Sei sulla pagina 1di 21

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS


PEMBINAAN PELAN STRATEGIK
BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH
VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA
TAHUN 2011
MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN
BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID.
MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP
BAHASA INGGERIS
MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG
LULUS KEPADA 100%.
MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK
MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI
BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI
JALANKAN UNTU MEREKA.
ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam
peperiksaan di tahap sederhana.
MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
STRATEGIK tahap cemerlang.
INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C
PRESTASI ATAU meningkat.
Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan
Kejayaan CSF) akhir tahun meningkat.
3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama
rakan dan juga guru.
OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris
kepada 20% dan lulus minimum C 100%.
2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C
dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun
1,2,3,4,5 dan 6.
3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan
menggunakan Bahasa Inggeris asas.
STRATEGI Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa
Inggeris.
Menganjurkan program ”Good Morning Grammar”
untuk murid tahun 6.
Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk
murid tahun 1.
Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah.
Menganjurkan program “English Workshop (bengkel
menjawab kertas soalan) untuk murid tahun 4,5
dan 6.
Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”.
PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS
BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS OUTPUT
TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER

1. Program GPK 1 2/2/09 31/8/09 RM 400 Semua guru


Latihan Dalam dan ketua Bahasa Ingger
Perkhidmatan. panitia dapat mengiku
program LDP ya
telah dirancan
untuk
memantapkan P
2. Program Guru Februar Ogos RM 200 Semua murid
”Good tahun i tahap 2 dapa
Morning 6,5,4 dan meningkatkan l
Grammar” ketua penguasaan
panitia ”grammar”mere
3. Program Guru Februar Oktober - Murid tahun 1
”Let’s Read Tahun 1 i membaca buk
English. dan ketua Bahasa Ingger
panitia. 15 minit setiap h
selasa dan
khamis.
4. Program Semua Januari Oktober RM 200 Memperbanyakk
”English guru perkataan Baha
Corner” panitia Inggeris di kan
Bahasa sekolah yang
Inggeris. menjadi pusa
tumpuan murid
5. Program Guru April Jun RM 400 Murid tahun 6
”English Bahasa mengetahui tek
Workshop”. Inggeris menjawab
tahun kertassoalan
4,5,6 dan yang betul.
Ketua Sebagai
panitia. pendedahan aw
kepada murid
tahun 4 dan 5.
6. Program Semua Februar November - Semua murid S
“Learn 5 Guru i Nuri mempelaja
Words A Panitia perkataan sert
Week. Bahasa makna setiap
Inggeris. minggu dan
menyalin dala
buku ejaan.
PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM
BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang.
Strategi Nombor 0 Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP)
1 untuk guru Bahasa Inggeris.
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam
Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris.
OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN
KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P.
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS
TANGGUNGJAWAB
1. Mesyuarat panitia English GPK 1 & 1 hari
Perlantikan Penyelaras dan ketua panitia
AJK program.
Cadangan program & aktiviti.
Perbelanjaan.
Penentuan tarikh-tarikh dan
tempat.
2. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua 1 Minggu
tentatif program Panitia
3. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘
balas tentang status program Ketua panitia 1 hari
4. Mula program : Ketua panitia 1 hari
Taklimat guru Bahasa Inggeris
tentang program LDP yang
akan dijalankan. .
5. Latihan dalam perkhidmatan Guru- guru Februari -
bermula. Bahasa Ogos
Inggeris

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan)

PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM


BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang.
Strategi Nombor 0 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk
2 murid tahun 6.
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING
GRAMMAR”.
OBJEKTIF OPERASI : 1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM
TATABAHASA(GRAMMAR).
2. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR).
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS /
TANGGUNGJAWAB PELAN
KONTINGENSI
1. Mesyuarat GPK 1 ,ketua GPK 1,ajk 1 hari
panitia dan guru tahun 6. panitia &
Melantik penyelaras untuk guru tahun
program ini. 6.
Cadangngan waktu serta
tempat program.
Belanjawan untuk program
yang telah dirancang.
Pemilihan bahan untuk
program.
2. Penyediaan Kertas Kerja . s/usaha 1 Minggu
panitia
3. Perjumpaan untuk maklum GPK 1, ‘
balas tentang status program ketua 1 hari
panitia &
guru tahun 6
4. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari
akan dijalankan. 6
5. Penyediaan bahan Guru tahun 1 minggu
6
6. Program dijalankan Guru tahun Feb -
6 ogos

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan
)

PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM


BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang.
Strategi Nombor 0 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid
3 tahun 1.
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read
English”.
OBJEKTIF OPERASI : 1.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM
KEMAHIRAN MEMBACA.
2.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH.
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS /
TANGGUNGJAWAB PELAN
KONTINGENSI
1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 hari
Inggeris 1,ketua Januari-
Melantik penyelaras panitia & November
program. ajk panitia
Taklimat cara pengendalian
serta guru yang terlibat
Anggaran perbelanjaan
dan pemilihan bahan.
Penentuan tarikh bermula
program.
2. Program bermula awal Guru 10 bulan
Februari – November 2009 Bahasa
Inggeris
tahun 1
3. Perjumpaan untuk maklum GPK ‘
balas tentang perjalanan 1,ketua 1 hari
program serta respond murid panitia &
terhadap program . guru
penyelaras
4. Membuat analisis dan post GPK 1 Minggu
mortem bagaimana program s 1,ketua
boleh diperbaiki . panitia &
penyelaras.

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan
)

PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM


BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang..
Strategi Nombor 0 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin
4 sekolah..
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”.
OBJEKTIF OPERASI : 1.Memperbanyakkan perbendaharaan kata
murid(vocabulary).
2.Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu
p&p.
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS /
TANGGUNGJAWAB PELAN
KONTINGENSI
1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari
Inggeris panitia
Cadangan program English
1.2 Penentuan belanjawan
dan tempat
2. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua 1 Minggu
tentatif program panitia
3. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘
balas tentang status program ketua 1 hari
panitia
4. Hari Pertama program: Guru 1 hari
4.1 Taklimat ringkas pengisian Bahasa
program. Inggeris
5. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1,ketua 1 hari
meningkatkan tahap panitia & ajk
keberkesanan program serta panitia.
maklum balas murid terhadap
sudut tersebut.

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan
)

PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM


BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang..
Strategi Nombor 0 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid
5 tahun 4,5 dan 6.
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”.
OBJEKTIF OPERASI : 1.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan
tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2.
2.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5.
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS /
TANGGUNGJAWAB PELAN
KONTINGENSI
1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 1 hari
Inggeris ,ketua
Cadangan program panitia & ajk
1.2 Penentuan belanjawan panitia.
dan tempat
2. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu
tentatif program panitia
3. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘
balas tentang status program ketua 1 hari
panitia
4. Hari program berlangsung: GPK 1,ketua 1 hari
4.1 Taklimat ringkas pengisian panitia & ajk
program. panitia.
5. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1,ketua 1 hari
meningkatkan tahap panitia & ajk
keberkesanan program serta panitia.
maklum balas murid terhadap
program.

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan
)

PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM


BAHASA INGGERIS 2009
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke
1 tahap cemerlang..
Strategi Nombor 0 Menjalankan program “Learn Five Words A Week.
6
NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A
Week”.
OBJEKTIF OPERASI : 1.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid
(vocabulary)
2.Murid tahu makna perkataan yang diberi.
PROSES ALIRAN KERJA:
LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS /
TANGGUNGJAWAB PELAN
KONTINGENSI
1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari
Inggeris panitia
Cadangan program English
1.2 Penentuan bahan dan
tempat
2. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu
tentatif program panitia
3. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 dan ‘
balas tentang status program ketua 1 hari
panitia
4. Hari pertama program Guru Feb-Nov
bermula. Bahasa
Inggeris
5. Perjumpaan untuk membuat GPK 1,ketua 1 hari
maklum balas bagaimana panitia dan
untuk meningkatkan tahap ajk panitia.
keberkesanan program serta
maklum balas murid terhadap
program.

Cadangan pelan kontingensi


Penilaian
(pembetulan/penambahbaikan
)

3.1 Projek Kesedaran Ceramah - Perhimpunan Pengurus Projek Perhimpunan


Ceramah oleh Wakil Jabatan Alam Sekitar Jemputan Wakil: Jabatan Alam Sekitar
Perhimpunan Ceramah oleh agensi swasta Jemputan Wakil : Agensi luar Perhimpunan
Gotong Royong Seluruh warga Sekolah Pengumuman melalui sistem siaraya Kitar
Semula Toyota Eco - Youth Pengumuman,Tong Kitar Semula Projek Taman Angkat
Mengikut Tingkatan Waktu kokurikulum Pameran Jabatan Sains Minggu Sains
Enviro -Walk Pendidikan Jasmani & Biologi Waktu kokurikulum
TAMAN HERBA

1. Rasional

Kelab SPBT telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga satu kawasan angkat. Sehubungan itu,
Kelab SPBT telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan Taman Herba sebagai salah satu aktiviti
Kelab SPBT. Disamping itu, persekitaran sekolah juga mempunyai kawasan yang sesuai untuk
dimanfaatkan bagi tujuan penanaman.

