I

(jl-:}"{ Et;:;-J ~~ H i/-.!l ]1"\~::.C-::;TVC\ I)Z ',' ';-_.: !' ,~ i i }i ] .: '/ r· rfl ~~fl:!";':.~·;:> r;{::.': .:"f!,.;: :!"~:,;::.' .' i.,.;'f)J:"{d·

t.:~'~~'::~;:: ;i;;:;.~~·;';:i ;'2.: ~;::!::(; ;:'~~}'i~~~~~,t;~ ~\.~y

B:'12 ~1G nf-L:\1'ISL!\VA .. 3

/() ! .

'./) .... , . I.' (/i' \, . ./ ) le_L:<.- '.1 . oJ..'I"'t';

. v .\_

••••••••••••••••••••••••••••• I I •• t •••••••••••••• ~ •• , ••••• ~ "

(;; '0

:--'.J' I

. r'

C. p. (Ie,) /' 1('/1 /' i./ 1,\ t'·· <, I) t: ..,

'. ";/V/'lli -D' t'1," " t r

._. .f 1- x.. i+ v- ,201 o

Prlestupkovy spis

t(l~,,;'l/ , j

a) Paehatef

j/ () i j'J/(" /'\.:, ! f\ 1\ c./ I . ! -} j{)hJ .. ,/

,·,·, .. ·············,··",i:····"···,,r.,,·

, ,.

Ij ,

b) Poskodeny:

,-:. ,) i J ';1!Z' c' ');' I 1 'i 5' a» /' / _ fJ I '

c) priestuPok:~; .. :.?I':.0":- .. ; .. y /.:~f' .. \.,'~ .. ?. :/.~ i (:~ .. r .. :!(_~. t : .. ~., .~ .. 0.,: .. :~./..:«Y,) ,'.~ .. .-:~. : ..

f '. ,)

I

~'i .'

j J ,-1 j / .; ,~=) 7" J / :'. 'p

d) Sp6sob ukcncenla objasfiovania priestupku:. ' .. ~~.,.:/?:?.-: ....... ~ ... ~ .. : ..... ~:.:. .. '~/}~:: .... >._ .. ':~.; ..

. . . .', Iv .' '-, l ;._a ,'" (/

e) Sposob prejednania prlestupku: .. ~.'"1 .. \~:.:~.'.':-:'":-::-. , - .. ~.:-:-:.~~~., , , .

~ /

. &~j J 1 . ,... ". ,';,' ., ... \ ,·:,t~,' /: /:";.- "'-'

f) Sankcla: .. \ .. :.~ .. ~: r .~: .. .-~: ';;'::!..: ': ~::,.~, t::-:-:~?~-. ::~: .. ) tt.:: .. ~.~~~.'-:. ~ ,I .. :-:.'~. :.~ ::- , ..

" i

(

'-'j

znak skartacie: lehota ulozenla:

() .. ...-, I'

. .' (' ;; Ii l-.

"",' ' . It.'

' .. ,/ "'--' \_,. , ~

22-008 li/2006

,

,

OKRESNE RIADITEUSTVO POLICAJNEHO ZBORU V HUMENNOM

, okresny dopravny inspektorat Nemocniena 1, 066 01 Humenne

eh':sn5'dopr<lVl1Y iniipe1,tor;i[ on Ph v B I' a t i " 1 a vel I i

. g(idelenie bczpe("l1osti cestnej prem;'\~i~t

-_----_. -- -----.--~"" ...........

Okresne riaditel'stvo Pl Okresny dopravny inspektorat Oddelenie BCP

BRA TISLA V A III

Vas lis t fislo/zo d iia

Nase cislo ORP-P-42/DI-2-2010

Humenne 30.03.2010

Yybavuje/linka npor.JUDr.LGubovill 0961 :82-3550

Vee ~,nar. _____ dopravnypriestupok

-postiipenie

by tom Bratislava III,

\

V zmysle § 55 ods. 3) zak, SNR c. 372/1990 lb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov Yam postupujem na prejednanie priestupok Mgr. Krupku Jozefa, nar. _ toho casu by tom Bratislav nakol'ko menovany sa dna 2.2.2010 0 19.05 hod. dopustil priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky podl'a § 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR C. 37211990 Zb. 0 priestupkoch v zneni nesk. predpisov tym, ze v kolone pomaly jazdiacich vozidiel obmedzoval svojou pomalou jazdou plynulost' cestnej prernavky, bezd6vodne pouzival funkciu vystraznych smerovych svetiel a zvukove vystrazne znamenia, elm porusil ustanovenie § 3 ods. 1,2 pism.a,c) a § 4 ods. 2 pismj, a § 31 ods. 1,3) zakona C. 8/2009 0 cestne] premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Menovany telefonicky 29.3.2010 poziadal 0 prejednanie priestupku v mieste svojho prechudneho pobytu, nakol'ko sa tam dlhodobo zdrfiava.

2 prilohy I spis, videozaznam I

I

Telef6n

+421·961 82 3550

1(;0

fax

+421 ·961 82 3509

E-mail 2

lnternet

J?t

{,/()/ct./ /~/,.,:.' (; .

,

OKRES.NE R IADITEBSTVO PZ

v Bratislave I

OKRESNY DOPRAVNY INSPEKTORAT Oddelenie bezpecnosti cestnej premavky Lermontovova ul. 1, 81213 Bratislava 1

,"',',.."';r •

,!: . "

,

•. ::',~',,"-< I .~. ~ .: ...... '

1" ;'

.' 'I"

'.,,..' l

(7C) .: '{;,

. - :'.f""

.:-, ,,' " :.:'

Okresny dopravny inspektorat Oddelenie bezpecnosti eestnej premavky HUMENNE

Vas list cislo/zo dna Nase cislo

Vybavuje

Bratislava

ORP-P-91/l-DI-BCP-M-2010 npor. Igor Teplan

8.3.2010

Vee: Zaslanie spisoveho materbilu - Dosttipenie veci

V zrnysle § 55 ods, 3 Zak, SNR C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoeh v zneni neskorsich predpisov Varn na zaklade vecnej prislusnosti postupujem spisovy material tykajuci sa dopravneho priestupku,

zo spachania ktoreho je podozrivy (it):

I .

'>ie:Cci(jd~1 r;L? f

Mgr. KRUPKA Jozef, nar._, trv -. byt.

Prilohy: lIspis

f';~~;::'i'!~S0::~;,;E~:::~;~';1

i\~, Ij r.. _0'::;_ ["1111' I

:'~ ~ ..... I \.~1....,., • H ~d ~

~. ~~.I': 1JO lVJ, !,>",).··/>f1() ;

t ... :: ::.;.~~:.~\~;: ..... ~ __ r. "-'4'''Oi1·1l;;.,::·.t .. ·~~·~",···· . •

Veduci

Oddelenia bezpecnosti cestnej premavky Okresneho dopravneho inspektoratu OR PZ Bratislava I. . :=->J

mjr .. J~~SInH;~~7- ~ ,

Telef6n .

09610-31535,09610-31534

ICO

Fax E·mail

09610 - 31 539 igor.ts>lan@minv.sk

Internet

Krajske riaditel'stvo Pollcajneho zboru

Krajsky dopravny inspektonflt Odbor vykonu sluzby .

italska c.14, 81228 BRATISLAVA

Bratislava 03.03.2010

Okresne riaditel'stvo PZ r·~~(-;;~·'";;:;;,7~:;·i;,;;i7wr~'~---"1

i OJ{ I'Z 1/ l~n'I'h;"'I't' I

Okresny dopravny inspektorat ~~~~ie!""ie h~zpl·",1<)s.i ~"'5i1ll'j PI'~I":;"k\' I

Oddelenie bezpecnosti cestnej j;rem1Vk'Y'08 -03- 2010 ~-·-·~··1

Bratislava I Dosk>: .

,CI510: Qt.l:t.:yA:'.'.:: ~,!.::'!.:d:.;; I

l!:!!loh1': {If .. :4.!? ]

Vec: Spriiva 0 yfsledku objasnovania priestupku - predlozenie

Prilohy 1/(;'

+ videozaznam

Tunajsirn utvarom Policajneho zboru bolo zisten~pravidiel cestnej~ ~riVy Mgr. Jozef Krupka, nar.:~, trvale bytom ~

____2.yssie menovany dna 02.02.2010 v case 019.05 h mal s MV zn. Citroen C3, EC: _ __ v Bratislave na krizovatke ulic Krizna - Legionarska, v kolone pomaly jazdiacich vozidiel obmedzovat' svojou pomalou jazdou plynulost' cestnej premavky, bezdovodne pouzivat' na MY funkciu vystraznych smerovych svetiel a zvukove vystraine znamenie.

Svojim konanim menovany porusil ustanovenia § 3 ods. 1,2 pismo a,c), § 4 ods. 2 pismo j) a § 31 ods. 1,3 Zakona c. 8/2009 Z. Z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zaklade uvedeneho je Mgr. Jozef Krupka, nar.: _v zmysle § 22 ods. 1 pismo k) zakona Slovenskej narodnej rady c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, dovodne podozrivy zo spachania priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

Vzhl'adom na uvedene Yam podl'a § 60 ods. 3 pismo d) zakona Slovenskej narodnej rady C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov pre d k I a d it m spravu 0 vysledku objasiiovania priestupku ako podnet na zacatie kon . 0 priestupku.

;

. "" ..

• _. _.~' : I \'( ;~~_ ... '"

Riaditel' OVS KD ,-- RJZ Bratislava pplk. ~5' Joz f151ebucnik

v z. plk~. Ivan Lechner

I I

pprap, Be. M (

ina Polcer

K sprave 0 vysledku objasiiovania priestupku sa v prilohe zasiela: spis

OBSAH PRIESTUPKOVEHO SPISU

1. Sluzobny zaznam list c. 1

2. Ziadost' 0 vypocutie vodica - odpoved'

list c. )1 S list c. LI, s

3. Evidencna karta vodica

Krajske riaditel'stvo Po/icajneho zboru Krajsky dopravny inspektorat.

ul, Spitalska i!.14, 81228 BRATISLAVA .0961025000, fax: 09610 25009

c. p.: KRP - P-1j 1 /OVS-2010

Bratislava 2.2. 2010

Sluzobny zaznam

Dnesneho dna som sa podiel'al na riadeni a koordinacii cinnosti hliadok zaradenych do zvyseneho vykonu sluzby v suvislosti s protestom autadopravcov v Bratislave. V case 0 19:05 hod informoval na zaklade informacie Krajskeho operacneho strediska operator dopravno riadiacej ustredne Krajskeho dopravneho inspektoratu 0 pohybe pomaly jazdiacej kol6ny vozidiel, ktora smerovala ad Vajnorskej ulice cez Trnavske myto po Krfznej ulici do centra mesta. Na zaklade inforrnacie 0 bezdovodne pomalej jazde a komplikovani celkovej dopravnej situacie v mieste presunu tejto kol6ny vozidiel obsadila hliadka dopravnej policie krizovatku Krizna ul. Legionarska ul. a dokumentovala videozaznarnom presun pomaly jazdiacej kolony vozidiel prichadzajucej k nim. Vodici v tejto kolone bezdovodne pouzfvali na vozidlach funkciu vystraznych smerovych svetiel a zvukove vystrazne znamenie v rozpore s ustanovenirn § 31 zakona NRSR c 8/2009 Z.z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vodici jazdiaci v tejto kolone obmedzovali svojou jazdou plynulost' cestnej premavky a z dovodu aby nedoslo k naruseniu plynulosti prernavky v centre mesta boli v krizovatke ulic Krizna - Legionarska zastaveni za ueelom ich odklonenia na Legionarsku ulicu. Usek Krfznej ulice v useku od Trnavskeho myta po Legionarsku ulicu zostal pre vodicov v beznej premavke, ktori neboli sucast'ou tejto pomaly jazdiaeej kol6ny vol'ne prejazdny a cinnost' policie bola zarnerana vylucne na vodicov, ktori sa evidentne nespravali podl'a pravidiel cestnej prernavky a patrili do tejto protestnej kolony, Po zastaveni kol6ny zacali vodici a spolujazdci vystupovat' z vozidiel, ktore uzamkli a presunuli sa k hliadke policie ktora bola v cele kolony s tym, ze sa nekontrolovatel'ne pohybovali po vozovke, slovne utocili na policajtov, ze ich bezdovodne zastavili a ze chcu 1St' d'alej rovno smerorn do centra rnesta. Zhluku vodicov som adresoval vyzvu aby nastupili do vozidiel a pokracovali v jazde v pravo na Legionarsku ulicu a netvorili s vozidlami prekazku v cestnej premavke, Niektorf jednotlivei sa vyjadrili.ze oni doprava nep6jdu a ak ich nepustirne rovno zostanu stat' tu, ze my nemame pravo ieh obmedzovat' alebo im niece prikazovat'. ani nic neurobili a i.e ieb marne pustit' tam kde chcu Ist' oni. Policajti muse Ii nestale vyzyvat' vodicov tychto vozidiel aby opustili kornunikaciu a postavili sa na chodnfk, Dav vyjadroval masovo nesuhlas s postupom policie skandovanim hesla .Policajny stat", snazili sa prezentovat' pred policajtmi nesuhlas so zavedenim myta a ziadali aby sa na rniesto dostavili vysoki policajni funkcionari. Po prichode medii sa snazili celu situaciu dramatizovat' a vsetky pokyny ci ryzvy bali marne, pricom sa snazili celu vzniknutu situaciu zvalit' na polieiu. Vzhl'adom na to, ze bolo vel'mi t'azke adresovat' vyzvy a pokyny tomuto davu adresoval som rnensej skupinke vodicov, ktori sa stavali do cela tejto skupiny vyzvu aby vodici netvorili s vozidlami prekazku v cestnej premavke a pokracovali d'alej v jazde po Legionarskej ulici, Po tom co som tyrnto vodicorn oznamil ake sll nase pokyny a co bude nasledovat' v pripade ich neuposluchnutia vodici nastupili do svojich vozidiel a pornalou jazdou za neustaleho trubenia pokracovali vjazde po Legionarskej ulici. Hliadky priebezne dokumentovali pohyb tejto kolony a vodicov, ktori sa nad'alej dopust'ali porusenl pravidiel cestnej prernavky zastavovali a riesili, Zoznam zadokumentovanych vozidiel, ktorych vodici sa dopust'ali vyssie uvedenych poruseni pravidiel cestnej prernavky je uvedeny v prilohe-

