Sei sulla pagina 1di 3

NR. lDEAlzT.01.

2011

Doamnei/DomnuluiDirector
PMT'CR, Penitenciar
al Penitenciar, Spital

StimatddoamniiStimatedomnuledirector

in vedereaaplicdriiprevederilor privindsalarizareain anul


Legii nr.28512010
2011a personalului
din sistemul administratiei plStitdinfonduripublice,
penitenciare
vd transmitemurmdtoarea metodoloqiede lucru:

A. Functionaripublici cu statut special

in aplicareaprevederilorart.1 din Legea nr. 28512010,cuantumulbrut al


salariilorlunare pe anul 2011 va fi determinat,pornindde la elementele
componente de bazd la 31.12.2009,
ale salariului raportatla conditiilede munci
prezente,respectivianuarie2O'l'1,astfel:

f . in prima fazd se va calculasalariul aferent lunii ianuarie2011 transpusin


elementele componente valabilela datade 31 decembrie2009.
2. Elementelecomponenteale salariulbrut la 31.12.2009vor fi transpusein
structuraprevdzutdde Legea nr.330/2009,obtinandu-se venitul brut aferent
lunii decembrie2010,astfel:
. salariulfunctiei de bazi, formatdin:
- salariulpentrufunctiaindeplinitd,
- sporulpentrumisiunepermanentd,
- sporulpentrupdstrarea confidenlialitdtiiin clasificate
legdturdcu informatiile
- sporulde fidelitate
- sumacompensatorie cu caractertranzitoriu'
. Salariubazi incadrareformatdin:
- salariulfunctiei
de bazd
- salariulgraduluiprofesional
detinut
- gradatiile
- indemnizatia de conducere
r spor de pdni la 30% din salariulfunctieide bazi (sporANP),fdrd suma
compensatorie.
Venit brut la 31 decembrie2010va fi format din salariu bazi incadrare9i
sporul de Pani la 30%'
Menfiondmc6, structuraprezentatdmai sus , se pistreazd gi in anul 2011.

3. Se va aplicao diminuarede 25o/ope fiecareelementcomponental salariului,


oblindndu-seastfelvenitulbrut diminuatcu 257ola 31 decembrie2010.

la bugetulde stat reglementate


individuald
4 . Contributia de dispozifiile
Legii",nr.
"1fi4/P*Siprivindpensiilemilitarede stat,se va calculala salariulde bazd lunar
avutsau,dupdcaz,calculatpentrufuncliisimilarela datade 31 decembrie 2009,
potrivitart.5alin.6din OMJ nr.622lC din 25 februarie2010 privindaprobarea
normelormetodologice pentruaplicarea penitenciare
in sistemuladministratiei a
privindsalarizareaunitarda personalului
dispozitiilorl-eilii:eadrilnL SAS/-F-O_SS
pldtitdinfonduripublice.

at cu 25o/"se va aplicaprocentulde 5,5%pentrucontributia


5 . La venitulbrutdiminu
la sdnitate.

calculatpotrivitpct.3,se vor scddeaelementele


6. Din venitulbrutdiminual cu 25o/o,
prevdzutela pct. 4 gi 5, oblinAndu-seastfelvenitul net la 31 decembrie2010
diminuat cu 25olo.

7. Venitulnet la 31 decembrie2010diminuatcu 25"/"va fi majoratcu 115% 9i va fi


obtinutvenitul net la data de 31 ianuarie2011.notatcu X, in formulade mai
jos.

venituluibrut la data de 31 ianuarie2011 (Y),se va aplica


8. Pentrucalcularea
urmdtoareaformuld:

X
Y= ---------- =
84V" (100/" - a- b)

Y - noul cuantumal venituluibrut aferentlunii ianuarie2011;

X - venitul net aferentlunii ianuarie2011,rezultatdin venitulnet (venitbrut-


) aferentanului2011;
contributii

a - cotade contribulieindividuald de legislatia


de asigurdrisociale,reglementatd
cu lunaianuarie2011,in procentde 10,5%
aplicabiliincepAnd

b - cotade contribulieindividualide asigurdrisocialede sdndtate,reglementati


incepAnd
aplicabild
de legislalia cu lunaianuarie2011,in procentde 5,5%'

Venitulbrut la datade 31 ianuarie2011va acoperinoua contributiede 10,5%.


9. Se va aplicao majorarede 115% p fiecareelementsalarialdeterminatpotrivit
pct,3.Se vor insumaacesteelementegi se va obtineun venit brut aferentlunii
ianuarie2011,denumitTn programulde salariiSL, careva fi diferitde cel obtinut
potrivitpct.8,denumitY.
DiferenfadintreY gi SL, o vom deflumicompensaremajorare cotd contributie
individualSde asigundrisooialede stat, prescurtatdTn programulde salarii
MAJCONTR.
MAJCONTR=Y-SL

salariale,incepAndcu 01 ianuarie2011,se vor avea


La acordareadreprturilor
Tn vedere modificdrileintervenitepAnd la 31.12.2010la funclie, vechime,grad,
treaptd,precum gi alte sporuriTn fqnctie de modificareaconditiilorde munci,
transpuse la 31.12.2009.

B. Personalulcivil

in aplicareaprevederilorart.1 din Legea nr. 28512010, cuantumulbrut al


lunarepe anul2011va fi dete4minat,
salariilor pornindde la elementecomponente
ale salariuluide bazd la 31.1?.2009, raportatla condifiilede muncd prezente,
respectivianuarie20'l'1,astfel:

ElementelecompCInente vor fi transpusein


ale salAriulbrut la 31.12.2009
structuraprevdzutdde Legeanr.330/2009:
. salariu de bazi de incadrare, fformatdin:
- salariufunctie
- indemnizatie
de conduceqe,
- sumacompensatorie (totalcuantumuri
sporuriacordate)
- spor de pini la 30o/odin salaliul de bazi de incadrare (cuantumspor
ANP)fdrd sumacompensatorie,

in vederea determinirii venitului brut aferent lunii ianuarie2011, vor fi


parcurgiaceeagipagi ca la puhctul A.

Anexdmla prezentamachetecu procedUra


de calcul.

pentruchestqrde pdnitenciaredr. loan BALA,


semneazi
director generalal AdministralieiNalionalea Penitenciarelor,
comisargef de penitenciarelDorinGabrielMURESANdirector generaladiunct

Maria nr. 47, sector2