lEI h'i!>m~lIiJ [0' LilJ'til1loamer,icino till; ~ a Com U1rn~cac ion E:d!.le I.ltlvil. 0 LC E.

) fue ClfCil:d 0 en 19i6,~ 'CClH'll a(>O'fu d~,"odos 1015, 'ii:iJ'S~~ ~'il.UIiU:I'.ilmer~caf!OS, Yii'lam,pilfC' de un eu'n'yeIWli~o c!ii!:il'brado entre las NildDne~, Unidit5; IP"U,i) I.,.. [Edu~'lll:ioni la C~etn;~i1: y la ClII'lnu<l. (UNESCO) y el g,obie,wo de Mcxh;:o, paw,\ll con'tr~bu i rill m~jowa'nIfl h!l'~UO de Ii! e~hlllr;:i!~~O,n ill mlril\!C~ de~: usn, de rnedles 'If

ree ~rSoS ,!!Iud io'Visui.li~I~~.

A par Ur de 1: 97',8 j c! I UCE ,adq,uh11Ii\lC:al':"d:C:Ler (h! Olll,iilfflji<sm oiMer'naci,cmal CCIn1 il.Ut(H'II:Drn'I'l~lI de ,gtlstillifli con pClrsonal~$riI<IId 0' pfl:f5a,rn.eria, ~Ulfidk~ y pa-

IP rap io~al s(:lf'vh::iu th~I~5, pi! '~!ie:s d e Ar1I1Idri'~. ~ u na y el Cario'r/:;' Sus objet.ivGI5 eonsisten 11:1"1 la eoopera.ci6~ regtonal e:n ~<I irnYI~:M:.~~;u::i6'n~ IiXP G:r~~ifJnti!liClio n~ prc!d UCC jo fII Y dIIfrfu:!;io.n de m'~ler.j~)~, O'!!udi:ovt'~ual~~, ~11;lj 'fQrm"c~6n y c,apac'~· t..achjn de reCUrMiS tu..! manes en e~l ,~rfil de 'Iatel> I'iI:Dj'o,~ta 'lJdu,· c.ariva la re,copilaciorn de m'i!. tertUcs y datu menulc~6n ,!t!li.ld i iJVI5IUI~~,~~,j 'Y I'O'~I demas que

CO~'Ijf€:n~an Oil. 'los E'§, :t.adQI~, mJ lemlbtfo~ .

Ca I'D Sedle en la Ciudad de ~lh.ixh::i(I,.1 ae ~ui'll~imenl!e:el ~ns ~I~ L:u~a, tatl] noam eriicano die la C:~municac1o[il E,duca~~vil. ,esu. :~:n'~e ..

C1tado POll" les s.~guF~Cll'lt~5 pa:(SC:$,i

[Boil i viilt Cldu m bia, rCosLiI :Rh~il!., .ECUiI,Q;OiJ" t E~ S~rov3:do[j~ Guat:em1l1iJ:., HlIIat, HOflldl!r~::it MIf:deo~ Nic~I1!i~,Ua~P:a:narna, P'~lflaS,IJIOJi~~ "I Verne· trUll!mill.

III!.CIE: CIW:~ d~~ r~ c n~~ NO. 'If:!:, 'CiIiI. IE~ IJd'DIi r:I~ HuJIP'lJli:W, Dr.I~i:, 11~111:i.i1, ~.P. li1:380. Mbl"!1!. D.F,

EDITORIAL

La diversidad de mgulos y enlnques COl1 qu.e ~a15 re- 6l~xiofiles en tome a la ~eC:l1D~O g'O'lI fold UC,ilI tlva fueron wardadas 'en el Seminario Internaelenal que, eon ~:lh,~ fin, OODVOCaIDOi!i a pr:inclpioiS de a.fio, oonfLl~m61a P'i2dillt!nci(l de nuestro prcposlte.

Pudimos constatae en, ese es-pA!do 'qu,s Itanto en su ,dimensi61l're6rica como instrumental, Iii. t,e,cflolog~a educalivllIl hi! qnedado distante de poder er eseudlada y run plead a de maneraprovechosa en nuastros paises a partir d las, premlSEl.S ,"l referente!! te6rico-,rnetodo,16,gi.{)Qs con q;ue es to' !jie ha Ilevadoa cabo, tr,lIdruci,omlillmente.

Muestea de ello, es el e'lalboorado lbagajE!' arSl.I.:Menhll eon qUE' ]05 autores de' ~os materiales ~ndu.h;lIDs en esta edid6:n ,ooruro[1l'ta n """;cOI)"I \J.ruI acnh:ld eminen t:emente a.eademJ,'CI:l- SUiS afirudadt!s,y div,erge.Llcia:!l en cuanm a 105 orfg!enes y el sustento ideot6gico-concep'l~ual de IEII tecnologftli edueafiva; Ass, apcrtadones de esta a dlversas esferas del proceso ed ucati \1'0;' el matiz hls~6rko de sus acepcicnes f su base estructura Ii c; sf come f'I!Specto d€/ un ['!1lOvado concep to de I a misma, aproplado al futuro u\mediMo de 10. n;:p.6n laHno~mericana.

Sir'1 duda1 con diruogos de esta natu:raJ,e,za qui,enes 1I1~~ salen 'ben ficiadns son l'OS Iectores y, junto eon elles.Ies destlnatsrtos iruned,],ato!:j, de su quehaeer educativn. puesto que' el encuerttro iI qu1 propuesto se vEr;i enrlquecido con suspropias ('unc]us~one§ .. Por nusstra parter 5010 resta agr,egar que tenemos la certeza de que la b~'mica -astJmida en su sentido lnas Iato cornu "obra del hombre en benefldo d~ nomb.re'~- no encadena sino que libera.

cnNSEJO 15UnORIAl lJlkJ!cnJN r~~d..: [li~ ~W;iI.'tO!: C~D16Jii

COORDLNAOO'R !EDITORIAL Sllmu>i!J Ii!;Il<ld~ SSf!;c:1:'Iij,)i',

EDITORES ~,;\triid", ,AN:[])'" Ml~ilu 1<Z.

C..wrl:~1 ClII'b1!jIlIVil~ ~ru Ou!flOimcllti; C.tilll!l:!f1tdln, DJIDilin El.W'k"lu C!iin~~ R~Ul'liAmf~ro Ceoti.1'l.'I!I' MQlrue5i '!I,I\elbql:L1!lE.

J'~ EJroa8iJ,A,~~J.!~l!>i riidw Q,ty"''f'OIl.I!U11I mhr"to ScltllRl.l}'\III

rl'tCDIJCCION bw i\ Si!1ili:. Olivw_

,DOC UM.IiNTJl!,JC.IU:N ~b. Trinid~dll!;t[nwo! ~Itll!ll~

REALJZAC]ON

S:ubdi'lfl!'rt~'~ dl ,\rriU~ C~(,jbr.~rrrr~

CIISEf.lO mrrOlUAl Of DlkBRl\..\t.:i\CIO:;; Vic'l~r Mi~] vrk]li~ E..rriq;u:\-"J:

~Ql~iACtON i't.1 m~O;J It. li!!rMH~Z: \l'MUl' M,1.! tiI~~~;ll~

I LUSTRA,CUlN ril..,,..ndrn"V~O!'z M(r~1'Il'I M,l, :5;!rm!.VI~ AlwlW: S;;1'rm:

OOJt/!~iIQl3U::~Qr">l1WQGF.:A fiCA lti ~ro c...:l~!lduoi\"Il'I:u:;l , 1\~I!fi(1IiI'l,_~rn A:r:g'u,i,'Illl L;iW..! 1:;, Ar.~':U MI c.~'ii;nffiI

,c.aJjl:R~OCI(;JN TlI·m:;.~_#\ 'p ICA MClfiLo:] lb"-.-d.:l t..:L.u tII1!Il!t.

rOlOCMflA. ~ 1~lro V,(!lftiiMi G~il Albilrt!1 l~Jl"il"'E8cll:mJlmll P,ilih]D de 11'1 CnlZ. E:;1M~o.

u .. t r R,J;SION

M.~gl~~J J'.. 'Ml!lllIz J il[l !~mlz '0,= flfJr~'!I' V;:Licl)~riUt:!l .. 'l:rmllilil'l'lft1 Umnn .MIliJ"t[nil!.ll Wlt:!J'C1:I All!ltniti u-tm ~~'$\1 El.l1:1-0LtI ~i."': C.

T.1Mm1!!,IUCE..

r~",~".\,i.I 11 C~IN""''''''''''' t:~"1IiI ft '~rgj pmbllmaOn d~! .tn~mnl" J .III.lnt:ltlmrfl" ru,~,' dr III C~m\!llutMil6f1 [!dIlCl!lIIWI HI .. ,cr.) ~ ~ Iio tr [bl~fi' rL).! IJiI! "-li!.mihili j;I 1&~n~nHHlIi"L"f!~[~fl L'Q .,t,.,jUlrl"'I~"', .. hi rnuvi!:!' ~. (I~nbEl.1~ IfIli!l!it'!lllU.EIilIe ~~ ~ I!II J!,lIit.riL"LI 1 . .u:~li, m ~fl~ r ,(.Ipi 1"'-''''' dUII.LIlll!.; LIb' 'Nglh'llln{,~rrl~d 'If "EunJpLl 1..aI p.mtLl" ill! ~i,,!~ .'ApLI.1,"~.ll" ~F1I, .. Ina~L ~ f~.ulwd .... "'~~~1!"I'r''T~ihIIM',<I drl "i'lifll' I .. i'~F'n~,~""~(HII"~fI! p r('rnn'l '''i~ r~m,~!j.M~ i1 II.IM liO 1!!q~lj\ll,". !I!~V~MIM!~~ L:lL'l:jq_ n ICE, C~!~~ dlt'l 1"'i'f~1I' N "" 4[;, 'l:'~1 qi'I ... ,j,. 1'1'1:111',,1.'01; f'li!I~&~rl"M ill,lr;m. l:J' LoI.~U. Mr'l;I€L" [J to Hi\X, ~~ ~ ·i!tI-1'G

N'II~ '.'f;lHj!1C1.'iiJ'

P.I~~ 1a~~ili;,.:i'-'h)'~II.~u ,1,11i!_~1!;1ft'A"'m~~"'~I"""" 1I,~!Kil.tU! iii! t:.o,IiMiil~ ... un "t:ntibal1'Ji"1nrio> 1."..,1f:j~ .i!ru.l"_W'r~"ll!!!I_.~i!I~

"""1ItlI,,,~

:m!i~ till !'<lloq:" N!.dl"", 'TI~.Po>

, C(1IVllijlo\qO';.~ MJiIn.;l''l;n:'~ifl'!ZlIr~nll~' r •• ".~1 ANS_.MMlluftk1n;J;

P~r:ii~n:tJley fu!tWlO d!~ hi ~!i!Ol!lllogi~ Ii!liIgl:l!t1,vli1I. 1(1nll're Sn'mlIrWnR r .. Up~

Un:;!! ",~;r; HlJ'9~ (;6.~ I~ Ile~.!J'log;la, 'edu~IHvll. OIpmiPii"d:~ puedM!q!il~~f:llIr 1!l,!:,d:g~'il!ci,6:1li.

£ilm/li:: faiullt'11.r

Ag!l!lt'lMli~n~o, d,e;lip;1f.il;digm,~in!~l!i1itJlJisdF'~.in.3r ,~t~ JI;~ tem!Di'ogi;a ~dUCo1lw. D,utSqwlr€!,da. de ;IliIU~¥i! s sintll!si!!. .Al{crn A. Pol~1I {'I11to

lA ; mse .... ,'iI~ ~!i:moJID,gi.lli:!i !im Ies viejo!i yil~'j[m.pre ¥~g,e:n~'e~ d~bii!J,t!!{i.

Edm~ Lfi wlr~

l'ern!i!l'~ogIi iI. edig,ciI!cilIlni!l, Il.lUdJad del .. Il,d w::~d6n ~1Ii Am.'rICol L 11i:n~. i Op~l'Jrl dill! <l:01J1ii!ie.fVi:I.:1.~ilfin! de tlrn!l1 st_i!.cw6w?

R_ttl On Cru-.Mi So,rVl!d:ol'

1','Enul[.\lr:i, psi,c.oi:dut:,di'VOll!ii y i:CII'l'1I~\!)!~O d'll! ~!l!!'i.e:nilim;:oI. U'liI~ clip miX'iPl''Id6Wi1 'I)DgWll~!i dtlvil1i,lil;.

r,I1t'iI'2 3 •. ~ l1!!i'il:'IfrI!f'f'i6fi1 Y cQ<~p~.",Hvtd.iid. e1il! cl;~jprre~ulliiz;iI,j c.

M 1lI"'~ril~ a.~'II'IIiI~a !J Mflflg-ros FlgiUen,la

CtDMU._m,c~cl:6n gmilplam -. POVc3l ],i1Ipn'MIil'I:'i:O:n. d~!I!iJJ~l'I:W!ii. lp~ M~rUi'1)!!'Z Tmero

Presente 'y futuro

Idle Iatecnologta educativa"

La 1~~Jrnica. ,romo 'feaUdad s,ocial

'L j;lJ t~l:li,~a es u.n.a ,l'eaUdBd inC1ll~$lti~iI1ltb~e, nu s6lu eEl!

nu~stro!!l dii~~ ~i riil1_ que ~p~. feCi! li'il1l,cu!'(ldtll a Los MJiimos ,on· g:enB!l, d~I.a. dv~ 1:i:zad6nJ @Jl~,e;nd ~endu pur birn I,i"t< !:II1JP i!md6n d ~ la Illeri'! d~pel:'uJenda dl:l ,ia !:'I~~ l~_w-aIDeza pllI,r pMl-e dd ~~ro hUl~ HilliIlIl'!Q1'. liI, 't6cn i t<l es, ~C'lor' tanto" un prnd UI.c~O 1,'1wmilll'l,!) .sul'gjdo p.'Uit f.Jti IUJif ~li!v:idi! h'l! rnaaa, dcselU:a~ d'Li!nador del p 1I00gn!&tI' q ue ~up(')ne I1!n .$'mf b'l~:'i,IM!m'li~ ," ~~d d~ hIs oone! idonamimto:s. die la nilih,,~ lI"il,~Ii?M.

Act'ullI'lmalMe ,00 ,MconI;r;i!f;~!1I"lQ:; fflingUJi! GlmiJi'lQ d~ [1<:'luflci6n h~~ nt':!!~''i!! drdlde filii') ~tl!o pre !WI t-e la I~knlca. rero.lq'p,~ ,eo ~ti-erll:'1~ pnl" '1~'l:1llJii,c~? POI' tlKnie;) :iI!! enUe.nde, <liquel, "~mjILl![1Ito de:ru::::clom::'.~ ctmmlifll!tdlasqJul'! ~ mtll1· !11tlf!~1'! ~ ~'il r~Qhu;i Iln dl\! pm,bl,~mj}s. EstoiS pmilh,111T111'S, 00' fllillO y.tJ SI! Ib~ ~j"lclit1'liclol pUOO'~iIIl s~r dlii! n,M,l.I.rilll~Z:.l ,fl.I!uy d i,vel:':!lJ. :p',fll. bb,:fill'{I~, fiI~iicr.~. b~uI6Woo~. :;.oci~~ t~, b bkli'lic!,!,perten~e all "'~l!-gl.Wni.1o Mundo" de Popper. an 'tan~)J su pOll'le \lIna 5i::;~eml!JtiZ;jJ,d6n ]~~it.l,. !Jl1!.osrul(,lu~,nuls WlP..ltlallils, ",unqu ~ I [q ,~encli!'W ~e:l' ,I~ in::l~<li" dim 1:l'.i'I ril, ~tlmllij'!t I~I Ipr.d)lil.lnal fin cu~liiDrn. $j por.-.o parLe :supone 10:1 ~u p'l!radi{ir1l de~' curso !'!I;orrnfll de .liII n.1;lulI"olIDe.la" pm Ob'~ :fl1ill"te I;ili,fll,.

bi~n ctlnll~\!~ :~!IJ :~ul~l!:Qct6n dl;!l aduM' ,bll,IIMiln:n ,I mtpr:nvi~adn, Pelf' ~nsa)'o Y 'I!'trOr.

De MUeOOl'! ~mll (':!~ ~ pe:IiVili.1 mom db 101 ~ica ha itCl\II.il~ do ~bare ~1t ~.f3I~ tI'i~~oo·!i!ti'ltull1l:J nndu~da Ii'!! hUlmI'I.wIllj, paJr;~ i!QPlf~lr sus rui rmbldor1iJCS till ;lI[,iiI!i dill ~'m; li';li-

(~) .-

lun'!,~. 'hi :I~ l"IIi\'wl i .. ~['i6.i1 ., 1!\\1 h~j SI-

d~[1 '~'Cedt:a ~ del CilllwfiCil;li,fn d . lldeshumanhilldura" 0 "omt!.-lhUmiIffi1"" qUi~ mUd'lnlli veces su 11ll' ha 'I]tII.~d:o~ pue:w::. que es .mill! dl.~ ,~lOmh~ '1!1l bm~~ d!.'1 haiil'lmc;

Ahara bi~.c~!I1d!l se 00 OI,plkildln, ')' :OI'l i'l,plnCll paml domlin.1lir u dest!l'1l:!li r Ili Ius d~ !lJl!f'l!!i hwmm'1llfl~ n paMI (J,P,si:rUllt iIlUU\''iCrim1:'fIa~ d.olmcnh:: la mI~IJIFoI~!!ZilI d~' I1U(!!ifi!u Pl'!1t~mo,. em!])~ si n~\'IF.I plenf'l ~l:idD ,e,1 canlfirn'~'ll de "d'~h'lll· n:;I!.""i1i~dioil~l" ~I 1~i1:li1ti-hli nfIiIinal". :rur~ '1u~ en ~Ieseg[liilfllclo _casu. _ 11:\ llik'nrJ!;ol s@. vuelv~ Gl:I!f!lm el hnmbro en generall. aunq}~e pli.led.a bmefi~ ('il!lr ~ U fI gru,i)O de ell(,\$. Par wiI'l$icmen:le, ill aHica 'qlle< pued'll! hZlOl!wse ,,1 ~ lik:!~]CiI d~bed. oone. t.l:l' a. Iq,lbt~ llape! de ~pli(<ld.1l11~ .se .re~e'lt'. si rlU 'qi~R! ~. imdi~rOO~a ysimp:~islli&.

LA. I f:.Ci'\.::olbi:tri'l tdiJCi'!, Tllv,\ S~ ~IJ\. v~S'l"o~lnJj,.da EN E~ ·OlO' dtJ 1~~JAA.f"M·' de IA Rf.'1oclQN Iln:cl!\ IlO'S 1;n.'1RAdk~~ ]IO:;~OCMficos.. QLl ,rUE~"" I\UPfMl~ dl "'t.,\p.,:rllJ~

ACfd~iCl!l Ei~ su O'!ItOMEN I'D. Nu

nh~TllNl'l, in. ~lCllllC1'1. Y IA 1\11 1II'.J(i6.~ Q~ ~ 'ijuh~ij: ~nJ\ "'l ~ li!\rf'l' (UN ~!jjl~'~ l' ll!l:.MJtVI;ilo! k~ pHObl!;'l'l~' t:dlJC\'~. A.~CiE iNE!!ro~blt1li.1,~1J!E ~,rN:~ulAdfl ro~ IlJ~~ ~IFM~ FN QU·~ d[I!,oti\~d.!\ CtI,IUdA:d [N Ik\ moo\cTo"'ll.

----- (J). -----

• .El h ·lliJ !;ill'!'n!SptFnd-l: II. 1111 pmmcill Pl'i'_ ~m.drJ pur i!'I ftll'~tl' "" ,~I.S.m:i~ri~ ]~ IlI!!'!il;rgffn.1l; TI~ll!"dl1~~ Sd.ur.l~l~ ~ ~ 'C.unlii·~1J Lt~~'ri~JII1o. ~ltiliW'oe.uIg p,;iIr .. 1 ILCE I>' uli"i!.r.'ii:lo ~11I1.1 ClUliJold d'e:, :',Mc.o d~ :111. ~I ]1 d~ m,:u'l';'~,", 1 'SI9:t.

,0. U;liv-._",,;ti!Qd A~ILfmalP" 'IIl.1l R"Il"(Pl(f,",,'

1 StIr t~i!fllp d'~ ~ I~!' pililiff.l." idmrlpI:\' pufo\!iim ~l<!i,l1.Iil!If b i~ lI' qUi1 cl ~~mmw ~~lIo!)ju:llin~ Ill:! 1t!;mjJ W'IlI ~1IIll!r;. pn"hou:rDI1Imii~~_ ~I. ~!lI!"I d. b! ~d"'liIiP:lI~iall!· ffi!ilmIl ~Jl[m,pJ:ii!!~ m~lHf~ lmT""rl~ "- fi!'IDib!"~ ~~ilIT III ,UMl;> i:b lh"lgru.~UQ\ qUi!'Iln'I!Jfi!1l'.' rI. ~ti,dt. !"lImo «Jill I~ ,dJ.(J)!) ill! b ~d$1!!I;J:m .. «m LI P~~i'! 41£1 ~ .. (J ..... l'Il~!)d:tl" d-, 1:.1 ~knlro.

.2 iNUilll\imI~!~: qui:B'U' ~\~t1~!TII" lm't., ,~I til!:!m' p.-u'IIJ M ~ ::tI~tot1l O!!l~~~N'lm~ 'pl-!""'In qUi> ~ M n ~l:I;TdQo rJ.\l~' t'\I m~lndn ~N1lIp;!!Utl"'ll!t't>l' 10, ~li!Imf{l 'II ~(1fit~ (tlj)nlJ1l"'~, fill.!)' muMlS. ~~ mu~J:i~)I.~''i1n ~II'II ~Iu· :mil1lW1:~dupt'f·

~ y ~p«., ~ifi quu U:USUWi II M'I"

Sigl.mendo ron ~a:5i. 'mn.de- Oi:Imulflic;rd!D'~ ruf~lu. b I!9llti!!!du fin'il ~I!'"

t • fii:!TI'l !I ~f15 c:oJ'K!'dm:I~t~ IknIai!I 1m

ri~ ... 1:1_.' ~_ • lEI Iii'on,ica '-'5, mm ... n iQ10~1I! . ..!I

~i'f1t!dQ 1UI!I:I'UfI, .'!i!Ili':IiI'l'll.~~Ll' ,dl;! 1mlI. J:I,~!"

pur 1'IIiliWm1~. 'pam ,iW .fUiIWli1I!II' li~\:!.elcn 'fc ~., kis"'''li'Irn T!il'mf'i'l!'''g ~

J:Mrt~ I,;hd p~tri rnuliliu ,culbJ!ril eolec- d~nIlO ot~rd!m" !'Ill"" ~!II 1ll'fll,u.mr<'l!bUili~d

d~ b li!qJh .• n ~if'mp:I!i!:i' t1'U~od.m'!. ~l"ill:lldd!l

lilt"l: ·em ~,(IOO 'OOflll~riQ d'f;';illiptl:~) :,,1 !i111~!i",f'i J)fl!lJre'lit'!l'lil:ll c.:'lp.')dill1du,

r£iI ~~n el SUJeM qJY:t! .1.11 ~iX u liJ. PIlli!S1iO ,itllli!: c~ Wot f,J:iu!1ii m~'" 1ltnQ"

Evid'e,,'remen1.e~ ~iem.p'rle Jrlilll hi'lbjj~ pl\.'jll.res.pKlilllmdc.

T~[o lJ (tlmJfiIfLlfIOO II:dufO(Na!:; 9~ A~jrJ J~JfII0 1 0Q1I.

:J i~m .,] p ... :F ... "u {::,um, c:.,lir.lS!1:c" '''fI III ,"!1i~,jlll ,~~v.I~~, 1£'1 tifC} di!l dl!l;~I~ qma\1.I ~l1Idl';} ~fI;'; prnh.'hm1l:l!i 'mmfl~O!iJ I!I' ~ de' ~.'!Ji'llct('f ' .... jmMz~ Il!!nmmdi:.;mclil ~'I~ ,dJ", llu,' itl~ se "''1 ~~d\!Jj'jdOl Hmrrl,l'tiC'1l ~m~h' t'l, di~l'II.lI f i'!.IS ~1!lCl!-

o:jl'rt~-;;. ( ): l"~r !~ ~V!~ p~II''' tl!:!1 ~IJ

!'ihi'~~""" ·l'1wd~ rl.'1iIt,1i'4"-'P~ 011-

~.f'1'1fIl1thll'l~~ tr' l;~liJ· N.\d'.1 'IIIL~' O!bj .. tfif JI este pliU.t~'\!:"'''i,;m~f'i :Iii foe ifl~rpfllm -l,::r U;:!lII:'!:llti" (~!!mluIW' h!l'II1,1(j,l ~d ~':I1It:~~*· tliliHi:..li) ~"'!I.mIO! 'IIf.\~, '~rn-"i(r1;l t~l1oi&'" .lln pSi~, ~m' lin ~j!'~ ~ In ~·!\!"'lilliz,'1.t1'lI1l~~~;'lIIvm; -trikli!!"".l~ - (p.1r.1 ~,~uf'r ",.n ,t~~1&'LI~ji!' ~lCIui~','Io!:i'1l'!.ll'J ~~'J1CIi'!<!ws" filM 0> m!l11lflS 0'" TTild.l~,. 'lIl!IDqY~ ~I.': rUl,.~"1 ~d",gjir 'I!ntf~ v.lrillir. p lliibiJ~,. H~b.L~.I' ..,ilI]u dl) 'i$tr .. U.~r:t;jJ pUlodli! d~j!lt rllb!!.mi!~lb1 '~nW!~m11i!tj}lI~ 1.1 ~ctl1:rld61'11;Genj!:ilr l'll!!"IQ I!~ f'l.mlll '~1l11! U ... ~ g'li e ~ d~l'Il1l~,i!U"~lr!>l! I!'mll'lil t,.,L .

1 Indrj~:!IH"'Il'id:L"':I!-IUr ~! .. ~ ~~mt~on ~'hI.l;;n. l~i!.',l~ .:. ... 1,;1 (~:IT~t~ (j ~~!), p~l!dbll! ,~- 1;11411' I:j'e ~lo:cl\~hl&fil d~ I~ i1;d~L't~ri(,II(, fi"!"'~ ~"I1 mn y:l ~nd~'T'J~ 1"11 ,t:lII[">"'1 .:tCnsirnf! 'lS'IIrrIUlifl1l.1', I 'l!~!J"r~ ~~a'lPmf ... d .. l IFfi' gtl"I~' 1i!.l'l'Id~ " h15"'''"Ilitie\Ii~"fiS ~I, ]Xlf ,,11f",'. Ihul", dd:>!.·,-,j.liIlO<\i, t'il1'lfI'l'7~IiI <I fI\,1.t!"-"lr sl In (I'I!:!.';' I':flf!'.'C1ti ,~ :lp1 ~r,u ~>, p:r~ P'llSki~~ ~~I!'~. o"p<lr~ tI ;:J:i\~dlr Ii:! "1i,,,,r~~~'R ,1l,.pJIGll:$.l ;).~.~, .En ,i!!\:W mmP-li:ln '11 uw.:'lli' cl:lm' ~~U'~ ~. ·~If.~I~ldgli:l MI!.l~rui!,':.l~ ~ ~q,u.11,,~, ..-ph! ~~ ~oohm .. ':l, ~ilblI'il! 1" "pll!'-'iltlt'tn d~ '~.Il Iiloiml~.:i ~ L.~ i'!I!:!!bTud6n ~'" I'iJ"tibti!nll'!.~ I!t'lUG3thttK

do. hoy 'Y hlllf,1I"8 l~ iCI'ls.el(jd usl\'~men:re ~rro!'lill~"qu e ii!i610 sen tcnoddfil'5 y a'pl i('.]di'l!. por un su]e'hJ, pem so'bre ell a!i'PCCO pode" m(lS re€l~xi (U'Iij,r;' en I:lilInln no S~1:1 Clompmtidas.PM<I sru ooWl1!ninl:ca.~ hie. ~11iIl!I~CI!lXrl!i hili d~' tUII,~['U1Ul '~'!itr:UC~utll,. IJ!fI disru\o qua pemTIta, ei "il:Fa~do previu dll:1 objetu" (Gill:~flil. C'.1Iruls[)o,n~93:128,). l'~,1 d i:!:lMO ~ndh::i!,r' la !!eIl:u~1I'!.I:i~ de iti:f:lCn pa ra l'P.liohre.r el pmb]Miil'Et.

AI~or.'l bi~n. '~a~ .1(CitlrtfS lOOrik";lJ!i S!\'a il oomodi!JJiIi a I~ n~t'l!Jlm;If!ZIiI dL':! h}5 p:robl~l:':I'Iiil.s; ('mfru11 ,g'~i" ,r,an:lila ,lntSfl1l.;:! de Ill! ~fiml:ij,O!i q;u,!! p~tem;lei!1. A;:Ii. anllt'! film l1~h~'lms. ~r~am1;, ,a:lfUeS"ituOi'l~iQni1'':> de cariict:e~' :li:mph~. 1(1 ach,J/il,dOI1 tknka I?ue,d~ LfI'rlu,il' rn~fomt~ da ~~'llue. 100'101 mlM'illi'l~c,is1!a. de t~po alglJ'ritmj:~ cu. fin ~ln~L1 :>!i:l d~mirllil, p 1E'"rt..1nmen te el 'i:O:L1'~IID del ]1rDblemll, ~. 2&e~::MiJlKh.~ U !live(S<a I iZiJirrel e.sq1illema de actuaciOn. Ante proIlJJi~tTmI!.I de I~~r~i!:! (Qmpl~,1J y d~ ,n".~lU.rfliliez."\li d inam,h:.l1", ~1'iI ,COInl,b[n, e~ e!ii[iu>i!'m~ de 1n:l:ta,i:lC ion nupodm adnpl.ar Ulni'l fllil"MlI (jL'l'rf;u:!ia, rneca' .. ·I ... ·I·~'I"" (~

,~~, I!.... .iJ' ,~J ...

1&.1 ;u'l~lwsi:i del preblemil,ill vabrillci6n d (:'~ tipu ditl! eSqluelll!l!i'I, p Ikal-iva q/ue lie ,COr rr~t>pon,cle', la c.rell!d6n de esI.nu;:t~~~ ~"I,1Im ~,'!1 ~t)mu!ll i ea bilkW41 d de ~1\1 l~eC:lI1 iCH formal pu[e de 1'0 que sa c~f'I:Ij,i.:ilera ,'Hil m.,{outl'U:Z(lIddu. Nos ,devilIrWlos- .;ts.ii~1 tercer mumhlp'nppt.:r~l.lflll!., ~ll f·E'tfl b i enar 5ubre hi ,n ilihu a I,ez~ y pmli· bi,lidltd~!I dii! ~I'I t8(fili["~, }' elil'trii1 mra ~,enl I~ T'fH'!.Ilohllgi,3,: [[ i!o ril dr)l1!'~ I ~z.'!! l:i6., d ~ II'! I~i • ';:'fli(:fI I(CO]'~.!'IlIj 1986).

:: U,.ilHn\.~:n 0 os f~~~rlm('ls oil !.it ~~CVl i ca de '!11.(1nera f,eflel!: iV3J, ,11.11,'11 11.~'1 ~(I·S .s!~ !'l~h.! ro.1,1 ~7.{!~ j~!'~~fi·

mci6i.'1,(;m'IBOC~li~llCi.as~ e~c., y~ '@Stilmos h'!!cle~l'Ido tecrm io,g[O'I. En el, l'i1!t1gU:!li~ cn!ll:uJIf'! :!i,uf':lef'l cOIThfun~ d ~n;e. ambo~, ilCf rruinos'l?~im palWll kl5 efer~.osqu0 a:l1ofill nos p,rSOOIlJpm ,ron.vmma llrIOm'l~er]O£. d'iI'L'" r~.c.i"t>I:itl~. en ~ali!~Q 1I10'!l IClm,U:'tu'effiOO,·~ [!11, aptkiilc.i6:n de 1.11 t«nh::ll' ill ~m;po cd~caLivu, .If'illi<l I'D

eu ii1:1 'll!.1Il:i?mmi ren~i6:n h'itI"I1 olIi"

~lo e!i!~ TIi!C:J:!o.l!i~d:l! !'ldlK'~jtiiVi!! €I,

~:c que e::i 10 nm:rIlD. r.lCilurmbar& muiS III o1Icd611! ht!cnk'<'!.

R,ad,onaJidad de b. [tl~:ll:njlc,a .•.

La. pJloi,cs ~ ol1,aliza,c~i6ill pl,edag:ogi,ca

Vi:lilirl5ln", p!'\~nclp:i(!l,:;' ;1nh!rj~r,~.lit prim e.l'!li lieflexi6:n 'Ill!: !>e nYI> p l.'lIfMCJ '6 lilI diClfiv,tIJ!1!;a dai'll.l!itifficrnr el Il[pu de esq u~rm@JCIl:n el (We Se d:i:!jillhl !l~ ardon ooHmliva IlOOl:lliftClildl<1. l~ cOl'\{:epeic!'l t~:nnllf'lgk<! dl\stca d 11;~ ql.:l!;~ una ftC t ~~C.~UIli'1 es de ell rlz t~mro "uilIodo 50e f!IIDdI~m:en~.a ,~n conucim.'il:'.n~o::>~ml¥n:ti:fiilcos. Tt,atiru.'i:ose del.! M:iliIU() ed !,q,i;"".Uivu, ~~ 'i«t1mlogli(l edllJ~~tiVi'll b uoc6la. fU[ll;d:ilmml~dlln cilmtri:i,ei) de' Ii' tee I1Ii1Ca dtda_clkJ, ,~lI'I 1:aI It~r'ftl CJIII'ld,U(L-nI:'ll.'lI, OOIl'I'U ~'le psico!6gica p;rep~,ndemnte en los ~no::' elncuen ltll ''r,/ ~sent:t1i e.n ,~I

- - - -- *" - -- .

rnUl1dUH li\g1oXljon y su area de in [lueilda,el'l e5p;ec h,lIli 'E;i!O l.!l,llili"ll~;)I.ln~.i.C<I. r,eru hl1:y .n..lI!i:l:ie defIMde r~ w;~ v~nl"~~I,!It;~{linf!/!!'h.lli~\!'a~ aU:l1Iqiu~ 1lIJg'lU!'IlM. pl.antB"m.n,~ntll!ll ,c(J~d ucli.s'I;;tI::;, Si!';flWl vi~~~,

l-laca Yi1I hastantes anos Q1!;le Kau~llIUln H \)iB) l'elM6 de rnaIneim breve ~a evol u:ci ~1I1 s!iJlflda, po r 1<1 l~l'~~ O.l;la l~~e Id educ{ldon. mrti.cii:1kn':.f1Ile ~istij] un,i1 l\l~[}[Upal1:h'ln bO\~i('f1 pOI' 1!!!!1 ~ • .'-QJI'W,. PO:!' ~.u!'. lWIi!.dims" baio e] ".mp:i!lw d.e~ pri.nd-

5

piu mHidh:ug~i;ano de que "d merlin es I men ~j!1". LU~KU S~ p~w a In pr,ooC'upac:iun 'pur el q'u~. ~[)S objetivo5. l'I1i,ovlIlImoentn qu~' tuvu "'11 M(lgt!r n ~~ replL"eIS~lI'Itil.nte ~s lICi&if1i'fiCrlHvn Pf.lI'ro'l fUiTIi'IJiil!]' ~05 requ suos de redaccicn ,de obj!.l'Ii,I,l'oS onduesuales \lolid05. Ambos elemen1lns, medi'os y ubil~tiv~!:i. CI1[:l~OD'Hn pCl.Stedrllr~ I'rI\\'!n'l~ i nte,grados en la ,dlmiflr.4- (fun nm·'crllar ('Gagne). dond:- se seleeeionsn 10 medics li!" fundoll'1 de ]05 obi 'tlIVUS. ref 1, ~mNilab]en'UiU"I'le dliberII'I s u tgIrt In r "fIR)::~t'iUl aC-U'Cii dl.o'l 1J1Qr que y del, iml11 qui, ~tu ~;S, t!l !pr'~J':untiil."'~e sobre el sentido de lns ubj~th!'1 .~ rdl 'uusli(n;l 'I 1E!d rnudelu d ~ sllcieciad qu e p~iJ'PI.II~I1I:a!l1. ,ra,ra.h:i.lr.llnuo..nte, :;~' in. rerp:rel!<! el aptendh:'ilIjc desdepa rad!.r,:mas rngn.!tioo- Dn.lnt:!r, Ausl\.Il;lI~1) y P icOl.:!vu~ut~yO~ (Piageth q u~~u p"ran !Uli t!$(]!Ul·IT'!Itlli m~r~n:idl:i~<1 de lla "(,01j1ll negili2l'! (\lndll-li<;l.l. A e~'te es ~,l!elrlrl de ev,oh.dur. dQ Knufman il'iin· abria .'1r'iadi.. ill prl:!itJ'(."ll,plt~~('n subl'!!' '1lJ len ICl."Cilbe 1.1 ,rI.'!l:du.'i n )' M qu,~ ~·UI'lI~lrIn toN:' ,Al'rliQ!. 10 cual ha pEr-' milildo ,il'CUi'i1l1i el cancepio de "teeIIn1ogio apropilltirf'.

La fl1,dun,iI.l.kllld d -Ia ~,. niL'jI lit'I1tr~ una 'primem ,Iu:;ti fk(IJ~ d n en la denciJl \'ig.ll!I'ILI! en e .. da momento 'I:1i~l]riIC . No puede hacer hkn,ic ' all nn.'II"get'll:l~t coned n'li ente c ientificu p rr:punch'::~ilInb~. Pie;m e:d.~te ill trn t.i:po de r'lId 'll,nLidad, 18 derlv da de ila pnkUcl'1I refle>:l· ,aejedi'idd. pur los p'l"ufe itll"m les, Si lea pril'll'!elii1 racielii'lalidi!ld oU,d,w:n.la 1<1 p ,·i$e1tk.l ~~] n [1Ir~",ipins de cJlnktel; tll!6:ric (~crmalizad6n 5imb6lic<'! I 'Y nlln''1ltU d, Glir-.!icter t&."llim (ill:bilwon procedlmemall, la S\.'WJIl!'Id.l pron?~:lt!' de t~t1i'f:d i n v~'ro;~: ~ 'I ~!!g'''1 a '01 fOJ"m~~

II,Zild6n. y nurmr':l'thrfiJ it Pil!~U r dE! I~ prepia lIcei6n r'rcic:UUI.

Tamblen !Ii! puede conslderar ~Iul::' la fl1t.i'lmllllrJad ~i,m tifilCU C~ una nn:iUil"Di'llidiEui. d'll: 'ct! md~r

~lcia.l, Iml ll!ntn • nutra del euaodmii!Oln comp I'tidn., nliienllras que 1.01 raC'ia~.1tI1idj'~d pr!icti,ca es de tipn :iub,jeHvu" (,ruto dill mfl ~'E!~lexion ~. 'tire IIi] ~cd6n, q_Uif.\! una '\re.z fmnltlll.~z.adil" coml.mi,t;ada y ,IlCil!pbtda, pasara . I m~arse en em P(lI,r,j nKHiju (uft'( li 10'0. ,!,5u]1 i 11- tompatlbles ambas nciorutlidil.des, .comu J'llgulilu~ au tUI\l'!S propol1lm1. lPued.il!' ~I til!F llll"liil !:.Ola de astas riu:ionaliidilldesen ell ,1K:1.u.u' pm(e iOI1!~I?

1:.1 !t~qu!:!It~!! de vi neul a - ci oil de Jo :sabl::'[l::!~ pl:-U(~iinnii,1 S 'I U~ prupune fl.bIICI.l!i]\I'.e (fig. 1) le~ UIilOli buena: ,Iimrnla dt! maS 1,I'I!,f Ia mU'h,n, re[ill!;'i6n en.tre lo~ sab res te6rlLtll~ ~ las s.')bLr,ii>..:.~ l'Irn(Uco~. cu r 'oexn de un! I'I.~ Ileva a cabo medi'f.mlt! 'I~ ~pli(aci6n pur un I ado y ~01 f-ormaUzaclurn pur Citro.

Hng~I' r ret nria e~p'I't:~ (t L p'rofesionalidild en estes plalnt.ei'ilruien~ns, pOl'QlH1 Ii!!i dt!sd '(1,IIIIa, (;1 ua a]gulim.li iUJtflr'eS han q m'1:l'id n Upmi{!r ~liJ If)do naUdad prlicl ica cnmn:llt rrI, Uva iI la l1Ieiondlidkld 't;eOl'iro-den~ifi a (Cur/.I.<emmis, 19M: .5.2 S6,,). EI problema t I u: plan-

m---~

lo crT1tca que IPuede hc'(,erse a Ie fecnicg delber,alconcreror a que lipo de ;apll:cadcmes ss nafilslf9;, sl no quh~re ~r

I~ndiscriminadal y simpUsla_

----q)

fllg,. a

5 Cit.;. <I ~h~;n ;UIJ/I "l :!i'--}~:"I!nd'~!'i qili! il!il'i! ,~~t ~h;l","II.~ r<l;diCln .. Ud~d ~nii;i1 ~r ~!;!jf" ~l!J'!.o~ I;\pkl1'lIml'hogf~ dlo' 1>1l prJ~IU~bl. dm\t,tl.d(l dJ~ !~I r;ru~f., f"~:;iH~I:;I;f U9S7:3). r~"4nl ~IJ~If~dejl~! £JW' I.~ v.,'ifimdVin q,y~ ptil.-d<;' 1'!J!1~n;1! 1..11' ]~ IUlilld~d !!¢l\!~~'dli:' ~,~, '!.!)I:fl8'1~,] 113 de ;'lrnp.::trM·lit· !m ~m~n~'~UiII~rJ~j~'~lm>lj!; (t~iWf :nl;!!> m~m;:Ui.F:i'CIJJ.?_ fbI: u'tr~ w:.trll!, ~'~ifiil~ ~'l ~l:!l!!!rnvO'l '19;1 'IISW ltah~,~, 1;'1 n!fl'·!I(l(Jon 1\(1 ~ ~iPw.~t<l !!1'U:t!lliif hr'!~r1'Mgf~u !'Ii ~.~1i,dw;i\'II! d\l' 1!J~ m:Ui W(no.l()~~, Mlliflf' ~l ron~miriQ.

Il;ei'il In adnjs~6n de tal pf,r='l:endlda (1)po:s;ici~n es .;Ioble: ~'1~11' UJl'lilpl"il.te ia ju~flf.icil:df6r1 soclaID de:1 'iI.c:ll.lllI1I' p.m.rffii!).r~aJ }I, pOI olJl:a. 1~I:1E(e$li,.. dad de oon~olrmn'r un ~ue:r.rrm de mr:w~(iWn]~Hluj; ~efi:!1I~tur~l1!li1 dill' ~. :p'!lr~ res h.'le1i, fJfII (lI~sili6Jl: (it;' rodo:; modcs, 'illJilbu$ ili!ilpet:ru~ s~n I~s des caras de un fiI'lisn:m Il~~.

r~"yj'!!J ue silkll 51 ,~x]!!re !.lin JbIJJ~rpo 'ii!.li'I.lt.mmd 0 de 'Oillm:.i,milfll1.~ hJ\~ '! il&n.h:ilI::O (:!8b~l'e> lJ;,'6rit~~ 'I pln.~C~ i !ntilil'lla 18$) 00 puede nc ed iF :[J li:<tWnes .e'i!i:lrn!mbjeti",~:s pilJia jusU f~c.iI.r ,ei aCl'lli'lli' profecsiona i~ en ,catm contrari,1) h.abrra q'llle "d:mHk '~l u eel soto jilliciop<e r.lO'illfll es !i.~ndente pa!::;!, iustirh~j}r 1,2l a(hillil1C~~n prJ[)f~'S~l)mIIl, y !:rl d~.stffin~blJtill d@ ~ miJSl:1Illiil, {'tlr~lI'ij) dp p1!.rii,TlIf'I - hru~ de"iI.lo~m:i6n~ sebre el'telT1t11\lolveWm[ll6 m1iltiiild!i~~!!ile E\fi.df'fl~~.~ 'lie, ,eli de.roondadlo cueupQ de' sah~ pm~~~tmii!lle:; St1! OOl~1:imiYl~ Y .rnUI.MI:rlJy~ gr.,'IId;J:!I ,ill, ]01 cDn.stJlBd6rn dela 11:plk~tbi~idl!ot.d d~ I~Jlli cu~{,!ci rnlmLm lWricos y ~ Iill kum;'lltzadilli'l de Ius Silbll.'-rt:i ~l"l:e 5urg1:l1 ,d~e ~·~~c~IJ~l'Jr.i6n p, •• iCI~Cil. ptmJ' RI pli.ltllO dave ~igl!.L~ ~idil31dv t!I1 1;;1 cib:ldf!: fCfm!'diMti6.t~, b yrndil$ (1 lil tm·llli':lIii.2ild6:n. q~ ~n5 S<lb'4~rl11!l, ~, l!SirlU:tUrtrn, lumi'l>n coha~md(! ~6gi(1l r, pOT' tJiln~, ~llin!n cOnJl:wlicabf3. O~adas ;11 es~ 'rumu~ nlCi!ciun opublir:idnd pUGl.,l~;"I Sl.'r ilM.Ii20'ld~, vruo:mdoo Y (Cln"lpiHtidospor el col ecliv(l ,o~:rnsp\.md,imIe.

AI ilJP:~k!ir l~~lj~~ p,rif1!Li· pl.fJ~ glm~.;J.les .d pmfc£lumd de ICI ed uc~d (~lI'I pod r~~ 11Il'I:OS pJ1ii!blll:~nl(' rI~n" ~ i ~f(:!cl:hm mrn"lt~ Ins prob ie- 1!1!"!~i:i 'OOlllC'a l~V{J!i! s{Jl'Isul!(,~piiib'l{-$ de S1e:r alendi ldos mad lan'l-e 'fo.r.m(l~ UZ<lcion.e5. D~dn) de olt10 ~nodo, ~i p,L"iil:'fIllIiLffrrl .lIg'Un n.ivel de gmll~iI'fI !~~ nd6J11. 'q ue ~u.sti.ru.{Iil.!!e hI ~xiS~~ilfld~1 de uqJ'l .~ ue~r() d.Mdf;m, y p(oc~dj-

me.fll:lal oo~!pM'ltdD par J05 p:ro~oSiiYr;l~~ de .I~ a"i6!1gcl ~c~tivit.

CiI'5{i de dilll~ re5pU'e5W filegaij Vii ... !i!lOrericu' lnL:er,ml.li:."3J:lh:l :r~ SI!J~mll3~11i 'q ue IriO solo se h.'ace im:posib:le I~ radon:n I iela d ~etlriCSl. s~nn lalrObi~n ]ili p,rt'lc~ka.r()rq~1l!! !i~IEI gradlo de WlIviH bUidad de los f~'nQ!~"I~no."iw uCO\Uvo~, es <IIbsah_l,to no ~s p~~~ble ,~prendeil" nuru::" de ll1lS ad'llJac.~Cinas pH:lllid.a~ y rud!1l nut\l·i! inl'eiltVeru;::ion debe regirse P!'J>:r eJ~ prindpIn del, e;I1:'iilyo Y s.mr. lEn cmnWu" srnlo:1luri1JlbiJjdad es Umiiiblda, ~e podr:~r'II bJi..!SCiU," p1rinc:iplios ~in_ernle@ '! tOCli!!ic,iI'S, P meed ~Ime:n;ta les que 'p'uedan pwpm1~i"l!ie' 1I. k)5 pmrl1sioI\!O.l~!i,.ilI tiempu q l.M! sl salber expeiriJElI'l:cI ~I t'~!iiU:ljM !.il!l;i I p01l11!'l!l ,rac:{'i L'I'.j"IIi'.$ ~u tur,as., S~n pili~rimnli'l]U lP'I'n~iuunftl ({Iwn1l1:nfi!U ti~e !;JBVltid(1 p~,":n;lB1rse ~i~I!,IIh~ra u f!NJf~i.rmalt:'i~'n pl"(lf~5~t 1- nM. mid:IJl, p'U!~t)O Glue nsda My paTii1 l.'rnl'!!lmi'tir wml1 prupiu de 'w l;Jfrorl;ll~1{"'l. Y ~~Ia ~I1!'1l1!'1iH:'i6n mlD if'lt'll'Ollid II I II: f'lieCes!.dad de hacer li1!J~1 formil.H::~6n ini,da.1 de &lanJ~ra .r~f]l!xi.",a, cOrl;ropmpone Sd,!JJ'"l '(UI87)~ M lMlO la rafle:xion 1~I';liie~ nca .i~ hll,c,e si,emp~ desde lID vmtrtu I~~u'r~t:u previ~.; '!i'W1 t'i!:;U ,~;u~~· t:rl! rio no sa difefl'lll!d,,. r~ .. , I a ;r·t!1l ex ion que :puede'r9~~:€!l r un 'P [It) r~$!]~ln"'l dli! ]a :pOOpiill de 1J],[1i, neO§ito enese mij snm.l6mbMo (5) .

Ad ITilmr (p,mlu.s ;!jeres humarms somes di5MtO'S Il!1lfIU~ dl;! plrnSllO weq uiare ~'!l pml;ioo, qu.e el ,I;~l1Iiticlo ,"omun. Otmml:1itu hay liJ~e derir rl2Specl;o a milS f~oo~'L'!no~, soc.ial·~ M se~.m1. Pt!~o d~l!Ilrn ell? La dl'l,'ersitilllJd !IE' dan piaU tas cormJ'Ii1e$ 'que :ng~ jmfllnL'l'aJ pl·t~~ nili!cer ,]~' rrdsme g~n~ro IlUrn;,'l!il~', ilS~ ,(:CIIt'IO pro~n)l1erprincip~I;~5 g,eneraJles -delJMhos !ndwiduiIJes y Ctl]edli1'a:r-pall"a If,~;gir la vid.l!i ('0'·

h . .nol~ro ~ (OIfiOO'OXi6;i (C!LXo{lwlS!21 nbrd/Jj,!iil~ lW4 ----------

7

o Subw los nl1i! • ,l'n tilnto ,1!5, $ -~---

precise \lldlnmrr ,el ml'l;f;I~ltl ~e 1I Ell pmff Sfl~ S3Q'1tro R~. Mi.;\. ro~"I'..t,

h mb,l\~ Y ll",,'urilffil<ld que '11M bIu_ .. rl'1l'.-.1:. i.l I dl.\lrn;:!5 pL'n;- 11n.,.d~":I$l! l..w~ d", l~nrtl~"lf! pi!d.lgd

pn~tende' lugmr. Un 'rr11~io· ~ •. ,III ,I .. r~kuIl"; La m:cll!.l11 J1~IJ~'ltI,vn

nal d ,,',1 ,(''''t"'l!ll';ldUfil (comfil en ~'I,It;.u:hj,re ~fI ,hI' 11 'IllmCU1J"

de ,ru. _qluier otfU mbilto) fl U9fl2 A:U~ ru:d ' ~ I IIll' I1dv..-1r 1,1 tll~ ~~ 'doW di.! imtd~'A'o 'l'J,ii, 'i:nd!llTI1lll

111(11 de pliml!.c,lr qu!!! mi!tf!.lii p~,- lloll tol dm mlJrlinh'lI,

______ ~ ~ I~ ... ~~QCrOOkb.tll~ p.~ nooilJl!11~ IQI'M

ll:!\Cl~,~~. .E~ra 1111 ed~cacl6n e1 unlco campn de. in:mU- i6n hu~ man[,l, dOl1ldc no lendr,", crlbid!a, L tecfII'i'fa?:, J,iI_llSO nil !labenlll n~d!!! de C,o'L'IIIiIO lias' ujillil apnmden. dp- l""i'mu se ~ eia •• z.an~ de d,mn s{! (nmp'rom h!!i\?' tod Ill' ~ct'llWa('hln cd UC,iillivB rei\lli¥.lldill 11111 .n 11'10 se h ..... 'efc1!:lrn!1 do mEidl~ltnll'! I m'l~l'n\li ,""dun l'I 00- !Tin IPl(clUliilm- Fmllo de ~.'1 refle-

ion :o.ut j U\'d7; ili1~d c be entre.!,;'! cal" i:'olill'lO prindp le Be"l?lrid,,~. , unque exduYiln f I ~ener,alUiza i, ,'10 I bsululoli' ..• S, se

• nallza H hatrndn ,lilI .u:hutd6n en

I anllpu >due ti\'u n iii umll1l1 muy di~UIi'I't,) de m;t ig'ij",h~ en ,~I C:U'"PU !oiI!.':,,I;1I "i.midad II de ~a Ofg.nizad6n ~uci'llil, pur iemp~n, d [Inti ti ll.If'u.1'u con ci~li!J'l' ~ deIa limj'tilldones de su !iil'lbl!l.I'Ie rtn rent!!'II ;j n ~ ap~~(n rWb::; !!11 1 it solu.ci6:n de ~'U S probh~li'nl:'l,) espeei, .['o~.

HI'IID'i :."ilu I mismu!o con cilmiQf1lm:u~ ('liliinUnCUIi ':iubr' el "P,f,ItJru:1 iiOl:dj e hu manu lin q Ul!' IiIQS It n nl'~1::-11i"<ld~ ',p' no cab lJfl4iI fIIl,:lrliil1alWfI sHugbHc.a nil tdgurrt- 1.1;'\U' .. 1 Ip~r cun~g,uiJr ql.U! 'I.odl le :'Uil~lo,". prel)j!JtII'i. I..d dirercflcia d IE'!!llilos y Imudu~ dl:' itrr'L!n,d Itli ju mit 'no Pero cUo no ~quL\',lJJili! ... nl.'lG,ii,1:' ~mjh.l 'I pl"l de norma, m:fl!i!il.i In. nnrm.1 " .Ii fl:'Itrel1l:(jil pllt ul . Iit"u }' ~"'lo e de i;,I,r:aclc",r genli!MW. "jl mp\ ~C" h~ • 'Ill ulvidnr IliilS nnrmils de CIIIr itter n~g:a'li\m. '1!~'iI.I' f.'5~ las pres-

rilKctml:!!' de 10 qillile debe

tl\,1iMr II~' M In 'I P "rjudi llil I In:; , u~I":Lus. y qu~ un W'lue'tr~ ,~mbit\"l P u, l.i'I.:n Ilil.,,~r t'('In~o rell eve ('I n;m~ qu~ I[I~ pltslUViI!iI, en la mc(liJdill 81'1 l~lU~ eduear es un. nll'lljun~u de ~il!:· ci nes pl!rllinf'nt s til" Icl:>il. II, ev i,.. ltl.Livn d li'I~ i mpt1 1"tl1100'1ieS (C.llllilhi~iu. 11.»\7).

Entr,e I'n nI:ll"mlla, de ,cor., • tID" ~enJll., liII ,llpJ.kHitii60 ()ontres 1lJ, se 'ilhia ~iJI necesarla ~c.,'fi6~ d~ los pflofes In ID!?5' de Sili ~l.I.l!:.a 161111. En pl!'inlClr tdrtniino _ ~ ftin "jim que s h lificado slm p.11i!m1m'~l? d~ 'i'l!kn.('.\"~ ,uanda '1f.!J preuC'upa· ,d6n e I"" ~;U s iI\fo11 bqji:;quJed/!l d ' I~of, mNi~ decuildos, piu'i1I.logm.r una mew. r@f{ 'R tl" 'j!llitilfi que' I ~w6nque .1\e."I.~m ~, p'tnlliesiona'l Gleba I nniWlr i1q I. un'qut! ii, ml ~nlkmd,~ .. debe inC'IIiIIU gi:Bmpl'@ ,el Olpa'l'tl.do WlM lOll-fill!lio3-. sino qlJl~ puoo, y dl!b~ ,ab~_n:ar ~I re>w df:! ,~mbib~ d~ II' e!iO edu llImVO, ,m In penn.'~ 1"18\'12 b~u~1 de rI!'I rtu:u:nvdlid d d-Ias ;:,:ocionJ!S Y ,dell ,COlJ'lllplOMiSn ~ I que laS 'ODlportm (6). En es.te ~ti..,1(J1 ~ qUi: pudt:mD'.I afilimi'lli que Ia tOO\lllo,w<'1 no e:.1!ii, til nblJ~ dt1!' La eti~

, "tiea y temologia

kl .. tincul~dtln enl:r'e l:a 1~:lie'~ }' ,el aCbJj. II' len 'Iilt;i iIJ OOMtUUY . pU'U phI"lln cia v'.,. d ~il SO criitiCII5 qillll:L" lHUm.ilmmtc se I~M I!rtidrlub~ Iii I. !\t"Il't1&iil etllucllth.... Se hil upu,~to col ,ilC l~iI rile l1oll6gioo I'll ,1 UJl'l'r mom.11 de I'iil ·'rell1e.ion ri~i-, 1Ci1~, ['tmUl'!li Ie ml~!1'rn in3p"1.a'bru..~ qulen COIl1\I1C' II "Iumjn, 'k\.wj![lll.~' pt.'d~g{.gi:rn!!o ,~tuv,jefi\ hll'lp~id I' de proo'~:P!l~' de ~LlS 1~U'lI'i"'~, dimcnl:ll lIl[!.iIi, d,el ~"II'OC~1J !.ldU['i)JJ,j'~'I'. N, dOl 'imp'idl', 3m~s.1 oon~rnrio. q ILl!;! la P'fi1N.!1 U pHd6n ~. peru -.~ t:IlIll..:i3! si Tul,oo.~ dimm!Oi(lnes~

,.--~-

ILos mi'.imo,s, cenee mien105 denfifieos sobFe el CI p:fBI1:daOje humtJ1lito han mosmn:nf,g que no cabe unQ nCli'ma~w'OI silbgistf:ca In

algontmit'CI' IPIJ'~al consegu r que 'r.lldos las sU,[;Q1DS, ap!"en dan ... Pera 'eUa no 'e,q,u Nelle Cli neg or

todo, 1II,pol de nOlin1Ul.

rp.........,--~,

8

~~--~-

:Siglulenda, 110 "nee de! Iia daontol'cgi:C) pr'o~e!iona~ dellledtJImdC:llr~ 'an modol

ol,gll.l,"o:se PlJede sosloyar ~a rectum, socicd que I'ienen sus cd'uadones y c'f'gum,@ma,ci:ones.

- tl) ----~

---------~ ~ --~~----

IQuiem odu:a [.(l,MO '~erdQdle ro tecno~o;g:o ~nCldOiI que'Ver CDn un recn6crt1tol~ .iene enll:ol mfte~lm pmdicol 10 FUZOI"! eIle S!l!IS deci:!iicme~. (QlilIiulilh:!meml:m (,on Ie mEan tecnic(I que lIe Iprcporciooan sus c<n"locim entolS 't,e-enico 'cien'tific'Os.

,I)

igu pl'lfH ~~i Yilfl~ul~1I' SIJi ae'ti vidad ~ilib"'rtll, a W~ prD}"~ '(ll:tlSUflit1 y ,oo'ledivn d~1 pro~u y Ul~j:o iii.

D50bfle ~iR!S cOO'isecuendios dt' li'i

(cion pOO:a~!iOgi(:a de-spl,~,da, m, tanto hi! q e ",moral' a qui: :n 1!1e" rieli'll diTl~1I'a IE' indj'r,l:!rlflm,M~e ~iJJ reSO~li!:C~{ln dil' 11:15 pm'l!entas pOO.1,g6g:iW:i 'lUll' porstgue, AU Be, que las 1"I\e,1i'IS ~ l:tl'm""~fianu!lcill\ loables 'pI!nJ tn ' reclos i.nm 'di;;~

kJ~ r""mrezcrm iflte- ,,'

in,ronres.."Ibl~.

o Sob:rl! lID PI1I,1CE'SO ,ml4iIllO de 1ft ",chI. cirift p~dalgi1gica., ~n bin .. tu '1i':lI ite iI"il!:nel(j,eim~ p13JI1Ii ng:i1~ e on, ri',g'.ur, COfl'l!'o,l, etc. EI achl-IM" tOCl"iolilgko c:mnlpu..i'll :habitu pe~Clna'es III I :!i lij'ue I"~t~ ,lJ,gOO, au'lJrliJ" rneroctil ~d. COf'[~id:~,1'.1 i.n d" ~ntrinseoJ,· mel'l.t" IiiIilraie eM ditlai. 1987).

CJI Suhre ~II (J, .0, d;u:lo q'l.u_' la * -_lI'Iulogi.l nn ~'I'G1' se prooru· p.. de' !" el1mrhl, 0 ITI!:.'Ulluri6n de Ius ptoblJem3s pliln'~e(ldo

iru "q,Ile' tlJmbiM bUS_Gl Iii, efic1encla u ')pUJfl1b.tJci611'11E:' mo. .. I)~ll "d~s,~,ntbl.es. EI t.en'lil d II ,('ls'tU. HJll1!5adlu BI unid.ld 1i1I1Uflt'tili_riil, " m.uer1(1~

n de UM\pt'I no uele ~,l' mmC<I cunb!n'ilpl.ld.tn t!ll pWlpul'5lI.!> al[em,Uivd:. - I,ll tecnirn. ('omu, no t'U;v,,,:wlliiil gun. i nllpniFtandJl I: utindo y ai qu.e I nocie ~e Iu,c,r,;}n '!:I,S; metas ed!.lcativa.s.

o Fi,nnlmente, ~lDbn.: 1<1 uilturnle- 2., mlsma de .,' • cci6n: d(Jd I qut!' 1. ilduoll::ifm ,edllllC.lt hr,.l ~i! f,pt' Un'"" sobr~ !il~]it:i$! humill'llos )' 5j~ hR dt' ! r!lcklrizil r ~ iern-

pn: ror' Ifd respel1li y la ,gartIIln~ Uil de:5leriool~d,

5~gli!1!i:~ndo,@n .a ~ n~" d ~ la doonlo'I'ogia pTOfe5iun91~ d.eJ: edi'LJ.Cad,cf j unu, pe:rspectlV,9, que 'cm !'fIlJdo 'illgJOiflCI se puooe sos'laym t_ la locWira soelal qu~ t:iemti1l Sti 9icwiICl,OIi1e$ )1 mrc~enbld'm'l!!l pDr Cllll'ln'l1l '@ ilf'<I'I;a de WiI>iiI prufe. ,sinn dr. naturali!,:t1l1 intri'nsec mMI~' 5oci:a1. Didio de' ,(nro modo, las m.:;m.f'IIIet.l, q,UI.! msul ~ ijj'Idrrtislib:les '1m II!! ~Olio pf{Jfesion:l~ han dt.' ,~m I' una dlnleJui6n 'W!ceptiJb1e die sei't'ompa.&1ida'j 10 cU'al MS remi tc iflyarica,b1er"l!t1l'~ a las eerurciJrri' ntos I i!!ntifirwy lE!ali tl!ir v iPrn.". Sll lamoral 6~ne I!m~ p8~pecUV,Q roI"'i:l'l_I", ilqulr hall~ em puntJ.li L1e 'UniOn en'l1l:'lt! 'el iindividul"D y In coloolividi'irl. La rlOOn'loJo,gifa, de' 1[U.alquiel!' pmfe ion ".0 se food ;'I,Di1Ilen,'m ~n ,~I IlcCilua I' il.'e;lt1do ,s6~o pm ramn& -ulili, -livas, , .... unque e.~ti1!i t.engllilri III 'elCP 'lI'ienriA .Be unl,u.l!1dil, OD'1lW base, 561n ClII);lmlo las Ten,dbli;l,Q$ ,def1!!!UlU Ire:nr que una p',ic1lic:a personall es rnejor que las pl'(lipil~S~' POt' ~<i lI.Qmiclt 011 u~u -w.u:iul:1laUd.ad priicti.c~)~ 'l!Sl&rd mora'im !'ttl! ~u til. ado SoU emp]oo,. rem dun _~~ tmbfii que £lcaba:r' b USGI~ndn 'mzOI1l:~ ""&l:1Iil~ co-.r[e-ntffi:Cils" pam l!!i:pnr.u!la;1I lil comunid,- dpf\of~iQnl }~ ~ Ins d'e,)tjn.\'!'lRrio~ din.ltCtul) u indiirec· ~.

Re~ miUld ' 10 dicho 0- b~' I impmdbiUdnd rlt" normas ,al,god'lmicitll en I i1l :u: tUlIdG!'lI 00 ueativa, ,lla mor, Udi'ldl d~. I'mfl'!:Ii.lJnal demand ni un!) roflc)lMm sebre c~'1d' .. C,iiI$O ~ corl'text:() pBri:l decidir que al1.ern(l,ti"'~l terI'de PtU~ J' S! I" !{~Hdl_ I <1:r como f{l, nc:cesidad "I ~ e$<labtoccr' mud ificacll.l'.nJe~. Uri;!! ,RFan mlllymiill de II:lIl> ""mra qul.!!K" han hP.e'ho ,},

'9

VE!Rlfi1I. !;ACION

,NECElI DillDES 1:I1:,IFCAUclolll

c-otnEXTO IN!mTUCllnl'M_

QIlNll~1'AS DE Etf'FP'M'1'l

YAtOMcl~ !i:EOO"R&O$ D~!IIlBLE'9

EmlIl;'1'E1G16 IIlIE IICClDN

I mtiiI-I'lrOS DE I~AWAQI;I HI

PROCES,O AIP'UCAtIIVQ

" I

110

LM iilIcluEh3'fll'le!l ti>cll1l::aJs. hit t nidn Rlrnu ddeclu fundam'l!nliilJ est;) faUa de m'l.e ion pli4\lvia •. ' unque apaf\~e !31em,pre pl1l2'!ilen:te en to\!! ~q'Ujellli]lS bollsi,OOSi d.1?1 ~ctU.I'r" teolIli fic.iido (:fi;gU'ra2:)!.

ObO e1emmliO que p~ ,mi(lf Is iimpllicidlld m Iii apUca;-, d6n d~ lilI 't&nkn es 111 'pm':!l;pei!liva 'qUill fins pro;porQo"", hi! LettIOlog(3i, entmdida como ··~i6n. soble Ja tOCni'aJ". .Aunque se~nti'C81l'l1'1;m_ ,el~D no s\u~le tmiler bl,l~ C(u11.ru)lladUI1~ quien ndUit [,o:mo verdadero lrol610g0 (nada que Vet ('t)n ~[D ~n6tt< 'Ia)',liene ,eo III rent::dOn practi.ca la mz6n de sus ,am· , ~onoo, ro.<niunta.mente ((Un Ii; retm b&n:kO!l que ,~e pl'OpurOoru.m sus i:'(lImll:imifm,~r1" tbiro~cien'lffioos. La ~~.i!i dc, ,IUl'IhM d.im.ensl!ones ya l\J~ ~omMtIda ool~ fipra, 1.

