Sei sulla pagina 1di 36

cccccccccccccccc— —

c
c
c c
c c
c
Mendukung cita-cita hendak

Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan


seluruh masyarakatnya;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana


Kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap


tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan pelbagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan


menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar


akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
berdasarkan atas prinsip-prinsip yag berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

´Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha yang berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmonis
dan seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan,berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negaraµ.

m  m 

 

c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
 cccc


 c
 c c
c
c
c
c c cc
c
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan
sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

c
c
c
c c cc
c
Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi
Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi
Negara Malaysia

c
Dasar Pendidikan Kebangsaan, 1999
c

cc


 c
 c c
c
c
^ Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu paduc
c
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan
sejahterac
c
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negarac
c
 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

c -
c 


  
c
 
  
c

M
c

 c
 c c
 c
 c
c
 c  c
 c
 !c


 cc
" c
 cc#
 cc
c 
 " c$ c c
 c c cc

 c !c
 !c  c c
 c
c

c
yc è   
           
             
        
      ! " 
 ! # 
  
 !#
  ! è 
$ è  %  
  c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
O  cc
c
yc c
c c  c c c c c c
 c
 c c c  c  cc
c
 c
 c 

c c c c c

 c  c c 
 c  c  c
c c
 c c 
c  c  c c c c
 c c c c 
c c
 c  c c
c

yc 
 c
c  c  c c c 
c cccc 
c
 c c c c c c c cc  c
c c c c c
c  c cccc c  c
c
 c c c  cc  c  c c

c c c cc  c  c
 c c cc  ccc
cccccccccc c  c c c
 c c
c c  cc c
c

ycc c c  c


c  cc c
 c  c c  c ccc c  c
 c c  c  c cc 
c c  c c

c
c cc  c c
c

ycc c 


c  c c 
c  c c c
c c c c  c c c  c c
c 
 c c
c c c
cc c c
 c
c

ycc c 


c  c  c c  c c c
c c c c c  c  c  c  c
c c 
c  c c  c c
c  c c c c c cc  c
  c c c 
c  c  cc c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
ycc c 
c  c c  c c  c  c
c c c c   c 
c c
c c c 
c
c  c c c
 c c  c ccc c
 c c  c
 c c  cc c c
 c c c
 c
c

ycc c 


c  c  c  c  c
c
cc c c
c c  c  cc
cccc c c c c c c  c c ccccc
cccc
cc c cc c c
cc
cccc c c
c

ycc c  c 


c  c c c c
c  c c c c 
c c c c
c c c  c c  c c c  c
c
c c c  c c c c c cc c
  c c cc  c c cc  c
 cc cc cc c c
c

yccc
c  c c c ccc c
 c 
 c  c  c c  c c
c c c
 c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c
c
c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c Occ O cc 
c c c cc c c
c c c c c c c c c
c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c £c
c a c 

c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c
c
£c Ú  
c
c
c
£c ½
 ½ 
c
c £c Ú 

c
c
c £c a½ 
c
c
c £c ½ (Empowerment)
c
c
c £c a ½ 
c
c
c
£c ½
 c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c
c
c
c
c
 cc
c
c
c
%#c&''(c
c
c
c
Hari ini lebih baik daripada kelmarin
c
c Esok lebih baik daripada hari ini
c Lusa lebih baik daripada esok
c
c Tulat lebih baik daripada lusa
c Langkat lebih baik daripada tulat
c
c
Tahun ini lebih baik daripada tahun lepas
c Tahun depan lebih baik daripda tahun ini
c
c
c c
c
c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c gc c KU
c c
LITI c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c
µBEYONg
c c
EXCELLENCE¶
c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c Kecemerlangan Pendidikan
c
c Berterusan Perjuangan Kami
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c
c
c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c
c
Ô 
Ô 
c 
c
c Ú  


