USND TTNH VINH lONG

SO GIAO OVC vA £>Ao T ~o

s6: I1G45' ITB.SGDBT

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VII;T NAM 8Qc I~p - rI;P do - Harth phuc

VTnh Long, ngay d( s- [hang 10 nsm 2010

THONG BAo

K~t qua thi chon HQc sinh gi6i THPT yang tinh Nam hoc 2010-2011

I. KET QUA TUYEN CHON HSG vA 8<)1 TUYEN THI VONG ouoc GIA

Can CLY ket qua cham thi HSG THPT vonq Tinh narn hoc 2010-2011 , Sa GOBT thong baa danh sach hoc sinh dat giai Hoc sinh Gi6i Tlnh va hoc sinh duoc tuy§n chon VaG doi tuyen hoc sinh gi6i cua Tinh tham dl)' ky thi Hoc sinh gi6i quac gia narn hoc 2010-2011 (Oanh sach dinh kern ).

se hoc sinh du' thi: 611 ; s6 hoc sinh dat giai HSG tlnh : 288.

Trongd6: Giail: 19 ; Giaill: 31; Giailll: 83 ; GiaiKK: 155.

So hoc sinh duoc chon VaG doi tuyen thi vang quoc gia: 57.

M6i hoc sinh dat giai Hoc sinh gi6i Tlnh phai nop 1 tam hinh 3x4 de lam giay chung nhan . TrlJ'ang c6 trach nhiern thu hinh cua hoc sinh dat giai va nop cho Ph6ng

Khao thf va Kiem djnh chat luonq. -

Thaig ian nop anh v{:; Sa: truoc ngay 05.11 .2010.

II. BOI DU'ONG £><)1 TUYEN THI HSG Quae GIA

1. Hoc sinh trong dOi tuyen duoc tiep tuc bai du6'ng de thi vonq quoc gia tai tnronq Nguyen Sinh Khiem.

2. Truang THPT Nguyen Sinh Khiern chiu trach nhiem quan Iy lap boi dlJ'6'ng doi tuyen hoc sinh gi6i cua tlnh.

3. Thai 1lJ'Q'ng bai dlJ'6'ng dlJ'Q'C qui dinh mai tUEIn 5 bu6i, mai buoi 3 tiet,

Thai gian bai dU'ong: bc1t d~u tLr ngay 01.11.2010 den nqay 07.01.2011.

4. Sa se thanh toan che do cua hoc sinh trong dOi tuyen, tien bai dlJ'ong cho qiao vien trong ban bai dU'ong d(li tuyen thea qui dinh tai chinh hien hanh,

III. HQ sa THI HSG Quae GIA

Cac trlJ'ang c6 hoc sinh trong d(li tuyen chuan bi ha sa gam c6 4 loai:

1- Hoc ba da hoan chfnh den phan cu6i HK I (c6 dan anh, d6ng dau anh, dau qiap lai; du cac cot diem hoc luc, hanh kiem, c6 ky ten, d6ng dau xac nhan nhCrng ch6 sua trong tat ca cac nam da hoc).

2- Phieu ket qua hoc tap cuoi hoc ky I c6 xac nhan cua giaa vien chu nhiern va hieu trlJ'ang .

3- San sao khai sinh hop 1$.

4- N(lp them 1 anh 3x4 (nqoai tarn anh nop lam giay chLrng nhan HSG) .

Cac truonq c6 hoc sinh trong d(li tuyen nop ha sa s6 1, 3, 4 v{:; Sa (Phang Khao thi va KBel) de kiem tra I~n 1 vao ngay 08.11.2010. Sau khi kiem tra xong, Sa S8 tra lai trU'ang de di{:;u chlnh va hoan tat hoc ba theo qui djnh.

Truoc nqay 31.12.2010 cac tru'ang nop lai toan ho sa s6 1, 2, 3 cho Sa d§ kiem tra I~n cuoi tnroc khi Hoi dong coi thi HSG QG lam vi$c.

Cac truonq U'u tien hoan chfnh xep loai HK1 va hoc ba cho nhO'ng hoc sinh trang dOi tuyen HSG d§ cac hoc sinh nay du ha sa dl)' thi vonq qu6c gia.

IV. KY THI HQC SINH GIOI QU6c GI.A:

1. Nqay thi: Nqay 11 thanq 1 narn 2011. ,

2 .. £m~u ki~n dlf thi: Hoc sinh phai dat cac dieu ki$n sau day:

- Duoc cong nhan Hoc sinh gi6i Tinh va ducc chon vao dQi tuyen cua Tinh.

- Danq hoc lap 11 hoac 12 va c6 xep loai cuoi KH I nam hoc 2010-2011 v~

hoc luc va hanh ki~m tt) Kha tra len.

NhCrng hoc sinh da c6 ten trong danh sach oQi tuyen nhU'ng den cuoi hoc ky I khonq du di8U ki~n dty thi tren se biloai kh6i dQi tuyen.

Nhan diro'c conq van n§y, yeu cau cac tnronq trung hoc c6 hoc sinh dat giai hoac c6 ten trong dQi tuyen thong bao ket qua tuyen chon, nop anh oelam gi~y chung nhan, kh~1n trU'O'ng hoan t~t ho sa va tao di8U klen thuan loi d~ hoc sinh c6 ten trong doi tuyen dl,f boi dU'ong dung theo thai gian qui dinh.l.

