Sei sulla pagina 1di 1

Name: Nature: Kills 1-9 OOOOO OOOO

Player: Demeanor: 10-90 OOOOO OOOO


Generation: Clan: 100-900 OOOOO OOOO
Attributes
Physical Social Mental
Strength OOOOO OOOOO Charisma OOOOO OOOOO Perception OOOOO OOOOO
Dexterity OOOOO OOOOO Manipulation OOOOO OOOOO Intelligence OOOOO OOOOO
Stamina OOOOO OOOOO Appearance OOOOO OOOOO Wits OOOOO OOOOO
Abilities
Talents Skills Knowledges
Acting OOOOO OOOOO Acrobatics OOOOO OOOOO Academics OOOOO OOOOO
Alertness OOOOO OOOOO Animal Ken OOOOO OOOOO Cainite Lore OOOOO OOOOO
Assimilation OOOOO OOOOO Archery OOOOO OOOOO Demonology OOOOO OOOOO
Athletics OOOOO OOOOO Chivalry OOOOO OOOOO Discipline Familiarity OOOOO OOOOO
Awareness OOOOO OOOOO Crafts OOOOO OOOOO Enigma OOOOO OOOOO
Babel OOOOO OOOOO Crafts (Body) OOOOO OOOOO Geography OOOOO OOOOO
Brawl OOOOO OOOOO Etiquette OOOOO OOOOO Hearth Wisdom OOOOO OOOOO
Dodge OOOOO OOOOO Herbalism OOOOO OOOOO Heraldry OOOOO OOOOO
Empathy OOOOO OOOOO Martial Arts OOOOO OOOOO Heresy OOOOO OOOOO
Expression OOOOO OOOOO Meditation OOOOO OOOOO Investigation OOOOO OOOOO
Franchise OOOOO OOOOO Melee OOOOO OOOOO Law OOOOO OOOOO
Intimidation OOOOO OOOOO Music OOOOO OOOOO Linguistics OOOOO OOOOO
Larceny OOOOO OOOOO Performance OOOOO OOOOO Medicine OOOOO OOOOO
Leadership OOOOO OOOOO Portents OOOOO OOOOO Occult OOOOO OOOOO
Subterfuge OOOOO OOOOO Ride OOOOO OOOOO Plague-Breeding OOOOO OOOOO
Stealth OOOOO OOOOO Politics OOOOO OOOOO
Strategy OOOOO OOOOO Science OOOOO OOOOO
Survival OOOOO OOOOO Seneschal OOOOO OOOOO
Torture OOOOO OOOOO Thanatology OOOOO OOOOO
Theology OOOOO OOOOO
Advantages
Disciplines Backgrounds Virtues
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Conscience/Conviction OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Self-Control/Instinct OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Courage OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

Other Traits Road Health


OOOOO OOOOO Bruised ❐
OOOOO OOOOO O O O O O O O O O O Hurt -1 ❐
OOOOO OOOOO Willpower Injured -1 ❐
OOOOO OOOOO O O O O O O O O O O Wounded -2 ❐
OOOOO OOOOO ❐ ❐❐ ❐❐ ❐❐ ❐❐ ❐ Mauled -2 ❐
Blood Pool Crippled -5 ❐
Weapon Difficulty Damage ❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ Incapacitated ❐
❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ Experience
❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐
❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐ ❐❐❐❐❐