Sei sulla pagina 1di 158

INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG


PETI SURAT 50,
89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546
Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS


NAMA SEKOLAH :
NAMA KETUA PANITIA
SUBJEK
TARIKH PEMANTAUAN

BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA

BIL JENIS FAIL ADA TIADA CATATAN


1 FAIL INDUK PANITIA
1.1 Surat - menyurat perhubungan luar
2 FAIL SUKATAN PELAJARAN
2.1 Sukatan Pelajaran
2.2 Huraian Sukatan Pelajaran
2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan
2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid
2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum
3 FAIL MESYUARAT PANITIA
3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah
3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun )
4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
4.1 Perancangan Program
4.2 Laporan pelaksanaan program
5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN
5.1 Analisis keputusan UPSR
5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran
5.3 Analisis soalan UPSR
5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester
5.5 Headcount
5.6 Post Mortem
6 FAIL PENYELIAAN
6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan
6.2 Laporan
6.3 Laporan penyeliaan
penyeliaan P&P
P&P oleh
oleh Guru
KetuaBesar / PK
Panitia / rakan
sejawat
7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN
7.1 Jadual pemeriksaan buku
8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK
8.1 Surat menyurat
8.2 Laporan aktiviti
9 FAIL BANK SOALAN
9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas

9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll


9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan
10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN
10.1 Maklumat peribadi guru
10.2 Jadual waktu mengajar
10.3 Carta Organisasi Kurikulum.
10.3 Carta Organisasi panitia
11 KERTAS MINIT
Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam

( merekodkan penerima dan tarikh dihantar )

Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no.


rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail )

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau : Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________ Tarikh : _____________________________


PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG
PETI SURAT 50,
89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546
Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM
SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
TELEFON
FAX
E-MAIL
GRED SEKOLAH
BIL. MURID :
BIL GURU
NAMA GURU BESAR

BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )


Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN CATATAN


No. Aspek No. Item Item
ADA TIADA SEBAHAGIAN

A. PENGURUSAN PANITIA

1 Fail Induk (a) Surat menyurat perhubungan luar

2 Fail Sukatan (a) Sukatan Pelajaran


Pelajaran
i. Huraian Sukatan Pelajaran

ii Rancangan Pelajaran Tahunan

iii. Senarai buku / bahan rujukan

iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat

ii Minit Mesyuarat

4 Fail Program i Perancangan program


Kecemerlanga
n a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus

b) Tahap Satu

ii Laporan Pelaksanaan Program

iii. Analisa keputusan UPSR

iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester

v Jadual penyeliaan Guru Besar

vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia

vii Laporan Penyeliaan

(a) Koleksi Soalan UPSR

(b) Bank soalan EXCEL

(c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

(d) Maklumat Guru

(e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )

(f) Jawatankuasa Panitia


HASIL DAPATAN
B PRASEKOLAH
ADA TIADA SEBAHAGIAN

1 Pelaksanaan (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan


dan dokumen:
Pengurusan i. Kurikulum Standard Prasekolah
KSPK Kebangsaan ( KSPK )
ii. Perancangan jadual
Modul Pengajaran waktu
dan yang disarankan
pembelajaran
:Prasekolah
(b)
- tempoh 4 jam ( SK : 50%
- BM, 50%- BI)

(c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK


dan( Modul
1/3 -
BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT )
Bertema.
(d )
Rancangan Pengajaran Tahunan

(e)
Rancangan Pengajaran harian

(f)
Rekod kehadiran murid.

(g)
Takwim Prasekolah

(h)
Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.

C. PROGRAM LINUS

1 Pengurusan (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada


Dan keberkesanan program dengan :
Pentadbiran
i. Menyebarluaskan maklumat Program
Program LINUS
LINUS kepada kakitangan sekolah
ii. Menyebarluaskan maklumat Program
LINUS Sekolah
Pihak ke Peringkat
telah PIBG
menyediakan dokumen
(b) berikut bagi menyokong pelaksanaan
program ini.
i
Jadual pemantauan

ii Jadual Waktu Program LINUS

iii. AJK LINUS

iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan /


membaca
v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan
Menulis
vi
Instrumen Saringan Menulis

vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan


Lisan/ membaca
(c )
Modul Literasi

(d )
Modul Numerasi

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri


kursus Numerasi.
( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri
kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU :
A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH


TARIKH : …………………………………………………. TARIKH : ……………………………………………………………………….
Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG
PETI SURAT 50,
89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546
Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A
SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
NAMA GURU :
OPSYEN :
MASA :
SUBJEK :
TAJUK / TEMA
KEMAHIRAN :
KELAS :
BIL. MURID :

BAHAGIAN B : PENGURUSAN P & P


Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1, 2, 3, 4 atau TB
Petunjuk :
1 LEMAH
2 SEDERHANA
3 BAIK
4 CEMERLANG
TB TIDAK BERKAITAN

