K,DS PURATA 5EM'ETER PERSIEG'[ KERJA-KERJA PEMBINAAN' BANBUNAN ITIDIDTIlIurnIUl~ ~[[I]I(ffiIf1 ~ -~ {j I m ~

ANiliU1iIIJIrtlUl( IIUJliiifiA tEN Dl!:1t BAGl1IfAHUfil :1M(] K~NGGA DISeMII~1lt :H1l'4

KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA·KERJA PEMBINAAN BANGUNAN BAGI TEMPOH JULAI 2004 HINGGA DISEMBER 2004

KANDUNGAN MUKASURAT
PANDUAN
PENGGUNAAN pan/1 - pan/8
BAHAGIAN I ANGKATUNJUK HARGATENDER BINAAN BANGUNAN ath/1 - ath/6
DAN FAKTOR LOKALITI
BAHAGIAN II KOS KERJA PENDAHULUAN pre/1
BAHAGIAN III KOS PURA TA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA UTAMA
BANGUNAN
111.1 - PENDIDIKAN
111.1.1 SEKOLAH 1 TINGKA T pen/1 - pen/30
111.1.2 SEKOLAH 2 TINGKAT pen/31 - pen/42
111.1.3 SEKOLAH 3 TINGKAT pen/43 - pen/59
111.1.4 SEKOLAH 4 TINGKAT pen/60 - penn6
111.1.5 SEKOLAH VOKALSIONAL penn7 - penn9
111.1.6 SEKOLAH (Univ./P-Latihan/Maktab/Politeknik) pen/80 - pen/93
111.1.7 SEKOLAH (Lain-lain Bgn.) pen/94 - pen/105
111.2 - KESIHATAN kes/1 - kes/37
111.3 - PEJABAT KERAJAAN pej/1 - pej/37
111.4 - RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN
111.4.1 Rumah Kelas B & C rkkl1 - rkkl3
111.4.1 Rumah Kelas 0 & E rkkl4 - rkkl9
111.4.1 Rumah Kelas F & G rkkl10 - rkkl28
111.4.1 Rumah Kelas H & Rumah Panjang rkkl29 - rkkl33
111.5 - RUMAH KEDIAMAN BIASA rkb/1 - rkb/2
111.6 - PEJABAT POS pos/1 - pos/2
111.7 - POLIS pol/1 - pol/20
111.8 - TENTERA ten/1 - ten/25
111.9 - AGAMA aga/1 - aga/28
111.10 - LAIN-LAIN bgn/1 - bgn/38
BAHAGIAN IV KOS KERJA PAKAR DALAM BANGUNAN pakl1 - pakl2
BAHAGIANV KOS KERJA LUAR BANGUNAN
V.1 - TIDAK TERMASUK KERJA CERUCUK Itcl1 - Itcl10
V.2 - TERMASUK KERJA CERUCUK lacl1 - lacl3 PANDUAN PENGGUNAAN

KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN BAGI TEMPOH JULAI 2004 HINGGA DISEMBER 2004

I

1

PANDUAN PENGGUNAAN

1.0 PENDAHULUAN

Tujuan buku ini dikeluarkan adalah untuk memberikan maklumat berkenaan dengan kos bagi pembinaan sesuatu projek bangunan kerajaan yang menggunakan pelan piawai. Maklumatmaklumat ini adalah berdasarkan kepada data-data yang dipetik dari Cabutan Butir-butir Yang Ditawarkan (ATDA). Maklumat kos ini boleh digunakan untuk membantu di dalam membuat anggaran sesuatu projek.

2.0 KANDUNGAN BUKU PANDUAN

2.1 AM

Umumnya kajian yang telah dibuat ke atas data-data yang diterima adalah bagi tempoh setiap enam (6) bulan. Maklumat yang terdapat di dalam buku panduan ini adalah bagi tempoh Julal hingga Disember 2004. Walaubagaimanapun bagi bahagian-bahagian

tertentu, maklumat yang dikumpulkan dari tahun 1980 atau tahun 1981 turut diberikan.

2.2 BAHAGIAN-BAHAGIAN

Buku panduan ini dibahagikan kepada (5) bahagian utama iaitu:

i) Angkatunjuk Harga Tender Binaan Bangunan dan Faktor Lokaliti.

ii) Peratusan Purata Kerja Pendahuluan.

iii) Kos Purata Kerja Utama Bangunan di dalam bentuk Semeter Persegi.

iv) Peratusan Purata Ke~a Pakar Dalam Bangunan.

v) Peratusan Purata Kerja Luar Bangunan.

2.3 KATEGORI-KATEGORI

Hasil kajian telah dipecahkan mengikut beberapa kategori di antaranya:

2.3.1 Kateaorl Banqunan

Bangunan-bangunan piawai kerajaan dikategorikan seperti berikut:

i) Pendidikan

ii) Kesihatan

iii) Pejabat Kerajaan

iv) Rumah Kediaman kerajaan

v) Rumah Kediaman Biasa

vi) Pejabat Pos

vii) Polis

viii) T entera

ix) Agama

x) Lain-lain

pan/1

2.3.2 Kategori kawasan

Maklumat bagi setiap projek bangunan piawai yang ditawarkan juga telah dikategorikan
mengikut lokasi projek tersebut dilaksanakan iaitu mengikut kategori kawasan.
Kategori-kategori kawasan adalah seperti berikut:
NEGERI KA TEGORI KAWASAN
i) Perl is )
Kedah ) A
Pulau Pi nang )
ii) Perak ) B
iii) Selangor )
W.Persekutuan ) C
N. Sembilan )
Melaka )
iv) Johor ) D
v) Pahang E
vi) Terengganu ) F
Kelantan ) 2.3.3 Kategori-kategori lain

Maklumat-maklumat juga dipecahkan kepada beberapa kategori lain seperti jenis bangunan, keluasan lantai dan lain-lain bergantung kepada bahagian.

3.0 PENERANGAN MENGENAI KANDUNGAN

3.1 Angkatunluk Harga Tender Binaan Bangunan ( Tender Price index) dan Faktor Lokalltl (Localltv Factor)

3.1.1 AngkatunJuk Harga tender

Angkatunjuk Harga Tender diwujudkan dengan tujuan untuk menggambarkan pergerakan dan paras harga tender bagi projek-projek binaan bangunan yang dikendalikan oleh JKR. Angkatunjuk di dalam buku panduan ini diperolehi berdasarkan maklumat kos semeter persegi kerja bangunan dari Cabutan Butir-Butir Yang Ditawarkan (ATDA) dan

diberikan di dalam dua bentuk iaitu:

i) Angkatunjuk Harga Tender bagi setiap setengah tahun.

ii) Peratus tambahan/kurangan tahunan.

pan/2

3.1 Angkatunluk Harga Tender Binaan Bangunan ( Tender Price Index ) ... (samb.)

3.1.2 Faktor Lokallti

Faktor lokaliti digunakan untuk melaraskan kos bangunan yang dikendalikan oleh JKR bagi mengambilkira perbezaan lokaliti dan diberikan dalam bentuk faktor pengkali (multipying factor).

3.2 Peratusan Purata Keria-kerla Pendahuluan

Maklumat berkaitan dengan kerja pendahuluan diberikan di dalam bentuk peratusan (%). Peratusan ini diperolehi dengan membahagikan kos kerja pendahuluan dengan harga kontrak selepas ditolak kos kerja pendahuluan tersebut. Peratusan ini perlu ditambah kepada jumlah angggaran kos kerja-kerja binaan (kerja utama bangunan, kos kerja pakar dalam bangunan dan kos kerja luar bangunan).

3.3 Kos Purata Kerla Utama Bangunan

Maklumat berkaitan dengan kos kerja utama bangunan diberikan di dalam bentuk Kos Purata Semeter Persegi. Maklumat kos di atas adalah tidak termasuk kerja luar bangunan, kerja pakar dan cerucuk.

3.4 Peratusan Purata Kerla Pakar Dalam Bangunan

Maklumat berkaitan kerja pakar ini diberikan di dalam bentuk peratusan (%). Peratusan ini perJu ditambah kepada anggaran kos kerja utama bangunan. Kerja pakar yang dimaksudkan termasuklah kerja pemasangan elektrik, alat pencegah kebakaran, alat hawa dingin. lif, gas dan sebagainya.

3.5 Peratusan Purata Kerla Luar

Kos kerja luar adalah termasuk kerja-kerja seperti pembekalan elektrik, saliran najis, bekalan air dll. Maklumat berkaitan dengan kos kerja luar diberikan di dalam bentuk peratusan (%). Peratusan ini perlu ditambah kepada anggaran kos kerja utama bangunan. Kerja memotong dan menimbus tanah yang berbukit dan berlurah untuk penyediaan tapak tidak termasuk dalam peratusan kos ini.

3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan maklumat kos yang diberi lalah:

a. Pengiraan keluasan lantai kasar (GFA)

b. Penyelarasan harga tender

c. Cara mengisi borang ATDA

pan/3

11

4.0 PANDUAN PENGGUNAAN

Data kos di dalam buku panduan ini boleh digunakan dengan cara berikut-

4.1 Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan angkatunjuk harga tender.

Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat :

a) Kos binaan bangunan Berek Bujang (JEN.B.1nO) untuk Tentera yang

terdapat di dalam jilid 1 (keluaran Januari - Jun 1981) adalah RM 16.22 sekaki persegi

b) Angkatunjuk Harga Tender asas iaitu Januari - Jun 1981 adalah 117.30

c) Angkatunjuk Harga Tender Semasa iaitu Julai hingga Disember 2004

adalah 288.59

Dengan ini kos purata semeter persegi bangunan tersebut boleh dikemaskinikan kepada harga semasa (Julai hingga Disember 2004) dengan perkiraan berikut :-

Angkatunjuk Harga Tender Semasa

Kos semasa = ------------------------- x Kos Asas

Angkatunjuk Harga Tender Asas

=

288.59 x RM16.22 =RM 117.30

39.91 sekaki persegi

atau RM

39.91 x 10.76 =RM

429.43 semeter persegi

4.2 Melaraskan harga semasa bag! mengambilkira perbezaan lokaliti menggunakan faktor lokaliti.

Kes Pertama - Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat:

a) Katakanlah bangunan Berek di (4.1) terletak di kawasan C dan kos semasanya

adalah RM 429.43 semeter persegi

b) Katakan bangunan yang sama akan didirikan di kawasan E, di mana faktor lokaliti = 1.0491

Oleh itu, kos purata semeter persegi bangunan terse but di kawasan E adalah seperti berikut : = Kos semasa di kawasan C x Faktor Lokaliti kawasan E

= RM

429.43 x

1.0491 =RM

450.52 semeter persegi

pan/4

4.2 Melaraskan harga semasa bagi mengambilkira perbezaan lokallti menggunakan faktor lokallti (samb')

Kes Kedua-

Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat :

a) Katakanlah bangunan Berek di (4.1) terletak di kawasan A dan kos semasanya

adalah RM 429.43 semeter persegi.

F aktor lokaliti di kawasan A = 1.1127

b) Katakan bangunan yang sam a akan didirikan di kawasan E, di mana faktor lokaliti = 1.0491

Oleh itu, kos purata semeter persegi bangunan tersebut di Kawasan E adalah seperti

berikut: = Kos semasa di kawasan A x Faktor Lokaliti kawasan E Faktor Lokaliti kawasan A

= RM

429.43 x 1.0491 =RM 1.1127

404.89 semeter persegi

4.3 Mengunjurkan data kos/anggaran proiek semasa ke masa akan datang bersesuaian dengan tarlkh projek diiangka akan mula dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan.

Contoh perklraan

Maklumat-maklumat :

a) Andaian anggaran kos projek adalah

RM SOO,OOO.OO

b) Projek dijangka akan mula dilaksanakan dalam masa 2 tahun akan datang.

c) Berdasarkan kepada trend peratus tambahan tahunan angkatunjuk harga tender

kos projek dijangka akan bertambah sebanyak 0.15% setahun

Dengan ini harga yang akan dianggarkan bagi projek berkenaan berkemungkinan akan bertambah dengan perkiraan berikut:-

Anggaran = Tempoh x Anggaran x Anggaran
Projek Pertambahanl Kos Anggaran
dijangka Pengurangan Projek + Kos
dilaksana- setahun Projek
. kan (tahun) (+/- %) = [( 2 tahun x 0.1S%) x (RM SOO,OOO.OO)]+RMSOO,OOO.OO

= RM501,500.00

pantS

I

4.4 Menyediakan Anggaran Kasar

4.4.1 Anggaran kos sesuatu projek boleh dibuat mengikut contoh perkiraan seperti dibawah ;

Contoh perkiraan:

Projek Yang Dicadangkan - Klinik Desa Piawai Jenis 2

Kawasan - F

Keluasan No. Lukisan

- 429.00 meter persegi

- IP .{P&K)21P/KD2I001-053

BUTIR-BUTIR KOS PROJEK (SEMETER PERSEGI)

i) Kerja-kerja Utama Bangunan

Dari jadual dibahagian 111.2, Kos Kerja Utama bagi Satu Siok

Klinik Desa Piawai Jenis 2, IP.(P&K)2/PIKD2/001-053 yang terletak

di kawasan F (muka surat kes/14) adalah RM683.19

Oleh kerana bangunan yang sama dibina di kawasan C, kos tersebut perlu diselaraskan dengan menggunakan faktor lokaliti. Dari jadual di bahagian I mukasurat ath/6,

faktor lokaliti kawasan F = 1.0574

dan kawasan C = 1.0000

Oleh itu, kos semeter persegi bangunan di kawasan C

ialah = 1.0000 x 683.19

=

RM646.10

1.0574

ii) Kerja-kerja Pakar Dalam Bangunan Yang Diperlukan

a) Pemasangan Elektrik

Dari jadual di bahagian IV, peratus purata bagi

Klinik Desa Piawai Jenis 2 adalah 15% dari Kos Kerjakerja Utama iaitu = 15% x RM646.10

=

RM96.92

b) Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran

Dari jadual di bahgian IV, peratus purata bagi

Klinik Desa Piawai Jenis 2 adalah3% dari Kos Kerja-

kerja Utama iaitu = 3% x RM646.10

=

RM19.38

Dibawa ke hadapan

RM762.39

pan!S

Dibawa dari belakang

c) Pemasangan Alat Hawa Dingin

Dari jadual di bahgian IV, peratus purata bagi

Klinik Desa Piawai Jenis 2 adalah 11 % dari Kos Kerjakerja Utama iaitu = 11 % x RM646.10

d) Pemasangan Pelbagai

Dari jadual di bahagian IV, peratus purata bagi

Klinik Desa Piawai Jenis 2 adalah14% dari Kos Kerjakerja Utama iaitu = 14% x RM646.10

iii) Kerja-kerla Luar Bangunan

Dari jadual di bahagian V, sebanyak 15%dari Kos Kerja-kerja Utama diambil bagi

Kerja-kerja Luar iaitu = 15% x

RM646.10

iv) Kerja-kerja pendahuluan (Preliminaries)

Dari jadual di bahagian II, sebanyak 6%dari Kos Kerja Utama Bangunan, Kos Kerja Pakar Dalam Bangunan dan Kos Kerja Luar Bangunan iaitu =

6% x RM646.10 + RM277.81 + RM96.92

v) Peruntukan bagi syarat Perubahan Harga

Katakan 5% dari Kerja-kerja Pembinaan iaitu jumlah (i)dan (iii), iaitu =

5% x RM646.10 + RM96.92 =

vi) Peruntukan Untuk Kos Luar Jangka. Pengawasan dan iklan

Katakan 5% dari jumlah (i) hingga (v), iaitu =

5% x RM 1,119.23

JUMLAH KOS SEMETER PERSEGI

JUMLAH ANGGARAN KOS PROJEK SEMASA

= (RM

1,175.20

x

429 Meter Persegi )

=

RM504,159.29 Katakan

RM504,200.00

panl7

RM762.39

=

RM71.07

=

RM90.45

=

RM96.92

=

RM61.25

RM37.15

=

RM55.96

=

RM1,175.20

I

Data-data kos ini serta contoh anggaran di atas tidak termasuk kos-kos berikut:

a) Kerja-kerja cerucuk.

b) Kenaikan harga tender yang mungkin berlaku disebabkan oleh perubahan harga bahan-bahan dan buruh, inflasi am, keadaan pasaran dan sebagainya dari tarikh semasa hingga projek dijangka akan mula dilaksanakan.

c) Bayaran Perunding Ikhtisas kepada Arkitek, Jurutera dan Juruukur Bahan.

Untuk mengambilkira kemungkinan kenaikan harga tender bagi tempoh dari tarikh semasa hingga projek dijangka akan mula dilaksanakan, jumlah anggaran kos projek semasa perlulah diunjurkan dengan menggunakan trend peratus tambahan tahunan di bahagian I.

