Sei sulla pagina 1di 98

VOLUMUL 16

ANEXE, INDEX ~I CONTRIBUITORJDarling Kindersley

ENCICLOPEDIA

-....,J

ILUSTRATA A

CUPRINS VOLUMUL 16, ANEXE

LUMEA INTERNATIONAL';' ART';' ~I AIUUTECTUR';' 938 INOEX
ECONOI.I1A MONDrALA 933 TEATRU. toIUZICA ~I DANS 939 INDEX 949
TRANSPORT ~J INGINERIE 934 FILM ~l MEDIA 940 DATE INDEXATE 950-990
MARl SCRIITORI ~I GAND!TORI 941 INDEXUl LOCALlTATILOR 991-1016
OAMENI. ARTA ~l MtOIA AU'rORlI FOTOGRAFIIJ,.OR 1017-1025
MITOLOGIE 935 lST01l.IE CONTRIDUlTORI 1026
51'ORT 936·937 DATE IMPORTANTI': ALE ISTORIEI 942·948 LUMEA r'TERNATI(JNALA

ECONOMIA MONDIALA

DATORIA EXTERN.A

Unde o'1l""izapi. ca Banca Mondialii ji Fondul Monctar lnrcrnatlonal (FMI), !mprnmurii ban i srarelor aflarc ln curs de dczvol rare, peneru ca :1Ces1e3 s§~~j finanitt<' industria §i programele d. prorecde social •. Adesea, dobsnda solicirnr3 pc;nt:nl a este imprumuturi cstc foarre mare. Starck de rna; jos au cea mai marc derorie e.xrerna.

STAT DATORIE

(MILIOANE DE USD) 862.000

232.000

220.000

163.000

162.000

162.000 154.000 144.000

SUA

Brazilia

Australia

Rusia China

Argentina lndonczia

FonduJ Moneear lntcroa{ional

Banca Mondiala

BOGATIA UNEI TARr depinde de capacitatea sa industrials, resursele naturale, populatie §i stabilitarea politica, Comerrul genereaza profit §i locuri de rnunca, incurajand statele sa produca bun uri care pot fi vandure peste hotare. 'Iotusi, multe tari sarace sunt nevoite sa imprumure bani de la statele bogate pentru a-si finanta industria.

A]UTORUL EXTERN

PenU'U unele stare, principala sursd de vcnir 0 repr.zinea "jurorul ex tern {accrdat sub fonna de Imprumururi sau granruri). Multc state ofcr:i. hrana. corruri, medicamenrc fi imbricamimc pcrsoanelor 3feccue de dezasrre naturale sau ra,z.boruc civile.

STAT

Principalii donatori

Japani. SUA Franta Germania Oland.

Marea Briranic

AJUTOR OFERIT (MILIOANE usn)

9.100

6.900

6.300

5.600

3.500

3.400

STAT

Principalii desrinarari

Indonesia Argentina:

Rusia Greeia Ltban India

COMERTUL INTERNATIONAL

, ,

Comertul mondial

Exista cinei State; care domina co mertul rnondial, AC(;sR'a, cunoscure Ii Cl Marcie Cinci, SUn! rcsponssbilc de apronrnariv [umamte din cornertul inrernational,

STAT

EX:PORTUL (MILIOANE

USD) 776.000 578.000 450.000 32S.000 282.000

SUA Germania japonia Franta

Marca Brimnic

AJUTOR OFE!UT (MILIOANE uso)

43.000

13.700

8.500

5.400

3.500

2.900

Forrele ON U aducand proviaii alimeucare si medicale, Sarajevo, Bosnia ~i Herpcgovina, 1996

Cele rnai importante burse de valori

Acnvitarca bursci de valori rellecd performan ... economic. a srarului respecriv in ta bclul de mai jos se alla cele mai lmportanre centre. financiarc.

New York. SUA (Wall Street) Tokyo, japonia

lond ra, Marea Briran ie Hong Kong, Chin. Frankfurr. Gerruania Ziirich, Elvqi.

Kuala Lumpur. Malaysia Paris, Franta

Toronto. Canada

Exporturile

Tabehd de mal JDS ilustre.zii cipurilc de bunuri comercial izare I. nlvel rnondlal, Bunurile prccum auromcbilcle Ii eompurerele dom in. i'.n~a exporrurile, dar servicii]c, cum ar fi rurisrnul, Inregisrreaza 0 cre,rere susrinuta.

MARFURI COMERTUL LA

NIVEL MONDIAL (MILIARDE USD) 220

160

Automobile

Moto a re Ii P iese au to Echipamente d.

pro cesare a darelor Telecomunicani

Tranzisrori

70 52 49

Fabri di de au eoveh icule. Ger man ia

SUMA iN usn 33.609

33.)86

27.451

27.126

26.753

24,837

24.743

23.930

23.766

BOGATIA

,

Bogalia unu i srar po,,,. fi mlsu mr~ in dOLI;; moduri, Produsul Inrem Brut {PiB} miisoarii valoarea rornl. a bunurilor ji .... rviciilor prtxiusc d. urt anurnir sea r, Produsul NOlional Brue (P B) rcprc.inti sum. duurc PiB Ii venirurile din export. Bog.p. unui stat se masuam prin raportul dintre PIB sou PNB §i numarul de locuircn ai smrului respecnv

Cele mai bogare state

Stacele de mai jO' au ,01 mal mat. PIB pc tap de locuiror,

Addis Abeba, E<iopia

Bursa de valori din Hong Kong

NATIONAL.A

,

Cele mai sarace State

Starele de rnai jos au eel rnai rrt ic PI B pc cap de locu itor ..

STAT

Sierra Leone Etiopia Somalia Tanzania Cambodgla

Rep. Dem. Congo Burundi

rie-eea

J nsulele omorc

STAT Luxemburg SUA Monaco Elveria

Insulele Cayman Ncrvcgia

Insula Jersey Danernarca Belgia

SUMA iN usn 478

)19

593

660

671

687

694

701

709

9 3

LU MEA I NTE RNATIONA LA

TRANSPORT ~I INGINERIE

r-----------------------------------------------,

OAMENII S-AU DEPLASAT intotdeauna ~i, pe parcursul secolelor, au cautar mijloace de transport noi ~i eficiente. In ulrirnul secol, progresele tehnologice au dus la 0 cre~tere considerabila a transportului ~i cornertului internarionale, Vapoarele transports rnajoriratea marfurilor, in timp ce avioanele le permit zilnic milioanelor de persoane sa calatoreasca in orice punet de pe glob.

PORTURl IMPORTANTE

Capaciearea navelor de rrampon: conrainerizat se masoara in U1licl~i echivalenre cu douazeci de picioare (Twcno:r-Foot Equlvdene Units). TEU

PORT MARFURl (IN MILIOANE TW)

Hong Kong. China 16.21

Singapore 15.95

Kaohsiung, Taiwan 6.98

Pusan, Coreea 6A4,

Roncrdarn, Oland. 6.34

CELE MAl LUNGI PODURI SUSPENDATE

POD TARA DATA LUNGIMEA
INAUGURARlJ iN METIU
Akash i Kaikyo japonia 1998 1.990
Gre.t Bolt Link Dartentarca 1996 1.624
Humber Marea Brieanle 1980 1.410
Verrazano Narrows SUA 1964 1298
Golden Gate SUA 1937 1.230
M ackinac Suai ts SUA 1957 [_J 58 CAl FERATE

Tirile cu eele mai rnulre autoturisme

TARA NUMAR DE

AUTOTURISME (LA 1000 LOCU1TORI) 680 550 495 480

475 Long Island Expressway. New York. SUA

~OSELE

Tarile ell eele mai rnulte ~'osele

TARA. SUA India Brazilia Chin' japonla

!eM ~OSEA 6.370.031 3.319644 1980000 1.400:000 1.152,217

SUA ImH,

Germani" Canada Auseralia

TRANSPORT SI INGINERIE

,

CEA ~'l/f.1 LVNGA "os EA: ALLtostrad'a pan-americana. Pomesre din SUA Ii ajllng. in Brnzllla, Are 0 lungime de 24,140 10m.

CEL MAl iNALT !lARA]: Rogunskaya, Tadjikisrau,

oonstruir In 1989. are 0 lnil\im. de 335 ,"1\,

CIA MAl VASTA R£TIA FEROVIARA; Grand Central Te,m;J1,.I, New York. SUA. Arc 67 de jine Ii aCO peril o sup ra faf'l, de 19 hectare

C£I.J! MAl M\!LTI A\!TOrrMzl: SUA. care arc 88.72.7 km de autcsts a dit,

Grand Central Terminal. New York. SUA

CELE MAl AGLOMERATE AEROPORTURI INTERNATIONALE

,

A£ROPORT

PASAG£Rl PE AN

Atlaraa, SUA Chicago. SUA

Los Angeles, SUA Heathrow. Londra, UK Doli as, SUA Tokyo.japonla Frankfurt, Ccrmania Paris, Fran ~i1

San Frnncisco. SUA Sch ipol, 01. nda

n.939.536 72.568.076 63.876.561 62,26).710 60,000.125 54.338,212 45.858.315 43.596.943 40.387.422 39.606.9l5

Aeroporrul Heath row. Marea Bri •• n ie

Cele mai lungi runeluri feroviare

TUNEt TARA DATA

LUNGIMEA lNKM

53,9

Seikaa Tunelul

Japoni.

INAUGURARlI 1988

Canalul u i Maned i

1994

49,9

Merroul din

Moscova (segmcnrul

Medved kovo/ B"~yoe"o) R usia 1979

"'Ie' roul london", Marea Britan ie 1939

30.7 27.8

Tarile cu cele rnai multe ~ai fera[e

Cele rnai lungi retele
de metrou
ORA~ NUMAR KM
DESTATIJ
Washington, DC 86 612
Londra 275 430
New York 461 370
Pari, 430 301
Moscova liS 225
Tokyo 192 218 TARA TOTAL CAl
fERATE
iNKM
SUA 270.312
Rusia 152.000
Canada 71000
China 69.400
India 61.850 934

OHIENI. ARTA ~[MEDIA

MITOLOGIE

Mirurile apartinand tuturor culturilor auavut ca protagonisti 0 mulrime de zei ~i de zeite, Se spune di acestecrearuri Iegendare aveau calitati iesite din comun.

MITOLOGIA EGIPTEANA

Zei i ~i ze ~ tele egi p te he aveau adesea 'co rp u man ~j cap do animal sau de pasare,

NUMB Arnon-ra Anubis Baste! G.b Haehor Horus Isis Khnum Mao< Min

Mu' Nephehys Osirls Prah

R.

Seth Sobek Tho,h

FORMA

Basrcr

Min

Anubis

Ochiul lui Horus

MITOLOGIE GREACA ~I ROMANA

GREC ROMAN ROL
Arrodiro Venus Zeip. frumused] Ii a dragosrel
Apolo Apolo Zeul soarelui: zeu] profeuiloe
Are, Marte Zeul ,:liboiului
Arremis Diana Zeit" ""nameii;
prorcccoiil: rea ant m ill clor
~i a copiilcr
Asclcpius Esculap Z,ul medicinei
A ee na Minerva ZeiFt in Ielepelun.i.;
I; a r •• boi ulu i
Demcter Ceres Zcip [""ilitarii
Ii a recolrelor
Dionis Bah". Zeu! vinuiui
Eo' Aurora Zcita r.isari,rului
Eros Cupidon Z,"u.1 d ,"go sre i MITOLOGIA NORDICA

No rd icii venerau un numlr mare de 'lei Ii zeilO pima in sccolu] Xl l, cand

Scand ina via a deven j r prcdom ina nt ctej'rinii.

I

,...------ Loki

x

Ymir (uri",u/ Ingh"u["i)

I

Giganri(Joruni)

I

Audhumla (va,,, lI,jilfd)

I

Buri

x Angrbod.

I

Bestla x Bor

,),

Odln sl Thor

HcI

I

Fennr Midgard

(lup)

Viii

v~

Vali

Narvi

x Earth (P;;mant)

I

ex

Grid

j

Vidor

TYI

I

Heirndall

Hoder

GREC ROMAN ROL
Hebe luvcn tas Ze i ~3 ti n cfC!{i j
Hellos Sol Z",,1 So.rdu i
Hefaistos Vuk.n Zeul foml u i Ii aI
prclu crfiri i rn cca lela,
Hera Junona Regi na ze ilor ~
prorecto a rca feme~or
Hennes Mercur Zoul cii!;.m,ilor
Hcsria VC.5I.i.t ZCi~3 caminului
Hygic. S a I", Zeila,;jn;j'"lii
Hypnos Sornnus Z."l sornnului
Crones Sarurn Z. ul semanaru lui ~; ,I
seminrelor
Pan Sllvanus Zml padunlor
Persefona Proserpina Zeita lurnii umbrclcr
Poseidon Neprun Zenl mdrii
Selena Luna Zeira hmll
Thanatos Mors Zelra It op Iii fi a morlii
Zeus Jupiter Zc ul zeilore ze ul fulg,,,rul u i Herrnod

Thor X

Sif

I

Zcul. ell cop de berbec aI Tebet, Zcul mornlor cu cap de pctl Zcita pi.sid:t a iubirii ~i a ftrtifita!i; Zeul Pim !tnru I II i: '0111 I ze i lei cerurilor, N ur Ze ira ell ca.p de v::tcl :3 cerulu,

Zeul ell cap de loim al luminii: flul lui Osiris ji al Iul Isis Zeira marcmitatii ~;' a fc:rri!iu{ii

Z" ui creator, cu cop de b er bee

Zcira adevarulul, drcp,alii Ii • ordinil Z. u I fer<ilitlli i Ii al recoleei

Zcifa vulrur a razboiului

Sora lui lsis

Z. ul <up rem; "apln ul vietii de "poi; soru I lu i lsls Zcu I crearici, a I rnorri i ~i a I v;qii de apoi

Zcu I scare lu i'; 5r,; rnosu I faraoni lor

Zeu I rill I,,;; f"u& i nvi dies 01 III j 0, ins Zeul c rocodtl: ".po nul ardor

Zcul cu cap d. ibis al inleiepdllnill; ,aI scrierf

Balder

I

Nyord

Bragi

,

Idun

Fr.)'. >,eul fcrtlli,iirii

Modi

Yggd rasil, arborele genealoglc al z.eitap 10 r scandinavice

x

Nann, Skadi

In

Forse ti FreY"

Frey

G recii an rlcicredeau c" vi. I ile 10, erau guvern are de un mare n 1m"" de ze i Ii de zei Ie. cei mal impor<"nli ,mi.nd pc Munrele Olimp. Rornarul au adopt", multe dinrre ze I<iilik grc('e~ti ~ i IlS:i. CU f:I umc noi.

x = casal:orjc

MITOLOGIA ]APONEZA

~;",o esre reHgj a nativl a japon Ie i. Ace", '" se ba zea zii p< vcnerarea spirirclor sau a zcilor suprannturali, numin kanu.

NUME Amaecrasu Benten Daikoku Ebisu Hachiman Inari Izanagi lzanami Kagu..uchi Kamui Ogersu Susanowo Tsuki-yonu U .. urne

\I1 at arsum i

ROL

Zeip soarclu i

Zei {a frum used i Ii a bo gi,lei Z."I norocului

Ze u I m unci; ji al pescari 10 r Zeul rubo iului

Z~u I «co 1 eeloe fi al aver] i Zeul creator

Zcip lumii umbrelor Zeul foeu lui

Zcul crcariei

Z~il" hranci

Zeu.1 fimunilor

ZdrJ h:trli;

Zc::ip ZQ ri lor Ii a vescl i ei Zeul marll

935

OAMENI, ARTE ~I MEDIA

SPORT

SrORTURlLE SUNT JOCUR1 ~i activitati care implica folosirea abilitatilor fizice, D~i originile competitiilor sportive sunt necunoscute, vechii greci au organizat primeleJocuri Olirnpice in anul776 i.Hr Astazi, sporturile sedes~oara arnt pe plan national, dt ~i global.

JOCURlLE OLIMPICE DE VARA

Cele c i IlC i cere uri s upra.p use de pe seeagul ellmplc reprezin t, eel" -ci n ci con tj nen It: Asia! Africa i Europa, America ji Australia,

AN

Ineleje olimpiec LOCATIE

18% 1900 1904 1908 1'9J2 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1%4 1965 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004

Arena, Greeia Pari s, Franra s-. Louis, S VA

Lond ra , M= Brteanle Sroc kholrn, Su cdi a Anvcrs Belgia

Paris, Fran p Amsterdam, Olanda Los Angd<s, USA Berlin, Germani. Lond ra, Mare. Bn ranie H d,;n ki, Finl>nda Melbourne, Australia Rorna.Iealla

Tokyo, japon i a Mexico C; ry, Meric Mimchen. Cerrnanla Monrrcal, Canada Moscova, USSR

l.es Angeles SUA Seul, Co reca de Su d

B a rcelona, Span ia Atlanta, SUA

Sydney. Austral ia Al[cml: ~ G tee ia

['ROBA

DqlNATORUL RLCORDuLUI MASCULIN

J. Zelezrry (Cchia) J. Schult (RD G) R. Barnes (SUA) Y. Sedykh (URSS)

J. Soromayor (Cub.) S_ Bubka (Ucraina) M. Powell (SUA)

1. Edwards (U K)

CAMPIONl OLIMPICI ~~.' __

DEBASCHET ('

B asch cru I a devc n it pro bii de 'pOrt "I i III pi cii (pen ttl! j;~rbal Q CO! de

i n anul 1936, pem,u feme i, a devenle spor, 01 im pic ~ I n~ baschee

ECHIPA V!CTORH AN!

(BARBArr) SUA

URSS luge slavla

ECHII'A (FEMU) URSS SUA

12

2

VICTORJI ANI

3 1976, 1980.1992

4 1984, 1988,19%,2000

RECORD

9SA8m 74.08 m 23.12m 86.74 m

2.45 m 6.14m 8.9Sm

18.29m

ECHIPA (FEMEl) Australia Zimbabwe Olanda Spania

DETINATORUL RECORDULUI FEMININ

0. Menendez (Cuba) G. Reinsch (RDG)

N Lisovskaya (URSS) M. Melin ce (Romini.)

S. Kosradinova (8ulg ar i.) S_ Dragila (SUA)

G. Chisryakova (URSS) I. Kravees (Ucra ina)

Aruncarea sul i rei Aruncarea dlscul u i Arun carea greu tiri i Aruncarca ciocanul u i Sari",,,, in inll{ime Sari",,,, CU, p':;jim.

Sa rit ura in I ungi me Triplu salr

VICTORll ANI

RECORD

71.52m 76_80 m 22.63 m 76 .. 07 m

2.09m 4.81 m 7.52m 15.50 ru

ECHIPA (BARDATI) India

8 1928, 1932,

1936. 1948, 1952, 1956, 1964, 1980

3 1960,1968,1984

3 1908, 1920, 1938

CAMPIONI OLIMPICI DE HOCHEI PE IARBA

VICTORlI ANl

TahduJ de rnai jos .tata firiJe cu cele mai rnulre rid uri ollmptce la cornpeririilc de fcmci ~i barbao;i

Pakistan M. Sri ran ie

Cro,li, de hochei ~i p!le

3 1988,1996,2000

1980

1984 1992

1936,1948,1952,1956,1960,.1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996.2000 1972.1988

1980

PROBE OLIMPICE DEINOT

Individual mixr Liber ~.ofecl Mix, It.fct'

PROBA

Liber

Spare

Flurure

PROBE DE PISTA

BARBATl FEMEI
50 In SO m
100m 100m
200 m 200m
400 m 400 rn
1.500 m 800m
100m 100m
200m 200m
100m 100m
200m 200m
100m 100m
200", 200 m
200m 200 III
400 m 400m
4xl00 m 4.100 m
4,,200 U1 4x200 ru
4>:loom 4xlOO m Ochelari de inor

ROllA DISTANTA DqlNATQRULU! TTMP PROSA DISTANTA DFTTNATORULlJ! TIMP
(MASCULlN) RECORDULUI (FEMIN1N) RECORDULUI
Sprine 100m M. Greene (SUA) 9,79 sec
200", M-Johnwn (SUA) 19,32,ec Sprint 100111 f_ Griffi<h'Joyncr (SUA) 10,49 >CC
400", M.John>o" (SUA) 43.18,ec 200m F. Griffith·Joyner (SUA) 21,34.«:c
Diseanre sao m W .. Kipkerer (Danemarca) 1 min 41.11 sec 400m M. Koch (RDG) 47,60=
medii 1.500m H EI Guctrouj (Maroc) 3 mill 26,00 sec Dlsrance 800m J. Kracochvllovs (Cchia) 1 min 53.28 sec
o Tnl10i H_ EI Guerrcuj (Maroc) 3 miI143,l3 sec medii I.Soom J- O!:_(China) 3 min 50,46 sec
Disrante 5,000 m H Cebreselassie (Eciopio) 12 min 3936 sec o mila S. Masrerkova (Romania) 4 min [2,56 sec
lung; 10.000m H. Gobn:selassi.c {wopia} 26 min 22,75 sec Dlseanpe 3,000 m J. Wang (China) 8 min 6,11 sec
StM"{.;: 4,100 m SUA 37,40 sec lungi 5,000 m B. Jiang (China) 14 min 28,09 sec
4,,400 rn SUA 2 min '54.10 sec 10;000m J. Wan.g (China) 29 mill 31,78 sec
Gatduri 110m C. Jackson (UK) 12,.91 sec ~.ofet .• 4x100 m RDG 41.37,ec
400 m K. Young (SUA) 46,78 sec 4.400 m URSS 3 min [S,17""e
Cursa cu obsracole 3000 rn B. Boulami (Maroc) 7 min 55,28 sec G.muri 100m Y. Donkova (Bulg;>ria)
Mararon 42.195 krn K. Khannouchi [Maroc] 2 h. 5 min. 42 sec 400rn K. Barren (SUA)
Mar~ 20k", B. Segur. (Me";c) [ h 17 min 25,6 see Mararon 42.195 kern C. Nd.reb" (Kenya)
50 km 1: Tourain (Prance] 3 hr 40 min 57,9 sec M:>r, 10 krn N. R-yll,hkin. (URSS) Bloculde.w-t

FOTBAL

OilMEN!. ARTE ~I MEDIA

Turnee de tenis

Ca~cjgacorii Cupei Mondiale

AN LOCALlZARE ECHIPA CAFIGATOAT£

lliSPRE RUGBY

Golghereri Cupa Mondiala

jVCATOR GOLURI ANI

Ca.~tigatorii Cupei Mondiale AN LOCALIZARE ECHII'A

CA~T!GATOAR£

I 930 Uruguay Uruguay

1934 1,"1;" ltalia

1938 F .. n." Iralia

1950 Bra" il ia UT ugu,y

1954 Elveria R.F. Gcnnania

1958 Suedla Brazilia

1962 Chile Braziha

1966 A"Sli, Ansl;a

1970 Mexic B razllia

1974 R.E Germani. R.E Gcrmania

1978 Argo n ri fl. Argemi,,"

1982 Spanla lralia

1986 Mexic Argentina

1990 Italia R.E Germani.

1994 SUA Brazilia

[ 998 Fran ,a Fran."

2002 Coree'/]'poni" Brazilia

Geed Mull.r (Germanla) jusr fontaine: [Franta) Pd" (Brazilia)

14 13 12

1970-74 1958 1958-70

• Cup. Mo~diali a fon organi~a!.;: pc!Uru prima dam in 19 30 ~ i co mpcti tia SC' desftttoad 0 darn 10 par.ru on i,

• Cel rnai rapid go 1 a fosc mar", 1 n rr-un tumcu de d.l;r'C' cehul Vaclav Masek, in 16 .sCCW1Ur.:. inrr-un rneci impcrriva selectionarei Mexicului, in 1962.

• Fa rba I is cu I rus 0 kg Sale n ko a marca cdc ma.i mulre goluri marcare vreodara lner-un meci pen[ru Cupa Mondlala. A rnarcat cinci go luri in 111 eciu Id in rrc Rusi a }i Camcru n (6·[),in [994.

• Cel mal more seer dintr-un meci penrru Cup. Mondiol;: a fos< 10- J (Ung.ri. - EI S~ivador, 1982).

Trofeal Cup"; Mondiale

Gem MiiLler (ceneru), R.E Ccrmania IIr. Brsziiia, 1973

TENIS

TURNEU Wimbledon US Open

LOCALIZARE Londr a, UK Flushing Mcadow, New York. SUA

Flinders Park,

SUI'RAFATA larbii

Tcren

artificial L1fbii

Austral ian Open

Melbourne, Australia simcrici

French Open $t a dim)ul Roland G.rro, Zgllr1i

Paris, Fmn",

Penrru a c~[iga Marele Slem, un jucaror crebuie sa delini reate cele patru titluri pcincipale sirnulran.

RUGBY

1987 1991 1995 1999 2003 2007

Auscralia j; Nau. Zeeland .. lnsulcle Britanice i~ Fr'3[l;!01:

Africa de Sud Tar. Galilor Australia Fro"",

Noua Zeelanda A uscralia Africa de Su d Australia Angha

Africa de Sud

Topul marcarorilor La Cupa Mondiala AN jUCATOR PUNCTE

Ca~tigatori de titluri rnajore (sirnplu)

jUCATORJ (BARBATI) TOTAL ANI

P Sampras (SUA) 13 1989-2000

R. Emerson [Australia] 12 196 [-67

B. Borg (Suedi.) 1 [ 1974-8 I

R. Laver (Australia] 1 [ 1960-69

Martina N.VIa tilova I. Wimbledon, 1986

JUCATORI (fEME!) M. Court (Aumnliol S. Graf{Germanja) H Moody (SUA)

M. Navranlova

TOTAL 24

22

19

18

Am [960-73 1989·99 [923-38 [978·~0

BASE-BALL

New York Yankees 27

St. Louis Cardinal, 9

Ph lladelphla/ Kansas Ci 'l'1 9

Oakland Achlerlcs

Broe kly" I L".< 6

Angel". Dodgers

B05[o n Red Sox 5

Pinsburgh Pirate, S

New York/Son 5

Fran cisco Giants

C i nci nnari Red. 5

miinU§iI. Ii mlnge

In fiec" re an, p ri m de do uii ech ipe .1. SUA sc con fru ma In cad rul Campionarului Mondial, intr-un set "I celor rnai bune !'p,e j ocuri

1987 1991 1995 1999 2003

G .. nr Fox (Noua Zeeland.) Roger Keyes [Irlanda]

Thierry Lacroix (Frnn",) Gonzalo Q1:_ esa d. (Ng"nun.) Jonny Wilkin,on (AnsJi,)

126 68 116 102 113

• Rugby-ul a .p;; rut I. Rugby School, in A ngli a. A foot sport oltmplc de parr" ori, In ere 1900 )i 1924.

• Cupa Mondialf csce CL:l mal impo .raJ":! com peel fie P"",ru acest 'pon. ~aisp[~zcCC echlpe au parrici pat la p ri rna Cu p.a Mo nd ioJ:\. care;' aVU[ loc in Australia ~i N oua Zeelandf, in 1987"

Minge de rugby p"ntru meci in eernajional

TURNEU

CELE MAl IMPORTANTE TURNEE DE GOLF

Brlush Open us Open USPGA

ORGANIZAT rrUMA DATA 1860

1895

1916

TURNEU

Ryder Cup US Masrers Solheim Cup

Cupele Ryder §i Solheim sun, com peri rii b lenale,

CRICHET

AN

LOCA1.tZARE ECHII'A cAfnGATOARE

Cu pa Mondi aj; cs ce un rurne u

i n rernational de 0 zi. Ace-na are lac .pro. lmariv o d ... 10 paoru an i.

[975 Angiio lndille de Vesr
1979 Angli, Indiile de V es ,
J983 Angl" India
1987 lndia/ Australia
7~ pam"Ul! "
Australia Pakistan
Noua ZCl: a.nda-
1996 India/ Sri Lanka
Pali,coni
Sri Lanka
2000 Africa de Sud Ausrralia
2003 Africa de Sud Australia QRGANJZAT PRIMA DATA 1927

1934

1990 Crose

de golf

CAMPION! DE FORMULA 1

A\'>I PILOT NAT! ONALITATE
1986 Alain Prost Francez
1987 Nelson Pique, Brazilian
1988 Ayrton Senna Braailian
1989 Alain Pro" Francez
1990 Ayrton Senna Brazilian
1991 Ayrton Senna Brazilian
1992 Nigel Mansell Bncanic
1993 Alain Prost Francez
1994 M ichael Schumacher German
1995 M ichael 5 ell wn acher German
1996 Damon Hill Briranic
1997 Jacques Villeneuve Canadian
1998 Mi,ka Hakki nen Fiolandt<
1999 Mtka Hakkinen Finlandez
2000 Michael Schumacher German
2001 Michael Schumach or German
Z002 M ichael Sch umacher GCI':rn:a:.n
2003 Michael Schumacher Go",\"" 937

OAMEN!, ARTA ~l MEDIA

ARTA ~I ARHITECTURA

r------------------------------------------------,

FIE CARE CULTURA a avut artistii sai, de la cei care realizau picturi rupestre, in pesreri, p~a la sculptorii pop-art. In

Siluttfi indinalti. Henry Moore socictatea occidentala,

ana a devenit din ce in ce mai cornerciala, rnulre opere de arta fiind vandute pentru sume enorme, la licitatii,

NUME (NATIONALITATE)

SCULPTORlISECOLULUIXX

ANI

OPERE CELEBRE

Co nstanti n B rimcu~i (rominl) lacob Epstein (engle.,,)

Hans Jean Arp (francc",') Henry Moore (cnglcz:\) Alberto Giacomerri (elvqiana) Barbara Hepworth (engle .. ) Jean Tingudy (dvc{ianii)

Andy Goldsworthy (engle •• )

1876·1957 1880-1959 1887·1966 1898·1986 1901·1966 1903-1975 1925-1991

Tors de !tin,;r

Ecce Homo

Eggboard

},famti CIt copil

Pafml Sll-Sp~lldal Si/u~I" de Jenleie OTrlagiu adus or"lli/"; Nno York

SaJplltri in glJ<alti

n.1956

CLAOJRE ~J LOCALIZARE

CELE MAl INALTE CLADIRI

lNALTIME

Turnurile gcmcnc Pctronas, Kuala Lumpur, tvfalt\ysia Turnul Scars, Chicago, SUA

Cladi,e.Jin Mao. Shanghai. China

Ciric Plaza, Cu.ngzhou. Chin,

Piata Shun Hing, Shenzen, China Empire Stare Building, New York, SUA Central Plaz a, Hong Kong. Chin.

452 m 443m 420 m 391 m 384 ru 381 rn 374",

Sandre Botrlcelli (i,,,li,",,) Rafael (i,.li.na)

Leonardo da Vinci (i,aliani) Peter Rubens (flam.ndii) Rembrandt van Rijn [cjande •• ) Joseph Turner «nglozi)

Paul Cezanne (franceza) Claude ion.t (franc ••• )

Pierre Augu!i[c Renoir (francc:za) Mary Cassatt (americana)

Paul Gauguin (franca.) Vincent Van Gogh (olandc:za) GUS't3Vc.: Klirnr {austriaca.} Edvard Munch (norvegianaJ

Henri de Toulouse-Laucrec (r"neno) Wa.l.Sili Kandinski (rusa)

He n ri Mar iss" (froncez;!.)

Pablo Picasso [spaniola)

Salvador Dali ('paniol')

Francis Bacon (engle.:!)

Jackson Pollock (americana)

Andy Warhol (americana)

938

NUME (NATIONALlTATE)

PICTORI IMPORTANTI

,

A.NI

1444·1 S10 1483-1520 1452·1519 1577-1640 1606-1669 1775-1851 1839·1906 1840-1926 1841-1919 184-4-1926 1848· 1903 1853-1890 1862·1918 1863·194-4 1864·1901 1866-1944 1869-1954 1881·1973 1904-1989 1909-1992 1912·1956 1926-198i

NUME (NATIONALITATE)

Centrul Pompidou CLADIRE CHE6R.!.:

NUME (NATIONALJTATE) ANJ

Filippo Brunelleschi (italiana) 1377-1446

Michelangelo Buonarrcri (italion1) 1475-1564

In igo jones (engleza) 1573-1652

Franeols Mansart (franceli) 1598- 1666

Chnsroplrer Wren (engle.o) 1632-1723

John Vanbrugh (englez.\) 1664-1716

Karl Friedrich Schinkel (gorman:;) 1781-1841 Antonio Gaud! ('paniol:!) 1852-]926 Franck Lloyd Wriglu [americana) ]869·1959

Walter Gropius (germana) 1883·1969

Mi es van der Rohc (german.) 1886·1969

L< Corbusier (ch'cfian~) 1887-1965

0,.<1, Niemeyer (brazuian;) n. 1907

Kenzo Tangc (japon.u) 1913-2005

Richard Rogers (engl., .. ) n, 1933

Norm." Foster (engleza) n. 1935

N"ltnu lui Venus !i<oa{" din AI"'" .MonaLi,a Ccborii,-M de P' cruo:

Leqi« d~ anatomi«

Ploni« dh""!i vit=i Muntele Sf 11cltJria Nuft,.;

Umbrd«

[oi'

Sie5tll F/o",·,a-so.,r.lui S,;mml

Tipo,"1

Moulin Rougt /mprov;za/ie

Dans,,1 Sal""dor Dali

Donll1ijodT,/~ dill AII'gnon

['r.",onilill Rtiz.boi"fui Civil

P"p" ripliTid

N"fJura dr lavonda

M"";/yn

OPERE CELED.RE

FOTOGRAFI IMPORTANTI

,

Sp lOCI ALJZAJ1.E

ANJ

J u I ia Cameron (en glez;;) Man Ray (amcric"na) Ansel Adam, (americana) Bill Brandt (engleti)

Henri Carrier- Bresson (franceti) Robert Caps (maghi.raJ

Richard Avedon (""'cric.n.)

Domul Caredralel din Florenta, '<alia Domul Sf Petru, Vatican

The ~etr\" House, Angli.

Castel u I Be "'y, Paris, Fran fa Caredrala Sf, Paul. Lcndra, Angha Palarul Blenheim, Anglia

Muzeul Alres, Berlin, Germani.

La Sagrada Farnilla, Barcelon a, Spania Muzeul Guggenheim, New York, SUA Bauhaus. Dessau, Germania

Cladir ea S ea grrun, New York, SUA No.re Dame d. Hauc Franta

Cliidirilt Guvernului, Brasilia, Brazilia Sradiouuljocurilor Olimplce, Tokyo.japonia C enrrul Pompidou, Pari" Pre np

Bane. Hong Kong ji Sh.ngh.i,

Hcng Kong, China

ARHITECTI

,

1815·1879 1890-19i6 1902-1984 1904-1983 1908·2004 1913-1954 1923·2004

Porrrcrisra Experimental Peisajisr Docurncnrartsr Forojurnalism Forojurnalism Porcrctisr

CELE MAl SCUMPE PICTURI

Ace". c pere de or ,. celebre au fast van d ure I. liciratie, pri n cas. specializats Christie'"

TITW PRET

(P1CTOR, iN USD

ANUL L1CJTAT1EI)

Portretul Dr. Ca,h" (Van Gogh, 1990)

Bal fa maara de la Gdlt-II' (Renoir, 1990)

lri}i

(Van Cogh, 1987) Nlm(il. Pin.,."lId {Pk,l.SSO, 1989} Ell, Picasso (Picasso, 1989) ,/" Lapin Agilt(Picasso, 1989) Flonna-,oarelui

(Van Gogh, 1987)

82.500.000

78.100.000

53.900.000

S1.89S.000

47.850.000

40.700.000

40.342.500

OAMEN!. ARTA ~l MEDIA

TEATRU, MUZICA

TEATRUL i~I ARE radacinile in Grecia antica, perioada cand piesele religioase cuprindeau, pe langa acrorie, cantece ~i dans. Astazi, activitatea teatrala variara continua, pentru publicul de pe intregul glob.

Viol.

COMPOZITORI DE MUZICA CLASICA

NUME (NATIONALITATE)

Antonio Vivaldi (iraJiana)

Johann Seb as rian Bach (gerJll,n') Georg Friedrich Handel (germ.nal Franz joseph Haydn (,u'triaca) Wolfgang Amadeus Mozare [austriaca] Ludwig van Beethoven (germanii) Fran. Schubert (."-<triac~)

Hector Berlioz (franccz:l)

Felix Mendelssohn (german.)

fred. ric Chopin (polcneza)

Franz Lim (maghia,ri)

Gluseppe Verdi (i",li.113)

Richard Wa,gner (germ.ni)

Johann S[rau" (.u_<rriad)

Piotr Ilici Ccaikovskl (rusa)

Anronin Dvorak (ccha)

Edward Elgar (cnglcza)

Giacomo Puccini (iraliana)

Ethel Smyth (englez~)

G usta v Mah lcr (.umiadi)

C lau de Debussy (francel.)

Ric hard Strauss (germana) Sergher Rahmaninov (rusa) Gu<[av Holst (cngln.)

Maurice Ravel (ffl"cczii)

Igor Srravinskl (",siI)

Serghei Prokofiev (rusii)

Ku rt Wei II (gem,,\ f\~)

Benjamin Britten (engle.a) Karlhelnz Stockhausen (gcrmanii) Philip GI.._, (americana)

F""n7. Schubert

OPERA

ANI

J6 8·1714 1685·1750 1685-1759 1732·1809 1756·1791 1770-1827 1797·1828 1803·1869 1809·1847 1810-1849 1811·1886 lR13·190 I 1813-1883 1825·1899 1840·1893 1841.1904 1857-1934 1858·1924 1858·1944 1860-1911 1862·1918 1864-1949 1873-1943 1874-1934 1875·1937 l882-1971 1891·1953 ]900·1950 1913-1976 1928-2007 n.1937

OPERA CELESRA.

AII'fimp"Tiil! (1725)

CotJtt7-ttIt: bmndembllrgiu (J 721) ivles;a (/742)

Simjimiile londo",·u (J 79/-1795) Fla",ul "'"gi' (J 791)

PastoraL. (J 807· / 808)

Die Winterrase (1827)

Simjimia _fomaJlitJ (1830)

Vi5111 unei nopf; d, "ara (J 826) Lucrdri pentru pian

Pre/lldii (/854)

Traviata (J 853)

Ol"ndnsd ~bllnil"" (1843) LilillCliI (J 874)

L.u-ul lebedelor ( I 877)

Dnnsuri slauan« (1878·/886) V,,,i"Ii,,"i migma'iu (J 898· 1899) BO,lIIa (! 896)

71Jt Wmkm (1909) In'IJima (1884-1894) Ma,,,, (J 903- I 905) Gwnlau! rozelor (l9 I I) Lucrdr) prJllru pitm Planerd« (J 9/4-- I 9 I 6) Both-. (J 928)

Pasa"a ,u joe (J 910) Pmie,; fi "pili (1936) 0P"'" d. trei pm-all (l928) Billy Bud (J 95 J)

Grupp", (1955·1957) Einuei» P' p!Llili (J 976)

Philip Glass

Acesre "dram. rnuzicalc" all inrerpreri impre ionanri, decorun bogare ji 0 orch.".5 completa fJcntru 0 spori efecrul dramaric,

TITLU COMPQZn-OR AN
(NATlONALlTATE)
unra lui Figaro Wolfg.,"!; Amadeus Mozart 1786
(aw.rriac:'i.)
Cosl ht.n rurte \'7olfgang Amadeus MO>'1rr 1790
(.u,triadl
Blrbieru I di n S "vi II. Gloachtno Rossini (i,aliana) lSIG
T ris tan j i lsol d. Richard Wagner (sermani) 1865
Aid. Giuseppe Verdi (iralian~) 18 I
Carmen Georges Bizet (f ra "C.23) 1875
Indul ibelungilor Richard \V;'gner (gem"nii) 1876
Boema Giacomo Puccini (italiana) 1896
Madame Butterfly Giacomo Puccini (imli:ma) 1904
Peter Grime...~ Benjamin Brirren (engle •• ) 1945 lVtl.~ltd i,~i Figaro

UME ANI PrESA
(NATIONAl.JTATE) CELEBRA.
wm iarn Sha kcspc>TC (cn~ eli 1 1564-1616 Halld"
Pierre Corneille (fronccza 1607·1684 eMul
Moliere (franc.za) 1622.1673 la,tldf.
Jean Racine (franccza) 1639-1699 Fedm
Johann Goethe (germ.nil) 1749·18}2 Faust
Richard Sheridan (irl3ndeza) )75.1.1816 Ril1aLii
Henrik Ibsen (norvegiana) 1828-1906 GlJa
paptlfilOl' Condei
George Bernard Show (irb,ndeza) )856·1950 PYIt'",r./ion
Amon Cehov (rusa) 1860-1904 U",billll'ttlli"
Luigi Pirandcllo (italian.) 1867-1936 $dSe p"sO/Mje in ctililarf'a nnui
astor
Susan Glaspell (americana) 1882.1948 Cnsa Illi Ali,on
Eugene O'Neill (americana) 1888-1953 Stran;"l illlerl"dill
Berrcld Brecht (german;,) 1898·1956 Op<TO d" trei parole
Sarnue] Beckert (irbndeza) 1906·1989 Al/t'pldndu-! f1t Godos
Tennessee \"Villiam<s (arntricana) 1911-1983 M",aicr;a d'stida
Eusene lcnesco {franccul 1912·1994 Cant,ired!1l. [h~llld
Arthur Miller (.m er kana) 191).2005 Mosrtea unui comis voiajor
John Osborne (eoglcza) 1929-1994 Privqt« inapoj (I~ mdnie
Harold Pinter (cngleza) n.1930 l"lt'·iji'or,,/ rDANS

DRAMATURGIIMPORTANTI

,

I'RIMUL SPECTACOL

Balcrul folosc~te dansul, mima sl muzica polltnl a ilusrra 0 povcsce.

SPECTACOLE DE BALET CELEBRE

1832 1841

1890 1892 J913 1974

1984 1988

TITlU

COREGRAF (N TIONAlITATE)

Sifjidtl Giull.

Filippo Taslioni (i.~li"n') jean Coralli/Iules Perot (fr.ncczii/francczl) Maries Peripa (franccza) Lev Ivanov (rusa)

V as low ijiMky (rusii) Kenneth McMillan (englezi)

Twyl. Tharp (americana) David Bindey (cngleza)

Saturd"y Nigbt Fever

Frumoasa dill piidurea adonllilli Sp,irgiilont! de nuci

Rilllri'~ pri711tiv(ri i

/'d,mo}]

Fail ~c(O"lplj, JVafura moarta

la {afi",all" p;nguin;lDr

SINGLE

ARTIST Elton Jonn Bing Crosby Bill Haley ~i Beatie. Beades

Elvis Prcslev \Vhi.ney Houston

Elvis Preslev

Paul Anka . Whitney

Houston

Candl. ill Ihe Wind '97 IVbiu CbrismM'

Rock rlround lIlt Clock Il#rm 10 Hold Yo",- Hand Jude

Its iVOUJ 0"- JV~Y~r

I Will A/wtlY' Love You Don', B< Crud/Hound Dog DitUM

ALBUM

ARTIST

Michael Jackson Coloana sonora Colo.",! sonora beatles

Thriller

Tb« Bodyguard S,,,,,,-day j\Gghl Fever Sgt. PepperH.mly HeiMS Club Band

Bridg< auer li'tJllbl,d Hfllrr Born in lb. USA

Sunetui muzidi

Rumours

Brothers in Arms

Simon and G arfun kel Bruce Springsteen Coloana sonora Flecrwood Mac

Dire Srraies

939

OAMEN I, A RTA ~I MED! i\

FILM ~I MEDIA

IN ULTIMUL SECOL, progresele din tehnologia moderns au transformat rnijloacele media §i industria divertismenrului, Cornputerele creeaza Hlme de lungmetraj cu efecte speciale, satelitii transmit prograrnele de televiziune in roara lumea §i tiparuI modern produce pana la patru milioane de ziare in

He care zi, .

CELE MAl VANDUTE ZIARE

NUME

TIRAJ MEDIU ZILNIC

)omillri S/jimbun A",b; Sbimb,,,, People; Dllily Maini~hi Shimp"" Bild Zeitung Ch,,,,icbi S/'imb,,,, The Sun

Renmin Rlbao Sank.'; Sbtmbn» Nihan Kt!izai Shim_ GOllg>r:n Ribo"

14.532.000 12.601.000 8.000,000 5.84S.857 5.674.400 4.323.144 3.718.354 3.000.000 2.890.835 1.705.877 2.500.000

Joponi. J'pani, China jeponla Gertnnnia Japani, Regaru I Un i < China _)oponin japonia Chin'

Camera de filmae Teehnlcolor

REGIZORIIMPORTANTI

,

NUME (NAT/ONALITATE)

PlUdE DE MARC'\'

ANI

Cecil De Mille (americana) Jean Coceenu (france,,) Jean Renoir (francez.)

John Ford [americana] Sergl"i Eisen""ilt (ru.,') Alfred Hitchcock (brirunid) Luis Bufiuel (spaniolii)

J oh ..... Houston (americana.) David Lean [briranica] Eha Kazan (am crican

de 0 rig;n. greac:l)

Akira Kuro sa wa O'ponezii) 0"0 n WeUcs (a rnericana] It'gm'r Bergman (,ucdez:i) Federico FeU in i (i "li.n") Saryajir Ray (indiana)

Stan I ey Kubri ck [ern eri con;) J ean- Luc Godard (franca.) Wood)' Allen (americana) Francis Coppol a (arne rican') Bernardo Berrolucci (irulian~) Peter We" [ausrraliand) S'''v~n Spielberg (.mc:rican;;) Claude Berri (fran eni)

J one Camp ion (neozeelandeza)

Cd« zec« PO"''''; (1923) 17""",,1>,, Ii Imlia (J 946) RW,IA jocu/",' (1939) Di/ig"'la (1939) Crucipi'cmi Pe"",ki" (192 S) PrydJO (I 960 )

Uri (liim II"da/uz (1928) lI~gi"a "friLl",,; ( 195 I ) LilIurelU' ,,/ A",bi", (1962)

1881·1959 1889·1963 1894"1979 1895·1973 1898·1948 1899·1980 [900·1983 1906.1987 1908"1991

Zi "'1'1 I AlalJi Sbimbull

lagma r B erglll.' n

1', c"d (1954)

cs fap" <t"'J"",i ( 1954) CeMwrnu{ Kane (1942)

A 1"pua pew~ ( 1957)

L, D~la Vita (1960) Padur Panrbali (i95S) Pon.CllIA nJ«"tJi(1i (197 I ) C" "if[",<1 ia flU" ( 1960) Anni« Hall (1977) ApocIIJjp'" (1979) Ultimut ;mptiraJ (1987)

Pknir la Hanging Red.: (1975) £.T. (1982)

J.~" d. Flowl' (1986) PialllJ (1993)

1909·2003 1910·1998 1915·1985 1918·2007 1920·1993 1921·1992 1928·1999 n.1930 n.1935 0.1939 n.194O n.1944

n 1947 n.1954 n.1955

TELEVIZIUNE

Public telespectaror in Iurne

NUMAR DE /lPARATE TV (M1LlOANE)

China 400
SUA 219
japcnia 86.5
India 63
Rusta 605
Ccrruania 51.4
Brazilia 36,5
Franra 34,8
Rcgarul Unu 305
ltalia 30,3 .. -

Seoul din Pianul (J 993)

CINEMA

RADIO

• Primul !lim de lungmw.j a fos, Ned K,1iy (1'1" Slo>)' 0/'''' KdIy Gang], rcali za , in Aus""lia, in 1906.

ArAR.ATE RADIO /1000 LOCUITORI

T d cvizord in an ii ' 80

• Primul rum senor a fo" Ca"""rtl,d dr loU, "pitru< in 1927, .vandu·1 in disrributie pe AI Jolson ( 1886-1950).

SUA Finlanda Regaeul U~ it A ustral ia Danemarca Monaco Canada Samoa

Coreea d. Sud Elvcria

No ua Zcel>nclfi

2,068 1.438 1.417 1.317 I 125 1.068 1.022 944 992 975 970

Prirnele ~ari ell pro

de televiziune

, l •
V r
t .. ' ~ ..
j c~l!
,e ~
/ , -.1
,.
.~ .",
,
~ • Cel mai >cump film p rodus vreodaei esre 11.111,,1< (SUA, 1997), eli un cost csdmar I. 200.000.000 USD.

ANUL

R "s.rLl I Un ir SUA

URSS

Franta Brazilia Cuba

Mexic Argc::-nrina Danemarca Oland.

1936 1939 1939 194-8 1950 1950 1950 1951 1951 1951

• Fjlmul care a gcn~r.u eelc mai marl incas;}ri III Box Offic,e esre Ti.I""ir(SUA, 1997). Aces, ea au "<ins cifra de 1.335 mihoanc USD.

CELE MAl MULTE STATUETE OSCAR CA~TIGATE

NUMELE F1LMULUI STATUETE

lmoal"CerM r"lJ,lui (Ptl1'IM" ltt-»

" ,r;logiei SltipJ",d ;",/,10,)(2003) II

Til''''it( 1997) II

Ben-Hur (1959) II

Pooeste din carli=1 d~ vest (1961) 10

Pa(i","'/ '~gl"" ( J 997) 9

UII it",,! Imp""'! ( 1937) 9

Gig' (1958) 9

Gand"i (1982) 8

Pnl,d (1954) 8

D. aici in ~lemilOlr (1953) 8

p, 4ripile "amut"i ( 1939) 8

• Primele prcmii Oscar' [premiilc Academic; Amerlcane de Film)"u fost acordare in 1929. Aripi (Wings) (1927) a cl:iciga' erofeul pem:ru eel mai bun film.

• Fllmulcu cole mai m u] tc nomi nal iz:lri la Oscar a [os, TUII.! d,~p", Evo (AU Almu! ElM) (SUA, 1950). A avut 14 norni "aliz.'ui Ii a cijtig.< 6 premii,

• Katherine Hepburn §i Meryl Strcep au avut onoarea de a B fos.( nom inalizare la O=r de mai In u I to ori d.d, orice ill acrec Flecare a fosc

nom inalizara J(: 12 0 ri.

IN FOR M APLD.:ES.ER.E TELEVIZB!NF

• In lume, numarul rnediu de 'pam", TV [a I ()()(] de locui ron esre de 252. Afrim Subs.Wrianl are LIlt ~LIlt'm- ",.diu de 50 de aparacc TV la 1000 de 1"'='"", mai moe deck in orice .!,;; n:giune d in I ume, • Tclsrar a fosc primul saeellt peIlrru COm" ni tal;;. in 1962, a transmis pc mru prim' da.a progran,e TV 1" direct in roat' lumca.

940

OAMENI. ARTA ~[ MEDlA

MARl SCRIITORl ~I GANDlTORl

FIECARE SOCIETATE a dar nastere unor mari scriitori ~i ganditori. Tabelele de mai jos enurnera cateva dintre aceste personalirari.

Ludwig Wirrg.~mu;:t:in

FILOZOFIIMPORTANTI

,

D. 10. fllozof i G recie i a mice ~; rana 10 gand; ",rii. modeml, Ptlo<.O fli au em is Icori i I' doctrine Foarre difcritc. Ace, tabel cnurnera ci,i"a din rre cei mai impo""nli g:indiwri ni lumii, ClIlI" rnic samar 0.1 filozoftei lor.

NUME (NApONAL!TATE)

ANI FILOZOflE

Confucius (chine,,;:)

551-479 i.Hr. A pus accent pe ordinea rnorolil ~i pc vcchile mamerc.

470·399 1. H r. A ,uspn", ro peul c3 rnoralteaeea se bazcaza p. cuneastcrc.

384-3 n L Hr. Era convins co logica )i ruliun.a SUn[ cdc mai irnportan [e. 354-430 d.Hr. A pr=:ma, in opera sa doccrina cr"1,i n~.

1 225-1274 A dezbann su blecrul exiscenrei lui Dunmezeu.

1596-1650 A inrcrprerar lume a folosind I egile matematrce.

1 632-17o.i C re d ea ci orice fel de cunoasc er e se b31.<:01.l pc expe rienl~.

1711.1776 Credea c.i nirnic nu poare f ~[iu'[ CU cerritudine.

1 S ]}·18 5 5 Fo ndaeo ru lcxisrenrialisrnu I" i (docrri na cc n form clreia or-ice pc-rsoani trcbuic Sl i~j asurnc "'po ns a b iliearea pemn, propriile actiuni},

[ 844- j 900 A respi ns <rq 'in ism ul ~i a ,us\ inu r fup midi oamcn ii sunr manari de "do(in~' de " conduce"

1872-1970 A fo", incorcera, p<n,ru c:l ern un pacilis< decla rar,

IS 89-19 51 A ,'ydi a r relatla

din Ire lirubaj ~i I urne.

[ 90 ,-19 ~O F~ow( rornanci er si cxistcn lial isc de frunce,

1908-1986 1m por",,,, ffiorof fern in ist,

SOC"" (grc.di)

Sf. Augustin

(afrlcan d. origine romans) Sf. Tbma d'Aquino (itali.n')

Rene D escancs (fran <Co,)

Sorcn Kierkegaard (d:mcza)

Fried rich N lerasche (germ ana)

Bertrand Russe U (engleza)

Ludwig \Vingen". ln (bfiQn~c de originc al:.lsrria~a) jean-Pau] Scorn. (franceza)

S imo ne de Beauvoi r (franre'cl)

PREMlILE NOBEL PENTRU PACE

Premiul Nobel

o rg;l.nl"a re pcnml prima dad in 190 I. Premiile Nobel sunt acordare pen tru co nrriburii dcoseb i rc In: penrru Pace economic, Ei2ici, chi rme, fiziologi-c. I irerru:urn Ji pa.ce.

NUME (NATIONAUTATE) AN CON"rRIHUTIE

Nelson Mindel. Ii Frederik WiIl.m 1993 Mentinerea paci i

de Kleek (.ud-.mcana) ,o,ro ANC ~i Repu bl ic, Aliici; de Sud.

1994 Meflline,ea pac;; inrre Org-""iza~i a de F.Iiber.u-. • Palestinel (0 EP) ~i Israel. 1995 Carnpanie pe" tru opri rea cursei d. inarrmre nudeara, in politica inlt"m.-'tioh:l!rt. 1996 Conmbu,i.!a instaurarea p:icii in Timorul de EsL

1997 In rerz icerc ,i cur:; 1-"'" a zonclor en m; ne "ntiper<onol.

Y"""r Arofur [paleseiniana). Shimon Peres Ii Yi!2hak Rabin ("",eli"",")

J oseph Rc tblac (cnglczi) Ii

Conferi nrele Pugwash

Carlos Pilipe XU-II'''''' Belo to Jo;;< Ramos- Horta (indonc:zia.na) Campania in~mapon:ll;l lrnpoewa

on i nclor antipersoualgi lady Williams (americana)

John Hume (irl:mdczi) Ii David Trimble {irlalld,4}

Medici S.cii F,-(mti,,,,

1998

Conertbude la proeesul de instaurare a pjicii din Irlan <I. de Nord.

Pen"" oltrirca dcingrijir< m.di~-.Jil in 1",,<3 .Iwn ....

EforruJ d.pu, pcntru i ... ",urnre., dLffi-ocra~ei tn Corceo:t_

Campa"ii p"Jltru pace rnondiala AcriYJ"""" o.dcnmcl 'p" d="Olr ... soci:thl_. Campanie pcn,n.! democrnpe

1999

Kin' Dae Jung (Carcca de Sud)

2000

Na\ilUlik Unite fi Kol1 Annan (gone-d) Jimmy Carter (american.)

Shirin F.bru:li (irnnialla)

2001 2002 2003

SCRlITORI IMPORTANTI

- - - - - --}

Franz Kafk.

AN!

1634·1693 1667-1745

1749-1832 1775·1817 [797-1851 1802-1885 180S-IS75 [8[2·1870 1819-1880 1819·1891 1821-[88] 1828-1910 1840-1902 1850-1894 1882-1941 1882-1941 lR83-[924 1896-1940 1899-1961

1899·1977 1902-1968 1903-1950 1904-199[ 1913-1960 1923-1985 1925-[970 n,I927

n,I928 n,1931

n. J947

Gabriel Garcia

NUME (NATIONAL1TATr::)

Madame de 1. Fayme (france'd) J onarhan Swi f, (i rlande-d) Johann Wol [gang von G oeth e (germ ana)

ja he A"",'en (c nglezi) Mory Sh ell. y (engl.,_,) V iceo r Hugo (franceza)

Hans Ch ris ria n A "de rscn (d. nez') Charles Dickens (cugl""a)

George Eliot (en!;leti)

Herman Melville (.",erican:ij Fiodor Dosroievski (m'i)

Lev Tolseol (rosa)

Emil, Zola (fran,,,,,:;)

Robert Louis Stevenson (,eol.iani) james Joyce (irland.ti)

V i<sin ia Woolf (engle.a)

Fran', Kafka (<<hi)

F. S,'O" F;[zgernld (omericanfi) Ernest Hemingway (americana) VI.<.!imir Nabukov

(il m crican de 0 rig~nc rU~:l) John S te lnbeck (anlerican:i) George Orwell (engle".) Graham Greene (ongkzii.) Alb", Camus (franc.eza) Icalo Calvino (i<alianil) Yukic M ishima (japoneza) Gun"r G"", (germana) Gabriel Garcia Marquez (colurn bia nil)

Toni Morrison (amerirnn~) Salman Rushd le

(brir:",i'C de origine india,,;)

OPERA CELEBR.ii.

Printipes« d, CUr", C,iLitq!·il1. iI,; Gtdirer

Farm

M ri"drir is prglld.caln FmllJumsteill Miznrrbilii

Node I",;". al. i"'ptimmflli Oli vt?r Tunst

Middl''''ard)

lvMyDirk

Crimn ii p.deaf"; Rd21Joj ii pa", Gt1?1,iJ1nl

Comosr« din ;",ua Uii"

Fa",{

Procesul

/1-1., ,,!, Glluby

Pentm dne ""I dOlO/d.

Lhlit..!

$OIfrtd Ii 0:a.1IJ.em' }~"'M ,mim,de/or Brig"tan Rack Sh'i.iimd

Drumu! ctim ""bill priilmjenilor TU"'"/llif "",,,,,-Ior

T,,"" d. tillit/""

U" l~aC de singurt;l{l:J( Prt,,-illbila

Copiii din min de 11MP"

TarJmu! fUJlill Labirim"l Dispem"" Pltdrad.S,,!

S rr;Jor; lu·,~pt'dji1l{!

POETI IMPORTANT!

, ,

NUME (NATIONA-LITATE) Hom er (greaco)

Yirgiliu (roman;:)

Dan," Abghieri (irnion;:)

G eoffi-<: y Chaucer (en glc.a) Luis de Carnocs (por\ushe-cl.) john Donne (cngkzii)

John Mihon (engle7.l) Alexander Pope (cngle7.l) William Blake (engleza) Robert Burns (-",o[iona) Willi"", Wo,d$worrh «ngl<:25) Gears" Byro n [en gla,) AJcb.ndr PUJkin (reo,.)

En,;1 y D i cki nson {america nl) Rabindranath Tagore (indiana) H .gi wava Sake taro (j apo nc,a) T.S, EI io( (engle,

d. origine americanA)

10 rge Lul, B 0.'1\'" {argen';n i,nil John Berj"""n {eflglezii.} Ocravio Paz. {mC)::Lcan3.)

Ted Hughe, (engle,;')

Am OI'ERA CELUIRA

ceo 800 I.Hr. lI;ada

70-19 i.Hr, £",id" 1265·]3 21 Dt yjJJI1 romrd;"

1340· 1400 P"""fti dill 0mr<!r/mry 1524-1580 L""il1dl1

I S 73-163 1 5011<1< djyj,,~

1608·1674 P"mdi.u/ piud", [688·1744 & .. " lISf<pm omltI"j 1757-1827 Cdn/ml, ;""""/,; 1759-1796 1;'", ,,'S/wlltr 1770- 1850 Prdudlu/ [788·1824 D.";",,,, 1799·1837 Evgbl'lli Onethi" 1830· 1886 Bq{ISOf Melody 1861-1941 G iln"".!;

J 886· 1942 UriJ"d It. lUlU;

1888-1965 1899-1986 1906-1984 1914-1998 1930-1998

:Emily Dickin<oll

941

ISTORIE

ACEST CAPITOL des erie evenimente-eheie din istoria lumii, de la primele civilizatii, pana in zilelc noastre, Tabelele euprind numele unora dintre eei mai mari conducatori din lume ~i 0 eronologie cornparativa arata simultan ce s-a petre cut pe fiecare continent.

DINASTII

~I REPUBLICI CHINEZE

DATA (O.HR.) 220·265 265·316 316420

20·589 589·618 618·690 69Q.705 705·906 906·960 960·1279 2179·1368 1)68-·1644 1644·1911 J911·1949 1949·

DINASTIA T rei Res-arc Chin vcstidi Chin esrie~ Sudica

Sui

Tang

Chou

Tang

Cei cinci nordic], Cel zece sudici Song

Yuan (rnongola) Ming

Manchu (Qing)

Republica [national ;,ta) Republica populara (comunisc')

ISTORIE

PERIOADE §I DINASTII EGIPTENE

PERlOADA Prim. dinasric Vcchiul Reg at

DATA

cca 3000-2650 i.Hr. cca 2650-2160 i.Hr

FAR.AONI PRINC[PALl Narmer (Menes)

Zose.

Kheops (Khufu)

San:ofag egipfe3.fl

Prima pericadk inrermediara Regaml de Mijloc

A doua perio ad;' in rermediara Noul reg"'

cca 2160·2100 i.Hr cca 2100-1786 i.Hr "c. 1786-1550 l.Hr cca 1550-1050 i.Hr

A rreia penoadd inrermediara Perioada cinie

Conducarort srrainl

cca IOSO·6671.Hr cca 664·3331.Hr 332-30 i.HI

Men ruhorep II dinastia Hyksos Amenhorep I Regina Hatshepsur Thuemose ltl Turankharncn R.m.lC5 [[

din as cia Nubian" Darius III

Alexandru eel Marc Prclemeu I Soter Regina Cleopatra VII

PAP!

DOMNIE (D.HR.) ce.42·67

88-97

254-257

440-461

590·604

1073-1085 1088·1099 1198-1216 1492·1503 1534·1549 Isn·ISS; 1846·1878 1958·1963 1978·2004

PERIOADE JAPONEZE

Perioadele [aponeze au tncepur ell primul impiira,.

PAPA

Sf Petru Sf.Clcrnenr l Sf. ~cefan [

Sf. leo I, eel Marc

Sf. Gregoriu I. eel Mare Sf. Gregori .. V11

Urban 1I

Inocentiu '" Alexandra V1

Paul Il

Cregoriu Xll]

Pius!X

loan xxm

loan £>.,,1 II

DATA (O.HR.) PERIOADA
25ll·710 Yarnaeo
710·794 ara
794-1192 Heian
1192·1333 Kamakura
1333-1573 Muromachi
1573-1616 Momoyama
1616·1867 Edo
1868-1912 Meiji
1912-1926 Taisho
1926.19R9 Showa
1989- Hcisci Cc:II 8000 L H r, Oamc:nii care' vaJUU ~j adunau raJ3'-'lni ~ f'rtlt're pk[eW stJUC{C umane pc pi.imi, 1ft AmC;l de N(ud.

Marii Piram idl' ;it [u i Kheepr (Khutil). I.

40.()OO l.Hr. Onrnertft de Cromagnon calesc in Skhul ii in K,fzci (Imd).

27.000 tHr.-19000 'i. HI'. St:anlclc femlnfnc .... unr create in dikrltc JQ("3fii, in lu~iy if' Ru ';a,

18000 l.Hr. Ceo. mal reec ~ritlad3;;'L Ere! Gbda.re..

14000 i.Hr.-ll000 i.Hr. Culrura EI·Kabmn. Israel,

J 2500 i.Hr. Apari~i:t mesresugarilcr magdale:nit:ni. 10500 i.Hr. Prfrnele oblecce dln c:cr.amid .• jepoma.

40.000 {,Hr. O;lmcnii de Crornagnon :l:jung tn Europa di"Afri, ..

35000 i"Hr. PrilOd~ !Urtlle" tk :ut'.l flgUr-';UlVil, glsin: fa DorOOS'1<. I'r:mi".

35000 i.H t tn«purul periotlldci paleollrke r~rzii.

15000 l.He, Pierunle rupeserc de 1.,'1 Lasceux, Fr.mtA

13000 I.Hr. Culmr.1

rnagd .. i.lC'n.i.oliIl;~: puncru I eulrmnane al artei nturale.

J 1000 i. Hr. P icturi ru p~str,c. A!t:.rnir.l.Spa.nioi

I 0000 t, Hr. Calora gl a<:i lf3 se rerrsge.

9-000 i. Hr.·80oo 1. H r, So ,,,dd\cJ. ccreale in lordani;lli in Sind_

8000 i.Hr. Esee rand ar terihcnul. prlmul oroq: cunoscar al lurnii.

7S00r.Hr. Dcmcsoctrca porciler; Crimeea.

R,Il'-'" I do M ij"x. Egipr. cea 1 SSO i.Hr.·1 050 i.Hr. NOll I Regae. Egi pt,

]SOIl l.Hr,

5000 i, Hr. Sc culti .... l pcmru prime dad oresul. Chin.a_

5000 i. Hr. Sunr i nremejaee primdc oril1C' 'in Mescporamla ~i Sumcr; til ,,·cstu! Asiel,

"5000 i.Hr. Sum folcslre sisrcmc de idgatie. M('~potanlia.

4500 t.He.Ineepe rnl,ivare, 7.oncku de pe Jang:i AlIvit.!! Gange. India.

Ap;t,r pnmele pictogramc, i\-f(!$()?ot:1l11ia. eC2 3000 i.Hr. Dezvolrarea

6SOll l.Hr. Marea Britanie de

aai !II: sepacl de Eu ropa pc

masu r:5 ~(! se ropqle ghe.3f3. 6;00 l. H r; )'in III de com uni ~,i de :.Ig.riCLII ron. s~uJ .. esru t Ell rcpei 4SOO i.Hr. Primele mcnntnee mc:g~.I i rice, Sri tom iu ~i Porrugaha

danubiena, Europa Cenrr.ll:l

«0 2800 i, HI. jnccpe consrrulrea (omp!exulul Seoneheoge. AnSI! .. _

2.600 l.Hr . Eooca Bronzulul 3jung-t' ~i in Creta.

3;000 i.Hr.-20000 i.Hr. Primii eamen! ajllngin America de erd din Asil.

2iOOO i.Hr. In Bruili:t apal"" ~

locui(Ori 3~ pq:fcruor. ~~

15000 '.Hr. t\rar ..

n"W1ifcs~ri :de artci t If.'

in pqu:ri, in Brazili",

9000 Lblr. Primii oamenl :1jung f.:I. c.ap.:i.rnl Arnericii de Sud.

&000 I. Hr. ;\~e'z.an semipcrmaflem~, America dt: Nord

COl! 40()00 i.Hr_ Srr~ll1o~ii aborfgenilor ajung III

• \u"'tuli a din .l\5iil.

2000 r.Hr. [nceputunle t."OltWLizlrii Melaneziel, ~\JdLJl Paclflculut.

24000 l.He, Prima. ardere a morrtlor, ,.>\u(trOlli.l •

16000 i.H r. A rra ln P<tl<rl. COil5~.tI needles a Ausr~ljd

6500 i.Hr, CUltiV2.flta careofilor Ji 4. cerealelor, Peru, Amenca de Sud

SOOO tHr. Prlmcle a~C'Zari in An.ihu¥. Mexic

CC>l JSOO j.Hr. Pnmrnbul exre euldvar pcmru prima dara rn America de Sud.

3000 i.Hr. Apar pril'nde oblecre de C'CfamiC"';l ln Amcnct.

6000 t.Hr, Noua Gcinee ~i 3000 i.Hr. Probabila adecere a

T"7..m.~ni~ se scp;id de Au).tI.illa ciinilorill Aunra1iol

~i ntvelul miri.i. eresre.

942

2'500 i.Hr. Yn«pLlturtlc dvil~zarrci din Vale:. lndunrhri. Pakisran.

1900 i.Hr. lneepe Ppoca Herolcl in ve.srul Asid.

«a 1790 i.HI"", Hammurabi devine Regde BJ.bilonu.h,i.

Pore din tcracot.3, V'J.lC=l lndu uln!

2;00 i.Hr.·22oo i.Hr. PC'rio;ad~ dclnsendor

scandinavice

2000 i. Hr. lnt(!pl,l tu I d ... itb.~pd mi nclane, Creea

1600 i.Hr. Apogeul civililJl{id mk.enic.no&:'.Grc!'ci;J,

2.500 i. Hr. fln melc mari ~e'1-lri 11'1 zona Anz.ilor 2000 i.Hr.lliuiti~ ajung h' nordul Groenlsedet.

ISTORIE

CONDUCATORJ BRITANICI

Lisra de mai jos enumerii monarhii Anglici din l()42 fi p.n~ in 1603 Ii urmatorii monarhi briranici.

MONARHI AI ANGLIEI

SAXON 1
1042·1066 Ed wa rd Co n fe,,,ru I
1066 Harold 11
NORMANZI Rq;dc Henrie YIlI Regina Vi.ct(.)ri.a
1066-1087 \Villialll Cucerirorul
1087-1100 William II MONARHI AI MARII BRITANII
1100-1135 Henrie I STUART
1135-1I54 Stephen 1603-1625 James I (VI al Scot;';)
PLi\NTAGENETI 1625-1649 Charles I
1154-J!89 Henrie 1I
1189-1199 Richard I COMMONWEALTH
1199-1216 John STUART
1216-1272 Henrie 1I1 1660-1685 Charles II
1272-1307 Edward [ 1685-1688 James II
1307-1327 Edward lJ 1689-1694 Mary II
132 ·1377 Edward III 1689-1702 WilIi.m III
1377·1399 Richard II 1702.1714 Ann.
LANCASTER HANOVRA
1399·)413 Henric Jv 1714-ln7 George I
1413-1422 Henrie V 1727-1760 George II
1422-1461 Henrie VI 1760-1820 George III
YORK 1820-1830 George IV
1461·1483 Edward IV 1830-1837 Willi.mN
1483 Edward V $AXA-COBU RG·G OTHA
1483-1485 Richard III 183 -1901 Victoria
TUDOR 1901·1910 Edward VII
1485-] 509 Henrie vIr WINDSOR
1509·] 547 Henrie VIII 1910-1936 George V
1547-1553 Edward VI 1936 Edward VIII
1553-1558 Mary I 1936-1952 George Vl
1558-1603 Elisabcta [ 1952. £Ii sa ber II MONARHJ AI SCOpEJ

Manarhii Sco,id din 1306 fi panHn 1625. 1306-13 29 Rober. 1, rhc Bruce

1329- I3 71 D~ vid 1[

STUART

1371-1390 Robert H 1390-1406 Robert III

1828-1830 1830"1834 1834 1834·1835 1835·1841 1841-1846 1846-1852 1852 1852-IM55 1855-1858 1858-1859 1859·1865 [865·1866 1866-1868 1868 1868·1!n4 1874-1880 IS80-1885 1885-1886 1886 1886.1892 1892-1894 1894-1895 1895-1902 1902-1905 1905-1908 1908-1916 1916-1922

1406-1437 james I 1437-1460 J.III"" II 1 4·60·1488 James III 1488·1513 James IV 1513-1542 Jam es V

j 542-1567 Mary, Regina Scouet 1567·1625 James V[

PRIM-MINI§TRI BRITANICI

Ducele d. W'ellington Coruele Grey Vlcomele Melbourne Rob." Peel

Viccntele Melbourne Robe" Peel

Lordul John Russel Conrc]c de Derby Conrele de Aberdeen Vlcomele Palrncrston Conrele de Derby Vlcontele Palmerston

ontele Russel

onrele de Derby Benjamin Disraeli William Gladsrone Benjamin Disraeli William Gladstone Marchizul de Salisbury Wi II lam G ladstone Marchlzul de Salisbury Willi"", Gladstone Coneele de Rosebery Marchizul de Salisb u C)' Arth u r Bal four

Henry Campbell-Bannerman Henry Asquith

David Lloyd-George

1922·1923 And rew Bonar Law
1923·1924 Stan I e r Said win
1924 James Ramsay Macdonald
1\124-1929 Smilie)' Baldwin
1929-1935 James Ramsay Mocdo" ald
1935-1937 S ta "I.)' Baldwin
1937-1940 Neville Chamberlain
1940·1945 Win,tOIl Churchill
1945-1951 Clement Arlee
1951·1955 Winston Churchill
1955-1957 Anthony Ed."
1957-1%3 Harold Macmillan
1%3-1964 Alec Douglas- Home
1964-1970 Harold Wilron
J970-1974 Edward Heath
1974-1976 Harold Wilson
1976-1979 James Callaghan
1979-1990 Morgarct Thatcher
1990-1997 John Major
1997- Tony Blair Williom G13dstQoe

1300 i.He. Sf!' C(1f1!1olrl.liqrc remplul de I. Abu Stmbel. Nabla, perwu Ram"" II )218 i .. Hr. Pop<.>>f<lc rnartlcr din £gee invaJc:lZi Egjptul fl esrul Mcdireranei.

1400 i.Hr. C:IIpit:JL.I chim:zisc::

ID~J [ll.a Anyang

1200 j,H(. PrabUfiren Imperiului Hirir

] 200 t.He, Ev-rdi se a;pu in PaiC;\[in:;l.

lion tHr. Fe.nidenii se rup!indcsc din esrul M.;Jiter~.nd.

1000 1. H r. R"!;,,ul lsrnelolui. eondus de Regck David

721-70, i.Hr. Imperiul Asid.an 3jungc I a apogcu,

6()4 i.Hn Nabecodonoscr II conduce lmpcriul Babilenlan,

56]-.86 i .. Hr. Vi'l' lui Buddha

550 i.Hr. i.rw n PW'lC bazelc Impertulu! Persan.

3221. Hr. Chandt::lgaptl M:;al'ryl I<mde:l1.. Imperiul M:wrya.

ISOO1.H,.I."<pulUl Ep<lcii Bmnl.ului In Scanciin.wi:a,. 1450 l.Hr, Sfir~iru' dv;liutici rnmolane. Ceeea.

J zoo i.Hr, Declinu I cul til n i mlcenlene. GreCloil_

1000 t.Hr. &tu.!.t::ii rond~ Q:r~·~t3.t-c= in lraha.

776 i.Hr. Primdc jocuri 01 hupice, G r-ft:'L~.

753 j .• He Esre imcmd;rroi. Rorna.

509 LHr. F_'itC' rO[ld:;ul Republica Romana,

480 t.Hr, Grecli ii [Iwing P" PCl")l n i i £1 lUP[3 ... 1 e la [tr.1 ara "roil. HI-1M U1r. Razbeiul pcloponealan, G recia. Sparra lnviJ1g~ AtCfU .•

400 i.Hr. Dcdmul C'LviHz.af,iC'i olrucee, Mai,c.

eca 500 ,-Hr_ PtJPub.~i.J. ldltnl c(')n~t,-uie~tt: inovilc: moetuare ('ornUJ1C, Ohio. SUA_

290i-H.J-- F_s«." illtiinr;ru Biblima:a din Alcxandrta, Egipr.

J o19-1.:i6 f.Hr, Roma dC'vastcaz<'i Cu-rdgina In AI Tre-Ue-.l Rlzbqj Punic. 'p,m!\n ... 1 hat_de prov,ndd Afri,.L

50 d_lir. Regarul lui Aksurn (Etiopia) tneepe sl ~rt"3K;'_ 1500,tl •. P"p"I'liii, m::mdiliga $i berbcra domina WI13 SUda.Otllui_

250 d.Hr. Ahum c:onrrolc..u-l cnmertul in Mare .. R~ic.

30 d. Hr. I isus Hri.sIOS este crodne.u in I erusalirn. Lomitl. 60 d..Hr_ tncC'pumrilc lmperiului Kushan, India.

J 0 5 d. Hr. Esee lrwen t".!!.a ~:ir(j,a ill China_

220 d.Hr. Sfl.ryirul din~j.dc:i Han. China_

224 d.Hr. Dinasda S;1.I;;loid.a tocepe ln Persia.

M3rr-:l Brlcanie.

235-284 d.Hr; Perioada de r-5.zbooic cieilc in Imperiul Roman.

2.85-305 d.Hr; Impjrarul Diodetian rcrnsu.ure.u::i crdinea in Rom:l.

211 t. Hr. Qin Shih Hll3ngdi. prirnul impar:n, unesre China. 185 i.Hf. 8aC"tflenii cuccrcse nord-vesrul Indict,

112 i. Hr. Se deschide Drl.lmul ~ U,asil. Qf~ri nd VnruJu i 00 poarrl de acees cine Ch.i:I1 a. 6-1 i.Hr. Ceneralul roman Porepei cuccrqti.! Slrta.

2J6 I_Hr. H:lfinih31 lnvmge atm.aL.l rom1Jl.a III Cannae.. 46 t.Hr. tulius C.e7_j;r devine ·dictlWn.11 Rcmci,

27 i.Hr. AlJgusru.~ d~'\'i ue priruul 'tmpal"at roman.

300 tH,. Ine<purul perioadel ma}~c: timpu.rii. AmcriCIJC~ntr.lJ;l

I U. HI". f.l"lot:"('pucurill: civil rtOl~[d rncche, nord u 1 Peru.

T('S'itin.

nordul Afridi

Mooed.

CU.Pld

310d.Hr. Chandragupea r fOJldf:~1:a. T:rt1ptriul

CUPe:!. in nordul Lrldi~i_

480 d.Hr, Sfa'limllmp<riu]ui Gupra,

520 d.He. 5;fC' irwenrar In lnd! .. sistf:lTluJ numeric aeeimal.

550 d.Hr. Est. in<rodu> budlsmu I [n J:1PQnia.

330 d.Hr, Lnplr.uul COl1..'ltarn1U tondcm Consrantinopohd, 410 d.Hr, Vi'iigQ~ii devasreaza Rcma.

486 d.Hr. FrQ,~lII;ii tQli ICrola.za Fran,",_

527 d.Hr. lu.niniim [ d~inc impi .. t biz:a.nrin.

,00 d.Hr. Cnlrum Hopewell s< .liRa ~iiI OLpogtU. AJ11c,-i..:=- de Now.

600 d.He, Apogcul civiH7..,1;fiei ma)ilF. America Cenerala.

500 Lj-ir, S~ SIl.bJlCS(: rd:,1.~ij comcedale Inrre imulelc dtn sudnl P'3dt1cuJui.

Vas .moe-he

1·100 d.Hr. HindUjii budati din Asia roloniz.cm S.um:ura ~j J ....

300 d. Hr. Popu I~r~ esru lu i r'Qline'"li~i_

943

ISTORIE

PRE~EDINTI AI SUA

MONARHI RU~I

1605-1606 Demetrius 1606-1610 B as i1IV [Shuiski] 1610-1613 lnrcrregnum

[Inrerval intre domn;;) 1613-1645 Mihail Romanov 1645-1676 Alexis 1676-1682 Piodor III

1682-1689 Ivan V ~i Petru I. cd Marc,

1689-1 n5 Perer I. eel M"..

InS-In7 Carertna I 1727-1730 Petru II

1 30-1 40 Anna

1740-1741 Ivan VI

1741-1762 Elisabera

I 62 Perru HI 1762-1796 Caterina II. ceo Mar. I 96-1801 Paul I

1801-1825 Alexandru I 182S-1855 Nicholas I

1855-188 I Alcxandru II

188 I -1894 Alexandru III 1894-1917 Nicolai II

1917 Rcvoluna Bolscvici

Pana la Revolutia Bol¥,vk:i din 1917. Rusin a Fast 0 rnonarhic in care tarul sau ~arina derinea pmere. absolurs. A<t:l2.i. put.rea .b,olura <tii In miinile presedlnrelui ales,

Prc~cdin{ii SUA sum al"l'i pemru pauu ani, Din 1951. nu i s-a mar perrnis nici unui pref"dinre sa nihil rrtai mule de doua rnand • rc,

Jam" A. G"rfidd Chesler A. Arrhur

S. Grover Cleveland Ben jam i n Harrison

S. Grover Cleveland William McKinley Theodore Roosevelt \XI'illian> H. TaEr Woodrow \Vilson Worren G. Harding Calvin Coolidge Herbert Hoover Franklin O. Roosevelt Harry S. Truman Dwight O. Eisenhower Jolt11 F. Kennedy

1881 1881-1885 1885-1889 1889-1893 1893-189 1897-1901 1901-1909 1909-1913 1913-1921 1921-1923 1923-1929 1929-1933 1933-1945 1945-1953 1953-1961 1961-1963

Iv a n III, «I Mare Basil III

Ivan IV. eel Croaznir Fiodor I

Boris Godunov Fiodcr IT

1462-1505 1505-1533 1533-1584 1584-1598 1598-1605 1605

George \Ii'ash;ngron John Adams Tho",,. Jefferson james Madison James Monroe

John ~inc)' Adams Andrew jackson Martin Van Buren William H. Harrison John Tyler

James K. Polk Zachary Taylor Millard Fillmore Franklin Pierce

Jam cs Bu ch an an Abraham Lincoln

1789-1 97 1797-1801 1801-1809 1809-1817 1817-1825 1825-1829 1829-1837 1837-1841 1841 1841-1845 1845-1849 1849-1850 1850-1853 1853-1857 1857-1861 1861-1865

John F.

Kennedy

Caredrala Bunei Vesriri din Kremlin

CONDUCATORI RU~I

Lyndon B. Johnson Richard Nixon GernJd Ford Jimmy Carter Ronald Reagan George Bush Willi.m Clinton GeorgeW. Bush

1963-1969 1969-1974 1974-197 1977-1981 1981-1989 1989-1993 1993-2001 2001-

Vladimir Lenin

losif Sralin

Nichica Hrusclov Leonid Brcjnev

Juri An d ropo\' Konsranrin Ccmenko Mihail Gorbaciov Boris Elri'"

Vladimir Pudn

1917-1922 1922-1953 1953-1964 1964-1982 1982-1984 1984-1985 1985-1992 1992-1999 1999-

Abraham Lincoln

1865-1869 1869-1877 IS77-188I

Andrew johnson Ulysses S. Grant Rutherford B. Hayes

Mih.iI Gurbaciov

1250 M.mclucii (sold,\j.,d.vi reht:li) devin ~tipani PC"tt! Egipl.

1291 S:af.l,~inii recuceresc crasul Acta, 'Of} ~5 i nd Cructadelc.

1352 [nv:lptul marocan Ibn Barrara c:ih'itorq[C" prin S'lh3tll ~rreMotli.

1432 up.l(JfJitorii purwghC-li ~ju.,g;n insulele ,A20r<:.

622 Anul tJ1r;ii 11 calendarulul islamic.

637 Mu~ulm;mii eueerese lerusalirnul,

eca 00 R~g3tul Gh:in a prmpcrii in Africa doe V~St.

eca 1100 Apar pnmclc ~cI;lri de pi:ttt5 if! Zimbabwe. 1169Sabdin th:vinC' conducarorul Egiprului

118 S.tladill re uceresre lsraelul de 1.1 cruclari.

1235 Sundi a ra Keua formeazs tfnp~rilll M;tli, in Aftic:-:. de Ve.!;f.

almc mviallo r,

J290 Orcrnanti [musulmanl rurcf] pr~ i 3,,1 pn rerea.

cca J 294 r(,f~H se couverecse I~ islamism.

1340 lmperiul H imlu

Ku"'!;h.m. in India. devine cerurul realsremet la Islamisrn.

647 Trfburtle hunllor, din Asia Cer.tnd~, Im'adeOl:U India. cau2.;lnd decl in ul lrnperiului c,.upra. 786·809 Harun

al-Rashid esrc <.[;fi.,1 Bagdadului.

794 Esre fond,.i Kyoto. VI!"ChCOl capitil1:l. a Japoniei.

8SS DitlMti::l Cholaa regllor remlll lnlocuiejre dlnasrla P .. U:;W;JS In India s.udid 11 Sri L .. tnb. 935-941 Razbci civd tn JaIXJnb..

960 Dtrusna Song pkid purerea in China.

l J 04 C rud:a.rii crq-tin i

cucceesc {Jr:J)I.d AiI;r:iI, Israel.

1 J 56 .R3:zbOLII.! civil dinrre cianunle rwale din japonia duee I:a dQlilin.2fi:l I'3::toolnicilor 'i;ll.mUfili.

1368 Hong \'ifu (Ming) ,"",.10 mongoll i d in Chi na,

l397 Gondudmrul mongol Ttmur inv.:t.dc3z:5. Delhi. In{lia. Jol04 Amhalul chinee Zh<ng

Ho pQrnqr~ in prima sa dl:1mri<.'. 1405 Cadcrea Irnpermlui Mongol.

J l7S Apan: in J:rpor! ia Budlsmul Zen.

1206 G-e:nghh Khnn form(:!l"la Impenu I Mongol.

1232 Se folosesc rachece cxploaive in rhboiuJ dinrre chineel ~i mongolii cuccrlrorl, 123 Armata mongol" lncepe d ~lil't":r-ta~l Ru. .. ia.

StatlJic: Chota

Tolba mongoU

711 M.urii invodcaza Spanla Ii I'orrugo]i,.

7 I Conducarorul franolor,

843 Kenneth MeAlpi'" ul1ifica SCO,li1.

9'97 ~tcfun I devine prlrrml regC" Ungari1::i.

1000 Vlkn-gul Leff'Erlksson .ajungc in Alfle-ric::I de No rd. 1066 \V'tilhun al Ncrmandte: in~·=tde-.1d Al1g1i~ pentrll .. d~tiga rrcnul.

I0961n",cpc: prima Crucnda.

II J9 Esre fonda~ii Uniw:rsirnC'.l Bclcgn a. lr~Jla, 11 t} Alfonso Henriques devine prill'lll rege:a.1 Porregabct.

Il7J Rudolf de Hebsburg

de ..... inc cenducarorul Germanlcl.

fen d.:\nu d inastl a de Hebsbu rg . 1337 [nccpe Razbolul de lon de: Anl dlrurc A.ngli~ ~i Fran~;a. 1347 Cillrn:r (Mo.urC:il Nc:agri.) ajungc in ELlropa.

1202-1204 A 1""'" Cruc;><il rava~rc: Consramlnopolul. 1209 Sf. Pranci ... c ;nAin~COl.l.l Ordlnul Franciscan.

1115 Regele Joh n al Anglici Itg.r(:r.eal~ i\··b::gn:;t Cut.;].

121 S SF. Dominic pun..:: bazelc Ordinlllui Domlnicanilor

revel t..a im pcrriva eaxclor ridicare. nSI Revel .. 1?ir:roi!or, in r\ngliiit,

I 4 ! '5 B:ar-lli:l de la Agincl,lIIn: -engla.ii ii in ..... ing pc franceaj. 1429 A...e:tli(-r~a Q~ului Orleans. de C":im: ror~dc.l'l):J.l1d d'Arc.

Pir;1,mid.l u.ll«-l

980 "Iolrectl i~i srabllesc C.a.Pi(~'lb2TJ~.iif.t.;'··:

h Tub. Mexic. .. _J,;;;; ....

1000 Aparc dviliz..J{ia Chmic. tn PUll.

cca J200 Cezco, Pera, devlne centru al ulturii .if1C3~.

cca 1200 Se 'lm prtmu fcnnleri de-a hlOgul malurilor Huviului :-'1issis.sipp~,

1350 Acamapjmn devine coniducitor\11 ~l.rcdlor,

1 38 Ccnducnorul inl"a~ Pachacud erdndc Impcriul lncas,

1.350 f.'opula{i.ll; maori cfecaLl ;jm~ ill piatra, in Noua Ze.:1,nJ.i.

cea 12;0 M.l)'~ii c0I15t.-uit''5.C 0 1l0l1;i c..lpit.;l.l~ t:. ~1ayJ.pan. I325 Azrecii plln hal-de CIIpitalci lor ra Tenochmdan

950 Na .... ig:rWru' pollnezian ;)jungc: in. Noua Zecl:1.nd:l. 1:(::1 1000 Popul.-"t{i.l nu.orii in Nou;) Zt:eial1.d3

Anji 1100 Sunr ridieaee statui sculprate giganricc pc Insula P.a~tdlli. in ~ir.cul de Sud.

cca l2'50 S-c cunsrruicsc ausam ble de pl.ufQrmc

I'd igio:J5I: pc ro r ccpri f1 ~u I

in.nl kIm inc-z i('n~.

944

ISTORIE

PRE§EDINTI FRANCEZI

MONARHI SPANIOLI

MONARHI FRANCEZI

IMPERIl)L CMWLINCIAN

936-954 Ludovic I V

954-986 Lothair

986-9 f!7 Ludovic V

DINASTlA CAPETfANA

Ludovic Xv Ludovic XVI

1715-1774 I 77'i-1792

A TRElA REPl)BLlCA

1871-1873 Adolphe Thiers

1873-1879 Patrice de M.cMahon

1879-1887 Jules Grevy

ISt7 -1894 Ma rie F ,an~o ls Sadl- Gun 0 r

189,,-1895 Jean Casirnir-Pcricr

1895-1899 Fran,oi, Hlix Faure

1899 -1906 Em ile Lou bet

1906-19 13 A rmand Fillj ere,

1474-1504 1"79-1516

Isabell a de Cascilla Ferdinand IT de Arago 0

1;92-1804

Pri rna rep" blidi

HilIISBl)RG 1516·1556 1556·1598 1598·1621 1621-1665 1665-1700

Carlos 1 Fliip II Filip III Filip IV Carlos II

fiRIMl)L IMPERIl)

1804-1814 Napoleon I

987-996 996-1031 1031-1060 1060-1108 1108-1137 1137-1180 1180-1223 1223-1226 1226-1270 1270-1285 1285-1314 1314-1316 1316 1316-1322 1322-1328

Hugh Caper Robert II Henrie I Filip I Ludovic Vl Ludovic VlI Filip [I Ludovic VI Ll Ludovic LX Filip 11l

Filip IV Ludovic X [0'" I

FilipV

Carol IV

Raymond Po incare Pau I D eschanel A1.",n.d rc Milk,and G:lst:O n Do um<:rgu ~ Paul Doerner

Alberc Lebrun

1913-1920 1920 1920-1924 1924-1931 1931-1932 1932-1940

BURDON 1700-1724 1724 1724-1746 1746-1759 1759-1788 1788-1808 1808 1808·1813 1814·[833 1833-1868 1870-1873 1873·1874

Filip V (abdid) Ludovlc I

FiJ ip V (rei 0 staurar] Ferdinand V[ Carlo. HI

Carlos IV

Ford i nand VII

losif Bonaparte Ferdinand VII Isabella Tl

Amadeus de Savoy. Prima Republica .

GUV1:RNAREA DE LA VICHY

1940-1944 Henri Filippe Petaln

Henne IV

BURDON 1814·-1824 1824-1830 1830-1848

GVVERNAREA PROV1Z0RIE

19# 1946 Charles do Gaulle

! 946 Felio< G ou in

1946 Ge,orges Bid.ul,

Lu dovic XVlli Carol X Ludovic FiL p

DrNASTIA DE VALOIS

1328-1350 Filip VI

1350-1364 10'" II

])64- 1380 Carol V

1380-1 <i22 Carol VI

1422-1461 Carol VII

1461-1483 l.udovic XI

1483-1498 Carol VIII

1493-1515 Ludovic XII

IS 15-1547 Francls l

1547-1559 Hen ri " II

15S9-1 560 Prancis II

1560-1574 Carol IX

[574-1589 Henrie III

DINASTIA DE DURBON

1589-1610 Henric fV

1610-1643 Ludovk Xli!

1643-171 ~ Ludovlc XIV

1348·)852 A doua republlca

AI. DOHEA IMPERHI

j S 52.1870 Napoleon II!

A PATRA REPU!llICA

1947- 1954 Vlncenr Au riol

1954-1959 Ron.! Cot)'

Bl)RDON 1874-1885 1885-1886 1836-1931 1931-1939 1939-1975

Alfonso XII

Maria Crist in. (Regen,) Alfonso Xl II

A Doua Republics

F ranci sea Franco {D icrarc r}

A CINCEA REPUBLICA

J 959-1969 Ch:lrl es de Gaulle

1,969·1974 Georg cs Pompidou

1974-1981 Val';ry G iscard d'E •• aiog

198 1-1995 F"'n~oi5

Mirrerrand

1995· Jaoqu., Chirac

BUR!lON 1975

juan Carlos

Ferdinand de Aragon !i Isab ella de Cascil ia

Napoleon I

1464 Sono i AJ i 01: v ; ne t."Ondudwnll S.ol'lgh_';.I,i, A mC::I de vesr,

14 ~8 N,v;g>t<"" I p<><tu~h"" Bardrolom eu Dial. [["C'{'C prtn C;lPL!1 BlIl1-1:i S~f'H"*·, Arne. d,·S"J

Anii 1,00 Trlbul &"'U, din A r rica de .Sud f~t~ co rllt'rt cu rurcpcnl].

Ani i l500 SC' dl:z'l,rol~ scaclc Hausa in .A..fr[c;l de V~sr.

1 S 17 Egiprulji S lri, su nr cucert te de dlh!' orcmarri.

1591 M1l'OCafI i i ~ i merccnartl europeo i dlstrug lm penul Son g"'3 i,

16,1 Ol",d""i; , ea bffesc colon ia Capuhr r, in AmC'3 de Sud.

An ii 16,90 Sc fon !'Cil.1::i l-tc,gilt1l1/\ shanrl P'" COUfa de Au r, Atri.::a.

rcmertului pc ~)~f;I.tfnL'Q.fl3_

F.!.rfu_i'".i~ O(OIDiLlli

1502 [ncepe dlnasda S,lOllld in Pe~~:1_

1 S 20· 152l Co m<,danpi portughezl ol.jUllg In Ch lnn. I S26 R;ahul" d~'Vi ne priinu I i.mpM.1~ mughal din lndra.

I S,46 Bu 11m. !;'lit¢" un i Fic .. t3 sub regele Tabin Sh'M:"li_

(4)lCid<r«l

Con:'lrltlrl nepcl ul 11 i, ~ P.t.,.i.nd lmperiul Bioz:.rnrrll.

I 467 R :ijr~hoiul O!'tl n. C;'U·c: a

1566 Pcnoada de inflorlrca lmperiulul Oroman,

I S n Abker ce] M.", un ,focI India de Nord.

1 '592 japonia il;1V~Jen:5 Co reea. ~I b co ni:3nd3 I Li i Hi(icyos.hj

16(J3 Tob,g>"'" aducepaeca ill japonm. 16025< iJl~jnf~ Campania OWldc:z:a .llnd_iJ'oI"Orit.-nr::J.!-r=o.

1632 locepe consrruirca Tai M=ajill.lndi:r.. 1639 J'I"''';' es re ind.i~ 5ifJiiinilor.

J 641 Ap.tn;= d i uastla M .. nchu (Q;ng).ln China.

1658 Doomia lui A" rangacb, u fri m ul rn3 ee i rn,pa.-ar ml,lg.n::r I, 111C'CPC In India.

]688, tni;('_p<: pericada Gen-oku

171)7 Caderea lmperiulci MughaJ

1727 .Es(C eukivaea :pe-nr:ru pn[il'~ ~b_(i or::ilFe,~u:., in Br.tl.i.li a. 1727 SoC" fix.c-nl gr.tn ir,a dtnere R.usla ~i China.

J 746 Raabcl LillI"(' colon i~ri i briunlci ~i franceal in India.

Lud",,;< .J XIV-I"" oJ fI'>flI';

eea t S03 1.('C! naniu m V tncl piU-eOl.l~ Mom U~:,1

15 ~ 2 NI «helange!o fermi 11.1. bolra Cepelcl Slxnne.

] 'j 17 Rt:frmn::. Pl"{lf('_~t:ilntl 1520 Sillcim", I tnccpe

do III 11 i~ iI-"V P r .. Impcriv In j OrorU3:Il.

1 '533 h'ID eel C roamlc .ajlJ ng~ 1.1 rronul Rusici,

! S i 2 M1S3C'rul pror~t'iti"!filo .. din zfua S[ Banolomeu. Prama, I :; 79 ~;l,ptc:" J"v .... i r:'I-ti i se u nc s ' in Uniunca Urreehr, Olanda. 1'i88 Flnt;:r hdtan7r.:~ 1m'ifl._gc: pr: eea Sp3I1 [0'1.

1598 Edtoul de:.I11 Nanres. Funt.t . .rJ:l carol ic i r~K ~i hughcncrrlor dr(:pruri egale.

1603 j,,,,,b VI un qrc Sco,i iii! ~j Angli', l604 RL1~ii se nabilcsc ln Sibc.-:i.l. l610 Asaslnasca regdui H~llri(" IV ~I Fr;III'*:i.

1618 Ineepueut R3ilioillh.I'i ,tie ~O de Ani. Europa.

IG.IZ-1649 R.\oo:boil,ll C.vil engke.carc se

~f.i r~IC oC"U C:tC011 ii1 lui Carol L

1700 M"",k R,.,oo; Nordic; Sc:mdi navia,

An ii 1700 r", r:e:~ il urn in ism,!!. 170 1·1 in R~,I><li ul de succesi Line ... p.:'inf.oJ.

1740 Frederick eel Marc devine:' regele Pruslel.

174] Vrms Be:ril\g ex pio r,~~::5 srrfmroarea dlntrc Rusil ,i AI",ko.

lea i nl'C=pt=" a.f[] rnu ia. FI';i! n~ .. 1.677 Impenul 0 [Q man imri in ~!I1'~ict-L'1 R!J~i:..

l6E 2: PC-1m eel M3 re InC'i!pc' domnia, R.lI:5:i a

1519 Ierdinand Magellan J1.l.vigh~z:.i peee P~ific..

1534 jacques Ctrli~r lUio'igh.r!l1.1 in amoerelc tI~ului Sf. ,Cuu<l,_

I '"l!91 c r L~tor[i r L(lJ IIITl b ;ifLl nge ln Ccraibe.

1499' Arnr=l"igtl ""-=~,p\!I:ci CXpIOK3z.l Amazon LlL

i 709 lneepe m ignpil in i'nol.~;i ~ german ilor :5oprc: Am eelca.

1.139 R~'\Ipl~;t .!i~liJ"'iiQT din Carolina de Sud,

J ). 79 Fnru:i~ Dr.du: ~J;lIn~ pen I ru brif.ln.kl iOO3S.f.l '~sdC';l ;I A rnc;ri~ij de Nord.

1609 H:l1ry Hudson m,vign.enii in amonrclc r1,Illui Hudson. l620 .\.·bytlowcr na\ ig,he.azd drr'i:: America. din An!;1 i 1.

l67'S R.l'ZOO tul dineec colon [~ri ~i hl.,-rillot!iii americani de1r'3S[C'3zl New EllgtiaJ i&

-toG:;! I ... 'iO Pnpu 1;'L~i,;r_ T{3llgo .m

-r::a. ~i ct!'rmu ilJ c'~rcillon.idiurilor

-su clul P.adfu-u Iu I.

l S26 r~nI1gh(,"lii ~lt'b."Lrd, rn Polirlct.i_.I.

I' 567 Esploracorul 'pon iol Me-J:r:i\:. ~u~ pr:i mil I ~II"Q pe'-ln C"ar(' <I; ung.c in i n)oll Ie Ie SOIOlllOIl.

1606 Lu ts VileZ. de- Torres Il:.Yighau 1ntfoC' Asi II ~ i NOIJOI. Guin((:.

1642 Explor;<orul Ah<J T",,",," iljungc: in TOI.Sma.niil ti ill Ncrrl.l Z<ol>nd:t_

IT12 N:I ..... igacorul clendea J,rob R0IW"0on 'iung. In S,m<M ,i [., ,til. P"lrcJ u I.

945

ISTORIE
PRlM-MINISTRl AUSTRALIENI
,
1901~1903 Edmund Barton 1939-1941 Robert G. Menzies
1903-1904 Alfred Deakin 1941 Arthur W. Fadden
1904 John C. Warson 1941-1945 john ]. Curtin
1904-1905 George Houston Reid 1945 Francis M. Forde
1905-1908 Alfred Deakin 1945-1949 joseph B. Chifley
1949-1966 Robert G. Menzies
1908-1909 Andrew Fisher 1966-1967 H a rold E. Holt
1909-1910 AI ffed Dcak i n 1967-1968 John McEwen
1910-1913 Andrew Fisher 1968-197 j John Grey Gonon
1913-1914 joseph Cook 1971-1972 William McMahon
1914-1915 Andrew Fisher 1972-1975 E. Gough \'(fhirlarll
1915-1923 William M. Hughes 1975-1983 J. Malcolm Fraser
1923-1929 Stanley M. Bruce 1983-1991 Robert Hawke
1929-1932 james H. Scullin 1991-1996 Paul J. Kcanng
1932-1939 Joseph A. Lyon' 1996- J hn Howard
1939 Earle Page Robert: .i.\lc:nz.ic:s
PruM-MINI~TR1 NEO-ZEELANDEZI
1856 Henry Sewell 1882-J883 Frederick Whitaker 1935-1940 M i chael J. Savage
1856 William Fox 1883-1884 Harry A. Atkinson 1940-1949 Peter Fraser
1856-1861 Edward W. Stafford 1884 Rc bert Seo ut 1949-1957 Sydney G. Holland
1861-J862 Willi.m Fox 1884 Harry A. Atkinson 1957 Keirh J. Holyoak"
1862-1863 Alfred Domerr 1884-1887 Robert Stout 1957-1960 Walter Nash
1863-1864 Frederick Whitaker 1887-1891 Harry A. Atkinson 1960-1972 Keith J. Holyoake
1864-1865 Frederick A. Weld 1891-1893 John Ballance 1972 John Marshall
1865-1869 Edward \,(f. S",fford 1893-1906 Richard]. Seddon 1972-1974 Norman Kirk
1869-J872 Willia",Fox 1906 William Hall-Jones 1974-197') Wallace E. Rawling
18n Edward W. Stafford 1906-1912 Joseph G. Ward 1975-1984 Robert D, Muldoon
1872-J873 George M. Waterhouse 1912 Thomas Mackenzie 1984-1989 Robert L. ngo
1873 William Fa, 1912·1925 William E Massey 1989-1990 Geoff re y P a. lm cr
1873·1875 Julius Vogel 1925 Francis H. BeU 1990 Michael Moore
1876-1877 Harty A Arktnson 1925-1928 Joseph G. Coates 1990-1997 James Bolger
1877-1879 George Grey 1928-1930 joseph G. Ward 1997-J999 Jenny Shipley
1879-1882 John Hall 1930·1935 Gc'''gc W. Forbes 1999· Helen Clark 1762 E aterina «a Mare iJi tncepc domnia in Rusi.a, In 1 R'ISi3 cuccrt~r-t Cnmcea. l789 Rinu marea Basdllet:

1867-1873 1873-1878 1878-1891 1891-1892 1892-1894 1894-1896 1896 1896-1911 1911-1920 1920-1921 1921-1926 1926 1926-1930 1930-1935 1935-1948 1948-1957 1957-1963 1963-1968 1968-1979 1979-1980 1980-1984 1984 1984-1993 1993 1993-2U03 2003~

PRIM-MINIFRI CANADIENI

1819 Esrc fondat S ing~po'" do elf" S"",fo.-.l Ram es. 1824 Marea Sri ran h: I Uplt.1 lm porrfva Bi rmaniei,

l822 Liberia devine: patria sclavilor dibcrap. 182 -IS2i Primul Razhoi J\;'Joh;mti. mere briranici ~i populatia ashanri de poe CoOlSt-.t de Aur.GhuJ1:.t"

18j.9 T",,,,," I de I. N.,"k Lng desch ide pomu"ile chineac ccmerrul ul b drank ~i oferi Hong KUl1g-ul M:Jrii Briranii.

John A. Macdonald Alexander Mackenzie John A. Macdonald John J c. A bbc rr John S. Thompson Mackenzie Bowell Charles T upp<r Wilfred lou rier Robe" Laird Borden Arthur Meighen

\Vi. L. Mackenzie King Arthur Meighen

W. L Mackenzie King Ridlard B. Bennerr W. L. Mackenzie King Louis S r. Laurent John G. Diefenbakcr Lester B. Pearson

Pi err" E. T rudea u

C. J oseph Clock

Pierre E, Trudeau John N_ Turner

M. Brian Mulroney Kim Campbell jean Chretien

Paul Marrin

PierI'(' Trud""u

1884 Gmf<rinla de la !lerlin hOd.t31rt: impit'{irn coroniiJor lfri'Cl.ll(;'

1896 lncep jecurile Olimpicc modemc in Grcce.

1897 Creels ~i 'Iurcta incr.i in railioi.

)830 Rtitanic-ii ~i burii se eiccnese in Africa de Sud. l830 fr4m;etii invadeazd Algeria.

18}6 ~11= Migralic a :agricl,JltQrilQI" hun, A_fnil"_l de Sud

J847 8ricanidJ inving t:ribul bantu in Africa de Sud

1855 David Livinp-tollc ajunge I .. Casu.do. Victoria: ;t'{trel incept! explcorea eUfopc!an1 ~ inrerforuhn efncan.

1853 SUA r"'leazliJap<m;' ,i dcsch ida r;omer{lJ I exrem. 1857-1858 Revolra indian;;, .sohU~i indicni Jill arrrcca brit;tnid ~ I'n'olri impoITM brimnicilor..

184S In(epe Foamerea CarrotuJui in lelanda, 1848 An.1 Revolup<i;" Eoropa.

1853·18;6 Rdzbolul Crime;" Mara B.rit'-Ulie ~i Fr:;anp 'in,'ing Rusia.

18S9~l86J Rlzbo!yllinHir;~rii It:.1lil::L

I 861 r rn 1''Ir.l,,,,,,,,, Te i'li tecepe 0 domme de: 47 de ani asupra Chinel, 1812 Controlul feud,l.1 samuratlce in japoniil 5e ,Arjqrc.

1864 Se tnfiin,c3z.a Crccea Rosie,

1866 RlzhoiuJ 3USt.ro-prus:..c. 1870-1871 Rhooiul fran<:o-prLI$;lc. Fran~:l esee hwifU,a..

187 J .rr.1.iU":OI Briranie legal i7.el:1.1i: sin dicarele. 1871 0 rro von B lsaurck unqu:, Imperiul G~rnlln<

1791 Revefurfa dln 1831 S"",,<I Morse 184&1848 Riizoo'uIIS61·]S6S Rl.b.oiul Civil

Haiei 1,.'S[c: condu:u de tm .. e,nruza Idegnlul mexicano-americaru SUA ies American

Pierre Tcussalne electric. vicrerioase, lS67 Esre creal' dominionul

L'Ooverrure. 1 836TC:2$1$i c-.'4t;igl 1848 Fcbra Aurului unadei, uldmul mssccru al amerindi-

1810·1822 Mul,,, p.rldln Independenra de Mexlc, e>liFomi.nl 1876 Lupca de la Ltnle ,nilOTdin SUA.

