Sei sulla pagina 1di 88

PERSATUANBULANSAIBITMERAHMALAYSIA

(MalaysianRed (iescent Society)

hIO.5
P/{NIDUAN
ET.IKU

PERATURANPAK/ITIAN
SERAGAMPESMM
BUKU PAIIDUAN NO. 5

I4S4!AI{ JEBASSM
FERSATUAN BIILAIT SAEfT UERAJI TUAI,AYSIA

PEITDI\I{'LUAN

Pematua! Bula! Sabit Mi:rah Malaysia ( PBSMM l adal€i diantsra


Persatua.ri-PersatuanKebalgsaan Pe.gemkan Pala,.tgMcrah d€n Bulan Sabit
Merah seluruh dunia yang rnerupunyai pal{aian sersgsJn tersendid.
Ikgunasn pakaian seragam ini diamalkan scmenjak ianya ditubuhkan
da.lamtaiun 1948.

Eluku Panduan No. 5 inl adalah bertujuan untuk membed pandua! pakaian
seiaEa.tnyang seha.rusuya diikuti oleh semua ahli I'BSMM, Ttap-tiap jenls
pakaian seragam yang terdapat dalam Buku Paadusr ini adalah untuk
pemakaian bagl tugas-tugas tertentu atau seperti yang dlsyaratksn dala.m
l.eadsan tertentu atau seperti jang diaraikan oleh piha_t<atasan. Ada
aliantara pakaian seragam, seperti Pa]<aian Seragam Wanlta l.ang
rnernpunyai pllihan- Pilihan ini ekan ditentukan oleh pihak yeng
mcmerintah sesuatu unit mengikut a.iahan dari pthak atasan.

Walau apa pun pakaian scragam atau pilihan yang telah ditetapkan, tiap-
tiap pemaltaian h€ndaklah ocngjkut garis-garis p€ndua! yang telah
ditetapken di dalam Buku Panduan ini. Segata kemusyktlan mengenainya
trendaklai dirujuk kepada Ibu Prjabat Kebangsaaa PBSMM mengikut
s€luran terteqtu yang telah ditetapksn oleh Pfrlembagaan pcrsatuan.
Setiap ahll PBSMM dilarang mengubah dtau menokok-tambah pakelan
seraga,rnyang telah ditetapka-n.

Pakalan Serogarn digunel<an untuk mempamerkair identiti PBSMM. Ianya


juga bertujuan bagi mcmupuk semsngat disiplin dikalangan shli. Dengan
ilu Paksi€n Seragam harus dipakai dcflgan kemas dan bangga dan tldak
tlipaLei sewcnang-wenangnya sehingga mernb4wa aib kcpada e.hli yang
mcmakainya don PBSMM pada keseluruhannJE. Pegawal Dislplin atau
Ketua di dalam sesuatu unit PBSMM bertanggungiawab bagi mendntukan
supaya pakajan seragam itu dipakai dengan betul dan kelnas.

Ilersama-$amalai kita menentukan supaya Pal<aiaJ,Seragarn PBSMM yang


dipakai tidst mendatangkan aib d6n merlatuhkan imej, nama dan rnsruah
PBSMMpnde kescluruhannya.
KAIfI'IINCAII
AEXAYE$ PEnll-enA !ry54
AUR,AT
P6 lehrdu.!
L Ay.nt-By@t AD
2. P.nlrtan Pit.lltt S€f sgr'l 2-5
3. P.artrlrir Btntrng-BlntenE l(cborsrslr / Plngat 6
/ Ucdrl Robo
4. Ncgnmrl Tl.p"Tlf,p Prl!$|r astagra t'E$ U 7-LO
5. (}aqbed.h Thp-Tfrp itdD.lr P.L.tri 8{rrr8arn
PBAllu
6.1 Pakalan Istiadat No.1 - PegawalLelalri l1-l?
lr,2 Pai<dianSeragam No.2 - Pegawai l,elakt t3-14
6.0 Pal<alanSeragam No.3 - PegawaiLelaki 15-16
6.4 Pakalan S€ragam No,4 - Pasukan Bsntuan 17-1E
Sukerela (PBSI- Lelaki
5.6 Pakaian Seragam No.s - Belia/Pasukan 19-20
Baltuan Sukareh {PBS) (Kawatan
Kehorrnatanl - Lelakl
$.6 Pal€lah S€regam N,r.6 - Anggote Amtrulans zL-22
- Lelaki.
S.a Pekaian Se.agsm ND.7 - Urdt keiernasan 23-24
Bemotoslkal IEMU) - Letakt
S,A Pakaian Seragarn ND.8 - Belia/Kan€.k- 25-26
Kalak Llnk- L€lali
6.9 fai<aiqrr Serirgam l.lo.9 - Pesuka.nBantuan 27-24
Sukarcla (PtsS)/ Belia DaJrl(6na]d-I(elr8_k
L€lakl (Link)
5.10 Pakaiai Istiadat No.l - PegawdlWanlta 29-3A
!1.11 Pakaian btladat No.2 - PegaweiWailta 3l-32
$.12 Pakalan Seragam No.3 - P€gawaiWanita 33-34
5.13 Pakalen S€rugartrNo.4AMts - Pasukat 36€a
B€rituan Sukarcla (PBS)- Wanita
5.14 Pakalan SeraSEfl No. 5A&58 - g9-42
Belia/PasukanB6ntuan Sukerela(PBS)
{Law6l6n Kehonnaten) - Wanlta
5. 16 PakEla! Seragaln No.6 - Anggota Ambulens 4.A.44
- Wsnita
5.16 Pakaian Seragsm N0, 7 - Unit Kecernasan 45-46
Bermotooikq.l {EMU) - War ta
'
6,1? Pakslan Seragsln No. 8 - Bella/Kansl<- 47-4A
Iknak ll,txk) - Wanita
5,18 Pakelan Seraggln No. 9 ' Bella/Pasuko-n 49-50
Bantuan SukErela (PBS)Den l(en€-k-Xanak
(Link) - Wanttq
6.19 Pakaian Serag€m No. l0 - PegawaiDan 5t-52
L€in-Leln Anggota * Wdnita (P ihan)
AEKAYEN lEBn4aA MUTrA
gURAT

6. P|tlila! 8drg.m Gu'r.r!'ra/ Hbir 63-60


6.1 Psla.ian Untuk Petugas Dapu! & Sqiian - 53
{klakil
6.2 Pgl(slan Untuk Petugas Dapur & Sqiian - 54
(Wanlta)
6.3 lbkslar Wet Sult'AflEgota Penyels.Elat
Dalam Air PBSMM - (Lelski & Wanita)
6.4 Palraian Untuk Petu8as Pengendali Boat 66
PenyeliamatPBSMM - (Lelaki & Wanlta)
6,6 Baju Hujan PBSMM - (L€laki & Wotrital 57
6'.6 Gambaiajah Topi (Ba€eBall Capl DtFr*ai 5a
Bersame ' Vest' PEISMM- (klaki & r,yartte)
6.'l Pskaian 'V€st'mSMM U4tuk Pbtugris 59
AmbuLans- llelaki lh Wanital
6.4 Palaien've$i' PBSMM - {Ledfd & wanita) 60

7- Scor'rl.taw.tar-Jrl'atcr Det 6 PBSmI Ysbg 6t-62


Lrjrr.t E6ls.t dl Pallglat
a. Slrt|rna.r P ogL.t P€gawrl Drn A!rygote FBSDIM 63-6a
tl.l Susunan Pangkat PegawslDan Anggota r53-66
PBSMM.
A,2 Jalur Topi PegawaiYang MefnakaiPangkat 66
MPP Ke Atas Serta Kedudukan Pangkat Di
Bahu Kalsn Dan lBaiu Kiri
4.3 Jalur ?opi PegawaiYang Memakal Pengkat 67
MP & M Serte Kedudukan Pangkat Di
Bahu Kansn Dan Baiu Kiri
4.4 Tiada Jalur lopi PegawaiYang Mcmdkqi 6A
Pangkat PPPKe baw€h Serta Kedudukan
Pangkat Di Baiu IGnen Dsn Bahu Kiri
9. orabrr.J.h Lonosli P.nB!.t ParnLra lBirttrrr. 69-70
Itllhrch FBal e B6l|!
0.1 Gambaraj€h Lencrna Pangkat Pasirkar 69
ElantuaJrSuk rela IPBSI- kncand l(ain
9.2 GambaraJah Lencana P;gkat Beiia - 70
l,€nca'rraKain
1(), Oembe.qlrl ltcdudulaa L6do.tr! 7t-74
1O.1 kedudukan Lencalla Jurulatih PESMfi 7l
7O,2 (edudukan Lencana ltetua lJtsma 72
Seksyen Dan l,encana kepinpinaD Belia
IO,3 Kedudukan Lencana Kecekapan Elella Dl 73
Sebelah Lenggn Kiri
tO.4 Keduduks.n Lencsna Kecekapan kanak- 74
K6n€l<Di Sebelah tengao Kiri
SEK$YE:N
1
AEH,AYEII I

IYARAT.SYARAT A

1.1, Pal(alo-o-pa.kaian seragam PBSMM heaclaklal dipel.at lengkap


dengan pcralatan y6ng telah dlperuntukk€m bagi tiap-ttap Jenis
p6-kaian seragam.

1.2. S€mua peralatan sepertl pingat-pingat, rebcn (rlbbons I dan


se,baSaln)'ahcndaklah mengikut spcsmkast y6ng tel6h dlluluskEn
oieh Mqilis Kebangsaa! dan dibcli secaJapersendlrlan.

1,3. P'ikatan s€ragam PBSMM hanya boleh dlp8kal semasa


meqjalar*ai tugas PBSMM.

1.4. Ahli-ahtl tldak dtbensrkan meoukai warta atau fesyen pskalan


seragalll atau mcnokok-tamba! atau nlenSubah pa].aian dan
per€latan ya4g dtgunak€n.

1,5. Ba.rang-barang kemas ddak boleh dtpakai scmaea memakai


pakaian seragam PBSMM kecuali Jsm tangan dan clncln
perkahwinsn.

1.6. Ahli-eilt yang telsi dlberhentikan atau meletakkan jawaton


adalah duaia.nt memel@i pakaian scraga.rnatau lencana PBSMM.