'V,ah:n"adon actual de los pri ncipios b,asko,s del La tecnologfa

La 'locnologia en gt!rIefi!1 y la teenolngia Il!dUClitirVIli en Pi Licu~!lIr puede '::Ie!' d,6'liliflibl:d81 per una SP.rie' de, Ilta te,i'l:iti,crlS (SJ'iJUinw-

na, J Q9D) qUE' ahom !'In Si'!rkI perIJ. n'Mh~ ,anal.i7~r 11m todU3 ~1,l:. mPltii('@S. Peru en am da los I 'bjerivos de ,~:!Ohii' tr~'biA!io.;'tdveffi:r' ~a prespectii'l'ainmKiiata de Ja ~eeno~'1J giB ed ucOt~i.va,pqjjed~ ril!~lII~blr

UllIfIrntmteillU5tmtirvo RI pOl,r1irde las il'iota.s b~;StCU8 para, <lrullimr la,s v,Mladones SIU fl."lrilas ern SUfI pW.Lf'tIleam:ientn..~ :iIll1diill~t~. a'si CQnlIO ~I'IS ,lmeEts previsibtes de 5U dQll. II'f, no

utUh."l.

,j,d U mritachl'll d,~' la

p em p Icti:va s~s ~emic!a

La~tiVll si, ~1!:1l11ica, tl;lVO flU pml11n ,filgido' dl' ,"'pUeaej6,'11 eli, ru proeeso de efillS~-~prendl;za~ 'r~ ,e,on. la !l']tlnlfi("u:i6n cUl'II'icuJar. dand 'rnda efemenw dehe de~I:[n:Unaf5le en lI'Ielad . n a ios res,tan~e!l pari) d~i'l!r "e:ntido aJ conjunto de Ia pmpue5ta. lEI r'e!llUlbl,dD es tIJIliB pIl1'JPue.SIia Un' ca, t:,I]I:lI~~liente y bien lTabajada, pem no v6Uda 'para ,oo8>!lq:ui:er~, y drcu.nstantia.

Es e\l'iden:te que nCI se P'UOOIllIl1 eXpWil:i1IF' (ll'rnp,Ie:!atn!.'!nle i'a pnud" Ius :iismmas abiertn.; stn efl11l'lr.~~ lse pu&!de negDI:r que ~I !i~r hUliIi'IIlno es ,lIJIlil :S~Slt1mm. que ~31 sm::'i.P.clad. es un ,,;,j '~maf lIlue exbte ~Il S,~SfeDlB Muuliiivo" que ~BI I~-

uP-tl'! I~ !!!!n " istema organizadu para edlucar ... ? 5e Ilti'aitill, ~ !i!fectt), de !iI~stt:IDjI.Jl. t!!biedos ,. cmlilpJ!t.!j03'. de rru.uUadn~ Pll'Obftbili1l:!tiC(l'. 'Pi!'ru qUI!! tient'!n como oomun dreni1" min adae La, e:o:istem;iil, d~ un rentrel reg;ulild.or y de inllel,'iKOOn '~;IIl,tf:e ~()B, divl'!l'soS el~!'Vto~ 'q ue 1(11;' ilr'lr~~l.

Ll amet\M:,a del ":ii' tema" sobre' el profesor [10 p uoo.e; I~,rnr~ 1':1£1$ p~rdell' d@ 'v iSIll hllfll!lnd6n sudlil ~ de ~i!! ,oouau::i6tl,. EI~ pe:U,gm de :101 buoocraciil y de 'Ius 'I:oncil'i~

11

I!L peaiignJ' qu wmporm,!IiIe-

dli.mlj" I'a pbm.iflCacion ~tI, m liQ!

po.~ elwuda I~,pf:!ri~in p:r.idirn

refb!:xiW'ladl1l es, el d~ m~ en In fi1;:A,

~ca dcl t.'lruIii)'Uy cmJ:r.*Iru Momn-

lar J'I,eJ lba~i¢ ~nt\I suflcimle

_____________________ leoro~~ ~ (QIUIlct:IfIOO ~ 23 f\bnllJl.JfIIO '10;14

dOI~mJi(!nms polltic:o de 1:INw, mnmJent'O,nD pl.llede iB'ulIcern~, 01- vida,r .a ~:id<'ld de coordiwtr esfyet"m, P31!1'i1"por e m:P,lo.,lllll,eer ,iI,\~~fi7,",lt la edliUCilld6n de una. mmunidad (11, ,p~is, Adefillli:s, si !II! nb.ooe]'y~, los pasDS fu liLd'i1ff1 n!UI- 16, que derm~11 II .:!lctuil, itin t&nlcD-~s~~mii~ '{Kurmam'l~ 1973) no Ire ,y Il:an distint,[l(5 dll! ~fi'5 'q UJe' :SO'.o 'BS,perables. m una:tU!ar pmfesloraru basade M 1!1J f'efiO~~e iOn de pftlbl@R1RS, ini:lLllso, m~iilllte la lin tilig. ci6n 'Ill" 11:'1 (I cd6n.

Cilmo ' onh'apartwda

d~' to di,['h\n .:d prilllcip~o de as~,e epigrde. act1u,almente Y cad31 ve,z; ml§ n 01 hllt,n ru, I~ ednc~p i'un !I'ia'l mi,c",!hi!, oobr'l,· do un j"ilJil!'o'U j,mp'Id n eon la ela b oll"iu:w6n de I es "m u I nrn ediili". no ~n vani) on dmomi~ lIiIilIdo ~ IJiiU rnaJ> V'llel?,'. .' i tiema s RttdHmedia.". En eUoiS S estTUChUi:ll1 medios, cUlillie[l:ido.il. ilC li V idad es d i d a,ctit'a So .y ev,a~ luad6n dl:! n'I"U'Ieril, in,tt!!gr _do. p~tmiti'~nd(!! c~ .1I',prclIldi:Z"ie i.f1l~ 'lE!1'i'i.cth!o p r 11;'ltm __ I ui~lu; 'Wdo t" cuJil no, eo iPoslb~le lin U lUI ccncepd6n 'j I~tmj!ro dle'l p~~'" de easeJ ~H'l2 "\~prendi~,je.

LD sbremiw, P'UI!S, no es ,~I!gp supeF6do en 1~ IOOUtllei6n aeLuoo, :Ii'l hXeosu ool'lC- ,pc~ r1 no !PIJede ~'tim a los siSteo1aS ,Meamifo$ ]I' ha]ffll '£I ue porte" el m~ 'fssi ,mioa in~aoclan(jn e'I m --iO. PDT ,~~ amil los, ' ,iOOm'lOl'5lbims ~ adnptm,., ~"1S1 circuona__l'i:eias del en'wmo, sin d~ pOii' ello de a :ruLiluir LIn looO ,o;ff"r.ru'iizDdra.

Va se lha Iwrno ruf~ia, reiterada ,IJ. ,Ii! l:mdKu;JoOn dp.' Iii pJaJ'liili~:61:1 algorUmic. para d :1' ~p~ -:I..l

., siruaeinnes que no "{JIlI de 'CMiil:I~ r ~co I;Omo ,I! IJ'I ed'I!J[,8,du,n. Fiero ~a tIma de 'Iii pJJnifiiCiilc16n. enUmdidil, OOmo U M ,anlidpadiOn de lei ;1Ic_t'jtl\~..·e 'rintlu~a, a I~. liv.id!rud profes:iC:lllolll, mmo ro!1br.;lpo~i(i6n, 8i I'll itmpmvi"MClit"m pe:rmanente. Por supu ~. 11.0 cmue ~ debe 1rnW' de Wi'I~ pllLlli'tTi[i1d6n Il\l!o]l~ I'a 'qlll- !1iI'tCt eon em tiJ1lll: p!lup6 itu de' J~llidii, ~ ~ prli.ctlil:ill }i' rw dl!! ~ rnl11lpUimjm~ '10 de arm mill ,delinirundadB par 11ll! i'liutorit'm.des.

Thmpcm se k-ala de i'\.>dm, qr fa 'i mpmvisac.1&r1 ro;lT!n IP rineipill. 5em l'iIt'C~rio 'I"OOllImr ,iI ella en muc}w,' OGI1!Sklfile;S.. ~ ~ierlilPi~ e-l1liilfdida d.l~ I'a i'rutdecood6:n de aplii:M. [pI'li' ,causa I'1!!WMbles, jl'tlUi&lu q;ue' :!e ha pLmilfitGloo; y rw roron , ;1 va (0 p'lUvocada' por la 1fa,1~ I!II, de plammCoilCi611, U nntlpru~d6n hoi de 5ef sitlmlpm ,Iai ruspuesbl a In • ,mprevi ln", 11110 ;pur IfuIIbI de t'lmll i.d>ld r«wi.""IJI"@I~ sino pur 1;0, lmpusibUidadi de &mlicipiij' '!all . ~hh_d6.n III ptrlir de' rnos mlecoo'ml.e:3, pa5eldm;.

p,jlI!1'9 p'lani6caJi se ~u_ien!n sWidmk!Soonoom~ent pilevi rnl sd:I~ ~O!i slJi'el.o.s destinilitalii.o~ 1 1111 ooh!imleza delprob'letruI, (oiIpbld~Dje') qu~ , plIllI!e:l'lde re!IOl~efr e1 OOl."l'!~tc !IObm m que w. W "' :J ~lU!!'lr '1, OO;f!1Jl) 00, cl rn~rl:urio de 11J!mli. cas qUI! mll'l Pi'! trlnl~jnlill (IITrum ]I qy~ 51: IPuwen emp'lmr. A todo !.!lIDo, s.!i!' .aiIiIdJirn, ,1111 ~eJKiiIJ (JleItIIDcit!l'~d(d pcniOnid. que loompl'l~ml!!ntol r;li .~~ m 1liizan1 todD' ]0' ,an:te:rioF.

---------~--~-----

IL,ol ,s~t!emlito no' Ei'S ol'glo su',perado, an. lie eduCiCl:don adua'Jj si bien SiLl Iconception no pued'e reml1irflos alas sis1tQmtliS meconicos, 'I haya que, IPcner el en~asis en la irnelillC,cioF!1 'can ie~ media_

----- I(b' -~~-~

11

EI ~iGJO que mmipnrla Int"d\lUl' lill Fi'lilIl:li6:ocrnn tulm' IJ Ii'IO se pesee d~ ~endll pn'itjiQl ~iona"d~ Il:S ,iii de , IH ,m I!a FUl.i1l, IOCnl~"!i del erIISfiyn y enur. ru no oon· 'ralf' con el, oogpje personal ~,_.

__ ~ ~~ T~rogro 'II COOUII(ooOO eduo::II:~ 231F1brlLllJli'liO 1994

ciofiamimtos pol'itiioo$, d,e 'alidai IfnI)Jfua_l'l!to,. rut!' puede hll,OOI'MlJtv.idlH' 13 Jlm'Mi'dad de 'OOU~ es rut!'t'oI'lUSPMa. fllJIi' -mpm, h~ tlHr' aV,1J nil']f'iTI~ ~dl:.l:Cild&.ri di'-l! Wrlm cumunidad 0 p _5. Ad ma:s, ri ~e ,(Ibsenran fo.ll, pa.ws, flllnda1'l:\e1i'\t1!~ "HS que ddmen 11'1 ,aduad6n MuticCl·ml~mlCil, (l<&iuim n, I'm) 1'10 re~~~~ dW!ltintns de los que Will espe c. b'le en un actuarpr,o:f Silonal basadaen la resuhi ·'Iln d~ pru.'bf '.fNI:i,; blCiluID mMiml'~1" IllJi invli! Li Gation 1;:,1'1 Ill! I:ICdDn.

emll\) cUlI1tr'il\PiJlrUda

de 10 di,di'lO ~I, prindpio de ~-Ste 'e-pfgnl!fe. ctu,aWm _nte Y cad,a \~e:z. nt'", e~ el, ,f'uturo. 131 tom;;epd6m s~sUln'l!ilc8 1'121 (ub i:C!do lUI nuevo impulse, com Jill 1!,1"dmrf.lciOn de los. i'll'!Iu1biP1I!!'dwa"j no en VIlII'IIO on d nnminades mu h8 Vet'e! R::l,i [ mills mulb Diled:i a", ~I'I Un eo esb"uclur n. medlns, ,[un't clll'duf).. I})ctivid3Jdes didiid:ka,~ y eViIIu c~lIl1i d,~ nll~n!i'r(l int~gf'lI.d(!j. II' ·r.miti~~rHlIo, al "'pM'rnditlj , inem l;iv ,pOll' P - Ttl!. del suj'i!!lD; ,tn~

do le cual no I!!S po .IIDI... si n unl'! Il"('1n epci~n sbt'!nUl!iI dell pwcego cd ,-nse~amm-api\MdiDI~.

,lit, ~: "liWIiCi', PUiti. nu es

I~ llIupl!lifJdo en la oou(;'ilciOn a - h,llii l :\Ii bioo. ~u cUlil~1!pd6n tID P"UIede .n:mutiii.T1OS, I f(:J~ si I~ I~005 ~r IMy.1 qUI! pMer eJ Mrarsi lim, lilI mt'iP'Ilo;i6n c n cl tnedio; POii' el 'CWI~!o si:s'ent.'!s a!:ii;{!rI,\.ls ~ ,lIdaplM 811:0.5 drrC!.!lf!Stm~ dl!il ~ torno. lin dejilf'por ,@lillo, de' mns. ru:iJr un lIodo o~dn.

'Va se 11!mI hlrllo ref~ooci r i . iI4Ida a l~ inad'eCuad6n de '111 p~ni'fi[\n~ dbn, «Ilgodtrni*_ '(HIm d~r res;pUe5Q

ill ~Uuacjone:;qlut! no, sun de I('~f-o hrr meoDllifiO' co.mu Ii!8 h~ eduea-

d6n, P@-iI'U I'd larca de lin

:phmifirncl6n. li!ntendid'a OUmo IiJ 11~ aJrl;tid par:i6n de ~R !,u~d6Wlf se \rmcula a it, nvi ad p!lofes aMI, como rofl:hr~po.8iClitma. la impro· v~d DII'I Famlllfu~h~'.. Por aupue:ti~o q;u ill! 'SCI' debe Irntar de U!'i!lIl ·p'Wil~fa.rnci6.n reilll~ 18 qUri!' IfI_8ICe con el fi.rllnep'rop6 'to de W~~, lria __ la p r.kU,o.11 ,l'In delliMm mmplimhTr . ,d' una ~ . den:rwtndllda pm la aD!f)JidDd~.

Til:ITI,PIX'U se '1"'.113 de .lPocha~ zar la impl.'(f'oli£aei~!'11 cn~ p:rm~if . Ser.\ n«~ recurrir it l!IWa m mucih.'1S, nc., i:(m .• rem ~emprr erlterK;1 ida desdc la inad.!oc:ua.d· n 'it! ,a,p'i~r~ pur ca'l!I~ m..'Z~l!S. .aq)LWI!o que ,s.Ii!' mm pbl.1lm(a.d'o; y .11!U c;umo ell '!lao' pm,V"()CIl:do POf ma f'll'ILl'i de pllani Iic.ad6111, La imp~isaE d6n hI de ,5er' sl.erm"p.1't! til, ~pl.!esta ill 1'0 'imp~to"!, no, [pOI' aUll de ~1dividlld pn.OV:i!oIiil" sino pDr I~ hn· posibWdad. deil.nti 'pM btl ilua· o6n ,iI paf1lir d~ l'illtillecoowd - po.~dl).<l.

r:ill'i!I phmi I'IcilJr Sf! ~u i .... rt'iIl sufider.'les ronodmi:l!nlw pre\1.105 !iIObm' 1'0 ~lJjjj~tliS des!:irm la.ri.o ~ 'Ia, natumeza d~ lfu'ob~Q""QU (apnlndi1.ajl!) que sepret!erid'E!' ltiOlv@r, ,e:Il £(mlje .1:0 sobr:e 1.\':1 q~ .. , se va !OJ ,aciuar , • rome no" cl rrepei'lol~iO de teo I,. m:s llll~ !ioG:ln p;allrll1tWn 0, roman y quI: sc pu~den mII;pltar. A wd!Qi e,Uo se ~t\i!iwrn la ~en.dill (~i()o 'iiIllda) personal, que, rnllil'lpl'm'IIBn~ ta:r~ 1 D:I_a,~,zara 10010 ~u .IIJfI~~rillir.

----~~- ~ ----~---

ILo, :si!Srim icc no, 6&: 1.1190 su1pemd'o, en 1'0 edumCion . c:duell si bien su oonce,pcion nlll IPued'e Ir@mi1imos ICII los s.isllemClB Imecanico.s 'I haya que' pon,er ,ellElll'lmsis e.n Ig

i Ilre:raccion [,an ,e~ medio.

--------- 0 ------~-

1,3

'd~ ~llG resuU:ad:~ lo,~'1'ados (clJuno api'llre'~e en el esquema dC!, tal fi:gu~ fil 2j1. Y riO salo 108 p[ev;is'lolS • niclaim "'tc. liE i.e anili is, global ,IMOJ eI que pe,rm.irLi.rj valerar niill pe~li,· ne:ncla d II planifkadOn y ~ ,d~ sarrollu de 1<1 ilcci5n ilipLicilda, Oil Iliempn' que d'eterminar ~ IliIwi~ das ctmedivas q,llf!: lPudilmln er ",9(,esalrii!lS, ¢liI!j.~' de pwd udrsere-

u1tad ~,OpUI!:inD:I! a Ins d.es!1',abJ~.

d) Ell con'in,. com.o' gar,aati,i11 de c-.1Ud,ad

EI [onm.rol i2S Il:'fJ:ii1!Uswnci!ill i'I kid ii, Cl.DjJct.'Pcibn s is'l~mi("a y '~oonLJI,6GI,~ m '! pnr ello mismu ilpHm:l@ \I'~ncuLOI,do a, ~odo t1mbibl qUl! IrUl!teod~ una ml!'j[lI'B ,~. 'pti'l1lj~ci{ln) de calldad. ['era, en Iii, mlsn"IEI O'I_ectida liJ,ue !)e ha pu~tu 01'1 ~iD de otros illil1ert.!iii1 • "I Ufice pttl' di~ t"Un~ml qUi:! iompc:rta 1<1 Ukni:Q] ha :;,id. iblO un reliicencla dl:!Sde pO!iicb:mes a ti'(:a!ii a mns {jl~d~nes estahleeido . En efetkl. !fOlD !l-e tra,tJ, de' defender el 1:01\,0 phJ de eantrnl o de e\lilluild6n que ~I!' Ueva, a c3bo de:sde un cnn~eJ(;1io d e il1lOcr~Ulco q U(!, CuDlLU e;e-. Mlia Glmmo" si bien "pued srur \r~sm O!'lmu 1.l11lit om ~azap:ar3 1<1 aU'~onmrdllli d e II~s p3,rl ,!i$p«iiilmrnme de los pr'Otesor~t es llomb h!o l'~ ~J.rs(i, pillrra e\! bar 'Ia 'patrimoniza.d6n de 'UM *lfHvid3d. y ~ ptpd, a pl'I r<l el Fum: iClfll'lll. nliml1U d.:! una 50ciediid democra'lffica," (1988:376).

I or I ~hetencifl ,(\un ,~I ronc.epl:o d~ prll!r,~lolliilJ ,i!I,q ul de.. f. ndid. hay tlliif~ me_ndoll. 1Ii', pUH; el (l(mh'o] que la SCI j I,lad time d~eiJ'edI~1 (I, t!i~rcer sob:re 1011 proles onales de 1'111 ,LKi.uea· iOn, Gn .. m~' sobre 1tillls1qui!;!l" u~['[n. ~IJ' cU1lil ~'Ilpon :pode, cnnil3r cun nlm. s

fllen~5 ilil!liomil:a'liyill~ ,llIdien:b'i'!l, d~ las ~ dlit'ad~9, pur II!M!, rnlsmns pmfeshutales. 51111. vu~'ne,rar ,e'l :prindpiu de lliu:lDnomb en 1;1 .. C~ d61'11 qdli.! !lie '01(1 I'D;'.!' a h.J5! pfofJ r~iU'nldes. 10 'CHmclteristico - de una soded! 'cil d@EfiocriiJib:<lI e q LIe IIUIdie eslt! ru<eIlllD de control,o ~n que @S lu llIIiilmIo; 'ind,os h."ltn de d:w r cuerurt;il d_~ sus ilIcdl)UeS ctllindo tl!:~l11~ inl::i:denda sodall (Sa'l'mnllo:na~ n)9~).

la d~dli1 llil!!],01'a de la eal id!lr! de la, ed U'('<:Ici:6n. que todas los 'palses q-ue va 1!\Illil'llnl'!;radr. ~:;IiS metas ll'ltlllooii:ltas de la escoiarizadOn unl.!ilersal, L1enen 11l,lllin~ada, :paS3~ tnevwtllb~eml1lli'l~, pur Iii imphmtu:.i6n d~ '-"'U'I~iI"fl'le5 1m hlS ;raS1:iltu 'tmes y ,~ el profesomdo, de los, C1J3!les S(l' p nd·r.:i dh;cull.ir ~u l'i8th.ualleza .r cendtdones de. aplteacl il'in~ ~rtI'l en ~ bsoiliu l,o su neel!sidad {lnl). Lo:!i de~mflo5 de '.omp tillividlad qu Bupml'l~n un mllmmdO' liber,aLizado l ien'!!II'i ~ mbifin C(}n~t'lfmciil c diurectas sabre el si,ste.ma, educartivo ~onnall y ~Q~ br;e If. ~ducad6!"! no FOMlilW (Sarramona.'lIY!iIJ,b).

CUIIfII!' es bien sabid , en todlil' sis tll~nt.' twy un cun'tJlu,l i;n~er-' no q ue ~rnIi'Iliza Iii i:C1hernndant(!m~ del, mi&m'Ocl' y un ecatrol ii!')C'lleirno qut: ;maU2el'l l... u nlfform _ciOn resultante dl;! llii int 1I'1IrdOll'l can ,e~1 JlriI,li!d~u. Amb os' ti pM dre e nteel ~DS pode.mu-:. !:'nnsid!i!f'(lr como pro pius dal pm~esi,on:a I, de ]H elcll'Ucad6n, lilalO,l:iI e:1 plU'ltQ qUI!: ~I egl!lndu 'feerllJact- lo reiliUzJlI tHnbl~l'! q u len no !itpl iq u e (}un~ c~pciones 'tecnoW6g,i,ciili .11 ,PI"OI.\El- 50 de ense.I\91r1U1~alp'lerrtdi Ol:aje.. pueS1i:o que res em mede d,· gln~~mIlzar II, lUllidtHH!1il acerde con las ~iGemd,aa de' cada mn:IT!en to. 'Iudn ello Vil :o..tusciione de hete-

4l,----~-

Semi netesa IlICI l!'ec.uFl'ilr a 1'01 impro'visacion en muchos ocasi:lJnes. pe~l) siemp,re entendidol desde I'al ililadecucciulil de' (J'p,lkDlfj pClr mUSQrs,

Iroz-cnable:i" 'oque'lio Ique 00: !he p~ICllilifioodc'; Y' no corno el va do, :p,r'o,vocfldo, par le fa Ita de:

IP~lJnificaci6n,

$---~--

I~ _

HI En A'm riell l'!'lu;t;!l fa I~)· i:l.tglll'llll!l i!1m!plOll,iI' ~I'l e~l:lll1Jad;Qn d.l! ~ ~ dad eli'! 1lI ,-dil~hil'l. SaSUmnllml d ~ (Q!l1pll~ Y ~~o SI'!i: cl de Chi· I ... IlJ'n" t:.fl'.;!m;iill mwrii:iMh!y ,M IW;!I' dI. iip1lkmci~fI es m p titadft d!!M .. b:kO,

m,W!:t de :5"0 'I'f\!Pll~tn .~ magI.:>Il!rtllJ!m,

____________ ~~ r~OOlOgICIIti G:mxIlc¢CiO!l EdU\JllNul. 23 RbJllIJvnLo 1'i'94

14

ql"----

AI p'lanificaf se pone de

monilesfo ClIed 1e5 el! bag,alia profesioJi1lal del IP:r,ofMO'r. CIlSi oomo ,SUI personall mOlller,CII de el1t,snder ~a adivldad

edUC!OitiVa.

--~------- ,~ ----~-----

11 Con eUo 'III-Qo p'JI'!-"'>teI'I.tlo d'mr, _ vldml~ menw.q\le,:I, Trl I'If(J FeOm pal'llftlmImr IJII d~cli. ,p,'1 UClIj PM iifmlplo. dl!'b, IO!Il.ir pn;d!Alm~' dd .fill lil.mOll ,lldiWIlihro. pur ,ftl.!!fIk getilk'fO!lmmle 111:1' frru:I_otado. ~ b:ilil"" de I :ru:t.el'1U !liD parU! '1lfi1ll!!, 00 d ~rllJ~~1 «I'l3oo~dillr d:i!1 a:l1ijw'I!O d b 5Pcll!dnd ~ndn '1iI~ myunll:um de .• ' !iF. m 41.harm en nueslll'o 'CliO 5'l1 !FU~L! ~j,tilr pm t11:1'Ii\il allI'IImlIl G:,l\nl IW ::;;lI1'!! I ~, 't"SmiilllmQllll mnn@lIIiri~ 'Ill C'C!;!l se il'idf ,M 'l'If!:!:,.Ul~

Ir-o'~' nnadDn" d nde ~ do~tt'! ,~ !!LmctOf p:ri ndfill d'J PKlCeso.

Pere yo indo tl'Ibii. @!t'I 01'111'01 apN1lf1lad(l !lJUIil ,el fwih:J!FO de ~11 b!c. !1ologJa de ,II oouca in e', briFilI CImUf'lIl' et~la ~!?-,.1iliiz.\ct(ln d~ nab! .. riales mulWilOOiililes. did • d05 a 101 a'plicat:iun pe[Sunil~i¥.I.lda. En ~~a Urll1'lI Clnbr., Oue\'D ~D'lpu,rl:imcia ,el,ool'!cepto de '[(lntm Ivinct! la~ dOi;liru ed uctlndo. pru.'ui~'~bl' que seri ,eI m:i rna d p..m.ci;pal n2 lor deID pwce~. Re (Jrd~n:lfi , eon ,eJ In la pmpu _ 'Ia yaimtidpil/d;;! 'hileel:l'l~ gunos an--a . d:e Sanvi,cen ~(~mi:I de ~ d~!IWleJ'lSiD:n i:l1tmyt'dWa dli!J mntml. que "prolfiUl:!'ve II8J alp'I:a,don de i'ltli,\'lid£ld~ p,wpias )' d,E ~,) m 51!lr1a ,e:.strudum de'l _ is11.em.1., expresand mit' lim fenOfii'lMQS de (OndRl1cillJ 'Y' aUlodet:er;min:a: • un" {:Sr-m:vj'tt:Ii'IS, W982: ,),; 6- 10 que otmg, 8,!i.I,!:tU'l,~Si yili lI'I.ablan, deJillomi .. nado eemo Iicomunic,aei6n intra,per3IJniJI~'" 1(,AppLbau,m, 1'9-73), En Will Rliismi1 medida. puss, que' e f'O'm!ent~n lns 'P" ~~ d~ aprendi .. ?.:Hj,t! pOl" endma de IDi d~ erl:St'i'iafl.Z@. ,en ~0Ii mjsD'lil, me ido h>BJbli:! que lnsertar eL ,ronceplto d,1l' control, :i ri,ITOyecli"tlBI'l. los mate-> riales 'I m t~· ~cUrvlld;i'ldes pedillIg,tlgffi.:-Its.

'e) Revision d.e 19. eiiie,acia y Ia e,ficienaa

La, cri nco vn karla sobre la tocnoI,ogia edUnIi'la\Hl" C'8Hlidndo:l.a de "erie ,eIllH;:;;tJi"., de poner ~~ prOO· cupad6n pur hI. IOh"iM pot endma. d~ (dlt~l.!.I~1!f ,I.lb';!, c n!!!l;idt!lIti!ci 6n, IIlU ha ~tado desprov18'1a, de raWill. NUI~stra. ,elSpec:I:iVi'! moral de ru.b'fO, 'mUCB:tivaJ [tunC!iI i!LI§,· 'IifitBni rUj1er los lines por Clli:in~;l de 1.0, mOOli,tp,s,. CUi!lnoo rl!SuUOl que son. 'tan :impDlI"timh:':i los :Iogros como c.[ caro.inU 'egui ..

da P m 1'legilll' hndill e)t s. Bsms, CI~uwdelilll'CmCln.e;~ se v:inculan con ln ya dicl:'1i(ll so' re ~0iS ' Ibjll:livos. Todo eUo, sin embam:gu, IfilO inw I i~ Cia Is ,n.«esid:ad de pt'B cu'plJddn pilr too resultados que!! 'I'!Ufisi,~,a_n a 'li'ci!iV'S, de la aoci6n OOU'c'atil" va, IPIJ!!S!O 'qUi:! Mdie" sea (I IIlQ l'M'tid8Jrio dl!! Is 'liiknica. ,r,etlu.ru:'ia a] tor de ,derlDii,p.mpWiiitmi.

Si l!!ilt~T~l)m'I!en:te de;~en~ din, Ia noc-es,idilld de cuni:rul, en Wa mi:smiil! !iiI'IetUda qu~ 1. d'emOCira, .. I.: '0, sn ~,-II es 1..I!rI.3 C!Qrutant~, aJ~i (lom. LiI,exi:gencii!J de talldad piI' fA, prH'lm- :rp.spnooe:r ii, hu, l'IllKes:idades dtl, 'Ius nu.e\·us liemp-. blm~h~Fi ms-u]'l:i1. 1,gru almenu~ W'Ilirdn d.enumdaur lima upUmiZlidf.in, de I, : r'l'CU'fs.o, di8pnn~ble.s pnOl. llefllblbiliu.r :ilil f'I"IdximD U IU10, ,;mte 'unO ti mpoo en que l.anmth!,i'iilt:ibn ,del [IOnS.U,8l0 y del f;!,'M. ~o' 1m genera. sealH\i:l i!amin.o, en 'todo06 .I}d"!i. BI man'tenimienllo de' los priru:i:p,jos de elllcfl ii:li y de: tdi 'ieooil se p P.$ liI,tan COOl cilJlil" tin orndlll'fc del .~,rw aru q ue' est~· mos IIWru1lll.d~, desd.e C!~ mnjuli'IlIl die la, !OCIdedad (H),

5e lIr.d'B de cons~d~'[. por elempl,b. 'que' 1U$ &i!I!c--a\ll()~ acoII'!'t,eddu ' <I Ilu II!bunno5 deID sil,E!m1!li1i edUtiThl:irVoil no oon ~d,u .. lil;viI ~l'grnl,;dlliillid:ad de elm;, nlwsmcs y SLIiS .famlllas.ino de [l"eflex~oli'l~r i:!!.ublif! cOnm di:s.mirl.uilrln' '. Olm muto se pu'ed~ de .. el respecto ill u:sn, dp. 1,1] MIl:CUas d,] ponlhles, ~e.ln, u nu ::!o,fi5lli:c_a~· dos. Y '10 'qu~ ~'l.u.':11 set un gl',an gll"idlo! I'') 'ptimi2acion dem II:i empo dedicadD tit6riCiI!m nte iii 1111 ed w;:~ci&n. U '(!ib lruilc16n de 'I~ m~'lI:im3, mnt.1bilrdad d@J 'tiemnpo d is.pUII11lD'h'!' i',Gut'! iiendel un !lilt'$,]. n , pm'j] e1, mliiljull1:~D d@~ , i!i'I'lmli1l edUC~h"'O, dQn(.le pilllrKe 110 j,m-

iWlOlog,lCl Y [DIll' 11!OC:lOO Ed!.!(otJ'1/Q5 ~ flbr lllunln lW,:!!, -~ _

15

puriw' ,~'U;Sntu s£mrd~, C9'I ,~tlru;egUlr los r;pl>Ui~'Ii:U:ifi~, 'pIrA'lMAtdidusf A p~~r dE:! Jus ya e IIi:!licos esh:ldi,os de CarwoiWl (1'~i6."!)I!i:I"~;P~l~J' (12).

LH' 'efiOlciaJ 1~iI eHClimda no ~a'n SiDl'Il!~es ca rad~r~:lIliclHli de ,~'a [!l!Cno,I,Q,gi<ll slno dillile'flsi,~nl~' nlum I'~ d p 101, mils",;!, <i,['tllad6n p:r",fe:siona I. dado Qlue tj'&:.ll:e (i:HlI· ~Kililenci~::; directss :iluhre los de~ IimI'Is. cdwC'iilm:liOiS y !>odedad ~n, p~'I'a~. 961u '~l f'U~uro ham ViIIAr:lrilr tl un ImAs ,~UI:5J di mW;.qjiOn~ ,m 1:'1 qUM1iI ~r muratJb\l:IJh.

S,en,tid[J' ,actual y futuro, de' hi

teCD{J'] ogiial educ',ati va

La b."oudDboiill I:ldlllcIiI,tiva se hI) v iAtiu :i1 i U.~rtclil ~n al ~'oj{ll del hurad,m" de III m.'lcd 61i'1 h~ci it iiOO ,Ih'lrilidtb"1llTli!lS, tee mj'<:Ji~ ~i('~5 quil;' funfO'O ~c~p~1d@z,i de ~ liiel:';i! il!Cli[tlca en su Jl1l;f.I,l,fI.~I:1IKI. Soporwda pn rprurec'to!lll intt!maciaru!~e~; que u'Hli:z:abilJII ~1li ad 1II,c;atiion. fOl1i''10 u:nmedlio ml'i$ de penetr a - d6111 idll!otugica, se expl3:nd in pmi' It]::;. pa~s~ d~ Am~rk(l 'Y del rest,n dl!'!~, nnmdn eo ~fas d Ii! ~ <IS, '(Dl~ rn1:en~es dieSM(~,Ulistas j wnperaJilr ~es 'M. ~O~ ,~I:<jOS i!i;b~(I b'!. Nu res!lillhl e:lttraRU q,uc, killS cnmi'~-atarsu inadll\~u~c il'lr! g:ii!m:!nd i ;m.~ da. ~e ,t:rn.ya pm diucido qn. 111.:1~(I d,i1!' :lfoi;,!chrt:ilu q UlIi! ba ne~llidtl O!! ell 1lIdenElda de'maneril gl~Dbal.

O1:mino, yill d~1 !1iglfl XXI, ~u d~b~rno5 'CD~r oofalloos e5p['jl~5- MOS liIli en husca'r soiluciones mii~~groW}ipilT(l los pTQlb~en'li.'1s 00 uiC,a,l~vn s ~l!Je:son propwQ:;' ~~ cada p~l'i~ y de cadal tOMw:'Ijd.:.d. Ese rr.U.srnQ e.fi,p~nh!1 crilicu":'U'rn!:!lftbl.d!J nos til!l'Il~ q ~ead \'l!rtl r ~ ue ~'ilS p'roIfH,Ieslol~ slempre son lmtu d ~

SU MOIlilMb) h!tStt\rliOO. y que ;liJI hri~h.lnll 9'V~ preciisil!1'l!.effilt:e rern:Jvandl.'llSc SAbre 1,l!$;!iI!i1lteGE"d.an~ '~e.s,.~fCMur m:.nta'l1Tlente ru~. 'It!Clll{l~ogiili p Or SillS .-m t£fildent:e~ eq!!llivliile' a I~z;nr ~iI prUpll]l hiis'tCl'!'.ifI. 10 .1: uall puii!:r,~ Ut!!!\''''r' ',l1ecl~a-' ment:f.!a rupe:tffill'l~.

b 'tik"nil'a, y 1'.01 rieifl~}!~6n !:l,'l:!e ::iobm !:!UiJI 51! h:ag;.1 con Vi:Sl.:ili!l a r~I:~'eY1' 11)8 probl'Il'''s. !~:w;:'i'!ti:YO!!:, aparec£!' il'l!:l'."i:omble,1lll~te V]!l~cl .. d~d~ OlltrJ UmiD~ ItiiM'lpyc' en que ~ dl!l1\aif!Jdil !lS~ci~mente ealidad en h" ed UCitd61l1. COin UJ'lOS ti:MlIiprl:l ,etlq,l,Ie< ~!t coll1!!uni:.:a(":iufI!inlliemJlJdonru, ~ fJiuidiill 1 oon~amfiS ,~O,nIi IiiIWI IVan b~gflj@' de :t~rsoi!! y 1mbe<r ac'"umlllli',uia tJu,e p~ed!(ll or~enl:alll"~eb~)d~.n'I!~m~nte I", ~clu:ad6n p,edJgOgiJC,;)..RochMl1r tooll e~,t~ ~p(;)!'!e \/·g!\'er a la ~,rl:f..'" sama, 'y .si b~e:fII. la lKiucaC:i6n ~en,fl m,l,u;.lilU dt: ad~.. ~ I;!V idrmk!! qjU11! no l!.ados los; ed ueadares 'que' nOS dedleanses pmilesiDnabililMI~e £I !il~I~[QI :so~~, flrti:M8S. pm 10 'CIJaJ ~Iif! ticnka se nes ap~ reee como, ~i!i S.il~v;,u:il'lrl p"'llr,ijI: m~es1;re.s, Ut'MIiwd,un~'s.

EI de.~lkl 'q u e ~e nell) :pllMuea oil n~estJf-O!iP ueblns par-,a. S'Y,pen'<!I" ell Itell) dell 'ii'(lig~' 'I!"S ,el :108110' do ci'lMdi1ld y de comp ~lruth"id,~d ~!:! hUi ptll,od u.etos y se;rvic.io5 ofrli!Cid Dli. Pu,es ~i,~, estill I,ogm i mpl ~tlI If! cunJ'ni idiH:n On de unil "ml!rrttHd a d,tElCl:iLO~!~'g~c"". t;)~ 00· nt)y. !IDq,u~ ha sidn pr,esentad~. em el m'llmdo bl:bo~l, que no 'Pl!:dL.!Y~. fn~te~ al el.'1nl1fmi'~~ .1" 1i'I~a.riiiJJ CiI.pi'lcid~d deinflov!l:[ton (Sa.rm~[!I!'lIlIi. 1993b). Y e5te cllin.bin de m.ent~i:ida.dl lI.ie.n~ qtl~~ in ici~'l:rse en ~l'.!! pnx!!!,!:iali!l diE!: fcrn:ladt.iflllf d'e i!!1~i que .S~ d.t!m~f!dMl tiJImbienum e::!i"' C'Ll~!.iit de' ['~ndild.il;oordc con ruOi!l. tiem:PQ~·

.'---- 1.0, ,oli.':Jlrcu:tell1islioo' de 'Una

sociiec:i!!:lldl democr61ictli es, q'ue l1D:ciie 'BcSta '~emkil dle con~rol. 01 10 qllJ'ees 10 mlsmo. ~QcI!o,!li, hen de dcr cuenrc de sus: aa:i(:l,nes oUt1l1ndo, '~iellefl incidencia ,sociiCllL

------------------ ~,------------------

,~~,

12 En mod.!:! IlIgL1J1lo ~ii p~ ,:'!J![IltI '1!IIHl:

Iii l!plimiMrllindi!1 ltif~~ ,,~Il! i"Jn 'nL~:Il:~ .:IMD.It:Lla~~ ~ ll'iMlp!'! db:ponll!Jll. 'pu~llI qij~' ,~, pris~ 1"'.Jf>dl! M'!r cl pmI' ~F/Il dd tim'lPO mi!mIlo., lil ~. l1[~l1d.:m, ~I liI!m~ II qnl!!' .. ~~~ mIllS ~.j)(IfL1t lJmo Ii]i], clIil1\inJl.tplUL!i!m!l d,~ '~YO'!ITror.~ ~KlIII' ,§~ ~M ~. to:",ru'l'wop!."i'~II1o!bP"t~ 1,;1 ~~ ctmlJ) ,I.!! ~iiIiI.l:Ilm'.bt 'pailoil ... !;f,t'ld d.l! liiI p;l.lf!l df~6:iii, IIWItvndl(l!;t !mlnD pr"ictic.~ ~(\n]j!ilu.;w y ~,dll JD'~~ iiI,~ (Vii~III_ez,~9&l).

.-------~-----~ _~ r~loqfo \i! (Ofru[1'CQ(II~!n !Ed!JQo.'Jjygs 23 AbllllJunJa ]Q94

16

~---- cfl'

La eficaciol Y ~o eficiem::iCl no, son !'implles (Ilf(u:le:ris~ic:as de lei tecnoih:lgia ~ino dimensiones Imorates: de Iia misma aduacion plI'omslol'1c,l.

------ &il'

--

,,\Id\ll '~,~nll \~IO~,\ II (WII

I IF~p.uMl.

,,1\ l'iI'I~ric<l I....1ltina, !H'I ~b'1J~1 que et rb~ In del rnnnde, no THiede ~e!liJnd,]r .;Ii l~u!:l b enl.:'fidolS - de la Mcni,[,ilI. En tud n easo, dlibem pro(uril,1' que eo, uniJ 't&:ruC3I a(id,plil!da ill ~u f!i!dliddd. i'I 3U!!: pos,bilid,u:1 , 'gida, dcsde SU$ p,rnp,in:. t'irganul> de d,ecisiUn, pero Il;ambi n vil'lrcul'dll.~ .. I i!lle_rrc_ilmbi~ in~(lUIcioi'ftill. p Hl'JlI'I.' }·iI '!l(lldi~

Tw::rdo~I::l1jI CQfT1JnlJ;oo6n (outfJ~i',"I(I_!i r~ r-l"'I1!Ju"llQ , ~o'j, - _

puedl~ \ri\1i:r 1li5l1adlJ. Asi lu exp'resablll M'Suw a prindpla~ dE' ~D!i ;ochL'l'nll.'ll. ,;d de.lnimdi.'U 'Wi'I.lIJ educad6n d~ 'C<Irae'tl!1!' mt>illgr-I!II p~mo'I. ~8 P er"It1I~la tnmo "cend LcM,n de Itmll1Sm'isiun y rerlov~u;:i61ii de la CUI,ll'IUraJ, .,. POfCOI1 'gui{'n;te'. de ~I ins r iiill'l cemrolada de m ,~i,endil' I l~cnologla en I vidil. dt! ldt> ~ucill!ldildel>" (1982).

Como s'iJiilU!!:Ii~ de .jJ,t:I idros que se prerertde !:li1.i$lmUlir. dblN' '1.1'" p~ rrro(lli dB 1.1]'11 t~ til del t:UH~ I,ui ijuhlr tl riS,Uir.a1, y qlll,e Irue pmsenliJdu 'PUf I" O.£J. ,CtlI1i1Q d~ CUm.Ii:~l1tO base pM<! la (ffiii~1.II i6n en la r Reuni,un Ex~Idinltiri .. dli!l Con,gresc, lberl.ilalmerit:'M! 1:.'1 de Edut'iI,rilin (Bognt<l. 19B5J~

'"LI 1l'lIlI'lUI.I'I idl<id pDdr. tllltH> r '~~t'lSI~dD Db'iR> I.:ipdtml!S dJf! d <m'rnlliu i! iJu:!I~ ,.:.'l:aclo· "IUIie en UIiI;;' fO'J'T'nOl, dl'! ~'iiI~. ·Itu·, ru 1111 I) JJldadi es qu :lp0stil 'illl un mom mto i1dLl P{'f hi U'II:hI5- tri l,iJ_ui6n. por III denc:i:i y lira tkni .. , Ld dln.bnlcu Ill. 1'31 his· hl,n. hace porn !!!'Im'ltlil qu ~rJi· ve~lbl el p:l'~o. Itwl9u~ Pif('i'lf.I y It!.'Ll .. srr r.rr.undl.lci"O!. &I 1~, met! iilol q'llJ:il n.uestr'os pu~'b'luf! IlIpUl!;!lo~i!1'I por inGcrp-oramel ,..1 CO:Jllc:1uIQ mU'Ildi~]. hD'f~ d It! nptilr porunll ~nco~l"o'lc1lln L!i la t'i.t:1IlIItl1llgfa ll)ll 10 tnntll"l1ric, till plll!:ip .tI.lildOn d~ ,~tntdUJ1S 'Uir clil'lli5kn}u", '-, e:1 m"nlJmiml. nttl du lliiluaciofliOS do depf'l1d ,d .. -'m'ii p~mu:tnool~. M. '!i "Ii"" III cuilM16li1l sdhre la con\l~~ni'!lm;'hl. [I nn d "I. recnelc:gf.11. frl pr1l'1bl~m" ~!i'M ef! d,ec:idi r ~ul ';1'111 d h.'cntll~Clfiri!; nzyji C"nj:iii· ¥ilfflY .y !.II' mm',jJ, i:l1~!,"'b)!'li:II •

• uJt.'c\Htda·I1'\ilU~~~ (p. &l

)'7

-~- - - - -- -

Bi b HugriTh fIi1 C j i cl da

-- - ---

App~b3l.\lmi" .R..L Y olms, (19J3); FUltd:afJf,rlflal Con,Ct:pfS in Rf~"111m ('.Q~lfji\umJaJ#(m, Culle~d Prali$, :§an FraDCiI5CO.

~1iT, W'. "I Ke:mmi5i IS" U98B}:

Toorin critiea de l'a IrI:lsellifQlil. MIlI'rtint'..z Ri GlI. Oa r.oololllL

'C'iI1lIItLUe:jOt j.t, (1987.1: .PMQgo~ te l1'11'/~:rQ. CEA.C, Barcelo·' n",.

Cil~ll", J.B. (~,Y63): "A Modem l[plf Scl:'I1JI.d WrtlinG,". 1:M'dtU' OiJl4!8e Iiterord, '101. 64, p.p. 723733.

Co.tQOi'ii,; ,A, {l9!Bl6}: "Pen!iiflrRi,e.nikl teM,,16gi~i'i' )'tMrim de 111, oo,'lJt'aci6n"~ VaT'!): T"ecnvlagf~ !I ei1tmJdOII, CEA,C. 8Mce'Oml, p.p. 1330.

E:i5DICf. E.W. (1983): "Los objedvWl ,ed.,.IiI:atiivo!i. t;af'lilda (II estn,_ bD?~. 'GilJ1llwol~(l!~: LrJ t':rIs~n~> S'U teorlQ 11 in ~l::fiCa'f ,Akal. Mad:rid~ p.p. 251164.

GaKMI CaRitSClU .. J. (199~): ",- eon ica,. 'reo· noJogia, y Ed uCcI,d6n. Anali i Y ,reVlisi6n de los ~o:nceptl.l I'" A,diol'. Mlidricl, vat Oi:L V, .$71.. p.p. 12.115,7.

GiDlIJI\!fI;(il, J' .. (19Hl): La: PedfIg;ugfa pDT o.l'Jjelil!t1S: abs!s:i6n por IQ ejiri..7iilIJ, Morabl~ Madrid.

G,im,!!!n~1 J. ,(1'988): fJ ,mmell/rutlJ 1"".tI rej1exi6nsobJi;C III prd'~iatl Monda, Mildrid.

KalJimOltn •. 1. (1'97Jl= PIII;pJ tIi~~1 ,Ile sisJ1t'mJIS edu~jims'~ f'l'ilItis. lI.t:t~cu.

,K'ilufmllllJ R. yoWls (1983),: "la, .... e.lll1d6n 'eJI'llr:e ~ levll~,u!l,d61i1 de n:t.'l!.it::s~dade5 y ru cl~rr.n- 11 • impl,emenl'ild6n y '~'Valuad fl d - pm,g~ilml'IS". R~"D hi Ide T:f:CIJQJ'lifll~ Edl.mti~ m. Smti!lp de Oi~e, 11'1 .• II, p.~p. 928.

Mam~_i1il'1I'le. G. (1990): En.'kmyef II d.~8 ulldt§$ 'P. U.F, .... P\"I,n:!l.

MiHCeli,O" C. (19S1!l: Ei prnMJllJi.tfflo ,rid p'ro/esw'. CEAC. BiI«eloniJI.

Mediin. .. _ R. (198,n "RJ enfoq.ul~ teem 1]6gi .u d~ lill pl'!."lJljBca,·

'iOn urricular", Sarramna.

J. (I!d .1,: 'Cutric141um .Y' ed"'m~ ci6n. CEAC, RiI,lftelullil. P"P' 95111. .

O.E.~. (1985); A.ndlists II fSt,Q:blP.timienM de pt'll:LtiCf1'5 .sabri'!' I!ffIli:J!. '1~81a edrI(JlUJtI'tl. 'Mill.;! rid. doc. pnl.

SmtuRe,slO" .MA (lg92): ''1..a, iilCci611l re.ne:ava en ed"cadOn~ buscande 10 s,u~:ndaru". JU.,'vts-la hlJ'mull'{m!n;il:lIrin~ de: TIDria de Itl &fumd6n. 5aI~a. '1.1'01. tV. p.p. gnu.

Smri.::~, A. (W82j:' "[ljDtel1Sii.'ln, ibertl'Wti:car deJI apHQdl!Za~e' de adwtos·!.Bdl~mr. klll~ rr-a.'(Bru:m!Dii'liII)~ ,iii! '1. p.p.1t '.

,SlJitnmlAlillilil, 1. (199D); T"JW/~p ,e4I~rl'l#m. UUJlwfQRl iOn cri· l/.fIlI,· CEAC, Da~ce!lona.

SlalDDlIon~ J" (l9931)i; '(':dmfi efJ~ trnrler , apJ':lr41.f In dP.t,U)£rndl.l' I.m' JII i!SrodiJ, CEAC. Ihm:elo·

S..ItRH1I.H'liii,r J'" U'993b): "',Forma· ci6n plllm I iii, a::ompelili:vi-' dad", Varia!) (ed.) E.ilumci61! pl1:m ta fru1{.r~d6u !J 10· ICD~npf· fitillitlarlil XllJllil'h'I die GPdiJI •. S~I!JRO' d~ Cornp65li1a, p'.p. 2152'21.

Sdillon,. '0,. (1'987)" ,Sdl.m.ting ,he R6fl~'iw ,Pnutlfl"'al'ter. JQs.sey B:!IS'S, Sam Fr. nCiKlo,

Vizqu.!!z, c. (19B3): "La edIuca~ lCi6n m.il'W 'Wl'Pe:rienda di~e tril; tem:lpl;llnd"~ Varrio: Teorm de 1.111 .Edl~MCI611' 1 •. fJ pmbfallm {161~ edumd6.lllr UlMiw, MUF· ti , p.p. 12?liM.

. - T0CflOloglQ V (orrunlcocl6n €~ 23 AbnllJoolo 1994,

RADIO EDUCATIVA

DOC'(Jlrl,flS' de' ,Iodos' lOIS rdvele's' l' p,~ofe'siollal'es rel'ac,i,oNad.o,s ~COII a:c,ti"pl';dades ,ed,ucativ'(ls.

INSCRIPC!ONES

IOlctu'bre

31 a

lIovie:mbre

11

tont!ni~o t!mmi~o:

'/ldi9,0 2(J:,tJ(J ntJ,M£

.L:CE

INSTI'I'UTQ UllUrtO,AMIEIRICAN'O D'E LA COMIUNICACfcQIN RUCA'11lVA 'CENTRO'IDE IESlIJDtOS EIN lECNotOmA EDI.JlCATlVA 'f OOIidUNiCACION ,tCUE'4

CAlLlE IDiL PUENTE No. 4$,. COl. EJIDO'S DE H UIP'tiI !!,(:O. 1iELS,: Si4, 95'91 V 5734Sil\'I, EXTS. 1(12:, 111)3 '( ! 001. FAX: 59,;!, !liSll)1 mRECC~ON EL.EC1'ROOII CA.: :~tQre,y @ ii_ilHlm~ml&.lsC1ll. !J1II M1 Jii'I.\Ii

Una vez ~asl c6m~ la tecnologfa educativa apropiada puede mejorar la educacion-

IN·TR.ODUCCION

~ J dl!llru"ruUo dl!! 13 1eeJnolug '3

n :;:~~~~~~<~i~~ ~~~seY::!m:~~

radil!:rizado pOl' f!W"i.nU~lu~ 'q,Ue, cllesli~jfj~nd us bases dlst:i.pllrIR ria,s. et;l'lRn 'lra'~f'id ,de orientalit' la re~snilfi:rnd6nqlle d~l:m.TtJI [a- 1'I'IL"lh!n'i~..at SU, q~lihi:ilc@r, 81 de eonoc_er y pnrtundb:a.T' s:u

u!'ohm'~ividad y a:pIh:ad6n se 'lr'atla, a fin de n1(1jo,!'n r lin p~ sea educatiVIftj '01 lidiim" , Es doc'r. si bioo sa, hfl, a'Vanzado ,e,n, SUpli!rIIIll' 100 ph1lH~1!!'U til!mtl !d'tiC!J'~ que, hi- 16ric mM te 1itai:1 ,c;IiI.rillc.teriZilildu B la I emlldogia i1G'ih..i.rnllv<I convendtanal, illIll inCCllfPfH'''ol!t' Ins Aspedo5 cri'licos, de' vaJ"i.os, ilp,ort,es\fconm~

D R.eCQl'I~lI' I~ ilnll~;!'depe,r-Ide1'lcilB! S!;n;iOOiJd'/ Eatado/Educad n.

o Incerpesar las IFIOCiCUle5 de conflict" y poder ml1i1e' adrni.rtl tradll~ p;wf '!j.I.J~ V ~ -

l1md iaml:lie:i'" "'

o Revis!},1' la lfel!IJci6n episbu'lll1lo, l{i,sica I1'ntre sujetlo y ob' e'lo de oonoci olier'! to,

[] Re 31urizu ,eI [01' de 1& p'r,itc:o,e;] p'l'Ofesionali M la estructuI:ll, l'lI:i. II gl'fl:b~~.

IJI Abl.Uil.dliltW: en Ia r,e:1i1J~6,fiI ,:;,obre el dE'&I"IrroUu slJ'l:j~1 d~ cony.., c1miento.

01 RetQJ1It'lc,tr I g factnre hi l6ric.o.wlbmral'es qu inn.yell cQiltmad.id\J'ri~I1Ite '1m las o mas d:e .a,propiaciOn, 1- cno[6~kil' seg~ too d.il!:'Fel1:te.9 contrudDS.

Au'll! ~ it 1l;::CfI!,ul'Uboia, Ed ucativ!l. a p!!:SM de :s.inl,etizu estos

antklf'llill bcIU\s"'~rStl'lizandn t'ilJmp~ dru. :!Saber. no ha, dildo, d~1 110· dn ,i!lIl ~Wttl 'eiSper.uJo; egOn m,msm npiinil6n" Se ollll5eiJ"V~' qu~ sui;l'Y<lOO un ccncepto fUridoma]l· sQ a-ll!lis~J'ioo, cultural, q,ue'atswn.e la IleO'lo'log'ii:l1 come ~ mstrurn~~s E!fii:~i!iCes 10' panaceiiooil. Ad~m'li ,~anfUftden la aoci6n didactkl'l cenel fen6meno ,liduiC'allvu.illlUlmurumtando 181 TecncdDgta Educatitva en pllfCelas, rnmrtnda.s dt! ht, ~umd6n, e5(DI.arizad,!:' D formal. en geru:!m~ usando IUIti.€!fa<: tos (hQT le;I'l d fa, cadavee m!i~ compumdo~as), sln ,comffidenm' QI~iJJJ~ la I!!dh.!caci6n bI'IIIs,ciende ~Iil, eseuela y 'qiu~' sj,11Ii ~~ dli!iP.iin de IJlr-ti. rectus ed,l.u:ati~f(lIl5. nadoRales y 0I'F'I117";'1 d olFliJ,l'l!S tlue o'II:JJ'guen, sen'llIdo e inrendonaWidt d a las aecionespediil\gt)g;iL':.1lS grandil!S. imn . I frilc<),so frenre a las expectatiiva:;. d smedtdas depcs tad,\ls let) esas

iHloy IA rno"llcloG:fA EN GEN~RtI.I REPRf'lil_ T" III vf!l'r!rp ,1,~dr,PEf'ijd'i£l'r,f1fE dE ~ MElfA'~,

~UMl\NoI\5.. ,ExPM'-'r;;Jtw\. 'V cONdIClo.'IIl\l'dE. TAl. \l'E;! MEJOIR I~I LNJru~'tfO, IprRO Cl'ENE1Ri\ pRAc~ICM QU ooMpt.11F Cl\..'r1.blos. I\UN NO

1tES. Elros . los E$QU t: \W:, ME fillil ES dr l'l p~"Ii1\5 Y rI SU 50 bYil.CENrE Jh"I(MI\, dE \lAIoRP'. f&, b.'JfO BIlE ~NcUt'!idll· crdrioo QlJE t """ AC.Ut'ilA.dO FI tONO pto dE r E ~()i[Q('~iA, ~dum 1 wi!;. tlp:!iq)itld~,

<b

.. ru ~tl'l o."!!~n;II! ~ 'I~ pD,Mi;'id.1'f!fi-"" S(mlad:i:l.·par lilI ,tlu~~m ,i!n oI!l 8em,inmiil! ~1'Ii1~~u:i'fllilldj T,E!(;nol@gI':I UuCl.'ltj!ni; 1m ill ClJn~!lXw ~~m!:tlDD, 'ODI\VIXIl.do pDf _ II-C,li. 'V u']ebrmJl'Q en. ~il 'Clillffild de Md!lllw d~l 141 III 1 d, mlm:O dlil !~94..

··Uni~J(lO\d NKionru 'ill ,PIa:Ia!.'Om'lm d2 Dtsl!il"i~ Ptod:ul;~ic'ln )l E\I'l11Ulldri:n !1:1' &,~ MWWII.edml1i5 p:= III Ap!'ilndll<t;J!' ,cc:mrrROE), llh!imo:; AmI:;., At·

210

pretensione:s. que ,adii!lfi.is '1mb,!an demej~:JT,ilmie:nbJ y de Cillid,ad 1m La ed uc,adO:n{ •

Fu~' ffil~~,atl:fLJI')It:ias,

rigidec,e:.!!, in:s;til:y;cif~mtle!l "J ,~ctj tudili1ll~es y demas. pueden ,expUliiIt!i'" 10 e-l'l, 1I!f!.3 si hu! i In mundiBJm d ' '~ConjWl1,t :s borro 00", tranlSUn y ronsh'uCof_ion de li'Iue\1QS par, .. di,8~ '1Th-' - dt', ,m""pH!ifI inn dill 'I.. ",ida h.umilin<JJ.

La telcn,ologfa ,educa'tjv,aJj ,ap'l'opiaILia: su cliiu·ac,~l!rlzad6:n

~Iny la u~cnologi,a; an ',enernl r,epresenta un lI'~FiIi'GP ifldeJH!Iildimte de: las 'iU lIaS hUJllill1as: ~C~illl' e] cftl1liibiu ci'H:W qu~ no e detiene, ,e,s;tj d OOJradB 81 ,d~~rruI~o diil l:illitd pall',OI, Juu"fecdorntr Il(~ le:f1H:tn!i gul1il~ p'tin'l, qUit! se \l'lI€!~van cada ViS 1iIl~.s dpido • Un;iitiles. 'E,s, 't'xP.iLn.,.jV!I, Ol111icin~ 1fW'll1ie~ se ~ con L:1 l'Iitturah~'za ui!ilMmillmld() m.ucl'lia' v,ooe:s, Wa vida, hUlmIDa. Tal v,ez. Iml:!!jore "d Il2iI1lumo perc en ta liIiIil,}roria de Los , ases, g,enera pf. cucas que cernpeLE-n a cambios ,,1'IJ:n no ~f:"Sue]'~ll9 M tos es.qlu~ (-li~oo.'l:atl es de las pli!ESun~ Y (II !lUi ~~bya~W! !oi lema die valores. DebJdo'iJI tOOD ,~1e! en~ d~S'I'Ii(lo'~ hemos acu,itl'udlo d ,eull.!:eptu de Tern»ltJld' Edm,'(di[,la' Ap~piad.Q~

Com ~iIJ orgtmrmr:idB mkgmt/a dr 'IOI1Jbti;S, slgufj'irudos, r~,n· ,reptualiwdo.n,f:t. I1rtefot.jfQS si;'t"P~ fl'irlk"Oli~t.alt.S'J''f/o ll'f~ilJlllS Ifm' CI111if11cjils, ~1~'fi/itl'/il'€il,imtIC a1itIPtMi'J$. qufl' ~ uti1fzul1 pam I~ t!il'bi:mui6~ • .implemen,tacMn Y' cr..mUll'd6t1 di! pl"Ogmml!!s e6flwiivoo (ff~f' liftldt1l il' til' 1',l"OlItocim. if!.>! «pnmrli:mj£ W~fuluiUla d'c un mlXlo UbIT y,~r"

Caracteristi,c8S, Ide la te,CDol.ogi,3 edll,catjva a:propiada,

PUI" '~o e'),lnJ:ei:Ho,,~ml.l que 1.0 Trn,lafogia fill/wh'm ApropindR!

1. $e, s,itUill 'en ULI'm vi~i6n IllUJItipte y ~Dilill:imdnmi pUJue (on id;efa i.ruegraLn\lm1e l • dos '10 a pedo5 de ~IiI, oenm., I a h~D:'Io,lo,B:ia y llA~ied8d;

2. J~Q'va'lt::nti~illI rua 'Cll~ltum, Y' 1lli .Ills-

, ..

~riil! IOL6~~

3'.Re 'ponde a, n~i'di'ldles ~l' dias, b~sic.'l:5, a l:il"AVi!s de CaImLnos 1'10 sunwario i

4,,, Dlrnl!lfi,clJJ 81 mru:h!lo gen're que

plrlede piWlidpar de elle, 0 ~, ~ d!f)!«!Eitmbk'l'9l;

5. 5t'! mAJn~f:i~mco!l di~(11S semdlllos, bi1U'akils~ de reducidal .rWe'l'sidn de capital. ,enl1, pmtag;oniamo de 1 - - u5uutiM ,que liber,iln SU c.r~ii'nill1idad Q iniciativ,£1 (l8dioiJ ('('i'mt!iIil~Iil'Irtas, TV iPOI' (',able, intefacthm, S8'ltl i.'~e domAsH!co, el~.);

6. Ro.bmtece la ,elC;pm1:!li6n hf},ri,· zonbll qllte d~phiia. '~{lS pliOO:llmiruM de til& "c:tmb'os" P'" ,.ducI!J:1re; y distl'i'bu:idure.5 de C1!:!r1octmienb:il uniforme., y

'1" :ortifica Ja geMIad6n Dcaj de infOrllUlci6n y uUlI'lwrdca· durll.. lIi b"ai'-'5 del msayo teelfIo.16,gioo, desm:iIiIit.tdot.

Cf~S uffi qu.Q' ti!~ta S~ ria lin U'lI'ii,C8 'f~olop El1u :tImra Apropi!ilJda con verdldem "credllibi· ndad,j e. lnse citilfl. s(l(.ial op(ldunil, ~. ~nb'ill54!C~!i consecumdll educadaras. .fin. O:)~imC "', '(a bnJj.

Ti~09ra v CaUUIl[.oo6i1 Edutotl\i'!Ci:!S 2.3 'Fb'iIIjoolo ~'Wli ---------- _

21

,ca qUlll' OO~dyuw:rLi:1 III I:i£:SQ~lvw :101 !'Ii1!o1iy'(')r ,af~ die b~ r.robJemJJli:S ,oo:~lc~tivos denull'sl:ims piti'SIl",s. ss 'Mc~r, C<DfnO, Clpd6fi1 de meJ~rOilrWW1ti!] de 1:.11. edu,~!1ci6fi1. P~m Ue~d(,ls a ~ .. \~b! p'l)L.n~o~ nn d:eoolnos rn!Ilhmd if los .~1rodM;l\.1& jtC~.lol~f:.. WS 00/1 1(1S: aCidMt'5re.:~I~Oil!·ms. . A.si, hJS. p!l1lMJ,~dul[l, l~i]Mg;iw!li mnstilu},ll!:n:

,01 B ('.a:Sa titf~,j,oo' d'e till in'lpo<r!a" cio 111 d,e "'~~lUil:iQl1!!e~·" 'iiI.tm'N~~ de nrl.ef a CI.oS y ,t::nWlICP-plh;l~j]iU!,tit) nes, sin v~r Cjij.Uii! IUi!I p[obl~ nutS y IDilliS seluclcnes l1ecam j:tlu:tc:s;

IJ, Tt'ilIniil.'ewet.~da~ }' druS;i1'nr~iJ'1!.a,dones at] ~liIc 'lHtIilq.ue~~ I~O,~j'}b"liCD", dOMeS!! CrM que !POf el' 'sincnJ~_im101 tuJ!.t,u,rru" '1 la ''neuIl:J:,al1dad ~W1016w:ra y c.ieflltlFica '" todu ~1lrve/en~i~ en fiUJ,Ultros m~s tu]b.llraffies y 'II iViU!iIln:'i~h!!i y' prn:Jidi ~[ aec.OOuiidn I(n cnnsumid:o)pnr 10- dos. !·d~OO'ii'licallil;ecn:~e".ntl Ilo,d ... li>ltllci611t diem sOiber es u~6- pica, ocYha 10 q,U1e fi-li. DaCCI'll ~.iPre.s.R,ba ,f;lieiefll;in '\1~ ~Jbe'r ell pader", Si~fUilCl el .~iabetel c.apHal m~,$i p~~itdo die un pueblo. Asimismo, pot Uln laJ~ dill, de (!I!'!Jda !i~,rve.. llIbUfil.cltH'!l~· h"rersIDIil.t3 en IiOCUiI'Sos;si I~ oom~l'!ldiild 1'10 ha d~iilll:'i[~llado el pooer depullJll'.dosal ;M!rvido de l'a.~I:'Silnil'. PUIi' IJ!I ~b'till IH.dt'!~ dpader nu {:Ii!! regi'lnOli w-.:i f,r2fl'ta sill [I; se[t;llr]tIDui~bl a In.v~ de WJI dUJi(il1 esfUi1~:rrMl c:rwlIh.u"@I~-edU(ii!,tW\lQ d~ pmg;resivas C!ondimd~~ de los renO,·· mellliJ5 .Y d~ !!l.Qsf;!.,!j~lHp1ef; ifl~~roo:lo11riones. A~,i eW "'mjl~1 de to, p:r,oouctas, tecll'ilnhjgi~ roll" 'ICOl1l.d~l~ ~I U:fl u~o-,e,n A:rgl!l1Iitl.1'1!1JJ nc l'alfl\ ilbuJ~do pl:!rD iglUll!~~MI~ !l}]' d i 9C rimrun.ado~

(porque uOiliU!',el. ~S'irs cri'li.- 1:0 de eo:noopkl:s Y !p'riidiOlJS)1 dh~ej~1'IIto~ q~e no bajtalllJrI los rosins de la looUl'.aciO:n nil ~ejoi0'5 ~j t~l;id~:d de Il~ easeilarwl ad~trad.1l (snb:re todl~ dt'!'ll!:Is ,dmcimih m !itd!l!l· 'lI:ioll16 lei plll1!b~~~mB d~'IA t'I ~fa:~ beti~,d on y dese:rdlilm: 111$ lOll . fn~lf'ifHll dt~ 'fo'l"mad('U''f'51 pur nfl !lildtIra.'!' liosm~ssa~jjefll- 1ft..!.. Pm e~ otTo I~d!o, Ja.s auione,.;; troial6gia1s 50n:

E1R;e.$:pl.I~'bI de ubi!:'.!!.!' a 1£1 Too~ nolog:Ea Ed~c(!lll'i"l!! en un WIllIr· Ci!) mlis C~jl'l1'lpvemsi.vn# lrarlooJsdlp:li!tli.1llrl hol~5tn y g:cirI.le!t.lI'I:iiIVCI de'rOOoci~~,tt! ah!ruliSl.do a l.ulI,rnqum· O'iIi~'ln!io .$lXi~'~~1 cui h;I1:a1~. tt~~6Irka$. pCUlti!OO5 11 oconO~ mlws deil~liS,

E(;:~lJ wiIi!1plim ~n!diiil :mo·· d~lo!l :nor.ma:li~ns de re;lJn:;r~ acdnrl{!;S, que a~l'il'lt'm ;(1,1 '~6ME:I1!O ediurc',ilitID\l',O en.tooOl, !lit! ,cnin'p,ll;ljidad y ~ob.repa.sern. l~ p:real:upacioOm£;S exc1uyruu~ de busquoo<l'! did~f'ltes, y efuiratJ!1'£i.pan!' arrib3:[ <I. c'On:5~ tru:otri:llnes d~ ~~gnti'IiOi!.dO Pfliil:h::UJMes de re~levanc:ia r pelf~~ ,n f!J!'I('ii;;" ~u..1!J nece$tdad:~spnQ:Li~ ,~d:~ ch.: wrlh:xtU!l\ y IU:ill.la:rios.