NO'i nh?n:

- Cac truonq TH PT;

- Cac Phonq GD-BT;

- Umh dao Sa;

- Cac phonq, ban Sa;

- LU'u VP , KT-KBCL.

/

UBNO TINH VTNH LONG SO GlAD Dt,JC vA. DAo T~O

DANH SACH HOC SINH DAT GLAI HSG TINH BAc THPT

vA HOC SINH DUOC CHON vAo DOl TUY~N THI VONG Quae GIA nam hoc 2010 - 2011

Trang 1

sn Ho Va ten Ngaysinh HS twang Di~m Giai Ghi chu
Mon Anh van 12 : (diem t6'; da: 20.00)
1 J • NGUYE N PHUONG THAo 06.06.93 Nguyen Sinh Khiern 15.900 Nh,n dOl tuy€n
2 2 . BANG HuYNH NHAT HLN 27.11.92 Nguyen Sinh Khiem 14.700 Nhl dOl tuyen
3 3. NGUYEN vTNH KHLJdNG 01.08.94 Nguyen B1nh KhHim 14.700 Nhi dQi tuyen
4 4 . LE ANH TRUYEN 06.10.93 Nguyen Binh Khlem 14.400 Nhi dOi tuyen
5 5 . LUONG PHI,lNG HANG 27.05.93 Nguyen Binh Khiem 14.200 Nhl dOl tuyen
6 6. NGUYENFJINH HUYEN TRAN 07.07.94 Nguyen B1nh Khiem 14.200 Nhl dQI tuy€n
7 7. £)0 KHOA 24.04.93 Nguyen Binh Khiem 14.100 Nhl
8 8. NGUYEN NGOC [JOAN TRANG 10.04.93 LlJU Va n Li~t 13.800 Ba
9 9 . HuYNH vi cO 23.04.94 Nguyen Sinh Khiem 13.600 Ba
10 10 . [JO THI YEN NHI 01.09.94 Nguyen Binh Khiem 13.600 Ba
11 11 . BUI THI,lY THAo NGAN 05.09.94 Nguyen Binh Khiem 13.400 Ba
12 12 . LE PHUONG NGHI 11.04.94 Nguyen Binh Khiem 13.300 8a
13 13 . NGUYEN TH! HoAI THUdNG 19.10.93 Nguyen Binh Khiem 13.300 Ba
14 14 . NGUYEN THANH DANH 12.08.93 Nguyen Binh Khiem 13.200 Ba
15 15 . Lt NGQe HAN 19.09.93 Nguyen Binh Khiem 13.200 Ba
16 16. NGUYEN TRAN NHU KHUt 24.12.93 Tra On 13.000 Sa
17 17 . NGUY~N TH! HONG THAM 29.03.93 Nguyen Blnh Khiem 12.900 Ba
18 18 . NGUY~N NHM NINH KHANH 08.12.94 Nguyen Binh Khiem 12.800 Ba
19 19. LE NGOC MY TIEN 31.10.94 Nguy~n Binh Khi@m 12.800 Ba
20 20 . HANG DUY LlNH 16.02.94 Nguy~n Blnh Khiem 12.400 Ba
21 21 . NGUYEN £lUe TAl 11.11.93 Nguyen Binh Khilim 12.200 Sa
22 22 . PHAM KIM HOANG MAt 24.03.94 Nguy§n Blnn Khiem 12.100 Sa
23 23. DUdNG NGUY~N PHUONG lINH 12.04.93 Nguyen Binh Khlem 12.000 Sa
24 24. va NGQC MAl TRANG 17.05.93 Nguy§n Blnh Khiem 12.000 Ba
25 25. HUYNH TH! THANH TRue 03,11.93 Nguyen Binh Khiem 12.000 Ba
26 26. TRUONG NGQC MY 30.04.93 Nguyen Binh Khiem 11.900 KK
27 27 . £)Ao NGQC QUYNH 18.07.94 Nguyen Blnh Khiem 11.900 KK
28 28 . LE MINH THuAN 05.01.93 Nguyen Binh Khiem 11.800 KK
29 29 . LUU SO'U PHUONG 14.08.94 Nguyen Binh Khiem 11.600 KK
30 3.0. NGUYEN CHUNG NGoe BiCH 08.07.94 Nguyen Sinh Khiem 11.500 KK
31 3.1 . NGUYEN THI PHUONG THI 19.10.93 Nguyen Blnh Khiem 11.500 KK
32 32 NGUYE N HoANG PHUONG THAo 15.10.93 Nguyen Sinh Khiem 11.400 KK
33 33 . NGUYEN NGQC TRAM 20.10.93 Nguylln Blnh Khiem 11.400 KK
34 34 . PHAM THAo Vy 11.10.94 Nguyen Blnh Khiem 11.400 KK
35 35 . PHAM HoANG LONG 30.05.94 Nguyen Binh Khi~m 11,300 KK
36 36 . TRINH NGQG LAN THANft 24.08.93 Nguylln Sinh Khiem 11.300 KK
37 37. HUYNH DIEM TRANG 19,02.94 Nguyen B1nh Khlern 11.000 KK Danh saeh Hoe sinh 9 101 Tlnh BAC THPT va cJ¢ I tuy€n Ihi va ng qu6e gia nam hoe 2010 - 2011