Contoh bagaimana pengunjuran anggaran kos ini dibuat adalah seperti berikut :

JUMLAH ANGGARAN KOS PROJEK

i)

Jumlah Anggaran Kos Projek Semasa (andaikata tiada cerucuk)

RM504,200.00

ii) Tambahan Untuk Kenaikan/Penurunan Harga Sebelum Projek Mula Dilaksanakan

Katakan projek akan dimulakan dalam jangka masa lebih kurang (2) tahun. Maka jumlah tambahan ialah 0.15% setahun iaitu

0.15% x

2

x

RM504,200.00

=

RM1,512.60 RM505,712.60

JUMLAH ANGGARAN KOS UNJURAN (PROJECTED) PROJEK

Sekiranya sesuatu projek itu dijangka akan memerlukan perkhidmatan Perunding Ikhtisas dan tidak akan dikelolakan oleh JKR, tambahan sebanyak lebih kurang 12% hendaklah dibuat kepada jumlah anggaran kos unjuran projek seperti berikut :

i)

Jumlah Anggaran Kos Unjuran Projek

RM505,712.60

ii) Bayaran Perunding Iktisas

=

12% x

RM505,712.60

RM60,685.51

RM566,398.11

RM566,400.00

pan/8

BAHAGIAN I

ANGKATUNJUK HARGA TENDER BINAAN BANGUNAN

&

FAKTOR LOKALITI

NOTA

Data Bagi Tempoh Julai 2004 - Dis. 2004

I

ANGKATUNJUK HARGA TENDER BINAAN BANGUNAN

TEMPOH ANGKATUNJUK
HARGA TENDER

1/78 58.08
1/79 72.31
1/80 100.00
1/81 117.30
2/81 126.33
1/82 131.64
2/82 118.74
1/83 110.16
2/83 109.94
1/84 109.72
2/84 119.05
1/85 128.81
2/85 117.31
1/86 115.33
2/86 112.79
1/87 117.57
1/88 117.55
2/88 128.56
1/89 142.39
2/89 166.91
1/90 177.07
2/90 201.58
1/91 205.23
2/91 206.31
1/92 194.08
2/92 189.03
1/93 200.56
2/93 209.81
1/94 219.06
2/94 230.48
1/95 216.02
2/95 225.17
1/96 238.88 ath/1

'I

ANGKATUNJUK HARGA TENDER BINAAN BANGUNAN

TEMPOH ANGKATUNJUK
HARGA TENDER

2/96 242.73
1/97 247.38
2/97 265.85
1/98 249.79
2/98 253.06
1/99 257.40
2/99 257.68
1/2000 258.42
2/2000 258.28
1/2001 258.65
2/2001 261.25
1/2002 252.72
2/2002 250.65
1/2003 249.97
2/2003 246.81
1/2004 243.69
2/2004 288.59 PERATUSAN TAMBAHAN/KURANGAN TAHUNAN

SEJAK 6 TAHUN LEPAS (1999 HINGGA 2004) = 0.15%

ath/2

0)
~
N
0)
~
T-
eo
~
N
<X)
~
T-
en
co "'"
en ~
.... T-
eo
co ~
~ N
en eo
.... ~
Z T-
:::» LC)
:J: ~
s N
LC)
- ~
e T-
c( "o:::t ~
m ~ 0
a:: N Q.
"o:::t :E ~
W ~ W s:
Q -
T- ~ co
Z ('t)
W ~
l- N
c( ('t)
e ~
a:: T-
c( N
:J: ~
N
~ N
:::» ~
..., T-
Z T-
:::» ~
5 N
T-
eo
-
e T-
Z 0
c( <X)
-
T-
O)
t:
T-
eo
t:
T-
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<X) eo "o:::t N 0 <X) eo "o:::t N
T- T- T- T- T-
>fnrNnl V>lf>NV 'I

°a
v~
°a
v~
~
~
~
~
0
0 <9(2
0 ~
N
cQ
0 ~
en
en <(2
... ~
Z
~ <~
:::E:
ee &
t- ~
-
e &
ee ~ J:
In ~(2 0
a: £L
~ ~
W w ~
C ~ t-
~ .s::.
Z -
cu
W ~(2
t-
ee ~
e J5.
a: ~
ee c!'(2
:::E: ~
~ C)
~ ~
..,
Z ~
~
~ ~
~
~
e A!"(2
Z
ee ~
L'.
~
0(2
~
a
~
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ct:) co "'I;f" N 0 eo co "'I;f" N 0 eo co "'I;f" N
N N N N N ...- ...- ...- ...- ...-
>lnrNnl V>I~N" v
0
0
~
N
V
0
• 0
c( ~
C) ~
C)
Z
-
:I: ('t)
.,.. 0
0
0 ~
0 N
N
Z
:l
:I: ('t)
~ 0
0
N
- -
C) ~ ~ :J:
c( 0 0
0 Q.
mN ~
a:: a:: w
ww N t-
o
cm 0
Z~ ~
ww N
t-tn
c(-
C)C N
a:: 0
c( ~ 0
~
:I: ~
~
:l
..,
Z ~
:l 0
t- ~ 0
~ ~
N
C)
Z
c( ~
0
• 0
~
~
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CO CO V N 0 CO CO V N 0 CO CO V N
('t) N N N N N ~ ~ ~ ~ ~
>lnrNnl Y>lDNV 'I

FAKTOR LOKALITI

Faktor Lokaliti adalah satu Faktor Pendarab (Multiplying Factor) yang digunakan untuk pelarasan kos bangunan bagi mengambilkira perbezaan lokaliti.

Berikut adalah jadual faktor lokaliti kategori kawasan yang telah ditetapkan.

Kawasan A 8 C D E F
Faktor Lokaliti 1.1127 1.0693 1.0000 1.0796 1.0491 1.0574 Nota:

Faktor-faktor tersebut telah diperolehi me/a/ui kaedah-kaedah statistiks dengan menggunakan Kawasan C sebagai /oka/iti asas. Pengemaskinian faktor tersebut akan dibuat dari masa ke semasa.

ath/6

BAHAGIAN II

KOS KERJA PENDAHULUAN

Nota

Data-data kos dibahagikan mengikut kos projek. Tempoh yang diberi adalah berdasarkan :

a) Tahun Semasa : Julai 2004 - Disember 2004

b) Purata keseluruhan : Januari 1981 - Disember 2004

NOTA

Data Bagi Tempoh Julai 2004 - Dis. 2004

'I

PERA TUS KERJA - KERJA PENDAHULUAN

JUL. 2004 - DIS. 2004 JUL. 1981 - DIS. 2004
BIL. NILAI PROJEK
BILANGAN PERATUS BILANGAN PERATUS
SAMPIL % SAMPIL %
1 Tidak melebihi RM250,000.00 1,763 7%
2 Melebihi RM250,00.00 dan 11 7% 2,247 7%
tidak melebihi RM1.0 juta.
3 Melebihi RM1.0 juta dan 9 5% 1,214 6%
tidak melebihi RM5.0 juta.
4 Melebihi RM5.0 juta dan 8 4% 254 5%
tidak melebihi RM20.0 juta.
5 RM20.0 juta ke atas. 16 6%
PURAT A KESELURUHAN 28 6% 5,494 6% pre/1

'I

1

-

-

-

z <C

-

C)

<C ::t:

~

s

o z

!

o N

"

fI)

C

~ o o N

"i

-

::::s

-.t

.c o D-

E

~

'.

~

-

-

-

z c(

-

~

::J: c(

m

~

o N

c( ·i I--S

0'" Z-g

Q.

E

~

.-

Q

ca

m

-a

c

I

1

~

o C\I

0::

UJ ID ~ UJ en

o

I o CO (J)

T'""

-C

m :S2 ::J ...J

o Z

C CO '0

C CO C ::J

.!!l g

C CO

~a:I

...... ......

<0

o <0

T'"" T'""

<0

o (J)

N

10 10

en 10

co S

·W ~

~ ::J

0..

E~~ ~ ~ __ ~~ __ ~ ~

Q) C T'"" (J) T'"" T'"" V 10 10

en.£:: CO ("I') 10

S~:iij" N t"")

~E~

::J::J .

o.."ffi

co CO

..0

~

LL

C CO II)

~

CO~--C~---------------V~----~IO~------------------------------------------------~

~-:CO <0 <0

ffi :iij" T'""

~

o <0

<0 (J)

<0

(J) o

~

<0

w

C

m

~

co~--c~-----------------------<O-------------------T'""------------------------------~

~ ·co ("I')

ffi::-

~

10 <0

co CO

10

~

CI

C

m

~

CO~--c~--------------~"""--------T'""---------------------------T'""-------T'""--------T'""--------~

~·co T'"" V

00:;;'

~

<0 <0

<0 10 10

......

T'""

~ <0 10

T'""

10 <0

T'""

CO

~

10

CO o

M ("I')

<0

.£::

CO

~

Q)

en

-

() S C ~

m d'.

~~--r-----------~~--~~--------------------------~~--~~----1

~ C ("I') 0 T'"" T'"" C\I C\I

IIi :~ 10 V

~

C

m

~

CO~--C~--------------~CO~----~"""---------------------------T'""-------T'""--------T'""------~

~-:CO V 10

ffi:;:'

~

-c C

m ~

co~--c~--------------~en=------o~--------------------------T'""-------T'""--------T'""------~

~·co V C\I

ffi:=-

~

z

~ C5 o z UJ 0..

z -c

~z :::> o z

~ a:: o o UJ

~

10 CO

T'""

...... 10

CO CO

M CO 10

10 (J)

c:i ...... 10

C\I ("I')

c:i

T'""

<0

10 <0

T'""

10 10

("I') o

T'"" I T'""

o

_T'""

~oc':S .!!!. 10

Q) I

o..~

Co CO <0 C - ::Jo..

g'D:'

CO~ IDID

a;:s:

.0 II)

.!!!.. iO

Q)(J)

0..::::::: c ...... COO c5a ::Jo..

g'D:'

co~ IDID

s ~

UJ (/)

~

9

m

10 C"! ......

T'""

<0

o <0 ..0 ...... ("I')

T'""

C

Q) 0.

I

-
~
0
N
a:::
W
al
:!:
w
en
25
0
CO
en
.....
-
-c
Ci5
~
-c
:!:
e
z
~
..,
z
«
z
w
:!:
w
en
25
z
-c
z
~
e -
z ~
-c
al C)

z c
« i=
z .....
~ s:
e ~
z
ca Q)
en
~ -
z
s
(5 15
w 15
en z
a::: w
w o,
o,
a::: z
w
tu «
z
:!: ~
w e
en z
~ ca
~ a::
~ 0
o, e
w
en ~
~ ,.... ..... ..... ..... en N ,.... co ~ .....
CU j9 en ~ ~ N C") ~ co 0 en
·0 e! 0 a) C") N 0 a) N 0 M Lri
:E :J en ,.... ~ ~ co 0 ~ ,.... C") ~
a.. LO LO ~ LO C") ~
E .....
Q) c co N ..... ..... ..... CO ..... ..... LO .....
en s: cu C")
~ .!'2:i'
E~
:J :J .
a.. .., =
al
en C") .....
LL. j9 en en en
c e! 0 ~ Lri
cu :J 0 co ~
en a.. co ~
~
c ..... ..... .....
....: cu
as::-
~
s co
W co
c e! -;
cu :J s
en o,
~
c co
·cu
as::;.
~
~ ..... 0 ,....
C ~ ~ co
c 0 Lri N
cu :J en co ~
en a.. ,.... ~ ~
J .....
c ~ ..... .....
....: cu
as:s
~
o ~ co co en co
,.... N C") 0
c: M 0 0 0
cu :J co ,.... co ,....
en a.. LO LO ~ C")
!
c LO N ..... .....
~ _:cu .....
ji):s
~
~ ~ ..... co
al en ~ ~
c M 0) ,...:
cu :J 0 ,.... co
en o, co LO LO
.~
~ C N N N
·cu
iii:S
~
~ C") ..... LO ~
« en N ~
c Lri N ..... M
m :J en ~ C") C")
o, co LO ~
~
~ C LO ..... ~ LO
....:cu
ji):s
~
C e!
cu
en S
:i2 N
:J C - 0
...J Q) :J .....
0 E ·c i·c ""
Q) ._ « ·c
c z en{Q en
cu ,.r; ..... ~en ..... ·c
en c s: s: .r;o .r; ._ s: .r; ._ .r;,.... s: .c
~ cu cuse cu ..... cu cu cu ..... cu .!:: .~« cuen ·~se cu ._
"0 ·C'O .C' co .C' .C' ..... .C'- .C' en .C' ·C'en
~ cuo cu- cu cu- CUco cuen cu,.... CULO cu ..... CUco
C CC") cg C ..... CO C~ Ct: C ..... C~ Co Cco
- ~t: ~,.... - ~~ ~~
cu ~ ..... ~C") ~t: ~ ..... ~en ~-
c =al . _ - =~ ._ co =w ffig ._ .....
:J me. = co =,.... as ..... iiiCi) =0 as en ffi:i' =N
.~ g- al,.... alco alC") alC")
- ~-
~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a..
c cu ..Q~ .Q~ ..Q~ ..Q~ ..Q~ ..Q~ .Q~ 00:: ..Q~ ..Q~
~al -~
mal alal alal alal alal alal alal al.., alal alal
as co ,.... co en 0 ..... N C") ~ LO
..... ..... ..... ..... ..... ..... -
g
0
N
a:::
W
m
~
w
(/)
5
I
0
00
0)
.....
-
-c
en
~
-c
~
e
z
::::>
-,
~
z
w
~
w
(/)
5
~
z
:::::>
(!)
z :;;-
-c cu
,:,t:.
m C)
I
Z e
-c i=
z .....
::::> s:
(!) J!!
~ s
CD
~ ~
~
co
(5 5
w 5
(/) z
a::: w
w a..
a..
a::: ~
w
tu z
~ :::::>
w (!)
tn ~
~
~ C2
::::> 0
a.. (!)
w
(/) ~
~ s I() 0) Il) co C"') ~ 0) I() 00
cu N N <0 00 ,.... 0) ..... ,....
'ii) ~ .n cx:i ci ~ m M N m 0
~ ::J C"') 0) ..... 00 C"') ,.... 00 ,....
a.. (t) v <0 V (t) (t) C"') v I()
E ri
CD c: v ..... ..... ,.... I() ..... ..... ,.... 0
(/) .s:: co N
S cu:s
~ E~
::J ::J •
c, -, =
m
S ,.... I() I() 0 ~ I()
u. 0 <0 ,.... N V
c: ~ m 0 m Iri «:i .....:
cu ::J ~ ..... <0 00 00 ,....
(/) a.. <0 v (t) v ,....
~ ri
cu c: N ..... ..... N V N
~ ....: co
iii:;:;
~
S co ..... 0)
w 0 0) 00
c: ~ M 0 .....
cu ::J ~ ~ 00
(/) a.. I()
~
~ c: C"') N (t)
....: cu
iii:;:;
~
c S v ,....
0) ,....
c: ~ «:i to
cu ::J V .....
(/) a.. v I()
~
c: N N
....: co
iii:;:;
~
S ~ 0) ,.... <0 0) ..... I()
o N N ,.... 0) <0 ,....
c: ~ ..... cD .n M N N ~
~ ::J N 0) ..... (t) ,.... l.O
a.. (t) v v C"') (t) v I()
~
~ c: N ..... ..... ..... ..... ..... V
....:cu
iii:;:;
~
S v C"')
m v C"')
c: ~ «:i (t")
cu ::J l.O N
(/) a.. N 1.0
.~
~ c: ..... 00
....: cu
iii:;:;
~
-c S 0) 0
0) 0)
e ~ N .....:
~ ::J ..... ~
a.. I()
~
c: N .....
....:cu
iii:;:;
~
c:
cu
(/)
~ c:
::J
...J ~ .s:: cu
0 J!! 'c: lQ :5
'c: e o ._
·c ,:,t:.(/) 3:(/)
c: Z @ 0 'iii
~ ..... :st. ...J CD 00 ~~
- - (/)00
c: ..... ..... ..... ~ ..... <0
! cu 0) S2? ..... ,.... ~ c:0) 00 .... 0 .... 0
"0 .s::o .s::N ,:,t:.0) .s:: ..... .s::~ cu- .s::o CDO CDO
l!!o l!!o ..... J: J!!~ ,:,t:. ..... J!!o .ov .ov
c: J!!...J ::Jo
cu o;sl _£:st. ..... - O~ (/):st. ov E- E-
..... 0_ ,:,t:.- ::J(/) ::J~
c: ,:,t:.o. CD a.. .s::- ,:,t:.o.. ~co ..... 0.. CD a.. (/)(/) (/)(/)
::J CD(/) (/)~ CUO CD(/) CDC cu(/) (/)~ ..... 0.. ..... 0.
.!!! g (/)- ~~ (/)- (/)- .0 _ cu- cu-
e cu ,:,t:.o.. ,:,t:.o.. ,:,t:.o.. ,:,t:.o.. .!, a.. ,:,t:.o.. (/)0.. (/)0..
~ID .Q~ .Q~ CD~ .Q~ .Q~ CD~ .Q~ ::J~ ::J~
com mm (/)~ mm mm o..m IDCO a.. CO a.. CO
iii <0 ,.... 00 0) 0 ..... N C"') V
..... ..... ,.... ..... N N N N N I

-
~
0
N
0:::
W
CO
::!
w
en
0
I
0
Q)
0)
.....
-c
Ci5
~
-c
::!
o
z
:::>
-,
z
-c
z
w
::!
w
en
0
z
-c
z
:::>
o -
z -
~ cu
~
0)
I c::
z i=
-c
z .....
::> s:
o cu
z 15
-c ~
Q)
co ~
(5 z
~ ~
(5 0
w 0
C/) Z
0::: W
W n,
n,
0::: z
W
I- -c
w z
:!: :::>
w o
C/) z
-c -c
~ CO
iX:
:::> 0
o, o

C/) ~
~ cu C") Q) ..... ~ V <0 C") N
co - 0) 0) Il) ,.._ Il) 0 v
°iii ~ cO 0) N ,.._ ~ Il) cO ~
~ ::J ..... C") ..... 0) ..... .....
n, C") <0 C") ,.._ ,.._ 0) <0 V
E
Q) c:: N ..... ..... ..... ..... Il) N .....
C/) s: CO
~ CO ::-
E~
::J ::J 0
a, -, =
CO
I.L .19
c:: ~
CO ::J
III n,
cu
~ c::
oCO
ffi:s
~
CO Q)
W - 0)
c:: ~ aj
CO ::J C")
III n, <0
CO
~ c:: .....
oCO
ffi:ffi-
~
CO 0 C")
0 - ~ 0
c:: ~ ,.._ cO
CO ::J ..... .....
III c, ,.._ <0
CO
~ c:: N N
~ ....: CO
ffi::-
~
S C") ..... 8 v N
o 0) Il) ,.._ v
c:: ~ cO N r--: ~ ~
co ::J ..... ..... 0)
III n, C") C") ,.._ ,.._ v
co
~ c:: N ..... ..... ..... .....
~ ....: co
as::-
~
co S
c:: ~
co ::J
III n,
j
c::
....: co
as::-
~
-c S v
C")
c:: ~ r--:
co ::J V
III a. 0_
cu .....
~ c:: C")
....: co
as:;:.
~
c:: ~
co °E
o!!! ..... Q)
~ - -c
::J ~ 0c:: 0C:: 0C:: co 0_
-oJ U5 Ci5 0C:: ~o!::::
,.._ °iii ° iii « III
0 0C:: ~ ~. ~ c::- -c ~~
c:: Z Ci5 n, en COO
CO 0 c::CO co ~e .....
..... - c:: .....
III c:: ..... :::t: - co- - :§~ 0- Q) co-
CO CO .... 0) Q) ......... c:: ..... IUV .........
~ .r;-' 0 :OC; cu ..... .- Q)
-c ~o -gse ~ ..... .oN
cuW ..... 0)0 o!!! ~
c:: EO .r:;- N~ §~ Q)N -CO
15c) cuC") a.9t .19«
CU ::J~ ~:::t: "C' S!!.. c::- ~- a..~ c:: -
c:: C/)a.. CU~ Q)N ON -CO .r:; ..... Q)"'_
::J _C/) ~a.. a..~ C/)~ CU() .!!!~ a..~
o!!! ~ CU - ~o:: 0_ ~« ~« .0_ 0- ~~
c:: CU lila.. ~a.. o!)!. 0::: ~a..
~CO ::J~ .2~ =~ .20 .20 Q)~ Q)~
a.. CO CO a.. COCO CO:::t: CO:::t: a..-, c/)co CO:::t:
as Il) <0 ,.._ Q) (1) 0 ..... N
N N N N N C") C") C") ~

c::

