌ ½ˆ˜ÌjÀkÌ `i > ˜œÌˆœ˜ `i ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi
Vœ˜Ìˆ˜Õ ] Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ > Àj«>À̈̈œ˜ ̅jœÀˆµÕi `i >
“>݈“>i ->“ ¶
vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi `½i˜ÌÀiviÀ iÌ V>VՏiÀ >
Ç°x >˜Ã > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i `i > vˆ}ÕÀi Ç°Ó£] i Û>iÕÀ ivvˆV>Vi `i ܘ œ˜`i vœ˜`>“i˜Ì>i°
LœLˆ˜>}i `ià «žià ˆ˜`ÕVÌiÕÀà ˜½> jÌj Àj>ˆÃj
Ç°Î «>À̈À `ià v°“°“° `œ˜˜jià >ÕÝ vˆ}ÕÀià ǰΣ] Ç°ÎÓ iÌ
µÕ½>ÛiV `ià  LœLˆ˜ià D `ÀœˆÌi ‚° "˜ >««ii  LœLˆ‡
Ç°ÎÎ] v>ˆÀi ՘i `jVœ“«œÃˆÌˆœ˜ i˜ ÃjÀˆi `i œÕÀÀˆiÀ iÌ
˜iÀ D `ÀœˆÌi ‚ i v>ˆÌ `i «>ViÀ i vˆ i˜ ̜ÕÀ˜>˜Ì D
>˜>ÞÃiÀ ià >Û>˜Ì>}ià iÌ ià ˆ˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜Ìà `Õ «>Ã
`ÀœˆÌi i˜ >Û>˜X>˜Ì° "˜ «iÕÌ >ÕÃÈ Àj>ˆÃiÀ ՘ LœLˆ‡
À>VVœÕÀVˆ iÌ `Õ «>à À>œ˜}j ÃÕÀ i «>à `ˆ>“jÌÀ>°
˜>}i D }>ÕV…i°
ià `iÕÝ LœLˆ˜>}ià ܘ̇ˆÃ ÃÕ«iÀ‡
«œÃ>Lià ¶ Ç°{ > vœÀVi “>}˜j̜“œÌÀˆVi `½i˜ÌÀiviÀ `Õ ÀœÌœÀ `½Õ˜i
“>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i > «œÕÀ vœ˜`>“i˜Ì>
Ç°È +Õi >˜}i “jV>˜ˆµÕi Ãj«>Ài `iÕÝ «žià Vœ˜ÃjVՇ
M3Ì4 3 Ž˜ Ș3€Ì4 >ÛiV Ž 3 Î Ó iÌ ˜ 3 Óä°
̈và `½Õ˜i “>V…ˆ˜i œV̜«œ>ˆÀi ¶ +Õi >˜}i jiV‡

>VՏiÀ ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj `Õ VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜ VœÀÀiÇ
ÌÀˆµÕi Ãj«>Ài `iÕÝ «žià Vœ˜ÃjVṎvà `½Õ˜i “>V…ˆ˜i
«œ˜`>˜Ì D ՘i ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i `>˜Ã > “>V…ˆ˜i
`jV>«œ>ˆÀi ¶
`i ä Ç /] Ã>V…>˜Ì µÕi ½i˜ÌÀiviÀ `½j«>ˆÃÃiÕÀ
Ç°Ç >˜Ã ՘ ÀœÌœÀ D «žià ˆÃÃiÃ] œL̈i˜Ì‡œ˜ ՘ “iˆiÕÀ i 3 ä x ““ iÃÌ  ۜÀ>Vi ‚ i˜ >“«mÀiÇ̜ÕÀ i˜
ÀjÃՏÌ>Ì >ÛiV ՘ i˜ÀœÕi“i˜Ì D LœLˆ˜ià Vœ˜Vi˜‡ Vœ˜Ãœ““>˜Ì ™ä ¯ `ià Ì VÀjjà «>À ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ°
ÌÀˆµÕià ­vˆ}ÕÀi Ç°Óή œÕ D LœLˆ˜ià ˆ`i˜ÌˆµÕià `jV>‡ +Õi iÃÌ ½ˆ˜ÌjÀkÌ `½œLÌi˜ˆÀ ՘i Lœ˜˜i Àj«>À̈̈œ˜
jià ­vˆ}ÕÀi Ç°Ó{® ¶ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i M ¶
Ç°n >˜Ã ià LœLˆ˜>}ià ÃÌ>̜ÀˆµÕiÃ] «œÕÀµÕœˆ ṎˆÃi‡ Ç°x i ÃÌ>̜À `½Õ˜ «iÌˆÌ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj] …iÝ>«œ>ˆÀi]
̇œ˜ `ià «>à >œ˜}jà œÕ `ià «>à À>VVœÕÀVˆÃ ¶ > ՘i œ˜}ÕiÕÀ Ṏi `i £Ç V“ iÌ Õ˜ `ˆ>“mÌÀi ˆ˜Ìj‡
ÀˆiÕÀ `i ÎÎ V“°  Vœ“«œÀÌi Ó i˜VœV…ià «>À «ži iÌ
«>À «…>Ãi iÌ Óä Vœ˜`ÕVÌiÕÀà «>À i˜VœV…i° ià ÌÀœˆÃ
«…>Ãià Ü˜Ì “œ˜Ìjià i˜ j̜ˆi iÌ > v°j°“° Vœ“«œÃji
8 ,

- D ۈ`i iÃÌ `i Înä 6 D > vÀjµÕi˜Vi `i xä â° "˜
`i“>˜`i] i˜ ÃÕ««œÃ>˜Ì > Àj«>À̈̈œ˜ `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ «>Àv>ˆÌi“i˜Ì ȘÕ܋`>i \
Ç°£ i LœLˆ˜>}i `Õ ÀœÌœÀ D «žià ˆÃÃià `½Õ˜ ÌÕÀLœ>ÌiÀ‡ £® `i V>VՏiÀ i vÕÝ ˜jViÃÃ>ˆÀi «>À «ži «œÕÀ œLÌi‡
˜>ÌiÕÀ Lˆ«œ>ˆÀi iÃÌ Àj«>À̈ `>˜Ã £Ó i˜VœV…iÃ] ˜ˆÀ D ۈ`i > Ìi˜Ãˆœ˜ ˜œ“ˆ˜>i°
È i˜VœV…ià Vœ˜ÃjVṎÛià «>À «ži] `jV>jià i˜ÌÀi Ó® `i V>VՏiÀ > Û>iÕÀ “>݈“>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜
iià `i Óäc “jV>˜ˆµÕið "˜ ÜՅ>ˆÌi Vœ“«>ÀiÀ `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°

…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £Îx

n
>ÀV…i i˜ V…>À}i


 * / ,
i˜ Àj}ˆ“i
«iÀ“>˜i˜Ì
jµÕˆˆLÀj

"LiV̈vÃ

® ˆÃ̈˜}ÕiÀ i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i iÌ i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜


“œÌiÕÀ°
®
œ“«Ài˜`Ài i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi `i > “>V…ˆ˜i iÌ i ˆiÀ >Õ ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜
`½ˆ˜`Ո̰
® jÌiÀ“ˆ˜iÀ i ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ Ãˆ ½œ˜ Vœ˜˜>ŠÌ i `j«…>Ã>}i `Õ VœÕÀ>˜Ì `i
V…>À}i ˆ «>À À>««œÀÌ D > Ìi˜Ãˆœ˜ D ۈ`i iJ°

6œV>LՏ>ˆÀi
œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi *Àœ`ÕV̈œ˜] ÌÀ>˜Ã«œÀÌ iÌ -ޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã
`i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi “>}˜j̈µÕiÃ
j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i jiVÌÀˆµÕi
˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ `ià ,j>V̈œ˜ `½ˆ˜`ՈÌ
ÀjÃi>ÕÝ jiVÌÀˆµÕiÃ

i V…>«ˆÌÀi >LœÀ`i > ëjVˆvˆVˆÌj `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i œÀà `i ܘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜
V…>À}i i˜ ÕÃ̈vˆ>˜Ì i ˜œ“ µÕ½œ˜ Õˆ > `œ˜˜j° i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã ÃÌ>̜À u iÌ
ÀœÌœÀ u  jÌ>˜Ì ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li] > «œÃˆÌˆœ˜ Ài>̈Ûi `i Vià V…>“«Ã ˆ˜`ˆµÕi i ÌÞ«i `i vœ˜V‡
̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ “œÌiÕÀ œÕ i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ°
£ÎÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

n°£ 6 / - 1 /,*- \ *," 1


/" ]
/, -*",/] -/, 1/"
i VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ > Àj}˜j i˜ “>ŠÌÀi `i £nÇä D £™Óä°  Vœ˜Ûi˜>ˆÌ «œÕÀ ià ÀjÃi>ÕÝ œV>ÕÝ
>ÛiV ṎˆÃ>̈œ˜ «ÀœV…i `i > «Àœ`ÕV̈œ˜° ˜ £nnä] > }j˜jÀ>ÌÀˆVi ˜i «œÕÛ>ˆÌ >ˆ“i˜ÌiÀ iÃ
“œÌiÕÀÃ] Ã>˜Ã VœÕÀÀœˆià i˜ÌÀi iÕÝ Vœ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì >Õ «>ÃÃj ̅iÀ“ˆµÕi] µÕi `>˜Ã ՘ À>ޜ˜ `i
µÕiµÕià Žˆœ“mÌÀiÃ] `½œÙ i ˜œ“ `i Vi˜ÌÀ>i jiVÌÀˆµÕi° i ÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀ ˜½i݈ÃÌi «>à i˜
Vœ˜Ìˆ˜Õ° ½ˆ“«œÃÈLˆˆÌj `i “œ˜ÌiÀ > Ìi˜Ãˆœ˜ `ià “>V…ˆ˜iÃ] D V>ÕÃi `i > «ÀœÝˆ“ˆÌj `iÃ
>“ià ˜œ˜ ˆÃœjià `Õ VœiVÌiÕÀ] Ài˜`>ˆÌ ˆ˜>VViÃÈLià ià …>ÕÌià Ìi˜Ãˆœ˜Ã «œÕÀ i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ D
}À>˜`i `ˆÃÌ>˜Vi i˜ Vœ˜Ìˆ˜Õ°
ià “œÌiÕÀà >ÛiV ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕiÃ Ã…Õ˜Ì ­>Õ̜Àj}Տ>ÌiÕÀ `i ۈÌiÃÃi® iÌ ÃjÀˆi ­>Õ̜Àj‡
}Տ>ÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi® jÌ>ˆi˜Ì >««ÀjVˆjà V>À ˆÃ jÌ>ˆi˜Ì >VViÃÈLià >ÕÝ Vœ““>˜`ið
i VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ˜>̈v ýiÃÌ ˆ“«œÃj D «>À̈À `ià >˜˜jià £™Óä «œÕÀ `i “Տ̈«ià À>ˆÃœ˜Ã \
q ½>ÌiÀ˜>̈v «ÀjÃi˜Ìi ½>Û>˜Ì>}i `i “ˆ˜ˆ“ˆÃiÀ ià «iÀÌià œÕi , Ó ] «œÕÀ i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ D
}À>˜`i `ˆÃÌ>˜Vi `i ½j˜iÀ}ˆi] }À@Vi >ÕÝ …>ÕÌià Ìi˜Ãˆœ˜Ã Æ
q D «ÕˆÃÃ>˜Vi j}>i ÌÀ>˜Ã«œÀÌji] È > Ìi˜Ãˆœ˜ >Õ}“i˜Ìi] i VœÕÀ>˜Ì `ˆ“ˆ˜Õi° ½ˆ˜ÌiÀ‡
Vœ˜˜i݈œ˜ `ià Àj}ˆœ˜Ã “œ˜Ì>}˜iÕÃià «Àœ`ÕVÌÀˆVià >ÛiV ià Àj}ˆœ˜Ã Vœ˜Ãœ““>ÌÀˆVià `iÛi‡
˜>ˆÌ «œÃÈLi >ÛiV i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ D }À>˜`i `ˆÃÌ>˜Vi ­vˆ}ÕÀi n°£®°
q >ÛiV ià ÌÀ>Û>ÕÝ `i iÀÀ>ÀˆÃ ÃÕÀ ià V…>“«Ã ̜ÕÀ˜>˜ÌÃ] œ˜ `ˆÃ«œÃ>ˆÌ `i “œÌiÕÀà ÃޘV…Àœ˜iÃ
iÌ >ÃޘV…Àœ˜ià >ˆ“i˜Ìjà `ˆÀiVÌi“i˜Ì «>À i ÀjÃi>Õ] “>ˆÃ ̜ÕÀ˜>˜Ìà Ãi˜ÃˆLi“i˜Ì D ۈÌiÃÃi
Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] `½œÙ > ˜jViÃÈÌj `i v>LÀˆµÕiÀ `Õ Vœ˜Ìˆ˜Õ «œÕÀ ÀiÌÀœÕÛiÀ ià Àj}>}ið
Û>˜Ì>}ià `Õ ÌÀˆ«…>Ãj «œÕÀ > «Àœ`ÕV̈œ˜] i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ iÌ > `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ \
q i “œ˜œ«…>Ãj `i“>˜`i Ó vˆÃ «œÕÀ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiÀ ՘i «ÕˆÃÃ>˜Vi « Æ
q i `ˆ«…>Ãj `i“>˜`i Ó vˆÃ «Õà ՘ }ÀœÃ vˆ «œÕÀ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiÀ Ó « Æ
q i ÌÀˆ«…>Ãj `i“>˜`i Î vˆÃ «Õà ՘ «iÌˆÌ vˆ] ˆ £ W ˆ Ó W ˆ Î 3 ä «œÕÀ Î « Æ
q “iˆiÕÀi ṎˆÃ>̈œ˜ `i > V>ÀV>ÃÃi `>˜Ã ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj°

ˆ}ÕÀi n°£

…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £ÎÇ

˜ £™{x] œ˜ >L>˜`œ˜˜> «Àœ}ÀiÃÈÛi“i˜Ì ià ÀjÃi>ÕÝ œV>ÕÝ


>«Àmà > ˜>̈œ˜>ˆÃ>̈œ˜ `½ ° >˜Ã ià >˜˜jià £™xä] œ˜ ÌÀœÕ‡ i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
Û>ˆÌ i˜VœÀi `Õ Vœ˜Ìˆ˜Õ `>˜Ã ViÀÌ>ˆ˜Ã µÕ>À̈iÀà `i *>ÀˆÃ iÌ `Õ
Óx â `>˜Ã i ÃÕ`‡iÃÌ `i > À>˜Vi°
˜ £™Èä] œ˜ ˜œÀ“>ˆÃ> ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã iÌ ià vÀjµÕi˜Við i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ jiVÌÀˆµÕi

œ˜ÃjVÀ>̈œ˜ `Õ ÌÀˆ«…>Ãj «œÕÀ i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ iÌ `Õ “œ˜œ«…>Ãj ÓÓä‡ ½jiVÌÀˆVˆÌj iÃÌ «Àœ`ՈÌi `>˜Ã ià Vi˜ÌÀ>iÃ
Înä6 «œÕÀ ½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ `œ“iÃ̈µÕi° ˜ÕVj>ˆÀià D ՘i Ìi˜Ãˆœ˜ `i Óä œÕ Ó{ Ž6° mÃ
*œÕÀ jµÕˆˆLÀiÀ i ÀjÃi>Õ ÌÀˆ«…>Ãj] Àj«>ÀÌˆÌ ià ✘ià > ÜÀ̈i `i > Vi˜ÌÀ>i] `ià ÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÌiÕÀÃ
`½…>LˆÌ>̈œ˜ ÃÕÀ ià ÌÀœˆÃ «…>Ãið i Vœ˜Ìˆ˜Õ ˜½> «œÕÀÌ>˜Ì «>à ۜ˜Ì ½jiÛiÀ `i Ó{ D {ää Ž6] Ìi˜Ãˆœ˜ Lˆi˜
«iÀ`Õ `i ܘ >ÌÌÀ>ˆÌ° ½ṎˆÃ>̈œ˜ `ià Ài`ÀiÃÃiÕÀà «œÕÀ ½>ˆ“i˜‡ >`>«Ìji >Õ ÀjÃi>Õ vÀ>˜X>ˆÃ iÌ D > «Õ«>ÀÌ `iÃ
Ì>̈œ˜ `ià “œÌiÕÀà «iÀ“iÌ >œÀà `i ÀiÌÀœÕÛiÀ ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià ÀjÃi>ÕÝ jÌÀ>˜}iÀð 1˜i Ìi˜Ãˆœ˜ «Õà jiÛji]
Ã…Õ˜Ì iÌ ÃjÀˆi] >««ÀjVˆjià `ià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃ] ià Àj}>}ià Ãi v>ˆÃ>˜Ì ÇÎx œÕ £ äää Ž6] ˜½> `½ˆ˜ÌjÀkÌ µÕi «œÕÀ `iÃ
v>Vˆi“i˜Ì >ÛiV ià …>V…iÕÀ𠏈}˜ià ÌÀmà œ˜}Õià ÌÀ>˜Ã«œÀÌ>˜Ì ՘i «ÕˆÃÃ>˜‡
Vi ˆ“«œÀÌ>˜Ìi `i«ÕˆÃ ՘ Vi˜ÌÀi `i «Àœ`ÕV‡
i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `½j˜iÀ}ˆi ÌÀ>˜Ã“>˜V…i ýivviVÌÕi i˜ VœÕÀ>˜Ì ̈œ˜ ÌÀmà jœˆ}˜j ­ >ˆi >“iÃ] >˜ˆVœÕ>}>˜
Vœ˜Ìˆ˜Õ° ˜ >ÌiÀ˜>̈v] > «ÕˆÃÃ>˜Vi ÌÀ>˜Ã«œÀÌji «>À «…>Ãi_iÃÌ >Õ
>˜>`>®°
6ivv ivv VœÃ ‘ Ì>˜`ˆÃ µÕi ½ˆÃœ>̈œ˜ iÃÌ v>ˆÌi «œÕÀ 6“>Ý 3 6ivv Ó°
>˜Ã ià V@Lià ÜÕǓ>Àˆ˜Ã] ià vˆÃ ˆÃœjà jÌ>˜Ì Vœ˜vˆ˜jà `>˜Ã i
“k“i V@Li] ½ṎˆÃ>̈œ˜ `Õ Vœ˜Ìˆ˜Õ iÃÌ ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìi° ˜ ivviÌ]
«œÕÀ > “k“i ˆÃœ>̈œ˜]_> «ÕˆÃÃ>˜Vi ÌÀ>˜Ã«œÀÌji >ÛiV i “k“i
VœÕÀ>˜Ì ivvˆV>Vi iÃÌ 6ivv Óivv ° > «Àœ`ÕV̈œ˜ œV>i `Õ Vœ˜Ìˆ˜Õ
iÃÌ v>ˆÌi «>À ՘ Ài`ÀiÃÃiÕÀ°

œ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì D > “>V…ˆ˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ] i Ài`ÀiÃÃiÕÀ
«iÀ“iÌ ½œLÌi˜Ìˆœ˜ `½Õ˜i Ìi˜Ãˆœ˜ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi°

n°Ó "
/" /
 
 -9
," *ޏž˜ià `œÕLi `À>«i>Õ œÕ D Ó VˆÀVՈÌð
 ,/ 1, 1/" "
"˜ ÌÀ>ˆÌiÀ> `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji] µÕˆ «iÕÌ kÌÀi VœÕ«ji ˆ˜ÌjÀˆiÕÀi‡
“i˜Ì i˜ j̜ˆi œÕ i˜ ÌÀˆ>˜}i] >ˆ“i˜Ì>˜Ì ՘ˆµÕi“i˜Ì `ià ÀjVi«ÌiÕÀà `i ÌÞ«i ,] ]
œÕ `iÃ
“œÌiÕÀð
ÝVˆÌji iÌ i˜ÌÀ>Š˜ji i˜ ÀœÌ>̈œ˜ D ۈÌiÃÃi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] «>À iÝi“«i `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ] >
“>V…ˆ˜i `œ˜˜i D ۈ`i ՘ ÃÞÃÌm“i `i v°j°“° ÌÀˆ«…>Ãjià jµÕˆˆLÀjià `œ˜Ì > «ÕÃ>̈œ˜ iÃÌ œLˆ‡
}>̜ˆÀi“i˜Ì > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi `i ÀœÌ>̈œ˜ `Õ ÀœÌœÀ°

…œˆÃˆÃܘà iJ£ “>݈“> D Ì 3 ä ] >œÀÃ]

iJ£ 3 >“ € VœÃ €Ì


\ c
Ӓ
iJÓ 3 >“ € VœÃ €Ì L
Î
\ c

iJÎ 3 >“ € VœÃ €Ì L
Î

>“ vÕÝ >««>Ài˜Ì “>݈“> ÀiXÕ «>À ՘i «…>Ãi >“ 3 ->“  °
£În ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

"˜ «iÕÌ «>ViÀ i V…>“« “>݈“> `i ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ­vˆ}ÕÀi n°Ó® µÕˆ «iÕÌ kÌÀi `œ˜˜j «>À ՘
>ˆ“>˜Ì «iÀ“>˜i˜Ì œÕ «>À ՘ jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì iÝVˆÌj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ ° *œÕÀ Ìi˜ˆÀ Vœ“«Ìi
`i ViÌÌi iÝVˆÌ>̈œ˜ œ˜ ˜œÌiÀ> u  ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i `œ˜˜ji «>À i ÀœÌœÀ° mà µÕ½ii iÃÌ i˜
V…>À}i] > “>V…ˆ˜i `jLˆÌi `ià VœÕÀ>˜Ìð
"˜ «iÕÌ jVÀˆÀi > v°j°“° i˜ V…>À}i iV… 3 J W Àˆ] ˆ jÌ>˜Ì i VœÕÀ>˜Ì `i ˆ}˜i iÌ iV… > Ìi˜‡
Ȝ˜ ȓ«i i˜ ˆ“>}ˆ˜>˜Ì > “>V…ˆ˜i VœÕ«ji i˜ j̜ˆi ­œ˜ «œÕÀÀ>ˆÌ ̜ÕÌ >ÕÃÈ Lˆi˜ ˆ“>}ˆ˜iÀ
> “>V…ˆ˜i VœÕ«ji i˜ ÌÀˆ>˜}i iÌ jVÀˆÀi iV… 3 Õ W À ]  jÌ>˜Ì i VœÕÀ>˜Ì `i «…>Ãi iÌ iV… >
Ìi˜Ãˆœ˜ Vœ“«œÃji®°
+Õi ià V…>À}ià ܈i˜Ì “œ˜Ìjià i˜ j̜ˆi œÕ i˜ ÌÀˆ>˜}i È iià Ü˜Ì ˆ`i˜ÌˆµÕiÃ] ÃÕÀ iÃ
ÌÀœˆÃ «…>Ãià i˜ j̜ˆi] i˜ÌÀi ià ÌÀœˆÃ «…>Ãià i˜ ÌÀˆ>˜}i œÕ È ià `iÕÝ ÌÞ«ià `i V…>À}ià i݈Ç
Ìi˜Ì ȓՏÌ>˜j“i˜Ì] ià VœÕÀ>˜Ìà >««ijà Ü˜Ì ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjÃ] `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜ € µÕi
> v°j°“° D ۈ`i°
_
ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ™4
\ c
_ Ӓ
ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L ™ L
Î
\ c
_ {’
ˆ Î 3 Ó VœÃ €Ì L ™ L
Î

˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj] ià VœÕÀ>˜Ìà Ü˜Ì ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjÃ] `i “k“i «ÕÃ>‡
̈œ˜ € µÕi ià v°j°“° D ۈ`i iÌ `j«…>Ãjà `i ™ «>À À>««œÀÌ D ViiÇVˆ°

i «>ÃÃ>}i `ià VœÕÀ>˜Ìà ˆ £ ] ˆ Ó iÌ ˆ Î `>˜Ã ià LœLˆ˜ià ÃÌ>̜ÀˆµÕià `œ˜˜i] i˜ >««ˆV>̈œ˜


`Õ Ì…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ] ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ՘ˆµÕi u `i “k“i Ãi˜Ã iÌ `i “k“i ۈÌiÃÃi
>˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜ € µÕi u  °
œ““i u  ] i V…>“« u iÃÌ Õ˜ ÛiVÌiÕÀ ë>̈>°

i V…>“« u `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ iÌ i V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ u  ̜ÕÀ˜i˜Ì >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i


D > “k“i ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €°

i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j i˜ÌÀi ½jiVÌÀœ>ˆ“>˜Ì ÀœÌœÀ iÌ i V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ÃÌ>̜À


u  G u ] 
ýjVÀˆÌ \
u 3 u  jÌ>˜Ì i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi  -u 3 JœÕ“i U F U u «œÀÌj «>À i

ˆ}ÕÀi n°Ó ˆ}ÕÀi n°Î…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £Î™

ÛiVÌiÕÀ u  ° ½>“«ˆÌÕ`i
u 3  Ș3 
u  u 4 iÃÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ìi
«ÕˆÃµÕi ià `iÕÝ V…>“«Ã u iÌ u  ̜ÕÀ˜i˜Ì >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i° i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶
i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i iÃÌ ˜j}>̈v «ÕˆÃµÕ½ˆ ýœ««œÃi D >
ÀœÌ>̈œ˜ ­vˆ}ÕÀi n°Î®] Vi µÕˆ ˆ“«ˆµÕi µÕi u ÜˆÌ i˜ >ÀÀˆmÀi `>˜Ã >V…ˆ˜ià ÃÕ«iÀ ÃޘV…Àœ˜iÃ
i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ «>À À>««œÀÌ >Õ V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ u  ° i
“œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i iÃÌ “>݈“> œÀõÕi u iÃÌ «iÀ«i˜`ˆVՏ>ˆÀi D >˜Ã ià >˜˜jià £™Óä] œ˜ > Vœ˜ÃÌÀÕˆÌ `iÃ
u  ° *œÕÀ `iÕÝ `jV>>}ià , `½>˜}ià iÌ 3’ L 4] Lˆi˜ µÕi ià “>V…ˆ˜ià  ÃÕ«iÀ ÃޘV…Àœ˜ià ‚ Vœ““i
vœÀVià ܈i˜Ì `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `>˜Ã ՘ V>à iÌ `i Àj«ÕÃˆœ˜ `>˜Ã >ՍœÕÀ`½…Õˆ œ˜ v>LÀˆµÕi `ià  ÃÕ«iÀ «Àœ‡
½>ÕÌÀi] ià “œ“i˜Ìà `ià VœÕ«ià Ü˜Ì j}>ÕÝ iÌ `i “k“i Ãi˜Ã° `ՈÌà ‚° >˜Ã Vià “>V…ˆ˜iÃ] i ÀœÌœÀ iÌ i ÃÌ>‡
*…ÞȵÕi“i˜Ì] i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i œ««œÃj D > ÀœÌ>̈œ˜ iÃÌ ÌœÀ jÌ>ˆi˜Ì “œLˆið Û>˜Ì > “ˆÃi ÜÕà Ìi˜‡
“>ÌjÀˆ>ˆÃj «>À ià vœÀVià `½>ÌÌÀ>V̈œ˜ `i u ÃÕÀ u  ­>V̈œ˜ `i à Ȝ˜ `Õ ÃÌ>̜À] œ˜ >˜X>ˆÌ ViÕˆ‡Vˆ D €Ã i˜ Ãi˜Ã
ÃÕÀ iÌ `i ˜ ÃÕÀ -® iÌ «>À ià LÀ>à `i iۈiÀ] ià vœÀVià ˜i «>ÃÃ>˜Ì ˆ˜ÛiÀÃi D ½>ˆ`i `½Õ˜i “>V…ˆ˜i >Õ݈ˆ>ˆÀi°
«>à «>À ½>Ýi `i ÀœÌ>̈œ˜° «Àmà VœÕ«>}i >Õ ÀjÃi>Õ] i V…>“« u jÌ>ˆÌ
vˆÝi `>˜Ã ½ië>Vi Vœ““i i ÀœÌœÀ] «ÕˆÃ œ˜