HASIL DAPATAN

No. Aspek No. Item Item


Tidak
Ya Tidak Berkena
an
( Tandakan (/) pada ruang
A. PERSEDIAAN berkenaan )

1 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:


Tahunan
i. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran terkini

ii. merangkumi perancangan sepanjang sesi


persekolahan semasa
2 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
Pelajaran dengan:
Harian i. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid

(b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang


mengandungi sekurang-kurangnya:
i. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam
bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi
pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

ii. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif,


bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan
masa)
iii. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif
pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti
kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan
melakukan penambahbaikan)
B. PENYAMPAIAN
3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:
i. menarik perhatian dan merangsang minat murid
ii. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti
dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan
persekitaran)
4 Penyampaian (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:
/
i. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip
Perkembang
pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks,
an Pelajaran daripada konkrit kepada abstrak)
ii. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan
harian murid
iii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat

iv. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan


pemeringkatan dan perkembangan pengajaran
v. menggunakan masa dengan optimum
vi. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang relevan dan sesuai
vii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan
viii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan
ix. murid
melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

x. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai


kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik,
interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik,
naturalis)
xi. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria

xii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan


kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada
arahan guru
xiii. menerapkan kemahiran berfikir
xiv. melaksanakan pendekatan integrasi merentas
kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi,
nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan,
kekeluargaan)
xv. fleksibel mengikut situasi
xvi. penilaian berterusan dalam pengajaran dan
pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian)
C. TEKNIK PENYOALAN

5 Teknik (a) Guru menyoal murid dengan:


Penyoalan i. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif
Guru (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)
ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar
iii. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah
iv. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan
boleh difahami
v. menyebarkan soalan ke seluruh kelas
vi. memberi masa untuk murid berfikir
vii. mencungkil jawapan daripada murid
viii. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain
ix. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid
D. PENGLIBATAN MURID

6 Penglibatan (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:


Murid i. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika
berkenaan)
ii. membuat persediaan awal
iii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika
berkenaan)
iv. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan

v. membuat rujukan spontan (jika berkenaan)


vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru
vii. berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan
bahan
viii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan
latihan
ix. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja
kumpulan (jika berkenaan)
E. PENEGUHAN

7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran


murid dengan:
i. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan
kepada perlakuan yang baik
ii. mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat
peneguhan bersesuaian dengan murid
iii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan
negatif murid
F. LATIHAN DAN TUGASAN

8 Latihan dan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk


Tugasan projek, kerja rumah) kepada murid dengan :
i. mengikut keupayaan dan kebolehan murid
ii. mempelbagaikan jenisnya
iii. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari
iv. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat
tugasan
9 Pemeriksaan (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:
Latihan dan i. menunjukkan kesilapan murid
Tugasan
ii. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang
munasabah
Murid
iii. memberi ulasan yang membina
iv. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik

v. memastikan murid membuat pembetulan


G. REFLEKSI

10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:


i. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid
atau membuat refleksi secara lisan/tulisan)

H. HASIL KERJA MURID

11 Hasil Kerja (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:


Murid i. lengkap
ii. kemas dan bersih
iii. menepati masa
iv. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan

v. membuat latihan dengan betul


vi. membuat pembetulan bagi latihan yang salah
I. PENGURUSAN KELAS

12 Pengurusan (a) Guru menguruskan kelas dengan:


Kelas i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk
pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah
selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot
ii. sesuai dengan
memastikan aktiviti) murid untuk belajar
kehadiran
iii. memastikan kesediaan murid untuk belajar
iv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran

v. memastikan peraturan kelas dipatuhi


J. PERWATAKAN GURU

13 Perwatakan (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang


Guru kondusif dengan:
i. berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan
dan surat pekeliling
ii. bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu
iii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap
keperluan mereka
iv. berinteraksi secara sopan

v. menggunakan nada suara yang sesuai

vi. mewujudkan suasana riang yang merangsang


pembelajaran
vii. menepati masa

ULASAN PEMANTAU :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH TARIKH
FOCUS

CATATAN
TANGAN GURU BESAR

A DAN COP SEKOLAH

TARIKH
Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG
PETI SURAT 50,
89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546
Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM
SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
TELEFON
FAX
E-MAIL
GRED SEKOLAH
BIL. MURID :
BIL GURU
NAMA GURU BESAR

BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )


Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN CATATAN


No. Aspek No. Item Item
ADA TIADA SEBAHAGIAN

A. PENGURUSAN PANITIA
1 Fail Induk 1.1 Surat menyurat perhubungan luar

2 Fail Sukatan 2.1 Sukatan Pelajaran


Pelajaran
2.2 Huraian Sukatan Pelajaran
2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan
2.4 Senarai buku / bahan rujukan
2.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3.1 Surat Panggilan Mesyuarat


3 Fail mesyuarat
3.2 Minit Mesyuarat
4.1 Perancangan program

4.1.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus


Fail Program ( Mengikut Format KPI-
4 Peningkatan 4.1.2 KPM ) Empat dan Lima
Tahun
akademik
4.1.3 Tahap Satu
4.2 Laporan Pelaksanaan Program
5.1 Analisa keputusan UPSR

5.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester


Fail Ujian dan
5
peperiksaan. 5.3 Headcount

5.4 Rancangan Penambahbaikan

6.1 Jadual penyeliaan Guru Besar

6.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK


6 Fail Penyeliaan ( Sekolah Besar )
6.3 Laporan Penyeliaan

Fail 7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.


