Sei sulla pagina 1di 7

Bujinkan Futaro Dojo

Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

Bujinkan Budo & Ninpo Taijutsu


Futaro Dojo Niš

Program za Kukyu
9 kyu
Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

Vrste tehnika Ime tehnike v p z o


Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

1. Kamae - stavovi Shizen no Kamae

2. Ichimonji no Kama

3. Jumonji no Kamae

4. Dokko no kamae

5. Ukemi Zenpo Nagare

6. Ushiro Nagare

7. Yoko Nagare

8. Zenpo Kaiten

9. Hi Ken Ju Roppo Fudo Ken

10. Shuto Ken

11. Boshi Ken

12. Shitan Ken

13. Shikan Ken

14. Tai Sabaki Mae Naname Migi

15. Mae Naname Hidari

16. Yoko Migi

17. Yoko Hidari

18. Ushiro Naname Migi

19. Ushiro Naname Hidari

20. Uke Nagashi - blokovi i kontre Jodan Uke Migi

21. Jodan Uke Hidari

22. Gedan Uke Migi

23. Gedan Uke Hidari

24. Tsuki Ichimonji no Kamae Migi Tsuki

25. Ichimonji no Kamae Hidari Tsuki

26. Dokko no Kamae Migi Tsuki

27. Dokko no Kamae Hidari Tsuki

28. Gogyo
pet elementa
- Sanshin no Kata Chi No Kata Migi

29. Chi No Kata Hidari

30. Sui no Kata Migi

31. Sui no Kata Hidari v p z o


Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

32. Ka no Kata Migi

33. Ka no Kata Hidari

34. Fu no Kata Migi

35. Fu no Kata Hidari

36. Ku no Kata Migi

37. Ku no Kata Hidari

38. Kihon Happo – Sanpo no Kata Ichimonji no Kamae Migi

39. Ichimonji no Kamae Hidari

40. Hicho no Kamae Migi

41. Hicho no Kamae Hidari

42. Jumonji no Kamae Migi

43. Jumonji no Kamae Hidari

44. Kihon Happo – Goho no Kata Omote Gyaku Migi

45. Omote Gyaku Hidari

46. Omote Gyaku Henka Migi

47. Omote Gyaku Henka Hidari

48. Ura Gyaku Migi

49. Ura Gyaku Hidari

50. Muso Dori Migi

51. Muso Dori Hidari

52. Musha Dori Migi

53. Musha Dori Hidari

54. Gyaku Waza Take Ori Migi

55. Take Ori Hidari

56. O Gyaku Migi

57. O Gyaku Hidari

58. Nage Waza O Soto Gake Migi

59. O Soto Gake Hidari

60. Harai Goshi Migi

61. Harai Goshi Hidari

62. Torite Waza - kontrole Omote Gatame Ippon v p z o


Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

63. Omote Gatame Nihon

64. Omote Gatame Sanbon

65. Omote Gatame Yohon

66. Omote Gatame Gohon

67. Kyusho – vitalne tacke Jakkin

68. Uko

69. Kasumi

70. Suigetsu

71. Butsumetsu

PITANJA IZ ISTORIJE
1. Koje su 9 {kola Bujinkana?
2. [ta je Bujinkan?
3. [ta je Budô Taijutsu?
4. Ko je Sôke Hatsumi?
5. Ko je Takamatsu Sensei?

Ninje su ~esto smatrane za {pijune ili ubice, koje se nisu bojale ni boga ni ~oveka.
Bujinkan ipak prenosi znanje devet {kola drevnog Japanskog Budoa.
Ako su Ninje bile prosta skupina ubica, iz kojih bi razloga oni zapisivali svoje tehnike i
ucenja? Dali je iko ~uo da su gangster zapisivali borbene taktike kako oplja~kati ili ubiti?
Naravno da ne.

U Bujinkanu, postoji devet {kola koje odvojeno izu~avamo dok napredujemo u


tehni~kom smislu. Ovi borbeni sistemi su komplementarni - dopunjuju se, ali se ne
preklapaju. Ako bi Bujinkan predstavljao jedinstveni sistem, bio bi formiran od strane
predhodnog Sokea, {to se nije dogodilo.

Hatsumi Sensei je Soke Bujinkana, to je titula Naslednik.


Niko nikada nije ~uo za kriminalnu organizaciju koja ima zvani~no priznanje od strane
Cara iste Dr`ave. Sokeova misija je da verno prenosi i usavr{ava znanje koje je i on sam
dobio od svog u~itelja. U`itelj Hatsumi Senseija, bio je Takamatsu Toshitsugu.