Po Z n a c i I~' (

Veduci ORD OV.lriZDI KRPZ Bratislava

C. __ ,/." .

npor, JUDr. Rudinsky Peter

Okresne riaditel'stvo PZ Okresny dopravny inspektonit V Humennom

tj

f

, .

C. p.: ORP-34-9IDI-2010

Humenne 21. 2. 2010

Krajske riaditel'stvo PZ Krajsky dopravny inspektorat Odbor vy-konu sluzby

Bratislava 3

Vee: Ziadost' 0 vvpocutie - z a s 1 ani e K c.p.: KRP-P-13110VS-2010

Prilohy: 1/ 1 . - zaznam 0 podani

vysvetlenia

Na zaklade Vase] ziadosti 0 vypoeutie Yam v prilohe zasielam zaznam 0 podani vysvetlenia pana Mgr. Jozefa Krupku, bytom_

Riaditel' ~ Okresneho dopra1f:'ho in: ektoratu

, ( ( /_f .

~ J 'J

plk. Mgr. Miroslav Stup~¥

Okresne riaditel'stvo PZ Okresny dopravny inspektorat V Humennom

C. p.: ORP-34-9/DI-2010

Humenne 21. 2. 2010

zAzNAM

o pedant vysvetlenia podl'a § 60 ods. 2 zakona Siovenskej narodne] rady C. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov

Dna .. 21. 2. 2010 .. 0 . .12:00 hod. sa dostavil_{bol predvedeny) na utvar Policajneho

podal vysvetlenie na mieste:

Mgr.Jozefl(rupka,

predosle menD a priezvisko nezmenene , .

trvale bydlisko:

prechodne bydlisko .nema ,' teL c., .

zamestnanie : ..

miesto zamestnania '.

doklad totoznosti rodne cislo _ stay : 0.

za ueelom podania vysvetlenia k priestupku proti BaPCP ..

POUCENIE

Podl'a § 56 ods. 2 zakona 0 priestupkoch Vas poueuiem 0 tom, ze kaZdy je povinny podaf organom opravnenym objasIlovaf priestupky nevyhnutne vysvetlenie na preverenie do§leho oznamenia 0 priestupku. Podanie vysvetlenia ste opravneny odoprief, ak by Vam alebo osobe blizkej hrozilo nebezpecenstvo postihu za priestupok, pripadne za trestny 6in aIeOO by ste porusili ~tatne aIebo sluzobne tajomstvo aIeOO zakonom vyslovne ulozenu alebo uznanu povinnosf mlCanlivosti.

V pripade, ze iImyselne podate nepravdivu alebo neuplmi svedecku vypoved' alebo podate nepravdive alebo neuplne vysvetlenie alebo uvediete nepravdivy udaj v eestnom vyhlaseni, dopustite sa priestupku podl'a § 21 ods. 1 pismo f) mona 0 priestupkoch.

Podl'a § 17 ods. 8 a 9 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 171/1993 Z. z. 0 Policajnom zbore v zneni neskorsich predpisov mate narok na nahradu nutnjch vydavkov a na nahradu ml6ho zarobku, ak ste sa dostavili na utvar Policajneho zoom na zaklade vYzvy. Tento narok nemate, ak ste sa dostavili na utvar Policajneho zboru vo vlastnom zauime alebo pre svoje protipravne konanie. Narok Vam zanika, ak ho neuplatnite do 8 dni odo dna, ked' ste sa dostavili na vyzvu na utvar Policaineho zoom.

Poueeniu menovany porozumel a podal nasledujuce vysvetlenie :

Menovany bol vyzvany, aby podal vysvetlenie ku priestupku proti BaPCP podl'a § 22 ods. 1 pis. kJ zak. c .. 372/90 Zb., ku ktoremu malo dojsf dna 2. 2. 2010 v ease 0 19:05 hod. v Bratislave na uliciaeh Krizna - Landererova.

Ku skutku uviedol, ze dDa 2.2.2010 v ease 019:05 hod. skutoene viedol osobne motorove vozidlo zn.

Citoren C3, ev. c.: v Bratislave po uvedenyeh uliciaoh, Uviedol, ze s vozidlom jazdil rychlost'ou asi 30 - 40 km/h, nakol'ko bol v kolone viacerych ant a nasledne na to svojim vozidIom zastavil z d6vodU, ze vsetky anti zablokovala policia., d'alej v jazde pokracovaf nemohol, taktiez tvrdil, ze policia volala odfahoviI sluibu. Ked' bol vonku mimo svojho vozidla, mal na sebe oble6enu reflexmi vestu, auto uzamkol. Uviedol, ze v Ziadnom pripade by nepovolil odfahovej sluibe, aby mu odtiahli vozidlo, preto neskor nasadol do vozidla a odi§iel prec,

Co sa tYka pouiivania vjstraZnych smerovjch svetiel, menovany tvrdil, ze vystrazne smerove svetla pouzfval z dovodu, lebo sa s vozidlom nemohol pohmit'. Na pouiivanie zvukovych vjstrainych znameni si menovany nespomina aby pouzival klakson,

To je vsetko Co k veci uviedol.

Pozn~cil: ppo:,;Ri7:.~p,ar~tok - 'i__; {r? !:/J~

;/ / /l _ _----- ..

// l .:::::::...._ .. __ . __ . ....-

1)

EVIDENCNA KARTA

Pracovisko:

Datum·a cas: 03.03.2010 .14:53

Osobne udaje Rodne cislo

Datum narodenia Mena

.2007

Trvaly pobyt od: 28.01.1985 Adresa sucasneho TP:

Jozef Krupka Krupka

Prachodny pobyt Adresa sucasneho PP:

Priezvisko

Rodne priezvisko

Statna prlslusnost'

Slovenska republika

Platne vodicske opravnenla: B old, AlSO old, Udelene vodicske opravnenla

datum udelenia protokolove cisto harrnonizovane k6dy obrnedzene od odobrate od

Bold 31.03.1998 18457031998

AlSO old 31.03.1998

18457031998

Ine z3znamy:

Z3znamy inych statov:

Cislo VP

Cislo karticky

VODICSKY PREUKAZ

58 502628 StaY

Datum vyhotovenia VP Datum vydania VP driitel'ovi Stav

17.04.2000

Vydany drZiterovi

PredcMdzajuci VP

Osoba nerna evidovany MVP

Osoba nerna evldovany ZVP

zAzNAMY 0 PRIESTUPKOCH A TRESTNYCH CINOCH V CESTNEJ PREMAvKE

BLOKOVE POKUTY 1.

Datum ulozenla:

Vyska pokuty:

Datum zaplatenia pokuty:

Cisla blokov:

26.09.2008 Rozhodol:

1000.00 SKK Jednacie cislo:

01 Presov ORP-2-2852/DI-2008

Dopravna nehoda:

Nie

Priestupky:

§ 15 odsA zak.315/1996 Z.z. Rychlost jazdy

ZadrZanie VP: Nie je evidovane ziadne zadrianie VP

1/2

3. marca 2010

51

2.

Datum ulozenia:

Vyska pokuty:

Datum zaplatenia pokuty:

Cisla blokov:

1 ff.1 0.2009 Rozhodol:.

20.00 EUR Jednacie cislo:

DO PZ Lipt.Mikulas

Dopravna nehoda:

Nie

Priestupky:

16 ods.S Zak.c. 8/2009 Z.z. - Rychlost' jazdy

Zadrianie VP: Nie je evidovane ziadne zadrZanie VP

OSTATNE PRIeSTUPKY

Hie je evidovany zladny priestupok

ZADRZANIA VP

Osoba nerna evidovane i:iadne zadrzanle VP

TRESTNE CINY

Nie je evldovany ziadny trestny tin

Preskusania a doskolovacie kurzy

Koniec vYPisu

2/2

3. man .. d 2010

-.J.

.........

14. sprostredkovatelska cinnost v oblasti 'obchodu

t

.._olJ!<.a.-.1~:j1ttp://www.zrs:r.sk/zr _ vypis.aspx?ID= 1 & V =A

f .

II

ZIVNOSTENSKY REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLlK Y

SITanKa 1 "L. L

VYPIS ZO ZIVNOSTENSKEHO REGISTRA

Tente vypis rna informatlvny charakter a nie je peuzitelhy prepravne ukonv

Obvodny urad Hurnenne

Cislo zivnostenskeho registra: 702-8563

Obchodne meno

Mgr. Jozef Krupka Regres Communications

leO

35458488

. Predmety podnikania

. 1. Reklamne a rnarketlnqove sluzby Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

2. Polygraficka vyroba, sadzba a konecna uprava tlacovfn .

Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

3. Organizovanie kulturnvch, spolocenskvch a sportovych podujati Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

4. ozvucovanle kulturnvch a spclocenskvch podujati Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

I

l

f .' L '1

I

5. Prieskum trhu a verejnej mienky Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

6. Fotoqraflcke sluzby

Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

7. Vydavatel'ska clrmosf

Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

8. Administrativne sluzbv

Den vzniku cpravnenia: 2. 6. 2008

9. Pocitacove sluzbv

Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

10. Sluzby suvtslace 5 poCftacovym spracovanim udajov Den vzniku opravnenla: 2. 6 .. 2008

11. Cinnost podnlkatelskych, orqanizacnych a ekonornickych poradcov Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

12.. Kurlerske sluzby

Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

13. Kupa tovaru na ucely jeho predaja konecnernu spotrebitel'ovi (rnaloobchod) alebo inym prevadzkovatefom zivnosti (vel'koobchod)

Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

6.5.2010

I "

ZIVNOSTENSKY REGISTEK SLUV .t,N;:SK.bJ .K.CrUDLll'-l

Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008

15. Sprostredkovatel'ska cinnost v oblasti sluzieb Den vzniku opravnenla: 2. 6, 2008

16. sprostredkovatetske clnnosf v oblasti vyroby Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

17. Nakladna cestna doprava vvkonavana vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vratane

prlpojneho vozidla .

Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

18. Neverejna osobna cestna doprava vvkonavana cestnvmi osobnvrnl vozidlami, ktore rnaju okrem miesta pre vodlca najviac 8 miest na sedenie

Den vzniku opravnenia: 2. 6. 2008

19. Poskytovanie sluzbv vedenia cudzieho rnotoroveho vozidla Den vzniku opravnenta: 2. 6. 2008

20. Poskytovanie sluzleb rychleho obcerstventa v spojeni 5 predajom na priamu konzurnaciu

Den vzniku opravnenla: 2. 6. 2008 .

