Sei sulla pagina 1di 34
oe , Do druku nr 819 Warszawa, 12 sierpnia 2008 r. SEJIM RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ VI kadencja Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Sekretarz Rady Ministrow RM 10-107-08 Pan Lech Czapla Zastepea Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Ministrze W awigzku z pismem Marszatka Sejmu Rzeczypospolite} Polskiej, z dnia 25 lipca 2008 r., z upowatnienia Prezesa Rady Ministrow przekazuje projekty aktéw wykonawezych, wynikajgcych z projektu ustawy 0 zmianie ustawy 0 podatku od towarw i uslug oraz niektérych innych ustaw (zmiana art, 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. 0 zmianie ustawy 0 podatku od towaréw i ustug oraz art, 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. © podatku od towaréw i ustug) Jednoczesnie wyjasniam, Ze w ocenie Rzadowego Centrum Legislacji nie zachodzila koniecznosé prackazania tych aktéw wraz z projektem ustawy, gdy2 po wejsciu w zycie ustawy dotychezasowe akty wykonaweze w tych sprawach zachowaja, moc obowiazujaca. Zmiany upowaznies dotyezyly bowiem: 1) podmiotéw wspétuczestniczacych w wydaniu tych aktow — w Swietle §32 ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwea 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawezej” przyjmuje sig, Ze taki akt zachowuje moc obowiazujaca, aorganem upowaénionym do zmiany lub uchylenia aktu wykonawezego wydanego na podstawie zmienionego przepisu upowadniajqcego jest organ wskazany w zmienionym upowadnieniu; 2) aniesienia fakultatywnosci wydania wykaz towaréw w ukladzie odpowiadajqcym ‘Nomenklaturze Scalonej (CN) lub Polskie} Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handiu Zagranicznego (PCN), kt6ra nie obowiazuje. Z-wyrazami szacunku (-) Maciej Berek Projekt ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW ” zdnia 2008 r. w sprawie wykazu towaréw do celéw poboru podatku od towaréw i uslug w imporcie objetych stawka tego podatku w wysokosci 3% Na podstawie art. 2 ust, 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.Nr 74, poz. 444iNr poz.) zarzadza sig, co nastepuje: §1. Okresla sig wykaz towaréw wymienionych w zalgczniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. 0 zmianie ustawy 0 podatku od towaréw i uslug w ukladzie odpowiad: Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowigcy zalacznik do rozporzadzenia. §2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ...”” MINISTER FINANSOW, 1) Minister Finans6w kieruje dzialem administracji rzqdowej ~ finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 +r. w sprawie szczegélowego zakresu dzialania Ministra Finans6w (Dz. U. Nr 216, poz.1592) 2) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporzadzeniem byl poprzednio uregulowany w rozporzadzeniu Ministra Finanséw z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towardw do cel6w pobora podatku od towaréw i ustug w imporcie objetych stawka tego podatku w wysokosei 3% (Dz.U. nr 74, poz. 446) Zalacenik do rorporzadzenia Ministra Finans6w 2 dnia 2008 r. (poz. ) Zalgcrnik WYKAZ TOWAROW, KTORYCH IMPORT JEST OBJETY STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI3 % Pozygja Kod_CN Wyszezegéinienie 1 o101 Konie, osly , muly i ostomuly, 2ywe 2 0102 Bydto zywe 3 0103 Swinie zywe 4 0104 Owee i kozy, aywe 5 0105 Dréb domowy zywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gesi, indyki i perliczki 6 0106 Pozostale zwierzeta Zywe "” 1 0201 Migso z bydla, Swieze lub schlodzone 8 0202 Migso z bydta, zamrozone 9 0203 Migso ze Swi, Swieze, schtodzone lub zamrozone 10 0204 Migso z owiec lub k6z, Swieze, schlodzone lub zamrozone ul 0205 00 Migso z koni, ostow, muléw lub oslomuléw, swieze, schlodzone lub zamrozone 12 0206 Jadaine podroby z bydta, Switi, owiec, kéz, koni, osléw, mutéw lub ostomuliw, éwieze, schodzone lub zamrozone 13 0207 Migso i podroby jadalne, z drobiu objetego pozycja 0105, Swieze, schlodzone lub zamrozone Pozostate migso i podroby jadalne, Swieze, schlodzone lub zamrozone: 4 0208 10 ~ Z krélikéw lub zajecy 15 0208 90 - Pozostale 16 0209 00 Thuszez ze Swit bez chudego migsa oraz tuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, swieze, schtodzone, zamrozone, solone, w solance, suszone lub ‘wedzone 17 0301 Ryby zywe