œÕ«i r vœÀVi N LÀ>à `i iۈiÀ vÀiˆ˜>ˆÌ ÌÀmà `œÕVi“i˜Ì i ÃÌ>̜À ÕõսD ½>À‡
ÀkÌ° œÀÃ] È i ÌiV…˜ˆVˆi˜ >Û>ˆÌ ՘ Lœ˜ `œˆ}‡
*œÕÀ “>ˆ˜Ìi˜ˆÀ i ÀœÌœÀ D > ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ ˆ˜ˆÌˆ>i] ˆ v>ÕÌ Ìj] œ˜ >ÀÀˆÛ>ˆÌ i˜ `jvˆ˜ˆÌˆÛi] >Õ ÃÌ>̜À vˆÝi iÌ
`œ˜V vœÕÀ˜ˆÀ ՘ ÌÀ>Û>ˆ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j] «Àœ`ÕˆÌ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i >Õ ÀœÌœÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D > ۈÌiÃÃi `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ‡
«>À ½>˜}i `° `i ÀœÌ>̈œ˜] Vi µÕˆ VœÀÀi뜘` D ՘i «ÕˆÃÃ>˜Vi “i° ՍœÕÀ`½…Õˆ iÌ `i«ÕˆÃ œ˜}Ìi“«Ã] ½>V‡
`° VÀœV…>}i Ãi v>ˆÌ `ˆvvjÀi““i˜Ì V>À >

3
€° “>˜ ÕÛÀi jÌ>ˆÌ œ˜}Õi iÌ >j>̜ˆÀi°

,i“>ÀµÕi \ >˜Ã > “>ÀV…i D ۈ`i] «œÕÀ > VÀj>̈œ˜ `ià v°j°“°] i˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì iÃ
vÀœÌÌi“i˜Ìà `Õ ÀœÌœÀ ÃÕÀ ½>ˆÀ iÌ `i ½>ÀLÀi ÃÕÀ ià VœÕÃȘiÌÃ] >ÕV՘ ÌÀ>Û>ˆ ˜½iÃÌ
i݈}j°

n°Î "
/" / 
 -9
,"
"/ 1,
“>}ˆ˜œ˜Ã kÌÀi i˜ «œÃÃiÃȜ˜ `½Õ˜ `ˆÃ«œÃˆÌˆv ˜œÕà «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i VÀjiÀ ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì
ÃÌ>̜À iÌ `½kÌÀi “>ŠÌÀi `i Ã> ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ iÌ `i ܘ >VVjjÀ>̈œ˜°

i V…>“« jÌ>˜Ì D ½>ÀÀkÌ D Ì 3 ä ] i ÀœÌœÀ Ãi `j«>Vi 뜘Ì>˜j“i˜Ì «œÕÀ µÕi ià «žià `i
˜œ“à Vœ˜ÌÀ>ˆÀià ܈i˜Ì i˜ Ài}>À`°
j«>Xœ˜Ã i V…>“« ÃÌ>̜À ÌÀmà i˜Ìi“i˜Ì `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ] i ÀœÌœÀ Û> ÃՈÛÀi i˜ Ìi˜>˜Ì
Vœ“«Ìi `i Ã> «Àœ«Ài ˆ˜iÀ̈i° VVjjÀœ˜Ã i˜Ìi“i˜Ì] i ÀœÌœÀ Û> >VVjjÀiÀ D ܘ ̜ÕÀ° -ˆ ½œ˜
«ÀœVm`i Ã>˜Ã D‡VœÕ«Ã] «iÌˆÌ D «ïÌ] ˆ iÃÌ Ì…jœÀˆµÕi“i˜Ì «œÃÈLi `½i˜ÌÀ>Š˜iÀ i ÀœÌœÀ ÕõսD
՘i ۈÌiÃÃi ˜œ˜ ˜j}ˆ}i>Li°
˜ «À>̈µÕi] Vi ÃiÀ> `ˆvvˆVˆi «i˜`>˜Ì > “ˆÃi i˜ >VVjjÀ>̈œ˜ V>À `mà µÕi i V…>“« ÃiÀ>
i˜ >Û>˜Vi `i «Õà `i ’AÓ «>À À>««œÀÌ D u  i VœÕ«i >}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i ÀœÌœÀ Û> `ˆ“ˆ˜ÕiÀ] ̜ÕÌ
i˜ ÀiÃÌ>˜Ì `i “k“i Ãi˜Ã] “>ˆÃ i˜ «>ÃÃ>˜Ì `½>ÌÌÀ>V̈v D Àj«ÕÃˆv° -ˆ i V…>“« iÃÌ i˜ >Û>˜Vi `i
«Õà `i ’ «>À À>««œÀÌ D u  i VœÕ«i >}ˆÌ i˜ Ãi˜Ã ˆ˜ÛiÀÃi°
>ˆÃ ÀiÛi˜œ˜Ã D > Àj>ˆÌj° *œÕÀ vœ˜V̈œ˜˜iÀ i˜ “œÌiÕÀ] ˆ ˜œÕà v>ÕÌ >ˆ“i˜ÌiÀ i ÃÌ>̜À
`i > “>V…ˆ˜i «>À `ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà D > «ÕÃ>̈œ˜ €Ã `Õ ÀjÃi>Õ `½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜ i݈ÃÌ>˜Ì°
€Ã 3 Σ{ À>`ÉÃiV° œÀÃ] >ÕV՘ VœÕ«i “œÞi˜ ˜½>}ˆÌ ÃÕÀ i ÀœÌœÀ D ½>ÀÀkÌ] µÕˆ ÀiÃÌi ˆ““œ‡
£{ä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ˆ}ÕÀi n°{ ˆ}ÕÀi n°x

Lˆi] V>À i VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j V…>˜}i `i È}˜i ­`i Ãi˜Ã® D V…>µÕi ÀœÌ>̈œ˜ `i ’ jiVÌÀˆµÕi `Õ
V…>“« u ° -ˆ ½œ˜ ÛiÕÌ œLÌi˜ˆÀ ՘ VœÕ«i “œÞi˜] ˆ v>ÕÌ µÕi i VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j ܈Ì
Vœ˜ÃÌ>˜Ì°
½iÃÌ `ˆÀi µÕi u  `œˆÌ ̜ÕÀ˜iÀ >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i iÌ `>˜Ã i “k“i Ãi˜Ã µÕi uˆ °  v>ÕÌ
 >VVÀœV…iÀ > “>V…ˆ˜i ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ ‚ i˜ >˜X>˜Ì i ÀœÌœÀ i˜ ÀœÌ>̈œ˜°

>VՏœ˜Ã i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j i˜ÌÀi i V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ÃÌ>̜À u ̜ÕÀ˜>˜Ì D
€Ã iÌ i ÀœÌœÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D € `>˜Ã i “k“i Ãi˜Ã ­vˆ}ÕÀi n°{®° *œÃˆÌˆœ˜˜œ˜Ã u iÌ u  ˆ˜ˆÌˆ>i“i˜Ì
D Ì 3 ä ] >ÛiV ™ 3 3 u 
u4 D Ì 3 ä°

u  G u 

u 3 u  u 4 3  ȘQ3€Ã L €4Ì L ™R

3  Ș3 

-½ˆ ˜½Þ > «>à `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã €Ã 3


A €] i VœÕ«i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j iÃÌ «ÕÃ>̜ˆÀi] >œÀÃ
i VœÕ«i “œÞi˜ iÃÌ ˜Õ°  iÃÌ }j˜jÀ>ÌiÕÀ «i˜`>˜Ì ՘i `i“ˆ‡«jÀˆœ`i iÌ “œÌiÕÀ «i˜`>˜Ì
½>ÕÌÀi] > «jÀˆœ`i jÌ>˜Ì / 3 ӒA3€Ã L €4 ÃiVœ˜`i°

i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã €Ã 3 €] i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì


ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j 3
“œÞi˜

“œÞi˜ 3  Ș ™] iÃÌ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li È ½œ˜ `jÈÀi µÕi i VœÕ«i ÌÀ>Û>ˆi >Õ VœÕÀÃ
`i > ÀœÌ>̈œ˜ `7 3
`°°

>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ] i VœÕ«i iÃÌ «œÃˆÌˆv ’ - ™ - Ӓ ­vˆ}ÕÀi n°x®°œ““i «œÕÀ > }j˜jÀ>ÌÀˆVi] >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã] i˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ]
ià VœÕ«ià Ü˜Ì j}>ÕÝ «œÕÀ `iÕÝ `jV>>}ià 6 iÌ 3’ L 4°

n°{ "
/" / ,6 ,-  ,/ 1,‡
"/ 1, 
 -9
,"
 ˜i «iÕÌ Ãi v>ˆÀi µÕi È > “>V…ˆ˜i v>ˆÌ «>À̈i `½Õ˜  ÀjÃi>Õ ‚ œÙ `½>ÕÌÀià “>V…ˆ˜ià `Õ “k“i
ÌÞ«i «iÕÛi˜Ì vœÕÀ˜ˆÀ ½j˜iÀ}ˆi ˜jViÃÃ>ˆÀi «œÕÀ «iÀ“iÌÌÀi ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ `i ½Õ˜i
`½i˜ÌÀi iið

…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £{£

ˆ}ÕÀi n°È

>˜Ã i «>À>}À>«…i n°Ó œÙ > “>V…ˆ˜i >ˆ“i˜Ì>ˆÌ ՘ ÀjÃi>Õ Vœ“«œÃj ՘ˆµÕi“i˜Ì `i


 Vœ˜Ãœ““>ÌiÕÀà ‚] œ˜ > ÛÕ µÕi i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ ˜i «œÕÛ>ˆÌ «>à >ۜˆÀ ˆiÕ°
i
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì > jÌj >««ij vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i°
>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ ÀjÃi>Õ] ՘i `ià ˜œ“LÀiÕÃiÃ
“>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià «iÕÌ vœ˜V̈œ˜˜iÀ i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ i˜ vœÕÀ˜ˆÃ‡
Ã>˜Ì `i ½j˜iÀ}ˆi >Õ ÀjÃi>Õ] œÕ i˜ “œÌiÕÀ i˜ >LÜÀL>˜Ì `i ½j˜iÀ‡ 6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶
}ˆi `Õ ÀjÃi>Õ ­ià >ÕÌÀià “>V…ˆ˜ià vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì ½j˜iÀ}ˆi®°
«Àmà ½>VVÀœV…>}i] µÕˆ Àj>ˆÃi ½j}>ˆÌj `i € ˆ“«œÃj «>À >
ÌÕÀLˆ˜i >ÛiV €Ã ˆ“«œÃj «>À i ÀjÃi>Õ] u iÌ u  Ü˜Ì >Õ ÃޘV…Àœ‡ > vœÀ“>̈œ˜ i˜ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi
˜ˆÃ“i° ˜ vœ˜V̈œ˜ `ià Àj}>}iÃ] ̜ÕÌ i˜ “>ˆ˜Ìi˜>˜Ì i ÃޘV…Àœ‡ i `œ“>ˆ˜i `Õ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi iÃÌ Li>Շ
˜ˆÃ“i] «>À À>««œÀÌ D u  ] u «œÕÀÀ> kÌÀi `>˜Ã ՘i `ˆÀiV̈œ˜ µÕi‡ VœÕ« «Õà ˆ“«œÀÌ>˜Ì] `ޘ>“ˆµÕi iÌ Vœ“«j‡
Vœ˜µÕi iÌ `œ˜˜iÀ `ià Àj>V̈œ˜Ã `½ˆ˜`ÕˆÌ `ˆvvjÀi˜Ìià ­vˆ}ÕÀi n°È®° ̈̈v µÕ½œ˜ ˜i ½ˆ“>}ˆ˜i i˜ }j˜jÀ>°
+Õ>ȓi˜Ì ˆ}˜œÀj `ià “j`ˆ>Ã] ˆ iÃÌ D ½œÀˆ}ˆ‡
>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ ÀjÃi>Õ] i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì] i ˜i `i }À>˜`ià ÀjÕÃÈÌià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiià iÌ `i
ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ Ãi V>À>VÌjÀˆÃi «>À i `j«…>Ã>}i ™ ÃÕVVmà Ài“>ÀµÕ>Lið
i `œ“>ˆ˜i «Àœ«œÃi] D
`Õ VœÕÀ>˜Ì `i «…>Ãi ˆ «>À À>««œÀÌ D > v°j°“° D ۈ`i iJ° ̜Õà ià ˜ˆÛi>ÕÝ] `Õ
* >Õ `œV̜À>Ì] i˜ «>Ç
Ã>˜Ì «>À ½œÕÛÀˆiÀ ëjVˆ>ˆÃj] i ÌiV…˜ˆVˆi˜]
˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i œÕ i˜ vœ˜V̈œ˜˜i‡ *] i ÌiV…˜ˆVˆi˜ ÃÕ«jÀˆiÕÀ] /- iÌ 1/] i
“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi “œÌiÕÀÉ}j˜jÀ>ÌiÕÀ ÃÕÀ ÀjÃi>Õ] i˜ Àj}ˆ“i «iÀ‡ “>ŠÌÀi] œÕ -/] ½ˆ˜}j˜ˆiÕÀ] i `œVÌiÕÀ]
“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj] ià VœÕÀ>˜Ìà `i «…>Ãià Ü˜Ì ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆ‡ `ià vœÀ“>̈œ˜Ã Û>œÀˆÃ>˜Ìià “i˜>˜Ì `ˆÀiVÌi‡
“i˜Ì D ՘ i“«œˆ°
ˆLÀjà iÌ `i «ÕÃ>̈œ˜ j}>i D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi
`i ÀœÌ>̈œ˜ `Õ ÀœÌœÀ € 3 «°
½iÃÌ `ˆÀi µÕi i VœÕÀ>˜Ì `i
«…>Ãi iÌ > v°j°“° D ۈ`i œ˜Ì «œÕÀ “k“i «ÕÃ>̈œ˜ > ۈÌiÃÃi
>˜}Տ>ˆÀi `i ÀœÌ>̈œ˜ `Õ ÀœÌœÀ `i > “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆ‡
Û>i˜Ìi°
£{Ó ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ÝiÀVˆVi `½>««ˆV>̈œ˜
jÌiÀ“ˆ˜œ˜Ã i ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ Ãˆ ˆ iÌ iÛ Ãœ˜Ì i˜ «…>Ãi° ,>ˆÃœ˜˜œ˜Ã
`‘
ÃÕÀ `ià LœLˆ˜ià `ˆ>“jÌÀ>ià D ½ˆ˜ÃÌ>˜Ì œÙ iÛ iÃÌ “>݈“>i \ iÛ r ^ ] Vi µÕˆ

È}˜ˆvˆi µÕi i vÕÝ ÀiXÕ D ۈ`i «>À > LœLˆ˜i ÃÌ>̜À £- ý>˜˜Õi i˜ `jVÀœˆÃ‡
Ã>˜Ì°
i> «œÃˆÌˆœ˜˜i i ÀœÌœÀ ­vˆ}ÕÀi n°Ç®°
> œˆ `i >À>`>Þ i r Ñ ­`я Z ÛÑ ® `œ˜˜i i Ãi˜Ã `i > v°j°“° iÌ `œ˜V `Õ VœÕÀ>˜Ì

`>˜Ã > LœLˆ˜i £- °
i VœÕÀ>˜Ì “>݈“> `œ˜˜i ՘i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ ÌÀ>˜Ã‡
ÛiÀÃ>i°
½iÃÌ Õ˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ] i VœÕ«i >}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i ÀœÌœÀ
jÌ>˜Ì œ««œÃj D > ÀœÌ>̈œ˜°

ˆ}ÕÀi n°Ç
"˜ «œÕÀÀ>ˆÌ >ÕÃÈ À>ˆÃœ˜˜iÀ «>À > œˆ `i i˜â° i vÕÝ ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ý>˜˜Õ>˜Ì
i˜ `jVÀœˆÃÃ>˜Ì] ½ˆ˜`ÕˆÌ Àj>}ˆÌ «œÕÀ i“«kV…iÀ ViÌÌi `ˆ“ˆ˜Ṏœ˜° i VœÕ«i
œLÌi˜Õ ýœ««œÃi D > ÀœÌ>̈œ˜°
½iÃÌ Õ˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ°
>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ] i VœÕ«i iÃÌ `>˜Ã i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜] ˆ iÃÌ
i˜ œ««œÃˆÌˆœ˜ `i «…>Ãi >ÛiV iÛ «œÕÀ > Àj>V̈œ˜ ÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>i°

n°x " -/" 1 "


/" /
 «>À̈À `ià …Þ«œÌ…mÃià vœ˜`>“i˜Ì>iÃ] i “œ`mi «iÀ“iÌÌÀ> `i À>ÃÃi“LiÀ `>˜Ã ՘ `ˆ>‡
}À>““i ՘ˆµÕi ̜ÕÌià ià ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã Vœ˜ViÀ˜>˜Ì i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i° /ÀœˆÃ
“œ`mià Ü˜Ì ṎˆÃjà \
>° œ`mi D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi i˜VœÀi >««ij “œ`mi ˆ˜j>ˆÀi œÕ “œ`mi `i i…˜
ÃV…i˜LÕÀ}°  Vœ˜Ûˆi˜Ì >ÕÝ “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià \ V…>«ˆÌÀi ™°
L° œ`mi `i *œÌˆiÀ v>ˆÃ>˜Ì ˆ˜ÌiÀÛi˜ˆÀ > Ã>ÌÕÀ>̈œ˜°  Vœ˜Ûˆi˜Ì >ÕÝ “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D
«žià ˆÃÃià Ã>ÌÕÀjià \ V…>«ˆÌÀi £Î°
V° œ`mi `i œ˜`i] «ÕˆÃ «>À iÝÌi˜Ãˆœ˜] “œ`mi `ià `iÕÝ Àj>V̈œ˜Ã° Ã Vœ˜Ûˆi˜˜i˜Ì >ÕÝ
“>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] Ã>ÌÕÀjià œÕ ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià \ V…>«ˆÌÀi £Î°

…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £{Î

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


 /
"1," «œÕۜˆÀ `ià «œˆ˜Ìià iÃÌ ṎˆÃj `>˜Ã ̜Õà ià …>Ã `½iÃÃ>ˆÃ
…>ÕÌi Ìi˜Ãˆœ˜°
i V…>“« `ˆÃÀի̈v `i ½>ˆÀ D «ÀiÃȜ˜ >̓œÃ«…jÀˆµÕi
> ̅jœÀˆi `ià ˆœ˜Ã 3 Î N £äÈ 6ɓ ­«>À>}À>«…i £°Î°{® iÃÌ i V…>“« jiV‡
ÌÀˆµÕi “>݈“> >`“ˆÃÈLi Æ >ÕÌÀi“i˜Ì `ˆÌ] V½iÃÌ i
1˜ }>⠘½iÃÌ «>à ՘ ˆÃœ>˜Ì° 1˜ }>⠈œ˜ˆÃj Vœ“«œÀÌi
V…>“« “ˆ˜ˆ“> ˜jViÃÃ>ˆÀi «œÕÀ `jÌÀՈÀi i V>À>VÌmÀi ˆÃœ‡
>ÕÌ>˜Ì `½ˆœ˜Ã ˜j}>̈và µÕi `½ˆœ˜Ã «œÃˆÌˆvð 1˜ ˆœ˜ iÃÌ Õ˜
>˜Ì `i ½>ˆÀ° ˜ «À>̈µÕi] `ˆ“ˆ˜Õi vœÀÌi“i˜Ì >ÛiV iÃ
>̜“i >Þ>˜Ì }>}˜j œÕ «iÀ`Õ Õ˜ jiVÌÀœ˜° ½ˆœ˜ˆÃ>̈œ˜ `i
ˆÀÀj}Տ>ÀˆÌjà `i ÃÕÀv>Vi] >ÛiV ½ˆœ˜ˆÃ>̈œ˜ `i ½>ˆÀ iÌ >ÛiV
½>ˆÀ Ãi «Àœ`ÕˆÌ «>À ià À>`ˆ>̈œ˜Ã] «>À V…œVà œÕ ˜>ÌÕÀi‡
ià Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã >̓œÃ«…jÀˆµÕið
i“i˜Ì «>À vÀœÌÌi“i˜Ì `ià ˜Õ>}ià i˜ÌÀi iÕÝ D ½>««ÀœV…i
`½Õ˜ œÀ>}i° ½ivviÌ VœÕÀœ˜˜i œÕ ivviÌ VœÀœ˜>
ià “>Àˆ˜Ã œ˜Ì jÌj ià «Ài“ˆiÀà œLÃiÀÛ>ÌiÕÀà `iÃ
 Ãi «Àœ`ÕˆÌ ÃÕÀ ià ˆ}˜ià `i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `½j˜iÀ}ˆi D …>ÕÌi
>ˆ}ÀiÌÌià >VVœ“«>}˜jià `i VÀj«ˆÌi“i˜Ìà ÃÕÀ ià “@Ìà `iÃ
Ìi˜Ãˆœ˜°  iÃÌ `× D ½ˆœ˜ˆÃ>̈œ˜ `i ½>ˆÀ iÌ Ãi «ÀjÃi˜Ìi
˜>ۈÀið > vœÕ`Ài > «Õ kÌÀi œLÃiÀÛji `i«ÕˆÃ > ˜ÕˆÌ `iÃ
«œÕÀ `ià vˆÃ vˆ˜Ã ÜÕà > vœÀ“i `½Õ˜i }>ˆ˜i Õ“ˆ˜iÕÃi
Ìi“«Ã° > `jVœÕÛiÀÌi `ià «>À>̜˜˜iÀÀià «>À ° À>˜Žˆ˜
LiÕ@ÌÀi° *œÕÀ `ià vˆÃ `i «Õà }ÀœÃ `ˆ>“mÌÀi] `iÃ
i˜ £Ç{Ç «iÀ“iÌÌ>ˆÌ `i `œ“«ÌiÀ Vi «…j˜œ“m˜i “ÞÃÌj‡
>ˆ}ÀiÌÌià >««>À>ˆÃÃi˜Ì >VVœ“«>}˜jià `i VÀj«ˆÌi“i˜Ìð
ÀˆiÕÝ] `>˜}iÀiÕÝ iÌ >j>̜ˆÀi°

½iÃÌ i `jLÕÌ `½Õ˜i >Û>>˜V…i jiVÌÀœ˜ˆµÕi°
i «…j˜œ‡
*>À > ÃՈÌi] ià >«ˆ˜ˆÃÌià œ˜Ì jÌj ˆ˜ÌÀˆ}Õjà «>À Vi “k“i
“m˜i iÃÌ Vœ“L>ÌÌÕ «œÕÀ ià «iÀÌià i˜ ˆ}˜i µÕ½ˆ VÀji]
«…j˜œ“m˜i `i VÀj«ˆÌi“i˜Ìà >VVœ“«>}˜jà `½>ˆ}ÀiÌÌiÃ
«œÕÀ ià >ˆ}ÀiÌÌià µÕˆ «Àœ`ՈÃi˜Ì `ià «iÀÌÕÀL>̈œ˜Ã À>`ˆœ‡
ÃÕÀ ̜ÕÌià ià >ëjÀˆÌjà “œ˜Ì>}˜iÕÃià D ½>««ÀœV…i `½Õ˜
«…œ˜ˆµÕià iÌ «œÕÀ ià VÀj«ˆÌi“i˜Ìà µÕˆ ˆ˜µÕˆmÌi˜Ì iÌ
œÀ>}i°
“œLˆˆÃi˜Ì ià «œ«Õ>̈œ˜Ã ÀˆÛiÀ>ˆ˜ið
i «œÌi˜Ìˆi `ˆÃÀի̈v ½iÝ«jÀˆi˜Vi] ià iÃÃ>ˆÃ iÌ ià ÀiV…iÀV…ià œ˜Ì «iÀ“ˆÃ `i
ȓՏiÀ ½ivviÌ VœÕÀœ˜˜i iÌ `i `jÌiÀ“ˆ˜iÀ ià «>À>“mÌÀiÃ
> œˆ `i *>ÃV…i˜£ jÌ>LˆÌ µÕi >  Ìi˜Ãˆœ˜ iÝ«œÃˆÛi ‚ «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i i Àj`ՈÀi «œÕÀ µÕ½ˆ ÜˆÌ >VVi«Ì>Li° iÃ
i˜ÌÀi `iÕÝ «>Ìi>ÕÝ ˆ˜`jvˆ˜ˆÃ ˜i `j«i˜` µÕi `i > “>ÃÃi v>VÌiÕÀà ˆ“«œÀÌ>˜Ìà Ü˜Ì > Ìi˜Ãˆœ˜] i V…>“« jiVÌÀˆµÕi
`i }>â «>À ՘ˆÌj `i ÃÕÀv>Vi°  i˜ iÃÌ ÌœÕÌ >ÕÌÀi“i˜Ì È i ÃÕ«iÀvˆVˆi] i `ˆ>“mÌÀi `Õ vˆ] ½jÌ>Ì `i ÃÕÀv>Vi `Õ vˆ iÌ
V…>“« ˜½iÃÌ «>à ՘ˆvœÀ“i œÕ È > ÃÕÀv>Vi Vœ“«œÀÌi `ià ià Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã >̓œÃ«…jÀˆµÕið
«œˆ˜Ìià œÕ “k“i `ià >ëjÀˆÌjð *œÕÀ ՘ «œÌi˜Ìˆi `œ˜˜j] *œÕÀ i ÀjÃi>Õ {ää Ž6 iÕÀœ«ji˜] ½ṎˆÃ>̈œ˜ `i «Õ‡
i V…>“« iÃÌ ÌÀmà ˆ˜Ìi˜Ãi >Õ̜ÕÀ `ià «œˆ˜Ìià i˜ÌÀ>Š˜>˜Ì ÈiÕÀà Vœ˜`ÕVÌiÕÀà vˆ˜Ã “œ˜Ìjà i˜ v>ˆÃVi>ÕÝ] V½iÃ̇D‡`ˆÀi
`ià ˆœ˜Ã µÕˆ «>À V…œVà ˆœ˜ˆÃi˜Ì i˜VœÀi «Õà i }>â°
i i˜ «>À>mi] `œ˜˜i `ià ÀjÃՏÌ>Ìà >VVi«Ì>Lið

£ 6œˆÀ V…>«ˆÌÀi ™  *œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «Õà ‚] “œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “ˆVÀœ‡ÃÞÃÌm“ið


£{{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- ˜ “œÌiÕÀ] iÌ «>À >LÕà `i >˜}>}i] œ˜ Ài«Ài˜` «œÕÀ u 
½>««i>̈œ˜ Àj>V̈œ˜ “>}˜j̈µÕi `½ˆ˜`Ո̰
i ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜ “>}˜j̈µÕi `½ˆ˜`ÕˆÌ Ãi V>À>VÌjÀˆÃi
j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i
«>À > Û>iÕÀ `Õ `j«…>Ã>}i ™ `Õ VœÕÀ>˜Ì `i «…>Ãi ˆ «>À
1˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i >ˆ“i˜Ìi ՘ }ÀœÕ«i“i˜Ì jµÕˆ‡ À>««œÀÌ D > v°j°“° D ۈ`i iJ °
ˆLÀj `i ÀjVi«ÌiÕÀà iÌ] i˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi > «ÕÃ>̈œ˜ iÃÌ D
̜ÕÌ ˆ˜ÃÌ>˜Ì > ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji `i >
“>V…ˆ˜i° 
 "
j«…>Ã>}i `Õ VœÕÀ>˜Ì `i V…>À}i ˆ «>À À>««œÀÌ D iÛ
°j°“° iÌ VœÕÀ>˜Ì `i V…>À}i
 ۈÌiÃÃi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ­Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì®] ià VœÕÀ>˜Ìà 
Ü˜Ì ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjÃ] `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜ µÕi ià 
 iJ£ 3 >“ € VœÃ €Ì

