Sei sulla pagina 1di 5
Do druku nr 3494 Konkurench | Kensumentéw UO Orzeczenie TSUE z dnia 21 wrzeSnia 1999 r. w sprawie Albany C-67/96. * Orzeczenie TSUE z dnia 18 czerwea 1998 rw sprawie C-35/96 Komisja v. Wiochy. ogélne, dotyezqce spétdzielni wszystkich rodzajow, ktore} art. 1 § 4 stanowi, iz w preypadku, gdy spOldzielnia prowadzi dzialalnosé spolecanie uzyteczna, a je} dzialalnosé gospodarcza ma charakter niezarobkowy, moze byé organizacja pozytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Oznacza to, it spéldzielnie (w tym spéldzielnie mieszkaniowe), posiadajace taki status, beda mogly korzystaé ze zwolnien podatkowych i zwolnies od oplat skarbowych sadowych, przewidzianych w art. 24 ust, 1 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego. Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy, spéldzielnia (w tym spétdzielnia mieszkanicwa) bedaca organizacja pozytku publicznego bedzie mogla rowniez skorzystaé m. in. z przewidziane} w art, 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce aieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm), modliwosci bezprzetargowego nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci bedgeych wlasnoscia Skarbu Pafstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz wzyskania bonifikaty od oplaty za wzytkowanie wieczyste, przewidziane} W art. 73 ust. 3 ww. ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami, Ponadto, organizagje te beda mogly otrzymywaé Srodki finansowe pochodzace z 1 % podatku dochodowego od os6b fizyeznych na podstawie art. 27 ustawy 0 dziatalnoéci pozytku publicznego. Jak wspomniano powyéej, wsparcie stanowi pomoc publiczna, gdy pochodzi ze Srodkow publicznych, ma charakter selektywny i udzielane jest na warunkach korzysiniejszych niz oferowane na rynku. W przypadku wsparcia dla organizacji pozytku publicznego przedmiotowe kryteria sq spelnione (ich analiza zostala dokonana w opinii Prezesa UOKiK do poselskiego projektu ustawy 0 spéldzielniach’), nalezy zatem rozwazyé, czy wsparcie to powoduje zaktécenie konkureneji i czy wywrze wplyw na unijna wymiane handlowa, W zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego na szczegdlna uwage zastuguje decyzja Komisji Europejskie} 2 dnia 3 lipca 2001 r. (State Aid N 209/201 — Ireland), dotyezaca notyfikowanego przez Irlandig wsparcia udzielanego w formic gwarancji paristwowych dla budownictwa socjalnego. Ww. sprawa dotyczyta finansowania ze specjalnego funduszu pafistwowego dziatalnosci samorzadéw lokalnych, zwiazane| z budownictwem socjalnym, W decyzji te} Komisja wyrazita poglad, ze gminy (podmioty bedace wlasnoscia jednostek samorzadu terytorialnego), zaspokajajae potrzeby lokalnych spolecznoSci_ w zakresie budownictwa socjainego, prowadza dzialalnosé gospodarcza i konkuryja na rynku budowy tanich mieszkar z innymi predsigbiorcami Nalezy zwrécié uwage, iz spdldzielnie mieszkaniowe w zakresie swojej dziatalnosci (min, budowy doméw mieszkalnych, ich eksploatacji na zasadach najmu, wynajmowania fokali wzytkowych i zarzqdzania nieruchomosciami na podstawie zlecenia) moga konkurowaé z innymi przedsigbiorcami prowadzacymi dziatalnosé na rynku budownictwa mieszkaniowego i zarzadzania nieruchomosciami. Jest to rynek otwarty, na Ktérym funkejonuje wielu przedsigbiorcéw. Ponadto, w kontekscie opisane} powyzej decyzji Komisji Europejskiej nalezy zauwatyé, Ze w sytuacji uznania przez Komisje dziatalnosci w zakresie uslug budownictwa socjalnego 2a dzialalnosé konkurencyjna, zasadne wydaje