Q)

a.

s-
o
N
a::
W
III
~
W
(/)
C5
0
CX)
0>
.....
-
s
(/)
~
e:(
~
e
z
:::>
-,
z
e:(
z
w
~
w
(/)
C5
z
e:(
z
::::>
e -
z -
e:( (II
~
III C)
I I::
Z i=
e:(
z .....
:::> J::
e (II
z (5
-c ~
Q)
III (/)
~ -
Z
III ~
a C5
w C5
(/) z
a:: w
w o,
a.
a:: z
w
l- e:(
W Z
~ :::>
w e
(/) z
~ e:(
III
~
::::> 0
c, (!)
w
(/) ~
~ s 0 C") 1.0 C") 0 .....
(II ~ 0> 1.0 N 0 «)
·iii (II -,; r--: m ex) ci m
~ .... 0> N (0 0> ..... 1'0-
::J
c, C") ~ (0 (0 ~ 1.0
E .....
Q) c ..... N C") C") N .....
(/) J:: (II N
S (II :;:.
- (II
~ E~
::J ::J •
a, -'ffi
(II 0
u. - ~
c (II .....
.... CX)
(II ::J
m c, ~
~
~ C 1'0-
....:(11
iii:::'
~
S N
W .....
c (II a:i
....
(II ::J 0
m c, ~
~
c C")
....: (II
iii:=-
~
S ..... .....
0 0 (0
I:: ~ ci m
(II ::J N 1'0-
m a, 1.0 1.0
~
~ c ..... .....
.(11
ffi:;:.
~
S 0 ..... 1.0 N
U ~ 1.0 1.0 1.0
I:: ~ r--: m m ci
(II :J CJ) ~ (0 (0
m a, C") (0 C")
j .....
c ..... ..... C") N
....: (II
iii:;:'
~
S ~ 1.0 .....
III N N
I:: ~ cD m .....
(II ::J 0 0> .....
m a. 1.0 1.0 ~
.~
~ c ..... ..... N
....: (II
iIi:=
~
S ~ «)
e:( ~ (0
I:: (!! ..0 ci
(II :J 1'0- (0
m a, 0> C")
~
I:: ..... ex>
....: (II
iii:;:'
~
-
(II
~
I:: C)
(II I::
m i= .c
32
::J ~U5
...J 0>
::J .....
c:i ~ "00> ·c
I:: Z .£ J:~ ·iii
(II en :; .....
m I:: Z C") ·c 1::(0 «)
~ (II :;;: I- ~~ moo tn m(!!se mO>
"0 .£1'0- .5:0 .£ ·c I::._ 0 .£ 0
~ en ._ N ._ J:: 0
I:: (110) (IICX) (lit:: (II ._ (II(II~ (110
(II _, (/);::: (/)- ~~ (/)(/) (/)E- (/)~
< -~ _(0 -
I:: -0 -Q)(/) -a.
::J ::IE (11- (II ..... (IIC") (IIC") (II~~ (II(/)
.!a ~ ~ E3 EC") E ..... E ..... E _ E_
~a:: ~~ ~~ ~~ ~~~ ~a.
I:: (II < (II~ (II~ (II~ (II~ (IIO~ (II~
~III ::IE ~..., ~III ~III ~III ~ffilIl ~III
iii ..... N C") ~ 1.0 (0 1.0

-

I::

8.

I

~
0
0
N
0:::
W
al
::!:
w
en
B
0
co
0)
.....
-c
en
~
-c
::!:
(!)
z
::::>
..,
z
-c
z
w
::!:
w
en
B
z
-c
z
::::>
(!)
z Z'
~ cu
~
I Ol
Z c
« F
z .....
::::> s:
(!) cu
Z ~
-c (1)
CD ~
a z
~ ~
(5 B
w B
en z
0::: W
W n,
c,
0::: z
w
r -c
w z
::!: ::::>
w o
en z
-c -c
~ al
C2
::::> 0
c, (!)
w
en ~
~ jg co C") ..... ..... v
cu C") 0 ..... ~ I'-
'iii ~ ci 0) oct ..... Iri
~ ::J N 0) N 10 .....
c, C") 0 C") 0) .....
E ..... ..... ..... .....
(1) c ..... V N 0 10
en s: cu 10 N
jg ~:iij"
~ E~
::J ::J •
a, "'lD
s 0 <0
LL 10 C")
C ~ oct ci
cu ::J 0) V
I/) c, v_ '"'!.
cu ..... .....
~
~ c: <0 N
~ cu
as:iij"
~
jg <0 10 N
W ..... 0) 0)
c ~ N ci cD
cu ::J 0) C") 0)
I/) a, co C") 0)
cu .....
~
~ c ..... 10 .....
·cu .....
lD::
~
c jg C") C") co
..... N I'-
C ~ ..... 0) M
cu ::J N 0) C")
I/) a, 10 ..... 0)
cu ..... .....
~ c 0) C") .....
~ cu
as:s
~
C,) jg I'- 0) 10
10 V co
c: ~ ci a::i .....
cu ::J C") <0 <0
I/) c, C") 0) ~
cu
~ ..... .....
c co C") .....
~ ·cu
ai:s
~
..... ("I)
rn jg N C")
C cu ci .....
.... C")
cu ::J C") I'-
I/) n, o_
cu
~ .....
c: 0) v
~ cu
as::
~
-c jg co co I'- 0 N
C") ~ ..... <0 ~
c ~ ci ..... M oct .....
cu ::J N <0 <0 ..... <0
I/) n, C") ..... N_ co 0
cu ..... ..... ..... .....
~ c ..... C") 10 ..... C")
~cu
as::
~
c
cu
I/)
:i2 C2
::J
...J ~
o ,.
c Z ..... .....
m ...J - -
.~ - co <0
c 0)
cu cu ...I U5 co co ~
~ <0 -
"C < (0 <0 <0
~ 0) V N N
C a:a -0 -te _N -N -N
cu W cu ..... CU<o CUN cu_ cu_
e ~ .oC") ~t:: .0 - .0:::.:: .0:::.::
::J ~~ (1):::':: ~~ ~~
.~ g ~ :::'::0) :::.::al
~W -
c CU ::::i ~a.. ~a.. ~O::: ~a..
~al iii =m =:::.:: =:::.:: =:::.:: =:::.::
al.., alal alal ala.. ala..
as ..... N C") V 10 g

o N

0:::

W III ::E w en

5

o ex) (J')

'r"" ........

-c en

~

-c ::E

o z :::::> -,

~

Z w ::E w en

5 z c( z :::::> o z

ca

I

Z -c Z :::::> o z

ca

~

III

a

w en 0::: w a..

0::: w IW ::E w en

~ ~

=> a..

en

~

n:I 'iii

~

E~~ ~

Q) C 10 r-.. 'r"" NOr-..

cn~n:I ~ 'r"" 10

n:I n:I ::;

~E~

::J::J .

a..-'o5

~ ~

n:I ::J

II) a..

~~--r----- ~----------------------~----~----------------------~

n:I c ("I) 'r"" <D N

~ • n:I 'r""

o5'=-

~

'r""

("I) o 10

~

ex) ex)

o (J')

~

'r""

t::

c Q) a.

<D (J')

.....

N

w

.s c ~

n:I ::J

II) a..

~~--r-----~~----------------~----~------------------~--------~

~~~ N ex) ~ 'r"" ~

m':='

~

10 r-..

o r-.. 10

N 'r""

'r""

<D

<D N 10

'r""

N ex)

t!

10

'r""

<D o (J') ('t)

("I)

'r""

'r""

() Jg

c ~

n:I ::J

II) a..

~~--r----- ~--~------------------------~------------ --------~

n:I c ("I) r-.. ..... ..... ~ ("I) ("I)

~ • n:I..... ..... N

o5':=.

~

.s c ~

n:I ::J

II) a..

~~--+-------~------------------------------------------------------~

~~~ ("I) 'r"" ("I) 'r"" ex)

m':'

~

c( ~

c ~

n:I ::J

II) a..

~~--r-----~~----------------------~------------------~--------~

~'9 c N ("I) 'r"" r-..

~~n:I ..... .....

iii'=-

~

~ ex)

o ("I)

10

10 ("I)

r-.. (J') ("I)

s: n:I

~

Q)

en

........

z

~ 5 C z w a..

z -c z :::::> o z

ca a: o o w

~

o o cot; ('t) 10

C n:I II)

:i: ::J _J

o z

C n:I "0

C n:I C ::J

.!!l g

c n:I

~Ill

z

~

c ::J w ::r::

C.!)

z W a:I

o ex)

r--:

'r""

~

'r""

N cD

10 10

10

'r""

N ex) (J') ("I)

ex) ex)

o (J')

~

ex) <D ai <D ("I)

ex)

I

-
C!
0
N
0::
W
m
~
w
(J)
is
0
00
0)
.....
«
~
-c
~
e
Z
=>
...,
z
-c
z
w
~
w
(J)
is
z
-c
z
=>
e -
Z -
-c co
,:.:.
m C)
I C
z i=
-c
z .....
=> .c
e co
Z '0
-c ,:.:.
Q)
III en
~ -
Z
III ;2
a 5
w 5
en z
0:: W
W o,
o,
0:: z
W
I- «
w z
~ =>
w e
en z
« -c
~ m
~
=> 0
o, e
w
en ~
~ co 0 ..... ,.._ ~ CD V ..... ..... 0
co - 0) ~ CD ,.._ ,.._ ""': CD N
·iii ~ cO N M ..... ,.._ ..... ..... M N
~ ::J 0 CX) 0) CD CD I/) N I/) 00
a, M CD ,.._ 0 ..... N V 0) 0
E ..... ..... .....
Q) C N ..... ,.._ M ..... ..... ..... v .....
en .c co ..... v .....
J!! .!2:ffi-
~ E~
::J ::::I •
a, -,=
m
co M I/) M
LL - 0 ~ .....
c ~ ..... 00 ,....:
co ::J N M .....
(/) a, 00 0) 0
co .....
~ c ,.._ N N
-'co
as:::'
~
S N M M CD V
W I/) 0 0 ,.._ ""':
c ~ ~ ~ N ,...: .....
co ::J I/) CD I/)
(/) a, M 00 0) ..... N
co .....
~ c: CD 0) N ..... .....
·co
ffi::
~
co 0 M 0)
0 - I/) ,.._ M
c: ~ ,....: cO cO
co ::::I I/) V 0)
(/) c, ('I) ,.._ 0
~ .....
~ c: N v 00
.....: co
iii:;;'
~
S 00 N 00 0
U 0 CD 0 N
C ~ ..0 ci ci N
co ::::I V N 0) 00
(/) c, ..... 00 00 0
co .....
~ c: N ,.._ N .....
.....:co .....
as:;;'
~
J!! 00 ..... .....
m I/) 0) ""':
c ~ ..... cO .....
co ::J I/) N N
(/) c, 00 N V
co .....
~
~ C M ..... .....
.....: co
as:;:'
~
s I/) ..... .....
-c N v v
C ~ en N cri
co ::::I 0 CX) 00
(/) c, N <0 CD
co
~ C N ..... ,.._
~ .....:co
as:::-
~
c
co ·c
(/) ·iii
:.S2 .....
::J a: oc:I -
....J N
·c ffi :!: :!: c c ..... cOO c:!:: 0
0 -
c@ III co I coo 0
C Z co ..... cenen c c:C ~ ..... Coo co coo
co COM C;::: ::::1-- ::J ::J« :Eo .!!! 0) ::JOO cO)
(/) C .- 0) 5,t:::: a. ..... ~ a. ·c a.- a.- ::J-
co co c_ EU5 E ..... coO) cO) Ea.. C)a..
COO E~_ co .....
~ "0 -eo co ..... .- 0 0 :e« :E~ EN -e- .- 0 coO
-el/) too -e- .0 -
Q)V ,_CD Q)O Q) ..... '_N
C Q..'::- Q)OO Q)MV Q)t:::: Q)OO ~~ a..~ Q)p! Q)M
co en~ a.. -- a.. 00 a..N' -a.. a.. - en-
c -0:: -~
::J ~a.. c~ :ca.. cCD co ~~ Q) . cm cm
C«O ,:.:.a..
.!!l g 0)- co- co __ co ..... co _ 0)- 0) en coU coU
ca.. ~~ ~a..a.. ~a.. ~a.. ca.. ~- ~-
c co Q)~ c . Q)O:: Q)O::
Q)~ Q)~~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~
~Ill mm 09: omm om om mm m(!) o~ o~
iii 0) 0 ..... N M V I/) CD ,.._
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ~

Q)

a.

-
~
0
N
0::::
W
III
~
W
CI)
B
0
(X)
0>
.....
«
Ci5
~
«
~
o
z
::>
""')
z
-c
z
w
~
w
CI)
B
~
z
::>
o -
z 1U
« .:JJ:.
III C)
I c:
z i=
«
z .....
::> s:
o «I
Z 15
-c .:JJ:.
CD
III CI)
~ ---
~
III
a B
w B
CI) Z
0:::: W
W D..
D..
0:::: Z
W
I- -c
w z
::E s
w
CI) z
~ -c
III
ii:
::> 0
D.. C>
W
CI) ~
~ s ,..... 0 <0 0 It) 0> C") ,..... <0
«I C") N It) (X) (X) (X) ..... 0 0>
°iii ~ a M r...: aj ~ a) r...: aj ~
~ :::J ..... <0 V ..... <0 <0 N It) (X)
D.. It) C") C") It) C") C") C") C") ,.....
E
CD c: N N N V V ..... ..... V N
CI) s: «I .....
~ ~:ffi'
E~
:::J :::J °
D.. ""')lD
«I <0 ,.....
U. It) 0
c: ~ M aj
«I :::J N It)
I/) D.. V V
~
c: ..... ,.....
_; «I
as::-
~
s N
W (X)
c: ~ N
«I :::J (X)
I/) D.. 0>
«I
~ c: N
~ _; «I
as::-
~
0 ~ It) 0> N
(X) (X) ~
c: .... ~ a) N
«I :::J <0 0>
I/) D.. C") C") C")
«I
~ c: V ..... .....
0«1
al:;;
~
o S N C") t! ~
It) .....
c: ~ ..... r...: r...: ~
«I :::J <0 N (X) (X)
!II D.. V C") C") ,.....
j
c: ..... ..... ..... N
0«1
a!l::;s.
~
«I 0 <0 (X) 0
III N ..q C") <X)
c: 1U M ,..... r...: r...:
....
«I :::J <0 ~ 0 0>
I/) D.. C") V N
!
c: N N V .....
_; «I
as:;:.
~
-c S 0> N
..... ,.....
c: ~ r...: ~
«I :::J 0>
I/) D.. It) C")
~
~ c: ..... .....
_; cu
iii:;:'
~
c:
cu ..... .....
I/) 0
~ 0 0;::
..... .....
:::J -- -- i:i5
....J o o
0 ....J ....J ..... C>
0;:: -- -- 0>
c: Z @ <0 <0 oI!S ..... ....J ..... °C
(X) -- -- --
cu -- (X) v ~ v @
--
I/) c: <0 0 0 0 0> 0> ~
j cu (X) 0 0 0> -- -- -- v
-- s; -- 0 0 0
"0 0 s, 0 0 0 0 Q? .....
c: 0 CI) D.. 0 ~ ~ ~ 0> I
s; ~ s; 0 N
cu c( CI) ..... ..... ..... «Iil:'
c: ~ cuD.. «IX cuX cuO «10 «10 «ICI) cu~
:::J E~ E~ E~ E~ E~ E~ E~ E~ E~
0!!2 g ~ CUD.. ~D.. ~D.. ~D.. ~D.. ~D.. ~D.. ~D.. «IV
c: cu l;;~ .... C")
~Ill U) I/)~ I/)~ I/)~ I/)~ I/)~ I/)~ I/)~ I/)N
< «CD «CD «CD «Ill «CD «Ill «Ill «Ill «0
ffi ..... N C") V It) <0 ,..... (X) 0> I

~
0
N
a::
W
eo
~
w
en
0
0
eo
0)
.....
.......
-c
Ci5
>
~
«
~
o
z
:>
...,
z
«
z
w
~
w
en
0
z
«
z
:>
(!) -
z .....
« ro
~
eo en
I
Z c
-c i=
z .....
:> s:
(!) ro
Z (5
« ~
Q)
eo ~
~ Z
eo ;2
a 0
w 0
en z
a:: w
w a.
a.
a:: z
w
~ -c
z
~ :>
w o
en z
-c -c
~ eo
0=
:> 0
a. (!)
w
en ~
0
~ J9 ('I) N 10 10 10 0 V 0) <D
ro 10 ..... V 0) N V 0 ,.... ('I)
·iii ~ m Iri N N N ~ m ,.... a::i
~ ::I N <D <D 0) V ,.... 0 ~ ,....
a. a:> V_ ('I) V 10 V 10 10
E .....
Q) c N ..... 10 ('I) V V ('I) <D .....
en s: ro ..... ..... N
S _g:ffi'
~ E~
::I ::I
a. ...., ill
!!! ,.... ('I) 0)
u, ..... <D a:>
c ~ cO M <D
ro ::I N <D V
I/) a. 10 <D V
ro
~
ro c: N V <D
~ .....: ro
ill::'
~
!!! N a:> 0) v
w ..... v V 10
C ~ Iri ~ M .....
ro ::I <D 0) 10 0)
I/) a. ~ ('I) 10 ('I)
ro .....
~ c: ..... ..... ('I) .....
~ .....: ro
ce::=.
~
!!! N 1.0 <D 0 N ,....
Cl 0 10 <D ,.... V 10
C !!! N ~ c::i Iri ~ cO
ro ::I <D ,.... ..... <D ('I) N
I/) a. ('I) 10 10 V 10 10
ro
~ c v ..... N ..... ('I) .....
~ ·ro
£0:=
~
.s ('I) ,.... ('I) 0 <D <D a:>
U 10 ..... ~ ~ 0 10 .....
C ~ a) ~ ..... ..... ,...: ~ Iri
ro ::I N <D 10 10 0) ..... a:>
I/) a. a:> ('I) v v V 10 ('I)
~
c: N ..... V ('I) ..... ('I) N
.....: ro
ill::-
~
!!! 0) ('I) 10 ('I) ('I) ~
eo 0 ,.... N ,.... 0
c ~ Iri m m ~ M a::i
ro ::I 0 N ~ ..... ~ ,....
I/) a. 10 ('I) 10 10
.~
ro c: v ..... ..... ('I) ..... .....
~ ·ro
m:=
~
!!! ..... ..... 0 ..... v
-c ..... ~ <D 0 N
c: ro a::i ..... Iri Iri Iri
....
ro ::I ,.... ..... ~ ('I) 10
I/) a. v <D 10 <D
~
~ c N ('I) ..... 10 .....
.....:ro
ce::-
~
0=
c Ci5
ro ~
I/) 10
:;;z ~
::I
...J -
0 N
c Z cr ~ .;:: .;:: .;::
ro cW ~ Z i:i5 en en
I/) c ~ 0) .;:: c«
~ Q)e - c<D
ro ('I) c- c ..... c ..... cv ffi@
"0 "0 - roO roa:> ro~ roO) ro~ ro~
~ ......... N cr: ~O ~- ~O ~- ~ 0) ~ ..... ~O
ro I ~
C ~~ :IE ro~ roO roo roO) row rot:: roa:>
ro - ~ ..... ~g ~~ ~~ ~co ~<D ~o
c a. roa:> Z Cl
::I ~« - cCl co cN c ..... c('l)
E~ ~ C:« cCl
.!!l ~ ro_ ro ....... ro ....... ro ....... ro ....... ro ..... ro ..... ro .....
EV ~« ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a.
c ro ::1('1)
~eo 1/)0 Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~
a::~ «I Q Cleo Cleo Cleo Cleo Cleo Cleo Cleo
ill 0 ..... ..... N ('I) V 10 <D ,....
..... ..... o

.....

