Sei sulla pagina 1di 194

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR l TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900


din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice


„Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995,


privind calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului,
Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al
Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11,
Ministrul transporturilor, construcŃiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:
Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru
verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul NaŃional de
Cercetare, Dezvoltare în ConstrucŃii şi Economia ConstrucŃiilor Bucureşti
1
şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglemen-
tarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de
instalaŃii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaŃii".
Art. 4. - DirecŃia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON
TUDOR NUTREA

1
Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de
CercetareDezvoltare în ConstrucŃii şi Economia ConstrucŃiilor - ÎNCERC Bucureşti
3
MINISTERUL DE INTERNE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR l
CORPUL POMPIERILOR MILITARI TURISMULUI
INSPECTORATUL GENERAL
NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII l
AVIZ RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Nr. 10 din 19.11.2001
AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE- INDICATIV C 56-02
DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII l ECONOMIA CONSTRUC-
ŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit Elaborat de:
atribuŃiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Institutul NaŃional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucŃii şi
Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcŃionarea Corpului Economia ConstrucŃiilor - ÎNCERC Bucureşti
Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU
modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu
OrdonanŃa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU
luc r ar ea „ NO R MATIV PENTRU V ERIFICAR EA CALITĂŢII
l RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE Responsabil temă: ing. Melania CRUCEANU
CONSTRUCŢIILOR"
Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC
Avizul se emite în baza: ing. Ciprian ENE ÎNCERC
• redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările ing. Eugen CONSTANTIN INCERC
solicitate de către l.G.C.P.M.; ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA
• contractului nr. 358/1999; ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A.
• avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; sing. Cecilia RADU IPCT S.A.
• procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinŃei ing Octav BĂRBUNEANU ICECON
comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului ing. Viorel POPESCU ing. Cornel
Pompierilor Militari. CHIOREANU ing. Leonte
SIMIONESCU
COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI
General de brigadă Coordonat de: A.l.l.R.
Vladimir SECARĂ Preşedinte: acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Avizat de:
LOCłIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL
INSPECłIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel DIRECłIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J
Ing. tefan FIRESCU Director general: ing. Ion STĂNESCU
Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC
4
5
Caiet InstalaŃii U - InstalaŃii electrice exterioare ................ 68
Caiet InstalaŃii I I I - instalaŃii sanitare ............................... 106
Caiet InstalaŃii IV - InstalaŃii de încălzire.......................... 170
Caiet InstalaŃii V - InstalaŃii de ventilare, climatizare şi
CUPRINS-partea I încălzire cu aer cald .................................................. 230
Caiet InstalaŃii VI - InstalaŃii de gaze naturale ................ 281
l.Scop ................................................................................................... 8 Caiet InstalaŃii VII - Conducte magistrale ....................... 342

2. Domeniul de aplicare ..................................................................... 8

3. Obiectivele activităţii de control ................................................... 9 Anexa I. Terminologie şi definiŃii ................................................ 359

4. Terminologie .................................................................................... 9 Anexa II. Documente de referinŃă................................................. 363

5. Documente de referinţă ........................................................... 10 Anexa III. Aparate de măsură şi control ...................................... 365

Anexa IV. Formulare .................................................................... 367


6. Responsabilităţi .............................................................................. 10
6.1. Responsabilul tehnic cu execuŃia.................................. 10
6.2. Inspectorul de şantier ................................................... 11

7. Efectuarea controlului .................................................................. 13


7.1. Controlul preliminar execuŃiei ...................................... 13
7.2. Controlul calităŃii lucrărilor de instalaŃii ...................... 15
7.2.1. Prevederi generale ............................................. 15
7.2.2. Controlul calităŃii lucrărilor aparente ................. 16
7.2.3. Controlul calităŃii lucrărilor care devin 7
ascunse ............................................................. 17
7.2.4. Controlul calităŃii lucrărilor în ta/e
determinante ....................................................... 17

8. Recepţia lucrărilor ....................................................................... 18


Caiet InstalaŃii l - InstalaŃii electrice interioare .................. 19

6
NORMATIV PENTRU VERIFICAREA Normativul tratează controlul preliminar execuŃiei, controlul
Indicativ 56-02 calităŃii lucrărilor aparente, a celor care devin ascunse si în faze
CALITĂŢII I RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE
INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Inlocuieşte C 56-85
determinante, şi recepŃia lor. aplicându-se pentru lucrările de:
- instalaŃii electrice interioare:
- instalaŃii electrice exterioare:
- instalaŃii sanitare;
- instalaŃii de încălzire;
l. SCOP - instalaŃii de ventilare climatizare;
- instalaŃii de gaze;
Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru - conducte magistrale de transport lichide.
activitatea de verificare a calităŃii lucrărilor de instalaŃii.
Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care
trebuie efectuate în procesul de control a calităŃii lucrărilor de 3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
instalaŃii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi
Controlul calităŃii lucrărilor de instalaŃii pentru a verifica dacă
parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităŃii
acestea corespund calitativ cerinŃelor prevăzute în Legea 10/1995:
lucrărilor de instalaŃii.
- RezistenŃă si stabilitate;
Normativul stabileşte responsabilităŃile care revin, in activitatea
- SiguranŃă în exploatare;
de control, beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi
- SiguranŃă la foc;
executantului, prin responsabilii tehnici cu execuŃia.
- Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia
Normativul stabileşte documentele în care se consemnează
mediului;
rezultatele verificărilor.
- IzolaŃie termică, hidrofugă si economie de energie:
- ProtecŃie împotriva zgomotului.

2. DOMENIUL DE APLICARE Controlul calităŃii lucrărilor de instalaŃii pentru a confirma


Normativul se aplică la verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor respectarea în execuŃie a proiectului, a caietului de sarcini, a condi-
de instalaŃii destinate construcŃiilor, atât pentru lucrări noi, cât şi Ńiilor impuse de prescripŃiile tehnice specifice, a instrucŃiunilor tehnice
pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau ISCIR. a normelor de protecŃie a muncii, în limitele indicatorilor de
reparaŃie capitală. calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: 4. TERMINOLOGIE


în ConstrucŃii şi Economia ConstrucŃiilor MINISTRUL Termenii şi definiŃiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO
TRANSPORTURILOR 8402 şi în Anexa I.
TURISMULUI, cu ordinul
ÎNCERC Bucureşti
nr. 900 din 25. 11.2003
9

8
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ corespund calitativ cu prevederile din aceste documente, din contract
Documentele de referinŃă comune, pentru instalaŃiile destinate şi din proiect:
construcŃiilor, sunt prezentate în Anexa II. • Permite utilizarea în execuŃia lucrărilor numai a produselor şi
a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există
agremente tehnice;
• Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat
6. RESPONSABILITĂŢI
şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previzi-
Acest normativ defineşte responsabilităŃile inspectorului de uni în acest sens:
şantier, precum si a responsabilului tehnic cu execuŃia, din faza
• Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se
de pregătire până în faza de recepŃie a lucrărilor.
efectuează pe parcursul execuŃiei;
• Participă la recepŃia lucrărilor care devin ascunse:
6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia
• Solicită prezenŃa inspectorului de şantier la executarea lucrări
• Răspunde faŃă de executant, conform legii, pentru asigurarea lor ce ulterior devin ascunse:
verificării calităŃii lucrărilor de instalaŃii pe care acesta le realizează:
• Sesizează inspectorul de şantier, ca reprezentant al beneficia-
• Admite execuŃia lucrărilor numai pe baza proiectelor si rului, şi proiectantul (după caz), dacă constată neconformităŃi. pentru
detaliilor de execuŃie verificate de specialişti verificatori de proiect,
rezolvarea acestora.
atestaŃi;
• Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execu-
Ńie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a 6.2. Inspectorul de şantier
execuŃiei, programul de realizare a lucrărilor; • Răspunde faŃă de investitor, conform legii, pentru asigurarea
• Intocmeşte şi Ńine la zi un registru de evidenŃă a lucrărilor pe verificării realizării corecte a execuŃiei lucrărilor:
care le coordonează tehnic şi de care răspunde; • Verifică existenŃa tuturor avizelor, acordurilor precum şi
• Pune la dispoziŃia organelor de control toate documentele respectarea prevederilor legale privind documentaŃia tehnică;
necesare pentru verificare: • Verifică existenŃa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea
• Opreşte execuŃia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor
de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuŃie şi permite de verificatori atestaŃi;
reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; • Verifică existenŃa în proiect a prevederilor privind fazele
• Permite utilizarea în execuŃie numai a materialelor şi determinante, precum şi a programului de control al proiectantului;
echipamentelor însoŃite de documentele de atestare a calităŃii şi care • Verifică respectarea legislaŃiei cu privire la materialele
utilizate, privind existenŃa documentelor de atestare a calităŃii,
10
11
corespondenŃa calităŃii acestora cu prevederile din certificatele de • Participă la efectuarea probelor;
calitate, contracte, proiecte:
• Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează
• Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente, neagremen- cartea tehnică a construcŃiei cu toate documentele prevăzute de
tate tehnic; reglementările legale.
• Interzice utilizarea de lucrători neautorizaŃi pentru meseriile Ia
care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;
• Verifică respectarea tehnologiilor de execuŃie, aplicarea 7. EFECTUAREA CONTROLULUI
corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în
documentaŃia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 7.1. Controlul preliminar execuţiei
• Urmăreşte execuŃia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul Inspectorul de şantier verifică:
acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de - existenŃa autori/atici de construire conform Legii nr. 50/
proiectant sau de organele abilitate; 1991, precum şi îndeplinirea condiŃiilor legale cu privire la
aceasta;
• Cere executantului, după caz. sistarea execuŃiei, demontarea
- corespondenŃa dintre prevederile autorizaŃiei şi cele ale
sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluŃiilor
elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru proiectului;
elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: - existenŃa unui sistem propriu de asigurare a calităŃii la
executant.
• Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconfor-
mităŃile ivite pe parcursul execuŃiei;
Responsabilul tehnic cu execuŃia şi inspectorul de şantier
• Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinŃele verifică:
stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcŃii în cazul - existenŃa proiectului verificat de verificatori atestaŃi
efectuării de modificări ale documentaŃiilor sau adoptării de noi soluŃii conform legislaŃiei în vigoare:
care schimbă condiŃiile iniŃiale;
- existenŃa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de
• Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuŃie şi execuŃie specifice;
dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a - existenŃa planului de control al calităŃii lucrării:
tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice; - dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de
mică mecanizare, cât şi eu utilaje de montaj adecvate;
• Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse;
- dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control
• Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi însoŃită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului
semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese- 13/1996 şi Listelor speciale anuale);
verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin - dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund
ascunse etc.); prevederilor proiectului:

12
13
- dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt 7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii
însoŃite de:
- certificatul de calitate al furnizorului; 7.2.1. Prevederi generale
- certificatul de garanŃie, indicând perioada de timp în
care se garantează caracteristicile declarate; Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu
- certificate de atestare a calităŃii şi performanŃelor execuŃia, din partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca
emise de institute specializate abilitate în acest scop; reprezentant al investitorului.
- instrucŃiunile de montare, probare, întreŃinere şi Se verifică respectarea proiectului de execuŃie, caietului de
exploatare; sarcini, normelor republicane de protecŃia muncii şi condiŃiilor de
- declaraŃii de conformitate; prevenire şi stingere a incendiilor.
- agremente tehnice.
Se verifică respectarea momentului montării elementelor de
şi dacă corespund datelor înscrise în acestea;
instalaŃii în concordanŃă cu executarea lucrărilor de construcŃii.
- dacă condiŃiile pentru păstrarea si depozitarea materiale
Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de
lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere
planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului
a incendiilor si instrucŃiunile furnizorului;
normativ.
- dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au
suferit, in timpul transportului, degradări de natură să le Calitatea lucrărilor de instalaŃii se verifică pentru:
compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ; - lucrări aparente;
- efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate, - lucrări care devin ascunse;
proprii sau independente, pentru materialele şi echipamentele - lucrări în faze determinante.
asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru
echipamentele care au fost asamblate pe şantier; Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi
- dacă fundaŃiile, eşafoadele. prevăzute, precum şi golurile tip de instalaŃie în caietele instalaŃii I-VII şi sunt comune pentru cele
prin elementele de construcŃie, necesare instalaŃiilor, au fost trei tipuri de lucrări.
executate conform proiectului (dimensiuni, poziŃii) şi au
In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se
calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt
constată neîncadrarea în prevederile proiectului, sau în condiŃiile de
tratate în C56 - partea de construcŃii).
admisibilitate prevăzute în prezentul normativ, se procedează astfel:
- responsabilul tehnic cu execuŃia sau inspectorul de
Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemnează în şantier, după caz. opreşte continuarea lucrărilor;
Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.5). excepŃie tăcând - responsabilul tehnic cu execuŃia întocmeşte Raport
ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predare- de neconformitate (Anexa IV.1 2 ) si stabileşte împreună cu
primire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier proiectantul soluŃiile care se impun;
(Anexa IV.l). - executantul reface lucrările conform soluŃiilor din rapor-
tul de neconformitate;

14 15
- responsabilul tehnic cu execuŃia şi inspectorul de şantier verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu
verifică rezolvarea neconformitătilor; execuŃia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de
- dacă se constată înlăturarea neconformităŃilor, inspectorul lucrare.
de şantier emite DispoziŃie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru
continuarea lucrărilor;
7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse
- dacă se constată în continuare existenŃa de
neconformităŃi. Pentru părŃile de instalaŃie care devin ascunse ca urmare a
- inspectorul de şantier dispune refacerea acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcŃie, se
lucrărilor până la înlăturarea acestora. efectuează:
- controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a
In caz de neconformităŃi. pentru verificările care se efectuează calităŃii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a
prin sondaj, se procedează astfel: elementelor componente;
- dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai - proba pentru partea de instalaŃie care devine ascunsă.
efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje;
- dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu
necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de execuŃia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaŃiei
lucrare. de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcŃie.
Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal
pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).
7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente întocmit de responsabilul tehnic cu execuŃia şi aprobat de inspectorul
Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: de şantier.
- verificarea montării elementelor de instalaŃie conform
prevederilor fiecărui caiet;
- probe după executarea unor părŃi de instalaŃie care se pot 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante
proba sau pot funcŃiona independent. Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o
Responsabilul tehnic cu execuŃia verifică elementele de dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului,
instalaŃie pe parcursul execuŃiei respectând momentul precizat pentru executantului şi proiectantului.
fiecare verificare. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant
cu acceptul inspecŃiilor teritoriale în construcŃii (conform HGR
Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de
efectuarea probelor. 272/1994).
Pentru lucrările în faze determinante se efectuează:
Proba se efectuează în prezenŃa responsabilului tehnic cu - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a
execuŃia si inspectorului de şantier. calităŃii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a ele-
Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de mentelor componente:
verificare-constatare a calităŃii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul-
17
16
- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea Caiet InstalaŃii I-
lucrărilor (stabilite de proiectant).
InstalaŃii electrice interioare
Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu
execuŃia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al
execuŃiei. Cuprins
Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcŃie
de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. 1. Domeniul de aplicare ................................................................... 21
Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal 2. Documente de referinţă ............................................................... 21
de control al calităŃii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4),
întocmit de responsabilul tehnic cu execuŃia şi aprobat de inspectorul 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ................................... 21
de şantier. 3.1. Montarea tuburilor / Ńevilor de protecŃie şi a accesoriilor
acestora pentru instalaŃii interioare ...................................... 22
3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau
8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR canalizaŃii (plinte)..................................................................... 26
3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a
RecepŃia reprezintă acŃiunea prin care investitorul acceptă si
preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcŃiune, certificându-se accesoriilor acestora în instalaŃii interioare ......................... 30
faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaŃiile conform documentaŃiei 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acŃionare ce nu
de execuŃie si prevederilor contractuale. se află în tablourile electrice................................................ 34
RecepŃia lucrărilor de instalaŃii aferente construcŃiilor se 3.4.1. Aparate de conectare în instalaŃia de iluminat
efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare,
şi forŃă ....................................................................... 34
modificare, transformare, consolidare sau reparaŃie.
3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaŃiile de
Etapele de realizare a recepŃiei sunt:
- recepŃia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; curenŃi slabi .............................................................. 37
- recepŃia finală, după expirarea perioadei de garanŃie 3.4.3. InstalaŃia de detectare, semnalizare şi avertizare
prevăzută în proiect. incendiu...................................................................... 40
RecepŃia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracŃiei, televiziune
calitatea în construcŃii. „Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42
construcŃii şi instalaŃii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în
reglementări specifice.
clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43

18 19
3.6. Montarea corpurilor de iluminat........................................... 44 1. DOMENIUL DE APLICARE
3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuŃie.
Metodele de verificare a calităŃii şi de pregătire a recepŃiei
baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare ................ 48 lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
3.7.1. Tablouri electrice de distribuŃie si baterii de de instalaŃii electrice destinate construcŃiilor:
- InstalaŃii de alimentare cu energie electrică;
condensatoare............................................................. 48
- InstalaŃii interioare de iluminat şi prize;
3.7.2. Baterii de acumulatoare.............................................. 49 - InstalaŃii interioare de forŃă;
3.8. Montarea instalaŃiilor de protecŃie a omului împotriva - InstalaŃii interioare de curenŃi slabi: telefonie, voice-data,
interfonie, recepŃie programe R.Tv., sonorizare, instalaŃii de
şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de
detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme
atingere).......................................................... .................... 50 tehnice (instalaŃii de pază contra efracŃiei, televiziune în circuit
3.8.1. InstalaŃia de protecŃie împotriva atingerilor închis - TVCI -, instalaŃii de control acces etc.);
- InstalaŃii de legare la pământ;
indirecte..................................................................... 50
- InstalaŃii de paratrăsnet;
3.8.2. InstalaŃia de paratrăsnet (instalaŃia de captare, - ReŃele de incintă;
instalaŃia de coborâre şi priza de pământ)................... 51 - InstalaŃii de semnalizare de siguranŃă.
3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor Nu fac obiectul prezentului normativ:
electrogene şi executarea legăturilor în firide şi - InstalaŃiile electrice cu caracter tehnologic din industrie,
în tablourile generale ............................................................ 52 telecomunicaŃii, şi părŃile tehnologice ale instalaŃiilor de exploa
tare feroviară;
3.10. InstalaŃii de semnalizare de siguranŃă .................................. 55 - InstalaŃiile electrice pentru exploatările miniere subterane.
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:
rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi
control, panouri de control optic, invertoare, 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
redresoare şi baterii de acumulatoare ......................... 55 Documentele de referinŃă sunt prezentate în finalul caietului, în
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor Anexa 1-1.
de interior la echipamentele de interior ...................... 58
3.10.3 Legările de protecŃie...................................................60 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE
3.11. Proba de funcŃionare ...........................................................62 INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:
Anexa 1-1 - Documente de referinŃă .............................................. 64 - Montării tuburilor/Ńevilor de protecŃie şi a accesoriilor
acestora;
20 21
- Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi - trecerile prin ziduri, plafoane şi rosturi de existenŃa şi
sau canalizaŃii; dimensiunea golurilor;
- Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a acceso- - etanşarea trecerilor;
riilor acestora: - manşonarea elastică la rosturi de dilataŃie; doze de
- Montării aparatelor de conectare şi acŃionare ce nu se află tragere, doze de derivaŃii şi doze de aparat;
în tablourile electrice (întrerupătoare, comutatoare, butoane, - suportul.
aparate de comandă, automatizare şi curenŃi slabi);
- Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze, în clemele • Metoda de verificare
din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori; - tipul şi traseul, etanşarea şi manşoanele elastice, dozele:
- Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate vizual;
iluminatului de siguranŃă; - diametrul, dimensiunea golurilor, suportul şi cotele de
- Montării echipamentelor: tablouri de distribuŃie, baterii montaj: prin măsurare directă.
de condensatoare, baterii de acumulatoare;
- Montarea instalaŃiilor de protecŃie a omului împotriva
• Momentul verificării
şocurilor electrice;
- existenŃa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea
- Montării posturilor de transformare, a grupurilor electro-
tuburilor/Ńevilor;
gene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale;
- tipul, diametrul, cotele de montaj al tuburilor/Ńevilor:
- Lucrărilor aferente instalaŃiilor de semnalizare de siguranŃă;
după pozare;
- Montării conductoarelor şi cablurilor instalaŃiei de ilumi-
- suportul: după pozare, înainte de montarea tuburilor pe
nat de siguranŃă.
suport.
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a
întregii instalaŃii. • Gradul da verificare
- 100 %

3.1. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a • Condiţii de admisibilitate


accesoriilor acestora pentru instalaţii - nu se admit:
interioare - modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în proiect);
- alte cote de montaj, alte tipuri şi diametre de tub/
a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie Ńeava decât cele din proiect:
- alte tipuri de doze decât cele din deviz;
• Criteriu/Parametru - se admit toleranŃe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi
- traseul; suportului, în cazul în care acest lucru nu este specificat în
- tipul şi diametrul; proiect.
- cotele de montaj;

22 23
• Aparatura de verificare c) Tipul de îmbinare
- aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I)
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul îmbinării;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - aspectul îmbinării;
(Anexa IV.3) - etanşeitatea, dacă este cazul.
• Metoda de verificare
b) Aspectul şi natura materialului -tipul şi aspectul: vizual;
- etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer.
• Criteriu/Parametru
- tipul materialului;
-aspectul materialului. • Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanşei-
• Metoda de verificare tate (după caz);
- vizual: - înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaŃii.
- pentru tuburi si Ńevi din PVC conform STAS 6990;
- pentru tuburi PH1. conform STAS 9562;
• Gradul de verificare
- pentru Ńevi din oŃel conform STAS 403;
-100%
- pentru do/e conform STAS 552.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- înainte de fixare - nu se admit:
- alte tipuri de îmbinări (faŃă de cele prevăzute în
• Gradul de verificare proiect);
-100% - defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
poziŃie între elementele îmbinării):
• Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: - neetanşeităŃi. dacă este cazul.
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
proiect); • Aparatura de verificare
- defecte (deformări, fisuri sau cojeli).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor tuburilor/Ńevilor (Anexa IV. 15)
(Anexa IV.3)

24
25
3.2. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi • Metoda de verificare
sau canalizaţii (plinte) - numărul conductoarelor: vizual;
- secŃiunile şi lungimile: prin măsurare directă.
a) Tipul şi aspectul
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- tipul conductelor/cablurilor; - înainte de tragere
- aspectul;
- starea izolaŃiei (după caz). • Gradul de verificare
- fiecare colac
• Metoda de verificare
- vizual • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faŃă de
• Momentul verificării cele prevăzute în proiect)
- înainte de tragere

• Gradul de verificare • Aparatura de verificare


- 100 % - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa
III)
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: • Documente încheiate
- alte tipuri de conductori/cabluri (faŃă de cele prevă- - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
zute în proiect); (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
- defecte de aspect, (culori diferite faŃă de cele lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)
prescrise în proiect, izolaŃie deteriorată, crestături etc.)

• Aparatura de verificare c) Identificare


• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - identificarea (culoare, etichetă)
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce devin
ascunse (Anexa l V.2) • Metoda de verificare
- vizual
b) Dimensiuni • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de tragere
- numărul si secŃiunile conductoarelor;
- lungimile necesare, pentru fiecare tronson. • Gradul de verificare
-100%
26
27
• Condiţii de admisibilitate e) Continuitatea electrică
- respectarea prevederilor proiectului • Criteriu/Parametru
- continuitatea electrică
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - prin măsurare directă, conform normativului I 7, prin
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
• Momentul verificării
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) - după pozare, înainte de mascare

d) Legăturile electrice • Gradul de verificare


- pentru fiecare conductor
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- tipul şi elementele de legătură (după caz)
- nu se admit discontinuităŃi electrice
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare
-vizual
- mijloace de măsurare a rezistenŃei şi tensiunii electrice
(Anexa MI)
• Momentul verificării
- după efectuarea legăturilor, înainte de mascare
• Documente încheiate
- Proces-verbal de control a continuităŃii electrice şi a
• Gradul ele verificare
rezistenŃei de izolaŃie a conductorilor (Anexa IV. 13)
-cel puŃin 15 %

• Condiţii de admisibilitate
O RezistenŃa de izolaŃie
- nu se admit alte tipuri de legături faŃă de cele prevăzute
în proiect • Criteriu/Parametru
- rezistenŃa de izolaŃie între conductoare;
• Aparatura de verificare - rezistenŃa de izolaŃie între conductoare şi pământ.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - prin măsurare directă, conform normativului I 7.
(Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) • Momentul verificării
- după pozare, înainte de mascare.

29
28
• Gradul de verificare • Grad de admisibilitate
-100%. - nu se admit:
- abateri faŃă de traseul conductoarelor si dimensiunile
• Condiţii de admisibilitate suportului prevăzute în proiect;
- încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. - trasee oblice pe pereŃi (în cazul cablurilor trase în tub
montat îngropat în elemente de structură);
• Aparatura de verificare - toleranŃe diferite faŃă de prevederile proiectului:
- mijloace de măsurare a rezistenŃei (Anexa III). - se admite:
- toleranŃa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaŃiei/
• Documente încheiate suportului, (când nu este prevăzută în proiect).
- Proces-verbal de control a continuităŃii electrice şi a
rezistenŃei de izolaŃie a conductorilor (Anexa IV. 13) • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).

3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare • Documente încheiate


- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor
şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare
ce devin ascunse (Anexa IV.2)
a) Trasee şi suporţi
• Criteriu parametru b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere
- traseul în raport cu elementele de structură;
• C riteriu/ parametru
- dimensiunile suportului;
- tipul susŃinerilor;
- accesibilitatea la întreŃinere;
- distanŃa între cabluri;
- doze de tragere, doze de derivaŃie şi doze de aparat.
- distanŃa între două elemente succesive de susŃinere.
• Metoda de verificare
- traseul, dozele şi accesibilitatea la manevre de întreŃinere: • Metoda de verificare
vizual; - tipul: vizual;
- distanŃele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. - distanŃa: prin măsurare directă.

• Momentul verificării • Momentul verificării


- suportul: după montare, înainte de fixare; - după pozare, înainte de fixare.
- cablurile: înainte de pozarea pe suport.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25 % din elementele de susŃinere.
- prin măsurare: cel puŃin l măsurătoare la 10 m.

30 31
• Condiţii de admisibilitate • Aparatura de verificare
- nu se admit: - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
- alte tipuri de elemente de susŃinere faŃă de cele
prevăzute în proiect; • Documente încheiate
- se admite: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa între două elemente
(Anexa 1V.3).
de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

• Aparatura de verificare d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - poziŃia faŃă de alte instalaŃii;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - valoarea distanŃei între:
(Anexa IV.3) - cabluri pentru circuite de curenŃi tari şi curenŃi slabi;
- cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă;
- cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz;
c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie - circuitele iluminatului de siguranŃă de tip l, 2 şi 3 şi
circuitele iluminatului normal.
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanŃei cablu - element de construcŃie.
• Metoda de verificare
- poziŃia: vizual:
• Metoda de măsurare
- distanŃele: prin măsurare directă.
- prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării
- după pozare.
- după pozare, înainte de fixare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare
- în cel puŃin două puncte diferite, pentru fiecare caz,
- cel puŃin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - se admite:
- se admite: - toleranŃa de ± 1 0 % pentru distanŃa între tuburi/
- toleranŃa de + 2 cm la valoarea distanŃei cablu - cabluri când nu este indicată în proiect.
element de construcŃie (când nu este prevăzută în proiect).
•. Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
32
33
• Documente încheiate • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
(Anexa IV.3).

3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare b) Amplasarea


ce nu se află în tablourile electrice • Criteriu/Parametru
- locul şi suportul de amplasare;
3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă - distanŃele faŃă de elementele de construcŃie;
- distanŃele faŃă de sursele de apă, gaz;
a) Tipul şi aspectul - accesibilitate la manevre de exploatare şi întreŃinere.
• Criteriu/Parametru
• Metoda de verificare
- tipul, gradul de protecŃie;
- aspectul; - locul, suportul, de amplasare şi accesibilitate la
- reglajul releelor; manevrare: vizual;
- legarea la pământ. - distantele: prin măsurare directă.

• Metoda de verificare • Momentul verificării


- tipul, gradul de protecŃie şi reglajul releelor: vizual, prin - după poziŃionare;
verificarea corespondenŃei cu prevederile proiectului şi actele -înainte de fixare.
însoŃitoare de la furnizor;
- aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. • Gradul de verificare
-100%;
- bucată cu bucată
• Momentul verificării
- după poziŃionare;
- înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Gradul de verificare - abateri de la distanŃele stabilite în proiect faŃă de
-100%; conductele de apă, gaz;
- bucată cu bucată. - poziŃii care să nu permită acces uşor la manevrare în
exploatare şi întreŃinere;
• Condiţii de admisibilitate - alt grad de protecŃie decât cel specificat în proiect;
- respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz)
- se admite o toleranŃă ± 10 % la valoarea distanŃelor, în
cazul în care nu este indicată în proiect, dacă aceasta nu
• Aparatura de verificare
contravine altor interdicŃii din acest normativ, sau I 7.

34 35
• Aparatura de verificare - locul de montare;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - modul de fixare.
• Documente încheiate • Modul de verificare
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de proba de funcŃionare.
c) Modul de racordare
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- 100%.
- schema electrică a aparatului.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - să corespundă prevederilor proiectului.
- vizual. • Aparatura de măsură
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după racordare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de proha de funcŃionare. (Anexa l V.3)
• Gradul de verificare
-100%. b) Montarea detectorilor, butoanelor de comandă manuală şi
dispozitivelor de avertizare optică şi acustică
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- să respecte schema electrică a aparatului. - tipul şi codul produsului;
- locul de montare;
• Aparatura de verificare - sistemul de fixare.
• Documente întocmite • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - vizual, prin verificarea corespondenŃei cu prevederile
(Anexa IV.3). proiectului, ale SR EN 54/1. 2. 4 şi cu prevederile furnizorului
• Momentul verificării
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare - înainte de montare.
incendiu
• Gradul de verificare
a) Centrala de semnalizare incendiu - bucată cu bucată.
• Criteriu/ Parametru
- tipul, codul de produs;
41

40
• Condiţii de admisibilitate
b) Montarea detectorilor, sirenelor, camerelor
- să corespundă datelor din proiect. videocaptoare, cititoarelor de cartele, broaştelor
electromagnetice
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul şi codul de produs:
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de montare;
(Anexa IV.3). - modul de tlxare.

• Metoda de verificare
3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în - vizual.
circuit închis (TVCI) şi control acces

a) Centrala de pază contra efracţiei • Momentul verificării


- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/Parametru
-tipul şi codul; • Gradul de verificare
- aspectul; -100%.
- locul de montare;
- sistemul de fixare. • Condiţii de admisibilitat'
- să corespundă cu datele din proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. • Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare.a calităŃii lucrărilor
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%. 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în
• Condiţii de admisibilitate doze, în clemele din tablouri/cutii de
conexiuni şi la receptori
- să respecte prevederile din proiect.
• Aparatura de verificare a) Tipul şi aspectul

• Documente încheiate • Criteriu/ Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -tipul:
(Anexa IV.3). -aspectul.

43

42
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- după montarea aparatelor, a corpurilor de iluminat şi a (Anexa IV.3)
altor receptori:
- înainte de proba de funcŃionare.
3.6. Montarea corpurilor de iluminat
• Gradul de verificare
-100 %. a) Tipul şi aspectul
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
-tipul; -
- respectarea prevederilor din proiect. aspectul.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual, conform STAS 8114/2-1. STAS 8114/2-2.
- Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităŃii lucrărilo
(Anexa IV.3) • Momentul verificării
- după fixare;
- înainte de proba de funcŃionare.
b) Modul de racordare
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema electrică de racordare pentru fiecare aparat, cor] -100% .
de iluminat sau receptor
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi
- vizual. aspectul.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după fixare, înainte de verificarea legăturilor.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-100 %. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea schemei din proiect.
45
44
b) Amplasarea • Metoda de verificare
- tipul elementelor de fixare: vizual;
• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor
- locul de amplasare; demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcŃie.
- distanŃele faŃă de elementele de construcŃie.
• Momentul verificării
- după fixare;
• Metoda de verificare
- înainte de proba de funcŃionare.
- locul de amplasare: vizual;
- distanŃele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Momentul verificării
- după poziŃionare; • Condiţii de admisibilitate
- înainte de fixare. - respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect;
- stabilitatea corpului de iluminat.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată . • Aparatura de verificare

• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea distanŃelor şi toleranŃelor date în proiect, în
(Anexa IV.3).
normativul l 7 sau STAS 6646/1.2.3 şi SR 12294;
- se admite toleranŃa de ± 1 0 % pentru distanŃe, când nu
este indicată.
d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - schema electrică de racordare.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - prin măsurare.
(Anexa IV.3}.
• Momentul verificării
- după fixare;
- înainte de proba de funcŃionare.
c) Modul de fixare
Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- tipul elementelor de fixare; - bucată cu bucată.
- rigiditatea fixării. .