 \ c
v°j°“° D ۈ`i iÌ `j«…>Ãjà `i ™ «>À À>««œÀÌ D ViiÇVˆ° 
 Ӓ
iJÓ 3 >“ € VœÃ €Ì L
-ˆ Î
-ޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ià V…>“«Ã 
 \ c

 {’

 iJÎ 3 >“ € VœÃ €Ì L
i V…>“« u `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ iÌ i V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ _
Î

u  ̜ÕÀ˜i˜Ì >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i D > “k“i ۈÌiÃÃi >˜}Շ 
 ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ™4

 \ c
>ˆÀi €° 
 _ Ӓ
ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L ™ L
>œÀà Î

œÕ«i iÌ Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ 


 \ c

 _ {’

 ˆ Î 3 Ó VœÃ €Ì L ™ L
˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ \ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i ýœ««œÃi D > ÀœÌ>‡ Î
̈œ˜° ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] i V…>“« ˆ˜`ÕˆÌ iÃÌ i˜ >ÀÀˆmÀi «>À
À>««œÀÌ >Õ V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ \
€ - ä°
œÕ«i] ÌÀ>Û>ˆ] «ÕˆÃÃ>˜Vi
˜ “œÌiÕÀ \ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i i˜ÌÀ>Š˜i > ÀœÌ>̈œ˜° ˜
Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] i V…>“« ˆ˜`ÕˆÌ iÃÌ i˜ >Û>˜Vi «>À À>««œÀÌ
œÕ«i \
u 3 u  G u 
>Õ V…>“« ˆ˜`ÕVÌiÕÀ \
€ ( ä° /À>Û>ˆ \ `7 3


,jÛiÀÈLˆˆÌj *ՈÃÃ>˜Vi \ * 3
3


1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ˜i «iÕÌ >ۜˆÀ ՘ vœ˜V̈œ˜˜i‡

œÕ«i “œÌiÕÀ
“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi µÕi È ii iÃÌ Vœ˜˜iVÌji D ՘ ÀjÃi>Õ
V>«>Li `i vœÕÀ˜ˆÀ œÕ `½>LÜÀLiÀ `i ½j˜iÀ}ˆi° Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i \
ˆ˜ÃÌ 3
“œÞi˜ 3 L  Ș ™

,j>V̈œ˜ `½ˆ˜`ՈÌ
˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ] > Àj>V̈œ˜ “>}˜j̈µÕi `½ˆ˜`ÕˆÌ u iÃÌ
`jvˆ˜ˆi «>À i V…>“« «Àœ`ÕˆÌ «>À ià VœÕÀ>˜Ìà ÃÌ>̜ÀˆµÕið

…>«ˆÌÀi n >ÀV…i i˜ V…>À}i i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj ¬ £{x

*œÃˆÌˆœ˜Ã `ià V…>“«Ã iÌ “œ`ià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì

ˆ}ÕÀi n°n

+1 -/" - ½ /, / 8 ,

-
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i n°£ 1˜i «ïÌi ۈi `i £ä äää …>LˆÌ>˜Ìà Vœ˜Ãœ““i ՘i
n°£ ˆÌià «œÕÀ `ˆvvjÀi˜Ìià «œÃˆÌˆœ˜Ã `i u «>À À>««œÀÌ D «ÕˆÃÃ>˜Vi `i £ä 7°
iÌÌi ۈi iÃÌ ÃˆÌÕji D i˜ÛˆÀœ˜
£ä Ž“ `½Õ˜i ˆ}˜i / ÈÎ Ž6° *œÕÀ >ˆ“i˜ÌiÀ ViÌÌi
u  ­vˆ}ÕÀi n°Î® ýˆ Þ > ՘ VœÕ«i iÌ Ãˆ > “>V…ˆ˜i
ۈi] «ÕÈiÕÀà ܏Ṏœ˜Ã `i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ Ãœ˜Ì >œÀà i˜Ûˆ‡
vœ˜V̈œ˜˜i i˜ “œÌiÕÀ œÕ i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ \ u i˜ , `i Ã>}i>Lið
’ ’ >° /À>˜Ã«œÀÌ “œ˜œ«…>Ãj / ÈÎ Ž6°
] i˜ «…>Ãi] i˜ 6 `i ] i˜ œ««œÃˆÌˆœ˜ `i «…>Ãi >ÛiV
Ó Ó L° /À>˜Ã«œÀÌ ÌÀˆ«…>Ãj / ÈÎ Ž6°
u
 ° V° /À>˜Ã«œÀÌ ÌÀˆ«…>Ãj / ÓÎä 6°
n°Ó jÌiÀ“ˆ˜iÀ i ÌÞ«i `i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ «œÕÀ `ˆvvj‡
>VՏiÀ «œÕÀ V…>V՘i `ià ÌÀœˆÃ ܏Ṏœ˜Ã `i ÌÀ>˜Ã‡
’ «œÀÌ «Àœ«œÃjià \
Ài˜Ìià «œÃˆÌˆœ˜Ã `i ˆ «>À À>««œÀÌ D iJ \ ,] i˜ q ½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj ivvˆV>Vi `Õ VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã > ˆ}˜i Æ
Ó
’ q > ÃiV̈œ˜ `ià V@Lià Ã>V…>˜Ì µÕi «œÕÀ ՘ vˆ `i
«…>Ãi] 6] i˜ œ««œÃˆÌˆœ˜ `i «…>Ãi°
Ó VՈÛÀi > ˜œÀ“i ˆ“«œÃi ՘i ÃiV̈œ˜ `i Ó ““Ó «œÕÀ
n°Î 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i vœ˜V̈œ˜˜i i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ £Ó ivvˆV>Við
œ˜VÕÀi°
VœÕ«i “>݈“>° *œÕÛiâ‡ÛœÕà ÃÕÀ ՘ “k“i `iÃȘ
Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ i ÀœÌœÀ] ià ÛiVÌiÕÀà u iÌ u  ] ià «žiÃ
iÌ -] ˜ iÌ Ã] i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ € iÌ i Ãi˜Ã `Õ VœÕ«i
>}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i ÀœÌœÀ ¶
n°{ 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i vœ˜V̈œ˜˜i i˜ “œÌiÕÀ >Õ
VœÕ«i “>݈“>° ,i«ÀjÃi˜ÌiÀ i ÀœÌœÀ] ià ÛiVÌiÕÀà u 
iÌ u  ] ià «žià iÌ -] ˜ iÌ Ã] i Ãi˜Ã `i ÀœÌ>̈œ˜ € iÌ
i Ãi˜Ã `Õ VœÕ«i >}ˆÃÃ>˜Ì ÃÕÀ i ÀœÌœÀ°

ˆ}ÕÀi n°™
£{È ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

n°Ó 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i vœ˜V̈œ˜˜i D VœÕ«i ˜Õ° ΰ ià LœLˆ˜ià ÌÀˆ«…>Ãjià «iÕÛi˜Ì kÌÀi “œ˜Ìjià i˜
+Õiià Ü˜Ì >œÀà ià «œÃˆÌˆœ˜Ã Ài>̈Ûià «œÃÈLià `i j̜ˆi œÕ i˜ ÌÀˆ>˜}i° > “>V…ˆ˜i jÌ>˜Ì …iÝ>«œ>ˆ‡
u «>À À>««œÀÌ D u  ¶ *iÕ̇œ˜ `œ˜˜iÀ «œÕÀ V…>V՘i Ài] ià LœLˆ˜ià `i «…>Ãià ˆ`i˜ÌˆµÕià «iÕÛi˜Ì kÌÀi
`i Vià «œÃˆÌˆœ˜Ã i `j«…>Ã>}i `i ˆ «>À À>««œÀÌ D iJ ¶ “œ˜Ìjià i˜ ÃjÀˆi œÕ i˜ «>À>mi° ,i«ÀjÃi˜ÌiÀ ȓ‡
n°Î 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«…>Ãji …iÝ>«œ>ˆÀi `œ˜Ì «i“i˜Ì ià µÕ>ÌÀi V>à `i “œ˜Ì>}ià `ˆÃ̈˜VÌð
œ˜ ˜i Vœ˜˜>ŠÌ «>à ià Vœ˜˜i݈œ˜Ã jiVÌÀˆµÕià ˆ˜ÌiÀ˜ià {° *œÕÀ V…>V՘ `ià µÕ>ÌÀi V>Ã] V>VՏiÀ \
i˜ÌÀi LœLˆ˜ià ÃÌ>̜ÀˆµÕiÃ] vœÕÀ˜ˆÌ >Õ ÀjÃi>Õ xä â q > Ìi˜Ãˆœ˜ ÃÕ««œÀÌji «>À ՘i µÕiVœ˜µÕi `iÃ
LœLˆ˜ià Æ
 ՘i Ìi˜Ãˆœ˜ Vœ“«œÃji 1 3 Înä 6 iÌ `jLˆÌi ՘
q i VœÕÀ>˜Ì ÌÀ>ÛiÀÃ>˜Ì ViÌÌi “k“i LœLˆ˜i Æ
VœÕÀ>˜Ì «>À vˆ `i ˆ}˜i°
q i «Àœ`ÕˆÌ Ìi˜Ãˆœ˜ N VœÕÀ>˜Ì «œÕÀ ViÌÌi LœLˆ˜i°
£° >ˆÀi i ÃV…j“> «œÃˆÌˆœ˜˜>˜Ì ià LœLˆ˜ià ÃÌ>̜‡ x°
œ“«Ìi Ìi˜Õ `ià ÀjÃՏÌ>Ìà œLÌi˜Õà >ÛiV ià µÕ>ÌÀi
ÀˆµÕià `i > “>V…ˆ˜i° VœÕ«>}iÃ] >‡Ì‡œ˜ i `ÀœˆÌ `i `jVˆ`iÀ >ÀLˆÌÀ>ˆÀi‡
Ó° jÌiÀ“ˆ˜iÀ > vÀjµÕi˜Vi à `ˆÌi ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>‡ “i˜Ì] Ã>˜Ã ̜ÕV…iÀ >Õ VœÕ«>}i i݈ÃÌ>˜Ì] µÕi i
̈œ˜ iÌ > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi à `Õ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì VœÕ«>}i ˆ˜ÌiÀ˜i `i > “>V…ˆ˜i iÃÌ ½Õ˜ µÕi‡
ÃÌ>̜À° Vœ˜µÕi `ià µÕ>ÌÀi jÌÕ`ˆjà ¶

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £{Ç

™
œ`jˆÃ>̈œ˜


 * / ,
`ià “>V…ˆ˜iÃ
D «žià ˆÃÃiÃ
˜œ˜ Ã>ÌÕÀjiÃ

"LiV̈vÃ
®
œ“«Ài˜`Ài > }i˜mÃi iÌ ½j>LœÀ>̈œ˜ `½Õ˜ `ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã°
® ,iˆiÀ ià «ÕˆÃÃ>˜Vià jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕià >««>Ài˜Ìià >V̈Ûià iÌ Àj>V̈Ûià D ½ˆ˜`ÕV̈œ˜
“>݈“>i «>À «ži iÌ >Õ VœÕÀ>˜Ì ivvˆV>Vi°
®
>VՏiÀ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i°

6œV>LՏ>ˆÀi
ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã *ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi
*ՈÃÃ>˜Vi >V̈Ûi *] >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi -
Àj>V̈Ûi + iÌ >««>Ài˜Ìi - ,j>VÌ>˜Vi ÃޘV…Àœ˜i

iÌÌi «Ài“ˆmÀi “œ`jˆÃ>̈œ˜ `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Vœ˜ViÀ˜i ՘i “>V…ˆ˜i D «žià ˆÃÃiÃ]
˜œ˜ Ã>ÌÕÀji] i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj°
i “œ`mi Vœ˜ÃˆÃÌi D À>ÃÃi“LiÀ `>˜Ã ՘
“k“i `ˆ>}À>““i ̜ÕÌià ià ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã Vœ˜ViÀ˜>˜Ì i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i \
q ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã ë>̈>ià >ÛiV i ÛiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕV̈œ˜ u  ] >ÛiV ià «œÃˆÌˆœ˜Ã `Õ ÀœÌœÀ iÌ ViiÃ
`ià LœLˆ˜>}ià ÃÌ>̜ÀˆµÕià Æ
q ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã Ìi“«œÀiià >ÛiV ià Û>iÕÀà ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià `ià ÃV>>ˆÀià Ìi˜Ãˆœ˜Ã] VœÕÀ>˜ÌÃ]
vÕÝ iÌ v°j°“° D ۈ`i iÌ i˜ V…>À}i `i ̜ÕÌià ià «…>Ãià `i > “>V…ˆ˜i°
 «>À̈À `ià ˜œÌ>̈œ˜Ã i˜ >“«ˆÌÕ`ià ivvˆV>Vià Vœ“«iÝià iÌ `i > ˜œÌˆœ˜ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi jiV‡
ÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi -i“] œ˜ `jÌiÀ“ˆ˜iÀ> ià «ÕˆÃÃ>˜Vià >V̈Ûi iÌ Àj>V̈Ûi jiVÌÀœ“>‡
}˜j̈µÕià *i“ iÌ + i“ ] «Àœ`ՈÌà ÛiV̜Àˆi iÌ ÃV>>ˆÀi `ià “k“ià }À>˜`iÕÀà u  iÌ u U ->“ °
£{n ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

™°£ +1/" - / *", - / 6


/", -

,i«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜Ã ÃޓLœˆµÕiÃ

ˆ}ÕÀi ™°£


œ˜Ûi˜Ìˆœ˜Ã
q VÀˆÛœ˜Ã > œˆ `½"…“ >ÛiV ià Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜Ã  }j˜jÀ>ÌiÕÀ ‚ «ÕˆÃµÕi > “>V…ˆ˜i iÃÌ «Àˆ˜Vˆ‡
«>i“i˜Ì ṎˆÃji i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ° *œÕÀ V…>µÕi «…>Ãi `½i˜ÀœÕi“i˜Ì] > v°j°“° i˜ V…>À}i iÃÌ
­vˆ}ÕÀi ™°£® \
`‘Ì
iV… 3 J W Àˆ 3 L

‘Ì jÌ>˜Ì i vÕÝ ÌœÌ> ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜j ÀiXÕ «>À > «…>Ãi Vœ˜Ãˆ`jÀji iÌ À > ÀjÈÃÌ>˜Vi `½Õ˜i «…>Ãi
ÃÌ>̜À°
q `œ«Ìœ˜Ã i Ãi˜Ã ÌÀˆ}œ˜œ“jÌÀˆµÕi «œÕÀ ià >˜}ià iÌ ià ÀœÌ>̈œ˜Ã°
q /œÕÌià ià LœLˆ˜ià ÃiÀœ˜Ì Vœ˜Ãˆ`jÀjià  D `ÀœˆÌi ‚°
q ÕV՘i œ«Ìˆœ˜ ÃÕÀ i VœÕ«>}i ÃÌ>̜À] j̜ˆi œÕ ÌÀˆ>˜}i°

Þ«œÌ…mÃiÃ
q ià “>ÌjÀˆ>ÕÝ jÌ>˜Ì viÀÀœ“>}˜j̈µÕiÃ] > «iÀ“j>LˆˆÌj iÃÌ }À>˜`i] xÀ £ä{ ] Vi µÕˆ
ˆ“«ˆµÕi u À>`ˆ> `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ°
q i ÃÌ>̜À iÃÌ viՈiÌj] Vœ“«œÃj `½Õ˜ i“«ˆ>}i `i `ˆÃµÕiÃ] «œÕÀ ÃÕ««Àˆ“iÀ ià VœÕÀ>˜Ìà `i
œÕV>Տ̰
q > “>V…ˆ˜i ˜½iÃÌ «>à Ã>ÌÕÀji] xÀ 3 VÃÌi° "˜ «iÕÌ >œÀà jVÀˆÀi «œÕÀ ՘i «…>Ãi ÃÌ>̜À µÕi‡
Vœ˜µÕi \
‘Ì 3 ‘  W ‘ˆ

‘  jÌ>˜Ì i vÕÝ `× D ½ˆ˜`ÕVÌiÕÀ ÃiՏ >ˆ“i˜Ìj iÌ ‘ˆ i vÕÝ `× D ½i˜Ãi“Li ˆ˜`ÕˆÌ ÌÀˆ«…>Ãj


ÃiՏ >ˆ“i˜Ìj°

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £{™

`‘Ì `‘  `‘ˆ
iV… 3 L 3L L
`Ì `Ì `Ì
`‘ 
>ÛiV L 3 iJ v°j°“° D ۈ`i°

q > Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ jÌ>˜Ì ȘÕ܋`>i `>˜Ã ½i˜ÌÀiviÀ]

Ӓ {’
‘ˆ 3 £ ˆ £ W £Ó ˆ Ó VœÃ W £Î ˆ Î VœÃ
Î Î

q > “>V…ˆ˜i jÌ>˜Ì Lˆi˜ Vœ˜ÃÌÀՈÌi] œ˜ «>Ài


 `½jµÕˆˆLÀ>}i “jV>˜ˆµÕi ‚]
>L
£Ó 3 ÓÎ 3 Σ 3 >L ] `i “k“i £ 3 Ó 3 Î `½œÙ ‘ˆ 3 £ ˆ £ L 3ˆ Ó W ˆ Î 4°
Ó
q i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì jÌ>˜Ì jµÕˆˆLÀj] ½jµÕˆˆLÀ>}i jiVÌÀˆµÕi ýjVÀˆÌ \
\ c
>L
ˆ £ W ˆ Ó W ˆ Î 3 ä `œ˜˜>˜Ì ‘ˆ 3 £ W ˆ £ 3 ˆ £ °
Ó
q ˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `i Vià …Þ«œÌ…mÃià \
‘ˆ 3 ˆ Æ jÌ>˜Ì ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi VÞVˆµÕi ̜Ì>i°

µÕ>̈œ˜ Ìi“«œÀii

iJ 3 J W Àˆ W 

q 6>>Li «œÕÀ V…>µÕi «…>Ãi £-] Ó-] Î-°


q ˆ iÌ J jÌ>˜Ì] «œÕÀ ՘i µÕiVœ˜µÕi `ià «…>ÃiÃ] i VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã > «…>Ãi iÌ > Ìi˜Ãˆœ˜ >ÕÝ
LœÀ˜iÃ] ½jµÕ>̈œ˜ ÃiÀ> ṎˆÃ>Li >ÛiV ià Û>Àˆ>Lià J] ˆ ­ÃÌ>̜À i˜ j̜ˆi® œÕ Õ]  ­ÃÌ>̜À i˜
ÌÀˆ>˜}i®°

>ÀV…i D ۈ`i
ˆi˜ µÕi i ÀœÌœÀ ÜˆÌ D «žià ˆÃÃiÃ] œ˜ i Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ> ­vˆ}ÕÀi ™°Ó® ÜÕÛi˜Ì `>˜Ã ià vˆ}ÕÀiÃ]
Vœ““i ýˆ jÌ>ˆÌ D «žià Ã>ˆ>˜ÌÃ] «œÕÀ “ˆiÕÝ v>ˆÀi ÀiÃÜÀ̈À ià >ÝiÃ]
ià LœLˆ˜>}ià iÌ i Ãi˜Ã `Õ vÕÝ ˆ˜`ÕVÌiÕÀ°
\ c
`‘  ’
iJ 3 L ‘  3  VœÃ ° W W €Ì
`Ì Ó
_
iJ 3 €  VœÃ3° W €Ì4 3 J Ó VœÃ3° W €Ì4

­iJ ȘÕ܋`> `i «ÕÃ>̈œ˜ €®


_
J Ó 3 ->“ U  U € 3 U  U € 3 >“ U €

>ÀV…i i˜ V…>À}i ­Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì® ˆ}ÕÀi ™°ÓiJ jÌ>˜Ì ȘÕ܋`> `i «ÕÃ>̈œ˜ €] iJ 3 J W Àˆ W ] ½jµÕ>̈œ˜ `ˆvvjÀi˜Ìˆii ˆ˜j>ˆÀi]

>ÛiV ՘i Û>Àˆ>Li «>À ÌiÀ“i] iÌ D VœivvˆVˆi˜Ìà Vœ˜ÃÌ>˜Ìà ˆ“«ˆµÕi µÕi \
£xä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

q `>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i] `i V…>À}i ,À ] À «>À «…>Ãi]J 3 ,À ˆ W À ] i VœÕÀ>˜Ì ˆ ÜˆÌ È˜Õ܋`> `i «ÕÃ>̈œ˜ € Æ

q `>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ­ ®] € iÌ J jÌ>˜Ì ˆ“«œÃjÃ] >ÛiV ½>VVÀœ‡
V…>}i] iJ jÌ>˜Ì >ÕÃÈ È˜Õ܋`>] `i «ÕÃ>̈œ˜ €] >œÀà ˆ iÃÌ Ãˆ˜Õ܋`> `i «ÕÃ>̈œ˜ €°

œ`mi i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì


>˜Ã ̜Õà ià V>Ã] i Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì Vœ˜ViÀ˜i > ܏Ṏœ˜ «>À̈VՏˆmÀi `i ½jµÕ>̈œ˜ `ˆvvj‡
Ài˜Ìˆii ˆ˜j>ˆÀi D VœivvˆVˆi˜Ìà Vœ˜ÃÌ>˜Ìà >ÛiV ÃiVœ˜` “i“LÀi°
_ _
-iœ˜ i V…œˆÝ >ÀLˆÌÀ>ˆÀi D Ì 3 ä ] J 3 6 Ó VœÃ_€Ì œÕ J 3 6 Ó Ãˆ˜ €Ì ià jµÕ>̈œ˜Ã
ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jiÃ
_ ýjVÀˆÛi˜Ì >ÛiV `ià VœÃˆ˜Õà ˆ 3 Ó VœÃ3€Ì L ‘4 œÕ >ÛiV `ià ȘÕÃ
ˆ 3 Ó Ãˆ˜3€Ì L ‘4 \
\ c
_ _ _ _ ’
J Ó VœÃ3€Ì W °4 3 6 Ó VœÃ €Ì W À Ó VœÃ3€Ì L ‘4 W € Ó VœÃ €Ì L ‘ W
Ó
\ c
_ _ _ _ ’
J Ó Ãˆ˜3€Ì W °4 3 6 Ó Ãˆ˜ €Ì W À Ó Ãˆ˜3€Ì L ‘4 W € Ó Ãˆ˜ €Ì L ‘ W
Ó

/œÕÌi Vœ“Lˆ˜>ˆÃœ˜ ˆ˜j>ˆÀi `i ܏Ṏœ˜Ã  vœÀVjià ‚ jÌ>˜Ì ܏Ṏœ˜] œ˜ «iÕÌ «Ài˜`Ài ՘i ܏‡
ˆVˆÌ>̈œ˜ «Õà Vœ“«ˆµÕji] L>«ÌˆÃji Vœ“«iÝi] `Õ ÌÞ«i \
_ _ _
J Ó VœÃ3€Ì W °4 W  J Ó Ãˆ˜3€Ì W °4 3 J Ói €Ì i ° 3 J

J ] iÃÌ Õ˜ ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €°

µÕ>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii

J 3 6 W À W  €

_ _
>ÛiV 6 3 6 Ói €Ì iÌ 3 Ói €Ì iL ‘

,i“>ÀµÕi \
iÌÌi jµÕ>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii «iÕÌ kÌÀi
_ jVÀˆÌi >ÛiV ià }À>˜`iÕÀà “>݈‡
“>ià œÕ >ÛiV ià }À>˜`iÕÀà ivvˆV>Vià «ÕˆÃµÕi Ó vˆ}ÕÀi `>˜Ã ̜Õà ià ÌiÀ“ið ˜
Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] ià `ˆ>}À>““ià «œÕÀÀœ˜Ì >Õ V…œˆÝ kÌÀi Vœ˜XÕà `>˜Ã ½Õ˜i œÕ ½>ÕÌÀi
`ià jVÀˆÌÕÀið

™°Ó , / *- , - i `ˆ>}À>““i `œ˜˜i «>À iVÌÕÀi `ˆÀiVÌi ià Û>iÕÀà ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià `i ̜Õà ià ÃV>>ˆÀià D
Ì 3 ä ° 1˜ ÃV>>ˆÀi ȘÕ܋`>] J] ˆ] ‘  ] iJo iÃÌ Ài«ÀjÃi˜Ìj «>À > «ÀœiV̈œ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji `Õ
ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi ̜ÕÀ˜>˜Ì 6 ] ]   ] J o ÃÕÀ ՘ >Ýi `i iVÌÕÀi°

…>µÕi ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜i D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi €°
ià ÛiVÌiÕÀÃ] 6 ] o `œ˜˜i˜Ì J£ ] JÓ iÌ
JÎ o i˜ «ÀœiV̈œ˜ ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jià £] Ó iÌ Î°

½iÃÌ Õ˜ `ˆ>}À>““i `i iVÌÕÀi «>À «…>Ãi ­vˆ}ÕÀi ™°Î®°

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £x£

+Õ>˜` i Ìi“«Ã ýjVœÕi] ià ÛiVÌiÕÀà ̜ÕÀ˜i˜Ì i˜ vœÀ“>˜Ì


՘i vˆ}ÕÀi ܏ˆ`>ˆÀi° ià >Ýià `i iVÌÕÀià ÀiÃÌi˜Ì vˆÝið i «>À
> Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ `Õ `ˆ>}À>““i] ̜ÕÌi ˆ>ˆÃœ˜ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji i˜ÌÀi
ÃV>>ˆÀià `œ˜˜i ՘i ˆ>ˆÃœ˜ ÛiV̜Àˆii iÌ ÀjVˆ«ÀœµÕi“i˜Ì°
‘Ì 3 ‘  W ‘ˆ 4 Ì 3   W ˆ
\ c
’ ’
‘  3 U  VœÃ €Ì W ° W 4   3 U  U i €Ì i ° i  Ó
Ó

iJ 3 J W Àˆ W 4 J 3 6 W À W  €

‘ˆ 3 ˆ 4 ˆ 3 
iV… 3 J W Àˆ 4 V… 3 6 W À 
`‘ 
iJ 3 L 4 J 3 L € 
`Ì ˆ}ÕÀi ™°Î

™°Î , -*


i `ˆ>}À>““i ië>Vi `œ˜˜i ՘i ۈȜ˜ ë>̈>i  ÃޓLœˆµÕi ‚ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i µÕiVœ˜µÕi]
«>À iÝi“«i “Տ̈«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji°  «ÀjVˆÃi > «œÃˆÌˆœ˜ `ià LœLˆ˜ià ÃÌ>̜ÀˆµÕià £-] Ó-] Î-]
>ÛiV > `ˆÀiV̈œ˜ `ià >Ýià `i «…>Ãià VœÀÀi뜘`>˜Ìð
i ÀœÌœÀ ̜ÕÀ˜i D 3 €A «] «>À iÝi“«i `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ°  i˜ iÃÌ `i “k“i `iÃ
V…>“«Ã `½ˆ˜`ÕV̈œ˜ ÛiV̜ÀˆiÃ u iÌ u µÕˆ ̜ÕÀ˜i˜Ì >Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i°
i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i ýjVÀˆÌ \


 3 u  G 

u à ] “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi ÛiV̜Àˆi `Õ ÃÌ>̜À] «œÀÌj «>À i ÛiVÌiÕÀ u `>˜Ã Vi `ˆ>}À>““i


ië>Vi] ̜ÕÀ˜i D °

u à 3 ˆ £ -u£ W ˆ Ó -uÓ W ˆ Î -uÎ 3 -3u


 Õ £ ˆ £ W ÕuÓ ˆ Ó W ÕuÎ ˆ Î 4

i “k“i ÛiVÌiÕÀ u à «œÀÌj «>À `>˜Ã ՘ >ÕÌÀi `ˆ>}À>““i] i `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã] ̜ÕÀ˜i D €
>ÛiV ià ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ°
_
u à 3 -3 £ W Ó W Î 4 3 Î - U >ÛiV 3 Õu£ Ó U i €Ì iL ‘
Ó
>˜Ã i ÃiՏ V>à œÙ « 3 £ i ÛiVÌiÕÀ u à ̜ÕÀ˜i D > “k“i ۈÌiÃÃi € `>˜Ã ià `iÕÝ `ˆ>‡
}À>““ià ië>Vi iÌ Ìi“«Ã°
£xÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