Datum vvpisu: 6 .. 5. 2010

)

http://www.zrsr.sklzr ~ vypis. aspx?ID~ 1 & V = A

6.5.2010

, t
~
~ ..
.
f
, !
I ..
I . ; .
. 1.
t
,
1
!
I ~
t
l
f
!
I
. t~
t
[
~


i
r
J
1
l
I
. f
I
l
t
,
"I
:
~.
i-
t
·t
f
t
,
I
J
)
. t I
. t
~
t
I ,
I' I
~
.. Okresne riaditel'stvo Policajneho zboru v Bratislave III Okresny dopravny inspektnrat

Vajnorska ul.e. 25

832 56 Bratislava

v:

..-

.. ",

C.p.:ORP-P-192IIII-DI-BCP-V -2010

Bratislava. 6.5.2010

Zapisnica z ustnehe pojednavania

o priestupku, 0 ktorom konal Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III, ako spravny organ prislusny podl'a § 52 pismo b) zakona SNR C. 372/1990 Zb, 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov na prejednanie priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky v prvom stupni

Priestupok prejednava : npor.Bc. Tibor D E V A T

Na ustne prejednanie sa dostavil : Mgr. Jozef trvale prech.

zamestnany, mesacny prijem : SlC:O-

17, od 800.-€ do 1.500.-€

rodinny stay : slobodny

Podozrivemu bolo podl'a § 73 ods. 1) zakona SNR C. 372/1990 lb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov oznamene, ze je obvineny zo spachania priestupku podl'a § 22 ods. 1 pismo k) SNR C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, ktoreho sa mal dopustit' tym, ze dna 2.2.2010 od 19.05 h v Bratislave na Vajnorskej ulici bezd6vodne pouzival na osobnom motorovom vozidle tOY. zn. Citroen C3 EC _ svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovych svetiel a nasledne viedol po Vajnorskej ulici smerom cez Trnavske my-to na Kriznu a d'alej do centra mesta uvedene osobne motorove vozidlo, pricorn sa nespraval disciplinovane a ohl'aduplne, nakol'ko svojou bezd6vodne pomalou jazdou ohrozoval plynulost' cestnej premavky.

Ako drzitel' vodicskeho preukazu si nesplnil povinnost' a neoznamil do dnesneho dna organu Policajneho zboru podstatnu zmenu svojej podoby. Vo vodicskom preukaze vydanom diia 17.4.2000 rna fotografiu, ktora nesuhlasi so skutocnost'ou,

Obvineny bol podl'a § 73 ods. 2) zakona SNR C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov pouceny 0 prave vyjadrit' sa ku vsetkym skutocnostiam, ktore sa mu kladu za vinu a k d6kazom 0 nich, uplatiiovat' skutocnosti a d6kazy na svoju obhajobu, podavat' navrhy na opravne prostriedky, ako aj 0 nemoznosti donutit' ho k vypovedi, alebo priznaniu. Zaroveii bol pouceny 0 tom, ze podl'a § 73 ods. 1) SNR C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov sa na neho hl'adi ako na nevinneho, kym mu vina nebude vyslovena pravoplatnym rozhodnutfm.

Obvineny bol podl'a § 17 ods. 1) zak, c. 7111967 lb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov pouceny 0 jeho prave dat' sa zastupovat' advokatom, alebo inyrn zastupcom, ktoreho si zvoli, ak uz toto pravo nevyuzil pred zacatim ustneho pojednavania 0 priestupku.

Po zakonnom pouceni, ktoremu obvineny porozumel a po oboznameni sa s obsahom spisoveho materialu, tykajuceho sa priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky zo spachania ktoreho je obvineny u v adz a: Zakonnernu pouceniu som porozumel, obhajcu

si zvolim z poist'ovne DAS. r

,:fft[iL

'~

I

i !

1 r

I

I I' I

I '.1

. r

l

,

I

!

Druha strana zapisnice z ustneho pojednavania 0 priestupku Mgr, Jozefa Krupku zo dna 6.5.2010

____________ . ~-----M--- _

V tejto chvili sa nebudem vyjadrovat'. Pridrziavam sa vypovede, ktoni som uviedol na Dopravnom inspektorate v Humennom dna 21.2.2010. Nie.som si vedomy.joho, ze by som spachal nejaky priestupok, urcite ziadny z tych, ktore su uvedene v obvineni, Tym, ze kvoli policajtom som tvoril prekazku, musel som pouzit' smerovky. Dalej nemam io uvadzat' a v d'al'som konani sa necharn zastupovaf pravnym zastupcom, MAm poistenie pravnej ochrany a moja poist'ovna bude tuto vee riesit'.· To je vsetko, co by som uviedol k tejto

udalosti. .

Po vyjadreni sa obvineneho spravny organ nemoze pokracovat' v ustnom prejednavani priestupku, nakol'ko obvineny sa ehce nechat' zastupovat' pravnym zastupcom, Po urceni pravneho zastupcu poist'ovriou oznami ucastnik konania jeho udaje a spravny organ WtYCi

termin ;afS~~~ pojednavania. L

r! //

Mgr. Jozef'' i npor Be Tiber D E

-~~d~i~;~;;~i~~~~h~-- -7reJ~dnru

I:

I "

Tretia strana zapisnice z ustneho pojednavania 0 priestupku Mgr. Jozefa Krupku zo dna 6.5.2010

:1r

Dodatok k zapisnici z ustneho pojednavania 0 priestupku zo diia 6.5.2010:

Nakol'ko ucastnfkovi konania nebola vydana zapisnica z ustneho pojednavania prehlasuje, ze rusi svoje podpisy na prvej a druhej strane zapisnice a na d'al'siu stranu zapisnice sa nepodpise.

Mgr. Jozef KRUPKA

Podpis obvineneho

npor.Be, Tibor D EV A T -.:--E:;L----=·"'::~-~.~ij·#4---- .

, Prejednal .,'--

f

:2 Opakovane dorul!enie ....... 3 Den ulo~enia zasielkyOUlZ .. l.l\u, ...• "'I~

4 Den odopretia prijatia zasielky, ktorY sa povazuje za den jej dorucenia, 1-----=---::-::-:;::--;:::::-:::;:-::;O--;=~~7i"'1"......!'T"'".....,--;.., o rom bol adresat poul!eny

............. ~ .. ~ ~ ~ .

lejlo ptsomnosn

»s: tt:

DnJ.., .... ,'l.'. ~."'''r·. HI i (! Itt

Podpls, \ ,: .. t' ..

'I

Rozhodnutie

o preruseni konania 0 priestupku

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave ill, ako spravny organ prislusny podl'a § 52 pismo b) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov na prejednanie priestupkov proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky vydava podl'a § 29 ods. 2) zakona C. 71/1967 Zb. o spravnom konani v znenl neskorsfch predpisov, toto

rozhodnutie

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave ill v zmysle § 29 ods. 2) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnorn konani v zneni neskorsich predpisov preru8uje konanie 0 priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky zo dna 2.2.2010 podl'a § 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zo spachania ktoreho je obvineny Mgr. J ozef Krupka.

Odovodneni.e

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III v konanf 0 priestupku, zo spachania ktoreho je obvineny Mgr. Jozef Krupka zistil, ze ucastnfk konania navrhol, ze sa chce v d'al'sorn konani dar' zastupovat' pravnym zastupcom, ktoreho udaje do dnesneho dna neoznamil. Z uvedeneho dovodu sa konanie prerusuje na dobu 30 dni,

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podI'a § 29 ods. 3) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnom konani nemozno odvolat'. Toto rozhodnutie je v zmysle § 248 pismo a) zakona c. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zne~ neskorsich

predpisov vylucene zo sudneho preskumania. /

/

Rozhodnutie dostami:

./

1. Mgr. JozefKrupka

2. Spis

,.,.....--~"'... ~/.,I'

"><:,*",,0/-'-;, •• ....,, .. /// i

I," \??y - ~ t: \. P ". i.,.

.~~ r --::::;-,~- ~. '\ overeny spravny o~

('.;; 1 L~ ~1 j ~~ ~.c"'" /. "(;./ '

\~ "{ ;'_~1~:;; J ~~:. (~poI.B~~ Tibor-r)i: J\.T

.> \'''''eL 1"" /

'~t '\ .. -y ,:; , . stars! referent .

, "v''- <;:. oddel~a bezpecnosti cestnej premavky

~ Olfesneho dopravneho inspektoratu

Okresneho riaditel'stva PZ v Bratislave III

r

Mieslo na podaeiu .nale_pku

~ UZ

rlli

RU 17 635 34.2 5 SK

BRATISLAVA 3

tu odl'hnul'

---------------------- ------------------------------------------

. .;.,,\'{I\

2 Opakovane dorufenle ........ , .... 1,.·" ......

o .. ,.', L··

3 Deti ulotenla zasl~'''l: ,;,i.:·: .

4 Dei'l odopretie prijatla sa povafuje za dei'l jej o rom bal adresat poutE!ny

-,

o

Dna 20 ..

Pel:ialka a podpis

dodacej pollty Podpis ..

~ 210RLBlJ200 I

lU'I"""""~,,'ftiit!'eZpf,Gilo5ti 'CBstnej prem<ivky a.inoJ'sk;i c. ~;), r.o.nox 1.34 B':;:~ 5!; I>I~ATJSL.AVA;) z s L .• rozh .. ' 1.6.2010 PF~.

Adresat: K k J f

~gr.rup a oze

!'1

, J-

Okresne riaditel'stvo Policajneho zboru v Bratislave III Okresny dopravny inspektorat

Vajnorska ul.c. 25 .

832 56 Bratislava

-- .... ---------_ ...... _----------------_ ..... +------_ ... ------------_ .. _--------- .......... _-------_ .. - .... _------------- ...... - ..... ------_ .. ------_ ..... _------

C.p.:ORP-P-192IIII-DI-BCP-V-2010

Bratislava 8.7.2010

Zapisnica 0 prejednani priestupku V nepritomnosti obvineneho

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III, ako spravny organ prislusny podl'a § 52 pismo b) zakona SNR c. 37211990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov dna 8.7.2010 0 08.00 h prejednal priestupky v nepritomnosti obvineneho v zmysle ustanovenia §-u 74 citovaneho zakona,

Zo spachania priestupkov je obvineny: Mgr. Jozef KRUPKA, nar. trvale by tom precb. byt.

Obvineny bol na spravne konanie predvolany zasielkou do vlastnych nik, Podl'a oznamenia postoveho uradu bola zasielka adresatovi opakovane neuspesne dorucovana v dnoch 16.6.2010 a 17.6.2010. Adresat bol 0 ulozeni pisomnosti na peste upovedomeny, pricom si zasielku do troch dni od jej ulozenia nevyzdvihol. Vzhl'adom k tymto skutocnostiam spravny organ zacal spravne konanie v posledny den trojdiiovej uloznej lehoty dna 21.6.2009, pretoze tento deft sa podl'a §-u 24 ods. 2) zakona C. 7111967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov povazuje za deft dorucenia, aj ked' sa adresat 0 ulozeni nedozvedel.

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave ill zacal spravne konanie na zaklade spravy 0 vysledku objasiiovania priestupku ktoru obdrzal od Oddelenia bezpecnosti cestnej premavky Okresneho dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva PZ v Humennom pod c.p.: ORP-P-42/DI-2-2010, podl'a ktorej obvineny Mgr. Jozef Krupka diia 2.2.2010 od 19.05 h v Bratislave na krizovatke ulic Krizna - Legionarska smerom od Vajnorskej ulice bezdovodne pouzival naosobnom motorovom vozidle tOY. zn, Citroen C3 EC_svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel. Nasledne viedol uvedene motorove vozidlo po Legionarskej ulici d'alej do centra mesta, pricom sa nespraval disciplinovane a ohl'adup1ne, nakol'ko svojou bezdovodne pomalou jazdou obmedzoval a ohrozoval plynulosf cestnej premavky,

Mgr. Jozef Krupka ako drzitel' vodicskeho preukazu si nesplnil povinnosf a neoznamil do dnesneho dna organu Policajneho zboru podstatnu zmenu svojej podoby. Vo vodicskom preukaze vydanom dna 17.4.2000 rna fotografiu, ktora nesuhlasi so skutocnost'ou,

Spravny organ na zaklade vysledkov objasnovania dospe1 k nazoru, ze skutok sa stal a spachal ho obvineny, ktory si nesplnil povinnost' drzitel'a vodicskeho preukazu a nasledne bezdovodne pouzlval svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel a pocas vedenia motoroveho vozidla obmedzoval

a ohrozoval plynulost' cestnej premavky, .

