Sei sulla pagina 1di 2
DERS TARIH = e\ NO : 58 tcumay’):<. Aen Dero |. Tan alanlarin bog brscimasi, Hl, _Koyden gohre gbctorin rtmasy, IN Kisal kesimlerde govenigin bozulmass bi gelismeterden hangilerinin tanmsal Gretimin azalmas- a yol actgi séylenobilr? A) Yalu ) Yalow ©) Yain Dy It ve E) ve XVI. yazytida merkezi otositorin Sozulmasivia ayaklanmalar ‘yaygnlagmitr ‘Agagidakilerdon hangisinin merkezl otoritenin bozulmasiyla ig oldugu sxlencmez? 'A) Rgvet ve kayrmann én plana gikmast £B) Padigahlann yonetime olan gerinin azalmas (C) Egemenik yetkisinin padigarta olmasi 1) Timarsisteminin bozuimast ) Merkez ordusunun sayginijn: kaybetmesi (Osmanl: Devt iran le Ferhat Paga Artiagmastn imzalayarak Dogh'da en gens ssianna ult (Osmaniilar Ferhat Paga Anilagmas ile alciklan yerlerl aga dak antlagmalanin hangisiyle geri vermistir? A) Amasya ®) istanbul (©) Nasu Paga ) Serav B) Kase ginn Osmanl:Deviti,Duraklama Déneminde Anadolu'da gen cela | ayaklanmalanm giddote ve zora dayanarck bastion Istanbul ayaklanmalannda genolikle dn vermigt. AAsaGidakllerden hangis! bu durumun nedenlerlarasinde yer almaz? A) Deviet adamiannin ier gerd olmamass ) Yenigeriorin merkez ordusu nit tasimast ©} Metkezde Yenigeiere kargi kulanacati kuwwetin olmamast 1D) Zaman zaman ulema sinh ve devel adamlen trafindan des tektonmeler ) Hatian Yonigorier destoklemesi (Osmanit Dovetnn birdon fazia device imzaladi ie entiagmadir = Rueya bu anilagmaya katildithalde imzalamamigt. = Osmanl Devt batida ik yok toprak kaybina ubramigt Yukanda dzelikieri verien antlagma, agagidakllerden hangl- sigir? A) Karlolga 65) Vasvar b) Bupag ©) Zitvatorok ) Kigthk kaynarca Alan Testi - 10 (Osmanii Devleti Duraklama Y 7 8 “Osys” Hazirlik Testleri ‘AgaGidakllerden hangis| Osmantilanin Duraklama dénemin- de uyguladikian ig ve dig poittikaiar arasinda yer simaz? |A) Mali &izeniomoler yapma 6) ‘Sicdet we baste yontem’ lei dizen saglama ©} Yoksolme dénemindek basarlan amaglama 0) Avrupa devieterine Kars tek basina savagma ©) Dongo pottikasi ie varigin sirdirme: (Osmanit Deviet! le Avusturya arasinda yapilan Zitvatorok Antiagmasi'nin Gnemi agagidakllordon hangicidir? |A) Osmanlt Devletinin Avusturya Ozerindeki sivas) UstUni0B0 son bulmustur B) Dureklama dénemi imi, gerileme dénemi bastamisr ©) Avustuya savunmadan saldirya gegmist ) Osmanks Dovieti Macaristen' kaybetmigt. ©) Avsturya ile Rusya arasinda isbitii baslamist ‘Osmanlt Deviet'nin Dogu Akdeniz ve Kuzey Afrika kryslanina ‘egemen olmasi Uzerine Venedikillerden alinmasina gerok duyulan ada, asagidakilerden hangisicie? A) Rodos 8) Zama ©) Ketalonya D) Girt ) Mata Duraklama déneminde yenigerier ve sipahiler maaslarnin 2a- ‘maninda écermedigi veya ayani disok parayla Odendigi garek- sesive sk sk ayaklanmiglardc Bu olayara zaman zaman dev- let adamlan,saray kadinian da kargmg, ulema ve reaya da des- telemiste Du bilgllere dayanarak “Ou'aklans Uoneaindeh” Istanbul ayaklanmalanny gikatan glcler arasinda, agagidakilerden hhangist yoktur? A) Kapitan 8) Blin ada (©) Yonetim kadrosu ) Setadeter ) Saray Kadinian |. Osmanii Deviett'nde XVI. ydzyilda asker yapidak! bozulme, _asagjidakllerden hangisl Uzerinde etkllolmamistic? A) Verasetsistominin dizenienmesinds B) Tanmsal brtinin azalmasinda ©} Deviot goltorinin azaimasinéa D) Yenigerayaklanmalarinn gkmasinda, ©) Colal ayaKlanmalannin gkmasinda * Teteme Adresi 'Sakerya Caddesi No ‘34 Yonigehir / ANKARA Tek 495 64 31 (@ Hat) Fax: 425 Sa Sa ‘¢-mail tumay @ tumay. com. tr + www. tumay. com. te —).1j ‘11. Asadidakllerden hangisi, XVI, yd2yiida yaganan Osman iran savaslarinin nedenlerinden iri dealdir? A) Irani i isyanlanindan yacaramimak istenmes! 