Sei sulla pagina 1di 1
Pg EUROPE yan * MUDrr tirosiavMikoladik Europa palament ‘Srasbur, 19.10.2010 roel 2 Baba, mil raves som jens 2 Vs, som scorn | ou Crave a mm rn splot domov, raw. Btls vtby Vaso starost a postancoy, Keg sao nah 2 Vis emus tak at, Jt nade action spec ako métete Vy oscbne a pram expiant smerovaieu Vis dora v Babine, Vey no si fon beinskou poineste, lo jedinoufrmou piamo|demekraco pre ns obtanov. Preto ur che vot. ‘Ako postanec Eurépsketo parlamants pozorne seujam dale ra Orave a teda noun ml aneusivania moc ar pol sist cole Oravy bax vt plata 'mocni vo Vado dee. J, Kor som jdm z Visa rove vim Oras ~pohladu EU, Vs prosin, nodal a es benim investor, kor Vim Ubi la, le skutodnat 0 potom ukite meng subd. Nal predkovia Neva lesy ‘Oravy a Vy ako ich prévoplatnpotratovetla stl jain, Ko smi rozhosnit os stone 8 protranym lama likam ce Vas oblast visa orn 3 bud bude generic pita nepirns proto, ak nebud slasskrokn, Hor te uni. Preto Vs, 20 soo poze prosim,neshlastesnesprsny projekiom vetrnjch bin v Babine. Nests pave hv tomu, 20 da, ond apa, bude stondsconewEtia ak to mio, to dostaate spat. Veen bin by na Crave bat evn apne by nl rant eb vad) 298 sei ax 22) 228 EN, Vo Vato dedine sa too nerezumnospostavi on pr edvaznych jedotcoy aor va aojem aleernam dese ave ov 8 pooaesuyt to konzanatine| hodnoty, Kor 8 neazuéne spat myStenkorjm cakezom Krsefanskosomeotraticko hata, Obvjom apie podpruem sty p. Lata, tor Vm, ako evojim oom, pono svoj eetom adekganéschopnost ‘zruest pro suabu préve Vm, Babincom. Voto mi pve tj mien 4 schopayeh tu porebue nasa samospriva. Teh Kor svoj jzykovmi ‘sehopnostam yedavacin! zrucnstami a wvaosfou a ricki dsudkom okdtu shedobo obbeovet hodnety charaktery a wale udratatngho razvoja ray. Co Te rere eee Kanaidstre 2a starsty Babin, naka ho pond a som presedten), 2 Je schopneim anajvtecntin 2 pondknuth 8 kandi. Jeo ming, “Samy = eehepny mu pn potas, 9 batodf jelodkar za cobou, ve taj, ats nospesne pi zshavanl presveckov 2 EU fondov.S tka neouplynenjml miei plthm| a ném pode! bjvetsprerastencu korupiou, oru va eae Slovensko, vote ate debe zmene usa saa) u Vis ‘V Bobino, uke pve tj svoj pokrckovest ano vpustonim si med soba jen kot votemyjch turin, Kory Vatu ddinu uo zd nade, Proto Vam 27. novertra vkomunaiych vtbéch 2a starost Habra pe ‘dporutam volt p. Mgr. Petra Lats Sctou vad (hctosg Msi Miolic “eb +32 (0) 2 2845280, Fax +32 (0) 2 2849088, "Ma rosin mecherepar acy co