1.7, Mcreka yang mcwatill PBSMM ke lu.t negara heddaldah mcmakai


P€kaian Scraaam J.ang bcrscaualan men8ikut arahan et€.u gaiis
panduan yang disyaEtkan.

1,8. Hanya mdeka yang bcragolna Sikh sahoja dibenarkan tlerna.kai


sarbGn mengikut spesiikasi yang ditetapkor.

1.9- Pakeian Seragam wanlta No,10 mempunyat pilihan untuk mereka


Yang bcragama Islam.
1.10. Hanya jawatan-Jawatan yang dlscnaraikan dalam Seksyen 7
sehqia mempunyai pangkat scpcrti di dalam Scksyen 8.

trl
AETrSYEN2

PERAIITAI PAXAIAIT SERAGAM

Ladbtrlg Dt l6!ge! ' tambsn8 Bulan Sablt Merah dengan


Bdn perkataan 'Bulan Sablt Merah Mslaysia" .

2.2. Tandr Nogcrt - Nana negerl dengan hun-rf berwarna


mers}t.

Tongt.t P6g.wd - Pegawar yang berh€k mcmskai toagkat


ial6i ysng berpanglrat M ke atas sahqia.

Tongkat kayu berv€Jna hit€m dengan


lambang Bulan $abit Mets! dl atas
kepala tongkat,

Lano.ae Tolrl/ - a. Lncana topi belsulam untuk


PGet Csp/Sonllol/ pegaw€.issiaja..
Borlor lI.t/gtrrbr'r
b. l€ncana topi logam untuk lainlain
eng8ots-

c. Lencala kain untuk kanak-kenak


(Link)

Topl tr|rt[L PcglEal Pcak Cap Biru Gelap dengah lencana


LcLLl bersula.to.

Songkok Baldu Hita& deag€n


lenca.nabereulan

Beret Biru Celap dengai lencana


bersulam.

Topl 'itaseball Cap' hitam dengffr


lencana ksln .

2.6 Topl Ult|rL Lab- Beret Biru Celap dengan lencana


L.t! Ary3otr logam untuk lain-laln alrggota,
flrol*l n Wlaltr] 'topt tsasebatl Cap' Merah
b. & Putth
uotuk kanal<-kansl( (Link)

Topt uatlt Pogawi 'lopiBowlQr Bbu CcLap dengsr


Wsnlta lencanabeasulam.

b. Beret biru gelap dengan lencana


bersulam,

c. Topi iBasebal Cap' hitao dengan


lenc€na kElfl.

'| ,, I
2,8 Socralol r,rtul - a. Songkok Baldu Hitam de48an
P6E.trrl lencana belsulam.

2.9 gr.ba! (b.!l m.rskr - a. Sarban Biru OctaP dengan lencane


yanA bd4ibr Slllt bersulam untuk p€gawai
.|hdrl

b. Sarban Blru Gelap dengan lencana


logafii untuk laln-laln anggota.

2.lO J.lur Topl P.larst - - a. Dua Jalur Bunga Padi Emas bsgt
PorL oop Pangkat MFP kc atas.
b. Satu Jalur Bunga Padi Emas bagi
Pangkat MP dan M.

c. Tanpa Jalur bagi Paflgkdt PPP ke


. bawah'

2,1L .Iahr Topt Pogatsl - - a. Pegrt.l yi.ng mcan*el p.ofut u


aougkot Lc attrs.

Satu Jslur Boldu Me.a! Tua 11 .El


di antqra duajalur emas 11.6 .m l dt
tcngah-teDge]r songkok dan satu
Jaftrr emas lo.3 rEl di b€ha8lan
bawah.

b. Pegas.l yatg me|nalrll p.lgLat


PPP tc btwah.

Satu ialur Baldu Merah Tua (1 .sl


di antara dua Jalu! emas 11 tE l di
tengah-tedgah songkok dan satu
Jalur tmas lO.3 .Dl di bahagian
bawsh.

2,I2 r,.l|rt TopI PGS.trl - a. Pogr*d yu!8 a.torfd PrDi!€t


W!rlt.:- Dotle. Hrt MPP tc rtp'

Satu Jalur Bunga Padi Emao dan


Chlnstay wama Emas.

b. P.gsvat y.!S |ncir"x.t pugtet uf


& DI.

Satu Jalur Bunga Padi Bftas dan


Chirr€tay W6'na Httam,

E
Pcgrvd yaag lncmrkel pargt^t
PPP t6 barr!,

chlnBtay Wqrna HitoJn sehaja ta$pa


lalur
2.13, Larly.rd lb Hoot & I-anyard hitam berbunga untuk
Wlrol pegawar
I
b. Lanysd hita.rn t6npa berbunga
untuk lainlain arxggota,

2.14, TEt t{.da Wa.rna hitam dengan tulisa! huruf


besarwarna pudh, belukuran 7.5 sm
panjangdan 2.5 sm lebar.

b. Ejaan nama tid€.ii lebib dari t huruf


ukuran kctinggia. huluf 1.5aml

2.15. EpoLt -, a - Pogreal yalg |6€mrlat prtrghlt


l[?P L6 etd.

Epolet biru gelap d€r8sn Jdir! bu.Dga


pedt cmrr dl t.Fll. (lihat Seksyen 8)

o. P€tF Al yarg :Ee|ratrl p.ogLet


llP der! M.

Epolet biru gelap dengar jslur emas


dl tepi. (lihat Seksyen8).

PclFwrl yrlg b.EeLil prlgLrt


PPP t a barrh.

Epolet biru gelap talrpa jalur.

2.16. OqlGt Pqlelrit i'.ng |mGm.kal plrgtrt


FP Lo .tar.

Gojet wama dcrah doryar bungr


peall ctaa3 dl tc g!h, daJl butanB
l<ecil BSM

Gojet Paniang unhrk P€.kaianIstiadat


No. I dan Gojet Pendek untuk
palaian No.2 dan 3 sohaj€-

Ltl
2,17 L.rro.tra KoLrr Bgl|l : a. pegasal yrr! Eollahl pr!3t rt ttp
lcou.r Dotl *s b&rr.b.

Lencana Kolar'BSM Kecll (Collar Dotl


warna enra8 dipakal bersema
P.Lalaa l.tttrd.t - no. I g|f,d..

2.18 TelfplqtArlg - a, Tati ping8ang Nylon pudh serta


kepala logafl ldmbaig BSM dipqkai
befsa.rnas€luar warna putih,

b, Telipinggan Nylon Biru cclap se a


kepsla loga$ lambang BSM dip6l<ai
bersama aeluar w6lna biru gelap.
'^ z,Lg Affu et |,Dfprhf a. Pegrwel y.!g mGErtrt penglrt
' Ent*Prldr! Mpp L. at c.
I.thdet tfo, I
'rtrql{ Akuilet V,rarira Ernas Berbintek
Mer6h dengan D[q Ntob.

Pclttrl y.lli b6'ralal p.ngL{t IUP


Lo brwrl.

Aiguilct Wdna Emas Berbi4tek


Mcrolr dengan SqtE l|lob
2.20 Logo Edr! S.blt - a. Dtperarg aU Lcdur_todEa b€bt
ffGtah D.ri Tandi l6gia ba.[u patatra rcegrE
ltcgGrl XSCUALT t
- pakalan No. 10 Wsnita.{pilihan)
BeJuT'PBAMM.
- Vedt PBSMM
- Wet Sult
- Petugas Pengendall Boat
- BaJuHujan

!!OId; tr-.KaR q "e rlNr/$ra, $- ,'AEr;1TA P-pAKtt


SEKSVE}N
3

PEMA:T(A,N.AN
BINTANffi.
BINTANTF.
KEBESARAN/
PTNcAT/M$DAr
REBEN
SEKAYE S
PEMAITAIANsIIYTAIIG-DINTAIIG
I<EBESARAII/PIITGAT/UEDA!, R&BEII

3.1. PemRkaia! Bintang-Bintaog l(ebesaian dan Pingat-Pingat adalah


..nFt'l lFril.tr '-

3.1.1. Dipakai beNama dcngan kaln selcparg (sash ) bes€rta semua


Dalah-Darj€n Kebessra!, Bints.ng-Bintang Kehormata! den
Pingat-Plngat Percekutuan/Negeri-Negr:ri dan PBSMM.

3.1.2. Blntang-Bintarg Kehbrmatan dan pingat-Piflgat hcndald€h


dipakai di atas dada sebelah klri tergantung pada pttanya-
Jlka lebih dari satu hendaklsi dlsusun teratur dan lurua,
penganu8erahan ye.ng tinggi sekali di seb€lah kanar hamptr
dengan tcngsl dada. Semua BirtanS Kchonnatan dan
Pingat hendaPJah djpa-t(a.idengan permukaan sebelah
hadapdnnya menghadap kcluar.

3.1.3 Jika Bintang Kebesa.rEn/Pingat itu iebih dari 6 buah ia


hendakleh disusun bergantung pada setu palEllg bertindlh
antara satu dcngan lain. Pa.l6Jrgtcrscbut hendaklai tidah
lebih dari 6 inci dan di sematksn sama tengsh supaya
keduduksn kski Bint€ng-Bintang Hebesaran/Pingat-pingat
tersebut betulbetul di atas bahagian atas pelapis {flap) poket
baju.

3,1,1. ApabltaBintanjE-Binta.ng/Pingat-Ptntat yang terssngkut pada


satu palsng ltu terlslu baqrak, hendaldah disusu[ bertihdih
kasih dengan permukaan Bintang atAu Pingat yang terka[an
sekall kelihetan iclas.