™°{ , -*


*",

i `ˆ>}À>““i iÃÌ Û>>Li «œÕÀ ̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜ià «ÕˆÃµÕ½ˆ Vœ˜ViÀ˜i ià “>V…ˆ˜ià Lˆ«œ>ˆÀià iÌ
ià “>V…ˆ˜ià Lˆ«œ>ˆÀià jµÕˆÛ>i˜Ìið  `œ˜˜i ՘i ۈȜ˜ ë>̈>i ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜ji `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
`i > “>V…ˆ˜i œÙ i ÀœÌœÀ iÌ ÌœÕà ià ÛiVÌiÕÀà ë>̈>ÕÝ] u ] u ] iÌ 
u Ã] ̜ÕÀ˜i˜Ì D € ­vˆ}ÕÀi ™°{®°

ˆ}ÕÀi ™°{ ˆ}ÕÀi ™°x

™°x , -*


‡/ *- q
, ,
/

" -/ /

i `ˆ>}À>““i] ÃÕ«iÀ«œÃˆÌˆœ˜ `Õ `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã iÌ `Õ `ˆ>}À>““i ië>Vi Lˆ«œ>ˆÀi] «iÀ‡
“iÌ Ãˆ“ՏÌ>˜j“i˜Ì ՘i ۈȜ˜ `ià ÛiVÌiÕÀà ë>̈>ÕÝ iÌ Õ˜i iVÌÕÀi `i ̜ÕÌià ià Û>Àˆ>LiÃ
Ìi“«œÀiià ­vˆ}ÕÀi ™°x®°
*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi œÕ Lˆ«œ>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi] > ÃÕ«iÀ«œÃˆÌˆœ˜ `Õ `ˆ>}À>““i
Ìi“«Ã iÌ `Õ `ˆ>}À>““i ië>Vi Lˆ«œ>ˆÀi ˆ“«ˆµÕi > ÃÕ«iÀ«œÃˆÌˆœ˜ `i u à iÌ u >ÛiV ] `i
u
 >ÛiV  iÌ `i ½>Ýi Ìi“«œÀi `i iVÌÕÀi >ÛiV ½>Ýi ë>̈> `i > «…>Ãi°
œÀõÕi] u à ] u iÌ ] Vœˆ˜j>ˆÀiÃ] «>ÃÃi˜Ì ȓՏÌ>˜j“i˜Ì ÃÕÀ ½>Ýi «…>Ãi £] >œÀÃ] D ViÌ
ˆ˜ÃÌ>˜Ì] ˆ £ iÃÌ “>݈“>] «ÕˆÃµÕi iÃÌ ÃÕÀ ½>Ýi «…>Ãi £° i vÕÝ ‘£ ÀiXÕ «>À > «…>Ãi £ iÃÌ
“>݈“> «ÕˆÃµÕi  ] i˜ «…>Ãi >ÛiV ] iÃÌ ÃÕÀ ½>Ýi «…>Ãi £° u iÃÌ >ÕÃÈ ÃÕÀ ½>Ýi «…>Ãi £]
iÌ i˜Ûœˆi ՘ vÕÝ “>݈“> `>˜Ã > LœLˆ˜i £-°
/œÕà ià ÛiVÌiÕÀà ë>̈>ÕÝ] u ] u  >ˆ˜Ãˆ µÕi ià ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ 6 ] ]   ] J o `œ˜‡
˜i˜Ì `iÕÝ ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã] ՘i «>À «…>Ãi iÌ Õ˜i «œÕÀ > “>V…ˆ˜i \
q «>À iÕÀà «ÀœiV̈œ˜Ã ÃÕÀ ½>Ýi `i iVÌÕÀi `½Õ˜i «…>Ãi Æ
q «>À iÕÀà `ˆÀiV̈œ˜Ã° Ã ˆ˜`ˆµÕi˜Ì œÙ `iÛÀ>ˆÌ Ãi ÌÀœÕÛiÀ ½>Ýi `½Õ˜i «…>Ãi «œÕÀ µÕi > Û>iÕÀ
µÕ½ˆÃ ˆ˜`ˆµÕi˜Ì ÜˆÌ “>݈“>i `>˜Ã ViÌÌi «…>Ãi° -ˆ ՘i «…>Ãi >Û>ˆÌ «œÕÀ >Ýi J ] D Ì 3 ä ]
>œÀà iJ ÃiÀ>ˆÌ “>݈“> `>˜Ã ViÌÌi «…>Ãi D Ì 3 ä °
*œÕÀ Vi vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ V…>À}i] ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà jµÕˆˆLÀjà ˆ £ ] ˆ Ó iÌ ˆ ΠÜ˜Ì iÃ
«ÀœiV̈œ˜Ã œÀ̅œ}œ˜>ià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià ÃÕÀ ià >Ýià £] Ó iÌ Î `Õ ÛiVÌiÕÀ ° i ÃÌ>̜À vœÀ“j `i
ÌÀœˆÃ LœLˆ˜ià ÌÀˆ«œÃˆÌˆœ˜˜jià £-] Ó- iÌ Î- «>ÀVœÕÀÕià «>À ià VœÕÀ>˜Ìà ÌÀˆ«…>Ãjà ˆ £ ] ˆ Ó iÌ ˆ Î
`œ˜˜i] `½>«Àmà iÀÀ>ÀˆÃ] ՘ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì ՘ˆµÕi ̜ÕÀ˜>˜Ì D € À>`Éà `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ°
i
V…>“« u jÌ>˜Ì `>˜Ã ½>Ýi `½Õ˜i `ià LœLˆ˜ià œÀõÕi i VœÕÀ>˜Ì iÃÌ “>݈“> `>˜Ã ViÌÌi
LœLˆ˜i “œ˜ÌÀi µÕi u iÃÌ «œÀÌj «>À i ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi °

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £xÎ

>˜Ã i `ˆ>}À>““i `i > vˆ}ÕÀi ™°x] i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i


jÌ>˜Ì œ««œÃj D > ÀœÌ>̈œ˜
€] > “>V…ˆ˜i vœ˜V̈œ˜˜i i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ° "˜ «iÕÌ  ۜˆÀ ‚ > vœÀVi `i Àj«ÕÃˆœ˜ i˜ÌÀi «žiÃ
`i “k“ià ˜œ“à iÌ i LÀ>à `i iۈiÀ VœÀÀi뜘`>˜Ì°
>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i] i VœÕ«i 36 4 Ài«ÀjÃi˜Ìi > V…>À}i
Àjii \ 6 3 3,À W  À €4 ° >˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ ÀjÃi>Õ] ™ V>À>VÌjÀˆÃi i ÌÞ«i `i Àj>V‡
̈œ˜ `½ˆ˜`Ո̰ ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ œÕ i˜ “œÌiÕÀ `j«i˜`Àœ˜Ì `i > Û>iÕÀ `i ™°

™°È / , /"


 ,
/
-9
,"
i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i V…>V՘i `ià ÌÀœˆÃ «…>Ãià iÃÌ `jVÀˆÌ «>À ½jµÕ>̈œ˜ `½Õ˜ `ˆ«ži]
J 3 6 W À W  € ° -ˆ J 3 ä] ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ iÃÌ i˜ VœÕÀ̇VˆÀVՈÌ] œ˜ ˜œÌi >œÀà VV i VœÕ‡
À>˜Ì `i VœÕÀ̇VˆÀVՈ̰
J _ J 
J 3 < VV Æ < 3 3 À W  € Æ < 3 À Ó W Ó €Ó 3 iÃÌ `jÌiÀ“ˆ˜j «>À ià V>À>V‡
 VV VV 
ÌjÀˆÃ̈µÕià D ۈ`i iÌ i˜ VœÕÀ̇VˆÀVÕˆÌ ­vˆ}ÕÀi ™°È®°
_
€ 3 < Ó L À Ó iÃÌ > Àj>VÌ>˜Vi ÃޘV…Àœ˜i «>À «…>Ãi `½i˜ÀœÕi“i˜Ì°

 J  J  U€U  U
,i“>ÀµÕi \ VV 3 _ 3 3 ° > V>À>VÌjÀˆÃ‡
À Ó W Ó €Ó U€ U€ 
̈µÕi i˜ VœÕÀ̇VˆÀVÕˆÌ iÃÌ ˆ˜`j«i˜`>˜Ìi `i > ۈÌiÃÃi°

ˆ}ÕÀi ™°È ˆ}ÕÀi ™°Ç

™°Ç */1 - -
"* 8 -

˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì ­vˆ}ÕÀi ™°Ç®] J 3 6 W À W  € °


iÌÌi “k“i ˜œÌ>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii
_
«iÕÌ Ài«ÀjÃi˜ÌiÀ Ãiœ˜ ià >ÕÌiÕÀà `ià }À>˜`iÕÀà `ˆvvjÀi˜ÌiÃ] Ói €Ì >««>À>ˆÃÃ>˜Ì `>˜Ã ̜ÕÃ
ià ÌiÀ“iÃ] ½>Ýi £- jÌ>˜Ì ̜ՍœÕÀà «ÀˆÃ «œÕÀ >Ýi Àji \
£x{ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

6iVÌiÕÀ vˆÝi D 6iVÌiÕÀ vˆÝi D


6iVÌiÕÀ Ìi“«œÀi 6iVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì
>“«ˆÌÕ`i “>݈“>i >“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi
_ _
6 3 6 Ói €Ì 6 Ó 6
_ _
 3 Ói €Ì iL ‘ ÓiL ‘ iL ‘
_ _
J 3 J Ói €Ì i ° J Ói ° J i °
À>˜`iÕÀà “«ˆÌÕ`i “«ˆÌÕ`i
Vœ“«iÝià Vœ“«iÝi ivvˆV>Vi Vœ“«iÝi

œÕà >`œ«ÌiÀœ˜Ã ià ˜œÌ>̈œ˜Ã `i ÀiØi i˜ >“«ˆÌÕ`ià ivvˆV>Vià Vœ“«iÝià V>À>VÌjÀˆ‡


Ã>˜Ì ՘ ÛiVÌiÕÀ ̜ÕÀ˜>˜Ì µÕ>˜` ˆ iÃÌ «œÃˆÌˆœ˜˜j D Ì 3 ä «>À Ãià VœœÀ`œ˜˜jià «œ>ˆÀià ­>“«ˆ‡
ÌÕ`i ivvˆV>Vi iÌ «…>Ãi®°
6 36 3 iL ‘ J 3 J i °
œÀà ià ÛiVÌiÕÀà 6 ] iÌ J Ü˜Ì vˆÝià ÃÕÀ ՘ ÃÕ««œÀÌ ÌÀ>˜Ã«>‡
i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ Ài˜Ì µÕˆ ̜ÕÀ˜i] Õˆ] D € `>˜Ã i Ãi˜Ã `ˆÀiVÌ >ÛiV i ÀœÌœÀ°

ÛiVÌiÕÀà Ü˜Ì >ÕÃÈ >««ijà  «…>ÃiÕÀà ‚°
-ˆ“Տ>ÌiÕÀ `i ۜ `Õ
œ˜VœÀ`i
˜ >ۈ>̈œ˜] ՘ ȓՏ>ÌiÕÀ `i ۜ iÃÌ Õ˜i ™°n *1--

jVœi «iÀ“iÌÌ>˜Ì ½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì `ià «ˆœÌiÃ
Ã>˜Ã «ÀˆÃi `i ÀˆÃµÕiÃ] “>ˆÃ >ÕÃÈ ՘ Vi˜ÌÀi 
/," /+1
`½iÃÃ>ˆÃ «iÀ“iÌÌ>˜Ì > “ˆÃi >Õ «œˆ˜Ì `ià «Àœ‡ **, /
"* 8
Vj`ÕÀià i˜ V>à `½>˜œ“>ˆið
«Àmà ܘ «Ài“ˆiÀ ۜ] i Ó “>Àà £™È™] i «ˆœ‡ *œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji] œ˜ > `jvˆ˜ˆ \
Ìi `½iÃÃ>ˆÃ ˜`Àj /ÕÀV>Ì > `jV>Àj >ۜˆÀ q > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi
ÀiÌÀœÕÛj iÝ>VÌi“i˜Ì ià “k“ià Ãi˜Ã>̈œ˜Ã -i“ 3 Î U Jivv U ivv
µÕi `>˜Ã i ȓՏ>ÌiÕÀ°
q > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi
 ½œÀˆ}ˆ˜i] ՘ ȓՏ>ÌiÕÀ Ãi Vœ“«œÃ>ˆÌ `½Õ˜i
*i“ 3 Î U Jivv U ivv VœÃ ™
“ˆVÀœ V>“jÀ> «ˆœÌji i˜ ÌÀˆ`ˆ“i˜Ìˆœ˜˜i] i˜
Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià ˆjià D ½>««>‡ q > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi Àj>V̈Ûi
Àiˆ] `iÛ>˜Ì ՘i “>µÕiÌÌi Ài«Àœ`ՈÃ>˜Ì ià + i“ 3 Î U Jivv U ivv Ș ™
«>ÞÃ>}ià >Õ̜ÕÀ `i ½>jÀœ«œÀÌ° i ȓՏ>ÌiÕÀ q > «ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi - 3 Î U 6ivv U ivv

œ˜VœÀ`i `iÛÀ>ˆÌ kÌÀi ˆ˜ÃÌ>j «ÀœV…>ˆ˜i‡
q > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi * 3 Î U 6ivv U ivv VœÃ ‘
“i˜Ì `>˜Ã >
ˆÌj >jÀœ˜>ṎµÕi iÌ Ã«>̈>i
`i /œÕœÕÃi° q > «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi + 3 Î U 6ivv U ivv Ș ‘
«Àmà >ۜˆÀ ÜՏˆ}˜j `>˜Ã ià `jvˆ˜ˆÌˆœ˜Ã ià }À>˜`iÕÀà ivvˆ‡
V>ViÃ] ˜œÕà «œÕÀÃՈÛÀœ˜Ã >ÛiV ՘i jVÀˆÌÕÀi «Õà ÌÀ>`ˆÌˆœ˜˜ii i˜
˜œÌ>˜Ì Jivv 3 J°
ÛiV ià ˜œÌ>̈œ˜Ã i˜ >“«ˆÌÕ`ià ivvˆV>Vià Vœ“«iÝiÃ] >

«ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi - 3 6 iÌ > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ‡

“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi - i“ 3 J ýjVÀˆÛi˜Ì «>À
«…>Ãi \


-36 3 6 i ‘ 3 6 3VœÃ ‘ W  Ș ‘4 3 * W  + 3 -

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £xx


- i“ 3 J 3 J i ° i ‘ 3 J i  3°W‘4 3 J i  3 J 3VœÃ ™ W  Ș ™4

3 *i“ W  + i“ 3 - i“
 
- i“ 3 J 3 6 W À Ó W  € Ó 3 - W À Ó W  € Ó

*i“ 3 J VœÃ ™ 3 * W À Ó
+ i“ 3 J Ș ™ 3 + W € Ó

’
*œÕÀ ä - ™ - ] > “>V…ˆ˜i vœ˜V̈œ˜˜i i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ jiVÌÀˆµÕi `i
Ó
«ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi iÌ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi ­vˆ}ÕÀi ™°n®°
*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji \
*i“ 3 Î J VœÃ ™
+ i“ 3 Î J Ș ™
->“  € ˜i
J 3 _ ] ->“ 3 ŽŽÃ -
Ó Ó
 jÌ>˜Ì ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i «>À «ži] ˆ}ÕÀi ™°n
->“] > ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi «>À «…>Ãi iÌ ½>“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi `Õ VœÕÀ>˜Ì°
’
™[ 3 ™ W
Ó
Î Î
*i“ 3 _  U U ->“ U Ș ™[ € + i“ 3 L _  U U ->“ U VœÃ ™[ €
Ó Ó
Î
*i“ 3 _ 3 u U ->“ G u  4€

Ó

Î Î
*i“ 3 L _ 3 u  G u->“ 4€
 + i“ 3 L _ 3 u  U u U ->“ 4€
Ó Ó
*Àœ`ÕˆÌ ÛiV̜Àˆi *Àœ`ÕˆÌ ÃV>>ˆÀi

˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ jiVÌÀˆµÕi] i “œ“i˜Ì `Õ Ì>˜Ì ՘ «Àœ`ÕˆÌ ÃV>>ˆÀi] > «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V‡


VœÕ«i iÃÌ œ««œÃj D > ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜° ̈Ûi “ˆÃi i˜ iÕ iÃÌ ˆji >Õ vÕÝ `Õ ÛiVÌiÕÀ
u  D ÌÀ>ÛiÀà > ÃÕÀv>Vi u U ->“ `½Õ˜i ëˆÀi
*i“ 3 L
 i“ U €
 «>ÀVœÕÀÕi «>À ] `½>Ýi u iÌ `i ÃÕÀv>Vi ->“°
Î

ui“ 3 _ 3 u  G u U ->“ 4
Ó

Ì>˜Ì ՘ «Àœ`ÕˆÌ ÛiV̜Àˆi] i “œ“i˜Ì Ì>˜Ì ՘ «Àœ`ÕˆÌ ÃV>>ˆÀi] > «Àœ`ÕV‡


`Õ VœÕ«i iÃÌ ˆj D > «œÃˆÌˆœ˜ Ài>̈Ûi ̈œ˜ œÕ ½>LÜÀ«Ìˆœ˜ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi
Àj>V̈Ûi `Õ VžÌj jiVÌÀˆµÕi iÃÌ ˆji D >
`ià `iÕÝ ÛiVÌiÕÀà iÌ u  ° Vœ“«œÃ>˜Ìi `i ÃÕÀ u  °
£xÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

,i“>ÀµÕi \ ÌÌi˜Ìˆœ˜] Vœ˜ÌÀ>ˆÀi“i˜Ì >Õ Ì…jœÀm“i `i iÀÀ>ÀˆÃ] ˆVˆ ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `i


*i“]
i“ iÌ + i“ ýjVÀˆÀ>ˆi˜Ì `ˆvvjÀi““i˜Ì Ãiœ˜ µÕi ½œ˜ i“«œˆi ià jVÀˆÌÕÀià `i
 iÌ `i i˜ >“«ˆÌÕ`ià ivvˆV>Vià œÕ i˜ >“«ˆÌÕ`ià “>݈“>ið

™°™ 8*, --" - 1 " / 1


"1*

™°™°£ ˜ vœ˜V̈œ˜ `i 


ui“ 3 u  G u à G u  4
u à 3 L3 

u à 3 Õuˆ ->“ 3 ˆ -u>“


*>À >ˆiÕÀÃ] 

i“ iÃÌ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i i˜ÌÀi ՘ >ˆ“>˜Ì iÌ Õ˜i LœLˆ˜i vˆÝi `½>Ýi Õu ] «>ÀVœÕÀÕi «>À
՘ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ ˆ] `i ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi ->“ iÌ `i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi u à ° > Àm}i `iÃ
ÌÀœˆÃ `œˆ}Ìà ­“>ˆ˜ `ÀœˆÌi q «œÕVi u  q ˆ˜`iÝ u à q “>iÕÀ
i“ ® ˆ˜`ˆµÕi ՘ “œ“i˜Ì ˜j}>̈v
u à ­vˆ}ÕÀi ™°™®°
ÃÕÀ ½>ˆ“>˜Ì «>À ÀœÌ>̈œ˜ `i u  ÛiÀà 
*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji i˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì jµÕˆˆLÀj \

ui“ 3 u  G 
uà ­vˆ}ÕÀi ™°£ä®° i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi `Õ ÃÌ>̜À ÌÀˆ«…>Ãj
u
uà 3
 Õuˆ ->“ ýjVÀˆÌ \ u à 3 3u
Õ £ ˆ £ W ÕuÓ ˆ Ó W ÕuÎ ˆ Î 4->“ ] ->“ jÌ>˜Ì > ÃÕÀv>Vi >««>Ài˜Ìi
_
«>À «…>Ãi `½i˜ÀœÕi“i˜Ì° ià ÃV>>ˆÀià ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jà ˆ £ 3 Ó VœÃ3€Ì L ‘4]

ˆ}ÕÀi ™°™ ˆ}ÕÀi ™°£ä…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £xÇ

\ c \ c
_ Ӓ _ {’
ˆ Ó 3 Ó VœÃ €Ì L ‘ L iÌ ˆ Î 3 Ó VœÃ €Ì L ‘ L Ü˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã ˆ˜ÃÌ>˜‡
Î Î
_
Ì>˜jià `Õ ÛiVÌiÕÀ Ìi“«œÀi 3 Õu£ U Ó U i €Ì iL ‘ ÃÕÀ ià >Ýià `i iVÌÕÀià ȓՏÌ>˜jiÃ] £]
Ó] Î] iÌ] i ÃÞÃÌm“i jÌ>˜Ì jµÕˆˆLÀj] ˆ £ W ˆ Ó W ˆ Î 3 ä °
˜ >««i>˜Ì u£ 3 Õu£ ˆ £ i ÛiVÌiÕÀ >ÌiÀ˜>̈v `i `ˆÀiV̈œ˜ vˆÝi Õu£ iÌ `½>“«ˆÌÕ`i ˆ £ ] œ˜ >
V>VՏj > ܓ“i `ià ÛiVÌiÕÀà «ÕÃ>˜Ìà >Õ «>À>}À>«…i È°È°Ó°

Î
Õu£ ˆ £ W ÕuÓ ˆ Ó W ÕuÎ ˆ Î 3 u£ W uÓ W uÎ 3 
Ó

i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi] ̜ՍœÕÀà iÝ«Àˆ“j i˜ >“«ˆÌÕ`i “>݈“>i] iÃÌ \


_
u à 3 Î Ó->“ 3 _Î ->“ °
Ó Ó
"˜ ÀiÌÀœÕÛi ½iÝ«ÀiÃȜ˜ `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `œ˜˜ji >Õ «>À>}À>«…i ™°n]

ui“ 3 u  G u à 3 _Î 3 u  G U ->“ 4 >ÛiV


i“ 3 _Î  ->“ Ș ™[ 3  à Ș3 u  uÃ4
Ó Ó
3 L  à Ș ™[ 3 L  à VœÃ ™ œÙ  iÃÌ ½ˆ˜`ÕV̈œ˜ “>݈“>i iÌ ½>“«ˆÌÕ`i ivvˆV>Vi
Vœ“«iÝi°
i `ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã À>ÃÃi“Li i `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã `i ÀiØi D iVÌÕÀi «>À
«…>Ãi iÌ i `ˆ>}À>““i ië>Vi D iVÌÕÀi «œÕÀ ½i˜Ãi“Li `i > “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji°
>˜Ã i `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã Vi Ü˜Ì ià ÃV>>ˆÀiÃ] ˆ £ ] J£ ] ‘ˆ£ o ˆ Ó ] JÓ ] ‘ˆÓ o µÕˆ œ˜Ì ՘ Ãi˜Ã
«…ÞȵÕi° Ã Ü˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià ÃÕÀ ià ÌÀœˆÃ >Ýià `ià ÛiVÌiÕÀà Ìi“«œÀiÃ] ] 6
iÌ  µÕˆ iÕÝ ˜½œ˜Ì «>à `i Ãi˜Ã «…ÞȵÕi° *œÕÀ ̜ÕÌià Vià }À>˜`iÕÀà `Õ `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã]
ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ì i ÃÌ>̜À] œ˜ «iÕÌ jVÀˆÀi «œÕÀ ià ÃV>>ˆÀià \
Î
q Ìi˜Ãˆœ˜ J£ W JÓ W JÎ 3 ä “>ˆÃ >ÕÃÈ 6u£ W 6uÓ W 6uÎ 3 6
Ó
Î
q VœÕÀ>˜Ì ˆ£ W ˆÓ W ˆÎ 3 ä “>ˆÃ >ÕÃÈ u£ W uÓ W uÎ 3 
Ó
Î
q vÕÝ ˆ˜`ÕˆÌ ‘ˆ£ W ‘ˆÓ W ‘ˆÎ 3 ä “>ˆÃ >ÕÃÈ u £ W u Ó W u Î 3  
Ó
>˜Ã i `ˆ>}À>““i ië>Vi] Vi Ü˜Ì ià ÛiVÌiÕÀà µÕˆ œ˜Ì ՘ Ãi˜Ã «…ÞȵÕi \
q ià V…>“«Ã «ÕÃ>˜Ìà `œ˜˜jà «>À V…>V՘i `ià ÌÀœˆÃ «…>Ãià \

u£ 3 Õu£ VœÃ3€Ì L ‘4
\ c
u Ӓ
Ó 3 ÕuÓ VœÃ €Ì L ‘ L
Î
\ c

uÎ 3 ÕuÎ VœÃ €Ì L ‘ L °
Î
q i ÛiVÌiÕÀ V…>“« ̜ÕÀ˜>˜Ì u «œÕÀ iµÕi œ˜ > ­ÛœˆÀ È°È°Ó iÌ È°È°Î® \

Î Î
u 3 u£ W uÓ W uÎ 3 Õu£ i €Ì iL ‘ 3 °
Ó Ó
£xn ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

Ӓ
*>À Vœ˜ÌÀi] £ 3 VœÃ3€Ì L ‘4] Ó 3 VœÃ3€Ì L ‘ L 4 iÌ
6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶ Î

Î 3 VœÃ3€Ì L ‘ L 4 Ü˜Ì ià «ÀœiV̈œ˜Ã ÃÕÀ ià >Ýià £] Ó] Î]
Î
i `œ“>ˆ˜i `Õ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi `Õ ÛiVÌiÕÀ 3 Õu£ i €Ì iL ‘ °
i `œ“>ˆ˜i `i ½jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi] ÜÕÛi˜Ì > ܓ“i £ W Ó W Î 3 ä ˜½> «>à `i Ãi˜Ã «…ÞȵÕi°
>««ij  `œ“>ˆ˜i `ià VœÕÀ>˜Ìà vœÀÌà ‚]
Vœ˜ViÀ˜i ̜Õà ià “>ÌjÀˆiÃ ˆ“«ˆµÕ>˜Ì `ià ™°™°Ó ˜ vœ˜V̈œ˜ `i 
VœÕÀ>˜Ìà ˆ“«œÀÌ>˜Ìð ՍœÕÀ`½…Õˆ] i `œ“>ˆ‡
˜i `Õ }j˜ˆi jiVÌÀˆµÕi Vœ“«Ài˜` >ÕÃÈ] Ã>˜Ã
i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i >««ˆµÕj >Õ ÀœÌœÀ «iÕÌ >ÕÃÈ ýjVÀˆÀi ­vˆ}Շ
Vœ˜ÌiÃÌi] ½i˜Ãi“Li `i ̜Õà ià `ˆÃ«œÃˆÌˆvÃ
Ài ™°££® \
>ÃÜVˆjà \ > Vœ˜`ՈÌi «>À ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i
«ÕˆÃÃ>˜Vi] i Vœ˜ÌÀži «>À ½jiVÌÀœ˜ˆµÕi `i
ui“ 3 
u  G u 3 L3 u G 
u4
Vœ““>˜`i] > Àj}Տ>̈œ˜ iÌ ià >ÃÃiÀۈÃÃi‡
“i˜Ìà «>À ½>Õ̜“>̈µÕi iÌ > «œÕÀÃՈÌi i˜ i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi `Õ ÀœÌœÀ jÌ>˜Ì u  3  U -uÀ iÌ i V…>“«
Ìi“«Ã Àji «>À ½ˆ˜vœÀ“>̈µÕi ˆ˜`ÕÃÌÀˆii° Î
`i Àj>V̈œ˜ `½ˆ˜`ÕˆÌ u 3 u£ W uÓ W uÎ 3 œ˜ > \
Ó

ui“ 3 u  G u `½>“«ˆÌÕ`i
i“ 3  U Ș3 u  u 4
[
3 L  U Ș ™ 3 L  U VœÃ ™ 3 L  U -À VœÃ ™ °
i vÕÝ i˜ÛœÞj «>À i ÃÌ>̜À ÌÀˆ«…>Ãj D ÌÀ>ÛiÀà ½i˜ÀœÕi“i˜Ì
ÀœÌœÀ ýjVÀˆÌ \
‘ 3 u -uÀ 3 -À VœÃ ™[ °
>VՏœ˜Ã‡i \