c
c  
c
c
Ú  

c 

c
c Ú 
   
c
c   
c
c Ú   

c
c 
 
c
c  
c
c Ú  

c
c
  
c 
 
c
c Ú  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
ë cc)ëc
c
 cc ccc c cc mmmmm
c cc! cc c cc " c
#c cc$ 
c%c$ c&
 ccc '(cm !"#$%&'#c
( ccc) c"  c cc ! ( !) *)
!*!
*c ccc+ c,
c cc +m, " " " !!c
-c ccc+ c!  c cc -' " . (" (( c
.c ccc+ c,""c c cc ,""/'0/12#/,$3*#/.('0'(3 *( (cc
(c ccc4 c"  cc ,2c3 '#(*5*'#'c
5c ccc)6,"c c cc -3*#-33 c
3'c cc) c c
c c c7 c cc /0#&/$1/$$ 12 %&c
c c c8
 c cc 1$-$-3$$-/0# 1 c
c c c9 c cc &&"1"
33ccc!  c/c2 c c cc &4( cc
3 ccc$ 
c c 
 cc cc '*c! c ''0c
3#ccc& c"  c c cc '*c! c ''0c
30ccc" 
c1 c" 
 c:& c"  ;cc c'*c! c ''*c
3*ccc& c" 
 c, cc c c c'*c! c ''0c
3-ccc" 
c1 c" 
 c:" 
 c, ;c'*c! c ''*c
3.ccc$ 
c) c2 c c c c c'*c! c
3(ccc$ 
c c)c!  c cc c c1 c ''.c
35ccc7 c<
cc c$c0---c$7 7c<87c*c!&c=$7<7c7<=$767=c c
'cccc$c c c'35(''(0-0c/c'(5.*(0.(c
3ccc>c c c c (0.(?
c
c ,
c/c$ c cc
c c
c c ,
/$ c c c 7
 c
c '3c ,)c c&
c1 c '*'3 ''0c '#'3 ''(c
c c ' c ,)c$ c$ c '0'3 ''(c c
#c $ 
c c cc
ccc'0c! c ''(c
0c c c c cc
c
c
c c c" c $
/) c
c '3c &m& 4% %
 5%1 
c ' c 1mm6mm
 4%1% %4
c '#c c c
*c $ c
cc
ccccc
c
c c $ c
c '3c 16mmm&m&
c ' c m16)1m&%m1&
c '#c 461&%71%&m&
c
c
-c  c2 cc c c c
c c c  c  c c c
c cc c 
c cc c c 
 c c c
  cc 
 c c  c

c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c

c
c
c
c
c
c

c 
c
c
c

c 
c
c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c

c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c
c
†c   


 
  
 

   

  

c
c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c

c
c
c
¬ Ú!" !#!#$%
Ú%  
!&%% '!Ú '%
Ú!"!Ú !
%'%!#%!('! ! %!)
Ú!"'!
! ' "!#) !)
( !) )Ú#)
!! ##'! *


c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½ c½c
c
1mm4m&1mmmm%mm64m
661mm8m61mm6m
m1m61&66m4mm&mm1m
19
c
3c c c  c c c c  c c c c

c
 cc  c
c
c c c c c c c c c c  c c c
 cc c c c c
c
#c cc  c c c c 
c c c
  c
 c c 
c c  c
c
0c  c c c c c c  c
c
*c  c c c cc c   c c
 c
c
-c  c
cc c c c c c
 c c c
 c c  c c c
c
.c  c  c c  c c  c
c
c
c
c
1mm4m&1mmmm%mm6&6mmm1m6m4
mmm:m4161m1m16mm&617m61mm64m
6m1&mmmm4m6m44mc
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU

&"'#"(')"
* " * %#"+"
#","-


)-'-!. "'


 .
#"!*'"
"+

  #  
/
    
      
 
 
"' 
    
      
 
 
' "0 '    
      
      
 % 
      
      

.
%"
"
1.+   .
%"
"
.
#"!*'"
 .
%"
"
%(%-+


2  3
 0 
 "
*#*" - % - ! 4 
)  3 ++

 % 3 
 4 + 
 !  + %1 è 0      
!  5 +*
%  
 !  " * è 0 %  è   
%  *  & 
)  

+  !  " 
%,"+ "
  
