forms ci 6n d _' acido ,ac' to ~ cs . ico, 9~! formacidn de, hermon, de crecimis -'I ....

to en, 11021

d.:I'r icit de insu !! ;- '-" -'I06,~.[

d - 1 . ..(. d '. id 94'"

egrac Be, o :_: e s -1':-: ': :.,. : -:-,~ ,SID[S, 'c_:~"

'944

,,-' u : 61i9il 9,34

oxidacien de, 944, '945

sfntesis de acidoe gt'8,IOII [a par' ir de, :"4,,'16"·

[.-'"~'...:..::..'

lSi. ~lt'18IB '.:' ,: .. , cole sterol, '9.' '9

Ac til eoenzima A carboxilas ,'".:n ],8. sfnte ~i' .de aeidos " '~'_I 0-::1" g;':'?

a, I'C-:'~I,£!!I'O"I de alu C'o':"" a 106"'8·

~.' . '~iO:II ,. '- b -": -" , - . '._: '-'

- .eetilcoli na, 97-99

accion d" 16801, 820, 8,5,3 canal .. ,. i6nicol-'I:; 96-:97~. 98

dura ,, ii_'.,._ .. ~ : "f 8~4

~_I tieuerpo 'I frente ',' :, en Ia .'~: i grave, 19'8,

eonstrie ~i6:, b ·o'nq-.-:_~'ol- ~-:;. 5':'4

ICO' t -':,c,cion In,' . cula ., [:-'1. (~2- .. 8 ',17

'''- - - - "

8,68-869

'. ,. .- t -10-1 ,:~.. . .. c', . - ivi II . ..:: .:' .d I ·C·'·;'· ,',. ,'b,'r' ·a· '1 8: ,: 7·,

',' ", . _....;. ..'..... .... . ~. [~~. . ::____:.,. - ~ .. ' ". - . - . .' - .", "

control del fluJi("J ,8' ~ 1:~.1~ I - eo, 275 control del flujo sa, .. _~ ~ Ineo coro .. ario,

2:75

d ·ft' lit dIe d

_ ' -_Clll~ ::=_=, :,-:' ~I _'-,' ~nl(,-m, .:-: a, " .

tington, 7916

dast - : CC~6Ii,', e e,~::'6-,99, 6130 ,:44

sfeetos vasodils t: idore I de, 221,~estruetura qufmics de, 844

'Sc'-_ ". ~!I' ;':-O.~I .. itadore s, 93

funeion cardiovascular, 186

funeien [~:: stroim estinal ,: ~7, 8681-'

'-,'-"'., i,.9~'

. ~., I' ~;' - ',' 1- .vasic -'1-'1 .-: iliar ,0' '-'

- . I . _ '. - - _ :_ ~ :._ _ _ ,~-, i'" '.

lnhibidon II Id~,,'·II:,.-::

'-,~, =.:er, c 61 de, ,::~ 19:,., 627 ,:'~-"O:4 .~'

70>'

900

.09

I 118"2-'

III . :::"""":

d-

n· .s 1,',.:1. 1:_,",0.::- .. ,

---![Ii" .'-

eelular, 0 ddacio \ ds ]01' ,.:".1'[ 11. into-

.. ·.~IC·· 'ici6i'--:' i-'[" .-: o· ":':':.''-;' . 0 61' •..•.

. . .. ' . _ .:.... . .' " I '-' '

combinaeion con albtimina, 942 CO.I~·C:- I t :-'i' ci6. . ••. I_:[·'_·' ·.·~_t~c .. , .. ,-

de 1'-1 ho .. ona firoide a sabre

I[ - . 0'-'1. .

. -'J .. ".'

IC:-:"O" Di-:-C""'-',' at .. , ci ""n n 'r- iL' I} 91'2

. ", -, .' "', .Ii.. - u. ~ ,'[~.:........:

d :ft.~icia de flujlo' ana . meo en 1"1. 2 .~ .•

- . ~ .

defieieneia de insulina, 0188~lOIB9' '. :~.I.~, ~~d'_:.,:-· 61 . ,: __ JI'~n el hfg.· ide, 91 - =:~

desaturaeien de ,=·'n .. ·-1 hf.~~~,dol" 941':' . ~ie', rcieic, 117,2

sr .. ~~. __ da en las '. iitoco drias, 9,43

e tructuras qufmice c: de 10'. :, 194

formacion de, 23,-:4

ae aeetfl eoenzime A:·_ partir' de, ·':'4,,:"4'"

-- . .'! ::;--

de C stonas a p, __ rtir d ··'~I 940 ... 9 6 dize: .. ··~6-, ·~,·LS[~_", 9'0-,' '9' -2, I~' • 3

~~,j_.:- .61i ','~I I d·

94"

a partir d· ,~c.-·t.~. eoenzima A, 9461

AT'-' I'" ~- la 9:~'.·

axceso de bidratos de, ca .. -bo· 01"

914'~ 9~ 7 ~ lOl67 glucagon en 1:-,,' 0-'/1 ' 0; uli 1 ," O-:Q--:

ml- ,'I.~ 1-: :-, G ~' •. " \:.:'0'_

iii t i t ~I ~ d-;- - -':~. 19' .. ··.,~ ',i!Di.~ .11

In ~ercam ::-·,~.OI··--uI~.I:-·OM,I· 'an~r' ~ _ 0'

liberacion del, h -r"- on' I Id.~:~'r.~ci~

.-.- ie ·~o e l..' 024 libres, transports de lOB" 94,2 - lquido extraceluls r~ ~~ .•

metabolis no de 10.'" en elmusculo ,- dlJii' c- '2"'17'

C":' -:~l'~_,. 0, .'1 .'!.'

movilizacion d ~" 10: r. , C~-='~l~C'O;':I', 1 ,

1053

.' 0 ~;s,t'·. '--\_lcados (libres), 9411

~, d 'I' 6' d 1 9" .A4~

IO'Xl' .• ~ 18.Cl/, ':"'D .. _ :_'" 0'.1 --tt.,t~

co' -:': s 0·1 e:" I' il31 :_: 0-: '5~=:"·A'

.. - - g.:: _[ _lQI' "-".:....:..~

detictenela de insulina, 0169

1.,.-" - 'a- .-:- '0'-" '9-" 6:-;- 4'"

.11.1·' .', -

q:_ Ilom le '-=0 .-:. I .. <" 9 .. , ,I'

sangre felt. _1:. 11 40

sfrr esi -: d s lfpidoi '. P"""" --." '"I -=: ·d..:- .~ _:.. 'I'.

~"", .. CI. ... J" "_ .:_ .. I . __ .. -." . 1- '.' ._.

hig'sd"ol, '9,43

i t d t 'i! I~ '1 'Il'[ " Ii d

smtesis 1:--:; trtgne .'~'l / [0': .a ~:I~ .. ·t· :-'_00

los, 9·· 6:; 9,47'

'tr" : __ [ IPO.--=t:o,·~, e ,0., 19'~,2

.: ."'.~ -I' :----C".-,Am· c \n sn ,01 "1- 0'·'· 1,084

, ,:,.' -,' U 'Y:!Ii'" . . '\i!o', _. . '" -', . ".,

~.' n te si Ell d e- ,.- -=1 'e' '1- IOp··.·· '-at·o'·' de Go;-'~ ... -]. ~

~ . . .-'13 ~ I ...•. '''" ' I". ,:_' Q,," _'. . ..... " I. • .":,""': _ ,

21

(j ... hidroxibutarico, formacion die, en, 18 diabs tes mel it ~-I" I 01'76

met sbolismo Ii ndieo, 9,45~946

, '

foU.co,. L77

I!' t 11164

.181.0, -',' .~'-

. ~ aduraeic '" de 10. ,'1 : - '~' . [_~ tl _ ~.' 46:'

'fo_~ft ,~nolp~,- rvico, en la ruts, glucolfti ... c' . " 913. ~I

8"'£0 ,I ~o ~-l:_:'~ 1 ·~co,~.'n la . ~~ ta ~ ueolftiea. 93··'1,93,5

'~,'_J.'!~<. ;fto'-:-",g--·1"nl~6·ln_!.,co,'~"D 1 . " U~-··c.;·, I ~

,~ II I' wt"",, . '. I _ _ __ - !;.J

p.-. tos as fosf .tO~1 7'89 fuertes, 42,'1

fum,:" ~ilco:,.~,~n,), via ! .. ·luco]jtic~.I; 9~-1

,,' - .. '. _'" ir o· butt .~ I'!iI·O··· -'n" 1-1 cortez '

.'. ' .. '>' ... = __ ~ ~., ,'.1,_ .-. 'W'.- . :_c. ::_!,:_:' ":":'~:" __ '

C:··· reb al, 79[9

.'.--:_ _';-'bici6' , I, pr '1, inaptic :', 631'~"

]i- b -'-'-r" '.' Iii. "0' . il. ',' 6~8-:'O"

. ' .. 1 "'.' . : 1 I.: I 0=:, , ,:_ I I', '.'

>,',~Dgliol, basales, 7'95

: neuro as de l, I, et i __ 18, 708

-:--:,.(, strico e" ,,A e" 'iIii!O" d· e" u"]c:- . '" .... ·,t·"· e· ·n· . !!Io.' •

. ,~_.I"'·iII!l::--:", '. ~- ,",,~i3 .. ' ... :, '._ '.' .',', , ['" :: [,,,' "

912,:~;

P -. ·d..J I --: ·4'" '2'I,n JI :2'· ·3' '.,

1_::-: _ I..,'I,~;. .,.,-_

[·,-]uc'_'·onico. formaeion de, en el me ... .abolis '_O':~ ,I~ los, cortieoste -=O'I'ld=-s, 10481

(lll~t[~',-,!.~,.c.;o Y' glutan ato, estructura qufmica Ide, 9,54,

- - 0

Ell " - iI

. lIn - -': '.- ~

.~ um - .. to dl.~ 1'_ C' .,~. ilaridad :~.: ~" 601 al calor 9~··19· "·3-: '10"·0" "'1 117' ·8" ....

. "-' .ilL , . .._.. - . .=:: ._. =-- t ,- - _

c tpacide ,Id de' t ',b,'.~;o .:: 0&/- rior ,~. ~ 60'·4 eelula ", .·_::,02

1.,-. _~ I' de I .~ 'It. ~ ~=- II;, ,58 - ,~'-. ,> 60 -"

iatural, 6,04

resid -. P'..: IC:~.·,: 1 ' ........ _...... ,'. --"""'i ";.0 . Iveol ' .

. ' QO-'2'~

![ Ul .. , .. ·.::_

respuesta .- e la ve

804,

A·) .. 1- idri _i!! - _ t - fi' - ." t ~

,C_O - '._ ... a,.~n.·.~,rOll 'I ~', 1'·':,· ,C . Y' gasl!!!

,t ~ti-),:·9:=; 9'221

Acn:-.··· _~. , .. iarroll ~. ~ ~'.~', . 1110

AC'._·.I.·: .. aeion, d~ 1 e .~ stalino, ,690

:_.\ ti·· .. -~~,~( ,'!,' uno, 692

control net "ov .. _~-t ,t.~V:·-1 de 725, 8~7

"""'9'

" .... )!!!I!

·9

·0

obi t ;~. c,ci6n .' e·, hidrc .. :-.. -_ .. lis 1= n,~ 8'.-0

'._:. '~ t._c~,6 r, 10 se . ids u, 17'0 :;-7106

I. Z, 7104B 7'.6

"._. es or, 993,1 10100" -' 178,

co·-r·' . 1i7'6-" n" '01 .'" tl o' rna v' ". no- iI::!I. 0 ,2_,1II1II . 2·:Dt:; .. ' :.: .

. '.' . ~~ ._ .I ., "" •• " .... !. . -;- . ~ __:,

lndlce

1183

.~ ectos .~: I,.' h .. ' "=oI;~,I;.I·~'Yj.b""~"'"

110,"/'-'.:

·s· '2'

,I, ," .. > '. '

. -

I ~l ~, c--_ ~_, mcla de : .L - -, - - 1 z.'_ 'ci ':1: "1_ I l -= ~ ,e -c 1 d. ,. 'n, ,~

1:--l~'I, 32

_~-I,C ,i ,~.-ci6-, ,--~·_,II, hor _01-& de ereei. ~;,_ ito --~-, -I ~ a" - '020~ 1022

. ':-,' 3:-' 3"-'1

r-·-:'__', .. _." _ >'t." _, .1 ...... ' ." ~ .• ' "

insulina an Ia. 1065, 110,69

-.- - "po sicion de, 1_: ::'- lli-o;, hipoglucemia,

-1078

seeree jl6 -- de, b,- isal, tor 0 C'- usado oor a, 850

, I-:_:Id, . Ia I, .p -~ ;- , nal, S- --'~

I shocl r IC'~ c alatoric, 816 smt -_ sis de, 844,

utiliz -lci6n de :;-:-'-'~I~I'I 947'

Ad· ~en .- .. - t - pina/h . - ~ dreno

- '.I!,-, .-.~_- :·:0· _C-I -_ ,-,' .:1 ·-t1J'J:~O -J "on -- .- ,:~, _ .:_:- ... :. _-iii,

cO~~-,ilcoltro ,:~_ (~:_C' - -), 057~10,68 I: eeion de, 1007,,'10'17 -. 101-5

:-, ,t-uc;tu .~ -, qufmic - de '. 1056

, .J u,co - , '- '0, _' nesi ~-, 19410

Ii iii d- ., 101:1 lOE'

seers cion 1-, ---. ,- dost ro '~'_-.,Ol __ , ':~u2

!: .c-~:c~-'-In de - ,-,<lul~ " '~I~ c-' '_, .- 0117

eont ol de, lO,::6ml057 -.et6pic~, 11059

mb ,-:~:-:O:~ 11~-·'~"

ante medad de, Addison, .-- 059

'.~ ,.: 1 :O~ " ..... :

activaeien dr __ CO' - -". alemento, 4'98 ,')utinl as en e ' ---;=- .-:__IP,O' B'- n zumeo -'~'O'I 50, : .. ,510,5, 506

--"- ru 'p-:'O:C: sangu ~ {-- .00,-' Rh ~···O-·'5,',!!!i,5' 'O-"77~

----:-:' -, '. -, - ~,-, ,. - ~, ,",. '-' '. . ' .

. /_'. -1'U-I-1 _Ii, - . 6" ,,::0 .' o,-'~ - "D----:-' '--I' ~,-. - ::--', 'J, [, '.--': -- ufn " , D"-'

- ~ -= " - J." I!!;iiji - - .. ~ ," II - " ,- - :~ '. , . ' _, ,,' . - '_ c::

:_'i_ ~"O, 503 ,,105

,': l.', ,--_ sivids d, control ,d: - la en la eortesa pr ,,~, 0, rt ,1:,,~,'06

, : ,'-,0--:-'10 de, en ,-1 colon, 88,ot

88161 91 ---~91'9

i - ,·"tino dalgado, 9'15 . ;~' -jl

barrera para bi :-_. ps - lip' dica como 12, 1~,

- '-.('1 1-1-

C:-- I', : ~" . -

eonserv :_ 'lc'~6~,~' de, v-'· ,-~ se Orina, con~

C,- mtracio« t

'COI'~ ~'Ol ,'al tots l medici = ,-',' .'~: ~',- 1=12~-:'j .r,: 24

po ",.I'~':- ,!~j,e de, 3,:210

,- .--' ,-- ~'t ;;; t d t' ii 6'

.-: ". A- - .~ -, ~'lr l. _', "j -1'1 ; 'I :-: ,'-. r-=- '," "-1'0" I, . I'Cf:I" . '-'n 0" ,I.

, , . !!ii.;I,. ,- -, ~ _.' 't ' -, '. _- , '. "'._ ,,___: ~-:__: ~ -- ., -

-"-·o ,- ~=ce-~,tor-ho.-~~r __ 0' a - - - _i'~ iJr:' ~

tiea e ~ ,. :~ 91S~ 394 co- acentra c16~' r s orir a ar _II Vi~,,"c ::lIi·a~

O I t '"6

' ruui. concentrac ,:,n,~

,difuI,i6n de, Ve_~lJ8 , Osmosis

01- C,-.· -_l:~I,.~1 P' 'ot'~'i,ICOI:.,

a tr,' :v/=', '., d ~'[ 1,'_' membrana ca ~.ilar" 1,'9

_ t - 'VI:':: - de '~' membrana c elula -~ t

,3,28

t - ,- -- - it -- d ~! -' ll~' '9'-' ""2' '0'"''

"I L I, ',ve'~ ,:' 18 P', .el,"- ,1:", -.- ~"___:

difereneia d:-' eoneentn ci6~. " 68"

5'-

intestine ~- "1--, ~ I •• ~ 0, 91 - ,~:

_ smosis, 53-,54", 55

ta ,8 de, 32"

sceso de, ex~'r _cci6~~ d i V,'; -_-'1.- O' ina

d~l ' d

I, ueion de.

hi I!i i -, , -:" -- :: t'i- :e- -, -- Ii ,e' rr 8,· a,· :1

_ ,~" _-_- , ,',-, "'. _,,_ '_, !Ii .. 1 - "

excrecien de, 2~'4, ... ,2"·~'!i' V,-c&s:_ Orina; a,il,uc'io,n - de; Orina. conClellt,rraeion Id,:~~I~,

'COI~"t' ~ 01 de -" I os nolaridad 1'- '8:111·. ui-

do extracelular, 391~396

- ontrol c e, I ,:~_~ ota ~;- : -~'IO en, ,822~8,22

cuantificacion de, 890 ,8,92

diluei on d= la orina, 382~ ,38,3

"s:". _ c-: .- -,0' ,-: I ~ I:,_ ". h:- : ---m- 'Ion: - , I' t ~ dj-;, '"1'- _--.c::: II ~

," - ,:___ I ' - _ - .'" .. ~- -, ~ .• - - ",- , - -" -" ,- -- ,

v'" ill

ca soore.ves ee rtormona anti-

diuretica (uas'oplr-es'ina),

entei __ .: l~d',,~ ,'_,,: Addison 4!07

fre "n, e a l,~ ~Tfii-'-' st '!'O'-,I, 19-:',:

- ' . -", ' , ' -= . ~ _ """.1., "_ ' ' ' ", c,' , " ,I ' ,

A- ddi- iii -- 1- 0-: '5--=-' 8----:

,'" ""on ,,[I~,

Ii

aeuapennae

,-' I :.;~

iii

y,

1- 0- :-9--1

,' .. ,,-.'.-

5--','5:'

!.~ . _1,-

BI

- ...

. D. 'iii 1 .a, .. ,.