46 47
• Condiţii de admisibilitate • Gradul de verificare
- respectarea schemei electrice de racordare a corpului de - bucată cu bucată.
iluminat indicată de proiect sau furnizor, sau de normativul I7.
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare - nu se admite:
- mijloace de măsurare a continuităŃii electrice (Anexa III). - nerespectarea prexederilor proiectului;
• Documente încheiate - montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.
de gaz. lângă hidranŃi de incendiu, pe casa liftului, în
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
canale de ventilaŃie sau coşuri de fum.
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de - mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenŃei prizei
distribuţie, baterii de condensatoare, de pământ (Anexa 111).
baterii de acumulatoare
• Documente încheiate
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
condensatoare (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ
(Anexa i V. 14).
• Criteriu/Parametru
-tipul;
- dimensiunile spaŃiului de montare; 3.7.2. Baterii de acumulatoare
- legătura la priza de pământ;
- tipul aparatelor de măsură şi control; • Criteriu. Parametru
- rezistenŃa prizei de pământ. - camera:
- tipul;
• Metoda de verificare - poziŃia de montare:
- tipul, aparatele de măsură şi control, şi legarea la pământ: - suportul/postamentul.
vizual;
- dimensiunile şi rezistenŃa prizei de pământ: prin măsurare • Metoda de verificare
directă. - tipul şi po/iŃia de montare: vizual;
- camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
- dimensiunile spaŃiului: înainte de amplasare; • Momentul verificării
- tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziŃionare, - camera: după amenajare, înainte de montarea bateriei;
înainte de efectuarea legăturilor; - tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenŃilor
- rezistenŃa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. bateriei.

48 49
• Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de • Aparatura de verificare
montaj. - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenŃei
prizei de pământ (Anexa III).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor (Anexa IV.14).
(Anexa IV.3).

3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare,


3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului instalaţia de coborâre şi priza de pământ)
împotriva şocurilor electrice (tensiunilor • Criteriu/Parametru
accidentale de atingere) -tipul;
- materialele şi poziŃia de montare;
3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte - continuitatea electrică;
• Criteriu/Parametru - rezistenŃa prizei de pământ.
- tipul;
- poziŃia de montare; • Metoda de verificare
- rezistenŃa prizei de pământ.
- tipul, materialele şi poziŃia de montare: vizual;
• Metoda de verificare - continuitatea electrică şi rezistenŃa prizei de pământ: prin
- poziŃia de montare şi tipul: vizual; măsurare directă.
- rezistenŃa prizei de pământ: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - conductorul de captare şi de coborâre, Ńevile de protecŃie
- după poziŃionare; pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaŃie: după
- înainte de fixarea definitivă. montare, înainte de fixare;
- elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi) şi
• Gradul de verificare rezistenŃa prizei de pământ: înainte de mascare;
-100% . - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de
proba de funcŃionare.
50

51
• Gradul de verificare - postamentul şi canalizaŃia de cabluri: după execuŃie,
- 100 %. înainte de montare:
-tipul: după montare.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare
- 100%.
• Aparatura de verificare
- mijloacele de măsurare a continuităŃii electrice şi a • Condilii de admisibilitate
rezistenŃei prizei de pământ (Anexa NI). - respectarea datelor din proiect şi a instrucŃiunilor de
montaj de la furnizor.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Aparatura de verificare
(Anexa l V.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
(Anexa IV.14). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa 1V.3).
3.9. Montarea posturilor de transformare, a
grupurilor electrogene şi executarea
legăturilor în firide şi în tablourile generale b) Pozarea cablurilor
• C riteriu/ Parametru
a) Amenajarea spaţiului/locului, tipul de echipament, - tipul cablului:
postamentul
- starea izolaŃiei;
- patul de cabluri (dacă este cazul).
• Criteriu/Parametru
. - spaŃiul/locul; • Metoda de verificare
- tipul; - vizual.
- postamentul şi poziŃia de montare;
- canalizaŃia pentru cabluri. • Momentul verificării
- după pozare, înainte de acoperire.
• Metoda de verificare
- tipul postului şi poziŃia de montare: vizual; • Gradul de verificare
- spaŃiul/locul, postamentul şi canalizaŃia pentru cabluri: -100% .
prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - să corespundă datelor din proiect.
- spaŃiul/locul: după amenajare, înainte de montarea
echipamentului; • Aparatura de verificare

52 53
• Momentul verificării
• Documente încheiate
- după executarea legăturilor, înainte de proba de funcŃionare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.

c) Aparatura de măsură şi control • Condiţii de admisibilitate


- să satisfacă cerinŃele proiectului.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Aparatura de verificare
- poziŃia de montare.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
-vizual. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte montare.
3.10. InstalaŃii de semnalizare de siguranŃă
• Gradul de verificare
-1 0 0% . 3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi
dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control,
• Condiţii de admisibilitate panouri de control optic, invertoare, redresoare şi
- să respecte datele din proiect. baterii de acumulatoare

• Aparatura de verificare 3.10.1.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee,


aparate de comandă şi control f i panouri de control
• Documente încheiate optic, invertoare şi redresoare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • C'riteriu/Parametru
(Anexa IV.3). - tipul, aspectul, poziŃia şi cotele de montaj pentru
amplasarea echipamentelor;
- tipul, aspectul, poziŃia şi valoarea nominală a siguranŃelor
d) Executarea legăturilor între postul de transformare,
fuzibile;
grup electrogen, firide şi tablourile generale.
- asigurarea ramelor, dulapurilor cu relee şi a panourilor de
• Criteriu/Parametru control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu
-tipul. şuruburi şi piuliŃe;
- asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior;
• Metoda de verificare
- vizual.
55
54
- marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii; • Aparatura de verificare
- izolaŃia faŃă de pământ. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Metoda de verificare • Documente încheiate


- tipul, aspectul echipamentelor, marcarea regletelor şi - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
etichetarea aparaturii, valoarea nominală a siguranŃelor: vizual; (Anexa IV.3).
- asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii ..
elementelor demontahile; 3.10.1.2. Baterii de acumulatoare
- ceilalŃi parametri de montaj ai echipamentelor: prin
măsurare. • C'riteriu/ Parametru
- sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni, iluminat,
• Momentul verificării ventilaŃie, izolaŃie;
- tipul bateriilor;
- tipul şi aspectul: după poziŃionare;
- parametrii de montaj, asigurarea echipamentelor, marca - poziŃia de montare a postamentului şi consolidarea
rea regletelor. etichetarea aparaturii, izolarea faŃă de pământ: antiseismică;
după montare. - montarea, formarea şi conectarea bateriei.
• Gradul de verificare • Metoda de verificare
„ 100%. - sala, tipul bateriilor: vizual;
- montarea şi consolidarea antiseismică; prin verificarea
• Condiţii de admisibilitate strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în
- echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului; elementele de construcŃii;
- aparatul de comanda si control sau panourile de control - postamentul, formarea şi conectarea bateriei: prin măsu
optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: rare directă.
- siguranŃele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului;
- izolaŃia faŃa de pământ trebuie sa fie conformă cu • Momentul verificării
prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: - sala: după amenajare, dar înainte de montarea bateriei;
- nu se admit: - tipul: după poziŃionare, înainte de montare;
- alte tipuri de echipamente faŃă de proiect; - suportul: înainte de montarea clemenŃilor bateriei;
- echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau - conectarea bateriei: după montare.
fisurate; • Gradul de verificare
- alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru -100% .
parametrii de montaj faŃă de prevederile din proiect:
- lipsa asigurării stabilităŃii echipamentelor; • Condiţii de admisibilitate
- schimbări ale poziŃiei echipamentelor faŃă de proiect. - respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea
sălii, parametrii bateriei şi detaliile de montaj;
56
57
- respectarea indicaŃiilor furnizorului privind montarea,
formarea şi conectarea bateriei. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri faŃă de prevederile din proiect şi de la
• Aparatura de verificare reglementările căii ferate;
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu
numai cu avizul proiectantului.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). - mijloace de măsurare a rezistenŃei electrice (Anexa III).

• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de
(Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
interior la echipamentele de interior
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).
a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor
• Criteriu/Parametru
b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor
- tipul cablurilor sau conductoarelor;
- rezistenŃa de izolaŃie a unui conductor faŃă de toate • Criteriu/Parametru
celelalte la cabluri; - diagrama de conectare a cablului.
- continuitatea conductoarelor;
- modul de pozare; • Metoda de verificare
- introducerea cablului în echipament. - prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
- tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual; • Momentul verificării
- rezistenŃa conductoarelor şi rezistenŃa de izolaŃie: prin - după conectare, dar înainte de proba de funcŃionare.
măsurare directă.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării -1 0 0% .
- tipul cablurilor: înainte de pozare;
- modul de pozare, continuitatea conductoarelor şi rezis- • Condiţii de admisibilitate
tenŃa de izolaŃie: după montare. - respectarea diagramei de cablaj interior;
- respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din
• Gradul de verificare proiect;
- 100 %. - nu se admite modificarea schemelor electrice sau a
fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.
58
59
• Metoda de verificare
• Apararatură de verificare
- vizual.
- mijloace de măsurare a rezistenŃei electrice (Anexa III),

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -după realizare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100% .
c) Traseul cablurilor sau conductoarelor
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare;
- traseul. - respectarea prevederilor din proiect.

• Metoda de verificare • Aparatura de verificare


-vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- după pozare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100%.
3.10.3.2. Conectarea echipamentelor la priza de pământ
• Conditii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- nu se admit modificări ale locului de amplasare şi
- modul de conectare la postu! de comandă.
traseului (faŃă de prevederile proiectului)

• Aparatura de verificare • Metoda de verificare


-vizual.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii • Momentul verificării
lucrărilor (Anexa IV.3). - după conectare.

3.10.3. Legările de protecţie • Gradul de verificare


-100%.
3. 10.3.1.Legările de echipolenţializare
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- modul de legare.
- respectarea prevederilor din proiect.
60

61
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare - funcŃionarea elementelor instalaŃiei în parametrii normali.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Aparatura de verificare
(Anexa IV.3). -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).

• Documente încheiate
3.11. Proba de funcţionare - Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei
(Anexa IV.6).
• Criteriu/Parametru
- legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen;
- legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale;
- legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare;
- legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare
şi diferite echipamente;
- legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;
- inexistenŃa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare;
- lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare;
- funcŃionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de
incendiu;
- funcŃionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu
latoare;
- funcŃionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de
condensatori;
- funcŃionarea aparatelor de pe tablourile de siguranŃă;
- receptorii de lumină, forŃă şi curenŃi slabi.

• Metoda de verificare 63
- prin proba de 72 ore, de funcŃionare a întregii instalaŃii

• Momentul verificării
- înainte de recepŃie

• Gradul de verificare
- 100%.

62
Anexa l-I STAS 4173/1 - SiguranŃe fuzibile de joasă tensiune.
CondiŃii generale.

STAS 6115/1 - Lămpi electrice cu incandescenŃă, pentru


iluminat general. Tipovariante.
Documente de referinŃă
STAS 6115/3 - Lămpi electrice cu incandescenŃă, pentru
SR EN 54/1 - Sisteme de detectare şi de alarmă la iluminat general. CondiŃii tehnice generale de
incendiu. Partea 1: Introducere. calitate.

SR EN 54/2+AC - Sisteme de detectare şi de alarmă la SR 6646/1 - Iluminatul artificial. CondiŃii tehnice pentru
incendiu. Partea 2: Echipament de control şi iluminatul interior şi din incintele ansambluri-
semnalizare. lor de clădiri.

SR EN 54/4+AC - Sisteme de detectare şi de alarmă la SR 6646/3 - Iluminatul artificial. CondiŃii specifice pentru
incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare iluminatul în clădiri civile.
electrică.
SR 6646/4 - Iluminatul artificial. CondiŃii specifice pentru
STAS 452/1 - SiguranŃe cu filet t i p D. CondiŃii tehnice iluminatul încăperilor pentru învăŃământ şi
generale de calitate. similare (birouri).

STAS 552 - Doze de aparat şi doze de ramificaŃie pentru SR 6646/5 - Iluminatul artificial. CondiŃii specifice
instalaŃii electrice. Dimensiuni. pentru iluminat în spitale.

STAS 1244/3 - SiguranŃa circulaŃiei. Treceri la nivel cu calea STAS 6675/1 - łevi din policlorură de vinii neplastifiată.
ferată. InstalaŃii de semnalizare automată. CondiŃii tehnice generale de calitate.

STAS 2612 - ProtecŃia împotriva electrocutărilor. Limite STAS 6824 - Lămpi fluorescente tubulare pentru ilumi-
admise. natul general. CondiŃii tehnice generale de
calitate.
STAS 3184/3 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaŃii electrice
până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la STAS 6865 - Conducte cu izolaŃie din PVC pentru
25 A. Forme si dimensiuni. instalaŃii electrice fixe.

STAS 3184/4 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaŃii electrice STAS 6990 - Tuburi pentru instalaŃii electrice din PVC
până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la neplastifiată.
25 A. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor,
STAS 7804 - Tablouri electrice perhru locuinŃe. CondiŃii
până la 250 V si până la 16 A.
tehnice generale.

64 65
STAS 7933 - Tuburi de protecŃie (PEL) cu manşoane. ID 5 - Normativ departamental pentru proiectarea
şi executarea instalaŃiilor TTR în staŃiile de
STAS 8114/2 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat
cale ferată cu CED.
fixe de uz general. CondiŃii tehnice speciale.
ID 33 - Normativ departamental de protecŃia omului
STAS 9954/1 - InstalaŃii şi echipamente electrice în zone cu
şi a instalaŃiilor împotriva influenŃelor căilor
pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor
ferate electrificate monofazat de 25 kV şi
inflamabile. PrescripŃii de proiectare şi montare.
50 Hz.
STAS l î 360 - Tuburi pentru instalaŃii electrice. CondiŃii
ID 50 - Normativ departamental pentru proiectarea
tehnice generale.
lucrărilor de montaj interior al instalaŃiilor
STAS 11388/9 - Cabluri şi conducte. Metode de încercare. CED.
Verificarea calităŃii cositoririi.
PD 184 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 12604 - ProtecŃia împotriva electrocutării. PrescripŃii şi realizarea construcŃiilor şi instalaŃiilor
generale. din transporturi şi telecomunicaŃii pentru
asigurarea protecŃiei împotriva incendiilor.
STAS 12604/4 - ProtecŃia împotriva electrocutărilor. Instala-
Ńii electrice fixe. PrescripŃii. PE 107 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
reŃelelor de cabluri electrice.
STAS 12604/5 - ProtecŃia împotriva electrocutărilor. Instala-
Ńii electrice fixe. PrescripŃii de proiectare, PE 116 - Normativ de încercări şi măsurători la
execuŃie şi verificare. echipamente şi instalaŃii electrice.
I7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea *NP016 - Normativ privind proiectarea clădirilor de
instalaŃiilor electrice cu tensiuni până la locuinŃe. CerinŃe conform Legea nr. 10/1995.
l000 Vc.a. şi 1500 Vc.c.
InstrucŃia 350 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi
I 7/1 - InstrucŃiuni tehnice privind calculul de dimen- repararea instalaŃiilor TTR.
sionare a coloanelor electrice din clădirile de
locuit. InstrucŃia 351 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi
repararea instalaŃiilor SCB.
I18 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaŃiilor interioare de telecomunicaŃii în InstrucŃia 352 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi
clădiri civile şi industriale. repararea instalaŃiilor ELF.
I20 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaŃiilor de protecŃie contra trăsnetului a Legea 18/1996 ((M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti-
construcŃiilor. velor, bunurilor şi valorilor.

66 67
3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat
Caiet Instalaţii II-
public / publicitar / decorativ; aparate de semnalizare
___________________ Instalaţii electrice exterioare
luminoasă pentru dirijarea circulaŃiei; amplificatori de
linie CATV etc.) ................................................................. 83
Cuprins 3.8. Linii electrice de contact pentru tracŃiunea electrică............. 84
3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau
1. Domeniul de aplicare .................................................................... 70 metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin
şi a blocurilor de ancorare pentru tracŃiunea
2. Documente de referinţă ............................................................ 70
electrică .................................................................... 84
3. Controlul calităţii lucrărilor ........................................................ 70 3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru
3.1. Executarea reŃelelor exterioare urbane, de energie, tracŃiunea electrică .................................................... 86
iluminat public, tracŃiune, telefonie, ceasoficare şi 3.9. InstalaŃii de semnalizare de siguranŃă .................................. 91
CATV executate pe stâlpi de utilizări comune .................... 71 3.9.1. Montarea canalelor de beton, tuburilor / Ńevilor de
3.2. Executarea reŃelelor exterioare subterane de energie, la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul
semnalizare şi curenŃi slabi (urbane şi de incintă) în: de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea
şanŃuri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii şi cablurilor se face direct în sol ................................... 91
gospodării de cabluri ............................................................ 75 3.9.2. Pozarea şi traseul cablurilor ...................................... 93
3.3. Executarea conexiunilor şi derivaŃiilor cablurilor 3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribuŃie sau pentru
electrice de semnalizare şi de curenŃi slabi.......................... 77 aparataj şi distribuŃie ................................................. 95
3.4. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)................... 78 3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri,
3.5. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor semnale, bobine de joantă ......................................... 96
electrogene ........................................................................... 79 3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele
3.6. Montarea instalaŃiilor de legare la pământ şi a instalaŃiilor de exterior sau la ramele repartitoare ....................... 98
de paratrăsnet ....................................................................... 81 3.9.6. Legările de protecŃie .................................................. 99
3.10. Proba de funcŃionare ....................................................... 101
3.6.1. InstalaŃia de legare la pământ ................................... 81
3.6.2. InstalaŃia de paratrăsnet (instalaŃia de captare,
instalaŃia de coborâre şi priza de pământ).................. 82 Anexa 1-II...................................................................................................... 103

68 69
- executării reŃelelor exterioare subterane de energie,
1. DOMENIUL DE APLICARE
semnalizare şi curenŃi slabi (urbane şi de incintă) în; şanŃuri,
canale vizitabile sau nevizitabile. galerii şi gospodării de
Metodele de verificare a calităŃii şi de pregătire a recepŃiei cabluri;
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii - executării conexiunilor şi derivaŃiilor cablurilor electrice
de instalaŃii: de semnalizare şi de curenŃi slabi;
- InstalaŃii de alimentare cu energie electrică a construcŃiilor; - montării branşamentelor (aeriene şi subterane);
- ReŃele exterioare urbane de energie electrică, iluminat - montării posturilor de transformare şi a grupurilor
public, telefonie, tracŃiune, CATV executate pe stâlpi de electrogene;
utilizări comune; - montării instalaŃiilor de legare la pământ şi instalaŃiilor
- ReŃele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru de paratrăsnet;
energie electrică, semnalizări, telefonie, interfonie, voice-data, - racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat
avertizare incendiu, pază-efracŃie, control acces, TVC1, CATV, public/publicitar/decorativ; aparate de semnalizare luminoasă
sonorizare, ceasoflcare, management energetic etc.; pentru dirijarea circulaŃiei, amplificatori de linie CATV etc.);
- Linii electrice de contact pentru tracŃiunea electrică pe
- echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact
stâlpi de beton armat sau metal;
pentru tracŃiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal;
- Conectarea de protecŃie a echipamentelor la circuitul de
- conectării de protecŃie a echipamentelor la circuitul de
întoarcere a curentului de tracŃiune;
- InstalaŃiile de semnalizare de siguranŃă. întoarcere a curentului de tracŃiune;
- lucrărilor aferente instalaŃiilor feroviare de semnalizare
Nu fac obiectul acestui normativ instalaŃiile tehnologice de de siguranŃă.
telecomunicaŃii şi părŃile tehnologice ale instalaŃiilor de exploatare
feroviară. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a
ntregii instalaŃii.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3.1. Executarea reţelelor exterioare urbane, de


Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, în energie, iluminat public, tracţiune, telefonie,
Anexa l-II. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de
utilizări comune

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor


acestora
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:
- executării reŃelelor exterioare urbane, de energie, • Criteriu/ Parametru
iluminat public, tracŃiune, telefonie, ceasoflcare şi CATV, -tipul şi parametrii tehnici, pentru stâlpi; .
executate pe stâlpi de utilizări comune; - fundaŃia stâlpilor;

70
71
- conductorul de legare la pământ;
• Metoda de verificare
- dimensiunile suporŃilor;
- tipul consolelor şi cablurilor, modul de identificare,
- existenŃa accesoriilor de montaj (pentru suporŃi şi
poziŃia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor:
corpurile de iluminat).
vizual;
• Metoda de verificare - dimensiunile şi poziŃia consolelor: prin măsurare.
- fundaŃia, tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile,
conductorul de legare la pământ: vizual, prin verificarea cores • Momentul verificării
pondenŃei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele - tipul, starea şi poziŃia consolelor: înainte de fixare;
însoŃitoare ale stâlpilor; - tipul, starea şi poziŃia de montare a cablurilor: după de
- dimensiunile: prin măsurare directă. montare, înainte de executarea legăturilor;
- tuburile de protecŃie: după montare, înainte de fixare;
• Momentul verificării - modul de identificare: înainte de tragere.
- fundaŃia stâlpilor: după executare, înainte de fixarea
stâlpilor: • Grad de verificare
- tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile, conduc -100%.'
torul de legare la pământ şi dimensiunile suporŃilor: după montare.
• Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare - să corespundă datelor din proiect.
- bucată cu bucată.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- corespondenŃa cu datele din proiect.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-consŃatare a calităŃii lucrărilor
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). (Anexa IV.3).
• Documente încheiate
- proces-verbal de verificare-consŃatare a calităŃii (Anexa
c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor,
IV.3) amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de
b) Montarea cablurilor conectică pentru instalaţiile de telefonie, ceasoficare şi
tracţiune
• Criteriu/Parametru
- tipul, dimensiunea şi poziŃia consolelor; • Criteriu/Parametru
- tipul şi starea cablurilor; - tipul;
- tipul şi starea tuburilor; - parametrii tehnici;
- modul de identificare; - accesoriile de montaj.
- poziŃia de montare a cablurilor.

72
73
• Metoda de verificare
• Condiţii de admisibilitate
- vizual, prin verificarea corespondenŃei cu datele tehnice
înscrise în proiect şi în actele însoŃitoare de la furnizor. - respectarea prevederilor proiectului.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după montare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
3.2. Executarea reţelelor exterioare subterane de
• Aparatura de verificare energie, semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi
• Documente încheiate de incintă) în: şanţuri, canale vizitabile sau
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor nevizitabile, galerii şi gospodării de cabluri
(Anexa IV.3).
a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor
• Criteriu/Parametru
d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte, perimetral,
- tipul şi dimensiunile canalizaŃiei;
pietonul, decorativ - modul de aşezare şi distanŃele în raport cu alte categorii
• Criteriu/Parametru de instalaŃii (apă, canal, gaze, termice);
l
- căminele de tragere;
-tipul; - cutiile de conexiuni;
-parametrii tehnici; - protecŃia anticorozivă (după caz).
- accesoriile de montaj.
• Metoda de verificare
• Metoda de verificare - tipul şi modul de aşezare: vizual;
- vizual, prin verificarea corespondenŃei cu datele tehnice - prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect.
înscrise în proiect şi în actele însoŃitoare de la furnizor.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - la stabilirea traseului;
- după montare. - înainte de pozarea tuburilor/Ńevilor sau cablurilor;
• Gradul de verificare - protecŃia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/Ńevii sau
- bucată cu bucată. conductorului de protecŃie.

74 75
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- vizual: 100%; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- prin măsurare: cel puŃin 3 măsurători la 100 m. • Documente încheiate
• Grad de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- nu se admit: (Anexa IV.3).
- abateri faŃă de dimensiunile şanŃului/canalului
prevăzute în proiect;
- toleranŃe diferite faŃă de prevederile proiectului. 3.3. Executarea conexiunilor şi
- se admite: derivaţiilor cablurilor electrice de
- toleranŃa de- 10% la dimensiunile şanŃului/canalului semnalizare şi de curenţi slabi
(când nu este prevăzută în proiect).
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor;
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni;
• Documente încheiate - modul de izolare/etan sare a conexiunilor;
- continuitatea electrică.
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
- tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual;
- dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă.
d) Distanţele între elementele de susţinere • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de
- distanŃa între două elemente succesive de susŃinere. executarea îmbinărilor;
- tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul
• Metodei de verificare de îmbinare: înainte de fixare;
- prin măsurare directă. - continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după pozare, înainte de fixare. - pentru tuburi/Ńevi şi cabluri: cel puŃin o verificare pe un
tronson de acelaşi diametru;
• Gradul de verificare - pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de susŃinere.
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- se admite toleranŃa de + 10% pentru distanŃa între două - respectarea prevederilor proiectului.
elemente de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).
77
76
• Aparatura de verificare - discontinuităŃi electrice;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităŃii - alte valori ale rezistenŃei prizei de pământ faŃă de
electrice (Anexa III). cele prevăzute în proiect.

• Documente încheiate • Aparatura de verificare


- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor - mijloace de măsurare a continuităŃii electrice şi
(Anexa IV.3). rezistenŃei prizei de pământ (Anexa IM).
• Documente încheiate
3.4. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
• Criteriu/Parametru (Anexa IV. 14).
- tipul branşamentului;
- caracteristicile cablurilor/conductoarelor;
- unitatea de măsură şi protecŃie; 3.5. Montarea posturilor de transformare şi
- continuitatea electrică;
a grupurilor electrogene
- legarea la priza de pământ;
- rezistenŃa prizei de pământ. a) Montarea posturilor de transformare aeriene
• Metoda de verificare • Criteriu/Parametru
- tipul branşamentului, caracteristicile cablurilor/conduc - locul de montare;
toarelor, unitatea de măsură şi protecŃie şi legarea la pământ: - postamentul;
vizual; - parametrii tehnici ai echipamentului.
- continuitatea electrică şi rezistenŃa prizei de pământ: prin
măsurare. • Metoda de verificare
- locul de montare şi postamentul: prin măsurare;
• Momentul verificării - parametrii tehnici ai echipamentului: vizual, prin
- după montare, înainte de mascare. verificarea corespondenŃei cu datele din proiect.
• Gradul de verificare • Momentul verificării
- 100%. - locul de montare şi postamentul: după executarea
acestora, înainte de montarea echipamentului;
• Condiţii de admisibilitate - parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea
- nu se admit: echipamentului, înainte de proba de funcŃionare.
- alte tipuri de cabluri/conductori (faŃă de cele
prevăzute în proiect); • Gradul de verificare
- cabluri/conductori cu izolaŃie deteriorată; -100% .

79
78
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor din proiect. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Aparatura de măsurare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate 3.6. Montarea instalaţiilor de legare la pământ
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor şi a instalaţiilor de paratrăsnet
(Anexa IV.3).
3.6.1. Instalaţia de legare la pământ
b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor
electrogene pe platforme şi în construcţii special • Criteriu/ Parametru
amenajate - tipul:
- poziŃia de montare.
• Criteriu/Parametru
• Metoda de verificare
- locul de montare; -vizual.
-postamentul: • Momentul verificării
- parametrii tehnici ai echipamentului, - după po/iŃionare;
- înainte de fixare/mascare.
• Metoda de verificare
- locul de montare şi postamentul: prin măsurare; • Gradul de verificare
- parametrii tehnici ai echipamentului: vizual, prin verifi -100%.
carea corespondenŃei cu datele din proiect.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor din proiect.
- locul de montare şi postamentul: după executarea
acestora, înainte de montarea echipamentului; • Aparatura de verificare
- parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
echipamentului, înainte de proba de funcŃionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect,
• Aparatura de măsurare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
81
80
3.6.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, • Documente încheiate
instalaţia de coborâre şi priza de pământ) - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Criteriu/Parametru (Anexa l V.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- tipul; (Anexa IV.14).
- materialele şi poziŃia de montare;
- continuitatea electrică;
- rezistenŃa prizei de pământ. 3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de
• Metodei de verificare
iluminat public/publicitar/ decorativ; aparate de
- tipul, materialele şi poziŃia de montare: vizual, prin semnalizare luminoasă pentru dirijarea
verificarea corespondenŃei cu datele din proiect; circulaţiei; amplificatori de linie CATV etc.)
- continuitatea electrică şi rezistenŃa prizei de pământ: prin
măsurare directă. • Criteriu/Parametru
- materialele şi poziŃia de montare;
• Momentul verificării - schema electrică de racordare;
- conductorul de captare şi de coborâre: după pozare, - continuitatea electrică.
înainte de fixare;
- Ńevile de protecŃie pentru conductorul de coborâre şi • Metoda de verificare
piesele de separaŃie: după montare, înainte de fixare; - schema, materialele şi poziŃia de montare: vizual;
- elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi): după - continuitatea electrică: prin măsurare directă.
pozare şi sudare, înainte de mascare;
- continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de • Momentul verificării
proba de funcŃionare; - schema, materialele şi poziŃia de montare: după executarea
- rezistenŃa prizei de pământ: după montare şi fixare, legăturilor, înainte de fixare;
înainte de mascare. - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de
proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
- 100 %. • Gradul de verificare
-100% .
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Aparatura de verificare
- mijloacele de măsurare a continuităŃii electrice şi • Aparatura de verificare
rezistenŃei prizei de pământ {Anexa III). - mijloacele de măsurare a continuităŃii electrice (Anexa III).

82 83
• Documente încheiate - fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii (Anexa elementelor dernontabile, a înglobării fixe în elementele de
IV.311 şi Proces-verbal de control a continuităŃii electrice şi a construcŃii şi a stării tensorilor de ancorare.
rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor (Anexa l V. 13).
• Momentul verificării
- starea fundaŃiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor
3.8. Linii electrice de contact pentru tracţiunea de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziŃionarea
electrică stâlpilor;
- tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor,
3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau accesoriilor, prefabricatelor şi confecŃiilor metalice, verticali
metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin şi tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după
a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică poziŃionarea stâlpilor;
- fixarea stâlpilor metalici, izolarea şi conectarea echipa
a) Montajul
mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al
• Criteriu/Parametru curentului de tracŃiune: după montarea stâlpilor.
- tipul, caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor, pre
fabricatelor sau confecŃiilor metalice; • Gradul de verificare
- verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă -100%.
trecere;
• Condiţii de admisibil'itate
- starea fundaŃiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor
- respectarea prevederilor proiectului.
de sprijin şi blocurilor de ancorare;
- fixarea stâlpilor metalici; • Aparatura de verificare
- izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului - mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităŃii
la circuitul de întoarcere al curentului de tracŃiune; (Anexa III).
- tipul, numărul şi aspectul accesoriilor.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, (vezi Anexa IV.3).
accesoriilor, prefabricatelor şi confecŃiilor metalice, starea
fundaŃiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin şi
blocurilor de ancorare: vizual; b) Calitatea protecţiei anticorozive
- verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă
trecere, izolarea şi conectarea echipamentului metalic al • Criteriu/parametru
stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracŃiune: -tipul;
prin măsurare directă; -aspectul.