-

c

Q) a.

~
0
0
N
a::
W
ID
~
W
en
0
0
co
(J)
.....
-
«
~
-c
~
o
Z
=>
..,
z
-c
z
w
~
w
en
0
z
«
z
=>
e
Z z;-
« nI
~
ID C)
I c:
z i=
-c
z .....
=> s:
o nI
Z "0
~ ~
Q)
en
~ -
Z
ID s
(3 0
W 0
en z
a:: w
w a..
a..
a:: z
w
I- «
w z
~ =>
W o
en z
s ~
~ [i
=> 0
a.. e
w
en ~
~ nI It) M <0 ,.._ ,.._ ..... (J) 0 M co
nI - co N N co <0 <0 It) ~ (J) 0
"in nI ,.,.: ..... ~ M M ci ~ cD co 0
....
~ ::l ..... M 0 10 N M ,.._ <0 co
a.. It) It) ~ ~ ~ It) ~ M It) It)
E
Q) c: ..... M 0 ..... ..... N ..... N N .....
en .c. nI It)
~ nI'=-
- nI
I!? E~
::l ::l "
a.. .., ==
ID
nI It) .....
u, - 0 <0
c I!? N ci
nI ::l N M
IIJ a.. ~ It)
nI
~
nI c: <0 N
~ "nI
lXi':='
~
~ ~ (J)
W (J)
c I!? M .....
nI ::l It) .....
IIJ o, It) ~
nI
~
nI c: ..... 0
~ "nI .....
ffi's
~
nI ...- <0
0 - ...- 0
c: I!? 10 ci
nI ::l 0 .....
IIJ a.. 10 M
nI
~ c: ...- ~
...: nI
iii'=-
~
nI 0 ,.._ ..... co
0 - M ~ ~ 0
c: I!? lri M N ci
nI ::l (J) N co co
IIJ a.. M ~ N It)
nI
~
~ c: 0 ..... ..... .....
"nI .....
ffi':='
~
nI ~ ..... co M
ID - 0) co M .....
c: nI ~ N ci cD
....
nI ::l ~ ,.._ ~
IIJ a, It) ~
~
~ c: ..... ..... ..... .....
"nI ...-
ffi's
~
~ It) ~ ,.._ (J) M
-c co co It) "':
c: ,.._ <ri M ~ .....
nI ::l ..... co It) <0 (J)
IIJ a.. It) ("I) ~ ~ It)
j
c: ..... 0) ..... ..... .....
"nI
lXi':='
~
c:
nI .....
IIJ 0
~ .....
::l ~ .....
..J 0 "C -
0 "C - [i "C ".: en o
<0 ..J
c: Z en co en ...- @ "in - -
nI - - - (J) 0
IIJ c: <0 0 <0 0) 0 co (J)
~ c:!:e c:0 c:~ c:!2? c:!:e c:!2? - -
nI c: c: ..... c:0 C:O
"0 nI nI_ nlO nI~ nlO nlO nlO nlO nlO nlO
nI ~ ~ co ~O ~- ~O ~O ~O ~O ~~ ~::t
~ c: nlO nit::: nI~ nI~ nI~ nI~ nI~ nI~ nI - nI .....
nI ~t::: ~<O ~~ ~e_ ~~ ~~ ~~ ~~ ~i ~~
c: c:co c:~ c:-
::l C:O C:O c:o c:o c:o c:o ffi~
"!a g. nlN nI ..... nI_ nI~ nI _ nI_ nI _ nI _ nI _
c: nI ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a.. ~a..
~ID Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~
OlD OlD OlD OlD OlD OlD OlD OlD OlD OlD
as co (J) 0 ..... N M ~ It) <0 ,.._
...-. ...- ..... ...- ..... ..... ..... ..... ..... .....

-

c:

Q) Q.

I

~
0
0
N
0::
W
ID
~
W
C/)
B
0
eo
0)
.....
-
«
Ci5
~
«
~
e
z
~
...,
z
«
z
w
~
w
C/)
B
z
«
z
~
e
z 0
« cu
~
ID C)
I C
z i=
«
z .....
~ .c
o CU
Z (5
« ~
ev
ID C/)
C3 -
z
~ ~
(5 0
w 5
C/) Z
0:: W
W a.
a.
0:: z
w
tu «
z
~ ~
w e
en z
« «
~ ID
~
~ 0
a. e
w
C/) ~
~ ...... v ..... 0) ..... 0 eo 0 Il)
cu J!! ('I) N N N ('I) ('I) ('I) co co
'ii) ~ ~ N N Iri eo eo ~ m cO
~ ;:, v 0 0) 0 0) co 0) ..... co
a. ('I) co v Il) ..... v v ('I) v
E
ev c ..... ..... N ...... ..... ..... ..... ..... .....
en .c cu
J!! J!!:ffi-
~ E~
;:, ;:, .
a. ...,=
aJ
J!! 0 Il)
LL ...... N
C cu m -,;
,_ 0 0
cu ;:,
I/) a. v v
~
~ c ..... V
·cu
ffi:::-
~
J!! 0
w .....
e cu Iri
,_ 0
cu ;:,
", a. .....
~ -
.....
~ c .....
.....: cu
as::
~
0 J!!
c ~
cu ;:,
I/) a.
~
~ c
·cu
ffi::
~
J!! v ('I) 0 0
o N ...... ~ co
c ~ N ~ eo m
cu ;:, 0 co .....
", a. co Il) v ('I)
j
c ..... ..... ..... .....
.....: cu
as::
~
J!! ...... eo ..... Il)
ID ('I) ~ ('I) co
c ~ .....: ..... eo cO
cu ;:, v 0 0) co
I/) a. ('I) v ..... v
j
c ..... N ..... .....
.....:cu
ill:::-
~
J!! eo
« ('I)
c ~ ~
cu ;:, 0)
I/) a. v
cu
~ c .....
·cu
ffi:::-
~
C
cu .....
I/) 0
32 ..... ·c
;:, - Ci5
....J e
0 ....J 0) 0:: 0
- ...... .;:: .....
co - ~
c Z eo ~ U5 Ci5 ('I)
cu - c~ 0
I/) c 0 .;:: ..... ..... ..... 0
j cu cO c .- cOO c~ C('l) Cas Cco evO c~
'0 CUv cuen CUo cuO) .cO cu .....
~o CUco CUO) £~
~- ~ ..... ~o ~- ~ ...... ~- ~~
c cu~ cut:: CU('l) CUO cull) CU('l) CUv :;Z~ CUo
cu ~e. ~co ~- ~~ ~~ ~- ~co ~-
c c- Cv ..... 0 I cN ('I) ",0 cUi
;:, co C« CID c ..... =-~
.!!! g. cu~ CIJ ..... ~a:- cu _ CUID cue cu - .!- cu_
c cu ~a. 3: a. ~a. ~ . ~....J ~w ",a. ~a.
~ID ev~ ev~ ev~ ev~ ev~ evO ev- o~ ev~
OlD OlD OlD OlD O(!) OJ: o~ J:ID OlD
ill eo 0) 0 ..... N ('I) V Il) co
..... ..... .N N N N N N N N

.....

-

c

ev c.

-
~
0
0
N
0:::
W
aJ
~
W
(J)
C
I
0
GO
(J)
.....
-c
Ci5
~
-c
~
o
Z
:::J
~
Z
-c
Z
W
~
W
(J)
0
z
-c
Z
:::J
~
Z Z"
ca (\:I
~
0)
I c:
Z ;::
~
z .....
:::J .c
o (\:I
z ~
ca Q)
~ ~
z
~
a c
w B
(J) Z
0::: W
W a,
a..
0::: z
W
I- -c
W Z
~ :::J
W o
(J) z
~ ca
~ c::
:::J 0
o, ~
w
(f) ~
~ .! M M N M (J) M (J) 0
(\:I 10 <0 ~ 0 ~ ,..... ~ ~
'iii ~ ~ a a) GO to cO ci N
~ :::l N N GO 0 0 <0 N N
e, (J) ~ ~ 10 10 M M ~
E
Q) c: 10 M GO ~ ..... 10 ..... M
(J) .c (\:I ..... ~ GO (J) ..... N
.! (\:I::' M N
~ E~
:::l :::l ,
e, -'as
s ~ ..... 0 <0 M ,..... GO
U. N N <q 10 (J) <q ,.....
c: ~ M ......: ,..... N N N cO
(\:I :::l M <0 ,..... N ,..... 10 ~
<I) o, ~ ~ ~ 10 M M ~
(\:I
~
(\:I c: ('t) 0> ..... ..... (J) <0 M
~ .....: co 10 ..... ..... 10
iij:;:-
~
.! 0 ..... 0 10 M ,.....
W GO ~ (J) ~ ..... 0
c: ~ 0) ..... lei 0) <0 lei
(\:I :::l M N 0 ..... N <0
<I) a, 0> ~ 10 <0 ~ ~
j
c: ~ M N M <0 10
.....: (\:I N M
iii::'
~
.! <0 <0 M ,..... (J) ~
C 10 ,..... (J) ~ 10 (J)
c: ~ M a) to ......: cO N
(\:I :::l <0 ~ N 0 ..... GO
<I) a, ~ ~ 10 10 M N
J
c: ,..... ~ N ~ (J) .....
.....: (\:I 10 N M
iii:;:'
~
.! 10 ..... 10 10 ~ (J) 0
U ~ ~ ~ <0 M 10 .....
c: ~ M ..... (J) ~ M ..... cD
(\:I :::l <0 ,..... ..... N M GO ,.....
<I) c, GO M 10 ~ M N M
(\:I
~ c: ..... GO N <0 ,..... ~ (J)
.....: (\:I GO 10
iii:ffi-
~
S GO <0 <0 N 10
aJ ~ ,..... (J) <0 10
c: ~ to 10 ~ cO ~
(\:I :::l GO ~ GO GO ('t)
<I) c, M 10 ~ M ~
(\:I
~ c: GO ~ <0 ..... ~
,(\:I M ..... ..... 10
as::-
~
.! 10 ,..... ,..... 0 ..... N
~ <0 M <0 <0 ~ N
c: ~ to to ci ci 0 ci
(\:I :::l ~ ~ 0 N GO <0
<I) a, ~ 10 10 M ~
(\:I
~ c: ~ ,..... ..... ..... M N
~ .....:(\:1 10 N 10
iii:;:-
~
c: 'C
(\:I 'C en
<I) <0
32 'iii (J) 'C c::
:::l N en
....J 0 ~ - U5
0 - ..... 0 -
0 (J) (J) ,- .....
c: Z 0 'C 10 ,!::: (J)
(\:I (J) us I 'C cD ~ (J)-
<I) - ..... en _0
j c: c:~ ~ - fe <0 .....0
(\:I (J) ;1; GO (J)~
'0 (\:IC t:: ..... ..... 0 - - -
~- N - ~ 0 0 0Cl,
c: (\:IN 0 - GO ~ 0 O~
<0 M
(\:I ~~ 0 ~ N ~ ..... s, ~-
M ..... --
c: c:aJ Z - 0 - a.. a.. Cl,Cl,
:::l ;:::: c:U C:U c:~ c:~ c:~(J)
,~ ~ (\:IU c:1O c:1O
~- Z ;0:- ~Cl, ~cr ~Cl, ;cr ~cr ~crcr
c: (\:I Q)O::: ~ c:~ ~~ ~~ c:~ ~~ ~~ ~~~
~aJ C~ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJaJ
ill ,..... ..... N M ~ 10 <0 ,.....
N M

.....

-

c:

Q) c..

I

~

N

a::

W m :E w (J')

o

o CO (J) .....

-

-c

~

C) Z :J -,

Z

~

w :E w (J')

o z -c z :J C)

Z

ca

I

Z

~

:J C)

~ ~

aJ

a

w (J')

a:: w o,

a:: w IW :E w (J')

~

:J o,

(J')

~

ro S 'iii ~ ::e :l

o,

E~---r---""'--------------~------------ ~ ~~ ~~ ~

~ c..... ..... ~ ..... ..... ..... M N ~

(J)~ro..... ~

S~:ffi'

~E~

:l:l ,

o..-'m

.....

co

cO co ~

~ C")

a) eo N

eo eo

N ~ o

o co

N co .....

~

..... .....

C")

.....

~

o C")

eo

u.

s c ~

m ~

~~--+-------------------------------------------------------------~

~-,fii

as:;:;.

~

o eo

M ~ (J)

.....

.....

w

c ro U)

~

ror---c-r----------------~~~----- ..... ----------------------C")~------ ..... ------~~~---------,

~-,ro as:;:;

~

o c

m ~

ro~--c-r------------------~~------------ ..... -------- ..... ----------------------N----------~

~-,ro .....

m:;:;.

~

C") (J)

N ~ C")

.....

~

c:i C") eo

N o

~ o C")

C") co a) o ~

o co

N co

.....

o eo

-.i eo N

..... .....

C")

~ C")

..0 C") eo

.....

aJ S c ~

51 ~

. ~~--+-------------------------------------------------------------~

ro c..... ~

~-,ro

ffi:;:;

~

~ ~

m ~

~~--+---------------~----------------------------------~--------~

..c9 c ~ 0

~-,ro .....

as:;:;.

~

eo eo

~

o

~ C")

a) eo N

eo ~

cO (J)

N

.....

.....

o

.....

.....

~

o o z w o,

.....

~

cO N N

~ CD

M (J) C")

c
ro
U)
32 0::
:l
...J 0:: ..... 0:: en
0 't:; ~ 0 en .....
c Z ..... (J)
't:; 'iii - - ..... .....
ro 'iii C") C") C") 0 - -
U) c C") !;!? (J) (J) 0 eo ..... N
ro ro (J) - - ~ co (J) «
s '0 0 25 0 0 0) - -
0 0 0 (J) ..... 0 0 N
~ C ~ 0 ~ ~ ~ o, 0 0 co
c ~ ~ ~
ro ..... ..... ~ S2' CL eo
c o, o, a.. o, o, - -
:l c::~ c~ c~ c::~ c::~ cUi c~ C::(J') .....
,~ g ceo
-';::;0:::- :0::::;0:::- :0::::;0:::- :0::::;0:::- :0::::;0:::- :0::::;0:::- -';::;0:::- :0::::;0:::- :0::::;0..
c ro fii~ fii~ fii~ ~~ ~~ ~~ fii~ ffi~ ~~
~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ ~aJ
as co (J) 0 ..... N C") ~ ~ eo
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... -
C!;
0
N
0:::
W
CO
~
W
(J)
5
0
00
m
~
-
-c
en
~
-c
~
e
Z
:::I
....,
Z
-c
Z
W
~
W
(J)
5
z
-c
Z
:::I
(.!) -
z -
-c a3
,:,t!
co en
I c
Z
~ i=
z ~
:::I .c
(.!) a3
~ ~
~
~ -
z
s
a 5
w 5
(J) Z
0::: W
W c,
o,
0::: z
W
~ ~
w z
~ :::I
W (.!)
(J) z
~ ~
co
~ C2
:::I 0
o, (.!)
w
(J) ~
~ s 0 ~ <0 0 00 00 ~ 0 <0
a3 0 = ('t) 0 = 00 00 'V 10
·en e! l() ~ ~ .:r ~ ex) .:r ex) a)
~ :J ~ m m ('t) 'V m 10 ('t) ,..._
a.. 'V N 'V 'V ('t) 'V 10 10
E
Q) c ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 ,..._ ~
(J) .c III ~
S ..!J!:ffio
e! E~
:J :J .
a.. -,=
co
S 0 10 ,..._
U. 0 0 ~
c e! l() <0 ~
III :J 'V 0 N
I/) a.. ('t) 'V m
~
~ c ~ ('t) ~
....: a3
co::-
~
S ~ ,..._
w 00 ,..._
c e! ~ N
a3 :J m 'V
I/) c, 'V ,..._
~
~ c ~ ~
....: III
co:=-
~
C S ~ 'V
~ ,..._
c e! a) <0
III :J 0 'V
I/) o, 10 <0
III
~
~ C ~ 'V
.a3
ffi:=-
~
0 S <0 00 0 m <0
('t) 00 00 0 10
C e! ~ ex) cO ci a)
m :J m m ~ 'V ,..._
o, N ('t) 'V 10
j
C ~ ~ ~ ,..._ ~
....: a3
co::-
~
S 00 <0
co ~ N
C e! -e- l()
m :J 'V 10
a.. 'V 'V
a3
~ C ~ 'V
_; III
iii::-
~
~ s 0
0
c e! .:r
a3 :J ('t)
I/) c, 'V
a3
~
~ C ~
_; III
as::-
~
'V
(J)
C -
~
III I
.sa ~
,:,t! ~
:J ~
...J o,
0 U ~
c Z ~ N -
a3 ~ 0 u.
I/) c ~ (J) 10 C
~ (J) - - '; T"'"
a3 .c; i2 ,..._ 10 m coo -c
""C en 0 t:: 00 - III 0
0 0 ~
~ c 00 o, 00 10 (3 0 ~o
10 - - (3 0 0 'V o..('t) 0.00
a3 !!? 10 o, 00 N ('t) - 0- ose
c 0 00 c3: <0 cUi - a.. .c(J)
:J cO c~ .r:.~
.sa g. CIO :S~ c_ I/)~ 1/)<0
:.wa.. ~"'-:'" :.ww :.wet :.wet :.wet .lII::- .lII::a..
c a3 fij~ cO::: cO::: c_ fij~ c~ fij~ (.)a.. g~
~co ~~ ~~ ~~ :J~
~co ~co ~co ~co ~co ~co
as ,..._ 00 m 0 ~ N ('t) 'V 10
~ ~ ~ N N N N N N I

~

o N

0::

W al

~ W en

o

o CO CJ)

......