Vyhhisenie rozhodnutia 0 priestupku

Na zaklade vykonaneho dokazovania a vyhodnotenim dokazov je dostatocne preukazane, ze obvineny Mgr, Jozef Krupka porusil §.3 ods. 2 pismo a); § 4 ods. 2 pismo j), § 31 ods. 3,4) a § 98 ods. 1 pismo b) zakona NR SR c. 8/2009 Z.z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, za co sa uznava vinnym zo spachania priestupku podl'a §-u 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR C. 372/1990

Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov. '

Podl'a §-u 22 ods. 2 pismo e) zakona SNR C. 37211990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov sa obvinenemu Mgr. Jozefovi Krupkovi uklada:

a) pokuta vo ryske 100.-€ (slovomjednosto eur)

Podl'a §-u 79 ods. 1) zak, SNR C. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov s poukazom na § 1 pismo a) vyhl. MY SR C. 41112006 Z.z., ktorou sa ustanovuje pausalna surna trov konania 0 priestupkoch, je obvineny Mgr. Jozef pka povinny uhradit' trovy konania vo vyske 16.-€ (slovom sest'nast' eur).

Stars} referent Oddelenia bezpecnosti ces ODIORPZv

-----------------------------------,

\

Odosielater

! d;,~}: ~,: . J -:;~ "1" ~·l·~

tzl

BRA TISLA VA 3

IIIIIII~ I~IIIIIUII~

RU 17 6251338 SK

-------------------- -----------------------------------

tu odtrhnuf

Potvrdzujem prljem tejto pfsomnosll

o

Dlla ,," 20 .

Peciatka a podpls

dodacej posty Podpis .

~ 2/0RLBU2001

•• --- -----~ •.• ~~---,-,.-,-.-~ ~---- ~- ,._ •• _.,-- - -- -+

I I I I I I I I I I I I

P:·(,-···01"':~\:::l(:;'.:f ~j;':<1 JJ .. O.K.J),OJO..... 1 Lj'l

, , , ,- • 0 ~I\JV ?r1!]

'w y.1~.cntl!~:Lne ·~!.r~n .. ~~ .. ~.I~ ... ".,,~,,~.: .•. ~.~~ . .', .. , ..

Okresne riaditel'stvo Policajneho zboru v Bratislave III i.,.' "

Okresny dopravny inspektorat ~ :;i~\\:;( rcr.:r:",:\ {""!·-;.\~T ~

~~ "'"'1" .} /t.:. ;1"

Vajnorska ul.e. 25 4;o:;;S.~,,~\ ODi C!, i·.t.. v t)) .. ,;,,/: j'('

_._ .. __ .... __ ..... _ .... ~!_2_~_~~~.~~:._. __ .. _S~~~.l~7~~~~~1

C.p.:ORP.P.1921ID"DI.BCP.V.201O. ifrafislai.nOIO!

Ucastnik konania: Mgr. Jozef K R UP K A, .

trvale by tom prech. byte SZCO - reklama, grafika, design

Rozhodnutie 0 priestupku.

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III, ako spravny organ prislusny na prejednanie priestupkov proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky podl'a § 52 pismo b) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, po prejednani priestupkov podl'a § 74 citovaneho zakona

rozhodol

ze obvineny z priestupkov Mgr, lozef Krupka dna 2,2.2010 od 19.05 h v Bratislave na krizovatke ulic Krizna - Legionarska smerorn od Vajnorskej ulice bezdovodne pouzival na osobnom motorovom vozidle tOY. zn, Citroen C3 Ee _ svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovyeh svietidiel. Nasledne viedol uvedene motorove vozidlo po Legionarskej ulici d'alej do centra mesta, pricorn sa nespraval disciplinovane a ohl'aduplne, nakol'ko svojou bezdovodne pomalou jazdou obmedzoval a ohrozoval plynulost' cestnej premavky.

Mgr. lozef Krupka ako drzitel' vodicskeho preukazu si nesplnil povinnost' a neoznamil do dnesneho dna organu Policajneho zboru podstatmr zmenu svojej podoby. Vo vodicskom preukaze vydanom dna 17.4.2000 rna fotografiu, ktora nesuhlasi so skutocnost' ou.

Uvedenym konanim Mgr. lozef Krupka porusil povinnost' ustanovenu v § 3 ods. 2 pism .. a), § 4 ods. 2 pismo j), § 31 ods. 3,4) a § 98 ods. 1 pismo b) zakona NR SR c. 8/2009 Z.z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, za co sa

u z n a v a v i n n y m

zo spachania priestupkov podl'a § 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov,

Podl'a § 22 ods. 2 pismo e) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov sa obvinenernu Mgr. lozefovi Krupkovi uklada sankcia:

,a)pokuta vo vjske 100.-£ (slovom jednosto eur)

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III zacal dna 15.6.2010 konanie 0 priestupku proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky na zaklade doruceneho spisoveho materialu, ktory obdrzal od Oddelenia bezpecnosti cestnej premavky Okresneho dopravneho inspektoratu Okresneho

riaditel'stva PZ v Humennom pod c.p.: ORP-P-42IDI-2-:401O. Po obvineni ucastnika konania, tento uviedol, ze vyuziva svoje pravo dat' sa zastupovat' pravnym zastupcom, Do dnesneho dna vsak neoznamil jeho udaje a ziadny pravny zastupca ani ina

. . splnomocnena osoba spravny organ v danej veci nekontaktovala. Jeho priestupky boli prejednane v spolocnom konani podl'a § 57 ods. 1) zakona SNR c. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov

Podl'a § 79 ods. 1) zakona SNR c. 37211990 Zb. 0 priestupkoch v znenineskorsich predpisov s poukazom na § 1 pismo a) vyhlasky MV SR c. 41112006;Z.z., ktorou sa ustanovuje pausalna suma trov konania 0 priestupkoch v zneni vyhlasky MV SR C. 53112008 Z.z., je obvineny Mgr. Jozef Krupka povinny 'uhradit' trovy konania YO vyske 16.-€ (slovom sesrnast' eur).

Ulozenu pokutu ako i trovy konania je obvineny Mgr. Jozef'Krupka povinny zaplatit' do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti tohoto rozhodnutia prilozenymi postovymi penaznymi poukazmi.

Odovodnenie.

Obvineny bol na spravne konanie predvolany zasielkou do vlastnych nik. Podl'a oznamenia postoveho uradu bola zasielka adresatovi opakovane neuspesne dorucovana v diioch 16.6.2010 a 17.6.2010. Adresat bolo ulozeni pisomnosti na peste upovedomeny, pricom si zasielku do troch dni od jej ulozenia nevyzdvihol. Vzhl'adom k tymto skutocnostiarn spravny organ zacal spravne konanie v posledny den trojdiiovej uloznej lehoty diia 21.6.2009, pretoze tento den sa podl'a §-u 24 ods. 2) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov povazuje za den dorucenia, aj ked' sa adresat 0 ulozeni nedozvedel.

Nakol'ko sa nedostavil na ustne prejednanie priestupku, boli priestupky prejednane v jeho n e p r ito m nos t i .

Na zaklade uvedeneho spisoveho materialu bolo preukazane, ze obvineny sa dopustil priestupkov, tym ~e diia 2.2.2010 od 19.05 h v Bratislave na krizovatke ulic Krizna - Legionarska srnerorn od Vajnorskej ulice bezdovodne pouzival na osobnorn rnotorovorn vozidle tOY. zn. Citroen C3 EC _ svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel. Nasledne viedol uvedene motorove vozidlo po Legionarskej ulici d'alej do centra mesta, pricom sa nespraval disciplinovane a ohl'aduplne, nakol'ko svojou bezdovodne pomalou jazdou obmedzoval a ohrozoval plynulost' cestnej premavky.

Mgr, Jozef Krupka ako drzitel' vodicskeho preukazu si nesplnil povinnost' a neoznamil do dnesneho diia organu Policajneho zboru podstatnu zmenu svojej podoby. vo vodicskom preukaze vydanom dna 17.4.2000 rna fotografiu, ktora nesuhlasi

so skutocnost'ou, za co sa .

Pri rozhodovani 0 priestupku vychadzal Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III z nasledovnych dokaznych materialov,

ktore tvoria obsah priestupkoveho spisu: :.

1. Sprava 0 vysledku objasriovania priestupku z Odboru vykonu sluzby Krajsk6ho dopravneho inspektoratu Krajskeho riaditel'stva PZ v Bratislave

2. Sluzobny zaznam veduceho Oddelenia riadenia dopravy Odboru vykonu sluzby Krajskeho dopravneho inspektoratu Krajskeho riaditeI'stva PZ v Bratislavenpor.·

JUDI. Petra Rudinskeho .

3. CD nosic s videozaznamorn

4. Zaznam 0 podani vysvetlenia Mgr. JozefaKrupku zo dna 21.2.2010

5. Vypis z evidencnej karty vodica zo diia 3.3.2010

6. K6pia obcianskeho a vodicskeho preukazu

Pouzivanie svetelneho vystrazneho znamenia zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel pocas statia v jazdnom pruhu na Kriznej ulici aj napriek tomu, ze .nehrozilo ziadne nebezpecenstvo bolo zadokumentovane videokamerou. Na videozazname z Krizne] ulice je zretel'ne vidiet' aj osobnemotorove vozidlo EC _

_ ktore bolo podl'a sluzobneho zaznamu npor. JUDr. Petra Rudinskeho aj sucast'ou kolony bezdovodne pomaly jazdiacich vozidiel na Legionarskej ulici.

Na zaklade vykonaneho dokazovania a vyhodnotenfm dokazov, najma videozaznamu z miesta spachania priestupku a vlastnym zistenfm pri porovnani fotografii obcianskeho preukazu, vodicskeho preukazu a skutoenej podoby ucastnika konania bolo preukazane, :le. obvineny svojim konanim porusil § 3 ods. 2 pismo a), § 4 ods. 2 pismo j), § 31 ods. 3) a § 98 ods. 1 pismo b) zakona NR SR c. 8/2009 Z.z. 0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov, co zaklada jeho zodpovednost' za priestupky podl'a § 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov.

Pri urcovani druhu sankcie a jej vymery spravny organ prihliadal na zavaznost' priestupku, sposob spachania, jeho nasledky, na okolnosti za ktorych bol spachany, na mieru zavinenia a na osobu pachatel'a. Spravny organ urcil druh a vymeru ulozenej sankcie v zmysle platnej pravnej upravy, pricom prihIiadal najma na to, ze ucastnik konania sa dopustil porusenia pravidiel cestnej premavky, ako i povinnosti drzitel'a

. vodicskeho preukazu a tym sa dopustil priestupkov proti bezpeenosti a plynulosti .. cestnej premavky, Zarovefi sa prihliadlo na dva predchadzajuce zaznamy 0 priestupkoch ., proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky ucastnfka konania spachane v obdobi poslednych dvoch rokov.

Spravny organ vychadzal zo zisteneho a preukazaneho stavu veci a preto rozhodol tak, .ako sa uvadza vo vyroku tohto rozhodnutia.

V pripade, ze pokuta ulozena tymto rozhodnutfrn nebude zaplatena v lehote na to urcenej,

, tj, do 30 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia, organ Policaineho zboru s poukazom na § 71 ods. 6) zakona 0 -premavke zadrZi vodicsky preukaz ucastnika konania a vyda potvrdenie 0 jeho zadrZani; vodicsky preukaz bude menovanemu vrateny aZ RO vj..kone tohto rozhodnutia.

Priestupok bude po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia zaznamenany v evidencii vodicov.

P 0 U C e ni e: Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat' odvolanie do' 15 dni od jeho oznarnenia na Krajsky dopravny inspektonitKrajsk6ho riaditel'stvaPolicaj1:leho zboru v Bratislave prostrednictvom spravneho organu Okresneho dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave II.I, ktory rozhodnutie vydal. Yeas podane odvolanie rna odkladny uCinok. Toto rozhodnutie je podl'a § 244 a nasl, zakona C. 99/1963 Zb. Obcianskeho sudneho poriadku v zneni neskorsich p. edpisov preskumatel'ne sudorn. Navrh na jeho preskumanie je moine podaf aZ p, vyuziti

riadneho opravneho prostriedku. .

Rozhodnutie dostanu: .t1~~~

/:"$''''>''~' -lo-rD'- l~~

l.<ZJ J ..... ~ • .., ....

t·f;,.. :ie ~f·, Povereny sp . ny 0 g lI;f)

\._,/ ,,) npor. c. Tibor 1¥

. "

8~. stars! referent

-~ddele a bezpecnosti cest . j premavky o sneho dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva PZ v Bratislave III

1. Mgr. Jozef Krupka 2.E.K.V.

3. VO -KRPZ vBA

4. Spis

~ uz

tu odtrhmlt'

BRATISLA VA 3

Miesto na vyplatne

GO', """)....-.._.r"".,.';. _'.'.J'-.~' '-. --".~- r'~! ~

, .