84
85
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare -1 0 0% .
-vizual.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - nu se admit:
- înainte de mascare. - alte tipuri de materiale sau componente faŃă de cele
prevăzute în proiect;
• Gradul de verificare
- alte forme pentru componente faŃă de cele prevăzute
- 100%.
în proiect:
• Condiţii de admisibilitate - fisuri transversale, bavuri, încovoieri şi torsionări la
- respectarea prevederilor proiectului. tirul de contact:
- fire rupte, focare de coroziune sau dislocări ale
• Aparatura de verificare mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - defecte la „cusăturile" confecŃiilor metalice sudate;
- defecte la protecŃia anticorozivă la componentele
• Documente încheiate executate din materiale feroase;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor - fisuri, dislocări ale materialelor de fixat cape,
(Anexa IV.3). armături slăbite la izolatori.

• Aparatura de verificare
3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru
• Documente încheiate
tracţiunea electrică
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
3.8.2.1. Instalarea cablului purtător, a firului de contact (Anexa IV.3).
şi a accesoriilor
a) Aspectul şi natura materialelor
b) Dimensiunile
• Criteriu/Parametru
- tipul materialelor; • Criteriu/Parametru
- aspectul materialelor. - lungimi;
- lăŃimi;
• Metoda de verificare - grosimi;
-vizual. - diametre.

• Momentul verificării • Metoda de verificare


-tipul: după montare; - prin măsurare directă.
- aspectul: înainte şi după montare.
87
86
• Momentul verificării - legăturile electrice la ace aeriene, joncŃiuni între grupe de
- după poziŃionare, înainte de fixare. linii etc.;
- legăturile de protecŃie;
• Gradul de verificare - toleranŃele de montaj:
- 100 %.
- gabaritul de liberă trecere.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală
-tipul, legăturile, orientarea, poziŃiile: vizual prin verifica-
de cele prevăzute în proiect.
rea corespondenŃei cu indicaŃiile din proiect;
• Aparatura de verificare - parametrii dimensionali şi toleranŃele de montaj: prin
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). măsurare directă.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după instalare.
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.

c) Montarea • Condiţii de admisibilitate


• Criteriu/Parametru -se admite:
- înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: - înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri
- înălŃimea de pozare, panta zigzagului în aliniament şi cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici
abaterea în curbă a firului de contact; lipiturile executate de fabrică), după cum urmează: în linii
- înălŃimea constructivă a suspensiei liniei de contact, curente şi în linii directe din staŃii de ce! mult două puncte
săgeŃile de montaj şi spaŃiile de izolare la lucrări de artă; pe o zonă de ancorare, cu distanŃa între înnădiri de cel
- înălŃimea de pozare, zigzag sau abatere, distanŃa între puŃin 200 m; pe restul liniilor din staŃii (în afara celor
conductoare, tipul elementului de fixare la punctele de susŃinere directe) se admit înnădiri cu distanŃa între ele de cel puŃin
cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact; 200 m;
- orientarea traverselor rigide şi elastice; - nu se admite:
- orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei - înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice;
zone de ancorare; - prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori
- poziŃia pendulelor în deschidere; lor, precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese;
- poziŃia contragreutăŃilor de ancorare precum şi poziŃia - nu se admit abateri faŃă de proiect pentru:
faŃă de sol; - înălŃimea de pozare, panta zigzagului în aliniament
- poziŃia blocului compensator; şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranŃa la zigzag
si abaterea este de +1 cm);

88 89
- înălŃimea constructivă a suspensiei liniei de contact
săgeŃile de montaj şi spaŃiile de izolare la lucrări de artă; • Gradul de verificare
- înălŃimea de pozare, zigzag sau abatere, distanŃa -100% .
între conductoare, tipul elementului de fixare la punctele
de susŃinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de • Condiţii de admisibilitate
contact; - respectarea prevederilor proiectului.
- orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranŃa
pentru perpendicularitatea faŃă de axa căii în plan orizontal • Aparatura de verificare
este de 1/40);
- orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei • Documente încheiate
zone de ancorare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- poziŃia pendulelor în deschidere; (Anexa IV.3).
- poziŃia contragreutăŃilor de ancorare precum şi
poziŃia faŃă de sol;
- poziŃia blocului compensator {compensatorul să nu
intre în gabaritul de liberă trecere); 3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă
- legăturile electrice la acele aeriene, joncŃiuni între 3.9.1. Montarea canalelor din beton, tuburilor/ţevilor la
grupe de linii etc.; traversări şi amenajarea patului pentru traseul de
- legăturile de protecŃie. cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea
cablurilor se face direct în sol
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor a) Tipul şi aspectul canalului, tuburilor/ţevilor, amenajarea
(Anexa IV.3). patului cablurilor
• Criteriu/Parametru
- tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor;
3.8.2.2. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a - aspectul şi forma canalului;
curentului de fracţiune - modul de realizare a patului cablurilor.
• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare
- modul de legare. -vizual.
• Metoda de verificare • Momentul verificării
-vizual. - tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de
executarea canalelor;
• Momentul verificării
- aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după
- după realizare.
executare.

90 91
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- 1 00 %. mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit: - Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
- alte tipuri de canal faŃă de cele prevăzute în proiect; devin ascunse (Anexa IV.2).
- fisuri, spărturi, ale tuburilor/Ńevilor şi canalelor
prefabricate.
; • Aparatura de verificare 3.9.2. Pozarea şi traseul cablurilor

• Documente încheiate a) Pozarea cablurilor


- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce • Criteriu/Parametru
devin ascunse (Anexa IV.2). - tipul cablurilor;
- rezistenŃa de izolaŃie a unui conductor faŃă de toate
b) Dimensiunile canalului, tuburilor/ţevilor şi grosimea celelalte şi faŃă de mantaua metalică, ecran şi armătură;
- rezistenŃa conductoarelor;
patului cablurilor
- modul de pozare.
• C 'riter iu/parametru
- dimensiunile canalului, respectiv tuburilor/Ńevilor; • Metoda de verificare
- grosimea patului cablurilor în canal/şanŃ. - tipul cablurilor, modul de închidere la capete şi modul de
pozare: vizual;
• Metoda de verificare - rezistenŃa conductoarelor şi rezistenŃa de izolaŃie: prin
- prin măsurare directă. măsurare directă.
• Momentul verificării • Momentul verificării
- dimensiunile tuburilor/Ńevilor: înainte de lansarea în şanŃ; - tipul cablurilor, rezistenŃa conductoarelor şi rezistenŃa de
- dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanŃ sau izolaŃie: înainte de pozare;
după realizarea canalului (după caz);
- modul de închidere la capete: după pozarea cablului;
- grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. - modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal, şanŃ,
• Gradul de verificare tub/Ńeava.
- pentru canale, tuburi/Ńevi:prin sondaj 25 % din cantităŃi;
- pentru patul cablurilor cel puŃin 3 măsurători la 100 m. • Gradul de verificare
-1 0 0% .
• Grad de admisibilitate
nu se admit: • Condiţii de admisibilitate
- abateri faŃă de dimensiunile canalului/tuburilor/ - nu se admit abateri faŃă de prevederile din proiect.
Ńevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect

92 93
3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau
• Aparatura de verificare
pentru apărataj şi distribuţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor, a rezistenŃei
electrice şi a rezistenŃei de izolaŃie (Anexa 111). a) Tipul, aspectul şi cablarea interioară, poziţia şi
cotele de montaj
• Documente încheiate
- Proces-verba! de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • C'riteriu Parametru
(Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii - tipul, aspectul şi cablajul interior al cutiei;
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). - blocarea cu masă izolantă:
- verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă
pentru distribuŃie sau pentru aparataj şi distribuŃie:
b) Amplasarea cablurilor - încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere.
• Criteriu'parametru • Metoda de verificare
- traseul; - tipul, aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual;
-cotele de montaj. - poziŃia, cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de
liberă trecere: prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
-traseul: vizual; • Momentul verificării
- cotele de montaj: prin măsurare directă. - înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor:
- după montare: pentru poziŃie, cablare interioară, cotele de
• Momentul verificării montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.
- după pozare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - 100%.
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - nu se admit:
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
- alte tipuri decât cele prevăzute în proiect;
• Aparatura de verificare - cutii sparte sau fisurate;
- cablaje interioare neconforme cu proiectul;
• Documente încheiate - lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor orificiile neutilizate, precum şi lipsa masei izolante.
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

95
94
• Documente încheiate - verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor;
- Proces-verbal de verificare constatare a calităŃii lucrărilor - încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera
(AnexaIV.3). trecere;
- asigurarea echipamentelor;
- vizibilitatea focurilor de semnal.
b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare
- tipul, aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea
• Criteriu/Parametru
focurilor de semnal: vizual;
-tipul; - parametrii dimensionali: prin măsurare directă;
-aspectul.
- asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii
• Metoda de verificare elementelor demontabile.
- vizual. • Momentul verificării
- tipul, aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea
• Momentul verificării focurilor de semnal, parametrii dimensionali: după poziŃionare,
- înainte de mascare. înainte de fixare;
• Gradul de verificări; - asigurarea echipamentelor: după montare.
-100%.
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate -100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate


-nu se admit:
• Aparatura de verificare - alte tipuri de echipamente faŃă de prevederile
• Documente încheiate proiectului;
- echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce fisurate;
devin ascunse (Anexa IV.2). - alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de
montaj mai mari faŃă de prevederile din proiect;
3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri, - lipsa asigurării cu piuliŃe la fixarea pe fundaŃie;
semnale, bobine de joantă - distanŃe de vizibilitate ale indicaŃiei semnalelor,
inferioare celor prevăzute în proiect.
a) Tipul şi aspectul echipamentelor, poziţia, cotele de
montaj şi introducerile de cablu • Aparatura de verificare

• Criteriu/ Parametru - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).


- tipul, aspectul şi cablarea internă a echipamentelor;
97
96
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - montarea cablurilor: vizual;
(Anexa IV.3). - schema de conectare (continuitatea şi rezistenŃa de
izolaŃie): prin măsurare.
b) Calitatea protecţiei anticorozive • Momentul verificării
- după conectare, înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/parametru
-tipul • Gradul de verificare
-aspectul. - 100%.

• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de
-vizual. montaj;
• Momentul verificării - nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal
-după realizare. şi dulap.
• Gradul de verificare
-100%. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a rezistenŃei electrice şi de izolaŃie
• Condiţii de admisibilitate (Anexa III).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). 3.9.6. Legările de protecţie
3.9.6.1. Legările de echipotenţializare
3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de • Criteriu/Parametru
exterior sau la ramele repartitoare - modul de legare.
• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare
- schema de conectare a echipamentului; - vizual.
- montarea cablurilor în semnal şi dulap.
• Momentul verificării
- după realizare.
98
99
• Gradul de verificare 3.9.6.3. Priza de pământ şi conectarea ei
-100% .
• Criteriu/Parametru
- tipul şi rezistenŃa prizei de pământ;
• Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare;
- respectarea prevederilor proiectului. - modul de conectare la postul de comandă sau la
dulapurile exterioare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - tipul, modul de conectare şi amplasarea: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - rezistenŃa prizei: prin măsurare.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- elementele prizei: după pozare şi sudare, înainte de
3.9.6.2. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara, la mascare;
circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune - rezistenŃa prizei: după montare şi fixare, înainte de proba
• Criteriu/Parametru de funcŃionare.
- modul de legare. • Gradul de verificare
- 100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Momentul verificării
-după realizare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a rezistenŃei electrice (Anexa III).
• Gradul de verificare
- 100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- respectarea prevederilor proiectului. (Anexa IV. 14).

• Aparatura de verificare
3.10. Proba de funcţionare
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen;
(Anexa IV.3).
- legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale;

101
- legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente; Anexa 1-II
- legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;
- funcŃionarea aparatelor de pe tablourile de siguranŃă;
- funcŃionarea receptoarelor electrice:
- integritatea suspensiei, din punct de vedere electric;
Documente de referinţă
- tensiunile de influenŃă, de atingere şi de pas;
- lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru
STAS 1244/1 - SiguranŃa circulaŃiei. Treceri la nivel cu calea
barele de alimentare. ferată. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii
• Metoda de verificare la nivel.
- funcŃionarea întregii instalaŃii la parametrii proiectaŃi:
prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul STAS 1244/2 - Treceri la nivel. InstalaŃii neautomate. PrescripŃii.
de transformare:
- integritatea suspensiei, tensiunile de influenŃă, de atingere STAS 1244/3 - SiguranŃa circulaŃiei. Treceri la nivel cu calea
ferată. InstalaŃii de semnalizare automată.
şi de pas: prin proba de funcŃionare în regim de scurt-circuit a
liniei electrice de contact;
STAS 4392 - Căi ferate normale. Gabarite.
- funcŃionarea întregii instalaŃii la parametrii proiectaŃi:
prin proba de funcŃionare în regim dinamic (probe de parcurs)
STAS 6990 - Tuburi pentru instalaŃii electrice din PVC
pentru liniile electrice de contact;
- lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru neplastifiată.
barele de alimentare: prin măsurări ale continuităŃii, rezistenŃei
de izolaŃie, tensiunilor şi curenŃilor. STAS 7933 - Tuburi de protecŃie (PEL) cu manşoane.
• Momentul de verificare
- înainte de recepŃie. STAS 11360 - Tuburi pentru instalaŃii electrice. CondiŃii tehnice
generale.
• Gradul de verificare
100%. STAS 552 - Do/e de aparat şi doze de ramificaŃie pentru
• Condiţii de admisibilitate instalaŃii electrice. Dimensiuni.
- funcŃionarea elementelor instalaŃiei în parametrii normali.
• Aparatura de verificare STAS 9570/1 - Marcarea şi reperarea reŃelelor de conducte şi
- mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). cabluri în localităŃi.

• Documente încheiate STAS 831 - Linii aeriene. Utilizarea în comun a stâlpilor


- Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei pentru linii de energie electrică, de tracŃiune şi de
(Anexa IV.6). telecomunicaŃii. PrescripŃii.
102
103 .
SR 8591 - ReŃele edilitare subterane. CondiŃii de amplasare. ID28 -Normativul departamental privind amplasamen-
tul şi sistemul constructiv de pozare unitară a
STAS 4905 - Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de
cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii
telecomunicaŃii.
ferate.
STAS 4483/1 - Conducte pentru instalaŃii de telecomunicaŃii.
CondiŃii tehnice generale de calitate. ID 33 - Normativ departamental de protecŃia omului şi a
instalaŃiilor împotriva influenŃelor căilor ferate
STAS 6675/1 - łevi din PVC neplastifiată. CondiŃii tehnice electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz.
generale de calitate.
ID 50 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 7757/1 - Cabluri coaxiale cu izolaŃie de polietilenă. lucrărilor de montaj interior al instalaŃiilor CED.
CondiŃii tehnice generale.
PD 184 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 6271 - Prize de pământ pentru instalaŃii de telecomuni- şi realizarea construcŃiilor şi instalaŃiilor din
caŃii. RezistenŃa electrică. PrescripŃii. transporturi şi telecomunicaŃii pentru asigurarea
protecŃiei împotriva incendiilor.
STAS 12604 - ProtecŃia împotriva electrocutării. PrescripŃii.
PE 107 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
STAS 12604/4 - ProtecŃia împotriva electrocutărilor. InstalaŃii
reŃelelor de cabluri electrice.
electrice fixe. PrescripŃii.
PE 116 - Normativ de încercări şi măsurători la echipa-
STAS 12604/5 - ProtecŃia împotriva electrocutărilor. InstalaŃii
mente şi instalaŃii electrice.
electrice fixe. PrescripŃii de proiectare, execuŃie şi
verificare. NP 016 - Normativ privind proiectarea clădirilor de
locuinŃe. CerinŃe conform Legea nr. 10/1995.
I7 - Normativ pentru proiectarea si executarea instala-
Ńiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi InstrucŃia 350 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi repararea
1500 V c.c.
instalaŃiilor TTR.
118 - Normativ pentru proiectarea şi executarea InstrucŃia 351 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi repararea
instalaŃiilor interioare de telecomunicaŃii în clădiri instalaŃiilor SCB.
civile şi industriale.
InstrucŃia 352 - InstrucŃia pentru întreŃinerea tehnică şi repararea
ID 5 - Normativ departamental pentru proiectarea şi instalaŃiilor ELF.
executarea instalaŃiilor TTR în staŃiile de cale
ferată cu CED. Legea 18/1996 (M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti-
velor, bunurilor şi valorilor.
104
105
Caiet Instalaţii III - Instalaţii sanitare 3.6.2. InstalaŃii de stingere cu apă a incendiilor ........ 156
3.6.3. InstalaŃii de stingere cu abur a incendiilor............... 156
Cuprins 3.6.4. InstalaŃii de stingere cu spumă a incendiilor .......... 157
3.6.5. InstalaŃii de stingere cu pulbere a incendiilor.......... 159
1. Domeniul de aplicare .............................................................. 108 3.6.6. InstalaŃii de stingere cu gaze inerte ........................ 160
3.6.7. InstalaŃii de stingere tip Sprinkler, drencer şi apă
2. Documente de referinţă ............................................................. 108
pulverizată................................................................ 160
3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii................................. 108 3.7. Montarea instalaŃiilor solare de preparare a apei calde
3.1. Montarea conductelor ......................................................... 109 de consum .......................................................................... 161
3.1.1. Prevederi comune ................................................... 109 3.8. Proba de funcŃionare .......................................................... 163
3.1.2. Conducte exterioare................................................. 113
3.1.3. Conducte interioare ................................................. 117
Anexa l-III .......................................................................................... 166
3.1.4. Montarea racordurilor .............................................. 128
3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi
control ................................................................................ 129
3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor ..................... 131
3.4. Montarea instalaŃiilor de ridicare a presiunii ...................... 134
3.4.1. RecipienŃi de hidrofor.............................................. 134
3.4.2. Pompe...................................................................... 137
3.4.3. Compresoare ........................................................... 140
3.5. Montarea instalaŃiilor pentru prepararea apei calde
de consum................................................................................... 143
3.5.1. Schimbătoare de căldură.......................................... 143
3.5.2. Boilere .................................................................... 146
3.6. Montarea instalaŃiilor pentru stingerea incendiilor
(cu apă. abur, CO2, spumă, pulberi, azot) .......................... 150
3.6.1. Prevederi comune ......... ....................................... 150
107

106
1. DOMENIUL DE APLICARE - instalaŃiilor de preparare a apei calde de consum;
- instalaŃiilor de stingere a incendiilor (cu apă, abur, CO2,
Metodele de verificare a calităŃii şi de pregătire a recepŃiei spumă, pulberi, azot);
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii - instalaŃiilor solare de preparare a apei calde de consum,
de instalaŃii sanitare destinate construcŃiilor:
- InstalaŃii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă; La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a
- InstalaŃii interioare şi exterioare de canalizare;
întregii instalaŃii.
- InstalaŃii de ridicare a presiunii apei reci;
- InstalaŃii de preparare a apei calde de consum;
- InstalaŃii de stingere a incendiilor; 3.1. Montarea conductelor
- InstalaŃii solare de preparare a apei calde de consum.
3.1.1. Prevederi comune
Nu fac obiectul prezentului normativ: a) Aspectul şi natura materialului
- InstalaŃiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din
industrie, sere, construcŃii agrozootehnice; • Criteriu/Parametru
- StaŃiile de corectare a calităŃii apei; -tipul materialului;
- StaŃiile de pompare şi de epurare; - aspectul materialului.
- Executarea surselor de apă.
• Metoda de verificare
-vizual:
- pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ - pentru conductele din PP conform NP 003;
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1,
Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, în STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
Anexa l-III. - pentru conductele din cupru conform STAS 523/1;
- pentru conductele din plumb conform STAS 671.
• Momentul verificării
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR - înainte de executarea îmbinărilor.
DE INSTALAŢII
• Gradul de verificare
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: -1 0 0% .
- conductelor şi racordurilor; • Condiţii de admisibilitate
- armăturilor şi aparatelor de măsură şi control; - nu se admit:
- obiectelor sanitare şi accesoriilor; - alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
- instalaŃiilor de ridicare a presiunii apei reci; proiect);
109
108
- defecte (fisuri, arsuri sau cojeli): • Documente încheiate
- neuniformităŃi ale culorii pentru conductele din PP şi - Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităŃii lucrărilor
PVC. (Anexa IV.3).

• Aparatura de verificare c) Traseul conductelor

• Documente încheiate • Criteriu/ Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de amplasare.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
-vizual.
b) Dimensiunile
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după pozare.
-diametrul; • Gradul de verificare
- grosimea.
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1, - nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; proiect).
- pentru conductele din materiale plastice conform
STAS 3126. • Aparatura de verificare

• Momentul verificării • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de debitare, fîletare, executarea îmbinărilor, după
caz. (Anexa IV.3).
d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare
- cel puŃin o verificare pe flecare tronson de acelaşi • Criteru/'Parametru
diametru.
-tipul îmbinării;
• Condiţii de admisibilitate
- să corespundă prevederilor proiectului. - aspectul îmbinării. .
• Metode verificare
• Aparatura de verificare
- vizual 111
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

110
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune - pentru t i p şi a.spect: 100 %:
la rece sau de etanşeitate (după caz); - pentru grosime: 10 %.
- înainte de lansarea în şanŃ, pentru conductele exterioare.
• CondiŃii de adminisibilitate
• Gradul de verificare - nu se admit:
-100%. - alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în
proiect):
• Condiţii de admisibilitate - defecte vizibile, neuniformităŃi:
- nu se admit: - grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului:
- alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute în
- toleranŃe la grosime, diferite faŃă de prevederile
proiect);
proiectului.
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
- se admite:
poziŃie între elementele îmbinării). - toleranŃa de + 10 % la grosime, când nu este indicată
în proiect.
• Aparatura de verificare
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
e) Izolaţia lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).
• Criteriu/Parametru
- tipul izolaŃiei;
- aspectul izolaŃiei; 3.1.2. Conducte exterioare
-grosimea izolaŃiei;
- protecŃia izolaŃiei, după caz. a) Patul conductelor
• Metoda de verificare • Criteriu / Parametru
-tipul, aspectul şi protecŃia izolaŃiei: vizual; - aspectul:
- grosimea: prin măsurare directă. -existenŃa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
cazul).
• Momentul verificării
- după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) • Metoda de verificare
şi după execuŃia izolaŃiei şi a protecŃiei acesteia; - vizual.
112

113
• Momentul verificării - valori si toleranŃe ale pantei diferite de cele,prevă
- înainte de pozarea conductelor. zute în proiect.
- se admite, conform STAS 305!:
• Gradul de verificare - toleranŃa de ± 10 % la \aloarea pantei, când nu este
- 100 %. indicată în proiect
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura ac i enficare
- respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3;
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) .
- nu se admit:
- denivelări: • Documente încheiate
- neuniformităŃi ale stratului de aşezare pe toată - Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
lungimea şanŃului. devin ascunse (Anexa IV.2).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate c) Proba de presiune la rece pentru conductele
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce de alimentare cu apă
devin ascunse (Anexa IV.2).
• Criteriu/ Parametru
- valoarea presiunii de încercare pe durata probei:
b) Panta conductelor de canalizare - scurgerile de apă.
• Criteriu/Parametru
• Meloda de verificare
- sensul pantei;
- prin proba de presiune la rece. conform l 22. SR -4163-3
- mărimea pantei.
şi:
• Metoda de verificare - pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS
- prin măsurare directă. 6819. SR ISO 3458;
- pentru conducte din PVC conform I l şi STAS
• Momentul verificării 6675/7;
- după po/arca conductelor; - pentru conducte din alte materiale conform l 9.
- înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare • Momentul verificării
- cel puŃin o măsurare la 100 m. - după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant
a ultimei îmbinări, realizate prin sudare:
• Condiţii de admisibilitate' - înainte de izolare, mascare etc.
- nu se admit:
- schimbarea sensului pantei faŃă de prevederile • Gradul de verificare
proiectului; - 100 %.

114 115
- • Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit: - Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
- variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de presiune) exterioare de canalizare (Anexa IV.8).
:
de încercare, pe Ńoală durata probei:
- scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe
conducte, în zona mufelor, la îmbinări. c) Calitatea protecţiei anticorozive

• Aparatura de verificare • Criteriu/ Parametru


- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I) . - lipul;
-aspectul.
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa • .Metoda de verificare
IV.9). - vizual.
• Momentul verificării
- după proba de presiune etanşeitate:
d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare - înainte de izolare, mascare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de - 100%.
îmbinare.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului, l 14, C 127 şi STAS
- vizual. conform STAS 305 l şi I 22. 7335/3
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de acoperire;
• Documente încheiate
- la cel puŃin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.
Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
• Gradul de verificare devin ascunse (Anexa IV.2).
- 100%.

• Condiţii de admisibilitate 3.1.3. Conducte interioare a)


- nu se admit scurgeri de apă vizibile.
Sensul şi valoarea pantei
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). - sensul pantei:
- valoarea pantei.

117
116
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- prin măsurare. - se admite:
- toleranŃa de ± 2 cm la valoarea distanŃei conductă-
• Momentul verificării element finit de construcŃie (când nu este prevă/ută în
- după pozare, înainte de fixare. proiect).
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de conductă. - mijloace de măsurare a distanŃelor (Anexa III).
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu (Anexa IV.3).
privire la sensul şi valoarea pantei;
- se admite încadrarea în toleranŃa de maxim + 1 0 % la
valoarea pantei, când nu este indicată în proiect. Poziţia şi distanţele între conducte
• Aparatura de verificare Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). - poziŃia relativă între conducte;
- valoarea distanŃei între conducte (apă caldă, apă rece,
• Documente încheiate gaz, electrice, abur, CO2, spumă, pulberi, azot).
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- poziŃia: vizual;
b) Distanţele si paralelismului între conducte şi - distanŃa: prin măsurare directă.
elementele de construcţie
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după pozare, înainte de fixare.
- valoarea distanŃei conductă-element finit de construcŃie.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin măsurare directă. - în cel puŃin două puncte diferite, pentru fiecare caz.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după pozare, înainte de fixare. - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
• Gradul de verificare - se admite toleranŃa de ± 1 0 % pentru distanŃa între
- în punctele de sprijin (ancorare); conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9,
- în cel puŃin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de I6 , I7, ID49.
conductă.

118 119
• Aparaturii ele verificare Manşoanele de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I) .
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - diametrul interior al manşonului:
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - lungimea cu care manşonul depăşeşte faŃa elementului de
{Anexa l V.3). construcŃie.
• Metoda de verificare
d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere - prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- tipul susŃinerilor; - după înglobarea în elementele de construcŃie;
- distanŃii între două elemente suceesixe de susŃinere. - după montarea conductelor.
• Metoda de verificare
• Gradul de verificare
-tipul: vizual; - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
- distanŃa: prin măsurare directa.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- se admite:
-în cazul prinderii cu elemente fixe - înainte de pozare;
- încadrarea în toleranŃa de + 1 0 % pentru diametrul
- in cazul prinderii cu elemente mobile - după poziŃionare.
interior al manşonului;
• Gradul de verificare - încadrarea în toleranŃa de ± 1 0 % pentru valoarea
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
• Condiţii de admisibilitate pardoseala.
- nu se admit: • Aparatura de verificare
- alte tipuri de elemente de susŃinere, faŃa de cele - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
prevă/ute în proiect;
- se admite: • Documente încheiate
- toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa între două elemente - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
de susŃinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect). (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). f) Montarea compensatoarelor de dilatare
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - tipul şi dimensiunile;
(Anexa IV.3). - numărul;
- locul de amplasare.
120
121
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul şi numărul: vizual; - se admite toleranŃa de + 5 % pentru distanŃa maximă
- dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. dintre două piese de curăŃire succesive, când toleranŃa nu este
• Momentul verificării prevăzută în proiect.
- după montarea conductelor; • Aparatura de verificare
- înainte de proba de presiune. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
-100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul,
tipul şi locul de amplasare.
h) Legarea la pământ a conductelor de transport şi
• Aparatura de verificare distribuŃie din instalaŃiile pentru stingerea incendiilor
-mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - legarea la pământ.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3).
-vizual.

• Momentul verificării
g) Montarea pieselor de curăŃire la conductele de canalizare - înainte de probă.
• Criteriu/Parametru
- distanŃa dintre două piese de curăŃire succesive. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate

• Momentul verificării - nu se admite absenŃa legării la pământ.


- în timpul sau după montarea conductelor de canalizare • Aparatura de verificare
(după caz);
- înainte de proba de etanşeitate. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).

122

123
i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece, j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă
caldă şi pentru stingerea incendiilor
• Criteriu Parametru
• Criteriu/ Parametru - presiunea de încercare:
- presiunea de încercare: - scurgeri de apă:
- scurgeri de apă. - comportarea la dilatare/contractare.
• Metoda de verificare • Metoda de verificare
- prin proba de presiune la rece: - prin proba de presiune la cald conform normativului I9.
- pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS
6819. SR ISO 3458; • Momentul verificării
- pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO - înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu
1167; la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.
- pentru conducte din alte materiale conform I9.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării -100%.
- înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu
la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Gradul de verificare - variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de presiu-
-100%. nea de încercare, pe toată durata probei:
- scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul:
• Condiţii de admisibilitate - deformări datorită dilatărilor/contractărilor.
- nu se admit:
- variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de presiunea • Aparatura de verificare
de încercare, pe toată durata probei: - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa II I).
- scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ). IV.10).
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare
IV.9).
• Criteriu/Parametru
- scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de
îmbinare,

124 125
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati -100% .
vului I9.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări.
- după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări;
- înainte de vopsire, izolare sau mascare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Gradul de verificare
-100% . • Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
• Condiţii de admisibilitate Ńevilor (Anexa IV. 15).
- nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la
îmbinări.
m) Calitatea protecţiei anticorozive
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- respectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă (pregăti
• Documente încheiate rea suprafeŃelor, aplicarea stratului de grund);
- Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conduc- - aspect.
telor interioare de canalizare (Anexa IV.7).
• Metoda de verificare
- respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor
care confirmă efectuarea tuturor operaŃiilor prevăzute în
1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur, CO2,
tehnologie;
spumă, pulberi, azot, din instalaţiile de stingere a
-aspectul: vizual.
incendiilor
• Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării - după proba de
- scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de presiune/etanşeitate;
îmbinare. - înainte de mascare.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


- încercarea de etanşeitate cu aer. -100%.

• Momentul verificării
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
- înainte de vopsire, izolare sau mascare. - nerespectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă;
- neuniformităŃi (băşici, încreŃituri), discontinuităŃi,
126
127
• Aparaturii de verificare 3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de
• Documente încheiate măsură şi control
Proces- vorbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul
de montare
• Criteriu/Parametru
3.1.4. Montarea racordurilor -tipul;
a) Tipul şi amplasarea - amplasarea.

• Criteriu Parametru • Metoda de verificare


-tipul; -vizual.
- poziŃia de montare;
- cotele de montaj. • Momentul verificării
- după montarea în instalaŃie;
• Metoda de verificare - înainte de proba de presiune.
- tipul şi poziŃia de montare: vizual; • Gradul de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
-100%.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
după montarea conductelor; - respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii,
- înainte de proba de presiune. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
-100%.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, (Anexa IV.3).
poziŃia şi cotele de montaj.

• Aparatura de verificare b) Accesul şi posibilitatea de manevrare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - spaŃiul de acces şi manevră.
- Proces-verbat de verificare-constaîare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
-vizual;
- prin acŃionare directă.
128
129
• Momentul verificării 3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor
- după montarea în instalaŃie;
- înainte de probare. a) Tipul, calitatea şi integritatea

• Gradul de verificare • Criteriu/ Parametru


-100%. - tipul;
- aspectul.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- posibilitatea de acces şi manevră.
-tipul: vizual;
• Aparatura de verificare - aspectul obiectelor sanitare: vizual, conform STAS 6686,
STAS-8073 şi STAS 2583.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). - după poziŃionare;
- înainte de fixare.
• Gradul de verificare
c) Sigilarea armăturilor
-1 0 0% .
• Criteriu/ Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- sigilarea (dacă este cazul).
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul;
• Metoda de verificare - încadrarea în condiŃiile de admisibilitate prevăzute de
-vizual. STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montarea în instalaŃie;
- înainte de probare. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea


- nu se admite absenŃa sigiliului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- locul de amplasare;
• Documente încheiate
- distanŃele faŃă de elementele de construcŃie.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare

130 - locul de amplasare: vizual;


- distanŃele: prin măsurare directă.