America de Sud '~i c11og3 l842 Estl; fol~.it3 pe·I'l(tl.l prim.a 1848 Prima convcnde II Bighorn~ amerindienii in'Vil'l,S 1896Sc gisqrc: aur in Klondike.

indepel1del1~:I. d:a.r.llfiesuzil generah de carre: drepcunlor kl11eilof' in SUA. armata americana. Canada

1812-1814 Razhoiul chirurgul.unc:rit.::1ll1 Crawford New York. 1898 RaWoiul arnericanc-

.mglo-amcrkan, lOrig. spaniel

~--------------~~------------~~-----------+--------------+--------------4~

]817 Primii ~1\llgr.tf\p europcnl 1840 Brleanlcii ~t maorii din J850 A(tul CQ[Qni$ri(or 186c)..1870 Maorf selupd cu (893 NOUil Zeclendj devtne

liberi populeaza srepa Noua Zed;l.J1d:3 5r::mncw Australieni. colonjsrti albi din NOLI'} 'prilll3 p:cl care le u:a fClllt!'ilot'

a.tL5trol.liani, Tmrand de b. 'W,air.angi. 18;J Pebra Aurul'IJi Zt."'dand~. drt'prul b VO[. ALL"iu~.!i3ni,

1759 Lu p'.' ~dx,"l"i

1763 lUSOOOlIii ameri nd len i lor lrnpotrwa britant~ilo~, America d. Nord,

JnS-1183 RevQlutia An\eriani 1776 Se scnuu.:'I:zl Dedarada de Independcoli. SUA.

l769 james Cook revcndil;.5, Nona Zod:andi 1i Australia pe.ntru i\1:arca. B rieen ie.

1788 E.:otc inHinp'; Colo" in New SULIrh \Valt':§" in Aus ereha.

1830 Revclurla dfn Iulie il iniac-uri P" ea",1 X,I Franrei. 1832 Primal Act .1 ReformEi l;lrg~r~ drepmrile de:' VO( in M2n=;:l Brlranie.

183 7 Regina Yicmria ~i tncepe dcmni :1, M:H'(:J Bneame

946

1800 Unifl!a lriandei eu Marta Brieanic ... 1804 Napoleon Bcnaparre deetne imp-.irarul Framel. 179"l-1815IUzboaide Napoteontene.

1815 Lup ra de I. Waterloo punt. cap31 dcmnrel lui Napoleon.

ISTORIE

RAZBOAIE IMPORTANTE

REVOLUTIIUMPORTANTE

,

DATA CONFLICT
ce.1096·1291 Cruclade
cca 1337·1453 R~2.boiuJ de 100 de Ani
1455·1485 Razbolul Rozelor
1618-1648 Razboiul de 30 de Ani
1642·1649 Razboi ul Civil E.ngkz
1700.1721
1701·1 13
1756·1763
1 92-1815
1812-1814 Razboiul din J812
1846·1848 Razboiul rnezican-americ
1853-1856 R.zboiul Crimeii
186J·J86S
1870-1871
1880·1902
1894-1895
1904·1905
19)4·1918
1931·1933
1936-1939
1939·1945
1950-1953
1954-1975
1967
1967-1970
1973
1980·1988
1990-1991 Rbboi,,] din Golf
1992-J995 Riizboiui Civil Bosn i ac
2002 Razboiul din Argan;,;!""
2003 Razbo!u I din lrak INVINGATORI

DATA

REVOl.UTIA

Musulmanii Franta

Casa Lancaster

Crestinii europeni Anglin

Casa York Catolicii europe"; Regali~rii

Suedla

Coloniile american" Iacobini

Bolscvici Comunisti

1775·1783 1789

1917 1945-1949

Americani Pranccza Rus~ Chineza

Marca Brieanie Regali!ri R.gali~ri Nalionali~ti

LUPTE MAJORE

INVINGATORI

DATA

Hasrlngs (Angli.) AgincOUI< (Frani'l) Ascdiul Orleans-ului (Fro.nlO)

1066 1415 1429

Norrnanz ii A.ngli. Franra

Saxonii Fr"I1f3 Anglia

Marea Britanic Mexlc

Rusia

1571 1588 1757 1777 r 180S 1805

TUICii Spania India

Confederapl _.-Fran\" brltanic Burli

Rusia

1815

18S4 Balad.~",,~erJ=i?4M'~I~~~~~~~

J 863 Gereysburg

Confcdcra{u

1940 Mar." Brit

1942 Midway {p

1943 Stalingrad

1944 Normand

rea Briranie A

VRSS

SUA.

britanic Vietnam

Israel

Arm lsti {iu negoe iat Fortele N ali unilo rUn ire Irak Ann isri "i L:J negoc iar

Coaliria condma de SUA Tal ibani Coalilia condu •• de SUA Irak

1954

Dien Bien Phu (Viem.m)

o peratiunea Furtuna din Deject (lrak)

Forlde Nan un i lor Un i rc I ra k

1991

1902 Popula~i!l ovimbundu din Angola se rc'volcl impocnva stapinirii porrogheze.

1910 Unlrca Afrldl de Sud.

1912 Se inRinfe:.td COrtsrC$ll~ N:trional African.

1>'17 R.yol,~ 1mp<>ui va sTiipinirii franceu:. Ciadul

obi ig.;i Fran fa 101. 0 r(:[rag(:r~ rare 1 durar trei an i,

1942 'Ieupele Ali., e a jung in El Ahmu:i.n. Egipt. ~i fOr{caU rmpcle lui Rommel sa S~ n:uillga din nordul Africii.

1945 ["<int.in,,,'" Lign srarelcr arabe,

1922 Desccperlrea mornlinwJui lui TI,IW'lkhamon. £gipt.

1922 Egtpeul IIi ci~'iV illdC'pcnci'cnf.l; de MaI-Q Brit:ank 1923 Eriopi:a S~ .1Jiruci UgiJ Nadunllot,

1941 Trupclc Ali .. e c~'igl ccloniile africane ale halicL

1941 Trupele germ.n,. cenduse de Erwin Romlnd,,~tn Libla ptmru a sjura 1",110,

190 I P"",. d, la Pe king pun, c:ap.3( Rebcllunu boxerdcr din Chin".

19()4.I9(}S J'p<>"i' clli'iV Raabctul Rusc-japonea.

19] 9 Masaerul d1:: la Arn.ri'U.l.r~ bri tan ieii desch id fccul ampra unui pl'Olat indian pajnlc. 1923 Se prabujq« lmperlul Otoman.

1941·! 942 japonh

P-'Ul( 5up-lni re OlSIJpra ccloeulor americane. bri~"3.ni'"(' ~i olendeee din Oceanele Indian fi Pacific.

J 911 Revoluli. Chine .. rh~¢ami di n;1S~; J Mauch u. 1915 Mohandas Gandh.

de v Ine conducsrorul Panidului Ccngresuhu Na~ion a 1 Indian.

1944 Japon.ia ;nnci In din, ind CS(C" in,,1nsa hi Koblma.

l54:;' SUA l:iI·!$~i.i~ prirnele bombe aromjee Mupra orasclar japcneae Hiroshlma :fi Nagasaki

1931·1933 IUwoiul Ch Inez-japonea. japonin lese

.... rJ::t<Ir{.O:l$:t

1934-1935 M"'lul Lung in Chin,

1933 Adolf Hider devine cancelar,

1936 Gem.",i. ghduiq« Jocllrile Oltmplce la Berlin.

1936 ltalia intd tee-c ;tli.anr!i; tv Germanla.

1936-1939 R'zboiul Civil Sp'''iol

1935 G ermania J:Ui:C retre Ccho.slovadd..

1943 AI"I;i ;nv.dea" leali a.

1943·1944 Gern,anii $UtJ.t alung:afi din Rusia.

1944 AJi!il~ij in~dcw Fr>np. !i olUllV germanll.

1945 f<l,td. germane se predau.

Pu.n~tQt de stesg ~7.ijf

1912·1913 Rhbo.;d. Balcaruce

1914·1918 Prim. 1 Rod"'i Mondial

1916 Revolt. irl:a.ndm importiva stiplnirij bdl.-nice 1917 Revol"li. Rus.<i.: Rusta devine prirnul st a t

comunisr, S t~a~ul rus

1918-1921 R'zboiul Civil Rus 1923 lrhnda cif,jgl. 0 ind<p<ndcn;.l parpal. de Marc.

Briranle. 1924 SCllin devine condut'5:roruJ

URSS.

1926 G"",; g!:lll:i:rala in M3.f(~

Brit~:nic:

1939·1945 Al Dodea Razbcl Mondlal

1940 Germani,a oc:upa Danemarca. Norvcg~:a. F,.Ill". Bolgi. ~j Olanda.

1940 Jonele aerieae britanlee p«'vin in'Vaz.i:a german iiI. a MarH BritOU1Li-

194 J Germant t ajul'lg de Esr,

forme:.u lmre M.ua Briranle ~~ Franta. 19Q5 Trupele Imperiale zdrobesc re,'oh a mnnclrortlor,

19Q2 FlCfd~ g.ermane:: ~_L bri ~,aoi«, inving marina Ven-e7_udci,

1906 Un cuu'cmiJr1ov~~r~ San Francisco, SUA.

1909 Esplorarcrul american Robert

1920 Pemelle cljdgl. drcpnd la YOI'in.SUA.

1920 Vln""", a a lecelului es re imcrz~ in SUA,

1924 Avreanele milirare amcricanc fae prima clllmric in jurul lurna.

1929 Crahul de p< Woll Street

!931 Canada devine C<)mpl er 1ndcpendr;:nd, de Marea Sri ranlc. 1931 SC'(oflst:rl,lic.~t(' Empire' S[l(C~: BUilding if'] New York. 1933 Prohibifi •• koolului cue r;dicui, SUA.

1933 Fulgenoo Sanna d~vlne condudtorul Cobei,

] 940 E.'t~f' ; nvenrae cop larorul Xerox,

1941 Marin" americana esre ar::a.cm de avioanele japcueee I. P ea rl Harbour. Hawaii.

1941 SUA "all,ur;

Ari.:t~liQr in rh.boiul fmpccfva japoniei ~i Gcto\lnki_

194.2 Enrico Fenni conscru ieft.e primu! reactor nuclear. SUA, 1943 Revoluria din Aegennna 11 educe l:a PU[CfC pe Juan Peron,

1945 SUA ,«,ea" prima bomb;l arornid In ew Mexico.

1912·1933 Trupc!< arnericane ocupa Nicaragua,

I>' 14 S, descbidc Canal "I Panama.

1915-1916 Trupek americanc In;ibu~.'5(' 0 r('vol~,~ in Haiti, 1917 SUA se .Il,"r. Man; 6ri[;i_nii li Fr".n{d in Primul Rl.boi Mondi.1.

1919 AustmJiaob~inC' fQstdC' colcrui gerTil.;ifL¢, din P:!Icitic. 1927 Canberra devine "'pi,.]. Ausrr .. liel,

1937 SdnJlinlcozii Fo'l' Acdana Rcgala iii Net ~ Zeclande

1914 Alistr.li.!i Noua bcJ:md.l se ..Jimn Ali .. .rllor in Primul Rbbol Mondjal.

1939 AUlrrali. Ii No". Zeeland. se aI'rnr. rorf.1or AJi a re.

1942 Jap<>n<2ii bomb.roc-a" Darwin, Alistrali1, 1i in ... ad,t:a'la Nou.a Guinee ~i 0 parte dln l':>p"'_

947

ISTORIE

DREPTURILE CETATENILOR DE CULOARE

,

DREPTURILE FEMEILOR

1600-1810 Zece mllioane de african. sunc du}i in Amcrici ca sclavi.

1823-1833 Esce organi>ad 0 sod"."," anri-sclavie pen<ru 3 pune cop" sclavagismului in colonii,

1909 W.E.B. Du Bois (I 868-196J) conrribu ie I. form.re. Asociade! Narton ale pem m Prcgresul Oamen i lor de Cu 10.", p<mru a pune capar i negalinilii sceiale ,11 SUA.

1912 Congresul Narional African (CNA) esre !nfiinp. in Africa de Sud pcnrru a .<igun> egalirarea <odall ~i reprezentarca persoanelor de culoare in parlarnenr. 1912 Marcus Garvey (1887-1940) fondcaul Asociaria Uni ve rsal5 p"nrru Lnbunararirea siruatiei Negrilor. in Harlem. New York.

1925 A. Philip Randolph (1889-1979) organize:1:lIi 'Ii conduce ell sue c es primul sindicar "negro".

ud, rididi inrerdicda L a care era ,upus C A}; iI elibereazd pe Nelson Mandel. (1990).

1994 Primel • alegeri multipartite au loc in Africa de Sud. Nelson Mandela devine prescdinre.

1950-1959 AI'.r legrle Apartheidului in Africa de ud. Ae es eea realizeaza discrlrninarea !nere negri fi ..oolor.{i·.

J 954 Currea uprcma a SUA srabilesre e. educatia "'greg_" (pe crireriul culorii] est. "ineren r tncgrua '".

19S5 Marrin Luther King (J 929-1968) organi'l.ea:d. 0 campanie pel'UU:a elimina discriminarea in ceea ce privesre rransporrul in comun cu aurcbuzele, in Monrgomcry, Alabama.

1960 69 de oameni mor in Masacrul de la Sharpeville, in ampul unui pro<csr fatil de legilc rasisre din Africa de Sud.

1964 elson Mandela (1\.1918). conducsror al aripii milirare 3 CNA. esrc lnchis I'C v;.\" in Africa de Sud. 1965-1968 Congresul SUA scoare In afara legii discriminarea. Marrin Luther King esre asasinat in 1968.

1989 F.W. De Klerk, presedintele Afridi de

D"li nu esre 0 ~ora. insula Man a fosr primul loe in care femeile au avur drcprul la \'0<;' In 1880. Anumltc scare ale SUA au dar femedor dreprul la vot rnai devreme (Wyoming in 1869. Colorado in I. 894. Utah 1n .1895 ji Idaho in I S%). In,,, nu au fo.<! recunoscute pc plan "'llion.J pini In 1920.

TARA PRfMUL VOT
Noua Zeeland. 1893
Australia 1902
Finland. 1906
Norvegia 1913
Danema rca 1915
Island. 1915
Oland. 1917
URSS 1917
Mare. Bri ra nie 1918
Ausrria 1918
Canada 1918
Germani. 1918
Pclorua 1918
Cehoslovarja 1920 Nelson

Mandel a, vo[and in al"g<'rile din 1994. in Africa de Sud

PRIMELE FEMEI PRIM-MINISTRU ~I PRE~EDINTE

TARA

Ceylon (Sri Lanka) India

Israel

Argentina

Republica Centrali African. Reg at ul Un it

Portugalin

Islanda

Dominica

No,"ogi.

Filipino

NUM'E

DATE

Sirimavo Bandaranaike (PM) Indira Gandhi (PM)

Gold. Mcir (PM)

Marla Estella Pcr6n (PrCf«linte) Bizabem Domlden (PM) Margar er Thatcher (PM)

Dr. Maria de Lurdes Pintasstlgo (PM) Yigdl.s Flnnbogadome (Prqedinte) Mar), Eugenia Charles (PM)

G rc Harlem Brundtland (PM) Corazon Aquino (PM)

1960-1965/1970-1977 1966-1977/1980·1984 1969-1974

1974-1976

1975

1979-1990

1.979

1980-1996

1980-1993 1981/1986-1,989 1986-1992

$ufr.geta britanica Emmeline Pankh u rst

Indira Gao dhi

1960 17 cclonll :iLfrieanC' (::4t1h..a hn.lIt(Klldc:"Ilp,

J 962 Nadunlle Unh:c lmpun :M.ru;:tililli i\fricii de Sud.

1%4 Conduearorul eN A, Nelson Mandela es .. inchi. pe viar.:t

1950 Act"! Zonelor de Crup l<g.IUcau Ap.rth<idul. Afri ee de Sud.

1956 rtaa din Su",,: <TUpelo ~giprene i i (0rtenl pc f'rwce:z.l 1- pc brit:anici sa S(: rctraga. 19S7l<-gilc (.I'u,l.w') dln Ai"n(';l tic Sud ccr ea w~i eel de: cu I oare sa poam:: perm tse.

1967-1970 Illiboi <iva in Nigeria..

1967 Dr. Chri~ti:&.J.r1 Barnard face prtmul rransplam de cord i.n Afri"" de Sod.

1976 Revoke in .. s{ude negroC'· din eoata Africa de Sud.

1979 Lidcrul ugandez Idi Arnin esre lndcpartat cit rebelli SUSfinuti de ror~c: ranzaniene, 1983 FOaJT'I(u' i.n Etiopia

ruill 19'iO~IDA~boI;k_dc infcqi. <to HI\' ",--.J".;km dr.mw.:. 19')4 CNA <>jtigi primdealc:g<ri dan,,,;,""" ~ NcIo.>n M.M"," ,b,,,,, primul pt<!<d"'tr de """= lOOZ Alcgoril< di" Zimb,bwe stiiii.l~ con ercverse pc plan lnrerrerlcnal.

194 i India Ii Pakis tar ml devtn lndependenre de Marea Brteame.

1~48 So inflin\c.z.1 ".,,,1 15,,01. 19 9 M.o p,ocI.m<m no", R(;publid Comun i~[j a Cblnei,

1953 Edmund l-JiI"y 11 Tt:n~ing Nor-gay 1I1'('1 ~ Everest,

1954 Viernamul esre Ji ... izar inrre NorduJ eomunrsc ~i Sudul susrln ur de fortele americanc.

19'i4-I'975 [U,boi\ll din Vi~{n:1m

1966 lneepe Revel "ria Cultur~ll in Chln~_

M.ach,cd. navefci VQstok J

1967 Rl,boiu I de ~= Zile Jimn: isr.wi ~i ~i ilfiillbi.

1971 F'Sr~ Fom:b t ~f:iI ru] independent Bangladesh" 1973 R.zboiul arabo-israellt,

1976 Vlcmamul de Nord Ii eel de Sud se unesc.

199 Rcvol.'li. Iran i'-"A

19S0· 1988 R •• bciul Iran-Irak

1989 Mil"'f< pro-dcmomn", . Pi.,\3 Tiananrnen din. Beijing. 1990-1991 Raebolul din Golf 1995 Prun-uu u iStTU I rs~,dtrl\li, Yirzhak Rabin este bbin;.l{,

11J5S UTile comunisre san.ncn:a Pacrc! de la \~l.qovi:t_

19)6 Trupele comunistc 1nibIql 0 rcyold and(C)lnunisd In Ung-:u"i:l. 1957 s< formcui Ccmunirarea E.conQrnica Eurcpeank,

.1968 Revolre wtiCOlTlllnisrii ~tC u:irobiri in Ptdg:..

1968 R ev solre ale srudendlor din Paris.

1969 r..larc3 Brteanre rrtmirE:: erupt' ill lrlandil de NorJ_ 1971 F<rnoil, dl,Igl d"-1'rul [a ver tn Elverla.

1979 l\ t-uga.d Thar her devine prima fcmci~ prim-ministru hriti1.nk.

1989 En. demo]" Zidul Ikrlinulul

Scvteece

t992-1996 Rbboi d"il in fust:i. J Ligo ... b: v ic,

200 J Moneda euro esre 1.tm;3~ in l2. flri ale Un lun ti Europene.

Marga_fcl Thurcher

1979 5;U1di_n~[i.i man: L~d prciau

pt.leTC;) in Nk:uagu;a.

1982 Razboiul Jnsuklor F.Jk:la:i"ld: M:.rca Brit.'Ulic i.nvil\gc fofV:le argcnrinicnt.

19&2 Canada crt-cad () ('onsr:impe indepcndent;} de C~.1 oJ Rega{ului Unit.

19-85 R.f1.hIIJl)i11 I J :lmClr. un \':I!o Grccnpe:ace. CHiC' Kurund:ir de' pro(C'uilr.;uii pcnuu in:lfnl:lt-c= n.udc~ra, in Noua ZC'cl,md3

19',5 Q-uncn il de c:uIQ:II'l! din Alabama, SUA, bolcoh_"Xtl autoboeele roegregatc.

19550 lo\,iru<l d",m rum..,.. in Arg<:l1dna illndc.~m::al,.i IX' pttfCdimc..lcJLI:tn Peron.

1959 Revolll\i.dill Cub. tl :WlJl:e b. putete pc Fidd Ca.nnl.

1968 Lidcru II upsel PC""" drepcert dvik, Martin luther King, este .t..~3..!.ilUr.

J 969 Neil Anrutfons esre prima pcrw:m1 cU'c p*~[e pc: Liml. 1974 Prc'tCciimdc american Rich.ard Nixon dc:misione~13 din cau~a ~:mdllului W;3n~rg:au;.

1962. C .. iza nude.id C'lI b:m.~:z.:l 1962 Jamaj_cil devine lndependeora de- :.. '4~ Briflnk. 19631'rqc:dimd<John f. Kt:nm~dy e$tc:- lI'hI5Lh3L

1965 Lid,ru! lup«i pcnuu drcptun civile. MakQlm X. e!it< 251sin;tr.

1 \189 SUi\. ,n>',d",; Panama.

1993 CliladOl creeaaa Nun;l,\'Ln:. eel ITIJiL mare rerjrori u penrru bap:in~i.

200 1 Tcrori~t;; Ji",ug \V"rld Tnd(' Cc:met. SUA

1950 Scna{Orul amcricanJoscph McCanhy ini;cpc ....... lD~torHC' d~ l,rljictJart''' :anricomunhfc!,

1947 Ene: fonnadi Comi~la P"d"cul<1; d, S"d.

1956 Tes:re lludc:tr(' brirwi,c;n M:\ralin~~. A~I~tr-.tliJ,

1959 Tr.llarul Ant.1l'C[i{ protcjeazl wnil !len rru .ten::~r-i.

J967 Drcpt'ull~ nlt in NOli.!. Z<d .nd. '" J,ordl de b 20 d, ani.

1975 PlfUl J.·NOtll G u ifLt!it dt\'i Il~ indL!JK'n d(:ml~

1960 Aborigcnilor Ii '" 2Co,d:i ~('eI44i1 dreptun 1:1 prQteq:i~ soci.;J.l;1 (:;1 ~i rt:4:ful Li i (,edfenilo r aus:uiiIIlicni ~i obrin drept clcplin de VOt dOL ~ni m:li r;;it'Ziu .

Rainbow lHimo,.

948

INDEX

DArE INOEXAT,E

DATE INDEXATE

A

A Doua Republics, Franta 359

A PllU'I1 Republica, Fr:II'fa 359 A Trela Republica. Franla 359 A;J (lava bloc) 904

Aachen, Germania 191

Abbns I~ ~ahul461

Abbasida, d inasda 44 II

Abd III Ham id II. Sultan III 454

Abcr:l{ia cromatidi 828 Abcma[hy. Reverendul Ralph 511

Abidjan. COa5t'J: de Flldes 44 Aboliponiltii.fomerrul cu sclavi 772

Aborigeni auscralienii II Abraham 844 .. 490, 501 Abu Bakr490

Abu Dhabi, Emirarele Arsbe Unite 810

Abu Sirnbel, £gipt 100 Abu Talib 541

Abuja, Nigeria 46

A b 1lI'u1, starilt materief 514 Academia n6

Academia de ~rjjn~e ji de arte frurnoese 842

AJ:.~'7Jfhl:1'f!mlJ£ 892-

Acarieni 647

Acceleraric 376

Accidcn tc. p ri mil 11lJ U cor 708 Accra, Ghana 45

Ace de gnva! 312

Ace, brazi 247

Achebe, Chinua 529 Achemenlda, dlnastia 455- 456

AcizlI2-13

Acj~f alifaeici 13

Ariz; aromatici 13

Acizi neucralizanri 13 Aconcagua, Argemina 599, 99

AcoperifUri

arhirectura 102

cladiri ficonmuqii 229 din Hur230

Acordul General asup ra Tarifelor ~i Comertului (GAIT) 235

Acor;;lurilc de III Camp David (1978) 59]

crearea 79

rizooaide cu arabii 79 RizboLu.1 de ~ll~t ZHe 883

Acrihce 564 Acrobari! 410

Acrobarii sportive 410. 412 Actinide. tabelul periodic 924-92:5

Aeriniu 924 Actiunl-reflex 253 Acrorl

drarnaeurgte 283

filme Ii producne de rum e 364.365

teatru 845

Acrul Homestead (1862)868 Acrul Unit;i (1707) 738 Aceul Unirii (1801) 488 Aeupuncrurd 572. 573 Acvamarin 259

Acvarii 912

Addis Abeba, Eriopia 30 Ad~lie 3S1

Aden, GoLfuJ 30

Ad~n. YernenBOS Adenina 402

ADN (acid dezoxiribenucleic] celule 211

gene-cica 402, sn

selecria narurala 325

ji evolu ~ie 331

strucrura 842

Adolesccrua 255 Adclescenri, muzica 71.8 Adrenaliaa 438

Adrian lV, Papa 488 Adunarea Geoernla a Nadunilor Unite 862

A .. dll1ua327.684

Aer cornprirrrar 40 Aeroglisorul 387,758 Aeronave 1 ·]6

Leonardo da Vinci 741 avioane derazboi 718, n 1 avioane mereorologice 709 isroria zborului 906725 johnson, Amy 5 1.0 navig;tli .. 610

[adar713

,,~.J ri Aeropo rru ri Aeronave de pasageri 16 Aeronave de recunoaseere 16. 721

Aeronave milicare 16 Aeronave peruru madl16 Aercp 0 rill r1 17, 229

dace 934

japonia 505 Aerosoh 78

Aerull S Afg;mistan Il6,S15 Afide 693

Nine 812

Afi~* cu crisrale lichide (LCD-uri) 508

Af4e de filme 366 AfhJCIll'l. r1uri 729 Afric:! 19-20" 1.42

dimal3I date 922

yaei ap nnea 385

Africa Ccnrral5 24-27 dans 270 mqtcf'lguri 581 zone de dima 20

Africa Cemrali ~i de Sud 39 fauna 32

Africa de Esr 28-31 af!~e de RIm 366 e:xp!orar'C 329 Imperiul MaL 450 isroric 34-.3 6

Man:!e ZimbabwcS56 muzica 604

Africa de Nord 3~

AfriCII de Nord-Vest 37-38 pirap 659

fi,una 320

Africa de Sud 21-22 ~Frth"id 19.552, 21,23 bancnore 146

razboai de cu bun! 98. 23 istoric 13

Mandcla, Nelson 552. mc~tquguri 58!. O<ganizapa Srudentilor din Africa de Sud (SASO) 23

Afnca d" V~t 42--46

co me qui (U sclavi 772 Imperiul Songhai 462 lndiile Orientale II~ Marea Caraibelor

Afrik2nerii 22. 23

Afrodita 389

Agassl, Andre 797

Apssil. Louis 414

Agenli de voiaj 198 Agenlia Spapalii Europeana (ASE) 711. 792

Agincour(, Lupta de In (1415) 723

Agra 453

Agrega~e, criscale 258 A~siunea. comporearncntul animalic 89

Agneul rural i cresterea anlrnalelor 47-49

Africa de Sud 2:2 agricuicur.t organid 700 Agricul rura uszi Agnculrura ~i cresrerea anrmalelor

Albania 804

Arabia Saudj[ii 808 Argentina 98

Armenia 187

AIJ sr ral ia 13 J

Bhutan 115

Bolivia 162

Bosnia ~i Herjegovina 803 Brazilia 164

Bulgaria 404

Burundi 2J

Canada 181

Colurnbin 792 Congon

Coreea de Nord 249 Dancrnarca 2.69 EcuadQ.r'286

Egipt 25

Egiprul antic 295 E1v~fla 820 Eritreea 30 Federana Rusj 732 Filipine 650 Flnlanda 333 Fr~nfn 357 Germania380 Grecia404 Guatemala 194 Guineea 35 Guincea-Bissau 34 Inca 442:

India 445

lndnneaia 452 lordama 822 lrak464

lrJll464

lrhnd~ 465

Israel 474

isroric 34

Italla476

J~ponia 505 Kazallsrnn 733 Kenya 17 Khmer.lmperiul490 L~[Onia 113

Malawi 32

Marcle Zimbabwe 556 Maya, lrnperiul 565 M~",ic 552

Moldova 728 Mongolia 566

Nepal 143

N i <"aragua 195 Nigeria 46

Noua Zeeland ... 606 Olanda 601 JlQlonia313 Porrugalia 683 Regatul Vni' 858. 859 Republica Ceha 313 Republica CerlTl'!I!:; Afriean1i 21

Republica Dorninicana 188 resurse rnondiale 932

Se neg.> I 34

Spania799

Sri Lanka 467

Srarele U I'll re !l66, 813 Suedia 816

sumerieni 826

Tad jikistan II 6 Th~ib.n<il 858 TogQ45

TUfc;;, 853

Uganda 27

Uniunea Europeans 315 Agripina457

Agrippa uri~ 373

Agri!t 390

Ahmad al-Mansur, sulesrrul Marocului 462

Ahmad Baba 462

Ahmed l, sultanlll-i54 Anura-Mazda 456

Airedale Terrier 207 Aisberg urile 56. 64. 414 Ajrnan, Ernirarclc Arabe Unite 810

Ajucor strain. eeonomia mondlala 933 Ajuror.econoro ia mcndiala 933

Ajurorul urnanitar, Nariunile Unite 863

Akbnr. Impar:l.tu1489, 453 Akhal-Teke, caii t 16 Akhenaten, Faracnul 296 Aksum34

Al Doll~a, Ra~boi Mondi~l 718,726-727,761

Africa 19 Asia 113

En.igrna. rnasina de codificae 232

Europa 322 Holocausrul 437

):!pooin 507. 8 1.6. 726, n7 recun 03icc rca din balo n 94 RegatLtl Unit 738 Scandinavia 'li 769

Sratele Unire 816 submarine 824·

Uniunea Sovietid. 880 Vichy; Franta 386 victimt719

Abh489,54! Alarna 550

Alarnein, Lupta de In (1942) 35.726.727

Alamuri 478. 480

Alaric 500

Alaska, SUA 810. 813

cutrernur 268

A/btl ,a ZiIpntia {i cd fap'e pitid 269

Albania 802, 804

Albastra de Rusia (pffr scurr), pisicn679

AI bilScrcld~ 371 A1ba~ii 637. 87, 660 Alberta, Canada ISZ Albilil'1431

Albili\a cu vene marc 373 Albina dulgher 51

Albine 51, 477

at bin a producaroare de miere S]

colonii 89

i nlep~rnri 13 panoxt t3 5 I

Alburne, cd mai bin e vandll ee 939

AlC'a pitid 351

Alcarraz, inchisoarea "172

950

OATE INOEXATE

Alchirnie 840

kool 570

Alcon, LOUisa Mar )31 Aldabra, insulele 626 Alegen

dernocrarie 392

familia Pankhurst 33 m i~carc3 fem i nista 590

AIde, generica 402

Altrgare. atlerism ] 25 Alerg;; 781

Alexander, Bill 845 Alexandria, Egipt 208 Alexandru eel Mare 52, 120. '120,539

cucere te fenieienii 652 invadeazd PWljabul448 ~i Persia 55

Alexandru II, '[aml 356

Ab an drn VI, Papa 539. 705 Alfabe tizarea 931 Alfabcru1461,910

Codul lnrernsricnal de Semnale J 1

codul Morse 232. fcnidan 652

razele Al fa 697

sratia spapala AlplM 797 vechi grec 2.0

Alfonso 1. Regele Alfred eel Mare. Regele \Vesscxnlui 81

Algarve. Porrugalia 682 Alge

alge ~i alre ierburi marine S3

briofhe600

de apii duke 53. 3 '0. filUM ~rmului 7 9 ierburi verzi 868 sirnbioza 869, 226 spori 663

unlcelulare 868 verzi-albasrre 892

Alge marine 53, 622.

maerl53 Algebra 448.537

Algele Mirii Sargasdor 622 Alger. Algeria 29

Algeria 29

Ali (gmerele lui Muhammad) 490

Ali. Muhammad 229 Aliaje 550

Ailu in Tam Mi1llmi/{JT (Carroll) 531

Alimente 54-5

Algeria 29

Alirnenre alirnente congclace 3 6

Alirnenre alirnenre Illodiflcnrt generic 37- Alirnente alirnenre uscare 17

Argenrina 98

Armenia lSi'

asrronauti 123 Aum-allal3) Belarus 807 Botswana)] camping 177 Chinn 21 digmia.276 ecosisreme 290 Egip[2S energte 303 Etiopia30 !racitul 334

lanfuri i n:~dt rrofice 350 Republica entral African';; 21

~i;lltdc Pammcului 8 2 rchnologia alimcntarf 847

Allende. Salvador 790, S05 Alma Ata, Kazahstan 73 Almeida, Francisco de 5"9 Almodovar, Pedro 366 Alorropi 298

Alpaca 201

A1pi

Alpii australicni 93. 129 A1piiJaponczi 50

A1pii sudici, oua Zedand~93

Elvetia 819

I(alia 475

pa)l¢ alpine 320 A1-QaeJa 81 5 Alrare 56

Alrare alrare In margine, drumuilliS6

hinduse 2.2

Altiplano 161. 67 Altirudinea ~i presiunea 690 Alunele de P1unilll( 42 Alveole 691

Arna Dablarn 114 Arnandine 325

Amandina Gould 178 Arnarerasu 592 Arnazenir 259 ,\m;u.onuI14G,67 Arnbalarea 60 Arneninrari, defanp 303 America Cenrrala 57-59

dRl'IS 271 explorare 320 isroric 60

MJlya, Imperiul 565 Mi:J:tlamc:ricanii 585 Olrnecii 627 pirarnide 676

culprura 5

America de Nord 61. 64.242 amerindienll 6- 7 Canada 180..182 incursiunile lui Columb 233

ismrk65·66 mq~guri581

Mexic ;51-2

.Parinl;i Pelerini 658

rdigi; 739

sculprura 75 AmcriOl de Nord, fauna 63-64

cidul oxigenului 91 fauna occanului 622 fauna polara 35 J foto~in(e'Z::l 654 parni\i644 poluarea 699- 00

America de Sud 6 -68, 242 Argennna, Chile Ii Uruguay 9

Bolivar, Simon 160 Bolivia ~i Paraguay 161- 162

Brllzilia 163-164 dans 271

Ecuador ~i Peru 291-6 explorare 320

fauna 793-4

mea 442·3

istoric 789·90

nordul 791-2

America de ud, fuuna 69-70 America ueei America Centn a la;

copaci 2 6-2 8

hlllll" p;ulurilor 347 intrebuintari 690

tundra 850

American shorrhair, pisica 679

American wirehair. pisica 6,9 Americiu 9l

Arneseecarea, culori 265 Arnescecuri 78- 9

Ametis[ 259

Amfibicrui 80

broaste ~i brcasre rfiioase 165

fauna de m13~a ~ de balrii.341

fauna dqt:rruiui 338 f~una lacurilor ~i a rdurilor 339

fauna padurii 347

fuuna padurilor cropicale 349

recorduri 919 salarnandrc ~j rritoni 765

Amibele 211. 868, 869 All1igdaJe 781

Amish 257

Amman, Iordania 822 Amnesty Imernational438 Arnonitele 377

Amori.ii 826 Amplificaroate de semnal radio 8

Arnprenre 676. 767 Amsterdam, Oland1l60 1. 602 Amulete funcrarc, Egiptul :I.I1oc293

Amulere, Egiptul-antiC 293 Amundsen, Ronld 673

Amun-ra295 Anaconda 339

verde 83

Analecre, Confucius 239 Analgezice 569

Analiza chimicii: 559 Analize medicale 541 Anato!ia 852

Anatomie 156

corpul uman 250, 7 planre 688

Vt;o;aliu ... Andre.u 889 Anatomic cornparadva 331 AnthisallrltJ 267 Andaluzi, rasa de coli 1 T Andersen, Han Chrisrlnn 530.531

Andezirnl 758, 880 Andora 799

Andorrala Vdla, Andorra 799 Anelide 82

Anernomerrc 709

Anemona (planrn) 667 Anemone de mare 290.576 Anemone pavon/fur 37l Anescezia 572, 544 Angajarea, exploatarea copiilor 453

Aogiospcrrne 663, 892 Angkor Wa[ 490

AngJi.i (pope r European) 81. 1'18

Anglc-saxcnu 81. 765 Angola 31

Angrosisri 2JS Ani-lumina 8 1

Anii bise p 837 Anlmale 82-83

africanc 32 agrieulrur:I. ~i c~[ere:l ~njmaldor", 48, 50 amfibieni 80

;mj male nocturne 85 anirnale veninoase 86 and ~i alre insecdvore 105 balene si delflni 138·) 0 biologic 156

bivoli ~i alte bovine .-albae;c!: 158

broaste ~est03SC 167-168 bursucul, vidra ~i sconcsul 17J

cai 174-175

clini 206·207 dllrorU!e in spatiu 86 dmiit:201

"1.muAaj ~i culoare 178-179 canguri ~i alee marsupiale 183-184

capncare ~i anrilopc 202- 203

celule 211

cerime en~rg"tiec 9 J ciclul OXigCJl ului 91 clasificare 82. 914-15 compormmem 52·3

conservare 240-241 cuiburi §i vizuine 262·26) dinozauri 277-278

durace de via{:l 916 elefarui 302-303

evolujia 325·326 t:xtinqia.688

fauna Americii de ord 615-16

limll,a Arnericii de Sud 793·4

faul13 Asiei 52.3-3

fauna Australiei 132-1 00 fauna de dimple 35·7 fauna de mi~tinil ~i de b"Jr:i 341-J4()

fauna deserrului 338 h.una Europei 316-17 fauna insulelor 472

fauna laeurilor :Ii a rauri1o~ 339-340

fauna oceanelor 622·623 fauna padurilor 346 fauna pidurilor rropicale 699-349

fauna p"~te.iIor 189 fauna polara. 674

filurnI r.'rmurilor 7 9-S0 fauna urbana 354

foLi 748

fosile 377, 378

fum 'icaru L le ne~ul ~i ta ruul 57

g"[I~ti<::a 402-403 girafeJ84

griidini zeolegice 912 hibernarea 431 hipoporami 423 iepuri 441

lan\u.rl ~i rerele rrofice 350 legende 592

lei fi al rc feline;-a! bad ce 518-13

lilieci 523-19

lupi §i cllni salbacici 536 maimute fi alte primate 568·545

m<l.mif"re 549-551 mnnguste Ji civeee 5-3 manifestari sociale 166 migra~ia 84

neoesarul de odihnii. 917 nevasruica §i jderul 889 oi ~i capre 630

oua637

panda ~i raroni 88 S parazi~644

perioade de gesta!jic 9 l pisici 678-679 poluarea 699-700 porci 702

povqri ell animale 531 preisrorica 892-138 pulsuri 917

rfispandi= serninjelor 366 raze auditive 91

951

DATE INDEXATE

recordurl 918·1 9

rinnceri {i tapir;: 755 semna le de avert i zare 1 66 semne fi simboluri 764 fObol<Ul i ~i aJ t~ rozaroare 835-2

specii in pericel de exrinerie 920

cemperarun corporale 917 tW1dra1l50

urji8&4

'~I!.i fi Amf1 bieni: .PL<1irj. Insecte; Reprile vite-ze916

zborS7

Animale care se hrsnesc p On filuare 89

Ammale cu sange cald 917 AnimaJ~ OJ sange rece 917 Arumale marine. recorduri 919

Animale nocturne 8'5 Animatia pc celuiold 86 Animatie90

Disney, Walt 269 AninuJ negro }71 Ankara. Turei a 8)2

A""a KmTIli1Jtl (Rim) 3,7) Annan. Kofi 863 Anotimpuri 837

animale si 166

orbiea P5m~ntlllui 815 Anselm. 51'610 Antananarivo, Madoq;3Scar 32 Antarctica 91. 2-42

ado III g).aciam 414 explorarea polara 673 Fauna polara 674-5 p.ura de ozcn 700

Antllres820 Anrene

flururi fi molii J 511 insecre 89.475 Anthony, Susan B 590 Ancbtonce 569 Anticiclcni, vrcmc 266 Anneorpi 413, 78 J Amigua fi Sa rbuda I SB AmiloQPlllCi4 Annlopa 201

cal 202

ell plum coarne 202. 203 saig:t 82. 523

sltawnga 339, 341

Anrdopa cervicapra 335 Antilopa de apa africm;'l178 Antiiopa de m!a~t:in" 203 Antilopa de padure 33 Annlopa gnu 84

Aneilopa kudu mare 202- Antilopa rnendes 33 Annlcpa nyala 202

Antilopa orY"

arab£240

,m ur~chi cu c;ucurt 202 Antlmoniu 925

Annpaeer 208 Anrisemitism 426. 487 Antivenin 86 Antonlu, Marc 212 Anera.cit 2-04 Anrropologie 774 Anubis 295. 389

Anlll

anournpuri 784

Anul Nou chinezesc 117 rimpul 861

Anus 276 Anvclope

biciclere ~i rnotoctdere 1'53 m~ini559

ANZAC (Corpul de Armata al Ausrraliei ~i al Noii Zeelande) 9B

Anzij 67

Aonn474

Ap,,52.2

ap a potabihi 931 apeducre 694. 706 baraje J7 dmilc201

camping ~i drumerii 177 cielul apei 290 eccsisrerne 289

fauna lacurilor ~i a raurilor 339·-340

fO roslnteza 38 I

Inor ~i ~CUfufldilti 503 lnsecce 476

i.ri.ga{ii 50. 492

lacuri 513

oceane ~i m~ti 345 petsaje vulcan icc 904 ploaia 692

polenizarea !loritor 370 riUpiindirea seminrelcr 389 r;iuri 729-730

sisrernul urinar 96

~tiinl'!l~ Pamimtulu.i 843 vl)Juri 877

Apii de adancimc 730 Apa de mare 621

Apa din mpirea zll.pezii 730 Ap~ din zona de aerare 730 Apa frearicl730

Ap:irare

arrropcde 112

broa~~ ~i hroaste r.iiQlI,je 165

caprio,"", §iantilope 203 carabo.l§i638

Car.JC3 ti I~ ~i calrnari 185 Cescele casoele 194-195 cos3!j1 ~i greicri 395 uabi2S!

dinozaltri 278

Hururi fi rnolil 158 furnicl fi termite ')8 g;i.ndaci 69) hornari252

in!eC"t~4S9

p"F-i668

planre 686

rozatoare 836 sslarnsndre ~i tr(.onI765 semnale de averrisrucnr, animal e 166

joparle 838

Apa rare de film ~t subacvatice 93

Aparare de forografl a' 92~9 3 fulografie 380

vi deo reoo rderr 875 Aparare de IUtog:rafiar SLR n93

Aparace de pd.jit paine 484 Aparate de zbor 94-95,906

lstoria 866

Aparare de zbor cu heliu 94 gaz natural 626

in So a re 81';

stele 807

rabelul p<'riod,ic915 Aparare foco de unici folo~i'rla 93

Aparare fo{ografke digitale 163

Aparare pen tru parcare 48 Aparat ul G oJgi 211 Aparramenre 192

Ap a rthcid J9; 552, 21. 23 Ape repeal 730 Apeducte694. 681. 72S Apenin!i475

Apia. Samoa 680 Apolo907, )89,401

Apolo asrereizt 236 Apollo racheee 721.79; Apolonius 420 Aposroli484

Appaloosa, rasa de cai 175 Appcmanox, Virginia 48 Aqa Mirak 461

Aqaba, Golful 822 Aquirania. Frililfl. 723 Araoo, cal ul dill rn."! 175 Arabi

Imperiui Islamic 448

r;;.zb oale cu Israel 79

ArlIbia S!ludita 406,808 Arabii din Ink 464. 826 Aracari cu urech i castan ii 653. 213

iJrm:hmJOl1l1palllm;"QSIl 189 Arahide42

Arahnide .111. 647 Arakanga 132

rtlfll 643

Aranjamencele cu mal mul~i scriperi %8

Araucanienii 67

AI'~'K'rilL l!r31.1caf\;1.Z4S Arbalere 195. 723. l07 Arbon cotip 305

Arbon cu cam e 305

Arbusri 688

Area Covenan rilo r 501 Arc.de

arcun jUngl 7Z3. lOS Irnperiul Mongol 565 Arrh"rognyol1378

Arcul de Triumf. Paris 63 Arcuri bu rome 61

Arcuri insulare 471 Arcuri lungj 723, ros Arcuri vez] Tit cu arcul Ardcnez, calul 175 Ardere 18,334

Ares 389

Argalu1630

Argentina, Chile ~i Urug"a~ 97-99

Argila 758

ohi.rir fi ceramics 685 soluri 788

ArgHi! 758

Arginr 550, 552

tabelul periodic 925 Argoll 18,91, 925 Argyroxiphium 241 Arh~ologi~ JOO-WJ

oase765

Arheoplffix 267

baraje in arc 147 pesrele-arcas 669, 340 poduri in arc 694

Arbaletc 195.723. 107 arcuri hmgi 713. J 08 Imperiul Mongol 565

Arcade

hise rici fi carcdral e 1:; 7 in arhirecrura 61 Islamic 572

A rh eclcgte SII ba.cva[idi I 00 Arhirnede 376. 742

~rubuJ lui Arhimede 461 Arhipelaguri 471

Arhitcqi 62

Arhirecrura 6J·3 Arhirecrura Art Deco 104 Arhireceura da:s.icii. 102 Athircctul'ii modem;;: 63 An.I"~ 5, rache ca 71 1

Arid de mare 733, 353.821 Ariciul 105.354.549.

european lOS

Aripi

;wronave J 5.906 carnb~i400 colibn 517

Huturi fi molii 372 insec te 87. 475 liJiec; 52.3 mUlfc602

pmri 651. 652.87 Aristorel ~i Alexandru eel Mare 52

Ariemeeica 620

Arkoze 758

Arkwright, Richard 454 Arruaru, Giorgio 476 Arm)1(C 106

Arrnso, briean lei 106 Anl;IatOl d~ ""racota 209

Armara :E.!iber;irii (China) 212

Anna ra R~i~ (China)?' 12 Armata Ro~k (Rusla] 734 Armata spaniolii 30 I

Arme 107-·108

cava ler i 196 samurai 70 .. 766 viking! 879

Arme de foe J 09

Arrne nuckan: 107 Arme ~i arrnuri 11 0-11 I Armenia 827

Arrnonie, ffillZidi 604 Armsrrong, Neil 571 Armuri penrro picior 70 Arnold, Eve 380

Arome, gUSt 769

Arras. Con.,iIi,,1 de IQ (1435) 723

Arrhenius, Svanl~ 12. 13 Ars.enk925

Arc nouveau 273

Arta ab,tn1ctii 495. 496

scul pturi 77<1 Ami. clasica 71

Ana greeilor amid 420 Arrarul de mar 248 Art~mis389

Arrere 74. 889

Anhur, Rq;elc 210,592 Arriculao;ia elipsoidalii 77' Articulati i de tip "Balama" 771

A rticulatii ~fcri ce n I An;adafii. schelerul n J Artilerie 409

Arcropode 82 , 112.475 A runcarea ciccanulu i 88 Aruncarea discului 88' AruJlC:l.rM grell talii S II Aruncsr], adecisrn 115 Asekpiu.573

A sed ii. castele I 95 Aselen izari 571. 797

COs[Ufl'C spaliak 690 rachete 711

sra~ii $p3{iale 797 AsFaIt, drumuri 7 ! 6

i\..jga bat, T urkmen istan 116 A,hikag.t Tahuji 766 Ashibga Yoshlmas3 766 Ashton, Frederick J41 Ashur 84

Ashurn~irpaill. Regele A51riei 443

Asi" 113·118.242 af4e de Hlrae 366 srh i[ecrura 62 :tl"ni96 bancnote 146

Bangladesh §i Nepal 142· 143

Budisrn 171 casrele 195

China ~i Taiwan 216·218

952

DATE INDEXATE

dim;i,76

Corcea de Sud ji Corees de Nord 2 9

dans 2'"'0

d rarnarurgie 28 fauna 523·83 Federa

Federaria Rnsii ~ Kazahsran 73H3

F ilipi ne 650

Hinduisrn 421

Impcriul Khmer 90 India fi Sri Lanka 444-8 Indonesia 451-2

isroric 77-9

japonia 504-50

Malay 'ia ~i ingapore 523- 525

Mongolia 566 muzica 604 Pakistan 639 relief 113

Republicile aucazlene 186·7

Thailanda ~i Burma 833-4 Tuccia 852·'

lJ~i Ii Asia Cenrrala: Asia de Sud-Est

Vietnam, Cambodgia §i Laos 876-

Asia CenrraHi liS lsroric 7

Asia de Sud-Est 896 Thailand a 1i Burma 833 jarmuri Inalre 877 Asirnov, haa 56

Asini 118

Asirian 84

Askia Mohamed 462 Asmara, Erirrcca 30 Asociaria Magisr.rarilor 496 Asociaiia Na{ionahi penrru Dreprul la Vat nl Femeilnr 590

Asoka, tmpa.raruJ 539 Aspb()d~{!l1 fist/JoSl<) :1 7 I Aspirarea, presiunea aerului IS

Aspiraroare 484 Assler, Federico 7 A raire, Fred 271 Astann 925

AjlepI4m/JI-l P' Godot (Becket) 282

Asreroizi 236

cenrura de asreroizi S 15 extincjia dinozaorllor 688 Asrercizi rroieni 236

A reroizii Amor 236 A~rcroizjj Asren 2 6 Asrrofizica 655

A trolab -4

Amologie 122

Asrronauti 123

Astronornie 124

Big Bang ISS

<orner.:~' asterolri 236 galaxii 39

Galil~o Galilei 395 gaur; negre 399 Impcriul Islamic 8 istoric 840

Luna 571

plunere 680-2 Renasrerea 74 J slltcli~ 739

fi astrologie 122 simboluri 764

Soarelqi Slseemul Solar 81 15

stele 807-8

celescoape 828

Tclesc pul Spallal Hubble 329

Universul 870-1 Ascrcphycurn, caccusul 689 AstY,IJltIX lIJrXI(,UltIS 189 Asuncihyrurn, cacruml666 Amnasoff.John 238 Acim3rea

Araturk 852

Areliere. me fe$Uguri 580 Arena 389, 0 I

Arena. Gre i ... 401.40 Adamida591

Adeti~m 125.794 Armostera 126. 649

aerol18

AUlO ra be re:tiii 64 mereorologte 842 poluarea 00 vremea 902

Aromi 127.2 criseale 258 divizare 538 elemenre 298

energia nudeara 310 Ilchide 5J4

mareric 538 radioacrivirare 697 solide 7 8

Artila HunulI48 Artis 389

Auditorium. reatru 835 Aug-unin. fBI. 37 AUgll £11). impararul (Octavianj 212,457. n5 Aur 550

dement 298

in Australia 131 Aurangze h. Irnpitnl rul 489. 453

Aurora 64, 91, 522 AuI'(> ra borcala 64 Auschw;tz426.908 A'4duJ6S5 Ausren.jane 529

Austin Mini Cooper 180 Australia. 12.8-129 Australia ~j Oceania 129 Australia 128.130- 133,142

Alp li <I usrrali en i 93, 129

australian, calul de povata 175

australieni, poncii 175 bancnoce L6

cainele australian de rurma 207

cangurl ~i a he marsu piale 183-184

dqermri274

explorare )20, 329

fauna 132-133

fotbaJllu rralian 131.35L istoric 134-135

mancare 349 prirn-ministri 946 rerrierul ausrralian 207 ZbonnluiAunyJohn5on 510

Abcrigem australieni [I, 129. 131

corroboree 2 0 rdigia739 srrnmoli 134

Australopirecine 437, 506 AlIstmlopjfbecll.S ajil'm.iJ 688 Austria 306-30,

Auscro-Ungar. Imperiul 311.820

Dinascia Habsburgica 428 Prirnul Razboi Mondial 724,

Aurosrrazi, Cermania 380 Auwl 89. 883 Hearst.William Randolph 603

raze auditive, animale 917 Avalan~e 414

Avarii I 8

Avdeiev, Sergei 123 Avciro, Afonso d' 127 Allfflflml, fI,i Hllckkbmy Finn (Twain) 531,874 AumJunle llli Tom Soiover

(Twain) 874 •

Avia,ic vezi Avioane Avicenna (Ibn Sina) 161. 8 Avioane cu curse regulate 14, 16.866

Avioane cu reactie, aeronave 906

Avioane de luptanl Avieane de catha; 721 Avioane 1'f2i Aeronave Avocado 390

Avoc,,{i 50S

Avogadro, Amedee 375 .'''';xc 69

Axolotl 80

mexican 765

Ayers Rock [Uluru). Aunralia 11,129.130

Azerbaldjan 186. 187

Azorul

atmosfera 126 ln air aer 18

ta bel ul peri odic 925

Aw:~ii 136-13 .583 arhlrecrura 62 calcndarul83 rnirurile creariei 592 lei ~i zeil': 907,389

B

Babbage, Charles 237, 238 Babilon 103

Babington, Anthony 30 I Babirusa 702

Babulni 544

pavianul QJ rnanrie 545 Babur, imp:iratul453 B.1Ch,JS 588

Bacillus subtilis 86B

Bacon, Francis 655. 7 2,840 Bacreni 868

anrlbiorlce 569 boU159. 869 Moarrea Neagra 224 Pasteur. Louis 645

Bacrerli albasrre-verzi 868 Bactrian';, canula 201. 338 Baden-Baden, Germmia 379 Badminton 797

Backeland, teo 13. 564 Bsez.joan 718

Bagdad, Ink 464,448 Bahada 259

Bahamas 186, 187. 233 Bahrain 406, 8JO

Bahram J, Regele Persiei 456 Baikal. Lacul 75. 501

B1iiIe roman ... 725

Balenere 108

Baird.john Logie 462. 830 Bairiki, Kiribati 680

Bala:1i ta 564-

Bakewell. Robert SO

Baku, Azerbaidjan 187 Baknnin, Mihail 535 Balanchine, George 141 Balanp! de plap 235

Balante, rnasurarea masei 8 II B~anu~i 251

crab; r3Me.1 2S I

Balcani Mun~ii 802

Balen c 568.138--140 albastre 241.138.139.140 arcricl Minki 140

cu cioc a lui Baird 140 ell cioc a lui Cuvier 241 cu coco~ 140

cu ,ocoa~a 568. 140

de culoare descht a J 0 fauna polara 350

gri (&cbrichlill.S robltJlw) 84. 350. 138. 139

lui Bryde 1 0

mlgrn~lJ 84

miscare 89

orca falsii 140

pigm~u 140

sim boluri animalice 7

sperrna 568. 138, 139.140 udSlIfii 138. 140,418 ,.ana",a balenelor 664

Balene gri 138. 1 0 Baler 141, 939

Balerul Balsoi, Moscova 732

Balerul Regal 141 Ballets Russes 141.672.. 81l

rusesc 732 Baline2l. pisica 679 Baloanc 14,94-95 isrcric 866

vrernea 709

Baloane cu aer cald 94 Baloan e rnereo 709 Baluchisran 639 Bamako, Mali 45 Barnbara, populana 45 Barnbus 393

Banane 194

Banci 563

Bancnore 562. 146 Bancuri de nisip 877 Baneun, p~~i 89

Banda audio digitala (DAT). inregisrrarca sunerului 828 Banda mll.gnerid. inrcginrllretl sunerului 828 Bandar Sen Bandarwan, Brunei 525

Bandaranaike, Sirunavo 467 Bangkok. Thailandn 83 Bangladesh 11 IS, 639 Bangui. Republica entrala African:i21

Bani 144·146

Banjul, Gambia 34

Banks, Joseph 134,244 Banrengll1158

B~n[ing, Frederick 570 Banlllii de marc 353 BaobabuI24

Baobabul australian ] 32 Bara, gim.nasticii -+ 10 Barsda, RiuJ S22

Baraje 147

Baraje cu conrratorturi 14 Baraje de: gr"marc 787 Baraje de inundaul 14 Baraje in arc 147

Barajul Asuan 25. 50 I Barajul Grand Coulee, SUA 252

Banjul Iraipu, Paraguay 162- Barb. rasa de cai 175 Barbados 186. 189

Barbarir J 8

Barbarossa, Operariunea 726 Barbera.joe 90

Barberul

blirbos6S3

ell mOl ro~ 653 Barbud.~ 188

Barbunul [O~U 667. 669

953

DATE INDEXATE

Bsrcelena, Spania 799 Barchan. dune 274 S~ci de vil1:u886

Birei in formu de 'U" 824 Sird unlirare 888

Sird ,,~zi Vase ~i barci Barcile ClJ motor 888 Barcilc cu vele 888, 866 Bsrcile mi c i permu pc~Ctlit 888

Barents, Willcm 330 B riu 548, 924

Barje 681

Sarna, g[mnastid. 410 Barnard. Dr, Chnsdaan 541 Bacod. muzica 588

Barooi, arhicecrura 103. 104 Baroca, ana 495

Barnmerre 18. 902, 09 Barornetre aneroid" 902 Baroni. feudal ism 329 Barasaurta 167

Barrie,JM 531

Barton, Oris 62] /3arytmyx26

Bmaunl SI

Barzoi 206

Baschec 796, III

carnpicni 936 Bascii 357.799.800 Baseball 795, 1 I L

carnpioni 937

Basil 11, lrnpararol160 Ba.~mc530

Bas er 207

Basset hound-ul 207 Basseterre. St. Kilt;~i Nevis 188

Bast 295

Basdlia, Paris 361

Batiliack la Hanin~ 81. 738 Bate{arme) 110

B:m:!kl, rribul 22

Barerii

circuire electric 295 elecrrochimie 13 clectroliti 13

Bares, Henry Walter ]58, 166 Bau:sian, mimed5ffiul158 Bath. AngUa 737

Bach heba 844

Batik 52

B •. tis~i329.621 Batisra, Fulgenclc 190 Batman 910

S!iuan. doarnna molie 347 Barrersea, scurul 210 Bauhau.273

Bauhaus, ciadirea, Dessau 63 Baum, I.. Fronk 531

Bllururt din plame690 Bauxi ta 1 87

In Pirmim 649

tabelul periodic 925 Bavarieru. Alpii 379 Bayeux, eapiseria de 1m 424".

37

Bayeux, tapiteria de 13 424 Bazalt 758.904 Bazace760

Baze 12-13

Baze militare, Oceanul Pa iRe 635

Baze ~t aelz! 13 Bazidiomicece 227

Bazine versant, niuri 730 Bazinul Arnazonului 67 Bazinul Donbass, Ucraina 728

Bszinul hidrografic, rauri 730 Basinul Rosu. China 113 BBC vczi British Broadcasting Company

Seagle 206

BeAgle. nava zn

Bearles 150,718

Beaeles , The 150

Beaufort, scars 266, 923 Beaumont, WiUiam 276 Beauregard, Generalul 48 Beauvoir, Simone de 590 Bec31a652

Becket, Sf. Thomas 546 Beckett, Samuel 272 Beequerel, Antoine 697 Becquerel, Henri 267.5 "g Seeuri 187, 508

Beda 81

Bedford> al V·b_ Due" de 50 Beduinii r4. 780. 808

Bee Gees 719

Beecham, Sir Thomas 630 Beethoven, Ludwig van 151, 360.606

Begin, Menachem 646 Bdjing. China 231, 98

rnasacrul din Pial'! Tiananmen (1989) 210 or~ul interzis 216

Beirut, Libsn 822 Beladons 545 Beladona 686 Belarus I 12, 113 Belarus 807 Belgia.152

bancnore 146 Beigrad, Iugoslavia 804 Belize 193, 194

Belize Ciry, Belize 194 Bell, Alcnndcr Graham

rnicrofoane 82.8 reJtfoane 8S0., 826, 827 Bellini. Giovanni 708 Belmopan. Belize 194,196 Beluga 138

Benelux, alianp. 152 Benesh notada, baler I'll Beneecon 476

Bengal uezi Bangladesh Bengal. Golfull14, 833 Benin 46

BeninClcy 127

Bmin.lmpcriull27 arrnura 69

comerml cu sclavi J4 sculprura 746

Beru, Karl 179 Bem:enull2

Benzt desenare 910

Benzi desennre cu super-erci 910

B~n'Zina 625, 626 BtOI<'Itl[5 l5 Bcrberii 25. 37 Bere 313

B~rg, Alban 629 Beriln2

Beriliu 924

Bering Str.lmta:tre3 65 Bering, Marea 113 Berkeliu 925

Berlin. Germania 311, 379 Berlin, Olirnplada de la (1936) 632

Berliner. Emile 828 Berlinului, Zidul 718. 382 Bermuda 90

Berna, Elveria 820 Bernlnl, Gianloreruo 495 Berry, Chuck L8

Berze 149

marabou 149 riindunica furtunli 660 rancalul 93

Bessemer. Henry 467

Besr, Pc:tt 150

Scm. raze 61:J7

Berelgeusa 820

Beihe, Hans J 10

Beron 61. 230

Beton arrnat 230

Bhl1.gallad Gil" 421 Bhumibol Adulyadej, Regele Thailmdei 834

Bhutan I14, 11 5

Bhuranidis lidderdalii 343 Bialowieza, Parcul Nanonal 312

Bibanul-leopard 669 Biblia 25 .844, 4M Bicha,. Marie Fran~is 190 Biciclera pennu curse Crirenum 154 Biciclera-raxi 154

Bicicleee 153·154222

isicric 843, 866 'port ~94

Bictclere pcntru reren accidenrar 154. 2.22 Bienale, planre 663

Big Bang 155, 870, 871 gaurile ncgrc 399 gr"vira~ie 398 Marele za 870

marirnea Universulu i 871 Big Crunch 155

Bijuterii

anglo·5aXO.llc 81

eelnce 210 errusce 30

impodobirea corpului 219 vikinge 878. 879

Biko, Steve 23 Bila276

Billard 796, III Bimbisara, Regele 169 bin laden. O!O<l.ma'BI 5 Bindusara, imparatul 539 Bingham, Hiram 286 Binodul828

Bicchirnia 13

Biofizica 655

Bioko, Lnsula22 Blcioglce, arrne 10'1' Biologic 156

e.voIIl~c 255 Bioluminescenta 508 Biomrua., cnmbustihili 304 BionlUrile 289

Btosfera 280

Bioxidul de carbon

deem J de erii 9 I. 231, 700 fot.osinte:za 654

in aer 18,91

pl!rn:inii ~i respiraria 691 Biplane 14,906

Birrnaneze, pisici 679

Bi roul Federal de Invcsrigapi (FBI) 676

Biscaya, Golfu! 308

Biserica utili icl oez: Biserica Romano- Catolica

Biserica Cel tiell. 21 0

iseoric 488

Bislll"ica Grcco-orrodoxa 40}' 729

Biserica Ortodoxa de Rasarit 2.56.310

Biserica Orrodoxa Eriopillna 30

Biscric:a OnodOrl Rosa 732 Biserica Orrodoxa Sarba 804 Biserica Romano-Caeohca 256

arra bawd 495

Biserica SP.mtlllui Mcrmane, Ierusalirn 844 eerernonii 2-, Filipine650

Galileo Galilei ~i 395 Henrie VlII ~i 738

in Brazilia 164

in E umpa Cem:ral!i 312 in Irlanda 465, 488 Maica Ter~2.a 574

m .. idS60

pondficar 31 0

Ii eama.valul328 S iserica ~i statu I

Europa medlevala 5'\6 norruanzii 610

Btseric] 157

arhitecrurn 102, 148 biz"n[in~ 160

scandinava 740

Biserica Onodoxa de Risirit ceremonii 257

Grecia 403, 729

Imperiul Bizantin 160 Romsnia, Ucraina ~j Moldova 7'61

Serbia 804

Statde Balcaruce (cunosclHe astizi cs Europa de Sud-Est) 802

Bi~hk, Karg:lutlln 1 J 6 Bismark. Arhipdagnl636 Bismarck. Otto VOIl 359. 382 Bismuc 92S

Bissau, Guineea-Bissau 34 Biseon beeularia 319. 700 Bimmino s, dirbune 20 Bivalve 578, 579 BjvIllul158

atncan 158 dntpa 158

larba bizonului 64 Pbnkra bl~qha'il 373

Bfvolul-caprs 158

Bizanrin, lrnperiul 160.45'1, 457

Bizonul J 58

american 335

"urop~an 158 Blackbeard (Edward Teach)

677

Blackwell, Elizabeta 544 Blake, WiUiam 695 Blana

comert 182, 878 rnamifere 549 pisici 678

vidre 173

Blazoane 196. 197

BIeda 148

Blitzkrieg 726 Bloemfonrdn, AfriOi de Sud 21

Bloodhound 206

Blucher; Marshal 59 Blues, rnuzica 82

Blugi 218

Blume, Judy 205

BMW. motociclete 154 BMX (Bicycle Mococross} 154

Boa constrictor 31 L. 826

arborko1349

BOAC 866

Boarca 669

Boburi 800

Boccacoo ';"41

Bodhlsaccvus 56

Bodichon, Madame 590 Boeing 660-55614

Bocmia. Republica Ceba 31 Bogli~c, econornia mendiala 933

BogolA, Columbia 92 Bohr. NeiJ .. 548

954

Bohriu92.4

Boi 158 Boi~[canul 669 Boleyn, Anne 301 Boli 159

rnicrobi 869

Moartea Neagr:l 22 • 546 Pasteur, Louis 645 sisrernul imunlcar .ji lirnfaric 781

Bolt inJeqioase 159 Bolile minrale 5

Bolivar, Simon 39. 160. 162, 790

Bolivia 160. 161-162 Bolivia ~i Pa.r;tgUllY 161-162 Bolsevicii 734

Bolte, arhirecrura 102. 157 Boluri, butnite 172

Born bardiere 43. 721 Bombay. India. 445. #8 Bombe "inceligenre" 107 Bornbe 10 ,108

avioane de mooi 72l vu lean ice 90

Bornbe arornice, AJ Doilea Razboi 1 v 1ondial 481,908 Bombe" grnvim.ponale 107 Bondarul 7

Bonifaciu, Sf 38 1

Bonney. Anne G BOMal505

Bar 925

Bora Bora, Pol inezia Franceza 679

Border collie 207

Border eerrier-ul 207 Borglum. Gutzon 866 Borneo 9, 4 2, 523 Borodino. LUpt'A de la (lS12) 595

Bosfor, Srrsmroarea 160 Bosirnanu Ifni San, popularia Bosnia ~i He.rp::go'~na 803

eale:ndarul837 cruciadc: 261 grndini:P4

Bosron terrier 20

Bosron, Pardda de Ceai de 10. 49

Bor.anici.156

Linnaeus, Carolus 510 Botany Bay. Australia 134.244 Bot<"2257

Bocgrosul gal ben -cu- n "gru 638

Bochnia, Golful 816 Botswana 31

Bonddica 209

Boudin, Eugene 561 Bougalnville, Insula 636 Boul muscat 674

Bou lea, Pierre 589 Boulrnn, Marthew306 Bourbon, dinasria .~58. 359 Bournonville. Augl!>"t I'll

863

Bovidae 158

Bow Sneer Runners 676 Bowlingcu 1.CCC poplce 96 Bowls ~i bowling 796, III Box 229

Boxe 560

Boxer (din de) 201 Boyaca, Lupta de: [a (1819) 160

Boyle, legea lui 375

Boyle, Robert 13, 3 5 Boyne. Lupra de I" (1690) 488

.Boz" (Ch~r1(5 Dicken) 275 Bozo. populada 45

Bozul 3 I

Bradul gigam 248

Bragg, William Henry 778 Bragg. \Vlliiam Lawrence 778 Brahman 421

Braille 144

ceasuri 441 Bmmaputra, R-aul 114 Bran eel BincCllvin tat '210 Brandt, Willy ,28, 311 Brandywine. Lupra de Ia (1777) 9

Braahii, pefri 66-

Bruna france2li 357 Bras.fnor 503

Brasilia, Brazilia J 64.216.

90

Brari lava, Slovacia 14 Braun, Wernher von 796 Browniana. miscarea 3 5 Brazilla 2,163·164

cornertul cu sclavi 1 dans 271

iscorie 790

Porrugbez, Imperiul 70S B razilia, nucile de 793 Brazilia 163

Brazzaviile, Congo 22 Brecht. Bertolt 282

Brecii 758

Bremen, G(rmani1l.380 Brer, iepurele 530

Bresle de meserii, Imperiul Benin 127

Bresr-Lirov k, Tratarul de 101 (1918) 906

Brtcignl'. Pacea de I a {I 3(0) 723

Breronii 357 Breuer. Mar el382 Brevete 461

Brejnev, Leonid 95 Brian Boru, IU;gd~ Munsremlui 488

Bridge (foroJ de ciqi) 20 I Bridgetown, Barbados 189 Brigg~. Raymond 205 Brihadnatha, fmpiirarul 451 B.noRte 573

DATi:: lNOEXATE

Briofire cu trunze 2:75 Brisbane, Australia 129 Brirania. Lupra pentru (1940) 726

Bricanic Jroperiul301. 8 British Broadcasring Company (SBC) "i96. 830 British Columbia, Canada 182

British shorrhair, pisica 678. 679

Bnza maxima 440 Beize 266

Brize de wear 266

Brize marine 266 Broadway 272 Broadway. ew York 272 Broaste 80. 165-5

anirnale, slmboJuri n-; brocacul lui White 80 comesribile 316

CIl rezerva de Jp5. 132 europene ccmune 80 fauna padurilor tropicalc 349

fauna. urbana 354 QU'; 637

veninoase 80, S6. 349 Broasea ciUana cu patru udl; 166

Brensca de parnanr SO Broasca de vizuina mnkan~ 166

Broasc a raioa...a afric<U1i:1 166 Broasca riiioasft de cop~c

as i acid 166

Broasca r:iioasa d~ Surinam 69 Broasca raioa.sa de rresde 166 Broasca zbursrosre malaieziana 166

Broasca-bou

Broasca-leopard 165 Broasca-m:rnmI166

Broa~te acvarice 167

de apadlllce 168

Broasre cu cuib SpUIl12t 166 Broaste de sag ea r;;' o[riiyi(Qare 86.165

galbenesi neg,." 166 verzi fi negee 166 Broasce paradoxale 166 Broane picrate ssiatice 166 Broaste r:iio,.,,, SO, 165· 5

cu coarne asiatica 349 europene cornune 166 IiIl'na pad II nlor nopicale 349

oui637

vcnincase 86

B !'O~re rMoase a'; a rice OJ coame 166

ornarnertrate 166

Broasre ~ tease 344. ., S. 167-168

a lui Herman 168 afncana 167, J 68

dane> 167. 168

en picioare ro~l:i 168 desert 615

leopard 7 5. 167. 168 oua 311

srelara 16S

Broaste-romard 166 Broca, Pierre Paul 254 Broderie 580.581 Brom 298.925 Bromcliade 3 8 Bromu

diaadrus 0 moWsL. 440 Bronhi.i691 Bronhiole 691 Bronte. surorile 149 Bronz 550

Benin. Imperiul Iz? Epoca Bronzului 311 rurnare 311, 774

Brooklyn. Pcdul, New York:

Ciry 69

Brosa Tarn 210 Broscarita 371 Brornci 80.165

brotacul lui Wbire 166 din America de Nord 347 vcni615

Brown .. Clarence 373 Brown. James 719

Brown, Louise 72

Brown. Robert 375 Brownie Hawkeye. apararul de fotogra6at 93

Broce. Mumde 93

Brunei. 523, 525

Brunet, Isambard Kingdom 694

Brunei, Marc Isambard 871 Brunelleschi. Filippo 6J Brunhoff,Jenn de 205 Bruseurele 390

Brup.Lt212

B rUJ(eU es, Bclgia 152 Bubaiul102 BubuIUze638A • Buteral52

Bucuresn, Romania 762 Budapesra, Ungaria 3J4 Buddha 169

Budisrn 170·171

a1tare56 arhiteczura 103

Buda 169

Gupta, Imperiul 7 in India 489

in bas 897

isroria Asiei 77

rn anasriri 560 Maurya, Irnperiul 539

Buenos Aires, Argentin a 98 Bufni~e 133. In

CU oche.lari 653

de vizuina 64

elfIn

huhnrezul mic 172. 346 mare cenusie 118

pe.car 172

poJara 615,351

striga 1"12

Buganda Z?

Buhaii de bald 401 Buhaiul de balm cu burea m~ie 165

Bujrun b ura, Burund i 23 Bulbi (plance] 688 BulbUi 687

Buldog, liliacul 52 Bulgaria 421 22

Bull Run. Lupta de la (1861) 48

Bulldog-ill 207 Burnbac

agriculrura ~i cresrcrea anirnalelor 47,772 Burkina 45

Egipr'25

Pakistan 639 Republica entr.1Ja Africana 21

Siria 822

Starele Unite 866 Tanzania 27 textile 832 Uzbekistan I J 6

Bumeranguri 108 Burnrang 143

Bunei Speran~e. Capul 705 Burbage. Richard 753 Buren 54,576.733

buretele-firirnirura 353 funoa de .mclii. 623 Buretele pcrrrit 2Z5, 226 Burerele pudos 225

Burecele viperei 226

Burghie elecrrice 296 Burgbie pneumarice 690 Burgoyne, Gen<::raJuI John 49 Burgundia, Fronf1723, 588 Burigangn Raul l ! 5

Buril 23

Burke, Robert O'Hara 134. 98,320

Burkina .. 5

Burle Marx, Roberto 374 Burma 833-834

Burrmla, pisica 6 9

Bursa din New York 555.563. SIS

Bursele de vale ri 563,933 Bursuci 173.550

eurasiarici 173 europeni I. 3 6 miere 173

BUiundi23 Bushido, codul 66 Bushnell, David 812 Busole

drumerii 177 magnetism 5n navi8'wlc 329. 6:1 0

955

DATE.I 'DEX!\TE

Busycon 579

litorina 352.579 But::lJlG26 Buzdug:mull08 Byrd. Richard E 673

c

Glb,dim 174

Cabane de b u~[~nl 193

Cab inc de monra], releviziune 830

Cabot. John 182.65,614 Cacadu643

Ca aduul Galahl32 Cacao 44

Cacrusi 338, 290, 686 Cadmiu 925

Cadrane solare 862, 862 Cadrane stelare 862

Cadre. Clad;r; Ii constructii 229

Caetano, Marcello 70S Cafea

America Centrala 60 Costa Rica 1 5 Yemen 80S

Cage. John 589 ai 174-175 armura 69

C:l.i aeriene, aeronave lZ cs i ferate 868

Cai ferate Il~i Trenuri ji cai ferate

Cai navigabilc 706

Ciile aeriene, primul :!Juror 708

Caile feraee subcerane 772 Caile fcrate ubrerane 934 Caimanii260.711

en ochelari 3 O. 711 yacare 793

Cainde australian de rurma. 207

Calnele de ru!lto 536, 537 Cainele enot 536. 5J.7 Cain; 206·207

dinri 5 9

lupi i clioi salbarici 536· 537

mirosul69

Caini dob~ne~ti 207 Caini de cum 207 Caini de povara 207 C,iini ialbarici 536--537

lIfriCllfli 83. 335

ainii 5aJbatic:i afrieani 536. ')37

Cai m rerrier-ul 207 Cairo. Egipt 25 Caise390

Calais. Franl" 723 CaJarie 288 Clilitorii 198

aero nave 14-16 aero porruri 17

apara re de zbor ~ baloane 9 95

blcidere ~i moeociclere 153-154.222

dare: 934

dnunuri 716

In Albania 804

in Au rralia 131

in Canada 181

in Germania 380 in India« 5

in Israel 474

In japonia 50S

in PorrugaHa 683

in Regarul Unit 859 in Turcia 853

in Viemam 89 istoric 843-4

rnasini ~i carnioane I 8- 80 Revolutin Indu5trinl5 53 eimbre poseale 805

[Ten uri ~i c1ii fera re 868

Calcanul 668, 669 Calcar 758

pe~teri. 189.66' Calcar carbonifer 758 Calcedonia 259 Calcic 259, 665. 758 Calciu 298 Calculatoare 84

~;lje cu crisrale lichide (LCD-uri) 508

electro n to1 30 I

Calcutta (Kolkara}, India 448 Caldera 904

Caldera 199-200

frecare f 387, 199

soda rermorezisrcnta 822 CaJdura larenra 200

Calea Fuad a Morjii 121 Cales feura de III rockron La Darlington 866

Calea r~ra[ii Trans-Gabon 22 Cales Lacree 87, 394

di,ranrc S 1 fOrmatea IS 5 Galileo Galilei fi 395

Calea Luminoasa, grupul 846 Calendare 837 Calendarisdce, k:stivaluri 328 Calendarul gregonan 837 Calgary Stampede 181

Califi 448

California spangled. pisica 6 9

California, SUA 813 cutremure 268 febra aurului 6 I Californian 48

Califomiu 925 Caligrafic 910

alllsro 661

C"Diuam plldibllmln 373 Calrnarul 185, 579 Ciilugiiri

Biserica Celrica 210

budisri 171 calugiiri~c 546,560

Calul american de sprint 175 Calul cu man ere, gimnascid 4]0

Calul de rracdune belgian 175 calu~i de mare 733. 668 Calvin, Jean 04

Carnargue, rasa de cai 175 CiiD1ii~i 218

Cambi.~e, Regele Persiel 103 Cambodgia 8 6-

independenta 79

Khmer. Irnperiul 490 Cambriana, perioada 378. < 92 Came 568

Carneleoni 711

eu girul cutar 838 lui Jack~on 839 lui Parson 349

Camelot 592

~Camer.l obscura" 163 Cameron HIghland>, Malaysia 523

Camcrun 21

CUlIa e 201.325,338 bacrriana 11 • 201 caravan e 450 dromadcrul201.551 in Gad 21

simboluri animnle 777 Ominuri 7SS

altare in camin uri 56 Carnioane 178-80, 8 3 Camioane articulate 179 Cam ioane penrru gunoi 179 Camionete 180

Camp David, Acordunle de la (1978) 591

Campania peneru Dezarmare Nudeara (COl) 59]

Cam pia a bisal a 621

Cnmpla nord-europeanf )08 C,implile Ararat 186 Csmpule Catalaunice, Barilia depe(45l) 1 8

Camping si drurnetii 176-17 Campion.jane 366 Campionacul de renis French Open}S7

campioni 936

Camuflaj 178-6

amflbieni 80

cameleoni 3451

Canaan 844

caprirnulgi 172 eiprioare !i antilopc 203 caracatire ~i caiman 185 flurun ~i molii 158 insecre4S9

lene~ 57

mimerismul baresian 158 p~ci 668

rozamare 836

rigri 518

Canada 180.182,.946

bancnore 10+6

canoe canadiene 736 haine 219

isroric 182.614 mq[quguri 58] prim l1liniftrl 946

CanaluJ Minecti 858 Inorul peste Canalul Manedi 503

Razbolu] Civil Engle-z738 Razbotul Mondial. Primul '724

Canare, Insulele 90. 4 2 Canberra, AU5rralial30. 98 Cancer 190

medicamente 569 radicrerapie 69 G.incpa 832 Cangwi 184

de =r= 652. 183 uri<L¥i rOjii 260, 183.

Cmgurul piric 550

cu gat ro~u 551 Canide 536 Caninii 814

Canioane, submarine 621 Cano, Sebastian del 539 Canoe 736

cilatorii cu canoes 177 pirogi 134

Canova. Amonio 775 Canrece pemru copii 205. 695

Canron, China 78

Canute eel M, re, Regele utili Canute. Regele Danemarcei ~i Anglid

Capcana de musre ~ lui Venus 685

Capcane exploaive 107 Capcane, plante carnivore 685 Cape Cod, SUA 676

Cape To, n, Africa de Sud 21 Capek. Karel 756

Capele vorive 214

Capele, castele 194

Capibara 339,836,837 Capllarele 47 • 691

Cspilla del Salvador, Ubeda 63

Capital 2)4 Capitalismu1392

Marx, Karl 557

Cipidnia Generalli 60 C~pinmuL cu rablfi de Ian 373 Capircliul. WasningtDl' DC 504

Capcdopere 2 Z

Capone. AI 472

Capra falconer! 630

Capre 325. 630. 853

de munre 64

In Muntii St:iinco~i 630 Caprele de Angora 853 Caprifoi 371

Caprirnulgi 1 n

comuni 346

de Manila 638 Caprimulgul nord-american 172

Oprioara piirintdui David 202

Ciiprioatc 202-3, 325 caprioaru 346

cerbu] com un 202 .. 203 cerbul lopatar 201. 316 parinttlui David 202

ONline 390

Capucinul ru caloto. neagr~ 545

Capului Verde, In rulele 90 Cap~e 644. 647

Carabine 108

Carabobo, Blrilia de la (1821) 160

Cirabu~i 638-5. 477 Carab,,~ u l auriu 40 I Garabl4w cardinal 4 5. 3 7 Cuib~ de mai 401 Cir:ib~u! de rnai 638. 87 Caraeal 'j 19. 520

Caracara 658

cu cteasci 70

Cara.c>s, Yene~ucla 791. 92 Caraeatite 185. 579

ca ~imbolurl764

coruune 185

cu inele albasrre 86 ou!>637

recifele de corali 733 Caralbe 190

Caraibe, istoric 190 Caraibdor, Marca 186-190 Caramiz;i. maceriale de consrructii 230

C4mvaggio, Michelangelo 495 Caravane, camile 50 Carbehidrari 276 Carbohldrari 626

Carbon

bioxidul de ear bon

chirnia organica 12

clclul carbonului 290 dararea ell carbon 697 efecrul de sera 91. 231. 700 element 298

forosimcza 654

in aer 18. 91

plamfulii ~i r~pirafi~ 69 J <::>.bdul periodic 925

Carbonlc, acidul.665 Carbonifer 378, 892 Carbone 204. 932 Careesscnne, Franja 216 Garee!, planrc 688

Care"ii gnru-Icului 338 GlrdJl1J'od~s 378

Cardon, cacm ul 70 Carduri de credit 562 Carduri imeligeme 562 CartiUJIS pyDlouphlziliS 689 Ca",425

956

DATE INDEXATE

arene, vast: ~ bare; 886 C'T"X birta. 440

'arex orrubae 0

Carex riparia 440 .argoboturi (aero nave) 14,

16

Cargcboeun 886 C.lribii 186. 189,190 Caribu 203, 615 Carloman 209

Carlos I, Regele Spaniel 539 Carlos In. Regele Spaniei 790 Carlo IV. Regel Spaniei 790 Carnac, Franca 689 Carnaval360

'arne I i.349

-arne de vita, cn:~[cn:a virelor 826

Carnegie. Andrew 205 Carnegie, medaila 205 C.undianul259 Carnivore 89

arrropode 112 carlb~i 401 dinri 5 9

lanruri ~i rerele [mfie" 350 planre 68 - . 340 'ioplrle839

Carol eel Mare 191

Carol eel Mare, impirnrul 209,329,358

Carolll!, Regele Ff3Il!~i 610 Carol Martel, Regcle francilcr 358

Carol y, [mpirarul428, 800, 8 4

Carol vr. lmpararul 28 Carol VI, Regele Franrei 723 Carol VIT, Regele Franrei 723 Carolingian .. lrnperiul 209 Carpatl, Mnn~ii 802,308. 312.761

Cmpob,'OllJS ./;iimsi1 684 Carroll. Lewis 531 Carson. Rachel 156

Carra Drcprurilor Omului 438

Carragina 652

Caruadill K~//s210. 88 Cartca.judeeani de Apoi 361 Cartea Mortilor 296

Cartea Rtgilor [Firdausi] 515 Carter, HOWlUd 100 carpl05

literarurli 515-16

lirerarura p e ntru copii 530- 532

tipar 864-865 C:ir~i de joe 201 Carp de tarot 85 Oql ilustmre 205

Cartier. Jacque 182.65,61- Carnerele samet, Argentina. 98

Otrtil!!gino~i, pqti 667.732-5 Cartilaie 255. 250

Car,:iJe bra 'ate 205 Caning SOl Caf[i~tii 738 C3.rri~a- obolan 836

goaia 263

Ciniic418 ~uropene 551 111 usuroaie 418 vizuinc 263

artorl, foarnecca irbndez.a 488

Careoful de marc 353 Carroful dulce 688 Carrografie 532

Caru~e, isroria rransporrurilor 83

Carurdc, tarde Unite 815 Casamance, Raul 34 Qio;ilt()rit 257. 785 Cascade ingcdlor (Angels} 791

Cascada Owen. Uganda 27 Cascade 729, no

date 922 Cascadei.Ianrul e l Ca,carul 691

Case de discuri 19 inregisrrare (illsrrumcnte muzicale] 80

Case de pi am 193

Case din chirpici 193 Case din pall1~nr 193

Case lacusrre 143, 635, 193 Case lungi 76

Casesi carninurii 192-193

e VQ,l se Ji cam lnuri Caselna 13

Cashew. nuci 34

Casini, GiO\'aJlI1i 661

pici, Marea 11). 186.308. 501

Cassava 346

Cassini, sonda spatiali' 9 OWiOpti(l 483

Cassius 212

Casrane comesribile 390 Casrele 19

blazoane 19'"

conchi. tadori 101. 441 drnmarurgie 272 Hamenco Z 0

isroric 800

rnancare 349

~gi ~i .-egine 9 5

~j America de Sud 67.

Casrelul Bedlam, Anglia 195 Cascelul Caerphilly; Tara Gal.ilor 194

Caseelul Regal din Manz.>n~re, pania 195 Castillon. Bar.ilia de la (J 53) 723

Castor72S

CW(>rH339, 615 .. 702

Casrra veri de rna re 733. 821 Castries, Sf. Lucia 189

Castro, Fidel 187.190 C:I5uaru1345

5udic638

C~ul ciorii 226. 2T Caw Huyuk 216 Carabnii 799 Catallzaroare 179,21 Caralizarori 214

Caraloage, co rn enzi prin po~ta 760

CaraJpll24S

Catamarane 8 6

Catallia., icilia 75

Catapulte 195

Carari 325

Caredrale 15

normande 610

Caredrala Cefal;:. Sicilia 610 Caredrala Milano 63 Catedrala S[ Pan!. Londra 63 Caredrala SI: Petru, Roma 63 Caterina cea Mare, tmpilrnreasn Rusiei 356 Ecaterina de Medici 141 Caterina de Valois 723 Calla. Raul 79 J

Cauciuc 690, S64

Cavaleresc, codul 196 Cavaleri ~ blazoanc 196·197

arrnura 69

cruel n de 261,883 feudalism 32.9

Cli vale ric 106 Cavalerii de Malra 70 Cavalerii Sf. loan 261 Cavcrne 665

Caviar 733

Cavour. Conrele 500 Cayman Insulele 186 Cazincuri, Monaco 357 Campul pinzej de aut 42 CD Rom 2.05

CD-uri [compacr discuri} 2.38,84.719,828

Ceai

Ceaiul de menta 29 Ceapa688

Ceapa ciorii 689

Ceas cu vcrg~a 863

Ceasul co 24 de ore 862 Ceasuri 837-9

Ceasuri atomiee 862 Ceasnri en cue 44 J

Ceasuri cu monrurf 862 Ceasuri ell pen d ul 862. 862 C easuri de rnc: 862

Ceasuri de mana 861--863 Ceasuri de po¢! 862 Ceasuri de crasura 862 Ceasuri digiesle 441 Ceasud fdinar 862

Ceasuri mecanice 862 Ceasuri vorbi roare 862 Ceasurile rnecan ice 441 Ceasuri-lumanare 862 Ceal" "de radiape" 615

Cea\"l615

Ca", de advecjie 615

Cc:a~a marina 6) 5 CeaUfe5CU, Nicolae 728. 829 Cecenla, Federada Ru ii -32 Cecil. William. Lord Burghlc), 30 I

Cecili'lii 80

Cecuri56Z

Cedrul248

Cefalopode 185,578,5 9 Cchoslovacia 313

Cele rnai bogare tan 933 Celc ~apre Minuni ale Lurnii Antico: 676. 208

Cd" zece porunci 50 I Celencerare 83 Cellini. Benvenuto 708 Celsius, scara 199 Celsus, Aulus 544 Celtic 210

Ceh;ii 209-210. 310 cruci 157

in Irlanda 488

zei ~i ~eife 907. 389

Cdulc:211

AD 02

m:icrul254 diviziunea 21 J inglneria gcnedd. 3 n rnedlcarnenre 569 neurnni 253

Og;; 637

protist" 868

Celule conice, 0 hi 264. 322 Celule palisadicc din rnczofil 211

Celule sexual", diviziunea 211 Celulele alb" ale singduf 73. 474

Celulele gliale 254

Celule]e rosii dinsange414. 474

Celuloza 211

Cenwoid, era 378. 688 Centrale energeeice 304

alimenrare cu carbune 204 cncrgie nucleara 310 fUmizarea de elecrricirare 295

Centrale relefonice 826 Cenmtntbus ruber 3 1 Cent.-el" pe:n tru viaf5 a.cvarid 912

Ccntrifugi 78

Cenrripera, foqa 376 Ccntur .. cuprului, Zambia 31 cenrura de asreroizi 236 "Cenrura de Frucre iagara~. Canada 181

Century Tower, Tokyo 63 Cenlll'i. vulcani 90 Cepheide, stelcle 820 Ceramica II~ Olarir ~i ceramics

Cerber 389

C e rcerare

cercetarea pietei I masini ~i carnioane 179 rnedicarnente 569

Cercerarc pe reren, ~tiin~ 742 Cercuri

maremarica 926

pi 536

Ccrebclul254

Cercrnonii 785 Ceres 236, 389 Ceriu 924 Cerneala 910

Cernobsl, cencrala nuclearn de la 113.310

Cemunno5209

Cerro Aconcagua 65

Cerul

culoare 265 nori 615

Cervantes. Migud de 529 c"rvical. nervul 253 Cesiu924

Cesnus, Caius 693 Ceeacee 138

Ceylon u~i Sri Lanka Cezaane, Paul 495 Cezar, Iulius 212

cucen:~rc Fran\"l 358 despre druizi 209

invade:tzii Brirania 737, 738 CFC (doroAlIorocarboni) 91, 700

Chaco 6,

hahine, You5ScF366 Chain, Ernst 570 Chaka 23

Cham. popularia 490 Champlain. Samuel de 182. 614

Champollion, jean- Francois 910

Clmndrllgupt'<l I, !mp;irarul 447

Chandragupea 11. impara,rul 44"'

Chandragupea Maurya 489, 539

Chanel. Gabrielle "Coco" 219 Chang Jiang • Riol 113

Chao Phrnya , Raul 833 Chaplin. Charlie 365 Chappe, Claude 850

Chari, R.i. 01 21

Ch"rlt:s I, Regel e Angliei 738 Charles, Jacques 3 5

Charles, Ray 718 Charnley.john S44 Charrreux, pisica G

Chaucer. Geoffrey S) 5 Chavin de Huantar, Peru 213 Chavin, eultura 213 Cheaguri de sang" i Chefren, Faraonul 208

Chei 599

Cbeke, Sir John 708

957

DATE !XOEXATE

Chellcere, arrrepode 112 Chernoreeeprori, mirosul ~i guseul 69

Chere.stea vezi Lemn Cheyenne. cribul 232 Chhukha, Barajul 114

Ch inng Kai-shek 212. Chibriruri 33. 54 Chicago. SUA 812 Chlchen I=. 585, 552.693 Chidura698

Chihlimbar Il3. 259, 377, 378

ChihuahU:l5S1

Chihu hua, dinde 106 Chihuahuan, Dc~crrul612 Chile 97. 99

bancnore 146

istoric 790

Chimla org.3nicii 2.1 5 agriculrura organ idi 700

Chirnie 214·215

ncizl ~i baze J 2-13 amestccuri ~ compusi 78- 9

aromi ~i molecule 127 derneme298

rsbelul periodic 92 925

China 216·218,219 aI tare in ease S6

arrc ~i rn<1reiuguri 496, 211

asrro logic 122 calcndarul83 carli 205 Comunismlll79 Confucius 239 Currernure 268 dan 10

dina rii Ji republki 941 educane 1

gndini 374

h/mi1l205

istorie rt. 120,209-12 Kublai Han 498 mancare349

medicine 573 rnitologie 592 mnzica604

portelan 632

rachcre 711

Revoluria eh inaa 212 scrierca 91 0

fi barbari 148

~i japo n ia 506 zmcie494

China ¢ )apollia 496, 209

i5lamid597 Chineza 211

Chinezeasca, opera 208. 283 Chtnock, vanrul266 Chipuri de silicon 301. 815 Chiromantie 85

Chlroprera 523

Chirurgie sn 544

laser 503

microscopies 586 Chisinau. Moldova 28 Chitin 480

Chiton; 578

Chocolate Hills. Filipine 650 Chela dinasda . 46S Chomsky; Noam 502 Christian X. Regele Dancmareei 740

Crisrefer Columb 233

busole 522 CillJSJlmhwlllTlI segtluffl 371

Chrysler 812

Chrysler Cladirea, cw York 61

Chuquicamata67

Churchill, Winsron 728.908 Chumn ,Raul 91

Ciad 21

Cicada. 693.4

Cicero 741. 725

Ciclade, lnsulele 4

Ciclidr 32, 340

care clocesc ingurli. 637 Ciclisrn 153-9,222

sport 9

Turul Franrei 35- Ciclocros 222 Cidoni393

Ciclul menstrual 743 C iel urile narurii 290 C(caarel!.689

Cidade de Praia, Capul Verde 90

Cifruri 232

Cilindridi, proiecda 532 Cirnpanzeul 56 ,545

Ctna cea de Taina 257. 484 Cinema lJ~i Filme ~i producria de filme

CinemaS cope 365

Ctnreza ell doc ro~u 655 Cioara alpina 134. )20 Ciobancsnu german 20 Ciocan de razbol l08 Ciocane din corn 312 Ciocane din os 312 Ciccanieoarea cu piepr galben 64

Ciocsnirori 22

cu pieprul galben 653 de ghinda 223 Gila)37

verde (Picus tliridis) 346. 223

Cior4/'JIIl vrajiJlJItl'elol' 898 Ciocolara 346

Ciocuri 132

collbd 5l papagali 643

pasiiri cinclroare 65 pi_~ri de prada l35 pas:iri de fJirm 659 pasari rinocer 663 rucani 223

Ciori245

necrol'agii 2 5

Cipru 821. 822

Cirruil;e \ln~loage 301

Circu lee digicale 301 Circuite, elecrricitarc 29- Circulacot, sisrernul 1 -} 5, 2.50

Circurnpolare, srele 820 Circuri 283

CI~e390

Clrosrratus, nod 615

Ciru eel Mare, Regele Persiei 103, 55,456,804

Ci(US, nori 615

Citlatepetl 5S 1

Ciroplasrna. celule 211 Cttotoxice, rncdicamenre 569 Ci resin a 402

Citricc22

Cirroen DS l80

Citroen Traction Avant 180 Ciurna bubonlca 22.4 Ciurna, Moarrea c:agra 22'1 Ciumareaua 689

Ciuperci 225·6

Ciuperca barornerru 227 Ciuperca bifrcc 227 Ciuperca coral 227 Cluperca coni galbcna 22 Ciuperca cornul abundentei 227

Ciup~rca creier galben 227 Ciuperca de amestist 22 Ciuperca de purregai uscar 226

Cinperca muc de lurnanare 227

Chipcrca omizii portccalii 227

Ciuperca p:uli vade 227 Ciuperea-celtnr 347 Civet.: 553

Civilizaria Viiil Indusului 120. 489.2.28

C!:idirea Opere; din Sydney. Australia 103, 135

Cladiri ~i consrruccii 219·230 amerindienii 76

case lacusrre 1 3 electricirare 295 elizaberane 301

faun a u rba na 354

inventii 61, 484

0~216

Clarinete 478

Clark. Willilllll614 CI;ua mijlode 454 Clase, clasiflcare 914

Clase. srraciflearc:a 50ciala 785 Clasele munciroare753 CI~5iflcarc:a Hinldor vii 156, 914-15

ani male 82 planre 510

Claudius. Imparaml 57.72S

Clausewirz, Karl von 18 Clave 480

Clavecine 59 J

Clem em, Samuel Langhorne lIeri Twain, Mark

Clement VI, Papa 224

Clem em X. Papa 496 Cleopatra VII. Regina Egiprulu! 212. 296 Clepsidre 862

Clifford. George 510 Clima23J

cilmarologie 841 deserruri 27

ere gladarc: 688

lI(Zi ,; Vrernea Ii in fliri ,i continente

Clima conrinentala 231 Clirna rroplcala 231 Clisten e 42.0

Clone. planre 687 Clopore47S

Clor 298. 925

Clorofila 225

alge 53

celule v"gerale 2) 1 cloroplaste 211 forosinrez.~ 65 • 663

Clorcfluorocarboni (CFC) 91,700

Clorura de polivinil (PVC) 564

CJoruri de sodiu 92, 559 Cluedo (joe de masii) 831 Clydesdale. =3 de cai 175 Cnidarieni 5

Cnuc, Regele Danernarcei ~ Angliei 81,740,737,738 Coadi.zc390

Coada calului 327

Coade clnduflkli 158. 73

alTicanii giam 373 Coaia, copaci 246 Coardele vocale 691 Coarne, andlopc 202

giraf~ 384

oi ~i eapre 630 rinoccri 7S5

Coasra Adrianci, Croatia 803 Coasra de FiJde~ 35

Coati SSS

Cobali 835, 837

Cobalt 31, 924

Cobra cu ochelari 834 COCll.2.91

Coca-Coin 273. 776 Cocaina 161, 291 Cochisd83 Cochlea8!!:' Cockcroft,John ,42

ockerell, Chrisropher 363 Coconi, piianjeni 6 7 Cocorul carsrei 638 Coeorul rnotar 652 Cocesu! de rnunre

tentrocercus l,rophaSiatlUS

240

cocosul de prerie 638 Coc204

ropirea fi"rului 467 Cocl637

Codex jusrinianus 160 Codobaruri

baltare 262 gri 339

Ccdul lnternationnl de Scmnale 340, 341 codul Morse 232 fc:nici:ln 652

rude Alfa 697

iit,,~ia >pa{iala Alpha 79 Coduri de: bare 760 Coduri ~i cifruri 232 Coifun 70

Coiotii 536

Colagen, oase~, 1

Cola) 673

Colegu 294.741

Colibri 87,431. 5)7

incall2[ 653

Colibriul cu coada rached 653.517

Coliere din metal210 Collenia 3 8

Collins, ~ ilkie 27S Cellodi, Carlo 205 Colonna vcrtebmla 770 Coloane, archirecrura 61 Colo;z-i7S

Colombo. Sri Lanka 467 Colonia Capului 23 Colonia Mas achusccts Bay 658

Colonialismul

Africa 35 Asia l20 Colonii

albino: ji viespi 51 furnici ~i eermi 1<: 58 Colonul276

Colorado, raul 61 Colorana armon i.oasa 1 S C(llonlri~ derutanrji 178 Colorapll Stridema I 8

0105""um, Roma 725

0105ul din Rodes 208 Colourpoinred Bmish, pisica ell pii r sen rt ({19 Colourpoinred, pisica cu pdt lung 679

Colli

defun~i 302 morse)74 narvali 138 porei 702 ~erpi 826

Coltrane.john 82

Columb, Crisrofor 190.233, 614

Columb. incursiunile lui 233 Columbariu 157

Cclurnbla 73-74

958

DATE INDEXATE

bancnote 1 6 indepeadenja l60 Comaneci, Nadia410 Comanche, rribul 224 Cornbusria 334 Combusdbil, drbune 204

din planre 690 foe 334

fosile 304

s= natural 29,62,),626 peuo1625.6

rachere 711

resurse rnondiale 932

Cornbusribili fosili 304 d.rbune204 pmo1625·6

resurse mondiale 932 omedie, film" de 365

Comenius.john Amos 205 Cornerciala, Revoluria 235 ornerr inrernational,

economia mondial:! 933 omequ1234-235 bJanuri I 1.

cornerrul eu sclavi 2 come rrul rranssah arian 462 economia mondiala 933 etruscii 307

Europa rnedievals 547 fenicienii 652 lrnperiui Benin 127 lmperiul Man 450 istoria Asiei 78 magazine 760

rnarci inregiscrare - 76 Marcle Zimbabwe 556 minoianii 589 rnirodenii 602 Oceanul Pacific 635 vikingi 878

Corners WCSt 236 Come,e236

so nde spatial e 331

Comet" period icc 236 Cornisia Dreprurilor Ornului 286

Comitetul Olirnplc lntcrnarional (CIO) 628 Cornirerul Sigurantei Publice 361

Comorile spaniole 6 - Comoros 32. 626 Compacr discuri (CD·uri) 238,484,719,82S Companii

actiuni 563

publicieare ¥ marketing -10

ompaniile Indillor Orientale 9. 302. -'148,602

Com pendii, jocuri de rrut53 831

omperitii

arlerisrn 125

dclism222

curse de cai 288

mot 503

iocuri de ma~a 201 navjv~·e fi alee sporruri pc ap" 736

sporruri de i:Lrni 897 sporturi mororizare 1"8. 801·6

Comporrament social, anirnale 89 Cornporrarnenrul animal )'+-55

Comportameruul dobandir 5 omporeamenrul Instincriv 88

Cornpozirori 939 Beethoven, Ludwig van 151

Mozart. Wolfgang Amadeus 598 Srravinski, Igor 811

Compresia

rnoroarele cu ccmbusne internii 305

undele sonore 82

Crl1l1pSOglllllbw 267 Compusi 78-79

Compusi ionici 559 Compurere 237·238, 842, 815

animatie ~i desene animate 90

astronomic- 12

CD Rom-uri 205

coduri 232

design asi tat de computer 273

filmc §i prod ucpa de fJl me 365

fotog[il.fi~ 380

joclIr1484

robop756

~ah 201

rehnologia info.rmapcl 848·7

tiparul color 691 COIl1PUtert: Apple Macintosh 238,849

Compurere specializare 238 Comuna din Paris 535 Com un icare

cimpanzei 568 coduri ~i cifruri 232 ccmportamcn ruI anirnalelor 88 dcfan{i 303

fumid ji rerrnlte 58 indll. tria cornunicatiilor 234

Iimba] e 502 radio 696 S"ardip 739 scrierea 910

ccretii mirosiroare 550 semne ~i simboluri 776 ueaguri 340·1 rehnologia lnforrnariei 848-

relecornunicatii S50 telefoane 826 tcicyiz:iune 829·)0 ziare ~i revisre 603-4

Comunl mul392 cimpanzei 568 eoduri ~i cifruri 232 comporramenrul

'" rd 1l1~1 elor 88 dcfan~i )03

lurnici ~i termite 58 industria comunicatillor Z3

Iirnbaje 502 radio 696 sarelili 739 scrierea 910

secrerii mirositoare 550 sernne ~i imboluri 776 steaguri 340·1 rehnclogia informatiei 848·

relecornunicatii 850 relefoane 826 releviziune 829·30

1 iarc p revisee 60)-4 Comunlrarea Economics Europeans (CEE) 31 S. 235 Comunirarea Eurepeana (CE) 315

Comunirarea Europeana II. Cdrbun eluis] a Otelulu! (ECSC) 315

Comunlrarea Europeans a Energid Arornice (Euratom) 315

Cornunirsti, fauna 289 Con ace 329

Conakry, Guineea 35 Conan Doyle. Arthur 529 Concerre 630

Mozart, Wolfgang Amadeus 598 Concerte, rock si pop 719 C()1lchi$ladurli im. 789 Concorde 14

Concre Pi, fosile 377 Condamnati, transporrul arre Australia 134 Cendell, Henry 753 Ccnden area 375. 538

nori 615 Condensacoare 30 J Condori

din Anzi 136,676,343,70 californieni 241 Conducdbilicarea c;1Jdurli 200 Conducton, electriciraie 295 Confederatia lnrernarionala a Sindleatelor Libere 857 Confederatia. Razboiul Civil American 48

Confcrinta de la Yalta ( 1945) 728

Conferinta penrru Dezarmare Mondialii. 591

Confucius 209.239.604 Conglomerate. roci 58 Congo2Z

Congo Belgian vl!Jli Republica Dernocrara Congo

Congo, Bazinul19

Congo. Fluviul 24

Congo. Republica Dernocrarica (taslu], Zair) 23 Congresul Angosrura (1819) 160

Congresul Inrernarional 31 Fcmeilor 591

Congresul Na~ional Afriam (CNA) 552, 23

Congresul Organizanilor Indusrriale 8-7

Congresul Sindiearelor (TUC) 857

Conifcre24

Conifere, p5rluri de 646 Coruferele 663. 2. 7.248 Connemara, lrl nda 465 Connemara, ponciul din rasa 175

Conservarea 240·241

lanruri ~i rerele rrofice 350 paduri 646

Conservarea F.mnei 2.40

gradin; zoologic" 912 Conservarea materiel 538 Conservarea, mediului 240 Consihul de Securit;li:<:,

adunile Un ire 862 Ccnslliul Economic ~i S tial. Napunile Unite 862 Consiliul ordic 740 Consrsnnn eel Marc. Impar3{ul 160. 256.72 5 Cons[anrinopoI160,715 Consranrin I. lmpirarul 725 Consranz, Lacul 379. 819 Consrelatii de stele 82.0. 921 Ccnsrienrizarea, rniscarea ti:minisra590

Consriinea 367

Constirutia (SUA) 438, 504, 868

Constirutia 382.184 Consrirurioaula, leges 504 Consrrucdi v~i Cladiri ~i e-onstruqii

Consumarea resurselor rnondiale 932 Consumarorlsrn 815

onremporan, dans 27J Conrestararii rizboiului 59J Continental. Congresul49, S86

Conrinenral, plaroul621 Continenre 2 2-2 3

Africa 19·33

America de: ord 61·66 Amt:rkadcS11d67· 0 Antarctica 91

Asia Il3·11 S

AlIm·aliaI30-133 Concracepda S O. 709 Contraforruri ) 57 Conrrareforma 704 Europa 308-17

Controlarea temperarurii marniferc 550

piele 767

Conrrolul r.ral1eului aerian J 7. 713

Concrolul eraflcului, politia 676

Connri ~i ba tonase, ochi 322 Conuri vulcanice 904 Conuri, pini 247, 347 Convecna, dlldura 200 Conventia lmcrna~onala privind comertul ell pecil protejatl' de F.mn1l !i de £lorn (CITES) 240

Conversie, rabele 927 Convexe, lennle 509 Coavcxc, oglinzi 509

Cook, James 2

Cook. Munrele 606

Cook. Thomas 845 Cooperarisci, miscarea 454

Afri_c;o, 19

Copenhaga, Danernarca 269 Cooperative sarclrl, Africa 36 Copaci 2-46·2 8

bOlUa150S

durace de viap1663 fauna europeana 316·17 fauna padurilor 902 fosile 377

industria che res relei 834. 813

morfclogie 6SS p5rlmea 690

padurca tropical:>. 348 paduri 6 6

recorduri 918

Ii schirnbarile clunaeice 231 Copepcdele 252

Copernic, Nicolaus 395. 741. 882

Ccpii

cresee re ~i del: vo [rare 25'5 educatie 294

familii 774

lircraturl. pcnrru copii 530· 532

spttale 433 rravaliu 453

Copire bivolul158 cai 174

oi _II ~pre 630 Copoii 207 Coprolirde rn Cor engle:zesc 80 Coral, recife de 33

fosilc 377

pierre pre rioase 259 simbioza 869

959

DATE INDI:.XATE

Coral. InS u Ide de rormarea 471

M area baric rn de coralr 130

Mare.~ Caraibelor 186 Marea de Corali, Batii\in do;' la (1942) 908 Occanul Indian 626 Oceanul Pacific 93. 635, 679

Coranul 808. '18:9 leges re!igioasa 50S Mahomed 541 moschei 597 ,criert'u9 1 0

~i viara de zi cu ZI 490 Corbul6S2

cornnn 2.45 Corbuster, L" 62, 273 Cordate 54

Cordonul ombilical -44 Coreea

eccnomii dragon 121 haine 219

Coreea de Nord 249 agriculrura organic~ 700 Coreea de Sud 249 cccnomii d .. agon 121 hafne 219

Corintic, ordinul 61 Coriolis, efecrul 266 Coriolis .. Gu,!:llV"" 303 Cormoran1660

COrti tenor 480 Comean.o1758

Corneea 322

Co rn <!ille. Pierre 358 Corner 480

Cornish rex, pisica 679 Como, Munrele 475 Cornul Aft;cii 28 Cornu) de AUT, Conscanrincpol 16() Coroana solara 814 Coronamenrul, paciun:o. zro pica I~ 348

Corp "n; Corpul uman Corpui urnan 250

alirnente 54

apa rarul u ri nar 96 boll 159

creierul ~i sisternu] nerves 253-254

crestere ji dezvolrare 255 digcrda 276

dinfi ~i maxilare 280 genetid 402..403 horrnonii ~i ~;>I~mul endocrin 438

inima !i sistemul circulator 414-15

rnedicamenre 569·5 medicina 541·5

rnlrosul ~i gu~tul 769 muschi Ii miscarea 601 ochi !i v!i.zu1322

pi elea, pfu:ul.j i unghiile -67

plflman li}l (e~pira~ia 69'1 reproduc e rea 743-744 siinatatc fi lntrednere .. 13 schele ttl I 765-6

sisremul irnuniear ~ lirufarlc 781

urechile ~i 'uzu1883 Corroborre I I

Corsari 617

Corsica 356. ),Corns. Hernan 101 Cortina de Fier -28. 311 Corruri

camping 176 iurce 565

ripii 193. 596 Corystrosaums 2.67 Cosa~i j 12 .. 395 cornun, de camp 395

greoi 64

Cosmeric1l690 Cosmedrornul B~ikonur, Kazahsran 733

Cosrnologie 655. 8'\2 Com Ric:t 193. 195.60 COStul,,,,., eearru 845 Cosurt din r.lchim 580. 581 Coriledonare 663 Cowfana2.45

alb"itrii 653

C1l ~ripi albasrre 245 Cotopaxi. MUllOl'I e 291 Couberdn, Pierre de 62!:! Couscous 2:9 Cou~ta.\I.lacque; 621 Covalence, Icgarnri 92. Covilen~i, cornpusi 559 Covoare

din Turkmenistan Turkmenistan 116 ki1;7/I 853 rnarocane 29 p~r~an e ·<f64

Cowboy 866

agricul ttl ra ~i crescere a animalelor 47. 48,9 bivoli !; ,alr~ bovine sillbatice 158

c:rqte.rea vitelor ! 62 gaucho 66

in Brazilia 163- in Elvetia 820

in Seacele Urrire 813 Vae!