Trang 2

sn Ho Va ten Ngaysinh HS tnJdng E)i~m Giai Ghi chu
38 38 . TRAN NGOC TRAM 23.04.93 LLIU Va n Li~t 11.000 KK
39 39. TRAN TUAN KHANH 03.09.93 Nguy~n ThOng 1"0.900 KK
40 40. TRAN NGQe YEN LlNH 09.09.94 l.uu Van Li~t 10.900 KK
41 41 . TRAN LNEN KH1ET TRAN 07.10.93 Nguyen Binh Khiem 10.900 KK
42 42 . OOAN TH! TRUClNG AN 21.08.93 Luu Van Li~t 10.800 KK
43 43 . TO KltU HANH 13.07.93 Nguyen Binh Khiem 10.800 KK
44 44 . NGLN~N TH! ANH THU 05.02.94 Nguyen Binh Khiem 10.800 KK
45 45. LE NGLNEN THAD LNEN 10.07.94 Nguyen Binh Khiem 10.800 KK
46 46 . vO TH! THANH PHAT 06.10.94 Nguyen Sinh Khiem 10.700 KK
47 47. NGLNEN TRAN NGQC THIEN TRue 30.10.93 Nguyen Binh Khiern 10.500 KK
48 4$ . PHAN NGQC HAl YEN 19.09.94 Nguyen Binh Khiem 10.500 KK
49 49 . PHAM MINH HUNG 24.05.94 Nguyen Binh Khiem 10.400 KK
50 so . LE QuJC KHANG 26.03.93 Nguyen Binh Khiem 10.400 KK
51 51 . NGUYEN LE MY NHAN 18.07.93 Nguyen Sinh Khiem 10.400 KK
52 52 . NGUYEN THANH NHA 06.10.93 Nguy§n Binh Khiem 10.400 KK
53 53 . HuYNH KHOI HAN 24.11.93 Nguyen Binh Khiem 10.300 KK
54 54 . CH.A.U BA LOc 13.02.93 Nguy~n Binh Khiem 10.300 KK
55 55 . NGUYEN NGOC MINH THY 16.10.93 Nguyen Binh Khiem 10.300 KK
56 56 . HuYNH TH! vAN TRANG 06.07.93 VO Van Kiet 10.300 KK
57 57 . vO NGQC PHUdNG LlNH 03.11.94 Luu Van Li~t 10.200 KK
58 58. PHAM THI HoANG YEN 20.01.94 Nguy@n Binh Khi~ri1 10.100 KK
59 S9 • NGUYEN TH! THltN KIM 29.03.93 Nguyen Binh Khiem 10.000 KK
60 60 . NGLN~N QUE PHUONG 28.01.93 LLIU Van Liet 10.000 KK
61 61 . VO TAN TAl 06.02.93 Nguy@n Binh Khiem 10.000 KK
62 62. NGO HuYNH THUY TIEN 19.02.94 Nguy§n Binh Khiem 10.000 KK
Mfin Hoa 12 : (diem tOt da: 20.00)
63 1 . VO HoANG KHOA 21.11.94 Nguyen Binh Khi~m 18.000 Nhal d¢i tuyen
64 2 . TRAN U:: KHOA 10.10.93 Nguy@n Binh Khiem 18.000 Nhat dCt! tuyen
65 3 . LAM HOU TRI 28.11.93 Nguyen Binh Khiem 18.000 Nhat d(li tuyen
66 4 . LAM ouic HLN 19.03.93 Nguyen Binh Khiem 17.250 Nhl dQi tuyen
67 5 . PHAN HOU Due 16.01.94 Nguyen Binh Khiem 17.250 Nhi d¢i tuyen
68 6 . CAD VI$T BACH 02.07.93 Nguyen Binh Khlem 16.500 Nhl doi tuyen
69 7 • TRAN NGQe DONG 29.05.94 Nguyen Sinh Khlem 15.750 Nhl
70 8 . VAN NGQC VINH 15.06.94 Nguyen Sinh Khiem 15.500 Nhl
71 9 . HuYNH TAN TRUNG 01.01.93 Nguyen Blnh Khi~m 15.250 Nhi
72 10. TRAN MINH LN~N NHI 28.01.93 Nguyen Sinh Khiem 14.500 Ba
73 11 . TRAN MY DUNG 07.08.94 Nguyen Blnh Khiem 14.250 Ba
74 12 . NGUYtN vAN KHANH 29.12.93 Nguyen Binh Khiem 13.500 Ba
75 13 . TRAN MQNG TUYEN 15.09.93 Nguyen Binh Khiem 13.250 Sa
76 14 . HUYNH NGUY~N KHANH VY 05.08.93 Nguyen Sinh Khiem 13.250 Ba
77 15 . NGUYEN TH! HONG XU.A.N 29.01.93 Nguyen Sinh Khil3m 13.000 Ba
78 16 . PHAM HoANG QUYEN 13.07.93 rJguyen Blnh Khiem 12.750 Ba V Danh sikh Hoc sinh 9 iOj Tlnh BAG THPT vii d(ii tLJY~ n thi vong qooc gia na m hoc 2010 - 2011