-

-c en

~

-c ~ (!) Z ::J ...,

Z -c z w ~ w en

o z -c z ::J (!)

~

I

Z -c Z ::J (!) Z

~

~

a

w CI)

0::

W 0..

0::

~

~ w en

~

::J 0..

en

~

(0

......

- c:::

~

CJ) o

-.:i

N ('I)

...... CJ)

......

10

o CJ) N

......

('I)

M ...... ('I)

......

co o

E~ __ ~ ~~ """~ ~ ~~ ~ ,

~ c:::...... ...... 10 N ...... ...... N ...... ......

(1).cm

S m:;;.

e!E~

::J::J .

o..""ffi

......

('I)

M ...... ('I)

~ ~

m ::J

I/) 0..

~~--r-------------------------------------------------------------~

m c:::

~ . m

m:=

~

......

w

CJ) o

-.:i

N ('I)

c:::

m

s

m~--c:::-r------------------------------------------------------- ...... ------------------~

~.....:m as:;;.

~

...... CJ)

......

10

ci 0> N

~ ~

m ~

~~--~------------------------- ...... ------------------------------------------------~

m c::: ...... 10

~ . m

ill:=-

~

......

co o

N

......

......

......

u S c::: e!

m ~

~r---+-------------------------------------------------------------~

~.....:lij

as:=-

~

.c m

~

~ en

-

z

~ zs o z W 0..

......

c:::

m

~

mr---c:::+---------------------------------------------------------------~

~.....:m as:=-

~

-c

c:::

m

~

m~--c:::~-----------------------------------------------N~------------------------~

~ ·m ffi:=-

~

c:::
m
I/) ......
32 -c -
::J 0:: 0:: C\I
.....J ...... 0
0:: 0 Ci5 0:: Ci5 -
0 ...., 0
- Ci5 0
c::: z en ...... ...... ...... CJ)
m ~ CJ) CJ) -
...... M 10 ('I) -
I/) c::: CJ) ~ ...... 0 - CJ) CJ) CJ) N
0
~ m 0 CJ) 0 0 - 0 - 0..
- 0 0 ~
"0 - 0 ~ v
~ 0 0 0 - 0 0 0 N
c::: ~ 0 0.. 0.. V s, V
0.. V V - - ('I)
m ...... oQ' - ~ ~ ...... ...... ...... -
c::: 0.. CI) - - 0.. 0.. ::J al
::J .c~ c:::~ c:::oo -
.~ g c:::~ 1/)_ c:::en c:::~ c:::~ c:::en c:::t)
;;cr ~o.. ;;cr ;;cr ;;cr ;;cr ;; - ;;cr :g"
c::: m lij~ g~ lij~ lij~ lij~ lij~ c:::o.. lij~
~al m~ m~
~al ~al ~al ~al ~al ~al ~al ~al ~...,
as CD ...... co CJ) 0 ...... N ('I) ~
N N N N ('I) ('I) ('I) ('I) ~

o o N

0::: w 00 ~ W CI)

Ci

o <X) 0)

T'""

-

<C

~

~

o Z ::::l """')

z <C z w ~ w CI)

Ci

~

Z ::::l o Z

s

I

~

Z ::::l o

~

~

a

w CI)

0::: w c,

0::: w ~ w

~ w CI)

<C

~

::::l c,

CI)

~

c:
cu
II)
:i2 ·c
::l en T'""
....J 0 ~ ~
0 co T'"" T'"" ...._ Ci5
T'"" 0) - Ci5 ~
c: Z - oe5 T'""
cu i 0) T'"" ~ T'""
- I 0 T'"" I
II) c: 0 0 T'"" 0) ~ .... - v
~ cu 0) 0 - - ·c ~~
T'"" 0 C> T'""
-0 - ~ 0) en 0) co 0
cu 10 0 - 0 - ,.......
~ c: <X) 0 ::::l 0 V T'"" 00 c:0) ...._
cu T'"" ~ CI) 0 ,....... ...._ - i=§: 0)
S' T'"" CI)
c: ::::l - v ::::l r:::- ;(
::l :::;) ,....... ::lUi W T'""CI)
.!!! g ~ ::lC/) ::lC/) ::lCl) ::lCl) ::l<X) ::l~ ::lo.. ::l"""')
~o:- cu- cu- cu- ~o:- cu- ~~ cu . ~Q:
c: cu ..... 0.. ..... 0.. ..... 0.. ..... 0.. ..... 0:::
~oo :::;) ::l~ ::l~ ::l~ ::l~ ::l~ ::l~ ::l~ ::l~ ::l~
C/) Cl)OO Cl)OO Cl)OO Cl)OO Cl)OO Cl)OO CI)"""') CI)"""') Cl)o..
i:O T'"" N M V 10 co ...._ <X) 0)
I T'""

o

N

T'""

V

<X) o M o 10

<X) o

cu J!J

·0 ~

~ ::l

a,

E~~~ ~ ~ _,

Q) c: T'"" V T'"" T'"" M

CI)..c:cu T'""

J!J cu ::.

~E~

::l ::l 0.."""') as

T'""

0) <X)

T'""

T'""

T'""

T'""

N o

Iri 0) M

~ ~

m ~

~~--~----------~----------------------------------------------;

cu c: M

~ . cu

ffi::-

~

T'""

w

<X) o

c: cu II)

~

cu~--c:-r--------T'""-------T'""----------------------------------------------------------~

~....;cu as::-

~

T'""

0) <X)

10 N

cO o M

<X) o

M o 10

J!J

c: ~

m ~

~~--+-------------~----------------------------------------------~

cu c: M

~ . cu

ffi::.

~

o

T'""