VaC ile sacre 422

Coz!

balen e 13'9 ciocanicori 223 pasliri 132 rcpril e 311

Crabi 112,251 Crabi paianjen japon e z 251 tepas 251.252

Crahii-sihastru 251, 353 Crabul de P e ~ter:1 189 Crabill de ~;irm 251 Crabul scripcar 251, 340

C racarea, rafina rea petrol ul ui 626

CrkIunu1257,328 Crkiunului. Insula 626 Crafr, Robert 811

C ranach eel T inar. L ucas 704 Cranit 771

Crapul European 667 Crm;:;u,la689

Crassus, Marcus 212 Crarer, Lacul 501 Craeere

rnereori ti 236 pe Luna 571 peMercur 680 vulcan; 904

Craul, inor 503 Crazy HOIse 596

Cr~"r, Lupra de Ia (1346) 723

Crcierul 253-254 och ii Ii vazul 322 Cr e olii 790

Cresrere Ii dezvohere 255 corpul uman 255 cre~r~rea rq re rea! i dezvolcarea copulcr 255 hormoni de cresrere 438 planre 687

repnle Lll

Cresrinism 256-25

biseri ell b i7-MIt; on 160 bj~eri at eel tica: 2 I 0 bis e rici ~ i cared rale 1 5 caval eri I 96 f<$riv:Uur; 257. 328 U~U5 Hristos 484

in German ia 38 I

in lrlanda 488

in Rusia 729

in SC<lfldirmv;a 740 lsroria Europei 31 0 man5sti ri a 1. 560 rnisiuni sfricane 35 Reforrna 704

sernne ~i sirnbolurt 764 Tarnmnl Sf"nt 844 vana coarea de vraji roare 898

Crera 403

minoianii 539 Crera 649, 758

Cretacica, perloada 177.378, 892.688

Crevase 385, 414 Creverele-sanirur 252 Creveu 195.252 Cr~v~lii albi "252 Creveul rnldie 252 Crick, Francis 402 Cricket 795, 11 J, 859

carnpicni 937

Crima 472

Crirna organiuta 472 Crimcea727 Crimi_nalistid 676 Crini de mare 811

Crlnii din Noun Zc~bnda 241

Cricgenie 199 Criorbynr:/ms 892 Criorurbaria 850 Cnsalide

metamo rfoza 475 Crinalu]' 822

Cd scale aciculare 2511 Cnseale lnrnelare 158 Cristale rnaslve 258 Crista! e ~ i pierre pre lioase 258

Cristalu] de roca 259 Criseallne, sollde 778 Cristofon. Barrolornec 591 Criza nucleara cubanesa (I962) 190,728

riizboiul cubanez (1898) 190

Croatia 803

Crorod;li 260

bron~te ~i broasee r-li()asc 165

broasre ~esroase 167 cahrana349

cosa~ I ~i gre ien 395 croruoeomi sexuali 37"" dinozauri 278 rnlljte602

p;lr.!:t:ili 644

pqliG68

reproducerea umana 70')- 10

reptile 311

'al~m"-Odre ~i rritoni -65 !oparle 838

srruti 345

Crocodilien u 711. 311 Crocat« ('rm:1II11 440 Croirorul 401. 477 Crorn 924 Cromarograf1a 559 Cromosfera, Soarele 8]4 Cromczomi

cromozcrnii sexuali 377 div izillneJ: edularo 211 gen ~tiCl1 402

Cronkn I1l1gliNII.":011,i 81. 424 Cronomerre 862

Crones 401

Croton 689

Cruea. ROlie 340,591. 8ft3 Crucea, crestinism 256 Cruciadacopiilor 2.6 I Cruciade 261. 883

Biserica SRinmlui Mcrrnanr, Icrusalirn 844 Imperi u 1 Roman Sfam 191. 302., 310.381.428 isroric 844

Obiecre Ii locuri sfinre ~06 Sfann Treime 256

Sfamul Ouh 256

Crucificarea 484

Cruscacee 112. 2.51-2.52. 353 Crusraceele, ca !".ana 349

cu ere! 'pin! 599

Cm.r1258

ceasuri de mana 862 cuarrul fumurlu 259 cuar IU I cuarrul rln' .! 59 fdoanc de aUI 298

piecre serniprerioase 259 Cuaternara, perioada 378 Cuba IS7

ruasini ecologice 147 m~!lc,)re 349

Cubism 496,672

Cucerirca norrnanda (1066) 737

Cuchulain 2!0 Cucul

afriean 653

guira 638

Cuculalergator 337, 615 Cucul·sfrancloc sracoji u 638 Cucura 689

Cufundacul 339

Cufundarul polar 66U Cuibun 262.-263

(Qeo;:ri rc i I 49 furnici ~i termite 58 insccte 459

Lastuni 517

lebede 276

pfts~ri dint:l,[Oll'e 655 pilsari marine 660 rare :!76

tueani 223 urnngutani ~ Vlc5P' ,i albine 51

Cui rase 70 Culegicori 324 Culie 659 Culoarea 2.64·265

aberajia cromarica 82:8 animale 178·6

cai 174

dalton ism 322 Aori 346

p;;.sari 132: pqti 668 ~pec[rllm 60S tdCvIZ;UllC 829 uparul 691

vt'Zi fj Carnufla]

vopsele !i u leiuri 71. 901) Culori prirnare 265

Culori secundare 265 Culrura .ari;mii. 489

Culture "hancay 790 Culrura Chavin 213 Culruri lIn.i Agricnlnlra ~j cresrerea anirnalelor Culrurismul 60 I

Cumbi« 791

960

DATE lNDEXATF.

.umpararea Louisianei 614 ( .umpiiraturi prin po~[a 760 (ulnulonimbus, nori 615. \93

Cumulus. DOn 6J 5

( uneiforma • scrierea 826 l·Utlo.~ter.,. cpist e mologle '67

Cupa Americi; 736

Cupa Mondiala (futbal) 9-'>7 Cupidon389

Cupru 924

in Chile 99 in Zambia 31

prelucrarea rneraielor 311 rabelul periodic 925

~ :llptOarc pentru ceramica ~8)

'urcubeul164

'uren~i 621

Oceanul Arlanric 623 Oceanul lndian 625 Oceanul Pacific 627

( urenrul el en ric 295 Curie. Marie 267. 5 8,697 Curie, Pierre 267.697

~ uriu 92

Curly-coated rerrlc:vcrul207 Curmale (fruere) 29

urse 1'~'(.i Comperini

Curse ell cbsracole, ~,hitl,ic 2,sS

Curse de ca! 288

Curs< de clclism pc osea 222

'um~ de parina] vitna 576 Curse de vita.a 576

Lur~e pc aI''' sni.tihoHe, canota) 736

'urse poe ape repezi, canoe (\11

Curse pc pista, ciclisrn 222 'u rs ele de ciclisrn pe reren .rccidenrat 222

rnoreciclere 576 CUl de de drag SO I

( ursele de Indy car llO 1 Cursele de sank 89;CLlrtare

Correa Europeans a Dreprurilor Omului 438 'urrea Inrcrnationala de

JII~ri\'te 862

Currea Suprema (SUA) 772 Curri de biserici 157

Curzii 463. 853

Cuscura 644

Cuser, mancare 87 Cut.r<mure 268, 923

Currernurul curremurul

(1755) 268,705

serucrura Pimanrww 6 9 euvicr. Gcorgl!5 331.37- Cuzco, Peru 442 (Vllnomitrd oliaace« 638

D

D:J. Carna, Vnsco 320. 705. 741

Da Ponte, Lorenzo 598 Dagda 210 Dagherotipul93 Dsguerre, Low! l63, 380 Dahl. Roald 531

Daimler, Gottlieb 153 Daimler, rnasini 179 Dainwo 766

Dakac, Senegal 34

Dalai Lama I" 1

Dal;. Salvador 495 Dalida366

Dalmatian 207

Dalton, John 215 Damanul de stand 33 Darnasc, Sirill448, 822 Dame (joe de rnasa) 831 Dandaw737

Danemarca 269

afi~e de Aim 366 feudalism 329 Dam 270-27] baler 141

Ballets RIL'iSe!; 672

ambodgian 89-

dans dam de societare 271 Dansul dragonului, Ch ina 170

dnnsuri populare 2 0 dansnrile irlandeze 270 date 939

Barncnco 799 lndonezia 52

ja:r;z.. dam 482

Dame Alighieri SIS, - D"pedium 3 8 Dapper, Olferr 127

Dar es Salaam. Tanzania 27 Darby. Abraham 453,454 Darius 1 eel Mare, Regele Persiei 103,4S5, 456

Darius Ill, Regele Pcrsiei 52, '1)5

Darling, Rilul13 Darunoor, poneiul din rasa 175

Darwin, Charles 272. 895 Galapagos, cineezele din 3_5

reoria "volupe> 272.331, 842

Darwin, Erasmus 272 Dashr-e Kavir, Iran 463 Dashr-e lilt, Iran 463 Da hur, piramida 693 Dutarea ell carbon 69

dare 940

Daroria e'J(r~rna, econornia mondlala 933

Darorii, economia mondialll 933

DaoM 7'''5

David CoppnfteltL (Dickens) 275

David, jaeques-Louis 716 David, Regcle Israelului 844 Davis, Miles 482

Davison. Emily 334

Davy, Humphry 12.204 Day; Lewis F 369

D~ Beers, cornpania rninierii 258

De Gaulle. Charles 359

De Havilland. Cornera 866 Dc Klerk, P\X' 552. 23 Dealurile Ajanra, India 44- Dean, J 301l:S 80S

Debra pavro. camera 93 Debussy, Claude 589 Decatlon 88

Dcclbell (dB) 827

Dedaratia de lndepcnd~np 49. 360. 504, 868 Declararia.Dreprurilcr Qmului 772

Decopods 251 Decoratiuni interioare 36 D ecoraeo r, crabu I 25 I Dedirelul de marc 353 Defot:. Daniel 529 Defri~rea. agricuIrurn fi cre~t"rca anlmalelor 646 Degas, Edgar 56l. 75 Degerarul ro~u 371.686 Degerul dracului 227 Degluriria 276 Dt:iMrtyrims 261

Delfini 622, 138-5

amazonleni 14{) de amurg 1 0 de La Plata 140 de Yangn'" 140

ddfinul s:iriror co hom} lung1 0

ecolocana 713

lui Hecror 140 pescuirul 339

Delhi, India 468 Dehaplane 3 Delre 29 Demeter 01

Dernocraria parlaruenrara .. 2. Democratic 424, 392 Democrit 655. 840 Dcmonstrarii, mj~ciri p"cifim646

Denali 61

Dendricicc. criseale 258 Denim 831

Densieare, materie 538 Dcntina2S0

Dependenpi, droguri 5-0 Dep resi uni, V rem ca90 2. 266 Deriva eonrinenrala 242 Deriva l.i torala 877

Dcriva, aeronave 15

Derma 76

Dermarolngie 54]

Dervisi 4 0, 54 Dervisii 490

Des Prez.josquin SS8 Desaguliers, J oh n Theophilus 842

Descartes, Rcncl367 Deschamp ia alpina 351 Desen 673

Desert rehnic 673 Desernflcarea .34. 2 -4

nornazi 21 ccere174

Deserrul Arac rna. 65. 67.788, 70

De~erturi 274

Africa 19, 20 America de ord 62 Asia 114

A ustralia 12<) clima l31 dart 922

finrunile de nisip 393 ueduri 599

Design 2 3

Inginerii care sec ocup~ de design 847

Desktop publishing (DTP) 848

Design graRe 2 3

grafid asi nita de compure[ 1148

grafitti298 grafice.sra[iStid 561

Designul prcdu elor 273 Desna, tluviul 28 Despadurire 162, 19 ,646 Dq;eptiitoa.re 862

\fu1zatorii cu amiinuntnl 235

Detectivi 676

Dereceoare de fum 697 Detectcarc de metal 296 D(tMra. Rizbolul Rcce 728 Derergend 13

Derroit, SUA 812

Devon rex, pisica 678 Devonian", perioada 37R Dewey. John 294 Dczam,are

conferinte 591 Dhaka. Banglade h 142 Dhsrrnapada 171 Dhol-ul 536

Diaberul 438 DialTagma 691

Diaghilev, Serge l41. 672, 823

Diagncsdcul, medicina 5 Dialecce 502

Diali~96

Diallza rcnala 96 Dialng!/.ri 776

despre educaric 294 ~i Rcnasrere 74J Diamanre 258.259 clement 298

in Angola 31

in Australia 131 in Israel 'l92

Diflrnolld SuIT" 865 Diapml<:3 431 Diapazonul 827 Diaspora africana ') Diatom; 622

Diavolul 898

Diavolul de mare 239 Diavolul razrnanlan 134 Diavolul ~eposl32

Diaz, Barrolorneu 741 Dickens. Charles 275

man scrii tori 9 1 Diconledonare 663. 684, 689 Dicearura 24

Dido. Regina Cartagincl 652 Didymogm.plw 378 Dieffenbachla segulne 686 Die.d, motoare 179,306,868 Diesel. Rudolf)06

Dicta ucj Alimenrare:

M&ncarc-

Difuzie, s= 375 Difuzosre 296

relefoane 826

Digesna 276. 250 acizi 13

dinri ~i rnaxilare 280 'istemul urinar 96

Dihoru1889

Dihorul pescar 889 Dilophosaurus 267 Dimereainues 3,8 VimdyoJonrS Dinarnica 376 DinamimS71

Din:t1'id, Npii 802 Dingo 536. 537

Dinka, poplllap3 2 Dinozanri 277-2 8,892

cvolurie 7] 1 ezrincrie 688 Dinre W2i Dinri Dintele Sacru 467 Dinri 824

balene 138 cai 174 digesti:t 276 deranf,302 iepuri 441

lei 'Ii alre f e 1 inc salbatia: 518

mamlfere 549 mo~e748 rechini731 nnatoare 835

Dinti de lapt« 82 Diodep~n, Imparawl72S Diode 301

Diode cmiptoarc de lumina (UD-uri) 301

Dior, Christian 219. 220 Dioric 758

Diprera 602

961

DATE I'DEXATE

Dirijort, orchesrre 630 Disc de serene, gauri negre 399

Disco. dans 1i 1

Disco. rnuzica 719 Discuri (muzlca), cele rnai vandu,e 939

D iscuri de Frana 387 Discuri de vinll 7 60, 828 Discurile magneto -oprice, cornpurere 238

Discurile moi de fag 127 Disecria, cadavre S 89

Disney World, SUA 269, 866 Disney. Clubul_69

Disney, Wah 269

Disney World, SUA 269. 866

Disney. Clubul269 Disneyland. SUA 269

Dispoztcive "pacemaker" 484 o isprostu 92.5

OJ tante

asrronornice 871 masurarea 8 8 Disnlarea petcol626

S"p~rarea nrnestecurilor 78 Diseilarea fraqiona!li 18 Distribuitoare, rnotoarc 305 Distribujie, comer; ~i indusrrie 235

Divertis men r

dims 270,271

tlJrne Ji productia de rulllC 36 366

erase 216

radio 696

televiziune 829·30

video 875

Diwali 328

Dizolvarea manastirilor 704 Djebel Toubkal 37

Djenne, Mali 450,462 Djibouti 30 Dmirri.PrintulMoscovei 356 Dobrowolski, Christopher

7 4

Docrori 5 I

oaeroale medicale 413 Doctor par avion I31 niveluri de rrai 931 spirale 33

Dodo 688

Dodoma, TanZ3n.ia 2, Degen, populana 45 Dogul german 107

Doh . Qar:u 393 Dolerir 758

Deline 665 Dolomit665

Dolomite 7S

Dome vulcaai 880 Dornenii magnerice 522 Dominica 189

Republica Dominkana 138

Domnisosrel« di« Allig>lon (Picasso) 672

Domul Pietrei, lerusalirn 844 Domuri, arhirecrura 102 Doppler, Christian 827 Doppler, efecrul 827

Doric, 0 rdinul 6 J

Douro, Rio 682

Dover. Anglla 858

Dracula, Coneelc 728 Dragoare (vase) 8B8 Dr:lgoni 592

Dragcnul de ~pii rh ilandez 839,745

Drake, Sir Francis 301, 677 Drakensberg 20, 11 Dramaturgic 282·283

dramarica, poezie 695 Shakespeare, William -53 team: 835-6

Drept 284-285 Drcpr civil S04

Drepr imema{ionaISO'l Drepr penal 504 Drepruri

Drepcurile minorlnitilor 438

Drcprurile Omului 43~ Dresaj 288

Dresda, Germania 90S Dreyfus, Alfred 359 Drcyse, Nikolaus von 107 Drojdia 891.226

fermenrajie 645 Drom~derul201. 551 Dropia 336

Druizii 209 Drumeui 177 Drumlin 385

Drumul Miclsii 77. 110. 79, 80.320

Drumul Regal45S Drurnuri 16

date 934 hart; 532 lsroric 843 orafe 216

Drupe 366, 39() Duaflex 93

Dubai, Emiratde Arab" Unite 810

Dublin, lrlanda 465 Dubniu 924

Dufay, Guillaume -88, 589 Ougongl139

Dulapuri 369

Duma 356

Dumbrive:lnrn coada-decached 653 Ounlbravnicu137l Dumnezeu

cre~{in ism 256 islamism 489 iudaism 501

uw # Zei ~il.Ci~e Dunanr, Henri 883

Dunarea, fluviu 3J:Z in Austria 819

ill Bulgaria 403 Porule de Fier 802

Duncan, Isadora 271 Dune 274

Dunstan. Sf81 Duodenul 716 Durango, Mexic 552 Durare de vial-a

animale 916 planre 663, 916

Oil rer, Albrech t 381. 708 Durere

analgezice 569 aneseezie -72

Ouega 907

Durham. Caredrala, Anglia 610

Duncare.

Dureplastice S64 Dusanbe, Tadjikisran 116 Dust Bowl 555 Duyvenbode. papagalullui 653

Dylao, Bob 718

E

Earhart, Amelia 906 Earth Summit (1992) !!63 Eastman, George 163 Ebers, papirusul 573 Ebeye, Insula 637

Echidna cu doc scurr 132, 551

EchiUbrn, for~t' 376 Echilibru, sirnrul 883

pisici 678

Echlnoctiile 837 Echinodermc 54, 353. 821 Eclipse

Luna 571

Soarele 814 Ediptica 814 Ecluze, canaluri 681 Ecolocaria 13

Ecologie ~f ecosisterne 156, 2894

Ecolcgie, adapeare 290 cvolupe325 Econcmia mondiala 933 Economic

bani) -1 6

comet! Si indusrrie 234- 235

econornia gJobaJa 3 J I ecouornia rnondlala 93 economii dragon 121 Marea Recesiune 555 Marx. Kar! 535 rli:Lboa.ie 883

Rusia 731

Ecorurisrn 198 £CoulS2

Ecrane Srevenscn 709

Ecuador 160,291·6 &uador286 explorare 320 fauna 793-'1 [00442-3 istoric 789-90 nordul791-2

Ecuapi

algebra '561, 620 chimice 214

Ecuaror

Africa CmcrnJa 24 dima231

Guin~ea Ecuatoriala 22 Eddington. Arthur 398. S 14 Edematt:391

Ederle, Gertrude 503 Edinburgh, f~ri\'ajuI32S Edip 907

Edison, Thoma. 287 Edison, Thomas 287. 509, 828

Edmund. Regel ... Angliel de Est 878

Educaria aduhilor 29 Educaria vocationala 29 Educnpe294

Edward Confesorul, Regele Angliei 81

Edward I. Regele Angliei 195, 737

Edward III. Regele Anglici 723 Edward, Printul Negro 723 Edwards, Robert n

Edwin, Regele Norchumbriei III

Efecre speciale, f1 rue 365 £~cml de sed 91. 700

Efes, Turcia W

£ficien¢, energie 303 Egalicarea dreprurilor; miscarea ft:mini~ra 590 Egbert, Regele WeMexuhu 81 Egip.25

Acordurile de la Camp David (1978) 591 Alexandru eel Mare 52 bancnore 146

birO 866

Jans270

egiprul egiprulaneic 29')·3 ~ell[3ti §i masuri 878 hieroglife 910

infraqiuni 472

rnedicina 573

rnlrolcgle ~92, 935

nunica 604

pcrgameme de p pirus 20 perioade i dilla>tii 9 2 piramide 676, 208 sl"lptuT<l775

zei ~i zeit" 907, 389 Egrota verde 149 Egyptian mau, pisica 679 Ehrlich. Paul 569,5 0 Eichmann, Adolf426

Eighrfold Path, Budism I a Einstein. Alben 294

despre rnergk 303 despre lumina 509

despre rnasa fi energi;: S3!l ~i timpu1862

reorlile relarivira~ii 398, GSS. 842, 837

Ein~tein, Mileva 294 Einstein 92:5

Eisenhower, Dwight D. 511 Eisenstein, Sergei 365

EI Castillo. Chimm Irza 693 £1 Dorado 789,791

EI Lauzon ZI3

E.I Salvador 193. 19 ,60

razboiul civil 18 EI Tenie n LC 67 Ebnul64

Elasticira re a 7711 E1at'l91

Elba., raul 380

Elbrus, Muntelc 186, 308 Eleanor de: Aquirania 5 6 Elecrricirarc 295

circuire 295 curmt295

becunle 287

caldura Ji 199 cencralele elecrrice 304 circuire. 295 curcm29')

curent electric 303

energia solars 306 Franklin, Benjamin 360 frecarea ~i 387 hidroelectricitarea 6 . 252 motoare 296, 306

Electrici care starica 295, 821 Elecrtochimia 12 Eleccroencefalogramele (£.EG) 254

Elecrroliri, baterii 13 Electroliza 12 Electroluminesccnta 508 Electrornagnetic, speccrul 911

lun,ina508 Elecrromagneusm 296 Electromotoarc, £orfa 295 Electron i 92- Elec{ronica.301

compu.cre 237-238 In japonia 505

in Malaysia 524 navigalic 610

Elecercnica, muzicll 591. 719 E1ccrroscnrirlvi tate", rechini 732

E1 e fanri 302-303. 325 africani 302, 'i5 J asiatid302

conrrolul rernperarurii S50 dinli 549

Khmer, Imperiul 490 Elefamiazis 895 Elefanrii masculi 303

962

DATE lND£XATE

I· lemenre 298, 870

atorni ~i molecule 127 cele parru elemenre 8 0 nume 925

rabelul periodic 92 -925 Elernenre arrificiale 298 [Icroane, aeronave 15

I· lcvaroare, aeronavc 15 I'!icoptere 16

avioane de razboi 721 isrortc 866

Hipuce, galaxii 394 I"li,abc[a I 305

FJisabeca 1. Rtgina Angliei 3M,738

I'lisabera Il, Regina Angl.ici 'iJl

Flisaberane 30 I Ellington, "Ducele" 482 FJvcpa 306,·307 F.lytrigit, jlllleM 37 J

Posta elecrronica 232.457. 850

l:mbr;onul550. 09-10 lmi Koussi 2

hnigra1ia 190. 198

Ernirarele Arabe Unite 808. SIO

Emir.1ld" Arabe nice 810 Empire State Building. New York 62

~!U\l132.. 345, 336 "muls;; 78

F neiclopedii 205 /illdealfOliI' 244

cod uri de. teaguri 732 pescuirul 664

Endoerin. sisremul 38.250 Endoplasmic, reticulul211 Endoscoapc 572. 544. 586 Endorermice, reacrii 2J4 Endrina 545

Energia chimidi 303 Fnergia potenpalil. 303 I· uagia ,egenera.bila 30 Elltrg;a solara 30 .306

asrronorn ie 12

dmpuri magnerlce 522 cornere f; asreroizi 2 6 grav;ralie 398

planete 680-2 proruberanrcle solare 522 Sistemnl Solar 814- J 5

Ellergid, rachete n 1 £nergie 303-4 clldura 2 L carbune 204 consumul 932

energi:t geotermala 90 energie undead 310 indo tria 234

lasere 503

lumina 50S

materie ~i 538

nevo ile anirnalel or 9 17 raze X 9JJ

Soarde814

Jtiin~le Paminrului 280. 842

Energie nudcara310 Engels. Friedrich 535. 356 :INIAC 238

Enigma. masina de criprar 232 Enkidu 695

Enriquillo, Lacull88

Ensign. apararul de mrogra6at 93

&.tQ1IIyum r:y,lJIDtil 655 Entre Rios 65 Enzime716,225 Eocen, epoca 378 Eomp/or266

Epicenrrul, curremure 268 Epidernii, Moarrea eagr'l 224,546

Epiderniologie 159 Epid~rmaJ67

Epiflre 348

fedgi 31 EpigJora 276,691

Episcopi, Europa medievalii 5 (1

Episccmologte 367

Epoca Bronzului J 1

bani I

cod ul legal SO sumerieni 826

F.poca Pierului 311

Epoca de Piatti'! 312 EpOP(M lui Gbilgamq, Tbe 695

Epopel5J5

Epoxizii 56

Epstein, Brian 150 Equus325

Erasmus. Desiderius 708 Erbacee, planre 688 Erbiu 915

Erbivore 89

artropode U2 cirlbu~i 40 1

F..una de ci.mpie 335 Ierburl 3 9

lanjnri i rerele croflce 350 rnetode de apararc ale planrelor 686

produse narurisee 5 3. 544, 545,547

~opjrlt 839

Erebus, Munrele 56 Ereditate 325, 3 7 Erele glaciare 688

America de Nord 65 fiorduri 617

glaciali un e 41

Ere("

consumatoare de mdei 136 cu umeri negr! 638

Erevan, Armenia 7 8 Ergul BUrna 20

Eriai arm'en, 371, 68 Erie, Lacul 61

Erireeea 30 Ermine 889

Eraica, slrnfonia (Beethoven) 151

Eroziune

glaciapune 385 rauri 730

rockl 712 j·o1788

~iirmurl 877

Erupdi, vulcani 880 Esehil420 E.~chimo~ii"tzi lnu;lii Esigie. Oba Beninului 127 EsoFJ.gUJ 276

Esop 530

Encrhaz:y, Prinlui Paul 589 .Esrivapa 431

Estonia 112,113

Estonia 113

strilda asrrild 653 Esruare 8 7.729 E~uare. balene 139

Eraje, cladiri ~i constructii 229 Eran 12.

Emno1147,626

Erena. 12, 626

Erhelbald, Regele Merciei 8J Erica .. filozotle 36;-

Ectopia 35. 30

Ema, Munrele 475

Etologie 156

Etruri a uczi Err usci i Eeruscii 307. 310. 2 Eucnliprul129 Eucaliptu! 129.18,683 Ew:"lyPIlIS gil/III if 248 Euclid 536

Eucromida, moU<\477 £udypu.; chrysocome 35 I Eufrllt. Fluviul

Babtlo ni an Impc riul 103 Mesopotamia 463 Sum.:ria826

TUKia852.

Et.harfsda 257 EUlJploceph,'/IIJ 256 £uoplocephltlu.s 267 Euripld .. 20 Euro3!S.1 6 Europa 2 1.314-315

Agen~ia Spatia!a Europeans (ASE) 711,792 Comunitatea Ec.onomicl Europcana (CEE) 315.235 Comunitazea Europeana (CE) 315

Cornunitarea Europeans a Carbundni Ii a Orelului (ECSC) 315

Comunitatea Europeana a Energiei Aromice (Euratom) 315

Currea Europeana a Dreprurilor Omului 438 Sisremul Monetar

European (SM E) 315 Europa Cemrala 316·317 Europa de Est u~i Europa Cenrralii

Europa de Sud-Est (amosell'" j" trecut ca Srarele Balcaniee) 802-804

Europa rnedievals 5 agriculmca Ii crqtcrca arurnalelor 50

cascele 194-195 eruciade 261 dramarurgie 272 feudalism 329

Franta 358

medicinil 573 mesrcsuguri 580 mu:tic5. 588 ftiin¢240

Europiu92 Ellrosrnr843

Eusrachio, Bartolomeo 883 EV:Lll~dia 257. 484 Evaporarea 514, 538

separarea amesrecurilor 8 Everest, Muntele 113, 1 L4 Everglades 612

Evoluria Umana 437, 688 Evolune 325- 326. 842

Darwin, Charles 2 2 umana 437

Evrei!

calendar 837

crearea lsraelului 79 Holocausrul426

lsra e l 491-4

ludaismul 501· 502 Primul Razboi Mondial 726.908

TIriffiul Sfallt 844 Evreii askenazi 47 ,501 Evul Medin Inrum:cat 209. 'i2A

Evul Mediu uezi Europa M.edievala

Ewe, populada 45 Ewuare eel Mare, Oba Beninului 127

Excava~ii. arheologie 100 Executiv, guvernul 24 Exercidi, sanarate ~i lnrreunere 413

Exrnoor, ponetul din rasa 175 Exodul844

Exoschelet, arrropode J 12. Exosfera, atmosfera 126 Excrermice, reacni 214 E:road, pisica 679 Expansiunea fundului oceanic 243

Expansiunea t"rmidi 199 Experimence

fizicl655

metoda ~t:iintiRcl 7 2 Exploatarea rekului 834 Explcrare 320-1

America de Nord 66 Au tralia 13

Columbo ChriHoror233 Cook, james 24 explorarea polara 673 Magdan, Ferdinand 539 Porrugalia 705 Renasterea 741

vikingi 878

Explorarea polara 673 Explorarea ~pa~inla 331- 7 astronaud 11.3

coscume spadale 86. 690 navere spapale 685. 711 . 721

Programul spatial aJ Unill{lii Sovierice 733. 79 racheoe 906. 711-1

sareliri 739

sonde spaliale 87.756,331 srarii spatiale 797

Exp lozive I 07 Exporturi 235, 933 Exrlnqi<:'

animale ~ plantc 683 reptile 311

vulcani 880

Eyck, Jan van 71 Eyoo:471

E)'T~ Lacul 93, SO I

Ezarna, Regclc Aksumului 19

F

Fabeq;<!. Cad 356

Fabric;. Revoluria Industrials 453

Fabule530

_Face",a lurnii", aborigeni 11 Facoceru1702

Fagotul478. 80

Fagul cornun 248

Fahren heir, scara 199 Fa-Hsien 447 Faianlllisbmid 572

Fa! abella, cal ul din rasa 175 Falaise, Castelul, Franca 610 Falere ff77

p~t"ri marine 665 smnuile hbere 503 Falii

cutrernure 268 forruarea muntilor 599 Falia San An.ueas243

Falla San Fernando, SUA 2611 Falkland, lnsulele 66,90 Falklands, Razboiul Insulelor (1982) 790

Falscer, Danemarca 269 FamUii 774

dasificare 914 Dreprul F..miJiei 50 Pove~ti de familie 531

Familii nucleare 774 Farnilii nurneroase 774 Fang, populatia 22

963

OATEINDEXATE

Faraday. Michael 295.296 F~roonj 295

Farrnacii 570

Farol din Alexandria 208 Faruri 610. 208

Fasciola 895

Fascism 311. 392 Fasilidas, Cas relul, Edop la 195

Fssole 349

Fa\ll, mu~chl6Q 1 Fatbpur Sikri, India 453 Fatimlda, d inas ria. 448 Fauna 335-336

aflatoi Inpe tirol 920

african .. 32-- 3 3

America de Sud 69-c70 Americll de Nord 63--64 asiatica 117-- J 18

Ausrraliei 132---ll) copacilor 246--248

de de~rt 337--338 ecologte Ii ecosisterne 289·-290

europeana 319·-320 grndin'icu f"un~ 417 gridin.] zoologice 418 insulelor 482

lacurilor Ii a rludlor 339--340

mlascintlor P' a baldlor 341-"341

montana. 598

oceanica 344--345

padurii rropicale 348-- 349 paduri!.;1[ 346··347 parcuri CIl fauna 418 pCJtt1"ilor666

polara 350-351

poluarea 699--700

recifele de corali 733 recorduri 918--919 lirmul"j litoral352-353 timbre po~C!le 860

nmdrei 870

urbanf 354

Fauna de munre 343 Fauna dqerrului 338 fauna de campie 667

fau na ~d urilor rro pi eale 349

0113 637. 311 §opirlacu plluo.je7H

Fau.na 7n periool de e;< t! nqi e 240-5.910

Fauna rnlasrinilor Africa. 32

AmeriC1l de Nord 63 Amrnca de Sud 69 Europa 331

feline salbance 520

m I~tin llor ji a bii Ifi.!or 342 Fauna plidurilor creplcale 34S- 349

Fauna pal arii 674-5 Fauna ~mului 749

Fauna prmwilor 749 Fauna urbana 354 FaxS50

Fazani 637

Febra aurului 614 Pecale 276

Feri"";-,, CIt prtmml (Leon ardo cia. Vinci) 521

Fecioaru-sarpe 5B9

Federalia Mondials a

Sindicatclor 779

Federatia Rusa 732

F"dera1ia RU'ia ~i Kazahst'3:n 731

fauna 335

Feline saIbadce 518~52() europen e 519.510

Pemei

"Fernei in~depte,. 573 Curie. Ma ric 267

drcpml la VOt 334. 590. 948

Eli zabera I 305

familia Pankhurst 334 in Africa 39 lnJamaiclIlf:7

in Lesotho 22

ln Rusia 355

Meimer. Lise 577 miJcarea fi!mfnist2 590 piral'i m

prim-rninijtri ~j presedinn 948

Primul Ri'Zboi MondiaL 725

Truth. Sojourner 869 Uniunea Soc.iaJiI ~i Politio a Ferneilor 334

FnneiJi.,ril~ (AlCott) 531 Feminism 590

Fenecul 33. 3311 Penicien;; 320. 652 Fenotipul402

Pens, Anglia 858 Ferdinand Il, R~gele Aragonului SOD

Ferdinand VII, Regele Spaniel 160

Ferdinand, tmpiirll.[uI4'2.8 Ferestre

cascele 195 vitralii 157. 324 Fenborun 888

feriboruri penrru p~agcri 888

Peoborunle 888

Fer;g" coman!3;!?

F"rigi 327. 663. 347 Ferigi de ap~ 359

Ferigi de cop" 327 Permencaria 64 5

Fermi. Enrico 310

Fermiu 925

Fcroe, .1 nsu Ide 269 Feromom 54,58 F,,~ri1 irate

pietrre ale ferruiti~ij 762 populada lurnii 930

zei 1'1 zeue 389

Pcrriltzarea planre 687

reproducerea umana 709 Fes, Maroc 29

Fesci valuri 328

cresrine 2 Sf, 328

fcsdval.lltl de teacru 289 hinduse 328. 412

In Bahamas 187 ;slamke490

iudaice 474, 487

Festivalurile reco I tel 328 Fet~i 744

Fe-Ildal ism 329

Fiat 500 D ISO

Fib", de stida 822, 564- Fibre

din plan ee69D rexnle 832.

Fi bre opdcc, telecornun ica pi 850

Fibrina 47"1 Ficat 211. 276 Ficat gras 685 Fictiune 529 Fi(us,,1378 Hdias 208

Fie, ~ Old 467

in PlI.manr649 Fiela rul B uierar 659 Fiesrn, Spani a 799 Fiii Ubmilii 49 Fiin~ vii

dnsjfic:lre 914- 15

cum funqioncal:~ 916-17 Fiji 472,637

Filamenre, becuri 508 Finlanda 333

dansu ri p opula re 270 Filarelie 804

FildqS78

Filiere, pdill.njeni 647 Fihgran, hiirrie 430 Fi],p eel "Bun. Duce de Buegundia 723

F il i P I. Rcgel e Sp::miei 428 Pilip II. Regele Macedeniei 52,420

Filip n. Regele Spaniel 800, 889

fi Madridul 798

Fi lip Vl. Regele Frantei 329 Filipine 650

rnuna472

n.:lkfl13

F ilistinii 844

Filme vezi Fllme ~i prodactia de filme

Filme de groa;&i 365

Elme de I ungmerrnj tiro Filme fi productia de filme Filme ~i producda de fllme 364-366

a ni ma~c ~i desen e an irn~ re 90

apanl;J" de folOgr:a A at 91. 93

carriere de film~c 93 dale 940

Disney, \'(fal_,269 Garbo .• Greta 373 Hollywood 813 in lndia44S

p ubli citare 7 1 0 Filodendronul6B9 Filozolle367

filozoS. importanti 941 Soerate7S7

umanism 708

~iloil:QHe nowr'll;;. 8"10 Filtre 78

filtrel" branhiale, rechini 732 Finlanda 333

barrcn ore 146

d an5UO; populare 270 de meandre 729 istoric 740

fiordurf 877. 385,617 Flrdausi 5 J 5

Fire roarse 8)6 ·Firll",,440

Hsilll'le:t ["Iudenri 548_ 31 0 Fitoplancton 868.622 Fiugcr.ald, Ella 482-

fizeau, Armand Hippolyte 509

Pizid65S

atorni fi molecule 127 cildl.lr:l. ~i remperarura 199- ZOO

Einsrein, Alb" rr 294 elecrnci tare 29') electromagnetism 296 eJ.1ergie 303-4

tlzica "modems" 842 (0",3.~; m,¥,lLn, 376 frecare 387

gau375

grav; ra pc 398 lumina 508-9 magnensm 522 marerie 538

Melrner, Lise 5-48 NeWlon. Isaac 605 presiune 690 radioactivitare 697 !ouden8 [impul837

filtica ellISic;! 655 Flzica cuanrira M2 Fizio!ogic 156

Fjord; pone ii din rasa I 75 Flamenco 270, 799

Flamingo 32, 6S3, 149.339 Flash-uri, fotogra6e 163 Flu.u/ld for-mUllf [Mozare] 598 Plaururi 480

FI~hmen 51B

FIJ:111 i ng . .AI exander 544

Flinders, [an fill mun ros 9 J Flcarea cucul ui 684 Floaree de mer 371 Floarea p.uiunii 371. 686 Floarea - so~ reln i 687 Floar, .{klii 822:

Flocwd.ul227

Floppy. compurt're 238 Florenta, Irali:! 500,708 FIore}" Howard 570 Flori 346-7

mor(o!ogie 665 preisro rice 892 recorduri 918

Fluor 925

Flllor~'n~ 508 Fluorescenci.Jumina 509 Fluturarea C02 li, halene 139 Flururele albascru Adonis 477 Flururele albasau comun 373 Humrele aramiu mic 373 Flumrele aripa de pasare Cairns 373

Flumrele bogong 84

Fluturde bufnip 373

Flu rurele c u rni\'i albascru gl lui Hewieson 373

FI ueurele fest·oMes pan i 01 320 Flururele luna aFri.can 373 Plnrurele psrrat portocaliu uri~J73

Flururele ro~3( eu aripi ascurire 47'7

Flururele sangde voinicului 373

Fluturele-merph II albasrru 373, 349

Flururelc-paun 37:.

Flurun 158-9. 477

adaprarea 325 a\lStr~l;clliI33

din padu.rea cropica.la 349 me<anlOrfnz3 475 migrn,ia84

Sci I u I fhrrure, in 0 r 503 Fo.amea346 Foame.re3%"

Foe 334

focuri de r,abiiTa 176 Armc de foe 109, 108

Pa>.irrp. de foe (StravinJ; ki) 8 .11 Ceasun de foe 86.2

Foci GU. 748

dcf.mt748 Wi 748

rep roducerea 5 S 0 l'Il,l;!tI.II339

Focile 84

Focuri de t"barn 176 Foicasele 247

paduri 3J6, 6J.2 Fold. MunpI599 Folicu Ii. par 767

Fondul Monetar International (F~H) 863

Fongafale, Tuvalu 680

964

DATE INDEXAT£

i'onografal 287 f'onca467

fl, oe, Phil! ipa 367 l-orare, perrol 625 ,; rd. Henry

[inii de asarnblare 461. 235 modelul Ford T 178. 866 productia in serie 815

hJrfe~"1JI:l 654

comunii 320 I'Mia, rnerale 550

Forma aerodinamica 822 l-orrnare« rnunrilor 599 l-orrnatii rnuzirale 630

Iorme de unde, undele sonoee 1'12""'

l'orrne georneerlce in plan, marcmatica 926

Fo nne in pi an 5.36

~orme in spadu, matcmarica ~36.926

j")('me. maternadca 926 l-orrnula I. cur e 801

campioni 937

l-orrnule chimice 92

~ rr Knox, SUA 563 Fort Still. UA 383 Forra Aeriana Regala 721 PUff" ascensioaala 707 FurIa rt'1.uJcllntli 376 forp Ii mi!Cllrea 3 6

Fr"care 38,

gr~vi rarie 398 I~giimri metalice 550 magnetism -22

Fo,\c1e aeriene 721 Fortele fontras 60 Forruri celeice 209

I' se nazale, ~erpi 826 Fom~i63

Fosfor 92.5

F05il~ 3 -5

Darwin, Charle5 272

d eri va COD dnenral a 2.42 dinozauri 277-278 Leakey, familia 506 paleontclogie S 2

~ evolutie 325.331 viap preisrorica 892:

Fossey, Dian 568 Fntbal [11,351 Brazilia 163 Camerun Z], G~rmanja 3110 maguri340

Forbal australian 131. 351 Forbal gab 351

l'OIogr.uh acriana, arhcolcgie I oo

l'otograRe 380 aeriana 100

aparat~ de focograflac 92-93

dare 938

oecgrafie in prim plan 380 holograme 503

paparazzi 603

v(Zi ji Filme ~i producria de filme

Forolii 86,187 Foroni 911

Forosfera, Soarele 814 Foro Inreza 156.303,65 .... 663

Forcrropism 687

Fox Talbot. William 16), 93 Fox rerrierul eu par neted 207 Fractal! 655

Fmqii620

Fracruri, oase n1 Fragonard.Jean Honorl358 Francii 358

Francis ], Regde Franrei 182. 708

Francis Il, irnpar:uul 28 F rancis Xavi er, 5 f 50 G. 411 J Pranc:iu 924

Franco, Ceneralul 800 Fmnco-Indian, Razboiul (1753) 8 6

Franco-Prusac, R:izboiuI359. 382

Frdne

biclclece ,i morocicleee 153 Frecare 822

hidraulici 690

Fr.nk, Anne 426, 529 Franklin" Arecha i 11'1 Franklin. Benjamin 360

becurile 287

dldur.lli 199

cenrralele elecmce 30 curcnr electric 303 encrgia solara 306

fr<'Qrtl fi 387 hidroelecericiraeea 67. Z52 moroarc 296. 306

Franklin.john 673 Frankl in. &0 allnd <001 Franf" 3 56-7

Castele 194, 195 Comuna din Paris 535 curii po§cale SOS dramaturgic. 272 dreprurile omului 438 isroric 358-9 maneare349

me~te~uguri 58 J

Monet, Claude 562 Napoleon Bonaparte 594 norrnanzii 610

presed in ~ 945

PrimuJ R:izooi Mondial 72

Rdzboaicle r apcleoniene 595

Razboiu] d lOll de Ani 723

regi 945

Revoluda Francezii 36J scul pcura 7 5

~i ~ebecullS2

[CSI~ nuclearc 680 Uniunea Europeana 311. 315

Franz Ferdinand, Arhidueele 724

Fraunhofer, 10 -if von 264 Frecare S

Frecarea dinamrca 387 Frecvenra

auwl883

Modula~ia In frccvenp (FM) 850

runct827

undele radio 696

Frederick eel Mare, Regele Prusie1381,382

Frederick I, imparaml 261 Frederick n. lmpiracul 546 Fredericksburg, Lupra de la (18G2) '18

Freedom. satell [ul139

F rcesryl e. sch i 897 Freetown, Sierra Leone 35 Frcgani482

Fregare 22

French Open, Campionarnl de tenis ~57

Fresnel. Aug).lStin 508,509 Freud. Anna 362

freud, Sigmund 362

filczcfle 367

Priedrnnn, William 232 Friedrich. Caspar David. 495 Prigide re 199, 484

Frisch. Otto 548

Froebel, Friedrich 741 From:uri calde, vremea 902 Fronmri red. vremea 902 Fronruri, vremea 902-

Frucre 366·-;-

agnew ru fa fi cresrerea an imal elor 8

citrice 22

m5.1lC'3rc 3 9

pasan frucuvore G53 Frucre de padure 366,390 Frucce false 366, 390 Frucre uscare 366.390 Frucrde copacului de paine 390

Fruccele de scorus 390 Frunzc 689

copaci 246. 247 C'O tiledoan e 663 foioase l47 ierbur] 393 morfelogie 665 recorduri 918

Pucsta 371

Fujairah. Emirarele Arabe Unit;e810

Fuji, Muruele 113.504 Fukuyama, Frances 424 Ful medames 25

Fulnni, nibul 21, 35.45.69 Fulgerut393

Ani-Jumina 871 clecrricitatc 295 Franklin, Benjamin 360 vireza sunerului 82

Fulrcrelede ncapre din f~milia Zygaenidc 372

ftFu.m egaroarele negre" 62 l Functii, algebra 561 Fundamenralismul islamic 490

Fundarii, cl5d.iri 229. 23() Fungi 156. 225·6

bali produse de ciuperci 869

dasificare 9l

fauna padurilor 347 m icroscopice 868 recorduri 918

Fungus gradin..i, termite, cuiburi 58 Fun k. muziea 719 Furnica Leu 396 Fernicari 57

uriasi 57, 70 Furniearul african 32 Furnicarul mar.rupi.!184 furnici 58. 477. 686

armacl 58 eonducaror 477 cuiburi 263

de lernn 58, 34

rnieroare de frwlze 58, 263

Furnmi 393,902

Blme fi producda de 6I111e 364

plaje de furcuna 897 reclame 1 Storyboard-Uri rropicale 635

Furtuni ell desdirdiri elecrrice 393

viteza suneru 1\1 i 827 Furruni rropi calc 635 Furcunile de nisip 393 FIl,"rulG69 furuna680

Puziunea nuclcara 310 Fyn, Danernarca 269

G

Ga. populapa 5 Gabbro )46.758 Gahon 2.2

Gab oren e, Botswana 31 Gabriel. Arhanghelul468,

90,541

Gabrieli, Andrea 588 G.bridi. Giovnnlli 588 Gaddafi, Colanelul29 Gadaliniu 924 Gagarin, luri 86. 795 Gagarul, lignirul (Iemn fosiLlc£at) 259, 378 Gage, Phineas 254 Gaia. eeoria 280

Gaina bankiva 348

Gaina de cucalipt132. G37 Gii.inUf<! de de err 33

Giiflu~a de pampas 638 Gil.inllia de pampas en creasca 638

Gllira 245.654 eurasia tid. G53 GalagoulSS

mare "A5

Galapagos 351 Gilipagcs.lnsuldc 2 1,286, 325

Gal;uia Andromeda 870, 871 Galaxii394

Big Bang 155 gimIil" =s= 399 gnvitat:ie 398

Galaxii cu forma nercgulnm 394

Galaxiile cu spiral:; ~j bari} 394 GMbeaZd 644

Calen 573, 889

Gal era Portugheza 345 Galerii de ana 583 Galeni. rabbits 441 Galia 212. 358

Galil.,,,. Marea of')01

Galilee Galile; 395.840. 805 ceasu] cu penduJ 862 lunile lui Jupiter GG I

~i gr:lvi<:lpe 398

relescoape 828

G.JikQ sonda sp:1,iala 331, 797

Gn.Ui7lli1(ltu 277 .. 279 Gallipoli, Lepra de I,. (1915) 98

Galliu 925 Gambia 34

baacnore 146

Gambin, raul 42, 3 Gamelan, orchesrre 452 Glindaci 693.477 Glincl.aci C\J SCUt 693.477 Gaudaci de a pi 00 Gindacillamelicornt 01 Giiudacii malaiezieni ai Lerunului 401 GilI1dadi-rigru 0 I

fcdoaci 477

flururele tigru de grad ina 373

MoW tigru trOp i cali 40 J

Gindacul asasin 693. 178,

77

Gaudaeu! bombardier 638 Gindacul broa s cii 4. 7 Gindacul de fainii gigant 638 Gandacul de mobil:; 459 Gandacu! de pasmi.nc 77

ell din,i 401

Gindacul Goliath 401,477 Qi[ldacul hoinar 401 Gil.l1dacullu.i Darwin 477

965

DATE INDEXATE

Gilndncul neguros 01 Gandacul pocnicor 01 Gandacul 'coa~ei de ulm 477 G:\ndacuJ vioara 01.4 GandncuJ·domino 338 Gandn.cuj·varrej 400

Gandhi. Indira 448

Gandhi. Mohandas [Mahatma] 3 n. S, 5 J 1 Gandhi. Rajiv 448 G{jndirca253

G!lndurilc 253

Gancsha421

Gange. Fluviull13

ddu1l4 hidroelecrricirate 114 in Banglad esh 1 2

in lndia444

Gangst~n 472 Ganimede 661 Gao 462

Gaodong, [mpiirawl Chinei 320

Glirbo, Greta 373 Garda Ro~ic 212

arduri 8 Gargari,c 401

Cap de balaur 157 Garibaldi, Giuseppe 500 Gami_r. Charles 835 Gllmg1l309

Gfu;ca 276, 325

amici 84

CD ghul alb 716 pidci africanli 653

Gi$ca polarli 84. 351 inca 13

Gasdi um G~re

Gaskell. Elizabeth 2' 5 Ga;;pra236

Gasceropode :'78. 5 9 G:ucs, BiD 457

Gadeul 3)4, 346

Gaucho 66 Gaugamdn.-Arbe!a. Lupra de la (331 Be) 455. 56 Gliurilc negre 399

Gautarna Siddhareha 170 Gavialf260

Gaz lichefiar 626

Gal. na.lurai29, 625, 626 Gaze 375

aer 18. 91

caldura I attn [Ii 200 convectie 200 dt:m~ntc298

Gaze n, ruralc 1I1"Zi Gaz natural

gaze nobile 925 Ilurninarea cu gilZ 454 I(gi 375

marerie inrersrelara 870 planerele de gaz 661·2 presiune 690

smrlle materiei 538

Gaspm236

Casreropode 578. 579 Turbine eu gaz 306

.. Gaze de sera" 231 Gaze nobile 298. 925

Noble. Richard 5 6 tllbdul periodic 924 Geamanduri 610 Gecko 838. 711 leopard. 637.839

zburnmare 87.839

Geige r, Hans 6'J7 Geiger.Muller, conroare 697 Gelada 33

Gduri78

Gemenl 744

Gemenii idenrici 744 Cemrna.Iiverworts 275 Gene .j{)2

c:romozomI sexuali 3, creditare 3T

Cene deminanre 377 General Moron S 12 Generaroare, elecrriciratc 295 Geneta33

Genecica 156. 02·40 .842 ADN211

ingim:ria gcnetica 377 selectia artificial .. 331 electia narurala 315

Geneva, Convenria de la (1864) 591. 883

Geneva, Lacul819

Genghis Han 79, 498. 565 Genodpul 402

Gentilochi, Arrernlsta 708 Genu!, clasificare 914 Geochirnie 12

Geod 258

Gcofhic' 655

Geografie 842

Geologie 842.378 Geomc!rie536 GeoffiOTfologie 842 Georgetown. Guy«na 792 Georgia (Caucaz) 186. 187 Ceocermald, encrgie:90, 304 Gerbilii 837

gcrbilul palid 837 veverire rnongoleze 118

Germania 379·82

Al Deilea Riizboi Mondial 726-72

bancnore 146

casrele 194, 195

Corrina de Fier 3 J 1 Holocaustul 426

istoric 381·2

Nurnberg, procesele de In 883

Olimpiada de la Berlin (1936) 632

Primul Razbo! Mondio.l 311.72 6

reunlRcarca. 28 Uniunea Eurcpeana Jf l, 315

Germaniu 925 Geronimo 383, 409 Gershwin, George 629 Cesrur] 502 Gettysburg Address 48 G errysburg, Lupta de la (1863) 868

Ghana 19, 4S

Ghana. lmperiu] 34 Ghea~ 514

Gh"be 225

eu solzi fini 2.27 Gh"bde de lunca 225, 226 Ghebele pucioa e 22 Gheizere 615

Gheuere 93. 904 Ghepardul 53 • 519. 520 Gherila 71 S, 10

Ghe~ari u~zi Gladapunea Gherto-uri 487 GhTdrini\ 668

Ghllgames 103, 695, 826 Ghilorina .361 Ghimbir688 Ghimpd~32S

Ghinde 390, 24

Ghinl=a de primiivarn 684 Chips 3 .758

GhlZ<'h. pirarulde 676 Giant's Causeway, lrLanda de Nord 904

Gibbon, John Jf 544 Giboni 544

Gibonul co malni albe 54') Gibra1tar. $tr:\.m{oarca 798 Gilbert, William 522 Gilobaride 459 GimnasticalO-411. 9 Gimnasrica artistica 410, 12 Gimnastici rirrnica 10.412 Girnnospermc 663 Gin~cologi~ 5'1-1

Gingii fi dinri 824

Ginkgo 892

GiaNo sonda !pa~iaJa 331, 797 Gipsur1, fracruri 71

GiIafe 32. 384

rericulare 384 Girocomp35610 Girondinil 361 Gist:lie 141

Giverny, Fran~ 561 Glaclariunea 385·6

"P" din repl rea ziipczii 730 Isianda 90

lacuri 50 I

pqrl!ri de ghea~ 665 vaj 599

Cladiarod 725 GLaisher.JalTl"S 91 Glanda adrmala 438 Gland" pineal it 438 Glande

hormonii p siseernul endccrin 438

rniros 550

transpiratie 550

Gland.., saline. pasari marine 660

Glandele sebscee 550. 767 Glasnost 795

Glicogen 2 J I

Gloanre 409

Globe Thea{r~, Londra 753. 835

Globe Theane, Londra 835 Glomeruli, rinichi 96

Gl ucoza, foro$illtel::l 65 Gluoni 92

Gncis758

Go (jocul) 201

Gobi, Deserrul H L 11 ,566 cimile 201

fauna 52

Coblenuri 358

Goddard, Roberr721 Gedehaab, Croealanda 64 Goethe, Johann Wolfgang von 515,695

Gogo~ile de risric 347

Golf (fosrtd Golf Perslc) 406 Golf796, III

carnpioni 937

In Portugalia 683 In Singapore 525 5((:agnri 3 0

Golfnl Ha Long. Vietnam 876

Golful Persic (lIe::1 Golf) Collar 844

Goliae, paianjeni 647 Golomdp1I440

Gombe, Tanzanla 415 Gongun 78, 80

Goodall. Jane IS Gorbaciov, Mihai! 728, 356, 795

Gordon. Gen",aluJ Chub 302

Go.rdy. Berry 812 Gorile 241, 568

dedmpie545

de munte 33, 56S vcsticl die cimpie. 551

Gospel, muzica 604

Gonca, arhitecrura 102. 10 , J48,323

Gotii 148, 500

Glidina zoologica din Loudra 912

Gradini 374

Paianjcnu] de gr.'idina 648 Regilrul Unit 859

Gnidini botanice 37 Graclini cu ierburi,

manastiri 560 Groclini suspendare 20R Gridinilc maori: 374 GrirliniJe suspendate ale Babllonului 208

Grafice eu bare 561 Grafice liniare 56 J

scrierea linia.ri\ de cip A 589 scrierea liniara de rip B 589 Grafk e pliitint;'i 561

Grafice, statistica 561

Gra6[ 298

Crahame, Kenneth 205 Gran Chaco 65, 161, 162. 788

Gran Columbia 160 Grana! 546

Grand Canal, China 220 Grand Casino, Monaco 357 "Grand Tour" 198

Granguri

de Balcimore 599 Granir 758

Gran!, Ulysses S. 8 Grasimi

chimia organicii 12 digesrla 276 mane;!.f" 349

Grau

Canada 181

hrana 55. 690

in Polonia 317 resursele mondialc 932

Graurul 654. 354

en coada lunga 653 splendid-lucios 653 Graerul african aI bivolilor 644.755

Grauwacke 751t

G ravarea 86)

Gravarea lemnului !l6S Gravicalie 398

Bombe gravira~ionalc 101 Einsr~in. Albert 294 g',llaxii 394

gliurik n~ge399 maree621

man 878

Newton. Isaac 60S

r achete 711

sonde :<papale 331 Teoria lui G"'ileo 395 Universul 870

.Gren! Glme" 78

Great fVerw'Il (vas cu abur) 866

Grecia '03-404 alrare pc marginea drumurilor 56

Gtec;a antid 310, 401·2 Alexandru eel Mare 52 arhitecrura 102

arrnate 106

an,71

Biserica Greco-Orrcdoxs

03.1'1.9

Cdc $apte Minun i ale Lumii Anrice 208 dans 270

dramarurgie 2n Hlozotie 367. 840 medicina 573 mleologte 9JS

966

DATE INDEXATE

muzica 604 c1av-agis mul 7 2 ,cricrea 910 {cam: 835 Uruversul S 1 I.ei ~i ~elldS9

C recc, EL 800

(;f~cnham Cornrnon, Anglia WJ

( ,Icer, Germain 901 ( ,teghttinul 68 {,regorian cham 588

.rcgorinl. Papa 588

( •• cgonu VB, Papa 428 (ircieri 395

,kde~m 338.47

de pescera 189 (.renada 189.611

(irenadine. insulele 189 Coresia 546. 758 I.rcucari 11 masurl 88

ale aerului 18

civilizatia Viiii Indusului 228

Jatc927

gravirapc 16

masurarea 878, 927

rabele de conversie 927 vikingii 898

( .reva Genwlla (192.6) R57 ( • reve, sindicare 857

(,tey. 'Ianni 628 ',reyhound-uI207

(,rieg. Edvard 589

t irifonul himalayan II l;l'imm, Frafii 530

( • rind ina 698

I :mapa Marianelor 329. 62 l, 11.'4

c'mapa Puerto Rico 89 Grocnlanda 64. 269, 47J. 61

l"al 0 ta polara 41 (.ropi cceanice 621

Co ro pile din $t3nca 749

l; ropius, Walter 273 t;ri.inewaJd, Mathias 381 (;rupul Local. galaxii 394. S·j

(. rupuri de presume 392

{. ru puri ernice, nadficarea '<1(;:11:1: 785

(,tllpllri sociale

cal 1 4

eHanl'i 303 girafe 384 hipoporami 423 ldS18 manb'Uste 5S3 oi ~j capre 630 pore; 702

rez! {i Colonli

r, rupuri, canguri 183 Cliacharo 189.172 l;uam 635

t>uanaco, LIeu! 625 Cuanln.1.402

Guarani. indienli 162,789 Guaremal~ 193.19

civllizaria Maya 60 Guatemala City, Guatemala 194.60

Gucci 476

Gudron de di.rbune 204 Gm:mi,,, (PiC3.5so) (il2 Guerntca. Spanla 800 GL1gg~nheim, Muzeul, New York 63. 583

Guyana Franceza 92 Guineea35

Guineea, GolfuJ 46 Gumeea-Bissau 3

Guiscard, Robert 610

Gulf Stream ( urenrul de Ccnvecrie Termosalins. NardAdanne) 89,309.465,617 Gundestrup, cazanul de la 209 G U p p)'- ul I ncolo r 669

Cupra, lmpcriul447

icoane 160 Istoric arc 1-3

Gura

digcs-cia 2 6

dinti ~i talci 824 mirosul ~i gustul "'69

Gusravus l, R e gele uedici 740

Gusravus If Adolphus. Regelc Suedici 740

Gusrului, simrul 769 Gutenberg, disconnnuirsrea 649

Gutenberg.johannes 205. 691

Guttman. Dr LudWig 628 Gurui 390

Guvernc §i politicit 42 -2 drcpt 504-5

Imperii 302

mi~can padS.!."!e 5 91 roman 457

Gu\ojduJ saritOr 66"", 340 Guyana 792

Guyana Highlands 6, Guyore621

H

Haber. Fril213 Habi« ji~<ciClllltlll 653 Habitare

fauna 289 imcerc459 rozaroare 836

Habsburgic, lrnperiul Hacha 585

Hackney. calul din rasa 1 T Hades 907, 389

Hadley, celula 266

Hadley. George 266 Hadrian. impiirarul 57 Hadrian, zidul lui 457 Hafniu 924

Hsga, The Olanda 601 Hagia S06a. Constanrinopol 160

Hahn. OCtO 548,310 Hahn-M~jmcr. Inscitorul 548 Haik« 695

Haile Selassie, lmpararul Enopei 35. 190

Haine 2 J 8-20

costume de rearru 8·45 medicvale 547

oarnenii preisrorici 689 oesi ti Uniform"

Haiti 188 r-t.'jj 489

Halal, mancare 90

Hull' rclescepul, Muntele Palomar 828

Haley; Bill §i comerele sale 718

Halicarnas l08

Halley Cornera lui 236.331 Halley. Edmond 236 Halloween 898

Hallstatt, culcura 209 Halogcni 298. 925 Hamade, de erruri 274- Hamburg, Gerrnania 380 Hamburgeri 812 Hammarskjold. Dag 863 Hamruurabl, Codul lui 504 Hamrnurabi, Regele Babilonului 103

Harnsteri

chincrqri 837 pirici 337. 837 rusesd 325

Han, chlnezli 108 Han. dinastia 209

Handel, George Fridcrie 588. 589

Hanna. Bili 90 Hanoi. Viemam 897 Hanovra, cluj de 1 S Hanukkah 487 Harappa 311,228 Harare, Zimbabwe 32 Harciogi 837

de apa 319

de clmpit: 836 Hard-discuri, computc:re 238 Hargreaves, James 453

Harley Davidson, morociclerc 154

Harold n. Regele Angliei 81. 610,737

Harpoane 312

Harrier GRS. Olvionul cu reacne 721

Harris. Joel Chandler 530 Harrison. George ISO Harrison.john 610. 838 Hnrry Potter (Row!ing) 531 Hir1i in reliefS32

H5.r~i ~i carrografie 532

navib>atic 610

plaroul oceanului 621 Harp sinoprice 09 Harp, n:tvigape 610 Sta.cisrica '56 1

Hania 641. 690 cl~20S

carrile brosare 205 1510 ric 209

pic turn ~i dcsenul67 3 Hsrrie de ziar 642 Harvard. John 658 Harvard, Unfversirarca 658 Harvey, William 41 • 544, 889

Han, Munpi 379 Hassaal Bolkiah, Sulranul Bruneiului 525

Hassiu 924

Hastings. Lupra de In (1066) 81. 6 to. 737, 38

Hat Boi, rearrul 283 Hatchbacks 178

Haeshepsm, Regil'n Egiptului 296

Hanusa4Z5

H,lU5a, pcpulatia 46 Havana, Cuba 187 Hawai.i635

Haworth, AnglJa 1 9 Haydn.joseph 151. 589 Hearst, WriIJiam Randolph 603

Heathrow, Aernportul 859 Hefaisros 389

H~i[n 541

Heinkle Perle. rnococielet 154

Hc:lktitc665

Hc!ios208

Helmholrz, Hermann von 303

Helsinki. Finlanda 333 Hemrninges.john 753 HemogJobina 414 Henle, Sonja 897 Henna 690

Henrlc I, Regele Angliei 616 Henrie 11, Regelc Anglid 616 Angevin, Imperiul 358 invadeaza Irlanda 488

Henrie m, Regele AngHci 616.737

Hemic IV, i:m piiracu I 28

H en ric I Y, Regclc Fran tC i 310, 359

Henrie Navigawwl, Jlriul1tl 705

Henrie V723

Henrie V. Regele Angltei 723 Henrie VB, Regele Anglici 614.738

Henrie VIII. Rcge1~ Anglid Biserica Anglicana 301 dizolvarea mllnilltirilor '1'04. 738

Henrv.joseph 295

Henslow.john 272 Henson, Matthew 6; 3 Hepradon 88

Hepworth. Barbara 774,7(Hera 725

Heraldica 196

Hercul e 907

Hercule, rolul de stele 807 Hermamfagii 602. Hermelina 166, 889 Hermes 725

Hermes JiDion_yms (Pnuitcle) ~I

Herodoc 424-, 208

Heron din Alexandria 06. 509

H''T7·.r .... aurus 2.67

Herschel. ~ illiarn 662, 828, 911

Hertegovina ve.:i Bosnia ~i Herregovina H=(H~)827

Hertz. Heinrich 696. 911 Herrzsprung-Russell, diagrama 820

Hesiod420 Heterodantosaurus 267 Hibcrnnrea 431 Hideyoshl, TOYO[Oilli S06 Hidraulica 690 Hidroavicane 43 Hidroelectricimtc 304 Hidrogen

aciai p bazc 12 <1pa 514

"parare de zbor 9 .. elernenre 298

in Soare 814

legaruri covalence 92 mlc807

rabelu] periodic 924 Hidro metre 514 Hidroxid de sodiu 13 Hiene 432. 550

bruna432

lupul pamanrului 32 paracl432, 5')1 virgara 432

Hicroglifc 196. 910 Hleroglife, Imperiul Mn~ 565

Highland, poneiul din rasa 175

Hlgromerre 901,709 Himalaya 113

fauna 118 form:lrea 599 lndia444 Nepal 142, 143

Himba, popularia 31

Hlrneji, Casrelcl.japonia 195 Hindu Kush 639

HInduism 421-2

independenra 79, 448 istoric 77. 120.489-469 Jainj~m 739

967

DATE INDEXATE

Mali, Unperill14,)O Maya, lmperiul565 !vlil1lOianii 589

Mongol. Imperiul 565 Orornan, Imperiul 454 Safavid, lmpenul 461 Sfanrullmpc.riu Roman 428

~~d 1i Imperiul Roman Irnperiul Angevin 358

Im p~ri ul Asirian 84

lrnpennl Babilontan 84. 103, 871

lruperiul Benin 12:7 bliinuri 182

eeruseu 307 Irnperiul Bizanrin 160

Imperiul Gupm447 hwrio;:7J-3 Imperiul Islamic 448 Imperiul Khmer 490 miiniistiri 560

minoiariii 589 lrnperiul Muli 450 muzica 604

lmperiul Mongol 452 arcade

hi senci fi GI redrale J 57 in arhitecturi .. 61 Islamic 572

lrnperiul Mughal453 arnermdlenii 76

oam en i i P reist orici 689 olmecii 627 polinezienli 531

lrnperiul Oroman 454 roman, 457

Imperiul Roman 725. 716 rornani 457

lm pc ti ul Safavid 461 lmpcriul Songhai 462.

lndiile 0 nentale ~t1;i Mare .. Caraibelor

Imperiul Songha. 462 impodobirea corpului 2 ! 9 irnp9dobire:l: fantanilor 56 Irnporruri 235

Impregnarea eu mires, animal behavio UI 54

Impresionismul 495.496, 359 irnprim a nre, compuren."B8 Imunizarea 413.781,544

TIl 803. 113, 832

in ltalia 500

In llih'fl, fc rti I i;';an;::! (F TV) 572.744

i nll fir ... ca run erul ui au~u18113 sunetu I 827

inalrul Comlsar pentru

refugia p609

drepc Jnrernationul 284 drqmlrile crnului 286 rcfugi:lfi 719

rolulde menrinere a pacii j06", 609.718

zrneie 494

Hines, Barry 531 HiparhS07 Hipermetropie 321 Hipocrar 573 Hipoporarnul 32, 423, 339

comun 423

pigmeu 423 Hipoealamus 254,438 Hipparion 32')

Hlrohiro, lmparnrul japoniet 481

Hiroshima 908

mi§d\ri pac:iS51e. S91 teste 680

H irosh ima, Japo ni a 481, 31 0, 908

Hispaniela 188,233 Hieft 425

poezie 695

science fiction 742 Hiti,ii 103.425 Hider .. Adolf 555

HfV (virum! imunoddlcicn\ci umane] 159.781 Ho.azinul793 Hobimi(Tolkien) 531 Hoch.ci795

campion; 936

Hochei p~ ghe:l:!a Ill. 800 Hoggar, Munjii 37

Hc]o, familia 766 Hokkaido.japonia 504 Hokusai, Ka.t5U.!hika496 Holbein, Hans 38 I. 708 Holi422

Hollywood, SUA Ho!rn;u92.5

Holocausrul 426

nazisdl 382

Primul Rhboi Monilial 726.908

Holocen, en. 378 Holograme 503

Hornari 74, 254, 684. 353

\epo~j 556 Hornarul spines 252 Homeopade 572 Homcr401 Horninizi 437, 506

Homo rrertU$ 437. 506, 312 Homo habiJis 437, 506, 688 Homo '''piem 437, 688 Homo sapiens IIIpims 689 Honda, morociclere 1 S4 Honduras 194, 196

Hong Kong 216, 218

economii dragon 121

PO,t pcn![u ron fal nere 635 mtmvak842

HongWu210 Honiara.Insulele Solomon 637

Honshu.japonia 504 Hook, Roberc S86 Hoover, Herbert 555

Hopewell, popularia 65 Hora;pu4Z0

Horrnoni $I sistemul endocrln corpul uman 438

planre 687

Horn, Capul 65

Hornuri hldrorermale 621 Horoscoape 85

Hessein (nepoml lui Muhammed} 461 Hussein, $ahu I 461 H0I4ebold Hliml!: 275 Howard, Luke 615 Howitzer. obuzierele '109 Bowlin' WolfnS

Hoyle, Fred 87,693 Hriinirea

animalc 89

a rrrn pede 112

clnl b t1fi 638 cimpanzei 568 CO,lI~l ~j greicIi 395 cmcodUi260 dinp.p Palci 814 runici ~i ternure 58 gfuldad 693

lnsecte 459 liliod524

mangus,,, fi civcce ;53 rn~re602

piiinnjcni 647 papagali 643

pisari 652

pisiiri cintollo:m 654 p&ari de larm 659 pasari marine 660 pqu 668

porei 701

rechini ii ",iforme 732 rozaroare 835

-r:rpi 826

§op-arle838 urangutani 544

ursi 884

H risros vezl lisus Hrisros Hrusciov, Nikirn 795 Huaneeyo, Peru 286 Huang He, raulll3. 216 Huari, culrura 213 Huaxrecii 585

Hubble, Edwin 39'1

Hubble, Telescopul Spa,lalS7, 32.9,739,797,828 Huckkbnry Finn (Twain) 531,874

Hudson, Henry 673 Hudson's Bay Company 182, 614

Hugheno\ii 358, 704 Hughes. Howard 14 Hughes. Thomas 531 Hurnayun, impmru.l4S3 Humboldt 351

mopt}51 regal 351 Humus 788

Hunii 148,381 Hunii Albi 148 Hurling 795

HUHln, indienii 614 Huron, Lacul 61 HU5.Jan 704 Hll5i~[j 704

Husky-ul siberian 206

H usqvarna, Morocrossul I 54 Hussein, Saddam 424. 464 Hutton, james 378

Hum, popularia 23 Huygens, Chrisrlaan 862 Huygms, ronda -'papala. 797 HYgi.ein S73

HypyjlopJJodon 26, HyI'lUOIJJ~riu,'l1 325

I

I Ching 239

Iahruri 611, 886, 887, 888 Iahruri cu motor 888 Iacob Sal

Iacobln Clubul 361 Iarba te poasa 132 lama, hibernarea 431 Iasca 334

Iasca g.'llbena 127

Talon ~i Argonaujii 42:0 lbadi, secra 808

lbex:ul

alpin 343 himalayan 630 lbiscus 371 Ibisullucios 63 II Iblza 798

IBM. oompmcrc 238, 849 Ibn Battura 450

Ibn Khaldun 42

Ibn Saud, Regele Arabie] Saudirc 808

Ibn Sina (Avkena) 261, 448 Ibn-an-Nafls 573

Ibo, populalia 6

Ibsen, Henrik 272

ken i, rri bul 209

Ichimura, Uzaemo 845 lchthYOMt<rl<S 378 khthyast~gfl 688

Icoane 160

len: 80

Icrerus galbula 655

Id al-Adha, f(ni,i.1lal 490 kI al- Firr, fCsri v ;J ul 490 Idele lui Marne 161

Ide n ri fica rea. secre Ii i mirosiroare 550

Iedera ma;e 689

Icdera otravitcare 686 le1rln., Borls 7M

Iepurele marsupial cu borul lung 184

kpuri441

arctiei 320.674. 441

de d\mp pamgonian 335

de munre-l-l! (uropen i 55 I. 441 lcpuri boxeri 441

Iepuril cu codi\ii de bumbac 441

lep uril de Cali fa en ia 441 cu c oada n.engrli Gl 5 Ierburi 3451,393-4

produse naruriste 573. 544, 545,547

Ierbu ri de marc 621

Ie rburi vern (ruge) 868

gigam;icc 751

Ierburile pampasului 667 Ierlhon 216, 8:44

Ierusalirn, Israel 261. 844. 49! leyasu Tokugawa 766

lezuidi 789

Conrrareform .. 704

in Paraguay ! 62 rnisionarii in America de

Sud ~1

Ifc. pepulaua 496

Ighrham Mote, Anglia 329 19Juuri 193,596

Ignapus de Loyola. 5f704 Iguana

oomu.ml' verde 839 marina 711

!gw.mMO/l. 277,178,279 lisus Hri.m,s484

Ileon 276

IIi""" 515

UicI!:l686

comuns 689 Illinois, SUA 812 Iliustrarii, carp 205 lluminarea 369

Ani-lumina 871 cu gaz 454 clectri ci tare 295

F ranklin, Ben; am in 360 fulgeml393

ceatru 845

vireza sunerului 827 Imagini de acriune 380

1m batrrniren 255 [mbujo.rnrea, vasele de singe 474

lrnhocep 676 Im igTa~ia 198

Impatiens glanrfllitfrra 684- 689

Unpe:remerca, animale 89

vt::ti Ii Rep rod ucerea Imperfecee, f[]Jlgi 227 imperial 35 I, 674, 351 lrnpenalism ul )02, 311 Imperii 302,329

Alexandru eel Mare 52 AnTian, Imperi ul 84 Babdcuian, Imperiul 103 European ]10, 311 Guprn, Irnperiul 447 Islamic, Imp~riul448 Khmer, Imperiul490

968

DATE LN.DEX.Al'E

Inca 442-3 (auna 793-4-

inca, lmperiul442-3. 789 Jlordu1791-2

Inctlpminte 118-20

astronauti 1];3 IndJ~minte de fler 70 ind![ramit)le penrru ~pada /,90

l"cll~inre sport 218 h,clhin:a globalli 231, 700 lncandescenta 508 lnchiscri 472

1 uchiziria 395

lucisivii 824

li,crengamra. c~ifkare 914 lncrunrarea 60 I independenta 160

India 372:. 444- 5. 448, 489 indian 537

Indiana. SUA 812 Indianapolis ')00

cursele de In 801 ludienii aymara 67.161 ln d igestia 13

ludiilc Orientale 52')

lndiile Orientale I!e:z;; Marea Cdcaibdor

lndiu 925

I udcchina 876 lndcnezia 113, 452

MJyj1own" 676 navigarie 610 normande 610 peeroliere 62 5

lnducria

magnecici 522 mocoarelc ru com bustle interna 305

lnducrori 301

lnduraln, Miguel 222 lndus, Fluviti[ 113,639 Industria 234-1

ad ~i ~i baze 12, 13 Industria artizanala 234 I ndusrria de servicii 234

Lnd ustria for.:sriera, Caruerun 21

ex ploatare a te kuru I 834 lndusrria prelucraroare 234 Ind ustria prim am 234 Industria produd.[o-are de ruasini

Franta 357 Gtmmn,a]80 japonia 505 Malaysia 524 RCI!"ru[ Unit 859 Spania 799

Snudc Unitt 812, SIS Turta 371

lnele, gimnaso;ici 410 Inelul de Foe 627,363 munrii v ulcan ici 343 volcanologie 843

11Ie! ul de Foe. Oceana I Pacific

634,650 lnerua 376 lnfanteria lOG Infer cilir;lte 744

Iafil tra ~e, "pa p loaie 730 In.£lalia 563

Informatia

semne ~i sirnboluri 776, 764

supcraurosrrada informatiei 457

rehnologia inform~\iei (IT) S'f8-7.847

z iare ti rcviste 603-4 Infraqiuni 472 po[ipe676 mmane529 inlfaqiuni privind

proprieraeea 472 fnge:nhou.z, Jan 654 Ingine ri civili 229 [nginllri topografi 229 Inginerie 847

ueronave JS camioane ! 79 date 934 ma~jnj178

mjjloace de pIQpnlsic 30')-6 rnotociclete 1 S3

scru ct:ura!:; 229

submarine Ell

WI" ~i bUrc i 7SS-

In gine ric- clvila 847 lngrassia, Giovanni 766

In ima fi sisternul circularo r 414.15

di.,pozirive "pacemaker" 484

pulsuri, anirnale 917 rransplanruri 541

lnseCta·ball7S. 477 lnsecra-frunza 459.477.349 In seete 4 75~ 60

albine ~i vi~pi SI amene89

arrropode III

camullaj ~ culoare 178 clasificare 915 comporramenrul sccial 89 cohfi. ~i weieri' 39') cuiburl263

diapauza 431

epidemli 159

falilla dqcrru lui 338

faulia mlasnnilor ~j balplor 340

fauna padurilor 347 fauna padurilor tropicalc 349

OIl!Uri ~i molii 158·9 furnici ~i termite 58 gmdaci 693 lniCpiituri 13

rnuste 602

paraziri 644

plan re carnivore 685

polenizarea tlonio e 346 recorduri 919

sernnale de a.verusmen.r 166 zboruL87

lnsecce care giinl"e.<;c [emnul 400. 76

lnsecre, flori po I enizace d e 371

h15igroe 776

Instirurul Radtului, Paris 267 Insrrumenre en clape 591 lnstrumente cu coarde 591, 480

lnsrrum en re de pcrcutie run lemn 478

Insrrurnerue d~ $uflat din lemn 478.480

Instrumcnre muzicale 478.2 lnsrrum enre m uzicale el ecrriee 591

Insula Ascension .89, 90 Insula Bohol, Filiplne 650 insula Comori! (Stevenson) 531

~.ln.lula de Smnrald" 465 Insula de Sud, Noua Zcdand'ii 606

Lmuldt:411

lnsulele Azcre 90, 682 lhsulele Baleare 798

lnsulele B ri tan ice uro Un j red Kingd.om

Insulele Canalulul Milneeli 858

lnsulele Caraibe 186

dare 923

Insulele de cerali 93 lnsulele Mlrode nii [or (Molucca) 320, 452.5J9 lnsulele Mi rn den iilor 320. 539

Insulele Pacificulu.i 635 .. 636 lnsulina 569,438 !nrdigenta arrificialii (AI) 457,756

Inrdigcnla aftificial::i. (lA) 457.756

Inten sirate, sunere 827 Inrerferenta, culori 265 Inremec 205.457

In recpol 676

Interpretare VI! cala. I! pern 629 Intestine 276

fuulndcri[e de 2apada, Insect' 459

imroep n ere ~i s-.ina.ta[c 13 Lnuilii 64

[nul 803 • .113

III unda1;i.i .rauri 730 invadeaza Iralia 500 Il1venpi 461-2

Investirii, burse de valori 563 [0661

loan Bart:Ui[oruI484 IOIToa d'Arc 358,723.898 lad 2:98. 924, 92.S

Iona, .scolia Z J 0

Toni. clectrochimie 215 lonicordinul 61

lordan, rill! 491, 811. 822 Iordania 821-2

Iordania 822

lporeze, rnercda ~ri;npfid. 742

Imk4634,883

Iran 268. 463-4

uai fi lrnperiul Pcrsan Iran 'Ii Irak 463·4

Irbisul Sl S

Irian J3fl 451

lridiu 924

Irig~lia 50.474

Iris, ochi 322

Irish draugh t, cal u I din rasa 175

Irland a 465-6,488 bnncnore 146 Biserica celdca 210 istoric 488

Irlanda de. Nord (Ulster) 488

w:zi fi Regarul UniT Ironbridge, Ang[Ia453 iroquois, rri bul 596 Irrawaddy, nhli 833 Isaac 490, SO 1

Isabel a , Regina Cmil iel 800 I s fahan" Ira n 461

ills 907

Isl~mabad, Pakisran 639 Islamic 5.97

Islamic, Irnperml 448 Islam,smul406,489-9

lege>. is! am idi 505 moselle! 597 Islarnismu] fi rnusulmanii 489-9

arhitectura 103

isco ria kId 77 [;tami.mul sunnir 490. 448 lslanda 62.4

hlandn90

lslandea.cal uI 175

Ismail I, $ahul461

Isopode 252

Isr~el4914

Acordurile de Camp David (197.8) 591

crearea 79

ratboa ie lc cu arabii 79 Rizboiul de ~a><: Zile 883 Sionismul 501

um ,<iT"aramul SBn.

Israelitli SOl

Issar, popl1la~ia .30

Issus, Lupta dcla (.33.3 BC) 47,45-5,156

Istanbul. Turcia 454, 853 Iscoria oral1l424

Isrorie 42:4, 942-7

lealia 475-7

curii POitalc II 0 5 etrIXSc.il.307

isrorlc 500 mancare 349

m q'''fUguri 5 81 Renasrerea 741

lubirea

de curte 196

zei ~i ze.ile 389 ludo.844

ludaisrnul 501-')02 Iogoslavia S03. 80S [lI.g111l.twia 804

lustinian 1, lmpiira rul 160. 504,457

Iura HS

lurii 81, 148

lurlanda, Lupra din (2096) 906

Ivan ill, Tarul3S6

Ivan IV ([van cd G <paz nic], "[arul 729 .. 356

Ivanov, L .. v 1"11

lzobare 902

lzolarori

elecerici 295 rerrnici 200 Izorop!: sz Izvoare 730

lzvoare temlal~90~

.......

I

inmOl:mamari 785 lmpadurit,," 646

irnparJcul jape nez, fl u rurele 37.3

imparatl.ll japonez, flururele 82

infNprea, iarba 393 lngh~ul ')14, 538 ingrijirea puller, marnifere 550

lnnmLp.rea

lnor 503

campioni 936 foci748 pingl.lini 351 r,,~276

rechini si raiferme 732 lestoasc de mare 167

Ino t ~l scufun dan 50.3

in or sp are 503

ino tll eoa reo p e~ti 667 Inregiscran an a1 oage 82. S Inregistrari digieale 828 In\~p5turi

arerepcde I ] 2. plante 686

burerele pucios 225 albine ~i vies pi 13, 51

indnderiJe de liipadil .. insecre 459

In tre {;incre ~i .Wtatc 413 lnvitM<!a prin grcjeli 54 invO,~area prin inielegere 88 III ""j:3:tca ~ni Educatre

969

DATEINDEX,ATt

Kolkaca (Calcutm). India' 8 Kolcnla, Micronezia 637 Komodc, dragonul 839 Kongo, populatia 22 Kookaburra 134. 663

pe5clir~l viIla,orilor 133 Koraa, pisica 679

Koror, Palau 637

Kr.aHi, Karia}i Maurice 880 Krak do Chevaliers. Siria J 9 Krakaroa.Z68.S1, 4~2 Kramer. Heinrich 898 Krasnohorska, pqter:l, SJovacia 665

Kremlin. Moscova _9 Krill 2..52. 351.138 Krishna4Z1

Krypton 915

Ku Klux Klan 5 II

Kuala Lumpur, Malaysia 523, 524

Kuba, popularia 13 Kablai Han 498

aracuri in Japani, 81 cuccfqte China 210 ~ Marro Polo 310

MongQl. Imperiul 56; Kumaragupca, impiUatul 7 Kuominmng 212

Kum, riu1186. 187

Kushan. Impcnu 177

KUfi,pi 34

Kuwde406.810

Kuweic 810

Kuwei[ City. Kuwelc SlII Kyoto. Japonia 506 K}'\IShu,Japonia 504

J

Jacana659

Jackson, Generalul Andrew 48 Jad

arta olmt'ci 627

arte ~ m e~te~guri chineze 211

pqtcJe de jad 627 Jaffna. Sri Lanka 467 Jaguar XK120 180 Jaguarul519.520

aniruale in pericol de extinctie 241

fauna padurilor rrepiesle 3 9

venerarea olmecilor 627 jahangir, imparntul453 jainism 739

zmeie 494 Jainismul 560,739 Jakarta, Indonczia 45 I Jamaica 187

rastafarlcnli 190

vizirele lui Columb 233 James I. Regele Angliei 738 James II, Rcg~le Angli"i 488 Jamestown. SUA 61 Jr.l1leEyr~(Bron!e) 149 janisarii 54

Jansky. Karl 828

jans z, \'(fillem 1}4

Japanese bobtail, pisica 679 Japoncz 506

japonia 481. 504-507. ')92 Alplijaponezi 504 bancnore 146

Calea fcma a Mortii 79 case 192

casrele 195

cutrernure 268 dramarurgie 28) gtl\dini374

invszia Chinei 210 istoric S06-507, 942 jocurile Olimpice 628 Kabuki. te:mu1845 mancarc349 MareaJaponief75.249 mltologie 935

Prinml Riizboi Mondial

81,81S.726,90S wnurni fi Jogunt 69, 766 P barbari 148

fineo 739

sporruri mororizate 801-6 rrenurilc "glon( 505. 842 zei ~i Zel{:C 89

zrneie 94

Jardin Anglai • srilul3 4 J:lm4SI. 52

]llVll, Groapa 449

javancza, pisica 679 )aya'·:J.fman ll, Impilrawl490 JayaVlUI\IJn Vll, Implr~.ro1

490

Jazz 82.866

Jazz. dans 27 1 ja:l;zului.£poca 815 Iden 889

d'e p~dure 889 jderul de copac 320

Jebel esh Sharqi, Munrii 82.1 Jebel liban, Munpi 821 Jefferson. Thoffillli9. 886 Jejunul276

Jenner, Edward 5 .64') Jerome. Sfn~

JET (Join.t European Torus) 310

Jet stream 166 jezebel. flurerele T Jig. danrul270

Jihad 489

lin, dinastia 632

jinnah, Muhammad 448 Jit 390

Jivaro. indienii 286 JQbs., Steve 238 Joc.cUnp~nzci568 J curl

ph ~i alre jocuri de masa 201·2

l!~jljSpOrt

]ocuri cu mtngj ~i tacuri 796 Jocmi de carp 20 I

jocuri de masa 201·1

jecuri de srraregie 20 J jecuri de umbre 283 Jocurile Olirnpice 628

aden rn 125

campioni 936

jecurile Paralirnpice 628 Johanson, Donald 100 John de Braganza 705 John VI. Rcgele Pormgalici 790

John. Regell: Anglici 610. ;'7 Johnson. Amy 510

johnston, arolul 635

Jolior. Frederic 267. 697 jolioc-Curie, lrene 2.67. 697 JoUy Roger 659

jolscn, Al365

J nes, Chuck 90 Joplin. Scort'l82

Joseph Bonaparte, Regele Spaniei 90

Josephine, impfuirea.sa 594 josredal, Ghe~arul 617 Joule. James 30], 655. 842 ]ouli 303

Juan Carles, Regele Spaniel 800

judccitori 24,505 Judiciae, guvernare 414 Judo 229

"Jumbo jet- uri" 906 Jung Chang 529

Jung, Carl GUStaV 362 junkanoo, Festivalnl 18

Juno 389, 725 Jupiter (planeea) 661 Jupiter ("leul) 2. 5 Jupircr 661

Jurasid., perioada 378 Jurii505

Jurnale de bord, nnvignlie 610 Justitia 504 Jyllandpcninsula. Danemarca 269

K

K1639

Kabuki. relltru1845 micolcgie 935

Primul Razboi Mondial 481, SIS, 726, 908 samurai §i ,~oguni 69, 766 1inro 739

zmdt494

Kab u l. Afganistan 1 J 6 Kadesh, Lupra de 13 (1286 BC)42,)

KaEka. Franz 529 Kakapo 241. 64 Kaki 390

Kalnhari, bn~imilnij din Iini San. populajla

Kalahari. Desertul } 9. 20, 39. 40.21

Kalidasa 447

Kalimantan 451

Kalmar, Uniunea de la (1397) 740

Kamakura, japonia 506 Karnakura, ~oguni 738 Kamikaze 498

Kamikaz~ pilotii 481 Kampala. Uganda 27 Kandy, Sri Lanka 467 Kane, Bob 910

Kanlrnho, popuIapa 21 Kapital, D,lS (Mnrx) 535 Kam Kum, Canalul 80 Karachi, Pakistan 639 Karakorum 329,639 Karakurny, Dqer£u180 Kafate229

Kargazstan. 116

Kariba, barajul 32

Karma. budism 1 0 Karueein, universitarea 29 Kasi~iilO3

Kasrnir, lndia/Pakisran S,

639

Kasparov, Gad 20 1 Kasmer, Eric 205 Kanuandu, Nepal J 2. Kay, john 454 KaY<lce736

Kaz;th tan 35:-

platoul oceanului 621 Kid! Kum, Dqerrul80 Kt:a 6· 3

Kearing, P-du198

Kerk, releseopul, Mauna Kea 828

Kdlogg,John Harvey 61 Kellogg. William Keirh 61 Kelly. Gene 271

Kdly, Grace: 80S

Kelly. Ned 134

Kempe. Will 753

Kendo 229

Kenia 27

bancnore J 6

Maasa], populapa 116 mC§lquguri 5 1 OLduvni Gorge 506

Kennedy. John F. 5ll, 815 Kenning, culrura mavin 113 Kent. William 374

Kt:pl.er, johannes 81~ Kerarina 767

K~rn.J",rOll1e 629

Kerosenul 625, 626

KGB 795

K.ha. rnburile 8 9~ Khadija541

Khalkh, mongolii 566 Khartoum, udan 25.302 Khmer. bnperiul 9. 90 Khmerii Ro~ii 897 Khomeini, AyatoJahul4i54 K.hufu, Faraonul 208 Kibbfltzi.m 474

Kibo, Muntele 28

Kiev, Ucraina 565. 728. 731 Kigali. Rwanda 23 Krlimanjaro, Muneele 19.28 Kilimuri 853

IGnerica. eoergie 303 KinO!toscopul287

King Charles, cavalier 207 King. Marrin Luther 511 Kingcycle Bean 154 King,ley, M,lC), 329 Kingscon.jamaica 187 Kingstown, Sr. Vincent ,i Grenadine [59 Kinhjou885

Kipling. Rudyard 205, 695 Kiribati 680

Kirov Ballet. St. Petersburg 732

Kin Peak, Observarorul National 87

Kittiwake 89.660 KiwanQ390

Kiwi 345. 390 Klebsiel1o. 868

Knossos, Crees ') 89 Knowlton 241

5aguilro 615 Koala 133, J 84, 529

Kobe. curremuru] din]aponia 268

Kodak, aparnrele de fOEograflat 163. 93 X"'gwyo. dinasria 77

L

La Fontaine 358 La Paz, Bolivia 162

[,,11 n1i''''Cr dc I'Ibullri (Bronte) 829

La Salle, Rrn~ Cavelicr de 61 La 'Iene, eulrura 209

La Vema. Mexic 627

Labdah 29

Lab"

bursuci, vidre ~i 'cunqi 173 ur~i 884

Llbofllloan:742

Labradorir 259

Labrul,

cue 669 sanirar 668 Laburnum 390

Uicatul de sruf 652., 327 Lacrimi 322

Lactate

agriculrura ~i cresterea animilelor47. 48,307 Laruri 501

Apn din ropirea ziipezU 730 dare 922

970

DATE lND£XAT£

yii 599

I .• curl de meandre 50 I. 72<) I ;1< .. uri tecronice 501

I ,\ usee 395. S

1,IJoga. Lacul308

buburuze 638, 477 I ,lcruli 506

L.lgi re de co neenrrn reo AI l) ,I ilea. Rllboi Mondia.l908

I ,>gfu"de de concenrrare 426. ')(18

I .lgomorpha

I "go. Nigeria 6

I 'Iguna Albasrra. Islanda 90 I alibela, Etiopia 0

L.una 201

Luna Guanaco 201

I ,unii 390. 799 LlI1Il1minuI241,139 l"marck,Jean Baptiste de 331 I .lmpioanc chinezesti (planm) ~l3

I ,;unprey. Murea 66 Una 99, 8S6

J .mcasrer, Cas:! 738 I xnd, Edwin 163

I andstemer, Karl 74 L,mgevin. Paul 713

J ,lnran ide. tabel ul pe riodic '.124-925

l.anraniu 92

l.anrerne 50S

J .. lOS 79. 876-~ l.apilli 904

I ;Ipis lazuli 259 L,.'ponia 333. SIO, 816 Luponi] 617

I..lptc

mana 349 rnamifere 550 pasreurieare 645

I :lpti~or de marta 51 hptop, compurere238 Laingde 691 bringo5coape 541 'uve

albine ~ viespi 51 arnfibieni 80 carnbu§i 638 merarnorfoza 475 111~te602

salamandre li tri[OIII 765

s CaSM. Barroleme de 789 I.IS Vegas. SUA 813

1.!Sca lIX. picru rile rupesu<: 100,-1.665.358

l.asere 48<1, 503

Lisere ~i hologram" 503 l.asrllni 51

cornun 517

de hom 517 Wsrunul de pc§tm 51- L.m'<564

1 ,'tbI'JI~ japoniw$ 68 L!tirudim:a 532, 610 lauren. Ralph 219

Laura 8(1 Lava

ml§C3rea placilor tectonice 143

vulcani 880, 904 Lavoisier, Antoine 214. 2 J '5 Lav()isicr. Marie 21 Lawrence, Thomas Edward (Lawrence aI Arabiei] 35 Lawrencill925

Le Mans. cursa de 24 de ore 576

Leadbelly 718

Leakey, frunilia 506

paleontologic 841

viata preistorica 892 fundapj. dadiri 229. 230 Leakey. Louis 100, 390. 50G Lor. Edward 205 Leacherhead 637

Lebede 276. 87

cucuiare 276

Lelxtk/~ sdlbl1ticc O\lllg Chan] 529

Ledwehe. Georges 295 Lee. Rebert E 48 leeuwenhoek. Amony van 586.555

Leeward. In ailele 90, 188 Lefkosia, Cipru 822 legal''''' pidollre!of. China 220

legiruri

atomi ~i molecule 127 compusi S59

meralice 550

LCgiruri duble, aromi 12 Lc:gacuri janice 92 LCgamrl mcralice 5S0

Leges eonsc:rviirii energid 303 Legea [ccnlui ~d~-a ~O'lrecde

~i pisica" (1913) 334 Leges Lui Charles 375 Legende S9Z

Leg; 504-5

Lc:gi la~ic 504

Legislariv, govern 42 Legume 18 .55 Legume de tlldkini 349 Lei de mare 622. -48

Id ~i alre Ii:linesalbatice SIS, 519

LdC'3.. apararele de fotografiat ')]

Leif Ericsson 8 8 Lernairre, Georges J 55 Lerningi 67

Lernn [chcrcstca] 690, 2 6 Lernuri

cu coada virgatii (kata) 166.551. 544-

gulerap alb-negro 545 Lenesi 57

cu doo;;, degere 793

Lenin. Vladimir 1734. 795 leningrad ~cl:Zi St. Perersburg

Lenjeria inrima 28 lennon, John ] SO

Lenrile 'ochi de pqtc" 163 Lemile509

aparate de fotogmfiar 92 mlcroscoape 586

ochi }22

relescoape 828

Lentil" cu nnghi brg 9.2 Lendle penm! zoom 92 Lenrilele concave 509 Leo 1lI. Papa 191

Leon .... rdo da Vinci 507.741. 708

muzica588 .fuin", 840·8 teatre 835

Leonin 589

Lconov, AI=,,>, 97 Leopardul upezilo[ S18, 519. 520.343

Leoparzi SIS. -19.520

negri 54

lep>.ge. Robert 283 Lepanto. Lupta de la (1571) 45'1

Lepus Magna _9

Leroy. Louis 561 Lesivaj, soil erosion 188 Lesotho 21. 2 Z

Lessc ps. Ferdin an d de 844 Letonia 1 12. III Lmchochloritli um macrostomum 644 LeuI32,5111-13

de munre64 din~i 5 9

Lcul de munre 64

Leutgeb, I!:lJlaz 98 Levallois, tchn ica, un cite din 5ilt:X 312

levant 652

ley; Srrsuss, bIng! 218 lewis. Carl S8

Lewis, Meriwether 614 Lexington!ii Concorde. Lupt~ de b (lt5) 49

Liao, dinasda632

Liban 81.J, 812

Libelule 602, 87.4 7

imperialfi 340

Libelulele cu anpi danrelare 602

af.i47 Liberia 35

Libcrtarea de: expresie 4.38 Uberty, vasele 888 libia29

Librete, opera 629 libreville. Gabon 22 Licheni

f.:mna palara 35 I fauna firmutilor 7'19 sirnbiont, ciuperci 226

Lichide 's:upcrracire" 822 Lichidc 514

caldera larenta 200 condensarea r,convccoa 200 presiunea 690 startle materiel S38

Lichide, presiune 690

tJaj si Llchide Liehrensrein 819, 820 Lien 390

Licuriciul 693

lie. Trygve 863 Lieber. Francis 883 Liebig. JUStuS von 559 Liebniz, Konrad 561 Liga Deliana20

Lig .. Hansearica 381.3 2. 547 Llga Musulmana 448

Liga Natiunilor 862

Lisa Peloponeza 420

Liga Scacelor Arabe 19 l.igarnenre 7-1

lignftu1204

Lillacul cu coam1 de ~oarccc 525

Liliacul cu coado ~cuni 525 Liliacul cu lini~ alba 52 Liliacul ell umeri galbeni -24 Liliacul cu urechi pl'ilnic 51.5 Liliacu] de ~earli 525

Llliacul lui Daubenton 2 Liliacul nordic 52

Lilieci 523-19

conrrolul temperarurii 550 ecolocada 85

fauna pesterilor 189 hibernarea 431 preistorici 68 zborul S?

Lilieci camivori 524

Lilied consumareri de Pelite 524

Lilieci fnlgiyori 523. 524 frugrvor din Borneo )lS Lllicci vampiri 523

comuni 524

Liliecii Glo!ophaga 524 Lilongwe. Malawi 32 Lima, Peru 286

Limn 578.579

hipruca579

Limaxul madn 733, 7 9. - 9 Lirnba latina ns

Limba pilmanrului solzoasa 217

Limbalu] corporal 502 Limbajul semnelor 50l Limbi

cioeanirori 223 furnican 391 gusrul769 lnghitirea 176 ~",rpi 816

Limb! de pamanr 8 Limbic, sisrernul 254 Limbile S02

vechea grea.d: .. 20

celrica 210

lirubajele :mificiak S 8 errusca 307

latina 725

Limerick-ul 20S

Lirnfaric, ~i5tomuI250, 781 Limfccire 781

Llrnnobium spongia 689 lincoln. Abraham

Gettysburg Address 48 Razboiul Civil American 48

ii Sojourner Truth 849 Lind, Jenny 619

Lindisfarne, Anglia 87 Lindisfame, evanghelille 210 Lingouri, bronz 31 I

Lingut'l 378

Linia inrcmaponala a schimbarii date] 634. 929 Linnaeus, Carolus 510 Llpiranul 175

Lipitori 340. 644 .. 895 Lippershey, Hans 828 Lisabona, Porrogalia 682 Lister, Joseph 544, 545 Lim. Franz 589 Lirerarura 5 I 5-16

an tid grad 420 babiloniana 103 dlr~i 105

Di.ckem. Charles 275 Gupca,lmperiul 7 Hirit 425

literatuci pemru copii 530· 531

marl. scnirori 941 pOC'Zie695

science fiction 742 Shakespeare, William 753 surcnle Bronte 1'"·9 Twain. Mark S74

Lirerarura de mas:t 529

rock ~i pop, muziea 718-19 Lirerarura or.lH 515

Lleere, dpografie 691

l.iriu 92.4

Lieografie 865

tittle Rock, SUA 511 Lime Surtsey, Islanda 90 Liruania lJ 2. 113 Ljubljma, Slovenia 803 live Aid, concerrul (1985) 719

Liverworts 275. 663 Liverwo rrs cu cal 275 livt"Zi 324

Livingstone, Dr David 329 Lixivierea, eroziunea solului

88

Lobelia. gianro. 33 Lobul fro mal 25 locomotive 842. 843 Logan. Munrele 180 Logan berry 390 Logaritmi 561. 620

971

DATE fNDEXATE

Mango 390

Mangrovele 76, 340 Mangusca va.rgat:1 551. 5')3 Mangusre 553

de ml'4tina 553

dungare (J\lfungos mttngo) 553

pirice 550 Man! 456

Nfanjfestm animale 166 "NJanifesriiri social", anirnale 166

Manlheismul 56

Manila, Filipine 650 Manipulatoarele dembele, cornpurere 848

Manlcoba, Canada 182 Manivcle 558

Mamas 50

Manraua, PiimanruluI 649 Mantell, Gideon 265 Manrella, auranriaca 241. 166 Man~adearmura 70 Manuscri e

Manuscrisc iluminare 547 Manuscrisele de la Marea Meares 257

Manx. pis;c'! 679

Mao Zedong210. 212 Maori )}L

priru-ministri 946 Maori] §i polinezienii 531 Mnpuche, Indienii 67 Maputo. Mozambic 32 Mnquilladoras 552 MIIlJuU 309. 356 Maracaibo. belli 791 Maraca,s478

Mar:UW1C(C 17S Mararoane 88

Mararon, Lupta d. la (490 BC)420

Mara inregisrrere 776 Marconi. Guglielmo

radas713

radio 696. 850.911 Marcu, Sf 484

Marea Adriarica 802 Marea Andaman 833 Marea Aral 33

M= Baltica 621 Marea Bariera de Corali, Australia 130,733 Marea Bnranie 943

M= Britanie w:zi Regan.il Unit

Marea Campie Chineza 113 Marea Chine; de Sud. pimp 659

Msrea de Corali, Biitilia de la (1942) 908

Marea Foamece, Irianda 488 Marea Galb .. n5 lJ 1. 249 Marea japoniei 113. 249 Marca Migra.pc (J83646) 23 Morea MOHtall3. 491, 492,

Logics

£ilosone 367 marernauca 561 Logo-uri 2. 3 Loki 907

Lolland, Danemarca 269 Lcllaraii 704

Lombar, nervul2S3 Lombar. pleaul 253 Lcmbardia 19!