Trang 3

sn HQ va ten Ngaysinh HS trllong £li~m Gild Ghi chu
79 . 17 . H6 TRQNG NGHTA 19.02.93 Nguyen Binh Khiem 12.250 Ba
80 18 . OANG HOU TiN 06.11.93 Nguyen Binh Khiam 12.250 Ba
81 19 . Lt TRIEU DLldNG 18.10.94 Nguyen Binh Khiam 12.000 Ba
82 20. TRAN NGQC LltN CHI 19.08.93 Nguyen Binh Khiem 11.750 KK
83 21 . NGUYE N HoANG BAo HAN 14.03.94 Nguyen Binh Khiem 11.750 KK
84 22 . DUdNG TIEN PHONG 25.05.93 Nguyen Thong. 11.750 KK
85 23 . TRAN TRUC PHlJdNG 07.01.93 Nguyen Binh Khiilm 11.750 KK
86 24. HA THI TCJ QUYtN 26.05.93 Nguyen Thong 11.750 KK
87 2S. va GONG T~O 19.12.93 Nguyen Binh Khiem 11.500 KK
88 26 . 06 AN THU.~N 30.06.93 Nguyen Binh Khiem 11.500 KK
89 27 . L Y NGOC H~NH 01.01.93 Tan Ltl(Jc 11.500 KK
90 28. TRAN QUE KHANH 12.03.93 Nguyen Binh Khiam 11.250 KK
91 29. PHAM HoANG NGUYEN 22.05.94 Nguyen Binh Khiam 11.250 KK
92 30 HuYNH TUAN ANH 17.02.93 Nguyen Binh Khiam 11.000 KK
93 31. NGUYEN HoANG TINET NHUNG 17.07.93 Nguyen Binh Khjem 11.000 KK
94 32 . TRlfdNG THI KIM THUY VI 15.03.93 Nguyen Binh Khiam 11.000 KK
95 33. NGUYEN THE KleT 06.06.93 Tran O<),j NghTa 11.000 KK
96 34 . NGUY~ N TRUNG TIN H 28.05.94 LllU Van Li~t 10.750 KK
97 3S. NGUYEN THI CAM HUONG 07.10.93 Hila Binh 10.750 KK
98 36. PHAM THANH TIEN 20.01.93 ~ra On 10.750 KK
99 37. NGUYEN HO HoANG NGHTA NHAN 04.08.93 PhO QuOi 10.250 KK
100 38. NGUYEN ANH NHl)T 11.10.93 Tran O~i Nghia 10.250 KK
101 39 . NGO NHU HOA 02.03.93 Nguy~n Binh Khiem 10.000 KK
102 4.0 . NGUYEN THANH NHA 31.07.93 Nguyen Binh Khiem 10.000 KK
103 41 . PHAN VAN LEM 20.03.92 ran LtlQC 9.750 KK
104 42. NGUYEN NGQC ANH 05.07.93 Nguyen Binh Khiem 9.500 KK
105 43 . LE NGUYE N f)UC ANH 23.07.93 Nguy~n Binh Khiem 9.500 KK
106 44 . 00 TH! ANH THU 08.03.93 Nguy@n Binh Khiem 9.500 KK
107 45. NGUYEN TAN THI 14.11.94 Nguy~n Binh Khiam 9.250 KK
108 46 . LE THANH TOAN 26.12.93 Nguyen Binh Khiem 9.250 KK
109 47 . PHAN THI H6NG THANH 10.06.93 Tan Quai 9.250 KK
110 48 . TRAN NGOC THIEN HUdNG 15.07.94 Nguyen Binh Khiem 9.000 KK
111 49. TRAN THANH LAM 02.02.94 Nguyen Sinh Khiiim 9.000 KK
112 50 . 80 NGUY~T MINH 20.10.94 Nguyen Binh Khiem 9.000 KK
113 51 . NGUYE N HoANG yt' N 08.01.93 Nguyen Binh Khiam 9.000 KK
Men v3t Iy 12 : (dilm to, da: 20.00)
114 1 . PH AN NGUYEN THUY AN 09.12.93 Nguyen Binh Khiem 16.000 Nhat dOj tuyen
115 2 • vO ANH TUAN 11.11.93 Nguyen Binh Khiam 14.750 Nhl doi tuyen
116 3 . LE TH! THU HA 05.10,93 Nguy~n Binh Khiam 11.500 Ba dOj tuyen
117 4 . NGUYEN THAI VI~T 15.05.93 Nguyen Binh Khiam 11.500 Ba dol tuyen
118 5 . 00 PHUONG LlNH 14.11.93 Nguy~n Binh Khiem 10.000 Ba dQj tuyen
119 6. BUI TH! THOY Hu9NH 20.02.93 Tran Oii.i NghTa 10.000 Ba dOi tuyen V Danh sach Hoc sinh gioi TInh BM THPT vii d(li lll)l~n thi vong qu6c gia nam hoc 2010 - 2011