s

c: ~

m ~

~~-+----------~----------------------------------~

~~~ M ~

as::-

~

o

16 ~

Q)

CI)

-

z

~ Ci (5

z w o,

M 10

c.O co M

T'""

T'""

~ ~

m ~

~~--+---------------------------------------------------------------~

~....;ffi T'"" N T'""

ffi::'

~

...._

T'"" -

c:

8.

10 ~ CO 10 N ,..... 0 ('I) CO
CO jg ,..... 0) 0 0 ..... ..... CO ~
- °in !!! ,....: Iri N Iri cD N ,....: ,....: .....
v ~ ~ 0) 0) co co ,..... N co ..... 0
0 a.. v CO ,..... ..... N V 10 ,..... ,.....
0 E
N
0::: Q) c ..... ('I) N ..... ..... ..... 0) ..... .....
w en .c: co
10 jg J!!:ffi
~ !!! E~
w ~ ~ .
en a.. ...,=
0 10
~ 10
0 LL. ,.....
co c ,....:
0)
..... m ~ 0)
a.. v
< ~
Ci5 c .....
~ .....:co
iii::-
< ~
~ v co
o W jg co v
Z c !!! Iri M
:::> m ~ 0) 0
..., a.. co ,.....
Z ~
<
Z c ('I) .....
W .....:co
~ in:S
W ~
en
0 0 jg ,.....
co
Z c !!! cD
< co ~ .....
Z I/) a.. v
:::> ~
o - ~ C N
Z ~ .....: co
~ iii::
C) ~
0 C
z i=
< 0) 10 ,..... 10 ~
Z ..... o jg v 0 ..... 0
:::> s: c !!! N Iri N M .....
o co co ~ co co N ('I) 0
Z (5 I/) a.. co ..... v v ,..... co
~ ~ j .....
-
Q) C
~ C ..... ..... ..... v ..... Q)
~ .....: co a.
Z iii:s
~ ~
a 0 ('I)
w 0 10 jg 10
en z c !!! Iri
0::: W co ~ ~
w a.. I/) a..
a.. j
0::: Z c .....
W < oco
I- m:s
w z ~
~ :::>
w o
en z -c jg N 0) ('I)
< ~ 0 ..... co
c !!! cD cD ,....:
~ a:: co ~ ,..... ('I) .....
I/) a.. N 0) ,.....
:::> 0 ~
a.. o ~ c ..... N .....
en w .....: co
~ iii:s
~ ~ c
co a:: °C
I/) °in
:i2 Ci5
~ co ~
...J
S2? ..... ..... c c
0 - -
0 ,..... ,..... C) co co .....
c Z 0 S2? e? °C c c-
co v Cco ~i:i5 ~ ~o
I/) C ~ ..... ..... ~co °C a. 0.0
~ co 0 0 .0_ ;:~ en E E~
~ v v Eco
"0 - - 0- a..
~ - :::> :::> ~,..... 0 - 0 :e~ -Ea..
.....
C ...J ~ en z €O) .... 0) 0 Q)-
co ~ - 3 Q)en 10 0- I/)~ ~('I) a..~
C 10 a.. LL. I/) v - .....
~ C)o ~o ~Q. 10 0 Q)- coO::: ..... c-
oYl g. 0 .c:~ co""" ene?, <!>2, C:::J com
c_ co- Z "O~ ~~
C co 02., a.. .... a.. !!!a.. J!!a:: co ~a.. .... a.. ~-
~m c~ ~~ ~~ 3 ~~ ~:I: .Q~ .s~ Q)~ Q)O:::
<10 enm enm 10m enm 0..., o~
iii 0 ..... N ..... N ('I) V 10 <0
..... ..... ..... -
~
0
0
N
IX:
W
CO
::E
w
en
is
0
a)
0)
~
_
-c
(j)
~
-c
::E
e
Z
::I
-,
Z
-c
z
w
::E
w
en
is
z
-c
z
::I
(!) -
Z -
-c ro
co ~
0)
I c:
z i=
-c
z ~
::I .c:
e ~
Z 0
~ ~
Q)
en
~ -
Z
CO ~
a 15
w 15
en z
IX: W
W a..
a..
IX: z
W
I- -c
w z
::E ::I
W o
en z
-c ~
~ a::
::I 0
a.. o
w
en ~
~ ro ~ C") N Ol Ol co 0 <0 10
ro - co C") 0 10 eo ..... C") C!
·in ~ ..... ~ ~ ~ ~ ..... cO "..: ~
:E ::::I ~ 0 0 Ol Ol eo ~ eo Ol
a.. ,..... eo co eo N_ 0 10
E ~ ..... .....
Q) c: 10 ..... ~ ~ ..... N ~ ..... ~
en .c: ro
~ ~:~
E~
::::I ::::I •
a.. -, =
cc
LL S
c: ~
ro ::::I
(I) a..
~
~ c:
-:ro
as:;:'
~
ro ~ N Ol 0
W - C") 10 .....
c: ~ M ~ ~ cO
ro ::::I ~ Ol .....
(I) a.. COo co 0
~ ..... .....
~ c: ..... ~ ~ .....
.....: ro
as:;:.
~
ro C") C") N co
0 - 0 co Ol C")
c: ~ ~ S "..: "..:
ro ::::I C") C") eo
(I) a.. ,..... eo N_
~ ~
~ c: N ..... ..... ~
.....: ro
as:;:.
~
o S N Ol
0) 0
c: ~ 0 ~
ro ::::I 10
(I) a.. Ol
~
c: ~ .....
-: ro
as:;;
~
a::I S ~
eo
c: ~ Iri
ro ::::I N
(I) a.. C")
~ .....
~ c: .....
.....: ro
as:=-
~
s 10 10
-c eo 0
c: ~ ~ ~
ro ::::I ~ Ol
(I) a.. ,..... 10
~
~ c: ~ .....
.....:ro
as:;;;
~
c:
ro
(I) a:- (I)
:i2 ·c :i2
::::I ·c a.. 0)
....J - i'i5
c: ·in c:N c:
0 roo roC") .c: ..... ro .....
(I) I I-Ol
c: Z c:o c:- roen ·c ..... I
ro ::::leo ::::ICC Z roco i'i5 - Ol
o.U ::::1- ..... ~ -
(I) c: 0.- ~ crCO 0"": - co
~ ro Eo.. ELO en!!? co ..... C") ~ 10 S~
"0 .- 0 .- 10 0)10 O)W eo t: eo
~ -E- -Ea) :::l - EO - ~8 10
c: Q)~ Q)- en c:eo c: . E ..... 10 ~~ .....
ro~ ro- ::::10 ::::I~ eo
ro 0..- o..~ 0)0) ._ 10 ..... ("t)
c: Z O)U ·in o -.
c:co O)-! (I) - c: - 0)0.. c:CO
::::I c: I ~ 0) en ro(!) 00..
.~ g roU roen c:_ c:~ c: - ro....J ~ ..._.. c:~ roOl
~- ~- ~o.. ro . Eo.. E~ ._ a.. ::::10.. ~o..
c: ro Q)IX: Q)IX: -IX: ~~
~a::I W Q)~ Q)~ ._ ~ ._ a.. ·C~ £3~
O~ O~ c (!)co (!)-, (!)co (!)en a.. CO «co
as ,..... a) ..... N C") ~ 10 co ,..... (J)

..... -. c:

Q) 0.

I

-
~
0
0
N
0::
W
m
~
w
CJ)
0
0
00
(1)
.....
-
-c
Ci5
~
-c
~
(!)
Z
=>
-,
Z
-c
Z
w
~
w
CJ)
B
Z
-c
Z
=>
(!) -
Z -
~ m
~
0)
I C
Z
-c i=
Z .....
=> s:
(!) m
Z '0
~ ~
Q)
~ ~
Z
;2
a B
w Ci
CJ) Z
0:: W
W c,
a..
0:: Z
W
~ -c
w Z
~ =>
w o
CJ) Z
« -c
~ ID
~
=> 0
c, (!)
w
CJ) ~
0
~ I'-- ..... (t) co 0 0 N co
m m I'-- N ..... ..... 0 <"'> 0 0
-
.;;; m N cO r cO N N ci ..¢
:e .... co N 00 ..... I'-- 0 ..... <"'>
:::l
o, co co I'-- co co (t) N N
E
Q) c ..... ..... (t) ..... N N (t) N
CJ) s: m co (1)
~ _!!!:ii
E~
:::l :::l •
o, -'ffi
m I'-- ..... <"'> co 0 0) (t)
u, - I'-- N "'"": ..... 0 00 N
C ~ N c:O ..... cO N u-) <D
m :::l co N 00 ..... I'-- (t) 0
I/) o, co co I'-- <D co (t) N
m
~
m c ..... ..... (t) ..... N 10 0)
~ ·m
ffi:=
~
m N
W - 10
C m ,...:
.... ~
m :::l
I/) o, .....
m
~
m c (t)
~ ·m
ffi:;:.
~
m I'-- co
0 - ~ co
c ~ en u-)
m :::l co co
I/) a.. (t) N
~
m c 0 N
~ ...:m .....
oo:=-
~
m I'-- 0
U - 0) (t)
c e! en ci
m :::l 10 .....
I/) c, N N
~
~ C N (t)
...: m N 10
00::;'
~
S ..... ..... 00
ID 0 0 10
C e! <D cO ..¢
m :::l ..... (t) (t)
I/) a.. (t) N N
~
~ c ~ co .....
-= m
iIi:=
~
m 10 0 10
« - 0 0 10
C e! ~ ,...: M
m :::l 0 (t)
0 a.. (t) N N
~
~ c ..... 0 .....
ffi:~ N N
~
C
m 0)
I/)
:i2 c
m
:::l "0
...J ~ m
0 ~ ...J -c
c Z «! (1)~
m :::l c
I/) C ZIO ~ ·c - ..... - (t)
.;;; m-~
~ m I ~ ..... Q?
"0 t::: s "O~ «!:::t Q) ..... .;;; en ._ 00-
~ co ~~ ~co 1/)-0 0
...I Q)CO mco moo 0
c ~t::: "01'-- .£:.1'-- ct::: IDO~ I/)~
m III( Q)- CJ)N :::l- ID(£)
.£:.N _N mN -<"'>" m-
c U) .£:.N -- IDID
:::l CJ)00 CJ)~ ~~ -:;00 coo mo m~....J
.!!! g C) ..... 0 ..... :::l ..... 010 .~ (!)
Z roo.. ~a.. -a.. =eo.. 0)0.. 0)0.. 0)-- m-
C m ca..a.. .... 0..
~m III( o~ o~ S~ o~ fij~ fij~ m~~ m~
m C>m um a..m :::em mm mID mmm (!)m
iIi ..... N (t) ~ 10 <D I'-- 00 ~
0
N
~
W
ID
~
W
CJ)
C
0
CO
0>
.....
-
<c
Ci5
:>
:5
<c
~
(!)
z
:::>
-,
z
<c
z
w
~
w
CJ)
C
Z
<c
z
:::>
o -
z -
<c cu
.:.t.
ID 0)
I C
z t=
<c
z .....
:::> s:
o ~
Z 0
<c .:.t.
Q)
m CJ)
(5 -
Z
<c ~
ID
(5 C
w C
CJ) z
~ w
w a..
a..
~ z
w
tu <C
z
~ ~
W o
CJ) Z
~ <c
ID
~ ~
:::> 0
a.. e
w
CJ) ~
~ cu N 0> 10 'I;f N 0 10 10
cu - 0 N ..... I'- N ..... C"') en
'in !!! ..... M ..... M <Ci <Ci cO cri
:E :J C"') eo <0 I'- 'I;f 10 CO C"')
a.. C"') 10 C"') N C"') N N C"')
E
Q) C 0 ..... ..... N <0 N 10
CJ) s: cu ~ .....
~ ~:ffi'
E~
:J :J ,
a.. -'m
cu C"') .....
u, 0 N
C ~ cx:i .,j
cu :J C"') 0>
CIl a.. C"') C"')
~
{2. C ..... N
'CU 'I;f
m:::-
{2.
~ ..... <0
W N .....
C N Ili
s :J 0 0
a.. C"') C"')
~
{2. C I'- .....
....;ro .....
ill::;'
{2.
0 S N 'I;f N
10 I'- CO
C !!! Ili M Ili
cu :J <0 I'- CO
CIl a.. C"') N C"')
J
C <0 ..... .....
,ro 10
m:::-
{2.
s C"') 0> 10 0 10 C"')
U I'- N ""-: ..... C"') C"')
C !!! M M ..... <Ci cx:i 0
CU :J 0 CO <0 10 CO N
CIl a.. C"') 10 C"') N N N
~
~ c: CO ..... ..... <0 N .....
....:CU N
ill:::- .....
{2.
~ I'-
m C"')
C N
m :J 0>
a.. C"')
~
~ C .....
....; ro 'I;f
iIi::
{2.
S 10 N
<c CO N
C !!! I'- <ci
ro :J ..... 'I;f
CIl a.. C"') C"')
~
{2. C I'- N
....; CU 10
iIi::;'
~
C CU
0)
ro 0)
CIl C
:.i2 C) ~
:J C,
....J Z Q)
0 ::J <c 1D<c .t:;
CD .0
C Z O)'c CO 0)0> 0) 0) 0) meO> Cl
cu ::E c ',- ..... c ..... c c c _cut:! c
CIl ::J :JOO- :J- :J :J :Jt:! :J
C .oc;;~ .0<0 .01'- 0.<0 o.~ ~
~ cu .0 ..... .00 .0
'0 CD Et:- Ese Et: E!:e Et: CUCO s~- E<o
{2. a::: :Joo :JO :JO :Jeo :Jco ~g ro ,_ 0 :JIO
C W €o~ .00 .0 co .0<0 €N ... '00 .0_
cu CD ... 'I;f ... - ... - Q)'I;f Q) 0) 'I;f ... C"')
c Q) C"')- Q)- Q)a.. Q)ID Q) ..... ID - IDc!? Q)t:
:J z ID -~ ID~ ID~ ID~ ID- ~
,~ ~ S ~....J ...J ~ C...J c:J...J 1D0>
c-- c- c- c- c- cu - cu .0 - ca..
c ro cua..a.. cua.. cua.. cua.. cua.. :Ja.. :JEa.. ~~
~ID ~ -~~ -~ -~ -~ -~ -~ (ij:J~
.., ..!!l1D1D ..!!lID ..!!lID ~ID ..!!lm .51D ...J.o1D ..!!lID
iIi ..... N C"') 'I;f 10 <0 I'- CO I

..-..

C!

o N

0::

W rn

:iE w C/)

Q

o CO 0>

......

---

« Ci5

~

« :iE

o z ::> -,

z « z w ~ w C/)

Q z « z ::> o z « m

I

Z « z ::> o z « m

(5 « m

(5

W Cf)

0:::

W o,

0:: w IW

~ W Cf)

~

0:: ::> o,

Cf) o ~

N

~

C Q) 0.

o ('t)

M 0> ('t)

o

......

r-..:

I.() ('t)

N 0>

cO

I.()

~

ro ·en

~

E~~~ ~ ~~ __ ~ ~

Q) ...... N ...... ~ ...... ...... ...... N N

C/)..c~ I.()

]I ~:1ij' N

~E~

;:, ;:,

a..-'m

o

......

r-..:

I.() ('t)

o ('t)

M 0> ('t)

u,

ro

;:, o,

C ro (/)

eo

~~--+---------------------~--------------------------------~-------;

~~ffi N ~.................. N

m:1ij" ~

W ro

C T§

ro ;:,

(/) a..

~~--+---------------------~-----------------------------------------;

~ C ...... ~

a5:~

~

o ro C T§

ro ;:,

(/) a..

~~--c4-----------------------~o>--------------------------------------------~

a5:~ «)

~

N 0>

cO

I.()

~

......

I.()

co ~ ('t)

s: eo (5

~ Q)

~

Z

;2 B B z w o,

U ro c ~

ro ;:,

(/) a..

~~--c-+------------------- ...... ------~«)~------------------------------------------------~

a5:~ N

~

ro

;:, c,

co ('t)

c::i ~ ('t)

c eo in

~

r---+---------------------~----------------------------------------_,

~ c «)

_ro ~

iil:iij' ~

z « z ::> o z « rn

0: o o W I-

;2

I.() ~ eo I.() ('t)

«

c eo (/)

~

r---+---------------------~------------------------~~------------_;

~ c ~ N

a5:~

~

c eo (/)

:i: ;:, _J

o z

I.() co OJ~ §W

.0 ......

E;::

;:,~

-ez Q)~

alI c ~U roO:: -,«

OJ

C

;:,

.0

Eo> ;:,~ .0 __

L..I.()

~r--: c~ roo::: ro~

...., -,

OJ

C

;:,

.0

EI.() ;:,~ .0 __

L..«) Q)N al~

c roo::: ro~

...., ....,

OJ C ;:, .0

E ...... ;:'co

.0 -L.. ......

Q)I.() al ..-..

c~ roo::: ro~

-, -,

OJ C ;:, .0

E

;:,

-eU ~!:e

co C«) ro roW -,~

OJ

C

;:,

.0 Eo> ;:,~ .0-L..W

Q);:: aloo

ffi~ ro~ -,1-

OJ C ;:, .0

E

;:, .0

L..

~« c;:

-m.d:

-,Cf)

OJ C ;:, .0

E

;:, .0

L..

Q) rn

C eo "0

C eo C ;:,

.!!! g

C ro

~al

......

C-roN

ro~

....,al

a

......

N

......

('t)

......

I.()

......

co

......

...... ......

0>

~

o N

0:::

W III ~ W (J)

B

o CO (»

...... '-'

(Q °en :E

E~~ ~ ~ ~ __ ~~ ~ ~

~ c...... M N 0 ~ ~ ...... (»

(J)~(Q ............

J9 (Q::-

e!E~

:::J:::J 0 a_-'ffi

c (Q "0

C (Q C :::J

0!!2 g

C (Q

~III

1.0 CO 0) M CO

1.0 CO 0) M CO

M o

cO 1.0 N

......

......

o

<ri M N

......

o CO

o (» N

......

M ~

cO o M

......

o

J9 C e!

(Q :::J

(I) Q..

~~--+-----------------------~--------------------------------------~

~~ffi N 1.0 N CO 1.0

ffi:ffi"

~

C (Q (I)

~

(Qr-~C~---"""------------------------N~------------------------------------------~

~~(Q iIi::-

~

« J9 C e!

(Q :::J

(I) Q..

~~--r-----------------------------~----~------------~----------~

(tJ C ...... N ~ ~

~ 0 (Q

ffi::-

~

~ (Q

~

~ en

'-'

~

B is z W Q..

C (Q (I)

:sz :::J .....J

ci Z

co

......

......

M o

cO 1.0 N

o N

co

......

~

M

......

N

co 0)

o (»

co

co (»

M o ~

M N

N 1.0 0) co N

1.0 N

I

g

o N

0::

W ce

:e W C/)

a

o 00 0)

.....

-

« Ci5

i

e z => ""')

z

~

W :e W C/)

i5

~

=> e z

ca

,

~

=> o z

ca

~

(5

W C/)

a::: w a..

0::

W IW

:e W en

-c

~

=> a..

C/)

~

.....

o v

00 co

ci 1.0 V

o 00

(0 'in

~

E~~ __ ~ ~ ~ ~ ~ __ ~ ~~

Q) c:: M 0 N N N V V N

C/)~(O M .....

S~:ffi' ~E~

:J:J , a..""')m

.....

o v

.....

r-..

o 00 M

r-.. 00 ex) 0) N

~ ~

(0 :J

In a..

;~--~--------------------------------------------------------~

(0 c::

~....;(O

as::;-

~

.....

N

.....

.....

M 1.0

cO 0) N

~ ~

m ~

;~--+---------~--------------------------------------------------~

~....;~ V

ffi::'

~

1.0 co

cO

.....

co

00 00

o c:: (0 In

;

(O~--c::-r-------------------------------------------------------------- ..... -------- ..... --~

~ ,(0

m:ffi'

~

..... .....

M

00 N

M 1.0

.....

~ ~

(0 :J

In a..

;~--~--------------------------------------------~----~~------~

(0 c:: M N

~ ,(0

as::;-

~

.....

o 1.0

.....

1.0 M

z

;;2 i5 a z W a..

N 1.0

ci 00 co

~ ~

(0 :J

In a..

;~--~--------------------------------~----~--------------------~

(0 c:: N 0

~ ,(0 .....

m::;-

~

~

z => e z

ca 0: o e W

S

v

.....

cO 00 00

o 00

~ ~

(0 :J

In a..

!~--+-~~--~~----------------~~----------~--------------------~

~ ,~M 1.0 N N .....

m:ffi'

~

00
0 1.0
c:: -
(0 1.0 .....
In (00) ..... 00
:i2 t::r-..' ~ z
:J MWU c:(
....I N-..or-.. - ~
0 lO::!::co~«
wreS2N;:: 00 00
c:: z m~!:!:!a;~ m 0 0
(0 ~ ..... .....
In c:: c:( - - -c
! (0 ~Q? ""')I-::!::«s 'C::: 0) 0)
"C ~..o - ..... coo) -, 1.000 .... .... Ci5 .... t:: .... t:: .... ~
_00 ~~~~~~ oa 1.0 (00 (0_ (ON (OM (00)
N-
~ c:: ~t:: =>~ :Jr-.. :JM :JO :JO :Jt::
(0 Q) ..... c:( ....IN ....It:: ....1M ....1M ....10
c:: ceN ..... t::r-.. C!)
:J ceo (00 (Ov (00 (0 - (0 - (00
,~ g c::M ~""'::r:0)a.. e 0) 1.0 C) ..... 0) 1.0 O)C/) O)C/) o)M
§1i5:~~1i 0) a.. C)a.. 0) a.. 0)- 0)- 0) a..
c:: (0 (0 a.. Z ca.. ca..
~al -~ c:( ~~ ~~ ~~ (O~ (O~ ~~
~ce ~~~«ce~ I- I-al I-al I-al I-al I-al I-al
as co r-.. ..... N M V 1.0 co
N N J!l <0 M " 1.0 0 N ...,. 1.0 T'""
CO 0> 0 0 ...,. " CO <0 0 1.0
,....... "in ~ M r--: ci 0) M cD ~ r--: a.ri
s ~ ::J 1.0 0> <0 0 0> C"') CO " "
o, C"') 1.0 C"') <0 1.0 C"') <0 1.0 "
0 E T'""
N
0:: Q) c: T'"" C"') 1.0 N T'"" 0 T'"" N T'""
W CI) s: CO T'""
CD J!l co:::-
:!: ~ E~
w ::J ::J "
CI) o, -, =
Ci CD
J!l ~ ~ C"') 1.0 N
0 u, ~ ...,. 0
CO c: ~ M " T'"" 0) ~
0> CO ::J 1.0 C"') <0 0 0
T'"" I/J CL. C"') <0 C"') <0 C"')
-c CO
~
Ci5 ~ c: T'"" N T'"" N C"')
~ "CO
Ill:::-
-c ~
:!: 0> 0
o W ~ T'"" C"')
Z c: 0) ai
:> CO ::J CO 1.0
-, I/J CL. C"') <J)
Z ~
«
z ~ c: C"') T'""
W ....:co
:?! ffi:::-
w ~
CI)
Ci CO ...,. T'""
C - <C! 1.0
Z c: ~ T'"" ..0
-c m ::J 0> "
Z CL. ...,. "
:> ~
e ,....... ~ c: T'"" T'""
Z - ....:co
-c CO CD:S
CD .lI:: ~
C)
I c:
z i=
-c CO 0 C"') ...,. 1.0
Z T'"" U S C"') " ...,. <0 0
:> s: c: ~ T'"" M r--: ~ r--:
e CO CO ::J " 0> CO CO "
z 15 I/J CL. N 1.0 T'"" <0 1.0 1.0
~ N
-c .lI:: T'"" -
CD Q) c:
CI) ~ c: T'"" T'"" T'"" T'"" N Q)
~ - "co Q.
~ Ill:S
CD ~
a Ci s 0 <0
W Ci CD ...,. 1.0
CI) Z c: ~ cD a:i
0:: W co ::J T'"" <0
W c, I/J CL. 1.0 M
a, co
0:: Z ~ c: T'"" T'""
W -c ~ "co
.... Ill:S
w z ~
:?! :>
w e
CI) z -c S 1.0
~ -c "
CD c: ~ 0)
2 co ::J ...,.
I/J CL. T'""
0 co
:> ~
o, <!) c: C"')
CI) w ~ ....:co
~ ffi:s
~ ~ c: co I/J

:i2 ::J ....J

o Z

"t:

i:i5

co

I

~

o N

0:::

W m ~ w 00

Ci

o CIO 0)

.....

-

..... N

C") <0 Iri o C")

N 10

ai

~

..qN oc:i

.....

10

CIO N

oc:i I"C")

CIO 10

N 0) 10

..... .....

o 0) N

LL. ~

C ~

CU ::::J

(/) a..

j~--c~----------------------------------------------- ..... ----------------------~

ffi:~

~

.....

~

.....

o 10

.....

.....

~

.....

o ..q-

N

c c CU (/)

~

CU~--C~---------------------------------------------------------------------;

~ . CU ffi:s

~

.....

o

~ c ~

m ~

~~--r---~------~----~----~----------------~----~------------~

~~ffi ~ N c") N..... ~ c")

iIi:s

~

eo N

oc:i I"c")

C"') <0 Iri o c")

N 10

ai

~

s:

CU

~ ~

-

Z

~ Ci Ci z w a..

I"c")

oc:i N c")

.....

m

~ C ~

m ~

.~~--r-----------------------------------------~------------------~

~~ffi N

iIi:s

~

I"CIO

Iri

.....

10

.....

.....

N

.....

c") 10 ai o <0

.....

10 CIO

.....

10 N

.....

c CU (/)

:S2 ::::J ...J

~

C CU "0

C CU C ::::J

.~ g

C CU

~m

0) C ·c

::::J .-

.om ::::J-

.c~ O)N Co Q)..qa.._

cum 0)1-

0)ca.. CU~ I-m

<0

.....

0)

.....

I"-

.....

CIO .....

o N

N N

~

l-

N

0) C<o

E~

E 00 cu (J')~

cOO cu~

iUen

.0 _

Ea.. cu~ ...,m

c") N

<0

i

-

v

o o N

c:::

W OJ ~ w en (5

o GO m

.....

-

-c Ci5

~

-c ~

o Z ::l ...,

Z -c z w ~ w en

(5 z -c z ::l e Z

~

I

~

Z ::l o Z

~

~

a

w (/)

c::: w a..

c::: w ~ w ~ w en

~

::l a..

en

~

~ ~

IV :::J

I/) a..

~~--c-+------------------- ---------------~~------~~--------- ..... ------------------------~

ffi:~ ..... .....

~

o c

m

IV

~~--+-------------~~----------~----~------~------------------~

~~ffi ~ ~ ~ GO .....

iii:=-

~

OJ C IV I/)

IV

~~--+-------------~----------~~----~--------------------------~

~ffi:~ ~ ~ ~ N .....

~

.s::. IV (5

~

~

-

z

;2 (5 (5 z w a..

C IV I/)

!

.....

N c::i ~ N

.....

N c::i ~ N

C IV I/)

~ :::J ...J

o Z

~ N

CD N

('I') ~ GO ('I')

CD

o m

a::i ~ v

~

.....

('I')

N GO ~

GO

o N

GO N

m N

N N

a::i ~ ~

('I') CD M

.....

CD

('I') CD «) m ('I')

.....

('I')

«)

.....

CD

CD GO

a::i GO ~

o ('I')

o m

m m ('I')

N m

a::i N N

N o

a::i v N

~ C"! GO ~ ('I')

.....

('I')

o

.....

Iri ~ CD

('I') ('I')

I

g-

o N

0::

W al :! w C/)

15

o CO 0)

.....

-c Ci5

~

-c :!

e z => ...,

~

z w :! w C/)

15

~

z => e

~

I

~

Z => e

~

~

a

w C/)

0::

W a..

0:: w

tu

::!: w C/)

~ ~

=> a..

C/)

~

0) N cO co

.....

N o

10 N

cO ...,.

N

.....

0) 10

co N

ci

~

0) N cO co

.....

(0 10 cO (0 ...,.

.....

.....

.....

o S c ~

51 ~

~~--~--------------------------------------------------------~

~~fij

as::

~

.....

.....

~ ~

51 ~

~~--~--------------------------------------------------------~

m c

:::'::::~m

as ::

~

.....

0) 10

.....

.....

.....

10 N

cO

~

I"'o

cO C")

.....

.....

N

z -c z

=> e z

~ ~ o e w

~

10 N

ai (0

10

C") 0)

M 10 10

.....

N

c
cu
0 ~
:i! !e
:l Ci5 0)
...J ~ O)~ O)(!) c
0) 0) 0) :l
0 c- ..... c...J C .0
mO c c O)(!) - c .....
c Z 0)0 :l :l(O 0) 0)(0 :l- :lCi5 :l EO
m c;g:_ .0 .o~ c~ c~ .oN .01- .0 mO
0 c :l :lo :l(O C :l0 :l~ E . EO) >-~
~ :l:! :l .....
m ~~ s: .&;0 .o~ .o~ .00 .&;0 mo mco CN
"C 0) 0)...,. Eo Eo E1 0)0 >-z >- I Q) I
~ C c_ CC") ~w cO a..!D
c m...J Q) Q)C/) mO mO mC/) Q)_ Q)- cC/)
m C/):::.:::: a.. 0..1- C/);g:_ C/);g:_ C/)I- a..:! 0..0.. a..~
c mal ..... m:::=::: mC/) mC/) m:::=::: m..J m~ S~
:l m...,. mC/)
.~ g 0)0 0) ..... 0)1- 0)1- 0)1- O)C/) 0)_ O)::I: 0)1- ~~
0)- 0)0.. 0)- 0)- 0)- 0)- 0)0.. 0) . 0)-
C m co.. co.. co.. co.. co.. cO:: cO:: Eo..
~al m:::':::: i:::.:::: m:::':::: m:::':::: m:::':::: m:::':::: i:::.:::: m:::.:::: ~~ m:::'::::
I-al I-al I-al I-al I-al I-al I-al 1-..., ...,al
as ...,. 10 (0 I"'- co 0) 0 ..... N C")
("I) ("I) ("I) ("I) ("I) ("I) ...,. ...,. ...,. ...,. -
s
0
N
0:::
W
ea
~
w
CJ)
is
I
0
CO
0)
.....
<:
Ci5
~
-c
~
e!)
Z
:::l
....,
Z
-c
z
w
~
w
CJ)
is
z
<:
z
:::l
o
~ Z"
~
I 0)
Z e:::
<: i=
z .....
~ s:
e!) 1'0
~ ~
(I)
CJ)
~ -
z
ea ~
a c
w is
CJ) Z
0::: W
W CL
CL
0::: Z
W
~ -c
w z
~ :::l
W e!)
(J) z
~ -c
ea
~ ii:
:::l 0
CL e!)
W
CJ) ~
~ ~ S <0 ~ 0) ..... "'" 0 I"- ..... It)
o!:l! "'" ..... co I"- ..... "'" I"- It)
V) £!! ~ ~ It) I"- ~ a) M ~ ex:)
:e :::l 0 co co l"- I"- 0 It) .....
CL ("I) co 0 ("I) "'" ..... N <0 l"-
E ..... .....
(I) e::: ..... N ..... ..... It) N ..... ..... N
CJ) ~ 1'0
s ~'ffi'
£!! E~
:::l :::l 0
CL ""'".IlD
s N 0)
U. I"- .....
e::: £!! N Lri
1'0 :::l "'" co
V) CL co 0
~ .....
1'0 e::: ..... .....
~ ~ 1'0
as';;'
~
1'0 "'"
W - l"-
e:: £!! ~
1'0 :::l l"-
V) CL "'"
~
~ e::: It)
~ 1'0
as'=-
~
s <0 .....
0 "'" co
e::: £!! ~ ~
1'0 :::l co
V) CL ("I) ("I)
i
e::: ..... .....
~ ~I'O
as':='
~
s 0) 0 I"- It)
U ..... ..... "'" It)
e::: £!! ~ a) M ex:)
1'0 :::l <0 I"- 0 .....
V) CL I"- ..... N I"-
~ .....
~ e::: ..... N ..... N
01'0
OJ';;'
~
S .....
ea l"-
e::: £!! ~
1'0 :::l It)
V) CL (0
~
~ e:: .....
01'0
OJ:=-
~
-c s
e::: £!!
1'0 :::l
V) CL
~
~ e:::
01'0
OJ':='
~
-
1'0
e::: ~
1'0 0)
V) e:::
32 i=
:::l 0) ("I) 0) N
_j e::: e:::e!) e:::
:::l 0) 0;:: 0) 0e::: :::l_j 0 1'0
0 .0 °iii e::: o_ ..... e:::<o 0)
e::: e::: c:: .0_ -
e::: Z E :::l0;:: 1'(0) 1'0<0 :::lCJ) E<O ~~ 1'(0) e:::
1'0 ~:s: .0 o_ 0)0) .0 I'O~ 0)_ :::l
V) e::: :::lCJ) g>~ EO; .... - e::: ..... .0
~ ~;::: e:::- >'("1) ~o :::l ..... EN
1'0 e::: V) :::l<O :::l0 1'0- e:::o e:::o .oCL
"C (1)0 0)0) .0 co .00 >,0 (I)"," ~~ 1'00c':S
~ CLo e:::_ EM E~ e:::0 CL- E 0 CJ)~
e::: (1)("1) (I)"'" e:::CJ) e:::CJ) 1'0 I e:::0)
1'0 e:::"," CLO 1'00 1'0>- CLC;;- (J)e!)
e:: 1'0- I'O~ (J)"," ~~ I'O(J) s~ l'Oe 1'01-: I'O~
:::l _CL - -- -<0
0!!Z g I'O(J) O)(J) e:::CJ) O)~ I'O(J) I'O(J) O)~ ~O)
.0 - 0)- 1'0 - 1'0- 0)- .0 - .0 - O)CL
e 1'0 ECL eCL :::lCL :::lCL e:::CL ECL ECL e::: 0 ECL
~ea I'O~ I'O~ -~ -~ I'O~ I'O~ I'O~ 1'00 I'O~
....,ea ~ea ~ea ~ea ~ea ....,ea ....,ea ~...., ....,ea
jj5 ~ It) <0 I"- co 0) 0 ..... N
"'" "'" "'" "'" "'" It) It) It) I

g

o

'" 0::

W CD ~ W U)

o

o CO 0) .....

-

-c

~

-c ~

o z ~ -,

~

z w

~ w U)

o z -c z ~ o

~

I

Z -c z ::J e

~

CD

~

a

w U)

a::: w a.

0:: w

tu

~ w U)

-c

~

~ a. U)

~

o

~

a.

o C")

o '" N

'" (0

o '" N

'" (0

...... II) 0)

m S co '" C")

·iii ~ m MID .....

:0.: ;:,"'" ..... II) ~

.::: a. co "'_ C") N_

E~ __ ~ ""'~ ""' -;

Q) c..... '"

U)..cm

S m:=-

~E~

;:,;:, .

a.-'ffi

.....

co

m ,....

co

o '" N

'" (0

~ ~

m ;:, (/) a.

~~--~--------------------------------------------------------__,

m c

:::C:.....:m

as::;

~

w c:

~ ~

mr---c:~----------------- ..... ----------------------------------------------------~

:::C:.....:m as::;

~

o

o '"

~

(0

c

~ ~

mr---c:~------------------------------- ..... --------------------------------------~

:::C:.....:m as::;

~

o C")

o c: m (/)

~

mr---c:~---------",~------------- ..... --------------------- ..... ------------------------~

:::C:.....:m as:=-

~

..c m

~

~

z

~ o o z w a.

c:

~ ~

mr---c:+---------------------------------------------------------------~

~.....:m ffi:;;'

~

z -c z

~ ~

CD

a:: o e w

~

..c
c m
m a. ..c
(/) E m ..... .....
32 m a.
E (/) ~
;:, U) ·c
-I m c (0
c ..... U) Q)_ ~« ~
ci m I a: -, 0::-
O)~ L. cO
C Z m(O 0)00 ~_ CII) mO
C'" mU) ;:'C\I g>1::::
m m- ~C") c- --co .0- (J)~
(/) C s s m_ c~
m ;:, ..... Q)O) EO; ;:,-
m .0 co .00) .B~ .0 .....
~ "0 .0_ E~ EO a._ mo E-
Eo ~(O
:::c: C Q)O Q)O mO m~ U)o E- m!:::
a.~ ~g U)~ c~ m-l U)'"
m .0- Sa:- U)ffi e
C --0:: -- - mO:: Q):::C:
;:, m-l m~ 0)-1 :::c:CD mU) co mo
.!a g. olo
a.- a.- 0)- - .0 - m- o>o)
c: m Ea. Ea. ca. ~a. Ea. ;:,a. c-
~CD Q):::C: Q):::C: m:::C: =:::C: m:::C: -:::c: ma.
r-m t-m r-m mOl -,CD ~CD r-U)
ffi C") ~ II) (0 ,.... co 0)
II) II) II) II) II) II) II) ~
0
0
N
0:::
W
CO
~
w
en
(5
0
CO

.....
-
-c
CiS
~
-c
~
e
z
::>
-,
z
-c
z
w
~
w
en
0
z
-c
z
::>
o
z z-
« co
~
CO 0)
I c:
z i=
«
z N
::> s:
o co
Z '0
« ~
CO
CO ~
a z
-c ~
co
a 0
w 0
en z
0::: w
W 0..
0..
0::: Z
W
._ «
w z
~ ::>
w o
en z
-c -c
~ co
a:
0
::> e
0- W
en S
~ J9 (» M 0 ...... ..... <0 N N
co 0 Il) ""': ...... M N (» <0
'0 ~ m M ..... ~ ~ ..0 ..... <ri
~ :::J 0 0 <0 M (» (» M N
0.. Il) Il) <0 <0 <0 M -.:t M
E
co c: <0 Il) M -.:t -.:t M -.:t N
en s: co ...... co N
~ co:= M ..... M
- co
E~
:::J :::J ,
0.. -, =
co
J9 0 co N 0 (» Il)
u. Il) N ...... Il) ...... <0
c: ~ ..0 c:i co N cD ..0
co :::J M 0 M <0 N (»
(/) 0- Il) Il) <0 Il) <0 M
~
~ c: ..... 0 -.:t N ..... M
,co <0 M ......
05:;:"
~
J9 (» (» ..... (»
w Il) -.:t 0 M
c: ~ ....: m ..... ~
co :::J co ...... co 0
(/) 0.. -.:t -.:t <0 -.:t
~
~ c: M Il) -.:t N
.....: co N N Il)
ffi:ffi'
~
J9 0 ..... ...... M N (» <0
0 -.:t C'! Il) 0 co Il) 0
c: ~ M M ~ ....: cD M N
co :::J -.:t ~ co 0 ..... 0 M
(/) 0.. Il) <0 ...... ...... -.:t N
~
~ c: ..... co 0 N M (» .....
,co co -.:t Il)
05:;:"
~
J9 (» 0 0 M .....
U C! Il) ...... io 0
c: ~ ..... N M <ri .....
co :::J 0 (» ...... (» .....
(/) 0.. Il) Il) M -.:t M
~
~ c: N Il) co M .....
,co ..... ..... ......
05:;;- .....
~
J9 ...... (» M co
co co Il) 0 (»
c: ~ N -,; ~ N
co :::J ..... 0 Il) -.:t
(/) 0- Il) Il) <0 -.:t
co
~
co c: ..... (» <0 Il)
~ ,co M M .....
O5:ffi'
~
co M ~ M N
« .- (» <0 N
c: ~ N m ~ cD
co :::J Il) ...... (» -.:t
(/) 0.. -.:t <0 M M
co
~ c: ..... ~ <0 .....
~ .....: co Il) -.:t
ffi::-
~
~ ,!:
"3
c: ._
co e (/)
(/) ';:: c:
32 Z en 'n;
:::J i= en
-l ';:: 0 (!)
0 N en (» -l (ij
I 'c CD E ';::
c: Z ..... (» en
:J: - ~ ,_
co .r:.ti!; .r:.t::: co co~
(/) c: :s s: .r:. ';:: .r:.,;:: - 0
:J: CON co ,_ ..... ~ .....
co co co_ co ,- co ,- (»
~ c( 'C" co 'C' 0 '~4!:::: 'C' en 'C" en 0 -(»
'0 0 .., CON COM co en co ...... COo .r:.- .r:.-.:t .r:.-
~ coN co- CON
~ c: a: 0 ..... Oc6 0<0 0t::: 0t::: _0 -0.. _0
W - o-.:t °en o-.:t
co C§ ~ ..... ~o ~se
c: en ~N ~Il) ~- ~- sc s::
=0- =0 =0 =0 = M coo.. co- coo..
:::J iD~
,~ g :.:: ::.::: COM COil) CON CO ..... en~ en en en en
0 - -
c: co :J ~o.. ~o.. ~o.. ~o.. ~o.. ~o.. ~o.. ~o..
~co ..J iii .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~
£D coco coco coco coco coco coco coco coco
iii ..... N M -.:t Il) <0 ...... co g-

o N

a:::

W

~

W U)

C

o CO 0>

.....

-

-c Ci5

~ ~

(!) z => -,

z -c z w ~ w U)

C z -c z

=> C!)

~

,

z

~

=> (!)

z

ca e ca ~

w U)

a::: w a..

a::: w IW

~ W U)

s ~

=> a..

~

.....

.....

.....

co ~

.....

10 CO

C") <0 cD <0 <0

<0 10

r-C")

ci CO 10

..... .....

a) 10 10

cu g

·iii ~

~ :l

a..

E~-4--~--------~--------------------------------------_'

Q) eN..... N

U).ccu

g cu:=-

~E~

:l:l .

a..-'ffi

.....

o r--

.....

10 r-ex) 10 <0

co ~

..... 10 CO

u. g c ~

m ~

~~--+---------------------------------------------------------------~

~--=~ N ..... N

iIi:ffi'

~

w

10 0)

Lri N <0

g c ~

m ~

~~--~------------------------------------------------------------~

cu c

~--=cu

iIi:=-

~

C g c ~

m ~

~~--~------------------------------------------------------------~

cu c

~--=cu

iIi:=-

~

g c ~

m ~