[I R.eSl,nilllbdo .. bMt.lI~ dewll modi!) de pwo~1'er, COlI1~!i.len.da die· UfJ ,ctJf'llqu! Gll1IrI.kcl'[ltp~f1J~

.22

$

E~ lPeooamiento de los edluGcdores tClllJ<9' dRSE!.I1Cltn Y ejec.ill.lhJ n p:r,cyedios no cons~iihJ'ye el fegejo de 111]1 Ri!l'Jllmrjad, sino 10 IfIll.iI'El prudlre1f1on Clo:nstr'YlurCilI 10 hJrg,o da~ SU' h~s:r{uiQ y desde delnde' IP ud~emn coll1s1l1'u~ r Ie-SiOS ,coli1locitmi;~nt!o!S.

sivo1 "I'ut! Cll.msidera IU!ipmce-' SOS ,r;ram;pllrlmi1!ri:dlus. ~I ipmillil que ,Iu~ pmdudo!:! elal:n:,n:,adu$ pn, UlliIii'l Nl'l!llblbd.ad ,ter;~IJ7'16gica que 'b"I;llI15,v~;;5aJIDiM Itpd!!!J '1111 a£l~ liivid~d oouC:iI!~jva y g(lcffi~,1 y no '11!:5 ,ilio1l.trU"I1Ol'110 de' un C!rul'l.pu ~tfplilfl:)do d il'::Ii'Ibt!J de lit l!ctivld ad ~n CUeil~i6l'11.

D :R~ulbdo~ d{!! :redes (,!;£,!pn". d1llcci6n de si s'te.ma,s abj~1"i1:o5 'e\il t!:'lJlI'ltinU!i\ tri!n.'!:fm·~C'ibr:! y que se enC.lrt:1M en ~oq ue iSOr:! ~'~ti per~ijnas, h}~ l¥upo.~la ,orfl,io:lru:2:.lci:o:nesi 11il,!:C. W,s:!lj!Ue!i V i ""Os numb:rados gal!! (!'Uto!pui;~lkus (~U k.i'" :sJ]rnis,f'I1IIi(l' Y 'PQiell!i~ =pr~d Ylch') dli' po,rvi-, da :v est!, ,o!4d~d~j'!Si~ d~ rnu~lh';il, m Uil,\,i!!s d ~'I r~"dmen.o d~ ~il ~f[JJterac:llvidlld qul.:l' ~U!l cl'l'rad~rh:,a, q ue IFl)I!n{hil~~bli m~Jlti' Ile di'Ji e.nla Viicia 00 I:id~iI,m. !!stD signifi 1::i!J q m~' tod;. p~rsO~ilI pi€lm re!iICl.~~'er p.mbh'!iM3:Si dJil:!illiil"f·llUi!I .1C~ dcnl!!l l~ecru.l16gi!:~s uiiJJpl~c~ [lu!lOclm~~llO'" 'loc.rliO,16giCO:S. P'or 1!!!5tJ B'llII!ng~ dii()i!' (Pl!:' 'Tori .. ,d~nci ... es clancia para el pUe:b~ll y :nOpil'lll:l: la mmu~ nidad lme bj1jlilkl~" •. L9 '1I.Ul: 'OL:U~ riro ~ 'qjU'~' sffi b~l!51 ~!I r:001~llugi~l es U!f'I prod ueto c~murnilt Jill mCl'm]og~ lilueen J;)!\,FI!>'ml S~ U~I se'ln hOllilCe en 1'lM,I"CPll; iiI.l.ierniild:D5 y [[Jinfl1Umf.~~kos; no, bro~6 ni bNl'b'l d~ ntl~!lMa, C u Itufa, 5e' h3j~l(lj dJe~i!JI'\~,~lI,d!!;d~, es d~ciIr r.orn.sUtuy~ IiU1I hec:110 e:demo,

!:mpa'rtIm:tl:l:!i, ''1,Il,e p':r~iS~n:ml Ja ,00 U· ,ciiCii:(l:11 ·fmloi!i pOOs~"" ,(0 en las re,Cioa nes? D .vre pueden estab~eCEiI' ,atgu 1'IJi't!; b.iI;."'~ de '!:! na ~e,~fII o'~ogi'!EI' ed'1!lC'aUvapwpiiiIJI y ~p:mpii,!,dill Slepn !Ii!i~ (ol'ldidQft;!:lS y "feu rses de rncla lprus [;II ,lJl1!giorl :piOUI que eonkibu~ lI~j!i;;Irnll' 'i:Il!Il'E.'!I'JI~lid~d lla ed,ul':a(:ir..n 'que ~ iJldll1!linislb'a?' Cre~Oi5 'qlue' es W!ece~rjg dar otra, 'If I.n:i!l m de: tlli:U'!~\:i]J.

,a),R;(.'Coll@comw5 'en, a,fro 11tlm.(fpJ'W de ,CtI)'!TIp'ff!:mlii~1) d,HI mUlI1do y de :Ia \'ida.

b ) Resi,wn,ilfi.cnl' ~'o q lllI(! cnnstWt:u ye la ~men~Jtirillilid ~~mn:lligkl:1" (1'1l1;~nm;allldn In dl:d:"lo, ,00C~1i~ {(I de I~~ O1Ii1Xir.lMe$ temnI6gkm~}~ 'lUi\!' Iq;! lrnaln:tll!"i~n dewe el p Ull"I'to de vista. del'a e-RSIUMUZIl y dem ll'PnJndW;'e.

,c)rropC!ner !I.:ni'l~C~P~(it8'[:~lij1.~ernoi:figi~.11 dJlf'e:rnt:ll'm'.

Too() eUo cO!':!ITibui ria Ilil roejo'rn'!i¥!!~n.lo d,e I,~ 'Mura£'i~1'iIJ desde 1(1. r~'CllOlQg;l~ EdI~m"iPn Jlp'rovllida. Vamos p; dl!lai amgU:MS Li:neB!!iiliI[e~p I!c'kn

Aqui se iod1J1ye'!1101 i.l~ln ~iJIIll, CoilA raderisllms fundant!1!lillt:ld!1!!il d~I~5 nuevas i('O,rrimiS, eOflil!JIrue,iUilvo--nlr~ pllli~za,Ili~,as iJI. IW\~S de~ aume:nlg de la, flIltXtbi:~~cl;ad, Ia r.edU(Cttln de mst;o!i y meiornmi~[]I~D de lilI ealid~d deln ,1ln;nJut1;iun, 'JUt'! 'ii!illl ~.odin caso 'eli el pre.sb.n CUJiIllliblU"'D d~ .~ l~ ~nn d I<! !'lig~u ~~U'l.(J~i'Ci!C!" ~I~ ne Uumlloill.r- Y !'Ioomcepl:naJtilz:ar Io:s kn6mt:tl.o:l de~ ~jl~ ~pnc~

De I;;',S~ modJolill!:lp~~un'~l~!;ii,guen exi,s~oodo; iSe hi! 10- g;mCbJI' nd!~rrnlln ef~[ri""(1 y pettl:rll~.n~1!: de 1,'11 T,e;molugi<il Edu(~~'''',a p~l'm q~il!' p~.n~l.. '~llnl1:'ibl:.1iil. si,W! in".'1 UV<lrrtiill:"llte <I 1<1 ~n~l~d(m de !'osp'rClbten:~!:i m~~s u rgli1'fl'tftl'i Ii'

Te;tJltI10!;lro!iJ G~h,QI:1¢n (d~l(!C!tf\tO':'i 2~ fbllllul'UJ 1994 ----------------~~----

miis c.ualib'M:iv iI fllJ'a eedl r~cin!lll:1i<ZM' m entrepia qUill' It} I.:llmd-enzaJ. Eli, [eC(U'lI(lU!lr otra dla~- die retursns (no econ6mic.ns,) que b'-IIi,diciunalme:n'l@ no i'~ han muvHlDido y tOIl1l'll,da ,m C:U~rilrta. P''i'!'t'el'll! de las pmpiOl,s (nnlu.midadJeSo. poseen \lin C8:rackt hilj;~llJi'iro-<;il.lhllIl'al:"ln,b'upoJogico y ptU nOM ~[gfu . , ~Oclil1e.... lrans:rurHlildQi;mt;:, til! eal<'il1du fCl;U rms que 11110 son eX'a.!lOS (CDfiLt;rBrwemenre Ii ,10 q~e s.e sustiene). Sf! lnts d~ II.'!n<l nuevil, fOm'lil d,e er lijI reBlida' , que: pnlrllifH~'u'pemr la Iht~gml!nbn:i rt ,que db-oao nUI.'!S~rl} ser le nuestr.l ,m'l1d'~Ild8 y mwilizol:l' re.. SOrtl\'l'j, hu.mmos (In un pl'J'm'acii"gmll iflteg rado r .y de res rew de las, pl!!:'ilOnlt Y Ii'IO de 1m; bi~Ii.e'S). Pensamo!:l !lsi que s@ nuevo p:uadig~a ~enderia a:

t Filrij fimr; Ius pDtEJ1! ~~h!'s d Il!

'.!. ...,

GE'stit.in y nrgar:1IlZiI"I,c;,rn comu-

ni,tafiOlI .. fin deaum,entU'la m.sponsabUi,dad "I,edi a;

2. Acc~i'er ~ ni'veles acrec,e<n1!lR~ dQ5 de conciendril social (01' grupl}'I);

30 Acr'L'!ren'l~lI:' e'iifuer-.:os· y ~,p'ac id ades de ay udfl mlllti'U<t y CDI) pe.ra I!$viiI;

4. ArUcul' i' , OIpitilJizar lis 11,mcadone y I~ e.nLfenami n~s bril'ld'"dll;S por 'l11uIIILiple; oiiJliLni.Mcitm es :5oc.!,ales, (rnas itllii de ];tJs esmc:mm~iil~ educati~), (liJ~' rmriquecen If:! cmatiividiIJdi y Ill'lul1iJ,l:icrlf'l It!I!:i' 0, denes,

f.5 ~e dMllr.rol.ln ,~~mativo reapo)'ilI en. redes sodales, rempE'M lil 11Iii!!tnrii'J soeial de .Ias grup{l~ y , u ,iden'lida.d IJUul""dll" tjU Il'jU5, de

--------~ ,~ --~------

EI mewcramlel1tiQ' de II!IJI oalidad de Ie educ.acion es un slgnlffcanle que !Ie

lIenore de slgn~oodo ,!:UClll1do sa plI"C,diq ue 10 lrevision c:onsf'm~e de l.a ,respMsabiltdad.sodaJ,

,cuHrnQ/que imp.icol eW prop'io, tmbQ,lo liooUzadc en los fareas Ipedago~J'icos y r,8cruJ.logi'-l:::IlS cofldionas.

4J~~~-

n)e~ru- el r,u.1 pro'Ia~6njcu' del E.sbl~ do para d.ar p.aso s6Jo a ,II' socied iI ~ ch'~J; l'evi,t.1JIIi;zH, liIJ ~tica de 1'£1, re5pul1lsabiWi:dad, viend.o <It espodo p'uiblico como un ,es(,~l'ii!lrio 0 mnbito, donde Sf! I1W!lliZiln cxpe.rif;rlciAS :;:1}~laJe3 en di\1lt!'.rsidi:lll:l.

Nos ubliga a re.ne(l(iorli:lr ;;'lCt."ml die :SU ~I:lgnl (I IQtIIl!ad6:n cn.n.'li~,t') Ius ller'iomeno.s de los pwCesc5 de ~'IUiI, y .J~I "prendiiizaje en. m.81 dii~eOO6n-J doo'lro de1 @iiiooJildre de Ita TOOflplu~ Edumliw, asi:

o D~d£ ,ei pllJ~:IQ' de vl'S'la da ill 1m-tmOl~iil; EI ,p21'n&lA1ljm~' de lus educildmr~, lue dJ~ru:1, y ~e. CLIm" proyedos nu oONtituye ~I Eieflel. de if a 11~I,id ~d {hay dlfftMb?S realJdades roctol6giI:il~", de laiS 'd'endllilil cotidiiliJilM, ,etc.) siu'!] ,I~ que ,plUdirunn eons!:rwr iii. 10 lar~n de "Iilito·, ria, diSd'I1' donde pli dii -lTIlrI CO.~tTu:ir ~,I!(I!> ronOC:tmii'!R~lS (pi ~ ~rurl,; :~6n googntfi.;a. :i@XO, edad, il'ldusi6n iimtituciun.lIl, ellt Of ]0 qw hace que·~ oonodmienm :sea ~iI"$l'l'et;1iWbm" re.m'llvo pmcia:l.. _dcrlili6s de pn:jlJlido:iO). Se ponen asi 'en juegP 10 'reel1iEml IIlO"' detos mentlatElS ilmplfictldll.~ que se tred~cen en p,rJdir.:as lI"a;ioilg6gicM rtI~fj:as ,~e n demuoslrwil intt!r~, eJI"I, revisa'f 10 que se haee, 'sea, en ~ rar la ac.Ntui6111. r:ur cl (ontrario, hli~ i'UlIli.nas ,que $[in I'll' . .... J(presiooe!l d,cl pe!'1!fIw.ento prectico del dOlj8lte. son 1'.1'<1.(;tirns el~lI1!!1iVadoms. [milo de ln qut!wnsuetudinaria:Jmlm'l.f:' per-

24

e~ propill Ilra:bajo Ir~u.adlJ' ~n !Las l;atirelliS ped~g6,gi0l5' Y l~fliI6,!J11:ilS cD,lidiiana •

dum, itn~eiipwmn, dOOrl'.eIl )' vaforlm ,""1'3 a.c:nmr.

iCOlliO mdjOIDr Ayudmd a t ,n'lllr ~ondend(l de sus nni,., ,rut'.! 171 In. di.sW'iolli de los, 'Pf{)Ytl:C..tOS que pre'lenden sw innOWldDil'£!i. ree:18borHJ~ 11'lS, propu~st~s d.e actiOn que d~~-, experi:hlMtru' y ev-sl,u.\lll' en, O:lda si tem.1, como rl\lJnl, da.r in t:crvet1- dU11e$ co '~'~"liti'l.!ii" ueadum s, qUI!! "Signmqui@i!'I Llll2 rnphtlM Y I.Iin 'CO-liftpmuuso paJia "'er hl:!> ~en6m -!lOS de u'tro mow) 'Y hace,v 'iu~_( O'lr;jl) wmb~natl)rii!!S de cUilOCJirunien(os~ hobi1id"'d5 y Wilul'Il! • irldu1Pendo ru:l!efiIJcto5 u nlJ.

Todo proyedD t,emoI6W· CoU ,OOu.ca'!.i\ro C~:pIMlizari\ "'se~i " perspi!l.G(ii!l~' pen.mimto lI_e,tet";il~ y bu:squ~ de pmdu.ctividatl. rQ:lri· sandn ~ti 10 - de 'lnbnjn pMa obtener meio~ II'I~uJ~.d Q,S, desde ~aJf!d res ~,t:i~n:s y nOrn"kltJi\l\~ q- •• H," eu esthmlilJ1. prtlhle.ntJ1lti~~lI'Ii on U!)!.m y ,eva hinn (l'Idn 'Ullill de Ja di!d~:iom:5 que s' IJlIumltn y 11([1.1 • deben tiell' tornadu:,.; 'llO~' d'~ de Ia ,(l'pHcil d os delllocho~ hUmHfIo, hacla 'una ma}~Dr i'usli~m ~oci.d y mayor di,pidad dpliJpersoN' denJ:_m de Iii ~usl~ll;abi.id d ~rni" bie,ntllJl. Laecno,jogfa 'Edu!;:illiva Iil:l1em ,ill fomm~ 0 eSll'3{ieg,L.l,s d~ 'Cti"i~I'\;mmm~ilJiti~das, ql1~ de. belil bUSiCilif' entendeli '''I eu,esllomr 'II!! lIIatU;II'ilI~t\zal d eo k)d(i5 10::; comp\1-n~nte; c-ompro,nriLl'!Udos ell es:t. ta:JltItlJ )f su slgnificadu en ellcoll1'~e:dlo' Si}fiM. ,cultura I. itm'LUko y h~lIllJ"!'U .. ~ m" (U'rr~,P1)I'Id-lenh!.

Sa ~l:3 1.!l(JIYui plJle5 del ap<:lr~c de ~fl! Tocl'Wlsrh &r,u:~~Wn Aprqp{ild.l:i' II 1.1 'f,ol"lilMcilu:ti y at'lulllj,· ;mciL~n. del pro'uura:d'lJ ~ ~tI'! Y d~e ~~te eflClJladw"

lOimo podriin ~IQ." urmadoms resp n5llb:ill~1 d . fD:r1lW' iii Iils rUltlV,1I letmf~d nes piJnt v". "it' en. un mundo 'loonol6Qioo li no ~,bin lespecifk8m!!l!'I~e plli!P~Ades 'pam ello ?Ii"repllmdoo, pam aCll\! at con frIlI:mm)idHid tm'\fiIJtigi_a Cil, il'e:ilgrufkMdo el ' M~d.D de f'il k."DI:uJogia y ap~llmdD ,8 aUeri,Qs vaJ iosos y m.-emi'~Drl(J=:! ,para deter~ minar S'i. la til!t:IIUJ.1ogiiili p:l)0pli.lie'~m ~, ~ilpro,~ad3i U ,lID ..

La "ll"enl:Dilidad ~llO~6gi· ~.. neCie5a_rj~ asi hnpUcll lai ro 'I aplli 11,06. de'l ~(lnQ;Ctrrue(lto deni"' tifJiCQ ,Y ,t~o16gioo, mAs, ac~~t'· Zlldo e ~nnIJ.Wldl'l:r; no 5610 in ,apmitfld6n pnj~U'(41 de 'I~ Ciendn S~Ii'IO i!:l,capaddad y 1"1 'billd.a:d de adn;pl!alT' (]> ~:prop.iaj[. mrrtovilndo.o retl'eitfidu pOll" el d~rmUo, de Irru.i'IUpl~ pmQ:sos .'1 i'lccio:ne_s deg!tiJUid~s ~Il".lJ'ISf,Dn:Iil2Il' ~(liS s~~ tuacioi.l~"s' ,e)[i!i~ruliites en ub'a!:\i ~s d,!!SQiilbles. t')1J!~lirv,an1l_n~ .. Es~u 5e I,ogn II Wd\'~S' del db.Mo" ~iecu~ dan. y evaJu.ad6n de p1io,ttlo&' ~Jf ct:ulStill~Y:f'1r 111 herri!'miel""~ '«lI'ol6g~~ QJ 11 l'.dullIUVIJ' par' 1!)C~lel Ja. Aqui se alP,lint Clfl!PloonUmtDI t~· nd16gioo. es Cleelr lhalbilidadell beuri~lieas de p~enlO 'Y dc' experimm,'I3.d.61.11 ll"llig,.!il'lliD', creati:~ vidad~~alllMenll.O 'lat'eml~, ~ pirndl,li~, ()ilnocimief!l~O dm.UJi:l:ul q'li!iilrew.i!ori.Ji;!Ir a, ]0 ,el)tid~IITil 0,

1=:1 me,i'Or:a_m;'en'~D de la eendl'.ld de La educad6n as un stgm'. fttnnl • qlLu~ se l1enQrii de . "ignUic.ado 'CU31'1doe iPifacriqu~ I'll mVi.s.i6n OOllltStiI_fIlte de Ia r~\I()~ibll'ldnd iiodlll J mJbJFdl.!' . U@ lmplka

Tfl.C~1Q IJ Um.n!uxi6n du(0!M)1\ 23 fbWJun]o ir;94 ~ __ ~ _

La - 'l.ii!cr all de JiJ p,'IeHgenda hunwrn q,u,: l'!ltmnd~n so ..

b~ lillrmetaconclmcla de I:cs pm.oosoo ,), eslr.1'legr_ en ~I\I plf,lj'!ifiCliici61111 '1 ~~p~Tvi;\l;w!n dJ:etld:a:s lias, Ib'I:re(!l~, 'hll'fiI'Iil!l:'1il!!il I!I:'I los pmmsoiS deh'lf.l'll!l d~ d~siun~ y M los ~Gmpl!l!t'lerttes mV>Cl!ibJcmdM eriI.ru! dlsreff1ll'l~n:ti~w,

o Dll:lfdflEl fnu'JI,tiJ de uJ5tu riel Il1J'MliJi-fe.; 5iigtnH~~ro pO~fIlciillJrl,i)S 11'1, l~rlIlV'~S d~m~lOdlo.s. deilll.:l'klapnmd:i2affie que fnrti·:fiC3, I~. f'.I!.lj rnulmn.cr. dR c-.ad,[J! pe~(m.~ que Jo 1&1I_;aQl!: itmliUikwiMe .. sU'II'ruda, soda I y ,dvica.

!Silo del~ ~'!ar i oob II id:o puw ~o q~e cO[Tvl!rUmmi! lID drmomin.il ri'nll!fiI~i.!lidi'ldL 1~T1ull(i~,ci!i", car,acreriuxi,iD! p ~,r m"I_S, serle die pilUI~ e:;IlrHh~gici!!S d~' ,1!.Ulllodiagr 1'lI6i!i~ku dela sUu;armO!"l iniid~lpo'r parte die ''I u'ien ilprendie" y au~· IlIlfl(III1'l!torro dill liiL1d1if1 <ill'l p:roCI!SO de erlC'l;Iadre5 :parti dpaJtivos y de di~~ logo en !~aJcon.!liUiw:l,ei61i'1 t:meW eeaere:inM)!lmtU.

S:I 1111 aodOn 'bxno!~C',a· IMu:~ li,\'UJ 1ii\'S1lliI'I1i~~ticiil .. II ,tcIlU1'1porltiilmilmltg nlmarna y n::nmpe mod~05 mmtLles .n:leJ:MUmfS, p'l"11ll?Dl:ler eJ ~jo'~mi(>nl~o d,e I~si ~1!i!lrffiM ,de ilprel"!,d;.zaje ser' iJiyUd~lf y (!_nilOU'llT III n l1l''O 0:1 (d is~ !Indo (On pm~"uci6f1 pOll' ~s poo\1blle.s Ib'~_mspl)si.(ianes d'i,d1i5.c:l~C;iIi!l) etras ,:;~tu;m:::Ul:)lll'les lPediitJ,g6gi(:;i'I$, para cafWIbill r :~~5 oClru:etPbliIm:izilidunes a.c:t!I(c;1I d:e :lilIs msa~ de i!:Ul lllndo cad!'!! v~ [fIlis cO.rn!iienle, <'IUtU'I1IQImO, ~i!:!temilti(llli e mLe'lf:nciOlllal. Lili~ diSflnllirlc:ias (:lJI,I!~~l~b\!ill$ a IP rIJ\!Utal, h~t"il'l h~ CfliflilStiiuod6n de ooncll!p~oo cie:n'li,· fiiflO:i, ~liiI1pUG1l. g !Je!ls pe~m;lill !I1jiNlruJl~ {~ ~mf1iu'" J ~p;r,!!' I.w~nbic ';.1 w~!rp:pf,jl~'lflillU'i6.r41 dl. Ilf rer.did(ul, &

~,r"

d~i [ que adfuveesque.llfllH; depen~lm:ro diye~5~ pmV'~res de ObillS :iii Sllru:oos OOl1Cl11!f'h:Jru.es pDri!

~'----

'LaS: d'lsolllcu'Icmcms oogln~~~lil!s !a provcu::a1r en '10 l[icnsrru:oci:Qn de c!Orlc:epros cientiictls'

~m:plbJ que Ie p.eIr:SlOIilCl opmnd'a (} mml1.iOl'yqrue Gamble/a WfJfJ-ep;lua/jzm:irin rie' fa 1eQl!df:Id.

---------~ .----------------------

..... -------- '~I _____

ILo ~OOC!jedCiU:l modemd no s6~ol sa cmcu::t'W<lI pOl" ~(lI Incorpo:racion de 1!C! rodonal!idlad ilr\Silrumemlll~ :S;in,cl IPofiqWlE!:se: apWlnta al fo:rmar un ~c:nl,unw IOlrg:dl!'litClI de, c.illJdiadicmos como h,fJb~le.s lPel1S:{]jdlo~eiS sC:bre 5i IrniBm.o5,. ~(]lpClOe8 de Irespcmder !crecrUvllmenfe 'CI,entomos camblames Y CDflIinictWos,.

---- 4l ~~-~.

entooJder ]ilI ti?aliidad: asi ad,f;JUii ri;fia mnu.::ytos Ciil'lilffi~os, :P'OI!' !CI bm1tQ e1 ~':a!i:U:aldadloti d~ewi.a a,p:rmoo 15tra:te,~itlls de .pliendi:2:aff,e. es~Mt:egi88 de p~I'!IiI!i:!!il"Itir!, pair7al ser cadi3r """~Z alA\; ~~~ y I'I~. 1l«l'lfl.mo y !.l~r ~ cunsdm.e de tiJIdic !i!lImo pam C!rnnv~ili1Mi U 'f! exi,bl~ y pJlgd uCJl;'jv~. Esro I~~, p~ II'I,oOO(rOiS d~rrullr«r wmp;emnlf" t~'lld. ~ comp~'ti!iti;vidad iiI'ytWl'lic!lt sjgn~.ti~ d~rmllilrJ u.ti~i~r pie~\al~fillre ,esta:fi niU.Ii!VlilJ!ihlCn[JJo~ iU'lliplfeSlr:indwimJ.es., Como< vIDlOO., mu£h~,~ d~ 1~:~~I(l:!:! ~' viJi!.~Wanal pro~!iO mndJa.cn:tl:JI de a:p'rrru'ld:e:r com.o:

Letirt~i'Jg I~y_ dojJ'l!g::iitJP[lfllcl~:l.a!lf:! Wlediimm hi ~.n;a.cUca

III

lmrni'JJ byllSlug:~ ,ilipm'ldholje medi!llf1\'lte ~~ U::io(ffie5~~~ema!il Il'iotm'lp~eio~

l..eJrnbl'g by iUI'rffltlbl'8: i1l'ptm'IIllIimje ,M.tiJ ian'li!1 iliir1ltlmtl.'!Wiivi· l(ibu;1 de 'l;IiUlfI~p'tD!!i~ permmJ!! J iIlIt~'Efa~los.,

'fenID' pIi'P.&m'teil:q"ll~ !l!~ (i@[!lt't!pk! dit! '~msa_s 'rn!rn:mte.,S ril,!:] apmpiadia,:nl".qu:e eMp:!'~'1 Iqulnl' niludi'!;!I~~lh)~o1fia:SSO,f111 uti,li~d'!MiI no porq~e ~~ Il!~iden:tes ern t~irj';cl ;:;:ITI~ 'P(lrq~~e ~iNI(;I 01 8i,prolr pJnadas p!l:l" IIJi are,:wd6n ilioDilil I{que millS RUeIJ! ~n ~IOO, 'OO~_ ~O~) ~e han V!I!Iel'tg lefi~.n:eJiI~e~, ~ ser liItlili~d<'l:S~ IcombiruI~. e~.. y ~lo CO:ntrillbliliye ,aID II(lgtrP de hlP!''' d:u:n:truv"idlfHI.POir em~o h3ij;)!::~ q~le i'i'/lIild1r E!~ 'COIll_(lcinlli~tQ Idll!' Wa,s, iill~ sl:.IJflrienciasylo di'fl1'mnci:lIS emlcinrI@I!.ngre!ilM:1 " parl1!1:11 lOiS Iq:UI~ !itpm'l'Iden ,orp,Mvamw de diiJ:lin~ ItOai tlSh'lt;D d~ rni:ll smt~!l'dl ,!:Ii filfiI, de *an2Hui p'a ul a:.tiiJl)O~ gnui es 'Ill ~ 11ilr:J '!JJdl'll d Y ~t:'I 'CI'J.n~'et !!Ii'eneta die 1[lollilpetUlvidad.

26;

iCllt11~ ~,"I'":/dnlQsrllSgd~ 0 en rael tr{sl leas di' UfUi arli!lldtw:ciri~'J' te,Clltlldgifl~ ,difirtmtl! ?

MasilllI1lliilen J<I coyuflnrll'H de h~9 n,!)idbn :bot:t~ y de iIlOOfWrJi~f,e qu e C5 nu~~tTo rn"!it'ITOO de IliWntl:!i, MOIVed!i;Ol"~ l!O 'qu'!! naill, tIl~1 Il1i o~ Vl!mo~ y ~demj!li pr:nyocti!mrli!l. AlOIi1!Jnadanu.·n~B rnn T~t:m1nW:il ';;(lI:lm~ "'h~fl!;::~~1 mn ~~\i'a, dalaacd.6~'_, borr,a, ~!il:S; ~bnites mtn! tiE!t1'"' :ri!t, y p:nktiM. p~enl~nth':l'S9. ICIDmo un .:onlinui]1 de: [16gicjJlin~ dlJlJ.c,thr/]j de refle!!.iorN~;oc i6n y ilC~ ,ciu:n-[\I.j'f[i!}j;i6n ,}' 1~lto l'ItD5 h.i'i (Ii! ICnl!..\01 rla en 11011 ~1'I~:elf'l1"jild(}n dl! I~ ,rid~ !locii'll Porq;UI: ~rnb ien es unl'l LlI'ltillidlild que la ile(;fIIO~logi'iil vino p~m Q[UOO1')l'oo. .1I'rf,it!iill fronteras ,ob~~ooo ,01, 1ir.J'\'~ 'Ih~ 1.JII1'lI,j! liruUum il!!j_~d~,o\'i~u.rd ~ lli'lirnr:m.iUca h~g8mllnic3 ,qU2 i:!I partir d~ rulJll\ ml'(al'l~~l'iIOCls ~nJnfil'1l1!k·fIS lIIi!:ti!.fl (ld)O:~O ~ol!li~ DIJII,tlplh:.1.C!I~}r y m~ diador em bl ropmduodon oodiiA y C1ruluml, d~ Au es~m oonci &:!IU'~iIJ!l. (En:z.~ruberger l'n ~91'4 holbh.:bil de 1Jii1indulitli'IDLlmciun de' I" meRte. en cQllwm!U'lcialco.n l!il, S~Sun:d1ijl g~ne ~f:IDn de iA BCJ!lIIek\ de:

Prnn:kf'w:tl que ilibDIi!6 el t!!!fm1tl pi!!n!l II!m liem,jXJ Irn~~ con,~m~llii. neo dl1' H1abertrm:5). i,Cdrmil mJM(:li• lnr? E.s P(l!(ti il:WIUm:etlI[e n~i:S3JrlClI ~l'ilIt'iind~~t: de 11'1 l\i::llu(i)d6:n, fd~ 'fi I'M" d! il:fc~nnl?$ vivel'U:::iil!~1!:' q~(! hagrul oomprome,tell' a per,il(~na, y grupo~ reaies p;'!!m (,nmiUhii~' en .'l,~;reS 1liutllnlJilil"l~\!i. 8.tl'ilm'lcmflJitn~. 'Clm'1:tm\IOS yf~li~.

Cumo ho;~ tnd,ilI :pru'~m:llilJ d~ e:s:htr rapad mel 11 'J cl~m)II.FIr h!!bF~idild~ (lilifli !1inAAe]ilr ! (I~ dldigo!l (l:Lllurah~s d I! !J.U ~p<X11J ill fim dl' liJ'ud~1i" p~lJC:ip$l'" enl III vidll piibUG1I y [;h~\!ioo\l'ol,\ler'Sg pN"ducLi.~;f! nnlt:Flte 'i:f! lBso6t:di'dJ '!ntItti:'m~.

I~s des~ qUia: .se r1emsita.i1 oons;U~uy(>tl1 lill base fI~ ria dl' o'l!\'(l13 fUl~S $!.prceflcl i ~.a~ I(d~lm o 'fmml! de IjjI ~ClQeil~J, C\l~!il'dn dino "~dOO<1d nlooert'lilt nlQ :0;610 se C:MI!ICi:ell'lzlll por 1.1 inoorpuruti6111i dil' I~ mciu:n3!:i dlld illlllllrumlWlN:lIl, que Hdil.!llJ~ 1Bl]!i11 hddt~nclo cl~''''i!t .. 5Qi "cmc:b"l s:m.iiJI' por.q!!.le !te apWl'ta a ru~~:naii" un cor'!ij~'lb;l org~lrU.oo dl'! dUMdllI'lui!l ·CO.1JW li\illlimas, :p.m'::;ad!J~ :iiubre' ~i mitj.!tD.~::>, IC!) P~(~ de lfe~fIDli'llj~r Cft.lltiIWlmt!nh~ <:l ~blmrurO'lmbiru1~e. s y ,:ullJ[lkl::i\11OS.

c: Qu.rlIISt.:r?

:~. ~t lOB c.male::i ~wrk:o'rrlkli~, y :vilo:t!:~! in ~jJ! busq~a~· rom~iil) de:! saber;

2:. D'U!!('illlf l.lIS I'frri!.i~ (u Cili'fi01!~)' de 10::; co ru::~r.I("':!l;! .:u:::d{U'Ul!l!;, y iliroo r.u:tns,:

3. A~~,~~;r.(lj' a qli!!ll~.m.e:;. si'l'li'erll fie" II I m~!:'!mt1, ~Oi!l' pfiilllgmMaL'" de i1"OOl1:oi'ogfa Ed:U.Ci1lliV';;J; extm('r eenel U!!I1Unlt'S por s U ltll'Vll\Sitig.'l(, i6!1!! f!v,lhlilil~\1'il l?!!t;':1! rO\!'!oCIl:I!' su utiUdad real eli! ,ei rrll~i~immi~rlI;tQ d~ I!;'I I!!!ducw d61"1 y de IJ'I vidi10 hu,m"1lillfI.

4,. V.dufi~!!f fup'mp.iill i~tidJ;td eu Iw~ I '4:wre - pmpor:ci:Q n6I I~I P~",lt'I d~ p.'l!l'~dli! pi'lm <].,~il.iI.~r' de l:iI1Odo Sil!i1'ocL1vo y uri] ~'t» ~vant~ G1io'btdes de ~NI. elmdt:ls }' 1(1 'IOOiIIo,':ow:1n ,"P'm\'i!" chaooo ~ il1l~dul lfIs ~P'illtB5IJ1S quI!' ilUtp'! d~ ~<Ii pmpm rn:;um.w ael 6n ~U1r~. &ito es 'Pmd~l..1n de ll'Ip~'llllmWj;dad (1e ~'61lS IfiI,ld!S Y de 1i!!SJ p..,m~ ruI:~ !:r.iIycck:lM!i h:151!_6,ri~.

5.P-,nmf,i~1!' lo~ illdi ~li:l)l~v,i!'!CU h15 liUsih'h·ko·"~lllrurm!~ leenl~ lu <]IUC 1iiIU' Its un u'b.liI~ou1u B

fWlOlogIa iJ ~ E.~!B Fb'IN.JIJlIi.D, 1W4 _

27

I~ nwtli!!Mi,d~cl si no 'U.$l, Il.t:i!!b~~ jL:ll mils, c:~m,prom.etido p.'I.mI, hJ~'1':M U~ nU~\MJ !Ii' l!!U~IIJi,r,a iM~on d~de c;ada ~-irro en ~[ oonJc~e.do m~ndiaI.

-6.. lfijl!rcim.r n8~ habiUdacles: de d~Eiceil"niim h~n~ frentl;! a III CllXiente:impoda11l:cia de Iii irlfa:rmaci &1\ (Ra:v~ad6f'1} en In.L!I.E!!cSlr;1l1 ,5'0 c:~edlad, po r 1011 nil ~ l1lJrdJiem ["j).mbiilil1~p del OOflOcili':ll'il!n h;il ri;l,r~, ql!.!~ p,el'S(l;IiJ.as '1 gfu P cs csten cads vel: rn ~5 c:ap<!!c:i,t;adOs pal'Oll selgMir aprendie,mj 0 par .ITIIU lllllple:;, }I d iVr!~~l!i nm.!'!TE'!; til!' G!,~:u'l["i I2Iw dnn-cOmUn1c'.i! don, muc'hos de ]05 euales yo\'! ~$tlin (0 le.!=I,~ t.uvi.~ron) dil!l:f,H!'1!OibLf?S ~. ~"' :iOi:~6dad; ~UI inl~le It:;> ~'IIle sep:an ,"O[J]l'iQ1 (Dbtel:'u~rmil y ,rlI:lilIrua ,~ umu;cacion debe I!!ib·, b~oc~ la "reladfin de' .~O~ y ~leaiI_IJIOS!~1I po!!ibj]ilarl~ ~ dio'l!l'l~tt ~. ll1l;burpm"illdCln Ide las ruWlt~ rrllis dh!l!rSb en fOffi!it delnilrer~1 di'cMc~.ko. (]}

411

!. IL,+'\I ~S1"'"~.r,.; Q.~ ..... ,m Ik !",,".rot'ill'_ ~t.iiI<~~t r= ~1.!~\'l:lIIM' ~.lli'JI F'" ~I m:I!mII h ~ m!iillQ!l! "'1~ fm oIJW "",~I1r~ w:~ Id~[ m:ijCj",1 Y ~r ~"I'i!p. .iWrlaI ~I .... £n1!l~1i'iII:~"", ~ d~""",_ 'I'J~ <Dw" cal., >J! .... k'" i .. u .... m. J_Ii"""~J) !iI>I;I!!J3 ~ ~'I:!.r 141!:~ ~_~

zn 1m :I~""(I rv..f'['l ... p,.l· ... ' !Jlrr'!"~I:' y t.I i:r.IlPt.,. \~ ~C! ~ It! ~Idi:.l. ~ ioIl, 0 ~l~ !ill;' f'l;!mlln~ '!II:W'i.'!I. k!~ I,"wl!nr.~~ irlotr1 '~~OL'I 0'1.. , I~~ ~t'll :1T11IJ]~ ILl tllllli~ lIrl. qLl ... I~.:r Il'lIMYI"I ~orlililif rID f~.~t1lI iJlI{"gJIIf"<'WfI f'i~,", 11t~~!:'11 ,~.r,Ii~~ ~J! .• Illlfdl.;l~ ~ lilLd ~ I i.3 iLl '111~ IJIII <lt~~pu&t,li' ,J~ lr P=Im' cl.iIJc8J Imrlin. J~nw.JJ1 m.,~iIIJ Ilrto. 'f.,j ~mlu~ ~ n_ JI~J' Ijnf.~.dn·O kf~ ~ ~Jl~!l1!. 00 ~ f"'rrr~~ w puma ~Itl,~ 1iI~!I,!Ir.I ~TI:'lI"'~! """"",,,, 'lJl:r~~· ro< ~i ...... l,~ .. Ili~ F"qu~. 11[1 a. CI)·nVI:'H!tn'l"i\i:!tm¥ f.CII'l ~:~ '1 00 ~ d~ ]11d111~ ,r'I,.m~ 11~" lin rn.:i!;I:::JJ "'I. fi~" 'lI.1!luml "If~L""'W'~ II: ~~F,l'='~01!1!~[,.1.nLt'.lit~(itt..!111( 1~, .. JIJ_..id

Ptlrafo,ra liM r y ll~nlu~o' 1lI U.U fr.-m~n() "I,rtis ~~p,limfirm.- i. qUff teCl'Jtol,~tas 11.,dU]'Q~Wt~.s, cEegirmnas? Itodus~ periJ en forma cri~ reli: }} ''''m~iJlilada, serlin':

] , L'UI que tiortffiq,l!l!Iert ICIS m[m~ drill5 pilrlkipO!Ii'll'QS~mte(~livD.:l y d~ oolil!liro:nt3ri~n, a~pt!dils ~ Ll$ neoost~'~ ,~~if.ca:s de los U3UMOS del1'lulestro.s poo)'a tI:l~ ruUGI,[iyUl.;

2, las qtlll: apemen OJ reconstr ulr hxs 'Of'I~eni.{[Oc~. ,) moo~r.C'~los. r til fubri:cad:o:::i de IJIUi!\~O po.r t!l Ipmt-jj,goni SfI1In de 'Cilidii pell'SDlM qUE.!! a:prMde; prefe'li~n,'t~ ffli'nL~ cfel grupt'li

3. Las que PruVuqUI!!fl1 [!a vm.aia,ti,tJ!1I tftal'li:a.pm:t:l1il'lil Y pm(llea:Imria ,l:IDrinv~rngad{:m.·,:Hrij[ili1l {bUr$quoo~ y !'eCrn.i!d61i1) d'i! pnx:esQ!i y produ:cros pilif3 piI;" sar d~ proye::h~ a p rogr'Ul1.l15 cit: cn:;:cimit.-n:w, I1lu m~TI~ consisbl1l'l8 y mh9!'efl_~

~. Las que estnlCiW!re!'lI si~lacic:nes pedag6gi~ y pwdw::rldrn d~ malel'irl dldkliw para que en eJj['as. a~ ]as fB.a~~ Y lilI:S ~'L1squtrldiS que ~I I§ludi;an:1e d~' ap'{ender Ul~imle y oontex:l.uada.mmtl:; tmtol m sllU.'ItionillS illdil1l!idll~I~'lda, de ap~~~ wnw, 1311 pru~mas de 10C!1ilcu::16n pc>pU'lar.

5. latl, tmue UI!V~n <I. 'nm~JC~r~ ~~pt1Jr. OOnn.'l:l.i!'lol!', ~OCIJ'e.lJF "l ciitigli!~ olJr"Ujilito~ l~I~,. (00 sJin deS]Ullll1!:l['MS@ pOl:' :~ (oElSu.:rmJ u:'Idi'$o!;rim.madtlswu por e;;labIocerplanes ~e inrnrpJI"a{iUn Y .il!ciIi'lllilci6n I'm llhm'i· 1'!iI)S. de mil'l n2Ce!lm:ades pm,p;"s,

: 'S,EATFUZ FAI~I:IHIOLC

I {ArgIO!1I1t.ln<!l}

I

Se debe roc:olidnr Ob:11i vez 'q!.te' r,Ma $«,~(il'fkl e; ,ellmat~d~ (Iii IU! proCe50 socimy ad,hl,t;ld ,j!J',r.dtigjl'lfi) cle~ p~Uth:u2.:i{nil.. de :;,tdl!!l.ld6n~ i.lipropiltdon Y 'il.pLi.CiI,ciul1I dill modes dere:;io:lv~r probll\!l11~ pur [0 CUM habriJ que ',..0II10rn,[', tatI IDrntD !l.(!! d iiecra. lodasla::l aU~ma,l;ilVa) eldstentes. 131 fin d,epromo'Veif Y .~orti~k:aj' IEiI desarmllu elTld6glm~ mendenado y i~ CIlJPa.~,dad, prn:fesional pOlJ!!'O!I lIP-~f.!rI,fi a C,i'i'bD~ dem1Tio d:~ un nUlLilll'U PiJIrndli~, en ,g,es:liI," cirrifl )' ill! ~nt' ~hI!'ITiHJ5 alliin c~aflWdiD se PJBe:S:Mla j'~ iliflli1o:l. d~r,a tiMli'I'h::!-

INTER.NACIONAL S'OBRE ,COM,UNICA,CIO.N socui. E IDENTIDAD ,CULT,URAL E:N AME:IUCA LATINA

22'- 2$'liIavhJ:mbt8, 1.9941;, L i'J' H'fb"M~ CUbiJ CQN\~OOAN:

Ed:i~lJrif!!1 Pablo d:~ III TOnWwJe Um'~R ile PcriadisWsi de ClJloo) ')I FlllmhAd dll C.!om tmC!!c:i fin Sooi.!lJ dili liiI. Urti'!!reBwJII[ de 1a HI!'bIUl!IL.

DJRliGfDO A:

.Prof~~,. ~1u.diWlle~ t. in ... i:!illgnlillc~ dl: ~ cgmunii:.!l;:~1!! c, ii!l •• ~~ al ~l!)6iiiro ,de pn:iUliJ."t! cL :in! ... ~mlJ.io ~ ~1jGi:e~~. y ~'~!mi!!llltl1s, cl.!kbatU)1 In '~!lmmtmQliS:n ~06Md, ML oomo d M&:ILSlII de Opiifi);CIlCII., m~(l![lrn~ ')II iJlro~ll!:(hmu:mlos 1Jtlililium 'pw llJ~ J~ 'padICIp:m~.

SP.D ,::

Go'1nirn dil; 1Pm1i~ lilllemaei,ortW. .1..11 tJabnDll, CUDII.

'TE~IAIUO~

1. ,l,(;}'isis 'lf/, IJr .~'N1tW ,I! lI'! r~'Dd6'11 en .fa ~e:m de ,ttl (_4)rttllnlmei611?:

.v~ IImd;.mu~.(rnfrxpie.~, ffll!fQ(I'Q!ORfl{S, f'riwit.lwtl::J y n'n:tJsidoollS i/i!'la' 1'~''S{18i(Jc1lin ,fi~ ~l C~I,Il;~I~··nu. 20 P"rWJbo " ICh'RullI'CO_d6I!':

.l..-lIJ/vr Jlpapfl'd.N p't!F.!tHitmu~ ;m: tDJi'1i'1Ctlll!l/~ iLfr.ml(.l.:~ C! im-ilQ"lim tic! CGlPm-nirocWI'lI!R la f'i"f·wn. Po..yibilitktdll'.f Y ~.iU,EbiWf~I'l' d~f pi!-I'WdWtM fJl dt!tW'n:tlfu d.t, ili'lli: idemtdad t1.u!ruml· I'M t:01fQClda l'l1dnQl1lfllt'rl~i.rI""

1 Brllc-ilaJrm de bI' c,omutffalc-idn':

r~tjll_I'TpJl'-sio"lJl, objeli~w 'l~lIL1tIliillli9 dUCl!!mu t'nlr.M ~~jf#lf!.Jp.'ll1I~ dtJ ~S!udlo (/11 IlJS Fscl, lri'ld.lS y ~j.tiW dt' Comjm~ruri'~II' rn IFf. r~gt_61f. l'lSt:i'\~-y,&n t'k 1m 1'«r:f.JI!Jlh~ 1i'1Jsr;-wl~·tR k~' r~J'f'W'm~.1' rrt'did(Jt1c:.t 'lda/~~~.t.!'. .PRlblim1W' ,P.lJR}VfN1 Y til'Mcri(!(Jj' .~n la .~~~

d~' m C-mlIWltC4C-t~n. .

. .,. '~de 1tJ,:f lIIrM10J mbl.iQJ: ,t1~ InJo~i6n:

CUfL'iutl'lJlw=ias .lll'CI'all!.J. ,m1tltn1l,.~ Y «bI'I-omi_clJS. 5~ l.Jj·romufl'Iim-l6l1, ,lo.eMl:

Ttmifli .uime.

:Los pi)IICIiLi;:i ~Iru pIlI,il!ijJill' m d Tullrc:r 'COlllllgu~ de .Ill! te'!W (l csc9£. r 01(0. siem,pre yu.~. ,g!-l~c n::lnc i.6!1 ~:(Ii IOlli. ~ !l dos

mi~1Mlllllelll~ lm pD~liLciti dclJmin m !fl:li'IliC ~ C!!lIDlIUi O;rgalll7Jl.dm'· antlll liIeI U d ,.' IDemlbre dl: 19.9'41.

PP';;"'IofiiUllmlC-1l1J1. fcc:m 1!c;Mll'm~I:m. 1M, pomlillt~ d-~n ~mfillll' 'per fn UIIll :IliOOIlS:~ dc su IliIubmjtJ )I' Irl ~ci~1'I • mJOIlijqllmdOll, p!LIiII. itpocryllt .~u

,c~posiQiOO, -

L:m mig;1Il!!.l\)\5, d.~~ ~!C 'JTC:gfiHc, ,m~iIDgm!lilldLl~, '(lOll! una ~l!'llm5i6n mib:lim M 5eh~ CU!li1iUUu. COOIl aptl~i1!Qr d:ii!ip'illildIlli d~ 1m ho:mpc,lImllo ce :l5 m!:ni1lJto!: dl~ pa'~ tru ~po ~·i6;n':J qui~pIm. el dcm~.

INSCJUPCEONE..'Ii

R emiliiii' el ClnpOn IIdljUflto, ii~:es ,del ts ,!II(! ~l:Ibr~~!e 1£l94. LOJ pmticiPlli:nI~ C.~va-'Uei'(lll culmnm._ \liM CUJJIil ,di\: inS!'lrl~:i6n. ,d~ $4I~.OO 1lJSB ,taLlJii1GIU d6!Jm:I nDrlmmmCU'!JO~) " ~~ moo II~ pal':!'!; ~ III of.iDiQJ;! d~ 'lIemlill.llc.l:6n. RC-IJa:lo de C!I~J:;W )! UHlMru. IUn~~il'nal.c:l" ,)IIi:dc' oMJIlftI.lr.1II': irnJ'O'mlel6'n en 1M ,llgt.l!lQ:W dev~PlI~.

COrrDTE ORr,;JI.M1.A_j}OR~

BJ:liiio;ij!!) lPablfl dc. bi Tomtlllt~ UniOn. d~ Pmodisl !Ie Cui:m, flltullnd de CQmJ:l!liillfitliOn 5ooiill,

fll!eiJItlLiJ til; RlJ:dia y l'cl~i6n. ,Escucla.IXltcmmiDNll & Cine, Cot!lmi~i6,il o.lbilnl! df::j 1lI UNESCO'" CIIH ,de lid! Aml;."-ri(i' ~ GlIIII!S'lilUl;o'CIlI;ou__nj),dc RIii.d:io l!!' Tdov,isi.6n.

I'.il'i! )fQV =_Jfimi - i(m, dirij -:

I'IIlIil) d;:, lni Tamllnt • liidil(ll'1l1l

C-~II~ U N!;I. ~W 1t"K _, L Vedgn, lA UiNml T~I~fl'foo- .. J2. iI~8I,",~ 11 "Ii'cla: O~ ~ '1l!511f'lx: 1'33009'

N'ombre·;

Nlpclf-lnall!dad: Oeup,oolc!l'fI actu;o1:

ESiJU!_cFa'lldliill!:II!:

Domlt 1I~,o'; lelli!,inl1la:

'Si '01'61 !l! partlclliP8; comll' ponente, 'ecSiP&olU,que €II temi!J:

~In., ,&I~

A,gottami1ent,o del paradigma Interdiscipljnar de Ia

- r;

tecnologfa educativa,

Busqueda de nuevas afntesis»

E ,sl::;l, ptOlIIenc'la tiene ron'llQ tn!>J:i!1ti:VD hmdammll3J'~ d:resde UiO PUII11i!) de v i~tll l~pi~teimO~6gim y :soc.If}H~glco, ~'a cri:sis y

11U1!~tlIl!l!_ tlb!SO~lmnda diel' palmd.i~ -m el £enll;ido :k~.d'lnearu}' dililW t~w~ nli!i)D- dl: Ji!J l\eutc~lJ.g~ilI :Edli.u::i]JII:i~ Vii. A tl1fflI\l~ d@ IQ,s p!!JSO!i d'e ~iJI eJ(plJ;!iic:l6n" S(!: hililr~IIMnQlpe~n SU i!iIIC8!pjM:id~d pl1r.l ,rc6lwr les pmbl'®M\1I's y (ffie:-9afio~ de- ~I!! e(h.lCH~ d6n conhunp0W;Wi!" ma.s qUI! en el al'~'tdef ~dool:6gi,OO' cltl)mNlilJl~le q~e co.rn levi!!! 31:W '!l:Ofla:p'tu ruw~ d60 m.:1nm,~ t! y latlJe!il1te de' li!lsCIdedi! d Y de' ]a cdLuraCi,On, J'I"Il8:fi'laI.

En prim'ler I:u\gar, <I, Uav& de un tiH'ev~' ~!irido por deJiUrd.~ clf:)flC!!l y d~Ti,pCi~ones de hli Teeoo,lo,gi;a, Ediucutmm -q:lJiill: ilhan::n itlrnrededo.r detJl~intil aOOi!i- pmptuast.as pcill'l'l!l'pi:smus 'I a8en,~ das gu:be~ltlItE!S ,e- 11i"1~il:milCh;l~aJIe;s as! '1;:~1iOO p(II,r dbtin,g~[dfi~ lrdell~ dam C!l_Q1IUl de eshjd~oo de ~ ,!ed!!JOld6!11I, JI~ .• dem~ demos~a.rr ~~urc:~~de['~ I" MllKalHa, un llan/to hib'l:'i:d!i:lJ de sus ~ds ~tipc;jon~ m !2'rodolligk,a;s: y. de mw1.empmln(lip{)J~, 8~ h~lliio de £itu::!' nilll1l_i'IJ mhido ,cimlblos Siig~ ruJiClliIli:voo en su 'IMI!IlIdw~. 1(En ~I ~!"!e:t1tJt :pri!Jip'~rci~nitmo~ un li:s.la:em de dltt£ni'eion~, }~ de5cirjpdiill1~

(jon la illli1lci.l!ci'un de S'll fumm f ~i'!cI.)1

En U:J,~ ~lJfiId!U, Jm!l~tu, pern WlMy U,gado' ,al o<U'!l!6int 'I de:.-,~ '1m d.e1 ,.mpusiirDl~obw d:~l.al lIDn!!l'":iili,, cmII!SW:~il11U~ ~m'l.lil"lli1l'1ih: ~..I'l~ 11wnb.i& su ~Jr.k'lelr ~ib'lr~ dlliscli p~ y 10 ll'll.dn!e. adSaip,. denes y pi,rep!)lld.etrull:dil ,!lie ~, di;ci,pliirm 0 ~ de [onodmie;!·1:1O e inaa,lFIci6fi que 13] m~.

El puadipa, dominan!te e,IiIl,}a, '~@cnello gi's tetlDbllca!liva

Hal: ta ~j,nIilJ es de ~~ dl~tad ill de 1'9.,5:0, l.ilI~eo:d,ill die liiill~IIi'mJiIHI, a~' in~egrnba ~Iru C01:mPfl d~ ~!llsl:ruccion Ol,ud i;ovisuiIIll!' an:Eed:eil"l'te irnruooi 3110 de J,!'!! '~emoWnc:"i'1li :iJ:il~,h:u(,Liv·aJ oedwc.dilv a, Di,cli'la In~ll!:gf;;U:: i6n~obrepa~ {, ~(Js intenrtos de que ~a. Tet:.m.rdollil'a Ed !J1;;8~.iV~ se b!l!~l!Jm p I"jnl::i:pn~. menl1e eli'll ~eOIl"~atil de Is tCYQl!!!!n~'C(lt!!li6 J:iI. ES~IIiS, ill .nu~di ... des de la .~i~,ma (h~~Cl;lld.a..5e hl1bf,an ,empez:adf:l avail' ~Offifil apro);;ifII1I<lC ~OJ~t!l!'!:I' prill!!' ec:b!lliSaS - pam (om~p[tel1lde[ m ejnt' 61 t:f1.m;p'~ ~l!i!Id~gV'i~u.al, dlllr~ighj'o .!I, ~1Ji ed:ucolciJll11l Yilltl:lr-el!~tG:f jill 'eJfli::l,el:1!~

Ah'.ufIDi Elta." .05 piliRtl hJNdA'!;U;NTAiR. dr:~dE IU~ pu~ ro d[ vjSifQ. lEpiSTeMol&tiOO Y !lOdd~6Gioo,. ~,c~lsI5, y kl'!!Sm. LI\ Obw~BOO'i{Cill.\ dEl. !~~dil('~ ~.[rIi.j ElSftNTlda, hrllf\l~,,«) dEl I ~Ri~ !;!iU' dE lA. 'ID'Ec~loc~ IEdllC'l.IIv~,

~m t~~ '~mc:i~ 01 tI,pan!ll!ldJ:lj pl. tIll!ttla{l!i p!li!'. 'Ll. g!!J~m.· 'Iii, ~ W~.m."l1: t:~Dlugii.! f!&wI.Jj~ C1il, ,cl C!lllil~!.O Uitin.mm.~~:oo. lro!l,\i'~ dl!!! fW ilil!LClE! 'If Qi!1~ao en I.l, li;Juttld d!.l Mlhd~ dl!:il 1,1 j;l.1l1 JIll ~, mW'?B d:i!; ~994 ..

"Un:£~~ .Aml.twwmll. M.!!lmptlln~M" Utudt1d Xud\lmn~o. Mib:i_D,P.

Gil., In Ins afi()S P il.!ced':nb!sj' hi iln$~nJJIIi:(iCin iH.!,~;hnvi::;~i) I i'lr~ hOI bI,ili din mil,s ana de oonsidl~g;; IDa il!loo'rpQ~("i6f1! IIIWI" m~ifis <I!U~ dio\' lsuales m1 fu fiid6n de las e~pc:d.el'ldii!ll;i ''d mrn;ec 00'5" que s'!: podfalr. uil!~-er ,con e.1,los a los estudi iO'l.nt~ pem .SU 'eJ[lIp~eu se oon- 5iderabill aje;rw aliudHll:'.'(,~fffi~ lie ]a (omum,.aci,~n y de b~~ mm.if.l5.

En el ~reaJ de 1<1 lnstrucdun audioviSlua11 ~a ~rii1l d~ ststl:l'$Ia.s. de~p~aza, 1.1 l3I'leiL'Ici6n y le.~ i.nh!:r~~ bacia lu~ :fIii&ll?'!1I1!a.s ~I"!~,btu~· fiV11~ l:'(i,mplel~{lS antes que en eentr¥SI<1 en rum indagl'd6n J funda!Tlten~d6:rI t~{~ri ras de~ U:!iO de iCIlaleri'ili~es y dl:ip~:s:Hi\lo!i dli1!' cm,1I1'IJ.niciiilci6:n il~d ~~~rvilsu!ll i,

EI (iLlilLtlHn de Ll -".'~l' H'i.'I;Ja de Finn Cl96H), 101 q:rl'tlGli· c.itill'l ~h'II'f(l= in~"r:iVCIl'li ill!!" Ilwn~ cll~1n-I pilrn,,;!biilz,1r ohi~4iv(l$ d.e o:)p~{Un!i~ o,UW!illiU' d~ ~ l.~. pil:rl1e.r ~"mp1-l) ImTTprnnu dl2: un !i;r.;.,[j!jlt!ICI instruct.ivt)~ OWfn.oy 1111. l:lL.-CraH '1:.1 d~~f1 11'IIi'irnC'UVU enkl 1~!iJlog[a :Educ;ll~v.[li'. 0!11 Tmrurus,ril1 ~' C't,pmnfGw6n ~~jQIf,j'lUS .. fLCE;, ~u.21. 1,993.p.ri2).

Pa m I il, I~p m~a, ell ,e:n:fCi'C]ru ~ de 5i~lelU~lipiual I~ illl,['I.lrl.K:ci6n <tudillivisufli -qUr~ l~iliIr.[j~bi~n h<sbiil, a,{'umulad!o b~numibre$ de COMlUnjc;)Idn!1l es <'Iud~ovi~:ual~, E1d u~t1- vas y tell!:!]o:iog;fo1 :ii:rltslnjgJctm ... ~recibe cl esp1l.Idara Ol&J dt! ~u ofidil,~ li:zari(\I'I. bOl.Mdlli cue.nl~ de III dl!!:fi· nkk~n que ~dopt<il. ~n ~9fi.11 el D'epfftMmemo dl! rUs'm~oc~~n A luliomsn(lj' drJ I" Aso.,k!ridt,~ Nm:'&iI'~1 Jf. ['fl'ut'{{Ci6n de los Esbldoo Un id mi.

L.l comu!Ii'uml:iUfl ,lJ,ud:i~1- ", 15md es 11.\ Ir.lfll~ d e I i'I 'le(n1<l1 ')" p;J:"ih:llld1 !o'd~'cd,ti\,l'1! ~ ~1 e (!lIncil'm;, m pri~lwr lUWlf:. 0011 ,('I fUMt1ri 'Y 1JI:;{' cl~mli!t1~i~, q U{> '~m j mln'I~1 prTl{'1W\t1 til? olpnm.d.i ..... je.

Es.~1 d eAiI:'l~don e.sw.o[ece unpru'a!1igMil 1JJilaYOi' ~, (ui!!l sec 9ubordh'~n ~OIS' corl\e.'3,pm:l d:ffier .. ~es· I.Il domJnio d~ 1'<1 C)~mt!lIi1i~ci6f!1 y de I~ l:eO:ri~ dl!:!~aJp~enrJ i2J'lje.

Sm embargo, .. plil'SM die ~ilIdl~i.lclil, ofklal.iizacilm de la posi,ci(i,1'Ii si.5lt!'mk~l OOmlflU Pllddi,rq;~ n1<lI}lot, OC~m'OO dlllfut.u ell el earn p 0 pelf didio lU;!;"i'IIr. L1/,m'l!!dain~ (U9£H(). qwel,'l rue !i.mO' de 105 priiffit"ru~, en ,pr~PQner la ill'lllle.l1:Jrnd£in dela lentia del t1$l,rruld ii:aje, rj!Jm~ Ip~[I:'li:1: Wtlll' d~ 'II;'!~ ~i8l'iJ:dfl~ de I~I ~1:1nd 1JI,r:l.:l, ~b2inl espedaJ mnc,a· pie en que: d,~j.a ronsti bJlrse Cu·, sno hilse pr~lfldp'i'll~ d p la 'focno1ogia Ed,!u:~tiVi!J.

La ci~rla, dill III, eenduet;li, ~ll'llmm fa tronil dlE!'l, ;Jprt'm:li<!.ol~, 5iirve willCl 'Un", "d~ d;} :5uby:O'lC~~~ prirldpil~. ,ill p:iI,rtir' di! JI.!, ~ill :I..!ili IIpll~ttl~ .:I ~ t~ :III.(!J]ug!li'I mSh!;\;'til,," .. PI.lOO~ ~r .U'i!" U;'iPl'Id.1S ~ Arthw ,l!:!nl~e' ''El1111[''~~'+'IlnJII ~ocl11101ugy, Pro,s,',J.. moo Le.lmil1.g(lald la'itrlJ!)Cl:tm;I;JJ 5Of'inni' IP.O TJ)"mrirt;] til !.wrdng w,uf Im;irm':~"-O'j. Paille I. Chi I('.ago,. Urn·, vm!ty (J f C'hiCll,go Pres. ] !JM. p.37.3,) ..

Btiil! m:legmCi(l:!l -que ,[:I,l ~llJ:,1l1Ur (\Ol'lsidert'i debiBi ser ~1iI demlJilruilte- rue .~~.& pur'miis de die>:. ~~lO$ por nii!u'hn~ Oll'.,o:> esperia~is· ~a~. "i ~~5 procedWMillmws de IfJI p~i(fdQgiill (ond~~tii~~1! de Skirrner -ron \111m" l'igidili ~oon'Lixru:i6ntt~ 1l'1 iruOimll<'l!ci6n-fWWlll'i! IDa bili,'ie del .. !llI'WI}'1:1r pa:r~' d~ll;}s, d~w, Si!l1 'ern bilrga! I i:'I P rerl i f!i!'r.'!Ilci'~~U''1 de !=I ~ leren teii ~odel 0 s iln.st ruecicIn;) I~ ..-siern:pre doollru d~rus dI)ominios .;Ie I~!l. 'J~~ias de 101. C'O'liIdllw~~pu:wn en 'PilIrti!, ~;rr'o :sab], enpa11'lt!J lai1!ttJmffi7..fBcilln y 01 n'lI9C,Mid1;mo ski"u~~ei'lno.

COlli tudo, 1~ ~.m~ dO:m'Ui~ 'nil.n'lEt" i nid ad,[! ." cC1'!~i'l!nm..s de 1.960, q!J!E:':Ie iI"~iYmOl'l!iI1 ~Ol,d&oJd'H

31

de 1'97m y que IDL'U"Y11 a ]0 Tecnoleg]a Educiiltil..r, cnlfl~mplor:in~i1f e fundili en til dl!,sarrollu y adrrunlstrad.on de l1ll.el11ll(ilJ,los sj:!l~~mtCrnt. [.; III l'l'Xpl~m<u:i ~ IE'B, m~,tI"o de Ia Farle igullle!O~e.

Tr,ay,ecloda del paradigma sis:h1!niil,h~o y su c(unpl!ementad6n

Vamos. a 'i:!'.Xilmiflldf UIIl n:lnjuntn dt! dt! fanid llrul!S-I!XPUE!!:>t-dtS en ,e ~ ane.%ll y UIC:d 1"'~d,flS rn IFlU 1(lgil!:",,,-menre- que i'loortan des:de 11963<1 191'11'1. L.. s I~'etin,khmu,,~ f<l!-]!::'r~,an h,1- mad{ls en Stu ,to'lalidad del rllI'lad!! que ac(!n~pana all Ib'tiewo "Ieenelogia EdU_(,I!i'ti, a: ,a.pWfl~g SObfi!' U

mpo tie Mlcd6n" ~~eddo enla revl ~ta Trcll'D1Ggfo )j Omunil:nci6u f.dtiL"d~'ti~''l15. ~lJCE; nu 21.