 % 
 
%  # 
 è 0 % 
 + +$   
'+#

  è%
!#

 7 
%  %0 

%6 
 

%  
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
½
c
 c c

4m&)4m&mm444mm4m&m"46m4

c
m Mengajar

^ c c 
 c c c c c  c c c
 c  c c c cc cc
 c c c c cc c c cc
 c c c c c  c c
c
c
Ú Membuat Perancangan (P&P)

^ c  cccc c c c cc! c c


 c 
 c c c c c cc
 c 
 c c c c c"c# c c c
 c  ccc ccccccc c c c c
$ c c c c cc
 cc c cc!c c
% c  c  c c c & cccc
 c c c c 'c
c
ÿ Melaksanakan Pelbagai Tugas Khas

^ c  cccc c! c c c


 c
 c  cc c c c 'c
 c c
 c c c cc c c
 c c c(c"c
 c  c c c c  c c(c" c
$ c  c ) ) c c c c c!!!c
c
g Menjaga gisiplin, Keselamatan dan Kebajikan Murid

^ c c c c c c c c


 c cc c c 'c cccc
 c  cc c c cc c
 c c c c c c c c
c
~ Mentadbir dan Menguruskan Úilik garjah

^ c  c c c cccc


 c  c c c c c
 c c c
 c cccc c c
 c  c c c cc c c
 Mengendalikan Pelbagai Tugas Rasmi Lain

^ c  c  cc cc


 c cc 
 c
 c c c c c c*c +c cccc
 c cc c c cc cc(c"c
 c c  cc
 c c c, c &("&^&!&!c
!!&c
c
cc
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU

½
c
 c c
 cccc½ cc
½c

^c c c c c


 c c
c
c c c c c c c c c&c
 c
 cc
c
c "  c
 c c c c c c c
c
c 
 c
 c cc c cc 
 cc
c
$c  c cc c c cc c c
 c c c cc 'c c cccc c
 -c
c
c ! c c
c .cc c
c  c  c
c !/c
c "c
c
%c ccc
 c c c c c c c c
c c
0c cc c, c"1c c c c
c c
 c c
2c "  c
 cc c  c ccc
 c
c
3c c c ccc cc c c cc c
c
^4 c  c  c c c ccc
 c c c
 c cc c c c ccc c
c
^^ c c c c c c cc c
c
^ c "c c  c c c c c 
 c
c
^ c c c 
 c
c
^ c  c
 c c 
c c c c cc
 cc c
c
^$ c ccc
 c c ccc c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½
c
 c c
JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN SAINS

c
†c aenarai Tugasc
c
c
yc c c c c c c
 c  c c
 c c c cc* +c cc c
c
yc c (!^c 
 c c c c c c c
 c5c c c  c
c
yc c 
 c  c c c c ^c c c c c
 c
 c c c c c c c c c
c
yc c c  c c c ccc c c
 c c c cc c c c c c
6"( c
c
yc c 
 c c 7 c c c c c c c
&c cc"c c cc c
c
yc c c c c c c !c 8 c cc
9!8c c c  c
c
yc 
cc c cc c c(!^ c
c
yc 
 c' ' c c
 cc c c
 c c
c
yc c  c
 c c c cc ccc c
c


c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½
c
 c c

•URU MATA PELAJARAN
SAINS, KAJIAN TEMPATAN

†c aenarai Tugasc
c
†c cc c c 'c c c c c
 c cc c c c
 c c
†c c c c    c c c c c c
 c
 c c c c c c  c
 c c
 c c c c c c cc
 cc c c
c c c c c c&c c
†c 
cc"c# c c
 cc c
c c
(c"c cc
 c  c
†c 
 c# c c
 c c c c c c c
# c 1c c 5c c c 
c  c
 c c
 c  c
†c 
 c c c c c
 c c c c c
 c c  c c  c c c c 
c &c
c c c c c (c "c &c 
c c c
 c
 c
†c c :c " c c c c c c  c
c cc cc c&c cc c
†c c c c c c c c&c c
†c c c c c c c  c c c c
 c c
 c c
†c c  c c c c &c  c c c c
 c  c
†c  c
 c&c  c c c c
 ccc c

 c  c c ! c c &c , c  c ; c &c (c &c
<! c 
c c  c c c c
 c c c
 c
 c c
†c c  c c c c  c c c c
 c cc c c c c c c
†c c c ! c c c c  c c c c
 c 
 c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
†c c  c c c   c ""c &c """c
 c c
 c c   c c c c c  c
"  c c c ""c &c """c c 
c c
c c
c
†c  c  c c cc c c
 c c
†c c c"c c
†c c c c c c c c  c
†c c c
 c c ccc c
c