. 3.1,5. Plngat-pingat PBSMM hendsklsh dipakai selepas Pingat-


Pingat Persckutuen/Negerl tuenglkut kekanansnnya mulai
dsri kanan ke ldrl-

3. I.6. Blntang-blntang Kcbesaran/Pingat-PinSat/Medol hendel{-lah


dipakai Lclika memakai Pakaian Istladat No, 1,

:t.2. Pcmal<aian Medal/Rebcn (sebagai menggantikEn Bintang-Bintang


Icbessra.n/Piogat ) adalei seperti berikut ;

3.2.1. Medal ret,cn hendaklah tidak melebi.hiempat dalam sebaris.


Jtka ada lima ( 5 ) med€.Ireben, ianya hcndaklah disusuo 2
teben dibaris atas d€n 3 r€ben di batls bew6h mengikut
keksnannya, dari kansn ke kirl. Med€l rcben dipakai deDgan
Pakat€I No. 2 di atas poket dada scbelgh kiil.
SffiK,SIYHIV
4b

KEGUNAIIN
TIAP-'TIA'P
PAKA,,IAN
SMRA.GATt,I
PBSIWIVT
8EKSYENI

PA(AIAN SERAGAMLEL.{KI
4.L PAITANN IATIADA? I{O. 1 - PEGAWAI-&EIAIS

4,1.I Mengludlri Majlis Penganu8erahan Ptngat dan Bintang


KebesaranPeft|ekutttarl/Negert/PBSI'tM/dll.
4.1.:2 Terlibat deng€m perbarisan kehormata[ atau menghadiri
scbaSqljemputan rasrni-
4.1.3 Mentikut arahon

PAXAIAT AER.AGAII }IO. 2 - PECAW/U LEI,AIII

4,2.1 Terlibat dengsn perbrrisan rasmi s:bagai Ketua Kontlnien


atau menghadiri $ebagaijemputan .asmi.
4.2.2 Menghadlrlmegjruaratrasmi /kursus/semina.r/dll
4.2.3 Mengikut aiahan

PATAIAN AERAAAI$ NO. 3. PEGAI'III LELAIg

4.3. t Menghadirimes]'uatatrasmi /kursu!'/semins-r/dll


4.3.2 Tugas lcras dan Latihrln Mcdan
4.3.3 Mengikut arahan

P6$AIAN AEFAGAM l{O. 4 - PASUB?$_E4SS4!


BUIIARELA IPBAI : LELAIII

4.4.1 Terlibst dengan perbarisan msmi alau menghadlri sebaSai


Jemputanrasni.
4.4.2 MencrimaPingat/Sijil PenghargaanI'USMM /d11.
4,4.3 TuSas Khas daJl Latihan Mcdao.
4.4.4 Mengikut aralan.

4.5 PAt(ATAtgSERAGAM ITO. 5 - BELIA/PAAUI(AI{ TANTUA]|


SUKARELA IKAWALAN KPSORUA'l'Anl - lELArq

4.5. L Terlibat seb€gai ahli Kawalsn Kehorrnatan


4.5.2 Menglkut arahan

PAXAJANAERAOAJTII{O. 6. AI{GC]()TAA}IBULANB -
LDL/IXI

4.6.1 Dikhask€n untuk kakit€ngan dim ahl-ahli Suka-relawa.'r


Perkhldmatan Ambul€ErsKecemasarl
4.6.'.)- Mengikutarahar,

tl
4.7' PAIIATAIf tsERAqAM IrO. 7 - UI{IT rli-EgE!!4!!LI
BERIWOTOsIX"AITEMUL:LELAXI.

4.7.1 Dikhaskan ultuk k6ldtangan dan ahli-ahli Sukarclawan


Perkhidmatanr\mbulajrs KccemasanBermotosikalIEMUI
4.7.2 Mengikut araion

4.A PAItltrAlI SER T(}AM NO. a - BELrA_& t(AltAX-XArtAI!


U.!dKL,!g&A!r
4.8.1 Tugas rasmi dan L€tihan Medan
4 .8 .2 Mengikut a-r6-han

4.s raxaran eon e,aair r,lg.9 - pEGAs'r,r/pA€qBAU


BArsr-AneuraRElA-lpBlt jE!42.lgn4!ag-x45148
ILIITK} . I,EII\Ig

4.9.1 Tugas rasmi dan lratlhnn Medan


4.9.2 Mengikul ?rfahHn

PAIG]AN SERAGAM WANITA


4.1O PAXATAT|rgTtspaT NO. I - PEGAW4I_WA!!!4

4.10.1 Menghadiri Majlts Peng€nugerahsnpingat dar| Bintarg


Xebesaran Persekutuan/ Neg€ri/ PBSMM/ d
4.10.2 Terlibat d€ngan perba-risankchomatar atau menghadirl
sebagajjemputan rasn .
4.10.3 Mcngikut araian

4. r[r P/$(AIAI AERAGAM ]IO. 2 - pEriArlrnr WenrTA

4.1 I. ITerllbat dengan perberissJrl


rasmi aalau menghadirisebagai
jemputan msml.
4. 11.2 Menghadirimesyuaratrasmi /kursus/seminar/dll
4.1t.3 Mengikutarahan

4.!2 pai{7iiii[ SERAOAId !rO. 3 - pr,AAwlU WAfTTA

4. 12,1 Menghadirimesj.traiatrasmi /Lursu$/seminar/dll


4.12.2 fugas Khas dan LatihsmM€dan
4.12.3 Mengikut aiahan

4.I3 PiII(AIAII ADRACAM IIO. 4A & 4E - ]PAAUI(A.TY


BANTUAIT
ligl|eatla'lEEcl844.rryA
4.13.1 Terlibat dengan perbardsan rasmi atau menghadiri sebagai
Jemprrtan msrni.
4.13.2 MenerimaPingat/Sijtl PenghargaanPBSMM/dll.
4.13.3 Tugas Khas dan l,atihan Medan.

i!l
4.13.4 Tiap-tiap Kavalan Kehonnatanhendaklah seragamdengan
memilih samada Pa.kaianSeragam N,o. 4l\ atau 48
zt.13.5 Mengkutarah6n.

+.t4 PAI{AIAi! SER.AGA![1f,q. 5A pA 5]8 -IIELIA/PASUXAII


AANTUAI{ AUNAIIELA KrrWAtllt KISIIqRMATAII -
WANrlA

4-14.1 Terltbat sebagaiahli Kav* an Kehormat€n


'L14.2 Mengikutafanan

4.16 PAKAIA{{ AERAGAM nO. 6 - ANGGOIAATUBULANi'


-,wANrT4
4,15.1 Dikhaskglt untuk kakitangan dsn al .ahli Sukarelawzu)
Perkhidmaten Arnbulsrs Kecemas€n.
4.15.2 MenSikutaralan

4.16 PAj(AIAII SERAGAMNO.?- UnIT I!&]!:I'XASAN


EERMo.TOSIX/|! tbuut - WAt{tTA

4.16.1 Dikhaskan untulc kakit€mga.ndalrr a}lli-alrli Sukerelawan


Perkhidmatan Arnbulans Kecemasan Bcnrrotosikal IBMU)
4.16.2 Menglkut srahan

4.L7 PAKAIAJTAERACAM O.A-BELIA&-!T,ANAI(-HANAI(


l&!!!rrtj t[at{ITA
4.17,1 Tugaarasmi daJrl,atih€n Medan .
4.17.2 Mengikut arahan

4.1A PANAIAI| AERAGAU NO. 9 - BELIA, PNIUI(AT{ BANTUA.II


wl,urxt-ltra.tnTA
4.18.1 Tugas rssmi d6n l,atihan Meda!
4.18-2 Mentikut aishan

4.19 PASAIAN SERAGAU NO.IO- Ptr,GAAIAIDAIT I.AXI{-IIUN


AllccoTA - wAnTAtPrL[{Axl
4.19.1 Menghadiri rnajlis PenganugerahanPfirgat dsrl Bintarg
Kebesaran Persekutusn/ Negeri/ PBSMM/ dll.
4.19.2 Terlibat dengan perban$an kehormatan atau menghadlri
sebageijemputan rasmi.
4.19.3 Meugikut aruhan.

IE
EA5AI!.EEEEAGAM GUrIAISAMT,/ XfiAF
4,2O PAIGIAN UNTUITP&TUGAS BI\ITAOIAIVDAPUR &
E/TJTAIT- LDI,AK & W/IIIITA

4.20.1 Bertugasdi bahagiandapur


4.20.2 Mengikut arahan

4.21 par(ArAu.wpt ttitrf Aiiccol:a pEltvDLAr[AT DALAJT'


Arn Pa9MM - LnLAXT &r WAIUIA

4.21.1 Bencsnadt air


4.2 1.2 opcrasl menyelarnatdi air
4.21.3 l-atihan Medan
4.21.4 Merigikutarahan

4,22 texalax drn-ecra$ pptucae tpENcENDArl


Boa
PEUIELAMAT NESUU - LELAKI & VIA.ITITA

4.22.1 Semasl;:berlaku bencanadi air


4.22.2 Mcngikut arahan

4.2g SAJU IIUJAN PBSMII - LEII IX &IVAIIITA

4,23,1 Untuk semuaahli-ahli PBSMMkctika hujan dan dalam


Lugaarasmi. .

4.24 I9EI_jEAISIAILLLEITAKI6.IIIIANITA

4.24.1 Dipakaj bersama'Vest PBSMM'


4.24.2 Mengikut Arahan

4.26 I VEST' UI{TI'X A!]ff}OTA AUBUI,ANA


PAIT,AIA.IT
ILDLAIII & WAIIITAI
. 4.25.1 Bcrtugasshifpctang dao mslarll selepasjaar7.00 malam.
4.25.2 Bcrtugas di ka*asdn bencaia
4.25.3 SemasacuacaSclep
4,25.4 Tujuankesel,amatsn
4,25.5 Untuk tujuan perBenslan Orgadalsasi
4.25.6 Mengikutarahan
4.26 LAX4!4NjVECT'aEEUI4I,EL/|IKI & IPA ITAI

4.26. I Bertugasdi kewssanbencana


4.26,2 Terlibat dengan krtihar
4,26.3 Tl{uan kes€lamatan
4.26.4 Untuk tujusn pengenalanOrganasasi
4,26,5 Boleh dipakai dengan pakaia! perem8n/patsian seragam
4,26.6 Mensikut arahan