Pemeriksaan
7
Buku 7.2
Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.
Rampaian
8.1 Surat menyurat aktiviti sokongan
Fail aktiviti akademik.
8 sokongan
akademik 8.2
Laporan aktiviti.

9.1 Koleksi Soalan UPSR

Fail Bank 9.2 Bank soalan EXCEL


9
Soalan
9.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

10.1 Maklumat Guru

10.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )


Fail Maklumat
10 Guru Mata
Pelajaran 10.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia
Fail Maklumat
10 Guru Mata
Pelajaran

10.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

HASIL DAPATAN
B PRASEKOLAH
ADA TIADA SEBAHAGIAN

Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan


1.1
dokumen:
Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan
1.1.1
Perancangan jadual
Modul Pengajaran waktu
dan yang) disarankan
( KSPK
pembelajaran
1.1.2 :
Prasekolah

- tempoh 4 jam ( SK : 50%


1.2
- BM, 50%- BI)
Pelaksanaan
dan Agihan masa Modul Teras Asas SJK
dan( Modul
1/3 -
1 1.3 BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT )
Pengurusan Bertema.
KSPK
1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan

1.5 Rancangan Pengajaran harian

1.6 Rekod kehadiran murid.

1.7 Takwim Prasekolah

1.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.

C. PROGRAM LINUS

1 Pengurusan Pihak Sekolah menyumbang kepada


Dan 1.1
keberkesanan program dengan :
Pentadbiran
Program LINUS Menyebarluaskan maklumat Program
1.1.1
LINUS kepada kakitangan sekolah

Menyebarluaskan maklumat Program


1.1.2
LINUS ke Peringkat PIBG

Pihak Sekolah telah menyediakan


1.2 dokumen berikut bagi menyokong
pelaksanaan program ini.

1.2.1 Jadual pemantauan

1.2.2 Jadual Waktu Program LINUS

1.2.3 AJK LINUS


Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan /
1.2.4
membaca
Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan
1.2.5
Menulis

1.2.6 Instrumen Saringan Menulis

Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan


1.2.7
Lisan/ membaca
Program Peningkatan LITERASI dan
1.3
NUMERASI

1.4 Modul Literasi

1.5 Modul Numerasi

Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri


1.6
kursus Numerasi.

Guru Bahasa Melayu telah menghadiri


1.7
kursus Literasi.
107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU

i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN :

ii ) KELEMAHAN :

iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR


108 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : …………………………………………………. TARIKH : ……………………………………………………………………….


109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
110 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
124 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
125 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
126 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
150 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
151 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
152 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS
SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA

A. PENGURUSAN PANITIA

BIL FAIL PERKARA CATATAN

1 Fail Induk 1.1 Surat menyurat perhubungan luar

2 Fail Sukatan 2.1 Sukatan Pelajaran


Pelajaran
2.2 Huraian Sukatan Pelajaran

2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan

2.4 Senarai buku / bahan rujukan

2.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3.1 Surat Panggilan Mesyuarat


3 Fail mesyuarat
3.2 Minit Mesyuarat

4.1 Perancangan program

4.1.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus


( Tahun 6 ) ( Mengikut Format KPI-
Fail Program KPM )
4.1.2 Tahun Empat dan Lima
4 Peningkatan
akademik
4.1.3 Tahap Satu

4.2 Laporan Pelaksanaan Program

5.1 Analisa keputusan UPSR

5.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester


Fail Ujian dan
5
peperiksaan. 5.3 Headcount

5.4 Rancangan Penambahbaikan

6.1 Jadual penyeliaan Guru Besar

6.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK


6 Fail Penyeliaan ( Sekolah Besar )
6.3 Laporan Penyeliaan

Fail 7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.


Pemeriksaan
7
Buku 7.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.
Rampaian
8.1 Surat menyurat aktiviti sokongan
Fail aktiviti akademik.
8 sokongan
akademik 8.2 Laporan aktiviti.

9.1 Koleksi Soalan UPSR

Fail Bank 9.2 Bank soalan EXCEL


9
Soalan
9.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

10.1 Maklumat Guru

10.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )


Fail Maklumat
10 Guru Mata
Pelajaran 10.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia

10.4 Jawatankuasa Panitia


Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0