ÿcc½ c½ c½ c c½cc


c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
ÿcc½

c½ c c½cc
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½
c
 c c
4m&)4m&mm444mm4
64m&mm
c

c
m Persiapan aebelum Memulakan Kerja

^ c  c c c c 


c^$c c c c
 c
 c  cc
 c c c c
 c  c c c
 cc cc
 c cc c c c
c
Ú Mengawas Murid Menjalankan Kerja

^c c c c c


 c c c c
c c c c cc c cc
c c c c
 c cc c c
c c c cc ccc c c c
c
ÿ Mengawas Murid aemasa Rehat

^ c ccc c c cc c


 c  c c c
 c c c&c c
 c c
 c c c&c c c c c
 c cc &ccc& c
c
g Mengawal gisiplin Murid

^ c  cc c cc c


 c 
 c & & c c c
 c cc c c c c c c
c
~ Jenis-Jenis Kerja Tumpuan

^c  cc c c c c


c 
cc c c & & & c c
c cc cc
c  c  ccc c c cc
$c c c c c cc c c
%c c c c c & cc c c
0c 
c c cc & c c c
2c cc c
 c c c(c"c ccc c
c


c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½
c
 c c

)-'-!.'#-)" 1"'*"
3+*
))-"

c
†c aenarai Tugasc

^ c (c  c c  c  c   
c ^$c c c c
 c c c  
c^$c c c c c
 c c c c c cc c c c c cc
 c  c c c c
 c c c c c c c c c c c c c c  c
 c 
 c c cc c c c c
 c =c
c c
 c cc c c c c cc cc c
$ c ccc
 c c c c c
% c c c c
 c c c ccc c&c c
0 c  c ccc c c cc c
 c c
2 c c c c c  c c  c c c c c c c
 c c
3 c c c c c c c
^4 c c  c c c c c c c c c c
 c
^^ c  c  c c c c c c 'c c ) 
 ) c c
 c  c
^ c c  c c c  c
 c c c c &c c
 cc c "c >c"  c8 c c
 c c  c
 c-c
^ ^c !  c c c c 'c c
^ c c c c c c c
^ c > c&c c
^ c : c&c c cc
^ $c >cc6c  c c ccc cc
^ c c c c c "c >c " c
 c c c c c c
c c(c"c
c c c c c
^ c cc c c c c c
^$ c c ccc c c c c c  c
^% c c c c c c c
c
c
c
c
c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
ÿcc½
ccc
ccc
 ccc
c
&"'#""2*'.'1*+-
"
1"'*"
3+*
))-"
32"('"
!.'#-)" 1"'*"

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
½
c
 c c

4m&)4m&mm444mm4&

^c c c c> c< c c


c
c c c && c
 c c
c c c
c
c c c c> c c c
c
c c(c"c c c
c c c
 c
c
c
$c 
 c c
 c c c c c> c c
 c c
c c(c"cc c
c
%c c(c"c c c cc
 c c
c c  c c c c c" c
 c c c c c
c
0c c c c c c c c c c
 c
 c c c c c c
 c c
 c
 c
c
2c cc cc c c cc c
c c c
c
3c "c c c c &c c> c c
 c c c c c c ccc
c c
 c c cc c
c
^4 c  c c c c
c
^^ c c  c
 c c c(c"c ccc c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
 c½
c
 c
½ c½ 

 c  c
c
c Mengadakancesyuaratcagungcelab/Persatuan/Unitceruniforcadacsekurang-
kurangnyacingguckeduacbulanJanuaricuntukcelantikcJcelab/Persatuan/Unitc
eruniforc
c Mengadakanceraturan/erlebagaancelab/Persatuan/Unitceruniforc
c Merancangckegiatancelab/Persatuan/Unitceruniforcuntukcsetahunc
c Meastikancahli-ahlicluluscujian/engiktirafancdaricbadancindukc