-r! ltI,i!I~ ~~, I(Jiefill'l ioone, 0 rJm;,cripdnne~ ,COtre.l'Ol'lden g'I I~l' ~Iue ..:unceptualWm I:iJ. Tec:nrdDgfa Ed,ucathrf,l enl Ie!u~du arnplio, Apadl! quooan ~3,5 Ique ln hac~J'I en ~Ud(l ,. " tl"oc'h 0 ',/tiue se Irefi~ ren loc.:dmente l3J b '·utllb:. i·m d_ .lgur1mi productos I(Y prncesesl 'Il'rnolOgic (IS!?" I... ~I U(fI i urI" (CBfton Chadwkk "La tecnoba.gia de l.Joo,uCJ]c,h.1n l!;!.1'11 A~.rqnl L~U:i;nR II II'fi rt'i'SjIl~~'rit~~, VQ~ XU, no.3, l ~82, P .376).

Muchu t'l! 111.'1 ilrgiiido en ~1 pas do • en el presente ,3fellCil de cilmliiv,'i .. ign~ii,rnti,,' l~ en II !I, T t'iLllnlu!;ia 5d'll~tiva 'que ha n perrmndo ser Trti"i:s, ,COJ1<8 ec UJi!fIb-iii con ~a r~'OII]1dl'ld qu~ prntel1den, .,Jbon:htr. Los, 'm:mi!],i.os ~ II [Iii (~lU' !-it! dilmJ", ~~ d kt',. fuemn m []t1v ades IIan'lo pnr Inii frac,A:oo,)I !'E" Pl"Clfn Il'I e J~I~ (!:l<p,=!daHvIlS como tlmbil!n par la observaclones tl"ilici1s qu '. [!11 lolio PH, tUllrll!, se fuerun form1Jland

Sin ili!car tlul! camolos o. m!!ioli~ a:demradmes de ciertos lip O~ han ucu.I'rido, en e 'ta, pa.FIic:' de IH ,~I)!iiicidf'! Y ,iJ 'lriit\'ds de,l, eonlo.l1Itn !.te d~nn~ljvl1les. pwbmdemu:> (.h,·mlJstrar el domini (I del 'p"lrildJgm<-l ~i$r6mtru ('un 51111 'com,pr'l!m~ntu.:i6n noopnsl th,·j,Slit 1.11 fiU:ionifilidtld y, pol tanto; 10 ausenda de ruP'lUI:tl resr ecl:u d~li mismo, p'recisa n1 ente h emos escl:r gidle' la seJecrj(in dl!! 11e-linkiuJil;'s hetha pu r ukm :0 utlJres Y' con ntr ,1 h'l'Ip.lldm'i!I~ld8d p;iI ra que' nn se inzgartft: '~IU~ICI 'hillcemos de mane- 1'(11 1'1 P ril'll.l'isilka. en funci6rn de nues In''!> pr,o pOsUo s, :vl:tsi ,i'I'~mtl~ tF', nLI$ rel1eri:~,nt'S lUi!! S'UpUI!:i~ tos c,iunbtc!5 en eI erlltendiidn lilt' que. Iii b~en re:flejan que la cnsts es sentida denlro del prepio campo, nn conduce 1,00 ~ria - i'JI "E!I' fa, n ec:C'~i.d, a d' de romper ('un !:ll' PU1lld i]:,1 i ~ilI. N~ ~i.d'~1iI ser, !DiI, defbd.t:i.'va. sino inlenil'o5 de IIldecll'ocionrt9.

La ('rj me~~ dt!~ri.pd6.n (1963). refW'tdla 011 canlipo, r«iQn~ m I'l'ili! d~num:inado Tecnologia Ed cadva, es Jill unica, q!!lle In !i",", i'ia III .OmO "invnlucrada priii,dpnlm~n'i! con ru, d isel'io Y uSU Ill!' Ilil;:r\lHIj~ que ,CiCIIll1::oIIil.!l'l e] pr-uiC~' SD dill apnmdil~;[Iil:!". '8.8 de' notar la !liel'il!l~jffl1Z3' COI1 ,!" ,b:~' tnici6n d.1i!~1 mismo ;1i'iO del I]"plft"lamenh .. l III? .lfj$lmctwn Awiil:lvis1m! de t~ AsDdarMl1 N(ld.lm~1' ,t,t! ErhlL."iI'L'[ II. It JiI'! q lie nu~ hemos m~li.'!lridn un porn fIInmiol t!I1 lu que condeme al disc· if C) de fli'K!nf;<l jes, y :11 a'mlmlque d BliJl:l'Il ~~;; t;!. en ~I rrDC'!'SO de I.'l'P rend i23je. En an'IbiilS es~n pre!>f!~L~ las ~'l'1Idk';lciun~!; b,hklils de it'! ado pciOn de UJ11J11 persp ilr.'H",a Ni!;I!i!mi{"il_ La Uni'(.cl dw~e.rendi! es ..J, ~~is an rel'ill::!(J1rl ron ~i)5 ,merniiilj~! In 'P';Dl~r .. , puesto 'q,ue .I,! refif!da a ill de-nnminadiiil todar

V'1Ii c-nmtiJ!l'limrion audiovisuall .m-

------~- $ ------------

te NneQ domlnante inlc:~ClI da Cl (20 mienzolS de 1960~ qlue s!' reofil'ima en lo decade dal 910 'i qiue

rneroo a IleI Tecnologig IEdu'C,atillCi cont:emporanea •. se rum:hJ en ell desarro!llo y adlminisllrcaon de el!emen.Ds sitStimioos.

€lJ~----

------------'~I~--_---

Mucha 51! ho, III rg iJido, ,e~n lell pCl~iIldo V enl el: poosenfe cn:efUI de oambics, sr~gnificatN"Ds enl 11:1;;21 TeGm:)'logia Educatiliva ql1e~ han permttido sew mas, consecuentes con lie re'al~dad que p r,e~I'enden oborder.

------------- ~I ____

:32

dictli qu~ ~tI ~' OCUipa. r!JI' primEr' ,{upr:. de~ dbetLo y U'~O de men~li!j~,. W~ seg;llllda defirlJdOn. estaMe-Oil! ,que ~iiI temologi:a educatiVii! e· 'ta, ~n\l''{Jlu'Cmda, IJrlnf(palmell'i! cno dlchn dism1Io Y 'U!KI; a:mbas con el misIl'ilJ:l' fffiliil: OO'l1'tml [leI; PJI"Oceo de a;p!l~diZ!ille. EI, rnmblfll no ~ ,h~ i.n'~ent.i61i'1 de IlfII dase ,5:lno de rudlel1lsh'm.

so: D u.tla :mas de la Iii Sfa tGHSS~ 19'71}, aluda ru<plidlamefl'~ a. "100 :sistemas mcdil!mtl~ de' ee~m,.mi(tlci6n, 105 m<ltrui ilia ,i'liudiovisu.rue's", perol en~e o'b'u fuCWl',~ ii~ahnel'lte i.mpOrll:.ln'liM~ qu~ fm:m:an pal'll:e de ~o' qlMle debe sitsm1mlti zane par-ill ::11 use, de ac'u!!,'!'!d!u ~11il In 'qUIl: el a~ll:or enueode por remologf~ Educati\"fj,. Es decir, "'ii!! ,COth::It,t:j:tbJ flrg,i:i-uim r la pues~ en pdcHca de siSlmms que u,tiiliun ... ". U OO'li~p(:jt.~nl"r temiCil! no s(1Jo ,cQiJlltrn'lia SIDO que ha 5idn nnt.aIMemente refOliZildi1.

Desde etre pUIl'!~!:! dill 'Yi~ tli, lias d6Cripc'ione d ta TecnoI og~'aJEcluc,il,iLiva de J05 d iferentte.~ ,iluflums y la:.> ,agenda. difieren, ,ii, "@t"~$ en rB, ,i!lJpredaci6n de su indote I) na:turateza. p~tO sin que ~ ta ~ng,fI nada qu'~ ver aparern.en'lcnte ronurniil evulUiQ;lD!fl 00 cambio conC'ep'lU!.lIJ de su pamd~gmlli dom~'te.

Mi fie:sul'ta ser d 'finidlli nu.dea;rme.nl,l: OOfno U t"I ~ol!mlp~ de teo:rIDi) y pr,a,ctica .et:!UCliitiViiII, Uti cue:rpo c, cO'tliju:nbll de oonodmli~nto t~roi,cns. un (lonWImI'lJ de prru::ed~m:i'l!nlllJ~.ulil8 ,apUcadill] de '!CQn()dm~e~l'rto5 dlf:ntifuCOiS,. lili1I, ,pl!h; .dolo de Uf! proceso met6d ~t:.u, un ~nl~IiiIQe: ,si:skl'nd,ti,COl un ,pfOCeS!O ,complej,o. un, deIii,Bln:a:lllhJ.wu'I fUpnil, si'sl:en\.6 ~iGl. unn oonli:If!'p'do'D; eb:·e1Ue(ill. T~rmi-' ,m s qm~ sIn dud,a, 1\ son sifl6ni~

:mos y ,euYM diieren ias puedm it m£is 'IlLIa. dell ,ma'li.z. ,Pll!l,O q,u,e~ M, dellin1ti.VHI,nos ilummatl! II \9'pectn de,qu,~.NO IBS UNA C.lENClA.

Sin Ie:ml argQ, los de!l:emrdnimtes y callikadolile;S, que reeiba"l, ]05 n!ldooi:! s!J,SIi1mJiV(is de sus rJlitfin icinnes 'Y mas mew ill ab::iI& mr, dlejillll ~n d~wil! en prilllJlF:F I,ugIW, la~ pretp.l1!Sioo s de enfOql.!ic' "1s.t,ftmko, a h'a~1i de 13 CtlIlWPnudi2:l!Id6n del f,f:!![I,r.irn.eno de la, oouca.dtm y de sus dliferl'IDte:..~ ,4I:nbi tes como r;i$;~iltffli!'1i, 0 kl'mU~ dade iuIl:lerlleladonadi3ls. y Ios pm~!i cO:llcoQ'!ib:Iin~l(!s (Jue an eJ'~!!iS ecurren, Desda 'll's,ie PUflW de vista, I!a teoria de istema:s Inl1Iuye' CCimO denda, puestn C[lH! o'lotga unit vlsii!n pjl,rtiruh~r' del m:undD y de' GUt; ~en(!'meno:!i. D~de OirO punt'O de, vista" su in-' JOuemr:i.a, ~ metl)do~6gi,~a pUl'!sm qUI:! t:ilJndbe I ill .n~eg;rl1.d6n sistemAd.c:a de metoda, t,knicas y d1!,tos, 'Fu''ORn~e.ntJi!S d ~ ol!m!S diseirplilta~ 0 lillea~ de 'co'nodmien~jJ. Aht'iti.'l 'b ien.. IFID por ,c~fluaUdpdl •. 1oqul!' inkgm -iil'~'

3!l1' de go. 'I:iira{;b~cr i nd LI.ClIiv,OI Y 81[(I,mi i!I~;Ii. Mn,wluriio iJJl' suyu P'I'1;;Ipio dedlu::'liv'o' )' Ilg'bdmzador~ sanQlill!l!tooo ]I tOCI"l'icas p oli'i.tJi.vistcI y lI'Ieoposii'tivis'tas pilirij, IOJ dena as '!!P'lp'i.l:"icA s, Y IfIO E!S 'por C8~,IJ!I tidad, d ~BlOSr !P'uesto qUJ~ 't~le3 rn~hKl{l >, " tiL'('I;mBJ del:'iiVm de ~Ii c-o!ILOOpciorn d{,l:IHI ciem::i,D, eomo (actor de ra.don' Widiild yo,bj tj,v:id:ad_

L!1ledum de allgutlMl:I de I,ru; delnldon~ d.,eo"! oonj\lJ\'lo lUllS penliiti ra,a Utolo .ll.l!Sblrati.\ro, visuati.ZI1F qUI: t:Ji'I est: la r,go Ii'e('O rrldo, de 'triBmtl't I!!fifliJj, n.O Be m1l'l. dado ("anlb~ns ,en eW ,mmquc dumin8!c!w' nl en] I'os imtmllLlE! que ;iluhy..u:oo a los ffiitadlls Y tikni:r1llI cumplement.ariiIJs.

TacnoloQrQ II (("I(J1Jirnl«l6il Educotl,1om, 23 flbnll'JUlllo lW4· ~ _

______ 1.

Los descdpCkllll18'S de ,10 Tecl1o~ogia Ed'ucatWClI d!e los: dwfefentes (Jli,Jrt,c:nes y las 'cxgenci,Qs d~fieren e n Ie IJpwidLlci:r'ln de SqJj indol.e o no tUII"Ollsze. Ipe:ro s'~n que esmtenga noda que Villi co n una evcb,cioli1 01 ,mmbiiQ, Clo:nceptucll d!e su panldi'gma domlnllnme.

o

19168, G;l,FI! ii!l!;S un ,wecl:!lD ,ie mno,:imtii'n~OiS l~un~~CfJi!l I!;!in ret,u:i 6n C Oft el d iserlo ~is t·em,jj tileQly 11111: QII\(!I ueId 6Jil11, en hI ,~rlItll:::i!ld6:n ... "',

"es I~I. d:~,r,mUo ell!! un. ~'JlJjrJ:'~w de Metlleas !ibtelilil~Ilh:.;Jjl'ii... pl\'rnl ,diSI!'Jiiil:r. ,Nedir y II1IlIMtll!ia:t~I}' !egiios c~mO!l.i15t)illm,i!JS educedOinad'i:'!lii";

1l9~,y Celli,!!!rs re~ aJj, '':a[b,iiU"ca .13 ,':!pl i(ati6I'i1cli!;l ~:i.!'lI~Il:!f:!,;ilS. l6crlLi,cU y matli! daler:! p'ar~ litrtej oriU' el p'mo~s 0' de apn~r'ld i ~je .," ,

1971 Ga!!i!O "~.,Ia !:c:\'n'~pci6fi! 'D'Egr!i~ m~a y 'Ia pues1la enpiiScHc~ de sts:ie:mas de a,P rendlza-

•. '-1

le ... j

19'72. A!;e.nci<1 Nijd:e<W!en.c:<lrnlll pilW clDe,sll'rl.:ol~o Int~ma(lO'P,"'.~. "es IIIU11£1 ~radl"mal sisl'le.JiU e.a die p~aniH· car, :i"ll'iIp~enl!lefl,tEU' }' e,\j,a· I u ar t!' Ipi,[I(I~'ii!~O t'Utllll de ap:mrlldillizaje y de Wil' irrIst\iiuc~ ciun en MhldrlQ,'i deo j)JJ.ltti'OO$ fEpn:fj'il:m btis(ulos e.n: 1,QS irrMHgodll~!trS '~rrt"WUA~ . -.WIl ,~I obj~tu d1~ obtll.tierUli'liil 1~ tri:lcd6n mli~ efec!liva:';

1977' AISlociaJci6n [par .. 1,01 ,Cornun.icale~_~'l1i y 1"e:iIt.n~~ogiil. Ed)u,caJc:Il!!lln:.d ~AlEcnl "es un pm,;:;cso C'Oill~P.~e<J'o e .in~e~ g:rl!:drl!l ,.. lptil ra !lrlllU~ r ':llm~ bl,~mli:S Y f'nIl}l"1! dilr. ,1I.pHCIM, ,!!''V,1I1Lh1.!i y a doirusJrJiIf seI,udon~ a 'prUb~l!rtH'3 1'\!!I,a~ elonadas con knd~,s .1 (IS Mpectos de'i apli'ildnd~za~e hU'mH!'lIliJ''''

1981 frimll:r' C~~~e.su Ni!!ItJi[l<nil:~ d,e l~\v~s!ijgil dOli! educ'l~.i~a !(Mier:!l:ico)i "es un (oniul'lt.o de 11'r~£rrIiml,"Q5' {JI ,'ruftod~j rl~i5'',I mmetllcs y llrMIICIS: did'wllos

dl'll ~(lC,(mfm:j'lo. o~:nJiu- 1d,~i!'I ,i5~em:'tii,~,am,e:n~~ QIiIl.IJfII p.~llIcesO!, P;)Jm"tI nbw..np._r pfl'!~ d~d>mil (l ~8~~I'md 05 Imu:ca't'iv 0<5 d'~ll1Itm.e[ilI I!jic.·I1.'t Ji i!\ep.ucab.le·t .•.

COl'!. m'I.ilJynr (I Meno,rjgor i!!f! lae~resil6nt c~n ,emerita. ~.b~~ g'dedad r'e5[pec1ro de .Ia re:r'eil"et.1Cl~ ml!lcern:u.a ~ ,cl'-!~l ~cl~~:frii~IZI sist:em-'tiOfP. ""I eJllfoqj~)e"y m,iM.odo d!il!.mi~ 1"1l!i!J~te!i; !!IO'lil Wc:s, de las [OOI.rlfl's, de Sii:t~s y de !l!nhit1; ~6~1!:i.mS O'!m'G3iJ1:3mmtlfil' las co.rrespc:mdloo:tesaJ las TOOUlmQ~ dJesi:$~e~.

La 'Toornol~8ra ~u~ltill!a ·Be Ci;~:ru:itJt! lEIS; mi~ma com.1;) lEilis~ ,ent.mlO rm'l'dwm~' (eqUli.pos h!;mrntrlnlJ~ ymjllb!ri<!Jl~ rurttlri~ I'i1im~05 cierllfic.os, iIlI.slnLmml'~OS ll~frll::r.!ins)1 domn 'Pii'lr~2f!Jnd8.IlIi~e (l1Il I~ l~nQI.ogfiA' d~' ooflh'ol,. qt!J~ tie-· ne o.omo~.Udi!l ~t"I ~~IJlJR' {apU· eacHin dl1! I~oo~i.a y ICOM~ptos 5'islt'm iees a 'pliObrlel!ma~. en SUI easo, educalnivo,. pOllJrlffic:ula.I:«IQnw' los de [Jrgsnizad61i1"ild.mi:rrurusl::iil.cibn y apillmdi,u]el"

Te,Dtias de !'il,lstem,3:S

y Stl pap,el1en la Temo,iog$a Edtu:at;;.~a.

.~ ';:DJ!1iveniente ''l,ue h:aga.!..mo~ IIUIn~ !!lottl.efill[wis~oo.. i!I'Ulfig:IiJIH ,:'!ooel!1i!lWleill1,tdl~ dE." la~ nodo:!l1esrollilda~ m~n;hl!es 00. ~ilJ Ique sa ba&illr'l. ti!W~.o h~ h~fJifi;P ~n@ ril:1 (!,~ $i~t.emJ!il!:i I~p.m"lO las U,rmBd3c5 i~~~_i!ISi de SiiSb.!Mi!:.\l.

De aeuerdo OO(~ aquelll.~s) SIST£MA ,00 (lj~~qujer ,roiJ'!jw~rodJe ele.I1l!.Jm.tos que se l:1I!!illaclonMI. enbm :s.i yrol~ los daW~ dif;![ tlfi!I3(litl ambiM~. La twirl!!! po.sM!!Ir losslste~ IdOOUCI~va~LE'.. como 'k!dm( D oo.011lJW1~ urgi!J1i~dlJ:lii q"'l~ ~s~, 1m. la. IlN!iicl3id f1'sl:m 0,

enltural, 0 q'ue: han sldo con ·tfU~'dOIti, \, g. Lljs ~q ulnas,

AI !parm d:~ ,10 qUill se h~ dencmlnade dl!SCF"d6n ~I"un ,d@ , i'51Lerr:oo 1 'I!.J ,e'lennmt05 de:! mi .~ rna tpueden set cwui.daradns tarnb i~ subsi5kmill::i de un ~lis~.' ,mh gruulral'. rein ion dos -I"I'I:r@ s~ Cumn mlmd<1's y salid:a ~specli~ va~., L~ d;l tos del ,i'i,lIedi(l rfibi~.fIte, qUl\' con 'Lltllyen ,entrl1dalS e_n Iia ~C1,Ia.lidad diem sis' 1i'Ii" '110 de wguno.5 de su...s subsisi!.l!lItla.S. lo[JDru'\ parte ,Ill s u \lez de diiemi:'l~si.:ilb!mas. T odo ]0 que ol:ume 'en el lnletin~ de U Iii til5t'ema, n de SlJS slJb~i tt!1mRS oorrespnnd~~n'tel>~ ~ urt plf1..~ eso.

I!JlUfiI bim, ~n'o I' 5i, •

'l'em(llS n.aLurales y S'o<c:iale.s ~(n'llP too ._ Ii lI,cia les pueden AU ~'tru'

uncionilndo bUZl1I en reliaf.iolfl ron 111~ prop6 i,to~ o fIDes pi!l!J"aJ los cual:es fue:ron Crt.>adDS, (I bien, ~O,.. lillO', 11!1!~ :il5l) de los n~lunJle ~ dada Is mod.lfl:c_lcil}fI' 'to del madlo afl'~b~~lJIlle (vgr' ,erol,ol~a>. De' nhr que. tanto en la teo,ri.a ~ei' .. d de ,s.isJ~etillalj ['(mill' I 'n 1L>or]i}!l de sis fil'iII}!l lI'e:.tringid as, IIg., liill cib .. m~ti,~i:l. It! ide~ de 'CUJ1ltm~ y r'~?I1Il,d6\n resulja ca,p~ml.

Segfln ,I..lIdwig voo Be.rtal'" bill1~fy. "!i:ftntnl'ar significa. len ruti~ ,miIJ i1'lStmci~, hileer ;;)siJI,lIi)ticlI!ID"e:nle ~ble U!!'I!i sis:ten1:a, qUE! no '10 es, gmd,:lls a rua m corp oFaeioIli ..w un i;',@ntt'oWadlot que oOll1L'rancs't1, el mov·,nient,j) de], :>~'Ll:l.rn!! 1e:~I'!I del e~tadD '~~hlb,I,~. Par t.almz6n,.. I,ll, teo:l'J~ de' la 'e!ltabiilid d, en descripciul1l Lnter~ de la toor:ial di.n;I~,· mica d~ ~l:Slerna:s" t\Il,lwe:rge c n 11'1 loori8 del oontm~ (line'8ll) IU' desis'lemas dill! l\'eb1031'imen~iI(ion ~n la de~'l:jpciulil externa' (Lvun DwtfllanHy '~His'lo.da y des.arroU't d .la WU'fl a S~ll;!rill~ de !liS~l!iIiiIiI<!'s" en

P~n;pertrrms ,un la ';eoll~ gt.'tMm~ d,il sfslcllW5. AliElMB. Univ rsidiJId, M ad rid. t 979, p. 148).

r:bert Wiener, conside'rado el padre d,~ La, ,db~ne-tica. y41 aWerllaba f-eS,peclI,Q de 11\ neeesidad de me!CMlIimms de ~"Ul!ad6n y cCl!1lhUl que Imp,jdi'INOID ICiJ!e.r M, la enb:op:ial Il desome.n. E1 OlecanB' mu p:r.im.iral pam ~. mar 'mlt'opi>l mmIsIe 0"1 Iii, iretm. r mentaci6n, ,que tesurtill ser el p'J:in.ci,pal e:1ie= Mento' de ,oonlfn1 :p~11l unifonni- 2at e1 ftm:c~D:namimlu,. De:l5de' esillf! pun'lo d: vis:!;:1, Ii'] "-egul:il, ion dE Ulflill lUiII'~q1U:ina die ac;i.l~O' ,con .SU funciolliHlllien'liO rea. y no ret!pcdo a 10 q ue .5 e e5pem d~ ,eruw.a .:ie. L1Mnilll !'eh'oauliimen.la j<b~ [ .. JI P,Wiill obte-ner un ef'a:: 1:01 loml1ili, \Inri f,orm~ plJ~ibl. St;ll!ic-ustumbm .inteFpone:r un e:~e:mm~u de ,rebD3u:Q1Ien'lac'ihl\ .... " (Noi1l>ert Wiener CilJenWllicQ Y SociedtJf/~ SIJlld.mll~riUl!I1l.'I,. Ehmnos At-res, 1969. p'P.23~2<11), &I ei~nteSiS:t hmtu se tmk! em: OU'iquil~ mmo d seres h.UIMJilCi!!I, invlll,uaad.o en x Ipm[l5Os~ ]1'1 fetfo,!llirnentllic'i{)i'ij p I:l'l'm~~ma,]a uerue em.iool'a 'mn~hw sri rea Im!!llIle se produ,rl~n, IlJ<s e"~dQ51l1w;.cado5, pOll' eli ill y (DI'i~gl r cli.1~ndo aSl nu ,ocun'jeml.

Sii nes hl!n:~o:; dJptenido €!ri ,es'le punto 'qui2iao:i m..ib, de :10 debido es pOl'q ~1!!'r~lIiIllla. run dn,mm'ltAru M'w[Qenni(ac:j6n coo el, p'iI'ra~ dl~ dom:inant:e' de ~al T~c'!1 ~1uRiel &Ill ItnV' 'inOp'lJF 5l1li ;r,eiadtln. t.l mbi~lI. ,mn los proced~m~en'lt'i5~ !:n~tlH1mj y t@rnk. s posi vi tas Y noopl)o.3iU v.ist.a;!l; eu ya Api iead6n 'firl d.i~, 'n!lil~ niv'eh~!l -!pOii' ej~ln:p 10, d'iagnbsticos y ,~! a ,luaci;Olililr-lH!'i'mi, 'iria, dall" cuenta de rauos 'll' in'clJ'flgtu(i:fldas. BBi 'OOtnL1 dt' la 'E!'fi: il,cillJ y pfi d~nd3. La, otra razOt'\ 'qlJ!~. ronfh1lsn, es mils de anali:l.is itilMo16c;icn onderne /ii, 1:1 .. r;'iI(i~ men,ciun del 'E!(jul!ivoc-o free~~ ~b1i!

especiiatisiliis y nn II!i!SI etii.I.~ ttl.-, de 'III ue dii:kl\lmtcs pmr;eso', son dial iigi cos, .piliMi tiPiilltilVOSI np, , u-

., ",_ ... 1" ...

kJrI.mus PIJeS_Ifl]I que m. '~-""t'"""

~fllsmQS"~ If' ~dinuml;aci,6111!.

Admin i str,ill'f I m'\e,r,oiir I (,Ollllro~ilI.r, regul'a:r. mejo~aiI' mo 0 is~ benrli) edu ativ!}1) I;!Iit general u algunos de sus Jubsislemills; 0 brien, los prure"flo:s de apr':'IuJllizaje. ,entendwdoi Lambi.en com

i ,l~ mU t!11I IU'I:! t srrn iml:ll, iIiII'Ites dil3!fi nh;"I,o, ,'iI1!.I pIOfH:i! buscar el a(ni'("l:flltlllrn,il!;:,!1 W en SU ,efiden· dill s~s't rnk,!l. E.:s tie es elpuad~,G:' ma ifLmdamen'La1 y dominan'ta d.e lilI Te.r;npiogIa Ediuc.Miva", en e! sentidg kuJuu~~o del r~rmi,- 11'10.

P(llQdli~'1 , ominan t~

q[1le, C'OIllIO moorun de r]an~. mi,en~lJ r:h~'prabille!1iliJ;!l, 11 ~oque dQ: snh,u::iOJ"l"" toE! pedi I~ acam lenzos de 105 sesenta" ex( luyendo aJ que h,uibi,t'oI'tI. r)odli.do SUJ!"Si.r de !its bIDrim; de los medlos de wn:llw~i,tflt'i,on. :Pa,radigrmt 'qu,~. a simi smo. 1i!Il1:r6 en ri "Udild durnn.te uno:. IIIj'jUS wlo pur cul;I!Sl:h:'ln dlt dami,·, naD,ct.., con 1M de las tenci.<l, de la . .:nntl'lIIt.'"ta y O(1!D~ t:umu dum!- 1M Rile ,j!xcll.isivCl.

La 'CClm:p'~elme'n't:ac~.6'n d"e~ paradi;gmB sist.bnico

Il:S q1uedan todav[a par ,examit~ nar los OllrQS e1iemenLo& dl "'I(lkl· do, .in,\'ti,n~cl6n y apncici6n que, submdjnsdGs desdenuestro punta de vista ill qu!!i!' iIItiillbalIiIffl:O S d'l! e.!'u::ontIl'J1U". !Ion U 'CDn:llp leml!lRio. Cliell'ta.menle, a, \'1 CIS ' u tg:e Ii!! dudtl re '~l.!lJI' de '[IlIAles son Ins e.1 ~lDenklS subordiill'lados eu4ilea los s,u~ I'ItH· nmltes. como, par ejemp]o. en la sigUJi..:n'te I'ef@ren(;ia de C. Cha - wtck, qulen dice~

------w

Tanl'o seb'ote, de m€uilulnas como de seres

. i'n;UtmClII"IDS" le

relroo'limeohlcicn perm ~i[c a 11::11 tuente emisora CIOn.ro'lar si r:earmente sa Pfioducen

los ,efuctos buscedcs por eilla y oDJTieglr' cuandol asi no cicurr1ero.

w-----

Paro mudios prU~llles 1I t«rIologfa OO!!lCo1'Iiv.liij SQ kllltii), de 117 11plimci~rI .rk lm; Q)na~"d~tl!\Q,S ik' rtr.s; ciimcM:i j1jIi11~m!ai.1i :sod.1JN II ,rll' tfleia"ii dJ3 ~ mrtmddn, l.!~il1il.m.do, In. dBfmiL':hllil hd.kiCllilud dll' le<OOoIe"m 00iinti· ln ilplirod6n del ,rimOcimi2n~1l orpni~ iI I .. SC)hlci~ de prc:rb!.emil8 pmdkos {,C. 'Cihlldwic'k w[.aIieCn(!I~ a de la F.d1:J('~ dl'llil en Am~rI!A LAtina" Yp. dl .. p. 315,}.

ou d!i vt!~ t!!1: e:nfm:l/u e SiS'~i11ku ylus "C:OIAOCimi.W1ItOS cienH6~l)s" p~r~t!!I1 ,eslalt lID '00 prnilJ\O' dill ~Bld,ild. oomn apall'm:e m. :IBI deflnidi1n propi8i d,11' Charl'\iIlIkk (veil' aniI!X!CI'. 1 Q'8li.). liiunque 100 ~'U 5egundal patte quoola clam la domJoonda: sistem:i~

Con las, reJieootidM mU1til:lle.s a 'los col.l,ocii«tien:los de Iiaa· tien.das nawir'Olles y !.~iiiIl~' 0 lill 'los COJII'IJdlmilrntrni, c:i.mltfficaJs· o ,it, 'los d'Ol.to!l1 de rnHl!:iiml,'\i'~,li .. cj(~!l!:!S I.':iientilfirns'. ge alude ,iii <lqrl!!l~J3i5 dlsd:pU:o!lis hUtmana~ que,.. POii' 51.1 rnetodo. se mcr.iben. en ,e:l pear d . I",~ II&ISOS, en ~'I 'po~ifiv'5ffiO empiris'la. d,ccimonOoll:o y en sus' g~d..Q..s nmyores de 'e\lolucion "ci!llnlffica" eo ern im,!'oposUlvlruruJlIo' e.mpiriiSfi:\O 1'6gioo.

Cesas Rs,~e; U lL~p'!J I\Ii@I de Vi5ti!! e-p.i:tt'~m6~llgko, ili:I.IlMqu:imo cieoc~a 0 disci·pl.ina que ge IItfi,ei1'9 III 1 il reiLidad li\31tul\'il1 ,11' ~dall ,11' huIl1IlIna '1iii,e:rIr~ SignifiCI.d,o, y vdiJdez s6~1J IBn el ,cars.o d~ qlU~ SUl; daHl!> S'eilln empbkarmente romplf'obobles, es dDI !lUis[! plibles d~ olD· serv ci,6f1. diilcecta o medim.te el usa ap:aruto.\)!f!l ~l en 5'd!1 ~tH;!IO I1I!fI,tnlmll 0 p'oo,vilJl1aOlos exrerimm" li1IlmellllQ. :E:i1lJe ,e:;, lelpa'tmlii fundal"' meJl'mli de Ig bJetll.\'tidad y wtidez dre~ nmpO!Si'liv:iSO'IQ' para, las 6em ... d~5 el1lilp rica, ."/1 pu:esw que es iOIimol'lis,t;I )PilIl 'qu- leal'll at totlo par I~ m(ibu:dun ill partir de: ,los II!~~

.men~(i.~ particu,li1u",~.s. cl!;!\I.1e ~'~J:" ~ist.em,~.tico y,b<lijc 1:015 ml~lT'IiiI'!J, (;01'1.:1 ic.iow.es f:!~~l!JjJrn I~'! n d~ e:q:l,e:-· :riJm@n~~ d6!l!, I,e!lp!,l:Ub~'c'.

tQuii dem:ia:s hlJl.mnlO!:IiLB:!3 obWv'i,!!! mn en, eJj'te :5i~o em p(le'~'Il-' gruu d!~ h3beTiIJ:C,iiI'n~do '""I~UM'Lque en IflIuri'!re~tes g;rMo:;! de pme,c.. d6Ji1- iIllm fi1!n,g(l de c~end.ai"l. d~ ac ue;nj,o' roll IllS pi.g.enciu:s de~ f!~PQ!!iljvi!i!.n:l,Q? Esm!i sIJn 1;EI:;l. c ieru::i;!'u~ del compnl'ullmni!'!Jl.bJ, las lIallldas :socirdogi'Mi. ciM,tli~iC1!!!jo -R1nc]lmflli9l1iS, "I111$h"U[tU.raJ-~unl" dtlrn.albla~. 1><1 HII'I,giili&'I:ka eSljf~.c;:~ 'lil;flntl nl),(b;oaGiiJl!:iia'l.la. I:oorrl~ ecofIL6ml,ca .ru:~oc'1asI£a yo ~!S d lUi-· v~d~:i!, rua::i b~oni;J;S: de nlI!.Kad.p~ ,e.n· tre' ~lill~' tlniis, des~I."eIdl!!s.

N6:t~.s1l!' q,u@ empe13mU\\l p~:i h_a'blll.r de ci.encil3JS !inc! I!Jk~!> y h~m!!n.'! a y t!!rmifilll!m,l)s C i~af!dfll enJli[J'qj~e-s; p3JlI'tJicul,iiltIl[!..'i; de ]I'IS rmsmas. 501'1 p'r,ec,isnM ~I~ I~ s cnfoquQ..5cltaJdlos [~O:!i que "hilln ~idlu r'~8itlmJ1dOs t.rad i,c:mn a~~· ,ITI'Mit.e C(llmo dl2;nl:jliICi~, f:I"i:!'fllti~ i!J 'llitros!m!fu(.]u ll'S de I,D!!. !lCt'I·mpm. r1i1<sp~l:t!ivo~ E·dll! IlJi f,l.co!ll}mia"ia tu;u:iCllogia, ~a pSi.Cl@.I,ogia~. legi~ li rn.lIdos ,po I' !fa l'.ioneS '{!P~~te11lQ!OgiliCiI,S pew l" mb.iiJ1 y ~ 'q ui .. ;~ h:ludla men'tililll1Je!'lb~, P til'! i'tWcH.!'I+

A ~I!e re$pec'io, nu se 'lrll,'m soJamenle de al'ir:tflciom~s de '!;U:!l m~lmllns if tlknh;:~~ pf! ra respUlild!l:w a 1JI!1:iI1li~iselll.l:'i 11, lilliE! dgnli,· fij ~i.I!.I<'f:.I. ~il¥l qu;~ se lfO'lilurll, al p1ne-J:o lasroncepdomt's d~J 1'II1I1,I!!1'IIdu, 'j di" If;U~I' prtlil;;ti.l::~5 h U fllitlnils ,en las £IDue se .sO~lftBle.filL S~n. dej," r de 1'1"!!:''''!'!flc\i''rill.~unpi>''rO rtes cr~i(ko:) re~<lti'l!\'OS a ~!:IQ. sl s ~em~:5 p oU~cos y :;o,d.'! ]!l'S de las s Q{~iled ad es C,O'l'Ii~e:Il~p o,r~i1Iei\s, :5 (I) n ,f'I M;p,l:iH m~n,t., !;'onoddIllS,--'P Oil" rnQ eual no vaIml;)~ a ilJhuudil.lrel'l e:nl]'-~ ~a':;' f li!l~ 'la~ormll'li'ls [j:e.fI.'UTi,Cll-id,ey](lgic3JS,

tilifilm, como ~!M ji:ls!ti!fil3iWt:ifl~:'u~",~, r.ii~ c.h:)Ml~ 0 ;PS~y,d:or.iti[!na!le.s que han proportioMdn a ,liIIS e.~;tfil.{':lu~ [M d~ ptll1~r~

lIS] I~~!.)! d·e:l.!.II's apU~clones no ,e':H"li el'!::~[iitl} de sus respectivas~n.nc~in:iQnle.:i del.!iW)~d:o y '00 ,ella~ abe Jg Ique !ealUendJ~ d~IH:!i, d:~~terlltes e.s'~eil:';i1'5 de La ad~ lOfjdad hl:IDma~M.~CHtiO ed~catiivflS. cuJh1:rales, ~Clm.6l1ii1i(~i poltku~ masmOOidlicas" en ('Uflfil.o ill N P'iH! l~~.~lca.:na:sl eli'C~D:l :l<Ocirul!S y eC'm:'10MiCO!i d~~lbJ~. I:!fiQlci", en ,~h::(h~n~ d:i!'it!rMimlciffi'l;" ek:elterill •. ~, ,en VElnu,. h~ ,dl:LllitfJl'.k'()J!; 8'l1- riM les y ]us ~p['e5eJ:iltl3m1J1.'e.s mas imptutaimt.e:; de' i~s cielilda:s dt! ~ .. C!ondult:ta de los Estld:m5 Unffido.s deoomijinM(ln. a ~u p~c p'i~ I:!£!tlvadad ,como ill'iN2Stipct61J M"mt1!is-:l;mr t~lm, DenmrTl;"!t('~6rrl liIue' 51! c![I~OlJLdJ11Ji il 11) clrCiIlIflSGl,nc!;!I, de ql1~ :.;~~~ ~.n(,ilrWJS y~~iS(l5 pr'lr veman .'iJoll1le I~odn de hl!S 1i!!S£e(iH; de gl'lb~em(\ de laJs gnmd~ ,00\7 p~~.. ln 1l1tI.!I.S'h'i'aJe~ Y qJmet'ci,al~s y la~~""enrla.:!! de pub~i:ddild y prropa~~dl1l. EiHo rni<9,ITW ~.\l<~ ~fII con5ii:.1mmdll een i~a den.nmrum.dllmi, gefilili!!I'i~ q'U:f!;r~cib~ ~e too:r:i'1li!il del, oon'b;o,1 !ioci;,1l1.

l;;I 1:OCIiJ.Q]fig!i.~M~cilltiv~ u tmZi (DFlodmlefllt:05 dentftic~ da los" lemica~ de iin~~i~ei6f111 )' a pi i ~d~!i! de 11~5 (:ienda:::!, did l:'i;Jmr ~mlo ~'mnclUI:'Ii'llIall,. sW~riana~ 'u I;.,~KiiM~III!i)~ de las ~o.nmnirus de m~'rI •. de Ii!s ~Ilrliad~ p~~ci!m_l-!S de l!a SiOCIDl'gSIa IimtinmIDislas IPBI'i111 tlJmblQrl sr,.s oo~~JlciQlr&il dt! 'Ii' mrnfllrJ !I ifl papd ae ',II. mll~mrcinrl~.!' ,fl:I'~ ,d.ia. Au!1J,lW~e ~~s Imiii{ed'{Jl5 parl!ClllilTfS son ~jlndu(:'~ivj)S, y o'lQlIiIli~tti. ,c!lmp11t!ml;'lIiItalfl al dcdul:!livo y IlO~~di}f d~1 eSoqu.e. s~9~~~i(lu ye(!lruiitimyen un teru!;:~fJ npm1lJilii~e del p'ar:ld~gn:w .

lnte:nfiS.cip.l ina:ri:d,i) d

·!lIe' :~a tlUloblgia e,d[ut.\illf!iiv,a

LCUliL~ son las di.SClip1i:nrui:!ill t\l1~ d:erofloclmj~n to '~iincli1~6n que .1 it lnt:egwan y s'U :rni!!lo~~ ads~dpdollles Y Iprep<m:de.!'M>C[;i?' No d!ll!:b e pal1sa:rs,e: .Im:r Je p.):plj'\e~ sado en el poitra fOow:l,~lliILi~r. que liiI!i l(lnria·:s .iill u di Ch16 fo~ma n parle d,e su clladw, .intE!r-dlsciplinariOI estric.tO. Son .. COm,., ~o hemo!) 'll'Xpm:i<iJJdo. iIIu,xU,i(l.!IP!J de ]iIIil p,Wkl.l!d6n S,~sh~mica.

La Teofu .. lIogll'i!. Educ~u:ijiv~ e:1t\'i.i.n~lV,adili de Tl'Ui'I!U'r1! i:nt:p.J'-' d~S<ci pi,frnRlr PrJI' 1';Jlteorfa de s~st~ ma~. qu~ p,rojrlOr,dO!lii I~I el'lfoque yel meiodo bi'i$icoti,. J IfI:~' ~OOriiliS del d1si!i\o 'ill'Uiitn:n: !:.iI\'!O'.

Como ,d ii iH'lLDS en p'g;~ na~ a n te l'iQtes.. !i,1 '!!SplI.ldo, de ,18!i ll$o[i<llil de :1 a l:iJifnlillill,~C,ild{n) 'I d~ :!os m~cl i.o!l. fue ganadu ~~mp['aI:lillmera€!: pnllf ~'I e!'!.'oqu~i:i'i5~e:~ lee. 5J b~e'!l eS{lIS mcdeles de '~a !::iU'l''lUn~f;J,cUin e;fi;lift ~n s~!Uils~ mu~ bl]~mJiliti! fIMur:donw!l tas, fflpr~ eri!ti'9lb~!1Imu('ho m.b que e.l·C[]ing~cm_e;ril,do d@ ti'ie:f!lIU.s, de pn~rI~~cdtlnf 11tiI!llnl'jad.Ci'B cerno ~li"IpulI:s Y llu'l,Put'S. ,€I la que SI? V~('I 1!"!.Kh~dda 5 u pa rli dplt\d 6n em ~i!I 'fecrKllogia Edulil:i1.l.ivEi.

,Excli!ilidrus; las tellriil:S de ~llS n~clius,i!I L1!!.1I11]XlI:!S (;a:mpl:Jr'~ do 'p[llr las, ~l:NJrias dlE1!J rl i:ll;ffininil~ ,tructh'u. P.~~ldu 1~1 mumenI;Q, en cll que se prctend.i6 in"lillru~~Cr;;'lli I'lrl nH'I t~e!l-~i.a su:b~·ito~!lre' print! pal i'I 1;, demLJi,l'! de: 1I;iIi mnd 1,.Ii('1llI. ~,:;pi!C'i,:dmen~ a ~III ~ut~1.'I dd ilIJll1md i ~]e deriwdll del m ~d~10 de modii'fi(,ll," cion dell!! ~ondlilc:taI d~1!! 5krofih~r:. clifeirerl:!.e!i· IwriilS diEtl di:soon ~n:!i~ l.'ud,i'li'p-5eh·:~in ~j~!> Ip'lllicolu;g1:as del <t,premdlzllJje a las que 5~ ads·r::fl~bi~ran.-. f"Qrmaron p.ar~e del cu:;u:ilr.o, int:erdijljd,p~iI'I"Ji' de 1:1 Tsc-

In oto.g:FiI Mu~,ti-v:aj b:ajo la dlomiJnnncJiJi. s:i~~ell;1lii9.

Segtil j .Th.D~,a1ff. "-e~ drsan,oUo dl:!~ d~se;i\c ir'lJ:i,~ tmdhl'o e!l un .h1b~ldo fe.si!iII~lIin~ h! die marla!! d el 'ilpt"le'l1.dl21a~e, de ruili cOl"il'l'tll:'liead61"!1i" de h,. POOl'ilgo:g~aJ cQ:Ildulctis'~a y ,die: lao te.o:r:iii'l .;h:!' S1,g.lle:tlrI!!IS~!~ (]'e!l1~eyTh. D,Il!'GiI"lII~ 'Ii:B~ d~5eUi"!.niJil5tnu:Uvril I{l'D ~i'I"ec:rlluhlg[iI! Bduca:~i'\fa;' op. d.t p.. tJ.4'). D,e<ll,~.erdo e,OfI, ~a teorfa de~1 ~p[rend~z:ajll2: qUi!'! ,adBpte.I:!~. dUlI;li'IU' P~OO~bHi!U"~:.it!' eli! tecrlas ,cundu eli sl~:s de :modificad6n de Ja Clo:l'u:h.l'['~,1I,skinne([e1l1:n'3.sa :nOI-~,ll:1"! un iU;~n:',ilimien tiU mglil{ll!lfCltilll'i51t.aij en ~niioo~ogr,3 5 hum anlstas,

A elll'Cep(;i6n de es las ul'i~m,EU:;;J la5tet'ldi~is, de ] Ii!. ~udificil,c~6n de ~a ,fOnd ue fa y la:$ ,c(I,m;l\I)S(itiiv i s'la hiu::eJl m.u!:! ho, h i nCilJP~~' el!l ] a d'e;s£rr~rpC'JiSroy ,prr~:dh:~.~6'n dl!' rua (";()l1Idll"';;Jti!lY~ :porln, lilt"to, en Jail posi~mdi!l~ des de (ont:Ii:'o~ de la 11i1I~~mi!l. Es" 'Ln ex." lira la p'~('"UA, i nfl!]P ... nciH de h~~ psioolcg[",s, del iloprencUz<lje humnniswis en ~'I db:eito mS1tn:loI::d'!ilo. pem, ,ruanda san if!! !:nt p tH·a da5 :,e m~difh:an. le s u.il1de:nt:e como P~I r,3J adn\i:Ucr esq uerna ~ ecnd udu~Jtsd.e' (Ontrot

(1)---IExjfste ull'lleq uiv,coo h;ec:uente -efllll\E!: les:pe:cial'i!illtllli5 y ~IIU:J1 especic:li~t.cS'-. de ~,ue di,fe!lll!lnte.s J;:IrDotl.$s'S ·son di:lt1lloQ[~m5, IF' am~ipilti1los .. no, ·a!llll~:orihl'i1h16 Ipue~oqlue oo.ntem pitull msea ni,sma!

del re1mall~mentcrclo.n.

.()-----

D€!r:!l!'.'!ul,I~8!i de elln, .Io:!i disel'in~ ~nstrY~~~\I'~ -incur!pUII"<ld:t.1S 0 I1ID a Ia ·l~e.rnnln,lfi~ Educ.a~ bivl'l~~ ~un,. j;lOf' un ~Ilido, rnndeles die ctll1ltrn!I,de] 3I)1l:cndill:nie y. pnr Ol"l. p~~tni'Ptivo[l (II TilO!lima tiv05~ p1!le5 ,pr,etendoo dar P:i1,UililS pre ,d:!ii~lIi p.~.l!"a obt~IHJ'r 'los T,es u I ~do~ de CD'l!Ich.:tct"31 fspaf,lldios.

D~de 0 tro P UI'iIII.O de V is,.

W, la inn ~~nc:jn s~s'lemi,CiIi e:n el d i.~!mD !,l'!IsilJ:1ucUvQ es ~rH10:iiaJ~ bile de que 1~~,I]jII~diw, de '!:!;IIm!'!~-

loowiogla V i(~ioo tEducQ'bi>.iCl5, SPi Fb'~I(k.rnlol W4

fIIic,"lI(:'i6ifl! se cl@'FI~ide[-.en '~ail1k1 (:omo, m~tod,o GI'L! III !l:omo ml!llllilriill~ y, t{ilp esre modic, fie' ph~tda :P'OIl' ~I Cf'l!'1l'1li1l!O ~I~ i:rnlterven e i 6[11 de ~a !:!t:u::::ilEld!IJd y I ~ C~ itl!!ll'a que !j l!i'!i cun :~einil'!,plil!d~ por 1~15 t;e'I1~ !l',i!9.::i d~ lu~ mlo1!dio~, aun hIE! 'qj'ue pod rr~;J.liUl'ln:::; cnli1s~dert!l'r des:dle el btado ,ilidll~~ d~ SUSo1va:nC3. .i l"Is'liI~fil!:i,efr! h~'.

U aU&U'ICIIOlil de Iill!'l. 1~lr1f.lque CO!lrl;unlca,l!vc, -!lMIt{J,m.1!1 Disel?!ol 'CUIiWlI1 I!;'!,nli'!l l'ealo~oSili Ed m:illtlv,~~ ql,l~ ~II/l1 jQl:ie la nl p~'pel que JlI~m Iii, siilCJiooad y 1<'1 IC~lm~UI1lI t~Ji'il.o ef! fa (oMUiJ'iI~ri6n ,in· t~l'filWiion~ I :y g,rupam li'll!tfllll ,el ~S~ de melCiUos ~W'eadM esp d~~mentl" pam ~I!! educ3.d6n OrrtO~~t l~pH~ C!i! ~f1 p~rlif" ~J '~liI'1JiiS~!5 de '(I!ltms c:o"i}enl~es POf I a Cnrmunlic.1d81'i1 Eduealt];"'<lI.

)\hom b~en. d:~de este I~e-, ~rutO 11'1.100 e ,ef'l:~ rse ~ U fl!31 ~n~ GO<l:'pOIhJ,~t\ij Ulng~W1elil!ill. 1~l vhllit~ del a~[IIbm!il!lllha fWldo· f'l'ru de !IaJ 1" OCJI!U1Ubiti!Ed~elN'Ii ..... ~ 'q,ue: .IiIUJI s~pi fflq ua." siD IlMb:i!u'g,u. [;J, mptiU fa de' !\~ pi!ljr.~JiiWM' Olm Mun.l., es cl!:lndo, por C(ll!l1l~lIlii~l!i~ dtin Bdltu:atlva. ~~ e!"IIit;i~n.d!~ una !.f(!n:iadudl y~n:DitilJJl ropt1il:ra de dldin pI.I'rll d]igrwt.

Crh;,is del 'p,a,r:adligma, Y las, n,I;l,e.va,ss:i:llIJ,les:i,:s

Oes!:I'e' e1 pmpioi!i~bUo d~ ~ Tee:ndlogfa,~ll.'IrntiiVijl" s~ liminl ,d,'1dn ~u· ~ffivw;, ,cfilmcn til ~UI d~,l[b )' aplicaoulllpue:sw qd ~O~ pwb]~ . ~ 1M la ,edrnmciirim ill ~os 'q.ue sa hal prelmdid:~ ,i!limGlir rw :h;allM ::001 Ur cio~p~n~~,

da di~ D:9:l'O.i!J mOOQi;l'F ql!.!l~ por Lie:mplu~. "no se 'Qad!!iJ'l .,em r Qi'~g;f!{l:;i l!I~ 1.?1:m". ,III 'rruu~ 'I! nOI ~, gm -pruilru;)IM"~ El~~. Los qIIJU! JuerQf'I ~ iii hli ,de ,esias tih:111' ':lp:~ia'io~ d!ilihan iCwenw Id~ SIl fli'i1IICtliSD pilll'il I1ill!lm£'nt9r mil l~ijl;'UiH yla ef!lcii:~;nfiiill !!ill. ~II'S 1l1'l~l1ilIizadones y enlo:t p~a!sos~ )' d.es~t',iI· ban, en esencla, SU (M'ih::liilir selecb)I(i!I }i' t'lifltidcwulU:ritli ~O~ :!Ie~liffl,*lflt~ ~ doJini L~w al IfI;lI()dcl:IJ IMl.!Ira~hM' Lnd~c[on.'W ''1 Ute S~pl)l;!t ·rrr;d1fill d~tel'lii'lili.

Esl.i:!J~ j1'IP'ft!d!l!ciuli'les 'q,ne pm'''' i Ii'! h~mn dp-:I pimp i nl ('alfl'illj'lu dejan vee, uwnqul.! l'!111'1 g:r,aidns di.· .fE!lrel1l'te6. que S~1'llimJdigm~ en.IU'ij'J, en C.r,i5is~. pOll' ,~!i'!o:ITudra.r:l! d i'\'lI:r!iilliS,. po:r :!i Uj ridl:d oteJ ,lIde~ eU!lJci,6n ,alocs probmernll:ii qu:~ PICl:t!l\l1Iidjll·reso!iver. ,ftnllR'c ~~, 'ta Uti!!!!! pl!1'1tci pal es. Sin ,~mIbar~ GO'. IfI~ in. decuJicilnne!> selll .. I~diu '! ~O!!l 11;111 fr\~bj(,tS '!IJ i!J~i'U!>t s q !.u,t :9i~ Ir,t'lrt!1,maTil inlO' IiIllIcen ~ Wol emfllem dill I'~ e u,!!sl~6m. l!;Jsta, penna:nI!lCi!' i:n~l]li:.oli(b.

Hay des c"'m_bju~ !.1Ill~' ~ p~tru'! OOIl'lO en uy :signti fi~tiVOl' en ell in:~e:l:'liDiI' del, dmil'llilll1l~n de la i1rocn!ObJgi'll 'Ik,h!;cialliil!!a,. q'll!ll!l: ma'I'fCii "f."ln '!1I~evals et!Jpi!~ ~in qlil,e~ onueBIu:]], lu Ido" IlI"Idl quem mptufc!l COIfil @I pilrildiCflLa. Uru]1 !le' renere' ill ree.!li\pl.E!~O d.e' ~ii~' l~rnG{lIOJia!l del apl'6ldlule del CQoo'klIl1: lis'!'n!!') skin net8iH1:1,1 'U t[fitt~IS '~'ri.,~ OOndud ISW P0il" lJ]~ mW1'.QscUlvis,las, y~ h'l:!Ulo:s brundad:DI 5U fh:hm:~1!',Mente leli'l. eue, :1:101' h') CU~ I no V"fI·, nw::. III ser -:red UJldim,~ ~I, rdpedu. En~i:nks~!i.11!:d W!Lt\M.L,1 olh;lmi :'tllfm" ,t'fU tWi lu d~!-;~i t'lii'l~l; :IUS disoM!i §ip~n s~llndnl IP'ms·, cripti'YI[J1ii r de oonilwl.

De un IDp~imiSlinn wn ~dilll ml.l:y m3K.i1dD sec PilSlli, 9 LIa, d)oca~

f .r.ud\;l!;lfo y CGI1U1Irnt:''I6rI E~ !ill, Abnlt MIO I QQtl

,f)< ~----

IDesde leiilprop,ici rCimblmo

del km ieonolcgici

Ed IJtQb,(JJ. se han d,ado :!uc:esru'Clt!li, Iffm.C€JS fli ~&J deSClNOmh:J1 Y flp:liffldan

pUQSJtoqUB ~~o,s problemlJS de! ~a lediuca;ci6n a ros: 'qwr,s' sa he p'I"etendh:l!o!lltilcar

Im:O, hai Ian sol'u(fomes; Iperfil1enle:s.

---------- w----------

~~-------., ----------

Otm 1m,POI de, cCllfii!e,:!dlJltllizaao:nes. a:s;j U\Se!nlmOOn'~cCls s mila res que fie'siP oli1ldan tI, I!jJ~Hl

dam de ieI11IrfflC!,ue de ~flS priQiblemas ~c(lm,o,~eo~ias' - cri1i,oas yClJ]lte~mJ1w(]!S ,soflolfJgloo& die, la 'edufiCI,deny de l~a lcomuilliccu::;idn~ mUtW

difioilment,8' p!I.lIed!en 1ener cab lelia en el' pcutld iglma de ~aTecnol'ogjia IEdu«IlflvCl .

~I_------~

-- -

1 LCNOUJGM l::.DHCtl nVA: D('fhrin'm~"l's

- -

191i.'1, II. Y: iLl! ~ern ,lop ~u(iI'icu 11;1.1 ~, aquel wmpu ~f 1~lIr1'.rl Y pr.1ct1~J edtll::III~"\"'1, llwl)lu(.r. d priflclp\la~ ID];I'lI!ll!l IlINl lei dB~ L~ Y U5iC' de m~ quI! wiltml:m I!I prnc.eso de .pmu:!lzaj

1968 G,AGNE: La 1~lagili iidUt'i1tiV.l 8"0 un m~ de eulU'Iclmtmlll§ tll\1O'!l~ li:nnilili:i6n 11'1 d~ !li3'. ~n.ii icC) r III C'(mdlu;li:d n I!R I, i.!iduL1Cin:~, C:tln ti11:Se en III in,vestlii,' clr<n ,c:bmt«t~;l.

tr.1 i.=nolnr;r!!l ed~~c.li11"'1'1 pL41i~>d~ , e:r en,tl'ftdld e",mt:l ~ dwm'rmll(t , I Ulli wl1jUI:'1:tn !:Ii! $b1Col!:l sJsj\i1I1i1!!!TGb, y !!mmtp.~ ennlfl(:liI~ I r. dieD pllil'Ol ~i\Iu', ml!lilr y IDil:Jrt~U CfllH81m mmn ~~.u !!dl!mcrnnal~,

l'~'~'K'(];Mn.sK'lI'" w, qlWl' 1r.l'Jl lecnelogo l('(h,u;.,H,fO liOlW '1:5 'lUI su (ulla n

rudel CYmt! ~,IK~dor rnd.kll 1m ~II! i!!5truclLlnt elllU!dJD amblmw

en . vcr de" 'I 1:lCh,n::01rnn !:)11

(:.l,1~ r~ de Il.'Itrurn:lf.l ~ld!n !!due cl, n;d (I I:Mtrucd n.ll del m.!!d!(il" . b Il":iITUlly 'iJI al u~yea d Ii! :nu ~u.lI, ~lIpt:clus nlpmdudbl

lEI I Irl . 1!d'l1Qf.'~ n QlF IlnQ U~:Idos erenl ... .:Imenie ruoi Enme imiljldfi~.

COIJ,U IiR, il't ~ I.~ tll It~cuol!!:Igrii 1~.d11l1:.i'1~ d I. "n.'~ ntirlo mig. <l!mpUo. aba'R:l.l ,I~ I!pIlGllch'!n. dE! .siSI,f!l!Tl.IIC11" 'tknlY1ls Y "m. lJeltiillL!!l fI"Iil'I1 rne1""" [;U I~] rn.,c.~tI dt!l <l!prern:Hz .. ,

l!r11 Gi\SS: Ii! In rur~pcllS:n DrgID'Iltcc }' J.1 PUelILiil, en pl"oft:lkni d~ ~islem 5 d'l! iipnm'l:l:I!! J 'ij[tg utUiz.a GI pru. \,f hos.: menlie los 51 !!Ill m· dk!.nlll;!I d!;! ,C'CImum.1t:O!d(ln.. los ,~~,glj~' ~, '\I'I5u:IIIi!!!., I Q 1'g",11tU.:!,-

llinl de b elase V ID' mrllD-dG); df" leI~li'lZCi !lOin ~pp.m'r 'rr\lb,gro:s dc,clln.

'~g'11! OF1ESJb lLiI, ~I'l{llu,gi!n Biu :ulv;], e;. III IIpli('lld6n. ~ miUI ;l dill! Iu;" rnnn~m!:I!nIO:,!; dditUlt:;(!Is ~I ID' :5t:J-Iud n de pruLtl!lnrts ,~u~clm"l.'ll~

U:9;n IJAVIIS' C'"'t'lSalti .. ''filJ qUI: 1.11 I~j}m.. rl~ !;ldil:ll:at:Ltilrnll p~l':rtl~ dn.S! ;u.. pecic: nrll1t1 i',~liu,mltl! ~ .~E!!I, equl!r'O:i, (ham,WollN) y unu II 1M rtCll!l f~111d!> (~ur111~,.1" _},

U7J Agel1lJd~ Qr1,"n~~riClIll:i!l p:tn e·.1 D Il 'milia I n.llIlm "dDnllJl: La holC~ nolDgf.!ll I dl!kltl\'4 ao wm fa.mB sl ... emjfi(~c.l dll!' pW:t1 [J:crrr, ! Rtpl&m I.tW' 'I iI;."\'illu r IRl proteso ~~ d, .lJpJDlrlli!31e y de I~ InWucdW'!i en I nnlllll)!; d m,j:eti~'I"'" !l1;pl!dACllli bDSIIdoo m Lu llll.ves,dgacilil"f1ii..~ "'umllntL"\. emple",kIu LmJI cnmbll'l."lcIDn de fi!orur..u:ll 'm; Ierillle.. om 1:1 1'I'i!t~ dl! ttbt 'nllr lIfI,'I Irnitrua:IOn m!i. eret:ti\'i!,

1'915 CAe NE l.i!ll lKmlDlngfo1 ~h.lruLlv<!, es un conlunto de I &:nl~... i5t~ m!{,,"lll; ][1Il1I.pa~JilIl;b,.'; . ~ y~ COIiDdll\i.I!i~b:J. p~l:'Icbm\ P"<1 'ltl' ;)1 -"I1rvlct d, I" pllil!Nfililolctdlt" !:UIII.trol r 1i)f"J\oIcMI'l dli! I;!lIcu~I~:!I, vis- 1.1' ruml'! ~l'ilermt,'i edu'lIdarrtll~.i,

1977 Ju,ult.i.~d61'1 [flln, h, Com!il~1 c",ci~611 '}' l"lIc:no'l!Jgh. lEC.h.lCildlll,n~1 (AEon: l.I:l ~I~(a, Ld,lLlC1ijVII

li4liIL pRl!!1J$l oom,;ph,;n e Iflt~l'ii· dn qm~ incll!re ~t'W;. pn~ dim ~m\'m. id~.,s. dprnrnl~, )' orbt;mizaciimJ;!.' p"11"O! illl!lllz;:.rpwbl~iiiiilos pm)'et'tI.r. ,_ pUc.1:r. I~ ~U~ r y ,dml.nl.i>IFIli" SDllK':iJ]l'Ip_~ ol1J ~, p,robIDM", f@~.d~ ""td~ CUn tOOQil I'm ¥pi!!C~M d" pp:mdiz~ .• Jl'hWi'MOO-

11 m M I 'rCIIIl!I.I L.'l t cnofo~r 00/1.:10:'.:1111,· V.1 i.e: 111 iin'il d ... ili~mJolII y de 'Pt;jC'i'~ill ( 1'1 edllc.~~inn ~l:Jle l1e OCUpll de t~flii' llos MflCetm d'li! Of}:.JU'lk.1 ion d. los ftlJMS 'i p;l'oc~dlJ]tii.'li'lt.o ~I.U:,'Ilhll)lo Y' Inl5CO! lI!!llgf\iI'l' los: lJ;'CUfSWI para I ~b~ncl611 de fe:iultada,'1 !!du~ c .. d.];:iln~ IlIl1i lis:per:rlico.'l r pOl1!ti. dlllnHmU~ 1\ pe bles,

1~?8, ClOln:l17lll1 d·I' E'!qll!il'lm'~,nt~d1ii~ :PI'lR 1!l1 D~3rm.JI~ .Ii: 11- fll'mlad611 Ti:~i'iiDl6t;i.~;j '~CiElDmrFt- T'~I1O:I3· X:!:iI ~d'IlCllij~ll1 ~ III ap1icad6.n::.is;. 1em.;U!a 1M n>t1oomden d!o.mmm }I' {I'~® .llil. wludoOn ,dI pmblemas,rCli;'1ll'l pmp(lr<1to de nluju-mr !" (!fld~!'Idl1 Y ~ rii'dl~'~ • .d d J .l!1M~ l-du~H~'I).

1I9il1i 01 -" ~ ~Qtll'ilol gi~ oouc.'Mv~ SIJ I!'nilNide a.m 1li ilp1l1:'1Ii:16n de lW, PJ:Vt:e:iU m dB M'j rtbei\;ldD pillfll ~iI'fdnmti'lr'~ ~1~·t!t ~,bl ... IlIIl .;;m el sllilciUi! I!!t::h.t~ivo CW\ I~I lnbjdl;,;u d~ h" CJ'if ~piiln(l, ~

fM"Id n.

11)18 CKADMCK= L>I "pl~tWrl ,de _ f!flI'fll()l.ili! dtmtllflco y !lio;1em tiou oon J!.1 WtlmwcliID WMomil:anl!e Itl m$rllmil!!lW d ~ 'ediWlO:l.I!Mifl f!I'\ !t\l!< \lui. dil_ mali! fl!!!o.mcionll9 Y' ru.w.1ll!l dUv1!r:iO.!!.

l!l'1!J A. WOOD: i.o1 b!t1,mi!.lgW, ~uC:lii'I' V~I ~mn(;ii Jlg, .ap.lkM.ldn . I, ie:mIi~~, del. ~onnt'in'ril!rll(li QJi!lftll:L1da, it b.'1 tillm ' p~w de' II, WIJIl:lJddn, y ,Ill n'imkl'l @duC'lIIdcln:;s'1 eem~ 1.:) :peBOn , i!p\l. k.l1B de. ~DI:IIlf~ 1>1 tOO~1 "I d~ <lJilI!!e dUo

1.;MI C:'OiNl"RJm.i\B OCAIl.lDE!: b ~~ lI1!o.Iog' OO!!.ll:'lltiilj'iI es ,lit pliLld61l1 ai! emUldmI n!o::.:, clmUn~ III 1«Iluci,t'jn dll pi:Ubr..."m~ d. 111 ,edu~ G1d n, "La T,~ot gb £<hl.'C'otll1.'3 L,bcJ:rdll, I!I PfOi:eso !iIn~,iI!' <!!prendhoJ' en :rDfl11Il!Il IS ,slem Ii y Cltg:~!lIZlld.lJ Y TKl!'O pmpot'Cklr. ~mhlgl". p~l:iillllen'ti'L" ymedlos ClIllll'WdIl:! dl! 11111 OClflOCimimtm ciElllltinoru! en t'llm '. &u.~l4!!1til-

; NO UNlSSCO:l.il 'Iempll:!,gftl. ~b.!tati1l'0l es 00 ,-,pl1,.II::16n ~rem Ik~ d .. los ~1'S1:IS de'l mt:1.ClCiIlUcJ'ltci clm'l:lnE:il It!< ~ qIlil Il!1!:!:Slbl C3.' , ilrKli. idupilfa IIdCJllIrir y utl.liJ'Ja r wooC:lDlmun •.