@
SEKS'YEI\[
s

GlhMtsARAJ/A,H
T]IAP.TIAP Jffi}NTS
PAT{.AIANil:
SERA(}AilIt
PBSIVIM
AEKSYDN 5

)PAXAIA.ITIATIADAT I{O. I - PE(}AIPJU T.,NLAKT

sonof,oKaaltt r,rNcAnAguLArEEani
IlftAM Df,ItOAIY {IATU
''AIIIII EALDII IUTR.AII
. ClqlET pAl|JAllO
TUA DTNTTARA IDUA
.'Aj.OR EIIIAII DI IiERAIT {YA||q
TEN(rA'|TTAillGAE BERSAI( 6AIA'AJ
aolgcKoK ' LErCAI|A l(ot"/tR
BAOT I,AIII-LIUIT
PEOAWAI
xlPouar alnu o&t.AP
TANDA gEGlJRt
AIGUILETglnlla
a!!6s BgRAn|Tt& r,auDAr'rqB6rM
ttE&t.H
BITTAI{G /P AAT

sARUI[o aalroait 19 BUTAI|O Aglt


PUTIII tu4al
oraRr{a
sq!a&
'r x[ .r/u@T
IES&
2 Dl OqrEr /tAtIO
a&REAX AAEA.IA|
SELU]|R PAIIJATTO 2 DI AAIIU
EIRU rlglAt" DUA 2 DI ?OIBT ATAS
POIBI AEROTA 6 DI I,EIIOAII BA'U
ITAI}AJPAIV'DAIfAATU {3 DI nRt S Dr rufl\lll
FOXET BDTAf,AIIO
AEEEIAI| BATAII.
a&RTA t/tlrrR Fu\.tltl
lPllI!|Ol wARltA
MERAA TT'A {I /'t U{CD
DI AEPAf.'ATO STDUA-
DUA EELA{ IIIAA DA$
fl/|DA LTPATAN D! (AIsUtr |IUI)IT HNAM
CIEBEL'II BA'AII BE]ITAI' DAI AIDKIIf
tIlTl.u

PEMAxatArl co.JHi PAIDA{GA tm PoI@r aTAri LEMBA.XODI


lPATCtr Poqtlfi1 LqTOAI|

EN
PIIKAIAI{ IBTIADAT !IO. 1 - PDOAWAI LNI,/IXI

Mcngandungii

a) Jeket lenaan panjaidiirutih 2 pokei atas (patch pocket) kanan


dan Liri..

b) Seluar panjsng biru gelap lurus due pokct semng hadapEn dan
satu pokct telakang €ebela}! kansn serta jalur satln (Piping
warlla merah tua dl scpanjang kedua belah luar dan tiada
Upaten di scbelqh bawah.

c) Songkok beldu hitam dengs.nlencana sulam Bulsn Sabit Merah.

d) Epolet Biru cclap dar Pangkat.

e) AiSuilet Wqma Emas tserbinte*: Mer6.tr.

f) Gojet Mcroh Paijang sepasang {Pegaw€lyang berhak sahaja).

d l,€ncana l(olar {Collar Dot) Bubn Sabit Mcrah sepasang (wal:na


emas) dipakai oleh Semua pegawai bcrpaqtkat MP ke bawah,
bagi Pakaian Seragarn No. I sahaja,

h) Bintang-Blntant Xebesaran dan Plngat-Pingat (Jika ada).

il Tarda Negeri {di kirl d6n kanal lengan bqju}

jl Lambang Bulan Sabit Merah (di ktri dan kura! lengan baju
bawahTanda Negeri)

lq 19 butang Bulan Sabit Merah (Wama Emas):

8ot|lt

- 7 dt Jaket
Kecill

- 2 di Oojet (Pega$ai yang berhak sahajs)


" 2 di bahu
- 2 dl poket atas
- 6 dl bah€giah bar'sh leo8an baju (3 di Fti den 3 di kenan)
q fasut kulit hitam bert€li dalr stokin hltam

m) Sarung tangan putih (sepasa!g).

w
OI
DANI-
GOJET PASDAI{GAI
PTMATA|AN tj$ulE
P0Cl(ET
ruL{snwrB I.AMgAflC
tENGAI'l
BILATAIC lPATCll

r'4r 4

t
+. ffir
di lt'
xa r! lr'
t l l r l
"i"-af9'.

E
PAITAIIIII SERAGAMI|O.2 . PECAWAI LDLAITI

Mengandungi : -

al Bush Jeket Iengai petrdek putih dengon dikelua.rkan pelapik


poket baw6ll,

b) Selu'u Panj6ng Putih ( lurus ttada lipatsn sctbelah basral dan


satu poket dl belakang sebeloh k€nan )

cl Topi Peat Biru celap dqn.lencana sulam Bulan Sabit Mcrah

d) Tag Nama ( di sebelah kanan )

e) Cojet lvlergl.sepasahg dEng€n butEng kccil BSM ( pegawai yang


befiak sahaja )

0 Med{ Reben.

gj Epolet Biru Gelap dan pangkat

h) Tanda Negeri ( di kiri dan kenarl lengan baju )

i) Laobang Bulan Sabit lr,terah (di ki.i dan kanirn lenean baju dj
bawoi Tanda Negeri )
jJ 10 butang Bulan Sabtt Merai :

E66ir

- 4 di Jaker

E.cU
- -
2 di Gojet (Pe8awalyang berhak saiaja).
- 2 di bslu.
- 2 di poket atas.

li.l Lanyard Hitam Berbunga dengan Hook dan Wisel

U Kasut Kulit Htt6m bertali de! Stokld Hitam

m- Tsii PinggangNylon putih serta kepala logam larnbarg Butan


Sabit Memh.

'E{
aEKI|.rEl{ 5
FAXAIA ADNA(}AUNO. 3 . PESAWAILEI.A*I

PEMAIGIAfl
COJET PAITOAIIOAfl
DARI POTSIATAS
lrA0aPAI POCI(FT
{PATCII
'--)
.\N4*
iE} E-t
f-JIrl
"

l
ffi[ffi
ulr ll u|l I

E
parerdri bbnacex I(o. 3 - PDcAwarr,n!a{!

Mengendungi i

a) Keroeja Lengen Pendek putih { masuk kc dalam }

b) Seluar Panjan8 Putih ( lurus tiada lipatan sebelah ba\ talt dan
satrr poket dl belakeng sebelah kanan I

c) Berel Biru Cetsp clantencanasulam Bulan Ssbit Mer6h

d) Tag Nalrla (di sebelahkanan )

e) Gojet merah sepasang {PegawaiJ.ang berh6} s€naja )

il Medal Reben .

g) Epolet biru gelap.

h) Tanda Neged (di ktrt d6n kanan lengan bqiu )

i) Lsmbang Bu16n Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju di


ban ah Tanda Negeri l .
jl 10 Butang Bulan Sabit Meral:

Berqr
- 4 di Jal€t

_ Kscll

- 2 di Gojet (Pegawaiyan8 bethak sahaja).


- 2 di b6hu.
- 2 di poket atas.

i<) LanyaJd Hitsm Berbunga dengan hook dan wisel

l) t(a$ut Hitam belta.li dan Stokin Hitam.

m) Tall Pinggang Nylon Putth serta kepala to€gm lambarlg Bul6n


Sabit Mer6!
SEXS]TEI| S

" "'*,,ffiffiHffijlr"**
i'r"rr.,axrt
rysuxrnrr,e
'
Men8andungi- ,,i
a) Kemeja Putih (masuk ke dalam )

' b) Seluar Panjang Putlh ( lurus tiada llpatan sebeleh bavrah den
satu poket di belakang sebelah kanan dan poket hadapan
sercng J

c) Beaet biru gelap d8! lelcana logaJnBulan Sabit Meiah.

d) Tag N6na (di sebel€n kalan )


- e) Meda-lReben.

fl Epolet- Kain yang sama diiehit lipatsn 2 inci.

g) T6nda Neged {di kii'i dan kanan lengan baiu )

h) Lunbang Bulan Sabit Merah (di kirt dan kBnan lcnga.n baju di
bawah Tanda Negeri ).

i) 8 butang Bulan Sabit Merai I

Kecll
- 2 dl balu.
2 dl J,oket atas,
- 4 dijaket

j) Lmy€rd Hitam tidal< beltturga denSan hoo'k dan wi8el.

k) Tsli Pinggang Putih Nylon serta kepala logaIn de4gan lamban8


Bul€n Sabit Merah

l) I(asut Kulit Hitam bertali dan Stokin Hitslrl


gE!^grEL5
PAKAIAN aER.AGAu !rc, 5 :_g&LIAIIABUXA IT$ITUAII $UKARETA
KAWALAII I(SITORDIATAI{ - LEI"ASI

NYLOI{ PUTTII
DENqA{ I.IIIUDAI{O
ESM

iA.E+.lH+uRr@
HN)APAII
- 5
{t r:)
@
4m]
Mengarndungi:-

a) Kemeja Putih ( rnasuk ke dalam )

bl Selugf Panjang Putih { lurus tiada lipatan sebelsi bawa} dan


satu poket di belqkrmg s€belah kansn dlen pirlnit hedaparr
sercng I

Sarung Tanganputih sepesang

Tag Nana ( di sebebi kana! l

Medej Reben.

Epcdet- kain yang sarna dijahit lipatan 2 inci

T€nda Negeri { di kiri dan kano! lengsn baju )

n, LanrbtuS Bu,6n Sabit Memh { di ki-ri dan karlEn lengar baju di


bawri Tanda Negeril.

a butsng Bulan Sfibit .Merah:

Keoll .. :

- 2 di baiu.
- 2 di poket atas,
- 4 di Jaket

JJ Lenyard Hitam tldak berbunga dentar hook dan wisel

kl Tali Pinggsng Putlh Nylon.se a kep€la logam dengan lambarrB


Bulan Sabit Merai

r) Iksut Kullt hitam bertall dan Stokin Hitam.

trlalta lteratr 1Satin l.


IIESE!EJI5
NO. 6 - AI{GGOTAA}IBUI,AN€
E!TSA!4S..]9EB4.C{\M
- r,El.AXtl

P.A.IIDAITCATDANI HADAIAII

til
PAXATANAERAGAItrnO. 6 - llNG(xlTA AUBUr,Ans -_I.!LA!g

Mengdldungi i-

a) BaJu Kemeja putih lengan pendck masuk ke dalam.

b) Seluar Panjang biru gelap

c) Tati Pingtang ltylon bliu gelap serta kepala loga.n Bul€n Sabit
Mer€Jr

d) Kasut Kulit hitqm b€.tali dan Stoki Hito-rn,

e) Lahbang Blrlan Sablt Msrah (sebei€i kanan & kiri lengsn bajd)

f] Logo Bulan Sabtt Mereh ( di poket baju sebelEi kirt )

€i Pengenalan lbu Pejatlat Kebangsaan/Cawangati (sebelah kana.n


& kiri I lengan

h) Nsrna ( s€belah k€nsn atas poket tutisa-n jeldtan putih berlatar


belaftangkan hita$ I
-.
i) ButrEg Elria 2 di baiur 2.di poket atas dan 5 dl baju (menglkut
kesesualan) ...; .,
j) Tanda pengenalan di atas poket sebelqh kiri idengan tullsan
putih berlatar belel<sngkan hitam metggunakan perkataan
'XECE}tAS,iUP'

k) Beret biru gelap dan lenqana lodsm Bulan Sabit Merah.

