Sei sulla pagina 1di 4

អដលហ ហទ រ

Adolf Hitler

អដលហ ហទ រ ជវចត ករវយកកងទដលបនកយខនក ជអ"កកន#ល $ផ&ច#ករដ'គរឲ*ភយខចម"ក# ។

គ ប
# នដ0កន2 ត3ក សអល5ម7ងទ
# 2ងម9លកអយធក#ច9លក ក"ងសង<=ម3ង>9រឈម ក@យបនកABឲ*មនសCស3#

រ3#លននក# ។

ហទ រ បនកGBងកន#អ2ណចក"ងត3ក សអល5ម7ងក
# ងអ2
" Gងឆ"១
2 ៩៣០ ។ គ #គជ
5 អ"កដ 3កNOPសង<=ម

កលកកលBក ២ (១៩៣៩-១៩៤៥) ទដលកABឲ*ត3ក សកT3ណ& 3អ5រ73ពក#កណ&លត Vវ លរងន9វករខ9ចខ

យ7ងដ2ណ2 ។

កមរភពរបស អទ រ

ហទ រ កកB កTឆ"2 ១៨៨៩ ។ គ ប


# នកកB កចញពតគ\សរកសករមA*មមយក"ងត3ក សអ9ត ស-ហងតគ ។

ឪពករ3ស#គ គ
# 5ជមងន^ក"ងជររ@`ភបលដ'ស2ខន#ម"ក# ។ 3នa3ព
# ឪពកស3#ក ហទ របនឈ3#ករcនកTថ"ក# ៩

។គ ស
# កតមចច ក^ ABជវចត ករ 37ទន^មខ<រកនPព ជល2បកក"ងកររកករ<រកABណស# ។

សង មល កលលក ១

ហទ រ បនសតគច ក^ ABជកង ពអល5ម7ងក


# ងសង<=
" មកលកកលBក ១ (១៩១៤-១៩១៨) កហBយបនច9ល

ត3G9កក"ងករត3យ ក
$ ងសង<=
" មក@យផaល# ។ កពលកនP អល5ម7ងប
# នចញ#សង<=មកហBយត3ក សបនធក#ក

ក"ងភពវ 0កវរយ7ងខ2ង ។ ជនជ អល5ម7ងជ


# កតចBននក#បនធក#ខនតក នង គនករ<រកAB ។ ពលរដ`ទ2ងកនPចង#

បនអ"កដ0កន2ម"កទ# ដលរ0ងម2កដBមgន2ពកកគក កន#ភពរងករhងសរជថម&ងក c ។ ហទ រ ព ជចង#កABមនសC

ទដលពលរដ`សងj0មកនPខ2ងណស# ។

ករកGBងកន#អ2ណច
3នa3ព
# សង<=មក ហទ របនច9លរមជមយគណ3កCកមករសង=មនយមជ អល5ម7ង# (National German

Socialists Workers’ Party) ។ ពលរដ`ភគកតចBនបនកkគណ3កCកនPក@យខៗ ថ ណស (Nazi) ។ ហទ រ គ5ជ

វគនដ'3នត3សពម"ក# ។ គ ប
# នកABករនយយអ2ពកម នភពននព9ជអ239រដ'រងករhងននជនជ អល5ម7ង# ។ កនP គ5

ជគ2ន មយទដលគ យ
# ល#ថ ត3ជជ មយត Vវទ ត3កសBរជងត3ជជ មយកoCងក c ។ គ #បន3កនaសក

ន0ងត3ជជ ដន ជពកសសពកជហ (Jews) ទដលជដងp9វរ9ងសច#ននជ អល5ម7ង# ។ សម&រ3ស#គ ប


# នទក#ទញ

មនសCរ3#ពន#អ"កទដលគ ថ ហទ រគ5ជកមដ0កន2ដ'អសqរ*សតម3#ពកកគ ។ គណ3កC ណស បនរកចកតមBន

យ7ងឆ3#រហស32o ។

ហទ រ បនច #ទចងតគ3#តគងករយលយនកយបយក"ងត3ក សអល5ម7ងទ


# 2ងម9ល តពមទ2ងត Vវបនជ3#

ទត3សតម\លក@យ៖ កសc ពស
Microsoft ® Encarta
កឆ" កTឆ"2 ១៩៣០ ។ ៣ឆ"2កតកយមក ក"ងទខ មករ ១៩៣៣ ហទ រ បនកយក ជ អAករ3 ទដលមនឋនt