- coo· .--·0·0 --. I .' - 19-- --1-2"":,

~ . - . ·0· _ :., _:_ .

~~~ Parto.

-: _'. ,-.-~' ado,

E£8"

ooo,

ntJrfJ'-; II

C"":'l" 11," . ""'Ii!!tl:"~ '" ,11' '" ' ... ~. p,-, .- ·-:··'·~1i1i6··~·'n'- inters-

. ..' ',' ~ I_:,' .'. . - L, -. I..' __ ~ '. . . . ,.. - - '.' l~]

, ~ 1 5- - 4 . 5 Al6

.'_:." ~. \ . y. . ~:~ -4~[1-~"

tensio c· lvo 1··,1 [,\27,-5291 colapso de, 527·,· :29

a - ,IVO,I ~·.90~6,91; 592;

como eomponente d-"'o" la , ,_,,- ·'b- "a'~"~,'

rU ' .. __:: '1.;.' I, . -=- _ ',lg . - .': . I _-, - - . . -. .. _. r 1,-

,

.'.,1. '1 'pIl"r-;: ton ~: 5·-:· 5~-'?-' ,'6''-'18·-:

, .' .- ;.U· .. , . _.'._.' '.__: , '.-'

eon 'plre"~'li6ni ds, '.: _ go :.' ·'Pi.:'~'1 "01 _~i'O .' '. II~~ 0 en, 5818" 5,-:9

cent -':..' .' .. ~.I f~ uido t m, 5·'·: :'~"';""]4Je

c1.iD~",-i6D del d'i"~:~;,do de carbono en

.It·S':-S': 5-:16·:·······

u :..:,:"'1. '.,-

dis . /blllC~ 6n de la san -~- e -D}I 540'mBI: 2, ,543

.;J_ 1- l!l ",",,' i d 89'"

w~ c-, D']Je l---=- .IA~·l,ICO . _ .: ""1 ' •• :','_:

-,Bit· ~'~l'-~ien~o de, en el enfisema, 5,89, 591

,',.e- ""-~'Jctu ~" micro~~,c,6pi·· a de, -.'154, 557

~6 I I ,-,' 1-1'~5

e·xp c in.~i t: D, "':'_~, '-' ~ '. naen ~ ~-.~. rto, _. -D u,

115,6

fl.ujo sangu: te 01 d " ':. 5,4

interea :-. bio ga eoso en, Ve::I' ':~I Intercambia de .. 'Ia-,e~',,,

l.-:;.'I._:I~ de, en 1", toxicid, ',d po' 0,' 'j'ge .-)0.

G 4

n,Q fUnc4on'_:_~_~;~'!~ ,e,··'-:'-~~io ~·'ue'~i-~·':~'· .. '·. , fiBa IOI~(~~.,:~-[:'n'7,ei6n de,~: I, e'l contro - dlel fiujo

·~._~~KUine~ol,;, 5, .... ~O-6141

p~. ~:-.d de, de-"i"~ .. ~'CCiI6D, de" 158'9; 591~ 592

Pl -I'· ". 'l~ . ~ In Isn- 5:.'·2:····~ ;0,27·:'

I _._ '.' ___:, :. . '.' ,." . , _

calc ~.lo d,e",~,2:-:"

. -.1 "cilo.l] f1~·.1 ,0 .~','~·nD.1~'_~~,._

, n"""

'r,4:2,' ·43

.~. " . , .. !!!.A. -- d····,· U·· ,~. = r.l:l· t'll! [e y... .-: :/2' 18'

'. .', U,' .... ',::1 _. .I'-.LJ~~·" '0 , -.

541-

pre'li6,-, I .: arc i. ,,_I de dji .... :.: do die earbor 0'

en, 56,3,,564

bUC8'O 10, agua , profundae, 814 relaeien a I:c " ltitud, 610 I' -6013

pres i61n :P,::I_'C~\~)' 0:-:: O. ~ ~ .. ~:'ID en ,5~--,-·.,

5,:,~~ ,~'=:3, 5811, --,·[.~J2 , ·1 ':tV' :,/. _' d i - - 6~' 12':·

.' .' ~-'. ,. -

relaci 61-~', C·O'D la '~-II dtud, 60-1,-1602 rels C.itil, ~. COl·" la 1~.turaci6 - . de ox1,!'-e~

no de l~ hemealobi ~~I c, 5,67

*6 d d I

p' - .J!r',~ -, l __ ~ vap!or:_le a:-:~~i,., en, ,:_D, '-18&-

c _~'61'-, :.! Ia altit ii' ", 601

refleJo tUL~~,~.~. "0 en, 5S8

r:: ... pletos de ~'~qU1':~_O, .. ~'-i.' neumenia

59'~'O 9-' 2····;

- ! _:.',' :__.- :::..", ~ .

• ' r ·1'ibil'-."_!2 Id ' .. 01:1 I".: .. ~. _- de" 617'6 t:,lmafio de, COB relaeion ICO'D Ia ten-

I li6,.- d~ superfieie, 529 tensioaetivo (~,I--,ent')_n~] 6'··~'7,-5,~·,·91 trastornos Id-},I hipec ."" ':.~ n, ,-:.914, ,5911." unidad resnii ato '.~" ~II 55,4, 5,,1"15

Alzheim .',r,,~·,I__·,~-·~ ~ '<'.'J~, d I~ I.~ .. ,I 8 (:'9

,'~ ,- .. boide, movii ',~i' 'to, 2~ 2~:. 2;6 leueo .ito,s, . '.' 7'91, 4801

Am":loblar tos. del diente, 1097 Amen,or .~'.,-" e.:11 el hipogon di mo, 11,810

n rmalfs d ". 1-',· hormon t I'~" -:'-"~'d~ 0 .

. '" _"":, . ..:_ ... ,".'~ '.:.,. ..'c' , _. l .. _) _ ".' __ .:. ._J " .. , " ~_ 'I

-01-7

Am,I· I' '1.-'1 ,= ceidn de ,89.·~:,

.. . _, . - ~

d.-'ficit ]_,~, .. '.' aeonatos, ' 160

::' 1'~'lel-·ti6~' <I~' hid . ',~ tos c SI earbono, 9' J- 01 =~~'a~~I't .~. CI,_, I:' .'. cr ~.ci6:n, de" 819,5

Isaliv' =_1,. 89 .

. . 1·~c,·~.ci6~, "- 'f. PO'- , .. ' pancreas, 898

Aml~l-:'!O', ,I Ic:....C·: ,~-,"l'li,.('n· dl'" i 0-6~3:

_I ,I, :-. "'" .:_ \;i' u. ..:::_'.':::_ _:_. '."_,

,.·-,,~::.I!loi'· o~ ~I ~'J:-"'~ ,', suficie neia renal en la,

4,'~4

Am;~'lQ··,-J,d":',1 mecanis ",0:- de aecien d '-

j '-', • [-_I, 1._ . ' .. - •••. ·m--=---=-,_,:" .,,:,._ 1- ,r. '_ U - "J!

44,:,~'1

"~" :~--.~-- ··oaeidoR", Ilblorci6n de, '918" 954-195·'L.' . dmacenamiento ... ~.,

956

IC. ~ ., ,'to ·O··lrt,···: ~,~!Ii -. 9- ~ 8

',",--' rtJ ~.- ~( .. !, .. y.~ ..

C-'Q-' ,d·· o'n' 0,,-' p,~ . .' - r - 3·'· S· ,:3:' 3 ..

. . - .~~~. .' __ - ,', .. " .. , t _'__:' c·

c', ·o····n·· ,C·"! ··t', ~.. '6:~'~:" - ~' .. ufm ".-, Id···I.~ ·9:'-··5·~·5--:~

. _;c:_:_ .. ~. _.' --, .. :_.l".:...--- ""pi.I ...

control de 1· ins ~ .• ~ ·'~,'t~~,6n de ._ .'1' .. , ~,.: ....

to':' r. 97 _ 972

r'l~' -}. _,c':Jl16n de, '9·50 conversion de, II, ghicosa 938 en n ins "0' --"-9' d 'e' 5··IS'"

'. ~:.- (_- Q,. _. ,::_, .. " .. ,"". . '_.,:_;'., . ~,:.:. '

d','~- cit d "'" 'fluj::.-:~--I, .. angu D'810 len 'I ,2 1 5 de uni ""c'lCi6" de 9,516 ... 19'1'·'~:!~1 9164

•. ~ ifu~~;i6n de, 52

ssencie lea, 9' 3, 9· 4,;- 51'~': estructura de, 95,3" 9,5,

exeeso de." en el de.:ficit, de insulina, 1,0891

formaeion de, 22~ 23 B partir ,~L'" l~ __ ', protein niI9-~-O, 959 '.:-., p~,t:r [:' .. las pr,,·t ' i" -. · ... ':1 pl~_s.m'ti-

C.:J!, 96[6

diges' ',6n. pO" ·~ic-_" 9109, 911e91,2 piridloxina, '-:_n" 9177

glueD' eO'~.'='-:I:.-\-iB~ 940,958

Ii t . Ii' '. !Ii d t '"

~D: -e, -caln'l-- e; ,:_·-:t- 'tl·O·S ,=e' :rOr~e-

.--; _,~,,. 9155-9,56

libe'r~_ci6'~, d ~"J 9'551

ll'quidol ext-,'a=elul~,. -" 2" 48; 3,218

If.u'~-"do lntrac -lulal - 48, "C-'2,:~

36~~, 368,

Y' 3~'5='~

1-,- _:_ u

074

sistema amo ,:' ~ ~.~ aaor aeidobs ·_"ICO,.

433,-413'

Amonio, ion, _ .~" erecidn de,:" ·"4" '''-'35, .~ ... ~: orfosfnte -,l~,:, 662

Amo __ ~t'~;~:~-, .~ cion, del movimiento, 756; 71'6, 7,8'9

~ ulso die .1-. :-e:~m6D,. ~'_8,,~, ,-9

.,--~-:,!~."~i:'~~: ador, sist .. · - ',:. (I)" aeidobasi .. \~:,

4·" 2':6-'· 4' 3-"'2;'-' 3--: '3::"

-'1.. :; . .~- ... - '[._., ' .

-', .. ionfaco. 43,31-413:'-,,: ,[35

bica ·b·:o"o-:- . n 4-2:.·:S:'·I!!!!!··· I .l~·

_'- _.", ,. __ - I - I W· ." ',1 -.' .U

d '-fi-- _I!I !: 6'" . - I ,. 13'13:-;

'~- ... -mCl~ .. ,~_ l_l~ ' . .:--. · ':'

'''co' . fato 4.1 .. 116 .... ' .:_': '3[:··2 .. ·· .. ·~4·'~-:-Q,'il

J.lk,- _:,...:,- ':1 _. '01, ~ -,-

._~I.::_ - .1 O~~ .. b ins I,~O:?,~'----:o, ,-,~ 2~" '~65

mec .. ~I'I" .' "10" ,d- ~ ,n2~· ~.C 2·~'~

- .:. -'~'- .... _ i, ~I!!!!!!'~ , .•

~·O·_'O cO::~,O 89-'

Pi ,I L- I . ,", :'mo isohidrieo d . " [426-428 protsfnas, [426~,421::~~'

, is tema respire torio eo" no, 4,291

tipos de, ,42,2

C alcio, 1'01815 ~ ~ 093 .. _ O~"4 :_-'[ ,.-COI ·'1 :~.6,a, - 07~-

P-- -",-,.~ l_l!16·.:' I""'~' I-,~"l··' I d r. 0'1 .1" ·n·lo·· "_:--6:5 5:-:-6:-·'6,

, , -~ _: _ ,- , _.. - . -' ... - " , ... . . . ,

5617', Ve ,= S,~· Oxteeno-hemoslobi~a.j curua de ,d.i.s'oc,iaci6n~

P' ,eli6D", b:'·ro·'-,.~ ceptol'~'-·'-=:. [co '·Ol~ 2'··:·8 ... 280

~d j g"'-

'. -1.;:: ~ '-e, __ ' ~I- '; '_.: , .. "

'-'I' ... _--·CI V._;,~-! '~. ,,~. . Lionoio\s,fat·, la/ '~' ad·~-,no,,~ .. ,na ctcl,ioo' (AM> .~ I

.,':~ "pl.~'lic"~ci6Jl" 1.:',:. 1 '-, J~I 'cci--n '; III 'V~'B~e

S's·~~,mo. 'J .; n '~tJ8cadai

::_ '~·:-,'poll·~ .. , d··~· 10'-·.1 co, I. I':-UC .ros s,~micircula ...

~e'·.]" 77 ~:I

141

46"7: 4' "'8--: ;117': ... -

':- .'. t ";'1 "'1'.'" "

d ",,", d h

ro UCClun .. :. e J',~ ......

88" ' .

. .

, .: •. 1, I

eontro ',:- __ ~] flujo sana afneo, 219

~, ,,~o!'o' I '.Isn---: ina.e n'- :--:'I} C'-Q-I .- 1'1. :--0"1-1 ,-- ill- UJi~'O" 1_: -·-n· , ...

, _.. .~'" "':___' .. _.Ii. . ~ "' ',.' _ . _,' il . .' ". ,:,,_. ~ .. ' .. _ -. .

. /. - n e··o··: 2:: 19:·.··

' .. 1.,.--. ,_ '

An- 'ill I t~1 '" 2--8--

··-~o·p 1._" 8.1a.: eoronaria, ,.-"- -' 'c

An'-,"oteJ,--: sins _I ~ 2,42,,1 24,31

An,;' -~otensin,a - 1" aceion ~~e" 2,42, ... 2416 aettvac 6 . I. ~ e, e~, 1·· in, - - ',;-_:i_- n.'~i-~_, c-""

, . -

di, tea, 28,'

C~'-:-"-'--:"O' .. ' . I .. u- 1:--:1' ... (', .... ~.-. 'I' d ...... : 7·

"'_. - '-'" . __ -, . __ -=' , .~ I ' -' . :___. .:__:' I. . , -' a, I -, "1 -', "

C·,- "n" rl -0' ·1 d /- -,~ .-; ld~ 10; ,"'1- t' :-: or;o-"- - ~_ 0,:1" 5·

:A~ ... :. .~ __ .:__. ' ~ .' ' .. '. -. _, . .lIbJ' " . " :..:_: .~.

eontror :.~,'~1 flujo I~--,'_- - m :0., ":~20

CO-:n1tL 0'1 d . la -p'~ r-' J[Ciir~6-:n-:-; GIll" -t- '~' .-~- .~ {I '--2' •. ·· ...

. ';LiI. _. "_ _-. _. 1_, '. ~.' '. , " ~ .' - 1_Jl., 1iI._

2,4"-·8,~:

I _ ..

como estimulants de 1= aldos .~e-' 01'"

- 2" .. - a-'j ,n," =:

n--'~ I", .~'!Oi!'Q':: ...

c~olm,IO ~ .. ihibidor de la le··~creci6In de

sal y de .~'-" .'~' __ ,2,43-,24,5 como V,::··I- oeonstrictor, 241'\, 2, ,.'-~

i-. 1 __ ~-:":~ _.:1 d gastc rem _1 ~,' -, 2,44" 2·< ~5 tipos de h~p·l-.'-.=-~.'I-n relaelonad . I

OO-~-,'I ,2~ -4 .. 245 a, 2147 _~~ iaciones de l~ - i' -. ·1 ' .. ' i'l ,".·n .. ~ : . 11.1 Y:~ ~~-4''''~, 24-,.

control de l~_i tasa Ide filtracio -, ,,-lom'· rular, 352, 3155 356

eXiCEHiO' d=:'" ~fe,cto. sobre el hqui .. - (] ~.':'-'""' tr acelular d ~, 4016'~4081 nefrcpatfas, hipertensien en, 41 ).·7 .. ,

4'--:-9.'-

! _,,~:,

exer "-c'-~~-n- renal 2::1A-3-~!!!!!!,2,,··~A .. ~ '~'d5:-::"" 4'" O·'---:6"~: .... ,-O: 7 .. '

~A''-~''_ U '~:_"""~ ~ ~-:J! ~.:. ·-/1

8-: terecien del sodio, 4,0,6, ... ·40,-,

-0 _.' ,I,~ cion de, 2' ';12, 248 inaetrvaclon d ., 242

I iii i111 ii" . 6 40"7

.~: :'--. - U -_ -11 "'Ior pro ston, _~I_i;., ar ....

,'" ' .. ,- ,._ ~'. _. ," ,'. _. _ ... -. "._, . -!II . .=.. "J .. '

reabso >c~:'_(',n tubular, 3741 ... 37:--":1 8,'76

r· ,"-. -l~ ··~"6··n . e"C:":~1 sodio y:. '1' osm IDla·'-··n--i;.~ ad

...... [ .~. ~ ,,_·,,·1 DU.· ilL . .:,:.' I'. - .. I:__: ._._'~" __ ~' "ai'

del lfq aido extracelular, >~ .• '971' ,891 -.: le'creci1on de, . '.:- ,- :.: 1 51 ioek hipovolemi -

CO, 3107

An," :_10 ensinasa, '242, 241_-'

:/~-' ;". Lgiot ~'nsi---6'=-en,o (IU strato ide

24',f]1 n"3'"

~ _: ~I~ 4' ·'_.1

,. I .-:~ I.' carbo i~C,- -I el s iste ms d ~

--,_' , .- - . - - .. ~ _-.. - ,.:. - ...:... .' - _ . -

amortiauacinn de biea bonate, 42~~:. co~· t// aide ,-. ,ci .. -c d:.-ll.'ii·~:,-179

~

hem " ,tieR I' 461 u

inhibidor .... : .~: a 1· _~ '.'ICC-~ 6n diu- -_ tiea de '10' ~- jl -' __ 7, 4418,

secreeien del hidrogenc, - -80, ': 3,,1 transporte del di6xido de c'~ -~bODO, 56[9 570 5171

".- ~-. ':11' "

- (t~.,~

-. ,·:__:·-c", ~ I is ~'-IOB I ls i _!, C "61-". Idel~' "'95:~ 4'~6 neonates, '- .• ~ 1

,ir~11 .l,ccio,: del ,- ntiaenc CO:, activaciI6,n, c1...:.'I eomple ". e ito en, 495; 496

- ,

.' _-.t. an, 1091 8:~~- , .,._ '1.: 9 "':1

.. :[9';-"',

[ ',' ,.'

'-: ~I -. ,','

49·· .. ··

~ .' ,'_ ._

'7'

• ," 1

. _: I

' .. 'nz~~! -.,:- a:·- -.~j. ,~,nere" tica -, 8'991,1

9[00

'fluj[., sangufneo durante, 87':~:1

~ ,- ."'8" I ... 8···· 1:·0'· ':':1" .'. .

::, -, -.~ " ' .. 1.' " :, .1': '::Ii '.::' , . '.

hid - atos ,ei': '-. j'ii, ,-:,-' 9::.' O' ,,,,;-: I' 1-

Jll_ '. . . ~ "':'_' _ ""'. ..::_ _,' ,'. . .. " .' .:_ _, .

~ ~'I·.I-::-·l~i l~: I' '~- ::.'O·.;··'9~·

" J. ,_ . I. . . ,_ . _ .' , ', ..... "._

'h'lo: '-;-:, .. ' '.- .. ' .[~ ", 'i' "'·':'7~"'"

. ' . .1 • ~ .. _ _ _ _ I .... :_' . .' _ I '.

'il ~',~ nortaneia •. '~., 1- m,:,-J,~iCBC~~.,,·· .. ~·- n:

877

lactantes ':I~; :-:,-_t,DrOS 11f12

neons tos, l' .601

p" -o· r ' ~·>t' " : __ 9,._:."" O[~9[l,2

,-. , 'u-;- .' ._t', .' -" - t! O· D[ r::- I ,·t~C~D-,'

-' ".~. ,. ..'_" . ' .. ....,

9,'),7

_-,.,·,~·:=.~~,~[tt '. -~~_ trier , y 89181

dt,.-te--.I~i6n I-=:~", alivio de l 8 d ,.~" .':191'7 - .. brs·'· ~ u,[CCiOID, '9',27

p ... "~J~ t ~ It i, nne '- n, 87 tc

IdP~" [~i,6_ de la in.' '-.[, ti6n de alimentes '.~.~ .,. 97~

vo i 1~~tO[~- .• n .. '92'

[i'

I~ I,' ~:. ,,~!' ~1 ' ..... = 'c~-," I" I.~· ,til ~ .: lito. ' •.. ',' ~:bL ,-=eJ 975

e' ectos de la hOI~]nIOD~' t~, oideasobre,

11037 feto, 11.1514;

flato en, 919, [9'2,7' ... 928

flujo sa - ,:,-: ~.lfn_O de" 87"--,873 anatemfa .. te, [,·72 ... 874

eon , -~-'_, ICO ~ri_~ ~~'-- te, 8,7~,~8 7~-

CO~~ ~ ~o nervi "'so[ de", 8,'7'4

'facto - el[ q . ,. __ " ~. ct '. a" [~?72 ... 8 74

funcien de almacenamisnto de, 8[8[0, : -.'801,',861

fuDlci,IDB de, '!_I'~V_+'_ -6n de, ,::_165 .~l·I-,~.-"ul~:~' de, 867

m _,t:-'-."'( de :1:,"[8:~, : .. 90, 8914

CD'- -n-,:-'t:r-'-o-·'l n'e'~' -, -n.:rC[,~ '-·ft-~;V·'ID' (a 1 t61 ····I1!'fIi,o,m·O~·)1

• --. L - ". ' • .'._ ' V Y' .' __ l.I....'. " . .1 .. , .'£,1, " .

d·· .. · t, · .. ·'7'

I :_ ,.: _ ~.,

funciond ~"" VIt§lasiS Aparato di~'~.'~'lsti-,

i~

vo.l. .51 ec recun ,"' n'l

.-

.' -0"

I _I""':'

lam..!~OI_,_·~,~'-.: . -I" .( ~,5

bas ~ ana, "omic'_'_ ae, ._!: 131~9- I ::

bi ~c·~ !~i aonato, 19 _' -61

calcic, 9-7" 197 'I;! 108a,~10:84,[ lO[88[~

'10'92,1 Or91~!

CI_ atidad de hquido ',- n, 914, c oruro, 9[16-917'

Ico16n ea, 881'--, 8"~::"~:, 9 /-' .. 9191 ','- e las I ··~,:-.: .. -_lI, 911.8 ... c:.·1-

di ~ '_ unuids ; ,·;-'2: , .. ~

. osfat 0-' 9;"1 7~' 1- O-~: 110' "1',:1 i 1'- 'O'[~"8" 9····· 10,9: .

-dlt '[ ~ - - ., ~. _:-_- .: .. __:, _ .,. _: [[; ..

I": _!II. ! - • ...., ~ .- • - - t ;, ..

. __ [it' e'mCl ni ~r:ll·nO·Js·\n an' ~ r'l,c'o'"

" .. [IIt, .. I_ .. _: .. " . 1C,i'. Wilt r- U ~_._ !(:i!_. ~

ae

de'

'.

Iii I~

prtmarza .

. 49.... pcstrema, ba :\. bematoencefaliea

9,- -AI

~" .. ~ '*'

la

_-'I'I~D Ios qui- omicron ".~.' "-_,, 9"'~

'-I d; ~.fi cit 'l'ft_~ .. ~ d -' d d ::!

- --. '8.118;

, 1 'I 'J - ·'1

. :D, I. - - _.

de

I. : .' ,

- 16'.'·-:7-"

• • 1

- -

, 1 .... -76

.1.270-

cola~

de la ,~ etina, 710

sangre en presien pe "C~ ,~1 :,' e Q,·,f_.-eno I .• n,~··-' 1, ~1;:2

. a· .turaeion , .. :;. 'Xl: -e, a-n° 0" Id-B, 6--6"'5-'

. ._.II!. Q_.I!.,._' ,.. ~ .. , .:.- _"-' ..:,_~" ~. ".11.

tr d'-l pulse e . , - 8' I

VO I~··.· M:_ de, ,- '751, 176

.- Ii 1

-;. ,e. ~-~ 0.-'. I ~

am"'-'o' -ti:_·I'.- -I.' I~jl ,n" del pul .'1· .'.

Q__ .:_ ,I, _ :-:--:. . _!\#.l.1 . ." I .. :_ _ .: . .:., ,_ ..

,1~, 175, 197 cerebl:ro.1875

.: r ~<>,t- -icci6n ,d~, a ,-,~,~.ot .. nsina en, 245

CIO~ trol d .• I~ presi 6n art ·:t ~ lal, 2216 control de la "~I-~'bl'orci6n tubular,

"'.17-:--~2··

. ; . ./ '.

- - '-"5

: ,."1 ,', . _:,', : ' .1

'··.uncio'n de, 175

h·"'p··,"'t" lC',a'--: -;-'1 . "'6- ~-

. - '. ,I. ' ' .. ' , ' .... '.,

In ~ ._ : ._."" --:- .. " D2'~' 2::2."'1"

'.. ,,_. I" '. - '_ I' I .. " Jij." '., .....",

meeanismos mjOP'·:L·.COI'-~1 en, ';:.56,

i;( 7'6' "77

p .•• ·· .. sion an, ._ :-.,. 'I',

pulmona :-, '. oasmo de, 60,3 ramifleaeion de, 197, 198

r-, ... - Eel·t:, 'Dle·' .; I Ie' i ,8~:I""

.. ~ .. ~.' ," . .. .. ," - - .

rin6n, 3,< ~ -, I":,~ ·2" ~~'48 . 3,5,,>@!8561 CO,.I'tricci6n de, taa de filtraci,6n ,~l-·Im,.-:,-"ul~~- e',- I, 3-2

den I~' 'I ,3~"2

.~ .. sclerosis d: ,., 5 2" ,453

. t - !II - - - - 2':-" '-'1-

. .--' :~n,I..·.·n .:··:'1,

pres i6n I en, a,· ii, 18-2

relacien COD la pl_ :,-:i:_ '·',Ion hidros;t·'o tic .. ' glo . er .-1-.1 ~;,. a~8",'349, ':, -so

resisteneia I' m, 3,5 ". 8,5,2 terminal (: ';~,I. taarteriola ,,),1 . 97, velloe ldades intastinale I 874 volemia de, 17'8

.' ... , -. -t·- .]'.' c· ···.u' ~ 1-::' .rt~, . ..(." - 1(. D,' ~- )1 d '0'1·· . 1- 'I - , ;- ,-:- 1, .~ I . nfo. _,

_' :_ _. '-'1Iiu' . . . ~ ' .. , '. _ . .... .. I, _.... I _ ... _ ·I:b

d "6" '-'1' 4

,:;.~.'-,.J por __ e scompresie n, ~~.~

del 'h', b .] . ,- ~:3:7 807,·80,·::8?,

_,. , u .,_

':_.:', paeio sinovi, J de, p-eE(6 ,~. d,e 11'11,"ui :-0 '. D, 20,4,

receptores d·~'1 dolor en, 66'9

. ··.~·~'I d· .. HSl)I@!:t -I~~.~':'~·.··) ,_f_ ".,9, ,=,J-':.,-':,.42,

1~:4a

C4J'llC . .:.:.ntr,,_ ci,6n de' orina en, 3···.5 .... 318,8 diuretieo iqu aetuan sobr , 447; ·(.·:.8 ltquido en, composicion de, sr ~1 exee-

1,0 ds agua, S,82~ 3S3

macul densa .:'Q- ,3421; 11.:148. 3,. 4~,-: 55"

402

potasio, 412, 41,3

'~ ec '. '8,ci.6 .' .C:. -" '_", ...•. '. 7,--:68", .;,69

rama, I de, anatamfa de, S4'1,~,S;~,2" 848 reabso '-.~;'6n :~ .. -:-, i:·,67 ... 369; ~·,710, ,37-. recireulacion die ur - s .. t, :_:.,: ... _-'17, 388

~Ie,=,' nentos de, anatomfa de", 1842~ 8-'13 transports de agua an a6i7'~8618, "·:69 ". ransport ~ die I 10'1- itoe (~ 1 1.67 ao'- :61~' ,

3·_· 6-'9-:1

, I.'

...

nmo en .-i_B~, .',89

5,80

q Imica de,

. ' .. t ~

···,a·:I.··· -

I J- -- -

. '.' los nucleos b ~ ...

" denosina trlfo,,~fatas',a

ICAT,,-~'aB,a)i

,,':- -,-:' dnta ta, ,24,,~ '9817'

AT'---;-:'- --:-' "·"·~a· I' ,m '-';~o-:·-· i'~'~O·· _. .'; I····' ,.,;J .... ~.··· .. ,o· ieina .

. " " I 'y 1._ ._.~ _ .:_1 Ji. J ~/I· '.1" !~ .... _,_. UC,-,~ ~_

(ATP)m

~~tro:~·'.:., amarilla, del hl,:':'- I~ o.fermacion

de 11'10' . : et 'O""~ ,. : Q c:-o· .,' -1· Ic·,:;-·I"16····n-: 10: ,- .

I .. ,. "1,' _..'.:_~ ~ _. _I _ 'g . c" , •• _, • '.' I '_._ '. ~. I ..

517'

de Is eorteza 8. p :-, .. ~ .. r·· mal, . 058

.' Ii,' I'~~" 0" 5117'

1 j'-- , COEr ,-' , .. ~ . .' .. , ~IC,' ~.l ---= 69, 8~.. . 922

nuseulo, 190-'9,2

A' ---:opi- i, ,~, ~': ccil6- ~ ~~_ - ,~,.:- "~ ,I

n,o' 'n' .. t -~c· - !'6" -- bronqui ,1110, - 58 ill ..;:.~ ,:.n ~ lem,n '.. . .... ~: -" ,oJ.,~r'f. .. _., ~ .•

,Alldici'~~.n,~_ or al" .. s ne, 7 "'91~740

C- ". cle ~ e"" V: .. ', 'I '~. ;::-- -;:-'1:::-' , .•. :',A.,,,=,, I!J.",

. " ~.~ ._! _. _ 01 '-. IU~ '~'~iIl

-

conduecien de .. somdn por, V. ase "0""

nido.

··~o·--:· ·t· -. , 'Z")"~ I,." -.-::_ '-I:i-'V""'" .-.,.-,:- 7';' '·7; 7-~a:'8;···

, _ .' !~ ~ _.' .' , . '.' ... .' !_ r _ ~ •• ~., '_:.

determinacion de la direceien del SO~ nido en, 7 -.18-7·:- :~.'-611

determinaeien de 1.-1 freeueneia 735

'1

mt-

83-.

Iii '!

;-'mi\ air

'. '-- g- t

e .~e '. I" ,B. :~:8, eoart _ "td,6ID'~' 6rtica." 2'46

I~'~_' Itrointesti-~'La1t ,8·7,4

.PU~~-,OD " '" 54,0 .. 542

renal, ~~15J" ,3.,- 2 ... '~·5,.,~·

diu-.-. Ii': :~.I!~' .,·r'- ~"': ", 2:817;002,3.;·,.1, 2'~.9 tas ~.l ne '~ .. 'tL -a,ciOiD ,1- merular '~'55-

3'-'6' ..

. ' I:.'

Autotol_. ,',',~_~ ~ cia:" 4,911" 498m5100

Avi leiGn, fu srzas ,'-1· r s ~~' ~le,r',~,~clOD eentrf.. _ /_'B_',~, 6016 ... ,607

.···-OD,88 ' _' " p~'e nrizados, alti I,U.~_.-·'··~

" .... i!i',._.,. 'I ···a. "", ,6/"'012;.

" .. , " ' . "-, .... =.~

rue' ~-Z·~~,.~I d' aeele '~_ci6ID lineal :n;·-:07 ..

C.O··I.

fa '-rrpa-II IG·:--·, en 6' '0' 16" 6 .... 0., '7·'

- __ ." '. .~." I .'. . -: •.. _., .. ..... '. -.' ..'

respiracid ,d' . 0.. ,"",)!IDO pu :-0 en, 60:-:· ... 80'-

salto en parac~ __ ,. ~":-, l~n,'1 6107;00;60,8

~,·:6In- 62,6

eondueoidn a I,': 1.-01 a 101 'J -·,go' de" 173 I

75

eonexiones d.~,1 '-.~" < ·::c· ' .... liso ICO. '" 1081

. ": truetura del, '731, 74,,..~·:2,2 '~.~' J ier acion d') --ot"~,n::,i~ lid 6,3S

plaea motor ~" 9'5 t 96

. i: rapsis inhibidoras .. n, 6345- a36 Axonelma~. de los eilios, 2·6

.. -:" L.~·' ~i'- . atos 'l~ ,', :110,2, - 1- 08

,~""'- ~op,l, l .. rna 78" '4

AV111D"O-:-"" c- '::n--:' C: '., "~,-_:::, ·1 .. -:-::_.'6··~·- ~.

'J. -- ". _: .. =.:..:- I , .. ,

.. . - - - '1 -0:- '. ,I'!'J'O' .

. . ,',-,:_, :-n; . i.

Az,..:.",tio,pri~-a, ,e, -', 109 tras pl' ',t'~".'.·, 50'7

.A7 :0:::·';--' ~ •. ~_ (bipar "~>O"~ mia), len Is msufieier cia renal, 45,=',~··: 58

Az~c:' (, -'II di·~~esti6n de, 9 -10

I' I. ,

,."~ :ct·~ri-,I,-· .. evoh ci6_- de",. 9

tar ... :~·l~' 01 •. -~"', 1,9

-:·,::Ict .. · ~.~i!, emia, :- hock '~. ~:·tic,d- aieo : --: n,: 3.14 Balance. V.~·as,e Eq,u,iltb-i.~.:"! nitroganado, ,~.68

Bandas, A, en las, '~·.~D;- brillas, 7'9~ '-,

'001

-- ,~n Ias m ~ oi.~}b~·ill,a"I, 7'''~; '~1, 1-'":',2

I" :,' - l c. _-4! niof brll .:'~_"., J 7 -~')I 8,1. lOa

Bare ·~-ec·-.,·-~to_~~'·'··lt 6, 227 ... 232" 8,50 ane tomta :~:-. 2~·27

_ -- _ " ~

eompensacien die l·~._ insufieieneia ear-

dfaca 28 ... ,285

Ii !,_'; ~ c~ 6, r =-.:_' ,'~'; 24". 2, ,-:.10

,- ::.1 _i'- :," 6n ,- morti ~ --: _: I~ _:,d. ~I-'-! .. 1. '~':";I 22,8-2,3101

.1, ... ~·;ci6n renai, ,404-",07

mil :'rv-'-'> c·:ii6"·~·'. -. d.':· , 2~~irJ8':·· •. ' r- 12.·,~·9··.·,

- . '_ ,. .,_ - ' _.1 Q. '. .

, .

libe raci 6~ de hormons ,:': ti~_iur,et~c~a,

3- 9-:-' 4- S, .. ·· 9·"',6

':'_., . , 1.- .. ' '.

Ioealisacion 1·1!ec,···..-2:8, 229

p'.'-. dmd- . de, hi, "~~' t, I - ·~j,6In neur6,:snR

le'-';'1246

refl'~o,~_: inic~~' ;il. po ','-281-230, 2'~~ -" ." 2,-'2

oscilacior de, 283.218,4· shcek eireulatorio, .-)06-801:-. respu -lit, dl ~-'", 2,28, 229

, ," sta eeimiento de, 2,3'0-,28.2" 24 .

1_>" .~ ':·.-f' ~. :h: mates ,celt-lie ~. ,,>,160

ilid 'I d 1 cli'-'- lid

P irme:,-:-" '.' 1- an na, "_ .... ~ " ···_'_:~·:_'D .'~ e car ...

bODO", ,:'177- -79'

al io,: - hidrdger ,0, 577 , ~'Iasea" d .. 8nici6n de 42'1

de Ios pedunculos cerebrales, del me .. sencefalo, ,en 18 vi,:_ moto -a, 767 -- a '16,fjlo,c,,' 85

aetlvacion de, .'~: .:_ la ~,C:_,I,V,~.,ci6D del

c :~ :~pl' .·=--~._<,tO'I·· -..-";.-.

Iiberacion de hepa __ ;i ta por, ,5 -,6

lib raeion d .. ~ histamin " ~or,"ock

anafilaetioo len; 313 nnmere norms 1 del, 477 producci6n de, " 77 ... ,4'78, 47,.

pi ol~~fj~ra,ci6n leueemica ds ".- 88 ~-i.·:~· <I:. inmunoelobulina &,''''19:':.:1

Bastones

ad, r"_>t=I·:.i:,.~1 1· 1· z, 7,0,4-706 I

'!dapt'~lcl6n a Ia oeeu ridad, '704-7106 ,BpO '. /_~ 9' I,;: sufneo de, 701

eireuito neuronal retinia ao 708 ... 7'.13

irnd~CB 11191

,

g. , sto e -.,;.,. - ·CI_. I' .• ,'~:i58 2,.7

hi1' <:;··-:-ni·· 5·~9·-·'4··~

, • - " , - 'I • _~ • .::.....J [ . . .

insufleiencia c,.=_ .'~! 'Ie '1 .~n" 293 .. 2'9' .. ~

-:,: ... ·t~,,,,aminoi sobutiricoaeiduria . 4,59 B ~··t, bloqueadm ,=1, acc(;6n, d .. ', 1_,53

:, '··'~~,~n:,·. de p .. ::.C I 0.. ,2.I"i ..

'. t · d- Ii A.. . .-!Ii d 9" .• 4' .AI i .. I

__: .... _-=- 0 :'_ lac I :U 'Ii .... ~ .,~. '. tcic 10 !~:- ~~> I'DI_~" ~"

91,':'::

Irn-~' d,-· C--:-~···'·

- ".--_ " .. ,' ..

. '] bi ._C,U, ' ' .. 1""

"0"'7

. L .

- cu '. ['

18"1 . 64

_.. 1._:.4····_

, _ .'. _'~ -

vie e to'~ ', :--

0·' '2'" _

I -,

.! 'I ,..._

. 2- .'1

I '" ,

Ii 'd d

i 0, ... cr '- a.,:~, po' ~'

'-=-1

-

'n I.-J,- -

10_:",

eonst .,~~ ceidn d _ 10': I, 5S4~,586

····1 1-' .:' IE:9'O

I - ,',' __ _. Ur_:!Ill

"",,,114,,11, , ~_, 10'9:

p:_ ce, •• ~"~

c

o 116~

'''6'

I·' ".

1-.,

e·XC8RO de, VEL- se Hipercalcemia.

I'_X' -.~·'ci~ -I --1, . -' 7· .. ':'- 1 '_,', :"- [-. 1':'

10~'~ efectos d s la ~ -~ :- : -: 0-

obre l __ , ·.10:-,2

;j! t ~ D '10' 8--: '8'1 0:- 9:- '0" .

vr~_:, -_m,1! - .' en.1 .- --!:~',,' ... - •. ,~. '._:'

,~Ol ., II~" del, - 081_ '-.-:' :.2

funeion an o --i,I~ .. sadora del, 10',3,

1- 0"<- .-,/

. . ~ . I

heees, 41- 7,~4':·· 9~-'"

- II _. - -

h "-"'_,, ':~, 10=-·

abs O'~ (~i,6n del, 1.·· ..• 8:·:, --, O· .. '6

" :,:6:~ct ~'I~ Id-~ Ja t-. -" to ,-'1 ~

2

-I o'b-' -

. _ L··· • -,

I'. ill, -: . 09, -,~

01.- 02

'-76'

: .' 1 -

,

10- ,- 2

.! ,'-

, c:_, :_.- 'I

3·40

rnd~ce

Calcul: B,,_

'7- ,-

. I .:

.' :.···1

-'9'-'" .

.. "

I',' .

ii

fC~-,SlV,O

eon,

111·~." rnd.ce

'·IC·~I

, .-

Cancer, 43-44

I ~ •.•. ,. I ••. ~ ._- ii.e·.· 'In I'~" ~~, ad t. " .etividr ... _.~ 1' .•. 18~

faetore ~ de rieseo pare el, 4.~,: leucemia como:" ·.·-.~,6

obst I _ eei 6. ~," IJ1t-'o~n'~ ~I :tini; >D el ..

927

prdstat i , 1114

Ie .. 1.' - "-'-" znoeelula 'I ,d~.l micleo genieu ... lade doraol __ teral, 7 I fJ-'7 .~I- 7 - 7

"-,~' arvo ce!1 ula ; del nuel eo genicule do ',. te ". 1- '.- or -. 7' I' 6'::' 7' 7·,'

~~ - - - _ .:," I _. '.' ~, . I... 'I

Cape eidad, mspiratoria 581, 5821 pulmonar total, ,,~'3- ~58·,. 5331 cons .' ie ei ,'. ,- p--:" Im o'_ " ~ !5:·'·,'8'-"i!!!5'- 8·:' ,

__::__ ~ - -, '':'.'~ ,'_: . ... .:.' -'- -- .'" "-~' ." '. '__;;. -'

rssidur 1 fun :-,~'on,al, IDS' -sas, 0,33

'I ~_lct:l- tee prematuros, 1 ~ 62

:neo,nl'·' ,tOI, ' ,. 6::1 •• '

'191- a c":-11',6"1 -. con I a r-: n I rvaeien --1"'1- aire

- .' ..•. '_' ", _" _: ,'_! .. :._..:...__. !'Y /' 'I""~ '._ '. ." __ - . .:_

alveolar, ,:~: I_ ~5 - ,2', 65' 'I

V -I' c!· 'U"'-I]"'- :'U I •• -"1' t· .:- .':. I - o-"]U-I- ' .. ~In' 1 .', . ~

__ ' '." ~. . ."," :l._ .' . _ _ , '''_: .~~~,~~ _: 1..:: __

gufneo en 41'0

k ' I a' 2

,- ""De-I': n' ·'·'·UI I' emco ····n'l :: I,~:

r '. ' - . '. I . :_ j • - - , • • '. -:. -

-:~i~·,: l~ 15,-~~, 5,32

", spirato ;. '" t';o-'r-z" d"D d eterm . mil! . !i:!ii,,l'il;'~6"""

_.~I~~I g,: ,0,1' ' .. '1 .. m,I--' ,- '::..c,-.Q."""". ,

, .. :-, --: 5, .' r . "-' 9-" ",9~', 'IO~ "

.. " .. - .' '

ne ,'!ci6n de, I0189~ ,5901

niiiOI- p:-: 1 '-'.- ms t " ir 'O'i~ 1 '1', .'

'_, . ". ' .. _ '~I" ,',"

I: .. :,_.::;,':_ p ,cit:'"c!cio·., ,'_ .. ~'. 101" espermatozoides,

1105

C ap ,"_ eita ~,cia;,~ seul ~ r" 185

C'~'IP ~_8,. nucl . aares, de la retina 6,'-'·9; 70101 pt. J""-~-fo~~-me '" d,.< Is 1 c_ .,:."ti .~. ,~~-~:99~ 7,00

0, apila (es), flujo sanguine 0 ,d:' 10',1,. 19'9

... - · t ld 1-

" .. ' . . :.- ·c-·· .. ' .. ':; C" -"'1' . -.- '-' . v.··· _" . , 'I , .... , . ' .. ,

___ :__. ,:_._ :__ ".'. ~._ "_ I _ ,I _" I -; 1_, __ ". _,-,_. :_' _.1.,:,

. 75" 1.:";·:17

'. -' :IQ de supa =-flcllS de 101" 1:':7

. ds : . d ] I Ii-I

'c·U·· - ._::., ~,' o· . : ..... - '-'-"1 '10' ..... . D'" _.··n:: I .'", .,' -

, _ - - u, _ I. - ... '. - ,'., . '.':. '_ _. -'.. '.. _ Ii" I .J " ,~ '!r.I"

ma .'iciOn a ',_--: ~' ~,de·~.- alturs -.',1 6,04

... anulaeion eon mieropipeta d 101:, e:n Is medieion die i ,. p-e8itiln,! 201.,

20····· .. 3:1

,- •. !. -

c::~ .. r' sbro, 1'98,. 867

corona ~'·.IO ~ Oujo ..... Io .. ·.,

2"731, 217.

difusien a t - .• ~_VI§,1 de, 1081,1 4, 51

. - 'i'_:: , .. ..::1 ... :n' ' . .-:1 ._,-:'" .... _ .~Ii 10" . .' .. .'-.' _., ·.C -- -b··· '0" . '1' .! h:,' I', ..

. ~ ~ I '. ,I ',' l.~· • .:_: " .. I' I.'~: . '_ '. '.- • • _ •. I . ~ _I

cia 10\1" 516,3,1 564

distanci a ds difusien de los, hasta la c~lula, 568

:-:' -'flL~.te'rel precapilaree de lO~11 - 9'7'· 19S" 2-' 5, 216

.c ~ I'" I d 1 1 dJ::· II t d !i!

:ll':a,<~l:: 8:._ I,-_~. JO.~ ,',-- ,:- I~' - - Cl: . ,e Vl~

o, 97'7-978

funeion d'" .'. los, 1'7,5, .197

elimins J' ,6" '.' I~ lO~1 produetos de

deseeho, '991~200

mtere ,'_1'- ibin de nu. -;~Ie'nt- ~,. 199~

2,00,1 ,2011

promedio, 19'8

eo ". n' ~l n-' .... n t·-~· ':' ~. 'fir -, It -r'C'1 .'. ci 6",n" - 'S::-· 3~ '1

'':_,' _ .. 'W '! - . .", _'.: _ ._~ ,_. • :__' ,.,_:' .. , . ' " .

despla za mie nt .. n 1- (q:- uid 0 e', ' e I) con ·'t·- 1'-01

.' g ~ _~', _;-,-~~,~, :...:. _'_' JJ:,~ .~' iii. , ... _1,1" ....,. - 1._

de l~ . - ,',.= - ,~6n arterial, :2 ~-,19i!!!,2001,,

251

: 'II .-~ .,' - ,'~I· ,_', ,. 9··'" . --~ •. .-,1 -, - :,A2·'.:

J, ~'. JIl, :...:,,1'1' ..... -, .~.

anatomda de, 34,' .342, 345-346, 3,47' 1-'1.':-- om,' " ,·,::'·~_·I!Ii'.·-··1 e1 sfn ~ 'I ~Oj ne nefre-

tieo .'.' . 'I C, ~'_ - ~ 1-_ ~ o,~; ':-,'-~" J, O"-I~I 4, ;14 eceficiente die fi aeien . ... ~.,. 3,47,· 34.'>

hipertension y, 458

. i6'~ d 34' 3-:' 4

I "-;-- '·--1'-"'- -.:', .:.1 "J ".'" ':: '

. U . ,e In .. e L, • .1 I, I . - ,-

, '

'-' ,

11 1,' "

C·~ ' .. b . 'n'lo" :-1

.'.. ... __ I '. "

'"

- ·an-~JliOe

Carbam unohemoslobir I ,- .:c'~1 ·t:='·w , Ii!!!

_ ~ _:_ .. ___:_' _-.:_ L .~ -', .~ _. . __ 1:: I JIi .

nort . I .. ~ di6··~~'do de carbono, 15701

_' .. i :-_I_'~~~~~ _zol,.fLcto ,8 .:- tit~, oi' ~'O del,

'108'9

08 -

I· .. · .

I, ,4

1,2' ~128

tor as eardtaccs durant a el, '1 91, - 22.

tr·~I-ajio, 8:: el, 1,22-128, - ,24

'viB~6n, ~-~n~' '. __ del, 119

'VU" -1-·:·· '-.- bi -~. -la-:< . ~ 1- 1'-:;-1 • lbri .la c' _i i:.u· V':'-'-'-I

-..:1 _ _:: .. ,' - - '",_" . ,:,__",:~_ ... ,' .' .. '-. -- '_"._: - j' - _., U ~ "" .

tricular e:" el, 169 Cardfs eo 1:- puls 0" bloqueo del, Veae/-

: 'l" .' i c£]' "1. . - 'nl C"'" n' rd , ';/",:- ~jiijO"

• r ,~ .,~ ! .... _ IU JI "~ ~"", I~ . '-' ' " i

control d.~ 1, 13D'

Idivi'"i6 ~'~ :~ .~1, I~" -"- _-.1, :'~ bril·~~ci6n ven ri-

culai jl 168, l.~19

.~- b - ·lacl6~·', au ri cul u '. . 69 ,17.1

'fib _'t- ... ~~:~ 6~, VB: ·~lt.-t,~·J.1, !. l.~.'7-·.18191;'1 ."170

, ,i 0 ':-.~J mente :', .1. crl"I,:' mlo del, 1'~7,- -1'691,1 ,1.70

in I ... 0-: 1'< .. - - :_'o·ftl .. ·~dii- io 2·./7·~ 19'··

" ~. - "_'. _ I _', L.,. ~ _ - .. ..:_. .-. , . I .

o· :-,:~I '.~ .en:· el, ID ~:,l nodulo sin -"~ al, 129~

30~ 131

reentrads del, 6171!Ol619 170

tra asmisien del, en el ':.: -: ... 'IC,o!I·U- 0

et Lllov':':, ': ,t .ieular, 113,!'

factor de segur ldad e n 1, - ~ I 30

~i. __ {; ernoda I ,-= ',O~-- 3 l, 1- 82

lenta .. 18

"'] t leul 13""

.- 'USCll ,01 vie :.";- .eu ar, ,.' .,-_

-14J.lulflo· :a'l .....,., .. l'"":":t.'F- -'.-.::.". 1::-- . _I ·1" 1'-"2·'·:

. uu '. u,1,;U. \;WU ¥ ' _ .. - .. _, _ ~ .__ , .. '., - "I - -I ....

,···:~·,-·~Ii.~,jI6n del iomento de la, 1-32'-

133~, 34

eisteme (1' ';" I_~;· -:.:~nj·-',.,,-3 - ,~132, 1:':: ~ I

unidi; -,~.: .. ecienal, 1,33

vision ge neral del 1 a, 1321~1Ial,3, 13·4 /~: 1- _ ... iot~ comet ::,~, '. 161- i- 62,. . 68

c:, . rldl~ ot6. ~ ," C"OIS~- flrm;:~lco" " '-'-1] l_; ~ '. tsu ...

ciene :·1 c ~.':- r dj": l...,w'.· ·2··· .... :-'·,7'}

- r : - _:_:.. .'. - '- -~. -,I . - )

Carie "d,~,t·-,], 0199

Ie, -I i~ .... ,~. II r ... ejo tUI:#'g eno en Ia, 51-.16

Oarotenoide :-·1", s 76,

C' .rtfla ·:'0, <,- - .. ~'II'" - oides, ,DL'·~ 7. 638,

':-:: .. _.~- dento del, .. aormona di> creei ...

mier to en . el, . < 22

'ti oidr '0,. ,~'817, 5,-'·.8 C:- .. ·tr.~~ci6,n, 1114

Cat "., aolismo, eortiso .. ~ ~ -,I, .' 054

~~ roi .~~ J :"_l_, inhf ici6'n, de 1_ - jj,~. _I "-(= I "L';::b"'t" d 1 1- O' "6"S'"

lJU :c'll' ·llon. B, t ,- .-." :-:':-:.'

.. I,_;_t~·~ "~i~--:~nzil. .', ._.--, en ~!.", _-. ~ controls

1& veloci d ;.J~ , 19,83.,986,

Catarata, 693

Cateeol-O li ~.t~-'"1 .=-_ - sfere "'J'~'~ ~ 1& des-

t 'I' d- d li 846

--, . c,c~_I~n .. =.' nOI- la.~·l ~ .. -:n-=~_. ml_~·-' ~ ,~.

i~:I._. tecolai ainas, V6,· ·se Dopamina; .. ~~. drenalina I Noradi " n·' alina

~ lit· uri' J "I .. ' .... _ _ -~._. Jii_. _ . Ii!

bs . ~6" - d'i t· -.j - - -1'1 4/1 2-'

a =101- ..... ~' ~_,'::,_:_, po",allo ,e:. '. Uf ~_., > ,.'

seerecien tubular d e, ,r .. 67

C ti:6.~· (~8··._, 'V :< i~_ .~. eatienes -= . pecffieos

C 1 iii S·:-~,..3' i

a uno; ;'!IOU.,~O,!

Ifquides !=·~-,.t racelular e intraeelular, '~2·1 I "2''''''2:'· ·-·2··~·91

• .J~ ._!:., .. 'r . r; - -__..:. 1', "

C, - 1't6- ... 'd-= ;IC·A<~ r' ··lyoe- -.-' £i: 0'-- seil ,I! ~ fta C- op~.' ~ n. ·..:I·S· e' - s,c :1- ·re·.' ...

• J.,_,',_' _' • ~.~~ I _ :. : ltal"l .... 1:3 ~ _,.,_ . _ _:.I~ U!.' .i. '_' _'.' I:_,

gi""tro del uotencial d . ~'ljci6n" 75-716 C avidad, b , .. zeal. V_,~_·: toea.

e- II'::'C" ·t'PiRC' , - ,ni- C lIl'~n.f!1'J'I.1 ·~·a·-; fI·c:-···:_. .:1 d- e 1··· '4~

_ m~· ~. v . . . . '. rlVC!!I" ... _ . "'·1

__:., . museulo ~I.,D'I -- "~O-l,l, .11.2

pei :j c·~ rdiea, 'liq-Li~ 0 IBn" ·~~,31.~

OO-.·'·J V:~ .~ e Coleeistoeinina; ··.-,efi ,9.:-I! 8178~679·

rmg . ":"0· .'1., 6791

CI.'ftlica, fase, de la secrecion I'd-amc'a,

a- S····· 7' 8' . - .-:-

, ,::.. '-. " . " . :":' .'. . ...

Ia : ":.'. ~-~.~ ci6,Q panereatica, 1900 Cefalinas, estructura qufmiea .'~ -.~:" as, 9-'8 ·.I·f: - ~o-~-. -= -' II.~ fdeo, hq "~;~:D, 857'-881

absoreio ~. del 85,8

ci re ~ 1_- .e I ..• ·n. 1-: I, 8,517'!!j860

obi .: rucei 6, ::, die la 18160

iii II' 1 8:' '9·"

espaeios p _:·-'V&'·· cu a -.~ ." , : '-~,":'

0: ~. :- '~,a,ci6n del, B,58~ 859

funcion de almohadill ~-_ .... ~l, 8.'8 -rs'si6,D d,el 713" 2:04

aumentads ,~,n, le aceleraeid ~', C!', ~ t ~- "",~, Ii: :'.;., 80'6-607'

disminuida, e •. sfalea en la, ,679 frente a - ~l, PI; ·siI6n·_-rte,,-ii",I, . :[~!c ...

cion de Oushina y 23'2,. 2,38, velum 'n del, 8017, !808

IC~"~,.~ sra, a los colores roJo~: e .. ').,'1 71061", 7107,7081

nocturna, 70,2, 9'75

gall', ion ires, de laretina, 6199,7011 estimulaelon d ~,'. 7 -'~ -71 ~O:I

inhibicidn late ~ ,,~1 en 7 I 2

'I . . - _i!i_ - - )-1 b tor

" ." =-.'- C'~C"l" ..... " .. ' "'1 0,-" -.' [ ... '. -'G

_: .:...,' __ ~"" I', -'" ,', ' ,1,._ .. '.- D ... , ~

708,71.1

lnte .',. CCiOD::8 de los C,ODOI'.I ,·O,'·I~ 7108"

7:' - mimero d :, 7 - -

p:> .:' i:__ cia les de ~ 1,-:,: ~ • on ::-,1 ,', 711. tipos de, 71"

tr -, ,~' '-, ~-, ~ ,~ i In d = 1. ' senal de 1 color,

7" ,3

I -1,6 nic ~ L, ,_,Ito It es,

~

pr

'1"

-, ,

" 'l!l

'I ,-. ",

7'2

'_-OJ'j _ •••••.

,IS

.... . L I

I '

, . ~:,~"', .:1._ vida preeelulares,

18·~·"'"119~·.'" 2~'O

- ,'I _

,"1 i" cion -"'~ de Ias ~ ·:~·"-,,2,7', 32;!!, V'r"a ,_,,-:

f\m·~i!i'o ~ ,_~, 0'. ~;, "p:~ci':_ ',C_ i . ciom.o ,Fa;BDI""

ci,tosi·.-:I

-a :- ~IC~ ,:0: 1'_1 1.:_,' sf .. t~', ,i.~ < I", l~~~I'1 2 ~.2 ~i

fu'_'-'i~o_}, ',,:_< ~,;:" Ia eorteaa cere - ral,

7'79,800

Gt 8~cr'e~ci6In Id':l ~",al1!triD'~ per, 897

,-'162

41

--'.':__

7[82'~78[a

-""'_ l' -'~ j t d 1 ~ -

CODIJI.,-O· . , mOVlmlB -[1[,0-: ml:.~.· .

br - - ~ st '1- 7' "8"'" 7":" '0' '.

. •.•. • . . " -_I. ;, [~.....,-. - ~ ,-..,

control po turs 1, 788

CO'O' -din', :ci6n de las, 7'8'7~79 . eorreceidn.de 1'<-'-- res en, [787 mante dmiento del e",-~_:nib~ilo- '7i8,.~

:.'D '1- ese erentes desde :_1; 784 '7 "·7

r .'~ ,.~.I '-",' B'.' j, ...• :, 7(;,.· 7,'-, .....

hemilferios del 78,2, 78~_,~ 7[87', 790&791

l··.,'bulo floc' ,1]0 "0.,' ul .. ', .1, 7·:·-:'·7'

an ~·tom;ra del, 78,~~-,'7 .'.,':[

mante ~ . i ,', le . to d ··1 .... quilibrio, 777 R 77',~'

I '10' imiento -- d'-~" .. ' I ,·D···.rt~·: 11,.: " .·f': ,t, ..... : I' - 7" ::01

_.:___. ," ___':' '_" ~* _ _. '... _ ~ '. . ~ i ' • I _ ,,_! . _ . . ~, !~. T"".

( lucleo,s pro ~',.Uld,o~ del, 7,84-7,87. V .. :la:~ se t'I'--ntaao:. tuieleo; Nticleo.

.·'SiD' ~. es ct_ :0-1, 792

plan ficaeion del movimiento eomple ... [o, 7'90~79'1

"6 d 111 II !Ii t d b

preveneton 1.- :=·1 I'~O" - .'1 I~ __ '0 ':'-",:' ~,-·::-~_··~.r~

'~[.c'~' 790

senales de

an ans ~d. IW'A'iI.~'_L"-

78'7 IB'. ", des eferentes

,j'!IJ ·:t'"'6··-· "',C' "0- ,: "" :"-'. - .. ... - "

Ie· .rdf ··C~ .. ~ V:··_.~ :i~: ICa rdiaco. Ci'Cl~.~[E (~.·I·-:_ -, etrial, ---2"~11,218

de ,<~--~eb"t8 C' cido eftrieo), 2' .~, '9'35B,93611 94~

pulmonar, ,589 ... ,5461, V'I§,Q'>8 tambien

los V'-I~JI S'IP 'cinco ",'1 811[;_tO_ -~ f,~_ die, 5S~'

anormal II ¥,.~~: se Edem. __ pulmonar, ateleetasia, 590-593

, utorre I ulaeien de, 540ii!5/: 12

ea .~;i-:,_~, .-e~c_1 d _:Ii C 1J~~l.- r(el~.)

pulm,onar(e',' I~ i

co~ . I ueto :, __ . teria ,~'~. rei stente, 3110 I control de, 'DX~~,,~: _ nac.i6 - , alveols r ~-.'n, 5,40~542

d. finieion de) 175" I 76

desviacidn d,~ I~ C:-'I r .. ~l ieion '.it, ...

mica eon, 540

dinamic I del If: uido 'lint:" • IS icl~ J

--, - - ~ - . - - -

ent~',4:--5 5,; 1,~4~

'i' t 'M' ~l" - d" .. ' ti-~

.. ~ (-~,-", "- I --:--- 'a:-"" ' ( '-," ,',

.. "'iiiiii' . -,.. ..' , -,' .... ", J. _ '. . , . ,-' , •• -. " . .1.,"

e~'- etos del eje-.··~~~,cilo SIO'~':.~',e·, 5412:, 5<,8,

efaetos d,- la preei6n hidrostatica

1- obre, ~-, 1 , ~5,44

;~uj~ ,~",~" ;:, __ -,,--', ,··0',"" ~'- ,:",,-=-,.-:' 2

1:_ .• asto care faeo y, 5410~5;'-3

Iii "::1 II; I ni' 5'42" 5 5 :lDBu,mcm ~ D'Cla ca~: I. Be ~'_,,~ .. :.'~ ... ~' '. I -,'

inte ,'1, ',:-:-, ' ibio d :'~' ·a·:,-:- -, V"," ,: -"'-, vlnter

____ ,-.:_,---I_ _.'_ - .':'_,' .:.:.~., ': :'_.' . '_ _' . - ~.,

ca' m·' . 'b~' d ,I " 'a'" -'.-1

- .,' ,.' -j CT. '. : :_:" .. _ " ',! ':'::'" • ._l'

:int:· ,- ase !-aBe'O":'~,-,onl V,·~!,~,,~·--:· Mem ..

brana, respiratorio.

1 ii.A: d la f b iii' '-17' eS1Un,-le I en a tuga 11, __ omanna, 61, '.'

linf iticos en, 10,3'91

neu me ~ .,":__ D']O'_,5;~2:

p ;:=.lliol~~le'l-n, 176 .. :'- '7'8, 539~,54~

... irterial. VELL,S .. ' ,Pr-es'i6"" arterial puimonar i

eanilar. Ve,.·,,!/·. ···.ap, .. la»

pulmonor.

:v'· r ·e· -. :·:I@C"I].DL-: ·d·· ,'~ r' sch B··~,':9-=·· .. 1 '4" 1

'. :__:. . ,,' ,~. '.-' ~"'" .,', a.~ '" _., '.1,' ".I!"'!! -

ventricular lzqui irda. V", ,1_. Pre-

ven, n ~, lZ_ ... ._ ,_ _ _ _

. - l '. I d-

-:~dn ventriauo r, izquieraa:

co"m: '.' iI't .. , -''''. ". ,. de 1-'., ,'.- :. 5",.',01

',' ',, __ , I. ~j!" _ •• I _:! _ . ..J .', '_:__ _ _ _r_ _:: t' r .!....:.... ~ . ',."' .

resistencia en, J.8,l, 590~5,92 vaaos bronquiales en" 6391 volumer de, 5~ 01

vel amer sangumeo de, 1'76 ZD) - -~.! d ~. ,,--" 9-5,4: "

'~:':-~n_guf_ - . ,- ,! ¥o:' "~'Be, ta - , bi'.·;. - '~,lujo,:~ Bt1~{,· utneo.

'~~8,',' de 1 •. I.':,'"ci6In t, -ansversal de, 11." .! 7~}~176

bre rqui ~I '" 5,S91

earaete rf·'.'tica,8 'fil-lic~.~8 de Ia, 175 ... -78

eardio , . "a=- ,t·j!,~=-·, 1"0' 'I .' g.-"I 1:-:- lt :1- - S" ·'0, "O'_, ?' 0":' 3:',

wu '_- - - -.!!!..t - --', '- .. - '. .,' '.- IQ.., -.

eondueto .,'~ '~:',~l~~al persi tente, 3101 eoro __ ,.' ri -' ,- VI::::~",:= ,A,rter,_~a8' 1·_·,artJI-

narias; Coronaria, eireutac,itinl

'~eriv: C~6D die la, -_--~;;~~'.e Cortocir-

iii iI iii lsu ~I

euitos, eireutatorios.

despues del n ieir - 'n-··t·- 0···· 3·~:;O-1-

~. .::. _ e _ '__ . , . . . ... . '_' .", '1, ' ." _

distenslbilidad de la, 'Velaae~ Dijslten~'

eibilidod: vascular.

,10 :~c·:-t-o:-'a d ,.0 18'1 IDn,' 'm' . ]~ ,," ,- 0'-: b , '- -', 1'-' - 4'-7:"4:'

~ ,'Q ' c',. ~_ ~ .' g.J".iII. ',' __ _. ._ . ,:",,_, I . ' , _ .•

efe" tos .. ,," ',,1 . -_ .: ~:~~,-"o"::", :'~'~- sob -, la,

Vea'.,'e ,An:.-io,tensi.na II;' Sisterna renina-an. . ioteneina.

etos de la fue ~'Z',_ .'~. ~ ... -It·-1'i_''::'_~lc ',0'"

bre la '6016-,607

._ ' ~ec:·or' _' de l '~, ho - -~~'~O_~ . antidiureti-

ea I,_' ebre Ia, 2,20

68

n ]. 2"'2-:-'7

• ~,__ • 1- ,,;' .~,~

ner

G,' ~

Circunvolueion, angular, interpretac~.: ... vi!" ~ I. -1 .. ~ .• '" .~ O{-

del euerpo callose, anterior, lesiones

~ '-' 1 ,'1 8: '2'::-'

" .. ' . - ~ ... ' ~ ,'_

C~·.oli-:>'I . -"., -.IN·~ 3,2

Cito801, 14

····-~t'-- atos ~ 'c-:' . d ..... ~I [,', i-tO teo ,'. -.," -t·-· d"·,· ..

'. '. .' . . . '. 'i ' ... : I L :... ,," ,_ .. ._. ,I , . '_' .. , _. - _. I - , -

• _ _. .". ••• I _. I, • ~_'.' . •

lo - , fuera Ide!1 euerpe, 520 eont -,~1 del "_-u_io >II-("[_:: dneo, 2-21

"~_'IC "01 de, _D el control de 11. rlucoli-

ei iCjJ : ~ -17,: 110' ,",' -- . ,,,'11

- - ~" -, -"'.":_:

Clatrina, :_.:~ 1-·, Iiberaeion de acetilcolina, 99

'-D·-:-·cit·~ '-' ,Av,·-!t[~d-. 'iIliIl- i, 1·'9'·' 1!!!2/:1-

. '. ~_ ' .. _ . !!!iJ "". . ". -iU.[',1 - -... - .

Clime - en Ia - nav .. ,I··i":P': a ci a [."1 . selle ,[d:·_.11

~ - -- -" .. - _.- -- - - _-- -- ,

6iO"'1

Climaterio, masculine, 11 - 3 C'I{to~~_'1 "_i:":~ . -, .l':'~[~;6-: I.' 1-1- 11.,'- ..

Clo -. acidn, de los IlDibcltos, 4,9,2 Clorotia zid ,,':~. _:_~_' -. I s-' ~ ,0 ~_ e· :: -~:c ~.: ~ - ~ -

la, ,448

C'II - _!i! '11!! hibi - '.' - dl I -

~l.·rpr.~I'· nazma, en Ia I'-,~lClI6n '~.~ os

e ent ~ 0-:,

8~5-

- ~'-"

Clo ~ .' ro, ':-b' CQI!Ol'l, 9116-

su

lleon, 9 '16_[9 1~-7

intestine delgado, 9116

consume de, 320i

corriente de. en os h_m'~~-ti~:~ ~ 57'0

d '''6 d 379'"

__ epur,·~,~,lcl.~n ':. e. : -~:-=:

'-: . crscidn d IS,. ei -_ P- I ~= I'; da :,_, ~ nefronas, [45fi[~451~'

,'~o··[ '-m' '1~16'" n . ~"-" 1""·-.- ldo C· '.' ,~. lorr qu "d~1 '0-"

.. . . '."".I!' __ )~-' '.- [.:.: ::__[_I- -- '.' .:.-.1j,--.~ ','__: ,_,_[_' -=-' ",

81··8

.- ;'-::: ~t:~- ~O' -: :- ._~ I: '.1 de, 7

liquid 01 ·.~·l i- t·:I.t;~lnol~;~:-l ~~,8,[do, 91051 11quidD··-·~xtrac:·lu_i~, 3, :'17, 4····,~, ,321,

32"-,!

Ifquid,o iDt,racelul[a-~'~ 47~ 48, 1~:[21'1 82[8,

-ote:',c ,al d ' m ~I ." i·,-,· '-,~l- 612

po ~··-n,[·:-~.,a d=- ·:'····,_1'enll't del, 6[3,2, ,68·

r'_~. ibsorcion de, er los ttibulot ,I -~1.'-~ ~ a )1 IS, 961" -=,86 .... : -:'~I:_~I, 4~ 7 .... ···· -_=

conduetos sudorfpares, 991·:·'~994

.,.: aliva 8[[:'=:'2,~B" ,3

i--e-:-.ci~ (n Id_;,1 ~ -:- 1,-=-,.- iai ,"~~'II! 911'7 I.-[O!n:<_ -,~ ironal, 6,3'1-:::34

,·t· ·~-n'l - orte .'. '-'1 ,D'~ '~I'-:- -: ,·,ft-· '~-l'I;6~1' .. ~ .

_ __ ~ J___ _: I .... --= '.. '-. -,..... I· '.' L1 [- .. ' ,".

do elorhfdrico, [89 -8[95,

Cl . LiJ ,~, !Ii -;-, Ii II t

O~:'I'- -~ ~:, [Ol~' 1 _ _' "CC1:D ~~ -es po - ~ t 0-·: .~- ,~-. ,Oi_~ ..

. r' - p ~-:- hip er bariea p rra l as, 617

COl ;-i~- l~~,CI6 n, _. .• J ~ ... 5 ~ .,[8

cr deio e n la, 515,~511[6 cfrcnlo vieio 0 len Ia 513

eoa -.I~- ,O'~'~ .. :_;C 1- ,~"1 rormales. Vie. 0 , .. ~ .•

Trombosi s; Trombo. e:·-~.-.O[ ~,icill6n d: 10' .. , [ -1-:

disolueion de, los, 51,2

fo ~ ·"I~·I:'i6~·_· .. ' l~I:1 610 5'! 1· I~i[ 3

lisis d.' 10 I, 516-~'1[=:

lorganiz.~ 'ci6= de 10.=" :> 1.1

iii d . 12

: ~ ~ ·t; ':- c ' 6 '. .[,~. - -,. 5 - -: - " 5 - .. ~

cO.nversi6,n del fibri "6[:-en[ol [8, ,'cc'brinB. ~.n, ~I . 0.... . I ...

COl : version de la protrombina : t~ "0 r ,.., bir '~'=- n,.1 I J - --, ! -2

11' _ ctcre c! d a L coagul aci 6n ' .. D:, 5101~,

51 7 :-' -. [ ·to .. -.= S de f[ ,'.

gado, 964

e 1.' t 5J 2~517[

intravascular disemi nada en el

:.; .' 'I' : ·~i: "'0" 3'1[1'0

'_". ,I ... _ "", "'. _-.' L..:_: .. '_, J ". ~a

. .

pr rve •. ncidn de la, Vease Anti',coa'.··u~ lan. ":8'11,

pn ·:.!b: ',-;- - ~',a ra la, 5210-[~ .12 .

t 16 it j 1 '9:

re rO;8CCl'-n posmva en :..a,·:

- '. '11.· ,- n-- .- ','. V":":' :,,,-' c'." Coa . ula -n; Aln-':-

,_ .~~ If'" 1-: ~~'l • JI ,'",". _._'. ," .~~>_._.:-:- ~_._,.~_~t-IU··~.iI

m1q-~i' 0 -~. ··te .sticial, en la inflame-

c:-- ~ l" .8[,2 teo ~fa d .. la" '11

t~: : ; J~p,o,': '-', _ 1,:" 5l~ -[52 -

veloeids de 1-', 516

vtas extrinse c~~_-:· intrfr I: ,- cas p ._1 -'. 1"

5 5,. 5 re, [5 17

v,II.ilon gs,n:'ral de 1_:_, I~ 1 , .' 'CIO,;,· 1- tacion, - -,6 ·~t-~ Cia, 2 d6, [3IOO[ C:ob[7_1·. .mina, ¥e,-:-I,e Vitamina B12'~

Coc ·~··-n[-:c-,. -8-- .. ' ~- . .J,i:~- ito d(~···-~g .. ercieio [y,.

1,1781

Cocie ~. ·t·;· ·d'll· mi. ;·t, {- rc~'- b"'I'~:O' -.'

. :'.. '. . . -' : .... ,,' ~.,~ . ~. -' . '. '. " . -.- -.. . '. . , ..

" '-7:'1 9':"[6"· ,'8-:'

'. . . - . ,- .. "

respirato io, 9618

,e,:' ' .. =:·~I, 7~ '110-736,

_ n- - t ~. -1" - d , 7- "30-" 7.'O[flil

a[~' -·[J,m -8 ne JIl,.::",~ '1" _ •.• - 'O~

co [.' duccion de las o idas en 1-", 7S2~ 733,

. '1[6-

eonc UCC'l:·,_···.

7S01 deetmeeion de Ia, sordera en ls , 7319

determ r dna cion Idl 1- - '-le' ~'U~ e~"[ ": 1"'[ , ... :'

,"1IiiiiI . . '_ . _"0' "_ .. . _.', . - 'I _ =: - _ ~.:............ ":'_:" _ __:: _ _ _. ,'-

·~-Oni-·,ID In la, 7IS,O

Ii 6' 1-! "1-1 ,II

::-:.~ ". ··e-··r· 'IC":I1' 'D' ... : e··~·I· 1111-' u [IS.' ~n':-" ~IIO"""- 0"" . 1 •

I __ J _ :__ . Ol~ "." • _'. r' ~.. , , n "_'.. '.' .' _ t, • • I·,. . " ..

Is 7331!!!73~:

~ - - -

movimiento de fl -e uidos en, 780~733[

pOlts'nci.alel electrico" I .. _'.n~ 7S.~'

p .•. :116 -:- ·.··n l,~'~, 729[

. [_',80 _['_Dci[-·-_.D la, 7,·2·'1 ~72

IC:odi- jlcaci6n, de la ,mamo'ria r ~·lci;·nt· -" t 8-a

C- 6' dil - ,- At,,' '3' 'I 3"2'" [3'S'

.:.·.· __ go [~I'~ D~.-mco, .:"' .. " '~"'~' .~ •. '.'

rnd~ce 11-·--

2['0"'1

.' I ~.,~_

~I' 8' 9.-"'8':'

iJl·,. .. I[_:;_._.

.~ '1 -_l.n~:·;:. _11_- te <~_"n," Id~l~ _.- do, .': ." 4 .

90--.·.

11"· ~ ~,:~ci611 d .. ·· insulim -J ~ -071

.:--:;, -;-. ,"A - p." C" .. ' _·,,,·t·· .1". I 9·~{'O·:· 9-:'0:'-

I.::_· '--.~I~U~ '-:_':. .::._' ",;, ~ _._r~. __ , ,' .. ,' .• "'> _. 1_

V.I.- ia . ·t. nto de . ,:~ vesicula 'hili .. - (-:0,8

.,' , 9<0[:"4 ·,.-·· .. 0' ... :

"I [- ". _ ... " '.,

1,.I---:O··' '.·DI~ r--- dice

_ ' ' n- .. :;..._:,

f-~ nelones c (,1, 949 9,510

hidrolasa es,t r de. en IJ di:= ~\ti6D de

~I-II:!I' ara' iaa '9,"1'10 '_:'-~ itJ.:.. U" a.~, ' ,0

h'l gado, 9,131

inhlbici6n, de los e IP ermat 01 ZQ,i deus ';

1106

1 di ,,: 949' "

,_;_., :t,,, ,~';' I~,

'1Ilin'Ul~, ~ '0' ",ii"i,~, I,B' I~" 1IIul" 1(, '_- - I' ;9- '.

,.1(1 "~~ ~~ ~'I.J! ,-_,~, I, " " ,

If ida intraeelula " 4·9

, '-,r - br '8 celnla ", - 2~ I /,1 949-9i =- 0

mieelas d,','lt 904

quilemieronea, 9',41,

-- e : --_ laci6n del, 194,9'

,lllcreci6n del 90 905

, , , - - -- -, _ - - [Ill - _ -

s~ 'tes~,'" de eorticei "st,r,oid,s a partir del 0 ,6- 10-7

lints,. ~,II de ,"str6,' ,. D,OI ,~' part~- ·~~el,

1- -' n~ 1- '112'-~

_ _ ~4j~1 ~ 1.~I~

Colinsrgicos, reeeptnres, :farmacol qu ___ _ctu,- - I. obre lo " 8,53

Cclinester asa 111:._ ci6:u d- Ia, 8,31

Colitis .movimientos SID, mala en Ia, ,886, u eereea, 92,6

Coloide', d, la, .,~,l'dtl1a t".'~ -oides, lOa -i :~'

10312

~-OlDid .. l-.-- I 16tica" :P-·'SiIO,·,,~ V~I~I"e Presion, o,s'm6,tic'a,~

Colon, absorcidn en el, 91,8~'919 ,:nl,"I'DlCioID de agu, __ D 1_1; a,815~ ,886 1~'_,lcci4n, baete ri RDI~-i en el, 9 - ,9 ,ato,ni!co'li i~'2"~,

eumento de temaflo diet, 925 biearbonato, 9 - 6~91117

eloruro, 9116~9'17

dl!l.lI' 'e' c'lili·6:·' "'I V'''(''a''''' D'~!I»A'a' -~'';6'" 1M

. ~'l~·- ".~'(. ",': ..... _ I; fI! ~ .. I~ .. _ \ ~_·.1~1/~~ ':_.~~ .. "'l,,'i~~j

epitelio del, efeetos de la aldoste '·O,-'.~ lob ~e-,'I- 10,601

- ,", ". ,,". '.', , _. " ,".

e·'·(B,:-· 0 d. ',,926,

eli __ ,'iiimi'nto, d,-", '679" ·9'24

fla'to 5\0, ai, 91i9, 9,27~9',28!

fl_',go, Isangufnso d.',l, 8i7'31-87,' formacioD, de 'h,eceJ:J e'D e' !~, V:e'18S'B . "B!"

ce8~

ftt-, cil6n d,s ,alrnacJsnami_Dtol dlsl" 885,

918

,g,~8 ,S'D el~" 927 ... 9218 h' .'uirt- ·,as ,- e'lli~ 886, i'rri,taci,on Ide'ill, 8S6

:mo,tilidadd,-l, 8·:,6-18,88'1 V'sll,.D·{e1cfli'" ei6n~

Ii ,j> . d ] '1 8-"8~6"-'

mO'·lv'~l1~·I'1 -'~DtD---:- . - -m" ~'~I" ia I' so- ,0 . ',: ", ....

,~ '--- ... ·.'~,.,I _':::" .::::,1. "._::~~ u.~' .. ~ 'i ' ... ,'.

,mo,vim'mentcH9 Bin mi.,sa, ,en el, 886, 011),: :truceio,n delll 92'7 p,eristaltilmD' en lei" 8185~!886 'ref1,I~jos Ide'l, 886, i8,87

lecrle,ci~oln~·,s delj, 9'06

t' "",!!ill il!!it· -0:' ~ fi,~1 ·d·~ &1 l.g-r:l,;t __ DQU-

iL ~~I .'- ~ ~Ug _':~ ('I ·_.·16~-tl',~ .... ~.)

Color, Icelulo8 ganglionares en, 712: '7118 colorcs contr :' u 'ilo,s an, 7 91

CODIDIS en, V6as8 Conoe.

constaneie !,' 71'91

cent ,j,aste en tel, 7' 1.9

... '.cefec,to\1 del, 706~170!8 ev,_·.lu;~",ci6n del, 7107:" 7018

-,tOqui[I1-~.CR de los, 7'04, 706 funcien Ide Ia eelula 'X en 7 -in'te ~-p __ ts,cion del, '706

pigmentos, en los cones, 7'001' 70····) 705,

Ii til ,,",, d 1 .;;( '~I i ~, d' '1 rt

V1I,lu,n:- fJ Ii ,l.namlllLS ' .. 9i ~ ICDi·-:eza cere~

bral, 7- 7~,719

retina, 7- 3

Coma, acidosis, . 0'76

diabetes mellitus ,I 1069, 10716 ,frt=, al su - no, 831

hiap~··J[ .. tico 9··:~·'5·,'8··~·;· 9·~·6::'3~"

liiJ . itt" '.' ~ .'.' .'" . ,

1:-I~,cci,6n- __ ] tronco encefalieo, ,817,

,818

Comer, Vle,asle',A,lime'ntoB~, i,ngea ta delos. Comisura ante ~ior", funeidn de, 8018 Campa -;B,~_,ci6n" len la insuflei ~ nei =_ ear-

dfaca, 28,3-286

- hoek hipovolemico, ,3,07

Oonroens d o:ri,s':o,- .: -'u_:t:!I!!iil3i_ ··.n· Ias extrs '- :""~,t;.,O, ....

, r. ~.,. .. " ,." CD., . ,I::!! . lAW- . ~ ..

]et;1164

Oomp ej,al, Ic6lliulas, en la co" ·t .. sza visual, 71.9

Complejo, en espiga, en 1011 pctenciales de ace !i'~'n" 7:8,····~

1- ~~,_u_ , I.·','_'

Ht,i,co, 496

Q- R""S:-' -- 8 '12""0"

- ">'::,_ I _I~ ,_',.'

:'. inalisis v setorial 1,4 7 ~ 149

bloqueo ds ' ams j 08 corriente de lesion s. 115,4-156

detc rminaei 60 d .Ia frecueneia ear-

~-_"'a.'ca; 1139

extrasfstolea, 65

hir ertrofi ... ventricular, 1.' '2" 1,54 mfarto de mioca ~-dio, 157,- --159

miocardiopatlaa, 15,8-15!5 normal, _87'., 13!8

patrones atipicos d_, D';'~

pot nei, 1 d .•. . .,cot 6'D,~ I museulo

ventricular r, as]" 89 prelongado, :1,54

'Vclmtaj~ de, 13,9

'voltajle,s andmalos de, 1581 155 ventrobasal, en Ia 'via metera, 7681 tr,anemis,i,6n d,e'] dlolol, ~', 67 '~, 1872

"- -~',ansmi':;;;16n de'la se'nllI R,ensitiv'-_. 61D19~ 666, 867

Co:mlll~",mento; sis,tama Ide!.:, 'fun,cian de:l,

: 18,9

ac,tivBci6n de~'I, 495~496 com'ponBntell del, ~ ,96,1,4916 'fagocitosis:; 4791

iliA., d 1 ii I b Ii aI

\lmun~,e - as, m-muno,g~o,:_,u,---mal, .'~ _ _c,

498

C'o -"po ~'I,-"t:e, ~:on6--'orol de los rec'pto--~-eel

Ide 1a. 'D'BuronB, pOltl;in'p-tica~ '6,27 de uni.IDD", d.," 'lOtS r.s\cepto'resl ,nBurona~ lei POlt~,:~n'p,'tico:,'" 1827 IC:ompolrtamie:l11'to, cOin troll de" s;i,ste'm!B IfmbiclD a,n" 82,2;, 1824

'C8 !~ tro de;m c,~ Jat~ gOI:~ ,8~l6

centro de 'ilia recom'plenSIB, en~, ,824-

8- 2-:"6

~.~ .. I: ~~.

'co --te'z8 prefrontal eo; 895,~,S'06 cue -po amigdalino en, 18127 ... 8218 hipoeampo en, ,82,6

hipot 'lama ·~·D,'_::24

eontrolde la ,t'= -.- perature , 999

desarrollo de, len 10" nines, l.l6,3~' - 164 sfndrome de K1uvlr~@r. -C,Y", 1827 soeial, eontrol de, .01 1,: ~ _, Icor1Z,_,lr,: _I ... ,

ft,D,nt'~_l 1808

C-· I I!~ V---:·~ L '.

omumcaemn. "~, .ease _~-I '_:_ .ucu'e!,~,

funcio I,_'~' !~: rebr ~ ilesen 1- , !B06,~808 Coneentraclen. Vle,fInlS' t= mbien dife .. ,

rentes sustancias i

Idifuei6n, .,I.~ 101·' ·'·&BSSl,1 ,5' 91, 650

a 't,r:· ·vlel (~-,' '.. la memh -ana Ie· _pilar, 200

igua, 153, ,-,/,.

90,' utos, 52'1! i5,3, 54", 611~631, 3,2,5 molar, en, la 6': ,MOI',' "!I'~4

1- ,10- . ~. "; -!~ V: 1·1' i ... ' 0,' •. - ina. c-~"'c··· 1 :~-'R.t··rftL'i:~~I,'4.',

_ ~i, .. . . iL!'_ IIrWOI!! U'''''... _ !WV!IIU.

de la.

reaeeiones catalisadas enzimatieam - .: 'D'~ ·t - :9'- ·8-- 8~" ... ,9···~ 8:, '16-·'

' ..... -:-- 'I .' '-=- I .• :> ' .. r "

,'loncepci6nt V··.a - e Fecundacion:

Cond ·o:itina" ,I' ntesis d". '" B'D al aparato - - ~ ~ 21

, " '

sulfa',to deen el huese, 1,O,8~,

COD' '-,ucci6n;, ,el~:ctriea~, decreeiente, e,' las den -t.';ti'-_~' 6i85--686

,3, saltos, 7,3-,75

unidireeeional, en, las sinapsis, ,t!1 n 1- 6~ 2·- J;:: 6:- n 6';

gill. , ,._.'., . Uliiiil.,~.~ _:_.

vel acid" ·,d de la, en , -as :flbras ne > •• , V~OFJ,--J!l' 61:, 6,46

1_- , t,_,('~ 1 d - ~'~

=-, /0 -O,:U:-I£,- ,=;- ", -:, :~, =, ::,- 'l:Il.!BS-

695-536

neuror 1 __ ,: d,~ la retina 70Ial~,'7'09

i!; e·rdj-,.'d- d 1 1

"'·":·c·" p'> r' - .':1-' jil' 0" s"'n-' ,

I .::: ~ _ ~, .. ~ .' " '.... . ,~ . - ~_,_:_ , 'Ii;;ii _', _:_ I, ~ ...""

199-2' ,." '9 .. ,', "9,,!01

.', 'I'''' CJ.I

n ~:r~' o -' ',"!iIIl'1'1- -'" en 19' IS' ,12"': • ~~·-,y ", ,,:,J, ~L ~ ~', I ,,- (_/,

Conductots) alveolares, anatomia de, [5,54,1555

a -terial persistente, 13'010~30B:, 1158 eierre ,d I, 3110 I ,', ,3012- 1108

ii 1- ~16 3- O' . '1-

etreula ",Ci "n,:1 , ', ..

pulso, 118,7 I' ,88

to'DICS eardfaeos, ,29!6, 80l,~310,S trat amiento 802

col:doco I 902

anatomfa de, 96- ;1 198:2 obstruceien de, 'mete ~.~ cia 'IJ~:D~ 19188 s- D'sib-ili.ldic_d< ,ID ,Ioro,sa dO'1 676

defe\-,, ,nt:,.I, :~.'·L,tomia,t 1.1101 ... - -' 012,

,~',miJBi6:n po'" 1107 end,oli:~~ tieD:" 77,4

d, e'" - ~",,.. 'v·,';t;ir··;C! 'dle' "ill h· "U'" '0-' I '~10~' B~' 6~1

~ _ _:_ , <~ __ ,~!' ~" I,_:_::..:., . '_:_~'~:::L:_, ", ,,_:_,~ .,.:_:,

d"e Lil,9Bue·, ,anatomIC de, 659 t~:'an~-'mici6n, de losi Bstfmulol, termi ...

cos len, 68~.

I,aliv'ales, 772

l,emicircut"lr'l, IB'6,,~ 774~, 77'5 I,oli,tario,., len el cont '~,ol ,d,e 181 de:-Ju ...

cio,n; ,8178

c' n.t-~"o 'V'I' ,omo'or en~ 22,41, ,225 'l1,u,clelo de, 'e:n 11. '~egulaci6:n d~. 1&

.~ .. ,£ tl:7·~· 5712

~e,Sp]lraCiu,n; I[} ~·"D:II '.~'. ~·D,

rs' .• ~. ,-_ill, Jci6'n Ide'l sU"lfio~ 88,2 'tr,aDI,mili6n, die la BeD,a! de'l gusto" 7'44,

toracico, 207, ,2108,

;~',,:' ~t: ':_'''I'~ _ICC·" : . I'~; _:. d· .. · 1: _.'::.1 c' ilule s bn .. :ol, . ~~!10!1\

I'~O ~.~ los, 7 1101

,~' - ~. _'1 "ct,6 . d;~, 101',1 70,,,-·,

U- ba a· C'~l.'liA.I-- de neuro ·-r"-·-~IE!I!m- iiso :,: ",I d I~,,-:" 1'_

.... ._.. _'_. u· - "I'_: 1_. I. _ -.,!Lt·, - - .i:IIi-I I", I~. '. . 1 •.

'.1.,,709

:Ioc~_1,·.z-·lci611 'J;'lo~lt 6199.7011'170) medular d~:!~,trucci,6.: del, paralisis

dL la d,le:6·c':c·l~iI6n,,··'26

nnmero d- :'1 7" 1

p rdi ~·l~ 1.L,~· 10'1_, 'C",' ,._ era Pl:'-: ,'8 los ',-

-'! ~ ,- n 7-=;'0- 18' I~: _I'" ,'0'-·' ;B'~'

1.1 ._ I __ jl ! '.' "....,'

.. ,~:. '__ ~~'" , I,O'~ d Q(_ .1, -~ 'C'. -I '10' _J 7001 70i4;1

71015, 1 7061

.11'~I,I=,rt~:l~e :" IZ hlanca de los, 7'06 sensibilidad de los, 70-

ensfbilidi ~dle, '.: 'I ;~.:~':.' ,-~_~"I a'B d~ 10.' '" '7'06

t: ·m· '1'" ····0 d -.-'. 1110'; ··-·9~";..

. .. . _.._ IL_· 1,1 '.' . -.

vfas de 101, hasta l -~. eelulas ho ' ·ZO' ~ '.' . es 70'~::', 7 "10

C 0-.- n I'CIl "".1 . n'" ~ J' . l't·" ,Dr' a CI ~;D- n -. .- ·8-:' d'- iCi la' V .. ····· I" '1 ib

~ j,iJ1'I!"I.1I. ".1." ~ I:,," '.'.:_, _'~'- '\1 '.'" ... ' '.' I~ :....." I .. ,' ,_>~~

Como:

aeeleracien centrffuga, 667 cOID,.:--.ll"·I'·:: .""". ~I, 18,316 ... 837

'I ~ I II! 1-0"'7"

"."P. ". g~" Ii:"I "..-:-~ 1';:- " ..... :

. . , " ,.:_:.': ".,--,. ~V '" .. "'1_" '"

j--=- q B" ~ !.·io1 ce- eb - ~ I, 86'1

[··.U'··.~.o. co' ~ ",,10,1 ,~S" -,>314

d .- ~ ~ I d '1 8'-'0- 9

I.,,: - ,~ .. ·cllJ.6n:" ,Ie . , .... :.~'_'

. 1.:,-~·,c:~1,6n d .. l- .. rineinio de masa, eel metodo indieador de Ia dilueion .. , .. 281

:~ .~::;_ ",t .~~ 0 por 1: ",,~~-~ -_, , i("~, [.-.' I:_~ ..

I." .' : -': .•. ,0 .:'.0 ':_l:~"j.·' '~I~J ,,',,~ umeo 6,68

n-- 0";-·' ," ,··1 ! 7' ": t 7c '~'

.... ~. c ,I . _,. _. ~

P""·:'I.'i·.i ,I earcial de 0 : .. ~-,I'·':-CI". ir " raeelu ...

lar, 5 :8

rl, spu .. sta .~,. 1- ';1 c'". -,eri)' s coroi I mas,

275

Contacto, unio . :-'1. de, d.: 1 ",,'llSCU~IO Iiso,

10"'181

,'_ [.~"

Cont-:"',cei6n(,'s), 757~7"::::::1

co' ~ l: ':I~ ,0 sar ,(" ~:~;_ , e 0" 511,--: liS

lsom rica, d': 8·=1 m'" "",ICln! 1110--: ,,";-1." "'11,' . I':"," ie '0 ... ", .

. DI." I, _ ._. __ . ." _,-=-_gl~ ---' JW ", "_"_~" IU-:. _~.

18,8" "19

museulo vei ~t ricular. 1. . 1:,,'1 " 20

i ot6nic'_:,-" del UIC,- 10 .:..," ',: t ,I l~tic ~I

8"·, .··~9

iso -olumetries (ison I.'-:tn[c~ )1 del

musculo ventricular 1. 8" 12:0, . ,22,128

. " ~

'",.uslclllo, 'CI~'_ 'dl'aco,~ veas. " MUBc'ul',::

cardtoeo. controc'ciDln del ~

I, V"" M·... lote)

e·' -:::- UI ~.- ,t, c·~· I . :'''-... n .. :. r.I' .. " u·/ . '0";" _G:i.1 ''''S~'''

, "r ~.:_. '_ '"._. .'. '. • - _ =-- _. ..~ . ',_ ....: _,I _ '!U . 'Iit.,

l-At' iii t iii ~ 1

que: t:"~ I_~:'O, COI~ _<raCCl-n:" •• ~. ~

l~ -,O~, Ve";,.·,\' Musc'u.lo{s) l \oljOn~

trac,c·id,n del.

pol" aonar, 512 "-I ~"- .. 261

to,,1 lea .• ' ':_ I m "".:~.:,":ulo li~ 0 gal- troi ~, .~ aI, 867 _

. , "t 1 .' 'T'l: ~,. . ...J' .... l

t tenna vease Ui'::·.·. ":'.) oo'n,,;:acc.w'nes I~"',,

de Ia vej.g'8, 443, ····4,5

. :~ ... 0" ,0:" tra no" .:'.- Ii . c.,' t:...· m'- "'.I'I''iI!:IiI '"I i! elm'" '10 de. Ion" 1" i£!l

.. :. '. . I . _'. \,iI. " '. .1._" . . . !!!i.i'1iioWi,l;' . i03 . . '~:J ~. . . iiiiJ

vallosidades intestinales, 87"'-874 conce atr !c,j'6n de OriD':~J 883 ... 386, .:,: .~

390

trastornos de lc j. ," 39:1

COI~ ,t~: ~ 'e ilid c d, c':' diae ".,,·'ftctos d. ': ~

tim ~ ... ~ ."at ura .. obre 1,. '- 127

C""i ~ .. --:!il'fiit'~li""a--:-' '·IIU.I' seular "1" 19' "'2~\:

- . • t. _'-'- ~ '_ -. : ._. .~~ _ ._ _ _ ',', _ _.

C· 11 1'1 11;6." d 1 b

_~;nl'r':::-" ',~'OlP·~·, :" ~.:', 1[..'; por ,- ei c ren ~o,'

8~"8''':1

.:_ I: .

C· -. o"n' tr ". . ste met iod 0- 8 d .. · ..... par c a' 1 'm' ed 11' -, al

... " .,I_ " .. ,'_',~.':.. .. ~ .'.l\oi!I'-; ,,'. ,I " .. "., . , ,.", "_'" _:_. ','"" ., ..

1 ':Bslta cardface, 266, 267

para . ':-'.~ .~ dir el volumen de l-'_:."uildo, 323,32""

II!

1 ...

'. '2;:-" 6' -.--"

•••• I '. .[_

·0" 1,.:.-.::.,

bloq' ,'0 u ~'. V'_'fr~: Bloqueo cardtaco. contraetllh ;'- ,d .'~ "~" a fectoa de la tel " -.~

peratu .. "a sobre, '127

control neu "'OY .' Ig' .' tativo de, 8.13 eomo d ·p.l~to de sar ~,-'I; 191.4

Id' 1'1 eeh · ao 'V"'I~',,~I' l'lt"_·nrl:r.(" de [cardia -O"~I

._._ '_. til, It.1 a V ~ '" ~~ . . ~ L.o' _ _ "'I,

derecho. dsterio -0.-_.::., .~.

~'O'I 288 sfectos de Is hor -- ona tiroidea :~ obre,

101817

ficaei dis 28

. . ... - ~ - .. , .

ej ereic til 0" ,-- 7'5:, 1176

'. nfermed . d .~:_e~ .~;· .. dizaeion ,d.::: d·: ,--: c~

cio '<·n·'· I -77

- .. , ' .

frecueneia de, V"~·s-, Frecuencia ear-

diaca

fue :z -I eontractll d _.,-:=':.- cto de la

tempe -atura sobre, 127

'_I':~'" to del tn baic del co . ~:z6 :. ,122~ 2:hip - .-'=: 0'1 -~ :~ ~ eras ' '.~ - ~_~I, ,'·~'810

efieaeia .. '., ,;_~ b ~~·b.'·-_., ,21:'

III' '7"'-

UI'- .. -~ c,- '- "1 .~'."

enfermed l,d~:1 eon :::".' ·'t·- I, I~ 30,3 valvulopatias, SO,SI

hormone 11_-1 d" 1007

i iarvaeion de, 26,,223~1 224 ~I, - '~" .', ci .:: ~ .. ~.~.'! de, CIO .- ~i,::: nte r: .~." J,---

11--4

.. . -, II· i!! - 'V'"" 1 .I; I I

'I .' ! _ L~ reiencra .~ '-!l."~" __ ._ s msunoiencia

eordiac c.

Izquierdo. V:~·as·:. Yentriculo (eardta ~~IID) isquierdo i

anatomfa de, 1115 116

i-IS - " eien .. iade 'I 1.',-.'8

_.IU seulo de ,i Vi'-·,a· ..... ~. MUr-,'_ul~ eardiaco; '·;'0" .... , .. d-::··;(),·

• ~" _':._" . :_: • '_. ~ I •. [!jl

posicion de, .~.i '=I.'l~:c,1 o,n 8'1 eji,~l"ci!·-i ...

:.', '11·-:-2','",:

.' - _"." .

ritmo de, ~129 ... 136j' 'Vie ~ I'~' Arr'itm.iQ8

eardiacae; El. c,trocG1rdifJ,',·.·'rafia'II' control de, 13~'~l35

musculo ve--.tricul~. ~ en" -"!

n:'dulo> _'ll . .-~ culo'v.'ntricula·r

~Sl~ 1.82

:6du' I_: .~ ~- -.' -~ln, 12;9~132, -,34

-. · ... :·v'·:·]'·, -'1!6· . In! ·d"I' - .- '~'2,"" ... 13~:,4

,'_ •••.•.. ' .• ' I ~. "

I··.i:-.t,m,a d~ Pur'ld- jie' ell lal~135 'vias inte,rnod,ales len" '1,311

rotura de" eo, ,eI i '. tlrtol de miolc·- .. rd'~ 0,

2791

.. uido_-, d.~\ Ve'_".-s.:·· .. i,ui,dos cardi~;,o"~ ,sh: c~·· ~ .~I_o.l:·l .. :·~.lI", 'I,~ 301:", 309

li_~,t~·~~,~ de cond.-~eci6n d', - 29~,la,6

ano' .... ,,-.101, II '.'4. 'Ve~Lle Arr~tmiaB

card{ac'a:::,,~ Bloq'ueD card ':aco.

,. _,uto' . ,x,citaci6 rein, ,291~ IB 1.

,ciclo c:~I~,dfaco y', 119~12/ compo.- e'n.I;.; .. '.~:~~.,e, 1;~·::c:~·'·~l,34

.:o~:: ucci6" In_: -' I.' , -,~l

C-r-··-.-·t "'0··1 d'~ .;-. '- .. ' 4l .... 1°1 -. 2· .... 2···~·5'~2~·'2~-'6:-:

'.-'.:_ "', '... .", .. ~, I(J':J _::___':.:. . , .

fl, -,sc'lcul"" A-V B'D, 11, ..•

Is,si6n de, en ~:lli in- . rto d:- . : ~ lOiC, ._f-

diD 'I 279

movim :s- ·'to:~1 .;·D c·'rculo leD" 167-

70~ 27'9 .' 'ntid ." . S8

.' - _.." -'

tr,,~-.·I-,m'~si6:;- . ,-.,-p, ,d"~I, ,en., ,_3'1 ... 1318

t-I :~ .... ~o d~", en ·L:·.-',o -'.~~.~- nativ- s de :.~ :~n;d '81 alturalsl, 6,014

toxic ~.d,~ d,« n el r Jen,cit de I'~ 1 . esteronB., _050

't':f-· "Iat- om os co ng '""n,"t·· ·o··':CC- d.:'" 1:1.(,an-:' :-'C!I.~ tam .. ~

. _. _. g _ '.' - .. ~I. .~. .1 .'."C ~ -.:. j ", -. !!i!! V ~ - __ - D - . - -. - _-----.:

bl.!,·-'n ' '.' sto 'rn"- o-··~ e' - '!Dipl ;··c~s::.,co·-' ,-;' . '.""0'" · r ··n:_·.· ..

~"'lL~ -- '._.'," _'.-. : .. £:1 ',_ .mll "_" ·,_LlI.·-._,._,·_lt,

dueto arterial persi ',t( nte. causae de, ,.'0,2

•.• -~: ' .. U]~-_I~ i,·.n an 30tO~,303

hipertrofia ". n, 80S

hipert ofia ventr ~ cui' _' , como, 152 valvul I.~, 297

traumatismo, cnrriente do lesion en,

valvuh '. da Vcase Vdlvula".i cardiacal',; valoula ,'. ,·,'PEl' 't(i.CIQC 8,

VO]U, .... ". de sana re n -: - 175:, -176

Cordar sodermo, prim 01 -dial" 4 Cordotomfa, en el tratamientc del do-

lor, 678

C'A.r:::n,s·a"· - colo c· ',= c·-1'i'6·,· 'n'- ·····°1 tonom J strc sob .. ··, I' c·

u,· .' _._ ,..... .' ". __ ...... _: . ·u,.· .'.-.,' .-." ."'. .. "." :_

la, 6,91'7'

d. -:6~ etos de la, ~_:,ti=~:- I·,~ti_, mo 1=.-'. los, IB'~ 9·: 0"," 6,-'-,9~'- 0,

" .' 4; '. ~·Ui

fndiee Id, ,: sfraccion de 1~1., 689 lentes d. eontacto p_: ra 'I:~ l 69'>'

Q1Ll' ratdnizacion de la, en la hipovitaminosie ./';,. 975

.o oideo, plexo,',Q rna cion de: Ilq-I~ Ido :~:.~. alor ... q- .... deo "n . ' .. ','"

85···9~:'

··1 _ .

IC,<~ .. dd 'is, 1~ I" g.~_ !,o: . ". 0 1-_, 7'01

Corona d~ l diente .' 097 radiada, 112'1, 113, -'., 113,6

Co rom 'ria, circulacidn, 278·,2-: .1.

'BD'I : :'~nc .: .'- d.' ( .• 1-1- I.~', Iii 2,~i7~1'-·3·'··

u, . I ~ . - . _" _ rtf" I .

cambios b isieos en la, 278. 27"capilares de la, flu~·o : ... ·~,r:·gu':' -'-0 en,

27.~> 274

eolateral, 2716~2717', 2,7,8

co' ': trol .~ e 1.11; 273~276

control m ~- tab,61 ~'COI de Ia, 27'~.'~·276 demanda Y,I 2,'73,·,27,6

, .. -~f1.ctos de la pr'.~_i.6n intr~··mi'Dc·'-=r'~ic·~ '~ob -8 1-'" 274

ali'-etos d.'. _\~ .. ~~ ~n 'Irv.',.O '~._ut6-·- 0,·

'10 lo'br: , 27'5

ep··lic,., ." f"'" ,~ ... -, '. 2-:·7· 4'~'

.! ,1___:.::.... I '. &"-1, _, -"'1 _ I'

ml.~·tab!oli,lm,o del muslcu}o card1aco Y,I 2175~277

D.or.roa -_. 273~,1.:'174

pirot···~cci6n-.= l- ,_n el,s'hock ~_.ipovo~ :-_-- ...

m· 11 co· 3''_' "O'-"'17~:

. ....:; .. ! ..

... ·oc ..... h.~p:.:·'/ol·'mico, -~-08, '~~',09

subendo~a dica~., 2173, 274

C- ~ t if' dl] 2-'7° 10-. OI~"'-lnO'1 aeno, ana"_:o'mla '_e " ." 0

C-· ;r. 11 d Kr·" a'A '3"

orp'US,C,UIO ,- e ". '-ause~~.:~

COirriente· Ide 118Si6n,. en la'. anom:lfl~'_s, c'lrd,:-·c.as, l,o/--~ '.58

inr-'_ .. i-/."O de ,'-' acardio;. 27 .. ,' Cor '"-',Z> :, 'i_ . :_ ~. ·"v " 7,3-,~ 7 37'

p,rt.maria" al·~ .. fi~l ;-'I~. cOlrt·~ colli -::-',as len, 7:1.9

dest~u,cci6n ~. (.', 788 ds,te.rmm,aci6n ,de ]a dir"·'ccl.6n en.1

l73::~7S9

di;£!t'-ll'lncl'"AI lid' ." p"·a~··t'r-'o-nel'li:::l! ""0' 7~3-1.8<

~ __ .' u·~· ." ~ .. :.... . ... _.~ .', ':8! I .'-

]IOC.' '} i.z,- .. _.i6- die, 737

m,B,-···a.-1 tOI'~"ot,6pilco'~1 d~-'" 737 p.·'1",.:~",.~'ci6n Ide, la. fre,cu=_: ~ cia, .,.n"

7137~738,

-. "cu-·'d,aria,. localiz8,ci,6, - del;' 7317

,-

.. r- !,t'iIi'--,a~' -

" . v .. ' .. ~

1,"_1 ','s. d'~ Brodmann de . a, Veas An. 10 d· _;lrDdman.n~

6r-'as. funcionales d la 79:~-i:T06 're:~_-~B We~-,- -ic,-· e ne la, .::,0 I~,. 8'03~

806 :.'-:'07

columns s vsrti eal .. ·: de 1 a, I: <,61 .... J62

C. .11-, t .• -~, :~_~~ teri . r Id. l~_:~,~O<

comunieacion, 807" 18081

cones do '-.8.'_' del c ". - ..• ielo COl n la 17'8,

785

enn" xion ._._ .. ' , 10"'1', g .. '. 'n' ~ Iios '-b ' .- ales

W ',_:., .... I -:.' J':::_ . ',' r -. -. '!" _ ._. g :.',. _ )' . r. _ -=-- .I~

con la, 793-79,'·,

'. ' '~ -. '. '.' I .--. . ,·'1 :', '-"1 Q' '. .'., - , 7'19·~'·"'9··'··

c-onl.< , ,I ... , <. I.. .I ..: ,-::: .~--,I. Icon .C'_" "~.'-~

I' ' t, , • :"0:' . 8'-:'1:-'

. .I ,'J"'" ';. !,','

COL: - - ei . "n:I[~I, ~. J 1:"Oi~:'

control de I I. '_,' ~ .- _- 'i6n, 1806,

co . '. rol r ," centro vasomo _0 -, 226 control "'_I~' m:_~, conducta socia ~ 806 co trol de 1_ miecion, 445

co ,t -01 - u =: 11 8 ~ '-ltS. ~..-,:~: n, ~-.: .",: .~~o' mto-

n6 _ :;c·-·-~::

. ., .10 ea ''''0,'-- d 1.. ,V":~-.~-_'·-~u~rpo callose.

denomi ; , '.' i6t- Id' _ I objetos, 80'2 I "_e~a~' 0110 de 1 '._, 8 -'_'

«des " ."" . ta, 1818

d- 0- .,.--; in a· - -!!! -'. '11' . Ii; .e« ri c:- .

.. .__.___:_I' '_ 1_ • I' .', .. .- !l~·-· .... ~

1<0":'5·.'

•• _ •• _',' J_.~

"l;.'.jOl' _<_ICiI6' d-l P·"··Di .:' •. ~, .• 'n_o, 8'0,6 le~.: bl Ci_-II'!'I~ -':1 Id.-'· oibj,~t:i'VO-,~06

'~t' 1" b -- "19

.' ., ':I:_ I: .' . c' .'. ~'. ". -'e"l _\1' ,,[ ,'.! '.

e~,.··'cit~ci6n Idel 'VOlmitO. '926~1927

.' lIb" :-, ' I ne'-"· io' . ~:~, d,I:.· Ii:,· ' .. , 799 800 ftiont.alt area, ,d:~ ) . OCI~_ :."n, l~., 7'616~

76"" .. ' "'''0' '2<

.' :.. . :J ":.:'._. ,:.

funci~'n ,d-, ].~ I 6~':<t,

funci6n int, .rp' ,:. t_, "tiv_~_,,~' I>. 80~ .'-805 C_-'-.p,-- td':, l·.- 16:61-,7919,1'01

. ~Joto'" .~'_, 770

funclon'~ s i ;--t··l···~ ctu . ".~ 1_' sup:.~, .-i.D-~e's~

,8106-8'06

hipo .. ,'_,· ·P':'.~=' .. f 'l_:~, Vi', .le'~C-~oc'a· ,.:,"O_,

. ,~

..._ - tl. - - - t - -!. i - - l' !Ii.~. - - ~ C iI! : -.

In"B~ .. · ",: , •. ~ .. :_on- . - __ ' 1·~iJ.O:: ._':" o. ill', .

vi:ual- 8,04 l::·--'tura;~O ,I .• 102

len Li-,~~ - 806,~,80'Bi

m . "~:: oc:--:i V·.·· '·.Ia" .le.,I.'nm··~· 'or' i;a·· -.

_. __ . ." I .- .. _- - .. l'Y~It:f-_. ' __ '. l: iii.· I!

mot,ora~ V',:. ',1 .. ~:., e Co,rt'eza~ motoral! 'n'l ·'D'll·,JI : ,'. ":- 7'919" ,:_00,

p/-~di.d,~., Id·~" d -=_~~·_nt'~1 !:1 (_ ,~,S:· .1' ··0-

1-, ,- . I ~

n::1 ';-otran~,m'·'_:·._·' .-.-:-1:,_ •. ' , . ~, 7,,9

.A'_~pl: . !II t .. --I l.tr 'a'-" d,e~' ''-e-' HIO' .. : o····t'li1.'~ ,,:- i!!=-'n-:-;Ito·;-:·

""'1.',' _ I 'J' a, ~. ..:... , "\.;!' ._.\.,! . -. ,I.'

ft-Iem ~ d:_' 1&-. BI08

de.-; Dmin,ac'~,6n de ol~jetolt 8,02

P·-=-·n-::..-i._. t:-o.·o·· C:~;p·l-rAct·, e·:m· -. 0' -, - 18'-'1,0:'1'-"

. ,_ .. , _._ . .~~ ,. IW..:.:... -' ... -- . ,.. '.' . .:0.

prepiriforn e" en el sistema 01£" rtorio, 748

de .... sens ibilids (- I~~O' ,-~. _~~ti!c ~_; 16'~'-T-:,-6,62:t

1800-801

:r·": . I d: '-:C'. la CI nu ibi id ',d';-= .: ·0"- ~"'. tica

.' J ~- - - ._. • _;] Iii:'-' - ~ I "_~.. .~. __ . [. ' •. '_ I , .. _ ' __ ~ _

en, ,·~.··~O~'662

area I de la sensibilidad somatiea en, 66,0

it d III Ii "" '1 [~,~ ~ 1 iI!

areas ue asociaeicn ne ra -I:._[-,II~. L I!!!

dad somatiea de, 616,2 areae de Brodmann .[ e, 660 a :ti1cul'_c,t:: ':, ,;:.:107

capas de, 66 I

C~,:,O", ·C··· r ~. ·n···7,;··i- d ." 10" '1':-' g.: "'n~' ,~. lioa bas al [,'

· .. ,'.' .. . '., ':":_'::_' ..' ~ '. - ... '. '. ~ . I. ,II ..... . ' . ..: . ~. ,_._ "

can, 7.···,' :"m7914

destruceio -. de, 667

.~ liminaeion de, amori bsfntesia ,~ . '- 8,92

· _:'. p eeificid ·~d neuronal en, 66 '. '~1662 inte acetones de. ls ICOI·· -11~.·z·'.

CO; .: ·" 76f,,; 766, 771 on .. "n,t_~ ci6n •. ~.' p.~ . ial en" 66[O~le61

O -::11 .. c.· -,-, .~ ~v·,c:--~' 1'1'.'0'-' tl"C·:" : - -to .

~ -I. ..___:_-: n I '_;J Y'" , ... ' _ ,_': T

losa en 7~ .. [B-'"3' . I

.: .. l~[_· ~. 'I [_ I"' ~ .. -=-:. i

p ..... 'C~,~' peinr de 1 d olo 'r~ 6':~17-::'8",

.' .'. ' '. u . '.' .'. ~ .. -: , .~', 1-

'to ~.?' ~' " - - I Ii si 'J!D' I d ~ e":- est Im ,-:',.' uJ. 10' '~-. i·I.I' :r::: .- -:. · .': '0'

1;Ii,. _' ,·~·:_U_::_ .-,-_., "'C . _. _:1· '.' "<~ ,,:.'1:"':

a, 6,:~,l

, .~ -I"!~~ smi, ,~~6n del __ olor a",~,71, 672

via anterolateral a, 8'~',o:~ ' .. ' ~:'~1-1867

suprarrenal

adt nO":lm: .. ' de, -1052

· '. _. .~.. ,I ' _ ._._

ai(~··: S·~,I de" 1161

anatomfa de 0,42" 0146

at ofie • ie, - IO~.-:8,.·.':

• - I --_. i .-

C-._·;,S de, 1104,5-10416

feto, 1141. fur ci on d ~ f. ~n al embarazo, -- . :',-:

biperactividad de lO,~'9, 1061

hi 11 j d t' d d c·~

• rpe rpiasia ce, rnnrome ue ,·.Gnn

en, 10;:10

~::~-' d om: .. ~ .~. 'C rsh ~'I:'~- an, 10,- 9

hipertrofia d _. en exeeso de A·_: .H~ 10-:7

hormonal de·, 1100'7 i Vea.~ e Alldost~;rona}1 Cort,ic'o' t· .. 'roid. 8ji harmo''''' .~.~ a' ~~ ,e· .'P'~' ·c'· ficas[1l

andr6geno, I Clom!Oi V"'j' :·.,e Andr6-

.I···:e'nos.

anom>~l~ --', d:= --I O,58-10·.~-~ l

d;l""-~ ~t d VA Ad·..dl' ~

B . Cl-: ~ _ei .'. c'ale' /··'allo,n, e,nler'"

medad de

··-9t·~ ctu-,~ Iq ,~,~.: .. ~C"· de 10·~'~6"i 11047

r.····xeeso die, di,a"bs:tes suprr'c_ ~-r,enal

en;. 110~2

'a,t.'~ldo dl', -,10· 6

me·· .. ,·alb:~'·,o~·li-·~c·m·o·· d··e· 110:"4::.-8"

-- ': .'. - :_:.' ._:.' I~_:_- .:..:' .. _:._; -., ~. . , .... '.

'-_<intI"! is d '"~ cOlts,t~.roll~!.- ~ 9'-=. tipos dl~. . 045,

U: io . prate'n,B! d,.--:, 1048:. -- 09 c ,pas pa~a" 104[5 10' 16

Ii! fi' ,I,. ,. . ,- dd .,

InSU IClen,c~ a~.:. ::-', ',:: .~~JS', .:-" "':<i,son}

Qn'~r' ·m· .' n.J'a::-·'d·-:· d'-- e-":,

!Ii:O'~' '11~. _~" . ';_.' "iiI

t,UI 1- o~:es -~e~ I_J.-_. do,m·., __ . ,....,~'iF'II,

tal en., l0610~ 1_ -. sfnldro ···.e de IC'lonn en, 1[060

vi,,' , p~~r::c" - O~'-6, 1047

zon,BS de, 1045 .. 10461

vis,ual~ .~. -5,. '7' 6,-7,20'

de,--trucci6n d, 7/·1

p:iln,a.--~a, burbujas d .. : .. colo:r I .. n, 717'

-

~. mal, 7167 '~I .. ~,,: motoi a suplem .. ntaria, 7'~6 ..

7':~7

,.:~_, ~ .I::~ cremotor _" 7616!~ 7"'~-7

Br •. sa d ~.' rotaeion ds la eabeza. 76'7

.' r~: ~_I ... , ~ 1 • iecis ilz ad as c s , 767

,:l'~"", ' .. ~~'U'I ncio -. ·lle .. _. 7·····6~·5 7;'·6·~'6-~'

_ ' .. _: ,.:.:J. . .~~ . -.' .. .:.. ·:_:-I._· ~ ~ '." .. ' I '! .... _

~- -.~ ~C' ilaeter del habla, 8[07" 808

:-~ ;Im'-I . .- D" d-:-: .=. ,~ ovin lI:~I':O'" [o~····· 'U·I}a·L -~ V·,'" 0";;;;;

~. ,'..... '" •• __ ' ,_' _ .:... _o ,_:_' o~_' o· '-.

lunt .... =~~ ;-'~o, 7616- 7'67

c,· .• ununicaeion, 81017~ ·'::IO~ COD, xiones de los ganglios 7'~-'1~7!94

funeio de 7:9~··6:···

.: _. ._,' o._~.,":"'_ ,__:_ .... _

interaccio .. ' ...... de 1,! co- 1 ~,2L_o __ tosensitive CJO-, 771

'" - 1- f til t b

0-:- ._.' .. n ."-~I I,~L v.~":- corlcoponl~oc·re'.~·=

l09:~.· 782

primari~_, r"··I.~ .~ II'~ '.,cio1oalel", 765, 766, C,~', ··:a~_1 de ne :--~onas; 770 lest.~-mulaci6· d." - ,._. ',.I=.~ ~ ~o~ _ i., 0'"

tor'lcl>:·~·ina~; 77 '1

. '.,C ~t_~c ~ 6_. de, la ,medut·!, ('[sp'"' -aI,

7701~7172,

~ .~'I_' ":o'n·'s d~:, 7'7'1-772

6 ~ .. ~ 771

'~11 ! _, 8,om-:-_to':'I,.:.'~-ltllV.";l., -_ ~,_ ~

t ',~:In, -!,~ ~. is,i6'n de 1 ~.~ ·c·.· ~ .. -7 .al d ~. [side, 770 772

v~"~ .. 1 .~. ,f)_,de .. 76'7-'770

v,f'-,! haci.a, 78S1

occi,p,! top ." ,ile ~ ~.l'l [.' _- , .. ,ell .' ~. ,~~:8 Id .~. la vi-Ii on"

7.19

O~ l,l.r.a-.·t·-o·"lr·~la' ;,p~ ',ocalm", p·:·o· .. · y.: 8:·2·:··:;,6 .. ···

l,L ~". . " .. ~~ ... '~ Q .... 1 ... _: .. , .'~. _'

p'.- . ,",etam,. tran~'imis ~.6D de Ia lienal del ,'~. ..~ .. , 0, 7 i',~