. -~~--"'-" - ~.-" ."n_~ ._ t.

r~ ~~.; ~~,~~ r~~ t> ? \; ~ ~ ~ ~J ~.:/

~J~~~t~~.~J

/7----..,-- - ----------

NED OP 0 S I E LA t 1~[tCjWltJ.elEHI

1 Neuspe~ny pokus 0 dorutenie

~~~.~.~.~.Po~·~~~~~~·~~~~~t··f' '~l·~!~~~~:~~:~::~~~~~;--'-;::~:-~

2 Opakovane dorutenie :.~ .

3 Def! ulo:!enla z3sielky ..

4 Def! odopretia plijalia

sa povatuje za de" lei "'':' u"'.,,"',\ '~-------:::--:=-:=~=;:--":;:;-;"i""'i";--;~.....,,.j o rom bol adresat poueeny

------------------------------------------,

o

Dna 20 .

Petiatka a podpis

dodacej posty Podpis " ..

~ 2/0RLBU2001

._--_._--_. __ ._---

NEDOPOSIELAt OO~KADTTEOOith.ldHNYCH RUK

1 Ne~spesny pokus 0 ~orute~i~ DOP011UcIliENEI Ll \,llrt.amvane dorucenie

5 vyzNou 0 opala>van6.dPruaenje df!a ..... t' .

r» 1. /7Ti" b~.·'Hu .. u.)I-H,:VlJV lll·;pt·· Ill'a .

....................... w·~;·· ... T·;.-T" 'r>r O~d~i'~~~~ebezpe6IiQS!i 'cestl,r::j pr€mavky : C) \.

2 Opakovan~ dOnJCen'e .::::.. ..... >,"'*-.. V: .. J': ... ,~ P 0 I"OX 1-" <'.' •

.1 . . _lInols ,<1 (. -.), .. :> .)"1 j _I " ,

3Dei'lulozemazaslelky ... +., :.""..... ·U',) ~.r HH4,'p.,;Sh+\\T,\ ...... ~ \:::', ., ,

4 Def! odoprella prljatla ~sielky, k~ol)i ZS.C:-rb'zn ~', ~.r. 2vJ.O., '. :-.: \ I .'

sa povazule za de" je] doruconta, . :;.:; I· .. ·

o rom bol adresat pou~ny RP-P-19 2/III-DI-BCP-V '::10~_~fa'c!'tgb~\~a

.•.•. , •. 4<.~;;t ~':";-...~::: u" ••••• u •••••• ~ ••••••

Adresal;

ri~gr •

Krupka Jozef

Titl. :.

ORPZ SRBAllI aDI

Vajnorska 25

832 56 Bra tis 1 a v a

K c.k.: ORP-P-192/III-DI-BCP-V-2010

V BA dna 5.8.2010

Vee: Odvolanie

Dolupodpisany Mgr. Jan Polak, advokat so sidlom Mileticova 64, 821 08 Bratislava tymto oznamujern, ze som prevzal zastupovanie Mgr. Jozefa Krupku, nar. 27.1.1979 a sucasne podavam odvolanie voci rozhodnutiu OR PZ BA III a priestupku c.p. ORP-P-192/III-DIBCP.-V-2010 zo diia 8.7.2010.

Odvolanie zdovodiiujem zatial' tyrn, ze rozhodnutie bolo obvinenernu dorucene tak, ze pezostava len zo 4 stran pricom z textu na strane 2 vyplyva, ze chyba nasledujuca - mini malne jedna strana rozhodnutia.

Odhliadnuc od uvedeneho povafuje obvineny rozhodnutie v celom rozsahu za vecne nespravne a nezakonne a preto navrhuje aby ho odvolaci organ zrusil.

Odvolanie bude blizsie zdovodnene v lehote 7 dni.

Nigr. JozefKrupka V.Z.O

Mgr. Jan Polak

pmlaha.: Splnomocnenie

'), ,~~ u

SPLNOMOCNENIE

, .

/-:, .y ,~., .' ./ .;.''f ... .' 1'11.:,,>1

D 1 doi . ,;j't' fLnr' " 1'.1 / 'J I'F"

o upo pisany : .. , : /.-:.~: .. : ..

s p l n o m o c n u j e m

t\';Igr. Jana POLAKA

advokata zapisaneho v zozname advokatov pod c. 1663, so sidlom Mileticova 64. 821 08 Bra tis 1 a v a

ICO: 31817432, rc DPH: SKI042353796

aby rna obhajoval, vo vsetkych pravnych veciach zastupoval, aby vykonaval vsetky ukony, prijimal dorucovanie pisomnosti, podaval navrhy a st'aznosti, uzarvaral zmiery, uznaval ~pl~tnene naroky, vzdaval sa narokov, pcdaval opravne prostriedky a vzdaval sa ich, vyrnahal plnenie narokov, plnenie narokov prijimal, ieh plnenie potvrdzoval a to vsetko i vtedy, ked' je p>o.dfa pravnych predpisov potrebne osobitne splnomocnenie.

Toto splnomocnenie davam i v rozsahu pray a povinnosti podl'a Trestneho poriadku, Spravneho poriadku, Obcianskeho sudneho poriadku a najma ho splnomocriujem na:

i·' .

" i' .' .. _ ...... __ • l ,/,> .,:; ! ,-'-v .. ;.... . .... »c: ", ; .,:'.- .'-.".' _-.'" ..;:- ,,~., .. ; ,"f ;:'-'" ,~>' ... (' .,,:>?' /{:/ .:'L:':.

" ... , J'~.~~;/,2:.: ~ ':;?'. ;/;~<~~~'~~':; "~:':~:/: .. i;.~:~ r: <:{.:~.~,/ ,>';~:~ .: :,:.:~~' c/:., . ,-~/".: .1

. Suhlasim, ll.by si splnomocnen§ advokat ustanovil za seba zastupcu. Beriem na vedomie, ,?e .~clv.oka.t rna popri naroku na odmenu tiez narok na :

It mlhradu hotovych vydavkov ucelne vynalozenych v suvislosti s poskytovanim pravnej f)@l'uo<ci, najma na sudne a ine poplatky, cestovne (motorovym vozidlom) a telekomunikacne vydawky a vydavky za znalecke posudky, preklady a opisy,

Zf nahradu za premeskany cas,

,,~, ;'

•. __ .~ ~: It':·· .. -; ........

v' " :: .. ., , dna ., ., , .. , .

•• I

t •• ~

, j J "

_ '+_ ••••••• __ ._ ••••••• 'J::"f: .•. "'::<." '. __ .

. _

SplnQmp.cneme"prijimam:

. \. ''"\

''111··· ·••· , ., .••..•• '.",,;" '.'.-~ _ .. ' .

, . JAIr' .b . Ai

Mgr. " C' ,F.~. .

-:-:

, /' .

:
5'
.J
<,
, -;
.... _<
:;0 ,-
:;0 ""j,
c.I
....
". .J" ?:-.~,

'~-''''' ." .'

.... ~ ..

t~::

"~-.,.J,

'c.:-;,..

(:; "

<; ..:4

'~.

Okresne riaditel'stvo Pulieajneho zboru v Bratislave III Okresny dopravny inspektorat

Vajnorska ul.e .• 25

83256 Bratislava

f! / / I') )'_ Iv·

Va~ list ~islo/zo dna Nase Cislo ORP-P-192!1II-DI-OBCP- V -2010

Vybavuje Bratislava

npor.Bc. Tibor Devat 10.8.2010

Vee

Oprava ehyby v pisani - upovedomenie

Tymto Yam oznamujem, ze v rozhodnuti 0 priestupku ucastnfka konania Mgr. Jozefa Krupku pod c.p.: ORP-P-1921II1-DI-BCP-V-2.010 zo diia 8.7.2010 vo veei priestupkov proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky podl'a §-u 22 ods. 1 pismo k) zakona SNR c. 372/1990 Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov bola vykonana podl'a ust. §-u 47 ods. 6) zakona C. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov nasledovna oprava chyby v pisani:

V od6vodneni uvedeneho rozhodnutia sa v poslednej vete posledneho odseku na druhej strane vypust'a slovne spojenie ,,"', za co sa" a ciarka za slovpm " ... so skutoenost'ou," sa nahradza bodkou , ... so skutocnost'ou.". l

/ : : .~

npor.B'Y'orIJ/~

-' ,. If

Stars} refer /'

nia bezpecnosti cestnej premavky

Telef6n 09610/33533

ICO

Fax 09610133509

E-mail tibor.devat@minv.sk

~tern~t\ www.minv.sk

-

I

Adresal:Mgr. Krupka J ozef'

D~nna~5?t;a

dodacej posty

-

Peciatka a pod pis dodacej posty

ORP-P-19 2/III-DI -B CP-V

Adresat: l:igr. Polak Jan

olvrd<:ujem prijem 'to pisomnosli

advokat I..1ileticova 64

821 08

Br~islava c ?

f7_ .\-

Titl. :. ORPZSRBAill ODI

Vajnorska 25

832 56 Bra tis I a v a

V BA dna 16.8.2010

Vee: obvineny Mgr. JozefKrupka - doplnenie odvolania

Dolupodpisany Mgr. Jan Polak, advokat so sidlom Mileticova 64, 821 08 Bratislava tymto dopliiam odvolanie voci rozhodnutiu OR PZ BA III 0 priestupku c.p. ORP-P-1921llI-DI-BCPV-2010 zo dna 8.7.2010 0 nasledovne skutocnosti:

Ku skutkovym okolnostiam, ktore sa kladu obvinenemu za vinu:

1. Nie je pravdou, ze by obvineny bezdovodne pouzival svetelne vystrazne znamenie vystraznou funkciou smerovych svetieI. Obvineny pouzil vystrazne znamenie pIne v sulade s § 31 zakona c. 812009 Z.z .. Dopravna situacia, v ktorej sa ocitol na ulici Kriznej v Bratislave dna 2.2.2010 pouzitie vystrazneho znamenia vyzadovala. Obvineny sa v case znizenej viditel'nosti ocitol s vozidlom za neprehl'adnou zakrutou v kolone motorovych vozidiel a bolo nevyhnutne upozomit' ostatnych ucastnikov cestnej premavky na hroziace nebezpecenstvo spojene s potrebou nahle znizit' rychlost' jazdy alebo zastavit' vozidlo. .

2. Nie je pravdou, ze obvineny viedol nasledne vozidlo po Legionarskej ulici do centra mesta pri com sa nespraval disciplinovane a ohl'aduplne, nakoI'ko svojou bezdovodne pomalo jazdou obmedzoval a ohrozoval plynulost' cestnej premavky. Legionarska ulica bola v predmetnom case riadena policajtrni, ktori ho usmernili na Raciansku ulicu. Pocas vedenia vozidla obvineny plne respektoval prikazy policajtov riadiacich dopravu a pohyboval sa v kolone vozidiel v l'avom pruhu, pretoze pravy pruh blokovali policajne vozidla, a pokracoval v jazde po Racianskej ulici v smere do Race takou rychlost'ou akou to umoznovala dopravna situacia

3. Nie je pravdou, ze by si obvineny ako drzitel' vodicskeho preukazu nesplnil povinnost' oznamit' podstatnu zmenu svojej podoby. K ziadnej podstatnej zmene totiz nedoslo Zmena, ktora nastala suvisi iba so zmenou veku, pricom nedoslo k inej podstatnej zmene podoby ( napr. operaciou, urazorn, zmenou dlzky vlasov ... ) ktoru by bolo mozne viazat' na konkretny casovy moment, od ktoreho by plynula obvinenemu povinnost' oznamovat' zmenu podoby v lehote 7 dni. Spravny organ podstatnu zmenu podoby nijako v rozhodnuti nespecifikoval a neustalil casovy moment, kedy mala obvinenemu udajna povinnost' vzniknut' a nie je preto ani z rozhodnutia zrejrne ci nedoslo k uplynutiu prekluzivnej lehoty .. pre ulozenie sankcie ak by dovod na ulozenie sankcie vobec jestvovaL Obvineny bol ako vedic v poslednom obdobi opakovane kontrolovany hliadkami PZ a ziadny policajt mu pri prezerani vodicskeho preukazu podstatrni zmenu podoby nevytkol.

K procesnym okolnostiam spravneho konania:

1. Spravny organ 1. stupiia postupoval v rozpore s ustanovenim §-u 23 ods. 1 spravneho poriadku ked' bezdovodne odmietol vydat' obvinenernu k6piu zapisnice jeho vypovede. V tejto veei podal obvineny st'aznost' na KR PZ v BA, ktore je t.c .. v setreni.