sig przyjecie, iz spOldzielnie, jako podmioty prowadzace dziatalnosé gospodareza o podobnym charakterze, réwniez dzialajq na rynku uslug mieszkaniowych w warunkach konkurencji, Mozna zatem powiedzieé, ze w przypadku dofinansowania dziatalnosci prowadzone} przez spotdzielnie mieszkaniowe, wsparcie udzielone jednemu przedsigbiorey moze go uprzywilejowaé i wamocnié jego pozycie w stosunku do innych przedsigbiorcéw prowadzacych podobng dzialalnosé, zatem moze rowniez spowodowaé zaktécenie konkurencji na wspélnym rynku. ‘Do projektu ustawy 0 spéldzielniach, predlozonego Prezesowi UOKiK proez Marszatka Sejmu Rzeczypospolit} Polskie), w dniu 12 lstopada 2010. zostala wydana opinia Nr 29/2010/P/AK. Iv. Nalezy ponadto zauwazyé, 2¢ pomoc bedzie dotyezyla, co do zasady, dzialalnosci spétdzielni mieszkaniowych w zakresie pozytku publicznego, jednakze w zakresie niektérych zwolniei (np. z podatku od nieruchomosci), rozdzielenie wsparcia dziatalnosci glownej i dziatalnosci pozytku publicznego moze byé utrudnione W odniesieniu do srodkéw finansowych, pochodzacych z 1 % podatku dochodowego od oséb fizycanych, preekazywanych przez osoby fizyczne spéldzielniom _mieszkaniowym, posiadajacym status organizacji pozytku publicanego, nalezy zauwazyé, i2 Srodki te stanowig clement obowiazkowego systemu podatkowego skonstruowanego przez paistwo. Poprzez odpowiedni mechanizm ich poboru i dystrybucji wplywaja one wprawdzie do budzetu paistwa lecz nastepnie zostajq praekazane okreslone} organizacji pozytku publicznego. Decyzja o ich przeznaczeniu dla konkretne} organizacji jest podejmowana nie przez paistwo lecz praez podatnika. Oznacza to, ze paistwo nie moze w peinym zakresie dysponowaé tymi srodkami, ani tea. ,zatwierdzié® przyznania wsparcia konkretnemu podmiotowi bedacemu organizacja pozytku publicznego. Dlatego tez, w ocenie UOKIK, wsparcie przckazywane przez podatnikow organizacjom pozyiku publicznego (w tym spéldzielniom mieszkaniowym posiadajacym taki status), w formie 1 % podatku dochodowego od osbb fizycznych, nie_stanowi_pomocy publicznej, Kwestiq do rozwazenia pozostaje sama mozliwosé prowadzenia przez spéldzielnie mieszkaniowa dzialalnosci niezarobkowe}, warunkujaca przyznanie statusu organizacji pozytku publicznego. Wydaje sig, 2e — ze wgledu na sw6j charakter — dziatalnosé spéldzielni mieszkaniowej bedzie, co do zasady, zawsze dziatalnosciq spolecznie uzyteczna o charakterze zarobkowym. Naledy zwrécié uwage na tresé art. 20 ust. 2 ustawy 0 dziatalnosci pozytku publicznego, zgodnie z ktérym organizacja pozytku publicznego moze prowadzié dziatalnosé gospodarcza wylacznie jako dodatkowa w stosunku do dzialalnosci pozytku publicznego, gdy tymezasem w dziatalnoSci spétdzielni mieszkaniowych pierwszoplanowa role odgrywa, co do zasady, dzialalnoSé gospodarcza. Stad tez nalezy rozwazyé, czy w praktyce moze wystapié sytuacja, w ktérej spéldzielnia mieszkaniowa bedzie miala status organizacji pozytku publicznego, prowadzac przy tym dzialalnosé gospodarcza, o ktorej mowa w art. 1 ust. 1 projektu ustavwy, jako dzialalnosé dodatkowa. W preypadku, gdyby sytuacje takie mialy charakter incydentalny, mozna rozwazyé udzielanie takiego wsparcia jako indywidualne) pomocy de minimis albo notyfikacje kazdego przypadku Komisji Europejskiej. Jesli jednak sytuagje takie nie mialby charakteru incydentalnego, wwezas aktualne pozostaja Wyjasnienia zawarte w pkt IV a) oraz IV b) opinii Prezesa UOKiK ‘Nr 29/201 0/P/AH, dotyezace} projektu ustawy o spétdzielniach.