Lome. Togo 45

Londra lui Dickens 275 Londrs, Anglia 858, 73 Long, L11I2 632 Longirudinea 532. 610 Lomdill,.ia 378 Lopacarul [01 793

Lord Chamberlain's Men 753 Lorenz. Konrad S5

Lorisii supli 545

lorraine. Francois de 496 Los Angeles, SUA 268.813 Lovelock. James 280

Lovmia 378

Loven, WilHam 738 Luanda, Angola 31 Lubnfierea 387 Lucid. Shannon 86

Lucru rnecanlc, mecanisme simple 568

"Lucy" (Australopithecine) 100.437

Ludirii 4S4

Ludo [joe de masa) 831 Ludovic Filip, Regele Frantei 359

Ludovic IX. Sf. Regele Frantei 546

Ludovie XIV, Regele France] 141. 358., 359. 614

Ludovic ~'Vl. Regeie Franrel 361

Ludwig, Carl 96

Lumlere, fra~ii 163. 364, 365 Lumina 508-9

aberatia cromarica 28 culoare 264265

ochii 312

spectral electromagnetic 911

Lumina polariuti 508 Lumina Soarelui uni oarele Lurninescenra 508

fungi 226 Luminosirarea, srelelor 820 Luna 535

astronauri 123. 329. 571. 797

crarcrc 395 dare 921 eclipse 814 gravirnfie 398 rnas<:eaGZJ

~; cimpul 837

Luna 9, sonda lunarn 797 Lunaria 390. 684

Lungime

masurare 878. 927

rabele de conversie 927 Lungimi de unda, culoare 264 Luni 395

Lunile observare de Galilee 395

Lunokhod J. ronda lunara 797 Lupe 09

Lupi 206.536--537 cenujii 536. 537

eu coam~ 70. 536. 537 rOi;; 536

Lupinul689 Lupta 203

Lupta cu rann 683

Lupta de Sapre Zile (1862) 48 Lupre

dirabu~ 638 clefanp 303 girafe 384 hipoporarni 423 oi si capre 630

l'e:zi Ii Arrnare, oldati:

Razboaie Lupre navale 718 Lupeele

CD vasel ina 873 'um0799 Lurcher-ul 207 LU5ab. Zambia 31 Lur 88 Lureranisrnul 740 Lure~u925 Luther, Marrin

despre cducatie 29 reforma 38Z. 428. 04 Luxemburg 152 Luxemburg Ciry 152 Luzon, Flliplne 650 Lyciu 5 5

Lyell. Charles 722

M

M'Bochi, populada 22 Maasai, pepuleua dans 270

tmbriidu:n inre 219 sate 216

Maasai, popularia 216 Maastricht, Tratarul de: la (1991) 3J 5

Maca, indienii !62 Macacii

Arakanga 132

cu CrCllK£3. de Sulawesi 5 5 japonezi 82

m§nc.il to ri de crab i 545 ro~u 643

Maciileandrul655 american 637 Macao 120.216.218 Iacao 208 Macedonia

Ma edonia [Fosta republica lugo.lavia) 804

Machete, fUme 365

Mschia]

filme 365 reatru 845

Machiavelli. iccolo 392. 70S Machu Picchu, Peru 286. 442 MacM;jJan. Kenneth 1 1 Macmillan, Kirkpatrick 153 Macrocranion 378 MacTofagii781

Macul390. 684

Macumba, daosu12i'I Madagascar 32,472

Madeira 682

Maderno, Carlo 63

Madona 19

Madras. India 448

Madrid. Spania 798 Madrigaluri 5S8

M~duva osoasa 771

Maduva spinarii 253, 254 Maf1ll472

Magadha447

Magan 325. 174

M"agarii siilbatid 174 Magazine 760

marketing 14

vinurori en-gro~ 235 Magazine universale 760 Magdalenll, rau! 791 Magellan. serarnroarea 539 Magellan" Ferdinand 539 Mage/"m, sonda Spalialii 331 Magi 456

Magie. vrajitoare, ¥ vrajitorie 898

Maglev •• renurile 522 Magma

denva continental a 242 rod magmatice 546 vulcani 880

Magnn Carta 737 Magnere 522 Magn rismul 522.

busole 610 electromagnetism 296 video 875

Magnetit 329, 522 Magnerofoanele 484 Magneziu

Magnjrudinea absolura, stele: szo

Magnimdinea aparcmii. stele 820

Magnolia '71

Jvl"bllbbal-ata 421. 529 Mahayana. budismul171 Mahe, Seychelles 626 Mahomed 54J

legea rel:igioasa 505 rnoschei 597 scrierea 910

Mahomed I!. Sultanul 54 Mahorncd V, Sul'anul 454

Mahomed, Profetul 844. 541 Mahorned-i-Hamecd 329 Maica Tere'la 574

M,\intan. Theodore 503 Mairnure

majmu~ bufnI~ 545 maimuta husar verde 545 mairnuta liinoasii a lui Humboldt 535

rnairnura lui de Brazza 545 M;>imu,a milc'1i.oasa alb cu negru 544

ro~ie39 Mairnura mona 5 5

Mnirnuta pilianjrn ncagra 349 Mairnuta rosie urlaroare 544. 55

Muirnura vcveri~ 545 Maine Coon, pisica 679 Mainframe, compu[ere238 Majorca 798

Majuro, Insulele Ma[shall637 }'1.z/.:.ossa, muzica 21

Malabo, Guineea Equatoriala 21

M1llacC<I .• StTarnroa.rea 449 MaLaysia 524

Malaysia ~i Singapore 523-5 Malawi 32

Malawi, Lacul 32, 32 Malap 523 Malaysian 40 I Malcolm X 511 Maldive 626 Maldive 75. 626 Male, Maldive 626 Mali 5

Mali, LmperiuI4S0,'i62 Msllnke, populana 35 Malls-uri. curnpararuri 760 Malta 76

Malvin .. , insulele 66 Manufere 549-9 Marnuri 302. 688. 850 Man, Me of858

Managua. Nicarngua 195.60 Manakinul cu bonccl rosie 653

Manama, Bahrain 810 Mana.riren Sf. Etienne. Franta 610

M:inasriri 546, 560 anglo- axone I budisre 171 dizolvarea 704. 738 ruuzica 588

Mancalah 20 I Manca re

Manchu. dinastia 120.79. 21(},212

Mandarin. pc~[el e 733 Mandela, elson 552 Mandela, Nelson 552,21.2 Mandcla, Winnie 552 Mandrill; 5 S

Mnngan ul 924

t I

972

DATE INDEXATE

"11. 822

Mnrea Moschee, Cordoba 572 Marea Neagra '08

Marea P'Ira Neagra. eprnn ,62

M,lrea Pam Rcsle.jupirer 661 Marea Pirarnidn, Grzeh 676 Marea Recesiune 555. l:l16

AJ Doilea RiUlroi Mondial 726.761

comerrul cu sclnvi 772 curii postale 860 cxplorarea spatiului 331-332

tmlgrnfia 198

isroric 8l5-8l6

jazz 508

King. Marrin Luther 511 leg; 284

miscari paclflsre 591 politia698 presedinri 944

Truth. SOJourner 869 Washington. George 905

I Iarea R~ie 406,491.621 ~larL"a Schisrnii (1054) 160 Marea Tireniand 313

Mare'! Vale a Riftului 19.28. ~'2

Maree

baraje rnarelce 147.308 maree de primavari. 749 eceane 'Ii miiri 621

~i graviu\ia 398

joirmuri 897

\'farce de primavarl 749 I"brde Canion, SUA 599.61 Marele de err Vi tori~. Australia 128

Marele aurure p1tun 373 Marcie L'1C Same 501.61 Marcic ftizboi Nardi" ~40 Marele Rizboi vez! Primul IUzboi Mondial

M",c1e zld [Univer ul) 870 Marele Zid Chinezese 79, 116,210

Marek Z.imbabwc - 56 ImperiuL Mali 450 isroric 34-36 rnuzica 604

Marengo, Lupra de la ( 1800) 595

,"brm re 842

Margareta a Danemarcei 7'lO Margay 520, 793

Mari un; Oceane ji rnari ecosisreme 289

muna pi.rmurllor 749- 50 Maria a Burgundiei 428 Maria Magdalena 48

Maria Tercza. Imp' rheas;! ~28

Maria. Pecioara J 60

Marile Campii, America de Nord 61,62..866

Marile Lacuri 50 1,61.393 Marine 722

Mariner ondde pllliaJe 3.31. 797

Marketing J

Marley. Bob 187.718 Marmoserul argmdu 545 Marmura 58

Marna 7S8

Marna. dul 24

Maroc 29

rnancare 349

~i Imperial onghai 462 Maneillsise 361

Marshall, In ulele 637 Marsninul 13

lui Dalll 0 porruar 140

MariuJ de la jarrow (1936) 555

Marsul Lung (China) 212 Marsul 5.'\rii (India, 1930) 372 Marsuplsle 183-184

fauna ausrraliana 132 reproducerea 550

Mane (planccl) 680 cenrura de asreroizi 236 dace 921

rnereoriri 236

Sisrcrnul Solar 815 sonde sp:l\iale 331

Marte (zeu) 90 Marrea gmsa 328 Marrin. George 150 Martos, Flora 805 Marx, Karl 535

Mary I. Regina AngJici 30 J Mm'J Popphl$ 269

,III/aT] Rnu JOO. 60

Mary. Regina scoriloc 30 I Masa arornica 924

Masa Rotunda 592 Masacclo, Tornase 71. 583 Masacrul run noaptea Sf. Barrolomeu (I 572) 704 Masai Mara, Kenia 20 Mase de aer, vrernea 902 Milsclc de rninte 280 Maseru. lesotho 22 Ma~in:l intdigenca 180 M~ini

mecani. me simple 568 rnijloace de propulsie 305-6 robotl 756

Iltilaje 324. 50

Masini 178-80 camlizaroare 2 J da{c934 design 273 drumuri:-16 isroric 8 3

masini ecologlce 147 spormri mctorizate 80 1-6 oezi {i Industria producaeoare de masini

~decwul218

Mapni de expoaitie 1 8 M~ini SpOrt 178 Masivul Central 308 Masline 799

M~ri

africane 96 olmea627 Masrlcaria 824 Ma.tiff-ul 20 MfuilJIarori

dace 927

grcutap ~ mamri 878Ma.svingo. Zimbabwe 32

UniwrsulS 1

Mamse

Drumul Madsii 7 ,120. 79,80,320

pinu de paianjeni 64- rexnle S32

Materia cenusie, crekrul254 Materia vie 538

Mareriale

cl1lruri 230

matematica 536-7, 926 plastic ~j cauciuc 564 tehnologie 847

Materiale compozire, rnnse plasdce 564

Mareriale de ronstructii 62, 2.30

Maceriale I'n; Textile Msterie 5}8

Mataie al ba, creie rul 2- 4 Marcrie cenusie 870 Matefic intentdara 870 Marerii feeale, vidre 173 Matern piroclastice 90 M:ltilda. Regina 610 Mansse, Henri 495, 638 Mamguna S92

Matrite

modelarea maselor plasrice 564

rum area b ronzului 311 Matsush ita 830 Marrerhorn 819

Mauch, Karl 556

Mauna Kea63

Mauna Loa 904 Mauritania 34 Mauritania 34

in Porcugalia 705

in Span ia 800

Mauritius 626

tQro,inte7.a 654 planradi 190 Mau.rya,lmperiul 89, 539

Maurya, Irnperiul 539 Mausoleul din Halicarnas 208 Mausolos 208

Maxim. Hiram 409 Maximilian 1. Arhiducele 496 Maximilian t. tmpa!1ltul 28 Maxwell. James Clerk 509. 911

Maya. lmperiul565

Jupi ~ Qini silbarici 536 oamenii preiscorici 689

MilJjlOWe7' 676 navlgafie 610 normande 610 perrcliere 625

M~yOIl.,.626 Maute 663

borceagul 689

Mbabane. Swaziland 2.1 McAleese, Mary 424 McCarthy. senarorul Joe 728 McCartnl'y, Paul 150 McKinley, Mumde 6J M~'lld, Margaret 85 Meandre 50 I. 729

Meca 80S

medicine 261,573 moschei 464. sn Mea, AClIbia Snudim 80S. 448

Medalia Newbery 205 Medalii, Jo urile Olimpicc 628 Mcdia940

Medicamemc 569·)

abuzul de rnedicamenr« 570

rnedicina ernpirica 545 mcdicina moderns 544

Medicarn en I e f.ir'Ol rere ti - 'Ie S Medicamente prescrise 5 0 Medici genef:lJi~ti 541 Medici. familia 500.496.708 Medici, fam ilia ~i 708 Medici, Lorenzo de 708 Medicina 541·5

boli 159

Doctor par avion 1 droguri 569·5 Alica mediCllJ1i 655 islamica 261. 448 ist.oricS73-575

rnedlcina ayurvcdica 467 medici na naturi.1:a 573. 544,545,5 7

noi descoperiri 842 primul ajueor 708 spltale 33

Mediclna alternaava 572 Medicine ayurv~dicii 67 Medina. Ambia Saudid 54 J Meciira"a, budlsmul170

ertu5ci1307 medireraneana 621

Mediu

aeroporruri ji J 7 conservarea 240 dC:u5ITe 920

organiZ3fii ecclogice 920 ~i evoluria 315

slsrernul PiimanruJu[ 280 Mcdu~e483

mllngrovc 483 Megachiropl"ra 523 M"galilicci 523

Mcga!i,e762 Mt:g4Z0Jtrl)dim 892 Mcghna. raW I 1 Mei690

Meidum, pirnmid:l676

Meiji. ImparatulJaponiei 481 Meiji, rescauraria, Japonia 481 Meikle, Andrew 80

Meiozs 211

Meister.joseph 645

Mehner, Lise 54l!.310 Meirneriu 924

Mekong, rilli1l3, 8 6.89 Melanesia 93. 129.636 Melanina 767

Melbourne, Australia 129. 135

Meld 578

african gigantic 578 Cepaea nernoralis 579 d e nrvari u 579

de gffidina 579

de iaz340

vargap 325

Mdcii din iil.milia Busycon 579

Melcii-con 578 Melodia 604

Membrana olfactiva 769 Membrana plasma rid. celule 21!

Memorie, compmcre 237 Men (zeul) 389

Menchu, Rigobuta 438 Menci.us239

Mende. populapa 3S Mendel. Gregor 842 Mendeleev, Dmitri 298 Mendeleviu 925 Meniscul514

Menkaura, Faraonull08 Menlo P"'rk. New York 287 Mendnerea padi. Naflun ile Unire 106,863. 71S

Mercalli scara, currernure 268. 923

Mercator; Gerardus 532. 610 Mercedes-Benz ISO Merccnari 659

Mercia 81

Mercur (metal) 550

tabel II I periodic 925 censiunea de suprafata 5 L

Mercur (planecal 6 0 date 921

Sisrernul Solar 81 'i sonde rpapale 3-31

Mereur (ze.u) 725 Mercer; rachera n I Mere 366, 390

agnculcura ~i crescerea anirnalelor 48 Medthet441

M<:,rlin2.IO

Meroe 34

Mm"imllrk. 48

973

DATE INDEXAT£

Mollison. James 510 Molusee 54 , 578

caracatirc i_i calmari 185 Momenrul mecanic 376 lIlo"a Lisa (Leonardo da Vinci) 507

Monaco 357

Mcnarb, flururele 325. 84, 64 Monarhie !1t'lZi Regi 1i reginc Monede 562

medievale 547 romane 725 vikingc: 878

Monera 156,868.914 Monet, Claude 562 muzee 583

Mongol, Jmpedul 77. 565.883

izgollit din China 220 Mongolia 566

Monitoare, computere 237 Nlonuar48

Monnet.jean 3 L5 Monoconledcnate 393. 66}. 684

frume 689

Monopoly (joe de ffiasil) 831. Monoprinc 865 Monon~mcB2. 550 Monrovia, Liberia 35

Mont Blanc 308

Mom Cenis, runelul 871 Moncagu, Lady Mnry Word"y 7!H

Montaignc, Michel Eyquem de }58

Montana. SUA 866 Monrealrn .. Marchizu] Louis 182

Monte Carlo, Monaco 357 Mente Carlo, raliul de [a 576 Mon!'Cllegro 804

Moncerrey, Mexic 552 Mcnressor], Maria 294 Montessori, siscemul de 1nvar.im';nr 294

Mcneeverdl. Claudio 629 Montevideo, Uruguay 99 Mcnrezuma Il, impamtullOl Monrgolfier, m.pi 45 Montgomery .. G eneralnl Bernard 726

Montreal, Canada 182, 6J4 Monument V:>U~y. SUA 393 Moore. Henry 775

Mopede 153

Morala, filozofia 367 Moravia. Republica C<:~ 313 More. Sir Thomas 70S Morena 385

Morgan, rosa de cai 17S MQrg~lli[ 259

Morile de "lint 261. 875 Morisor, Berthe 561

Mormanrul Soldaculu i

Necunoscut 719

.Morminre

1\1 o!MgenJ stelar (GaliIeo) 395 MIISftiz, Spania 798

Mesia 484,501

J'vIl!.<o[,,",ulw 378 Mesopotamia 463

asrrologie 122 bard 866

Mezozoica. era 378.892 Mesreacanul atgintiu 2.48 Mescesuguri 580-3

chineze ZII inca 443

Mntizos 65. 291.788 Metacuardc 758 Metallzie:i 3G7 Mctale550

aeizi ~i baze 12 bronz 311

elernente 198 exrracpa 559

fin ~i of"1467 mbelul periodic 924

Metal .. alcalinc 298

rabelul periodic 924 Metale alcalino-pamantoase 298

rabelul periodic 924 Mee>le de wl!1zi~ie 298 rabelui periodic 924-925 Metal" inferioare 5 SO tabelul periodic 924 Metg.l" p~PQa~e 5';0 Metamorfoza

amfibieni 80

cirabU:;i 638

insect., 475

Mersn 92 .. 559

Mcteoriti 91, 236, 649 Meteoritii tip chondric 649 Meteorologie 842.902

non 615

simularea r= compurer 8'48 Metoda rranseel deschise, runele 871

Metric. sisremul 878 Merro-Goldwyn-Mayer (MGM)373 Mcrropo!imfli'i. Po litia. 496, 676

Merroul dln Londra 273 Meuse. rltul152. MexkS51-2.

anedi 136 bancnore 146 f<:-s(ova.i uri :ns m5.ne.an:349

Mexi.co Ciry, Mexic 268. 551 Mcyer.Julius }03 Mezoarnericanii 585

M ezcli tic 3 12

Mesosfera, atmosfera 116 MGBOlI"< 273

Miceniana. civi[iza~a 311, 401.410

Michal.l.'(,fl'".l.\ii IS} Michdangdo Buonarrori 71.

741

Michig:rn. Lacul 61

Mich'g;l.ll. SUA 812

Mickey Mouse 269 Plrlriaalsul 869. 226 Mirrssterias 751

Mierobi 159,781 Microbiologic 156 lYllcrochiJfop[cra 523 Microfoane82.8.8.26 Mrcronezia 9}. 636. 6T Micronezla ~i Mel anezia 640 Microprocesoare 301 Microscoape 190, 586 Microscoape compme 586 Micro~coape simple 586 Microscoapele elecrronice 586 Microscopul binocular 586 Micro,oft 457

Microunde

astrnncmie SBI

specrrul eleceromagnedc 911

Midiile749

verzi 579

Midway, insula G}5. 679. G80 Mid w:l.y. Lupca de la (1942) 90S.

Mlcre 51, 349

Mie rea ursului 689 Migta{it1l

animale 84 popoare 198 uezi [i lmigrali;!

Mllipede 112

Miljacka. r;\.u1803 Milne,M20s Milqovici. Slobodan 804 Mime [ism

adaptare 325 anirnale 166

apiiIar",a plantelor 686 baresiana 158 camuflaj 178

flori 346

insecte 459

Mimoza 133

Mina jabal . Ali. Emiratele Arabe Unite 810

Minamoto Yoritomo ]:66 Minamoro Yo.hie 766 Minamoto, familia 766 Minangkabnl', popuialia 452 Minarere 62

Mine [arrne) L07

d.mpu.ri minaee 897 dragoartde mine 888 .. 722 Mindc andpenonail07 Mincrale 546

Minerale fara silici u 546 Minercur! 550

Minerii frunzclor 263 Minerit

Ming, dinastia 79, lID. 632 Minge de PCtrulC rn, 357 Mingilc conrractile 2.65

Miniaruri, lrn periul S;ua vid 461

Min tcaseco fo;J.nc 484 Minidiscur1 oprice, compmcre 238

Mill id isc uri. 1 n registrarea sunerului 828

Minla87

Minnesota, SUA 812 Minoianii 5S9 Minorca 798

Minos. Regele Creeei 5S9 Minsk, Belarus 113 Mintea

Mimrni, Iisus Hrisrcs 484 Minunile Lumli Anttce 676. 208

Minute 837 Miocen, era 378 Miopic322

!vue 545

Mil'. s['~j'ia sr~pala. 79~ Miraje 259

Miranda 662

Miranda, Carmen 46 Miranda, Fraocisco de 160 Miriapode 112

cenripedul-ngru gigant 349 Mirndenli 349.690 M;co'111ui. sirnrul 769

anirnale nocturne 85 Mi~carea 376

Miscarea arrelor ~i mqtqugurilor 368 Miscarea circulara 376 Mi!<;<Irea rapidaa oehilOf. sornn 254 Miscareatermica 200 Mi~clri 601

animaJe89

camcati~~; calmari 185 f" rIC ~i rniscare 376 schelerul 765

M~clri de. independentlzare "'(~clri de =istc:n¥~. AJ Doilea Riizboi Mondial 908 Mi~diri pacifisre 591 M~carae plikilor eeceoniee 242--24.3

lvlisionari

Biserica Cdrica 210 c!"ej['na256

lezuini 789

vn Africa3S

Misionaru Caritap; 57" Mississippi, flllviul61. 393, BIZ

Jvlis~issi ppia nii,. pcrioada 3711 Mitch 194

Mitchell, Hannah 334 'J\i(itQ"llndriilt 21 I

]'I'U [alogia no rdid 907, 592. 935

Mit02l! 211

Mituri 592. 935

ale IOcului 334

"·dd,,,210 hinre 425

lee! ~i zei te 907·9

Mll:u.ri ~i legende urbane 592- Mirurile creariei 591 Mareeii 585

Mb~'ini

America de Nr>rJ 62 Asia 114

MJ\lftin ile Pripe .. Belarus (J 2 Moarrea

ca uze pM ncrpale 93 I drualuri 785

z·d ~i zeire 389

Meartea Neap 224

cu cap negru 837 Mobilii. 368-9

Mobila veche 368

Moda 218·20

Modelul T. Ford ISO, 866 Modemuri457 MQdcmismul. arhirecrucl62. 63

Modulal:ia in arnplitudine (AM) 850

Modulana, relecomunlcaril 850

Modularorul, radio 696 Modulele de aterizare, sonde 5pa~,,!c }31

Mogadiscio, Somalia 26 Mohave, D"l<:rtuI612 Mohenjo-Daro 311. 228 Moho rovi ci, d isco nrin ui earea 649

Mohs, sean 546 arcnei 320, 674. 441

de camp pamgon ian 335 de rnunre 441

Iepuri 441

sollde 778

Mohs, seara dunlapi 3, lui 54.6 MoL Daniel Arap 506

Moise 844, 501. 487

Molari 824

Moldova 761-8 Moldoveanu761

Molecule 127

lichide 514

plasnc ~i cauciuc 564 Mole-Dagban i, popu I~p.a 45 Molia. Ag:Ui5tine 477

Moli~ bllfnil"a 373

Melia de pin colonia! 373 Melia Gri'v~ 373

Mo lia h ieroglificil 373 Melia slejarului 373 Melia vtespe 373 Molibdcn 924

Molidul norvegtau 118,320 Moli~fl:: 272. 358

Moli! 158-9. 477. 85

Morn rigru

fecioar~ 477

flu rurel e ti gru de griid ina 373

974

DATE INDEXATE

Mormoloci 80, 165, 339 Moroni. Comor~ 32 Morris, William 368 Morrison. Toni 529 Morr;.~on. \Varreo 38 Morsa 56B. 3

Morse, Samuel 232, 850 Morrierelc 108

Morton, William 544 Mme. civerc 553 ,'v!t'5chci 62,464. 597 \i{)sco\<'a. Canalul 732

: v !o cova, RU5ia 732. 729 vlosna, riul J 98 Mosquito, Coasea 193

Ioroarc 29 . 305-6

Moroare ell abur 306

Motoarc cu pistoane 15,305 Moroare cu pisroane 588 Motoare cu turboventilator 15

Motoarc de acronave 15 MOloa.rc rurbopropulsoare 15, ~1'8

Moreare rurborea roare 15, ~R8

Mcrociclere J S3-9

curse 576 Motocross. CONe S 6 Motorcte 153. 154 \Iocarina 625

~!II'lIrul cu combusrie mrerna '(IS

,\'O[own 812

Morown, inregistlirile 812 Morse-and-bailey, casrelele 194

Mouhor, Henri 90 Mouse, computer 237 Mozaicuri 160, ] 57 Mozarnbic 32

Mozart, Leopold 5911 Mozart. Maria Anna 59!)

1\ 1ozart. Wolfgang Amadeus '598

arrnonica 360

opeca629

MP3828

Mucegai 868

.\luccgaiuri (fungi) 226 Mutlonul 320. 630 Mutlonul american 89, 630 Mughal, lmperiul 453

arta496

M ugurii advendvi 687 Muhnnunad, Elijah 5 II Muharram 61

Muicrnita pamru,rului 227 .\o1ulgarn132

MuigaraJ32

Muller. Walther 697 Mulrirni, maremarica 561 Murnificarea 296. 293 Munca

angajare "'86 encrgie J08

MUJlipe409

Munsell, isremul 164 Munrele Palomar 82 Munrele Vernon, SUA 886 Munrele Wilson. relescopul de pc. California 828 Munp. subacvarlci 621 Muntiac 203

Munrii 599

Munrii Altai 566.733 Munrii ApaJa~i 61, 810, 866 Muntii Arden: 152

Munrii Atakora 46

Muntii Adas 20. 37

Mundi Caucazul Mare 186 Mun~ii Marii Curnpene de Ape, Australia 129.130 Muntii Stanco$1 61. 612 Murasaki Shikibu 506,529 Murdock. William 509 Mure390

Murillo. Bartolome Esteban 800

Mum}'. r:iul 93. 134

Mursili I, Regel e hititilor 425 Mururoa, Arolul 680 Musa462

Musa,Maruoa450

Musca aJb,m:i de carn e 602 Musca-macara 77 MiL=ru1653

cu abdomenul galb~n6S3 sur 654

Muscat, Oman &08 Muscarn draculuf 689 MUfchi250. 601. 765 M~chi327

Muschl 573.663

Muschii nerezi 601

Muschii scheletici 601 Muschiul inimii 60 I Muscory729

Musicaluri 62.9

Musonul 23 L 449, 698 Mussalini, Beniro 399. 500, 908

Mmtip., pisici 678, 549 Musre 602, 75. 77 Mu~dc cu aripi paroase 602 Museele efemere 602, 475 Musrelide 173

Musulmani un; lslamisrn Musulrnanii de culoare 5! I Mutl'llii

ge:neoGa 402

selecria naru rala 325 Mumalism643 Muwarsllis, Regele hiri~ilur

25

Muzee 583 Muzio 604-606 Muzio d:L<id 589

Muzica de camera lSI. 630 Muzica pop 604. 718 Muzicura 360

Mynnmar vez.i Burma

Myristica fragraru439

N

N'DJamena, Cjad 21 Nabareeni, arabii 822 Nabepolassar, Regele Babilonului 103 Nabucodoncsor 11, Regcle BabiLonului 84. 10).208 Nacunda638

Nader Qoll Beg 4iS1 Nigara.440 Nagasaki.}aponia 120. '181, 3l0, 908

Na~ul 1 8, 659 Nagomo.Karabah 187 Nahurul tibetan 630 Nairobi, Kenla 27 N"iuri 480

Najd, Deserml 406 Nakhichevan 1117

Nakhla. rnereorirul de: la 236 Nakuru, Lacul 32

Nalba comuns 68

Nalbarul cu varfurj porrocalii 373

Namibia 40

en ergia n 1I clt-a.ra 3 1 0 fisiunea nuclearii 577 eabelul periodic 924

Narnibiei, Deserrul 20.39, 21 Nana Benz 45

Nanatuk414

andu 345 mic70

Nanking, China 2 L2

Nantes, Edict din (1598) 358 Niiparca iugoslava 839

N aparli[ea. arrro pede lIZ Napier.john 561,620 Napoleon Bonaparre 358.594 Napoleon m. lmpiirnlut (Ludovic-Napoleon) ~59 Nara,}aponia 506

Nan. defm\,i 302

Narodnaea 308 Narvalul138,140

Nash, Paul 906

Nassau. Bahamas 187

Nasser, Lacul 50 I

llfterca 744 cerernonii 785 rnedicina S44

N;i,rnrelll! 371

Nasul, mirosul, fi gusrul 769 Natal, Africa de Sud 23 Narional Theatre, Londra 8 5 Narionalisrnul 311

N~unile Unire (UN) G08-~ NATO (Organizap..a Trararului Adandcului d~ Nord) 728

Narcerer, ltliacul lui sza 431 Nauru 637

Nautilus J 115, 579 Navajo, rribul813 3rtll496 mirclogie 592

Navel" cu aripi porcamc 887

aviga?~ 610 N$.vod,\ruI761 Ndebele, femelle 22 Neanderthalii 437 Nectar 51

Insecte consurnaroare de nectar 459

lilled consumarori de ncccuS14

musee consurnaroare de nectar 602

pariri consurnaroare de nectar 653, 654

Nectarine 390

Ncfi:rtid. Regina Egiprnlu I 296

Nefroni, rinichi 96 Negative, nurnere 620 Negev.De~ertuI4·91 Negocieri colectivc, sindicarc 857

Negro, Rio 67

Nehru, Jaw:ahada.1 372.448 Nelson, Lordul 594, 595 Nemacode 54

Nerneralele period lc table 92>}

Neoclasica, arhirecrura L03 Neoclasica, rnuzlca 811

eodirniu 924 Neo-hicidl 425

j eolitic 50, 311.

Neon, rabelul periodic 925 Neonul tetra 669 Neorenia 737 N"palI42.143

fauna 118

Neprun 662 dare 921

Sisrernul Solar S 15 sonde spariale 797

Nepruniu 924 Nerelde 353

Neruda, Pablo 80S Nerva, T.mparJ.rul 57 Ne:rvii253

sisternul nerves 253-25"1. 250

Nervul sacru 253 N~rvu! tibiru253 Ncrvul roraclc 253 Nestle, Henri 820 Netball 796, 1 11 Neumann.John von 457 Neurologic 541

Neuroni 253. 254.111 Neuron; de asociere 253 Neuron] motori 253 Neuron; senzoriali 253 Neutronl 92. 842 Nevasroki 6u

cornune (UlisUln "illiziis) 551.612

Nevertebrnte

artropode 112

fauna pesrerilor 189

Nevis HI8

evoi speciale educa~k294

ew Brunswick, Canada 182 New Deal 555. 815

acme nucleare 298

New Deihl. India 445

New England 658

ew Forest, rasa de pond 175 ew Granada 789. 790

New Orleans. SUA 482. 866 New South Wales. Australia 129

"New Wilve: filme 365 New York Orr 216,812 New Yo,k TIm".!, The 603 Newbery, John 205 Newcomen, Thomas 235 N(!W5r~u"d 830

ewron, Isaac 605 mic:i655 noratii 620

eweon, Sir Isaac 605, 840,

9Il

legile mi§c:irij 376 maternatica 561

Ii fh:ic~ 655

Ii grnvita~ia 398 rclcscoape 828 ewroni 398 ezarni 461

gam. Apirnna 607 Niamey,' igeria 46

iearagua 193. 195. 60 I icaragua.lxul193 Niche! 649, 925

Nicolaie U, TaruJ 356, 734 Nicosia. Cipru 822 Nicorina S 70

Nieh,£l &4

Niepce, Joseph 163. 380 Niger 46

Niger, clul 19, 2, 50. 462 Nigeria 46

poluarea 13. 625. 700

Nightingale. Florence 60 din planre 690 radiccerapie 697 romans 726

vin decarea tradi !ion aJa 22 Nijimky, Vaslav 1 I

Njlul AJb 29

Nilul. Albastru 25

Nilul Albasuu, cascada 2 Nilul, Ru\iulI9. 28, 29.295 Nirnbostrarus, nori 615 Nimfe. mctamorfOza 75 NimrodS

Ninive 84

Niobiu924

acidul azotic 12

9 5

DATE INDEXATE

Mundi (OIM) 857 Orgaruupa lnrcmarionala a Mundi (OJM) 8 -7.863 Organi1.a,ia MonUiala a Comerpilui 235

Organizatia Mcndiala a Mereomlogiei 709 Qrganizatia Mundiala " Sa.niitiipi (OMS) 609 Organizatia Srudenrilor din Africa de Sod (SASO) 23 Organizatia Trararului Arlanricului de Nord

ATO)728

Org:aniza~ Unicl.pi Africane (OUA) 19

Organiupi. blazoane 197 Orhidee684

mimerisrnul insecrelor 346 Oriencal shorehair, pisica 6 9 Ori~n«=. Bolivia 161

Orienrnl MijJociu

arhirecrura 10

Orifu:ii de evacuare 138 'Original Dixieland Jaz~ Band' 866

Origirll!l1. SpiXii/o,. (Darwil)) 272.

Orinoco, fluviul 791,792 Orion, constelatia 820

Orion, nebuloasa 807

Orlov, triip:liul175 Ornilrnl!nt. arhitecrura 102 Ornirhischla 265.267 Ornirorincul 133, 550. 86 Ornidtcprera alexandrae 133. 241

Orodromeas 266 Orpby, ~PI!tl</U711 71 Ortega, Daniel 60 Orropedie 541

o rvi ero, lruia 307 0["1.690 Osciloscoape 827 0s.:i03~883

Osf 568

Osiris 295

Oslo, Norvegia617 Osmin924

Osmoz .. 51 Ostrigarii 659

eurasiarici 659 Osrrogon 148. 208 Oravalo. Ecuador 286 Old 467

in Brasilia 163

Otcl carbon 67

Orelul inoJidabil467 Otoman, Impcrilll301. 454

prab~irea 852

~i lrnperiul Bizantin 160 ~i Imperiul Saf.wid 1

o toscoa.pc 54l Ouavuri

anirnale 166, 86. 918 apmr"" pl:rnrell)l"686

NipIU. Fluviul 18 Nisip

deserturi 274 plaje877 srida822 ,armuri77

Niue 680

Nivelul apel fraltice 730 Niveluri de trai 931 Nixon. Richard 80- Nkirnba, populaua 907

krurnah. KW~J1le 19 "Noaprea de cristal" (1938) 426 Noaptea i ziua

orbira Pirnanrului 815 dmpul837

obel, Alfred 21 dinamita 871

Nobdiu925

Noble, Richard 576- Nodulii lim.filtici 781 Noh. rea,mI2S)

ok, culrura 34, 496 om:ui74 onflc~illne 529

Jong Kai, Thailanda 897 ordenskjold, Nils 673 Nori 615. 902

ploaia 698

ploi cu descarcari electrice 393

Norii altocumulus 61 S Norii altrosrrnrus 615 Normandia, Franta 723 Norrnanzii 610 Norrland 816

North Island. ew Zealand 606

Northurnbria 81

Norul Oorr 236

Norvegia 617

Istoric 740

Notafiik. muzidi 588, 589 Notatita 659

Notre Dame, Paris 63 Qua Epocl de Plam 50 oua Policidl Econornica

( PE) 734

ouu Zt'e1anda 93, 606. 679 clima 129

isroric 607

Nouakchott. Mauritania 34 Noul Testament 25- NaIll/elk J,nglle, fllmele 365 Nova Scoria, Canada [82 N, rensen, N, ren 13

Nllce/la /apillus 579

Nuci de cocos 390

Nuci. hrana 349

I"dear Ireez« 591 Nuclcosinteza, srele 807 Nucleul

atorni 12

celule 211

Nucsoara 393

NUnlJ 248

ufaruJ 340. 684 ukualofa, Tonga 680 lunararc:a 620 Numarul atomic 914

urne de ward 7 6 Nwne ~rii.nfi6ct 914 Numeralele arabe 448 Numere620

arabe 8

Codul lnrernaticnal de Sernnale 3 I rnarernacica 536- . 926 roman" 2S rerminologie 927

Numcre prime 620.926 Numere zecimale 620. 926 Nunarak 850

NWl;\VU[ 182

Nunti 786

Nun:a889

Niirnberg, prccesele de 1'1883 Nunia549

Nurritia \'e'li Hriil'lirl'3; Nuuk, Groenlanda 64 Nuvdc 529

Nvasa, Lacnl 01 Nylon 564, 832

o

o mi« Ji 111M ta. mipli 448, 5 LS 0' Higgins, Bernardo 790 Oase

corpul uman 250 dezvoltare I55 fosile 377

maduva osoasa 71 scheler 765·6

Oase de balena 138 Oaze 274. 338

Obiecre ell margdc sao. 58 J Obiecte din piana 685 Obiecre ~i locuri sfinte 706 Ohoiul 478. 480

Observarea, metoda ~riinfi6cii 742

Observaroare, astronornie 124 Oceane ~i mari 621

Oceania 128-129

afi~e de S1me 366 arm 496

clima oceanidi 231 relief93

un;i {i Ocean ul Pacific zone de clim:i 129

Oceanul Arctic 64

calore ~i banchize 385. 414 Erele glaciarc 688

fiord uri 617

glacia~june 385-6 glada~iune 41 'I

nori 6J5

pc~tcri de g)wapi 66- tundra 850

zapada 698

Oceanul Atlantic 89 dare 922

explorare 329 i~1lId,,47J oceanografie 8 2 pescuirul 664

pgti 667, 669 platoul occanului 62.1 Recifelede corali 733 !:irmuri 877

Oceanul Indian 449 apa de mare 621

lacuri cu ap:i suad SO 1 salinizare 788

Oceanul Pacific 634-7 cornertul cu sclavi 7 2 comertul eranssaharian 462 economia mondialii 933 fenkienii 652

rcagaztne 760

rnirodenii 601

vikingi 878

Oceanul Sudic 621 Ocelorul 520 Ochelari de oare 508 Ochi322

Ochiul boului 68 Octavian !lui Augustus" lrop:ir:lIul

Oda Nobunaga 506. 66 Odin 90"", 592 Odoleanul684

Oersred, Hans Christian 296 Offa, Rcgele Mercici S I Ofiferi. arrnate 106 Ofialmologie 33

fta1mwcoapc 5 I Ogarul afgan 207 Oglala, rribul 596 Oglinzi ;09

Oglinzile COncave 509 Ogodai, Hanul 565 Ohio, SUA 812 Ohrid, Lacul 804 Oi630

Okapi 384

Okavango, Delta 19,31.339 Okefenokee, mlasdna 612 Oklahoma. SUA 866

Okra, gradul de acoperire cu nori 615

Olanda 601

Olanda 601-2

relescoa pc 828 Olnndl!'Zii ,,~j Olanda Olnnt ~i ceramicii 685·6 Old English, r:1S3 207

Old Faithful. gheizere 866 Old St Paul's Cathedral. Londr,6J

Oldham. Richard 649 Olduvai Gorge 100.506 OMuvai Gorge 506

Olga" Ausrralia 129 Ollgocen. epoea 3 B Olimp, Munrele 401, -to}.

B21

Olimpiada de Iarna 509, 800 Olimpiada de la Berlin 632 Olimpiada de la Berlin 632 Oliver Tuns; (Diehm) 2 5 0lmedi627

piramide 676

Olympus Mons, Mane 680 Om (silaba sacra) 764 Ornagul68'l

Oman 406,808

Ornar Khayyam 529. 695 Omctepe 193

Ornida flururelui ~oim 166 Ornizi 158

rneramorfoza 75

rnincrii frunzdor 263 sernnale de averrismenr 166

Omnivore. joparlt 39 Om~k.. Fed~fap~ Ru.~ 732 Ornul superior (chlin'flu) 239

Oncario, Canada 182 Omario, Lacul 61 Ooreca, <)u;i 63 Opoll259

Opera 629. 939

chinezeasca 208, 283 Mozart. \Volfgang Amadeus 598

Cladirea Operei din Sydney 62

Opiumului, Razboiul (1839- 42)79,210

Oposumli de Virginia 18 Opunpa684

Oric:iit. broasre i broastc riioasl! 165

Oracole907

Oracolul din Delphi 907. 01 Ora;;e216

~pan:nmenr" 192 tivilhapa din valea Indusului 228 I<Ocied~jumane 774

Orafele de cocioabe ;91. 868 Orasul Inrerzis, Beijing 216 Orbite

planece 815 ,artlli? 739 rchesrre 630

Orchestre sirnfonicc 6}0 Orchesrrele de camera 630 Ordine arhitccrurale 10·2 Ordine rnilirare 261

o rdlne, cI asmcare 914 Ordovician, perioada 378 Oregon Trail 868

Oregon. SUA 81' OreJc837

OrC2

Orga (muzicaJ inserumenc) 591

Organ" W2i Corpul urnan Organitc cclulare 211 Orgmiufia Inremarionala a

976

DATE lNUEXATE

broasre 165 fi.mg; 2,26 mtdnzc483 om;'!; 158

p:iianjeni Ii scorpioni 647 pesri 668

~"Jamandrc 765

scm ne de ave rrtzare 166, -64

serpi 826

\ In:"' .... Canada J 80

! )ff<) J. impamml 38 I. 382.. 1 .• !fI

( hlO. Nikolaus 306 I )na 637-638

albine Ii viespi 51 arnfibieni 80

I Juagadougou. Bu.rltina 45 ( ),t\in. Man>:l450

lJlltb!l.ck. Aumalia 129 .. 130 I )\·ambo,. popularia 31

I )vare 438. 743

I ) val. 690

llv\de 687

11vulc 743-JO

(lw"n. Richard 266

(hv~n, Robert 454

llwen. Wilfr·e-d 695.906

I 1 wens. Jcue 632

.sporruri pe "p' 736 ( )~"I"IS rierna, Axel 740 1xidarea 214

I 1 rigc 11

apg 514 ciclul oxig~nului 91 dement 298 rotO~inrel\\ 654

ln aer 18,91.649

i nirna §; sisrern ul circulate r '114.474

plarnanii Ii respirnrta 691 rafinarea o,duJui467 tabel III peri 0 die 925

p

I"an-ku 592

P~'!'l'I romana 457 Pschacuri, Inca 442 P;le h ere ruristice I 98 1',lcnisi 20 I

l',lCienli. spitale 4.>3 P.ldflcu] de Sud-Vese 640· 1

AI Doilea Razboi Mondial 726

~"ifunuri 393 tsnnarni 268 lIni fi OC(!aIl ia

1',lcu348 I'~dmruambh~va t:

Padua, Un!vasitao:aS73 P~duche lIe2i Piiduch.i Paduchi 644

ai eapului unum 64t Piiduchii de lernn 2S1

Piidurea de conifere, America de Nord 62

Pil.dwm neagra 379

Pad 11 rea trOpkaJii rnuso n.ici. Thailand ~ Burma 833

Pad uri 646

de foio=319-

din America de Sud 68 fauna 346--}47

rim fi Fidn ri

Padud de fOio:ls~ 247 America de Nord 62 America de Sud 68 Asia LJ4

Australia 129 Europa 315

Pad uritropi talc 646 Padurile boreal e 11 B, 646 Pagode62

hhoehll~, ]avil904 Paian.jeni 112.64"'-2

pan~c 52 recordun 919 "enino~i 86

Paian jeni ell. panza pain le 648

din Sydm,y 647

Paianjeni cu UI.ii-capcana GiS Paianj~ni de ron: 623 Paianjeni golrat 647

Pi ia n j eni hoin ari 648

Paian j eru -eardinal 648

Piian j enu I b a nan dor 648 Palanjenul crnb648 Paianjenul ru pi= fuior86 PiianjenuJ de casa 648 Paianjenul de 8"adi na648 Pilian/enaJ mare pluear 340 Paianjenul plutar 340 Pil.ianjenul plut~ 648 Pliianjenul sa,iro.r 648 Pii.:r~ul billilor 440

Paj~rile alpine 320

Pakistan 639

crearea 372" 489. 448 independent» 79 ~i~mir445

Pakisranul de Esc II~ .aa ngbdesh ul de Est

Palacio de I~ Csdenas, Ubeda 63

Phlaria cuculu i 689 piiliiria panameza 2:86 P:iJarta picicului 22- P:llarii 218-20

l'lllllri.i panameze 286

~Iariik pufoase de lapre 227 Palarul de Crlstal, Londrn 738 Palarul Sraruilor, Rorna 63 Palau 637

Palenque 565

Fa I eocen, epoca 378

Pal eolitica. era J 12 Paleonrclogie 842 .. J77 Pa leozoica, era 378. 892 Palesnna 491 Palestiaienh 474

Palescrin a, Giovanni 604 Pale [a anisrului 673 Pali. Canonul I ')3

Palk, mimtoarea 467 Palladiu 92)

Palmer. Nat 673 Palmieri 247

nuci de cocos 636. 679 Nlnii de erozlune 665 P:lman{ 64:1"650 atmosfera 116 continence 242-243 date 921. 922-3 efecrul Conolis 266 geochimie 12 geofl~ici 655

geologie 378

.gra:viu\ i e 398

h:ar~ .ri canografle 532 magne,i5m 522

marimea Universclu! 871 mun9 ·fi vai 599

oceane ~i mati 621

orblea 815

planete680

rilmi 719-1;;

scoarta 925

Pl~mp:t$ 65, 335. G7. 788 Panama 14{), 195.60

Panama Ciry, Panama 195.60 Panama, Canalul 193, 195. 60.68 I. 866.815 Panam"riC:Uli!. aUh'lstrada67. 193

Pancarre public itare 776 l'a ncreasul 276. 438 I)anda 885

gigam 24.1,885 tOfU 885

I'"ngem 242.280,892 Pangcluiul 57 Pankhurst. familia 334 Pankhurst. f.ullJj~ 334 Panoramlcaaparaee de !Otogranat 93 Panselure 37 \, 68,4 Pantanal, Brazilia 793 Panteceleua.i U rerul Panteonul, Rornn 61 Pan tera neagrii520 Panromirna 141

Panze de paianjen 647 PliIm: de piiianjen 82, 647 Piipadia 390

Papagali 643

eu coronila albasrra 653 Papag:dul de Amazon cu umeri galbeni 643 Papa.rnui 6Q3

Papi 310

pap! irnporcmri 942 Papier-mache 580 Papile, limb" 769 Papilele gustative 769 Papillon·1.I1207 Paplrus 3~S. 205, 642

Papua-Nona Gulneea 93. 129. 636

Pap t.l§Cri e 283

I>iipu~i din pan ,,~j de poru m b 328

Parabul<:4S4

RImae (Sade) GTl

Parngua)' 161-162

Paraguay, ri"l 161. 162 Paraleie in~gale. gi mna.~ticl. 410

Psralele. gi I'Mast!'::' 't 1 (I Paralla r. masurnl1m

Un ive;sului871 Paramaribo. Surinam 792 Paran~ .ra ul 161. 162 Paranchropines 437 PfJ.1'.J.5tol<NJlophllS 265 Paraeiro id .. ~ glanda 438 PinJiuri 730

Pllfaz.i'; 156. 290. 459. 644 ~gi226

viermi 895

P~ral':ip hematofagi 895 Pen des volcens, Rwanda 23 Parcul Naponal Arusha, Tanzania. 28

Parcuri, o",*e 216

Parium fran[u7.csc 357 Parfum. flori 346

Pirghii 568

Parin ~i i Pelcrini 614. "676 Plirinpi Pelerim 658

rdigii 739

soil p rura 77S Jlarinlii plo)ni~e 475

P"ri~, Cladfrea Operei 835 Paris. Cornuna din 535 Paris, Fran\a }S6 Parkinson, Sydney 244 Parks, RO>a 511 Parlamentul briranic 7l'i P=is4S6

Parson Jack Russell, rerrierul 207

Parsons. Charles 303.304 Parrea superioara a soiului 788

Panencgeneza, g3ndaei 693 Parrenon, Aeena401 Parrhian, Imperiul4SS. 456 Parncule

acceleratoa 11: de p~f! ie," le 298

arnesrecuri 78 rompup.5S9

fi:!'iCl parriculelor 6S5 s= 375

gravi~a~i~ 398

u chide 514

macerie 538

mij'Can: =mici 200 >{)LtdenS subatomic" 842

Partida de cealdin Boston 49 ceaiul de menta 29

ceremonia cealului 766 in Georgia 187

in Malaysia 524

in Sri Lanka 467

prod u clton de ceai 462 Partidul Base S 22

Parddul Congresului Nari<;mal Indian 448. 372

Parrula 579

de eleseeu 579 Piirul'

corpul urnan 674 mamite.1'C 549 Parullui Pele 904

Pasajul de Nord-Esr 673 Pasajul de Nord-Vest 673 P<I,jllponrte 17

Pasarea clnrnto:tn: a lui Cere! 638

Pr.lS1i"d elt flc (StIllvinski) 811 Pasarea paradisul ui 11 rq;inei Victoria 638

Pasirea seererar 32, 1 36 Pasarea-liri 133

p;l._~rf 132·J,34

biidanul. barza ~j Ihroingou.l149 camulla] f.i culoare 178 ciQri 25

c1a.lificare 9] 5

curran' 89

fauna Aslel 523-3

filUM au)tr~Jiana 132-LH fauna de campie 667 fauna de~rrului 338

fJun a Europe i 316·17 bUM insuleler 472

fauna pqto:rilor 189

h ibernarea 431 ouli.637·638

p:l.siiri carl! nu zbeara 345 pasiri de prada 13 5-7 pcsc~ ~i pasari rinocer 663

r::tje, g.i!te ~ i leb~de 276 zhomJ89,87

Jlasari d.ntitoare 654-655

a lui Cerci 638

pasa,ea. \c~aWf 262 plrulrcea de Kentud:y 653

Pi.~1ui care planeaza 87 colibri 517

v!tnturei ul135

Plisari o;rnivore 13}. 653 Pa.lm consumatoare de insecre 652. 653, 654

ani male insectivore lOS Ioparle839

i?a5w coasumaroare de pqte 653

Pil5ui de apii 7 16 ?a.<liri de pmdfl 13 5

I anruri ~ retele rrofice .350 Paslui d~ ,arm 659

j'a,;!i.n m arine 660

rocosrarc i 149

977

DATE INDEXATE

Picioare clmilc201 pasari L32 reflexologic 572

Pico Duane 188 Picrograme 776 Picrura 673

dare 938

deco rarea corp ul ui 219 Gupta. ImperiuL447 icoane 160 iHOrie"171-3

Monet. Claude - 62 muzee583

picturi rupes{rt> 71.358, 673,312

PiC3SSO. Pablo 672 Poinrilisrn 265 restaurarea 583 pieruri rupesrre 34 Safavid, Irnperiul61 Epoca de Piarra 312 Vopsde71,900

pigmenre 265

Picruri cu nisip, amerindienu 96

Pieron pe roci 3q, 312 lJN.'li Picrurt rupestre Piculina 480

Piele

amfibieni 80 oorpul urnan 674 elefaao 302 hipoporami 423 reptile 745, 311 ~crpi 826

PicpcmariFl440 Picrsici 390 Piese

dr:un:lrurgie 272-3 ream: 835·6 P"~t"741

Piqe760

iOllk 29. 760 Pieroni 716

Pierre prerioase 258-259. 467 Pierre pretioase 259

Pierre pretioase organice 259 Pierre semipredoase 2<)9 Pietrificarea, fosdc 377 Pierris, plaje 877 Pigm<'flli265

piele 767

vcpsd~900

Pilat din Pom 484

Pilonil lslarnului 489 Pinacate, Parcul National 551 Pinatubo, Mum e le 650 Pingos850

Pingu ini 351. 351 Pinnacles, descrrul 93 Pinnipedia 748 Pinocher, All{Itlslo 790 Pinocite 211

Pinrenl, pasiiri de prada 135 P irrm, em; din rasa 175

lasnmi51 lebede 276

pashi clnratoru-e 655 tuC3J1i 123

Pasa" nectarivore 654 Pisfui rinocer 663

pasacea rinocer rrornpensca 663

rinoceri 82

Pfuliiri icsil.tor 262

cu capul negro 638 Pas.1Ji zburaroare 459, 477 Pascal, Blaise 238. 690 Passchendaele, Lupra de la (1917) 724.906 Pasuggiata 476 Passeriforme 65

oU3638 Pasrele 257

Pasrelul, Insula 496, 531, 635, 679

Pasteur, Insdtu rul 267. 64 5 Pasteur, Louis 544, 645 Pasteur, Louis 645 Pasreurizare 6 5

Pastorale, imfonia (Beethoven) lSI PiimavuJ340

curcubeu 66;Patagonia 65. 67, 788, 70 Patina] 690, 897

ln linie 794

Patinaj arrisric 800 Parinajvitcti 800

Patine 690

Piidagin:t mare 371

Patrick, 5£210. 488 Parronaj, Renasrerea 708 Pauling. Linus 92, 215 Paumrl 166,325,325 Pavarerri, Luciano 629 Pavel. SfZ56, 257.4-84 Pavlor, vuJClUlu1634 Pavlova, Anna 141 Payne-Gaposchkin, Cecilia 820

Peace Pledge Union 59l Pearl Harbor 815. 726 Pearse. Patrick 88 Peary, Robert 673

Pecari 702

Pedeap a 472

Pedeapsa capirnliiAn Ped epse corpo mit 472 Pediarrie 54 [

Pedro I, impar .. tul Brazilici 790

Pedro Il, imparatul Brnzilici 70S

Pehblenda 267

Peipus, L'lcullil

Peissje glacillre 413-414

fo top e 80 Peisaje periglaciare 850 Peklnges- ul 2m

Pele 351

Pelerinaje 762

hinduism 4_2

Pelicani G60

Peloponez 03 Pelcponeziene, Razboaiele

20

Pelvis 765 Penda27 Penc 132

bumiTe 172-

carnufla] ~j culcare I 8 pasari marine 660

[al" 7lG

Penicillium 216

Peninsula ArabieH06 Peninsula Iberica

Penis 743. 96 Pennsylvanians, epoca378 Penro e, Roger 399 Penzias, Arno 838

Peon 209

Peotin 589

Pepenii 366.390

Pepin, Regele francilor 358 pcpiniere 525

Peprilus triacantbus 669 Pcpys, Samuel 529

Perchc:ron, caiul din rasa 175 Percupc, insrrurnente de 478, 480

Perestroika. 95

Pererl, diidiri ~i conscrucrii 229

Pera de Cuellar. javier 863 Pericle420

Peridode 58

Pedoada de rut 20

Perioada de rut, defanti ~03 Perioadc de gestarie 917 Perisralrism1.ll276

Perkin, WIlliam Henry 900 Perle 2.59

Permafrost 6. 850 Perrnanganat de potaslu 78 Permiana, perioada 378. 892 Perrnulr, Charles 530

Perry. Commodore Marthew

81

Persall, Imperiul 455 '56 Persan« en par lung 678, 679 Persefona 907

Persepolis 5S

Persoane cu diz"bilir~i

educarie 294

Personal compup~r (PGs) 237. 238

Personallcacea, creiernl ~i 254 Perspecriva 7), 50i'.741

Peru 286

Peru 286

Perusi 643

Pe~1 paragonian 65;1 Pes~ch487

Pesciru~i 663

cornual 663

ru cinga roare 663

curopeni 316 malahir 339

Pcscuir664 barci 886, 888 badam 1 9 Benin 6 Burma 858 Chile 99

Emirarele Arabe Unite 8 J 0 Islanda 90

)aponia 505

Kiribati 680

Mauritania 34 MOZllmbk32

oamenii preisrorici 689 Oceanul Arctic 64 Oceanul Indian 626 Oceanul Padfic 635 Oman 808

Pnu286

pisciculnrra 664.635 Portugalia 683

resurse rnondiale 932 Srarele Unite 865 surnerieni 826 Surinam 792

Taiwan 208

m¥S84

Ilezi,i Pqri VictnamS97

Pescuirul la sccca664 Pescuirul 13 undili 664 Pqrde c1o\'Jl290. 668. 83 Pesrele clovn ~.epos 669 Pestele ferimiu 732

Pestele gramma regal 669 Peseele paradisului 262 P",!tdc ~esa{Qr 668

Pesrele zebra rubular 669 Pestcle-arcas 669.340 Pesrele-chieara 731 Pesrele-dulgher 669 Pesteie-lnger (scalaml) CIl

in de albascre 669 Pesrele-lanrernd 669 Pestele-scorpion 669. 86 Pescele- corpion 733. 86 PqtcLc-sccure 669. 623, 79' Pqteri665

altare 7 fauna 189

oamenii preistorici 689 pilmjcni de pqtera 648 picruri rupesrre 71, 358. 673.312

Peft.c ri de nsura 66 S Pqteri de lava 665 Pqrcri marine 665 Pqri667-8

animale veninoase 86 bancuri 89

carninuri 262

fauna lacurilor ~i rilllCiJOt 340

F..un~ rnlasrinilcr ~i balfilor 340

F..una oceanelor 622 F..una p:idurilor rropicale 348

fauna pe;;milor 189 hr;ma 349

mIgra~i a 84-

mi¥ari 89 preisrorice 8n

Tech i ni ~ i fa iforrne 732·5 recifde de corali 33 record uri 919

v~i I' Pescuit

zborul87

Pefti co schelet 0 o. 667 Pesri de api dulce 668, 669. 670

P~ri papag;tl599 Pe~d pJap 667 Pesri sanitari 668 Pqti tepo~i 89

Pt'j'ti undirari 668. 623 Pe~ ri zburaror! 87 Pesti-balon 86 Pesn-chirurg 668 Pqtii Dipnoi 331, 31

PeitH lipsi~i de mandibula 667 pqri-vaJizil. 669

Perain, Mar hal3S9

Petalc 346

Percle sol are S 1

Perth' Pill' (Barrie) 53 [

Peter Rabbit's Race. jocul 831 Peripa, Marins 141

Petra, Jordan 822

Petrarca 741

Perrcchunie 625. 626. S64 Pccrograd ua;i r. Petersburg Pecrcgraf

microscoape 586 Petrol 625 f>woI62S·6 Perrcliere 888 Pecrclogie 378 Petru Herrnirul 261

Petru I eel Mare, '[arul '"29. 356

Petru m. Tarnl 3S6 Peugeot. biciclere In 5 viteze 154

PH, scam 12

solul788

Pharsalus. Baralia de la (48 l.Hr.) 112

Phloem 654, 665, 246

Phnom Penh, Cambcdgia 897 Phoebus. Hururele 240 Phyllll5lrepl)lls flauom'ialllS 638

Phyllosrornus hasrarus 525 Pi 536

Piane591

Piarra din Roserra 100. 296 Pica. iep urele ~uieri[Qr J Picasso. Pablo 672

Pittard. Auguste 329 Piccard, Jacques 329

978

DATE INDF.XATE

I'ltlul24 alb 64

J~ piarra 248 {'IIJII .. LOlIgMIIII 663

I't,wtlT J O. sonda spa~:Ua 797 l'i['l.!rl'

l'ir .. mida cu rrepre. Saqqara 2S.676

l'l.mmluc 676

azrece 62 E.gipt 25, 2011

1\1 ya, lmperiul 56S l'lmng" oliuacea 655 !""Inha 668, 500. 348 l'lr.lfi '0-.659

[luinc!i 308. 309.798 l'nul s= 440

Puul tar;llor44Q

1'I,iC-d "bisini:ma 679 [I"tea de n!>lp 520 l'l.ica lui Geoffroy S2U l'l\ica-lcopard 520 l'llia-pescar ')20

PI~lci 678-5

mmportamcnr 89

lei ~j alre feline a1banc" 0; 18-13

IIIU51i\i S49

ochi 85

reproducerea 5 SO

l'l~ki cu par lung 679

I'I< id cu pl~ 5CU rr-679 l'l,iel de mare 623,731-5

"rcrpila" elecrrica 7 2 cu pete albasrre 732 patate 732

I',,,eile de junglii 20 l'[ssarro. arnil]c 95. 561 I',sr<!. aeropcrturi 17 l'IHoale 09. 108

l'l«oale semiauromare lOS Ilitagora 60

I'ircairn. Insula. 680

Pilch, Lacul 625

I'i IisoiuJ albasrru (i5S I'l[0hui. pasarea cu. glug-.i n, ,gra 116

l'uonul ~45, 826

J" Calabria 3lL

de tigrac 311, 83 l'iruitara, gland a 25 . 38 1'!lIi II, Papa 19

Plmri 910

J'i euri cu pasta 84,<)10 l'izarro, Francisco 442.89 l'lnca de baza, ccmpurerc 237 l'laccnra 550, 44

I',"cheta de marc 353 I'I.",hE[t 14. 74

1'1.; i convergence, deriva t nrinenrala 242

I'bd recconice 24~2 3 )llkUe eu circuire integrate \01. 48'1

1'J.\)e8n

I'laj~ propria-rise. de golf 817

PHum\.nii~r pira{ia691 Planarii !l9S

Plancron rsz, 86 .622 Planerc 680-2

asrrolegie 122 astronomic 124

din afara Slsrcmului Solar 280

PJ .. nere de roca 680

P lanced c de gall G 61-2 PJ~ng:1turul440 Plsnra piedicll3J Il!anrnr1i

de arbon de cauciuc "'911 sdav:'tism 771

fedi de zahar 190

Planra-urcior 685. 340 Plante 663-9

boran icil I 56

celulc 211

dasificare 510, 914-15 fauna Asiei 523-3

f~uJ1a Australlci 132-100 faU1U pescertlor 189 morfologie 665

planre carnivore 685

Planre anuale 663 Planee pcrenc 663 Planul inclinar 568 Plasma

rnareric 53ft ... llnge414 Plasric '564 polim eo :H S

produsc din petrol 626 Plasricitare 78

Plata, Rit) de la 66 Plarforme perroliere 625 Plath, Sylvia 69-

Platina 5 SO, 925 Plau>fl'f20

Placo$t'. armuri 70

Plamari de Hlmaee, .Ilim~ Ii produqia de filme 364 Playa 274

Pleiade SO-;-

Pleisrocen, epoc:! 378 PlcxlIl brahial 253

Plezu! sacrat 253

Plirnbari pc munre 17~

miscanle placilor rccronice 1. ;l

presume 690 su bee ran ii 621 vintun 266

Plimbari, drurnerli 177 Pliocen, 'POOl 378 Ploaia 698. 902

dima23! Curcubcul 26 deserruri 27

furmarea pestcrilor 66'5 hrrmnj 393 musonul23 L. 449 ploala acida Il, 699 raun 730

Pkraia Beida 12. 699 PJopul alb 689. 248 Pluguri 32.4. 61 Pluguri de zapada I Plumb )50

Sctdii plumbopcrasica n tabelul periodic 9r Pluca669,683

Pkre!l66

Plure de salvare 888 Plurirea 690

vase ~i b:.;c i 886 Plm 6S0

due 921

S ... rernul Sclar 1- I'lutoniu 92

encrgie ollde:tr.l ~ 10

Plymouth, A 676

PO.riul·I/S

Po beda, 'fitfu.l 80 Pochivnicul689 Podul.Aka)hi K~ikl'o.Juponi~ 694

[>oduJ lui Adam, Sri Lanka 467

Podul Prieeeniei, Mckongg9~ Poduri 694

cele rna; lungi pod uri suspendare 93 ..

Poduri hobanare 694 Podurl in arc 694

Poduri in cO!l501i 69'i

Pod uri pe grinzi 694 Poduri suspendarc 694, 93 Poe. Edgar Allen 529 Poezia epica 695

Poe ... ia linea 695

Poma narativi 695

Poezie 695

epopei5lS

pemru copii 205

poeri imporranri 941 Shakespeare, Williall1-53

Po.,zje de lalldll 69 S Poezie de razboi 695 Pogwmuri .. 87 Poimer-ul207 Poinrilisrn 26-

rescaurarea - 83

Poitier$. Lupca de fa (13S6) -23

Poker (joe de <.:ilqi) .20 I Pu.! PO! 897

Po lara. ellma 2J 1 'Polaroid, aparazele de lumgrafia[ 163.93 Pole!l687

Polenizare 51, 346 Polhern, Chrisropher '520 Poli, magnep_ 522 Poliakov, Valeri 86 Poliedr" 536

Poliedlena 564

Polifonie 604

Pollgoane 536. 926 Polimeri 21 S. 564

Polinezia 679 Polinezia 679-80 Polinezra 696

Polinczia 93, 129,679-80 Polinezia Francezs 679. 680 Polipi. coral -:33

P!'lIi~lriO, Fren (.1129 Polistiren 564

PoJi~ia676

:lrmura69 legc~ 504

vase fluviale 888 Polina secreta 676 Politica 424-2 fesriva!uri 328

lumea polind 928-9 parride polirice 392 pollricieni 391 sro:aguri 340

Politica Agricola Comuns (PAC) 3lS

Politica w"ial:t, Uniunea Europall1;i 315 Pollock.jackscn 95 Pollux 725

Polo 111. 288

Polo. Mareo 320. 500, 98 Polonia313

poluarca S41

Poloniu 167. 925 Poluarea 699-700

aer 18,:00 caralizatoarc 179 energie nuclears 310 in Japonia 481 incalzirea globaJi'i 231 indusrriala 235

m~ini ~i camioane 178 ploaia acidii 12

f[ selecda artiBcialii 319 uleiuri 13,625, 700

Polul Nord 64

explorarea palara 329. 673 Pol ul Sud 56

Pombal, Marchizul de 05 Pompei eel Mare 212 Pompei, Italia 100.71 • .3 7 Pond 175

Poneiul de monte irlandez' 175 Pont du Gard.] imes 725 Pontic], Munti] 852

Pontificar II..-MPapi

Pop Art i3

Pop. muzica 718-19 Popenchiul225 Popoarele mari!!)r 844 Pop<X1atapecl 101,55] P<)PI'ICl', Karl 742-

P puiatia

date 930

lannrri ~i rerele erofice 350 niveluri de rrai 931

Populatla adena 65 Populatia afar 30 Popularia ainu 504.506 POpuJlI~ '1-,J13oti 45

Popularia bantu 21, 23 Pcpulaea beramaribe 6 Populatia lumii 930 Populana urbana. dace 930 Popularia/poporul anasazl 65 Populus37S

Porei 325. 02

Pore! mistrell (Sus smifa) 702 Porci sal ba tici 702

Porci spinosi 702.837

americani 64

Poreul de piidure urias 702 Porcul pitic 702

Porcul [O~ll de r:lU 702 Porcu~ rul de Guinec:a 837 P rffera 576

Porsche arrera 911

Port Louis. Mauritius 626 Port Moresby, Papua-Noaa Guinee6315

Port Royal Nova Scoria, Canada 182

Pon Vila. Vanuan, 637 Port-au-Prince, Haiti 188 Pona~oane888.721 Porldan685

chinezesc 632 Potpie d e Fi er 802 Porto. vinul 683 Po rrocale 799

Por r-ef-S pain. Trinidad. ~i Tobago 189

Porro-Novo, Benin 46 Porrugali3_ 703

cornertul cu sdavi 772 Galer;!llortughezii 623 i5tOric705

Razboiul din ArIgola 19 ~i America de Sud 67.71

Porrughez, Imperial 705 comeerul eo sclavi 72 Porruri 681

dare 934

Porurnb

agricul m ra fi cresreree all irnalelor 47 milnau:e349

resurse rnondialc 932 Porumbei 132

Porumbelul indo liar 6 3 Poseidon 389, 40 I

"Poserele sirenclor" 6}7 Poscrnodcrnismul, arhieeceum 103

Posrul Mare 328 Potasiu 298,924 [Joumilla pil/UStriJ 3-1 Porosi . Bolivia ~89 Porrer, Beamr 530. 532 Poulsen, Valdemar 828 Pooenea soldatulu:

( rravinski] an

Povesu

Ii rcrarura 515-16 lit~mmm penml ('(Ipii 530- 532

979

DATE IKDEXATE.

aeroporruri 17 nJ\'iga~k 610 pl'<.lgnoza vremii ~09

RadafCl 6}8, 401.47'7'.347 Radiatii

Big Bang 155 cftlduro 200

Cea)ll"dc rndiap,,· 61 S radioactiviraec 697

raze X ~j specrrul elccrrornagneric 911

Radiatii ulrraviolete astronomic 8R J

specrrul elecrrcrnagneric -17

srrarul de ozon 126 Radio 589, 696. 850 Radioaceivitare -15 Curie. Marie 267

Meirner, Usc 548

Radiodlfuzlune dramaturgic 283 radio 696 releviziune 829,:}() "ideo 875

Radioizoeopi 697 Radiorerapie 69;Radin 267. 924 Radon 925

Rafad 741. 708. 776 Ratlles, Sir ramford 525 Rafia691l

Rwnarca

o{dului467

perrclului 626 Ragdoll, pisica 679 Rliget, lei 518

Ragtime. rnuzica 482 Ralduri ueriene, al Doilea Razboi Mondial 727 Rajnng, n\ul 523 Raliurl576

RAM (rdndom.am::s.s memory) 237

Rama V (Chulalonkorn). Regcle Siamului 78 R,'lmadan490 Ramll_fl1.llJI421 Ramburani 390 R~me89. 895

Rarneses 1 t, Faraonul25. 295. 296, ,25

Ramon y ajal, Santiago 253 Rnnn 378

Randamenr, mecanisme simp!c568

Rindundc 134 Rdndunica de cas .. 35 Randunica de marc 660 Randunica furmn;i 660 Rangoon. Burma 858 Rankine. William 30} Ranunculus jlam",,,l,, 689 Rapinul226 Raphidouema 378 R"pbllsJ78

rniruri ~i legend.: 592 Povc~c din copllarie 531 Povqti fantastlce 5 ~ 1 PovqtiJe d e aventuri 531 Povqtile unchlului Remus (Harris) 530

Powell. Colin 41

Pozitia de revenire 70S P",dlicori

Pear. materia iruersrelara 870 P",ful de p~di 209, 107 Praga, Republica Cehii, 313. 197

Praseodymiu 92-4 Praxirele -1 Precambrian 3 8 Prcdarea

educarle 294

~coli ~i colegii 741 Predica de pe Munte 484 Preerii 612

Prelucrares meralelor -50 cdtid210

persana 456

Prelucrarea pierre! 580. 58] Premli

Iirerarura penrru copii 205 Prerniile Aeademiei 365 Prernlile Nobel 215, 5511. 842. 941

Prernule Oscar 365. 9 0 Pre rnolari 824

Preoti 907

Prqedin~j

dernocratie 24 feme; 948 fraI1\<1945

tatele Unite 944 Presiune 690

an 18,902

Presiune joa,,,, v.lnwri 266 Presiunea aerului 18, 07 ~ auzul SS3

vremea 902

Presiu flea crescura

vanturi 206 vrernea 902

Presiunea publici. polititi 392

Presiunii, lege:. 375

vanrurile 266

Presley. Elvis 718

Pre 'p a, Lacul 804 Pretoria. AlTica de Sud 21 Prezicerea viirorului 85 Priapu 389

Priestley, Joseph 18. 654 Prim minijtri

Prima lnternarinnala a Mundrorilor 535 Primate 568·70

Primele ararat. de n)(ogranM 93

Primul ajutor 708

Primul Rizboi Mondial 718. 72'i-·725

aeronave 906 Africa 35

svloane de lupill 721 bornbardarea aeriana I () C cntesratarii 591 Europa]22

Gailipoli 135

poezie de ruboi 695 recunoasrerea din balon 94 Rusia 754

submarine 824

victim" 719

Primula 684

Principe vezi Sao Tome ~i Principe

Pri m:ipiile mlllc1tllltkii {Newton} 60S. 840

Prisma, spcctrul lurninii ulhe 264

Prisrnaticc, crisrale 258 Privighecoare-J. 655 Prizcnieri de r5.zboi 883 Proba com pled. 288 Probe conrr acronornerru, ciclism 22l

Proba pc echipe, ciclism 222 Probabilirare, ~tl\ristid )61 Probe de camp ~-; de pi5t~ 88

carnpioni 936 Probe de camp.

Probe de eros. echlratie 288 Probe, echiraric 288

Probe, proc~se 50S Probosci '. mairnura 339 Procariore 892

Proce n taj c 620

Procese

sali de judeCa[;i 50S vriijiro:ul' ~i vntJh'ork 898 Procesel e-specracol, U ni unea Soviccid 795

Prf)co1Lml437

Produdrori. filme ji producria de fUme 364 Prognoza vrcmii 709 Programe. computer 8'8 Prograrnul spatial al Uniunil Scvierice 733. 795

costume. pariale ·6. 690 navere spatiale 685. 711, 721

sonde spaliale 87. 756. 331 St\l~ .pa9ale 797

Prohibiria 815

Proiecua azimumlii 532 Prciecda conica, h.'fi 532 Proieqii .. har~i ~i c:Lftografie 5 2

Proiecdle -21. 107. 108 Proiecrul Genomtlulul Uman 377

l>fOiccnJ Marele R5.u Artificial Libia 29 Prolaccinii 438 Promereu 33 Prornerhlu 924

Promptere, relevtziune 830 Propaganda 42

Propan 626

Pro erpina 389 Prospectarca, ~tiinlde Pimanm!ui 842 Protactiniu 548. 92

Prcrecna ,oci~lli. Regarul Unit 738

Proreine 2-6

Protest, grupuri de 392 Proresranrlsm 256

In lrlanda488 razboaie religioase 310 ReJorrna 70

Prorcstc papuloTe. mi§cii.ri pacifiste 591

Prorisre 868

dasillcarc 156. 914 tvolu{ie 1.80

Proton, n1aJini 524 Proroni 92. 842

Prorosrele 807

Prorozoare 868. 869 Proruberante solare 814 Protuberance, Soare 81 Provi ncia Capului Bunei Speranre, Afi-iCll de Sud 23 Provindlle negre. Africa de Sud 22

Proxima Cenrauri 8;-1 Prumnoprvs andlna 148 Prune 390

Prusia 38 1·1

Prura do Jam:lao, Brazill~ 66S Przewalski, calul siilbacic 241. 174

Pslhoanaliza 362 Psihiarrie 541

Psihore rapie 544 Pcerid.,fi.e 327

Prerosaurs 92

Ptolerneic, universul 871 Peolerneu I, Faraonul 143. 208

Peolemeu, Claudius 532, 870 Puberrare 255

Publicaui

dirti 205

deskrop publishing (drp) 848

Publicirare 710 ag~n{ii 710

ziare ~i revisre 910 Pudelu! 207

Pueblo Bonito 6> Puerto Limite 65 Puerro Rico 188 Puftn660 Pug-u1207

Pui de gaina 325 Pui de pisici 678 Pulsari 294, S 07

Pulsul, primul ajuror 708 Puma 520.64

Purnnale lOB

Puncr de fierbere 199.200. 514.924

Punct de sprijin 558 Puacrul de: ropire J 99, 924 Punditii 329

Pu n jab. Pakistan 639 Punk 719

Punra Arenas, Chile 99 Pupc

flururl §i molil lSS mernmo.foz.475 Pupil e , ochi 322

Pupin, Micnael911 Puricele negro rosu 166 Purici 156,61.

Purirani 676,704

Pusca fo[ogr:ltld Marey 93 PlI?ti 09, 107. J 08

Putere iJm Eru~rgi e

Puteri, nurnere 620 Purrajaya 525

Pyongyang, Coreea de Nord 249

Q

Qatar 406, S I 0

Qianlong. Irnpararul Chinei -'9

Qin hih Huangdi, fmpiiraml Chind209

Qin. dinasria 209

Qing, dinastia 210 Qolleh-ye-Damavand, Iran -i63

~1rk'lHi 92

~as:tri 87.394,870 ~ebc,. Canada 1 1. 182, 6J4

~cchlla, indienli 67. 161 ~c,,"sland. Australia 129 0'erms378

Ql:.~["lalco"tl 101, S85. 592 ~ipn442

~sling, Vidkun - 0 ~ito. Ecuador 286 ~orn226

R

1\.3·92

Rabac, Mar e 29 Rahill 645 RahlJ1!487

R..chctt: 906. -1l·1 Rachiraml373 Racine.jean l72. }5S Rackharn.jack 659

Radett:, unelre din silex 312 Racquetball 797

Rlidkini

copnci 246 planre 665 Radar 13

980

DATE INDEXATE

R,lpo3Hde exuale 743 Rllrefuqii, unde de suner 827 Ibroronga. Tratarul de fa (1986) 607

R.I.' al Khaimah, Emirarel e Arabe Unite 810

[t~,a. strarificarea sociala ~85 l{Asco,la Boxer (1900) 120. 'Ill

Il.lsm~k 718

Itl sc de cai srci 17 '5 I{ .1Iina. conifere 247

1\ .\~ina, rnetode de aparar e nl e f'lilllcdor 6 6

l(.lSism. apartheid 21 Ita!>tafuricnii ) 87, 190 1(~,ul520

~'areniu 519 spaniel )20

I{ ,hlJl rosu 519, 520 II ~~1 man darin:i. 2 6 Klle 716, 325

IbrdeKhakj Campbell 716 lC,ponallzarea. Primul Ra'l'boi "Ion dial 908

It;uoni 885. 35

comuni 551

1(.luj AIDI1-Daria 80,-33 I~lul Aras 186

R l~, Sarr.ljir 366 ICbboak 18 .. 19

acron ave 906 c"re 436 cavuleri 196

lrnperlul Mongol 596 Leonardo da Vinci 521 major cele mai imporcanre clzbo~ie94

zei 1i Zc1 re 908

IU.zboaiel... apcleoniene 720 arrne 107

lrnperiul Orornan 454 m i~cnri paciflsre 591 radio -14

razboa.ie religioase 321 rdugia,i 198

vase 888

vez! fi Armarc: o!dap

ltizboaie civile 718 Razboaie de tesur 832 R~zboaiele anglo-birmane -'8

R~boiul civil american 48, 868,815,883

R\hboiul civil englee 738 Razbolul civil [us 734 RuboiuJ civil spaniel 800

IUzboaidc cu burii 98. l3 i~toric23

rnqte§Uguri 581 rUzboaide Gal ice 21 2 Itlzboaiele Indienc 596 R;izboaide Napoleoniene (I 97-1815)59~

normanzl610 Romanii ,5-

(Itzi 1f Soldad Razboinici, vikingi 898 R~boiul a1 erian 3-9 Razboiul civil american 48 Riizb, iul civil engle? -:-38 R~boiul civil 'panioI672, BOO

Razbolel Coreean (1950- 53) 79,728.249

Razboful Cr' meli (J 853-56) 608

Rszboiul cubanez (1898) 190 Rdzboiul de 100 de Ani 23 Razboiul de 30 de Ani 38 L Razboiul de ~ase Zile (1 %-) 883

razboatele cu arabli -9 Razboiul de Trcizcci de Anj 381,382.7 0

Riizboi111 din Angola 19 R.'ilhoiul din Golf (1990-91) 463,-00.883

fUzbuilll din Gran Chaco (1932--35) ]61

Razboiul Franco-prusac 359 R~zboiullran-1rak (1980-88) 79,71S

Razboiol Peninsular (1808- 14) 595

R ... boiu! Rcce 728_ 95.815 Cortina de Fier 311

arlo rarea spa ;iala 97 isroric -19. 356

mi§ciiri pacifiste S9 L propaganda 42

Razbciul Rozeior (145')·85) 738

ltazboi ul Rnso-iaponez (1904-5) 481

R.Uboiul ino-japonez (1894- (5) 81

IUzhoiul 'faranilor (J 524-26) 391

~hoiujcroian 401

Razboiul urechii lui Jenkins (l739) 66

Razdan, r.iuiI8'"

Raze gamn,a 69-

Raze infraro~ii 200

spccrrul electromagnetic 911

relcscoape ell infraro~ii 870

R.ueX 717

Curie, Marle 26

folosirea in rnedicina 5n, 573.842.7"10

scannere pencru >igurnnt'i 17

eelescoape 881

R"aqii mimic" 21

Reaqii rever ibile 214 Reacroare, energie nuclearfi 310

Rcactorul rapid, cnergie nucleara 310

Reagan, RUMld i 21:1

Realism, drarnarurgic 272. 283

Realitatea virtualli 8 8 Rebeliunea penrru whisky (179 ) 905

Reber. Grote 828

Receproarc radio 696

Re ccp rorl sen to rial i 253 Reccsiune, Marca 399 Reeesive, genele 3T

Rechini 732-5

b~kn1i732

cainde de marc 623. 32 doidi 732

tnger732

iam&ie732

lanterna -32

leopard 7 2

rnarele rechin alb 2 1.66;-, 732,732

oIJa637

rechirrul Pors Jackson 669. 732.. 732

vulpt -:31

Rechinul dine :-32 Rechinul newu de coral 7 3 Reciclarea

Mrrle; 642 plasriculu! 564 sriclei 822

Recife de coral 93.130. 33. 626.471

Recordul vitezel pe uscar 576 Recorcluri, animal" ~i planre 918-19

Rccrutare

armare 106

Primul Razboi Mondial 714

R~cm1276

Recu2jt:i. rearru 845 Redgrave .. Steven 736 Redondo 188

Reducere, reactii chirn ice 214 Refleqia 509

Rdlcxia intern a tOWa 509 Rdbologie 572

Reforma 704

alrare 56

Icgile religioase 505 r5.zboaie rdl.gioasc 310 rornana 725. -26 ,emne}l imboluri 7-6. 764

Refraq;i a 509

Refugia>i 198. 883. 930 Ro-fLlgia\ii in bard 897 Regarul Unit 735-738

anglo-s:uonii 81 Revolutia Americana -49 Regtle Lear 366

Reggae J8, lS

Regi p [cgmc: 42"1

brltanice 943 faraonl 295 feudnhsmul 329

franceze 945

Regin~

albine Ii viespi 5 1 fumici ~ termite 58 !fro Ii Regi ~j regine

Regizori

mme ~i producria de Blrne 364,940

r<:;unI84S

Regnuri. claslflcare 914 R~li[78S

Regulator. ceasuri co 862 Regulile rilzboiuluj 88 Reinarmare 555 Rerncarnarea, budi mul 170 Rdalii publice 14 Reladvicarii, reoriile 294. 398. 837.870

Rdaxllrea 13

Relicvarii 546

Rdigii 739-740

aborigeni ausrralieni 1 I arnerindienii babilcnienii 103 Biserica Cel [iei 210 biserici ~i caredrale 15- Buddha 169 budismul170-171 cn>iliza\ia vaii Indusulul 228

c~tinism 256-257

cultura Chavl" 213

druizii 109

Egiptul antic 295 cmigra~ia cine oua Lume 61

hinduism 421-2 lmpennl Bi'Zamin 160 Irnperiul Khmer 490 Irnpertul Mughal 453 inca 442

islam isrnul 489·9 iudaismui 50 I -502 mana,tiri 560 ",'Miami 5S9

oarnenii preistorici 689 obiecte sacre "'06 olrnecii 627

polinezicnii 531 vencrarca snamo~lor 34,

239.556

Zel ~i zeire 907-9 Rembrandt van Rijn 602. 673 RCJl1l1s725

Rena~t"rea 742

arhitectura 10 nn71 dramarurgie 2.72 gr5.dini 374

In F n mp358

in Gernunla 381 Leonardo da Vinci 507 Leonardo da Vinci muzica 588

Of'I¥216

~tiinta 84 O· 8 41

eratre83') Rengloce 390

Renii 20}, 551, 615

Renoir. Pierre Augusre 95, 561

Repeoducerea S le al blne ~i viespi 5 I arcropode 112 bacce rli 868 balene 139

broasce 1i broasre raioase 165

cai 174

clini206

cangurt l83 caprioare 203 clrnb~i638 cosa~i)'i greieri 395 crocodiJi260 crocodili 260 dinozauri 278

fauna de cAmpi" 667 muna de mli1.Jtini ~i de balti340

fauna desecrului 338 fauna Insulelor 4n fauna lacurilor Ji r~urilor 339

fauna oceanelor 622 fauna pa.dw-iJo[ tropicale 349

ferigi 32"

foci 748 gindaci 676 hipopotami 423 Insecee 475 leoparzi 5 L 9 lilieci 118 marnifere 550

mujChi' §i liverworts 2 5 mUfie 602

oameni 2.50, 709·10

ni ~i capre 630

ouit637

paianjeni 647

pa{:rrip 644

pasari 651

pqri 668

pinguini 351

plant" 687

porci 702

preisrorica 892, 688 rechini fi ralforrue 32 recifele de coral i 733 record uri 91 9

reptile 311

repdle 745-12

rinoceri 755

rozatoare 835 salamandre ~i rrironi 765 scorpion] 647

fCrpi 826

~erpi 82G-}

~i migraria 84 ~opOrre 838 ~oplid" 838-18

981

DATE INDEXATI!

s

rign 518 ll'1i 884 viru~i 869

Reprodueerea asexuara, plan re 6S'"

Reproducerea sc:ruatii. Reproducerea vegcl:adV:l. 6S7 Republica a Cineca, F r-.illl;<! 359

Republica Cehi :3 J 2. 3 J3 Republica Dornlnlcans lS8 Republici 424

Republicile Caucaziene -47-8 Rtq_ltimj (Mcrzacrt) 579 Resorru I motor. ceasnrr 862 ~ira~a691

p~ti667

planre 688 primul ajutor 708

Respiraria aeroba 691 Resurse

conservarea 240 lUll1e<1932

friInldc Pamanrului 842.

Resurse Mondiale 932 Retele neurale 457 Retina 322

Reunion 626

Revere. Paul 49 Reviso: 603-4

Revolra de p~ (1916) 488 Revolta Evrn::ilor""Z5

Revolra indiana (18S7c58) 448 Reveler po rrugheza 705 Revolra pranilor(1381) S46 Revolujia Agra.n SO

Revolutia Americ:am 749

armare 106

arme ji armuri 110-111 Revoluda culturala ~hinai 210.212

Revoluda din Februarie (1917) 734

Revohnia din Occombrie (1917) n4.

Revoluda Frane~. 45. 359. 361,901

Revoluda lndu.<aiala 31 0, 453-4

Revolu~ia Rusa. 734

"W ,i R1lli~ Revolu~ia $d.lop1fci. S44

~nologie &47 Revolutia Verde 50 Revolujie Americana 49 Revohl~ie Chlneza 212 Revolu,;i947

revolutlile curop~ne din 1848535

Revolvere 1011

Reykjavik. Islanda 90 Rezervani amermdil:ne383. 596

Rezervosre 2:52

Rexisrenta ae.rianli 387 Reaistenta Ia acr, btcicleee 153

Re:zi5toen¢. rolide 778 Rt'"I:i,oorl301

Rheniu 924

Rhodes. Cecil 258 Rhodesia ve;;.i Zimbabwe Rhodesianndgeback-ul 207 Rhodiu. 924 Rhynchoaycteris naso 52.5 Rhyehrn-and-blues 718

Ria 877

Richard l, Regele AnSl1d 261, 610

Richardson. Les c is 709 Richborough. Forrul 148 Richo:: r, scara, 268 Rkhthofen. Manfrlld von ~z.l Rideau. Canalul I SO

Rift-nl l\1c'di.o-l\tlanti~ 89.90 Rifml Nord-At!amlc~3 Riftrui oceanice 243. 621 Rig r411" 421

Rip. GolfuJ L1l

Riga ,. Leeon Ia 1 13

Rige.l820

Riley. Charles 632

Rirnsky Korsakov, NicoJ~i811 Rln, fluvlul379 . .380. !II!) Rinichi 96

Rinoceri 755

alb 240. 241.755 de Surnatra 755 [avanez -'55

marele rinoeer indian ? 55 .$"m~rian 551. 155

Rio de Janeiro. Bmtilia 163. 164,790

Rio Muni 22 Riolit 758,904 Ritrn .• rnuzica 604 Riner, Johann 911 Rima! uri 785

budisrn 170 dramamrgie 283 hinduism 422

RiIUJI w.rile {Jrim.ivmi (Srmvin.,ki) 811

Riad, Arabia Salldini 1I0S:

Rizomi 6118

&:rigi 327

R03tJ. de rors 453

Robert de Valois 329 Robespierre, Maximilien JG I Robinson. Mary 488

Robon 756

explorarea Sp:l9ulu! 331 Robctiipen rru deronarea bombelor 756

Roch es tet, Castelul, Angl in 194

Rochie vez; Hainc Roci 546-3

can rill urul dt Jp:l ~30 curremure 268

CroJ'.iu nea rauruor'" 30 fa,.,;.]" 377

geologie 842.378

glaci:lliune:! 385 1w.t9'04

metoda (orfuii prin e:.tIorli 871

rn icroscoape p<: tl'Qgraf'ke 586

p~Teri G65

Rod magmaiice 546, ~5S Rod metamorfice 546, 758 Rod sedfrnenrare 546. 758 Roelle calcaroase, peseeri 665 Rock si pop. rnuzica 718·19 Rodocreeir 259 Rododendroni JJ II

Rodos, Grecia 208 Rodrlgu~l" Simon 160 Redul pam:1mului (plaora) 689

Roentgen. \Vilhdm lin. Rontgen. \X"dh~Lm

Roge-r 1. Regele Stciliei 1510 Roger I r. Regelc Skilici 610 Rogers. Richard 859

Rogoa 316, 393 Rogoz393-4

Rogozu I p~ n jeul at 4q.() Roiw:i de galaxii 394

srele 807 Ro!e.frt:care3S7 Rollillg STOnE; 718 Rollo Vikingul610 Rolls Royce 180

ROM (read-only- memory). eompueere 237

Roma 04

Roma, ltalia .75, 476 Rerun, Tratarul J~ 101 (I957) 311,315

Roman. lmpertul 310. 457- 459

alf",b~re 910 arhitecmra 102 armaralOG arra 71

pcduri 694

Rom~ne529

Romane de groau 52:9' Romania 761-8

Romania, Uerain3ji M{lldol'1L ,61

RomaniJ457

IJI'<i i Solda p

Romanov, dinasrin 356.-34 Romanrismul

Romero, Arhieplscopul Oscar 60

Romii728

limba502

Rommel. Feldm~~hlI 726 Romulus 725

Ronne. banchiza 56 Rontgen. Wilhdm 26-:-.655. 911

Roosevelt, Eleanor 438 Roosevelt. Franklin D 555 Roosevch; Theodore )8).868.

982

815

~ovul de Canada 6119 Roseau. Dominica 189 ROjii 390

Roskilde, fest; val ul 318 Ross, banchiza 56

Ross, Diana 7111, 865 Rossbj, undele ZG6 Rossing. rnlna de uraniu Namibia H

Rossini. Cloacchino 629 Rotapa culrurilor 50 Rorhko, Mark 495

Rap 558

bicicletc 153. 222 lovenpa 483.485 ~ini 559 morocidete I 53

Rotterdam, Olanda 601 Roull-cerului 685

Roun . .wr; I II

Rousseau.jean jacques 194 Royal Soder)' 0 f Victoria 1.34 Rozaroare 835-2

dinti 5 9

hi bernarea 43 I iepuri44 1

RS I!lO Rwanda 23

NL,b' al-Khali 406 .. 808 Rubel. Ira W865 Rubeola 869

Rubicon. du] 161 Rubidin924 RllbinuI259.834 Rucsacul rn, t98 "Rude', v lij itoarc898 Rudenie 774-

Rudolf], imparncul428 Rugkjuni, bhlmisll1489 Rugby)51

Rugina 214. <\67.550 Rugul.l~371

Ruhr, ~ru 380 RUleob 8159 Rulmenti 31'17

Relore 1~.193 Rmci29

Rushmore. MlmreleS66 Rusi1l75, 308.731-32

"Rusia Alba" uni Belarus baler 141

COJ1duc-Jtori 944

Coninn de Her J II

lseoric 729-30

mdncare ]49

monarhi 944

~i Asi~ Centra];i UO Russell. William 91 0 Ruth. 8.be 795 Rurherun 924

Rurherfoed, Ernesr 31 (I. 697 Ruthertordlu 924 Ruwenzori, Munt;ii 19, 20 Ruyter. Michiel de 602 Ryukyu, in .... ,ld e 5M

Saab 99. ma~ina Turbo ISO Sabah523

Saooru(487

Sable 69

S1ibI!69,108

Sacrificll

azrecii 136

dtJC zei ~i Zt lTe 907 Sncrillcii urnan e l01. 739 Sadar, An .. var 646

Saddleb red, rasa de cal 175 Safari. parcuri pcmru912 Saf.wid, Irn peri ul 461

razh ollie cu G recia 41.0 sali.rul259

vrzj fi hall

S;\ga 515 Sagcp 108

GI sernne 787

~a;; # Tir cu arcul S .. guticrii 390, 247

j aponezi 2.41

Sahan Occidenrala 38 S31w3. Dqerrul19. 37, 2 00 fllCtWI tran s-sah uri .. ", ~62

(a!ill3338

~i istoria Afncii 34 npuri de d~<"rt 274

Sahel reglunea 42 Sakun450

Saiadin 261 Salamwd,a 80 .. 765

euro prana de foe "65 mandarin 80,765 m:gricioas,ii de munre 343

Sabm~fldrd parnrn 765, 347 Salamis, Lupra de la (480 Be) 420

Salat489

Salazar .. Anronio 705 Saicl.rnii 667. 686 SaJdrnul ga!ben 320 Salcia polara 3S I

Salem, preeesele vr.i.jitll,lrdor din 898

Salgi narc bel, podul, EI vefi" 694

Sal i de ju det:atii. 50S Salleri, Antonio 579 Salim. ~eicuJ 453

Salinas Grandcs, Argetltin:l99 Salinrzare 788

Salisbury. catedrala. Anglia 157

Salisbury, Rhodesia ,it'd Harare, Zi'mbabwl."

Sal k, Jonas S 70 S"bmJflelili 869 Salub.ritat.ea 159. '113 Salu ki ( ~ol.j "de) 2 07

Salylit I, WII'" ~pa~iala 797 ~3m""i 762. 898

DATE INDEXAT£

'i~mariu 924

\'lInnrkand. Uzbekistan 77, Sl

',1mb a 271

",uni. popularia GI7 v.unoa 680

".lmoa Americana 680

".lmoa de Vcsr 697 ~,unudngupta.ll11piirarul447 ~.lInuraj 766

armura 69, 70. 766 ,fIbii t08

amurul ll8

".m Carlos, rezcrvajia, '\';>.:ona383

'an Francisco. Conferinta de 1.1 (1945) 863

'i,m Francisco, SUA 268, 813 \.111 J o~e, Costa Rial 195, 60 '~n Juan, r!iul 19)

".m juan, Puerto Rico 188 "'.m Marino 76

\.10 Marino 476

'an Marcin, Generalul Jo,,: de 1[<,0. 90

~,\n Salvador. £1 Salvador 194, till

'an. populatia 31 ')an", Yemen OS

)~narare Ii in rrerinerc 13 ";in~tlrea mintala 4JJ \~niit<lrea publica 41)

~ andin i~rii 60

andwich, Insulele 1· \NES91

Ange

cht:aguri 474

grupe sangvine 4 Ii

inima ~i sisrernu 1 ci rculacor ·H4·15

sisrcrnul urinar 96 rramfuzii 474 vase de singe 889

"ange r, Margaret 7 I a ".lngh". populada 22 'Jnia800 \.tnscrilii.limba 447

... Imiago de Composrcla, "irania 762

S.lIuiago. Chile 99

\,lflfO Domingo. Dominican Republic 188

'1,10 Nicoiau, lnsulele Wfind""ud 90

''>«0 Paulo. Brazjlia 163. 164 .... LO Tome §i Principe 34. 23 )(lo Tome. Sao Tome ~i Principe: 23

"'aprofit e 226

S~punuri 13.45'i

Saqqara, pimmida. Egipt 25. 676

Saracia

Sarajevo. Bosrua ~i Herregovtna 803

S arsk, Parcul Napo rial 816

SiU:aturi 877 Sarawak 523

Samwak Chamber 665, S2) Sarbaro ri 84 S

Sirbll[ori. Todai5n,487 S3(bo·Croaci, limba 804 Sarcin:t

fcrrilJzarea itt vitro (FIV) 512.744

ginecologie 5'll

Sardinia 475 Sarea

Sru:gon al Akkad-ului 813 Sa rgon Il, Regel e A~j rici 84 Sari 219

Saritura cu prnjina 88 Sarirura la iniilpn", 88

lirirUfa titnd in lnaini 503 Sariruri

nrle [Ism 125 echltaric lB8

Sarimri 1:1. rrambulinf 410 Sariruri. ginul1l~tici 410

arirllrile porc: tau rio minoianii 589

Sam am, lndia 169 Saro-WilV3. Ken 19 San,r; 12

asanid ... dinasria 455. 56 S" s karchewan, Can..-u.la 182 Sate 6)5

SUelili 739

asrronauri ,,113 hiirti 532 navigark 610 rachere 711

reiele de rc:lcfonie 452,82.6 vrernea 709

Sarclirl gw r3tionari 739 Sarelipi de observare 739 Sane. Erik 6 2

Satrapii 456

Samrn661

dare 921 inele 39')

isrernul Solar 81S ond e $p~fial<' 797 Sg [yagraha 372. 5 1 J

Saul, Rcgde Israelului 844 Saurischia 265,267 SavanalO,335

Sav~ry, Thomas 306

Sax, Adolphe 591

Sal< i fragll 0 pposi cifolia 35 I Saxofonul480

Saxonii 81, 1 8 Scandinavia

Scandiu 924

Scannere

cornpurere 237 eiparul color 691 Scarabeul 401. 335. 59 Scari in spi~la 568 ''''Iiul 65

Scsune 368. 369 $celit/OlJtlll'llS 267

Scene8 5

Schelete exrerne 89 Schelere hidrosratice 89 Schelere interne 89 Scheleton 800 Schelerul

anirnalc 89

corpul urnan 250. 770-771 mamlfere 549

piLw.ri 132

plnguinl 351

Schi 897

Sch i al pin 800 Schi nauric 6J I Schl nordic 897 Schi ii.rirori 897

Schiller. Fried rich VO'I 283 Schife. desen 673 Schoenberg, Arnold 589 Schuman. Robert 315

ciauc, ne r v ul 2')) Science Hcrion 7 2 robed ;6 Sclavagism 772

isroria Afric;i:3 • 35 Scoart~ Pi1mill1wlui 649 Scolci

uriase 637. 635, 579 coicile 578

regnlt 623, 579 Sconqi 173 Scorbumi 244 Scorpii4l8

Scorpion! 112. 338, 64 ·2

veninuri 86

Scorpionul imperial 648 Scorpionul rnarrnorat 648 Scorpionului, conscelada 820 Scoeia 858-9

isroric 766

regi ,i regine 943 v~i Ii Regarul Unit

SCOtt, Capiranul Robert Falcon 673

Seen, Dred n Scorrish fold, pisica 679 Scotti h rerrier-ul 206 Scrabble 831

"Scramble 60r AfriCoI 35 Scrierea 73

Clvilizada Viii Indusului 22.8

Egiprul antic 296 hieroglifule 566

literarura 528·529

scrierea cuneiforms 826 crierea lini:u-a de rip A 589

scrierea Iinfara de: rip B 589 zlare ~i reviste 613·6

Scrierea arab'; 910 Scrierea hieratica 296 Scrlirori 941 Scrimii229

Scripep 568

S cufundarc: 690 Scufundiiri 503

submarine 812 Sculpcarea lemnului 581 Sculpture 774- 75 afriCLna 496

cclrid 210

culrura Chavin 213 date 938

decorsrea bisericilor 15- Epoca de P·iarra 3 I 2 etrusd.307

greacl420

Imperiul Gupta 447 medievala 547 olmed62

sraruile de pe [Mula P"ltc:lui 531

ScuJpruri lemn581 sculptura 77

Scu[gcr¢l1 de mprnfal1l. apa de ploaie 730

Scntari, spiral ul din 608 Scuneri 196

curari 69 Seacole, Mary 60S

Seagra.m. cladirea, New York 63

S"borglu 92 5<:OIra690

Secrerariarul, atiunile Unite: 862

Secrerarul- General. Nariunile Unite 862

Secrepi ruirosiroare, mamifere 550

Sccunde 837 Securi l08

$ecvenf3 principala, srele 820 Sedative S 0

Scfurdiri. evreii 474, 501 SelF: dune 274

cikan, runelul 871 Se ismografe 378 Seisrnometre 2G8

Selectia . rdS:ciala.1nmul!;irc 331

elecna narurala 2 2. 325 Selectia ~e;rualii. evolutie 325 Seleniu 925

Seleucus "55

Selgiucida. dinasria 455, 456 Semele de fum 232 Sernlconducrori 301 Serni-merale 550

rabelul period ic 924

Seminte 36~7, 687 hrana 349

pasan consurnaroare de scm inre 652.653. 654 planee purraroare de sernlnre 663

recorduri 9 J 8

Serniramida, Regina Asiriei 8'1

Semtearnis, Regina Asiriei 84 Scmiremorci 180

Semrnelwcis, 19naz ')44 Sernnale

animale 166

fum 232

sernnalizarea pc: mare 340 steaguri 340

Sernnale de alarms

anirnale J79

Semnale vizuale, comporramentul animalelor 88 Semnalizarca pc marel 340. 850

ernne p sirnbcluri 6-777 Sen no Rikju 766

Sena, riiul3S6.471

Senarul roman 457

endak, Maurice 20S Senefelder, Alois 692 Senegai34

[[upe CD to be de orel 189 Senegal. eru.1l 42, 43 Sennacherib. Regele Asiriei 1M ennmenre 253

Senzorul CCD 87

eoul, Coreea de: Sud 2 9 Spakmga524 Scparati§tii 676

Sepii 185,579

eql.loia246

mer:tscquoi324J Serapis 389

Serbia 804

S erigrafia 865 Serpenrul (insrrumenee musicale) 478

Servalul 5 19, 520 Servicii poscale 804-5 Strvidul C'iviJ 424 Setter. English 206 Seuss, Dr205

evan, Land 186 Sevres, porjclan de 358 Sewell Anna 205

Sex Pistols. The 719

Sexe.. str',lrilkare socialll 785 Sexi mul 785

Sexranru1610

Seychelles 19. 626

Sf. Lucia 186, 189

Sf. Marcu, Venetia 588 Sf. Petru, Roma 63

Sf. Sabina, Roma 157

f. Vincent §i Grenadine 186, 189

Sfagnum. rnuschi 573 Sfanra Treirne 256 Sfintul Duh256

!'anew Irnperiu Roman 191, 302, 310. 381. 428

Sfera ceceasca 85

Strnul Go1406, 808

fincrerul piloric 276 Sfinti

relicvarii 546 zilr de sfinp. 257 SfilJ.XUI verde 37)

983

DAT! IND£XATE

a.ddit:llC 13

alunecarea u~oal1i a solului 788

padmi902

S pi uri calcsroase 788 Selc \13 ~Ii "a 13 SolUlii78

Solvar, Ernest 13 Sob;

ruuzica 588 pe~ti 667 reptile ,45 serpi 826

unitilli de milsuril 878 Somnlna. pi sica 6"9 Somaiia30

Somba, poPUI~lj'4-i6 Somme, Lupta deja (1916) -24.906

Somnul ~S4

neccsarul dcodlhna, animalc 917

Sornon

Somoza, Ana~ta,in 60 Sonar 713

carlogD6.ere~ P I ~tO "lui ocennic 62!

nao,g.1fic 610

S I) nd~ spalia! ed 0 survol arc 331

Song dIe Nord, dina.ti,l 632 Song, dinastia 109. II O. 498 Sangha;, lrnperiul 127,--150, 462

SOllglw, Impcrinl46l Songhai, poporul 4'5 Sonn\ Ali 462

Sonni Bare 461

Sonora, Dc~emll 551,611, 615

Son)' 818, 830 Sorb", '1~ 267 Sorbul689

SO[o. Hernando de 614 SotIfu2rc" 5, Lucja !!l6 SOli/.: 19.760

Sou!. nunica 718

Soweee. Africa de Slid 22, 23 "Spairna Ro~ic·, SUA7Z8 Span;a 798-800

bancnote 146 Spanish Armada 30\ Spamml verde 689 Spm~ 401

Spttfr.'lC\!' "in

Spnliu

astronomi~l24 Big-Bang ISS

C'~mpuri magl1ttico:> 512 gillri negl"<!" 399 gravitatic 398

Teoria Generals ~

R~l ati vila v;; :2 94

I't!;.i Ii AstrcnomteUniversul

.sP~lillluj.lllfujurMea 878

Shackleton, EmC$' 673 Shall'cr, Pe eer 579

Shall Jahan 453 Shakespeare. William 272. 301,529,753

Shakuhachi 592

Shang, dim.5tin 120.2.09,210 Sh:tnghai, China 217 Shannon. ciuJ 465

Shar pel, ciinele 319'

Sharjah, Emirn[eic Arltbo:

Uni~e 810

Sharon. campi a 49!