2. Matlamat

Untuk merangsang dan memberi galakan kepada pelajar bagi memahami pengetahuan asas
mengenai beberapa tumbuhan herba yang umum.

3. Objektif

· Memberi peluang kepada pelajar mengenali jenis-jenis tumbuhan herba yang


biasa terdapat di persekitaran.

· Memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara-cara menanam dan


memelihara pokok.

· Melatih pelajar untuk mengumpul maklumat dengan cara yang lebih


sistematik.

· Melatih pelajar akan kepentingan menghargai alam sekitar.

· Mewujudkan dan menanam sikap kerjasama antara pelajar.


4. Sasaran

Ahli Kelab SPBT

5. Jangka masa

Sepanjang Tahun

6. Strategi dan Pelaksanaan

Mengenalpasti dan menyediakan tapak atau batas

Menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam.

Membeli tanah baja dan peralatan.

Memberi taklimat kepada pelajar. Pelajar dikehendaki menyedia dan


menyimpan rekod mengenai tanaman yang terdapat di taman ini. Semua
maklumat berkaitan Taman Herba didokumen dan difailkan. Fail disimpan di
Pusat Sumber Sekolah.

Fail ini mengandungi keratan akhbar dan majalah yang berkaitan dengan
tumbuhan yang terdapat di Taman Herba.

7. Kos Perbelanjaan

Lebih kurang RM500.00 diperingkat permulaan.

8. Sumber Kewangan

Sumbangan orang perseorangan.


9. Kawalan

Guru Penasihat Kelab SPBT

10. Penutup

Adalah diharapkan dengan adanya kerjasama dan sokongan pihak pengurusan projek ini akan
menjadi satu projek yang mampu menarik minat pelajar akan kerja-kerja yang berkaitan dengan
bidang pertanian dan alam sekitar. Ini merupakan pendidikan tidak formal yang diperoleh pelajar.

NAMA TANAMAN

1 Aloe vera

2 Keledek

3 Anggerik Merpati

4Kemangi

5Aruda

6Kemunting Cina

7 Asam Susur

8 Ati-Ati

Labu

Ati-Ati Hijau / Bangun-Bangun

Lidah Mertua

Bau Cina
Limau Purut

Belimbing Buluh

Marigold

Bunga Cina

Mas Cotek

Bunga Raya Putih

Naga Bolong

Butang

Nenas

Cekur

Nilam

Daun Kucai

Pecah Beling / Lidah Harimau

Daun Pandan

Pegaga Nyonya

Daun Pudina

Putar Wali

Delima

Remayung

Gajus

Roselle / Asam Susur


Halia Hitam

Sambung Nyawa

Hempedu Bumi

Selasih Dandi

Jarak

Senduduk

Jarum Tujuh Bilah

Serai Batang

Jemuju

Serai Kayu / Daun Salam

Jerangau

Serai Wangi

Kaduk

Sireh Keling

Kangkung

Sireh Melayu

Kapal Terbang

Temu Lawak

Kari

Terun

Keladi Candik
Terung Pipit

Keladi Kemony

Ulam Raja

CERAMAH KESEDARAN ALAM SEKITAR

Tarikh : Feb -Mei 2008

July 2009

Tempat : Dewan Sekolah / Dataran Minda

Sasaran : 1200 pelajar dan 100 guru

Strategi Pelaksanaan:

• Ceramah oleh pelajar


• Ceramah oleh guru
• Ceramah : Pegawai Jabatan Alam Sekitar
• Peserta Toyota Eco – Youth

Agensi Sukarela: Kitar Semula

CERAMAH KITAR SEMULA

1. Rasional

1.1 Pelajar harus didedahkan kepada pengetahuan menjaga alam sekitar dan mengitar semula
bahan-bahan guna yang sedia ada.

1.2 Setiap pelajar harus memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar.

2. Objektif
2.1 Ceramah ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa setiap pelajar boleh
memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar.

2.2 Pelajar akan didedahkan kepada cara-cara menjaga alam sekitar.

2.3 Pelajar berpeluang melihat barang-barang yang dibuat daripada recycle items.

3. Tarikh

16 September 2009

4. Masa

8.00 pg – 10.00 pg

5. Tempat

Dewan Al-Falah

6. Peserta sasaran

Semua pelajar Tingkatan 1,2,4 dan 6R.