1B) Osmaniinin doguda biyime siyaseliclemesi ©) Dogu Anadolu, Katkaslar ve Irak Uzerinde dstiniOk kurma icaceles! ) Iki dover nda mezhep gatigmalaninin yaganmasi ) Halle ele gorime yangt 12. Agagdokilerden hangi ‘kan geligmelerden bil deditir? A) Moreton Kara Mustata Page'nin scixiimesl B) Kulsel Baglagmatin faxulmast ©) Dxmanl Fatih Peltkasenin gona omoet 1) Avrupatla Hac gtncesinintkrercentanmast ) Oomank Dovetnin doguda yayima poltkasina yénelmesi 13. 1, Viyana Kusatmast'nin ardindan kurulan Kutsal Bagiagma zalikle, agagidakilerden hangisini gerceklestiemeye yéne- li bie girigimalra A) wrupa devietlrini ayn gat ainda toptama £8) Uislara kena kaderintayin nakleny verme 0 Tt msn cr a 1D) Katolic ve Ortodoks dnyasinin inion he ©) Yeni nammacce ve pazar or Camant Devitt x41 Wchideyonetinde, maliede ve sted yop tot plum idea esr ee eee 14, A imparateiviun dol snwlazina vagmast 8) Anadoluya ayaanmalarn gkmest ©) erase sistomine apie gorimesi D) steht haroketerininbapiamast ) Myetikfacivn yaytmast 18. Kariofea Antiasmasr'ya Lehistan’a verllen Podolya data n- ce, agagidaki antlagmalarin hangisiyle Osmanlt Devietlne 16. | erase sistemine ark gotinimes ‘Avusturya imparatorunun protoklde Osmanti padigahina ‘enk sayilmasi ‘Yukarida belintilon geligmeler, agagidakl padigahlardan han isinin doneminde olmustur? A) 1. Sileyman ©) Mm Menenet ) IL Ahmet 1) Murat ) L Anmet (Osman Deviet/ nde XVII. yzyslda gBrdlen Isyaniann nede- nl olarak agagidakilerden hanglsi sylenemez? A) Merkoz olortenin bozulmast £8) Savaslann uzun stimesi ve bagansizikla sonuglanmast ©) Timar ssteminin kala 1D) Ulu ve clus bangig!verimesinde gocikimesi EE) Yeniger Oragjnin kala istenmest 18. Cola ! inh Malet 1 yaya Osman Dev nde ontaya can yukon! ‘aitnratere satntlordn ail? A) Ute ve gauss een retee ees $0) enigri Oeaginin bozumast " Merkezi ctoritnin zayitamast 19. 1V. Mehmet dénemindo, Yenigerler He Siparile,ulselein zama- finda Odenmedin. Saray aalarinin devetislerine kanghnt ‘it sirerek ayakiandlar. Sorumi tuttuklan ot deviet admin ‘dam edilmesine neden older. ‘Bu bilglye dayanarak, agagidakilerden hangit fstanbul is- yanlannin nedenlerinden bil sayilamaz? |) Fetilerin curmast 8) Yeniceri ve Sinan gig karanmasi ©) Daviet adamlarin yetersiz olmas! ) Yetat olmayanlann doviet yénetimine kangmast )_Ekonomik durumun kotolegmest 20. Osman Deviet, Sokutu Mehmet Pagatnin lim tari olan 1579'dan, 1699'da imzalanan Karloiga Antiagmasina kadar Duraklama dénemini yagam st. Agagidakilerden hangisi, Duraklama doneminde meycana ‘gelen gellsmelerden iri deaildir? A) zinc isyaniann baslamas) £8) Sancaga gkma uygulemasinn kaldnimasi atimgtr? (©) Tima sisteminin bozuimast fee fidaiaadaa cae ) Devetn gliernin azamasi ©) Hotin ) Bucag ) Merkezi ctortenin gig kaybotmost 12345 67 8 9 10H 12 10 14 15 16 17 10 19 20 21 2 20 24 5 20 OF BD OSI GD OD GAS ECCEAEADDAEECBEDCEAA