S harpeville, rnasacru I de III (1960) 552

Sberr-al-Arab 464

Shaw, PeECY 610

SheUey. Mary 52.9 Sh~ng478

Shepard, Alan 72' Sherman. Generalul48 Sherry 799

Shedaad, j>olldull7S Sh etl and, rasa 206

Shi'ah. Islamismal 490. 448 Shi!mlru, japon ia 504

Sh ire, rasa de cai 17S Shinto 739,935

Shiva 421

Shockley, William 301 ShI;>faru1478

Shena, popularia SS6 Shujai, ~~h 453

Siam vn;i Thailanda 5;amanguj54'l

Siarncza, pi,iea 671i, G79 Slberln 731

=r= 76 o:aigal.l,l\ 76

Siboney, populajia 11i6

Sicilia 475. 6) 0

Sicomorul 390

SIDA (Sindroll1ul, Irnuncdeflcieojet Debandnc) 78'1

strebcluri 787

virusul irnun odeflcien lei urnane doblinditc (HIV) 159

Siddharfh~ Caucama (Buddha) 77. 169 $idef2.S9

Siemens. Werner von 235 Sknirul758

Sienna, !mIia 496

Sic rr .. Leon e 35

seulprura 746

Sicrra Madre (Gnatemab ~ £1 Salvador) 193

Sierra Madre (Mexlc) 551 Si~rr:t N evada, SUA 813 5i faka lui Coquerel 54S Sigu.ranla

masini 179 runde871 ~ilsn11l1 739

Siko rsky, 19o r I van ! 5

Silex cicplit, Imperiul M,,)'~ 565

Silicapi 546 Siliciu

til I'amfult M9 rabdul periodi' 9Z. 5 Silicon VaUey.SUA 813

S U oz wan e, pe! rc ra, lim babwc 689

Silser, LarulSly

Si!llrianii, perioada 378, 891 Silvanus 389

Sindicare 779

Sirubleza

fungi 226 micro-organisrne 869 pqcii down ~i unernonele de mare 294.483

Simbolamul 7117 Simboluri 787·77 arirmerice 6;W <:himicc924

coduri ~t dJ'nJri 232 ecuadi 620 rnaremuriee 92.6 muzica :iSIS

s ~~g uri 3'10

Slrnbolurt aducaroacc de no.oc'76

Simen, Munrii 19 Sime[]"i~ 536 5imJouii SS9

Sim ptom~. medicina 541 Simrur!

animaJe.S9 caini 206

mi,oswofi gll:Stlll "69 neuroru SeJ1zilivi 2 Sl ochii ~i v;iw1322 piisan 133

pisici 67&

receprori senziri vi 2 S:; urech ile }i au lUI 88 J

Simulare pe computer 848 Simularea, compmcr '156 Sinagolli 487

Sinsn 597

Sinapse, neuron' 253 Sincopa 482

Sind, PakiSWI 639 Sindieate

Sindicaee 235. 779 SinllJ\pore 449,523,525

bancnore ! 46 econormi d'J.gon 79 Sing~porc Cit}', SiulIJ\po,,, 525

Single -uri, cele III a.i bi n c vandllrc 939

Si n re d ZlItO;lrc de VOCt "! S 7 Sion 844

Sionism 121, SOl Sionismul 501

,,~i Ii Tarim"l Sf"nt Sioux. rribuJ 232. 596

Sip, Canalul 802 Sir Daria., ,.iul 71:Sireniene 138.894 Siri.a !!21-2

zc i Wi ;l.cile 389

Siria j'i Iordania 821·2

razboaie "'9 Sirian, De}crml7S

5 irinx, p",ari dinl'atoa re 654 Si$tc.mc dt IJpcrnrc, ,ompme.e 138

Slstcme numerice 620 SisrcmllJ binar, marcrnatica 620.926

Sisrcmul binar, nurnere 620 Slscemu I caseelor 785

S istern 1.1.1 cu bic, crisral e 258 S iseernul de Pozi~io nare Global"- (GPS)610 Siscernul hexagonal, crisrafe 2S8

Siseernul imperial. sr~llt;W Ii 1111l.sllri 87S

Siseernul imunirar 159, 7111 Sisremul Inremadonal de Wlif"li de mas"rn 927 Si"~cmuj Monetar Emop~all (SME) 315

Sisternul monocllnic, criscale 258

Sisrcmul nerves central (SNC) 253

Sisremul nerves pCrifc:ric 253 Slsremul nerves somatic 253 Sinemul ortorombic, crisrale l58

Sistcmulresplraror lSI), 691 SisremuJ Solar 814·15

asrroncrnie 124

CO mere I'i asrereiz i 236 clmpltri magneticc522 b'1":lvirapc J9il.

pbllCtC 680-2

Si>lemlll ,ct!'~gon~l. ~rist~lt 258

Sis,cllluJ rriclinic, cnsralc 258 Sistemul trigonal. crisrale 258 Si'remw urinar 250,96

S iStc li.'tatoarc muz icale 59l Sisulu, Walter S52

Sica, tip-a.rul865

Sit4.T 445, 'ISO

Siearul de pad II re 659 Sitatunga 203

Sinus V, Papa 197 Sjaclland, Danernarca 269 Skeleton Cease, Namibia 39 Skopje, Macedonia 80.1 Skylilb. m.~ia ~pa¢ala 797 Slov~ci~ 312, 31'1

Slovenia S03

Slovenia SO)

SLR .. ;tpar~rc de fotogr.lfiar!13 Sini familia Scone ;19 Small'. dinri 824

Smal ~uri, olan r ~i Cc ram ic,,-

685.632 Smarald 259

Smellle, William 544 Smochine 390

Smochinul banian l I" Smochinul manglllanr 643, 348

Smogul l S

Smogul f;nochilllic: 18 Snooker 796 SnO"'.John 544 Soarele 814~15

ca ,isr~a 807,820 carnpuri magnerice j:!:l diml1231

dace 92l

~ ne rgia so I ara 304, _,06 energie 303

fo rrnarea ISS forosinceza 654

marimca Ullivcr.m11lj"8~ I pe tde solure 81

mdinlii elecrromagncrice 911

~ r~mpcratura aerului 90Z §i timpui837, 862

reoria liJi Gahleo 395

Soares, Marlo ";'05 Soback·Sanmaek. Mm'll;i 249 Socialismu1392

Soc j ali «area 294

S ocierarea lui Isus ver.i JeZlI i Ii Socieratca i?lImnilur Drcpriltii 2.20

S ocictatca Regala 60S Socierarea Reg;tla pentru Prcven lrea Cruzimii fa~ de Anirnale (RSPCA).!J96 Sccie tatea Re;gal!i. pcntru Promovaren ~tin~lo! Naturale 8lJ·2

Socicrap plurale 523

Soder .. !i urnane 774- 5

dreprun]e omului 438 Socfologie nil

Serrate 787

Socrare 78i

SollhI198 .. 924

Sofia, B 111 garta 404 Sorod~420

Softhalll L 1

SlJfl'''are, ecrnpurere 848 Sogneijord 61i

Suldap

Solenoizi 296

S alida rir~ re 85'" Solide 778

pr<:siunc690

starile rna leri ci 538 Solitllir(" [jeeul) 831 Solomon, 1l1511Id~ 129,,637 Solomon, RegelI' lsraehilui 844

Sobeilil83i

SoJs~.llIl .1cI,.lri762

Soll1.1 ~88

984

DATE lNOEX .... lE

~f·cdi

d.l,iflcare 914 ~\oIUlic 325

'pccii inrcrmediare, evolurie 1'1

'I'~ctromccrit de masa 559 "I'"crrosco pe 26

\I'~crrul de ernisie 264

\1' ccrrul dec rro magll eric 9 I 1 lumina 264. 60S

,o:larn 820

"Ilrbirca 502

'I'tmulluminii albe 264

pccrrul viz;b;171~ 'r,:n~cr. Edmund 30 I 'Ilcran~a de via\:i 931 perma 743

cromozomii sexuali 377 'I); n I. apararea planrelor 686 "f1ioni 232,728

~rj rala. galaxii in 39'1 'piricde narurii 762 'rit.'lle 4·33

'I"a, Mark 503 'ptcell 781 'ponsorizare

'pore 794 releviziunc 829

'rori 663 ciuperci 226 rcrIgi 327

ll111fc:hi ,i liverworts 2~5

'port ""94

aeronavc 16 Africa de Sud 22 .ulerism 12; bare; 886

d.lte 936- fotha.13S1 Cermania 380

gi runascica 410-4 J J Imperiul Roman n5. -26 ino! ~i scufundftrf 503 japonia 50S

Jocurile Olirnpice 628 na\'iga{ia ~i alec spcrruri pe npli 736

Owens. jesse 632 Porrugalia 683

Rcg>lrul Unie 859 sporruri cu mingen 795- ..... 9'1'

sporrurl de contact 22.9 sporruri de lama 800

.lpO rtu ri rnotoriza re 80 1-6 stcaguri 0

renis ~i alee sporruri cu r:lC'h~t.i 797

timbre po~t.lle 80S "porturi ell 111 insca 95-797, -9 ..

rotbal351

rnezoamerican S85 ten;" ~i altc sporruri eu racbcta ""'97

Sporturi eu racheta 794. 797

Sporcuri de contact 229. 794 Sporruri de! iama 181, 794, 800

Sporruri rnororizare So I -6, 794

Sporrur; nnuticc61 1, 794 Sprenger. Jacob 898

Sprillgcr 'pan iel.English 207 Spume 78

Sputnik 739

Spyrogyrn 75 I

Squash (sport ell rachera) 111. 797

ri Gnka467

sumerieni 826 St. Bernard 21~

St. George. Grenada 189 St. Gorehard, tundu1819 St. Helena 90

St. john, Antigua ~i Barbuda 188

St. Kim ~I Nevis 188

Sr _ Lawrence, calea navig;Ibila 181.61

Sf .Lawrcnce, mull82, 614 Sr. Petersburg, Rusia (Leningrad) 729. 356. /32. 7:14

ascdiul (19 I) 79-

St. Vincent 2 5

Stadton, adetisru 125 Scadler, Anton S 9 S[aifordsh ire bullrcrrier-ul 207

Sralacrire ~i stalagmit 66')

talln, 105if728. 42 ,795 Sraling.rdd, Ru: ia 908 Stalinismul 79;

Stilpi de Sl1 ~incrc 87 J Sumine346

Srancufa 245 Standardul aurului )62

S .,10 fa rd. Un iversi ral~\ 813 Stanhope, al rreilea Corne Charles 865

Suniu 550. 925

Stanley. Henry 319

Stanley, Munrele 19

Sca.nJey, Uliam 296 Seamon, Elizabeth Cady 590 Starcul 1 '9

de noapte 653 "Wcca ncagrl 149 cgrera verde 1 9 gig.tnt .149

Stares de ~omno'cnv.t. an; male 431

Sdrile mareriei 538 Scarley.James 153 Starr. Ringo 150

rarele Balcanice (ClIIIIJSlIIft astJzi c" Europa de ud-Ese) 802

Scarele Balrice 112-13 Srarele din Golf 406-8

Sea [de Marilor Lac u ri 812

Srarele Unite ale Arncricii Federaua Americana 3 Mundi (FAM) 857

Forbal american 1l1.351 Franklin, Benjamin 360 IUizboiul civil american 48. 868.815. 883

rccu n mqrcrea din balo 11 45 Rev",1 utia americana 49 Truth. ~ujoutl\~r 849 \~~hing[Qn. George 886

StaticnY'6

farica. frecarc 822 Starisnca 561

Srarui ,.~i . culptura

Srand Llber Irbndt:l 488 $mrul l.rbcr Orange, Africa de Sud 1.3

SmCllII'''''' Biseri ;) Ii mnll .avilart: 78-:-

S [caguri 8 16· ~

coduri l3l

pimti659

.. Scealch" bombardicrul -18 teana Bcrhleernului 684 Stana lui David 426, -64

St ea ua solara ro~jc ;3 SUgO(UdS 267

StegO_foltt,.".S _6

Steinbeck, John 555,529 Secjari 316. 246.24';'

ghinde 390. 24;-

Seele S07-8. 8 0 asrrologie l:U asrrenomie 12 co nstela{ii 921 cnloare 264 gala.xii 394 gauri Mgr'" 3 99

Stele de mare 821 cum una 82 I

steaua de marc Wpoasi'l353 ~Iem,n lui Blood~ Henry 353

SIde de mare fragile 821 Srele de neutrnni 29 • gOSrcle duble 80;

Stele gigantc resii 807 S[ele pirice albe 819 Stele Variabile 820

Sten, piscol semiauccmar 108 Stenografie 9Hl

Srep, dansul 2 1

Srepa 76

Stepc

America de Sud 68 Mia. I!

Australia 129 EurQp1I309

faunA de clmpie 335-, pampas6S

tin; Ii Savana

Stephen. John 874 Scephens lsland 2't I Stephenson. George 868 Sreprce, Patrick 572

Stcr<,)izi 569

Stevenson. Roben Loui 531 Stidn 821.

de Boemia313 fenldani 652 suflarea seiclei 821 vitralii 54

Seida borosilioua 822

Sri cla cu soda cal ci na.til 822 Srid~ de boernia 313

Stida de plumb H22

Sncl .. de siliciu !l22

riel;;. optica 822 Scicl;. plana 822

ucla termor"'1.i'telltia 1122 S{idqi 65

eurasiatici 653

'figm,wi,1 378

S(ig!1l31~11687

Still.:f, MaMriu 373

Srilul fh;ture.lnot S03 Slimularcaprin scmne, compcrtaruenru] inseincriv 54 Snmulenre, drogmi 570 Stockholm. Sucdia 816 Sroloni, planre 687

Stomacul I'. 276 Srornarologte 82"1 Stonehenge 689, 84U Storyboard-uri

filrue ~i productia de t1IJ11C 364

reclarne l'l·

Stowe. Harrier Beecher 529. ~72

StrabM 210. 320 Stradivarius, Antonio 591

rnlnuml691 Strauficarea ociala 785 Stl'Jeigrnflc I OO~· 8 Srracecurnulue. I10ri 61' S[mtopauz<l. 91 Serarosreea 91

Str~lul, de UZ<lO 91

g:inri 700

rrarul de rod run~olidata 788

Srrarul inferior. padure:a truplc.-ua 348

Strarus, nori 615

Strauss. johann eel tillar r I Stravinsky, Lgur :'89. 672. 811 Stravinsky, Igor II

Stridii 578, 5 9

ascunoe 57"9

S<rid uJali<l., eos.l§i -and grcitri 395

Srrindberg, August 2 2 Srromarolue 892 Stromboli 475

Srroneu 924

Strugnri 156. '90. 4 6 SITU lUI 325,:> 5 Stuart. dinasria 738 Stuart. John 134 Studiouri

radio 696

de lnregisrrari 828 releviziunc 83

cuf393-4 ro~~<'llu,,684 rugiIJ:l 440 Scupa 539

Siurgecn, Willillm 296 Stun. Charles 98,329 Smaul

clntcc.S99,655 lui Swalnson 653

Srurzul albascru de munte 64 SCUILU] canca[or 599. 655 Srurzul dnmtor cu calma neagl'1638

Stylm-9 LO

Styr;ZW50.,mLS 267

SUA 393. 81

vulcani 471. 904 Subatornice, parricule 92 clemente artificiale 298 fizica subaeornica 842 Sublimarea 538.7 !l

ubm.r1ne812. -'8 Submarine nuclearc 812 Submersibile 62)' 690. 812 SubmcrsibiluL-lltli71 812 Subsolul 788

Subsearue ch im ice

acizi ~i baze 12-13 nmesrecun ~ i CQ rtlpUli i

8-79' analiza 5 - 9

apmrea planrelor 686 arme 107

aromi ~i molecule 127 Cbiruie 21+215 comporcarnenrul animalelor 88

dement e 298

formnle 92

mgi nc rie S47 poluarea 699

reacti i I 99

cabelul periodic 92 -925

ubsrante opace 509 Substante translucide 509 Substanre transparente 509 Subnseenra .. lgrfcultura de 47 S[](;ello~210

Sucre. Anronio Jose de 160 Sudan 19.25

Sudarea )75. 601

Sud~V. Munlu 312

Suedia 816

blazoan e 197 iSfori,740

Suez, Canalul 25, 406. 866 Suffolk Punch. caii din rasa I 5

Sll" 490

Sufragerele 334 Suharro, Genernlul451 Sui, dinastia 210 Sukkor 487

985

DATE INOrXATE

T.1'lkcm. Uzbekistan 116 Tasman. Abel 134,98,607 Tasmania 129, 134 Tastaturi, compnr~tt 237 Tam, Mnn~Ji 3 J 2

Tarn 57.319

Taurus, Munrii 852

Taxa pc timbre; Revolutia Al'neria>nu 49

Tare vamal.e 2.3 5 Tamnornie 156 Tazmanian, diavolul 184 TbiliJi, Georgja J87 Tchaikovsky, Perr 14 J

Te Kanawa, Kiri 629

Teach. Edward [Blackbcard] 659

Tearre 335-6

dans 270

date 939 dramaturgic 27Z-3 grcccsc 420

opera 629

Teatre de operatiuni 572 "Tearrul absurdului" 272, 283 Techneriu 924

Technicolor 365

camere de filmat 93

Teei (£"0(.:) 9

Tegu, §opuJa 839 TeguCigalpa, Honduras 19 , 60

Tegumentar, sisremul250 Tchnologta adccY:I[a 847 Tehnoicgie 7 2, 847

agricultura ~i cresrerea an illl"ldor 48 medicala S72

Teheran, Iran 464

Tel Aviv.Israel 47 Telccornunicarii 850 Telefosne 850. 816- 7

sareliri 452

Telefoane mobile 826. 82i Teleforo lenrile 163 TcJegraf232.850 Telenovele 283

Telescoape 828

asrrenomie 12 Gaiileo GaWei 395

T des<:oapc reflecroare 828 Teleseoape refractare 828 Telescopul Spatial Hubble 329,739.797

nbservarea Universului 870

Televiziune 829·30 d~te9 0 dramaturgic: 283 invcntarea 61,48 reclame 14 rcleromanda 30 I releviziune color 265 video 8 5

Tellinidae 749

Telstar, satelirul 739.830 Teluriu 925

Sulawesi 451.472 uleirnan I Magnificu!. ultanul45

Suleirnan, Mansa 4-50

ulf

in gazele naturale 626 in Pamam649

~mog l8

rsbelul periodic 925 Sulftt 92.S

Sulfuri 546

Sulfuric, acid 12

uli!jll, atleeism 125 Sultani, Imperiul Orernan 454

Sumatra 216. 51 Sumerienii 77,826

area 1

scrierea 910 Summer. Donn~ 719 Sumo, lupre 229

Sun Moon. Lacul, Taiwan 208 Sun Yat· en 212

Sundiara SO

unerul827 auzul883

canrinele ociale 55- coruportamenrul anirnalelor 88 lnregisrrarea 828 insrrurnenre musicale 478 unde de sunee 827

Supape, mOIOJrt 58; Superclusrere, g:JlftXii 394 Supereornpurere 238 "Supercondnenrul" 242,280 Superior. Lacul 61 Supermarkeruri 760 Supcmove S. 399. 807 Superpoteri, Uniunea Sovicticii 795

Suppiluliumas I, Regdc

hi li,i!or 425

S u prareal ism ul 495. "96 Supra veghe re video 875 Supremes, The 18 Surfing 736

urinam 792

Surori rnedicale 33 Surrees, John 801

urueyor 3, vehiculul spa~ial 797

Surya varman H, l.;npiiroruJ .90

SU>1I455

S usp ensil, arnesrecu ri 78 Sussmayr, Fran~ Xaver 5'9 Susu, popularia S

SUI·a. Fiji 641

S astica 764

Swan.]o eph 2. 7,509 S"12;i 22

Swaziland 21, zz Swing. jazz 482

Sydney Harbour, Podul.

Aumalia694

Syncom 2, sarelirul 7.39 S}'~est. di curio compmerc 238

SZl.'nt·GyOrgyi. Albert von 601

~acaliJ 536

auriu 537

.$opirla lui Iisus" 838.839 $opadde viermiforrne 838 Sah 201·2, 732

Sarpe coral 178

Sarpde cu benzi "esre 83 .. Sarpele cu (Dada lungi 70 $arpele cu (oada m~e 826 Sarpc:!c de Ca<i1 347

$arpde de mangrove 3 0 Sarpete de plimam 858 Sarpele de: porumb 31 L, 834 Sarpele imperial L 78

prpde regal cornun 834 Sarpcle inelae consumaror de rnelcl 834

Sarpele regal

ealifomian 834

cu bcnzi cenusii 834 Sarpde taipan 133

Sarpdc urias en rir de pore din Madagascar 834 $arpele verde nered 834 $acpele·mocasin 834

Saua driadelor (fungi) 227 Seoala de la Armales 9 $coli ~i colegii 832

I1l'<:ii Ii Educape Serbii. Rusia 356 Serp~i j IS

Scrpi 745. 826-3

Serpi ell dopa lei as, 311 Serpi en fese n azale 826 Serp; de apii. 833

Serpi de capac 826

Serpi de mare 623

senses 85

venin 86

Si~ila 47. 8 6,83

$im spinarii 549, 770 $il'turi 546. 58

Si~rnri argilo~ 75S ~oarecde de mare S3 ~oarecde de piidure 263

cu ~t gal.bcn 837 ~oaree~le santor 85 ~o(lrecde vlIZi ~o:IIeci Soared 835, 836, 837

culburi ~i vizuine 263 cgipteni tepofi 837 oareci de c.l.mp 837 $obola.ni 835

negri 836, 837 ~oguni 766

Sogonii Ashikaga 506. 81.

766

$oimi 135.658 Soimii 135. 658 $oimul ciJilror 65

$oimul sudic 135.136,337 $omajul555

Sopirln ausrralianf guleracl 838

Sophia en coif 1138, 839 Sop~rla cu corn din Texas 839 Soparla cu degete striate 338 Soparla ell ochi 838. 839 sopirln de grndinli javnnm 311

Sopirln de nisip 338 Sopirl:> Gila 839

dungata839

Sopilda Incornorara de rnunre 118

Soparla moniror 70 $opirla-anola 347

verde 839 Soparle 838-18. 711

cornune .320

Soparle consumaroare de resruri 839

Soparlc Skink 838. 745. 311 cu limoa aJba.~tra 839

cu ochi 839

de copac839

deni5ip33

S,ampilc ~i inrigne 776 Sriin~a 741 babilonienii 103 chirnie 21 215 Curie, Milne 26

Ein cein, Albert 294 elecrronica 301 inventii 461, 84 isrorie 8 0·841

ScHnIck Pitmanrului 842 curentii de aer 266 poluarea IS. 00

tern per. I'IJ 111 902

,'~i ii Atmosfera

Stiri

fotografie 380 releviziune 829, 830 "ideo 8 5

ziare 603·

Suru buri 568

T

T'aebaek-Sanmaek, Munrii 249

Tabele 369

Tabele de conversie pcntru m~a927

materie 538

unir1tp de miisurii 92- Tabele de coaversie pcnrru rnasuri de sup rafalii 927 miisurarc 878. 927

Tabdul periodic 298, 92 -925

Tabh480

T .. bldOl

Tablolde 603 Tadjikistan 1 J 6 Taglione, Marie: 141 Tng> .... , r.1u1682 Tahiti 244

Tahrnasp I, ~ah1l1461 Tahmasp rn.~ahul4611 Taifunuri 6211. 393 TOliS" 76, 309. 646

fauna 1 L8 Tainele cresrine 25 Taipei, Taiwan 20S Taiwan 208

Taiwan 79, 216, 218 Tajmulco 193

Takaminc, jokichi 438 Takh Makan, Desertul 6 Talarnus 254

Tallban 116

Talin, Estonia 113 Talli5. Thomas 301 Talmud SOl Tamarini

cu mQ~ de burnbac 5 5 leu aurin 5

Tamburina 480

Tamerlan 565 Tamilii467

Tarnla Motown 718, 865 Tancuri, riizhoaie 108 Tandem, biciclere 154 Tang. dinastia 496. 79.210. 632

Tanganyika 27 Tanganyilm.Lacu123.32 Tango 271

Tanreci 418

Tanshan, currernurul, China U,8

Tanta.I924

T~m;ani,,27. 219

Taoism.

inmormintdri 785 manasdri 560

Tapes. popul ~ia 789 Tapcrum lucidurn 85 Tapiri 755

Tapiserie 593 Tarahumarn. indienii 552 nclmul Stam 844

cavaleri 196

Iisus Hriscos 84 in lrlanda 488 miinistiri 81. 560

Taran ru le

chiliarui roz 648

ell fundul rofU 648

co genunchf rosii 647 ell picioare ro~ii 64M

Tarife 235 Tarqulnia, Italia 307 Tarsierul estic 545 Tartru, diofi 82

986

DATE [NDE-Un:

Icmne, pcpularia JS lempera 71

Ibn pcra, (\110 ri 900

. lemperaca, elima 231 fun perarc, pad uri 646 lern pc.ramra 199-200

acrului 902 clima 231 corpului 917 culoarea264 gaze 375

puncrul de fidbcre 199. 200. s 14.924

puncrul de eopire 199.924 ,diri 199

rabele de conversie 927

1 ernperaruri corporale 917 lcruple

iO:!mpliail261

lernplul inscrippilov. r'.Ilcnqu~ 676

lemplul lui Artemis. Efes 108 r~mplullui 5010'l1on. lcrusalirn 844, 652

Icnakh 501

Icndoane 601

Icnia 644, 895

fcniH 111.797

campioni 937

French Open, Carnpicnatul d e tenis 357

Ienis de camp 831 ["nis de masa I 11.797 lcrus regal 797

Ien ness e e, calul de p .1S d i " 175

Ienochtirlan 10 I

r ensi unea de suprafarli 5 14 rm racu I e, ca F.lCJlti Ie ~i calmari 185

'Ieodolire 229

Ieorema lui Piragora S36

. [coria echil ibrul ui Un iversnlu i 155

"Srcalth", bornbardierul? J 8 , reo ria Generala a Relari vitipi 194

cimpuri magnetic<: 522 gravi tape 398

u~i Ii Asrronomie:

Univcrsul

Teoria haosului 537. 655 Tcoria SpeciaJiI. a Relariviestii 294

"Teorill Un i n<''''IXa·. fizjc.it 369 leorir, metoda ~dinpfici 742 Teo rii le crcati ei 33·1

lephra 904

Ierapie intensiva. spirale 433 Terase, Filipinc 650 Terauchi, Yoki 495

lerbiu 92.5

Tt,,,bmlll./'" 378

Tereza, Maica II~iM~ica Tereza

Terieortile de Nord-Vest,

Canada 182. Teriroriu animaie 89

pasari clnt:>toa.., 655 rigri 518

Termite 58 • .335 Termomerre 199

rueteorologie 902.709 Termoplasrice 56!i Termosfera, armo~&m 126 Terortsm

;tc:mpo rruri l"' armare 106 Terrieri 207

Terrierul austral ia n 207 Tertiara, perioada 378 Tesla. Nikola 296 Tcs[iculde-438.709

T esru I ell f1adi ra, ana Ilzo. chiillld. 559

Texcoco, Lacul 101 Te:ttil~ lrnpermeablle 856 Textile ~j II!51iwri 83Z

1",(iA: 452 coloranri 900 din. plante 690 georgien e 187

i n B~ nglad esh 14.3 Tezcatlipoca 907 TGV (Train a Grande Vitc:sse) 357 TCV357

Thabana Ndenyana 20.21 Thailanda 8')8

dans 270

mqrquguri 58 I Thailanda p Burm~ 857·858 Th:tl.Jiu.915

Th~nt, U 863

Thar, Deserrul 444, 639 Tharp. Marie 621

The Mirtens, Monument V"-U~}" 393

Theatre Royal .. Haymarket. Londra 835

Th eodosius, Impru:aml 457 Thera 589

Theravada, budismul 171. 897

Thimphu, Bhutan liS Thompson. Benjamin 199 Thompsen, EP 424 Thomson.joseph john 295 Thor 907

Thoriu 924

Thorough bred, ca ii d in rasa 175

T;}}·I{.St 2576

Thuliu 925

Thurber. James 530 Tiahuanaco, culrnra 2. J 3 Tiananmen, Pi;~a 210 Tib~ti. Munrii 24 Tibet231

Tibetan, budismul 171 Tibru, rnul 47 S

Tien Shan, Munrii 80 Tigja.th" Pi leser 111. Regele Asiriel 84

Tigrii 518. 52.0

animale p"- cale de disparilie 241 camufla] 178

f:.una plidutiloT tropicale 82

Il1di~ni 551 slberienl 240

Tigrii Tamili 467

Tigru. Rii.1I1463. 826. 852 Tibl565

Timbre S04- 5

Tirnbukru, Mali ve:ti Tomboucrou

Timina402 nmomca440 Timorul451

Tirnp de expunere, apamre de fmogrJ.fiar 92

Timp tiber 785 Timpul837-9

gaurilc =s= 399

lin [a in (<:rn3\,i 0 n.:.li a schim bii rf datei 634

1:0 nele de fu.1 orar internationale 837, 929

Timpul de injllmil.talire. rad ioac t[vi tate 697 Timpul Mcdill Gn:rnwkh (G MT) 862. 929 Timur77

TimusII1438

Tin Pan Alley 718 Tiparirea in ad5..n.ciJ.ne 865 Tiparni\c. liparul691 Tiparul 69 J ,,2

drp 20')

nparul color 26S Tiparul in rdief86S Tiparul il'lillt 865 Tipii 193. 596

Ti pografie 864 Tirana, Albania 804 Tiro!ua. ghmda 438 Titan 661,197 TII{mk4j .812 Titanii 401 Titaniu9l<l Tipan74J

T i delle a. 1.1cul161, 29 1, 67 TitF.lr<!:l559

Tlelrelclco 760

Tlaxcala I 01

Toaletare~. pis ici 678 Toalcre, ascronauti 123 Tobago IS9

Tob" 478

a fricane 22 Todd. Mark 288 Todul jamai¢tl.n638 Togo 45

Tok.ay 839 Tokdau680

To kug:a""'- Ieynsu 506 Tokug!l.wa. logunii 506. S07. ""66

Tckyo.japonia 504 Tolkien.j RR 531

Tollan 585

Tolpuddle, marririi din 857 Tolscoy.Lev 373, 529 Tolteci! !OI. 60, 585

piranude 676

TOm Bmu"," Schooldays (Hcghes) 531

Tornbaugh, Clyde 660 Tornbolo, firrm'ri 877 'Ioruboucrou, Mali 45,462 Tomografii compnreriaare 544.842

Ton 664

pe~tc sirr[Or 628 Tondlbi, Lupra de Ia (1591) .. 62

TonS!' 680 Ton);2680 Tonkjnczn. pisica 679 Tonle Sap 876

Topa Inca 442 Topirea

bronzuln i 3 J I fierului 467 Tbpirea 538 .. 778

Topkapl, Palaml, Istanbul 454 Topoare de mimi 312

Tora 501

TOl\Ch. Operatiunea 3S Tomadc393

Torpile 812. 108 Torplleare 108

Torres, Lui, Vna de 134 Tortun •• vriijitoan:: 898 TorusJlO

Toremuri 496, )97

TOII,;ain( L'Ouvereure, j),i~rT~ 190

Towne>. Charles 503 Townshend. Charb"Napur so

Toyoea 843

Toyoca Praevia 180 Toyota. Shoichiro 843 Trabucuri 187 Tm,byphJll~~ 378

Tra&JglU'. Lupra de la (1805) 59S

Traficul 716 Trahit758

Traian, imp1rnruI457, 458 Tramp steamer vasele 888 Tramvaie 868

Trandafirul salbaric 371 Transcaucasia 186 Transfcrmanle plkilor cccconlce 24.3 Tr.ansformntoare. elecrrictrare 296

T",n.silvania, Romani. 761. n8

Trllll,mirJ.coarerndio 696 Tcanspirada 654

Transplanre, irurna 541 Transport lin! Ca.lil.torii Transport, aeronave 14 Transportori de rnasini t 79 Transporru I ae rian, iseo ria B 66 Transportal rnarinm 867 Tran,-Sib~ri~n :&-prcs!H!l732

tundra 76 Tr.msvaal23

T[<in~o.ri. albine ~i viespi 51 Tranzisrori 301.484 Tmquair House .• Scotia 195 Trnmri, transport

isrona 843

Tratarivele asupra reducerii arrnarnen eelor srraregiee (SALT) 591

Trararul antarctic (1959) 56 Traraeul d .. ;ru",rziee", a resrelor nucleare S9 J Tr:I.I.Jen: 664. 888

Teavallu

Industria 234 na,to::=744 sindicare 857

Traverei n 904 Treblink1l908 Trecerea ! pro: TOjll

gaJaxii 155

mmu:n1"ell Universului 87 I Trekking. Himalaya 115 Trenton. Lupra de la (J776) 886

Trenuri "glon( 50";, 868 Trenuri electrice 842., 843 Trenuriexpres 842

Tn: nom rutiere t 31 Tr<:l!uri ~i cii bte 868

"crenul gloI1\," 505. 868 dnte 934

in India 445 istoric 843

Revoluna indllmi.u1i. 453 trenurile maglev 522

Trmiil.e 340. 340 Trcvirhick, Richard 866 T-Rex719

Trials

ell rse cu rnorocicle te 576 Triasica, perioada 2.65, 378 Tribul apaf 383

Tribul arawak ] 86. 190.2.28 Triburile din dealuri, Thailandasi Burma 833 Tricl!mlOp,266

Triciclece 154

Triale.. ooti~caful329 Trifoi ~u 37 I, 689 Trifo~tea 684 Ti-igoI1DGWpUS 378 TrigQnom~trie 5,36 Trilobtd 377

Trinidad ~i Tobago 189. 2..3.'1 Tripoli, Libia 29

987

DATE INDEXATE

Femcilcc 334

l.lniunea 50\ icrica 79- Unl'qtr,;iti!i 321. 832 Un.iversllI8S1--882

a5uofizitii 369

Big Bang 155. 881,882 F.im"Ct:in. Albert 298 elemenre .\04 cxplorarea ,pa{i ul u i 331-332

galiWi 39

gam; negre 399 gm\'it~lk619 miirim~882 masuran e a 882 mirurile creaaei -92 planere 680-682 statisci tii 921

stele 819-820 srrucrura R8 J

Tcorra echil ibrului

nivcrsului 1-5 Unrul pim:l.nruJui 6. 9 Unrura 138 Up,mi!<u/ele' 33

Vr, Mescporarnia .31 I. 63;. 826

Uragane 93. 266

Ural. Muutii 111,31 .35'5 Urangurani 'i44, 545

mnia nphaeus r Uraniu 116 Urnnus682 dau,921

Sisremul Solar 784 sonde patialc 332

Urban it, Papa 261 Urban VIII. Paps 197 Ur "flea babe; 227 Urechca iepurelui 371 Vccchc~ nucului 225 Urcchelnita 637 Urechlle ji auzul 89. I!!jj)

animale nocrurne 85 cal 17

elefan ,i 302

grderi 395

pisici 678

raze auditive l~ illlll1l~l~ 91" Urerere 96

Urerra 96

Urgenlc. spirale 33 Urina 96

Urrne de heminiz! 506 Ur-Narnrnu "rUr 826 Uros, populaua 291 Ur~i 88

brun 884. )2.0. 431. 550 brun nord-american 884 grinl~ 884. 2 ()

m:!JfU asianc 88

URSS ,ta.i Uniunes Snvlcric~ UrricuJari3685

Uruguay 9 .99

Uruguay, raul 99

Urulc826

Tri ptienri l57 Triton 662 Triton; SO. -37

mario cu rreasra ~O. 2i. I, 737

marmorat 80

I"po~i ib"rki 765

Tnunghiul de AurS.n Triunghiuri 926

dreprunghice 536 Triunghiuri dreprunghice 536 Trivial Pursuit 831

Trofice. pirarnide 350 Troglod i Ii. case 19 _)

Troia 401

Trombele de apa 393 Teomboane 0

Trompe, defaoli 302 Trornpere 8, 80 Trondheirn. Norvegia 40 'Troodos, Mun[±i Ell Tropic. 837

Tropopauza, atOlosflll"a 126 Tropcsfera, atmosfera 126 Tro~i. Lev 424, 73 • '"'95 Trubaduri 588

Trufa perigord 226.227 Trufe226

summer 227

Trunch iul cerebral 254 Trunchiuri, copaci 146 Trupele cu robe de orel 189 Truth, Sojourner 869

dreprul la vor 33 . '590. 948

rniscarea fcmilljsta 590 Primul Rubo; MondiaJ 725 Tsfolkovski, Konsrarui n 712. -6-

Tswana, pOl'ulapa 0 Tunregii45

Tuarara ~4S

Tuba 480

Tuberculi 688 Tubman, Harner "!72 Tuburile catodicc 829 Tucani 12;'

Arict223

cu ciec ro~u 223 lui Cuvier 348 mcon)

Tuddioe410

Tudhaliyas II. Regelc hitir;il()r

36

Tlldor. dinasria 738 Tufa -58

Tub de sare d<1cnici 338 TlIfliri~uri

'("lift -58

Tulpini, plante 688 Turnori 211 Tsunami 268 Tundra 870

America de Nord 62 Asia 11

Europa 315

fauna 63 Tunc!.:8?1

ronde pentru tii feme 93'1 Tunelul Canalulul Manecii

7t. 859 Tung·rcn9H Tunis. Tuni,;a 38 Tunisia 38 Tunuri 409

T unurile de elecrroni, televiziune 829 Tllcjiflllgi1Jmtrl<.S Tl8 Tnrba 204. 690. 7!1S Turbine

centr .tie cle nr icc .3 U9 =s= 588

Turcta 872-873. 25 Turcii

Cruciade 261 lrnperiu] Oroman 45 Turd; sclgiucizi 261 Turcoazu1259

Turing. Alan SIl8 Turismul 198 Tt,ri~390

Ttl rkana, Lacul "3 Turkish angora. pisica 679 Turki h van, pisica 679 Turkmenistan 116

Turrne

cail7'

dcfallJi 30 I girafe384 hipopotami 413 pard 702

Turme, balene 139 Turnare

bronz 311, ~74 metal" 5S0 sculpruri 774

Turner. Nat 772 Turniruri 196

Turnul Alb, Londr .. 616 Turnul Londrei 610 Tuna 371

'limk824

Turul Fran,d 222.357 Tusea 691

Turankhamon. Fnraonul 100. 296

Tursi, popularia 2.7 Turon )70

Tuvalu 697

Twain. Mark 31. 874 Trier. Wfat]Z3 'Ijra.mJOsa."Yus 2 7, 279

T

,

Tara.1e Foe 65. 539 Tara Galilor 735--"'" 36 castele 195

[;rorie /37

lin; fi Regarul Vnit:

Tarcuri. agriculrura ~1

crel cerea an imalclo r in ev ul mcdiu'iO

Tarani, feudalism 329 'f;iri, IUfllcn po.lltici 928-9

Llni ii {nli illtlillidull/~ Jarmuri 1:17

"f;imluri lnalre an Tarmuri joa_~c 877 jarmllri scujundarc 8T Tan~ari 602

Telina 54-

'[esatorii de d, re cu abdomen \epo~ 648

TO'l!rea856

'[esroase 167

Testcase acvarice

u abdcrnenul gal ben 169 ell tfunple ro~ii 168 '[csroase d ... mace 167

Tigaru 728

Rornanes. limbe 516 Tigar; ')70

Tinmurile arctice America d ... Nord 62 Canada 180 explorarea polara 673 faun~ j>Qlara 671-5 Oceanul Arctic 64, 621 tundra 850

Tiparr84

panglici albastra 669

u

Ubar 809

Uccello, Paolo 741 Ucenici 242 Ucraina -2.8 Ucraina 76j-762 'Ud49

Udall, Nicholas 742 u .. duri 274.3 3

ffj ngron,. calul 209 Ugand~ 31 Ugarit436

Ulan Bator. Mongolia ~'i3 lef de palmier 524

Ulei de ricin 545,686 Uleiuri

chirnic organidi 215 mancarc 349

UW 135

Vliullui Harris 653, 6-8 Ulster 488

1I!2i;iitegaml Unit Ulrrasuncte 71 J. 827

Uluru (A)'tr~ Rock). Australia 11. 129, L~O

Urnanism 708

Umar490

Umayyad, dinasria 48 Umbrc, colour 265

Umeri de aldptana{ic, tundra !l68

Urnldirare, vrernea 902

Umm ,IL ~[wan, Emirarele Arabe Urvirc 10

UmoriJc'i73

IJn (oli"d dt Cr,frilm (Dick n) 2;5

Un Jlmd>m In wr/M regflui Artur (Twain) 874

Unde purtaroare, relecornunicadi 850

Un de r~dio. spccrrul elecrromagneeic 91 1

mdio g:alaJi ii 394

radio releseo: pc 87. 828. 870

rC lccom UJ1 i cafli 850 ndele cerebrale 2')4

Unelre

cimpanzei 415. 'i6S cladiri ~ consrrucpi 230 comportamenuil ariirnalclor 88 gradinMil374 m~[~llguri 580

piisa.ri ~i 65

pictura ~i des nul fir sculprura "'7

Uneire din os 312

Unelre din pimra 312

Undo: din j;lex: 312 UKE-SeC (Organiza{ia N. rinnilor Unite penrru Educarie, .~tiitl{~ ~i Culruni) 609

Ungnrin 312. 314 Unghi1767

Unghii, corpul uman 614 Unghule de la picioare 767 Unghiuri, geometric 536. 926 V ICEF (Fondul Inreenarioual pcnrru Urgenle aI Copiilor al NapwUlor Unite) 609 Uniforme

Radmaiclc apoleoniene 720

marine 722

Unitali aseronornice (ua) 871

Unimp centrale ( PU'

computere 237

Unir1ip cu 0111 IA I ON S6 Unita~i standard. IVcuriri Ii mssur] 878

Uniunea Eurnpcami (VE) 315 Uniunea Inrernatlonala penrru Conservarea Narurii~i R Rcsurselor Naeurale

(UICN) 240

Uniunea narionala a ,lSQcia~iilor pentru drepcul Ia VI'!! 31 fcnldor 590

Uniunea PO~tal:i Uni"ersala 859

Un iunea Republlcilor ovicrice Sociallsre (USSR) uer.i Uniunea S.wkrici

Uniunea Socialii.~i Pnlirici a

988

DATE INDEXATE

t ' ... zica 371, 686 Uscarnare de par 'is .. ll~habti, Rgurinc 296 \ Ilenl! 743,"IldllllilJl 90

t hrechr, Uniunea de I~ (1579) ~~6

I zhckisran 116

v

I f racherele J 0

I']. racherele 711, 712.

\' ,ic:ilia de m . reacan 217 1.II:an\e pe !froral 198

"aci

iLgricu!n)r:l ti crqo:rc" animalclor 47. 48. 9 bivoli Ii a Ire bovine ,ilbati ce 1 58

cresrerea vhedor 162 in Brazilia 163

in Elvetla 820

in Srarele Untre 813 vacile acre 22

acinarea

Jenner. Edward 573 P;IS(Cllr. Loui 64') sisrcrnul irnunirar " 2 vacinuri > II

V.lcllo!e21 J

\ aCL1WT1 565 vacuum Ilasks 200

\ :idllVJ. neagl'.i:. piianjenul ,..7

:,duz. Lichrensrei 11 31)7 \~ginul-~3

'iii 43

formaTe "19 glacia!iullca 113

V.li de rift 242, 599

\'j; In forma de ·U" 413 \'.ut'<l Bt-ka~ . Lilian 811 \',,]ca Mortfi 61. 612 \',t1o R.egilor. £gipt 29

\ 'alea Reginelor, Egipt 29 "'llcri~na J2.7

Valletta, Malta 499 ":lllcy Forge, U A 905 Valon. dialecrul j 51

V a lsul 171,606

Valuri

de r rrornagnedce - L - energi» valurilor 309 lar111uri 877

unde radio l-f

Va!uri seismice 2Gll

Van dec Wall!. fOl1de lui 117 Van Wijncn 153

Van. Castelul, Turcia 19) Van, Lacul 871

Vanadiu 924

\'!inafOctr a

abo rlgcn i ausrrahenh I J lei ~l alee feline salbauce

518,519 Vand"lli J 8 Vanern, Lacul 825 Vanilia41

Vanrurdul american 135.658 Vaneurelul cornun 135.6 Vanturi 902,266

barci pentru na"iga~ie 8S~ en ergia eoLi an a 309 furruni 393

furruni rropieale 628 rnusoui 231,625 polenizarea tlorilor 370. 327

raspandir(ll semintelor 389 scam Bcaufort 923

Vanruri prevalence 266 Vimuril~ anabarice 266 VilOfurile catabarice 266 Vammtu 640. 64l Vapori 398

Vapori deapa

in aer 18

noli 615

Varani] 311

Varanul gigam 60 Varanul lui Bos>: 839 V: recul 53

Vltrfuri de sagcp din silex 3 J 2. V"mlla

gmcrica 402

selectia n amrala 315 Varicda 869

Vlirsa rca de sange. lmperiul May:! 565

Varsovia. Ghcfoul dill 437 Vaqovia, Pacrul de la 728 Vaq;ovin. Poionia 17 Vamd;:. matill arc so iali 785

Varcl688

Vasali 361

Va5ari. GiorgiO 521 V:hcuI644

V:& comerciale 888 Vase de agrement S81:! Vase d~ croaziers 86

V~ e de g~tit la presiune 690 VaMe de linic 886

Vase de lupd 888

Vase de riizboi 886.721 Valic fi bard 886-9 Vaselc container 888 Vasl; rea in canoe "')6 Vhlir736

Vatican, Smrul 314, 4.99 Vi2.11! 322

lumina fi 508

Vcchiul Tesrarnenr 256. 25~ 11r/(/d33

cderea 89. 629 lumina ~ 533 pjsarj 652

vederea in culori 264 Vega, Lope de 282

Vehicule pcmm pasagcri LiS

Vehiculele universale 178 Veii, Italy 313

Vda5qucz, Diego de Silva '! ~1

I'i:ld. AErial ili: Sud .1 velccipedul 154

Vm. dlagramele 563 Vene474

Vcncr3.PC3 smimujilu r 739 Venerarea 1/(:;;, Rdigii Vcn~ {ia. !t..J;a 500 Venezuela "'3,74

bancnore -i52 mdependcnta ]60 Venin 86

fcrpi 86,833 Venn, John 63 Vcntil~~e, runele 871 Vel)US ("laneta) 680

date 921

Sisremel Solar78 sonde spariale 331

Venus (~eiFl) 908 Venus, figurine 90i Veracruz, Mexico 136 Verdi. Giu.,cppc: 63

Ve.rdun. Lepra de 1:1 (1916) 725

Vermeer. Jan 876.673 Vtern.,. Jules: 529 Versailles 385

Versailles .. TmtlruJ dc la (1 \) 19) 725

Vertebrate

fo,He 378 prcistorice 892 Verrebre 549. 770 Vesalius, Andreas 5 ~

raze X 65,911 Ve5te amiglonr 69 Veverua cu f.iki 83- Vev-~ri~a de piim1lnt din Kalahari 337

vevcrita Jung,uii 346 Vcveril~ zbllrlman:::or, Veverire 263, 835, 837

cenujii 319, 837 ,Ini Ii Anglia Vezka96

Veziea inocaroare 667 Vezuviu, Munrelc 498 Vil1.r.t

biologic 156

.:chlle 211

conscrvarca 240-241 ecosisrernul Pilmanrl1lul 280

g~nerica 02403 preistorica 892-138

V;J~ ruicroscopics 86 Via,a preisrorica 892,893 arheologie 100,10 1 arra -L

In Africa 3

oamen i i preistorici 2 i-. 689

Vibrafonul 80

ib",Q.i.irucgismu:ca.uncruJui 828

Vieeroy, flururele 373.325 Vichy. Franra 386

Vicror Emmanuel ll, Regele ltalieiSOO

Victoria. a,cad" I

Victoria, Hong Kong 218 Victoria, LacHI ] 9, 3. J Victoria, Regina AngJiei 442. 738

Victoria, ieychelles 626 Viwgna 201. 7() vid~o89

jocuri video 301

rock ji pop, muzicn 60 video foane 8 - 1

vide 0 reco rdcre 93

Videorecoderele 93. 875 Yidr.: 173.139

de mare 54

curop~ne 316 gianrice 793

p,r 549

poluarea ~ 700

Vienna. Austria 151, 460. 30~ Vientiane. laos 897

"'i .. rrnele marin Nereis regal 89~

Viermcle paun 623, 89S Vierrnele perga,IW!nt 353 Vierrni 895

fauna. (armuriJ<1t !i[ofllle 353

ietrni cilindrici -2,895 Vierm: de ma= 64S Viermi lap 5 • 644. 895 Viermi marini Nereis 353 Vierrni panglica 89- Vierrni segrrh:mJ~i 895 Viermil""hma. 3S3

Vi es pea &apilo:ue J e <-am p 75

Viespi 51,47- cuiburi 263 de copac 347 h~rti~ 476 ill~epaturi 13 ou:i637

saparoare de .imp -5 earanrula ~oirn r7

Viespi van:iror 51

Vic.pile cornunc 51,26) Vietnam 896-897

resurse 1110 nd i ale 932 Vietnam, Cambcdgia fl Laos 87G,7

Vietnam. IHzb iul din

(195475) 12],816. -I .719 Vii vaiV;n ~i vii

Vikillg, sindelc patiale 756, 331

Vikingii 769. 898--899 ill America de Nord 65 In Irlanda .. tl8

tn Rmia763

in\'adea.za Britanin ,,37 normanzti 616 sculprurs """'5

Vilii276

Villard. P.ud 717 Vilnlus.Lltuania 807 Vin si vii

Africa dc Sud 22- Chilc:99 Frani3384 Moldova 762 pasteurizarea 64- porto 704

sherry 791

Vi"", 7II11j"f 37] Vindecare

rnedicina african .. 21 vf2i Ii Med i ci na

vrajitoarc §i vrsjirorie 898 Vmdhya.Janrul memos 1 1.1 Vinbnda898

Vinson, Ma,ivul91 Viola4!!0

Violonccl 480

Vior; 479, 480

Viper" puAiiroare 667 Vipere 833

covo.56

de Gabon IB4 nlsipurilor 338

Virgil 74 I. 458

Virgo. rolu139"1

Vir'4i 159. 89l Vi5COl698 Viscozirarc.Iichide 5~2 VisI'15 .361

Vishnu 433

Vire /Jed Vad

Vire, agric1.l1mra "i cresrerea anirnalelor 47. 49

Vi~c1 ... ruJ +'10

Vi~al;6

biciclere s! rnoeoerclere 153 masini 178

Vi teza de con rracarare a atractiei golviraponalt 1] Vireza [ermin.l~ 376 Vitezc 558

Vitralii 157.812.547 l/utona 539 Vill,p,mu 378 Vizigop.i 148

in Portugal ia 705 jefuiO::Sc Rnma sou 458 Vizuine 2:62-263 mangusre 553

vlziuni de iepuri 441 Vizumi, bursucul 173

Vlad Tepe~, Prinrul 62 Vladivostok 356

Volam 558

Vol"i796

V(llga. lluviul 31 ... 355.356 Volkswagen Beetle 56l Vollard, Ambroise 495

989

DATE INDEXATL

Civilizaria aillndusrrlui 228

Egiprul antic 295 Grecia antica 01 Hinduism 421 mitologie 935 romana '725

Zeil'l m~ma 90

Zen. bu.dismul171 Zeppelin, Ferdinand von 94 Zero absolur J 99 Zcm4J9.458

mirurlle focului 375 sraruia lui 208 Zga.rie-nori 62

Zgornot U(zj Sunerul Zheng Ho, Arniralul 22() Zhou, dinasria 239

Ziare 603-4

Ziare de Iarga cireu larie 603 Zile!c lui Iulie (1917) 734 Zimbabwe I

bancnore 452 independenta 36

IJrzl Ii Marele Zimbabwe Zinc 925

Zindel, Paul 532 Zinjanrhropus 333 Zilla Copiilor '28

Zilla Internationals a Ferneii 590

Zlua Mortilcr 328, 552 Zilla Mundi 328

Zilla Rccunosrinrei 676 Zilla ~i noapte'l

orbita Ilarnancului 81') timpu1837

Ziua Z (1944) 90S Zrneie 493-4. 524 Zm(ura366

Zodiacul

asrrologie 122 constel"li i 820 Zola, Emile 386 Zologie 156

Zona fertila a Crescenrului 826

Zona Inalra, p5dure~ tropicaln 348

Zonele orare inrernauonale 92.9

Zoo Check 418 Zeologice, grlidinf 18 Zooplancton 890, 568 ZoomJl[hella~ 891 Zorila 612 Zoro~>trianhllS6, 739 Zoroasrru 456

Zoser, Faraonul 29, 676 Zulu 22. 23

Zwingli, Ulrich 734

Z, orykin. Vladimir )67, 168

Volta, Alc:;sandro 299 Vo!ta,LacuI45

Volta, 13.1,1142 Voltnj299

Volum

masurare 878. 92" tabele de ccnvcrsie 927 VoodooJS

dans :2.:-1

Haiti 188

Vopsele 71. 900

pigmente 26S

Vopsde cu wei 1.900 Vopsele ~i uleiuri 900. 690 ba.rik.4S2

fi:niden" 652

Vostok. rachecelc -12

Vor

a!cg«i. 425

dreptul 13 vor 11.1 ferneiler 334.590.948

lIJYIlgtr, sondel c spapalc 682,

32

Vrabia de casa 655

VraJito~re ~i vrajitoril: 90 I W!Jflonil ditl Oz (Balun) 53 ) Vron"" 902

anorimpuri 78 baloane d e cercerare chiciura 692

date 923

furruni 393 m<ttcorologie '+3 non 6lS

ploai.692

presiunea aerului IS prognoza mereo 09 !'a[drii

~i migr<l,ill 84 irnboluri 7 7 v:lnruri 266 linip lima 1;1\pada 692

VTOL (au:ril'.3re ~i decolare verticili). aeronave n J

Vulcani 903-904

Vulcani de Il.m,* 880

ViIkani scur 880

Vukanii compoziti 880 Vulpi536

cc:n~ie537

cu urechi de liliac 537 dqerticii a lui Ruppel! 537 f<'necul 537

polare 550. 6l5. 674, 537 ro~ie 316.550,536.537

Vulpi zburatoare 523 ruochdarl52

Vidrurl656. 65 . 658 acvila de stepa 82 crowned hawk 33 de munre6S8 harpia 348

imperial; 658 negn 658 plquvi 764

Vuleur; negri 135. 1.'6 Vul turul afrirnn 65

w

Wadi Rum780

\v'tgner, Rich rd 634 Walrangj. 'Irararul de I a (1840) 910

Walata462

Wa!dh~im. Kurr 609

Walesa. tech 7/9

Walesa. Lech 857

Wall ereec lJ~i Bursa de Villori din ewYork

W.111 Srreer, Crnhul de pe (1929)555

Wallace, Alfred Russel r _ Wallis and Flimna 697 Walsegg. Conrele Franz von

53

\Va"". Locorenenrul Donald 329

\Valton, Emesr 840 Wampanoag, oibul 662 WlIpiti240

Wamer, Fr.tpi 90

Warsaw Ghetto 426 Washington DC. SUA 8J I Washington. George 815, 905 Washington. George 90S Washington. Martha 905 Wru;hing[on, sratul, SUA 81 \Vater Aeas 252,644

\'Waterloo. Bitali:! de la (1815) 720

Waters, Ml1ddy 9 Wat5on.)aml'S4{)2 ''(farson-WaC[, Robert 610. -13 Watt 308

\Vatt,janlcs 5118. 7)3, &47 Watteau. Antoine 385

'i' ebsrer, Charles and Co. 87<1 Wegener, Alfred 2 2

Weimar, Republica deJa 40S We/Imann, Chaim 121 Welies, Orson 365, 846

Wellington, oua Zeelanda

909.910

Wel~h cob, calul 175 \Vchvit5chia 338 Weser. mul 406 Wesscx 8!

Western Ghats 65 We.stintbilDM 892

Wesrfalia. Traearele de I a ( [(48) 407, SUi

\Verl476

'\' heeler, Morrirne J 00

Where tbr Wild Things Arc (Sendak) 532

\Vhippct-ull07

\'i/h ire. as 532

Whittle, Frank 588

Wight. insula, Ang1ia 481 Wilhelm I, Kaiserul 408 Wilhelm n. Kaiserul4n8 Wilhelm. Mumdc 12.8 Wilkins. Maurice '102

William I Cucerirorul, Regele Anglici

William 11, Regele Angliei 6t6 William [J! (William de Orania], Rcgole Angliti 488, -;-;5

William Tacirumul 876

Willi, William}. J3 ,135,328 Wilson, Robert 862 Windhoek. Namibia '10 Windsurfing 611

Windward, Insulele 624, 189 Wirde:;s 84

Wiscousin. SUA S 12 Wodruibc, populada 46

Wolfe, crarernl, Australia 236 Wolfe, Generalul jarnes 182 Wolihound·u!ir!andM: 20 Wolisronccraft, Mary 590 Wonder. Stevie 759. II I 2 \J.:Toodstock 816

Woolworth, FW 53S,

World Wide Web 849 \Vorldwide Fund for arure (W,\VF)? °

Wozniak. Sreve 238

Wmgge, Clemene 393

Wright. Frank Lloyd 104 Wright, rville §i Wilbur 906, 867

Wu Ch ng'en 53\ W'ydif.)ohn 734

x

Xenofon 787 Xenon 925

Xerox Corpcrarion 238 Xerxes I. Regele Pers i ei 45 - Xho a, populatia 22 Xilofoane 478

Xuan Zang 328

Xylem 381. 688

y

Yalta, Confcrin~ de [a (1945) 728

al-Yaman 462 Yarnoussoukro, Cnasta de Fildq[44

'{,m 'an. )ovicrul750

Yangi'm. Burma 857

Yangue. r;\:1I1217

Ya.ounde, Cameroon 25 YellowStone. Parcul National. SUA 240. 813

Yemen 808. 809

Yer.;in, AJexandL'r 224

Yeu S92

Yiezhi, clanul 119 Ylnng·ylang41 Yoga 434

York, Casa 38

Yorkshire rerrier-ul 207 Yorkshire. iarba 439 Yorktown. Lupra de la (J"lH) 7 9

Yorub-a, popularia 46. 695 Young. Thomas 265 Yrrerbiu 925

Yrtriu 92

YUan, dinasria 512, 632 Yucatan. Peninsula. Mexlc )84

molia deYueea 338 Yuhina.stri,ui 653 Yui!, popularia 621

Yukon, Teriroriul, Canada 182

Yu'pik, popularia 622 Iurte 193,596

z

Zada jar ncza. 148 Zaganu1320

Zagreb, rcatia 8M Zagros, MunTii 4&5 Zahfrul ~i tresria de ~~har Zair 27

Zair, raul r.'''/ Congo. R Zalc 69

zamb~tul 60 I

Zambezi, rdul "10 Zambia 40

Zinc 592

Zanzibar I Llpad!l698

apa din ccpirea z3.pezii -:-30

avalanse 14 limira z.a.pezilor 41 snowboarding 794

Zbor vezi Zborul Zbowl

aeronave 15

aparaee de zbor ~i baloanc 94-95

Zborulilli Amy johnson 510 Zebre 32, 1-4

cornune 551

Zei ~i zeite 907·9, 739 altarc S6

990

TNDEXUL LOCAUTATILOR

INDEXUL LOCALITATILOR

(UM SA. FO OSITlINDEXUl1.0CAllTAPlOR I" ,I. \,d Ie ~li n\li!oc y,j ~jut:;:~;i gii.ip lo.:al.itililc pt "aflile u\.ldnp.dici. Penrru identi£icare. {Q~te cmim!'ik care nil sun. ,I 11(' ~i1!1 !o<:alitfili ,um lnsctire de o Scutt" descri ere,

u, ilk de depnr.aja,"", \-3 ajUl" >.1 gasiri denurnirile P" hard. Dc _em pi II. dad vqi cauta o"'!u I NOli ro bi. v[~iob~e""'A cl e I,. i ",ori' [, .do.lop 28 09. P,iJJu cifri reprezima nllmMlll ['aglnli la care

~;a.<;!t e h arta ; n en: re "pare "ra~!I t N;I i robi. 09 rtprctl nra

u ,.rul de pe horta In care se aHii on)!,,!. Mer,gt,i la p"gina 18, \I~rge!i in jos, pe CQID"n" D. 1i pc orl"onmlii pc dnd\l:l9, Veli gas; ""I,d Nairobi In pa{"'tu:! UJ1d~ eele douil se lnci.lne;,c.

A

\lku Israel '191 C2 \t~d hr;ld 491 C7

\V[1 arh Tha'l a b tibia 37 K~

luhruq Lihia 37 K1

196 03

\ ( oruria Spania 790 nz '" l'lZ Siria.7S0EZ

\I Ta'i( Arabla Sauditii 80S C5

\1. hmah [ordania 780

OS

\~ fl~1t lerdania 780 D7 \.! Lar Vietnam 896 G9 \,) Nang Vietnam 896 G6 ~.laak lugoslavia 803 G3i \,lehen Gerrnania 405 A6 \,lkovcc Croatia S0302 bkovo Croatia 803E'3 ,\,ll.lt Belgin 1;2 C2

\,lr.\tl E1ve~ia JoG C;

I~r<: Rilu Elvena 306 BS J\b" Nigcd'~ 42 19

~hMan IHm 485 £6 Abashiri japonia 50'! G2 ,bccM Ciad 14 E4 ,\hCr:Lg01Hou Coasra de

Fildef 42 HI

'bema Dancrnarca 169 B6

\.lwokur.;l Nig~rja -.2 H8 "bcrde~n Sco~ja, Rega,tu I Unit 735 D4 \.berystwyth Tara Galilor, Rcgatul Unit 735 C9 <\blla Arabia Sauciica 808 cz

\bidjan Coasra de Fildes -)2F9

\bu. Dhabi Capitalf Emirarele Arshe Unit~ 80S H4

Abu Kamal Siria 780t4 'Imja C"pilali; Nigeria .. 2 17

!\bybro Dancmarca 269 C2

Acapulco Mexic 583 H7 Acarai Mun~ii Bra~iliM

Guyana 496 H5 Aearigu~ Venezuela 496 E2

Accra Capi~lii Ghana 42

G9

Achacachi Bolivia ,50 BIl Acharnes Grecia 421 D;' Acklins lnsoh Bahamas

186 £3

Aconcagua Varf Argentina 99

Ad Oalwa' Dqm Arabia Saudira 80R D3

Ad Dakhla Sahara de Vm 37 AS

i\dan Yemen var; Aden 80S 09 62583

Adare, Cape clement d" coasra An tare riC.1 511 F7 Addis Abeba Capital.5 Eliopi~ 28 £7

Adelaide Australia 130 F7 Adtllic, Terre d' Teriroriu Antarctica 91 H7

Aden vezi'Adnn

Aden. Golful Marii vczl Oceana! Indian 625 B3 AJig.: Rio Itali~ 498 D3 Aecabad. Azerbaidian 747 tS

AtdaIT\ Azerbaldjan 74/ 15

Xr'! Insula Dancrnarca 169C6

Aqlu' Bud,,;Micc Republica Ceha 316 B7 Afg;mistan Asia Cenrrala 115

Africa 19

AfrieaJe Sud Tarn Africa de Sud 21

Afrfn Rau Siria/Turcia

7i10 E2

Afula brad :i91 C3 Agadez Nigeria 42 J5 Agadir Maroc 3"t C3 Agarr:ah India 465 1.'15 Agcn Franta 383 D7 Agr<t India 465 D4 AgrigclllQ Iralia 498 010 Agr,nio Gt~Ci3 4"2.1 B7

Aguarico Rau Ecuador!

Peru 291 D2 Agua,cali~nres Mexic 583 F5

Ahaggar MUM;ii Algcri;t

37 G6

Ahmadabad lndia .i65 B5 Ahvaz Iran 485 ES

Air Region Nigeria 4~ J4 Aix-en-Provence Franta

383F8

Ahawl India 465 15 Ajaccio Corsica, Fr~n\a

383H9

Ajd:ibiy:i tibia 37 K3 AjmeT India 465 C .. Akanrhcu Cipru 180 B3 Akhalts'ikhe Georgia 747

D4

Akita Japonia SO", FS Akrnola K"7.ah>t:ln 355 OS

Akola India 465 D6 Akpatok Insula In~ulii Canada 561 16

Aksai Chin regiune dispuruta China/ India 465 D1

Akrau KalahHJ,ll 355 B5 AlAmarah Irak 485 D5 AI 'Aqabah Iordania 780

DIO

AI Ba§rah Irak 48506 AI Bayda' Libia 37 K2 Al Hijh Region Ar:tbia

Saudir:i 80S B4

AI HufUf Arabia Saudira

~08 F4

AI Iasakah Siria 780H2 Al fi!lahlr"k 485 C5

Al ludaydah Vern!!n 808 08

AIJaghbt1b tibia )7 L3 AI Jawf Arabia Sa.lldrra 808 C2

AI jazi t all Regiunea kakl Siria 7S0H!>

AI Karak lordania 'SO

08

Al Khums Libill 3713 AI Kufrah Llbia 37 L5 AI Ll.dh iqlyah Siria

78002

Al Madinah Arabia Saudir:i. 80884

Al Mafraq Iordania 780 £1

AI Reg.l.tul Unit alia Y~mtn

SOSfs

AI Mar] 1.i bia 37 K2

AI M.lw§il lrak 485 C3 AI Qamishl! Siria 7SOlI At ~naytir.1:h Sid~

78006

AI TlIU,J Abya~ Siria 780G2

iV Wajh Arabia Saudita $08 B3

Alabama R~1I Alabama, SUA 811 H8 Alabama SmeSUA till HS

Alajuda COSta Rica 61 G8 Aland Arhipenlglll Finlanda 368 A9 Alaska Scarul SUA sn BZ

Alaska Lan~ rnuntos Alaska, SUA 811 B2- Alaska Peninsula Alaska, SUA SII B3

Alu,ka, Golful Marii y~>\j Occanul Pacific 61 Alaverdi Arl'll<:fli;! 747 1'''1- Alnz;lni R.iu Azubaidjanl Gcorgta 74":" G3

Alba Iulia Romania 76} C6

Albacete Spania 790 F) Albania Europa de . ud-Esr 803

Albany Australia 13087 Alb.mY New York, SUA 811 KG

Albnny R,ill Canada 561 H8

AJbarr055 Plarou elernenr subacvatic Oceanul Pacific 621 J 5

Albert. Lac Ug;<ndnl Rep.

Dern. Congo 24 H8 28 C9

Alberta Provinee Canada '56108

Alai Franra 383 Oi' Alburg Danernarca 269 cz

Alborg Buge Mare VI:1:i Danemarca 269 D3 Alda:T do Sal Pormgalia 703 C9

AI.cali de Hcnares Span!" 790 E4

Alchevs'k Ucraina 76] K4 Aldabra Arhipelng

Seyebelles 625 B'i:

Aleg Mauritania 42 B5 Ale k s inac Iugoslsvi a SO 3 15 Alcn.,on Franta 383 D3 Alessandria Iralia 498 H3 Ale5und Norvegia 617 B6 Aleutian Insulas InsuJii

Alaska, SUA 8J 1 B3 Aleutian Trench element subacvaric Occanul Paciflc 627 F3 Alexandria Egipt 28 C I Alexandroupoli Grecia

421 F5

AI fOld Cirnpic Ungaria 316EIO

Algarve Regiune

Porrugalia 703 C1 I Algcdros Spania 790 08 Algeria Africa de Nord 37 .'.:Ightro Iralia 498 A6 Algiel'S Capirala Algeria

37H

Alieante Spnnia 790 G6 Alice Springs AuStralill 130 E4

Aligarh India 46504 Alkma;tr Tattle de jos 874 C3

.AJLi.hoib.id India 465.E5 Alma-Am Capitalli Kazahstan 355 E7 Almalyk u- z bckisran 115 H-.

Almelc jarile de JO$ 874 E4

Almcrill Spania 790 F7 A!oH C~pio;aJ:i Niue 6% 06

AJar. Kcpulauan Arhipelag lndollczla 470 HS

Alpi Dolomiriche Muntii Iealia 498 02

Alp!! Albaniei de Nord MUlltii Albania/ Iugo~lavia 80} G:-

Alpii sudlci Larrr III UI1 cos Noua Zeelanda 618 CAlpi, Lanr rnuntos Europa Cenrrala 314

Altai Muntii Asia Cenrrala

L13

Alcamura lralia 498 G7 Altay Mongolia 596 C3 Altdorf Elvetia 306 05 Aleun, MlIn~ii China

113

Alyt1JS l.iruama 806 C6 Am Timan O·ad 24 E5 Amakusa-shorc, Arhipelag

japonia 504:139 Arnami-Oeshima Insula Jal,()ni:, 504 B II Amazon Riu America J~ Sud 99

Amazon Delta Wecland Brasilia 99 Amazon,lhzin vezi Braziliu 291 F3 Amazonia Regillnea Arneric;1 de Sud 163 C3 Arnbanja Madagasur 39 K4

Arnbarchlk Fcderaua Rus,~

355 }2

Ambate Ecuador 291 C:z Ambon Indonesia 410 l4 Ambosirra Madagascar 39

KG

Arnbovombc Madagascar

39)7

Ambriz Angola 39 ri.2

991

I r-;OEXUL LOC ... L1TATLLOR

Ameland Insula Tirilc: de

Jos 87401

America de Nord hi America JI:" Sud 99 Amersfoorr Tadll: de ]os

84D5

Amery Ice Shelf clement de coasta Antarctica, Oceanul Indian 625 010

Arniens Franta 38302 Amman CapiraJa Iordan780 07 Amol Iran 485 F3 Arnorgos Insula Grecia 421 F9

Arnritsar India 465 C3 Amsterdam Caplrala Tarile de jos 874 C4 Arnsrerren Austria 306 J3 .. \mu Darya Rau Asia ccntria 1 I 5 F5

Amundsen Golful Marii

vezi Canada 561 C5 Arnur Rau Asia de Est 113 An N:i.§inyah Irak 85 06 An Narud Regiune

dcserrica Arabia Salldir:l 808 C2.

An aJaf Irak - 85 C5 Anadyr' Fcdt:fa{ia Rusa 355 Kl

An am bas, Kepulauan Arhipelag Indonezia 47002.

Anchorage Alaska, UA 811 C2

Ancona lralia 49 E Andaman Arhipclag India 625 £3

Andaman Marc Oceanul Indian 62.5 £3

AndC3 Lan~ rnuntos America de Sud 99 Andizhan Uzbekistan 115 III

Andong Corcea de Sud 29D6

Andorra Tara Europa de ud-Vesr 90

Andorra 1.1 Vella Capirala Andorra 790 Hl Andr05 In~ulii Greeia 421 IS

Andros In "ulii Bahamas 186 D2.

Angara. R"u A ia Ccnrrala 11]

Angd de la Guuda, lsla Insula Mc,~ic 583 B2 Angel Falls ascada Venezuela 496 G Angeles Filipine 363 C4 Angerman Rau Sucdla 82 C4

Angers Franca 383 C Anglesey Insula Tara Galilor, Rcgatul Unit 735 C8

Anglia arional regiunea Regarul Unit -35 DAngola Tad Africa Cenrrala 39

Angola Basin Element subacvaric Oceanul Atlantic 623 F8 Angoulerne Fr~n\a 383 D6 Angren Uzbekistan 115 H3

Anguilla Tcricoriu extern Regarul Unit, lndiile de VCSt 186 K"l

Anjouan Insula Comoros 39 J3

Annaba Algeria 3'"' G 1 Annapolis Maryland, SUA

8llJ

Annccy Franta 383 G6 Ansh.tn China 216J4 Anralaha Madagascar 39

L4

Aurananarivo Capitala Madagascar 39 KG Antarctic Peninsula Peninsula Antarctica 91 A3

Aura rcrica 9 J

Anrequera Spania 790 07 Antigua Insula Anrigua ~l

Barbuda 186 KS Antigua ~i Barbuda Tara lndide Je V~~t 186 Anrilele mad Arhipclag Indiile de Vest L8604 Anrilcle olandeze Teriroriu extern, Olanda, 875 H7 AntofagJ.Sc3 Chilt 97 63 Antsirauana Madagascar 39 L4

Anrsohihy Madagascar 39 K

Anrwerpen Belgin 152 02

Anyang Coreca de Sud 249

C6

A mod japonia 50 F4 Aosra [talia 4')8 A2 Aparri Filipine 363 C2 Apcldoorn Tari!e de Jos

8 404

Apennines Lanrul Munros Iralia 498 C4

Apia Capirala Samoa 696

05

Appenzcll Elveria 30G DS Apure Rau VCIle2\!da Apurlrnar Rau Peru 191

£8

Aqaba. Golful Marli vel Marea ROflC 491 C 12 80 CIO

Aqchah Afganisun II)

F5

Ar Ramadl leak 'l85 C4 Ar Raqqah Siria 780G3 AT Rub' al Khali Desert

A ia de Sud-Vese !lOS

F6

Ar Ru clq Oman 801114 Arabah, Wid.i al Israel/ Iordania 491 D8 Arabia Saudita Tan Asia de Sud-Vest 808 Arabian Peninsula

Peninsula Asia 113 Aracaju Brazilia 163 (5 Arad Romania -6[ A5 Arafura Mare Asia/

Au .eralasia 627 CAraguaia Rsu Brazilia 163 FS

Adk Iran 485 E4 Ar,l! Msrea Marc continenrala

Kazah ran/Uzbckiscan 113

Arm Insuli Irlanda 87

B5

Ararat Armenia 7'\ F6 Ararat, V:irf Turcia 872 Arss Rau Asia de Sud-

Vesr ? 7 J6

Arauca Columbia 496 04

Arauca Rilu Columbia I

Venezuela 496 D3 Arbarax Iralia 498 B7 Arbll Irak 85 C3 Arda Rau Bulgaris I

Grccia 42.1 E4 Ardennes Reglunea

Europa de Vest 170 E4 Arendal orvegia 6)- B9 Arequipa Peru 291 GIO Arel.Zo Italia 498 0 Argentina Tara America

de lid 97

Afgcnril1e Bazin veri Oceanul Atlantic 623 CI0

Argentino, Lago Lac

Arg~n[ina 9 BIO Arhus Danernarca 269 C4 Arica Chile 9782 Arizona rami SUA II II

D8

Arkansas Uu C SUA 31l G

Arkansas Scarul SUA S 1.1 G8

Arkhangel'sk Fcderaria

Rusa 3S5 D2

Arle Franta 3 3 F8 Arion Belgia 152 F6 Armenia T1!r~ Asia de Slid-

Vest 747

Armenia Columbia 96 B

Arnhern Tarite de jos 8 4 05

Arnhcrn Land Regiuuea Australia 130 E 2 Arno Rau ltalia 498 C4 Arran Insula Scoria, R~gatlll Unit 731 B5 Arra Franta 383 F2

Arlas Munlii Laru muntos Maroc 3703

Anapu Llto~ 896 Fi Artawapiskat Canada 561 H8

Arrawapiskac Rau Canada 561 H

Arter, L Lac Austria 306 [4

Auch Franta 383 D7

Auckland oua Zeelanda

618E.~

Auckland Arhipelag Noua Zeelanda 128

A.ug burg Cermania 405 £.9

AUguH3 Iralia 98 E I 0 AuglL'ir~ Maine, SUA S J J

is

Aurillac Franta 383 £7 Austin Tens, ·VA 811 P9 Auseralia de Vest Smt

Australia 130 B Australia OCC3nul Pacific UO

Australian Teriroriul Australia 1.30 H7 Austria Europa Cenrrala }06

Aurostrada Pan-Americana America de ud fi Ccnrrals 61 F-

AUl;t'ne Franta 383 F4

A va rim Capi tal Ii Insul 1'1 e

Cook 696 F7

Aveiro Porrugali a "'03 Avignon Fran~.t 383 FS Avila Spania 790 04 Aviles Spania 790 Cl Awbarf Libia .37 1

Axel lieiberg Insula

Canada 561 2.

Axi6s Rau Grcda/ Macedonia 803 18 21 C,j

Ayaeu.cho Peru 29 J £8 Aydarkul',Ozero Lac Uzbekistan JJ 5 G3 Ayers Rock vezi Uluru Ayr Scolia, Rcgarul Unir 735 C6

Ayurrhaya Thailand a 85;£9

Az Zarq:l' Iordania 780 .£7

Az Zawiyah Libia 3713 Azaouad Rcgiunea Mali 42F4

Azcrbaidjan Tara Asia de Sud-Vest

Azores in afara rcriroriului Pormgaliei, Oceanul Arlanric 623 £S

Aznv, Marea eagni 761J6 Azuero, Peninsula Panama 61 110

Azul Argenrina 97 D6 A1.Uf. Cote d' Regiunca Franra 383 G8

992

Arrashar Armenia ~ - F6 Artigas Uruguay 97 f.5 Artyk Turkmenistan 115

D5

Aru, Kepulauan Arhipdag lndonezia 70 J4-

rua Uganda 28 C8 Aruba Tarile de los, lndiile de Vest I 86 H7

Arup Danemarca 269 C5 Arusha Tanzania Uganda28 DI0 Arvayheer Mongolia 596 £3

Arvidsjaur Suedia 824 DJ As Sul:..yrn;\.ni)'ah lrak 485 C3

As Sulayyil • rabia Saudirs 808 £6

A~ IlWayd:i' Siria ,80£6 Asadibjd Afganisran 115

H6

Asahikawa JaponiR 504 F2 Asamankesc Ghana 42 G9 /I..;\'n,QI India 465 G5 Ascension Insula Occanul

Atlantic 623 E8 A~co!i Piceno Irnlia '198 E.S

Aseb Erirreea 28 1'6 Ashburron oua Zeelanda 6]807

Ashdod lsrnel 491 B5 Ashgabar Capitala

Turkmenistan 115 Ashqelon Israel 49 I 86 Ashrarak Armenia 747 F5 Asia 113

Asrnara Capital;;: Erirre a

28 £5

Asmd, Lac Siria 780F3 Assal, Lac Djibouri 19 Assen larile de los 8'-'

EJ

Assisi Iralia 98 D) Astrakhan' Federana Rusa 355 85

A~typilaia Insula Gr~cia 421 F9

Ahunci6n apirala

P;lraguay 50 G9 Asw&n Eglpr 28 03 Asyu[ Egipt 28 C2 Atacama De we Chile 9'7

B2

Arnkpame Togo 42 GS Afar Mauritania 42 3 Arbara Sudan 21! 05 Arena Capitaln Grccia

2108

• thabasca, Lac Canada

56] 07

Arhlone Irlanda 487 D4 Ati Ciad 24 D4

Atlanta Georgia, 'UA III 1 IS

Adanric-Indian Baxin vezi Oceanul Atlantic 623 F12

B

INDEXlTL lOCAlITil:TllQR

B.l'abda Liban iRO 05 H;t'qub.~h Irak 485 C4 Ihika Topola Iugoslavia

803 G3

Ihalbek Lib a n 780 E5 B.lh el Mandcb }"larca vczl Djihouti/Yemen 808 C9

Ihbahoyo Ecuador 291 B3 IHbol Iran 485 P3 Il.,bruysk Belarus 806 F8 lMmyan Insula Filipine

363 C2

I\,ll.lil, Pulau Insula

lndonezia 470 13 1I,leal! Rou]inia -61 £6 B,\~oIQd FiJipine 363 D7 B,ttl lschl Ausrria 306 K3 Ibdajoz Spania 790 C6 1!,l{hlC>n~ Spftnia 790 13 H"den Austria 306 K3 lbdgasrcill Austria 306

HS

Ihfad. Guineea-Bissau 2. 86

\laffin Bay Marea vez] Occanul Atlanric 623 C2

IhffinIn:;ula Canada. 61 IldHln Insula Canada 56.1 G4

Ihfollssam Carnerun 24 B6

flaganuur Mongolia 596 G2.

ll,\ghdad C'lpit~lil Irak -l85 ell

[\~ghcrh~r Bangladesh 142 19

fhghl:in AtganiJtan 115

G6

[\,Iglung Nepal 142 D 1~'lgllio Filipine 363 C3 RJhama5 Indii]e de Vest

186

1~'lh.;\wi1.lput P.1ki,t;\l\ 642 FS

i),lhia Blanca Argentina 97D7

rhhla, Islasde la Insula Honduras 6l EJ

Ihhir Dar Eliopia 28 E6 Bahrain Asia de Sud-Vest 808

n:ila Marc Romania 761 CS

lhikaL Lac Federaria Rosa In

,!!"jriki Cal)it",lli Kiriha!i

696 B2

n.lltarli Nepal 142 A2 liaja Ungaria 316 E 10 Thja California Peninsula

Mexic 58382

£Iaker ~i Howland Insule In afara teritoriului SUA. Oceanul Pacific 696 D2

Bakherden Turkmenistan 115 C4

Bakhrardn Iran 485 D4 Baku Capirala Azerbaidian 747 K4

B;\H Morgh<ib Afganisran 115 £6

Balabac In~ula Insula Filipine 363 AS B.ll~bac Strait Elernenr marin Mares Chinei de Sud /Marea Sul tI 546 J I Balaton Lac Ungaria 316 D9

Balbina Rcpresa Rezervarie Brazilia 163 D3

Balea", [nsulele ~rhip~lag Spania 79(} 15

Bali lmula Indonesia '17n F5

Balikpapan Inuo,wzia 470 F3

Balkan Mun\ii Lnnr munros Bulgaria 421 E.3

Balkhash K azahstan 355 £6

Balkh.1>h,01.ero Lac K~1.M5[an 355 D6 Balsas !tau Mexic 58} G6 Bahiysk Kalingrad, Fcdent:pa Rma 806 AS Baluchistan Regiunea Pakistan 642 B5 Bamako Capitala Ma.lJ 42 DG

Barnbari Republica Cenrral Africana 24 £6 Bamcndn Carnerun 24 86 Banaba Insula Kiribati 696 1\2

Banda Marea Oceanul Pacific 47014 B~fld~acch Indonezia 470 A2

Banda r Seri Begawan Cal'itaiii Brunei 546 J3 Bandar-c 'AbMs [ran 48S H7

Bandar-e Blisllehr Iran 485 P-'

BlIndnrlampung lndenezia 470C4

Bandundu Rep. Dem, Congo 24 D9 Bandung Indonczia 470 05

Bangalore India 46509 Bllnggai, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470H3

Bangh:hi tibia 37 J2. Bangka, Pulau Insula Indonezta 470 C3 Bangk"k Cajlirnla Thailanda 857 E9 Bangladesh Asia de 51!0 1.42

Bangor lrlanda de Nord,

ReganJI Unit 735 B6 Bangui' Capirala Republica Central African;; 24 F.7 Bangweulu, Lac Zambia 39F3

Bani Rsu Mali 42 E6 Bania Luk a Bosnia fi Hcrfegovina 803 D4 Banjarrnasin Indonezia 470 F4

Banjul C~pirala Gnl11bin 42:A6

Banks Arhipelag Vanuatu 640 F7

Banks Insula Canada 561 D4

Bansbi Bystrica Slovacia 316 E7

Banrry Irlanda 487 B7 Bantry Bay Marea VC1.i

Irlanda 487 B7

Banyo Carnerun 24 C6 Baracaldo Spania 790:E1 Baranavichy Belarus 806

D7

Bar ball os Tara. Indiile de Vcsr 186

Barbuda Insula Antigua fi Barb\ld<\ 186 K5 Barcelona 'pania 790 13 Bar"edona Vcnexuela 496

F2

Barda Azerbaidjan -47 IS BllreiUy [ndr.] 465 D'l Barcnrs Marca Oceanul

Arric 640 G8 Bari Italia 498 G7

Barinas Venezuela 4% D3 Barisal Bnngladesh 142J9 Barisan, Pegunungan

Munrii lndonezia 470 B3

Bariro Rau lndonczta 470

F3

Bar-le-Duc Franra 383 G3 B arlee, Lac A ustrali a I 28 Ihrn~lll Fcd~ralia Rud 355

F6

Barnsraple Anglia, Regarul Unit 735 CIO Barquislmcro Venezuela "t96 E2

Barra lnsu iii. Scoria, Rcgarul Unit -35 Aq Barranquilla Columbia 496B2

Barreiras Bra7ilin 163 G6 BaJTOw Rau Manda 487 E6

Barrang Riu Tadjikisran 115 l5

Bartiea Gu)'ana 496 14 Baruun-Urr Mongolia 596 H2

Barysaw B~lar115 806 F7 Basarabeasca Moldova ~61 F6

Base! Elveria 306 C4 Basilan Insula Filipine

363D9

Basque Provinces Region Spania 790 E2.

Bass Strait Element marin Ausrralia I 28

Basscin Birmania S5687 Basse-Terre Capirala Gaadeillpa 1861\:5 Basseterre Capicala Sfinml Kim i' Nevis 186 K5 Bastia Corsic .. a, Fran,,, 383

J9

Basrogne Belgia 1 ')2 'F5 Bar Yam Israel 491 .B5 Bar'urni Georgia 747 C3 B~ta E.quilmrilll Guineea

24 B7

Bacan Insula 1 nsule Filip' ne 363C1

.Batangas Filipinc 363 C5 Blroambimg Cambodgia 896C9

Bath Anglla, Regarul Unir 7l5DIO

Bathurst C,,-nada 561 K8 Baehursr Insula rn~ulii Australia 128

Barh UJ'S r Is Ian d In sula Canada 640 BS

Barna ALgeria 37 G2 Balon Rouge Louisiana, SUA 811 H9

Barrcrbcc, Cape Element de plrm A Maret i ca 62') CIO

Barcicaloa Sri Lan ka 465 Ell

Baru Pahat Malaysia 'i46 C4

Baru, Kepulauan Arhipelag lndonczia 4':'0 A3 Bauchi Nigeria 42 J7 Bavarian Alps Munlii Auscria/Gerrnania 4-05 110

Bayamo Cuba 186£4 Baynnhongcr Mongl,lj~ 596D3

Baydhabo Eritreea 2& P8 Baykal, Ozero be Fedcratia Rusa 355 H6 Bay,)IUiC Fr,mp 383.B1 Bayrarnaly Turkmenistan 11'5 E5

BlIzin Nord Arnerican Element subacvaeic Oceanul Arlanric 623 C5

Bazi nul A IlSII'alj an de Sud El~m~nt subaevatic Oceanul de Sud 12 Bazlnul Fiji de SuJ Element subacvaric Oceanul Pacific 128 Bazinul Indian de Sud

Elemenr subacvaric Oceanul Indian 615 F9 Bazmul Pacific de Sud·Esr Element subarvaric

Qceanu] Pacific 627 J9 Bazinul Penh Element subacvacic Or-ennui lndian 625 F6

Bazinul sornalcz Element subncvaric Oceanul Iadlan 525 B4

Bazinul Vest european Elcmenr subacvaric Oce3fl111 Adan tic 623 FA

6al~i Moldova 761.E.5 Bc'er Sheva' Israel 491 B7 BC3U((lf! Marea Oceanul

Artie 640 C3 Beauvais Fr~ n~a 383 £.3 Bechar Algeria 37 E3 BcgilffigiUlj Bangladesh

142K8

Beijing Capka.Jj, China 2J614

Beira Mozarnbic 39 H6 Bcirur Capitalli Liban

-SO D5

Beja Porrugalla 703 C9 Bcjai'a Algeria 37 G I Ukes('sab", Ungaria 316

G9

Belarus Tar.1 E Ellrop~ V.H.

Belarus 806

Belau vezi Palau Belcher lnsu!:i Canada

l80 H7

Beledweyne Ericreea 28 PI! Belern Brazilia 163 G3 Beirut Northern Irlanda,

Regatul Unit ~3) 86 Belforc Franl"l 383 HS Belgaum India 465 C8 Belgia Tara Europa de Vesr

170

Belgrad Capitalii Iugoslavia 314 G4 Belirung, Palau Insula lndonezia 470 D4 Belize Tara .\me~iea Cenerala 61

Belize Gry Belize 61 02. Bella Union Uruguay 97 £5

Bel le Isle, Element marin Canada 61

Belle Ile Insulli Franta 383 B4

Bel ll J'I g~h lUSr:O Marea

Anrarcrica 91 A4 Bellinzona Elve{ia 306.0'" Bello Columbia 496 B4 Bdlu.no ltalia 498 D2 Bellville Mrit;l de Sud 21

C8

Belmopan Gapitala Belize 61D2

B{'lll1allc~ Manda 487 83 Bela Horizonte Brazilia 163G7

Benevento Iralra 498 £6 Bengal, Golful Element marin Occanul Indian

993

INOEXUl LOCAUTATllOR

703 CIO

Bra). lrlnnda 87 F:; Brazilia ara America de Sud 163

Brazilia Basin Element subacvaric Oceanul Atlantic" 623 8 Brazilian Podi~1J1 Bruit i a 163 H7

Brazzaville Capiralii Congo 24D9

Br:iila Romania 761 E7 Brecon Beacons Hills Tara Galilor, Regarul Unit 73509

Br ... da Tarile dc ] s 8 4 C6 Bregenz Austri:l 306 E Bremen Germania 405

C3

Bremerhaven Germatlia

<illS CJ

Bre.l'cia lcalia 98 C2 Brest Belarus SOG BII Bresr Franta 383 A3 Bria Republica Central

AfriclII'" _4 F6 Bridgetown Capirala Barbados .186 L7

Brig Elvqia 306 6 Brighton Anglia. Regarul

Unit 735 Fli

Brindisi ltalia.9il G Brisbane Australia 130 15 Bnsrel Anglia .. Regacul

Unir 735 DIO

British Columbia Provincic Canada 180 B7

Bnri h Isles In ula Europa de Vest 623 F4

Bridsh Oceanul Indian Regaml Unit, Occanul Indian 625 04 Brittany Region Franta 38)133

Brno Republic.1 Cl.lhil 316 07

Broken Hill Ausrralia 130 F6

Broken Ridge element marin Oceanul lndian 625£6

Bronderslev Danemarca 269 2

Brook, Range Lant munros }\1;1~b. SUA 10 BJ Broome Australia DO C3 Brerup Danemarca 269 .B5

Brugge Belgia 152 B2 Brunei Tara Mia de Est 546

Brussels Capirala Bdgia 152 D3

Bryansk Federatia Rusa 355 .B3 Bucaramanga Columb! 496C3

Buchanan Liberia Z C8 Bucuresri Capirala

625 E2

Bengkulu Indonezla 470

C

Benguela Angola 39 A4 Beni Rau Bolivia 750 BI Beni Suef gipr 21! C2 Benidorm Spania 790 G6 Bcni-Mdl:.tl Maroc 3703 Benin Tara N Africa prevo

Da.ho m C)' .2

Benin, Bight ef Element marin Africa de Vest 41 H9

Benuc rU.l! Carncrun/

igeri 42J8

Bcrae Albania 803 G9 Berbera amalia 28 F6 Berberati Republica

Central African:i 24 07 Bcrdyans'k Ucraina 761 J6 Bergamo Iralia 498 C2. Bergen Norvegia 617 A7 Bering Marea Occanul

Pacific 627 F2

Bcring Strait Element marin Bering Marea/ area Chukchi 627 PI Berkncr Island Insula Antarctic;\ 91 03 Berlin apitala. ermania 405 F

Bermejo Rau Argelltina 97 E4

Bermuda Teriroriu enern Regarul Unit. Oceanul Atlanric 623 C5

Bern Capital! Elveria 306

65

Berroua Cameron 24 C7 Besancon Franta 383 .5 Bet Shemc h Israel '91

CS

Bethlehem West Bank 91 C6

Bethlehem Afri~;t de Sud 21 HS

Beziers Franta 383 E8 Bhairab Bazar Bangladesh

142)7

Bhairahnwa epc] I 2. 04 Bhakrapur epal 142 F4 Bhamo Birmania 856 C Bhang r Bhutan 12 KS Bh:iclpafa India 46 -6 Bhavnlgu India 65 B6 Bheri R.3u I epal 1';2 C3 Bhimphedi Nepal I 2 £4 Bhojpur Nepal 142 G5 Bhopal India 465 0:; Bhubnneswar India .. 65

F6

Bhutan Tara S Asia 142 Biaivsrok Polonia 316 G3 Sial, Puhu Insula

Indonezra 470 K3

Biel Elvepn 306 B5 Biclsko-Biaia Polonia 316 £6

Bihaa Bosnia ~i

Herjegovina 803 C4 Bijclo Puljc rugo lavia 803 6

Bila Tserkva Ucrainu 761 G~

Bilasuvar A7.crbaidjan 47

J6

Bilbao Spania 790 £2 Bilrine Ciad 24 E Binrulu Malaysia 5 6 14 Bia Bio. Rio Rim Chile

') B

Birzai Lltuania 806 D4 Birak Libia 37 I Biratnagar Nepal 1 2 GBirendranagar Nepal 1 2.

B3

Birmingham Alabama, UA 811 H8 Birmiugham Anglia, Regarul Unit -351:.9 Birnl-Nkonni Nigeria 42 16

lIi~cny. Golful Element marin Oceunul Adaneic 314

Bishek apitala

Kirgazstan J 15 J3 Bisho Africa de Sud 21 GS Biskra Algeria 37 ,} BisBg Filipinc 363 FR Bismark Dakota de Nord.

SUA 81l FS

Bismark Archipelago Arhipelag Papua-Neue Guinee 640 D5

Bissau Capit.lla GuineeaBissau 42 B6

Bitola Macedonia 803 H9 Biwa-ko LacJaponiil 504

07

Bizerre Tunisia 3, HI Bjclovar Cro:1l'ia B03D2 Black Orin Rau Albania?

Macedonia 803 cs Blad!: Forese Zona de: padure Gcrmania 4,05 C9

Black Hills MUlllii C UA 61

Black River Riu China/ Vietnam 896 C2 Black Volta Riu Ghanal Coasta de Fildq 2 F7 Blackpool AngLia. Rrgatul Unit 735 D7 Blackwater JUu Irlanda 487C6

Blagocvgrad Bulgaria 421 D4

Blagovcsn hen k Federaria RU5a 355 J6

Blanca. Bahia Element

m. rin Argentina 97 o

Ilhne;!. Costa Regiune de eoma pania 90 G6 Blantyre Malawi 39 H . Blenheim Noua Z!!danda

618 E6

Blida Algeria 37 Fl Bloemfonrein Capirala Africa de ud 21 F6 Sloemhofdam Rczervaric Africa de Sud 21 F5 Blois Franta 383 D

Blue NiJe Rsu Etiopiai Sudan 28 DG

Bluefields Nicaragua 61 G6

Bukavu Rep. Dem. Congo

2 G9

Bo Sierr~ one 42 C8 Boa Vista Brazilia 16302

Bobaombj apt.:

Madaga.~car 625 BS Bobo-Dioulasso Burkina 42£7

Bochum GllrO);tllia 405

B5

Bodo Norvegia 617 0<1- Boger lndonczta 470 DS Bogora Capicala Columbia

496C

Bogra Bangladesh I 2 17 Bohai. Golful Element marin Marea albena 2]6J

Bohemian Forest Reviune de padure Republica Cella/Germanla 405 F8

Bohol !nSI.lI~ Filipine 363 17

Bohol Marta Filipinc 363

E:'

Boi~e ldaho. SUA 811 CS Bokar India 465 G5 Bokna Fjord Element de

{Mm orvcgia 61:- B8 1301 Ciad Z C4

Boldu In5:1.7. Turkmenistan 115D3

Bolivia Tara America de ~ud 750

Bologna Iralia 98 D3 Bolton A.ngLia, Regarul Unit 73508 Bolzano Italia 98 02 BOOla Rep, Oem. ongo HCIO

Bomba), (Mumbai) lndla 465 B7

Bomu Rau Central Republica Africana 24 E7

Bnnere, Cerro Peak Chile 99

Bongo. Massif des Upland Central Republica AFricana 2 £5 Bongor Ciad 2 D5 Bonn Gerrnania 0 B6 Bcosaaso Erirrcca 28 G6

Bon uedia 82 BS

Bomc,1ux Fral1{-I\ 3M3 C6 Borliinge Suedia 82 C7 Borneo Insula. SE Asia

625 G

Bornholm Insula Dancmarca 269 £3 Bosanski Samac Bcsnia si Hertegovina 803 F4 Bosna Rau Bosnia ~i Herrcgovina 803 £4 Bosnia ~i Hcrregovtna Tara Europa de Sud-En S03 Bosporus Element marin TUIc1a

Bossangoa Republica Central Africanli 24 06 Boscon Massachusetts.

'UA 810 K6

Botcvgmd Bulgaria ·HI D2

Bcrhnia, Golful £1 IllCIIt marin Marea Baltica 314

Bctojani Romania 761 E5 Botswana rani Africa de Sud 39

Bouake casta de Fildq 42 ES

Bouar Republica Central African:' 2 06 Boug:l.invilk Insula Insula Papua-Nona Gutnee

6 0 DS

Buugouni M~1i 42 D7 Boulogne-sur-Mcr Fcaf1p 38302

Bourges J;ranp 383 £5 Bournernourh Anglia.

Rcgatul Unit 735 Ell

Bouvet Insula Teriroriu extern or egia, Oceanul Arlanric 623 Fli

Braa Insuia. Croatia 80306

Bradford Anglia, Regarul Unit 735 £7

Braga Porrugali« 703 C2 Bng.alJ9' Porrugalia 703 £2

Brahmanbaria Bangladesh I 2)7

Brahrnapurru Riiu Asia d~ Sud 142 16 465 14 Urande Danernarca 269 84

Brandon Canada I SO F9 Brasilia apitala Brazilia 163 G6

Bra~o\' Romania -61 06 Bratislava Capirala Slovacia 316 D8 Brarsk Federaria Rusa 355 G5

Braunau am lnn Austria 306H3

Braun chwcig Gcrmania US 04

Brava, Costa Regiune de ,oasta pania 790 U Bravura. Barragem cia Rezcrvatie Po rrugali a

994

lNDEXOL LOCALITATILOR

Romania 761 D7 Hudapest apitalii. Ungaria 316E8

Huenavenrura C lumbia 496 B5

Buenos Aires Capirala Argentina 97 E6 Huenos Aires, Lago Lac Argentina /ChiLe 97 B9 Ilug Riu E Europa 316 G3 761 C2

Ilujumbura Capita!il Burundi 24 H9 Il.ulawayo Zimbabwe 39 F6

I ulgan Mongolia 596 E2 IJldgaria Tara Europa de Est 421

1I11mba Rep, Dem, Congo 24F7

[\lIlIja Rep. Dern. Congo 2"H8

Iluuydah Arabia Saud i(:\

HORD3

111lr~ Eriopia 28 E6

llurgas Bulgaria 421 G3 1\lIrgos Spania 790 E3 lIurgundy Rcgiunea Franta

383 F4

Ilurkina Tara Africa de Vest 42

Il,rmania var, Myanmar Tara S£ A.ia 856 kurqin China 216 D2 II u rtn i eku Eze rs Lac Lernnia 806 E3 Buru Insula Indcnezta 47014

Hurundi Tad C Africa 24 Hurcmbo Rep. Dem.

Congo 24 HS ilmuan Filipinc 363 F7 Il~,twal Nepal 1420 Huurhakaba Erirreea 2.8

F8

Buyo Rezervatie Coast .. de

Filde~ 42 £8

Blwiu Romania 761 D7 Byclg05zcZ Polonia 316 £3 Ilycra:t.ino Rim Belarus

R06 F7

I~ -khaw Belaru 806 G8 8ytom Polonia 316 £6 Ul'uzmeyin Turkmenistan

IlSC4

c

(:aagllazu Paraguay 750 H9

abanatuan Filiplne 363 C4

abirnas Venezuela 496 D2

I abindu Angola 39 Al

C abinda exclave Angola 39 Al

l 3bc ra Bassa, Lac

Mozambic 39 G4 Cabot Strait dement marin Oceanul Arlanrie 180 K7

Caceres Spania 790 C5 Cadiz Filipine 363 06 Cadiz Spania 90 C8 Caen Franra 38303 Caernarfon Tara Galilor.

RtgaruL Unit 73S C8 Cilgilyan de Oro Filipine 363 £8

Cagayan de Tawi Taw!

Pilipine 363 98 Cagliari Iralia 498 BS Cahors Franta 383 Oi Cairns Auseralia ) 30 G3 Cairo Capirala EgiP[ 28

C?

Cajamarca Peru 291 C5 Calabar Nigeria 42J9 Calabria Region (rolia

498F9

Calais Franta 383 EI Calsma Chile 9- B3 Calamian Grup Arbipelag

Filipine 363 86 Calbayog Filipine 363 E6 Calcurra (Kolkara) India '65 GS

Caldas da Rainha Porrugalia 703 B6 Calera Olivia Argentina

97C9

C.llga.ry Canlldil 180 09 Cali Columbia 496 BS Callcur India 65 C9 California State VA 10

B7

California. Golf element marin Oceanul Pacific 583 C3 6T]S Calilabad Azerbaidjan 747

16

CJllao Peru 291 D8 Caltagirone Italia 498 £ 1 Q Cal ranisse eta r talia 98

£10

Calvinia AfriCll de Sud 21 c:-

Camagii~y uba 186 D3 ambodgia Tara Asia de ud-E r Carn, Kampuchea 896 Cambridge Anglia, Regarul Unit 735 F9

Cameron Highlands Lan; rnunros Malaysia 546 B3

Carncrun Tara Africa de

V~sr24

Camiri Bolivia 7)0 06 Campcche Mexic 583 K5 Campc: he Bahh~ de

element marin Mexic

SS3]S

C5:mpia Nerd-Europeans Regiune Europa de Nord 314

Campina Grande Brazilia 16314

Campinas Brazilia 163 G8 Campo Grande Brazilia 163£8

Can Thb Vietnam 896 Ell

Canada Tara. America dt:

Nord I 0

Canalul Mililecij, element marin Oceanul Atlantic 314

Canalui Panama Canal Panama 61J8

Canalul Sicilian Element acvaric Marea Medirerana 98 CIO Canalului, Insulele Arhipdag Regarul Unit 735 D12

Canaluli, 'Iunelul Franlei/ Regarul Unit 383 E1 735 GI0

Canary Bl1<in dement subacvaric Oceanul Adami 623 £6 Canberra CapiraJa Australia 130 Cancun Mexic 5 3 L Caniapiscau, Rezervarie Canada 18017

Cannes Fran~a 383 G8 Canterbury Anglia, Regatul Unic 35 GIO Canterbury Bight dement marin Oceanul Pacific 61807

Canterbury Plains Campi" Nona Zeelands 61S 07 Cape Ba .in dement subacvaric Occanul Atlantic 623 G9

Cape Coasr Ghana 2 G9 Cape Town Aftica. de Sud 21 B9

Cap-Haicicn Haitl 186 G4 Capri. Isola d' Insula Ttalill. 498£7

Capul Bunei Sperante, dement de C035ta 21 C9

Capul Nord Element de: pirm Norvegia 617 G 1 Capul Nord Element de ~ • oua Zeelanda 61801

Capul Nord-Ve r Element d e ~3.rm AU!l[ral ia 62S G6

Cap ill Sud-Esc, Element de .arm Australia 128 Capul Verde Tara Oceanul Atlaruic 623 E6

Capul Verde Bazin element subacvaric Oceanul Atlantic 623 E7

Capul York Peninsula Peninsula Australia 130G2

Caquetd Rau Columbia 49607

CAR vezi Republica Cerural Africana Caracas Capiralii Venezuela 496 FI Caratasca, Laguna de element de coasta Honduras 61 G4 Carcassonne Franta 383 E8

Cardiff Tara GaIilor, Regarul Unit 73') DlO

Cardigan Bay clement marin Element marin Tara Calilor, Regarul Unir 735 C9

Carlisle Anglia. Regaml Unic 735 D6

Carlow Irlanda 48 E5 Carlsberg Ridge element subacvncic Oceanul Indian 625 C3 Carnarvon Africa de Sud

2107

Carnegie, Lac Australia 128

Carolina Brazilia 163 G Caeolina de ord tat SUA 810)8

Caroline Insula At-hipe!ag Micronezla 640 C3 Caroni Rill! Venezuela 496G4

Carpapi Mcridionali Lanr munros Romania 761 C6

arpenraria, Go1fn!

elem e nt marin Australia DOH

Carra, Lough Lac Irlanda 48703

Carson City c\'ada,SUA 8LOB';

Carragena Columbia 496

B2

Cartagena Spania 790 G7 Cartage Costa Rica 61 G8 Carrwright Canada 180

KG

Carupano Venczuela-i96 G2

Casablanca laroc 37 02 Cascade Range Lanr muntos Canada/SUA 61

Cascais Poreugalia 03 A8 Castellon de La Plana Spanla 790 G5

Castelo Branco Porrugaliu ;03D6

Casdebar Irianda 87 C3 Castries Capirala Fanta Lucia 186 L6

Castro Chile 97 D8

Car (osulli lnsulele Bahamas 186£2

Catalonia Regiunea

Spanla 790 H3

Catanduanes Insula Insula

Filipinc 363 £5 Carania Iralia 498 El0 Catanzaro frolia 49 F8 Cauca Riu Columbia

496B3

Caucasus Lanr munros Asia/Europa 747 E1 Cauquenes Chile 9; us Caura R~u Venezuela 96 F4

Cayenne Capirnla Guyana Franceza 496 K4 Cayman Srramrearea dcmenr marin Marea Caraibdor 186 C4 Campia Siberiana de Vest Rcgiunc Fcderatia Rusa 355 E4

Cebu Fdipine 363 E7 Cebu Io.~ulii FLlipine 363 Dj

Cedros, Isla Insula Mexic 583 B3

Cefalu Italia 498 £9 Celebes In.sula lndonczia 625G4

Celebes M .. rea Oceanul Pacific 627 B6

Celje: Slovenia 803 C2 Central Makran Lant mantas Muntii Pnkistan 642B6

Cerro de Pasco Peru 291 07

C61is Leronia 806 E3 Ceuta Teritoriu extern pania. N Africa 37 D2 Cevennes Munrii Franta 383 £7

Ceylon vezi ri Lanka Ch'angwon Coreea de ud 2907

Ch'onan Coreea de Slid 249 C6

Ch'6ngjin Coreea de Nord 249D2

Cb'unchon Coreea de Sud 2"l9CS

Ch'ungjtl Coreea 249 C6 Chungmu Cercca de SuJ 24908

Chaeryong Coreea de otd 216 BS

Chigai Hills Muntii

Pakistan 642 BS Chainpur Nepal ] 2 B2 Chalandri Grecia 421 OS Chalkida Grl'cia 421 07 Chalons-sur-Marnc Franta

383 F3

Cham an Pakistan 642 C4 Chauk. Birmania 856 B5 Chambal Ran India 465

D4

Chambery Franta 83 G6 Chanaral Chile 9'" B4 Chandigarh India 465 D3 Chandpur Bangladesh 142

995

IN-DEXUL LOCAUTAlllOR

Comodoro Rivadavia Argentina 97 C9 Ccmorin, Capul India 625 D3

Comoros Tadt Oceanul lndian 39

Conakry CapicaHi Gumeea 42 B7

Concepcion Chile 97 B7 Concepcion Paraguay 750 GS

Conches Ruu MexkSS3 E3

Concord New Hampshire, SUA 810 KG Concordia Argentina 97 £5

Congo Tara C Africa 24 Congo R:iu C Africa V1Ir.

