Sei sulla pagina 1di 4
Milosti puna Pastoralno - duhovni vodit Zupe Marija Bistrica, bi ofa A DOSASCE Covjek tezi za svime Sto ga nadilazi: za onim Sto jo§ ne poznaje, za onim Sto jo8 nije ostvario i Sto smatra ostvarenjem sebe samoga. Suvremeni Govjek teZi ujedno i za uspjehom tovjetanstva. Tko je cuo Bozju rijes i prihvatio je, zna da je Bog ljubav te da dolazi u susret svome narodu da ga spasi. Kr&éanin zna da je Mesija, Krist veé doa. On za da je Uskrsli s nama i da nam Zivot daje. On zna da ée Gospodin ponovno doéi da nam oituje kako je Ijudska povijest imala smisla te da nas uvede u nae vjetno svjetlo. Doéi ée dan, dan Gospodnji, kad éemo upoznati njegovu ljubav i smisao svoje Ijudske sudbine. Tad ée nestati suza i plata. Bog ée sve udiniti novim. Taj dan je blizu svakome pojedincu a jednom ée se ostvariti i za sav Ijudski rod. Zbog toga Zivimo kao vjernici u nadi prozetoj dubokom radoséu. Proroci su nam navijestili (Izaija 2) da se narodi, i neznajuéi, sabiru oko Boga da nadu u njem svoj mir. Mi koji znamo da je blizu dan Gospodnji, pripravimo se da dogekamo svjetlo Gospodnje (Rimljanima 13). Nek nas ne iznenadi Gospodinov dolazak. Idimo mu u susret, Otkako se u Galileji pojavio Isus, na kome potiva Duh Gospodnji*, pripravlja se i nastaje novi svijet. Sigurni smo da ¢emo nanovo na¢i izgubljeni raj, kraljevstvo nebesko. Tad neée vise biti zla jer emo Gospodina spoznati u punini. Valja nam vjerovati obeéanjima Biblije i raditi na tome da dode novi svijet. Zbog toga se trebamo ostaviti lanih sigurnosti, nadutosti i samodostatnosti te stvarati novo srce“, srce otvoreno drugim Ijudima kao Sto je Boje srce. Covjek nikad nije zadovoljan sobom. On uvijek ogekuje bolju sutra8njicu. On gladuje za novinom, kao Sto izgnanik otekuje da nanovo vidi ,,zemlju radosti*. Kad je Ivan Krstitelj navije3tao nova vremena, svijet je grnuo njemu. Govorio je o onome sto svi mi otekujemo: 0 zalaganju, o pravdi, 0 izvr8avanju svojih duznosti. Pravi plod zemlje je poteo nicati. Valja nam strpliivo i&¢ekivati poput seljaka koji ofekuje Zetvu, sigurni da ée plod do¢i u svoje vrijeme. Bog je s nama. Premda smo zbunjeni i nestalni, Bog djeluje u naSem Zivotu i daje nam sigurnost. Kao Sto je preko nevjerojatnosti svog naroda pripravljao Isusov dolazak, tako on sada u povijesti pripravlja i njegov ponoyni dolazak. Krist nikad nije odsutan iz povijesti. Svojom je mukom i uskrsnuéem postao glava novog €ovjetanstva. On nas spa8ava svih nadih slabosti i na pravi put privodi nas koji lutamo i trazimo. Moramo iéi naprijed, u buduénost, syjesni da nam Krist pokazuje put. ‘Na¥a nada ima postati sigurnost. Ali i izraz naSe zahvalnosti Matija Burja, svecenik roden 15. 7. 1930. preminuo 31. 10. 2010. HVALA svima vama koji ste sudjelovali u oprostaju od dragog nam Matije... ZuUPA ZIVI... Sa KrStenje Tnformacije - dogovor - priprava éetvrtkom u 16h Vjenéanje Informacije- dogovor - priprava éetvrtkom u 17h Bolesnitko pomazanje ‘u svako doba po pozive Pomirenje - ispovijed - pokora svaki dan prije svete mise Uredovno vrijeme Zupnoga ureda od utorka do petka od 9 do 17h Sakrament krStenja Zeli primiti Tena Cukor, kéi Jurice i Martine r. Stimac krStenje u M. Bistrici 4. XII. 2010. ee Sateen Preselili se u vjeénost: © Franjo Vrabee 1.4, IX. 1927., M, Bistrica-4. XL. 2010. © Katarina Brletié r. Muhek 1.20. V. 1927., Podgorje B. ~ 6. XI. 2010. © Zdenka Spoljaree r. Prugoveski 1.22. 1, 1933., Globotec - 8. XI. 2010, PRVA GODISNJICA SMRTINASIH ZUPLIANA: Rozalija Kolenie r. amin Stjepan Skotak 1.3,1X 1919. M. Bistrica 1.7. VIL. 1933. Globotec, preminula 5, XII. 2009, preminuo 18, XII. 2009. Ika Simunee r, Kemfelja Josip Obad 1.12, X, 1928, Gusakovee +.20. IIL 1936, Hum B. preminula 5. XII. 2009. preminuo 22, XII, 2009. Ljuba Handek r. Rogar Josip Belko r. 17. VI. 1924, Globotec 1.2. V, 1952, Podgorje B. ‘preminula 7. XII, 2009. preminuo 23. XII. 2009, ‘Ana Grgiér. Krajadié Zvonko Miligki 1.12. Vil. 1961, Selniea 12. XIL. 1951. M. Bistrica preminula 13, XI. 2009. preminuo 27, XII. 2009. ‘Ana Jakopec r. MarSié Ivan Obad 1, 22. IX, 1927. Tugonica £.10, ¥, 1925, Hum B. preminula 14, XI 2009. preminuo 28. XIL. 2008. Roza Tomorad r. Fijan Slavica Pi8éak r. Klapat 1.31. X. 1924, Globotec 1.22. XIL, 1921. Selnica preminuo 17. X11. 