131
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după poziŃionare; - respectarea tipului de fixare;
- înainte de fixare. - stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea distanŃelor şi toleranŃelor indicate în proiect;
(Anexa IV.3).
- încadrarea în toleranŃele prevăzute de STAS 1504, când
nu sunt indicate în proiect.

• Aparatura de verificare d) Modul de racordare a obiectelor sanitare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metodei de verificare
(Anexa IV.3). -vizual.

• Momentul verificării
c) Modul de fixare - după fixare;
• Criteriu/Parametru - înainte de proba de funcŃionare.
-tipul elementelor de fixare; • Gradul de verificare
- rigiditatea fixării. - bucată cu bucată.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul elementelor de fixare: vizual; - respectarea soluŃiei de racordare prevăzută în proiect.
- rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor • Aparatura de verificare
demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcŃii.
• Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-după fixare; (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcŃionare.

• Gradul de verificare 133


- bucată cu bucată.

132
3.4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii • Metoda de verificare
- locul, poziŃia de montare si modul de prindere: vizual;
3.4.1. Recipiente de hidrofor -cotele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici • Momentul verificării
- după poziŃionarea in instalaŃie.
• Criteriu/ Parametru
- tipul • Gradul de verificare
- 100%.
- parametri tehnici
• Condiţii de adminisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului si a instrucŃiunilor de
Vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise montare ale producătorului
în documentele însoŃitoare şi pe eticheta hidroforului
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziŃionarea în instalaŃie;
- înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa l V.3).
100%.

• Condiţii de admisibilitate c) Postamentul


- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. • Criteriu/ Parametru
- dimensiunile
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de poziŃionarea hidroforului.
• Gradul de verificare
b) Amplasarea în instalaŃie
100%
• Criteriu Parametru
- locul de amplasare;
- poziŃia de montare; • Condiţii de admisibilitate
- modul de prindere; - respectarea prevederilor proiectului si a
- cotele de montaj. instrucŃiunilor tehnice ale producătorului:

134 135
- nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu-
nile indicate de proiectant/producător. e) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după racordare;
- înainte de proba de funcŃionare.
• d) Aparate de măsură, control şi siguranţă
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - bucată cu bucată.
-tipul;
- poziŃia de montare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
• Metoda de verificare tehnice ale producătorului.
. -vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- după execuŃia conductelor de legătură. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
-100%.

• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor 3.4.2. Pompe
ISCIR. a) Tipul şi parametrii tehnici
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
-tipul;
• Documente încheiate - parametrii tehnici.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoŃitoare şi pe eticheta pompei.

136 137
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după poziŃionarea in instalaŃie; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).
- înainte de fixarea definitivă.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităŃii lucrărilor
-100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. c) Postamentul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a
vibraţiilor
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- dimensiunile. .
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
b) Amplasarea în instalaţie - tipul:vizual;
• Criteriu/Parametru - dimensiunile: prin măsurare directă.
- locul de amplasare;
• Momentul verificării
- poziŃia de montare;
- înainte de poziŃionarea pompei.
- cotele de montaj.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- locul si pozitia de montare: vizual; -100%.

-cotele: prin măsurare directa. • Condiţii de admisibilitate


• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului:
- după po/iŃionarea în instalaŃie.
- nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu-
• Gradul de verificare nile indicate de proiectant/producător.
- 100 %.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului. • Documente incheiaie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
138 (Anexa IV.3).

139
d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare
-100%.
• Criteriu/Parametru
- schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
- vizual. proiectului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după execuŃia legăturilor;
- înainte de proba de funcŃionare. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- locul de amplasare;
• Aparatura de verificare - poziŃia de montare;
• Documente încheiate - cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Metoda de verificare
(Anexa 1V.3).
- locul şi poziŃia de montare: vizual;
-cotele: prin măsurare directă.
3.4.3. Compresoare • Momentul verificării
a) Tipul şi parametrii tehnici - după poziŃionarea în instalaŃie.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -1 0 0% .
- parametrii tehnici.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în montare ale producătorului.
documentele însoŃitoare şi pe eticheta compresorului.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziŃionarea în instalaŃie;
- înainte de fixarea definitivă.
141
140
• Documente încheiate d) Modul de racordare m instalaţie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Criteriu/ Parametru
(Anexa IV.3). schema de racordare.
• Metoda de verificare
c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a
- vizual
vibraţiilor
• Momentul verificării
• Criteriu, Parametru
- tipul; - după execuŃia leuăturitor:
- înainte de proba de funcŃionare.
-dimensiunile.
• Gradul de veriţicure
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul: vizibil
- dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului si a
• Momentul verificării instrucŃiunilor tehnice ale producătorului.
- înainte de poziŃionarea compresorului.
• Aparatura de verificare
• Gradul c/e verificare • Documente încheiate
-100%. : - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului; 3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea
- nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu apei calde de consum
nile indicate de proiectant/producător.
3.5.1. Schimbătoare de căldură
• Aparatura de verificare
a) Tipul şi parametrii tehnici
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).
• Criteriu/parametru
• Documente încheiate -tipul:
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - parametrii tehnici.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoŃitoare şi pe eticheta schimbătorului.

143
142
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după poziŃionarea în instalaŃie; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de fixarea definitivă.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0% . (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederih c) Modul de racordare în instalaţie
proiectului:
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -vizual.
(Anexa IV.3): • Momentul verificării
- după execuŃia legăturilor;
- înainte de proba de funcŃionare.
b) Amplasarea în instalaţie
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - bucată cu bucată.
- locul de amplasare;
- poziŃia de montare; • Condiţii de admisibilitate
- cotele de montaj. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului.
• Metoda de verificare
- locul şi poziŃia de montare: vizual; • Aparatura de verificare
- cotele: prin măsurare directă. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării
(Anexa IV.3).
- după poziŃionarea în instalaŃie.

• Gradul de verificare
-1 0 0% . d) Izolaţia
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- tipul izolaŃiei;
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de - grosimea izolaŃiei;
montare ale producătorului
- protecŃia izolaŃiei.
144
145
• Metoda de verificare • Momentul verificării
-tipul şi protecŃia: vizual; - după poziŃionarea în instalaŃie;
-grosimea: prin măsurare directă. - înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
- 100 %,
- după proba de funcŃionare.
• Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
- pentru flecare schimbător.
proiectului.
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare
- nu se admit:
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în proiect • Documente încheiate
sau de producător); - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului sau (Anexa IV.3).
producătorului.

• Aparatura de verificare
b) Amplasarea în instalaţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor - poziŃia de montare;
(Anexa IV.3). - cotele de montaj.

• Metoda de verificare
3.5.2. Boilere - locul şi poziŃia de montare: vizual;
- cotele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici
• Criteriu,Parametru • Momentul verificării
-tipul; - după poziŃionarea în instalaŃie.
-parametrii tehnici. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare -100% .
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în • Condiţii de admisibilitate
documentele însoŃitoare şi pe eticheta boilerului.
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului.

146 147
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după execuŃia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcŃionare.

• Gradul de verificare
c) Aparate de măsură, control şi siguranţă - bucată cu bucată.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
-tipul;
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
- poziŃia de montare.
tehnice ale producătorului.
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare
-vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- după fixarea boilerului.
(Anexa 1V.3).
• Gradul de verificare
-100%. e) Izolaţia
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor -tipul izolaŃiei;
ISCIR. - grosimea izolaŃiei;
- protecŃia izolaŃiei.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate -tipul şi protecŃia: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - grosimea: prin măsurare directă.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după proba de funcŃionare.
d) Modul de racordare în instalaţie
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - pentru fiecare boiler.
- schema de racordare.

148 149
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: - respectarea prevederilor proiectului.
*
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în proiect
sau de producător); • Aparatura de verificare
- grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului sau
producătorului. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Aparatura de verificare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate b) Montarea rezervoarelor (apă, gaze inerte, spumă,
- Proces-verbal de verificare-consîatare a calităŃii lucrărilor (Anexa
IV.3). pulberi)
• Criteriu/Parametru
- tipul;
3.6. Montarea instalaţiilor pentru stingerea - numărul;
incendiilor (cu apă, abur, CO2, spumă, pulberi, - dimensiunile;
- aspectul;
azot) - tipul şi dimensiunile postamentului/suportului;
- mijloacele de răcire/încălzire {după caz);
3.6.1. Prevederi comune - tipul, aspectul, grosimea şi protecŃia izolaŃiei (după caz).
a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de • Metoda de verificare
deversare, sprinkiere, drenccre, pulverizatoare, duze) - tipul, numărul, aspectul, mijloacele de răcire, încălzire:
• Criteriu/Parametru vizual;
-tipul; - dimensiunile: prin măsurare directă.
- numărul;
-aspectul. , • Momentul verificării
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
• Metoda de verificare montarea rezervoarelor;
-vizual. - tipul, numărul, dimensiunile, aspectul rezervoarelor,
izolaŃia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în
• Momentul verificării
instalaŃie, înainte de proba de funcŃionare.
-după montarea în instalaŃie;
- înainte de proba de funcŃionare. • Gradul de verificare
-100%.
• Gradul de verificare
- 100%. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
150
151
• Aparatura de verificare - + 5 % pentru distanŃa între element component -
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). obiecte din jur;
- ± 5 % pentru distanŃa între element component -
• Documente încheiate
tavan, măsurată în plan vertical;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). - ± 5 % pentru distanŃa între element component -
pereŃi.
c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
- poziŃia şi locul de montare; • Documente încheiate
- cotele de montaj; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- rigiditatea fixării; (Anexa 1V.3).
- unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).
• Metoda de verificare d) Modul de racordare în instalaţie
- poziŃia şi locul de montare: vizual; • Criteriu/Parametru
- cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă; - schema de racordare;
- rigiditatea fixării; prin verificarea strângerii elementelor - tipul racordului.
demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcŃie.
• Metoda de verificare
• Momentul verificării -vizual.
- după montare;
- înainte de proba de funcŃionare. • Momentul verificării
- după racordare;
• Gradul de verificare - înainte de proba de funcŃionare.
- poziŃia, locul de montare, cotele de montaj, unghiul de • Gradul de verificare
instalare şi rigiditatea fixării: 100%. - bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
- abateri de Ia prevederile proiectului; tehnice ale producătorului.
- depăşirea următoarelor valori pentru toleranŃe, în
cazul în care proiectul nu ie indică: • Aparatura de verificare
- + 5 % pentru distanŃa între element component -
suprafaŃă protejată; • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
152
153
Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi P 118.
• Criteriu/Parametru
- marcarea/inscripŃionarea. • Aparatura de verificare
• Metoda de verificare • Documente încheiate
- vizual. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare g) Montarea buteliilor de comandă
- 100%.
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului. -numărul;
-aspectul;
• Aparatura de verificare - tipul şi dimensiunile suportului.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
(Anexa IV.3). -dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
f) Dispozitive şi aparate de semnalizare, siguranţă, - după montarea în instalaŃie;
măsură şi control - înainte de proba de funcŃionare.

• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare


-tipul; -100%.
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
-vizual. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcŃionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0% . (Anexa IV.3).

154

155
3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor • Metoda de verificare
h) Hidranţi de apă (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi) -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
• Criteriu/Parametru - dimensiunile: prin măsurare.
-tipul; • Momentul verificării
- numărul; - după montarea în instalaŃie;
- aspectul; - înainte de proba de funcŃionare.
-dimensiunile.
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare -100%.
- tipul, numărul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit:
• Momentul verificării - abateri de la prevederile proiectului;
- după montarea în instalaŃie; - Ńevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.
- înainte de proba de funcŃionare.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
-100%.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului. (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor
• Documente încheiate a) Generatoare pentru producerea spumei şi
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor camere de înspumare
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
-tipul;
3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor -aspectul;
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
a) Hidranţi de abur (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - tipul şi aspectul: vizual;
-tipul; -dimensiunile: prin măsurare.
-numărul;
• Momentul verificării
- aspectul;
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
-dimensiunile.
montarea generatoarelor;
156
157
- tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în • Aparatura de verificare
instalaŃie, înainte de proba de funcŃionare. -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- 100%.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate -tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -aspectul.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare - vizual.
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
-tipul; - înainte de proba de funcŃionare.
-aspectul;
• Gradul de verificare
-tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
- 100%.
• Metoda de verificare
- tipul şi aspectul: vizual; • Condiţii de admisibilitate
- dimensiunile: prin măsurare. - nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Momentul verificării
• Aparatura de verificare
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
montarea dozatoarelor; • Documente încheiate
- tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
instalaŃie, înainte de proba de funcŃionare. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-1 0 0% .
3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. a) Montarea buteliilor de vehiculare
• Criteriu/Parametru
-tipul;
158 - numărul;

159
- aspectul; 3.7. Montarea instalaţiilor solare de preparare
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. a apei calde de consum
• Metoda de verificare a) Poziţia de montare a captatorilor solari
-tipul, numărul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Criteriu/Parametru
- orientarea spre sud:
• Momentul verificării - unghiul de înclinare.
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
montarea buteliilor; • Metoda de verificare
- tipul, numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în - orientarea şi înclinarea faŃă de orizontală: prin măsurare
instalaŃie, înainte de proba de funcŃionare. directă.
• Gradul de verificare • Momentul verificării
-1 0 0% . - după poziŃionare;
- înainte de fixarea definitivă.
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare
-1 0 0 % .
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate
- respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă
• Documente încheiate zute în proiect;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - în cazul în care proiectul nu indică alte valori, se admit
(Anexa IV.3). toleranŃele:
- ± 5 grd. pentru orientare;
- ± 2 grd. pentru unghi.
3.6.6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte
• Aparatura de verificare
Conform 3.6.1 - mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).
• Documente încheiate
3.6.7. Instalaţii de stingere tip sprinkler, drencer şi - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
apă pulverizată (Anexa IV.3).
Conform 3.6.1
b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
-stabilitate;
160
161
- schemă de racordare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare
- stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini, • Aparatura de verificare
prin verificarea strângerii elementelor demontabile;
• Documente încheiate
- schema de racordare: vizual, prin verificarea documentelor
însoŃitoare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după execuŃia legăturilor;
- înainte de probare. 3.8. Proba de funcţionare
• Gradul de verificare • Criteriu/parametru
-100%. - pentru toate instalaŃiile:
- debitul de apă/gaz;
• Condiţii de admisibilitate - presiunea de încercare;
- menŃinerea poziŃiei stabile; - pierderile de apă/gaz;
- respectarea schemei de racordare prevăzută de proiectant/ - funcŃionarea armăturilor;
producător. - nivelul de zgomot produs de armături.
• Aparatura de verificare - pentru instalaŃiile de alimentare cu apă caldă şi rece:
• Documente încheiate - temperatura apei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - funcŃionarea obiectelor sanitare.
(Anexa IV.3). - pentru instalaŃiile de canalizare:
- condiŃiile de scurgere
- pentru instalaŃiile de ridicare a presiunii:
c) Montarea paravanelor de protecţie contra vântului - presiunea de pornire/oprire a hidroforului;
- presiunea creată de compresor;
• Criteriu/Parametru - funcŃionarea elementelor de siguranŃă ale rezervorului.
- locul de montare. - pentru instalaŃiile de preparare a apei calde:
• Metoda de verificare - temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi
- vizual. schimbătoarelor de căldură
- pentru instalaŃiile de stingere a incendiilor:
• Momentul verificării - funcŃionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizaŃoa-
- după montarea instalaŃiei. relor şi duzelor de deversare;
- funcŃionarea generatoarelor pentru producerea spumei,
• Gradul de verificare
-100%.
dozatoarelor-amestecătoarelor, buteliilor de vehiculare a
pulberilor;

162 163
- funcŃionarea instalaŃiei de comandă şi semnalizare. • Condiţii de admisibilitate
- încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiect
• Metoda de verificare
pentru debit, temperatură, presiune, Pentru toleranŃele nepreci
- funcŃionarea întregii instalaŃii, vizual;
zate se admit următoarele valori:
- debitul şi temperatura conform I 9, prin încercarea de
-± 10% pentru debite;
funcŃionare la apă rece şi caldă;
- ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.
- presiunea de încercare, prin măsurare;
- lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz
- pierderile de apă/gaz, prin proba de etanşeitate, conform
I 9, ID 49; prin neetanşe i taŃi;
- nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS - funcŃionarea în parametrii normali a elementelor instalaŃiei
10968/2; conform:
- funcŃionarea obiectelor sanitare, prin manevrarea STAS 9667 - pentru lavoare;
elementelor de acŃionare şi vizual; STAS 11368 - pentru vase de closet;
- condiŃiile de scurgere, vizual; STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 - pentru pompe;
- presiunea de pornire/oprire a hidroforului, prin măsurare; STAS 9576/1 şi SR 13458 - pentru drencere şi
- presiunea creată de compresor, prin măsurare; pulverizatoare; SR ISO 6182-1/C2,
- funcŃionarea elementelor de siguranŃă a rezervorului, prin STAS 9576/2 şi STAS 12904 - pentru sprinklere;
acŃionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin STAS 10968/2 - pentru armături.
controlul vizual al nivelului apei; • Aparatura de verificare
- temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi - mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii
schimbătoarelor de căldură, prin măsurare;
şi nivelului de zgomot (Anexa III).
- funcŃionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizatoarelor
şi duzelor de deversare, prin manevrarea elementelor de • Documente încheiate
acŃionare şi vizual; - Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei
- funcŃionarea generatoarelor pentru producerea spumei, (Anexa IV.6).
dozatoare l or-am e stecătoare lor, buteliilor de vehiculare a pulbe 165
rilor, vizual;
- funcŃionarea instalaŃiei de semnalizare şi comandă, prin
acŃionarea manuală sau simularea unui incendiu, conform l 9
sau ID 49 (după caz).
• Momentul verificării
- după încheierea execuŃiei instalaŃiei.
• Gradul de verificare
-1 0 0 % .

164
Anexa l-III SR ISO 3458 - Asamblări între fitinguri şi Ńevi de polipropilenă
(PP) sub presiune, încercarea de etanşeitate la
presiune interioară.
Documente de referinţă
SR 4163-3 -Alimentări cu apă. ReŃele de distribuŃie. PrescripŃii
STAS 404/1 - łevi de oŃel, fără sudură, laminate la cald. de execuŃie şi exploatare.
STAS 5738/1 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări.
STAS 523/1 - łevi rotunde trase din cupru. CondiŃii tehnice de
Clasa C.
calitate.
STAS 5738/2 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări.
STAS 530/1 - łevi de oŃel, fără sudură, trase sau laminate la Clasa B.
rece.
SR ISO 6182-1/C2 - ProtecŃia împotriva incendiilor. Sistemul de
STAS 671 - łevi rotunde extrudate din plumb. stingere automată de tip sprinkler. Partea 1:
PrescripŃii şi metode de încercare ale sprinklerelor.
SR ISO 1167 - łevi din materiale plastice pentru transportul
lichidelor. Determinarea rezistentei ia presiune STAS 6675/3 - łevi din policlorură de vinii neplastifată. Metode
interioară. de încercare. IndicaŃii generale.
STAS 1478 - InstalaŃii sanitare. Alimentarea cu apă la construcŃii STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porŃelan
civile şi industriale. PrescripŃii fundamentale de sanitar. CondiŃii tehnice generale de calitate.
proiectare.
SR 6819 - Alimentări cu apă, aducŃiuni. Studii, prescripŃii de
STAS I 504 - InstalaŃii sanitare. DistanŃe de amplasare a proiectare şi de execuŃie.
obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor.
STAS 6898/1 - łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 1: łevi de uz
STAS 1795 - InstalaŃii sanitare. Canalizări interioare. PrescripŃii general.
fundamentale de proiectare. STAS 6898/2 - łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 2: łevi de
STAS 2583 - Obiecte sanitare din fontă, emailate. CondiŃii conducte.
tehnice generale de calitate. STAS 7656 - łevi de oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii.
STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reŃelelor STAS 9143 - Armături sanitare. CondiŃii tehnice generale de
exterioare de canalizare. PrescripŃii fundamentale de calitate.
proiectare.
STAS 9576 - Măsuri de siguranŃă contra incendiilor. Sprinklere,
SR ISO 3126 - łevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiu- drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de
nilor. verificarea caracteristicilor hidraulice de funcŃionare.

166
167
STAS 9576/2 - Măsuri de siguranŃă contra incendiilor. Declanşarea NP 003 - Normativ pentru proiectarea, execuŃia şi exploa-
sprinklerelor. Reguli şi metode de verificare. tarea instalaŃiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu
Ńevi din polipropilenă.
STAS 9667 - InstalaŃii sanitare, încercări funcŃionale ale lavoa-
relor. Reguli şi metode de verificare a condiŃiilor de I9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instala-
funcŃionare. Ńiilor sanitare.
STAS 10968/2 - Acustica în construcŃii. Nivelul zgomotelor produse
de armăturile din instalaŃiile sanitare. Metodă de I 9/1 -Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare.
măsurare in situ.
122 - Normativ privind proiectarea şi executarea
STAS 11368 - InstalaŃii sanitare. Verificarea funcŃionării vaselor conductelor de aducŃiune şi a reŃelelor de alimentare
de closet. şi canalizare a localităŃilor.

STAS 11976 - InstalaŃii de stingere cu spumă. PrescripŃii de I 42 - InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi exploata-
proiectare. rea instalaŃiilor de utilizare a energiei solare pentru
prepararea, ape i calde.
STAS 12245 - InstalaŃii de stingere cu abur. PrescripŃii de
proiectare.
ID 49 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploa-
STAS 12507 - InstalaŃii fixe cu azot. PrescripŃii de proiectare. tarea instalaŃiilor de stingere cu substanŃe speciale.

STAS 12523 - InstalaŃii fixe de stingere cu pulberi. PrescripŃii de


proiectare.

STAS 12904 - Măsuri de siguranŃă contra incendiilor. Sprinklere.


Reguli şi metode de verificare a declanşării.

SR 13458:2000 - Măsuri de siguranŃă împotriva incendiilor. Capete


de dispersie ale instalaŃiilor fixe de stingere a
incendiilor cu apă. Drencere şi pulverizatoare de
apă. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor
hidraulice de funcŃionare.
169
ll - Normativ pentru proiectarea şi executarea instala-
Ńiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu Ńevi din
PVC.

168
Caiet Instalaţii IV- 3.6. Proba de presiune la cald - ............... ........... ..................... 220
3 7. Proba de eficacitate............................................. ..... 221
Instalatii de încălzire
____________________________________________ ___________________________ 3.8. Proba de funcŃionare 222
Anexa 1-IV ........................................................................... 225
Cuprins

1. Domeniul de aplicare .................................................................. 172

2. Documente de referinţă ............................................................. 172

3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ................................. 172


3.1. Montarea conducte lor ........................................................ 173
3.1.1. Prevederi comune .................................................... 173
3.1.2. Conducte agent termic........................................... 177
3.1.3. Conducte de alimentare combustibil ....................... 190
3.2. Montarea armături lor ......................................................... 192
3.3. Montarea corpurilor de încălzire ........................................ 193
3.4. Montarea echipamentului ................................................... 196
3.4.1. Cazane .................................................................... 196
3.4.2. Arzătoare ................................................................ 200
3.4.3. Sisteme de expansiune............................................ 202
3.4.4. StaŃia de tratare a apei de alimentare (dedurizare,
dozare) .................................................................. 204
3.4.5. Pompe ................................................................... 206
3.4.6. Compresoare.......................................................... 209
3.4.7. Schimbătoare de căldură ....................................... 212
3.4.8. Distribuitoare-colectoare ....................................... 216 171
3.4.9. Alte aparate de măsură, control şi siguranŃă............ 218
3.5. Proba de presiune la rece.................................................... 219

170
1. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. Montarea conductelor

Metodele de verificare a calităŃii şi de pregătire a recepŃiei 3.1.1. Prevederi comune


lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
de instalaŃii de încălzire destinate construcŃiilor: a) Aspectul şi natura materialului
- Surse de căldură (centrale termice, puncte termice, staŃii de • Criteriu/Parametru
recuperare a căldurii, etc.); - tipul materialului;
- ReŃele termice şi elemente aferente acestora; -aspectul materialului,
- InstalaŃii interioare de încălzire centrală;
- InstalaŃii de preparare a apei calde de consum. • Metoda de verificare
-vizual:
Nu fac obiectul prezentului normativ: - pentru conductele din PP conform agrement;
- InstalaŃiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din - pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1,
industrie şi din diverse activităŃi; STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
- InstalaŃiile termice din centrale termoelectrice de - pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată,
termoficare; Pexal - conform agrement.
- InstalaŃiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport;
- InstalaŃiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripŃii • Momentul verificării
caracteristică instalaŃiilor de ventilare). - înainte de executarea îmbinărilor.

• Gradul de verificare
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ -100% .
Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, în
Anexa l-I V. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR proiect);
- defecte (fisuri, arsuri pori sau cojeli);
DE INSTALAŢII - neuniformităŃi ale culorii pentru conductele din PP.
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: • Aparatura de verificare
- conductelor;
• Documente încheiate
- armăturilor;
- corpurilor de încălzire; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- echipamentelor (din centrale termice, puncte termice etc.). (Anexa 1V.3).
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a
întregii instalaŃii.

172 173
b) Dimensiunile • Momentul verificării
- după pozare.
• Criteriu/Parametru
- diametrul conductei. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1, - nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; proiect).
- pentru conductele din materiale plastice conform
• Aparatura de verificare
fişei de agrement;
- pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată, • Documente încheiate
Pexal, conform agrement. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare,
filetare, după caz). d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare • Criteriu/Parametru
- cel puŃin o verificare pe flecare tronson de acelaşi -tipul îmbinării;
diametru. - aspectul îmbinării.
• Condiţii de admisibilitate • Metoda de verificare
J

- să corespundă prevederilor proiectului.


-vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
• Documente încheiate la rece sau de etanşeitate (după caz);
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - înainte de lansarea în şanŃ, pentru conductele exterioare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-1 0 0% .
c) Traseul conductelor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru -nu se admit:
- locul de amplasare. - alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute în
proiect);
• Metoda de verificare
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
-vizual.
poziŃie între elementele îmbinării),

174
175
• Aparatura de verificare
- se admite:
• Documente încheiate - toleranŃa de + 10 % la grosime, când nu este indicată
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor în proiect
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).
e) Izolaţia
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- tipul izolaŃiei; (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
- aspectul izolaŃiei; lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2), după caz.
-grosimea izolaŃiei;
- continuitatea izolaŃiei la îmbinări, ramificaŃii şi armături;
- existenŃa protecŃiei, termoizolaŃiei, după caz;
3.1.2. Conducte agent termic
- măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaŃiile
termice şi protecŃiile lor, executate din materiale combustibile 3.1.2.1. Conducte exterioare montate în canale
din clasele C3 şi C4, prevăzute de normativul I 13.
• Metoda de verificare a) Panta conductelor
-tipul şi aspectul izolaŃiei: vizual; • Criteriu/Parametru
- grosimea: prin măsurare directă. - sensul pantei;
-mărimea pantei.
• Momentul verificării
- după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz); • Metoda de verificare
- înainte de mascare, după execuŃia izolaŃiei şi înainte de - prin măsurare directă.
realizarea protecŃiei. • Momentul verificării
• Gradul de verificare - după pozarea conductelor;
- pentru tip şi aspect: 100 %; - înainte de proba de etanşeitate.
- pentru grosime: 10 %.
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate - cel puŃin o măsurare la 100 m.
- nu se admit:
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în proiect); • Condiţii de admisibilitate
- defecte vizibile, neuniformităŃi; - nu se admit:
- grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului; - schimbarea sensului pantei faŃă de prevederile
- toleranŃe la grosime, diferite faŃă de prevederile proiectului;
proiectului. - valori şi toleranŃe ale pantei diferite de cele prevăzute
în proiect.
176

177
b) Patul conductelor
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- aspectul;
• Documente încheiate - existenŃa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce cazul).
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
-vizual.
3.1.2.2. Conducte exterioare montate în sol • Momentul verificării
(Conducte preîzolate) - înainte de pozarea conductelor.
a) Dimensiuni conducte • Gradul de verificare
-100%.
• Criteriu/Parametru
-diametrul; • Condiţii de admisibilitate
- racorduri şi piese speciale. - să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de
agrement. • Documente încheiate
- Proces-verbat pentru verificarea calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării ascunse (Anexa I V.2).
- înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor.

• Gradul de verificare
c) Panta conductelor
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
diametru. • Criteriu/Parametru
-sensul pantei;
• Condiţii de admisibilitate -mărimea pantei.
- să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Aparatură de verificare
- mijloace de măsurare. • Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
• Documente încheiate
- Proces verbal de verificare - constatare a calităŃii • Gradul de verificare
lucrărilor (Anexa IV.3). -100%.

179
178
• Condiţii de admisibilitate b) Dimensiuni suporţi pe estacade
- să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - dimensiuni pentru fiecare tip de suport;
- distanŃa între suporŃi.
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
ascunse (Anexa IV.2). - prin măsurare directă.
• Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
3.1.2.3. Conducte exterioare montate aerian
• Gradul de verificare
a) Dimensiuni estacade -100%.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi, rigle, - nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranŃe) decât
tălpi, întărituri etc.). cele prevăzute în proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- prin măsurare directă. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Momentul verificării • Documente încheiate


- înainte de pozarea conductelor. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-1 0 0% .

• Condiţii de admisibilitate c) Panta conductelor


- nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranŃe) decât • Criteriu/Parametru
cele prevăzute în proiect. -sensul pantei;
-mărimea pantei.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare
-sensul: vizual;
• Documente încheiate - mărimea pantei: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constaîare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după pozarea conductelor;
- înainte de proba de etanşeitate.

180
181
• Gradul de verificare
- măsurare la flecare suport tip estacadă. - mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este
posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur;
• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în toleranŃa de maxim + 10% la valoarea
-nu se admit: pantei, când nu este indicată în proiect (agent termic apa
- schimbarea sensului pantei faŃă de prevederile caldă sau fierbinte).
proiectului;
• Aparatura de verificare
- valori şi toleranŃe ale pantei diferite de cele prevăzute
în proiect. - mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3)
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). b) DistanŃele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcŃie
3.1.2.4. Conducte interioare • Criteriu/Parametru
a) Sensul şi valoarea pantei - valoarea distanŃei conductă-element finit de construcŃie;
- valoarea distanŃei între conductele de apă caldă/apă
• Criteriu/Parametru fierbinte/abur-elemente de construcŃie din materiale combustibile.
- sensul pantei;
-valoarea pantei. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare.
• Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare
- în cel puŃin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de
• Gradul de verificare conducta, în punctele de susŃinere (ancorare)
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de conductă.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - se admit:
- se admite: - toleranŃa de ± 2 cm la valoarea distanŃei conductă-
- asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaŃiei, element finit de construcŃie (când nu este prevăzută în
prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura proiect);
panta, în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte; - distanŃele prevăzute de normativul I 13.