Zllire 24 E8

Congo BOISin hazin Africa Centrala 19

Conge, Dern, Rep. Tara C Africa 24

Connaught Rcgiunea Irlanda 487 C4 Connecticut Star SUA 810 K6

Ccnstanra Romania 761 ES

Constance. Lac Europa Cenrrala 282 CIO Conscancine Algeria 37 Gl

Coo k Insula reri tori a extern Noua Zeelanda, Oceanul Pacific 696 F6 Cook Stdmtoare element marin Noua Zeelanda 618E5

Cook. ViirfNoua ZedanJii 6ilIC7

Cookcown Australia 130 G2

Copenhaga Cap.rala

Danemarca 269 F5 Copiapo Chill: 97 B4 Coqulmbo Chile 97.B5 Corabia Romania 761 C8 Coranrijn Rau GUf:lnal

Suriname var, Ccuranryne 496 15 Cordillera Cantabrica. LUl~ muntos Spania 790 C2 Cordoba Afgenrina 97 D5

Cordoba Spania 790 D6 Corcea Golf dement marin China/ Corcea de Nord 249A4

Coreea de Nord Tara E Asia 249

Corcea de Sud Tara Asia 249

Coreea Strait element marin japonia/Sourh Correa de Sud I 1.3 Corinth Canal Grccia 421 D8

J8

Chang Jiang vo~i Y~grze Chang. Ko lmuM

Thailand a. 857 FlO Changchun China. 216 K3 Changsha China 216 H7 Changy6n Coreea de Nord

249 AS

Chania Grecia 421 DIO Chapala, Lago de Lac Mexic 583 F6 Chardzhev Turkmenistan 115E4

Chari Ran Africa. Cemrala 24D5

Charfldr Afgani$t:ln 115 H7

Charleroi Belgia 152 04 Charleston West Virginia.

SUA 810t7

C h a rI eville Australia 13 0 G5

Charlene Amalie Capirala lnsulele Virgine 186 J4 Charlottetown Canada 1110K8

Chartres Franta 383 E3 Chareauroux Franca 383 E5

Chatham Insula Noua

Zeeland.a627 F9 Chaurara Nepal 142 F4 Chaves Porrugalia 703 02 Ch<:ch'6n Coreea de Sod

249 C6

Cheju Coreea de Sud 249 B9

Cheju Strait element marin Coreea de Sud 249 B9 Cheju-do Insula Coreea de Sud 249 B9

Chelcken Turkmenisrsn us A4

Chelyabinsk Federaria Rus:i 355 05

Chemnirz Gcrmania 405 F6

Chenab Rau Pakistan 642 F3

Chengdu China 21 G G6 Chennai (Madras) India 465E9

Cherbourg Franta 383 C2 Cherepovers Fcderaria Rusa 355 C3

Cherkasy Ucraina 761 H3 Chernihiv Ucraina 761 G2

Chernlvtsi Ucraina 761 D4

Chernyakhovsk Kalingrad, Federaria Rmi 806 BS Chcrskiy Range Munrii fedcf:1\l a R uri, 1 I 3 Chester An,gJia, Regarul Unit 73508

Cheyenne Wyoming, SUA 810 EG

Chhukha Bhuran 14214

Chiang Mai Thailanda

857D6

Chiar'ura Georgia. 747 E2 Chiba }.aponia 504 f7 Chicago Illinoi s, SUA8l0

H6

Chiclayo Peru 291 BS Chidley, Cape reriroriu extern Canada 180 15 Chiemsee Lac Germania 405 F9

Chihuahua Mexic 583 E2 Chile Tara America de Sud 97

Chile Bazin dement acvacic Oceanul Pacific 627 K8

Chile Chico Chile 97 B9 Chillan Chile 97 B6 Chtloe, Isla de insula

Chile 97 AS Chimbcrazo Vhf Ecuador 99

Chimbore Peru 291 C6 Chimoio Mozambic 39 G5

China Tara Asia H6 Chinandega Nicaragua 61 E5

Chindwin Rao Birmania 856 B3

Chingola Zambia 39 F3 Chinhae Coreca de Sud 249D8

Chinju Corcea de Sud 2.49 CII

Chios Grecia 421 F7

Chios li'lsula G reeia 42 I F7

Chlrang Bhuran 14214 Chirchik Uzbekistan 1 J 5 H3

Chiriqui. Golfo de element marin Panama 61 H9 Chisinau Capimlii Moldova 761 FS

Chira Federaria Rusii 355

H6

Chirose Japonia 504 B Chirre P3,I1.ama 61 J9 Chirragong Bangladesh

142K9

Chircagong Hill~ Deal Mia de Sud 142 L9 Chirungwiza Zimbabwe 39F5

Chojnice Polonia 31602 Choluteca Honduras 61 ES

Choma Zambia. 39 ES Chomutov Republica Ceha 316 B5

Chon Buri Thailanda 857 £9

Ch6ngju Ccreea de Sud 249C7

Chongju Coreea de Nord 24984

Chongqing China 216 G7 Chimju Coreea de Sud 249C7

Chonos, Archipielago de 105 Arhipdag Chile 97 A9

Chornobyl' Ucraina 761 G2

Choybalsan Mongolia 596 HZ

Christchurch Noua Zeelanda 61807 Chuadanga Bnnglarlesh 14218

Chubut Rim Argentina 9788 Chugoku-sanchi Lanr muruos japonia 504 C7

Chukchi Marea Oceanul Artie 640

Chumphon Thailanda 857 DJO

Chuquicarnata Chile 97

B3

Chur Elveria 30606 Churchill Canada 180 F7 Churchill Falls Canada

180j7

Chuuk Arhipelag Micronezia 640 C3 Chuy Uruguay 97 F6 Ciad Tara. Africa Cenrrala 24

Ciad, Lac Afriq Cenrrala

19

Cienfuegos Cuba. 186 C3 Cieza Span fa 790 F6 Cincinnati Ohio. SUA

81017

Cipru Marca Mediterana 780

Cirebon Indonczia 470 OS

Ciudad Bolivar Venezuela -496 G3

Ciudad de! Esre Paraguay 750 H9

Ciudad Guarana Venezuela 496G3

Ci udad Juarcz Mexic 583 El

Ciudad Obregon Mcxic 583D3

Ciudad. Ojeda Venezuela 4%D2

Ciudad Real Spania ~90 E6

Ciudad Victoria Mexic 583 G4

Clarenville Canada 180 L6

Clerrncnt-Ferrand Franta 383 E6

Cleveland Ohio, SUA 810 16

Clipperton Insula reritcriu extern Franta, Oceanul Pacific 62:7)5

Clonrnel lrlanda 487 D6 Cluj-Napoca Romania 761 C5

Coast Ranges Lan.~ munros America de Nord 61 Coasra de Fildes Africa de Vese Fr. can" d'Ivoire 42

C oasta Sch elerel or E!cmenr de ~arm Namibia 39 A6

Coats Insula Insulii Canada 180 G6

Coarzacoalcos Mexic 583 )6

Cobin Guaremala 61 B3 Cochabamba Bolivia 750

C5

Cochin India 465 CIO Cochrane Canada 1801'9 Cochrane Chile 97 B9 Cocos (Keeling) Insula

teritoriu extern Australia. Occanul Indian 62.5 FS

Cod. Capul element de coasca SUA de Nord-Est 81OL6

Coiba. Isla de Insula Panama 61 HIO Coihaique Chile 97 B9 Cotmbarorc India 465 CIO

Ccimbra Porrugalia 703 C5

Colbeck, Cape Elernenr de coast a Antarctl ca 9 I D6

Colchester Anglia, Regaml Unit 735 G9

Colhue Huapi, Lago Lac Argenrina 97 B9 Colima, Nevado de Varf Mexic 61

Colmar Franla 383 H4 Colombo Capitalii Sri Lanka 465 Ell

Colen Panama GIJB Colorado R!\u Argentina 97D7

Colorado Rl1.u SUA 61 Colorado Stat SUA 810 E7

Colorado Platou S SUA 61

Columbia Tara America de Nord 496

Columbia Carolina de Sud.

SUA 81018 Columbus Ohio. SUA 810 16

Cornayagua Honduras (5 I D4

Camilla Bangladesh 142 Kg

Communism Peak Varf Tadjikisran II) Como, Lago di Lac Iralia 498 C2.

996

INDEXUL lOCALITAT1LOR

Djado, Plaroul igeria 42

K

Djambala Congo 24 C9 Djibouti Capitala Djibouti 28 F6 Djibouri Africa de Est 2.8 Dnieper Rau Europa de Est 314

Dniester Rao Moldova/ UCI"Jina 761 E4 Dnipropeerovs'k Ucraina 6114

Dobek Letonia 806 D4 Dobo] Bosnia ~i Herregovina 803 £4 Dl.lbrith Bulgaria 42.1 G2 Dodekanlsos Insulele

recia 21 G9

Dodoma Capirala Tanzania 28 D 11

Dnhn apinJa Qatar 808 G<i

Dolores Argentina 97 £6 Dominica "f.·ua lndiile de Vc, t 186

Domuyo Varf Argentina 99

Don Rau Federatia Rusa 3S5 B4

Donawirz Austria 306J5 Dendra Head Capnl Sri Lanka 62.5 D3 Donegal Irlanda 487 02 Donegal Bay element marin Irlanda 487 cz

Donees Rill Federatia

Rusa/Ucraina 761 K4 Doners'k Ucraina 761 K5 Dongola Sudan 28 C Danna Insula Norvegia

617 D4

Dordogne Riu Franta 383 C6

Dordrcchr '"farile de jos 8 CS

Dornbirn Austria 306.£5 Dorrmund Germanin 405

B5

Dosso Nigeria 42 H6 Douai Franta 383 F1 Douala Camerun 24 B7 Douglas Isle of Man,

Rcgarul UniI 35 C7 Douglas Africa de Sud 2.1 E6

Douro Rau Porrugalia/ Spania 703 C3 Dover Anglia, Regarul Unit 73) GIO

Dover Delaware, SUA 810 K7

Dozen Insula japonia 504 C

Dra, Hamada du Plateau Algeria 3704 Drakensberg Lanr rnuncos Le oeho/ Africa de Sud 2.1 G7

Drama. Grecia 421 £4

.orinto Nicaragua G) £6 "'ork Irlanda 87 C7 Corner Brook Canada 180

K7

Lorna Grande, Munrc Icalia 498 IS

.oro Venezuela 496 D1 Coroieo Bolivia 750 B4 Corornan del Noua Zeelanda 618 E3

l :oronel Oviedo Paraguay 750G9

Cor-rib, Lough Lac lrlanda 487B4

l..orriemes Argentina 97 £4

l orsica Insula Franta 383 19

orumba Brazilia 163 £7 (0, enza Italia 498 F8

Co fa Rica Tara America CcmraiJi 61

Cote d'Ivoirc vezi Coasea de Filde~

otoncu Benin 42 HS <. .oropaxi Volcano Ecuador 291 C2 LOfthus Germanin 405 G5

Couranryne lUlu Guyana!

Suriname var, Cor ncijn 49615

Courland Lagoon Element marin Marea Balrid 806B4

Covenrrv Angli .. , Regacul Unit 735 £9

Covilhii Ponugalia 703 D5

Cox's Bazar Bangladesh 142 L10

C .ozumel, Isla Insula Mexic 583 L5

raiova Romania 761 C7 .remona ltalia 498 C3 Lre! Insula Croatia 803M

Creta Insula Gtccia 421 Ell

(:rera, Marea Mednerana 21 [10

Crimea Peninsula Ucraina 76If7

Croa~ia Tara Europa de Sud- sr 803

Crorone Italia 9 G8 Crozet Bazin Elernenr subacvntic Oceanul Indian 62.5 CS

l rozer Arhipelag Oceanul Indian 625 68

ruzeiro do ul Brazilia 163 A4

I..uanza Riu Angola 39 B3

Cuba Tara Indiil~ de Vest 186

.ubango Ran Africa de Sud 39 C5

Cucuta Columbia 96 C3 Cuenca Ecuador 291 B3 Cuenca Spania 790 FS Cuernavaca Mexic 583 H6 Cuiabd Braailia 163 £6 Cuico Riu Angola 39 C5 Culiacan Mcxic 583 0 Cum ami Venezu 1jJ, 496

G2

Cunene Rfiu Angola!

Namibia 39 AS Carico Chile 97 56 Curitiba Brazilia 163 F9 Casco Peru 291 F9 Currack India 465 F6 Cuxhaven Gnmania40S

3

Cuyuni Rilu Guyanal Venezuela 496 I Czestochowa Polonia 316 ES

D

Dadeldhura Nepal ]42 B3 Daga Bhutan 14214 Dagupan Filipine 363.B4 Dahomey \'O:Z i Benin Dailekh I cpal I 2 B3 Dakar Capirala Senegal

42 AS

Dakota de Nord Srat SUA 8l0H

Dalandzsdgad Mongolia

596 F

Dalian China 216 A4 Dallas Texas,S A 10 F8 Dalmacija R.O:gion Croaria

S03CS

Daloa Coasca de FiLde~ 42 £8

Daman India 465 B6 Damascus Capirala iria

780 ES

Darnphu Bhucan 142 J Dampier Australia 130 A3 Dandong Coreea de oro

249A3

Danernarca Europa de ord Vest 269

Danemarca Strait element marin Groenlanda/

In ulaa 623 03 Dangsra adjikisran 115 H5

Danube Rau Europa Cenrrald 31'1

Dunarea Delta ~inu[ mlaftinos Romania/ Ucraina 761 F

Danzig, Golful element marin Polonia/ Fcderaria Ru~ii 316 E2 Dar cs Salaam Tanzania 28

Ell

Dar'a Siria 780£6

Darfur Muntii Sudan 28 A6

Darhan Mongolia 596 F2 Darling Rau Australia 130 G5

Darmseadr Gcrmania 405 C7

Darnah Libia 37 K2 Darnley, Capul dement de coasra Antarctica 91 [3 Darrmoor Region Anglia, Rcgarul Unlt 735 CII Dartmouth Canada 180 K8

Darwin Australia 13002 Dashkhovuz Turkmenistan 115D3

Dashr-e Kavtr Rcgiun~ d~erridi Iran 485 G4 Darong China 216 H4 Daru, Tdek element marin Malaysia 546 G4 Daugavpil Lcronia 806

E5

Davangere India 465 C8 Davao Filipine 363 ES David Panama 61 H9 Davi erair element marin

Oceanul Atl a ntic 623 C3

Dawson Canada 180 B6 Davr az, Zawr Sirta 780H3 D~n Republica C"hii

316 B5

De Aar Africa de Sud 2. I

E7

Debre Zcyie Eeicpia 28 E7 Debrecen Ungaria 316 G Deccan Plaeou lndia 465

D7

Dchra DUn India 65 D3 Dej Romania 761 C5 Delaware State SUA 810

K7

Delemont Elvetia 306 B5 Del fr T:uile de jos 874 BS Delfaijl TarHe deJos 874

P2

Demchak Dispurcd region China/India 65 D2 Den Helder Tarile de JO$ 87 C3

Denali Varf Alaska, SUA dcnumit inalnte Muncele McKinley 810 C2

Denpasar Indonesia 470 f5

Denver Colorado, SUA 810 E6

Dera Ghbi Kh:in Pakistan 642E4

Dcra {smaL Khan Pakistan 642 E

Derby Anglla, Regarul Unit 735 £8

Derg, Lough Lac ldanda 487CS

Des Moines Iowa, UA 8l0GG

Dese Eriopia 18 £6

Deseao Rau Argentina 97 C9

Dessau Germania 05 ES Desvenrurados, Islas de los Insole: Chile, Oceanul Pacific 627 K8 Deserrul Nubian Desert

Sudan 28 C4 Desertul Namibian Namibia 39 B6 Dcserrul de Ni ip Desert Pakistan 6 2. BS Deserrul Sirian A~ia de Sud-vest 85 B4 7gn G5

Detroit Michigan, SUA 8)0 16

Deva Romania 761 86 Deventcr 'fu11e de' JOh 87 E<i

Devollit RAu AlbJnia tlU3 G9

Devon Insult Canada ISO f~

De1.fU! Iran 485 E5 Dhaka Capirala

Bangladesh 142 J8 Dhanbdd India 465 G5 Dhankura Nepal L42 GS Dhanushkodi India 465

DlO

Dharan Nepal 1 2 GS Dharwad India 46S CS Dhrepancn, Akroririo

element de coasta Grecia 421 05

Dhule India 46S C6 Diarnanrina Rau Australia 130 F4

Diekirch Luxemburg 1-0

FS

Dieppe Franta 383 £2 Diffa Nigeria 42 KG Digul Rliu Indonezja 470

L4

Dijon Franta 383 G5 Dila Etiopia 18 £7

DiH Indonesia 470 HS Dillikot Nepal I 2 C3 Dilling Sudan 2 C6 Dilolo Rep. Dern. Congo

24 su

Dirnona Israel 491 C7 Dinagar Insula Filipine 363F

Dinajpur Bangladesh ) 42 H6

Dinanr Belgia 152 D4

D inam Munrii Bosn ia ¥ Hertegovina 803 OS Dingle Bay element marin

lrlanda 487 86 Dionrbel Senegal 42 BS Dipnyal Nepal ) 42 B3 Dipolog Filipine 363 08 Dire Dawa Etiopia 2.8 F7 Disappointment, Lac

Salt lake Australia 128 Dispur India 65 H4

997

IND£XUL LOCALITA.TILOR

Drarnmen Norvegia 617 C8

Drau Rau Europa Cenrrala 306}6

Drava Ran Europa Centmla 803 F3 316 010

Dresden Germania 405 F6

Drina Rau Bosma ~i Hertegovina/Iugcslavia 803 G5

Drobcra-Turnu Severin Romania 61 BI Drogheda [rhoda 487 F4 Druskininkai Lituania 806C6

Dubai Ernirarele Arabe Unite 808 H4 Dubasari Moldova 761 F5 Dubawnt Rall Canada 180 £7

Dublin Capirala Irlanda 487 F4

Dubrovnik Croatia 803E7 Ducro Riu Porrugalia/ Spania 790 D3

Dugi Orok Insula Croatia S03BS

Duisburg Germania 40S B5

Dumaguere Filipinl.: 363 D7

Dumfries Scotia. Rcgaml Unit 735C6

Dun Laoghaire lrlanda 487

FS

Dunai epal 142 03 Dundalk lrlanda 87 £3 Dundee Scoria, Regarul

Unit 73504 Dunedin Noua Zeeland],

618C8

Dungun Malaysia 546 C} Dunkerque Fran~a 3S3 PI Ouqm Oman 808 16 Durango Mexic 583 £4 Durazno Uruguay 97 E6 Durban Africa de Sud 2.1 16 Durres Albania 80" G8 Dushak Turkmenistan 115

05

Dushanbe Capitala Tadjikistan 115 H5 Dusseldorf Germania 405 86

Dutch lndiilc de VO!St vezi Tarlle deJos Antilles Dvina R5.u Europa de Est 314

Dvina de Vesr R:l:u Europa de Vest 806 G6 Dzhalal-Abad Karg.izsr2ll 115 I3

Dzhugdzhur Lanr mU1\tO Fcderarla Ru,n 113 Dziiiinharaa Mongolia 5% F2

Dzuunmcd Mongolia 596 F3

E

E§fahin Iran 485 F5 East Cape element de:

COaHa Noua Zeelanda 618 G3

East Falkland Insulii Falkland 97 D11

East Frisian Insulii Germanin 405 133 Ease Londra Africa de Sud 21 G8

Enst Pacinc Rise: element subacvaric Occanul Pacific 627 J7

Eastern Gh:us Lane rnuntos India 65 E7

Easnnain lUu Canada 18018

Ebelrofr Danemarca 269

D4

Ebolowa Carnerun 24 B7 Ebro Riu Spanin 790 F3 Ecuador America de Nord

Ves; 291

Ed Erirrcea 28 F6 de Nigeria 42 H8

Ede Tarilc de Jos 87 D5 Edinburgh Scoria, Rcgarul nit 73505 Edmonton Canada 180 09 Edward, Lac Uganda/Rep.

Dern, Congo 24 H8 2S C9

Eforie-Nord Romania 761 £8

Egadi, Isole Arhipelag Iralia 98 D9

Egipt Tara Africa de ord Est 28

Egiyn Gol Rilu Mongolia 596£2

Eindhoven Twlc de ]os 874D6

Eisensradt Austria 306 K4 Eivissa Insula Spania 790 HS

Ejmiadzin Armenia 7 7 £5 £1 Calafari Argentina 97

BIO

£1 Fasher Sudan 28 B6 Et Gaza Egipt 28 cz

£1 Kharga Egipt 28 C3 EI Minya Egipr 28 C2

EI Obeid Sudan 28 C6 E1 Salvador Tara A medea

Cencrala 61

El TIgre Venezuela 496 G3

El'brus v.l.tfF deraria Rll,;} 314

Elar Israel 491 C 12

Elba Rau Republica C~hal Gerrnania J

Elba. Isola d' In uBi Iralia

498C5

Elbasan Albania 803 G9 Elblag Polorua 316 £2 Elburz Muntil Lant muntos

Iran 85 E3

Elche Spania 7')0 G6 Elda Span ia 790 G6 Eldorec Kenya 28 09 Eleuthera Insula Bahamas

186 £1

Elgin Scotia .. Regarul Unir 735 D3

Ellesmere Insula Canada tSOH

Ellsworth Land Rcgiunea Anrarcrica 91 C5 Elveria Tara C Europa 306

Emden ermania 40S B3 Emirarele Arabe Unite Tara Asia de ad-Vest prese. UAE 808

Emrnen 13rile de Jos 874

F3

Emperor Mareamounts element suhacvaric Oceanul Pacific 627 E3 Ems Rau GermaniaFP.rik de Jos 282. B4 Encarnacion Paraguay 750 GIO

Endelavc Insula Danemarca 269 5 Enderby Land Region Anrarcdca 91 H2

Eng ur i Rau Georgia 747

C2

Ennedi Platou Clad 24 F3 Ennis Irlanda 487 C5 Enns Rau Austria 30614 Enschede Tarile de [os 87

F4

Ensenada Mexic 583 Al Enrebbe Uganda 2 C9 Enugu igeria 42 Ul Eolie, Isole arhipelug lralia

498 £9

Epina! Franta 383 G4 Erdenet Mongolia '596 F2 Erebus, Van Anrarcrica 91

F6

Erevan Capirala Armenia 7 7 FS

Erfurr Germania 405 E6 Erg Chech Regiuue deserrica ALgeria/Mali 37 E4 42£3

Erguig Rau Ciad 24 D5 Erie, Lac Canada/SUA 61 Eritreea Africa de Esc 28 Erlangcn Germania 405

E8

Ernakularn India 4B5 CIO Esbjcrg Danemarca 269 A5

Esch-su r- Ahem Luxemburg 170 F6 Escuinrla Guatemala 61 B4

Esrneraldas Ecuador 291 BI

Espoo Finlanda 368 C9 Esquel Argentina 97 B8

Essen Germania 05 B5 Essequibo Ran Guyana 96

IS

Esrel] i aragua 61 E5 Esrevan Canada 180 E I 0 Estonia Europa de Est

806

Estrela, Serra da Muntii Portugalia 703 D5 Eriopia Tara Africa de Esr zs

Etiopicnc cilDpiUe Aid a de Est2S £7

Erosha Pan bazin salin Namibia 39 B5 Euphrates Ran Asia de Sud-Vest I 1

Europa 314

Everest, Varful China I Nepal 142 G4 Everglades Wedands Florida. SUA 810 Il 0 EVOTa Pcrcagalia 703 08 Evvoia Insula Grccia 21 07

Exeter Anglia, Regaeul Unir 735 Dl1

E moor Regiunea Anglle, Rcgarul Unie 735 CIO Eyre. Lac Australia 130 F5

F

Hborg Danernarca 269 C6

Fada-Ngourma Burkina 2

G6

Faguibin<,. Lac Mali 42 F5 Fa~ia Gaza 91 B

-F~ia Gaza reritoriu

dispurar A ia de SudVeS[ 491 A7 Fairbank Alaska, VA 810 C2

Faisalabad Pakistan 642 F4

POllster In.,uli Danernarca

269 E7

Falun Suedia 82 C7 Farnagusta Cipru ~80 B4 Faralingana Madagascar

39K7

Farah Afganiscan 115 08 Faridpur Bangladesh 142 18

Faro Insula Suedia 824

08

Faro Portugaiia 703 Cl J F"ya Ciad 24 D

Fazzao Regi n Libia 37 IS

·cdera\ia Ru~a Tara Europa/Asia 357 Feira de Santana Brazilia 16316

Feldkirch Austria 306 E5 Fernund, L. Lac Norvcgia 617 C7

Feni Banglade h 142 K Fenoarivo Atslnanan« Madagascar 39 LS

fens Wetland Anglia, Regarul Vnir 735 P9 Fergana Uzbekistan 115 14 Fernando de Ill. Mora

Paragu ... y 750 G9

Fernando de Noronha

ln,ulii Brazijia 62308 Ferrara Iralia 498 03 Ferrel Spania 790 HI

Pes Maroc 37 D2 F~y""ab~d AfganiStall J IS

HS

Fianarant oa Madagascar 39 K6

Fier Albania 803 G9 Figueira da Foz Portugalia

703 BS

Figueres Spania 790 I2 Figuig Maroc 37 E3

Fiji Oceanul Pacific 640 Filipine Tara Asia 363 Finlsrerrc, Cabo clement

de coma Spania 790 A2

Finlanda Europa de Nord 368

Plnlanda, Golful clement marin Mares Balcie.'i 314

Fish Rau Namibia 39 C; Fishgoard Tar-a Galilor, Re~1ll1 Unit 735 C9 Fitzroy Rau Australia 128 Fjerrirslev Danernarca 269

Cl

Aa'dah Yemen 80S 07 flalilah Oman 808 H Flandrel Regiunea Belgia

152 82

flawqirah Oman 808 [7 Flen.burg Germania 405 Cl

Flin F10n Canada 180 E8 Flinders Insula All.lrr;!lia 128

Flinders Ranges Lru1t rnunros Australia 130 F6

Flinders R.i.u Australia 130 F3

Plinr Insula Kiribati 696 GS

Florence Iralia 498 04 Florenda Columbia 4-% B6

Flores Guatemala 61 C2 Flores Insu Iii Indonezia 470G5

Flores {area Oceanul Pacific 470 G 5 Flcrianopohs Brazilia 163 F9

Florida Scare SUA 81019 Florida. 5 tramtoare Element marin Bahamas/SUA 61

998

INDEXUL LOCAUTATtlOR

Floridablanca Columbia

496C4

FI6rina Grecia 42] B5 Rut Oman 808 JS Fluvial Dvina de Nord

Fcderaria Rusi 314 Fluvial Galbcn Rim China val. Huang He 21615 Fluviul Portocaliu Fluviu Africa de Sud 19 Fluviul Rio Europa de Vest 314

Huviul Rosn fluviu Chinal

Vietnam 896 02

Fui japonia 50 D7

Fuoka japonia 504 B8 Fushima Japonia SO F Fushirna japonia 504 F6 Foaa Bo nia ~ Hertegovina

803 F6

Foqaoi Romania 761 £6 Foggia lralia 498 F6 Folever Canada 180 H9 Fongafale Capical5. Tuvalu

696C

Fonseca. Golful clement marin £1 Salvador! Honduras 61 D5

Forll Italia 498 D formente:ra Insula Spania

790H6

Formosa Argentina 97 E4 Formosa vezi Taiwan

Fore McMurray Canada

180 D8

FDIt Peck, Lac Montana, SUA 810 D4

Forr Smith Canada 180 D7

Fort t. John Canada 180 C8

Fort William coria, Regarul Unit 735 C Forraleza Brazilia 16313 Forr-de-Franta Capitala Martinique 186 L6 Fonh Rau Scotia, Reg;mtl Unie 3S CS

Forth. Firth of Inlet Scoria. Rcgatul Unit 735 D5

Festa Iugoslavie Republica Macedonia vezi Macedonia

Foveaux Strait, element marin, oua Zeelanda 618 B9

Francisrown Botswana 39 F6

Frnnconinn Jura Lanr rnunros Germania 405 ES

Frankfort Kenrucky, SUA 1117

Frankfurt am Main Germania 05 C7 Frankfurt an der Oder Germania 05 G4 Fcantsa-Iosifa, Zemlya Insula Federatia Rusi

355 Fl

Franta Tara Europa de Vest 383

Franz Josef Land Insula,

Federaria Rusa 640 F7 Fraser Insula Australia 128 Frauenfcld Elveria 306 D4 Fredericia Danemarca 269

C5

Fredericton Canada 180 Kg

Frederikshavn Danernarca 26901

Fredriksrad orvcgia 617 C8

Freetown CapimJa Sierra Leone 42 CS

Freiburg im Breisgau Germania 405 B9 Freisradt Austria 306 J2 Frernantle Austr-aJia 130

B6

Fribourg Elveria 306 B6 Frosinene Iralia 498 E6 Fucrrevenrura Insula

pania 37 B

Fuji, Varful Japonia SO E7

fulda Gcrnrania 405 D6 Furnas Represa Rezervajia

Brasilia 163 G8

Fuzhou China 216)7 Ffu;uli Azcrbaidjan -4716 Fyn Insulii Danemarca 269

C6

FYR Macedonia vezl Macedonia

G

Gaalkacyo Erirreea 28 G Gabnronc Capitaln.

Botswana 39 E7

Gabes Tunisia 37 HZ Gabon Tara Africa de Vest 24

Gabrovo Bulgaria 421 El Gaeca, Golfo di element marin Iralia 498 E6 Gafsa Tunisia 37 H2. Gagnoa Coast a de Fildes 2E8

Gagra Georgia 7 7 Al Gaibanda Bangladesh I 2 16

Gairdner, Lac Auseralia 1}OE6

Galati Romania 761 E7 Galicia Region Spania 790

H2

Galle Sri Lanka6S Ell Gallipoli Iralia 498 G8 Giillivarc ucdia 82 D2 Galway Irlanda 8 C4 GaLway Golf element marin

lrlanda 487 C4 Gambia Tad AFrica de Vest 42

Carngadhi Nepal 142 C2

Glinci Azerbaidjan 7 7

H4

Gander Canada 180 L6 Gandta Spania 790 G5 Ganges Rau Asia de Sud

Ben. Padrna 14217 465 GS

Gangcs. Mouths of [he:

Delta Bangladesh/India 141)9

Gangtok India 465 G4 Gao Mali 2GS

Garda. Lago di Lac Italia 98C2

Gardez Afgani tan ] 15 H7

Garissa Kenya 28 £9 Garonnc Riu Fran a 383

C7

Garoowe Erirreea 28 GGaroua Cameron 24 C5 Gasa Tashi Thongmen

Bhutan 1214

Gaspe Canada 180 K Ga~i de Vest Lant rnuntos

India 465 C8

Gavle Suedia 24 C7 Gaya India 465 FS Gazandzhyk Turkmenistan

liS B4

Gdansk Polonia 316E2 Gdynia Pclonia 316 E2 GedareF Sudan 28 D6 Gedser Danernarca 269 E7 Geelong Ausrrulin 130 G7 Gckdepc Turkmenistan

115C4 Gelsenkirchen Germania 405 B5

Gemena Rep. Dem, Congo 24E7

Geneina Sudan 18 A6 General Eugenio A. Garay Paraguay 50 E6 Genernl Santos Pilipine 363 E9

Geneva Elveria 306 A 7 Geneva, L L:1c Frantal

Elvetia 383

G6306A6

Genk Belgia 152 E2 Genoa Iralia 498 B3 Genova, Golful clement

5U bacavtic Italia 498 B3

Gem Belgia 152 C2 Gc::org~ Town Capirala Insulele Cayman 186 B4

George Town Malay ia 546A2

Georgetown Capirala Guyana 496 14 Georgemwn Gambia 2.

B6

Georgia State SUA 810 IS

Georgia Asia de Sud-Vest ]13

Georgia Asia de Sud-Vet 747

Georgia de Sud Teriroriu extern Rcgarul Unit, Oceanul Atlantic 623 011

Cera Gerrnania 405 E6 Geraldron Australia GO AS

Gereshk Afganistan 115 F8

Gerrnania Tara Europa de Vest 282

Gel;afc Spania 790 E4 Gevgdija Macedonia 803 19

Geylt!gphug Bhutan 1 2 ]S

Ghlld;imi~ Libia 37 H3 Ghana Tara Africa de Vest 42

Ghandi Rt'7.~rvalia lndill

465 C5

Ghanzi Botswana 39 06 Ghardaia Algeria 37 F3 Gharyin Libia 3713 GhAt Libia 37 HS Ghazn! Afganistan ) 15

G7

Gibraltar Regatul Unit.

Europa de Sud-Vest 90 08

Gibson Desert Regiune dqertidi Au rralia 1'30 04

Gij6n Spania 790 D1 Gilbert Insula vezi Tungaru

G,tOna Spania 790 I Gisborne oua Zeclancli

618 G

Giurgiu Romania 761 DS Give Danernarca 269 B4 Gjirokaster Albania 803

GI0

Gj0vik Norvegra 617 7 Glarna Rau Norvegla 61. e7

Glarus Elveria 306 DS Glasgow Scoda, Rcgaeul Unit 735 C5

Gliwice Polonia 316 E6 Gloucester Anglia, Regarul

Unit 735 D9

G mund Austria 306 J2 Gmunden Austria 306 I Gobi Deserc China/

Mongolia 113 Godavari R!l.u India 65 E7

Godoy Cruz Argennns 97 B5

Goiinja Brazilia 163 F7 Golan Heighr, teriroriu dispurat Asia de SudVe r 491 Dl 780 D6 Golful Abundcnrei

Element acvaric Noua Zeelandd 618 F3

Golful de Nord Canada ISO 19

Golful Oman Element acvatic Oceanullndian 625 C2

Golful Thailandei Element acvatic Marea Chinei de Sud 856El0

Golful vezi GolfuJ Persic Goma Rep. Dern. Congo 24H9

G6m e z Palacio Mexic 583

F3

Gonaives Haiti 186 F4 Gonder Eeiopia 28 E6 Gopalpur Bangladesh 142

I7

Gorakhpur India 465 F4 Gore Clad 2 D6

Gort Enopia 28 07 Gorgan [ran 485 G3 Gori Georgia 747 E3 Goris Armenia 747 H6 Gororualo lndonesla 4 0

H3

Gorz6w Wielkopolski Polonia 316 C3 Gospili Croana 803C4 Gosrivar Macedonia 80 H8

Goreborg Suedia 82 A~ Corland Insula Suedia 824 09

Got6-rert6 Arhipelag Japonia 504 A9 Goeringcn Germanin 405 05

Gouda facile deJos 874 C5

Gough toruli Tcriroriu extern Regatul Unit. Oceanul Atlantic 623 FlO

Gouin. Rezervaria Canada ISO 18

Govind Ballash Pant Rezervarie India 465 ES

Goy?y Azerbaidjan 74i 14

GO'Zo Insula Malta 498 Ell

Gra!ianica Bosnia ~ Hcrfegovina 803 E Graaf Rcinet Africa de Sud 21 E7

Crnham Land Regiunea Antarcrica 91 B4 Grahamstown Africa de Sud 21 F8

Grampian Mun~ii Munrii Scoria, Regarul Unir 735 C4

Gflln Canaria Insula Spania 37 B

Gran Chaco Reglunca America Centrals 99 Granada Nicaragua 6l E6 Granada Spania 790 £7

999

I.NDEXUL LOCALITATILOR

Harinid Rau Asia Cenrrala

J IS £7

Harnosand Suedia 824 OS Harper Liberia 42 D9

Ha rrisb urg Pcnnsy Ivan ia,

SUA 810J6

Harstad No[v(cgia 617 E3 Hartford Connecticut, SUA 810 K6

Hasharon Campi.: Israel 491 C3

Hasselt Belgia 152 E2 Hassleholm Suedia 824 BID

Hastings Noua Zcdalld5. 61S FS

Hat Yai Thailanda 857 Ell

H ari a Rat! Ball glades h 142 K8

Harteras, Capel element de coasrs Carolina de Nord,SUA 61 Haugesund Norv"Sia 617 AS

Havana CapitaUi Cuba 186BZ

Havre-Saine- Pierre Cannd,\ 180K7

Hawaii Insula Hawaii.

SUA ~IO CiO Hawaf SUA 810 B9

Hay R11I Canada 1800':

He~rd ~i Mcdonald Insule Ausrralia.Dceanul Indian 625 D9 Hebron West Bank 491

C6

Heerenvccn Tarilc de los. 874D3

Heerlen Tari!c de jcs 87'1

08

Hefa brad 491 C2

!-Lcfei China 21616 Heidelberg Germania 405

C8

Heilbronn Gerrnania 'lOS C8

Helens Moo !~na. SUA 811 D5

Helmand Rail Afganist:m 115£9

Helmond 'fiirilc de jos 874 D6

Helsingborg Suedia 82 BIO

Helsinger Danemnrca '269 F4

Helsinki Capitald

Pinlanda 368 C9 Hendrik Verwocrdarn Re1.~rv\lfie Africa de Slid 21 F6

Hengelo prilc de jos 874

Grand Bahama Insula Bahamas 186 C I Grand Banks ELement subacvaric Oceanul Atlantic 623 CS Grand Erg Occidental Regiune de~er[idi Algeria 37 E3 Grand Erg Oriental

Rcgiune de~erticl Algeria/Tunisia 37 G4 Grande Prairie Canada ISOCS

G [an de, Bahia dement marin Argentina 99 Grande, Serra Reglune de~errica Brazilia 163 H4

Grasren Danemurca 269' S6

Graz Austria 3(6)5 Great Abaco Insula Bahamas 186 01 Grear Australian Bight element subacvaric Australia l30 D6

Great Bahama Golful element subacvanc Oeeanul Arlaneic 186 02

Great B~sin Regiune SUA 810 B6

Grear Bear Lac Canada 180C6

Great Dividing Lant muntos Au;tl':llia 130 G3

Grear Exurna Insula Bahamas 186 E2 Great Inagua Insula Bahamas 186 F3

G reat Man-made River Project Libia 37 K4 Great Plains Regiune N America 810 E5 Great Salr Lake Salt Lake Utah,SUA 8WC6 Great Sand Regiunc de~midi Egipc/Libia 37K3

Great Sandy Deserr Australia US

Great Slave Lac Canada 18007

Grear Victoria Dcserr Australia 130 C5 Greater Anmrctica Reg;une Antarctica 91 G5 Greater Khingan lanl 111l!11tO; China 216 J3

G recia Tara Europa de

Sud- Esc 421

Gredos, Sierra de Munrii Spania 79004 Greenock Seotia, Regatul Unit 735 CS Creifsweld Germania 405 Fl

Grena Dancrnarca 26903

Grenada Tara Wcot Indies 186

Grenoble Franta 383 G7 Greymouth Noua Zeelanda 618 C6 Grimsby Anglia, Regarul Unit 735 ra

GrindSied Danernarca 269 B5

Groenlanda Bazin element subacvadc Oceanul Arfie 640 D9 Greenlanda Danernarea, Oceanul Atlantic 623 02

Grcenlanda Marea

Oceanul Atlantic 623 F2:

Gronil1gen raril~ de los 874 £2

Groorfomein Namibia 39 C6

Grosseto Iralia 498 CS Gro'lnyy Federatia Rusll

355 AS

Grudziild'l Polon; a 316 £3 Gsraad [Jvq:la 306 86 Gusau Nigeria 42 16 Guadalajar: .. Mcxic 583 FS Guadalquivir Rill. Spania

790D7

Guadelupa Franta, Indiile de Ve~I 186 K5 Guadiana Ran Porrugalia/ Spania 703 09 790 05 Guainia Rail Columbia 496 E5

Cuallanri Varf Chile 99 Guam SUA, Oceanul Pacific 640 C2 Goanare lUu Venezuel .. 496E3

Guanarc Venezuela 496 03

Guangzhou China 216 H8

Guanrauamo Cuba UI6 £4

Guatemala Tara Central America ji l Guatemala Ora! CapiraJa Guatemala 61.84 Goaviare Rau Columbia 496£5

Guayaquil Ecuador 291 B3

Gu'"'-pquil, Golf element marin Ecuador/Peru 291 B3

Gudcnii. Rau Danernarca 269 C3

Guider Camerun 24 C5 Cullin Hills. Deal China 216 H7

Guimarie5 Porcugalia 703 C}

Guineea Tara Africa de YcoI42

Guineea Ecuatoriala Africa

de Vtst 2.4

Guineea, Golfu! element marin Oceanul Aclantic 623 F7

Guineea-Bissau Africa de Vest 42

Guiyang China 216 G7 Gujr:inwala Pakisran 642

F3

GUjdt Pakistan 642 f3 GuJariy.a Nepal 142 B4 Gulf (fo5tuJ GolfPc:rsic)

element marin Mareu Arabid625 B2.

Gulu Uganda 28 CS unnbjern Fjeld V:irf Groenlanda 61

Gura $arpdui Element acvaric Trinidad p Tobago/Venezuela 496 HZ

God .. Embalse de F.er.crva~i~ Vcncwda 496G3

Guscv Kalingrad, fecicralia Rusa 806 BS

GUsl't.g·y Turkmcn is tan 11;;; £6

Guwahii.ti India 46S H4 Guyana America de NordEst 49G

Guyana Bazin element subacvatic Oceanul Atlantic 623 D7 Guyana Franccza Franta, America de Nord 496 KS

Guyana, YeZL America de

Nord 496 F4

Gwadar Pakistan 642 A6 GWlI.Hor India 465 D4 GYOT Ungaria 316 DB Gyumn Armenia 747 E5 Gyzylarbat Turkmenistan

lIS C4

H

H;t Shut:tn 14214 Ha'apai Arhipelag Tonga 69606

Haapsalu Estonia. S06 El Haarlern TaJile de jos 874 c4

Habigaa] Bangladesh 142 K-

Habomai Insule Japonial Fedcrazia Rusa (disput;lta) 504 H2 Hachinohc japonia 504

F4

Hadejia R4u Nig.:ri;l42 J6 Hadera Israel 491 C3 Haderslev Danemarca 269

B6

Hacju Coreca de Nord 249 BS

Hagama Guam 640 C2

Haga, Capiulii TarHe de jos 874 B5

Hagen Gcrrnania 405 B5 Hni Phong Vietnam 896 F3

Hailuoto Insula: Ftnlanda 36SCS

Hainan Insula China 2.16 H9

Hamburg Austria 306 L3 HQid Tara Indiilr de Yen

186

Hakodate japonia 504 F3 Halden Norvegia 617 C8 Halifax Canada 180 Kg Halle Germania 405 E5 Hallein Austria 3u6 H4 Halrnahera Insula

Indonczia 47013 Halrnsrad Suedia 824 B9 Hamada lapol1ia 504 CI' Hamamarsu Japonia504

E7

Hamar Norvegia61 ~ C'7 Hamburg Gemuwia 405 D3

Hamecnljnna Finlanda 368C8

Hamersley Range Lanr rnuntos Australia 130 A4

l-bmgy6ng-Sanmack Lanr muntos Coreea de Nord 249D3

Hamhling Coreea de Nord 29C4

Hamilton Canada 180 110 Hamilton Noua Zeelanda 618 E3

Harnm Gerrnarua 405 as Hammcrfcsr Norvegia 61/ Fl

Hampden Noua Zcelanda 618 C8

Han lUu COrt'ca de Sud 24906

Handan China 21615 Hangayn Nuruu Lalli muneos Mongolia 596 02

Hangahou China 216)6 Hannover Germania 405 04

Hanoi Capita!;i Vietnam 89GB

Hanstholrn Dancmarca 269 B2

Happy Valley-Goose Bay Canada 180 J6

Har Nuur L:Jc Mongolia 596 C2

Har U5 Nuur Lac .Mongolia 59G H2 Harare Capirala Zimbabwe 39 rs Harbin China 216 K~ Hardanger Fjord dement de coasti Norvcgia 617 BS

Hargeysa Erirreea 211 F7 1 Hari Rau Indonezia 47U

C3

Haringhat Ri1u Bangladesh 14118

1000

INO£XL-l LOCil.UTATllOR

F4

Henzada Birmania SSG B7 Herdt Afganismn I IS E7 Herisau Elvepa, 306 Os Herrnansverk Norvegia

617B7

Hermosillo Mexic 583 C2 Heming Danemaren 269

B4

Herzliyya Israel 491 B4 Herauda Nepal 142 f.4 Hida-sammyaku Muntii

japonia ;04 E7 Hliumaa lnsuld Esronia 80601

Hildesheim Germanin 40; D'}

l lillered Danernarca 269 F

H ilvcrsurn rarile de jos B74C4

Himalaya Lanr munros Asia de Sud 113 Himora Eliopia 28 D6 Hindu Kush Lan] muaros C Asla 113

Hlanoya Insula Norvegia 6171:3

Hirakud RCLCrVa\ia India 465 F6

Hiroshima Japonia504 Cll

Hirrshals Danemarca 269 CI

Hitachi japonia S04 F6

l Iirra Insula Norvegia 617 C6

H_j.ming Danernarca 269 CI

Hlybokaye Belarus 806 £6 116 Chi Minh Vietnam 896 FlO

I-:loih:i.c Ba Lac Viernarn 89602

llobare Tasmania DO GS Hobrc Dancmarca 269 C3

Hoek van Oland.1 874 85 Hokkaidc Insula japonia

S04G2

Holguin Cuba 186 £3 Holland vez i 13ril~ de jos Halon Israel 491 65

Holor Hal usa. Israel 49 i 67 l-lolsrebrc Danemarca 269

63

Holyhead Tara Galilor, Regarul Unit 735 C8 Hornyel' Belarus 806 G9 Honduras Tara America Cl;:ntra!?t 61

Honduras, Golf dement marin

Marea Caraibeior 61 D3 Honefoss Norvegia El17

C8

Hong Gai Vietnam 896 f3 Hong Kong China 216 is 1 longshui R~u Ch ina 2 J 6

GS

Hongw6n Coccea de Nord 249C3

Honiara Capirala insulcle Solomon 640 E6 Honolulu Hawaii. SUA 8Jl B9

Honshu Insula Japoni3 504 F5

Hoorn Tarile de los 874

C3

Hopedale Canada 18016 Horki Belarus S06 G7 Horllvka Ucraina 761 K4 Hormuz, Szramroarea

E1eUlCI1[ marin IranI Oman 80B H385 H9

Horn, Cape dement do: caosta Chile 97 ClI Horsens Danemarca 269 C4

Horsholm Dancmarca 269 FS

Horan China 216 B5 Houston Texa~,!i UA S 11 G9

Hovd Mongoha 596 B3 Hoy.gol Nuur Lac Mongolia 596 Et Howe, Capul dement de C'O(ut-1i Austulia 128 Hradcc Krilovt Republica

Cchii }16C6

Hrazdan Armenia 747 FS Hrodna Belarus 806 C6 Huaimn China 116 [6 Huarnbo Angola 39 B4 Huancayo Peru 291 E8 Huang H~ v<:'Zi Yellnw R~lI Huincco Peru 29107 Huaraz Peru 291 C7 Huascaran viirf Peru 99 Huddtnge Suedia 824 C8 Hudiksvall Suedia 1124 C6 Hudson Rill Americade

N()td·I:;sr SIO JS Hudson Bay clemem murin Caoada 180 G7 Hudson STrait element marin Canada 1 !:I 0 1-15 Hue Viernam 896 F6 Huchuctcnango Gaaeernals

61 B3

Huelva Spania 790 C7 Huesca Spania 790 G3 HUich'on North CORea de

Nord 249 83

Hulen Nul' Lac China 21611

Hl'ingnnm Coreea de Nord 249C4

Hurghada Egipr 18 D2 Huron, bcCan.wa/UA 61

Hvar IMUb Cr(",,\~h 80306

Hyarga.-. Nuur Lac Mongolia 596 cz

HydcdWd lndia 465 Di HydenlMd Pakistan 642.

D7

H yeres. ill'S d' Ins u le Franca 383 Gil Hycsan Coreea de Nord 2-49 cz

Hyvinkiiii Finlanda 368 C8

I

[a'il Arabia Saudiea 808 C3

1'4' Romania 761 £5 i(~rama"l'l Regiune Yemen

808 F8

falab Siria 780n

ramah Sifia 780£3 Iarnmdr, Hawral l.ac Ii ab.

48506

(ara!O Ar,\bia Saudha. :lOS

F4

Ibadan Nigeria. 42 HS (bague Columbia -3 Ds lbarra Ecuador 291 CI Iberian Peninsula

Peninsula Europa de Sud.vcsr 623 FS lhotirarna Brasilia 163 H6 lea Peru 291 D9

Idaho Scare SUA 810 C5 Idfu Egipr 28 C3

1clw-1n Egipt 28 C2

leper Bdgin 152 5Z Icrusalim Capir;ali lsrael

491 C5

lf6ghas. Adrardes Upland Mal, 42 G4

IgJ~sias Italta 498 A 7' 19u.u;u Riu Argeruina I Brsailia 163 F9

l:g.ua)'u Cascada Br:!.zilia

163 £9

Ihosy Madagascar 39 KIims Siria 780E4

Iisalrni Finlanda 368 CG Ijebu-Ode Nigl.'Till 42 Hg lJ~sd R TariJe de jos 874

£4

Ijjsdmccr Lac Tarile de Jos 874 D3

Ikaria Insula G recia 421

F8

Ikasr Danemarca 269 B4 Ud Insula japonia 50488 llagan Filipinc 363 C3 Ilam Nepal 142 H5

(lebo Rep. Dern, Congo

24 E9

{lila Solre i fa Rc presa Rezervade Braailia 163 F7

(ji,gan Filipint 363 £8 lllapcl Chile 97 BS minois Sm( SUA 810

H6

lloilo Filipine 363 D6

llorin Nigeri:!. 4218 Imarra Finlanda 36808 Impfondo Congo 14 08 Imphdl India 465 is

In Uk Canada 180 HIn Salah Algeria 37 F~ Inari, Teno Lc Finlanda

3680.

Inch'On Cereea de Sud 249 B6

India Asia do: Sud -46S Indiana State SUA S I o H6

Indianapolis IndiAllil. ~UA S10H6

lndiile dt VCli'l Arhipd~g J\l_uea Jr,libdor<.'i23 06

Ifll1an~in A';;II de Sud·E~r 470

IndMc lndia 165 C6 Indus I\.tu A.i:t de ~IlJ 6-t2 1'5

lndus, l)citll ~il'lur ml/4tinoi P;lki5t~" 641:

D7

ll'lgolswdr Gc:rnunill 405 E8

Inhambane Mozambic 39 H7

Inland Nigeria Del fa Mali 42F5

Inn Rau Europa Cenrrald 282 F9 306 FS

lnner Hebrides Arhipdag Sco~i~ Regarul L'nit 735A4

Innsbruck Austria 306 F5 Insein Bi.rrnalliaS56 C7 Insula Nou~ Siberie Jnsula

Federana Ru~a 640 F3 Insula Principe Sao Tome ~j Principe 24 AS Insula Craciunului Aumalia,Oceanul Indian 625 fS

Insula de Sud Insula Noua Zeelanda 618 B7 Insula Nordului Insula Noua Zeelanda 6J R £4 Insula Pasrelui, insula Oceanul Pacific 62.7 J8 Insula Uist de- Nord ScOtj~.

Regarul Unit 7351\3 {mulde Cook de Sud Arhipdng 696 F6 lnsulele Falkland de Vw lnsulele Falkland 97 011

lnsulele Canan: Spania 623

E6 .

lnsulele Cayman reritoriu extern Regarul Unic, Indiile de Vest. 186 C4 Insulele Cook de Nord Insulele Cook Insule 696F5

Insulele Falkland Rcgarul Unit, Oceanul Adantic

623Cli

Insulele Ferce , Oceanul Atlantic 623 F3

lnsulcle Filipine Asia deSud-Esc 625 H3 Insulde Gah1.pagos Ecuador.

Oceanul Pacific 627 KG

lnsulele Madi de Coral tcri!oriu exrern Australia, Marca de Coral 128

Insulele olamon TJra Oceanul P"cifi.c 640 Insulele V:itginc Britanice Regatul Unit, Indiile de Vt"Sl. J86)4

Interlaken Elveria 306 C6 lnuvik Canada 180 B5 InVCKaIgjll Noun Zeeland.i

618 B9

Inverness Scotie, Rcgatul Unit ;35 C3

Ioannina Greets "ill B6 ionian Insure Arhipelag Crecia 421 A7

Ioniana Marc Mares Meditcf".tna 42.1 B9 Iordania Riu A.lia de SudVest 491 D4 780 D7 lordan Asia de Sud-Vesr

780

io.l Insula Greela 421 F9 Iowa SUA BIO G6

Ipoh Malaysia 546 B3 Ipswich Anglia, Regarul

Unir 735 G9

Iqaluie Canada 180. HS Iquique Chile 97 B2 Iquitos Peru 291 £3

leak Asia de Sud-Vest -i85 Irdkleio Grecia 421 Ell Iran Asia de Sud-Vest 485 Iranian PlaIOU Upland

Iran 485 H5 Iranshahr Iran 485 J7 Irapuaro Mexic 58.3 GS lrbld Iordania 780 D6 Iri Coreeade Sud 249 C7 Irian Jara Provincie

Indonczia 470 K4 lringa Tanzania 28 D 11 lri sh M area lrl anda!

Regatul Unir 487 F5 735 C7

Irkutsk Federaria Rusa 355 H6

Irlanda de Nord Provincie Regatul Unit 735 A6 lrlunda Europa de Vest 487 Iron Gare srane HEP lugoslavia 803 14 Irrawaddy Rao Birmania 856 B6

Irrawaddy Delta Birrnania 856 B8

lochia. Isola d' lnsula Irati a 498 Ei

Ishikari Rau Japonia 504 f2

1001

INDE.'!:UL .lOCAUTATILOR

Kandla India 465 B5 Kandy Sri Lanka 465 Ell Kanesaon, Akrottrio

dement de ooa~d Grecia 421 D5 Kangaroo Insula Australia 130F';

Kanggye Coreea de Nord 249 B3

Kangming Coreea de Sud.

249 D5

Kanjiza Iugeslavta 803 G2 Kankan Guineea 42 D7 Kano Nigeria 42 J6 Kanpur India 465 E4 Kansas Stat SUA 810 F7 Kansas City Kansas, SUA

81l G7

Kansk Federana Rusa 355

GS

Kaohsiung Taiwan 216J8 Kaolack Senega! 42. B6 Kapan Armenia 747 HG Kapchagay Kazahsran 3,55

E7

Kapfenberg Austria 306 J4 Kaposvar Ungaria 316 010

Kapuas Rau Indonezia 470 E3

Kara Kum vezi Karakumy Kara Maeea Oceanul Artie 640 G7

Kara-Balra Kargaz.stan 115 J3

Kara-Bogaz-Gol, Zaliv dement marin Marea Caspid. 115 B3 Karachi PakisranG42. C7 Karaganda Kazahstan 3S5 E6

Karaj [ran 485 E3 Karakol Kargizsran 115 K3

Karakoram Lail~ rnuntos

C A~ia 642 Gl Karakumskiy Kanal Canal Turkmenistan 115 DS Karakumy Oe~ert Turkmenistan var, Kara Kam liS D4

Karsmay China 216 C3 Karasburg Namibia 39 C8 Karasjok Norvegia 617

GZ

Karbalf leak 485 C5 Kardftsa Greci!> 411 CG Karg.1.zstan Asia Centrale

V3I. Kirghizia I15 Kariba, Lac Zambia/

Z.i m babwe 39 F 5 Karkinirs'ka Zatoka, element marin, Marea Neagrn 761 H6 Karlovac Croatia 803C3 Karlovy Vary Republica Ceha. 31GA6

Karlskrona Suedia 824 C9 Karlsruhe Germania 405

Ishurdi BahgLadesh 142 17 Isiro Rep, Dern, Congo 24 G7

lskUr Rall 6 ulgari a 41, 1 D2

IsHlt, Yazovir Rezervarie Bulgaria 421 D3 Islamabad Capitala Pakistan 642 F 3

May Insula Scotia, Regarul

Unit 735 B5 hma'illya Egipr 28 C1 Isna Egipt 28 C3

Israel Asia de Sud-Vest 491 Issyk-Kul' lO.rgatstan 115

]3

Issyk-Kul, Otero Lac Kirgaman 115 K3 hagiH Columbia 73 54 Iraipe, Represa Rezervarie B raz ili~JParaguay 7 S 0 H9 1.63 E8

Iralia Europa de Sud 498 Idnagar htdi:l 465 14 Iccoqqortoorru iir

Groenlanda 640 C9 Iruru p insula Japonial Federaria Rusa (dispma!.) 504 HI lugoslavia Tara Europa de Sud-Est 803

Iv a lo Finlanda 368 C2 Ivano-Frankivs'k Ucraina

761 D4

Ivujivik Canada 180 H6 Iwaki Japonia 504 F6 Iwon Coreea de Nord z49

D3

lzabal, Lago de Lac Guatemala 61 C3 Izhevsk Federaria Russ 355 C4

lod Pelon ia 316 E4

J

]abalpur india 465 E5 Jackson Mississippi, SUA

810HS

]acmd Haiti 186 F5

Jacn Spania 790.E7

Jaffn.l Sri Lanka 465 EIO }aipur [ndia 465 C4 Jil-ipur Hat Bangladesh 142

16

jaisalmcr India 465 64 In)c.: Bosnia Ii Herl"cgovilln 80304

]akar Bhutan 141)4 Jakarta. Capirala Indonezia 470D4 Jakobst:adFinlanda 368

66

J aj,\J:ib icI Afgani Stan u 5

H7

jalandhar India 465 C3 Jamaame Erirreea 28 F9 Jamaica Indhle de Vesr 186

J arualp u [ Banglad cs h 142 16

Jambi Indonezia 470 C3 James Bay element marin Canada 180 H8 jamrnerbugten elemenr marin Danemarca 269 BZ

jarnnagar India 465 A6 jamshedpur India 465 F5 jamuna Rilu Bangladesh

14216

Jan Mayen Norvegla, Oceanul Arric 623 F2 J:makpur Nepal 142 F5 Japonia Tara E Asia de Est 504

Japonia srrimroart::!. element subacvaric Oceanul Pacifie627 C4 japonia, Marea Oceanul Pacific 504 D5

Jar. R&u Braztlia/Surmame 163 E2

Jarvenpaii. Finlanda 368 C8

Jarvis lnsulli SUA.

Oceanul Pacific 696 F 2 Java Inmla Indcnezia 70 E5

Java Mare<!. Oceanul PaCHlt 470D4

Java suamtoarea. dement subacvaric Oceanul Iridian 627 A7 Jayapura Indoneaia 470 L3 jaz Murfin, Harnun-e Salt take Iran 485 17

jebel Liban Muntii Liban 780 D5

Jefferson Ciry Missouri,

SUA 810 G7

J<~kabpHs Leronla 806 £4 Jdgava Letonia 806 04 Jembcr Indonezia 470 E5 Jena Germanin 405 £6 jenbach Austria 306 G5 jenin Wesr Bank 491 C3 Jcrbnie Haiti 186 F4 Jerez de la Frontera Spania

790 C8

Jerieho Wcsr Bank 491 D5 jcscaice Slovenia 803 B2 jessore Bangladesh 14218 Jha!akati Bangladesh 142

J9

jhelum Pakisran 642 F3 jhenida Bangladesh roi2I8 Jiddah Arabia Saudira 808

BS

jthlava Republica Ceha

316C7

Jilin China ZI610

Jima Eriopia 28 D7

Jinan China 11615 jinorega Nicaragua 61 IS J[zan Saudi Arabia 808

C7

Joao Pessoa Braztlia 163 14

Jodhpur India 465 B4 jcensuu Finianda 3G8 D6 jchannesburg Africa de

Sud 21 H4

Johor Bharau Malaysia

546C4

joinville Brazil ia 163 F9 Jokkrnokk Suedia 824 D3 jolo Filipine 363 C9

Jolo Insula Filipine 363

C9

jornsom Nepal 142 D3 Jangle; Canal Sudan 28 C7 Jonkoping Suedra 824 138 Jonquiere Canada 180 J 8 los Nigeria 4217

Juan Fernandez.Tslas

Insule Chile. Oceanul Pacific 627 L8 Juazeiro Brazilia 163 HS juba Sudan 28 C8

Jticar Rail Spania 790 F5 judcnburg Austria 306 J5 juigalpa Nicaragua 61 F6 juiz de Fora Brasilia 163

G8

Juliaca Peru 291 G 1.0 Jumla Nepal 142 C3 Juneau Alaska, SUA 10

D3

[unin Argentina 97 D6 1m3 Insula Scotia, RegaruI Unit 735 B5

Jura Muntii Franra/Elveria 383 G5

jurbarkas Lituania 806 CS Jurua R5.u Brazilia/Peru 163 B4

Juticnlpa Honduras 61£4 Juvemud. Isla de la Insula Cuba 186 B3

]yUand Peninsula Daneruarca 269 B4 Jyvaskyla Finlanda 368 C7

K

K'afaran Armenia 747 H6 K'ur'aisi Georgia 747 03 K1 Peak. China/Pakistan

64ZGl

Kabale Uganda 28 C9 Kabalebo Rezervarie Suriname 4% IS Kabinda Rep. Dern, Congo 24 FlO

Kl\bul Capitula Afganj~t1In n5H7

Kachcb, Golf Marea Arabid 465 A6 Kachch, RaM of Werland

India/Pakisran 46; AS Kadugli Sudan 28 C6 Kaduna Nigeria 4217 Kaedi Mauritania 42 BS Kaesong Coreea de Nord

249B5

Kagoshima J~ponia 504

B9

K;!i, Kepulauan Arhipdag Indnnezia 470 J4 Kaikoura Noua Zeelanda 618 D6

Kainji Rezervatic Nig~ria 41H7

Kairouan Tunisia 37 H2 Kaicaia Noua Zeelanda 6l8Dz

Kajaani Finlanda 36805 Kakhovs'ka Vodoskhovyshc.he Rezervarie Ucraina 761 is

Kalahari Desert Africa de

Sud 19

Kalarnaria Grecia 421 D5 Kalimata Grecia 421 C9 Kalal' Afwmistan 115 G8 Kalar Pakistan 642 CS Kalerrue Rep. Dem, Congo

24 HIO

Kalgoorlie Australia 130 C6

Kali Gandaki Ran Nepal 14204

Kaliningrad Kalingrad.

Federaria Rusa 806 AS Kaliningrad Teriroriu extern Fe d e rn ~i a Rusa B06A43S7 B2 Kalinkavichy Belarus 806

F9

KalIsz Polorua 316 £.4 Kalmar Suedia 824 C9 Kalundborg Danernarca

2.69 OS

Kamyaners' - Podil's'kyy Ucraina 761 E4

Kama R~u Federari a Rlisa 314

Kamarhati India 465 G5 Karncearka Peninsula Federatia Rusa 355 K3 Ka:mchiya Riu Bulgaria 421 G2

Kamina Rep. Dem. Congo

24Fll

Kamloops Canada 180 C9 Kamo Armenia 747 GS Kampala Capira!a Ugand-a

28 C9

K1nnp611g Cham Carnbcdgia 896 EIO Klmpong Chhnang Cambodgi;\l 896 D9 Kbnp6ng Saom Cambodgia 896 D11 Kamp6t Cambodgia 896 011

Kampuchia vezi Cambedgia

Kananga Rep. Dern, Congo 24 flO Kanazawa Japonia 504 £6 Kandahar Afganisn.n 115 F8

Kandi Benin 42 H7

1002

INDL'lUL LQCALITATILQR

C8

K.u:lsrad Suedia 824 B7 Karmi'el brad 491 C2 Karnali Rau Nepal 142 B3 Karora Eritreea 28 ES Karparnos Insula Grecia

4Z1 cro

Karshi Uzbckisran liS F4 Kankoy,e More Oceanul Artie 357 F2

Kasai Rail Rep. Dem,

Congo 24 E9

Kasama Zambia 39' G3 Kishin Iran 485 F4

Kashi China ZI684 Kashmir Rcghl.Oe dispurasa

India/Pakistan 465 cz 64ZG2

Kasongo Rep. Dem.

Congo z4G9

Kaspi Georgia 747 f.3 Kassala Sudan 28 D5 Kassel Gormania 405 D6 Karerlni Grecia 421 C5 I-:atha Birmanla 856 C4 Kathmandu Capitalil.

Nep,a1142 E4

Katrina Nigeria 42 [6 K;\ttegat element marin Danemarca/Suedia 824 A9

Kaual Insula Hawaii. SUA 810 B9

Kaun\!" Linmnia 806 C5 Kavadarci Macedonia 803

18

Kav:Ha Grech, 421 E4 Kawasaki japonia 504 F7 Kayan Rau Indonezia 470

F2

Kaycs Mali 42 C6 Kazahsran Asia Cenrrala 355

Kazakh Kazahsran 355 Kazan' Federapa Ru~ii 355

C4

Kazaruuk Bulgaria 421 F3 Kea Insula Grecia 421 £8 Kccskcrner Ungaria 316

F9

f.:edatniai Liruania 806 DS Keecmanshoop Namibia 39 C8

f,; ~fallin r a Ins u Ii G recia

421 A7

Kefar Sava Israel 491 C4 Kelme Linrania 806 C4 Kclowna Canada 180 C9 Kernerovo Federatia Rusa

355 F5

Kerni Finlanda 368 B4 Kcmijar,,; Hnlanda 368 c4

Kernijoki Rim Pinlanda 368 C4

Kcndari lndoneaia 470 H4

Kenerna Sierra Leone 42 C8

Keneurgench

Turkrnenisran 115 02 Kenitra Maroc 37 D2 Kenora Canada. 180 G9 Kentucky Stare SUA S 10

17

Kenya Africa de Est 28 Keramadee Trench dement SIJ b ac va ric Oceanul Pacific lZS

Kerch Ucraina 76117 Kerch Strait element marin Federatia Rusa/Ucraina 761 J7

Kerguelen Insula Oceanul Indian 625 D8 Kerguelen Platcu element subacvacic Oceanul Indian 625 09

Kcrki Turkmcnista .. n 115 F5

Kerkyra Grecia 421 AS Kerkyra Insula Grech. 411 A6

Kermadec Tt~ncq element subacvaeic Oceanul Pacific 627 F8

Kerman Iran 485 H6 Kcrulen Rau China/ Mongolia 596 G3

Khabarovsk Federaria Rosa 355 KG

Khambhac, Element al golfuLui India 465 86 Khan Yiinis f~ia Gaza 491 A7

Khanrhsbouli Laos 896 D6

Kharkiv Ucraina 761 J3 Khartoum Capiralft Sudan 28 C5

Khartoum Sudan de- Nord 28 D5

Khash Iran 485 J6 Khaskovo Bulpri;! 421 F3

Khaydarbn Kargazstan liS H4

Khe~OI1 Ucraina 76J H6 Khm.el'·nyc~'kyy Ueralna 761E)

Kholm Afg:mi.ltan 115 G6 Khan Kilen Thailanda 857 F7

Khorog Tadjikisran 115 IS Khorramshahr Iran 485 £6

Khouribga Maroc 3702 Khudzhand Tadjikistan

115H4

Khulna Bangladesh 14218 Klwoy Iran 485 C2 Khyber Pass Trecatoare

Afganisr;lrr/Pakimm 115 H7

Kisevo Mac~donia803 H8

Kid Gerrnania 405 nz Kid Bay elernenr marin

Germania de Vest 169 C7

Klelce Polonia 316 F5 Kiev Capitula Ucraina 761 G3

Kiffa Mauritania 42 CS Kigali Capieal" Rwanda 24 H9

Kigoma Tanzania 28 C iO Kikwir Rep. Dem, Congo 24EIO

Kilchu Coreea de Nerd 249 D3

Kilimanjaro v.irf Tanzania

19

Kilkenny Irlanda 487 D5 Kilkls Grecia 421 C4 Killarney Irlanda 437 BG Kimberley Africa de Sud

21 rs

Kirnch'aek Coreea de Nord 249D3

Kimch'on Corcea de Sud 249C7

Kirnje Coreea de Sud 249 C7

Kindia Guineea 42 C7 Kindu Rep. Dem. Congo 24G9

King Insula Australia 128 King WiJliam Insula Canada J 80 £5 Kingman RecifSUA.

Occanul Pacific 696 F 1 Kingston Canada 180 K9 Kingston Capiulli Jamaica 186D5

Kingston upon HlIU AngLia, Regarul Unit 735 F7

Kingstown Str Vincent si the-Grenadines 186 K7 Kinshasa Capirala Rep.

Dern, Congo 24 D9 Kirghiz Scc'pii Kazahstan 355 DS

Kirghizia vezi Kargazstan Kiribari Tara Oceanu] Pacific 696

Kirinyaga V5rf Kenya 19 Kiririmaci [mula Kiribati 696G2

Kirkencs Norvcgj;t 61- H2

Kirkland Lac: Canada 180 19

KirkUk Irak 485 C3 Kirkw!l.U Scoria, Regacul Unit 735 D2

Ki roy Federaria Rusa 355 C3

KJrovonrlld Ucraina 761 H4

Klrehar Lane rnunros Pakistan 642 (6 Kiruna Sucdta 824 02 Kisangani Rep. Dern, Congo 24 F8 Kishorgani Bangladesh

142J7

Klsmaayo Erirreea 28 F9 Kimma KenY'! 28 D9 Kit<lkylishlt Japonia 504

BS

Kirarni japonia 504 G2 Kirchener Canada 180 110 Kirwe Zambia 39 F3 Kirzbilhel Ausrria 306 G4 Kivu, Lac Rwanda/Rep.

Dern, Congo 24 G9 Kladno Republica Cena

316B6

Klagenfun Austria 306 16 Klaipeda Liruania 806 B4 Klang Malaysia 546.B4 Klerksdorp Africa de Sud

21 G4

Kljufl Bosnia. ~i Hertegovina 803 D4 Klosrerneuburg Au.tria

J06 K3

Knln Croaria 803C5 Kniudfeld Aumia 30615 Knud Rasmussen Regiune

Grocnlanda 640 cr Ko}icc Slovacia 316 G7 Ko iani Macedonfa 803 18 Kobe japoni a 504 D? Koblenz Germania 405

B7

Kobryn Belarus 806 C8 Kechi japonia 504 C8 Kodiak insula Alaska,

SUA 810 B3

K0g~ Dancrnarca 269 £5 K6hifl19. India 46514 Kohcla-jarve Estonia 806

G2

KohClng Coreea ric Sud 249CB

Koilabas Nepal 142 C"t K6je·dQ Insula Coreea de SLId 24908

Kokand Ulb(ki,tan 115 Ii4

Kokkola Finlanda 368.B6 Kokshaal-Tau Lan\" munces Kargazstan 115 K3 Koksherau Kazah,tan 355 D5

Kol'skiy Poluosrrov Peninsula Federaria Rus1i355 oz

Kola Peninsula Peninsula Federatia Rusa 314 Kelda Senegal 42 B6 Kolding Danemarca 269 C5

Kalen Munpi Lanj rnuntos Norvegia /Suedia 617 05

Kolka Letonia 806 D2 Kolkara (Calcurra) India 465 G5

Kalil Gerrnania 405 86 Kclwez: Rep. Dem, Congo 24 PII

Kolyma Range Lant

munros Fcderaria Rusa 113

Kelymskoye Nagor'ye Unl' rnuneos Federatia Rusa 355 K3

Komarno Slovacia 316 E8 Komoe Riu Coasra de Fildl:.§ 42 P8

Kornorini G recia 421 E4 Kornsomcl'sk 'Turkmenistan 115 £4

Kornsomcl'sk-na-Amo re Fede.ral-iaRma35S K5 KarnSUAn Coreea de Nord 249 D2

KOI1 gsberg Norvegia 617 C8

Kanispol Albania 803 Gil

Konjie Bosnia. ~i Hcrjegovina S03 liS Kopaonik Munrii fugoslavia 803 H6 Koper Slovenia 803 A3 Koprivnica Croatia 803D2

KoR1ua insula Cro3\i(1.

S03D6

Kor~e Albania. 803 H9 Korhogo Coasr ... de Pildes 42 £7

Korinrhiakos Kclpos element marin Grecia 421 C7

K6rimhos Grecia 421 C8 K6riyama japonia 504 F6 Korla China 2r6D4 Koros Riu Ungaria 316 FSI Korosren' Ucraina 761 F2 Korser Danernarca 269

06

Kortrijk Belgia 152 B3 Kos Insula Grccia 421 G9 Kosan Corcca de Nord 249

C4

Kcsciuszko, Varf Australia 128

Koseng Coreea de Nord 49 C5

Kosovo Provincie Iugoslavia 803 H7 Kosovska Mi trovica lugoslavia 803 H6 Kosrae Insula Micronezia 640 E)

Kosranay Kazahsran 3S5

05

Koszalin Polonia 316 D2 Kora lndia465 C5

Kora Bbaru Malaysia 546 C2

Kora Klnabalu Malavsla

546J2 .

Kotka Finland .. 368 D8 Korro Ran Africa Ccmraili 24 F6

Koudougos Burkina 4Z F6

Kourou French Guyana

1003

INO£.Xl'l LOCALITATILOR

Laprev Marea Oceanul Artie Rus. Laptevykh, mai mule 640 G4 Laptevykh, Marea Laprcv Ldrisa Grecia 21 6 Urldn3 Pakistan 6'12 DS Larnaca Cipru 780 B·q Las Piedras Uruguay 97

£6

Las TaWas Panama 61 J9 las V~ga5 Nevada. SUA SIOC7

Lausanne EIvqia 306 A6 Laracunga Ecuador 291 Cl

Launceston Australia 130 GS

Laurentian Muntii Uplnnd Canada 61

Laval Franta 383 C

Layla Arabia Saud it:\. 808

£5

le Havre Franla 383 D2

le Mans Franta 383 D4

le Puy Franta 383 Fi

Lebu Chile 9':' A7

Leece ltalia 498 H7

Leduc: Canada 180 D9 Leeds Anglia, Regacul Unit

735 £7

Leeuwarden Urile de jes 874D2

Leeuwin, Cape Australia 130 B6

Leeward Arhipelagul Indiile de Vm 186 K4 Lelkada Insula Grecia 421

B7

Legaspi Fihpine 363 DS Legnica Polonia 316 C5 Leicester Anglia, Regarul

Unir 735 E9

Lciden larilc de jos 874 B5

Leinster Region Irlanda

487 E5

Leipzig G rnlania 405 ES Lcivadia Creda 21 C7 LeI.; Roiu TaTile de jos 874

CS

Lelysrad Tarik de ]os 8 D

Lernvig Dancmarca 269 A3

Lena Riiu Federaria Rusa

355 H3

Leoben Austria 306 J5 Leon Mexic 583 G5 Leon Nicaragua 61 E6 L<:6n Spania 790 D2 Lerwick Scoria, Regarul

Unit 735 Al

Leskovac Iugoslavin 803 16 Lesotho Africa de Sud 21 Lesser Antarctica Regiunca

Anrarctica 91 C6 Lesser Antilles Arhipdag Indiile de Vest 186 J6 Lesser Caucasus Muntii

496K4

Kousseri Carnerun 24 C4 Kouvola Finlanda 368 08 Kovd' crain a 761 02 Kozan: Grccis 421 C5 Kra, Isthmu of elernenr de

COasta Birmania/ Thailanda 1157011 Kragujevac lugoslavia 803 H5

Krakarau Peak Indonezia

113

Krakow Polonia 316F6 Kraljevo lugo lavia 803 H5 Kran; Slovenia 803 B2 Krasnoiar k Federaria Rusa

355 G5

Kra nyy Luch Ucraina 761 KS

Krernenchuk Ucraina 761 H4

Kremenchurs'ke Vodoskhovyshche Rezervade Ucraina 761 H4

Krerns Austria 306 K3 Kreringa Liruania 806 B4 Kribi Camerun 24 B7 Krishna Ro\.u India 465 C7 Krisnansand orvegia 617

B9

Krisriansrad Suedia 824 BlO

Krk Insula Croatia 803B3 Kroonsrad Africa de Sud 21 G5

Krusevac Yugoslavia 803 HS

Krugersdorp Africa de Sud 21G4

Krychaw Belarus 806 G8 Kryvyy Rih Ucraina 761 H5

Kuala Lumpur Capiralii Malaysia 5 6 B3

Kuala Terengganu Malaysia

546C2

Kuanran Malaysia 546 C3 Kuching M.laysia ')46 G4 Kucove Albania 803 G9 Kudat Malaysia 546 Kl Kufstein Austria 306 G4 Kugluk Canada 180 D5 Kllim Angola 39 C3 Kujang Coreea de ord

249 B4

Kulai M~lnysia S46 C .. KuJdlga Leronia 806 C3 Kulyab Tadjikisran 115

H5

Kumamoro japonta 504 B9

Kumanovo Macedonia

80317

Kumasi Ghana 2 F8 Kumbo Cam run 24 86 K(lmchon Coreea de Nord

2 9 as

Kumho Rilu Coreea de Sud

249D7

Knmi Coreca de Sud 249 7

Kumon Lant rnunros Binnania 856 C2 Kt1msong South Coreea de Sud 249 BS

Kunashir Insula japonia/ Federana Rusa (dispucac) 504 G2 Kunduz Afganistan 115 G6

Kungar Malaysia 546 Al Kunlun Shan Lanr munros China 216 5 Kunming China 216 G8 Kunsan Coreea de Sud 249

B7

Kuopio Finlanda 368 D6 Kupang lndonezia 470 H5 Kursenai Lirunnia 806 C4 Kura Rau Azcrbaidjan/

Georgia 747 15 Kurashiki Japonia 504 C8 Kiirdamir Azerbaidjan 747 J

Kuressaare E ronia 806 D2

Kurgan-Tyub Tadjikistan 11- H

Kurigrarn Bangladesh 142 IS

Kurile rench element subacvaric Oceanul Pacific 627 D3 Kurile Insula Oceanul

Pacific 627 03 Kurrnuk Sudan 28 06 Kuru Rau Bhurnn ) 2.14 Kuruman Africa de ud 21

D5

Ku hiro JIl{lonia SO G3 Kn hria Bangladesh 1 2: 17

Kuseng Cereea de Nord 249B3

Kuusamu Fin]: nda 368 D

Kuusankoski Fi:nlanda 368 D8

Kuujjuaq Canada L80 [6 Kuujjuarapik Canada 180 H

Kufun Coreca de ord 2:49C4

Kuwait Asia de Sud-Vest 808

Kuwait Capirald Kuwait 808 F2

Kva:rndrup Danemarca 269D6

KWllngju Coree a de Sud 2: 9C8

Kwango Rau Rep. Dern.

Congo 2 DI0 Kyklades Insula Grecia 421 ES

Kyonggi-man dement mario Corcea de Nord I

Correa de Sud 2 9 B6 KyonghCmg Corcea de Nord249El

Kyongju South Corcea de

Sud 249 D7

Ky6co Japonia 50407 Kyrenia Cipru 780 B3 Kyrbirn Insula G recia 421

010

Kyfuhu Insula japonia 504 B9

Kyzyl Kum Desert Kazah ean/Uabckiscan 115 F2

Kyzylorda Kazah tan 355 C6

L

L'Aquila Italia 498 £5 L'viv Ucraina 761 C3

La Ceiba Honduras 61 £3 La Chau-de-Fonds Elveria

30685

La Esperanza Honduras 6 L D4

La Ligna hill' 97 B5 La Louviere Belgia IS 2 D3

La Oroya. Peru 2:91 08

La Palma Insulf Spania 37 A3

La Paz Capirala Bolivia 750B

La Paz Mexic 583 C4 La Perouse element marin

japonia 50 F 1

La Rioja Argentina 97 CS la Rochelle: Franta 383 S b. Roche- ur-Yon Franla

383 C5

La Roman Republica

Dcrninicaua 186 H4 La Serena Chile 97 B5 La Spcz;a Italia 498 C4 Laayoune Capital a

Western Sahara de Vest 3784

Labe Guineea 41 C7 Laborec Rau Slovacia 316 G7

Labrador Regiunea Canada 6] Labrador City Canada 180]7

Labrador Mare Oceanul Atlantic 62.3 C3 l.abuan Malay ia 546 J2 Laccadive Arhipelag India 625 D3

Laduga, Lac Federatia Rusa 314

Lac- Papua-Noua Guinee 640 C5

LreS0 In ula Danernarca 269 £2

Lagen R:1u orvegia 617 C7

Laghouat Algeria 37 F2 Lagos I igc:ria 2 H8 bgos Pormgalia 03 au Lagouira Sahara de Vest 37

A6

Lahore Pakistan 6 2. F4 Lal Gad 2 D5

Lake District regiune

Anglin, Regarul Unit 73507

Laksham Bangladesh 142 K8

l.akshmipur Bangladesh 142J8

Lalirpur Nepal 1 2 £4 Lalmanir Hat Bangladesh

142 IS

Lambare Paraguay 750 G9 Lambarene Gabon 24 B8 Lamb e rt Glacier element

gJaciar Aurarcrica 9 L [4 l.amia Grecia 421 C7 Larnpedusa Insula Iralia 498011

Lampion .. In 'ula Iralia 498 en

Lanao, 1. Lac Filipinc 363 £8

Luncasrer Anglia, Rcgarul Unit73S D7

Lancaster Sound element marin Canada ] 80 F4 l.and's End element d coasra A.nglia, Rtgarul Unit 735 Bl1

Landeck Au~trin 306 F5 Lang Son Viernarn 896 F2 Langeland Insula

Danernarca 269 D6 Langkawi, Pulau Insula Malaysia 546 A2 Lankaran Azerbaidjan 47 K7

Lansing Michigan, SUA 810 16

Lan~ullndian de Sud-Esc Element suhacvaric Oceanul Indian 625 F8 Linrul Indian de Sud-Vest Element subacvatic Oceanul Indian 625 £7

Lanrul pacifico-adandc Elemenr subacvaric Oceanul Pacific 62 HIO

Lanrul Scoria Element subacvaric Oceanul Atlantic 623 CII Lanzarote Insula pania

3783

Lanzhou China 216 G5 Laoag Pilipine 363 C2 Laon Franta 383 F3

Laos Tara Asia de Sud-Est 896

Lapland Region Europa de Nord 31

Lappeenranra Finlanda 368 D8

1004

.iNDEXUL LOCALITATILOR

Asia 747 D3

Lesvos Insula Grecia 421 F6

l.crhbridge Canada 180 D9

[ eri, Kepulauan Arhipelag Indoneaia 470 IS l.econla T:trii Europa de Nord-Est 806

Leuven Belgia 152 Dl l.everkusen Germania 405 B6

Lewis Insul1i Sco{ia, Reg;ot.ul Unit 735 B2 l.eyre lnsuld Filipine 363

£6

l.czhe Albania 803 G8 Lhasa Chinn 216 E7

I hunrshi Bhutan 142 J4 I.iban Tara Asia de Sud-

Vest 780

Liberec Republica. Cehi

316C5

Liberia C05m Rica 61 F7 I Iberia Africa. de Vest 42 l.ibia Tara Africa de Nord

28

I ibian Desert Africa de Nord 19

libreville Capita15. Gaboo

14B8 .

Liechtenstein Europa

Ccnrrala 306

Lil:g~ Belgia 152 F3

l.ienz Austria. 306 HG l.iepaja Letonia S06 B3 Liesral Elveria 306 C4 Liezcn Austria 306 14 I.iffey Rau Irlanda 487 H l.ikasi Rep. Dern. Congo

24Gll

Lille Frnn~a 383 F2 l.illehelr elemenre marine Danernarca 269 C6 l.illehammer Norvegia 6rC7

l.ilougwe Capiral.a. Malawi 39G4

l.irna Cap,tala Peril 29!

08

l.irnassol Cipru 780 114 l.irnerlck Irlanda 487 CS Limfjordcn Elernenc marin

Danemarca 269 62 l.irnnos In~ul)t Grecia 421

E6

Limoges Fran~a 383 06 l.im6n Costs Ri.:aGI HI! Limpopo Rau Africa de

Sud 39 G6 2.1 G2 Linares Chile 9786 Uoates Spania 790 £6 l.incoln Anglia, RegalUJ

Unit 735 F8

l.incoln Mare Oceanul Artie 64006 Lincoln Nebraska, SUA 810F6

Linden Guyana 496 r4

Lindi Tanzania 28 EI2 tine Insule Arhipdag Kiribati 696 G3 Lingga. Kepulauan Arhipd~g Indonezill 470C3

Llnkoping Suedia 824 CII Linosa Insula ltalia 498 D11

Linz Austria 306 I3 Lion. Golful dement: marin Marea Mediterana 383 F9 Lira Filipine 363 GS

Lipari Insula lrali a 498 E. 9 Lira Uganda 28 C8 Lisbona Capita[a

Pornigalia 703118 Little Minch element marin Scoria. Regarul Unie 735113

Little Rock Arkansas, SUA 810 G8

timan ia Tar.a Europa de. &1806

Liverpool Anglia. Regtltul Unit 73508 Livingstone Zambia 391'.5 Livno Bosnia ~i Hcrregcvina 803 D5 Livorno Iralia 498 C4 Ljubljana Capitala Slovenia 31462

Ljung:m Riu Suedia 824 35

Ljnsnan R.1.ll Suedia 824 CG

Llanos Region Columbia /

Venezuela 496 F3 Lleida Spania 790 H3 Lobarsc Botswana 39 fi7 Lobue Angola 39 B3 Locarno Elveria 3060i Lod urad 491 H5

Lodja Rep .. Dem, COJlgo 24 F9

Lofoten Arhipeulg Norvegia 617 D3 Logan, Varf rnunros

Canada 61

Logronc Spania 790 F2 Loire Rail Franja 383 D4 Loja Ecuador 291 B4 LoltirauJ'lg Kenya 28 08 Lokkert Danernarca 269

C2.

Loksa Estonia 806 F I Lolland Insula Danernarca 269 E7

Lombok Insula Indonezia 470 F5

Lorn": Capitala Togo 42 G8

Lemond, Loch Lac Scoria .• Regarul Unit 735 CS

Lomonosov Ridge element subacvaric Oceanul Artie Vat. Hartis Ridge 640 E5

London Canada 180 no London Capi!ala:. Regarul Unit 735 FlO Londonderry Manda de Nord, RcgllWI Unit 735 A6

Londonderry. Cape

Australia 128

Londrin a Brazilia 163 F8 Long Beach California, SUA 62714

long Insula insu.!a NE SUA de Nord Est 810 K6

Long Insula insula Bahamas 186 E1

I-ongford Irlanda 487 D4 Longyearbym Svalbard 640E8

Lop Nur Lac China 216 D4

Lorca Spania 790 F7

Lord Howe Rise VC1:i Oceanul Pacific 627 08 Lorienr Franta 383.84

Los Angeles Caltfomia.

SUA 810B8

Los Mochis Mexlc 583 04 Lor R~u Fnmp 38307 Louang Narmha Laos 896

B3

Louangphabang Laos 896

B4

Louborno Congo 24 C9 Louisiana SUA 810 G9 Louisville Kentucky, SUA

810 [7

Lovcch Bulgaria 421 E2 lO)'illute .. I1c:~ Arhipelagul New Caledonia 640 F8 Lozrilca lugoslavia 803 F4 lusaka Capital); Zambia 39 F4 .

Luaenec Slovacia 316 PI! luanda Capicala Angola 39A2

Luanshya Zambia 39 F"I Lubanas Ezers Lac Leronia

806 F4

Lubango Angola. 39 64 Lubeck Germania 405 D3 Lublin Polonia 316 G5 lubny Ucraina 761 H3 Lubumbashi Rep. Dem.

Congo 24 G12 lucan lrlanda 487 E4 Lucapa Angola 39 D2 Lueena Fdipine 363 C5 Lucerne Elveria 306 C5 Lucerne, 1. Lac Elvetia

306C5

Lucknow India 465 fA Luderirz Namibhl 39 51! Ludhiana India 465 C3 Lugano Elveria 306 D7 Lugano, L be Iealia/

Elvetia 306 D7

Lugo Spania 790 BZ Luhans'k Ucraina "'6114

Lule Riu Suedia 82 CI Luld Suedia 824 E3 Lumsden Noua Zedandi

61888

Luninyers Belarus 80608 Lurie Rau Mozambic 39 .14

Lushl* Albania 803 G9 L .. h, Dashe-e Desert. Iran 4SS 15

Lnts'k Ucraina 761 01 Lurzow-Holrn Golfvczi Anrarcrica 91 H2 Luxemburg Tara.£uropa de Vcsr 170

Lu~mburg Capuala Luxemburg 170 F6 Luxor EgiPI 28 C3

luzon In;uli Filipine 363 C3

Luzon Srl'llie Marea veli Pilipiae/Tai WiIJ) 363 CI

Lyepyd' Belarus 806 F6 Lyon Franta 383 F6

M

Marea Adriarica Marea

M ... dlrerana 498 £4 Mnrea Aegean Marea Medirerana-iz l [7 Marc a Alba Oceanul Arric 314

Marta Amundsen Antarctica 91116 Marea Arabian. Oceanul Indian 625 C2 Marea Baltica Dream]!

Atlantic 314

Marea Bariera a Recifului de coral Marea de Coral! l30H3

Marea Campie Chineza regiune China 21616 Reg;o.ml Vnil vezi Regarul Unie

Uk hara Uzbekistan 115 F4

Uk us Uzbckisran 115 D2 Marea Caraibelor Oceanul A!bntic 186 H5

Marea Cascada Canada 180 K6

Marea Caspicll Asi~1 Europa 113 314

Marea Celtic OceanuJ Atlantic 487 D8

Marea Chinei de Esr Oceanul Pacific 627 B4 Marea Chiaei de Sud Oceanul Pacific 627 BS Marea de Coral Oceanu] Pacific 627 D7

Marea Esr-Siberiana Oceanul Arric 640 Fl Marea Fllipinei Oceanul Padfic 363 D2

Marea Galbena. Oceanul Pacific 216 J 5

Marea UguriaJl Marea Mediterana 383 H8 498B4

Marea Moami Asia de Sud- Vest 491 D6 780 07

Marea Neagr.l Asia/Europa 113 314

Marea Nordulul Oceanul Atlantic 623 F4 Marea Norvegiei Oceanul Arric 617 CS

Marea Ross Antarctica 91 E7

Marea Rosie Occanul Indian 625 A2

Marea 5.arg,aseior Oceanul Atlantic 623 C6 Marea Sco~id Oceanul Atlantic 623 Cl1 Marea Solomon Oceanul Pacific 640 D6

Marea Sulu Oceanul Pactflc 363118

Marea Tasman Oceanul PaciEic 627 D9

Mares Thracisn Grccia 421 E5

Marea Tirnorului Oceanul Indian 625 H5

Marea Tireniana Marca M~ditC!'lU1ii 498 C7 Marcie Canion Vale SUA de Sud-Ve!it 810 C7 Marile Comore lnsule Comoros 39 J3

Marile Lacuri America de Nord: 61

Marinele de Nord Insule 'Ieriroriu extern SUA, Oceanul Pacific 627 DS Mun{.ii Apala!ji Lanrul Muneos din Esrul SUA 8101'/

Munlii Cllrpa~ii Lantul Munros din Europa de Est 314

N

N'Dalarando Angola 39

H2

N'Giv:a Angola 39 as N'Guigmi Nigeria 42 KG Nacir .. Buleiret Reservoir

Egipt 28 C3

Nablus Wcsr Bank 491 C4 Nacala Mozarnble 3914 Nesrved Danemarca 269

E6

Naga Filipine 363 D5 Nagano Japonia 504 E6 N;\g~rjulla Resen"()ir

Reservoir India 465 D8

Nagasaki japonia 504 69

1005

INO£.XUL LO ALiTATILOR

Nizhnevartovsk Pederajia Ru~a 355 E4

lizhniy ovgorod

Federa ia Rusa 355 C Nizhyn Ucraina 761 H2 Nizwa Oman SOS IS Imes Franta 383 F8 Nkhorakora Malawi 9 G4

kongsamba Carucrun 24 B6

u'alofa Capirals Tonga 696C7

Noakhali Banghdc:sh 142 Kg

Nogales Iexic 583 C I Nordfjord element de wa,.;ta Norvegia 61"B7

Norfolk Insula Teritoriu extern Australia, Oceanul Pacific 128 Neri'isk Federatia Rusa 355 F3

Normandia Regiune Franta 383 C3

Norrkoping ucdia 824 C8

crrralje Suedia 824 D7 North Frilian Insulele Arhipelag Danemarca/ Germania 405 Cl Norvegia Tara nordul Europei 617

Norwich Anglia, Regacul Unit 735 G9

orei Rau Polonia 3]6 D3

Nottingham Anglia, Regarul Vnit 735 £8 Noua Zeclanda Tara Ooeanul Pacific 61 S ouadhibou Mauritania 42A3

ouadhibou, Rils Element cit': p'inn Maurinmia 42 A3

Nouakchott ClIpitnla Mauritania 42 B4 Nournea Noua Caledonic 640 F8

ova Gorica Slovenia 803 A2

Nova Cradirka Croatia 803 E3

Nova Kakhovka Ucrainll 761 H6

Nova Scotia Provincie Canllda L80 Kg

ovara Italia 498 B2 ovaya Zemlya Arhipdag Federaria R.osa 355 E2 NoveZamky Siovada 316 ES

Novgorod Federana Rosa 355 C2.

ovi Sad lugoslavia 803 G3

Novo Mesro Slovenia 803

Nigcrcoil India 465 D I 0 Nagorno Karabah Regiune

Azerbaidjan 74 I6 Nagoya Japonia 504 E7 Nigpur India 465 06 Nagyknnizsa Ungaria 316

D9

Naha Japonia 504A12 Nahariyya Israel 491 C2 Najn Canada 180 J6 Nairobi Capirala Kcnya28

D9

Najd Regiunc Arabia Snudita 808 D

ajin Coreea de Nord 249 E2

Najran Arabia Saudita 80S 07

Nakamura Japonla 504 C8 Nakhodka Federada Rusa 355 F3

Nakhon Rarchasima Thailand a 857 F8 Nakhon Sawan Thailanda 857 £8

Nakhnn Si Tharnrnarar Thailanda 857 EI2.

Nakina Canada 180 H9 Nakskov Danernarca 269 D7

Nakuru Kenya 2-.8 D9 Nal',hik Federaria Rusa 355 AS

Nalayh Mongolia 596 G2. Narn Fluviul Coreea de ord 249 B4

Nam Alnh Vietnam 896 E3

Namangan Uzbekistan 115 [3

Namibe Angola 39 A4 Namibia Tara Afdca. de Sud 39

amp'o Coreea de Nord

2. 9 BS

Nampula Mozambic 39 14 Namur Belgia 152 E4 Nanchang China 216 17 Nancy Franta 383 G Ninded India 465 D7 Nanjing China 11616

anning China 216 HS ames Franca 383 C4 Naogaon Bangladesh 142 I

Napier 011:1 Zeelanda 618 F

Napo Pluviul Ecuador/ Peru 291 E2

Napoli Iralia 98 £7 Narayani Fluviul epa! 142E4

Narbonne Franta 383 E8 Nares rramrollrt.'!\ Canada/Grcenlanda 640C6

Narcw !tiu Polonia 316 G3

Narmada Rau India 65 C6

Narsingdl Bangladesh 142 J7

Narva E ronin 806 G2 Narv a Golful GoLful Finlanda 806 G 1

N a rva Raa Estonia/

Federaria Rusa 806 G2 Narvik Norvegia 617 E3 Naryn Karghslan 1 J 5)3 Naryn Rau Kargatsranl

Uzbeknran 115)3 ashville Tennessee, SUA 811 H7

Nasik. India 465 C6 Nassau Cap!ralii Bahamas 18601

aserar Israel 491 C) Na~emt 'Illie Israel 491 C2: acal Brazilia 163 14 Naciringou Benin 42 G7 ator Bangladesh 142 17 Naruna, Kepulauan Arhipelagul Indonesia 47002

aruna, Kepulauan Arhipclagul Indonezta 546 F3

Nauru Tara Oceanul Pacific 640 Navapolatsk Belarus 806 F6

avassa Insula. Teriroriu extern SUA.. Indiile de Vest 186 E4

Navoi Uzbekisran 115 F4 Nawabgan; Bangladesh 142 H7

Nawibsh.ah Pakistan 642 06

a..><:<;:ivan Azerbaldjan 7 G7

Naxos Insu la G recia 421 F9

azca Peru 291 £9

azret Eriopia 28 E7 Ndelc Republica CentralAfricana 2 E6 djamena Capiral5. Ciad 2 D4

Ndola Zambia 39 F3 Nebirdag Turkmenistan l1SB

ebraska Star SUA 810 F6

Neckar Rau Gcrrnania 405 9

ecochea Argentina 9 E7

Nc:gclc Etiopi. 28 E8 Negev r giune Deserrica Israel 491 C9

Negros Insula Ftlipine 363D7

c:gru Rau America de Sud 99

Nciva Columbia 96 BS Ndlore India 465 .ES elson oua Zeelanda 61806

Nernan Rau Europa de Nord-Est 806 C7 ernuro japonia 504 G2 Nepal Tara S A. ia J 42. epalganj Nepal 142.B4 Nercrva Ri.u Bosnia ~i Herregovina 803 £6 Neri R~u Belarus/ Liruania 806 D5 Ness. Loch Lacul Scoria, Rcgarul Unit 735 C3 Neranva Israel 491 B4 errakona Bangladesh 14.2)6

I eubrandenburg Germania 405 H

I euchatel Elveua 306 B5 Neucharel, L Lacul

Elverta 306.B5 Neumiinster Gcrmania 0- D2

Neunkirchcn Austria 306 K4

Neuquen Argentina 97 C7

Neusiedler, L Lacul Ausrria/Ungari .. 306 L' ev da Sear SUA 810 C7 Nevada. Sierra Lanr .muntos Spania 790 £7 evers Pranta 383 £5

ew Amsterdam Guyana

49614

New Britain Insula PapuaNoua Gurnee 640 D5 ew Brunswick Province Canada 180 K8

New Caledonia Tcdtcriu extern Franta, Oceanul Pacific 640 E

New Delhi Capirala 'India 46503

New Cuineea Insula Oceanul Pacific 627 C6 New Hamp hire tar SUA SIOKS

ew Ireland Insula PapuaNoua Guinee: 640 D5

ewjersey Stat SUA 810 K6

\II Mexico Star SUA 810E8

New Orlean Louisiana, SUA 81OH9

New Plymouth Noua Zeelanda 618E4

cw Providence Insula Bahamas 186 EI

New South Tara Galilor Stat Australia 130 G6 ew York ew York. S A 810K6

New York Star SUA 810 )6

ewbridge lrlanda 87 £5 Newcastle Australia 130 H6

Newcasde upon Tyne Anglja. Regarul Unit

735 E6 Newfoundland Province Canada 180J6 ewfoundland Baziuul Oceanul Arlancic 623 05

Newry Irlanda de Nord.

Regaml Unit 735 B7 Neyshdbur Iran S5 13 Ngaoundc!:rc!: Camerun 24 C6

Nha Trang Vietnam 896 H9

Ni~ Iugoslavia 803 16

Niamey Capital a igeeia

42H6

Niangay, Lac Mali 42 FS Nicaragua Tara America Cenrrala 61

Nicaragua. Lago de Lacul Nicaragua. 61 F6 Nicobar Insula A.rhipdag India 62.5 £3

Nice ia Capirala ipru 780 B4

Nicoya, GolfuJ clement acvatic Cosra Rica 61 F8

Nicoya, Peninsula de Peninsula Cosra Rica 6lF

Nieuw Amsterdam Surinam 496

Nigeria Rau Africa de Vest 217

Nigeria Rau Africa de Vest 623F6

Nigeria Tara Africa de Vest 42 NigcriaDelrll mlasrini Nigeria 4219 Nigeria Tara Africa de

Vest 42

Niigllta japonia 504 £6 Nijrnegen Olanda 875 D5 Nikopol' Ucraina 761 IS Nil R3u Africa de ord 28

C

Nil Delta Mlastini Egipr 28 C1

Nilpharnari Bangladesh 142H5

Nilu! Alb fluviu Sudan 28 C7

Ninety East Ridge Element subacvaric Oceanul Indian 625 E5

Ningbo China 216J7 Nioro Mali 4205 Nipigon, Lacu] Lacui

Canada 180 G9

NiSa Franta 383 HS Nis5UID Bredning Element acvaric Danernarca 269 B3

Nicra Slovacie 316 £8 Niue Teriroriu extern

oua Zeelanda, Oceanul Pacific 627 F7

1006

INO£.,XU. tOCALlTAilLOR

Cl

Novokumetsk Federada Rusii.3'55 F6 Novosibirsk Federnlia Ru,ii 355 F5

Novosibirskiye OSHOv lnsule Federatia Rurl 355 L2

\I~anjc Malawi 39 H5 Nuevo Laredo Mcxic 583 G2

"hmavut Tcrironu Canada 180 £4

Nunivak Insula Insula

Alaska, SUA 61

N!looo Iralia 49887 Nurek Tadjikistan 115 HS '\furnberg Gelmania 405

I8

Nyala Sudan 28 66 '\fya,.sa, Lacul Lacul Africa de Est 19

'\freri Kenya 28 D9 Nyiregyh:b.a Vngaria 316

GS .

Nykebing Danemarca 269 E5

Nykl~bing- Falsrec Danernarca 269 E7 Nykopiug Sued!" 824 C8 '\lz~rekort Cuineea 42 D8

o

Oahe, Lacul Dakota de Nord ji Sud, SUA 810 F5

Oahu Insula Hawaii, SUA 810 B9

Oaxaca Mcxic 5B3 17 Ob' Rau Federaria Rlisa 355 F5

Oban Scoria, Regacul Uoir 73564

Obihiro japorua 504 G3 Obo Republica Central

Africana 24 G6 Oceanul Artie 640 Oreanui Arlanrlc 623 Ocean 1.11 Atlantic de Nord

623D3

Oceanui Atlantic de Sud

623010

Oreanui Indian 625 Oceanul Pacific 627 Och'amch'ire Georgia 747

.82

Odense Danernarca 269 D5

Oder Rau C Europa 316 05 282. F3

Odesa Ueraina 761 G6 Odienne Coasra de Fildg 42D7

Ofamo R.i." lralia 498 F7 Offenbach Germ~nia 405 C/

Ogbornosho Nigeria 42

H8

Ogre Leronia 806 D4 Ogulln Croatia 803C3 Ohio fUu N SUA 810

H7

Ohio Star SUA 810 [6 Ohrid Macedonia 803 H9 Ohrid, Lacul Lacul

Albania/Macedonia 803H9

Ohile Rau Republica CehalGcrmania 316 A6

Oita Japonia 504 C8 OJo~ del Salado Varful Chile 99

Oka Ran Federada Rusa 355 G6

Okahandja Namibia 39 C6

Okara Pakistan 642 F4 Okavango Delta- M.l3$ini

Botswana 3905 Okayarna japonia 504 08 Okazaki japonia 504 £7 Okeechobee, Lacul Lacul

Florida,SUA SlOl10 Okhotsk Fedcu~ia Ru~1i 355 J4

Okhotsk. Marea of Oceanu] Pacific 627 D2 Okinawa Insula Japon;a 504A12

Oki-shorc Insula group japonia 504 C7 Oklahoma Stnt SUA 810 F8

Oklahoma Cit)' Oklahoma. SUA 810 F8

Okush.ici·t6 Insula japonia 504£3

Oland Insula Suedia 824 C9

Olanda Tara Europade Vest var, lll.rile de )05 875

Ola.va.rria Argentina 97 D6

Olhia Icalia 49886 Oldenburg Gerrnania 405 C3

Olcksaadriya Ucraina 761 H4

Olenek Pederaria Rusa 355

H3

OJgiy Mongolia 596 B2 OIMo Porrugalia703 DJ 1 Olornouc Republica Ceha

31606

Olszeyn Polonia 316 F2 air lUu Romania 76] C8 Olren Elvetia 306 C5 Olympia Washington,

SUA 810M Omaha. i ebraska, SUA 810GG

Oman Tara Asia de SudVest 808

Omdunnan Sudan 28 CS Omsk Federaua Ru>li. 355 ES

Ondangwa Namibia 39 B5

bndi:irhaan Mongolia 596 Hl

Onega. Lacul Lac!! I Federarla Rusli 314 Ongjin Coreea de' Nord

249.85

Ongole India 465 E8 Onirsha Nigeria .. 218 Onsong Coreca de Nord

249 Dl

Ontario Provlncia Cannd~ 180 G9

Onrario, Lacul Lacul Canada/SUA "J Oostende Belgia 152 B l. Ocsrerschelde Inlet

Olanda 875 66

Opole Polonill 31605 Oradea RQmania --61 85 Oran Algeria .37 E2 Oranjescad Aruba 186 H7 Ocdubad Azerbaidjan 747

H7

Ore.boo Suedia 814 C7 Oregon Star SUA 810 B5 Orenburg Federaiin Rusa

3'}5 C5

Oreor Capirala Palau 640 83

Oresrrada Crecia 421 F4 Orhon Riu MongoUaS96 G2

Orinoco Rau Columbia I Yenewd-a 496 FS bristanQ Italia 498 A7 Orivesi, L Lacul Finlanda 36R 07

Orizaba, Voldll Pico de varf Mellie 61

Orkney Insulele Arhi.pdag Scoua, Regarul Unit 735 D1

Orlando Florida. SUA 810 19

Or1&n5 Franra 383 E4 Omskoldsvik Sucdia 824 D5

Oro Coreea de Nord 249 C3

Orontcs Riu As);!. de SudVC5t 780 E3

Orsha Belarus 806 G7 Orsk Federaria Ru.a 355 C5

Orumlyeh, Daryachch-ye Lac Iran 485 02 9ruro Bolivia 750 BS Osa, Peninsula de Peninsula Costa Rica 61G9

6saka japonia 50408 Qsh Kargaxsmn I 15 [4 Oshawa Canada 18019 OSijck Croaria 803F3

Oskarsharnn Suedia 824 C9

Oslo Capirala Norvcgi" 617CB

Oslo Fjord Element de !afm Norvegia 617 C8 Osnabrock Cermania "i05

C4

Osorno Chile 97 B8 Oss Olanda 87506 Ossa, Serra d' Muniii

Porrugalia 703 D8 Ossorn Federaria Russ .355

H

Osrersund Suedia 824 C5 Osrrnva Republica Ceha 316 E6

Ostroieka Polonia 316 G3 Osrrowiec Swierokrzyski Polonia 316G5 ,Osulni·shot.6 Arhipelag japonia 504 BID

Oraru Japonl~ 'i04 F3 Orr''! Rllu NorvcgiOl 617 .B9

Orranro It-a11a 498 H7 Orranro, Srcamtoarea Element acvaric AlbanialitaHn 803 FHl ·.98G6

Onawa Capitalii Canada 180)9

Ottawa R1i.ll Canada 180 19

Orrcrup Danemarca 269 D5

Oil Rft.u Laos 896 C3 Ouagadougou Capitala Burkina 42 F6 Ouahigo\.!y~ Burkina 42.