2009. ‘preminula 30, XII. 2009. Potivali u miru! ADVENT U LJUBLJANI I POSTOJNI 18. PROSINCA 2010., POLAZAK U 5,30h eijena 250 KN u cijeni je prijevoz i ulaznica u Postojnsku Jamu... ADVENT U BRATISLAVI| 11. (12. XII. 2010, + agencijom Integral - Zagreb Polazak autobusau 6:00 sai iz Marie Bistrice, Vodnja preko i Austrje do Slovatke wz kraGe zaustvljanje na put radi odmore. Po dolasku u BRATISLAVU razgled grada: MOSTOVI NA DUNAVU-GLAVNI TRG - VRATA ST. MICHAELA ~ KONKATEDRALA SV. MARTINA - STARA VIJECNICA - PRIMACIJALNA PALACA ~SLOVACKO NACIONALNO KAZALISTE, Po zavrSenom razgledu slobodno vrijeme, SmjeStj u hotelus 3°. Nocenje 2, dan: Dorutak, sv. misa i odlazak na_poludnevai iziet MALOKARPATSKA TURA: posjet TVORNICI KERAMIKE, razgled dvorea CERVENY KAMEN. Predlademo fikultativni rugak. Degustacja vina u vinskom podrumu, Polazak za Maju Bisticw u 16:30 sali, te dolazak u Zagreb u kasnim veternjim salima. CENA UKLIUCUIE: prijevoz turistigkin auiabusom ‘prema programs, smjeStqju hotelu 3* u dvokrevetnim sobama, tui/WVC, TV, na osnovi noéenja sa doruckom, degustacia vina w vinskom podrumu, poluduevni izlet Malokarpaska tra, aznice udvorac Cerveny kamen, razgledavanje prema program, prattelja putovanja, organizaciju putovanja. CUENA: 850,00 kn DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: 190,00 bn Prijave u Zupnom uredu, uz uplatu punog iznosa, od 23, studenog 2010. od 9,00 sati. vibe informactja na www. zornice u DoSaséu nedjeljom u 6,30h od ponedjeljka do subote u 7h SVETE MISE U KARMELU Svaki dan u 7:30 sati. P 22,X1. U 23. XL. S$ 24.XL. 1. Cs, P26.X1. 827. XL. N28. XI. 26. studenog 2010. u 18 sati ponedjeljak - subota 10:30 18h nedjelja 6:30, 9, 11 i 16h Sv isp ed -svakodnevno pr KUMULATIVNE NAKANE a SVETE MISE U SVETISTU MBB ] RASPORED SVETIH MISA PONEDJELJAK 10:30 sati: 22. studenog sv. cecilia 18:00 sati: za pjevaée nazih zupnih zborova uz blagdan zastitnice sv. Cecilije 10:30 sati: 18:00 sati: 17:00 sati - Sv. Rok, sv. misa UTORAK 23. studenog sv. Klement I. SRIJEDA 10:30 sati: 24. studenog _—*18:00 sati: sv.andrija Dung-Lac 17:00 sati - Globotec-Skola, sv. misa CETVRTAK 10:30 sati 25.studenog —*18:00-sa Sv. Katarina PETAK 26. studenog, 10:30 sati: 18:00 sai kumulativna 10:30 sat 18:00 sati: 6:30 sal 9200 sat 11:00 sati: 16:00 sati: SUBOTA 27. studenog NEDJELJA 28. studenog I. ned. DoSaSéa M. Magdalena 12:15 sati: Zupna Hodoéasniéka Spasenjska snaga Kristova dotaska Gita se u dyjema slikama: Ivan govori o oftrici koja je polozena nna korijen stabla koje ne donosi rod, a prorok Ezaija 0 mladici koja izbija iz usahloga panja. [jedna i druga slika opomena su svima koji éekaju Gospodina. Prva govori a obraéenju, a druga o vjernosti i ustrajnosti, Potrebno je pretrpjeti oitricu Kristova suda nad svim gresnim i smrtnim da bi se iskusilo radost mladice koja donosi Zivot. Ako je A uspjeh u Zivotu, tada je: X je rad; Yje igra, a Z je dréati jezik 2a zubima Albert Einstein SVETE MISE U KARMELU Svaki dan u 7:30 sati. P 29. XI, U 30.XI. S LX €2XxIL P3.XnL S 4.XIL, N 8.XIL, RASPORED SVETIH MISA PONEDJELJAK 7:00 sati: KUMULATIVNE NAKANE 3. prosinca 2010. u 18 sati Tdaje: Zupni ured Majke Bo¥je Bistritke ‘Trg Pape Ivana Pavia I 32 Marija Bistrica Tel. 049/469-156 Odgovara: Ziatko Koren winw.svetiste-mbb hr 29, studenog 10:30 sati: 18:00 sati: UTORAK 7:00 sati: 30. studenog 10:30 sati: Sv. Andrija 18:00 sati: 17:00 sati - Sv. Rok, sv. misa SRIJEDA 1. prosinca 18:00 sati: 17:00 sati - Globo&ec-8kola, sv. misa CETVRTAK 2. prosinaca PETAK 3. prosinea sv. Franjo Ksaverski kumulativna SUBOTA 4. prosinea sv. Ivan DamaSCanski NEDJELJA 5. prosinea Il. ned. DoSaSéa Zupna Hodoéasnitka M. Magdalena