Bujinkan je stvorio Hatsumi Sensei uz odobrenje Takamatsu Senseia, radi promovisanja


devet stilova borenja. Takamatsu Sensei je `iveo u Kini skoro deset godina na po~etku
20-og veka.
Tamo je imao {ansu da isproba u realnoj borbi razli~ite tehnike koje su deo ovih Ryuha.
Te tehnike su evoluirale kroz svetlo iskustva realne borbe. Verovatno je morao da
prilagodi odredjeni broj tehnikaprema modernom na~inu borenja.
Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

Svoje znanje stekao je od strane razli~itih u~itelja. Jedan od njih bio je i njegov deda,
Shinryuken Masamitsu Toda. Nau~io je Shinden Fudo Ryu dok je jo{ bio mlad, postao je
Menkyo Kaiden u trinestoj godini!
Tada deda po~inje dag a podu~ava i druge {kole: Koto Ryu Koppojutsu, Gyokko Ryu
Kosshijutsu koje su pripadale u~enju Toda porodice. Obe {kole su se podu~avale zajedno
kada je Sakagami Taro Kunishige postao prvi Soke Koto Ryua. Ove {kole su iznedrile
mnoge slavne Ninje, kao {to su Momochi Sandayu - 5ti Soke Kotot Ryua i 14ti Soke
Gyokko Ryua. Takamatsu je takodje nau~io tehnike Gyokushin Ryu Ninpoa. U
Kodokanu, predpostavlja se da je on podu~avao tim tehnikama Kano Senseia, koji je
osnovao Judo. Zavr{io je u~e}i ~uvenu Ninja {kolu Togakure Ryu Ninpo Taijutsu i
njenu naslednicu Kumogakure Ryu Ninpo.

Kasnije je do{ao u Dojo Sensei - Mizuta Yoshitano Tadafusa gde izu~ava Takagi Yoshin
Ryu Jutaijutsu. Dobija Menkyo Kaiden u 16oj godini. Nakon toga odlazi u Dojo Sensei
-Takakage Matsutaro Ishitani, gde u~i Kukishiden Ryu Happo Bikenjutsu. Ishitani Sensei
je takodje bio soke jo{ triju {kola: Hontai Takagi Yoshin Ryu, Gikan Ryu i Shindo
Musan Ryu. Takamatsu je takodje i od Ishitanija nau~io razli~ite Ninja tehnike.

Program u~enja dana{njih Bujinkan u~enika, baziran je na u~enju svih ovih stilova.
Re~ Bujinkan ima razli~ita zna~enja. Jedan od nadimaka koji je Takamatsu Sensei dobijo
u Kini, bio je Wusen, ili bog rata. Japanski prevod re~i Wusen glasi Bujin. Kan ozna~ava
mesto ili ku}u. Odatle je mogu}i prevod i : “Ku}a Boga Vetra”.
Drugi na~in za interpretaciju re~i Bujinkan dovodi u vezu odnos koji je postojao izmedju
Hatsumija i njegovog u~itelja Takamatsua. Zapravo, Bujinkan jeste Takamatsuova ku}a.
Najzad, trebali bi smo takodje uzeti u obzir i to da re~ Bujin na Japanskom zna~i Ratnik
ili vrhunski vojni um. Tako, Bujinkan je takodje i mesto gde se ratnici sastaju.

Veoma je mogu}e da kada je Hatsumi Sensei otvorio Bujinkan 70’tih godina, nije mogao
da vidi Internacionalnu dimenziju koju }e {kola poprimiti. [irom sveta, postoji vi{e od
100 000 hiljada ljudi koji sebe vide kao delom Bujinkana. Takodje Bujinkan nije ni{ta
drugo do, sastajanja ljudi koji dele istu `elju(pasionirani), mo`ete na}i Bujinkan Dojoe
{irom zemljine kugle.
Ne postoji ni{ta nalik internacionalnim federacijama, niti nacionalni ili regionalni lideri.
Bujinkan je skup ljudi koji su manje ili vi{e usavr{ili svoje tehnike i koji `ele da podele
svoju ljubav prema Ninjutsuu sa svojim u~enicima.
Hatsumi Sensei podu~ava ~ovek-~oveku. Dozvoljava ipak da se bujinkan razvija
zasebno.
Tokom godina, Hatsumi Sensei je dopustio da njegov izum evoluira
Bujinkan Futaro Dojo
Shidoshi Ho Nikola Novi~i} Yondan

Potrebbero piacerti anche