191111er. Cbngrll'SO< Nlldiilillal. d~, ]nve5* litIl~dd'n, Ild:1i &i!!t.j'¥i11 II M~~)I l~; h!CmInlnglnl edu _utlVlil 11.:1 Wl conjR"~l) rn-e pNwiimientWi (I m4itl'" d·!:l::;, '~E1a:tlms. I.Mtl\lm~IiI:IOl> 'i mediM rll'rWQdo:. d: 1 C'OI:1i.XI.mieruo. trr,~-mdos ... 1 ~ ~'t\:n. nllmtra en un proce 0. f i:'i1, nbttJ1'llii pjl'f;l(!)UctiJS c tesYl;mrio;:, educ..lti'l'O!I de IllIlIlmml. d'Lc.u )' '1\ I"dildlbl~.

'] !l1l~ ,CHADM CiK: 11.'COOIDgI'ii EduC'lIti· Vii ,e] ~ Js 'l to la ~pHcol.ci6n eli;> lIll, '~UhW de con~lo:.clm flc!I:l~Pllrn huclet"\liOi 'm~ dl!l limb II,,' ·pt.'diiro CO'mKidD (00 el 1I100mI:Jro dl! ~. 03 6

·lorn!1!.."'~ ·fnt!.1JIWIIiIliIl:II dl]{llifIiOILtTI, 'T t;'( n 1.181" Lli.l!:iIIli>.'iI: IIptmt~ 5tibre ;y c\lImp.i' .• ,. uldn"', m ~i!mn~ill y ,~w-

flka~ Ed'«mlifmt:. II.CIE. ilOO "I Nu."!I, mM1iJl9\!3..

40

a Ci'lfo loomhla al que ~.e-

a.l,udilrse es • cOl1!1ideml' de mtewJ cumtu I Qntf!~ruillli~· iUri 5Od(J-OOllJl'l,eIl~time8i de Iss in,glitur;:ion{'.,s. llrt'iI!lC~·. A les~· rl2'pectu. OlfirmamU.s, IqUI!~ prDWrientii! UfI, en foqu e .\lis~~mi I) m,nl'u;:~ IriS ~~n- 1'6. FOlmUlil"l r{!;T'te deJ "rnediH ambwe,,'~ ", 'llJ~ pmpnrdunn Ilmtrutla ~ ign1f Icl:'lllhr,a!:I1 parD In "ii!i~""Jn~ e1JI Uil:l1I tivmi, iIrl~,n L ud,lmilles, IO!l, . 'i~tema5 d,~ en eft;rnza 'ilpr,el'ld~zaJ~ m:ls:mos y lu:!! suhsi bi!'ll'iIi'SJ de ~I(U'I' n,\! hu manes Y n.1iIa tertia· ~~~ dIE:' mb'J. It! n In WI sus versione ,"'namrnl, , .. c: rmu p{lllr,a, ;Ii:i~ su p'lJi~ghll.mi!'ntili! lc:nrR1iC:ta II iln~, t utlllt. Que en :Ia p'nktic~ r en IllUcru s aplkadone~ Sf rerui~n l'Ie mi'I'l'iIl!m ;!iupl:!il'fruda I r aoomcn.'lIilI· Ii cill, inc-omp,1 etd )~ m.1:5Ull flll.s a. 31 'P~sar de lit constante irl'ltoc ei6n de Ikmi,ms dl:'nlifi~QlS. es ,otm 8~lrn'~O.

l!iltrin,S(;.lt:lIIl1:t~j)W el pwblema de la Cilni:extuaJii:zrI,Llon no es el eener ma.yores u If1f!ilU'ilO~ lles p r~DCU pa d Iln~):s ,\iJ nu mf.l ,que de::.:de IA Tecl'floln,c: <I Educ,iiI,tivll <·e cunsidelia per1lilRen'tli! desd el p W'I to de 'v iSh}1 de hi .nden ~ cia, Ja e-fic.u:i.'!l }f ,el cmnlrol de' I iii d.;!miini"lr. dfin. lu flel. ur es lo~ ilIIgeil"lte~' wnvuhll:l'3dcs, en les ~i{lt~llIl8~ y pn::I(:~[li.!i;.

Olro LiIPU de "'tln~e"duaH~ :z.a.do I'IIfZ!ii a~,i '\I:fI Uk"!!'i~r.'IlS ,si mHlaf\I!1.'l --qUI;! no siem:prre es I!:!I. casuperij' que re::i:pond<1r1 Ai ,utffl elase de enfoque' de los, prnblemill's, ~J" nw pOl:" ej mplo teodll!i '1:Ii':iticft~ . a'llle:rnallhhls ,ociullu,l!iro.s dli' fa ed ucad 1"11 y dE! 'I~ (u:mui:\i, rid (In, m!!i!y dillcilnii n't· puedel'il ten!:!!' eabidal 'I,m, ell paradigm!!! dt: I',. Teenn~~:iill Ed !iJI~lli !'!ilI.

E::ibJs ~bio.:; rneoo~ "/' utros dejln ~lI'I'(I(,ildO} 1.ru eu tio~ nes 'Mtr.1de:s del control y laJ fa ... dL')rulndad t.oouCiiI), fi¥hb IlUn pitr1:!ceri qu las i:'u .. 1'ecu.:lciones aludh1 ' y alms busmIl su. m~yor ,rI'~DI'K,oo.t:Jmilm'lu' phI' t:l1 ll!Jdu Id~ lid ejec •. iI!juIl~ de, los mod~Qs de T,eolo]og,iill Edyca'liva •. E.I ,a'XU' mento de ,1lliII,yor' peso wl 11!' 'pecro qut:! :suele' e5grirni~ es quI" la ~d'lJr~a i6n!Oil ~ C'(lmp)'cado ,mda vez mil y pur lu ~'IiI~ d~bl!ni' 'in~Olrport'lrst' m dill '" '.it m~~, tOI1lLroll.

Ii. wdenlell'ILMtn ~05 fnCil.~

{l:> rnl1 Unu1Js, '0 hilS PX;jJ!dD aii~Oj d~ Drden wlu il'lnunMtid ·Iiit {'d!ii,~ r1li!itet"aLi21s de lo~ :;1 steTI'llaS li!d UJ('QtiVfJS dn IDS a~tlMo \f,eill'l're anoo" nDbniu~ '1:11, I pai' de prin'ilfr rnundn, que fUCA n ,camp ro<fi~'s d ,lilJrn.dur!:1l1 iU8d tliooo ita, nil pOflecen hdber'·ido un 1~I~es ,a'r,~ m.eI'Uos. fI:l'rl'l visuoillza r el '''ij,DbI,~i efI'lo d el p;tl""u!l~gm!lll di:' Is l'~ltll!:og:ia lEduGnlvtJ.

'En ~:I pre'st'fllte. Sli so:stEnii~ mi~n'u '" ulh'<liitZOl pDr 'Parlr@! de bit

,munldad de "'liocnulY:~1 'le'IJ U iIr tlvos" I!.!sttlda U~d)o filii::. iii 'Ius in·' ~ t'CooOililicm. }' de potier ., plil},Stlgio con Ilos que 'I!'}hin ompmml!ticlu1! que a un iJiIJtilmn mn,. voociimi: ·!'IiEu ~!ii bzen no nl"L~mlJ(lI' (IUe h! puooa e tiir

La bus,! U dl'lJ d IflueVas s[nte'1S, qu . o'en poT lI'~ubdo 'Wi n,~e\lP p,ilrad~gmo. )'i! l!l'Ul pa t.l La 1i O'u11oSia Edu~'lh~~ sino Ipajf,alla edua jt\n ~li'Iliil sociedad y I eul~llm, hi'! C,i'l men z.ado desde tiel~i'lpp ,ll.riis, nn s61n- L!J1 ~11.i.nOiu'li"ie-rk", sinn 111 1t!O, pil,i1'i~ de.1 pll'imar D1Ull~ dn. lEn i'lqu ~nf)~ d~'bl;'ri~rn. ~ celil'lr~l,1T' 'l~~ ue rO:l:'I~.

41

Las, nuevas tecnologias en los viejos y siempre vi gentes debates-

ROy, M,.et.,u~e~ c~_~~_d'E! lIai hlCnolog~a edu~IbWl p)-

demo(S! fiE'Conocer nuevas d ll1inic IDI1I~ )' eol!c-ep'ltlaljzac:iU'-

nes qu~ reveLan mn&.ont ciofte:S profundas ,en, ~Cimu 81 I "Pf31:lti0l5 de la B'I'se1\arua, iru;l(;ri pm in ~~gilr duda ,en el, til!rr,eno de Iia ,pc~gogia y con fesip1i1ficaci6n directa en lmi' ptlmJitk:as ,oo'IJCa.li.vollS.

Nuesull piunto d,~ pillilida es eMle,n,d,er' 1.11 Imc,l!lui],i!I'8J,- e:du,cl'l't:hl',i:! ~'om'lii ~'~ de'lul'vUU ,dl! pro-PUI~'<aS die .ucej"crn ba' ald.,e'n, djBldpliAl!ts eientiJ1,('u 1fC£li!l'ild.a

,i! Ia il pr;i!d:iC'II'!Ii d ~ crnsefiMU:i1 'que, iD,col'pora.ndo 'tod'll!l II,o~ medii D8 ~ Sill , .ca11ce~ d, n, ru.l!li\lm de 110 I[mell, d'll: ~ iI >cd:uuci6n, "n 105 cO'lllt~ld,o 5oo.'o.-hi fliiiri,eoa' ,qUI!' I, otorga:n c ign:in,(!1C'~6n. D~;s;de' ,esUi CB'i\Cepll!:Rn~ci6:n se 'piwliE'rrde '. uperiJJj' la tlnpmn'ta 11.e!:nidt;1a qu- dio ri~, a liIJ~loboii1' edUC'a:ti~l l'\ocupe1l"imdo II,lIiIi ;lj11i'i1 i i ideul6gioD-'poJlltim-s ''1 ~LiC;Il~mDsOfim5 qu~ n'Un, iii debil!mn

~111.' enar ~ las pmpu,t!Sw de mse,!"I1m2.hIL. Si!l'le!fnball'g~, ,~'~e punlfl' dE' p~rrtJidBt plu~de. :pam a1. gunos, ,entB'ld rse' ~om.o laJ reeupemci6n. del pmSM!'l!llen'l;Q ~ I!lltij UI !'i 'p!!ekl thd dlseurse peda,gpgjll:o dl!!' denunj. q,u-nu Mcuefiitr~rt_ing;u.m a miUl!1l!im dil! ilrl~nllJlr 0 gell~ril!f pro;p!!WE'Shul edu ,~ltiil'a5, ,8, la I O'f!il de pe.MiU" las prn.cf:icas de fill eMeMnM .. Putde'

ru'I'Lelildierse, LaJnbi~. WnlU la fu:rmill d:e' saJlvM ,10 seudlo ot!'! idosrll iru;orpora r un p:~r pW'ltQ dedarrn1~vo qUE" seli\ala. ~ estudwp del conteJdO, iUllI'IqUJII!l muegn se 01,· vtda de I~I. Tratarnes, en, cambiu, t1e SUJD,t"WM esla.s 'imUpooas l'OCU,~ Pii!i:iI!MO' .~S" propu~bIS ICdtic~s, alimmt<mdo nlJ~ pl:mtmr m.ien~u pe;;I~gioo--dldatliC'l15 Ctl~ mVe5ti,pciane:s cienUfi 100 II ciJlmpu de 18 p!li~oo~ngfa, ta eomallim.~.iu[~\, Iii' ~dtduglia )' 1'01 !lX:iu pol ~li,"a. , K:'fnern:ru;ii[], prnpl!l:f\Sl11lS de ,fl(C"i6n 'que inmnm'll c.ll'ILr res.p~es'lJ!I a I~ QtI1! ei\lmz(li dil' los ee~~!)II~e: . cilmpos disdpLirmfios.

-Elfl e.~t m:jU'C'O de 191 'IEliIulpgiaoou~illtiva. s:e WlKrlbe' el, anAnsi~, de 11<1 'Utilimti6n. de los ml!dio em I'os difer:ente-s niveles y !'fiJJdiJItidad!i!'.!l. d'li!~ siSLwn.1 ed,!:u:a'~I~ vo, ,Anoflilisis qu inl'enl:arll ID!JSmrr rollin,' se puwm genetraJ:' prr:it::liims Ii!dlucati,'i'!iS, de ,ca.lidad all u:tiJ.izar Imdns les medius ,que ~. 'l!fleUil!O~ w,m ... aJeance de las y hs docen· L'eS, 1:'10' CDmo 'Una me~ Il'iesplJ~ '~ '~cist~ •. sino' como unal R'S,PU'L!ls, til poil'i"lic..a )~ ,p. dag~o:ia.. Con ,e1 ()bleto d-: en~"Cndlm -el ""aim" de !!1!S' ~ ,~.t ticas ni!',1l1iDre1l\Oi W'I Mil~ l!.sits c,rrti[(), de Ia Mseil IUa ,en Ilo.s dift!'I'ICll'ltIil5 ruveles del SJSU~OllI.

A~ recolF .. ~r demafi:~ta _ail a_n ... cdfitica aJguJiUIS de~os: plan me d~ 1~1l5 d~I:j'I'1l'ft,Lari;o' de ~!!r,

RB) lrA pru;oc; pl\mE Q MudlAS,

pRO,pueSf., clf PF\OG:RI\MI\ ' dE l!i£f~ dESI ,iNAd~ :PI ~I\l illfNTM ~O!i (irBl\rr~ ,~l -lr::s d' lA

dOO'lclO ,oo.'1TEl\I'IpiIEl' lO!

CNI'Iblo&< I~uddm pnR ~ I dn:,,!:u:olto TEO"iO!&t,k:o. E I !I! [

I!;'II~MO smrldo,. ilNQuiu II·u!d-lQ'

dE 'QUE§[ '[iONTiroo E 1p£IIISAmlo E ~ i 7>iO!.l'ru:i6N OOMO' IA UlllllbtCic>.N d lECi\olOGI.i\ liEd", p~i" IMEJ\ U:. pil'll,j\ I In ylA,!liN OO{I.i'l'£M,pli'lR QUE III. II! o:tOij~)fA Ibl'\ IN~dA, (om" p€l1lfE de It. OiJlllJRA dlFl MJ It. , Y '£;MJE' li.fI ~NrORMI~,'c16l\j QlIE dE Ell, d"vl N[ prill\'l1iRO rlFb 'SEe dEI.:O~nl.\Jlicl, (I, pMilfI d ~'5, III j?TUR>'I5 QUE SE dEbUli qfiNf .• R· 1pii!l1iI>\ fA\i'ORECF.,fi!

El p!:l'Il'5.I\MiEN re CRhioo.

..... ----~~~ ---------

"Et lula Il~~ OI, "b, p:m.~ .. iPl'v· ~ntlda pDf III Jlulnr;i\ en f SmUrI,.:lri I.nOOMcf.oMll 1i!'m1J1:~ EdUi~'I'Ii l7! ~ 'C:mi~ifl ~a.caM, mnlo'_ de par !"lltcli y ccl'dnudo '1m ,1111 Ch,l.dld d~ It.'t~ro do I \II, ill 18 fl., mvm d.

1'~

____________________ T~fo 1,11 (omon1(QI;IOI'I Ed~Qljio'OS 23 Ab.LrJUlio lWll1

d ifel',~n,te~ nhr,eilell del5irsJtem.a ~hll:,at.i:vn U ~,U' Cltestin_!IWli MtiO b'elu:rndio desde d~~mrnms ,'Im't>i'J1.'l de vi,S;I<ll(, nos. h:l'lmo:'ll ,erl(:u(l1Jtwadn que .ruU:mIiI10S de la es:c;Ltl!ffin pri.ll'ilillriR! SO~lienew'l que 10 nli*U' de II III (!!;Clj ~I!'" es I!?I r,ec!'i~ y~m:: d2 ~il!e:;c~el1i1!T!,oofuill, el viaje de !il!gmHi" dos, Cl!!'imclo leifQel nlvel utn~versi,tall'in ~. I'Inanz:aJ1 CMC@PCTl:m1.!I!s enolneas ch~' W~S a I unliioo5 quP. cl inr:ulil:an 'l:!]tlI'Ipre.l1Iii>iotllie:i cial"ll'f:flJC<ls, se "bser"!'11 cmtwe 'l'!:StJru; idei!is em"iw"~iI$ ~e hilil'li!l:clq!!lli:rid.u en I!w primeros niveles d,el slsten~. NOI p'~et'jeiJa 'Glue en 1~ ense,i\am:.l pr~OO~;llf 'I'e' hlWlbietilili'! a'~e-li'ldl idiol, por ejemp~D. les oon· cepdnole;$, de Iii Fii!i~c,i\ [I IdJe~ pen&!li" ntl1lM[O ll1i!Ihul~ith\:o.Ei1IiMd:o 'qu'~ ~t:e [pmblimm I:i~e 3!IiI"IlPliiltreilla" dOn 1001i'l. till fOfil'flli i~n dl!i!' las pnl" fc:liuras d,e t!1:'Iseiim1za p[lL;.~Q! ar, Ern "'t1i! ~~g, IDUiilI' p~!!I!l!L~ cl~ ~tud~u iocorpular~nUlll dli:set'lo p.ti~uhu que' rie(;~:rl6 CUln.oOUIl1ll'i!!n~lli£. diKi· p~i!l!l.~ r.~levan~~ s61Q 1M ilJ~,gu" nO::lcj'llm'pos ci:enUElo~ paw:a la f,ur~:'h1!l 11!.n1 r!~ nivl.!'l y, en I'>IiU" ehas oporlunidadles, sl},S~i1:y6 ~iI;S ~1i1li!ciur1es, y liupb.lfi'!Js, ~UIl1 1[1~9i cen[I~peiJ!J11I:e:;i.l1ih.:lHllva!i [lI pl:t1eimun. eas en dend m~ b~~k'ill~.

fII~r o'[ri!l ,JI,:fl!i.l. tos ~b$· dies 'l.lmlwfsitarios !i~eli!2l'1 ,planb'!aJl1'enlfttl ~u:S, obietivQs 19 (ofll"l1flciOIil pro~tiionaJI, iru;c.ribi(,!ill. dQ~ en la paradoiiPI enla q!)l~ p['lJbablelif!ente.'~ldirnll~ :Se.d el n1QfiIl1,eifl'to del fe(Jli lejerocioprofl'" t;i,Oll'lili'l. lo~~otllocilro.Ee['!~Q:ii. ~dq l4i rldos en I" unfuvlll'rsidad. ~ean O:b!:lol.@'LOilii.

Desde IE!'SL-:a :P I!!l'spediva, f dl! 1m3_I'lI~m !!i1i11,~tic'1I.pc:n:Jdl'lmos iii rnllHir q,U{! 'm i!l!fl 'p~':Dlar sa !]pb,~ POII' n{len~er!u!il r c:iell.C:i~ o lflrotod~nd .. ~ .. ll2gmllldn I.ncnm-

--------------_ ,~---------

UJI funeD:n de hll elSt:u~la 110 e-s lirll1rtCilMmiision .seno Iia re~o:ns1!1'iuccl]i5:n leI!e!1 'COI1l ol[limi:entc ~perienc:iClIL". q1ue se d iru,n.die Ie n ,el mund'ol cuUurcd al:tu:cil", ,e:n Qlrtlll'l

p arl~. a pCllf~lr de Ie poderooa PF'e8eIfllCia de ~CI!S medias de ,oomuniCClt1ifin.

pre.nsi6!l y Mc;iendn opciolU!\!l die ~l:idlo COD'lifl; ·Im. ~, e.~'CUJillm!llpriIn.nW!l. y~ se b,~ d:emil~ n:efi'I ~~'l:esli,cni:fif'~,Iiw.)'.en Ii!! ~.wrsih:ilild. ~ la ~~ :pa_ta un ejLm::ido 'q,ue lIDWIp'lili~~ 00 ,ri!lYll!1i I~j Ja t:oncieruii' d~ 1."1 db~les" ~ia dt! kl!ii OJf!oon1iiE!lllms ad!qmi[1~Q:5..

E&t~ retOOiitidOllirlEetil6l1co y 'In~ll!lljliil!aizad'or~ seglllfl, los Ci!li~ sos, de il~,~ d't1D6 d~fem"!~ ies Inhlf!I'e:s del slsliil!llIi.1IiI.'I" nos fBml:~';a, !.I!.!'II!J sariii!' de'po:.u::u,plt'dones del ImJlDpt) did;i!'ti~o 'qll!.@ ~t:en~B: amibiU,F 0 ~W;nra~ eI:d:mdino Iq)lill~", d:~.~~ ~e~'1 ~tiJmlJ5 seleedu:mmdlll' m:iIo2I,per.;pf.d.ii~1 pEd~IO" ,gi:c-a Pi.~_rtiaJLr;r.

mrucrcihlllm'lO$. I1!!Wf~~r,oo,ruf'lcl!I~ IlmW:nd'O Idle dar mSipues:m, a ~i!l'l~_III'1eS ba&~ d~ s:~~ edU~lii"D' pm! ,ilMmjZiI!ulD~ ill t1 :Iuz de los- fl'u:dioo; pat'{! q~ r&e'leRs8\a en In, ICSCUa. ''1Iu~ se ~'t1, y '00nu!~~

P:a[;I 'que se i8J1Ui,e:fta le'n~ilIIs eSicPI~hlS.

[n~cii1J" ~I alrmru.~s!;s d.cl ~iis~ I~du· ea li,~itJ ~nJl.eA~l'!il1\d!.ll brinilaii llIniil f:~pl.l~ta a ~b!:. J!1!1.teillfirJ,ga_t1l'IC:. oog I f~va a phuaih!',amos la~gmciiit, de l~f'I vmejl'lL PI!)~'.f'ltl'I. Silll'll emtmvgo. nes ]M!iIiI1.W: L!IJIm:nl'rnldo I. ftI"I'Uffi~ pIe;) tll<~,i(\.fiI~(on bl dificu l(lId de diM IieSpUJl!illl jjj aqu.e1:la!:i pm,~. ~a~ ~ue d~!I;Ii;lIl1fl m~o 00:1 parecen ~I~s. IITI:1.s simp~~s, qUil2Jli~ PO'f lIa fUI!!:r:ll'iI, de 8W:1 ~esi'pUi~t.3s 0 pDrq'lll~' hb ,ru,~tillmnli mro~ .rn:ts ~:dmili'lpJe:; nns D1I'Ii~ a las re>p'U~W, ml!i !:iiRJI~fi:c~:ti~il~. Nus esbMns pr~ gW'ltln.d(D1 pd r IJiftS, \r.iI~I[)~ GlI'I~ :!On, los valb~ que dcl![1l!iF.I tri1i!:imi'" Ur b ~~~ Y q!.!~ lte eompele h~Jy,

43

en la !lOI::iooad en ,crrisls. L.'I oU· dlinIDdad en;tm 108 hombres. la!!. ., Ucbrid'ad mmo fm de' 1:1 ad 1i.II(~cMn que ~i!!b~l!i!rill! tenflr ~pre$~6n cersI:reJl3 'B1i'I ted !It :I(lsp~cit'ica's' ed UCi)tivJS y que plr'ln'leala IlOm_ de C'OlIciencia de la JU:!lI!:i,i!:ia y ,Is. equld. d o-cj al COrnu valor hUIll'lJl!lio :im'!1udib]e.. Sotidillridad 'lj,1.I8 riD III vitlur dt!' 10" Iliempos de guerra' ino prlm rplankID d los J:j,emp.' clI~ dlemocrad como los de hoy i I'1l1lE!lSO '11 VOlll."imlJl'es d~ airu ~h! KOlIl'u)mi,[j@.

La ·i1SCu~la ti~rle una !J 01- eic,n rned ladora ,en'lire II~ cultu.ra heG~m~nica de 1.1 (oHluiI'ddad .. 0-

. ,[I la e);JigimCi,~ edac:athr as de pmm«itin LI I pl:!ll<iiii'if!llimbJ mOt!-' xi/vo. ncinliz; d(m y l~dUCiiH::i(11i1 u unuttlirmi nu.':l, erm ti'apu es'tu ' y ;m,mg{micnlS y qut:'! n~]~g."In :11 1.1 R. s(;IIU'II'! ill :ilil~e;m.l:ifhdlr S'U indiscutihh:o fu n~iOn compeMaklria M inll>nlar pl!I~ial', en vade. IDa efedOs ,de lin, , desa reollos dcsigurues, d adals 1,15- d'ilett!nc:ia pOI" '11'lIS di !iotas margin. CiionElS. La esi!uellia d,ebe, uesrillllr"!f ta cli'I,l,i dad dl~ Ti\ infl;lJt~nd.i'l rnclbldiil en cada e.s~!llli'i.o ncla'i J'artj ular, plroCi1!Jr~rn:do ~n ellma de viverI,ch'll ,que facilli.il~ los proce- 00& de' :recol"l:slrucdO,f;lI (f,~,f,ez G6-MIi"Z-, ] 993)1 •

La 'MdOn de la escUl!la nn,~ WOiI l,r<ismisi6n ~ino lar«on."· llrul'!d6n del conodmienlD expeIII',i~nc:i I'i I,conn. 1<1 manera de eo tender hi 'Wn.s i6n entre II 5 prof8' [,IS, de "(I(il'l]\z!lId,nn. ,em le .. rn~f'lflIll, de ItriIJ'llism.i:l'i6n dela cuLt,rua !:lesen1I! oiCll, d,~ la oo:m'~'nidiltd O(iil1~ y Il'I asuncl n de prnpu~.stas crrticOlS PI'U'I'I till formaC-i6n ,de.l ifl.dj\!iCh.lQ. U orecO'lIS'truodOn d,e.! con i~ !'I'I:iel'lt ' e pi ti I1ciaJ tilt-ne que R'conccer, e primer )u&lf. que di -I e i'locimienlt e difunde en

'el m IJlI1du cuIDtuml flduD.I, en grnn PM~, a partir de' la, pndip.'fa OOipl'H~ el'lem d~ los rl1~.it~!i, de enrrumi(a dun. Hoy. I", 'l:emologil;!l ~lueaU'!l'a debiE nmmdi:fit'ar su or'lica y a,gr-egar e:flll! [Boonnd m:uen tn. Anidi,~r e! de'SIiTrulllo ItemrdOgico 1m nuesbm so. i,p..d., d. dp.bidn ti I'a l Tr~r:Hnimdonj cates, dzad6n e 1\" Itte-rpretl'li j,t)n del mundn qu ~ es lfi'i'Uvi ta pOI:" uhu IKlla:l,lq. 11. I'll ItocJll'lol,ogiFl de' I'll i nformJl j,On. Tnmbihl" ,en:ln! su nuevas .tnteLTS'I}!i,. dill ~uiHllll1l. ,1311, ~rn Canlpu de~ euII'"ri'ICq;a~'n;glm d,~ la necesidad de '',1vnr-.ecer I ail> Mh'!~erp,r,elacione:;l de las vb,ione~ del lIDUliIdo, Serleradats pOl:' los nmdio " Hilly miOU!i que Uegan a I'jl'escuela MDi,mdo

i \u Id mund!;) -610 por ~e:lev:isi6n. orros UegMl ron multi pies 1l!!.'('p~riiiUici .. !O y curnJmcto~ emffiqlleC!ooom.s con DI.1iOO Ildl!!J~tas y con ell medi'u" ~, ~~li!!S' qu:ee'nl11~1'11 I [J' fI'Iedl1mi !IOn plU'il:e de 131 ~.!'idi'li ~(l'tidi!limt. ~mp(lrim ~l'lItepd~ a~ aula, como leJen:llmtos: 'CotlSti'l'Ulli\Ins de la vidl. otid ian~ y del, rOcnodm'iento ,experili!1'I i'lill.

Frenl 'a bt nisis, del 5i' i.e!WI eel umtivo. se bace n~c~D unare-fu~ '''Iu~ as~gtIJI'e 1lI!fla ed,u"itlilCi6111 de ~dad. :LI'J!I. 'l~i'Dti- 1I10~ te:furrn!ll y ('alid~d. 5U IlJmi'l isis y ~as nume;~jU dol! c::ondue:k pnl~ pl!li~$'ta,St pooagUgicillI' desde Iss pru:3pec~ ,p,resmllad'1\S puedan C1Jlil~titulil' !!lporte5 ilillieSane, en mste deb.'\te.

Enten;d:@mo~ ,!,Uf::! llill t'diu-' c:ad6n .lll'Lerece ser relDl1IlI'I.\ld i\ poe.~() :wmbi.en (!nh!lidem.o~: que re:rlOnmtr slILo i i!I. edUCil. m~n no lOl·

I iaIJ refbrmar I@I wc-i~ad. En Ir,u hilbi,tuales Il61'0linos d,[! la di:!itriby; i6n de lOllS OpOFlul1I,idades sociales (I. 10 q,ue es igual. cClfliS·idenmdu Jra 00 uCiud61i cumo'

----------- '.' -----------

Si bien el ClctJesoy' eID ,exita fndlvidual,e.n kl EI\Scuielc no 'Clseg,ura nada pier ,sii stile., su

Clu:senda si qjue' 10 hace:. en senHdo o(on1rCJrio.

------'.

I. _

1. p&ez Gdm~ A:l'igcl (19'!13)i '1i:dl~"td6n \'IIl"5iWl! lfodDliIZlld!'l1li ,II lin.,.'1 d2~ si81· ~ ,m: I<:IDkiril!d'. Na.JO.A'ftD 7, ~iH;'l.

c) 1.Fem.indli!Z. tm~liiI, Nllirii\rul> t:l.9t(l~ U! ~J.d:i·o o:;m:n=ll. !'I.tiiidrldl; EtJ~

m1~. f(nuli.l! d,e 'mwil's~6:l'1" 'er1 9.0 ~roo. hair .q U~' dedI' qlMl' si 'bien el accaso y !i!l,aHo irldJ,viciu;1,1 en rua ~uel~ n~, ,~gu~~nll!d~ P'Ot :d 501.os, 8U ill,iIslmdill :siI. (tl!.le 10 hill· ce, elf! ~.tido Icoflb·ili~D. En Ulna .sodmia.d. M .. 11I. que. Ia ~f!lOOI1!I\,<on lITIaJ(~liiiili Idle las ",eli'lmi~s901ri:::I,Ie!j, p u~de d.lilO'idi.I'~M dll$: gruJ"~. mas .(!ISQClilidas a ~al p'rapiooadi ,. ~ j),~iiil1dM i111 poder m ~ilS. orgru'!iza. ciu!1~ 0 ,il. l~ perh~lCI1!(jili ~.~pL'lS :p1m~~ioj'lla1Es :mas. 01 ~~oo lexdu}'sn~~ p,u"ed'e i1!fi~ !que la oollrnci6m es a:h:IDl~tln:lm'le iil'u~Jl. ftlZ pam. llib:nr I)Oi 'rUlf'~<'I am parThrnilef' gru.po de: pwi\!j~egio.s, perosuca,· ,renda es m~y eficazpam cem.w la !'IlU:~!a .~. 'los segttndo-s. (f:~~ru: . . Enpita. M .• 19~mr.

Las escuela.5 se p~t'8arII, el.'dDIlC.t!S, c6uw.genelrar proP'~.IIi!S'lil:s. d~ calidad. a :yj$,W~8L edlcatiVI) las inSC!firDe I!lilpmS1'iil.l100:il de :!:'efo·rrno que ooll'lt:eillOpruen Los dasa:Hos dE! mil eclur;aJltiOf;rJI de h.IT)". NO!! :p~,an:ll;lpill :!iieriil!lii!\eJI~fi!' qjU~ 'l"Il'U·diH1!!1 pai'Pp~e1!,tas d ~rclln~ n,n can'~e:m;plli!lIi'Ilos Olimlli:lia3 qjij;~ ~ prQ-' d~jc:roln pOJ [los d~.mI!lQs· ~~rlLQ]OgW~O~ 'y s,epierule 111!MO'v8JL1Ci:1l mllll'm' 111.1 uL'i~~M(iidn c:e I~~· ·nlJ~%rii'l. especiBlm.eJ1lite heCha,pma Igllll!iu~!Ii, :;ili'l ·C'(}m'I~emf~l9ir "Uill 1,ffI leen(lruogliIJ )'i'!J est'- m~of[po:rad<\ fOr·· Mil, pilirlre: die La "ul~ILlJr!i! (tel a:ulil •. y 1,(1 ~l'lf'O:liI_ti6111 q;ue de ella dev'i,~ 'n.~ d~ ~l' iprlil'Wlru"O decoo$LwU id,~, (ome! p-aT~ de las rup NlaS que, se deben' g~Jle il r pa.m r';lNOII~ir el Ip~:ie!'H(,1 ailliol)'.

M.ucha~ die: '11liS r.e:fol'mliaJSi ~!W~Mt'~ oon ~I'iIOOrpllradu '!;am. bi!!rllLWI dl1sCl:ilItm ,aijltico: proiPU(!S~ tiaJs d~e NIIW,Yt::;:il:igaci6I"Miru6Jl. ~ rofJenon en. liiI.p'l:7i1cti~i:Ii. '~I dJm::e[lljte ~!;lJi~ prltclliClJ NifI·i!Nivo.~m ins[.fibif' ~~A! ws.!:m!:io LmlfJ'lllol "diilFiIJ

po:llil!i,M. pooagt"i.glca dlf!1ITIucm ti,ca. Ulrl!!ffl\rmJl se cUMlihlycas:r en w:l l'llulilv'O I~S~~lfSlj w~WO. ~m,~e~Mlte~ en mtIIi .. nu5I'a.acipnailll1ila:d h~alka\. Si.til~l::Q,elaJ ge '~.eWn ,I'! PRpnt;tt!!;~,'illrnl qg~ d!)· mol educolIliliion, su~.s;,gesil. d:~bei I!lBm~ b~'I;l' eWi! el Jc·eO:l;toi!imIl>bfO dil! I!ltll!'~e rdli'brm. VOllOEUl!l~.:fQmi!,lili!il· (Ol]'p"-Jfi!.iliv<'l§. d:e cOllsklitcd6n del c:o.~odm.ten~lI', :!I~diMiu,. !I;ll.Perc .. •· d:lu.aI "de: .~a. !l:,QlillIpel!itii\1iiud, •. Qimll' cJim~ ]f .ilIIltiemartiV·iI de I:!f.lb~~,o en el a;w.ll, La mIId~d de ~Ial OO-!llIIe.1ideu'll !'!.{I' :~ r~u~de' 'inKribh- OQ ·t,rez; mas, rnmo la mejor ~r a d<e [lijlm.plLir ,Gun. W~. obpl",C5pl'£:\\'~tos. U oomple]idl!IJc1 d~p!lOCe!iO ~d !li:~ti'\l'I1' RaslMlib:Ja de 100 Impr.ededble d:8J sus Ilesu~l'aclos y dj~ 100 ~e!:tmI deW!u~ d~ SUc~ p·llopUJes:Las, indl2'pend ~M~ del vaJ:o.r q,Uie le as]~s •. l..l!i QScu'E!:la Ide'be:r:i '\'l~h'u ir .... ~r·dilldeJi<!l~ 11}l.~ ladenes 'OOIli'lli ]a cuHlu:a dl'! Los ,ah:ttl!lUl.{l~. la wmumdad !lucii!il '1 mot ~:U:{Idimim 'con ~ Qbil'!tn de h:rindar UIW [l'it!:lipuest~ I:liita-mEtilIUi. de equLdOlld ,selda'i qUtl! ,1!W1 nmpn 'a~ SUo poonli ub'v~ittelI;OIl.ocUmimru que lms ,illIIDl!!lmno!s' :pfi~n ill. ~dtr dJe'~ ,expo::!~ci!lin H ·kUiimWlaJ5.

Que sa: lli!'osena e.n.~.Me'H:::ue~as

AI ~[!~ulamoo I~W mtei1W~_n!le. ~gJe.mO$ bri.ndar una [l]pid~ respU.HiIia: 'm Iii! ~u,~l~ se ~!ifli\f.!:n dJs6pUrilaS. l'mt'llll!n:lO!l da <m~rui,· .2M la OOR'l\p iej[dil.d de ~~ ,prill1!.~ r:.1Jms.Fm~'rn.

U rulli~ii"I~ die l,iJiji rlili6- p~m. rw~[emi:~1! a mci('lil"1l0~er q:ue I~ 'CiI!Wil'I'i:~1!J es.;:y]~ hl"lJl'l ~mec~iUMdo kbi~!.'iri[lmlMte OD:IIOO,P'~ to~. ~dleills.'!l'i.nctpio~# 'ool!l.ci.grnes demtr,1] de los diferMleS tt\~oo.

45

Se!lec:ciOn ru:bi~ qUi! v,ali,1lia det.ermil'lado ,0 nudnlien:tc:;.: ,en un momenta pai'ticulW'. Es Ii' . bable lTu.u:! cjenlLili(oo 0 ~),~'lfl~l9ic.J'QJ"'&. en eJ, 'w:ioc de: pU['!l/luse ,apl!'.I'ls':!Ir cuales .lJontacimi'!!fltott ~h:!":(';'I;.JI:lIlildm, con el, obi ~'tD de r ",nsen3:dtls, nl) ,renlitieran a u,tras d ifer~ntes, de I,M IpmplJle5 too pOI" Iushaoedkn:es de ,cm:rl(IlLa. m p.m~ ble.n'la reside en q!lJie. l!llucl us de reS'M mvesti,gadolr,es rm !m enfren~ Ia ran ron ell Drobh~m de' ensenar los, resultados d ~ sus 'IlI~iliblilidl!O,. dado ql~~ sus comuniimdones se dim.'·' giero:n en genemJI ill 16 c mLlfli.ida.d '_Cfld~mi'd'~' ~'U ",mpo de prudu ~ d ,n Y p<Jr L tanto no se plliOOCUparon 1'0:1' Ins pmbl'~iIIllI1~, de la mmpmmiivid."ld.

IL! pmbtel'iI1I!ati:~ que im'plican ~os recortes pru:iudam!) que se ~e.rill:'! na;m, pumile diJieMlCii'l1i la disciplina; ,clne los invoenmrios m:~ ganlzadru;; pal"d ,Ia, e~~!iI!IlWl, qu ruvldiemn las dlisdptinas en asigruu.utas, ;r que' undiStem, ~ t!l~J;lJi~ zadoflf'S rurbitrarias ,cnn, ml hlll'!rllf! pode, cI'asific3'l'UriO. 'R(..,(upl'iimda ,Ia disdpUna. dl!billimm .19 difenm.~ c:il:lI:r ::o~ It.Sb"u tum Y~bmdlilW do la :lIm'l:Iiclica!. ru:11~~diendl'l que la !'I,l!iw,nciill ,!!Dlilli('(I, ,5'1,1.;; ideas '0 C'ORa!pdn,nes rlJ'ndam(!nl,;!'ies), MJe~im sl!rlii!lll Cnfl!llUll:uy n'~ del CUl:iriculum. 1i:!rItenna que la Lnll!l1ic1u,ca, ',~ ·1@ seJ' ,igll'loW'adj;l CI redUJcid~ ,aJ IlIt~odo prop:io de' Ia ,disc.i pllna en ClIiIIe'&lion. cuande en mwdad e:s iI.at qu c, 1W1J],UlK da ell eada clrlmn,pu dis. 'plinllir.. :tlll1S'l:iihly~' Ija, expre:sibn ,de Ius 'CiIll:I'I,I;.e.xim. qu,e on i;ada d~~cip,lirli5I .su.\di~'I'II!I1!' 'iIiq,ueJlo qllu~ es un desc:ubri.mi.m;to~ una emp,robttoui.I.olij, iilidad de ,:SU5 Uil,~ tos. La ,di1erttll.tiillciDr,l, de lilli,

j:lbiu'II:1J.r:~ dlOi ],<1;11 dillCiplivlillll, Y ~m fCconodmJie.mUQ de la lnlpOdiu'l!cili de mill e.nsenanziil dilHnba!i 1!I!tn!:~

--------- ~ ---------

SI reccnccsmes que los, estuCillflrltes, dllfi:ei!i'f!n lSI 10 man-em en que ,accedenl

all c:o:nodmllen,to. en fell11l]nQ de ilntB~es:es Y' ,!¥Mlas. nos de!bsrenmlS preooupDf p or ,genera,

puertas die, I!!nroch] diferentes para que fn]ci'en ,este ptocesQ.

---------~,--~-----

hun :nn~ pemtUldd.3 ~iilJil_"'burf puen~ QI:tIie: eU.. f liECO\nOl:eF IiUEI fQerzoaJ5, y Limitll:donll8 JI!liI.' sle'.ftIt.r !IUS lMiod~, die ('OHMnte-, d6:n., IJi:V:iI1!11IWZm.., ,~iI enscl\iI11!Zl1 de~ .. 111.Qdo die pe:Wiamri,e:p'tlD d,~ '1.11 diJ!idpil:ina, y nos pennUkl~ rued.VeJI' J ii, ,t:IlliI'liI::r.iIId~f;'('i tm e.n 1111 ~e-' lliliH3, uWvemUariil :ri!,~p~~to, deJ Ii:'O:n odm'hmt'O qu'!!' !l.1l:R illLO se Qe610

ntiendatlilmbien que estas d;if~l'eIlci"iidol'l~ no permJ[j. .i'u1.l 1\ disfutg:ttir 'I~ ,oOllWdndmt05 d isdpl~nanl:i,s de t -, 'pr,rHooi,sdpliIila!'i • alO tit 'queUos qUi! son preV1JQ5 II la, eJME!il'Ianm de 1l9!S disc i plin:al:i~ ~UI"DWil ,pt! rd~li,2;ildli!J!i ,~e p'crmiten :!!i'IJ. oomplJip.;ru;i'iOn en. 108 ~dad 'nfanlil .y su Itratrun'ienkl. y por II3_nk:'J SU lli'iIf-.spo'llOic'i6n; pUt" tosmedios de' cOMmliicadlin. La pll"Olloo]sdprnif1a no p~~ hli ]il~'1T' d!1l la ba.n!)ll i2aci6n, ,ID :I'llii pl!lfjdalidi1ld (I e:1 conoctll'ltrui'l'lo err, J ril<lU~ iil'!lJ (J'lt!:!' consist!! en Wa sup IfiloOn de las COn 'i!'pdl!)n~, inh.dtival5 l' una. rna.nero! p.aiflicu[ar de lnldar los bra'I:'lmi: . n'1105 di:K'ipLmmo~. Se en, enJl protodiiscilplina en la ~scu fa primariil. Son llll'tamienm!i pmlmdisdpUl!1iil1res las propueSitlt~ dI~ d~,vwp.ci6n den'lllifka, hOCM:!ll, pot lrls miS,il'liO.. e'ienti'fie" 'CUMldio pfi;!:l;mclen enconb"ar 'fo,~ que permi'lan la ,oompr,8n ,ion de' deh~tminal.llos l:emil;S, sin poner en jn,Co las l~tl'1l!leturfill!l :Jin-tikliicHi!i de las dBcipooil!:O.

Tmnbi~ desde 'R· ta p4!n11" p~~i "at el problenm de las di:scip I mas c,onsism en ,lIeennocer que sen inv~sti,sP du'res y rnmun]d,IiI· dcs dl:lflWiiUlS 1"0 que VIIli1 validandlJ 103 preblemae yccm.ceptos y ~tM lenen el ~,Cter prtNi~i() Iilal de las 'com'b'ucrlan~ cien~fi. CM_ Un esh:idio pm fund 0' de I a

46,

,~) ----_-

P.regunklr Que es buena eFl~eiiC:Ulru:c. efll,eil sel1Udc 'epist'em6Ilog,ico., es p,.r:egunh:u si 10 'que sa' 'ensena es KIId:ana'lmenle ludificdbh~y., en alltima instcnciQ, di'gno de qLlI2 el ,esfUdiiClll1lte 10 conezee,

10 CiI1G a '0 10 'E'Hillen da."

------- ~; --_-----

$,

3, ('ni'dnl.lr.Flcw;Jro (1.991) nr~ m~'iL>lrfJ(l~1 rrd'j.!d. Hm ddldrm #1,.,.· ,III l'ifflP Stll 1''1 ~ft)YM ~l1. Ni!W Y'lJIrk 1l;1b)it.o;,

enseflilftza de lie df~iplinH en bl escuell[l, Ib~ka Y en la em~"aifiZ8J medta 1:'10.51, pl!fmiil~ dJi tinguir di~ fe-r,lmcia ' entr ' eUas que Ia ensenanu no p!!l"C'ibe. 'PCii' ejem:p]u: III ,et:Clnomil!l ~ una di dplina, l!e6ri,11:3., il3 in.vruUgaci6n ttl: meF~du, apncad., If! juri p:rudenci3 bnpUca conodmiento p:ddi:co~ al igua'i q U'2 ~liJ I!iUCfI, 19 poLiliCaJ u ,I,!iI educad n. L t:KUf!I,1I 'Wilt a a todi1J' '0- ma dl.:>ciliflifl:olS 'It!!6ricas con !.ap.aduild de ,&o-enemr aDstra,cei:oI[1!I!S, sin recenocer ~1I1t' lu que ~seiia es p:ru1Udil:!t:ipl ina.

LIJI\S mNiDIs lIiI"Iui,vQS COr1l~ Silsten l!i'iIlos ~pod.-e ulii,tj tol1c..u:es pall'a 14JI p~oclutti6.n de estas tecturas prut:l~~s )f provisim'UI:Les de 101$ til! nils, dd~m3 permiten ~o;s tr,itJt~m~entOcs R'lii~ dh'lmioo pM'a r(lspemrl~ta,m('1~.rizaci6n parti("U~ de rad .. 1.1111.<1,. El halbihl.i!l I ae-

ceso ,iii :I~ lralamiE!llI~u

rfUtudliM'ipJ~nii,t@ pClr p-arile de la pobLild . n estud iarlti,l. de 'tnd(J1j [,ns nivsl I jUJItu run la e.6cadflJ d~ sus 'mmsposidM~. h\llce nece.>;'i!~ ri,a. .a in 'rp - ra iilln d,e '!!SW' med i,os y per ~nll1) el es ludln d ~ ,1!1'$ c(llr;;u:tel'iiisti'~ que deben ilIl5umir sus producciones .p.ltil,iIl'flte~moot! ill llil !lidA de Iii a;u!'ilS. ,l3videnremente, estas preocupac ones se ~i:tScri ben .tu:r}' eo IR pmlifewdldiin die La tel~yt ion 'par cab]" ' ue mu.lliplh:o .'I di v't!r.si fh1fJ I[:!J, t}full'b! ~ .l'l!vi ;iV8 h~'I1diet'ld() a nsmerc'tIS cgmt.'fI'Los poblaeienales, y q ua ~liJIf'I!Sft)rIn6 (~n hB hiihlJ1 I 18 I'll!eepei •. n de ~'adilldos mensajes pOll' cstle m~dio.

Si mconQcell1l"S· 1,u !u So ,e;sl~udiiiln~lS dru' n~ren en kit m1U'lCiI'I:! e!:l que aceed iii al IInU{'illiiii~!'I'tll ~ w..rmirn-o.s d~ ~n15'e.l:i5, y esti los, n, 1> debeffim ji 'prmm:up~'f POII' generar puertas dE!' entrada diferen-

t&;, 'p~Il~'d qUI;! inkien ,el p:rlOcQSO del cQlI1otimJen'tn. HDIId,'[;J]J G!I,rofier (1'991f siiulala qUI::! pOOl~mos penStllf fit e:I [uIi1(Jcimi(!]!1~to dl!! un teinll'l enme en i.;'! wiiM,COO, tie' 'Unll hJ!!b~mdon l!t, que se pued!! accooer desde difam~ (iille.rlaS. .Su!! inve5ti~ci_I;:IIJ1;es SU9eR:n que 'culdi'qUj'(!l mll:mria rim., 'cttalqui~i' (-nJ\~ rnpltl lm,po!'l!i1:ft\e de $~ 15'i:!i~d ptlede eJl(on:hiI:r puil' 10' menDS ~h, CD Ulimi!rn!i die 8i1b:i<1dh~1 diliwt"lClbal.; IIlMl'!lltiva. 16~ntituivl\ lundarl~ml. e5~lim )' '~p!riencrn.L Es'1J1IiS tu:rnas .implk1lrrian ,Rpro»man;e I)j to,' g:lnilCepWs e>.tplkando :Ja hist Iriil d~, OOflCillPto ell cuesti6ri,~rwo,candl) OOn 'iilier.lciones n:umi!ricM 0 pmt~ de raulloo l'iiUet'lllo d£1';lu ,lli~ \10, e%tlI'nUnandQ fil<l:e~ fl!l!osOfh:as y ep,jstemo~OgJiclll!i demcOlJlcell'to, poni,e.ndo I!nfar:;i:s t!f11 ~p!!!Ctml 'seniori81e~. apreciatioRcs persenales 0' relatioruindolo d.i rec!iampJ1IW (on as.pectui;; pr,'" ·t'icU!I Il d~ apl,iG1,don. i:5t:1 cl<llsir.(,>1~i6n 1."l0 lmplde en~ender qt!~ mue'l;as "eal-oS WileS pueda!l, de entrad ii, se S1Llp~tpOf'lell'l n ~n M~ehlllm\ segOn n~Ie!\I~~ ,~tilos '~Umpni!NilDnel>. Los !!Stud ia1ilfes "Ifiu'.natf'lf e-gum\ GII_I'd'l'lIer. en el senlidlo, de ,cual iPu'l!rta 1e:ligE'll $I rq LIe lie re"lIlI]ta mill, apropUida p.a'r,R ~tntr y que nJlta es mss (6~ mod!a ptlra eg:uir una vez ql!llf!caflatnn l~m Rt'Ce'SQ (II la ,hilb~tad6.n. Un maestr habilidoso es hrl ~ pefr onOl q u· puede 3b'ri r un nl1lmero impo:rlrul~ de d i ~er'l!ntt>..s 'Mllrada.5 al nrUSn10 ,cum:ept:u. .0 .. ,(10 qUI:! ['.8 d,;t inti i.vidl u!) t~e"e It;ambien un ,'hleil, de fortal]ezfI" es con 'i,\' elf! i,enllli! ft!t:tmut'e'rl a en ,el. dOC'~flltl! yen Ins alumnos, no parol B1cl,U81" en cu·n~e'l.:!l~l1Ich~~ Sl,nu para 'reC(linm:,er r:1q,ueZ3'$ d~ ,enfoqur.~, l)'lender inc Inpreu's~o1l1,e$ y tratar de c:onstrui r puenms 11!'l'Itf,~ I?IIH Y poibi:lidI .. dl1' s,

47

La Q,tit!I~dtlJll ~ ~M Wi'-' ,di!os ralll. el a uJil! :.fil!i. 1lII0' ::'!l,ili~!III ,es, lndi.'i<'" p~fI!l811l!~ll!' IP~~ J~(lI, h'i'aJajmie1'lb)8 p:rcQ:to~UJ5;dplliul:~!l s::iinJ~ qg.e. bDlbh~n 8~.UtW :!lao" pu~d!!!lbrili" mlllll:illples plil!~d<!!l de: e.m;mlld,~ pam JiIlii'li~l.':i.H:I~ j)j~ ,o!!!i!~llbwile[nt{l 'dis(!i~ p'J i1i1ario: ~~lj;ei"r: d:.isc~ ':H~l:IJS <!:~m'I~LlI~i ¥<lul.eU~e"elil:!ii!~lli" rl'D!i I:t!udo~de p'i:rn;6i!W!j~ntD dli!: 14tii ,disC:ii,:pllf:l!as y _ils OlU&, de e.llals.

<Com1!O s'ee.nsena. Ie:mi.as, escUI.elas

La preocup'ad6.q p,or ~aen5eniUil' .~ nos He-va a ,,'h~J'tiS;f!r que Mbmdem.os hoy por III uena e1i1SeiUmlll~ s;u pe:r<u~lQlCaJ de] OOW1Qi~Wmnierntori:~ D:!aJ, e::;;ierecti pado 0 j,mpU1sibl e de U<mS~~rlli!f u , .. ,p~kar.

"61 tH'U' de:! ad ieti"l.~o "bu en,r tlO es .simp:lelcne.llI~lll un ,!lrul,\~,nime de 'COli! 6dlo'l dc'm.odD que b~RfUI ~n~nilllil!1~ q Ui0~ffl deci:r ,en,~ .seftanzaq~u!' ,aI.C<!il\Zili el ru.ti:lo y~l~ ce~,usa, r{1'r e:1 ,t;UnJt III riol desdi!' liSle 1?llnln de,V'1s'~ Iii. piilla:J!lra 'bUJ~H1~' ti~rn~ tdll1kl' fiuef~ !mural como 'r:!pli stem.(lil.6gi.ca. .r~gUJ\m:r "'luti ~s bu~11Li'! ~ei'!~~ 'w el aerslido m.omJ ,~uiVjlIllie il p,re,guntlJ:r q ue a~dul::les dtu;eli!tes PUOO:W1I jusUI'i.mr:se ba!s <imdJt"I.Se Ii!f'I p.rimd~ r~(lc'S marales y 5Q,UlJ C!:!Ipi!l«'$o de provoc.;.!!' auiones de pri''lc~ pio par 1+1ar~e de los es'ludim1!tes. PregW1~fI!r qu~ es buena ,efls(1;IilaltUl en eru~Mtjjd_o ep~5i~e:mo16g1oo es pregWi1 t<tli sl IOlq,ui:! se oos.ei1~. es mciuna:IDemnh: ~1U!stificid.l'J,~ y ~ 'm uUimi.l h'l!.l~ltm<t!i;"l. d.iMJ'lU de 'W~ 'il:1 I!'Sb.l:diwtil::!' Wu cunnZC,llI, I:u crea n ,~u Ii'!I1ti@i,1dn,;:I,.

Rl;c'Sfli:N:~U de 1<1 enSBlfl8IDtZl'!!. comprensi va, M~~]ldJemo!! qu€!: dl~Llo~ri<li f.wu ~c.er <i1lI desaO'ullo' de

pw.ce$(.)~ rl:!f1li!.xjNus Como 18 'ITn~io[ fniilTIera de gBll.eJra!l' ,ll!Iimnsb:lJc~ d6n del oon.odmienm, pmce'So que incof,pora ,el ni.'lrel. de CQm~ pU!fI[siul'l ef~steni'ml.;\,co[ll. ~Shl ,e~, ooroo ~il' f@iI'o'li.dam"l .. las e~~ir"adf.DRes y j usltukadones en e~ A'laKO de ~!a;s d ~~i p~'irl:I!M;'. Tambii~lI'I Ullli'U;I,~ .. I;] a 1,0) .m:!:.[IDl U!d~n de pmb.lel.1Iitiffi, 00 n~~d!tfiiitll1iills imii&~n~!i m'enl~les p r'E:lex~slMles 001'11;1:.1 obletu de eunstr l!!Ii,r [I11!I~'V~I$ 8Jtt!flldh!'ndo a, hl~ I' u ptu ra ~ n'l!()@~lU'Iri I'!S, f;'f'!lO'M(lt'!l'.i b, '[(;IiI'!I~l:ruqi6J:i1 d~ id:eas. poten,tes y se O;l",~~ ahded{;)f de' ~.IlliIS pri:jdu(tnivu~, Ce!!lib"1'lJt::I pam. la d isdlp"lina",lIool:l:$ib.I'I'! III d:o oonte!i y es'tu~_fiIi~ y ri.J:l.)S en mi!]1jfi~fieg y cler.:iv.u:i.tme!l, (\li&lse Ptr:kffifilS~ '1~93.)

~I!a p,roo~uflad,~§1 ce[~bal P OIt Ja cuwprl!lShridialil [ll!!ctlm:Kl:!I qUIiil las r~I'M~~ ntjsfwee~iiUl~elI id~J c,[lnllt!:;i rn:i~n~.Q 5-CfII i'ntS~1 ~~; ~tQ irnpUc.a 'qu,e e~ ~ol1lod!lni;Mm Sf! g~ne~.c!e mme1l]!sUJpe.rlJh: i311. sin unaearn pf'Mii~6:naJ'I:I'ten·tiGl, sec 'o~" \1 id;!. flO se pu,ooe' apncar to se W']~i!'Il i7J!~. 'Ulli :but!!1I~,s PW,[lPllme8ta:s d~' e:n:se.i'lilinZi" i'mpl~C'an 'ITiI,[mliil"li;M'lliJi5 wmduiJ!n]{'igit'lllS ~I'!U' su l?~reJ'! f9II ~11 M;"Iif,CO ci,.:! (:td~ d;sdpUi'II\1I tOtl pst· ~rone de .m,,:1 en.ref'l~~mf,m to; ,es~o· stg_nj fic."l¥Ia~~ ,~onl:pre.ru;;fuo nes I@.;f'l el mla reo p~rth;ul~iI" de ,Ci!idiil :(,aftI· po d j:iicip Lm~rio.. N'!o selhta de m,eWdos ~jeI1lOs £I ~OO tn!Iti.l:n:UeJ:lltu~ (I,e ~I1!!lIa COl:lltenido~ Si.nt) d~ !i~I:'!~ cmiltr:illr palmi c3,d31 corntmida ~li! m~~Of~n~lfi!l dtt ~rn;Wi,:an:l".JlI.

Nus P[~h';llllid .. rn('1~ llIqu i ,clWiI M eli ~p~pel que ]UIi dCltlmlle; ~I>l' atiib!llly~!m O':! ru" ~Jl;!;l'Illlng%!t ,!!n 'Il'!! e:;cue.la. Jl'odil1!lmOS ,;m1'l!I~zil:r tr.e;s, \t~rh!in'1.e3 di fl"f\'f:!1 ~e5, AlgMos, do~ c~n~ el:1ltip..liId1~rllq]!.IIe~ fl!'e!l!te a ptt,b~~Ni!S d~ oC!l!np[lm~[vid'ad. 01 a l~mM de dificil en.seili£j~, se

---------- G ----------

ILos medios Y Sill ,cQlpa~c:idCl:dI palm tran,spol'itCl,r pafcelCis del mundo ,0 ~CliS: 'a~las pemnifillrial"ll,clJielllr pUEuillte:S enllJie hl ,sofim~~(]dEl (omtpremlslfilillfie [Ifls expell1~OO y I!(ll

I:Om:pl~elM:s:~:on eill desafno!lIo die lns lestud[i!lIlnfes:.

--------- .(1)

G----

,~ Flllf;I!itJ;!~dlef:. Ugry D. "'il"~ AN,p«!~ d~ li! fil~wtl.l de ,t~,ln~lJga!:lOri s:obm 11lJ ~~Il~ !m: 'WU:U:ud:, hi'l. (1i3~. bl 1~6~dil!l1I dilll:! EI'ISi!IlilruI:iI. I. £m.. fLI1!!i~ 1i'mrillI; )i MMt.u&:i!i. .Eilmcfl:ll!li2l lJI~id6",~~~9M.

pu~'h!n ~n~rar OOIl'l la Iilsi.ste.n.ciB' de e\l,p~il'lli:s.lilS p,n;u1u)ec~ot!!~ teenol6g;iCill5 e~~caoces,&~ precCUpilicu51r111. p~~n ~da a. 110 I argo de La,s 1iUli n"l~~ decad1! s y que din como rrospu~s~ ,el dlilSi'lHO 110 d!1' ill! rm:li~o oo,ucati.v;;:J. l,are'Lt?v~sioo, mU!IdI:ti,\l',al y ~bsmJ!lI~lI!iiidlN' hnpr,e.'ilus I1!'la!blllfi!!do.s es:pedll]m.mrl'e parll ~:nl en!S&rlBt~.m si,::;~(;'nm'~i ca.~l'Il:'ra ~!'loy nwe\~o'lIS noj),ex\ionJl!:S, ,que seen marcan en hle'xp!l l1i;li on, de las '~ecai'UJa iogn:31s d~ la inl't1fflll'\lild On" Los meiliclS 1 :;j,U C'~paddtJd pinil lTa.n:spOlftaii!' parcce1ru;, del mur.cll)' a !;I;Sil,l!i:l,i']!i peTmj~i)[~n CI:"e<l!r puentes !NItre I~ ~ufi:l:l,lij~dli ao~pfi!J'l<'i~6:!1 de los ,e.xpe.rll:os y Ill! comlpmnsMrfl'1l, en desal1''Cdli:ll' de' hIS <e5W!diM~e'S· Las !'lTnliWllples rli!p~stiiltbteil1l1'1es que prllSibHihnlill!l nLn:Vill5~IDlU~ l~l8~~J:j de Jtl ini(rf~lj!!d{l,n ~~eirf~i,lf!.n ill Ins, ('..sturJli19intEli.~, mfillbtct;JI:~e cO,1:iI e:j~m;pliIJili. <lruillog[<a.'ol" d~miQslr.!dnnes~ .si!WIU I,idof'li~'" nililiraltl'!l'3t~. d~ bates~ etc .,' que Opetiil.!_f'!! en fa V(W de [ac;Qn~prerl!lW~in :EleIl111ina. NI)' :S~ trilil~ 00:10 deeq w:p~r las escueles CO'!) ~.'l;!l";h~9r'e y a,lralb~Li.za!ailI deC!;!I,lIi:t!'rLtJ' alfabetizadu a,Un ,en mrUIr.filuiliill!:, oi de ('(J<fi!eI: Ilu· alas escuelas ill rcdes lID11ronTI'~'ticil~.s}no doe ciTn;BLru W 'Prorec~s pet ti~ ncnt:es, qu'~ ~tie!!'ld;an (I p~C'u liarkl.f1deo de ca& ClJinu re, 1'1 kali, e,~lmO::i. de. 'L\M) ~1"Ian1.it de Ilns doc~[1Ik'8rm,ll!!~ y no d e ~os ~i1~f!,~!l'i'.\i\, a 1<1 e~f"~cilfiddad de. (ada do.min~o, o a fft de oonodmienta. U, (_~e.i'I,~ dOn de toono~O!gfil ~Ch,ltC:iI.t:iV3 pal!i"1'1 1" ~'CUJeLa es una opci6n 'CJOim:pl.~ja que reqiu~ere (]I@ Iia parUci po.nelon, enel di~$et'lo y prooul:iciOJ1l, de pro~ innll~~s, en. am~i~os doe ~P(\C:].:t- 1Jz.,ci!)n d:ifeHrriI~:il1 'Y tig.!Idmil1t la i I1lVes:tib'1ld6;,flI ~pl i,~,ijljhl+

~

En (lodcI,DJulo hoy siem:pif'Q 'U1flI 'melewsor ,eru::el11d ida. Los '(lI1 umnos l~ag'ClIrI a la' e5CiUeig ~ill

podeli' deS{!Q:nooer ,eli

IP,ro.!3lmma die mlevh:d6n ,e,mUido el dilai '(!IFII'f:e:nI0 r ... ~I vc'lor ,de Ie [p:ro;p<ues~i:lI

pedagc!;'!liool qlue ilrnl~orpom 'texI!gS '[ionsisw 'en no g:eneliflii ,e-s~JrUdllra'lii de signifiloado p.eur~lleICis: IICI'EI!Scwl~ClII fuerClI de [~a vida"

C)

Un~ sE!,gmlfdia opd.bn COrk~iste b'n n~[upell'l r ~i!S produec io"fili de div ulg<lcidn c:ienUfh::", ti'l~es

T0I:rodiogki y (Ofg'll1l'lIroctDn E:duro~!i13 Ahfl!lJooia lW4

,('rHl'I!:O~ iii,: cUMMW18" n!if;t~sta;. ~UiplcmlU'l.to§ de denu:::ia~ de los p~ ~iM~COl5t1 em:c", ,e i.l.'u'J(l'rporar]os a ~itS ~i(!Ili'Vhillllde5 eIltornOlire.\ii.La,dIili('M Ui!!~ ,Nj,rpO!'ati:6iin de 'lie!X~o~, e'l1Ir\i~u ~~"~ limlWimmen,to dE! ~~S 'CiontEln'ldo~ qrliu~ liuliz;.n t'd dlomn.re'ja,gre~ndlg lma 11I3i1'ir:11'I1~va ml1is a B~cl~_ Sl!!Iw.lnw ,~{);Niisb:! 'M poderiruwrpofilr ~ h'l vida--del, 31.1:13 l~oo desilJlil"lL'l~1!li!l, ~. EhiZ~la:I~, ItI,~ l:'!~rv'OOl!!de:JI ellill c(lI!!"!ida y teo'!I.I:IWIli'gilill" tos Bvan'e.~, 1M, la in'V'l!!:!lltig~d6n. Se ~[,aLllI de in.corpora'C~l)<n!e:; ~xtual~ po'rqlH!; FlO' !mOO i lijcrnn el texto '(;(11'"1 el qu.e se trl!'I;I!lij~. Se debe ~nlender q~e este ~e"'lQ 1"1;0' ~IJe eLaibo'rada espedaiJ~ me:n;~e pal:al na ,ciiaoo dl~'] dO~'bl!'. E.I w]o~ de nu actl,V'icbld.l!::S, 'im pt'W. ",~r iUb'ifir'~ t:iWlli!' que V~r [(lin 'I~ t:io]illi!dacl de Il<I!l!e~l~i:~W!que hi~o~1 iib;J~ell!t!i! )'. m !it,!llliill1d I)~wgar. pCI'r ~as discuslenes ~U~ pron,\!' OC(lI, @I 1!'!'l!~I~!ii'~ cd~j~ .. " il1' hll p:ronl'ndil~~ ,dOn que gel'lll!t_m.

a.cs ,~pci,~I:'!E:':S: d~ Sinlru(!J.[ e[ll~oq,ue ped:ElFl6gico, 'Para llil ~cll,1~ cadtlnl:Q.!'W!O b!5 de~ periooo5:Qo denUf:fum dh:dfljill!n'I:p~o ."nW~[)lr~ B(l;1iII IlilS d~ ~n:.rifJdismo '!l:Ill]llul'iil. EJlper~oo,i~nilO Ic~(tr!!tUioo. ~W .i.mu,~ru qu~' el peiricl!:lI~$mlO cld~ral, S<~. nill!I:e de inv,es<lilJ'i('jone!iilo Eo '81 primer C;-fllsm flsi.ca, r.rtaJ~;iti~ q Ulffilllka, ~~c. En II!~ se.gllriLdo!; iltj!Ia1h.tra." ,mtm-poJogia. 1.0 lin'ltll[ec MW'I til! deru ~rnll!nlleO ~I por una pade.mooij.l>[)w .mfotn:ll1doMS ("l'lldo' de ;in1!fvl!li:U.~ciu!Cl!li!\ll )If. pur u't~aI • .i'lld,uiIr m:lCWS dif'l!ftI:!'iIIl.~es-, qa!:! S~pe.~M La ided die rl!ill1!l~[mi:l,IHS ~Sl" 'I:DI,H res med i:all"l.W: ~~ r'~llper, .. d6111 \Parlad~s "rtu!d~1n~ eu I h.:!!!'i;'!Ifls,.