c MeastikancerjalanancPersatuan/elab/adancerunifor/Teknikcebudayaanctidakc
enyalahiceraturancsekolahcdanctidakcenyelewengcdaricerlebagaanc
Persatuan/elab/adancerunifor/Teknikcebudayaanc
c Menyerahkancerkara-erkaracberikutckeadac etiausahacokurikulucelaluic
enyelarascunitckokurikulucasing-asingc
ic Perlebagaanc
iic enaraicJc
iiic ancangan/egiatancsetahunc
ivc nggarancerbelanjaan/keerluancc c c c
c elab/Persatuan/Uniteruniforc
c ccc
c Meastikancsetiacaktiviticengikutcjadualcberjalanclancarcgurucenasihatchendaklahc
enghadiricsetiacesyuaratcataucerjuaancelab/Persatuan/Unitcerunifor/cTeknikc
ebudayaanc
c ehadirancelajarcesticditandatanganicdidalackad/bukucrekodckehadirancseleasc
taatcerjuaanc
c Mengawalcdancengeaskinicaanckenyataancelab/Persatuan/Unitceruniforcuntukc
engelakkancdicsalahgunac
c ertanggungjawabcebibingcelajar-elajarcenyediakanclaoranckegiatanc
engikurcforatcyangcbetulc
c Mengiringicsetiacrobongancyangcdianjurkancolehcelab/Persatuan/Unitcerunifor/c
Teknikcebudayaanc
c Mengiringicdancenjagacdisilincelajarcdalacsatu-satucertandinganc
c Menguruskancenyertaancahlicelab/Persatuan/Unitceruniforcdalackegiatan/c
ertandingancdicseuaceringkatc
c Meajukancelab/Persatuan/Unitceruniforcdenganccaracyangcdifikirkancsesuaic

c Melengkakancengetahuancsebagaicjurulatihcasukancberuniforcataucenasihatc
kelabcataucenjeutcjurulatih/enasihatcluarc
c euackegiatanclawatancanjurancelab/Persatuan/Unitcerunifor/Teknikcebudayaanc
hendaklahcendaatckebenarancPengetuac
c Mendaatkanckebenarancibucbaacataucenjagacaabilacelajarcdierlukancuntukc
sesuatucaktiviticdicluarckawasancsekolahc
c ertanggungjawabcenyerahkancsenaraicnaacelajar-elajarcyangcenyertaic
kegiatancdicluarckawasancsekolahckeadacPcM,c etiausahacokurikulu,cguruckelasc
dancsesiaacyangcdifikirkancerluc
c ertanggungjawabcsertacengagihkancalat-alatcdancakaianceaincdanceungutc
balikcdisiancteatcyangcselaatc
c Menentukancseuacsuratcenyuratcdariadacihakcluarchendaklahcdibuatcelaluic
Pengetuacdancsurat-suratcdaricluarchendaklahcdirujukckeadacPengetuacsebeluc
engabilcsebarangctindakanc
 c ertanggungjawabcebuatcteahancengangkutan/bascsekiranyacdierlukanc
c Menjalankanctugas-tugasclaincyangcdiarahkancolehcPengetuacdaricseasackecseasac

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
 c½
c
 c
c

c½ c 
c
c
c Meajukanc keahiranc elajarc dalac erainanc dic bawahc jagaanyac denganc
caracelatihcerekacengikutcjadualcyangctelahcdictetakancataucasa-asac
lainc denganc ersetujuanc etiausahac ukanc danc engaturc seberaac banyakc
erainancataucerlawanancersahabatancdengancasukanclaincataucsekolah-
sekolahcberdekatanc
c Menyerahkanc erkara-erkarac berikutc keadac etiausahac okurikuluc elaluic
etiausahac ukanc
ccccccccccccccc c cic Peraturan/Perlebagaanc
ccccccccccccccc cc iic enaraicJcc
c c c iiic ancangan/egiatancsetahunc
c c c ivc nggarancerbelanjaan/enyatackewanganc
c MenguruscdancelatihcPasukanc ekolahcengikutckuulancuntukcertandinganc
M cdancM c
c erusahac endaatkanc khidatc nasihatc daric erekac yangc akarc dalac
erainanc