182
183
• Aparatura de verificare • Documente încheiate
- mijloace de măsurare a distanŃelor (Anexa III). - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere
• Criteriu/Parametru
c) Poziţia şi distanţele între conducte - tipul susŃinerilor;
• Criteriu/Parametru - distanŃa între două elemente succesive de susŃinere.
- valoarea distanŃei între conductele de:
• Metoda de verificare
- apă caldă/apă fierbinte/abur - apă rece; - tipul: vizual;
- apa caldă - abur; - distanŃa: prin măsurare directă.
- apă caldă/apă fierbinte/abur - gaz;
- apă caldă/apă fierbinte/abur - electrice; • Momentul verificării
- apă caldă/apă fierbinte/abur - elemente de construcŃie - în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;
din materiale combustibile. - în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziŃionare.
• Metoda de verificare
• Gradul de verificare
- prin măsurare directă. - prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.
• Momentul verificării
• Condiţii de admisibilitate
- după pozare, înainte de fixare.
- nu se admit alte tipuri de elemente de susŃinere, faŃă de
• Gradul de verificare cele prevăzute în proiect;
- în cel puŃin două puncte diferite, pentru fiecare caz. - se admite toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa între două
elemente de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în
• Condiţii de admisibilitate proiect).
- se admite:
- toleranŃa de ± 10 % pentru distanŃa între conducte, • Aparatura de verificare
când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13, - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
I 6, I 7;
• Documente încheiate
- distanŃele prevăzute de Normativul 113.
• Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Aparatura de verificare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

184 185
e) Manşoanele de protecţie • Metoda de verificare
-vizual.
• Criteriu/Parametru
-diametrul interior al manşonului; • Momentul verificării
- lungimea cu care manşonul depăşeşte faŃa elementului de - după montarea conductelor;
construcŃie. - înainte de proba de presiune.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin măsurare directă. -100%.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- după înglobarea în elementele de construcŃie; - respectarea prevederilor proiectului cu privire la
- înainte de montarea conductelor. numărul, tipul şi locul de amplasare.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- se admite: (Anexa IV.3).
- încadrarea în toleranŃa de + 10% pentru diametrul
interior al manşonului;
- încadrarea în toleranŃa de ± l0 % pentru valoarea 3.1.2.5. Proba de presiune la rece pentru conducte
lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
• Criteriu/Parametru
pardoseala.
• Aparatura de verificare - valoarea presiunii de încercare pe durata probei;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - scurgeri de apă.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrăriloi - prin proba de presiune la rece, conform normativului I 13,
(Anexa IV.3). InstrucŃiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement
pentru conducte din PP, cupru, polietilenă reticulată, Pexal

• Momentul verificării
f) Montarea compensatoarelor de dilatare
- după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant
• Criteriu/Parametru a ultimei îmbinări, realizate prin sudare;
-tipul; - înainte de izolare, mascare etc.
- numărul;
• Gradul de verificare
- locul de amplasare. -100%.

186
187
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: -nu se admit:
- variaŃii de presiune mai mari de 5% faŃă de presiunea - variaŃii de presiune mai mari de 5% faŃă de presiunea
de încercare, pe toată durata probei; de încercare, pe toată durata probei;
- scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul;
conducte, în zona mufelor la îmbinări. - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
dilatărilor/contractărilor.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) . • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa • Documente încheiate
IV.9).
- Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
IV.10).
3.1.2.6. Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă
fierbinte 3.1.2.7. Protecţia anticorozivă

• Criteriu/Parametru • Criteriu Parametru


- presiunea de încercare; - respectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă (pregăti
- scurgeri de apă; rea suprafeŃelor, aplicarea stratului de grund);
- comportarea la dilatare/contractare. - aspect.
• Metoda de verificare
• Metoda de verificare
-vizual.
- prin proba de presiune la cald conform normativului 1 13 .
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după proba de presiune/etanşeitate;
- după efectuarea probei la rece; - înainte de mascare.
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau
închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în • Gradul de verificare
şanŃuri, în pereŃi sau planşee cu excepŃia elementelor înglobate -1 0 0% .
în elementele de construcŃii (serpentine sau conducte în pereŃi,
• Condiţii de admisibilitate
plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.
- nu se admit:
• Gradul de verificare - nerespectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă;
- 100%. - neuniformităŃi (băşici, încreŃituri), discontinuităŃi.
• Aparatura de verificare
188
189
• Documente încheiate
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor b) Dimensiunile
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
- diametrul conductei.

3.1.3. Conducte de alimentare combustibil • Metoda de verificare


- prin măsurare directă:
a) Aspectul şi natura materialului - pentru conductele din PP conform fişei de agrement;
• Criteriu/'Parametru - pentru conductele de oŃel conform STAS 404/1,
-tipul materialului; STAS 530/1, STAS 7656.
- aspectul materialului. • Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor.
• Metoda de verificare
-vizual: • Gradul de verificare
- pentru conductele din PP conform fişei de agrement; -cel puŃin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.
- pentru conductele de oŃel conform STAS 404/1, STAS • Condiţii de admisibilitate
530/1, STAS 7656.
- să corespundă prevederilor proiectului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de executarea îmbinărilor. - mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- 100%. - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în c) Traseul conductelor
proiect); • Criteriu/Parametru
- defecte (fisuri, deformări, arsuri); - locul de amplasare;
- neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. - respectarea interdicŃiilor privind amplasarea în casa scării
de evacuare, pe căile de evacuare şi în staŃiile pompelor de
• Aparatura de verificare incendiu.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după pozare.
190
191
• Gradul de verificare b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
- 100%. • Criteriu/Parametru
• Condiţii ele admisibilitate - spaŃiul de acces şi manevră.
- nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în • Metoda de verificare
proiect). - vizual;
• Aparatura de verificare - prin acŃionare directă.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după montarea în instalaŃie;
(Anexa IV.3). - înainte de probare.
• Gradul de verificare
-100%.
3.2. Montarea armăturilor
• Condiţii de admisibilitate
a) Tipul armăturii şi locul de montare
- posibilitatea de acces şi manevră.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
-tipul armăturii;
- amplasarea. • Documente încheiate
• Metoda de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-vizual. (Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după montarea în instalaŃie; 3.3. Montarea corpurilor de încălzire
- înainte de proba de presiune.
a)Tipul, calitatea şi integritatea
• Gradul de verificare
-100%. • Criteriu/Parametrii
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul - numărul de elemente;
armăturii şi locul ei de amplasare. - aspectul.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
-tipul: vizual;
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de
(Anexa IV.3). produs, fişei de agrement).

192
193
• Momentul verificării - respectarea condiŃiilor de amplasare din punct de vedere
- după poziŃionare; al protecŃiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13
- înainte de fixare. şi adoptate în proiect.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
-1 0 0% .
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul; (Anexa IV.3).
- încadrarea în condiŃiile de admisibilitate prevăzute de
norma de produs sau fişa de agrement.
c) Modul de fixare
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul elementelor de fixare;.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - rigiditatea fixării.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- tipul elementelor de fixare: vizual;
b) Amplasarea - rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor
• Criteriu/Parametru demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcŃii.
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- distanŃele minime faŃă de elementele de construcŃie. - după fixare;
• Metoda de verificare - înainte de proba de funcŃionare.
- locul de amplasare: vizual; • Gradul de verificare
- distanŃele: prin măsurare directă. - bucată cu bucată.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după poziŃionare; - respectarea tipului de fixare;
- înainte de fixare. - stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături
• Gradul de verificare de închidere, reglare, golire).
- bucată cu bucată.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate
• Documente încheiate
- respectarea distanŃelor şi toleranŃelor indicate în proiect;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- încadrarea în toleranŃele prevăzute de norma de produs
sau fişa de agrement; (Anexa IV.3).

194 195
d) Modul de racordare - înainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema de racordare. - 100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual. - corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
• Momentul verificării proiectului sau în fişa de agrement.
- după fixare; • Aparatura de verificare
- înainte de proba de funcŃionare. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare
(Anexa IV.3).
-bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate c) Amplasarea în instalaţie
- respectarea soluŃiei de racordare prevăzută în proiect.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
- poziŃia de montare;
• Documente încheiate -cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziŃia de montare: vizual;
- distanŃele: prin măsurare directă.
3.4. Montarea echipamentului • Momentul verificării
3.4.1. Cazane - după poziŃionarea în instalaŃie.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Gradul de verificare


-100% .
• Criteriu/Parametru
-tipul; -parametrii • Condiţii de admisibilitate
tehnici. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement, a
• Metoda de verificare normativului I 13 şi instrucŃiunii ISCIR CI.
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu
mentele însoŃitoare, în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
- după poziŃionarea pe postament, pe locul de montaj;
197
196
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor d) Aparate de măsură, control şi siguranţă
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
-tipul;
- poziŃia de montare.
c) Postamentul
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - vizual.
-tipul;
-dimensiunile; • Momentul verificării
- elemente de preluare a vibraŃiilor. - după fixarea cazanului.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


-tipul: vizual; - 100%.
- dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
- înainte de poziŃionarea cazanului. ISCIR şi fişei de agrement.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare
-100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
~ respectarea prevederilor proiectului şi a.instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement;
e) Modul de racordare în instalaţie
- nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu
nile indicate de proiectant/producător. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după execuŃia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.

198 199
• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a instrucŃiu- • Criteriu/Parametru
nilor ISCIR. - locul de amplasare;
- poziŃia de montare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
• Documente încheiate -vizual.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - după poziŃionarea în instalaŃie.
• Gradul de verificare
3.4.2. Arzătoare - 100%.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Condiţii de admisibilitate


- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor de
• Criteriu/Parametru montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement, a
-tipul; normativului I 13 şi instrucŃiunii ISCIR CI.
- parametrii tehnici.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoŃitoare, în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării
- după poziŃionarea pe locul de montaj; (Anexa IV.3).
- înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare c) Modul de racordare în instalaţie
-100%.

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile - schema de funcŃionare.
proiectului sau ale fişei de agrement. • Metoda de verificare
• Aparatura de verificare -vizual.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după fixare (inclusiv accesorii);
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcŃionare.

200 201
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată . - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a instrucŃiu
(Anexa IV.3).
nilor 1SCIR.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate b) Amplasarea în instalaţie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
- poziŃia de montare;
- cotele de montare.
3.4.3. Sisteme de expansiune
(module sau vase de expansiune închise/deschise) • Metoda de verificare
- locul şi poziŃia de montare: vizual;
a) Tipul şi parametrii tehnici - cotele de montare: prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru
• Momentul verificării
-tipul;
- după poziŃionarea în instalaŃie.
-parametrii tehnici.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu- -100% .
mentele însoŃitoare, a instrucŃiunilor tehnice date de producător
• Condiţii de admisibilitate
şi/sau în fişa de agrement.
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor de
• Momentul verificării montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.
- după poziŃionarea în instalaŃie;
- înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare
-1 0 0% . • Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile (Anexa IV.3).
proiectului, a normativului l 13, instrucŃiunilor ISCIR şi STAS
7132.

202
203
c) Elemente de montare ( suporturi) pentru
sistemul de expansiune • Metoda de verificare
- vizual.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Momentul verificării
- dimensiunile; - după poziŃionarea pe locul de montaj;
- cotele de montare. - înainte de fixarea definitivă.

• Metoda de verificare . • Gradul de verificare


- tipul: vizual; -100%.
- dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- corespondenŃa datelor tehnice cu prevederile proiectului
• Momentul verificării şi a fişei de agrement.
- înainte de poziŃionarea sistemului de expansiune (modu
lul sau vasul de expansiune). • Aparatura de verificare

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- 100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de verificare-consîatare a calităŃii lucrărilor - poziŃia de montare.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
-vizual.
• Momentul verificării
3.4.4. Staţia de tratare a apei de alimentare
(dedurizare, dozare) - după poziŃionarea în instalaŃie.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Gradul de verificare


-100%.
•Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
-tipul;
- respectarea prevederilor proiectului, a normativului I 13,
- parametrii tehnici.
a instrucŃiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de
agrement.

204 205
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea corespondenŃei datelor tehnice
• Documente încheiate
înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa I V.3).
• Momentul verificării
- după poziŃionarea în instalaŃie;
c) Modul de racordare în instalaţie - înainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema tehnologică. -100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
- după fixare (inclusiv accesorii); proiectului.
- înainte de proba de funcŃionare. • Aparatura de verificare

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- bucată cu bucată (pe elemente componente). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a normati- b) Amplasarea în instalaţie
vului l 13.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- locul de amplasare;
• Documente încheiate - poziŃia de montare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -cotele de montaj.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziŃia de montare: vizual;
3.4.5. Pompe - distanŃele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici • Momentul verificării
- după poziŃionarea în instalaŃie.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Gradul de verificare
- parametrii tehnici. -100%.

206 207
• Condiţii de admisibilitate d) Modul de racordare în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după execuŃia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a
- bucată cu bucată.
vibraţiilor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
- tipul;
tehnice ale producătorului.
-dimensiunile.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate
-tipul: vizual; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- dimensiunile: prin măsurare directă. (Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de poziŃionarea pompei.
3.4.6. Compresoare
• Gradul de verificare
-1 0 0% . a) Tipul şi parametrii tehnici
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor -tipul;
tehnice ale producătorului; - parametrii tehnici.
- nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu
nile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu-
• Aparatura de verificare mentele însoŃitoare şi pe eticheta compresorului.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate - după poziŃionarea în instalaŃie;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - înainte de fixarea definitivă.
(Anexa IV.3).
209
208
• Gradul de verificare c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor
- 100 %. şi a vibraţiilor

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile - tipul;
proiectului. - dimensiunile.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
• Documente încheiate - tipul: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - dimensiunile: prin măsurare directă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de poziŃionarea compresorului.
b) Amplasarea în instalaţie • Gradul de verificare
• Criteriu /Parametru -1 0 0% .
- locul de amplasare; • Condiţii de admisibilitate
- poziŃia de montare; - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
-cotele de montaj. tehnice ale producătorului;
• Metoda de verificare - nu se admit toleranŃe mai mari de 5 % faŃă de dimensiu
nile indicate de proiectant/producător.
- locul şi poziŃia de montare; vizual;
- distanŃele: prin măsurare directa. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziŃionarea în instalaŃie. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0 % . (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de d) Modul de racordare în instalaţie
montare ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
'-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - după execuŃia legăturilor;
(Anexa IV.3).
211
210
- înainte de proba de funcŃionare. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor b) Amplasarea în instalaţie
tehnice ale producătorului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
• Documente încheiate - poziŃia de montare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -cotele de montaj.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziŃia de montare: vizual;
- distanŃele: prin măsurare directă.
3.4.7. Schimbătoare de căldură a)
• Momentul verificării
Tipul şi parametrii tehnici - după poziŃionarea în instalaŃie.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -100% .
- parametrii tehnici.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în montare ale producătorului.
documentele însoŃitoare şi pe eticheta schimbătorului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziŃionarea în instalaŃie;
- înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate
•Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0 % . (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare

213
212
• Metoda de verificare - grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului sau
- vizual. producătorului
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după execuŃia legăturilor; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcŃionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităŃii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor e) Modul de racordare în instalaţie
tehnice ale producătorului.
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
{Anexa IV.3). -vizual.
• Momentul verificării
-după fixare;
d) Izolaţia
- înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/Parametru
- tipul izolaŃiei; • Gradul de verificare
- grosimea izolaŃiei; - bucată cu bucată.
-existenta protecŃiei izolaŃiei.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor
-tipul: vizual;
tehnice ale producătorului.
- grosimea: prin măsurare directă.
•Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după proba de funcŃionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităŃii lucrărilor
- pentru flecare schimbător. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: 215
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în proiect
sau de producător);

214
3.4.8. Distribuitoare-colectoare • Gradul de verificare
a) Dimensiunile - 100 %.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- diametrul; - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
- diametrul/numărul racordurilor. - se admite depăşirea cu 5 % a distanŃelor între elementele
componente şi elementele de construcŃie, în cazul în care
• Metoda de verificare proiectul nu le indică.
- prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de montarea în instalaŃie.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0 % .
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. c) Aparate de semnalizare şi control
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
• Documente încheiate - locul de amplasare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrăriloi • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). -vizual.
• Momentul verificării
b) Amplasarea
- înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/Parametru
• Gradul de verificare
- poziŃia şi locul de montare;
-100% .
-cotele de montaj.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului.
- poziŃia şi locul de montare: vizual;
- distanŃa între elemente: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după montare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de proba de funcŃionare. (Anexa IV.3).

216
217
d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru -100%.
-tipul; • Condiţii de admisibilitate
- amplasarea. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
• Metoda de verificare tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.
-vizual. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după poziŃionare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de fixarea definitivă. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
' - 100%.
• Condiţii de admisibilitate 3.5. Proba de presiune la rece
- respectarea tipului de suport, a materialelor şi dimensiu • Criteriu/Parametru
nilor prevăzute în proiect. - presiunea de încercare;
• Aparatura de verificare -scurgeri de apă.
• Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- prin proba de presiune la rece:
• Documente încheiate - pentru conducte din PP conform fişei de agrement;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - pentru conducte din alte materiale conform I 13.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după racordarea echipamentelor din centrala termică,
punctele termice, reŃelele de conducte şi aparatele consumatoare
3.4.9. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă de căldură (corpuri statice, agregate, suprafeŃe de încălzire);
• Criteriu/Parametru - înainte de finisarea elementelor instalaŃiei (izolare,
-tipul; vopsire), de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în
- poziŃia de montare. şanŃuri, pereŃi, planşee. pardoseli, de mascare sau înglobare
în elemente de construcŃie;
• Metoda de verificare - în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari
- vizual. de + 5°C.
- • Momentul verificării • Gradul de verificare
- după montare. -100% .
218

219
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit; - nu se admit:
- variaŃii de presiune mai mari de 5% faŃă de presiunea - variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de
de încercare, pe toată durata probei; presiunea de încercare, pe toată durata probei;
- scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări; - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări;
- se admite: - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
- efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror d i l atăr i l or/contractăr i l or.
rezistenŃa nominală corespunde unei presiuni maxime mai • Aparatura de verificare
reduse decât restul instalaŃiei. - mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). - Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
• Documente încheiate IV.10).
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa
IV.9).
3.7. Proba de eficacitate
• Criteriu/Parametru
3.6. Proba de presiune la cald - gradul de încălzire.
• Criteriu/Parametru
- presiunea de încercare; • Metoda de verificare
- scurgeri de apă; - prin proba de eficacitate conform normativului I 13.
- comportarea la dilatare/contractare.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare
- după efectuarea probelor la rece şi la cald (când
- prin proba de presiune la cald conform normativului I13.
temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu
• Momentul verificării variază cu mai mult de ± 3°C).
- după efectuarea probei la rece;
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau • Gradul de verificare
închiderii elementelor de instalaŃie în canale nevizitabile sau în -100%.
şanŃuri, în pereŃi sau planşee cu excepŃia elementelor înglobate
în elementele de construcŃii (serpentine sau conducte în pereŃi, • Condiţii de admisibilitate
plafoane sau pardoseli), după închiderea completă a clădirii. - conform normativului I 13.

• Gradul de verificare • Aparatura de verificare


-1 0 0% . - mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).

220
221
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
- Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
IV. 10). - funcŃionarea întregii instalaŃii, vizual;
- debitul şi temperatura conform 113;
- presiunea de încercare, prin măsurare;
3.8. Proba de funcţionare - pierderile de apă. prin proba de etanşeitate, conform I 13;
- nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS
• Criteriu/parametru 10968/2;
- pentru toate instalaŃiile: - funcŃionarea aparatelor de încălzire, prin manevrarea
-debitul de apă; elementelor de acŃionare/reglare şi vizual;
- presiunea de încercare; - condiŃiile de scurgere, vizual;
- temperatura de încercare; - presiunea de pornire/oprire a pompelor, prin măsurare;
- pierderile de apă; - presiunea creată de compresor, prin măsurare;
- nivelul de zgomot produs de armături. - funcŃionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer
- pentru instalaŃiile de alimentare cu agent termic apă vorului de zi de combustibil, prin acŃionare directă a robinetelor,
caldă/fierbinte: de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de
- temperatura apei; combustibil;
- funcŃionarea aparatelor de încălzire. - temperatura gazelor de ardere, prin măsurare;
- pentru instalaŃiile de alimentare cu agent termic abur: - temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de
- condiŃiile de scurgere a condensului; căldură, prin măsurare;
- presiunea aburului; - temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare,
- funcŃionarea aparatelor de încălzire, vizual;
-pentru cazane: - funcŃionarea instalaŃiei de automatizare (acolo unde
- funcŃionarea alimentării cu combustibil; funcŃionarea este realizată automat).
- funcŃionarea arzătoarelor; • Momentul verificării
- funcŃionarea instalaŃiei automate de aprindere; - după încheierea execuŃiei instalaŃiei.
- funcŃionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare
a fumului; • Gradul de verificare
- funcŃionarea elementelor de închidere/deschidere şi -1 0 0% .
de siguranŃă ale cazanului;
• Condiţii de admisibilitate
- pentru instalaŃiile de preparare a apei calde:
- încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiect
- temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele
de căldură; pentru debit, temperatură, presiune. Pentru toleranŃele nepreci
- pentru aparatele de măsură şi control: zate se admit următoarele valori:
- indicarea corectă a datelor. ± 10% pentru debite;
± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.
- lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităŃi;
222 '
223
- funcŃionarea în parametrii normali a elementelor instala-
Ńiei conform: Anexa 1-IV
- InstrucŃiuni tehnice ISCIR - pentru recipiente sub
presiune, supape de siguranŃă destinate echipării cazanelor
şi recipienŃilor sub presiune; Documente de referinŃă
-Normativ I 13;
- Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare; STAS 402 Fitinguri pentru Ńevi cu etanşare în filet. Dimensiuni şi
- STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 - pentru pompe; toleranŃe.
- Normativ C 342 - pentru termoizolaŃii la elementele
de instalaŃii; STAS 404/1 łevi de oŃel, fără sudură, laminate la cald.
- Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici
STAS 471 Fitinguri din fontă maleabilă. Nomenclator.
- IPCT;
- STAS 54, STAS 1308 sau STAS 3317 - pentru STAS 523/1 łevi rotunde trase din cupru. CondiŃii tehnice de
combustibil lichid, gaz sau solid; calitate.
- STAS10400/1 - pentru robinete de reglare cu ventil;
- STAS 1676 - pentru radiatoare din fontă. STAS 530/1 łevi de oŃel, fără sudură, trase sau laminate la rece.
• Aparatura de verificare STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. Robinet cu cep cu
- mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii mufe. Dimensiuni.
şi nivelului de zgomot.
• Documente încheiate STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi
- Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei diametre nominale.
(Anexa IV.6). SR ISO 1167 łevi din materiale plastice pentru transportul lichide-
lor. Determinarea rezistenŃei la presiune interioară.

STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de


închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.
CondiŃii tehnice speciale de calitate.

STAS 1601 Armături industriale din fonte. Robinete cu cep.


CondiŃii tehnice speciale de calitate.

STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de


reŃinere cu clapă şi robinete de reŃinere cu ventil.
CondiŃii tehnice speciale de calitate.

224 225
STAS 1797/2 InstalaŃii de încălzire centrală. Dimensionarea radia- SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.
toarelor de fontă.
Definirea termenilor tehnici.
STAS 1907/1 InstalaŃii de încălzire. Calculul necesarului de căldura.
PrescripŃii de calcul. STAS 6898/1 łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 1: łevi de uz
general.
STAS 1907/2 InstalaŃii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. STAS 6898/2 łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 2: łevi de
Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. conducte.
STAS 2099 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
SR ISO 7121 Robinete cu sferă, de oŃel, cu flanşe.
STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presi-
STAS 7132 InstalaŃii de încălzire centrală. Măsuri de siguranŃă
uni de încercare şi presiuni de lucru maxime
admisibile. la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având
temperatura maximă de 115°C.
SR ISO 3126 łevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor.
STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oŃel.
STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaŃii de încălzire
STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Protejarea conductelor
centrală. PrescripŃii de calcul termotehnic.
la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine.
SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi Ńevi de polipropilenă (PP)
STAS 7656 łevi de oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii.
sub presiune, încercarea de etanşeitate la presiune
interioară. STAS 7941 łevi pătrate şi dreptunghiulare din oŃel sudate
longitudinal.
SR4839 InstalaŃii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.
STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid.
SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Prinderea acŃionărilor multitur
la robinete. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de
reŃinere cu clapă. CondiŃii tehnice speciale de calitate.
STAS 5560 Fitinguri filetate din oŃel. Mufe pentru Ńevi.
STAS 8726 łevi de oŃel sudate longitudinal, trase sau laminate la
STAS 5738/1 Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări. rece.
Clasa C.
STAS 9377 łevi de oŃel fără sudură pentru schimbătoare de
STAS 5738/2 Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări. căldură.
Clasa B.
SR ISO 9765 łevi din oŃel sudate sub strat de flux, utilizate la
presiune. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru
226
227
I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire
detectarea imperfecŃiunilor longitudinale şi/sau
transversale. centrală.
I 29 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de
SR ISO 10332 łevi din oŃel fără sudură şi sudate (cu excepŃia Ńevilor
sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Exami- încălzire perimetrală la clădiri industriale.
narea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităŃii. 135 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi
SR ISO 11484 łevi de oŃel utilizate Ia presiune. Clasificarea şi certi- exploatarea instalaŃiilor de încălzire cu radiatoare din
ficarea personalului pentru examinări nedistructive. tablă de oŃel ROTERM.

SR ISO 11496 łevi de oŃel fără sudură şi sudate, utilizate la presiune. I 36 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării
Examinarea cu ultrasunete a capetelor Ńevii pentru instalaŃiilor din centrale şi puncte termice.
detectarea imperfecŃiunilor de laminare.
l 37 InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin
STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă
închidere. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. caldă şi fierbinte.

STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de 140 InstrucŃiuni tehnice pentru utilizarea convecto-
reŃinere. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. radiatoarelor tip panou în instalaŃiile de încălzire
centrală.
STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de
comutare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. C1
C4 InstrucŃiuni ISCIR.
STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oŃel. Robinete de
C 15
reglare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre.
NP 029 Normativ de proiectare pentru reŃele termice cu
STAS 11984 InstalaŃii de încălzire centrala. SuprafaŃa echivalentă
conducte preizolate montate în sol, utilizate la
termic a corpurilor de încălzire.
transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde
SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul, cu de consum.
flanşe. Lungimi de legătura faŃă-la-faŃă.

SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.


Clasificare.

I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor


de încălzire centrală.

228 229
3.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraŃie ............................ 248
Caiet Instalaţii V - 3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecŃie),
Instalaţii de ventilare, de transfer, de introducere ....................................... 248
climatizare şi încălzire cu aer cald 3.3.2. Anemostate............................................................ 249
3.3.3. Panouri de refulare .................................................. 249
3.3.4. Fante de aer (introducere/absorbŃie)......................... 250
Cuprins 3.3.5. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau
contratreptele gradenelor) ....................................... 251
1. Domeniul de aplicare............................................................. 233
3.3.6. Guri de refulare (pe două sau trei direcŃii) sau
2. Documente de referinŃă ........................................................ 233 pentru ventilare transversală .................................. 252
3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiş, guri de
3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii .............................. 234
evacuare în exterior) ............................................... 252
3.1. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ....... .-...... 234
3.4. Dispozitive de protecŃie a gurilor de desfumare (şibăre,
3.1.1. Prevederi comune .................................................. 234
panouri, trape etc.)............................................................... 253
3.1.2. Canale montate aparent ......................................... 241
3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată .. 254
3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false .................. 241
3.5.1. Grile de absorbŃie din încăperi .............................. 254
3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spaŃii umede ..... 242
3.5.2. Coşuri de evacuare (individuale, cu colector
3.2. Montarea dispozitivelor de închidere, reglare şi
central şi deversor)................................................. 255
accesoriile canalelor de aer .............................................. 243
3.5.3. Deflectoare ............................................................ 255
3.2.1. Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ............ 243
3.5.4. Luminatoare ............................................................. 256
3.2.2. Montarea clapetelor de închidere (cu acŃionare
3.5.5. Căciuli de protecŃie pentru canale de aer ................ 257
manuală sau automată, antifoc, antifum) ................ 243
3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare locală ...................... 258
3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele) ..... 244
3.6.1. Hote ...................................................................... 258
3.2.4. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare
3.6.2. AbsorbŃii marginale, nişe de laborator ................... 258
(profilate sau neprofilate) ...................................... 245
3.6.3. Duşuri şi perdele de aer ......................................... 259
3.2.5. Montarea capacelor de vizitare şi curăŃire............... 245
3.2.6. Punctele de măsurare ............................................. 246 3.7. Montarea echipamentelor componente ale instalaŃiei
3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare .................. 247 de ventilare şi climatizare................................................ 260

230

231
3.7.1. Ventilatoare ............................................................ 260
3.7.2. Baterii de încălzire şi răcire ..................................... 261
1. DOMENIUL DE APLICARE
3.7.3. Filtre de aer.............................................................. 261
3.7.4. Separatoare de praf.................................................. 262 Metodele de verificare a calităŃii lucrărilor şi de pregătire a
recepŃiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor
3.7.5. Camere de umidificare ............................................ 263
categorii de instalaŃii de ventilare şi climatizare destinate construcŃiilor:
3.7.6. Ventiloconvectoare .................................................. 264 - Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile
3.7.7. Aparate cu inducŃie (climaconvectoare)................... 265 şi industriale;
3.7.8. Aparate cu amestec .................................................. 265 - InstalaŃii de ventilare mecanică simplă sau combinată;
- InstalaŃii de climatizare parŃială;
3.7.9. Atenuatoare de zgomot ............................................ 266
- InstalaŃii de climatizare "numai aer”/”aer apă";
3.7.10. Recuperatoare de căldură ...................................... 267 - InstalaŃii de încălzire cu aer cald;
3.7.13. InstalaŃia de alimentare .......................................... 268 - InstalaŃii de desceŃare;
3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire ............... 269 - InstalaŃii de desprăfuire;
- InstalaŃii de ventilare locală prin absorbŃie/refulare;
3.8.1. Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte .............. 269 - InstalaŃii de supraumidificare;
3.8.2. Generatoare de aer cald .......................................... 270 - InstalaŃiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinŃi în
3.8.3. Dulapuri pentru încălzire ......................................... 270 caz de incendiu;
3.8.4. Ventilatoare de acoperiş ......................................... 271 - InstalaŃii de ventilare de înaltă presiune.
3.8.5. InstalaŃia de alimentare............................................ 272
Nu fac obiectul prezentului normativ:
3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ...................... 273 - InstalaŃiile de ventilare din mine;
3.9.1. Aparate de răcire .................................................... 273 - InstalaŃiile de ventilare de proces;
3.9.2. Aparate de climatizare............................................. 274 - InstalaŃiile de transport pneumatic;
- InstalaŃiile de climatizare pentru automobile, autocare,
3.9.3. InstalaŃia de alimentare............................................ 275
trenuri, vapoare;
3.10. Aparate de automatizare, măsură şi control ..................... 276 - InstalaŃiile de avarie;
3.11. Proba de funcŃionare ....................................................... 276 - InstalaŃiile de ventilare pentru unităŃi nucleare sau care
folosesc izotopi radioactivi.

Anexa 1-V...................................................................................... 279

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, în
Anexa 1-V.
232
233
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR • Momentul verificării
DE INSTALAŢII - înainte de executarea îmbinărilor.

Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: • Gradul de verificare


- canalelor de aer şi a pieselor speciale; -1 0 0% .
- dispozitivelor de închidere, reglare şi accesoriilor canalelor
de aer; • Condiţii de admisibilitate
- gurilor de refulare şi aspiraŃie; -nu se admit:
- dispozitivelor de protecŃie a gurilor de desfumare (şibăre, - alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
panouri, trape etc.); proiect);
- dispozitivelor de ventilare naturală organizată; - defecte (fisuri, arsuri sau cojeli);
- dispozitivelor de ventilare locală;
- echipamentelor componente ale instalaŃiei de ventilare şi - neuniformităŃi vizibile cu ochiul liber.
climatizare; • Aparatura de verificare
- aparatelor pentru ventilare şi încălzire;
- aparatelor de răcire şi climatizare; • Documente încheiate
- aparatelor de automatizare, măsură şi control. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a (Anexa IV.3).
întregii instalaŃii.
b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare
• Criteriu/Parametru
3.1. Montarea canalelor de aer şi -tipul îmbinării; -
a pieselor speciale aspectul îmbinării.

3.1.1. Prevederi comune • Metoda de verificare


-vizual.
a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanşeitate.
-tipul materialelor;
-aspectul materialelor. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
-vizual, conform 15. . nu se admit:
- alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute în
234
proiect);

235
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare
poziŃie între elementele îmbinării).
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - vizual, prin proba cu fum sau prin proba cu soluŃie de apă
(Anexa IV.3).
cu săpun.
c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de protecŃia anticorozivă şi izolare.
- dimensiunile canalelor de ventilare. • Gradul de verificare
-1 0 0 % .
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
. - conform STAS 9660; - nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane, nici la
- conform normativului I 5. îmbinările tubulaturilor.

• Momentul verificărilor • Aparatura de verificare


- după executarea îmbinărilor.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi aer la instalaŃiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.16).
diametru (secŃiune dreptunghiulară).