pir~'-~or.me, en e] smstema 0 'f' ·_to ~io, 7,48 p,r-f~ Dlnts1;1 tr~~st.~ -= '-:0 ::~-,I~ I=-·'Iqui.zo,,~\e ..

nlll " n· i~ =- 8:':-'

. ~ . .:-.'" , " . _'. . '.

Ico~·_tr'o] d,e la ihl~esti6n de alim· . : 'to, 971

£unc(6n in.~ _l-.~tu,al" 8[051-,8,06

prl' mlo'·or .1 cone: :.~'!-oJ:. es Ide' 101 gan ... ,'lios, bas,'·,-e, . COI~'c", 791'-, :-79,',

. 'i g~ n : .. ~.~ ]:::f· ,co·rtic\oPOI:~ltloc:r ,-b:~ ... ,

~O,::I<._I en" [78[3

capas de, 1717- 7 -;1 719 c.····l ilas c.,···o·· .. moleias ::-n~' ill 7: t 19 .... 1

_ - - J ° I -u - - ' ;i

IC~> _: ~~!I simples en, 7 --'~

column ' .. ~': ~' 'n~:_ ~ r-~o::-'I'n~" ,-: -" v .. .' 'e' ·~rti_':L,1iI cales

""" . . . I ~ _ _ ' .. '_- .. " . l, . . . _ _ ',' _ _ '"' .. '. D

e . 'i 7~ 7 j 7]- 81

:::.····~·c'iI!·A.n·" ." '0"-':-:' '_ '7,'17 7 -liS: 7···. I'g-'

'. " .. _:u,· .. ········ .. ~-I, ~ .~~ ..

eliminacion Ide", 7,~'O '7'1' 9· .. ··

. '-':' ,'- - __;.

--' . ~.' .. '. 11.- im - , .. - '. '7"2' .,.

.:'_:_ ~ ~ n '~ .. ': I". 1 ! 1 . ~ '_n ' ,~,:.:'.:._

.." - t- - - - - I d I - .....). 711 'a"~'1

m'··~':raC'Cl. n .. ·_I~· ':., .... -, ~> .n, , '.

loea iz~ ,[, .~~:: -'., 1:.-' " '6, 7 l7

-..: . ~, :.' : ,_ ha cia, 7 ~ ~ 5 -7 '- ~ 6 seeundarie ~ ans li'·i~ ...•

71~."

ec -~~ unieaeid ~.. 6701" 807 .. <,0<1 frente a primaria, 7 1-6 ... ,7-7

Is, .t~ _~ ---',_1 J. 1:10

localisaeien r ':.:, 717 Corti, ol~-',-:'an,o d -. ~ 7:~' 01, 7, ,"8-.'71115

Corti cs 1 C''': guera, 720

Co . tico.~:~ pil .' .~ 1 (piram ldal), - :". .eto, 77.1

C~lD'~' De~'" ""0" 'j'O-' '. '- d·: ". 10' I~I . nelio - b~-. _. 11, ~

l":_. I~~· :-.1 ':'." _ .' ~ / '_ ~I_ ~'-' .. ~. l ._.1~1_: ~ .. ·.gl

... 7"-"';" 7 .

C,: , ....... i' :~::.: - "'ii : i ·.I·

~I - - if -._

IC.~.~ . ·;·):·~!'on( :' D'.,=_:U ~o-·,·· BS del 752

traasmisidn de la s •. ·nal e ~ el, 7a7~ 7.· •. ~1~.

vi moto 7·18:'18·~-:' 7~ 8·--:·'9·····

. I~J __ ', .-., '.1': I~ -J I ::' ,':1 . '. : .. ;- ..

. ortieoesteroide ~~ i 'Vl.::,a .. ~'; t,[_ ~~~-~. bi~":':' corti ...

• 1"'- Ald-

coides ':'_ Pi ~-I~,~:'~ I' C'O_', -: ~·c. ostero-

no; Cortisol;

[~"ICC ~ 0'- . '.' '1, de ;0::-. 10'" I:"

d-=saoll d· las rr e, . ',-_8,- .114' estructur' ~I qofmicas de 1018,. 10461-1

~ .04,7

; .: 1 uco:n' . "0" 1_' ~ '. _

! I:·

Iista de los, 10~ 6 . net sbolis ~~·'!o de lOR ~ - 048

m~·" tabella ·'0":··· d '. l,~ 1-- _ .. :o··'(~e'n··· ,I 9~·:· 1'8.::

'.. .0 •• I _ . .:__ . ". _ ',. _ . . .:__ _'._: ~ ! _! . I. + • I .'

s- erec ~,6n de, en .'~ 1 emba ,-ZIO, 1142'

IDe···. 3,~--

slot·· sis d. 10., 10·"'16, ~ 0 7 tipos de, 10·' D~ 0146

tra ~,: ola '-~., 007

uil.'z ci6~~ f •. :.: l~ . ,~. .~ '~,. 9'~:'7-91" 81

ICorti '·olfu§f~ .. JI:_·J .', .; .. ::,=~t- z,a .-:- uditl, .. ·s, 7,39 . b~ as y 1:-:-""'" ,Il~·::, 6·.~'7

,sistEr- ....- 0111:_ to'. ~ o~, 7··:· = .

'vf'~._, vi,·, :.[:.'.,7115,

.• /.0 ..... ",co·p'o~-..::oc··, "~ . -b . .10.:·1i~_, vi " 7· -:,31

Co····r:t-:.;, jfj;O- iI'Il"I'I'fI<tlbrl"' co' h" 'B' . 'e' la v"'~ -m-' o·t- o~"r~'a

,,_',. ~_.&I'_;,::,Jl,.L11..I :"[' I,~':: 'I [I_. __ ~ _". .... ~I~ ,:~Q 1)1· .. :._.~.: ·-i>~._,

.' . ~ ~'. 7-:· 10' .. ··

~ .'_. ° ~ :. ' •. 0

- o~"~ c;o· ~- ~~-b~~oelpin:~l, h:~ z 76:" 7~91 Co~ticostl~'rona, I.:.:·cci':·,~, d~ 1". 1046, 1105 ,'" .. c-'~',ci6n Id~: 1-.'" .10<.~.

S,'i 'tes~s de 1- ~ lOI c~7

via de 10'8 cOlrticoid,,' :~', ~~ in't·~'ti'COIS~ 1047 Coico'tro-'I:I~_S" -~ O~-7

_c' ieD:· ~i~I'"n'~ V:.~,-_I_,:,. A,d'~'e,n/· 'cortic,o-

trlDplina I,h,olrlmo:na aarlnl(Jcortic.rJI-

-""'0' . --~'a·:· t··· ,:. 'nl

_ ,. . . . q~ ~ -' o. J '

. '~omo:~I.a/factolr' lib 'r,~ dID'~ d.=,. .'~ ., Be ... ci6n d~ I" _ 007, 10 ~~ 91

Icon'_ - 01=, ,I' ~ '~, in.·~ . ." :..~:~' ~~ de ali .: .-1: onto )

9-117''':2:'

- ~. I

cOlntroll d,,: ill_~ ~:, ". r ~ c ~6n die ad~-enol,",

[~~oL~:~ic,'.~:o',r~.1 ~'~~, ~OI56",,1I057

Co··,t-l"s"o·l ~I,O" ,,52" '10"'5··'18::'

~ .. ~ -' '. '1 .... 'I - '" .'.: .... _ .:= ,' ... " ".

~ __ cl,~j:.·.·n Ide~ 110107,~, 10416

~. ,· .. ·c : n:~, ,1--" I ,c~l:_. ,,-=_ '. :1:-, T .' ~'j ~'056

min~·,raloc\orticoi,d .. -s, 1048

del, . 'OI54~ 1064

t,r'~ In" -01 ," ede ",' . i~ \,' ,:~I -0,' 0_,'1 ~:,3':1

_' ~" . '_.,' I ' .. - .', ._._ L. ,~.' ", • ... • ."

'~:-I.' ii,' -. ,1- (_I, -',< cci[6' d. la, 04:-,

ClortoClrC'.' ~,to· .1),[ ci -eulatorio, izquierda-

d ~ --.- eh ., 1[,1 - -'. 'V" "13 - C" "0' ~- due' 0 a .

I'~ 'r' "c·" -I " ' .. '."...- !Ift "'.' -: ... _...." r;o;

. ,,'.- ' ...• ,,' '_'. '. _:::'Ii, _ __ - '_" ' ','111' __ . .,,,

terial p ~' rsistente.

fi~;m~l~,'~J<, . __ :.:1 eocie ~·,t-: ventllac.i6n,iiip ~ rnu !\.':-,n, ,591

izquierda-derecha, 3010,. 802, 30S,

'-':9,_,1

.. , ...... - .

___:' 1.. •••• ",

p,,~,'~;'~,16D parcial de oxig,e ao en, 6,6,2 .. 56[~,··:

If.(~ ,u'~,,= 0 car "alorraq,uidlelo,. ,8610

Costilla, movimiento de, .' - 1,' ,: .. mtilaci6--_ 'l'c-I,2·~.' .1' ,528

CI~ trs na porte, 57" . ~:81

I~ ~'llorei6lD de 1.0~1 ,'-:-1'- rates de Cal'bO-'OI:,

9117~9~ ,8,

abso '_:.6. ,- ".- l I,' I prote "Las, '"~ 18

dlt & ·"1 .. iI A:ln":"" d-· ", 1:' l' -1-" . . ... o· .'1 a' -' 9'" 13::' g

. lIJ:.U_ l~jU·.~ .'.' 1 __ • '~" '.-_,'. _" l~. I. a

~'~ ab sorcion t. Ibul ar, :~, 6 .~ .

. odie- "lu ':'O'I'-'_'_,'~ 7, 58

Covalentes e 'I~),· .:-,1" .:,!-··I. I' fibrina, 5 -3 r: ,. "''-:_·',~:.r" .' : l:'; ". ndul a a de (bulbou '_ teales ),1

ana tor ,'.~'-=~ de las 1',1_ '-Ol~_, 1102

c~ .. , atin ! fos . ato, V ,>,-~!;:, FOlJfOcr~'at-.in'- M en el - {,q< ide extraceluls ~, ,323 hqmdo int ,,' c "Jul"), 8,23

C =-"11, ill .ina ,~'C _'' lacirin de.en l~ .. insu-

fici sr cia '-I'~.' ." _1., 46,6~ _..' ~ 5 8

de mracion d ~:" -~':,7,= I ,879

elimir :,- Jc-t.'Dn d , len la p ,< cents, -- :--40

,",. ,:'" ';-'(ii1i6-: 01" d,·· II,· ·"3:'"

_~ .. __ ~.'IW1Ji. ,,,' I. .. , .. 1,_

perdida de la .. , .. ·I'~'·- O':~·',·., ,45,~~-4 ~"7

r," absoreien tubule .. ,- de !316'O" 86'~

3-'6,'--;-':5~~;6' -,':_, .~, :,6"<7"

- ._ ',_ _..... ... '. -

t -,',~ de filtr: - ei6:n- "I,. ."" 54-4'-'6

C ~-~-"j~_, is -, ~ 0,1 fraea so de, ,'. r ~.~ ,~J.~" icit d ~I

~"Cldo "~ol~,ico 'I 97 ~

Id~, t, d' 'I 'vita, in~-"" 977

. l,~' ",;0,: I'~} ,I vit .mins __ I, '. ~ ' .. '77~,97,·:~ C8'_ '~Ii1:~, ,~~-O'I --022

CI'} ! 1- '::-1" .':,

-',~. ' ... , .-

eomponenter D.BeSH, rriospara, 1022 efectcs de '" hor 'i.OO:: t, oidea iobre,

10"'3' 5 10" n

,_ . ._:'[. :.iI!!!I!!~ _," ,L ~

"1',- " 4~-2-,:" ... 114:~41. 11--':3·: ... ,1' > ,<

. - .-, l!' ' . ".,' I .. '. -_ " " "

aorn o'~ ", de ereei: i .. nto ': sn, V:.·'a=--,e

Hormona de' erecimie nto.

, ' .. - :,- -:,' .. , V· .. ·~ :~'~ •. Bu'_', :,~o, creeimien .. ~o de.

insulina en, 0169, 107'0

:-::-- aso de, e __ el c=- ,~t;!P··~ rna _0142

Cv~~" '~_, '~~CI_" stiea, 77<~" 77,5

"-:---;~;'"I'; a ··0" 0· ... f'I

, .. , ·1 . .u..IY.~ __ _,,_, "' _: ~

", .,_~mico" 10-:

C_, _., Ii Vease Corticotropina, hormo-

n,n /' -P_.'..- 'P't· , . .,l ib I'", ... -: .' '.- -: ... -" "'.' la

~ I. I#J"]" ~I~I , .. 1. I .• ' ." •• _' ..... - _'"~!1Il

C '~Ib'-· O'·,C!!·.-' - 1- im in -=- P' e I ~O·" 'r!C!lic'-: ~ 0' -.~, -_I d I" 1-1

, ' .. ~ D. " ..... I _': ~. _,_l~._.. g, _:, _." - ..... __ .- iI • - ' __ ~

,-'. la ~. -~_ll~ ,~" ~:' I. ,\~, de . a senal olfa ...

tori a 7,47

,- _.... -- " ..

'~ rieoides '" IC-' ~ ~Il u 0', 337'

:'-'. ,~ - -- - r d - .!. . k II' " 8" " 9' 'OJ!

'_ ..' '_:_.,... .• ,' ,I _:_ 1( ·,_:r··· ,,,' .... " : '::,. < ,"U

seereeidn desde las, en Ia diarrea, 917

Criptorquid ~;'_" 1.1106

Cris ,ij I, :~·~,dl 11-,0 ~'~'~: ~-JI I O'~ I'-j,

'fi~'br'~~,; 1000

,e -'~ stal, fnd ic :" c ~:I r- ,~; "~cci6c__:- de, 168,6

Cristaline, ace ,,' ods ci 6~, de, 6>_,19~ 6910 .~ l,ti',~~ ': ,- atismo, 692

control nc _ rovegetabivo de" 725, 847'

~6 ll 72'-' ,

r,ac,- II, :D- ~-'-;I" ~ , I . :, '~.'~:

e ":"ectoB de __ ~ dad sobre, 689

' .. di'-"'c" " I",. ,'.:::, .-~_- -;._, ·c"~··::; , d' .', 16'1. "9":'

__ .. ,_. '.::._ ,,':..:.., ',,'. . ,_" I I. I,' ,'. -,.... . ,_", ,' .. ', ,' __ .

0= acidad die (ca,t~ .. '_ ata), 1698

profui ididad de foco de, en relacion .:.11 ,di~", 1 et ~o pupil c Ir" 69101, 8': ,

I,~ ustitueidn de, en la cats ' ata, 693

,',: 1- 'm-- at II', ~'. - "', : ,,' b C" .- "n Is .. - C' 10 .. ·._ 0'"

, :..::' , '_ .. ,. a. _ ,_:_ _. _." ',:.: _. ,. _ . , ~,,' ,.,.'

,lac·6',.- ,. 725

lerol, ",' "tid~~I', ,3'9" 40 .... 42

Cromatina m sterial de la, _ ,8 eromo" i' ,o,t6 oico, ealculo de'

de sangre con 'I ·-~,:2,6 Cromo .,om~ .. (51),[ 1,,::

AD'N e = 'I 3:-=-, / 0

9 sperm atoeitos , l' 102

d-:"l

" .

X', 1,- d-· -t'-', -:--:- ~',,,:", -;' ,-,."l·6··--'-' ~ -, , .... " 1: -13':1:

,_n,R.~ I "I!,mmc,I ,0 B_lXUJ.,tu" ' _IU''''

!CII, '- '11' f i!IJl'C~lO'[""

i!i;lII'" I~ •• , ••.•.

': Ia

alants

(, DC:: ,

'.' ',', .", ,

Cupula, 77;_", 775,1 77'S --_~'-I_" "'I ICO ~ -1- bloque ante d = Is acetileolin:", 97, 91';'1

Ii

,...,' ..... d • .:lI!l1l'·';· ~",O'

en 260~

"f~ tesis de 1,,'8.tr61",e'~'09 a partir dela, . '_,"-1

" .~'~_l de 1019 ICOI' ~ eoides Slint·'tj.:O'~" 104'

,.Ii -io-: :' dezs -:.,.' a ,:' .q' uizlofre-

- - " - - - - -- - 7 - ~ -

nia, 8~_·:·8,

Delta, C'~ lulas del pancre ~_, 11068'1 - 0"'" '4', V,:.' ,At , ,"..: Somato ·t' ,~t,' ~I')A

_ .::_. '_ - - I ',_ Itt '_ '.' ." _' .' " . !L£I i&. _ 1 _ I. rl _ _ t' 1(jI ~ I!!!

0- ,.-" C' 'br' '8'; '340' '8';'1"'-' II!: 8"'3" ,.-_

, ", ,,-,_I,,~,_' ,-' ,-' .• ',,::", I'. ~:,__:_~,c.::>,U, :_'-.=-

D "'I' m cia , "D'" l ,g anf .'P'A"'iII~d:' ad d ,:__ ,.'c·'. zhei ...

• T , "'.,'.l ' ,'.iIL t .~.I P. .:__ . l~· J.l~g ...:._P-. _J:_:_' "_

- . - 8' 8"9-:::""

; , 'r- I'·"'·····~

:Ji '" .. 1,.'

aecidente cerebrovascular, 8':7

d ,'",. cit . -'" ,I n' <!!, eli; .. ,' :' '7-:"'8'··

• : ,,_.'. - ••• _ 1 - , • -. • '. I - - I _ . ',:..' J:i. . _ . '_ ," _' . .

,-'~~'" ,- . ·d. I," d d'" ' .lln~ ti :- I."" ';-,', ,--: - 7" -= ,:::

_lll~_. __ - ' __ . ", _. _----.::., "_

le siones del are __ de W-rni.~k~':f:"OI~~;.: neu 'otransmis,o~eI8,'~:nl" ',.' ,': 7",,8 -:'91 Dendi ~,t: -':~" 62 '-, "22

I " L I ~ one:_ ds las ," :' ,~. c.' I:": "12

arboris . ',cia, .: de Is '., I" 647

conduceidn eleetrotoniea de las" 618 --~

respiratoria, en la anestesia 5,84, Depuracien, r: m L V'·,",B.:' Ri,f£6n,~

I,Je"··"r'JI~'··:;·'IC.·lii;O'I:'~ '. bi .'. "11' , ~',~I d .. , .-. .- ",- mi Il~'e"'" ' .....

. :__, ". _..:,' c '.,"" .' , ,., .. ,.1, " "",' ." ,D . _' . '_, _,I .:.,J,:.. '

bi ~·I_,,. P' a eleetroeardicgrafie, 1.10- 12

B'; .• a d < 1,45. '1,' '6>

'-,;J '- g - 'I -. -,. .

ICO'J,O~':~· ," a, eir '." i~I' ." die, ,281

en electrecardiog affa, 140~14,3 I~ .~]i is vs etorial y, ~-~,~--5,-_' ",:c8!

" xtr', nidades, unipolares '. mp'mift .. ,

cadas, '> 2, 143

1 ," d iii i! bi 1

• .t" tree ". ·,r~v',:_:_'Cl.:n,l. . ' .... - :':-', ,-r'~',~ -

1.4JO~142: - i45 ... 1'~.8

~-,- ---~ - =-

toracicas (p. eeordial es), ' ,41~ 142,

14,3

d,~ , '-. ,- 'Iii>~." " ' rid :,c'd"'~- n· "'1,' etro ,'P:' ., -)-

I., I,': ". ' . ." AL_ .... . ... ", ~'~'_:_::~- .. ' ... _ :'~,.' . .:_. _ .... ~_._,

r l'lO ~:-afil: - 1401.; ,48

. '. '. ,.,., .

D'~: matitis, en '1,""1 0' ~~··nlc;"~,. 1 ~"'~"!II.! ~"".JL~

C'· .'~i' 977 Dermatomas, 667, 6188

Dere . --(_,,: .. ; defir ieion d los 3,3(~

.: .•.. ~ .. ,- "'C'~c, --~'~ co:.:" eleetrocardios __ ]lfi!a ,eD

:,105, 15:

pleural: ',1,. " 54~. 46

indica

18" "

~ .. ' ~ IiiiiI

_', , -

~. ···.-4 DI .smielinizaeid "1, dl' Is n -', 1 nal, .... ,., el deficit die vitamina B, '976-977

D.

, c··

. , .' _.

d, ..• sa IB''''

--'e-al:,es, visuales. ~- 'aalt~,]e Ide! 101,1716,.

7 ,- '~-'

Detos t.fic,a,c~,,6n, ~ - tl.culo endoplasmico

1-" - ", 2~;::

_. ,

Deutei - OPI-l>l, 706, 707'1 70.-:1

Denterio, en 1~ determinaeion dol ~- gu

corporal to al '2':-',

,'" t., ',-:'- _,1._,-.-, -_--(_1

Dexar - etasona.. cci6n de la" 10,461 ueba cO-:-,-~.1 el -I:'r'om' de .u iii

hing . 059

DI '-'_'. - ~, I .- _:~I:, 'ft] - -'" 1 ,_"I _10',-.:: .', -~. --1,'- 1- - ',- 'I 1-,. "

3418" 1847

0(''''. -_C'_-~_' ----in ~ sa an '1 :1, di~-=-lt16n. de los ear ...

bohidrato s, -J .'~ 0

ran - ~' .. 116n de, en. 1:"_, shock cireuls ,_,0'"

-c· --~'~ 1- 4- ... '-.' '1' _"C":

. , '" -" ,--

Diabetee/insfpida, os itral, ,'::91 --']I."': - -n---:- -t', C' ,-"," '-' ~33-!:-1

,._'-',- - - _. -' -, --, -, - " ,-' - --,'

n - ':-'-'0'" -8" inie -~-'- ~ 1 4-' 5"- .',

I . [ .. 'I -." _ . -

- - =' .. _, '- ":~ , __:

~ _i,: b ,-t~ ; ~ _' 1'- Ilit us, --_ 07 -:- O'7':~-,

BC' dosis • la ~~88, '-.0716

, om llf.l', tormnnale B, 071.

:. itero cle ra, 9 ~:Ol" 1076,

107,8

cetoaeidosi en la, L ':.5 ... 19".8" 106'9:, 1077

eurv - I! tole -a icis I_,I 1,1 :',1, -_,,co' ia en la, 1077

de " ic ~ 61- ,~,: .,: ", 107 _':

de pleci6n de p'_ oteinas e, la;. O,~(~, 101176

- eshidrataeior en Is 10175

',_,~ - ,'- -- -- -",' - - ,_" "-' ._-, ' '! '

Idi," ',: 6'slttCOI de la, 10'77 distribuoion del aotasio en la, ,','·12

,

i!i t ~ 10'2'-6-'

'\ ',_>1 ~ , -<,lsm-'", - ~ .0'1>

,glUCDS', - rri aa ia van 1" ~'6'1-,ail~:4"

"'~4 7 -4 ~' 19'

~JICO~'-, ,-,~~ en 11" 1075

hipe rgluee -_! __ _l e' la, ,_, ~,:-, I,' filtra-

cion zlomerular s. 3-6

inca aacidad .,~- 1 .'~: ntesis de :~~-~,I'-

- - - - -.,- - - - ~ - - - - ~.

''!:iiI:- -n' l'~ '9--:"" Q

," " ' Ql' _ ,r D

inl:",' :- cis -.ci::-' ---- a: ,~:~=- ta,~' 5'=1

i - ,,~ ,l~n,od ~,pendi~nt'- (tipo I)" 1.1075~

10176, "_077

juv~: ~ 111 107'15, .107'6~ 1077 l:-',,~',~6n Iti'",I, _a: en la, 1075

m __ w~ ,~,~ c~ 0 -~,e,', c· -1"- .~jc: __ 'I d- la, 10177 mat,.'tna; :-,~ecto '" I,ob're e] r,~ c·~'- . na ..

Il, d 1 1'1'S-1-

e, :_O I~i.i' ,', " ~:

~' ,,1- ~,- t, - bo Ii: ~ ~ 0 d '- ] _'~'-_~ I UCJ01SIIi1l. en la"

:,'161

'I" ,- ' 't' - -,'b,"'D,',-']i"·-l ::'-'0'--:' 1- -'e- 1'8:- G! : ,'-a--:- ~Ia:;~ e- 'n- II 1'" -

_:.__ :___ _- ~,_: '-, .. , ,:-, ,,' -, -- '113 , _ ,---=-_~ . _,~, ',_ _ _ __ "

,108',:___\~ ~ 0169

mu--:c~-,e: ei:' la~ <ausas d:~':'1 1068

i Ii d d I t (t ~ " 1--1, ',)_"',.,

n,o mnsu nO-,ian-, ile- "8 I l,lPO ~

076-,- 07,'-'

ob:~ -"idad en la., 107'6- ,1077

.... "U ,-"11 c C!I' d" l-a-;-" 0'·"17' ':.

.. II.~I,_ .:_·ll' ~ .'J' "1 ",;,,[,.,1

:'-~I,~O'-'- < B", 0'71-11077

tr,a' ami ': nt 01 d- a,,~ '1 O'7'8i

util zaei'-,n ,;- .. -~ las gramaa leD la, 10716

s,upr:: .rren-], 10162

D ~ 'I - -l'~' 1 1 II! -- - I

,l.~-ll g,-lc,,-=r"-='J,:, len I,a a,~c16,_,!1 ,'.1 ~ ~-:OD'-= ~.

101,2

D~,- fr~" 8· 'Dlm '8· , I'e'o' 11- itraccion d' - "J en e- ,] v '6-:m" t ""

__:___:. ,.iIi._ _ .~_ " ', .. , _ , __ G ~.,~ u·· .. , .'; ,. ,: . '.., , .. , ..

to, 926

funci6n del, 525; 526

fie' rulaeior del, ,,~'n.-~-les de trastornos

1- s.. _ la, 5'761~o,77

urogenital, anatomfa .·~'I.', ,443

. -', 'J" --.-1-1' 1"',,-: 4--' - 9.1-", --': :' " '

•. ,c_ . I" ~ ~ ... ,- -___:-. _ ~

hipertension en 1_., ,2~'- 11 2431 Diapede is, de 101' leucoeito ~.~ 479" ~~82 Diarraa

acidosis metabdlica .' ~ la, ,438 ,coliti,,- uleeross -" 19--'-;5

eorriente peri ~ta]tica en la, 884 d-<.-, eit de ribof ,·, __ vina .-:'77

enteritis" 9--/16

- sio .:'" roio :',.- del Ia, 9119

hipertiroidismo, - 040

_-- d lda de aa ua e n 1-; 917 '--rdid'~_,d}~ ealeio ,-'_ .. 1.', ~09a per - .'~ ,,- .. ~ e eloro e Ia 9~:" 7

_ I, ! .

-····.··.~_di:~-:;. d,~ sodio I,~- •.. Is 911,~:',~-'17 p'sic,o-~:=n -: , 91251

,- -. '-U,'" , t··· :.- II.' irrit; ~-,c, -~"'16-'-- - 9'·:'0"',

, I '_ . -, ' , ,__ -'_' , ~ :.__._ _", _ -, , ", -, ,- , - ':

D'iastole', _18,~,120

eire ilacio . nih ,'.1 ~,- r d . =.. _',- ,1 la, -~,i42 fluj'o' e, - ngume 0 coronario dui '_' " .. ::_,,: .. - -:. ,

273 27'4

--, . cion V,'-' lv .. ·~· d· - l nte le 1- 2': 1

_.:: _. I ,:.., ' ',_ • ", .. _ .' ': __ • _ _ _-., _ _,,'_

llenado ventricular durante 1.:', 1. 8, 12,0, 122" 128

periode de, -re,'.-:-te a frecueneia ear'->:c"~~' 1-19

presion ,:'_6rtica durante la, 122, 87, 1,8,8

pres ~ 6n arterial durante la . ,22~ - 2 .'. , 1<:" '~19'O

presion de I,: ert 'I~~,J pulmonar _n 1:.,

,539'l,' 540

tones cardfaco .' dm ,t, la, -~:96, 2'97

va Iv ,,"-UC lop t':t"- "-I· "'l9~ 16' -2':·9-; 7-.-' ... 2-'-, "9--'·9>

_ - :__; .' ,~ _ _:_ -'::_, __ e'::_:' _:, ,-: --I:: - ~ -:, ~, - '. _- , , ,'" -'

volume .. final (teledi ,t61ico)-- IL,

121

Di~··c-.:_-,£.-10, control ',1 centro "BSO- ',0- tor, ,<-26,

en 1- '~, ':~_l:ci6n del sueno,:'32

Dientes, '~097- t: 0,0 anomalfas die, 1099 Ie _ri" ,s d :..:,' 1091~ deci::_:_:-ia, 10'98

d ,slarr'o]lo'" ',.' , 1091"e ~ upci6n d,-." - 0'::..:8

_ ,'true u~ ;'_ d", 10197',.1.10981 fcr:-m ~I, ~i6n_l, 8 77· ~ 097, .. 10,9':-1

funci6n d:,;,.,~77, 110917-10198

hi:::- -'-' d;', im ~o -tanci,-- ... e' l-!al~v':-=

en~ 8192

int~'-:'c-.·I:-b·.o miner',,~l en, 1098 ... ~ 099

iii iii;i 1'0"-98'

J---- . :0 '_ '- ~~I'

m-loclus.~,6n de, .0919 loclusi6n ,de ,I ~097

p', rmane'ntel'-~' 1098

r=qu,~'rimie' 'to:.' Id,~, flu.o=; p :2-=', 'I" 979

Dietai Veal,!' AlimelitoS,,.1 Nutric,io1ni

C- ',"C.]" '" '-:- 'rol "-n 11,. ·9: 4:'" 9"C"'-

...•. ~ I '_ "., " . JI. :, ;.. .,'

pa--'a lOB -~,e.porte:~', d,e r·esistenc R"

1~-88

Pl .. f'.a l~,_ ,di.ab,t~ s . ~~llituB, ~I078,

PI' f'a, el ~,"~:' 'cic~o, -1-.68;, 1171~- 172

PI - -- ra- e',l- --m'~ - --: ;~ 're-, .~I Z, '-:0-='-" 1 - 4': - 2\,,, 1- 1- ,4' 'i!)~

- ", ' ,,- "g. _ '--,'" - -.- '---' _u

': -quilibrio dl. la, '9,67 969

grasa er la. Ve~·~_.II-- Gras,a(B)~1 de la dieta.

:~' sto e -, -, -; 7' 4/ ,---

-_::.I<BII ' .. . .. '--. ., ~ . ,- c

hidratos d e= ea rbnno sn la V:,_'\-,ml·'· tr«.

J '. , • '., ~"., •• ' • _'.' • ",' - _III .. ~J_:__::_ _ _ ~ III

are to, , de C(J rbo no,,· de la dieta. p ~ rdida ~ .. '~ '~'.,~' ~ ,0", 97 - 11077

pohre en i ·-'iIB.·~_S" 19168

promedio do, 1 C1DD1P0l1ici6n de la -16~,"" ':.'_:6

prot.-:'f :-- .i_~ en l '.' Ve,a-- ," Proltl,-tna(s), d.-la die to i

en la,

241 9-'8:'6'-: 9--'31-,17"

_. ., ': - ~~'.J ~ iii: _" - _". _

meta bo -~ :,mo .=~ _ t '~'~,--l-.

plaquetas, 50·9., "··10

I. 1- t" '3

',- ., 1 .. I - .', , . 'l '~ ,_.-, .. ---',::- .'

'" ' '-_ I~_, __ ,- -~ 1,-_",

ta : .'. de utilisaeion de lo~-.~,--_r 'OY,. 5'S8"1 ,5169

vta glueolftic -_I ,';18 .~.

Difosfoelicers .. , tu e,~-, la vii '_ ,. ,lucol''tica,

-'6' '

[I :"::'1 :1

56,8

'- ,.~-', '. i6 n, ,-7'

a t- ': d- le b" - - - . Ii!. Id ___Iii 4- 17' - - S' -

'--'8V':","',- --'-.:', -, --:"-'1 ,',-, 1,"J:" ": --,.-: "

, , _,.I :"_'_'_' ,_--, '," "_ • __ - __ " ," '._:, _." _ -_::',

~9

,._ . --'~"V'" ,,-' ,.~ los C'~ .• ·· ales P' oteioos, ,-~19, 15,0: ':,1.

a trr .V,B:' de los .. [ui .... 'I~ ,5".O,~502

,~ 't . ',' 'veh3, de J ~ . m,embrana clapilar, 1.19'9-,210'-

B, trav'sis de la m:' .. mbrana Ic.~lul-~.ir" 1 9',

49'"","'0--:'

. • r., .

1_: ~'-,'::_i'l ' t-·"!v,,,- d., l~." l,mb1rll ~<. ~-e'spi-

ratoria" 554-15,09

"m·1.•Ii·-··o· '?C1'~d' o~~ 51";-,.

i-I ... ,~ ":-~ .1, . '~'_ "-I

b,as--,,~, m,oleculr,'s ,do, la,;" I:~n ']IOS !~'~ee8'1 ·-::':"-)9-·-":'- 5'=~O'-"',

I. -, ..:.." .-u--,

Icallcio,. 10·,-··1

C,' pr._ci,dl~'_d de,~ .- 56~,':~'9 -_:_-~·~:~'nici6: . ,:--~ 'I 5,~:7 dete.rmina,ci6n de la, ,558

,-0 ~=. ,:-1, -ic ~. "', .': -·~'7 "'-:"~,-'

enfis-~_"m.a" 5:-> -·590

pa ra e _, ~. idxido de carbone, ,567'.,. 1559

P - ~'_I lsi monosidc de carbone, ,- .. 58

'. :::'1'·-·0' :.' "'1'" een 0 5··:5····'17· 5· :5:·,8···· 5·~9·······

.. ~ _ .", _." I'" ..,. " " '.. . . IU.-

]ii • ill 6'; d It

aelimatacion a sranr __ as . turas,

'60,4

. -~; - -c·,;·; 'l~ .' .' I ,-,.,~-

·'.':-il'·' - :~I~':.- _:_ 'I ",:1

11. pls icenta, 11139

CiI! . ,.',. ,,·~!'[c··. 1 ':' .'::_'. 1': - . i 7', ~. 8:, .. ' ,9'-

, ',', - ,'" . '.., ' __:., . ,

co ',fieient '1 de, del 1019 gases 155'

:"'0 f1 .. nei .. in de la membrana

--::'Q' 0:-' --::';; [, . 6.· .. . ' ... 5·- -:'_6···~·

- '..Ii..,. [._ . __ .. _. :_

ec ·ti-ol,1 055

de- nieion de, ,47~4.:" [< 9 dialis i.:.: 4,601" 4611

'-1 ~,; ! d . . b - - 0 - - - 1- -1'- a - - t- -

1':..- 0'· ~.~~' 'I,-_ nann, er . -' p - e .--~ "a,

1.1.39

. ~-:::IV.';_·· d." l~ ... ~ .. _ nb an _ capil, 'r,

,9191

. haci, . ]0 .capilares, t991,[ 5613, 56··:· ne t, ~ [ -.' .. [0

'_"! ; tr' ' .. 11. "_ se d .. '. g" II Y 1- f1~.se disuelta,

151:10

faeilitada (mec iante tranaportado-

res), ss, 5'0-62 =lUCOISf~, 9 '13

m "0 ,-. ~ mo' d .-. - 5"1- 5-'2""

. _I, .- 1 ! ,'-' -" I .-. ,~, ~. _ 'I: _ . i: .....

• " _. ".( ". _ ,.1 • " I _. -'

".- '-.'~_ bsoi -'~ ~_6n'ubul . :--,. 361, ~'62

.. sic -. de 1'-1 549~[51,5'O[, 551

. -, . nt ~ '. t: -,~ isporte s ,C ~lIvo,4 7'

.. '. [~.' I _ '.:: A, ~_" 1" n~' t· n'J'!!,~'a': m· .:- bio " ,...;1dD'~ [~'e~ ,D'

.: '.~- ,I. ".~ • ~I - ,,~, ;~ . 'I I·. If· Uf.~ cU!lIf:J!, 10111

I, ',::-1 d=l !- t ~'r·tic\ 0, ,20,.

glu- .. 0'" B 52" 9'''18::':

, . _. -' ,I' .! .. ", : ,~ _:..... ~ . ,.'

: ·'-~a:'_i ~·te de p[:-:=" ~i6n~'n la" =,3

1:'--:, L"I ;- c::!i' ~.~ =-"!iIi!5-'5~-~-

, .'" _. _.~; I :'. ' ,

gr_ld'·[c-nt.,,:,. d· ~ COI~ cr~nt.·~~ci6n 'en l~_!~ 5"":[, 53, -:,.:'

~- el'-'br':~1 :' a c,,~pilar, 200

;~ot·-=- ~ ci'~ '-.= - '''.[ .~_~.i [- ~ __ .~._ y" .

h'~_ci',~· "·1 '['U .-~-oir' vitre.lo, 16916

'I[ 4"'1

lon[e~, ...•..

limit_::l.~·,i 6n. -:-' l." ,--'., '2,

medi~;_ I'~"., tr· .,C- __c_s:p.rtadorest, Ve,as:": Difu··i-On- fac'ili··a~.~~a (med'i~_::,nt-', t~.:I.·.:':·'-

-::- fJ':rladorto.,) i

mol'cul':_1 '1i.p6~·IIl- ~" :- :91:'1 99 mol--culas lilp6fob,a!:~ 4,9' 60" :199 ... 2:0·~

n, ~·t ~_, 5" ... 1 ~~.

>~, l.:,~·II,[ 5'",9, 350 Ifquidol,s, 5'i'-O~I: '2

nut-· il• - t ' .. IJ[ ---I. - .-=- .'J8c~- ~'" _:::__ 8 .... 11- 0

16·:ido nitrico, en las te'rmill:~lcjllones ~reIJ:-; ,"- -,~:ti,c ~I =,', 631_.

0'· ·:lgeno~ 4-6

a ,to ::~_'V=,B .~_, la m -mbra-.~ a ca. -ll~ .r,

199

Idiet~· ';Ici~'1 !:nt,-~ llia c:-'juJa ,Y e .~_.pi ....

'Ia-~ .... ~ ll~~" l~l, 51~:[8

fluid'os" 551

h,'- c 1.::- la-! fr~l_ l._!, ~.,:~'!I

h.,cia ell'quido[ tisular, ,5162~564 ,n·t·,5501

placent-., 11[3,9

PI.'ijv- ' ...• [- l~1 c ~lllc"n'tr'aci::n de ~rin··~_,

,~.,185

plac8'nta, l1i3 7 ~ -I _. ,40 pO'. '_~i"1 49 j ,6' ",'6::~

- '-"0', "00'1-, ... n' cl;;'a··~I'O[il1 d· a m-- e- -m:-'I:-b-·' r··an-:- --'a-;-'I d--le-:·iCd-:~ 0, 5:'1- ...

~.,_:.,,:_-,._.:__. __ , .~lilg~l .~~ ,_, ~." .... , .... :_ .. , ~ID. .. ;-~!' ,1 •.• _

,- 4' ~ . ~ 1 . - · .'

'··I·':"'l.. .. ' 1'- '

'.1. I' "iii ' . ) ._ '.1

~ - -

r-- ,-··a··b·s· 0 .. ·r·!e·' ·ll6~;'n~. :t.·lI'. "[UII :ar····- '- [--;-6-'~:- [81,"6'~,6,~'

. _ ... _ . . .. _ , ._. .. , .. , . u.,. ". .

simple 48, 4,9

.- em !"I, difc .~ 16n facilitada, 50~52 sedio, 4,91, 61-6S

tran -'Iport .. [.:I,ct_~VIO ec n, 59 trifos ·.~~tOI de B_ enosina 9,27 urea, 42

velocidad de, ca culo de ra, para 109

'r·~· see tr'·~ VI"'" -=.' de los liquidos,

·-,·.' .. ;-···O;"'~( :5:1

.. '., ... "

~a-""c~:-n- 'e1il:t'il 'q' U -'. afeet .. ,,' . ·5:· - 5--~'3"

JlI~ .-.;~. u ~ -_.J':' _.' : iCL·~ ~ .. _ .. ' :~, ',' .~~,

naxima 51. ,5,2 ventilacion alveola _ : .

Digestion ':n Ia o.~lul~·[· 'I 201-22, 480 tr ~ icto ,.- J .~. istro _! =---' t\· . ~ .• ~i-JI al. V ~ a ..• :-., Apara

t· o d ';D'I':J ~t;vo"

I..' ." "e; lC!&·d, . JAIl . . "Ii!

n- -~··,·-(·-··st!li-v···'= [ \ .. - ,·-"'Ie-I·.,· .... : ··0"

, _: ·I_-·" _ .... '._" .. " _'. -: ... ". . .. ···:-1·. , :..: .. :.:_ ..

~ .i,- ,-,tA- ieos, en la 'inlufic ~ enci.a eardfaC,:-, 28[7, 29,3

shock c .. irdio .. ~~,.-'c-. 2881

boxicidad de 1019, eleetroca ·ldio.:--l~- fla .. . n, 16.'-1'·:,0

Dihidrog 'n' 0 11.0' .~' to .- .. -] 11" . rid 0 extrs

l,~ ·c·~, ~- .. :' If -'lLi:".,.~ I :.:_n '8_ .. ' qUl__ :61_ a ...

I':_: '~1u1~_ , 10,81

.. " aidrotestosterona.d 08, .--019, 111,2 Dihidroxi .. C"I'~O ia ~~o'~'fato,[.-n l . via glueolftica, 93"-,

. ..<. D> "' ,~ d "1 '1 Ii £ 1 ~

, ,.2 :,-[1 ~L'-' 0.' <lCOJt:'C.::_1 Cl. .... ,! -0 -, [; :~c ·0

. ~. 1~1,,-1 0,017[, 11087- 0':[8

formacien del, 1088

prodnccien ..... _ .. " ,en .. l-~_'i_., ... 'I~-I::IO

suplemento eon, en el hipoparatirol.~_~s[mo, 10914

,:"' [~'·£!lo· .. p' r"o:p':l'] fl·Ul·· 0'" "0" ~o·· , .. ··:·.·t·;·Q-· IC· '0"" ' .. - "'0" 1" - h-;- li!!b-l~'"

" iIWI1 .•.. -... .. -=-, . ·.1~ r ~'." ' __: .... j._,' .1.,_[ '

do' ,'.-: ' ,,- la· ~.. ~t: :,~ I' ,c·o·· -I' c' B·t~·e:~ ,- 'a· '.- 'ifl '9' :. 9"~:

...'_ .. . .-'~ ... ~ ... _. .:_ ._1 . . . Q, . ,.

':~l· t'-[·-· ·C]::'I··~n·· ·dl· 10' '-[. v·····- ~[Ol-" C'!'a'n· .. · -:, Ifn'''''1 .. ··0··· .

. . ... .11. '.' _ -_:: . .... ;U . ._, ,. I .':..' . -. ' . . '.' -C, . i!::J Q. . _.. ::: ' " . _ :..: .... ;0

Vea~e VaBod,ilatac!i6n~

b- '[0' inq' Uliil 110., .-....,--:.~.~

'. "::.___ .J! ,. "

'Vie , tnculo.~ en ell infarto die mioc,-'rdi,o, 279

D:insimic'. ~' _~.rIO' ~jloc.~:'p_i6n~ 6,65 _-·_JJPUe'9t~~, Ide IO~'1 6'r'gano:' t·,· dino!.· _ ..-- GOllgi, 758

hU.:lo_ mu: culares, 755

·.·~n- mico~ elt" .. ' .. ~·:"i.nto,. r ~fl··dio d ~ 755 Dinerl'na" . "n 109 ciliol, 27

D[ino,:~-"'l- .~ , 67"~

D,iuucleo1tido" de Oavin,s, '~'d,IBnina" fo -- ...

maci,6ln '.: , ·,iboflvi. '~_ ;,9176

~_ •.• nic ,·'tinam·· d a _~_" - :,[n'in~ "~"~ I.' .. n 1.' 0:- i ..

d'~~ ci6'o de 1011 ac!.doI9 r-- :[.~ '-'101'- , 9,-3·

9· 5

" .. ~ -. :::

g'Iuc6Ii~.is, 9,35, 936,,[ 937 .. '. .\~' ,. y" 9['76

sl'ntesis dB los, aelldos gr,B,SOIS, 9416

1-; vi: . :I'~ 1. _.. ._- •. -. ~:.·O'~ '. '"loBfc :t= " 93:=1- 9[0

Diopltrias, 688[, 68[9

Di6··· ~do d. ,c,~,-· 'bon,a, c:·p'~ c'~.d-.,d de· difu~,

sion del, 01107 ~559

.O.·ficL~-··nte Idej[ Q-':i6n [d::-J,. !eD m:, Ii.

Id- 561 qUI = ,O~S~" '.:' -

C:'·~. 'c~~· .. t·" "- [··,olubili--~·d d ~ - ,,·-~.Jl

a,·-·· -a, 5419-551

-bl t . d 1 h Ii b'

com :-;[In,aC16n ::__:: , __ -! ···I.·m· ·:-"~~o-···!·_·~ ICO['

!'1~ 570

com.bina,ldo con p,roteina' . ·~·.lasm.·,ti

1'fIi .. c··_'·' ,- 5-':7-' ····0:··

~ ,I '_

con.cent~'a.ci6n, de~ 'flegulaci6n de la, 6, 8

controID d'] flujiol sangujn[eo, 2-' 4 ... 2161

eurva Id. disoeiacion del, ,5701, 571 difusion del ,. :-" ... la placenta, 113[9

-_ '~rl. _,VI">~ de 1- •. '~' embrs na IC~ ipilar,

19,_

h ~'1- t'} 563 5S'

- 'lii!1I1 .' o· Ie I' :111 . 'I .- .... . ... ' '. . al ' ...

[' ,""Ji; : _' _. . ... !. JL .. ..1 c . [ •.• ." .., - .... :.. -

n.t'_,1550 .. -:- !i sociacii In d .·1 P[~_~~'!~ 1. r .. : -I, .. -. c' Ci: .

.,- respire cion, 57'7e1579 disuel -0-' 5····Q9:~- 5'-·'7'0'

'-_. ." ':\Ii .10." .....

II! iI' Ii; - d 1 6

.• ~ Im~ n8C16,i"- .... ':1"

e[ ~- pirr .' .c~[6~_ Id·.1 eq. iilib :=io ~ .eido b,~:. ~ ic.·· .. ' ,

.. "2':7:: .... 1·: .... '9'·

-;--_ . .:,._ - _ "1 ','

e- . ··IC··'~[I- 0-::'[ de V'A.a· .. - ... Hipen . {l .... ':p: :'n" ;~

. " . . .'. '_ . [~ .' It' _' . , . ..' 11 .... . .'.,' '::: _ .. ' _~ , _ liry.. iii

i q .•. tr . -.~ 1 c- reb .-,- -:, - io sangufn '_0

en ia, 2:31 . ~,2aa'l :.-··,:34

formaeion d _ · ..... ic .~;- .. :. ': to, ·~n .'. ,I p:~_ ... '

ere· __ " 81991 900', 9011

formacidn d .. sl, 4,27

. ~d' .~ rc ~ ... ·.0 '[ ~ - .~. 1 ~., r ~ '[ .. -.~' laeion de ] :=. :=e ~ '1"'"

iiracion ,51811~68· .

mu _. '0, sfectos , .. I~: sobr [ ... I .

de' di aloe iJ ci ,,.(, - - ill' -eno heme

..:_ I.' li3C' JIl· - >. un 0 ",~,._:.:. I.'::,,:.~ -=-='__: ~_._!I!!i

alobine .:~67-[:".~9

intercambio d ~ 'I a, traves de Is mem ...

'b- - ". . I - .. '- "', - . - -: . ·0-'1" ~, .. - .. =. :~ ... : ..... ,5- E[ .',

. . _-. ... . '_. • '..". IV _. .. ,u ..

liber ··.ci6In d,,· [en la vta mete bdliea glucolftiea, 91~':i.·;_)[ 9}[,.>, 1_\' :'7

combinacid ~ .. -'.-, .. Iobina-o _ _.·_,fg'~·.DO . ,57'0 .. 5'72

v.:, metabolies de la: pento __ I_' fOI._.'fa 0 9':;'S9-'

-- ., ,~.~'~ -

1_"'[·· U-I-' _.' 0 ('-"' .. , ~.-, - .. .' .,.' ··'1.· ~,. [- ...... ,"'ti.,:'.,·, 'Io:"rm .:1,,,,,

- .' - • ',~ - __ • '.~ ~ ••• I _. _ - ,.' , • -- • - - ',' '-, [' I I _ 1_

l·s[ del;'1 6

p~.:" -10_ P-I. -ci.l ' .• -:-:1- ,~I·,.'i: .. -[~"~:c[, 936

'.' .. :. 't·~I'V' ~[- -, 'Id d< e'" 1 ,'1 q:-.·I Iliim-' 0" ·~··,c· p o·····re··':.Ii:!_··.iIii,

[. __ :_. _.I..' I. I[~ ._ _._1.. I, n' '.' ! ~' C1'I'

-,

5801 .. ,5<2

,2i:O

I ,i~'Itanci'~_'1 ,_:- eulo de Ia, 6194~~ ~~5; 72,3 focal, de una le ~ t , 682~'6818

Disten I~bi _~ dad, int ~" --,!'ticial, en la prev' .~ Ic1,16.~ ',: lel ede ma, aS3, 335

-, u- ::-- 10' ,n'- . Ir':-' 52·:·'6,:_£:2-, (:--:

_ ,"" , .. " - '" "-'~'." i.J.c_ ,: .

tr'sbaj1o respi ~~':~~tJD~ - ~'o, [~~. :28111580 t,~ l -d la, 18,6, '. " _'.7'

toraeica 52~:

t . 'b',~ io c . I'T,' Ia - , '--:'l~ " C'--l"','I"Ii -"2";~"~- "'8~--::'O"

1 I, '~',~. ..... .' " "1 .." J ':. __ . .::_. _,J,' ,_.". U~ .•. .' -e L .•. __:_. " .j .," " r

vascular, 18, ' 188

[<> :-o:-._i_.~ aeion del pulse y, ',8 dift rid, _" "S61, 8,[7

,-.:i- tension, ,: __ ~~,' strointest i ~I,~'. V, ~ ,,,~p'ora,to diee aiuo, di[--:·,'I,"s'ion del', ',I strofia ,~U~C ilar, trasto ,-~' s en 1 '_. d

': u'ci6-' " 800

Di C' ~ resis 'tr,Ba Ia ,. .:.-:' est ',. de (.,1: ~ .IJ a, 3,,8 '[.

'8' "'3' -=-, '-, .,'

----:, .', .,.~

0[: mdtica, en I mellitu I"

1075

P'- ,'~ i,n", 23p'-I~. -40,;. :~.' '. : '; ,-_:7".,

al~d~ os " ,'D"'D" . 'n la _. '0""4' --. . '0" : '91

_ ," . g ~ :_. [ _ .l~ '. ~.: '. JI [, .~, '." - ... ': • _: _ .• ~.

'~ torrea ~ lc~,,', en la, 2-~'7 .. 23,9 control d,:_ la 'pr~,s'i6n '~"rt6ri.

2391, ,.0 ::. 40,". :~,-~~'~~mei6'n I'~_,_" 235", 236 ~.,~ OS,

,~::'-'-"~ ieia de r ,t 0 aceion i -=-~_ ~I, en

la, 2~" ~",~'287

= a t· _ d- ~ .... a y 2'36'" 2~ IQI8--:-:

1'- Dr '!~,~'~. I.: e a 'I', a ~" ",~,','''':-~';,'

-I.~,_:. _ _..';, de s 1 ,y, 2-::" -',-2=_:,

modeles a mimales d .' "- 2'~··'-·-~1"",,2.-_._-·',8··"·,7_'

'.' _ 1...... ~:_ _-":_ ~ . I. _[~ .~_. 'l~l 1 I [', •

. " . - ,!I , It' J'-', -""1~"" .,', .c', -U"I.c.':'r-i!ic'--a~ 'y.:. 2,:·~7 12··:

l' ~, ' '. , """, ',;: " . ""lL . I i., " ._: t :_~ ._:_ I , ,:_:_'

'D' iii Il'!l 414'7" 4 -'0'"

,11lre,tlco,:_', "'1' ji;I, ;':

!b& ....... ' .... "'...... .', ~~ d: r ~< ,~, " I ' __ ".:~ tasi 0, ,44:-;

" Icalosis metabolica a,

4-:1,8

asa, 447 •. ~;'~.',',

bloqr ,~', ntes d'" 11' cr: -,~_ ~':I'_ d 1_ 0-" 0" ~', ;-, ,15-=::·0--:'

- ",~ - ".~:

d,,~'.ti'ni:~,,~~,:,: de 447

dilueion de la 0 =~'---a 1~~Leb,Tld,_ '=",_, hipe t,:-n!, il6nJ 2 - .~:

inhibie io -1'-.1-' d' la amo sterona, 4,-,_ 7,

4Al,8'~ ._ '-'

it' ihibido ':, de, la I:~ nhidrasa ear'b~l si-

ca, 4~ 7 'I 448

insufieiencia c ' .. ~d'.',~' ca, 287

101 d ''"6'' d 1- 4-7":' 4_--4'-'---

m:,:c,.· ~~." ·m,o:, ' ,~:,c,c, ,I-_' ',,~.~, 01,1 - :"'-"~, ."

osmetica, 447,~4491

. '~~ -I"d'!' ~ -, 4 1£11 -Il'~Z I"I'COI, ~ ·c'

Diver' enciac e D lae rsservas neurons ... les, '649

'. -aylo' " luminosos '- 68,5, 6,87

-iyod' '"t'~.:osin:'.··," 11033, 10,=_4

, 'Iobll_-': Bohr, ,.,' acto .. 11'··',9 ,Dolor, le619~,686

abdomina .~ V ,,: "'". ",--: Dolor, oisceral. agudo (pi rehazo, . ··,ID.·_:~ '., .::~ co), 616'9 apreei __ '.,ciIO .. , 61731

calambres, 67,6

ca, j- "'~' - ,":,':69 '671, la75~67:SI'~ ~. 'al aa, 67'" ,.::-':'-16:~'79":',1

. - __ ,. ., ._.,. - I.,

cus li Iad sa, 616": definieidn, 655

, '. ,ca -,~'a simpatica, 85'1 «doble '-"70

en I-~-'-;:-'I ",,''', .Q' - C;;--'O" '·r· o"n' ." __ Ii '-=' '1' 5'-9·'-'" '2·'·~81: 'O:·'''''2~-'8>2.:··

,, __ ' . __ ,,~. _I ._L. "_'. """ , __ .' . __ I . ~ .'," ~ . .-', ,- ""."'., ". " '

enfermeds d per de-com, ~'I.;:I .. ll,16n, 61,4 espas .'.' 0 r- ..... , sculs .. -1, 67 ,,8791, 762

e,stimulo< I :',:'691-67'1

6,- 0' 6'~8'-"1

::_C:"" .,' '" J

IC'--O t - I.:' . "'Icc'} V"~ ei ~:.,' .. - .. ' ".-'- -0": '. '."~ t -~'C·O··' .= 1'··:·,2.~·~'

.' ..... '-. . .. _:c.-., I.:.:. ."', . , .. , - - - . ~-. I .,'" '. ~ _ .~ ., .

81S81

di ~ .. st i,-':n .<1 ~ el, die las protefnas, 911-- 'I

'9'12

,gl,l- adulas d:-l,.·'·:9

tll- " ~'~ scion del, V~-;--~ttO.I·~'I~. I , 92;:-1

", "10:< !!il~l~d""""l del, 8>:, 7'-'0: "~'I_J

. _. . ~ ~ I:__ .._ .. _:__; _'. .'- " '. '. ,i .. ~.

mll .culo liso del. ondes l~nt·~ II en el,

86~17'

I ".

.- ··c~·ci.6n de secretin •. o- ... ~ '01,1900 tile Ira p.-'ptilc·1 del, 922~92!·.

DUlo··.I_··, .",0 .. [~ .. o, ~-.". lejo~ 886

, : .. " .r al, .)....:._0, presion ne.~. itiva e~' el, . 9':'''2 .. 1 '1-"'-:

- -:- .:.:: I, ,-' .. .

D': lrl_:,~~:__: adre, '~.~ ,D_ -i~ iHdad dolorosa . n

-I' 61~17'8::';

J~_'" . ....:. .

E,-. :. ,1.~,'~:.DDI'1i en el ai_ tema de clafifica-

. ,-. ,

ci6n dell. ': __ . upc 81 ~I .~~: ,~~'Ieo Bh, .~-I05

:~C·-:<··.·· - -"I:'~'" ~ ·::-~I:l: ":lt~'r-:I"Ipa' ."I'I!-: ';O·~PnR.n

- - ',' - .. _'-_ I! '_ t'- _:,,::_.~ . _ r.. .~': vlLit. I' [1,1 ~,. -,' __ ', ' Uf./1-t ..... !I

~al:-'.-~' ~.~ -~!~J., 111,4-- 145

Ect6pico,1 lando (e· :'I_ i~',_ .<~:.'~" .1"1), _17';'1

11:'-, 164- _ 66,

ms ITel:: pasos, 13

",ctoplal,ma, en sa celula; 117'

Eeuaeion d e~:' - ···o'hr- '- r -' ,5···5"·:9·~1

. . . _ . _ ' , '.. " ". ,_ " . . .

d,"', - '1- ~- (Go' I ldrm -- -, .- - ..!_

. L' .'; .' ..... . '. .' .' ' ... -- ... .' .. , I O. ." < I. D'-

. . '. . " " " _. . _-' _- , - . - - .... . - _. I -. -. _. -'_·I _ _

Ka.tZi)' 162

de : -'e' ds -'~-'o-~'~' ~ . _;_,:.., ' . ~Ich, 42,5, 1587

Edad, V:.~'·~~~_ e Me. ·an(Js~1 Neo lato8j~ Pa ...

~ t d'il~,t "'

c~'~'nel petua: r,~: -'0" I

eomposicidn del or, ... ,~lnismo y, S,210 d,esalTol11D d,el anti,cuer -,0 ,aJ~. tin:in,~ y,;'O:-·

I -al,to ear ~~-~: leo IY" 253" 254

niveles de hor nona del creeimien .. o Y'I 02·~ .. 1~10,2'·:·-·:'1 1027

perdida d~,~ICO node l~i6n y, 68,5

~.\ G. ~ dids d .. ~- .. ::'~. 0-' :·~·.I co ~., 341

L": rdid . ,1~lom":rul'~r y; 46.":.

, ·'6' d h " A 6"6' '~7

pro ~ uecten ~ ,S aematis '~. y', ~:' ~;.' .' u'

seer -c'.6o, de '~:'Elt'r(i ,-:_,005 y~ . 1219, 1 . ,-,'10 t asa : atabolica r, 91~·.6, 98",'

. , •. de na, 3a -'-!!!I8SB

bl nque 01 'I ir f'·-:·.-~ co, ·~:·,3,2

b~ '1':. nqu ~-Dl-,~,·. ,l _II el I', I ,~- ia, 591

C sus ~_.~ del, 83- ,~,333 ee ~.-~'b~~,l:,~·:18 I

depresion del .. centro rl'-'sp'"-, 8;tOriOI -':.0. ell 1:!83,~,86

a grande altur ·.S, 166,5

eli '--'-1.":'· ,'-1 h "'p" atica 3···3-~'·':1

__c- I . _:...:..... __ . ~. '_' .' '. . ,. . ')" ,

: 1 ~~·tcit de proteins .'1 plasm __ :~!.C~Bf 832~

1~-'4'

-, . ': - ~ : - -

d:'fic,~t d:-' ti-'_'~:D '" 9175 .... ,~71

d fi ,~,0;6' d 3"S' '1

__ ' •. :..._-_- ~·~!_Cl .. : D.-a, .:- ."1.' _,

d sequilibrio '." ~" "'ltr'_c;"16n eapil ar sn 81,1 8 .-·,1~,33'

disco (papila) 6pt!co" sn la hip.~rt,. m-

. iln ~ n ~ :2- Or '~~n,1 sal, 181610

dis 1"-- .- ... ~:'"I .. '.' - y .... 1.' · -:, -'-U" 'fi'~, C1 .... 11 :~ -';·c" 'I"'

__ . . . _,:" .' .' , '." . - - I, . ::_._ .

01 2' 3"3" 4'1 '6'

t:I' . I:'"':II!!!!!!!! _: ~ 11' . ,:1_ "1,'"

~~.' .' :'1 .

distribue on .~ :~i 10,-', lfquidos ,:,_I ~~,',

.' ~: .. r,·· celular, 3'13 -~,38,4, 410:~':1 406, fallo car .. :-'. 'aeo, 832

fov __ ia, 3':'I~:

!ii' .- .. . III 1 et antes

~_:;-Ip.:' ._ .. ' .~ otem ·mlC10,:-.n .10.' - ,,'._ I_,_ '. .

pret aaturos i_6-,

,1',' i- m-,c.I:6'D,1 " 0 .~,

in eJ' - . ~ I '-l'~' . ·c- ~ ·8-' " 'a- d,· Iae :-. '2:"-'8'" 1'1' · ... ,!2:: :9"-

• ~ I. _. J ~ ~ _, '.~., J J ----' g; .. _ _ s : '." -_, .:__:__ \ > __

i - '.':, ' I_; C ~ Ii ' . ~ . I -, 3,3~' ,

lfquido lihre inte-'~'I dcia , len . I, ,200 mioe -- :, .: Ico, •. ··n .:m~l:. ~/ "- . to, 2 7,~:'-'

, :'~- tedema, 042

t. ra'sio. .' c' - pil ~ r ' .. ":: , 2106 prev ,·D; ~~' ~'~_~;I, S:- g,-88,5

pull - onar, c· -,U'--.·~. ':\ _',I,4,' i

altitud ilsv .~ I ~', 605

cOJ-- ... ucto arterial pers i tent "- 301 eronico, 545~-~~47'

enferm ad ~_l" par deseompresion, 6-4

'~:,nft'ITDI-' lad de la valvuls .. r aortiea, 2190

enfei med id d e 1-:- v' ,}lv",,:"u·I-Ia··1 -;-'" '~"- ',1-'1-

_ _. l~ - - - ... '.. . _ _ ._ .:___ , . . . . _ _ ~ ,I . - _:: [

300

facto: . de segurids ld para, 545~546 infar -)01 Ide mioeardio 27'9

ineufieie . 'Cll!! - ea rd I.R··· c "1 2°,·8::-:'.B.: ... 2,-·9·~··.·1

I ,~:" _ 1!L!o. .1-, .. - _.lib __ , _ _ _ .,.

382

mortalidar .• ' ,546

r ssistencis a, en 10 et fi- l' nedades

_""- I 5' 5 ~ 6

CJ1uDlC!, ' . :,' . -<. 5 .... , ~4 ,'I

, ~'i d d 1 ~ . 61S' toxieic .. ='~:_ p-"or e~ Q,JD.g.<eno,ji: _ -:

• ! • \11

sin huella (sin f6v,ea) 8S5

sfndrom -' ne,fr6tico, ... -- OI!,,454

.'.' '0,8,S varicosas, .1'9'3

'.01.> men I' .. :~.!,,-')" en el, 40S., 40151

E: __ inge -'~W-8tp aal, micleo de, 7, - t " -:,1 '7'2-~.,.

7216

Educ := C'~ 6, II, estimule Ici16n nle" .. ,1 'onal en la .. 191:13

_ ~ ~ V.:: a~ ~:', Qlndas ,cere,bral;e.tl (eln la el·_·ctro .. ~ncr(4fa.lDg,rafta),~

1- 2-'0-" "

." '. -. '.

_ "., /1, .. '[' ,.,'

.. ' ... - -. B' h ,::;.,. -71 6' 'S-'

'" ,ee.'o,. , - :o-r, D:_':I1 .,-.-::'.

·'-·IIC" ·1 .. ' " . I .' n'-··· ··t· .... -~'6··'n· -;- ... - .. iii.,

'~./ .... -! i_, el ,.'~_ \,;.ron.r_'CC1,. mU_.ICUII"_ -,I

,9'·

- .

',_ '.-

2- '1' ii3 n 1- 4'

'. -.al, ~; ~ -,' ,

26' ." n"7:·O-:.

, ."~~JI ~I ~ '.'

'fndiice

isporte de: oxf~·.enol en .-.1,1 567'- 669

I .. nlp ~:. d~" calor d-II-·:'~~'~·It.; ~1" ,'--177· 17';-:1

nip .... r .", . ua '. ":: tiv, ' \ en '~1, 218

hi ,~p."~ rl.~ atre ~ mi mn··· el, -' ,

• [ • [', . '_ ~ - _"I 'I

L:-:~i_, ,--~ ~'~Itai~ e ~~~. i ,=-I"I~- e l, 41,2 .... 4 - 3

hi. ,- ... ert •. ofi, " 'C·,.·· rdfae -t,;. 1176

insufic ~enc':1I' C" -;;c: "ana' 2······-·

;!I;W. _ I .. :\.!I, " " '1"" ~_ ,_:,_~ '\ __ '" ~. '" ,< :', :1.1

intoxieacion nor o'-·~'~"'~IO'I 61.,3 metabolia -0', 11 ': 9 ... 1172

6-b~' .,' 9' '7~"

,. ,··".-r '····lC··-·OI': -:1: Im···.:I.·

_ _' ,- j'," - •• ", 1 • .-..:. .

an '-. ·-6·'·'·b-·lilIC· '0"'_ '1 17."5-:"

, _,' _ l_ _ _'. _- " - . •

. ~'it;= -~. -_, . r 61bli co , 11,881;, 111':~9'~11'72

sistema d-""'- ~O-'I r--~':···-=- -: 0'" . 6,'-.':-' 1-1-'7·_,·:·O···"t

, .,.:_ . .,;. .' . ',', I ... '_ ,.~._ ' .. 1 _ ••. 1" '. _'. t., , ,"',

~ I'i, tema d -1 ,-: iuc61-<'.nio'~I_:~ eido lc lcti~jOI~ 1 169, 11710

m ua C, .. · )",:1 durante 131. ;-- '(0 sangumeo :~.,:-', los I' 171,_\, 1- ,716

aislados, p:r -,- i6n arterial en . OS 'I c71

CO-r" ·-U~~··O' dec I Iucos ~_ de los, - 06 .. fib as ",I e c ontraccion rapi'dc_l, fren't~ . -=-'1 fi; br I. a., '-'o:-:·n:-:····~' eeion lents

.,. . . . ~ -' _: ._.. '. - . - :_. _: . " .. ,

11.73

hipertrof .~. de los, 11 7, .l

.; -:,' II!! st , neia '1- -116- 8':-, ...... : ".~, .

. - .. _'." . '. oIi. .. '-:J' -' .... - .. "

. lst ". Im- .1iD1 '. - ',-, ab 6·ll~,c·o- ~ d .

"_~. J , IiiI. J ••• ",- _- ••.••. _~j" ~ '~."

,"-172

. 1,' -c6':"1 ~ ..•• -01"-" cido 1_: eti C'O . .1_-,;':', ~. --.'70

~ '''-'._p - ri d ~d'-' S en 'or- =:rA:t'-';c-=-al- p. ,liI!!Ir'QI el 9~"',(l'9:-

-,. ~ .. -.= _: ~._ [. .~ ',,__.,IV,,,. __ 1 ••• !Q,' ,u,:_, :·Y,_·,

98_-"7:' 9'· 8" , .. ',

.. ," iiIiiiii ~ '. ",

,"', '. :.',

n~,c 'sid:-_:dl'::_'-- n__:'; -·:=13 . ~C:~I'~I - -c. spii to-

_!' ~. IC!I en = ,]'.. 5: <,_ '0'[-'.

, , __ ~ lI;:;l '. ,", . '. ' ..

nutri .. ,··,· rtes U-I-' !l.!z, 1_-'- o· '1""1.' 0,')'1

-- _ "__:'- :_._: . ~"". .. " "-_ _,I.~- ._, ' ... - ~,.,

pars la pardida de P::OI" ':.0181 ,P rdida de ague en lei 'I 819 .. 82

pe -,d!i:·:.I,_ d: ". ~quidIO, ,--: -:-: ~I):, --I . 78

p. 'rd:":, I ~ I " ~-[ ~. '1,0-' .' ieI" - 01 _:. O~ 1.09, - -

p: ;'rdi-- s, d, ( POlt.- Ito en el~-' ~ 7 81 P~' ..• ~ '._.''-' :~..: _II -J d~- lrant: -. el" 117'18

Pl' I~on, ~JI may'o: ,-i=I'_, -I. 177

. --'.-8116.-- larteri,a'l,dura'nte'~ , 226~ 2'7'O~ 27'2

cOlntro,l nervi.o~ ',0 de ] .. , , ,257

p- 'l'C:-lsi6n, d~. 1.. .' -~. rcula d:~'--, ..... -: .~ en, aI, 27- .... 278

',-:'re'lri6. ,~, d -, 11 '__In~--· ~O :~!~O t"-m ~:c ~_, -: ~I ~d.i.a, -~7.:'O-:

{~ ". ! .... ,'

I··· .~-.-- CC~I'-_' d,.· _.__,'ab.~,~o I ~n ~"l, 1175, '1.176,

relcu,per·J~~,6D de' la,s, 1 1.7'O'~11172 re,cu,p'- :-a,c-~,,6D d'8spue._· d:~'l, '-, -701,11171 re-_-··'·.-1~_,ci6n 61"8 ]=01--' s'-, O-.~:jOjl087

rel,pir,~lc:6n du ~-ante~l" 11'7al~l17 4

..•. -:' --,_- -Iaci6 .• -:- .... ~, . ,.' ~,; 581 ... ,5,8;~

,_/~··to :.- 10 V . nOISi~. en, .. '-, 271"'12,7',3- 300 lec -e.ci6n d.z. IIue, ·~:~·oln S'D el, 107,31 1·.e:crec~',Dn de hormon:~' d,.·. Cfl .. --.cimi .. ,:nto,

1012,3=102,5

aegUn -_1 ,tipo' de dport~·~ 11.7,0,

::£:ctOI-' ,del ent~-,ena:~;en'to-Iobre

lO_~1 I 1l82~1-' 78 fu··.8'rza . - 68

, ~~ ---,

'. -tU. _r--.!e- ~ _1"'1, 1172

'~··ot· 'ncia" .. - 6,8,.11'1.69

tempe' _I,t_ '~B c.·~ pora) en el, 19891, 177- -I 17[~1

, OdD e:m c:U~_lrpOI" prslioln arte· ~ al ,=n"

217~-

t rt d .; -' ._.;iIi e' ',''1''1, 8=-·1 <~4_"'- 5·" ,6'_- '7:'"

'_~ '-'anl~lp 0 ~ ~~: .: (!'. Xl: :-~_" I. '.' ...1.;1(-. , . '. . _, . '., .... . -

0169'

trifosfasto de adenosine en el, 1169 1· 710

utili zaeto n r r-e 1: . J~- 9 i en el, '9-7 v lvulopan . '8-":0""'0

-'- •. -.'~ Q .1 ' .. ~, t -' .. " '.,

vent 1 ,I,~ , on '.'0 el, '1174

vol .. ' '--en d~.~ycc'·!6~· ~"'i' el, -1176;,1

. 77'

__ 1 _

-;['.J~_,8'ta =1 ... , •. C7 .. ,'.: disestion prote ~C~~" 1911 .'~ erecien d '., desde el pancret 'IS~ ,8'9._:: _ ::]a_~·:tico" resorte, d .. _., pulmon, 525" ,527

trabaio d.~ la respir I~ Ido,'~,~ 5,281~,5S0

EI t'I' '] '[ 6 528'

I as_·_ .. a, . co' .. e . pu m. ~ ~ ",;-".1:'1. ':

EIE\ctricB, a lte rnancia, 16,3, .- 64

C,.,· p,~' di ~- :1: -:', de 1~: - me, nbrs _ •. -- CI lu .... lar, 6,2

"=: ·-Iti- iulacien, en, la Inhibicion '~ e 1--_ tra .. - _ '-,- I-·i6=~ dolorosa, 676 Eleetricidad, en la respuesta del poteneial d 'e'" 'B'CC' ·,lt6.-···- 7'; ....

. ... ,.. .":-:: .. ',:_'.:. '.,'-' " ~

~l~'lctriC\O~ ~oteneial (8)~ V,':'~lS:-' Pot ~n~ ciales de ,acc'i6nj~ -~ '~D't -:n·· .. -_ial_,·s de

membrana ..

Electrocarr .. - o,~- ~ _-~.'~~.,. - 37 ,14,8

aleteo auricular .. 170,1 -, 71

i - ~'li :-i_, vectorial del, 145~1,601

ano _ _:'_J-;.>,:::_:· de la 00,:>-, T, --58--.610

anomalfas del complejo QRS, 164, COI_'~ iente de : ··),6n :y; lo~' .... -- .;9

despole 1.- ~,- aeion auricula - (onda P

y ), 149, 1510

d --'1-' ols _riz~ 'cio -- ventricular fcon :'.I~do<i:,: ), 1,47' 14,8, 14·-:

ede en, 15- ~ _ 54

V l~)~_'lj~ ,I ann -m:,; les, - 53 .... 1- 55

arritmi, .. sinusal, 1611~16,8

bloqu •. eo aurieuleventrieul ar, 162~ I 8,4

:'loqueo.-I.-: '_1'_ - , 11'2 ... 1514

bloque,o del -~ listema de Purkinje', 1,54 bloqueD 1~,"lno' ~ urlcu]'~' ~, I '62 ~ 1'-.13

b--~a" I~C'I _,~_~I- - 81, 162

c:<lib, ',: .(~-~:6·~·. '~'-j la. 138, ,140

cicio cadl.~_ICOt 1- .. 9~ - .,20

compl.~dlo. _ _",~:·~:' en la~ Ve,as.~· '~'olmpl':!io,~

QRS~

,con.tr .. , cci6n auricula y, 1.:'1,:,. 1,·-.i9

contr,~~c,ci6In v . ··-t-·-c, lar y, 1-~:i'7""'18Ij" cOlTien'te ,de ~e8i6,n ,en la" 1,5~· .... 1,59

00- -ie~t':' - ,::_:l::ct-lc- '-I to--=':_cic;'-~ ·.·.n 1-'1, _,39~1,4:1

defi., icion del 'I 1317 deriv'~_,cio_._·~.'·_·,·._- --:' l~,. 1,4~-1,~3

an_'-li-:li.· .. v'ectorial y, 140"'" ~-·B, delT~.'m. pleur,al~.1 115,·':

d- 00 I:!! Pi "o-lan-i,fIfI' -"C'I'~'O;n au -=liJ ':--u-l r:- (" 'O'--n~' . 'd· a;-':£l!1 p-, y

19~1l ,- ..... _. ,:__~_ 11,.:..:.., ! . ..:_ . .:.' ..... -~.. '-_~_-_; ... ' .,1_ '.' 'C - _','~'

T)I 15,-':10","

. "'1 - 'I ..... '

d,espolarizBci6n p,a,'cial" :13,9~ 1410

d liIii·pO " "',. - vn-·t J'I'cul- - (" - ~ --pl-e

_,~.~~ '_:' llZ~ C .1 '.,_~I ".,1_.1_ :,,'r I.C-I~:_- :: . .__""

J~O'-: 'QI= H;'S:-)' 14·,'-7', .... 14', .. 8,1, 4" ·9-"1

- . . . .. '. . .....; 'I , __ ~ -:_ -, _. 'I ,., .. _;

diilatB.ci6n cardfaca,1 154

efec-=o' .. · de 10'~-' digit ~lico', ,:'obre I=- 'I 169,58180

. Dectol ',_~el l~,l, posici6:.-= dlel coraz6'n '=0- b '-e, la." . -52

- -- inth,Qve,n,t. trian,~- :·Jo/l·y' del~ _ age

141

-n"-_:~,-Im'~ plul·~"~ o:n,8(" 154 leisteno1lifJI 'pu]m1ona' - - 52

e _:_,tra_·t=toles, 11 -'4 ... J-:6 fibri_,aci:_:n vent _~M culr', 16,8, 16'9 8ujo die comen,te y, 131'9 ... ,41

. recueneia cardfaca en 1- ,. 13,9 :'-1-:" " ate (' eiclo c r,d.:- C'O~ 13c-~' .~' - -

hipertrofia cardfaca, 1 ~4, hipertrofi VB trieular, 102, 1.53

iii ClI'q'__" -: i '"II V.:_ 1 in '~.~ --- 0"1 .:, iocard ieo '1_- '-"6~:-

g. - 1 ,-' • • - J .. I I . . -".., .' ~ _., .',' , " .

15.'

metodos d,_- rei ~: istro en, .' 89

~. ~ ~=-- ~-d~OI._t~I>:-:, 153,·1.55, 1 ~'6 normal, 1317 -- I~ 0

anali is vectorial d ,- 47' .. 1101-

de. d .. ~1 las tre de ivaeiones bip -1~2'~ res ·-,_:_,tanld, .. iren las sxtremidadea, ,.-':"

01.18 --' en Ia, Ve'_:'·I:-.·.'-nd:: P. onda .' .' :I,~, V'.~·~· .:';:'.": Ondo, T"

ondas de despals -~z:ci6n _JD 1 .. " _ r~,'7

. 6"-'-

- .

'_ 1'-' sto nos c - -1 ---:. I.--.! c'~ _~, __ io, ~- 16'.

VI':'" It··O-;·C~( ~di~ Ii.; er un .'. n 115·-···0-·, ... ··· 6·"1

•. :_ _'._ .. _ . _ '~'" . I,' ['-.~ I _- .',' r" ',: .- -.-', --

voltaies en, ~,38,-,1· ,0

~.' -0"'- m" a. .' ·.C'. . 5·' ,;i!iJ ~5.'

_ . I.. . - -.' " - -' . u

no. ~.~' al 148~ 115:1

principio -.' IdJ~ - "".5-11-19

'1 _. II:. 'il d 1- .

-,un • . I '.' :-, -:1.1:, :~ ~ nICl.'~_ ,c ~ ,f _. . .... ,' ~ 1- 0,·

16,

repolariaaci 6, ventric-ular' (0-- d "I,

-. -.1". .", 9" 1 -'0-:'"

- , - ( • - ;--" ~I , __ ', .: • 1_

" 1- ctro,co'~~,vul i vo ,I t,- t. _. - i· nto', p:.'~' - ~" 1- Idepresi6n,~ 18 -~ 8

-.' 1·" c',ro~' .' •. " )

:> f' I. d'stermPn, ci6 ,de, la ,~I-_s,oml·,.·tri·~·" oB7

pia' a~·l-·c roc' ~~--dio. ,,_ff~_, ,i .40 1:~· -' .. ·.,:.-t:-I'-mid,I~_d._.·.,., 'uuipo'lar aumenta ....

Id.o. . 42~ .~ ,c

-- ~, - -- .

indi ~r,' . 'tel" 141

'toracico ( ·~.r·_ cor,di.al). 1410,-- ~-3

plar',.__: __ l_, ,~' ... ~i~._U·:I .... ·a d.l pot·~, Icl~l d'~ I~:'~-

'II' 7'

cil.6n, ~'--.

--ipol~_~ 'I 140~142

.. In· ·,:'l-~ .. ,~, "1'" ,';"-' ,-~,.) y .. -- 4---:::-1 .. ···,·,·

. , . ''''.. - '- _. - _~. .,' . I . _ _ _, . _.

Eleetroe :- Icefa'logr,~~fj '1 VE ~_ ~ .-"',= Q,n-da,-.·· ce'~ re'b'ralls (e'll e,lectro·~ncef(Jlo:~:,.,a,fta)i Ele,c,~rlo, __ ~,nicm d ~ _Id, ,d;, 1_' bomb,·~

po'ta ~ in. 016 '-lle,ct.r61ito'S'i Va '8/' t·, mbl"'~'-- lo~:~l_ .• c, t ,61~,to' 1:_:=.-' .~': 'filco'-I leomo", Cal'c,io-~ Pota,:,io;' .. :':·od' ~ 0

bi]. 9'" on

11~1~-:" _.,1 . ~

cal .• m :, I 1-

efectol de l~_ te~'lto ~ ,t~.' OD~ .~_ o,b':r· .. ~, 11,11~1112

-,';:'-,ctO", d:' los · st[ 6,g~J ':-:'10 ,sobre 10 -

1- 2~"4"- 11- 2~"5-::__~

.-' ~.' -~ - -~"'.

.:xcreci6n d:. --'01,.":20

·-·~I.-,,-··t~, ,.··.1 In,·-.~~' It··~·,~. 1313'9, 340

inges·t,-, de" v' '--~ab'·lld -_d d,~. 1&,1 3210

-CrL'ii- .:-: t· e-.;··· ~ --::''V'C:-;-i-C' l!i···nl· .::: .:~'9·~·' 3- .: .' 10'

Ij ~., ',.. r. I .'. ~ . .• • . '.. .'. ' __ ' . I '_: ! _" I I .,._.

l:~q ,-~- 01 c,o~-por.l,.'-, 320

11q,uido .~:xtrs,c:,~lul,· ~, ,32-'1 ~.~ 2.8

. C"" 10" '~-" ..... ~. -.. ' .. Be'j

._. . ----. ~:I. I '.:_I.,' ._ [' _'j •. _ .. '-,l 1 .. 1":,

'flo' - m~,ICOII IqU·.·, la a 'J

DI '~t"" -

, lur· ··Ie'o' ~: ~

frante ,~~, inges i6,n de agu ~I~ a:_-l~a,8,3

frente a 1', p'-.-:-:,~~:·n,,~ rterial, 235-288, -'·7,::'4'

I } .. ~ ,

fr .. -;~I~t.· . ~- le ,~'~. '~_-·o- ,0 ~,6 - • ubul ,- .~ ! frente ~" i'- -'0_' .a d ,.-.- fi·~'lt_'-· .::_~.~ c-'"''''-';'';-'l,om-'-' eru-

:_____. _ . _J -, •. &1' '_'. ~ .' -. -. . . _ _. !._ ._ ,- ', •• - - •

lor, ,: ,'9

in :-1' fieiencia renal 449" ,4,:,:2 norrm,al,I,:'OI

oblig - toria, :~-.·8,3

- -,:' , . ~~~I D'I' eteror -:--c nal len i 44:~.

''''.:' _ii-:_' l- idad .'. :g20 .. ,

, .. ~- , , .-. . - . - .. ,I ,, __ -:

mbelie Y'm~,ol', air e arteria eoro-

' .. ~~ --~ a, 276

C~-.-U8,a9 [de", 51,8 definicion de, i .. :l,8

,1:..0, r' . om: ... - c'- ·i~'n d I· ... - J[,1-1 ,8'_' \

Ill!, ,__ . U ) __ . ,iJ ' .

Ig,: a[~OII' [~ e,n la enferm sdad .. :_: 1.a des-

co- -.1 . I. ~.. ssion 61: .... ,6 - . 6

Pi mcnar. masiva, 51: ~;_o'>:: I-:-:,~_, en, ID[l,8

1:,m:;,bn~~6':--:-- -V_"?~B-:'~' .. ' J::Ie'·'-t···'o·'-·

_ _ _ _- -iii . ~ , a .. '. PI. '.,

diferenetaeio '-:-'. CJ~ lular e .'.81" 41-4 _-I miir'~'ei6n eelular en . ,-~, 26, nutrientes pa ~ a el, 1127

, 6' -'_,jI 1- 46

'p"r' 0- .... :.; u~ C. "IID'--:- I::'" 'I'm, lti--,~I 0.0' B . "j' ':--:-~

,-.- .. , '_,.,~"'-", _. ~ ," '._~._._'. i!iii!I ~'" ,I ._

Em·t~'opi~-t 6,911,,,1 69[5

.:', - ~t_ . "n- ·c;~· Im~' .... '1'1"1' ·d:· -'·1 hi- '~p'-o't""'ll-:-'m--' '0:-'

. " [ _ ~ 1 :-,~ _ _ _ . L_ :. 1 1 __ , . _1.::-, ' ~ ~ :_ I . .c. .:_~. ,;___ _: .,' I;

l018~ 1- 0'20

E ,Ii 1 d ,£i ') .. I' t 2"'26'-'

mOCI'~- ~. ~'. ,- .-:. 'I!l,i- - - ··.c -ml.,_-·n"_O'i ;.:.-~:;,~.

d~_,~,n,e,a;. 595

E---:luls.:lonan,t ':IS, ,~;ei .101 y ,~ale's _:iIiar,. - (ceo ---'~." 90,2~9'Ola

Idi,g·~c-ti6n de las grasas, '912-9[13 E,R,snismo, die L,.: vi ... Lorain, 1025

en lo trastornos dl· la hormona de

. -. 1'1. - ,~. _. 1./. - '_. ~,~_" - I..,~ --'. , .. '- . __ ' ! .. -~

c -ecimi"en_~o~ '10,2'- .. ,: ~:-i' I ~ '~'l'\ Ii ~-: I, ~, 91,2, ... '91,'

eontraecion del mdsculo Iiso g .. '.~,,,,, troi - : t· -~, " tinal, 8,6,7

lib ... ·I~·,:~~_cil[6n de, en los 1'-- nglios basales, 79 -

Eneefalitis, disfuncion pupila_'·.'.D la, 7216

E,~,ceft O~':'-_'I __ :,.'1 _-:,: componer tes, Tron-

C-O' del-_,ncefaloJ~ Cer, ,b~IL(J; Bulbo ra-

quo: ~Jn'~' Protu '. b· ..... ran c iia,

. _ "u . V,lI! -. . ., .,.:_ , ~ _'. ,"" . !II

I.~ etivids d del, . ie' ,~_!,Itr[o el'ctrico ne, 'V···.· ,'8.:· Ondas eerebrales (en ell' :-c ... troencefoloi .·rofta}i

demenei -. ,,:)-, : .• 7,~,839

'" '.:'. 0'-: 'no,' t·· zol a- d 0- 'tT'a" i:J, .. ' /. '-nM VC'U' 'Z' '~'TOM .... 'fa

, . I ,::_- :,,' __ _:i~\ '" ,-_:' _ Ii ''V I:_.~ _ ~.~'., -··'Ull ~~ . :_'_ ~f,l. ',~',c,o - 'iIJi!l!

paicosi ,If. -,~-.:,-~ 7 ::' , 9

relaeic ... co-_ ~1 fll,Jo _'_

8- 5·-- 5:' -8·'--' 5·' 8-:

__ ,' _:_.!I!!!!!!I!'~ I" ,I ','

t S" IO"~

.'. "-~-- a. - I' ':".1 1'-':1. "

_ ...... _ •• ,". ~ •• -0 1 __ • - if J ",,_,' _ .. ' '_

e' '. e.c-' .0 ,::_-,'" _-'o~ _; .. " .. ~~ ~ a_=_;o,:-~ sobr .. , 81'C. '1

D:_,_ ·t--"o·:. ('~. 1 c _ 0'· m·-···on,:.-· ,_..'!',~.~-:-" - .. :. '.' .'. bre .

l~ .. '.' . I _"." _ _ _. _' I .'

10317

efeetos .-J l insolaci 6n sobra, J 001 efeetos de Ia parada ei -,culatori.· - 1- obra" a 14 ,.:, 16

efeetos d s Is viailia prolong ada sob 8133

. _ ,', '. eitabi --~ ,d 'I" de, I., .-- ~ 1 dolor, 6 7,~ fetal, ereeir : .... ". to d,le~~ft~ct :., ,8 d(. l,,:

ho mons tiroidea sobre, 10,35 .. :1042

flujo sangufneo de, 218t B,5,5~,857 auto regulacion del, .:~516

b Ioq our eo d ,o~:·5~~~·7-: V· ~.~~. [:- A{ ccid lente

,_ .IIL'~ '- ..... ~:; ... . _ ~ ~ - .., " iii.; _ "I. 1I1;i,o, 1'1 ~

C'61·b, :,OV',Q -, ular (ictus). control '1_ .=_ rovegetativo de, :',-.,~"I d~~'ficit de 0: ,', ~·-~·.'lo,-·::!-[6

deter .. minacion de ,I 856

efeetos de la actividad e sre 'IF'I' :'. 8'0" bre 8>; 5: CJ.

__ ' __ '~I . '.!IJI

efectos d '. Ia cone ··n,-·t"--·,,·c.~"i16-:·n··· de' ion

Il' .' . . ,.' .~ -. '... r, : .... ' .. ~. j I I '-' J~~ - 1 • • - , -. iI. .

h-~-'.==6',=-:e·o sobre", 8--:5~ 1',-5,6

~' d 1 dill 'd- d ,-

-.'lectoB~_le--.6x .,-~ D~_ CI.-:I·- ~o-o I ...

br~, 8551.' 851[6

efectos d:--l ej[srciciol !Robre, 27.1 i8,qu~-,mia, pf1osi6n "_~_-'.-'-J- --ial y, 23.1-,

2:1:313" 234, .. '07

,micr'oc j flculaci6n, 85'7

h"

• 'lpOVIO~

-"2- 2-'"

.,' ,_ ..... '

.' I •. u, ,'!!!!!!!!1

01 -i . .'~ _ : eefalea ,n, ,67 81~6F:·':_

p~_'~i6 ~I d 1 _ quido inte ,sti ci :'1 -, ,. 20 pri·: !~ -i6-.L de gluco_:,,--,[' e, shock en 1[0'7'18 ree -:'ptor -,S del dolor en, SS9[

sistema de I-'n.',m:'=_-~:I:io' del 67" :.,6761

.-1"',,,' .... ~,. - I lfmbico d-;' V .. ··-:--'~8..-~!~ Sistema

_ .. lDl.:__ • " _~. I .~. _' ~.r', : " • • _'. :_:. till . I:.i :. ~ ~ .-' III U . ~I .

,i €mbtC'O"i

I: i :t a mi - '.~.' -<- ' tico rd' <:," 8,519

Iii i - due d

'~lste'- ,,-: . ~_ ,'_~IClva:--:-;o --_""con· - .':' ~:O' '.:::11 '_:, .' :,

1817-820 neurohormonal 8' 9 .. 820 t, . ~ ~ -, ~~ i ic -0" [8 -,8

t· -lODen I.J el eneefalo '.' n 811 7 ~81,8 ,-alamo de, V ~~'I.;.- Ttilamo.

to cidad ds 'llxl, '~I no a, I.:' 3

t de.: - 999'

,. ~ ,-~ . - - 0 _.e'I' - -= 'I : -'; ~ ~. -, '. . ._.. '- ~: ~ .

::. 1 -: ", "Ito d' . 0 1·' 1 ~;. ~,.(. [-61-'n' I.'!;U, . tl . - c-;; 'an" '1.-'-· -"

~. -'_'. '. - .. ~ ,; .,_~I_ . ....:.--, '._ .' __ ..'_,

81. 'I 859

Endo '. 'tosis ,- 9-21i Vt§I" 8.,·7 Faj_;OCI~itOBiBI'

,1.('""I"t· esis d- 0 cortie oid Be; ':-.- - 0·\4:'6 ....

_.-Ul, .~~,~ !o1iI. . ~ ,,-,.' '_~. .' ' .. [ .. , '.~, .• '.

En,~ -o'linf1,~~~ ".'~'-J 7775~ 7'76

,Endo, :~~trio,- imp!'- ·-:-·t,c,ion d'~l blastocisto.~.r~I~]l' l-I-~, '-.'" _-, :~: 7'

'i. "->- pii I, _:_ li,z':~ ~ci ':-.' ~ d_:; [d,,!, '-:-_. '~:8 dl p--~~~-

to-I 1147

" d - -to -!!! II! .: ..... .f!' -t··';I-l'·'d d. --- 1- 1-1-13-"2-

-'n[o:me!~'no 1 ~I- UilF . :1 ·l-~·_~ ,'~n a", 1:;:-:

Endolrfina" 674,_1675, 1,1058

12

fndilce

- 2"n

"'~

"':-·'9'--:8·",:

,. 1. " •

.. 4' 2:,:,"

'-'iiI . .

,,-, s, alta en'- _. __ e: n -1 tn~"o' ',' tc

.~.~ ... ~- .. C.'-.I,. '. ~ .:: ~ ,-' .--,.' -J' -'. I Ie . '_:c__ _.It a_:ol

die :~_d, nosir a" 22~2,4, '9181, 93'·~'~ -"-,£:-:-1.,00, elevada '0 =r,- ~~',c , 9,82" ,-1:: :',.- .

. ~ ,,~pt'. ,~iCO_'_:" formacien para, 19'8,1 protaina "',I 19091~',:-·1,~l' .. 95-':1

sfntesis .36

:'" - I,ala· ,. .. ~.~ . ]. .. b.',~,· ioxids Lci6n .:,~ eacidos

arasos .g:··I.

1.-_" ,,'. _,~ ' .. ", .. _ r.,

-~'nt-,~I~til, ~ dia r (~-~.n Ia 925,

E,---:t c:- rocins sa, :_.~,)I . etivacion del ': rip-

'. 1,ln6g~i ao, 898

Enteroeitos, enzimas dig~,stlv.~ ,: -', 109, 910

di __ ;e' Itmo, ' .. p :='~it:i" ,'" 10'" ,', 9' - -

of neion de' los, :'~05

,"'nt'r:_'" ",1,'- Pi ",= : ,1 ~" t, m,

En tree --U--1iT ami nto ..... . 1 m":"""-:S"C 110',': e -.i!!!ii

, ~ . ~ ',>_'---:__:__'''':' . :__ _:_I, ,", u..-- '._. '_,1

qu·.:.letioo, 7'9" 82~85 extr_,mlo~",,~l m ,'" sculo I' so, 10", . O"=:

- -.' : .. '1

" . iii t I~' ~ i b -,

-: nl -l:-",_,_Iml' 111',0, a, eJ'~,-~-=C1C10'1 ora 1 ~ -,C',~~ --

dia e ~ -'-~,I 61! 1612:

hips ~ trolfi- j !~. e'f)': '1,',:' C ~, g,',: ·to C'~·' d1 ' .....

co an 1 : , 2,'~,,5, ,1176"" ·'-_77

, -.:~"ld' ~.~ · . ·.~,t. nuscular .~, 1172~ 1'73

':_ :. : .",:~ eardiaca .. ' ,n el, 219' ,

uti lzacien de o,,'~,--'no m el, --17, . de fondo 1172, .. ' ." 78

14"QS:-' ~ a·,

'1[11 . " .' .. :- ,t, ........ iii

JIl. ..- I - - .. .

- . - - _"-

79··';1

-.

.. :C' UI ~.- - ~O!Gi!Ii ' 0-' '1'- -- - 10'" Ir,

I .... , . -n __, I ~- '. ~', _.... __

Epidldi-:-o~, 1 10-'-:, J 102,. 1103 E' ~ i,-10.i· :- n 1._' d .. ~;:~l' - .C'!~I ~, 878

lpile p'" ri ~ V- -I IC'~"-o" 'I,V·I,-,U" -.I ~,~-~"-:-::

- ". &" . '. . J • I. • • . • - •• I. . ~ If; ~ . _ I '. . I. ~

. _.

-', pinefrina, ¥ea ~-Ie Adreno,l ~,rll(J1

:,-,pit::-,,~,:, :'.:-l-:_ll_:LI_,.~pit,~. i:~lc"I~ltl~r __ -_,po ,...

te aetiv L trs :~~. del, c-17~1-I',. alveola .~ r r.,.i6n intersticial y, 1'44~ ,54··~:

a rente tensor e --ivo '~,ID :: 1· 15,27 ~.~ 291

, '

lear _:'ila '. 8 g10 .~ aerule - ::, ':-':~,', ,-. 7

.. eci ~ :,jj:- -, 'I" del, ,,~_ e'n . "1,

975

germinal, d .. J ovario, 11' 7

~~-~' , d -,I:, tiro d': "I I 03,1

glandulae mucosa .,' d "1'1 88!~·,., ?9IO intestine. efeetos de ,8 al,: . ",,"t: ~c me

ob ' , 10<10

:riii6n, en loa 'tu--'IOI:-! col eetores, 869- _,J 710'

:1, "

uniones dem as an lOI~, 136_" ,36- 318,6

~'j: pftopos - c e 10 I .' J~~~'ti, ~~.~. ,I~I-', - ~. 910

I.q·' !~'~ ib _ilO.·'·_ . 74'-- , .. 17 .. " '.

'."- .. ' .' "" .' .

Beida b,~~_, . ico .:.- :2,1 ,'-4

1, 774 776"

ertoero -:;' ,,1, deo, , '''67'

~ olieroms ,t6H'lo, ·,",87

trc asnorte d a hier _=10" 10 ~~~ ,,~ 72

~" ' it . obl "~ It ",~-I'~'~: ,,/ ,~,t~111 ~;·"1.67" '" ,72 .... 4 '~-:, 1-<1015 ...

5107

E -:lit 'O'~ cit 0" ( ,)1 4" 16_:_~·- ... ·-7'·~'

, , ' ',,' ,,'" . """'" ',', '" ' " ., ',' ,:__ ,

~ .lm c-- ,I,:" lente d - ,-n,:" ,,,~,,, EO, ,9 iiii

195

hidr 6~ .. , 465

an- - ~'.- ,- a-::',E!I,DI ~la·: -- ,-' '" ;:-, ICC'la-:: 'n· /"'::

, " ' cia '-" _'. ' , ',' , ~" " _:", ~ _ -'

.~ Intf.~" 'OIO{' :1) d e, determir I, '~,,~:6n, ,1'-,enEiti

C"_: . e, ~".:OI3

, ' ~,,'t'-' - r .- :;~, in . ,,, .. : '.' 6· ", 'e" '1'11- , p" '1' , 'I 11:!! ," ' :; -

, ,',,' __ :, '.","" "'" '::"" "I. ,.,col, I __ ':__. ~_ J Ii!!!

., -

-' .. ,', ' 60' I.·:·I ... :-~O··"-

" ", '" ':_. - -,' :_"":-'

ei' - it I Iasto Iii" 'fj-t: 1,. I'~O:', ,"017

ft" ·'nt~·-I Is sdad, ,·'0/-

grupo IO&A- ." como, ,5018""6061 ,,,~-,, lpO 1 ~:h co" :O~! ,5105~5,07'

multiplieidad de, 503

, I

-I saceio '-"_,~:< "t, rar I" "~- ionales debid, ",,8,

e, 504~ ,~:OI7

respuesta "I I: " - __ : ",~t' ~~_I: ,," " 1003'1 IIO,5,~

507

I ~,,", "='(lla~,,~te:. 5061-'~'O"

aum ento de,,:n 'J,~, '~_,' ii,' :: t~lcil6n ala

altura IBIe'v, "I _I 610,3

cone'" tt .- __ ,l6n :' ~ e'~ 4, ,:1 '''~~-,fj,c~,·~' de, 'V':,' B:_ A,n":m~a(8 ,I~ dest -nccion de .',,"1 72

"'" --'-- ,

.. 7'2 "l74

"'L' ", ,:--: 1"- j ", ... '::: =e»

.,'; . _ _' ,. - _"

bazo, 194" < 81" ... 483

libl' .. --' __ ,"·i6,: - .': hemoalohina n, 14721 di'ft~ -,,,:nc,m .. ~ :,clI6n de, 48,7!ii4 -',".'

vlt '<~_L:'_ '~:~, .... reoue ·,1 ,,,~,,I,ntol de,"~",69 Viol ~ lm "n de, .. 'V'~_;J!I'=' Hematocrito """·:~.Iro,:~~:",,:,·il~ ¥,':':IS" Eritro .. itoe, plr-o~

d'ucc'i6n de'i'

E :-itro:oly~tir',', aecion de Ia, 46,8-47'°,1

472

defieiencia d: ,',. I"." I ,~_ ins .: ieieneia (,~

nal,

estructi . ':~ de l~_,'~ ~61:'"

seer ' CL' 01', d Ij'401 hipoxia, 467-4 70

Eritro,,,-a ... · ... ' osfato, en la vfa de 'II '''~ pen-

tosas fcsfs to; 9all~!.· Ertle -"0, '927'

E" c' ,1' ';' ,,, - V··'· ' , I''',~" IG:'",P ndes alturas.

- .. ',' ," . ..~.:. II . ~,,_ , '.' 11,. III" lit _ I£ip J . '& It.., ~ - .. _ !I

~-.:_ 'C'~ .1,fJ;,JO -, 9,'" ,'" , 0001

,,': 1, I fi l_l, e, 1999-," 000

rsgulaeion de la t· m~ " ",~: : -U~I _" 9'916 ,':IC'·P= ventricular (sfndrome de IStD~ k-"I,~Ada- s), 1.~'4~ 351, 164

Esclerosis ",,' "n-=- .. n .... IA:' .,~15 ... 453"

"._ ,:_ " ' "'." '!;. .... l. U" . "" .. I '." - '''::_ =:.

7:1 : C,,' 0:111"'1' '~11!"1" fl"" ", i!o'~ . ,s"':P':-'l!1i . \: LtO'I" _ilIO'1 ""'1" xim 0:-:-'-:'"_

. __ '", ·)1 ~ ~:...._ ,I, l '. .' '. I (" _. ,_,,'._ . " . _:_. _ _ '-,,' .-- "'~'.

58,8!

-:__',cu.pl ,I.' ~ ~D~ I:, :~_,cr i":n de 1853 , ''-' = eorbuto, 1978,

Escoto ,,' S' ~ 7"-'-19'-"

,_~~ ..•. 1 .... "Q, .",

rn"" 'd'" ilce

~ ,' .. ~~

818:10'"

',_ I

, ! I,,, ': "_.

0--2--

. .~ .... '

-07

fertilizado "

E~pin.ocer~·:b~10, funcien de, 788~7iB[9 ~'~'~;;;i--,['-_ci,,6n, ai ~B alveole .-', t,: _~,'-, de, ex

trae ci ~~I-,' ,- - ~ 'I a, 551~51'~ :,,8!

'~IE!! :-;--:- 0' ':,:., ~t'- -u- [#i:-"~'~ - .: uran te la 6' '-9>'31:-'

'_- -m,l -, I" _ _ _ '. - \,I, u' -_-, - g - .::_'~ __ -, -, ",

compos Ici6n del aire en la, 5511, ,'~514~

15,,' 'I

elaltt,cl.dad pulme -I,~_--' en Ia, 527·,5128 fluio I~ --iBldmo en le ~I 'm;"~·d ~ cion del,

'~... ,

relacion con 1. coneentracion dl- ion hi.,dr,6,g-'n,o, 578~,579

__ " '1- --;-1I16--n- c--'-'-'" ,- nerfu '£II'ii6~' v---- -1'-

r,_ ,aClIL, <on ,- - p-~" -:_ --, --

'--:i'6- ::. -:- - --. ,- "J., ~l··'-' '~',.(:n- '" -,,~, - ,- '~··"'n

c~ -n v _·.n~,l;. a'-,c, __ lI: ~ple,rl'Uszo --:11

] 1116-: 1 ~ ,;. iii 11 d- - d- ~ ..

-_ .Re ',- con ._::! pr~-I 01 ' '_~I --C_-~;J ue I-~I-

id d b 67-'--

~ ,--.--- - - -- - ,. -, - 1 -- -- c::- - -:- -:- - - -- [ - - - --' -'- "~----' - -, -

-'- o.::_:e c,ar ·.onD en 19i[an-- ~e", [:_,' ..

1:·79---

U 'I·;:~:.

t asa de 5-'---3_:··3~:' ... 1t·3··-'·5~,

Q. -' "p .. , . u __: -__:

--j's,tfmu]o(s) sen -/tivo(l)

acto I~·-_.XU'~_ " mujer, 11[31

6 1107'

, . - -- - --. I' 1

V,,-- in, - _:____~ _

at"e'nc--:]'·'IA.n·· !QI 6~:'- ·3~'--·

I" .. ," U '_ Pij, '-.'1 ,-.

- [' - - :-,', b -' 0' - _,. - de t', ..... . -~.,_ IA. . de '6-- 4' J: _-'- J6-~ ca _ --1 - I .~In; ~ -_ .. ··CClu. -,e·,.. - -Iy-·.- _.

-~--'--'l 1 I' -d:' ··1 0- -Ie'. t 0 7::-4[ .. - .. 7- -4:'---'7~

c --.- - - r, ~-J- ,- Ii. -,- " . - -' [

iii 1'6 8--0' ~ 8--0-----8--:

[comunleaCl-:'n, : ..•. ' '. ~. ~ -·_1 ce·i·-

~ -' I -" d- S- - -: 5

C-'--n[ ; -',- - -:-0- det --~C·l·-"-I·,t,~--:-

- I ,_ _, ,_ _, _', ': ' , .... ' '.'

-I!! II ~ >!i6 d oil iii I d W

---;- e!lc:::"n--1 m- .. --l-n'8IC:iiI' nt'-- e ["-c:_-_ p' ;~1l -- C--l-:-'--'lO-- --,- - -- '-,--.- t:::'Ii ..

. , D· -, . -,--,--'-___.I.~[~.:_ _--'JIi.._,' - .:. __ '.:._ ~ _ ~ _ C_' - -__- -__ . ~. . '. - - ~

b F -h 6·----6- 6-

,- r... - -_ ~c-~ ner y,. o - ~_,I: =-

1 7 "... . -- 76'0--

-- --'- 0- ::::-. '0---1--- t t: .... -,-'-"",'i 1-- _

• • ...:. • • • •• ~ • _ • J • _. .;- •••• ..'....

~ ~ ,"" del t .e_'l- [I 8---17

sxcitacion I·:·.,,:rolnco eneen .CO",. --

-''-8--

',. ',',-

-- 0;1" i - d- S' AIS-

. aci ,1 ~ac'- 6'11'_:_ '"~' .',::

fa t-··,i,-- "--1 .. ~ . .h nti --" y -6:...[5--3--':

_al,"-, S - .. f1pl..}ca,- '- .:' _ ...

habituado a." [:~:[,26

,~ - ibi .1'6: 1 t iii ·'6 d 1- d

~ ",._ . '1':-"[---' ,-. -- .. -,- .. -~ ;-,-.,-.~. 1''-'' •. ~. ·····'-··iiii

- ,I. I .... , llCll- ~- ". . a '. - _ -D·I--_191· . __ [- ,_,0

IO'r'; 675

-_43"

6- 6·~·6·:-::·

- ,,_ .. _'

.DI 1':." '')'- -- ---,. ~'r" .

7'-"-2>

1 ., /',.'

~: - ~ _. --::--- :6··~.

_ _'_ I .

a .hipotalamo, _018

1'- la mec ula espinal, 751

si , __ I't - " -: -1' . i I' ,-:'- - = - 0-1' .' .

!~_ . "_ __r _. . . .- _ _ ~':'_' _.1·

I' . ,eidi~l!l 6D'7~'666 tubo digestive, 72:,-", 788

"I -' b :1 -al 6-:-~.'- .•.

. '_-=_ I '., _ _ -. .~ _' .~.

vih '~6 - --mo V·c T~"~b-- Ii- - C';An'

"IF,ac '-- --'- co- ~r-,- 1-:- .~, _. ,~.-, 'V ,- Ira-_-~o-"

~,:! . t_~E ~", miei to &-- -d_ - !Ii c:-, )1 --:;- - [' ]'11'1'--- t'--:: ,IC_'[-C'" 6---"- '-:- d-:-[ I~

- . '-- [ - ,- [- -: :_ -" , ~'- - ., --" . - -. '. '- -" - - - - - -':'-' - - ~ : '

l~ [~'- t.' -, 01 '1 ~ -:~In-l~)-·I .. ,23 1-

det "6 d ,"'ro' 443

ateceien [-- __ '.; -n,·_ - 'vejlmga - _: -' ,'-

"- .:il aC'~'6-: d-~-- _-"1- - - -~ -1:-- 1---:- li~[ o· VI"'- '--"-:-:-1

-:. I ':_, -_~.l-. -- . ~'_,:_ .1. " cUIO '-- -.I--,_c_ra-

aor, '09

meean ismo de Fr __ nk-Sta lin. --:_-" :12411 253

__ niecion 4·~·'

museulo ut .. rino, e " 11" in' ciaeion del

_-:~~ , to, I :,- 5,

pa _cd s ,- t :=ic~ a ",-~,<-1.: 8'::'~- i

pared gastrointestin -J, pe ristaltisn 0

- --. -:7'-

I" -. .' :.

,. -j' - .

eistolicov en el infs rto de mioca ,ld.~[o, 277~.279'

tr· - - .. -0···· i I ~. de 1 - 0-' - I. - - - _ ,_:,-- -- _- -

- - - - -I - _ - ,- - - -- - • - • - - - ,-~ _ J -

Est6,m' ago

absorpeior _=, ~ , '9l[: _ '9'21

alimento [enJ-,stimul.:. c~6 ~ d = 1 ~ - ,: -,"" c "Bci6n _~~Ia,st- .:-'t_1 :-. a per, 897', 89,8

anatoi .~,a. de, 8801" 881

=- t .~ I '.' ,- _ :- :. ':1' ~;~ . 2 2

b . -., .. '. , .. -:-' h-, I' m' . - tog " : .. ·I't· . ,- I c' - a' I' n' 9- . 2~··;1 ,'"'9~' 2'~:': 2';:;

~ _. I •. '~ • _" ~'.' ",II. '. ". ',' I " '. _. J ! :_-. _., .' . - .' . - ,"' ~.

cirugta sobre, Bin 1,8 enfsrmedad de la

.i' 1 c· = ,. ='. - "'. ~ ... ·It~·~' I'i., : '9- . 2·/· -.

'-' .I.~ .. ····,···""·,1·'·-·

eor tenidos I'. e, reflujo de, (.-:7'9, contraeeiones d": e~' ham ... , .. ,~. 8'··8·:0····

.' ' ... -g.. " 1.1. .... 1. -: ~ .','. .~ _' _' ,.. .. ,:":"~ .'

di~-·:_·~·t~ 6n .':_,' a, d'~ - ',i dratos de carbon ~,. 90'9~'91J.

--: ,. . . . -' '9:-"1- '2, ::-:- -' .. ~ '., i .. ' , .. ,:

protei :1:- I'-'t- 91 - ~9'12

':'-j ~ .. rm .d' d d. la wee "'_~ "ptic:, de, 92:2-~ .. '23

8"4:

-' .: ~',

m- -C-O"i . e d '" 8··'9···~14···

. . . .'.~. . '. . ._, . I ,"

!tI't-~o' . fi";a:' d·1 e' .:. '.' 6~-' 9:-' '9:···"2·i.:-:

ID. _ .I., I. '- ~., . . _., ' __. ~ _ . ,IIi,

I. :_c' ~I :; C .. " .'. li·o··, 0 .. :'. ·R-. 1 ~nt . ' , •. !Q 86,7'

pe,:ristaltismoi .'. n,~ 88,1

plfloro d .•. ~ .··n el v c~. !do' d,el e6"t6~(agol~~ .'- 8-'10";-' .;- - .. -

[', ',': ... IIiiiii·',":· "I', . "_' __ . '_,_".'

c Din t· -r::,o-···l n' - -··rv-''-'· ·ll'O·iC!·O·:··' ,d';OJ "; 6:':- ·"9·~

._:_.' _--=_ ~ - ".' .' '. "," .:. ··a _ ..:: . ~ "

pr ::sio,n I.:·n, 8,·.··.3

~ei '=dOB _:~"', 8'-2-8,8~r_'

rell\i,-'ci6n de, par·-_ la, 'rl_ c@pci6n, de ,al]m,.2'n'tol" 1879

~,t~·~ o~~J~·,lt~·~ co '-' ":, "'180

~1,ecfleci6n e'n~ 8914~,8197 t V'S!-. 1~le tam~

bi[.·n. ].'. B .. !on·.,s;,sp".·:ficas,

Ga ,J;. !!i

_ _. ~ ;'~rz,na.

timo, enlJ 88-1

tr~."~"to ... os Id~" 9'2 - ,-2~,

va,-~ado d~, 8181iO;<'BS,11 V:·=.a-'B Vomi't::·,~ inhi'bl.ci6n die', ,8,82 ... 883

~ Iflo~', '. ~- ';" 1':,:-2

p·-·o.' . :.· .. -/6·· d,~', 882

E -' tom atitisl " 469. 92:4 trio ~ilc-l; '9,24

1 ~·".,t-r.;_bi.~mo, 724 hOI i,zo,ntal, 724

de torsion 724 v " '~~'C~ '1, 72·4

t di -1 f OJ d I

~fr~r' ·',1,10. " estruet '-- _-", qu nne '..- I~ :,

1008~ 112-,1123

sec recion del, 11':·2

~ .~. ",y. . ' ... ,I .

E9tre("imi.~nto, 6,79 92·~·

Estreptoeinase "en el infarto d . mioear-

!II 2B'~ 8-'

'.~ .. - 0 I ~'_f"

disolucion del trombo, 5,1,8

Estres-r ·l.~ [acion, control de la prIB:',i6n,

.. -=t·_· -::_!!l. - 2:·/ 'g' -2'~'O:

I ~ . '.' . -. ~ ,~ . -: I - 'I' ' , -:~.:!!!!!!!. ," '_.. _::

inversa . .r n el,'hoc l., bipovol imieo, 80,7

-. f. ,~: ulo liso ,- 0[5

de 10,. vases sangufneos, 1,86R_I-87

vo .. ilum ;;.:; . .-'. n' ':.- Inen a u· m' . 'B-··n·· 't'· rdo 2"·'6' ·'4/

< "_._" _.'. I '_'~"~" __ .' y. . ... , .. __ .. ~~ ... , L__. :

. -"i, ~'te,s

desarrollo de, obesidad en" 978

'I' !II '" 1167

~~erclc -0 como.. -.':'

>:~.; ~ :.d: d de -:: .. ddison, '1- u ~.:::.

h.-.peirtenlil6n neurogenlca en, 246

lib - .•. c· l.'!'.(· '-. --..~, . - -' -" ,n .. '" II .'

_ •• - ~J _"_.~. u· '.' ~ I,' ~~ , •• ~& . . .. '

.. '. an··-···c- iteni -"-;'1'1','-:: n'- to de

ti - " •. _...!.::_:__ -''-. '.' .__: ."

07'2 - ... -- ··: .. :1i6~·-' erial ""0-:- 2'·2"·'7·':

" ."-. '. .... -'~~"" ~ .. --' ,.

~·'sp .. eet '. a, cortisol '~.n" ·:'1~\· ... 10,50

respuesta slmp/tic -: I~.·,~ 851

secrecion ,·'113 ,_··C_'-_ '·.:n,.-05,,·; 10"':7 seer ':~.i,6- de co, ~·ti( 101 en 8,'79 secreclen d :.: hormona de ereeimiento

:> ,-I 02~ .. ~102i'

seerecicn de hormona estin ulante d-=-'] tiroides en, l038~10a9

.. , c-r'-' -"' ,6':' -:- de ,d' --:::m·'- 0:-0-:-'·- -j-' b 0," I': dor d· '.,

,'-' ~. ' .'.. • " - • __ ' __:_ r _1~. " .. L ' r ", • '. • •• ~. • '._ • _,' 1__ .

tirotropina en; 10,~::,':·.' ... I O'~·'9'

8,creci6:~ de moeo colonieo en, 906 sob .~e' ',:1 hueso, remodeh ido ,Y" 108-':087

tipos ds quo produce liberaeion d.' "'0, ,~I isol, 10,5i',~' 065,

utilizaeien d".-· grasas ell, '9,4,6-9'481

'.' C!t,'_r-~lAl'a'I(' s) e-""n:-' ',11 iClil n'" d-' -0'1" I ", I~- e' C':''''l' hi' I!!! .-. g' '.

_ '~'.',_: ._. i!!3 .. , ... - ,- . -" .... ...:.:___:. . '.' .... r ~~.', -' -_ ~i

1,0591

ular 7~'''3'O'' 7"8' '5'-

V.:~-B,C· .. : _.w' .' ' .. ' .- " " - ' :'.

:Eltr:.bol;; 729,. 730

"I III' d 740'"

_ n,q-uo=~' ;~~e, S'Dr:-_;'~r ~ '. n:; ~,: __:

~~", tio ; estructura quf'mic.-· d,el, l122~ ",123

E ·trogsl' O',,~-C ~o'.:s :-=,e 1'0,'" 1007

em, ~",~razo" 1.141 anticQlncl:-ptivo. ' o. --: ~, ~ .. I:-;I 1132

C ~ c.;- d~, P"._,·(t:_.t":" I. 14~1115

C'~c-·]o e' 'nl'd'" ·o"·-m· ·e·-tr--l"a~l-'-I 112"':·~ 12~··:·6··

... '.11.'_'-'" .~ ._._'_ . -,'. -. ·,-:.-~u,~ _',

CO.-It -~ol d· l~_ : .. ~'~<ci~.:n ': e' insi-.-i ~a" I.c07- -

er~c-~m-' .. ·.··n,to y ]'c' atr.~:,sia d:"los ,fo- .. ~c~ulo,s, 107 -

d:-.·fici~. n,cia d, ce. j.~'~' 1:.·1 hipogona,dism,·.·.- 113,,0

m,no·-~.u8ia~ -'18,0

oIBteoporosi_·~ en la" . 096; 112,4 d.'e2~~·,:a,daci6n de 109, 11,2'."

d"'p,6 __ ito d,el_~:-- ·,a ,,_X", 1 ~- 2·, . ,_67'

d'-'sarrollo de 1018 caractere'i s,exuale' .• ··

.I~,c;,c-ndarios, IJ 2a~1124

d_·:~alToll,o d:-, 10'8 ,i :-,enital~sl" .1124 d'B,ssrrolIo de ·a·· mama,!, 1124, 1147 d"e:.',. :~r'o 10 d.'~111-t'C-·1-'-'lo, 1 - 23 ... 11,24 d'.'s,arrollo d.', la v:'~~'~-:'.'t I 12'4

,d.:'seo sexual y'; _- 31

distribueion de 1 c~:bel1o; 1124 efeetos I .• o.'b,- .'.~ el esqueleto d .. ,10"" -12 .~'[: ctos . sobre 1> ',~.~l,·': :~, lOI'~' .- _2·:'-

~·, .. ~'ctos sobre la tre m:p, .. de Falopio

del, - 2,4

1' __ -. bar '~'IZO 114· . 1-'1·' ,::,- 9

equilibria alectrolitieo ,Y. 11.2~.~1'-26, ., •. '_' aer m uo ... ~ .' ne ds, 110'~

e struc -,- ~~'" - -I 'q - 'c-_i~': .: : ~.I. I'DI.~., 11'··:.",

1123

"~I. eso de, en I,~~-'! he .~,--i~·.'-·'· Ias ~ ~,-'2,3

J.~ ~. ·~'b.-l~1 - o,~ :7:1 I' 24

metabolismo prot .. ~iICO'1 958, .11,24 p_I-:~OI" __ l '5

potencia eh ,ti· a ne m':···~I. 1122

-e -- _. - 6· - d 1 1t12' 1

I I .. ere '-. ·.··n.~_e, '~"'I