 ˆ £ VœÃ3€Ì L ‘ W ™[ 4

 \ c

 Ӓ
 [
Wˆ Ó VœÃ €Ì L ‘ W ™ L
‘3 Î

 \ c


 Wˆ Î VœÃ €Ì L ‘ W ™[ L {’

Î
 _
  Ó VœÃ3€Ì L ‘4 VœÃ3€Ì L ‘ W ™[ 4

 \ c

 _ Ӓ Ӓ

W Ó VœÃ3€Ì L ‘ L 4 VœÃ €Ì L ‘ W ™[ L
‘3 Î Î

 \ c

 _
 W Ó VœÃ3€Ì L ‘ L {’ 4 VœÃ €Ì L ‘ W ™[ L
 {’
Î Î

Î _ Î
‘3  Ó VœÃ ™[ `½œÙ U -À 3 _ U 
Ó Ó
Î

i“ 3 L  Ș ™[ >ÛiV  3 -À 3 _  
Ó

Î u4

i“ 3 L _ U  U Ș3 u 
Ó

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £x™

>˜Ã > “>ÀV…i i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ] i VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÃÌ


ÀjÈÃÌ>˜Ì] `œ˜V ˜j}>̈v iÌ œ««œÃj D > ۈÌiÃÃi `i ÀœÌ>̈œ˜] Vi µÕi
½œ˜ ÀiÌÀœÕÛi «ÕˆÃµÕ½i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ] Ș3 u  u  4 ( ä] iÌ i˜
“œÌiÕÀ] Ș3 u 
u  4 - ä°
ià `iÕÝ iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `Õ “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i]
Î

i“ 3 L _  U U ->“ Ș ™[ i˜ vœ˜V̈œ˜ `i  iÌ


Ó
Î

i“ 3 L  U Ș ™[ 3 L _ U U  Ș ™[ i˜ vœ˜V̈œ˜ `i


Ó
 ] Ü˜Ì ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜Ìià «œÕÀ ՘i >ˆ“i˜Ì>̈œ˜  i˜ VœÕÀ>˜Ì ‚ œÙ
i VœÕÀ>˜Ì ȘÕ܋`> iÃÌ ˆ“«œÃj° i VœÕ«i “>݈“> iÃÌ œLÌi˜Õ
’
«œÕÀ ™[ 3 ° "˜ «iÕÌ «>ÃÃiÀ `i ½Õ˜i D ½>ÕÌÀi «>À ½iÝ«ÀiÃȜ˜
Ó ˆ}ÕÀi ™°££
`i >“ 3 U  3 ->“ U  °
ÌÌi˜Ìˆœ˜] «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i >VVÀœV…ji ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ] È Û>Àˆi] ™[ Û>Àˆi >ÕÃÈ]
V>À V½iÃÌ Õ˜i >ˆ“i˜Ì>̈œ˜  i˜ Ìi˜Ãˆœ˜ ‚ «œÕÀ >µÕii > Ìi˜Ãˆœ˜ ȘÕ܋`>i iÃÌ ˆ“«œÃji°
ÛiV Vi “œ`mi D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] ˜œÕà >œ˜Ã] `>˜Ã i V…>«ˆÌÀi £ä] ȓՏiÀ ià vœ˜V‡
̈œ˜˜i“i˜Ìà `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i] iÌ `>˜Ã i V…>«ˆÌÀi ££] i
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi i˜ “œÌiÕÀÉ}j˜jÀ>ÌiÕÀ ÃÕÀ ÀjÃi>Õ°
£Èä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


Ìi˜ˆÀ Vœ“«Ìi `i Vi µÕˆ Ãi «>ÃÃi D ½ˆ˜ÌjÀˆiÕÀ° i “œ`mi
" -/" / -1/" V…œˆÃˆ D ½>Û>˜Vi ­ÃÞÃÌm“i `½jµÕ>̈œ˜Ã >}jLÀˆµÕiÃ] `ˆv‡
vjÀi˜ÌˆiiÃ] >ÕÝ `jÀˆÛjià «>À̈iiÃo® iÌ i ÃÞÃÌm“i ܘÌ
œ`jˆÃ>̈œ˜ ÜՓˆÃ >ÕÝ “k“ià i˜ÌÀjià >ÀLˆÌÀ>ˆÀià ­Ãˆ˜Õ܋`i] jV…i‡
> “œ`jˆÃ>̈œ˜ `½Õ˜ i˜Ãi“Li `œ˜˜j ­“>V…ˆ˜i jiV‡ œ˜o®° ià ÜÀ̈ià Ü˜Ì Vœ“«>Àjià i˜ vœ˜V̈œ˜ `½Õ˜ VÀˆ‡
ÌÀˆµÕi] >ۈœ˜] ÌiÀÀ>ˆ˜ ˆ˜œ˜`>Li] L>ÀÀ>}i …Þ`À>ՏˆµÕi œÕ ÌmÀi i˜ ÛÕi `i Àj>}ˆÀ ÃÕÀ ià VœivvˆVˆi˜Ìà `Õ “œ`mi ÕÇ
“œ˜Õ“i˜Ìo® Vœ˜ÃˆÃÌi D V>VՏiÀ] D j>LœÀiÀ] D Àj>ˆÃiÀ µÕ½D œLÌi˜ˆÀ ½jµÕˆÛ>i˜Vi `Õ “œ`mi >ÛiV i ÃÞÃÌm“i
œÕ D Vœ˜ÃÌÀՈÀi ՘ >ÕÌÀi i˜Ãi“Li ­“œ`mi “>̅j“>‡ jÌÕ`ˆj°
iÌÌi ÌiV…˜ˆµÕi iÃÌ D À>««ÀœV…iÀ `>˜Ã ܘ iëÀˆÌ
̈µÕi] “œ`mi ˜Õ“jÀˆµÕi] “œ`mi Àj`ՈÌ] “>µÕiÌÌio®] iÌ `>˜Ã Ã> «À>̈µÕi `ià “j̅œ`ià Vœ˜˜Õià `½>««ÀœÝˆ“>‡
«Õà ȓ«i µÕi ½œÀˆ}ˆ˜>] ÃÕÃVi«ÌˆLi `½>ۜˆÀ i “k“i ̈œ˜Ã «œÞ˜œ“ˆ>ið
Vœ“«œÀÌi“i˜Ì «œÕÀ ՘i ܏ˆVˆÌ>̈œ˜ «>À̈VՏˆmÀi°
-ˆ“Տ>̈œ˜
-«jVˆvˆVˆÌj `Õ “œ`mi > ȓՏ>̈œ˜] i˜ ṎˆÃ>˜Ì i “œ`mi] v>ˆÌ >««>À>ŠÌÀi iÃ
> “>µÕiÌÌi >ÀV…ˆÌiVÌÕÀ>i `i «ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ `½Õ˜ ˜œÕÛi>Õ Û>Àˆ>̈œ˜Ã Ìi“«œÀiià `i > Û>Àˆ>Li jÌÕ`ˆji œÕ `Õ «…j‡
L@̈“i˜Ì] j>LœÀji «œÕÀ i˜ >««ÀjVˆiÀ ½>ÕÀi] ˜½iÃÌ «>à ˜œ“m˜i i˜ vœ˜V̈œ˜ `ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìið ÛiV ½>ˆ`i `ià V>‡
Àj>ˆÃji «œÕÀ «ÀjÛi˜ˆÀ ià ˆ˜œ˜`>̈œ˜Ã° i “k“i] i VՏ>ÌiÕÀÃ] ½i“«œˆ `Õ ˜Õ“jÀˆµÕi iÌ > Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ >ÃÈÇ
“œ`mi Àj`ÕˆÌ `½Õ˜i >Õ̜“œLˆi i˜ ÛÕi `½iÃÃ>ˆÃ i˜ ÜÕv‡ Ìji «>À œÀ`ˆ˜>ÌiÕÀ] œ˜ Àj>ˆÃi >VÌÕii“i˜Ì `ià ȓՏ>‡
viÀˆi] >«Àmà >VVi«Ì>̈œ˜ `i ½ˆ“«>VÌ ÛˆÃÕi] ˜½iÃÌ v>ˆÌ µÕi ̈œ˜Ã Ài“>ÀµÕ>Lið
«œÕÀ `jÌiÀ“ˆ˜iÀ i
Ý] VœivvˆVˆi˜Ì `i ÌÀ>Š˜ji° iÃ
“œ`mià >˜>œ}ˆµÕià «iÀ“iÌÌi˜Ì `½>««ÀjVˆiÀ] ۜˆÀi `i
“iÃÕÀiÀ] `ià }À>˜`iÕÀà `ˆvvˆVˆi“i˜Ì V…ˆvvÀ>Lið " -/"
œ`jˆÃ>̈œ˜Ã “>̅j“>̈µÕià - 
,"‡-9-/ -
*œÕÀ i «…ÞÈVˆi˜] > “œ`jˆÃ>̈œ˜ «>À j>LœÀ>̈œ˜] «>À
iÝi“«i «œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i jiVÌÀˆµÕi] iÃÌ > ÀiV…iÀV…i «Àmà i `jÛiœ««i“i˜Ì ÌiV…˜œœ}ˆµÕi ëiVÌ>VՏ>ˆÀi
`½Õ˜ “œ`mi ˆ˜ÌiÀ˜i `jVÀˆÛ>˜Ì i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì «…Þ‡ `ià “ˆVÀœ‡ÃÞÃÌm“ià œLÌi˜Õ «œÕÀ i «ˆœÌ>}i `iÃ
ȵÕi `Õ `ˆÃ«œÃˆÌˆv i˜ ý>««ÕÞ>˜Ì ÃÕÀ ià œˆÃ `i ½jiV‡ “>V…ˆ˜ià ˆ˜vœÀ“>̈µÕiÃ] `i«ÕˆÃ > `jVœÕÛiÀÌi `Õ ÌÀ>˜‡
ÌÀœ“>}˜j̈Ói iÌ `i > “jV>˜ˆµÕi° ià …Þ«œÌ…mÃià ȓ‡ ÈÃ̜À i˜ £™x{ i˜ «>ÃÃ>˜Ì ÃÕVViÃÈÛi“i˜Ì «>À ià VˆÀVՈÌÃ
«ˆvˆV>ÌÀˆVià Ü˜Ì v>ˆÌià ­“>V…ˆ˜i ˆ˜j>ˆÀi] ˜œ˜ Ã>ÌÕÀji] D “œ˜œˆÌ…ˆµÕià «ÕˆÃ «>À ià «ÀœViÃÃiÕÀÃ] > “ˆ˜ˆ>ÌÕÀˆÃ>‡
Àj«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `i ½ˆ˜`ÕV̈œ˜] D ˆ˜`ÕV‡ ̈œ˜ ˆ˜ÌiÀ«ii ̜Õà ià ÃVˆi˜ÌˆvˆµÕið
̈œ˜ À>`ˆ>io® «œÕÀ «œÕۜˆÀ jVÀˆÀi i ÃÞÃÌm“i `½jµÕ>‡ > “ˆ˜ˆ>ÌÕÀˆÃ>̈œ˜ iÃ̇ii `i “>˜ˆmÀi }j˜jÀ>ˆÃ>Li >
̈œ˜Ã ÃiÀÛ>˜Ì `i “œ`mi] «œÕÀ i ȓ«ˆvˆiÀ i˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì ÜÕÀVi `½Õ˜i jۜṎœ˜ À>«ˆ`i Ãi `œ«>˜Ì ii‡“k“i
̜ÕÌ «…j˜œ“m˜i ÃiVœ˜`>ˆÀi iÌ «œÕÀ ˜i “iÌÌÀi i˜ Àiˆiv `½Õ˜i L>ˆÃÃi `ià Vœ×Ìà ¶
µÕi ià «…j˜œ“m˜ià vœ˜`>“i˜Ì>ÕÝ° 1˜i Vœ“«>À>ˆÃœ˜ +՜ˆ µÕ½ˆ i˜ ܈Ì] > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `i “ˆVÀœ‡ÃÞÃÌm“iÃ
iÝ«jÀˆ“i˜Ì>i iÃÌ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li «œÕÀ Û>ˆ`iÀ i “œ`mi° «œÕÀÀ>ˆÌ >««œÀÌiÀ ՘ Ài˜œÕÛi>Õ° > «ÀœˆvjÀ>̈œ˜ `iÃ
½ṎˆÃ>̈œ˜ `Õ “œ`mi Vœ˜ViÀ˜i > Vœ˜Vi«Ìˆœ˜ `ià V>«ÌiÕÀà `i Vœ˜ÌÀži ÃÕÀ ià >Õ̜“œLˆià œÕ `½>V̈œ˜‡
“>V…ˆ˜iÃ] «>À ià ˆ>ˆÃœ˜Ã i˜ÌÀi ià «>À>“mÌÀiÃ] iÌ > ˜iÕÀà i˜ >jÀœ˜>ṎµÕi «Àjv>Vi `½Õ˜i iÝ«œÃˆœ˜ `>˜Ã ̜ÕÃ
ȓՏ>̈œ˜ `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ Àj}ˆ“i µÕiVœ˜µÕi] ià `œ“>ˆ˜ià \ ÀœLœÌˆµÕi] jiVÌÀœ“j˜>}iÀ] Ìjj«…œ˜i
«>À ià ˆ>ˆÃœ˜Ã `ˆvvjÀi˜Ìˆiià i˜ÌÀi ià Û>Àˆ>Li𠫜ÀÌ>Li] “j`iVˆ˜i «œÕÀ `ià Vœ˜ÌÀžiÕÀà i˜`œÃVœ«ˆµÕiÃ
*œÕÀ ½>Õ̜“>̈Vˆi˜] > “œ`jˆÃ>̈œ˜ «>À ˆ`i˜ÌˆvˆV>̈œ˜ >Õ̜˜œ“iÃ] Vœ˜ÌÀžià ˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃo
­“j̅œ`i vÀjµÕi˜Ìˆii] `i VœÀÀj>̈œ˜o® iÃÌ > ˜ jiVÌÀœ“jV>˜ˆµÕi] > Àj>ˆÃ>̈œ˜ `Õ «Ài“ˆiÀ “ˆVÀœ‡
ÀiV…iÀV…i `½Õ˜ “œ`mi iÝÌiÀ˜i `i Vœ“«œÀÌi“i˜Ì Ã>˜Ã “œÌiÕÀ i˜ £™nÇ «>À ՘i jµÕˆ«i `i ½Õ˜ˆÛiÀÈÌj `i

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £È£

iÀŽiiÞ >ÕÝ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ Ài>˜Vi >ՍœÕÀ`½…Õˆ ià “œÌiÕÀà D ÀjÕVÌ>˜Vià `ˆjiVÌÀˆµÕiÃ] ià “œÌiÕÀà >Ãޘ‡
ÀiV…iÀV…ià `>˜Ã ½i뜈À `i Àj>ˆÃiÀ `ià “ˆVÀœ‡ V…Àœ˜ià jiVÌÀœÃÌ>̈µÕià iÌ ià “œÌiÕÀà ÃޘV…Àœ˜iÃ
i˜Ãi“Lià œ«jÀ>̈œ˜˜iÃ «>À̈VՏˆmÀi“i˜Ì Ṏià `>˜Ã ià …œ“œ«œ>ˆÀið /œÕÌivœˆÃ] «œÕÀ ViÀÌ>ˆ˜Ã] > «ÀjÃi˜Vi `i >
>̓œÃ«…mÀià …œÃ̈ià œÕ ià i˜`ÀœˆÌà ˆ˜>VViÃÈLià D “œˆ˜`Ài ˆÀÀj}Տ>ÀˆÌj «iÕÌ Ài“iÌÌÀi i˜ V>ÕÃi ½>Û>˜Ì>}i
½…œ““i° `i ½jiVÌÀœÃÌ>̈µÕi D V>ÕÃi `i ½ivviÌ `i «œˆ˜Ìi°
*œÕÀ >ÌÌiˆ˜`Ài ViÌ œLiV̈v] ˆ v>Õ`À> i˜ `i…œÀà `i > Àj>‡
ˆÃ>̈œ˜ `Õ “ˆVÀœ‡“œÌiÕÀ] `ˆÃ«œÃiÀ >ÕÃÈ `½Õ˜i “ˆVÀœ‡ œˆ `i *>ÃV…i˜ \ i V…>“« `ˆÃÀի̈v i˜ÌÀi `iÕÝ
ÜÕÀVi `½j˜iÀ}ˆi iÌ i˜vˆ˜ Àj>ˆÃiÀ «œÕÀ i “ˆVÀœ‡“œÌiÕÀ «>Ìi>ÕÝ «>À>miÃ] «>Vjà D ՘i `ˆÃÌ>˜Vi ` ½Õ˜ `i
ܘ >ˆ“i˜Ì>̈œ˜ iÌ Ã> Vœ““>˜`i µÕˆ Ü˜Ì i˜VœÀi ½>ÕÌÀi] `>˜Ã ՘ }>â `i «ÀiÃȜ˜ «] ˜i `j«i˜` µÕi
>ՍœÕÀ`½…Õˆ ÌÀœ« ۜÕ“ˆ˜iÕÃið *œÕÀ i “ˆVÀœ‡“œÌiÕÀ `i > “>ÃÃi `Õ }>â ­D Ìi“«jÀ>ÌÕÀi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi iÌ
Õˆ‡“k“i] i˜ `i…œÀà `ià ÌiV…˜ˆµÕià `i v>LÀˆV>̈œ˜] `>˜Ã >ÛiV « U J 3 VÃÌi] œˆ `i >ÀˆœÌÌi®°
ià `ˆ“i˜Ãˆœ˜Ã …œÀà ̜ÕÌ `i > Vi˜Ì>ˆ˜i `i “ˆVÀœ“mÌÀiÃ] ۜÌÃA“ 3 v 3 «>̓œÃ«…mÀià U `“mÌÀià 4] D ` 3 VÃÌi] ii
ˆ v>ÕÌ `jÛiœ««iÀ `ià ÌiV…˜ˆµÕià `i “œ`jˆÃ>̈œ˜ iÌ `i “œ˜ÌÀi >ÕÃÈ µÕi i ۈ`i iÃÌ Õ˜ ˆÃœ>˜Ì «>Àv>ˆÌ°
ȓՏ>̈œ˜ >`>«Ìjià D Vi ÌÞ«i `i “>V…ˆ˜i «>À ½i“«œˆ
`i œ}ˆVˆiÃ `i V>VՏ `ià V…>“«Ã «>À jj“i˜Ìà vˆ˜ˆÃ
L>Ãjà ÃÕÀ ià “j̅œ`ià ˜Õ“jÀˆµÕið  ˜½iÃÌ «>à «œÃÈLi
i˜ ivviÌ `i «>À̈À `ià “>V…ˆ˜ià i݈ÃÌ>˜Ìià i˜ iëjÀ>˜Ì
>ÌÌiˆ˜`Ài ià “ˆVÀœ‡“œÌiÕÀà «>À …œ“œÌ…j̈i°
>˜Ã ià `ˆ“i˜Ãˆœ˜Ã “ˆVÀœ“jÌÀˆµÕiÃ] > œˆ `i *>ÃV…i˜
“œ˜ÌÀi µÕi > `i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi œÕ j˜iÀ}ˆi «>À ՘ˆÌj `i
ۜÕ“i `Õ V…>“« jiVÌÀˆµÕi £AÓ#ä Ó iÃÌ «Õà }À>˜`i
µÕi > `i˜ÃˆÌj `½j˜iÀ}ˆi `Õ V…>“« “>}˜j̈µÕi Ó AÓxä °
˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] ià «Àˆ˜Vˆ«>ÕÝ ÌÞ«ià `i “œÌiÕÀà >VÌÕi‡
i“i˜Ì D ½jÌÕ`i Ü˜Ì ià “œÌiÕÀà jiVÌÀœÃÌ>̈µÕiÃ] ià ˆ}ÕÀi ™°£Ó

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- ˜`ÕVÌ>˜Vi VÞVˆµÕi ̜Ì>i 
>˜Ã ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÌÀˆ«…>Ãji jµÕˆˆLÀji] ½ˆ˜‡
`ÕVÌ>˜Vi VÞVˆµÕi iÃÌ ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi `½Õ˜i «…>Ãi i˜
Þ«œÌ…mÃià `Õ “œ`mi `½jÌÕ`i D «žià ˆÃÃià Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `i > «ÀjÃi˜Vi `ià `iÕÝ >ÕÌÀià «…>Ãià \
Ã>˜Ã Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ ‘ˆ 3 ˆ °
>ÌjÀˆ>ÕÝ viÀÀœ“>}˜j̈µÕià `i «iÀ“j>LˆˆÌj x ÌÀmÃ
ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã
}À>˜`i°
*>à `i VœÕÀ>˜Ìà `i œÕV>ÕÌ >Õ ˜ˆÛi>Õ `Õ ÃÌ>̜À°
i `ˆ>}À>““i Àiˆi ̜ÕÌià ià }À>˜`iÕÀà ë>̈>ià ­ÀœÌœÀ]
*>à `i Ã>ÌÕÀ>̈œ˜ `Õ VˆÀVÕˆÌ “>}˜j̈µÕi° u  ] LœLˆ˜>}i ÃÌ>̜À] u ® iÌ ÌœÕÌià ià }À>˜`iÕÀà ÃV>>ˆÀiÃ
,j«>À̈̈œ˜ ë>̈>i ȘÕ܋`>i `Õ V…>“« `>˜Ã ½i˜ÌÀi‡ ˆ˜ÃÌ>˜Ì>˜jià ­iJ] ˆ] ‘ˆ] ‘  ®° *œÕÀ Vœ˜ÃÌÀՈÀi Vi `ˆ>}À>“‡
viÀ `i > “>V…ˆ˜i°
“i] ˆ v>ÕÌ œLˆ}>̜ˆÀi“i˜Ì Vœ˜Ãˆ`jÀiÀ > “>V…ˆ˜i Lˆ«œ‡
µÕˆˆLÀi “jV>˜ˆµÕi iÌ jiVÌÀˆµÕi°
>ˆÀi jµÕˆÛ>i˜Ìi°
£ÈÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

œÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi +1 -/" - ½ /, /


i VœÕ«i jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi iÃÌ ˆj D > «œÃˆÌˆœ˜ Ài>̈Ûi
_ ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
`ià `iÕÝ ÛiVÌiÕÀà u iÌ u  \
ui“ 3 ÎA Ó3 u  G u U ->“ 4°
™°£ +Õii «ÀjV>Ṏœ˜ `œˆÌ‡œ˜ «Ài˜`Ài >Û>˜Ì `½ivviVÌÕiÀ
*ՈÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi i ÌÀ>Vj `½Õ˜ `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi `½Õ˜i
> «Àœ`ÕV̈œ˜ œÕ ½>LÜÀ«Ìˆœ˜ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi `Õ “>V…ˆ˜i >Þ>˜Ì ՘ ˜œ“LÀi `i «žiÃ Ó « ( Ó ¶
VžÌj jiVÌÀˆµÕi Ü˜Ì ˆjià D > Vœ“«œÃ>˜Ìi `i u ÃÕÀ u  \ ™°Ó +Õi `j«…>Ã>}i `œˆÌ‡ˆ Þ >ۜˆÀ i˜ÌÀi iÌ u  i˜
_ “œÌiÕÀ >Õ VœÕ«i “>݈“> ¶
+ i“ 3 LÎA Ó3 u  U u U ->“ 4 U €°
™°Î 9 >‡Ì‡ˆ «Àœ`ÕV̈œ˜ œÕ >LÜÀ«Ìˆœ˜ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V‡
̈Ûi È iÃÌ i˜ œ««œÃˆÌˆœ˜ `i «…>Ãi >ÛiV u  ¶ +Õ½i˜

 " iÃ̇ˆ >œÀà `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi ¶
™°{ +Õi `j«…>Ã>}i `œˆÌ‡ˆ Þ >ۜˆÀ i˜ÌÀi iÌ u  «œÕÀ µÕi
˜`ÕVÌ>˜Vià `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÌÀˆ«…>Ãji jµÕˆˆLÀji > “>V…ˆ˜i vœÕÀ˜ˆÃÃi `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi iÌ `i >
«ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi i˜ j}>i µÕ>˜ÌˆÌj *i“ 3 + i“ ¶
˜`ÕVÌ>˜Vi «Àœ«Ài «>À «…>Ãi \ £ 3 Ó 3 Î
™°x +Õiià Ü˜Ì ià iÝ«ÀiÃȜ˜Ã `i
i“ D ÀiÌÀœÕÛiÀ À>«ˆ‡
ÕÌÕii ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi \ >L
`i“i˜Ì ¶
˜`ÕVÌ>˜Vi VÞVˆµÕi \ 3 3 £ W >L AÓ4
™°È *œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i “Տ̈«œ>ˆÀi] i ÛiVÌiÕÀ
µÕ>̈œ˜ Ìi“«œÀii «>À «…>Ãi i˜ V…>À}i “œ“i˜Ì “>}˜j̈µÕi `Õ ÃÌ>̜À u à ̜ÕÀ˜i‡Ì‡ˆ D >
`ˆ “k“i ۈÌiÃÃi `>˜Ã i `ˆ>}À>““i ië>Vi iÌ `>˜Ã i
iJ 3 J W Àˆ W `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã ¶

™°Ç œˆÌ‡œ˜ ÌÀ>ViÀ ՘ `ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã i˜
µÕ>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii «>À «…>Ãi i˜ V…>À}i i“«œÞ>˜Ì ià }À>˜`iÕÀà ivvˆV>Vià œÕ ià }À>˜`iÕÀÃ
“>݈“>ià ¶
J 3 6 W À W  €
™°n *œÕÀµÕœˆ >‡Ì‡œ˜ i `ÀœˆÌ `½jVÀˆÀi ‘Ì 3 ‘  W ‘ ¶
*ՈÃÃ>˜Vià Vœ“«iÝià «>À «…>Ãi

*ՈÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi \ - 3 6 3 * W  + ° 8 ,

-
*ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi \
 ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i
- 3 J 3 *i“ W  + i“ °
™°£ 1˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj ˜œ˜ Ã>ÌÕÀj > ՘i Àj>VÌ>˜Vi
*ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi «>À «…>Ãi ÃޘV…Àœ˜i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi €Ã 3 £n x iÌ Õ˜i ÀjÈÃÌ>˜‡
*ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi \ Vi ˜j}ˆ}i>Li°  `jˆÛÀi ՘i «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi `i
Èää Ž7 ÜÕà ՘i Ìi˜Ãˆœ˜ 1 3 Î Îää 6° ۈ`i] >ÛiV
*i“ 3 J VœÃ ™ 3 * W À Ó
> “k“i ۈÌiÃÃi `½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì iÌ i “k“i VœÕÀ>˜Ì
*ՈÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi Àj>V̈Ûi \
`½iÝVˆÌ>̈œ˜ > Ìi˜Ãˆœ˜ iÃÌ 1ä 3 x xää 6°
+ i“ 3 J Ș ™ 3 + W € Ó
>VՏiÀ i VœÕÀ>˜Ì «>À vˆ `i ˆ}˜i iÌ i v>VÌiÕÀ `i
_
`½>ÕÌÀi «>ÀÌ œ˜ > \ *i“ 3 LÎA Ó3 u  G u->“ 4€u «ÕˆÃÃ>˜Vi°
_
iÌ \ + i“ 3 LÎA Ó3 u  U u->“ 4€
u° ™°Ó "˜ Vœ˜Ãˆ`mÀi ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj `i Ǚ Ž6]
Înä 6] xä â] £Ó «žið
 > ۈÌiÃÃi 3 xää ÌÀɓˆ˜] ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕià D
ۈ`i iÌ i˜ VœÕÀ̇VˆÀVÕˆÌ Ãœ˜Ì `œ˜˜jià «>À ià Ài>‡
̈œ˜Ã \ J 3 £n Î N  iÌ VV 3 ££ N °
> ÀjÈÃÌ>˜Vi “iÃÕÀji i˜ÌÀi Ó LœÀ˜ià `i «…>Ãià iÃÌ
À 3 ä x °