2. Spravny organ prejednal vee v nepritomnosti obvineneho co zdovodnil tym, ze obvineny bol na spravne konanie predvolany zasielkou do vlastnych ruk, pricom bola. adresatovi opakovane neuspesne dorucovana v diioeh 16.6.2010 a 17.6.2010 na zaklade coho povazoval spravny organ podl'a §-u 24 ods. 2 zak. c. 71/1967 Z.z. zasielku za dorucenudriom 2l.6.2009 a tymto doom zacal udajne i spravne konanie. Z uvedeneho vyplyva, ze spravny organ nespravne vylozil a aplikoval ustanovenia zakona pretoze spravne konanie zacalo este pred datumom 21.6.2009 0 com svedci skutocnost', ze spravny organ toto konanie prerusil rozhodnutim zo dna 7.6.2010 na dobu 30 dni. Tato lehota zacala plynut' odo dna, ked' sa rozhodnutie obvinenemu oznamilo (§ 51 Zakona 0 spravnorn konani), pricom spravny organ oznamil toto rozhodnutie az dorucenim spolu so samotnym rozhodnutim 0 priestupku z coho vyplyva, ze spravny organ rozhodoval v case, kedy bolo konanie prerusene. Napriek tomu, ze konanie bolo prerusene a lehoty neplynuli, spravny organ dorucoval obvinenemu i predvolanie pricom v tomto case sa obvineny na adrese dorucenia nezdrzoval a preto nemohol spravny organ aplikovat' fikeiu dorucenia zmysle §-u 24 ods. 2/ Zakona 0 spravnom konani. Postupom spravneho organu sa tak ucastnikovi konania odoprela moznost' konat' pred spravnym organom a to najma vyjadrit' sa k vykonanyrn dokazom, navrhnut' doleazy a oboznamit' sa s podkladmi, na zaklade ktorych spravny organ rozhodoval.

Z uvedeneho vyplyva, ze napadnute rozhodnutie ako i postup spravneho organu trpi nezakonnost'ou pretoze bolo vydane v rozpore s § 3, 21, 23, 24, 29 ods. 5/,32 ods. 11, 33,46, Zakona 0 spravnom konani a v rozpore s § 22 ods. 1 pismo k/, ods. 2 pismo el a § 74 ods. 11 Zakona a priestupkoch.

Na zaklade uvedeneho obvineny navrhuje aby odvolaci organ napadnute rozhodnutie zruzil v zmysle §-u 59 ods. 2 zakona 0 spravnom konani.

~.

Mgr. Jozef Krupka V.Z.

Mgr . Jan Polak , ".

~ '., Mgt:~ Jar pol~

. ., . a..dvakAt ,I

,., ~lleticova 64-

B:? 1 08. Brati61fuva.

:', .. ~ .. J / .

. ,

n I) I)' rr o

\'

;.;;;.J ::~k~' b·i,

-~?~~.

'~

, J ••

':1 .

C.:

: -"~"

J

"-'

'/'

r' .... )

.';'~~

'."~J;:.

I

I' II

If

Okresne riaditel'stvo Policajneho zboru v Bratislave 'III Okresny dopravny inspektorat

Vajnorska ul. c. 25

. 832 56 Bratislava .

Krajske riaditel'stvo PZ v Bratislave

Krajsky dopravny inspektorat Oddelenie BCP a DE Bratislava

Vas list cfslofzo dna Nase Nslo Vybavuje Bratislava

ORP-P-192/III-DT-BCP-Y-2010 npor.Bc. Tibor DEY AT 8.9.20 I 0

Vee

Mgr. Jozef KRUPKA - odvolanie proti rozhodnutiu 0 priestupkupredlozenie

V prilohe Yam predkladam v zmysle § 57 ods. 2) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnorn konani v zneni neskorsfch predpisov spisovy material s odvolani~

konania Mgr. Jozef KRUPKA, Dar. trvale bytom~

• a prechodne by tom Bratislava, proti rozhodnutiu Okresneho

dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III zo dna 8.7.2010 pod c.p.:ORP-P-192IIII-DI-BCP-V-2010.

Napadnute rozhodnutie bolo menovanernu dorucene dna 31.7.2010 a odvolanie bolo podane jeho pravnym zastupcorn na peste dna 5.8.2010, t.j. odvolanie bolo podane v lehote podl'a § 54 ods. 2) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov,

Na zaklade podaneho odvolania bolo konanie doplnene 0 opravu chyby v pisani zo dna 10.8.2010 a tym bola namietka pravneho zastupcu ucastnfka konania 0 chybajucej strane rozhodnutia vybavena. Nasledne dna 17.8.2010 podal na poste pravny zastupca ucastnlka konania doplnenie odvolania. Vsetky ostatne okolnosti boli preverene. Vysledky konania su v pripojenom spisovom .. materiali,

K odvolaniu a k dovodom v nom uvedenym Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III zaujirna stanoyisko, ze z celeho konania vyplyva, ze Mgr. Jozef Krupka sa dopustil priestupkov 0 ktorych bolo konane, Z videozaznamu vyhotoveneho na mieste udalosti je zrejme, ze ucastnik konania bezdovodne pouzival na vozidle svetelne vystrazne znamenie zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel, nakol'ko kolonu vozidiel strajkujucich vodicov mohol kedykol'vek opustit'.'· -, ' ...

Nebol nuteny v nej zotrvat' a situacia veestnej premavke mu umoziiovala bezpecne odist' z miesta strajku, V danom pripade neslo 0 situaciu, ked' bolo nevyhnutne upozomit' ostatnych ucastnikov cestnej premavky na hroziace nebezpecenstvo. Neslo ani 0 pripad, ked' bolo potrebne nahle znizit' rychlost' jazdy alebo zastavit' vozidlo, takze ucastnfk konania ako vedic nebol opravneny davat' svetelne rystrazne znamenie zapnutim vystraznej funkcie smerovych svietidiel. Tak isto pocas vedenia vozidla po Legionarskej ulici nebol nuteny zotrvat' v kolone vozidiel, ktoru polieajti usmeniovali . do jedneho jazdneho pruhu. Pocas dokumentovania priestupkov, ktorych sa dopustil rnu bolo preukazane umyselne a dobrovol'ne zotrvanie v kolone vozidiel, ktora svojou bezdovodne pornalou jazdou obmedzovala a ohrozovala plynulost' cestnej premavky. Aj tu mohol kedykol'vek kolonu so svojim vozidlom opustit' a nepokracovat' tak v protipravnom konani. Co sa tyka podstatnej zmeny podoby, spravny organ rna za to, ze k tejto doslo. Fotografia na vodicskom preukaze vydanom 17.4.2000 pochadza z cias, kedy mal ucastnik konania fyzicky vek 21 rokov. Ut na obcianskorn preukaze vydanom diia 25.7.2007 je podoba odlisna a skutocna podoba, ktoru rna drzitel' vodicskeho preukazu v sucasnosti sa od stavu z roku 2000 podstatne lisi. K ziadosti a vydanie zapisnice z ustneho pojednavania, Ci jej k6pie sa spravny organ vyjadril pri presetrovani st'aznosti. Toto vyjadrenie je sucast'ou spisoveho materialu, Podstata problernu spociva v tom, ze ucastnik konania ziadal 0 vydanie zapisnice z ustneho pojednavania a nie jej k6pie. 0 tom, ze ziadal jej k6piu sa zmienil at v st'aznosti a nasledne v odvolani. Vo vyjadreni k st'aznosti sa nachadza aj informacia 0 tom, ze Mgr. Jozef Krupka sa cheel dat' zastupovat' pravnym zastupcom uz na prvom pojednavani dna 6.5.2010. Nakol'ko, ale neoznamil udaje pravneho zastupcu ani do 30 dni odo dnaustneho pojednavania, bol spravny organ nuteny prerusit' konanie. V snahe dodrzat' zakonne lehoty na prejednanie priestupku bol menovany predvolany a prejednany dna 8.7.2010.

Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III 0 odvolani nerozhodol, nakol'ko, nezistil dovody pre zmenu napadnuteho rozhodnutia podl'a § 57 ods. 1) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnorn konani v zneni neskorsich predpisov a preto ho zasiela spolu s rozhodnutim na preskumanie.

Prflohy:2/33+CO

mjr. Mgt. Marf~ K I SAC

" .. ,' . 'v /

" Vedrci

Oddelenia bezpecnosti cestnej prernavky ,il

Telef6n 33533

E-mail

tibor .devat@minv.sk

reo

Fax 33509

Internet .www.rninv.sk

Okresne riaditel'stvo Policajneho zboru v Bratislave ,III Okresny dopravny inspektorat

. Vajnorska utc. 25

8~2 56 Bratislava

Vas list cis.lo/zo dna Nase c(slo ORP-P-192f1II-Dl-OBCP- V-20 1 0

Vybavuje Bratislava

npor.Bc. Tibor Devat 8.9.2010

Vee

Predlozenie napadnuteho rozhodnutia 0 priestupku odvolaciemu organu - upovedomenie

Tymto Vas podl'a §-u 57 ods. 2) zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov upovedomujern 0 predlozeni Varni napadnuteho rozhodnutia 0 priestupku spo1u so spisovym materialorn druhostupnovemu odvolaeiemu organu Krajskeho dopravneho inspektoratu - Krajskeho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave.

Na zaklade podaneho odvolania Okresny dopravny inspektorat - Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave III nezistil d6vody na zmenu napadnuteho rozhodnutia, 0 odvolani nerozhodol a preto ho zasiela na preskumanie.

Dostanu:

KISAC

I. Mgr. JozefKrupka 2 -, Mgr. Jan Polak

3. KDI KR PZ v BA

4. Spis

-Veduci

Oddelenia bezpecnosti cestnej premavky

E-mail tibor.devat@minv.sk

Internet www.minv.sk

icc

Telef6n 09610/33533

Fax 09610/33509

''7 OJ )L.

-~~-~--- _--_ --------------~-----~

NEDOPOSIELAT M!;;f{UceNKADll'Et)tfVll.i:STNYCH RUK

1 Ne~spesny pokus 0 doruce~ie. D· POI\\J'0J!NE1" \Op~kbvan~ dorucenle

s vyzvau 0 opa~ya~~ do{~enle dna. .;..... ':,' "" :.' ."~':'. .

.. · .. ········ .. · .... · .. ··\·-".,·· .... ;·i .. ··,:; .. ·; .. ~ .... · 8e8~~~Klf.!Gezpac~''.)sti c:eSI!,rJj lof"m~\lky

2 Opakovane dorucenie'\.Y:· .. ..I .. : .... ;_,... V:lil1l\l'~k;i t. 2.;'. P.O.HO\ l.';t

3 Den ulozenia zasielky J.4 .. {,1.:L~.... 'n;;') ,§r; fmJ..\~.· ~ ·~i.<D\ VA :12010

4 Den odopretia prljatlazasielky, ktorY Up oveu Ome.:'~I e- u. ';I • .

sa povazuje za deli jej dorucerua, 1- . ------=-=--r:.:-~

o com bol adresat pouceny: ORP-P-192/III-DI-BCP-

.,Po\vrdzujem prijem iejto pisomnosti

Adresat: J f '[,r k

. Kgr. oze . .L'..rup a

N ED~sll~SJ..J:LAt

, ~:?f~:~~~~n~~ .... ~,~.~.~.~.

2 Opakovane dorucente 1~1..... . 3 Deli ulozenia zasielky . {~ ...... ' ... 4 Den odopretia prijatia z siel y, ktory

sa po,!azuje za de fff.·ei d cenia.

o com ~a~at{l e'

....... ~~.-:.:·~i;;,fr.ll~~: .

£P-P-192/III-DI-BCP-V-1

Adresat:

Mg,.... Jan Po l.ak advokat Lileticov8 64

821 08 Bratislava L

..

" 1

'I . i 1

.' I I

',1

KRAJSKE RIADITEESTVO POLICAJNEHO ZBORU'V BRATISLA VE KRAJSKY DOPRAVNY INSPEKTORAT

o d b 0 r b e zp e c nos tic est n e j pre m a v k y a d apr a v nyc h e v ide n c i ( oddelenie bezpecnosti cestnej premavky

Spitalska 14, 812 28 Bratislava

Mgr. Hill Polak - advokat Mileticova 64

Bratislava

821 08

Vas list cfslo/zo dna

Na~e cislo KRP-P-148/DI-BCP-20 I 0

Vybavuje

por, Be, Peter Michalovie

Bratislava dna 28.09.20 I 0

Vee: Oprava chyby v pisani - upovedomenie

Tymto Yam oznamujem, ze v rozhodnuti oodvolani 0

Mgr. Jozefa Krupku, nar. trvale bytom

prechodne bytom pod c.p.: KRP-P-148/DI-BCP-2010 zo