cielo ,- ~ .• lometri .. ~l~ . 125~ -I '- 26

cc za suprerrenal, 10,58

,eI cr .. ' 'po lut. '0, .~. ,1,,2 I -1122,

fro nte a "dr .: 11' I' g':" 11' 3'·0'"

_. : . ::....., " .. __. _:_:":_._; ~ I _ ~ _.,' .. :; I ' .. ",

. rona dotropine s, 1 28 placenta 11~1:' .. 111

va on' - 0'9

sfnt ~ d g'·r.:;:'O'·· 11' 2' "2'" I 23'

_,m·.~_Sl,1 ·.e, :'~', ' _ . .'.-~."" --'.~

su ora • '-'1 males, 0: -,0

mstitueio i ua 1-_1. en 1- menops I',~<·· ,

,-lS0

:. __ PI ..... .ds ~ - -0,1,3" 10,2,":

t . I 10' '2'"

ra IP'I .~·I~'_ I: e [I.~.~~-·

Estro ~ :~ " del Q,V,; . io '11 7

Estrona : .~::, tructur C. q ~-~; mica de la, 11,22, _-.I:·~S

E. ttroneio, en ··1 ,hU.~.BO; 1084 :~I./uor" t ~'B, _ la CO~~ V'[.' "6" ,83',

1 1 8S"5

onaas 01 re I_':__.:_ _"_' en, ,<':':::"~:

Etinilo de eseradiol, en ios antieonceptiv· •. 0·: es, '~ ~: ~ 2

:Etin.·diol., I',~~ .0:_ '_ nticoncentivos erales, -18,2L

E-_~'n ,coi'~ isrr ':, rer - '~I-~' io, 112: . , 11 80, masculine, '11,"1.

I: vaporaeien

P- "::==-.- .!-:. I~ d a rus !-'c_ I • _ 3 - ~ ,9. -.2,1

I' . r

pie .··did'- de ealor en la, 99::1, 993

E, .. ·::·~t._'Ci61-·" IC'c'-]ul~'·"8. C'· pilare s, 7--"~{-" 73:~·

c'-I J. ' ,-,' fectors ~. -, '= . la funcion : t6~

,nomiB 8·: 5~846

c"clul· . - ::_.'an .,- .'~'o, ,c_ .. 8,,-, 711 712

c"-:l--la I olft!tiv<'-,' 7,4·,~ ... ,'74'7

cer .. '·br· __ l, 9'n · .... l,do]or. 673

cOl' '_.,. n-~-I'!, el-:-'. el tflonco'-,ncefi' _li,e '~.,., '~' ,- 7 ...

81·'

- - "

Ide,nd'rit .'j -~, 63,,5 ... 636

-:- b - - ___!I - -' 4"13-::

.. ~., '~!J8 nervl.[DS •. ',_ L,~':

hi'~ .. ··· rt,!l ~. oidi. ··mO~1 '-0' < - --

, .

.- .ipocam.plo, 826

.1 U.'IOj'-=-·· - U ,cul' -'~" 76,3 intrn(c- -. ron.~, 7', '.'2 .. 75':,'

ion.;.·sl,).:~ .. lcio .~n la", 7,5· lOO~102 -···~.USI .ulo c·!:-.:-df·~ ,CO'" 117-119

m~ cula, ,e '~~:1 .·.quiJibi-'O" 774" 7'7'5 ,ntu colo, c·~ rdi_._co~ nerviosl I imp1a,tJ.cos

. -'. .. 1'· I • ~'-.'~'·6-'

;:-:' .~.-_ ,J l_'

neurot .. i' ..•. '_ m'i; .. o· ".~.- , .. ~ .. - 1: 'i'~',19-820

neur,on-"_'i" 62,8J 6a •• ~· pat --,.,:~, . '~ .. : ...• i~1 -.- _-i'.'~~.·,." 'Cll\'l d.,,·.n 1,-

ISi.-D d,s la im·:·_ . en visu _1~ '72,3,-724 pot~ :-·c.iale.· d .. ~ .. c·c~:nt- 69, 7' ~76 '-';:··"~-rv. 'I .. - .~'U_ oln~ 1, 64 647,. 652

'od"opsina, 702:, 70':'

1 [216 ifndlce

si '_ ---~ ,~,; I~'i co, .. Iduc:c-on" ~- 291 ... , ... __ ::[ -2~ S4 ....

~,~:'[61

. ~

1-:- t-.-It. i· '. ~ . I~' ""'l'O[ ~-. -··~·n

Ia, 8 -:' -8-848

785 v'16mito, 926

1;'_". iiiiii

, '3'7'

: ,I I" 1"'"

, ,,' '" ,

iii

COD,' xu n _'1,'-

- 3D' IC~~I, :' .. ,imi-nto:_:,', '.1"'.3- ~_ -'1,14" 1158~

1'- - 55"

d . sarrollc de, 1-5a~' 1,~4,

d'" sarrollo , C' ,:,', b al "', - __ - .-,c·,t: '0' I ,,' , l' -'a

','" ,.":,1,,,,1 L, "'_ 1", '_ I"~ . ~ 1 _ :. '.':.' "," ,',_ -: , 1ii:I'

ho ' [O~~~["'I / oideas Ir-,b[ ~L~, ].O[3,~"

,- 0'-' 4" 2--1

I ,,' _ . ~ .. I

d, : sa rroll 0 'y' deseenso ne JOB te'ltfculo,s

iii

, l'I-O"6~- '0'9" 1'1113'

, __ ' - , '_ : ,," rr ' , _ _ ' ~,'

'-':, d 1 '-, iO " r

;,1 '-'~"~ 0_, ,", ,I.. a gonae otroph a co, I" 01,,"

niea hi '~ __ '=,' .sobra, ll~ ,01 .. - -'-< 1

des 111". ~.:__ '_~11_n, 111,4 : :~ t~ _ ninaei '--, del .:. ":X,Q

:1 -,~['6

eritroblastosis fetal en ~'87" 1472-47',

D05[~t5,07

funcidn r~'n' r eD, - _-:'"-.- :1154

gl,-' ; dulas .~, ,:-.-'. I ~'~.; aales d __ "'1 'I ,41

he ,-- oalobiua en, 137'

hip I i-ol~'d~-' '.1- 0 e __ , lo:r 2

d l~ .. · d-:-II rt

ior aonas I.; en e '_ 1DICI01 '~', '.- p ~ 'Or.

-1-- ,45

metabclismo de, _- 87' metabolismc del caleio en, :1154 ,~J':,.'. : '. ells '0 del fosfs to en, - ,5·'·-

nutrici6-·· :'~'.I, 117

o ~,., ,;1 0 ae, 1 ~ I : 1 7

,~I~- de " '43,[ 1'153, :11,,4,

preproee iamiento de Iin: neitos sn,

491.1

produeeion de hematf ,I . ~ n,

~Ian, ' ~- . ';-e- . .' -- P''-' r· esi 4.· p' - , -C, I" a, 1 de d i AI""'~d;-- 0':-,'

~.~ . ' .' " -", .._.g,_ u_ , -, . ",_: _'. [ ~UA"l;...,

de -~ __ ::0 ,,0 I':n" aci dos ers 1,:05 8 It zlueosa en,

pre i,-i:ln ps ~ ei I de ox ige' ao en, 13 P' -oducto ~ de de I'~ cho e n, 11;3[9 secreeion Id, te[8to-st.~. -'0' i~ .~·n" 114[0

I 'llt'sma c~ -eulatorto die, 800",,3[02, - ,~3-' '1- OJ' ·~O· '1... 9~·· I 1-

, u~, ' '.', - -: '

sistema nervioso de, I 11.513

sistema rea oiratorio de .. , 11.-~,,~:,

· ',r- I:; ~.1_ nte die c.']ul_'-s. ·:--\~:C :=~.tO--,~ I de

,

!I d 1 '_ . d

: ops ,'., n--: , .. "':=\" 1'- -:- (- :,,~. ',::' -::", "[0 . a' i:

,_ "", .", - - - I , ' __ , _,' , ,'.' __ • ,_ .,~,,, ,_ '

de Par r.~ "~ on" 796

:rib -:-.- .- ~-, "'~ useula . es, *T,P I' n I 87

es .- ens nuel ~ ar, 75' --7 ~"5

esc U: "la§tic:a, a,t~-ofia de", 910~92'

m' ;-:", b a:- 'Clii c' Iuls _"I (' -'I~" .. eol :m' -~ - )-1 .

. I I _-- .- - l~ ~~ ,_., - " - '" _ ._ _ ~"", '.' '___: .... ,

7'9:

aJl!u,_llt.:. ".- 10" itud

" '

'~_':I ren .. -raei6n de [c_2

'-S'.:-' .etura ue, 791 .... 8[2 hip -::. ,,11(,. ·1'"a·'l . '" ,",[2-",

1_, '," ' '"I ,- .' ,'. '_ :__" ' ,-

hipertrofia de 'J:l--~I-,'; " 7'2 ... 117~-'

sumacion de fuersas, [89 .. 90r unidad t : iotora, 819

. -, i~".'-I~',:SI - "1 ac ,omot,.'''--~,·" 92, .. cit -c·Jl[6',n-·~' d '.' '9T7

'Vc '., .11.. __ " .. _

n t afusal, 753" '7,5~ : 7:F:5 fuerza contractil 7'~.:~:, intra-I, -' _ i_ il, 7,- ,:2 " '7'5,3[ '. 7',5~

Pi _r~d--,Bstc- ointesf aal [ 865 propagaeion d .]- po·t' - ei I I ceion

~. .' '_.,-8. : -c ,0·.· [ ~ " . "I,:."' ,-':'_ ':! I.: '. I ,--. Cl-, .' ..

'6>9,:_·1i!ii!.'7,,-,'1 9".,9",- 10 I

.' . i', , ,_: '-:':::'- , ,-,

Eihrae nerviosr ~:~I" poteneia I., de .' _cc~6- .

, . - '.. I " i l ~6

,.-. J':,o':·>n[· '~,'~' I I'~:'~-[ a:~ "~"r-.n'l;

a- drs [I:"" de -1,---'- [" ,._)' .... 8":I4';-'5~:1

. , - 'I I' ',' _. ',_, _' __ ,

I·'l~·.' , '. ' ':'~I:POCJ," J' / ,_:1" 848,

alf _ eerent~-,8: 75,4

am ' .••. lfnieas " 72 .... 75, 646

- - t 10-"n' , 0'[ "'-,, "I~ "0 u ni lone ns uromuscu-

__ . ,: ... ' '1_ .~ 'I . ..:__:. . 1 '., . " 'C:: I _ r::- _ . ~ gl _:__

Iares, 'Ol.~: -' 0 '-:

C' 111 po de ,.Cc[· .. tir •. ,uI scion, 164,7,. 648 campo del receptor " .... ~!_ :'

,','1)1., gland -1-:'[.'; s, 8,0, ;-~19_

elasi 'icaci6 ~'J [646

CO'I Ii .. ~"r:'" lc 1 ~ ,8":'" '3':~:'!!!!8',4":, .~. ,AI 7, 8··~'· B~,

. - . .' ~ _.:_: ,., _. ' I __: ,_ ~ _

eonesien muscular con, Ve.:..se' Unio ..

nes n ",U, "olm UBC u lanes II'

C"O:' --: , 'u';' seu 10','1-' de Paei m !!i::-'[4:' ," ':· ... [6'·,·,·/ ':,

:_ " ~ . ~'" I. .. _ ,_,_..:'. ,_:_ ~ ,'. ,~:.. ' '/', '

erusadasv en . 1 q - i,e .. srr a op _' co, 715,

7' 1"'-

1_- -

sxe it aeion 1643, 6,44 funciones. 646

zamma ,e:V;- antes, 753

~ 1- J,,-Ol~ 7,~ -2, 7· ,3

hip[ofisi. posterio 'J,- 01217

in .. -.: '·-1 n de la v -,d ·,g'B,'·-- .. ia,

--- - 1- ", ~ '6' A' Q'

m.~. ' . . '.'~ 1:.,:_ .:.. :.:_ ~g

transmiaier de :'~,I",~ -[1~ 8, 72°s 7!_mote ':-[,':'- IC~,O': -C': 'rtl,j;,V\,::- aeien d B"-,- -'~5:-'6' - ... ,7'5·,:,7'

" _. _' " _ -- - . ,I '_ ',' _ ' _,' ',.=,' ",II,' . , " " I. _ ,-, ,

fibras nerviosas [', im_, ,:,~,t,~· I, . ,~.I,J 8~ -1 ...

S ':'3

[': __ -: '.

frente a nervios Isim'pa;tilcQI,S" 8,41 husos ' nuscula . it; 75[2, 7> 3 inervaeion c e [,-1. v[~jil~ a", ,448

ned ,,8 '--,-" -.in~ll,J 75 -8758 rsfl ~;O'· -m' l'l~'D--t·,At·'l·[C-;'o"-' 7- '6--:5,,-'7/ ·['6~c

"__::J.!:": L,·· a. '. . .... ,.. " ,.'.. - ."

lorganol de 'Go;l,~:i del tendon, 7581 orientaeicn e ': pacial, en sistema columna dorsal-lemnh 'co ,- ',·~,·diaID, [6591

pirs mid, .. l, 7'70

oote - I.·' ~ .: .,' '.' de mr .' bi '_ -,

'1'6 d 62" 6-4

naei an '_: [B,= >,,,,,.~,' c-

.·.pO:--1 ", 5 - 63~,65[ prolpi .~. e'-f.Jpin~l, 753

I~ndic'e 12 . 7

-.""17~'

,1 '

" ~, ~

3_,' 32--

. 1 /

'- _I_ , --='. :

'4'

.

en~

. n,

.·,Wl-, -Ion.~ . -'; en l·-~ t-· b.~ '~L 1~'1 .11-1 r -)193

~. ie __ .,~,. - - ,_·todo,-._·a 1~' determin __ -, ~1,,6_-', d~1

gl-·IS··Q C,:-· d{~c-o, 2:6J-:~2167 '- 'ie ~. '''9-11001

- - ..... "._'1 _ ".

ana t·· :1' ~I~_ pl .. _to16r~~.lc-., de, . 000

CI:Ujl"~_1 ,,-1 ~'~. 1~.99~ . 0001

Ci'- i ·i. I~' ,,1001_' Id~'I'li ~:~lci6n de, 99'9

I ~.,'~'- C - 01 del c:,o -~ti. 01 sobr .. ~ 11054 . r .SIC ~,l .. _ If - , "10.'. . ... "1 -:, 9,~"·.·9, ,~ 0010

fun 'li61 -. • ~'~ ••. -] co',' azoln en, 1.27

·~'OI .. _.- 1:._.:. c> 0:- "', ~--OOO

d: 1 I ~ ~- 0,1 1'-"-10

Iesior '~'I';I csrebrales. 9199

P- il~ . "1. I 'n---:-'o- _,I ····-·n~ - 9'~'9-~19- I ,10' ·0:·,.· .

. . .'. .._. .,' .~ - , I_·._. I . .:: '.'- .'

'1 I II' '-1 lvel i

:: .. : :. t'. - I" . '0'-:-' .. I: 'n:-" "o~· dl"" I 11]-'" .. "'-.' I'" e:" .' ' UI: t 'e'

....• - _" ~,_ ... '.' .: .... " L _:." . _.:_.__:, _--,_, ..•. :: I. '7, I', .•. .r. -. .,

. n, 1999.," 000

~ 'e,l. ~~ .ati.lca, ICO, LiO :~ .. ,: . -:._.1.: neds -d autoir -

It- iii' ,,··.s,.

'-",U -, ' ". I. . ,l,B, : .. -- 1:-

'I .. ~· siones valvulares en, ruido c"_: JL'_'CO, 297

~ di 16'1

,-'-U ea -,:' ::-·-'D,>,.

- .- -- . - .'-

tasa 'm't· . 'olica ,e' ';! 19,87

Fila ,:~.> ntos. I:~ _~I.~:! '1_- , i V'.-·' -, iae Act,ina,- fila-

menios de

de anelaie, de los 'C~ p,~laresl -~nfatilcOSI'1

207 pi 20_:'

celull" 17; I SI

nno :a~",!a 1: T.", .. C! ." 'I1:o· .. eina ,Plln''J'Il''lI,.Dn-- toe J,t".jl

~ ~JIi~!il 'y ~ -:._g. ,I J.r~." .. ·r. _ .... : '. _ .11 II" .. ~#.,~:. ,&r-U' _ U~j

Filtraci .. J.: ·.1~·:--1-1. r, earaa ,el-~:ctdl,ca. en, ·8·~~ '·4' !!~> 4" ·8 .. :.1

- ';'1 ·-,U .,"

'~""'_ I, ," ,iii '3<,,,-'" -;6--: ... ,:~" 7'..-'

':" c ~l~ _" • •

a ,-= .. :-'0, 1- n lnz,- 0:-,15-5 ·::7'

" -- - - -_', - - - .

albnmina, ,3 ~ ·6M3,47

__ .-~].~~ ul'_' de I·o;,·man" ,8·~· ·'·",",3~ ~4 I dextrano, 3,416 .... ,3:,7

6ltr _ . b ~ lidad d ;. molec ~a - ~D" 346-

fi-~·· ~ II il 8 5

-tr~.: 0 . ,:D,~I ;0' "':-1 - ... ':_ CIO lB"'" -:-:"1 ,-

compo :ici6n de, 1342, ... 3·~ 4

--.,0",,[11._ I 'on urinaria apreximae !a,

4:.6-,457

en

E -\if/fe'l' fl-"'"' .'.

. . ~ - : _. . -. . I . . I

nc ,.a·o,.. ·UJ.. -a.n~

.. E,.

se_-Jerr._-'I·~ ~

beneficios s. 117S:r

c .. ]lor corporal 8'D, - 1177 ... 1'78

dife .~. : eis ': d: ,-·_·,0:: I ~ ~ 1_8!7

houido I ern ,·0····-'1·.-; en .1781

"'_,9cul1os '_ .. n, 1. 68 1'173

efectos d 1 .. tr , ramiento sobre ~

11'72 i 7'I:J

I ,.".'~:.: ... _"'10'

'~_. - 'Z~ d· t 1.1!6:'·'", J 169

m·_·t,._ ~"~;;-:I . '"(1-,--;10 I~'_.~ '~obio

tri ,-

.'. U IS: n tes p"; r'·

". . .-\:1~_ _~

72

17'1 1 7""

_. i!i!! '. ::.'

69-1--70,

en"

U. 10' .~', dro j': .. ,.:. :"'" , .1 78

F',!!".---:t·· .. ~ .. ,j " ·I~··O~~J·· il- iibidor de la ~·;·~·-~B

tilcolinesterasa, 9'9

Flagelos, Id:· '0_ espermatozoides, 1102,

1'103

comparacien con los eilios, 26 Flat -e _:- 91.-9,·':27~'928

T-avoprotelD:_~~_,,~: - la forms cion Ide

AT' P 9.13-: 6· r ·--

, - , I _.' .... _.

Fluidota apia, equilibria del Iiquido ex-

t· __ , eelul r Y·1 3::,2 ..• 18-.,...:1'8.1.0:"

~ .. I,,_;· . " 'I '_:'. . ._- .. '

equilibria Ide') lfquido int :._ C ~ lular ,Y I

:, '2'" -;' '0":"

. ,.' .. '··· ... :.-I]_ r. ,".,1

shock eirculatorio, 813'-13,- 5

jlujlo espi - atorio maximo, determ inacidr de, .··:8····1,~590

F1ujio, plasmatieo renal, ealculo del, lot" 14; a78~ -~. 79

Flujo I" anai Ineo, autorregulacion de, ,". '6~ 2 .... 11 •..•..

.. " ': ", .. , ,. - ~

I aumento die volumen de Ifquido, 2- .... 7'_2,,·~ '9

eoartacicn I~ ,6~ rtica, 2,461

alveolos, ,4561 V(!a~=c:L '_elaci6n oentilacion p .. 1fu,_-:i,6nj

arterias ICO'I unariaa V(:,: ~ se Art .rias' coronarias; 1 •. ~-i:r-C:.~lla"c:m.,n, c rna-

10,

rl,.,a ..

B'U' feula, reflejo Ide estiramiento en, 2,53

ba 110, 872

pr~'" ·1.!6~··'nl p·g ..... eial d -~. '-. :;l' .. ~ .. 0-:'1 inte .. -··r-:::~t-1Jil!!!

. '.' ._. '-.' ,L,. _.~I.,._. . .. ,._ - .' - -'I" .. - - .. -e _,~.

cia] y.·S2,-564

~·:.ro' :-I~.,:-: ~ D'I:.n los capilares, . 9181

p' il -=-.!on. V::.I_·.· Cir u,lac'i6'n pulmonar.

.': I-_ i -10'- •. ~~ ,~'. -'~:-19Ie CiTE-u' ·._~ci',,~;~~.'_. p _ lmo-

nor.

:''l=l~lCi6D, con, '0' :._:.:.! :'L__:I nutrientes, 215

'·,-e. - _ ci6' . con '- .-e:· tr ~ I ~v· -sal, 17,~ ~, ... 178

,--'·;l'_'.,c·itjn c'- la dis 'onibiliidad d.~ o'~,

-:- .'~ . o~· ~2' .-' i'l 6"-- 1 19':-'"

'" .. [ ". BI "1 I

I' ',I'" • . '.'!Ii - - - .... ' ... :; - - _ ..

.• t. - '1- ~. 1;;; '~'n-II--D: ;n, -1· 1 P'l' <. iii 6'''-' '1-

_ _ __ .' u" . - '. IA& I _~ ._." I ._:_ .' - .

2J6~218

rela <~'6n C;O' __ l· t .. '. ··-L metabel ica, 2-'," . 2:1.5

. ' -"', , Ic,il6n con 1 ventilacion V'.§as·~. Re-

l 0; A: t ill '.,( fu . '" ...c:

a',lun ven 'uacum-per, t, ·,tuni

~ ·,~' .. 1 ·t,-., ci 1,- 1[1 V ,a>~ Resisteneia vas ...

eular.

I' I .

. ~ -"

2"°7'

" ~'riOI }'!!i!!!1!!

en,

C ~I' ~il~_,~' s, 19

eerebr ';1 2l.·~ 851,5 ... ,857

d,~ficit de, nutri ~ ntes y, 211'~ desarrollo de la eirculaeior colateral

e ' , ,2 9~,22,1

efics ieia d '" 2. 3

ft __ or ue ~. reeimiento del endtelio

vascular .. ..-: " 2: 1.19

"'-' n ~O' "-.' ~ "'-, ,I dante .. : IO",i',V" :' d '0' d· - e-'j l·a,c:. a c···.t.·~·lu:!,~

i,i 'Iio;!' "..:' -ul- . .:-- '. ·~r.LA .' " . .:::~. '. c..:iC . I

1a . ,en:~ ot:~ -.~ ale,'; .'~. ~·I·'I :2 1,8

f:'~ :ctores hum"or. - le .~' .~ n, 2210 .... 222 :f1~' ctO-·-.~I_' iOlni"cos ell, 221

.gl- c=,:,,61ll .. ':;~, 1078

hi-: i '2'1-7 .~'~', ·rs'Dll- . "_n'i __ '"

, ,~

10c'.I. 2 1"-:.:[ .. 222

'I'UI: -l~r - . t 2:20, ... 2,22

:~ __ eca~~'il~:moR d'~ 2:.8 ... ,2,21.

'"dl d- ti 1 2-"'13 21-

n :.:,C._'" '1.-: 1'_' '~_"'~' ~~'lSU .-'~ ,~,.: y" .. :. -:, - - ~

~ ';Be_, lui-·_mos. de, 2 -8 221

mets b61! eo, 215418256

musculo, en el ejereicio, 2?9M,271 necesidades tieulares s. 177 1.' -:,

2131, ,2:15, ,i5·'.~2 _:,6

noradre nalina en, 2:710 o~'~~;I~-eno._, 2 -~ ~.- iiij2~ 61" 21;-:': .. ·'

,=. ~ 1m." .~ -, oxigena ci6n ,-~ Iveo' ' ... ," _:n~

5410 5'- 2'·

, .. -.:~ .'

relacion I' l':.'~, neeesidades tisuls .'~'. .'717'

Ii -6' '18'

rm'n,>,- '_:

.- fit ama ne '-~-~'.~ .[,,0 Isim,p'c itico en, :2:710 teo .,>, - .-:'.61.;~': n ~ d ~'t'L18~,2 - I~:'

t aorta ,_v\,- sodi ~-l c. t'· ~ d· o· .- '1:' I'· - 2·":14""1-",,,'2/·" Q

_.::_: ',._ . '. " ." .' _ '. __ .. _ . . . I ' '._ _ ~ . _ .' - [J

V- _. - - -,. " . -ie ill "1 • • 2:"2"'0';-'

. a -·OCO',.:~_ I _- '~ ..•. !~:, i .'/.

vasodils tacidn en 2,20 ...... 21,:.: ---'-:uj'o'met~,a, para 1·:'_, :", ster uns eio'n ds . ~, jio sane -~'neo,~-78-180

P~ - .- -::-. ,d' 'et ermin aci An'" d" 11 g: .:-:C' -. to !Pi' I-:r- ...

ICIo --_. .._:_ .. ' _ _::_ -'_,,_::-_:. .. u.,. u' .' I.::_ .. ,l __ '. d .. I ...... _ .:Il-

" leo, : ~·:·615~21616

d ~:: 'It- "~ sonic 1-', P~:_~I,a _ t, I~' medids , de

II '"'. ~. 17'" . 80'

__ .. -10' ~.,~. :~lrl~ __:~-. 0 'I",~", -'.:."

.. '

I:: luor, 91'7'9

p'r .. va '.~ c.i6 - de C:·.~ ies, 1-098

'90!lw1 'lun -ocor·.~~I,ol, aceion d '. 104,8 ~~UD~O ·ta. 9719

Flutter (,-11 steo) aurieul _..~ ,I 70-171

FIr()COI:, prorur dids d de, :-. !'I . ~1- c· 6' ,

.- ~ "': . . .' 'p III . -- S·=- 0- -~ -:, 'I 1_ m .. ' 0 p._. _. a _1.1..':_ ·-[I~.I .:.:. .,-: .: =. -'

, , ,

_-.- 'hl'-- . '-. t-····· . - .If -.-.- .- .. '2':9'6'~' 2'9"7"

pu· no· '_~ '" ';01 ~~ '18 C_:_L . =--,aCDS,c-n, '-_ t, ~ ,- .. ,

-: otic I. lo, r':' .tral, del OVI' io, .' 1,':,-11'20 . lel OV,~ -.-' 01 Vea'~ .-,:: Ooario, follic,uloll de.

t~ ~d- 10"1' 10Q2'~

lrom: .I~ J _,=: _, 1 ·,'0'·:<

prim o· rc ~ ]'0. d -:1 0:- ·v·a;-··..",.;oll 1 7:" _. - .. 8·.~~·.·" ....

- _.- '. .~ .::":~ . .:...:I~' ._'_- & ...... - ;1. ..... ::.) _ '"

1191

vesi cuh _'I del OIV: __ - io, 1 .19~ 1,20'

Flo· . n " ei A.,'n-· 5-==~ ~ '7·'"

:.:_' '._ '._L U. . _:_ .. _. '_

Fon :-,' -:: ,0' .. ' eopia, para 1,..-- nedi cien de la presion : rte i __ l, :188,.1190

pare 1018 tonos eai d tacos, 2'916~297

LO'~ ocardiografta l ssiones valv ila; - ,

29':,6:'" 219·'7-,219·~.· 9=1

. '." 'I' ",~ __ . I.'.

001---. ". - 2'96-2917

- ." -'_ .. -

.. O~· r naeio :' d, ,..~ ihid 0-' '-·.CI ... -- calcife 01

m. ',4', -087 ... _ 0818

. '.rm- "~" deteecidn ,de,,'~,n 1-- eorteza ' . .-"-

_-u·l,1719

Fo- . -c. i:.a' ta i:'!I "1 g lA - '11·' .. '8' !Cle" C"'" -re- c-"~;6' n-" d'~ e' . . 'n~' 11

.I~ BIIi\;J '. g.,iIl~ ..... ~,' ,~.I.:_.: ~I .. -Jli.- .' ,. .-.IIl

hlp" -: '. aratiroidismo, 094

: e Ol;._ fatidilinosi to] ,:~,/ ~ ;,8£ ~ _ tOI, en Ia e ,er;.l.·n

hormon .. l, ~- 01,2

FO!-:-~'-II·o

.~: b~ . 0 ~,ci,6... de, ] 0 t, l,,08'-

efectos de I-I a" horm - 0:-"·0'1-' par ',.- ·t-~ :o-·l·d~e··'a'i

II_I, ,I ' •• t_, .: ,._ •• __ ~ '.' • • •• ,'. 'f .I ":.' !..::.' 1 ~- , ••••• __ " •• I!~~_

sobre, 109 '.' ... 1092' intesti io delgado, 9.17 vitamina D en, 10188 aela -~' ... - . t 'n - 0 de, 379

., .... _. ·.:'N', 291, 301,-"1

almaeena .. ·~":--·· rto d -':, en el £:~ to, _-_05'~L .~ onc··~·'t~~_ci6n I'~'~ lormalli de, ~.j - .. ~_ifica~,

do clfnilcol ~_,e, 1082

COj';lce\ntr'acio~~ e". no_~~malel dl"':, 10,8-.- 10,8,2

--~:~ficit, ,de,1 con'_: enito',~ ~- 096 In,~,-:_'' avid·z .. 18081

,S ·:bi·. r~.zo,,142

O ·-·t'r, ','0' m- 'I-;-Ila~ C---11I··-~, e'" 'n-,' 10··9· ~··6".·-=:

.. _._ ___:___:' _. ':,:. I, . -'.' ~. '.

r ~.quit,ic~:.·~:, - ,1095

shock hipovo')lemiclo, ,3·1'1 .. 818

fndllce

1.---': 1 '.'

- . --"

. .

.)

I·. 10 2, - 0 1,31 : ... 14.9 ..... 1

. .. .,.!!!!III!

322

. 0-:-' 6-1

":__:, .. , .::.

nes.

IJI '. "'.' .~, tl~ :,."",61-,~~

acomoc aeion, 725

." r-r n:~' ':~ I, 1:.=-91,>

conexidn d~'I~'=]I~ las I" anglionares a, 7"'01

,i,:'" I.. Z,-~ iento de 1 -: im ·~·.·n desde,

-- - '-.. . .' - - - -- I - _. ,

72"·:·" '7">'

' .• -- I :.,

Ff:_ ,.cci,6.n, de filtrs ci61n plasma, 841':: 3147 Fra ~"__:uc "~l:~" cicatrisacion de, 1087

asp ~ :::~'.:' muscular , .. "_, 762

hiperpa atiroi . diemo, .' 091 ....

1: -;-U·- C.- . , i - 4"~:. =:

--- .~-, -

vie rtebral, en I:~, lie ale :~ ,: l·,1i 6~~ eentrffu-

'~'.: ... ', 606

~~r ank-I ·'._·~ __ i -j . ~IJ . ~II~'C_'~'- 1LS :'10 de, __ 23,-

126", ,'~6','~237

~lr eeueneia card "',7C", I _:-~6m:~J_.'1 -16 '61::

contrac '.~@:16 ~ d. 1 .' , .. ri sculo cardiaco

.~ 8

y, '

eorr -ol,~= .. aeetilcolin __ ... ~n~, 1 .. :5

:·u_: " '~i'O ( -:-~.'~::J,_ .lino .. ·" 827

hipotalam» en, 8,22, 8128 naurove '-:: ta'tl~lvo-: ,26", 800

siste I' ':1 . iervio ~1·.la- -;- simpatico

Sin, 2,2~"

C~'O'I ~ '. :'0'11 ····1· )11·; p'" -is-:_' li',6<'n' '.' ·rt· >·n·i!!'·sl- 2 ... · 2;''-'6\ ...

. '. ',. .' _'" .1, ' .. " . . _ .. _ _ _. 'I . - ....::. . '.'

,228

,. 'fec,tas de Ia hormona tiroidea "0'"

~: ,' .. ', la'~ 7

ejercicio, ' ,·I~·.~ to e c-_ '=,df'co y, 1 77 eleetroeardios __ '-a_'la" ~ .'.91

: .. stim ~_I 'Jel6n d ... ,-.'~' el ,.-,d'r,ci.~ 10, 270 -. to c '-d' aeo -- '2' "63

r, ..:.~'.::- ~_::.. 1". ... . .1 yl,'~l:'-~'

Ienta, 16 _ I ~ 162

.. ' 0 '=:-lal,I':' : .

rapid .. ' '6.'-:"1'1- _., In:

". "., '." ,.J!,j

relacion I'~l velum en sistolico, eel} '_1 - [ereicio, 117'7

re serv ~c_ cardt aea b ja" 2190 shock, 306

I,,::..~I·:'.', 838

S,U;SiiO, : 1M, 8;3'2

t 'Il I!! A' t' - 6"

:c-IU -,c· _ ':_: . a p .... "OXlI -l'C,_.:_, ' ..

S _;__. ~~_:__C "6 d~" an l~ co '-, _ raecion ~:.' _ 1[:.,cu .~: r, ,891~1901

II I~ .. ictos a . ] 16 ...... :, i 'o'~"£-l,to,~n la vfa alucolftica, 93,,6

. 'ruetosa .. ,6.---ollfato, I·~.· 1 via glueol; tica 9, ,:~.

via ~- ~ las p mtoss s fOII£- to, 93,9 F uetosa, absoreioi -~,.=" 9 .' 9 I'~--:'

convs ~ r ~ .. n Id-I,; sn g]uco.~.~.:,~·'~2 ,9S3" 9168

fa maeidn de, ~ .. , l __ eli. .•. c. ·::ti>· '-,~~t:~ .',; d. c·~ ~'bon,oJ 9110 vesfeula, I seminales .. 11104

- ~

~·-·Sc. :- 't.T·a,: se Hormono el&l, im. ulanie .,._.1

"_". I - I Ii Y' l.... . ~ . ..' n. ~ '.' _ _ _ .. _. -. [ !_ LCii ' .. O. fl'- ~ _' , _. _ I_ ... _. _ [ . If,

folt-ulo~

Fuerza aeelere doras centrffugas, 606- 607

I d 1'1' ] d t "6" d

. ~.,IC ~;> -8",: O~:'~'S nnea I~'IS,: et :C,:: 1:_:' I:,.' --I

7176

'Vl.8J '. S 1=. ipaciales, 607 cent '.~. ug:' '·,1 60,8~ ·~O'7

I reeler __ ci6. - lin ~ al, 6107 ~6018 del corazen, 117, ... ' 19

efscto III I~ 1.:'. t: " pers ,tur' . ob '."

'11A I ...

e :-',quzllct _c·~, .', ~ a:,': ~,~ .a,

t, Old 6' OB'-"

In,: ,~_ v, -~ .. : ~Zt ,:._. "':1

G 606-1607

B naeion I._:"'I en 1 .. eonn accion museular 8:-:, I ·9 .. ····0'·

- :_.:_ ,"' .... !!!!!,'. '.' .. '

Fumar, , .. teroaclerosis 'n,,95IO

coeiente ventilaeid '. -nerfr sion ':' n I 5·~,9 ~'.! afis ema e .;,:'.891

subms ri ~'IO,o ,. 617

ulce ra pe otica d.:~·'b ~ :·.~I a, 92~':

v. ,~"til_ ci61D pulmon C rr en, :. ·~i.:· rei .... :io y, 1-'74

Funeior ('1.), i .ct "~~,' -aaora, __ ;J sisten ':, nervioso. 6,23

_:. . ..., "-.

int .. 7]:_"tUR, cortez' pre rental en, 810..:,806

,area de Wernicke en, Vease· Area

d "1: iZ~

, e rjernl~C,Ate ~

motoras, Va-a:.'e Mooimienioe. predietiva, del los ,v, c,epto,r"~'.s se siti-

VO'B~ 6451

e:'I~'-'~ .al, (. ~ ~,Ol, ~ .:', 1,1' 'I ". la rr ~~ ~, -, . ISO

panhipopitultarismo, 1026

·v'.,r6" . - ~. - 4 1.1' 5

acto s,e~'~u-]~n,' .~~ ie r, .' ~ 1~.1

varon, llI07~1108,., Ver:~,_se tam ... bier Eycu,lacid,n~ anticoncepcidn ,y,,~, ',)2 .. 11313

cielo del e 'n" d om etrto ':D'~ . "5··:· .... ,' 12'./\6-:111

.. ' _. _ _ ,m . .' .. '.' ~'. - .. -,' _ ~ ~, . . . ,~.

conr ~-ol de 1. a -- :~gd.'~): de, 1827 co' trol autonomo de, "~:IO

hi ..

, !!!I!I

8- "2-

........

····:n.209

CO':

. arbo ...

····f ! .. - .'

efeetos oarasimpaticcs sobre Ias, - ,26,

I_'c', et 0' ~'I de 1·. ',-'-" ~l.'!'o·~'nl:- a -:"='I--~'~ '1- '0' ,·'b-,...;·' .

~ 1~ '0 ". . ,', - . _: - ._ g -'. _', . - - _. '. ~;I. '. ' . !Ii

12'4, 12,5; ::', .'81" 239, 2:~4' 257 efectes de Is plre'-'~6,: .de la aurfeula de-rscha ~ obre '1, 260":' .. I.; 2/'_ a~216~ efectos del promedio d . presion I~:', Ils nado si t- .~~ ieo '~,I.·..', .,C, el, 26--; 2"'2

,', ectal del Pi -0' iedio de -' ~I'" 6n die

II" "n';',~' cireul, .torio '£I!D:-·b·J"!,e·~ '·1

. J - _:_' _ ' . '.!II. I\o;i: '._.:.... __ .::.. !iiJ\ . .. 11.'. ';'

26''-' '1'0:-" ... 2~:/ .. ~

! .' .. ...: .. -. ,.'··6

.~~',·c-tOII de, lar . -esisteneias peri 1_:ri~a9

totalea : .. iobre el, '··'37, 238-2819, 25:~:-258

efectos de Ia res s .. sneia V9nOI=a sobre . ,1 2-6'" 1- '2-~'/ "

,~ ,. , :C_I',' : :,- :

~". eetos de l~_ resp ~-' 8,ci6n II ,1.iil .eia '0'" bre el, 596

'.'C,?·I-:·';': 1-' respiracien sobre el, 2-,0 ~'flcl_ os si ~~pi itieos de 10'-,1:, '.2.~"'11216, 255·,,257; ,2,64

efectos ,d<>l si :,' -:;. ~ ~l . , _ ~ ': JOIO sim ~<- ,:~;co

:' O-r~~ '. It l26~ 1135.,1 ,2'6'O~2'6'2, 2,64 efectos ,:--:" la t,. an~.fu·:'6 -. sobre 'I~ 5,

2~······.··· ~. i2·····16··~:

• • '. I

en

=-'ectos del volumen sanm meo sobre :1, ,2,- -: .. 2~.19, 2:6, '~,-26

~/ srcicio, 2~::}, 25::' ... 2,58. 26191, 27 . -,27< ';'1 1.175~ 1'1'7'7

.':: ectos d 1 18 circuh cien pulmonar en, '_: ..... 2, 5:'-,3

tre . i I!port· d - olxfl,_~ leno ;=-ID,.-_l ,567 ~

1=69

. '1·· ·V,,' -' c~ ~ -·-·'1 .~' c·-·, l ':. - /. 111':5,.' 6:_;_1 ... ·2~·· c:: r:

~ _:__ - . ..: -'. . . I • '.. . ·1,. .....,

embara 101, 269, 1143 enferm .. diad de ..• i >t, 2: ,9

fibrilaeior ~." _ rieuls r, 1.6'·

-b;'~1"lci6n ventricular, 67'

'i~('-It-l· "; sriover osa 2:,07, 25- 26',~

266

:'- cuenei, ~'I cardf .ea y', 2;

,'d' ereieio, 1177

frente ' __ edad, 1. .7

. '.:.~' te '. ' flqjo ea'n,~- ~~ fneo r .. ,'n al, 3,_~~ hemor .'~L.-ta,- ,25: .... 259

hips rtension, 2,4l~243, 25'9 hipertiroidismo, 257 2 (,9 .'--,'~I ~.' •. 1,. '. olemia, 2~2 26~--

hipovolemia, 2:~·,8 ... 2,591

~-, .' I-·,~'. ~, aioeardi 0, 2,.~'9, 277· ... 27~_· 1&.li-,.IIiiii- .... -avidea, ',~O'8

insufieie neis eardfaca, 288~2'·~. ,'.', ,409 f'I10

alto ',--a' to" 292, .. 29 .'

t"~11 ~ ~I 'Ii 29' 0 2- 9'4-

a· .1 n- .. ' 1118 81 aP ."~ -ico- e =- n-:-.:: "._: . '""".,:1 . .: -,

• I - - bl"- - - - - - - r'

compensada, 2,·:~ .. ,5

rd;, seompe ,nI81~ da, 2:86, ... 2,87

despuee die una recuperacion parc '.' n 1, '~·86

filtracion glomar ula . y~ 2189

in ~. ufieie .. rt .. s. .... "e'as,·· Insuficiencia,

.. ' ardtaca.

·lI.!-'-- !It·, _. d .- -1 2"'~' 2"56~

slml . -5 .- ,e ,1 ./'~~'" ,:" : .... '

maximo, po" eneima del valor nor ...

ma. ,'I V"~! - tteseroa cardu ~c," i' medicion c .,'1, 26;" 267

meseta de ~- 91' 255,~2:56

- tAj· '2:1-5' ·,:·9'

" '''!Ji .'. _'.

norma] en reposo, 2,53, ,25,4

• u rante - ,: ~. ·::.~ctivid ~ d, 253; 2:,r~'I"'-

: 1,

," ,01 'I' Q .- .... '. Dli' ···rv .. -110' .. ', '"I'"li ip;6 tie '0'-.' e'·' 1 _:.II

. '!I!IJ .. . .. . . .' . I, . '. ".. '.' . I .~. i:! '.~ :... _. . _. '-

26"'0'- "6':--2··1 2."': sa 2· '.6..41

_J.:~ .... iiiI'~ :'. '~I' ,":- .... ~~ ... ' .. ' .. :.~

eorazon hipereficaz, ,2-"5" ,";'6,0-"::"-~ec ra z,6n hino '. ic_~ IZ, 12!·· n t 26!O-2'~! -'1

CU .. r,' _ rd, <I dl~~~·,~ll,:...'~ de UD inf~ - to d ..

: __ ioe .rdio, 281"<tl 2,,4;·,·~._:

curvas d .. :::: r ~to' .. 10 VI::2~,OI-OI co;" 262,-265 -.lefinici6n r el, ..1- 7'8, 25131

. . I, un' ,i' -f1' -,' de .ilioe· 'dj'"'o

.. ' ,...... ! : ·U· . -. ,I .. ~ .. ,' II'" I' . In "'- IDl·"··,' . " . ". .' .. "

, ' .. _. ". .~ ..... _ . - u·~ ..... . ... " ~, _ .. ,

,2810

difereneiaa useur el ,:enero.D, el, 2,5.-~·1,,·1 ~67

disfun ,:i6,.·~. cardfaea 2,::·· .• · 2-19

di sminucion del retorno VI8nOID', 258 .. 2'~,c ..

. :_[1'. Im~':lIL ldo, hock circul ~ tOl "0 en, el, 31015

I" . 01 •• --" h~~~ovlol"'--.-,,~--:., 308~8,09

ad ~ .. ' -,--8, ,2818'1 21:. 9

efeeto I I~,:. _ lo .c.· W, -;~~ 41" co ~I sobre ,-~: ,,:87, 29-~.1

efe\ct-o ~ Ide ,·a edad sobre . I ill , 25,'- .. 1,1 25, '1.

efecto :, d la fu '=:~I'~ centrffuaa sobre '- 'I 1·",:'0'-16;

:_... • .• I,,~. I___:_,

efeetos de las hOI_ mom S:··1i 'oi_-':',asl 10-' b ',~: ell 10~'·,5~· 0317

I'~'.~~ ecidn d ,819'~-~,89~ seereeion r ." insuli aa - 0,71

I' lint·;, I~· CI;, (: .~.'. ~~'_'" .. :~ :~I ,_ •. !~ ),.: ,'.".~

vaeiamiento del e __ I'~~6_· ~._'·I.-'~ 8,82,.88,3

:' "amt1r'it'lIi1i," 9'" '2··:···· . 9"2/,~ [°2"·'3'

" ,g,~:(JI,'" _ .. , " . ,-., ,...:::_4i4I:11 iii" .'.

aelorhic . ~'~I;;- :_ ~. 18915

. ,=:1, m .-1, ii' -tEl:- Iticilo,; 2100~2011

Pi, =-.-V,:-:.', :-"ci6,n, del .. dema, 3,~~ 3~335

_ -.~ 'l __ tinasa, I~,'.· '. ' I~ 1·~:t6m~: 1-

- 8- 9-"5-'

I, ":, ... -::

-, ,e"-~',-'ro, ,'-I ~e" . sneiar 1

Re -. r-:: ':·'U:·' 'lC·_r,li·;',A.ln-:-

" ": __ '_.' _.~~UI [ ~

': ;~'te'ros,clB'rol."·is, 9'~~O

vol .... ,:, '_':: I y c, __ pacid ades Pl_- ~mon~_-

I~-- -1g;..,:no!': del gn I"~ .·I,I:~- : ;-~.- .1 ~O~" "'10,

·-·0·····'·: 50~"

- I' -.' _ I

. "': .. 'I ' .'

clonaeien die linfoeito ~ 492: c6'~"-go·. ~.tico y, (r'l ,- ,', 82,23

eonfigu ~.,. c'~,6:," ae, :2'9J 1310

BI·t" _:·t,ur-- de ,291M31,I 32, "Istrl -, -tur'~1'-:s, 317' ... , .::18

nuels .. ', 16, ... J8, 191

Dum: ~-O~~', 2'.', 88,

. 22~ fndic.

pin eal, ,a,UI enci -; de 1,', b - _r- :~, -'-I. hi ~.' ma 't- 0-' nc 1:'.: 11n- d' - 8~' ; s·· o· .

. .~. l:_ .21~, ~!-:: -., "'.,

func.i,6' de - 115

prosts tica, anatomfa de, _- -- 0.1, ~- .. 02 .-·'l:··CO- :1_' Is testosterona sobre, _- -12,

enfermedades de, 11 ~- .. - ... 1,·, 5 funeion de 11 O,a~l .'O~ ,', 1107~: . 0, salivale ",,:ft,cto' :,:'S 1,'_ aldt ,st: rOI'D,a, sobre, 1050

control autdnomo de B47

estmctura '~l.", 188'9~ 89101 fiUJo sangumeo Id.~~J .89'2-89~,-'. rur c I :':1 .-:- '~.", .~'92",,';·~'9a

tipos de, 892

sebaceas, efeetos de Ia testosts ~ .. I.~,,~_

sobre, . - I . a

sublinguales, .r eereeior de, IB'92~189a

- u <~~~ ai d lb ·l,r--I" II cr 16 . d 2 - 892,· 89'~ '1

sud.o,par"-~I.=I,-.fe'ctD._:~·· .. la aldostei o~ ns sobre, 0,510

es truetun de 91,~:12, 9'_,8

supr'-' .', renal : _ _: atom r ~. d -: II l0415~ 1046

a n dr6· ~.'DO ~ de,.' I ~'- sts sis, de' ~ -~-6 .. genes por, 11'~' -,

cort ~'z . de ~ V:' -,I: Corteza '<p' ,--

rrenal. del [e,to:, n -·1

,-uj;.'~' !'n,~,~_," '~'O de, 2 1:-214 hioen .. "t~iv~~',~ I'" de, '0" -·,·-· ... 10,6 .. ·'1

. J"!"" _: - . ~ . ' . I, . '- I, . . . '- ..' . . .... -

hormonas de, V() .. se .f ldosterona;

'.' t i t ~'d h

. ~ ·or_'. 01' ···ro';·~i .. ~" . ,~ or .. -- ~~·n~_,s ,,'-

p',~,ctficQ.s. ;0

I fi-::'_' 'I' j, d - - - -. 05'

lnlU ]'IIC1.--:n··la ' .•. '~ 1058 ... ~ ··i·'·~. .' '.:'. ·SI.·

,~··dd,i-·Jionj,'nff.rm~,·,··ad . n •• medula ,d'~'i V'~·.~·sc. M~d,ulo .SUP'YJ,'" : .. ' :ne nal.

_U:~·I'O~'~'~ de, ~~',42, 10160" 106]' tiroide _, I:·"u.··~.nc .. -' de, 11042

adenoma de 1,10,-0

·'~·,·I,I~O,-~c__·~a ,d:o j 11081, 1·032

atrapamiente de yodo an, 11081',

1032

bocio de, l040'~,1041

eelulae parefoliculares de, 109,3

-r _1' min ci>~, de :~-n. Lhi ~~'~~: .. ' ~ -,-,' idi .,

m .. "11040

en' fermed :~ I"l "~' ,"-..:. --·'·v'··-s ,d - - 10' 4'~' 10·"-

- .,Jt~ .' . ,. .. . _' _,,_,~, .....

10~1

~', iferm sdades Ide" 10410-1'0,43

flujo sangufneo d ~" 21,3~215;! - j 103 -'for ~ .. aeion y' . alm a' c·' .. mami . to' d~ s': t'I _ _"

It I . L,.... . ._ I . _. .J.'-..: .~ _.,::: . i ',~ I .:- .--:. I .' ' ...

roglobulina ei '., ,1032

hipe aetividad de. VeB.s·- Hipertiroidi ~. m:' '.' ~

hiperplasia de, ,en el emb "f':,·ZO,. 1.1.',2

biperpl JJ'i,~'_, de, en el hipertiroidisme, 104'O~1041

hipoactivi dad de, Vi /~ ~ I:.' . - lpotirc .!~

dismo.

hormonas de, 'Ve" I':..' Calcitonina; Horm. .,7lfJ8 tiroideas; Tiroxina; m t d .-

.J. T,ly,Oi, toti . o.in,~ na'i'

neonates, 1161-1163

r,e:_~; laeion de, liO~')-1 ... 10,a,9

secrecidn de caleitoni ia nor, . 00'7,

'.OI92~'1093

. 1"9

' -4'~~

10 ~'II tor '~' - ~l ~ .. ~. -·"·~j,-,.;:~",o-· ~,'6n'iic~'- hu ... man en, 1'142

i!l d 24'6~1 114'13-' 1'1'4'-5

i. - 01-. ..' Dlla-: /~ 'I'" ~ ='~, __ , __ .~ _._ . ._ =

velum e ~ I.'~-_.' .:-. -=-, - ~If'--I.·IOI • en, 4 I 0

I·G," -. -r ' (hormon . inh nibidora d s· l:a hor ...

:'_',_,_ ." .- •••• J .- •• J~J.- -. ~- _:____:______:, IU~ _ -,_ ... [_' ',_ I.' I _ ,_, ,-

., ~', '0" -.'. I de 'C", ,. "''''''Ii!! 'm'~'-I j, :-;', ···tn)· '1" . -l " 8·····,,, ...

. . .,.. ': -._: . _ "",", , ... .1_ .- -.-- Wi_' Ii V i, " . ".' . ."u

matostatina.

G'HR'H,~ Vd'as~, Hormone liberadara Ide

la h irmona de creeimi into.

G.i',g'~ _ ·til .. , 0" =-, j'. --] , ..... "C:',so de hormone

del ereeimie rto, .. 025·

. I~. , ... ~jO.· .·a . =1&". - .. ":.~ lo'~, tumore .~I . __ ,e t _I-_

tfi~ '"_101" - '-,1':"-

Glande, ·-.I,timulac~6n de", 1107 .. J .. '~ ~. duJ'-~(8J, : ci 'I,~- e s, 18,89" [8'90

apo 1"II~:n·· ,a. eon trol n-~·I. u rov .. ',0 zeta tivo

[ IJ' .• ~~ ~ ~l, ".'~" -I~U:_ ,_' -. u. ~[ .~. '. n:__ e- '___:'.

de, ,8·48

de Bartoli - 0, '13

Id· -:,I[OW nan, 7,45~'746 _~r'~r~. l~~ c,a,5~-··6, ,8,~.~'O'

Iagrimalea control neurovea stativo de, 8····;··:'7

- '" ._."

ms maria d."IB,'- '~=ollo de, Pi a rs la lactan .eia _I -,_8",·:1

. . ,oil., ' ' ..

mucosas del ,'[ ;,(fDiO'o-:' 8::9:;'S-:_:'

.': _:._ . ."'_ . ,',' '. lyjllU,!:t. .. ~.'. '.

traetc gastrointestina 'I I ~,!':"9 paratiroides ,,~·.um.'nto :_ ~."'_,~ _~,;T'L~- no,« m ... ] .~.',: ~,b-.I.·-a.ZO"1 1142

anatomta fi_,-mo' 6,~-~c:,._" 108·_", 1090 P -"61~ ~d,I~1' I~' ser -·'C..io'D saliv ~_I, 8,= 1 .... 89,' pi161 -~ ..... ,:~ 'I~" ":' sereeien po :,1. ,8'9,', ,-8918

·'·,0-

la

_I, _ .. -, - c- ': Ie, 1[OI73~107 4

' .. 1,·ICOIC ·.~'liz'l ~'14

andetelio v· ~:,cul" .. rr, propiedades anticos !~ .. alantes de, 516

Gl~ eocir asa, aceion de ~,-'13,3~~ ~ 1_ 066,

- .lucoeo :~ti ~:I ddes ~ -- 0145~ V,.:'all·~· Corti ..

I iol.

accione ... de, 1046

:-l~ :-:" -. - '. . _. '0' . . . . - -.' .. -"- . t· r '. . 0", 5

I ~ ,.::__. ! ., '. .' .' , - .. 1 • '. ". '.' I .. " .. _ '. 'I - - ... " ,':;.

estruet ira qi fmiea de, -~OI,46t 10",7 liste do de, ~- 0,46

mstaboli . me d ~ 121..1 protefnas, 15[[-:~18

. ., - . -,~ d -I O~· 4'" S' '10'· '7:

I: nl~e·- Ill.'.' e~ _:':' .. I_.I~[ __ ~. ,1 •

t .-- ts _'1 !~.:e nto eon.en 1. ~ en -.-' ~ medad de

:'d·:_:. ~,~ ~. , ,- 05'9

1"'- ".- ek, ,3 ,~ -

i'l . ,-,-:-1 . pl. -'t_I""107

Gluc6,~'.lnlo"" cide l~ Ic.~ico'I':i-lt rna de, ... n ,1 m O{t-',- bo lisn 0:-' d~-)I m l'iI~ii:!I'!iil"liulo-' I 6··-=-'9·-~··-

.J. 1.1:.....'Ij;ii ~ '_ "- _i3. .- [ . ,1 . U.~I~ ._. '. -'.:_:

1170

G]UCI,-:'_ eno sin tete I' .I~~ICC ".on Id.~·i;,- 066 . '1

.1.- '.~. C.::.··~·enol

~ .. 1. ~~L~' cen uniento r 1',.",1 '=3I,3,_91IJ4 hi_," "'_'" -·~~a, 10-; , ....

in' ulir a en, lO~,;:, 10.~i6 musculo, 1065,

. - ... 1 1 12' -I 3

IC~' U;' 'I'~, . I

m,·o· 'm"-' 0" ,'-': - -n--:-' te de . In-" - ._,' " en-' ~a clA,n ... '

,., _,I ~_j' l_~~'" ',. : •• -= .,~: ~ ,,_,"'.1_ '-~1 "'~ _. _ . ..:.....:v___:_,·

tr ~n11'1-116':D ,'1-· ~1-ill'1'1 - S" ··'7·····

, ~L;i. '-"1 ~_.,'. Iw, ' .. ' J ~._.

d :.~·I:., .. I·~ci6:e'~ V·-.a~··· Gluc,Q·en61i, ..

.~. ~ - ~ - - - -- [' _' -

t

',-1' .-

, ,,- ..

de ~l :c-I[6n de, I n I. inanicien, '974

f 'ti,- a muscular en, 910

'1',0. -!~ .,~ . '6n, •. ~ .-'. 9814, 1086, 1068 h e. ndr 1- O~ ·S·16· .

. : ': ··,a. 1°1,1 _ '

mUt~~\· lo, 1065~1 7,- ~11,72 P:_.'JO moteci lar de, 913S

' .. ·!O .. ' - .: .. II~I~'~ ,0 .-[,. 10'7,4

Glueogeno, ~I'="~ ·- ... ii . .',' 93'13

control d,' '. t -10S81

lnsulina I'D, 1066

Glucogenolisis, 9184

.. ," uc -~,n ':D, -l072' .. )'il 1'101:1.6 msu ma S'D;I -. ':_.(;,"'"

·,·~'ticu:· ." ,d:p.<: mieo en, 2:1

G1: cDI1··-c-,:.i~lol '~! [;_n 1a memb-: a .. ~, '_ celul_-, 1"

[_·1IUC:6 ... ···li· [m-" --: S:>·' , ,9~'~,1,9~·,

'.- 1. ..:_:. ~'_.,.' __ II .~ '._

ace . ~l,coenzima ,A I'D, 9':':':5

.. -: ci .. ·,o,.,.·-a,EUJ6t~lco Isn" 9130[, 9316 8(1 ~_o pinivieol .',n,~ 9314, 935

.. :-·-,·=;_·.i6 '. ie'·~ ,. '9"~::81-9139, '9.:-2" 11710 ci ·10 d=!l acido c~t.~~.co '·0. 930-19Be CDlntr"1 d~, 9138

•. ' ·:~·c:·=-~I"~'Ox.ilJi· lSI e'n; ': '.:,SI:C

.. _eshidro,,'~~enasa[ .. el'.-~" 19,30" 19'361

....11 ,I' 111 - 1 i! iO ~ d d '"'

ulnuc •. ~·6 ,~. 0 I.~_,._ Dlcotlnlaml: 8.""a __ em ....

.- .. ~.~ . ~D"T.3,5, 19,~'-·:6

fonuac.i6, .. '. de acido l_.ti,co~ln, 9'3S-,9iSi9 for- :18ci6.~ d~ AT - mn~ 934~91~6, '-.·37, 918'1

rind;: lee __ .I J

", 0'· sfo '~-1' l~' '0' :-:-,,1' .' .-" 0';· id , . tiv 'a·":::' . - 9' ...: 18···'·-9··~· ,'3"·7':

_I _~l! '. _ - - u,.' ..... -'., . .:11. '\,I. '. I .. : .:_:_' .'-.'

Ic-:o'lm'o" I fu···· ·r· te ·d··~'·· '. 'n'" "'r'::': ',.-,' 'n' 1'1 ·c' o··,·-;-~· ...

.... , . - '. I .~ ._:_. I_ , _ '. . _ . :_ _ ,_. : ,,' .l' .' J I ~ _ .:' .-' ".

tl -,'~~,cci6,~-D mUIICU. ,'-' ., 187

hor .. '--0 :i",~l tiroides : m, ~03[51

lib li'A. - .:. d~ hidrd

tneraeion . 18 atomos I~:.I i-,' ur,·~,g~ .. ~·O

.. - ':1' [9' "'13'~: '9"·: S· '.' '6~-

.' ; ~ .. ~. u " --

lib i.A. d d '1'0-'11 d b

_tcceraClu,ll .- .' . 1." xr,: 0 .~ ,~-.I c'ar='ono,:='n,

9-1'3'.: .

:,' . !._.

libers _cion de en r," ~ e-: -t 9~:,~

mitocon ria, 2~~

G•· 1 . c~-o···,,_-······· ":'" .' .!! - 9"~:"4": 0"-'

.' '. . . " _', .. :__ _'.' _ ___: .I.... ..

I '. ld 9 '7

~. :..:._ no:_cl;-' _Ole . 'n, '-_ .. -:: ~

eo ,~t_F.llol en, 1- 052

efeetos d :..'1 ~.~~, in sulin =-, obr ~', 01-,9

,~_lu ~a -oln e "; 11073

b I',··,-=:.r'~d;- 0:-1• : ·.6·:,3},~9'6·:~·~·-

• ,. • J •.• r.1 '_ ._. ._ ._.

horn D~-::- ti oi, .ea : .F., lO.]~'~ .• ~~ .. ~ _ '_~biiI6n de, 10,67' ,069

J .. ~' senates, ~ 160

,i~,'6n, 8 0

Glueoprotefnas, de la membrana eelular, 1,2,~ 1,4\, 16

,: '-',0:0,. ·-:7

plaquetas, 6019

Glueosa l ... ~os-' tOI, I~ n la :1]- co' ~.~.' ...

1- ~ .. 1, 91-~.·· , 9'35

~lu"Jogen6l~'<~,is, '! 017'2'

Glueos a 18-fcUlf1' ~to, 9,33

vta d· la g'luco,~'e,llol'_'~' ,~:_,.-,_ .. ··ells, 913-~, 984 via g .. l"I"IC··--:"O:- 11 "'t-l' ea r 9· ." '-.,'_.,

. ..:.'. Ill ........ ,lfiJi _. ~ . ~ 1.· .••

via de l~'_. pl .. ·ntOIS._' I fo,s.:fj~·'tOI,. 9S~ . ..• Hucosa, absoreion d.', 78"

_liI_~I!_ str - -C,'I'O~ d':,: fectos en ec uili-

brio ~ .. '~'.,_ ~ ieo del orsanisr - 0 de,

1:,[3110

almaeea amiento ' .. e, comlo glu[c6geno' .

Via_'s GlucD·j:e,nol - Al 1 1- '2'-'"

Cei, U ,._:_ _" ~~~:.

eon eentr .. cion en ,._- D, "1 ',. d.e,- ~ev[,· Ida,

V .• :. _-·I~-I,<p~7;"-luc·mia,_.

bs iii - V·~_'iii10~~ tiooelu '·e .. :-;' "~n

. _ . __ " .. _i!!!! ._. C, · .. I~~ - ,- fJy' . ";_. __: . __ " ~ . :_. I _17.L&tt

control del _:_~luc~', _1__:,1 .~I073

control d la ingefil'tiI6n"=~_' I" ime ~ ~

to .. " 97 l,~972

determinacion de, 1077

diabetes mellitus, 1075., 1077 ejecto·, del glueagcn sobi e, .- 01172~

11074

Import .~ .. :.~~.~ de; 107· .. ~1[075

i· traeelular eomparada eo"· I [~-,tr' ~ ..

~: 1 r. t d:- 11 i ul"

IC@ilU [ ."~:'IC . 0: ~:' .~~·e ,r"", m ~ '- .. 'iDa

sobra, -' 0610. .1 06[6

neonate, .~ .- 58

normal, ·.·~·,4,O~, . 0170: 107·····-, 11077

.' "', !'. -]1,;:: .... - ... '. '.' . '10, '7'; ...

I' :' _"'_ '_ ~ ":".' . • .:_ j"'" I .:. - "I

i·OI'7·5,

-1·.·la·~-~.6n a a C,O': c·-~·~·tl I.~ !~j,6D 'uri-· •. ~-~

II! -10'7-51

rllB, ;.

sec 'eci6n die inl.~ul11na, 11070-' 0171 umbra] ' .. '., p_ra p .. )rdjda~1 urina~ ,r - as. '-'--0715

·::-·.a 1:-, ·l' tr c:~-61l.g1om~--ul.·,= y~, 8,51'.:-1 ':-O'Dte~:- -~ do c.:·16:ric-o de, 91:.···, -:, 9,38

eo '-'ian·~~_;.o~t-' d:~, 57,. 58,. 917

C,- ~rva d:' tal' ranci,B. '1 077'

depu: aci61n d",1 ,3,'~' 9

de e" uilibrio ,d~", G, 7

Idllf ]~, ~ on die, 5,2, 933

pl,-,ce ::t,l, 1138, ,.140 como Idiur,Btf.cO, 44 7~448

- "

·e-··" , . -I "'11·0'1: .. ~ .' '.',

. .' . :_.".I. _. . .. - JdIl~. . 'U~IL:I!'

C~~n . eb ·'r· '0" :-'1' '-'~ I

.',"",. -. ~ . ,~.:; [ .....

iielo 1= ," I [_.' .1~~OI cftl. ~ COp 9· :.15~9'36

COl ~ t~ '01 ds 1'~:'86~9-,:' '7

corti.~ 01 .. sn 9.~·. _.' -[g.-J :17

dis betas mellitus -071.:1 snergla lib, :-; de, 9-:11

I . :1.'1,1· nedad I:_;._ Addison, IO,5'·.·:·!i!!ilO -. -

c. =,' 'I ',-.'. . '5'~--

1~ ~. ,.".'. .- - _' ~

fr- ,:- ,iiI"Ii,g ,1:Ji 0" ":-:- 0 4ot: 9~

'~~'II,;;!oQ~' - .- I~, .: .. I'~

'ta--18 de·" _tr,·_"cm-·n~loml.·-·rula·· y, ,3,66 ,-'~po·sici6,n de,: leD l .. · hipol~~'~uce, ··'~·'I - 07,8

.,:= D/. ~~ .. , '. V'~lal.: -. Glu· 08,a! co,n,c·-:'n:t.. la ..

Ii .,.(

[e·u,n "'.,'. I.an -~~,

.' m· .. t_m'_:'_1 ,anlo-tt~~. ado' Id'-:'" 962

'tranl~ po':rt - Id. I" i = • ul.'n' ~~ . -·n, -10[85;

11078,

.~~. trl,Bvel, dl. la m,slD.bl '-",n _.. c .. 1u· ,~ '-" ,:S3, J_O~·I_., ~ 0616, ~Ioel:,.

te-

~ ~ I

di eta, absoreion d . l ' .. ,-: l!~~' B.~~UB~6 -I. de, ,':' 2,~9 '}

neees, 9' -: <.'

ssp ~. te, 924,

1 t, ,.0', .. -' d'-' 0" 9~' 4~--: '

Ii" . _'. ";' . ',' _:1

enzimas :C-";.~. ~" ~ ' ... ~ tieae . ·.n la 899, 9' 8

axeeso de cortisol, 1053

.~ i~ ",alisis en , 8, ·~·.09

lnteetino, '91', 1-913 inhibicl6n de la, '97, insult "'~.' en :~'J, . ,0166

almacer ~ niento I I':". 9 ""1 9,47 cap' .. acioln de in sulina en ',1;. - 'O~:.,5 -"'.C·~:.·o de, Ve'al::,e' Obesidac . .'. imports neia del, 946

metabolismo de 1.: gluciosa en .. -1" las : ~~'_ ~.'. ~ ~~~._ fl-,·, ate ::=.:n

el, '91'·~:9"',.~~·40

movilisaci ._.: .. d·m,.:c-~.·· 1.·1· fn,~ rom a de

'~'.U1. ,'1 .• ing, 0·"·::'

.. novilizacien i aefieaz del, en, _,8 obe-

id d h it iii '9"4' 8--:

aic a, ~ - :_~rle:.' "_ aria, ,,_. ,,~'.

sear bio de t ~·~licerido8 e -: ,- , 94,3

ssfiale'(j de '=",It=,O''': ceion dead.' ,.:.:'1, :,'1 .

1-1 control de la .'. ,::·~,sti6 ~ ,d'= 1 ~~ entos 9172

-= Inte si ~I 19~'~' ,,·'9~· ... ,9:~ ., .. ' '0' c .

. J.ll··~_~", ._ . ". . ! .' . '; '.

transforme cion de l'p~do" del, 94,3 variabilidad Id·l. 972

. - --- .- ~- - ,

leche, 114,'~', .. 1160

liquido ext ",~,c~lul~: r, .~ 9 -.'qui_ 0 int -aeelular .. '9 mamas, 1124·, i: ~7J _1·.,4~

• ~·ICC'. ibolismo die las. Va IJ~.~ Lip ~d. (s)-

metabolu 'rna de los.

neonates, 11.60

di g'~,Btffi,6n de 1~ s, 888, 9 _ 2~,91IS" 9141, neutra, 'Ve,:"Js' r. Tr~,.:",lice'ridos~

,no Batura, ,"". ':, .:. ~. -'. I .. ~· .'.:. " -ficl sncia c .e, vi ....

tamina - t oxid~_ci6,_ . IJ~, 917'8

; ~ Ia ,m.~~,- · ,2"2 nrodi IctOi~! fin . I~·I." . _~'~.',

"'.~. ··te,.is de, 963 tej ~ do .~ diposo, 9430i'944

d:ple1ci6ln del" &.D la inanieien 9174. ·~·75

deposito de, el.·tr61~·,e."· 0- len el, J .- 2' ,

- - -6,17'

m- '""'m-:-'~ br a·'·n~ '::. C! Ci:.;:-·'I-·- .. , '-. ,,_I d (-',1 t .' 1'1 ~

.' _ -', ' a . ..:____ _,I '_~J _ . __:_. I _,' - '_; . _", _- ,. '.'

......... ~ .. '-'. d ,.}U··-O··· 1'(:1 a:- ·t··--·'·a~ 'V-''''I~-S,'' d.· 'B~··

. _..:... -. -' , '"I 1'_: .. -,-" "LIs '. ,I _.1' -._ • . ,

'1.06,8

pardo 9~"18"'8'''' 9" 9· .. ·6··

L" -'_-' . I : • ' •. ', •• ;_;. ,:...·1 - .

. . .. ., "'_. -- ~i .'.' .

como sistema aislante, 19'891 .. ,9190 tipos de" 912, 9' L~:'

~ Iimentos ~67, 9168

conte iido •· .. ner ,,··ti··o de },_;,I,_ 967"

9·····6·-'8··:·,

- _'.' ... [:' , .

lv' o

.. '~~ "~':' ~:. .~

control d= I v' aciamiento ,~·a·~ trim, 1888 efecto ahorrador de protetnas de

las, 9158-. 967

P·,· -~" a . -1 ejB:rcicio, 11.7,2 .~ lucol. - eO,gl: ~ D,e!1 II 8;,4,10 hi -;- 611. i d- 1- 9' ill -

, -: ...• ~r ... · .111S, "~_ e . ,a,,' " ~: ~""'.

malabsoreio . de, 92:.neeesidades de. .~ 67

·-0 ,s,atur:· ~,"c.·~, niveles do'. colesterol

y",9421

.. ··."··di~.'·:,:o de 973"·,

.'_', -'iII ~..'

P- I" e-···,-·""o'-r-=e- n-:- C" 1'" la' . "or' .' . n: ". 1·' g'; ",' 0' 8--'-"'~ S· ' r e-'··

, .;-' ~' . .. " .~ _ " . .' '1 . _.11 '_:____: _ r~' 'J .. '~-l" . I .. ' _- I~ . I -;' -

I::. n ' __ '-'gJa:, 947

n,602-

satur '., C·l~ A..·.·.'n -0, h ;,'-. 0' alo-: bin a en 6·:-·O-·2~'

u" - U '.' ~ ':'_:_ . tj ... ,Il· ... _.':c.:::___ .... :__. I

61031

Gr -; nulocito ~, en Ia inflamae "16~ ,'" 4,84 Iu ~',aci.(jn de Ia . rida de, .~ .7.·~·

1~, .. vimi .. nto Idl-".~n l~ inf amacio .~ 'I 4812,

produecion de / L:~6, 478~479 . .- A_,u]I-O . r to -e' _ SO,

: ~ -- all.· I.. ,ec· e_r: :, . ' ..

GT,_._S,_~(.·), VeIBsB' Acid.os ,!··,~ra'~,os~ bilis er 1: ~ 9101-90::

eociente respiratorio d- l-:.· :,,:.169

transporte de, ';~14 '~., .... ' . .';.~:

vale calo ··:~.CIO de " _I, '··:>4'~~

'. ""r' aved d oil ·.=IU' sen ·C·'l··1 d ('''m''!'~ '~'O

• ~- - I, - Y·!,.:___:__ • ..:........:.-_ •.. _ ,'I . 1. '':_''. ". ~ _.

G'uanolein_,~.ODlofo!·~ fate c,iclic. L,. COI~'

.. ·~e,2; _; ndo mien ~aj;e', "0,. .~ n Is transmllion: it ~ aptie _L; 16,2'.1, e ··9

acci,6n die la rodor sina ·/o·~~ eontraceiendel : '~J~'~ulo iso, '10

IGu'- ,0 7'~·1, .. 7 .:

a /~ ,a-it: .~ci·· ~I de, 7: 4

ag ,':~Q" 7,41, 7'42 ams ,"~O,; 741~ 748 avarsion e;n 7~',

;«(. eguera» , .• "_ :I~, 742

.... "'n-:-' itrol "-:-.';'" 1·· .'. di 01 .. ts 7··.';" .. :' -7'>',' ~

_" __ ..:. _ :.._. I _ ",", ., I .' _- ... _ _ _. '_' 'J' ' - - - - . - u

dulce 741:, 7~2

.. .' . iii' . s . d d· 7'" '.

. .p: Cl Cl··' .: .. "...: .... :, .... ,,:':1

as;1- iulo .~,- :-' - t, 7'4,3

evah .'. cion .·~·I.·., 7: 2

fibr ~·I·C!! n'- £'Ii rio Iela-:-IIEI - a.' ~,' 7 .. ··4, > 7' 4" .. ,

.. ._ . _40 ~ y. JlDI ~ ,..'.:_J!. =>: . I, ~ _

" ·-·D·· ~'." cion d: I .}' impulse nervioso ,B· .. ·n-

.,' " ..... ". ,_. . .... , ~ii:J.- ...... y ' .. ~I" '. "

74:,

,~ '; ~ ;'.: 0 '. 1· ~_,_.; ci L de, 17 41.

Indices I .. :~·I .~ -~'I 74:2

'1 10. 'q" U,80 de"

'" '.. ~. I:ii ..:....;

. ' 1

I' "._

mantenimien -0 del eq ... -"ll~lb~~o, 777 .:/' -.J .'~. iotora '768, '76:', 77[0', 788, '7.9 --- -~ ees, V':_ ase ,Deli' caeion.

(r Ieio en las, ,417-~c 191, rosa ~IO ·'.·I~' bica bor ato en 1,~:.[,13,8

".", lieob r meter wlori '::-.f!; eeion [ .. -.! -"o"r-~ ... :~1 ... ,

. " '::.-,~ "~-.~- ,",,' ~. c~· J . '1 llll! .... ,~·.·· ._:C','_, r-' '. ,. IW

cera p ,_::~tic:a :.[D, 9'2 ;_'

,; Ielieotrem: , 73,2

, elio o·-;- .. efieiente de difusion d a °n-:-' los

,_,:,,: . _ _d.,. ' - ,I. -~.,I,'- ... , .1 - .' [ '. . ._ ' I,. ~ ~'J ~_ '!CI!

lfquidos, 561

CI.. '''~C:E ~ ::- t ":7~~"~ sol _; bilie ad de - rr el

:".,.-~' a" 000

metodo de dilucion de, p, 'Ir - "'~-. vol ~ ..

men .• ~'-I y la .. capacidadea pulmo-

n --:::'. ·,3','·[ - -,·"-:'3'8,

__ 1. ,'_:_______ r,1 . - ...

. - ematfe s. V.~),··"[·e .:- 'ritroc'~to(6)1 _ ematoe ~_,-"o, 321- 46,5

aelh __ , 'ataci6,n a las ',~ -- ndes altura .,- "

18'04

c·' . culo e .. _. - a vole mia, ,325 - "fin'ici6n de, '-8'·:

dete ninacion de, I' "12:, 8,~,:.

efi .ctol :-'1" .. ; :.' la 't~, -:.to terona· obre':~, -111 m,'_~l de mOl _,:~,.~ ns, .. ~O,5

'. ·'''·o,r·-m· . "-::'l1- 1'~2'·-'·

.... _.. - "-"'. ;, . . ....

. ~ olieite mia, 474

. - ~ laci6n a I,B viseo - ~ ds d .-:T':

'·· .. ,2····· 8'-:::-"

. '_ - : . - " .

I,:. .,...... _ ... _. -:_'

-_'emian,opsiB:, 720 bitem . oral 7·,',:2>-0'-'1

. _.. [ "::..' - - :" . . .. '

homdnima, 72'1

~_,~IS,.,· 0)1 1_ •• :- 1.:_:0 :;'_':. de

zanslios basales ~ 79,3

H.. ~.' 0" ... ,.~ I 'l .' Inte . 'i" ..- " ..... : a hen 10, ~ Iobins ,

46,9-471

__ emodial ~.~. i ;:-, " 4, ~ "9,~ i61

n unofilia, ,5 J 7

, . emoglobina, anomahas d .', 471

a' '··:'0 d:",,- -- '1,- 1 .• climataeion a las

grandee alturas, 604

C,' d. ·n,-· ,~. 1':_::' " 1691471

combinaeion r "~ clio ddo de car .n ~ .. nol cor 570

po-:-"-- -- .. '-' "a- 1'1'1'·6·' - . I .. m:'O'-:' ':.-, · - :: d-' - ~., bo no'

~ .... ,I!· . r ••• -.I.f. ... II"!.' .. '. __ :_~" _: ::_'. '_I'_", ~.J'_~ _'_ •• ~ I~;__.

'COD, 561::::' -.170'

;n" '1 ~.~-:..~ ·-I·.·;!!i6··~·n d- 1 O·~·,I'I~ la :-10' no, 'n'~l--:-l V··,.· .. :::· .... , ,--

v., l,. I __ J __: _ '_ . __ • ". '. - ". ~ •••• ' IV ". ,~ 'II '_. .:.__

se O%f;grno~hemo;cl-olb,ina~ CU7V'Q, de dieoeiaeum.

coefieien e .. de utilizaci .. ·n '. '~', 564,

668

... e n el eje - ."_'~I._ :,0. 56:,. DI616

liber :',c·l~,"<n d e" oc:; '.' · -.'.' .', o' g parti ir d"-' , ....

•• J '. u ~.I _. l. ". .' - " .. ' Ia _ _ _ ._. "':1

.:.,._' ...... , 5"'6'-1"

.' .. ~, .......

O,xl,g. no, , .. I' .:= I. ,:i.· -'IO~" , 56:", 0166,

s .. _ v: n Ibilidad de, . ',6'~ ",",- -166

concentracien da en los '-:: :-:-1 t:~"_;'!77 ,c' ··o·n··tro-··] d···· r." 1 .. = C'~"-:'n':- ntra ·.!6·:'n---· d .. -:c, o-=- '~ .. ~-~-i!!!

,"._~., ._ . - ." ~.', . " __ " ,. "._ - ~_~. I~ __ I,___:,_:.,_:____:_ :_______:: -=--1.", ., .[~ ..

no,S

de, -.--c!:t: e. V. '. _:·_-8::·-·, .(_ne· ~,~,- ia ..

-~ __ ' . '7 ci __ nosis, 591.~:

d ~ I'. 'U.t(~_ 'i6n .' ".' ,7 a

est = -~ - c· - .- a~' q~' - - ,,," "I'¥\ ~ 'C": d' . 4· .' I 6'.·..: '~-...... 7· .-

'~ .. ," -, ' .I:.1..1o.L :.....1_ "". '-.' _'. I

fetal, 11"'9 foe ~.' acion de bilh " .

9 ~4 ... 9[8~

formadon de, ,469 .... ~-71

fi" cion :_JI._I d, 't",65, .,: ,7 -

~ iberaeidn d '; Bin II. d'~l. _,'~ d -·',6n del

h: '. ~-,., ·t·· If -::"! 7,,-'2"·,:,

_,C- ~ ._. .,._'.

metabolites de, e 'lcreci6n de, 3,319 p~IJO molecular do, 47

reab sorcio ~'. d>,- .. n la 1.-=-.: ~~,61i i "~, 1506

S ::"'1 7" 3' I A 7-:-; Ie

_ -. ~ - :'~" ' ~ . ~i~' U II!

satur 'c:~6·'·--·· d·· "'n · .. 11·- '.r .. :-. a l ... 11., Ii!'

ii:J1"'-= '".-- _,,"_')_:11., '.' ._._t"::Ii '.~.~._ .', " .. -" . ': ... 1 .' ~:- I, ,'"

tud, 6'02" 8013

satt racien nor eiento die, -"·,.t4

transpor ttl de, ell, 108 bematte _ "1 465, ", 'olum~~~,e' .' po. ~ cis [- ,i:__-:,. :O.L4

':,'.- - olisin " Iiiili. . nti ~ """'1' rp"'o';[£!! pO" 'm," '-'0'· 5~[O-'1,4'"

.. '.~' iII.,~ ;__:~, ,'. ~U" _ ..... ~I ....... . .., :_

Hemelisie, formaeion de bilirr .1 bir a I .. ~_._"

9649>i::

:., ,:~troli.~.l~stolsiB fetal, 50" ... 1~1. ·'07

'Iii " ri ci -, e n ~'. 5~,·

- '. - .". - '. a, . ':, 1."""

neonatoa 1160

reaecior t- msfusional, 506

,",,_IPO' sangufneo ,ABO no co neordai rte, 504

, 1.- '--,po .~ ~ ngumeo ~ -. ~',. 505,

Hemerragla, anemia en, 478

bi d 1 ~6C iii l

cammos 'I~e _R ~:.:='.I:·'· ;·~:n··-. en,

248 2'4~~

ce .. rebro, en el naei ~- iento, I - ,'- 6

Bum:" ento d<: 1 a.' p-·r-:.~,·:1~16.·:·'n' l~ntr· '.' ~ ~'a· 'n"'e,!!l:ll

.. _ '., _ u .. -.- J-.':'_ .... '. I .(' .. :, _ 'J.-=~, .~ __ ~'_ I~~~ ~ '_ ~,

en, 859' ictu~·I:."·-·" 8,517

rtil

P _._-

. .

.'.

,__: - ,'-

~ndice

1- "2·'5

. . .

(_:_!". L-.,~.

d.··.:8.cit de f _. e' ores de Ia coagulacidn, ,:~., " 7- . -'9

asti . nulacien "~"~' la sed len, 39: :' 3'917 fet'~l; prevs R' '~.6~· de, .l~ ltamlna K en,

£1- t d 'm'

J ,... " •••• _ --=-=--- -.'-'.-,

. . -., _ [,. ..' ,_ ,. [' 1M

. .~o,_. S _ a,_ 0 a,

bili d d

- . - .... I. "'I I'". "',

J.. " .. ._ ,-,

.0 ,g,

, ',truCtU qufmie a de los, 9091

form _cl• 1-'_ Je ]0.,. I, a P ~ ·tir de 1,.~'1 ,'. : "I .. "(J~ _:~"14: 0,'"

. '/

,~_ P," .. :~::. .~- '.~ a ~, ~ rotefn ., 9, '9401 ~ ~~"-~'.. .~: r. J-~ ',' eeluls r . ~ . 'r, l~<

metab alismo ,·d-:-J·- 10- e! p. rod ue c'11ll6·· D' ds

_ .'. ,IJI. . . .. .II. ~. . ... ' .' ., n • ' I§J'~, -.' _. . _ .__ __: ~ ....:. ':""'_ __I .:.....:.

an el,: :,'~"2 ,:',-id- ,· _ nto i~_- -/ :c -'J 91'7'7

C\O',- tisol en, 1'0'52

1::.0- ...... rm ,~cl~,'6:- n -' .,..1,.-_:,' "-.' l ,FIN,. r¥"'!i;;'1 . 9" ',. 1 Ig'.· 8·: '1,2;-:·

Ie _Q _ u·,D:. .'-... :, '.'

hf,.:·~ "dOl, 963-91'~4

h. ", ~-- . '. on ~.: .. ' c' ~ ecin ~.~, '[·It.O /.,' 1021

-- t E', 1 I O",C: 3- 6' -

. ,- . --:::-' ~'- '~-., 'ill- " I~,I ' I e' '., -: ',', ,

,:,,_ ... ,.... "',11:. _. _. _, ..

. ~.: J: ' I':, I . j_', 106'~1, 10610, "1067

intereambio al metabolismo . ":'880·

1072 proporcion r . 'int ,rc~ _~'I~ .. ~ r.:- ~.

to' . in L~ L - .• -:':1-1, 67'2

r, ,.~.iI tro d ""1 't'·=·l!!3", -:--"'-:-"0 d '·1 9'~:1' 8'·'

.:"__.l,_ [ ~. ,.1 ._ ':_. __ 'J'_,' - - ..:__. .-" . j', ," ,! [ .. -_' -'

smdrome de C ashing, 1015,9

1 1.( d 1- 9'S" "8'"

V':·~ 0 acion aei, '=-

.~ .. ~- el (l" "a~·I,~_ to de

21

, . 0 eo' - - ,I iI,. ~. 'n'-.·. '

Idroeortison r- :.1 V6a,le Cortieol:

, - 1dr6· ... ,.:·,no. V'~a8~···lone", hidr:a,.·· no"

--- .~. ~ I

a. ',"," ".':, '·':·0 '.'~" i~ ,~, ~':~VO" 92,7'

ATP" 6""'1

.-' . : I' '.,. : :,. :'

[ ,- _ ~ I _ I I, _'.

enlace " de hidrdgeno, en lar" I p -:-otef~ ,'. e, '933

lih ~- ~'ci6n, de',,:'n 1 __ Oc:. : .. ~~_~ ci .... -. de aei

d I'D"" -. :'. - -'. 0:-: Inl '.' ~ .. " ..... - il- 9:.:.045', I

. . ','1 '.' ~ I' ' .. ~ ji L· ," ," •.. ~'"

Vi'-:-C .' .. 1'1'" pentos I': ~O" .,t't-(·· 9,'18·--'

• ~ •• _:_' _:. 'J _. .., .; ::;' "1 " '.-: ,._._ • l~ - .. Illij - n -. 'I '. . ~.

via glueolttiea, 9 1,5 9,~~,B

oxidacion de, en 1 ' _-1uc6~.\,il, 913,7-9,38

"- ,'Ii ! '~6'·· le- io-p -:::, asio 'T' -:,:,""'~:16-·1 .

__ " .:..:..:~ . _, ' .':_. .1 ...... g . ~ ... . _ _ " I. . _ ' _

~'ec ·,to _.' r:" :'.",." '!!~'. c:-····"~<~·~I.:.'I,~:-',9.1

r eahsoreion de, potasio, 4'1,3 Hidrelasas ISD 10.'. H- osomas, 15, 201 Iiher ,'- leid,n da en 1:1. hock :-' .,-:--·Ivol'· =--.~. '

zo, 80, Hidrdlisis, ,': I:~ di~,,;·tl·:~·,. 909

grasas, 912~ '9-' 3

pMHidro dacil deshidrogenasa, 'D l· b',:,·~ taoxid 'CIon d 1 l!ors.~'.cidosi~- -,: "SOS, , ... ,"

.' . .:: [ ,,'

1-' ~l. ,"

3~Hidro.'·· ~ -3 .• ~.~ etilglutaril CD:,· mzima .. :._.

redu,ct,a. I _" en la smtesia d!s celeste ... rol, 949

, i ~ 'I ~~ ~O<.I B,. ~ - ,.'~ lta, I n el hu .11,O" 10,8 "

di .' ,~,'t -"" .' 0;-: 6, 10916

2'5~ _' lid 'OX~.~O eealcife -ol, form 'Iei,on de,

"110'. :,8::'18, :- . 0.18. ":.·9': '.'

'I .....

1· :~!!!!Hi:_ - iii dro; '. di ihi ldr I "-0:- ["-=-'P;-"'l~' ~ ~- d~lr-=o-'---··e!· ~ - -:r-'D~'n-''''I ,-;- -.#l··'n-· ...

.:_. . ~ '. " .. ,. , .,' ". ,.' ..... fii!! . .' _:' -',' 1. "c..'. '

te sis ',-, ,t ~~6, .~ .... ,: a. P' .~I;· ~~ -" _ ~ 41

3(j' '-i'd- 'i> te ld d hi

'.:,_1.,' 1,': I 'lDXl::-,--:--,e-,~;. :rOi1 ": ,.,: ". ·,.'S~· I . ,:;' 10' . ~':.n ... ,-.& .

, . . , _.... I _ _ . __ ,,_. _, _ _ .. _. _.. ,

,eD la, lint91~SI d"~ cOlrtioo' .. 'II;teroid,8sl, '0'7

. 7 -. - I idr~"lxi-re'I' ~ __ ollo: JB· .. ~ _~ la via ,~.' " ' .. tt· _,' .....

c,', ,d' .. ,'. 10" '18" . riCIt··£!i!' '0" ···;~d···: 1:-,:-'- '10'·,'" 7'

_,>- ,'._: ,_" __ 'Ii:I."~( ··.·I.-t. 01, -. I

17-.'id.·.r:~p,·o,ge·.~t<rona~ en 'la vCa, ,sin~ tet' 'C'~, de' 10'1 e'·~lt· ,:flo~;·.'·:-"~i, 1047

11 r;~Hidro>' < lIB _. a~1 . -:ft 1 -_c sintesil Id:-, corti ... c-O>- - 'O~;d,-,S, .

:1'7' ::.'-Hidro~~~l asa, ··'0, l~_ ,sfnil:~~i_1 d~, ICO~_ ;~ic.nsterolidel:~ '10·~. 7

anatomfa de" 91.',1., 962

I .. "ofi~ 1- mar illa de ~,17

eapilai es ne, -,9'9

c- :ptaci6n d. . zluco ~ ~_, 'n, ~ 'l~~~: ul ...... -"' . ','~~ ..... 066

eirrosie I~~~:" n"'jo .. 1 c: _~'.';' ~ " r:'I'O.co' .•. , edema er °3"" ,:',

• ",:: re',:,' • I' •. " g.' _

formacion de facto' "'.:. .. de Is .. 00:- gu .... laci6n .:.,~ D, 61 7'

retenci6n Ide: Badia en, 51 7'

zolumer de lfquido €r ,.tr .. c.1'1 "', ['

1'= .' - 0

. . -" ' - - '.

'CO. duetillos de, ss ere cion bil~ ,.~ 1'·.·"-::',' .'~

de, 902

dee '.Ii.:~I~~ ~ .~,' 6: de est .~~6.~~':': ~'O I"_:' . '., 1213

dearadacidn de progesterone en

1- 2:"'~:'

" ,"_- I'

- II'

como d·· .. p6,,~i,~o d<. sar '.'-"'.~., 1'94, 9163 deterioro de, en el shoek hipovolemi-

''- -'0" '.:., "O'9~ l!!!!i r- '. '1' i'

. "', .... "'-

,B,of'B,"'t'eo':.· ", e .. 1- 1;'1'0-' ,r·t·l:ll!!i,· 10"',1 S'· ob "~. 0,' '::

~-III;;:~~. _I . __ .~I_ ~J •• __ _::_T __ :__ <_ I _ ," __:':"':' _.:.....'.1 '-", _ .J_:.

'n'I'J!!!o~ i" g.':" tneo ,·'1; '2'·'13' 2'14~

, .. ' .Ur. ,. - . . '. . ,. " . _

form: '.ei6n de ascitis y, ,.~_:):··',2

ro .. me "~:i6n d· eoleealeife ':0] en "I 1087,.

08.':8'"

I : ;_',1 :.-:.

fl.:-,"ma'cion de factoree de la co .'011:1. 1,-

,f:j-

,ci6~ .. en, 5' '7', 964

formacien de: Iinfa en, :2'0[9

formacidn de 'Ii .:··oprot~.··'n,as en" 9' ~3, '0.",: .- aeidn die p" .'~ ~. ,.~'. p' ~> ' matiea 'I

en, 9,56, 9'88

formacidn de urea en, 9,57, 963 f '6 d 8'72

.. unc,~n= e "!-'" :~

d '" t ~ .. 6' .. g-:=- a-

_~< 'ln~ ~ •.. : _ C,~ ~ C ·l ~ ]." ,:_ ,:_. u r

lactant = I ~" Pl. ematuros ~', 11,62 n ... onatc -', 11'60'

,gluco'neol,genesis "~"n:, 968-96,4

~- '8S,& en" 943,

ho ,- - e':'· O'I~I'" ~ . 'lIl~i a: ..

':"::__' ." ... ,101_· . , .. ,_ ..c'_' . '.

lnt ,.," .. ' .. ' ." , ,lon'c' ..•.. ·e' '[10

en" 931~9313; 9'613 m1pid,Q"1 8'D, 943

~6bu'lo" i d~,. 96 ,982

meta-~'oli~,~. 0 e. ~., 5" 963 ... 9·>4

·~-:~·t,·~I,':·:'l~"'lmo ··:e' co,:'ic,os~,~·roid·.,s ·.·n,

10r48

bre, . IO····3'~,15:

I. I. _" • • .

m stabolism '.' ~~. :l_·t:'iclo I~ n, '9,8,8

preproeesamiento d. linfocitos ~. B.n· 14~ •. 2,

n

.

. ' -, '"

',:111_ oide d :'" ,< 7'2 sistema amortlguador de 18 glucose de, . 07'4

I"'~ .-,':':.,d·., ' .. acrofazo de, _;'~B ,~82

. . : ~ eb 't'Vli ~

1 1:.1 .. ,. ~.

Hiperpla da, d> . as fib a:' museuh res, ··~.2

, 1- . ~ .. c-.p' ··1 .- _o; z· ''O''IC--: !iAn - .. ' ,0)-1 . ~ ot~· . C"l~ '\ d I

I ", _ 1 __ ._,1 _"_I~_ I _~. '_" ,Ul : I. .. '\:!il~. ~ ._:_' L.:_ .. __ _:_ '~. Jt I .~)

:~ ccion .. 71:; 72, 7 I

actividad ,d~· la musculatr ra lisa'sas-

to :nt~,~ ;tin"-ll, 18' ~~I 'i 8,67

celula bipolaree, 710

c,eluJa, piloses, 7i~::="I~, 735" 775,

I" '~~~.. ,'_. ~"'~I ~ .~. ".' 101.' i I~I ': _' ItO"a,· ... 'II ~1Ii:lI

7 .. "4 musculo e ',-\:~',~', ',CO', ,'::".:0" 33

~:-,u-"CU_OI Iiso, 1 :.10

; ~ ipeesen sibil idad, del los bronc ufolos, ','. .;)I,_:-" .. "" 5913

."i, ~ er '~D''i61' , aldosteronisr io, 2·< 2 : -' I' . ]i \i). !~:_ _ ._:fico de 2· ~.

cambios circulate ~iOII a largo plazo

en 2< l,

caracterfstics, I elmiea ','1 de, 248 car za d -.' volur -'[~'- -", 2819,;0;'-'>: ,3

es ._' '~~_-I die 4 .:'L7'~4:·9

eoartaeien a6·~ticl~J. 2,461

· .:~- li','A,_·· de '2;-:·3--;,'1 ._1.. .' ... ~ .. :~ _ U I, , '.::_: I, , ..' .. ~.'

diabetes mellitr JS~ 107 -~'. disfuneion renal, ,···.8:, 4·56,-,4~~:9

a ~ ~ - .~ '_.i de la il1i~le:, .,tj,6n d sal, 23,9··'·'>' -'

cambios eirculatorio -. 2'~' I ~

. - ~ - ,.II,~ _. _. - . - - __ ,I

,'. feetos .. 1'_.- '·,~al·.- eieio sobre, 1'78

,1911 etos en Ia I:: sp sranza del vida de,

2,319

· . .c-.. c· o·,·~·[ II :- tale d ~ .. , 2~'-"3:'~'

-1!-- .. _., ,I_: ,_.. - ... ~. :_:___~., ". '~

." mbarazo 24=, 1144~114,::[

escl 1-'0'-'1 is dl' . ],." arts ,::.'~,:- ~. snal ~:-',5~-<'3-'

f_,i!iJ. .. .--.~ .. 'J.r~ ... ~ __ 1 __ '_ • ...:. ••• - - •• ,' -_:_._I,

,. seneial 2··4.-' a 2~'4' 8" "

· .~ _ .. _:.:~ .', _ ., . ~ g -~'~ - :__.:J

sxc . so de ,-' 'Dina, 244~i246, 4517, 469

•. 'X,'1 :&UJ Ide, volumen de fquido extraee-

lular, 289-242

flqjo sanguineo cerebral en, 866" 86'71 !-~:,. __ ~,i·LO .' -,-'~d-,'; co en, ,24l_'~1 242:, 2'519

glom ~'I, . llonefrit,~ -, 4,5'7

Goldbls tt, 2451~246

: '.~ - ~ i~·.· I,. ~',39

h.-,r::ditarl~., s",', [Bmm,ales iDferiolrel~:I'1

2 IS'"

1" -_ •

7'03

"~i' .. -~,-, 'Ol'~: 1 v~~·~, :-n"~' t-' I r;ic'" ,la' r . 'n" ~ 5,~:12' .. '1

_ ~ I' c, .. ~ ~. ~ , - . ., L" IL ._' :_,. . ._':__l . 'J, I. _' • .'

ie.tum .:-·n~ 8,'~'7'

in:-·.·~·,n.· '~~~"~e 8, l~, 1-=-'1 com'par,B.da con i··.eD·'~ble .,~I, l:~lal: 24' 249

,I. :'~~nte'nimien ,0 d.~ 1 riii,6n '~_rtifl~~~al, 2· ~ --,2, _-3

,', .'~ --~ .'" ::: ~~n' .'1 -.,~ ,6

lori-.en d"',SICO, locido ('~se'n,cial), ,2,46 .2' ... :

presidn diasteliea en, 2,~"9

" 'e'~-/~6,D-~1 ~.t61~:c~ en, 2,89

pulmon rr .. en el enfisema, 1590

-ed ~ cci6' -:- .-1 mimero IJ ~ nefrona "I 45:' ..

relaeion . d clon 1 1 .' n ;ilotB_ .. ~·,'ina;[ 244 ...

,2'7

· esisten cis - - J..C . ic - "-0' -. 01. . ; '.' '2" .1- ~>'-.II.':£b. '::.:-llt _"~':.: .. -"~" ~,-:--,_ .. ",~:_", ... '

'-" ·t ·.n,c~'6n d .. _~, agua en, 458 reteneien desodio e n, 4'~-8, sensible ~- la si 1, 2·" 8:, 2,49 smdr 0 '~-"e--C'I d _. C" on n 10"'16'-':'0':'

~I:_.· . ,.. ..... ' . '. •.... - '. I __ '-' J .'.. ..'. .

tOIX: - - -'~! ,::""I'-,mb", L'~ aZio, 2 1·1.~:: .. 11" - '- - .- 5

t~ atamiento de, 2,~'":~

tum- -":-"0' -, .. ~ -:-I'-~,· ... -. ales 2:-:4:·~·:· -2·;··:' 8-·-·

- __ . ',_. I ~'~ .' . . . .' I ., ~ ~ --;: ". •.

volemia en, 24 .

sona I'U =':~rio' d.:-:'I c. _c •• ~,,~, 246

Hi:pcc'rtiroid~:I~'lmo,~ 040,· 10'41

anomalf '~, del ere ei mi ' . 0'30

C.~U'--,·~[I·, d .• ,' 10410.. 041

dsbilidad nnn enlar e'n~-Oa7

.~ '.~~,". 6,.'-'1'-0':" ~I 0,41

di.sfimci6n~.~~ ual e ~'. 1037

:·ft:c. 0[_: C ::r~!"!DV iseulares de, ,266,. 267' '.' ~ 'c·~to> I ne~~·'~· '. ~ ~ ),. 'I' ~" : ~ _c. 1-0' .8- ~.7:':

,~ . I~ .. I • _ _ ~. ~ _

:.:fec=os I,-I,_!_·[t ,--.·'~'~·:t-~:,.~,tl~·::[lIJI de, 10,87

.. ~- ·1·-tO:~' r spiratorioa de, lO:~17

. ~'. t···'e~:·rn·-·-·,· efeet ·0'::' n'-: . '0-" .. -" .~-~ " -[ : .,"c 1- 10" ··3··~··8-::

____ ....:::. J,' __ '" '-. ..' .••. _ .•• __ ' __ ' '_" _'_'.~~ -_ 1,,11 _,-.

· . :,· .. tabolismlo:.n, -.- 0;316

sfntomas de, 10 10

sueno :' "~-iiI 03--'7

~ , ~- JEIf -

temblor . n, ~ -037

t- -ata mi :~ . to d - 01:- 1

- ~i~ :-,.-;=t: ofia t del ~~~J iae lo,;O-~: 2

- ~ iperventil .. I·cio.:·, " oluntaria 5118-~;"

- L, 'i.~ . .'o~ ,~'!~ ~'en~_Lli~ .lmOI V- I-I ... Addi ~lloinJI sn-

fermedad de.

--- Ipoealcemi, ·l, 417

00· ~·~pe:n .. iaeion de, hipe I~

mo :0; 1019,-

hipopar rtiroidismo, 10189, 1094

1· ·ct· . 'p'- .-. ·t: U 0" I - ~ ".: '2';-:'1

· ,< .~.. ..'. --'.'-'.' :' •. '-~ ~ . - . ',: ,-:;., . ..: ~

r· quitismo, l095

trastomoi . 1·,:urol6.gieol, '. "~n, 1081,

~ 018,2 t -: 3,

Hipocampo, at t, atom "1:" de" 8210, 821~

822,82:6

ap ~endizaje, ;8261

le,ontral d.·-l centro vasomotor, 22.'~' funeion de, [8:26

1,/ 01 -.~!. , ue, ,8 3-81~", 8'>.16

esquizofrenla en, 8,38 memoria, 8 -~,: ... 81, 8216

Hipoclorhidr Ia, en la atrofia .'. ~:'~J9.'t; =~ C~ , 922

H.!!-p6,fi:i':', I' ~ rterior, adenomas die, sfnnro L~-_.~I de Cushing en, I.',' 519

d 'I' t d 1 b

agrs n tUn_lenOI• ,e,n 18· .. -~ m .. ·~ '_'_ azo"

11.4.2

. :_11, ,to-:-.~'_'.~I~'I:~, I o-~ 7--' ,1018,

Ice~Um,al de:, 10 7~lOl,8, 1012

C-·o-··n-I~t"~o:-·'~l,d·-I·· la'-' '-~I : .'. ·d· ~'l'~' ·e·in 8<": ····7 .. ·:

. . . .. I 1.1. .' . - J'I' 1 ," -".n ,I .- .:. _ l' '.. - .' - : ,..", - I,

. ~mbriol,o. '·~~a d._'IO ~~ 7'

. .

h:or.moD,&a de,1 1.00~1:, 01', 7 J 10l8~

V· ' .... ·In· "I'e" t,,-·· -.'. "lii .·~1 1··, . h'O"'1'1110:D':-;- 'a£!

" .- - .~. '_ .. _. . ... - -. _:_:_ (:.__ :..__' .:_:_.._=-----:_, .... ~ IU·D

i'fi~ U ."..J ,_ Ii

e ~"pec,l_lIC~,_8, nOT'mona ue Cree'!·

mietitol

-·'Cl::-~·.l.D·~· al' ... ". al d" e' 1 V,,[: '6'n' 11' 12·:~·-·· l' l' "

. . u ~" - .. .__ ·1.· , - - ':__',. ,_ - - [- . ,

I~"- c-,c-~ 6 " ,d·.· - ~·.orm,oln.: [ tiro[1 d,.~ " , I~

103S-1085

anomahas de, - 0.201 ... 10.27

COI_~' trol t I '~' l ci ~fl ov ,~, -~-~ICO, 1 ... 27,:9 eo . trol . I!', ~ ota I~', i ' 'i :::'0 de, - -011:,= -'~ 1_02'01 control, de ls ~ secreeion d -=.. e 0,- ~-._ .~~~ .01,

[ O'~" - 'S.'''", ~ 0, I'~'~ .'

.1 '.__:.' ~U

fl'U,j ". 9, ~._- . gufne od -;". t 10 8

pa-ts' Intermedi de, ho ·-mo- ',R .-= sti-

--,-:-", ~ :'~. de '1Io---:"~' ::- --:'1-' .:

.. _, - . ~ _. I _':.__. . . ,- _. . l" ~! _ . , . : ~ ~

1058

'8' 110": "'1

I "." ' .. L .. _ _:'

_--IO~ 7'~

11 '0'0"

- " ~'~',,:,:

· .. ··D·'

. -"

1221'~' fnd ce

'D,

- n 9_: I,g" ,!'; -

: _""" -,' _,:U'"

" 2"""

.. [,

,',. .'

CDIDtr "~ :,-,,', l~~ i~:,~"':"_:i'n ):'1 alimen-

t -: -'I-',ll': "-7:'1'

" "g - --' ,

sistemr ':,1 al.~·-"i:icJo" 673", '674 micleos dorsomec T',Bl~-,:(' ne, I:. m el co "Ii! '~ 0'1 de la ~,-,~,: :',el,ti6n ~,I= ,~ -~' . rentos,

19619,9172

D-U~IC .. cleos la :_, " a" t ,:-, '. '-', e":"o" .' '1 centro -I d _

.- -.1 : '-.~ '_.' ._. .' .. _ .'-:" '''0_1 ." _ 1 ~.. ,1,. ', .• '

1· I-n~ -',~.!6,-- .' - z Ii .,. ""~' 1969

Dllcleo~, pa -aventrieulares de, en '1

1 - - Ii ii', d- -i

centro :_,~,' 1,' :,:'g'e~tl.6n-I>-.li ....

men ,'.0, s, 916'9

control hipefisario, lO,27~102i8 Iiberaeion d'" '0,' ,,~,tocina, 812,51

"1 --!!! till a-

I:·UC··Q'S perrventr cuiares ,'~ e como

een =-0 de 1_', saciec ,- Id, 812'~1'_

materno, efeetos neonate es de, 11.,:.;'1

" ',-'. - aboli ~I '->.n:; - - 0135:, 10,36 nnxe aema ," D, 104 . :,' '10,42,

n sonatos cr,_tim, uno e ~', 0142 niveles ':" I, colest .', -01 Y.' 9149

pan .' ipopituitarismo, '02,61 _ t 'I:·.~J· 0',,: .eel C--~', cimier to er , - -01. :I.~

ii 111

~ ,~ 'OXll, c _,

,ane:m~.,-'; ···-7~.; ' .. 9"" atelectasia, 5:~3,

~ t lO.lfe-:ica, t ratamiento de, 59~ causa a de 5' '9-.13-:

.. ' " . ~ -,:II!§;II .~ ,,_., .' ".',

, 1- '1 ,., fl ,II I

c"u. as ,-:ena~e8" ,a . n~-u' . 'el' Dela

. aguda, 4 '9,

contr 'C ci 6. J del musculo liso en, 10

'1" .... ·"1 pulm o"','n"" '"'- - 6':'0""'"

'. '_', __ .. , " , ::__" _ , I ,_ _ . ." . _. '

efectos de, 593" 603

e~' eto -' de 1 c I···~'-,_ die disociaeicn O~--' ~

,~~~ no ... _- ~ 'mo,: ~': ~ bir ,- d ~" 567

enfi e "'m' a' 5'9'-:-:- 0

. :. -_f .. ). _. i ~!- ,~~ . J-':. ~- .. _'

.~~ ~. I, des alturas 60,,-

hipercapnie co ,-'. ~:'9'5 hipoventilacien, 5931

inhibieidr '~~'~l ronal en, .• ,-,37 metabolismo ana 'C, _-"bieol ". 'D, '9,,'2 mtiseulo, en Ia EH9tim.ul· .. cl0n I u el cen-

" ." ,-, - " spir . 0, '~I'lio' 5·,·',"·')'

.. " . .' .' :. , ':'. ". ' "

neo iatos, 11.516 neumonfa, ,590~, 5912

I.-D:

·=,'8·· .. " '8.",·,1.::."6-,', ... '3.'-, ',';~. 8~ .

, "'" JI. ...,

t'obulos, distales y,'.85, 386 3 ·,,8, ~~ .. ·9,~, :9 .

00 .~ trol del ~~Qjo s,,_ I" .,- 1 Ineo, 220 deficit de, concentr aeion &0,6 - ala d .

1.~ orina s n, ,39 ~ dilueien de o~ ~ 1 "-'I' -I<~· ,-', ;' . struetura qufmic .de, 1027

lex' .. : '. so d . .:, concentraeid '. andmala de

1. '_ orin hiponatremia en" 31,3 .

~ :~ suficieneia ca ,dl-c"~", 218>: exereeion de ~·.l u ~'I- 4017'-40 ~ eiXlc~·.ci6n renal, 4017 ~,40'9

, 0 - ':'~~.,,~ '. n de, 1,1--!3i!!i,8,:" ,:1- O~7

hiperna tremia en, 331 interaccienes del oe ·'0'

'1·:,9-: '0, :.'19'18-;-: ... 3~'9'~1 "

.. ,,0, -" '.' " .

ibsorcion y Is ,,-:, •. ',;' .-' ":~6'n tubul -; 8'~1:,. 1869:, -·8 ~- ::8 '

en"

, ,- '- :- 2~" ~~, 02~-,~",I ... ' 012,"':':'

:__' ":,. '--'-, -' '- -'-'_'

con },-'I ',I e·s'6in arterial,

, N'

.-. .' -.

: -'_'._ ~" iL .. _·· -

human, ';'IJ)mpar,8ci6n con la d los animale '1, 102,:~

- C-' nb 'I 0 de Ii ,_,I" - t ~ -. "e~-' , ~ ties '~.

1072

'-1' . 11 ' 8'

,I ~ ", ::-1_ ' -~ _ ,. =-=~,' ~ I

metabolisrr 0, 91817', 1020- - 022

net n_ soli ~"mo - ",' 10 - ridratos _ carbo no, 02'2

metabclisr 0 Iipfdico, 9: 8 I 10:22

m t:- bo ,. I.," 0" y"" I "nt' ,£!~; £!! d e orot ,.-,-': ...

• - ,._oJ 1 • ' .. __ .1. . .. .1, ~ ,1.::_... lE;11ilD ".' '. u' o'

nas, 968, J 02,0 .. 110,22

Pi roduccion d.: _ omatomedina, 10.23 1-" ,·n'o~' , ," "1', 'n" te 10,'12-j5,

, " ,"" ',-' , '- - ,- ~ , . ~I, , ,

, -". -~05 ~ C·,<' , d' "I 102,_

seereeion de insuli ta 1071

_- ,_,'-)" :'ci6',I~,;. ,", omar ,j' SI d,., ';1 -' OI5~lO,27

1 '1 - 0' 7

'~':,~U ,lSI ~~~ r : ~ ':_:_

pulsatil, '0'2,3

~)~'- - I}' ,Ci~1 ' u '02 .. '10'25

sineraia de 1 t nsulin ~J, C'O ~~-I 016'9:, 11070

tr :-I'~'-, ,',0' - te Q:, aminoacido ';! '0120

'1',--" , o"'n- ,"" ," tir ' Iante ,d' ',' : nl'-:'" - ',:',:",-" '0'

:..... . I _'. ~ '. . _... _ . ~ . . _ _ _ _, . ',' _ , '. I

corticale s, seerecion de, 104,5

0- 'm-' , 'In".' 'I --' ","" - " rul " ",", " "0"" Ie 0' .-- ',0', 1~:1'"

, ,.- .. ee= '_ I '" ,,', , ' ' '" ,J.,'", ". """ _:c, ...

culo "tim- .ante) ',~" ccion de, 1007·~. 1,017

ci-l ov'~'-, ico, '~11', - ,,119,'"' -.1":-; 112 ,~:,I- 11.29

dEHSHI, , "0110 dl fol'c 110- 118, 11 -19~

, '-""','" = " , " . " ,~ ':_, ' ----' "-' "

I 20, ,'- 28

c"sp =,rm' ,~to":'~ esi ,I 04~ 111' Eust -u,ctura, quf:nic'~', d,~,,:, 'II" 9'

.......... """i' , ". ':-: .. 'U' • [~=-,'~ "',culi ' '~' " I 10'--

1112,ijl,1 "3

l"',ia.\,: d~ 1-, p" b' ,"~t,~'d~, I-I 9, ovul~c·';' , 11,210, 1 21. rec-,ptores p,ata;, 1119

seer ~ cion de, celulas r ,- , '.9., '10,1'7 deli.c"· ,,"., 1 ,,~'·~,11,22

co t -, 1 ss ~o' ,,-.~ leo de, " 12,-, - 12:_

t I hi - -1-' 'I' d -- 2-'7' II" 29

co,' _ro" ,~_ potan "" co , ... :,' I=:__:' ~ ,,",'"

con -= ,'0 ",'0" ~_.~~','_.l\,.1 steron '_ e, 1· 28 control "; ~-, testosteror a de, '- 11,2· ...

,14 embarazo, 1143

, '0"·--: - '·0"" " '-I ]- "lib:' .. , ad -',' ""'0'" t" --,

! L.' .. , __ ~ •• , [I ... ',_, ~.' -,'_._ • " ',_. •

pinas en- I 12

- _~ - . "

imnulso nr '0 :,-, 1 ,"0 -io en, I - 29

m _ .. ··'P!,,·IUC',I~i', ,- ,310

Hormona estimulante d:. ',t tiroi des . ti 0- ,,' "0 oina T',~',<~: ')'1 ',' C i6:i' de, 00'7 t 1017, -,,0·>8-,039

ar tieuerpos co' tra, 10: 10

(Jon ,=:nt,r-ci n:., , plas ; ,_tic~, _.-. de. e .. ,1

hipe tiroidismo ... 0·-0

:,_ xeeso de, bocio . n, 104-medicion de O~'cO" - ,0,2

secrecion de, celulas para, '1017

.- . bar 'a~o-" 1 ' 3:

1-,,' ,,' g , ~I.~_" _, . '~:

HOI 0"- 'n·· ;' ·l~P':' "Ir',_:- ,_- ,-_,', - Ii C' ,', ·V'·····",.~ c",... i.

I " I " • -_' _' • I • _ .. .:... _' _ • '_', _:_ ~... 'l

cagan.

'.; orm'o .. ia ~ ahibidor ad' l~ ho:rmona del

C- "''''-"c-,l"iDll-' '= 1Ii:"'n-:~"I· V,~·:-;, I .. " ,'0: m--~a" :' O~' ita tin ,-

- ,. _.~ l;J, _ .' ! .. 1_. _ . , - . _ _ .-.." ,.,.. . ·11

. Iormo ~'a i 'bib dora de : ~ prolaetins I, -'_'00'7" 0,19,' _- 4:,-:

_ ...... ':FIIii"IIi- ~ ::~""_;l l·b:~ - =:'~-.I' d·· I >'0,·· adot . 0,' ... ~ ....

,_~,S" :_; ccion de 11007" 10119

estruc ~:U. ra qufm ~ ca de, ~ - 27

... IDciI6n" , ... ,':.' . .al, d ":: la m - jer, 1127-

11:29

v' :"0,:, -,,. ,,:>c .. ,- cion de, .-, -I' 2

pulsatil, 1.1,27, -,"8,

-" '0" ---- , 0'-:-' ,-, a- 1- lb :-:, ,', do 'a· . ". 111 i:;' h "':'rm" 'Dna I de

, _:' __:. " I. " "_',',' , ',', _ .-' _c • I" ' I,_:, .r _) , _:: '_:_ ,~_ '," ,c,

'i Ii! t ~6 d 00"'7 10-1· 9-'

C . '_ elM ~ e -.' '" i' Jel ~ (_~'" _ I, I, -7;; I. ' ..

regulacion de la 8,8,(: '.·'0][6n. d~e Ia hor'~", 0:- ,.;' d "1 C-M-' -~ . ~, .... t " '-10" '2:,',:I,.,10·"····~····,·-,

" " ." -- ,", _, " ", ,JL I "", _.II;," ' , " , ,", '" ~' , - -' ',''- " ,

Hermon Hber d ors de hormona lut -'.ll''' ....

[ ., I I •. _ • _ . ," '. ,. _ ~ _" • ,,' ::.__: '. ' , ',I ", _

-iz mte, Vease -" 'armona liberado-

:'!!a: de eonadotreoin I::: ,I-

.. ' .. .l-~ .. '_' t.&i' ~ _':.:' _- I IV~'IU~ . _' '"

Hormona liberadora de tirotropina aeci6n~ ,1~-, 1007" 10,210, 1'0,,',8- 039 Hormone lU"I.-:I- lZ, ~~ te, aceid i de, I 007' I " 017

ci .·:10" ovarieo iii 11 8.'\,,' 122- - 2,,· :8~'- - I" 2:,'-9~'

'- " ' ' ,--- ", i " JII , , '-

anomal __ " d ~,,- ",0

cr . eimien 0 folieular, 11l8~11201, 1'2-: d~" -_ cit d e", 12'9.- 1 ' 30

_ _. __ 1. . , , , .

efsctos Iuteinizs ~ 1':"" de, 1121 espermatogs e _ is, 1104

- '" -lr-U-C, t 'I'''' "', I, lm ica ,'--, I" '9:

, '.-' '~" '" '.'" . '"'" - - ' " . I

fu ~6 d l '11 "'t 11211'2'-

nCI .'n _' '~' cu ~ - : 0 L '~,o, _.=-c:"~' =--, ... " I,'':

f ~ . 11 ']'" - _ ," 2" 1 ' ,

uncion S'8··:" ". aJ. mascu, 10,8" -, 11····· - -', :_,'

~. dcio dec, la puhertad, 1199

ovule Jci,6n, 11.21" 1_2',

~ seeptores ,:~ ',' __ . -_~ 1-· 9

regulacion d.- la testoste ron ; --, . 12 1-'" "ci6n di:~ ~ 0,09