FG

Ouargla Algeria 37 G3 Oudtshcorn Africa de Sud 2.1 DS

Quem" Rau Beninl HOueS~1Lm, i1~ d' Insula

Fr:\n~ ]83 A3 Ou6$0 Congo 24 DS Oujda Maroc 37 E2. Oulu Fiulanda 3G8 CS Oulujoki Rau Finlanda

368 D5

Ounasjoki RaUl Finlanda 368 C2

OUf Riu Europa de VeSf 170 F5

Ourense Spama 79082 OUfO Prere Br:t7ilia 163 GR

Ourehe Rilu Belgilt 1 52 E4

Outer Hebrides Arhipelag Scotia, Regarul Unit 735 B2

Overflakkee Insula. Olanda

87585

Oviedo Spania 790 D2 Owando Congo 14 D8 Oxf-ord Anglia, Regarul

Unir 735 £10 Oyem Gabcn 24 C8 Oyo Nigeria 2 H8 Ozd Ungaria 316 F8

p

P'aro-ho rezervor Corecs de Sud 149 CS P'ohang Corcca de Sud

249D7

[l'ot't Georgia 747 C] Pa-an Birmania 857 C7 Pabn .. Bangladesh 142f7 Pachuca Mcxic 583 H5 Pnuil.ng Indonez ia 470 B3 Padcrhorn Gerrnania 405

C5

Padrna vczi Gangl' Padova fralia 498 D3

P~g Insu la Croatia 803B4 Page Page Capirala Samoa

Americana 696 DS P.aidc Esrcnia 806 F2 Pakch'on Coreca de Nord 2'l9.84

Pakistan Tara Asia. de Sud

642

Pakokku Biwoania 857 B5 Paksey Bangladesh 142 17 Paiu:e Laos 896 E7 Palagruza Insula Croatia

803C7

Palau Tara Oceanul Pacific var, Belau 640

Palawan insula Filipinc 363 B7

Paldiski Esronia 806 £1 Palcmbang Indonezia 470

C4

Palencia Spania 790 03 Palermo Italia 49809 Pa.likir Capital:i

Micronez ia 640 £3 Palma Spania 790 IS Palrnas do Tocantins Brazilia 163 G5 Palmersron North Noua Zccland.i618 E5 Palmyra Atoll Teriroriu extern SUA, Oceanul Paei fie 696 f 1

Palu Indonezia 470 G3 Pam ir Rau Afganistan/ Tadjikistan 115 IS Pamirs Mun~ii Tadjikisran lIS IS

Pampas Regiune Aillerica

de Sud 737

Parnplona Spania 790 FZ Panaevo lugoslavia 803 H4 Panaji lndia 4G5 cs Panama Tara America

Cenrrala 61

Panama C tty Capirala Panama 61)9 Panama, Golful Element acvanc Panama 61 J9

1007

INOEXUI. LOCAJ..ITAPLOll.

Polinezia Pr:mu;w FHln~a..

Oceanul Pacific 696 G6 Polonia Tam E Europa

JIG

Polrava Ucraina 761 l3 Polrsamna Estonia 806 F2 Polul Nord Oceanul Arctic

640£6

Polul Sud Amarcrica 91 £'5 Pomeranian Golfed Element acvatic Germania/Polonia 316 C2

Pornorie Bulg:uia 421 G3 Ponrevedra Spania 790 B2 Ponrianak Indoneaia 470

D3

Poopo, Lago Lacul Bolivia 750 B5

Pocpo, Lago Lacul Bolivia 99

Popay1n Columbia 496 B5

Popoceteped Varful Mexic

61

Poprad Slovacia 3161=7 Porbandar lndia 465 A6 Pori Finlanda 36888 Porsangen Coastal feature

Norvegia 617 G I Porsgrunn Norveg,a 617 C8

Port Alice Canada 180 B9 POrt Elizabeth Africa de Sud 21 rs

Port Harcourt Nigeria. 42 19

Porr Hope Simpson Canada t80 KG

POrt Laoise lrlanda 487 D5

Port Moresby Capimlii Papua-Nona Gurnee 640C6

Port Nolloth Africa de Sud 21A6

Port of Spania Capirala Trinidad ~i Tobago 747 U3

Port Said Egipr 28 CI Port Sudan Sudan 28 D4 Portalegre Porrugalia 703

07

Port-au-Prince Capirala.

Haiti 186 F4 Porr-de-Paix Hairi 186 F Porr-Gcnril Gabon 24 B8 Portland Oregon, SUA

810. B5

Porto Porrugalia 70.3 C3 Porro Alegre Brazilia 163 FlO

Porro Vdho Brazdia HI3 C5

Porto-Novo Capirala Benin 42 H8 Portoviejo Ecuador 291 B2

Porrsmourh Anglia,

P;t nay Insula Insula Filipine 363 D6 Pane,'hy' Liruania 80.6 D5

Pangkalpinang Indonezta 470C3

Panj Rau Afganisunl Tadj ikisran 11 5 G5 Pantanal Regiune Brazilia 99

Pamdltti~ Insula lcalia 498 CIG

Pan nco Riln Maie 583 GS

Papccre Capitala French Polinezia 696 H6 Paphos Cipru 780 A4 Papua Nona Guinec Tara Oceanul heiRc 640.

Paragua R:1.u Bolivia 750 G8

Paragua Rim Venezuela 496G4

Paraguay Rill America de Sud 163 E8

Paraguay Tara America de Sud 750.

Parakou Benin 42 H7 Paramaribo C:tpirol:i Suriname 496 J4

Parana Argentina 97 D5 Parana RauAmerica de Sud 99

Par"lnaiba Rill Brazilia 163 G4

Pardubice Republica CeM 316C6

Pare cis, Ch apada des I an t mun lOS Brazilia J 63 D6

Parepare Indonezia 470.

G4

Paris Capirala Franta 383 E3

Parkhar Tadjikistan 115

H5

Parma Iralia 498 C3 Parnaiba Brazilia 163 H3 Piirnu Estonia 80.6 E2 Pare Buran 14214

Pares Insula Grccia 421

E9

Parry Insulele Canada Hill F.3

Pasni Pakistan 642 B6 Passe Fundo Btatilia I {» FlO

Paste Columbia 496 A6 Patagonia regiunc America de Sud 97810

Parna India 465 F5

Pares III gu" a Braz aial Uruguay 163 FlO

Parra Grecia 421 B7 Parrani Thailanda 857 E12

Parraya ThailllJ1da857 E9 Paruakhali Bangladesh 142J9

Patuca Rau Honduras 61 F4

Pau Franta 383 C8 Pavlodar Kazahsran 355

E6

Pavlohrad Ucr .. ina 761 J4 Paysandu Uruguay 97 E5 Pazardzhik Bulgaria 42]

E3

Pd lugoslavia 803 G7 Pechora Rau Federaria Rusa 314

Pecos Ran America de

Sud-Vc:st 8JO £8 Pees Ungaria 316 £10. Pegu Birmania 857 C7 Peipus, Lacul Lacul

Esronia/Pedcrana Rusa 80GF2

Peiraias Grc:cia 421 DB Pl:k Laos 896 C4 Pekanbaru Indonezia 470

63

Pelada, Serra Lan~ rnuntos Brazilia .163 F4 Pelagic, Isole Arhipclag It~Ha 498011 Pclopcnes regiune Grecia

421 C8

Pelcras Brazilia 163 FlO. Pcrnagacsel Buran 142 K4 Pcmarangsranrar Indcnezia

47o'B2

Pemba Insula Tanzania 19 Pennines Hills Anglia, R~garul Unir 735 D6 Pennsylvania Stae SUA 81O}6

Penonorue Panama 61 J9 Penzance Anglia, Regarul

Unit 735 Bll

Pereira Columbia 496 B4 Perigueux Franta 383 Perm' Federaria Rusd 355

04

Pernik Bulgaria 421 D3 Perpignan Franea 383 E8 Perth Australia 130. B6 Perth Scoria, Rcgarul Unir

73504

Peru Tara C America de Sud 291

Peru Basin Elernenr subacvaric Oceanul Pacific 627 K7 Peru-Chile Strarnroarea Element subacvatic Oceanul Pacific 627 L7 Perugia Iralia 498 D5

Pescara lralia 498 £5

Pes h &W<l r Pakistan 642 £3 Pet"; Tiqwa Israel 491 C4 Petaling jaya Ma!ay~ia 546

B4

Peterborough Anglia, R<::garul Unit 735 F9 Peterborough Canada 180 19

Perra iordania "180 D9

Perrich Bulgaria 421 D4 Perropavlovsk Kazahsran 355 £5

Perropavlovsk- Kamcearka Fcderaria RQSa 355 L4 Pcvek Federaria Rusii 355 }1

Pforzheim Gerrnania 405 C8

Phangan, Ko Insula Thailanda aS7 Ell PhiChilemu Chile 97 B6 Philadel phia Pennsylvan ia, SUA 810 KG

Phnom PC(lh Capitala Cambodgia 896 EI0 Phoenix Arizona, SUA 810 CS

Phoenix Insulas Arhipelag Kiribati 696 D3 Phongsali Laos 896 B2 Phuker Thailanda 857 012

Phuket, Ko Insula Thailanda 857 D 12 Phumi Kimp6ng Trab€k Cambodgia 896 £9 Phumi Samraong Cambodgia 896 CS Phuntsholing Buran 142 IS

Piaccnza India 498 C3 Pianosa I nsula lralia 498 F6

Piarra-Nearnj Romania

761 OS

Piave Rau ltal;.. 98 02 Picos Brazilla 163 H4 Piecr'any Slovacia 316 D7 Pielinen, L. La cui

Finlanda 36806

Pierre Dakota de Sud, SUA 810. F5

Pierermarirzburg Africa de Sud 21 16

Picrersburg AfrfC;l de Sud

21H3

Pila Polonia 316 D3 Pilar Paraguay 750. FlO. Pilcornayo Rau America

de Sud 750. F8 Pinang Pulau Insula Malaysia 546 A2 Pinar del Rio Cuba 186 B2

Pinatubo vulcan Filipine 363 C3

Pindos lan~ rnuntos Gn:c:ia 42.1 B6

Pindus Munrii Lant rnuntos Grecia 314 Pine Insula Golful Elemenr acvaric Anrarcrics 91 B5

Pineios Rau Grecia 421 B6

Pinnes. Akrodrio Element de jarm Grecia 421 £S Plnsk Belarus 806 D8

Pirineii Laa] munros Europa de Sud-Vest 314 Pirojpur Bangladesh 142 J9

Pisa Iralia 498 C4

Pi [cairn Insulas Teriroriu extern Regacul Unic, Oceanul Padnc627 IS Pile Rau Suedia 824 C2

Pitea. Suedia 824 £3 Pire~ri Romania 761 C7 Pttrsburgh Pennsylvania,

SUA 810J6 Piura Peru 291 84 Pivdcnnyy Bug Riu

Ucraina 761 GS Plock Polonia 316 £3 Plasencia Spania 790. C5 Place Rfru Argentina f

Uruguay 97 £6 Plarou central Siberian

Fedcraua Rusd 355 G4 Plane Rail C SUA 61 Pleven Bulg,uia 421 E2 Ploiesn Romania 761 D7 Plovdiv Bulgaria 421 £3 Plunge Lituania 806 C4 Plymouth Anglin, Regarul

Unir 735 en Plymouth Capirala Montserrat 747 K5

I'l u~6 Re pu blica Cehrt 3 16 B6

Pch'6ng Coreea de Nord 24903

Po Rim Iralia 498 D3 Po Delta Mlaitini fulia 498D3

Pobedy; Pik Varful China/ Kllrgill.st:m 113 Podgorica Jugoslavia 803 F7

Podisul Nullarbor Australia 130 C6 Podisul Ogaden Edopia 28 F7

Podiptl Potwar Pakistan 642 F3

Podi~ul Arctic de Sud Antarctica 91 £4 Podijul Sudic Lant muntos Scotia. Regarul Unir 735 D5

Pohnpei Insula Insula Micrcnezia 640 E3

Po insert, Cape Element de ~rm Antarctica 91 J6 Pointe-Noire Congo 24

C9

Poitiers Franta 383 D5 Pokhara Nepal 14204 Polarsk Belarus 806 F6 1'01-0:: Khornri Afganisl:m

115 G6

PoliUo lnsule Arhipelag Filipine 363 C4 Polinczia Regiune Oceanul Pacific 696 £5 Polis Cipru 780 A4

1008

INOEXUl LOCALlTATllOR

Regarul Unit 735 Ell POr[ug.alin Tara Europa de Sud-Vest '703

Porr-Vila Capieala

Vanuatu 640 F7

1'0 rve n ir Chile 97 B 11 Posadas Argentina 9'7 £4 Posong Rau Coreea de

Sud 249 CS

Potenza Iralia 498 F7 Porosi Bolivia 750 C6 Potsdam Germania 405

F4

Povoa de Vanim

Pottllgalill 703 C3 Poza Rica Mexic 583 HS Poznan Polonia 316 D4 Pow Colorado Pamguay

750FS

Presto Danernnrca 269 E6 Praga Capirala Republica

Ceha J16B6

Prato lralia 498 C4 Presov Slova"ia 316 G7 Prespa, u.c:ul Lacul

Europa de Sud-Est 803 H9 42185

Presron Anglia, Regawl Unit 735 D7

Pretoria Capitala Africa de

Sud zt H4

Prevcea Grecia 421 86 Pri~tina lllg.o~hwia 803 H7 Prijedor Bosniasi

Hectegovina 110) 04 Prilcp Macedonia 803 18 Prince Alben Canada 180 E9

Prince Charles Insula Insula Canada 180 G5 Prince Edw'ard Insula Arhipelag Oceanul Indian 625 B8

Prince Edward Insula Provincic Canada 180 KIl

Prince George Canada 180 C8

Pri nee Patrick Insula Insula Cana.da 64064

Pri nee Rupert Canada 180 B8

P ripe t Rau Belarus/ Ucraina 806 C8 761 01

Pripet mla~tini Belarus!

Ucraina 806 C8 761 EI

Prizren Iugoslavla 803 H7 Prorne Birrnauia 857 B6 Prosrejov Republica Ceha

31607

Provence regiune Franta 383 G8

Providence Rhode Insula, SUA IlIO K6

Prudhoe Go!ful Alaska, SUA 810 ci

Prydz Golfu! Elernenr

acvatic Anrarcrica 91

14

Pskov Federatia Rusa 355 B2

Pskov, Lacul Lacul Estcnia/Federaria Rusa 806B

Pusan Coreea de Sud 24!:1 08

Prsich Raw Belarus S06

E8

Pucallpa Peril 2.91 E6 Puebla Mexic 583 H6 Puerto Aisen Chile 97 89 Puerto B:lhln Negra

Paraguay 750 G7 Puerto Barrios Guatemala 6103

Puerto Busch Bolivia 750 G6

Puerto Cabezas Nicaragua 61 G5

Puerto Carreno Columbia 496E4

Puerto Cort~s Honduras 6103

Puerto DcMarcado Argentina 97 C9 Puerto Monu Chile 97 B8 Puerto Narales Chile 97 BII

Puerto Plata Republica Dominirand 186 G4 Puerto Princesa Fillplne 363B7

Puerto Rico Teriroriu extern SUA, Indiilc de Vest 18614

Puerto Rico Srrarnroare.

Element subacvaric M3rea Carllibelor 186 14

Puerto Sanra Cruz Argentina 97 CIO Puerto Suire?; Bolivia 750 G6

Puerto Vallarra Mezic 583 £5

Puerro WIUiams ChUe 97

Cll

Pula Croatfa S03A4 Puiacayo Bolivia. 750 B6 Punara Bolivia 750 C5 Pune India 465 C7 Punjab Regi.unc Pakistan

642 FJ

Puno Peru 291 GIG Puma Arenas Chile 97 Bil

Punrarenas Costa Rica 61 FB

Purmerend Olanda 875 C4

Purus Rilu Brazilia/Peru 16)C4

Purumayo Rau Americade Sud 291 F3 496 C7 Py:>pon Birmania B57 C8 Pyinmana Birrnania 857

C6

Pyongyang Capital.ii.

Coreea de Nord 249 84 Pyramid Lacul Lacul Nevada, SUA 810 B6 Pyuthan Nepal 142 C4

Q

Qaidam Podisul China 216E5

Qal'eh-ye Now Afganis[an 115E6

Qaceoeara. Monkhafad ~I bazin Deseruc Egipr 28BZ

Qarar Tara Asia de SudVest BOg

Qazax Azerbaidjan 747 F4 Qazirnamrn~d Azerbaidjan 747 K5

Qena Egipt 28 C2 Qeshm Insula Iran 485 H7

Qilian Shan Lan] rnunros China 21614 Qingdao China 21G]5 Qingbai Hu Lacui China 216F5

Qinling Mun!il China

216G6

Qjqihar China 21612 Qiryar Au Israel 491 C2 Qiryac Gat Israel 491 136 Qiryar Morzkln Israel 491

C2

Qiryat Shernona {scad 491 01

Qom Iran 485 F4 Qondaz R1u A[ganiStan

115 G6

~ba Azerbaidjan 747 J3 ~ebec Canada 180}8 ~ebec provincle Canada

18018

~een Charlotte: In~urdc Canada lSOJ\S

~een Charlotte SrramrQaret Element arvaric Canada 180 A9 ~een Elizabeth [mulde Canada ISO F3 ~eenslat1d Stat Australia I30G4

~een.stown Noua Zeelanda 618 B8 O!:t_elimane Mozambic 39

H5

~ereta!O Mexic 583 G5 ~em Pakistan 642 C4 ~ezalten=go Guatemala

6183

~bd6 Columbia 496 B4

O!:t_ilJaocllo Bolivia 750 C5

~irnp~t Franra 383 A3 ~tO Capita!;; Ecuador

291 C2

~ Nhcn Vietnam S% H8

R

Rs'ananna Israel 491 B4 Raba R5.u Ausrria/Ungaria 31609

Rabat Capiralii Marce 37 D2

Race, Cape Elemeur de ~arm Canada 180 L7 Rach Cia Vietnam 896

Ell

Radom Polonia 316 F5 Radscadr Aru;tria 306 H 5 Radviliskis Lituania 806

C4

Rnfah Elii.a Gaza 491 A7 Ragusa. Iralia 498 Em Rahirnyar Khan Pakistan

6 2 E5

Rainier, vatf muntos SUA 61

Raipur [ndia 465 E6 Rajahmundry India 465 E8

Rajang Rau Malaysia 546

14

Rajbari Bangladesh 142 18 RajbiraJ Nepal 142 GS Rajkoc India 465 B6 Rajshahi Bangladesh 14 Z

H7

Rakvere Estonia 806 FZ Raleigh Carolina de Nord.

SUA 81OJ7

Ralik lanrul lnsulele

M arshall 640 F3 Ramallah Golful de Vest

491 C5

Ramat Gan Israel 491 B4 Rarnechhap Nepal 142 F'I Rarnla brad 491 as R!mnicu Vliltea Romania

761 C7

Ramon Ca still a Pe ru 29 J G4

Ramrce Insula Insula

Birmania 857 B6 Rancagua Chile 97 86 Ran chi India 465 f5 Randers Danemarca 269

C3

Rangaruati Bangladesh 142 k8

Rangoon Capitala Birrnania 857 C7 Rangpur Bangladesh 141 [6

Rankin Inlet Canada ISO F6

Rankurnara L'1l1 rnuneos Noua Zeelanda 618 F4 Raroronga Insula Cook Insulas 696 F7

Rasht Iran 485 E3

Ratak lanrul Insulele

Mars ball 640 F2 Rarchaburi Thailanda 857 £9

Riill ROll.! riu S SUA 810

F8

Rauma Finhnda 368 B8 Raurkela india 465 F6 Ravenn~ Iralia 498 D3 Rawalpindi Pakistan 642

F3

Rawson Argentina 97 C8 Razgrad Bulgaria 42.1 n Reovor Israel 491 B5 Reading Angl ill ,. Regarul

Unir735 EIO Rebun-rc Insula japonia

504 F2

Rechytsn Belarus 806 F9 Recife Brazilia 163 [5 Red Deer Canada 180 D9 Rec, tough Lacul Manda

4.8704

Regarul Unit Tan. Europa de Nord-Vest presc. MB 735

Regensburg Germarua 405 E8

Reggane Algeria 37 F4 Reggio di Calabria lcalia 498 F9

Reggio nell Emilia Iralia 498 C3

Regina Canada 18n E9 Rcgiunca Andalucia Spania 79007

Regiunea Preriilor America

de Nord SIO E5 Rehoboth Namibia 39 C7 Retrns Franta 333 F3 Reindeer Lacul Lacul

Canada 61

Republica Central Africans Africa Ccnrrala abbrev, CAR 24

Reni Ucraina 761 £7 Rennes Franta 383 C3 Republica Ceha Europa

Cenrrala 316 Republica Dorninicana Indiile de V~st 186 Resisrencia Argentina 97

£4

Resolute Canada 180 E4 Rqi~a Romania 761 B6 Reunion Teriroriu extern

Franta, Oceanul Indian 625 C6

Reus Spania 790 H4

Rev illagigedo, Isl as Ins u las Mcxic 583 C6

Rey, Isla d~1 Insula Panama 61 K9

Reykjavik Capiralii Islande

623 E3

Reynosa Mexic 583 H3 Rezekne Leron ia 806 F4 Rhode Island Star SUA

810 K6

1009

Rhodope Munlii Lant munros Bulgaria I recia 21 E4 Rhone Fluviul Franta/ Elvetia 314

Riad Capitala Arabia.

Saud ita 80S F.4

Ribe Danernarca 269 B5 Ribeirao Prero Brazilia 163 GS

Rlberalra Bolivia 750 cz Richmond Virginia, SUA 810J7

Riga Capitala Leronia 80603

Riga, Golful Elemenr acvaric Marea Bal rid. 80603

Rlihlmiki Finlanda 368 C8

Riiser-Larsen calnra glaciaril

Antarctica 91 02 Rijekn Crcatia 803B3 Rimini Iralia 498 04 Ringe Danernarca 269 D6 Ringkebing Dancmarcs

269M

Ringkobing flord Element acvari Danernarca 269 A4

Ringsted Danemarca 269 £5

Ringvassey Insula Norvegia 617 E2 Rio Branco Brazilia 163 B5

Rio Cuarro Argentina 9'7 C5

Rio de janeiro Brazili" 163 G8

Rio d la Plata Argentina 97 E6

Rio Gallegos Atgentina 97Cli

Rio Grande Brazilia ] 63 FI]

Rio Grande Huviui America de Nord 61 Rio Grande Rau Bolivia 750D4

Rio Grande lanrul Element ubacvaric Oceanul Atlantic 623 D9

RIO egro, Embalse del Reservoir Urugu:lY 9"" £5

Riobamba Ecuador 291 B2

Rishiri-ro Insula Japonia

504F2

Rivas N icaragua 61 F 6 Rivne Ucrnina 761 E2 Rlzokarpasso Cipru 780

3

Ribnip Moldova. 761 FS Rkiz, Lac Lacul Mauritania 42 B5 Road Town CapitltJa Brit; h Virgin Insulas

186J4

R anne Franta 383 1:6 Rockall Insula Regarul Unir 623£4 Rockhampron Australia BOH"

Rocksrone Guyana 49614 Rocky Muntii Lant mUIl!OS

Canada/SUA 61 Rodez Franta 383 E7 Rodes Grecia 421 H9 Rodes Insula Grccia 421

HIO

Roeselare Belgia 152 B2 Romania Tara Europa de ud-Esr 761

Romanovka Fcderaria Rusa 355 H6

Rome Capirala Iralia 498 D6

R~m~1 Insula Danemarcs 269A6

Roncador, Serra. do Lanr muntos B.mzilia 163 F5 R0nne Dancrnarca 269 E3 R nne calera glaciadi Anrarcrica 91 C4

It osendaal Olanda 875

B6

R0fO orvcgia 61 C6

Rosario Argentina 97 D6 Ro eau Capiralll Dominica

186 K6

Rcskilde Danernarca 269 E.5

Ross calora glaciara Antarctica 91 E6

Ro Len roriu dependent Noua Z elanda, Antarctica 91 D7 Rosso Mauritania 4285 Resrock Gerrnania 05 E2

Restovna-Don Fcderatia Rusa 355 B4

Ro~6ava Slovacia 3.l6F7 Roti Insula Indcnezts 470 H6

Rocorua Noua Zcclands

618 F

Rotterdam Olanda 875 B5 Rouen Franta 83 £3 Rovaniemi Finlanda 368

4

Rovum .. Rail Mozarnbic/ Tanzania 3913

Rooms City Filipine 363 D6

Rudnyy Kazahsran 355 05

Rudolph, Lacul Lacul Edopia/Kenya 28 D8 Ruiz v!trfu! Columbia 99 Ruru, \'(radi curs de apa sezonier lordania 780 010

Rurnbek Sudan 28 C7 Rundu Namibia 39 CS Ruoqiang China 216 D4

INDEXL"l LOCAlITATI[.OR

Ruse Bulgaria 21 F 1 Rushmore, rnunre Dakota

de Sud SUA 810 E5 Rust'avi Georgia 7 7 F3 Rwanda Tam C Africa 24 Ryazan' Federaria Rusa 3S;

B3

Rybnik Polonia 316 E6 Ryukyu lnsulele Arhipdag Japonia 504 A 12 Rzcsr.6w Polenta 316 G6

s

Saal IUu crmania 05

E5

Saarbriicken Germania 405 B8

Saarernaa Insula E tenia

806 D2

Saarh Azerbaldian 747 j5 Sabac Iugoslavia 803 G4 Sabadell Spania 790 T3 Sabnh regiunea Malaysia

5461<3

Sabha Libia 3714 Sabirabad Azerbaidjan 47 J5

Sable, Capul Element de ~arm 180 KS Sabzevar Iran 485 H3 Sacramento California, SUA 810B7

Sado Insula japonia 504 E6

Safl Maroc 37 C3 Sahalin Insula Feder fia Rus3. 35- K5

Sahara Desert N Africa 19

Sahara de Ve r Regiune orupara de Maroc Africa de ord 37 Sahel Rcgiune AFrica de

Vest 19

Sahiwll Pakistan 642 Fit Saida Liban 780 D5 Saidpur Bangladesh 142

H6

Saimaa, Lacul Finlanda

36807

Saint John anada 180 KS Sainte Fran~a 383 C6 Saint-Louis Senegal 42 AS Sajama V:irfuJ Bolivia 99 Sakdkah Arabia Saud;r~

808 C2

Sakakawea, Lacul Dakota de Nord. SUA 810 E4 Sakchu Coreca de ord 249A3

Sakskebing Danemarca 269 £7

Sala y Gomez In ulu

bile, Oceanul Pacific 61 )8

Salado lUu Argentina 97 04

Salamanca Spania 79004 Saldanha Africa de Sud 21 B8

Saldus Leronia 806 C3 Salekhard Federaria Rusa 355 E3

Salem India 465 D9 Salem Oregon, SUA 8]0 AS

Salerno lralia 498 E7 Salerno. Golfo eli Element

acvaric Iralia 498 E7 Salihorsk Belarus 806 E8 Salima Malawi 39 G4 Salina III ula lralia 498 E9 Salinas Grande Argentina

97C5

Salisbury Anglia, Regarul

Unit 735 £10

Salo Finlanda 368 B9

Sal so Rail Iralia 498 II 0 Sa)" Lake City Utah, SUA

810D6

Salta Argentina 97 C3 Saltillo Mexic 583 G3 Salro Utllguay 97 ES Salton Marea L cui

California. SUA 810 CS

Salvador Brazjlia l6316 Salween Rau Asia de udEst 113

Salyan Azerbaidjan 7 7

K5

Slllyan Nepal 142 C3 Salzburg Austria 306 H4 Salzgitter Germania 405

05

SOl-mana Republica Dorninicans 186 H4 Samar In sula Filipine 363 E.6

Samara Pederatia Rus,i 55 C4

Sarnarinda Indonesia 470 F3

Sarnarkand Uzbekistan 115 G4

Sambre Rau Belgia 152 D4

Samdrup Jongkhar Buran 142KS

Samoa Americana In afara teriroriului SUA, Oceanul PaciRc 696 E5 Samoa de VeSt vezi Samoa Samoa Tara Oceanul Pacific 696

Sarnobor Croatia 803C2 Sames Insula Grecia 421 G8

Samoehraki Insula Grecia 21 FS

Samse [nsula Danemarca 269D5

Sauml, Ko Insula group 'Thailanda 857 Ell San Rau Cambodgia/ Vietnam 896 Fa

San R:l.u Polonia 316 G6 San Antonio Chile 97 B6 San Antonio Texas, SUA

810 F9

San Antonio Oeste Argentina 9 C8 San Carlos Filipine 363 B4

San Carlos Uruguay 9':" F6 San Carlos de Barilochc 9 B8

San Crisrcba! Venezuela 496C3

San Diego California, SUA 810 C8

Sao Fernando Chile 97 B6 San Fernando Filipine 363 C4

San Fernando Ftlipinc 363 C3

San Fernando Trinidad ~i Tobago 186 L8

San Fernando Venezuela 496E3

San Francisco California.

SUA 810 B7

San Ignacio Belize 61 C2 an Jorge, Golfo Elem nr acvaric Argentina 99 an Jose Capitala Costa Rica 61 G8

San JIlSC del Guaviare Columbia 496 C5

San Juan Argentina 97 B5 San Juan Capirala Puerto Rico 186 [4

San Jual1 Peru 291 EIO S'\I1 Juan Rau C05ta Rica/ Nicaragua 61 G7

Sao juan Bautista Paraguay 750 G9

an Juan de los Monos Venezuela 496 E2

San Lorenzo Honduras 61 05

San Luis Potosi Mexic 583 G5

San Marino Tara S Europa 98

San Madas, Golfo Element acvatic Argencina 99 an M igud I alvador

61 D5

an Miguel Riiu Bolivia 750D

San Miguel de Tucurndn Argentina 9 C4

Sao Pablo Filipine 363 C5 San Pedro Sub Honduras 61 OJ

San Rcrno ltalla 498 A ... San Salvador Capitala EI Salvador 61 C5

San Salvadorde Jujuy Argentina 97 C3

San Sebasrian Spania 90 F2

Sana CapimJa Yemen 808 DB

1010

INDEXUL LOCALITATIlOR

Sanandaj Iran 485 D3 S~rhiw Yemen 808 F7 Sandakan Malaysia 546

K2

~ ... ndnes Norvegia 617 AS s.lI1dvikcn Suedia 824 C7 S"nJ\vip Canal Rau

Bangladesh 142 K9 x.mkr Gallen Elvcna 306 04

'mk:t Polren Austria 306

K3

".lUlt Veir Austria 306 [6 \.lIlla Ana Bolivia 750 C3 \,llltl Ana El Salvador 61

C4

".lllt:! Clara Cuba 186 C3 \;tnca Cruz B()livi~ 750 OS

".II1Ca Cruz lnsulele Arhipdag lnsulelc Solomon 640 F6

",Ill!a Fe Arg~mina 97 05 "'.tnra Fe New Mcxic, SUA tHOE7

"'.Inra babel Insula lnsulele Solomon 640 E6

\.11'1 ra 'Maria Brazilia 163 1::10

".lIlla Marta Columbia 496C2

'Mira Rosa Argentina 97 C6

'ia11I3 Rosa de Copan

Honduras 61 D4

S . .]lltunder Spania 790 £"2 'antarem Brazilia 16) E3 \anta.n:m POrtugal ia 703

67

'ial1riago Capicala Chile 97 B6

\amiago Panama 61[9 Santiago Republica Dorn inicana 186 G4 "iantiago Spania 790 B2 ~:l.miago de Cub-a Cuba [1%£4

!\J.ntiago del ES,CEO Argentina 97 C4 'a]1[O Domingo Cupirala Republica Domtnicana IS6 H4

'I.lnlO Domingo de los Cclorados Ecuador 291 B2

S Mil os B razllia 163 G 9 \ao Francisco Ran Brazilis 16)G6

Sio Francisco Rau Brazilia 99

'ao Jose dos Campos Brazilia 163 GS

Sao Lu is Brazilis 163 G3 'iao Manuel Rail Braailia 163 £5

'ao Paulo Brazilia 16) Gil S;io Roque, Caho dc Elemenr de' ¢fIII Brazilia 163 14

Sao Tome Capirnla Sao Tome ~i Principe 24 AS Sao Tomt' Insula Sao Tome ~ Principe 24 AS

$3.0 Tome Ii Pdncip~ Tarn Africa de Vest 24

Sao Tome, Cabo de Cape Brazrlia 163 H8

Sao Vicente, Cabo de Element de ,iirm Porrugalia 703 B II Saene Rill Fran~ 383 G5 Sapporo japonia 504 F33 Sapra Kosh: Ran India/

Nepal 142 G5

Sarajevo Capirali Bosnia 11 Hcrlcgovina 314 F5 Sarande Albenia 803 G 10 Sarawak Regiune Malaysia 546N4

Sarawak Chamber clernenc subreran MalaYSia 546 J3

Sarbhang Buran 141J5 Sardi n ia Insula hatia 498

B7

Sargodha Pakistan 642 F3 Sarh Ciad 24 ES

Sariwen Coreea de Nord

249 B5

Sarnen Elvcpa 306 C5 Sasebo japonia 504 BS Saskatchewan HllViul

Canad~ 180 £9

S askarc h ewan P fO vtn cl e

Canada 180 £8 Saskatoon Canada 180 £9 Sassari Iralia 498 A6 Sarklura Bangladesh 142

19

Saru Mare Romania 761 84

Sault Sainte Marie Canada 180H9

Saurimo Angola 39 C3 Sava Rail Europa de SudEsr 803 C3

Savannah Georgia, SVA 81018

Save R~ll Mczambic/ Zimbabwe 39 G6 Savona Iealia 498 B3 avonlinrta Pinlanda 368 D7

Say'6 n Yemen 808 F7 Sayar Turkmenistan 115 FS

Sayiu! Yemen 808 GS Saynshand Mongolia 596 G4

Scandinavia Regiune Europa 623 G3 Schaffhauscll .E!vetia 306

D4

Schiirding Austria 306 H3 Scheffervil!e Canada j6 Scheidt Rau Europa I ""TO

D1

Schic:rmonnikoog Insula

Oland a 875 El Schwerin Germania 405 £3

SclHV)'2: Elvepa 306 D5 Scilly, Insulele ReglUuJ Unit 735 Bl2.

Scotia National reglune Regatul Unit 735 C4 Scucari, Lacul Albania! lugoslavia 803 FMarea Hie \\7ash i ng ron,

SUA 810 B4

Segamat Maiaysia 5 .. 6 C4 S6gou Mali 42.£"6 Segovia Spania 790 £4 S~gu ... J. R:i.u Spania 790

F6

Seikan Tunnel Tunnel japonia 504F4 Seinajok.r Finlanda 368 B7 Sejcre Insula Danernorca 26905 Sekondl-Takoradl Ghana 42 F9

Sernarang lndonezia 470 E5

S e mipala rinsk Kazahsran 355 E6

Sen Rau Cambodgia 896 D8

Serra Fluviu F~an~1O 383

E3

Sendai Japonia 504 (:5 Senegal Rau Africa 4285 Senegal Tara Africa de

Vesc 42

Senja Insula Norvcgia 617 E2.

Seoul Capicala COrl:1:Il J~

Sud .249C6

Sep[-Ib Canada lSOj7 S~raing Bdgia 152 E3 Seram Insula Indoneeia

47014

Serasan, Selar Element acvatic Malaysi<l 546 F4

Serbia Republica. 8iB H4 Serernban M:t!aysi:l. Sil6 B

Serov Federatin Rusi 355

D4

Serres Grecia 421 D4 Sed lUu Nepal 1 .. 2 82:

Serif Algeria 37 Gl. St:[libal Po rrugal ia 703 B8 Sevan Armenia 7't.7 F5 Sevan, Lich Lacul

Armenia 747 G5 Sevasropol' Ucraina -61 HS

Severn Rsu Anglia/Tara GaHlot, Rcgaml Unit -35 D9

Severn Rau Canada 180 G8

Severnaya Zemlya Arhipelag Federaria Rusa 355 G2

Sevilla Spania 790 C7 Seychelles Tara Occanul Indian 62S

Seydi Turkmenistan lIS £4

Sfanta Lucia Tara. Indiile de Vesr 186

Sfnma Lucia, Lacul Lacul Africa de Sud 21]5

Sfamul Kim ~i Nevis Tara lndiile de. Vest var .. Sr Christopher fi Nevis

186 .

Sfax Tunisia 37 H2. SRabcr{, Haruun-e- Sale pan Afganisron/lran lIS 08

SRuiar Oman 808 I't Shackleton calera gladara Anrarcrica 91 J 5 Shahbaz.pur RAu Bangladesh 1-'£2 J9 Shahjahan.pur India 465 £4

Shalw,adpuf Bangladesh 14217

Shan Plateau Birrnani .. 857D5

Shand\)ng Peninsula Elcrncnr de ~iiun China Z16J5

Shangh.ai China 216 J6 Shannon Irlanda 487 C5 Shannon RaLl Irlnn"'" <l87

D4

Shaqrd' Arabia S:mditii 808£4

Sharln Gol Mongolia 596 F2

Sharjah Emirarele Arabe Unire 808 H4 Shebeli RUlI Etiopial Somalia 28 F8 Sheberghdn Mganis~f~ 115 F6

Shcfa.r<am Israel 491 C2 Sheffield Anglia, Regaeul Unit 73S £8

S hem a.k.h a Aze rbai dian

747 J4

Shcmgang Buran 14214 Shenyang China 216 J4 Sherbrcoke Canada ISO

19

Sherpur BangInd~sh 142 16

Shetland Insulas Athipdag Scotia. R~-g;ltul Unit 735 AI

Shij.iazlmang China 216 IS

Shikarpur Pakistan 642 D5

Shikoku Insula japonia 504e8

Shikoran Insula japorua/ Fcderatia RU$i (di,pured) 504 H2 Shillong India. 465 H4

Shimla India. 465 D3 Shlrnonoseki Japon,ia 504 D8

Shinano Rau Japonia 50· £6

Shingu japorua 504 08 Shlnyanga Tanzania 28

010

Shlciz Iran 485 F6 Shkoder Albania 803 G7 Shrcwsbury An.glia,

Regarul Unit -35 D9 Shumen Bulgaria 421 G2 Shymkenr Kazahsran 355 07

Siaragao Insula Insula

Filipine 363 F7 Siauliai Lituania 806 C4 Sibenik Croatia S03C5 Silur~ Liwania 806 S4 Siberia Regiune Federaric

RU5"ii355 H4

Sibi Pakistan 64205 Sibiu Romania 761 C6 Sibu M~laysia. 546 N4 Sibur Republica Central

Afric:lI13. 24 E6

Sicilia Insula Iralia 498 E9 Sid; Bel Abbes Alger; a 37

E2

Siegen Germania 405 C6 Siena Iralia 498 C .

Sierra Leone Tara Africa

de Vesr 42

Sierra Madre Lanr rnunros Guaremala/Mexic 627 ]S

Sierra Madre del Sur Lant rnuntos M~xic 583 H7 Sierra Madre Occidental Lant m • .inros Mexic

583D3

Sierra Madre Oriental Lant rnuntos Mezic 583 F3 Sierra Nevada Lant munros

America de Vest 8JO B7 Sierre flvc;;a 306 86 Siguiri Guineea 42 D7 Sikasso Mali 42 E~ Sikhore-Alln Rangc Lant

rnunros Pcdcratia Rusa 113

Silgadhi Nepal 142 B3 Silkeborg Danernarca 269 C4

Simferopol' Ucraina 761 17

Sirnikor Nepal 142 C2 Simpson De5CTt Regiune de~ertidl. Australia 130 E5

Sincclcjo Columbia 496 B3

Sind Regiune Pakistan 642D6

Sindhulimadi Nepal 142 F4

Sines Pcrrugelin 703 B9 Singa Sudan 2.8 D6

1011

Sing.apore Tara Asia de Sud-Est 5 6

Sinnamary French Guyana 496K

Sint-Niklaas Belgia 152 C2

Sinrra Portugalia 703 A7 Siniiijll Corcea de Nord 249A3

Sion Elveria 306 B7 Sirajgan] Bangladesh 142 17

Sirakusa Iralia 498 EI0 Sir t Rilu Romania/ Ucraina 761 E6

Stria ara SW Asia 780 Sirikit rezcrvor Thailanda 857 E7

Sine. Golfu! Elernenr acvari c M a rea Mcdiccranii 37.13

Sisak Croatia S03D3 Stsran, Da[y:khch·y~ Lacul Iran 485.15

Sin311g Rau Birrnania 857

C6

Sirrwe Birmania 857 A5 Siupsk Polonia 316 D2 Sjrelland Insula Danernarca

269 £5

Skyros Insula Grl'cia 421 E

Skagen Danemarca 269 01

Skagerr:lk Elemcnr acvacic Danern arca/Norvegia 269 BI 617 B9

kellcftc:i Suedia 81 04 Skiv Dancrnarca 269 B3 Skjern Danernarca 269 B Skjern A R;1u Danernarca

269 B

Skopje Capicahi

Macedonia 31 H7 SkOvde Suedia 824 B8 Skovorodno Federaria Rusa 355 [5

Skye Insula coria, Regacul Unit 735 B3 Slagelse Danernarca 269 E5

SIll-tina Romania 761 C7 Slavonski Brod Croatia

803E3

Sligo Irlanda 87 CJ

SI ivcn Bulg;Jria 421 F3 Slonim Belarus 806 07 Slov'iyans'k Ucraina 761

K4

Slovacia Tara Europa CentrnlU16

Slovenia Tara Europa de Sud- Est80

lun k Belarus 806 £8 Smallwood Lacul Canada 180 J6

Srnara Sahara de Vest 37 B4

Smedcrevo lugoslavia 803

H4

Sm01a In ula orvcgia 617B6

Snake R~u SUA 810 C6 Snowdonia Mundi Tara Galilor, Regarul Unir 35 C8 Sobaek-Sanrnaek LInt rnuntos Coreea de Sud 249 C7

Sobradinho Rcpresa

Brazilin 163 H5 Sochi Federada Rusa 355 A

Societe, He de Ia Insulas French Polinczia 696 G6

Socorra In ilia Yemen 49 C3

Sodankyla Finlanda 368 C3

Sofia Capirala Bulgaria 421 D3

Sogne fiardul Element de {arm Norvegia 617 B7 Sohag Egipt 28 C2 S6j050n-man Element acvatic orcca de Nord 249M

Sokch'o Coreea de Sud

2 905

Sokhumi Georgia 747.H2 Sokode Togo 42 G7 Sokoto Nigeria 4216 Sokoro Rilu Nigeria 42. 16 Sol, Costa del regiune de

coasta Spania 790 £7 Solapur India 465 C7 Solothurn EIVI!~ia 306 C5 Somalia Tara Africa de E.St

28

Somber lugoslavia 803 F3 Somerset Insula lnsula Canada 180 E4 S6mjill R:iu Coreea de Sud 249 CS

Sornme Rau Franta 383 E2.

Somoro Nicaragua 61 E5 on Rau India 465 fS Sonderborg Danemarca 269C6

Songea Tanzania 28 012- Songkhla Thailanda 857 Ell

Songnim Coreea de Nord 249B5

Scnoran Desert Mexic/

SUA 61

Sopron Ungari;t 316 08 Soria Spania 790 F3 Sereya Insula Norvegia

617Fl

Sorraia, Rio Rau Portugalia 703 C7 Sorrento Iralia 498 £7 Sosan Coreea de Sud 249 B6

Sosnowiec Polonia 316 £6

fNDEXUL lOCALITATllOR

Unit 735 B2

Stcrsjon Lacul Sucdia 824 CS

Srorurnan Suedia 82 C4 Srralsund Germania 405 F2

Srramroarea Gibralrar element marin Oceanul Arlanric/Marea Medirerana 790 DS

Strsn raer Scotia, Regarul Unit 735 C6 Srrasbourg Franta 383 H4 Srrarford-upon-Avon Anglia, Regarul Unit 735 £9

Srraronice Republica Ceha 316 B7

Stromboli Insula Italia 498 F9

Srruer Danernarca 169 83 Struma Ran Bulgaria I Grccia 411 D4 Strurnica Macedonia 803 J8

Stryrnonas vezi Struma Srurrgarr Ccrrnania 405 C8

SUA vezi Starele Unite ale

Americii

Subonca lugoslavia 803 Gl Suceava Romania 761 D5 Sucre Capirala Bolivia

750 C6

Sudan Tara Africa de Nord-Est 28

Sudbury Canada 18019 Sudd Regiune Sudan 28 C7

Sudeten Muntii Europa Cenrrala 316 06 Suedia Tara N Europa

824

Suez Egipr 28 C1

Suez Canalul Egipr 19 Sirhbaarar Mongolia 596

F1

Sukkur Pakistan 642 D6 Sula, Kepulauan Arhipclag Indoneaia 70 H3 Sulaiman Range Lanr rnunros Pakistan 6 ;1 OS

Sulawesi Insula lndonczla 470G3

Sullana Peru 291 B

Sulu Archipelago Arhipdag Filipine 363 C9

Sulyuha Kargaz tan 115 H4

Sumatra Insula Indonezia 70 B3

Sumba In ula Indonczia 70G5

Sumbawa Insula Indonezia 470 G5

Surnbawanga Tanzania 28 CII

Barbuda 186 KS

Sr Petersburg Federana Rusa355 C2

St Pierre ~i Miquelon Teriroriu extern Fran r:t , Occanul Atlantic 180 L7

Sc Vince nr §i rhc Grenadines Tara Indiile de Vest 186

Sr Vincent, Cape Element de lam) Porrugalia 703

s. Amon Austria 306 E5 St. Cacharines Canada 180 110

St. Lawrence Riu Canada 180J8

Sr. Lawrence Mareaway Warerway Canada 180 19

St. Louis Missouri.SUA 810 H7

Sr. Moritz Elveria 306 E6 Sr. Paul Minnesota, SUA 810 GS

Stanley Capitala Falkland lnsulas 97 Ell

Stanley. rnunrele Viirful Rep. Deru. Congo 19 Stanovoy Lant muntos Federaria Rusa Il3 Seans Elveria 306 C5

Scan Zagom Bulgaria 421 F3

Stude Unite ale Americii Tara America de Nord prese. SUA 811 Stavanger orvegia 617 A8

Stavropol' Federaria Rusa 355 A

Sr-Brieuc Franta '83 B3 Sc·ChaOlond Franta 383 F6

Stein kjer Norvegia 617 C5

Sc·Et:it'nne Franta 3133 FG Stewart Insula Insula

Nona Zeelanda 6h8 B9 Srcyr Austria 30613

Scip Macedonia 03 IS Stirling Scoria, Regacul

Unit 735 C5 Sr-Laurenr-du-Maroni Guyana Franceza 496 K4

Sr-L6 Fran~a 383 C3 Sr-Malo Franta 383 C3 Sr-Nazaire Franta 383 B4 Srockerau Austria 306 K3 Stockholm Clpic:lla

Suedia 82 D Srokc-on-Trcnr Anglia.

Regatul Unit 735 08 Score Heddinge Danernarca 269 f6 Srorehelr Element acvaric Dancrnarca 269 D5 Stomoway Scotia. Regarul

1012

Sound. The Element acvaric Danernarca/ Sucdia 269 F4 Sour Llban 780 D6 South Ausrralia St:1[ Australia 130 £5

South Carolina Stat SUA 81OJ8

South Dakota Scar SUA 810 F5

South Orkney Insulele Antarctica 91 .HZ

South andwich Insulele Tcriroriu extern Rcgarul Unit, Oceanul Arlanur 623 Ell

South Shcdand Insulele Anrarccica 91 A3

South UiS[ Insula Scoria, Regarul Unit 735 A3 Sourharnpron Anglia, Regatul Unle 735 EIO Southampton In ula Insula Canada 180 G6 Sourhend-on-Maren Anglja, Regarul nit 735 FlO

Soversk Kaliningrad, Fcderaria Rusa 806 B5 SOWC[Q Africa de Sud 21 G4

Spania Tara Europa de

Sud-Vest 790

Sp~ni Grecia 421 C9 Spitak Armenia 747 F4 Spitsbergen In suln

Svalbard 640 £S Spirral Austria 306 H6 Split Croatia 80305 Springbok Africa de Slid

llB6

Springfield Illinoi , SUA 810H6

Srebrenica Bosniasi Herregcvina 803 F5 Sri Aman Malaysia 546 N5

Sri Lanka Tara S Asia prevo Ceylon 65 Srimangal Bangladesh 142 K7

Sri nagar India 465 C2 Srinagarind lacul Thailanda 85708

Sr Christopher ~ Nevis vezi sr. Kirts si NCI<is

Sr George's Capimla Grenada 747 K7

Sr George's Channel Element acvaric Irlanda/Rcgatui nit 487F

Sr Helena Teriroriu extern Regarul Unit, Oceanul Adamic 623 F8

S~ Helen, rnunrele Varful SUA 61

Sc John's Canada 180 L6 Sr Johns Antigua ~i

INDEXUL LOCALlTATILOR

Sumbe Angola 39 B3 Sumqayrr Azerbaidjan 747 K4

Sum)' Ucraina 761 12

vun Cirv Africa de Slid 21 G3

Sun Koshi Rill Nepal 142 F4

SlInan Corcca de Nord 249 B4

,"nch'on Coreea de Nord 249B4

\unch'on Corecn de Sud 249 C8

sunderland Anglia, Regarul Unit 735 E6 vundsvall Sucdia 82 C5 ,ungai Sipur Malaysia 546 B2

xungarl Rill China 216 L2

'!unlar Fcderaria Rusa 355 H4

iunvani Ghana 42 F8 Sup'ung-ho lacul China/ Coreea de Nord 149 B3 "['perior, Lacul Canada!

SUA 811

~l,ragolfula Indonesia 47Q £5

~t.rar India 465 B6 'illra! Than. Thailunda 857 Dll

~ \1 re RJ: u Europa de Vest 170 F5

nrigao Filipine 363 E7 'llriname Tara America de Sud var. Suriname 496 )uriname vczi Suriname Surkhob Rau Tadjikistan

115 H4

Surr Libia 37 J3

Sud,,; Rill Asia 6 2 F4 Suva Capital5 Fiji 640 G7 ~mvon Coreea de Sud 249

C6

walbard Tcnroriu extern Norvegia , Oceanul Artie: 640 £8

.'way Rient; Carnbodgia 896 tro

~yendbarg Danemnrca 269 D6

wyerlahcrsk Belarus 806 F9

Swab ian Jura Lant munros Gerrnania 05 C9 '!w:lkopmund Namibia 39 B6

Swansea Tara Galdor, Regarul Unit 735 CIO Swaziland Tara MItea de Sud 21

Swindon An gila. Regatul

Unit 735 EIO Syaphrubesi epa! I 2. F4 Sydney Australia 130 H6 ~ydney Canada 180 L7 Sykryvkar Federaria Rusa

355 D3

Sylher Bangladesh 1 2 K6 Syr Darya Rill C AsiJ. 113

Szczccin Polonia 316 C3 zeged Ungaria 316 FlO Szekesfehervdr Ungaria

316E9

Szekszard Ungari" 316 E 10 Szclnck Ungaria 316 F9 Szornbarhely Ungaria 316

D9

T

T'aebaek-Sanmaek Lanr rnuntos CorC'<'1I de Sud 249D5

T'davi Georgia 747 G3 Ta'Izz Yemen 808 D9 Dbar Republica CeM 316

C6

Tabora Tanzania 28 CIO Tabriz Iran 85 D2 Tabnaeran Insula Kiribati

696F2

Tabllk Arabia Sal.ltHtli. 808

A2

Tacloban Filipine 363 £6 Tacna Peru 291 Gil Tacuaremb6 Uruguay 9

£5

Tadjikisran Tara C Asia 115

Tacdong Rilu Coreea de ord 2. 9 C3

Taegu Coreea de Sud 2 9 D

Ta.ej6n Correa de Sud 249 C7

Tagus Rau Porrugalial Spania 703 C6 790 D5 Tahiti Insula Polinezia Franceza 696 H6 Taipei Capimlii Taiwan 216J8

Taiping Malaysia 5 6 62 Taiwan Tara Asia de ESL fo ta Formosa 216 Taiyuan China 216 H5 Taklarnakan Dejerr regiune China 216 C4

Talak Oe~cr( regiune igcria4214 Talamanca, Cordillera de Munl;; Costa Rica 61 G8

Talas Kolrgazstan 115 13 Talaud. Kepulauan Arhipehg Indonczia

7011

Talca Chile 97 B6 Talrahuano Chile 97 B7 Taldykorgan Kazahstan

355 £7

Tallahassee Florida. SUA 811 19

Tallinn Capirala Estonia

806 EI

Talsi Letonia 806 D3 Tamale Ghana 42 G7 Tarnanras er Algeria 37

G6

Tampa Florida, SUA 811

19

Tampere Finlanda 368 C8 Tampico Mexic 583 H5 Tana Rau Finlanda/

Norvegia 368 62 617 G2

Tanch'6n Coreea de Nord 249D3

Tando Adam Pakistan 642 D6

Tanega-shima Insula

Japonia 504 BIO

Tan.ga Tanzania 28 £10 T~ngail Bangladesh I 2 [7 Tanganyika, Lacs] Lacul

Africa de Es t 19 Tanger Maroc 37 D2 Tangshan China 2161 Tanimbar, Kepulauan

Arhipclag Indonezia 4 OJ

Tano:a Egipr 28 C 1 Tansen Nepal 14204 Tan·Tan Maroc 37 C4 Tanzania Tara Africa de

Est 19

Tanzania Tara Africa de

Est 28

Tapa Esrcnla 806 F2 Tapachula Mexic 583 J7 Tapajcs Rau Brazilia 163

E4

Tapi Rau India 465 C6 Tarnis Siria 780D4 Taranro Iralia 498 G7 Taranto. Golfo di Element

acvaric Mares Medirerana 498 G8 Tarapoto Peru 291 C5 Tarawa Insula Kiribati 696

B2

Taraz Kazahsran 355 D7 Tarbcs Frant3. 383 3 Tirgovi:re Romania 761

D7

Tftrgll Mur!!~ RQmani.a 761 C6

Tarija Bolivia 750 C7 Tarim Rau Rlu China2J6

Tarlac Pilipine 363 c4 Tarn R<iu Franta JB3 E7 Tarna Peru 291 D8 Tarnow Polon ill 316 ·F6 Tarragona pania 790 H4 Tartu Estonia 806 F3 Tashi Buran 142 K4 Tashigang Buran 142 K4 Tashk, Daryacheh-ye Lacul

Iran 85 G6 Taskenr Capita1ii.

Uzbekistan 115 H3 Tasman Plateau Element

subacvaric Oceanul Pacific 128 Tasmania Star Australia 130 G8

Tassili n:AjJer Desert plateau Algeria 37 G5 Tasrrup Danemarca 269 FS

Tarabdnya Uog;lri~ 316 ES Tarra Munrii Munrii Europa Cenrcala 316 F7 Taunggyi Birmania 857 C5

Taunton Anglia, Regatul Unit 735 Dl0

Taupo Noua Zcelanda 61 II F4

Taupo, Lacul Lacul N l' Zo:dandil 618 F4 Tauragc LitmUli~ 806 .~ Taurangs Noun Zcdarl<l~ 6[8 F3

T.,,, , us Munrii Lanr

munros Turcia 872 'favor Birrnania R57 D9 Tawau Malaysia 546 K3 Tawitawi Insula Pilipinc

363C9

Taymyr. Ozero Lacul Federana RU5a 355 G3 Taymyr, POIUOSHOV Peninsula Federaria RusU55 Gl

Tbilisi Capilali Georgia F3

Tegucigalpa Capirala Honduras 57 E4 Teheran Capirala Iran 485 F3

Tehuenrepec, Golfo de Element acvacic Mexic 583J

Tel Aviv-Yafo had 91 B4 Tc~ial Liruania 806 C4 Ternuco Chile 97.B7 TInc!d Regiune Nigui;\ 42

K

Tcnerifc Insula Spania 37 A

Tennessee lUu E SUA 81117

Tennessee SI'3.[ S VA SII

17

Tepelene Albania 803 G 10 Tepic Mexic 583 F5 Teplicc Republica Ceha

316 B5

Tcraina Insula Kiribati

696 F2

Teresina Brazilia 163 H4 Terharhum CI};t1 142 G4 Tcritoriul nordic Teritoriu

Australia 130 £3 Teriroriul Nord-Vesnc Canada ISO C6 Tcritoriul Prinresei Elisabera Regiunc Anrarctica 9114

Te rmcz Uzbekisran 115

G5

Terneuzen Oland a 875 B7 Terni ltalia 498 D5 Tcrnopil' Ucraina 61 D3 Terra sa Spania 90 l3

Ter chelling Insula Olanda

8 5 Dl

TCTLlcJ Spania 790 G4 Teseney Etitrcca 28 D5 Tel': Mabwi 39 G5 Tetouan Maroc 37 D2 Tetovo Macedonia 03

H7

Terulia Rau Bangladesh

142J9

Tcverc Rau lralia 498 D5 Teverya lsracl 91 D2- Tcx;(s Sr.lt UA 811 F8

. cxd Insula Olanda 875

C2

Lila Khek Laos 896 D6 Thailanda Tara SE A5i~ 857

Thakurgaon Bangladesh 142 H5

Thames Rill Anglia, Rcgatul Unit 735 EI0 Thane india 465 B7

Thar Deserrul Indial Pakiscan 65 B 6 2. E5 Tharrhar, Buhayratarh Lacul Irak 485 C4 Thasos Insula Grec:ia 421

E5

Tharon Birrnania 857 C7 Thnrca Pakistan 6 2 D7 The Valley Capirala

Anguilla 47 K Therrnaikos K6lpos Element acvaric Grecia 421 C5

Thessaloniki Grecia 421 C5

Thies Senegal 2 AS Thimpu C3pitalii Buran 14214

Thionville Franta 383 G3 Thlra Insula Grecia 21 F9

Thisred Danernarca 269 BZ

Thohoyandou Africa de Sud 21 12

Thompson Canada 180 £8 Than Buri Thailanda 857 E9

Thun Elveria 306 C6 Thunder Golful Canada 180 G9

Thuner, Lacul Elverta 306 C6

Thuringian pildurea Mun~il Pad urea Neag.ra Gerrnania 405 D6 Thurso Scoria, Regarul

Unit 735 C2 Tianjin China 21614 Tiaret Algeria 37 F2 Tiberias, Lacul Lacul

1013

LNDEXL'L LOCALITATILOR

Regarul Unit 735 D5 Tyup Kirgiizstan liS K

Israel 491 D2

Tibe ri Munrii Ciad/Libia 19

Tibet, Podisul China 216 D6

Tien Shan LJn~ rnunros C Asia 113

Ticnen Bclgi~ 152 EJ Ti crra d cl Fuego In s u1a Argentina /Chile 9" CII

Tighlna Moldova 761 F6 Tigris R~l1 W A ia 485 C}

Tijuana Mexic 583 Al Tik i Federaria Rusa 355

H3

Tilburg Olanda 875 C6 Til!ah&i Nigeria 2 H6 Timaru Noua Zeclanda

618 C7

Timisoara Romania 761 AS

Timor Insula Indonezia 470 H5

Tirnorul de Est Tara 470 HS

Tindouf Algeria 37 C4. Tlno Insula Grecia421 £8

Tieman, Pulau Insula Malaysia 546 D4 Tipperary Irlanda 487 C6 Tirana Capitahi Albania. 314GB

Tiraspol Moldova 761 F6 Tirol Regiune Ausrria 306 G5

Tir 0 Rau haha 498 B7 Tiruchchirappalli India 465010

Ti za Ran E Europa 316 F8

Ticicaca, Lacul Lncul Bolivia/Peru 99 Tirov Veles Macedonia 80318

Tlemcen Algeria 3 EZ Toamasina Madagascar 39 L6

Toba Kdkar Range Munrii Pakistan 642 04

Toba. Danau Lacul Indonezia 470 BZ Tobago Insula Trinidad ~i Tobago 186 L8 Tocaneins Riill BraliHa 163 G6

Tocopilla Chil~ 97 B3 Tofdund Danernarca 269 B6

Togo Tara Africa de Vest 2

Tokelau 'Icrirortu extern Noua Zeelanda, Oceanul Pacific 627 F7 Tokmak Kirgizsran 115 )3

Tokuno-shima Insula

japonia 504 B 11 Tokushima japonia 504 08

okyo Capirala )aponia

504 F7

Toledo Spania -'90 ES Toliara Madagascar 39 J7 "Iomakornal Japonia 504

F3

Tcmboucrou Yla.li 42 FS Tornbun Angola 39 A4 Tomini, Golful Element

acvatic Indonezia 70 G3

Tornsk Federatia Rusa 355 FS

Tonder Daneruarca 269 B6

Tonga Tara Occanul Pacific 696

Tonghae Coreea de Slid 24906

Tongjosen-man Elernent acvaric Coreea de Nord Z 9D4

Tongking, olf Element acvaric Marea hinei de Sud 116H9

Tongsa Buran 142 II~ 1onl6 Sap Lacul Cambodgia 1196 09

Tcowoornba Australia UO HS

Topeka Kansas, SUA 811 G7

Torkesran, Bund-e Loln, rnuncos Afganistan liS F6

Tome Rau uedia 824 E2 Tornerrask Lacul Sucdia

82 DI

Tornio Finlanda 368 B Toronto Canada I SO 110 Torrens, Lacui Lacul

Australia DO F6 Torreon Mexic 58) F3 Torres std:nnotlrea Element acvaric 1"1 arc 3 Arafura IMarea de Coral 128

Torrosa Spania 790 H4 Toru '0 Polcnia 316 E3 To cana Regiune Italia

98 C4

Toscano, Arcipelago Arhipclag Iralla 498 CS

Torrori japonia 504 D7 Toubkal W.rful Maroc 19 Touggourt Algeria 37 G3 Toulon Franta 383 Gil Toulouse Franta 38) D8 Toungoo Birmanla 857

C6

Tournai Belgia J 52 B3 Tours Franra 383 D4 Townsville Ausrral ill 1.30

H3

Towuri, Danau Lacul

Indonezia 470 G4 Toyama Japonia 50 £6 Tozeur Tuni ia 37 G2 Tqvarch'eli Georgiit 747

B2

Tralee Irlanda 487 66 Trlwg Thnilanda 857 uiz Transanrarcric Munrii Lant

m unt os Ancarc rica 9 J 05

Transilvania Rcglunt:

Romania 761 85 Trans-Siberiana calea feral:i Asia 357 J6

Trapani lralia 98 09 Trasimeno, Lago Lacul Iralia 98 OS

Traun Austria 306 [3 Traun.L. Lacul Austria 3061

Trebinje Bosn ia ~i Herregovina 803 E7 Teelrw Argentina 97 C8 Trerniri, lsolc Arhipdag

ltalia 498 F6

Trena!n Siovacia 316 E7 Trcnro Italia 498 02 Trenton New jcr ~'Y, UA

81] KG

Tres Arro}TOS Argentina 97 D7

Trcs Marias, Islas lnsulas

Mexic 583 E5

Treviso Iralia 498 D2 Triu Germania 405 B7 Trieste Iralia 98 E' Trikala Grecia 421 6 Trincomalee Sri Lanka 465

EIO

Trindadc, I1ha da Tcritoriu extern Brazdia, Occanul Atlantic 623 D9 Trinidad Bolivia 750 C) Trinidad Uruguay 97 E6 Trinidad ~; Tobago "[ara

Indrile de Vest 186 Tripoli Capirall Libia 37

12.

Tripoli Grecia 421 8 Tripoli Liban 780 D4 Tristan da Cunha

Teritoriu extern Regnrul nlr. Oceanul Atlantic 623 £10

Trivandrurn India 465 010

Trnava Slovacia 316 011 Troense Danemarca 269 D6

Trois-Riviere_ Canada 180 ]S

Trollharran SlIl!diot 824 88

Tromso orvegia 617 E2

Trondheim Norvegia 617 C6

Troodos MuntiiMuntii Cipru 780 B4 Troycs Franta 383 F4

Trujillo Honduras 61 F3 Trujillo Peru 291 C6 Tserserleg Mongolia S96

E3

Tshikapa Rep. Dem Congo 24 EIO Tskhinvall Georgia 7 7 EZ

Tsumeb Namibia 39 C5 Tsushima Insula japonia 50488

Tubmnnburg Liberia 42 C8

Tucupita Venezuela 496 G3

Tucurui la ul Brazrlia 163 F3

Tudmur Siria 80F Tugela Riu Africa de Sud 21 IS

Tugucgarao Filip.in~ 363 C3

Tula Federaria Rusa 3S5 B3

Tulcea Romania 761 P7 Tulkarm Tarmul de: Vest 491 C4

Tul ipur [epal 142 C4 Tumen Fluviul Asia de Est 29 Dl

Tundzha Rau Bulgaria 421 F3

Tungaeu (ell noscuta ca Arhipclagul Gilbert) Arhil,e1ag Kiribati 696 B2

Tunis Capitala Tunisia 37

Hl

Tunisia Tara N Africa 3 Tunja Columbia 4-96 C Tupiza Bolivia 750 7 Turan podi ul

Turkmenistan/ Uzbekistan n s E3 Turcia Tara Aria de SudVCH8n

Turin Iralia 498 A3 Turkana, Lacul Lacul Eriopia/Kenya 19 Turkrnenbashi Turkmenistan 11> A3 Turkmenistan Tara C Asia 115

Turks Ii Caicos Insula Teriroriu extern Rcgarul Unit, Indiile de Vest 186 G3

Turku Finlanda 368 B9 Turnhour Belgia J 52 01 Turpan Depression

Lowland China 1 13 Turtkul' Uzbcki tan 11 'i E3

Tuvalu ara Oceanul Pacif,c 696

Tuxda Me xic 'iS3)6 Tuzla Bosnia ~i Herregovina 803 F Tweed Rim Scoria,

T

,

Tara Galilor regiune Regarul Unit \VeL Cymru 735 C9

u

UA£. VCl;] Emirarele Arabe Unite

Ubangi R5.u Africa Cenrrala 24 D7 Uberlandia Brazilia 163 G7

Ubon Rarcharhani Thailanda 857 G8 Ucayall Rau Peru 291 E6 Uchkuduk Uzbekistan 115F3

Ucraina Tara Europa de Esc 761

Uddaure Lacul Suedia

8240

Uddevalle uedia 82 U8 Udine Iralia 498 £2 Udon Thani Thailanda

857 F7

Uclc lUu Rep. Dcm, Congo 24 F'i

Ufll. Federaria Rusa 355 C4

Uganda Tara Africa de Esr 28

Uige Angola 39 B2 Uij6ngbu Coreea de Sud 24-9 5

Uiungpandang Indonczia 470G4

Ukmerge Lituania 806 D5 Ubllngom Mongolia 596 82.

Ulan Barer Capitala Mongolia 596 F2 Ulan-Ude Fcderaria RU!>i1 355 H6

Uldz Rill Mongolia 596 HI

Uliasray Mongolia 5% C3 Ullapool Scotia, Regarul Unit73S C}

Ulm Germania 'lOS D9 Ulsan Corcea de Sud 249 07

Ulster Regiune Manda.

Rcgaml Unit-SA'" Uluru V:irful Australia vat. Ayers Rock 13() 04

Urne Riu Suedia 824 04 Umec Suedia 824 D Umrara Afric~ de Sud 21

H7

Una Rau Bmnilqi Herrcgovina/Croana

1014

INDElI."1.II. lOCALlTATllOR

80.3 C4

Ung:lria Tara Europa Cenrrala 316

llngava Golful Element acvaric Canada 180 [6 Ungava, Pt.njnsul~ d' Peninsula Canada 180 H6

Upingron Africa de Sud 21 DS

Uppsala Suedia 824 C'" Ural Rllu Kazahsran/ Federada Rusa 355 C5 Ural Mun~i Lant rnuntos Fcderaria Ru,ii 355 04 Ural'sk, Kazahscan 355 C4 l Ira-Tyube Tadjikistan 115 H4

l J rgen ch Uzbeki sun 11 5 D3

Urocevac Iugoslavia 803 H7

Uruapan Mexic 583 G6 tJ rugua y R,;1 u S Am crica de Sua 99

Uruguay Tara SE America de Sua 97

Uriimqi China 21603 I r"huaia Argentina 97 CII

U,[, Chaun Federa~ia Rus{i 355 J2

Usr'<Karnchatsk Federaria Rus:i)55 L3 Usr·.Kamcnogorsk Kazahsran 355 E6

(Jsd nad Labem Republica Cehs 316 B5

Unica Insula Iralia 498 08

U~tyun pcdisul Kazahscan/Uzbekisran [IS C2

Usurnacinra Rilu

GuarcmaJa/Mexic 57 B2 Lilnh Stat SUA 811 D7 Urena Liruania 806 DS IJrrccht Olanda 875 C5

l Ivs Nuur Lacul Mongolia

'596B2

Uyo Nigeria 4.2)9 Uyuni Bolivia 750 B6 Uzbekistan Tam C Asia

115

Lhhhorod Ucraina 761 84

v

V;la! Rdu Africa de Sud 21

F5

Vaasa Finlanda 368 B7 Vadodara India 465 B6 Vadso Norvegia 61 G2 Vaduz Capuala

Liechrensrein 306 DS Vih Riu Slovacia 316 OS \'aldl-s, P~niml1b Peninsula Argentina 97 D8

Valdez Alaska. SUA 811 C2

Valdivia Chile 97 H7 Vaka Marelui RiIr. Aftica de Est 28 D9

Valea Mcrti] SUA de Vest 811

Valence Franta 383 F7 Valencia Rcgilme Spallia

790G5

Valencia Spania 790 G5 Valencia Venezuela 496 E2 Va1cra Venezuela 496 D3 Varga Estonia 806 E3

Va I keakos ki Finlanda 368 C8

V a lladolid Spania 790 D3 Valledupar Columbia 496 C2

Vallenar Chile 97 B4 Vallem Capirula Malta 498

Ell

Valmiera Letcnia 806 E3 Valparaiso Chile 97 B6 Vanadzor Armenia 747 F4 Vancouver Canada 180 B9 Vancouver Insula Insula

C~ll'lda 180 B9 Vanern, Lacul Lacul Suedia 82.4 B8 Vallg;\indr,\Oo Madaga$e~r J9K7

Vanraa Finlanda 368 C8 Vanua Levu Insula Fiji 640 H7

Vanuatu '[ara Oceanul

Pacific 640

Varazdin Croatia 803D2 Varina.o;i India 465 £5 Va.rberg Suedia 824 B9 Yarde Danemarca 269 AS Yard", Norvegia 617 H I VarfuJ Ema SIcilia, Italia

314

Varkaus Finland a 3680? Varna Bulgaria 421 G2 Var~Qvia Capirala Polonia

316F4

Vamtas Suedia 824 C7 Vastervik Suedi a 824 C8 Varern, Lacul Lacul Suedia

824B8

Vatican' City Tar,a Europa de Sud 498

Vava'u Arhipelag Tonga 696D6

Vawkav)'sk Belarus 806

C7

Valljo Suedia 824 B9 Vayk' Armenia 747 G6 Vega Insula Norvcgia 617

05

Vejle. Danemarca 269 CS Velenje Slovenia 803 C2 Velika Plana !ugos[avia 803

H4

Velingrad Bulgari~ 421 D3

Venetia Italia 4'98 D3

Venetia, golful Element acvaric Marea Adnarira 498 E3

Venezuela Tara N America de Sud 496

Venezuela bazin Element subacvacic Marea Carnibelor 186 H6 Venezuela, GolFul Element acv,ltic Marea Caraibelor 186 02 Venlo Olanda 875 £6

Venra Riu Leronia/

Lituania 806 C] Vel1[5pils Leronia 806 C3 Vera Argemina 97 DS Veracruz l\'kxic 583 16 Vereeniging Africa de Sud

21G4

Verkhoyanskiy Khrcbcr Munrii Federaria Rl1s1\ 355 14

Vermont Stat. SUA 81 J

K5

Vcroia Grech 411 C5 Veroll" lralia 49& 02 Versailles Franja 383 E3 Verviers Belgia 152 F3 Vesoul Franta 383 G5 VcsclJordcn Element de

larm Norvegia 61- D3 Vesaprem Ungaria 316 D9 Viana do Castelo Poreugalta 703 C2 Vianden Luxemburg 170 F')

Viareggio Iraiia 498 C4 Viborg Danernarca 269

C3

Vicenza Iralia 498 DI Vichy Franta 383 F6 Victoria Canada 180 B9 Vicroria Srar Ausrra[ia 130

G7

Victoria cascada Zambia!

Zimbabwe 39 £5 Victoria Insula Canada JSOD5

Victoria Land. Regiutle Anrarcrica 91 F7 Victoria Rau Rau.

Aum~lia 128 Victoria \'V'~st Africa de Sud21 E7

Vic to ria, L acul Lam!

Africa d e Est 19

Vidin Bulgaria 421 Cl Viedrna Argendna 9708 Vieksniai Limania 806 C4 Vicna Capicala Austria

306K3

Vientiane C~pitala Laos 896 CS

Vietnam Tara Mia de Sud-

Est 896

Vigan Filipine 363 C3 Vigo Spania 790 B3 Vijayawada India 465 £8 Vikna Insula Norvegia

617CS

Vila Nova de Gaia Porrugalia 703 C3 YilaReaL Portugalia 703 D3

Viljandi Esronia 806 E2 Villa Mercedes ArgencLn:!,

97C6

Villach Ausrria 30616 Villaherrnosa Mexic 583 J6 Villarnonres Bolivia 750

D7

Villarrica Paraguay 750 G9

Villavicencio Columbia 496C5

Vilnius Capitala Liruania 80606

Vifia del Mar Chile 97 as Vihdel R-au Suedia 824

C3

Vinh Vietnam 896 £5 Vinnyrsya Ucraina 761 F4 Vinson l\llas~if V!lrful

Antarctica 91 C4 Virgin Insulas Teriroriu extern SUA. lndiile de Vest 186J4

Virginia Stat SUA 811 J7 Virovirica Croatia 80JE2 Virtsu Estonia 806 E2 Visayan Marea Filipine

363 D6

Visby Suedia 824 D9 Viscount Melville groapa Element aCVl!!!C OCCBnul Artie 180 04 Viseu Porrugalia 703 D4

V!~ hiikhapa tn 11 m In dia

465 F7

Visrula Riu Polonia ]14 Virerbo Iralla 498 D5 \lid Levu Insula Fiji " 0

G7

Vit6ria Br:l~ilia 163 H!l Viroria Spania 790 F2. Vicsyebsk Belarus 806 G6 Vjoses, Riu Albania 80]

GlO

Vladivostok Federatia Russ 355 KG

Vlieland Insula: Olanda

875 cz

Vlissingen Olanda 875 A6 Vlore Albania S03 G9 Vukovar Croatia 803F3 Vocklabruck Austria 306

I3

Vojvodma Rcglunc lugosbvia 803 G3 Volga Rau Federacia Rusa 355 B4

Volga Delta Mltt;;tini Fcderntia Rusa 314 Volgogma Federa~ia Rusa 355 Bli

Vologda Fcderada Run 355 C3

V61o~ Grccia 421 C6

Volta alb;; R:\u Burkina/ Ghana 42 G7

Volta, Lacul Ghana 42 GS VordingboI'g Danemarca 2.69 £6

V6reioi Spcrades Arhipelag Grecia 421 D6

Vorkura Federada RU.'ia 355 E3

Vorrnsi lnsula Estonia 806 IJ

Voronezh Pederada Rusa 355 B4

Wmsjarv Lacul Estonia 806F3

Voru Estonia 806 F3 Vosges Lant munros

Franta 383 H4 Vosrochno -Sibirskoye More Oceanul Artie 357 It Vostok Insula [mula Kiribati 696 G4 Vozrozbden.iya,Oslrov Insula A ra] Marea 115 OJ

Vq-ac Jugoslavia 803 H3 Vrangel'ya, Osrrov Insula Fcderaria Rusa 355 J1 Vratsa Bulgaria 42 J D2 Vryburg Africa de Sud 21 E4

Vulcano lnsula Iralia 498 E9

w

Wa Ghana 42 F7

Waa[ Rau Olanda 875 cs Wad Medani Sudan IS OS Waddeneilanden Arhipelag

Olanda 875 Dl \'V'addenz,~e E[em~nr acvaric Olanda 875 02 Wadi Halfa Sudan 28 c4 "WTagga \'V'agga Australia 130G7

Waigw. Pulau Insula Indonezia 470 J3 W:libnych Pclorua 316 C5

W~byatna Japonia 504 08

Wakkanai Japonia 504 F J \vallis ~i Futuna Teritcriu extern Fran~a, Oceanui Pacific 627 F7

Wahi, Golful Namibia 39 B7

\'«al vi s Ri dgc Elcrn ent subacvatic Oceanul Adanric 623 F9 Wandel Marea Oceanul Arric 640 D7 \Vang;J.nui Noua Zeeland;' 618 E5

Wangd i Phod rang Buran 14214

Wanlawcyn Eritreea 28 FS

1015

lNOEXUL l.OCAUTATILOR

Wana Rau Polonia 316 E5

Wash, Anglia. Regacul Unit 735 F8

Wol hingron Star SUA 811 B4

Washingron D.C. Capirala SUA 811J7

War~rford Irlanda 487 E6 Watson Lacul Canada 18"0

B7

\'(fau Sudan 28 B7

WalVa Canada 180 H9 \Veddell Marea Antarctica

91 C

Welkom Africa de Sud 21 G5

\Vdlington Capital1i Noua Zeelanda 618 E6 \Vellingron, Isla Insula Chik 97 AID

Wels Austria 30613

\Vescr Rail Gcrmania 405 C4

\\'lest Bank rcriroriu disputer A i:I(1 Sud-Vest 491 D4 " est Virginia Stat UA 81117

We cerschelde Olanda 875 B6

Westport Noua Zeelanda 618D6

Wernr, Pulao Insula Iudonezla 4 0 H5 Wexford Irlanda 487 E6 oua Zeelanda

Whangarei 618£2

Whi[~hor c Canada 180 B6

Whimey, munre Varful SUA 61

Whyalla Australia 130 F6 Widclow Munrii Irlanda 487 F5

\Wiener I eusradt Austria 306K4

Wie baden Germania 405 C7

Wight, Insula Anglia, Rcgarul Unit 735 Ell

'\ ilhelm, munrele va.f Papua- oua Guinee 128 \Vilkes reriroriul Rcgiunc Antarctica 91 H7 Willem tad Olanda Antilles 875 H7 Windhoek Capirala Namibia 39 C6

\Vindsor Canada 180 llO Windward Insulcle lndiile de Vesr 186J6

Winisk Canada 180 G8 Winisk Rau an ada 180 G8

Winnipeg Canada 180 F9 "\Vinnipeg, Lacul Canada 180 F9

Winnipegosis, Lacul Canada 180 F9 Winterthur Elveria 306 04 \Visconsin Scar SUA 811 HS

Wi la Rau Polonia 316 F4

\Vismar Gerrnania 405 £3

Wlod. wck Polonia 316 E3

"\Vodzidaw I .. m.ski Polonia 316 E6

\\'lolfsberg Austria 306 J 5 Wfolfsburg Germanin 405 4

\\'lollongong Austral ia 130 H6

W6nju Coreea de lid 249 C6

\V6nsan Coreea de ord 29C4

Worce~ter Anglin. Reg.nul Unit 35 D9

\Vrangd Insula Insula

Federaria Rusa 640 E2 Wroc'iaw Polonia 316 D5 Wuhan China 2L6 I6 Wuppertal Gerrnania 405

B6

\'Vt.irzburg Germania 405 D

Wuxi China 216J6 Wyndham Australi:l 130 D2

WyO!1l ing Stat SUA 811 D5

x

Xaignabouli Lam 896 B4 Xai-Xai Mozambic 39 G7 Xalapa Me ie 583 H6 Xam ua Lao 896 03 Xanthi Crecia 21 E4 Xi'an China 216 H6 Xingu Rail Brazilia 163

F

y

Yablonovyy Khreber Munrii Federaria Rusa 35- H5

Yacuiba Bolivia 750 07 Yafran Libia 37 13 Yaku-shima Insula

japonia 504 BIO Yakur Fcdcrada Rasa 355

14

Yala Thailanda 85 ED Yalta. Ucraina 761 18 Yalu R:iu China/Coreea

de ord 249 B2 Yamaguchi japonia 504 C8

Yarnal, Poluostrov Peninsula Pcderaria Rusd 355 F3

Yarnbio Sudan 28 B8 Yarnbol Bulgaria 421 F3 Yarndcna, Pill au lnsula

Indonesia 470 J5 Yarnoussoukro Capirala C03.Sta de Fildc 42 £8 Yamuna Rau India 65 04

Yanbu' al Bair Arabia Saudira 808 B Yangdok Coreea de ord 249 B4

Yangtze R;iu China var, Chang Jiang 21616 Yaounde Capirala Camcrun 24 C

Yap In rula Mi ronezia 640 B3

Yapen, Pulau insula lndonezia 470 K3 Yaqui R,iu Mexic 583 D2 Yarmouth Canada 180 K8

Yaroslavl' Fcdcraria Russ 355 C3

Yazd Iran 485 G5 Yekarerinburg Federatia Rusa 355 D Yellow-knife Canada 180 D6

Yeloren Turkmeni tan 115 E5

Yemen Tara SW Asia 808

Yenakiyeve Ucraina 761 K4

Yeniscy Rau Federaria Rusa 355 F4

Yevlax Azerbaidjan 747 14

Ycvpatonya craina 61 H7

Yinchuan China 216 G5 Yogyabrta Indonezi1l470

05

Yokohama japonia 504 F Yola Nigeria 42 K7 Y6ngju Corcea de Sud 249

06

Yopal Columbia 496 C4 York Anglia, Regarul nir 735 E7

York, Capul Element de ~arm Australia 130 G 1 Yorkron Canada 180 E9 Yo. Sudarso In ula lndonezia 470 K5 Yasu Coreea de Sud 2 9

C8

Young Uruguay 97 E5 Ysrad Suedia 824 BID Yucatan Canalul Element

acvaric Mexic 583 K4 Yucaran Peninsula Mexic 583 K5

Yukon Rdu Canada/SUA 61

Yukon Teriroriu Canada 180A6

Yumen China 116 F Yuzhhno-Sakhali nsk Federatia Rusa 3S5 K5 Yverdon Elveria 306 A6

z

Zabid Yemen 808 08 Zacapa Guatemala 61 C4 Zadar Croatia 803C5 Zagreb Capirala Croatia

314 C2

Zagros Muntii Lanr muntos lran/Irak 85 FS

Zihcdin Iran 85J6 Zahle Liban 780 D5 Zair vezi Congo. Oem.

Rep.

Zajci:lr lugoslavia 803 IS Zikynthos Insula Grecia 421 B8

Zalaegerszeg Ungaria 316 D9

Zambezi R3.u Africa de Sud 3904

Zarnbezi Zambia 39 D4

Zambia Tara Africa de Sud 39

Zamboanga Filipino: 363 OS

Zamora pania 790 03 Zanzibar Insula Tanzania 2SEll

Zapala Argenrina 97 B7 Zaporizhzhya Ucraina 761 15

Zaqarala Azerbaidjan 747 H3

Zarafshan Uzbekisran 115

F3

Zaragoza Spania 790 G3 Zaranj Afganisral1 115 D8 Zaria Nig<'fia 2 J7 Zeebrugge Belgia 170 B I Zell am Vezi AuStria 306

H5

Zenica Bmnill ji Hercegovina 803 E5 Zeravshan Rau Mia Cenrrala 115 H4 Zficf.u Israel 491 02 Zhengzheu China 216 H5

Zhczkazgan Kazahsran

355 06

Zhlobin Belarus 806 F8 Zhodzina Belarus 806 F Zhycornyr Ucraina 761 FJ Zibo China 216 [S Zielona Gora Polenta 316

C4

Ziguinchor Senegal 42 A6 Zilina Slovacia 316 £7 Zimbabwe Ta.ra Africa de

Sud 39

Zinder Nigeria 4,2 J6

Zoerermeer landa 875

C5

Zomba Malawi 39 Hit Zouerac Mauritania 2 C3

Zrenjanin Iugoslavia 803

G3

Zug Elveria 306 C5 ZiiOch Elveria 306 C5 Ziirich, Lacul Elveua 306

05

Zuwarah Libia 37 H2 Zvornik Bosnia i Herjegovinn 80 F4 Zwedru Liberia 42 08 Zwickau Gerruania 05 F6

Zwolle Olanda 875 E4

1016

AUTOIUl FOTOGRAFULOR~! Mt.:LTU~t! Rl

AUTORII FOTOGRAFIILOR

Ldiroril doresc sa 1 e mui\L!Jnasd urmarorilor pentnJ d ball acordar I '<.:rmif;'unca de a Ie !iJlmi

I {O to&,TJ:afii le,

J-'~(,5Cllrtliri:

I;:;dnga, r.dreapra, c.ceruru, .udeasupra, b.dedesubr, [:sus,

A,B,C

Wr"lIace & Grom'tJAardman Anima, ions Ltd 1995: SlObl Raben Abermanr 55Gcrb, bla ABI

{ aravans/Kenneeh Berry Studios, j-7bi" Acrion-Plus. S Bard .. ns:

tol lea. bel, cb Chris Barry: 288[ra. ..,Ok bra R Francis: 125<:, 611bla Tony Henshaw: 379bc Glyo Kirk:

I 25crh, br, 410cb, 5031:1' P Tarry: (101 1 bl Advertising Archives: 7100:

AEA Technology: 3 lOebr AlP I:!nilio Segre Visual Archives/

l iororhy Davis Locanrhi: Is5ci Airphoro Services; 100[[ AKG l.ondra. 749b" S3br, 110e, 495cr, rl, nOerb, 121 br, 134<: b r .. 151 br, he], be", 'l45(e, crb, 22.4b[, 28ltr, '.' Disney Enterprises Inc" 298tr, [,1, 321 cbl, 322d, Ct. 50er,. 3a6er. U~ 8u • 397 car, 407e, br, 'fOBtf, br, .J-'lbr. 49Jcrb, ..J60cb, bel, 723,b, soo«, br, 49~er. be, ]9-era,

'>J Ztcr, 52J rr, 5.39ber. 55~c, cr,cb. 599br. 541oc, Z63bI:. 453fr, bl, be. hr. 605bd, 606cb, 607d, cr. 6-3cr. 156d, 358b1, Gnu. 69Scr. el. -05cra, crb, 734M, br. crb, 742be 'is-,r, 841br, --4bc. 771lrr, 462ebL ,,-9c, gnU', lib, cr, d. 235bm,

~- .'In, crb, Erich Lc~~ing: IS Irrb, ?'09bc. 21 Ocb, 19l be. 11gell. 233b1. 424te. 419d, 460b]. 497hla, c. 5 Ilbe, 573ca . cb, 453crb., 607u, (,39br, 455u, 769br, 778br, 786tr. c Wolfe Fund, 1931, Catherine l.orillard Wolfe Colleccion, New York, MUlcUcI Mccropoliran de Ami: 78Gbe Mulrurniri Alison/

~ )ildy: 7l0ab Allsporc: 795bra, era, 3 -gerb, 3 7%Cil. 41 Odb, 288cbr, bel, 509(r, 793ca, 89"bc I\genee VandysradrlS Cazenove. Glibe r IRich;,u:d Martin: 4 lOcd , Gllbr /A Panke: SOleb fratlk Raton: 212er S BorreriU: 79gea[, chi H Boylan: 599cbr S Bm[)': 937tr CLive Brunskill: 793c. D!lcvid C;U10n: 794bc Chris Cole: 37gerb, 188bl Phil Cole: 795bd, 222[rb I'dike Cooper: 153ebr. 599car Stcrh~n D "nn, 509n Tony Duffy, 1 25c1b S Forstcr, 599cl;.[ J Gicltigi: ~ 1 I be Bnrce Hazell an : 795 rrb

Mike Hewir« 379crn. 599br. 853er Hulton; 794b\, 31ger In fa! Billy Snckland: 379br LO.C.: 509db 0 Kidd: 5S1ger JP Lenfant: 2Slkb K Levine: 80 I be Bob Martin: 59%1 R Manin: 799br::1 G Morrirnore. 548c£3, SD9br Adrian Murrell:

79 C~ D Pensinger: 410d Mike Powell, 1250:, 222bla P;lSCJI Rondeau. 222nb, )87bi. SOl fT. cr. s99ri, rr, 509bl, 799car. bel. bl Jamie Squire: s03bull M Stockman: 80!,hl Mark

Thompson: 125b[, 80 I Lir Tndd WMshaw: 799br '\!u!cui American de bmrie Namrala, 138hr, 140br Anii Ii ArhiU:c(Ura llllticc; 103tc. 494fr, d, rc, 45'6cl. J I geb,44c. 446bra, 191bl. bel, 2.131[. bl, 239..:, 26lbra, 147ca, be, 650d, 294tr, 2%bL bc .. 442r, 32.1cb, 436bl, cr, bra, c, d. 843db, bl. 460br, 191bc, 448bra, SOOt. S06er. cb, 512rrb, 589((a, cr, bl, 8-3.:1.1. 63k 454cl". db. bra. bl, br; 453bc. <i56bl.a, bel. bl, bcr, 358car. cbr, be, 70lera, S63bl, 740bd, 742c(, 17.8u, 461d. cr, br. em, 76Gbl, 840b[, 208br, SGdb. 777ler. 772bl, "91 cr,

J 12bcr. 82Sbca L Ell ison. 694[r Chris Hellier: 455db Ginnni Torrcli: IGOdh LJ Anderson Collection. I I Ocr Ju lie & Gillian Andrews: 640crb Observarorul Ang[o.Allsrr,uian: 394ca. cb, cal ©Apple Corps. Ltd: 15 Drr, bla, be", be Aquila: 337bd, 654bc Le> Baker; 652u JJ Brooksr 33b. Conrad Greaves: 655br Mike Lane: 660e Mike \'l('i1kc:>! 65] bra, 661n, 659bcr Amid: Esto/Ezra Stoller. l04br Dennis Gilbert:

1 04b[a Ian Lambor: I 04bl Arch!", zur Geschichre der Max-PlanckGesellschafr, Bcrl in- Dahlem. Nachlass Orro Hahn. III Abr.

Rep. 71 OB Mappen Nr 15: 59ger Archive Photos: 35b(, 63ge.[ Archives Curie cr joltor-Curie: 267e Ardea 21ka. 5.2-'1ll. 6S7bc, 338tcb, 326cr, 431er, 663b!, 8351c. 732d lito Bearnes: 392nb, liRd H&J Beste: 9171,'3 RM Bloomfield: 659br B& S

Bonomly: 83db Cow Donana: 320be Hans D Dossenbach, 392M MD England:519cbJcan Paul Ferrero: 'i82bc •. 183blb, beb, beb. 86br, 536e Fen~ro-labil[: 5 19~( Kcnl1([h \VI Fiuk: 630n:, 2231,' R Gibbon~: 241 bel Fran\<l~ Gohkr:

J [Sbea, 337bla.145cb, 41gb. Nick Gordon, 643bc Clem Haagner: 55 J:crb DOll Hadden:

660Hb Masahiro IijinlQ: 4B2eb Ake Lindau: 323e Eric Lindgren: 400db John Mason: 117bL. 476d. 892br. 352" B McDairmanc: 42~r E Micklcburgh. 917d P Morris: 392db. 132e D Parer & F. ParerConk: 27d,1 R .. F.Porler: 75;cI Graham Robertson: 675br Ron & Valerie Taylor: 66Scrb, 664[r Adrian Warren: 415bl \'or!ardene \X/i:-iSSCL 337c!b, 339c Arxiumas: 7>] I c ASA P: S Uzid: .. nu Ashmolean Museum, Oxford:

7 lber Muzeul National Marieim Australian, Svdney: 134bc Biblioreca de imagini din aviarie: 7llla Austin J Brown: !l83er, 721hc, bl, c A-Z Botanical A Cooper: 247e1a M ichael Jon~~; 2:l6trb Uno Pasrorelli. 2.41br Ihrr\.lby's Picture Uhr,uy: Bri~ll l~ibb: 22,,[,1.1 MMC Turnee: "I7Sb~ BSt. NaWfJJ Hiswry nit Picture Library: 20}bera Hans Chrisrcpl. Kappel: 118cb[ EA Kurtapan. 518eb N O'Connor: I 58rt Ron O'Connor: 755tr Pere Oxford:

837 eb Ian Redwood- 302br Arhiva Beethoven. Bonn; I SIc, he, G06el Muzeul National Bavarez, Munchtll: 380u Blblioreca Narionala, Paris: 386(c, L 4

B ilda rch i I' Pre US5 isch c r Kulrurbesirz: 444bl Bilderdiensr Siiddeurscher Verlag: 232br Biofoms: Heather Angd: 112er, 695d. 686bc. 86bl Bryn Campbell: 9ler Geoff Moon: 241ber Jason Venus: 354tr Biophore: ProfGF Lcedale: 255bl Birds EydWalls: '541. db. eb Bodleian Library, Oxtord: !llh! Multumiri Boon/ Mlllilm: -; IObr" bel, bl \.~ B()wlmn ll'ho!o.~'ope): 874b] Kelvin Boyes: 4$8er Bridgeman Art Library; !\Jbertina Graphic Colleccion, Vierra: 673et, era Bibllotcca Alexander Turnbull Wdlingron, N.Z" 9 IOcb Alre Pin:tkothek.. Miinchen: 742br/Giraudon: 8li9br" Chris Beetles Lrd, Londra: 2¥fub Biblioreca Narionala, Turin,S J Zbl, 741 br Bi bllotcca Aposrolica Varicana: 323d Biblioreca Na~iolla[a, Paris:

191 bcr, 75J cillo J 09rr, 468b[. 196db, 596cra Bnn t-.ams, Loncira; T5tr Briti,h Library .. Londra:

8 IGb,124c. 195ela, 5S0ca, d. 272cra. 30):[r, 361 be, 490br. L 96" S S4clb, 4.l9rr. ;-3bl a, 323rr, 596bJ, Gl6erh, 695 ber, 330er. 741ern, 461hJ, nBcr Mm,wl Bri,3nic: 122rrb, 305h1, 45Stf. 737cbr/ Aleero Historical Edition" 2 4bla, 361b] Burg-hley House Collection, Lincolnshire: 734t

Christie's Im,tges. Londra: ,*96a. -Mel Mil'lisceru[ Mediului. Londra: 737bcL Fitzwilllurn 1vlusewn. Universicarea

Cambridge, 52erb Galleria degli Uffizi, Florenra: SOOcal Giraudoru/Lauros: Archives Nacionales, Paris: 831 blal Musee dll Louvre. Paris: 38Sbr!Mu5cc de b Ville de Paris, Musee Carnavaler: 386d Highgate Cemerry, Londra: 55"7br Hlsrorisches Museum der Sradr, Viena: 151lr 1m penal War Museum. Lomira: ""25brn lndex: 772cbl Instirute of Mechanical Englneers, Lcndra: 867crb Muzeul Kremlin, Mosccva. 424rcr, 763cra Kunschisrorisches Museum: 442fr Lambeth Palace Library, Londra: ~23b(r Maidsrone Museum & Arr G~lIeI'Y, Kent: 73ScA Meyer Co]JCCtlO\l,. Paris: 82:2be Mausoleo all GaUu Placidi~, Ravenna: 44Gb) Philip Mould. Historical Portraits Ltd" Lond ra: 791 bl Mozarr Museum, Sa[zburg/ Giraudon:

I 51 bl Musee des Beaux-A rts, it:

Havre: 233br Mnsee Conde Chantilly, 324tr Musee de Picardie, Arnicns/Ctraudon: 256..., Musee diUmerlinden, Colmar. Fran~a: 407ci Musee National DiAn Modcmc, Paris: 495bc Musco Naval. Madrid/Index, Barcelona. 233r[ Musco del I)rad<). Mad rid: 1 GOcra/lndc" r r5br Museum of Mankind. Londra: 554d National Galler)', Londra: 52k National Library of Ausrralia, Canberra: 2 .. -ibc National Maritime Museum, Londra:

I :Wc:lb, 30Se. 4S'tcb Muzeul N.tli,m;,i ef 1 ndia, New Delhi; 'I.BhI.12l!br, bcr, 91ld Oriental M\I~CL1J'll, Durham University: ~~'jtl. -77teb. Private Collecdcn. )S2e, 35lSbr:. 512crb, 528bl, -42era. 82lah, R5Tld Rijksmuseum Kroller-Muller, Oererle. SOOtb Royal Asiatic Sociery, Londra: 829db Royal Geographical Sociecv, Londra- 330cra Sr Appcllon ia Museu rn,

F[ orcnta: 528crb Santa Maria Novella, Ficrenta: 494e Schloss Charlorrenburg .. Berlin: 4Z4tr Thyssen Borl1,.:mis;r.a Coll"criQ[1.: 738d TreIyako\- Gallery, MoscoV1l: "64u Trinicr College Dublin: 488ca Umayyad Jviosque, Damascus, SyriJ.: 448er Muzcelc ~i Ga[eriile Va.ticanului, Roma.: 786er Victoria and A[ben Musellm, Londra; 44fcr, ''i97br, 604cl Muhumiri Brirish Army Recruirment: I 06d B FI Sdlls, P05ter~ & DeSigns: 283da. 365,a,

1017

AUTORll FOTOGRAfllLOR ~1 MULTUMJRJ

cb, cbl, 366, 39- cbl, S 11 be, 6'72br British Library. Londra- 169db, crb, 407bl. "I69crb. SI2ber, GOShl Muzeul Britanie. 462b! Dell Educatie/Sirnon J~Ol!!'!: 4S::'"b,;, 458tc Cornbusrlbill Nucleari Brjranici plc.: 71Sbl. British Petroleum Company plc, 404br. 67 l rr, 278bc The Bro nre Sodet)': 828cr,. d. bel SG Brown: 61 Ocib Fratii Brown: 662cb. 814cbr Tony Wel!cr/The Builder Group: 230c!a, cl Phcrographie Bulloz:

Biblioreca Inscicutului francez, Franja: S2!c-r, 144 Michru::! Bussellc: 148c ra Michael Buder Colleccion. 408ch C.'\DW; 194n:, el, c Cu permisiunea jurisconsul\ilQf Bibliorecii Cambridge: 619,rb, be Camera Press: r; 1 clb, 294bl, 906crb, 402br, la6er, br, Snd, 800rrb, 785cr, 944cr, d, 9480:r William Caner: 77~br A Marnedov: 748br Gavin Smith: 94Jcrb The Times/M Ellidge: 839br Camera Press Lrd: cr Canon: 92bl Canterbury Archaclogical Trust: 770[[ Mark Carward ine: 139 d. cl J Allan Cash Ltd.: 42.:. 114.:ar, 12lbc, 2 J SIc. 580bca. 316[r, cl, 406e, "IZZeb, 192br. 491c. 4951b.:. 449':f. 539bl. s46(, 324cr. 874rrc. 61 G.re. 617b!. 363[r. 7Q4rLca. bl, 6"'6br, .~ 40br, 789ctb. 7901(, 824dh, ;'36cl, 84Gbl, be Cephas: Srockfood: 159br Channel Four Publlcity:

S5)hr Mark Chapman: 170cra, 907tr. 740bcr J~11 Loup Channcr: 3Sdb, 5)2[, 7Slcbr, 44geb. be. SIIGbr. 607cra, 462e1 Musec Carnavclco -51«1 Lester Cheeseman- 29[, 170bc, 856bc

Cu permisiunea Chelsea Phystc Garden: 527bl Reprodusc cu permisiunea curororilor Chesec r Bearry Library, Dublin: S41cb Mulrumiri Chisenhale Casdc: 495bcr Mulrumiri Colcgiulu], Master & Fellows of Church ill. Cambridge, 599fr, be, cl C [RCAI Icorec: 224br:l R Beechc- 434tc BJ Mistry: 43 bl Aurorirarea pcnrru aviarie dvilii: 610c JohnClearel Mountain Camera: 1'17e< "CocaCola" Coke and the design of the conrour borde arc regiscered trademarks of the Coea-Cela Company: 27.~d Stephanie Colasanri: 626nb Bruce Coleman: 524ca. 290br, 6S9db. 654bca, br, cr, 780e[ SteFano Amantini, 24da Adanride, 31 5cbr, 320bca Tl"M'or Barren: 240bra

Jen & Dcs Barden: 1)2bc!, 260db, 4llcr. 1 nbr Erwil} & Pc,ggy Bauer: 302cb, S19tr. cr. 838br.

348bc. 612cbr. 91-db M Bage: 64 J cr George Bingham: J31 be E Bjursrrom: 807er Nigel Blake: 660bl M Borchi: 62Gbr Mark N Boulton: 173ct Fred Bruemmer: lOera, 350bca, 374bc, 779car Thomas Buchholz: 617r Jane BUIwn: 112d. bcr, 1I7be, 179bc. 67Sbla, 'i31 c, 340ca .. 344bc1, 348db, 69crb. 354([ B & c:

Calhoun: 663rcr, aShe John Caricalosi: 44lbcr, 8331 r. 69br Robert P Carr: 695crb Mark Carwardine: 27bl, 83St! Brian J Coates: 83IT Alain Compose:

4-1 bel, '535bcr., 916cb J Cowan. 688crb, 91Sd Gerald Cubirr: 129crb, 241 ccr, 547b!. 53Sbd, 643br P Davey: 84cr Tony Deane: 269ca Stephen J Doyle; 1 Z9c~ Francisco J Erizc: 391 c, 374br Dr

P Evans: 482br J etl" Foorc: 391 db, 303el, 53bl, 24Gbe Chrisrer Predriksson: 514cra, 824br MPL Fog,deo: 16Sclb, S 16br. 336oc, 833rl917cr Tor Oddvar Hansen: 660bc as Henderson; 5S3d PA Hinchlit-Te: 263bl Charles & Sandra Hood: 83bct 733cb HPH Phorography/Philip I'd Berg: 83cl Carol Hughes: Sl2d Johnny Johnson: 303cbr, n~h. 351 c Janos Jurka: 315ca_~, 350bra., 824ca_ Dr MP Kahl. SOd. S7c Steven C Kaufman: 3S lcr, 441 cl STephen S Krasernann: S2.]crb, 241 be. 441 hi H LIUlg~: 55Sbe Gordon Lnngsbury: 112cb Wllyn~ Lankinen: 370bl .62caL659d3 Werner Layer: Sl4crr. S98bc Dr. John Mackinnon: 391br, 885er Luiz Claudio Mango: 690cr:1, 6Elc McAlliSTer.: 807bl, 625br George McCarthy: 624brb, 336d, S37b1. 226rr Hans Peter Merten: 269cil.. 306ca Rinie van Meurs: 3S0bb. 374db J Murray: 487br Dr Score Nielson: 6S2cr Charlie Ott: 729tcr M R Phicron: 2Slc Dierc r & Mary Plage: IS8er. 675c Dr Eckhart Pow 6S7tc, 340b(, 350tr AlIl'IIl G Ports: 326crb Dr S Prato- 370bJa. 48Zcrb Fritz Prenzel: G47bl.vlP Price: 226da Andy Purcell. 89bcl Hans ReInhard: I 58bla, 241 bel, 52.0d, 374bcl, 630[r. 659bd Dr Frieder Sauer: 34.0bla. 731 bl. 647cra Norbert Schwirrz, 269hr John Shaw: 88 d. 729tr Kim Taylor: 82bra. 69Sbr, 372fr. Z52bl. 3s9bl. 602bl. 87bc. 476d, cbr. 688bc, 655d, IT, qr NO Tomalin:

I 84bra , 62bla, N de Vore: 625r, 482c:l. Uwe Walz/GDT: J51rc Rod William!: 53Sca KOMad \~'o(he; ntr Gmlther Z~iskr: SZ4d, 84fT. 916bea Colorific!: Bill Bachman:

ApariiriL Pentagon: I07bl Deuesches Museum, Munchen:

S99c. ccr Dickens House Museum, l75e! Dinodia. Mitind A Ketkar: 465t Disney Erucrprtses, Inc.:

281 bl CM Dixon: 907m, 419db. br, 468fr. 616br, 65bcl. 4S7cr, 898bl/M1J'l.:cui Na.tional de Arbeologie. Roma: 786erb DK Pic Library: 39th, Gbcr, Clive Streeter Oca, Guy Rycart Obr, Joe Cornish Ocb, Chrtsrophcr Dobrowolski: "-:-4<:1 Dominie Phorcgraphy. 634cbi Catherine Ashmore: 282erb, 634cb Zoe Dominic, 634c3, 84Srlb, d. c Durban Local History Museum. Africa. de Sud, 402tr Dyson Ltd: 2.73n, ca, car. Ecosccne: 546r:r Andre DR Brown: 31 Seal, cbl Donath ie:

91 br Farmar: 623crb Nick Hawkes: 430br \VI Lawler: 6 Obc R Wright:. 869Mb EDF Producricn Transport; 147cb Universiratea Edinburgh: 567trb, cr, c EM I: ISO Environmental linage,: Steve Morgan/WIT WUdJifc' 240be Environmenrnl Picture Library- Marci" Bond: 700br Stewart Boyle: 309ccrJordi Cami. 719c1 David Hoffman: 309tr J Hodson: 719nb jimmy Holmes: 70Dd Srcve Morga.n: 697br John Novis: 309cr Alex Olah: 646br Peter Rowlands: 139rcP~ter So! ness: 641 crb Robert Esrall Phorc Library: 46br.