…>«ˆÌÀi ™ œ`jˆÃ>̈œ˜ `ià “>V…ˆ˜ià D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀjià ¬ £ÈÎ

£° j`ՈÀi `ià iÃÃ>ˆÃ «ÀjVj`i˜Ìà ià Û>iÕÀà `ià jj‡ ™°Î 1˜ ÌÕÀLœ‡>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj `i «ÕˆÃÃ>˜Vi ˜œ“ˆ˜>i
“i˜Ìà `Õ “œ`mi ȓ«ˆvˆj D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi `i Óää 6 `jˆÛÀi ՘i Ìi˜Ãˆœ˜ `i ££ Ž6 D xä â°
€Ã `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ° -> Àj>VÌ>˜Vi ÃޘV…Àœ˜i iÃÌ j}>i D €Ã 3 £ ° "˜
Ó° ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ i˜ÌÀ>Š˜j D xää ÌÀɓˆ˜ >ˆ“i˜Ìi ՘ ˜j}ˆ}i > ÀjÈÃÌ>˜Vi `i «…>Ãi° i VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>‡
ÀjVi«ÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj° +Õii Û>iÕÀ v>Õ̇ˆ `œ˜˜iÀ ̈œ˜ D ۈ`i iÃÌ `i £ää °
>Õ VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜ «œÕÀ œLÌi˜ˆÀ >ÕÝ LœÀ˜iÃ
>VՏiÀ ià Û>iÕÀà `Õ VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜ VœÀÀiÇ
`i > V…>À}i > Ìi˜Ãˆœ˜ ˜œ“ˆ˜>i 1 3 1˜ œÀõÕi «œ˜`>˜Ì D ՘i «ÕˆÃÃ>˜Vi `i £ää 7 >ÛiV ՘ v>VÌiÕÀ
½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `jLˆÌi ܘ VœÕÀ>˜Ì ˜œ“ˆ˜> ˜ >ÛiV `i «ÕˆÃÃ>˜Vi j}> D £] «ÕˆÃ D ä]n 6 iÌ ä]n ,°
՘ v>VÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi `i ä]n , ¶

…>«ˆÌÀi £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i ¬ £Èx

£ ä
œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ


 * / ,
>Õ̜˜œ“i

"LiV̈vÃ

®
œ˜`ՈÀi ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i `>˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì >Õ̜˜œ“i°
®
œ“«Ài˜`Ài ½jۜṎœ˜ `Õ `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi Vœ“«Ìi Ìi˜Õ
`½ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã «>À̈VՏˆmÀið

6œV>LՏ>ˆÀi
ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i

 ½>ˆ`i `Õ `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] œ˜ iÝ>“ˆ˜i i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>‡


ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i] Ã>˜Ã ˆi˜ >ÛiV ՘ ÀjÃi>Õ `i ÌÞ«i ˜ˆ >ÛiV
>ÕV՘i >ÕÌÀi “>V…ˆ˜i `Õ “k“i ÌÞ«i°
i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì] ՘ˆµÕi“i˜Ì i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ jiV‡
ÌÀˆµÕi i˜ÌÀ>Š˜j «>À iÝi“«i «>À ՘i “>V…ˆ˜i ̅iÀ“ˆµÕi] iÃÌ ViÕˆ µÕi ½œ˜ «œÕÀÀ>ˆÌ “iÌÌÀi
i˜  ÕÛÀi `>˜Ã ՘ ÈÌi Vœ“«mÌi“i˜Ì ˆÃœj œÕ `>˜Ã ՘ “œLˆi \ >ۈœ˜] L>Ìi>Õo iÌ “k“i
`>˜Ã i VˆÀVÕˆÌ `½jV>ˆÀ>}i `½Õ˜i LˆVÞViÌÌi°
£ÈÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

£ä°£ ,
 6
œÕà «Ài˜`Àœ˜Ã D ̈ÌÀi `½iÝi“«i i V>à `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ i˜ÌÀ>Š˜j «>À ՘i ÌÕÀLˆ˜i …Þ`À>Շ
ˆµÕi° ½œ«jÀ>ÌiÕÀ `ˆÃ«œÃi >œÀà `i `iÕÝ  “>˜iÌÌià ‚ ­vˆ}ÕÀi £ä°£® «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i Àj}iÀ >
6€6 
ۈÌiÃÃi «>À i `jLˆÌ `i > ÌÕÀLˆ˜i «ÕˆÃ > v°j°“°] J 3 _ «>À ½iÝVˆÌ>̈œ˜ ° ˜ Àj>ˆÌj] i
Ó
ÀœLˆ˜iÌ `i `jLˆÌ `i > ÌÕÀLˆ˜i Àm}i i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i “œÌiÕÀ
Ì° ½jµÕˆˆLÀi

Ì 3 L
i“ 3€4° i VœÕ«i “œÌiÕÀ
Ì jµÕˆˆLÀi «œÕÀ V…>µÕi ۈÌiÃÃi i VœÕ«i ÀjÈÃÌ>˜Ì VœÀ‡
Ài뜘`>˜Ì >ÕÝ «iÀÌià `Õ }ÀœÕ«i `>˜Ã > “>ÀV…i D ۈ`i°

ˆ}ÕÀi £ä°£ ˆ}ÕÀi £ä°Ó

£ä°Ó ,

,
> “>V…ˆ˜i] «>À iÝi“«i ÌÀˆ«…>Ãji] >ˆ“i˜Ìi ՘ ÀjÃi>Õ Vœ“«œÃj ՘ˆµÕi“i˜Ì `i Vœ˜Ãœ“‡
“>ÌiÕÀà `i ÌÞ«i , 
° -œ˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì > `jD jÌj `jVÀˆÌ >Õ «>À>}À>«…i n°Ó°
`“iÌ̜˜Ã ià V…>À}ià ˆ“«œÃjiÃ] ˆ`i˜ÌˆµÕià «>À «…>ÃiÃ] ÀjÈÃ̈Ûià iÌ ˆ˜`ÕV̈Ûià i˜ ÃjÀˆi]
>ÛiV ,V 3 VÃÌi] V 3 VÃÌi° < 3 ,V W  V € 3 < i ‘ ] < iÌ ‘ Û>Àˆ>Lià >ÛiV €°
+Õi Àm}i‡Ì‡œ˜ “>ˆ˜Ìi˜>˜Ì >ÛiV ià `iÕÝ  “>˜iÌÌià ‚ ¶
i ÀœLˆ˜iÌ `i `jLˆÌ `i > ÌÕÀLˆ˜i «iÀ“iÌ ÌœÕœÕÀà `i Àj}iÀ i “œ“i˜Ì `Õ VœÕ«i `i >
ÌÕÀLˆ˜i ­vˆ}ÕÀi £ä°Ó®° ˜ Àj}ˆ“i «iÀ“>˜i˜Ì]
Ì 3 L
i“ iÌ] jÌ>˜Ì i˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì >Õ̜‡
˜œ“i] > «ÕÃ>̈œ˜ jiVÌÀˆµÕi iÃÌ j}>i D > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi `i ÀœÌ>̈œ˜°

- i“ 3 Î J 3 *i“ W  + i“

- 3 Î6 3 * W  +

˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì ià «iÀÌiÃ] œ˜ «iÕÌ jVÀˆÀi] `½>«Àmà i `ˆ>}À>““i


­vˆ}ÕÀi £ä°Î® \ J VœÃ 3 6 VœÃ ‘
*i“ 3 Î J VœÃ 3 Î6 VœÃ ‘ 3 * 3 Î,V Ó 3 L
i“ €
,V Ó
`½œÙ
i“ 3 LÎ Æ J 3 Q,V W  3 V W 4€R 
€
€ jÌ>˜Ì > Àj>VÌ>˜Vi `i > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i°
ˆ}ÕÀi £ä°Î

…>«ˆÌÀi £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i ¬ £ÈÇ

JÓ 3€ 4Ó
Ó 3 3 ( /
Q,VÓ W 3 V W 4Ó €Ó R Ó ,VÓ W 3 V W 4Ó €Ó
Î ,V Ó  Ó €
i˜ Ài«œÀÌ>˜Ì `>˜Ã
i“ \
i“ 3 L ( Ó /
Ó ,V W 3 V W 4Ó €Ó
Î
*œÕÀ V…>µÕi Û>iÕÀ `i  Àj}ji «>À > ÃiVœ˜`i “>˜iÌÌi] ,V Ó  Ó 3 3 VÃÌi °
…>µÕi
Ó
Û>iÕÀ `i  `œ˜˜i ՘i VœÕÀLi
i“ 3€4] `i > vœÀ“i \

€ 

i“ 3€4 3 L 3L Ó
,VÓ Ó
W 3 V W 4 €Ó ,V
W 3 V W 4Ó €
€
Õ `j˜œ“ˆ˜>ÌiÕÀ] >««>À>ŠÌ ՘i ܓ“i `i `iÕÝ ÌiÀ“ià `œ˜Ì i «Àœ`ÕˆÌ iÃÌ Vœ˜ÃÌ>˜Ì° +Õ>˜`
ià `iÕÝ ÌiÀ“ià Ü˜Ì j}>ÕÝ] > ܓ“i iÃÌ “ˆ˜ˆ“>i iÌ i VœÕ«i “>݈“> ­`i ̜Õà ià ÀiV‡
Ì>˜}ià `i “k“ià ÃÕÀv>ViÃ] i V>ÀÀj > i «jÀˆ“mÌÀi “ˆ˜ˆ“>®°
Ì 3 L
i“ `œ˜˜i `iÕÝ «œˆ˜ÌÃ
«œÃÈLið -iՏ i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ iÃÌ ÃÌ>Li ­vˆ}ÕÀi £ä°{®°

ˆ}ÕÀi £ä°{ ˆ}ÕÀi £ä°x

i «œˆ˜Ì `jÌiÀ“ˆ˜i «œÕÀ V…>µÕi Û>iÕÀ `i


Ì > ۈÌiÃÃi >˜}Տ>ˆÀi € `i vœ˜V̈œ˜˜i‡
“i˜Ì `Õ }ÀœÕ«i iÌ Ãˆ“ՏÌ>˜j“i˜Ì > Û>iÕÀ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi]
6€6 
*i“ 3
Ì € 3 L
i“ €] `Õ VœÕÀ>˜Ì] *i“ 3 Î,V Ó ] `i J 3 _ ] `i «ÕˆÃµÕi
Ó
*i“ 3 Î J VœÃ iÌ `i 6 µÕi ½œ˜ «iÕÌ >ÕÃÈ `jÌiÀ“ˆ˜iÀ «>À i `ˆ>}À>““i Vœ˜˜>ˆÃÃ>˜Ì
 J V iÌ °

£ä°Î ,

, 6/ --
" -/ /
ˆi˜ µÕi Vi ÜˆÌ ՘ ÀjÃi>Õ >Õ̜˜œ“i] ˆ˜`j«i˜`>˜Ì `½ `>˜Ã ½iÝi“«i V…œˆÃˆ] œ˜ `jÈÀi
µÕ>˜` “k“i Àj>ˆÃiÀ v à 3 VÃÌi 3 xä â «œÕÀ ½ṎˆÃ>̈œ˜ jÛi˜ÌÕii `½>««>ÀiˆÃ >Õ`ˆœ œÕ
ۈ`jœ ­vˆ}ÕÀi £ä°x®°
£Èn ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

˜ «>X>˜Ì ՘ Àj}Տ>ÌiÕÀ ÃÕÀ > ÌÕÀLˆ˜i] iÃÌ ˆ“«œÃj° 3 - ° œÀ“ˆÃ ½ˆ˜`ˆV>̈œ˜ `i


> Vœ˜Ãˆ}˜i] ½œ«jÀ>ÌiÕÀ ˜i `ˆÃ«œÃi «Õà `i > “>˜iÌÌi `i Àj}>}i `i > ÌÕÀLˆ˜i°
 
Vˆ] € 3 €Ã 3 Ӓ v à 3 Σ{ À>`Éà  <  3 VÃÌi iÌ ‘ 3 VÃÌi°

i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

ˆVÀœVi˜ÌÀ>ià …Þ`ÀœjiVÌÀˆµÕiÃ

i ˜œ“LÀiÕÃià  “ˆVÀœVi˜ÌÀ>ià ‚ jiVÌÀˆµÕiÃ


>œ˜˜i˜Ì ià «ïÌà VœÕÀà `½i>Õ `i > Àj}ˆœ˜
*ÀœÛi˜Vi‡«iÇ
žÌi `½âÕÀ°
ià ՘ˆÌjà `i
«Àœ`ÕV̈œ˜ Ü˜Ì ՘i ÜÕÀVi `½j˜iÀ}ˆi «Àœ«Ài
iÌ Ài˜œÕÛi>Li° *Õà `i Çä Ü˜Ì i˜ >V̈ۈÌj
`>˜Ã > Àj}ˆœ˜°
 ,œµÕiLˆˆmÀi] `>˜Ã ià «iÇ>ÀˆÌˆ“iÃ] ½œL‡
iV̈v jÌ>ˆÌ `½>ÃÃÕÀiÀ ½>Õ̜ÃÕvvˆÃ>˜Vi `i > Vœ“‡
“Õ˜i] ÛiÀà ÓääÓ] œÀõÕi i «ÀœiÌ `i Vœ˜ÃÌÀÕV‡
̈œ˜ `½Õ˜i ÃiVœ˜`i “ˆVÀœVi˜ÌÀ>i >ÕÀ>ˆÌ >LœÕ‡
̈° ՈiÃÌÀi iÌ
iˆ>V] `>˜Ã ià «iÇ`i‡
>ÕÌi‡*ÀœÛi˜Vi] > “ˆVÀœVi˜ÌÀ>i ˆ˜ÃÌ>ji ÃÕÀ
i
ÀˆÃ̈>˜ i˜ÀˆV…ˆÌ ià Vœ““Õ˜ið
"˜ «iÕÌ iÃ̈“iÀ Ãi˜ÃˆLi“i˜Ì ՘ À>««œÀÌ `i
Çx D £xä äää iÕÀœÃ «>À >˜ Ãiœ˜ ià ˆ˜ÃÌ>>‡
̈œ˜Ã°
-œÕÀVi \ ,j}ˆœ˜ *
 ˜c£Î™] >ÛÀˆ Óäää°

ˆ}ÕÀi £ä°È

*œÕÀ > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i `i Àj>VÌ>˜Vi €Ã 3 VÃÌi] i˜


˜j}ˆ}i>˜Ì À ] i `ˆ>}À>““i “œ˜ÌÀi µÕi ¦ 3 VÃÌi i˜ÌÀ>Š˜i
_
° 3 VÃÌi ] «œÕÀ ̜ÕÌi Û>iÕÀ `i  `œ˜V `i J Ó 3 6 6€Ã
«ÕˆÃµÕi ià ÌÀœˆÃ `ˆÀiV̈œ˜Ã vˆÝià J ] 6 iÌ Ü˜Ì VœÕ«jià «>À `iÃ
/ÕÀLˆ˜i *iÌœ˜ >ÛiV “œÌiÕÀ ÌÀˆ«…>Ãj `ÀœˆÌià «>À>mià µÕˆ `jÌiÀ“ˆ˜i˜Ì `ià Ãi}“i˜Ìà «Àœ«œÀ̈œ˜˜iÃ
ÌjÌÀ>«œ>ˆÀi {ää 6ÉÓÎä 6 xä‡Èä â° ­`½>«Àmà i ̅jœÀm“i `i /…>mà ­vˆ}ÕÀi £ä°È®®° *œÕÀ ՘i V…>À}i
ˆ“«œÃji `>˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì jµÕˆˆLÀj D vÀjµÕi˜Vi
Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] i Àj}>}i `Õ ÃiՏ VœÕÀ>˜Ì  `½iÝVˆÌ>̈œ˜ «iÀ“iÌ `i `j«>ViÀ i «œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜‡
LL
˜i“i˜Ì ÃÕÀ > `ÀœˆÌi° " 3 Õu£ J i ° ] i˜ vˆÝ>˜Ì 6 iÌ °

> «ÕˆÃÃ>˜Vi >««>Ài˜Ìi Vœ“«iÝi «>À «…>Ãi - 3 6 ýjVÀˆÌ \
- 3 6 3VœÃ ‘ W  Ș ‘4 3 * W  +

…>«ˆÌÀi £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i ¬ £È™

œÀ
 Ó
- 3 <  3 < 3 Q,V W  3 W V 4€Ã R Ó 3 ,V Ó W  3 W V 4€Ã Ó
ià Vœ“«œÃ>˜Ìià >V̈Ûi iÌ Àj>V̈Ûi `Õ VœÕÀ>˜Ì «iÀ“iÌÌi˜Ì `i `œ˜˜iÀ `ià ˆ“>}ià `i
* 3 Î66 VœÃ ‘ iÌ `i + 3 Î66 Ș ‘° i Àj}>}i `i  ˆ“«œÃi * iÌ + «Àœ«œÀ̈œ˜˜iÃ ȓՏ‡
Ì>˜j“i˜Ì >ÛiV ˆ“ˆÌ>̈œ˜ D “>Ý œÕ D *“>Ý °
*œÕÀ Vi vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i \
q «œÃÈLˆˆÌj `i vœ˜V̈œ˜˜iÀ D v 3 VÃÌi >ÛiV ՘ Àj}Տ>ÌiÕÀ Æ
q «>à `i ÀjÛiÀÈLˆˆÌj }j˜jÀ>ÌiÕÀɓœÌiÕÀ Æ
6œÕà >Ûiâ `ˆÌ jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi ¶
q «>à `i `jVÀœV…>}i° -ˆ œ˜ >Õ}“i˜Ìi  >Շ`iD `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi
“>݈“>i `i > ÌÕÀLˆ˜i] > ۈÌiÃÃi `ˆ“ˆ˜Õi°
i `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi iÃÌ ÌœÕœÕÀà Û>>Li i ÃiVÌiÕÀ ˆ˜`ÕÃÌÀˆi jiVÌÀœÌiV…˜ˆµÕi
«œÕÀ > “œ`jˆÃ>̈œ˜ `Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i Ãޘ‡

i ÃiVÌiÕÀ œVVÕ«i] `ˆÀiVÌi“i˜Ì œÕ ˆ˜`ˆÀiVÌi‡
V…Àœ˜i° -œ˜ jۜṎœ˜ `j«i˜` `ià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã v>ˆÌià D >
“i˜Ì] i˜ “>œÀˆÌj `ià ˆ˜}j˜ˆiÕÀÃ] V>`Àià iÌ
“>V…ˆ˜i°
ÌiV…˜ˆVˆi˜Ã \
q £xä äää «iÀܘ˜iÃ] `>˜Ã i `œ“>ˆ˜i `i >
ˆVÀœVi˜ÌÀ>ià Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ Æ
>˜Ã ià Àm}ià iÌ …>LˆÌÕ`ià vÀ>˜X>ˆÃiÃ] ՘ «Àœ«ÀˆjÌ>ˆÀi `ià `iÕÝ q £ÈÇ äää «iÀܘ˜ià `>˜Ã > «Àœ`ÕV̈œ˜ iÌ >
`ˆÃÌÀˆLṎœ˜ `i ½j˜iÀ}ˆi ­ ® Æ
LiÀ}ià `¿Õ˜i ÀˆÛˆmÀi > i `ÀœˆÌ `¿ˆ˜ÃÌ>iÀ ՘i “ˆVÀœVi˜ÌÀ>i° 
«iÕÌ Vœ˜Ãœ““iÀ ܘ j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi œÕ > Ûi˜`Ài D ] µÕˆ q £ää äää «iÀܘ˜ià `>˜Ã i `œ“>ˆ˜i `i ½ˆ˜Ã‡
iÃÌ Ìi˜Õi >VÌÕii“i˜Ì `¿>V…iÌiÀ ¿j˜iÀ}ˆi vœÕÀ˜ˆi° > “ˆVÀœVi˜‡ Ì>>̈œ˜ Æ
ÌÀ>i «>À̈Vˆ«i >œÀà D > «Àœ`ÕV̈œ˜ `¿j˜iÀ}ˆi `Õ ÀjÃi>Õ° *œÕÀ > q £xä äää «iÀܘ˜ià `>˜Ã ià `œ“>ˆ˜ià `i
“>V…ˆ˜i] ià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã ۜ˜Ì V…>˜}iÀ] i `ˆ>}À>““i Û> jۜÕiÀ ½ṎˆÃ>̈œ˜ `ˆÀiVÌi `ià “>ÌjÀˆiÃ jiV‡
`ˆvvjÀi““i˜Ì° ÌÀˆµÕià `>˜Ã ià ÌÀ>˜Ã«œÀÌÃ] > È`jÀÕÀ}ˆi] >
V…ˆ“ˆi] > Vœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ ˜>Û>io
ÛiV ià ˜œÕÛi>ÕÝ Àm}i“i˜Ìà iÕÀœ«ji˜Ã] ˜¿>ÕÀ> «ÕÃ
i “œ˜œ«œi `i > `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ `i ¿j˜iÀ}ˆi°
+Õi `iۈi˜`À> ¿œLˆ}>̈œ˜ `¿>V…>Ì `i ¿j˜iÀ}ˆi «Àœ`ՈÌi «>À
՘ «>À̈VՏˆiÀ ¶
£Çä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ÝiÀVˆVi `½>««ˆV>̈œ˜
-œˆÌ ՘ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i >ÛiV Àj}Տ>ÌiÕÀ ­vˆ}ÕÀi £ä°x®° -Õ««œÃœ˜Ã ՘i
Û>Àˆ>̈œ˜ `ià ˆ“«j`>˜Vià `ià V…>À}ià jµÕˆˆLÀjià < r ,V ³ V € r < i‘ ÌiiÃ
µÕi ‘ r VÃÌi iÌ < Û>Àˆ>Li] i˜ >`“iÌÌ>˜Ì `ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã «Àœ«œÀ̈œ˜˜iià `i
,V iÌ `i V ° ->˜Ã ̜ÕV…iÀ D ½iÝVˆÌ>̈œ˜] µÕiià Ü˜Ì ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã `i 6 i˜
vœ˜V̈œ˜ `Õ VœÕÀ>˜Ì `jLˆÌj ¶
k
½>«Àmà ½j˜œ˜Vj \ € r €Ã r VÃÌi °  r VÃÌi Û Ó r °°€Ã r VÃÌi

[ r VÃÌi r ’ ° i ˆiÕ `i iÃÌ Õ˜ >ÀV `i ViÀVi] i ˆiÕ `i


œÀà ½ r VÃÌi iÌ " 
Ó
iÃÌ Õ˜ `i“ˆ‡ViÀVi `i `ˆ>“mÌÀi Vœ˜ÃÌ>˜Ì " œÀõÕi i VœÕÀ>˜Ì Û>Àˆi `i "
D VV r Û ­vˆ}ÕÀi £ä°Ç®°
€Ã
Ó Ó Ó
Y `
" r " ³ ^ Ó"° VœÃ ’ ³ ‘ ^ ’
Ó

ˆ}ÕÀi £ä°Ç

ÛÓ r 6 Ó ³ ­€Ã ®Ó ³ Ó6€Ã Ș ‘


\ cÓ \ cÓ
£r 6 ³ ³ Ó 6 Ș ‘
Û VV Û VV
\ c
>˜Ã i ÃÞÃÌm“i 6 
] ià VœÕÀLià `i Û>Àˆ>̈œ˜Ã `i > Ìi˜Ãˆœ˜ 6 D
Û VV
VœÃ ‘ r VÃÌi Ü˜Ì `ià iˆ«Ãià µÕˆ Ãi `jvœÀ“i˜Ì œÀõÕi ‘ Û>Àˆi `i ’ ³’
^ D °
Ó Ó
*œÕÀ ‘ r ä œ˜ œL̈i˜Ì ՘ ViÀVi°

…>«ˆÌÀi £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i ¬ £Ç£

*œÕÀ i˜ Ã>ۜˆÀ «ÕÃo


> ˆ}˜i iÃÌ œ˜}Õi] `i Àj>ˆÃiÀ `ià Vœ“«i˜Ã>̈œ˜Ã i˜
 - 6 / - 1 /, -*",/ `ˆÛiÀà «œˆ˜Ìð
½ , 
/,+1 ˜ Vœ˜Ìˆ˜Õ] Õõսi˜ £™xä] ˆ jÌ>ˆÌ ˆ“«œÃÈLi `½>̇

"1, /
" / 1 Ìiˆ˜`Ài `ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã ˆ“«œÀÌ>˜Ìið «>À̈À `ià >˜˜jiÃ
£™Èä] >ÛiV ½>««>ÀˆÌˆœ˜ `ià Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃÌ>̈µÕiÃ] «>Ç
1/ / -"
ÃiÀ `i ½>ÌiÀ˜>̈v / >Õ

/£ `iÛi˜>ˆÌ «œÃÈLi `i


“k“i µÕi i V…i“ˆ˜i“i˜Ì ˆ˜ÛiÀÃi°

œ““i “œ`i `i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `i ½j˜iÀ}ˆi] i VœÕÀ>˜Ì >ÌiÀ‡


*œÕÀ i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `i ½j˜iÀ}ˆi] i Vœ˜Ìˆ˜Õ «œÕÛ>ˆÌ `iÛi˜ˆÀ
˜>̈v ýiÃÌ ˆ“«œÃj ÃÕÀ̜ÕÌ }À@Vi >ÕÝ >«ÌˆÌÕ`ià `ià ÌÀ>˜Ã‡
Vœ“«j̈̈v «>À À>««œÀÌ D ½>ÌiÀ˜>̈v° ˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ]
vœÀ“>ÌiÕÀà µÕˆ «iÀ“iÌÌi˜Ì v>Vˆi“i˜Ì ià V…>˜}i“i˜ÌÃ
ˆ ˜½Þ > «>à Li܈˜ `i Vœ“«i˜Ã>̈œ˜ `i Àj>VÌ>˜Vi] >
`i ˜ˆÛi>ÕÝ `i Ìi˜Ãˆœ˜° «ÕˆÃÃ>˜Vi j}>i ÌÀ>˜Ã«œÀÌji]
«ÕˆÃÃ>˜Vi ÌÀ>˜Ã«œÀÌji iÃÌ ÃÕ«jÀˆiÕÀi D ˆÃœ>̈œ˜ j}>i «>À
«Õà > Ìi˜Ãˆœ˜ iÃÌ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi] «Õà i VœÕÀ>˜Ì iÃÌ v>ˆLi
ˆ}˜i] “>ˆÃ ˆ v>ÕÌ Õ˜i ÃÌ>̈œ˜ `i Vœ˜ÛiÀȜ˜ D V…>µÕi
Vi µÕˆ «iÀ“iÌ `ià «iÀÌià œÕi “ˆ˜ˆ“>ið
iÝÌÀj“ˆÌj°
˜ ÕÀœ«i] >ÛiV `ià `ˆÃÌ>˜Vià “œÞi˜˜iÃ] ià ˆ>ˆÃœ˜Ã D
ià Vœ×Ìà Ü˜Ì jµÕˆÛ>i˜Ìà D «>À̈À `½Õ˜i `ˆÃÌ>˜Vi `i
}À>˜`ià `ˆÃÌ>˜Vià i˜ >ÌiÀ˜>̈v Ãi vœ˜Ì D {ää Ž6° Õ
½œÀ`Ài `i xä Ž“ «œÕÀ ià V@Lià ÜÕÌiÀÀ>ˆ˜Ã iÌ nää Ž“