celula', ,par,l!, 1'01'7 , <lie:: ,1118-,_- 22,

cont, 0] 'strog's'nico Id,:_:" 112,,,128 ,eo .: I-_O~ hi,potal __ m· co [d~1 1: ,27 ORl129

',o",n!t'~r~:.-n,l d" I~ l-··~ : '0': ·'8-,:,1" r-' Iln-,:·' 1'-1- 2.··~·~8;'~1

_' _ .~ __ v.' " " ,,' :, "_ ' '_'" """',' _ , __ ~' "

control d,e la t.~ B'to,-t:'ro, ~" po, 1. -- 2 .. : - 1.-,.,='

eectos d:" 1, I "':1: ic·Q .

t,.. s!obr,s" '-, 32

emba -azloJ i: ,4'-=.

hon 'Dc ,'"I liberadors de sonadotro ... ,

1,1,20"

-'110",8"'19 .. :,,..

. ,_. ~ ,I ','

m notosn ,t

1.1092

oteli 0

' ' '!' "

_1.:, ': !"J

para,

ti ",' 1 - i ' d '" 1 d- 10' '6

ac l' -:'" --., mitoconc rta '.' is, 'II:__',~,

almaeenamientc r d' , ~_ Oa3

eo rt "0' ',] di11 .... uio C! ~ nzi l~" -'·-'0' '0",",3-".'6_-,' !I!!i

U' -_. .- ... JJ. '.' ~- ~I~~_:__ I ... . ,,,,

- 1'0'- '3-' 7~ "::

, .:__,'.___: l~

,co,ntroI .". ,. 1··" prc',sio:n . " t,'_ ri,!l, 1037

",-;-~'r' ".:.: ' m·, ,," iii, 'n' ,: o~:- ·5~'

, '," ".,:__",'" . I .' "_,,, ,I" '"

d,'~ - c"'t.~ ,'. Vlt::_·'·",=-::P::tiroidi,~.' ",,- .•

de,H"ccl' 0110 d,e ~:-_I' n·t:~_dura'i 109,8 ',1'DctO:'-, ',·~Ol~ ,', ~ ,,'~in::-_m ,~ d, --" 1·08'7

'::~'~c'to-' r':'~,:~pir~_torio~1 d'~', - O.~17 efecto'IIObl:,~ .'_l"u'~o d':·~ ~ 037

. ··lC!t .. : ··UIC' ' '. ',-: -:-' " ,u",", .~ I 'iE\', d'~- ,- ' 10"· ':'

! _ ~I - ..~. - .' . - _- ,. _. " I I :_ ._:__: _~ _', ..., ;

.~ : 'c.· so d,e~1 Ve:-_cse Hip· '1',-,ilIlO,id,_M ·m··~

rndlce

O· 18··' ·6'_7 ... 1·, O' 3~' 7

:._ .• ~ I ',_ _ .:::. I, l]

III It 1116' d 10'S'5

pr .. C1P'l'~~~ I.c~~ .. n _. !:~.', .-': .. ,

remodeladc 'I --O:~'

resorcion de, hormona parati .. oiI~ '-=:'.-1 'n" 10910Ml'OI,~-1

c mce .- de, :)D e:;·.~. ~o~-llci.,<::,-· a 1& r ~ dis eti-

vidac .:, lOI84R'lO,85 cies trizacion de, 1108,7 eomp acto, - -01 "4 eumpoaicien d ~.'.;. . 'O"~:.4

d ,i;6 d l ld t .A. d

COi'::" ,UCC1··.·-,,' .'. S_. somno I-.ravt'-,. I'~ e,

7'·~,·O

cr. eimiento de" efectos del 108 e ·~.'t~, _,~I'"

no sobre 1"'"

"._:':"'] ~I':': :._:~·I·l:_·, _ [_,.,' _I

t ~ ..( IJ. Iii . 130'

ca~~ I ~-aClun 1~ ~ .-:'" ··mna" ,-:~ ..

efeetos do:' la testoaterona obi "';' 111'0

'.' " _. 5""

- eto, - . ":':_;

'I~ --',:~- aso ds 1:, en el : -~ -:-. cit d,- vi ta ._ .... na C, 977~978!

ho -~·-O: 1,'1 ,I!' crecimiento ... 02,':~

neonates, 116'--

d,po, .. ito .: ,~', -08,:::, ... :1.0,87

ec "_. ilib -~-; 0 eon 1:'1 ab ~O' 'c.' 6n 69,:~:-_, 1086

'il - - - - t"'~ 'I'd-" O' "9" 5

'-IP- rpar ar Ol.·,llmo.· " ..... so

vit ~: .. '~I.'- D!"dl 1087, 1018,'9

efectes de 1_' ea .'~_"'IL._: ain .... _,0. ·,"I~. 1.0 ~ '>: .~ '~~.cto s Ide I!Drl :: 'It'--6ge:no~ B'D-~ .~I t -- 24 feetos de ID< t ~:·:tOlt- ; 0 . ': sob -:, . , .. 0 elementos ra· ~ae't:~IVOI en, 084 ... ~O·:-;,':":

I'~ ··tr~·& ' Job ~'-', ::cm·.d.ela.do e'n, . 0187' .~osft.to .'~ D, 10, .. -',2:. 1(~·:~'4 ... ,108 .. absorcion de, lO,85,~ 10,8'6:, 10'910

10>,2

. - . " ~ .. " :t· ~ - . :"1' -,8 '.': '.: tl V:_\") :" .•. Fmc turtu /'1

fuers ~'I, eompr ~,~:_;~_:_- 1:':':, _I '0'816 fuerza de e~-,t=cnl'i6n de, 1086

fu -;·c· '~6:'n' .. -. m,··;'o .. :'rt··· .. Iii. - .. :' ·,d .. IO.··· "., de 1'" O.····.·8·.·6·.~.

- -"=- ... ~" ..:....,.~_._:_. ",-", ," - . .'j 7-

10"'-" ··-·3~ 1J!i!' 10" "'g'.-:"L"

.-.'( ,"' ... :_. :~

magnesio en, ·:.J·-9

'. -. t -·i;,Z· ' 0" 1 -::. . i~' ,'l-"CB d·' [.' l'l'O" .4.

, ., ..:. _ - ,"" tl ~ _, :... ,g_.. .... . '*

minerales I~·-t,ra"~:o,: ' , - I084~108,5

otdo, 7291~,7 SO

p.~r·, ~, .. -: a Id .. : t -' -OI96~1 V~aBe 0 -t,flop,D'r-osi"!I hine -~ :-;,ar~·tiroi:_,_~' :,mO'1 - -095

in: ~- ·,:]V~ .. d ~. z - 60 .~.

in f ieie - ci . r" nal 4'15- 18" I /:_,U:l~l: .. ··l,~ -' . Q. .:' ,~::

recienformado. CO,: po ic~6" de.lO!84 remodelado de, 1085-1'0817'

r':_SI~'. l :e~'6 ~~ die ,41'-'. 10,8r' ...

efeetos de l~ , ealcitoni .- '. ,: I, sobre " 1091~1092, 1093

.. quilibrio con :·-~-'1 depd sit .. 1 de hueso 10186

hi t I' ill - ," 10' . '. 9"4

~:-I OP'I- a· oic .isr =10, ' :...I~

hormone paratiroide .. a en, 1090,"" 1092

raquftlsmo, _I 095~'10918

vitami ~-":~" Din" 1087, 1090 (8 ,SS . ~ .. iiners les :'~.: '., : O·~· 4

, ldifi ~16 d 'II 'I' 5£:0' 55 - cE"~2--:-

" u.ml~ l' l:ca,Cl" , ~ til a]re!,,"U'- ,~~. _ -UU:·:··

.. - "-~!! .. :, ·35

H: imor, acuoso, forme .,ci6:n die 1, 16195~6,96 flJldo de ,-: alida r I.~, '691~

Indi ... d. ·-e.i>-a,ccion, del, 6,89 nresion del, 69,6-'69'.-:·

vi't ee, 8198

'~ndic:·. de refraecidn de, 6,8,9

H '.~ ~ tin ".":- 'n~ I. '. -'-, i.~' "~ .. ': C_., 79 .... '.,

lesiones de los g __ nglios b.·.'· ales, '79,8

757'

troneo an-

:cf:-- -". C :. '-~., 760;.761 Infarto de - aiocs :: -. 0;1 I ....... ~._ ...... ~ 21':~1~~

'&'''0- ,~~6:':'11~ ·C··~I --."'. ''''-''.~ .. - t;.-- I. 2:'·:',0':'

IIl.U ,.iI;' . _ .. - -__: . '-,' .' _~'" . .-'.

:-I_:_~to ea -,--:i',_~,CO en, 2~'8,~ 277IfB2'7'''~:

- iperten =-j.6n';1 23,_:_

insuficieneis es __ df,aca-n,~ 28,4",,2186, 2'9.2

, 'gada, 28·a .. 2.~,5 analisis . . :'i_fico, 29'1~29--'1 bs io '-. sto 2'::::8'·':8-'

. .::.: . _ I ' ' ., I..

compen sada 2815 cr6, . dea, 218' ... 2861

de seom le~ ~~-I ada, 2a,5-2~7 .. ···d,· --~.g 13- 2~1 ~ " 21"9'10

.':_ .. ,' _ .. ,iLL ~ . .. ." .' .: .J_~ [ . >.,

.' . I t '0" ·c' '. > ~ .. ,. i1IO'" '2'" 8;· :

, > ' . I, _: : . .:- ' __ ,11!,;1 -=-, . . - '".,: .

= .. rave, 2:85~2','::7

• .~. I da '2'-'8'"

. .z q U-I1~ ~- ,.8:, .~;~.-,'

r \ ~:,s-" -, 'II"'t"S' C -' .dj-' #. . ..: n 2'9~' . O' ' ·2', - 'g' "11-

, , , .111.,'1' . _:_ _ ' .. ';I.._:: '. ~g. ~'-" ,- , " :-,

t < -"":I'·'6n. sislt61ic.B; 277 .. ,279

mo "rt .. -··,· ilida d '. n C' IU·iIt!Il!I!::IIB~1 g.7·7;-2T:7-:-'9~'

~.,' .'. .. '.... , I _ ": _ .. _ a Q, :, ,4, _ . .",

problemas ve - trieul :1-, ,I, 2'7'-~ reeupere ci6n, ,2'78B2'-'i,O

, -II3iC·-U-I- pe :ca.cl'-' 16'.'- m ·'0'''' -~'.' ": 1!;;I'IIi., ,t.··. 12'·'8'" L 2-:gl:=-.1

~, ., ... -..,,1 .. u.! .. '_. _ ._ _" .', _ I, .. "", ~ . -- '1,.''-'' ~···'·O.·-'

- .. -~ .. do~ si ,~.'-,:'t.iCO~_If. 279

S '::'0.., en, 2,"7-27'9'

" .- -'.' el c'" " --'dl :1:10 .... "/'n' '1 ~ .. '2··~' ,8, · ,1, •.. 1

._" .,' ' :.. " ... _ .' _._. . . ',I " - I._:. ' ..

-U;-l hi" 'n" - 10'" '.-.... '1--' ~11'Ii"""I_ 2·'···1····,·:8··'.·

., . " '_' """ :':', _ '.' ,I

t, .~~'D,,:I" dento C,: dl ~ "eo an " 27,8 trastemo - de Ia condueeic " 2781 ~r ata mi _: nto, 2.810 ... ,282, =, :,88

Infe scion ·~:S, leer sbro, uimento de 1- presion intracraneal en, 85,9

,.

'0'"

, :-=,l~-:-m~,-: ':~,I,.-.I_·_ c e, ,.-. mEL_--'ID-i~, :_. .13,

-_ - ~-t- 6' dl li - ,-. t,'l. - '8"77' 18'"'' '0'1 8"": "7

.n zes aon, I~ e a imen 10111' 1-'·' " :," ,,'._ ,1- s c,

'_':91_:,

Ingravidez, en el espacio, ,6081 Inhibicion, ae -t-~~","·olinj· ~~ar,m ~:"-C08 eu: -a ...

rifo .... · ", . ~ - -D~ 9'-' 18'·'

.,. ":iiI! I _ ,_!~ . ,' .. 'I ,.1,'"

aldosterona, 447 448

anhidi .~.>~:I. c_.~ rbdniea, 447~44~,1 :-'-i . rate d-~II: .. -8= tivo - i8._:'7' 0 8':··,9~'!7~' ' ... 8('9.,8

- - - - ~ - . ',' , - - :1-' -. " y '. .',. I _." . I " " . .

,~' 'I, is efecto -r·:-·c I ' I·" A ... ~.:-;::_'i6,· n:' n'''j'e' ,u-_

.'_._ . .:_" .. ~~ .. ~.'~ ... "_:: . ....:_.1, ._ ,1_1 ,1WI ..... ~.J ,1 • ..:.,_,

r'o· ."1 "e' .... - -. t .. - . iva ·8?41 15, "''''' 18·-·' .. :. ~I

.' ,'Y ,. _. ,I·· . : 11 ',: _; _ ." ..... ,", [. " ,-".

eelulae de ~ - ,'-:DlI :·-8 :':' (_n, 758

ce ·:,b!_ o,.-n:<I SU~.ii,IO, 8~;:2 eireuitos n - .-' ,~·o tale , 6··' ·9~1650 contra ecion del museulo liso, 10'8 eonvulsiones, 1887

eorteaa cerebral, 818, 8119 enzimas en 138

I' c. '. 'z' .• ! t. I - d II:I! C:-··O'·U·- "V· - ::_-r·:- ,'1~'6'<n" d·'-- ,D I' a·- I'~ ,mo' i'·t·· e"c'D:" ""

.' • • • •• I - • •• I~ ,._. I. ' • ,:_' _ - __:_,...... ,_. ~ "_ I' eJiIIi! " , .•• ' •

si ns ·.110"6-' ... :' 0'-" '7' ,

g .1' '~\'I "Ir-, '.' ~'I riiii .:!

, XlC-'1 - .; i6n 1 'e al.. " an, ~,'Tot ~ , ,: ~' I ~-: .~_ 1-

-0 24" S"-, '2" 14': 5

:', ;~;" ' ..... ~. -'-1:: ~:<":' I, " .:

exe cion de sal, an .. lot nsina I e 'I 2~' 8-2 ~.~ ~-:

. __ ,~, Jiol nl,~'ul',ovel,g:-"1 ~-,tf ':'--0:.,1 8!53

I hi' fl.' iii -- h . t 0" 1- -

-'0"'· -' ":In-,l" ' P"'O'---=- '-a"n~g!· t- ·lp:O· .... ·r·,·I,.· 0'"

.',' ":,' _: _ -. "'. _:. : '_ .. _ U 'f" ", " ~ L ._

e : .' O· "11- 8~-1' 0'1"'2.'::1:0'1

. . . .' -- " " - . ',-

lateral (eircundante), ,ceIulas horizontales 81D, 709:" '7'10

.. iL 111····c~; ,~_ colu .. :'" I:') do' -sal-lemnisco

mediaill;jI6," 16,6,4

'-1 . '11 '-'"

"~. Et euerpo In-

. , u Iv - _ .' I' .

- . -"

supre ~;\i.6i, I'_:~ ~,~'ortiloll,?n, - O[·=-.~·:

II, 4'8"'9'"

.~ __ POI ','. _:,", .' --:~.

Inmuniz-'cm1on:,.; 4·8,9,! 499 pasiva, 1499

Inmunoeomplejos, en la '., glomerulonefritis,,)- 51

- n :-unol,~~fici D'Ci~~, ~ .. n 1~_ -,copeni-",', 18~,~ 48~'

Iaet ~ ntes p': amaturc ~I" 1 62:

inmunisae ~6n, p. .: iva, 499

M ,'-9!~·'~·

l' '.'"

lno ,l~i ~'1:" .' D ill ,,~ - fOI - . ~ a -~ On. de los .' 1018£ .l~' . i

I 9-4"-8'

r OI,'I~' ,c'.

- Ii r. I. de h

' ~_ . 'i -o~l.ato,,',·'1 '" I, "'_~' . >~:: _'.:1 _,01, . 0 ....

.: :,=, 1012

Insemnio, corteza cerebral :-,I:D; 162':. laaiones cerebral , ,I'~I::- 21

" ., .. : 11 ' .. ,! lesiones de I. corteza mfmb'~,ca

812:·.

ondas eere ~r·L·. Ii 18,-' r. I.:. ;"':"

_ -~ " " . - - .. .,' - ',I '

,~- 1.ci6n transversal del tro "co en-

c .. '.f1:~ Ileo I :I'.LI·. '

"r'''lo'''n~'' ado . ' n.400·' ".~' ' ·I~. ~:

1 ,~I "..:. I '. I,. : ....~. .' '.~. 11,'_ \# L-. '_ .. _ > ~"'" .. ,1-:: '~J'

sueno altei nando con" 8138

.. .... 'pi -,,= IC·.~ 6~ ',:~:,: :.: ! 1.~ ibilid ad pulmonar

. --. 5'26':'" 5'2"","-"

• -' - .• I _ [,' :........ • • !!iii]' I . I ~."" _'. '. .

," " ',' .'" '.

'."'I~ .ci.16n de, 5716 .. 577

cl mcion I.J:,_i museulo en, 52-~ .1'16

:p' ·~:=i61!.~,····,lv solar :" ,n, 526-527 presion -.rl··'ura') en ,I 526. 5127

• ,·,.~·f=~1 ~l, '_e.i:.~, . J ~, c ~ 1 __ , .'0 I~' .pn·· - stico en,

1576~,677

C:~': trc neumotax co en, D76~~77

iii .' I d- 1-'

. "~-: ;,' - -.·J,.:._tfO-}' ~ -:,C: .Ol,-.Jir~~--,es

enfise I-~-' a, 590

e stadi 0 tei minal, ,28,9.,291

estimul ,ci6-, d . 11 produccior de h =:., , ~':-~,~ ties en la, 468

,~, .. til:a·. i onto sir"t6·lico. 277~,2791 faetar I _. ~~ .. ' -:'," ,_. - :e,.ti,co auricular I~n la,

,2891

filtraeion glomerular en, la, 289 ,.,·tul: .~ r ,:,. iovenosa, 2,~2 .... 29:.

gasto C.- rdiaco en 1· ... , 2,83-28 .:'

_ ~: ·:.li:i ' i,'_,- 'Ifico de la, 2'9'0 .. 29 ....

~ ·1· ·U·"·' d-" U' '-:. ';r' -,' ~u ",~' 'Cl' _ !!!6"'~·

, '. ~ .. _ _:_:.' . ~ I ". • ,. ~ _ ___:_ _ .:.__. ~ •• _ .• . "'. ~ "---'. _ • ,',

-_!j-l 2"-:-18::-: It

cia ~ ~;_·u

filtracion "101m - .~ I, .,1_: :y, 289 tipo co . _ p~; i 8. .do, 28I~'

tipo deSCD' npensac ,0, 286~2817

gr" v·:'·· 2· ·"'5'-:· -2~/8·;-· 7~;":

".-': _',' ~ ','_ ,_. -. _: .. ' ,

hi . "e"n,,' "-D " ;.i!!:~. 2, ',.' '.' J ,19'·' I

. ' .. ' .. ' ,'.' .' " " ,," ;,'- ..

infarto de mioeardio, 'V.~,a.·'e Infarto d ,: mioeca dio, in. - ,ufi·'i~·nci'·a cardiaca en.

!Ii' 6'- ill i l 1- 450" msunciencta f,en-' ~_ en .a, ~ ,-'.

J . ~ 1. d ~ " t ~'." I; 16'05

moderada 28,8 ... ,2,"'5 polieitem ~ a ' .. , ',~ la,« i·7, '

b iii' 1 - -

"="",~ '·:-O··lr'c 6n" ." a·--:·· ,- ,,-' '''''n-:-' - , 2~: :·9;'

' ... ' '_ . . '., . , ~ , "'" [ . - . ~. . , -. -. -- - .

reabso ·.'.·i@'6··~:.c ; .al en 1~' i 2·:"9

re,fiejios simpaticos en . ,- ,:' pi 28 1-:~2:~:5,

2'9"'2'

I ' ,~ >

.~li;V'··'c.:~;6~·n,"1 ' Ia li: ",' ':c: P':'l -'1'\ .'~ ,~I :-.' Iipasa

. .\,; L;,!II" ,. . ~" ,. ~. . .' " ' . _ _,' .' . Y J., _.: _ :J~, _ !Ii

'1IO;_,8

I ' n 'C'::' -:-'. I' ,i;I~' ito d:',·· '~-'Uc-\" .. -),-:, -"0:-" 10'" 6'····~,..:"·

I. '.' ' ',', ' '. I,. ' ,,, '.~" _ .. ',":'_ _' "1' .... 0'- ' .. ,,"', _ , ..... '~' •• ",

eaptacion eelular de .~ Oi ~ '. do 412, eaptacion y el metabolismo de "·l_- .. zo-

1,- 0'" 6.:..5',', '10':"6"6'~

_ "_. (' ",' .• : .• ""t .. ~ ... ~ .••• :

eireu .. i~ cion de, 106 .;'

,. - .. - ---- 'I - ..

concent .aeion de, '=n la di be IJ~~uL~1 ~ 071'~ li"I'O'D' t : ol d (. 1 ~ l~ ", -=-,' " ,I - :t, Ii A. " d-~ - - lil'~ m-: ,-:' Is'n' t-o Ii:!

~ .~ s-a .• IV- - . . .' - -L~~ . _ jU. . I ..m·· . . ,.' " :__. '_ . [~. _

97'- , '9,72

cr .~,"- ,,·,;JI~' ~· .. Ol" ' ,.~,2:2, 11069, '017'0

deficit de, V'~a,.~ s' .,' iabete: , mellitus.

I rte -, 0"'" C,' '1, . .". :10'" -:: l~ I s'-='n'-:' 0-: '.' ',',8,::

" '. " ,.'.' • ~ ", I I '_,' .".' • _, • _, .' ~ _. ". " "

eetosis e 11- 10:'"

cone entr __ clones de fosfolfpidos en, " ':c6"~"I~1089

1'- -' . IC'· " 0": d I"" 1- - .~~ at : '£.'!I! 11',. d "-:', I-I •. ;- .-:--::-I,aiEll

, I ..:___ __ -=-' _ . ._ I [ I •• '_____:_ •. _ g _ J '_ • '. • • '.' • 1- • . • IiilEIiiJ

en, 9.-7

'.' etab .) \~~, 01 de 1.!_ > .... :_.~1'~_9

.' 0-:'6:":,6 ... , 0;', ',"9~'

- .' '. ,-.... ._,'

metabolismo proteieo en, 106'9' --'11." .. 'I' de col, .. -,-t.·- ;-'01 y~~.4:~·

I ~"IO~' 9·~·.·

" I .

reserva cardfaca ,Y" 2:9

'I~,"" '. piracion de C'---:,eyn,:: ..... St 01 ·es en la, , .. ,4

reteneidn hfdriea en le, ,-'-84-287-. 2188,- 2901

sec 'Dci61 . d., '. ldos .:-. '-0, ,-:-~ len la 289

tr·- t"- .. miento d~ 1-. '- 287

de seomp ansa ci ~>n r! · 21~'7

eds ". pulmon 'r-I 2'·'''9:':'0'-'

'-',~_:c_, .~.-, .. ' .. :.1 ,_,,0:., ....

shock cardios ~ ~~ ':". ~.COI, 281 .'

unilateral 'I 288

vs lvu 10' 'p .... ' ~'.", .~·16': 'tic '1 2'::;'19"'19::'

_-1 I _: _' ." . ~, .' .' . . - , . .

volumen ue lfquido extrao Iular en

1:· 4·,' 0'8"",,-··:'1 . 0'"

,., .. , '- ..

volume '. '. an,_-~ i ·'0 -: -. la, 408-4110 .sufieiencia reln~~l int,~in' . lee,B" ,44,,~~"'-,D 1

poa-r( "n- " '1-1 i Oi -:::c ·d·1 -I 4····· ,.'. ,~, .' 5--:'

.. ...." .~.' '. .~ s,,' '.... ; ~. , . 'I " .

• : .... -'. :' ',~ 1, 449-4-: '0

InJsuficie\nc~,a. r\""'~lpirato ::ia'i 68'7~6,:: 17

'. '- m:1 1'1' 1r:::g,:.·12,.···

:. 1 .. _:,., U ....

~. c,_.le,ct,,~·1 ia~1 590,;0593 ciano sis en, 5915 di,n::. e .1 ... -··9Io

en'fermed,a,d p. " l-:~·.onar ab,· ,tructiv'a croIDi;_, ·D8,91~,592

e,s'tudios del p~J y'lo~' .. a· .. ~:(~ ,n ,- .. ~~~gr~ en, '=·87

hip:,.~r _. lap, - ia I~n" 5951

di- 1!II6 d 1 'd- i·'t I, Ii!

m.. Cl .. ln.:- Ie '--' .~ 'C,·'·f.::,Cl~ a', v .. ·aJll····spI-I·~_""

tOlri.a "'orz,ada I' ."", 589-090

m- - e: die '". ·!!~n·' d, 11il:!ii1- flu· J'o:: ,e~' s· .'p- ;' - g',' to';, ·r,!Ii 0'. '-:-." "~ ~ < " ...

. ,. .. ~. _' u '. "_'_ ~ . - -,' .' ',_ .. _ I _' .' __ _: • ..::'. -.'. '. ~ .•

,_ '

'.:.,0' tl~···t 5-8 ... 5,90

m,edici6n d, ,-1 v10lumen 'B,spiratorio fo-rZ:- ,._.I~O e' I, 58-· ,910

n ~:'um,IO.:- ~',a, 1"':910 ... 592

oxiglsnolte: ·',api .. R parai Ve'as,e Oxi'~~e!no-

t"~rapia'i

r's'-, '--'p':'~;r"-:-"'C~~611 a", rtf·, I .~ ~ll' ;c' ~i'l- '1' " 5·-: 9'"-, 6.-~: ... 5, '!-: 7'"

-. - .. ,J[, ,. ',,II, - _'--' . ' .. JJ.<._ ..:~. '.~ ... ,. ,'.. I., ',' I,

tub·',-'culolsis"592

Inslulin.::'_,1 - 06·:-.·· ... 1072" 1IO'.:~·8 ac···~:'.6I" de, 11010'7" 101 , --0166

" .. ) ~}t::. d,~ l' 1· 01 ~~. ::'.~'- '~'.-~ ,1 C,', c t;

mie rto simil '_-'_I .. a 11022 f08 01 ~.l· 'ICiI6 ~ ',~.I., 106 ,~,- 016 '

glueon ... · .. ,.·-<·ne. is, ,I 10167

inaetiv '·ci. . - 1 ... · fosfo _i]I:' ":a hep ~·,ti~ ea '10, .. ,':

ints :'IC:' ibi d r_, =,nt~-~·-~~".r~,·:·,ti. as,

~072

laetanei ,. ~ 1· 41 ••. ,

libe '-, •· .. i ... - r ~. de glt cos, '", J - 066 ,me:tabolislmo,i y i·lm.~c,enaminto d,e

a I~ •.. : ' •. I:, - 11067~~· 016'9, •. 0710

d . 1 . _.1 - - COS,_: ,en • .l-~Ie ·~e:br'o ,1" 1 oa,',~, d." lo~. ~I "r_-~Ir:" '01 d. ',' ,·rbloft,o. 10.~-6,-,

, I~

10'-"6'7 10""'7"

: I,." i I', I. .

prot ~.I'icOi, 19'-~:'~1" 10~9. 1070 mloviliz' __ ciol, - d( I .' gr..: .. ,'as" 947

p.·ril' ·tal,til ~'--o-_,'l int~/_,./· d, ~lg~_ ~.' 0,

884

'pre,'prohormo '··a d "~ -O'.·~,4 ... 0 -J ,0'· .···,0,··· - d" 106."[

l,ecB:ptor p,ar',a~ 10 " I-

I.' ,ctiv"= e",on .... .:--~, _I .• ~ I ~4 .... 108,~'

.: .. - abo ·,t JJ, :mel]i'tu_~~, .. ' 07'~·. ·1077 's t-uetur._ de" .. 0164

r--e': .... c ..... 'o'm- b··::"''''· ... '''~ , 0-:"7·" 7· I 0""'7'," S:·-:·'

, . - '..:. - . - .~ ... ~ , _ .• ,. 1- "~'. I ..

,'gulaci6n .~.ce la .'.1uCO(_I,_, '074-1075 '«1:" gul._r»" 107'7

t >I' .- 0'75

~",e list:: .. . .. ,~. ,',~ .::

Id.~'.b.·Jte~: . ~\~llitu,.,- 1076,- 0717' hormona d",llc'ecmDlie,D' . I'~:n, '1022

i 0" . I' ,to: I ,- -.- _', - o··'p· mt_., . 'I co··~· 1116':'- _- "" 'Ja-' l"'iu-

_' '" I; . , ... _! I I ,', ,,, ',-.:_ -', . I,~. I I,., .• I,. . J .",. , ....' . ,.I!., _'_ ...

man,~J y, 1 .. 1,·2

S81C-'-ci6n di .,- t'I· .• l~· in, .. ~.,srtiI6n~1 1065

.. ., ~ ·t,!l" ,d'~;'~. '.' - '-I ,". -:; .. '., l' O""'7/~8:,'

'_ .. ,_'_: ~ "'._:' - _,,,,._ I" ....

····,blundancia die .. ' .. ~··,~.iaf 1106,3

co- nt' rol de la esp U"- .: ta ". leuco eito .....

1-. ', .. ~'._ _ ~,i,'c. _ g~.I,I- . ',-", ,_. '.:__'. ',_'.'.-' _-~I .. 1.,

48,4

lib :r,ac161,.· de':;~'f1 c· 0,,' del cortisol I Qr~ re, lO~'4

Int .. ', rleueina .~·i~1 .;:1 c _~.·c~· :-: - .~< ·tOI ,'. I.' lo __ , h·· - -t~:~B,66

Ini .. 'nne -:-" Iarios n-"IB h -o~···- ·d-~' d·I.,.. 10" b,- - _ .

~':"':'_'.::.' _, I.' .. '. _ -Q& ..... iO", ... -~ ..... , "" ',.' .: _ :_:' '.- j. '.

rreceptorei I, 22·: '·-230 _ . .' e-~:-'o:~, _'., 752" _ 7 I

Interstieio. 'Va 'Jer Liquido inu r,~ .,tici":J,l'!1 ~,. . ii._ .• : i'~t·c,_:~/, ibilidad de, :~ __ la p~ev.'n:-

c-~6'C-' '.~ .. '1- dems ,'I 383,,·3,,-:15

:" ·t--~·_ct-, . -a d s, 200~201",·,--:-,,3,~··: .,6

gel en, 2:-0·~:'O'~'

inter __ ceiones del sistema li,,£·:tico

C ~I - " ",:0: !!i!.:'" ':. :

.rifl6n" 1 ~.';,i6n de, ,", 54 i ntervalo, p~, .. " 1 ,':'~~.

blequeo auriculoven -_~,. eular, -6, -e-

'-'~R" 1:"9

blot i - ',_:O aurieu oventrieula '; 116'2 ... 1'·'4

'fo,sfato, 9 7'

" ~ ~ ~-~ _- , ~ 91::

hie r __ tos de carboi ,;0. 91'7'-"~ ... 1,:' hierro, 9 '-7

·'0 :'_.,_,'_ i ., ,:~:'1 .I- ,6,

maz esio 917

me' ~ani.~.11 I-O'~' d 'I - . 5

nut i ~ .. ntes. '917·,9118 f' ::It . -'~>-o, 9-:~ 7

p'-ot-'·,nas,. 91,8 sales biliares, '"~:04

1'-·· .: ,ii,. '9':i -'5,-:'-':,-' 6':::-~

. ._ .... ' ", ._ '1, -<~"l: .. - ..... : .. - ... ~.

alimento en, estimul acion die I', _ ':',S'"

C1 ~~i;6···· ,,', ..... _'":c-,···· -:-···0··· .. ~i ;--:-·,'9~·7·· 8:1

. """IL..'" - i iLlJ- --' . ~. '. _' .' _ __: _: _.,' ;~

di,'--es'ti6n en, durante la 1·~ __ bsoreien, 906 ,~~'a '~~l" '9'12,~9.1.·1

hidratos de carbone, ~~.' ,0, ~_roi~:_' '.-::' , "" 9 ~ I

- 11';0' .. n'· dn "-'0:-'" d a 8·'.7· ,,"''11; .: 7'8'

'''''''U . _,I,' __ '. ~".:__,-: .. .. G,' ~," .' ,-.

gases .. sn, 92:7

)."'-' ·d·· 11'" I d '~' 8~"8"-:-!9'"

," .'_._ I .. -' . _--,' '_, '.' '. . .', .J ... , ". = ..

. - ','O'~ -mo '. ,_~ I de, 1100'7'

ir fee -~'6: i •• d',' is ,'- ' .. '_ ._~~, 912".1 .- ialab .. o -cia -, '~'D" 924

, . -I~ tilidad de, 88,3·-,88,5

movimiento d:', ", m ... ··z,clado ',_: . " 88~~"",,8,8'-,m:·.:vimi· 'nti '.' .~ __ P-lO.~ ull ,.;~,6D de, ,8,84

--IC"--"O='-:-' -' mu ei la de 8"8"6~'

. _,.~ . : .' . . _' '.' ~ __ .:.:.___ '.' -: ,. ,_ ," I ~, '. _ '. - '.

abstru - - - 16" d- '9-"°7

10 .-'S' - - . - eel" ",n .'~ e, :.>,~ '_

fndice

1'-'-:"3:3-1

.' . -.~. .-:

" .. _,'

6S"

.'

': .'

,~ "'-- '~d- 4' no .0412'8'

IJJ!h£U1lBl, lamoJ(-l.tlgua.;- ores en~'- -~~ ... ~ ,'",.'

sistemas, Pi ara i422

re _- - laeidn del flujo sangufneo cerebral, 815"t",~ 185'8,

re'I~-_"ci~6n con la ventilaci on .'. lveole -'-~'I

517'·i8> ... 5'·'I·,7"91

", " I •. t •. "

rel :_ci6n COin el pH, 422~ V:e8,S}S pHi, saber agrio, 74 . f' 742

secreeien de, 8'68~, ,869

~fectos die la, aldosterona sobre, 4,85 exesso del aldosterona, '~05,0

fr g'C-:-"'1!i3 i£!10-"1 de A! 5-,'9~' ,

, B.""""".~, I,! .1.,.,

regulacidn acidobasiea, ,430--4,32, 434~4,97

transnorte activo de, 66

transports eontragradiente de, 57 transpcrte da en la seerecien de Rei-

do elorhfdrico, 895

cnes hidro dlo, propiedades bact ~,rici~ daa de, 4,80

I lone's magnesio, abso .~ci6n de, e'n, el in ...

testino delgado, 9 -.7

control del flujo' sanguineo, 221 exerecien de, 419

hu litliCli,O _ ~., I f)

__ =y~_ ,I 'i;I

inges,ti6n de" 419

lfquido extracelular, 49" 321, 328, 41.9 lfquido intraee ular, 3!, ,49', 821 ~ 8,2;3 necesidades para, '97S~9I'79

: sabsorcic ',- tubular de, 86,7'~,3B,8; !3,'69; 41,19

IOlnf.J'1 potasio, absorcion de, 'en ••• ·1 intestinn delgado, 9117'

aelaramiento de, 8179

captaeion de, a,20

frente ala secreeien de aldosterona, 4 5~,416

frente a Ia tesa Ide' secreeien, 413 promedio, 411

celulas,4, -'--413

ceelea, '734~735

como estfmulo d,e] dolor', 616,9, 1670 eonduccion n,I--MoB-_ it '98' - ~9182 contraccion muscular, - 2'7

control del flu]o sangufneo, 214, .. ,2 i-61, 2,2

desequilibrio die, 6,~,8~ Ve,ale Hiperpotasemia; Hipopotasemia. difusien de, potencial de membrana

de, '61~63 distribueion de" 411~412

excrecien de, regulaeien de, ;410~416 facilitacicn, ,811~8 :1,2

forrm · Iclt,6n del ltquido cefalcrraqui-

de 0, 85,8

hidratados, difusicn de, '99 hueso 1084

int ervalo norma] de, ,6

Ii qui do extracelular, 47~ 4,8, 82,1~ 82"3,, ,410-415

estimule c·~'.16 ~ del 18 ;.~ eereeion de po ... tasio per, 4:1,3,~415 intervalonormal de, 6

lfquido intracelular, a, 4,7, 48~ 32,1, 322 3,23 411iP:4--13-

, ~ -- - --

perdida de, en 81 eje~cit]o, 1178

infarto de mioca rdio, 279

shock hipovolemico, 310 permeabllldad at en, el museulo eardfaco, 117

potencial de membrana 62-65 potencial de Nernst de, de la membrana del soma neuronal, 6,32 reabsorcion de; 36011 361'7 ... S70~ 412,~ 41,81

eelules intercalad as "4, '~8

efectos diuretieos sobre, 447, .. 448 restabl scimiento de, tras los potenciales de aeeien, 701-,7:1

retencien de" en Ia insuflcieneia re ... nal, 4,=1

salida de, a travss de I _' membrana eelular, 6,4~,6i51

saliva, 8'92~8193

secreeion die, 368-3,710:, a74~ 37'5 acidosis, 417

aldos £"e,' ~o:- '-O':!:::'o' ~ - ,~l~ 5'--: .... ",'·, -- 16'-' -~ 'O,~~B',

Wr _. I' ·I_-:... lEI· '_I 1_ .. :_' I,. "I: .- -,_ J ".1;1.

cdlulas, principalea, 41S

-fGu~to,_ d Is, in, -"~lil't;t,6n d sodio so-

bre, 4. '- 6, 4 -- 7

efi- etos ,diur,eticQ'1 sobre, 44 7 ~448 estimulacion de, 413,~4 7

frente '-~- , ". -I " ento tubular- ~' - ,2-4, .. 8

- - - . -, - _ . _ - _. - - ," _ .

tala de filtracion glomerular 'y, ,416-41.7

va ,·~~.c~ 6n, dia ia de, ,,' - 2""'718 ~'D~ m '.~ n e- ,-ur'- ronal 6'·~ r 3'~,l- , ... 6·~',3~ 4':-

~. u. . "._.' .".,' ,.,

tranaporte de, V,{JasB Bomba sodio-

potasio.

a tr,a:vel del canal de aeetileolina, 9'7'

aldostero '11,1,= n, 10,50

s- erecion de . leido clorhfdrieo, 8,9,5 Iones sodio, V6:~~:-,el Solueiones s'ol,inas; sa

- ~.~,

absoreien de, en el eolon, 91'19 intestine delgado 19 r" 5~9117

aelaramiento de, 3,79

actividad del muse -110 lise gastrointestinal, ,8,67

aeumulaeid de, en las cslulas, 881

shock hipovolemieo, 3l,0 agotamf nto ,d '., 9~ 16 conduceicn nervios a, 98,1-,983 contraceion muscular, 81 ... 812 eont atransporte de, ,58,

c'o,n't· ol de la seereeier de, aldos ternna,,1015,1

eotransporte ': ~_,~"~ 5,8~519

abaol" i6n, de hid 'a'-·o'~ de carbone, 9-,7-9!- 81

d llib Ii d 11 ~ A. d 1 1

__ S'SB,qUl in 110 ne, regulaeton .. ~ ,I~ va U;IiI'

men d,-', lfquido IBn" 329 .. 3,3 - difusion de plo· neial de membrana de, '6,2~6!3

eseape .;.8, 1& tr~._v'.~- de 1· membrana de, Ia cisiula nerviosa, 64~,615 estimulaeion d ... las cslulae olfativas, 7,4!5

exeeso de, hipematremia en, IS,,31 exerecion de, efeetos ds Ia aldostero-

na sobre, 407

efeetos d iur ~.A'tll C:--O;-,!D so bre 4" ~'-7'~ ... 4 .... '-·5~~'O-··

~JL:L;.. . -~'" . .1; .. ~. .-~I !ii,31-"'.~:Ii ' , .

efeetoa de la hormona antidiu ~ .. _~,ti~ lea sobre, 4,0'7-,409

·fecto,s de la pr· ,1:i6"n arterial sobre.

V6as,s Nntriuresis, prtlNsi6ni enfermedad d,= Addison, ~·O'7 frente a la in,~esti6:n aS9'-, 340 4,01 frente a la rsabsorcion 401-408 frente a la tasa de flIt. ~.-ci6n glome-

rular, 4011 .. 403

pei'rd'ida de, n . fronas " 455~456 filtracion glomerular de, 34,51;. 847 formaeion del humor aC,UQ'.'D, 6916 formaelon del lfquido eefalorraqu ii!

deo, !8,08

funcidn de lor; bastones, 70,3,&0704 ,gU9,tO por la sal, 7,4.1, 7'42 hidratadoa, difusion de, 419 hueso, 10'84

ingestion Ide, 131,210

control de, ,~~97-,899

exerecion d . potasio y, 416, ... -1.7

,

m· -- edieien Id~·1 '-'1 . '-:-1 . ····1 pl l8m' . '~··<9·'··--,-· "-'1

. ", ,".. '_.'1 '. _ .1_' • __ 1- . !_~_ ... '.' r .",

I··t§·--=did':·~~, -I ip .. ' ~ t· ·'1' • ' ~ ',C-", 3,' 1

diarrea, 9 -'1 7

anfs :-, .dad d~""~: '. ~: ·O~C-I, """.' " ':-9,17

pla .. ma, 3'9-1 1~'9a; 110,48,

POlt mcial de ~~~'. am orana, 16·; .... 6~:

poi ancial d - N._fll· .. t, d. ~ de l I m m'. ~. ,-.,: . -'}- : 0"- I' (. ur-I- ··n· I '1. 6-a~:'2:·

- - . . ..... ._::.! - .. . ....ll I-:__ _ ~ '_' '-. '. I

poteneia POltil~'''' 1·I;pt.!ICOI-·:".cltado,r, 683 -:-:~bIBor,ciI6n de 3,4:~, 1·~610,. 36 -, .-1,2,

-'I' ,6.-1701 317~- ... :;'76,

- "'-". -~I"" - ....

aldosterone .. ·D, .248-24,5,,"07 conductor l_ U'_OI,--''"P''~!-'~ - s, '·~·92 ... 919-:

~ d''; i!! b 414-8'-' 4' 0'-'"

efectos lUi etlCO .. ~1 180 r~, -~ a. ,~ .. ,1~'~~"'_ '.

-- ilib :-..! .. dl, .:' 0" I .... O·~···I'·

A .. I. ,1 .. 1,-. 0 I. 'I... . . ..', _ - _ .. -.:

~ _ "_ "- . . ~ J. ... •

hip •. ·rt-n': i6n y~ 401::

nOI'-~'~:a1, 40."

restablecimie uto de, tras 10.: potenci tle I de ~_,cci6n, 70&072

,'~' ste - .Il,. -:- .-:. ~. ,-.- ;,., ... - .. '- S" -' ". '1.1

•• . ,.. ." ., :._ •. ' •. :::;' _::. _:. .' ' •. , n ~_::

na II sobre, 4016OM408 aldoi j'_.,_ rr - Ismo, a '_ 4,

I. ,., "til 4 0"

Cl - o c·-'l,': aepanca,« ~ ."1

escape :~~=I, en :-.,} exeeso '. e aldosterona, 407

,,"'n'd--o' 'm' a·ft· ···'tl~CO 4'1 "0";-:

. ';" ,- '. . .1. . .• :.. -_, ~:_ ._. ~ 1_ ,- .....

'" Jiv'·~ "I 892~B91a

18'CreC],on ga!l'trointleu~tin'a1" S,90, ,89': '--0"1 .. ·c· -. '::::_'U' .::. - -- .-::; 1 6' ··:3~:, i .... 6~ '3,'-

' ... '. '_" - .. .' I. .". ,.'. 'I .". . .. _:_..,

tan ~,port.·,_"ctjvo de 55-57i V.":,l!lse .. ~tJmb,' dll' Bad'io~po,·_,a8io.;

int c . -,tina d: 1.·~.·- : 0, 91,5-9 _-_7 '-ra~_~port -: de, I.o'ld.o" ·t~rona ',~n, 10.'::,0. 10i5 I

a trav'ee d,'" la - ~.min,a clelula'r:~ 59 't·_· - ~ 'ii" .. : ".··1 ,}I 1'-. D·,,·1 : ." s· ··~·-··'tl' I!ll- 'c· '.'., 'l~ln"" :.

._ ," . ::;1_1.. . .. . .', ,. -\,;.... .... . .. oiL· "1

96, :~ 7

·~o =, ,:' .J!~ :'-··IJ d:~, 'b"'[·:·: :~"',. I'clt ~ 8199,·~ 010

i.'·_ ecr'~:ci6,n de .' ,cido C orhf.:--icol, 8,95, Ion ' .. I ti,IDCi,:~ nato,,-,'-:!·::.,cto~~ lant,J,t~'-:--oidle,' .\;"

d~,,;, -'108.,

saliva,892

--~ '., c ~tr,o ' .. I': . :,- I.·.i:o y ,~/,2:·.: .

cQlnvulsioD,e· •.. , 837

lesion I.' de Is cart .C·,Z'· lnnbica, 82:,8 ,:-n la 1; t, uonea - ~ aotala . nieas, 82·-

res pue ~ ta simpati C,··I, len, 8151

1- (@ -" cont 0] n.·:-,-_- - IO_''''~ . >~.: "VO~~I ~, .. ,~:! =' ...

84"'7-;:'

~_: --

t·- ~ "0'''' d - -1 n=-- Ii ~I

con~~'-rlC l"n, .. e, en e .. re . ",~o PU:'l a'

la ]UZ!" 7,,6

funeion de, 6190, 6191

" __ hihar _, laminas .: .0"., . ' .. '.~ ···,····1 ... ~'_./,:_ duaeir •. ~ ..

d.' l: visien cromaties ~ 707, 70,8 slotes de -,-_.~-!._: ~.-= rhans, ad, no ~-;,i~ I. de,

dperinsulinisn 0 fain, . 0781 anatomfa de 10163:, 106,4

e ~'lul-_· alfa de, .. 1068, 1106,5, 1.07/:~

_07S~ V:.-"~ge Gluc'a~'Dn~

C-·I .' '1- 'I i 1- a~" . - b eta d-> .': - ... ·"·'·l .. u···' I'· - b ,It· :i"'i' ,if!

.. .... . I.., . :"', ,OJ _. _ _ .. • '.:. ""

Insulina, seerecion de,

eelulas delta d:~ :'" ..lOS' '~,106~_iOl 'V'-":__~"

Somata tatina.

Is oeit . tto -" e-'c '-",0 de .. ~ , . 1_1 control d (- l ~ n

_ l' . iii .

,_;.'~uc6 1 - Ill,

'V . (~ ,-: 1. ~ .eolftic '1 , 10,6 '-i

iii

so

min ~ci6.n Ide 201-2103 Isoinjerto, 5017

Isoleueina, e:· tru ctura qufmic - de, 91'4 tr'onl' ·.c .. te de, insulina en, 106,· ....

80,-,_"" ,11' .,'1_", I.~ - 1~1 • . te ,t,~·~~o delgado, 906

:,:~ 0 _:.. r'a '_ :r· .... tin, -'11" '70'~:. 710~-:·

I 11' - . i!i6 d 84' 61 .soprenanna, aeeion ," e, '··I.·.~::

sopropil r O. "'---~.':' i ia.uceien d· .... 81.6 'I,B08It: nuria, 4,516~~·'· '7

Isquen la, c: :._ , .. , 1"_ puesta c = .. i=

sion '. ~: teri --1::...,",~ ,23 ~234, 2· 9, 1-- )07 ede ma .:, 6·"· 1

". 1:, "':1."

_ "- - - -- _ -, .' .

S ·OC,' neu 01'-/ dooen.B 12

- . ioeardica, d.~:: .-:_- dacio die trifosfato

~~ I.'. ane ·-,is ir .• _, /-.176

atero sclerosis, :276H27'SI

COI- ri --I' '" la .. " 6!, ;. '- 3'-' .... '1,0/9

sleetrocardiegraffa, onida T, 159

,1 - - j!:- '0- '. n'~ V~-· a~"'~ . 1:-n t!'- - - '. 0',' de I ~ ~O"" -

1 .. 18.· .. '-, E· . _.": ..: I L ,r,. '. - ,rl~·-

zardio, metabolismo I ... ,,2176 mort alid ad '2:'7·' 6,:..

I • , - _., . ,"' I . _ ,"-.

oelusion coronaria, .276 ... 2'7'18 lenci 276'

:~·..V,'_~,Cl,~~, .~'. ~ '~.

progresiva, 276

cO-.IDn: __ ria, V~~~·-·, neina de pecho;

Infarto de miocardia; Isquemia

~ ., d i'

mlOC'Q" t·:. ,ca",

dOllor .~~'n- 67'0, 675 renal~ ,449

,~ ~: ~' - .. :n·~,n e:- __ ", 457 ,~. -59

nec,ro ',is tubula en;, 45,0

.. ,.co:c .. · .. ··c:16.· n- c· ··r-6·, lie·· I d;,=.

',C" •.•. ,1. .'_ .... .. '-. "',. ..' ." ' ..

24'~~,~,247 v~llo':i" ... d:· .. ···. ~·,·.t:s·inal.-,~. 8'7'-: ... 874

11

.' .' --". - I

ca.pl_,_:- [j

"

J,. r' ~ ca. to"~'1 ~.',~.,~ I - 58~' neu~_tl",'_niclo', 595

J ",gOI ga'-,t·,~co, fu,:',,"'_-_, dolo :-~, 676

pdrdid.a de, '-]calolsis .. ~'tab61i.ca .~i.nt

43;-8"

.-. "·"1

.. nberinto, 619,910- 774

membr "_nID.: o,! 77·: i 'V,"'· ~ ::~ .. _ .. :~··6clea, _.' .~ b ~ 0 i i=n I.., able , ,53,7

, '~ ~ ct ~ .. ci· - - - - ~"I 8 ~ . - 5 0

aumento de tamano d .. 1_ ,8 gllin,dulas . " " ~' :-. j. -.·i;-~ 'I I", 109--

comp,orsici6n de Is .. ·.-h~·, y, 10!5,O

de .:~ ... '0·]1, I:'" :" .-;-: .' .::.'.,.,-- .'. :-1 ~'.' .'.: 8:·

. _ I _ _ :"'_'._ _', _ ~'. .. r. "1 . .

inieio de, - - e -_ '~:I ~I ll-~- .. · n itural. V::.·· [1.:.' Lae (l .. I'c,ia~

'0 .. 8( olein" ~ -.c-, . 1029

pe dida metabelice producida par, . 150

proeeso de eyeceien eo, 150

_ -.:-. ~l' I.. . .... e .. , ,I_Ii' 8

'c' t·- -, :·t·· ~. V······· ·.~;,~-1\rn..--: n"

- _.____ .. ~!I, .. B~I .LVb ... _

Lactai :'-::, ;_ __ 1.'_ ( .. -i\·:~.·-·,·/· ~~I.'·':· " .

: ... ~. carbo no, ···~··10

intestine dels ac .. o, '9'0,8

Laet ~ T_ / .'.' "1- .:_:' cid :0':·' l~" .~,~. 1")1 y-'.,~ la i"iIt- t:t .·.n

• ...J - - .L_:_ . __ ~ _;. - I· _ ,_. ", _[ . 1ft - " " ._:_' . _'':_ u .. F _. _!Ikr .l~[ v.!!!!

'LBCt6,.~,-:,:: '0 place tario humane (somato-

-.,' _ T ~.=. - .. I_~ ." ~. ICO" i6n li c' h ~ m --:, .=, ),

1007, 141- 1'2~·.8

L ( 'le osa, di ~~~.~ ;_It''~'1 . d. ~., 9'10

l ... ehe, . 4,9i _. I' 50

Lamin - ,C~')'I In:," "I_I~--'I":I' , de 1 . ~ ·:.dul !~~ ~

~ .. ' '''~ 11, 1-:"-::91

de la m dula .. '~ spina ill, anatomta ds,

n- c,'·

,',' .'_

, 1 I.. _

• • ~I

lnd'ice

Lemniseo, lateral, en Ia vfa t __ uditiva, 736

medial, trans '-~,'!:si6n die' la sen,al I~ n-

"it'! .;v- V~'" '.'I~ Sistema columna

, _ '" __ _ iii __ ~ _ ~ , __ ~ I:r\il 'if ,,~ !!/;,;rV !lAO' __ ,__ !LA'.!

dorsal-lemni seo medial, L~ ngua, degluei 6 ,817'8

habls ,587

- ,- - --, - - --

negra, en, el~-'(k:-'cit, d,~' niaeina, 8ilO

Lenguaje, V,~ ass H,,&l'O:J~ Palobras. eompren ,i6,n de, 80 '

estfm ulos VI", isual -- pa ,'8,-)O:-,',8~1 8,~I,O:-i"7-'

~,il. ' ,_ .!i.J! ' ~,_O ," I .' II;. I J ' ." ':,.' . ".' _

h !!' e. '!I' d !!I' t 8"0"5

emisrer 0 ,-0"-::',::- nam ,- para'I~I' .,',i·.

,~in't>lrp,-'-~t~,lci,6n d ~ area de' WEr"n~cke en, ,8,015

GlIie,m1nldOI ,i!! di 0" ,m' 'Q, ai',,· QC.i:Ii" '. ,~, n'1 ,~' on' t o' ,~Ai!!iI'

1i::!lIIiiOl''\C,_iI&' ',' ',' ,,' I u, a Q ~ ~U v, '~ 1.;;g

lsr' -:,1 de, 802

via,,_. al, proees amiento de, 18101

'-, ent ,8 (general), CD'n eav a 686, ,687'

COl '~'·-~cci6 i, de ,. miopfa, 692 pod,' r die refr cci6n de, ,6881 cilfndriea, 6185~6B61", 6,87, 1688

,'0 orr 7:- n~il~6"",~ d el ,-=:- ---t' 'I'" am at ism n 6'-,1'9'· e,

, ... A;'" .. ~~, ' . __ ,g. I.,,·. ,Db . ..'. I ., .. u, .'/ . '"

16931

pod' ar de ·l1ra~;I'IIli.(in' d .'. 16_'5~',8':,,'

~ I, .... ~ . '.~~ L. _ • .l~ .. ~_I~L-~ U .. ~ ... ~ _

eonte .. etc, 6'9'3 eonvexa, 686, 6,87

cor 'ecci6n d~ la miopta 69,2

'irtj" d ] iii di t

-::-1 - .. ",-:-'Ji"F1I,", ... ,-:- :a, 8,. rmaaen m,i·-=-·.·· ---0, .... ~-~_

. . '.' ~'" ..., .. '\:iI. .... _ iI;iI.,D ...' ", ". g.., ~ J

6°'8,·1

10,,"11

pod· ,I de r' tTacciolD, de, 688

~ ar a eo, regir el at .'~ or de ref raeeidn,

IB,912'

, ISfEi -iea, 6861'- 6,87

min.~,a focal de, 686, 6!87 longitud focalde, 6,818~88,8

poder de 'rEru·aooi6n · e, 688

p'" incipios de -- efraccm6n de, 6,96, 6,871' lJ8"8: :1

gl"

punto fb:al.~ .. ~ .. ~ 5,Sel, 188,7'j' 6188

, , . epra". t~atamf,en'to COD oxi'g,en,o hi·J.l,erb·--'-:i,co para, 61'7'

,~eptm"J~ ~n el cont'lol dell~_ i.n,gesti6n d,:.~ alimental"972

'-

, -Bucemias" ,486

linfoc'ticBe,f 488 mieloi,ldel'l 488,

Leucina,~ lestructur'8 'qufmica de, 954

I ran,eports' d,'~ i~· .ulina ,;D,~ 1069 LeucocitoSl,~ 'Ve:aDse t'--_mbi,en loa tiP'OR EHs,peci'fj,col ~

ii d' 'l"'b "',A d i;,A,

RcelOD '~"~'I ,',~ ~ l~'.~ ~-=',B,C1un ,'~, 'I' p~'uge,no

en,,999' 3ntigen,ol de:~, 5,07'

co'nel ,Dtr, "_,,i,onee de,:, 4,77' d,e'lcit de, ,485-- ~,8Ie,

d--'1'i1'rg'~-li;I)('n-- Id~-I-l,g v-:-~d,g, d",Q ,4: '7',8,'"

, i ~ u,,-, u' . ' .. ,'" ,.!I' g, ' ,'"',~ , ,',

efecto"" de:'l ccr'tisDll sob :,,_ ~" ,',0,55

IHJ,tirp< l':n ~ocltiea d,', , 77-·4'79 fJ'l,tirpe mj.-,)ocfti,c,B de"" ,4/7'7-47'9' ,g'B,nslsis de~I' 4'7'7 ... 4719

:huIl18no,B; 4: -' 7'

maligne (ls'ucemia)" '_ 861

m~"~~1 acioln de, ISf19ct08 d,el cortitsol 80 .... bre~, 105',

mlolvimiento de· 28

p'ro~ ,uccion de",',77'

:-e,u,: ~,tol d,le, .~"n ruo'~' Deo-n,_,tol~'" 6,0

til,POI, ,~ e~ 4,77 ~I 4,78,

tr,~ -111,porte d,el~ ,47"7

" ~ :euc;o'pe,nia" ,', ,8,0'" :' S6,

Leueorrea, en lao menstruacion, -I :',:26 ely, de aceien de masas, len Ia glueollsis anae:r6bic8" 1938,~,9a9

Ide Boyle, para 1- comp ", io,n d, ,,' -, ~ .. ses, 6'1._' \,:'12

«de Ia enarta poteneia», en 18 resis-

teaeia vascular, 182: del Henry, 550

del intestine, 8,2 'I

de Ili~1 p· .• o .• ···· anoia p·, .. ara : ,']- '~'O: ido 7:':3""~

~ 11M "._ . . "" . ,_, , . ,~_ __ ,_ ~. u

para 10'; estfmulos sensitivos, 18'86· d - P"I- ~, uill I' 8:-:"2~

e - DllBUl . let - I',

die v an' ,-- off~ para 1.-. presion ol--m6ti .. ca,3216

Ley,di.,g; ce,}ulas iota, -'stici . J~ 8 de, sfnte-

sis de testosterone 8'D, - 108, 110'9~ 11121

tumores de 11' 4

- -- --II

, " , ~ Ve.~·!_ ". o'nna a Iuteinizante,

l7,20-L~. sa, en la vis de sfntesis de e' ... teroides, '1,047'

- - i ~ be ,rkiihn,1 criota ~I de, 8!819, 9'O,5~ 190'61 seereeidn desde, en la diarrea, 9 - ,7 ~igament-os~ suspensories Idel eristalino, 1689':, 6,90

- zale - 53'7" 5'38'"

'voca ~es",·~"-:'·· .... i'~p

Lmeas, deteeeien de, en ~I_", eorteza vi ... sual, 7'19~7,20

focal; de, una lente, 686"" ,88,7 Z" d, l 'i,~ miofibrilla "1 '99 Linfa cireulaeion die, 2,06 ... 20,8 compoaieion de, 2,0,91

flujo de, aumento de·""n 1, prevenei6n del edema, ,335

tasa de, ,20BI~210

fOlrmaci6,D, de, 207·209 transporte del grasas en, '9 _,8, transporte de' Iipidos en, 94 'I' ~'9',42,

Linfaticos. eond etos, ~IO'-"7'- f?O'IS' r

___ B. .". ,_'ko . D" ~ ,', ~ ..

L'in'foblla,stos, ,478, ,49,2~ 491,4

--,in'focinaslt ,49'7 ... 4'9'8~ VSllnse 1',-19 Sltstlll~ cias Is,speci '-'0" 8:.llnts!rle'uci'na .. l'" acci6n de~, 492,

L'inftJ.cito',8~1 V'6ase Li'n:focitos B'~~ L,i:nfoci~

tO,I' T~,

alm,Hce'namie'nto de~ 4'78 Blltige·nlos de,. ,5107

ce]ull8 ci"Dlit~c ,9 na.tu'-a~I::" <1819,

497'~49'9

cireulaeii.6n d,e; ,4 7.·~,.

de,struccil6n, de,! '~;n la inf@clc:~16D par ,eI

V1~_, ~96

di,stri,b!uci6n de; 490 duraci6n de la vida de, ", ,78 inmunlizaciA:n, 4,~·Q'9--,1

. _ ,- _ _ _ U~!II -

-n-:-"a- t'--ur-=a-I-le= !"I'g o,mm'~n- C:-:'llii !:DI'-l d-- 0 4'-'9--' 0'

, '. ,: " " .' ilIiUiol. !\ill '" ~ ' .. ,', u "~', ~,--:' .,,'

n'umef1o ,nor,m,aill,de, 477 ,P ,oducci6n Ide; ,4'78, .. ,'79' tipos de;. 490

Linfocitos, ,H", ,'~_,c,tiv '_ci6n Ide 101 ,- if 4910~49S'J

496~4'97

a,utototerancia, y, 4,9'1',1,4918 clon,BCi6n de~ ,492

comp~ ~ra,ci6n COin lin' :OCit08, 'T" 492 ee:pecl'Dcidad d,e, 4911",496

fac,to,res d,'" erecim'i 'nto plara, 496, ·"'97

form,aci.6n de~ 4190'.492

formaci6n, de, anticue·_2·p,' IS por~1 492H .. ,94~ V:eRs~ Antic,ue'rpa,B ~

formacion de' inmunoglobulinas por,

4.9,2~494

funeidn de, 490

memoria, -~93~,494 preproeesamientc d , . ,. "9'O~492,, 4,198,

produecion d,.·. ~ ~"618

, espuesta primarie de, ,4,,~3,-494

respuesta seeundaris de, 4193 ... 494, ~u~gm ' .. -- tOI ,=,emcos die ···'9,2'

Li nfo ei to ii, T, aetiv c.i6, de, 489, 49,2~ ,4931

t ~ ,i; 6 de l - ~ ., ,i, , 92 497

··'I~ '1'V·~ l.Al',,;,','ft '-I': 0: -, itoer DC. " :, ,:' " ...... ' ,',","

","""" .til. ,I ,,,,,_;.,;IbI,. , "",,'., '.~.I. 'I~~ "" ','- - ','"

alergia ~199' autotolerancia s. 4911~ ,49!·. citrJ~,6: "~~' 01,:;' - 916..... 99

clonaeien de, .- .9'2'

eolah n· ado " 4':9'~ ,n 4' If'l~ 49,:,·0

\;i' ... : "" u','·" I '_ . ". "" '_ ,-~ ~, ~ :Ei'g ... ~_"" 01

especific idad de, ,49,1-,_'9'3 frente a Iinfocitos ~ .1'1,:'92 fu n .j"Ii]"6"D" d 13 .AI9~'IO"

, .. 'W.!i _ ... II;il 11 ":ill: .- .,

", neio ",~, .~' '" '.' , to , " '''90

c_:, .,_, '.'~ '.. - ... ' . ,I ,I ",' '; .. 01

infusien Ide, inmunidad pasive en, ,499 Iibe ,aci6· ... de 49-

'm - mori i'·· , . 195

, '- . , -' '- - '~ '-'

preprcceeamiento de, ~':90' ... 492;, 49!8

produeeion de ~ 4~'6~, 490 492 reeeptoros sob e~,L 93,~,;,19,6

reehaso d,e mnjiel ' B~ 5017'

rl - ador "s, (1-- -_,_.p,fl- sore s), • '97-499

I" f~~, 'n'tol ' "sni.COS de,,_921 supresidn die, cortisol ..• n, 877 ~'IUP-~· .'. : Of, 496, ... 499

tipoe de, 496~ _'9'9'

Lipasats), de adipoeitos, ., ,ctfuvaci6n por duea g·6,.-n de .• '.., "0 .• '17".·.

, ' - - -, ' . , - - ~ - . -

all't_rica" en Ia di,ges,ti,,6n Ide: las gra ...

sas, 9,' ,8

fa,' " .. citosls I~ ,48,0

g,,'s.tric:a:, IBCreci6:n, de, ,8,9'5 hermonosensihh •. ·, inhibicion d .. ··l.a, in~

'-'ulina d~" 106,8

int_,stina'm, I_n la, ,digl~15ti6D. Ide gr'alla,9~ 9131

'lingu.:, __ l" .' n 1., di,_'=,st~!'6n d.~ las :~," "~'S_:"S' 91,2

pancr .. 'atica" en dig'" 'sti6n d",. gr', Jsas;.

9'2·,Q '9,'," -- 2,:

,___:_ ,~" -, ~'

".{pidol~ Vea.,e! Colles ral; G,rasas;' ~os'~

fo,l.€pi,d'o,8:,.1 Tr,i" ;lic;iridos'~, a'lm ':,_c,enanlie'nto .'" , 1948 celul~" ~I '_,., 3

con,lcelntraci6:n en, SBngr'B de, en, e'] cont '--o~ de l~_ ingestion, d.~ ,-JiB' men'tol", 971.~972

co:nv,e,rlii6n de, e:· ,': c;",dos, ,gr',&S08; 22,;

24

I',/'tructur·, qu' ... · :~'C,:, d.·~ 94,'

fo,r;lna'ci6n d,e ater.oBcl -;vD,sis, y, 9,5,0··

915,:1

( __ :",:_.I_

higa,do~ 9'43

mlsmbrana c,~lu'lliJar'~ 12, 13 m,tablor~ smo diS, !943~946

Beida P~'I -tol;t6nico e" .; 977

- '-bli " 'b -I~ dl- h,j'd::- ,

caml -10 .. ' II '"e·ta . 0 11, ,0 '.- e ,,'Jl.~ '--,a,to s

de Ie, bono -' 07'2: co ' '~'Bol ' - 10103

ifiir'"o7. 'no~ilJlo~ ma-' d~ e- "9·~ .1'6' "'-'1'8","

~ ".,"_:___:: ... 1, f!:ji!~ ! ".. ,. . ,,".' ,',

d,l':fi!ci.t die 'inl'ulina,. '06:~1,069

d .• ' ,~.·.ad) ,- ;cion de, Beidol fir _ ,,',~ ,Ol~ D, 943~1945

diabetes mellitus, 10761

entrada ~- la r - itoeo ~ Id ria 'n, 944 fo,rmaci6n. de: aeido aeetoacetieo en,

941 - 9- 4--6

. r:; _ - . .' _ '1

JI.- • _" ~' ••.

disminuido, estimulaeien de lao sled en

~-1, 3915,~3,97

distribucion del, 40 - ~40'5

edema 40"~ , ... 4015j Veale Edema: efe,ctol de, los diuretieos I'obre el, ,44'7'~

450,

efeetos de la insufieiencia rer alsobre al,456 ... 45,8

efeetos del hquido hips t6nico sobre el, 8,28~·3,SO

e~ eetos del hquido ~ -~'.POI-i oweo sob .• '-~ el, 32B,~8aO

efectos d sl lfquido isot6nico' sobre el, '-' 2~/B- " ... 8-1(- '0:'

._\.~ ',' I, _, _.

fbrmacien de_~'T .' .' D> 98,1 formacinn Y' oxidaeion de acetil-

coensima A,_Il, 944; 9'45,

h II. d ,Ali ~ 946 _ !-_~~: ill 'l-ll en, '. ,,0

hfg,ado:" 9-,31" 9,58

hormona de creeimiento eD,,-1 0'21 hormom . ~ oidea .~·n~ 103,5! insulina en ," 1IO'6e,~ 016,8

Jibe _ _"~ ,cion. de •. ~ nergia en, 9'46 ... 948,;

1- --10-'-5-"

---,-_.:_,. _.

efeetos del sodio S,Ob'f'B el, 2,8,8~,2'O'"

2'-'A4'_ -- ,8'~:3-,·IJI"" 8:.· ;(0.- .- ..

• ", .. D .~.

e:t1-~ctoe de' 1· ~ testcsterona sobre eill. 1110~1111.

sspacioa pcteneiales, 3,,84'","1336,

0'- ... --, I,t;jj;'-"n " -,-, V········ '-p::.~ . E---'~, i~·a-:.'

~ _.··~.·u .. 'I!! .' I'_D"" ,··u· .rI·'I~-·_!i!!

fosfato en el, l084~ l08'B~10912

frente a liquido intraeelular, 8,-5,

2169 .. 271~1 27 homeostasis, 4~6

insuficieneia ea rdfaca, 4108~410 magnesio .~·n 1';1, ., ~ '9

medicien del" 82,a~,3.2D osmularidad del, 8213~ 8,218

'- Idosterona en Ia, ,89'7'-· ',9,8 angiotensina .II en Ia, 39'7' control de la sed; ,288

dilueiono eoneentraeion Ide ilia orin c'_. en Ia, Ve,ase Drina. CDnCB'ntr-a,~

- - - - - - - - - - _.- - ~ - - - - --~' - - - - ~ .- - -- - - --

'"6 d lai Ori d~ i!!l !!...( d'

cz ,no ~e I~a;~_ mna, ··z,UCl.on ~-e;

la.

frente a la distribucidn d, ~.1 potasio,

4· 2

hermon _ a~,' tidiurctica '- nla. V -:a_- ,e'

Hormona antidiuretiea (vasopresina),

mecanisme del desoo de sal en la,

39.-.-7.-:. 3~-9:: 9--'

_ :._ .... ,~ iiii .~., :.-=/ _.;

plasma y, ,3'9'1-898, regulacidn de l , 891~S99

S"CCd- en la' ,o9£: 3:'9' '8'1

e .. : . ~ 1 : r .~.~: O,:.·· .. IUII!!l!\~. >'.1.:._· .. ·

situaeiones anormales ·82,8~·3aO p .- d,el~:-2,2--423

potasic en el, 4 i O~,4115

presidn osmetica del, ,8'23;, 326~328 propo rcion d, -I" 320~,822

regulaeion de Ia concentraeien de 'on"'"

gena ell el, 6 sangre, 312-

Ili·tuac],lone:1 ancrmales, 32:,8 .... ,81,30 Isodio en. 121, regula.ci6n d~ 1, 18'9 - ... 3991

aldo,.~-,t,~ -,on·-_ en la~ "-9'7~·a98 an,gio,tensina I - e;n l_:~~ 397

d-~]uci6:n 0 c1oncBn'trB.'fJi.16n de la ,orma 8nI8" V'ealls IOlri'naj, con,c,entraci6n ,d'e' la~~ Ort.BaJ d,iluci'6n ,d'e

l'a'"1

h,ormoll,. antidiUlfB,tica_-'lllai Vease

Hor'Tnona an'tid':i:u,r:e,tica, (vaso..,

I J

p.reszna ..

mecan],smo d, 1 desleo Ide c---'aID e·:- ]8,~

31"9-'7- ;;;;.,li!lk9_ ;-"9'-

_.....:..:.... I tJil._ .. _.-

os'mol,aridad d·l plasm,a. y, a91~a·94· 818.··· e·n.a~1 395 ... !3.9,8

tip(l,l eSlpecializado'1 de" 320 tr~ Dsporte ,del~ 4

rndice '1237

volumen del, efeetos d .. e Ia angiotensi-

n - II sob -:: el < 0- 8----:' 4: ,OIS-'

'- . , _ - '. -- - - -. - ~' ~ - . -: - .... '. --' .

aldosterona, l'OI50~1051

I d 1 8-'2' 2-'8' 0-'4- 4-0--'

" .. I '1 . . ", ':" - " II ".... .-.:, '!!Ii!I!! ~ I" .>' :. _ .' I" .. ~ ~ ~ ~ _ " -' I' '- ..

coot 0 ,_ 12,_" '_ ._'. ,1_. .._:_

., t d 1 h t '"I d'"',l'.,t- II

;-" ec -o>-~ e -8 -----: o "mOrn,.. I : n -I! ~ rure --i '"'

ea sobre el, 407 ... 4019

d 1-1 ld !!i t I 1 hi 6

. - . -'.' .-.- -. -' . - , -.' _-., - I' -. " --.- I_

e -.qUl- 0 Ill. -race -u ar - - ,p,.,rosm-

tieo s. 3217'

de hquido intr, acel -"ar .hipert6nico

32'7 ,0S-0"-

y ;,=,. ~ "'Q'I~__::_

.. ~ .. ~. lfquido :'~'. -·tr~ eel -l----: r hiposmotico

Y·~·, 3.27

,. - ~-

d 1- I,i '!Id- 'II t 11 '11 hi tA ~

e -lILqU'I··' 0' J.n -·r",,"C-BJ1,UmJar ~ --POI· ·u,D1CO

s, ,827 .. 8'-0

d If- '~d' 'o! til ,~ Cit- !I'

r, . .. -,-:- ---.-.-.. ---. _ :::::.-. _ --, -. --:: - _ .--'---::----. '1' _-, __ (,-.

__ e ,c-__cqw. __ O w_ra.ce Uc-,Br IIOI1.m-.~,lCD

. '82.1.7'

Y- .-.'-. -' .

, ,I _

-.' .. ~. lfquido intraeelular i- o·t6.n ieo y g27 aso

Q.~J ," ~IQ,~ ...

meeanism .... del deseo de aal ._n 'eli 39'7, .. 3,99

'p'l~ecisiDln del, 404~3991

P~B'lli6'n arterial, 4012, ... 404"3 Vesse, ,. • r iuresi _- J p'r-es'i6,n,~ Natriuresis, p'r-esi6n,!

sistema nsrvioso simp,6,tico en 8:1, .110 .. ·;·0-·-··7· ..

l~ •• _ .. • ,ii!iiii':__, ._.> I

Liquido inte .. _1,9tici,1~ Veale Interstieio. aeumul Jc:!!i.o,n de." 4.04·~"·I05

c~ ·.fficio_ <-, 1.08,'- , - - 0821

coagulacidn de, en Ia in'f1,~_ma;ci6:n,~ ·482

co' nposicien de" 9,,2 ~, ,,!'2,8

control del sistema linfatice die, ,2091~

211

. efin -- cil6n d ~ JI--2IO ~I 32 - .

e-xc.····!~'O de V,'~e'~'I:.e Bdem« ..

~_ Ii3! ~_ ~ . ~ g, _ _ ~ _ _ y.._

form a d iC. ,-' no"O-" '~O=, 1-

1~ .. ,' ".!tiI... c __ < " ~'''.' ~ ,..::i'

ormacion de linf'. "_ 'P, - --ti:::: de 207

2109

inters ~ooiIDne·1 del i stem a, 'lliin'fa'tilco

co ~~_ ~ 206 .. 20,8 Iibre, ,200~.2:01 osmolaridad de, 13:23 .P-_ ~ de - ,22-- 2-~!

p·rell-J.on de, Veal"CC' Presion. ,d'.l,l.€q',utdo intersticial,

.P, -e~~-i,6 ., c •. aloidosmotiea de .. 'n ... · .. ru 1·'- qui-

It. b __! l'~ - id ~ t -- ti Ii ] ]

_'~_~I:no! _I;qu'm __ o m'.~.:_r,I1_1C1a_ .... p_,a5-

ma, 2,0':1

.P ~ T ,i6n 0, m6tilc,B de, ,31,23

.pres:iI6n parcial de oxiglBno' en, ,562 ...

56<

preveneion dell ed- ma, 3S3-38!5, p'roporci6n de, 3.20'1 a2;1,~,3.2.2 p~oteil1lBS en, 2:05, ,206

rs'· ,al~, - .. -~. -ira!': I~n,! '-'72, ... ·37~ .. Vo'llill·me·n Ide, ,404 ... 405

- .ot::. ,-, '-1- d'- 'ii]; ,n 5

c·. -eu '0 e, D~,:·.·

CGnti ·101 del S,i,stt1m,a linfAtico die, nO .. :9··:_-··I.",2·---11

f~",-.·l- .. " -, -

.c. - I' ' •. '. '. - '. :.-. < 'I d·- - :t--:~ - .,.-~, -; - '2"--0- l~'fI'OIB~-'

luarZ,a8 que" e .-nDlnan:, '_ .&JJ .... _

1 116 1 116 "-S3 33

- _,' - - - - - - __! II I I'

re ac.· .. ·_'D con -a.p,re_:·,lL.'·D" " •.. ~".: .... -:-: .'.~

'Llquid1o intracel\ll~. ri~ activid.~_,d o'SM;olar'

'I'd d- 0123 anl!

CDrregl_:_a.~:_e" o>',~_" ~~ ~g

ill '"' .- 18-

- -

ca. CillO e- ~ . . - - I ....

CDlm-- P,'-O(:'~:I~£i.6-'-n ... d-:- B- ,3~,·1~4. 32~:·O~3.2;2 32:/:3

- - - ~ ~- - - - ~ _, - - - ~-,- _

normal, ~ -·7 ~49

d· 6' Ii 116 d - 20

1- . ~- -----: - ,- ,-; ,- , . ..' - -. 'I

e mel,n :. ,'.-:,.

ledema q.ue. ,a'feet·-~ .a~ 3,,31 la D'eUl'10na" 7,6,2

de' . plazamlento de, I, ·'n la ingravides,

6-0"'8'::

_:1 --'.

.; ifusion de gas a tr.·_v.§s .,-! -" 4,5,3~i4,54 efectos de 121. insufieieneia renal BOb re 4~ 5-' 6= ·,4·'· 6- 1'8'·'

. - ~, __ .' ".

equilihrio aeidobasico de. VeRSe, ,Equili'l,'rio ocidobasico. equilihrio de, en neonates, 11,60, espaeioa potenciales, 8a4~,Sia,6,!, Vease!

E- lJ! nlit ,,nJ,;'n e esoeeiiicoe If]Jy~~~I~!g ~ ,"~~"I' ~ ~. Vl",!i'

:ni,tr'6ge'na disuelto en, 6,14-61.5 ojo, 695.,697

osmolaridad de, 328, 8,26! :per,di,d,B, de, 31,9-321

- "' - - - ,~ - 'il - -117-.:'8'

.,~erCIIClO, _ '~'

-,t'" ,-,c~6n de, V:e,'~ se Edema,;,A~ruajl re-

tendon de 'I'

insufieiencls , eardiaca, 28,4~287"

2- '8-"'8 2'9--:· -

.. ~·I. __ · ~-····I.-_.

sistema de retroaceion renal y de If ... quidos olrg'anico,1 y~ 'Vease S,i'ste~ rna de retroaccum renal y de li-

id • ~

quuios organuxe.

transcehilar. 2:165

- ---~.. _._- -- ,! -

Lfquidos hiperosmdtieos, efectos del ]1~

quido intr eelular de" 327 Liquidos hipertonicos, efeetos del liquido extracelular sobr , 328-380 sobre 11 Iiquido intraeelular, i3,,27,-3301 Liquidos hipoQII:motico!I", efeetos en ellf-

quido intracelular de, 827

L- iqu iid 0' ,Q hi ipot 6- nieos el"~,c-·t· "0- ~ del lfq w .....

.. __!_ __ ,-. .~, ,- . _>. . ~u j,lJI!, .. lb .1 _ c·. .... . ,I' -

do extraeelular scbre, a2,8,~,a,,30 sobre el liquido intraeelular, 327',~3"SIO Liquidos 'i soosmoticos, efeetos en, el Ii, .. quido intraeelular de" 327' Lfquidos isotenicos, efeetos el_, el lfqui .. do extracelular de, 82;,8-1330

e:fectol en el liquido intraeelular de, ,8,27 ~,3IaO'

dsina, est'l -uctura qufmica de, 195,4 control de: la secrecion de insulina. 107,2

Lisls, en la respur sta de' anticuerpos,

495

activacidn del eomplemento, 495 - is,ofe-rina'l ,2-

- '--~-I,oID'mal" 13-1·

aecien d,~ ~ 4,8'0

agentes bactericides en, 21 control de, cortisol} en, 0,54

formacien de, 22

fttnci6'11 de, 15" ,20~,2'2' infeeeiones por parasi tOI" ,4815

lib -e ··rac~,6n de hermon , :1, tiroid . a .103,4 macrofagos, 47'19

reereei 6-n- t -1'1' sula Ir ''1110 ... 2' .. , .. ,-'

"~I""'-~--'j--"-!!~" - -'~'--"l -

shock hipovolemico, 3--0

trastomos geneticos de, 21 Lisozima aceion de, 4i8'9 fagoeitosis, 21

saliva, 89'2

Litio, en Ia PSiCORis manfaec ... depresiva, 8,38

Lobotomfa prefrontal, 810,5,

Lobule, floculonodular, del eerebelo, 7'87 anatomfa de, 782~,78,8

mantenimiento del equilibrio, 77'7~ 7'79

frontal, ,BreJA del r' sconoeimionto fa:""

.- - .- - -, - - - - - . - - . - - - -

eial de, 802", 808 higadc, 9'6,2,~ '9'63

occipital, en la denominacion Ide obie tos, 1._'. ,2

temporal, area de reconoeimiento fa:eial d· , 8,08

denominaelon de oJbjie'tol, 801 ... 8,08 Locomocidn. Vease Movimien,to,.!

Locus! coeruleus, neurotransmisores de, ,818fOii8,201~ 8,3,Bi Vease Noradrenalina.

Loquioa 11,48

Lubricacion, 811 81 acto sexual, mujer, -- -81

varon 1107'

Lugares de liberaeion, en la membrana presinaptiea, 62,7 Luminorrodopsina, 701, 7'02

LU,PU8 eritematoso, como enfermedad autoinmunitaria, 49,8

insuficieneia renal en, 453~,4,lS5 sistemico, VeLa.,e L, .; us eritemato,SIO'~

Luteiniaaeion, 112:0

Luz, absnrcion de" en lOB CQ,nIOIS; 704 .. 1 705

adsptaeien a, 70~'~7106,

blanco, percepcidn de, 706

control pupih --~, de, 690, 1691

deseomposicion ,'1 8Icti'v',3IcJ16n de la ro-

dopsina, 7011~,70,2, '7'08,

intensidad ,d .. a, cambia rapido de, de~'~.~_,cci6'n de, por las c6mul.a,I Y •. -~,e ln retina, 71

transmisidn de, la geft .=-1 eJID, 712 menecromatica, interpretacion de, 706

6, _ iea de. Vo", se tjpticla~

reflexidn de, prevencien de" per 1,!-. capa pigm mta ria Ide' la ~ etina,

69c'9c-·· ... 7·,:,O, "

• • .• 1__.' - -

refraecion de, '685~6,87 determinacion de, 6,8,8, 6,8'9' e ~-~ore'B de, 69'1~69,2

lentes convexas, 687R1688,

longitud foeal de las lentes y, 6,87 68,8

ojo~ represent - 'Cll,6n limplific,ads; ,de,,6,8!9

prefundidad Ide foco s. 690, ,691 respuesta de eelulas ganglionares a" 712

respueata ds 1- : ,-'1,--._- ,-,~-]8. pineal a,

1:11.01

sensibilidad ,8~ en relacion a la re"'~_~'6n r ,tini, ma, 7' 1 -I

ultraviolet ~_I,-, exposicien de ]'011 OjiOS a, cefalee an", 67"9

formacien de la vitamins D" 11087' 'via de, en l. retina, 18991,1 1700

Macrocitos, 466'~467 Maerofagos, ,_-801~48S

aetivacien de loa linfocitoa T, 49,2 aetivacien de, linfocinas en, 497 alveolares, 48,1, 5,37

b,RZ,O,,481 .. 48,8

control de retroaecidn de, ,483~4!84 desa ~rollo d •.. , 478 ... 480

destruccior d~ hemoglobina, -72 eliminaeion de plaquetas, 510,

fa . citosis per, Vease, ,FagDc,itosis'~ formaeion de, ,pus,,- Ic,3 ... ,4B5

ganglics ]iluatico;l, ~80~482 hfgado, 4,81:; 482,;, 988

hinchazdn de, 479

,', ~ .m6vi~,~ sl,-80'iit48,3

Ieehe, '1. -49

med,ul.c_ osea 4,8_ ... 483 movimiento die, ,25-27" ,4 79~~~-8,2 piel, 4,80

PI-, cursores de 'Ii 'V,6,' .' ::19 MOJiac'ito,I,~ propiedades bact erieidas de, 480 propiedades de :e::n:liv"~_1 die, 478-: 81

quimiotaxis Ide 'I 47"9~;, 4,196

respue ·I't. S de ]1- flamaeion de, 4;8,2- 485

tej],do subeutane O~I 480 tej'],do,; 4,78". 480~ /~i82-,--8--

,M'c,u~' ~ d,' 118'_" ans tomf '_ de, 343" 354·, 355

autorregulackin de la tasa de filtraeien glomerular, 853 ... 8,5,51 ,402:

lin el equilibrio, 774-77'"

Mad,- __ r,aci6n" tracaso de, en Ia produe eidn de h,ema,·tf .• L" ~ .',189'

M:a -" 8, cisterna ftujo d,e lfquido cefalorraqufdeo a "·r'ave,. de la, ,858", 8591 Malab!HlrC]IOo,:, 924,

raquitismo en", '0'95"'" 10'96

Maloelu .. ,i6n, dental, 109'9

Malonil ceensima ,A" III la linteli. de ,acidos grasoa 9,46

M,alta :-"a,~n 11. d'~'~T=,$t'~6in del lOB hidratos de carbone, 9 . 01" 911

intestine ,de'lg'ado~ 906

Malto',~"a, formac~6n de, en "1. di,-~esti6'n de 'l01 hidratos de carbone, 910'

M,am':" ,d ssarrollo de, eltr6g~·nol' en,

9'':18=-5''

I '- '

por la Iaetaneia, 114,8

efeetos de' 101 : ~9"tJ;6g'e'noa, sohre, 11,24",.

- . ,,_. -

1141

efeetns del embarazo sobre, 11,43 efectos de 18, progesterona sob ·e" 112:,5, .. ,-'.1· "

,efec,. I de la somatomamcteopine co ...

rio,nica humana soh 'e" 1141. ... 1142 eyecc,j6n ,de Ieche per, -lO'29

Ieehe neonatal en, 823, '1'0491" -181. sistema ductalde, 1'147'

: .. .sndfbula, Dl'ulculoB de, control de" 1877

M,anitol,., aceion diuretica de" 447,~44'9 ,ed na c.~: eb -al, 861

M,ano" aumento Idel tamano de" en la ': eromegalia, 10,27'

dominants, ,8'04-80'5

~ - - ~-~ - t tan ~ ~ - d ~ 10' 8- 2' 10'8':"'3' " 'elpaSlmo . e tu;JlU:~O . J;il",,"~"t .. -'<-'

movimiento de, area Ide, 18 corteza cerebral para, 76'7't 768 Man6m,etro", para determinar Ia pre- 9~6_ a ~teri" J, !- '7'9-180

Maplas to'DOt6,picos,,. .• ~~_ la eorteza auditiva, 737

'Marcap ~ SOII~" artificial, en sfndrome de Stokes-Adams 16,3

natural, 1.34

ondas de" 109

M'- deteccid

, ·-'1 sne -I, .. eteecion

'vilual~, 719

Mil; i! 6: dl-] "'-'''"'ii-' ] 4'1 8' '2" •... ar,fPnacl.,n, . e' OiS, ne,uIWU'I- '0,8",--,'·

M '-]--1- 7'2;-'9;-: 73;-'0-

a ~~. '. 0" .,., ~'_" "~_, ~ ,

Ma'la, c,o'Dle'rvacio'D d,e~ en e] :me'todo de dilu,ci6n, de indicador " 8,2,8 Masl'ticaci6n, 8i77

M'alto'CJ,to'l; ,48io'

activaci6n d,e, en .. -.:} B.s,ma., 5,99

a,ct~v,';-,cil6n .'.~ ,e] complemen,to, ,49!6

'libe'l,B.ci6n, de he'p,arina 'POl" 516

li.b,e~ -scion de, his:tamina, por:~ sholck anafilactico e,n~ ,3 '1 a brOiDCOCO'Ds;triooi,on le'n" 5,3,01

'uni6n, ,de inmuno,glDblllina R; ~. 9,91

M'atriz~ 8'ndop'lliasmic,' _~' en ell~e,.t·iculol en;& d,oplasmieo, 14--1.5, 21.

o,r;.' &nie,D" de:! 'hues,Q" 10184

ds,nci.t de, 1096

del retfculo endoplasmico, - 4-15:, 21

la membrana m ltoeonc rial, 17 Meeanismo, de deslizami snto, de ]8, co,nt,rac,ci6n muscular, 82:~8,a, miogenieo, Ide, autorregulaeien del 'f1.uJo sangufneo ran .1~ 13,,55 Meeanorreceptoree, adaptaclon de" 644~646

definicion de, 64,2

tipos de" 641, 64,2

Meconic, 11,5,3,~:' 154

Media Interne. 2-4

. -----,.

Mf!,d,ula espinal, aetivacien del sistema

nervioso autonomo, 841, B42, aeto sexual, 1107

agrupaclones neuronales IBn" 647 analgesia de, 67,3""675

," n atomf d •.... ,. corte, ~,¥!9- Q'7:-·,IB,-', 7',7', ,,'

___ Q.. _·,l.tlLL .. "_ , ~_ _~, ou _, V._, . '.

asta dorsal de" en el sistema de analgesia, 67,4,

ci rcuitos neuro ~ ales, de, 624 eonesiones de'[ micleo roj;o con 789-, 770

cone: , iones nerviosas parasimpatieaa

con,,848 control motor, 79'7

eonvulsiones transmitidas a, 813,01 corte transversal de, sfndrome die

Brown-Sequard en, 6'78, anima iSS experimentales, 751 eiclo sueno-vigilia en, B,81S, reflejos loeomotores en, 761, ... 76,2

·,eflejfJ.s posturalea en, '7'61 ... 76,2 sh 0-:: ck espin al en 7,12 ~ 7'6'~'4"

~lJ ~ ", ..... -_ .: _ ,-il3, '_. I IMR [~ ~, U10 J '._:. _,

t t . ii - t d 1 d- 1 6'7"3' ,

ra .armento r e, ._0 or, ,,.'," ',.

descarga masiva de, '7'63

d i 1'" i! 'i'6 1 dAti'-'-' it d

e:IID18 imzacion c e, ell el detieit t I~

. vitamina B12i' 9'7'6 ... ~77 . distribucion segmentaria de 101 ner-

vios simpaticol, en, ,84,2

excitabilidad de" tras el corte transversal, 7'6,3-76,4

fibrilS, propioespinalee en, 7,6,3 funcione, motoras de, VS,cl'S'B ReflU~(J(sJ espi,nal(e',s),

convergeneia de, la vta en" 77'O,; 771 · astudios die, animales esperimen ...

'tales para, '7'51

movimiento patren, 771

neuronas en, 7'5,1,;..763

orgar izaeion para, 75 _-753 re1cep'toresl E;lens'itiv"OiS mU;Bcular'Bs

en" 7',53~758

interlBcci6'n ,de] hus,o muscula,r !coln, 7',5,3,~ 7 58,

in,teraeciones d 16r,gano t" Ind"ino,8o de

Golgi Cion" 7,58 l'n,te'rneuronas de; 752 ... 7513- laminas de:;,. anatomia de; 659

lS'9"'6n. die, pro,b'lem,-ls de',e.· eca,lci6n

en" ,887" 925 .. ,926

c,ontrol de,la temperatur,B, en~1 99,8

m,Bpa dermat6mico en" 66'7~, 6,68 vejig'a niB U'lr'Oge:na, en~ ,44'7

mantenimi,en'to del eq'uilii.bri,o, 777 ~ 7'79

neur,o,nal Ide· '7',02''---

-- _ -- - ---,,! -,

niveles, ,de" con,lexi,lones ,multiseg,men~,

"tadas entT'8, 75,2

rndlce

opiaceos endegenos ' n, 67,·~' organisacidn de", para las funeiones motora 7' '5·-'1 7"5·'3

. J I '. I' !I!!!!!!I! .' I .

',c' -e ,:: ' '. ,', .' ", • ' ••

receptores die temperatura en, 995 ,-~ef1l~jol die ,i' Vease RefltQo(s) espina,l{el),I'

segmentoa .= n. Ve~u·Be aegmentos es"" peefficos, S'egmentfJI corticoespinal (piramidal),

siatema columna dorsal ... lemnisco medial de, VieaSI8 Sis',_: ·~ma eolum: ,"0 dorsal-lema iseo medial. sistema inhibidor de ]21 celula, de

Renshaw die, 752:

sistema motor lateral de", '77'10 sistema motor medial de, 770 sustaneia glis de, or . I .. ~ izacidn de"

753' 7-'5 "

I -' " _ _.'

, . iii'. I

- . _'.. .' -,' .

transmisien del dolor en, 6,7'1,,·673 transmision de 'los estfmulos t'·rmi~ cos en 6-"18,·'

. ~ .,.~ .... , .-

via anterolateral de, transmision de 1a asefial sensitive en, 657" 6,66 ... , 6,67

vias, de control ocular e,n, 72: -', 7,25 M'ed'ula 6S,8&, apls sia de, anemir en ;-7"'2"';'

- ;" 1- -=-

leucopenia eon' 5~1'= 6 celulas leucemicas en, 4,86,

d .. ttruceien die, hipe -plasia traa, . ~67 faaocitol,l,S en, 481~4,B3

!D' IIF.

leucocitos en, 478,,,, ·48,4

lin -:- '·;t 4- 9-'0-

, 'OIC' '. as Isn" .~.=_.

macrofagos en, ~-8,1- .' 88,

pre P" -ocJBsaminto de. Iinfocitos B en, , 9' -

produceion de hematfes en, 4,65-46'7 regeneraeion de" tras lesion por ra ...

do; ii A 48- It 48- a-' '_ . aCiYn,:_I~':u'~,~~'_

Medula·' IUp". rarrenal, anatomfa de, 1045 104,6

. ~. . -

capas de, 1045, 10- 6

e;fe'ctol Ide neurotrans -: isor ~'I sobi e,

8- 4' -8-·' 8-"'4" 9,'"

I .' '. '!!!Ii!! . ~ '. l _ I - I .

~. - ;; ", d;-' 848" 8'49'

'dLU' C (I" ,~,e~ .' ~."",. , ' .....

. iormrmas de, 1007 i 'Ve,asis Aldosterona; Mi;nro,loctJrt teoidee. interaeciones con nsrvios sim'paticos· 22'6~ ,843

interaeciones con el sistema nervioso neu -OV'IS ~~etativo" 8 .. , 8 .... 84'9

seereeien de adrenaline por, ,848B,84'9 ,sec~ecidn, de nor'adrenalin,a, pfJf, 844

8 " 8' 8:!49--

I " :"':. iiiili,': ,I' l.'_',-

M,egacariocitDI~ 47'7·,478

for .. --'aci6,n ,d-. p~aq'Ul •. ·tBS 8, ,p,artir' de;.

509

proid'u1ccio'n d,e~ 4616~ ,4,18~4'79 'Megacolon" 92,5

Megae'86~f~go, 92 MegaID,oblastol . -:72

-M- nl~'O!E!!l~~1 I 'n- -1;0 A'C!!p~'iCiir'm:- - Q' ro, g' -.t..n'.'e- ~l;" c '1'1' 0-" 1

- " -lJ' .. Ii!:!!·~ ,_.' . , Q ~1il:I!" !'Q. .' I. _,IL! .I,!C ,c' I~" .

'DVO'cito,., ll"~'16

Meilssner, c!orptiscu'losl d,e~ 62!a,~ 64a~, 1655 p:[e~:--D' (s'ubmuoo,lo) !de~ 867';1 8,68~,869 Melanina,t ,d ... p,osito d,~ ~ en enfe,rmed"",_,d d,e Ad.dison, 1059

.t: "j,{ 05' 8

,Ot.1naCluft, -, ... ~'. ',_.1

t'i' 700' 70' 1-

re'_'ma,,: ....••• , ... - ._'.

Mel ~-. o'Ci'tOII" 10'5,8

Mel~ tonina, I'BCT.-ci6n de, -_116

de 1011 capilar __ s Blo·m· .... I~ ·ul.- 34,51-

3·47

de, 18 t6cl __ ', ·73!0, .. 783'I 737

Membrana .. eapilar

eelular i V's'Bee Celular, membrana. ,:'~ , ,'_. diali ,',"', ,-:~ ,4610·,4:- 1

'- imitam . d .. la retina, 699 70'0' mitoeondr ~ ,01" _' 7

'nuclear, 1.··~ ..

].c' t 'I' 7 A r.:

o ra ,D'ri~ :,,-, ~D

pe'r~,od6ntica" 10197

pe '~I.",ble~ (k~I' osis a tr':~-lv61 de; 32,fj,

pia,q-'I,taria.509 ... 5,1.1

pl ismattea, 7'9

presin \-'t'~IC·~_., 6,2'7'

de, - .•. i ~.~iIIDer I' 60,3~ 604,

respir !,tori' __ i~ V" II.B·8 Membrana, respi-

~

ratorta;

t et - -' 71]'3 7'34

m~ ,0'- a~ '!"I ~ '.,. , ..... '.~ J

timpaniea, conduceien d '] sonido

-- esde, 78 .. ·782

'v'sll'tibf Iar (de Re'~llfjne'r),! 730, '7'3~,

.~ .-: if -,:::-~ IC- 1 ' 9.'1

". " . " I', " --,-,'

Membrana r.· spiratoria, ,55,4 56,51 . .-4"-8-'--'· ~ £!!IUP- -a'----=i;lil~::ll· d·' e .,--'. 5··~·--""'5~~ 6~-- 5~ .:.

itLI-. - I ~ - ~ • - ~ _ _. .'. 1 _.1 _.'- •. _. _:

,d J.~ ~(nci_: , de 'pr_',si6:n a tl ." . ·v.·· "S Ide, 556

groso~ _ ae, 55: ''''0,66

tub '-'~CUIOI":i~l, 5913

interean bio gas ~OI·O R traves, 554~

5,59' neumoma, 590

,- -~ atomia Id= " ".,11-~ .. 4~55,5:" 5,56 eapacidad d,e~~i~'.~--~'6 ~. :Y'li 5,56 5,5'9 freeuencia de, 15,5'15-i55'6,

M~'; oria, 8110 ... 8~1·:4

aetiva, 8,06;:_:110

alm seen __ miento, 8,18 a,prendil'aj~1 y, 8,13; 8;14

eambios postsin :-lp,t'~,co"",,-IO-,8 2 castigo, 82,8

elaaifieaeion, 181,0'

die ~rtr B .-.

co llLJtcacr 0 ~,~ 1.-: ' -'

consolidacion. 18 . 3,~, 182,6

ij!!1 If'

corteza cerebral, 16.24

a C~I rto plaze, a,l0.,~ 8- _ 18--13

- - -- ----- ,~I - iI' - ,-

deelarativa 8 . 01

~acilitac;ion ._ inhibieien presinaptiea, 8- - -8112:

.. ~'11 it ii -' ;0 hi' ill' iii 1;( ;0;(, t'

laC-l~l '8C10'--, e m___cc__I_ ,il'Clun ,9mdP_lc,a~

6,24" 1810~,812

'funcj.6~·_ Inceft 1~;ca,"!'!1381<'

h- _-b1H'"d-d" 8-'~1-1'

. -';a -1- a.-" .-- ,

:habit'u'cion,<:1'O, .. 812

_~: ocamp'o" 8 - 3-8,14, 8,26,

!!' - t' --- .- d! . 1 . -' -) ~ '8"~" 0-: 8-=-'1- ,nl m !·:.rm.e, . -l,a, a - .argOI p ,azo·, .' _ ... I ... '.' - ,~

!~J, la 'go ,plazo, 8,10, 8,12@81S' m~can'~,.··m,lo,9 mO]lle ._lare91~ 811,81' 2,

n-- 0g--:ra--:i t,: -Ii!! -v- '0 ·S'~ '1' ·0'-,'

'Ii:.i.'--'" " .'" .-.' ""~ ' .. ' - - . .:

nueva 81i~" 18-"4

,- . . " - ~-

patro'll_,1 com!~l~'IC~-.d'OIS,. 'rea d,s Weir,.,.

ni.c]ke., 1810'4,

positivs'", 18 '1 01

Isegundo,s m.~. n,saj,. ~ros" 62i8-6,29'

'""bil" Iii' ~ 8'10

,1 .. = DS-' .'.-- iz-a.cioD, ..... ' I. ~ .. I.

,simb6'illica, 8l,8'~18 14 tr'labaj:'(JI, 1689",672 tT'!aatornos" ,813 ... ,8 -' 4..

.• ;nfe-~me!d.· Id de Alz ,~eim,lsr'l 8,89 'v'erba] , 8,13 ... 81'.'

Menarquia, 11 9!, 112,9

M Ii ibilid d -1 . ...11, 11 d 6--8' _ emnges, s· nsitunc an a dolor "'"7,,.

'Meningitis" dolor de cabeza en ,I 67,8 Menopausia, 129, :11!8,0

Me'DOfr'agi,-., en ,_It,ra,cione'~· d ". la hormona tiroide 1;_., 10,3 7

M~'nsltru,a:ci6D,~ 112,5 ... · 2'6

inicio d (menarquia), 1":19; 112,'.' irregul~~r" en. hipogon • I dis ,- 0, 11,3'0 pe·rdida. de hierro en 4 71~4 72

P -ev,-,:nc· 611, ganado" _- opina co; ionic ~ humans, 1. 401~,11.41

trastornos, en alteraeiones de la hormona tiroidea, 10,37

UI'Q de anticonceptivos 0_ ales, 1132, Mereaptanoe, en 'ill, I heces 9 '-9 Merk'1:" discos de, 6,56 ... 6,57

=--.' leromiosina, !SI

M .,sencefwo

are'. ,~e-'ticula -,:::'~"'n. 18 via visual, 715 centro del castigo, 82:6

control del c .. ntro vasomotor. 2,26 control del sist sma nerviso aut6no ...

mo 185"" ... 8"'15-:-'3-

'- --=:::.,. '- '-' - '._::_"- ._.

funeien die, 624

n u~ cleo r~n~I"ID' 'V""I'~-a~,'':_ N-··'l1,~JQO roio

. 1~1l. - ., ~ u ... i _ ... Ig;~ __ . __ . iI.4?~ll~~ _.' l_ lU . ~

~" ..

peduneuloe b,BI-- i ~ . ':1,. '. - - 1 :. via a - • ' uta -, ~ ,

767

transmisien dol dolor, 67--'

Mese·tas~ en los poteneiales de 'accilon" 7' ~72

nnisculo c Irdf~'c)o, 1,- __ '6~118 mnseulo lise l08,~1~OI

.... sstranol, en anticonceptivos orales,

. _'O!2·'

I D._

Metaareeriolae, 197, 119',8

control de, IQxfge .10 en I' 215·,216 .. _.d .' ·ta .1(]IIi 'mo

aerobieo, en. lsi ~je'r)ci,c:i(), _168, 1170 reeuperaeien de", 971, 1- 70~1172: compare do eon el mstabolismo

;tb~ - - '9~"8-'2--;- °a~o

ana,eru,.~ICO:,=, . -,~'~iO'

anaerdbico, '938,""939

,CO,' ipan do con 81 metaboliemo

a- ::::~~A'b_. -1""'(1 ·9<,8:-Q~19'8··~13

.m.'u. ~W~ . ~ _ .. _

deficit Ide" BiD el eerebro, 861 ,~~rcicio'J - ~ -681,! 11710

formaeion de acido laetico !BD i V ease Acid'DI ldetieo y lactate.

!-~~-'li.'eu]o Icardfaco, ,27508,27'7'

e:alcio" ,418, 41.'9

ca- ',r,eras, Ide' m,ara,t6n., 1168

c·ont'~lol del flujlo sangul·n.leo 2 J,4~215,,,,

217

corti coid·s'B " 10148

d- ,-:- ~ ~ ~ 9-:-'85

e : - :-liClun~1 '- ~:,: .•.

depo·rtes d._ r,esifJJ'ten,cila, 116,8 ds:prssi6n de." B,d,em,s intra,ce'lliular en~

331

efec.tcJ,[i Ide lo,s e'str6gen,os ,8obre,,- 124 e:6 ,eto,s Idel suein.o lob,re" ,8,3,8

embar, ,1,0, 1 ~ 1-43~,l144

eDlcefalo~ 861~86'2,

!Ii, hll k' ,~ 11 t· ,!l - 010:5'

exceIEa:vo; lSI :"OCI "-", cJ.rCUJIl,B,. JJlr ,D, S',D, 1(1 ... ':-, •..•

ICO: ~- OI~U- ~ te' Ide .• --',.' er,_/;' a~1 '. n co:ntrac.

cio,n m,ullcwar', 87 igBsto c,ardiaco y, 254~,2:i56 ,gl" c,s·rol, 9,,44

,gra8al~ Ve,ue. Lipid'o(s)Ji n~etab(JI'i'J,mo~ ,glucois. V'~'asle Glucosa, ms't,abol,is',moi

hematfes (eritrocitos), 47'2

hid' atos de carbone, Veas~' Hidratos

de ~I~ rb ,n'iI"illO- - ~ .. tabolismo: G~·l,'l.',(oIIO' ...

~ '"''W~ U, ~ ." ~ ,;J '" .!i.<D. 'U ~.Q _ " IIIU" . .. 11;6'''''' .

lim,". m··' ·.,'ta· .bolismo

10' fUI.ii, . .... 'U II.. Ii' iQlU1i1i U I

hierro, 4'70~47'2 htgado 5 hipotermia, '-110010

hormona de crecimiento en, 1IO.20~ - 0.2:2

hormo n," a- e ti iii 'ra::: II.! d e-:- -:-I'~ V' ." I~~I se Horm ~. n, ... ,

WI ~. I. - g n." n •••• , .l. gIl . YIg;~ .. -: n~~J_ l~ _ ~-v

na~-;, tiroideas, I 7'1-l metabolismo. horr 0 ~ ,;-,8, 1009'

liberacien die energia 'en " 93,1

llpidlos~ Ve-=:_,s_ Llfp ido (s), ,me't'abDZ'il'~

mo.

musculo c'ardi' - CO:" 27'3''''127B

oxidativo, como, fuente d e energfa, en ls "0' -: t· aecidn --. UI' aeula - 8, '7,"

-. \.;;" . I , .. ' __ ,,_''';;; U, I . I ,~,~ I. '. - ~ '.'

potenciales die acc~t1r!~ .. n, 71,~7-2

C'~. 1- L -~ 4

:If IIlJD, - - ,I~'

produe "0, __ '. de des echo, @. -c-ecio.D de,

5 r-t'319"

1 l' lall" .~ ..

reaeeiones emparejadas, 9:-,1 :1,gula,lci,on de, ... , las celulas" 988m9'85

;! ·t:L ~ d -~1'19' 32" 1-

Sl- .1 ellSlS '. _e ,_ I a:, fi1. '-:'111 '. '-:;. ,

80m· tomar otropina co'ri.1onica hu ...

- .. 'I ,-_ : ~, 11'-, - [; - 14:2

sueno ~. EM,. ,8,3,2

t ' sa (fndiee), 9',,4 ... 9,86

,:I:_ ti.vi,d,'_,d fi sica 19,87 .. ,988 fie b· r-:. a, '9:'·18· _. . 7":

.... '. -~" '

m Inutricion, ·~~.I :,7

- -, - ,--

_'~.r.· .'. ·0, '~,.~.·nl· .. 'is; 988

ar tb lentes fl· ~ us, 9: 7 bas ,aI, 9188~9,87 >O~-;POI'-> -I ~"JI 9'86

definicion die, 985 deta minantes de, 9'8,9

efectos de 1· hermon '_, de ereeiIi' t 9'S: 7-

nnento, ~::.,!-"

afectos de 11.1, hormonas sexuales. 918,'7'

e:~ec' II Ide lao hormona tiroid __ ,"

9186~9! -,7 ~ 103,5, 10318

. fectos de la . estos ona, 1'1- 0 frente a la edad, 986, 9,87 emha ,r __ z,OI~ l-_'I 4u :~1144

neon tIO.-~·I- llBO~ '. - 61

presion parcial intersticial del di6 ... 'v~·d·· In do ""ar--' "'0' D'O" ·5- 8~",,~,8-,':'6,"

;&I. ~ v_ '11:.1' 'W - - _ ~' .. ' ... ', . _/.~- . ' .. ' ..

- . -~. ~ .t - a e"' 1 de 0 --" - - 1ft - 'ill l~

pre~lo'n p'.~ '~'1. I_-,~ r<Xl-::,DU; B'D e., 1."'"

'q,wd,o :i-lterltiei=J, 563

I . d- 1- Ii

procesant'len,to •. ~ 'B 01 a -'-mentos,

9,8,8

s'ue'rlo" 19,87

tr,ifosfa'to Id_~ la,d~":1l01'i "8 -Di VeaSIB Tri fosft£lfO I" adc-'nosina (ATP)~

UIID Ide: old'glene en, 56,8 ... 56,91 'Me-taco -~,na:" a·cci6n de:, 9'9" 853" 8,54 Me;ta-fasle,! de, la m'mto,sis,;1 891-40'

Me~'talles pe.sad,ol,. len 1-1 hu,es!o" .10184 ... 10185

-o~ =:o:=-·iCl!j ~ .-' t:u· b-" ul"l-ar' ~~- b··liiid .. ,,- ". ,:iii 6''':''0'' 1

. ~\.;! ... ~ _.1 .'. _ ' .. ' .' '.. . . '!II 'to. .':

Me:'tami,elo,citos~ 47,8

Met,ano-~ len ,eI tracto g'as,t~Dintle,stin,al;1 927

- 6- 9"''5--

1,'- .. I

, '_- .

·,1 buc ·'1 ..

",.:._: , .', .1 ••

I,~' oc:~/ ._<pl ico, S 13 control del flujo S'I ~~- -1n-·'I, 218,

". ~. C" ~o I :.'~ :.tro int . I - ti ~~~ l~ 8172, r, 7·" Micro:~C- - ,-- ~. entos I' -13... 4

Microp i ~_.·.;:tu ; ..... ~ ~ I,. dete ,- ~-~~~I~,.'ICi...·'I-~ d.:

pre sion, eapila -'" 201 ... ,2:031 interstici al, 203

Mic ,·otllbulol. 'I en la c<:1,1~ ~I .11, 18 ... 14" '·7-,18!

cilios, 216~27

it '"I '-1-

mr_'o'; I~ ~:. -

Mi~-~v'llo"-i-: ades, inte .. Itina1ts, 91'~, 91- ,5 ~,·-i~~~aeli~I~M .. ~. ten ecuacion del, 9'8'::_,19i8~·. 'M' -Ildl ill i! 7" 6'

'. Ii ~.n. _ 11.:,. ~. ,2,"

_,i.;dlo-' 'D I~ estimc laeion del hipetalamO'I·~':12 . '1

de :C_' - .. -~: simpatica masiva en la, 85: 0:- .--~: . ~ ce -Ieb~, iltr :.'-' ), 885

'~l sc -L··' 1'--' m -- sa IIIi:!lUU'"1 - ··p-·~ti·· ic ~I 13" n 18,·'··"5',,1

~ iii! ~ _1,.1~_1 .'. l., ~L" •.. ,.A_ -_-,'_ _-,.".

Mi ~.-. ' .. ' I' , deeeners cidn I.I:~:'I Ie ..~] d""'ficit "-;- ,t' iamin a"···'~ '7/ 6L ..

'._ . \1;. . . .. . . ,'. .

v: ~'-:18--;- Id' I·':_' estruetu j-'-. 7,:

_ _ • d .'. 'I··· .. ~IIL, ":__ . i ..... ',.", _."

Mil e·lini~~:alc16 ,..~ - .' br, .. '· ~ rviO'SAS; ch I'"

'._:. ]C c' ci"~;, .. ·0--, .~.' _·4~646,

:E--.tO~1 11,~31

·tr' _ -', __ ,- 'lisiDln de Ice -1,.-11e8. 72-7~··

Mi_._ ~. "~loco ~-"j, eoide ~I,

doster . ',na, aceien .'- ':7, 1014"':

.: ~ true.' :ura I q '1-" ,"' ,~ C'=JS., . 0'46,1 1047 list· I de, - O' 6

"-Er-'OI.~· -,ci-~' . de, .: ... ~ l' . mfern 110;""",,

Addison" . 'O'li~ ~fn:·.'e'·' l'~' __ ne, . 046. 104,7

:. Iocar Iio, Ve·as,e Mus. ulo cordtaco.

, .1·loc~_L')'iIO natfas ".l·,ctroc:rdio.'·'· ".ll<=" .. n

las - 53 .- ,015

