Sei sulla pagina 1di 3
Do druku nr 3378 % . ZASTEPCA GLOWNEGO INSPEKTORA PRACY ‘Anna Tomczyk Warszawa, listopada 2010 r, GPP - 316 -4ook-40-4/40 SERRETARIAT Sera k Wee NZS es § RAL. 2810. a0. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu _ Dior 27 ustre y Nawiazujge do pisma z dnia 22 wrzeénia 2010 «. (znak:GMS-WP-1700-152/10) w sprawie przekazania opinii dotyczace| rzadowego projektu ustawy 0 wspietanit rodziny i systemie pieczy zastepezej, uprzejmie informuje, iz Gkswny (nspektorat Pracy nie zgtasza uwag do powyaszego projektu Wydziat Podawezy mal 05, il, 2010 00.926 warseawa Ub Kroc 38142 email: hancelaria@gip pl wwWnip gov A PIELEGNIAREK I POLOZNYC! Naczelna Rada Pielegniarek i Potoznych SEKRETARIA WERYN rE 44-2010 200, pasa ol, ‘NIPIP/NRPiP/DM/0055/302/10 Warszawa, 2 listopada 2010 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu Szanowny Panie Ministrze, W zwiazku z otrzymanym do zaopiniowania rzqadowym projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepezej wraz z projektami aktéw wykonawezych, Naczelna Rada Pielegniarek i Poloanych zgtasza nastepujace uwagi do projektu ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepeze), W art. 27 ust. 1 w pkt 1 projektu ustawy NRPiP proponuje wykreslic lit. b. W odniesieniu do wychowawey wymég posiadania wyksztalcenia éredniego jest niewystarczajgcy. W art, 78 ust. 3 NRPiP proponuje dopisaé wyrazy w nastepujacym bramieniu: ,koordynator rodzinnej pieczy zastepezej nie powinien pelnié jednoczesnie funkeji rodziny zastepezej czy te2 byé osoba prowadzacq rodzinny dom dziecka” W art. 113 ust. 1 NRPiP wnioskuje o zastapienie slow w brzmieniu: ,moze praeprowadzaé kontrole” na_wyrazy w bramieniu: ,przeprowadza kontrole”. W art, 133 ust. 1 w pkt 1 i w pkt 2 proponujemy ujednolicié diugosé okres6w przebywania w pieczy zastepczej do 1 roku, W odniesieniu do projektu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie godzin i zakresu programowego szkolet dla kandydatéw do pelnienia funkeji rodziny zastepcze] zawodowej, rodziny zastepeze) niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w § 2 ust. I pkt 12 proponujemy 2wiekszyé liczbe godzin stazu w rodzinie zastepcze} zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placwce opiekuriczo-wychowawezej z 10 na 20 godzin z podziatem na co najmniej 3 wizyty; podobnie w § 2 ust. 2 proponujemy zwigkszyé liczbe godzin szkolenia z 40 na 60 — proponowany zakres szkolenia jest sluszny i wymaga autentycznego pochylenia sig nad zagadnieniami co ‘wymaga wigce} czasu. ‘NUMER KONTA: ING Bank Slaski 64 1050 1038 1000 0022 9724 2147 00-478 WARSZAWA, AL. Ujazdowskie 22, TEL.: 22 628 58 61, 22 628 95 56, 22 626 83 82 FAX: 22 628 58 61, www. izbapiel.org pl, e-mail: izba@izbapiel.org pl W odniesieniu do projekt rozporzadzenia w sprawie instytucjonalne} pieczy zastepezej Proponujemy w § 12 ust. 2 dodaé slowo yniezwlocznie” po slowie dyrektor — nieusprawiedliwiona nieobecnosé dziecka w placowce opiekuticzo-wychowaweze} naszym zdaniem powinna rodzié obowiazek niezwloczne} reakeji dyrektora dla dobra dziecka, Ponadto w § 14 ust. 4 proponujemy zmniejszyé liczbe dzieci z 14 na 10. Z powazaniem Elzbieta Garwacka ~ Czachor wom d