Sei sulla pagina 1di 3
Exemplar nr. DMRUL7..12.2010 Nr76 Catre Directorul Penitenciarului /P.M.T./C.R./Penitenciarul Spital Stimata doamna/ Stimate domnule director, Urmare OMJ nr. 3039/C/21.12.2010, de completare a Normelor metodoiogice privind modul de stabilire salarillor personalului din sistemul administratiei penitenciare in anu 2010, aprobate prin OMJ nr. 622/C/2070, veti lua urgent masuri de aducere la indeplinire a Gispozitiilor reglementate prin acesta, in sensul emiterii deciziilor de acordare a sporului de confidentialitate pentru personaiul din subordine, cdruia, in cursul anului 2010 i-a fost acordat/modificat /retras accesul la informatii clasificate, potrivit modelului anexat. Pentru informatii suplimentare deseminam ca persoan de contact pe comisar de penitenciare Augustina PUIU, tel. 021-242.18.46, interior 27537, fax. 021-242.67.12, e- mail apuiu @dgp.ro. Cudeosebita consideratie, Pentru chestor de penitenciare dr. loan BALA, director general Administratia Nationala a Penitenciarelor, semneaza Comisar sef de penitenciare Constantin IONITOAIA Director general adjunct ai V/ oy St, Maria Gheuleasa n.47, sector 2 Bucutesl, Romania vw angst 0 Model DECIZIA DIRECTORULUI PENITENCIARULUI.. din ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR Nr. insegistrare Avand in vedere adresa functionarului de securitate din nr. in contormitate cu prevederite Hotararii Guvernului nr. 781 din 2 iulie 2002, ale Ordinului Ministrului Justitiei_nr. 1819/C/27.06.2008 gi art. 9 alin. (2) din OMJ nr. 622/C/2010 modificat prin OMJ nr. 3039/C/2010; Emite prezenta DECIZIE Art.1 Incepand cu data eliberSrii certificatului / avizului de securitate i pand la data expirari/retragerii acestura, functionarii publici cu statut special si personalul contractual din unitate beneficiaza de spor de confidentialitate de pana la 15% din salariul de baza de incadrare, pentru pastrarea confidentialitatii in legétura cu informatille clasificate, conform anexei Art.2 Biroul resurse umane gi formare profesionala si structura financiar - contabil vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii. DIRECTOR... Str. Nava Ghiculeasa n.47, sector 2 Sucurest, Romana ‘x. an st. Model Anexa la Decizia nr. din. TABEL NOMINAL PRIVIND FUNCTIONARII PUBLIC CU STATUT SPECIAL SI PERSONALUL CONTRACTUAL CARE BENEFICIAZA DE SPOR DE CONFIDENTIALITATE * Nr. | I j ert. | Grad profesional, nume | Sporul de care Perioada i prenume beneficiaza | Cuantum | | Dela | pandla total in - | q agent ser 10% 12% | 26.08.2010 | 04.08.2014 j AVRAM MARIUS. | 2 | “agent set - 10% | 24.01.2070 | 24.01.2014 | ANDREI MARIUS 1 | agent sef 14% | 10% | 26.03.2010 | 24.03.2014 | | AVRAM iULIAN 1 ! intocmit * Coloanele nr. 1-6 Se compieteaz’ de siructura de ‘esurse umane iar coloana 7 se completeaza de structure Lucrator resurse umane Lucrator financiar - contabil financiar — contabila Sti. Mavia Ghiculeasa nv4? sector 2 Bucuresti, Romdoia ‘worn anpusto