, @
ggsryEr5
; 84{AIA{SEB4@!LNo. 7 - !rl{r'r fi.EcElu,AaALY
aERMoToarxAL
lEMur - !E!4!!l

lanD!4s4!!4qtguI-!4&-EE!45axs

!4.!4,
a|!"tu, TATIP[rtcGAlto DAll
9E UAR SAIIA SEPERTI
PA.IIAIAITSERA(iAIII AUBOT.ATS
l{o, 6

ipl
PAI(AINT AEN,AOAS O. 7 - UIttT BIECEMASA.IIBERUOTOBTXA'. IEUUI
LEIAfiI

Mengsndungi t

a) Baju Kemcja Putjh lcugan p€ndek (samrt seperti Pakaian


S€ragarn No. 6 - Anggota Ambulansl

bl Selua.rPanjang biru gelap

cl Tali Pllrggang nylon bitu geLapscrta keFla logam Bulan sa.bit


Mer€ltr

dl Kasut Kulit hitam pa[j.rrg (longboot)

I-ogo Bulan Sabit Melah {sebelah ksna! dan ki.t lengan baju) . -

o LogoBula-nSabit Merah { di poket baju sebetshkiri I

c) Tag Na.rEa( sebeloh kanan )

h) Pengenalan lbu Pejabat KebanSsesn/Cavangan ( Sebelah


kanan dan klrt lengan baju )

i) Topi kelcdar wa,roa putih b€rsama l,ambatg Bulan Sabit Merah


di baiggian hadapan,

it J€ket kullt hltam bcrsirE€. logo Bulan Sabit tvteral d{.seielsh


. ldri hadapan dalr logo'Bulall Sabit Merah s€rta perliatqan
A$bulans Bulan Sabti:Merah Malaysia di bl*ragian belAkdng
ieket,

kl Sarungtargan kulit hitsm

lJ-.t4i
Bqcu, tuA phggatq' ae''tdt sa,nrd s€pcttl Pata.tlata ,Scrogd,rn I{p. 6 -
Arrggolz ArnbrLttrt

:w
PAIdI\IAN SERAGAII NO. a - BEITIAT/KANAX-]QINAX ILINKI -
LEL,AKI

sAKEIITA$ r.AMrANcUlrLX,NGi}I
cATCf, TOCKE!)
e--- 5" *_)

"l
/.'I .[ tn

tt( I
MenSondungi:-

a) Kemeja Putih Iengan pcldek nasuk ke dalam (2 poket atas


seljeleh kirt dsn kanan),

. b) S,eluar Panj€.n8 putih (lurus). Dua poket potongsn lurus dan


salu poket belakang di seb€lrh kanan.
.-
c) 4Gr./Topl
(i) B.$r - Beret Biru Oelap dan lencari|l logaiir Bulan Sabit
Merah

(il) Karat-l{atrlk - Topi 'Elaseball Cap' M€I8-hPutih

d) ?anda Negcd (di kiri darl ka-rrln lengan bqiu)

e) Lambslrg Bulan Sabit Merah (di kirt da.tl kanan lcngan bdu dt
barah Tanda Negeri).

f) 8 butang BulaJISabir Merah :

R.g!

2 di bahu.
- 2 dl poket etas.
- 4 di baju

gl Tali Pingant pudh nylou dsn kcpala logam bcrlambang Bu16n


Sebil Mel.e}l

h) Kasut l-{onvqsputih dan stokln putih


i) L€nyardhttamtidak berbunga .t1,. .t,:

@
9EKSYEn{5
pAxalalt BERAcATINo. I - Fncarrar /pAarJKAx EAlrruA.n
SUXARDIA/ASLIA DAN IIAITAI'LXAIIAI(II,!ISI(L:I.EI4S!

PBSMMLEIIIGAJ{PANJ'NG/T'NDf,K

w
PAI(AI]rN sEnAqAu r|o, 9 - PEGAwN/PAaTiiAn BA!rn'AII
AUIhRELA/BELIA/ XAITAII.KA]TAK ILIIIKI - t,Et,AIq

Mengarrdungi :-

al Kemeja 'T' mSMM lerr8anpendek/tengenparljang.

b) Tag Nama {sebelah kananl.

cJ Topl untuk Pasukan Bantuan Sukqrela / Bclia.

iI Pegawai- Beret Blru G€Iap deogan lencana sulam.


L€tn-laio Ahll- Beict Biru celap dcnEan lencsna log€$.

dl Topi untuk l(ana}- Kansk ( Link l:-

il Topi . Baseb€.ll Cap, Merai & putih dent€n letlcsna kain


di tengah - tengah.

cJ Kasut:-
j) PBS- Iksut KuIt Hjtam b€rralidenga[ Sloktn Hitam.

li) At t Sekolah - Kasut ksnvas putih den8an Stokin putjh.

fl SeluaF

. i) PBS -,Selu€r Putlh, TalipinggenS pudh dengan kepala


Iogam Bulan Sabit Merah, Urh't Tsgr! L[rr - gcltl{r
Dlru cohp, TalpinSSsrg Biru Gclap dengan Kepsla
Logart Bll€n Ssbit Merah dan kesut keselsmatan Jlang
oergeaugrg4..-

ii) Belia &.K;ak-Kanak - Scluar putitr/Setuar Seragam


Sekolsi Meneiah/Sekotah Rendeh.
aEKgy&N 5
ieJ(Arall rarrApar tfo. r -IBEGAXSAI-WAIIIA

Li xaaur,AuErf
. GO.'ETpArlJA|tA l[ER,rt
satlg/uto
(YAltO aERHAt{ eAlra.l
. t&dCArA KOIAR BAO!
I"UI{.I.AIII PEQAVAI

9|ltTAt|c i PmcaT
TI.IIDA

r& BmAllO ASlt fWAu{A


trIlAsl
!44A&
6 DI JA.AEI
EIPId
X DI Cq,EI
lrilr,B aERrr4"E
s6lrr^xal
E DI BTHO
6 I'I T/Etr(lAIY'AJI'
|3 Dt arBI o Dr t(atrAlt)

KAAJT @OR:T AERTUDIT I


2 l{fcl TII{GIOI
PAI(AIAII ISTIADAT .ITOIIl. - "DGAWAI SIAIITA

Mengandungl:-

al Jeket lengan panjang putih ? poket di bawah { stit pocket I kiri


dan kan€n. Jlka merns-kai tudung hendatlah berwama putih
tanpa corsk dan dimasukkan ke dalam l€h€r baju.

b) Sa.rung putih lu.us dengan lipatan ke da.lam di bahagian


hadapan (tanpa belah).

cl Topi Bowlsr Biru C€lap dengah lencena sulam Bulan Sabtt


Mersl.

dl Epolet b.irugetap.
* e) cojet Merah panjang (pegavraiyang b€rhak Eahaja)

f) Le[c€na lblar (Collar Dotl Bulan Sabit MeEh s€pasanq lv/u.rna


emag) dlpalai oleh semua pDgawai berpsngkat f,,lp tJ Oawafr,
., bagj Pakai6nSeragamNo. 1S6iaja.

g) Bintang/ping4t {Jika ada).

hi Aiguitet Wama Emas lterbintek Merah.

i) Tanda Negerl {di ki.i dan kanan lengan baju}

j) fanlba_ng Bulan Sabit M€rah (kiri datr karl"n lengan baju di


bawah Tanda Negeri)

k) 15 tsutaig Bulsn Sabit Merah :

Berat

- 5 dt Jaket
'^
Bcoll

- 2 di Cojct (Pegaiirail:yarg berhak sahaial


- 2 di bahu
'-
6 di lendan'baju (3 di kiri dsn di ksn6l11

4 Sarung tengsn putih (s€pasang)

m) IGsut court httam dengan tumit setinggt 2 inci.

@
94SE](E! 5
PAXAIAI{ SERAI}4UI!f. 2 - PEGAW{T IVAT{ITA

A BUTArA AAM.

E&CAE
4 DI JIXTT

4p9&
2 Dr oo.JET (yAld
BDRTIA$AAHAJAI
I DTIAHU
PAT,AIAITSENAGAU NO. 2 _ PECAWAI WANITA

MengEndungii

al lentan pa-njengputih 2 poket (stir pockct} di bawsi kiri


{ctc1
dsn l(anaIl

b) Ssrunt.pltih lurus dengan lapissn di dslam dan lpat€n


ke
Danagran hadapan { ranpa bclah ) atau seluar panjang
::rjlo,.o-l
puEn lurus

c) Topi Bourl€rBiru Celap dan lencana sulaqr Bul6n Sabit Meral.


ru(a merraka, tudung, hendaklah tudung pullb t€npa corak dsn
ornrasqkkankc dalafr lehe, baju.

d) Epolet btru getap

e) CoJetMerah pendek { pegawaty€ng berhek ssnaJa


)
t) Med. Reben.

gl T€g Naara(di sebelahkan€n )

hl Tanda Neaeri(di kiri dan kan6n lenganb4u


l
il Lsmbar'g Butan Sabit Mere}I I kiri dan kanan lengah baju
dl
bawah Tanda Negeri )
j) . 8 Butang Bulan Sablt Merah.

Barat

- 4 di Jaket

Kao
- 2 dl Oojet (pegawaiysng berhak sanaja)
- 2 di balu

k) IGsut_court iitalrr dan tuoit setinggi 2 tnci 6erta stokin


mengikut wft.na kulit.

@
g.EEE!EU-E
PAXATA{ AERAGATU ItO, 3 - PEGAJyAT WAflITA.