>˜>`>] >ÛiV `i }À>˜`ià `ˆÃÌ>˜Vià `i ½œÀ`Ài `i


«œÕÀ ià ˆ}˜ià >jÀˆi˜˜iÃ] “>ˆÃ ViÌÌi `iÀ˜ˆmÀi `ˆÃÌ>˜Vi
£ äää Ž“] ià ˆ>ˆÃœ˜Ã Ãi vœ˜Ì D ÇÎx Ž6° ˆÝ ˆ}˜ià vœ˜V‡
«iÕÌ `ˆ“ˆ˜ÕiÀ È ՘i «>À̈i `Õ ÌÀ>iÌ `œˆÌ kÌÀi ÜÕÌiÀÀ>ˆ˜i
̈œ˜˜i˜Ì i˜ÌÀi > >ˆi >“ià iÌ i +ÕjLiV°
œÕ ÜÕǓ>Àˆ˜i°
½jÌ>LˆÃÃi“i˜Ì `½Õ˜i ˆ>ˆÃœ˜ `i ÌÀ>˜Ã«œÀÌ `½j˜iÀ}ˆi D
 Þ > >Õ “œˆ˜Ã ՘i ÌÀi˜Ì>ˆ˜i `i Àj>ˆÃ>̈œ˜Ã D ÌÀ>ÛiÀà i
}À>˜`i `ˆÃÌ>˜Vi i˜ >ÌiÀ˜>̈v Vœ“«œÀÌi `ià `ˆvvˆVՏÌjÃ
“œ˜`i° ià «Õà Vœ˜˜Õià Ü˜Ì ià «Õà >˜Vˆi˜˜ið
`Õià >ÕÝ Àj>VÌ>˜Vià `i ˆ}˜ià iÌ ˆ iÃÌ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã>Li] «ÕÃ

£™xä 1°,°-°-° œÃVœÕ q >ňÀ> ÃÕÀ > 6œ}> Îä 7


£™x{ -Õm`i ˆ“i˜Ì>̈œ˜ `i 6ˆÃLÞ ÃÕÀ ½Ši `i œÌ>˜`
£™È£ À>˜Vi q ˜}iÌiÀÀi £Èä 7
£™ÈÎ 1°,°-°-° 6œ}œ}À>`°
i˜ÌÀ>i ÃÕÀ i œ˜
£™Èx >«œ˜ ->ŽÕ“> Îää 7
£™Èn Ì>ˆi ˆ“i˜Ì>̈œ˜ `i > ->À`>ˆ}˜i
£™Èn
>˜>`> i `i 6>˜VœÕÛiÀ i˜
œœ“Lˆi LÀˆÌ>˜˜ˆµÕi
£™Çä Ì>ÌÇ1˜ˆÃ
žÌi `Õ *>VˆvˆµÕi £ {ää 7
£™ÇÓ
>˜>`> iÜ À՘Ã܈VŽ ‡ +ÕjLiV
£™ÇÎ
>˜>`> iÃœ˜ ,ˆÛiÀ ‡ >˜ˆÌœL>
£™Çn œâ>“LˆµÕi q vÀˆµÕi `Õ -Õ` £ ™Óä 7
ià «Õà ÀjVi˜Ìià Àj>ˆÃ>̈œ˜Ã Vœ˜ViÀ˜i˜Ì \
£™™ä
>˜>`> ‡ +ÕjLiV ‡ >ˆi‡>“ið > ££i ˆ}˜i £ xää Ž“° {xä Ž6
Óäää À}i˜Ìˆ˜i q Àjȏ q >À>Lˆ Ó Óää 7
ÓääÎ ÕÃÌÀ>ˆi° *ÀœiÌ 6
Ó i˜ VœÕÀà q +Õii˜Ã>˜` q iÜ -œÕ̅ 7>ið
Óää{ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ° ˆ>ˆÃœ˜ ÜÕǓ>Àˆ˜i i˜ jÌÕ`i° q
œ˜˜iV̈VÕÌ q Ì>Ì `i iÜ 9œÀŽ°

/ \ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ …>ÕÌi Ìi˜Ãˆœ˜°


Ó 6
\ ˆ}…Ì 6œÌ>}i ˆÀiVÌ
ÕÀÀi˜Ì°
£ÇÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

ià ÃÕVViÃȜ˜Ã `i Àj>ˆÃ>̈œ˜Ã iÌ > “œ˜Ìji i˜ «ÕˆÃ‡ ½ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ `i ÀjÃi>ÕÝ >ÌiÀ˜>̈và ˜jViÃÈÌi >
Ã>˜Vi “œ˜ÌÀi˜Ì µÕi ià ˆ>ˆÃœ˜Ã i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ «iÀ‡ “k“i vÀjµÕi˜Vi] i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i iÌ ½j}>ˆÌj `ià Ìi˜‡
“iÌÌi˜Ì `i ÀjÜÕ`Ài `ià «ÀœLm“ià `ˆvvjÀi˜Ìà \ Ȝ˜Ã iÌ `ià «…>Ãià D ½ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜°
1˜ `jv>ÕÌ `½Õ˜ `ià ÀjÃi>ÕÝ VÀji ՘i «iÀÌÕÀL>̈œ˜ ÀiÇ
q ˆ>ˆÃœ˜Ã ÜÕǓ>Àˆ˜ià «>À V@Lià «œÕÀ ½>ˆ“i˜Ì>̈œ˜
Ãi˜Ìˆi «>À ̜Õà ià ÀjÃi>ÕÝ ˆ˜ÌiÀVœ˜˜iVÌjð
i˜ j˜iÀ}ˆi `ià Šià «>ÀvœˆÃ ˜œ˜ «Àœ`ÕVÌÀˆViÃ
½ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ i˜ÌÀi `iÕÝ ÀjÃi>ÕÝ >ÌiÀ˜>̈và `œˆÌ
­6>˜VœÕÛiÀ] ->À`>ˆ}˜i] œÌ>˜` i˜ -Õm`i®°
«œÕۜˆÀ Vœ“«ÌiÀ ÃÕÀ > ÃÌ>LˆˆÌj `i ½i˜Ãi“Li i˜ V>à `i
q ˆ>ˆÃœ˜ i˜ÌÀi `iÕÝ ÀjÃi>ÕÝ `i «Àœ`ÕV̈œ˜ D `ià vÀj‡ `jv>ÕÌ] Șœ˜ ii ˜i ÃiÀÌ «>à >Õ “œ“i˜Ì œÙ ii `iÛÀ>ˆÌ
µÕi˜Vià `ˆvvjÀi˜Ìið xä â q Èä â ­->ŽÕ“> >Õ >«œ˜®° kÌÀi > «Õà Ṏi°
iÌÌi i݈}i˜Vi i˜ÌÀ>Š˜i ՘i >Õ}“i˜Ì>‡
q ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ `i `iÕÝ ÀjÃi>ÕÝ `i “k“i vÀjµÕi˜Vi° ̈œ˜ Vœ˜Ãˆ`jÀ>Li `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi `i VœÕÀ̇VˆÀVÕˆÌ `i
/œÕÌi œLˆ}>̈œ˜ `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `ˆÃ«>À>ŠÌ œÀõÕi V…>V՘ `ià ÀjÃi>ÕÝ µÕˆ >“m˜iÀ>ˆÌ >Շ`iD `i > V>«>VˆÌj
½j˜iÀ}ˆi iÃÌ ÌÀ>˜Ã“ˆÃi «>À ՘i ˆ}˜i D VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ° `ià >««>ÀiˆÃ `i VœÕ«ÕÀi°
­À>˜Vi q ˜}iÌiÀÀi] iÜ À՘Ã܈VŽ q +ÕjLiV®° i “k“i] i ÃiՏ “>ˆ˜Ìˆi˜ `Õ ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i `i `iÕÝ
q V…>˜}i `½j˜iÀ}ˆi >ÕÝ …iÕÀià `i «œˆ˜Ìi i˜ÌÀi `iÕÝ ÀjÃi>ÕÝ «ÕˆÃÃ>˜Ìà «œÃi `ià «ÀœLm“ià µÕˆ ˜i ý>VVœ“‡
ÀjÃi>ÕÝ ˜œ˜ ÈÌÕjà `>˜Ã i “k“i vÕÃi>Õ …œÀ>ˆÀi ­Ì>ÌÇ “œ`i˜Ì «>à >ÛiV ՘i ȓ«i ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜°
1˜ˆÃ ÃÕÀ > VžÌi *>VˆvˆµÕi®°
ià `ˆvvˆVՏÌjà `ˆÃ«>À>ˆÃÃi˜Ì >ÛiV ià ˆ>ˆÃœ˜Ã ˆ˜ÌiÀ
q V…>˜}i `½j˜iÀ}ˆi] ÃՈÌi D ՘i `ˆvvjÀi˜Vi `i Vœ˜`ˆ‡ ÀjÃi>ÕÝ i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ] `i Ìiià ˆ>ˆÃœ˜Ã ˜i ÌÀ>˜Ã‡
̈œ˜Ã Vˆ“>̈µÕið “iÌÌi˜Ì «>à ià «iÀÌÕÀL>̈œ˜Ã `½Õ˜ ÀjÃi>Õ D ½>ÕÌÀi°

i `iÀ˜ˆiÀ >Û>˜Ì>}i] Vœ˜Ãˆ`jÀ>Li] `iÛÀ>ˆÌ «iÀ“iÌÌÀi `i
q ˆÃi i˜ Vœ““Õ˜ `i ÀjÃiÀÛià «œÕÀ «>ÀiÀ >ÕÝ
`jÛiœ««iÀ ià ˆ>ˆÃœ˜Ã i˜ VœÕÀ>˜Ì Vœ˜Ìˆ˜Õ i˜ÌÀi ÀjÃi>ÕÝ]
`jv>ˆ>˜Vià `i > «Àœ`ÕV̈œ˜ «>À ½ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ `i
i˜ «>À̈VՏˆiÀ i˜ ÕÀœ«i iÌ >ÕÝ Ì>ÌÇ1˜ˆÃ] «œÕÀ «ÀœvˆÌiÀ
«ÕÈiÕÀà ÀjÃi>ÕÝ `ˆÃ̈˜VÌà «iÀ“iÌÌ>˜Ì `ià jVœ˜œ“ˆiÃ
«iˆ˜i“i˜Ì `i > “ˆÃi i˜ Vœ““Õ˜ `ià ÀjÃiÀÛiÃ] «œÕÀ
ÃÕÀ ià «ÕˆÃÃ>˜Vià ˆ˜ÃÌ>jið
v>ˆÀi v>Vi >ÕÝ `ˆvvjÀi˜Vià Vˆ“>̈µÕià iÌ >Õ `jV>>}i `iÃ
…iÕÀià `i «œˆ˜Ìi i˜ÌÀi «>Þð

>…ˆiÀ `½jÛ>Õ>̈œ˜
*" /-‡
- +1 -/" - ½ /, /

,j}>}i `i > v°j°“° D ۈ`i ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i

+Õi µÕi ÜˆÌ i `ˆÃ«œÃˆÌˆv ṎˆÃj ­}ÀœÕ«i jiVÌÀœ}m˜i] £ä°£ ˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i] µÕi
“ˆVÀœVi˜ÌÀ>io®] > v°j°“° `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ iÃÌ ÌœÕœÕÀà Àj}>}i `œˆÌ‡œ˜ v>ˆÀi «œÕÀ “>ˆ˜Ìi˜ˆÀ ՘i vÀjµÕi˜Vi
Àj}ji «>À > ۈÌiÃÃi iÌ i VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜° Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ¶
£ä°Ó /À>ViÀ i `ˆ>}À>““i ië>Vi‡Ìi“«Ã `½Õ˜i “>V…ˆ˜i
œ`mi D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi
ÃޘV…Àœ˜i …iÝ>«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji vœ˜V̈œ˜˜>˜Ì i˜
+Õiià µÕi ܈i˜Ì ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì] i >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i D ۈ`i°
“œ`mi D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi ÀiÃÌi Û>>Li° i `ˆ>}À>“‡ £ä°Î 1˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i iÃÌ i˜ÌÀ>Š˜j «>À ՘i ÌÕÀ‡
“i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi jۜÕi i˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `i > Lˆ˜i …Þ`À>ՏˆµÕi *iÌœ˜ iÌ iÝVˆÌj «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì °
ÃÌÀ>Ìj}ˆi `i «ˆœÌ>}i] `i > V…>À}i iÌ `ià Vœ˜ÌÀ>ˆ˜Ìià iÝÌj‡  iÃÌ «œÃÈLi `i Àj}iÀ i `jLˆÌ `i > ÌÕÀLˆ˜i iÌ i
ÀˆiÕÀið

…>«ˆÌÀi £ä œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i ¬ £ÇÎ

 
VœÕÀ>˜Ì ° µÕœˆ ÃiÀÛi˜Ì ià `iÕÝ  “>˜iÌÌià ‚ `i ÃÕÀ J ] “œ˜ÌÀiÀ µÕi > ÃÕÀv>Vi 6  6 3
 
Àj}>}i È > “>V…ˆ˜i iÃÌ D ۈ`i ¶  J  6 ° ˜ `j`ՈÀi µÕ½i˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì À£ ] > «ÕˆÃ‡
£ä°{ "˜ Vœ˜Ãˆ`mÀi i “k“i >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i µÕ½D Ã>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi *i“ iÃÌ j}>i D >
> µÕiÃ̈œ˜ £ä°Î° µÕœˆ ÃiÀÛi˜Ì ià `iÕÝ «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi *° *iÕ̇œ˜ ÀiÌÀœÕÛiÀ `ˆÀiVÌi“i˜Ì
 “>˜iÌÌià ‚ È] i Àj}Տ>ÌiÕÀ `i ۈÌiÃÃi jÌ>˜Ì i˜ ViÌÌi `iÀ˜ˆmÀi >vvˆÀ“>̈œ˜ ¶
vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì] > “>V…ˆ˜i iÃÌ i˜ V…>À}i jµÕˆˆ‡
LÀji `jLˆÌ>˜Ì ÃÕÀ ՘i ÀjÈÃÌ>˜Vi ,V i˜ ÃjÀˆi >ÛiV £ä°Î 1˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `½>ۈœ˜ > ià V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕiÃ
՘i ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi V «>À «…>Ãi ¶ ÃՈÛ>˜Ìià \ -˜ 3 £xä Ž6 Æ v ˜ 3 {ää â Æ
6˜ 3 ££x 6 Æ VœÃ ‘˜ 3 ä ™ Æ iݘ 3 Î Æ
˜ 3 £ Óää ÌÀɓˆ˜° *œÕÀ ViÌÌi jÌÕ`i] ˜œÕà viÀœ˜Ã
½…Þ«œÌ…mÃi `½Õ˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ D «žià ˆÃÃià ˜œ˜ Ã>ÌÕÀj
8 ,

- >ÛiV J 3 nÇ x  iÌ VV 3 Î{Î ° > ÀjÈÃÌ>˜Vi `Õ
ià ܏Ṏœ˜Ã Ü˜Ì Ài}ÀœÕ«jià i˜ vˆ˜ `½œÕÛÀ>}i LœLˆ˜>}i `½ˆ˜`ÕˆÌ iÃÌ ÃÕ««œÃji ˜j}ˆ}i>Li°
£ä°£ +Õi Àj}>}i ivviVÌÕi‡Ì‡œ˜ `>˜Ã > “>ÀV…i i˜ £° jÌiÀ“ˆ˜iÀ > Û>iÕÀ `i ½ˆ˜`ÕVÌ>˜Vi Ãޘ‡
V…>À}i `Õ «>À>}À>«…i £ä°Ó D «>À̈À `Õ Àj}ˆ“i «iÀ‡ V…Àœ˜i°
“>˜i˜Ì ˆ˜ˆÌˆ> «œÕÀ iµÕi € 3 £xä À>`Éà iÌ *i“ Ó° œ˜˜iÀ i `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã `i ÀiØi VœÀÀiÇ
`œ˜˜ji] È ½œ˜ Àm}i > “>˜iÌÌi `i > ÌÕÀLˆ˜i Ã>˜Ã «œ˜`>˜Ì >Õ «œˆ˜Ì ˜œ“ˆ˜>°
̜ÕV…iÀ D ½iÝVˆÌ>̈œ˜  ¶ -ˆ ½œ˜ Àm}i  Ã>˜Ã ̜Շ ΰ
>VՏiÀ > v°j°“° D ۈ`i iÌ i˜ `j`ՈÀi > Û>iÕÀ
V…iÀ D > “>˜iÌÌi ÌÕÀLˆ˜i ¶ *iÕ̇œ˜ Àj}iÀ ½i˜‡ `Õ VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜°
Ãi“Li «œÕÀ >ۜˆÀ € 3 Îää À>`Éà «œÕÀ > “k“i
{° ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `jLˆÌi ÃÕÀ ՘i V…>À}i «>ÃÈÛi jµÕˆ‡
«ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi ¶
ˆLÀji `œ˜Ì i v>VÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi iÃÌ `i
£ä°Ó 1˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Lˆ«œ>ˆÀi ÌÀˆ«…>Ãji vœ˜V‡ ä]™ 6 Æ i VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆÌ>̈œ˜ iÃÌ `i £]Îx °
̈œ˜˜>˜Ì i˜ >ÌiÀ˜>ÌiÕÀ >Õ̜˜œ“i i˜ÌÀ>Š˜ji «>À ՘i /À>ViÀ i `ˆ>}À>““i Ìi“«Ã `i ÀiØi iÌ iÝ«Àˆ‡
ÌÕÀLˆ˜i …Þ`À>ՏˆµÕi iÃÌ iÝVˆÌji «>À ՘ VœÕÀ>˜Ì ° “iÀ > v°j°“° i˜ vœ˜V̈œ˜ `i 6] €]
i `jLˆÌi ÃÕÀ `ià V…>À}ià ,V iÌ V jµÕˆˆLÀjið iÌ ‘ °
/À>ViÀ i `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi i˜
x° œ˜ÌÀiÀ µÕi ½jµÕ>̈œ˜ `i > V>À>VÌjÀˆÃ̈µÕi
˜j}ˆ}i>˜Ì À£ ­ÀjÈÃÌ>˜Vi `½Õ˜i «…>Ãi ÃÌ>̜À `i
6 3 4 D iÝVˆÌ>̈œ˜ iÌ v>VÌiÕÀ `i «ÕˆÃÃ>˜Vi
½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ® iÌ i˜ v>ˆÃ>˜Ì >««>À>ŠÌÀi 6 ] ] J ] Vœ˜ÃÌ>˜Ìà iÃÌ ½jµÕ>̈œ˜ `½Õ˜i iˆ«Ãi `½>ÝiÃ
,
 ] V € ] ià >˜}ià ‘ ] °] ] > ÀœÕi «œ>ˆÀi] i œLˆµÕiÃ] Vi˜ÌÀji ÃÕÀ ½œÀˆ}ˆ˜i \
«œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ] ià >Ýià `i iVÌÕÀi iÌ
v 36 4 3 6Ó W >666 W L6Ó L V 3 ä °
ià LœLˆ˜ià `i «…>Ãi £-] Ó-] Î-°
˜ >L>ˆÃÃ>˜Ì `i > «iÀ«i˜`ˆVՏ>ˆÀi ÃÕÀ ½>Ýi -ÕÀ µÕœˆ `iÛÀ>ˆÌ‡œ˜ >}ˆÀ «œÕÀ >ÃÃÕÀiÀ ՘i Ìi˜Ãˆœ˜
£] iÌ `Õ «œˆ˜Ì ] iÝÌÀj“ˆÌj `i 6 ] > «iÀ«i˜`ˆVՏ>ˆÀi 6 3 VÃÌi ¶

…>«ˆÌÀi ££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ¬ £Çx

£ £
œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì
ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ


 * / ,
ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì

"LiV̈vÃ

® ,j>ˆÃiÀ ՘ >VVÀœV…>}i `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ°


® /À>Û>ˆiÀ >ÛiV i `ˆ>}À>““i `i ½ˆ˜}j˜ˆiÕÀ°
® >ŠÌÀˆÃiÀ > Vœ˜`ՈÌi `ià “>V…ˆ˜ià `Õ ÀjÃi>Õ°
®
œ“«Ài˜`Ài i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì iÌ > Vœ˜`ՈÌi `Õ ÀjÃi>Õ «œÕÀ jۈÌiÀ ià `jVÀœV…>}iÃ
iÌ > «iÀÌi `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i°

6œV>LՏ>ˆÀi
VVÀœV…>}i ˆÃ«>ÌV…ˆ˜} œÕ Vœ˜`ՈÌi ,jÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì

œ“«i˜Ã>ÌiÕÀ ÃޘV…Àœ˜i `Õ ÀjÃi>Õ -ÕÀiÝVˆÌ>̈œ˜ iÌ ÃœÕÇiÝVˆÌ>̈œ˜

œÕÀLià `i œÀ`iÞ *iÀÌi `i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i

"˜ >««ii ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ՘ ÀjÃi>Õ `Õ ÌÞ«i œÙ `i ˜œ“LÀiÕÃià Vi˜ÌÀ>ià jiVÌÀˆµÕiÃ


Ü˜Ì ˆ˜ÌiÀVœ˜˜iVÌjià i˜ÌÀi iià «œÕÀ vœÀ“iÀ ՘ “>ˆ>}i j˜iÀ}j̈µÕi ÃÕÀ ½i˜Ãi“Li `Õ
«>Þð *œÕÀ «>À̈Vˆ«iÀ >Õ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì jiVÌÀˆµÕi `i Vi ÀjÃi>Õ >ÛiV ՘i ˜œÕÛii Vi˜ÌÀ>i
Vœ“«œÀÌ>˜Ì ՘i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i] ˆ v>ÕÌ >Õ «Àj>>Li  ý>VVÀœV…iÀ ‚ ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ°
i
V…>«ˆÌÀi `œ˜˜i] D ½>ˆ`i `Õ `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi] ՘ >«iÀXÕ `i > Vœ˜`ՈÌi `i
> “>V…ˆ˜i iÌ Ãi ÌiÀ“ˆ˜i «>À > Vœ˜`ՈÌi `Õ ÀjÃi>Õ°
£ÇÈ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

££°£ ,- 1 ½ , q *"-/" - q
,"
 q -9
," -
 iÃÌ Ìi˜Õi `i ˆÛÀiÀ D > Vˆi˜Ìmi ՘i j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi `i vÀjµÕi˜Vi ˜>̈œ˜>i
v - 3 xä â D £ â «ÀmÃ] `œ˜V `i «ÕÃ>̈œ˜ €Ã 3 Σ{ À>`ÉÃ] iÌ `i Ìi˜Ãˆœ˜ œV>i Vœ˜ÃÌ>˜Ìi D
£ä ¯ «ÀmÃ] «>À iÝi“«i 6 3 ÓÎä 6 «œÕÀ ià «>À̈VՏˆiÀð ˜ Vœ˜ÃjµÕi˜Vi] ̜ÕÌi ˜œÕÛii
Vi˜ÌÀ>i] Vœ“«œÃji iÃÃi˜Ìˆii“i˜Ì `½Õ˜i ÌÕÀLˆ˜i iÌ `½Õ˜i “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i] µÕˆ ÛiÕÌ «>À‡
̈Vˆ«iÀ D > «Àœ`ÕV̈œ˜ `œˆÌ ÀiëiVÌiÀ ià Vœ˜Ãˆ}˜ià µÕˆ Ü˜Ì ià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã `Õ ÀjÃi>Õ \
v - 3 xä â iÌ 6 3 VÃÌi°
½>VVÀœV…>}i `½Õ˜i ˜œÕÛii Vi˜ÌÀ>i ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ iÃÌ ½i˜Ãi“Li `ià œ«jÀ>̈œ˜Ã D
ivviVÌÕiÀ «œÕÀ ÀiëiVÌiÀ Vià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã°

VVÀœV…>}i D >“«ià œÕ D viÕÝ ÌœÕÀ˜>˜ÌÃ


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶

½iÃÌ ViÕˆ Àj>ˆÃj i˜ ÌÀ>Û>ÕÝ «À>̈µÕið "˜ `ˆÃ«œÃi `i `iÕÝ
“>˜iÌÌià «iÀ“iÌÌ>˜Ì `i Àj}iÀ > ۈÌiÃÃi `i > ÌÕÀLˆ˜i iÌ ½iÝVˆÌ>‡
_
i ÃޘV…Àœ˜œÃVœ«i ̈œ˜ `i ½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ J Ó 3 6 6€Ã ° "˜ ÛiÕÌ Àj>ˆÃiÀ i˜ > L V
i ÃޘV…Àœ˜œÃVœ«i iÃÌ Õ˜ >««>Àiˆ jiVÌÀœ˜ˆµÕi `ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã ȓ«ià j}>ià D ̜ÕÌ ˆ˜ÃÌ>˜Ì D Viià 
V½iÃ̇
`½>ˆ`i D ½>VVÀœV…>}i `ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià ÃÕÀ D‡`ˆÀi `ià v°j°“° ÌÀˆ«…>ÃjiÃ] `ˆÀiVÌià œÕ ˆ˜ÛiÀÃià Vœ““i i˜
i ÀjÃi>Õ ÌÀˆ«…>Ãj° Û>˜Ì ½>VVÀœV…>}i] ՘ Vœ˜Ì>V‡ 
] `i “k“i >“«ˆÌÕ`i] `i “k“i «ÕÃ>̈œ˜ iÌ `i “k“i
ÌiÕÀ ÌÀˆ«œ>ˆÀi iÃÌ ˆ˜ÃjÀj «œÕÀ Vœ˜˜iVÌiÀ ià «…>Ãià «…>Ãi ­vˆ}ÕÀi ££°£®°
`Õ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì >ÛiV > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i Æ >
Vœ““>˜`i `i Ã> LœLˆ˜i `i viÀ“iÌÕÀi iÃÌ `jVi˜‡
½iÃÌ Õ˜i  “j̅œ`i `½œ««œÃˆÌˆœ˜ i˜ ÌÀˆ«…>Ãj ‚° "˜ «>Vi
V…ji “>˜Õii“i˜Ì «>À ½ṎˆÃ>ÌiÕÀ Vœ““i ÃÕÀ > i˜ÌÀi V…>µÕi «œˆ˜Ì `i ÌÞ«i > iÌ ՘i >“«i ÌÀmà ÀjÈÃÌ>˜Ìi D
vˆ}ÕÀi ££°£° /œÕÌivœˆÃ] «œÕÀ jۈÌiÀ ̜ÕÌi Vœ““>˜‡ vˆ>“i˜Ì `i V>ÀLœ˜i iÌ Õ˜ ˆ˜ÌiÀÀÕ«ÌiÕÀ i˜ «>À>mi° "˜ «œÕÀÀ>
`i iÀÀœ˜ji `i > «>ÀÌ `i ½ṎˆÃ>ÌiÕÀ] ÜÕÛi˜Ì `iÇ À>ˆÃœ˜˜iÀ ÃÕÀ > Ài«ÀjÃi˜Ì>̈œ˜ ÛiV̜Àˆii i˜ ÃÕ«iÀ«œÃ>˜Ì iÃ
ÌÀÕVÌÀˆVi] i ÃޘV…Àœ˜œÃVœ«i >œÕÌi] i˜ ÃjÀˆi >ÛiV
> Vœ““>˜`i “>˜Õii] ՘ Vœ˜Ì>VÌ ÃiV ˜œÀ“>i‡
`iÕÝ `ˆ>}À>““ià `œ˜˜jà «>À i ÀjÃi>Õ iÌ «>À > ˜œÕÛii Vi˜‡
“i˜Ì œÕÛiÀÌ°
i Vœ˜Ì>VÌ `i ÃjVÕÀˆÌj iÃÌ viÀ“j ÌÀ>i° -Õ««œÃœ˜Ã >ۜˆÀ Àj}j ۜˆÃˆ˜ `i à ­vˆ}ÕÀi ££°Ó®°
>Õ̜“>̈µÕi“i˜Ì «>À i ÃޘV…Àœ˜œÃVœ«i œÀõÕi
Vi `iÀ˜ˆiÀ Õ}i µÕi ià { Vœ˜`ˆÌˆœ˜Ã `½>VVÀœV…>}i
Ü˜Ì Ài“«ˆið
 iÃÌ Vœ˜˜iVÌj jiVÌÀˆµÕi“i˜Ì >ÕÝ «œˆ˜Ìà >] L] V]
] ]
°
i ÃޘV…Àœ˜œÃVœ«i Vœ“«œÀÌi >ÕÃÈ] ÃÕÀ Ã> v>Vi
>Û>˜Ì] ՘i ۈÃÕ>ˆÃ>̈œ˜ `ià jV>ÀÌà `i vÀjµÕi˜ViÃ]
`i Ìi˜Ãˆœ˜Ã iÌ `i «…>ÃiÃ] ˜jViÃÃ>ˆÀi D ½ṎˆÃ>ÌiÕÀ°