~~~~------------------------------------------------------~

~--=~

iIi:=-

~

o

.....

..... .....

a) 10 10

g c ~

m ~

~~--r-------------------------------------------------------------~

~~ffi ~

iIi:=-

~

z -c Z

=> (!)

Z

ca ii: o C!) w

~

C") <0 cD <0 <0

.....

o r--

r-C")

ci CO 10

~ ~

cu :l I/) a..

~~--r---------------------------------------------------------~

cu c

~--=cu

iIi:S

~

c
m ·c
:i2 Ci5
:l 015
_.J
0 ·c W .....
c Z Ci5 N ~ N r--
cu C") .c~ 0
I/) c .c"'7 .c' s: s: ·c s: s: ..... .c s: 0 .c
cu cu cu<o cual cuC") cu .- cu cu ..... cu cu- cu- cu
~ "C .C' C") .C' CD .C'~ .C'U) .C' .1:'- .1:' II) .1:' r-- .1:' r-- ·C'·c
cu- cu ..... cuas cuo CUo cu ..... ~i CUt:: cure cu ._
c cex; cc:o Ct:: C~ C~ Ce CIO co.. CU)
~o -
cu ~- ~<O ~o ~IO ~co sc c:- ~~ ~Z ~N
C .- U) .- - =0 :.= ~ ._ r-- ._ N =~ ::: N
:l ::-... =0 =N .- ~ ._ ~ =0) ffiCi) iIi iIi <0
.!!! g alt:.. allO al ..... al ..... al ..... al- as_
~a.. ~a.. ~a.. ~ ~ ~C( ~~ ~a:- ~~ ~(§
c cu .Q~ .Q~ .Q~ .Q:::j .Q:::j .QC!) .Q~ .Q~
~al £om £om £om m~ m~ £00.. !:C!:C alal al-, al:I:
m 0) 0 ..... N C") ~ 10 <0 r-- co
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ~
0
0
N
Q:
W
al
::e
W
00
C
0
00
(J)
.....
-
-c
U5
~
-c
::e
(!)
z
:::>
..,
z
-c
z
w
::e
w
en
C
z
-c
z
:::>
(!)
z 1i
-c
al ~
C)
I c:
Z
-c i=
z N
:::> s:
o J!l
z 0
-c ~
Q)
al 00
~ -
Z
al ;2
(5 C
w 5
00 Z
Q: w
w a..
a..
Q: z
W
I- -c
W Z
::e :::>
w (!)
en z
~ -c
al
~
:::> 0
a.. (!)
w
00 ~
~ s 0 ..... It) N 0 N ..... It) v
ctI 0 ..... (J) 0 v C") It) I"- 00
'in ~ a) cx:i N to Lri ,.,..: N a) 0
~ ;:, ~ 0 00 <0 It) It) <0 (J) It)
a. v C") C") C") C") v C") It)
E
Q) e It) ..... ..... 0 ..... C") ..... ..... <0
00 s: ctI C")
.$ ~:~
~ E~
;:, ;:, ,
a.. .., =
al
S (J)
LL N
c: ~ a)
ctI ;:, (J)
If) a.. C")
~
~ c: (J)
~ ctI
i:i5::;'
~
~ ~ 00 0 .....
w 00 v CX!
c: N N Lri It)
ctI ::J 00 It) It) C")
If) a.. C") C") C") It)
j
c: ..... C") ..... N
~ ctI .....
i:i5::;'
~
~ 0 V N ..... l"-
e 0 0 (J) It) .....
c: a) N a) N N
ctI ;:, ~ It) 00 ~ (J)
If) a.. C") C") It)
~
~ c: It) N ..... ..... C")
~ctI
i:i5:1ij'
~
o S ..... I"- .....
..... <0 N
c: ~ cx:i ..... Lri
ctI ::J 0 0 C")
If) a.. v v C")
~
e: ..... C") .....
~ctI
i:i5:=
~
ctI 0 It)
!II - (J) l"-
e: ~ -ri a)
ctI ::J (J) (J)
If) a.. N C")
~
~ e: N .....
~ ctI
i:i5::;
~
S ..... C") N
-c 00 00 (J)
e: ~ 0 cO cO
ctI ::J 0 ~ It)
If) a.. ('t) v
j
e: ..... ..... .....
~ ctI
i:i5:;;'
~
';::
e: 'in
ctI ~
If)
:.i2 ~
::J
....J .....
~ ~ 0
0 't:; -
U5 0
e: Z ..... en U5 00 0
ctI iii :s iii:s s: .r;;<o - (J) (J)
If) e: ..... ..... ..... a:-
~ ctI ctI ctlOO (J) (J) (J) (J)
'0 'C' 00 'C' 00 'C' .C'(\j ~~ .r:,- .r;;- .r;;~ .r;;OO
~ ctllt) ctI ..... ctI ctlo ctl° ctI ..... ctI ..... ctI-
e: 000 000 0 Ov _0 _0 - 0 _N
~1 ov ov o ' OC")
ctI ~- ~- ~I"- ~- ~- ~- ~a. ~-
e: ,_ N ,_ C") = 00 ,_ a. Q)a.. ~35 Q)a.. Q)al
= N = 0 =00 Q) ,
::J alC") alC") i:i5OO oo~ encn 00 a.. OOU
,!!l g al _
- - ~~ ~-
~a.. ~a.. ~- ~a.. ~a.. ~a.. ~a..
c: ctI .Q~ .Q~ 000 .Q~ .Q~ R~ .Q~ O~ OQ:
~al -I- mt!> -~
alal alal al.., alal alal alal alal al..,
iii (J) 0 ..... N C") ~ It) .... N
.... N N N N N C") C") I

~

o N

a:::

W III

~ W CJ)

Ci

o CO m

.....

-c Ci5

s

-c ~

o z :::> ""')

z -c z w ~ w CJ)

Ci z -c z :::> o z -c III

I

Z -c z :::> o z -c III

~

III

a

w CJ)

a::: w a,

a::: w

tu

~ w CJ)

-c

~

:::> a,

CJ)

~

tV "iii

~

E~~~ ~~ _,

0) c:: ~ ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... C"')

CJ).J::tV

SO!!! :ffif!E~

:l:l " Il.""')ffi

~ ~

tV :l

I/) Il.

~~--r---------------------------------------------------------~

~ c::.

~....:tV iIj:S

~

~ ~

tV :l

I/) Il.

~~--r---------------------------------------------------------__'

tV c::

~ "m

ffi:s

~

~ ~

m ~

~~--~--------------------------------------------------------~

m c::

~....:m

iIj:;:'

~

~ ~

m ~

~r-~+---------------------------------------~--------------------~

~....:ffi M ..... .....

iIj:;:'

~

z -c z :::> o

~

III

0:: o o w

~

c:: m I/)

j

co N

~

.....

co co N

~

.....

M It)

a) N It)

It) ....,.

r--:

It)

co

M It)

a) N It)

.....

.....

.....

.....

It) ....,.

r--:

It)

co

.....

9 ~

o m

fL CJ)

N

M

.J::-z m -Il. 0- ~ ..... 0)0

CJ)OO

~~

-Il. III_

N It)

N N ....,.

.....

.....

co M

N It)

N N ....,.