TOII EC'WL.EREIAU
ADLAP

EPOI,ET AIRO AEU|P qOJET IIEAAE


SEPAAANq
f'ANa,aF.natx

I!
A BUTANO ffIM:

; !@a
POAET AASAII
4 DI JAITT
gi&
2 Dt Cto.tgf fYA.dc
BERTIAI( 6AIIAIA'

grlRT PUTIH ' IIICT


DT !AT'A}I IIAAS
LUTUT ATAU
IIARI]IIG LURUS
FUTIH DEIIOAIT
I.APTSAII DI DAIAM
D.AII I.IPATATI KE
DAI.A![ - EAII'\GTAJT
IiA:DAIAT IATIPA
BEL6g ATAS
gELUiut PAIUAI|O
LORUS PqTIH M,SUT COI'RT
IlII6.!t s&Rtrt tl
2 IIICTTIII(KII
pAri?ii4dgERAcAu no, s . :pDcawAr WAIrITA

MengoJrdungl :.

a) Jeket L€ngan Pendek putih 2 poket dl bawah I Blit pocket ) ktt


dsn k€nan.
' b) Sldit Itutih 2 inci di bawul paras lutut atau ss-runglurus putih
dcngEn laplsan di del€rn dan lipatar ke datam di babagi€t
hadapan tanpa belah ateu gelual panjang lurus putih.

c) Topi Bowlef Biru Gelap lencaia sulam Bulan Salrit Mcrah

d) ,Epolet biru gelap

el Gojet N{erah sepasa!8 {Pcgawaiysrg berhak sahajal

fl Medal Reben.

g) Tag NrJna {dt sebekn kararl)

hl Tarda Nege.i (di kiri dar kanon lenga! baju)

g) Lambang Bulan Sabit Melai (di kiri dan kanan len8an bdu di
bawai Tanda Ne8e.i)

h) 8 butemgBulan Sabit M€rah

Eg!!t
- 4 di Jakel

K.all

- 2 di cojet (Pegawajy6rg berhak sahaja)


- 2 di balu

il Kasut: court hit6m dan tuFlit setinggi 2 hci serta stokin


mengikut warna kukt.

m
BDTI<AYEN 6

4A-
BELIA.IgAJ{ITA
Mengandungi :-

!r| Jeket lengsn panjang putih dua poket di atas {Fatch Pocketi kiri
dan ka.rran. Jtka memalai tudung hend6-k161 tudung putih
ta4pa corak dan dimasukkan ke dalam leher bEitl.

b) Seluar Panjarrgputih lurus alarl sstung putih li.uus.

c) Beret Biru Celap dan lengatla logaln Bulan Sablt lvlelElt

d) l,any6.fd Hitstn tida! berbunga denS€n hook dan wtsel.

el Medal Rebcn.

i) Ta8 Nama lsebelah kanan)

c) Tanda Negeri (di kiri dan ka.nan lengan baju)

h) Lanbang Bulan Sabit Me€h {di kiri dan kanan iengan bqju di
bawah Tanda Negeri)

i.l I butang Bulan Sabit Merah

X€c|l

2 di bahu
2 di poket atas .
4 dt l6ket
Butang ketip di sebelah dsl!$ dianta-ra b[teng-butatg di
y'ur."t)
i) Kasut Kulit Httam (tumit ratal bertali untuk Ah[ PBS dan
Stokin Hita.m:

lId
a$NSYE 6

UADAL AEBEI|
TIAIT YAryOSAMADI
JAIIIT LIPAT A ITCI

2 POIIIIT ATAA
2 DI BAHU
2 Dl Poltr?

BulAt|G KEI]IIP DI
BEBBLATI DAUUV

AAIRT )PUTIH 2 ITCT


Dt 'AWAIT PAI'ATI
LUTUT ATAU
AARUIII{' LURUS
PUTIX DEIIGAII
LAFlaAJfl Dt DAL6I'I
DA.NLTI'ATAII ttE
DA'AM -EAHAANN KASUTrULIT HITA!,I
EA!'APAII TAI{PA TUUITX,ATA
AEIAH ATAU EERTII'.! DIIII
SELUAII PAI{JTIIIO ET,dXITHTTAM
LURU{' !mIII

ta{a4!!It{!tNLEE!4&!t!!i
IPBAI/BSLIA - WANITA

Mengandurrgr:-

a) Jeket lenggn pendck Putih dua pokct di atas {Patch Poclet) kid
dan kEn€n.

b) Skirt putth 2 inci di ti;$,ah'paras lutut atau samng lurus putih


dengan lapisan di dala-rrr dirn tipatan ke ddam di bshagtan
hedapan tanpa betsh atau s€luar padang lurus putih.

c) Berct Btru Gelap dan lencana logatn Bulan Sabit Metah

d) Lanyardhitam tidak berbuflSadenganhook dan rlsel

e) lrleda.lReben.

f) Tag Nama {s€belahkar1an)

gl ?anda Negeri {di kiri dan k8nan lengan baju}

h) I-€tibqng Bulatr Sabit Melah (di klri dan kanen lelgeJt bqiu, di
bawsi Tanda NeSeri)

i) 8 butang kecil Bulan Sabit


- 2 di bahu
- 2 dr poket €tas
" 4 dl Jakct
- Butant kctip {di sebelab daLa$ diantara bubnS-butang di
JoLlet)

jl Kasut kulit hitam b€rtali dan stokin hitam.

@
'
sEH:SYll[5

P/IKAjAN S&RAGA![ NO. Ct gnLIA/pASUIiA[ BA]EUAtrIUIiARELA


I{AITAIdN xEI{ORIIATAN - ItjILlIA
D$n4T BInO $pt At

ue!444U:!!p!re
eux4!!!!aroB44)
BANYA SEIiUAIDENCANPDMATAIAN
Sf,LUAB LU]RUSPUTrlIl SAU.{IA
EAI!{IAN BER.AC}A.DI (). 6A - BDLIA /PAAUXAI{ B4TITUAN AUTAREI.A
rKArr.alurtsElroRturqas,:_gasE:a
Meltllanduogi:-

nl Jaket Putih lengxn panjang.

b) Seha-r Panjang Putih (lurut tiada lipatan sebelah.barreh dan


sstu poket di bel6l€-ng Eebelah kansn dan poket hedaFn
3erongl

c) Tsg Nama (di sebela!. kanan)

dl Medal Reben.

e) Epolet (kain y&rg $arEadijahit lipatan 2 inci)

f) T6.ndaNeteri (di kiri dan karrar lengan bajLr)

gi Lsmbang Bul€n Sabit Meral (di kid dan krrlan lc.lg€n baju di
bawah Tanda NeBeri)

h) E rutang kec:l uulalr Sabit Mera}l


- 2 di balu
- 2 di pokei atas
. 4 di Jakei
. Buteng Ketip di sebelah dalaJDdiantara buidlrg-butang dt
Jal<et.

il t€nyard Hitam tidak berbunBa dcngan hook dan wisel.

j) Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala lo$|rn dengan lambang


-
tlrrlan Sabit Merah.

kt ltusut Kulit hiram bertal.

l) Stokin Hitam

rjrl llackle Merah

n) M€lla Nlerah ( satin )

o) Srrung Tangan putih sepasang


, 6D,!!glD{ E
!?AI{ATA[!&&!@U:U!LEqj!I,&IU!!f ruKAffn4'NruAr sUrARltLA
I{iWA&3IL$!IIORM4I4fi-: III!4
EXRUOE,6!

MArLA Mll'lAH LENCAIVALOOIIM


{ saTrNI EAM

trAt{ rA{G aAt A


ItlilAltlT &liFAlr B
A ICT MEDEI, REBDIII

T,ANDYARD ATD6X
llril'lDA IfECIELI I'EREUIIOA IiOOK O
IYTSEI

a BUTAI{O ICCIL
BSM
1 I'I BAHU
I DI POXET ATAI'
!' DI BA.'T'
I'ALIPIIIIO(}TING
ITYLC'I{PUTIII
I'BIIOAII X,/!JM!ANO
T'AM

T'E[.UAR POTTTI
I,URUA DUA.POI(ET
IIEROTIG [U|D"{PAN
I'AN IIATI' I'OfiET
I}EI.iAXA|[O
ar&llEIlIH lladAlv I!\6UT KULIT HTTAU
ADRT/I'I DAN
STOXIN ITITAM

SAXD4IIGANDARI IOI(rTATAS
IABAEAII (PATCllt:Ocrutl

1- f .,:-,--t
lor_;J

rm
Eil
NIengandluigi :-
-
a) Kemeja Rrtih lcngan pefide,k {masuk ke dalam).

bl Selual Panjang Putih (lurus tiada itpo.tan sebel€i bawoi dan


satu poket di belekan!: sebelah kanan dan poket hadapan
sercng l

Tag NDma (di sebelah kanan)

d) Medal Reben.

Epolet - kain Jrang'samadi jahit lipata.n 2 inci.

Tdnda Negeri {di kiri dan kanan lengan baju}

cl Lallnb,rng Bulsn Sabit Merah (di kiri dan kalriul lengan b4u di
bawol Tanda Negeril.

h) 8 butang kecil Bulan Sabit Merah.

- 2 di b€ftu
- 2 di poket atas
- 4 di baju
- Butang Ketip di sebetahdalafi diantar"r butang-butang
dlbaju.

rl Lanyad Hitam tldak berbun8a dcngan hook da.nwisel.

t Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala loga.tn dentan lambang


Bulan Sabit Merah.

kl Kasut Kulit hitarn bertati.

l) stokll] tutam.

m) HacldeMerah,

n) MaIa Mela.L {satin}.

o) Sarurg Targan putih sepasang.

@
SEXAYEN5
.P/rxAJAItEERAGAII !roJL:-Ai9@TA-.A!4!.Q!AlIs
:EAJIIIA

TANDA IiECEMAAAI'I

9 IUTAIIA IIAAA
? DTFAIru
I Dt POI|ET AtArt
6 DI EA.TS

:TALI PI||OGAllq
TY|I'II BIRU OTLAP
DDTCAX LAItrSATA
RAM

!|EIVAB BUTUOqAP
DUA I'Of,lgt aERoI{Ct
HAT'AIAT DAII (IATU
POII&I AE!,AKANO
I'EIELA$ KAI{AIT
,fIAI'A LTFATAIf I'I
AEB'L.AA BAI'ATI
P.AIIATAT{ApRAeAr[ !fO, 6 - !![GGSA_]![E9IAIE:]V,AI|TA

llcngandungi :-

a) Baju Kemcjaputih lengan pend€k

lr) Selu€i Panjang biru gelap

c) TaIi Pinggang nylon biru gelap seria kepala lc8am Bulan Sabit
Merali

d) Kasut Kulit hitain bcrt:li

q Logo Bulan Sabit Merah (sebclal kanan & krri lenSanbajul

Logo Bulan Sabit,Merah (di potketbaju scbelsi kiri )


-
g) Peqgenalaq Ibu Pejabat Kebarrg8aan/Cawarlgan (sebelah kana!
& kiri) lengsn

h) Nama (sebelahkanan atas poket d€ngan tulisan jahitan putih


berlata.r bels]{sng hitarn)

il Tanda Pengenalan (di atas poket sebelah L,lrl atAs dengan


tulisan putih berlatar belakang hitarn menggunakan perkataarl
"KECEllAeAtPI .

l) Bcn.t Biru Crlap dan lencana IogamBulan Sabit Mer€lt

l<) 9 Burang Biasa


- 2 di ba_hu
2 di pol<et atas
5 di baju
- Butang Ketip di sebelai dakm diantara butang-buteng
bdu.