dna 20.09.2010 bola vykonana v zrnysle § 47 ods. 6 zakona c. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorslch predpisov nasledovna oprava chyby v pisani:

- V casti datumu pod zahlavim pisomneho vyhotovenia rozhodnutia 0 cdvolani sa vypust'a datum ,,20.08.2010" a nahradza sa datumom ,,20.09.2010".

referent specialista OBCP a DE

Telef6n 0961038532

E-mail

leo

Fax 0961038519

Internet hllp:l/'www,minv.._sk!

" i

KRAJSKE RlADITEUSTVO POLICAJNEHO ZBORU V BRATISLAVE

KRAJSKY DOPRA \'NY INSPEKTORAT

odbor bezpecnosti cestnej premavky a dopravnych evidencii oddelenie bezpecnosti cestnej premavky

Spitalska c. 14,81228 Bratislava

I~;,;~~,;~:~~G~i~:d

I 21. nKT.1010 I

~ :- " .:. :~."~ .:) : .. , -.. . -'" " , . , ,. " i

l . . !

!:. ;"\ . i

;~~::.!::~~j ... ;.~.:.:'.'.'.'.'.'.~.,:J~._:Z~,'::~.'.·.~·.·tj

••

Okresne riaditel'stvo PZ

Okresny dopravny inspektorat

Bratislava ill

Va§ list lislo/zo db Nail: ~fslo Vybavuje

ORP-P-J92/IIJ-DI-BCP-V-2010 KRP-P-I 48IDI-BCP-20 1 0 por. Mgr. Ksenakova

Bratislava 14,10.2010

Vee

Rozhodnutie 0 odvolani Mgr. JozefKrupa - zaslanie

V prilohe Yam zasielam rozhodnutie Krajskeho dopravneho inspektoratu Krajskeho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave, c.p.: KRP-P-148IDI-BCP-2010 zo dna 20. 09. 2010, ktorym bolo rozhodnutie 0 priestupku: I. stupna Okresneho dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva v BA ill c.p.: ORP-P-192/ill-DI-BCP-V-2010 zo dna 08. 07. 2010 v spojeni s opravou chyby v pisomnom vyhotoveni rozhodnutia c.p.: ORP-P-192/ill-DI-BCP-V-20IO zo dna 10 potvrdene, Predmetne rozhodnutie bolo osobne prevzate advokatom Mgr. Janom Polakorn dna 11. 10. 2010.

S poukazom na vyssie uvedene, rozhodnutie 0 odvolani c.p.: KRP-P-148IDI-BCP-2010 zo dna 20.09.2010 nadobudlo pravoplatnost' a vykonatel'nost' dna 11. 10.2010.

Upozoriiujeme Vas, ze ak rna ucastnika konania zastupcu s plnomocenstvom na cele konanie, plsomnost' urcena do vlastnych ruk sa dorucu]e iba tomu zastupcovi. V danom prfpade pri dorucovani takychto pisonmosti je potrebne postupovat' v zmysle § 25 ods. 5 zakona C. 7111967 Zb, 0 spravnom konani.

prilohy l/spisv c·l_';

Telelan 0961038530

.Fax 0961038519

E-mail 1ntern,et.

jana.ksenakova@milfll.sk http://www.minv.skl

leo

"

I ""~'" '~v. ... " - - •. - - _,...... .

. p;~vO,pi~~f~t'-d~~ · '.~..4i. .. , •• ~riN .. iI .....

Vy,\\OJlat~fge: , .••

Pcc10IS:, ..• ;:.'I1'/l.~;~i:r .. if.};···"" ... '

dopravnych evidencii prernavky

8 BRATISLAVA

V Bratislave 20..0.8.20. 10.

C.p. KRP-P-I48IDI-BCP-2o.Io.

Krajsky dopravny inspektotidd~:J~k~ho riaditel'stvaPolicajneho zboru v Bratislave prfslusny

podl'a § 58 ods. 1 Zakona c. 711l967~ZI:i'''~ospravnom konani v zneni neskorsich isov (d'alej len

. na zaklade od'voHiiiia MgT. Jozefa trvale by tom

p'redl~~ne by tom v zastupeni

MgT. Jan Polak - advokat so sidlom 'Mileticova dopravny

inspektorat Okresneho riaditel'stva PZ v Bratislave ill obdrzal dna 10..0.8.20.10, preskumal podl'a § 59 ods. I spravneho poriadku rozhodnutie 0 priestupku Okresneho dopravneho inspektoratu Okresneho riaditel'stva Policajneho ZbOfU v BratislaveIll, c.p. ORP-P-192/III-DI-BCP-V-2o.Io. zo dna 0.8.0.7.20.10. v spojeni s opravou chyby v pisomnom ryhotoveni rozhodnutia c.p.: ORP-P-192/III-DI-BCP-V-2GIG zo dna 10..0.8.20.10. a vydava podl'a § 59 ods. 2 citovaneho zakona toto

r o z h o d n u t i e

Krajsky dopravny inspektorat Krajskeho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave odvolanie Mgr. Jozefa Krupkuvzastupeni MgT. Jan Polak - advokat, z ami eta a rozhodnutie o priestupku Okresneho d6p,ra:Vheho inspektoratu Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru Bratislava [II, c.p. ORP-P-I92/III-DI-BCP-'V-2o.Io. zo dna 0.8.0.7.20.10. v spojeni s opravou chyby v pisomnom vyhotoveni rozhodnutia c.p.:·ORP~p-:':192/m-DI-BCP-V-2o.Io. zo dna 10..0.8.20.10. pot v r d z u j e.

Odovodnenie

Vcastnik konania MgT. Jozef Krupka prostrednictvom pravneho zastupcu napadol rozhodnutie prvostupiioveho spravneho organu za priestupok proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky (d'alej len "BaPCP"), ktoreho sa dopustil tym, .ze dna 0.2.0.2.2010. v case od 19.05 h v Bratislave na krizovarke ulfc~izna - Legion.arska. sm. erom ~d~ ulice be,zd6,vod~e pouzival ~a osobnom motorovom vozidle tOY. zn. CItroen C3 ev. c . .._ svetelne vystrazne znarnenre zapnutou vystraznou funkciou smerovych svietidiel. Nasledne viedol uvedene motorove vozidlo po Legionarskej ulici d'alej do centra mesta, pricom sa nespraval disciplinovane a ohl'aduplne, nakol'ko svojou bezdovodne pomalou jazdou obmedzoval a ohrozoval plynulost' cestnej premavky. Ucastnik konania ako drzitel' vodicskeho preukazu si nesplnil povinnost' a neoznamil do dnesneho organu Policajneho zboru podstatnu zmenu svojej podoby. Vo vodicskom preukaze vydanpm dna 17.0.4.2010. rna fotografiu, ktora nesuhlasi so skutocnost'ou, Napa~nutYm rozhodnutim -Okresny dopravny inspektorat Okresneho riaditel'stva Policajneho zboru Bratislava III ulozil ucastnikQvi' konania podl'a § 22 ods. 2 pismo e) Zakona c. 372/1990. Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d'alej len .zakon 0 priestupkoch") sankciu pokuty vo ryske 10.0.,- € /sto eur/.

2

Uvedene konanieucastnika konania bolo zo strany prvostupiioveho spravneho organu kvalifikovane ako porusenie § 3 ods. 2 pismo a), § 4 ods. 2 pismo j), § 31 ods. 3,4 a § 98 ods. 1 pismo b) Zakona c. 8/2009 Z.z. a cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej I~n .zakon 0 eestnej premavke"), elm bol uznany vinnym zo spachania priestupku podl'a § 22 ods. 1 pismo k) zakona 0 priestupkoch.

Podl'a § 79 ods. 1 zakona 0 priestupkoeh s poukazom na § I Vyhlasky MV SR c. 41112006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje pausalna suma trov konania 0 priestupkoeh bola Mgr. Jozefovi Krupkovi ulozena povinnost' uhradit' trovy konania vo vyske 16 E, ktoru spolu s pokutou bol povinny uhradit' do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia.

Ucastnik konania si podal v zakonorn stanovenej lehote odvolanie voci rozhodnutiu o priestupku, ktore spravny organ I. stupiia obdrzal dna 10.08.20 lOa nasledne spravny organ I. stupiia obdrzal dna 20.08.2010 doplnenie odvolania. V odvolani pravny zastupca v mene svojho klienta uvadza, zevystraznu funkciu smerovych svetiel pouzil v sulade so zakonom vzhl'adom na dopravnu situaciu, v ktorej sa nachadzal. Dalej tvrdi, ze nejazdil nedisciplinovane a neohl'aduplne a neohrozoval plynulost' cestnej premavky bezd6vodne pomalou jazdou. V odvolani d'alej uvadza, ze nie je pravdou, ze si ako drzitel' vodicskeho preukazu nesplnil povinnost', nakol'ko k podstatnej zmene podoby u neho nedoslo a tato suvisi iba so zmenou veku. Taktiez oznacuje procesny postup spravneho organu I. stupiia za nespravny a napadnute rozhodnutie povazuje za nezakonne, V zavere odvoiania navrhuje odvolaciemu spravnernu organu napadnute rozhodnutie zrusit',

Spravny organ I. stupiia podl'a § 47 ods. 6 spravneho poriadku vydal dna 10.08.2010, e. p.:

ORP-P-192/III-Dl-BCP-V-2010 upovedomenie a oprave chyby v pisani v pisomnom vyhotoveni rozhodnutia 0 priestupku, ktorym bola chyba v pisani odstranena a text v odovodneni rozhodnutia bol nahradeny novym znenim. Chyba v pisani spocivala vo vypusteni slovneho spojenia a nahradenim noveho slovneho spojenia v poslednej vete posledneho odseku na druhej strane. Toto upovedomenie spravny organ I. stupria zaslal ucastnikovi konania a taktiez odvolaciemu spravnemu organu, Odvolaci spravny organ nepovazuje toto pochybenie za take, ktore by odovodriovalo jeho zmenu alebo zrusenie v casti alebo celku a vzhl'adom k tomu, ze tymto nevznikla ucastnlkovi konania ziadna ujma na jeho pravach, odvolaei spravny organ akceptuje sposob opravy textu vo vyrokovej casti ako aj v od6vodneni pisomneho vyhotoven~a rozhodnutia 0 priestupku.

Krajsky dopravny inspektorat Krajskeho riaditel'stva PZ v Bratislave na zaklade podaneho odvolania preskumal predlozeny spisovy material vzt'ahujuci sa na vee, ako aj napadnute rozhodnutie a konanie, ktore mu predchadzalo, pricom zaujal nasledovne stanovisko. Spravny organ 1. stupiia predvolal ucastnika konania dorucenkou adresovanou do vlastnych ruk. Dna 06.05.2010 sa ucastnik konania dostavil pred prvostupiiovy spravny organ, pricom zo zapisnice z ustneho pojednavania c. p.:

ORP-P-192/III-DI-BCP-V-2010 vyplyva, ze ucastnik konania navrhol, .ze sa chce dat' v d'alsorn konani zastupovat' pravnym zastupcorn. Udaje pravneho zastupcu uicastnfk konauia neoznamil prvostupriovemu spravnernu organu do dna 07.06.2010 a z tohto d6vodu prvostupriovy spravny organ prerusil konanie v zmysle § 29 ods. 2 spravneho poriadku. Z vykladu § 29 ods. 4 zakona 0 spravnorn konani vyplyva, ze spravny poriadok neupravuje z formalno-procesneho hl'adiska sposob, akym spravny organ pokracuje v prerusenom konani. Pokracovat' v konani mozno akyrnkol'vek procesnym ukonorn spravneho organu, z ktoreho je zjavne, ze spravny organ v konani pokracuje, napriklad predvolanie ucastnfka konania. 0 pokracovani v konani sa nevydava rozhodnutie. Prvostupiiovy spravny organ zaslal ucastnikovi konania predvolanie doporucenou zasielkou do vlastnych ruk, Podl'a oznamenia postoveho uradu bola zasielka adresatovi opakovane neuspesne dorucovana v drioch 16.06.2010 a 17.06.2010. Adresat bolo ulozanf zasielky na peste upovedomeny, pricom si zasielku do troch dni od jej ulozenia nevyzdvihol, Vzhl'adom na tieto skutocnosti spravny organ zacal spravne konanie v posledny den trojdiiovej uloznej lehoty dna 21.06.2010. Podl'a § 24 ods, 2 zakona o spravnom konani sa povazuje tento den za den dorucenia, aj ked' sa adresa£ o' ulozeni nedozvedel. . Odvolaci spravny organ dospel k zaveru, ze spravny organ 1. stupiia postupoval v sulade s vyssie citovanym zakonom. Spravny organ 1. stupi'ia prejednal dna 08.07.2010 priestupok v nepritomnosti