ˆ}ÕÀi ££°£

…>«ˆÌÀi ££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ¬ £ÇÇ

ˆ}ÕÀi ££°Ó

ià >“«ià ÜՓˆÃià >ÕÝ Ìi˜Ãˆœ˜Ã Û>Àˆ>Lià > ] L ] V


LÀˆi˜Ì ÃÕVViÃÈÛi“i˜Ì ½Õ˜i
>«Àmà ½>ÕÌÀi° ˜ ˆ˜ÛiÀÃ>˜Ì `iÕÝ vˆÃ > L] ià `iÕÝ ÃÞÃÌm“ià `iۈi˜˜i˜Ì `ˆÀiVÌà iÌ ià >“«iÃ
LÀˆi˜Ì i˜Ãi“Li D > «ÕÃ>̈œ˜ €‡€Ã °
-ˆ € iÃÌ ÌÀmà `ˆvvjÀi˜Ì `i €Ã ] ià >“«ià ÜՓˆÃià D `ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã >ÌiÀ˜>̈Ûià `i «ÕÃ>‡
̈œ˜ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi }>À`i˜Ì >««>Ài““i˜Ì ̜ÕÌià i “k“i jV>ˆÀi“i˜Ì Vœ˜ÃÌ>˜Ì ­Vœ““i >
Õ“ˆmÀi `i ˜œÃ “>ˆÃœ˜Ã µÕi ½œ˜ ˜i ۜˆÌ «>à «ÕÃiÀ D Σ{ À>`ÉÃiV®° ˜ ÀiÛ>˜V…i] È € iÃÌ Ûœˆ‡
Ș `i €Ã ] > «ÕÃ>̈œ˜ iÃÌ «>Àv>ˆÌi“i˜Ì ۈÈLi «>À ià œÃVˆ>̈œ˜Ã `i ½jV>ˆÀ>}i° ià ÌÀœˆÃ
>“«ià ý>Õ“i˜Ì iÌ «ÕÃi˜Ì i˜Ãi“Li Àj}ՏˆmÀi“i˜Ì°
-ˆ € 3 €Ã ] ià ÌÀœˆÃ >“«ià ÀiÃÌi˜Ì jV>ˆÀjià Ã>˜Ã >ÕV՘i «ÕÃ>̈œ˜° ˜ “iÃÕÀ>˜Ì >ÛiV ՘
ۜÌ“mÌÀi] œ˜ «iÕÌ Àj}iÀ «>À ½iÝVˆÌ>̈œ˜  ià Ìi˜Ãˆœ˜Ã «œÕÀ µÕi i>L 3 i °
-ˆ ½œ˜ v>ˆÌ `i ˜œÕÛi>Õ € c 3 €Ã ] ià >“«ià L>ÌÌi˜Ì `i ˜œÕÛi>Õ Ãˆ“ՏÌ>˜j“i˜Ì D €‡€Ã
`i«ÕˆÃ ½jV>ˆÀ>}i “>݈“> ÕõսD ½iÝ̈˜V̈œ˜ ̜Ì>i° Õ “œ“i˜Ì œÙ ià >“«ià ýjÌiˆ‡
}˜i˜Ì] œ˜ Àm}i € 3 €Ã >œÀà ià ÌÀœˆÃ >“«ià ÀiÃÌi˜Ì jÌiˆ˜Ìià \ i> 3 i i>L 3 i ] ˆ ˜½Þ >
«>à `i VœÕÀ>˜Ì `>˜Ã ià >“«iÃ] œ˜ «iÕÌ viÀ“iÀ ½ˆ˜ÌiÀÀÕ«ÌiÕÀ D ÌÀœˆÃ «œÌð ½>VVÀœV…>}i
 3 ä] i `ˆ>}À>““i D Àj>VÌ>˜Vi Vœ˜ÃÌ>˜Ìi Ãi ˆ“ˆÌi D J 3 6 ­vˆ}ÕÀi ££°Î°>®°

ˆ}ÕÀi ££°Î
£Çn ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

,i“>ÀµÕi \  v>ÕÌ Àj>ˆÃiÀ i˜ i“>}˜i i `œÕLi >VVÀœV…>}i


i Ã>ۈiâ‡ÛœÕà ¶ `i Vœ˜ÛiÀ̈ÃÃiÕÀà ÃޘV…Àœ˜ià >ÌiÀ˜>̈và VœÕ«jà xä â iÌ
£È W ÓAÎ â] «œÕÀ «iÀ“iÌÌÀi ½ˆ˜ÌiÀVœ˜˜i݈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ «ÕLˆV
xä â >ÛiV i ÀjÃi>Õ `i ÌÀ>V̈œ˜ viÀÀœÛˆ>ˆÀi D £È W ÓAÎ â
VVÀœV…>}i `ià >ÌiÀ˜>ÌiÕÀà ­vˆ}ÕÀi ££°Î°L®°
i «Ài“ˆiÀ >VVÀœV…>}i «œÕÀÀ> Ãi v>ˆÀi Vœ““i «ÀjVj`i““i˜Ì D
*Õà > “>V…ˆ˜i iÃÌ `½ˆ˜iÀ̈i ˆ“«œÀÌ>˜Ìi] «ÕÃ
½>VVÀœV…>}i `œˆÌ kÌÀi «ÀjVˆÃ° i ÀœÌœÀ `½Õ˜
½>ˆ`i `½Õ˜ “œÌiÕÀ >Õ݈ˆ>ˆÀi° i ÃiVœ˜` ˜jViÃÈÌiÀ> ՘ ÃÌ>̜À
>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ `i > Vi˜ÌÀ>i `i j˜ˆÃÈ>Ì] ÃÕÀ i “œLˆi Àj}>Li «œÕÀ «iÀ“iÌÌÀi ½j}>ˆÃ>̈œ˜ `ià «…>Ãià œÕ > «Àj‡
,…ž˜i] «mÃi i˜ÛˆÀœ˜ Èää ̜˜˜ið 1˜ >VVÀœ‡ Ãi˜Vi `½Õ˜ VœÕ«iÕÀ jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi i˜ÌÀi iÃ Ó “>V…ˆ˜ið
V…>}i «>À iÝi“«i >ÛiV ՘i “>ÕÛ>ˆÃi «…>Ãi
«iÕÌ >LœṎÀ >Õ ÛÀˆ>}i `½Õ˜ >ÀLÀi i˜ >VˆiÀ -ޘV…Àœ˜ˆÃ“i `Õ ÀjÃi>Õ
`i Óä V“ `i `ˆ>“mÌÀi >ÛiV  V>ÃÃÕÀi ̜ÀÛji ‚°
/œÕÌià ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià `Õ ÀjÃi>Õ œ˜Ì > “k“i ۈÌiÃÃi
>˜}Տ>ˆÀi jiVÌÀˆµÕi \ €Ã 3 Σ{ À>`Aà °
> µÕ>ȇ̜Ì>ˆÌj `½i˜ÌÀi iiÃ] `œ˜Ì ià «Õà «ÕˆÃÃ>˜ÌiÃ] iÃÌ
“Õ˜ˆi `½Õ˜ Àj}Տ>ÌiÕÀ° i “>ˆ˜Ìˆi˜ `i > ÃޘV…Àœ˜ˆÃ>̈œ˜ `i
̜ÕÌià ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜ià `Õ ÀjÃi>Õ iÃÌ `Õ “k“i ÌÞ«i µÕi
ViÕˆ `i «ÕÈiÕÀà «i˜`Տià «>Vjà ÃÕÀ i “k“i ÃÕ««œÀÌ ˜œ˜
Àˆ}ˆ`i°
œÌœ˜Ã µÕi `>˜Ã i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ] i Àj}Տ>‡
ÌiÕÀ ˜i ÃÕ««Àˆ“i «>à > “>˜iÌÌi `i Àj}>}i `Õ `jLˆÌ Vœ““i ii
i v>ˆÃ>ˆÌ i˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì >Õ̜˜œ“i° Þ>˜Ì ÃÕ««Àˆ“j i Àj}Շ
>ÌiÕÀ] œ˜ >Õ}“i˜Ìi i˜Ìi“i˜Ì i `jLˆÌ° ½>Õ̜‡ÃޘV…Àœ˜ˆÃ“i
­ >ÀÀ>}i `i j˜ˆÃÈ>Ì] £™{n] {Óä 7® ˆ“«œÃi > ۈÌiÃÃi iÌ œ˜ «iÕÌ i˜ÃՈÌi Ài“iÌÌÀi i Àj}Տ>ÌiÕÀ «œÕÀ
>Û>˜Ì>}iÀ > Lœ˜˜i ÃޘV…Àœ˜ˆÃ>̈œ˜ `Õ ÀjÃi>Õ°
½>VVÀœV…>}i jÌ>˜Ì ivviVÌÕj] `mà µÕi ½œ˜ ̜ÕV…i D ½Õ˜i `ià “>˜iÌÌià i `ˆ>}À>““i jۜ‡
Õi] «>À >««>ÀˆÌˆœ˜ `Õ VœÕÀ>˜Ì ] i˜ Ìi˜>˜Ì Vœ“«Ìi `ià ˆ“«œÃˆÌˆœ˜Ã°

££°Ó
" 6 /" - q , q
*1--
- 
/6 / ,
/6
"˜ «iÕÌ «Ài˜`Ài ià Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜Ã µÕi ½œ˜ ÛiÕÌ°
"˜ > «ÀˆÃ ½…>LˆÌÕ`i] «œÕÀ ià “>V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ] `i «Ài˜`Ài > Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜ }j˜jÀ>‡
ÌiÕÀ iV… 3 J W Àˆ V>À V½iÃÌ > «Àˆ˜Vˆ«>i ṎˆÃ>̈œ˜ `i Vià “>V…ˆ˜iÃ] iÌ] i˜ jiVÌÀœÌiV…‡
˜ˆµÕi] `½>««iiÀ ‘ i `j«…>Ã>}i `i ÛiÀà 6 ] Vœ“«Ìj «œÃˆÌˆÛi“i˜Ì `>˜Ã i Ãi˜Ã ÌÀˆ}œ˜œ“j‡
ÌÀˆµÕi] “>ˆÃ >ÕÃÈ `i `ˆÀi ýˆ iÃÌ i˜ >Û>˜Ì] 6] œÕ i˜ >ÀÀˆmÀi] ,] «>À À>««œÀÌ D > Ìi˜Ãˆœ˜ `>˜Ã
i «>˜ `i ÀiØi°

œ“«Ìi Ìi˜Õ `i Vià Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜Ã] ià «œÃˆÌˆœ˜Ã `i «>À À>««œÀÌ D 6 V>À>VÌjÀˆÃi˜Ì i ÌÞ«i
`i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì `i > “>V…ˆ˜i ­vˆ}ÕÀi ££°{®°
’
*>À iÝi“«i] «œÕÀ i˜ , «>À À>««œÀÌ D 6 >ÛiV ä - ‘ - > “>V…ˆ˜i vœ˜V̈œ˜˜i i˜
Ó
}j˜jÀ>ÌiÕÀ i˜ vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì >Õ ÀjÃi>Õ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi] * ( ä] iÌ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V‡
̈Ûi] + ( ä°

…>«ˆÌÀi ££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ¬ £Ç™

ˆ}ÕÀi ££°{

*œÕÀ ՘i “>V…ˆ˜i `œ˜˜ji >VVÀœV…ji ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ


\ c
€Ã
< 3 À W  €Ã iÌ VV 3 >ÀVÌ>˜ Ü˜Ì vˆÝjð ˜ Ài«œÀÌ>˜Ì
À
’
VV `i«ÕˆÃ ½>Ýi Àji œ˜ œL̈i˜Ì ià >Ýià * iÌ + D ,°
Ó
)
 * 3 ‘
< <
 * 3 < VœÃ ‘ 3 6 VœÃ ‘ 3 *
6 6
< <
+ 3 < Ș ‘ 3 6 Ș ‘ 3 +
6 6
ià >Ýià * iÌ + «iÕÛi˜Ì kÌÀi }À>`Õjà i˜ «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi
iÌ «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi «œÕÀ ՘i «…>Ãi œÕ «œÕÀ > “>V…ˆ˜i ­vˆ}ÕÀi
££°x®] i˜ >`“iÌÌ>˜Ì µÕi i ÀjÃi>Õ “>ˆ˜Ìˆi˜˜i 6 3 VÃÌi iÌ
€Ã 3 VÃÌi° ˆ}ÕÀi ££°x
i «œˆ˜Ì `i VœœÀ`œ˜˜jià 3* +4 Ài«ÀjÃi˜Ìi i «œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì° "˜ «œÕÀÀ>ˆÌ
ÌÀ>ViÀ ià ˆiÕÝ `i \
qD ‘ 3 VÃÌi 4 `ÀœˆÌi 
qD * 3 VÃÌi 4 `ÀœˆÌi * 
qD + 3 VÃÌi 4 `ÀœˆÌi + 
qD 3 VÃÌi 4 ViÀVi `i Vi˜ÌÀi iÌ `i À>ޜ˜ 
qD  3 VÃÌi 4 ViÀVi `i Vi˜ÌÀi " iÌ `i À>ޜ˜ " 

££°Î , ½  1,

i `ˆ>}À>““i «iÀ“iÌ `ià À>ˆÃœ˜˜i“i˜Ìà À>«ˆ`ià i˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì Vi µÕˆ «iÕÌ ½kÌÀi i˜


«Ài“ˆmÀi >««ÀœÝˆ“>̈œ˜°
£nä ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì] 6 iÌ €Ã Ü˜Ì Vœ˜ÃÌ>˜Ìð


˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì À \ V… 3 6 ­vˆ}ÕÀi ££°È®
 3 €Ã VœÃ ‘ 3 J Ș ° iÃÌ ½ˆ“>}i `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi

J Ș °
* 3 Î6 VœÃ ‘ 3 Î6
€Ã

iÌ 3 J VœÃ ° L 6 3 € Ș ‘ iÃÌ ½ˆ“>}i `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi


Àj>V̈Ûi
J VœÃ ° L 6
+ 3 Î6 Ș ‘ 3 Î6
€Ã
"˜ «iÕÌ }À>`ÕiÀ ià >Ýià * iÌ + i˜ «ÕˆÃÃ>˜Vià >V̈Ûi iÌ Àj>V‡
ˆ}ÕÀi ££°È ̈Ûi° V…>µÕi «œÃˆÌˆœ˜ `Õ ÛiVÌiÕÀ «>À À>««œÀÌ D 6 VœÀÀi뜘`
՘i «œÃˆÌˆœ˜ `Õ ÛiVÌiÕÀ J «>À À>««œÀÌ D 3* +4 ­vˆ}ÕÀi ££°Ç®°

ˆ}ÕÀi ££°Ç

*>À Ã> «œÃˆÌˆœ˜ «>À À>««œÀÌ >ÕÝ >Ýià *] +] i «œˆ˜Ì `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ] iÝÌÀj“ˆÌj `Õ
ÛiVÌiÕÀ J ] V>À>VÌjÀˆÃi >ÕÃÈ i ÌÞ«i `i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì°
/ÀœˆÃ Ài>̈œ˜Ã Ü˜Ì `½ˆ“«œÀÌ>˜Vi ­vˆ}ÕÀi ££°n® \
 3 J Ș ° 3 €Ã VœÃ ‘
 3 6 Ș ° 3 €Ã VœÃ 
" 3 J VœÃ ™ 3 6 VœÃ ‘
 > jÌj jÌ>Lˆ >Õ «>À>}À>«…i ™°n µÕi \ *i“ 3 Î6 J VœÃ ™ 3 * W ÎÀ Ó

˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì À] > «ÕˆÃÃ>˜Vi jiVÌÀœ“>}˜j̈µÕi >V̈Ûi iÃÌ j}>i D > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi \
*i“ 3 Î J VœÃ ™ 3 Î6 VœÃ ‘ 3 *°

˜ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ œÙ 6 3 VÃÌi iÌ €Ã 3 VÃÌi] i˜ ˜j}ˆ}i>˜Ì À]  iÃÌ


½ˆ“>}i `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi œÕ «Õà iÝ>VÌi“i˜Ì Ài«ÀjÃi˜Ìi €Ã VœÃ ‘ ] Vœ““i 
Ài«ÀjÃi˜Ìi €Ã VœÃ ™°

…>«ˆÌÀi ££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ¬ £n£

ˆ}ÕÀi ££°n

½j}>ˆÌj `ià «ÕˆÃÃ>˜Vià >V̈Ûià *i“ iÌ * Ãi ÌÀ>`ÕˆÌ «>À ½j}>ˆÌj `ià ÃÕÀv>Vià 6 6 iÌ
€Ã
J 6] µÕˆ Ü˜Ì j}>ià D *°
Î
1˜ `jVœÕ«>}i `ià ÃÕÀv>ViÃ] `i ÌÞ«i «Õââi] «iÀ“iÌ `i ÛjÀˆvˆiÀ iÕÀ j}>ˆÌj°

££°{ "
/" / ,/ 1,] "/ 1, q
*- Û *, ,**",/ 6
VVÀœV…ji >Õ ÀjÃi>Õ] > “>V…ˆ˜i ÃޘV…Àœ˜i vœ˜V̈œ˜˜iÀ> i˜ }j˜jÀ>ÌÀˆVi È] i˜ÌÀ>Š˜ji «>À ՘i
ÌÕÀLˆ˜i µÕˆ Õˆ vœÕÀ˜ˆÌ `i ½j˜iÀ}ˆi “jV>˜ˆµÕi] ii `œ˜˜i `i ½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi >Õ ÀjÃi>Õ°
VVÀœV…ji >Õ ÀjÃi>Õ] ii vœ˜V̈œ˜˜iÀ> i˜ Vœ“«i˜Ã>ÌiÕÀ ÃޘV…Àœ˜i È] i˜ÌÀ>Š˜ji «>À ՘i
ÌÕÀLˆ˜i] ii ˜i vœÕÀ˜ˆÌ >Õ ÀjÃi>Õ µÕi `i ½j˜iÀ}ˆi Àj>V̈Ûi°
VVÀœV…ji >Õ ÀjÃi>Õ] ii vœ˜V̈œ˜˜iÀ> 뜘Ì>˜j“i˜Ì i˜ “œÌiÕÀ ÃޘV…Àœ˜i i˜ >LÜÀL>˜Ì
`i ½j˜iÀ}ˆi jiVÌÀˆµÕi `Õ ÀjÃi>Õ «œÕÀ vœÕÀ˜ˆÀ ½j˜iÀ}ˆi “jV>˜ˆµÕi `i“>˜`ji «>À > V…>À}i°
*œÕÀ ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ ÌiÃ µÕi J£ ] JÓ ] JÎ `i > vˆ}ÕÀi ££°Ç] >
“>V…ˆ˜i vœÕÀ˜ˆÌ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi >Õ ÀjÃi>Õ * ( ä°

˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ J iÃÌ ÌœÕœÕÀà i˜ 6 «>À À>««œÀÌ D 6 °

*œÕÀ ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà i˜ “œÌiÕÀ ÌiÃ µÕi Jx ] JÈ ] JÇ ] > “>V…ˆ˜i >LÜÀLi `i >
«ÕˆÃÃ>˜Vi >V̈Ûi `Õ ÀjÃi>Õ * - ä°

˜ “œÌiÕÀ J iÃÌ ÌœÕœÕÀà i˜ , «>À À>««œÀÌ D 6 °

°
i `j«…>Ã>}i ° jiVÌÀˆµÕi ­ÃœˆÌ 3 “jV>˜ˆµÕi® VœÀÀi뜘` >Õ `j«>Vi“i˜Ì >˜}Շ
«
>ˆÀi Ài>̈v µÕi ÃÕLˆÌ i ÀœÌœÀ i˜ «>ÃÃ>˜Ì `i ½>VVÀœV…>}i Jä D > “>ÀV…i i˜ V…>À}i°
£nÓ ¬ iÕ݈m“i «>À̈i >V…ˆ˜ià ÃޘV…Àœ˜iÃ

°
"˜ «iÕÌ ÛœˆÀ Àjii“i˜Ì ià Û>Àˆ>̈œ˜Ã `i 3 ÃՈÛ>˜Ì >
«
V…>À}i i˜  ÃÌÀœLœÃVœ«>˜Ì ‚ > ÀœÕi «œ>ˆÀi D > vÀjµÕi˜Vi v à ° >
ÀœÕi «œ>ˆÀi Ãi“Li ˆ““œLˆi° ˜ >Õ}“i˜Ì>˜Ì > V…>À}i] > ÀœÕi
«œ>ˆÀi Ãi `j«>Vi i˜ , `>˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì “œÌiÕÀ iÌ i˜
6 `>˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì }j˜jÀ>ÌiÕÀ «œÕÀ Ãi ÃÌ>LˆˆÃiÀ `>˜Ã ՘i
˜œÕÛii «œÃˆÌˆœ˜°
i `j«…>Ã>}i `i J «>À À>««œÀÌ D V… œÕ ViÕˆ `i J «>À À>«‡
«œÀÌ D 6 È ½œ˜ ˜j}ˆ}i À ­# ˜j}ˆ}i>Li® iÃÌ ViÕˆ `i   «>À À>«‡
«œÀÌ D Ì ­vˆ}ÕÀi ££°™®°

½iÃÌ i `jV>>}i jiVÌÀˆµÕi `i > ÀœÕi «œ>ˆÀi i˜ÌÀi ½>VVÀœ‡
V…>}i iÌ > “>ÀV…i i˜ V…>À}i°

ˆ}ÕÀi ££°™

££°x "1, /1, "1 -",*/" ,


/ q
-1, 8
//" "1 -"1-‡ 8
//"
1˜i “>V…ˆ˜i ÃÕÀiÝVˆÌji vœÕÀ˜ˆÌ >Õ ÀjÃi>Õ `i ½j˜iÀ}ˆi Àj>V̈Ûi] + ( ä] >ÛiV œÕ Ã>˜Ã
jV…>˜}i `½j˜iÀ}ˆi >V̈Ûi°
*œÕÀ ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà ÃÕÀiÝVˆÌjÃ] ÌiÃ µÕi J£ ] Jn ] JÇ ] > “>V…ˆ˜i «iÕÌ kÌÀi }j˜j‡
À>ÌiÕÀ i˜ J£ ] “œÌiÕÀ i˜ JÇ œÕ Vœ“«i˜Ã>ÌiÕÀ i˜ Jn °
i “k“i] ՘i “>V…ˆ˜i ÜÕÇiÝVˆÌji >LÜÀLi `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi `Õ ÀjÃi>Õ + - ä°
>˜Ã ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà ÜÕÇiÝVˆÌjÃ] ÌiÃ µÕi JÎ ] J{ ] Jx ] > “>V…ˆ˜i «iÕÌ kÌÀi i˜ }j˜j‡
À>ÌiÕÀ i˜ JÎ ] “œÌiÕÀ i˜ Jx œÕ ˜½>LÜÀLiÀ µÕi `Õ Àj>V̈v i˜ J{ Ã>˜Ã jV…>˜}i `½j˜iÀ}ˆi
>V̈Ûi°

>˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÃÕÀiÝVˆÌj] > “>V…ˆ˜i] i˜ }j˜jÀ>ÌiÕÀ] i˜ “œÌiÕÀ œÕ i˜ Vœ“‡


«i˜Ã>ÌiÕÀ ÃޘV…Àœ˜i] vœÕÀ˜ˆÌ `i > «ÕˆÃÃ>˜Vi Àj>V̈Ûi >Õ ÀjÃi>Õ° >˜Ã ՘ vœ˜V̈œ˜˜i‡
“i˜Ì ÜÕÇiÝVˆÌj > “>V…ˆ˜i >LÜÀLi `Õ Àj>V̈v `Õ ÀjÃi>Õ°

ˆ}ÕÀi ££°£ä

…>«ˆÌÀi ££ œ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì ÀjÛiÀÈLi ÃÕÀ ÀjÃi>Õ «ÕˆÃÃ>˜Ì ¬ £nÎ

Û>˜Ì ­6® iÌ >«Àmà ­ *® ½>VVÀœV…>}i] i Àži `ià `iÕÝ “>˜iÌÌià `i Àj}>}i iÃÌ `ˆvvj‡
Ài˜Ì° «Àmà ½>VVÀœV…>}i € 3 €Ã 3 VÃÌi > “>˜iÌÌi `i > ÌÕÀLˆ˜i «iÀ“iÌ `i Àj}iÀ
i“ `œ˜V
*i“3
i“ €Ã ° ½>ÕÌÀi “>˜iÌÌi i˜ Àj}>˜Ì  Àm}i + i“ ­vˆ}ÕÀi ££°£ä®°

££°È ,
 *1--

/6
" -/ / q

"1, - ", 9
ià VœÕÀLià i˜ 6 `i œÀ`iÞ Ã½œL̈i˜˜i˜Ì `>˜Ã `ià vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ìà D * 3 VÃÌi i˜ v>ˆÃ>˜Ì
Û>ÀˆiÀ i VœÕÀ>˜Ì  `½iÝVˆÌ>̈œ˜°
 iÃÌ ½ˆ“>}i `Õ VœÕÀ>˜Ì] P * iÃÌ ½ˆ“>}i `i ‘ ] " iÃÌ ½ˆ“>}i `i °
½>ÌiÀ˜>ÌiÕÀ jÌ>˜Ì >VVÀœV…j ÃÕÀ i ÀjÃi>Õ] «œÕÀ V…>µÕi Û>iÕÀ `i ] œ˜ Àm}i > ÌÕÀLˆ˜i
«œÕÀ µÕi * 3 VÃÌi] “iÃÕÀji «>À iÝi“«i «>À > “j̅œ`i `ià `iÕÝ Ü>Ì̓mÌÀið ÛiV ՘
>“«mÀi“mÌÀi] œ˜ ˜œÌi i VœÕÀ>˜Ì ­vˆ}ÕÀi ££°££®° ˜ vœ˜V̈œ˜ `i  i «œˆ˜Ì Ãi `j«>Vi ÃÕÀ
> `ÀœˆÌi * 3 VÃÌi°
*œÕÀ * 3 ä] iÃÌ ÃÕÀ ½>Ýi +] œ˜ ÀiÌÀœÕÛi i vœ˜V̈œ˜˜i“i˜Ì i˜ Vœ“«i˜Ã>ÌiÕÀ Ãޘ‡
V…Àœ˜i vœÕÀ˜ˆÃÃ>˜Ì `i ½j˜iÀ}ˆi Àj>V̈Ûi >Õ ÀjÃi>Õ Ã½ˆ iÃÌ ÃÕÀiÝVˆÌj  ( ä ] VœÕÀ>˜Ì `½iÝVˆ‡
Ì>̈œ˜ D ½>VVÀœV…>}i°