7. Penceramah

Madam Kong,Buddhist Tzu-Chi Merit Society Kuantan Pahang.

8. Anggaran Perbelanjaan

RM 200.00

9. Peruntukan

Panitia Moral
GOTONG – ROYONG

Tarikh: Mac 2008, Mac 2009

Masa : Waktu Kokurikulum

Tempat: Kawasan sekolah

STRATEGI PELAKSANAAN

· Sesi gotong royong diumumkan kepada semua warga sekolah

· Setiap tingkatan diberi satu kawasan angkat untuk aktiviti gotong royong

· Peralatan disediakan oleh sekolah

· Pelajar digalakkan membawa peralatan tambahan

· Sesi gotong royong dimulakan dengan perhimpunan pelajar

· Suatu taklimat disampaikan oleh penyelaras Jawatan kuasa Kebersihan & Keceriaan

· Setiap tingkatan bergerak ke kawasan masing –masing untuk memulakan sesi gotong royong

· Sesi gotong royong berteruskan selama satu jam

Nilai-nilai murni yang diterapkan

· Bertanggungjawab

· Kebersihan

· Kerjasama

· Semangat berpasukan
Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK Abdul
Rahman Talib.

Objektif Projek:
· Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran.
· Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar.
· Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah.

Latar Belakang Projek:


· Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan.
· Lokasi : kawasan persekitaran sekolah.
· Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah.
· Penglibatan : Semua warga SMK Abdul Rahman Talib.
· Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi

Signifikan Projek:
· Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih.
· Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam
melaksanakan tugas yang diberikan.

Takrif istilah-istilah Pengguna:


· Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau
bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya
keselesaan kehidupan. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai
bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran
bunyi, pencemaran tanah, pencemaran haba, pencemaran sungai dan kolam.

Sasaran:
Semua warga sekolah SMK Abdul Rahman Talib.

Batasan Projek:
· Memerlukan kerjasama daripada semua warga SMK Abdul Rahman Talib.
· Memerlukan tempat pengumpulan bahan-bahan terbuang yang sesuai untuk menggelakan
lambakan sampah.

Objektif Projek yang akan dicapai kepada pengguna:


· Mengalakkan warga sekolah khususnya memelihara kebersihan kawasan sekolah
· Memberi kesedaran kepada semua warga SMK Abdul Rahman Talib bahawa kebersihan
kawasan sekolah amat penting.
· Memberikan kesedaran kepada semua warga SMK Abdul Rahman Talib akan kesan
pencemaran akibat daripada pembuangan sampah sarap secara tidak teratur.
· Memupuk semangat cintakan kebersihan.
· Memupuk rasa tanggungjawab setiap orang sebagai pengguna terhadap setiap sampah
yang dibuang.

Harapan Terhadap Projek yang dijalankan:


· Mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada semua pihak iaitu warga SMART
dalam memastikan kejayaan projek.
· Dapat memupuk semangat kerjasama di kalangan semua pihak dalam menjalankan
tugasan yang diberikan.
· Memberi impak yang besar kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga
kebersihan bagi menjaga kesejahteraan hidup gen

TAMAN ANGKAT

Matlamat:

Menerapkan prinsip cintakan persekitaran

Objektif:

Mengamalkan nilai-nilai murni alam sekitar


Pelan Tindakan:

· Pelajar diberi taklimat mengenai pengurusan taman angkat

· Setiap tingkatan diberi satu kawasan taman angkat

· Taman Angkat dibersihkan setiap bulan

· Tanaman yang sesuai ditanam di kawasan itu

· Pemantauan dijalankan setiap penggal

· Baja organic ditambahkan setiap bulan

Strategi Pelaksanaan

· Aktiviti taman angkat dijalankan semasa waktu kokurikulum.

· Pelajar perlu membuat laporan selepas tamat aktivit berkenaan.


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH
PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERSATUAN BAHASA INGGERIS
VISI SEKOLAH
Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010
VISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS
Persatuan Bahasa Inggeris pemangkin pengukuhan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahlinya.
MISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS

1. Memberi pendedahan yang luas kepada ahli-ahlinya mengenai Bahasa Inggeris.

2. Mewujudkan ahli-ahli yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.

3. Menjadikan Persatuan Bahasa Inggeris sebagai satu platform yang terbaik bagi ahli-ahlinya memperkasakan penguasaan Bahasa Inggeris merek