• Condiţii de admisibilitate e) Calitatea protecţiei anticorozive


- să corespundă prevederilor proiectului. • Criteriu/Parametru
- respectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă (pregăti-
• Aparatura de verificare
rea suprafeŃelor, aplicarea stratului de grund);
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- aspect.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - vizual, conform normativului I 5.
• Momentul verificării
- după proba de etanşeitate;
- înainte de mascare.

236
237
• Gradul de verificare g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de
-100%. susţinere a canalelor de ventilare

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- nu se admit: -tipul susŃinerilor;
- nerespectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă; - distanŃa între două elemente succesive de susŃinere.
- neuniformităŃi (băşici, încreŃituri), discontinuităŃi.
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare -tipul: vizual, conform proiectului;
- distanŃa: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare;
- pentru prinderea cu elemente mobile: după poziŃionare.
f) Traseul canalelor de ventilare • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Metoda de verificare - alte tipuri de elemente de susŃinere, faŃă de cele
. - vizual, conform proiectului. prevăzute în proiect;
• Momentul verificării - abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l
-după pozare. metru înălŃime, pentru canalele de aer verticale.
- se admit:
• Gradul de verificare - toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa între două
-1 0 0 % . elemente de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în
. proiect).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în • Aparatura de verificare
proiect). - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).

238
239
h) Izolaţia canalelor de ventilare 3.1.2. Canale montate aparent
• Criteriu/Parametru • Criteriu/Parametru
-tipul izolaŃiei; - paralelismul canalelor faŃă de elementele de construcŃie.
- aspectul izolaŃiei;
- grosimea izolaŃiei. • Metoda de verificare
- prin măsurare.
• Metoda de verificare
- tipul şi aspectul izolaŃiei: vizual şi conform normati • Momentul verificării
vului I 5; - după montarea canalelor de aer;
- grosimea: prin măsurare directa. - înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
-1 0 0% .
- după proba de etanşeitate;
- înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu
• Gradul de verificare
privire la paralelismul marginilor canalelor faŃă de elementele
-1 0 0% . de construcŃie.
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare
- nu se admit:
- mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în
proiect); • Documente încheiate
- defecte vizibile, neuniformităŃi; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului; (Anexa IV.3).
- toleranŃe la grosime, diferite faŃă de prevederile
proiectului;
- se admite: 3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false
- toleranŃa de + 10 % la grosime, când nu este indicată • Criteriu/Parametru
în proiect. - posibilitatea de vizitare şi curăŃire a canalelor.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrăriloi - înainte de acoperirea lor.
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.

240 241
• Condiţii de admisibilitate 3.2. Montarea dispozitivelor de închidere,
- accesibilitatea la locul de montare a canalelor. reglare şi accesoriilor canalelor de aer
3.2.1. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare.
- Proces-verba! pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Momentul verificării
3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede - înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- aspectul term o izolaŃiei; -100%.
- aspectul hidroizoiaŃiei. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după proba de etanşeitate.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃi i lucrărilor
-100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului:
3.2.2. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare
• Aparatura de verificare manuală sau automată, antifoc, antifum)
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -tipul;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare.
• Metoda de verificare
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu prevede-
rile proiectului;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.

243
242
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după montarea în instalaŃie;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de proba de funcŃionare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate 3.2.4. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare
- respectarea prevederilor proiectului. (profilate sau neprofilate)
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
-poziŃia de montaj.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa 1V.3). -vizual.
• Momentul verificării
- după montarea în instalaŃie,
3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele)
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -1 0 0% .
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu prevede
rile proiectului; • Aparatura de verificare
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
. - după montarea în instalaŃie;
- înainte de proba de funcŃionare. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-1 0 0 % .
3.2.5. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului.
-tipul;
• Aparatura de verificare - numărul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare;
- etanşeitatea.
244
245
• Metoda de verificare - locul de amplasare: prin măsurare directă;
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei - etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.
cu proiectul; • Momentul verificării
- locul de amplasare: prin măsurare directă; - tipul, numărul şi locul de amplasare: după montarea
- etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. canalelor de aer, înainte de proba de etanşeitate.
• Momentul verificării
• Gradul de verificare
- tipul, numărul şi locul de amplasare: după montarea -1 0 0% .
canalelor de aer, înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate
-100%. - respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numărul
şi locul de amplasare;
• Condiţii de admisibilitate - absenŃa scăpărilor de aer.
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul,
numărul şi locul de amplasare; • Aparatura de verificare
- absenŃa scăpărilor de aer pe toată suprafaŃa de contact cu - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
tubulatura de aer.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
• Documente încheiate canalelor de aer la instalaŃiile de ventilare-climatizare (Anexa
- Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităŃii lucrărilor IV. 16).
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
canalelor de aer la instalaŃiile de ventilare-climatizare (Anexa 3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare
IV. 16).
• Criteriu/Parametru
- locul de amplasare.
3.2.6. Punctele de măsurare
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare: prin măsurare directă.
- tipul;
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- numărul; - după montarea în instalaŃie.
- etanşeitatea. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare -1 0 0% .
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul; - respectarea prevederilor proiectului.

246 247
• Aparatura de verificare 3.3.2. Anemostate
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3). - numărul.

• Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei
3.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie), de transfer,
de introducere • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după montarea canalelor de aer, înainte de montarea
- tip u l; plafonului fals.
- locul de amplasare; • Gradul de verificare
-nu măr ul; - bucată cu bucată.
- montarea garniturii de etanşare.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul,
-tipul şi numărul grilelor, garnitura de etanşare: vizual;
numărul şi locul de amplasare.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după montarea canalelor de aer.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- bucată cu bucată.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare 3.3.3. Panouri de refulare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3). - numărul;
- montarea garniturii de etanşare.

248
249
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- tipul şi numărul panourilor, garnitura de etanşare: vizual; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- după montarea pe suporŃi, înainte de finisarea plafoanelor.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.3.5. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau
- respectarea prevederilor proiectului. contratreptele gradenelor)
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -numărul.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei
cu proiectul;
3.3.4. Fante de aer (introducere/absorbţie)
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
- locul de amplasare;
- numărul. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul;
- respectarea prevederilor proiectului.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după fixarea de tubulatură. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numă
rul şi locul de amplasare.

250
251
3.3.6. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau • Metoda de verificare
pentru ventilare transversală - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei
cu proiectul;
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare: prin măsurare directă.
-tipul;
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- numărul. - după montarea în instalaŃia de ventilare.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei - bucată cu bucată.
cu proiectul; • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - respectarea prevederilor proiectului.
• Momentul verificării
• Aparatura de verificare
- după montarea în instalaŃia de ventilare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare
• Documente încheiate
- bucată cu bucată.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate
(Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.4. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare
• Documente încheiate (şibăre, panouri, trape etc.)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
- tipul;
- materialul;
- aspectul;
3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiş, - locul de amplasare;
guri de evacuare în exterior) - poziŃia de montare.

• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare


-tipul; - vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul.
- locul de amplasare;
• Momentul verificării
- numărul.
- înainte de proba de funcŃionare.

253
252
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare 3.5.2. Coşuri de evacuare (individuale, cu colector central
• Documente încheiate şi deversor)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). — tipul;
- locul de amplasare.
• Metoda de verificare
3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală - tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
organizată - locul de amplasare: prin măsurare directă.
3.5.1. Grile de absorbţie din încăperi • Momentul verificării
- înainte de finisarea canalelor de aer.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Gradul de verificare
- locul de amplasare; - 100%.
- numărul. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei
• Aparatura de verificare
cu proiectul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- după montarea canalelor de aer. - Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2).
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.5.3. Deflectoare
- respectarea prevederilor proiectului. • Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare -tipul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare;
- numărul.

254
- 255
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei - respectarea prevederilor proiectului.
cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate
-după montare. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.5.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer
- respectarea prevederilor proiectului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare -tipul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). -tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
3.5.4. Luminatoare - locul de amplasare: prin măsurare directă.

• Criteriu/Parametru • Momentul verificării


-tipul; - după montarea canalelor verticale de aer.
- locul de amplasare;
- numărul. • Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul; - respectarea prevederilor proiectului.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după montare.
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).

256

257
3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare locală • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
3.6.1. Hote
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru
- bucată cu bucată.
-tipul;
- locul de amplasare; • Condiţii de admisibilitate
- montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). - respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual, prin - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
verificarea corespondenŃei cu proiectul; • Documente încheiate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare 3.6.3. Duşuri şi perdele de aer
- bucată cu bucată.
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului. - locul de amplasare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - după montare, înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
-100.%.
3.6.2. Absorbţii marginale, nişe de laborator
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului.
-tipul;
- locul de amplasare. • Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul; • Documente încheiate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV .3).
258
259
3.7. Montarea echipamentelor componente ale 3.7.2. Baterii de încălzire şi răcire
instalaŃiei de ventilare şi climatizare • Criteriu/Parametru
- tipul;
3.7.1. Ventilatoare - locul de amplasare;
• Criteriu/Parametru - poziŃia de montare;
-tipul; - parametrii tehnici;
- locul de amplasare; - modul de racordare şi susŃinere (după caz).
- poziŃia de montare; • Metoda de verificare
- parametrii tehnici; - tipul, poziŃia de montare, parametrii tehnici, modul de
- elementele de amortizare; racordare şi susŃinere: vizual;
- modul de racordare. - locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Metoda de verificare • Momentul verificării
- tipul, poziŃia de montare, parametrii tehnici, elementele - după montare, înainte de proba de funcŃionare.
de amortizare, modul de racordare: vizual, prin verificarea
corespondenŃei cu proiectul; • Gradul de verificare
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
montare ale producătorului.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de • Documente încheiate
montare ale producătorului. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate 3.7.3. Filtre de aer
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). -tipul;
- locul de amplasare;
-parametrii tehnici;
- modul de racordare şi postamentul (după caz).
260
261
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta - bucată cu bucată.
mentul: vizual;
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
• Momentul verificării montare ale producătorului.
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- bucată cu bucată.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de (Anexa IV.3).
montare ale producătorului.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.7.5. Camere de umidifîcare
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrări lot -tipul;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
-parametrii tehnici.
• Metoda de verificare
3.7.4. Separatoare de praf - tipul, parametrii tehnici: vizual, prin verificarea cores
• Criteriu/Parametru
pondenŃei cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
-tipul;
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- parametrii tehnici; - după montare, înainte de proba de funcŃionare.
- modul de racordare şi susŃinere (după caz).
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi susŃinere
vizual; • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului.
• Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
262
263
• Documente încheiate 3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3).
-tipul;
- locul de amplasare;
3.7.6. Ventiloconvectoare - parametrii tehnici;
- modul de racordare.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Metoda de verificare
- locul de amplasare; - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin
- parametrii tehnici; verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- modul de racordare. - locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin
verificarea corespondenŃei cu proiectul; • Gradul de verificare
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - bucată cu bucată.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare
- bucată cu bucată. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
montare ale producătorului. (Anexa IV.3).

• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 3.7.8. Aparate de amestec
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate -tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de amplasare.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
264 - locul de amplasare: prin măsurare directă.

265
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
3.7.10. Recuperatoare de căldură
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate
-tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3).
- poziŃia de montare;
- parametrii tehnici;
- modul de racordare.
3.7.9. Atenuatoare de zgomot
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- tipul; - tipul, poziŃia de montare, parametrii tehnici, modul de
- locul de amplasare; racordare: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- parametrii tehnici; - locul de amplasare: prin măsurare directă.
- modul de susŃinere. • Momentul verificării
• Metoda de verificare - după montare, înainte de proba de funcŃionare.
- tipul, parametrii tehnici, modul de susŃinere: vizual, prin
• Gradul de verificare
verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- bucată cu bucată.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
montare ale producătorului.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare
- bucată cu bucată.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
• Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
montare ale producătorului.
(Anexa IV.3).
266

267
3.7.11. Instalaţia de alimentare 3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire

• Criteriu/Parametru 3.8.1. Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte


- tipul şi dimensiunile conductelor de legătură; • Criteriu/Parametru
— locul de amplasare; -tipul;
- panta (după caz); - distanŃele faŃă de elementele de construcŃie;
- izolaŃia şi protecŃia izolaŃiei; - parametrii tehnici;
-tipul şi distanŃele între elementele de susŃinere. - modul de racordare;
- modul de susŃinere.
• Metoda de verificare
- tipul conductelor şi a elementelor de susŃinere, izolaŃia şi • Metoda de verificare
protecŃia izolaŃiei: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi de
proiectul; susŃinere: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- dimensiunile conductelor şi a elementelor de susŃinere, - distanŃele: prin măsurare directă.
locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după montare, înainte de proba de funcŃionare.
— după montarea aparatelor, înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
-1 0 0 % .
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- respectarea prevederilor proiectului; montare ale producătorului;
- se admite o toleranŃă de + 10 % la valoarea pantei, când - se admite o toleranŃă de ± 10 % la valoarea distanŃelor,
nu este prevăzută în proiect. când nu este prevăzută în proiect.
• Aparatura de verificare
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
III).
• Documente încheiate
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). (Anexa IV.3).

268
269
3.8.2. Generatoare de aer cald - modul de racordare;
- postamentul.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Metoda de verificare
- locul de amplasare; - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta-
- parametrii tehnici; mentul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- modul de racordare la instalaŃia de alimentare şi la cea dŃ - distanŃele: prin măsurare directă.
evacuare a gazelor arse;
- postamentul (după caz). • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcŃionare.
• Metoda de verificare
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta • Gradul de verificare
mentul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul; - bucată cu bucată.
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. montare ale producătorului.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată, - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
montare ale producătorului. (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.8.4. Ventilatoare de acoperiş
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrările
- locul de amplasare;
(Anexa IV.3).
- parametrii tehnici;
- elementele de amortizare;
- modul de racordare;
3.8 .3. Dulapuri pentru încălzire - stabilitatea fixării.
• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare
-tipul; - tipul, parametrii tehnici, elementele de amortizare, modul de
- distanŃele faŃă de elementele de construcŃie; racordare: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
-parametrii tehnici;
271
270
- stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor • Momentul verificării
demontabile; - după montarea aparatelor, înainte de proba de funcŃionare.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. -100%.

• Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate


- bucată cu bucată. - respectarea prevederilor proiectului;
- se admite o toleranŃă de + 10 % la valoarea pantei, când
• Condiţii de admisibilitate nu este prevăzută în proiect.
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de • Aparatura de verificare
montare ale producătorului. - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
III).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).

3.8.5. Instalaţia de alimentare 3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare


• Criteriu/Parametru 3.9.1. Aparate de răcire
- tipul şi dimensiunile conductelor de legătură;
• Criteriu/Parametru
- locul de amplasare;
-tipul;
- panta de montare (după caz);
- locul de montare;
- izolaŃia şi protecŃia izolaŃiei;
-parametrii tehnici;
- tipul şi distanŃele între elementele de susŃinere.
- modul de racordare;
• Metoda de verificare - postamentul (după caz).
- tipul conductelor şi a elementelor de susŃinere, izolaŃia şi
• Metoda de verificare
protecŃia izolaŃiei: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta
proiectul;
mentul: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul;
- dimensiunile conductelor şi a elementelor de susŃinere-
- distanŃele: prin măsurare directă.
locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
272 - după montare, înainte de proba de funcŃionare.

273
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de (Anexa IV.3).
montare ale producătorului.

• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.9.3. Instalaţia de alimentare

• Documente încheiate • Criteriu/Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
- panta de montare (după caz);
- izolaŃia şi protecŃia izolaŃiei;
-tipul şi distanŃele între elementele de susŃinere.
3.9.2. Aparate de climatizare
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- tipul conductelor şi a elementelor de susŃinere, izolaŃia şi
-tipul; protecŃia izolaŃiei: vizual, prin verificarea corespondenŃei cu
- locul de montare; proiectul;
- parametrii tehnici; - dimensiunile conductelor şi a elementelor de susŃinere,
- modul de racordare; locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
- modul de fixare.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare - după montarea aparatelor, înainte de proba de funcŃionare.
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi fixare:
• Gradul de verificare
vizual, prin verificarea corespondenŃei cu proiectul; -100%.
- distanŃele: prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului;
- după montare, înainte de proba de funcŃionare. - se admite o toleranŃă de + 10 % la valoarea pantei, când
• Gradul de verificare nu este prevăzută în proiect.
- bucată cu bucată. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
• Condiţii de admisibilitate
III).
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului.
275
274
• Documente încheiate - pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcŃionarea;
(Anexa IV.3). - pentru dispozitivele de protecŃie a gurilor de evacuare:
etanşeitatea şi funcŃionarea normală;
- pentru capacele de vizitare şi curăŃire: etanşeitatea;
3.10. Aparate de automatizare, măsură şi control - pentru punctele de măsurare: etanşeitatea;
- pentru gurile de refulare şi aspiraŃie: etanşeitatea;
• Criteriu/Parametru - pentru gurile de introducere: funcŃionarea dispozitivelor
-tipul; de orientare a jetului (dacă e cazul);
- numărul; - pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza
- locul de amplasare în instalaŃie. aerului;
- pentru ventilatoare: debitul, nivelul de zgomot şi vibraŃii;
• Metoda de verificare
- pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici;
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenŃei - pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea
cu datele proiectului;
şi funcŃionarea normală a mecanismelor de antrenare sau
- locul de amplasare: prin măsurare directă. evacuare a prafului (după caz);
• Momentul verificării - pentru camerele de umidificare: temperatura, presiunea,
- după montare, înainte de proba de etanşeitate. umiditatea, debitul;
- pentru ventiloconvectoare: temperatura, debitul, nivelul
• Gradul de verificare
de zgomot şi vibraŃii;
- bucată cu bucată .
- pentru aparatele cu inducŃie: temperatura, viteza, nivelul
• Condiţii de admisibilitate de zgomot;
- respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul, - pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul;
numărul şi locul de amplasare.
- pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de
• Aparatura de verificare încălzire: temperatura, debitul, nivelul de zgomot şi vibraŃii;
• Documente încheiate - pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul,
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor presiunea şi temperatura;
(Anexa IV.3). - pentru sistemele de automatizare: funcŃionarea normală.

• Metoda de verificare
3.11. Proba de funcţionare - funcŃionarea întregii instalaŃii, vizual;
- pierderile de aer prin proba de etanşeitate, cu fum sau cu
• Criteriu/parametru soluŃie de apă cu săpun, conform I5;
- pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziŃia jaluzelelor; - funcŃionarea aparatelor: vizual, conform I 5;
- pentru canalele de aer: etanşeitatea, temperatura şi - debitul, presiunea, viteza, temperatura şi umiditatea, prin
debitul aerului;
măsurare;
276 277
- nivelul de zgomot şi vibraŃii, prin măsurare; Anexa l-V
- funcŃionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin
manevrarea dispozitivelor de reglare.
Documente de referinţă
• Momentul verificării
- după încheierea execuŃiei instalaŃiei. STAS 185/6 - InstalaŃii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare
• Gradul de verificare şi de gaze naturale. Aparate de măsurat şi control.
-1 0 0 % . Semne convenŃionale.

• Condiţii de admisibilitate SR ISO 1996-1 - Acustică. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului


- încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiect din mediul înconjurător. Partea 1: Mărimi şi procedee
pentru debit, temperatură, presiune, viteză, umiditate, vibraŃii de bază.
şi nivel de zgomot. Pentru toleranŃele neprecizate se admit
următoarele valori: STAS 4369 - InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.
± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer;
± 5 % pentru temperatură şi presiune. STAS 6156 - Acustică în construcŃii. ProtecŃia împotriva zgomo-
- funcŃionarea în parametrii normali a elementelor instalaŃiei; tului în construcŃii civile şi social-culturale. Limite
- lipsa scăpărilor de aer în instalaŃie. admisibile şi parametrii de izolare acustică.

• Aparatura de verificare STAS 6562 - Tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare.


- mijloace de măsurare a debitului de aer, temperaturii,
presiunii, vitezei, umidităŃii, vibraŃiilor şi nivelului de zgomot STAS 6563 - Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-
(Anexa III). Prandtl.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de control pentru proba de funcŃionare a STAS 7347/1 - Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere
instalaŃiei (Anexa I V.6). sub presiune. Metoda micşorării locale a secŃiunii de
curgere. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje.

STAS 7465 - Ventilatoare. Terminologie şi clasificare.

STAS 9660 - InstalaŃii de ventilare şi climatizare. Canale de aer.


Forme şi dimensiuni.

STAS 10750 - InstalaŃii de ventilare şi climatizare. Rame cu


jaluzele. Clasificare şi tipizare.
278 279
STAS 10822 - Ventilatoare de uz general. Nivel admisibil de Caiet Instalaţii VI -
vibraŃii.
A. Instalaţii de gaze naturale
STAS 13046/1 - InstalaŃii de ventilare şi condiŃionare. Rame cu
jaluzele. Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei
de scăpări. Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................... ....................................... 282
STAS 13046/2 - InstalaŃii de ventilare şi condiŃionare. Rame cu 2. Documente de referinŃă ............... .......................................... 282
jaluzele. Determinarea caracteristicii de reglare.
3. Controlul calităŃii lucrărilor de instalaŃii .............................. 282
STAS 13046/3 - InstalaŃii de ventilare şi condiŃionare. Rame cu
3.1. Montarea conductelor ........................................................ 283
jaluzele. Determinarea valorii momentului forŃei
necesare acŃionării. 3.1.1. Prevederi comune .................................................... 283
3.1.2. Conducte gaze naturale ........................................... 287
I5 - Normativ privind proiectarea şi executarea instala-
3.2. Montarea armăturilor ........................................................ 296
Ńiilor de ventilare şi climatizare.
3.3. Montarea echipamentelor.................................................... 297
I 5/1 - InstrucŃiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a
sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. gazelor naturale ....................................................... 297
3.3.2. Distribuitoare-colectoare.......................................... 300
I26 - InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor
de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranŃă............. 302
limitate spaŃial. 3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere ......... 303
3.5. Proba de funcŃionare ......................................................... 307

Anexa 1-V1.A ................................................................................ 310

280

281
1. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. Montarea conductelor

Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor 3.1.1. Prevederi comune


de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale. a) Aspectul şi natura materialului
Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste-
• Criteriu/Parametru
mele de alimentare cu gaze naturale combustibile, aflate în aval de
staŃia de predare, cu presiunea egală sau mai mică de: -tipul materialului;
- 6 bar, pentru conducte de oŃel; - aspectul materialului.
- 4 bar, pentru conducte de polietilenă, în conformitate cu Metoda de verificare
normativul l 6 - PE.
-vizual:
Nu fac obiectul prezentului normativ: - pentru conducte din PP conform agrement;
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1,
- Conductele de transport şi staŃiile de predare a gazelor STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
naturale;
- pentru conducte din Cu, conform agrement.
- InstalaŃiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere; • Momentul verificării ;
- StaŃiile de comprimare din instalaŃiile de utilizare, cu - înainte de executarea îmbinărilor
*

presiune mai mare de 6 bar; • Gradul de verificare


- InstalaŃiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. -100 %.

• Condiţii de admisibilitate
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ -nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, în proiect);
Anexa 1-VI.A.
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli);
- neuniformităŃi ale culorii pentru conductele din PP.

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR • Aparatura de verificare


DE INSTALAŢII • Documente încheiate

Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- conductelor şi racordurilor;
(Anexa IV.3).
- armăturilor şi aparatelor de măsură şi control;
-echipamentelor.
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a 283
întregii instalaŃii.

282
b) Dimensiunile • Momentul verificării
-după pozare.
• Criteriu/Parametru
-diametrul; • Gradul de verificare
- grosimea. -100%.

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


- prin măsurare directă: - nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1, proiect).
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
• Aparatura de verificare
- pentru conductele din materiale plastice conform
fişei de agrement; • Documente încheiate
- pentru conducte din Cu, conform agrement. - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa 1V.3).
• Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare,
fîletare, după caz). d) Montarea racordurilor
• Gradul de verificare • Criteriu/Parametru
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi -tipul;
diametru. - poziŃia de montare;
• Condiţii de admisibilitate -cotele de montaj.
- să corespundă prevederilor proiectului. • Metoda de verificare
- tipul şi poziŃia de montare: vizual;
• Aparatura de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate - după montarea conductelor;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităŃii lucrărilor - înainte de proba de presiune.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100% .
c) Traseul conductelor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru - respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul,
- locul de amplasare. poziŃia şi cotele de montaj
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

284 285
• Documente încheiate -aspectul izolaŃiei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - grosimea izolaŃiei;
(Anexa IV.3) -continuitatea izolaŃiei la îmbinări, ramificaŃii şi armături;
- protecŃia izolaŃiei, după caz.
e) Tipul de îmbinare • Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru -tipul, aspectul şi protecŃia izolaŃiei: vizual;
-tipul îmbinării; - grosimea: prin măsurare directă.
-aspectul îmbinării.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare - după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz);
- vizual. - înainte de mascare, după execuŃia izolaŃiei.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
- pentru tip şi aspect: 100%;
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
-pentru grosime: 10%.
cu aer sau cu gaz (după caz);
- înainte de lansarea în şanŃ, pentru conductele exterioare. • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit:
• Gradul de verificare
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cele prevăzute în
- 100%.
proiect);
• Condiţii de admisibilitate - defecte vizibile, neuniformităŃi.
- nu se admit:
• Aparatura de verificare
- alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute în
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
proiect);
- defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de • Documente încheiate
poziŃie între elementele îmbinării). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
• Aparatura de verificare lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor 3.1.2. Conducte gaze naturale
(Anexa IV.3)
3.1.2.1. Conducte exterioare montate în sol

f) Izolaţia a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale

• Criteriu/Parametru • Criteriu/Parametru
- tipul izolaŃiei; -tipul;

286 287
- poziŃia de montare; • Condiţii de admisibilitate
-cotele de montaj. - respectarea prevederilor proiectului;
- respectarea prevederilor NP 029.
• Metoda de verificare
- tipul şi poziŃia de montare: vizual; • Aparatura de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Documente încheiate
- înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. - Proces-verbal de verificare a calităŃii lucrărilor ce devin
ascunse (Anexa IV.2).
• Gradul de verificare
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi 3.1.2.2. Conducte exterioare montate aerian
diametru. a) Montarea estacadelor
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- conform prevederilor proiectului şi NP 029. - tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale
estacadelor (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc.);
• Aparatura de verificare
- distanŃa între estacade;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- racordurile şi piesele speciale.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităŃii lucrărilor - prin măsurare directă.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
b) Patul conductelor • Gradul de verificare
• Criteriu Parametru -1 0 0% .
-aspectul;
• Condiţii de admisibilitate
- existenŃa şi uniformitatea stratului de aşezare Ńdaeă este - nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranŃe) decât
cazul). cele prevăzute în proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării • Documente încheiate
- înainte de pozarea conductelor. - Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
-1 0 0% .
289
288
b) Montarea suporturilor pe estacade • Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare.
• Criteriu/Parametru
-dimensiunile suporturilor; • Gradul de verificare
- distanŃa între suporturi; - în cel puŃin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de
- modul de fixare. conductă, în punctele de susŃinere (ancorare).

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


-dimensiunile şi distanŃa: prin măsurare directă; - se admite toleranŃa de ± 2 cm la valoarea distanŃei
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele conductă-element finit de construcŃie (când nu este prevăzută în
demontabile. proiect).

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- înainte de pozarea conductelor. - mijloace de măsurare a distanŃelor (Anexa III).

• Gradul de verificare • Documente încheiate


-100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranŃe) decâ
cele prevăzute în proiect. b) Poziţia şi distanţele între conducte
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). - poziŃia relativă între conducte;
• Documente încheiate - valoarea distanŃei între conductele.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrările • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - poziŃia: vizual;
- distanŃa: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
3.1.2.3. Conducte interioare
- după pozare, înainte de fixare.
a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcţie • Gradul de verificare
- în cel puŃin două puncte diferite, pentru fiecare caz.
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanŃei conductă-element finit de construcŃie. • Condiţii de admisibilitate
- se admite toleranŃa de ± 10 % pentru distanŃa între conduc
• Metoda de verificare te, când nu este indicată în proiect sau în normativele 16,17,113.
- prin măsurare directă.

290 291
• Aparatura de verificare d) Manşoane de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate -diametrul interior al manşonului;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - lungimea cu care manşonul depăşeşte faŃa elementului de
(Anexa IV.3). construcŃie.
• Metoda de verificare
c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere - prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după înglobarea în elementele de construcŃie;
-tipul susŃinerilor; - înainte de montarea conductelor.
- distanŃa între două elemente succesive de susŃinere;
- modul de fixare. • Gradul de verificare
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Metoda de verificare
- tipul: vizual; • Condiţii de admisibilitate
- distanŃa: prin măsurare directă; - se admite:
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor - încadrarea în toleranŃa de ± l 0 % pentru diametrul
demontabile. interior al manşonului;
• Momentul verificării - încadrarea în toleranŃa de ±10% pentru valoarea
- în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare; lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
- în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziŃionare. pardoseala.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit alte tipuri de elemente de susŃinere, faŃă de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
cele prevăzute în proiect;
(Anexa IV.3).
- se admite toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa între două
elemente de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în
proiect).
3.1.2.4. Proba depresiune cu aer pentru conducte
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- valoarea presiunii de încercare pe durata probei;
• Documente încheiate - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor îmbinare.
(Anexa IV.3).

292 293
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin proba de presiune cu aer, conform I 6 şi InstrucŃiu- -1 0 0% .
nilor Tehnice ISCIR;
- pentru conducte din PP, cupru, conform fişei de • Condiţii de admisibilitate
agrement. - nu se admit:
- variaŃii de presiune mai mari de 5% faŃă de presiunea
• Momentul verificării de încercare, pe toată durata probei;
- înainte de izolare. - scăpări de gaze pe traseu;
• Gradul de verificare - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
- 100%. . dilatărilor/contractărilor.

• Condiţii de admisibilitate • Aparatura de verificare


- nu se admit: - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
- variaŃii de presiune mai mari de 5% faŃă de presiunea • Documente încheiate
de încercare, pe toată durata probei; - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
- scăpări de aer. Ńevilor (Anexa IV. 15).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
3.1.2.6. Protecţia anticorozivă
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ • Criteriu/Parametru
Ńevilor (Anexa IV. 15). - respectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă (pregă
tirea suprafeŃelor, aplicarea stratului de grund);
- aspect.
3.1.2.5. Proba de presiune cu gaze pentru conducte
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- presiunea de încercare; - vizual.
- scăpări de gaze. • Momentul verificării
• Metoda de verificare - după proba de presiune/etanşeitate;
- prin proba de presiune cu gaze, conform normativului I 6. - înainte de acoperire etc.

• Momentul verificării • Gradul de verificare


- după efectuarea probei cu aer; -1 0 0% .
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau • Condiţii de admisibilitate
închiderii elementelor de instalaŃie în şanŃuri. -nu se admit:
- nerespectarea tehnologiei de protecŃie anticorozivă;
294
295
- neuniformităŃi (băşici, încreŃituri), discontinuităŃi.
b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - spaŃiul de acces şi manevră.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa I V.3). • Metoda de verificare
-vizual;
- prin acŃionare directă.
3.2. Montarea armăturilor • Momentul verificării
a) Tipul armăturii şi locul de montare - după montarea în instalaŃie;
• Criteriu/Parametru - înainte de probare.
-tipul armăturii; • Gradul de verificare
-amplasarea. -1 0 0% .
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual. - posibilitatea de acces şi manevră.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după montarea în instalaŃie; • Documente încheiate
- înainte de proba de presiune. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- 100%.

• Condiţii de admisibilitate 3.3. Montarea echipamentelor


- respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul
de amplasare. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a
gazelor naturale
• Aparatura de verificare a) Tipul şi parametrii tehnici
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrări!^ -tipul;
(Anexa IV.3) - parametrii tehnici.
• Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoŃitoare, în fişa tehnică sau în fişa de agrement.
296
297
• Momentul verificării • Aparatura de
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
- după poziŃionarea pe locul de montaj; • Documente încheiate
- înainte de fixarea definitivă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
-100%.