181 bra, d. tr, cr Thomas Kelly: 143cb ET Archive: 494db, 148br. 256br. -Z8cr, 40-[[, 490rl, S27[r, slSd, be, GOScb, 66cra. 6}6u, 7661.:a, 23db. 773be Archncologica] Museum, Venice: 212d Archive ofrhc Indies, Seville: 71cra Muzeul Britanic: 328bl. 604tt Muzcul Chiararnonti, Vatican: 420cp Freer Gallery of Arr: 496rc Muzeul Londrel : 23d Muaeul Narional de lstorie, Lirrm: 160n, ncr Muzeul Na,ional Indian: 228cb Plymouth Ciry An Collection: 677bc Colegiul Trinity, Dublin' 257bca Galnia Vffizi, Florenra. 2S7er Viens Sociera Amici ddt Musica , 634chr Ageniia Spatia.lii European a: 71 J r Greg Evans lnrernarional: 46Sc~, 284ca, 28S rl, S83crb. 762[[, 2 I br. 846cb Mary Evans Picture

Library: , 94bJa, 52cb, 749brn. rrb, cla, crb, 8 I ca. ct, I 20be, 134cbL ben, br. 136br, be. 14Sdb. 16nbl. 253br, 828bca_, 2llcb!. he. nhe~. 179bl. J 90b.:. 211 bl. 209br. 2.1O~rb, 191 rr. SlObr. 220c. cr. """SOu, 265b1. 239tr. bl, 2 2:br:l. 244M. ber, l61 bla, 2671 r,cr, bca,

1018

11 crb, br Steve Benbow: I S9cr, s91eT Randa Bishnp: J 87bl Pierre Soulnt/Co,mos: 38br Catherine CabroI/GLMR: 72cb Robert Capuro/Marrix: 31db Mauro Ca~rara: 51Sbr E Ferorclli: 58bl Sylvain Grandaden: 11[[ Ajoyce: 486d Catherine Kamow: 188b! j Lassila 60Bela K~)' Muldoon: 21 bl Jim Pickerell: 98bc 1 ~ggin: 9381 Snowden/Heyer/Focus:

87 he Penny Tweedie: 11 d, S09cra Richard WilkiefBtadt Star: 690crb Rod Williams: -USb Konrad Wothe: 289cb Michael Yarnashira: 641 d, 897 crb G Zicsler: 432rT Colorsport: 125bd. 406[[. 41 Oc, (db, 288br, S03br, 937d, cl Dee Conway. 141crb, bl, br, l70n, ccr, br, 2~ I cla COO-c\; H istorical Picture L ibrary: 91 Oebr, bl Steven

J Cooling: 33bc. bel. 336cbr., 63bra, 64t{, 707br Donald Cooper. Phocosrage: l82bl, T8bc, 939bc Cooper Hewirr: Narional Design Museum. Smith~onian Insriturion, An Resource, New York. Gift of Gary Loredo: 40Rc Corbis: Jl bra, 156br, 526er, SS4a. br, 639(, rrb, 762bcl. S3llbt. 199b.:

Bcrrmann. 7Sbe. 2-2tT. 298bcr. 382cra. 388br. 402tcr, 8 8bL SOSebl. Sllcr-, br, 6 cr. 613crb, 538cb, 776cbr, cbl, 772br .. 868[, cl, bl S 1 SIr, 90Sd. cr. cb, cal Reuter: 198b1 Bettmann/UPl: 472cr,

281 bcr, '570bla, 301 crb, 593br, 402cr .. 286c. 483bd. bl. 5 I Gcra, 51k. bcr .• r. '515cra. S29hr. 695bra. 760td, 827bJ, S03bla,

81 Scr, cl, 71Sbca Jan Butchofs.kyHouser: 198tt Ecoscene ISaIJy Morgan: 695br Everett: 397bl R Hamilton Sill irh: 811 hr WolfgJ'ng, Kaehler: 3S Scr Blblioreca Congresuiui: 397r Roman Souruar: lZObr UPl: ISOc Michael Yarnashira: !lIlre Sylvia Cordaiy. Guy Marks: 19crb. 29br Costas, New York, 141 be © The George Balanehine TrUST Courtauld [nstirure Gallerks, Londra: 212cb Cray Inc: Ocrh Croarion Catholic Mission: SOOu Crown Reserved! Historic Scotland: 738d Culver Picture! lnc.: 39"?ca M r B J Curtis: "176br Cycleurope. J S4rd

D,E

DACS, 1997: ')OOcb Succession Pica,sso: 672bl, C, CT, d Pall I Daion: 90-rCTd Da.rringrofl C[ysrn.l Ltd: 82.1db lame.! Davis Travel, 98cal, IS7H, S9cbl, 19Sca Svni Sfefan: 804rr Defen(~ Picture Libmry: 72zclb Mini5tJuJ

A UTORU FOTOGRAFLILO R S I MUqUM I III

rrb, 2ncb, 275bJ, 282rrb, 299b1, JOOb[,. 305ed. 442da.. bl, crb, br .. 308b!, 309bc, 321 be, 322[[, 328cr, db, 329M, cr, 50cbr. 37Gcr.

.'85c a r, 386bl. 751 bel. 408d. 907cbl, hi. 425br. 555cr. 4Z0db, ""68bd, 199tr, 843crb. br, 72:3bL cr, -t6}bc[, cr. 469u, era, 362.bL ·1-48c, SOGfr. 507l,. 497bl, tr, 510tr. 52Gbl, 28 . bra. 534rt, 528er. '54ob!, 450bl, SS7d. )G2be, S7d, hI, 567br, be. 146l. 60 I bl, GU4eb. 60Ser,607bi, nOel, th, S7Scbl, 614[r, 616bm. 66fr, 636cbr, 334bc, 645lr. 367d, 677bl. 330d, 698r[. 707d, 734cr. 764fO:. 754br, -6Gbo:, 840br, 84ltr, 7741,1, 778bra, erb, 7"72car. cbr, bel, 71d, ~23br, 8 S2b!, 866. I 98car, 608 rr, 814<:b. 718bL. -19rr, 107d. 901d. cr, be, 590rt, 7250:, 726bl. 9330:rb, 'J'll rc. bl. br, 945 acl, cr, Explorer:

I III c. 751 car, cr Fawcett library: ;J4[. rr, era. cb, cr, c, br. 590cd lnsritucion of Civil Engineers: 694bra Colectia Alexander Mcledin: 754fr Bibl io rcca Colegiului Smith: 744rr Eye Ubiquirous: 80S(~ Paul Bennett: 128b David Cummins, 187br. 789cr G Han I)': 554erb John Hulme: 790cr Matthew McKee: 640rr

F,G,H

Chris Fairclough Colour Library: '121 bib, 739bcr Ffo[.ogrJ(f,

Patricia Aithie: 224br, 740b".3. Martin Footer 1 i bl, 1 29cr, 130tc. crb, 231 bel. 842cr, 380bc, 692<:[b. br, 819d. 198cb Fcorprinrs: 626bc rOM Motot Company Ltd: )59u~. 587(, 38- cr ''''(rr1er l-orman Archive- 34(, 50Gd. '07b!. 592rc.. 455c. 45Gbr. 739(cr. 11 4 Ocr, Z3tr Muzeul Briranic. 445hl Mnzcul de Ana Dallas, SUA: 21 3bcl ,6331 Courtesy Enrwistle Gallery, Londra: 34trb Philip Goldman Collccnon: 119c1b Museum f, r Vclkerkunde, Berlin: 34br. 463c Muzenl Napon'll, Lagos. Nigeria: 496t1 Muzcul Peabody. Vnivc<sitarra Harvard, Cambridge. MA: 65bl Coh:C\·ii Private: l39cb. crh. 506bo. ub, 766c, cb Cokqi= Schindler, New York: 4631:

,\-[uzeul Statms Historiska, Swckholm:93Str V & A

Mtlseum: 50Gbr Format: Jacky Chapman: 569be, 570d Shcila

G r'~y' 590n Br~Ilda Pri nee; 708t[ Forr~3n Pkwl'C Libr~ry: 90lbl lanet & Colin Bord: 592cb, bl. "i6c Dr ER Gruber: 90 I cal

Forornas Index: 450ca, car. 23;'[(( Pororecar CC.laT Soares: 705tr French Railways Ltd: 3S4crb Muzeul Freud. Londra- J88c~. ell. d. rrb, Paul Gallagher: 37ear

GJ rden Picture Library: John Bethell: 417cr, crb C Fairweather: 417 d Genesis, I 23bra, 332d, rr Biblioteca Organizup.ci dt GeologiC: 64%r Geoscience

Feam rC.5 Pic ru rc Lib fa ry; 20,* bI. 309tc, 36gerb. 715bla. 7Jlkl. 730c£. 'i87bk, 90}d Geoslidcs Phorolibrary: 44Cf Giraudon.

151 cr. 213(r, 323bla. 633cb Biblioreca N~~ionalil, Pnrh: 361d Index: 7Icrb Muscc C~m.\v~lc:r: 751 cb D Cornge- 84 bel j\III'l:cui National, Bangkok: 449br lnsrirucul Jane Goodall: 11 Scr, c, crb David Grcyoeard: ... 1), la Colecria Granger, New '.lurk: 193etll, c, 382bl.cr, br, cl, rr,

511 cl, bl, 873e"'~' be Ronald Gr.U'!t Arch ive: 828bc, 53 I eel cr. b r, 4nda. 365da. 397bc. 907c, 420qb, 529crb. 5neal, be, 634bl. 7GOd, 766br. 71bl, 815erb Serviciul de presa BBC: 5Z9bd CBS/Fax Video: 529ub ( Di>ney Enrerprrses, Inr.. 281crb. db, 365cbb Firsr lndependenr: 90u Guy Gravett/ Glyndebourne, Sussex) Sl2db Sally & Richard Grccnhllh 71 Ocr, 194crb, 792bf, 27ScbL 785ca Kayo: Mayers: 2.56e Denise Grieg: 132.crb, 133bra Pavel German: 132c, bl, J 33br, IS3een. ca. cb, 184be Nature Focu;;/GB Baker: 13Zcl Dominic Chaplin: 133eb/Jonn McCann: 183bla/D Crossman: 184bcrJ Gunther Schmida: 132bcr/Tony Stanton: 132tc / AD T munson:

Incra /Dave Wam: 133d. cr, db /Babs 8; Bert \'\fells: 13 2br Son i.'1 Halliday; 444br, 446(, bla, 2S7tc. 843cr. SOltr, 567e[, GUtf. 775bl FHC Birch: l57br Bibliotcca Nalionrua: 46bca PHC Birch: 419crb Laura Lushirrgron: 690b!. 737bl B Searle: 50ler jane Taylor: 434br Hamlyn: 530db Roherr Harding Picture Library: 38n.

Od, tc, J 19c[, bl, .12.1 cr, I 16erb, be, 13Gbe!. 171c:rb, l71 r, 230re, tr, d, ! R2tr. be. 748cla, 58er. 117':'1. brn. 231 ber, 233bc, 294.:r. S88m. 3 !4d. 87Sn, 62%e, 361cr. 383lr, l8iber. 408db. 907br, 556cr. 42Zd, 80rd. +i7d. 792:er. bcr.

I 93rl, 630:.3.. 467d, t. (" 486c ... bl. 5tH.:.I, 449[,. db, 558(;r, -iSOc,

451 bJ. cr. 32.4.::, 553 [r, 604b[, 606d, 62ebl. 66db, 6_'13c[,

591cb, 70 Icrb. '53 Su, 12ci, cr. -'he. 8S7cr. 845br,-:-35cr, 737(;.3..

S:l4bt, 8 J 5tb Craig AurneS5: 243cr, -yd Biblioceca Na.~ionalii. Paris~ 616.::1 B ildagenreur Sehu.tcr: 247c1a, 8aOd Alexandre: l bra I W.dd ki rch: 406(fa N Blythe: I 93bcr C Briscoe Knight:

Ss.-('r~ Bryan: 46tc Camerapix: {,cr Jacky Chapman: l!lle M .rllllnl.~id; 792bl M Collier:

I!,!bl. 62!!bt (t & P Corrigan: 2161. Zl7tr Philip Craven: 6161c, c, A L Durand: 316bl Victor I',l1gkbcn: 2SbI. 46b[' co M leslie T~v."\,, 31, rl Alain Everard: 120c[ F.~.plo,c: 30hr FPC [nrcrnationa]: .,"Ih, c, 66bentkl')J1 c\.llnm~'nic,uio·ns: N l'iM Nigel Franci~: 70(\hc Rohert" I'r'!llcis: ')~tr. 2~Ohr, I ti7 d. 2.:'tr, 499d Rohert Frcr.::k: '.Hkbr. 5Z911:, S.'t.kJ,790hllonv crvls: 3I3b.

21~br K (;11I1'I:'In'" I$lOh,.l. 122.rI, 68(1'.1 C;.:mk!': '171:1' J Crecl,: Xn7tr I Grifthhs: 5Stld Susan Grigg.: 363cr Dominic Hanouert\Vebsrer: lU4c[ Simon Harris: 322br Kim Hart: 624ca G Hellier: 370", J 19br, Ll Scra, 170br,

S04er:l. 507cb, 541 rr, crb Walrer Hodges. Westlight: 574era David Marryn Hughes: 706br Uzaemon Ichimura- 845bla IPC Magazinn/ \VolllallS journal/james Marrell: 59}bl Dave Jacobs/ All Righu Reserved, 369crbb F.J~(bon: 34c1. 493da Michael Jenner: 417era. 809br, 706bl. 538bc, -S",:be V krol Kenner: 21 3c PanIC) Koch: 7S0d Krafft: 627er Leimbach- 271 (I J Lightfoot: 43bL 188br R Ian Lloyd, 538d David Lomax: 2. L Scr, I 93tlb, 48Sbr M Long: 257d T Magor~ 'I93bl lJlIodl' Maysl Ineernariorral Siock: 503crl R Mel.eod: 9l3bc HP Merten: 239fr MPH: ,05ca I. Murray; 421 cbl, 22bc Gary Norman! Operation Raleigh:

74ch David Poole: 3lbe, 450cbr Madhya Pradesh: S29bc Rainbird C ollecriorn 12%1 Roy Ra i n ford:

I 52bl, 481hra, 811 rib W~her RawHng~: 104bra. GI6rr Geoff Renner: 37tt, 9gb. 922rrr Chris Ren'lic: 115tr. cr R Richardson: .. 15d, S96r Pall I van Ricl: 641 era, 7'"'6e Jan Robinson: 360c Phil Robinson: 803c\' 318 t.::b SADA: 469db Sa,oon: 7'48(01 Sybil S\lsson: 468cr J\"VW Shakespeare: 368ca 114 Short: 321 bI Jame;,> Strachan: Il5bl, 703cra S Ter~y: 49Strb Tomlimon: 789rr Adine Tory: 793tr \"l \VeS[waret: 193tcr JHC Wihon:

469cb Ad.~m WoolfiH' 187d. I 94bl. 195crb. 316hc. 368bl.

54-d, 573bl. 70ler, 790d,8'i4br. 86J tl, 871.::1. tl, 872rr, ~36ca 922h! Ji,n Zuckcrman/Wesdighr: 421br H.upcr Col [i ns Pu blishers Ltd:

531 c. '529bla G raham Harelson. 17Ier:. Arhivcle UniY<'nira!ii Harvard : 819be Hauprsraarsarchiv Srurtgarr: S5Gbl Hencomp Encerprises- 680br Jim Henson's Creature Shop: 365e Hoa-Qui. Krafr/Explorer: 903br Reprodusc I:U perrnisiunea Hodder & Sroughrcn: Bid Michael Holford: 81clb, 496cb, 122er.

! 4sblll, bl, bel, bcr, 446br. J2.1 bl, 32Sd, 493(,436(, 463bc, 448bl, 196cl. 58 Sdo.. 604crb, 5ncbr, 456( .. 695d, 766er, 825er, d. eel, bla, 944co. Muzeul Briraruc: 103[, 1l0db, bl. 322bl. 620d. 3S8ea. db. eb.1G9tl". 718er Musee de Ba/",o.,,,: 737crMusee Guimer'

.. 69bl V & A Museum:

541 ,hlWcllcome Collection:

i i .Ir Thelma Hoi l/ Alastair Muir: 2SZer Holt Studios international, 7U4d Duncan Smirh: 50hr Honda UK: L53crb Chris Howes: 70lcrb Christopher Howson: 398bca Hulton Getty: 94cr, 100br, 103bl, 121 el, 135c1b, 141db, bel, 150cr. 190d. db. bel. 372bla, 212fr, 58( .. (rb. bl. 530b!, n8ch. 258cra. 2G7bc. 271bl, 2nbra. 273br. 278er. Disney Enterprises. Inc.,

28 I rrb, 2Sld, 569bl. 29gbc,

365[r. 388bra. bL. 402bl, 397erb, eb, 55'5bra, d, ol~. bl, I09bI. 474bJ, 4J'cr. br.69br, S07ela. c, SQSbl'l, 5-2d, S67br.a, 453aa, cr. 619rr. br, c I, 61 [lera, be, bl, 620br, 6,3.j tr, 639lr, 6Ji 5c. bcr, 330bl, 7591:, 759crb, ~54d, "769bl, 71.cbr, bla, S23IT, 82bt, 853tr. 845bl. -3Sbl. crb, 814(bl. 815db,. 7lSn. 590e~. 72 c. cl, n6crb, bra, 727d. cr. 418tr. 938b. 939bb. 940bra MPI: 555trb Huateriaa Museum: 377c Blbliorcca Hutchison: 36c, 25r" 39ca, 40rd, 1210.1, 3 I 4(3, 360er, 4G7crn. 485t(, br, 4901er. ncd. 67(, 731 Timothy Beddow: 30db,43r.c:

TE Clark: 500ea( R Constable: 8080: Christine Dcdwell: 41bl. 114d John Downman: 61 rr Sarah Errington: 2Sb, 1431c. 56crb Roben Francis.: 97be, 59tc. cal, c, 73Gb, Melanie Friend, 803.:b, 804c1b. c,l:rb B Gerard: 604bl G Goodger: 736bc P Goymlea, 466rr Maurice Hal"vey: Sera, 45br, 18GbL Nick Haslam: 805br, 761cr J Hellderson: 18Se~ r Andrew Hill: hi Jt'renlY A Boron: 119bc, 29lt.

478c.72br Eric Lawrie:- -kra

JOl9

,\liTORIl FOTOGRAFIILOR ~I MLqUMIRI

Dnrul Mr "lid Mrs Ira Haupt, 19'5(), 6""zd Poliria Merropolirana: 197clb Microsccpix: 890bc.

891 bla, 369b1 Microsoft: 8 8br Con iliul Middlesbrough Borough, 244br Military Picrur Librar y: ]09(, 718bt Mirror Syndicarions Incemanonnlr 1 SObI, 539tt, cr, 590, Regine Moylerr Publiciryr 760crb Mozart-Archiv, 4S3da Musce de L'Homme, Phororhcquc: :;,leal Muzeul National de Ana Moderna, Cenrrul Georges Pornpidou, Pari : 606c1b. 673bl, 672cr [u eo Arqueologico, Oronoz: 791tt Museo acional, Centro de AnI! Reina Sofia ~ 672bl Muzeul

Picasso: G72nh 1\ luze ul din l.ondra: 3751:[. 590d. bl

Muzeul de Arci Medema, New York: 6ne Galeria Nardoni:

197br National Blood Service: -f-4br Prin bunavoinra curarorilor Galerici arionale, Londra. -I94cl". -'91 cI Bibliorecs Narlonala. Dublin: asci National Medical SliJc Bank: 895bcr, cia Biblioreca

(\iion~\la de- .Mccecrologie/Ken \Voodlry: GISd National MOtor Museum. Beaulieu: s60cbL. 599cl, Muzeu I Nal'ionuJ of Ireland: 209bra. 21 Odb Muzeul Narional, Tokyo: J:!Sr[ Muzeul Na~ional ;II Palatului, Taiwan, Republica China: I 8da Prin bunavoinra Galeri~i ationale 3 Portrerelor, Londra: lU8[r. 27k 30Sbr

aricnal Trust Photographic Library: 361 br IiI cr Benn: 195bl. -34eb Geoffrev Frosh: 695cra Natural History Museum. Londra: 4)7bl. 327c1. cr Natural History Picture Agency: 31 )eb, 174br Agence Namre: 1 79tc. 66~bca> 34 rr B&C Alexander. 351 bl, be, 441bca. 869da AX": 11 Su, I 29cl, 132cr,cb. I 3c1. S24.:b, 160r. 661bc. J 84bla, cb, re, 837er. 627cra, G28d. 675c. 351br. 418(c/Manin Harvey: 117tc Henry Ausloos: 43Sc:!. Anthony Bannister. 173c:rb, 303[[, 518n. 890cb, 543b, 418[C[ AI' Barnes: 82b r G I Bernard: S2d, 201 br rSb-r, 68 Serb, 47Gbl, 688e1. 61!6cb, crb joe Blesscm. 3Shl. <l18td N A Callow: 118da Lauric Campbell: 716b1. SS Ibcl, S9Bcr, 44 her, 70d, co Bill Coster: lJ 8er

R Coulton, 516eb Stephen Dalron: 523rr, br. S2 tr, r;c, 695 'r. 68Sd, J 19bc, 370bca, 63ebl, 6S6n. 3S4bca9J 7e fanfred Dunnegger: 1 79bra. br. 71Gbc, 320cbl, 441 bla Nigel J Dennis: 33cl, 33m. 83bl, 260cla, 482e,

Ingrid Hudson: lid Crispin Hughe : 802e, 03bl, 50cbl Eric Lawrie: 16k, 292[c, 67r R Ian Lloyd: 218t!, 625cb. 931c1 Michael Macintyre: 64ld B Moser: -6br, 897br Trevor Page: 116[[. -: Bclb, HOed, 740bra Edward Parker: 291 br, 292c, br, reb, 584br PE Parker: 25c Christine Pemberton: 456rr S. Pern: 'l4br, 99d. Ss3br Bernard Regent: 26d,cc, l3Jcl KRegers: 690bcr Nigel Sirwcll: 1 lOu A

ole: Z49rl, rr A Silverrop: 931 c Tony outer: soou Lilia Taylor: 933br J Tordai. 748be Isabella T ITe: ,86t David Wason: S04bI Philip \'(folltluch: 1 Slkbl Andrei Zvoznikov: II<I-[f. c~l

I,J,K

reCE/Rob Carlson: 787b, Forogra6e obtinuta cu permisiunea ICI Chemicals & Polymer rd. 12br lkona: 233 r.1 Arhiv3 de il1'1agini: 218tc. nhr. 407('r. 42S.:a. 5rbcl. 696ci,

Ocr, "'64br, 831qb, 7S,bre John Banagon, 697bra A Becker: 73Gbl P & G Bowater: 171bl Luis Castaneda: 424cla. 790bca G Champlcng: 193c. 599c;l1 W Chan: 'i tr, rc Gary Cralle: .5In. 306d YV<:$ Debay, 29crb Steve Dunwell: 401b! Tom Q'VC!I) Edmund, 496br Gay: 145rr David \XI .Hamilton: 76cb Hartmann: 60Sbr Peter Hendrie: 62Sd Gill C Kenny: 128te P;lul

IcCorrnrick: G28ea! C

Molyncux: 40ern Ghislaine Morel: 30ge Kaz Mori. 896crb Rabbi Newman: 130bl Marc Romanelli: 471u, SSGer G Alberto Rossi, 589br, 887br Harold Schoen. I 9bm, 306rr Sob,.]1

KloJ1 lty: lotGcr \V rcinmetz: 790c 'rockph !U~: 610bl Harald

und. 624c, 875cb J Szkoolzinski. 193br Paul Trurnmer: 446dbAlvls Vpiris: 171br evada ~'icr: 896e[5 Wilkinson: 193bl F Wing' ') Sbra Hans Wolf~ 405br. 406bra [m:.ges Colour Library: 38~br. 909d, 78%r. 860bca Horizon/T Dawes: 909br /

Rob \Xlalls: 130er Colccria Charles Walker: 20gerb Imagini cu Indla: 9l1db. bl lrnage Select: 215bl.

2' tr.39Scll nn ROMn PiC:fur( Library: l2bel, 13ca.. ISbr, 52era, db. 2S4br. bl, 92bc.19'bcr, br. SOte. 39S,b, 8lbc, 533bl. 369[, 81Bbl. 71 db, 882er IVioujard: 713d Patrick Pid: 437ebr Impact:

Mohamed Ansae: z)6be James

Barlow: 21 rr Martin

Black: 318e . 2S5br julian Calder: 662crb M Carer: SOSu Pier Cavendish. 548b r, 21 U:, B-lrd, erb, 932br Kay Ch e mush: 673db A Corbin: -68tcr, 785[r C Cormack, 318cb S Doranres. 584bc B Edwards: G2.Gcr Alain Evrard: 54Scr Alain le Garsmeur. 21"bc Ingrid Gaushon: 360br Mark Henley: 434d. tr, 490u, SOlda. S s«, "'03br. 872be, 897c1b Colin Jones: 16h P Kokkonen. 368bc Robin Lubbock: 5Sbr A MacNaughron: 28Gbe Richard McClig: SSd, 471br

.\1 McQueem: 'i99br Gavin Milverton: 70 .. cb Guy Moberly:

IMca N Morrison: -iG3bl Ton)' Page: 736t:rCaJoline Penn: -4Scrb,69 d. -62br johaarhon PHe: 35Gbr Anne Marie Purkiss: 36br Jim Rice: 3S7r Rahul

S ngupl.l: 2')bl Andrew Smith: 294br. Weir: SOlbra Trustees of the Imperial War Museum: 9lcb.

24bl

1M Bildbyra; 39-([ Instirurul de Isrcrie Socials. Amsterdam: 87Sbl IOC/Colcqiile Muzeului Olimpic: 639bl. bca Muzcul Israel: Cenrrul D Samuel & Jeane H Corresman de manuscrise biblice , lS7b, lralian Tourist Board: 499bl, Robbie Jack Photography: 8 St!. cr Lin jammer: 880tr JET. jeinr European Torus: 3 Hkbl JVZ Olblio[cca de imagini; T Nibon; 764eb Hiroshi Kasai: 22Stc Karz Pictures: 878cb Nubar Alcxarian. 162tcr Bruno Hadjih: 162bra Mark Henley: l7Id, ~J7bljB Pictures: 492br Richard .vkCaig: 1 1 br abc/Rea/Lehman. 609bl. 933db/G rnith: 813trb/Aon

tares: 106brlS Sherbell,

42 bra/P Yates, 811b"ra \'I:'(,odfin amp & soc., NY/( G Ludwig: o tcb Jorkhi Takamine Kawakami NY: 38bl Luke Kelly: ~87t. bl. 8Sbln David King Collection: Ober (Reprodu,a cu permisiuuea Hibben Ralph Enrerrainmenr and Silvey jex Parmer .hip Ocr, S["v~ Gorton Ocr. Ocbl, -SOcra. c. cb, crb, bl, 3';" CO.1, 76'-1cr. "'54bl. c. cr, S-9crb Kobal Clllle tiOl'; -5Gtr Columbia/ Trisrar M lion Pictur ompanies 1995 ony Picrures Enrertainmcnt

o. fO:lre drepturilt rezel'Yatc/ Clive oorc: 519r1b Mll2eru Kunsrnistorischcs,

Viella; -t60t

LM,N

Biblloreca fI Arhiva t'idrii Muncirorq[i, Danernarca: jorgen

rroh bach: 8S0[rb Landesdenkrnalamr BndenWurrcmhcrg_ Srurrgarr I Dr J Bie!: 21 ObI Landesmuseurn Trier, 593 r Frank Lane Picture Agency:

K Aitkeu/Panda- 832c1a Peter Davey: 72crb C Elsey: 51 Be Tony Hamblin: 690br. 3S br

H Hautala: 368cr Peggy Heard.

3 9c John Holmes: 75Sbl David HQ king: 7SScrb £ & D Hosking: 17 c, 24Uc, 514d. 476b., 348d. 5l cr. !-lOrl, 3S4crb \XlI Howes: 866c S jonasson: 624cra Frank \IV Lane: 66lebr, cbl, Lee Rue: 203bcr Life Science Images; 6()2C;1 Mark Newman: 173bc. 389br. 546cr Philip Perry: 202er F

Polkir: 3S4cra Silvesrris: 203cra, ISSe T Whirraker: 519hr, 84cbJ 01' Wil on: 34Sbra, brb, ISSbr, bl, bJa '\' Wi~nicwski: 315fr ytil Laubscher. 179cr, Link: rde Eliasoll! 2113c:. 22..: Chandra Kishore Prasad: 02clb, cb, crb, br David Linley/Debl Treloar: S94br Cu permisiunca Linnean Society d.i n Londra: 527cr, cl, c, bcr Baleful din Londra: Peter Tciga n: 530eh Londr .. Transpcre Museum: 2 3cbr Loui~;11111a ArUlY National >uard, Louisiana, 71 cl Asociaria Magisrrarilor: 197cbl Magnum:

bbas: S97cbB[uno Barbc, :

SO bel lan Berrv: 333rr Rene Burri: III Sbr Bruce Davidson, SUtch mart Franklin: 505cb PJ Griffiths: S97d:1 H Gruyaerr: 3S6d David Hurn: 270bc Richard Kalvar: Snbr \\'layne Miller: !! ISc M ichael Nichols: 415ber Steve McCurry: 46cbr Raghu Rai: 800(ra, be, cI C Steele Perkins: 36cbr Dennis Srock. S12bl lex Webb: 813[r Marich e ter enrral Local rudics Unic Library: r4bl Mander & Mirchenson. 282(a Man ell Colleccioru 52bc. 212crb, 182er. era. 233c1b, :!39br. 275ea, era, cb, br, 30Sd, re, 386cl. 409.:. "'23bc. S02br, 4;)ltr, 5)l2bcf, 607trb. cb, hr, 65bcf 769cb. ca.

S I tr, g98br. 905b G Marinier:

S6cr MARS: 728bl Biblioreca Memoriala Marx: 5S7cn. rr Fuadaria Mary Rose, Portsmouth:

I OObera, 60 S & D Maslow kit

5 17crb Fr~d M.ly~r; 1 h: Mcayibuyc C nm:; 552d ME CompClny/One Link InJi;ln; 76(krh urtesyof H Keith Mchon: 728clb, 698cr. bra Biroul de Meteorologie: 709bl Mu'ZetJl Mc[ropoliran de Arta:

102,0

AL'TORH FOTOGRAnrLOR~L MULTU~[[lll

918rr Douglas Dickins: 1 S8ea Patrick Fagor: Oe(a.919cbl Martin Garwood: 602db Melvin Grey: 33erb. 149cl. Inc! Ken Griffith~: 133c Tony

Hamblin: 203d E Hanumanthu Rao: 755dh Marrin Harvey!

J r"'cer. I 58bd. 396cbL 183bra.

5 33e Brian Hawkes; 624rr. I· zbl, 'lISe P Hermansen: 919br Daniel r leuclin: aZd, U9a. 17Sber, HIker. 602d. 5 Jclb, 86u, 711b!. br Image Quest 3D: 'iS3c Hellio &: Van Ingen: 350br EA Janes:

_41 bca EA Janes: 1-i9r. 902[e B [ones & ,I hirnlock: 152db Darek Karp: I 58c1b R Kirchner:

J 83clb T Kitchin: 64bral & V

l lursr. 612bcr Stephen Krascrnann: 83cr. J 79c. 43tbl Gerard bel: 320tr, I 84cr, slBbe, l" julie Meech: 117e DE Myers: 919cl Haroldo Palo jr: 69bl Perer Parks: 252bra Dr 1 Poluinin: l<t7br Dr Eckarc Porr: 35 I bcr Srev Robin 'on: Slbc Andy Rouse: 178cb. 31 bla, 63hr Jam}' Sauvaner- 70clb Kevin Sehafer; ,9cr Lady Philippa con: J lSb! J 'Ihaw: L 9crb.} 84(. 63bJ. er, rrb,

1 72cb. 688bl Eric Sode r: 149c, 598cbr R Sorensen & J Olseirr:

<; t-ibc Knrl Swi(al:: MObt. 832M RogcrTidl11n.n: 2ll3cr. 533er. ')34cr Michael Tweedie: 40()hr;l Dave "\' acts; 139tcb Marrin \Vendlcr: 389cr. 6geb. 70br Alan William: 53-+bl. 351tcl Bill

Wo d: 668cr David Woodfall:

1ge. 3 20ea. 149bd lorbert Wu: ·jl)3t, 344cal arural Science PhoTOS: Carol Farner; FOH"'!: 113hr 0 Meredith: 389cb Phoro Safari PVT Led: 43Scbl C &: T Stuart: 43 5rr John W W;udt:n: 535fc Curtis \'qWiams: 602e Nature Photographers Ltd; TD bon 1111: 82tr NEC Europe: 87Sbc Neff Ltd: 717crb erwerk:

Michael Abrahams: 492 • ~5Ikr-d Michael Goldwarer: 639cr Nikolai Ignatiev: 356cl, 5 br Peter Jordan: 613bea K.Kallayl BilderbcJg: 116tc. l13db J Matthews: 931cr Rap),o/W Buss:

S 53d. 762(, 8. I 2rc/G 5.;0.:n: 8 12rr Burr Lewis: 639b. 858" Chri~tian Sapp:l: 113bd G Sioen; 4nbJ Antbony Suau: 356cb J Smrrock: 286rr Home.- Syke~:

... 24ea Peter Newark: -5cb, br. crb, bra, 7 '9.:ra. 182cb, 190cr. 232bc. "O%r, rr, be, (tb, cb, 507ern. 6Shr. Md. bra. bl. br. 662da, Cf':l.

81 era. bl. 718bc, 719r(, IO""bd. -Z4cr Cu pcrmisiunea New College, Oxford: 6I9cr FiorcJ1p

Funda~ia Muzcului Nightil\galc: 6l4cr ikon 93erb NOAA:

National Geophysical Dara Center: 26Sdb Fundari .. Nobel: 591braJL IOU: 169bl. cia

o,PQ

OPEC: 671cbr Robert Opie: 606u Christine Osborne: 24tr. Zgela. b],

I 14c. 09crb, bl, 71 bl Mark O'Shea: 832ch. 833m. 70nl O~f('Jrd S iennfic Ftlms: '12 .rJ. 377d ... S8e! K Atkinson: 18 b .( Angermaycr- .:112.: Animals Animals/Breck P Kent': 602cbrZ Leszczynski: 344bl/l1 Weimann: 320car Doug Allan: 20lbr, 660clb Kuhle Atkinson: 1 S8beb. A

Bann ism: 543crb, 612bar G I Bernard: 352erb Tony Bornford: 11Scb Clive Brornhall: 41 S 1,1:1. 647crb Roger Brown: 289bl Gordon BuU: 733r;r Score Carnaaine/S Bilorra-Besr: 9J4cr

Pat Caulfield: 657cl Dr Mark A Chappell: I Icr Marrin Colbeck: 11 ea.189br. 303cb, 72clb Dr JAL Cooke: 392d, 485cr, 647c.d,<.:r, eer Judd Coone)': nbr D1InidJ Cox: 884d,I02ber. 344bc, 88Scbl. 70ear Tony Crabtree. 732er Stephen Dalton: 400br Richard Dav: 885 bl Mark Deeble & Victoria S~one; S-br j()hn Downer, 260crb. 916cra Flanagan/Morris: 655C',11 DB Fleerham: 80Gbr. 920cl Michael

Fa den: gOdb, 391crb. cb, 338trb Paul Franklin: 38bda, 3J%r, 69c1 Max Gibbs: 17ger, 17';)c1a, 599cbl Bob Gibbons: 320cr Laurence Gould: 733d Howard HalJ: 8 bl Mark Hamblin: 319bL 320d, 412e!' hi Terry Heathcote: 319ca P Henry: 33%1 Paul Key; 750bcr G,'offKrdd: 643bl Richard Kirby: 643c1b DF Koster: 189crh Rudie Kuker: 66Sbl Peter Lack: 33cb

Mi hue! l ,Ieh: 203clb T Leach: 533bla Zig Lcszcynski: 33db. 41lf. '* Zbc, 598cbl Filme ~riin,jf'ice. Londra: 52cb, 431bra. S3e GA Maclean: 3 .. Obr Mantis Wildlife Films/Glen Carruthers: 84bcaJOl' McDonald; 412b Michael M,Kinnon: 700h! Godrrey Merlen. 660hlaJohn Mi~chcll: 647r 0

cwman: 902bel Okapia/Foor: 35cbrlB&H Kunz: 33Sbra/ST Mycr : 435t1/G Synaczschke:

891 bcr Ben 0 bom,,: 319bcl" . 916da Stall Osolinski: 337bcr, 302cbl."1 2cr. 396cr, 336br. 432bl. 6 3crb Rich;lrd Packwood: 802br. 337d. 263d. 677rr. "'5S,b Pefer Parks: S9ocl. c. cr. 891 ub, 344cb CM Perrins: .260bJ Photo

Researchers Inc/Tom MeHugh: 551 her J L Ponrier: 247<:a Pre uge Pictures: 885brRobin Redfern: --Iera, 902bJjH Robinson:

96cbr Alan Root;

39Gber Norbert Rosing: 5180: Tllj de Roy: 482d C Sanchez: 336cb Frank chneiderrneyer. 179d P Sharpe; 5 1geTim Shepherd: 3 I 9cr ~vrviv~ll AngHa; 431brJ & 0 Bartlett: 'U2ca. 396r Joe B. lllossonu nbl Franja Furlong:

I S9cb/'\ S Paron; 226cra Alan

Ro t: Scr, 391rr/Mauriee Tibbie : ') 18crb. 7')Obr Harold Taylor:

()Obl, 189( a, 2521:r. 890bJ TC .uurc: 'I76cb David Tipling: 2'l-1 C~ StCY~ Turner. 33e. 412tr. ... Scra.432d,l. 72cb. -SSe Tom Ulrich: 6nhd W \X.'i.nicwski: 339o:r Konrad Worl'\~, 11 Se I'A I..IM Phoeo (l.~,w,lI'1:hcr~1 S' ~'r.\

xfurd Univcnity ly1!,scum: 1nnr 1'&0 Cruises: 5- Page One: B b Gordon: 193r;r, :;BtI Panos

Pictures: 6cb. 38cl, 186bl. 21 br, 22bra Marrin Adler: .27br, 5abela Kathie Arkinson: 77 I cal P Barker: 41br. 80)c, 69 era Giuseppe Bizznrri. 1 7bl Tryguc Bol tad: cbl. 22bl a J Callow: ll"lrr. 143dnn Carrwri gh t: Jj Scla A lfre do Cedd:)o; 6Su. 85hrb David Constantine: 896brN"il Cooper:

I 43tr, 5Sub. era Rob Cousins: 21d jeao leo Dugan: 46Sb. 5 7cr. 538b!. 856m. 85 be. b! N Durrell McKenna: 99r Mare French:

I Bcal, t G Gardener: ,-8rr Ron Ciling: 31 cr. 4lcr, 363bc, bel Mark Hakansson: -62re jeremy Hartley: of el, ca, be, I l'ibo::. -'I-te .... hI Jim Holmes: 11't.:lb. 625t. 1<l9bl, be Rhodri Jone~i 186c. cr Viaori:t:

Kc:bJc·\VilIiams; lOch! B Klass- 114bb Par & TOil) Leeson/ Cercetacori Iconografici. 82cb G

lansfield: 809[cj. Marks. 40b!. 22blJon Mitchell: S9bljrum:s Morris: q6d. c S Murray: Snub Shanon Nacc: 143cbr Zed Nelson: 1 3d M O'Brien: 187t Trevor Page: 30el a, 249br Bruce Paton;

.. bl N Peachey: J20cla Berry Press: 30r. crb, bl, 44bla. 930bl David Reed: 39cr. 40b. Marcus Rose: 119c1. 357er D Sansoni,

65eb. 467hr, 626d. d. 547br Marc Schlossman; 24cra. 17ea, er!l., 27 br J Shanedy 897c Jon Spaull:

35 d, can Sprague: 2Gbr. 2 be. 162cl Chris Stowers: 2lSee, d,

451br. lbc, 548bc, 762[1

Taya.:on: 546d Liba Taylor: 27d. 318tc, S4c~ 761 d, 793bd, Penny Tweedie: 4 he, 270el. 809da MllX Whirak~r; 4Z6cb. bi. bel Gregory

\'<'rona: 313cr, 762bcr Bibliorcca Park T, Corpus Christie, Cambridge: 81bra \VR Pashley Ltd: 1 5 d~ David Paterson; 91tr. crb

Carli penrru copii Penguin: 531ch Ann & Bury Peerless. 169cr, 257br:t. 468ct 50l[er. 739bL Biblioteca de Arte Frumonse. CliVI:

Barda: 283era, crb, 6JGcr~ Fritz Curzon: 2 70rr Cerccracori iconografici: Tom McHugh: 158br Picror: 99cr. 129db. 1 Slrc. 1691. 187br. 21Sbl. 405cr. 422bl. 499<.:, 874:r. 352rr. -Sad Pictorial Presss

59b.: Pictures Colour Library: 3 ISbl. "122<:1.'<1. 498tr. G17d. br, "79c1I1, 780br Graham PiggQtr~ GScr

Ian Pill ing\:r: 14cra. 94b. 46 The l'hncrari 11m: 367 eta Jill Plank: 2S')b1 Planet Earch Picture Library: 2JI br, bcr, b..:L 252br. 482tr, R lObi. be, 823.1 K &; K Ammann: 626te Kurr Amsler: 5Sbra can T Avtry: 3 cla Andre Barsrchi. 729cr Gary Bell: 628caT, SGbcr Bloom: .u2craMyer 5 Bomstein. 64teb John R Bracegirdle- 240br. 320tcr, 646b<:r. 533c Philip Chapman. 189cr Mary Clay: 396cb, 630br!vl Conlin: 8 Col Richard Coornber:

Mel, HOc Rob Crandall: 6ad.

70[(: Bern Davidson. 64bl. be Wendy Dennis: 320bra G Douwma: 916c:a. ebb. John Downer: 117n, 302[[. 396br, 85bl~ J Ea tcott: 69bla [V r Edrnond : 385br. 61cbr John van ': 201db Elio Della Ferrera: 33cr Nigel Downer: 319bla Alain Dragesco.

33rl Farneri: 69c.:& D Robert

Fr.1I1z: Meer, cr Nick Garbuu:

S3Sbl. be Roger de la Harpe. 33a. 22t, be Sreve Hopkin; 7S0c.t K )ayaram; 117d Ad~Il\Jone : 64ea, rc Anthony Joyc,,: 336be Brian Kenney: 202.br Alex Kersdrch. -,Sci David Kjaer. 310cbr

Ken Luc as : 33cr, 141bla. 63cbr. 64bcr, 5-Sbr 0 Lyons; 59l'itr J hn Lythgoe: 63bcl, 69t David Maidand:802bc Richard Marthcws: 391 bl. 646bc, 70crb Mark Mattock: 289cal David Jesse McChesney: 787bJ Dr Marrin Merker: 6)ObJ , cr Jon & Alison Mor~n;:' Sbr P de Oliveira: 916crb Pne Oxford: 201bl, 885cbr.70cal David A Pamon: 6 d Doug Perrine: 344r. 73Zbra C Penon: 599cbr Linda Pitkin: 733ccr Rod Planck: 64bea Mik~ Pam: 63e Mike Read; 319crb Keith Scholey: 70tr. be Pefer 5,:oont'" 38br, 483cc. S3'ibc Johnarhon Scort: 38bel 33bl .

1021

Al'TORJI FOTOGRAFULOR ~l Mm:rUMJRI

8 l cr Pacific Press Service: 40cr David

Parker: 87bl. 238,1. 900bl, S 2bl. 199cb, 430bra Z78bd, 796db I

E AIC ESI Arianespace: 4br P Parvlainen: 572cra Alfred Pasicka: n cl, 36d. 58Gbl, 8S15br Dr OJ Patter on: 914c Pent Format/ Nestle: 709cn Philippe PlaiUy: 377bc/Eufclio,: 298cb, 5S6br, 869bl Max-Planck Insritur fur Exrrarcrrescrichc pysik: S70ber Chris Priest; 715braJ Prince: 768bl Professor PM Mom, T Fujita & M Muto: 211 db Prof. P Morta/Deparcamenrul ole Anatomic, Universirare La

apicnza, Rorna: 41"tbr, 60ld Professor Tony Wright, Instleure of Laryngology & Otology: 1l8Jd John Raddiffe Hospital: 541 ccr ] Reader: .333cr, tc Roger Ressmeyer, Starlight: 87tr, bla, nbc. 823cb" 852bctt, 870d Dr H Rose: 919[c Rosenfeld Imag

Ltd: 878rr, 847te. 51 5bl Observatorul Regal din Greenwich: 87bca, 683cr, S70bf Observarorul Regal din Edinburgh/AATB: 870cra Rev. Ronald Royer: 230c~. 7S2br.l Perer Ryan: 846br Joe Rydlctnik: - 39ccr Ph Saada/ Eurel ios: 71lch J Sanford: S72c. cb, 852c( Tom Van Sanr/G~Q5pf",.e Projecr, Santa Monica: 6451rr, 650d Francoise

auze: 271kbr David Scharf:

I 56bl. 891bra, 643tr, 767cr, ell. Dr K chiller: 574c ecchi-Lecaqu ( Roussel-Uclaf/C RI: 253bc, 709d Blair Seitz: 839M Dr erh

hcsrak: 87re, -:-39crb I , 873bca D Spears: 895c Spiralul f Bartolomeu: 21 Scb Synaptck: 756b, Andrew Sveed: 2S8tl', 5116bra, 584d 'fa'in ruricr J erricaru 11 Scbr G Tcrnpkinson: 414(b, 841c Alexander Tsiuras: 44cbr Dept of Energy: 839crb US Libmryof ongress: S106e U R Academy of Sciences/Nasa: '32cb Andy Walker/Midhlnd Ft'rtilitr

ervices: 744tcl G~rry Watson: 541 crb G rupul de Asrronornie cu rue X. Universicatea Leicester: 39<ter Frank. Zullo. 394rr Science Pictures Ltd: 890br~ Science & Socierj: Picture library: David Parker 123bL 900br. 293eb. 382bla. 395cr; 51 Od. 51 Serb.

64· cl, 7l3crb. 721c., 8'f9c1, 89bc:. 948bcl Bowsfidd/BKK, 62crb, ca MPFT: 713brMuzeul National al Ciilor Ferare: i!43be Muzeul de ~tiinte: 559tb, 362cl

reve Serford: 376cb Scwnhy HnJl Museum I Simon Kench: 51 Ocr, ell

] 78bl, 39Gb!. 333bc Seaphor/ Dick Clarke: 73 'cd} & G Lythgoe: 54.3d SeCt n: 482er, 483c1b Anup&Manuj Shah: 38c, 117cb M nyderman: 83bl Peter Stephenson: 118bcJan Tore Johansson: 320br Mills Tandy: 64br Nigel Tucker: 117er

Peter Velcnskv: I J 7bea Tom Walker: 63bc~, cb, 64crb John w.'lters: U8re, 67eb JD Watt: 919cr Margaret Welby: 69c BiU Wood: 895bra Andrew Zvoznikcv: 355. Polish Culrural Insrirure Library: .Hkra Popperforo: Eriko Sugital Remer 531cbh Reuter IGary Hershorn Ocrb. 35cr, bl, be, 36c1, 94ca, cia, era. _ 9Sbl, ]21u, c, nSrr, cbr, br, 122bl, 305er, 906cb, 386bra,

02c. S52bl, rrb, 509cla, 639hc, S91d, bl, 6 br, 05b!, 760rr,

611 cr, 839c1, l3bLa, 503b1. 8S3crb, 831cl, I07crb ~24bc. 727rr, cia, db, 94.., d, tc, cr, 944c1a, 9 5 cl, 946 rc, 947cb,9 8h1' Brunskill: 410cr

Liai on/Magnni: 601br Reuters: 710eb, cl, 31 Ocbr, 35] cl, BaOblal Peter Andrew : 23br Premaphoros Wildlife: KG Pre 'ton Mafharn. 133[.:, 70ber Prcsscns Bild: 5'58bnl.. 880nb Public Record Office: 261 bl Crown: 738b, ~1dram Picrure Library: )GOtr, ca, lI!Ob!'n. ;s8d, 867bd, bcr, 843cb

R,S,T

Racal: 13c RAF Museum,

Hend n: 510ebr, br Railrrack North West: 867db Redferns: 150bc.l., 508e, 604bc Michael Ochs Archives: 50Sbl Pankaj Shah:

604[c Renault; 384clb Reunion de, MIlSCC:s Narionaux: I 69rr, S44cb Rex: Features: The Sun Ocr, John Powell Oelb. 1 06bcr. Julian

immonds 116b(;, 182chr, Tim Rooke 190 crb. 427cL 570rrb. 365[c,8i6br. 2 db, 552br, rr,

5 1 bl, SOOber, 59clb,759bl, 760bl. 76Ir, 72bca, 738crb, S81d,

II bla, 896rr. 939bcla, bra. 940cr3o cr AcrionPre 5: 235e Agente DPPl: 799CJ, cr ANP Foto: 608nb Jonathon Buckmaster: 1 SbJ Jorgensen: 84Str Clive Dixon: 38ber, 406bl T Doccon-Gibod. 322eb Fotos International/ Frank Edwards: 271br Malcolm Gilson: 322crb Tony Larkin; 27<:r Brian Rasic: 760br Sipa Press: 190erb, 220ub, 220c.rb, 386cb. 410cbr, 552crb, c, -Osbc, 85~tr, I07ber. 923bl. 932cr Foulon/Tavcrnicr- 308el SciJk 271bd Tom Srockhlll. 36b! Gn:g Will':II1I.1: 1 .... lb] Richard Young: 380br Roskilde Fcsnvnl:

360bc, Rover Group: 736bca The Rowland Company/ Ariel; 900trb Colectia Regal5. 1997 a Majest5.~ii Salt! Regina Elisabera. 52 J bl, 742d Colegiul Regal de Muxic;i, Deparramenrul juniori: 63Gbl Culegiul Regal al Fizicienilor:

38 J br Royal Geograpbieal Society, Londra: S39tl. SIDor Royal Photographic Society. Bath: 676cra Charles Russell: 884bl The Sainsbury Centre for Visual Ar : 77Sbcr. bla Perer Sanders: S08d, cl, cr, 193(r, 468a. 90c. bl Hans Sas Forografie: 324d. cr NJ Saunders:

96clb Floyd Sayers: 842db. cb, 303t. bcr, 686ca. 916bra Scala; 495rr. 215cb. 3Ud, 361n:, 419tr. 420ca, 583cr. el, 742bra, 457c, ecr,

7Sb.:, bra, 82.5br Accadernia, Venice: 7 I bel Biblioreca Mariana. Venice: i Ida S Pierra, Vatican:

I bl Science Photo Library:

I2Gbr, 156cr, 21 cl, 265bl, 230c, 883b.:. 293tr, 298br. 588b]. 326br, 377br, '87br. 39Scra, 402bcr,

04d, 61eb,8 7tr. 501be, 79cr. 584br, 22.6bd, bcr, 610bca, 661b.:, 714bl. 8 Obc, 778bc, 782.br. 796bl, 853bc, 861crb Agema Infra Red Systems: -17er Laborarcrul Foro Los Alamos: 310br Doug AlJ an,

91 tr Peter Arnold Inc/Volker Seeger: 848 rc/Szuson J \Vong: snbl Bill Bachman; 230bl Alex Bartel: 300cra A Barringron Brown: 8 bra Alex Band: 298bd. 78br,58 br Julian Baum. 7Sler Tim Beddow: 572cd, c Biology Media; 81d Martin Bond: 12b" 147car, S21er. 76%c Dr Tony Brain: 224d. 91 6c1b Dr Eli Brinks; 841d BSIP Laurent: 2S4crb BSlP LEeA: 253d BSLP VEM: 264crh, -'69c BSJP Taulim 781br Dr Jeremy Burgess: Ille!. .237bra. 6U2cb, 39Srr, S84c1, 126bcra, 671tbl. 767c, 81 Sbr. 870db, 882crb Mark Burnerr: 94c1b C Studio: 66br 839cr Cern, Rl.oiez: 369cbb J Loup Charmer: 715d, 8S2cb Pr S Cinti, Unlverslre d'Ancone: 873c1b Mark Clarke: 159cl b CI in ique Sre Catherine/ CNRl: s41bl ems, 1990 Discribuncn Spor lma:g':: T br, 419br CNRI: 402cJ, 643rclRM Tckeoff S91 tc Prof C Terlaud:

Snecr Andy Crump. TDR, WHO: 6091r, 933[r \'<f Curtsinger:

18trh CU~(()m Medical Stock Photo: 254((, 6'IScr/R Becker: 414bc, ~81c Mike Devlin: 402c Luke Dodd: 39 db, 538hr Marrin Dohrn: 615bl, lS9be, 643br John Durham: 381 era Ralph Eagle: 629bcar Harold Edgerton: 380: lb

ESA: 230d Dr F Espenak: 73gecl Eye of Science: 154<::[, 474db, 891erb. 380bl Slndo F-arina: 6"1bl Dr Gene Feldman, NA A GSF G50ca aughan Fleming, 756br Sue Ford: 629bla Simon Fraser:

G cl, 214br, 578bra, 625crl Newcastle Universitv Robotics Group: 7S6cr A & H Frieder Michler: 890[. 584c D Giffurd~

32 era G Gillette: 586bcl Geospace: 8lbl Carlos Goldin: 278br Allen Green: 721 cbl Alan Greig: 6-i6bl J Greim: 474rrb Tony Hallas: S J Bcr, 870be Hale Ob crvatories: 394bl. sz« David Halpern: 404cra Y Hamel, Publiphoro Diffusion: 23Scb Adam Hart-Davis. 402blr. 713cr John Hcscltinc: 744br James Holmes/Hays Chemicals: 13bl/ Oxford Centre for Molecular Sciences: 79crb/Rover: 756cb Anthony Howarth: 139br B Iverson: 895 bl Dr WC Keel:

39 cbr James King-Holmes:

56 br, 715bea Labar/Lanccau, Jerrican: S6c1 Gary Ladd: 87r1b SCOtt Lamazine: 770hr Francis Leroy/Biocosrnos: 70gerb DrAndrejs tiepins: 211 bla Dick Livia: 238cbBill Longcore: 265cb Dr Karl Lounarmaa. IS9d 0 Lovegrove: 709[r Dr P Marazxi: lS9c Murine Biological Lahorarory. 14bl M Marten:

S90brW IX 0 Mclnrvrc: 51Sbd, 541c(, be David Mcl.ean: 2)Odb John McMaHc.r: 214cbJohn Mead: 362br, R52br Peter Menzel: 238crb. 268c1a. - Sabia. 625br, 810bra, 709.:ra Dr David Miller: 330br Hank Morgan: 74 ec Professor P M<)Ha, Dcparramenrul de Anatomic. Universirarea Ln Sapienza. Roma: 766rl. eel, cc '"'69bl S agcndra: 931 bl Nasa: 123rc, rr, 126bla, j 55be. 24!ut. 650bra, 48]br, 572clb, 6S0fe, 7'39<:r, 796cr, 332cr, bra, 8S0b , 852rcr. 870bel. cbl, 896bc 922d I

FC: 8 Zcbl, 70od, rcl, rc

ational Center for Atmospheric Research: 692cr National In tirutc of Health: 824br Narionai Library of Medicine: 64Sbt: Na.tional Snow & lee Data Centre: 709brn

rssc 14bl. 891c1b AA:

84 bl NOAN; 394bc Novosri Pre s Agency: 123d, 692bra, 739M RAO/AU): 394crb

R Le.J: Slbe David Nunuk:

13rt Claude Nuridsany & Marie Perennou: 602era, 370br. 891 bel. 692d. db George Olson: 26Mbl Omikron- 841 be Laborarorul de Bioflxicii Molecl.lhra, Oxford:

1021

.>.l'TORH FOTOGRAfULOR~1 M LTt:MIRI

Biblioreca enrrului hakespeare:

Joe Cocks Studio ollccrloru -78bl Gill Shaw: 103bcr. 615tc, 613hr Shell UK Ltd:

!-_'kr Shiner Ltd: 154[r Jamie Simson: 486cbr koda Auto: '13bc Sky Sports: Kerry Ghais: 1175br Sam Teare: 8 She! olccria Harry Smith: 439bc JCD Smith: -3 cbl Colectia Sophia Smith: 1168..:r Smiths nian Instirurion: 190rr Smithsonian institution Astrophysical Ob ervarory: 394br Socierarea pemru cooperar~ in vrudii nIscjli ~i scvierice: 493cra. 'i29tcrb, -63c. -64cr3, 879[, era, hra D Tease: 7'"64cbr ony

Cia. ical Archives: S22bl Forografii sud-arnerieane: 16Ibe!.

2et Nicholas Bright: 74cb Robert Francis: 99ca. 193<:a, cb, 53%r01 Ktrnball Morrison. 213br lony Morrison: 97 rb, 98cbl, 99,b, 160c, crb, bcr, 162be. 146c,

1 64c. br, 58br 20cl, 58Scra, 705e, "Lcr, br, "')r Chris Sharp: 74c

enrrul de Oceanografilt

. outhampton: 620trb Biroul

Turi ric Spaniol: 90[t. ret Spectrum: 129c1. l52br, 694crb,

) 93bl. 313t, 50Scbr, 625c, 363c, 867c. 866d. 871..:r Frank Spooner: .. 88M. 88.1£1:, 590br, 93!k 94Sc

arlos Angel: 292hl K Bern rein:

I07c Keith Butler: 591cbr

,aroma: 36ca, 18. cb, 829tt.

'i'iOu, 424br, bet, 425cb, tr, 808br. -nca, 333 rrb, bl, 606bt, 31 Deb, 880bl. 608br. 7l8cbr 920rl, 941 rr, 948[, cl, bcr, 933e Avencurier: 26crb, 570crb, 5 lbr/Dierer Blum: 462er Figaro/G de aubicr: 'II-be IGerard Kosicki: 20 blat Don Perdu/Liaison: 90br /Ribt:ir'o Antonio: 187ea /ChiassonLiaison, 25cbr, l06bla/£dinger, -S6bI/S.us;!ki: 283te Simon Grosser: IIO),r P,w) Massey: -Gab R Nickelsbcrg: Gle Paul

Nighci ngale: IS3cb Richards/ liaison: 18Ger Rigwood: "'18dSrills/Foroblirz:90bc Heinz itucke: 628tr Sparring Picture :

"94cl, 795b], bel. I 64Lr, 410bc, -93[e, c, bl Doug Barwick Collingwood: 96[[ Staacsbibliorhek zu Berlin(lreu si cher Kulrurbesirz,

I Iusikabreilung mit MendelssohnArchiv: 453db Srarland Picture Library: ESA: 6S0cr, 842c Arhivele de S,;n din Michigan: 868clb, br Stiftsbihli<lrhek. St.

allen: 191 cr Still PiCt'UfCS: 3et Alain Compost: 4Slrr, clb Andy Crump: 217ti M~rkEdw:uds: -t4bL, 164bc, bl. S48bl Carlos

Cuarira/Repormge- 1 cr, 641 bJ Dorninquc Halleux: -+4t1 KIeh.1 Hubert; 39[[ A Maslennikov: 313cb Gerard & Marg! .. Moss: 75 bl Jorgan Schyrrc: 3lcb. 45cr H Schwartzbach: 362rrb R Seier : 451 c Tony Stone Images: 18- c,

1 J 6c. cbr, 6tl, 28Sber, 192c1,

I 93,cl, 499tr, 285rr, HI rl, Mer. 930[r. 934crb Lori Adamski Peek: lS3ci Glen Allison: 309tcr

Cbri topher Arneson. 427bJ Doug Armand, 186tr, 944cra Bruce Ayres: 784d Brerr Baunron: 62car Tom Bean: 186cl]ohn Bc;my:

7cr Oliver Benn: 492rd j';\1.11 Berget: 696[r Christoph lSurki: 20clb Michael Calderwood: 5 el P Chesley. 909bra Philip H Cobleruz: 62ch Tony Craddock: 169r, 30Scb Ary Diesendruek: 19cr, 146hl Dietrich: 492crb Chad Ehlers: 3!>4d R Elliott:

491 be DH Endersbee- 735br Rebert Everts: 11 d. 193trb Ken Fisher: 73c John Garreru 63Ghr Alain le Garsmcur: 216r Hans Gclderblom: IS9bl C Gupron: 768br B Hand: 934cra. David Hamon: 857(1':1, 813clb Robert van der Hils: 98[ 0 Hiser: nbl. S8da 1 Hiser: S84r:r Jeremy Horner: 292d Hans Peter Huber: 16lhl 5 Huber: 193c1 George Hunter: 188cbr R Iwasaki: SO cr Warren}a eb : II<kaJac:ques )Jngoux: 2Sc.lr Simon jauncey: 402crb David Job: 62ebr Richard Kaylin: 782bl Alan Kearney: 639c1 P Kenward: 8 Zcla H Kurihara: 909ca Robert Kusel:

15trb John Lamb: 20crb, 92tt Franz Laming: 291c] Lawrence: 606rr Yann Layma- 47.: A Levenson: S05bl G Brad Lewis:

Mark Lewis: G2bl Philip Long:

S7e1a Yv(' Marcoux: 181br~ ill &- Deni Mclnryre: 146o.:.r Mike McQueen: 29cra Manfred J',.lchlig: 306c Hans Peter Merten: 269hl John Morley: 472cb Z Nnw,tk Solins: 313c1 R POl more: JS'lbd

icholas Parfitt: l8chr, 414d J an Pragen: S44clb Colin Prior: 73L-. Greg Probst: 620 Donovan Reese: 61 bl Martin Rogers: 6ZScb Michael Rosenfeld: 273ch. 9)3bl Lorne Resnick: 190:ra. aSb!. 8 er RNHRD H Tru t: 572cr M Rosenfeld: 831cr J Running: 58 el

Saule: 88J br Kevin Schafer: 291 bl J Sci ig: 792bra M Segal:

Sllbl A & L Sinibaldi: L99tc Hugh Sitton: 29db. 3Ilc, 934bl

had Slattery: 62 ch David Harry $rewarr: 570br Sac;}h Stone: 59cb Mike SUIOwiar: 19db Thatcher /

Kaluzny: 313bl Tom Tlll. 881bc:

NO ToruaHn: 62bla Darryl Torckler: 923br N Turner: 808eMnrk Wagner: ¥icr John

arden: 97tc Rand>, Wells: I:l br, 812erbS Wescmorland: 193bcl, -6e1 Ralph Wetmore: 299c Ken Wilson: 143cbl Art Wolf~: 28car, 2.92hc RcxZiak: 813e Sygma: R Ellis: 7!'l1 bl Yves Forestier: 698crb The Taec Gallerv, Londra. 77 er, T5br Techniquesr- 583cr,1 Telegraph Colour Library: l lcbl, 44tb!. 629bl. 625r, crb, 369tr.

83 J hi, 840, 235 db, 736bra, !'l7Sbcr Action Plus: 83lcrb Bavaria-Bilda reutur: 239ca

Bcndu Pres,: 541 rr Bildsgcnrur \Vurld: lj 2.1 cal olori t1 I Fred \'vhf..!. Black ~tilr: I 6br. cr,\John I>.IcGrail: 159n P T'iernuss: 60'ibcr Topham PI rurcp tnt; 2.l)tr, 6u, SScbl. OS orb, ,I rr, 9 bra, <)07.:1.510hl. '\ 'd, \$O.l1l.23bl A~>od.u~d Press. 878hr .• SO be. db .. 601)er. 933.:r l)inodin/R

bekhar: 466ch Tom Miller/Image ,,- orks: 815bln Press Association: gOldb Toyota: 843cbr Trucks: lS0cb. crb TRH: n2b] olegiul Trinuy Dublin: llOer Trip: 5 Sd, 78Sda 1\1 Barlow: IBu T Bognar: 50Shr I.Burgandil1ov: 3S7db cc. 471c, 628bl D

oJ.~:69 cr Dinodia- 466bl A Dinola: 11 cr M Feeney: 90bc A Gassen: 283cr F Good: -61r Z Harasym: 561 be Ibrahim, 802bt oJ85d V Kelpskov: IIGbla. 80-c(, 113bra, rrb, -48b! M Lee: J06bl T Lester: 897blD Maybury: 561bl C.Rennie: 76ka Helen R gers:

S09db, 433br, 't66cl, ,s ,,_.b. ·j.90hb, 561br. 2,63d." nh, il· hr. -'''%1. 7HObi S Slupiro: S02. r.\ V

hul",: 80S.:h Erh: Smith: 96<:. br, br,\.II<) 1:.1 W reer: '122er

!f(:all /Havcns: SI 1,[ A.T;. gn)', .n )l' t\ 'Ihvy: 2.1 Stdll 'SOSd.

f"Rbr B.Tur""'r: 7 L4ca, 5Gb!: R V.H80" GOSber Y. Varigin: 357c J W~kdi,,: 47ub, 704[r [

Wdlbd )vc: .. nbr TH Foro Werburg: !!02c M Wilson: S03e Tunnels IX Tunnelling, Miller Freeman Publishers Ltd, 851 rcr "{ark Twain House, Hartford, CT: 873c, bl, bla Muzeul Mark Twain, Hannibal, Mi souri: 873br

U,v,w

ariunilc Unire: 609~c] ha~c: 933tc 'Iarina Statdor Unite, Dept. Apiirarii, Washington:

S23ub. bl, Hans VerkrQost:

21 )cbl, 216cbl. bra, 2] 6bcr Jean

Vcrrur: 312cb Prin bunavoin III Victoria and Alben Museum, Londra: 496[r, 580bl, 7 Sbe! Vintage Magazine Company © DC

Comics: 606br Roger Viollcn 385c VIREO; Greenwalt: 5Pd, \Vad~worrh Arheneum, Hartford. USA, J Pierpont: Morgan Collection: 419cr \Vales Tourist Board: 737br \Vallace Collection, Londra: '85bc. 454c1 Frederick \Varnc: S32cr \Vatenora.ys Pharo Library: Derek Prart: 694bl \'iTcl!com~ Institute Library. Lomira: 164bl, 41 cbr, S":"4cl. re. 891cJ. 66cr, 873bl. 889rr, bl. bea Ellzaberh \Vh king Associates; 593cl Thc Wiener Library: 43"(. c, cb Peter Wilson: 31Sehl \Vit\dru~h Photos, Ray Glen: 663d. cr. rrb Women', Transport Service/FA IY: -2')d Woodfin

amp & A soc., Woolwich Building ociery, Jim Wilson, All Rights Reserved: 238(r World Pictures Features-Pix: 623cra. 566ca, 909be. 640cta, 1 br, 676bcr arid Trade Organisarion. Geneva: Tania Tang: 235bl<1:

Wodd Wildlife Fund.] layers: 240bl

Y,Z

Yorkshire Sculprure Park: -4br Zefa: 24br. cr. 26tr, 46ca, ..,- cr, rr, 1311Tc, 8Mb" 795bc, 162c, 694c[' 678db, bl, ll8br, 216b1, 20 db, be, 265cr, 1<t7tr, 300er, 7Sd.S4br, 387crb. HIbd. 406tc. 38Slr.

S 1 Gbl. 19cr.1. i20". 438crb, GUicb. '186bl. 4~Sbr. 501 bl. 526[r. 'j \lb., 538cr, 324da. 8ibe. 634,r. 369cb, '56"'db, 63l bra. O"'bl. -29br, 2 8bJ, 35Sci, 63crb. S79d, SIOd, 80cfl.87Sbl71:-cra.br.

'I be, 867br. S64a. 811 rrb, 813bcr. 903bl, !lSI ce, er, ., 19c1b, '"'12e. 933(r. 934d, t \xra!th~r Benscr: 69- cl Bouriru 764bl Cameraman: 466b£ Danun: 08cb. 861 cb Dr Dyballa: 64bl Gcopressr 624bl ed Gillerre: 14rr Hecker: 33 rr Heinrich, 18Gr Honkanen: 4Sd. 748rr Hummel: 25da Kitchin: 692blJaemscn: 26Sda Lancing; 37Scb Maroon: 86er Medncr: 156bc Schneiders: 80)(f Srreichan: 40Sca, 06br.67Ltl Stockmarket: 72%1. 933bc Sunak:: 216c A&J Verk~ik: 8 I Obla VOigt: 31 [I"

Ire forograt'ii de:

D. Agar, Nlax Alexander, Perer Anderson, Rob)' Braun. Paul Bcidmell Geoff Brighdi nB"John

1023

AU'1'OiUl FOTOGR,HIIlOR $11If\JLTUMIRI

& Mrs Clive Smith, Nsshend Stud. UK. Par &Joanna Maxwell. lodge Farm. Srud.ii Arabe, UK •. Mrs Hampton, Briar Stud, UK, Miss S Hodgkins, Mrs Caner. Wirron, Wih~, Grelhc Broholme, Canada, Haras National de Pau, Franf'\.

Par Buckler. Canada, Miss Mill.

M & P Ramage. Mount Farm, Clydsedale Horses. Tyne & Wear. Mr Brooks. Rare Breeds Farm,

MHI Lnae, Hildenborough, Kent. Mn Rae Turner, Mrs C Bowyer. Sail y Ch ~pl in; Kew Garden s, Muzeul V:iniirorii. Muzeul Razboiului Imperial, Insriruro Nacional de Amropologia, Mexic, Muzeul Evrciesc, Landra Planetarium, l.ondra Muzeul Transporrurllor, MUleul de isroric a mund; Manchester, MU7.ed" din Manchester. Hugh M,Manncrs. Muzeul Motorcycle Heritage. Westerville Ohio. Musee du Louvre, Musce Marmarron, Musec dlOrsay. Paris, Musco Arch~ologico di Napoli, Muzeul Londrei, Muzcul ornenirii, Muzcul Imaginii in Mi'j'Care, Londra, Muzeul Ordinului Sf. Ion. Muzeul Scoriet. NASA. Muzeul National al Armclor, Londra, Muzeu] Maritim National, Londra, Muzeul Nafional al Meroarelor, Beaulieu, Muzeul de Isrorie Narurala, Londra, Muzcul Sarului. Norfolk, Vechiul Observaror

R~·gal din Greenwich. Muzeul Universiriilii Oxford, Muzco.! Pitt Rivers, Oxford. Muzeul Powell COHon, Pratt & \'Vhimey, Armurariile Regale, Muzeul Regal din British Columbia. Victoria. junior Deparrmenr, Cclegiul

R<:ga.1 de Muzici, Socieracea r<:gaJi de geografic. Muzeul Regal al Scotiei, Muzeul Pavilionului Regal, Muzeul de Ana ~i Vial"- Religioase St. Mungo, GJnsgow, MUZ~I<l ?!ijn~ci. Londra, Insrirurul S(OH Polar, Soden: D'Econornie Mixre D'Argemeuil-Bnons. Tumul Londrei, Universirarca Tulane, Universitarea Chicago. Muzcul universiear de arheclogie ~j arnropologie, Cambridge, University Muzeul Zoologic, Cambridge, \'l:Wes Tourisr Board. Cqleqia \%IJace, LondTa, Fred<:rick \'\farne

Penau permisill.nea de a JUlosi dr\ik ~i obie,etdc lui Be-atri.t p·Ottcc. Cam'lul Warwick, WUbo:rforce HOll$e/Hull Ciry M115eUmS, Woodehest~r Mansioll. AtueU HampTon Manor House ~i MU'leul ~i Galer;a de A era WOTrhing

Bulmer. Jane Burton, Marrin Cameron, Tina Chalmers, Gordon Clay tone. Jim Coic, Neil Cooper, Joe Cornish. Phil Crabb. Tim Daly. GeoffDann. Phillip Dewell.john Downs, Peter Downs. Michael Dunning, Andreas Einsiedel, Gerry lWis, Phillip Enticknap, Neil Fletcher. Lymon Gardiner .. David Gamer, Bob Garhany, Philip Garward, Chrisri Graham, Frank Greenaway, Derek Hall, Alison Harris. Paul Hayman. John Heaver. John Hesehine, Alan Hills.john Holmes, Kit Houghton, Chas Howson. Colin Keates, Luke Kelly, J. Kershaw, Gary Kevin, Barnabas Kindcrslev, Dave King, Bob Langrish, Cyril Laubscher, Richard Leeney, John Lepine, Bill Ling, Mike Linley. Neil Lukas, Ronald Mackechnlc, Liz McAulay. Andrew McRobb. Trevor Melton, Neil Mersh, Simon Miles, Ray Moller, M. Moran, Tracey Morgen, David Murray. Nick Nicholls, Marrin Norris, Sue Oldfield, STephen Oliver, Nick Parfitt, John Parker, Janet Peckham, Liberto Permgi, Roger Phillips .. JiU Plank, Marrin Plorner, Susanna Price. Tim Ridley, Dave Rudkin. Guy Ry</cm. Kim Sayer. Karl Shone, Steve Short. David Spence.Chris Stevens. James Scevenson.jane Srcckrnan, Clive Sneerer. Peter Stringer, Harry Taylor, Mathew \V'ard. Linda \'\fhitwan~, Alan WiJliam5, Alex Wilson. Jmy Young; 391,525. 884,125,652.. 530.531,260.337, 270.883.50.514. 165.365. 149, 174.432,458.476, 519,520.84. 63,86.701.348.700.745,712, 755,731. 833, 517, 735, 855. 898. 536, 900 M ichael ubc Jacket:

Volumul I: Copcrra I: DK Images. Muzeul Briranic (db). COPUta 4:

DKlmagcs: Muzeul Britanic (cb), OK [mages, FOTografie reprodusa cu permisiunca The Royal Pavilion, Libraries <HId Museums (Brigh ton and Hove) (bl).

Volumul2: Coperra I: DK Images:

Gables (db). DK Images: Judith Miller ~i Area Amici (d]), OK Images: Muzcul Louvre (dr).

DK Images: NASA (eb), OK Images: Muzeul Maririrn Na~ional (br) .. Copen'a 4: DK Tmagc5:

Glasgow Museum (ber), OK Images: Judjrh Mil!er and ~i

& Glory (da). DK Images: Pareul N~!ional Kahdu (ctl).

Volwnul3: Coperta I: DK lmages:

Gables (n), DK Images: Judith Miller ~i Sioan's (btl, DK [magt'S: lv(uzenl d~ Isr·orie Natura!iI (dll,

DK Images: Pitt" Rivers Museum (clb), OK Images: Muzeul de ~rjinl"a (bJ). Coperra 4: D K Images:

Biblioteca Briranica (db). DK Images: NASA (hi) ..

DK Images: Muzeul d", Istorie Narurala (cia).

Volumul d. Coperra 1: OK Images:

Alistair Duncan (cr), DK !.mages:

Judith Miller (erb). Coperra 4, DK Images: Muzeul Rhboiului Imperial (d), OK lrnages. Muzeul Ordinului Sf fan (dr).

Volumul 5, Coperra I: OK [mag~s:

Muzeul de Stiln~a (br);Jerry Young (el). Coperra 4:. OK Images:

Alistair Duncan (d); Muzcul de lstorie NaUlra!ii (cla): Muzeul de Sri; !l{a (be).

Volumul 6: Coperra 1· DK I!1l:lg~~:

Muzeul Inugin.ilodn Miscare (tr); Muzeul de Isrorie Narurala, Londra (bl); Muzcul de ~Tiin~ii. (cr},

VolumulZ: Coperta 4, DK Images: lrv Beckrnnn (br); Magnu. Rcw (cr); Muzeul Maricirn N~ponal. Londra (cia),

Volumul S, Coperra 1, OK Images:

Dinesh Khanna (bl). Coperra 4, DK Images: Alisralr Duncan (be). Volumu! 9: Coperra L DK Images:

Departamentul de 'Tipariturt ~j Desene, Uffizi (d); JHry Young (b). Coperta 4: DK Images: jerrj' Young (d).

Volumul 10: Ccperta I: OK Images: Peter Charlwic.k/@ DK, Prin bllna,'oin~a Muzeului de Isrorie Narurala, Londra (d), Dinesh Khanna (c); Coperra 4:

DK Images: Sean Harner (be); NASA (el; Pitt Rivers Museum (d).

Volumul l l : Ccperta I: DK Im~g<.:s: Muzeul America» de

brari .. Nacurala (cI):. Muzeul Briranic (rf); Crank Greenaway (c); Musee de Saine-Malo (br); NASAl 1PL (er)] Ross Sin)Jm & the Winehcombe Folk & Police Museum (bJ). Coperta 4: OK Images: Muzcul de' Design (be); Gables (cr); NASA (ell.

Volurnul 12, Coperra I: DK Images; John Downes & John Holmes!

© OK, Prin bunavoinra Muzcului dc !storie Natnmla Londra (rr); Alistair Duncan (db); 'NASA br. Capcrm 4: OK Images: B.P.S Walia (cia),

Volumul 13: Copac" 1: DK Images:

Dave King/Jeremy Hunt (elb). Coperta 4: OK Images: Chris Reynold.> (cia); DK Images: DaVl:

King Cd'r); OK Images: Spike

Walker (Microworld Services) (ber); D.K Images: Tina Chambers (bl). Volumul 14: Coperta 1: DK

lrn ages:

Alistair Duncan (chi); DK lmagc~:

Jerry Young (tr); NASA: (db). Coperra 4: DK bnolg~s: Jerry Young (e); Muzeul de lsrorie Narurala, Londra (d); Muzeul ~Iiinlei (db). vc 1 UIO III 15: Copcrra 1: DK Images: john Bulmer (eFr); DK Images: Ken Robertson Collection (e). Ccpcrra 4: OK Image>: Muzeul R:hboiului Imperial (bcr); DK Images: Jt:rryYoung (dl); OK Images: Peter Anderson/ Prin bunavoinra Univcrsiccrs Oldsaksamling, 0 .... 10 (efr).

Volurnul 16: Coperra 1: DK Images: Gables (dl); DK Images:

NASA/Finley Holiday Fjllll~ (br). Coperra 4: DK Images. Alistair Duncan (d1); DK Images: Dave King (hi); DK [ma~s: N ASAi] P r,

(el), .

Darling Kindersley doresce sa mu1fumeallc5.: Asociaria Bibliorecilor Americane/Newbery Award, Muzeul American de

Isroric Narn rOlla I Lynron Gardiner, Comirerul curacorilor Armurariile regale, Leeds. Muzeul Ashmolean. Oxford. Barley Muzcul ~i Cenrrul Vererinar Lands Farm. BBC

Echipa ill: deere vizuale/Machere, Thurston \'Valson. Muzeul Birmingham, Blue Note Records, Muzeul Booth, Muzeul Brlghron, Bolton, ASocia{ia Bibliorecilor Britanice, Muzeui Bricanic, Londra, Templul Buddha Padipa, Wimbledon. Londra, Caredrala Canterbury, Classic Car Magazine. Insrlrutul Commonwealth. Mnzcul Ccoperacivelor, Rochdale, Muzcul Na{ional Danez, Muzeul Charles Darwin. Muzcul Downhouse Keru, Design, Londra, Muzeul de Isrorie Naturalfl Downe Home. Edinburgh SUSM. ESA. Muzeele ~i' Galeriile de Arrii Exeter, Muzcul Memorial Regal Albert. Muzeul Maritim Exeter, Muzecle din Glasgow. Sncagoga Golden Green United. Alison Harris. Hones:

Moscova HippodRoma. Mr Conrcras, Les Saintes Maries de la Mer. Fran~a, Mr & Mrs LE Bigley, Hams N.1Lional de Saint La,

Franl!!., lady Fischer. P~rcul ECVl!StHl Kcnrucky • P~[chcn \"('ilke, Farm. Nigel Oliver Singlcborough Stud. Bucks, Europe.an Horse Enterprises.

Serb. Miss M Houlden, Amaeo Park, Spruce Meadows Canada. Mr

1024

AUTORII POTOGRAFHlOR I MUL1UMIRI

MULTUMIRI

,

I LUSTRATORI

D.vid Ashbv, !)d. tea, I SOd. 2 LGeI""-, 426d • • ~2r1.l951.~7d, 228ci, '»Id. 701d. 6:-6d, -~7". b. 312d. SUer. Pc",,), .Boyl,n; 426<1 Dave BUmlughs; I 22«. 30~d. S 1&'-, S4bl, Koren Cochrane: 49 d. 125".794"". br,

be I. 79Sd. 1 S5br. 170d. 4i6d. 67gb r, S30tl, 220".231t1.144d, 267d.172d. 17Sd, ZS1tl. 2'10b" 293cl, 294d. 305tl, 47d, SOd, 37Sd. ,'ttl, 37%cr. c.bl, 395d.17d. 415tl. 55501. [09.1. H,t 506d. 508t1.196d. 552.1. 'i57<1. SR6c, 145001. 565cr. 604t1. 605rr, 0<. (.61 tI.4S4t1. 334<1. 591d. 367t1. 330d. 6~ld. 7 !ld. 741t1. "S9d. 831t1. 7J8d, 'i38tl. n6d, 858<1, 819tr, 831~cr. bcr, bl. hr. 868<1, 889d, 7[Sd. 90StI. 107d. 89()r.

~ I "cl, c. be. Michael Ceureney. 2531. 47 .. d. ~38r. cr, i~ L cr. Angdika Elsebach: 39 lei. 'i14br. 65 lbJ. 652d. bl, 657bl. IS8hr. !02bl. MSc. 8S5d. S3Sbl. 66lkhr. Simone End, SM. S2d, 392t1,1 J 2tL J 17,1. I 32d.

] -3d, 794t1.S23t~. bl,SS4d.llltl,

• OOtl.65Id.lJ5cl,bl,cbr. ISSti. 6~Sd.

20J d.cr, 178d. 68Stl.678d. 189d. ~02d. d. "6)d. 2iOd. 7 I 6cl. 289 tl, 289<1. 319t1, 3S9d. 667t1. 602d. S7d. 66[d. 370t1. ;lotd, 379d. 3. I d, 165d, 389tl. '139d. 396d,

.. IOcl.'t18t1. ea. 149 d, 431ci, 288d. 174d. hd,4SSd. 82d, 483d, 183d. 663rl. 518d, 8'7d. S27d, 533.1, 84d. 553d. 543.1, 163", '-8t1.S8 rl, 599d. 85d. 63r1. ISSd. 172rl, ~g5d. 6>!3t1. 643t1. 675. 3111tl. ;ld. 683d. 688d. 686d, 687d. 69tld, 86d. }SOd, 67N. 892t1. '141 d, 834t1, 745c1. 7SSd. 611 d.

- 37t1, 66001. 371.,1. 53d. 73 I rl, iJ2d. db. 630t1. 659tl. 578d. 832d. 65 d. cr. 655", 6-I7d. ~93t1, 806". 517t1. ;03d. 854d, JS~d. 612t1, 13Sd. 139d. 799d. 536d. Q02r1. 213d. ct. 895d. Nick Hewersen. BI6 b,20S.",. cr. d. bel, bcr, blJohn Hou{';hton/ Brighton

Illusrradon. I 22t1, 5113 tI. Chris Lyon>: 7S7bd. 8S1d.Pond & Gilc." 391<1,1'11<1. 2S3d. c. bcr, I 67t1. 240d. 260d, 270<1. .Hid.264d. I. cr SS3d. cl, 302<1. 629d. d. br.66.Jd, 'S8d. 09rJ,-llld.'tL-i.(f,414d. '135<1. 438t1. d. 43Gcl. b. 3Td. r" .. 32t1.

MULTUMIRI

,

Dorling Kind .... I"" do~", sale mllll""'.....:a """"roarelor re"",'ne;i "'S"na.:.pi pemro 'imornl :too«!.r la ." .... m lu=

Asi<trnp. .ditori,j~. do.slgn mplhn<:nt1lr 11 "",«·ta"': R"chd FOSfCf, Rcb=John', Maggie Tingk. Frml'="- $rich, SU~ C"p"'y. John M "Pp.'. Kd d, Lye. N oney Jone' An'tonl;\. supl imcl1 (,~r.; idcntiH""" m<ngr.ll11' lngnd N ill>oo. H dcn S mil, <.) n. Andy S:lf\~Ql'I1,Joofln~ Bordwell, S~rah Pownall ond AHdrea 50dlc.

Design DTl' :supllmcntar: T""",in !'mel ... Tan)'" Muk.1j...,

,,\;;i..,,,niJi c.1r<ograficl:ruplimcn .. ri: David Robe"". Roger Bullen. S(c'< F!an.g:>. .... ]on. \'O~<. Sarnh B.ker-Ed ... Jan 1 .... 10, Tony Cru.mhm. Mkhael (=in

fn<ia; Hil.ry Bird, Ruth Du>:bury COrL":ro.: 11 !arion D.-nt

Dosign copetti: Ch ri. Br:tm f.eld Tutu",r .mb,,,oddor, <on~mla,dor Ii

781d. bcr, cr. Slid. 5l2d. 339d. 526<1, 33'd, 519d. rr, 89001.891= SOOd. 60111. i6d. Yl4d, 509<1. 643". -09". 7.30d. b. 351d. 770d. 767<1. 769d. acl, -84<1.82'111. S73d. ber, 8951:>«. Sill;. Alane R"a,o", lite. . rcr, 3Str, 52tr. 749tc. 81 tr, 119.r. 84tr, !36,e., 1 .. 8<1',44,<1', 2l4<r. "I.;6<r. lH2cI. 190.:.209<1', 196cr, 19ld. 2lJrc. 219rr. 220bl .750d. 2S6cl, Bin. 14<w'" 26lc. ~71d.214[r. 273d, U;8",. 29'),r. ~4:?c. 313t[, 64Gd. 593d, cr; 4141>\, 3')(,[r, 556rr. 't I!kl. -i47~d, 436tr, ",J7d, 84)". ..60tr. 723,d, 463,<:. 468 c, 218rc. 46H",. rr, SOOd. 50Gbl. 50Ic,4-i9rr, 526c, SOlr.

55 'a.45 lIT, 566n, 5BSd. S'ltl. 'lS9u. 565rr. 599[r. he. br, 453r1. 607rr. "'6". G16rr. 6s[r. 66rl. 671<r. 631..".4- ,m.

5tr. 3SSrf, 661tr. -30old. [T. -,)5.-1. 1192 I. b r, 688tr, -34rr. -2.1br.45-rr. -6.lbr. 'l61tr. 7'9b<. 769d. 8401<, 2(1NIT. 4621T, 71rc, 825tr.814cr. 8981C, 724". -26.:1. «. Colin almon. 12rl. [13d.S/d, \I2t1.d.l'f. I 36t1. 1 'i5d. bl. 139<1. <c. 196d.213tl.

214d . .ui5d. ca, cb, C!, 231JtI. 299d. ber, 300d, 298r1. 309bl, 376d. acl, 38i'd.;le 394r1. 3911d. 'Iii Id, cr. bel, 199d. 200«. 463d. 533d. cl, br, 51 qd. acr, 55811. br, SoIDd. bcr, 5311d. c. 5S0d. 7Srl. ;3Sd. 633d, tr, 369rl. 680d. '07d. 71 Sri. 756d. 739r), '~-8d, d, 811l teo...:. cl, cr. "96 tl, tr, SISti. 7S2d. II 1 Sci. 860tl~ Rl>dfi~v Shadcll:

J'Mbd. I 95rr. 261rl, 723 d. 323 el, Peeer Visscher: )lld, cr, 2S'i d. 852<1. John Woodcock: II rl, 71Od, lier.lOre. Md. o.I4t1. bl.51d. Sitl. 91d. 100d.GltI. 'Pd. 9!ka. 67"", 6&r1. 110d. 75d, L I 4re, 119t1. 115rl. br, 11601. 8qd. IUd, 6:nd, 624d. 126tl. bl, I 2Nd, I 29<c. BOd.br. I 22r, 623,1. 624<1, 126<1. 118d. 129t", BOd. br, 134d. 802d.lIq,!. 148r1. T5Od.JSltl.

I 52cl. (T. 445tl. I ;3rl. 156d, 124d. IGOd, 161 d. 205<1, I 6<1. 16'1d. 694r!. S2.8rl. 169d, I 01. :n2cl, l69cl.=. 181d. 182d. IS6tl. 559 rl, 9Od.194t1. I 86rl, ISSd, bl. 211 d, ca, cr.209d, 1 93t1, 191d. 216d, 217«. ct. 2.J9d, 750d.156d, 215d. 216d. 23ht. 615r1. 204rl. 223t1. 23"'<1. br, 239d. 242d. 580.1. 258d. 14-<1. 27 .. d. 159<1.

281 d, 569r!. 900rl, 649r1. 650b.;:, 26Sb(. 8'i2t1. 291 d. 30 I rl, '-H2tL 587t1, 31 ,d. 314d. 31 Src, 321 d. ~ 19d, 878.1, l25d.

contisiilnr I"'nm, ,ntnnna{ii:

Fuodap;. Ag-. Kh~n: Amori:con r""', Amnest)' Inranarlonru; An~J Soun!! Rr<oroingSrudio; Ant;-Sla",,"Y

Intern. t;onill.~

Argylt: momonru: Ario" i!ll:in.,; Arm~ ~,," Navy Sto,." AT&T, lm.mian Touri"" Ik,."d:

Barclay!'Bank: BSC TV:Susi<S~'plr.~nJ (he Newm,un.:L tL'Jl1T. B~ri<> of Londr~ Ltd; BECTU; BJJiU; MuzN1 Boowt B<loqJ the Ch<!lJliJ'~ B ('; Brae,mar A nriqlI"": BlrdlilJ1d; Brighton s,,~·ur. C"n=:.Brici.h Equi.y:

Car Sur.i .... 1 Tm.t, Ten), Moore; Ccn"", Ii>r Informarion on Langoagt: Te.ch;ng; Chubb Sof" F.quipm<nr Company: CILT: Ciry ""d Guilds ofLo.ndra Arts School; Civil i\viJ!ion Authority; Clubb·Chippcrfidd Ltd; c,'ro:

A,; Corporation of Londrn: CPSA; Cusden Arcru,ceB. ~(j,.m"bl'; Divya P:md<, Dudle,'.nd Wc,,, Midland. Zo<>, Voter Sudd<>ck: Dyson Appli.nccs: £I .. rro~; Gemld Edd}·;

nSII. 360d. 33l1d. "'OSrI. S16d. ';106rl.

lid. 3 3d. 38'hld. 38,r1. 382d. 'fOld. \97tl. '102<1. sr: d, -IO-Id. 't05d. hi ... 06d. .O':'d. 821 tl. 90:-01, 'IZ4d. nSd, ;;')6rl. .19t1,SO-rJ,768d, 14d.·,-·k,cbl.cbr.

~ 33(1. ~9j,1. .. 36<1. ~37d, 3·'I3rl. ~6()d. 138b.cr. -92tl. Ind. 286tl. :-nr!, 7SI.d. 'l6Sd ... 6{.«, ·}68d. (,15d. 45 I t1. aer, + 7Id. ~~2d. R·nl. '1~kt '+S7rl, bcr, be. ·'SSd, 362tl. ,.6Hti. 4S1 rl, 't91 d, br ... 99d. 5OOd, )O~d.·~-d. 510d. SOld. 449d. 911d, 24\1d. cl, SO 1 rl, 51 Scl, br, lS4d. 521 d. S27t1. S28d. 5J9d, be. 539<1. S46t1, 450d. 'i')·\d. 429rl. 562.d. d. bl, 566d. 'q I rl,

,)i' .'id. 599<1. 58~d. 583d. 'T. 5S4tl. SS6d, -89<1. 567d. 561tl. l'I'ld. 565<1. S96t1. c. ~72tJ, S74d. 599t1. d. 591l rI. 4S3d. Sol Id.

78d, 592d. 607d, nOd. 610d, 8-5d. rr, 9(1l1rl, 6U ,tl. bl. d. 616r1. 61 d. 61.rc. 65tl. 6l0rl, cr. 620rl. 61[d, c. 625r1, 6}'td. 636d. 673t1. 43001. 455<1. 363d. br, 35S,L 380tl. 672d, 662d. 56'fd. 695t1, 698t1, 696d. "'06c, 704t. 703ci, 70 .. d. 70Stl, 86.3t1, 713rl. d. i14cl. 691rl. 348.1. 739r1, 70%1. d. ~4'k;1. 2T8d. 711tl, d. bl. be, 722.1. H7d. 761 rl, 355cl. 356,. rl. 357,. d, 76Jrl. 7S4t1, 461 d, 766.1, 13%<. 7G9d. 839rl. 8 Orl, ,74d, lOSd, 7S"'d, 56d, 7700-. 766cr. -72d. 769bd. -86d, 462d, S27d, bel, ..t;2d, S27d. bel, lId. d, zia. 23d. 67d. 68c.71rl.

3d, 74<.69d,S"'9ci. 789d.c. -90d. 791d. 19d. 81 Orl. 822r1. 823tl. 825d. S46d, 8241r. be. 849<1. bel. SSOri. c, 8S3r1. 832d. 8-6d, 844<1, 23\1t1. 86,<1, 84},J, 198d. S69r1. S') I d. 871 d, acr. 8~;\d. S80tl,735Il.bcr, 736t1. 737d. 60Sd, 8Gid, bl, be. S 14d. S7S.1. 898d. 72J d. 722<1, 890d. 09d. 896cl. 90 1 d. S90tl. 72 <I. -26d.773d.

Al rc il~1SmI1i i d<: Luci ano Corbello. Peter Serj ennr, Mile Saunders

MACHETE

Mark Beeslev: 56?e, 5nc. David Donkin Models. 92 ~"'. c, d. cr. 289 e. 192 c, -ISacr.l'l:w Griflld,-,~ 19b1. 9thl. 7>bl. 126r. 128bl. I)c. !7-k, 268", 31·ibl, 6'+&. d, 28Sh. SlObr. '>S3b. 6lbl. 677.;.. ~o&. RG3(, cl, Il.kr. P8~". 76Jhl. 787c. 6"bl.

R 19cr, 71l2b, III 5c, g 9c:r. 239b, 23'\«. ~69(, 61)11>.8821 • .1( r, Paul Hul.he. r: 182..

! ... ·nul)l [nl,,, ""1"",.,1 "IIJ~ IOHm F."''''I~I''': f\locrlr., I'ml.mdu.I, R<lth tlmh,,:

I )"II.ni1""1i~ A~,,,,,,I~ 11 A!im.",,,, : 1""""",1 .ie M.rl.~li"JlI\ljm~nr.r; Miche.! J H(JUMH Sit l(.ntHI~n fQ~rC'f anJ parrn~ 1,11(11.1, flll< t rth, ,E -Mllr~ ni

Lln,11 tI: ..11", Mll!;cum;German

,lfinn,,1 Thurl~r Offi._~(:"; GOlO:"me lnstiwtc; J"."'''' C;""gh; Gr"'''p'ace; HM Prison 'icr,·j,·.: S.m I I ill, Hone,'well S,hool. Dkk C .. np.r oml Divp P.od~: How.cd League for P"n.1 Rcrorm: HQwlcm .• nd Port Lympllo Zoo. ,1Merny '\'\I;, .. on, In,pcrioJ \Vitr i\hl!~lIm; Innirun:ofCivil Engin«rlng: rl~li'ln CultUral J nstitur.: J"I''''' Fe;ri .. ,d l'itluc~rion T",,,;}"!,a.n Found.,;on ;Japan

""'.ty: l.p""",", Nano".1 Touri ..

Org:lOi .. ,ion, Jordan In!Ormation BUr.:21l:

Xcw GarJcns: Kings College. Lond,,,,, Kit A1<1"pp Ar,h[=~" Karel T .. d. tntre,

L I:>anl>" Tourist and Informaciun flk.:

Lluytls Bank: Hugh Lockharr·Ball: LondrA Poltr", Offioe; GernJd Lovell; M.h",n Vo,,~buJ, ry D<,cdopmcn, Programme:

Mal.y.ian Tourifr Boord: Mari. Montes.ori Troining o rgani""iDn; Mellor< R",)' ~nd Parm .... Ltd; Pol'I;' Merropol1'.n.~

209.:.55(, c, 7S:? cr. 'i89 c, 65 bcr, 20Se. ,\ lel~J.ni,· \Villi ... us. 3T'Ie.

FOTOGRAFI

D.vid AS'" 56(' c. <T. <I. G",,1f BrighrliI'tg:

I 1::!1. 252"<11. 5<;.1 re ..... r. 506<, <f.

Andv Cr:twf",i.I: 1),;",21)<.26 Itr,l9~ c, d. ;,.300 tr, er, 3IJS cr, 309 bl. 3-6 ch, 646 c.cl. )8- <.593 <.199 rr, br .• cr. 2 I) d, tr, c, cr, 'ilS3 br, 468 be. b. 18~ bl, 533 d, 534 c, SS tr; bl. 55 .. b,c. 610 .. d, 909 bl. rr.'(,!k Gr c. "07 d. cr. 75 6c. S87cr. 759. 91ic, 819<r. 311<1'. c. 7Rlh. SIS c.

Mlehael Dunrungi 265rr. Steve GOrton: 1%1.91 bl, 7Shl, 122d. br, I 28bl,l65bc, 265d. er, 202..:. )00 br. ) 14 hi. 906 cb, 377 3C. lOO bcr, 192 c. 432.d. 51 Sb, S-IO tr, c. br, cr; 567 c. SS3b. 59h.:r. 909o.cr. 61 bl, ~07bc. bel, 715cr. 374,cr. 630""r. bot. -6:'b r, 61bl. Christi Gr:thamc '1'+3.

F~nk C ... "n.",,,:': 173<,523<.52. c.525. 224(', 611·k,b. db. bib. 1'1:0,,<3. 2oi5e. ClI. 202[[, 20)c. J37 bl, 716r. C'., cr, lB9c. 302 crt t. cr. 3 59c. 3 70,~. cr. 3 S ,bel. 389b!. 43:ge. d, cr, #0, 516.:1, c. cr. 3k, %!Ohd. 263rr. e. d. bl, 643rr. d. 675". e, 38 lc, 72<. 683bl. 68S<, cr, 686<:. 687e. br; "OO,t • 83 r, 755e, bcb, 578:1<., 6 7e. 247«. c. Mark Hamllron: L4c, 18Ze. 2U9c, '530,,;, 556 c, 752 cr. 753 c. ':;T, S2S tr, 58ge. 65 bel. 20Sc. 8 5tr. be. John Heaver: 295, 196. AI:>n Hills: 632]. Kershaw: 723. 781, 228 d. bel, bee, 451 r, era, cl, cr, br. Simon

.uk" 309 d, cia. Gary usbler- 92c!<l, 81- t. Sam Peckham 566 bel, Tim Ridlev: 150cl. cr. 388 c. cl, "b. C;L Janet !'caNOn: . !97. 4-17 acr, cr. chr, b. Jim Seagat: J lb. Cli ve Srr .... r: 93. 2l'1<. bl, C~. 2L5d. 265. 300 hI, 398 'to -1<61 c, 200 acl, 586.:r, 78 rc, bl, cr. M:uh.w Wiard: 126" 135br. 205e, 830. 426<r. d, -12 itr ,bl, 428c1. C. <c. 615b,. 137".238tcl. ber.SSO rr, S8 It.

ncbl, 14id. 274 c, 900 d. cr; 26B e. 301 c, 360 tr, bl, SI6 rl, S 17 h. 54 cb, 286 bcr, 847 C. cr, 848 [c. 526 h. br, 515 c, 562 br, 563 bl, 5-2 cl, l-w cl, 146. 606 cr. 909 d. \110 c, d. 620 cr. 430bl, 591<. 367cl. cr. br, SG .. d, 706c, 63l<. cl, aer, 863c. d. br, il3lr. Z-Sac. 763bl. 839(" a, c 531lc. 78ic. IU7d, c. br, asse, d. n.:r. ~;9,. C. 849<"r.

(' c. 11')0(;1, K~ I. )l~3nd. 239b. 235.: r, 869c~

MiddJ.,." Ceunry Couru Midland Bank plc. Muzo"! Omtnh'ii: Muzeul Narional al Muncii: N.t;o""1 Tn .. " Clandon Park:

Natu~ Mog:uine: D.phn. ."ill.: New For .. ,! :uure ~es<. Deft); Gow; Norwegian Tourist Board; Emma O'Brien; OPEC; OXFAM: Pad;: S •• ke.ping

upplies, Godfrey Munro; Mkhacl P'lfson" Patent Office: Mode! rnag:>lin<, Peace Pledge UniQfi: Philippine Tom;« Board; Pi"lIi/Young & Rubicam; l>·!Ltzeul Powdll Corro n: Prboo Ref Om> T "",r; Proctor amI Gambl~ Litntted: Profmor Clo"dcsley Thompso~;R..V!T. laurie HOlm£: Ro:<:linc & Spr.uvl; Ron"ul,; Roehampmn Golf

Cou r"'; RO)"l1 ]Jur; ru cion "f, ~v:d Att:l1i«c1j.; RSPB: S,fn.bury5, Genevi(1't'

S •. Jullan-Btown: Scour A.sod.tto",

.:sruar;n, (Inr~rn"rion:tl) L,d: SNCF; Stanley Gibbons L,d. Mark l'cg: [lhoe~ Fr=r Thom>: roc; TW'I'cron Zoo:

UNION: Sociel';!tt;l Viking, FrN<rlck \Varn< p<nrru Beo.trix P,mer: Volbw.gen UK: P.1Ii \\'7.u.J" Watts. .pr, 0 M, Whitaken. Malcolm Dye" Arj<l Wiggim: 5,,01 \'(tiL-on; Fondul Mondial pemN N,m,,": z'mussi; \\'7001 "'ich Bu i Iding Soo<l)'.

1025

CONTRIBUITORI ~I CONSULTANTI

Simon Adams BSc MSc Istoric ~i redactor

Norman Barrett MA Redactor sporriv ~i consultant

Dr Martin R. Bates BSe, PhD In tirurul de Arheologie Universitatea din Londra

David Burnie BSe

Redactor ~tjjn~ific ~i de istorie narurala

Jack Challoner BSe, ARCS, PGCE Redactor §tiinti Rc, anted or implicar in Departamentul de Educatie

al Muzeului ~tiin~ei, Londra

Julie Childs BSc

Zoolog ~i redactor pe problerne de isrorie narurala, anterior presedinre al Deparcamentului de Relatii Publiee, Societatea de Zoologie, Londra

Neil Clark BSe Paleontolog, Hunrerian Museum ~j Universitatea din Glasgow

Paul Collins MA Insticurui de Arheologie, University College

Dr Gordon Daniels Conferenriar la caeedra de isrorie, Universitatea din Sheffield

Veronica Doubleday

Lector la catedra de Iscorie §i Srudii Critice, Universitatea din Brighton

John Farndon Redactor §i consultant

Roger Few BA

Redactor la subiecrele dedicate istoriei naturale §i mediului inconjuraror

Theresa Greenaway BSc, ARCS Biolog §i redactor pe subiectele de istorie narurala

Frances Halpin BSc Consultant §tiin~ifl.c Ji profesor la Royal Russel School

Dr Austen Ivereigh DPhiJ Lector la catedra de istorie

a Americii Larine, Universiratea din Leeds

Matthew Robertson Cusrode senior al nevertebrarelor, Gradina Zoologidi din Bristol

Theodore Rowland-Enrwistle BA, FRGS Redactor ~i consultant

Noel Simon

Membru ernerit at Societatii pemru Supravietuirea Specillor, autor al volurnului dedicar marniferelor, Red Data Book

Carole Stotr BA, FRAS Redactor pemru ternele dedicate astronomiei ~i spatiului cosmic; fosc director al Old Royal Observatory, Greenwich, Londra

Jonathan Stroud BA Redactor ~i consultant: literarura

Barbara Taylor BSc

Speciali tin problerne de rncdiu ~i redactor pentru rernele de istorie narurala

Louise Tythacort

Redactor ~i consultant pentru Asia de Sud-Est

Richard Walker BSc PhD Redactor pemru cernele de biologie umaria ~i isrorie naeurala

Marcus Weeks B Mus Redactor ~i autor

Philip Wilkinson MA Isto ri c §i re dac to r

Elizabeth Wyse BA Redactor ~i consultant

Dorling Kindersley Cartography

in colaborare cu consultanti de tOp pe reme dedicate cartografiei, ambasade ~i consulate

Robin Kerrod FRAS Redactor §tiin\ific §i consultant

Bruce P. Lenman Profesor de Istorie Moderns Universitarca Sc Andrews

Nicky Levell

Cuscode al Colecriilor de Istorie, Muzeul Horniman

John E. Llewellyn-Jones BSc Zoolog §i biolog: redactor ~i lector

Miranda Mac~itty BSc, PhD Zoolog §i redactor pentru temele de istorie narurala

Kevin McRae Redactor §i consultant

Haydn Middleton MA Istoric ~i redactor

Mark O'Shea BSc, FRGS Custode al repcilelcr, Parcul West Midland Safari: erperolog §i zoolog: redactor pemru subieccele de isrorie narurala

Chris Oxlade BSc

Redactor ~i consultant, specializar 10 §tiin~a §i tehnologie

Douglas Palmer BSc, PhD Redactor, lector §i preparatOr la Open University, specializat in paleobiologie

Steve Parker BSc

Zoolog, redactor ~tiin~i1ic ~i membru al Societarii de Zoologie

Tom Par on MA Specialist in istoria and ~i redactor

James Pickford BA Redactor ~i editor electronic FT Mastering

Richard Platt BA Redactor ~i consultant

Darling Kindersley

ENCICLOPEDIA ILUSTRATA A

ILIEI

ERATA

Volumull

• La pag.!3 la tirlul Baze # alcaloizi eva citi Baze Ii alcalii

In loc de "un alcaloid este 0 baza" se va do "un alcaliu em: 0 baza" in loc de "taria unui alcaloid" se va citi "diria unui alcaliu"

In loc de "alcaloizii tari" se va citi "alcalii tad"

• In loc de tirlul Industria alcaloizilor se va do Industria bazelor alcaline

Iar in text, In loc de industria alcaloizilor se va citi industria bazelor alcaline

• La pag. 15, la tirlul Motoare ell pistoane, se va citi cilindrii motorulu [ in loc de cilind reele motorulu i

• La titlul Mocoare cu turboventilaror, se va citi turbopropulsor in loc de turbopromotor

• La pag. 31, Ja tidul Tanzania, se va citi Dar E Salaam in lac de Es Salaam

Volwnu12

• La pag. 118, in lac de titlul ZimeIina, se va citi Zibelllla

Volwnul3

• La pag. 129. in lac de cirlul P:lduri de euca!ipt, se va citi Arbori de cauciuc

• La pag. 130,la Hardt. se va citi Tasmania ~i Marea Tasrnaniei in lac de Tazmania §i Marea Tazrnaniei

• La pag. 134. la titlul Cel mai vechi dovezi, se va citi Tasmania in lac de Tazmania

• La pag. 185 la tirlul Comrolul flotabilita~ii, eva citi nautilus in lac de nautil

• La pag. 186, la titlul Caraibe, se va citi 1492 in lac de 1942

Volumul4

• La pag. 218, la titlul Pescuitu], eva citi apele Oceanului Pacific in loe de apele Oceanului Atlantic

• La pag. 239, la titlul incepururi, se va citi 55! i.Hr. in lac de 51 i.Hr,

VolumullO

• La pag. 565, la titlul Maya, se va citi America Centrals 1n foe de Mrica Centrale_.

::a c as

._

-a

._

..

o U

cu

...

• ._

......

u

_!g

o u

lnlitul.t~ anterior Enciclopedia mileniului pentru fomtl!e

Planeta Marketing~

UBER~OVUS

Colectie sponsorizata de:

oriflame

natural swedish cosmetics Descopera rna; multe 10 www.dk.com