M- -l~ o ·'C'· ard it .'1~8·:. ,~. "gl st o :.: cs . =' i."'~ ·0" ,.,--:- l!: Iii 2 ..... 15,--8. "'.'

. -' . ._ l' ' ~ .', -' . .~... . I" .

Miof bril a I" contraccion mus' mla , 8,2~ "··3·

I: ]:;-1'-- U., tura de 7'9~,8 1_

~6 d :--1;;; d 10'1

sxtraccinn ':: I'. ea lei !0=_'8,. I_:)

hip .- rt rof -:- 9: O' ... 9':-:·I~:;1

__ 1- _ _ .•. .:...._ • [_ '. " •

".~ . ieulc C.- rd .aco sist .. sma de tubulo.~ transvers 0.,,', 99~ 1.: I

.' iofllamentoe, 1.'.::'

,Mi;"_l.-b~. -. <;I filtr: .. -~i··.n . 10m srular, 3·: 16

hi .. erro en, 740

Mio ~I~ ~ .• ~ Ve-'I~'.' El~,tTomio trtu ~c ~

~ .. - '": 0 ~ 'i' . 6,:,:"1 692

Miosin. u bisar "-, "I, 82',",1 .. -,"

C1D _ - - °n:--' I~ 'c:-c' , :6' L 'D-=-' '. 01-1- gil I' 013'-'

_ .,' " ~ c ." '~.:__," iIiiI! ~: 'e: I _ . < ~ _ "c." Q, .~ . - '1 :.

contraccion del ~ 'usculo ~',o,,' 06 co .. [. raecidr m UI£!!C''il1 ', .. 1 '·'2- 8~'S'"

I.' 11_ : __ ' 'J.,- IU '_.c~I.'," ... _.___:_-, .. : .... ".

_ I . .It. ~ . ietura de" .:_12: '.~ .. ~ ~

. ,0'18 :'''::_' '.a,1 .' ,0 IC~ .. de Ira cont ·,~_cci6 "

del - ~ useulo liso, 1 016 '11~.: .- .'- -& .= ,"i' 10:~.'

10-- .~ itud d ", 82, ... 8_

. ntis et 10 '~:' "rd~'- .CO,. 1.1,· muse .~'l .: iso 103-106

auante - cruzados , mnseulo ·~.I·':',ql~ ,I:·le;ti· .. c :0' 79·' ~'2'~:·",': ,it

'_'. 'I - .., . _.::_ I ~ "Ii

t· .. , ," sion '. ... 'J .'.'

- ." :~ .. :__' - ._.,.,; -. .

i u ~ .II!.. ~il!l: 7·· .. 2-:·· 6.':

... '.'.. .I~ --I., I ....

=-M··· -l'tO:- '0-':'0' 'n'" d·· I': II . I I' .'. -1 .

_.' ,.' ._ ... ~_. ~ ..... C. '~' '-' - .

aelim: __ tac.6n de, Ie l(·JJ ,_.r -,andIBIS altu-

ras, 6,04

calcic en, 1095

celulas gls ndula ,S'S, 8,90

ciclo del aeido cttrieo. 935~9'36

uepre ·.~O, de, en '~l :. hock, hi - ovol._·· ~j

CIO'· 3 0

~ d laa E .. id

I.l~. ctOIS r ~.. ras I.' ormonas t,._'Ol~ eai .

101:- 4

entrada ~ I.' aeido grasos, 9144 e struetura d '" I . 116~ ~ 7

extra ~·c.i61 de ee ~ ... I~_, 22-·26 fo : .. ; ~ aci6n d! . }1-- - 1 ,2.2R,25

fCslfo.i· llaeion oxidativa, 9.:·6~'937

fune ·11i AI a de I' ,·, ... 17:~

ll. ". u .... :__;, '. I

membrana d' .• , 1.· '··;l7

10·· :~Jd·~' cion d·· ei de ... _!!~ -aBO,S· 110691 pl ~ queta _', 5019

reol li6 .' 7

'. '~". ~I ~ C c Ie·· n ' .. , ~. ..

I.~ arcoplasma, .~.-

: lnte 1\' .~-I" este ·:~,d:· I: 01', ilI6':-"

.. , '. ...:__... ~I.. .• "_.. .... " . .I. .. .. -. J . ~.:'- _'.

ter •.• ~ inal preainaptica, 62'.,<; 627

.'. ito -', ~'r~ 17-. If 1:9~ I 4~' o· ., .. ' 9'

- - .~. .~I,. ,.. .. 'I.:__ ,4j

Mix rdems . _' 042

fndles' 12:' 11

.1.ln.-" JV1~!!!Il

~-11·=~,

fo Irm· . 8pI6':n'-

11.- __ ~[ ~.. .

rnd- ie' 'e'

II!' . 'J, .~ ~ .

falta de progre ~i6D de, 7910

fiji: icion, de Ios qjol;. 72,1-7'23, 7'24 control del area motor ' suplement~ - ,'~'~:, 766

fi -10 (PI, I ei i_ 0):, control d ~,~ 772

'vias motoras, '770 flagslos 1102 habla, ,8,08

inten '. ddad '" .'0' ~t, -01 d,~' 10 ~ , ra :' glios bs J;, '_1 _-'8-, '7'94~ 7195

'.,: ··,t·, lead .. " '~"~,biliz~_,~~i6n, 757

invol' ~-t,ariO;-I' ~~l' d .1" (:-,11." . :- .alino) en, 827

convulsio .' '.8, s,a'7 le ueoeitoi , ,,/ -7'9, 418,~,::

ma It.· imie . tOI de I equilibria. V'ease Bquilibrio,

': areha, 76 t \' 7182

m a s' R" an el colon :-;8-"5 8"': '''8':'',·, :

:.:c,_::. '_:_" ,,___. ~ " .. ,I·_'I ~".~ ",'" '.'

memoria de ~ abilidades, 8110" 8 . 1 nezcla, en el trnetc ga ,If .. roint .. stinal, 871,tl'2

molecu .ar, di usion y, ··7' ... ·' ,9

! useulos antazonista '. en, 910

oeule ,::::.1 ~,~,,'., ddos ( ~·:,'",M,J :_',r~',d6j;ico,sJ

desineronizados), BU'~:no: 8311~(,~'3,,'~ OjOit V.", ~,Sl~ Ojo~'~~" mooimientos de. opl.,,-o~,,~'n~'t! cos, 722 ... 72,,3

parpade o,:'.n lesiones subtalamieas,

79·'-

PI" ~.,CI =.'.: istal d ,e' 1,-" e' ',' ... 1 ·"'···m,:·i,d·~ ad ~O'· n" "·-'ro·· '11

.__:_ . ,- - " _ ~ l . -, .' :_. _ . _ __:_ - ". JI!.,. ~ ~ ~'" ,~.. "I!!!!!!!!! ._" iI

Ide 'I 788 71:~'O

Pi rtrones de, 76'0-,766

,C"'O ,,' rrol d -~. lO:--'iIIi:I! g.-:-' - rlio - bas ~ ']-'e-·::. 77 '9:--·7"

. _,._ -_ .. _. '. n " ~ 1_. _ [":____I.l~ ..... _-. .I.-_~, [-. [-.

conn ol c ,~. I ~l medula espins 11, 771 trastor ios, .. 'n II. enfermedad = :.~'

~···',~··rrl.' .. lnson, '795-7'96,

pe '.',. ula "" control cerebeloso, 7189 planiflcacion de, ,,-,,~.- ··R de asoeiacion ,:,- frontal 80,2~8'OS

nost .. · r'· iles, control dl are '- motora suplem sntari ::',. 7616 ... 767

propul ion 'tTA,· .. ' 'c. Peri. 'altismo (m '0"

':_:'. :-. -IW '-._ "-.' III -v. " ... _ .. ' !I;..~: ~" Ut. ,·I(r·.. . \~, .

v imien ttJ'.· .peristdlJ:ico 1- tJ ~

-'I:~id.o" control VI .. C' stibu 0 ' .. ebeloso, 78~:~

ree .' "t· ·0'" r .c, I'~ s· ,4, ~'-6',·4IJ6·~·

• ~ ~ c ,.:. •• ,. , •• ",.. ,i!!ii:. ~ .":_

r ., ~l, ·do~ ' .. ,:':.".!'8 Reflejo(sJ~

ri.~:poSo:, en l_:.sioJ· :Sl d,~' 1'1, co ." .. ~ 11m ... biea, 8,28

re'tropuls~,61--", .~n 1',·1 esto'm .. ,go" 1881

di-d "1 ~ bt·,

<cu :.=~ 8,::~' . a:. c__-'Slonel.--:-' ·U.,,:~c, .·l ,: mi-

le .~.:. :i, 7··~·',-.

Q'i01 ,. 721-72,3

-·.cue"·c,~a·,~::·o·', . ,~ol dl~ 10'1.~aJlg'lioe biSsales, 79Ia-,7:~4

can't" iol cer,~.be:lolo,! 17'90~7'9l

ii.J:. d V P' Ii_..(

~en"acluin I'~.·li< ,~s· .,·ropl,toce ·.Clon ..

, "ill' . ,' .• - -1' ...... b~ 0-" d' e 10" 0.1/'0'" ~I 7····2>··: 1-7'2;27.

.'.. ". _ .. . 1 ., .... " .",' ._' I'e .' _. ',,'. _, "jJ" ". _" I ., ..... .

sistema o,<~."cular, en 1>,ond'uc'ci,6n ,del

I .,n1o"·:-lJ·d:=-IO' 72·:··-:'9':' ... 7>'0"

'"',' -- .. ,. ,:. " .. " ,',". '.

!..:.,u,bconsci-;l,te,. c~nt :-',1 d:,',1 Lroneo' en ... ,

,csifalico,. 777

SUe.I~O R'E'M, 1.182

,t:- :actio ,~-a8troin't.,,·'~,t'~'n,~~1~ Va leA_para to di,.~~-e',tivIO.. motil,idad deli t:,-lstorno-" en l~s'~onle,l d. 10, g'an'· g'ii,s b'c s,ale"'~,,, 7913,00j'798

,".n~'.';-~r, _:'d:·,d.~,,/·· ~.:, :ltm' 'o,n~ 79,5-

7'916

funcio,-, cro~""o16gicaj 7'94,

za motora.

". R·' n g' rlio I be :'-1'! en, "1_.1': ', : .. r;J_.n',:'1II

_: ' .~' 'I '1' .. '. .- . _. _ .. J :r. -V'I ua

... ,~il ios bas'al e ~ , ,

me,dul~" _' ,i .'"c,~ 'I~ V~!"s· Medula esptnal,.1 funcliones mo'·aras Ide',.:

R'efl':v:os me.I·,.'ul'ar(esJ~, r~c:~·ptol':". '. mu -leul ~'Ires 8 -' .. sitivo'- I n" 5 7~" -' ~. -'_, 9

tronc'~' enc··~tl'_lico.~', 7B9~770", '77'2

7·7····" 7"7'7

. ~-'-), .... '

vi j6n ,,~1ob] Idi'l 7':'7 ... 7'198 co,'rls1cci6n d·e e,~' ::ores en, 787

Cl'Olno -0, .,,,~:_. '-: ... ~ co ~,'''rol d,"- loa ,g,:-ngl.o,_.' ~,: asal~ '~" 794~795

con'trlo., ce ,'. b-:lo'. "1' 7910

detec((6n d~., po,r c"~'lul, ~: W d,~. ' a r~t'~ ... .:~, 7,- 1

~lull.9 'y dl~ l~ ,-\~ti:' ': 17'11

ej ... rc,~l' ·,~'D,,~'n la ";~;t,~. ,- ula,ci6n del e,en

tro r'~I~'p~atol,~~'}O, 582

<' P . --l~,'~ltoziO'I:.~ e, 110J2~ ",. O~·

,e·g,f.,'""'"'r9o·,t· liipa' d'~ 0" IPO' ··'Dtr·' 0'···1' d· Ie·: - t···r···-o-n· ,co· ',. B'" .-.

. '[Jil:l!I~ ~ .. , ._ ... " ''''. ""' .. ,I. :...," .. ~"" .~.. ..

cefal""co,~ 777

=Z=C.·~',:O d", ,~o,·,t~··'ce,r'eb:1o.,~o de,., 789

alteraciones del circuit: .. d 1 puta" .. :_'n" 79'l.'

.:~'C ,i.t ra 794 ... 7~ ~:I

v:·· so , ei ~ 10":' C:--_: ilares, ~ 98

efectos d, 'J 0" ~:-'(, .. eno sob < .. , 21,5· :216 vol .. ~' ta .. ,~,O~ control c':'· " ~ b.: ,'-10 "0" 7,·:. - ~7'90 oj 018 , 767 76,<,

v< nitos er 'I 9:26~19217

M'uco.· ; ,~J~" }.C P _' ,',;_ ,~,_-tror:iL- testinal

:~:'16151. 866

... ~ ~u·· :-t ~ , v' ]or',-: 1.--' lfq t ido B' rtr[ac ~ Iular que provoean la, 6 8

. I:,'~.'~CC~ 6n positiva y, 81-,'-.0

M~j ~.-I, funeiones reprodu ~to' ·'~.'S d ... ~

V',·,:,,··.·I .. · R'."'-·rDdIUCI~'·,,:n femenina.

MUlle,-,. fibra d,~_'",e,:' lJ, reti '.~,~ -"011

M- -UI amil -: I"~ • ptid 0-" en Ia r' c,···. ils 'Cl"IO'- =- d 1

..: ,,'.:LJI..JI. ' ,-.. _ . _!I,; . "" -.. " , ~'" ',,' . ". ,~' . ..!. .,.1

su '·nlo·· 8"'3""2':··

.", :.. , .. ". ".

Mu, eularis mucosc e, de la .I'. red I .'" -1- troir ,t ,.tin .1, ,,,116,~= I'-:'.: .... ~, '16

in ts "'.'. I'll n' 0.' . d als 1!!\\I,d] 0" ~~ - O··~·, "-""']·18' nto '.,,~ ~ = :II~ ...

_::..... I .' • . _. ." ." "I, ~. __ .' I ::' .. : _ I···· - rw.-

,'~,:__ ':cc, pO~ 'I ,::.,.~ ~ ,

.. : 'U', C"U- 0" card .. ," : C·· .. 0 (mio C·''- I',' "'0" )'1

• J .' ". ' L_ ••• , • _.' '. [' il' __ "_- -. . .' .. , ,.

.. '0" ., tc 'me' fa d -11 11[' 5-=:: ... 1' 1-7':

. ~ , .. .. .. _. . .. .. , .. ..11.., -" " . . ',_.

canales rapidos de sodio t . 1 , 1161

., om 10' sineit lo -', ·5"':,-,11"':'

.. ' .. ...::_ ':.: .' .. . . .' .. ~" .'.. . I

cor tr:·,~_c,ci,6". d 1,'.:"1' " .. c tstole.

, . urlculs . 1210

eiclo IC.:~ .. ·d ~,~.' y,. -['. " ... 121,<'1

CO"" .- t "0" II 'DU' t' ,A·n· "0'1- o d l' 1 :. 8-·,·,;,('8~,

~.,:._ . -. l. .' 1 Eli. . y.. . a r :_) . __ . I . _I !. .,,, .. ,~, '.'- '.

curva de p .. si61'n aertica ,Y I_..:.2 I ~ . ,2' du 'Be ~ o,n r ~~~ 1- 1 [t':::,:

.- ... ~ icto d~,'- la -"I"~""-u" cis 1'1- .-::' .• -. '.1-::

• 'I ij • ,._"- . • ...... -.' _.'. __ '.' _ ' •• _ ~ ~.' '. ._'.,::,._

sobre. 11:· r

- . , -"

... '-. ··ctIO·-·'I-· ' ... ,. 1- ·~I .,' ',"" ''-'·8- ·:o-~t,1 u a.- ,'.10' "'r-';':: 1:,-

- ' . - ". .,._, ,.,. . .. ' __ . .' ~:it .,' . ,~, I.' _ . . ~ ,

- 27

117-

. '. , ",. iii I

'UJO' sangumeo coronano ia,

274

fue'r'z·~ dl .. l,.~" . 17-119

funcd,'on valvu.l1r du, "'" ntr. 1'1. 12:1, , 22

io[ ~I, C' < '.,.~~'I. •.. r·, 1. ". 1117 .... ,~ 19, ,27

fir .=gula'r,~, v,~, ,,> (~" A,' r ~\tmia c'·rd ·a, ..

,ca:,,~ arritrn~·as . '!~f1C~fiC,al,~

m-Ie:c." ''n.--' '0'" ,d ~', V_, ... "'. S·.···[t· rl':~ c'· ;,,- d'~ ~ .

. . . ~£& ' . r IU __ . --,' .r._. .

1· -. .- 2··~,'-·- 2~<"

" ~ ". -_.

'pl"rJLod,o d - _,YI,_ ~ci,6.n .~ , .. :,1- 'I ,,201,1 - 22"

2','

., d ~ '1 ,iii (~ 1;)

P·· ,,,·"o-;-··.J 0:':;' I' '0-' .... '0:1' '-m' ,'. ,'. ·t· .. ; C::-::IO ,,' 0" .. =-,~, 'r-l'C'-·O:-"··

. I . ." ".' .. _:, .. _ -.' . _._". ..•... ._' ~. . '.' "

[-"

d·· la, 120 ,'-.21:2, 1,28

p.rfodo re" "",ct~:__;~o "n l~.. 17,.1_ 8, [pOs,c,ar: - .~, Y"I 1.23

pot·s.lo ",Ion"co:-' ,:',1>'71

pot ~ net,- _Ie'. d ,.! acci6:.:-. ,en 1,16,·

119

,precar-=-"'~ Y'I ,- 2,c,,:

: .• ~:It- Fa (,e~~traRf~"l.()l:_:), 11,8:, 163 ... 16[6

.. ,I~'" "." laci6n d~, la, 1,2·-:'~127

relr. ,j,,~,-'i6n dr- 1,. .'_C. ,,~,' .'~ Didsole,!

-i neitio funcional ':,:-:, 11[5 tones eardtacos Idi __ '., [ ate, 122~ trabajo d I. ra tte la, - ,22 ... 12:4

t .... bulos tran - vers ale s en la I 7"", _I ~9

veloeidad d ,1 a, V[.::~se Bloqueo eardta,,'o~

ventricular, 1210'~122;, 124-' 26 vohim mes dui ante la, 12 -' 2,~-

d, '~_~"ilid~'_' ,.~_<J~ I, '~, ... el ! :·":'-:-:0_.', mioe _- 'c ...

.~ :0,1 27,-

d ~·pleci.·,n d .. ' poi asio en I_I, en :~l mfar-

to de n ioeardio, [2791

.~ d_ ms de 1, ~.'n· ,i - ''-,1 ' 0, 2,78

",,'1 ac OC' .. diea t.-- ujol ' ang I~ .' /,0 de 1 , 274

:-:'P'l'IC--· '-I'd-I_~I' . I flU11!!iO' ['-', ngu- r : ~Jill",n~;~ -"0:' d' l' ,"

-," '.' " , ,I .. ' " ,-, 1_ U:..:. ~ ~ "__ ,.... .. '. .,

27-':"3': 12· '7': 4'

_ .1·_~ .. '" I:_ ."; I

'. ,:'sp[:_ smo ':~:, ',. en 01 d ,_'[' r" .. uilibr 0 calciCOl 12:7

est ~ acione · 'I'. sl, 115,1 117 [ .... [tr Ictl,- __ ,:' del, 11,:, -it 7

~ ".nlll• a·- ""o·"'ln .... c;-·'o-; nt i ._' ,c- ~lil6"" - '[ 11 a,' 'I 17.1. ·1--; 9~'

~ . 1l;,;io, .~ ,'_: _.. _" '-_, "_:. _ ,.,[ ,I,·, _ - __ .

'b" " 1.1 d· °1 eond 'UI : cion en e,)1 V<e~'a- se C'-·:o,': ..

" . I ',-' ~ ':":_,'., _. =:'J _ .. .:__: . .:.... _ ". \i:ii I I. !III '. :_'. __ '~ .. , . - '. -'

ri~~dn,- lstema d- ' coruiuccicn. del

. .:__' ~

fi'~ i ~ 01 ~~ a del ,- ~ 5~ _1'~

fr'~,lnt~ al m I ~'·sl.'·ul_letico 11.",[] 91

, -- _ 'elr,za del, ,,':~'lcto' - ,_,' ~ &," ho' ,-- ' ;_on,a'~'1 ,'!J,~

"oi- '-'._ -I ~ obre la 11037

n- >I' ;/ d 1 'V'~ C'-' ,

_~ 0 B:~n'·. .m -0 I'.J el~,'" e·~ 'S.~,' ·.,:Olronaij

" .~ irculocion coro-

c Iambres, 78 ',.'

co' etivaeion de 901

',", d 11 t, I 1 '.'

eonexion .. ~.:-IJil .-"rmn~"~:, nervioso CO~'I

V~'··'~ '_"'1 Union _,I., neuromuscula ...

res.

contr accion de, 7-=-9[3

hi aoealeemia, ~ 1082, 108,31 ,~"I 'c,,·~·,ticaci6n~ 1877'-8178

accion de filamentoe '~' ,'1-, 8;: ... 861 activ!~,c.i.<',"~ de ar '~go.nl~tas, museu."

Iares, 910

I~ .t 'ofi~_ ,y';, 901 ... 92 calcic en, [B3~85

;p d itj fj I t6' [i

cnnsineracio . , ' . tsioanatcmieas,

79 .. ,8,2

control eerebeloso, 787 control of, 770

eonvu '8- 'III on es , . ,::19', :"4"

~. L, ___: . -, .11 ' '. . . :. _ 1 'I '. _ ~--:-. ,r

dea - o '110'" ds nid, id m aeromotora

_ :. _:';. _ 1~ _ . ~_ ".: r- " ..... .' .:_:. . .. _' •.... _. :.~. ~. " _ _.:_'" I_ .. .::_:_J~ '::'_,_.

9- 2':::

;' ~

efeetos ds }. [de- nervacion, ,~2 efeetoe de la longitu __ , del mu .culo,

86

[-o'ficac~-,' de, 87

S'n:'· Ie:::' ,> J,.,tl J.~ ·c~_ ,:-:-" de ,7· '

. '_-' -=-"t=::I_c .. ,r', " '_,

axeitacien er , 87

,vA'r""''''a'''c<o'···'--:-·· que ·-I.e, cts '--:'- '9·'·,5,·,:· ... 0--'2'·

Iii :_ ..... ! . ~ .l~· _.1,_. __ , ., ._1 ... -~ '.

i - atig~',.~, v -I""

- -r- ~ I Iii' ".

flujo II.~ ngufneo durante, 2169-271

frente ,~ tipo d museu o 88~90' fue "It~:=-[ d a ,', <~';i :_, para, 8:~:

.c d 1"16" 8'

,u,[erza, ,~, e ,I - - " '=:' '~: I

hi perplas la y', 9~, hips trofla Y"i 90-912 inielo Id", I, 811-,~,2:

isomstrica, 8[8~,: /91 isotenica, 88-89

mecanisme de des (l:i z ami = ato, 8 - ; 8: meca ,:- i· ", "OIS" ,8 1 ~861

P," anoia m-; ""I, :;- ~-'~"~' -- 8':,9'L,

• . ~:._:.'. ,.. • -~- -~ _-, ."!.

peter ~:," B, .,1. ' e aCf.~ ~ 16n, :~I _ !OO 82 ," '98, ...

10,2

principio de tam- .. DO, 8,91

recups ,Qci6n, en poliomielitis, 92

. :~lac~ 0,'_ lea, t"nsi6 a-lo ",~-.~: tud, 815-.~6 ,~c:_: .. : ::, ,.' ,', ,·1., , 'C:l;i~i .' y' ·9~':O----'-9.:' 112,

. I "._ ,'- - _,-, v, ,I _,:;'- '-'. .- , '

rigo ':-,"'!t'i' ::·~'O··:~ -l"S' 9·~'·12/·'·

_'" '/1., . _ I·L __ ':.:'" _c_-' ~

seeueneia de 8,1~:'··2

IS . ~_ ... _' ci6-J I de fi~1 ," zas 89" 901 tetanica, VB>. ~."", Tetonia.

to' -'0' 8"'9"

1 • " • _- •

,~'. "-" ' "

trastornos de 9'9 ,--.~ .~. idad mot' ,Ir'.;'·, 89

union neu omuscula .. ":e.s: U">~rJ-

ne" 0 n'-, n",' 'T' 'I'fIlm· '''.i '~IC' 'I jill' 'a':- r-' 10'

~"Q ~. EtiLl; tv. .. " .'·Wlg I ~\' •• ,' : al•

v_locidad d:e, £rente a cargr:'-I, 8'D,~86 vo ~.ito, 926

c'o- •. -tract- . r,:, de, ·;'2

co"'n:-:'" '01 d: m 'v,>·",,[~· IC:·-D'·'r.-'-t·~'~·n: m:-:·'~"at·~~o'r:n

_ .'- ~.: '_ J . ,1~!I . 1_. __ . . .' .. !.- .. 1'.·~~'!Idf. !_:... _ .' .~. ~t

.! -~':vel.'"' d:;, 6,2.1. 628 debilid,ad~ Ve,as_- Debilidadl de,g'B .• ~. '-,'r~ c,i,6n d. ~I" 92

des '~erva,c16n de, '9,2

dollor I:_'nl :~n 1a :,-, fj. nD' ':~ ad po d~,,,

com,p' ~'e.,-',ion:, 61.14

efectol de l,,:~, ho[-, .• , on~l:' ~,~roidea_, 10.,;7

e£"c'"o!_' ,d_J S'U' ',0, [833

1.1 _. __ : 'C' ~C'-l~O d'·· . ", V,: ,,: 'I'iiil!! ~ E~~J·IB'r---c-;"Clii,O· m~~' ·u":: "C"u'- .

"" I ". I.' -:1.. . 1._ ~I '.:':._ : __ gi. -, / ; •. CiJ~ .. It-.: ',1 [' l I: ~ .. _'

l,a ,en,

~ [;I,'. U, :" '. ,,' [I .: "',1 V·":-'-:'s··· [Il::ll~'" l-:'n, "~r'-:::, 0 de m-'·>' i "I.

~ ~ .. - .- .:_' ._ '~'!II. 13 . L 1'/ ~ _ . . . - _. _ _. I !~ .

cardia.

,--,--. eta 'O,'I!I- mo del, 2~··7-~5·,' ... 2'_-·"·'7~7~:"

I I. '.~. - ·.·.·u ... ' .. _ ... .:.______, I .

metabolis ',':,01 del acido lactieo an el,

9}3!'9-'

I~~.D.I _,';

muerte del .en el infarto, 277

-~~ ri'o' [0 .'~- fr ~ etario del, 177'-118 pote aeiales [d2~~C':;- ~,6n en [-'-1, '- 16 ... 11'9

eleetroes "d,~:_~~aff 'I, d' 1,~.-:8-1a,9

iii ' [I. 'i' d ,- '-1 I' '

pr.:·-:-slon . ": tr amfoeardlea en e: ,. Bl(CtO,-,1

del flujo sangufneo sobre, 2173,~

27"'"

. , . .

requerimi ,"'~'O' 1.1 :-=:.--; o,·x'·.~g':,;:-., .. o del 12:·,77

.:..:. ' __ ,[, : " '_- ", -, ,',' lIi.., ',1"-' '._,' :__ ,. ' ,', . I ,_

tipo ~I ". [~', 15

v, Io 'll,Jljd·ia- 'd d~' e' co- ,- 'dUIC-;-'C-'l' An:'" :, '-,' '''''J 1'- 1" 7~'

~ " " .' I .. _. • ',,_, -" ,.1 . :__ .:_._ .1.' .IU. .._1 •.• .' '1 '

.us,culol ,d~',[l:,:"t_'~bo" func~,6In de", 7·:[9 ...

730

Mlls[cu 0 d,etru_~lorii ... ' -" to .. f~ .. ·,,~'l, ':~,4\~'··'-

4451

~I n;ci6n,':I .• ~,1 44:~, 44,·-,

MUscll.!o ,·"a8t,··o,cn'c-.·.~.:'io:,. ,cl,onol de" 75[7" 758

M'use '10 .-~.~. ':-,o[r d __ l t~mp· ._DO, funci6,n

"'; 7;3110

M'usc-- O(SI) (~[~,I, ~,li!,tico),,:__'.n[- -'to _ _:_: .~ dec, I

79~8,2

an.ta:~'oms-al; ;~: 1~ 16 ·',9 ... 650

.- ,':-,orte de S['>~~- .,," :~:'I ~-.~terrupci6n,e~ fa,ti~-a en 9101

:~_t~OI: -. ~ de, 901~,912

:-:.ll:__I_··co, S'_

:-0-::'"''

"_"" ..

. ,,0

. 2-·:'

. '1

...

n -[.~.~

V~IDCid[_d,.J·- 061 vomito, '9[.~-·;;:

control hormor aI'J '~.[70 COD~ '01 nervioso, [8'6,8[~8170 estructu ,~-. de, . 0[·,1,..,1051

frente a museulo e .. queletieo, '103- 10~

[~.altro~' l~'~,! tin .l11 V .. '' ';~I .. ~' A~-,a,rato dim :,'-',~[ tivo. mu ... eulo liso.

ml~m,I .. -=_'lna . c ,lul-'- 'e [' '_ .. nienes int .. · ,'~ eelul a ees eomunic ,- te '" 103

.. ultit .. lt~ __ ,~~!o; 103 1014

_-'" sspola .-izaei /n (.~~,,[ 1·",;1' ..... pote teiale [ .~, I." aeeidn, 11019

lnervacion d. '- 107811081 potenciales de, ace ~;6n,~ 10'8[- ,10

! III!

P- O·t·L.C" n'c" Ii!' . '1·' .. , d ";-"'" -"'. nb _-, 'a- 10"'--:' 8: - 0

, .: .. , :_"_:~." -=:.' - .'-; L_" J. '.' " ',. '.J: .... _ '

··el~a.ci6D de, 10[D 'r es I . irato rio, ,1),34 sincitial ,---03,

:L'_:·'~16n ... 'l,~~,· ~ cion, 105 ~i.po:- d. 108,'110,'-

tono de, ~'.' t··,· nl~'C:OI~ 8491&0,8.5,0 unions I neuromu ICU"·~ r:~. ~', O'6~108 u ~ t·e. . '1',0, 11''''~'; -',10,·

potenciales de .~ ceion, l08M,l,lO

" 0'.' ·t· e=:'1 .~. C:-~I ~ l}' ,-, d' ,- 0'·-"0' d~ a'~ 1- 'II' 1 .--:' ta . I 0" .•

;- :.. _. _. ~-', '~&"",:, . -.,' .. ~._. ","! I I ::"'_" _,_. - '_ 'i - - ..

110

de rpolarfzaeien Ide, sin pota c· ales

'.' I·~ .. ~ JCC'.O'D. -- 10'91

inervaeid r de, l06~', 08,

noteneiale ~ de 0"· das lentas. lOI~.; lO~

M(i,s<ulo(.)~ V:._,._" .-- tambier . nisculo

. ~ I .. ,p ... ci'fico~ . I

~ Imac .'.- ramie ato c ,e' gluedgeno, 9"~3- 934

ea: ".' face. Vea-.'B.' MU·J'c.ulo cardtaco (mio ::~r; .. lio).

eelulae de, eapte ci6n d . ", '1 CO_-I', insulina ' .. ", 1065

cant a _-'ci6In de, ATJ, en, '98,-~

C, .. ·· ':~ICO, Vi'> .<', ,Muscul':1 eardiaco,

coniraccion de ..

escr ::'l,tiCOt VIEh: __ ~I,.~ Mus'culo(s) I~"'" queletico), contrtu CI'"'.n d! i

liso, ¥~as~ MU·.c',ulo6~) .:. Ii,· ~~ ·on ..

t ~., d

_ r::-_:Icc'z.··n~e.

product ·6n de calor, 1:~"'85 tensi .. ~. ~. q. " i s ~ o~·'.·n-., 175,6

vo ._ n ario, 75'1.,-71-17

d,~ r: ac ~,' i' 6-- d,,-'~' cc -~·~:t~ eon d:-"D.cit

d protefnas, 957 e,n,-,r,~~=·a',.~-I. rivada ' .~ .. , ,ATP, ~l51

•. ' "::~I'~'mo de, V'I_' -' 'ElJ(J8'mD, mu, eulor.

I _.~ ~,~'I: t leidad d ... 'V,_, \ ",-' I. ',a I , "l -. - - -!!

'sq, .- . .1< 11.- co~, V(·,_> )'rl"cl-_~lo(s) (eequ. I,~

I! iuco) I

flqjo SL "'~-,.fn'~o, 21·, 214 mervacidn d ':- ~:.,: i-; I roe .. "" 7160 ... 75,:

in: lbieion ,.~:,.c.,::' -.[fl:~~o Id'- tension

-'1,-,1' -:,~"tivo- 1715~1:

-LiIIO~ '. ~'. "'.,' ' .... Muscul,o[~~' (l~SOJI

r saccion __ ,.~· 1.-1 =.lr ~-, '~~ I ': " ,_ "'.~::

· .... eeptores 8 nsitivos en 753 ... 75:"i VI',_!~',_,i .. ,uso-·· ,mli, n ularee.

te n -i6 -:- . __ .. ~ I . j~:t ~!cci6:D de - 7,· 8,

t I, ... n lmi .'-I:',IDn : :=.·,·,1,=1~. [:::-1,-, ._~~I= I,~_ CO,~ 'I. -<za me ora, 767 .. 781".

VDC,. !~i 'za·~~i.1 in, 53'7'

M-;; 1 ,i[ I hI

U·ICL·· 0 -I ~I ~ 0...:"-' .' _8 co- itrn ce . e I.' /:., ·0>-" 01

d 7·' "6.:.. 17'-":'7

I . ,', :'] I I' 1,' . "

·-'f ..... ..

Musculo"~ ar t, .. ·~o·e i: Ito ,I, i910

eo . trol c-' erebelo o d . ~. 7:"18'-~' 6'-~ 7· 8::"7'

1110.;; . ~,. __ , ._. _. 'l~ :_:~. ]" .. i,~ .', I" "'.: ~ ... .,.:·1.

Mti~ Ic,:~_:~)2' .· .. :~IC .le 0'1 ,::: 1:,-1, ver ,t~l ~~ci6n 6,2,5,~5:27

'.J . ;·_-culol.l, es ter ,'. oeleidomast /"'1 ~,~·,O'SI; en ~,a ventilacien, 52J15BI5,27

Mu~~c .os I": raoculares, 721

-'~,:,- -en":-:-,~"'-lci6n Id: los" en'" ~~"' pertiro ~ ...

di . "0" 0"4:'0-:

. ,I ... ,: ~ .:

MUfH:ulo'l inte -coste les, I~, : Ia ventila-

cion, 52,D~5,27

Muscu~lo!' oblieuos ' . .'·:J.t-·~~ oeulares ~ 721 'Muscu OIS papils res, 1.2- '22

M '~·',~culol pelvieos, mevimie .-to de, en el aeto sex al -·'·-O.'8'~·

. - , :; L ,_" " , _, _ . .'-

M.I·-sculol.~' rectos .·~Ix-·r', ioeula ':,'SI 721

'\ 11 ~'culo"- I:~,I'~' .'·0" I, .,·n la ·i.-.· ~ .. ~'Ill_ ".~ 6nl'

~'2 -' :-)2;-:'1,C"1

UI I, I I .'j'.-:-,

Mutacion, ·"0

.-~~'~[_ ieer en 43 ... 44

Mutantes est eptc :.<0 ~ COl; en la C3· ~j .,_,_I dents 11, - 09"

Naci .• iiento, aspectos materi ros de, V.~··asle Parto.

N'

.

-

Ul"O.1

irulo I'.. IJ" T' j1 . 'U'~ lo s

. .r '. ~,v I rfA!t.I.. '.'... .." -

1 t:l:2'

[0'/'

"5""

- [: -,: -

84' ·2

~ .... :!Ii

aecicn d 10' neurotransmisores.

V;~ -'~l Nrurotra· ;~. , misor. " .. 1

[-, n' iii '.'..J' ]'1"6',' -'. . 0"-:' d -I" C "r' eb -&-1 ,'r '-. ' " o· .

'_ :~ '.: /' J. 1_ _ '. ',~, :,~., I_I. . !.' .. ,'. . I :._ .... _ .1,-[. . . [ , I:._ [:~. '.-. ',' .,1. _. "'"

-'-. - das sn, [81~~'5

axones, V ~;,_,-,_ r . ~ ·':tln~~I'~i

. . . :-:' .. -;. - ." I.! 6- ::-' ~: C'O' S· IS' -'. 2~ 7' .'

. I I.. . ".-.

:____. :. _. I _ __:_:..:_ : I,,'. '_ ._.' ~

: 'e'. mtro '. sni ::_ t·_· '~'~l"ln ·V····,· .. ··' :.1(". C," :~'n:' tro '1 PDS·,,;;;!;

_ .. _.I. ..:._. .... "..:.. .w, .' . .. .~ . "'1 .. , Eio

P iratot '-io' I

ci -c uito _- li V:··,I __ .~:[. :'j- 'ireuito« ne[,'-I: rn Btl ...

lee

QIi

columns .. ,doraal,·'·91

COI,:l ~ za c ·re'b, ~_1'1 7199~ 81001 eorteza moto -_'i" 77,0

corteza '0' '1~_:O,S nsitiva, 661-66,2 c ': ~"', 66

- . - . ~

columna ':~: ~-'~'. "~' 1 ... :-1-,., 6161 ... :,~.·~'2

ort -. ~ -1 7 17" 71,. 0

co ,'."" .:'~ua··, ' .... =' .. ~.:.

., _ _ '. ~ _ . I~ I _ _

degenera ,.'!; .. ~n,·n 1-'1, 'it de tia mine "

'975

-._ drit "'l:iJeD drit I

• - I • - _- _1 _ ill ~ , _~1 1 - • lin . _' , -[ .!. . .ll~!

desar '011110, 818 die!-:encia8~ ,6[26

e,;ft eto .. de I '. " .~ti ... _ ,0 _.1,_ 'I 6(>:17

, .~. 'C" .'. e 10 alealo ~ i ,I 6" ·3"7'

I ::..:J.~" :,. ~.1 :..:._._ Q. 0 . R.. I .. _, . '.1-=-1 .

. ~ r. " ectos de Ia 'hi: ....• I~ .. ". j _~ 'I 6137

estado ... , 63[3

:- st -:U.- t, ira, 62 ,622" 62,·:1, 61-7 .'IC·~ t., " ci6: :-1, 6,29'

aconte ,~;~- lentos 11',c IL _~IIICO:I, ·6,3:- ....

63,4

,iii, I

. '0 . ·;1;colrop ""

S"S'I"[

I .. ' -.- ',_,

" I, ,.j -.-

6219

so'·' -,- :-1 ,: 1,.:"".1 ·'2-'7':

.:_ ,. ",. . . . .

C:"I : [_- u·. :-:r~ 6,·~ '. lc:~r-OI '~: _ ~I " I 68--

p .. ·t -r ancis .. l :~ -, : nemb ",Ln' .' 11 ,['l~p[DIIIO; 61,:·l .... ·.~:'34

'-[;---,, .a,ciol-:- ~-,(~. p ~ __ ' .. '. ' , 68'15

tempo al, 6'115

tala ~': .~ CI_._-- f, .. - . cion ,.2'4

t,- __ .&.., ..... ' ... ~

... 7" 5,:3' .'

. ,.' -

~. 81l1i,1[I .' - d-'-I. . ~ 3'- J:

1-, - 'i I. ~~~, ,_'-',~ _;,'- D

Neuronas preganglionarea, ,-,1 cont -101 OCU' : ar, 72 , 72:,:;:,

parasim ["tic",~",. 8-0 3

';imp:"~ .. dcas, 8,41 84,2

N tt"· iii : ~:' ,~ 1- di b-

,',ur,:-: ~'" II, : ~_- ;,' -, '-, "'C'-,!,~n ','~J, _Ia ~.' - .. ss

mellitus. 107',5

N- urop~'ptido('-)" como, neu -otransmi ... : ~ '_' ~ >18,;, e [31

-, en control de la 'i ·~""~,,,:'t~!6n de alimento, 1972

- - .' ~'li~ I di fu '"6 ;;'1 7,n, 6

.>, '~.' - 1'-"--'.", , ,'=-, ,- - ',' '. [' -'C- ''''n P:-IU[ -[I ' r'- ""':~I::

"_ "".,' - "I, .- -., ',- , . _'._:: - ',_ ".' . _ __-_'" ~ _:

->:':~,'u--oitr,~_~ - smisores, 62;5'i Veanl::'; 9,U,~'" tancl,L\s= '::~-;'- 'ec'fl' cas, Ace 'ileolina ~

:~, dn snalina; Noradrenalina.

,:,ccio;' - 6,29

len ': '6 Q ,0' 'iii,·6·_::· 8-, I

, 'IiiO!' ... , '" ,.:..._.lJ" ,

memento para, 637 ~~~, ~p,t ,:~ ~ ", ,':-,:29~ 1630'

sobre la neurona postainaptica,

62"6--' 6'" "2'-'7" 6=-:,2"9,,"

,,' " ... ' '"' I

.' '."',' .' ,", "

'Jgo't,_" .: · ento, 6""'7

control de Ia aedvida d esrebr ,,1; ;820 cortsss ': cere, ral, 79,9

de '~,2 rei ,~, 8:~,7-8,3'_:,

. ,"!~;,'t!: - d "-'"-',' - : - '[2': '17·':

. _,Ar~. '\-' , ..:' .. L. .~ I, . -, ,

~,~an_-lioll basales '79,5

t - ~,iilb._",1i '~~o· -=,e-a, 6":12:,17,:

. -. ',- ." .. ',t=iII, .,.'. ,

libs rae~'of'D, dapotenci ! [:~ <~' I~' ~ ': '-cci6,~ " :27

provoeaeion del potencis 1 d ," aeeien,

7'

psicosis, ,837 889 reeiclado, 63,0

reglacioi de Ia inzestion d'c_ alimento, '9189~971

sin ,p,j_ticos, 8>"3~ V' '- I~ Noradrenali-

na, sfntesi :" 629

sistema d ..• analsesi t, 674-675 siste ms . srvioso e'nteri'co,,:~ :-9, .. ,87[0 ~,U,~'I~_[O, 882,

sustaneia negra, 11'19, 820[~ Va .. ie Do-

~

pamuu»,

tipos, '6,29[

transmi ~.i6n .. ~ el dolor, .71~678

vesteuls __ -1 ,- unento numeriec

memoria, 8,12,

,,-: "'e, ' }traliz,,-I,ci6- ".

activacior del co ' .. Iemento 419'6

!Ii -0"'7'

°n-' ~r" Inu:" t a antic - '~, - - '0' S 4''':'

~ . _'-- r -~ .~-' - ' iIiA,;I;,jII,' '. ,'-, ", "" -'-', .

Neutrofilis , en la inflam lci6n" 482

'N:' eut '6-,5110""(: s '- 0: '0" nt' -ol 'par r -,-' roaccion

" ',_, _ ': _,,,"_, , ': I ,,' ',,' ,"" ,: .~ , -, '_ --' _ ~:_,"",AU- "

,., '8:::J4(

[- ~ .-".

axeeso, i 8,S

fas ocito "i~- ~'~ 7'8,~/,8-

-arm ,"c~6n d, ,_, ~'-~~,I,. 48 ... 4,,~!~

leehe, 1_50

m c '",~':,~,naci6n 4[83 mo,vi:}_'_:~,_,Dto,:'-7911 ,480

numero norn al, 477 prodnecicn, 4 77 ~c-7'9

prolife -aeidn Ie ieemics '. 486 propied ;~"':JS bactericidas, 480

propiedades de d efensa, [,'-781~' 81 quin ,~i otaxis ,'~ ~ 79, 480" ,496 respuesta a Ia ir flarr -~~ci6;" ,. 48:2-4,85

Nil "' '9""76'-'

Jl~: en.- - :"-:

Nicotina, I~_ ,'ci6n de 99·:':5',-',

Iiberaeien de hormone antidiuretics '-

3- 9-::6",

' __ o' •

.c. t d -. Ii! i! '117 :

'~,ec,:_o,-,~ e~ ercicio, - -_' ':

,~>_i":',OI prematuros problemas de, 1163

sfndrome dieD', dco neonatal ····.D, :,-' . ;"",

Nistagmo, cerebeloso 114,8 N~,tratos,n la angins d,' pecho :218'Nit -'0 ,,\-, no", burbuias, en la e,nfb,I, meds d

P!OI'~ descompr siI6n" 611,'~,; 6116

eoe :~,Ici,e'nt'~ de difusion, en If uidos, ,651

fj 'i' - d' 1 bil 'd d '11

coe iciente .'. " Blat unncaa, e'D 81 agua,

550

di olucie -, .D lfq,w_-Jo,s co- porales 6' 4~6115

-·11m- ins ,iii'6:'D" en la safermedac por

-, :._:_' L" . , " .-~ ~.' ',- . -: '".-. "~" ,1~"' _ '. ' ~,' ',' , "',, ,_,' '. '

descompresion, 615 ... ,616 placenta 11410

e'2~cre,ci6n,:'~n v: - Jo: . 'ac '-on del metabo-

'li, uno .'~.;.'" las, protefnas, 968 n are si iCil 16.' :11

,. __ ... ' .. ,Ii!) a" . " -,'

presid :, parcial en ,_1 ain :[' .~'-9, .~'50

iI 1 5-~~2

fl.-re a. IV.'··O' . ,_r 1 ,'-'o!,"

efeetos del V'~ por d ragua, 15,51 Nitroeliee Ir a, en la angina d'" P.:C--OI,. :281

Noeiee rtores, V?as[e Dolor, reeeptores de.

Nodulo, a zrieulov mtricular, la acetilcolina I"~ obre, 135 extra sfs to}: .. - 0' "~-=>-"'-,; .... das

- - - - - i -- . -- - --

. 6,~:

-, -," 6,-1:'

- . I . " .

,;D, ','--

,221

• II! t

"D'" t c'o'''ln-'c~'·-:·p·:- v .. " O~,I: o"r' ,~'~

. -._. t.. • .... - ~ _-, .' _ _:.. l' ••. _ I . - . .

de ...

,

19~,,1 V"'>' a, " ,

. "Ii ,- ~_ .. -_ .

EO

.--:' '~:__-.'.n 'O~"

eompc ent .<; de, 79'1" 79'2

.' ~ " ."101 .Af d' [-: 6"':'2·:"-

. _ "U . .1-, ,' .. '

funcio >-: ," itD 1 'IS ,d~ '~I 79' 'I 792

eircuito del cal, d. do para, 79,~-795 n-" 'lc·u- tito d ) .. ~ tam ' 'e-:" I p" ".'.' 7' 9-3~"

~L _ , -, • '_ • _' I. . " , . -~., .. . . ' ,," _.

com ,i,d·,c_,:;".,cion.,e,l ., I" at6 nieas en;

79' ~ 71=12

ICO rt '0] cognitive de, 7' '·3,· ... 79,4 control ,~e 1 __ : •... 'cilacio_ como, 794-795 eJ .. c, ~ ,~.~6n d- p:·tro, '-.,_1 COC __ O, 79':-1~791'1

,~; .ad -aciOID d" la in'te:nsida,d como 'I

79,·L .. 7'9[51

~ ,u' :.~ tr a-i II "-I.:i 8'0. --e~' _ 'I 7'95 sist-:ma ,~ ,:_' ci.·-'c i~o'l Pi 'ra 79 1-794

l'lio e,.~ ,J~" 79,'-796 circ:u"to [del" 'I' t ~'~m,= ."" '7'9,3,

fun ,", A, " Iii it, 79- 4" duD, ,:_B' , .'. ·"~·roru.zaCl.~ln,, ',-~"-

t t· d 1 'I' 79-'4

.Irae ·0·-'0"- e . a :' ',I C_l ·,u' !", ,',n,' , ....

79'5'

... : .... ~.:

·,~,it._,tema,l·mbicot :~12'0, 82 ;. 1('22 ·>.,'ucleol'_' leoe}.·., ~',,~', ~'" 7136

.::..,-u,cl' O~.I c'~~_~~'lfol,n':I'_1 '." 11-1 ··dial~··.-': 1-, .. -' ",ud'~tiv'~_, 7 -'-7~' 6

e ' 1- S" 'tr"" , m' ~ c!!.! 6'-" -'. d--,'" 1- a IC!IIan'···· 'a" 1 iIl:l!Ile~-'I-' l~ t; .

• . . '.' . '. _ , . ' L . lIl~l'n I. '_, 'C'I;:ii !,. .:.1 ~" n· I 'I.I.!"!!'

VI-', 658,1 S59

v~, ,t ~:c~11·,tr:.'. ,-n l~ v"·.,a vi"lual~ 736 N 1_cle.os 1_.:.-' ,~culad,osl, d,o~~ '.1." I ai','r -=-], Ie '. ]a

vii ilo"

rucieo '. I~.-"~ ciles, en 1· .. transmision de 1_ 81 ~'naI sensitivs -I 608, 61'.19 Nucleos Iaters __ ':, del L- ipotalamo, en el

control de 1,a~.J ~::~~', '1- It~ ..... .': ,'I," I 1-. '- __ ~ .~I,:. n ..

'to'" ~ 9'69

Nuel °O··~ paraventrieulares Id" 1111 hinot ,._'-

, ',- ~ ~.~ '. _ a, '-, '._ ... _".:. .Q.!I, g '" . __ . '." ",. ,

1- 0 .",. 11 de - '0-' n-~di!

. a:· ""'," . ~"""" 1 ' .. '. ',' ,', I ~" ".-: 0" ,'. ~ .:' . n,",,,,

. ,. :_:., - .1 . ~ • _ " ." _," "I ' __ , Po . " . ,_',

I,.-~t~c:_.:~ 398-394,":96

C· mtro d -I '81- , 111 cc d- d·: 8-:2:"'4'-

"',: ,.:_ ___:___:. _::,' ...' I.' - .. I, .:_ '::_,_' :Ii -'," .

control de la 'in,_Bs'ti6 .~. de alim. nto, 19691

control .• aipofisa io, 1,10,2'7 lib: raeien de oxitoci~' __ , 812-,

N del ~.O,S I:(,~.:: .. ,;i'Ve. tri cul ~..I' __ S,· en el siste-

m ' d 0 analaesia 417--::.18:'

-,~.- ~ ElIU..L _I _ ~I_ '_" g _.

,Nllc]18o·. p .. ·-·~tecc~:,-l··-.~It ,·.D, 1·~1 vii' visual 71,5

Nucleos d:.· raf ,>:n el si tema de ana .. u~ '8i-- - 67' - 675

b . - ." . :

neuron 'an_ miso' B_, .~ ... ~.,. 8,1·, 82,0,. 83~·~

V·.~ .-,I:'.··~: S::-rot mina ..

sua ;Oir;j O'I~ . - 2' .. ' .

11a, .~ .. _:; ." .

Nuels 01'- reticula ".,1 , en el tratami mto

antisr v,l.t, ···.0 '-~IO~ 77,2~77'-:,·

[. . ~.

m ~ n't···I· .. _'. niento del equilibrio, 7'77 ...

778

transmisio '. del c 010 ,. 1·:'"17:~·

,,·_ucl.o~ ',IJ~v~l_·.I. '748~744, 892,1 8,9!8 Nucleos septalea 6.n .. ·1 sisteme ,011' •• torio 'I 1781~

,N( cleos ·.r'1'~I· '-=_,6pt.~[='"os" de hipotalamo, tIii:i, In t· -'e" . I'" £II de hn ~'m- - 0',· n a-=-' n"~ tidi , ur- -A,tli:~ca'

D . I.. '. -. I •. ~- ,..-:i : I U ___:. ... . ,_, : :':':._ :,_.1' 1,1. .:_. ti' I I,.: . __

39"S' 39'41 395

~n,.'-;-··-_.~"" -c' ,~'':~ !.~

co .. ol de 1 i exc "eci6n de as :_B, 8,28 con'; 01 de 1-, hip6fi"is, ~O'261~1027 N1lrcleoll supraquiaematieos, :"-. 1~_. ruta

Vl", I!I I. ual 7-,:15"

',.' ~. ~-' '~ . , .~,

Nueleos v entromed i le ~I- d e '·1 hipotala-

:_ ".~'.l ." ',·0 ... ..:_ -.-.-ll· ',' _. - .'. ~, - .. , . ... u.> ;;.11':'

11 . 1:- d '-I iii' tIc d

mOt lin .. 1& contra . ..J e , a lng'8'-_: _i'.'-'-·:n ,-. ~

Iii - to g" 69'-'

a nnsn _.:'~." '~ ~.<

c· . t.~,~ de la : acompenaa, 824,,,,~',26

N uele 011 vestfbulares, 777; 77r':' estimulacid de, en la e ··tlrm,'~.dBd del movimiento, "~·27 mantenimiento ,.·.,,~1 e,,·. uili .~.I 'io, 778~

779

soporte antigravit, to -io, 778

vfa motor ~_, 768i

N-"TU' n:ll. ,·6··t' idos en la form '-" "'L ei ,,"n d '. N"

_., ,,,",,,1 _ _' __ I .... ~, ._1 .'. It.' .. c__. I .' 1_ •. ~.'. .. '. ,

2~··9·"1 3':'10' 3:'1

-,,::::_,., I_",~'. '. __

formacicn d.~. ,.~. :,~ .. '. 3· ,,"32, 3S

Nu,z de Adan (cart: - :.' _:,·o ,ti . oid,a,l) , 587'"

5881

. :~\ 'ut-:-~ci 'ini V·c~ 1,':.' .·i· .t,a,~ Al ~mentoll

d,,~ficit'j ed ~'m,a intracelul·~·-·" 33,1 d,~'POI tes, de, rl' si.s't""nc:~'~!, 1168

I'. '. Ib:-- .I·~IZO, 1'1148-1144.

embr,'6n., . -,- 37, 118S

~eto~ '- 137,. 113S

n=,o'nato8 .J 581" 1159

pa ',' ,nt,,: .' 'll" efectoB d! ~ 1 b ,_~lance de 1( ....

quidols corpor~=~es" 3113,0 e,xcrec·lJ,tj'" IS,>r;,O

Nu,tri,_ ._t.~~!~ V:~'. -_,.,-. ~idratolB ,de CQlbo'RO,i' Gralla(8)~~ Gl'uc.o:[.aj'- ,Prot'fl'na~~~i

abls olrci61·1,. . :~ .. 7,2

rs;18tem~ 1 i ~fL" ico" 2019

"t--'¥"B' -Int·-:o' - a·, . -' t', '0' 11' n- t';QQlt~1i;n'" all 9> ·17~"!!!!!19-:, 1[9-:

_ ~ -"",. I _ I, ._. I L •... _ - ~ I'J' .:. ~ _. _ _: I·· ( . '_ ,

aporte ina· ecuado, Ishock c· :cul.~~,to ...

Ii! 3'0'5

. o~ .. [,.0:

O'--.,~- po :."" 'll-:.~- e~'II'I"_:, 1'0,; 505, 50

Ob i d9"'I'

_::_ I.'-:l~: : -\ , [~I' ._'.

d ilih iii ''''ti'' '9"72" __ ,,:_:·'sequl II' "lrlO,= ner~,'le ~ eo, : '. I ,~' '_.

diabetes ~: -~ll ~,tu- : ' 076- -. 1077 I~j- '.~~ cio, /',7'2@i97,1 I

epidemiologf 'J 969'

e"C'=I'~IO I' C ., -·isot. 10'5~'1

ft'~ct_Oi~' ~,l~,,··ti_o·:·!J 973 1.">O;,:,.:IIBdJ~! mo, . ~14, -11'6

, ieuroger iea, 978

I '97"3'

MI ~(:'-I. '_ .~.,~:

niveles de 1"'ptina,I~'72 patolegiea, 197 -: •.

~,':'I:" ~ "'6, ~·~.,D " , 91178

resistencia a 1.- i, J suli .~I_~, 1'076 .. '1,077 t ~,~ tamisnto, 197,3

O'bje,ti' '. I" "'l,b,Q,r,_(,'ii",-', . dc" :" rr ~ .. 1,:, CO.~:·_:..Z.

;.:. sfrontal, 806

Odontoblastos, en la dentine J 1097 pulp 'I~ 11097

.,(. lmosce '~IIO' 6~-'-

',,' . ~. . "~ -. L .. ) . .:& ... . '_. ._' I _ .

,

Ohm" l'Y d" 77"1 1-·\54

o Idol V',~I~_~: - ·,~'!udicid '_

;11 ·I·:_O.-.~:.,· d!·.l,1 7219~7al".' c6cl~.I_. del, V,,·,~· C6c'z',"la,

conduceion del sonido, desde 18 mem:!.I~' ns tim __ niea a la eoc ea, 72~'iii 73,0

manta :lmi, 'ItOI del equilibrio, Vra,', 1"" E'qu, ~li,br'iJoi

pabello ~"; .. ~ 1,.. '~. -ft d~_ :C: < .=.= acion de , ,~,

, l~'r" - eci A.n~· .'", 1, S,D" W· id 10-" 7· 3-':, 8~'

:..._ '·'\o;!i·.aU I,., 1 •• _' __ '_ •••• , I ... :__

s'i,s ema Id. hu( seeillos d I, '7'29, 780 IOj.O('), V~.I~ _ . 'Vis'~d'n,

aeon •. ·I __ acien del, .~'1819, 6190 ! ~ ·tll, ._, .'::, , .. ,ti smo" 692

C~I: 'It :101 i-I' la 72:4 ·;·'2i·

. _. - -, - -

! dapt ae ·.t·o' , '.' ,. ',1- - I '1:' u, Z .. ·,· Y" a- la . 1l:'I_" iuri-

_" _: <_:._ [_ .. ',- .,_. . u ,.' - .' ,I [ __ I. --= _ [ ..' , g - . ~ £

dad, 70,4~70'6

.. -n,'~ to:m'·-, d: ~ 1, para 1:, ~.~. ,_mod,aei6n, 6';i9,-190

- ~, "..

ti-!it 699 7'0"'1

It:.-- ma" [..:_, I, .. I<I~-,' ',_ , __

'-'pc ·tur- c d· ,. . o-=-"In- da· 'ICII C"'1 = b- . ··a· '1·-:: ,~. ,d-Iu" ~

. .__:_ :...-.~ .. -" .. :_' __ .. ' [ ,_.,' .. '._,' c _' .11,. ::_ •• ' •. __ ," \ ,"_ 1- I

, -, _. t, 1-, .. : .. ,-'

- -- [I....! •• • ~. -. - - J I, I . _' " . L

I· l.iti,l ,-~ ... ,:tiool" 69,2-,6915 como un··1 c~~~ __ .~arla,. 6,819 Ic,~_ml,·." s vi·!'u:~-Il'.· '. '~l~ 172,0

'-atar,~ t'~'i8, 61913

contflol . u-6Ino, ····0 d,~ll 1689-7,2,:" 84~1' '., "'-i-"I 18"'4'6 8' 4"7

•• ' I _ .1' • 1 iii" ". :

," 1_. I. ~:;- . - 1,_

'.oinv:·_.,-.J;-,e"nci:..!·: 1, ,-.n 1., :~Jc.OI,mod .c~6:n"

7,26

Ic6rne'8. V: all;, ,~-'6_~::rneajj

..' '.It·~ ' .. ~~~~.o~ V·.~ .. :.~! . .:_ '~,ri',s,talino" c-~uzlado :: ·~.·stT·~_bilmo-·.·" ,:2·.'~-724; 7~c'·.·-·! d,,~'svi,I~,ci6n del;, 723

.~ ... ~'2'c-tO'1 Id'~ l~ ·c,.-le~--=~.':~J~6,n ce'-'- t ,'!tu.· .. ' .~

~'io-;"b,"'r::--e,"" I 6':'10' ',7;''-

,~ ~.,. :_,. , - '. [

I bl!

: '.1 pr-=:s ~ .. _o ...

'. 6~'7[9;-'

. , . [_.

7- 21.-

~ .. '---

_ . - I

dl

--,

.1fL·1 8S4 1836 bet ~ l., 8- ·4~831·:.

COI,·-.VU i~·D·-'.11 8,316-8',-,17 detinici6'D de, 81>:', .. 835

delta, ,83 -, 81 • .,':,. 83116

ori . _. de "05

v . ' .. '., . _ . '_, , '. Irt;j.-' I

sineronia ,.i6n de, 834, 835 . IU.,· "110 R- :'M,'_:."1:2 •. :-::-

tho -t:_~~ 'I 884,:': 135,. _;'~6

l.:nt, '~,- ,. Intestine delgado, i~-8:~~88

par :·d del e,._·t6- nago, 8181

._.~ .c,. ~- .,._.l~"O, 8':11, 8:~"[ -'~.'.~ 6

d"~ M.~_,y\·~,~ ,.:~~ la p ~ esi 6 . . "_-:-~~_II 23[131 ..... , p -_.~-[ .:I'~i6n~lu_ ~ cul.. ., 118[", ~ 19

Q, - '.-1,1; 1 j' V:,:-·i,. ".~:~ ~pl~UD IQRS, norma , lS7~,- 88

R, . 1<, 19 ~I -'-".~ ~ ~ :...! '~amplejo Q- _ I.~:_,~

=_.~.,_ . I -~.: .[ ~_ ,I ,37, 1,[S[8

I'I~ 11[8,' I .. :·j V._"BSc, CO[~~I.p'l'U:.' QRI~ i normal, . 37,1 " ,-:8

, 'i~ 1--:-1, I 9

,:-.-- alieis V ~ etc [.~', -.I ..... : .. , .~. 9 .. 1491., 1,610

'':In[Dm[-1~aJ5 de, 1,-:'iJ'_::; 1,5'9'~' 60

'~" ~"~'~r_ceione'l p .. : ... , - .... _'tur,~ -.j -64", .', 16,5

aormal, 13,7': 1,38

. E 1 d !iil..( 'I #'

poteneia .. : ... c!c~,on '~'[,n ._,:_ rm _~I,.:_~U__cO

ventricular Y.·. - 38,1 -'391

tra - - !p'. ·rt, de '1, '[_ i. en la tr __ ,. ",> ~-:,.i.si6n de Is [ !efi,.~ 1, 8011

v: ";I~.· .~- • to ,",= -" : en 1- I pr ... _ ,i6n arteria ,

23', 234

- -, -

(' '. "p ... -, ''''''''0''' D'- '.- G!' 3' -., 6,:-' .... ,' ··8~ ::',·9,'

'. . . ... .I. ' ... I. _ i::II:, C_'.. _ _ , ".1 _.

Opiaceo '~ · .. ,nd6!~.,enol" 6'7·' '~675 receptor p _~I., 674,

Op onizjaci:~. ~, 79

setiv "ci6n de complex 1,0,·0, - '9! .~ ".916 ~-l' r; .. finici6 r ~ _ 20

Optica, dio ~It fa 'I S,8L

~o('-m.':lci6'n de imtl,>n[ss, 687, :~'188,[" 6J901 longitud focal, '6187' ... 68,8 oftalmoscopio, 696

'~~I'O'] 69[ ,'~69'5

aeemedacion, 68[9, S190[ agur esa vi su al, "~:[~8,-695 di_:.·~ ,-_.e-t,-'0 p i pil~_ ,-. 690:; 1691

p rcepcion de la p- ofundidad 16914,1

69':5''-

" I"

t:~

O "2"

'j .'

I ~ /' •

en

' -

....,

3'4· .. ··0·· 8"'2:··

'~ -..... , .. ,

de~ --'5=fl.i .... ·3~,.£5=· S' ·,5·'6:'"

._':, '_ _,..c::iiJ·-. .-' - '" .

~

, -t-

'" ~.IIWl'~ ·r· ..

Oe-

par' -,-

;.: IIiIi

. . -. ,

lr dJ -

noice

" . ·.-oc c'~lstos,.f1_ct.':~ :_' .- _ _I calcite ~II·'~-a, 1093

ereei .~ - '~.~ to do, MOil '. '.,:.~ SO~'" 10,22

",fi-cto'~ .- e ],. ~. hrm .~. 0 .. ~. a paratiroide B:" lO!90'~ ,092

or~ e I.

1 182

1148

0-.10",

t, 19-' ,-,S:

. , -_:' . ,_.::' .: I

24

'O!, ""'S'O"

. '.~ ;: .....

co ndueto a :-~.~' --.~ -1 pIBr~ . dstent -." 30'" . _) ::t 'I,-~COI ·p[61. ea, 13[102 ... 304 inadecuad . , 'hlp 01• ~.!' a, 5··~ .• :·

p, '-Od'_lcci6n de e - . '1- ~ocit··. "':,. ,,~ ~,6,8t 469 )1·.~t~I·~ ID'_~c,:,_: de -lJlallot, _~.,02,. ,"0 .•.

O ~-

Xl' ".11.'.'

' .• 1' ~.

1~"~~'lct,"ICi~_OI" deuda de, 1,~ [7'0 117- .. ~[ sreicio, '2 ;:~:19 .. ,2[7'O

ca. ~-acil~ ,~ d de t i'fu~ ~~[6 "·,1 51517, [51[ -:,8, ,5'~, 9[ aelimutacien a laserandes alturas, 1664

iii ,~,' .' "74

1:·UfIC]!C.[.,. .' "

cO".I'I-I~ lente '- <. .. ifus i6ln, en ll:i'qui.,· '10_.1,[

determine .·:--i6~., en S,·_- ngre, 51187 disociaeidn d '. dioxide d :... c c rbono, ,E7'O' ,-'7-1 '-72'1

u : '." Hill [ ;-" ~. i,:: _. . .. ~

efeeto Bo :__:f, 567, .~·,:'i'-,

efeeto Haldane, ,5170 ... 57 _. 57',.:1 sfectos del metabolia -.', 562 ... ·56.·_:,

,564

fectos de 1-1 O,xl-> no', ", -apia b,98,

5"'4'."

.____:_/

e£ setos d,' 1 vapor del agua, 551 ej:~'rcici: ~ 5,'~' ... 5612" 063, 58 ,·~83"

D,8

: -nc,-fi~ 10,1 :::'1,1-:. ,51

, :. - ite I~_. 18 alt ~.cr:--: ':, 6011~60':frent ,:-"_-. coeiente ventilaeion ... ~= ar-

'I~O" -'ioln, 5[5,8~5 _':91" • ,.60

frente a ox<geL.',o alveolar, 6- 2,,613 .. ent e' ,m I-a, saturacion d:::--IB'C: o,~..J'g:· e'"n' "0'-, d .. .-.

_. .~ . _. ~ rg ~l. _ .. --_ I __ '.U ,'." .,A.JL~, __ ~". __ 0'

1 h '1 bi . 7

, :' -~ e7'~.o, .'.'- 0.- . ,. -,~ :.. .. ~'

~" - tr - calular -" ·:6,3 .. ;,' :~.,~. 66,'

. _,·L._" . :t'. ",:_ ~ , __ .~ .

lfquido . '. '-,. ~ acelnls r,.9

Iq:_' ido in-" estielal, 5 ··:·S~['~,64., 56,· l·~~-. ai d· intraeelular, 49

mil v eles t·'6···'··~ ~,,n'O-··,-1 S··...!·· '1' ... ,S·l··

. ~ ,. ~. ., .~:..: - ~ '. - - ' .

proporcien d 'QxJ>·eno disu.1to,-.6,8 rei ~'. ]H! IC],lon d,~l flqjo san _ - - ': . ·.~.Ol c"e

~,ebrl_ '" 855

,- :_,,_-1- c.~-6,!I,~ - . 10 ,I. di. . 'O~-" ~- 6~-5,:~ 71

56-'S' !

I ~ - '. '

- ':,:_".:I

respi .','.', ci61 ,~. Cheyne ... Stokes, ,58"-,

585

~! ~ ng e arte ial, =,6,2 .. 663, .. 564~ 56,5,

_.' ~ ',. '.' '.

51168

'- : _n[= . .'_e :.-.= 1,'- place nta, • 8,

sist .. _: -,': .'1 ,'~ ~ - nortigua - or -".' " 5,6 01"" ! ' .. ?' 7"

56~·8,'-: '.T~,:- [~,~ Q<!¥ ten '0, -hemoslo-

__ . I~l -Y- l:f;._ _. . r~ ~.".. 1"'_ I!. "[!j ! __ ~

bina i'1;u:·r-~v·'-n d ', u, o~· .~ '~ ~ 'n'"

I:/-:'_ 1L_&i. L!" - '.'1.6. . ",' -:: .. ~ . " -' '_ ~ ~'.' _'-Ii

't~dlido,'!, ,562, 563

trat rrr iento ICO,' I IO·.,·_;r..·.·~._· ~ 0 hiperbari ... co 6,17

usc de oxigeno 15,; 8, 5,69' venas nulmonares 562,] 668

p--r,: .. , r' __ 'pif,:- cion, fre ite '~ la altura, 601 -603,

t 1- '1', .... ,1 60' 8"

·-··CIC '~'.: o. en naves esps IClw'~S,-, ...• 1

~~:: n 1- ci6·n d.' le .' e,sp:i, ... ',~ ci6,_- , 878m~' 80.

58":'1 5~8"-:-:-'2':

[ -, ,. 1'_:::'- 1 "',

toxieidad, 5168,

agu ~~Jl profundae, 6- 18

',- presi .. : .1-1- elevadas.Bf l ~16-,'-

P at --g -I -6-'-"

r ·m!", mm :~,,.~I:

,i!'

t, ;:- '-, ,A, ·t~e:· 5-:-,'-:c '1~-5·",··7··",O··1

. " UI .: ... :._ .. T_,.: "-1 _'

~_ presio '_I:c.::IS -~·-c-!'.al·,-~]:':v[·d :'~. 'i 16 n. 6:,'13',~

- -~J' ...:.

amortiguacion, 560, ... 5'6,7'" 5681 eoeficient de u .. ilizacicn, ,56~'- -5616

coneenrracior .~: ,--:8· - £~7"---; 5;-··6'·::',:8·:

L,o" ',' ", - . t .. __ '...... -.' '. . ~ '.'-. _ u..!:; ... ' ' .

deficie .. ·, te, [:-. anemia, . '916

: , .. espl ~.~ . - niento Idel nonexido d: carbone 561:-': 570, .... 71.

1- i~,. ·tr~.bluci6-~~· de la p' es ~ 6n parcial,

fj,6 ! -564" 5'65~566 :,' Be 0 Bohr, ,567

<-,recto I .aldane, 57'0-,517. ,,- 72 efecto dol ,pH sangufneo, ,rrc,67,,- 568 _~ctos del c ifosfo lie,s -ato, 5"~7

~: "rcici'D;; 564" :'67', .. ,569

-t lit· 4S"'"=:

-~ - .. :·oc ,0-1,'- "~JI'

"s,tado' Idisu~.]to~ 56,8

h- om' .. ' ,0 .. ·· .. -]·[o .... ··b-:·,l'n--:-· (!II V' A a .. ~]e·~· '. ··m·: 'O-Ialo' ,Ljn· ai-'

~ - -_::.:_-: . ". -I~I t:= __ .~.:._. ._._.~l~.e r" u •. ·.· ill

215-

,,-

, .__' 'I

a-; -'--'~'V"",','" I d ,':.' 1·.1 m··[·' .-: b .. ····,··~,n··· .:-. capila '-

• - .., . . __ ' __. I, ~.. "''':' _ _: , _ . _ . _ _ _ "

'199

c' •. ulas, ,'~[63

distanei a cat ila: · ... c_lu a, 51'~'[8

J.' q u ldo tisula r '[ 565 -,' ~,6" I ~ ~ ',6 5

neta, 35, .. :'

di lbilid d - · .'

_ spo ~.~ -: 1. I~.~ :[_', . ..: 1_ -. ?~, ~ t ..':_: '- UjIo sangut-

::- '-'0-' 2::'14" 2' :-'15· 2>16': 2- - [7 2::"118":· 2: 1- '9:'

..... ' . .',' , e: , ,~ '::1 '.", "', _.'.-, /. I r'. " ... ··_.I.,.I" ,.' .-,.

e!,.iil' e ';r-~ 1lIi;!I!1 0- . 2..:- 9'- 'f!!IJ'-2;·1·7: 0'-"

.. ~ "_'iI!"" " .., - , ,_.'

disuelto, tra . s' ,~.o __ L .. '. [.-- 68

ec ~uiv[' alents del ener .. a, 985 ,9816 helio mezc .ado COD" en ~ guas p. ':oflln-

da 6·16

:. L it .1.1 ' ....

hiperbari ~,o" tr' __ ·..:.: C - c_' ~; :_,n .~o>on" 61. 7

i~ ,t· .•..... ~. 1-_ 'c", ~-~ 6 -; " . ~.::._ '.'_."1

libe "-'ei6n,,~_~ 1,' hemoslobina JI 563·,

~.186,

l1quido e :,tr·_c.lul r, 2, 6 neeesidades, ee -e,b~a~' 8" 8- 0 presion parci 1,570,-,572

1- I' ::- i fsts 1 "11 ~_:'BI

-. - '. . - . '- - - f ' ".

acli ·-,-,·:~ci61 .. ·,- V'<;a~c-.~. ,Ac'limataci.:',n;

, erandes alt,-, :rra'j

! . . . . - --- . - -

[' eti ridad de qui niorrecepto ~es.

5810~5 '~.1- 5:'c:2, ~'1818 ai _" ~', .'-~49t 651

alvsolcs, 5'--,1; 551/:., 5151,-:.1, ,156':', .62 baia e"-n --:_ .!.~. id ,.- al' 't- - --S" - a-' -·ll'!m· . t

~:'_' .,' .";,,,'. :'. _ '._ ...•.. ' ,,-.. ,_.J _:.' ., ., ..... '. 1 [ -,_. ._~:iiii'

ci61~, ,·,81

eap,~-'~ .~.'- ~~'Sl plul ~'.' [0 :. ·-'~.:::I, 516 -I" ,-62

COL "-b~!'ne~I:=i6:-1 C.' 1·. h -'-:-,oglobin,_c' J

564"168" 5169, 5701

89'

. _; j •••.

'149-" 150'

, ' . . I . .

, " -'~ . - ' ......

~'. a-'~'17"·'

. '.' . "

no I'

tr ".~t, ,,- ~_I"I', ~ "II~ b .. ,tl .~. mellr __ " '" 675 _-=':~ -[' . "; Ititi:I"~" rud , 9001

mala di .. ' ,I: :~:6n, 924

Paneth celul-:- SI de, 9015 Panhipopituitarit uno, . 0201

. 81 .:11,1,=~ , •. :pti za, mar cha c!' .. ~ g::, 7'20'

1,= dema en aumento de 1- presion In't1··".·.;C"· .. " ~. al B5:~~ r

Panilederr .. ,~lU-I~ ento d· 1 pre ·j,6-·, in-

.' .'11:.: .. '1 "I.~ ~,el,~ 1 18591

. Paracaidismo fue .~··c·8 de desaceleea-

cion 6107-6018

Parada eireulatoria, 3114-3' 61

~' __ ralaje, movin 'i snto, ' ::1 ",0- cepcidn de.

:, ,10:'-1. J~ die •. rd, [69~

-"aral "8 "'S,. buceadcres ('. :'nft~--.~~ :.~ ,- .'~ -or

deseomores ~n); "~I" 4 .... 616

de,I[,lc:t, ':. ~ tia. ~Iina, 97,5'·'976

m" canismo de 1. deglueion, 92'1 sfndrom .:' .. Conn, 1060

Paranoia, .~ u ~. 1a .. < -"quizofr[e :-'i- , 8,38

.. rs ,~~ '". ,'1.' :a,tiico,mimetic.os~ i:'~:':'! .

. 'ar d a .- -El'1 . a '9-:' IS'I '9- 9' [s· ·

:- " ! .' !Ii ' . ,': :-' -., .. ' ... :'-'.'0; •.. .. '. .

_._- ." l,.1 #' ifll ~

P, . era 1-

.Q' -' 'j!' ':, r .: I \ - .• . _ . I" - _} ~

'iliA .' . l ~,-"., .. , '. '. " .. _

fib}:, s merviosas parasimpatie -

I!.._ _

los, 18"':'~ 848

impulse del v6mi_"o,' ransmitido a t .I',:~,

V':,,'.,· e 10'., 9'28

lesion d los, trastornos de ia deglucion en" 92'

Par inson, enfermedad de, 7[9 .. [, 79D~796 'tt· ·t _. miento, I ~c._ .q', . .:' .iz,·· •. ft··· mia, 8; .. ,,'"

~ a'~ ··· .. t· ·;dl~::·'·~· :'P"-'IP'" ras) ;1'n~'~B"" tll'l~d""ld -.

_ I .: _ i.I. . ". _.' . _ _ _ _- _ ~ .. , .' . It . , Ii, I ~_ .:. _-.' . . .' ,.

~. 106,

Parpado, cafd, _ d,~l, ':" II .~,) sfndroms dl~· ... ,HID D.'·,.~, 72'6

. rt hid 6fil d ]1 bi li ldi

.... _'- '-'~,_'I, ~. ~,.' 'r' - It, .. :._. ~_a "Ilc'a,p['~_, . tptdica,

.12,,13

hid ,-,6-ob_~ de la bieapa lipidlca, 12 13

hi 6fi' Ii ._\ 0 .. ·· 7

~.. _}: 1"-.'18.11" t -. 'I

~.='. -~i'Clll-l, dest ueeion y eli: ninacion. en.'] sistem [I l~' fL_,tico~ ,2109:; ,4·:'~.O 4,8. _,c82

nariz, 5a5~5a7 -:., arto ;1' 14[ '.

corr .. '~'[' ccio ", ._:~~. de los musculos . b.~.IO''''

Ii 'I '14'16.:-1

'mlna,-,I-"I~,. - ~~: :.:

eontrs ,ct1lid: td '-~ t:~; ~~ .... _", 114'

dolor, _\ -47'

etapas, - ,48~11'~"7

8': tcitabilida d r ,terina~ 11,4[5 tacteres , ~·" _ _:I~-l.·::!;COIS,t --14,5 "~=11~ o parto, 114,~:

hermon .. , ~":,"\' [4 .,[

Inieio I':~~_ la laetacie i, 1148" . ,~- 5 '. ~ ;; d 1- til" 6'

InlClO ,'~ '.~'.~'~[ _ 01, - _ :_ •••••

. invoh cion tr erina, 1.1,47 mecanica, 1147 oxitocina, 102'9

ret 0 iccion poaitiv _, _1 6

sep, 'I· aci 6,,~ de - ::'. olae ..• ~ '.,:" .. ,4'7

['- r' ividad. en 1-8\" ,~,:I hipotalamicas,

__ _. 'I ._;- _ _ -- - _. ,

:-,2 '

Pe t ,'-6n .~I; ~'~I' .~ i,' , a y' cupula, de 1~1~ 1 O~I das cerebrales, en la epilepsis II' .81.:7

PC'Og,lI[ V.'~·I>. I.' .' .Iioxi,do d _ carbona, pre[B,t61

parcial,

,~=-. >---:'[ '_" 975

Pelots), r-t. •• stativos 7,~-_2~ 7," 3 olfa .to ·ilo (cilio '),, 17: ~:

cuero eabelludc [~.' cuerpo, disbribuci rr IJ - efectos de lO~I. tr'g'nos sobre, 1124

efectos de la testoste rl ona sobre, 1 .~ 10

pilo ereecid -- - - .- -] con' -011

.. ,,:: I~C. ], :In, ··n,. ':-.1 . _.-!

.·e· - '. aeratura 9961

t,:: ctil, 642~"I.(~' " 657

Pelvis, -COl.'.' d ~I" efectos d L .. t rona sobra I' 110

Pene, ereccion de .. , 1107, 1 -08

'" III' t d 11 10- B'

movmn ~n,~~o '.~_:', " . '1:'1

Pensamientots), cohere icia, de

W,: nicke (-J .• ,,~IO~,

d .. ~ .' cidn de 'I 18101.~-1

:~_ istraceicn ,d.:,'Q las lesioi es de: 1. , eorteza Pi 'efrontal, 8,06

,al .. · bo aci6n de. 803" 1806

sxpresion de, 806. 80[8

formuh cia ,. de, aara Is eomunics

cio " 8J06~8'08 insomnio prolongs do, . '18,[-:

inter Pi " et, 'l,_ i6n .: .... ~ .. " '.' _ caso de, 80'6 memo ria 8110~811

nemoria aetiva, B06 Pi rofundids d de, I." 08

d

.:_ -,.

.-.

r-;

~- ~.·'fOI in ' " I: d _.' 10':.: linfoeito ~I T '[ 4<[,:.: - L.I,' 'I"il'" . ,,~,- 7,:'3,15·"

- .. . .~, I. . -.'

Pi .:r,~' I. il ~t ~."~ I, ,'"e-, Ios eatud ios del Ci ampo

visual, 720

-_~.". '[-'-i~'d_' -e efraet ario

absolute, 1167, 168

novimiento circular, 167~,1._.8, 1.9, '170'

y,

iq ue' ·t,-

.. ' .'~. - . .~. _., "

___ .II!!! !Ii . . 1

:_,',IC:·=-I~·O, en av ones, iersaa .•... 'i~'n O.~·I,

606,607

Pica simple, en lars pore aeialea de a C,I!!

.". - 7i'16'~

.:' .:.' " ._. :

'-·11 I _ '-,e,

oolor de" an la po ,-',C; tee. :-_: _i, ',. 4'7,~ •

. ,.> .. ,~ c· ~;t- de vit .- ln ~". 9--17~' ~:

. . . _. . .. ''''' .: __ . :._ : , .' . .. I.'· " . .' .

de" I' :V~,' 1:0 I .• (~: d '., 1867 ~ 66:.,' efecto - de lOI eFi/~-6"'~=' O~,'O are, 124 efeet ~.', de la t ·l.~ tosteron .' I obre,

enfe-· __ nedad de Addison, '10591

-

f1:ujo sangufneo de, "t,: :··~.-e-,- anoia r e

calor en 1...:90:" :.'1'._

'-ormacion ~_: .. -. co ,.'~, .:'." leiferol an, 1087 :m:"cr6fl '~,'O, tisuls res :. -' 810

P~,,:.di::!Od . .:,.·· d - aaua 11,' traves '~.11-9····-:··~,'·2;:O·--:

.:___:_ .. ,_._. _:! '_. _'_" ': .. :~' , .' I' . .,' " I,., _ 1,_,

321

pd'--dida de calor de ~ Vl~a:_" · .. .Calor, oer-

.. - ~d' ~:a' .1 •• :!

'. ,_ < - -, r _: '. i!il

'i1 taeid d '1 !Ii, d e.

pl-:- r ~~. n =:I.Cl0- I ~ __ .~, '::- ,s' ~ n'l~n _' ': .' ",I ,10· ·L .. ·:.

- 16' d 10· .. ·68:·

Cl:_n -_. :-, - _,1.- .... ~.:

plexo ven ... so da como ~~'.:, .. ,7.rv Id-:,I.::'-gre, 194

'::-I.~~C1-~ ·,it-"·"lci6n ;';'"7. cO~"I( .~."" -,., _ :-.···.'1,9:·

" . . '. '. ..' 1. -. . _ . _.... J... _ _. . . . ." - ..

'-.': eepto - ~: ~:. (-c-, .. ' serial .. /;-', . "n, 622:, 623

S"- .~ JI,"= Ici6n t;~:lctil .~ ... ~ 'I Ve· . __ I':" Sensacio ... nes :tdctilr te.

termerrecepto ~-"I:- I:'~··, V.I.~~ Ter,mo""

rreceptores.

tr __ stornos ':" .. , .. ll~'! d~ficit de niaei ... ,

(~"761

"' Ii, d - - .'-. -

urt tea ~·,-.ll . :.:, 15100

~-~~~lQ ·::-.· ... frlti" insr "1 .'c'~.,~ " ·····6

: .. ,'~, cc-:=--ento(s)

cole ~~. . ~ los c. I" 0'_ ',I fr9, : 04" 7105" 702

en l., re ina, 6"BI9~70 ..

,: odopsins cO',~~ Ol~ V,e,~. ',~"~ .'-' :d'opl" ina .. , .• :.- _c- -bl: '--, I -= I azul, 704", 71015 706 senslbles al rojo, 704~ 705,:: 70"sensibles al ve ".~ :--:, 710:.1, 7105, 710 ... ~1

.~--·1 -i-'~ ,:, " co~· I o~ V.A'·~·,I <;M~l'.n'n-a,.

piel, en -~,~ enfermeds d de .' ddisen, - .. 0591

...:..'!!i :'.~ -.- "~'O"" eon cent .. .ra cion de hermon. d s::...·,

. ,: ..' .;,~.. I...,..:;;.. "". _c_..:.__~ . .'...:c_ :._:JI[. LL.I '. ,. -' ...

ereci .'. nto S'D, - 0125

Piloet reina, ' eeidn ',e· .

.... ' " .. ,"::"":":'_: ,.' - ~ . _:. ,._" - .' " .

--= ~lo· •. -Isemon, 1 ~'l .~. ~.-., gdala en, 827

control de la t· mperati . 8, ::~:15 10,-0

81:': /·nt:.c- de, funeion d "'J. 88:2

co' nt '.'-, I ..... ···-n·· '1i10' so de 8'" 6':9"

.' • •••• _:. • _/ t I " :-.. - .>_ ~ _'. .'. I I' ,,: ~. . . -:,.

obst .. ,I,-cl,61'· de, 9271' 9,28

en ell vaeiado . ','8triICO~ 8810,~,883

,. I"

. 9::-: 2;0"-" 2~···1

'- .• iiiii!1 .. ·• . __ ,," .",

',_, _'-

. 72-'

" .' .

, {. 1·····-

, I .'

vida de, 5 0

I l~ I .. , I': .. -. . . ". ele .r--n· --.: nt -o·-·· r' ~'" - 11 d el v·'· ··:·e~1 's·

, .. , . II . - ,- Po . . . . ~, - -,'. - . .:...: . . I ',' ". . .: '. ~

","';n"'!"D'~n'- a-:--' "0-'" '. '_' 1_ ·_'··:I·~ .... _'I"'\I· uo.

• I iI;!~. _ __:.",,. '. _ 1'1 __ j~ _, .. _ .,

caleio en 478

comnosicion de, .~~: .. :'~,-.;" .-.-:2, 1~-:.23, ~~.·214"J

: ;:_l

"'6 Ie fil iliA.

. acei .'... . r (.' .. . _·traoo ,-'

2 84-'3-'

.... ,_:>i ",

di ti

1 . -e~' _·-Iva "

mi ent '~--,-=:~,--, (de -,~/' ~U ~ rb ~ h), 8616, 86::~_:~

869

defecacic 'n,1 188'6

eli st ~ ,-,c:~16n de" aealasia en ~ 92 1

I ... nfi--rm'-dad Id:. ' Hirschspru :~'--'-:, 924 p: .. ristaltismo, 1·.··:7·

. . [ _,', c---" '.. 1, .Ii! ... -.~ - . '[ 'lfiIli ~" ~ de l I' " filii ..

_' ._ :.~', ." " ,I .. ~- . '. "::_'-"-. -~~ 1_ '. -'. ":JI" ~i_:_',

4431 I bmucosc (~.: .... !f ... ~~

pili: ,-- ~-l":,' ~- ,'~::: _ ...... ' :_.'

914,91,5

'p' ",., ~ .a t· 'O'~' In : .. ''- '0' - . 1 -'1 . - , - ',.-:-:, lu - co, -l'~ 0';'-- 8-'7~ 18·-'" '.~

I' _': - ···.l~: - ._. I ... -:_ ... I'j I;! ," ~.'- ,::_ .... 1_:11.' .. : .... .:____ .. _. __ , I .' . >

:=Io~~o, en 1=.1 '-I~._ eso, ~O',:4-10,85

Plutonic, en ... ;'~ huaso, 110,84

'--0. V~"·-_I e Q'_.:c::_,n'_',J~~.r" i',on, parcial d t ·,~ Poder 1'-'. refraceion (diopt =_._ I-,), 8·/~-·9

Podoeitos, de 1011 capllarea glorrrerula ...

-. -",. 3--:-- .... >-4:·--· :·_ .. \·7 ......

- "_';'1 ". ,._.' "_ ... , '.- '.

Pol __ 0,-': -'- _- l',~, _- - ~ lS8,7 -. 1'1' _;;it ," 47- 4' .A17·-·

-Ol_ I~~eml_ , .' ~'·,._I_." - .

exeeso de eortir I, --0'-1,5 he--_Bt6c=ito ,=n" 32,1

v' '. .< 7··· ..

.. , .. ~ ~ -_ ...,--

,cianos,j, _ le_, 6,:~ i . ,-.'

P'oli- ,a_:'~',~,_~.--: . ill, ~ I'. ~ .. -. b~ t '. ~ m -nitll:!, .1076 ·oil~~" 'e "'IT .!. en l-I~-I -nomalias de la~

. I _' '_ - - - '_ Jh . . .. - I. - -' .-. .

hu, ~-,I-: ,:::' ~ 1,:,; _-'. ti, ol~d _ ',' '-- , 'O:~} i 7

-' 011'"' n'" - ~'tL ... - - el' d""'H- -' - ~I -t'L d-'- tl!ll am "' -

_. 1- .. __ .·-~U-_l_I:, e:~ .~.. I "I Cli.' . e _.'. l" ,_ ~. __ ,'

'~7"'1' -

I,___:_.' _ ~.'

112···· 3"-'

" . I

_ '~. --I

. I"' ... liti "6 .: I

0- 'Oem-le' l' ~1I1 '.' '_-."' p.Q 'ocm n- .'. -. I'I.~·.O::·'D·""

",' • .__ - ".:_ I _!~ ,. I '. ~ I.~' "],_:', ._ ,_, -> I. ~ _

tr :-1 C ::~ -~ Ion - - - .: :_ _ :- " - _ . -, 9':-

Polipeptidos, basieoa, acci6n de 48,9 di~·:·esti6n proteiea, 91- , 9 1,2

, . 0, . - - . '"01''' . - ". C:' :0' ·tm· I ", 10' O'~:6~ .... -' "-IO' _._,-.'.

__ ... _. ..... _. _l_ . _. ., '.', .~. _ _~ .. "

paneraatieo, 8ec~eci6n de, 1068 .. ~·ol·'.· -ibos omas, 3,~

P .U:.., ,.'. _l'~ ~ • do -. - ... .-: iii' .. - _·,··:t- ~"'. ..~. - - .1-110.- 9::. 1

_ .. -._ J _. tL " '1'_,,,, _ '. _ ~.. . _',' '.'

Poliuri _-,-"--18, diabetes mellitus, 1.:75 .-- olucion :;5 D'OCt,u nas, 107

'D':.-O'~,. V/-:._I-- e Canale s proteieoe; canales

'~:I-rp'\C(fiCIOI8i

eapilare ., glome ~,m :-! 'e'. -I~, ',14·~·",,~".4':_~:,. '~417'

difi' . - i6';! " t ·: v' '.:. :.~_~, ~. )'99' ... 00" 210 I'

gu ~,t- . ,tivoli:, 742

" _e' ~ '.·r _ .. " c- p ~ lr " 17 ,:: 'I .1~.,7 - _91':." 199 ~. - e nbr _I-',,_ eelular, 12. 1,3, 1.-"1

nucl ear -:'-I~ 18,. 19

-.,:- \ 0::; 'lie' , u cocito -'," "_"u'''-'- - ,7.·9.·~;Ii;' : ,8:.·.,·.'10··.·

=" • ~ • -.... , • - ," • • I .' .... ~. _.:.:" . ' ,ILl .', '¥' I _, .' _ if

PO'~-,C-' - :·~a 124

Po sde :-·,C~ r_- ~.l, _ n el r~'nejo extensor e -uf;, ido, 760, 716:-

g.r.~I:,_:·I01S die ... - t.! ~_ --'on __ .~I;, 650, .. 6,'2 rs,flejo ~ :~XOI-:-, 759

'COD.: 1\1,0" ibil~ dad, 60~70~

8

eabeea ·-lb'.j'o, p- a el tratamientodel -I -0::'-·.·., 316

, ambios . '.' e', resp ~~ este b·:.: '.-1-"- ·.:C·· ..• ". o~

r' __ a, 22:9

t bi l!i !!!6" d 1-

.= !,:~-, nizaeion c lit lace:' museuu "-8.:·.

en, 7'157

';I~" mts ., 111,,=--:--,. , '-:~6' n v - D-~ ,nii!l:!!.,-:- - 9' 11'- 001,1- 9· 2

." '_ ! ' I· (- ',_ _ . "":__: .~_ _' 'n " ,U!~[' ., I - . _ .

. '9~.

r ·,n·~do·, -' elaeion ... - O"~I .'_ .:' -, 71"~ 1- ~7:.'· !2,

IS' snsacion de, V"~"as,e Prop'iocepcid,n.

~'= .. - ,c ~IO ~ '; r·' '-;C:_'J __:. ,0, 76,2

P· '0-' It·: =er:·: Ii 0'-'

".'. _ ,r . ',I . . .... I _

anatomfa del, 6,570016,60

are ,'. '-",.,- a" soctacien a!o';-" -. '",,' .Q:--I:=-, .-:-" ·~;ti·· lva

. . _:__ '~___ ::.__ . .:..... __ L .. - .' . lJ.U ~ .. , .... . .: ... _lIL . . .

- _ -1 .. -'. 'J'2"

en ': ;,..:_."

eir cuitos ne ~ _"oD~le,s en 81 682Jj 66'1

cord ,n " sistema del l-~ -- ro'- ·-0 J r, ~'," ~- .1

658-866

eorteaa somatoser Bitiva~n,~1,_:-60

66,'

inhibici6n I __ te ',: 1 en el, 66~··-66·'-"

Ii - t "'6 1 11 ']#1 lt d ii

lnt·.- P'-- ~-',~: .-; ['.'-' ,='D, I ', r I,O'~ .~" :- ~.l. : ~': .~ .. ', 11.1 _ ,,·n ...

si d __ .~~ .. d~] ,e ,~ .. - ~. - ~, ul - t 6!' 5 _'::. 66

orients ,clll6n espaei _1' :.'=, la s' ~·-ii> l er el,

:~60 6,6--

O ~. nt ,1iI~'6': ni,--:- d ~ ')-:- " b- -: -a~" .-: _. ---::-": ~ o· ~. 1 . ''_'' I ',iII

• ._ • __ ::~,~ '_____:.:..__" '-". _. '.- _ 1__ ' •• 1", ~. ~I

65":8:'!OI!8'·'5· 9-

I.' . _. .' '

prueba de ~ iscriminaeion de dOB PUI toe ".~: .1" 66,8~68"-

transmiaien de la informacion nro ...

pricceptivs en e ,. '66,5M666

t -:,:0 .~ I·-· mi si 6: 'D" de :---1' a .-- "-"'n~ 1- vibi . a .=.'~, - en

',' I·::.,'_.....:I_. ':-_'_::., _' ~" .'...: " ., . li. __ ._._ .. ,._ , __ . .' ,.:_:'. _

-II 6' "6''''8''1 'S" "6' '4'

eJL~ .. ~ .. " ,:-~~:_ .. :_:'

i' iI. d 1 .. ._.... 6']1 6" S'

'V]Sl" - II .• ~-,.~ : I~ .,_r.·~ _~ _. '= ... ~ :._:,. I .. :' ... : Q. _. ;.~., i.. c : -

- . . V-:: .A.. D~' 'J:.

_c O·I·U·~'~ . "e:'--_se C~-",c,~u!n"

'- ··otencia" mu eular, 11618 ... 1~ 70

Potenci (e,i_.:J.~-;.' aeeidn, '-4~ 7,",~~

.' con't .cimiec~-tols qU···. se

6a,~69, 70

,,' 1- ~to: I '-.,- i-::, 69

b- ~'asic_' '0' - 7'S···:

. ._ ,_. .~ - ..

bomba, d,,- ,sod'=o··pota':lilo en" 170-'7'1. '72

calciol ,Y c.Rnale::- Id' ca1c.~o! I.~ "" 1691",

'-09

119,

119

e l d P !Ii t 6-'45

c,orpuscu O,:~I . ~ Pacini, .... '.~ ...

difusi , 513

fj'l·.' racion, en lao filt ~la"cll.6~- glomera Is .. " ,

34'7 a-s

frente '." Ira p ~ofun,d~i:~'_I~! :.~,.~J /~ill ~-:~~ ."

611,. 61,2

int .~ iocul ~ , ~~, 1696-6197

lfquido eefalorraqufdso. V(§'a ~;,e' Liqui-

d ,. --c -j/"l:,r:· 'n,". uideo

. ," .- -I' ~ ,'. '. - . y;. -. iLrCf. £jU~1. . ~

pleural ,210,4" 260, 261, 1,26" 52'7', 546 ",~",.-:,.pto "~,I de, V:ea- .• , Barorreee :t(Jlr6cl~~,

ser sacion de, ,655

t Ii ~ d 1 'I '

transm sion ". e, en IB, sistema CO~

umna dor 'Il~., mn I~,O me-

di,:;_l, 6,57~666

t - mspulm 1'0'-" :.' ~ .. ; ·,'2.>16·--' '·,'2"""7' ..

.- ".~. ,!.:___, '.. - , (__.", .

-". -ei~L~6n arterial, 176, 177 b ,Ij, .. -~:': .. ~., "_81': Hipot ' nsion.

control :--::. V".'~-I··a,.:'" Preeion arterial,

I '_" __ Ijl . ' . . . [. _ ~ Uf,~ ~

control d .~

de termin aci 6,n .~: .. _ 'L lL.·8~--81,:, 190" 19' ~ialt6~ica, 122- 28 .24 '190. 1191

de t" . ,., inac ~ 6~ - 1,_., _:~::-;- (:9, I. ':. O~.

19 _

,- i nal 1102~ I 0-,:: nor nal, 1:.:0",91

.; ~ 1- c~~,· :'D I .. Is adad, 1.,':'9., 1901

disminuid, t~· 10 d' I' d

)' _. '1 I ~ - "'. "-I.' ..... I. , .... , : -, I " _" .,

:____: .,~ '_-, '._~,: •• _.. .- L • - I •• ,'. t

39: 139'7

. '.'~ etc -'~ ,": " .. , - "···t·",, ~ a· .".' _- u' ld IS- t· , .. ····,11

':____:_' __ "1..:....1 :_. __ '_. : I. '_:_.:._:' _ I I. .' • -. _ • -. I ._ .... _ .. _,_

eobre, 225" 226L

afectos de la conce ~trl~'1 eion c 0'--' ~.de, ,:,_.891

"'~ eto d.,: '8-' 1 fu - .... , . ·c· ,. ·t~- - '."'=' - , .. '

-.11,L .. ·I._- .:, .. .::' 't :_ .....• , '.' I -.' ..... -_ ••.• 1 •.• : __ - _ ,I ",~~,

16,--:10"""·'

'._' " .. '.

_,T·.eta ~, .' .::,. Ia gr ~·-v, dad sobre, 119,2

sfe ctos d e 11" ho ... '0' ~. r '.!,., iO,U ,_, ·tL!;c"

> l'::'.-"fV~L .~ I . .:____ .. '_'_ .. __ '.:::_ .. , ",:. ·c· 'c ,,_11:."-.-.' '.- .. ; "_

sobre 407' 4" 0"" 18-:'1

.: .. ".' '. _.,;.; • ~. .. . ,_: _ ,'·.L

efectos .-:. 1'- hormona tiroi '.1 "'J sobre,

'10' °7

- - ,., lal"

-gl~rcictDI", 256· 27'0, .. ,~i:72

elevacia ,- .'~ ,e: en ("1 tratamiento d-"]

shock c· r': I~IO'~ I iieo, 288 el.: .... ad': I V. '~" ·s· Hipertension. embar ZO, 11" ·:_,- .. _1-'1:",

:i crscion renal, 235~2a6, 2::,.:)7

.~. ipertensien, cambios progresivoa • ~ "-, 2 .~- ., ,2,4,2

lati.do e,D"., V'eas,e' PUl8D(S de pr'~8'id[n~ :~~ =_l,d~'! ·mont.·~-a, 1605

~ _edi.a, 891, - 90

n .01111,tOI,·-1159

Iii it !Ii 47 147"

~ 0 1 ~- - I i.D11B;1 ~ .~, -It; . ':,

plu]mLonar~ Ve,B.,s· '. P,resi[oln df' la art(.la

ria p,ulm~nari

,- eabsiol 'ci6n, 'tubula.r,. 374 r~t1~d;o/~~_.ivO,. 762

r- - e-=-"'gu--' -1 a·-:-:- ",i 'D'n d~ .0 V,.. ~~. -::;1 '---.- .. ~ ·r·D' . :i.J: "'I n' . In

. -.'. _.' ~~"_:_:':____:. _:_:_~'" ". ~ .. - ~ . ~Ui'lL I~" :"~!!!!

rial, control d·, I

.~ 'elaci6n LCD'. ~- el cicIo LC',~'rdi: co, 1 . 91,

122:, 23

.. '·Iel_: .. cion ,con la . _-'dad, _8-'1" 1- 9'0

"'lac",6~' con la I:.' ·,c, 9:ci6n, de .La1:, 2a5~ 237'. 2L3,[8

- . .-" : - IC')-I_! 6" "n'-' co·' D' .... -] fl" 1,'1;10' ~ LaD,' -- gu- - '#1"--"0'" - --0' 1- '8: 3~

. ,. '--. .' . ... .. . - ... ~ ". ~. - IL ..... - _ __ _' 'I . I _-':J

217' .. 2'",B,~ 219

-"",1- 'ac-~'l6"- n-- c"on' e··l -asL't'o- C-"B ·,.J~'a· ·co 1'1 2~'4"-

_'.': ,,~I:_ .. :___: ... : . :.::.. ,:: .. ___.-I ..... ['W·<, L"/"'e",

125, 2a8t239~254~255~256 L-~'~laci6 .. '_ ,co·:] ,: .. -_ c-'lto U iULa 10 21:.·,~

,287,,238

n rd taco

I~_~:._' '" ~::IVj

"

I~·C. ca '!--'.~, _ ,2 _'.1

_: reeipitaeion, gr'[rvitato1ria,,-D:_l 1 list: ...

rr ~_ ~,-.-',pii: : .torio, 5351"'036

resp us '. t····, d··· £iii a n t· _]1 euer . OiCiI. . 19'·' 6·'-·,

_ ~gl .~:_ .. _-"_- . ~ . _" '._ .1 ~': .. c~ .~ ..

turbulenta, e' 'I la eli ~ .... i~:~ cion d;~' par-

'. ··c'ulas" del,- ,. 'Le, 0361 Pi, ~edni~I_'n .. , [~_,cci6n, d ~·,.iI046 'pL ·.,.~,clampl_:j '. 'I .... :. :~--' - --14,· .. ·.

Pr·~·,,:·,-· "sndiol, como me't'·~,bo]ito d.:: I'e ~Pl"O'~

- .'. ~\'''I'-' '~:::'o·· -n' " 1- '12····'3-··

: . ..... ..,. .... " __ - ,L' -'.!

mad--l'~' iifIi-l~ o'~ n' de' e' D" 111 ~ eva- l-u- !i!'lC-li 6'~"n' '. d··) ILa

1'Lii! !,,",,_. . __ ._____:,. '.:' .11." _ ." ... _ - B ' .. _l_ '. . '"'"

ovulaci6 -, .11L3,2

··•·· .. 1_·.1 _ ~(/~D .. 1- on~', en la ruta Ide Ilnt:~s .~[ Ide le,B.~.eroi.::-e_i'l ~"-'04··'::" 047 PrL.·li:.'-:,ct-~,co·-,~ 207

-L_~:e,p: o,hoJ=-:=-ona: :1" 10016 ·~I~o-~-mo.n,.L, 1- '~~IL',a·.i --10 i.d·,·:", 1089

inerulma, 1.0S8-10614

1'-· .... ·'~L'b:~[c'~:=. 'I '6" ·',0

~~cc.l!i6D(e9)~ VL~',anL"e pre,sion··s=slpe.cffi-

·resi61= .. I.c IV'-ol,,:_r,; 5261,; 527' caIculo ,d ," 528

,,- - ._-- - -_ - .I

fr"nte al- UJi!O- ~In· - l'n ~ 01- 1-4, i ~ ~42

_. [ ._ .. _ .. - -., ,- ~ !... . - - '. - - I _ '_: , _ . -:!Ii

54:8.1

.".' :." _:, ..

ret. ,lci,16n con 1-, i~,.', .O~. ti6:-·· de sal, 285L .. ,

2'3" 7,: 2'·' 3-" 8-1 2'1. ':4··:: 8· 2'·'--;····· 9:',

~.L: •. ~ ___:__ _:_L, --:'.:___ _____:_:- '_:: _:[___:.

COlli. '01 del sistema renina ... an dot .'. nsh ta, 24: ,- 2:. ,5" ~. ~'06

1~1~.1~ci61:n eon 1-::, Iiheracion de hormona

I ~~~_: tidiuretiea, 8[~, 4. 3,195

relaei 6',- c .. ~ l-. perdids de voler =' a, 310'7,8018

-_:l(~ 'el16 r -'.-'n l~"_, presion .<~ •. :. '-O!~t . t!- CL '

glo sruls 'I .8. ... : ,I : .. ~:'49>50

r: "1_,[cil,6n . _on 1- -. esi -·t~·n~!. -. p~':ri~:'rj ~.' .tots 1, 2L :I:L~ ~L aas 21: 9

relaeien con Ia resi, t snci: v' .seular,

rel ~ ,[cii6n co'n ,i,-, _ r·· ,s,_: iraeio . :,;:·:38

rel scidn con 1:'1 _ <~~ .:: U ~ u : iL .: d",l _-: ~ orr: _ '~

captor, ,2281" ~',29

sh c ea rd 1'" 0····"1- ·~·',n· t. eo 2:." , ..... ;.,

i;Ii .. ~~, ~ i·.~_____'_-'""" .. '" ,____.-".

s .. ! OCL': cireul .. atorio, . ·OL5-,~.!]O-:I. 80~

shoek eapinal, 762

- L. -'t ~:lil 2'12-' 10'-1 1L ,.- " .. 17" 8 .. -.,

~Il. / l:'-a" L:": ~ .. :- ~'_::"'~1 -',~I'" - .' ..

determinacion c ..... :." l8,8 1·~:·9· 901. 1911 no m <1 LB9~ 190

reh .eion . Ia edad, 1,89, 1,':..0 sueno 8S8

V~ lvulops ti,_I. 1:"10 -ie·' l~ 0:':199

:- 1 :~ 1 .. "i6: ·~t:~·ri ..1" control de, -:_ 7, 77,

23'· '5, :' .... 2<c:,.· ., •.. '. '2J~ '-"-0".

. . ," ~~. ," . i '.~

·~i largo "~l~ZJD, 2:219 .... 23, 235,-2,39 2381" :21:1:7

Jd t . 2" . 2' °4'-' 124'5

B.I ~ -0'· IL' '~,rona en~~' _~. -~ ... ",,~:: ...

autor ""-I~> lacion en 237 ~2L38" 21_~:9 dete -.~- inantes de, 2':16 ... 23L7, ,288 di- .. ~,.'i.. I.-·'·,~' :,.'~~., ~i~,[D I~' ~, 2~ :5· ... 239.

236~28.:"

~ d hi t 1,.,(. V·A..

.ILl '_, c,: .~~..= ,Ie, upe '1____.-·:._nSlu,n,: Dlil' e ase

,. ,-ip,,·rt··~'nsidni

hipertension Goldblat " 240- 2 ~ .6

.~ .. ~gu, i s, 2,',7, 281-

in~·,es,tJ.,6.n de, sal y~ 28,7~:2" ,-. J 242,1

2,4' .[ .. - 2;',L4J4" ~

1_ , ",

'm"~"o' d:' "10' . int .. :--,~ .. ' In p-. '~I' .-' - L2·,·: .. ·L., :'9," LiiLI!:_'····5·· '0',"

, ,"':_.:__:. ,I .. , ,., ,-,'. v ,. ,: .. -, ~ '.. . " ...

~~,.~ . dsteneia p'erifE:rica y. 28[7- 23[8

1'-: sstablecimie .. '-,"0 :. ,.1 '-l.~:ce,pto~ - y,

230~2,312

. ill -61D ~~ ~ I-l~--~IC~', ~ '- 241 .... 2 -[_I

sistema renal y de lfquidos orL".Iini-

~ 101 ~:" ,23;~: ,2'- 2

~ t III !!!i ii!i

81BII em" renln.:_ -.~ n(~ o·.:.~" . cl _'1- D· I, ''-:'

242-2,4'>'1, 2~ 9

v"olu: -:~ 1 =~ .. ~. 1 ..... ·, ~I_m d~ . 'i, 2L~17 ~·2·.· , ," - a

a1do-~teroln.-_·:-·,n 2.2~243'1 244" 249:

2~'O-2,.-:1~, 10, 8~--'050

a6'rtica!1 Veal:"i8 Aor:'o, pn?[s,i6n el1L~ auricul e, ·j~J,t V' ':,-lJS~' Pr;e:~i·6n,·· uri··'·~ '.~. u,l ~r~

autolrrlB ~'~_"laei6 -: .--":0, 28L7-23118" 2·~'~,9

b 'Ir-~'-'I" -,,~. -'---':=",' .:-:' A'-="": ... II"fiiI V"·':-'" ·,'L·' ,~, B:'·a·· r'" 'r~~a .. ,

.~ [~.r. ..:_..". '·u - '-_ . ~JJ."I '.' _ ',-. :_. .. . .... ':., " ,. ~

Ce,PLtO'~ -I~S ~

cam,bio.' p08tu~'.~l~·9, 2219

circulaci .. n pl[_ - ·on.~,,~',t Vi.:_··I .. I._ Prel, .. i··n a.rterial ,pullmo,~a,r~~ Cilf!culaci6n p'UlmOLfl4,r.

canst' ~ ~"ci6n, ·~·~-t~. i·.l_:~ r ... 11, 22:.

c. "O;~O]IO~ -.~[O , 2·49

cu·c.-pl_~·: ~.mi,-;~d'~ _ ~n,o I'~nt 827

d=-trmi·~.ac.i6,- 179 ~:~::Ot [a,l

dlste ~minant,1 ,d .. _'L 2~'6-2'?17 t '2,:'; diu'res,is po'r pr.~ .. si6~- 1- nl V6ase Diu,rel-

I. 'is, ,pre'· ~.~nii dura)ci6n, de" 2.217

e:5 ··eto _!~~I: l ejs . eicio sobre, '1 -78 ',;rc-1CIO: ,~'. 27 2~'2 25'7

-,U,i- -- ,. -'- - " ,.1 --

. 'I ='v' " a-' " . "·a· ' .. ' .Hipertens ;6··:-n··

" .} .. "' I " .~ i! '_ c., -. . . . " ... ~ [If.~. . ~ .' "11

ii' t II .. ~ Ii

emergeneia, respne .. ~.·1 isquemica c'e ...

--[b)·-' -1 t.' .-:~ '0, ,2~' ... 23 ~;~' - <,

iO t . -:, 2:-:\2-"'7'

~ '~'r·- .,.~.~ '.

- - -, --

,L Ie:::;' . [-"I de .- ip ertens Jl.!'[A:--:-, ..

. 11~ ~ __:·_U .... ' it '. ," .~:"" _.' u· '. . ..

His» rtens ,id·· i

d!l! t d 'i'6 1- 77- 1- 7"-'

.--~-a __ len_e -.~' p,-~.'mn" ., ., ~ ~ [:

hipe ·t=,"',i:·I~-_ Go dblatt ,2"15, 246 ripe ,1_1-_, ~ - 0 en ,822" 823

incremento del gasto cardiac .. e·~., 2'26~2,27

i~.,·,_,".,,-I'ti6 .~ ,_ :.: '.'_ .-I.~l y', 21':'7" 2:····8

ingestion de sal v. 237~240,,. 241, ,2,4 '"

2·~·-·5 2·4 .. ··8'···: 2·:·4··i9~· 4,,1["

, " . J .' . : "':.1 '[~' -' - - J .. '"

intercambic ae lfcuidc capilar, 2'49~ 250,261

'-" ... .canismor ~~'.[fl~do- para, 227' ... 23-" 2, '2, 2a~~ 2'~-' ~

modele in.eF=~.d.o, 24'9'''"250,[ 2:,~'[

na ,. ~-" ~~' .. ~[ por ~~-=e'"~6~:'~ V'_: ~ S'~ ,No ..

triure ~ i"'J prs[,lio . i

.' . '. vies Y"-:- m-:-;-~' seulos . '~,q"u . <t,·iC'-O: D_.·n·.

__ __:_ _'_ '_ ,- • ~ I: .1,....J D~ .. · ... 'iIi:J .. Q.:-. ,'" ,,_ . _l.-":-'.f._ ._. W fl

2'~~I,2

neuroves .. ·,t···._tivo~ 18,48" 851~,8~[:;->

:. __ 01,' [,~ _ Irenalin a en, 22 a, 2'2[6 ondas ',' spirs to[~i s en, 2-~1I~: ondas vasomo ,oraB en" 2,1','3" 234 qui norrec .. pto '~-'. en, 2' ~[~ ranids 22['~[~2~:2 ~':I:'·, 2-:,~',

A " .,' . ~ . :.___" _" :.___ . ,-....:._

fl II d i6' bd 'I 1

r.· IJIO I~ .. -.1 co:mp'l"'.::·' [1'.= -.~ a -: .. , ·Q,mllna .'

,2'-[3

-I'~ ala c··.·.·l~6··· n~ IC:···O·ln.'I·· :.-.'1 '.'':' , .. '~, ::1 -,' .. :'~.- d '.' Cl"'1 -':C··~U-

. . _. _ _ _ . _ ( J I .' ',. ,( _ . _ .' '", J ._ 1 .., :..... _ • '.~ • _ . "_. iii

ci6~:, ,-' 76,-177 ~ 17B,

.. ,~, 'li ~. [ ,-' nc.· .. _]ii! 'a- p-~- -.-~ - '-" ::l!!i c· .. ·~ 'y" ·2~·· ,~'" :, ·2····:·· -"

,::_',_-:__ g._ .":_'_ I:....._;,,-=.'_ ", '"_', ._ ','_. _ "\,' .>"', ..... 1. "_" • I, J.~.~.

r.:-=· pu _.", t· :, isqu '!--~', - c< I·.~:~: rebral en, ,22, 23:~'" 2,:,14

~ ""'" . . 'ij" ~ '2"4:' 1- 2'4" '3'

~ . ~ - I ~·,n.- '. -.: .: L l;C "" - '. , ~/ ',' , ~ :

~, t '1 d ~l'" ,~, 'il

Bl'~[i~/~ma rna! y . e . 'lqW:~'_OI or,gnlco~

. '." '2'" "5 2" "4' 2;; lQ '. '9' i3' . 0 ···

... - I . ,,"1' '[ ...... :: .. ,: .. ,'::, 'iIl[~.·· iii· ... :_ - .

,····~··~·t·-·:··'m···· c,···mD'[_..ii-··B,_-, ;-( ... ~I!'o··-:·t·· 'n,- 'S·iIi . '~'-I 2··~·4.'· '27•

[ _ J ~ • ..:.,'...:..:. ___:_~ ~.:: ••• • ~, • - " ; t: " - " . . , . I _ _.:. _ . I •

24··8 2,4~ -9·'

. .' t· '...:.

U ... 'i:_ ad;e.~, 17'-

v·a·-oco[n'· ,t~-'i_cc~,16n [.~ .•. ~ V'.··_!:~' Vas'[o'cons" tr,ic'c,i6n,

v,"-odi]a..t~_ci6In en~ Ve:ase' Va. 'odi,lata,eid,n,.

v' = noconst, -icc-i6n 8:'-, 226

VI-'- t,~· C _~ l·~·-~;.[ m".~x:im,~-.~ 1"':':~" 12,3 r,:·,.l-_eio";-, con, "~J volum--'D. --2'2 ... 12,-~ vo]um~"n de llq,uido y; 2;~'[7 ... 2· ~·2, 248 P're'si61' [~ -:' a~eria, :pulmona'f', ~nl naci~~i~nt'.-, 11,-:7

cis'.:.re del c,oD,d ... · cto I:_rte'nal, 1158 ~,.·,·,du to art~·c-,..!,[,J per· -is-,=n'.·; :~'_.:Ol'·

Idi=_t6,1i.c.-1" 53,~:.~ 5<",0

e~-C',ctoB hidroetaticoB, sob._ e" 541~,5,a" 6,.:.-'

sllft:rm[ed, d [do' las mon'ta1(a,':, 6015 e.'nfe:rnl~dad d ,:,1" virilvul~ .. lnltraC-"i 13,00

'f'

,c. '.' J' . ~'O-,[O'~'

li~, ..... . ':_:

~!'e,n.t.- a 1a p, ... ~si6n>ieul .. ~-' ,~.qu·~ ... rd,.], 542:- ~"I.r:l, 5:~[4

m ~.-~~ .~ a· 689 -[40

sllst6liica" ,5,39, 5,40

p~.-'io[n au~-t_,cul::~, CB>_' biOI, de" 118, -1',1,' :~J:~"ec·.)~ ~,' .e,'~ I ,,,.i c.i'· II . ..: '8, - ,90'~1~::'l

aumento ,d'" la vol'mia, ,2612;~2631, .264

caleulo d.", aspe cto de las venas [del

C .. ~.~ 0" sn '[ 9"···il)

.. ",' I" • 0

calculo del retorno venoso, 26,3, eierre [do] agujero oval, 1158

d ii '·'6' d I'S -'. 4' 95

" '::.':' mmaeion ,--:, -_::-'!!!j - [ ": ,. _~:I':

ej'-ercicio, ,27l~272" ,27·",

.. stimulae i,o ','. o inhibicien sr np -,ti~, C~I 26,.,,~

f',a,ctol ~IS [que I sfectan, -.91 ·-···st-u--'l' ' ~' .. iovenosa 2····6·:··:3·' 2':\'-~4;

", t l :: '.. "".: I, '. "I";' .,_,' 1.1 .~. _., ~.:'" .. 1iiI1 .. · r-. ' ..... '.