• Condiţii de admisibilitate c) Modul de racordare în instalaţie


- corespondenŃa datelor tehnice cu prevederile proiectului
• Criteriu/Parametru
şi/sau a fişei de agrement.
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual.
- Proces-verbal de verjficare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după fixare (inclusiv accesorii);
b) Amplasarea în instalaţie - înainte de proba de funcŃionare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- locul de amplasare; - bucată cu bucată.
- poziŃia de montare.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
- poziŃia: vizual; tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucŃiu
- locul de amplasare: prin măsurare.
nilor ISCIR.
• Momentul verificării
- după poziŃionarea în instalaŃie. • Aparatura de verificare
• Gradul de verificare
-1 0 0% . • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor de
montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a
Normativului I 6 şi a prescripŃiile ISCIR, CI.
299
298
3.3.2. Distribuitoare-colectoare • Gradul de verificare
a) Dimensiunile -1 0 0% .

• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate


-diametrul; - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
-diametrul şi numărul racordurilor. - se admite depăşirea cu 5 % a distanŃelor între elementele
componente şi elementele de construcŃie, în cazul în care
• Metoda de verificare proiectul nu le indică.
- prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de montarea în instalaŃie.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-1 0 0 % . (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
'

- respectarea prevederilor proiectului. c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului


• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - tipul;
- amplasarea.
• Documente încheiate •Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrările -vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după poziŃionare;
b) Amplasarea - înainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru
- poziŃia şi locul de montare; • Gradul de verificare
-cotele de montaj. 100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- poziŃia şi locul de montare: vizual; - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen
- distanŃa între elemente: prin măsurare directă. siunilor prevăzute în proiect.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montare; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcŃionare.

300 301
• Documente încheiate • Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
d) Aparate de semnalizare şi control - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
-tipul; tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.
-locul de amplasare.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
-vizual. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcŃionare.
• Gradul de verificare
-100%.
3.4. Montarea burlanelor de evacuare a
• Condiţii de admisibilitate
gazelor de ardere
- respectarea prevederilor proiectului.
a) Aspectul şi natura materialului
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate
-tipul materialului;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -aspectul materialului.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- vizual.
3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de executarea îmbinărilor.
- tipul;
- poziŃia de montare, • Gradul de verificare
- 100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării -nu se admit:
- după montare. - alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
proiect);
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli).

• Aparatura de verificare

302 303
• Documente încheiate - sensul şi mărimea pantei: prin măsurare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa I V.3). • Momentul verificării
- după pozare.
• Gradul de verificare
b) Dimensiunile -1 0 0% .
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- diametrul; -nu se admit:
- grosimea. - modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în proiect);
- •Metoda de verificare - abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la
- prin măsurare directă. sensul şi valoarea pantei.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de executarea îmbinărilor
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
(Anexa IV.3).
diametru.
• Condiţii de admisibilitate
- să corespundă prevederilor proiectului. d) Tipul de îmbinare
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) -tipul îmbinării;
-aspectul îmbinării.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - vizual.
• Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
c) Traseul
cu aer sau cu gaz (după caz).
• Criteriu/Parametru
• Gradul de verificare
- locul de amplasare; -100%.
- sensul şi mărimea pantei, dacă e cazul.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- nu se admit alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute
- locul de amplasare: vizual; în proiect).
304
305
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
-tipul, aspectul şi protecŃia izolaŃiei: vizual;
• Documente încheiate - grosimea: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după execuŃie, înainte de proba de funcŃionare.
e) Modul de fixare • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - pentru tip şi aspect: 100 %;
- rigiditatea fixării. - pentru grosime: 10 %.

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


- prin verificarea strângerii. -nu se admit:
• Momentul verificării - alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cele prevăzute în
- după îmbinare. proiect);
- defecte vizibile, neuniformităŃi.
• Gradul de verificare
-1 0 0 % . • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
- fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de • Documente încheiate
ardere. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor 3.5. Proba de funcţionare
(Anexa IV.3). a) Proba de etanşeitate a instalaţiei
• Criteriu/Parametru
f) Izolaţia - presiunea de încercare;
• Criteriu/Parametru - temperatura fluidului de încercare;
-tipul izolaŃiei; - temperatura mediului ambiant;
- aspectul izolaŃiei; -d urata încercări i.
- grosimea izolaŃiei; • Metoda de verificare
- protecŃia izolaŃiei, după caz. - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6.
306
• Momentul verificării
- după racordarea echipamentelor şi execuŃia reŃelelor de
conducte;

307
- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari - comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaŃiilor
de + 5°C. aparatelor de măsură şi control;
• Gradul de verificare - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi
-1 0 0% . control: vizual.
• Momentul verificării
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de - după proba de etanşeitate a instalaŃiei.
presiunea de încercare, pe toată durata probei; • Gradul de verificare
-100%.
- deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
dilatărilor/contractărilor. • Condiţii de admisibilitate
- încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiect
• Aparatura de verificare
pentru debite; pentru toleranŃe neprecizate se admite valoarea de
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
±1 0 % ;
• Documente încheiate - evacuarea integrală a gazelor de ardere;
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ - funcŃionarea în parametrii normali a elementelor instalaŃiei.
Ńevilor (Anexa IV. 15). • Aparatura de verificare
~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III).
b) Proba de eficacitate a instalaţiei
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru - Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei
- presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; (Anexa IV.6).
- modul de evacuare a gazelor de ardere;
- funcŃionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de
utilizare a gazelor naturale;
- comportarea regulatoarelor;
- indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi
control.
• Metoda de verificare
-funcŃionareaîntregii instalaŃii: vizual;
- presiunea de utilizare: prin măsurare;
- modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii
măsurare;
- funcŃionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de
utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de
acŃionare/reglare şi vizual;
309
308
Anexa 1-VI.A
Caiet Instalaţii
VI-B. Instalaţii de gaze petroliere
Documente de referinţă lichefiate (G.P.L.)
STAS 8281 - InstalaŃii de gaze naturale. ReŃele de transport. Sisteme
de distribuŃie şi utilizare a gazelor naturale. PrescripŃii
fundamentale. Cuprins
I6 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale. 1. Domeniul de aplicare ................................................................. 312

2. Documente de referinţă ............................................................. 312


I 6/1 - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale. 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ................................. 313

l 6 PE - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313
sistemelor de distribuŃie gaze naturale cu conducte din 3.1.1. Prevederi comune .................................................... 313
polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318
C 130 - InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorozivă a
3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321
elementelor de construcŃii metalice îngropate.
3.2. Montarea armăturilor ................................................:........ 325
I12 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor ................................................... 327
conductele tehnologice din oŃel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare
I14 - Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a construc- a G.P.L .................................................................. 327
Ńiilor metalice îngropate. 3.3.2. Distribuitoare ........................................................... 329
3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranŃă ................. 331
I127 - InstrucŃiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de
calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332
oŃel. 3.5. Montarea recipienŃilor de stocare a G.P.L ........................... 336
3.6. Punerea în funcŃiune ......................................................... 339
- InstrucŃiuni de lucru şi de protecŃie a muncii specifice
activităŃii de distribuŃie a gazelor naturale. Anexa 1-VI.B ................................................................ ............ 341

310

311
1. DOMENIUL DE APLICARE 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
DE INSTALAŢII
Metodele de verificare a calităŃii şi de pregătire a recepŃiei
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare Pe parcursul executării lucrărilor se verifică:
cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) destinate utilizării la consumatori - calitatea materialelor şi montării conductelor, armătu
pentru: rilor, aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente
- InstalaŃii de încălzire centrală şi locală; sistemelor de alimentare cu G.P.L.;
- InstalaŃii pentru prepararea apei calde de consum; - respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la
- Prepararea hranei; amplasarea instalaŃiilor de stocare a G.P.L.
- Laboratoare (sanitare, şcolare etc.);
- Clădiri cu activităŃi de producŃie şi fluxuri tehnologice. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform preve-
derilor Normativului 131.
Nu fac obiectul prezentului normativ:
- InstalaŃiile pentru gaze combustibile, altele decât G.P.L.;
- Recipientele de stocare a G.P.L. (fixe sau mobile) Ńi
echipamentele de reglare, siguranŃă, măsură şi control cu care 3.1. Montarea conductelor
acestea sunt dotate; 3.1.1. Prevederi comune
- InstalaŃiile pentru depozitarea G.P.L. la furnizor, precum
şi pentru transportul G.P.L. de la furnizor la beneficiar; a) Aspectul şi natura materialului
- StaŃiile de distribuŃie care utilizează G.P.L. drept • Criteriu/Parametru
carburanŃi pentru autovehicule; -tipul materialului;
- Recipientele pentru stocarea G.P.L. din instalaŃiile - aspectul materialului.
tehnologice de producere a G.P.L. şi din staŃiile de distribuŃie a
acestuia. • Metoda de verificare
- vizual:
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1,
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ STAS 530/1, STAS 715/2.
• Momentul verificării
Documentele de referinŃă sunt prezentate la finalul caietului, - înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.
Anexa l-VLB.
• Gradul de verificare
-1 0 0% .

• Condiţii de admisibilitate
312 - nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în proiect);

313
- defecte (fisuri, arsurj.twri sau cojeli). c) Traseul conductelor
- Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- locul de amplasare.
- Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa l V.3). - vizual.
• Momentul verificării
- după pozare.
b) Dimensiunile
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru
-100%.
-diametrul;
-grosimea. • Condiţii de admisibil Hale
- nu se admit modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în
• Melodti de verificare proiect).
- prin măsurare directă:
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1, • Aparatura de verificare
STAS 530/1, STAS 715/2 • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării
(Anexa IV.3).
- înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor
(debitare, filetare, după caz).

• Gradul de verificare d) Montarea racordurilor


- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi • Criteriu/Parametru
diametru. -tipul;
• Condiţii de admisibilitate - poziŃia de montare;
- să corespundă prevederilor proiectului. -cotelede montaj.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul şi poziŃia de montare: vizual;
• Documente încheiate - cotele de montaj: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după montarea conductelor;
314 - înainte de proba de presiune.

315
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- 100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul,
poziŃia şi cotele de montaj. f) Izolaţia

• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul izolaŃiei;
- aspectul izolaŃiei;
• Documente încheiate - grosimea izolaŃiei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - continuitatea izolaŃiei la îmbinări, ramificaŃii şi armături;
(Anexa IV.3). - protecŃia izolaŃiei, după caz.

e) Tipul de îmbinare • Metoda de verificare


- tipul, aspectul şi protecŃia izolaŃiei: vizual;
• Criteriu/Parametru - grosimea: prin măsurare directă.
-tipul îmbinării; • Momentul verificării
- aspectul îmbinării. -după proba de presiune cu aer;
• Metoda de verificare - înainte de acoperirea tranşei.
- vizual. • Gradul de verificare
• Momentul verificării - pentru tip şi aspect: 100 %;
- înainte şi după executarea îmbinărilor, înainte de proba
de presiune cu aer; - pentru grosime: 100 %.
- înainte de lansarea în şanŃ, pentru conductele exterioare. • Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare - nu se admit:
-100%. - alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cele prevăzute în
proiect);
• Condiţii de admisibilitate - defecte vizibile, neuniformităŃi.
- nu se admit: • Aparatura de verificare
- alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute în - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
proiect);
- defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de • Documente încheiate
poziŃie între elementele îmbinării). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităŃii
• Aparatura de verificare
lucrărilor ce devin ascunse (I 31 - Anexa 2), după caz.

316
317
g) Vopsirea • Metoda de verificare
• Criteriu / Parametru - tipul şi poziŃia de montare: vizual;
- culoare; - cotele de montaj: prin măsurare directă.
- aspect; •Momentul verificării
- continuitatea la îmbinări, ramificaŃii şi armături. - înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


-vizual. - cel puŃin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- - după proba de presiune cp aer. - conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .

• Gradul de verificare • Aparatura de verificare


-1 0 0% . - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I)

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


- nu se admit: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- alte tipuri decât cele prevăzute în proiect; (Anexa IV.3).
- defecte vizibile (neuniformităŃi, umflături, porŃiuni
b) Patul conductelor
neaderente etc.).
• Criteriu Parametru
• Aparatura de verificare
- aspectul;
• Documente încheiate - existenŃa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
- Proces verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor cazul).
(Anexa 1V.3).
• Metoda de verificare
- vizual. .
• Momentul verificării
3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor - înainte de pozarea conductelor.
3.1.2. l. Conducte exterioare montate în sol a) • Gradul de verificare
Montare piese speciale -1 0 0% .

• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate


- respectarea prevederilor proiectului;
-tipul;
- respectarea prevederilor Normativului 131.
- poziŃia de montare;
- cotele de montaj. 318
319
• Aparatura de verificare 3.1.2.3. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte

• Documente încheiate • Criteriu Parametru


- Proces-verbal de verificare a calităŃii lucrărilor ce devin - valoarea presiunii de re/istenŃă:
ascunse (I 31 - Anexa 2). - valoarea presiunii de etanşeitate;
- scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de
îmbinare.
3.1.2.2. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) • Metoda de verificare
- conform 1 3 1 si PrescripŃiilor tehnice ISCIK.
Montarea suporturilor
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- dimensiunile suporturilor; - după egalarea temperaturii aerului din conductă cu
- distanŃa între suporturi; temperatura mediului ambiant:
- modul de fixare. - înainte de coborârea în şanŃ ( î n ca/ul încercărilor preli
minare):
• Metoda de verificare - înainte de izolare.
- dimensiunile şi distanŃa: prin măsurare directă; • Gradul de verificare
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor -100%.
demontabile.
• Momentul verificării • Codiţii de admisibilitate
- înainte de pozarea conductelor. - conform I31.
• Gradul de verificare - • Aparatura de verificare
1 00% . - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III)

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


- nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranŃe) decât Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor
cele prevăzute în proiect. Ńevilor (Anexa IV. 15) şi Proces-verbal de recepŃie tehnică
conducte de distribuŃie ( I 3 1 Anexa 4).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor
• Documente încheiate a) Distanţele si paralelismul între conducte şi
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii Iucrărilor elementele de construcţie
(Anexa IV.3).
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanŃei conductă-element unit de construcŃie.
320
321
• Metoda de verificare
prin măsurare direct ă
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- dupa pozare. înainte de fixare. - se admite toleranŃa de ±10% pentru distanŃa intre
conducte, când nu este indicată în proiect sau in normativele
• Gradul de verificare I31; I7; I13
in cel puŃin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic • Aparatura de verificare
conducta, în punctele de susŃinere (ancorare): - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


se admite toleranŃa de ± 2 cm la valoarea distanŃei Proces-verbal de veriticare-constatare a calităŃii lucrărilor
conductă-clemenl finit de construcŃie (când nu este prevăzută in (Anexa IV.3)
proiect;

• . Aparatura de verificare c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere


mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III):
• Criteriu Parametru
• Documente încheiate tipul susŃinerilor;
Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii distanŃa între două elemente succesive de susŃinere:
lucrărilor (Anexa IV 3). - modul de fixare.

• Metoda de verificare
b) Poziţia si distanţele între conducte tipul: vizual;
distanta: prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor
- poziŃia relatixă între conducte. demontbhile.
- valoarea distanŃei între conducte. • Momentul verificării
- în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;
• Metoda de verificare
- în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziŃionare.
poziŃia : vizual
distanŃa: prin măsurare directă. • Gradul de verificare
- 100%.
• Momentul verificării
după po/are. înainte de fixare. • CondiŃii de admisibilitate
- nu se admit alte tipuri de elemente de susŃinere. Iată de
• Gradul de verificare cele prevă/ute în proiect;
- în cel puŃin două puncte diferite, pentru fiecare ea/. se admite toleranŃa de ± 5 % pentru distanŃa intre două
elemente de susŃinere succesive (când nu este prevăzută în
322 proiect).

323
• Aparatura de verificare e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte
• mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Criteriu Parametru
• Documente încheiate valoarea presiunii de rezistenŃă;
- Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităŃii lucrărilor - valoarea presiunii de etanşeitate;
(Anexa IV.3) - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de
d) Manşoane de protecţie îmbinare.
• Crriteriu Parametru • Metoda de verificare
- diametrul interior al manşonului; - conform I3 1 şi PrescripŃiilor tehnice 1SCIR.
- lungimea cu care manşonul depăşeşte ŃaŃa elementului de
construcŃie. • Momentul verificării
- înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a
• Metoda de verificare
(pentru încercarea de rezistenŃă);
- prin măsurare directa.
- înainte de vopsire.
• Momentul verificării
- după înglobarea în elementele de construcŃie; • Gradul de verificare
- înainte de montarea conductelor. -100%.
• Gradul de verificare .
• Condiţii de admisibilitate
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
- conform I3 1 .
• Condiţii de admisibilitate
- se admite: • Aparatura de verificare
- încadrarea în toleranŃa de ± 10 % pentru diametrul - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .
interior al manşonului; .
• Documente încheiate
- încadrarea în toleranŃa de ± 10% pentru valoarea
- Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
Ńevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepŃie tehnică
pardoseala.
instalaŃii de utilizare (I31 - Anexa 5).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
• Documente încheiate 3.2. Montarea armăturilor
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor a) Tipul armăturii şi locul de montare
(Anexa IV.3).
• Criteriu Parametru
- tipul armăturii;
- amplasarea.
324
325
• Metoda de verificare • Documente încheiate
-vizual Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
după montarea in instalaŃie:
înainte de probele de rezistenŃă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100% 3.3. Montarea echipamentelor
• Condiţii de admisibilitate
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L.
respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul
de amplasare.
Tipul si parametrii tehnici
• Aparatura de verificare
• Criteriu/ Parametru
• Documente încheiate
- tipul;
Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităŃii lucrărilor
- parametrii tehnici.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in
h) Accesul si posibilitatea de manevrare documentele însoŃitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement.
• Criteriu/ Parametru
• Momentul verificării
spaŃiul de acces si manevră.
- după poziŃionarea pe locul de montaj;
• Metoda de verificare - înainte de fixarea definitivă.
- vizal
- prin acŃionare directă. • Gradul de verificare

• Momentul verificării -100%


după montarea în instalaŃie:
înainte de probare. • Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare: - corespondenŃa datelor tehnice cu prevederile
100% proiectului si sau a lisei de agrement.
•Condiţii de admisibilitate
- posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Aparatura de verificare • Documente incheiale


Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităŃii
326 lucrărilor (Anexa IV.3)

327
b) Amplasarea în instalaţie • Gradul de verificare
• Criteriu Parametru -bucată cu bucată.

locul de amplasare: • Condiţii de admisibilitate


- poziŃia de montare. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a PrescripŃiilor
• Metoda de verificare tehnice ISC IK.
- poziŃia: vizual:
- locul de amplasare; prin măsurare. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după poziŃionarra în instalaŃie. Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii
• Gradul de verificare lucrărilor (Anexa IV.3).
- 100 %.
• Condiţii de admisibilitate 3.3.2. Distrihuitoarc
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
a) Dimensiunile
de montare ale producătorului sau a fisei de
agrement, a Normativului I3 1 şi a PrescripŃiilor tehnice ISCIR. • Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- diametrul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I) . - diametrul şi numărul racordurilor.

• Documente încheiate • Metoda iie venficiire


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor prin măsurare directă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de montarea în instalaŃie.

c) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare


100 %.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- schema de racordare. - respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) .

• Momentul verificării • Documente încheiate


- după fixare (inclusiv accesorii); - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- înainte de proba de funcŃionare. (Anexa IV.3).

329
328
b) Amplasarea • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după poziŃionare;
- înainte de fixarea definitivă.
- poziŃia şi locul de montare;
- cotele de montaj. • Gradul de verificare
- l00%.
• Melodii ile verificare
- poziŃia si locul de montare: vizual: • Condiţii de admisibilitate
- distanŃa intre elemente: prin măsurare directă. - respectarea tipului, a materialelor si a dimensiunilor
• Momentul verificării:
prevăzute în proiect.
- după montare: • Aparatura de verificare
- înainte de proba de funcŃionare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
-100% (Anexa IV.3).

• CondiŃii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă
- se admite depăşirea cu 5 % a distanŃelor intre elementeli
componente si elementele de construcŃie, în cazul în care proiectul • Criteriu/Parametru
nu le indică. - tipul;
- poziŃia de montare.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare
- vizual
• Documente încheiate
- Proces – verbal de verificare – constatare a calităŃii
• Momentul venficării
- după montare.
lucrărilor (Anexa IV.3)
• Gradul de verificare
- 100%.
c) Elemente de susţinere a distribuitorului
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- tipul; - respectarea prevederilor proiectului, a instrucŃiunilor
- amplasarea. tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.

• Aparatura de verificare
• Metzode de verificare
- vizual
331
330
• Documente încheiate • Metoda de verificare
Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor prin măsurare directă.
(Anexa IV.3). • Monienlu/ verificării
înainte de executarea îmbinărilor.

3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere • Gradul de verificare


- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
a) Aspectul si natura materialului diametru.
• Criteriu/Parametru • CondiŃii de admisibilitate
- tipul materialului: - să corespundă prevederilor proiectului.
- aspectul materialului.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
- vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii
- înainte de executarea îmbinărilor. lucrărilor (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100 %.
c) Traseul
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
nu se admit:
- locul de amplasare;
- alte tipuri de materiale (ŃaŃa de cele prevăzute în
sensul si mărimea pantei, dacă e cazul.
proiect):
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Metoda de verificare
- locul de amplasare: vizual:
• Aparatura de verificăre - sensul si mărimea pantei: prin măsurare.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proeces-verbal de verificare-constatare a calităŃii - după pozare.
lucrărilor
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.
b) Dimensiunile • Condiţii de admisihiiilate
- nu se admit:
• Criteriu/Parametru
- modificări de traseu (faŃă de cel prevăzut în proiect):
- diametrul:
- grosimea.
332 333
- abateri de la prevederile proiectului cu privire
la sensul si valoarea pantei. e) Modul de fixare
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- rigiditatea fixării.
• Documente incheiate
• Meloda de verificare
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). - prin verificarea strângerii.
• Momentul verificării
- după îmbinare.
d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare
• Criteriu/ Parametru
- tipul îmbinării; 100%
- aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate
- fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de
• Metoda de verificare
ardere.
- vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de • Documente încheiate
presiune cu aer sau cu gaz (după caz). Proces - verbal de verificare-constatare a calităŃii
lucrărilor (Anexa l V. 3).
• Gradul de verificare
100%.
f) Izolaţia
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/ Parametru
- nu se admit alte tipuri de îmbinare (faŃă de cele prevăzute
în proiect). - tipul izolaŃiei;
- aspectul izolaŃiei;
• Aparatura de verificare - grosimea izolaŃiei;
- protecŃia izolaŃiei. după caz.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor -tipul, aspectul si protecŃia izolaŃiei: vizual;
(Anexa IV.3).
- grosimea: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
334
- după execuŃie, înainte de punerea în funcŃiune.
• Gradul de verificare
- pentru t i p si aspect: 100%:
335
- pentru grosime: 10%. • Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verhal de recepŃie tehnică a depozitului de G.P.L.
- nu se admit: la consumator ( I 3 1 - Anexa 3).
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cele prevăzute în
proiect): b) Amplasarea în instalaţie
- delecte vizibile, neuniformităŃi.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). - poziŃia de montare;
• Documente incheiate - modul de prindere;
- cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- poziŃia de montare si modul de prindere: vizual;
- locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.
3.5. Montarea recipientelor de stocare a G.P.L. • Momentul verificării
a) Tipul si parametrii tehnici - după poziŃionarea în instalaŃie.

• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare


- tipul: -100%.
- parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor normativului I31 , proiectului şi
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu- instrucŃiunilor de montaj ale producătorului.
mentele însoŃitoare şi pe eticheta recipientelor. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după pozitionarea în instalaŃie • Documente încheiate
- înainte de montarea defintiivă - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- l 00%
c) Postamentul, împrejmuirea (după caz)
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenŃa datelor tehnice verificate cu prevederile • CriteriuzParametru
proiectului. dimensiuni;
material.
• Aparatura de verificare
337

336
• Metoda de verificare • Documente încheiate
- prin măsurare directă. - Proces-verbal de recepŃie tehnică a depozitului de G.P.L.
la consumator (I31 -Anexa 3).
• Momentul verificării
- înainte de poziŃionarea recipientelor.
e) Priza de pământ (la recipiente fixe)
• Gradul de verificare
- 100 %. • Criteriu/Parametru
-tipul:
• Condiţii de admisibilitate - materialul şi poziŃia de montare:
- respectarea prevederilor proiectului. - continuitatea electrică:
• Aparatura de verificare - rezistenŃa.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare
• Documente încheiate - tipul, materialul şi poziŃia de montare: vizual:
- Proces-verbal de verifkare-constatare a calităŃii lucrărilor - continuitatea electrică şi rezistenŃa: prin măsurarcidirectă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după montare.

d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare


-100%.
• Criteriu/ Parametru
- schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Metoda de verificare -
vizual. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloacele de măsurare a continuităŃii electrice şi a
- după racordare: rezistenŃei prizei de pământ (Anexa III).
- după probele de rezistenŃă şi etanşeitate ale sistemului de • Documente încheiate
alimentare cu G.P.L. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
• Gradul de verificare
(Anexa IV.14).
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. 3.6. Punerea în funcţiune
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim;

338 339
- modul de evacuare a gazelor arse; Anexa l-VI.B
- funcŃionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de
utilizare a G.P.L.;
Documente de referinţă
- comportarea regulatoarelor.
I31 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
• Metoda de verificare
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).
- funcŃionarea întregului sistem de alimentare cu G.P.L.:
vizual; I33 - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu
- presiunea de utilizare: prin măsurare; gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).
- modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare;
- funcŃionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de C130 - InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorozivă a
utilizare a G.P.L.: vizual si prin acŃionarea elementelor de elementelor de construcŃii metalice îngropate.
acŃionare-reglare; I 12. - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la
- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaŃiilor conductele tehnologice din oŃel.
aparatelor de măsură şi control.
I14 - Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a construcŃiilor
• Momentul verificării metalice îngropate.
- *după probele de rezistenŃă şi etanşeitate;
I27 - InstrucŃiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de
- după inertizarea sistemului.
calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oŃel.
• Gradul de verificare
- 100%. CR l - PrescripŃii tehnice pentru verificarea şi autorizarea
instalaŃiilor mecanice sub presiune şi instalaŃiilor de ridicat.
• Condiţii de admisibilitate
- încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: CR 2 - PrescripŃii tehnice pentru autorizarea agenŃilor economici
- evacuarea integrală a gazelor de ardere; de a executa lucrări la instalaŃii mecanice sub presiune,
- funcŃionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. instalaŃii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.
• Aparatura de verificare C 8 - PrescripŃii tehnice pentru proiectarea, execuŃia, instalarea,
- mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile de
• Documente încheiate stocare şi alimentare în instalaŃii cu gaze petroliere
lichefiate, cu capacitatea până la 5000 1.
Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei (Anexa
IV.6), Proces-verbal de punere în funcŃiune a depozitului de G.P.L. la C 20 - PrescripŃii tehnice pentru proiectarea, execuŃia, montarea,
consumator (I 31 - Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcŃiune a exploatarea, repararea şi verificarea conductelor tehnologice
instalaŃiei de utilizare G.P.L. (I 31 - Anexa 7). metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi
petrochimică.

341
340
Caiet Instalaţii VII 1. DOMENIUL DE APLICARE
Conducte magistrale Metodele de verificare a calităŃii si de pregătire a recepŃiei
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
de conducte magistrale:
- Conducte de aducŃiune pentru apă potabilă şi cu caracter
Cuprins nepotabil;
- Colectoare de canalizare.
1. Domeniul de aplicare ......................................... .. ...................... 341 Nu fac obiectul prez.entului normativ:
2. Documente de referinţa ............................................................. 343 - InstalaŃiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din
industrie, sere. construcŃii agrozootehnice;
3. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ........... 343 - Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează
3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor.................... 344 substanŃe speciale (abur. bioxid de carbon, pulbere, spume):
- Conductele din staŃii de tratare a apei;
3.2. Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei.................... 345 - Conductele din staŃii de pompare;
3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor........................ 346 - Canalele din staŃii de epurare.
3.4. IzolaŃia conductelor............................................................. 349 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.5. Montarea armăturilor ......................................................... 350 Documentele de referinŃă sunt prezentale la finalul caietului, în
3.6. Proba de presiune pentru conductele magistrale................. 352 Anexa l-VII.
3.7. Marcajul conductelor pe teren ............................................ 355
3.8. Proba de funcŃionare .......................................................... 356
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE
CONDUCTE MAGISTRALE
Anexa I-VII .......................... .................................................... 358
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaŃiilor
la:
- Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura
materialului, dimensiuni;
- Asamblarea şi etan sarea tuburilor;
342 - Izolarea conductei;
- Montarea armăturilor;

343
- Proba de presiune; b) Dimensiunile
- Marcajul conductelor pe teren.
• Criteriu/Parametru
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcŃionare a -diametrul conductei.
reŃelei de conducte. • Metoda de verificare
3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor - prin măsurare directă.

a) Aspectul şi natura materialului • Momentul verificării


• CriteriuzParametru - înainte de lansarea în şanŃ pentru îmbinare.
- tipul materialului; • Gradul de verificare
- cel puŃin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
-aspectul materialului. diametru.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual: - să corespundă prevederilor proiectului.
- pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;
- pentru conductele din oŃel conform STAS 404/1. • Aparatura de verificare
STAS 530/1. STAS 6898/1. STAS 6898/2, STAS 7656. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării • Documente încheiate
- înainte de lansarea în şanŃ pentru îmbinare. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100% .
• Condiţii de admisibilitate 3.2. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei
- nu se admit:
• Criteriu Parametru
- alte tipuri de materiale (faŃă de cele prevăzute în
- pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se
proiect); ;
sprijină direct pe peretele tranşei;
- defecte (fisuri, arsuri, goluri, incluziuni de alte
- executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul
materiale etc.).
îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee;
• Aparatura de verificare - pregătirea tranşei în zonele de intersecŃie ale conductei
cu magistrale de gaze. petrol, sau telecomunicaŃii;
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - finisarea manuală a patului conductei.
(Anexa l V.3). • Metoda de verificare
- vizual.
344
345
• Momentul verificării - umplutura parŃială a conductei, cu excepŃia îmbinărilor,
- înainte de pozarea conductelor. centru proba de etanşeitate a acesteia;
- protejarea conductei montate împotriva pătrunderii
• Gradul de verificare mpurităŃilor.
-100 %.
• Condiţii de admisibilitate • Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: - vizual.
- nu se admit:
- denivelări; • Momentul verificării
- ncuniformităŃi ale stratului de aşezare pe toată lungimea - înainte de pozarea conductelor.
şanŃului.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare - 100 %.

• Documente încheiate •C'ondiţii de admisibilitate


- Proces-verhal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor - respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3;
(Anexa IV.3). - nu se admit:
- nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de
pozare:
3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor
- neuniformităŃi ale stratului de aşezare pe toată
a) Unghiul de reze maro, straiul de aşezare, starea şanŃului lungimea şanŃului;
.. * Criteriu Parametrii - executarea cu apă în şanŃ;
- respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi - posibilitatea de inundare a tranşei.
realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele • Aparatura de verificare
dinPEIDşi PAFSIN);
- rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. • Documente încheiate
respectându-se panta de montaj proiectată, eu luarea de măsuri - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii crărilor
contra lunecării în cazul pantelor pronunŃate; (Anexa IV.3).
- executarea patului de pozare si montarea conductei
numai în uscat, eventual cu epuizmente; b)Montarea conductelor
- executarea masivelor de ancoraj conform proiectului; • C'riteriu/ Parametru
- luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a - La conducte din beton armat precomprimat:
tranşei când conducta montată nu e acoperită, pentru a nu fi - verificarea stării de curăŃenie a suprafeŃei de rulare a
notată: mufei şi capătului drept al tubului;
- rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.
346
347
- La conducte din polietilenă (PEID): O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcŃie
- pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaŃii largi, pentru de diametru:
a compensa contractarea şi dilatarea; Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm
- La conducte din fonta ductilă: Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm
- devierea admisibilă în funcŃie de diametru; Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm
-jocul axial maxim; Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm
- curăŃarea cu atenŃie a mufei şi capătului drept: Dn 900 şi 1000 l grad 30 min. ecart 19 mm
- existenŃa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare;
- La conducte din poliesteri armaŃi cu fibre de sticlă: O Joc axial maxim funcŃie de diametru:
- existenŃa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul Dn 60÷200 30 mm
îmbinării;
- curăŃirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: Dn 250÷1000 40 mm
- devierea unghiulară maximă admisibilă. - pentru conducte din poliesterî armaŃi cu fibre de sticlă:
O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcŃie de
• Metoda de verificare
diametru:
- vizual;
-jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m
lungime
• Momentul verificării Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime
- înainte de lansarea în şanŃ. Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- 100%. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
-nu se admit: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- nerespectarea condiŃiilor privind folosirea materiale- (Anexa IV.3).
lor şi a echipamentelor prevăzute în proiect;
- nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării 3.4. Izolaţia conductelor
echipamentelor prevăzute în proiect;
- defecte de aspect; • Criteriu/Parametru
- valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite -tipul izolaŃiei;
de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în - aspectul izolaŃiei;
vigoare; - grosimea izolaŃiei.
- se admit, în cazul în care nu sunt prevăzute de proiect, • Metoda de verificare
următoarele valori: - tipul şi aspectul: vizual;
- pentru fonta ductilă: - grosimea: prin metoda defectoscopului cu scânteie.

