Sei sulla pagina 1di 1

SEK. MEN. KEB.

BUKIT GARAM
W.D.T. 12,
90200 KINABATANGAN,
SABAH
Tel : 089 – 561909 No. Fax : 089 – 561386

AKUAN PENERIMAAN CEK

NAMA PROGRAM : PROGRAM KELAS ALIRAN AGAMA (KAA) 2010

Saya

………………………………………………………………………………………………………….

(Nombor Kad Pengenalan : ………………………………………….) yang bertandatangan di bawah,

dengan ini mengaku telah menerima cek berjumlah RM 100.00 (RINGGIT

MALAYSIA : SATU

RATUS SAHAJA) daripada pihak sekolah SMK Bukit Garam sebagai bayaran saguhati

penceramah sempena program di atas pada 14 Oktober 2010.

Yang benar,

…………………………………………….
( )

Tarikh : …………………………………

Pembayar :

…………………………………………..
(USTAZ MOHD. TERMEZI IBRAHIM)
Pengerusi
Program KAA 2010