c Menguruskancengangkutancdengancbantuanc etiausahac ukancuntukcasukanc
sekolahckecertandingancluarcdancenguruscsuratckebenarancibubaac
c Mengiringicdancenjagacdisilincelajarcdalacsatu-satucerlawananc
c ertanggungjawabc atasc kehadiranc eainc adac asac latihanc danc
erlawananc
c ehadiranc elajarc estic ditandatanganic didalac kad/bukuc rekodc kehadiranc
seleasctaatcerjuaanc
c ertanggungjawabc sertac engagihkanc alat-alatc danc akaianc eainc danc
eungutcbalikcdisiancteatcyangcselaatc
cMenyianc rekodc erlawananc yangc disertaic adac seuac eringkatc denganc
encatatcbutir-butir,ctarikh,casukanclawan,cteatcberlawancdanckeutusanc
cMenjagac kebajikanc eain-eainc seertic keselaatan,c inuan,c
kecederaancdancsebagainyac
cMeastikanc asukanc sekolahc eilikic seangatc kesukananc yangc tinggic
disaingcenjunjungcundang-undangcdancdisiilincsekolahc
cMenentukanc eralatanc atauc gelanggangc erainanc sentiasac dalac keadaanc
seurnacdancselaatcdigunakanc
cMenilaicrestasicasukannyacdalacerainanc

cMelaksanakanc tugas-tugasc lainc yangc diarahkanc olehc Pengetuac daric asac kec
seasac

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
 c½
c
 c
c

c cc

c Mengadakancesyuaratcruah/asukancdancenyediakancsenaraicJcruahc
ataucasukanc atucsalinancsenaraicJchendaklahcdiserahkanckeadac
etiausahac ukanc
c
c Meatuhicarahancketuacgurucruahcdancenjalankanctugascdengancdedikasic
c
c ertanggungjawabcdalacebentukcasukancruahc
c
c Menguruscdancengawasclatihancruahcengikutcjadualcyangctelahcditetakan:c
ic kedatangancelajarc
iic kawasancataucgelanggangcerainanc
iiic eralatancdancinuancelajarcdanclain-lainc
c

c Menjainckeselaatancahli-ahlicruahcdancsentiasacenjagacnaacbaikc
sekolahc
c
c Merekodkanckegiatan-kegiatancerainancantaracruahcdancelaorkanc
keadacketuacruahcuntukcdiserahkanckeadac etiausahac ukanc
c
c Mebibingcdancendidikcahli-ahlicruah:c
ic Pengurusanc
iic eiinanc
iiic Meatuhicundang-undangcdanceraturancerainanc
ivc eahiranc
vc Teknikcdancstrategicerainanc
c
c Mencadangkanckeadacketuacruahceralatan-eralatancyangcerlucdibelic
untukcdianjangkanckeadac etiausahac ukanc
c
c Mencadangkanceain-eaincyangcberotensickeadacketuacgurucruahc
untukcerhatiancguru-gurucerainanc
c
cMenyiancrekodckegiatancelajarcdalacaktiviticruahcuntukcdiserahkanc
keadacketuacgurucruahc
c
c
cMelaksanakanctugas-tugasclaincseerticdiarahkancPengetuacataucwakilnyac