Trang 4

sn HQ va ten Ngaysinh HS tru'ang Digm Giai Ghi chu
120 7 . £lANG THANH OANH 22.01.93 Nguyen Binh Khiem 7.500 KK
121 8 . DUdNG ANH LlNH 31.05.94 Nguy~n Blnh Khiem 7.500 KK
Mlln Phap van 12 (l1i8m to) ae: 20.00)
122 1 . HuYNH VI~T HIEU MINH 13.06.94 Nguy~n Blnh Khiem 16.400 Nhat d(}i tuygn
123 2 . PH~M NGUY~N NHAT THAo 04.01.93 Nguyen Sinh Khiem 14.300 Nhi dQi tuy~n
124 3 . VAN VI~N THANH THAo 05.01.93 Nguyen Sinh Khiem 12.600 Ba clOi tuyen
125 4 . Lt KIM NGAN 05.07.94 Nguyen Sinh Khiem 12.400 Sa clQi tuyen
126 5. NGUYEN QuYNH NHU 25.04.93 Nguy~n Binh Khiem 11.950 KK doi tuyen
127 6 . HOANG PH~M H6NG H~NH 28.09.94 Nguyen S1nh Khiem 10.600 KK dOi tuyen
Mon Sinh hQc 12 (rJ/lm toi da: 20.00)
128 1 . NGUYEN HOANG THAD NGUYEN 17.11.93 Ph<}.m Hung 13.000 Nhat d(li tuyen
129 2 , NGUYEN HAl TAN 02.10.93 Nguy~n Binh Khiem 11.750 Nhl dOi tuyen
130 3 . PHAN CHI THANH 05.07.93 Nguyen Binh Khiam 11.750 Nhl clOi tuyen
131 4. HuYNH MINH TRUClNG 13.04.93 Pnarn Hung 11.000 Nhi dOl tuyen
132 5 . HuYNH THE NGQC 18.02.93 Hca Binh 11.000 Nhl clOi tuyen
133 6 . SUI THI THAo ANH 17.07.93 Tra On 11.000 Nhi dOi tuy~n
134 7 . TRUONG £lINH MINH TRIET 11,10.94 Nguyen Binh Khi@m 10.750 Sa
135 8. NGUYEN TRUdNG SON 23,08.93 Nguyen Binh Khiem 10.500 Ba
136 9. TRAN NGOC THAD 15.07.94 Nguyen Blnh Khi1!m 10.250 Ba
137 10 . NGUYE N THAD AN 04.02.93 Nguyen Binl1 Kiliem 10.000 Ba
138 11 . NGUYEN TH! KIM HUdNG 22,02.94 Nguyen Sinh Khifim 10.000 Sa
139 12 . LE MINH NHl,fT 31.01.93 Nguyen Binh Khiem 10.000 Ba
140 13. HuYNH NGUYEN NHU THU 20.10.93 Hie'u Ph\mg 10.000 Ba
141 14 , HuYNH TH! MY H~NH 19.10,92 Hl,lu Thanh 9.000 KK
142 15. NGUYEN THJ NHU' NGQG 21.09,93 Nguy~n SInh Khiem 8.750 KK
143 16 . LO THUAN KHUdNG 12.11.93 Nguy§n Binh Khiem 8.500 KK
144 17. NGUYEN HA BicH THAD 04.09.93 Nguyen Thong 8.500 KK
145 18 . TRAN TRf HAl 10.12.93 Hoa Binh 8.500 KK
146 19. DO TH! HUYtN 09.09.93 Hieu Phunq 8.250 KK
147 20 . NGUY~ N HoANG TUAN 15.10.93 Hoa Sinh 8.250 KK
148 21 . TRAN £lANG KHOI ·28.04.94 Nguyen Binh Kiliam 8.000 KK -
149 22 . NGUYEN KHANH TUClNG 22.02.93 Nguyen B1nl1 Khiem 8.000 KK
150 23 . NGO TH! NGQC SANG 05.02.93 Tran El;;li Ngh'ja B.OOO KK
Man Lich si't 12 : (diem toi da: 20.00)
151 1 . LE TH! sAo TRAN 20.09.93 Nguyen Binh Khiem 16.750 Nh,n dOi tuyen
. 152 2, NGUYEN HoANG KHAI 15,06.93 Nguyen Binh Khiem 16.500 Nhat dOl tuyen
153 3. TRUdNG TI€U MY 1993 Tra On 15.250 Nhl dOi tuy~n
154 4 . LUdNG KHANH vO 12.01.94 Nguyen Blnh Khiem 14.500 Nh1 dOl tuy~n
155 5 . LE VAN TONG 12.02.93 VTnh Xuan 11.500 Ba dOi tuyen
156 6. NGUYEN TH! HUE CHI 27.09.93 Nguyen ThOng 10.750 8a dQi tuyen
157 7 . ou NGUYEN THANH TAM 03.02.93 Nguyen Thong 10.250 Ba
158 8 . NGUYE. N TRAN QUANG 14.11.93 Pham Hung 10.000 Ba Danh sach Hoc sinh gioi TInh sAc TH PT va 1I6i tuy~ n Ihi vong qu6c g la narn hoc 2010 - 2011