~.,. ~. II:, ~"_:O de .~. ~,'!OC: .rdio, 279

'll:mit ~IS d s, 19'1 n.·,:-atil'v,Q,,2[60, 26,1

~ . -',,,, '. .' ~ . '-" ,1

' . .., I~.:_, - :',

regulaeion de _L9[-

relaeion cc -. =1 [ a' to ca ~_: faco, 2,[-1,,51: 21,516~ ,263 .. ,2,65.- 26'-

relacion coOn la presion venasa peri

.d .~ , ' ." ,'0 ,~ . '.:, ': edem

de pulmo ,- 5:'4; is'·' 6-'4" 6~:

'-- .. __:'. : . ,U ., '. -;' . t . . '':__ .. '.

V'.~]VI op __ 'ti"l' _[:··~tlc,-I, ,29[9 v ilvulopa .:~~_ mitra .,.: 00

r-,· _. acion c';"'o';'" ~n;- IiI§i 11 g--'a- sto card taco .-C fee ·O··f:!

~ p. __ '_. ".1. . ... ~ ~f ~ .. _ Ii:JtI ." ~ .. b~,~,:~ 1- .... [ ,' .. ~

del s· ·l~a"t· . m .. j·-···· :-0"-:-'['-;-:-' ~ '''~O':[' 0"1 n···· ·-u~r:o.,....·,'Ii!'- -.'OiI!!!

~ [ ~ _ ," •• J' • • _. ~_ ". ,.' • • ._ _ _ _ '._ t" I Y . t ~

tativc soln ~. 12,'~

_.<~-:··~·!f@.6·· b .. ,ro"metric.:, '" 1···11 r' .,l~:· cion [COin Is altitur ,,:.. 01. 6[02

Pre[·~io[.I[ c'-,~i-;l pulmo- :.'~-,'- ,5,:~9

elevaci-n cr6mca de, :·ssist.·ncia a1

e·=,·-m,a .U lUO:- .. ·· :- I.~.·, , 154,5 ... 5/7

fr··,mn ' .. ,1 '. ~- 'j" .110"1 d·· e'" le:-'~ °m--·-:·a·~ p':'u" 'lm·-··o··l!!I!

g. L _: ~ • • J . - ~ _ _ .' _ _ .' ,_. . ~'.' ',' ," . '-' ' . ~ . _'. r _." I, ••

'-

na~'~, 5· 6" 54,8

-,'. ,···nt'···,~ '.' .:: .... '-~I""'-: '''uC-llm'o-'[D'1 -!r' ',' 4:i~1-',!!!!!" ., .... ,3:'·

. . - I . '. _" • . _ I :'_'. .. ,._:__ _ :.....: _ . " I . II [ r I. "_ .

m:~·dici6n de, 544

norm ,:_1, 5"~ .

Pre!~i6n eircul~l,t .::11':- ..... :~ di·.~_ d". llienado,i ::··':D el ,-eta no venomo, 2160 ... 261" 12162 .": laci6.n co,:-: l~[, pr:.,siol,n ar·.~~_··~i~<l~, 2,38,

239

Presi6n d, enclavamiento p-Wmon " ,.1, 540

, .

- . -'es16_~ de til~r,a,ci[6n, c :_pil .~~ 205

et~.,[_n l~_ flIt > · .. -~61,~ g'lome~- ~l~ -;.,3,47,.

848

,p ... ~. [0 '" 54.:

P-rl::~1'6"'n' h-l~'~' . o' ·a·t· ~t'liiC::-' - e~·'nl· lo,jj2' ·c·a-·p,''::l.!!i:'.II'· 'IC!

~ " I~,." .. I.' _ c i1 ... .. , ,. . ~ __ :~ ,_"I . 'la,

8,cu'Mulac·:on de liquido interl,tic~'.l ,y~, 40,5

fu =rza cntr-~fug· '. 606-607

int . r -[ticial~ ne. -'ativa, [como' facto' , d,.~

- --~-i'd- - d fr .. 't·· I - . '338

[segurl,-8· ,,' e'niS ,~~. «~,.'~.-, '.- ;.""

3.34:, ,~' ·[5

pulm6· , e'rect~o[11 e,n la cir,culaci611 pul ..

mo-:-" ~Ir .. ' " 5~,··4·" 'I' '""'~ 4· .. ·:· ,,-, ........ - 5,'·4:' ~

[, " , . -,g... . - , .. , '. '.' ~ . ,- ~ ,.....: '--U

relaci6n co~~,,· 1- p"es:i6n ve-~~os ~." 191~ -'-912,[ 193,

;; ""' ;;. - - ': 4: I '1

nn'I'O'n' ,',"

- _._-"' .. '" '.' ..

det:- mii:' an. s s d·, 8' 8,.3,',:9, 36,0

re'.- b .. ,orcion tubular, 372,-374, 37'5

1'~55

ta -. a de . 'mltr,: . ci6n ,glom: rul .' ... - ~ 3,47"" 841-:~. :-,610

Pr ~6: ~'t 11

~~, 1····'· -n:-' 1ft I": ,'-. --=; ['C-:~-I ,.,;' : l _.

, \;Ii " . '.:' ..,....... '. ~... . ~

aceleracion eentr uga, 6[06-60'7 aument tds , ,'~1~9'

disminuid a, ·8·=9

'_-r~ i:~n Intramioeardica, efectos d J '~l.,~_:"[o I' .,' ~-: _-- 'Di'O ,d ~" 27~~:, 27~~,

Presio -" int apleural, gasto Ci_ ' .. _·-_co ,y,

,26,01261.

n son -_" Or -11,:6

Pre ':i6n del . 'qui: 0 in.'!,,· ,.ici~ l anoma

-1 [ '2; I'~ 6'~

[-:-, :::...:.:. ......

eoloic .···~,·,m·'~·· lea 2,05

Id It:~i·-'·. ~ .. ' acien de, 203~,2'O['-" ,205

'-'q. 'W~' Iii' rio :lilil' -:: Ul' I!! d [n IJ nt -: - - st ;ii; : /: • '1- ... :" '1-~' m'"

:_ _ I __. . 1 - - . ,u. I :_. ~ '.' .' .. .. ," 1 , _ . ~ "

""1'-: 2-:·0 .. - .. 4 .... · 2'· '0"['· .

,,_ ',' ~!!!!!!!13~._ .•. '~. "'". !.

negative, 20S~210,,"', 2-1- ..

O· --. ", 'ct: o'r" d .... i:!!I' . ,r'. .id .d ,'r' 'e': n --. g"1

. . .. [ . " , ~[_J,. ' •. ;.". gr. ,t .. _-J. :_,.~_ ,_1"':': '. si

Ii ,~ 'i'6 d -

'. ,,' ,I' . . j'fir-, .:. '.,..- '. , .', 0' "'C'" ".

. _ ,:;!. I, '~" _,I .... ' l.r 'I .11."_"" -.

Isn,812

d··- .. fillin' 1~IC~ii;A, -: ~. ". 2J·:·6:· -0'

.... lIi.'. ,-,- _ ,lli,U, " '- '.' .'.

IElj:c -.=icio, 270, 27'[--.,

io,.ufieien,[c:ia c' ... d1, ~ .Iea- 283~.28o ,287

r·· ·,t-·o···:~rn:::·' . v·· ::::i .. , 0:·- 0- '2~1::',O: ... 2····· .... 6··-··:3:

... _. , ., - '...: .. " :""_"-' . ,,'.

.P-. ec,i61: ,t: ._.~ ~i,' _,st61lilc.~,; , '22 -I 23" I 2'

Preli6.n tr,anspu]m[o~:.·~x; 5,26" 527

I "Ii\.-.)" Jt:.. '. 'v:'n~'o-::'~ . I 1:- 7'·~'6: ... - '1[7 1-'7::"[8"'"

JiIi.,'.[ U _.' . _. ,_ . __ _ , ..

C,:" ·t· cl~ V·' '. se Pre,si~:: .~lur:~/'[,·-larjl d·.:_I-

rec'ha;~ AurCc'ula derecka, pre'. id,n d,- l,a,~

"~ cto[. de la ,.'~~ ":~'ved .. ~:,. [,[o·h" ":~:'I ~ 9'1R J' 92,., 19,3

d ~, '11

_ -'. Omllna.l!, ~ O~,

. [iii

·.Oi

. 1-" . . 'I

de todo 0 nada, I~~~ 1- . ~'. >=-(. ,.,~. ci6-:~ d .. sl

. I] d-I ~6! 7-0'

pOjSnCla_ 1=_ '. " ,·.'Cl::··ID,1 -. '-

~,:- Volley 'I para u daterminacioi de l~~~-··-cu.ncia del sonido, 735

W[ .'. '.- -Fechne " 1656

Procafns .. efaetos d· los pote ciales de . ~~c/~-~16' .r de". 75

'~-' ~ \o'~- ~ _,~'_·.I .' lpolipeptida ~'-, aetivacicn . le,

77,~~.'

, __:-'" I':-"C" '0:-· ~ '-:. ' 1- ~ rtes

- •••• _ ••• ' -' "I'-~[~

definieien de, 11-:[12

faetores de la :- .. -:~ -[ -.. . ~. 60 como, 510; ·~.11.

95.'<'7."

. I . ~,

de l_' msu ...

tran'~lmi8i_-~ . d, _'" . la vfa eolurr - a

dorsal-lemniseo medial, 665, 1666

- :: roo - "'0"·:- - .]'.' .. :'. . . .. r, -=-·t· --'0·' :.' c· -' .. o· .. ~ Pl'

_ '.:__:_' __ ._ .• " I I .", ',_ ~~_!i!!! ' ..

.. an el parto, '1" 45

~. - 'o-r:' . olol. aeei 61.... . . ,858

Prorrenina ,242

~ .. ~ o'-·~r··; ~in~·: ." :~O.:

Prosofanosia, 18[02" 8,0': .

. _. ~ i'~~it,~ - ndin ,

control :'. e I, .... - ,.,. .d .. ~. fil ~.,_::,,~ 6,-

rula '-', 85,2 come I~.-.·t~ nulo del c 010" 68'9 'fiebre debida a, 1000

-'1 . nst .. acion 11261

".; .,. d 1 'J t 50"'9

8m:.~:11S I,'_':~, en .1~18 p a(-U.--:.IBS:, I::.:':~·

v· : teules ,. _ .. ,~- .~ n = ID."::·, . '1 .. ' 4

Protanopia, 7106, 707 '7/~O,~'

.. - . .. "1 " - . . - ~

Proteai :1'1'::-, Iiber _ci6:n ,de,.~ .. n a alergia,

499

:1 oteinJa(s,)i Vease AminodC'ido,l~ ,Enzi-

mats) proteina« tspe ·lficas absoreion de, e ~ '~.J sistema linfatieo, ,207~20~:"

aetiv -l 0 ~, ,817:, 3,8

Ii t '·1 ~6 d '. - 8'"

[-I m'::'n, ~O" 8,'I~' .-'CII·., i.e~ '. .:--:'

.~ lUCD' :-··-:og:-,······'n·.···sislli .-':-10

1 .. 1 . ," - ~. - -

alirm ntos, 967". 9,68,

c -e aciente .. ", . ~_~. ninoaeidos e - , 9~-7 eontenido ~:'nergetico de. 9617, 9168

. -- ':CI - ,'., •. ". -:~:

hi,d'lr~~6···li-~. '!'- 1:10-'9-'

~ - __ _:_. ,._c,. I. ",._. . .

ho ionas C10.~·~·,O. I OOI6~'1 00: .. ··· ~; nco 1 t ,- .. -, ,.

kl.::·::mp' ,.'_. ~,_-'I, ,.' ~" : ..

Integral, 12,;, . 8, 1'~-

- !!beJ".ci6. de er <_: I .. ~, 957~9;o1:

linfa, 2017 ~2109

li'q '.: ["If .·I~_'-~-'.- .~;:-l 1 c-" 4'7'~~'~I~:- 32 .], [323

.. : 'J~ 0 i nter ~ tieial, ,2 .~. is

1(,; 'uil: I:':: intr .eelular, ,. 7; 4>,. 3 ',-', l"I~ ~-,,2,2J

3.23

mayor basiea, I'~~ ".2""-. infeeciones por

19""-"6"

" .... :._ .. _:

e stinal, 92'1

'1 10"'"

., I '

,,: :~', 5~ -: c'

~I olas-

"D" os

'. . . . ,~. '_ '.

912

'·To·''''O··l·I-··,·, '_·S· .. ·

_,I .. _, .. 111-,--",'; . I',. ._~ I ~ .

~. :'~ .·O,,~,_rfirina IX" en la sfntesis d,:', moglobins , 469, 470'~,· 7 ., ' ,72

: otron .. bina, d··,ti~it de, .:':117

=st~ uetura de" 511

formaeion de protrom _in_ .. , 51:1, 512 ai' n t· .'. ii:iI' , , d e 5' ~,:',4"" ~

CI "'.Ii::J'.' . .:_:__'. ,. ,I " :._, _

, '. "tub-·,i,.nci

centro, r ~ "Spir'l . ",tolr'~ 0< :" Ii. V:ease Centro

, '. ~'n' on to .. -rj'-

- .. ' i' 'i-':I . u;.... ., I~' -:

tfll ,. . tro v:-'a- IIli:!!I 0:-' m- .- 0- ·t· 0'1'1 'n° ,. 'fAn' '.- CeM tr 'n

~l _ _. "... ,'_" -, ~ .... '~ ... " ,..I. ." 1113 r t:'~.- _.- .. I ~ i'll" l ," v.1

vasomotor.

conn ··1 . I 11':' nt 0'" V· :.: isomotc 2:2·'··'6·~

.' ..... " . .' _:, ._:.". '. ,,' 1 ._;. _ '" _:._ '.' ." _: '.' , ..... .. '.

cant '01 .. '·e'] silt .. mJl nervioso . _' .. ' 6 " 0,· ,11.l.·,O" ,852~':.·~,~"

faaefculoe Io -;~~~tudin~ll=,-i '~-'~c,:,'~:n l~ '. Ia

mo ,or·~ 767 funcion d,~".,I:'·4

O· ' el '., . '. ..:;. -:, I' vfs M' . ". to . "a 7': ~··'21.:.

, . -} .... 'c",. '.' ~ .1". ~o ,,' '.' " ':, ..,.. ..

" '.i oleos retieulares Ide, en el sopo "I' _=' I~ ntis :-avit. '''-'0- -,,10', 772-717~·.'

Pruebais), de diserimin .. eidn de dos puntos, 6,63, ... 664, ..... fu rzo p' r····'·· 1'· .'

• • . . . '. • - _I . _ . - '. .'

29·,0'

I ~ •• ':..::.'

de fu "cion pulmonar, 512'9,~, ··8 '-'I' 632, v·' ions" ,',ambi~ . 1,=I.J"· ·.~.I.· .bas. ,I",

p··lcffic· .

a.ma",5194

t abe "culo:,'t:l, s, ~ .. ·94

.~ el ti mpo de p' otrombina, 5,21 rurito, sensaeion de, deteecion de, 8.5:~,·:

-e .,~~ :" :"do I-l~ rs seado en, '7'~,2

traosmiaier ue, en I a vfa ann .~ :-'01'_ te-

re 1, 607' I 6166-667., 668

[n' 'd~' lc " '-=:..

_ .' I."'.! r, ,I

11.9 11.09~

fndllce

II

···"'m·· .' ,1'0"· ':.':"' I··-a-~'·Il'-

u-. , '.' " - . '. .' ~.lg....:..~ i!l1

OJ ,;;. "'6 d- .- t!! i!i6

In' '-Iel··n -:-. - ~ --o-"In'-- C::IO' 'CIO-'IDI' ~nl':Cl"'"

- __ ,.:._.. . . . . '.:, . '. ..... " ", _'.1.': __ ._ ._ ."

:919

1-· c· _·tl~: "1 te - - --' m'," -tl-:. 0'1" - ~ 16'· :121.~-

. ." ' .. ,.1 . '. ' . . .. , _'._'_.: ._ .. _ i ... ~ '. '." .,~

lesion de, ':-D la evaouaeidn d, __ ' SI. bma ... "''.- '17

- ... .-:- -.- I _. • ,"

1 .i . I..'. .

- - -,. -

./ I'd 1 -]. d - ns

, tquic 01 pieurai errcunc ante, _1~.·0j!

~2'7

53.31

r, ~ . C : ': ,_ I~ ~:. -'~:::-I' de 5~. 4

regulacii in .. ~:_, .. ] equ ilibri OJ aeidob " sico, 422, :":::'7 ... 429

":. ) :~. Ic'·'lI .~ v -'~- I til~ cion- p::-: - fuio'D .~ n ~ V.'''''~ ~ .. 1':' Iielacion. tentilacion-per~UI. '~~1fI1.

,I II '. 1 .u,' ••

I - Fi' d '-25 62'7 retroc .. '.I~IO .' . ,As'ttco':_:-, 61:::>1,1':'

Ii ilid - d 6-7- -6'-

·ff 1111' I :Il_ '.-_. _ a , .~ 0 ·0-::'-',1 '.' ':_::

sistema linfatieo de, 51,39'" ,546 tensioactivo de, ,.127'MI:,L·g

d.'lflci- de, 52:~." 692, :.9L·•

Ir ,~n· i611, d '-": '. -'p._. ·_reie en . 52,7 ~,528, 529 toxici .. ~ ,~ .. - el o::_:_~~-'-~DO.- ,_-11: "

t :'-', isto -r 01.1 de, : icidcsis re rpiratoria an, 421~:

tub". '. -culo '~I -" de 'I 594

ventllacien de, V/:·~:~~-,.e 'Vt~ ntiku id.n. pulmo '-or~

v'olu -~.~ ,~:n de,~.·.ngre de, 15r~I.O

vlol'l~ '_. ,.'··n ~:..-'::~e, 51101-531, 5:":",1 5S~,; n'_,cimien,to, 1" 616'1 11081

" - = 1- ". ~.6n',· Ia~ :pr ~'sione--"I 512:6.- 5127 . u']p" 'bla' . 1-' d'1 ba'zo" 1'1'9":'4"- l' ·9·····6-~

,..' .. .. ~- .:". ._. _:::_, :;. I. '.- .. :' ;~ , .:_ ,.: - 'i .. ' •. , ;-

d: ·nt~. ;; 1/"97, 1.·~:·198

~ ~ojla, Id"~l 'b .. :_~zo, 1'94" 195t '<-811~4813

d t '~6' d 1 "t- It

e ,'ru.ccr:.D~_e D:~I ·:-:rn,_I'OCll·OS en,

472

Punto, de ajuste., para el control ds 1.::-.

tempe ~ ;,'. It ... ~a" 997'~991~

focal, de UD'-' lente, 6,8i5, 687,~ '68;~':

_ . ~ l:~ sleetrocardioaraffa I 155-11'.:16 157' .'~ "C:-I I -'-'_- '=1: -'._: j- cie C·:~·. ~i'-: ~ elD 1'_' . sleet ·oc~-' '-

dio,grlana" 150-15 ..

di '''6 d 1 i6' '19'- ..

.1.::' __ IIC11.:n"-: -: •. ·a p. ~.~s~. -:'n V ~:nOl~a" _.-:.~~-

19:, 1195

Pu .~ 118,(.,)

.. daptacien I'_~I l~'! luz y la oseuridac , 7100

Algy' ·-11 Ro 'I'e"'rt' 0'" 7·:2'·.'·6~:

. _' .. .- _.!: _:_. '.! _ :_._. __ : ~. I. " ,_" •. ' .. 1

. ~·ut6nom··· I, 7 ":'16" ,8.:. 6""8 ~"-:7

c ntrol de, la amf-.l,daJa en, 827 f ~,ci6~ .. ~'.-.~ .. , 1890, 611= 1

~ 'urinas, .~ n el .AnN, 31.

·'..~·UI", 1 •• _ ,~I ual, V:'-~j =--, .-.~:oito!p,ina!

-I 'us form "8- eion Id .. e,"'I. 4:·I·'~·4· •. iiJ·":·-B·':-:··J5~.·

- ~ _11§11,'~" I • I~ I _.' - -._-' ," ~l l' ,_ _ .•

: 'utam~!:n, 791, 792

co' . 'tr': 1 motor, 768, 7'93 lesi o· 'In-: . Il'II d ·c·· 7' ='3-:~

. I~ .:_: ~ _ ii;.'II '_:,~ , .. '

B" ""I' .. - ,'. .~ ·d' r · -:'.:: '- - ,,: ·t' 'I ~,;FlL_.' '7,:':'''' .' .' .

. . ' ., . I',· .... .' ' .... '. .- I I.::_: . . I ...... .IIi .• ~ 'I _ ....

neurotransmiseres de, 179,5

IQU'- . fe .. _'ro; . - .-. "a .. eritrobl .. -:-t;- sis fetal 506

Ii 6 II -1 7'16

.~:wa8m~'·p·-ICOJ 7 '1_-" I .. '

destruecion, 720

",', rik ~. icr on~·I .. 1

eliminacio; t, de, de )., ~_ sangre, 941 t ',~,' nsporte de grasa en, 918

tr isport r de 11'-" id iif\~ "'0-:-' 9' .]'119"':-'3'

,_"oJ,I.: _. ~"I ,. .. _ _:. I._ • ." '.:" -"-'}Vli:I! ,_ :1 •... _ ['_ ,_ 1!iI!_ .. I.- ..

Quf'mic·as (ligandos) barreras, an Ira difu" i6~~' ., . .'9~51

IQufm~CO]s, estfmuloa, para el dolor, 670,- 6'7'1., 676

Quim'mo - receptone '~., )

,. ielimataeion a las grandee alturas 5; si, 80,~~.1

celulas del gusto, 7·41

I~ OJ ~. .<-- : a acion d:. Ia i I··S J. C'.-'ci_r(~I': ~ '.". . ~

dfaea, 283--2186

CO"· tro ·'1 d e 1-1 p' r .' 'li 6":' n '~1-'~' .~~"'i-= '1 12, -"1

_ ..' ...... .. , . I " .' . '.. _ ~ , . '. . I.- "l!!!!!!!!!!

d,' fmicm6n ds ~ ·642 desencadenamiento de la snferme-

dad del movimie ato, 926,'27 estimulacion Ide 101, val,orel de dil6xi ... 1.--: d:_: c<~.r·bon.: :.=n" 580 .... 1:181" 5"~ J conc~ntr'a,ci.16n de hidroi8'oions:B en l~, 51~·O,~<,.81'1 ,5S:

valor dlB oxigeno en la, 580, 5,81

ujo s- -.gllln~,O h t,-· los,,:SO

'funlci6n d:~ 10,', 24,91,1 2,5,0

'II '·b '6 d h t'~d;- I Ati·

lLl ~.le'r'aCl-.n ':_'~ ·-·Io·--mans ~ __ .- ,~l __ lU .-,t"l', C·.,

189: 4'~'·- 3:-,·19":':15':'

.' ., .

lo:,aliz·_,ci6n d,le 109" 517,8-68.01, 1581 reflejlo··.·.· de ·IOI~.' ,.~I:-' ,~1 c,o,ntr.·.lld·,I· " pc' .~si6,n ;.~rterial~ 231

camp ;.0:· :,_:,ci,6n d; .~. 1..- . .~. ~~'I u' -i.ci: ~ ,1,'1 •. ' Ie' ·a· rd'· lia- c····a :2· :8·!'~-:···","2·""·~·8···· -.

.' ._:- - .. _ .... - ~"- .', .. ' .. -.' .: .. -- ' .. '

oSlcil.· .c1.on d:~' lo·~.,. 2313:;. ,28,4

"e='·· . I I a·' 'C··-l:_".(- d···· ("I~1 r-I·;::-.mp-:·IJlr-a-,:I!I/"6"ni-:- 5- .. ,17···:~8·~ -,~···~··2··-·

I' _1._ ,'_ ... .__.: .. =---u_ .:_ 1 ''':_ 'J~ .~. " "~ _', 'I, , .. _ . .:...._:. .... :._

,tipOI d~, 642

Q. ~~ ~J 1 .loslt,a.tioo; :': ec-:- nism '., 'I de 18:0.:- :: • c~.6In Id .. ATP,I 214, 93i6OM987

Qumm i ctaetismo '1': ositivo, 26

Qui r iota .

activacion del complementc, :···-.9~ ,~··.~·coCI.I~'I·-OI.·I. 47\~ .. 4!···:O~ 482:

en el movimiento I~, .• neboide, '.:16 negi tiva, 26

~·.·,·~,'1"I·~':·t': .. ·. '", ._ .. _li!.~ _ 1- eucopenis "n-' 1· I . 8>'--

'. I~~ - - - __ - - I. ,I. '. '. ~ '_'~ -, '._

, _

486

'._~.uimiotr.~lp' .1.1··~"a, .. '· •. ·99

,w\··_, "~:-It~ 6,. de 'J, _" prot, ~ mas . " 91 '-,. 91.2 Quimio·triplin6!-~~. _0- activaeion del, ,898 _'::ui" JlO, : n el colon, 81815" ,<-:8';,

int ~.:'t-in· .. I~~~lg do, 8~.·-886

como estfr rulo ns .·I.~I--:'." :~:'_ ' :_ '~I 8;~",

leomol 81. I'tfm.u'IDo . = -e '" l ~. ··e . r .. t' -.'- 'I 900 1- ei '0"'_ •.. '. l ~ aecrecid .:-. "

.., - - - • ! , -

m dis :, .. :C", 1897

.~' st6ma~o-:1 88' ... ~~:81,2

·10· .. ····7·:·

't ,' .... - - -

~J ervio .. ~ , II = ( ':";" ... 1 I'. , V -d~I'~~:' '_ ,tOI :.-., ·'45

transmision de . enales e "1, 751

.,.:_ : .~~_ . ;a~ ici c·~ 1:. l. .. '. s), iaqui r.· a, I', =- atoWS de la, ,: so, ~'c I,. 1,812

bloq .. 1=0 :~ 1- la, ~_:.~~ i . I~.~ VI~·,. tori, ]

del, i52-15,"~ 'I - 54

fu~~ci6n I de ·~I 1 ~~'I'-',

der cna, l~ • atemfa c ' a 1 'I .- '?O, .. ,.' ~ 1'· .' __ 1 ~,': ampa media 173,0, 7-":1,1 7'.2" 17-~'1-' timp>~nic:'~ 17~,O, 7!~~-, 7.'2

vestibule r, 7'8,0:, 7,31'1 732

~: .. T.l!!:I:,·~.·" }':'-" .T· la I '.:' .;-:_: . - - sdac de 1.-:- lU",

eers :_ ·_·.]lltf·. ~ , 923

=·,.anvi.r, n:_- - los de", 72~'7!-':, 7·,1 Raquiti ··:~·o, JIOI91~~ 10':16

hiperplasia ds I" I.l~!nd ih paratiroi ... ie .... ~, 01'19

hipofosf _temia .. anal, 4519

n:_':Oln', :t "[.-1, 11.····'-

Re'-' . ( ~ iA d'" ul )

. _:~ . 1 r,BannnaClun car~_l.lop' 'mlon~'-:',,'~,n

I. Pi' - ',-,-~, c~ ,c- diac'~) 170

d;:·.1~6bl:' ~ - .~ '.ei6,D, v .. n" _ -j,lcul' - -, 116·.

, ~'., -.ab !orccil.6n, del humo,_ '~~cuo.~ 0" 1696,. 697 el.c,tr6 i'~oll,·.>,n los co· ... ue.:··s . I-l-"",,~·,-

les '9-··9··2~··· 9:'19- 4:"

_ ' .-.::_~'. .~ "._:_.' ,,'''' iiii [~. ,_,' ;

t .. ·bl . -a: i Vel:·-'-:-e,

b i'.A.

r-eo so"c,~un en~

'~~i6n{~',_-<, I' !COI.II' !, ",1 AT' _I.' '.l~I-'ii V~··j--""

,£!! .... , Tri-- i~s.,~~lon .~~ a- . .;JAln: .. '-' i'A:~ I'~T' 1.::,1\.

c . ., Ui l' I~~I"~ ~ _ 1.u.~ _'.. _ ~If ~~ ~n. J ~

t· I ,I! '9'" '1

.... "_' .':, ~s-:" ',0 -: .. 1_.'

, alert~:_" - ~ ,-:-.'i,o.: I'. -·t~ '1':'11 :~,n; ,227

fluJo~angur(neo muscul_,'f en" 2701 .. ~.~, I:,ut . ~_,i .. '-~'~·'lt,~c· 8'·,1 851 .

de lu,ch.~~, 0 h'udda, 8·61

d. SiP ria po~.~t'~I,VI .. I, 7'61, ... 762

Ide 'VI _n dl=' B:' _:'_:>h~ "'_D la, ilcterici:~' f '965

adrem I -.' ~ '00; ,,' ,46" {.5,S,

it - :- . '-~ co,-, I: '. , .. _ actnan I'D ."'. :=; 853

'"",' steron a- 10·5:

L.& __ .iI~'!L.L ._"--, ,'AI.:, , t., ••

:'~. 1£:[,; '_:~~ 1-::_: ":_ ,:'.-,\ ", '~" .. '. ,~·'n.'~~·. ~.: . _ ,'" 2'7'5,

alf . :.' dr ner'gie,o'5~ 846,

~. ticular, del c iello, 777

I IIj 1 tId 1

.> ,'. p' .... .- ~ ,', ",n '- ,.-' "1 '~ c- --: , -~, . '0;" . ''''', - ,'~"--:"-

"_:,' ,,'" I,._:. ",' ~I ,'-' .' ' .. ,' '.' ....:_ ~ I.' ,

si6n arterial, 2311 ~> I' ",-.,--=- c:-:,-to. ,.'! como. V'c:<.:'·:___,ro-

r~" "aept'or~'" .) i

','.,'t, I~.·:··." los b onqufclos, ~~8·4

- rte _ii,a I core aar ,as, 2'7' ,.1

betaadrene _.'~:,~:cr' ',>"6 calor moderado, 6801-6": .. '11

. "1 - . efeeto -- 18,'1'"" "4",

I~.__: .. u .. ' 'If.~.'·,r'l- ,':._:" ,'iii'"I:"=-~::

C:-51ul, .' T' V···:· I. " "jiM 1).0" ~1:;t·=O>· T,::"'-, r receoto :-,II!II

~ - - - :. ~ . ~ - . ".' ".1' Itl "'/'- " - !II - . ~ ~ :r .

res sobre,

· I!' 1""1' i!! )'0 6"2:;'~"

:._:":.... '. . ". ", ,,' ... , . c '

colin:'<r,·,·-ii co I f1= rn , __ co ~I que aetuan 9,0",

:F-·,.5,3

contracci6n de l nnisculo liso, - 10.'/ cortisol, ' ,0, .·5

cu- ·U~. .g.~.;. 658~':'57

de" ucion '~"2'-"""

~_,,_,,-, _:: .. ~., .1" __ ., I. ',",.~,

do': 1- ,0'- r V'.( ~ I~ e D' ',"'!Ii,1 or reeea to ~.m.1 £!!i pi a-' "P,A

'" ! _ •. _ iI . C~g"_ [' - .. IUI'"'' ~ ~I. ~.l' "I ··f· ~a . I ,," , lUI.

,-1,'-:" etr '0' I " - " : .' ·A.·t· -~:i '''1 '.:: 2' -';1

. ' ,-- """" _ _:_.' __: " I • - "._!tlll .:_:"V, -.' I iii

10 lib 10 V·' E- 'i'lllOb ~

,: . qui ..... ".oil,c·I~'_:·le~:qu'·:I.r,,,oi

estiram iento A .--:' la ~un"1i'II1_"6"n de -I rin' 6<'n-1

c .. ' . -,--,~ ~'" g.t. " .' II .. _: __ '"" '.' · .. c", •. ,1;', '.', ,

: '0""', iii"" 0'17':

"------i •••• :.. •

_ ·t_Eiiram'!en··-o, .' n 'J :,·~:,.:d~:~a, 445,

re,ffU1·-·ci6 .~. d" ls ~ .. ".,:-:pir~~ci6n,; 676~ -'::"1'7'8:-."

, .'." • 1

,ex,cit~ dar, 108, 626

::'>"cit~ dOlr"~, ,'In l_J con't- acc'il6n ,d.~J

.. ~ ~ii 'culo lis.o" 10'SI

'«E!xt··~_I'i"·'1 d.~ ttl' .'_:_ ._ rJD,did,~.·,lde'-,» (toxi~

cida" del ni_~'6,lenol, 61 ' · .8 ",co, 645~,6.1 i6

fr:i'O', 680,~.·~',81

fUDCi61. d'~"··:~1 m:;c,: Dismo'. par,s., 845 ...

IS-6,

hormona ' .. '. tim'ulant:.~.':: . _ 10: . foli'culols;

11'.9

II_}., .-mo,n.'< iute~iniz'~--.-lt'-'t 1119 ho r-m 0' , ,·,8 tiroidl~a, _., 034

ho mo'n _1, .~ 0,,1 -' - OI~111.l'll Ver~lnge

t:·· ,l_,~~ ',.: I . ,o'-mon·.:"·.' .·18P';IC.~I·I·'I-

cas

il' ... h'.b,lli dar ,I :~ 0·,· 626

in_hibid,O.,'~_, .~_~ la cont -!r~"cci61'~ d::.] mUlcu]o liso, 108

'~ .. ~ -Iulin '11 . ,0' I ': 'I ' 061_ - -~ 06 ~" 1 076,~ -I '077

i ·~~.jt·< 'te, I~n la regulac.~6n diS' la rl ·~.~·.i, ...

r7 ci6ln~ 5,83

J ~ ,:: D_l p-~-II-:' ,6 .- "'~~ 83

lept.i,-- ~ .• , 1972

-umino:o'l Ve,all~. Conal',· B,a8tones~

m·--I'tA- .IC'·-:O·· 'V:·:/·· ,'= ,,\ -::' ',:.:" ~',C' a"· n· IO·'ITi''jii··· ("Dp,,·t,:o·:; 'PnS'

. )~ tLll . _:___ ','~ . ~ .' [ 1 •• ·."· •• ' ~ • _~ • ~ •• ,,' L-t~. _. .."' ~'. .

m,.'-.:brana, celular" i ·4;1 1, ..... 20, 2,1

mO-<1;il;T:n '1Il'!- n,'" to-' I. 18:'· '4~ '·4"- 6',4c -6;

. -", ~I.;L·· I 1 -",1 . _ [ '_ . __: ," .

· : .. -'0 ',i''''~ , n -J' .. ' -."." =:b~lii d~; 2, '.'

musca.,.-' ·.I.CO, 8,4,,",

m,"-~: '!btdo'~··s. d, .. ':'!1 8,='.'-,

muscular, 7,5,3 75'8~, V'es·". e muse ular ~ s,

6r.~,anoB tendinesos de Golgi 00, .. - 0,

768

]I~ ieotfnice, ,84,61" 8'D3 olfa -a ivo, 745~747 'Op,ii.:··,ceo,,674-

·.~··-al,:,,· ',_', ".1 eont ,Iol~_e 1·' ~'~~:~'esti6n d '. ':_ Iiment a, 97·'

organol tendine :::. de Go Ii CD,~~~O. 758 osmcticoa como. Vease Osmorreeep-

tares.

,d·' ~. , e lIli6nli V~:.··~·'S/·_. Barorreceptores.

propiecepcion en el cu ello, 7'77 qu~mi,co! V." , .. : s- Qui,miorr-e't(}ept-or~·."')i regulacion par aume ~ .to de" 662'1,1 J' 0111 r:"~:- ulaeior nor diaminc ci6n .. '._;" , 652,

101~

r-= ,tin'~ '''':''·8.:. ;_' .. 0'''''0",'' . ·.;a5t·n , ... :' ..

I~ snsitivos, ,5" 6,2'1, 6341 V.-,: ,~.~: t, --:--

~ i en 101 ti,POII_' .,.ps,cffic.o, :-.I~ P,~ ',.,~ I~I'

'I'#nc'::··· .. iln,·· or :-r.l'JI.n'O,,'"D .I'~I~J : :._:~. : '_., _.'.. " ~._ :':-'l!"[ " '_" , [~ _,!l1

aeomodacien die, '64:·

ad rptacion de, 644",,6461 '11\ 6'1" -5

1',= n, .~~_ . ,~: .. ' . .-':':, ~.

. ' ... id 64":: 8":....'4" 5·

.' - '. r . .'.' ~ .:'._5 , 'I:"'" •.

a udie ~ 6n (eelulas of ia.·~ as),~,:~:'64,

7'~O"" '7 ... · '"31 '. ,',.'

,- "I • _ ,', 1 ',' .-.'_ :, ,],.' -'j

_.,. --' _ ..

a'- -.' •. ento Ide, 653

celulas eiliadas eomr 'I, 66~1'., 7301",

7,,'· .... 7 ~51

c<1111~ s oll~ativ.al como, "4, :, ... 7'7 .' ... ~.~ c': art I Eli 0: , de. 65-~ ',"~.,

~~. . ~. , .~ _. ,

equilibrio V.~ . .:. '.~. ~, Bquilib« io.

.D. - . ,;_ 6··: ·5-;' ii!i!16" .. ".. 6'··

Iii· .... ' , '.. ..' ".-' '.

frente a 10'.; ci reuitos de eomputa-

do- "1'- '2'''',5,·',

--- . . . .:,_' -~ ., ." ~. .

funeien predictors de, 64:'1 movimiento 6,4-.-.~,· ,16

m,'~_,c'-'~lo, 7'53-7,~-'9, 'Ve·a -',8 Huo

m U ~""ull)f.' ~-.BII!

_ _ _ _ ~ ~. ~" ~!tJ. ii3

6·,·.·.·,.,·1.:- 011 tendin,o'lso·. - ·_:·ol,gi···.-.mo •

643,,. 75,8, '7'71 piel, 623,

po~ici6nt.1 665-<616

pote-' ".1~1!~' d,.,- 6 .. 3-644

p._' uta· "x,pandlda, 643'1 655,~6~:7 -,ei li!r~ ~-~,bu,ci6n d -': ~~-.,- ,~~6n :~~D, 6i·5

:·:,_Pf\···c .. nt:. CiOD.·~.~·,ortica~ e Id.·,

6.:·9,~6el

.. ~ ~ bo', :-1, 7 ··:1 3iM744

ilbllidad' d'~ .' 1 d 6.':.'··4-'-2 .. ··:·

,s':~·nsl.=l_l'.·,~, .. '~'ll,e~enCI,a I:~e: ". ",

'.~~ in~'d .pt:,:'r~ 6:.5,

tactllec", :~. 55~,657

tasl' , 646,.64,6

t·'1'1l1ico.~·~, Veale Termol·recep't'ores .. trr=~min ~. cione.s D!· -~.-~ 0 ·.a' , _ ~~b - " .

Icomo,,64,8 tipl~:s d!e,:~'42 t6nic1o ~ .. , B: 4

VI·i,- UI. R,-,1I'S'_lil:I V~a':.:e· C:,- 0- HO'~ Q.lil B-:'nt!~o: 1'H,n:~

:_ I . ]._,_:11, _ .. ~j!l! '. a~ "_ '." '._' ... ,.~ . ~" - .... Y.i,!LJ![~., IJI~~II

~ .~~~-.- 'Pit ~l. ~Ol, 5,5,2, 65,3

~i~tJma ns'rviOrOi V:6a ,1'9', _:_ c::_pltor'>~

senB'iti'v'OI,~ t~·'cti]- 650~'65'7 tem~e~:ratura, 994

termicoI,~ V.,ase Termo'rrec'f1;p' On!'IS. t6nic,o, 645

1 ' d~ d 6":- '4' 5' 6 A6'

vie OCl< ,a~,,, . ~ .' ,! ..... _~

visual~ V'eIR"le Cona,,; Blostones,

R,' I" Ii;,(" .-. ',. - .'. 'd" ',7"'.('--:-1--:" Neonaso.

__ · .. Cl'~' .. D__:~el. Oil ',. I~ase l'leona·08~

.1 '. . ,-.:-~--,! . _ .... - ·d·- . obis " -,', .~ .~ =':-~, t' ,~. ,

_I • _:_ CODOCJmt-.n,II.f.D . ~ _ 0 .. _.1' .. _: o· I. ..... . ..... 0.

lUI ~.

86"·~2>'

.- "

Recto" respuesta f,eflej a at

8,50

heces I sn, 8816-88,7

Reehaso, del tej'.I:.O trs , .. plant. ido, ,507 Reduets .. - ,~n Ia for- I·.·I·''''~.:._, de la dihi-

drotestoste -10,- , 11.1,2

Re~>~lci.t __ ci6·n .. dell potencial de aceidn

if . - - - __ ~-,

7--~72'11 7,3

,Refl, :,0(,8), 77 - .. 'I 796

aranaso, 76,2

ater ue cicn, 72:·~ ... 730 a:ut6u,omo, 7162, 850, 887 B .. ri 'b ·"~.· .. =: .. ~·:",,·81, 253

be rorrecento c';. ~I V>~I~ ee .__:__a'~YJ'rre,c'eptID-

b~ nqueo de" e el shoek '8 spinal, '7-3 ... 76-'"

broncoe on ·t···" ··~~c:-·to"~·'·· 5~:~5"

. '_ '·\,or.U: .', I." _ .:._' ~ '1lJI.'

C .. ' .: 'iov _._L_,C - ~ ~: t 3 .~.·I ~ a,9,"-~, ,'_'.: -.

color 1:-,: .1, 8'70 eomp .. -.~ il6 n abdominal, 2,3,2

contrn de'··.'-i· 0' g,'~ strieo, 1922 defecacion .. 87'O~ 8~' 6~.~87, 92:5,. '2,6 distensior - Hering-Breuer, 5'76

-=-'7 '~'

-.,' .

.~ I~ .-:'=:.,

dolor! (earpiano), 759~ '7.',:0

duoi ~,~- oeolieo, 886

en d erezamie -t·· 1- ~'.-1

_ _ _ . ..=. -!IlArj. . . ' _.:,_" f· ,

enderesamiento de le_ .m,6,dul~ .. 781 entero .. astrico, 187011 8821!O8.~',3

~.< •. ' . ~ - j bl :- IOOI~, 777 fij7717

esearificacior j 762

etCllp ,. mo-= ,... "ul '., 'EIii~~' 7,"6' :2~"

!;!I - I I , c. "': .• . .' .:': . .' ,.. .', 'l!!Ii#., '11• • - ..

... spinalte :}" 6,24" 7'71, "'t:../:;'

- b ti· I ,i 759'- 76:-0'

I ... ·I.·.·nl·Dlcli·:_:1 l··!.r. - ""'-','

."'-' . ~:_~.z,o" 7,82 I~._u,·_,oi-· omo;'1 7::'.: .. ~.'.

'bl'oqu,s,o. ':~." en el shock 'Blspinalli ..

'7'TI3, ... 764

C, I I ~ ':~'. 7:16:., 1 7~'~ '~"'2':~

. ._ - -- '" ,". '. '" "'_:,' , - '

'I' , 7'62'

cam.lnar' recl,proool~1 .:.,'./

C",;:: '. iii I ., ., r-~It··· ~i·' '0:- "'6::-1-- 7" 6··-·2,·, .. ··

' .. ' '~...:.__ ' ~.I' •.. '· ." 11",--" .. ~

dolo-- (n~>;t6)" 7,5'9,~ 7601

~:n' d-I" :S,:'I!!":l' ,'m .. l'e .... ·· _·t .. 0' 7, "6~

~ . . ;I'.i!! .• - .... , ", .I .. _:. , ,'.

_. d - - - - ~., ---to- d- 1- -- ,J:..d 'la 7"6"1

,::." '~'."' ,·z~_:ml' '0 .. ",'~:: . a, ~t'~_1 .~ __ ~,' ':-.".

leSlpa,.,m.~1 m'ur~'culai '~:-" 762

'·I£!!It··I!lir· :.··Im'·' '.: -lil,'e-~'n' . "-'0 "·..(,I~ ~l" R" ·-:-·fl·o io·-.,.J,,, ,n~!!!l'

',gl ~._. __:_. __ ".I ,". __ •• : II .' e.-=!~.· . _ .. "t' [~"'" ".~ ~Ol

. II '!Ii t'

,~'ra .~._ z;len'·;o"

"tu,d:o d:~ ,._.' .·'~'mal~ :' (-.:-., =:~rim',.~n,ta~

lies p,_ra~ 762'

'Xi'~: . ~ .~~"Ol·" '~~''- _~~', ;. '.':" '7',,' 9, 76,01,1 7':.11

fl~tiga de" 7~,:"; 760

at It 1-. - IS

~L"x:~,6 •. , 7D9, 76'0' ,.r~ .'lliopan,te, 7161

~;l :' .• ' libiici6n, d .. ', iD'v.~'rla" '7.·~.'9, 7S0t '7, 6"-'

.'.'.' -

inhmbici6'n '~8Cfp.roc,· d -., '7519, 76!0" '7':6""1-1

. . L

l~C:'._,O·.~, 76'" ~7':> m!~ S~',,~ 76,3

noclc~ptiv'o: <.- ~~:6 ',), 7,59" 780

I ~ 'r'g:' •.. :0 t~:ndinolol :~. ~.. GoI:'~~I~ '- 758 pOBltur ... l. 76,1~76,2

..f .cci6n ~~. C"~o., ·_'O'-·~·~· ~. po .c. :itiv:~ co -- :- .,10 I 761.~7!62

re:spulellta l\imp'~Jticl~' ·':-JI 86,1

lnd~c'e

0-

.

Re~'- r'. :.:~ci6-, 68!~ ,6·~_ '; 618'7

ab 'o,'P'It - C-·~OL.D cr"c' 1"'- ··t· lc

__: .. '~., ~~ . .L ", :.", .. . '., _ ' '.:_:" '.. ..' I, . ~., !,

y,721' Interfase antrs d ,0' . medic .. ~ 16:-:",,-~ -~. ::'''7

. ,...,~,~ _ :__:_: ~ . _ I.' , ,. - .. -, '. ~ ~ . . . ., '. ".

lentes eonvexas, 16,817',"-,88

101-: ritud foe '11 de' '1. ~ Iente ,y, 687",:__:,81~-,'

medi.ti6 de 688, 689

OjilD'1 p-Dfundid,:=::':- d~ enfoque 1'1, 6'90~·.'91 e -~·~or· >_'1 de, 6191-:-"913, 8:=. __ ,

.~p:-~ ~'.:~I.< ~ '.Rc·,61 .. 1 simplifie da .. de, 16· .. ·,·8··19~· &'::":"0'·'

'.' I:_.I.. _, ',' .

~ ...... 'I!,',jIF:. o' d- I '1:0,., Cli ' .. '. ,:~, . ulo . IIl:l:i! _ n' ,a~" iv <, .. -.- ... -

.~. ", - • I ~ .• ~:_ IliJl -, - > " • ~. _. __ r;;;Jl.I. . '.' .' ,_ :.

R-:gio-·~·'Jn't~',-'-uvntr,-l,. 1 tercer ..

trfeulo (AVV),~'~~ltructur: ".1 secrete-

r,-·-: .: -I ho m--·o··· ~·a·, gn,'t'-,l:!'I·-·!!iu····':-·t··~ICcc', ., .. ,.-

I .. _. ,..' _.::,. . . - I~'" . .::' ' .. ' . '. - .,.'__,.

89,3-39,4" 3,95

te . :~l' Ici6n a I·L. bs ja, da 10'. reeepto ··~·I"

hor jJO -,.~ Ies 'I [' 01

8,'.' .... -I'vos, 60,2

P- 0"'" 'l!t- ~r"- - de lO"~ r ..... ,' : '" .. - ·tJ· "r= ,- I hi. 0"',

.. 1. ._,11 . ,'" I, .. ~ .__: ~:___ r-: ..... ' .• 1"1' ....

les, 110 _1

8/'" 1'~5itiv'091' tlo2,

~I '.,iU'loD" 3S g- .gur·,- -~taci6n

fi"~ iop ~-tolD",~,-a r e, :2 "·7

:.~; 1-:: 'I ~_.~: valvula I,! Cj~,-~"~(' '.; <[I Vi_::~,'_: " - I,: 11-, _

. ,_- lv ilas I ~8P.·CI'11 .:-'-C-,s,~

'Rel.'l.,'-~·~~61,~(-.I)~ ":'1 ·,:'-llOI6n ... volu ---n,,··:n·. ,m C'~-,

elo eardfaco .. 1~9'", _22, . 21~ .

. '_J tri ,-I ~'j l!.~,~,~ . 1.~',1,6It 187

pulmen, en el ::.,:._'cim~ .ntD, -" 56 .Isns/ 'I 1.\.5 ... '1,8,6" 1817

v'e·-' ,t,~ )~ ~ los .. 122~12!a 12~

'"

v· _'·n.tilac.i,6~. -pe ·ll-:~I'_~-_~"in· ~'58,~,55,9: "~Ol

I~' :' orms 1, 559

atelectai ia 51'[ 13

- ,

t· -, Iii I .alit .. - Iii 16 !Ii

COL:' ce'pi ~o:..~:: I ,_:- vaC,lulll 11110,-=' -:, " . - c __ ,

-::D" 554

CODC •. ~ . ·~.,to .' -:-. esps £)0 mnerto en, 61159

enf sema, 5rO

. _ - o' ma 519' " 1

. I.~ .. - .' '" !::= I.,"<:___ __

tube ~c'. :-10_ 1',11-,"9 .. ,

_~~:_' .. ~d;aci6n isovolumetr :IC·_· (isometriea), del mr sculo V'~: ::,tricul~~"'I' 22, 128

- __ ..J _. Ill:!!! ce - b "'s'sal en 8"3' 5

on- 'I;'~ I. ere ~.''':L ,:' s er ;.~'>,

. d"'" nt --: " ~'e· ~. '-I I", I"'~a- go ...... 8:·: '7-: '9:' .' :.ollll '.' .- ~ .' .' .' ·U1i· ... I -:~ 1._.

m ~! ieulo C:: rdfaeo, 11.~:·, 121,. :22~ 12,3 :. 'useulol '-l!qu'~leticoi, 991

m- - ur- scul ~' o-=- 1!, 0'· - - 0- . 6· "

D -,-_:' _,~._ I _. " .. ,. I ..

_~l;:j· :_.- tes musculares, IC01! 10 I; .. ibido-

r es d ~.' la acs tile 01 I :,,' 99 R~:1axi:n~', sec -', ;ci6n de , 142 Bsmode ,)dO',1 del mnseu 0', '91 .. ,92 Re:nma, ,acci6,-' . de 10107

Icon.trol--e la presion arte -ial, 242,

I~~d - .~ •. -I.

25 1-26

. -

-:;'~c-'lo'-:' 0" 'V'~"

.... _ ... _. " ._" _. u

d lO't· iI!'

I .,=: Vl_8.C- l'ln·'

'-n,nl~i ,',' '-'gO;

vas'cu-

25' .

'_ '__',

" ','

-- '

, 0'7

" .'

. ,-.'

__ 'iW~'. ".I,~nJI.·-:"O·61 .:-. '" .ual, . ~. Iu;jer"

6'

I . j'

"'-.', .' (.~. , ~z .. · .. '·:-I- 1-·\···· "1

.. ~. - , . -- . , - .

fluio sa: I: _-~ ... , '°0: y' ~ ·V·~,,:~a,-I,e~· C··:··,·li·-=·:~u·l· n'·"l·~n~·-

I ill.' _ . _~'" ~.! ~. ~" . . ~~ u. "

pulmonar.

- ] "'6- IIil -) 2- S' .

, . -" -"n- ,'. '. a- B" r- r- . " -... arteri - ):. '~ ,

_ •• " , ~' _I, '. " • _. I I ~.-1fC .1. ,- ,. r.

funeid " 'IU-'p' a en, '~"':'12):5·~· - q6~

- ""';1" ..... ,'II.;,,!_ _',111 .... , 4j_:

'a-'I( t .. o· IfIi .,.J faco ' c', 0""·· ·d··· 1 sob -0 ','

I. __ "" ~,' A' ,.Im:;,', :_ I,c- '," .,..:_,__:_, . , . ~ _0,

2160:,] ,2:6-

h midi .. es lili'~D y "'~'l-t D, 0 Ie' a- Iii' 'e e--

U~~·-.· . :,~·_·_C_.:.·l ' '. Ii, GIJ·-_', "L'~ . ,'_~ __ '~:':__-.: ,

5351-51-,,7

irucio I-I '.~ l. _, d-I~":'.u_':_=, del ' -C.-I ,is' to,

'0

_,i£.Ii"O\I~.~~' ,,"1M do dasas _ r- V'···'··· ::.1 .-;-~ Int .. ser-

~-~ !-Is '-, 1:. 'I' iiI, _ '_ ---' '.. . . .

combio c ,'c ~~. ~·-:8~!,1.

jadee I,':: I:~', control de ,"_ temneratt _._ ra, 9931

meeanica die, ,,2,:,-rl5,291, 530

.. 1._: ibrana re pir rto 'is. en. V'e:Jle· Ildm~-:~b~'1~'''IIla':' re mira toria

.J:V.L~, . _' ~"!II . ~IL. '.r ~_ .... I VI~. .~I

mlolv· L'" ~"-~- to ! .. ' el ain ", en ':"25~6,29

rmisculos c ue '. ctuan ,_:.' la 'V~,::, 521"_, 02'6

obj etivos d ~ 112,5

.... '. usada, du -'-II -,e' .. ~'- inaeti .. ridad de la

. "'P" Ii; -. - t· --',- :"' 'a 'v~'·:-An-· t:- , '

1 __ ', . _'. • I .' . _ .~' _ . ~ I - ". :... - 'I

576

,~'e , .. ida d_ I _:~r_" .• n 1,:',,3 9'1812-1

P ~,ri6dic -~, 58·.' ~I 6al-~:

pres!!,ol'-I:.-S d,C7' .,I,~:/~I : Ievadas, Vt1~':',: ;u ... ceo aguas profunda».

In .. --,

4 .,

- !;<I!; _:.'

.

.,6

" irrit .'ci6~· ,:"n,,-'8,3

-,~, '5~-'8---3~':

"'~ .~,:__ '.

reflejo de ~. " u·-.-iciOn d.· -Iering'"

~~ r' suer en, 5,716-,57'8

re ~ pus It~ '8 I ~,pj- -.' idida I e -', '~' 88

Itmie .. 'I 575~. 5716~ 6'~,2

-r-':~' stornos de ',2-:,4, '-:8:'~:1

v':· run i,' .,]i'-~, 58,,~

-':-laci6_-'I, ventilaei 6, a- ~el' --['_ ,_.,_ •.

V,;. R' 1 iii . ~,' I.· .

. . : ' .' .. -,-··.,'a·:,_61~, v::'n,~~·,&a"',6.n"'p'·-'.r·o;o

fus',i6n,~

rec U -, ," ':-':"'-.' _ :tOI .' -' :: '~r':';'ti:o\-:' para, 5301

t" -;-. -:- ... d [e-' '-=;- t'! ! "', l'~ l-'iiitlC;', -' Cl!' : 8"

",I' '_-,' __ J _.I::_ . .'_:_'_ ;1. I'. -.~ .,~ _~: . .~I V' _ I :.. __ . ~; " ... ".,

di,I, h~t _': -.' melli t,UI:~!~ 11017'6

~,,( A ... 10" [--, l"~ tasa arve sola -, 5~~~3'='"""5-"3:-:'5"

~A_~ U"~ '_ .. _ __:_'" ,_: _D' Ill"," ,,--10,,· .. -',,'

. ,.~f1 --1' d - vol m' -n r'e - I!I to n_ll'o'

C tuCUQ, ',' '~:'.., I' ... ' ,. ,~- i •. m : _ 1 -'11 pllr ~ _~'--,'. ~ ,.'

minute, 5~':'2 - O· .. ~; al, ,~!3;2

~ R'EIM"- 6" 8'9-"

'.~ule. 10 -: -- .' :. ',. ,~:'~'i _:

trab .. -,jo 1:1:,;,1 62~'~15310', I_:ar

tr 'q- ,~., tom '1'" c id td d .. ·1 . ire on -I'D

.:: __: _' '~." _. I ',:_> _j , __, -,I <, Ii" -l ' "', I _:,'.- _:_ I _' ... I~ ., " U"

-: I : 6.··~,

.' .' "~ .'

voea liZI~'ci6':-',_ 1'-,37:, ,5' .··-c.

", .. -P"-u .... -: ... aprendida .'. 'n'-;- 11..,.· ' •... gul a-"ClIj"6~n"

- -. -' [-. 'JI. ,I J_-' • ->-':1 .':_'_.:-_ ~.~, .' .• '" . ~I :_j 11.- ~,l_ ... ~ ... : I. ,-:. :~ .. 1··L •.. ,

'P.'« espiratoria t en e 1 :-'~'_::- -cic10~ 151 '-: ~.,

le.,~ . .ta'tic.:, de los 6r\:'ano~: tendinosos de

Go-- 'I" _i 7"':58"-'

- . _.I.. ' 'j I ;: "

i"UIOIS muscular es, 75D

1- nm·--: .':-', rits :-::.:" I ~' . sfe "#Ii,t·- O·'·a d--'- a,) c;'o·: .l~ " 0·-1 >'" ,,..

- ' , ... ,. - -' -:J - 1~:..,1\,f .. ~ .~. '.' -'. - , .

brs 'J' 05,51

. .~ 1- e -gre- 'D'" o 'D V"'~,· -. A- l·' sraia '

- !~ .. _ [' '. .l , .. '~I~ _: '." I _ • _. "0 lEi '"iI

a-:' an·-'· :·tti'g' I, .. :.~., d·-: '-' eelu I ,: 8'" . -- ',"',

- - I _: ,~. _, .... _:_ •. :_:,' ,'.' _,., " ' " '_,::~~"~'

5081

I~~, celulae canes ':'1,= ~ '" ,~-3

" t .d.idr~ . ~,~ spl __ ~ Itado, ,507'-508

'c.. '. ~a:- .. sfueion ~9,~':' ,'_, -- POli ."" .

[··0· ., .•... ' - .• _- 0 ,con,: 0 -~d,~nteB, ,5[014 , .. - "D]:iI!O' p.'. 11, '10''-''1 :', :a" d'~" J:'O~'6';-,

, 'iiI;;iIl. ,I -'~' -._-, '. ,,' .::. ... ,.__:' .- t, , ,'. :-' .. ~.I

.. -.·0 sangumeo Rh no CODeo.! !OO d,ant, :', ~O,5,-5'OI7

"etlculD~ endoplasmieo, -- 8,., l~- 16

destc I .. , .• ··,fic:~~ci6n, 21

mels ni -~'.' . I ~ D, 700~ 701.

.' .eu: ,-on· '-~I.:-!I-:'IJI 708- -;,.Il-I,~ V'eanle tam-:: 1..' ~D 0- - '_.;- om eehil ~'r-'B-'e! e~'; fiiip'e""'CI;'fi~-l

.' I, .• _.,.. '. '. ~.I \;I, .'. ~.::: _ . .:_ .:..' ~_ '.:_ ~ ... ~,:-_, _- ' ... ',11 ~ ~""

.:~:O--::-I,

ad ~~ptaci6-. a 1.·.. Ius y a. la oscuridad, 7'O-~,

eaps '.. Ide, 619191:'1 7100

~ !III d 70- 7 .- 0-

m~cul.i~;_· I_:_j~', '~_." ..• _.'/, ~ I

CO"" d u:~ .nc· -:'l~' 6· '., e I el"/ - .~ . ··t· ,""" " C"· . ~.. ~·O .. '~:' I ·~"i.. 7'0.' ·· .. ··.8: .. ·'1Ii

" _. __ ._-~.-=. - ,'[1. ,.-_, .. ~ _ ',- .u __ jI!

709

II <'-::--POI- I; 1 -;;::.,~. 1<.~_lO: 'I 71011~

hip" melariza .. <!II6n; 710-.91

_.!Ai r ,0. --' -, .. '-'

~--' . oibici6~_ 1_- -t~~ ',; -: . de, 7019, 7'1- 0

Ilberacicn del ne _ rotr·8nI,. . 'lor deade, 708

ti .'--' de ~7' '0' ":' ·7 '1'1/0' .

I. - .~~IO' _ .! I.~, _I.:_;·, : - '.'

oftah __ oseopla de, 69-', 696 p~.,~IO' Iuminos .:~·I· ~ 69-, 1700

perc .. ~pci6n de 1& profundidad, 6194, 6190

~ erifFricol,1 flent_ a central, 71'1 qu cnadura de. eefale, en, 679 ret1~,o Iu -~ :0;=01 pupilar, 7> 5

respue ~'I't~ i~ - la intensida = I, lnminosa

d· 7" 01

- -._1, .' ~I

. odop'.:_.in,~~ an, VIi'.S·B' RodopSIi.IJOi'

.. ~ t ','- vi .... ..1 ~'I;- '-:--1:- '7' , ... : '·1···· -r ·•·· .. ···:·an·I·-· ...

• , '._ ..•.. " __ ._I~' J .'-', ...... 1'.·., .. '.' ... :....~ .~ ... _._ .. -

'. '.:' ta ~'b-"l!!I'"'n'~ I~ -:-I~ .. - 'It'ru' C: ·t-~ur··a>~ e'll2:I :< ,_

_ ,'. ~. _' ~_ .. ,,_~, ., ' .. ~ ,,' _,1. . .. ~ ..... :l._ - _ "_,_~,:,,,:, _:- gl.

-', _ .. , ~. - . '1 Z',,' . I - - 7' , .. ' :"'5'

- .~:._ .~~ ~~~.~ :'1'·1 'O~.o· .:_L-_JII-.; '.1.

il6meros de, co- verrsi6n entre : 'mIDI "I 7101 1'1 70>··::, 70 ~ •.

'od~pI'i a, 71011, 7012

Re···lt!!' . '.1; 10:····- :-V'~:"a,c' -': "1 R-.:. ··t, inal.

. .' ~ . ~.' .,,!! "~'''' . ", ,'_, "f"~ _ I.

~ .:-_:tlnII tiI ';~i,:'~: aen ~o ',: ~_'., 720

-: .'tino (vi"t:::~_ 'ina A),! 97'51

~~. ·;t~- ia, Ie,:.· l~" id ~_~Plt :~-ci6n 'c'. l~ dad y la lU.ZI'1 104 ... 70,5

.'~ lmae " ~_,_~ __ .~.I_ ::"!D',O de, 702

formaei6n. de rodopsina, 702,7'013

R ,.. -

_ ~ ILOrD,O 'v._···n_ 0

.~(~a· ~tac·6.-I-:, cardfaea a, ,--2~'-- 2" .

'J It

anemis '-'1 2,57

be 'b~ri, 257 Ji"Ii~l"'C" ulo ".- . gS: ,2,>:'

"",0 ,I::.. . . '.' . , ~':":_ .

.--:-01 p~~o venose, 2~'O, 26--

control del g'Bsto eEL ,d~aco, 2;518,·:257,

26~··O·. 'iii 2~'-" '3- >'1

_ ... '. . I. _._ ..

CU·"i·:._'.~. (-=~"'~~I Va·'. sr' Cu,rvas' dll re;t'orno

"·iMnn··,n '0'"

,,-~ I _:U _", II

de~. f.·C"·.1 d: ~ ti~ __ :- in'~'f 9171•

definici6n. d;e~ 253~ 254 Idil-t~ci6-, v1e-1o-I,.' 21~:,9

.~'- . - - - .... ..' . .-~,.. '-' _:.

I" ~~,~~minuido, Ij": :·to carttiaco en, .257, 258 ~hock cirL _' .. '_:' 101 ~~.Ol ..... ~.-'J ,3051

efecto8 Ide l~. pr'- sil61D Ide 11en,al~o leireu- 1 ~It: .~i ~_ m,edl~, sob.-~el"1 21~.O ... 262

"~ rectOl1 de l~_~ p! -~·.·16n Id_ It~nado Ilste, .. _"ic" I -Iedie l I' ob- .-'=-:'" 26,0-2:6:2

~ ~ - -1 ! iiJC. 'ft ~ ,

._le·~~·8 .. ~. ~ a I' ;~-plr~~ Clu1n 1_=-~~~_~~~Cl'~'!'~O

'-b - £.9'6-1

.·.~el" U,.:-:.

la·.If.o:~-t-o-1 -:-.1 .' ii, .. ' j' I ~ •. '~.'. ~~~O~,".I '·imp . .'~. _'!!!!i

~!I\;t. ',' .. IL_ .. ~ I _ • • • _ __.

ti· 1"'111 I-=--,D:-'-b~ -~ .. - .'. :2·: ·6~··.5, ... 2.~7 2- 16~~:IO·\ .. 2"'6'-2

_ ~iU ' .. 1_' ' .... _UI.~ . ". ~. :--.:.,

2818 ·28,5 '_d:-\i-clcio~ 257',1 ,300

_Il d d 1 A;.' ul' ~t 11 'SO"O'"

~UJl~··r, ·:L~.·: .• a~ .. ~ e . a Va:V . ,:, - - '~·ra. , c..' ...

' .. nfermedad valvular :L6rtic,_ , 2199 :cc stuls ,c _:--".-'~ riovenos .~'l- 1257

gradiente d. pl-es:~,16n para, .2,61

.~i·J el hipe tiroidi . : .. 0, 2,517

'iU11a,:'.Q d -. mioca ,Id'io; 279 insuflciencla ith I" d->~ -C'· t, 284, obstruecion venose .J. 259 policltemi .... I, 474

Pi ·.~9i6n arterial, 212.~, 28'9 p~18i6n aur .eular dereeha Y:, - 91

'r:-=-I 1i'~I. !'~'. e ia s 2:"16:-';'1.,"':-:-3;:

L&,i.'.:......:.. __ I • .:........ .. __:._'.-, ".:'. ~'..:. .' I,. "_W •• " I ~~I _' .

shock, 306

volumer B,-'D __ ('~ eo disminuido, 2~.9

I ~ •.. ' .. , ·tr-- al - 0"-:' I: - ~, ~ .~II· t '-l~ c· 0" '6' -1317

~ . .' -. ::.:.. ':" ] . a :-.. '.' 'I . ....:.

Retroac~il6D

di ,~, Ii '. '. ,,; . Ii

1._ ."~._. :...1: . po~ - ,rell-D enl' ~ ea~~. _. . /·IU·,-·

Iml;- p~ 'r- ~I " ,iAn····

all)! I, .'~ ~ IIo;'U~. _.,

squilibrio ,··10':..._=1, ulotubular y,. 354j 870,402

I,:-a-Ia~~,,--:~,: ,In die resis POI- pre -i6n,

235~237

cent 01 de Ia temperatui a, 9197

C r ··I~·.t. ::ol'l_l: pi .. ~.·l.tIO~ io I .. ~,e 1,'-:; conlcen~

tra,cl6n ,~~ ... ' ion hi~~' -·~6,g c~_DI, 42~

lfquido co p. .- 'ill - - - -1 '11'1.. I:j S .... · j~ .

1-: .: · 'I~_~ ._ ·orall\.'""lre'. - la- ,¥ e·~I~_'-·~'''~· ~e ..

ma de retroaooion. liquido ·colrpo .. ~ :all .. ,re,n...:~ L

t ,., 'J!' '!Ii 6" V- ?t.r

n ~~ _ rllU··· ··:819 por Pi: , .. , ,1..,= n . ~n ~ "" ~'" :' .. 9B' ,,'va'

tr ~ur:.' -',J~! pr« ·-idn~ .:=.ativ·.a, 8 iii 91

absorcior de hi.erro,.~ 7,2 .. leo .. nodaeion, 72,4

activldad de 10.1 ,tub'uloi~' seminife-

ro ;1 -.--118

C,o-"n~ c'-~e' D" t ·r· ~a··- cion d·,· .,'. 1.110" n··· h·,l~d~~lr16 ... '·· - - n .. ··o··· - I "'n

•• .....:._.- •. ' - ~ ", "_ :_:.:_. '[" __ 1' . -',_'-" .}. .... ,'-. _) ._- '-"

Iii! t Ii, t i 4'- 2~ "-.'

,1_ sistema aspiratono, ,', ;:,,"

eoneentracion urine .. I ia, .381'1

eont ~o'~ de Ia gluedlisis, 9318 eentrol del . ovimit ... III.~ d.-: las

tremidades, 7,B,8,~ 790 control resp i,·_",ta.' i !.; 511:·:4

forma1cion de 12,5 hidrcxicoleealeiferol, 1087 JI 10,818

func.~'6·' •. :.i·~1 eS,fillt,u.r :il1e,ocec· -,~ ,885,-,

886

fun ·c,·cc-IJj'6 .... ··n .- .. ' ·'~I 6'· "g:" .. '0'

_ ... _ I.' ~~. .' .' -e .. _. • • ..l_. J ,':_" _..' . :_.

• 101 .... 7'58

- -- '_.- -'

ltbers ,ci.6n ~~a· smi 01 ~ '1-

desde 1011 ! ~anglmol basales, 7'95 o .~.~ -o .- e~ -1,1 -!7, ,!,,8

regulaeien de, I:.: eencentracien de

cole ~ terol, 9~'9'

~ e,;: li~ICi:~. Ide glucos,., --07'/· 1075

I'Bcreci6n d'~. ACT "." - ~056 ~1"cr,eci6n de b .. ~'_!'S" 914

se·creci6n de cortisol, :101516 ',ecreci6n :~'a'~lt, -i:a, .' '19,6 8,9'7'. 189',~" seereci6n de' go'na,dot,ropm,_·., -- -28

. ·e,--·c· :-_.:. "~ '0"'" - d~- I '0: ·-r··· .' :-. '0' In· .' ·d· 0·1 c~'-r~' 'C-l'iiI!!

• .' ::.._.::_.' ._- •... --._ .•.. ,J '. _ ._:_. . ·.··.1 1="[ '-~l'- •••• -_. ," =--_

miento", 10.25

5ec~_ci6n die hono,ona e,stimula,~.tB

dlsl folleulo", '112--- "'-,~ . 122 aecreci6n, die Ja hormona 1 U.tei'ni-

:a; .tee, - i . 2, ... ,111.;-" 1.-. :22

8,ecrecion 'hormon,al, 1-009

Irecr:ci6i ; ho j- -~',~.~J d~l ,e " •...• po l~-

teo:, 11.22

I·. d 'h- Ii 'd

,~'.ec,~I.c16n: .. ~· .. -·.ormonas t.1ro~,~,eas,

1.0,319

sBcreci6n de inB'Ullin~- t 1070-10172:

795

~i·~~'i16 ;, aecien d" - a hormo -:',~ antidiure ...

till. '-:-'a~ ,- obre -.' I·' ". IUo' - monn on nt i

lIle:·_ 11-. ' .. ~.' j. . •. :' :- n I .' '. I_.'·.~ LIt. ,ill< ~ 1IiI,

diur:tica (vasopre.ls_~na),j'

:~. :-··c····~· ". 'l'~ "" .·:·Ltllll-'C,_l ." I '0' ··b-·- 0 .: ....... 7·" ··4:' '-5"'0'-'

I'~· ','_ "._. ."... . • I __ . ~' '._,. : .• _" t. r ,'- I~[, '[_ ,_' "~_'.' _.

ac~i6n d·e l~ 'ho,rmon~' p ~ ra·t.iroid·· ... ·a,

. - 8"7-"5 "7'~ '7

e.: .! .-. -. I' : ....•. '1 - '. ..' .

acc;~'6 ~.'. h,o'rmonBll· .. ~n" I. '74-3,716

ac'ciIon d~~·'_, p~p~·~,d·· aUL-i~~u .~., n,-_t ,~"~. 1-

retieDI :~ .•. 1., 1375" 317'7

_tel_, -a: -.- '~I~nto~n. ,~':,77 ..,317

.···· .. c·"d,(J p:: r,' :>_~,mto--'\PUI~~CO, 376, 37'. - . ~ ~'a llbr-", 390-3'9'1

c:',:lc .. 10 d"l I ." ,~7

calculo, d·',] flujo p'li . .-, sm· 'ticol ~. lena'l,

,-: 17--1 •.• - .' 7'- 8'-'"

. _.' .~.' . -'.' I::,,:,

,~alcul0 d:~ lEI. ~,B·bl!o.,·:·."6n 10 IleCI :-

C·o·'!' t··u· -··ul,· r~' ,··:·7·'16~· _.~:7··· '8':','..,18:-'7:' ·9~··

.:.' '_. . -' . ''': . . . . -'. ~ '. ., ' . - . ... '.,

1'>.,- I lculo .~~._ l:. t :~.' s; ~~. :. .:]. - '~'I ' • .:ciOn ,. 3 7:: :.

c61c,,1.o d." l~ tasa d.cc 61t·raci6n '~~lo

"c' "-'1- 1 ~···7· '.17:':9:

. . . . . . c· ", I. . ~ _ .' -c'

d- ofi- n 'l~ t'fIl~ An--··d 3:: 7'6·~

~' ... ;11.""_""'.:.....\,1-'_-' .:.. __ t I.:.. I :__

in" arto de mioc __ rdio, 278 infeceione I 'at' eptococice S, 450 insufieie "~r~,~_ eardfaca 28 2817,

2:8'9

raq -l'·'tt',_t m 0"" -" 1- O:-",9·~""6'::,

, -,' ,~-" '~ .' -'-

re ujo v' aieoursteral, 44:":, "-_54 "f "' __ rO!1Ue' de Faneoni en" 4,519 tubular', 4 ,19

vlvu opatfa m tral, 30iO

efeetoe de )-", an riot sns in -;g sob ",C', 3:'7:,,4,:'-

_ .L~" ,"'. '~" _, _ - !' _ ,\.!II .... ", .',' ~ !iii!!,' ... ,-, ' I

376

s,fec"os del sistema narvioso '-,imp,':,t~.~

co sobre, ,~'75 ... 37'6

ellminaeion ":.J=, prodnetos ,"j etabolieos

I':" ,,' E,

"" u

snfermedad termi ," ~1 de, ·451-4~"a,

-aIC'- -1 ~'._ , 0'" , ,~ d' '-: ", ~ 1 "1'15·: 3"·

•• l.~! ., ! ~_'. :._ .. _ : __ . ',. J - '. ! _'u - ~l·"."

sxcrecion de '~'gu'_:;_':,-e,de~ Ve:~-ir::

AguCl:; escreei ",' n de I

-':xc:f1,:~ei··:n de cloruro desde, e " la redueeion del numero de ',"" frons s, ,45, , -~ ,516

sxcreeidn ,de creatinina desde, -,' 1·

. ',',ducci6n del mimero :'~,.7, nefro-: as, 454 ... 457

excrs cion d ~ ,,'~1" ctr61~,to' d!~. sde, '~~20 exer cion d~ , ~o' ,_iJ.a'-tlo'·' d -"'---' '~: 4,,:'5-~:5=:B4"';-5,c'·6-·

'.1- ,'_ .~I I,.,. ,..:....:._.~.l"·. IJL~-.- ,.' .. _' .... ', D., . It" ·~l-.,·:

'", 6" d I h ~,~ " - '

e" .. tereeie n, ,,_', lon ,I,'~ ': ,-[0:', ~no ' __ ",b ,~.,

excr',~ci6" L de SOd!'D desde, V:; ,I''-Ialones

sodio "'-'Y'e" r ' D'- :i,R':, .' _,".: ",: ~u ~.' .-~. -. ~.:_,~:_:., _ " •

- --::-(C' ~r' "ifII"[,,('D" d .", """0' -lu'n:"6'--' " d e"'" n-- I', ttri n ~'D P-"", ,',..,

.. " .: .. ~- u '" "_.:_ ...: .. ' _,~, .. :_ I .. :._ •. ": .. J I~ U ~ ' ..

re-·' t '=·-1- 454,

~. , ." _." -,-.'

:_'X·" "lil..!o'''n--;· de ur .to de ~·,'5~-'·5~ .. 4···56·"·

. __ ·!....-!:I e- ~ ._', • .'" - _ •• _ lr,.l_. 1._ ._-:. [g; _. '_ . I _"I."

7,n la red e,'~i6n, del numero d ~': newo.~, s, 454· .. 457

'·'6 d d 86-'1' V~' 0'" ,ii

~"=~C ',~c:_~"n~ee:- 8, ,~'~' - .' ',,~'_:'8,~: :,', r~na.

,a"el,do u ieD' Y' U ,to, ~",55~,'- 616 '"'cidol ~IO vol'tue(:-I;, 4,28 ... ·430

-. ': 1[':' 12>,.-143: ~4:-"" V:~"c_',,~, I Diu,,:t'V'1I" ;-""

:_' ~ . '_ \ _ , ,~! -, ~. .'!! ' . ~'. I; f IiiF . II; ",

Or'na' """, n: ,0' ~In:-~t:~c' J~ ,~, d~',"·'"' 0 .. ,· .... " .~ ...

_ If[:_' J _ .. _' '_ ~, ~ ,[~,'- Uf ,~u' __ ' . - 1 ...'.'

na~ di'l'uc'ion. de. ::ll, o-,t~-tln-,n" 407

'I~gi,o"-~nsi~. I' ~'n.; 24[".-,24[-:1.:, 407-

,",0,'::

bic'<bona'to", 481", 4,37 calcio; ,417-119, 1092 C[:,' dio:~'atla", 410,8~410 ,eirro,sil ~~'-~'pati~c,~'j~ 41.0 cllioruro', ,456, 4,516

con't-i~l :;~_::_, 401 ... 4"03,, 4107~40,~

cOI-·n·'t' o· '~., 'I: . O',C',iC:!Im' -'01" - -'d": d" d:~ ,;t;l,ll"q"u[;,,,

. '.. 'UI', ,.'" - .' . , • -, -' ~ - -', ' . • , '_, __ '-.' "~ , ' , ••

d-o, . "", ·t" '-8c' ne''-}--'lar''- 3,'9:~ I' ~9>" ,

_.:__: .~,"\.~ ~ , ~.:__ ,_1_' _ , "[.:. - t),_ I .-

err_,' -_, - ~,n 'J. '.,;: '. - 3391

,,~,u'~,n.tifi[c,-,ci6n d, J ~ '910-'~··9'2, 43,,·-',

43.

.·,_'ctos d,[ ~.' l~· ho·rm:ona antidiureti~ c,a lob,'re, 3':,4 1-:,35. ':'-'eal,e -'=107'" mona [ant,idiuretica (;v'asopresi ... na)~

e£~,c·tol de li~" pr,e,':i6~' arterial s,obre~, V'6ase ,Na,tri;u,~'-'::sis, p, ,_' '~i6'n~ ,fec:-,o,:-:_ d~l,~,ilt:-'~",a n":rvi'",~o '~_·impa·,

t,ico sob ','",1 4051~ ~07

el~ct, ol·,t.,~" -~,:20" S3I,:, 3'.'~' 0

,nftr1~._d'~_"d de, A'~ dison,. 8.97 fosfato" 418e,4119, .' '~,5"IJj'6, '0[92

. ·--~:pe,·te:n~i[6n~ 2: ,8 hormo'·-·,.=,' ,~~ntidJ,ur~tica 9'D, ... ion :':~, ... ~,'oDi,D, 434, . 36 ~'D ~es hi =_r6 ~eno, 4,'~':4~4o-"'7" 4 00:5

natr ,~i;. ' r.- :-U<@'oe·.:·n.

_ ~ - - - . --,

inulin " ,a77~3,79 osmolar, I ::9'O~,~'912,

prineipic "".i .' J 376~3,77 U,ROI d -. 87'

amiloidoi MS ~.~ ,.l54

'~I "'1'0.1 ,-."-~-:- ~ acion d Q ion hi- id -.- :',' ."= "-', i"n

__ .... [_._ ~l"':' __ I~' .~_~/. _ W "-.1" .' .... [,. ::_:_ •..... .:.......,

432·,4 ::.7

anator .' ", _ d ~" ~".:' 0 .. - .. 4~'

" ._ I-t:: .-1.[01 ~_~. :.:. l,<,;~ di [at ~~ ,ci6In,~~, '-.n 1,=1 f'_.·' .' J.d1o da estir amiento auricular, 2':1

B- rtifiei ~l: ( ~I' l '~'I,~,- 'l, 241 ,24,3,,'-,58B461

caliee,s;, de, anatomfa de" 3,41

eapilar '", de, a~;l~'1421 V[~la',c 'Capila-

res .~-lomer'lula,re'",i Capilares p tritubulares.

tub L 1 ~:. ~ ... ,:- 342

_ - - - ,-

~'ap II ,~~--:", peritubula ,.-'_: I ~,I~ iI ' ILLIE'II'""""

PTl" '.' r',·, . p--'" -,'"tu' buiares

I.F>~~' " - '.,' ~ I: _: I _.' : '~. _' __ ". ~. e [II

c"<lul~:_.' :p'"'t- i._,,~l :1· de, I, n el t,u u ulo co- 1 eet . .'~ .. [~: [[6'9" '~-'70

,J§.lul-' [ Int arc ilads .-1 de, 3'-.,'~·[-370

. ;oIOD - aidrog - _ol~n" 43,2,

pctasio, ,'0>' ~'., 7

presien arterial en; 2.,-:, ",.-238,

::1"'-' ucto mets ~',61ico', de desecho

1.- ' -- '- __ -- - "

S8,,"

P, 'r-' ··t i'D'-" "'1-, ,4'" 10',"

.,' .' ,". .~ -:lI' ,- ..

.. educcion del -, umero d nsrronas,

. 5- ,4'~ '--4' I ,

, - - -[ . -

,,' ,"',:.- I cl'"6" n d·' -I eq uili "'-~IO'" aci "', o· '·b··· 'I --~i ...

__ l __ '_ "',~, ': .. ".:__: _ ' .. ", ~,_" ,-' ._ .. :__ _" ,I.

eo ',"" ',3' 4" ""

• .' ._. .. '- j.-'"

" '-'. t .,":, -'~ , ,-' '!".,

,'~1', 1,'- -61! con, la eapacids d v '1 ~ C' -. ..:..:,

- 3':

cdlul-'s principa .~~.' I de, 368-370 celul_'t_, yuxt _j~IOmelrulare[s de, Ve=,B,' Cel'ula,' Y comple] ,.1 ,Yluxt'aglomerulan ,8,

d ,', d 1 ~ -

.·~·ons _mo _ .. ~. o~~·· .geno c .•. ;. '~,n .t -' '~ i - -1'"

C~' ,n.i ' [: 19ud,:_, ,44".1

co,': trol neurovegetative de, ':'.48

- , t - l' d -. "' 6" ' ' - i ~l 2' " 3' 5-

con -I -0 '~:.. .,~ P' -e .1:..,_ .er "_I...:" ~:,: .... ,

2~ 4·'-·' . ·!9,'···'9~ I '3,"::4'--0' I

_ .' " " ',' '. ,.:i!!i, ,','.

aldosu ,Ion, . en, 2,12~2~ ,5

:. utorr,,-'~~~' :aci.6n en ~ 2-],7~ ~~;,='91 curvas de gasto ~_I' Q'l-'-I,",I, en .235~

287

_' lur,~~"'~' pOl' p_,esi6n len; 2.~·,,~, 2~ 0

']·1ol'~:ni d:,', 285

i~~'a - ":, -'ci:'_ ~--fi ~l ~ta de ~ t, O'~ ccio .. ~J'~, 2' ,'lo~237

h&="~'~ '-~>' •. ~/i on y~ Ve,~ S~ ,,-'ip-:rten ...

I;'..('n·',·

.. .,u[ ill

~-.- ,',:.[ >. ,'~6n',[ d"I,. ,-1'-' a y". 23'7' 238

'-'--"'!!,~, [ " '-',~ -, ' ., ~_ ~, - --'

i . ~~.'.',- ti6 :':~' I':[~l y', 237 ... 241,,:" 4.-

,2,45

n--' El' t' ~'U' e'-,~, 1~·f2 p' o':-'r--:: P" "B"S'l'i','""n--= --, - 2/·:3~·· !I!t ... ,

'.: "1.1. o!II. . _ _, g "._ I. ' U . .. . ., . _' U

2····[0

punto, d,e' c_'qll-~li~'_ri[o ingelrt',o -·B,ga.to, d~' a,!~' y sal _D,; 23,6 ,288 --e,~·'!s'i'.·: .'Dcia pri£"~:'riC;.-1 y. 237 .. 2:318

i-te-:-a -, ,L~·~ i,I-',~' ',',iiot,_,,-; -tn:_l I~ .• ~" ..

V;.~···~·· ,~'_ Si~t'~m,- r~'nina .. an~,i'o~

tnn~- i~"'nn

_~', " ••• 1 ,I -LO.

v,olu ..... '. l~q' ~.~~~. ~n;- ,237 .. ,24/:~

cart, ,Z,'~' dcc.jt '- I' a.'.om:(- de; 341~-,~':~',,2 flujo .,.~ _:,--,;[- .I,,·,e,o ')',1 "-"15-nef~onas d", a .~~I _,:~,43

d, ... terlo ~Ol .~ '~,,. "., e' 9 ·.o'ck hipovole'Dli ... co, [3 I

,disfu_nei6n d, ~ ~'::~'"e' ~,~,,- b[i :,n Rifi,r!rn~, ,in, ~ ,ufic'ienci',a de ..

~d~ iii . ..4 '9-:

&C·· _:' 0_:,1, . I': .n:,- ,~ .. ',',

~ '.. ii, 459'"

" - ~ - .. 1-:- 0, 'Ie)· u:__!, '~n, ,,~~ "',,'

di~l.~.t='~'~' 81pid- en" 331, 391, 4519

~d~ . I ~ ... -~, 831" M3314,

.. ~.-, b,:-. '-';~IZ'O', - ,4a~,,- - 4,5 S'l.~ .c'o -;-_ -:.,,-::.,,'_ ,~: ,591

hI;! rt ii; A..' 57 ,.- 59"

. ,,~.~--: ... -, . ~-lu - ,Y",I .. " I Iii . ";-:c·

'" .!p:'o,~ll;o:--il:!l.tla,', 't,: :'m··~;· cCn~' 4;'5, '19-·

_ [ ~. - - J.L !aLIi· ..!I!, ,'. ", ' . . .'

, sle .C~,OI .• , e~·, l,~ I': Itr acion ·,.)om~ru ... 1,. r, a4,2,~,344.1' I,.'· 59,,- ,~~":60

IBl-,'c~6 1 con I, '- inl·e,:t"'6-- " 2:5~,2a8t ,-·1"" 9~:-,,40

relacion con l:~ vn !B,i.:,'_O,8 ~ -1[0 ---::·I':il[ci,6n con volumen e:,t, '·~_c',:lu]-r;, 4'O:'!O! : -" 'I 0

'efr6tico'" " -I 0

~,- oc .~,- ,Y , al, 2,-,5 ... 2·-:~':.~ 2/'",31-2' 0, ,.[5,51 .... ,; 5";16':: V:"~" ,~1\J'a<t""r-;u, .~. -::-,- ~s--

.-', Ii! ". ',---" ~. ~ ",' J; 'W !_ " _. ,,_,,' _ 1, ,I ii

solueio """,- '" ut '-~~i In p'. .renten , 3'~O

't,· .a de reabs '.' ~,,~'m6n tubular y, '·:'-.3- a4~'.

toxinas, 3,,3'9

urea , 3,,39

{I-tO'1 114,3 1 1,54

flu' 10'-:' ,--:".' '0- i I . ~'D" - '0' .'. (~" 2··~··' ,2,'; ~ - -

-'~iI' ~ ~~.. '_-'. '. ,'-,. " ~'-'." .

,~~-, .. " 0 .~~. fa d '_I, 13 I' ."'",342

iii ::-

,c,~p'_'Cl' '.'1 ..

'i ~ -- .'~o·l d- '~', 12 .... - I', ,''-,'[,,' Iii' .'

'-,. '! I[I~ "'~_.'. '" 'I .. I "" [_:. . . -."

control ,~ut"c, '!d" -',,', [351,·815,81 control. harmonlal de~ 35-1, ... ,'" '·3 cOlrtez" ., 351

'i' ' d :3 A'9 31::2

- ,st::,rmln ~'.:~, t ~ I"~., ~.~.:' '-,~ 'u:

diab, t,-, ~I ' . ',! ,~11i'~u'-=- '[ 3' ~61

,~_i _ I I - :,"'~ U ~ ,do, in' 'ufici ~n,~i_: _ rr .- 1 s,n. ,4~'"

,~,-_' "cto", I'~' ' .. , I., '~ ~~--' .... ~,:'~ lin,.:_ . ~ "Ib" ~'_)" 351 ... ,35'--'

e:5-c-:o d_ t" •. :.',o~!t.·.-'I,a··.d~n "-! >0

,- ..

'b~- ,~52

'~flo-ci ,0." d,~" la a ~-. ':.:11, llt.:- s, ~,o,-,--'r,·:,·,·.,51.-~

"':53,

c·C:.e····'·nt' 0·' ..... d·:' ~I_· a'-'-:-' ,--:-I~ nt, ·n·· ~'l~-' a' 'I -'o,:,·,b'.-'r-e=-·

. ,l'l .. !!lw _ ,I. .., _: JII.,_. ,~_:",: __ Iv., ,'. ~. _:..... .' -. [, ._/. .,

13152J 3,5:--~866

~ t d~ 1 b -!Ii !Ii ii b 35'2"

e.L1 ,;C,D,9,- :. .: ~ ,'ra,- lC'_'C- -na so~"" - e".: ,,"

91:-ectos [d~: l~, .. ~.dot-lin: I I,~ obr:~' 352

. ", "" [c' t'-O'I'-:- -=_" 11 -, ! lu', [e' ,,,:,: I· . ' o·'b"··r' ,'0 3":5' '5,

",' ~' ..: _' ",' II.' ,,~, _ ,.' - '" ' '_:, ',,__:_ __ III!;!, ,',

e~'~cto I d~l 6",~~, ~ \- ) .' -~co . :ob,~, 85,2 '~'ct'· :·0" - d~e-" II p-~r-'-=e~'~1'6:'c.: " ·t: n", ·1 E:I!I·o;:'b·'-;-'-,-

. _." '_ ,_ _ -, i':!I'~. . . ..' I~ _ . , ,

~748,,,,:,5[O, ~:I-~,2 ,=1'1,',:"." 355

:-I! 'c-' :~' Id,,: II" =e~ .. ,,~,,' ,- t" ",' 'D--':-:-'~'~ :1 t- nl![o' ',}, ' r-'

.~][~ .',lfW .-' ~ [ __ I'_' - _.-'_":' , __ ,",~,III! I "".' ' .. ~"I.,_-

ob 3_· ,.' 8'1 '350'"

'.' ._ ",~' ,~,._:~ i!!i' ':_

h ~, .-""' .. ,n-·~6' i •. , 24 '.:

in'=,8.,-,t:';6n alt,. d= proteln,;~s, 8,>6 in't. "c_,mbi,.' cDntr,-co··r~ ·,nte .• n

!:=·,,88~390

iii ~ 'i· . &!: ..

:~ntoXle,·'Cl[6n"r.,:iJ6

l.chos c-p:~1~~re\9 ant! 841, ,3~2

>,~C -':," ls tubular en !15IO' 'lecreciOln',-- :-~ nice ,e renin _,

245-247

le ,'6"'n d _' 1- n I" 0' "b' stru I"'C'l'" 6',";'" , 8'-4"',

JlL,:..I,:._, ','- - i'- '- _ "'ii:II -" '_ L.o"'~ ,_1,--,

hquido in ,:"~ ,~ -ti aial de, fu - ~ ,z,',_- _

S7,,~a'71, ,_'

01 "'1'-' 0,-;-:-111, rid ;- d de ':8,'~' _3--:,~,-:-:J ,

',-' " ,II'_- " " "':':,'" _. "_ - ',' , _'-,

p~". "i'r '- !'-'I 204

litiasir I de, ,! ~', ,'I hi :"',~I rpai ati - 0191-,1

maeul a-' d enss d''',', an: toi

g.' . _' ',_ I. • __ 1, ~1 • '_ .' '- _ . 'r,. " ....

\~551 ;- uto _' '_I als cion 'I •. " Ia , _,_I,~_ de t -1- traei li~' ~,-lomerul ar, ,3 ~-:~,,1-365, ~02

O ,I!

~'" rtna

~, _, lJ! ','I!

e n 2'" ,; '2' ,

__ ,,"':' ,,:,_,_

Al ul

_, ; ,C"JO

-

~ILI'IU,', 'one' , potosi»,

. ,

'l_:-Iri > II "In (~' --- i il

7"",'

,

70

-,-, '0-' D' o-'-S'

I I" "

"- '--"

796

d

1 '.

,11 hid ",.1,,",

.:~~·C' a, = .~: ,-

340

. fecto ... ~. Is .~'D -I~olt~n_/;n~ sobre,

,244,'. ~I ~.~, ~. te : .. -_ 1,· -~. " .. ,-.' -.,tir·· .. · -,I 23,5-2-:8, 339~

=-.~. '0-"1

'.' r "'_'

"i snte a la eresi 6,' [::l ~'Ge, _;i~. - ,2>~ ,240

! .. ,c~:l_t,i.['D, de, eont 101 .... ] lfquido co '~ ~ ~Ol~'- 1 1 s. 40'··---~O'<

'frent--' 1_, la exc eeion, ,23~~:, ,2:3,1:_. 339,

glo~

-[0'"

,', r

74

.del

f'ndilce

, , '.- P,-:'B';', ...

" ,1 •.... ,.

propioce ':/--~I'V __ ,!!","'-:-'ISI ~.:i Propioeep cion, -:'- -," '-,' ito, .: 1:-'.' .~' '. Ie 6. de, 657

~·.~,fl~.~'- de leiS: :arific_'ci', a en, 762

~- "I.' ..• ' "I' lii6~' de, :~.~~ 1~1 , -u't. _ '_ nt· "0-

late .. ~ .~ l~,'''j. ,::,7" 6661~8,67'

abor, 7,41~,7451

segme __ t·_~_~ -j:., (d -" - ... - :- tOI- c_.~ -' I), '667~, 6~-,'-:)

.: .ale I~.I eorticofug ales IHl!. '.',' 167

sexue l,~_ n el v', c' rOID~ , - 017

soma .. tice s, claaifieaeion de, 66,5 deflnicion de, 65,;

dolor como, Vease Dolor.

·sL., 'rD--rr . - c" 'p-,·t· rB~ ,':-,' '8"-'5'5':

[_ I'. '. rill ' .. "] ~ .\" _. . . :.,',. I I :...:_.: • ,- "_: -r L: l[~ '.

'&~. :' '. '::. ~ sensae io _;'L8:8.:: ci 1 """ 600

, 1- "'C~-' ior 'e,c~·pl.~o,r,~_:.~!, 6,5,,5

profundida ~J, 6,~ 5

p~ opioeeptives ~ Ve· ,-8,' Propioc ep~ cion.

.re eepto :BB pars ii v e -~.Jl.~' .~ 'eceptorei '.- ensitiuo ~i

91e~' " entariae (d.' mnatomas), '6167~1

66,8

senates eortieofugas S'I,', 667 t'~·-ct.il. " '655~6,5,7

talamo. n, 6617

rer -- 0- --:~>C:- -~ to __ 11_ 8" 6 ;-::5, 68,0·,68 ~

tra '. smision d· '-'., 6,57'~668

"~':It -:-_-L.. . Q colum Q do ,-€l!a,' 1- -1' ,-. -,11 ...

, " '_' Qe ._ .. - - - I I, ~ .~ I.' ~_' __ ' ::_' "._ •. ,_£1_

CO .~ •. cedi _-1, 6c'7 ",,·~:.7 vfaantsrolateral. 657- 6,66,~6i67

. . . .. - -_. " ',- '.' - :til .

viscera 1:. ~,- ;.~ -.~

·actiJ,(·.s)

'.'."- alisia de" 6,63-66"

cambi __ n '--·Ipid··cm~':n,te, '6'63~6164

d fi iI '..4 d 6"55

'~. 'n!Clu,n "'_e, :.~ , ... ·1

de matomas 1 :, 6617. 668

d'~ tecc ~ 01-' . I'" 8517

.' - . __;_ -:.: " '-'

in- Ibici6n '. _c' 1 - transmisien ~ 1.,1 do- 10 ,675

~. -,t- rl,- ~l c iones entre, 6,05

r' eeptor , -I ~- p~~r' '_ ~' 62,~'!, '656~65 7 , _"-' ""~<t"ti-'a ,68: :S~':-6!:~-6'-4,-l

. .' .' ' '- .",-, .' '. -. . .

.. 'ill' d II 8"9" 3'

il~cr •.. ~-~o, - . e ." ,I[~'j IV --:', e e -:;

t ~',_'~nB ~~ i~.i:6n de i en 1_. vfa ant .. '~;.'_ ~ :._ te -~ :_c: 1~ 65-, 666,~.)67

nervios p -·l"i:6·~.ric,o[~~; 8,6

si ·.t·· "ma columna dorsal-lemnis-

co medial, 657 ... 66,6 tala r 0 sn, 667

termo recepto ·a; 6,55, .:180~6 -~.'2

t H, I - -.', ~ ,-"A.n· ",,:' - " '6', J: 7 ,6: 6->7~

. Q-e_; . .'- .. ' . ~'. ,il!,U~ ...' ~ .',,0' -' .. "'"::,:..:..' _'

ruta anterolater '1, 657,,6,66-667 siste '-~. co' umna dD'~-',S,~~ l ... lemnisco

m ~' ... ~ i -,-1,,- 6,57 .. 166,61

d lb iii.' 6: 55

. .. VI .~'. -aCl :' .' .~-. .

- - , , ~._ - _.:t -'"

anal i sis : ~~_I,. 66-

deteceien de 657 ~5-'5 -'. ceptores P _' -a, D.'~ 'I •.

transmision de, = --.1 s·~ ste -·,8 column~-.~ .orsal- : .. ,: -: .,' IC'D me-

dial, 658-66,6

, 1 8'1%5

v··' n . '-: . I .,.,--.

. - I..,.,.. __ , .. u .

viEr ~ l~, V'~:_.~_",- Ojo(s)' VzLidn"i'

.- ansibilidad ,'-'~ - stativa. 'V.~·~a'e .·~·.abor,~

.. ! '1 '-I ibili z': - c",6':" .'- , ,'- '·0···· . ..:~: '-'1[0' ",

~··_._·,- .. I- [-.1 I['~ -!"-"'-"~'i _ "_", I I, ," , .....

la transn .'iI8~6,n sin'~pti .'a_ I~: .•. 1:_ m~ ....

i S' 0"

.,:'Dn,.~,"_; - I. _,.

S .'_:_ rti do Id. II. p,olic~_:· I_··.·~- .·~._ti,C·~:·, 68/. de Ia .:' •.. ~ locidad de m.ovi .. ien to, ·:~'64 =.'. alies)

c -nt~·'fu~~al, en la cortezs cerebral, Ve .. - .. Cortico_{uga,les; (i,bras y <e.,.

tiales.

f oil itac ors -, 612,,3 J __ hibido " 6'-'23;-

lln_~-c_: -:..: 1::.'[ -',," :J~" ~

orientacid .. - .' . .-.,:.>ial de, I-'n 91 "r~'I~J ~- 0,,,, matosenso ial, 659' '6~<1

.-olon:.-: 1_- i m d '-'1 650-'-52

ra npa, en la regul .• icidn de a '.~' ·'1 cion, i,,75~577

transmi sion d' ~I VI,. Ii . ','-;inap' ~i '. I aceion horn unu '." 101181'0- 3 circuitos t -·.Cl proeos, 649 6 ;~.O

C~ ireui ito 1._1 rev :.. r barar tes, 6~1,I!O';-;"-6.:-:·5-' 1

, :_ I .:._~__: ,~,::::. _.' '.. : __ : . ~ a ' ' ~ " ,_: . U., '., - _

eonduccior '_:-~', n ial de, 709 co .~. -i- ia, 651 -! 652

cont:r',~ .ste vi sua '; 712

control del ~ - ulcl=o'-.,'.-·,' leulado dor'" :.11· .teral,; 7151-,'7 -,16

conve geneis .. JI::_.; 649, 65110

corteza mota .a,! los museulo s,

'6.'01",,6151 cortico: ugas, 16,67 dolo --, 671~873 faeilitacion de " 648 It -ti.~a,':' ,,' -, 6,5.2

de

·-·,--·t··1 " !IO·"·· no p,-:' ::'0-"1,"" '.", 'l'"V''":O''-' (eomper sa-

.~_.l -F '_'_'_' '.' :"--",,~._',._:_ .. ~ .... , .-' -.-~

do), 31 '."':- . ~ :.107':;'09

estadio progresivo I:' - .... -·1,806,308-

S

estadi • te .. ~min·'. del, ··0151 .. 307' estad '" 0,8 del, '5016

'fi.- iolo,',~ ~~"-_I~ 1" 305, .. 3'07 gasto cardfaeo en el, 2,51 -: .•. " 'o]p' -- I, ;' •. ,~' c c- 10 ':, ,,0,010

hipovole '·:!-'~ICO (hemorragieo), ·3106~ 3,'2,

i -'s-' ufi A~~n"c:'l'"' 1-·'-'1-'1 d en ,-,1- , .. - 5,'10"

~ _ 1, '-"14", . _ . ,':__,:_. . , __:., ". _. , '. '" . -,' ,

Ii b ~ 1-

~ C-'-OS'l_ I t bular en e :-', 501

-:-; euroi ","-'-l~C-)O'-"', ',12"\,81":':'

. .., ---' '. ',_: ." '. " . " . -. . -

p". ) -" ,d'~. circulate -=i': feint:' .. __ .~ '4

816

perdida de pi :.,8'::- a, 1:;-',1- 2,

presio .. - arte -i, I '0. n 1 sl, 306-,309

'. t'! ';"1

. ]- ;--:'IC(l, - I - '

'- in dismin .', cion del,,_,~··~ Bit .. :. 0':. dtaeo,

310,5

.. _= atamiento del, 218,8, 313-31,51

tr -, umati, 'mo' "" 3" 2 tromhosis de -01,1,.

el, ' 025 end,oto,>_:_ico" 310

I'~"_- pi ,~,' ,,76a~'7'::4

': - " -1't"'I' 'ar-;=- -:::c- ~-;IC"'O' . '" n' '2' ··5··a 2'··5-,,'9·""

':.' 'I -~. :.._ '.~ __ _; .' .,.~ .'~:'.'- 1 ~ ", _ .• _'_ C I ~ -1- I -'_

he .'0' .'. ,[ . '~; 0,- 80 .. ·='-31 3

hipo ,1 ~'cemico, 1066 1078

. ":p,ovol~~m ~ C":.,-:0'6, .. :=:': 3

C"I " 'I" . ,£Ii de 3:-)':2

.~ - 1. g I •• -, _',_~

COi ':= _ . acien -'.',flej~ si - ipatica . n, 306~,3018

cont 01 de 1 :-'luj,O 1'- n ~i'/' ~ :.0 .,.~ .. ~ ~ 87[~_

dets rioro de 1. J', atroacion pesitiva

-'D. [3 . ~'

,':, a .it1o IC.:..C-':I ~' .. C -, I;__.'. "'1 ·.:··06!i!i,3081

1"' ·-r·- - v 'r''- dbl ", "1 3-' -'1-1' !lia···' 13-:

,_" ,.:_ l.' '.' , .', . '.

no pro'-='~-~'=-',ivo (co; ~"': ·· .. ,ns· -,dO),,'~','1'7

, '1 --: . d "';d·· ,"' .. ';-=-.- 1'·- -I" . ,- C!!I 3,[-,;'O'~'··I':M" :.018.' ~-=-C.l·l

I":' .. ' ~'. - _ ,I' , . .:..,:Ii; .' . J!:!!;. . ' .. :_., .. '. ~ "

presien s ,:. ce ~i~- en, ,--06-30SI progresivo, 807, ,', ,2

tr~'-', ,-; .atismos. 311

ins ~ 11 .' teo, 1078

n .. ·. uros .. _nico, 3~ 2, 814

se:p ~.~ co, 3~1 '\. -"1" " .• I S~52,O

.I.~,b·j.t '~ l-"· ~ na en 1·, obesids d, 973 ',:~fi]is[, v ~ i_- 'a iitona.-"~. ," 45

disru ,ICI~ 6n pu .. -:. ~ [~ r en, 7261

Silicon~:_ ,- .. las superfieies de los ont "~ , ~',. ores, activids d antieoagulante de, 51 ,9

lili co Ii:~, fl.:" 0 "'._·'P·'" .- ato io r raximo en" 68,8

Sinapsis, '~,-'2'~"16,iIJ:;

~'cic~,6n del ealeio en, 627

acontecii _ Iento '.1 elec . .:- -:';'018 'e· '" durt ',~~ .. -' 1- B:C ~[(I,. -;'I,Ai_n~ 6,--, l .... ~,a[,~~

durante 1-_ mhibieicn, 6. -'4~,6,35

[,'~I ~~',~' ds .. r PO' It'~'1 I _c.,.tica-',n . V=. _ ~~: ,-

Neuronas posts'i.naptiC'la Ii anatomfs .: [sio16: dca de, 62'6-6,29 canales ioni,co' en, 627 definicion ,: ~:"I /-'20

efectos ,'-'1 l_' ic - dosis sobre, 6,.:~·:7

efectos d __ la alealosi sobre, 6,37'

sfectos ,>=, 10.: fi: m __ cos sobre, 6318 efectos .' Ie la hipoxia sob ".-; 6[3[7

el ~:ct. ,. CljS~ 62:151~62'6

(-. u1ct,__:___. I~l d", 62',' t 623, 162B~612'7 c:·-·mb,io" .. ~,- fj . "- ~l 1& m :_··m,o .·ia a largrQ '''~l_zo, 812

e,xcitadoi.· I :'" :,' J_.,t_>! :--le l,'1 .... i ~,'~b- _.~n:.

pos,t~~'I~' - aptica de,i 6331 rs'c ="p1torel en, 6219

_ i·· -~~.,~-ci6In d:-, 635

tran_. cU=JO d,'" 6.-:' :; 1:-',"I.~:. -~_ :- ~'Ibc- aI ,de, 63[8,

- "'l~ . ~,~ 6' 124'- 6"35

'~~~Cl.ltaclun ;':-i~_J= ,'>"::_', ,:'~.:, ...

fat,i=-~a d,.·, 6a6~6a8i" 652

"unlci6n d'~' las d,en.: r:. a,s 8[n, 6,~~·151i6a7 inmr idora" .fL'ctO,,-: de, 1 I, m.mb',~, -'1,

po; ,. t'[·"'·"~"'~I"': _:t···"iC'" ",:' d~- "·3·,41iiiii6~·3'~'5··~

, I '[I" .. I .. ),_\1. . _.,' '.-'. j."'I: "_':' ._',' ~

r~c[. 'P':~'OI:' . .:_11 en, 62:9, 630

'i'6 d 6" 36

I'umacm.·' [ .• ~'" ;.=:\-~,.,

'. ~~ .ns eurso de, 634~'~; 135

interneuronas, 702'

me oria, 62a~8110 int erme .; ia "- I, reo .. - argt I pla ZIO, 1:.'- -j 2

ne u . otra : IS :' ~ isores Bn~ Vea[ -'. " Neuro-

t ansmiso . s.'~,

potenciaeion de, '~'n 1 . _ '. moria r.,~·eierr ~. 8·,"·': l' 1-

- - .. ,

.... :-.- .. ; ,_. mi anto d]:' Ia form ~ .. '·,·c·11·6· ·n· Gl2··· I

._. ._. _<,:_ . -,.,~ . '_ .,...:....: . ,11_." :....,'~ ..... ~. ,u . .

protefnas rees 'tO~'-_1 e : t. 1827

qu 'i lea 6~'2.·~ 5'.-16':'2,;,·6:·:-,

. .- .11.,,- " . '.-

reeept 0"-' _. ~. de caml 'l~O'-:'" '. 1"

"'''''' :''-''.' "I~ '-":; ..... [_ .... __;:__ ...... ~ "'._ ,'~,

.. 'n ".- ;,;; ·2i:. :.... ,~A,.,.' J .'

seers ci'~'-: II~'.~,~ licina _- : , ,630,

1 ivid d d 6:- 2" -

" .,- c - -VI.· -a .=. "',: ,.'_/. ,.'

se--,~,':'l~ls unidi: ::~ ceionah .. s I~·.' ." 6,22,

62-~::,-' 6"·"'2'::16:,'

- . ,"." .: ...

W'-.. .. ", ,- a, de segundo mensajero de,

62,B~'6291

SU··Cil-, :~.:- .~ espe ,,~'::-1 6-':_ .... 63,15

, '

te 'I' poral, 6,315

terminales PI'i-,' in_'pti,c&'. de. V'~:':Jl=

Terminale s pre ~'.[in'~'pt[ic'a.s' tipo.'. de, 6,25, 6216

,t smi -, II 6n r t, . ii:f!I d - - n 6" ' ..

,·r_·~~,~,·~lSl, ,"1 ". r .. ··~ -':.~ a e:~I-."

unione _ co' ... '~ ." nic - _ ites . ~~,'~ ", 62,5

S,\· ;'i HI 0, 1:.....1 mil - culo c,', , .. ~ laco como~ , - - t

116

"1 m "I~ cu 10'-11 li ""·0: C::-"O' m 10' ", 10'1.::

- _. - .... u· .' . '_ _ __ I .• , ',' .. .. ",' "1 _~ . '--' , '.

',1 mnscule de la Pi'. ':"> zast oints t- :i

nal co "nfl' _I 0"'1 '''''6'-- Ie

c l'-r.'.'. ":' I .. U

Smcope v asovagal, 226,

.~'.';" ,d - ne, . tdipoaog . ~-: ital, 1 14" ,- il,;" ..

adrenogenita J -- 060, 1061

d. 1 fallo de 'pot,.· ,ci._:··,.,'e;_ sa Shoe ~', di e' I

"-,~,,,,, '0' .':~""'~.' R" !Ii·C· 0'"

_ :.' " i _ ""';, :. '. &; .. .' FII

d'~ Fanco ~ ,'1:, ,459

de Fr,Hli,·.·· ~ _- 114, 1 '1 I 5

d. ~'o, ,~[ ier, 726 n,=··,·6Iticol, [454

edema er ~ 332-,33:,

vol .' - ," n de lfquid 0 . extrac 'Jul'.1 ", 41.0

volumei ~: ngumeo, 4,-- 0

del pulmon de shoe >" 311

- 1 . tl'd 1"

.: ei s,ano Ci~ rot·,·' .... o~ .' -

de' '8:- t·- '0"" ,( .... _.:' '··d·· ams I' a-:4~;", 16",::-

I ,~ _'. " . : _ .. .. " _'. . . _. ,!.:JI,I '., " . ,

Sinusoides be patieo 'I 962, 1968

-', t ste m~ .. 'c,_~ II ~ .. ~jti:-,,~.,·l orl~~-' -: is. mo, [989- ':'.10'

••••• j ... ':.....;

ar 01 ,t,~,,: .. adm bicarbonate 42a~426 constante de disociacion '1.' j .; ,23 ...

42,5

curv'~-.,.~_.··· titulaci6n p,arat 425

di-n-allli-:a' c:··u"a··=,'D··,t·.'i' .. ""tl'''V'oai' d"" " ,42 ... ·:6',·'

-- --=....-. -' . -' " "'- ' '. '- '~" .. :." . __ .' .

io..( d -. d '"-1

eCU'_Clun~_ :- ' 'n-_[· ... ' .\~ ...... [,,~ S,-':- '

balch ,en~ 425

im,portanci~' d,', 425~427 amortigua,dor deJ~o .::.i' '0, ,42~'t 4,312 .'.; 13'· 13'." '. 31'4"

, .! :., _- ,:-~I ~

.. mortiguad,or:o' I,' P' 'ea1rl,16n" baro .~. --'··'c~;p ... tore:·,1 como, ,"-'28 ... 2'3[10 ~.:morti,- ·~·~adolr' , ,J hiel -0 e,' ". " la--I.,:_ .. ,'1.-, 9831 ~~"_ ep~ic:~mi~_,» (s[h,ock s,e _'::.:iC[~~miCIO, J ~ 13

' ... ', ort~,gu '·dor' o,.~,geno~h',mo'-lo'ina" 6~ 426~465, 565~567

"2"6""

.,: : ".,

e'j', O'"tl:; o· ". t:.- "nq" w' iiI! z·· d····. 0" '~". ~·o,-.b-.:~r-,e.~·iIIi'"

I_.~'-J ." - - t. _ • . .•• _ - ,r ~.. • - - • -' _" g _ .~

.. ' 2.:~ '6~ iii '.- '2j·:_ '7::

. [ .. -

':'1'. '_~ci6n, d I ch:~~ 823~

" unc!,6[n d,- :':[cQ,mp[- :'S~_ de~ 824 ... 826 in~·~e'Qcci"on~',_ d'l t '0'[ .·ICO d.-l·n'T~~-

10 '. 'on" 18,22

~,=-. -"1""0-1 " Q.:_'_ d:- [.' 1:·-·,?,4·, :',1 ',7·····

,., I '.:_.... "., . ~, ,"

mem- 0 - [8'1'2"6' ,

" ." . 1.[ ~ ,-: -: "

m'ovimie, '-'Ito ,827

r =--,~ - I;'c ~,6 -: :.".= '. iov, ICU)" I' ~:,~,22'" :~,2a,

·~,·ul: ,cio,n d,.:·' 1< ._:~ im::otaci,on. 8,23" 8,2"~

, =;e'-:: gut.".~ .. ", C" U~11ii 6" :,' -: .... 1· - ,.,-:. 0'-- n' '. I' '1 C'"',·t'l''" 1.: -- , - d· . u- to:- ...

.. . -" .. ,'_',- .::.. .. _ I"" ~_!:__ _.' ._ - '. '. - :_" __ .. ~ :.......::. __ :._' 1',.:

-i, a, 823

,~., gulB,[·.·.~.~··'n Id;.· 1_·. '~·~mper ,·tur·-·" 8128

r ~ -- 11. c ,j; 6' - d' eI' -_-e[gLl1, ··_'..n '::'_'_". ,~gu,

rndlce

:b ...

. _-- .

75,7

0'·····,

I ."',

- -_'- .

., doe in··~,.:2ja,;. 82 ~I,

1, ,..:2,~

1'2i'4

I _. " ..:..:_-, -:

'",

.' - ·~·rv", IJ'O'~'S~O' .

", .' (It- . J ••

en

dis' ~II - ci'~ n, I,~,' ",. '- n tU8~ 1.075

'._. i~.: ih -:.:'"60 ,'.: ~' ent :"~ de, 42,

81431

, - 8.=0';- . C t~· -

. I, ,_-

_' - .

.':, 'bras neruio ... ~. '" ,', "~,E .ioas, co- un"~c'-'ci""'" 18,016, 807

,'. ,1" .. ';-":_ ::, "", I.~.:'~· 1-. leo ',z···

CU" i 7=_I,8

(.~14·· '.

.: ".,.

:. 16'2,'" 2": . '2- "

". , '. ., 'I' . .:,

!Ij I-

. VI", C"8 en,.

'1,;·10 ... ,

,

1"1, 9~ii -I ondas

,t:- .~ 'IPO"l'~ ~I O:'~'· ... ·1 '-D" ,"~

nervioso ' - :::-IEI!'lID~ ap ~t~IC.··' ·V.···'·'· B·" ·-.'I~ 't'.- 'm-':-

'g~ v ~. ' . .:l ,. ~ , .' ~ . ~.~;:__ ='_.' ii:i ~ ~ _ 1_. ~ .1'. _ • ~ ...•• - "

-," en N miic [I,. ~.' ,!,' i

aecl.1on" c,o· '", . zon hiper _ i activo, ::.' .. ~ 56 8·"· . - odacien, 6,891

I'e natomf ., 84,2, 848

e 0'-;-' In- - I' . t, ri .~' c' 'C""'IQ';' " b '0:' '~'q' u- iola ~', 5'-, 3- :4': '-~D~ 3'~ . 6'" ,.~~

_' .. ':"_ --= __ '.:_ .:'_' _:...... '. ". I .I, _:....: ',. - .. . ....

con'" 0 '>5 I I" . '

. . - I " " I : . ,._,' !IIIIII·'· ~

.... ,. . ... !Ii . ", . ' .. !., .' .'

eont rol del flujo san gufneo, eon nario, 27i5

". '.' trointestinal, 8 7 ~'.

9'~'O""

" . '.". ~

:',1 '. I. ' io D -" Ine o-=:

... " , .. II .' .'

1 I - -.'

Ir'l 1" ,i :,:,'6

C- 0'- '-0- . - :" 0"" 2[ '., ,'17· '..: .

',' ". 'I. '.

. ~;, '-c' ~l!ll c i o' '2-' ·.17 .. ·., ..... ,:' 1 '7· '2'·:·

.... 1.1.1 .. ~ ... _:_:. '_., ..... !. I

gastroi testinal, [,':74 -·--11 seulo, 2,'70-272

cOJ· t '·01 pr _.,I~ 6· -vohnn n, 186, . 87

centre I de .. ,.' " .. ,,_,1 ~ s.'[ .[

88,2

m,B,-B

! Ii!

nervl,·,0 ....

nal,

control • .: , ", 1 ~- , a etivi d ~ I.~ IS·.~ beons-

ci ante, 1.:~2,4

dr. '," -:~. 6- d _.,_." deficit d .. , i-: ,'_

mina, 91'75

:: Ivi. !!'~, - -, actor - i "":-',~~ '-.: Coru %a .,,1:0'"

. "0'· 'ra':' ~, : ... :.,." 'j,'r-'~-o'~"n""· .,' o .. ··t·' ·P·.· ro· U·:-.: t- •· vi

- . h6 . I' . ; •. _ .,.:, . : . \ '" .,' ~ IiiiiIi

.' .", .. ~-_~." .. '

mieniots).

divi i6n ." .sitiva. Ve:- se Sensa .. , i6,n(es) I R teeptore» 'e"," ,i.· iVIOIS,~' Eetimuloe -' c."~ sitiuo«.

;...., .. ct 0:: ld· I . ,,11:' I ,~. . O· - '~:3'-:

. . . . . .'.... I . _._.1. _ _ . '- _.' .1

.. 'e "', _ .. c ir ,':. stiru J)iJ 'V·:·-,· . ':.'··i, .. 'ma.

., . ,f.'"~' 1'1

n:~,rv,~ -Sf) ·n '" Z· . '. ~11Jnt·,,~ ~ Ir,o !.I Ii

. tabilizaci, - ,,~52, . ·'03 feto, '1-5,,3

funci6n de intes -:',' 'cio', 62,3 .. ·.lom osts __ iis. 5

. -' 0-'" ·V···· r ·"··a~l~ 7tT 'u-r:nMhf)'

_ ."U, '_' 1_1'1' .' '.' ,,~I. - ""V'i. ,,' UI'·,Iit£\- ,

ordenado e :~: ap arad 0 ICO_~~ 1621 ...

6~-:- 2'~ 6':-;' 2'-:'· 4· .. ·

.' .' . iiiii . ~,' .

I', ".~

"4' "

,. I .

" "'

. 0-::'7'" 11' O' 1"1

-: ..... -..' .

- Ii!

,·VB'

... _,": .... I~ . "1: 6::-' de I,-=- 'l"D' .l~ . C:~4- ." V, ''"'.' '·e···

. ~ ~ I. .' .' _ ... ' _.' -' ,", ~ - . I~ - . U - II - t: ~ .:__

Respirac.i6n ,.~e~·ulaci'6n d ',~ retroaceid -. [.- ,ositiv,' , 9

si'" ·"P~:·Si' Ve'as,e'~':'inaps,' ',

unidad .uncio,n,,·'·!'~ :-. ~ C' . ~ Ve -s,e.'

Nt u:r"nol ),~

n' : _ -o~··: docrino, 1100" .... :

,I'

O ~ -i. ular d 1··110'." ldo .. ···· '7·:,·'2····9~·, 7~~'O-

~ .-'___:_ • ...:..:..____: .- .• - "I. --, _ 1_1 -. - .

alteraeinnes 7,401