@
SEKSYHI{ 6

lwaiNtltat
I.€IPI KELTD/TR T,AIIBANO BAM
PUTTH {cq94E-8}_.._

T,iC| IIAMA
tooo E€rM

.IDKET EULIT tflT,\M

TALI TIIICI(IAIIA
NIII'II BIRU CELAP
DEIIGAII LAltrAA{O
BAM

EARUNA TA{OAN
AELOAR BIRV OEI'F KT'LTTHITAM
ouA PoKAT AAaOTO
IIADAPAI{ DA!' AATU
POKTDTBEIIU(AI{O
srrBtit AH tgu{AN
TIIADA I,IPAI'AI{ DT
SIgBET,AHB,IICIAII

IIA8UT AOOTIIUI'JT
I HrrAM PANAno
IPARASLUTUTI

UrND4le{!LES![4U,rylAe
P-E}JXANG

d93Ai
DAJU,TAIIPIN€GANG DAN STI:LUAI{SAMA E;lt! sA!'1rluH
SEPERTTPA(AtAN SERAGAM'AI1DULANS
No 6
lAtsdIAI{ SEE4GAiI NO. 7 - UNIT I(ECEItrASAN E&R!4qTOAUIALIEItrUI
- WA'IIITA

Menga.ndungl:.

a) Baiu Kemeja Putih lengan pendek (salna sepeiti Pakaian


Seragam No, 6 - Anggota Arnbulrns)

tt Kasut Kutit hiLampanjang(longboot I

(:l Tag Nama ( sebelah kanan i

dl Topi keledoi waJna pulih bersama logo Bulsn Sabit Merah di


bahagian hadapan.

e) Jekct kulit hitam, b€rsama log! Bulan Sabit Merah di scbelah


kirl hadapa! dan lolp Bulan Sabit Merah serta perkataAo
Ambulans Bulan Sabit Mersh Malaysia di bahagian belakang
jeket.

I) Sarung targan kulit hitam

@
lrErllxENE
IAMlAtraER aA.$rN'c. q_:_DpIdAlI(4tfAn:S,AlNAlUlrlIflq
lv4urtral
t,Etfc/llta II,GAM
IlaM (BEI,IAI

LAI|aATA l{IM !'OIT]ETATAA

T,Afr Plltooarlo 8 AUTAIIS KECIL


iiciN tutm DrSt/l
DEI|OAI{ LAMltAltO 2 DI AAHU
a9!l 2 DI POXAT ATAS
4 DI BAJU

SDLUAR PUTIH
LURUA DUA POIITT
SEROIIG IIADAPAII
DAII SA'IS PORTT
BELAI(AN(i
SIDBEII\H TI<INAN
TIAI'A LIPATA]II DI
SEBELAH BAVAI1 liaauT rlAl!|vas
luTrt| (xA{ruT
EreKoLAHl Dtll
€TOITfiI PUTII'

&4SEAtri!9!_!E{gA{
...- -)
5!

T
sli
I

.'@1
*
ffiiii ftf'l*x*#*ff'o'u ,,,u"un
kedaram
(Dua
poket
atas
"'
3jix?iH.,ff"JJ,:x,0#;:,ln*:f"** potonga!
rurus
dan
cl Botta

{il Beret Biru Geiap dan lencara


iogarn trulelr Sabit Merah.
&!rtt-&l{.lh

{iU 'Basebalt
Cap'Merah pr_rt!h,
ol Tanda Negeri
{di kiri dan ksnan lenga! Dejuj.

*#i?L".TffiXfit Merah{dikid danikff,"nrensan


bajudi
8 Butang lGcil Bulan
Sabit Merah
- 2 di baltu
- 2 di poketaias
- 4 di baju
- BEutangKetip di sebeleh
dalarn dis.ntara butarg_butang
di

nytondan kepqlabgari bertambang


3:$r,e'pesrnefutfrr Bulan
n, Kasut l(snvas putlh d€lr
srokin pulih {I(4sut s(,kolahl
l, l,anyard hitam fidak bcrbunga
dengan hook d4n wiael.

@
SILSC!EL9
f1!KA!0nLE!AAqAI4jA.:9::IACS jlAtrlAlgUASlrul{ARE-t'A/EELI4
.
PAES,TAK-KAI{AI( ILINK} WAIi1IA

B]ongr Bttfu opulP A LOCIM


/ PBIII A6I' FAA/EELIA}
IAEI,IA
.IIAFDB,AIL 1]AI'
MENAH PUTIII
iKr,t{Ar(-KAllrarrl
KeluErA.T' PBSIVIDI
t EtltoAL PAlt.IAra
A'IAU LIEI{OAT
PlEtCpEI( Lu|'AA
I{EIUAR

Trtll Plll{OQANO
$TLON BIRU A]ELAP
It]BNOAII LAIIBANI}
a8I[

ADLU/IR PIUIIB
LURUTIDU.I\ f'OIKET
BDROr|O H,llilAPAN
DIT AATO I'IOfiET XAAUT ILIN1AA
BI'L.AITANG PUTIH DAX ETOKIII
SI'BEI,AH IlANAlf PUTTII
AIADA LIPAI'AT Dt |AHLI sEraoLAHl
fltnpr,alt BAlIArt
KABUT KULTT IIITAM
AIDI,UARBIRU OELAP BERTALI DAI{
UITTUK T]UOABLUAR aT,orlllrr'uTAultBal
Bl\Cl P8A

M]EA.IIJDING

, c t
r^*"tl
l\lengandungi:-

al f<emeja.T.PBSMMlengai.pejrdek/lenganpaqjang.

bl Tag Nama ( sebelabkansn


J.
c) M/llslb
{i) Berct Oblap dengaB lenca.na logam
.Biru Bulan Sablt

tsqla!3-Itasat
(ii) .Baseball
Cap" Merai l,uiih.
di K.$rt:.

i) pns _ 6ruu1 Lulit


Hitam bertali dengsn $tokin hitam,
iil Betia/rnanak_Kanak_Kasut
puuh. l(anvas Putih dengan stokin

ol s€taar!

i) PBs - selua.r pudh, a

ii )
ffi{+*
i}i+Hi$i
ffi#r*'ffij';;t
Alrli Sekolal - Seluar I'ulih/seluar
Mcnegah/sekot€hRend' $:ragam sekolah

IU
EEII8YEN 6

BA[4I4N,9E8AGA$ No' 10 PE(}a'ryAIDANLAJ!:1'!IN-ANoG-oI&:


waNrr&lElllB4ryl

E
Mengandungl :-

a) BaJu kurung bis.saputih (tanpa cor-ak).

bl Sarung,A'lineputih.

c) Tudung Labuh warna putjh (tanpa coftk).

d) Tag Nama (di sebeEh kLna_nl.

eJ La$bang EuIa[ Sabit Mera]r (di seb€la! Hril,

fl Tanda Negeri (di sebelah kirl atas lambang Bul€n Sablt Merah).

gl K€sut:

{i} P6{sv!t,

Kasut Kutit Hitarn (Tumtt ruta) dsn stokin mcngikut kultt

(iil Ahtt Bh'a

Kasut Iknvas putih dao stokin putih

@
SE:KS$YMN
6

PAIfi,AMAI[
SffiRAGA]VT
ffilus[A,sAIUtA/
Kffiil[S
sExgYE$ 6

PAXAIAN UNTUr PETUGAADAPUR & $]{JIAN


ILELAX] I

ar8all

6\
/tTt\
r\"**)\
2 t_l \
J

.ts3ti
gE4,sY}lf D

EAIqA!4INUITTUKPETI'GASDAPUN& SAJIIAN
fiTANITA }
E&RTT BIRV CIEIJ\.P L&ITqANA LOCAIIi
B5]IT
l - - [

KTM[.'A 'T'PBA 'T


LEIVOANPAXJAICO +l
ATAU IDI!|OAII
PEI|DEIi LEPAA
IIELUAR

TAA IIIMA laito BEld

T'TLI PIMXTA
IJTIOI{ IIRT' OII,AP
DEITOAII I-AIUBAITA
asM

BEIUAR STRU OELA!


(IERIESUAIAII}

Qt ltt BooT wtRtfa


HIT.Alrr

anngla

@
. SEI(SYILX-J

PAKAIATT{!'ET BUIT' AI{GGOTA PEIrIEUT.IIAT DAIAItr AIR PBAISM


I&-E!,AtIx_0s]f,AN-ITAI

trl
. s.!cagEE[_6
paraerenqn rx poruoes ptnorm
r"""* (""*o ,. "ffi#*NTELAMAT
LII,^ICANAAULAM
lstr PEaAWAT)
LE.NIoAI{A
LOOAM

prlroencaJrpFErm$c

ld
SEI(sYEN 6
EAJgllgJAr{ PBSMU
LELAIq-c]IAI{IIA

PAI{DAIIGAI{ DA.E! !&LATANG

LOGOBAM
B9SIATAR
BEI,AKAIIC
PuIIH
lftE!'rEcToR)

PERIqAAAI{
SULAI SAITT
MERAII
MALAYSIA
EERWARlrA
Puiftr
IRETLECfoR)
EEtsCIlI!_O
TOPI-IEAIIEBAI,,I/CAPI
GA&I-EAB$J4XI
I'IPAJ(AI A&RBA]frIA (VN8T N PBAMM
&E&AAI & WAXf,lAl

P3npAloAr{ pAalgag4l4N IIAJI{ EAI::DU TIITA1TT

LOGO B$M

JALUR TIOT'I SEPERTI


PEAIi CAF UJTHAT
AAMEAR4TAH DI
8AI(arpX al
PAND.A.I{OANDANI.TPPI I&{IN EAIOU HTTAM

toco FaI[
JIILUR 1O}'I AEPERTT
PEAI( CA} IILIIIAT
GAMBARHIAH D!
aEI(SYEI 8rl

PANp.awga{lq48ll!apa84N IIAIN PUTIII

LO(}O 8811d

XAIN IUEI AII

PERXATAAAN IPNAMII'