Trang 5

SIT H9 va ten Ngaysinh HS trLlC1ng Di~m Giai Ghi eM
159 9. NGUYEN SY OAT 20.12.93 Nguyen Blnh Khiem 9.750 KK
160 10 . PHAM DUY TAN 01.01.93 Hoa Blnh 8.750 KK
161 II . BUI TuAN vO 26.04.93 Va Van Ki~t 8.S00 KK
162 12 . LE TH! KIM NGAN 01.01.93 Nguyen Thong 8.000 KK
Man Toan 12 : (diem tai rJa: 20.00;
163 1 . LE THANH ANH THAI 20.12.93 Nguyen Binh Khiem 20.000 Nhal ClQi tuy~n
164 2. • NGUYEN PHAM MINH KHOA 03.09.93 Nguyen Binh Khiem 19.500 Nhat dQi tuy~n
165 3 . MAl aooe TU,~N 23.11.93 Nguyen Blnh Khiem 19.250 Nhat dQi tuy~n
166 4 . PHAM PHUONG TUNG 08.04.93 Nguyen Binh Khiern 19.250 Nhat ClQi tuyen
167 5 . DoAN HUY HoANG 25.11.93 Nguyen Blnh Khiem 19.000 Nhat dOi tuyen
168 6 . NGUYEN MINH KIM 04.08.93 Nguy@n Binh Khiem 19.000 Nhat doi tuyen
169 7 . DUONG THANH HUNG 03.12.93 Nguyen Binh Khiem 18.750 Nhl
170 8. TRAN MINH TRf 04.02.94 Nguyen Binh Khism 18.250 Nhl
171 9. LE VINH 18.04.94 Nguyen Blnh Khism 18.000 Nhl
172 10 . TANG TRUNG HIEU 01.09.93 Nguyen Binh Khiem 17.000 Nhl
173 . 11 . NGUYEN MINH TIt"N 01.07.93 Tran Dai NghTa 17.000 Nhl
174 12 . utu THIE N NGH~ 07.03.93 Nguyen Blnh Khism 15.500 Ba
175 13 . BACH QlOC VAN 15.01.94 Nguyen B1nh Khiem 15.500 Ba
176 14. PHAM H6NG NGUYEN Di 24.10.93 Nguyen Binh Khiem 15.000 Ba
177 15 . HuYNH TH! CAM THI 05.12.93 HIjU Thanh 15.000 Ba
178 16. NGUYEN TIEN KHOA 17.11.93 Nguyen Binh Khiem 14.750 Ba
179 17, NGO THANH THAT 05.03.93 LLJu Van U~t 14.750 Ba
180 18 . LI: mAN KHANH 29.04.93 Nguy~n Binh Khiem 14.500 Ba
181 19. NGUYEN PHAM THI€N SINH 16.10.93 Nguy~n Binh Khiem 14.000 Ba
182 20 . NGUY~N CAD NH.$.T LlNH 15.08.93 Nguyen Binh Khiem 14.000 Ba
183 21 . TRAN auf LlNH 16.06.93 Nguyen Binh Khiem 14.000 Ba
184 22 . TONG HoANG NGUYEN 26.01.93 Nguyen Sinh Khiem 14.000 Ba
185 23 . TRUONG NGOG THANH 02.04.93 Nguyen Binh Khiem 13.500 Ba
186 24 . NGUY~N XuAN TRUNG 20.09.93 Nguyen Binh Khiem 13.500 Ba
187 25 . LE THI LAN CHI 16.10.93 Nguyen ThMg 13.000 Ba
188 26 . Lt' ANH THY 14.06.93 Nguy§n Binh Khiem 12.500 KK
189 27 . TRUdNG THE vO .02.01.93 Nguyen Blnh Khiem 12.500 KK
190 28 . TRAN PHAM HoANG LONG 18.12.93 Nguy~n Binh Khiem 12.000 KK
191 29. va HA NGUYEN VY 17.01.93 Nguyen Binh Khiem 12.000 KK
192 30 . H6 LE HAl ElANG 12.09.93 Nguyen Sinh Khiem 12.000 KK
193 31 . NGUYEN TH! THU THAO 07.11.93 Hn LllOc 12.000 KK
194 32 . HoANG TH! DI~U HlNEN 21.04.93 Tra On 11.750 KK
195 33 . NGlN~N MINH TuAN 07.12.93 Tra On 11.750 KK
196 34 . 013 HoANG DUY 10.10.93 Nguyen Binh Khiem 11.500 KK
197 35. NGUYEN.TH! L~ UYEN 19.05.93 Nguy~n ThOng 11.500 KK
198 36 . PHAM VI€T BA HOC 19.06.92 Hoa Binh 11.000 KK
199 37 . TRUdNG NGUYE N euc OUY 20.09.93 VB Van Ki~t 10.750 KK /

Danh sach H(,lc sinh glol Tlnh BAc THPT va d(il tuy€n thi v6ng qu6c gia narn hoc 2010 - 2011