~~~'."I· :'. a-angiote asina, Va:: tambien

A "t " 1'1

n notensma "',~

. cti ci6- ~ ds ~ .,. a insufici, ~',nci, I, c ,:: .. diaea, 2,< 9 "0' n··tL ... ·o ...... ···l d -'. 1- - p--' ,."'. ····n - . "

!~,:_l'~~~IA'\' .::}:- : :__, __ .- .':_ I. '-.~,-.,

24::,

!'~. ,- plia variacion Id', 1 ~. :~~' =,ti6.D

d- , > 1'1 2144, ,2 u-,5 eomponen es de, 242-244·

',>11" e, hiperten i6nn~ 2"--2,48 mod elo integrado, 2, ~~~1 ... 25· .

,l: spuesta ws oconstrictor --I'~',

2~ .... 3~-: 12"·4 .• '

_" - ,- ~

I. II' - >"1: .• , ' ..... : O'V,: ~'.:. _ .:, '2'~:1

~ st ~ ~~~,'~,~ vas· neonst icto, ~ '. ,! 22,,- 227

su,'" or" .. cion, 8·L·~7 ... ,84,8

'. IUP",' IS. nsibilidad I 0'" d •. n '_cio I en, ·.·.',5,0

t ' "~ _ og'~',-., .i .:.1, 988

retencion d .a l~. ,,24,3'~2<~5

reter ci ~'n ,d" sal. -D; 243-24,-~' control de la sec ".-'ci6,n d,' aldosterOI' '8., 1051

~ndlce

-

58

I. 2.· .... ·· ·7 .. ··.,· '0'. '.~ ·.·.1 r . d'·

11'_ . _lIce

desincronizado, 1:.35, 8'~ :61

efectos de 1 -~.I hormons _> tiroide .'!8. ISO""

br e, -'0 ""7

:~ fee 0'18 . c~l~ io161:·-i COl" .' ",::,313

fL set del, 8'·' frente aID coma, 1.;':3 ·

movimiento .. ':, pi do del ojo (~'EM~ Pi: .~ re .~ -l,~_:@;i~,' 0, de ",~ aeronisado), ,8 ~2~ ·:··a··4J

,_._, _ 1 _"

de

80 _'&0

"'0, d·· ~.' '1 7,:·'~7···-O de conduceion, 739-740

ne irvlosa 7· ... 3·'·9~· .... 7··· 01

.~ '& ... ~ .

palabras, ,B06 Subr :~, arinisma, ['.' '-.

,.~'1.- ~6 6 deseomp '-e~ l:ilon despues del, B - 4~

6-6

disc ~,Pl'~, ddac .~·I, lmo '~",r' er :1, 18 4

:it--6.-~,··· :~II': - •.. 1,61.

r" : n" ~ 'r' m'" . d· ad d·~ - ".- 1- a~' d e~: a C~::O' m· -:- P-I ::: .. ,~! ,,4-:-

.. '_ •. I 1111 _- _ .' _' iii. , , I ' _ . . . '. _" ~ ' ... ,"', 'r - • __ ~ ,U~, ,

~. ,~1" 6,1, t 61·~.

narcosis :01' nitroeeno I:. n el.Bl l

III I 'f-

'~ 11 .. ",-:l~" -",'- . -, I . " . " -. -'.. ..~ 6······. n; '. p.-: ~.··~··full .nc !-

. !. ":c_ I., _ '.' . . . r ... - .. , .. .'

dad an .~ ; 6,' 2" 6 :3

saturaeion (rnezelas de helio ... o· ]fie-

no),6-"'6

_.,' ... UA,·-i16

t· iii ~ d '6

_0::'· c. rau c '.~. ,'_.'

.~ 1, 6 3 toxieidad d 1 0:'·· "'~.' no en el, 612, 6~_4 volume .= e nit, ogene 1-. iuido cor-

.11-) _1 sn 1, 6 -I, ·,'"'6" '.5

Snbmarin .. o·~ .. !~·· PI'" oblema -0- ,,-' ~ ~lo161;; cO·.·_ .

. - - - "r ~. - .' . '- - . ,,' -,

" 8' 6"'17'

.' ::.. '. ~ '_.> - - .

9

.

. ·~'u omueosa, de 1< pared g811', Or~'nteltin ,. ,8,65, 886,

.. _. _~ btala I •.... 01, l ' .. ,i rr ,'. c I:' I .~." 7'19'::.

micleu de, 7'9'-" 79'2

Suceion, S" creeion de oxitoeina en, 10218, 1 . ,49

Sudo " co.' iposicion de, 993 agua en 3 ,.;1_, -:2 ,-

Sudoracion, control autonomo de, 84 7 ~

84,8

control hipotalamieo de, ~'94

,con .. ol de 1'.[ t '~. - - , 919[2. 916

':. ,~,ercic~o" ~'178

hiper .' oidisr .0, 0401

indu eida por farma,col", 851~:

,i d-' 9-'"

M: C aru .~ 0 I:, .'" ~"._.

:;~ uefio, 813.: -:. ~'. - .

eiclo CO~, vigilia, :'331

d fl.- ill iil6 d 80 1

e :-~,' eion di ',I 1,"0-

, : 1

ceusantes de cancer, 4,3

c· .... _. ,'. 79-" 7.-·"9>2····

nl,.gra, " , ,....

C' 0- c -:- t .-,. -] m' '0' t '0"1" 7""9· .' , i

':' ',: ' .,.,' . • .. ,. .~_ ... _. '.. ., 1_ C" c'.'

'].-, iF ...... ~. '. I': 7·'9··.'·~' 7·9-5 ... 7.;··9~.6,··

,e'~l . ·c:__:~.·. C ", ,. . ".

neurotransmisores de, 79'5 IB:20~

V'~"" t·: -_. ··b·,jl,·' D'" '., ... ~ .. : .. ,' I ..

~_se_ atn ... l!._. n .. o.pam,tna I

T V,J: ff1;;; d ti ~

, . '. t;.as' .J.. I ~"',O ~-o'-Iron~nai

I ~I

T 41 V'e,· __ .• ' Tirosina.

Ta~' b .~ I-:~ d 0···· ',' ~. - I S' '1 la I'{ J!illl~ . V·'·~; 1;;; : t ·-'s· .~. t ,':. ···n· "

. - ••• - ~. ~ C_:" -~ .' - JIi"lJ .' r ~rJ --' -' . _. - '

I: r, 44,-::

Ta",b-·· '1;;;'" U ",' ,.' I. :] '. ~ .='- ,.1.. :: - limb ~:"'- .. : ...... 8.,:. ':.;.i·O·.·.·,.._ .-: .. :-. -llIi,.

I.~'.,~._._ .. _ .. _I ,I.:....; .~ \_ -r 'I~ ......... _ ... ULdL ~ • ~ E i!'

822 . Talamo

.:." UC'-l':'" ~ .. ,~1~!'16·.··.· ". ." .'. '-'1 1-. -.- tai .. den - :',

....,' '. ~ . '-' ~ , ~ - ' . . - _ ._' ..

del dolor "~'73

centro d ... C~~·t·I,~O en ',:211~:'

centro de re compens a _ en" ,825 complejo ventrot .. ~ sal d ',~ en 121. via

motora, 768

",' '. , ~ .. ~ .. ~-.:- ,I .. - .. =- - sbelo 'I" c·o·.· -:- 7":'8~'4c' - '7·' :-'. 5·

.~ •• :' " _ ., •••• • •••.•• ~ .' • 1 __ " -'- • • ~ , '_"", • '. •

nO-'n'-I"-'Xl'~~O' ,- ~ de ~I! eortese cer .11 .. , ···~1 con,

,,-,.. • .- • '. - "' • - ~"'" j I. • • . '. I._ • ~. _ .' III

7919 ,8001" 8 - 81

, -n': <~ o~ . .' I ~- ~. los. '~,~'" .' -Ii :.<~ bas 1:' ':~_,

'79 ., 792

eonexion _I'~ d .. l tronco encefalico eon, 18 -7

eonvul siones d . 8137

t ilia d ~.)

aestru: Cl'.·!II_',:'" :," :,0'1 cior

I, "

. 'on 6,177

~ -, _.

f ." c~6:._J de 62~1

lesiom s, d,s amnesia en, 8 14, it ~,C d·

. - --= . ._ ",

671· 672,.

T'a8.:_~,; de ft]t-=[ = Icia:' . Iomer .. .ar, 1_ :r. setos de .:__ angiotensina II sobre, 35.2, ,'" 55~>;'58

.- u· "'". -' nt -'.;' f'l~ 1·~·r_'z··-··:a···II· 'B··n-· --.,A~7'~~,.5--:-IO·

__:" __ - -- - .. - , _ _ _ ,,_ [ .,. 0_. -.

- _'uto~'''-'<~'', '.' . .lacion de, 3: ~2-3~.,~,

to -. -:-',!1.:lci6. :~'I_~ .. 'g - ! - ._" de ~ 35,5

ealeulo d,·-,::7- ~~'519

calc 1]- 0 .. ·· d - e"· < C'-' 1- Ir·D iII"ni~. '0-" to ::_:: 0:--' . ~-' 7·"':'7-,

a -, 1._, ._:__'." ia.JLJUdL_ ._ .. - .

--"1-7"9'"

'. '. ~ ._,'

metabolica basal, 9a6,~987

TI,BuriOIB:, en la eonjugacion de ".cido's bi ...

lilli ,', F\ .... ," '9-.10"3---:

._ ~_ I ?' :- . ~ .. ':~' .~.

- ~d'ido'; adipose, V""._-_I -" '-.'

d-'''-~-o de, 66~<,~ '70 det erioro .". '., a-'D' e·l sh -: oek ci ·c -1' ......

__ :c-. _ .. "': .... 1. ..' _.1 . ...:, I__::. _:__:_. .. '.' .) ..... '. ' .. _,' .::__ _.' _': _;_

'rio, 30,5

difu 16n gas" 'S8, a su tr:- v, .. -'~~,; [JF,51

o rige - ' .. ' ci,6n ':-- \, en la p- oduecion c e·

eritrocitos, 46,8,' 69

~.- . ,.~.-ili<,n·il"· . 1~ - O'~' ... '. _Gil'" '2."0' · ... ,'2.··2~··:

J!. I" _ . "~.,. -'. , - ~ . - ':'__-:- _ - - ~ - - " . . - __:_

tip -_ 0 [d ~:'i para el tJ ',,' .' . ~]ant ,.,. 50'7 .;, tUizaci6 - .- -- -I IOXf. c _ -- [0 Pi ,-'- " .. ·.1' e . ,~

Ii 11

V::_D,n: mientc po - [1-',," nuro

. ~9::; 3--::'[

I,: :_': _"

. ubcutaneo, macrofazoe tisulares e'I1,;

: 8·'-·:10' I

,'.' -.1

Tel .. ·';': .'·-;:'Ir~ e la mitosis, 391,1 41 Temblor, accidn, 790, '7,':=~eontin _ ",O, ·~I, .. 10'-, OJ·,1·8:, 721-,7"~::'

. d d I!I 7 -

enterme r _~,:_ .:._ .• " a .. - :,'- neon, '~"-~:6

en la estenosis ~: 6"_' C - , 297 estenosis nitral, 298 hipertiroidismo, 1037'" 104, intencidn, 7'90:. 791--

1· sion -'8 eerebelo .' as, 791

.' ,[,,, ~ ~~ t~, '-tur,~_,' ~ bie te), r:'=':p -. ~,~. -- : _ de

compo -ta nh nto '.- ,. 998

aj ust cort .. -'r'·~~---·I'II 'V--,B Temoeratura (corporal) reaulaeien d:~ ~ efectos pe ju,dilc~,'~'l ~-~, de '99,9

fr mte c' la percepeion del dolor, 6,[70 67

- - -,. ..

f- -'~n' te .-' 111 p': '-'1,' c:'. OJ on '" d - v-=; Ip .. ··O· 'r - 5- - 'O'~'"

'. "_. ", I • - ~l '.' r.. U '_,,_1 ~ ", ',,", ,I '. ,_,'

frei ,t--.- ~ te ·m· p-' "e= :- at ~ .. , c·.··

.Ii." . _" . _ .~. ~ .___:. - _ '. _". - - . I. ,_. ,.

93:'" 3·, ... 9~' 9-"'-:' 5:"

- .. I. " '- ' , "

golpe d . calor y : :177,~1178 p ''--''cepcf6-- de, 6BO~6,81

respuesta al reflejo euts reo a, 998 vastidos s. [992

(corporal), aelimatizaeion « ":"" 99"",:"

~-.'OOOI

agua,991

cant ral, 98'9J 1990'

.-~~-:e, __ 'Lt -' a, Ia tempe -. rtura ambiental '9'94-919[5,

de .. teceion d .. - Ia ovulaeien, 11,3,2, 1183

efeetos ambient .' .•.. '. sobre, "·8'9

Ii' ~ ~ '9:-' 9:-:' '1 77 1'1 7- -8=-"

·~u~rc .. c-o,_,"_.; ~ '-_.[~~ 1-:_'

espermatcgenesis y, - - 06 funcion e rrdiaea y" ~~,,27 gelpe de calor, 10001 ~'-,~.esti6D de eomida y', 972 lfmitas de, 9.919 10[00 malnu :~ _-~.c~"16:--" 9817

_ ~~l_- < - ~-~'_I de" 6, 7

neonates 1116,0-.1-' 6.

nort .~- .. 1, '9"-:'9" 9i;LO

piel 989

control autonomo, 199,0

deteceion de, 9195

frente ~I ee - t, al, ,': 97 999

nivel d~, ajus't. y, 997~999

:- .. ·'f1~do·~_· .... ':', 19981

reee ~to'res para, ··e'-".-!e Termorre-

, _

eeptores.

regul '_"ci6n de, 98,91~,,.-~·94 ambientes ealu O'SOI····-~ 995-996 ambi sates frfos 995~,997, . 0011

nolce 1271

99·:9···'ii! I 0"'0-' 1 V·-:-=-f· " e J;1I;nl ...

" '. l .', ' . .: _ ~ ',' ~ -_ ,~. r l_!l~

9_·, 9"'0'-" . - .. ··9··

. ,_, - . '~ .~.

, 1_'" _,' 1 I ' •• ' - • - -

646 .•

:12

media ... "

'''n°, I ...

' __ Q.-

"or;

- 0,

-- 08,

'",1_1- ,4

-0

~, 519-

;&.a:. ... ·,_.i6, - < zul de Evans." en l~ m sdieion del velamen 'pial rmatico, 32,5 Ticcinasa.en la betaoxids I -ion I:': '~', la' 'I:~ doe

,'~ <~.:.'I-:'I 9'41:1

'I' --~ollasl' ',l, '~" I, Ia betaoxidaeion d. ,~"',._ -_.,~:~.-, ':1 _~-','SO" 9415

Tipif eacion, sam In,8.,,5I04-5I06

I· • ,

tisular, 5017

Tiramina, aecinn de, ~.I53

T!i Ib"'"1 1-0'0'8 '0"'1-

~"Ol: 0:', 'n_ ,I ":" ~'_ '

almacena ~ ientc de, 108:" esti uctura qufmica de, _'cO,;: 21 formacidn de, 101~:',,~

or~ anificacid : ' <1', 110~·12 ,'.- o't'6 isi-· d. '. 1,038

, '

1i:J! 'c"-oc-'il",'n' d ',,'. 1- 03':,,2"':'

~l' .', -g ... -_,r _,_' _. ",t, ',,"

Ti,t'loidit'm" 10' -

T ~ '-on/.- e, musculares 817 .. 89

Ti- ",I:~II:~" "', 'tru,ctur:, qufmiea de, 9154

einasa :_.' ," Is I,: c ion '19 ia insuli aa,

10"8"2' /" 10""'6' "'5

I, ••• ::~:.'~ _ .. __ _:,' ~.' ~

(0= m -'I~ ~116n d,' hormone 1032 10~:,~'

hormonas denvadse Ide, ' 006~ Vlean~, Be tambien las hormones ,'BIP,~,:CI' ficas,

~'fnt:',,: Ij,s de nlora~'_-'_n, ' ,~. -I, 1>44 i' In, spo ~ ~- de, insul ina en, 10 ~;-:19

I,' " ro ~O~,~'FICOS.~:_'- -,0- ,01- ~ 0,'1

Ti rot ropir a, V:_-;__'·~ . arm .Ina, ::' imu-

lani -, del tiroide s (iirotro; '" ina, TSH)t

c'- ,:~',6nica h, .. :-,ana, - ,,' 2,

"itul,~~,ci,:'-- ~ '_D ",'I '~I ~ ,. " . ~'m,~ Ide" bic ',I bonato 1,'201 r ~,-= -',BI':' ci6n~'_. bie ,-_ rho ., ato 4 ,~'" 1-,·;",~-2

Tolers J.ci "1,'" 109 tejidos" 1491~4.'~2

'0'" '0, mui eular, 81:>.'

I~L!II. •• 'nL ",' ,.": ~' :, -' : _ tieo, 18,"-'" :.,"" ,.' ,50

did ,

, ,r __ 1.:" ~,_ ~ Ie I'

I:~' ,2 si " .':,1 ico, 22~:~2;26-:':; 8~18110

v tsoeenstricrn ,"~' -.~' -.- 'tieD 22~-:"~226

. " .

V ,i' 'O'D'10t',O'[" - ...-," ',"5~22'6·'

- I,.:. ,_..., , "_, :~ , ."', "

pe ~d" d, de, shock neurogenico en, 312

Tonoi ,(,_tria" 16(6, 1697

, lor": 000-": ' ,~ i. efeetos del g~',I~o clar __ Iaeo die, 216,0

CO'~: I' 'r resi ,.:,_ '_:_: 1." .. :ujioc::, I i ,.1 rtori 0 ',-_~' __ - ximo en I" 5'~'18 5819

de, ::'~:VL'.,cion:8 lob" ,Ll~ , 'I lael ct ':0-

C' -d ~'O:-'"'''''' " 1-1"'" -' ,4i - 1- -14" :

.' ':1.. . . - . l:':"__ .:_' ~ t"~, . - I. .

~_ iento de en 1:: ventilacie " 62:5~ 52"

de

,'~lrCUOS,O ,:l

ns

. 0" ,-: r-':-

. ' . - ..,

d a

I ; i~.

,\ bso ci6n ne bilis, '9012" 904

_. bsereio .. · g .. stroir testine __ , ;.~ 1.':1-

91,6

.. ibsoreion Ide hidratos de c arbono 9117@918

aminoaci :.'." . '" 19D;· .. ~955

: . T" ,- 9-:' .-::, ..

. '.. ... • .~. : I - ' ... ~' ,

bomb -IS .. ~ .. " .-'~~:"'" 'VI'I'-" .~ omba S~,-

dio potasio.

ICOi " ,p'ar·" Ida cion la difu ~i6", ~ 7 coneentracion de I orina 385 eotransporte, 5'7', 58

de, inicien« e, 5~,

di~--ie.i6~· , : ediante, 59,

di ~'" ~n'ui,' -I., '~1 shoe , I ipovol ~ , . ~ .: ~ c'o, 3,09

.~:·rg·,:ti:ca. de. 56 ss

form __ eidn de bicarbonate, 8,59, 900

form acion del humor aCU090, 6,9161 forma ci6.:- c-'~" lfquido eej alor ' aqui deo, 8158

hormonas tiroides __ .·1 .' . ~ ~ ,035

t ii! 1 d b

. '0 _enCl' .: !.~ m- :I~ _:-: .. - .J a·n ;"PI,I'

Y .. ·S··-··I? ... 6·:-·-4tl

.. ', ", .. ,

reabsoreien tubular, . ':1 ~',,, aria. 3·61""

362. 360,-3,6,61

iO ec nm _. da 'n'·= ! a '? 1', ~3 6~ : 3;·,: " 3' iiii--: 6::.16 .....

D_ - .. _ '.' _~Q,'" '. ~ 0 ._ . . . . :" . . . ,I... ' ,

867

sec-:: ecion ,_

8192 IS'= '-~-'eci6n d. io '" hidrozeno, 432

-=. ereeie '. de .. aliva, ,89'1-9198

,ecr'" cion tubular, ···1:~:'~ __ . secundarlo, 6.·- ~ .~17,-,68

fnd1lce

c

2- 6-'··

. , .

I .

'9····J8·, 2·"

.", ,.-.,:

I • '. •

If ..

o -'atlv,-' S,

efiea C··,-· de" 91S4

fo. foereatina .. D, 87, 89121 ~o,forilEu:~i.,6n oxi-· ,;ti'v:- ,. 937'

g uc6 i: · '-I anaerobia, 9,:~:8~19·~191

rec :1"1 .... ~. qu i,: i OD':~ ':,16t~-~I~ n ~ito ...

~o idrial P ira, 9,_··17

" I 1 ~ d 1 i!! . .(. iI' -

.. I,:~t ann I,., __ D~.I.· -0'5 I. _' .~ -'Oa- ',:~ ',.'~ 1-

9'59

u •. ' '- t', bol ism 0:-' de 19 rlueos '9' 8:-:.2'-:.

•. -_., I·,a· ".' eQ'J-_:"'" -_'.';_",

-, ietabolisr 01 de 181 gras -'_=-," 9IS-,

t b III d 1 hi- , t ~

m,:=. :·-:-· .. Oll,~ _0 '._8 '0'--1 ,~_. ' __ ' a.: OS, .~- 8: C:. ._ ' ...

aono. 19.'·:':8::'1

-.' _. ., ..

metabolismo d -::_ lao -; p'r-:" ·'t_· 'l;;n'~" I~ 9·"1'1

. __ _:_'. . - I. ~_'._ '. ':. . . ._,~ _:._ g' 'I I ...

nitoconc ~,- ., _ 7

I,·"',d .cion d: . los aeidos :: ... -.',.-1. os, 94 -~

9: .

resumen de, 913,7 9,318 t-KS II :·-~ercicf.D, 9,83

t:- . ~ ~ . 1 p~. _:Il, :' I.C· '~'lfll6' 'n' .,.: - o· " ... ". . n-:-" I' . - 9: ': g. ::"

_. _ 1 [._', ~ ~. r _. ..' .-' l .-.' ',. ,":: '." _"

v ~- .. glueolftica, :-~.,4-9,37" ,~8,8, 9,391

inter .: cciones I' .. : ~ '>". - :oc- - ~,~. tin·_. C. i .. ,

9-'8~:n

I' : '1iJ

11 1 - .. e , t . - II '1 - 'S Ins

.':., - :: .. ~.I Inr..::·c :',jI!'UI, . ~r~, ~ ',Q'.'.

. ~'~<"_:I~ bolismo, 913,1, 93,2,. 1169 170

... etabolisn 0' muscular 11 619~ll710 metabolismo del muse, 10 ca ~d.;I':~ICO"

276

mit." ~ .~~. ~ -e -- ,-, •• 1:, 22~2 - ••

«_ - oneda- ene I' ~et~·c<" 2,4" 9.31 9181 ....

9(:"'3--:

d.'j :': -,'.

,., !!!' b lid ... ' ~ .. -,

movnmen J~'. ,- -_~e. 01~' ." :, 25, ... 2'7

elliar, 261

Id'. ]10 _ espermatosoides 1102 mnSI culo, 9: :2

pinocitosi s, 20

plac ue .. te ~, 509

. ··r ... 'I':~I:~l:::" :.-c .. a Ul~·I.'S:, 2 .. ~2:'-1~ 261;1 98 ,

I ~,_ .. bsc cion tt bul. ~ . 3601" 8611",3~2

r-·- ,··t·, b .. ··ll ci - -'~I nto . ·,1 :.- --:-. di- " :=-', .~'. l!16·:ru· !!!'!Iiii!

~ [ . . _ ~. .".11. _. . - . '. . '! .! 1. - • -." • l 1_ .~., .

I~OI, '_."; . -: ell potencial de aecion, 70,~ 71

r. .... ~~-,·ci6n' rastrointe tinal, 890' 1-'" -, ......• ' on I-'-'enl Iular, ~8'~·

'- .. ,~ .. ' _:. ,_. '_L.._':,,_. __ ._ ... :, .....

_ 'fnt~sil--'t d~' I~·_cidol.' .·.r',~ ; 0'8, 9181

1'.- glulcol_' t- 981

.: .•. nc .. ·. ':.,ot---"-~n.'~' .Ii .Oir'~·. ". 8~-4 d - p'rotefn,~·~,s~._.'4~,35:" 36

d·- u- -r-le"':" :9: 8" 1

_. -' . - .. -- ." . ' .. ' .

Ii ;tem~~.~ _-·.~'orti_-·~I:-~ldolrp~lr t 9182 tran ,port:., . .:: .. /t.~·o, . "~:6, :~ 81 .. 982

u jli"~ ~ Icii6n d- '::-ne,'.-~.~_", '98,2 198,31, 984 ' .. ~ .~,":;'~i1:. '-"'0(':.

allm·· ~'-=-·n··· ·m· 'l't,- n~ ,t::o· d····...:, ·'n· '1110'1 I'. . .. ~ "po" .~ ...

D . \.t.. .. __: __ : __ ,, __ -- _:__ ". . . .., .. ... ~ I __., .I

to .. 1, 9',43, celu'la.~ __ I, .-, - - a

conlcen.tr,B,cl6n, plasms:tica die, efecto;·~. d.~ I I ~. I ho- ... -.lon- 8 til -oid. i)'I_' IOlb~-'~ ~

O~I":' ..

_ 1 • •

Idig(···.,~i(',·~ :.Ie, 9019,19,1-2'-9113,

,e·.·~"t ~-I_-,ctur(~s qUlmlc~ l~I.' I", 909, 91,1, 9~2'1 94,_

e~"'lces,o d.'~ - lin =-1 cuerpol. V:-:~:,al' =-_. Obe'sidadi

- 'd 6"1~ I~ dl 9-A13

__ 'm~ . ·l~--'. .: .. '_., ':.::':1,-

d":fici·t, '~e .~ ,: .~'uli_na, 10168-:1069

';I; 'I' 9 .. '.

Iq ~ 1- 01"· ,I,cro.·~.e :-':.. ~... .... --

hf"Ldo 943

-!be.-'~'ct6" d,.·ner _.~~a Ide,; r,~:.gulaci6D

de 9-:"· Jli 6· '-9:4· B···~I

-- , . ,,*... . ..

.. ,at ,.boli. 'mo, de:" 194.3 ... '9,461

. _: t .- ii d Iji ~. '~l~

. -0'·· :::-'.: .. ~ c" ~16' 'n'--:' Y~'- O'X!' a' . c· 1"'-' 'I . I ,n" 't1l·

- . -_. ;_I___: , .. :& I. . . _. ..-. . .' . __ -_. u, -. "~"" :__. _ .•

CO···· azima A' " n 9' :;'.' 9 1 5:

I _ ". , I'. 1.-,- '.~ '.' . .' ,-=. ~. . _ 'I s: - : __._

h I!Id~ Ii 'I' .. ~ ----;-

"1 ," --'16' 1-- ,a"l iC!. & n 9'43

• .1 .... r ..• ilo3'~G ~_. _,- .-__:

hf'"ado, 944

oxidaeien ne aeidoe ... ~: ,RiO en, 944'~

946

quilo .~~' lcrones, 94

rene v· ~ C ii .'~I, "~',.- .. , sn las ,c~lu'lal" 9, ~3 sfntesis d .~~ a partir d a los hidr ·_tIOS, de

c'~ ·_lb· DO, '9·46, 9147

a partir Id~1 1-' protefnas, 946 c41ulam spit eliales intestir ' __ SS" '941 d sfiei ·nc···l .. ···· d I." ;1 nsuline ... 9·:.. 6'';

.1_,.- .... ,'._, _', __ }...:: __ ._ • __ ~I _~ ••. _. __ ---'.~ '. " _ [ '.:."

met· bolisi io de la glucosa, 106,'~

transporte de, 9,-1,-"2

m .... .A',···o·-·· 0'-"1 v ,c'l~n .. - ,~4'" a'·~:-4:"4:'15'·:.·

.L 1'_ .. ' , _~,_ t ~ . I .. _

Tripsin ",~_. ci 6 -.'-[8, 1~'98 ... 1'9r91

autc .. d i _.r,es,ti6In . ancreatica, 9,23 dige~s.ti6n p ·-ot-.·,~ ea, 91.1" 91'2 inhibidor de, 898 8919

·'.,sc-,I._:ci6n de, B991~,8,99

'I'ri '.:!~in'g~."no., aetive .c~.6~ ..... , 8981

T· ~p' ··to· -rl},.'_ ,-·'0" 0;-·.·· ct 1'·-1' q'" ut '--'1' " . Id· . "', 9;~' !t··1

. . ~. ·.li '--~;I ~ _ _ . ._ _ .. . . "". - _ .__: I _'.IU·

Triq ... iinosis, respur sta eosi 'l-~~fil_ IS" , 485 Tritio .en la medieion del agua total cor

per ·;1,. 13,23

Triyodntironina, aceion de, 1007, lOll!a,~

- 0'·1·"- . 0" . :'4:" 1- O~"5'·'

" .. -. . ~ . '.: .' -, .... '. ' .. '.'

1m II!. l'O'S'

'_ l ac"':n'~'m .~.(,~ 0 ' .. S" :.' :~-.-

C .. '." version de tiroxina en, 10,~1'j 11034 ereeimi mto, __:- 03,5

,d·"ficit ,d '1 V:~_-·:,~ Hipotiroidismo. '~C·tOB cardiovaeeulan s de, l035~10,37 e,fectoB gastrointestinales de- 11037 ·._f8CtO'·~ mitocondri ales de, '03< efaetos r' ~Bpi-:(~ tOI~:i09 d ..• t - 1037

c: -t· - d 1 . ""' .. ~ de l' 0'-'-3'7'.'

l'e;C,Q".1 .' . eu:' n,o-·]: -~ 1-.< :

estruetur '1 qufn .'.~.~I. _ de ,I -I' 03,2, 1033 ~XC·:. '0 ,d,. Ve~'s,~" Hip··rltinoidismo _

..,- !!i' d 1 i 'Ii

~~xcltac-6In·- (- ,:ls,tema n<·rvl!O.:-.O ::,.;: ... ""

tr'~l, 1037 funci6n mu,scuar, ~1·~·.a7

funci6n '-Iexual, 10,87',.1038

:inta, .. :IC---:C.~.~o·.- ,n° :-·9 Id, ... l,B ;··-l!.4n;·d'ula e.=-.n·-·.d~-lo.i~l'!'r!.-=i ...

~ '.~ ._. ~ I, _J a. __ . . I 'L; '-

na coni, 1037

- ~ ';.t d' 10'" 40-C'

me'· c u.~:,e" <~"

met~boliSJlmo, 1 OS4, 10,35, 10,3'6 po'tel1ei~- de: " 10,31

r:n!creci6n d .. , 10S3~lO,a·.

farmacos sup, _~e,-.oreSI, 108'9 r'_.gulaci6n d.~ t 103"8,,,,' 0: ;··9

B, ..... t .. ···~-;i:~' d2, 10-~.1~1.03,4

t, ' .. !- ~'I' c-·_·"~I ~cj.6-~· .. -,t-;. -. ic~:', 108, ~ 't'· 1·-·lnQ ·····o·.-·rt·- .tJ d' Q . O-··13~··'1 1- 0'--: 3-~4J

. I. __ D _. '. ~. 1iiiiiI, . 1IiJ.. _ :_: .:_: I

t'r"~' .~ !~P'IO' ··rt:_-:· ;i:'i; a··le· t~IV"'-D'--" 10: ··3:··4~

~ ~ -. D ',' _. _- - ._.~ _::_.- -.s.·_. ,- - _" I. -

'union pro·t~·.:ica d';;I" 034

T b-I .

rom._.lna

:.'_It,ructura de'i 51. '.

for-~aci6n dei" a p :!rtltr d,.-. Pi otrolm.blin~,:, ,6-' ~512,

for ~ rRoion d,,' fibrin - , 511-'0131 i_h_t. .. L.j.-: .. '2,' _' de" 51<

T~~'ombo; 518,

Tromboa~.'··enin· '., 8'n las plaqu,etas, ,~-IO'9 'Trombocito(S)i V,BB·."=. Pl'(Jqu,-~' taC':)"

Trombocitopenla ,. 0101,1 617'· "~. 9

T . ,om aomodulina, Icomo antieor I~ .. :. ilan

t ... " 516

Tr: nbo ':1&, ti ~ .. -. . 'ID 1~_. __ ··' ".-. laeion 'I

ITt'I- '0' m b '-' .. ·il .

-l ",,~, _., ',_ ~J".

276

. ·p~yo de 1,___:;_, ~"I~ ~.'~"~~vi_' __ ci~: .; r, 772-77.:

':,r' '. "'1'., inh "llbo!!to~' '-~ .'1 eti '!I': .

. - . '( - -. - . . I, ~ _ .' ....

compon·'· L ·.~·s I' .'. "1" 7'7,2 control de . I,' d:·.luci~,-· t (~·.'7:·.

t 1 d la i ti C·' d -11lJ t'

CO-.·I '0 . J9 . ,a l' ._ .. 9 -l.' .. n .~ '_ 8, . ~-,~n'~os"

9'71

vi.- I. ~!'I := ,.~ 'I :': I-: 2

estimul, cin d =:) si ·t- m'_,. ':fe, :-'-1 rr

,g'~ - -: ,;-", 757

B,x[cit-_,ci6n d="- ,8 7~:~19

.roun· c·:·t, . -~ ... -, I d'e' 772~·",,77:;8··:

1 II:_._ .". -'.'- - . - _." I 1_ _. I.

funcio,~e8 n~otO: .. ir-: I die, '77,2~77'_:· le'si6n d'~,., .. -al··-tornoB, d .... lao d.egluciol.'

S,., 91~ .. : ..

1. -, :_, ... ~ .~~nto del.···qui]ib,-·,I~-, '7'77 778 nU~l'-·lo, .. ~, Id=',1 ."_'_-l_:"'_:~ - 7'IS16

cont :0'1 ,d"'~ mov'~ .-~; ~T~,tOI ocul'- -" 721, 7,2,2

con~- -01 del moviml~Jnto ':-,ubco,ns, Ici'~nte, 77'7'

r.:">tilcula :, 771·~-177',S

vl.~i~:i:mb .. ,_l~_r, 7'7,2~773

opltoil'_': . '.-:_ . · 6:'. ~·O·_-, .',- '1,._.:7 .~875 _IBer · •. ci6 ~ ,d--:· s· ~lmvl~' ~ i8[92~ '~·9':

:! i .... ~~·.m~·. d,' ,: ',cti "'18,ci6n -~-eti.cula,.: d.·S'- 7,·,818

funci6n de" 821 lib'_r, ',cion 1:"._ -.c·'til.COilin·.: •. Iii ':.'.'

de~1 820

·······u·s·····ft·· 0·'- III 8.: ·,S~.·'··

. _ . ""I . . [

'via 1._uditiv,;I .. 7,:.:6

tr~, ~ Im-i~ i6:_:c-l doll~'1:n 67'1· ,67i3,

'Ir___: nsmi-ioll-: d~' -.·s·t~'_· .• -~··'Il·;O,:~· s·_l,nsitivos,.

8S'S' 6" 6"

.~ ..... 1'1' .1...:.- ',.

trlan9-,~'i_ ion d,.', 1-"I':_ -J ,gusta'ti:v,B I'-n" 17'4'~"

I ropomiosl aa, 8 ~.,'"'"8""" Tro ponma, 8,.:' ... 8-;, j" 061

'or,mona,' .timulante del tiroide (tirotropina, ~:_:"'~,,)~

To--" "C 10' 1'·"·",,[,:8";! .,1[93

:~T,~,_':_-,~ ~ :- ~~', '~~,,, ::~omo inhibidor de ac~,tiilic~li na, 99

Tuba, [d'~;'.,I:, 'Itiv'o V,',I~':}~ Aparato dines-

ti f)lO '"'

.,',- cali. Velas.~ B', .[-.',- "

': lefir j(~/i,.'''! '~' te ,~21 t, ct ~ ,,',;i '·~"l '770

'Iubulina polimer z':,d~~~[-,n la cslula 17-1.8

'~"bulo.~,I, celu] ':,-'1, 17,[ lS[

on,~t,udin,a1e'9,_'n,:'l ,~'CIOP] '. miento exeit ',,':~n eontrs ccion, 9'8101

-, - -" ul ¥ c" ]0' " .' --:-; "'t, -'udi'-- ~ n·" "',I," ,,,I::: O-C- -'

, I ~: ,._ ·I~ . c __ ~Ji, I,:... [. '" _ I, ,,' '-"', , ~' __ ,.'. 'C, ~I ",' .... , ", '

: -1

excrecien en normal, ',,1, :'4

-6 d "il bonai ]

,,,-'nerac,,'n ru .1Ic~'r"lo'n __ to :=-'n, en, ,.-

,"~,;- ilacic ", del equilib 'io acidob ~ ii:!I, ~,:' 3· ". '2> - .' ~a[-' .r.;;]- .

. ""'~'" -. "",'.

Ii d t ~6- 'jIIi!'g

-'D[',--: tsmo .... , r··I·I~'-'-':'·: l'~:n--1 (-:-n-· - "00-

'_ 1!iJI' '" _' _' , ~ " ',', '_" ~ '. :'_,' _, ' , "" . ' ',' '

8.-'6

man b "'~ ~I:~l lumina 1 de '. lO~ necrosis de los, insu ieiencia rens 1

en, -! 5'O-~ 51

P-'['-;-;-O'-' del '0'-- 't- "oad--I·o slom teru 1"·· !llii tra-

.: _':'.l .. _.~ _::__._._-u, .. _.: .. '-_ .. ,': ,,1_ ~_ ~ l~

V,..:S de 35·:,',,[ 86,5-371 p srma · bilida d de. 13[:5

proi '~.-- l~, '.i;.' '-- atomia de, :",4 "'''._42 concentrs !Ciftj ....

3'90 res bsoreion de C'~ leio e ". 4181 reabsorcion n, ',::61i5~36[8, a7'o\~[a7-1

<I erecior an, 31167

- _" :._ inisti [0 de 1:'- '-: -'-'~"l .,~ -'i~41

.,~, _: ,,' 10· ~ cion I' __ ",-,5[9

icido ""','~ 1"-'1' '-,' . in chi "I~- rico ,-:"'6': ... '

" • ,- • --' . ',' ,' .• -__'-c..:' '_' ,_,' '::__, ': -',' "" _,' ,",', .I-

': .~"i '-" 867 ... 36!9. ,J,70a'7. " ,~~7·~[~'·7.1

ald ost 'r'"'o" ";.::' I'e" ,-'6~~'4';' 8,: 7,1. ,,::7'/:-"-':,:

" ' "~ J' - ._:_ ._ ," '.'~ _' ,-. I' I_:,., ",'

1000'~ 051

-- -" ~ A ~ ~d~ - 3':'6''-.. I [. 6" '3-'6"12 3"'6'="'7

,~~ m,l:nOtiCl, OS,,'" ~ '"",,,.:._. -, ~':"."gl", .'., , ,

4'~9"'_" "', :

, 0', ' 1:1 -:,'

,: .ngiots " I~ ~·,.I II~n, ,":'7 .. ' "F~:7:>;'.

~. astre d' -1 disolvt "" .. ~= - [3,[ 5

.: de ':-~nl, 3678[36::'[, ,370'-87'1 asps ctoa cus n .. ' ~t, "tivo,: [ de a "1..,3;,""

845;, -~:59~,316'0

A" T"--'" n .' 6' :0'" 3"".'.'6'-:-'2-::'

, ~ , . ,I. l • 1 ',.:.', •• Iiiii!i, : _. :~_ 1 .' •

-T · :8', In, 3,~[o .. ,362 biearbonato, 360~1"·'· ~,16_,367 ~ [ _:69 c~ leio, <:/7-:169,. ,a7~: 3781,,-11',

,~' ':~I_ I 08",:',,,3' 1

" _- ..

c ~11cul0 de, :~'··72, ['[76, ,~ ·.78 ... ', '0

capila [ .. :[>. p,-. ritubulares ~I 87'2~,37:~ earsa tubular en, 86,'

cl 0 rur 0 , '~,:'60, 3'~ ,' .... [··:169

colecto res !""6'~, '~~3~( 7," 1

'\.! . .. '".. ~ ~ , -' - -,' .

ccneent a _.i6n~ I~ 1:·" orina, [,·,,-,''' 3,:,11

contratransportc '~'-2 ~··.63;

"6" '=, 6·-'8'-"

:: ,I ,'-,-J :' .. ': I.' _

eoordinaeion de I,. I, ta .'".. de filtra-

cion glomerula . leo' - , 3.-:.,~ cr,: atinina, 360,,, ,3164M365, ·'66 defectos de, 459

di" betas mellitus, ',,"070 di ,- isi on .'" ,,;,:,~c5-"1 ... 3-·/-;-6"·:

. ,.. '_: " .... ,. - ~' .. . , .. -

di stale '-, 368,~[3,7 I'

, .. .c-.-, ... tos .: iuretieos ["~ ',' "] '~". 4 .. ."',4,,·' 16'·, ... r. 5~",··O,".,

_1~__:·__:, ,~,. , , _ ,II:.:, .', :""1..'.1, _, _ ""'" ....

emb:'~.'··a,zo~ 1- 43

eq,uilibrio glomerulotubul:'I~' en.'

37~ 0"1 .' 0""'12···:

[ I" ,-; -: ",,',

e ,caso de di6,xido d~' ,carbono" 51781 fa1]0 '~..c,. -~;516~~57

fo: ,f1~-tOt 36:" .. ,:'" [,g,; [I '" 4:, <,

''"--[''-'nte,'l S', .'g--,:~: j to d:e 1,a n~':-'o[na

36-" - 3::-"7, 1

I.:: ,! .. ,:iiiii _ .

. ..'

'f-"ent,s ,a 1",- tasa de,~,·.lc",ci6n!~

3 .. ' . 2',) 8· 4' 4:·

" ". [-[',.J -

fuerz,a' en" (-'7,2~37'[5,

gluco~ a, 860-;a,',2~~ -_'.64,·'616-[367;t

'~48~447 h:',~[mo,~lo' ",ina,. 506

h" ... -,' 'Q' 'n' ~ ,'·"t' .';~' ... 1:1' 'r' " ,,'t," 1~ C':' I'" ,,;- 6.'~ 5)

" ' , ..' _' _ _ ,I ' , ~,[_:_'_ _ ,_' :: ,I :.::' "

369-37[0, .... 7,6~,~_.,76

hor,-'o~ ·~ .. 'I PI, r ~ .'tiroid-:a . "" ::'76-, ,3,76~1 1051

hormonas en, 374 ... ' ·7D~ 376 :importanci' ~ de, 343,-,S'~ 5; [-:··~·:9,

8610

1 acta -0, -'.~64·

m·_'); i." sio, 1~167-'~"69'

'0' ,'-, '1 ~~·5-:'_·, 3~'7""2-:--3"'7'3';

":, j' ,': ',' ", [, r : ,'"

",,-':' ~ ... ~.~.I=:I·: '·J3;4 ... 866

paracelular, 360-,,,~':61, -651 pa['"o~--I I~ -" 3,[59, .. [361 patrones d -, 84, ':1, ... 34·'

p,~ptido n,~I,I·ri.""ti~·o·', irioule "", an '=7 ... ,...£ .... ,3 .. ,7 ..• ::..-

.. , _ u "

ninocitosis en, 3[83

POlt,·',,[, ,~IO[l] ',"~,:~ ase Iones potasio,

r" "b,~o,~'Ci>-'[n [d·, Ii

~' ',,~I .. ,ir,'n~',['~riI1 en, ,37[4

pr,esi6n enleidoemotiea 811, ",,:i78

secreeion ,:.: potasio en, 41.2·~4-1·14

~ ~, 111:' id -1

composlclo[n-: e: ... quinn en, e' ... -, ", [

_-cl~,[o[~lil,,:,,36~437 alealos ~ [, 4"~'1 ... 4'··:· 7

[1lA., .. ' '~" - .

e".·-~'~.['- de '=-, _',~I' a" 3,,8,~'

coneetore i_ anatomfa de, 3·~··L2 ... '~·,43

~ I •

reci ~. cul aci6- :' '~ . n,. ,3[87"

,= 88

die ·t,_c 1 :~I=" [anatom~a, d,,_,',~ 342~·[43

C,:: ul·',s int[:\rcalada,.~_' de, [368, ... 3'70 ,c",~lul·-ls pr ncipl':.l_·s, de, a6,8~3701

,,!!I ~;- - ~ 'I , ,,- 1

C'"o"·lm·;·· ",.[" ': :'11' 'n" 'e q':' 1',"'1 .• ~ ..:..'n'" - ,'. "

~,,' ", " ,41'" - '"' "', ' -' -"'.-' , I, .. ' ' ,

•. ·xc:-so d,:: a "IJ8 =82--~-.',8,4

- -- " -'"Ii - -

conc.,n_ '_lci60,f'" l~_ lor;i'. &, ,389 ...

39,

rSIabsorci6n e:n,[ a6[8,~37' il'<', cion n" 8,68-,31701

" ',C,~:= ~-'cj,6n de hJl[drog,niol,ne-, . ,

.'. 3" ... ·" .. ' 31~'[8': ,,~ 'i.' ~'''''"-'~ .' ,.-:, '.~

selcrl~ ci6'- d'~ ~ ,~O: ',~ Iisio I':" ~~-" 412 ... 4 "13 se: ,,~~'.I [<to' '@lu,ye, ..t-. d:,., >[16,',r_

t,,_, .':'~_, :,~_e tluJo [~',' ,. ELcr"·ci6n d,e po-[ tasio y, 4,6-·/' 17

- Ifecto'~1 diull,'~tico slo,bre'" ·43,-" ".':. fe'l"illl~dad,esi de:'1 459

tr msporte gradiente-tiempo en, i. '6~'4.'''

r-" I . '.-

, - -

'tr:" - . "I[pt) ta m·.· ... :.,~ . 0 [~:. ,~,,[ ,3,63~864

.~ :( ,: '[po' ,:~,'.: pasivc " n, ~ '~:[ "~ .165

'.~, .t, ~_Il ,'t-'; ~~i6n, -_ ,,-',6' .

t s' -C-'I.'·

ur:-' 0 t :-: ,~.,., : ,

urea, >60, [:'65~370

v,, ." :"]1' a~ ci '0' 'n-- e- ~ d . ]- a'~ "'0' - -: Ae~ . t" ra~: ci .;(n-'-

_ - _. 1 ":_,'_ " ...:_,' ~ -e - ._. ~'" ~." _: _.Jl. __ 1U____:·

de !IO- uto an, [3'66~367 reparacio ,--: de, t_·· ... ~ .. ,8, necrosia, ,4.501 I'·' ._ .. ::,-'''\.'',. ~ .~"in en, 359

,i',ci~ ,0 paraamino' ·-~-:··urico,. [367 "~[C ~,do_ O~: ~:"D ~ C'O'~ 3[67

~J5B "~.~l l~) -,nl· 867

, ", p" e' ,'c'to--:'~ C-:-:1UQ,""'t, 1Il~1· "tll'V·· 0' ,I d··~.,[e,",.' 3':':4'~-·' 3:,'jIiII!

.:::.~:_:_l ...... '.' ·D ",--< Jm£:.L . -' .,. . .__ _ __

[3,"·5

bitL~-Jblon ~ to,. ,434

,'- .,,,ulol de, ~,,::'7'7~,a'7'~,

C: ·teol mi __ ~.c_·" ["j,57

col~ i.,"·t ,-- ~.,~ .. ' 1~168-37'O , ~~ ,It, ..l :_~ .. 36-:' .... 8,70

~~ 110"'" d'- e" 4' 5- "9":'

1.,ii1JL .1., , " '~'__! '-,-

fr .'.nte a] ·.·J"I.~ ... :: •.. [. 'nto d,e la nefroll&-

367 ... 37 I

hldro,g,e 'mon,es, 86,81, ",69

'-, 10' . m[ '''. .. - 4,.':·di·""il ' , " .t1" " ",-;-' 'B-'O-:' :3~:1J·9"-" :3:'''7, '0' "

. ", . ~,J': J W,:_ - --=" '. . - '-: ... -""" '1 _ til :> ~.,- . ,:

.. ,:' -. :~~ona·. :. :n:~~"7'4

." P"O'" ,t n"" [c' l'I.~" , .. ,.' 'X'I, _".', ::'4' -,

~~l, "'. .,.1 . _.: ~ " .:: ., ~',. ~[.' _ ":__ -~i.·' ,i ,

o:·:alat: ~', ·=-6,7

- .. '. t,-o'·e::,' .. ·~ .. 3 -,,3~a44

-:..76 fndlce.

potasio, VIIJ,'-_"~' Iones potasio, se. .. ' c ':',.~i6~~, '",.

p~ lO'xlm,al, ":"187

del musculo ',S",

-.' - smis .,'"'1,--6;;·< -5~: "'I ~,,'.:,'---

Uret ,', '. aatomn de ,8 ,: -OI~842,~ 44a~44:~' co rtrol , ,,_:-, o· ,-I,' de : ,42

dolor en, 444,

, ~'d 44'4-

"[ <:rv,'=:' ~~ "0 ",.- ,,: ,c_

o ~-: struceion d ~, ,- '. ,.,'

re fluj,o urinario ell, ,~:-" 4, ,: -5 ,:',

t _I , -~ ",- "0 -t,~ [',' la 0" '~i ,~ :', t -'-' v': ,"": - 4,-',: :,- ...

I, . . ..••.• ......, ," ._:_._ '_ • _. - .. - - . .' - I, . '. ". . ~

44,D

'retrs " ,"~-n -to, - afa d.:,~,~-.'Oi!i!3C- 2, ~,,~ rLJII ~~"""I!

, 1 0 1- "-10>

,_,: 9', " 5' " 2~) 9;- ,.,-

,"_ _. ,,!II!!! . I -',' •

en

1,,'[: tenosi

en, 152

, ...... ,..,.,..,.,., .... il'~ I.' ,-' -1\-:-,' , V'i~,' ";I'-Il nda aortic. . *

r "- -' ~

Vd,lvu,la pulmonar

., IO'6'M .' .7

.. ~. rv·IOI·~ .1 ~ ost ...

~

snn .:>

.... ] cor trol d .. :~. 220

O 54' ,2:,

!Iiiiiii - "0"

r I"'"

. n-'

, .

' .. "1'

,22'01

dian I.':, .0 d, "" con r- Iucti .. ilidad y~

~ t .-

•• ' • _I t IIiiiiiI

BeUIOl 'I~'~:'.', 6916- 16'97

"_'~ ei nrmes, del ·j'-·OD" i~: .. , .. i~·42" 3101,

3··~2····.'

• ," j ,". - I

ar,·. da la I~:,:: .. e~'~ - trasversal d. 75 ...

7'S

c: [I!'~ 7" /- t·· --;- -:- ei ':'1

- -._ -" - ' .' .. .. .' :,'

cardiace ',,,, '~ __ ,.·,to,· ~. de 1.1, 27,8

Cr·_V'. J ""101"_ " _.I.:_.:n a -, -',.1." lin_:.:~ :,;', '7'"-,::

I' '_' . -;-. -: de 1·' :,' . ':-._ ~.v~ ~',,~-. ·,".1

. .,

17.-;'

. '4"'3"

... [.-.1

eapacids d '.9 pulmonares y~ 53- .. 5',> '.

de aol - -'_. Z -'<:Don de, electroea - :-di· iii .~ .. '~_fi:- de, 4,8,·,149

d rrecho, dil- t~_,cf,6,_, de : ..... I a tetralogta de Fallot, 3'02~303 dilataeion Id:':_'·'1 sn el infs .rto Id,e mio-

:-: - --:-"- .!- 2~' 7-:-"-

. . - '._' - I I _1, __ ,I:, .. ':' ~ ,_.':

II 11 ii di d 150' - .It. -:".

~D '~:;I,' ·tc- co ms ~ I[) l' -, - ~'.!!!! ~ U :":

ex,tra",',stoles, 164-~' 85

. l.n,ci:6 .. -- 1'1,' ~-" 1 ~~ .... 12 - t.

CUTV'-·.·:-' p, ira, 124·,126

S -I;t ema : ~:- :,0 t~ rol de '. ·rkinj·. de . 84M i a~-

.. ~' ,:-"1'-016, -_ d·--~·., electrocardioe ··&fia

~ 'j , , ,

en- 1 E2 ... _ ,_:.1

__ , .. U .

izquierdo lnsuficieneia de, en la en~. rmsdad val vular aortic .. 2:-9"·19-='

1~-··___ ~.~ ~'] - - . IU- - .' .~·_U· . -~ -e- , h.,. I

curv _-._S de volume i-presidn de, 12,2-' 24

funcien de, analisis i'~'~':a'fic '.1 d J" - 22 .. --214

hi --'. -:::', --til rofie d- l"'i; - ..... - 1: ". 'n" fer 'm" ed a'·, d

. . .'. '. - '.J. '.' ::___! __ ,,~,:_ ... - -1~. I ~. ,-.,.

valvular 1.6rtica", :29'9 11'1,--=-::_,=~o de, J 19'~120;' 22,· 2~Jmuseulo de" .~ -_. 5~:117

coc:: n--:" t r"-I, -' '. eeie -'0" de, 0: e' C'~' -0: C····,:: . d '- 0':' - - =, = '

'_ . __:_J .... :_I.J. ,:__., .1!IOii!,~. -'. -' .. '::_,,_ _. .'. : .

na :~.~ . I 88RO 13<'

pe ~<odo refT-ct·" - '-~,O de, 117 ,11i8 pot eneial de aeeton monofasico

dl., . l~~c -,0,,::_ ,d~ogr"-:-lfia d~',

l' 3:" ,I'~ I... . 3'~: 9~ I

.i " _.. 1._','

potencial-:: ~- de aeci6:_", en,--16 1-' 9 0', :-"d,_;:_ '- I d-'" 12,01

pre:lioD,e.~,= . .' ~~., dUl_'nte al circlo car~ d'~IC-II' 118,. 1191 ... 2 .

t - Ii ~ d ~

" -0 _:.. L .- a ~,_:::_ _=1-'" .~.. In,8, 0 :. e ml!OC_l~ ...

J'~O- 279'

. dncitio de~ 119

traba]o de "=yecei6n, d .. ~, . - 21:2, .. -.2~

t -'.- - I . -." I ,~ ,'" ;j! 6'~ ,,~. d··· el im pulse cardia c:·o·· '."

_- .__:,. I.. ~ '.' '. ' , .. _ ,_. ~'., '. ..' w_ . _ _:_. '_'_

au travss " aa

vacis do de, --19'1 120~1.~~~2 (cerebral), lfq rido ce a -'r- aauideo

- -- 8·.'15'7" 8:£:8'"

len, ~- 1\ '.', :_:U'-~

drenaj .. de, Ie ',' .~.- . d :.~~,. 8601

t· :rl eero, e .. " ',t ruetun -'·8, qus se zrezan Ill. r. ormona antidiuretic, en, 139'3~,a9 -.~

C· .~ .. ' -~ t ·-'0:-' [d·: I 'I 1···· , . ad "'n 3,,'···~9_:"5· .:'

. - . I, • .' . ' '. .....: - _. - • • . . .' . ,., I.' .. '.'

Vs,nulsl, 197~ - 9'8

.. tr -1_'_ d I .seceion ransverss .l de [-7':

fu '~.' d 17 -

n"-,"D[' .. '-

-~ .- ~ J ----.

inervacion de, ,22~"" 226 "~"c-ta, ssi. 9'62

P = .. ~ij6'::'" '~I'AI ' 7· '·6··:::·I.o;o.17··':8~~

. '_ - . _ .. " . ".!l..J!, __ [

Vel.~cula(s)~'",c·~,ticoli~l~ '- en 1·- neurotra '''''',', '. [-. ",8i6-~ " 199

·1- ..•. eenami '.' ato hormonal en, 10108, 110091

bilia .", bilis I ni V'~~,,~~L'~~~:il" .-,

calculos en, formacion de, 9104., 905 J J. ala . ii,,, stidn I' .~. ebids l, 8., '·_:23

motilids d xle, '.' olecistoei . ina

8' '7""0" 8" 7~'

" @ - "

- - ',' " ..

,. "O~"2 ("'0-'3"

'V:-,:_- '_, " I'·...:· [."I!!!!.:._' .... :

Viol [ men de, 9102 eelular : .. - .andulares, 890

digestiva, 20· ,2 _1- , 4-:10

fagoeitiea, 20-,21, ",79

formaeion d ".'- en 8·1 aparato de 'G·:·, 0.- .. 1'0;

. :. ' . - """ .' . .1..11. . . '" -. , - . ...:...:: L ~. - - . . ..... ." D ~

2"! ~2[~:

intraee lul ~,,:=·~,·n Is - .. ~ "::DI:/~i6_ d 1,..,

"

memnrs na celular, .22 - ~. '. r-:- - ' .. ~ .', -. d a'" ][._ ... " h '0· .. · ··m· ," ,n'

•• ~. - '. ..':' :. .' • •• I, ' _, ",. ' __:". I • ....:. _ ,:. • • ::..... ••

9116

.

lfquido libre en el Intersticio, 200- 20 ,

pinoettica, 20 ... ,21" 9l-~~:I, ... 9 !.-

plasmalei ica, en 1-' mer

1,>- ~ ~-,,91:1 199

retfculo endoplas mica" -' ..... ,1'-'.. 22

,S·. ':r stora, 15. 17~ 2.2

.~ Im~L:~' -= - ~" iento de hormones :'-~-,;

10016,. 1.0108

seminales, anatomfa de, • ~ 01, ~102 funcion de, 1104[,' 0'7-1 .108

~ JC. 'i! 95 9'-' 7'

sinaptiea, ~·, .. _,·~ol·.~.

eambios estr . -c,t, rales de, '''.'' 1 ~ rue

. - _'ll ':'12"

,0 ]' ~, [. . . . ~ '.:

Ie' .Ia p .aca motora terminal, 95-97 trans ~~(lSO '. de la terminal t ' .. in'~p-

.. '1 l~ . ~., _ 16"· )2;:· 6:"'" 6· 2-=-: 7" :·~2'· :9-' !!!i 6<· g. '1

~ . ". ,.... . _ _., '. ...: '" - -

transporte 2'" -23 I

. II -1 ~

transmisoras, r e ra te ~&.II!;_,

naptic a, 6,26~,627

transport sdoras, 21, ,22

V- ' .. ·t·_' -··ul" ·· .. ,c···· 'r"'1 ':b" "1· 1- fun acion c "'- 7.: .. 8.,',7 .. :' ,17 :.

. 1- ". ' .._. .. - ." .', ",1'1 -' __:,'. . "":!II " -' .

Vl.· .. stimenta en Ia regulaci6n de la temperatu'r,_ ~ 9192

Viajl" 1 slpl-ci,a],~lima artifici ] [:=. ',,60'8

fu " 'r- ... ··"8- de" ,- c-'·e··'l .' 'B:' rtll~ ·6· '. n ]lrii n-' e- a= 1 e' n' 6"-, O' :"'-7:-!iii

. '.' " .... ," - . "." . . '. -'-' ,...... - '.' -_ .. ' . -''- . ". .~ ".::' ~'.

608

in,·~"~:" ·videz, en I 608

Via· I, la;·~rea8~ V····!8:..e ,BronqutolloB,~ .~:Iron' qu"i'(JI,S,:I' NariLz,~ Trdqu.ca.

c~· .. ' 'c' ,d: ';oco de", 335

illi d '=:3-"5-

C:l'·,.O ~ '.~. I':., u"· '_..

mem .:~ ~i= na bs .sil..: . 'I~n 1-, 'CO 'dllcci6n de . I onido, 7', ~ 2, 7,~ -' ~~::'

patron de '_,' ' .. p .. ud de, 732,733 prote cC16n de, !- n ':_.1 oido, 730'

Vlento, efectc I I __:.,.:_:.:._ I.::' ·t .. ~~! i(-" to .",_, 19' _

V~ ··~]iz·~oiI6n,,·:·· .~1 smdrome adr mogenit: - 1" . 0'60,. 10'-1

, .~ d 1 I 11- i! I'

. ~US, ...•. ~. ,_" -~ muo·-~ ,Cl~ "c=:- .--. L·~·.· ...

na, Infeceion, destrucei on de linfoeitos '.' ,-' er 'I 'c97

P- :-0- du -C-" "D-'r~- 'C!i! d " c' .. .... - 4"

•........ _ ... - .'~: .. - ... _'- .• ~ ._,.;"; ._:_.,= __ ~ .!. - ,I _. I

evolucien .- I .. ···~ 19 t:~m, : no .=' I~; 191~20

V"slc:::r, - 'IS, ,'C[ ,.' .. :' OJ. ~ 1- I t i~~ Pi::' - - ,tur:-

11,,9194

',.~ ~ .... ,. ",'~ - ... -~·I.·"_'~O~) ~

-11'iI!D-=-'m-'-'-'" Id ,'"6,'·- -"n~' 6~ I~ 10'

[ . '"', '.' ,-,Y .' _,,' , .:__ .. j . . '.

t'~ t' 692

a'~' 1,8,m, J.,lsmo" ;_~'_','

co' . ··t- - '·'0" .1' ~ u·- ,6,,, - 01 .' 0'" . 7-' 01 -'7: '12' ·"E

_ • .'. .. -._.- _ .'-'.' '.:..- _ . _ .. _. I '. ,I .. ' .• _.... .,' _ .. ""1'"' 61, '1~: "··u

iii_.( ,Il 7"26

'~~le'-"CClu:~ i_ pU :_'_' _1- I ,: '_, 'I~' '.'

,~-_d,aptiu=,~!6~' :" la lu,z"D, 704~7016

i.'- dapt .. ,ciI6.·~ 1.. oscuri dad en, 704

706

" ,,-- da, ipo taneia de I; - 0.": sa en, 69191,

'7'60

errores de Idif-a~~:o' .'. en, 690 .. 693 ,". "tr· ibis -0 72- 1, .. 72'4- 725

- -' - " , " . -, -

'v~ rluaeion ,'~ ,'~ paneles ,: :,,' 'a" 694

oftalmoscopio en, 6915

,··,an" 1:.'· ::_ ,.' p,~ ~ .eb I~._.i de color ' .. n"

7017 'I '7'08

perimetrfs en 7"2:""10"

,:"",,:,,_._ ':"__',_, '_' ~l__ .' I, Ii . ["._

,- jacioin de, 72 - -,'72"~:1

>- tc .. :, -' '~, -. ~I Ii: '~_ dl:' " 701-7061

adaptaeion lU,Z~O'8ICuri", ad en, 7014~, 17'0"" "

: ..... :.J

ciclo visual ro ,01 :I~,in=-I, retinal '" 70'2:~'70'_:', 705

color, 71:.~4·" 7105E V 81,:' Conos.

f _ ,ei:', .de Is ,r" ,i_, a s 'I, V:~'la~"e Retina.

fil·_i6n. de imasan lain .. 723-725

, , ,

,i, ;-l te ~ : acion ~'. 1· ;-. " . .' '"': ,~1, , , 717 .. :71'9

int,-~-,:"",,~~t,,_ ci6n. die, 804

t .. ' ~ t del ilib ,I, 7:7'7

man_emml,B, -·~o .' < ._:qUl 1,~ - 0,. " ..... ,_ .

. '" ovim l!ll, nt 0"'" ".':_, 0':· Qj;" ,c- a· --:: ,- v-::;--~' _ a·

.. , ,,·F", ,.. ' 1,·."" - '. ,: ... 1 I ",UI" ._, .. ,' -' t I~, i:!I "

IDjots), mooimiento de.

niicleo " teniculadc lateral dorsal en :'·15~·( 6

or~ent.-~ci6,.1 -I 7.1,8

-1 d 11 __ ~It-- - - ,~ - - A' - 7'0-' I 70-"2;-'

,·_··P:·'., :, e J:~_ V,Jl_amln~c "'·".·n'i! . ",.' - , ,'. ,:'"

p :-,rce:pci6 ~. ,d'_II '.':" ,~'d:cc=, I, 718

p, Ire .. 'pci611lde Ifo':a e,n, ]Ion,~,!tu,d, 72'0 pe c.,epcion .'-; p olfun"',,··id~d ,,'. '" 69."',

.,:'196, 72'~· 7,24, 7251

pe' d mlda. de,,~ no·ctul~a,; 7,02" 917'61

'le: .'\~,.;nt " Ci:! :-br ·_v _: s~ul~. f, 80.,7 ,d'-fectIDs d'~ c·:--~p~ :,.::_ ' '0,. 72·0 Id,I~I,.p'-.'r·-c, ·di·,-i·m: ,,'Iii'e'-n' t, 0-1 d·' Ie: :'e~lt,", 'n"'a" 7','''0'''1'1

~. -. "".'.' , '.".' , ,-,'. _, -.' .. '.... , "

," l'~_'ucom,a, 161 ~7

hiperti oidi'''lmo" 040 jaq lee, '.' ~I 6,7'9

t' ;!it'" ~ t"" "20'

~-"'.I '_ '~I pll.',.-~~-e'n" "_In,s., .: "'.,1

e !ion:"I' dl.,- l'·_'~'., ,': _,z.:_~_ 'vis - 1. y d ',·la ,-uta visuaI. 72,0

respuesta a, la intensidad luminosa

en, 712

smdrome de . I om er , 728 tridimensional, 71,-:

V .. 8 I de, 71: '.-'7 116" 7 - 7'1~ V~,--.~ -:-. t m-

_:f,:cn las estructurar especf ...

l.e·JIM!

Inti~ ~' B,I 715

colo , :':,',,', acto, 7'16, 718 detalle, 17'16, 718

-"U' ·'v 7:'

I' _:' ::. .• : ,~: . , ' ,~:

po - ic !16n :y movimiento ,.,-,: idos,

716,1 7'1.8

V~'t·_. li - ",. :' ( .... "1'): A····· '~7··~·

,.' . .. . - ,- . '- """'!J" _ . . ,U

almaeenami nto de" IBn el higado, 9:,31

, I 1 iii "1 I

r' tm,~:_ .' 81 .' .1:.1 •• :.; ptaeicn ,:1. -I,' 0'-' ,c· ~ ,

d ~'id Y la Ius, 7014~,7'OI5 almacen ami' mtc I~ li,1 7-13

, ,'- aei 6~' .,: e O'~, :p~:i- - ~ 701, 702

alm ce n' miente de, 975

~-Il·tiam~' aa), ,d:~,',ficlt, de, 97,5'"1 '. :>-:)~ I .•

Beriberi ~

i au lciencia cardfaca, 293, 29 '- ::'2.' (ribo . avina), 976

B'-'i (,piri': OI'.,::_inQ.) 91'77

6'" - - . -

B ·97'7

·12' .

=J=~~ -', ;.'; nam iento de

96S d,·?:', ici : de; 97'7

~ I iii ·6

g'"1 ---'-; 1'- p- .. , "nle·'· .. ':, 0 '1·' .... ··9:,", ,,' 7·'2';'

Q.,II..Ii, . -, , '___:':":' ~. ..... , _ :~.__." _. . ... ,. 'I

81,5,5, 1922 fe ,to,~'- ,- 04

d ~ 6' d I ,., I lt ' , '9

ms ur ,"1-1' n ..... I 0' srrtrocrtos ~.:'-: ,_:_::

- ''':'' .. ,:; - . w.. ,'- ',' I. • ".L ". _ _ _ :, "

C (aeido ascorbieo), 977~97,8

"ci: de en 101 neonatos, I ,-6,1

ftta" '15·4

osteoporosis en, 101916

. ~.: (co ealciferol), 91:' ':8" 1087 ~ 08~:

absoreion d. Ie> Ic~o,O'82,.i· 088 absoreion ds fosfato, l0818

accior '=,8, de" 10,8,8-10819

': •. ·.'_iV':lCi6.' de, 1087 almaeenamiento de, en 81 higado,

,·~·.6,3,

calcic s, 1018.:~

d fieit de, hiperparatiroidismo en, -IO'-:-9~·IE

··:[-··U

insufici aneia re nal, ,i ,57 raquitiamo e .:" ~ 10195 ... 10916, err bar ~ _10, 11~ '-8

e xeeso d - I'~'- sorcion '0'·",·" -'I en 10~'8"'''9--'·

., . _ .. ' .I~ ~ .' '. ., ' -g.,.. ""' .'. ' .. . - '. ':.: - . ".

reduecidn de la ,: -landula parati-

'. oid .. ~'-=C'. ~~: . -~., 1091

e==,crecmon Id ... c'slcio" 1088- _- 1089 exc:··· .. ·ci6n de Q,lf,-·t··:, lO'8,8'~110819 ~~., ,0, -,- -" 54

for,m,aci6n d.-; re!,gu.l cia'" d. ~, 108 7 ~

OI"BI

"'0" ,~- ,- ~. d" 'e·'" -1' 0-"!8··::7',,, ' 'O'''',8'·:·~·'··

-. '- ~ --_:., - .". - - .. .

hlormo,na paratiroide _.' Y:, 10819 ,m.::tabo]iamo del[ calci,o, 4· '-8 .. ,-'-19

, '.' "" .U' :.'~ - .~ e~ltol p'~' ,':' 110,', neo~. ...,

tO'I, 1161

res·s.ten,t-·· ':-_1-· q,'. 't.ilm'o pa 'a;1 1096

I~·U- ',),' " ~-: ,D'" , a·:- Cl'''' '6"nl' c-,n"n--:" '='n-: "'-:1 hip: 0" "p""a' ,-

Ii:! '. _ _l '1" ._ • 1;f '._ ....:. _ " ". J, .' • ~.:, - - • , I, ~" '. ' •• '.J :

ratiirolidismo, 10194.

Os.lt.·omJ,~·c~-.- ,I -'i.09'5 ... ,109~: , -:aq,ui _ ~ sma.· 1.0'95 .... ,0,96 de:'lcit~ en el e;mb, .. razo, ' .143,

E '_··'7··'·;

'I ,-','.'_ .. .:

,'~.~ to " 11, ,..'

1:6~_'C-'OI ~. de . I . " ho .. _ 10 . ~ _.". ti -0 ~ de .... ' o·~ bre, 1013,':

. ,-

:' ~._.to" 1154

~:' d.'-,ficit de r ':~ . ::1: ~ 'ado, e ., " .;:. 17

coagulaeion, 511

-'0 - ... :._'t. ),:1 C'-,~1. de 1_ W 5-'1'

emb arazo, 1 48

fete Ii 54

aumantada, gas " C.-d1 C,'D en, 262·- 216.-,

~' '_ U,, __ . ' d' ''''I ·;',08 ... : --,' 0

"'str',:,s'- r'1,aj,~,lci6n en, 264 ~_,UI' aento de l,a eapaeidad v -._ 'CU, .....

10 control de, 40 : .... , a~:'

COl'l tml d ~ 1 ~ i ~~~ . . ~

co de. ,"-:'I,05~4,07

dete 'minl_'lci6n de, c tleulo de 3·5

di. Ii, II, 12 ,', - '2;-",'-3,'1

_ .:! _L-· . ,". ,'"" ~ ... ~:.

~: "~i 'I !..c~' _ucI6--;- r ,e" ! ,.:, .Ito-,,_ ..... ~::-, I' .... 24iB,

di .·It ;~I"'<" bilic - d y" 2,57",,259

id '. - 4" O· 'l," . 0"5

! • ." II ',' . ~~ ~ 'I . . ,"_- ~" ... ',- : J :

efsctos de la ho :mlona, antid iuretica

sobre 0'2"·"':"

I: " , , .' . :j! - '" " ,'" '" .'

e ,I et ,I de 'I(~ presid -; d'-" ,1)" "'-, a" do - ': dia

.. .::,' '_._._ I.__._. J _ . -e ,"",'.' ." ••. :., '. ' ",' '_::_: '

de, F'160-2"2

i £cct, .,.1 del .»: '~~(-. ,-1- ricula . natriu ....

'_"l~'tic,o en ,"-:'10'9

'. ab -, . ~,,:zo -I -I .. Q ", 4:' ,,"'

, , .... ' •. ~.U!~", 'U,I - --

hem, • _to:"C,_~1 to I ~ -~ "~ 21

.' ., ··~rt .. nsien, 1,:/-1,,,,2- ,2

i: ~'-.r:avid',z'IOI .. ,1

I l' [ ,._ .' .

ins: ,~I"""~~·n!'~;~· r car '~':-"" 284" .401 : 4: 0

neonatos, i: 58

-. olr' .::-_" -:-- 2~' '

.:__ '- ",. - .. '. _' ,I ,.",

p.:rdid',,' ... ~. ,'= plasma, 3 l2 policitemia, ... 7'4

'p .. l.~.~ 6, .' '- 540

rels cidn cc le false Ide shock hipovo ~.··mi.,co, 307'·,30,8

rel ~" .. ~:" 6n con l' i libe -!;.c;!i6n de 1. nrmona ~ -' _to '~d" 'i, .. ,.',~··t""lc' ". ~'9 .. ,·,,/ ':"'9:","18" 10' '12,:8' ,

. ,. . ':. .. __ . _., ' _!IIi!. .','., . " '._.

'·:~l·,ci.~:n cion l·· p"'eu!;io,n ,arte_-ial, 238~ -·8-:9·····

_' - t.~.. .

:' ·· .. 1, ,c;iI6- con 1', '." -, " --,eno . dl ~ ci'cul·. _,

- - -I - ~ --

c~6n" .1715, J,77

r'" , C1..--~I!! . .( ... c···o····.;· ··~··lv-:··:-':-·- ,.-: .. n-' I"" l'll"q,wlid.',nIO·.iiiiiIi

" .. -."[ -u J ... ':_. _ '~I',' • ~ I _ ~"_ _ _,' • " U 1iWii ..

t _-",~ c,elular, 40,4

V·'·" 1-, .. ::-. ""';p.'. ···'a:1 ···6·'·t· ~I" - 2: ·9-'-'·9,~~

. . .. I. . " .1 - ~ ,.- ' .. \.;I, " .

v'~ Ivulo,p,' . '.a. mit ~(. ' ,. :I~O·~·

V'I.~ nal: II ,. 86

v, o"'l'u, ml I·'·'n p--·la'~m-J-··.-tL1C-:iD'" n' 3';12~·~ 1

_ .", ,-- ill _ ._'_' . --' .. DJ· -, -. __ .,.. ..' - _

Volt.~~'.etro, (~,'~; 1,:1 _:.: .... I·~I'.',I .. ~.~-. pot~",c-~'.1

de m .. m,·r,~.na, 612~64

Vo U --:~!',',~ c:or~~ent-, 5,29~-~-I'

,c,'-~'l-u 0 del', ~-IPI~ c'~ 0' ::-- , -_::-.rto, ,5,,5," Icalcu,_o .. ~Ie 1,1' tasa :--,llvs,olar. ~!81,3,-,:'3,~'

£13'2"

... u .. ,····1

W~rfann~ ,., ctivid, ... d entices ·.,_l·~n,t~· de, 5,201

.•. hormona

.' -. - 0""4-·'

. . .'

, "- .'.,