ត3ហក#ត3ទហលក ន0ងនយករដ`មងន^ទដរ ។ គ ប
# នកចញចv3#អនម យ7ងរហសកដBមgឲ*ខនគ ម
# នអ2ណច

កពញកលញក"ងនដ ។ ភមៗ កនP ហទ រ បនកយជអ"កដ0កន2ផ&ច#ករម"ក# ។ គ ប


# នតគ3#តគងរ@`ភបល

អល5ម7ងយ
# 7ងកពញកលញ។

ហទ រ បនអនម ចv3#ឲ*@ក#កទសក កលBត3ជជនទដលគ ស


# w3ក# ខxBម ។ ពកកគទ2ងកនPរមមនសត Vវ

នកយបយរ3ស#គ # នង ជនជ អល5ម7ងណ


# ទដលអសម yភពឬ 3ណ&ពកជហ ។ ភគកតចBនននត3ជជនទ2ង

កនPត Vវបនកគ3N{9នខនក ជ2រA


2 ៗ
2 ទដលជកទនងទដលកគករc3ច2សតម3#@ក#អ"កកទស ។ ត3ជជនជកតចBននក#

ត Vវបនកគសម3#យ7ងរ<=លកT កនP ។

សង មល កលលក ២
ហទ រ ក'បន3កងpB oងទដរន9វកយធអល5ម7ងដ
# ខ
' 2ងកមយ ។ គ ច
# ង#បនន9វកង ពទដលខ2ង កដBមgអច

ចv2ងជមយត3ក សដន បន ជពកសស គ5វ ក កលBពភពកលកទ2ងម9ល ។ គ ប


# នច3#កo&Bមត3កសផ&ច#

ច2ណងសមxន$ភពជមយត3ក សអ9ត ស ។ 3នa3ម


# កគ ក
# '3ញ{កអយទហនអល5ម7ង# វយលកកលBត3ក ស

ក}ក9ស9វ7 គ (Czechoslovakia) ។ កTកពលកង ពហទ រ កន#ក3#បនត3ក ស379G9ញ (Poland) ក"ងឆ"2 ១៩៣៩

ចតកភពអង#កគស នង បរ2ងក'បនត3កសសង<=មជមយអល5ម7ង# ។ សង<=មកលកកលBក ២ ក'បនច3#កo&Bម

កGBង ។

អល5ម7ងព
# កសសរ3ស#អល5ម7ង# ក'ច3#កo&BមកABសង<=មជមយបរ2ងភមៗកហBយច3#កo&Bម មក#តគ3#ទ3ក

ក កលBត3ក សអង#កគស ។ ក"ងឆ"2១៩៤១ ទហនហទ រក'បនកABករឈនពនក កលBសធរណរដ`សង=មនយម

ស9កវc (The Union of Soviet Socialist Republics) ទដលត Vវបនកគស=លថ


# ជត3ក សរសCសពនថ~ ។ តព0 ^ករណ

កនPគ5ក2ហសដ'Aម
2 យរ3ស#ហទ រ កតពPថ អល5ម7ងក
# 2ពងជ3#នដត3យ $ជមយត3ក សកតចBនក"ងកពលទ មយ ។

មហន^រយននសង<=ម
ទហនរ3ស#ហទ រ បន3ង•ជ
2 នជ ជហ រ3#ម5ននក#ឲ*កABដ2កណBរក ត3ក ស379G9ញក@យ@ក#កTក"ង

តក€ង 9ចមយកឈPថ ហ= 9ស (Ghettos) ។ ពកជស ត Vវបនកគ3ងw អ


# ហរកហBយពកកគភគកតចBនត Vវបនស3#

ក@យករក•សកឃន ។ ទហនហទ រ ក'បន3N{9នជនជ ជហរ3#លននក#កចញពត3ក សអល5ម7ង# នង

ត3ក សកoCងៗក c ទដលកTកតកមករតគ3#តគងរ3ស#ខនឲ* កមយដ2កងជ2


" រទ2 មយ ។ កT កនP ត3ជជន

ជកតចBនត Vវបនកគសម3# ។ ករស3#ននមនសCរ3#លននក#កងរ33ហទ


" រកនPកហBយគ5ជមហន^រយដ'A3
2 2o នន

ពភពកលក ។ ត3ទហល ១ ភគ ៣ ននជនជ ជហ ក"ងច2កណមជនជ ជហ ១៨លននក#កលBពភពកលកបន

ស3#កងមហន^
" រយកនP ។ កនP ជកសកនដកម ដ'A3
2 2o ក"ងត3វ ^សសស^ពភពកលក ។

ករសម#បខ%នរបសហទ រ
សហរដ`អកមរកបនត3G9កច9លក"ងសង<=មកលកកលBក ២ ក"ងទខ A"9 ឆ"2 ១៩៤១ ។ ជ3ន^3នa3#

អល5ម7ងច
# 3#កo&Bមចញ#សង<=ម ។ អកមរក នង សមxន$ម ប
^ នវយលកច9លភគខងលចនន3ណ&ត3ក សអ5រ73កT

នថ~ ^ នវយយកបនo9វច9លត3ក សបរ2ង កហBយវយកឆxPក


៦ ទខមថន ឆ"2 ១៩៤៤ ។ ពកសមxន$ម ប អល5ម7ង#

ក"ងឆ"2 ១៩៤៥ ។ ត3ឈមមខន0ង3រជយកនP ហទ រ ក'បនសម3#ខនឯង ។ យគសមយដ'គរកអយ ក#ស រ3ស#

គ # 32o ត Vវបន3Nq3#។

ទត3សតម\លក@យ៖ កសc ពស
Microsoft ® Encarta
ទត3សតម\លក@យ៖ កសc ពស
Microsoft ® Encarta
ទត3សតម\លក@យ៖ កសc ពស
Microsoft ® Encarta