La. mK£irilI opd6n CiOruiis1E ~n ra::upll'r~r em ,1l'1 au 11'1 ~CldDS ~O~ ~prendi~ie~, qu~ lo~ n$li'iJ.)s y las n:in~s hanidU re1!l~dlD <en ~'U'lida f'1!!!~f~ d~ I~ ~c~:n:!l", Por ejel'l~

ph), ,ml 10 que ~ 1" I re' 21 la tele\ri~ '''tin, ~odliJ ,aquellil 'p'l)Udu~l'i'[lf.I h!I vi ilva, 'que I I'umno!j w~. ~, dell g~eJI ' que 'ti~l ¥i 1'eOdip:!!, anunclos publkil:i ~j{li!. ILeI!eIl'DV Ii! IIi! , IP r 'gr mil d I:! en tre tenhll"1 ~eIlUQ. in '10rmilllU\"1} " dibuios, an:lmlldus. pue,de

e rSO.llln!~j as 8, p rcu:e.sus de dero:n:n:rue:cl6t de lns H'it1'fl! ~i" .

La ItlWld'l9t3i de l.'l I~cuela, ell .lpil® eE b~le\fi&l1i' por plli.rte de' lu Pi~dr~, el llli!~Lmllfl r igpo:ra r 'Io~ ml/I\ll3~, flO suh.n.iuI\EUl Itu pmbh~m.'j; dp. &'lh.lll'aciOn L11:! mtumt&-' dlin. cl.Jestiolil~bilidad I~Lilt.OI, d ~I.li!o iJis . QJ'S ,arologm de Ja ohm.cliJ. c'OmpelJi~h'1idHd , e::Iti'mu fill' a~

mSumD I.ndiscrimln_do. :HgUn m IJ •

"i1helllilf) hu [ue les

mL>diul>t'lilmbiM G~l"IIn8n COn'llllln.i· I c.ino . ~nll1£q;~~W:es; q; iedespi u.:rtilll iln~2.re8es '1ue abren tl:!lim~, d~ d!l:bom pUhbm: 5610 se pod'ra

\1 ",Ii l!'IP_], aquelilo que se tx1itflOO.

De Otffi' lnodu, ~1I!fl, ~~duns M!.b'uimn , il.!ndo irngenu,as _ I!IltWlCl1;S, • la ~uel.. SJefa roJ1L1~dI~1 pur hll1bur rermdn 10.10 ojp. ,;II ul'iI. mJid11 irnpll~'m pe-ro n.o im::lJt'Sliona'bll~

" h n lIe'i"adu c,abu

rrmchns e.sbt.td jQS qlin:e flw, Ihitblan d l<!i c: nrid! d de homs deaposi," d6n d~ lI'Ii,'o ' y ddo1!i!~IIle:f iii la t o:1e-vi5m6n. de us ef~ In!- nud V'i:bo. d m, gene<td i n d ' Il5tiJu1' dec pen5amiel'1lto ,rgid!o:i. Nn COil hi,. mcs Un con :lufWetlWs e5tudhllS qu~ den eu ~ ta d.e' I Us ~r~I~J:i il1tJ(tlo:s. de [as pnkdQs esc.o~ res ,ri" lll;lliiZf!d r d@ lus efeclio n c vo~ de ci~rll1:s Ubra· de ~.el!;J(I 'Ill desliru)'tm td placeii' en I .. I2ClWnJ, qu . Dhtultlll'l lililil po ibUldades, d~ enmprcJU.16.n de Las. ditsd pUna~, pnra cenell'al' a paJrW' de I )r en I li"imc,a

C(l1rI l'rIposici6n prtlpuesw conC1'e'~ , de s uPelr~ci6n de esm~ 5iIlU.1,_iMtliiI.,s ,

Ell pli\'fusu!' univenUarlo ,I'~nijno Lui Alberlo'.' U@\fedO , dip 1111, ele m&ne'r~ gnll6m y mo· tundeotc. qu aen ,cad iluilli my

i:i!m;p~ tm ~Iew_ Or e1,oondido, Los atml!l!mm l,' Ill!g,on a I es:cueia sin podw d~ t1!QCeII" el pliugrailrn de le'levi:ii6n ,emitido el dL anileri(li'_ Oe$c';Inoc rhl jmptica.r~ un rnUe\'a for.m'[;I dc' Mar:gii~Il.i6". EJ \ra~nr de 1 _ propuestaJ Jmdaso_C),lie io: OfpOI'fl IIWttU!i1 con ilib:: en ne gMlffiU eslnldums da "ign~fi~ ,ado pil'Q!l~la : Iii !.'$CVcla m~ d ~~ VU:l'il.

Un maestm q!!ll~ I~O.n lruye, 'en U ,pri'ltlica5 de easen.mza. 1:0 Mt!f'!6aje&, Idll,(lMlugiOl, i ntpllcitu que Ctm,tj 2l1,l:lif!. la{i i(~rfnfIS. laVfl er~·1 de!!pi8fj~ d~ IJB c,;,pacidladQS' a.r:tiillti~. LIJ~ d!i!!~IJ'W,II~ 'ilrG~LLnu:ntalh,ns" et .

OlrJO. WJ1fU1S (n~'3) sus' Iliem: que ••• 'IConb:ibulll' desd 'unL1 1J1e-n '(ili'! ~mio16w:m subm ~o: s , lmg-tll1j~ .'1 di'lmll1LO oo~pren:lf'0'0 'I elliipresi,ro de los usa ' 'fedlD~ les )' nn Vl!rba les de i~ oomun r;a iOil. ~ ~lI'One if desire-, r~.mdu de In eocUe!Ll ',~, Id~ posimi!illl dll! _ U nu~tm DumdD ~slii csdnd ida en dill~ cu I'tum er\-' In- Iii!\, que n-eld:ste c;ornunicm· cin muw~" CoLl·rn.btin. 2) - ~1!i!IPUfl" tJ,nrn1bffi~ ~I' 'I.'mibilijando 'ptllr ~rn ., uITIPnm de ~DI Ci mpetencJa. ~~tl:mTInI de ~M us,uari.cu de I fomufiliiCll!:;i6n udiov.illl'IIlI. B'mfldo desde el alliliLil. L ... t~ de inulutlidiUJI f rml>e ill I fIi5 ~tmbiboii!!s de '[(II:wi(cl n y :persuacian que Ci;ln I i ~lIjen lex~~ jo;ll;nu~"vml1m lE!!J -omo los c ncurses ~ .ruWlI. los .. I UJ1ciul!' pl;lIblicitDio • hiS, I·

s. U~MlI.MIil'I_ ,[1m) I ~ umd.6n ,~ d:~tIl.!-n :~1"I"0Ui IjIIIi-l'!i'p.'c!thr, -. ('.I ~!.'ItWJS d ~ It'tlidm. Faadllld d _ ~,~ . iTa ;!A.ir;a. U8.A... Er! pi

--------- ~ ~-------

loa wncoqloJ'Q'dicn delCi teclnologi[)J no de!btuia eSilcul' 'Qc(J~iz:adal en IClI

ri!l!iC(~uoU';in de Ilcl mO'fivndQin sino 'que ead:giS: Mpe:n:SCf' estr'llteg i(]ls de e:nsE!:nmJ1lzo y es!if1Qh!i,Q iOs; ,de clprend~!oi,e. -

---------~'--------

rq) ------

i'I Wm~ ,~,,~ (1W3"1 '·,llm I~:tj~ de ~:7l~lo\:i'flJn" Ctl~~i:lr!'I()jl. till' r,~~ gi~,21'1i "';\g. 97.

7~ DI::~ IRfrl, Pllblf:1 (1 Wl) -,!WI ri!Sp11Ii"fi!1i ,!jJ Iii cnllum ,!lill 1!lIolO m'[;}ll~pl~ l~iI~-. CI!;gI,d,pmf.l ,fho i~~v.g.6fiin 21 i'l I".~. J4I.

bumes dl!!, histllll';~~io1'!lslil!s: teleserlss, IIB5 FCI~:O]'lo,~;u: 0 llos wdoo-eli pil,~ ~i~ilf!t>er'llJ:i6r\1 IilI{I ell: (l11;m q~~ cstimu1v w:t ml)~untn d,e coru-,..,tad{l~~, ~teN!JIlipiidas die gece, evasl:6r1; pooe_[ D :l,U.Il1l!i:ri~~1il q ~~ ~dj.i:~ iii I~ p!j)~ID!'c;mna rnfew~~tesideoUi!g:i~~ (como 1l'1I!:,m,do p~1ttl:~. oonlO nOll'll!: I:'!:tioo. OO~'Ul Kl.!!iil'etlpjrr:i~\lal)!lJnte rui!i5 !.Wlbu!i m· fall'lll'ilQ: y ;Jd:O~~Mtti q,ue habi" ililm'l l'fiI ~.a S <lulas, de' 1!3S e!>Cu!!I~. NQ 'OOI:i!V i~[u~ ul vidllU q!!lee1 ~'I~ [0 !!SCola r es COlli f~lIiI:~m~bl' el u rnij,· 00 i%(1&lillJiri@, dOlfdl:! es poaibh! rrear U III ,es;Pilici,D df '2Mej\an~ y IJlprernd i~ie- en ,el'que laJ)!!nellliJin &o~rtl estos u~~ (OI! lf~unklltiv'OIili co:nUe'l.re., hm,~o U!Jl1 :OlJIlflcu!ilm'l:il"J1'Lf1 cl!,ooil de sus ctidlll,Qi!i, w(pf;es~yo:!i. C!)11i1ItI Ulna <Ie tirhu,jl ,orrliiGil an'lit" ell ~1YI1~idl)ldool~ro ,I!~~clild(l .~SIJS ml!!l!ls~il!goJfl ,

Pl.m!.l~n1!~~)I~C." ,en J.~U!i!S.1;if,!119 Ptl!!:I~!:1l!J1p~ci!O:n~5'(e~1 dlCl ('miD ~1!l::liie.I~r ~n ~I! ~!;lill!J"'~~, nrllls !V'U'lv~ ,Hl,~S" :~e'm:lillk II~ .. 'n'H5:i~ d(! ~~!li b'l.l!l~fi!il8,rRolu:cim!l~!I q;tiI!1l' 'll,!! t~r~ .~lJiI:noi.'l d~ C:UIill.p~iIllSi1t,j)di!d logrotJijQ;il no~ I11il!iiOl!j,U:!l mtSll'I,iU d,(!blii:.fiaQSLl~ p!\l>~id'ld '1~ :P0lr ]o:!! d!'I!ICen~I!!!l !lin. 11.:rn lbu&qu.lllldl~~ dill ~\IIJi1V!!~, £!1Jrm~~ d,e E:HC'lL;mzOl, en ru,o :[~f'~rid,o OI!! ~s "O:ITl;l.i!S en CiI1:"c' e;~ Ii'l:lH red be }\' '~O:9ilpNn,dll.

N'uev(iI!S1 i mMilal,;al1l.l~es' y p'[obl'~~as

&!!b!ilclenm!l: 'qlUl! ell d~l:'Mll(l aelUdm dlil' :10, 'lmml~J,~it M, milmn,1do 1. ~ wnlel'e:chmr!l!!S ~, llOOm;, ~t15 rui\f,e~~ dell ~te.m.iIi m1iurnnv,t),.

E.I de!lillnliJillu de !Iill Ilema·, log;i(!l fUl~ die la ~xu.effiil. Ill! im.paetcado ~Ios espa~i,o~, de' jU!!gIJ de hl5 n,iflo:!l./as " ildo,les'IOO:l.'IIles '1'

hill gernerado, UrlIllile'\l\ll ,~l:i.ln de 'pensamlent~:. EJI titHu dJe' ~o y In:.lSpIUe!ita lrilipida. Mld\. tiMe que *er OO~" el tMSi (1) itl,., :die ai:OOJre"6. Il..illvalarizildfln. de i~ ac~m~ liIdad, e.l 1mb3ijo wn!l!v icl~ em d!!!~o con.tm. ~. ..mEiql!ilila:~ lu, CiVre,ras. (lie '!J!b~Ilii(!ldoiS qUie ImIlFe~ pDr~ la reso~ui~unrtp:i,~ IDll'I ,hoy lasfQ~SC:(lg.u~ivfl!5 qua ~e ~(:~enttl!iJJ:w ruelm de I1iIi e5cu~ •. EJ d~D de ~Ia Clonsi.ste en (0- ~(l(er N:!I, ~,al:bl qllJl£!' tI(Wl1$I k!~. fOf.O'I.lIS W'Ii~d!U!, Y ,~J:iI[QS de de:Cod i fiic3Ici;On en ~I~ pFilh;:Ili'~5 ~o· ~3!re.s. ,~ ult,iIDil-ari6:D1 dil:'e:srla:i fOF,nDS y esilOIS dfl: pMS3lmiierrlilil Impii~lfilll ~H mbi'!!nmodMicadO>o D!El!ii 9 .Ias .p'r.!Jcllic.as esoolil!~' qtle~ !of!:l~'!'Im, c~twaimenl,e a ~~pe~!' OOm!JI ~j!1' ~ill OOP'l:p:rmsiOlii d~ ~:os !i;:iIb~'I'tlS.

Como ~~ene' ra!bWo d~1 Rio (nm) ,HI:i11 ~~cl~ ~ lim ~pe-,

cia!liiZildlll ~!11 d~i.r 'ODlD!! 'qju.eiel ru~ no 'C!onsi~e~d! ,ci!i!rltmifJeIIl): no f!~es (at nlil!1iSl!1lII del '~'U'l1tJ d~:1 seJlltidlo~I!ID !I~ifimtin~'~s pllGJ tnvhila) ;rn]e.n:lras qU!i!'I!!I t~I!e:vis:i6n til' "rinda! co~, l:\ea)ll:S, iIlW"lque nil: $rt!!'!l;pl.f\e ci:lirrltias.~pta..:r ~ PiiLmdojll, es n~b:Ji~m ptlr<l h'ls nue:vas l~rtmc::r(lJIlli~ •. l.aI'esc:udfl hn ace:pmdo estli ,Pfl(lll cnJ\MlI'u!!~hi'iII divi~ ~ion( ..• ) lJ@ja u'i wda till h~ll:rnol!ogia da ~Oi!i nlleliln~ f:ID1Iei.I ios y ;i! iiJb!~:.'iI, ~iflTllb!5I'iw::i y b~ dJ~ ~itiJido (1:0 Ir2- nUd!adJ, e~ saher 'll'ing:!.IJI,ado, i:ji l~ nCo d6l1'1). iii rnD. ·cIlIJ'llllllilMI ~11]';1I~S(o~al:'. EI m.!l~h:~lilldo [IfllOOQc,pom' ~o~mcd~M y 1m eul tt1r~ U~~~ Olto)' ,~pli~ cilMe tlIn1bj~1iI a 'm'llcl'ios 'rmklW1~!l, ['W',n'le!l) brlll:'ld~ u!il~ il[lquiteli:t~l~m SOc~om_m'i\J~, .)"'l I'!ill roLi~@<Si!J. I?l!m ~n £Ib$b~I!,UU d~n~· ,deru mdcnaJiis-OiIiO qlUQ p~elih,1~e :10 ~lIe'I~~7.

lit, i.!m,,~,rpomcl.6n dl! la tOO'Iol.agfa 00 delmrii!J 'f.'1itar f~mt~

.-du Imla .. ~I,utiIi.U'II de i'a .mn!tifi.~ \l!1!OOill. 5i I'!D q!lllenrt.l~@~e epmll" Silill'es,l1f,]l~aii~ d:1jl ellR>~~r 'I 'e:!tnt,te.gii:li::i de a,prem.diA'lJ~.

EnoolflilI::imU)<.'!, Ilwl' 'eqllil~~~ ,,-,dais iiilt11ii«fll::iD~ dcll desail1GHo de lin, 'lfCf;!Q:Lo,gia; ndl'lm,os op.s.t'u~ dOffiC!(h?m~ciOl'ile5. [La I:\eprody:c~ dun. de la C.JiliSi!! de tu:lI dW:ailte :flwlca va a :JlI!( mt:jw q~e ~I;!i dese n'ili!iim~.. Uln, p N!g~rn01 ~_l'IIte:nClliM'n dreresl)lud,6n de un p:rabl:e'lrnl! 'l:J:':ad iciona I !flO mnelo<ra 1!111 iii da la reSiI'Iuclun d~1 ~ffis~A pil'nbl~ pnr ob"i!lslli"~"5.rnis rnlil'''md,mli!i~es.

Go~,idinws ~. Salomlln (19i:!'.:r) cU!B!nd~ p~@,p @~·Ul 1;;1 stgui erne hipO'lesis ..• • iC!Jili!'!l:do ii!~~Y!~~ poumCialidild)fO..i I~~c'iil!~ Ie. .. de !11glJll1!as mooios :m:n~,pl ntld:as al m.ifuci:mo. hajo ['i~:rt!!S lOO!"l~UclOfl~, a ,tgu:rUl~ a.1 u.mnO!l p~led~n bel1lef1ido'li'&e !i!n eru <l:P r6'1- dri:l''''J~ clP-Il'h~rtall, fAAb:!,liias·8.

Si:rn e;mba:rgn,. ~,stern de!5afioUOS mo'l.ru6glmr:; ,£Wue. ~OIR(J s~pnt'te', ya LfI!lI!p~ic!illfi'l. !:Hw!'ls io:rnla!ll de lr~bOljQq,LU!: en sf .m11!i1'J1llil<S 'CUIU<" lIli'tuyf.:!!'fl cUli'lteni do Y supiJrolt'l ell IlmL1ld in, en que: n;:aci.®nln. ,Ell Cl@.nM de('b'ufljeo, pur~i~;m pin, h<lce h 1iI~ bitl.ll ~1I comnun1cars.e' oon lUll O~l'(l desromoClidt[), mad i iiicamdo las r'Or~ .. ~ s de reladon h_l!lbjM~I'ei· d~1 eorreu ~. em1 ~Ifl IMiopa~il[ll d~ ili'llt~lXolimbio in uteVO, ir\uooe p~lll.n,. ~ EW p.1Irnlil tomulrdC:l'!d6!1 mhj~ t!I:;:;&~nlillll~, dOCjmm~, m,v,estigadores, itill~(,camhja:nd'oM.perieflu::ias pedo1'lg'¢lgicil:S. flUt!'fllt~ die ~lI'Iro~m~· ILiC'lrn. co:l'ls~II!.1I!i'lelc. 'E:s un. mu,es· Jtw:MjU PerwlMmk' dt: difererii:ij:t~ ). ,iI'~l?l:\C,alflien~os cl.lIllu Iiille-s y p~iI'llnite lra:J.oender regione$ Y '(!Irises.

~&! ~~ Unjv~rjwd~d yfl;~,. 'Ie ill pMbt~!t:Il'" day,a de: ].1 '!all\~

por: ~(ill eliilr.i~ Ill,} !,l.(!' ,eofl.!ili6h!1 en ~11l! prod.lllltici6n. de cono.id:ml.G!nm:5l" 1i31 cu!1:Sllltm iI~ b.II~~ ~ h~ tin:ulloci~n dlillilmmr,m.:n::[ti:n.

Hi!<,~ h:iltIJ:t!utJJl:S mo.$1 IOIii d~tcs, unj,Yefsi,tm'ias d~ca.~ bu:n ,lilboriwrnlho.rOlS pam IJIC(loo.e.v a I_ ~nlumlH('idil.... .1Il b~r dllit:a\s que des.ornrull:ad a~te ~ ~Iii~ lwoon ~ d mudD doo.trHwl y a I~ d,'}SiI'ifO!JOM de las ~Il\OS'"

Hoy la~ dot'iCI'I~iinl!fulii· fjOOJO:Ii~ nu dJ.oo'iit"ilXlI 1:l8!!! liempo 8 I,fIJ bUl'lqlL1~. La b uil,lcy,tildaJ YiI, I:a. ru:d~n obll~l5~ail:lili!la5 'qlJ.i!lE! 3!j)b~6 1e ilI:Ill,P~~P. !!,'!rom 'I la.~ dU~n ~ ac~ a In.Ves ,de m~ aaml,jrliUci6n de ~I!!S denmkas. hm ~m 00 hl~pll[Ci q!l!(!' ilil, ~fiVesti.fJIdnr mh«m '~I~ sob~ 'I:lcmpn. p.'1~ e~ odo~. Setm. dles;l:rro.brllo, ma lin,· ~'E!SHgilld'(!m, en nu~!ru UBIif!~ y CUn a'lroii pos,ibwtidRd~. No hay Mr'i'l. penmtiO 'pilir"',in,v~tiil:flr I'a inl"" v~!ti.du. 113(0 IIilDlbi m 'OOIW iciu~ nl d:OtmIJ!.Lnve;lli.pdor, dado que si MSolM OOrM llIr}~p.r a ~@$ d>1r 11J1li5. ql.!ooa ~rgimdo, de ~M ~es. d~'i n:v'e5'tie» ei'6n.

.r~ili'ilifil:ll.aliZilll:'. til di2S3![lO· ~ IQ de t .. W01I (!~ogf:a ,imiP~(U!I die ltal l'I'l<'KiIo las formalS de vidli:l, die 1R 5&-' ~d~ q~!2' Jill eseuela M' p1iI:lXIJe ~ued~j1i am 1iiiIilIm:&m' No .~ h'l3 ainm· rl~w ,rffiel1ll 'CJj~lCi6!'91 d:e t~nln· cJ~ ]paM. 111 oouca£,iDIi\ de 1\11 !:iJ.'(l!pri<lil rn'm " iii,!!! ~. ~".(n!p]rnl. dcn .d~ .1a:I. lirw.ulil."li1llt:i(D\Il~ de los n1IeW05 en la 'l!SC~eJ!a. Se tAb! d~ 'CJllh::ndu q,l:i~ ~e; hillfll l~i1Ido frI,IlI(lo, ¥a~ f6'JJm.<l5 de l:amUJJt:i}c;!ld6~ nul!'" "'~·!!Sti:LM ldie lil:;;ib a j o~ .li!u!.'!V,ilS m.u~!!:r!u; d,e ,~ccdQ!r y',l\Od~d~ 11:0- nodmlientol CQm'I)eJli!deIil~~ Q ~ .. d:a S~ d.iimle.ltsio." HiltS, ,etIHiGr,;ii 8nlillJ~~ bu.ll:tt:!JS Fr:lI~I:i~,O!!s d~b Ii!ti!j1!!lnO!im.'l fHOI, I. .. ~8Cg.id~ dll!' hoy_

() SiJltlmon. (A.wiid. (l9!f9) Inrtm~/ilm f!J. Mnllor. C~nmM f1114 Lmmilng" 9;m F;mn. ~~J~l.k~,[lilb!JI$h,e~,

52

---- --

BIBUOG RA F~A

L_____ _

Edlwal'dis, Deret y M!ii!~ter. Neil (19168,) RI cq:nodw;N,'cnlo (IOIlllilP.ilJlfi':i,€(o.. a d,~R'OUo Ill,!!, b .... mn~'n en !i~ iI,U~ hl.li.lllKeiOli'lill: l"aid,O~.

FuU!3J~ ~lavi (11M) Ve;(i~d;e~ y Ti::ilImpi1;!I ,all I'll! ]!'ed~S~<lI' Bl!lw!l']o\l1lta,:~rli.dml!!'.5 CEA.c.

C~rdWler~HuwMd. O'g~Jil Mwili~' pie hlh'll~[igl!Ji1!tj)~!'j. 'l'be 'l1!:1;\!(J1r)' :in f!nn::'lilfll!. N'~ Y (!I\I'k: DQ$;.i.( IIOQks:.

Gimmo S..,aist'ki, IDo~'y PI~ IGu~~ A..wI&~1 (199,2)1 'Com:-' ,pender '1' lr.In~flo~~ 101 elli!:8il.",;!Jn~. Madrid. MOlil,liil.

PilikiDs, Davffid (1~:2,) S,m;ujl ~M!Il~l~. Fmm, training~' morilutlO td.u.c~,IiL'il,g Minds. 1I0Sih,u'H FreePte~.

Pa~tll"I.iakl. AI ida U 9Ml~ ~R;ECep· d6.1l. ~I!!!\I'~si.v<! 'Y OlI~ihJ rfl: espoctos crfti;cq:l;!;" ,erl; T~IfD.lag,~y O:m~u."lmei.&1J Edtia1$it"i:ls.A.rto vm Nc.2.t. !lil"I;lJr~ ~993. n.c'E.

PoiP,kewi,~, Th. $. O'~~OJ l(l~ t:i:ii<11 dial, pm&somcma. Tr,~ didon. [1I'Ona ¥ 'p'm~tliJr,i'!I. V mmcia: Univ.eBida,d de V~I!en,cia.

IN]lltmr.k_M. O:lInp'. (1'~6S1) ~ [~ves~iladQn en lit e:rulenill!n~ :ll:~. IEllfio qQes~t:c!:Ni'Hi , mil 'HQ;i:I t!a .M~1d!ro: P.lI.id:6s,.

Tecnologta educacionaly calidad die Ia educacion en America Latina: lO'p'cion, die conservacion 0 de' transformacion ?*,

S 'in.!~. ~. M" !e,f' d .. Ii! v, i. S.'~ el (1.0.0,' tltltW ItnI110mn,mcdno. I.'!.S ml tare,]

laiaef ,!'II kl~ parilid P:1'Iif'l~g de' este e.n,al~iI'1iil1m 1,01, ,experl~fida y [I~I reifl0'>:~O'n viVidu en 1;1 ~ealidjll_d ooucl3ido:nallll~$l~effi:H.

De cittrta ;Um'I<'I. Iil'COn 0- cierufu f!l'dti brn, ~;pm:lflcldacltil de ~, p:lfibl~tia!, df.' cad!!, Ul"I!l de tIIuesm>s p.tlir~, podielllQS, ~ q;!l!l! la msiE). oo;uCado~ biwiID~, Jf]i! I Udlili de les m.uc~d:a~,~ b~i.'~l~~t en ,e,jp.)ndo .• mU1~imte a] euadm '!'Ji;Ie 5~ 'p~1a 'm ~odJa AmeriCil l.a:ru'llL hioomll' lrurID,i~ el c:uailw Aa tm~mmmcan!o GJUta1dill mllDJrhB, ~j<lnza 'ail'll cl q,~i£! ,~ marclfies~ en 1O'.'i pj~ en d~if!i()mIQ'~ g~~l

&1 d~w;, han sido W;'Url~ hli!ii COlns:Ia:n~ 'ell fI'U~tm agendBi ,oomM de 11",s~ti!M;tS dkiu:iI!il8 Ii ~iv~~!lJI~Z:i!d6J1l, de Ia ediuodOfll bwica. 1<1, gar(IJli'I~ja ,de pen:mmitern1- da en l'lrn proce,SiO 00 u:CiNtivo~ la, dtsmiimu:i6rn de ~o, ll1!dices de' ~petiei6n )if l'vabi~eID jpeirfet:dlO>MT!lierdo de ~ii'll ffn:f:i/laci6n d!lliC~F1- lIe,. hI, '\i~J'oriHci6111, d!cl prufesOlf, e'l WM:'1roIOCUIT.i.{'u~.at!!', II'! ~or~~i6f11 pm~6iomil y, Mlblie 1:00(11'. ~11l ddinid6np~Iilii[li!Jqule a~i~e p~i:midad H ,biJ ,ed,U:~(!Icii6.n en el ,cpl:lI.trudo de WalS :!)nl~~ca$, JH.'ilbJi~$:.

MI. em, 'LI!fII "UmlJ) do SflUdaf~clad~ Pl.Hj]IieIiI'lH~ ""render: 'juntos, de I.':i~ ~{'r!ien{'iO:s, Ire~h~xiOiIJi<l!r :KIbre l'Ulli, hreehos" !iU.~ geiU'posLbiiIJidade:s y, especialrnerwle; tltDm~Imir' l'IIDlELl'1i!Z1itS de blmr:rnm:b~D Y COl}plm'Cirin,. capaO~,!i, de l!J:yudilmlos a E']'1Ii&m'lfIlr ~Jil~ fils, dssa fiosqwll! aos p~13. eete fin de s~glo.

Te,cno,bl'gia Educ,aciDnal1: un N:unimo,~ 'Un 100 IlC!ep'lo, u:n :D1t:nrimimll11

C'uandlo. E;:u;)J 1"-7:9. Jill. AllU' rromQv~6 lellflli'Vefii~lri.o dt! AclividEl.de!l! de 'JOOlo~ogi'a &Wllc~CJlDrrnl ~ el DI!'il!Sffil:,irndu¥i2~dp 175 imlLlh:tclon~:ii y 330 p:r-oyec~(ll'ii. oo.nsmffi 'que C\~rCH d'~60%, dJl;l' l~ 'e;I1tii!!ilildil!'s entendiim 1lIDlPI,ngi.l oo~GlIcffio nall oomn lh~habh" ton.t:epwad.o 1.'11. Acadelrn!lY tlf ,Educt! ti~m;1 Da"e-. Jopn!ml.e;I!'l fi~ EdumHonaIT~du:ui.l· 1(}J!Jl ,~nid D'et!{1i.opj,.~ L6IUflne9 H~tld~t e:sro (!II como I..fa~ sistmlfiliticiIJ d'2 ~p[Elm'lifialir;. Milip,lernOOtir y ~bL111i el P[DlijBO tJl)It'l1 dt!ruiJlprendib~1e y la inSJlruoo{,nr efil:~;r~!,l\l:l, de"o:bjcliivoo as,ocI'fi.iCiW, Wl base, '!Jli ~ i:n,,,e!U~cae.iij~e$ en aprendijHje h~unDD y ~nI1l1lIji~

L\ CCWIRI bue!Q.'\i dE lli:i,l rw.o'loG'fJ\ I!d'UWt'iI'A, A IlJJII p[;.'()yEcro pE.dtu1,6q1co h I!»ORlo\ 'I' poUTl(,JI;~ Eill'1fE cd·IDlENTE, ooMieNtJ" 00r~ Eld1I1'1~:65T1lco diE 1M NEcE5ld~dn E,duc\cio,'I:'I'II~s 1ffi\Jj[S dd 't:ONtEX~:O r«IoE'GONO~h:'O'r poU,k.1O y clUl ru~l. E,s, PlR 1M OOE ~ VE(N.otO'irA milLJCAJ J\'A dr,hcS[R r.Mc,iri ~M~A M~M tOM!) U~ C\fA~oqo dl".j,ihmdo dE PROCEIDS, Y pOOd,UC1~ tECii\"Ol6Gltr.r5JY' MAS 't:.Q"'''IO UN If!lSTRUY.l~O diE ~l6i'1

CRirllTlCA y CloMp!(uN11'r I C'I:p.u dE INdiCl\Ii: !J1'!01:~ Y ~EdJfi!j NQ ~l!o ·ll~CN~Q'I"nNl!E ~dECU'l\dO'!i SiNO dOMiNAbl5 y dlt.r.lJT~blB poo pAlm d" I.o~ ~1I'.~mli!i05.

• E '~ ~rmd.e ~ JaJpon.enc:i:l, ~ I:id!'! ~ ~ 301m im el! ~!I1!!IriG 1nL~· ~1."I:fl,1l!!T~ltJgfufay~ijVIJ '1'Ii! !l,I Cm'i.o;OOU :t..aGnmi~IIl!ri-. «!i1f('i\"ul.d{I ~r ~11IA.1R y OO!~ i!I'! II C:£u;bd de M~diJ~4 .. 11!1,IlI'~UI~ d~]!~

•• Uni'l',m;;I&ld dliJ ~<ldn dl: :ItJe! d~ IIIN!iIt!. ID~~I!!lIi!dl: I., ~.m~ll.nI dliil'Teapl.qglla Ed."'~i.ltiuml.

--------- ~ --~~---

Ilo q us pFme:ndlemos el enhnkl f Iltls dificwl~cdes, ~e Ie calidad !8Wl edua::l'!:iQI1I us IresiiSfir e'l

fedtJ'~cr:o:nlS:mo· de' cCll1"IIce:oill' flOmf!1 Iproc:es'iJ de m~~criClleduoo ~onlc'l Cl:~lIIlemlo qltElI no :pcso de

wi!im:r I1'IH!rro:rns ~ni[.Clse ilnslru1menloo IparCl 1:01 cQmiewtlcion de s~lua)tioFt·E!S ealu::::atNaiS inCldecl!j'C!lda.s 101 ha5kl peJtVefsas.

dJ~~~---

niea.;:iO;ll\! ~.p~~d)OiftCt!!!I:::rot! hllBUU'lo!S ]I JlUI~e:9. de: ,~~

~,II"' , .. II.. ~ ..... ,- £ ... ,.;I:.~~. 00

1'! ,"!!.~ !I!\ ,;,""'U y luu t::Ila.!.IJ'I'1i 0,

AJm,I:iP'lP 'lirunpo _ IC]jUil! till, (/ofi!itil:l.iJci6n iliild:i~iI .. Ila flliJip~ 1~,al(.;i6J1i1 de ht filtite ~cia1 de' IW'lH. id:ruJ!~m~ti6f111 de la TE ~oln I~, !i~mIP'I~ Ip'liliscH'IiI'I,Li'e' Ilos [PfOllh.lcl1iili, 1h.'C!I1t.1d~~ ~:fiI ~ pWliO!!S1l did~~ tioo. lIunilf~s~~b.R It,t_qWi:i!iIi'! h! fu;~ ~ H"I€:Iu~cla de IIID~Gon.~cpd6if1 ql!!lle IWMiitaibatla 'IE ~J p~~!D dJF! ,enm"a])4!~hllptelldi7Jtje~ 'present:1ndal'il loonUl1 i!Stm~eAll~ I~fh:~oo:(j~ Z8(hJllrill de este pro~.

iEU1fl idns ~, 5ahmrJ!nr ~ &llfIdo d.e IahiTl!Ii. em el XI SMlinN rio Bir.:!:3n~ de TeDllllogiD Edu,c!'!!ciJonilll, SQfbllle le1 ILemaJ Itl'tgmct6l, de la TE ~ los St~fl!mQS de EJf$ll'n.IiUJ~ ~ en el wrtruJI\'II(I ail!> 1979. 108 W:11~ IC;tdO~Si no dei~iM!iI! e£iOlp:lJr If! OCaJlI['1iI de ;r~~01UII' y 1cl:I:sooUI' sob!i'1' elt~rmifU'o lE.I Ilocumell1lJ' Bltsko del ScmiiMI~io. di~~;ub de' 1i'1ii! lIlii1 f mn.,;. "!.s,ul:b1Id!os:, d011 ~nv,~~~rioi' p resenblbal OOI'mo nocesjdad i'ii'il'lpost@!I'ga\deLlJ1lli ri:!l ili~(i;I1!,;Ull1,~Ipttlal. e~ 'iN;d~~~ q~t:i I]aCWImS ed:ll['KioM,I~ ,nmqjUnl' "'!e' marnfes~i'!jS~ 00 I~ ~li1Sutidend~s 1~~Il1.mCIJII:1j'1liei~lldolltigjGls, ,est;libEl, miSs ,!IIUIi de elias. La 'J'E era u:bje~D de d~G1n.Iii'I!iJflIJ:lLl ffi ~I nWlb;itm:te ~~h;l(alli:\'f): m. ,iMJ'I;ud [f'tUlmooto y~ £e de1~l'lea.~ ba d IfnH:f1J!iO clcl tecn1cl~T!l!J an la ~o~ll.!u~i~n de ~(I.$ pwl,lI'l!'n.,')S, de fIIUes~. 'oocledades,. sometldas .!! W"I ~.~ delTll.J{lelfli~i!.d6:n. de,e-!I1d.iel'ilt~. La ver:dad es que Jl'iIUmOIll, s.6~iJI co~ 'lief W1 :18 VE ~1iiII ~'~iefll,Hiliti!:l inoo·Mec uM~e e ~~bJe! al illlfe.liiIi.tiivo, d~ las trarJ:!lI'(u'l1'mtmtm!il3 n'd5pr&J~Ii1!~iti5o O,i!' h~h(J, "'~n ~!!!~n'W fwec~e:n-

m ~ NclD, ~ J. ~ SiI\'cirol Ii IIpJr!:'llmQ d;:I TmMl~it &IJic:idt.m.d jill 8rm1i~m.1ln-~ __ :itrtmw ~~-

'r~, m Amb d11 ).)]JS.!!Ji!i~f11 h'Qllrim d" Tl,.'(fllingL1 Edu;!':'Idl)lnlll. ,Sui! :Eslml"" ,~

r.....,nl" ...... Utl2,ADT. !'Ilo do!, ,~, 1'1;, $nbni! loon ~n~.qUQIIIOs p~~s~,

T 0(~Ci V (omJ(Il(IX~61 Edur~. !&l~ f'fbI:illJIXlFO l?l)'l

dill. C:!!~iI! elia. ,eil mI'IC'J'ISillje: ~mMrnHi~ Idlo '!mIlO!, "fd'lili!. ms:lmmenti:1il," de Ja

q:u.e V:iVi.~llOIiil. perrodloo, ~n ~enosl'argtls de· rngJ~ .3ill!Jlmliill3~ riiUS.. ~C6Q)o .em!!l ,ronvMii9tes~ entonces., tl1l eflclem:ia Clll!'Iiierv<l~ dDra ,'!II. :p'f«1l!J_MtldiIll1ni!iIlII,tntJl idad de. J![I, tOOTI.eJlI, de 1131 IIeI"JJiolog:i3i )' f.:~ la eiau:m,.trn.y,mdo oomn i§ubp:I'\~~ d'~clbJ ~l\).riW~le y letlgaOOSO bill~ fI iz de ~, WIOdletili~,ui6rl ... ~

.Blm~kI d.el JO Se!:nii· na!rlo.. W1 em B:raslt nu puOO:e S!er Ws~ ComJ.O un l.edlo ali.slJlldoM nuesm..., ,oomtm,mlc.. Yl!l:1lem~, b~ii!lIl. PltreS~tes 'toda:vla lal$ cU$CWJjtlP~ ,susd.ta.d.1ls an. IO!i ~irmlrioo 5Ob.IIB T~rn~f:e!)m6iu dill l'em_riM,gfiil len Edumei:fin, ~~~~doo, en '!lCliios p,~ IliI!tiooa.er:iralllfi~ 'i que cO!ilJluye.l'i:t!lft 1m lei 5e~DW!~ l'allJ!eiica_mIIlJ1 fi!::~~U 'crt 1975 ea Viliii<l d~ M~r. ~ il1~PG1'II1.l lL1Ii!! re\\"bi:oWl'OOntl~pmiJj~. slcm[p!fe a PM'" t~ .. d~ una waJ!I..tI!!!!i6n ICli'lititf.! de la.s HIe Ii!i!idade:o lev3:diOl<S ,;1: nbo ~ ,eI C'"i!mpu dill' Ii TIl .. ~[I:I(~ .HI~PJ;d1I~~ a IR!l:ig~nd,ns, d~ y_1fI1IIi Ctl"d'~O~L mwm!lill i1gudili de la UilSis,.

~EI ] fmrte de los, ,&100i:os y da~ aloo~.ce d~ il'll'lW,aciol'lM mpammtorna'l'IIhl pmml$o ~ hlzo. flO lobsta!lCllle. emerger una, OO;!iI~'Bpli1.lIacI61l m!l::i :~'il'tplkl: d!:ll l~ilil!!cl'!tIIogra Educl!!eiooal! que" sin d'iEljar dB iailfibu]r I~~ f~t~ it IWi:

Idoa$ .~ Ifi ~siIllSlrlliJ,!ilflflntOOi ,a deaer;JiOllGdClS\ Im.~no Una ~iSf6J'! de 100 'COIlIl~p'109: '1/ 'WlIQflils 'I!! liililil d'ebef~ !lulld~fMn~ar ~~ eSf~~E!I,m de renovaC:iolil del sis1e~a 'lli£llu~E!cIQ~!. Es!!lrPldlmensiol!amal'lt:o ,n'll ec(ILlNl!lIle'liIi 10i adc;pe~n de Une. I1'I!3Jg~-CO!llc>$plili!. ci,6n d~l:aenor,cyJa iIlducOlCIC flal q;t,iI e Ie tQm@ praClTG'a~fll\Q ,;o:JfI~.,imQ de 1!:D'LJ:CAC~0I1V 1~1iI a l'al'!niIHI~ If!· rn~Fi!lioS FU'ldli~ de l~Mr()~l1'!a!J!Min. Inc.luiSlviIl' :!tccl.a~ qua I'll ~,lqllJh.ra Ia edltcae;l6.nl p lJeda pr'Slhlll'lda r. b.l1ea Slll'l!il retom3T ~nl1! p !l!J!{ip_~. ~: rj. C-OI. 'q,llH!' im:ol'p~mElI ,aspaiitllJ,s mQ::3;~~~:!i, 1111::iIf!!i1iJcM, (!~CJlll!i ml~\\l., ~oel~IQS y ergafll~&onllir~S Ilil 111U'iii'llfsls ''1(11 ~i:'I PfOr puesta, de' ~ c~~ (,,' ~ NQ $8 dBSC:aTtiJ! !'Ii sa· c~ndena" ~e<licionci~

55

peJIl s,i!!' ween ~a la. bll5eal de la.elicr'€!~ill!, enl :l!i!f rrisma. No 00, 1!II:r'~~!!I n ~ ·tm~ar a 1>1. ,sdl!je~~ .r;:!jjltlmrlJ'\~n' ~ 'Idricierna 'S ~ 'riilWlG~, }I' 95 aq,lI r. en la de~ermil'l3;ol~:1iI de 10 'QUS' ~Q,i:i 'fi~e 1M" J~f qUE! SEl, I~a'l.h'~. Ia. cpel61i! ttresd'lii(:a 001 ,a~n:IIB' 6e ci!tl'tlm. ( .... ,) S!;l'tm1!!J do a'bord.:l:l'·, bi'.lJf!I mDJoA3~ ,eondrclo-. nllllii" la CCllllPlajidat:ll de lOll pmilI.l!lIQmall oouf:am;f:1!J mi'altiS bl1OOiindo~ ,IliJ'l ,etJ;~ ~e,as de~ ~onocim!erlto, prt~~'lo!ii ')I' IproOOSOSi 'C;!!I arot~l'I. pmd~os I' ~flS- 1rum C!.r:ll!O:S qu 0, ;aplf~cIe.!O <a lOll '1l~'1iIe:~ dfln, puedal'l corllooui!' e ,ea~~eri~ la, ~n ofoc:io U;~msfc:rliJll3dl1lr 11I1~IliITlP~d·l,2J_

Ern ~jlti~!]IaWli'iI~iiS~. I!~ ~ucado~ dlJ 1919I\f,~i~~ ~ la TE una ~n'lervend6:n estmt!gj:c,il. UfW b Lls!\I.uootlJ de QlI_WflI0:5' aII~ rI'm.ll,voS qliJ:P", fund..rnrl@dI"Ilii!lndnSB (lJil urn. IDpdon~ill05-6f1ra no (lml(en-' Ilrild a en e~ deslID\liII[lhf]imlflfllfu d:el l·Ulll~re en Ia d~g~~ de I!a 'uanS'liwcll'llldlDn mdi'll.~ aplie<WlIJ nueVl!ISl.OOrili ~ pri_n:d,i{l~~ 001'1- cep~i y mi!micml 1111 ,es:iluru:m censti1:n,te de 'lI!!n.ovaci.l!!I"! de ~3! ed!ucac.i(m (EI} .•

'TleCD(IIIJ.o.~ i,a, Il!d. UClJj'ciloll1!aly

II~ • .• I n ,..1111

BiU!Jmllr~mi~en~9 . U!@ ra

Elt:lucadon

T~W V'1lZ 1i~.mL'i:l> d:i~1.dW Y rnrnpl:t!j~ t~~ !;ion OO!I'i q !.Ill' nuS 'M'f~t!lmulj m dl!Siln'OUi'llr I!!:S~ 'eM~, (''S 1lliI. I;u!!sli.unde:l ''m~iurd_liWIj~LQ"' de I ill ~a~~dO!ld. Es q~e se trn'~ de uru!! [Jl\JI!abriJJ-t'II:mnl b U:& 'M. WaqUlIi! 'C;IDaf;1l '~l(i~ dil51,,~ ·j:m;:l,puest:3,5. En '~f~IO. ~Dd,i'lS. 1:1:0 lInens fh~ Itm:b.1l!a qUI:! ~;;e pmpon~vienBn m nl]lmllbre del, ~iiOriiMnierdo. n de. Iii ,caJ~d~d. ~. dill ~iummmmto de.I'D 'mlid!il.d_

Yh'u,l'll:ii ~lilI~mN ~u· ~~pi5ri~nda ~oflll~ JHj~,~ ~ d1:!1I1o~ fioJa:z y ;fljJgaz' ·el ~~EI1Ldlimiel1i~u . Jh In 'qlJi3: ~ 'lulll.iuimm.ie'1IItp". d~

:Lo q1!ll'~. pFe~endem<l'

Blqu[. ~,I ,!I,b !}fd !:I1W' I!\!:!'!, dine u I:li!,d,~ dr~ t!1iiI:fl'imtair ~a cuesti6n do ~a, CliII:id ad en ec:IIJI;;!li!!li6n r ~sregiis~ Lmr I a 1:1I.~[e:;;;idad de' nl!s'i·:i!~illf l'IIl retil!l!ic('iDlI'!i~HllIO qu~ 'C)onsls.teen ("(I,n,c~!Ilit '~Omt'l ;''''''Ot@SOl dil! m~io,f'f" ,oouclIlci OIl'ill'1 j]jq ueUD €I lillie .111111

r ~lI::lglo ~' (cnunJ(OC~ ~~ 2..' f'!b 1II.b-t1o 1 '\lQ4

~{!I que' 900 "C' . .liruidadi". Em es~· fi,~ oolm de 5i8~CI. @n que ti!. pcp!iAllaf:i.~ za ~3J campp,l3J por Iia '~ca1id~d y I~ p'rndtldtvidl~d" 0 por Iii "(tlUdad toW", ,,~s~ hadbldD~OS· Cteli!ir que hi modlmllidad deseebr,i6 rn~ c!lllnd~d. ,e~tien'lpu de liE!nexioil:1£:u !lubre ~3iS. c!O~idlldp'si qlJ!!!;!! IrUJ~, fg!!'If\"n :S2!!_:rvi:tI!iI!!i m el eeIfret de la h'is,~o~lil1([1e nli!)e5UI! i t!mTIl)nd'il;dun~ .. En 'L\recm'~ ·cadil, una d e f1,~lie",~ p!U~ID!:i (U],U:I~iu' ~£1 ,mucatitJ,n~dQ calida:d"~ ],I' ~H.!S mejD~:rni!i!n~lJis. ill suvidn del p'm}llilfl:O' co'IOlllizador. Cad:R, un n dli! 1i1·!:Hl::stn)S. p.a~ses ('.on.od6. E'!il d~'r~ente~ momef!!kI:s y cil"~· (UlnstaliildaSl., va~riillS. pil'iO;pu.esta~ de ~m~,l'JmlI'n!iiMto d~ ~i!I ~,~~ Z<I." '1 dela "'8jhll~d de la ed~ca!~ (~6In". ~l ~!ido dfii' mn~,pcio!'l!t!:!i di:Wet'SilS,pe:m' que <lipenas di;s~~ zab~!i1!1 'li:lm ~enUIi () ~yo:r lrnibUidad. la JUD,~i~d6.l.'I!. d9 1a!i di5a~~~dD:nl.!5 ~dDrns.

11'10' owbm.tE', ,mifa UflOd~ n~b;m; pN:l:eb:io!! d~.rtam~~e ~~ ('!XeniD 1m SI!!Il hi swriainidatRilS ~l!rnc.i![l~arl~ q~!l!. lul!~ !!lin d,e-· nDnOO!lmi: '~d!l! uUd1i1d" D .SJIiII pli'o!,:!{lm[!l1'~e prop u I!:S~ de ... ~ jll'll'l'Imirull'In". 'ol!fd'~!:,!aJII'Ori medios piILUi. mill oomec;·u.d6n d.e obje:H'!I!1Js 11'11 ft h;'In~eJil~' oompm'umeti,d!usfU,[II las nOOl?s·ld;tdes dl@ If! c6I'B~~iv:i~ dad. wn 1~'5' ~5p!jr,lJic:hj)l1Iie5 die' hli pnblaciil'liWl~ (0'11 ~J !;feciimi~il1 ~iJIi de I ~.i5 rnpl1cird.uje's 1iIl'l.1ntan3,$ p~m mi!l Cil!')mJt:r'!,!ledlil,!'I de 50cmd!i!!d~~ j USIIi!I~ Y aul{u'!oma:&.

tt-----

CQmo SlJoodle en C1rOSi ,ca,mpos de ,ICIII 'CdliM d'lJdI humtlna~ tambr@FJJ eli'll ~a

!ad!i.WCClCiiun~ USfllFld!ol meat}!!;: [maS ,dc:j;enrfmi,~

pDdemos 'rr'lllllsfDlrmom hJ IQue es;sglamerrtle malo, en allgo de61111i1WaImenfe

IpSSimo.

lI]iI-----

:z. ~i.l.GUI' ~WciIJ dII T_'dDg!iJ,Lh,- 1:iId~. r~ l'J~ ~ mdaI T'mrim. 1m ~ U XI, ~n lar:l5il~ro dill ~lWl1osta,Ed~.:!I*'mIl. 11'. 'U3-15S.

iJid. p. 1m .

56

--~~~- ~.--~~--~

Cabe menci,:CI1Cl r la eontributJia]'1 de 10, iJie(!nlUi~cgfCJ, IEdiucotiY,ClI en I'a. ~I Uc:u~iiD.n •. camo un proceso de n,egoclflcl:tJ:I'I

palr1jo]po~iV·ijl. cop ~Z. de en 11C1~jmlr ~rnlte ~pif\e'tQfiones di~erellciCld,as Y'vl~clbn iZC!lr eBf,C11 clOmoinrslrumell"l'o die oo:nstruc.cmCi[FI de Ie 'verdo:der'fJ caUdad 91il1 ,eduffloion.

p,as'1l d ~ ~wti.1 izar ~~j'Ql!es 'I~cm ~~Hi e N~'lirumW'ltl.1,s pam 10 ~d6:n dt! ~il)u~d~~~ ~JU:~tily~ h~adec:u!ild~:s n ha5rn petn"IffS~!:!. As~ Cf!J~ mlJ~n li'l'm8 CiIi~puil ldi~ 'h~ <If'lhri d~d h:um:aroll" '~[mbhm UI la led 1!J~~3 titln. usam:u:ilu Immiw. mil:; 1~,f~I:!~M'~~. pMleM-of\ lmrru>fnfITi~r IJO Ique 1e:s,S(I~ilmm:l.N malo en amg~1 dfflrdti:'V.tHnel~l'i! :~~~ •..

reIIiC d~m;)5 IlBmbii5J 'llqW: !!'ear. rma r lOll ~rmp.lIli11('1l1"1da. Irurrt· ~1i'I11a~ de IDa TE H lilioonstrllllc·· d6~ de ill! ~illidi!ld de ~Ial ecilu(',iJJ;;16fil. 51 iIldmHi.1iiOO5 'ql.llli: lee-.nnlog$<t. es l'IpHcad6n dli! denda. si C(lnoe[b~rnQ\S a iii tocno~[ii,gr,iiIJ ,m:nm 1111l dliJicli!lfSCll~f1exiflli1 50bre me tecmai, ~i i d!i9l.tiFiCiJlfllO~· esle disc!lllImll/am:fl~xiO.n comm mm~i1d61:11 1M b:e eJi rurrtuciimj:~ tv d@'! iili'liC'iU'), ~ t.on.oCilIrill!fI'm Idle Wn f(b1J~i,di1ld~li'I 'fa rms que !lUl, (wr:ljiurnln i~Slllrurnentlli, .ruJ !.eritlc.io d.a ~~ Pr:nyectn EducacloJi'liiJ!I. Lmp'ue'.!!~J d~ mIJ!ruwtl ~~r~l~hl pu~y del'lP hen.eili' un IPlJlperu ,m ~i1i pmpia rilll1b1J~ciun de cl ktJa 'Pmyt!ctu.

En pdmcr lugar. esneee~rio Y~ncer [us. l:IiBf.mms d~~ con.iii"n-ruWl.m d~ Jill TE Y \I!:frnili en sus pU81bili():l'I.dies de illlt1!nr,~ci""n esti~iI:~~ca~s /lift cle't almpD e5-pecWco de ~111 1~;~1lI_f~i!J 'i Ii! tli'lSliirU tth5!1l.

As:', es p·rl~d:lin tt.eeunl(Jref' q ue 1a mnJI'i buddn die' la TE :H I pli!n~f! Illli~nUll de I,ij iilducaeion ,comweoztt (on. el cUagn6~~th:o de li\li=l necl'tsidOides t:duca(.~oru),~te,.'i, "M1,H.. !l!l1'l Q~ cantcxw sudo~ollltm$mico. plJ~ [lI'iQl11 Y ~y,Uurrt!l. Entre I~ dl~,sl!:riJP(h~n dmla 1'~:lIW i dl'ld Y la inte:rf re't~,dOn de' I~ '[6!111 id!lid. ~~.idmUfiI~,,jl!i::i tDrn de netes;idade!i y I,!! rfOpUe.:)I~i1'l de ru~ llcd.l\n peda,n6-

;Ci~!li., h~y WlI.ud1!~ !l1Il~ qu.~ (O:l'IS t3Jt!ilIC io III es dg u. rO~liIl\l1Ler:llt1!! cUi!Jntific,~di!I1:l, La!! e~~nci,g :~;o· t:i,aWes, y, IWIlm':e ~HIlI:!I.. ~iII, C:i,I:?,[IIciiJ. Pulnic,1j" Ila. Hi!l~l]irilll y 181 AJ:1- lro p ~~'nIGlra., Cl<~~'titalil pl'l1!'ilI ,icIl1 1.1"Wl-

tidn C'jJj1j' ,. cOm p(l"eJiilrd~r 11,0 II

dp..:I\flCl!li, eu~h.!'il!lme'!'i!tl~ ,~Il~'U'WdOiS~ mam!lc5Itad.o:s en 1(;0 s~ tijl Mb res )' ,~iOlm fI ort/li'ffi i,en tj;DIs, a.b!i/'iJ,lu bnnll!n~1l! !ii.gmi:fica tWv lI'::i pBr~ un Proyet.:to Pe,dagiL'llit(} (I.~Ul se.ilJ higtlri~!l1 Y pDU:tka· menfie fuhret .. b:Uj~.E8'ta es - y a,qu~ viIIlIll.ve:mD!s a, .1,21. n.n~sl::lliln Iq~e nus ucupa .•. un r:roy,~l;llJ qUi!! l~aIUl,que ~ ~a. E:dU~ilLrufillr. y qu~,i!llIdu.;si'Y'~. t'untU'lppW'OtPl!Iii!lii ~a 0 dll' ~ml!'jofillmhm to" q~e ~en~jlm Ius v.'lI1o~ que Ja .... ~iediJd ple,teIi'tllllepmmli'lttiZ;<'lIIi. lI.d.quiri~ 0 td~I!'1'Alkll' ~A bl. ,!!dumdifm de SiUS :miil!m~rus·.

De· I!II m~smi'!1 liormiil ~I<I. "fEc~n'lri1;l u y,een 1'1'1. i m pl~Wlie!ll.aei.601 de ~'(!j ~u:d,On ed~cillliv~. Meno:s (Om!) U_II! Ca.t,ti~Oi,ll;~! cl,a,~~ fj,('.EI do de p,F'llIt::es,os y P fod'l!lCHIS te'clruJl16b'iiGO!lY mi.!!, O.UillI.D ~n""" Itrumen'~n de refl,ex.il{"ilcritic~ y mmpe~mte. ,capu dt'!mditar pr'Il1:t!!!Ui yllWlloo ios IlUll :5610 ~@<~E niicill:l11Iel1l t.e adee uadcs !$,ml'lOI do.~nil!lbtes· "I d ~~( ut:iMes po r iln:!! ~:SIHIJ rlus. Yplolrq UJI1! dli:9lll:uhbl'!!'J:!, iIIn.Q~izi1bltH'r J!i.u-· Ji eb)!i a opdQne!l y tra !:.amwenlDs aJI~l!mJlIIli"CJ!i, nu ,cornu ~ufre~s .!J. !JilP'eiUl!1E!1ii y lndlil~~elFll():; .a,n~f~ n;!,.~ivloc6\. nl~1 como ilo,S'i:TiU men:tt~8 d~' una se~do~.mo<der,ni~ci6.!'I! dtejp ~d~eliUe.Esto slgll'lifica, f una ve~ Mok; vO~\J,enJilI)i$, a li'I'U'~:lil'\ii! c:u.15ti6nprJllId:prnl. e.1 d~j}ft)uml'IJ de lU'I P:l1ll1C eso 'C8.l;1 nnxd 01 'f Clri,erundo a un "Wlleiori!mh1!,n~ WI" cuyal neferencira "j I!iUylll di.: f!o1~~Ci!! U,e.n!l!~ !ilil!!S Ir{!~,c,es ~:n el r'ri@iy~rtQ' fltcl~r;~gi,!;;O "J no ~(lIH"

met'l!~ @J~ 111 ''''rtl.ld'es n C'uiilirlil.dcs de ios p:I:IDOeSOS y produ to ~ !'IJu]6gico~ utili za d(Ji£i,.

Cabe m~m:r[fJulT Old I!Hntil~

('(l<nlTibud6n de la TE, elI"II ]. evJt'luad n de 1<1 mucOId' n, curnu' un procesu d neg loacitin p;rtH = cipatilo'dj m;;.,P',u, de: m:nruizar in'~eT-' pret3cionea d L~.~t'iad as. ~to . uiare door vmbil!iJzM Iii evaluadon ('umo jn !rum, .n,lo de eoaslrord ft, de 1.<1 ,'em3deril ealid ... d en iKI w:::achl'lliI.

If,ooologfa edlnc,acinnaJ y las

'I'n !LIe\! ast:erno,l(l'gJ as"

E.I analigj , d~ 1<11 TE en, u rel"d6n (~Iil 1!<I "Imejoda,~ de 1[1 educilricln

... - III I.

e); '8e 'q Utl p~tlu~1'nOSI eon 1~!l!S mila-

vas" k.!C:l'Lo~o,g:ii.'liS. La comuli'lJ~C:ll:· C161'1, ctlmu fDona mndl1m.e:nUlI de' in~iloci. n human. y bOilS@' primera de la ,aOCUJl'II ,edIUaltivl~, viMi!:'! rl:'rlbimckl UIlIA cant ribuci un :!'is'· nile'] l a de l05 U:O'noOmlentm; cilmlifi J;,

La Pf\!:!U(upFlc::i6n ron csItB cues.l:i6n Uev6,0I1 In, AST ~ eacng12r (amid" Ireom.9 r1f.l SII!.I XXV Sernin,arc:iu, en :199(3, Cllm1!!1nkadon I!durndun; 1a To n 'Iagla Ed lH::fl~ionaJ ,e~ Wa erspN"tivi'l ddl m:Mtlenio.

L3 ~m:o:rpur cion de I ~ t~cnuln,l~hlJs, de cornunlca(i6n es uni'l '~_:Htgendill 'Par .. Ia ~d'l;lcillci6n. :Eo ,ede :!ien~ duo IiIO 'p\1eJ.~ ser trntaclil cumo un.'" (l,ttid:l, haela 10 nUI,E\IO )1 '5Dfbfcadu. ~in t:omo una b jj, q IJ d a de nSU::i si:gt'II ~fi,ci!! U ~ vos. y 0 p O'f tunc ~. 'rtl.th.II:Il~{i h a 111 p reie.f'i,dI o I a m.en Ita Ii' III ues tra

fi.Ilt'U de tI,," ese al ... ideo inte it ll\Ie ',., ffi.olUdad \ 'rtual, el pizarrOn eLectn'imtu, Iii inltlJigenria MUll· dllll. PEIl~ hJ qU:1l! i mp'e! 11"1,11 rea lmen te es 'Il:U l!'::i1nl dp iPp-rd~dn deex:pericncia,5 ceh rentes en ~'I (',ampu de' lit Radi!;). de lit TV 'tiel Compu1ndo r, Te:cnoiog as oon 20 ,II nu s de 'I:I'Li-U P i!ffi 'que ~(ldt'1lv [a 11111:1, fueron mc:orpnldi!l.i pur nu~stl1l; I:! cuebls, a pesar de haber dad con.tr'ibuc: enas ImpDd'aft~ ~llif1')al::;: l'I ~ ~ ediu,cl'IlI:'iun 1111 li nD~m!:!rrnc.ul.a.

Cl'ldn '\fez mit~. p ra nn-

n l ros ~OJ!ij laHliloamedcanus. ! il, TE '5{dil~~n,te te:ndr,i ~~n~:ldn !i~ de:s,j'C~l;11 UQIl movl mlentn [il] mprometidlu cen U!l "1ii\eJ'(lrBm,i.~nto·· educaci flitl :aut~ntlco. Esu, fllU:il n090\.I'Qc5. tiel"lc un

i~'TIi fi ~II dll,n"lu y c,o,r\ueto de' re,.11 unj'llI'~~:SiJUzHc~6n del 9JCICIi!SO a 'I. - opurltup,idades educativols. de giU'ru1UiI de p'erm;ane:nda de tuda 118 ,poblat"ion (lin p,r-ngmtll1<ll:' E!d.u~a Liyo S 'C a:IHllud 05, mejummi!i!ntu d,· III duca ~drl .ig:niJ,icili para nosctros Iii, fur-' mad,(m de 'U n ho,rnbre ~alinoame..:icano que Clllnstru),l11 su ~m;:h~da,d En ~1bert1lid,ju,!ltieia y snbaranta.

o la Tec_no~ogi,iiI Edulcacinn']l <1Cli!ipbll I!::ite deSMtO I!;!.n su ~ntf!Hd~d 0' se pelrdElli',a IMlle! p,oll· VD de la hwtoria COmo una, m(Jl~ d '1ue WJegi;. tUiVU ~u m nle'R'to de Gloria, ]I fue 5uilnl'tituida for tll'llil HUe-WI i1!iIodll fD~S "mederml", Que S'M nU@1lI'lT\l1 ,cllm,prfl~ III SQ. hoy , ,iiH~ll!Iii. mHm,tem~r I~ TIS riel ~ u\I'l!n;l,ader,(l1 mi h~rl: l:udl(11J' porque II., edlulcad6n sea sternpra un &u:blil"' de hansfotm~l. il.:ili'i y no de me ra ,COI'ISi!:L1.I'ilIw clCm.

IE~ laRepub~ilc:a, IMefxJicarna' 19[1: pagio, debllra h:BJClrs:e Imedhllnl~1 c;heque Iceritif~o;clo ,a, Igiro ban'Clilill enl Imo,.nellla, I1Il0ionlll.

Bill e~ e,x!trarn,jero Ie II palo d:eblrra ,etecll!J3Ir"lB p flf' .,dia de gl~ro 'b'lln,Clln'ii,!i:l1 e:rJl,d1olaref5; esb:dolunhilnses •

- - - - -- - ---

SUSCRrnp'.crnON ANUAl

(4 NUMEROS) .

ucs

~Nnl'Jiiur':Oll!.All~OAMEA~eIJN@ Ill!: LA COMllINIICA,OJONI EDIIJC,A11IVA

Cf1i1e d~11 PUeJf1Ila INc,!!5. CQI. E:jldo~; de Hyf;p~loo, Il:Iilleg8cil6n, 'TI<lItparl, C~P. 1111.110' M~~c(J. n_~. Tel',: 673·48,~710 Ext. 214 Y 2Ui

T@;~ni,cas, psieoeducativas y ,contl@xto de ens,enanz,a: Una ,a.PIIDI,UDU1" Icuin cognoscitivista,.

Parte 3~, Contexte de, ensenanza: interaccion y cooperatividad en el aprendizaje

E'i"T.\ F'fj, III. llllll!MA d[ IIRI:~, ~ :I."U E!r. fl QUE h.J[ d'lvld~do [~ uxro, L.~ tIas M rERioR£S rlJtlflOi'o,

lJubUc.~ ~,UMLR

I (PMfF 1, w. 2,~Ol

y 22 (PARliI 2" pp. 2:7 .. '11).

H f(!>,ilII' "in' PVCQ· l~$ tS'~ldios {.Itt'"'" ,d~. Ill' Il'fSiru (1'6" '14· bla ,I ignorodo dos U5ptdas 1:1l'nlrnres.

1:. Qilli! -1~rcqci6n IjfllfU los id'U"lI'~ nOS L'Jlh~' ':Ii,

2. Cdtlll) Im~mcll1aril UtlQS am 1:1#05 y '1115 (WiSroif'l;Ii:i~ Ill,' t'!>iQ wlm cl IllHie'II'di%fijt',

Sf bim 110 ffSUlln!" ,teJl.UI IlUt'W, il iy l'edtJft,j" q!W 5Ci7~11k dtsiJ~ li'l bnmvr dd «uk! misrlIO. DfUtsi}, (194~, i ~Mil~ n"ntJ11j !1 h~ r.ro- 114 dr rtUlll)(l tk K. U"'WI"I: INII1J' ilT;!JUmr rom., eJ inqlrJ&o [J mmOJl' 111.1 rifj , IJ IfterQ. mQr;W Q III ;Km1fr!'l QJ'l'iir.ror~ dff orn£mo Clm tm;; ttpos dii: ~in.n:tum 0' mml.'ID5 dc'in't:'iI'Uo~i6n;'

.MARG.A.RJTA CA5fAlQEDA Y M1LAGRO nGUE'ROA,

,(I) fslnlcl'U m ,mopemriu:i, Los obj,t!ti,1JIOlo, C!lue pel"!!lguen 10 PMti,tipoil!!!1reS t'stdin t'~bll'CihJllllllf'J-"b!

i1111,di'ldos el'lti'f! ~i. de td 'Forma que rodiJI partiitipillnt~ s6~u pueti,e ;Iug fa r U;; ohje'li,,'o)l ~empfe y c u,a,ndn les defii'llil loJ;lim, lu~ su ... yns.

hJ EsU'udum m1nIl(!tilfua, .lus ,objeti,vo5 de ~~J!l. part1dpaJ'l'tes,

\1in 'cone] Ci('lnitdu~ neptiv~· mente, ~i, pMa ,que un 'Pli'lrtidp!Jnte mDgre' ~U objl!ti.vu, es ntIC litHO que las del'l'lllb 111m p'IJ'~ d!ln nkiIiIUM em elwJO.

.rJ f.stm tUf~ ilrdividmdL'iltr.