348 349
• Momentul verificării - înainte de proba de presiune.
- după îmbinarea in şanŃ.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - 100 %.
-100%.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul
- nu se admit: armăturii şi focul ci de amplasare.
- alte tipuri de izolaŃie (faŃă de cea prevăzută în
proiect); • Aparatura de verificare
- defecte vizibile. neuniformităŃi; • Documente încheiate
- grosimi diferite faŃă de prevederile proiectului; - Proces-verbai de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- toleranŃe la grosime, diferite faŃă de prevederile (Anexa IV.3).
proiectului.
- se admite:
- toleranŃa de + 10 % la grosime, când nu este indicată b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
în proiect
• Criteriu/ Parametru
• Aparatura de verificare - spaŃiul de acces şi manevră.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).
• Documente incheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce -vizual;
devin ascunse (Anexa IV.2). - prin acŃionare directă.
• Momentul verificării
- după montarea în instalaŃie:
3.5. Montarea armăturilor - înainte de probare.

a) Tipul armăturii şi locul de montare • Gradul de verificare


- 100%.
• Criteriu Parametru
- tipul armăturii: • Condiţii de admisibilitate.
- amplasarea. - posibilitatea de acces şi manexră.

• Metoda de verificare • Aparatura de verificare


- vizual. • Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-xerbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
- după montarea în instalaŃie; (Anexa IV.3).

350 351
3.6. Proba de presiune pentru conductele magistrale - verificări la proba pe tronsoane:
- se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3;
a) Conducte sub presiune - tronsonul conductei de beton armat precomprimat
• Criteriu/Parametru se menŃine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de
- presiunea de încercare; 3-4 atm.;
- scurgerile de apă. - la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea
presiunii se face în trepte până la presiunea de regim, care
• Metoda de verificare se menŃine minimum 24 ore, după care se ridică presiunea
- verificări preliminare: în trepte până la atingerea presiunii de probă;
- durata de timp între montare şi începerea efectuării - la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea
probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare); timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă,
- verificarea vizuală a calităŃii conductei: fisuri, adân- după care. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităŃii
cituri, ciobiri ale capetelor, defecte de sudură, exfolieri. materialului, se va corecta prin ridicarea sau scăderea
rezultate în cursul fazei de montaj; presiunii;
- eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical, cu - se verifică variaŃia temperaturii aerului în timpul
excepŃia tuburilor din PEID; probei, care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.
- asigurarea operaŃiilor de remediere a deficienŃelor
constatate în vederea efectuării probei de presiune; - proba generală a conductelor magistrale de transport:
- se execută conform probei pe tronsoane, veriflcându-se:
- probe pe tronsoane de conducte, fără a depăşi 500 m,
• montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor
pregătite pentru proba de presiune:
prevăzute în proiectul aprobat;
- starea de curăŃenie în interior şi a capetelor de tronson
• umplerea întregii conducte;
şi de ramificaŃie care se vor închide cu capace speciale;
• etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane,
- existenŃa robinetelor de aerisire - dezaerisire în
la armături şi dispozitive.
punctele ridicate de pe traseu;
- existenŃa în punctele joase de pe traseu a ventilelor • Momentul verificării
de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în - înainte de punerea în funcŃiune.
afara şanŃului;
- existenŃa masivelor de ancorare proprii conductei • Gradul de verificare
(dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei, -100%.
conform detaliilor de execuŃie aprobate: • Condiţii de admisibilitate
- acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm - nu se admit:
deasupra generatoarei superioare a tubului, efectuata - variaŃii de presiune mai mari de 5 % faŃă de presiu
conform caietului de sarcini; nea de încercare, pe toată durata probei;
- realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei - scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe
când există pericolul inundării şanŃului. conducte, în zona mufelor, la îmbinări.

352 353
• Aparatura de verificare
- o toleranŃă de ± 3 cm la cota fundului canalului.
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Documente încheiate • Aparatura de verificare
- Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. 18). - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport
de transport cu nivel liber (Anexa IV. 17).
cu nivel liber (canale)
• Criteriu /Parametru
- scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de 3.7. Marcajul conductelor pe teren
îmbinare.
• Criteriu, Parametru
• Metoda de verificare - existenŃa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.
- vizual, conform STAS 3051. având aceleaşi faze ca la
conductele sub presiune, verificându-se suplimentar următoarele: • Metoda de verificare
- panta canalului; - vizual, prin:
- cota fundului canalului în orice secŃiune; - verificarea marcării axei conductei prin borne de
- închiderea etanşă a tuturor orificiilor; beton amplasate în vârfurile de unghi;
- blocarea extremităŃilor şi a tuturor punctelor suscep - verificarea numerotării şi marcării poziŃiei kilome
tibile de deplasare în timpul probei.; trice a bornelor;
- umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puŃin - verificarea numerotării şi a poziŃiei kilometrice a
24 de ore înainte; căminelor speciale şi a ramificaŃiilor.
- pierderile de apă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după executarea umpluturilor.
- înainte de acoperire;
• Gradul de verificare
- la cel puŃin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. -1 0 0% .
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate
- 100 %.
- respectarea prevederilor proiectului.
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit scurgeri de apă vizibile; • Aparatura de verificare
- se admite:
- o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in • Documente încheiate
proiect; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
(Anexa IV.3).
354
355
3.8. Proba de funcţionare • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).
• Criteriu/parametru
- pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Documente încheiate
- Proces-verbal de control pentru proba de funcŃionare a
liber:
instalaŃiei (Anexa IV.6).
- poziŃia hidranŃilor şi a vanelor îngropate;
- poziŃia, execuŃia şi echiparea căminelor;
- refacerea părŃii carosabile, trotuarelor şi a spaŃiilor verzi:
- debitul de apă;
- presiunea de încercare;
- pierderile de apa.

• Metoda de verificare
- funcŃionarea întregii conducte, vizual;
- debitul şi presiunea la conductele sub presiune, prin
măsurare;
- poziŃia hidranŃilor şi a vanelor îngropate, vizual;
- poziŃia, execuŃia şi echiparea căminelor, vizual;
- execuŃia masivelor de ancoraj, vizual;
- refacerea părŃii carosabile, a trotuarelor şi a spaŃiile
verzi, vizual;
- executarea marcării şi reperării reŃelelor, vizual;
- spălarea reŃelei, vizual.

• Momentul verificării
- după încheierea execuŃiei conductei.
• Gradul de verificare
-100% .
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului;
- încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiei
pentru debit şi presiune. Pentru toleranŃele neprecizate se adm
următoarele valori:
357
± 5 % pentru debite;
± 5 % pentru presiuni.

356
Anexa 1-VII Anexa I

Documente de referinŃă Terminologie şi definiŃii

STAS 404/1 - łevi de oŃel. fără sudură, laminate la cald. 1. Acţiune corectivă - acŃiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor
unor neconformităŃi. defecte sau a altor situaŃii
STAS 530/1 - łevi de oŃel. tară sudură, trase sau laminate la rece. nedorite, existente, în scopul prevenirii repetării
acestora.
SR ISO 1167 - łevi din materiale plastice pentru transportul
lichidelor. Determinarea re/istentei la presiune 2. Acţiune preventivă - acŃiune întreprinsă pentru eliminarea
interioară. cau/elor unor neconformităŃi. defecte sau a altor
situaŃii nedorite, posibile, în scopul prevenirii
STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reŃelelor exterioare repetării acestora.
de canali/are. PrescripŃii fundamentale de proiectare.
3. Beneficiar - titular de contract şi destinatar pentru o lucrare
SR ISO 3126 - łevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor. (serviciu, produs), livrat de furnizor.
SR 4163-3 - Alimentări cu apă. ReŃele de distribuŃie. PrescripŃii de 4. Caiet de sarcini - document stabilit de beneficiar (client), prin care
execuŃie şi exploatare. se definesc clauzele tehnice, clauzele de calitate
şi clauzele administrative aplicabile furniturilor
STAS 6675/3 - łevi din policlorură de vinii neplastifiată. Metode de căutate (produse, servicii, lucrări) şi care serveşte
încercare. IndicaŃii generale. ca bază pentru oferta furnizorului, putând face
SR6819 - Alimentări cu apă, aducŃiuni. Studii, prescripŃii de obiectul unui contract.
proiectare şi de execuŃie. 5. Calitate - ansamblu de caracteristici ale unei entităŃi care
STAS 6898/1 - łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 1: łevi de uz îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinŃe
general. exprimate sau implicite.

STAS 6898/2- łevi de oŃel sudate elicoidal. Partea 2: łevi de 6. Cerinţă (exigenţă, condiţie) - prevedere care formulează criterii ce
conducte. trebuie îndeplinite. (SR 10000-1).

I22 - Normativ privind proiectarea şi executarea conducte- 7. Condiţii referitoare la calitate - exprimare a necesităŃilor sau
lor de aducŃiune şi a reŃelelor de alimentare şi canalizare transpunerea acestora într-un ansamblu de condiŃii
a localităŃilor. exprimate calitativ sau cantitativ, referitoare la
caracteristicile unei entităŃi în scopul de a permite
realizarea şi examinarea acesteia.

358 359
8. Confirmare - consemnarea constatării că o entitate (lucrare, avantaje sporite atât pentru organizaŃie cât şi
serviciu, document etc.) îndeplineşte cerinŃele (exi- pentru clienŃii acesteia.
genŃele) specificate.
17. Inregistrare - document care furnizează dovezi obiective ale
9. Conformitate - satisfacerea condiŃiilor specificate (SR ISO 8402). activităŃilor efectuate sau ale rezultatelor obŃinute.

10. Controlul calităţii - tehnici şi activităŃi cu caracter operaŃional 18. Neconformitate - o deficienŃă în caracteristici, documente sau
utilizate pentru satisfacerea condiŃiilor referitoare proceduri care fac ca, pentru un produs, o lucrare
la calitate. sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă,
nedeterminată sau neconformă cu cerinŃele
11. Control al calităţii în construcţii - evaluare (verificare) a specifice. NeconformităŃile pot ti defecte fizice,
conformităŃii calităŃii lucrărilor de construcŃii, în toate rezultate necorespunzătoare la încercări, documen-
etapele (fazele) de execuŃie pe parcurs şi în etapa finală, te incorecte sau neadecvate. sau abateri de la
cu cerinŃele de calitate specificate, prin folosirea de procedurile stabilite de execuŃie sau de controlul de
mijloace şi metode de control adecvate. calitate, încercări si verificări.
12. Inspectorul de şantier - absolvent al unei instituŃii de învăŃământ 19. Plan de control al calităţii (PCC) - document al programului
superior sau şcoli tehnice de specialitate, reprezen- de asigurare a calităŃii, care descrie ansamblul
tant al investitorului care este autorizat în cadrul controalelor de calitate, verificări şi încercări
MLPTL pentru a îndeplinii atribuŃiile de inspecto- necesare, pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe
rul de şantier. parcursul şi la finalizarea lucrărilor, livrarea
produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la
13. Executanţi (agent economic de execuţie) - partea contractantă procedurile aferente.
care realizează lucrarea.
20. Procedură - mod (cale, metodă) specificat de a îndeplini o
14. Fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcŃii. activitate.
o dată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul
scris al beneficiarului, proiectantului, executantului 21. Proiect - documentaŃie tehnică de concepŃie, compusă din piese
şi al ISC. scrise şi desenate.

15. Investitori - persoane fizice sau juridice care finanŃează şi 22. Recepţia lucrărilor de construcţii - actul, prin care investitorul
realizează investiŃii sau intervenŃii la construcŃiile atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construc-
existente în sensul legii. Ńie, în conformitate cu prevederile contractuale
A (condiŃii generale de contractare, documentaŃii
16. Imbunătăţirea calităţii - acŃiuni întreprinse în întreaga organi- tehnice de execuŃie, caiet de sarcini ctc.) şi cu
zaŃie pentru creşterea eficacităŃii şi eficienŃei cerinŃele documentelor oficiale (autorizaŃia de con-
activităŃilor şi proceselor în scopul de a asigura struire, avize ale organelor autorizate, reglementări

360
361
tehnice aplicabile, cartea tehnică a construcŃiei
etc.) şi declară că acceptă şi preia lucrările Anexă II
executate şi că acestea pot fi date în folosinŃă.
23. Responsabil tehnic cu execuţia - absolvent al unei instituŃii Documente de referinţă
de învăŃământ superior tehnic, reprezentant al
executantului, atestat în cadrul MLPTL pentru Legea 10/1995 (M.O. 5/13.01.1995) - Legea calităŃii în construcŃii.
urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcŃii.
Legea 50/1996 (M.O. 3/13.01.1997) - Legea privind autorizarea
24. Verificare - confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru
obiective a faptului că au fost satisfăcute condiŃiile realizarea locuinŃelor
specificate.
Legea 90/1996 (M.O. 157/23.07.1996) - Legea protecŃiei muncii
HGR 766/1997 (M.O. 352/10.12.1997) - Hotărâre pentru aprobarea
unor Regulamente privind controlul calităŃii în
construcŃii.
HGR 272/1994 (M.O. 193/28.07.1994) Regulament privind controlul
de stat al calităŃii în construcŃii.
HGR 925/1995 (M.O.286/11.12.1995) - Regulament de verificare
şi expertizare tehnică, de calitate a proiectelor, a
execuŃiei lucrărilor şi construcŃiilor.

OG 20/1998 (M.O. 147 bis/1998) - Regulament privind activitatea de


metrologie.
Ordinul 13/1996 (M.O.176/05.07.1996) - Ordin al directorului gene-
ral al Biroului Român de Metrologie Legală pentru
aprobarea Normelor de metrologie legală şi a
Normelor tehnice de metrologie.
M.O.516/25.10.1999 - Regulament de organizare şi funcŃionare a
Biroului Român de Metrologie Legală.
C 14 - Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a
362
construcŃiilor metalice îngropate.

363
C300 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe
durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii
aferente acestora.

P 118 - Norme tehnice de proiectare şi realizare a


construcŃiilor privind protecŃia la acŃiunea locului.
SR ISO 8402 - Managementul calităŃii şi asigurarea calităŃii.
Vocabular.
MLPAT - Ordinul nr. 31/N/21.10.1995.
MLPTL - Ordinul nr. 488/04.03.2002 - Procedură de autori-
zare a inspectorilor de şantier

NRPM - Norme republicane de protecŃia şi igiena muncii în


construcŃii.

O.M.l 775 - Norme generale de prevenire şi stingere a


incendiilor.

ÎNCERC - Glosar de termeni specifici sistemului calităŃii în


construcŃii.

C.O.C.C. - SA - CondiŃii tehnice generale pentru executarea


lucrărilor de construcŃii - Lucrări de instalaŃii
interioare.

C.O.C.C. - SA - Manualul Dirigintelui de specialitate în construcŃii

364
ANEXAIV

FORMULARE

1. Proces-verbal de predare-primire front de lucru


2. Proces-verbal pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce devin
ascunse
3. Proces-verbal de verificare-constatare a calităŃii lucrărilor
4. Proces-verbal de control al calităŃii lucrărilor în faze
determinante
5. Proces-verbal de control preliminar
6. Proces-verbal pentru proba de funcŃionare a instalaŃiei
7. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
interioare de canalizare
8. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
exterioare de canalizare
9. Proces-verbal pentru proba de presiune la rece
10. Proces-verbal pentru proba de presiune la cald
11. DispoziŃie de şantier (informativ)
12. Raport de neconformitate (informativ)
13. Proces-verba! de control a continuităŃii electrice şi a
rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor
14. Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
15. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/Ńevilor
16. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la
instalaŃiile de ventilare-climatizare
17. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel
liber
18. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele
magistrale sub presiune

. 367
Anexa I V. l Anexa IV.2
UNITATEA.............................
UNITATEA ........................................
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
FRONT DE LUCRU LUCRĂRiLOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr ...........din.......................
Nr ............... din .....................
Delimitarea frontului de lucru predat (poziŃie, nivel, axe etc.): ............

Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr ..................... , Faza din lucrare supusă verificării: ........................................................
planşelor nr ..................................................... inclusiv documentele anexate
care atestă calitatea lucrărilor predate de către .....................................în calitate
de predător şi de către................................. în calitate de primitor. Elementele de identificare (sector, nivel, porŃiune, ax etc.): ....................
Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe,
existenŃa şi poziŃia golurilor etc.) ................................................................ ................................................................................................ .......................

Concluzii;
Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr................................
- se (nu se) acceptă predarea-primirea.
planşele nr..............................şi a reglementărilor tehnice în vigoare...................
- se va accepta după luarea următoarelor măsuri, la termenele înscrise mai
............................................................................................................................................................
jos. .^efectuarea de corecŃii şi remedieri, soluŃii indicate de proiectant, etc.)
Concluzii:
................................................................................................................
Numele . Prenumele Semnătura ................................................................................................................
CONSTRUCTOR: ............................................................................ .......................................
BENEFICIAR: ...........................................................................
EXECUTANT: ............................................................................

Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluŃiilor date (te


.......................... prin.................................................................
Se confirmă executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor. Numele Prenumele Semnătura
EXECUTANT: .........................................................................
Data........................................ BENEFICIAR: .......................................................................

Numele Prenumele Semnătura Atestăm refacerea (remedierea) conform prevederilor proiectului.


CONSTRUCTOR: ..................... ..................................................... Data ............ '. ......................
BENEFICIAR: ...........................................................................
Numele Prenumele Semnătura
368 EXECUTANT: .......................................................................
BENEFICIAR: ......................................................... ................

369
Anexa IV.3
Anexa IV.4
UNITATEA ................................. I.S.C..................... ...............

PROCES-VERBAL PROCES-VERBAL DE CONTROL AL


CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE
DE VER1FICARE-CONSTATARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR
încheiat astăzi ............................
Nr ................ din
Nr. de înregistrare la I.S.C.______________________________________
*).................................................................................................. Nr. de inregistrarea la societatea controlată |
Cu ocazia verificării efectuate la: ...........................................................

Au stat la baza verificărilor următoarele documente:................................. Ca urmare a controlului statului efectuat la faŃa locului de inspectorul de
specialitate ................................................................................................
la obiectivul ..............................................................................................
Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat codul............................................ ce se realizează in baza autorizaŃiei de
următoarele:............................................................................................... construire nr ..............................valabilă până la data de .................... obiectul
........................... ce se execută pe baza proiectului nr..................elaborat de
..............................................., verificat de:
Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ......................................
Numele şi prenumele Atestat nr In domeniile
1 ......................................................................................................
MenŃiuni speciale: 2 .....................................................................................................;.
3......................................................................................................
4 ..................................................................................................... :

responsabil tehnic cu execuŃia:

Numele şi prenumele Atestat nr. In domeniile

Numele Prenumele Semnătura la faza determinanta: ................................... ....................................


PROIECTANT: ........................................................................ in prezenta executantului: ............ ........................................................
BENEFICIAR: ........................................................................ reprezentat de:.......................... .......................................................
EXECUTANT: ........................................................................ cu participarea beneficiarului: .......................................................... .............
reprezentat de: ..........................................................................................
*) Se completează pentru toate fazele prevăzute in programul de control
inspectorului de şantier:............................................autorizat nr ...................
şi a proiectantului:......................................................................................
reprezentat de:...........................................................................................
370

371
In baza prevederilor Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în Anexa IV.5
fazele de execuŃie determinante pentru rezistenŃa şi stabilitatea construcŃiilor,
aprobată prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a reglementărilor tehnice în UNITATEA........................................................
vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind:
- calitatea materialelor şi a elementelor de construcŃii puse în operă,
- calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant şi proiectant cu prilejul PROCES-VERBAL
verificărilor efectuate în baza obligaŃiilor legale şi contractuale. DE CONTROL PRELIMINAR
Nr......................din ..................................
Se constată că:
- SUNT (NU SUNT) asigurate condiŃii corespunzătoare de continuare a
execuŃiei lucrărilor.
- SUNT {NU SUNT) respectate detaliile de execuŃie prevăzute în planşele:... Cu ocazia verificării efectuate la: ............ ...........................................
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ............................
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare:
Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au
rezultat următoarele: .....................................................................................
MENłIUNI SPECIALE: ......................................................................

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ...............................


...................................................................................................... ...................

MenŃiuni speciale : ..............................................................................

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ


CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

Prezentul proces verbal a fost întocmit în ............. exemplare, câte un


exemplar pentru fiecare semnatar şi originalul lai.S.C........................................

Soc. comercială Numele Prenumele Semnătura


I.S.C...................................................................................................................
BENEFICIAR ................................................................. Numele Prenumele Semnătura
PROIECTANT ................................................................ EXECUTANT: ....................................................................................
EXECUTANT .................................................................... BENEFICIAR: ...................................................................................

- 373
372
Anexa IV.7
Anexa IV.6
UNITATEA:
UNITATEA................................................

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANEITATE


PROCES-VERBAL A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE
Nr.... din. ..........................
PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI
Nr .................. din...............................
Denumire instalaŃie*) ........................................................................
Proiect nr........................................................................................
Privind lucrarea:.............................................................................. Caiet de sarcini ................................................................................
Executată în cadrul contractului nr ......................... din .......................... Proba a fost efectuata conform **) ........................................................
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .............................. In timpul încercării de etanşeitate, instalaŃiile s-au umplut cu apă după cum
urmează:
- InstalaŃia de canalizare a apelor meteorice, pe toată înălŃimea clădirii:
în urma probei de funcŃionare s-au constatat următoarele: - InstalaŃia de canalizare a apelor menajere, până la nivelul de refulare prin
- (ne)încadrarea în valorile şi toleranŃele prevăzute în proiect; sifoanele de pardoseală sau ale obiectelor sanitare.
- (ne)funcŃionarea în parametrii normali ai elementelor instalaŃiei încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităŃii pe traseul
ObservaŃii: .............................................................................. conductelor şi la punctele de îmbinare.

Concluzii:
- proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare a fost
corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare;
- nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de
In concluzie, se constată că sunt (nu sunt) asigurate condiŃiile corespun- îmbinare;
zătoare pentru efectuarea recepŃiei instalaŃiei. - încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la
executarea ultimei lipituri;
- conductele prevăzute cu elemente de mascare şi izolare se pot izola şi
închide.

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ..................... .............. ; ....................................................
EXECUTANT: .................................. : ...............................................................

*) InstalaŃie de canalizare a apelor meteorice/menajere


**) Se va indica prescripŃia tehnică
Numele Prenumele Semnătura
BENEFICIAR: ........ .......................................................................... 375
EXECUTANT: ....................................................................................

374
Anexa IV.8
Anexa IV.9
UNITATEA .................................................................................... UNITATEA...............................................

PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANEITATE A CONDUCTELOR
PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA RECE
EXTERIOARE DE CANALIZARE
Nr ................ din .....................
Nr...................din ........................

Denumire instalaŃie ........................................................................... Denumire instalaŃie ...........................................................................


Proiect nr ............................................................... . ...................... Proiect nr ........................................................................................
Caiet de sarcini.............................................................:................... Caiet de sarcini.................................................................................
Proba a fost efectuată conform ....................................... ..................... Valoarea presiunii de probă .................... (bar), conform proiect.
......................................................................................................................... Timp de menŃinere la presiunea de proba ..................... (ore).
Incercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităŃii pe traseul Proba a fost efectuată conform'i ..........................................................
conductelor şi la punctele de îmbinare. în timpul probei nu s-au constatat:
Concluzii: - variaŃii de presiune la manometru;
-proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare a fost
corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare; - fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.
- nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de Concluzii:
îmbinare;
- încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la - proba de presiune la rece a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi
executarea ultimei lipituri; a normativelor în vigoare,
- conductele se pot izola şi închide. - proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaŃiei (vopsire,
izolare termică), de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanŃuri în pereŃi şi
planşee, sau de înglobarea lor în elementele de construcŃie;
- conductele se pot izola şi închide.

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ...................................................................................
Numete Prenumele Semnătura
BENEFICIAR: ..................................................................................................
EXECUTANT: .........................................................................................
EXECUTANT: .................................................................................. ...............
*) Se va indica prescripŃia tehnică
*)Se va indica prescripŃia tehnică
376
.

377
Anexa I V. l 0 Anexa I V. 11
UNITATEA................................................ UNITATEA ...............................................

PROCES-VERBAL DISPOZIŢIE DE ANTIER


"PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr.................. din .....................
Nr .................. din...............
Contract: ..................................... Beneficiar......................................
Denumire instalaŃie .......................................................................... Lucrarea:....................................... ......................................................
Proiect nr....................................................................................... Faza de lucrare neconformă:................................................................
Caiet de sarcini ............................................................................... DocumentaŃia de execuŃie:............................................................ .......
Valoarea presiunii de probă.....................(bar), conform proiect. Zona de lucru în care a apărut neconformitatea: ................................ .......
Timp de menŃinere la presiunea de probă.....................(ore). Raport de neconformitate nr./dată:.................................................. .......
0
Temperatura agentului termic .................... ( C), conform proiect.
Descrierea neconformităŃii şi a modului de rezolvare: ................................
Proba a fost efectuată conform *)..........................................................
In timpul probei nu s-au constatat:
............................................................. ......................................................
- variaŃii de presiune la manometru;
- fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări;
- deplasări ale punctelor fixe. ......................................................... ........................................................

Concluzii:
- proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi
a normativelor în vigoare;
- dilatările şi contractările elementelor din instalaŃie au fost preluate în condiŃii Concluzii:
bune;
- s-a constatat rezolvarea neconformităŃii conform soluŃiei date în raportul de
- proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaŃiei (vopsire, leconformitate;
izolare termică), de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanŃuri în pereŃi şi
- se dispune continuarea lucrărilor.
planşee, sau de înglobarea lor în elementele de construcŃie;
- conductele se pot izola şi închide.

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT: ...................................................................................
Numele Prenumele Semnătura
*) Se va indica prescripŃia tehnica Inspector de şantier: ............................................................. ,.
Responsabil tehnic cu execuŃia: ................................................................
378
379
Anexa I V. 13
UNITATEA...............................................

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE


l A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR
Nr................ din ...........................

Privind instalaŃia: ................................... ............. ............................


Executată în cadrul contractului nr.......................din....:................. , proiect
nr................................
1. Controlul continuităŃii electrice a conductoarelor cu izolaŃie şi manta (a
cablurilor electrice):s-a efectuat după montarea acestora, aparatul de măsurat
indicând rezistenŃă nulă.
Din verificările efectuate au rezultat următoarele: ..................................

2. Măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a instalaŃiei


a) Valoarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ a fost de

b) Valoarea rezistenŃei de izolaŃie între conductoarele circuitelor şi coloanelor


a fost de ...................................................................................................

Concluzii: ......................................................................................

Măsurătorile au fost efectuate conform .................................... cu


aparatul .............................. tip.......................seria...........................

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ....................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................

381
Anexa IV.14 Anexa IV. 15
UNITATEA ....................................................
UNITATEA...............................................................

PROCES-VERBAL
DE ÎNCERCARE A PRIZELOR DE PĂMÂNT PROCES-VERBAL
Nr ................din ......................... PENTRU PROBA DE ETANEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR
Nr ....................................................... din ........................

1. Locul unde se efectuează încercarea: ............................................


Denumire instalaŃie: .......................................
Proiect nr.:.......................................................................................
2. CondiŃii atmosferice:
Caiet de sarcini: ................................................................................
- temperatura aerului: ........................................................................
Proba a fost efectuată conform *)..........................................................
- gradul de umiditate al solului (umed/uscat/foarte uscat): ..........................
încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităŃii pe traseul
3. încercările, măsurătorile executate şi rezultatele obŃinute: conductelor şi la punctele de îmbinare. Concluzii:
- proba de etanşeitate a tuburilor/Ńevilor a fost corespunzătoare prevederilor
din proiect şi a normativelor în vigoare;
- verificarea continuităŃii: .................................................................... - nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor şi în punctele de
îmbinare.

- verificarea rezistenŃei de dispersie: ....................................................


mele Prenumele Semnătura
BENEFICIAR:
Măsurătorile s-au executat cu aparat................................................... EXECUTANT: ........................................................................

tip ............................................ seria........................................................ *) Se va indica prescripţia tehnică


încercarea a fost executata de:............................................................
4. Concluzii: ................................................. ...............................

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ............................................................................
EXECUTANT: ................................................................................. 383

382
Anexa I V. 16 Anexa IV. 17
UNITATEA....................................... UNITATEA .................................................. A3T4T>WJ

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANEITATE PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANErTATE


A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE A CANALELOR CU NIVEL LIBER
Nr .................. din......................... Nr...................din.........................

Denumire instalaŃie ......................................tronson*).........................


proiect nr ................planşele nr ................... caiet de sarcini ......................... Denumire instalaŃie: ......................................................................................
Proba a fost efectuată conform **)........................................................ Proiect nr.: ...........................................................................: .........
Etanşeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda ***).............. Caiet de sarcini: ........................................ ..................................................
Proba a fost efectuată conform *)..........................................................
incercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităŃii la îmbinările
transversale, longitudinale ale canalelor şi pieselor speciale. Incercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităŃii pe traseul
canalelor şi la punctele de îmbinare.
Concluzii:
- la executarea instalaŃiei (tronsonului) au fost respectate prevederile Concluzii:
proiectului cuprinse în planurile de montaj şi detaliile de execuŃie, precum şi - proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber a fost corespunzătoare
prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare;
climatizare 15-98; - nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul canalului şi în punctele de
- calitatea execuŃiei canalelor de aer şi a pieselor speciale, înainte şi după îmbinare;
montarea pe poziŃie, este corespunzătoare; - canalul se poate acoperi.
- s-a efectuat verificarea modului de fixare şi susŃinere a instalaŃiei
(tronsonului);
- proba de etanşeitate a fost corespunzătoare prevederilo**)' ....................
................................................................................şi normativului l 5-98;
- canalele prevăzute cu elemente de izolare şi mascare se pot izola şi
închide.

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................
Numele Prenumele Semnătura
* ) Delimitarea porŃiunilor de instalaŃie probate (poziŃie, nivel, axe, alte repere)
BENEFICIAR: ..................................................................................
**) Se va indica instrucŃiunea sau procedura de lucru folosită EXECUTANT:.........................................................................................
***) Proba cu fum sau proba cu soluŃie de apă cu săpun
*) Se va indica prescripŃia tehnică

384 385
Anexa IV.18
UNITATEA.............................................

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA


CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE
Nr ................. din........................

Denumire conducta: ................................................................ ................


Proiect nr. ..............................................................................................
Caiet de sarcini
Valoarea presiunii de probă:...................... (bar), conform proiect.
Timp de menŃinere la presiunea de probă:...................... (ore).
Proba a fost efectuată conform *).................................................................

In timpul probei nu s-au constatat:


- variaŃii de presiune la manometru;
- fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.

Concluzii:
- proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a
normativelor în vigoare;
- proba s-a executat înainte de recepŃia provizorie a conductei:
- conducta se poate acoperi definitiv.

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: .......................................................................... ........
EXECUTANT: ...................................................................................

*) Se va indica prescripŃia tehnică

386