Trang 5

- SD Ho Va ten Ngaysinh HS trLlong Di€m Giai Ghi chu
200 38 . TRAN HOANG KHA 25.07.93 Nguyen Sinh Khiem 10.000 KK
201 39 . HuYNH LE PHUONG THUY 25.08.93 Nguyen Blnh Khiem 10.000 KK
202 40. NGUYEN MINH LuAN 26.07.93 Hieu Phl,mg 10.000 KK
203 41 . PHAM TH! THANH THU 20.12.93 Tran 8~i Nghia 10.000 KK
Mon Tin hQc 12 : (cHem t6) as: 20.00)
204 I . NGUYEN HOANG PHUC 11.12.93 Nguyen B1nh Khiem 15.500 NM:t doi tuyen
205 2 . NGUY~N VAN KHOI 12.11.94 Nguyen S1nh Khiem 11.500 Sa doi tuy~n
206 3. NGUYEN TRUNG U;:11 10.08.93 Nguyen Blnh Khiem 11.000 Ba dol tuyen
Mon Van 12 : (diem to, dB: 20.00)
207 1 . TRUdNG THI NHAT LlNH 02.11.93 nn Quai 13.500 Nhat dol tuyen
208 2. NGUYEN THUY YtN TRINH 11.09.93 Nguyen Blnh Khiem 11.500 Nhi dol tuyen
209 3. HuYNH NGQC TRAM ANH 25.07.93 Vinh Xuan 11.500 Nhl dOi tuyen
210 4 . LE THUY HUYE N 25.05.93 Nguyen Sinh Khlern 11.000 Nhl dOi tuyen
211 5 . MAl THY THAO 20.07.93 . Nguyen Binh Khlem 11.000 Nhl doi tuyen
212 6. NGUYEN TH! THANH KHUYEN 08.05.93 VO Van Ki~t 11.000 Nhi dOl tuyen
213 7. NGUYEN LE NGOG TRINH 16.05.94 Nguyen Blnh Khiem 10.500 Ba
214 8. NGUYEN PHAN GAM HUYEN 16.09.93 Phu Quoi 10.500 Ba
215 9. NGUYEN TH! MINH NGOC 22.01.93 Luu Van Li~t 10.000 Sa
216 io . PHAM TH! HANH NGUYEN 27.06.93 Nguy~n Blnh Khiem 10.000 Ba
217 11 . NGUYEN HuYNH THY PHUdNG 23.09.93 LUU Van li~t 10.000 Sa
218 12 . QUACH TH! NGQG VtN 28.02.93 Vinh Long 10.000 Sa
219 13 . PHAN THI KIM CHI 18.08.93 Phu QuOi 10.000 Sa
220 14 . PH AM CAM NGAN 12.04.93 Mang Thit 10.000 Sa
221 15 . NGUYEN THUY TRANG 19.02.93 Mang Thit 10.000 Ba
222 16. LAM TH! MINH KHUdNG 17.08.93 VO Van Ki~t 10.000 Sa
223 17 . TRAN THI MY HUONG 18.10.93 Phan Van Hoa 10.000 Ba
224 18. NGUYEN TH! MY LOG 30.03.93 Phan Van Hoa 10.000 Sa
225 19. NGUYEN KIM NGUYEN 02.09.93 Hoa Blnh 10.000 Ba
226 20 . LE TH! TINtT NHUNG 10.08.94 Hoa Blnh 10.000 Ba
227 21 . NGUYEN THI THAI QUYEN 13.06.93 Tran El<).i Nghla 10.000 Ba
228 2Z . LUU THUY HuYNH 12.04.94 Vinh Xuan 10.000 Sa
229 23. NGuyEN THI MY LAN 27.05.94 Tra On 10.000 Ba
230 24. TRAN THI KIM NHIEN 01.01.93 Vinh Xuiin 10.000 Sa
231 25. NGUYEN TH! THLJY LlNH 13.06.93 Nguyen Thong 9.000 KK
232 26 . LE TH! MY NGQG 27.01.93 Nguyen ThOng 9.000 KK
233 27 . NGUYEN THI,JY THAo NGUYEN 17.02.94 LUU Van Li~t 9.000 KK
234 28. LE TH! NHU QUYEN 10.08.93 Nguyen Blnh Khiem 9.000 KK
235 29 . TA TRAN QUANG QLlY 25.07.93 Nguyen Blnh Khiem 9.000 KK
236 30 . NGUYEN HoANG KHANH THI 02.02.93 Nguyen Sinh Khiem 9.000 KK
237 31 • DUdNG MINH MAN 11.12.93 Phu Quoi 9.000 KK
238 32 . TRAN TH! KIM NHUNG 01.08.93 Phu Quai 9.000 KK
239 33 . DUONG vO PHUdNG 18.08.93 I Pharn Hung 9.000 KK • Danh sach Hoc sinh gii'li Tlnh BAc THPT v~ dQI hJY~ n thl vang qu6c g la narn hoc 2010 " 2011