c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c c
 c
c

)c c
cc c c
c
c
1 Buku Rekod Pengajaran.
2 Bahan Bantu Belajar.
3 Jadual Waktu Persendirian.
4 Rancangan Pengajaran Tahunan Sains dan Kajian Tempatan Thn 5,6
5 Huraian Sukatan Pelajaran Sains dan Kajian Tempatan Thn 5,6
6 Buku-buku rujukan
7 Senarai nama murid yang diajar
8 Rekod Prestasi Murid.
9 Jadual Penentuan Ujian (JPU).
10 Rekod Ujian Bulanan.
11 Rekod peperiksaan pertengahan tahun.
12 Rekod peperiksaan akhir tahun.
13 Soalan-soalan ujian bulanan.
13 Soalan-soalan peperiksaan pertengahan tahun.
14 Soalan-soalan peperiksaan akhir tahun.
15 Bank soalan Bahasa Inggeris
16 Analisis keputusan ujian bulanan.
17 Analisa keputusan peperiksaan pertengahan tahun.
18 Analisis keputusan peperiksaan akhir tahun.
19 Kerja-kerja pengukuhan murid ( kerja rumah murid )
20 Penyemakan kerja murid.
21 Pemulihan dan pengayaan.
22 Ulang kaji.

c
c
c
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
c c c
 c
c

)c c
cc c c

Kuantiti Tugas dalam sehari / Masa diambil untuk


seminggu/ sebulan / setahun. menyiapkan.
Tugas dan Tanggungjawab.
1 "  cc
 cc
# cc1cc cc# cc
 cc
5cc cc cc cc ccc c
 c c
cc5cc cc cc
 cc
cc cc cc cc(cc c
c
"cc cc cc!cc cc
cc cc cc c
2
cc cc cc5cc
<ccc
 cc cc# cc1cc <ccc c
 c
cc# cc c

3 c
 cc cc cc
 cc
24c c
 cc cc
cc 2c c c c
 c
 cc cc c
c
4 c c

 c# c c8 c cc
 ccc c c
c
5  cc! cc cc
<cccc c c
 cc cccccccc
 cc
 cc cc cc
c c
 c
6 cc cc cc cc cc ^4c c
 cc cc cc c ccc c
 cc cc 
cc cc c

ccccc cc
 cc cc c
cccccc c c
7  cc:cc cc cc
c c
cc ccc cccc
 cc cc cc cc
 cc cc1cc cccc cc :cc" cc c
c
,: c
8 
 cc cccc c c c c
 cc cccc
 cc
 cc cc cc cc c c c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
u  cccc
 cc cc
 cc! cc cc cc
<ccc
, cc cc; cc cccc <ccc c
 c
cccc cc cc6 cc
! c
10  cc cc cc ^cc
 cc6c cc
 cc cc 
cc cc
 c
 cc cccc c
 cc cc cc cc
c
" 
cc6 cc cc c c
11  c
 c c
 c
<ccc c cc cc c
 c ccc c
12 c cc c <cccccc
<ccc c
 c c ccc c c
13 cc cc cc cc
 cc' c c <cccccc
 cccc
 cc cc
c c c
cccccc cc
14  ccccccc 
 cc cc cccccccc <ccc
<ccc c
 cc cc cc c
! c
15 "cc cc  cc
 cccc
<ccc
 cc cc cc#cc <ccc c
 c
 c
16 cc cc
 cc cc cc <ccc
<ccc c
(cc"cc cccccc c c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c c
 c
c

)c)c c

c
c
 cc cc cc cc cc cccc cc
cccc cc-c
c
^c cc cc? cc> cc< cc c c

c cc cc  cc cc c c

c  cc cc cc


 cc< cc ccc c

$c "cc cc< cc c c

%c cc cc. cc@ cc> cc< cc c

 c

0c 1 cc! cc! ! cc! cc cc cc^ c c

2c 1 cc! cc! ! cc! cc cc cc c c

3c 1 cc! cc! ! cc! cc cc cc c c

^4c )cc! cc! ! cc! cc cc cc^ c c

^^c cc cc! cc! cc cc c c

^c  cc1 cc! ! cc! cc cc c c

^c cc;cc! ! cc! cc cc c c

^c c c cc! cc cc! cc c

! c

^$c >cc" cc< ccc c c

^%c >cc1cc< cc c c

c
c
c
c
c
c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
ÿ   

61mm9
m"m19 m&m9
 

5mmm m1m
c c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
ÿ   

61mm9
m"m19 m&m9
 

5mmm m1m
c c

c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU
c
Hirdawati Hj Abdul Hamid
SK TAMAN TAWAU