\

I i

,I

, I

. , ,

. 3

ucastruka konania v sulade s § 74ods._l zakona 0 priestupkoch. Podl'a citovaneho ustanovenia zakona o priestupkoch komi ·spravp.~'.~tg~"Svp-;'w~rii'j,'>;nVt.sq-.e pojednavanie, V neprltomnosti obvineneho z

priestupku moznovec- p~eJ~qn~B'j :{0d~ietn~ dostavif na ustne pojednavanie, boci bol

riadne predvolany, a.lebo'_$a:~~tli1t~: jlo ospravedlnenia alebo b~z.d6Ieziteho dovodu.

_" - •• ;_J t2:i~·

Z predlozeneho .sp.i~Jb_~e~ .tt~iJi;'o.IJsahujuceho aj videozaznarn vyhotoveny na rnieste

udalosti je zrejme; ze uclisttti~~~. a:~'ve:tleiiom vozidle bezdovodne pouzival svetelne vystrazne

znamenie zapnutou ryst.raZn60 fuiik'Cl ,SlherdvYch svietidiel. Ucastnik konania mohol kedykol'vek opustit' kolonu strajkujucich vozidiel:,;'~'hl(6'l'ko situacia v cestnej premavke mu umoziiovala bezpecne odist' z miesta strajkujudch voii'Gle"l: if zmysle .§ 31 ods. 3 zakona 0 cestnej prernavke vedic dava svetelne vystrazne znamenie zapnutim vystrazne] funkcie smerovych svietidiel, ak je nevyhnutne upozornit' ostatnych ucastnikov cestnej premavky na hroziace nebezpecenstvo, najrna v pripadoch, ked' je potrebne nahle znizit' rychlost' jazdy alebo zastavit' vozidlo. V zmysle odseku 4 citovaneho ustanovenia sa rystraZne .znamenie smie pouzit' len v nevyhnutne potrebnom case. V danom pripade neslo 0 situaciu.rkedy, b~'o· .potrebne upozornit' ostatnych ucastnikov cestnej premavky na hroziace nebezpecenstvo, Taktiez neslo 0 situa~iu; kedy bolo potrebne nahle znizif rychlost' jazdy a zastavit' vozidlo. Z uvede~6ho . vyplyva, ie uc~stn:ik konania daval svetelne vystrazne znamenie zapnutim vystraznej funkcie smerovych svietidiel neopravnene.

V zmysle § 3 ods, 2 pismo a) zakona 0 cestnej prernavke ucastnik cestnej premavky je povinny spravat' sa dis~iplinov~n.e a ohl'aduplne tak, aby neohrozil bezpecnost' alebo plynulost' cestnej . prernavky, Dalej§' 4 ods. '2 pismo j) zakona 0 cestnej premavke uklada vodicovi povinnost', ze nesmie prekazat' v jazde rychlejsie iducim vozidlarn a obmedzovat' plynulost' cestnej premavky. Zo sluzobneho 'zaznamu veduceho Oddelenia riadenia dopravy Odboru vykonu sluzby Krajskeho dopravneho inspel.ctqratu KR PZ v Bratislave npor. JUDr. Petra Rudinskeho zo dna 02.02.2010 C. p.:

KRP-P-13110VS-:ZO'lO a taktiez z vyhotoveneho videoziznamu z miesta udalosti je zrejme, ze bezdovodne pOl1J.~I~dazdjacakoI6na vozidiel kornplikovala celkovu dopravnu situaciu a vodici tejto kolony obmedzovali svojou jazdou plynulost' cestnej prernavky, Poeas dokumentovania priestupkov bolo ucastnfkovi konania preukazane urnyselne a dobrovol'ne zotrvanie v kol6ne vozidiel, ktora svojou bezdovodne jremalou jazdou obmedzovala plynulost' cestnej premavky. V tomto pripade mohol

llcastnik konania kedykol'vek kol6nu vozidiel so svojim vozidlom bezpecne opustit'. '

Co sa tyka namietky ucastnika konania ohl'adom podstatnej organ porovnal fotografie ucastnika konania na vodicskom preukaze C. 17 .04 .. 2000 Dopravnym inspektoratom v Humennom a obcianskom preukaze C. vydaneho dna 25.07.2007 o.kresnYm riaditel'stvom PZ v Humennom, prieorn dospel k zaveru, ze k podstatnej zmene PQdob,X u.c;astni~a konania doslo, najma zmenou dlzky jeho vlasov a zarastenost'ou v oblasti tvare - brada aJu.zy·;,Spnivhy "Organ L stupfia taktiez porovnal podobu ucastnlka konania z uvedenych dokla.dpv§j;eQ~:sk~t6tp..oU~E_od<?bou. Ucastnik konania tymto porusil povinnosti drzitel'a vodicskeho preukazu tak, ako, to v"ypl)'va z dikcie § 98 ods. 1 pismo b) zakona 0 cestnej premavke,

Krajsky dopravny inspektorat Krajskeho riaditel'stva Policajneho zboru v Bratislave na zaklade podaneho odvolania preskurnal rozhodnutie prvostuprioveho spravneho organu aj v casti ulozenej sankcie. Za priestupok proti bezpecnosti a plynulosti cestnej prernavky, zo spachania ktoreho je llcastnik konania uznany vinnym, mozno podl'a §. 22 ods. 2 pismo e) ulozit' sankciu pokuty do 100,- E. Odvolaci spravny organ prihliadal podl'a § 12 ods. 1 zakona 0 priestupkoch na zavaznost' priestupku, najma na sp6sob jeho spachania ana okolnosti, za ktorych bol spachany, ako aj osobu pachatel'a, Odvolaci spravny organ prihliadal aj na skutocnost', i.e ucastnik konania bol za posledne dva ro.ky postihnuty za viacere priestupky proti BaPCP. 0 tomto svedci vypis z evidencnej karty vodiea menovaneho, Sankciu ulozenu spravaym organom I. stupiia povazuje odvolaci spravny organ za primeranu.a zakonnu,

Vyhotovenyrni .dokaznymi prostriedkami je dostatoene odov:od.p~ny :ci~.er, ze skutok sa stal

a z jeho spachaniaje dovodne uznany vinnym ucastnik konania. "

Vyssie uvedene dokazne prostriedky su riadnymi dokazmi v sulade s pravnyrni predpismi, ktoryrni je riadne zisteny a objasneny skutkovy stav veci v sulade s § 32 a § 34 spravneho poriadku,

, 'T,_ 'j

4

I

Odvolaci spravny organ povazuje napadnute rozhodnutie za vydane v sulade so zakonom.

Z rozhodnutia spravneho organu L stupiia je zrejrne, ake dokazne prostriedky boli podkladom rozhodnutia, zo spachania akych dopravnych priestupkov bol uznany ucastnik konania vinnym a na

zaklade akej spravnej uvahy spravny organ dospel k vyske ulozenej sankcie. .

Odvolacf spravny organ vychadzal z predlozeneho spisoveho rnaterialu c.p, ORP-P-192/11l-

DI-BCP- V -2010. .

Pretoze preskumanim napadnuteho rozhodnutia ako aj konania, ktore mu predchadzalo, neboli zistene skutocnosti, ktore odovodiiovali jeho zmenu, zrusenie v casti alebo celku, bolo potrebne rozhodnut' tak, ako je uvedene vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia,

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 59 ods, 4 zakona c. 7111967 Zb. 0 spravnorn konani v zneni neskorsich predpisov nemozno d'alej odvolat', Podl'a § 244 a nasledovnych Obcianskeho sudneho poriadku je toto rozhodnutie preskumatel'ne sudom.

referent specialista OBCP a DE

_../ porrBc, Peter Michalovj J /

Rozhodnutie dostanu:

1.1 Mgr. Jan Polak - advokat so sid 10m Mileticova 64, 821 08 Bratislava 2.1 001 OR PZ Bratislava III

-3.1 KOI KR PZ v Bratislave

"

I

.~ .,

}' ,

"

C.p.:

EKV:20'1 0,1 0221 003"3'5843·

,EVIDENCNA KARTA

Pracovisko:

Datum a 'cas: 22,10.2010 10:03

Osobne udaje

Rodne cislo

Trvaly pobyt od: 28.01.1985 Adresa sucasneho TP:

Datum narodenia

Meno

Jozef Krupka Krupka

Prechodny pobyt od:

Adresa sucasneho PP:

Priezvisko

Rodne priezvisko

Statna prlstusnost'

Slovenska republika

Platne vodicske opravnenla: B old, AlSO old, Udelene vodicske opravnenla

datum udelenia 8 old 31.03,1998 A/50 old 31,03.1998

Ine zaznarny:

Zaznamy inych statov:

protokolovs cislo 18457031998 18457031998

harmcnizovane k6dy

obrnedzene ad cdobrate od

Cislo VP Cislo karticky

VODICSKY PREUKAZ StaY

Datum vyhotovenia VP Datum vydania VP driiterovi Stay

17.04.2000

S8502628

Vydany driitel'ovi

Predchadzajuci VP

Osoba nerna evidovany MVP

Osoba nerna evidovany ZVP

zAZNAMY 0 PRIESTUPKOCH A TRESTNYCH CINOCH V CESTNEJ PREMAvKE

BLOKOVE POKUTY 1.

Datum ulozenia:

Vyska pokuty:

Datum zaplatenla pokuty:

Cisla blokcv:

Priestupky:

DI Presov ORP-2-2852/DI-2008 Nie

Nie

26.09,2008 Rozhodol:

1000.00 SKK , Jednacie cislo:

Zavazny spesob:

DOpraVnil nehoda:

1/2

Z2, tiktoJ)'r,a 2010

•• ~ I •

l.

p.:

§ 15 ods.4 zak.315/1996 Z.z. Rychlosfjazdy

Zadrianle VP: Nie je evidovan'e ziadne zaClri.nie vP Zadrianie ZVP: Nie je evidovatie zi'adne ~d~nle zyP

l' .

2.

EKV: 20101022100335843

DO PZ lipt.Mik~lat§

Datum ulozenla:

Vyska pokuty:

Datum zaplatenia pokuty:

Cisla blokov:

1'8. fO.2009 . R'ozhbdol:

'2'0.00 lEUR Jednac:le flslci:

Zavaz'ny s'p6s0b:

Doprlvna nehoda:'

Nle' Nie

Priestupky:

16 ods. 5 ZaK.c. 8/2009 Z.z. - Rychlosr jazdy'

Zadrianie VP: N'le je evidov.ane ziadn'e ·zaditcinie VP Zadrfanie ZVP: Nie je eVidovane ziadne zaditanie zVP

OSTA lNE PRIESTUPKY 1.

Rozhodnufie

Cislo rozhodnutia:

Datum vydania:

Ulozeml sankcia:

Vyska pokuty:

Skutok

Datum spachanla:

Rozhodol:

ORP-192/DI-20 1 O-V -Ill 08.07.2010

Pokuta

100.00 EUR

Rozhodol:

Datum pravoplatnosti:

Cisla blokov:

02.02.2010

DI Bratislava III

Dopravna nehoda:

Zavazny sposob:

Priestupky:

3 ods.2 pfsm.a) Zak.c. 8/2009 Z.z. - Vseobecne povinnosti ucastnlka cestnej prernavky

4 ods.2 pfsm.j) Zak.c, 8/2009 Z.Z. - Povlnnosti vodica .

31 ods. 3 Zak.c. 8/2009 Z.z. - Vystratne znamenie

31 ods, 4 Zak.c. 8/2009 Z.z. - Vystratne znamenie

98 ods.1 pfsm.b) Zak.c, 8/2009 Z.z. - Povinnosti drtitefa vodlcskeho preukazu

DI Bratislava III 11.10.2010

Nie Nie

ZADRZANIA VP

Osoba nerna evidovane ziadne zadrzanie VP

ZADRZANIA ZVP

Osaba nerna evidovane ziadne zadrzanle ZVP

TRESTNE CINY

Nie je evidovany ti.adny fresfny tin

Preskusania a doikolovacie kurzy ,

Koni'ec vypisu

2/2

"

22.okt6bra 2"010'