Lw, obje.nvmi de los prutiClpiln~C!I 5iJ1i'I 1101B~111II!I1b!' iru.tepmdien • par Ilt'inro, 10=; &:I!lSU 1'1li:!ic)!O de C:ild~ W'lO son lnclf!!! tlLnk5 piffil IO::f I(Itru~.

JnidaIDn'I n'le ub.icado ,m el ~ mbHo de 1,[1 psic:o~ogia :i«ia1~ iI:!~tJe 'Iitlmt' ~ IJIh rt'l de' Iran i nlie~ pBlml III p,sicoloA,ia OOl!l.lcllItiva 1 II ii, psiooJob.g deli de.san:ol,Jo. Enseguida, ana~i~rem s ,el p~pW de 11M p,mre5o df'! mte.r:II,ocl6n ochd que ,~e!!'tllIblecen I:nrtm'e Ius, Hil !IIIm-'

no . !.II nnU@iiX'iii '@ii"I el desllirm. Ila in'leIecwaW ~~ la Soci_aLlzad6n de.!. e5hmcl illl'lle~ pan ello. c:m:t:i,idif!'-' r~n!m:mi I'a!lp~p ,tivas ,rognIU. VB, .sodall .'f .. :fediJ'l.lllI.

A___!Ii~', :pm_tll~~mQ& ~rn.fJUirul., _ul~~dlls prlli,ctilGls, para, de 11t1l'lm~1aJ" me-~ooo!ll dv Blpnm-

i(:(;r"!oIbgTo, IJ (OfII'UIlrQrlQn EcdLX:alr¥Qjj 23 ibl1f.ltxlIO' I Q94

dimje c:ooperaivn, los cuales pUr diem. ut!il~ 1!!lI pmft:!1ur [Urn 'filii prop6.sii~~ de :Fulh'ln[,~I!I~ l?iI'l~~"I~"" di~ ;rl~,r~~d un en f.ilill'iIlJi d,el apren. di~.je: :sign.itf[~thf~ I. Ello. I~ 'V1il~m de 'que ~I dirrnla y ~'~, f~;rnlli!, da at· g~l1Ii.M('ilin d el,a:l', rel,{I£i,onl's, p~i(O!:I(:u:iO!lles en cl aula, d~pm'ldem. en bli$f!fi!l,~ rl!"u~did~, de~rl;:hxefm.!, )' d>l.:!' que el tiipo de e!it.n:II::'hJlG 0 mode-- 110 de ~l1~eMc:dlin qUQ pl\OITi!!UJ!"'~ p!J.edeco:rntt:wliwsc ,en eshi~tegJaJ b'lSb"ulOrnOIil!i1rl die ~dw Vltll,!)t.

I. Apfemdizuj@ Cooplerati''l!!'r!J' y M oti,Villcion &Qob~r

Jokrnoon y ~o'hnson (19851 p. n, dt1do pOl' Ov~el'o (19B81)/[hf!~illi'n~.n ~liI: moti'V',ad6n pa:r.l <lljn~mJl1!r enmo ''el ,gJ:adoM qlill:e kI:Se.\iIh!.u'UilJl'It:es S'e ,~sftlcletz;a_n PM'ol alc...~r tls. lmP-tilrS ,i!ci!din'd('a~ C)llWe' perdlben r:"O mo i mpor~les y \'i;!l~~li'ia~". En. ,e] caso ql:ile' nes tlo!::U'~, pl!!m 'q]l,Ie' la mothri!lc'i6n st"i' d~ eli pll1t!ldiSO COI)Sider.1lT !Id tipi:! deint~~cc'h\n exlste .. 1Je< d~bo del !llllh'in de elases, Vea.mns:

Co:m.alPIlIICid!l! D!i.t'l"H"~!lIlr~'i! '!In 131 .JiglJ1:';l] 1, el up.rl!flLdliz""jt: CUD' :pemlivu logmel mneio.r res~IW~dn M S:i"t.en'l!alS loo'liv:ilcluu,gl!!i. AIdeIm.h, ,wb3llm.:umrul:lI:! a ~'a :m~li'\l'~CWll\

w~l~, I~I!I Ii.

MlIQLMl_

II!l5q;_, 1M. "i~~~

dl;!ntrtl del ~prenm:za~e IOOOPW'lI,ti· \'0 ilpiIJlflKil!il"I ntI!\'!S varialM!~3;

,0 'M~)i(lr ooMmnza, ,su:bjetiva en ell ~:d~n y ~h1ilbu:dQIi'I d""I,1!1ci to,

DI CUflooidad: pot apRrn;de:J:' n:IIiiis y per3L!lleti"lC~il del 1L%'tadn WiUlirvatioMI.

o CompiOCull"l1so con WI ,]pr'Emd'i~ ~,i~-

o ~tcta/thrj}[5 deexUn.~'ul.um y tni':ll.)kl:l" nilV8I de ilI8pmlldlil'lL

At COmpi'lll(iJlF ~05 b",~A'lOdetM (jje U1.bMH~ci:6r1. .~ Ix<eeslu~ diM1l~ (~OOp~r..llti!VD, 1[,."{l.m;pe~Hvo ,~iit:llt[ivmdtl!!l~;S~). dive~si.rnve5l:ji,gaeioM5 drumlll:e;sb:'i!l1i'! la is 1lIJIifrj(lricl~d dl ... 1 mode~o coopenti:lilo y llJutm;:esmmn ]nhl'lOO!'ll y Cull (~9S3),,~ei\aI]M COW"lO posUdas e:lii,p~k",ciOlll:es, jl.aS!l~Jltu i:E!.I1I~;

.~. lLa, m!~id'i!d rJ~ :IM~:!!t r.1- leg~AI!lCtlgn~i!lc~lliiv!l s de ap'l'endiz~ie 'I!f!l!luperi.{l,r. ~[I !lrpn;m db.:i!]!l> CflOpW'(!:tivu pIiUI11IU~'1fe,u des('UI~ brirniMto y desa1ro:~~CI.

:;1', l.l 'Cllntr1(lve'f~i(! ,enb"e' ~dl~l;!o5~ C uendo e:i ff'.'iue1iitlr COIlS-

w,JrQ~1 Q;::Wl'~J!I liI~rl!Q~ ~ I~ .~. _tI!n!Co

~OQP""'fi'i<Ol

_1CIIo, Ii«:"_Kolo, !!'!i!'!f1J!£.~,

tl'w.u:iliv,aIli'lM~I!!'. ~uj()IITI'lJmte 'I,) O!II~ r~ooidacl pnt !l!1 rur::lOdPiilliBilW' y mil! b~lledla (lctiw dill 'rriIi1iJill)J' irninrmad6n,; POOVOCflI ~pr n."miimil!nIn y rerenci6ri diem I'Ipl:'i!ilf'ldizaje (~usi61l oral)!.

:11. Se da ~Oll' pmoosamimUl (ogJIitiv,o a b'ave5 de pro('~lJS IijliteY'f!n desd.e m, ,re,p~tidll:l1 y a]il"I"I.<lcei"I!lt1!'t'l:iet!lteJe!1! I~~ Ili!Ji!mcJ'r.ia Ide rni1 i'I,rendidD ,(disl:us'j6:n or,]I~)I.,

,4. Apoyo d~ lo.fi, Compil~ !'ellfJ~· en t!1, a:pln~lldiz:at,et fen'MlleIde:ndo la aubTIoonllEH'fUQ.

5..WmrJmc:~ci6n ,acti'l'"8 y WlUNa, e:rn ell ,iiI,p~ll'u:~~...:aje".aLwili\lles d~' ~IFlI inW~C(iOn.

6. Miltyor rohe;[(IIi1 (,'11-1 p'liIm. es dedr. ~. m~lIrirmes aft;ctivrul n:Lultlruo ~ifU:f~~IOO. A!~ OO~ ili!!1 ~Ido de ~rren mil a:lgruprl'Il•

1. Hay un irlJ:rumoo!W1 en el d~l'rll;lU01:b.d ~mjef1libiJ mtico.

S. A~tli m. dles~i!'rol~ol d~ a.cmu:t:iles ,pl')~i,tfuvag h,;,da. ,e] itip:rmdiDlje, ..

R!)(ffiril!J d~ 'qUE m. el am.b1w de IilI w.!.wu::itJiI'I. I~ tPlll ,~e CZi:llJdi.o I! mr~ ~;strn Ynil m d~da ~hl:ltii!.:'a.. de tal ~O~ ¥e I'll bien 1r!i.cl.lJ!~~~loIT!l5~poiil'imm era eI,ljon:~!do If!!!lqu;i!. (i]~r~ I~ ~I!*'lil!'a d'e br.i'I~6n '!f 1B'epd@n de ~os ronocimiemloS}~ ,~ ,ad~r:Ji~ ~ <considen;'] aJI pmk!i_ co~ ~:m.mlO demaynr' ~lWal1!Cit!i parol. ru apmndri7.J1i·· (011 qj~.'5e 'lo!'ii.o rome. WIImm.i.ilJdoren,lfE! Ii!lJ ~ptor - a ~lum!i'lgl q;t!le a,p,feilde aIgo - ammnirrllo), y 'rOOefl~eJllel1tl;: se M pn_)puesw que ,esta irllIter,a.(ci6n Wi" tre el pmr~l' y e'II ailU$:m} pu!.>de ql!.OOI,,~ a ~jyd .ilJu:1iirecllo .. d@ido

ill. 'ina esc:asa .. ~rlN'lJiMci.a. de sus m~p. tafJCiun~ I~fi l!l. ~C'Uil!~lII.

. De e.!jila rriIm'I.ua. ,ell mmres Sf! diri~ ~ IQ:!i ~iIYl1illlfilQ;['i.'1IliJIienrui ti·~em1. ooayol' teilI'QlIWU.!I (~f'I :;'UjS 'pI\Opjo~, mmpalleros (peers) y OJ eU}'illS m~;ernl:dlJl:IIl!cS de C8n1C~ 1i>ucia~ !1:~ fmlibhi! J'llf,ibg~w re~r~Ul~ SlOne.'il PGiSi.liiVIiI' mil :!iI'U pmgmsrn ilFlrei:e<;h,:!l!il •. sod al y ;;Ifet:'tf~O.

l .. lm'~er,a,c,dlJrn ,e'ltt'e IDOm·pan.eOO!1 ~,eef'S:)

~md.i.mi l1'3dW'lle. dCmiUcsW:nr 1i1l im:pm'tianc:w del p3ipel que' iM;~ IU5· ooWlpanero~ 0 I.os ''ffiguale:!'' en e1 (t~~lo olJgn.Q.kitii\'i@~ La n;iooj~ Of.iicio.l1 y el RDi!t'l .doctiiVlil y '1!J~w.. !iU'!JI de ~, pen;(l:nlii.

LD D'n:tmo r, (omo, 15 d~ !i.lll?flgiU~r$e. llell!6 n imphll1l11i1d1i" ~~ IflIiIP I!!'I de '11"11 .iro:l2:ra·cd.ljll:'l en:11I'2 ~ri~. ill u ml'lt~ el:ll lil!l nc'!:iv:id .. deiS de f!lpr~nd~~~~ m~too'oo de @l1IsetiilmZiJ, y :S iib1!ous de elll,iI:Lua(i.6n, olifl'.f.r gnndo ~ I 0::1 ~Clmp\a:lilems lel pilip!!1 d'·e ~1iWI~1 iadg.[;~". qu~ O'tmrili eul't\eSpondriil 1~1,li!siv.lfl1U~w!le· 01 pfo:fe~or ,!!.su 'l~1!"ldene:iil es IllIitY·OT dlJlllI"lIIrM~ .I().~. oI111Tu'~, ':HI a.ibJ$I! soffi:lre •. trldn en Esbdot> Unh1os: !Ill' lmglal!emil. j!jUW1~~U{! M 13 ~C'h.lIi1iI,idl~d ~sta U'llea ~,~. ~ r(l!tu;nl<9ldo !WI E."p'ffil1J.

~u,C' J;}$i i.nv~~~don~ i!f:ocluJlldas a] 1~5pE!'j:tUj di!!StrlCilin aq u'el~ l~di!~l~ !!i !>!x'pn~.l r.

~) ~ '1'1!:!,1~ct6n i~d!!!l'i'icd.6n alumnO-llIU,lnnlo' y el .Iogro di! me. lilS ii.'dl~I(fltiva·~. el dt:iiW"l'uUu cog,m t'liVOI y la oo.e:i·al i.zari(m.

b) Los lirrms da' inll!(1ltcchm~ y ~!.I" reperc~l~imu~s 'sotll:,e ~I "pnmd!~:!.1 10 (!5;C(lI:'!r

~]I Les .f:-~[toms qu ~ dl!:~e;rmilruln el \'~i~llli ~[]'Ual'livu dl! '1!Ii ~liitl'- 1i1ill1:1c:it1n enlm i:iIUltlru1fl~ •

d) J..o,s ptaUlta5 de 'ill1t!:Tiled'OrI mlJe arh!!~_noo yl'@s :PfOOBSiCI& oog(l®cHivcs i,mp.l:irndos en eiI. ilIprel:'ldi.it:za~e,

.~ di!I:iQ que I", ndqu~i~ d~:n de valoms. crre~d;Ml. ,p~ut,'$ 1~IJn,du.dt!_ll!hIS '1 ell Ill!lQlm~es:~ 3Js( C[!mnn ell desarMUn )'ild!qu~S.iC'jOn d~ l:II!i1Ibj~~dilidli!!'i :iccia~e.s d{!~de. 'CIl. g-r:a fI! ~ml'u?dict!l\l de' ~9 in te f-aC'd6n entlle ~Ci!l nlu I1i1IifIQS. es ,tiedr. Iml\m ~g~ aL@s.Por o~ra ~ Itli linfUillmcd~\n am .h1!rljviduo~ die If! mlfl~ ooaril favorece ell dW!n'CIllrO de ha~ bUidllldles; !!ociO'lru~ mm.o WR tin mll!ll~ ni~cli(jI!1~ ,tl Hptt!ru;J i1il!ii! die role!; :P'O:l' IlIIlOO.i.(1 d~: ~U)L'lgo" La ~~l:lu::i6n '"J ~f!Jida'!Lificad6n., li!iliC'li!.iI!t~s '00- den tI. dli'$min.ui'r S.itUiM:lone,s· d'e ajshl!m!iel'l~;o 5ocl('1~ .E: tli'Ii!::W~sol I h::val'l 8 m.oouhlir. O:lI:lIl1fO~~l" ~) redueiir 111 !1I.~Mdlld.

E!'(JCUiMlepto dJi:! La re~aUlr'i,~ uc~ de [06 p'unlu'.t. dJi:llI' blil pro~ p ios. es hotsi(io paN! e~ d~ff-{l~:lo !I:OSJI1li1iSdtivlll .y suciatL.:!ltS ;\'lctilUd~ l?Il~i tiiV$. 18 l:;oor~mci6nj ~ilr colilli"lulliIi\c ... d{}f:!1o son lndjsp~Il!S~It!~ pan.el desen\ll'O:lv~rnlii!1ltn del julie il~ P)~1'd'l ~1i:!t6:!1'!ul1lllu.

,2 .. TijplOiSl de

~, .

Ini~erarQCllO:neSi y sus

reprercus,'~oIlies ;s.ob.fe'

~I _l~.

,e.l!! a p'ren'!llll,~za J e

lesCDrla:r~

At re:speli::~O, p:l1n.ci p:i!I:lrrnm:~ desde du:s.p~pl!Cti"'\1I'~ lte6ricas de Iii p:sicllIlogl., ~e hom reEN'luado rnUIliTIer~5 i n'V'e5~iipdo.M51 las cua~e9 tiene ,CurrUJ c~jc:l:ivoo;

I!J} &rudi.iit:'~. nalloo:Me.u de ~!l i Iilreraod6n qu:c: sa da IfmU'e 1'00 aJ u mnQ& en, mos. d i f'ef\efltes ripml d;e orpliill:z;<u:illlil de ~.lS ilctlvidacl!es dll! aprendiza:j~. y

b) f.s~udi~H·Ij) rel~CiiQ I\""~ternte <t'.iI'I.l'lil:l (:ll liipp Ida:D.!'~lflioo.eiOn y e~ n iv,~ rriI~rimldl~mIDen;tn am* ,('~n~du rY!f ~U!5 ~tUJliianl~.

Para ii!mp~rt '1UIIIJii'lld.!1 (\~ n'II!~lS ~ii'!l iP[\l'!miS8' M.stcu de cadJili pC'5kUn:n tellrk:~ y ~ pY~I~rlom:!en~ l~~ ~a!!E~mo5 los fl!Siu.l md~5. de sus ·in.vestl:giu::iol!Les.

En 11"51, Jol1ll%\lotl pMdstil 'li !!II~ un ele:ll:WI!llru clave en ~ilJ u~,!'Iiii'll d(J1'1I gm pal d!3' ~cil:iv:id9d~ d:~ (lJpnlrI-dllZilJII! ell am auta es !Ia JrIWY· dtrpen.dtJ1lri~ exnlst:en;~ mh""C ~I» i!lm~ ITIfll)g. que pat'dp3ili'l ,aJlfaI ee.Uf un mb~livn I€! ool!'lsegMirl' una m~lil!: M;T. lrecrl,:lrrmendo a ~Ar llioorfa de rnmpo de KUrrtt. le~inll Ci!bl!~ ricz6 ~i!!!1 le!!in!lcil:1Jl':IlS de~ Melillo es d~dr. 1iI~ fiu::tor q'm~ ~us prore~l1Fe.!!I lrumeja:n I~arnd:o '1J~~ni iliJn las ae~vid'ad:es, EUlI el ,illuWar~ 'I~s CUr!111e5 :SUfi!: Iffigun 2),.

Ot~oo ~y.t{llr'i!$. '()tm;w 'KeI~e-y y Thib,~ut. eli'! 19{~9 (dladni!'ii. por Coil. )' Co[O'J'IWui. ~ 99r1J).. em-· plea'mlJl, un~f(\O dill! fl!£l.mmdD de etM'oq Uil! cend u,CtiiMa~ d,j)nd.~ su en ~c;rtO Ur~I:LUf de Il!:!iwc:1ltUr:iIi tomill ,eo ~ tlel'lta la m_~e:m oome, se dislrihUiYfm lOllS lI'oc-ompt'MiiS ~. bee ~1'l~'I'fI'f~dpflli'l~, i!! d11,f'Ue!ii!iciil, d~' ~i) oon:ddeliilidf!n de. ~oo Db.ieliVUi!j, Asf. h!I:ilOl"l.G:!I CiJ.I::III;!: U'~8uu .S).

Alhora sf, ~tllillllHWll..;i1! qllle~a:t:o del prtm~P~IO' d' las irlves!i§tci.~8e1 11m dem:Isilrr3r" do, que las ~peri.'W!l;~. a.tJp!imlltl'ila!i d~ ap'~m wll1Ipill:i1i'll'Illl ron Ifll a~.~il! cnmpditi/l,,() e mdWir

~ A!i!RlW!. If~t:il. ~.

~Gu_ril :l L\ ,ofgarul.i:!c1n SNpal: d ~ <luia, dlil5,.;!Ji! ~J] f!'I1rlOpK~\!.:l dtil.ll~rl'~ tIDll' !.:i.I~I'I!PO (Uiw ~Il).

I:;OI~J l!IEIi:l!8E,N ..,., 1t£~EHSi!I. IJE' ."J>1IElBI!ICI ·eoii U1.~Iii1.~ gc;;UIP!Ii!iII';IO 'IIMIUtJO.,

IFijil,tiiI 3. L.l CI\g.;,l fllz,a;o(jn l;,rtaiP.J~ I;\fI ~ 1I'1.11~, d'~1;: l:a pitl'Sp'tCtivii tO~'h.l'~!olil'l

dua1:i5m. fa.dltll~, all @sti!!h'~d.· Wliw.:li!) d'll1fel'aciomes pmitmes en~ I'~ A11'11.l1l\~, [sAm olU;ti'lil,U~es· ~I! Il!'xlil!l!l'ilden ImK.m ,eli prflif,l!lSOf y 10"1 Il!'$lCu'.!~ln.~ ade~Ji!,,, I!osgr!llipo:s m~~!tmr:I ffiillmrlill~e):;iblllida:d y a,~T".

Con refi!.~cia ~I ~gundo U~~Ii;VDI mLttmm IJi ~lill ~f1I~en~i:a, de )0' fipus d~' uli'~2il]lcl6.1llI s~jOl'1 de las <lctiv~d~d.es. de npl\@lfI. d~~je sebre el lfI~w1 de :lIi!tIdlm~ miie.n~ qll.ljl~' ,ru't'!iI!I"I2a" los f.::S;fu:dll!illt~,. hl'!l' di~p(!JII~i!!s. Sin embargl1. <J Ipilli"Ill:$ !lwtof'1l'5 ~ d.oopH~~ d~ mallizar c:un lOOnlffiS fl:!Ipa:ii'llIZild~ 1I'I!imI.eIill'Si!J!, ili:!VGtiig,(!i.':~Urles, mlll'e elles Juhn.SUf\ M.,... rWJI),'i) ma, Ne!:iQn y ub:us. (cibldos p:(I,r CUn), Cnlownililiii!l, ]'90)-111i:!{l~.lIon alas (!MclIll1l!i~,oll1~ :iiglillien:l.es.:

01 l...lI! !iihmdorul'.lJI !tioop!i!n'J1Liv3t:o :SOIl s.Up!!lI jore:, 81 1 iI,~, (li1'mpelJi· t~\"iI:S y,it las individua1i5~as.

o ~ conp~r;!IdOn in~e;rgf1Upljl~, :iU'il wmfelrul.Cili~ ml~f~PiIJl. es superitil a Il:I ciUmpetid6l111 ,in lerpru"SOIlld I.

o La coope.ril dilll:'lshll rumlJ1'~l.en. d~ ifil~(:~ru'pil!I::tI es ~JUI!pedO't II ,'H!IU ~l1ill ~o:n COWlp!!!!li('i6n in· Ilcl:JllI pa I

D N,o' hay d ~fen'rld:a·:J. :::lib"!'ljfieitliV,!liSen l~ fI (Ofnp ii!:ti,e:ielfil inlJllor. Ip!!rso.md y 1105 e5fUefMIS· ill"u::livtdl U2l1~5tll,!;i,

3. I)~le·nnjn:a~tes clem v,alOII" eduCiUiivo de IH inLi!1! rt'Ictio n entre o1mUll'lm'ln.i.

Dj'\!',ersos ;JJllil'lOre5 d!zSl'll~ ('.;11'11 (III mel'los lm "radllb~~ qu~ I!n:n~dm h'ilt:idir (lm e.W n~!)1".ll'lil:le~· r:u d:i!~ ~1'Idi.mi.mtlll liI.rnd~miim

6'3'·

I '

d0"'1'k~1 de~ ICU"llh:!xw dill;] ilip~e.ndl,~ omjl!' coO':pemtiiV[jI; ~Ita· son;

II). EI grado de' "aperhrra" de 101 'laml!l" d nd- bi:Iiea' ~~ ilibJelI'~~, ~uswpUtblet.i de "1,illriatl stIlu d Dfl~'. prom,uevenl1l:lliym' inl.e!fofiIID.bio lOud W. en ron~ tra::.te can lal& 'Iarea .. ,clilmdla.fii; que 'U~lil\!n !lulut:iuli1£s p~ 'labWocid!ls (P,olincsilil'. SteVil!M }f Gt,vldek, 1. 989, ,l!illMldo& wo'r Col'I, y CnUmn'ina. 1'990). -

b). Otr \5 alulOres, com I H.:rtul.aZ.l("!!n'I' .. ~itz (19:89), dasif:irnrf1l Ins t:a:reas en ::!iin'lph;,'j y cumpt~ IiI~. En. lills prirne'M , IOil pnrlliidplillf'llLte5 lnrterilirtL1m eon res:p~dn ,} tos ml'liitki lrvl!rotu:la'ad03 I~ 13 Je.,Ii~tci6n de' 11.\ l1l:fietj. Pu:r ejemplo, euande V'i1rln.~, ~Ium_f -,S, uliWizan e:] .mi 0'iJ1 te:rto p;t~ soh,l(iQntU' un pllllhiell'm\. 0 bien,.. en,~d6n Will lei wwu. to ue dbtmd.F.in. pOl' ,ej~p,lfi. ~Iu lo'Ir5 camclet'isllica. - pli"mcip31es del iiipftndiuie put dtllilCubrtmien· In.

c). ,En 11lI:. ~~!! 'Q(nl!lp~$s; La intentticiJon, se dii!l len ~(lmo' l!J prDru50: por 'e'j~m"plo~ diKutJiJr )' MalJi~F rni1.5 \ren~i3s d~l ~prmdizaje pn.. Im.vpd{m. Est! d,itiJld6:n entre 'I:~n,~"il.<;: shllilJP~~ y '::OIlUPW • .tI (]!bBd'ec~ ,illl IJpuestn de que 'Iii intt!1'aii',don ~n 'IOMO ,E:Ii WUilj, 'IU\IJCe::lOS IPropici~ un t:'IIla:'for nhl'll dl;!

UI~buR!ci6n y cod~fi.l!iiei6n, qlJe las. .in,lier:aci rmescon re:r p to a los m~(hlls, 0' Qf prod u,cIO. AI' ptw..I'1L'dEr. el ,ni\l,e~ de elablllrm::i6n es ~~!f1 fa("l'Qlr de- 1~lI'minanb1 tJl!) 'rendlmilai1lla e::icol.lrr ,en J)llru PI},

,4 . .conflido co'gni.'ti V'O .y Ias c'lontrocv'ersi,as Iconceptula]ies:

EI pmr.wu de emeMnza .-.prerildizajel es, en, s( mh:mn. inl:egtiU,ii\fO. y81 que ~d tUliod.niliii!nkl e ctllll tHryll! de Mliln~ oonjunta pOfqlut: lil!!!ill! lugar la in f41 tividad 1~ ... 1:re dos e m_ personns qrlJi(l' parlidpaR M ~I. Como y81 hemos ,ristO'. estn in'luacli,vid d 8fi W ~u~III depmd~ en GI1Ii!lI m.edida. del p:n,f~1i y del, Upo de orgalilimcidn qUIt!p'n;)'mueviIi.

I iS~ ,es1e mltmmlio. ' a~ b.e'JlIiO-~ que III tJP:l'il'lfldiiZlje irU;enu:tivOi es superiU:l' til ;lrIdividua •. Sin l~mb.3.[goi dado qut en:a e5 una ~-e.rteUilcasi de soo'lido' (.(Imlill'llim 10 . ~1tifti'iliO' iii N. ha.bM que: pregunbu:

i. Cudies- mill ius mi:;IlUi tsmps p5i:~'1OOS If :fn.Ules de Ws ,mille;; rer1ert'f;tm las in,'um~clcl1fS Ique s-e dan CU", ,tos 4i1'tl,rmo:;, ,sa~m Ius p1M!S(lS dc' tipri!l,I'd~Je t'JWI'~~d~ ,er~ ,'a mQ'l'itRcli'bf de 'onm esro/fllYS?

!Para relipo:n.dleT a 'H'ta pregulIt.li. ve,a:mQ. bre\l',e.ment@ ilns $;U pili ~1lOS de dl'.ls l8i!'lfi1lJqru~ ile6ri~ co ,qlle A'I>o«lil!1l e5~1? IProbb~rM; U! ~rorJ1Ii del Ci l'IfIIi(to cuswUlI.ivo Y ]a II -nria de las l(ion1oo""I'ersial'i 0011- I:cpluales

Id 'n1!lrli'1 del C!Onfl1cfo CO& iifi~O' ({~f"a 4)

Sus MmCJ~d'en't!5 'Mn en div'fU1;M! i:nv,estigadoJ:ilB5, ,rfi~w~das en Jill dkada de 11IlS! amos ;0 por Ooi'~e:, M up.y )II PRJmt-Cle:r- 11"1I.:ml'1 qui ~~ dentru dell lliQJl(OI t,OOriro urfrupreltlt/w,.de I le.orliJ 8 .~ 'ld'Uca de J,!an r i'ljCl'!t. quisi~ron

~on(lt;"eq;' l!I ~mp~do de [a oolaei6n e!:"llb1e igul1ll!es snbre el p:f\~' de socia'Iii;r..ad6n y I~ desail'ii'OU,1)o il1'ternectuail_ CoU y CcUomlna. (Ul90) sin~l!'6z;;m, IOfri.nd pi! les hallazgos.:

101 lui rea I iiz.m;ii61O oolediVili de III 'til.1'e'8. e;.,:perimenbd prupida l!reCYim' mente' p,l'Odu."i'm:ll!S mil5 eLlbohd8S1 induoo de MBIJor ,pel'lirt~cia para Ilils propO~Wh')b de la il:di\ -dO!d. que 'las e:~el!::hJad1e: en fbil'ft~ :In:di, .... id:u ill.

o 'En OI:'.~iDnesl e~ tmho I) 11:!J],leIl:~ ti.\'ona fnl,cHfiQtI llIm mi.::imu lieQiipu que SIB m.dill'.a 1£1 .area. de N.n.em ,grupid. pcro S:JJ!i, ~Si:S' nllrni.G~ta:n pasteriormlCn~:Il! I!!II ~, apl)riCiOIl de condil:JllCihlS y lhabilidil:des iLndj. idluwes.

o Pal a que hi! inl'el'a~,-i6J1i, ~nglll efuclos pas! tii:'l'OS, 1'~5 pamo~ ,pantes deber,M pSOO1l" reqJui'ikl~ aognilti,vns 'q,ue Wes posLbnirten J8I mmpliel:lSi611 de ma di:lfertJellida enb:e los dllr\!u- 50S PU"'lo~ de vism.

IC' Exm _en dos, si.tuaciunes tID .Lls cualll!!! 'no $(i! rnalilifies'lan avances en el d~a,NOUo, i!nt~ Ilectuid:

a,) CURndu uno d~ I', s pllriiclp'(lnll~ ditl brmpr.l imPORI!" Si.aJ pun'lo dll!~ \Thl!!a Y lo~ d. m6~ se adhii~.n .. !h;~/}'

b) Cua_ndu mdo ,~ s in'tt:gr;l!nh.'s de] SJl'upo limen I'(I~ n\i ~'mOi punEJ;l'li' devi tao

f~'!"£iflll'lu·U. p<uede ded~ se que 1191 I on'fllllJlltldOI!l i!!ltm pu:nroo de vis'hI. (on div,ergeniD

mod ef!!lda, cnNlti'l~yel(!l vQlrlable det:er,lllIiMfll:te d~l deserrello i!'llte~Iechull de ~,@!' pi!inilcipdlflles ,M 'tlI!" gnlpO.

SO~ltn:d6n Iposi Hva del~SI OOI"!'ilMVell"S~a5.

o La mle:\'iI ntla de la ~nlklfl'll!l.il~ I:]~n, dli;sp~l'li'Iijbll~.

M 'rrorliJ de 111S Car~'roin;rr sill':: '('(,,'~ceph;flflG fllgm'u S'

LoIS h~ IlilI~O's' dl~ Peili'fl!!tClemmnt yOirms i nv~stigadores. CO!llruel'd~n('onltUi W!!~~'~IIi!.d:n~ de Johl'liiso'O y Johnson (~979~ ~98n. quill,~t~1E.'S parliendo d'!l!> .sufn.,"~,icinnes 1t1l7ri,~ dfsrimJil~ fl I~ e5!C{tel~ d'e Gir,~f'lTm" 1~1tId hUon el Bfec~ da ,las 'OOnlID'\'lCr!'!iH~ cm:,u:epru:flles q~ti! se p,roduCim l!i!iIlbre' losigui!I,]e.s. en el tr':ln~CU.~(i1 de J1lJ 4!lcll.i:~':ldad co.!1Ijun!ta. 1r:3Lra esw5 a:UWrrt~.~ en ht oo.~ji"'o~W$ill' 1~:iiSIle WIM vohJiri'll'Id de5UpeWt1r ]ilIS dlscT~pand;j!$ entre 15 id5l:S. cn:ef1l,ci.fl~. dak'!:;. npinli1- nes I) puntos dev~!ltl.

5i I as c.om:tf'bVersio!!s, ~ rPsu,cl,',en Fo~jtiv am~n~. puooen ten~ M!liinfh11$n(;:is adeeu.1Id a 00- b:re ! ill !lM~~dc.l:iI" ,e,! de'AttoI~!) in;teJ,~t~fl!.1 Y el ap~t;lj~!ilIi.e;e,f1! e~ ClI:i;.t) rnntmll'i.o>, es iposib!.e qUI! !IUS d«t!lSn~"ll tten n~ lil'lQiS. A 1;0111- tmuac.iOn. c.i~ewll.'l's atgun.os tacW~{\ que puedem oonlribui.f' a 1,11

D b :moHV<ld6in~' c~uiTIpeb:~ril;i::i .. de ~ns pPll1kipanll~~,

o La 11fm ilbIDu:!!:ioo d~ 11 drtsm.. .... pl'loci8J f! ~ mooll1li~cl!J IJ GI,~l"lldeim\nU1l<l.d~ FKlf pa.ri:Eil de I~~ rlJ!lt.mil! pi!m~ipal1li~~'

o U cilipaddi!Jcl d~~,~;lilIItivlli~r m" Ophll~D;n. pm ~itHI,

D U nf,!~ umli! .. .A "'bois [I mgrw::;. rnop~r<Ili"'.;l ds ~fI i!lClti"iid~d dende se produce 'Is. (O.l1troVCl'sin.

UIl'tiIJ de :10li!i fi.'lli~ d:eJ pr~ ediU" ca till'O ccrruis:Le enpruVlIlCM cje:l'h:~ desequ~! ihrio:s ilil61cjonilldn~ il' il1!tervenl'l' ~n ,eJ p~ oo~o de weequilthmd6:n, pru":ili rr a vomlJl1! r (} med~i!Jr enme el cOlloc,i'l1TIfmt[D, Sf Ii!~ !:I!!Ii !l!'k>. Haw,[ que etu se p:rndUZc~ (:8 r esl1;tlllo6n del prOrii:Sillif.

En ~ aula, C'('kPi~~!'Ilemente time 199ar U_'l'iIJ'!! negodiilcC~O.l) de S igni.fijClldos en Inq U'I;!: elil !JIuo~~e ~ClJRlmuyt: I!:ulililexmili" pj}' m los ,iI,lumli'iJns ron ('!il fin til." ~'n~lm" IqUi!! liUS numl'us conrn::imierilitoiS ~n siCl"~f!e .. tiivlo,s,

Pur .10 ru:J.l!!rlor~, e~ profe~tU.f cld~ffl rdll1il~il!).n air sdbre tao .... ijM.izadfin de las ,a.c!liviciade!llWU!e' p!l1rrrull~"u~ ~ ~~ ~U~ltf 'c!.m~~d!i!mf'ldo 13.5 ve:nl:3ljill.5 die:, lI:'eru.rrir a mas ~,l:n!ci'il.m!:S de i!!preJ1ldliz..ti!je OOQ'pl~

fa !iva paltil WI d~SMro~tOI intelM....-_!!!!!!!!!II"

o la IGilll,li;dilid Y ~~i.di:lld de 10::"JII1t!oCim.~ntos p8'Jtine!1Jh?,s d ~ 1.010 oDnttal:lml,"

I!ES!~ ~~

ural ¥ em_()('ionftt Entre 8i~'ryl1'l~1'i su,geren iills para Ie'! d'e8MTuUn de m~'~odu de: ffilba:jD , llOPl'Ifitliiffivu riI1L!t1diOlllflr~IliIW los metodas de~rmlll!1clo8en Esmdos UnIdo15 e I',rfliet Todos 'l1en.en c,(lmo dfmonl'inado, ,oorru!n el hed'ilD de que eol plll)r~ll()r urgdnizi1I .ia elase 1M gruPi)S de ,apnmrliUlje dl1! 4 () 6 ,a1UJi:1!'()~t de tnll: rnanera que 'rada oonjulI1llO'inl!f.:griJ un miciwgrupo umtru d,e lit elase tO~Jli.

lLu ~l1t r:imignifk<ll' que hilibr6 dlieremtes, nhr,alp~ .. dip rlWdi~, mi I:'IlOl, d'lW vel UOutl'C(lntimi('o' Y oLd'I;uE'al~. estiJn dO:l11lfe'fld i zaje. I'!lle., C~ I'mu i ntegl"illnW, rena!! e~ rnicmgrup y, J sU vez, e'l grul)O en gttn~ral.

El f!j;: que rIIMJilU(l cl' 11'11- ~1ft" coopef1~UPQ f5 e!' misWlio~ gru p.r]S Irderog~',leos dl! ahmmos hl/erdep.r1,t,dlef1 It'S l'Off rt5fN.:l:EO ~ 1m objeUKI Ii' alclUlzltf, Iii una ml7.t:!1 (;0- fm~1l' dot,ufe el f,ri'lo de t:lld/l U1U.l lur('I: p~{bb: It=.~ ~~f'O rM o1rfeHw

Imnill. ~fll' sihlild6n es 111 que !lll:TZfI. (JI I,('J~ ahmml(l.Si 11 ill h:rm:-hidllr,

fN'if!PI'Cltmdo ,los ,WOf:1!S().9 '~i-mO$ci~ir.'05 que tn'lrlY"(.I'(mfn lit co'lljheto cog;. niriw q'ue proplr::la t1J qf-ru'la!~~il!

m,ifS e/'OCtiw. .

rol" ,SLI pltrh:!. Jahn:son y Jolmsoll (1'980,1986) hBicen las reo cemen dg:l:'ioJlles !>iguier'lres 'para qr~e e~ rl.fl(lft'sor ,e5truc1um las aeLi v:id'Olde:;, eSC:(I:I~res en .C'Omti:l COQ~ pf!r;!ItiY _:

I. &pocHk:ar Iml tib~I!'1'i "'os instrucciurliJll, de eada lecd6-fll.

2. Sel\ett:lonar I:!I ~an'llli n d'l:!l gUtpO :l'l.'ias -'propmdin p3rn ,l:il.dOll 'lecc:iOn.

:1. Ten' fell c.':tIernrn la he~lI!'r'GJ,~enelded de ~,os ahmrno.s let! ead'81 t'l;rupu.

4,. ms(,ofll;!r la clase de 'fotma, que Jos h~II!1J!!l1'flnb!S de' c3d .. grupo es:~!!n [urues.

5. Pmpo,rdonar !1ITI.1tBMh~ aJliI'Otpma:(l5 "J/o su~ de oo~ 11'10 lillevrur arl~l!iln~ la, bw'~.

6. lixprlicar ill ~05 lIllumno~ t" 1L"l~ reill y el tirpOI de eSfirl1ctJUJ!il coope ra l!iiv,1i! ,que se t!s~ utiUI" z.ando.

"1. Obsel'vatr la!l int~[:acdi;lln", entre alulTIfIos, OU:trlr objero de' ,e:o.ncoer Iquli! p1rob,[emlils !l!!tI~ cuen:irnn paM h'abajatr COOp i!!'~~i,v illme!ilte'.

8, lo'terve_mrr 'como "cmnsejll!ro" C uiiirM:lIo iiil:~ ~'TLI po ee enfre:nillr~ CUR p:r,obl'E!ml'lS y par,a odellroTa c:ad~ WIllIII'l'J;]'ante respe,l!tu iii aquellas hllbUidildu q tie lie perliflitm mmnrErn'lr' Mejor en If I brntb~jo coop@iliil'llVO.

9. EVl'IluBir ,IQ~ trillbajos drd grLil~ po. 'tmt.n desde' un p!lmtD de ViH,ta glC1ba~ C,iIlI'IfiO en n"II~cihn con hi. , apuri~d()nes individutd'iu de cada U!lll' t~e .SlliS hlliegffil\lt " erm objem th: ilyudlldos. si fUE-fa necea , .2Ilr~n" !'I: [likanzit r me;jores ni,· vides de p<'lI'fdpaci6,n en el tl"upo.

- -

I fHBIJOGRAfIA

- -

Go,II, C. 'I LQll;lmilllJl. R 11Q!M) luterac-cl6n tlntte ,.ll1i!jnl111;!).l "pre;n" di:l.i'lje esmlnr.

En C. cun, J l;'a~aid~ y A. M!lrtlUlSl I(l.ump:l!.) OI!SaHiDUD pl!i,Lcnl'~ iSlCO ,!!, Il!dlJliC:II:'i6n. Viol. np.5~· collugi.i!J dll II! Bdl~!l'lld6n Irpp. J35-Jsa), f;.iladml: AIi.'In~ ,Ed ih:rri~ I.

Go1l., C. y SOlii,. 1.( 199fl~. r .. ~ Irntpl7'tcrii'in pl''O[e!;or'rll.umnrl !;Ill I!!] p'1"n-Ce&l d· 1o'1l5milnZill y arpn!l'l diujl!. Ell C_ C~lI, l. Pill!ldo, }' A ~'1~ ~h~ (crimp!!.) rD~~nolilio p~ilC'(iI,6gi('o, y ; d,u.l:I!(jg (pp. 315-3,3ij1). M,ll'Jrtd. Ani! nza EditorillL

Deutsch, M. Y lH!omMl1 H. A. (19:1'5). .P'S:il~(Il.o'Siil lE'dm::IJII.iiY,II, dl'~ p~n-. Ce:f,Q I:dUtillti "0. Bue!\I)S A ires:

Ed, Pilidrffi"

[)q vries, D" Edwal'm:~ K. y W 1'1' , ~_ P 97 4>."'I!''l!'l'!lS·guml~i. ItQ!U~ Jl.affi'-lDlt!i .n ~h", !l(ll!;ii;JL slud:il~ el iSlilfOiOIU; Effec", IlJil llCiJdft<' U'Lh: i1i~·hi'IW'i!fII'I'i!n~·, ~nudpn~ il t .. 'ti lud,iIli" 00'g,1 i ti\l'~ b Iie'I!> "'!ld dmi5WCllll1 C1im .I~

J!lbn' Hopkins Unl"'el'5ll:y. Cooter fnr 'Sixial Orgi'l!IIIZHll!m n' School" iitl.1 lirm.J1'[l!, Md

EcludUIl. C.}II Martin, E. (J9!lD~. In~er.lcciliin. MJcia] y Iprllnd i ~jP,

En 'c. ColI, J. P.l1]~dt'l'S Y Man:lw:.i,

(COll~ps;)D,i!511lm1 HD psh!!),I',6,gi· n }I ecllutmliia. VO.L lU Ettu a;. ,dj)IiI~IP'~d::d" (pp. 1'19.67). M.1drid: AnlllUA IEdh'OriiliL

j[lhns:on. 'D. W. Y John5O.fl. R. (19'.5i).b,otlmi:og to,BCILh{!~ 0I~11d1 aLo.u.e:, 'Ciilf1peAm I'on, c(limr'di~ Hun i1'1'1d hldllvld.1JIilJlihUion. New ] iIIt:llil)' ~P\rentlce ~ llin. :i!tI lje'W(lod CUff!'!,.

J(lIm~n. D. w, P 9:B I). 5'I:1IIdienl...slu,d, n1 inll eRictiolllll: tbi! '!'!~8ruec. l~d v.:I.rioabt iIn, 'l!dl,l(3'Uon. E'.diUCl'llltltn.~ ~ R.e-~~.r'thcr 1.0, 5· in. Ovejarn,. A. (19'88).

rsi~o~oSliOl ,9i:i&i.a I Iell ~ 1111 ~du.C'.~d6(f11.

Em'ro bna: Ed. Hl!fd 1:. Clp. X pp. .Z49~284,

INTERNA,CIONAL DE INFORMATICA

La ,d'l,J,lJaj~"J. €:tJnstitr(l;ye ",U,I e'V'era; qat! ell"" dla ,cfJbrr;r I1UlJ'fJnin:ponllllc;HI

en todos ,109 pr.ti~fI,~, por ,C,flQlltt' lI:iSr .11 fIles d, "ida,J! iUitida oc:Jal tJf!lIei1de.r," "lrJ,clld de lD tll~e ~~t'etJm(J_1 ,Ctt-p~"lS tl" olC4:lJmr en ella.

La Unrrv9,'ijidsd dB ,Pmar dell Ril) in!J~m a ~sp~mal:istas y pliofies:ionam51in par~Qip;B;f ell el Tanet ~ I1tenl'lci Qr.tal'1lIe Ifill.QrmMJ,~Ed..uDMii'!l,B dQnda:. as- Id~ba:t:ir,oo trabaj,o~ de Lo's imel!sJigadwi'es cubanos-.y ele ,otr'O$) paisOO" :parUcJpante'B;

TEA1A81(JJ::

1. E~';eflcWt:!f.dela utlllzflaion_- de Ill. GfJmp,rtfBciiJn dila ta'BdutJlJcwn baslca y media. 2. Expet:ieflcisJ!kfJe fa /JtlfiZar.:i6n ,tie11a GOm;Pl!tacio{l f]n la eJiuQac!ol1 flUfJf!riPtt.

31 O"'SIIfllrJl$fiJJ tJva/ua.Ci(ltrl $Jl'lJolllV.fltff ,fKt""Cll,flllQ~

4'. En5Jl1fitln~?t de' 18 Gr1ll1pula(JiPrt,

5.~Cgn~~1 y sval,ullt:Jldn riel J!XOI,1fls{Jld~(:(Jntr4l

6. FOfmsciOO de fBGld'fSfJB_ fjufflJ1'nllS;

FO'RMASlJEP.Q1J'T1CJ'fJAC1(j'fil,: .

A f:rawsde p0nenmas, pQ6te (90 ~ 70 emll}l' 'otmfert3ncias r,na:giislra!,I.:Hi rat" I:nij,sas r,MDndas.

,F£C#fJ'A;

1':2 ,all '1',4; ,ae ,fH.r],tJbre de 199:51"

TRASAU:OS:

A t1tes:4eJ .3D de iUtnh~)' de 1 SJ,g,!]_J J3iQltmpil~lade~d,e Uwkl ~ nQlmbr'G )I' ape~ tfltl del (I Qts) 81uwr (,es)11 j n~~"tJic iQrh ~ d ir:,e&.piOn y pa~:a",

fN:Fr(JF/,tt;S E tNSr:RlPQ1(J'H:I!S:lanet In'tBmaQienaJ '. [nl~,r.j~IH EdliilC llva' I NFORe: _ "B$.

Lie Aau! ROOf1gU€!:.t L"WinaG lJnivC(~~ Cl!t $iI'if'lill' dal;fHm tllil~rwroe'f'llQ d~ 'eliHtl'Pl!I!aciil 0,

,M WI.j1 21ll)~ ~, F". i0'1 '00 ~inBJ "O:el R ie, cytla FaIC p8'l ;]·TEi(GX· C6312~

E· M~'ll.:' Li NIV'P R0TJ N~ROO_, J1: U.

• 1:,._. . ,/ ()j~;/

ILU~1 1"

'"']'~D p:reK'ltti1dl'l pDF el ilUmr ~I1I,el In 'En· Cllonl'm JI:m~ru:I'Il!l"h:a~D dil' ~ ~Vl.'StiE'1.ilInt~es de 1112, Comufii~~dttil. IlJlilh, .. ""idild Aiuli~hiiQ\J_fllol dll! &~i!,II'I'I.'. E."JmM (29--J-O Iwvu y ~ -3 J~dff_l U \\193).

, .. ~b;;!r tUT t;tl..e Srud~,' of [C'OlMI'Iunk:uIQ11I imd Cullur..:,. 5t lnuli:;, Unj''Il~liy, BI. ,1..J;lu;ii. UM.

L ,Il CORluni,cadfm. WU pi:llil e hili uls~do deB~e 'q[ue el hombre . pud'o r~laC10nlll"Se con Db'o5 humano!ic de una fomma ral!'ions'l,

Usa b~ como hiI1ed~Cl.S, GJUiPid~ IOJ, danza,. la mUSlQl. el 'I,mbu' •.. &tus eran los cllJ'lall!!s IITIIId:idnnah~s pa[rill I~ tr-an5m~b[Ofl. d!:! Jus va!I:lil"1ils illiu:e.sLrillile de cull'Ur.a.I'~ig~(in, ,eLC.

fJ_ nombre de comUlilllca· citiJil ,WUpa~ dll,1a dB ]W4. CUfII t!I. ~ q~ ) p~i~r y .15remalizar todo I ' reladonado 'con [~~. e:speeiaill~~e en. ell'ISpettrl fflIrt(l 10giw. H[lY foe ~iKiJE! pmcliclll1do en mudms pMles, [~pociillmeil'~ en ,1~lJni,lril.", iLH'tiM. lIJl'iglME"IiIlilI. Otlll3.da; AUliobalilJ, Africa Y el, 5~t! A!iili:tim, 'i ~ I", sigJJe viend~o un~, gAil utilidaOi.

Pil:Hl ill mi ~mo tiempo he .. Sl:! derectan f3JclOre~ y m'iilidlades, que c,'b:ligan il ~" oomunit:acion WUP,,1 .. abtnrse a nueves horizonltes y exjgendas. En 21 prt'sefl'~f! llii'.lb.ajo "Ii! pJ'\8Jlindl;! dar una vi!li6n en c'Onj'lJ,Ill~o de]a y,atJeOa,d 8ctua~ de !ales m(oque!o d[i2 I~, UJ.mlIDtcaci;on grtrpaJ.

La, l'urnunkad6n grupal, moderna mas, :si.li~eItllilLii2'.ild~J hi - ,t ricamen1!e ~ 1Il!~l! m 18 decad.a[ del 70 mte el d.esM' dl~ :lnn'~I~T1ella~

bl~ P 'rsOrnllfi, ~rn.;,l:iludones. o:l},'1Ii· ni.mciol'lle,oq y grupos 'pupruale!i, \~jv8melfl~e interesadcs en 1111 :9811.\rOl1~Uilnl<l, preservg~itJn Y e;Sll:imuIn d'~ ,1CiIf:!r1IDS deredtos y valeres ba.sicu5 htHl'!illlOS. Lsi '~I)mu.nieadon gmplll se hH de:.s:arroll'ado esr.~i!fllmE'n~e en insHtueiollB."l, y A10Vimiet:'ltos de A:nl:@:ri ill 1.3,", irnterresad.ocs ~f'II la 'transmisiOn de valores, come los movimi,entns populllwte:;. ~i!l;!lI"tDi . reckl:res mas d~I"!'mm[w, y Pf'ogt'ti~st:ls de, 19h:!~

ia, algunos, s.edo,Ii\I?S tiChH:atlv(Jo~; p'li.les dieha ((_Jmu.nkadOn permire qW! los valo:res pLilletr:e£l " pmn~ dan mepll'. EstariO!ntaci6n fun~ rJJiI mlm'bJIl ee COIiiS-efi'11 hoy d iijl, Y qlilWi auf'! deba mbnlli ~1I'l.,.rmYOT hnpDrl1l nos par Las caJacter~stic.1S d~ !i'I[oowtlear aCIU,ia!.

Se podti.a pr,~"b'!rJ C<Omo hipl11::P___.$i~ :.;;i .,jJ, oomurdcadOn

grupal'l puedc segulr apurtandu s u gr3!n~to de 01 uei O!fl a hll prublelliU'iKcill ·~m. PHl'1Kerla que la (0- rnu:rUclIJd 1'1 grup~W es I.. nllb Ind.iJCI'I!i1!ill par-a qn~ los peroeptures £ldaren t! inlp'ulse:n pOll" sf, mismm lus '~riJI~u:r,es ,q;Urf reo Midll:!,U';e11 ~ humanes, La ,mvl!stigaidnn'e d(!muestT-an. que ~pecia Dl~"te .00 jO,\frmes a quien~ h_i!,!:ltm m~:s; cru!iO esal sus jgu_iI1esl Joo Q'I]e:mbms die

!iU grupo.

T(,l;(~Tg IJ ~IOXIOri Edo..;tQ~11oIQS 93 AbnIlJi,nlo 19'9111

Mocl:\o, se h..'}bla hoy die La crisi~ de '!!raJDr6 ICIiI gmru'.ll. Qu.iUii~gu~ nos e'](llg~fen. fet'o, ,eI m~,l:'adD' jUllli(o 00[1 Iii empmsa IP,ri,wda tl~ ponder) II{'I mOOio (2'* pud'IB)' condicion:am a los pe,rre:p'l:ores dlfWl:'ldle_rild.u 'elI'tre 'eUo~ Mill serle de 'valo,res anUvalores.

Li'H., poliuQlS, fletll,ibeflll'eg ~~U~iiI cn!1lI!"Vdu dli!1Spoli bizadbn. reo ducci6n, 'M Las, acl:iririd!lde's d'~ a~otillL':ii6J1J adopci6n de estra~u egoism.s. ," pecuWad6n, IP sivi 'ad ante lal in~uslidili; un cred.e-rilile ind i:vidu:aLismo 'I fI,l.Iltorniz.aJ(i6n. f(JI-' :l'Wi.'l1I"tad:a: !por los .miSaI.os ml~(U.m •. Es pO mundo dlUml:l1itd'!:J por em 'nm'lecia.ll m • eI 'COIUU.m.i· m()r. -W lhedolli8mo, lEi FclJ&t ~ibt:'rtad. la competidi:ln pilla Y,e:r cru:no se goa,.. IlUI mas .• ,em ego,i:;m!), )I t!'1 d~oo dl:.!so:iOOid-, del WU.cr,DI. ,Hatn entra~ dill ~11! ~Tisi:" \,fjljrUrnl:; :fun lamBnm- 14!S; 1liflmO la O]i:dlillli:id.ad y !1.'. !:it:rviciu p6b~'iw~ !mbre los que se ba&1l!!1!n ~ofilt::ep,fj:J hldrnJLnl s ta dela vida.

Hay una d ~h]2lo'cion !lJni\l'I4'~J ,romD 'IB ,!jell "fln de' ~~ h i~~liUi'iI". de les ~Iblp.~as y de las

~doo]ogila!i'i. y Wf'.iQ!I pn!l;1fIooernisO'\(! ,que -e extitmd6n len pelal sabre 113 JUvm"llud.lrlduSi,\r-' e' Ilj,fllbla cJE'!' ~ m.!imerte de ~i po~tl~ ca: ,e;l. IiIltiO'llo libm de JIMn~MBlri~

Gue:henno sa 'Ii~u'lar ,La Fiu de lu Demomnie. Seglir1, t;11 ya hill d i'ipW'lXicln l'lit';[a el conrepiflJ de I]~ bertOid en:lmdidiill COnl)£J e1 deli\ed'lO de Ull'iill ro~!'!Ctlvjdad !ill crea'r so propiD d~tinn :y a dan;e un gobhtf1:1l ~llu'~' e.l(p~' una vo~pf!lad wfec:tiva. Es dadir. f'U}jj,I?S:lam.ol'l q uedillndo !I~n Lllieda<m. Y If! tirn't'iI, idrool,ogi:a merte ,que quedill I S I~!I dRI mef'i'ElrJo.

POI:' parte de las ciemcia:& SOCiM~ W'lary n~ri~iitI dl:! .IJtJ5 p1lnldig ..

;" d' • • dI -

mas. 5 eel r~ una ~nrap .. ('nl;liId

ptll:l;l IPropool'!'r pwyectos aU ma,H, a, que llenan elvaeio dejado PI'

I dli!l"J'iIWmbe deJas, idmlogiM, lUI 'milI.l.idad d\cl !iloCiiaru~smo.

La in8uenci<~ de to neoli,~ beral va sarand . wi ~p'if'ilu crill· eo, POf~~m;p.Ju~li.I ;;u::liiwd hada lEI :publiddad hn, '('illfli1lliiaJdO !ill)Sbi,nc'iahlll::!lllt: dunmb: la u1tim:<l. decm~ da, Ahara hay m "nos c.riliddad haJdilll 1~- En ramble aumlmfil, -I n~m de· UbflllS d e t~XfO pf'Oife..' sh]naf~Il''s' sobre eilla. Mj5J y nws genie 5e sien~ atrarida hadal Ii! tit "il:'lduSlltia dellliUidopUbliko".

(.Qu:~ mill tlme la oomlllni'mct6ri StK:ia1 ~i.va ante wste cfedm· lte d~te:rio:w de v,a1 <<is? ,Lo!. medi~1l;i m.'.~v[ 5 si.C~lE~fI la coaiente neo.ljbemI~ IIa j}:li!iyoria ~ rJli!J1I1S d la em!ptI'€'Sa p:riVf)tis; y ~Qs;nled.ii:ls pliiMims slrgLl.en la po1iti~ dpl gObiel'~ no. La lieI'visi6n Sf presta a polIMiz.v filS wm'lS. Les rnedlios lfl'UlsiiJn;trnnBr'l bondade.s, Se rW.ltl!ll en oUos e;filllll!!rw~ pnl, m:e'1-:Ur.I'~. Peru ~ Vea::t rse ,dmiil de quI;' io", medi(lS, ~ OJn~lu 1,11 lV. J"O'r su

69

~. '~ .. i!j. nm50:n MUY v.viadus~ df!rochoo h~J'illJS, .!!iI HJr:mI~ 15 de ~a ~Hdad, jus:lidilr los pmbJel'l:li1i~ de ~os nusvos a,"~Jj)re;,~ii!l~'~ (mo.vi.rnim~us eM]Ij(lS @' ~l1!.drgefil'B5~ mlilljeresl OCO.liOgiswJ movimiM'[O !llunicipil!is~. n.inoo l-mb.aji!:[;h::iI:e5 '~d~ la '~!:!In!t·. p~ue!los y me!t'l'irulois enIprQsru:ftcs. ONGS}. Uru!i dl! I~~ nl!!{)e~idli!idlli!~ Im~ Ii !i!!lltid.a:s. ,m Almericli!, Latma es la difi! Fo'.rilaJ.OCQr Y FEll'rftlcdo'f1lli'l:r ~i'J d,L;!lufJc1l"aeitl,. li!~irll'liiJ'llilmliu l!Ic'ti.tni.Icl.~ persenales y (oti1lllt!i:fi[!.s. .EA llIpre:ndizaj~ ~clmi(,lfI7.il '~n 18 baS/e' de las i I1stituciolfl..eS/ !p'ues aN ena 1011 fUQfza. de Ia :sm::i~ad. ~ o(llmu· rnit1'(u'i{l:JJ1grup~~ Hberndora se ha-

~------ -------------- r«roloqr~ v COlTllJn.lCnlf~dfJ fdl ltCol;l'Jo'j 5?3 Abflllj~tQ 1994

pm pia. l'Il'litl.lLml~:aJ ~1tl1I ~O!i lIlj,s aadl!t;;~dP.\'i p~ra 1<1. b'a[u~I:s{i6l'1 !~.e valores [on sus QlIi:lJ!dedill:b::1S 8(I~WIilleil, de !luprr.l1iciMidadlj(l:i:poc!aal~ 'hlln(IWlll' Wri'l8m .. iCl~lisr'!lliO,

Por c tr~ Iril'l r~ff 1$1 g,!Wn'!~ elon actual MTV I[Mrll:s~c:a y TV) vn"~ ~l!I fIIu~va. ~",dmnl de i iii i i'11\a~ ge.n. Pero Ia j millgen es s~lbjetiv:iIi.. 'I.!m{'1ti"'.!!!.o:mdicin~te.po1iselJl1i~ 'Cil y lIiVIen cs de I~ ~6n.

f,ijrr !:iU par~~ elp~Jirep~or. ill. ImOO~!81~i.za.r ,el.mens.~~E, tIiJIlI b~!!1iI f$tl\ cO:[1Ioodon~m:IJl)'po:r ~u amIrIImte y :S.UIii I"tHIe!liid,ade:!i," t COnde est~n Ilu ab'lII!!~ iI1<i!'ulllr~[;i? Cen 'I u.e ·lipo de l:omunkad6m. Sf pu~dp. ~"hl"iiI" ~I :perICi!'p~M fI !;I mit5mo de ,Ioli!i.n'~e:n·~o!lii. de ser (C!fII,{lri<:~oli"l~H;ilo'l' $erii nee~uwo ana]iZMr to s model.osde atrmun ic;'!ci6'1i1 que Ie :p(lr;n'lUan al pem:. c~pw'r ejiil.il";(;i-rncr IlI'IJl,S ~a llia,~ionaHriadl, ,':!ira 11'10 dej:an!.I! Uevail' 'l~nto pot los in.s~i!'!'lo:s y ~~t biil]"!fIiO~~U· :]o!:i!les.g;o~ de laImag~rn cnn [a pn IA tiza,dli:n de los te. U1!1ii15.

Cbt'tiro dd amDiw de '!at':!)mw1irncilm. scx.DJ. 11ili .~!ido iii eomtllll' • de 11 w~l("~ fi:l~ti\·a, ,~e 1iL'ilI.1il de .~er a6ilm· dllenos (j1Ji~ nu ~I'I ~:t.Clusiv:i[1i1IlI'l]'IUl de Il\:llaD. Ihtimamen.te I'\elia.doiffi'tda 000 eJlJ & Ia La. mra."Iururnril1n G,l1I.IIpa'l\. UIliI, oom.y.~ nkarl6nmi1!i p~ q'!U~~~. La preid~~ de tI ~ !.aIJ-. I~~, de: m.ve.:;,U.gadL).~d.e lia wmtmbdOn (.i\lJ\1C) aoWa. dl1! pedi~ l~jO& deiJlll'ali.~oiWil sabra]a t:~)I-m~uniOl!.C'iOll gm'ltlp.al

.En ,..:I ~Uildll'O adjurnttl Si'!: ~.iC1t i!:G!1Iillgiin debdle, iii. ~ ilJ~tm;I.'iV'iJI, IJI!I'I ~m1lipX[l' ilcrnill'~e col'Ii'iunieaor5n b'Tllp<l1l, y 5[' saean al~'~ I'l."f!> condu5ione:; gencmlel!, sabre

I() ---ILa c:omulfllc::a.c:lon, IglfUipail mode-rna Y' m~ls .s~temC'Jt~adlil h~s~orh:amerrfe s!JJ'f'ge (iinle

el de~eo de .sal~ag uCllrdct PrElSElNa:f 'V les~imlJlhJllr clelios dem:edhas Y' \l'C1~~a:res num[l'liI,os bcsicos.

'~'!i~. Mis (!Icle~!aJJIre, se esbgza Ii!, valioo~d. de 'si~u;iI,dol:'les en. q:"U~ :s(! dollhil (lClmuniatlcjtjn tFfUpMI,e&pe-. t;liJlWrne~te doo:tw de.1 mru:CQ die la COlmWf'l;tcjlId6n popuiar y alterru1llh V~j. )1 se indican los punws dl!!' 1R com.urucac:ioll gm~p31 IqUI!: a.11l'II@iI'.i'ltin ~F'!am,v9tiigaci6n U~k!!':igf y 1lii!i!i pl!edUi.

L .,.,"

,3, co,mumlea~aon

g:mpal e:1l. el .marco dIe Ia comuni,cad.6n popular y ,aUemativ,B.

li.1(n~luniaicitlfl, JUU'p.~il Mciu ~ Amfu:nca. 'Law. ail mimIolimnlflO~ 01 qlJ{i!.'ii ;n;n~e:!i,.!i]Ui?ll (I)n'lwM.m.e.ifio popl.lla!li'1 aillem3iliv!!L deti!otm d.e los. Oi1!ol,ltwri@l~WS popuJam y sooailes. 1F~!erQl1 doe rrwvi.miit.'ll:l!tu.9 ~m.aVrims y romph.'!:l1ilIlmlanoo. U!S ~ClSii!S; 1M. hAbIilR! ledtt.ado f~freirre al irn;iciar los. pro~~ decliI:ndmmci.6n.. Sr., .. ~ el, ~,la $I~I('J<gr:!l: !.1I1~O:l' a b:8V& de h~. C'tII:rtl:w-U.cad6n gru p~m: I!NilIrn.e ecl:uca ill. narJie. N~di,t!' ~ !idiIDCa. a ~I mi5:lTIIO. Los hoWlbres~' OO!l1CiI!J1 ill b'av~ de SijI BfllJlort1l]1". !I.E! gli.l,I;po, es J~ (~~lUlia educa:tiva de [~ ~::!<e'·".

- ----

La P're've n cl 10, n del Si da

(U na expe .. ieneia die eomunieac j'D"r1 gnJl,p:Ed),

IClg~al ~.real~d\:i'~1a ~fI..-~iJ ~srab;1i ~l'JIIlfllWilO porrlt'.l> i;l'1!~.!! ~'mu~ lII'mxmM:l!III:I\J y ~~~ E,W IId.dwI ~1.,20. Perle~ III ~QIlIIJI'1 SUf«JeI ~

:p, 1.IiI;ISlIUl. ~~ VI'I .. 1labaI .... 1riJg ~~MMI ~!~ra.! ~.~ t;Qbf1j ~ ~ ~, re~~ ~ iii StMd~delli'l~ ~irl~lan rm~m __

Ui ~ucIiIl!I~ cW' 1.111 Br]lEql,lB ~ g\BIr.d!, '~ Hi G~ ~ num~nr~ta, .a 10 IlIIJiI 00 IPI'UMnlilJil a let ""ucnlKm Icihf,c II S~[lA. ~B, !'Il~Isl~ ijme [~i1:1'O 2~ 19iiiJ~ .haba l1a d~lfJ;:~~ SU, ,~ril~l~ p:.iU',:iPll'I 11m ~~Ie ?iI~II'iI"~ e1 tem.!I: "c..lrno debenKi5 en~oiiI!i n~a>~~~! ~~ el ~\ro' lecl11li!~ ~r """1l&:3~!IJI ~l£,* scwe IDs ViIIaIes,k!s, sS1u di'a.r1~·5!).11 mi!~ aClNcS ~:r:I.mlfOOl\lO q,'illi IWJKiiI, p'IIfoC iIslnc'lin ntiln m~r t:tmlllllldlll'o'a·. E1l1tinno lIm~' Wl\fte~'l ~!IO IQ.~ ~I<lJ'l4a$ GN1E!nlcs dc' ~u::;!Ii:J~~ IiQ~!IlI' nQ. ~1m~ldlll1lll Ic.s IL'SpeGtoiemolM ni e1lpare~M de Ii S1L"MU. P'~f ~u pati:O rmadit!:! mniYag ~w ~!W1 d~r ~nrD!ijll'Ii ,iide.uwcc hmiti"d~ a dlir d~to!, rn6d1C!O~ ~ 11'0' ~1l'~ 1I.~IIl~IX!!. §Om!! Ir.vl~1l " eli!/' d,~ho et'lk'!q!fEl. EI.g~~,~ I)"'DI ~ File-' '~e..o~~ ajelQ~ d~ (>::munt~ gl1!" F--'kCM vv.1J.!H )1 ra!D1!S'i8u~~3'. !11m I~D~ 01 'liillitl d"oJ Jl.miO d!) 19~3 FWl dll ~anCl$ ~,~te5:

~ ~ d[;;; I! mli1~J!'I )ovi'1 11! !l;1I!l!!JI:lUl;I WI iJ!j,jJc le,.cI~ b ~ liana, q'"J(I Wcr M~ DJDn ~ i'lSC:Uth3 l'l ,Ui ~~, C:im~~M d~ ,lea. .mI:~Q:j_,

.' ,~~~' 00DIl prlroom r.~ roor ~ mhmtlif ~F>I Pl:g~ ~00t!IJ ~ t.m~. Dll:~'S 11alafca. qoo !;;:s ja'llL'W r1!lft~s;~" \!i0',~ ~ If>L'lkrI !Q!1illil'l SIlI3 ~f. ~1!e!'.(l~ ~~l'1U es'!!!d~d'O!. C! ~:I a'~1 HLI!:<ItOl 01 diu:lw Uf1iI ~fffi. ~l(l" ~,~ ~ ~~ Ia ~tl 1M Finc;paJ~. pre11lna!, d.~' !ol. t70rl!o r;~~ ~bfQ ~ISICl:A. ~ ~~ l1~l '1l'c 'L~l~ll(lr ~~ $1 dobfil'l ~ nil ,arr..lli<'lr IU~ ~rjPJllID, ¥ ccnCl:r . .::llL Timblin ;Qmi~~'!il aI~~1a! it I~ !i'J> 1lJd'f~nKl~ ~obra I~ ht~ wua~, '1IIG161~'par rnIlId:o.iil smA,:ilr:ra iXf QIti.1~ 1000(ln~ 'qW ~ooel) ~l!i ~ il!di!:~ por,!IIruJ mi.smm.