NOTAr

.IALUIT TOPI ' I}A$EBIIIL CAP' UTrffUK PIOCAWAI ADAI,AII AAMA


SNPEItfl JAIUR TOPI 'PEAI( CAI'I TLIIIAT SEKAYEN AI

,kE
BEXBYEIT 6

PATAIAN 1 VEST N PBAMM UNTUK PETUGAI' AMBUI,A]IS


LELAHI & WANITA

looo EI|M

PERI{ATAAJI
BULAI AAAIT PERIIATAAII
MER H llAUiYsrA IAUAUUU{F'
DtI{Ol]t truRur DEIIGAII HURUT
FUTTII LUfiIITAB PUTIH I.VMII{AA

JALUR PUTIH
LUt!l|AA
AEKgYEN 6

PAT(AITN4 VE.AT' PBs Nt


LELAIS 6 WJINtrTA

PAITDATIQAI{DARI BEI,ASANA

c rcGO BSrtr
PIIRIIATAII BUI.A$
SAAIT !{ENAII
IIIII.AY6IIA JAIIB PUT'II
DENAAN IIUNOT LUIIITIIA{I
PUTIH t,nltA{A

!|OTAT

. DIPAhI L&ZD|IiYA aAEUAAA BEI|C.A![A


. BoIEH DIPAXAI Defi(rAr 'AJO dT, pBeMlf
. BOIEH Dp/u<AI DEittOAl{ BAirO BIA9A
sffirKfiivlffils
'rf

$ffiNhS,IRAT
JA\fiTATIh,N-
.NAWilTAN
NALA,M PB#$I\frIVI
!!EITSXllNJ
9EfldBAIIIAXSA.IAN-JAIIATANpal4r! PBSMrU
YANGI,AYAK IIEIiIAI(AI PANG|IKAT

Irtl geflatrd .tatraton


I PenaunE lDiRaial Seri Faduka Ilaainda Yans DiPertuan Asonr
2. Preslden
3. Tinbalan Pres{den
N6lb Presiden
5. Penasihat Kehornat
&4ir!ryql4qlc4aqe4rq
7. Tinrbalan Pengerusi Kebellgsaan
8. Naib Peng,erusiKebaogsaan
9. Beldalari Kehormat Kebancsaa!
t 0 . PereawaiYans Di Pllih (,\hli NEII)
t l . Ahii-Ahli Jawatankuasa Kebangsaan

STA. IBU PN']{AAT I{IEBAIIG{'AAII


lBfi Senhfirl Jawat8n
1 SetiausalE Agung
2- PertpFJah
Ketua Baha-sian
P€gawai Bahagiatr
5. Peg€wai Perkhidmatan Kecemasan (ESO)
6. Penolong PegawaiTadt,ir {Banagianl
7. PeDbartu Perubatan Ambulans (AMA)

CAS'AT{G,AN
B Serrdtdl Jawatan
l. &!r44s IBiEaja)
2. Pe11]lunq
3,
Penasihat Kehormat
5, Titnbalan Pengerusi
NaibPenserusi{l & lI
7. Pengarah
8. Penolona Pengalah {Latihan, Belia, dan PBS)
9. Setlausaha Kehormat
1 0 . Bendahdri Kehormat
t t . Pesnwai Perubatan
Penguasa Raleatal MA.ISRN
Kuarterrraster
Al i Jawata.nkuasa Cawaigan
t5, Duta Muhibbah

reil
STA'I. CAWAITGAN
Ecnardl Jawatsn
Pegali'aiTadblr Cawangan

NdibPeryerusit&lt
l,atlhan, Belia, PBSdan Kanak-kanak

Pembsntu Perubatan {MA/S

PATIUKAII BAITTUAN SUKARELA

K)msndan

Penau

Pemlmpin Belia
Ketua Utallra

Penolong Ketua Seksyen

I{AITAK-KANAI(
8u Senaral Jav'aten
1. Penaurq { l]uru Besar Sekolah I
PeAawai Pemlmpln Kanak-Ifulak
P,:nolong Pef,awaiPemimpin lsnet-Ksnak

Eil
SEKSYE}T
s

$usulvAI$
PANfr}['K.,AT
PMGA,STA:I
DAN
ANG(iOT.A
PBSlttUt:
SEKSYEN8
SUSUNANPANGKATPEGAWAIDANANGGOTAPBSMM

LENCANA KEBANGSAAN CABANG PBS BEI]A


CABANG

KBAgBBM Trada
(SPBY6n9Di
5X Binlang

xBB[!Bt/t
(DiR.ia)
4 X Bintang

KBBBIIII
{BukanDiRaja)
3 X Brnlang t Naib

KhI.
KBBM

2 X Biniang
Kht
KBM ANTNEA
I X Binlang

a Naib
2XPip

lXPip
Belir/PBS) a N.ib
KtN (t8 (2)
Kht

(63)
LENCANA CABANG PBS BELIA

1X

supt.) Belia,PBS,

Klri.

Khl.

Eelia

0vrA./sRN) {Eso)

Belia

(64)
NOTA:
K = Keris Junrlatih= lremakaiLencartaJurulathsahaja
B = Binlang Pensyarah Profesional dan Doktor ibenarkan
M = Mahkota menggunakan pangkat(M) apabilamerekamenjadi
P =, Pip Cawangart
ahlidiperingtkat atauCabang.
V =, Calit Penbantu Perubatan (MA/SRN) dibenarkan
menggunakan(PPP) apabilamerekamenjadiahli
diperingkat CawanganatauCabang-
SeseorangPegawaiitu bol'thmengekalkan pangkat
yang tertinggi yang pernah dicapainya dalam
PBSMM, dengan syarat mengambilkira jawatan
yangdisandangsekarang.

(65)
s€K5rEFI-!

'_-,-i!r!.rgB@r!$;: ------.!t!!.!r!EEir'-i:'*

st!

ffi=m
t6E
gEIGYEN 8

JALUTR
:r'OprtElialua!&lcMNsJllT-jg4Ngs{Lpr BAWAHrNr
PEAI(
OAP
lrlll@r.lq
EI/|AS

@
snKSYEN_!

, orpritrrEmrrrrr^Krmtsrrorrr0,r;6;t;ffi
i-
. 301€lDFrrtrm[AHtfrr,rtti0_ZtBitilMEllWA[Elrln,
ut^c|x| FErctcsuffrloat II tol||tll

r DrttlAl
ttrsrlu p rltritro.,rrxrJl.ffitFffiii
r&wrrt. stu;m0ittra;ti;iF;im;fi ;;iiffi
umurprclw^tt a F Ai ||rr0il,urrrrM,ttBfirfiilt,[i3[fl,
fipp, p DAtrttsiMJt .
r{[8ir,t(31l|,
BowuBfitr. rlilpt J^titB!&rr orr clttsr y rrlr lt
$ utrui
Ptolwl|ltm EU^XA| p,tinMtptt pr,Dr[iB JA.

l_{!j
SHl(friYENil
9)

GAW,IBI\RAJAH
PAI\IGKAT
L,Ef'[CAN,A,
PASUI(/ANIBA$$TUAI{
SIIIffi'RffiLA (PBSI ms
EF}L[A
!&sExE+14
pAlIOlELl
aAMBAnA.TAII LE}!C.AIV.6,
EllItlJ,KAd,&t{TMlLCnI(,4R'rcr,Al4ECt_-
&tulqNAn4{n

t. II|ETUA UTAMA BEKSYDII

I $!rua ani€YlrN

I PATOLONG I(STUA
AD(AYEN

TIADA PERUI{TUI(A

Iqil
9.
E_ptsEtl.EN
EELIA_ |LEJqAXA-SAIT
S4I-4!I4B4d4!II.EI[SASAT!!NSI{AT

l rurTUA UTAMASIOKAIET
laEllot,Afl ltBlfltroaHl

I NIII'UA EEKSYEN
pEKOLAH ltrt!fl rcAlll

PDN. KBTUA SEXgYEN


lqJrKoLAnMENS oAnI

IIADA PERUN'IUKAN

TIOTA,

TIADA PENUIKATATP/INCIfA'T BAGI PAAUKAIf KANI('KAIIAK AEIIOU\II

'ril
S}TKSYH}N
10

ffiAn/iltsAffiL.A*IAH
KMffiUPUXfrs'N
Lffi):NCl\tU'A
qEfiE!8r.1I!
xrouburren r,oucan a {ruRULATn{t'BBtfltr

w
AEBTYEN 10

rmivpuKfiLpcANA@

td
gEn_$aENlp_

IIiEDUDUXAN ND$CANA KECIIIIAPAN BI''IA


D!-E&BE!AS.!&N9AILlSS

ll^II{ YAIIoiiatua Dr.rAalr


LIPATAII 4'

TAI1IDA ETEru

T?AUBANOSqM

LEI{CAJ{/! SAXOIAH \
i - ' ' .
LAI{DYAIID HITAM'f II)AII
TBERBUIII}A

LEI(CANA-LDIICASA
l{F,CEllAIPAI!

gltliuxAn LENcAlialrlNcrrull,Enugll&r,aNyA

G { t1 \
4

^\_/nL_/
UL/ -\ r)
oc)
\_-/ \-/
.\a) /1
\J T-,
/-\
pE&
LBIICATIA.I,EIICA,TIA I(ECEKAPAN DIJAIIIT Dt B/IIIAOTA! ITADAPAT{ LIFATI\III
!.Errofl Blfu

Wl
g&4gYEN 10

KEDUD]I'SAN LET{CA$ATrSCEKAP4I{.IgNAJ(-I{4NAK
.
Dt SEBELA$ LENCAN llIRI

KAIT! TAI{O AAMA DI.'A,TI!T


LIPATAI{ 2"

TAIIDA I{EAENI

LAIIDYARD EITAM TII'AII


EER.aUTAA

AUAUNAN LEI{CAIIA MIiI{GIKU'I PEI{ERIMAAITA

[aI&
L&I{CAITA.LEIICA'fA ITECEKAPAi| DI.'][I|TT DI BAIiA6IAI'I TIAbAPAIf LIPATAIf
LEIICAI{ EAi'U

VA