Trang 7

STI Ho va ten Ngaysinh HS tnJdng Di§m Giai Ghi chu
240 34 . NGUY~ TH! BAD THO 01.05.93 Pharn Hung 9.000 KK
241 35 . PHAM KIM ElAN 28.03.93 Va van Ki~t 9.000 KK
242 36 . NGUY~N THI THU HANG 13.02.93 Tran f)~i Nghia 9.000 KK
243 37 . TRAN THI KIM NGAN 16.07.93 Hila Blnh 9.000 KK
38. TRAN TRUNG Ti H I
244 17.09.93 Hila Blnh 9.000 KK
245 39 . NGUY~N THI MY DUYtN 12.04.94 Hl,lu Thanh 9.000 KK
246 40 . TRAN THI KIEU HOA 20.07.93 Tra 6n 9,000 KK
247 41 . PHAM THI CAM HLO G 01.01.93 Vinh Xuan 9.000 KK
248 42 . HuYNH NGQC om{ 24.07.93 Tra On 9.000 KK
249 43 ' BUI THI THU THAo 30.11.93 Vinh xuan 9,000 KK
250 ~" , HlfYNH THI€N TAM 12.10.93 Nguye n ThOng B.500 KK
251 45. NGUYEN NHAT UNH 24.12.93 Phu Oual 8.S00 KK
252 46 . NGUY~N PHI NGQC LOAN 28.12.93 Phu Qual 8.S00 KK
253 47. PHtJ:)C DIEM MY 1993 Phu Qli:li 8.500 KK
254 48 . lE. THI THeN TRANG 28.08.93 Va Van Ki~t 8.500 KK
255 49 . NGUY~N THI HuYNH NHU 28.08.93 Tan 0001 8,500 KK
256 50 . CHAu PHlJdNG LAM 25.11.93 Long Phu 8.500 KK
257 51 . MAl XuAN ANH 01.01.93 Tra Cn B.SOO KK
258 52 • NGUY~N THI KIM ClJONG 10.06.94 Vinh xuan 8.S00 KK
259 53 ' NGUY~ N HuYNH THUV QUYE N 16.03.93 Tra On 8.500 KK
MBn El!a 1912 : (die'm 101 da: 20.00)
260 1 . HuYNH VAN KHA 13,10,93 Phu Thlnh 14.000 Nhat dOl tuyen
261 2 , NGUYEN THI TRI€U TV 09,06,93 Nguyen Binh Khiem 13,750 NM't !l¢i tuygn
262 3 . HD THANH sANG 04.08,94 Nguyen Sinh Khiem 12.500 Sa !l¢i tllyen
263 4 It THANH TINH 16,06,93 llfU Van U~t 12.000 Sa dOi tvyen
264 5 . It: VAN TltN 10.03.93 Ph~m Hung 11.500 Sa aOi tvyen
265 6 . NGIJY~N HOAI PHONG 18.01.94 Tra On 11.250 Ba dOl tuyen
266 7 . lE. HoANG VINH 30,11.93 Hie'u NMn 10.750 KK
267 8 " Lt PHAN QuYNH NHU 19.04.93 Nguyen Sinh Khiem 10.S00 KK
26B 9 . LUdNG MINH KIM THUY 25.05.93 LLfU Van Llet 10.500 KK
269 10 . NGLN~N QUANG VINH 04.09.93 Nguy~ n Sinh Khiem 10.500 KK
270 11 . HuYNH PHAT LOI 19.11,93 Pharn Hung 10.250 KK
271 12 . NGUYEN MINH DUY 17,02.94 Nguy~n Sinh Khiem 10.000 KK
272 13 . NGUYEN THANH LONG 10,04 .. 94 Nguy~n ThOng. 10.000 KK I
,
273 14 . TRAN NGOC HuYNH NHU 10,09.,94 Nguy§n Blnh Khiem 10.000 KK
274 15. PHAM ouic DUdNG 04,03.93 Hieu Nho'n 10.000 KK
275 16. NGUYE THI H6NG V~N 12.04.93 Hoa Binh 10.000 KK
276 17 . oAo TRONG NHAN 16,06.93 Pharn Hung 9.500 KK
277 18. TRAN HUYtN NHUNG 28,07.94 Nguyen Binh Khiem 9,250 KK
278 19 . TRAN MINH KHAI 24.12.94 Vo Van KI~t 9.250 KK
279 20 . PHAN M~NH CLKlNG 07.09.93 Hila Blnh 9.250 KK
280 21 . TRVdNG CONG HAu 15.03.93 Vinh Xuan 9.250 KK Danh sach HIlC sinh gioi TInh BAC THPT vil doi tuy€n thl vong qooc gia nam hoc 2010 • 2011

Trang 8

.
-3D HQ va ten Ngaysinh HS tnlC!ng £li~m Giai Ghi chu
281 22. TRAN THI MY HUdNG 11.01.94 Luu Van U~t 9.000 KK
282 23 . NGUY~N PHOC GIA L1NH 26.01.94 VB Van Kiet 8.750 KK
283 24. LUU THI HAl Au 07.03.93 Long Phu 8.750 KK
284 25. HuYNH THI NGQC LIEN 20.09.93 Phan Van Hoa 8.750 KK
285 2.6. LE THI CAM TO 06.04.93 Vinh Xuan 8.750 KK
286 27 . NGLN~N TRUNG TRl,J"C 23.12.93 Nguy~n Binh KMim 8.500 KK
287 28 • TRAN Em~u NGQC HAN 06.10.93 VB Van Ki~t 8.000 KK
288 29 . TRAN MINH CANH 15.12.93 Tra On 8.000 KK Tong ket danh sach co 57 hoc sinh cat giiii HSG Tinh va co 57 boc sinh dUQc chon vao dOi tuyen thi vong quac gia .

Vinh Long, ngay 26 thang 10 narn 2010 GIAM £l6c