'. S!! I!!qLllM<I p!:io'·!§;~te u~ ~ 1im1e ~ apefllla,. wnriarlZa. $'OO~ tWd V ~, ,Eliti:! 'ie bgrli w.;r'!oo ·lIIleJd~r ~ widir ~oS"I~ ~ 'Que I!)'~ t;k~ d)cen .~ ~I ml~t:II.5'. ~..iI IfIf,IjJ~1IIGI!I del ~lkrr rt-1.1 ~r ~'~Q,I(I III ~, ~ illallIIiI' tri:o ~ IIlIlX81

'01Iioll\'c e~ 1:1 d~ Iil !:.'ilIK:IQnDilI1C~ WJIiN'J~_,

'. .~ guardar ~ PI1V~~ eI ,edu· ~M ~!!t!~, IFnN!lir ::.. ~!i;! I~ ;la5E! ~Ol IfJilJdil ~pill'i~mM~ ~ pc. qUlilnoJ gJYp<li d'~ !Tis ,o~'ilrc. PUMe ~IM 5!:!bf!ll~.= ~ dad Y f.iI ~Id'~ !e~1l $Q'CJO 19 '\I,!!I I'll CIol1~ ~ ~IElR lin 13!1~.U~ 51!!~iOO i1 fIMiIl"Wad~ (I pl~~. ~kl '!M ~TI~;:;mi!l~ a 1~1r.r tr.:M.!Irdllll';l'Ild!ic q 111. 8 olga BIlL

IA ~es!&lI!J.'Ob"o! ~,;

,. PM!Ifil pBlrn: &P'J'~ ~~ a,nra. 1'aS, act1Wu' 'l COIId-..r"JmJ t:'tiI'l'IIlr.,~ nrcr~ St:! ,,"11Mlf~l~ U!lUil!!!'ll,g:!; ~ PI!guni!l p.!!1:l!I ~ ccliSl!itJ~ ~ ~~ 9I'1iPlU. tClfMI:l9 ~Qmp1it!1!~ do :~"Q ~5, 'que p$f.~~ caml:l!llpu~! ~[ i:l'R"dI1~ 10$ cI1~ m p!Wi~l t1l'lIiMrW liIe~i!nrt:i'il dii Iii kI~i;g ~brt'l, !if 8Atr lIIi~i' de!! rrtaWm en D como IJlI DlIaaJ l\ij'O p~r' ~ll'nal? ~EtlI[lIiB ~ d!! rQl<!~~.iI_' ~ :i!QllfUIIW:l8J tUm ~ pen!> I'I.l!i *tw hl pOOIoran, ~~I'I« a(gUM !»l~Wlna ~Mual ~¢\, ~.Ira 'fJDi~ n..{l! flll'rnru.~, Iidf~lmn!!'=lr pi" q~J:I-S 9111l'l1'"~, un mill'IM od~ ~l!Ima !i11<pt! ~r-~nkl h!J 11!,t1"LiB!l1a! ~ 61a1l31:1f~ s.>r 1IE'h!Tu; d!~ ~ r~~ ~;ama~ U'l. 1'I!~'PlJMtl.~ ';'olf1l!fQf! i:I~.'C1l:In'O! ~ '~l:ImpaOcm~ d'u: t~fll~.3Ii, 11'0-$1'. ~~ IS ~ ~11fCr.lj, f n!3 prnei~l!WoIflll lit<! i11-eW .al51If),A·, ~Ia!; 11Iiffi'I~Ia,. ~t:Dn~ p;R al'~!lJIQ1 ~ I([~nIm!!S\ qlJl/l~ iii!;u! ~ irIJki!~ -a!l b ~ DM [[,00 Iotr 16w!ru!~ bot b~ [Cosslo:i' ~ga .. l'J.

.' .~ooa P8~ a ~ Ii!! S'DA f".ru~·J ~iEn ~ e!)'1II ~I '~ lin P~. Uft ~p:l~~, 0 un YIX!J!D ~a ~ In paud~. ~ ·~~uro". (1'$;«1 m~~ ~lI'Q 0 1]lIpJ!J~1Ii!!;m'''

· ,C\J~ 011 -Ill feS~MIiI~~ fvmidl" m~i'l1O;1 d's- t:!'!I!ilJ ~ :511Ui. !lslG ~nf IlO-!GNos? Ell ~ IS~ ~I!I'lIiI1! !I IXIi1I1l1!, II ~ull!Ri !. ,,11In! •. ~bof na'm~~7111 'pllill'13i! hl!0n!il~ fado t3. ra~-:i6n del S'D';' ttm II! !;orIU)!Wt!Bl,!ll._'t!I ,~Lk !prtlrn.I~J.I;' d~d? ,Olrl;l!!i f'lil"~1 £I;~ filS\''; a. la. ~aboc<m rMSIOA BI IEiif~ (i>!i:n 4~,1 ~:lIn [PIX II"!M.n do ~ W~'I~.1!I 1rnM all '!a'-9:~~ lo ~ FR1Uiil. ~~!J;31, lIiful12~:2I. CM'I!M1 ~. "~:m:J1 ~~ (jf~ ~~, J~"ioIm.oli tee), P~,QI ! 11:1;], lUa;m~ ni.3J m~l ~ ~1J MlJI, J~M 1&, HI!!il, LMd~rnl. 8 ~oom~ ~~itpal ~Slild danlJ'O d~ M~W'OS. Ir".alc~"lll'Icic pOI' ~ :lQITl1~14rI dQ\

!ltn~lonr!l f Slll'llmi DnlD" ~~~'tI. r1~ 'l'fun~iJd~o;, 'il'~(1 ~~~GIl'~ dill 13; l~mm1liBd 'i d!llih dBd'!~ ~'~ ili~larlii 'ililiWiil.. EI Irnp;alIE!ft~1 e~wmll Ia. p~'QJ11I ~pen Mbl~d.!id ~I!, III flDII"8Qlmglll 11m ~'5iL~ ~1rln, potIr Ql.mo frngJi ~ il'll pc'~ nto" ~It~ d~nd~.~~Il!~U ~-u~I'/~n~al r.tjlmmh'id~ a-e un iUlh 1J1~n !ill- 11'6110, MJ 1ln!r1liJl no ~(I ~ll~Bi'ltr'~ 1:L'liI. 'o'lil:iirllil III mldltl'ililiB, I~dill m~" P'L1'r~ Ill>ll liD '!,!'1~toriB en II ~ 1II1l1Da. ~1lI1tj!i !II SIDA '~!I~!!~dQ d~ ~t'i. mOl ilpf~rnd"lIllli iI ~Dn'li(jliLI ~ IIi· r;;glr nll\1l1!'!S a:~lni;l~ ~6~a.s. IP\Jr iJrtaJiiii~Sm~ UIi,;~nBIldo I~ I!S.IaIIJ ctI~l/;l, i'!~~rm~ mililM~. piII!I! ~ ~~. ~ ~$I'd!I lfIM_ "l ~ mIl1l mIJeI:'BI',

~ ~L .. '~~~da d II~!~ .. I 1101 ~/Op; rdOli! un3 IllbJ6'1'I![OfM:I0I1 tl ~ Iii,S alpre~ie ~1I,~g.a1'l11.iLtas d~ ~iI ~exu'~rI dell~ !llvca~ r raJ q yo !l" ,Iii ~!I1 tu fll 1i~11,I~1 ~-gdl~ .~pr;BU:l1II 1il~~Ii:l~i'lI clJ.ba :L1:8,lmb D¢ar g Ii 'Nll1rld~;d 9~ nll~l~ A~' c.:lm.~ I!. ~ubllc;i,d'!l:I C~!! :nll!;.a· l~d>!lrJ:e~, Lh~f !U.~ ~ r~~lvi1! ~e· mm1 qut'! Y~IIR(I d'~ I~,T II. 1l1ri.~, inl ~ I'ii, aC"'pM~{<DI" qUI! 'C'~I1!1 1l'~llm !.II~ ~ "C.cIJld~t:!~ Sll ~410 ~mfliJ' l SIl 1'IIl'S !lrlu~'n!!I ,~~ ·~CIQ·5~Xao'·. IlJj!iH!" .l iliI1llF ,cle 18 al~all"'il:kld. m6 li1 1il1'i'11ia, !I:!I~ 1"lJ \Il!!"JclJ! mil IQ~, hljl:lS;, I!~, ~1l1l' 1~.I11~16n d'ulild:!ilr~j II~ un lin,· [~ndlm i ~n ~ mUI~!l~'

Liio~nlJ:O.! tr~, ~xp!!!!l<t!I""'lQ $~ ~, [1~1 ~Om~ ~ ~a~n on 1;1 ,p~moro. 1JIi!1'Io~ feillfll~11!I II· MII!Ilfr::rJ"u V p(l:Hl.'I'~!!i [) m<l.! blet'l, ~'puedQ ij Ull'.Jar i;I Ii; ~a~'lIu~· i'Jr1.JI d'~ InrntYldUI!:i!i ~ ~~fl!dJ!id'i!;!i~

'. ~ all~ ma:G~il:!. m~.~ ~I h ~mbr<lll 11 I~ II'!!,ui~r d9 h,Q~; !I!! aml~ lll~ ~ !g(~1l11l I~ 'lIe,~!(i11 5rn ~m~ r' L.lll Ili:lip~rif;ila~m, d,a ~iiI "Illl~tlid ~ Ie Iil\U ra, ~;ldr'A II~v~f' ~ U Mill In'llBlllfad 111111 l'nIlQllucllf}

• T~ .. fJl>!llt;·AiJt.fI1Ili" £n, e~~ ~.1iP~llClii. '0'5. ~ ~r.,rcu' Iiat~ UI! ~Tlpulrni!D ~e 9n.JP« ~ 1!i!1;! mh b~n illht!! ihd.1I!du!il ~ pii\t .... d~" ~ d~ ~!~ t:.emIbll!ln MtIll'OS i!lfof~~Jl11 I!f1 Ii! E!lmirLl, ~ rugruro, ojofeleio jill ~O<. ~QJ'MmIBl: hmll~ m~ C:eF·~LJc:I!ii !9:\1JI!li'l . ~El !lJiCA r!IX! GMg~ ~ esml:iar' m.i$ (i)JI~!hllvu '~!.Y rri! ~i'm" d'oJdiJ ~~~ tCU~&~~1!1 l1li !~~"" lidl'! de ~IlOMabt1~ p.tIliI ~.II mlrwlioU'O"

., flIIlI"ll~iJ ~B IElf ~~ l~ ~ll!nQJ~ ID~" rleas l' prllcllrn~ C'lind'tR [Ii:!! YlIl'nl.!fI1' u~ 'n domauJI~o pu.

b~=t·&I.a.. lCi\:Jn~'ltin! !n!3ibw ~. d~$!iCfltaja~ ,d'enjlo' dG lin oon1iXIO dig ''id~, .ea1' <Mfrc ~ javomas. ,Q~II '~~~'I'I:I ,M ,m ,t;Df'1IMn, ~ IIMOrm.!J I!fI ntJ~~;t~ CLrtUm..11ar1- ~1a51 ~CUr!! 'Qn~~~5 ~, p~ f~ me ~ los ~~? ~~~, lSO~ ·105 ~ do1 ~Q~7 ·Rh~!.qo yt1l miedl:l' 'cm mDl1r' .Cim SmA, q~ omb~~ ~l.iO'.Iar 8OmPfOO1~m 1I.r.tD=.!t!L'!'I~ntll men ,qlliAl1 M ql;!]- 311;lfillS ta~.~ rn1~ ti1!Jj'M, [:lLlili 'un ~iJToJI\I! nomp.jlila;f(! ifll; w::o ~ ·dtto ~ntll d':. 11lI~~1Uro1l mSJl1dc1 ~1fI • .alii 1~ t.~. oomPi1iilU~! .~~~ ~ I~ ami~a<l. II'n l~ n~CCIO!u ~'11 I~ YI.~J, ~b~lca, lu' oamll'i~~ ~!:! ~u 'YI~~. I~' O!l1J$ !;dludor)Q~ ~ iii pHaIR •• , III c~U1IM BI'!'" cD! miWmon[o, 'I ,1;1 'frje:rli!l~ III ~n 1C11Q 'B!ip~~riIf::'"'!lip~elo. ,LE:~ O!illl!! II o~-er6~ m:blTllnlil "1 q~il~ 1_, m~~ nncillll' ~CIl~1 !:la' 1~1~~ !c!ucilrnB!!I ~li9,~s p~ta 'I'i ~

G3r!l~[erfBIkiIwt C.II! fBI

Cl!1mu~I~~l~1l ~lUipa~ E~!8 ~~ ~ ei~ piD lio l~~ ,c:af!~t.ari!.ti!A! g I!I' ~IU.I~~ de la ~lIm i.mi~~~Too ~ rUpiilil. Pw ~lJfW~<sI~ nO I~dll gam~~~08· Cldll !IlIrllJ;!~1 ~~. 1l~:IIJI~. DaiHImdll de. loe I ~~~l.e":g llcel ~ ru~. flo: !n 'c-c:rIl~!~nS' q!l!a ,e iJ!J~,p~,~jj~WI!~ ~~ ~Iarid:lld I'Culbi~U'i'a ~ d,~I' ~fiI~ ~ I~ D.1It;l $a e1p!lrllll~ ~UI ~lIl!lI'rI~.ot61'1. ~ r r.:: ~d& Mll~f OQSl1Uf,I~kln ~fYp:a.l ~bllir,id~ri'· ~ttilr~t.eli., 19f1~~ C;~c!'p,q. 1~i6i. ·cdull-ildore', '$0. tillf>1 ·,cc,m ~n·II~Jv~·",

pg,r l'I1adlo IIli II! ~~ m y. ~f.e.rloi6n .mfu!W1 ~or()Q,U\DrO walu,u' 1M VI!!I0,~ I -d41 "Il'Upll II Idll~,bl~caf I'!I~ iactorll' qil~' Elf~~· MfR, 'I~ e(!nllutl~ d~ IJj ml~'lnb,",'~ y IB~ ~.rK ~IO d~ dm-c.tllc'ma,l. E.,lc:. ~~~'I'MlO' $on n~n'I.'ulIJ~ ll'~n'II II c~,.c Il!'Itillll~ ~!lill '" d~'v,ldU., y cI~l, ~:rup1J. Oe II!Isla 10 rma to I I"I!II'III· :I~O~ ~ ~1 g1U'~O p~df"Jl O'otillUlif ~~" Ilbllltl'l{jt:l.~ . ..1 13 pnlpiB ~l:In~,uc~ I!lI ~ 1011 proplo~ "I.~e"m 11.1 d~ valg.. ros:. ElI~ ~ ,1'Ool,l',!!)'lIJ .Ii d~Slrr,gll ~r \lI~ 1I111~O If pI:! ,d,m ~1:I"~llln~Jl!J lin lIu I~~ r IC"1lJII :1 n I¥OICl~ ~W pllrl~ml d~ '~fid~cl!', l'L-lI rrnl~mg II ~~~af 1J1I n ~1I~" Hpo d~ fe'I<l~iQn ~ ~ lIum~· nil~ 'en Ii! ~~~I(!I(!i!d I;'-Plm~iilnd(l I", CIlnCi1!O!Jl. del Lnahi,IlLlD, dl'l IrII,po ~ d ~r~ '!C~foojl!d •

Lo s a Illmenl(l.~ d'~ la c~ m u nI~ ~ciCi ngrulPal .,en.; 14 ;1'11· ~ 1 ~1 dl.11"fIl {P"Vol ~! qUE! ~ ~a!~· j!.iIl'I ~1~IlU:MU ~lIhl~ml!itl!1idmfll "~~~S, i~lla" "i ,n!el!lii:S· ~ ~.t:I~n el e~qlf~m.t:l "VC1cJ~il:9aM~ruBq, e.1 mm ~d cr y ~I "J1-11I,!Im- tJ LIII~~c ~~ •• ~ DO. ~~GrOdramil. ngl ida.. ,,),

T~l'"Iflkrglc y (Qin..tru'Q(~on 'Eduro~ !B r';'.b ... lfJuolo 199,1 _

71

ce imp'rl:!ldndlj;"l' piIDr<l esti.RlUlilL"f m III.ldo... Ius miemlbms r:I~ t r!·iI. . ,.,';1"U p 1 li1 P'l!lrtidipi!ci{lJl1 cum1!!lnica,ciomd, y ~1i1i1J. err rf'.syw-talr 1£1 oplll'ili()!1 dfoj< tMlI mi ~ml:nu del pp~' mill un ,~e<rddn pri.\cl:icu df! Qn]l'lUnit101t"io:n ,d: m CI'," tka y horizoturu. EsUl cornunlicticiOn W~jpaa ayudani" espedalmen.Le en lil pr rnru;as ela'p;iI . de '~I'iz,a,duJl1; Urni. mtermlilclon y mtetldtil1l1liento :m:U1i:Uos omynl' enhi. tudus lo mi.embms del. c;rupo y mb'e Ius d:~"'l1r:sGS. WU1JW'" ,,1e una 'ruleelividj;~d. .2;COmo oompagji'~1i ,lSltl!>ideallLs:mn> dl:i llil ,·on'U,![!ili(~. c:i6n. WUPi'l11 con 1,,- "denilOCrncia 'cx:ml.roladi)'\ que h ~r IPnli'lorniruli tanto 'n d .lUte como ,en el Sur eomo n I" N. 1t'10n~ Uoid

li:I ,p nilcliC!il. ffliIiym y 1(1,5: estm:!li.Qls nrui.s desasrulladers d(!· IR OlJm:unicm:i6n. grup.d, ::!~ h~1iI heehu dienltrilJ. dell mar'CU d.1:! la ,C~}IllIIiU" nj,c'ad6n pupular y am{erml'li~va (CJESPAL 15186, pp. lM-l,M. Mt.H"· tin~z T. I%B}. Elias eepenen [as d~ 'e d~ c;r~p~ qiie exi.s3!1. I'es undones que desempen,rur., sus prnpil"dli\dI " ~ GI ~iI c'lelFi li'(I~, I s di:il'into'S ruveles de 01"gill1Ihl:illd61l1" ha i~lIIdu ~1Ii(" is ~n ihI impudlm" [1Jla de 111 camuli'I.i(ad(uCi dMl m de rl~ gruplh. Tambiefl se enfre:n:lA'ln :~{l15 p:mblernaj; d oonsUl!!i!c!OT1l d,el ~rupo. de plMILm lcacitllll yorienta" cion del pro .OS{) grupitl, ala l!Z qu' .:'it! ,·n~hm 'idgunOl!~ recemendi'liolle!. pm,IlI,SIll Olli!jnr rI~,~n,'nl"imimto. Se· ,diJlJ ~Ifn~cikll impnrwnciJ'lf.i,1 pi1,pf!1 del, Hni:mlilt1(). entnJ del g,rupo, (,,1)]'1 Sl.I!S .fund ~Iru!s d ~d l.u:a,ci.l!in t f:1.lh.~~~r~n )' E;l1f'1d u ['dCan de~ bi'J"!.1PO' H~y d~~ Ffdonmh~.'1 Upns de I,u'llm .. dm'e~ y exi!'itentes modlel,os de e"'Jluilci.On par::! i1Iwj raf ~III h"rl,baln-

,t micas y IUJ!'gnsll;ru.p!l,I'~$ q1ue. ' ]jl!\f(~;r. f]1I!~'P p~tell1den cohe loner y haeer pilJi'tid par.1 lns mli, ml~'rO$ • ~f1li1bi'~fl 'tri1ll~n de' forl:alerer J~, 'Cf.l'nd~I1~lfl critic.... de ~os :paftic~~ pllnC:e~ (efr Gru po GUARURA/. V,enezueJm). Las ~niC"lo de partidpiidcn 'P0pullB' :Ie con ~de:mn

om iJlltttrnnai!ntrnl p _ra un pnJ,[ellO die forrna.dl)n y oligl'tni.2:;~tiil'n, enel que lie d~w'l!'rolia I reflexilin )'1;1 discusiOn y:ili! "QlocU'MI taa eJ

Vilodmi entu. Eo gt:'"emJ I I(ls ticnlc,ils de pnliicipaci6n d:enlro de· la o:r'gilJl'li~l('i6!11 ~"upuli\r p~[m.U:e:n furtlll.u;er la rnnc~el1(:.ia d~ elase !i' al i~ndlJ ~ lit"! una. ml'ltodu][lgJ \11 que cube el prooe ,accion-r-", XZ(I:Il"liiOCi, n }{ que cU1I1du e a ~ <Ipropt<ldon COrul(jente de 1<.1 PlF.t(tica. Enl:re ellas hay dinMnICdS de p~en,ladfin y f1n:imllri,fI:ii'i, 'Iiknieas pilfll ternas de arn:i1m5is g,en.er~ I, ejerdd,(}.'i dill <lb,"1;IF0I~ci6n y ,t:urnunit:.i!d(ln.. y ·teen'msd,e: olJ'ganizA.dlLlri y !rl"n~ fkaofm. Ellas eons ldersn Ita hn;pol"l:anda del rrn~tf'ldifl dial&'Ili con d fin tit: i1rirmar cl proceso, '(iognosei,tivo. priidi(f", y de 'O~SAn~d6n &'T\!!pat Oll'llS 'L~(J:'I~~ pr mueven I:!l ejt!·rdclil plene d,e Ita fa.cuU:ades perlil1l:flale.o;; y lil' ~:ql'!'~ili n I i Pi'lL\!' ~e Slm tDlmi 1'!,1I'I'~05 e ide/a dell~m de una dlfiJhnh::it de cla -E! "" de una

"

, ol1lr~pd61i1 ho:rimntilW de Jili edu-

CdllH popular_

En eada pal e Ami!rlca l.'1l;ii'lo existen celh"('1s de' (lumUII'I1- cl'llciim popuhlir. ICI ue producen y p rnmoLiOOOll ~M' n1ed,i.(l giU pales, H'l!iy ~'l!iim~iell'l i'I·lgujml!~ DlTg<lrn~ za clones ill nhr·el contiiin2;il.1a I, (Olmf'll l"ROA, 'En EsPifLM l!:!Ita ECOE ~Mlildrid) y l:ltroli.

A. \I'·BCes S9 dudll de~ que los medhJlS, en '~c:nCir:et,a I!c 1V. sealll los m.OcS adecuados pcmJ 10 trcnsmiiSion die va'iores, persus tara:deri~icos aduotes de s!J1pel'fh::ieJlidad; esps ctaculaml:dad Y' sensClciona'lismo.

---------,~ ---------

'Entrl' IH:i: IJlin mum gru-

pA Ie . h3l1l ull ~ ill'l(lU 1l'IP.!!'n rL

Robart A. Whib: vilirias'tendem::i3 ,nIU~ViJ' en 1111 i flomUIl,jrac.i(in g;ropBI it tines e la

----------~-- T'OO"IOlogic i"I Corl'IUJ1Ko.ooo !:ducotL'l.'I)I;9~ FlI~ll/jll;t[O lQ9tl ~

72

doc,iI.d~. del SO, ~... f lIIIeIII)iI1, oba.e!l"vt'rldl:l~'po.[' ,~1 en cl isC'us ion:~, ron. ,](m~J'og; d~ Am~j,~ LaIUI!'!:a. IfE.i:J:ID5 no re:pumiliJ'l en nl!l1gyna f[l,m~ la cnmunir.;afilirngrupla I de In dtkilld'il d!!: Ius 70. PerOrf.>a:mM'" cf.!1i1 I"!!n~11lI s~ltu!!cnlnn lm (f,llmbi,ndiu. He <lqur las It:elldemdoils:

!D En Wa d&;adl;l1 clem 7U. iru;:"Itiu~ dUI1I'lts (ilJrIW SEJRPAL prod~tj~n y dtstrtbu ran ,med!~o.s .31 IQ~ gmpos. AU!l1~y much,u) de liii:J,ile:S, gifllllpos !!ll.IIIe nocesiltl!(i!I t!1 prOO~ldu tu:~b~du. SruJil emb,],[g~, ucla Ve2:!iOfil 1fII"I;1t:; los gnl,p!:!$ papUliUe5 que e~~j1- M~"1 ses esb'ollegi,'lls OOcll1urucationiIJe:s enmo pane' del pm ~u d~' lalueha liillci;)!]. Fb .. esoso~ki,lan e:;pGdflmn.~'bll!: ~ ilI:P;U:YU bk~!it"U di!! iliM,ui~ que ~~ 1m$('Jli.~ a, h.3C!1!I[ UII"I i!ieldhe, u n pe'ri~di:LU PUP'll l(Jr, un \'~dro.W'I ,a l.ulliocil!I'ele. un teottrf' (.1 un s.tn:.iudrrnrml .&1, e:J~ cases I~ iil'lt~'.resa mti!S e.~, penduclmJi final qu.~ ell proreso dl1' oomo 1I~i'!Jr ,IIJ ~t es d~ir. tI b"a"'!~s de Ia liI'Ierod!ollogia. g)l"Y~ pal. Quizii se deR ~ll!~Ofll 1,0 n~}'Dr pn!tlilm, q 1ILt:f ,tt~, ,hoy eli", por ~ludu!1laf .su:; pf:db~e~ masIJIIJrg,ent'eSi e in:nmooi~t:rnl' d!!: rnmctef' ~! Mhrrtd y ~1~ n6~"Iiro" L.l! pn!lr!ilmll 10:11 omcidl) en Amer:ic~ Latina, 6!11 ~ lIitiMa d:bd!il .: E:m Vls,la Oi, ~ta. drumn~ da ~ 1~2lin pnlduddo n:n.udllos ~()IIt!~us (Or. Bihliogli'afia n'!(f)gim PO:f CIESPA.~, 19B6~ IIp. ]~-~53).

$

Segll!i!l"ll IFreiw·e. 'Nad~EI eduQClI CI ru:u:ili'e. Ned ie' se· eduon a :5~ milSmo'. Lo-s hombr:es se educt] n c 1ifCWe.s die ,SU' !e:momo ••• EI grnupo leg Ie cellula edu~lIri1Ja de ~:[lIbCIIse~.

Estt1 I:Ul!tr~I.:II~!ietl!l.u sereii111i:za ahum miii'i '1m cl m.i!Smo !!iti@, del grop;£J pupulll!r. M'i" ~~ puede ,!!'J"!'h'(!.rwr ,'!Im-i!i mi~irn'hffls de.l gvu~ p!DI." n!) ~~'lan1!et)b: iHlind j,vid UlUI\; a:is]llid,p:i. q ueg~rn.e,ra1.m:aa;'lre flU

rer::~TCJ ~ (0fI1U11l<OOOO EdumIT-<IOS !;r~ Rbnll J UII1Ia I QQ4

pudrili'!l'thilJ!.:er bl'[',aJlildes cambiioS! en. la mR!:ha dcl grupo. Asi sa erea u:n IfImi:lie!llte .g~!'l~I, en ,f!.W~r c:iO,n de I,.,. pliDdurr[6n. DE ,e.s:LiI, fotl'illi'llfl los gt'YIPru, pmd~l1li:engu prop le nli1&rlil!l:I, quiz", COlli 11k,l!.icc. !~r:i(lr. per@1 eon J1lts ~tOI,. p~e!l; ~I)S proGl~!~S son ml'H; I Oca~e!i en 5'\1 I~guilje. i 1ilfIij:g~l1Iti. !ill'llOOilos. y le.sMn Ill:llilS 'illl'ietilbdo:; aIOi!iflIIU~ dun de probl~ma:51 cOlncre:t03 '"! 'UiI'I. g~~. Mi:ll1IIit.mt'l JU!i bFfupm. 1t].Melii ,ahorn.u.n :lliIlJ.y~,r: COf!ltmW so!" fum elnwdlro }r el preeeso d'epro~ duod6lit.

ComD ()[)li"Isec~.umci~, 1i11 rel~ci61'i1 C(ln 1~ praofesio'mi'les de la It:\O'ffllU"li(;'1oiOn 'que p:rodlucii~n los medffi05 g,rup3i.l:e-s 6~ earnb i~l1!:clD. AhoFd }'l!i no SI2 desea depl!i.ld)~:r ~m diE elluiS ill. :rnwvcl id~dfl'l:ic'll. rvM~, bj~n ~oo rr1itinli~ nen dis~n~es pDr r::ons~de.[~[ruoo '~l::'llml(Hii~d~] didlli,l:~iru5, indocmrli'i.'l~ dOIieS, ret6rfficoi5 y sl.I.ti Im.en~e dl1tOrit!i!:ril!lls,

AI\guil1~ of8~izadQf1L1!5.

Cvu~u lU£R., )fa :rI,~~ PUedle!l ~'len;,.;;1m" tElfilOS C U rOO5 .i!l(IllidltlldO!i par I wogI:'li4lPU!;. Ahum !l~ ,h ill'lll d~clln,do ill proplYrn:r gfiliJ,PO!i de C'ilIpiwlfil1- do~ en il;'ad~ 'p~:ri!ii.pa:ral qu~ ,I;'adi!l P-t']uipn pu(.odl:li .~Ih'!lii.cle, iiI,1 mlilTlo.'1. las demandacs de 5U pilJS. Sin emba.rgo, en lo~ C-~O'$· int.ru-v iene.nr. 'i:il!pOic~l:iildc:res dC' uuci.:i ,pafSC,9, pw~ wa in'ill:!hl1Gl!lTlJbilll,f; '1fc:r1h:';II;s d'll;':So'Ilr,r,f}. nad<'lls en (',adia, CIllrso.

ID: UI. (lorny_:Qj,~-iIf'i61'i1 ~';nJIp~~ nho[ill, sin u~" ldi!lr Iii Imp(llr~C'iiJJ d~1 goru po P~U)!!tiu Y su tlinlimiiC'III,. rnl ra m~sil, 11!J gl,obaJ,~ daJcl det aamtt'{:f.'r naeloea I. rur eS<o hay nt.'is ·~n.f.H.i;s ahDIl" '00 Jleladon;;"rse ooll'l olilto~, gouPOOl !ilU~n d!:' i n;I:~nt:S!:!5 d~!>till1~n~,.

o Nuev," ~IiJPO, (1I;:i'ltles,!ham urgjdol eomo Sf MMd,QriI3- t:il.Jl!! 111& tarde.

o La ,~o,mLllnic8ld6,n PIP Ill) ,es1hi iit"U!OilplJiiil'lldO nuevas t~mQlI!~as '!.1IescmUaLiMdias: v~den, eo:.~ y dejafido las diaf'ij~tiy.a! pa,I"!lUl iJ],l:o casto.

o &isle un .. o;Jpredocion, ,I1IiIiI1Yu" de l~ tuJItum PO'PUIDiIIli tr:adi~ d.ona] y urutJ m01iYC!l' c~p'l(:idad po!" 'ostenM I.IflIJi cumtura :popuJar latinoamerh:ana.

101 [",.'l ooml.llliicadl'i1fl, popullilf aemill reco.l'lc . e qUit! no 5e PU!lld'L1i tt'Il. r U!U'I , .. ,ctHud n' gIltiva y excl.u!Si,van'lenre ,critiLil de' los medio~l"t1iISivns am~rc:iCilI~. Mora OIdllJ \'ez linas, Sf! trat.l til:! :h'S{',erse p~ente en ellns. ~ tra:v!!s de ~ I omunka= ,rion rutemfililliv • vg.las, radios, populam de ,/>. LER, :P'f10&'J(I~ .m~ en ,emiS!1ta$,Y tel'evj:w.r1It!! oome.ttial'!!i:\, espades em ptr riildiUl&

.sihlacioiJli!s, de la oomunic.91ci6n grupal

t. Aden. de' lB. !}itl.ladon ya ex,puruota dentr,o dl!l frul,1f!ttJ d~ la e mUNcad6n pupular aI~na:liv;'l, se halli:ln las sisulantl!

]tu 'cion'!s.

2', La mm!.!nicad6n g,ttpi11 en fa fUl"lmtioo y ,,:hf~ciat religi03oil1 (Martinez T., t993). En Amiriea tdtiua ,Ila hlbido urt crt'l.'itmienk1

de las mmunilttdcs e!::iesii<ales . ~q1

de blilSe<. 'Ltli1 la vis:ioo lOOJ6giG'lt ,. c..n 2!'1 r

que I:'iOCD1nCU till pn~ mlruml I-~ __ ~-.. ~

fOIiJlP fuemle die valorP-S bumanas y :religiOSD., '. Se 1RI1Cio"''it 11£1 "bommUoo, i'I gru,paJ" ,M, b DocumOOIOS de IDS Obi8fos LatiI1tOlllrlinmc~., ,I;"eunidos ooPueb~ m l'lI6S (N. 111'16 )' leBO) Y en e] de Sm., IDom1ngo, en 1992 {N. 28t). A1~,haibTa de ~grupm ''CJiIIto-' ,~I:r.k':B," 1(iU. 19f8). Ias OrgMiza· ~Cat6.b,de'~ de' ~ 1Atim. IOOC-AL :1 UNDA-AL pul11itll,ll.'In en '1936 IiU1 '!DlftlI:~riO La:~aoo sru:paJ" dQ' ~23,~.

3. La ll'dIi.lJC'aaii!O. pam Ins :medliO\S f ~u im~lis,i'!ll ,critioo SI!' tapa mejo.r eon m.erud'o.logJ<iI ,pitJpal. Asi Be' pnctim en :eiti05 dooo:e Ja edu,~ci6n. para las fJU!dios se ~~~e a :llWe:I mfamwl! f ,elItb"aC1lli1'flru:!ar" oo:mo m Mud,. ~ de AJnJ!tjCiIJ I!.a~ ,(Omrl~ 1992)'. '~I'I;) ~i6rl doooie e=t\ dD1II!w.o' u; m ~uloo,u~~('£darf como ,m Ingiaem$ C3rd.y Au&~ (M.1$~ 1985. pp. 32.-33; (J~.lmi H~, 199m),.,

4. 'En cooiLqu:iet grupo, still disllingo d~ dBlSlt social, reUgt6n UI enromo, se puede Uevat adebn,m til, IPmcti:t1f!I de lao '00- mUlnjca:d61i1 8'u:p!~dfrenle iii liemas especlfirus.GlltfiilO I 'I SIDA1 dn: GillS, eI usa mdOOll!l d'ila llibemd {ufiilli.i!.bel.1ad,~ XJli!aJ, incontro.18d;, Iltev,(II a UIII1 liMyur' n!limQItO de C3!SOS de SIDA)lj e.J i':~d8:mO, y o'tro .,

5. La IJcmw:U,Ciu!i6Jf1. pup,}]i en 1111, ~cidn rod.ocwmmJ. La. allirrtaci6n .wjoollllliM:Ql~ ,em,~ tmdioodJ I!!! (!0JT:!(Ii "desarrollD d€!, I'a persCirul, hU1ffiiIiM"., ha sido Ufttg de· IlwI ob,jelivu::I de«! Consejo d:e EUl'OpiiI. y de ~ii'

74

._---- ,~} .----~-

lWal mCl'yc:r IJF'ad~~Qly' les

esrudios me,s dBlSClJiiloih::llcos !Sobrr@ la. c.omlJl,n~c.QcmDnglf\up(Jli se he n ,e~;(;ructdo d!enh"o ,dell

mClllrco de .11l ,camuliiiia:u:ion pc:p'U~!Glr y 'C!lI,fem:cH\I'a .

UNESCO. ~~ cqu,j,po de la E~i t- ern (Madrid) ha p~bliti1idOUillOS 50 l:ibroo .sob.re este ~iptJ de Bn~Iiiil'IF.lI~i6rn.E!i~e equi::11,0 u lUi.:za, IlEI, liIlI!l'looo~l]gia 8iW,plltil. indmyendn lus HlioFUi~ctns oom~njcd,[n!i!.l1l~ alUllilque .~irn d~arlos n;n[u:ho. 'Orien~, S~ 1:mlOO]o a La wOM'lla!d6n de utimado:(\I~ 60. (,0 m,Q I'e$P'le$ia ,II, La nWidad ~L ~ .ell Sig:mii~cljJdo de ~l'G ~mo:~ qilill,1>l d!!S~ p~~l'lOl!f!!r (5!b1cl'leZ ID.?l2;i. l.a ~m!adoEl. &lrJot uJ]tgrM. ~wup~ p.a:rece 'ien.eJ" ,aJ~ 2111i1~!Zl1fl:;~~ ~,.~ d:e lIlS ffi.i::I¥[rnie,mh15popul'1I:m5 y S!Jctm~ de ARlIlri~ Lallinit.

6. ~ !jo~n:uni(tt~iW'l gru!llil~ ;Ii ~wil ~.!a:r (L..mwvac 1992, p,.l05; Gi!J~d~ 1984,; IefiLaVM:( 1970; M'e-S,3i Y Mesa,)

7,. iL.a mn,1li1ifl1icaciln'l :smp:a1,~ d!i:" m!J's~, ur~izariu;lfL.$: ~rnup;re..

_. !I m _ A ........ ,11" .'. i_

saf!i!!!~, ,~,. _, ~;~"'"ti,--~~rn. iii]

OO[IDiL~da y eI Gaimbi~1 de ~.C!S 1!5'~ obli[;al:tGlo a las lertIp~ if! CiUIlbk!5 ~ticoo. Hay cb.:l'S tro~ de l')jl~~ s,e. ~n un trnodeL[I ~:ww y hu~lcrat(o,t, cl~ arr:ibl a!l>-a5p, rnm1iio''1fildn Il'SniCNrns 11' sisl,e-, mas (It'Sde ~~ (jrt'fli'i'FUI· l!tiI~noo ~ b;.ldiclamlID ~oo de :p~ rm.oo~ east'i.p.. astlensos; 01 seg.m un ~dofiilOdeID. '~Qinecru i~ po!:!< iiI!< trnib<lI9l d!e 1Jii1f:O:rnnarllJllI oo!li1l:pamd:iiI. die ill:pmru:J~Zi]ji! co~iocli\~o. deoonlli'!fWJ r pm a:'Int· jo; PCI'f ,11\ perllmi,~~pil!ri!liJr :~ndOI a~riblill, AII1S IlilfiigtIDl'Oi! cl!3;ve il$ 111:1 Udt'!;I'. q~e }I'i3' no '~3 1(1 p,e'roo:n<'l fTlJeS1i;}!Illca. sol u!.':iO!nadora. d,e kldo. :!lhlO m;!i s bien CCllIIIIO~1rl iacilithidoll gu.ii~h fi'I!.i'Ies~m •. 5enrido~ de !lu Ge-.n:~' y ~.lI:'vid.or de m:u mis~6'1''' qu.e WI. pm ~~'1clma dl~ SU

pmp~ii [I~rnati6n. <l20111,lna 'V'n~d6li! y UIIlI c,n:mpT'Om1oo, 'q~e estrun'l1!1~~~a 5 ¥~5i~l'!1I!eSp~fS!C.lfl.ll]es para i,n~liItlal5 ,en, ~a "'~s~~n gm.e~l. q'!!!e ~e5Jtionf!l y pr(lIl':l~Ie.M~il1zal cfll'iltlll'lUlF.IWle;n'tI~. 'i:[I:U! <!ICtUJilil mmns, ,cz:M!I'ldu y aptll~!1!,do .. ~ '~!l iii millihJI )f ,EliII M;noor y lmi:!; en la 311pigci.u!!I1. I'H.tI'y u!'! gmn Ud~ .:u~odo I~ gente dice: lo hidmg,3 :I'!UIf,OkoS~ (1...00 nu.).

Thdo eso ~haOO'ld!J ,de$iu'l'l)1L'Il' orb ~ntmL!itm en Ap:mn--

"I:..,,;"""I~ ''f'''!I. .''''' ~ n.:~..i: 'I·' 'I'

......... .,.. Y .!i;!,~...w.,la UI!;!Up. 1M! f ""~

~rlnci"",niE!S ,~Im sen I3€e:r

p . ru' --r-'_. . .

(1 m .Al:gyris (1991) y Se!igt=' 09!ltl). CU~~, ird:efc\SlI\t(lS ~m dimmicas apm~ ge estm. ~.mOO a ca:oo 'eJ"lmw\!it\u;I de~~intlusi:Vefm

...~",' ...... ~; .

"",&Wlas aJ~o:r!ies 'I""".~

qJWle \100 romo todo'~ ~i!!l'l1d.o,<l Sl1. a\Woo.or Of .:wW.et~,1 a&p~ La wmll:mi~~ que 8t! d D~rId:o a caOO pi3l1lcipa. dAl! ~oo ,mtemi!l~u!R-' dammtales de la oomw1iOldtlngmupd. 0I.r0s '~~le S!;!' refi~ j) la mmJmi.IDdCD ~.pid ,dwoo, de h, ~dmir!l'Mt&_;I!1d~'l..'!P'!p~ ~~

8. La oumllU'Ujeaci6Dfl ,SflI!:pa] es~ s:ieJoo;o cootJlidQJllildiil lilmblOO :po:r le ['IUil!!va!iil.i!c:rIDl%;i~. A ~vts de 1M, rornp:JlWtadoms ,!i.e' IJ~. gRIffil'OOl rn:ryrns ~EmIb.!'OS P~led.m dtscul$r ~, pow .~ de w:'I:a oo~!.mkadO:Jl'l 11IO.riMI"i11l1 pam Uega, a dec]· !il!.ll1l:1. &: hail1'ooHlpan!do~p~JS q,uli!.w~han un !li~~ntilJ oomput.!!dMdnpilm la 'l:oml1l dt! derisiun~, CUllgr'liJlJ'OS qu~ nousaban mrn~ si:s~mB. ~, lIIlO q~~t! I~ priT!ll'!r ,~~X) ~m' ~I aspedo o~'l.hlo,~ pero sin I;!~r a umt diso.!:si6:l'l pwiwnda y crilil:rn del. ~bJeil1llill: la eamp~l:'8dm'8 liE! Idk;~ eM obi~:n.i!;l{'l priID"1dp!l'~ (~lf!m.~I.l99!3).

Eo:ilfl!i ~ . petWncie y hs d$· ,·i!.i'M' iluadDIIe5 de C{Jffl,uJIilkad n lndirnn 'lute' hay afro tipo de rom'Ll niM:cii6nj• y que esbl. COnlUnicac.ltln ,''Ulpal p uede ser U ada COn 6prov'l!Charruenrio par." 'Ia p nmlOcil'~n de Vl,'i lores huo'lmos }' 1~ I - cam'bios n~~jriQ • ArwlCjue· lila hiilbidiQ, ~ bajl1 en el ~,l1:£i'lJiiii de "', co·o;ruJltt"lleal!ion b"J1q:.ld. y m1i • en iii pUlpulrllli. Jill COMu.nilZ(.Idon grupal ti,ooC!· sue ptt(.ifiddad~ que ~o:ri'\,'iene renservar.

Tareas it!lves,ti.g~,di.v,a,s en Ia c·omul1.icad6n grnpal:

Vl1itias on:;rien:res de mv,~l~ea "nn dtin mUir ~Ir!ci ~~ ..:un IqJ~ proc-esUli ,d 'coI'li1Wi'1icaci6n gJrillp~l:

1. ; 'llSb! hace pOCiJ .~ i>liliumi!a que los nledio.s DUIi!l~VO tenian una. gtan ~nnu nci _ ~~ bfP ]" ~nte ILos, COi1ldu,li:U8:. pltnsabatn qu.- la TV podilil' "molldf!M mKMi,cafl'l{!nte'" ~iI$ audltnClas. par<! bil:![l U p1l:iti mal. FJ fil:!['~e,pl~'r del~je, S8i'1Ladu oomodllimmll"t! de.~1l1~ te' del ~i!!I!!\'iMlr. ,~ra c.o!JlS.ide:r",~ doc::omo pili !:Iiivo. con fii'1! n'wlid,ad ,ex.r'lusiV31rne<llt .receplivf, innU~i'u:ill!btC' y man~pUllable a lFlive:i pull"li n e mdool17lgi IJ. 'Es'tI Ideiil , <lunq:ue }'<iI flO (llCiepildas de una l1ul'"m wUve:ria]. I:.amp - co itl2 puedel'll dr ~('.iliI'Lr ntalmefilb~ ..

En un ,enjoqlilJle [!lit!. snndern 0',. ee tlenen 'E!\11I eons id~r.ad6., las c ii-,c~'lmru:ias del .rec~plnr .ln~ divid.IJ'a.I., nr:.u)1 cnl1~deo'l:e de 10 qut' p~ i"!, 'en !!os m d':o " EE,'1:e es 'lI11 mnd,elo trla.om.p,l.ejo '!' reo"'!ll.

E.11.100::ptor ~ll:ritbu;yeS!igliiifl," dw,<1 tos Iprogramlill'l. de television. dUerentes de ~Ull. que 1II'I'l:enitti l;-J'i;I:r cI emi!lo:r •. Iil pE!'ocept~Jr I'ee sus !pmp.ios, .!!i~rnincadrlls e.1'i, ~o:s pfi ·brm~ que observe, ,apliopiandnlns y dislTut.intdolos L'On s:lijO'ifi, ado. quo i>!Jffli'iS: intentarun SI!II!!i ilillJiltnnos.

&ta rt!ln,lru-p:relillcion 8e' hace ill :Jil,I",eJ indii'l' id u'id •. p!!!lro tam· bi&ll ":ive! i:n:tc~l'lilrl 'J g,tupaJ. MnChBL d . '!al~ l'~inle:;prellil.don~- se hacen [on.\!er~Adn en hi J .• mrul'iJl .• en fll' Itmlbajo. en In caWh: •.. · I c:ommtl.W e,l pro~ll'Ima de' , V, ~H !PI Ikulil ,0 eealqalern .t1- dill. Pe.l'n, t.al1\bi~n se paeden ha~(r (Dn a.ctilv.id,ad'l!l , fIlaS fOl"m.nI,e.s. donde se .apUquc umli me~odolo.GI{i1 rnii estrklil, de comuni'[i.u,iuJI grup.al. FUj!nza]'ida/Ht!rma~~I!la (19\1'1 f IP:P' H71 19S~.21.2S.s,) vt!n lltll ~mpo[ilm:uifl de 111 (lnmul!lko1c.ifm :s:rupill en h.li!i m]~lli:!iI.!!, que 1m; ,~;;ceptom M.cel'l sebre 1'05. program.!!!; de TV. Y y3 se h~ 'pllf!Clisa, U '1IIJfm "Metoo(lStl~ parI'! WiI tralbajo grupal' d@ ooluca,c:ililn pal' Iii lV" (Ley-Ruz-.Fuenealida ~986)'. La l~~ria m~diariCll ' les esrud ius lle IIEcep.ci6n pu den cnriquerer ,RSI pm·~.oo y ~ndfill'l:u .. :ow~ de' u estudlo.

2'. Lapol:bem1i1 d'e' litE! Hm"ligem:s pmmib!!, ~lllmJ~nw. haoor selRCeienes de $ilg1'l,j[ir-iid~ a mvel i:ndi;vidlW~1 y lamb~il!n ill n!ivic"l grupal. La ~emT:uh gfa pu:edl'! 8}i'l~dil.r mu.d:mlID ,clio.

3. Rel'!Ici 1i'I. dem mode[Q d.: tIP n'llmi cion grupa:i (dilia16gim pil'[tidpa'lit~) oon ell mode.le d:J~oo lineal; 11uen:les.--m~i!Jje.s ,canam-r,eooplQr--;ellKtus-feedbadk". y ron sus mudlas wrliIn'lEs, ~"I,iJ1! d;\'e:oos 3ulto-

~,

76

4. Un I~studiu ~;e6rico sebre el prOGe50 de Ia oomunic dun. .~~a(ih;l~'/!I d,el, G/Ill POl deberiill e5iW blilSad:o, eI:iI el Wl't~diio tOO:rklC1I dEl lo:t siguj;im:t!t~, ns pm~~!i: pr-oceso de' ~1IJ enmuni~al!~on, pll'OC!e D de ]e itb,e:radOn y proceso de Jf! diniDrlCii die) grup -'. rille estudio del pnxelO dE!' lB, ,IC ',iliIilinita iiOn Gr\lp~ libemdom es dUiitil., p ues no ,I~,y lil'Iucli'lOi!l estw:lli.us e18!boradn subl',e eadill, ~llll[l de llos 'I;res pmct:'.Jloo flurnd:mi18du (MHl1'inez T~. 19M, PfP' 195-21"),.

Asimi:iiffllO la onUU'I'icll' 611 gru,pali l.'!i~iJJ Il:IIilado:nndili y sa Dnsa m'~ teuri'!i!i, y disdp~fiiIo."IS ;)J1i.ne.s: cfidenliiza66:!'1. eduoo, n de aduJLOs, pedilp gio~ «tUum poplllat" oomuru. OiU:w.m, ~rarliicipal1ii\'lIi, d~fm;O,lJIu sodaI, y oomWTLri:lariq,wdoojo ,pop'Il1IIs:r, pllUitica. !f,Ociulogil1~ Ip~i~ol~a, ·oomtn.lt:Iiv'~!lID'r (fIjckel1992}I. , MItb:i&l,.Iie lbasa WI la e.'!!p 'lUll in. L a.lii:vidad y]a organu:ou;:j, Iil.l&'l qui! ~ difiE!lI'efl ia, I!a ,comurutadon lVu p,i!J de 1111 dUnAll1li:car de I\:,'J'Y pD5~ ~~r);llplia de GJilll JlUl~, <l!n,~,mad6n de :gr~'pO!l., pro eeSOB' &rupaJ es de tOlU!!, de dedslo:nes. i.Qlili~ ~I!!S puedp. apuil'bu" Ill! O!.P!'Il'uniwci(m ,grupru?

5. Un punlo m.uy b'alado 1M III !Ii.. 1eta'l\!r:;I,reladn.'llda con I~ 00- mWl!icad n ppilJ es la ,p:nrm,lpml1.C<I ~l1er,)dAl PIJI Ifos OOl"lf.\lidm, dmlro del gru,po 0 en.~ g:tuptl!i.

ft. lL~ 'I;1QRumi(.aci n ,GI'tP I es 5610 p.tml O~CiQlOes de baSi! '0 gmpos pequl!ftos que rn~ OJI CUI'lU ~rse' Y Hie:-el:!li,tMi! poner5e de acuardo,

adam .. sus pW1llnS, de vi&tf'I y toI'N.II' dedS~, «1I'IjU!l'l1B!i lmporlm'llil5? lPilm, qLl~ ni~f-:.\i ~ mit,!! pmpia ~ 'OO'rTiU'l'11C8dCrn ilHema.tn'EI. P Il)?U la !I Yew U a ptlin lQiJ~v:t'l:lur ri~n~ ron per 00115 mWi 'p,reparadl!ls intelecLvllllmen~e~ par ejem,plo ,oon unirv, -['S tilti, s, y 'per. - nas milS! ~["'(Ji)htn!"r-iidM itl habl!ar en pl!ih1:ioo?

1. V3J[e b pm; cootmU:ru' hablrundel' de r'CCmurncacij]n WtJ'pill" (00111 IilI ,ooN'iClIadtmm de 'pel[Uem GWpo m dJialD,GD in'~1 r::uandD eJ ,conl8dO ftlIld de ,amon mils Hnporimtle 15 BiI ua pl.l!!Y'I ml,YOI": en i!a ~ y,end ~tol pop. Y SOt.iaI. lGOOIo'or.tm,aslMl'b~ minir&ilisIa de: ]a, l~~~ grup;l1 I!mdicinl de 1m liWi\oo?Oy 00 ca'I. toob el p~ gI'ob~ de mnWill dll! li!'ltidadies· Y o~~ d I1I(!S ~res 01 de l:a S[l~ dad en gmWiiidl

8. ,Qu~ entimde pill" "valor"? (~ L992) t:C6mo 5e han b'imSlIJ1i'lidnlos, wlom en nUe:l'1.mS sociOOiades? Cn:li"l!1!l~ nUlIrmmlIw ~fl'it_1S, ~.u '000'1- clirimMOOs. No l,p,l.ls.i~~ que \9J1es oond iciona1Pl1e:ntu::i se oom'iertan Ierl ,li'Iiafiip ul'at!~Il. aas, ,LOlm,1) t:Yr'iarr la tcntadOn de mwtipuJm en m~ Cl.nn\!fiicaci6n gmpal at pmmad.0IMI" w1m:ll:!I?

'!!i', tOlmo piidecci;onliit !Ia li1I\il'ilodo]ugia de la co,nilw:Urnd6111 gfupal pa,~il, t£!nw !J !1\3J CO:muni.:acj6n m!'i.!i dEm1.ocrntiml e ib"II,mWitana?

10. E tudio rompatauw de ~a cemuni.cac:iun lVU pal leI'l AmbICt'I La/tina y Espafta.

77

---------- ------

EUBlIOGRAFWA

----

\i\'N~ Rc'1BrI: A. ''fmm Gn:UJp Comm1l1~'t_' to 'Co.munio:l,d6.i1l pcifJ'WM'. C5CC.. LondOnJ (Mgm m St to~).'O:lober 1981.

----- T!iXI~ b Co1Ull(C(!On 'E~ 23 At.illI..Iun[c ]~_

Argyn!l, Oui!' ''fmChinJ 'Smairt~pl(' how to ,Learn", HQJmm B,tui~ ~it!w. )'by-ilWl!! 19'1)1.

I1Ien Oi\l'i'nt O~lrn.lo' A. Bllt Comw:dca~l~n en 'Id! elliS&! ecmu SRlpoB. ,Rl!ltris~a dd In:di~llr,r:r ,1I't: c'lI:<nchul Stld(l~ J 16, 19";.0. IB.u·,~cJil.'i. 'Pp.

287,-3(12. -

Beu. Midu1.i!I, Ml~' R.J\. E.isell!lbt lind

. B. S,II'CdOf'. ~ V!iny , I~,m-

srrMl'lr~ dun't ~[.l(,ud1D!::I:!' ng'@j·,

Hnn..w:i'I n!lM,t~ R~fP. Nov 'mber-~l!fl990. 'Es un n1'8\l1llfl 1 !;ho!!JU Ubm Th~ ri,ti,· i!' •• P',"!1h .0 C~IllII(!' R'IlI¥wd.

'Chilrl~ 'eL ~'ii!'1., Ml:'latdes, Y CuUko,rmo, Ol'02.CUClit1ill1U"" P.thll]t: diin ~In IleI!! Ml!.dlio.!:. ILCE- NFSCO. 19L12_ AIi.lsi6f~1l Iii ~jd '~ kiloi PP', 171.!I, 17i .. ~ 187:5s.1 (jo\,. 212. 215.~, ih.>'l'MrlciilU, diMmi,· G1I!i 1!jJUp.-.les: 1"1'. 194~Z61.

C[ESP'AL, Cl!Iltur.!, .[impular ' k.n·

~JI" d'f Comuniic::itci6n ,m Amrb. J'JCJI 'laJlJin.. HI Um&!QI!HJ IB~bli[lgclU(,n~ N'.2. Quilc~ ~Wldll r. ~9Sb_ o.li~ ~ Ululo 'FDjI1~'hni:h~ Cr!l(1fl'1 ,t. Tftni~OlIlJ de I' Educo.tiOn :Popul r" r.e nww:iunnn 37 ·rth::nla Ilihros. qu_ cuhH'll ~ gr,md 'lemOl!S; ,e] g'l'lll,po, I, p"p~ dltl tlinimllI!:ll!r )' IlemimPo de .d in'" mic:a lo::,upaJ.

~ 1",pp.1.63.1.6ti. .

,Cos;stlc.k. Vicky (00 .}, AJ os. M*lflliii,g 'tht! oeomrJlJl'lU:ill), cb.1llll.nell. :51;. PII~ll Public:.. ans. England 1987. 'ililmente' se 1Irii!l:!Dmll$daQ 1.1111 Pf. iNn d~J~ UnPr:ice. osa ]I ,el !!Hk:1!J~lo d!i! Anthony CI.l!.r.k_

'erll) ~', Cnrlo E~ M'i!!,djll P..du~a.'dGn lin 'th~ P.rima~Scho~E. Iou l!OOlge.. 1992.

fum?,;il1iclii'id~ V:~hm.o.,y 1:ii!'r.mO:l'UIn~ I'I.It!m EtP.:!!l!D. II Wii!]e'~Id'~nte .ti~ ti ,iii. Manu I. ,a:m 1'111 o,eUlJl" ,~hill . ~.:~tIi"a c:h; TV. CPU. San~ de IChlli!. 191)1 _ (21.5 PI?)' {CSGC1·

,Fi"1iI18ll:u;mlldn. VlltBrio, TIJI!!~tiilti\5n ,~ p,~ dllifS - H i,j 00. LEN S:CA-Edlic_ 'P;!glln.i.!J~ SiIlil'liiJ,SQ' 1 4,. pp.

811.,(13 .. 99-10 ,[206 pp .

G'Oi,fda, Gtlrfd.1. F;r;uu:il!a:l. AJlJ\'lisls .alivCl id!i! 'N~~ill'i,d:il,d I lndh'id'lJIII'I - ()O~'fCtflil'a ,itf:i ninO!!! dil!! rilad ~Cflm!lr. M~ drid; Until', rsida.1Ol Compl,utl!l'llsu.l984.

Hlll'i'. AJildJ:\{!w. UlndJj!'_~_i:ldimR, 'tltJJe Med~~,; APf;i, "d~~1 '!i1Wd,t. .RilU~l!d\ge, 1'99'1.

Hlckel~ N UR1_ Kl'm. ICQfll>mU::UvIIU\, uma ntiv~ 'lu:urlli en l!ii.IuUtCilQ' _ Julho 'Sl2/.M;!mJo !UWN~

'"). HI9t p. 1.

undi"II'1", TumJil; Echmlido. -CmnllJ'lll(.ld;O!l Ed .... nii,",i!I~, Alkrltl'lJirm. ,(qflllV\l. N. ,B, ~992. Ail'G!9IIllnn,

I&y. Joi'g.e. IRu~ AiIi\i:lI Mn:I'iIim. m<lII!IlJ.ll~i,1'111, Vcl"rio - tetOOol!llglil pM.li Wi, wb:J:jo §r~pa. d _ ~I~;I ilin pam 1n tV , Edilllcoill::l,6n p~~ E~ 'C:Ol'in,UJruf;u:i iiMi, Tele:'V.ll!lhl>'ll •. C& NECA-UN'ESCO. &I'!l:ia~~ de Chale. l'9S I. pv.17~l&.

U. Jlu1lo. "!Wi Din.'lmic.:l dl! un ·chtitli"'. ,at\,~. N, p. fiOU(l(l. eS. Ai., A.f8el'l~ '1m"

~li'l1ucz T ~n"efO, l'~ C.mrll,u;rl~id,an dlll9l!PPO uellapils:M:aI~ 'I! I:II!I.!i" O~zkmli!1 d;i _:lI!iIl', PIlfiUificlii UlfliiYiemm G«'l!!oria-, na, C~1tm ,llim!misclpl~l'B, w-, mIll c:bml!ll1bzicnl!' &ix;Tah!' (JiUG-a:CS). 'Roma. Apmum d ' cli1 0Jfi _ , _mpbli Ltlb~lin. 1993, pp.st.

~nrnez ~ Jo:w1 C:'o~cl6n Gmpidl [J)m1dt!'ra. &lic. PjJ'I1liI1WAt/OCIC-All LrNDA~AIIl.JUC II..AP'/WAOC ~9,8&. ~ ~. T-mduddO y pub1i,mdo ell portu-.

,es. TtJdlllfido.u ingl~.

Mn:smrmM.r [g, J:e:lid:1ing: the' McdlJ'l. 19B5 .. ilUflO~1~, L~ (C,,~ t Ori IiiMnl,.lalul«lig (USA).

M~ Y M~ Rllb~ CaJil'li!rnl d Cfend4~ T:6:niU5 ,d II:! lP,(orMllci6n. AtFiuM/!I IiiaIjt'Up"m m Qt.tT 1<1 ,oomum(:ild~n ~ un .lu[a di! dEl' .. •. P\'IOOI:P, 99 p. (Base'de~Ws: DILACq.

Pieu R~gama.. Rn.m6J11. ~o]g£i:a ]I' IOrga'lli~cl'6n m.ecM:i ~~ CGI1IiUl-' 'nh~01d.sn ~n, ,~~ liiil1mM'WJ1~,iO ('W"I pun'W de l"istn d~ II'! IIdm'i· nl~Wilcl6" d f.'DIpr~). Mmdco. SS p.

Poole-. J;.<tl~1.1 :5 .. el"i1!k "c:nm,p' DecllJitll' :51.tpp;lri S)I'9li1!ms 11211Jd Gm'lip' COJililmUl1limticm~. C011lflmwiPliliw ~. V:oL 10. N. 1. ApriL 1993.

s.tllme't '~l'I~z. Ankmio,.ul Anilmai6~ .. H~. lUlU r~u,e~l3 __ iIl l~ RilJh!!t,ul,odall. EdlL C.C5.

M~dtid.lm.

'Siomlst!o ~_fi!r M '1hc L.c.:u:fur'liJ, Nm~ WCf 8uilding [_ming ~ ~IiOJ1."·', Sb~loirlr~pJ'~' 1. J.,U '1M lis un I~ 00 su Iwrollm FiftIiI D.isd;pllmu!:: The AI'I: midi I~ '0 - '!he. 'l&milrI.,s

~l)JI"

• • Ii •

CENTRO

DE DOCUMENTACION PARA AMERICA LATIN,A

ESPECtALIZADO EN COMUNICACI,ON, TECNO'LOGIA E INFORMATICA EDUCATI'VAS

SEAV'ICIOS

• Consulto in~ema

• Prestorno externo .' Reproduccl6n documental

• Prestarno InterblbUoteco,rio

• Orlentacion blbnogrcmca. documental

y audiovisual

• Consulltas en CD-RO.M

• Consulta docurnentol en mlcrofichas

• Bancos de InformaciOn (SECOS!)

• 'Material audiovisual del Premio Jop6n

• Consulta y presterna de material~--t· audiovisual de' 'LeE

• Acervo de alrededor de 20,000 fuentes de consulfa

IMSTmI1'O LA1IMOAMERtCAHO D& U COMUYCACION EDUCATtV ..

C_' del Puente 1'10. 45, Col. EjIdDa dB HUIpuIco, Delllgaci6tl Tbllpal\ C.P. 14380, Mexic.o. D.F., TiiI : 671·70~111

~iri~i~o I:

Docentes de todos 10'& ",'!Vtdel " IIro!e's,io.n:alesrelac'li:o'"U.lllos (;,01, act.iviilall,e s ,eti,ftc,altivg,S',.

Pr.(}/1!fJl'ci'OIl (1.1" CO,l'lo,ci,tl:d',e',zt,o's ,te,t},nclol"rtfcti!c(}'.:£ .pa,ra, lei lllil:Nejo' ,tulle'f,;'uad.iJl de; 1:0:9 ,e'iemelN'lIs lecn;:C08 "I" e.lte' lnedin, (l,s:i C\O"llUJ ,"I e,l diJeBO e ,i~l~pi'emel~iac.i::€i~1J

.,~ iii ';l·'"G' ~l I' .1 • "

gil' ,~IU .UUJ',e'rStl8 J'tJ~M!S ee ~:Q!' pI'IO'IJI,mlJ',Cj;(JN

tele·Ip,isiv:ll.

• Tele v,i:5,i012 edlU)iltil/a~

• "" tl .' .. ".1 ;~' A .' ,~' I)' • '.'

."~1'1J '.' llCt1U}',n Q'l.p~I'O!€UMtJ ,fllpr:flf.tU;CCl'f},".irBter,ts:I:v;a.,

.' ,PruIJJ,iIO'I'tNNie"to tid ,t:s'lrutioae l:eleviJi6N •

• ' Ee Ilg,uoje ,de Ia tele'l~isi6"1 aplictttlo a ,I'a ,ed",cae'iol,I!.

• Aprov,flClffRllie"u;o' de los reeurso« televisiv6'i ,8'11 lac p:r:~duc'c;i6r~ y (li.~e"ci611 de' progr,a'lI:as t}rflru:miv't')S'.

• Or~tt'limci6N' de laprodu:r;c,iol'.

'. GJ-,cibaci'&1l de 11,1,' 'TlJgI~a'lUJ edrJ,iC'tlti:,,()~

EN TECNOLOGIA EDUCAT

Protes Ie nales que euen ten ~Dn Ilcendllturn Pf1 disrlpltnl:l!i rf"ul'ionadas con 10 edueaeten.

Fermar profesiouaJeS crilicos pan eJ desamJllo de '~('nDlogia e duearlva, que propongan 5OIuciones runm.mentada1i le6rita, mModol6gita Y t~£nitHmente, derivadas de un enroque transdisdplinariu qpllcado al esludlo de fa edtK:acl6n.

tlV

CONllNIDO TEMA TICe (StSTEMA MODULAR) • INTR'ODUcrORJO

.,NY£ST1G CION BDUCA'TlVA

• .FUNDAMENfOS DEL DE.'mRROlI.O lJlJ.LA TECNOLOG1A EnUCATJYA I (BASES SOCIOPSICOPEDA.GOGICAX)

• FrJNDAMENTOS Dfjl~ DF:S;lRROI.;140 DE fA TP.CN01.OGIA £DUeA rllt 11 (COMllNICA C./UN E1)UCJt TIVA

Y CULTURAL)

• PLANIFICACION YAlJj\t1I\'I,'iTR .. tClON ElJUCATlv' •