You are on page 1of 1
Lich trinh thoi gian cla Phap H6i ‘Thi Séu - Nedy 10 shine 12 dén Chi Nhat -Nedy 12 thing 12 nam 2010 sub ogy 30 eng En 630 habe 7:30 16 (ng c8 mating 80 sng mBingay) ‘Thi Sau - Friday 40/12/2010 sang) (08:30 am 10:30 am ~ Tung inh ADV D8 /Nigm Phat LB Phat/ Kh Hand Twa 1030 am = 1200 noon ~ Thuy Pap er 12.00 am=1230 pm. — Cina Nao thug eda} 42:30 pm—01:30 pm — Tho Tra (in tna) Cchitu —_0:80)pm—03:90 pm. — Tyng kin A.D Da, Nigm Pha L8 Phat/ Kin Hand 03:30 pm—08.00 pm — Thuyét Php vi Vn Bap 16:00 pm 05:30 pm__— Com ti/ mang com chay vé nna ‘ThiBay-Saturday 11/12/2010 sng 06:30 am— 10:30 am ~ PS Ng} Théng Khali yin tho Tam Quy ¥/Lue Hal ion 40:00 am 1200 hoon — Thuyét Pap 4200.am-~1230 pm — Cing Ngo (Huron cing) 42:30 pm= 01:20 9m. ~ Tho Trai (8n wa). chigu 01:80 pm—03:30 pm — Tung kink ADI 8a / Nem Pha LEPhat/ Kinh Hanh (08:30 pm 08:00 pm — Thuyét Phép va Vin Bap (06:00 pm=—06:30 pm .— Com t6i/ mang com chay vé rh Chi Nnat-Sunday 12/42/2010 Sing (08:30 am 10:20 am — Dang Hueng/Tung kink A DI / Nig PREV PS NG = Thdng Kal Th Toa 10:30 am 11:00am °— Cung Ngo (rirong cong) 11,00 pm 1230 pm — Tho Trl (in twa) 4220 om 0220 pm — Tam TRH Ni Be 4 (02:30 prm— 02:00pm — Neh gia ao cnibu 00 pm—O:30 pm. — Tam Thel HB Nib Phin 2 (04:30 pm—05:00 pm — Nh gia ao 05:00 pm— 07-00 pm — Tam Thi Hé Nim Phin 3 07:00 pm 07:30 pm — Com bi mang com chay v8 nh ** Chyong trinh co thé cap nhat theo ¥ chi cua Phap Su. ng dn ink "Tir Ben Center: ly 6 wes 0 exit 57D (50 vex) di ktming 6 miles —qugo ai rg Lee Roa — que ‘an xan den da thei, gop neat que nat vO Markey Business Center ~ ding dn cbt cing balding - ‘ia chi php hi bin tay ~ 14524] Le, Chasey, VA20151 "Tit Richmond: iy 195 Neth, vb 4S Copal Renwryvé Bing Tyson Corner - su 4 ly 66 west 6 exit ‘7B (50 wet i Khong 6 miles ~ uo rit dng Loe Road ~ ots dn xh dim 8 Oh lt, gp ne te ‘gogo mtv Markey Business Cee ~ i thing da cubi cing building disci php hi ben nye ~ (4524 ze, Chant, VA 20151. “Tw Pennsylvania: Ly 195 Noth, v6 495 Capital Beltway vt hang Virginia - sau 66 Hy 65 west v8 exit 578 (50 went, di Kinng 6 miles ~ qo wi dung Loe Road ~ di qua dn xah don 5 th at ip ng te ‘yo mit v8 Markey Busnes Cetera thing ds cu cing buldna i chi php hi bn ny wat ~ [4524 See, Chai, VA 20151. Ti Mayland: ly 495 Capt! Beltway v8 huong Virgins ~ sa dé Ky 66 west vo ent 371 (0 wes, Koing 6msles que tr dame Le Retd~ di qua dén rash dnd ti nh, ap malt quco mt v8 Markey ‘Business Center di thig den ov cimgbilding= isch php bi bn ay ie ~ L4S2L1 Lee, Chanily, VA 20151