";:: "iii

.....

8

.J::N m-

- .....

00 ~It) 0) ..... CJ):;::'" ~w 0-

-III III""')

It)

~

.J::N m~ _Il.

~c::

O)W CJ)CJ)

~ci .Q~ III""')

It) M

co M

o ....,.

.....

....,.

g

o N

~ W m

~ w (fJ

o

o CO 0>

.....

c:( en

~

c:(

~ e z ::> -,

z c:( z w ~ w en

o z c:( z ::> (!) z c:( m

I

Z c:( Z ::> (!) z

s

~

(!j

w en ~ w c,

~ w IW ~ W en

~

::> c,

en o x::

.....

co

cu ·W

~

E~~~ ~

CU c ..... M

en.t:CU

.!9 J2 ;ffio

~Ex::

::J::J •

o..-'ill

c

~ ._

._ ...

.0 ._

-oen .!9<O cse cuo 0..1/)

.::L.o.. .Qx:: ecec

·c

c@

cu ..... . : 0> .0 ...... -oN CUo

-~ c-

cuo.. a.. en

.::L.i3:' .Qx:: ecec

.....

CO

0> M

rr<0

CO I/)

CO <0 <0

.....

CO I/)

M I/)

N M r-

<0 ..r:

M o N

.....

CO

w .!9 c ~

m ~

~~--+-------------------------------------------------------------~

cu c

x::~cu

CO;:'

~

~ ~

m ~

~r---+-------------------------------------------------------------~

cu c

x:: . cu

ill;:=.

~

~ ~

m ~

~r---+-------------------------------------------------------------~

~ c

ffi:~ ~

~ ~

cu ::J

(/) a..

~r---r---------------------------------------------------------~

~_;ffi

iIS::'

~

CO r-

g

N

.....

CO

0> M

r--: r<0

<0 N

~ o r-

.....

r<0 r<0

<0 ~

M o N

M I/)

N M r-

.....

CO I/)

c:(

c

m

~

cur---c-r-------------------------------------------------------------------------;

x::_;cu iIS::'

~

z

~ m Q

~

Z W D.

~ o ...J m

.....

I

c~ cuo .!: 0> .0 ...... -oN CUo

-~ c ,-..

cuo.. o..c:(

.::L.i3:' .Qx:: ecec

._ .....

cu ...... C) 0> curD ...... -N CUo o..M

.::L.o.. .Qx:: ecec

I/)

<0

CO

I

S I"'- ~ en I"'- ..... I"'- 0 ~
CO en ~ CO <0 N ('I) ~ 10
- 'in ~ cD 0 M cD N cD cD en
~ ~ ::J en ..... <0 ~ N I"'- <0 .....
0 a.. I"'- CO 10 <0 I"'- ~ ('I) ~
0 E
N
a:: Q) I:: N ..... 10 l"'- N ('I) N CO
W CJ) .t: CO ('I) I"'-
a:! S CO:;;;
:E ~ E~
w ::J ::J •
CJ) a.. ., =
0 a:!
CO ~ ~ ..... ~
0 u.. N 0
CO I:: Cii ~ Iri Iri cD
en .... I"'- CO en
..... CO ::J
II) a.. ~ 10 10 ("I)
-c ~
Ci5 ~ I:: ('I) ('I) ..... <0
s ·co
ffi:=
-c ~
:E I"'- <0 <0
o W ~ en ~ 0
Z I:: cD N 0
;:) CO ::J en 10 0
., II) a.. I"'- ~ ~
Z ~
-c
z I:: N N .....
W ·CO .....
:E ffi::
w ~
CJ)
0 CO en ..... I"'- 0 10
0 - a» en ('I) ~ ~
Z I:: ~ 0 0 cD cD a::i
-c CO ::J 10 <0 I"'- <0 en
Z II) a.. 10 CO ~ ('I) ('I)
;:) ~
o I:: ..... ..... ('I) N I"'-
Z 1? ·CO .....
-c ~ ffi:;;;
£Xl en ~
I I::
Z i=
-c ~ l"'- I"'-
Z N U CO ..... en .....
-
;:) .s::. I:: ~ N cD ~
o CO CO ::J ('I) ..... ('I)
Z (5 II) a.. <0 <0 ~
-c ~ ~ <0
a:! Q) ('I)
CJ) I:: N ..... ~ -
~ - ....: CO ..... N I::
Z as:: Q)
~ ~ 0-
£Xl
C5 0 0 10 N
W 0 a:! ~ ~ I"'- ~
CJ) Z I:: en a::i Iri
a:: ....
w CO ::J <b N ("I)
W II) a.. <0 ~
a.. a.. ~
a:: z I:: ..... ..... ('I)
w -c ·CO .....
~ ffi :;;;
W Z ~
:E ;:)
w o
CJ) z CO ~ ..... ..... ..... <0
~ -c -c - ~ ('I) ~ en
a:! I:: ~ 0 M ~ en .....
CO ::J ..... ..... en 10 .....
~ ~ II) a.. CO 10 CD CO ~
;:) 0 ~
a.. o ~ I:: ..... <0 ..... ..... I"'-
CJ) W ·CO .....
~ ffi :;;;
~ ~ N

N

I::~ COO 1::0 ::JCO 0.-

Ea.. .- 0 -e-

Q)N

a..~ I:: a:! coU

~~ O~

I::

Q)

S

~ .;::

II) .-

I::.!!!

.- en

COt:: ~CO

CO .....

E('I)

.:.:a.. co~ :Ea:!

I::

Q)

S ~.;::

II) .-

I::.!!! .- N COco CJ)-

-~ CO .....

E('I)

.:.:a.. co~ :Ea:!

.....

o o

s

~~

-('I)

NUi

-a.. COCJ) .0-

.~~

a...,

.;::

i:i5

tnCD 1::<0

·cu 25 CJ)IO

.:.:a.. .Q~ a:! a:!

o

.....

..... .....

N

10

<0

.....

~

o N

0:::

W III ~ W C/')

o

o CO 0)

.....

-c

~

~

C) z ::::> ..,

z -c z w ~ w C/')

o z -c z ::::> C) z

~

I

Z -c Z ::::> C)

z

ca

~

III

a

w 00 0:::

W a..

0::: w

tu

~ w C/')

~

::::> a.. C/')

~

u, C m Ul

~

mr---C;-------------------------------------------------------------------,

~.....:m as:;;;.

~

c

m :i2 ::l -'

~

c m "0

c m c ::l

.~ g

C m

~aJ

M co

~

.....

10

....... o

M

.....

.....

....... M

0) 0)

r---:

..... .....

.....

.....

w

C

m ~

m~--C~--- ..... ----------------- ..... ------- ..... -------- ..... -------N~-----------------------------i

~ . m lIJ:;;;'

~

~

::l a..

M co

~

.....

10

....... o

..... ..... .....

.....

o

s C ~

m ~

~~--~------------------------------------------------------------~

~ . ffi

lIJ:;;;'

~

....... co

g

10

.....

.;::

@

.....

UlO)

.5: N mo oo:!._ -a.. moo

E~o..

m~ ~Ill

CX)

.....

o IIJQ? CM .- 0 m~ C/')_

-C/') m~ E~o.. m~ ~Ill

o

.....

..... .....

N

....... o

.....

.....

.....

o IIJ~ CN .- 0 m~ 00 _

-C/') m~ E~o.. m~ ~Ill

..... .....

N

.....

N o

~

co

.....

M

.....

.....

I

-
g
0
N
0:::
W
al
~
W
(J)
C
0
CO
0)
.....
-
-c
Ci5
5
e:(
~
o
z
::;)
...,
z
e:(
z
w
~
w
(J)
C
z
-c
z
::;)
e -
z -
-c cu
~
al 0)
I e:
Z i=
-c
Z N
::;) .c:
e ..!!!
Z 0
-c ~
CD
al (J)
~ -
Z
al ~
a c
w C
(J) Z
0::: W
W a..
a..
0::: z
w
l- -c
W Z
~ ::::>
w C>
(J) z
~ -c
al
~ a::
::::> 0
a.. C>
w
(J) I-
~ ~ cu (") 10 CD N co ~ CD CD
cu - ..... 0) (") "'" 10 N co
·in ~ N "'" <0 c» ci ~ Iri 0)
~ ::J co 'It 0 0 N N N
a.. 'It 'It 10 'It 'It 'It CD CD
E
CD e: CD ..... N ..... ..... N N .....
(J) s: cu
~ cu:s
E~
::J ::J .
a.. ""ffi
S ~ It)
u. ~
e: ~ 0) "'"
cu ::J co 'It
(/) a.. 'It 'It
!
e: N .....
~ ·cu
ffi::;
~
s "'" N co ~ <0
W 0) "'" 10 N
e: ~ cO 0) ci ~ Iri
cu ::J 0) 0 N N
If) a.. 'It 'It 'It 'It CD
!
e: (") ..... ..... N N
·cu
ffi::
~
s "'"
c "'"
e: ~ <0
cu ::J <0
(/) a.. 'It
~
cu e: .....
~ ·cu
ffi:ffi'
~
U cu <0
- co
e: ~ oj
ca ::J N
If) a.. <0
~
~ e: .....
·cu
ffi:ffi-
~
S 0) 'It
al ..... 0)
e: ~ " Iri
m ::J ..... ;1)
a.. 'It
~
~ e: ..... .....
·cu
ffi:ffi-
~
e:( S
e: ~
ca ::J
(/) a..
~
~ e:
....:cu
as::;
~
.... ....
~ ~
l- e: e: l- .;::: N
N cu cu N ·in CUO
:= ~ ~ - ~ 0)0
~ c O)C:!
e: cu <11 ~ cu .....
S - S _.J e:N
cu ::J ::J - ~ so
(/) Q. .... .... Q. .~
32 ·c ::J ::J ·c ._ ~O ~ .c:~
::J cu .Q)' ~ cu .!::: 1-0 cuo..
_.J ~ D:: ..... E-
~ ~(/) N~ Q ::JI-
0 e: ~ ~ e:OO e:~ :s~ e:0 0:::0:::
e: Z ~ .0, ..... .0, ..... ~ ..... ~ ..... CUO ._ UJ
cu .2(0 .2j:::: ._ (5 ._ - ..!20) .... 0) E-
(/) e: :c ..... .c:0) .c: ..... ::IN :Coo 0>
~ cu cu~ 00) 00) cuN cu~ Q. (") cu~ e:~
"lJ EN e:_ e:_ EN ._ -
~ ~ ..... ~ ..... Eo e:z E_ 0{Q
e: .... <110 <11 ..... <11 ..... ~~ <110 CUo.. ~~ ~o..
ca w ~~ 1-5Q.. I-CD ~~ ~- w_
e: ~ -~ -~ -sz -~ -(J) -0 -Iil -a..
::J ~~ ~I- ~I- ~~ ~~ <11 I ~U ~~
.!!1 g e ~(J)
Z 0)- 0)- 0)- 0)- 0)- ~(J) 0)- 0)-
e: cu e:o.. e:o.. e:o.. e:o.. e:o.. e:O::: e:O:::
~al W <11~ <11~ <11~ <11~ <11~ <11- <11~ <11~
!XI alal alal alal alal alal al~ al..., al...,
as ..... N (") 'It 10 CD "'" co g
0
N
a:::
W
m
~
w
en
0
I
0
00
m
.....
«
US
>-
:5
~
e
z
::>
...,
z
«
z
w
~
w
en
0
z
«
z
::>
e
z Z"
« ca
~
m C)
I C
z i=
«
z N
=> s:
e ca
Z (5
ca ~
Q)
(5 ~
z
ca ~
(5 Ci
w Ci
en z
a::: W
w a..
a..
a::: z
w
tu «
z
~ ::>
w e
en z
~ ~
~ Ci:
::> 0
a.. e
w
en ~
~ ca ....... 00 00 10 ....... ....... CD 'it .......
ca N ....... ....... ....... 00 CD 00 ....... 0
·iii «i to m ......: m ..... ......: ex) m N
....
~ ::l 00 ~ 00 0 'it ~ 0 CD 'it
a.. 00 CD 10 'it M 'it .......
E
Q) C N 'it M ....... 00 ..... ..... ..... 'it
en s: ca ..... ..... N
~ ~:ffi
E~
::l ::l .
a.. ""'ffi
~ ....... M ..... ....... .......
U- N 10 CD ..... 00
e to ex) m ;1, 0)
ca ::l 00 10 ....... N
I/) a.. 00 CD CD 10 'it
~
~ e: N N ..... 10 10
·ca
Iii::;..
~
J9 CD m ('t) .....
W ..... 00 N N
C e! ......: N m to
ca ::l ....... CD 'it .......
I/) a.. <0 'it 'it CD
j
C N M ..... ('t)
~ ca
ffi::;"
~
~ 00 00 0
0 m N 'it
C .... ......: N ex)
ca ::l M M 00
(I) a.. CD 10 'it
~
~ C N ..... N
_; ca
ffi::'
~
J9 00 10 ....... 'it
U M M m .......
e: e! to I() ex) m
ca ::l 'it ..... m <0
I/) a.. CD 10 M 'it
j
C ('t) N N .....
.....: ca
as::.
~
~ t! 10 10
m 0 .......
c m ex) to
ca ::l m ..... .....
I/) a.. 10 'it 'it
j
C N N CD
.....: ca
as::.
~
J9 M CD ..... ..... ....... CD CD
« M 00 00 N CD 00 <0
C ~ 0 ..... to ex) ......: ex) m
gJ ::l ....... m ....... 10 'it 0 M
a.. CD CD 'it 'it 'it M m
~
~ C M N 'it N ..... ..... .....
·ca .....
ffi:1%
~
.;;: .;;:
e: Ci) 0 ·iii
ca m ~
I/) ..... ·c
~ ~ .....
::l Ci) .;;: ~
....J 'it - ·iii -
0 ..... CD .;;: .....
a.. 00 ~ er-
e: Z ~ .- ·iii
ca ~ ca ..... ~ ::f
-
I/) e: m .;;: ..... ~ .....
~ ca ('t) .;;: ~ Ci) m g>CD Q? ..... ~
"C ~ Ci) - 0
- N .- m 0 N
~ m 0 m 0 ~- 0 0 ~
e: t::: CD t::: t::: 'it N~ ~ s,
ca <C caO CD caN caN cali' -
e: :IE ca- caM cao.. cao.. caOO
::l ~ E~ E::5 E;! Eg E« E::::" E~ E~ E~
.~ ~ ~o.. ~o.. ~o.. ~o.. ~er- caW ~o.. ~o.. ca«
c ca en .... - :;;0
~co I/):::'&::: (I):::'&::: (I):::'&::: (I):::'&::: I/):::'&::: I/)m I/)~ I/)~
<C «m «m «m «m «m «...., «m «m «::c
as ..... N M 'it 10 CD ....... 00 m I

-
"'It
0
0
N
0::
W
m
:Ii!
w
C/)
(5
0
CO
0)
.....
-c
Ci5
5
-c
:Ii!
o
z
=>
-,
z
-c
z
w
:Ii!
w
C/)
(5
z
-c
z
=>
o -
z -
-c m
~
m C)
I e:
Z i=
-c
z N
=> .c
o m
Z ~
-c CD
m ~
~ z
m ;2
(5 25
w (5
C/) Z
0:: W
W o,
o,
cr:: z
w
tu -c
z
:Ii! =>
w (!)
en z
-c -c
~ m
0::
=> 0
c, o
w
C/) ~
~ m ..... 0) I""- <0 "'It
.!!! - C"') N "'It I""- 0
tn m ,....: N cD a> ,....:
....
~ ::J C"') ..... C"') 0 1.0
o, C"') <0 C"') "'It C"')
E
CD e: ..... ..... ..... ..... .....
en .c m
~ _!!!:ffi-
E~
::J ::J •
o, -,=
m
u, m
-
e: m
....
m ::J
tn o,
~
e:
~ ·m
as::
~
w S
e: ~
m ::J
tn o,
j
e:
·m
as:::-
~
0 S
e: ~
m ::J
tn o,
~
~ e:
·m
ffi:ffi-
~
o m
-
e: m
....
m ::J
tn o,
j
e:
....:m
iIi::;'
~
S ...... <0
m "'It l""-
e: ~ ~ a>
m ::J 0
tn o, C"') "'It
j
e: ..... .....
·m
ffi::
~
S ..... 0) ;g
-c C"') N
e: m ,....: N ,....:
....
m ::J C"') ..... 1.0
tn o, C"') <0 C"')
j
e: ..... ..... .....
....: m
iIi::
~
e: 0::
m Ci5
tn Z
:.i2 .....
::J ~ as
_.J c( ~ .;::
0 :::E .;:: co .ii)
e: Z @ 0) .....
m Z 0 co - .....
0) -
tn e: ~ ..... 1.0 ..... .....
j m ~ co 0) co e:0)
"0 - ..... ..... m-
0 - 0
W ..... ~o
e: Q 0 "'It 0 0 mO
m - ;!t Z c, c.C"') :Ii!;!t
e: Z c, - 0-
- e:o.: .cC/) e:~
::J i= e:~ .~~
.~ g tnl-
:o::;cr :o::;C/) ~- m_
Z -c.. oc.. ~c..
e m ~ ffi~ ffi~ ~~
~m ::J~ CD~
~m ~=> I-m om
iIi ..... N C"') "'It 1.0 o

~

e:

CD c.

~
0
N
0::
W
al
:E
w
en
C
0
to
0)
.....
-
«
U5
5
«
:E
e
z
:::>
..,
z
-c
z
w
:E
w
en
0
z
-c
z
:::>
e -
z .....
-c cu
al ~
0
I C
z i=
«
z N
:::> .c
e cu
Z ~
-c <V
al en
~ -
z
al ~
6 C
w 0
en z
0:: W
W 0..
0..
0:: Z
W
I- -c
w z
:E :::>
w o
en z
~ -c
al
~
:::> 0
0.. (!)
W
en ~
~ S N N 0 0 ..... ('t) 1.0 0) eo
o~ V N N 0 ~ v ,..._ ,..._ v
I/) ~ ~ M N ..; 0 to ....: a) ('oj
:e :;, N ('t) ('t) 0) v 0) N 1.0
0.. eo 1.0 ('t) V V ('t) V 0) v
E
<V C ('t) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
en .c cu
S ~:ffi'
~ E~
:;, :;, 0
0.. .., =
al
S 0
U- N
C ~ ('oj
CU :;, ("t)
I/) 0.. ('t)
CU
~ C .....
~cu
ill::'
~
~ ('t) 1.0
W V ,..._
C .... cO ....:
CU :;, ;:r; 0)
I/) 0.. V
CU
~ c: ..... .....
~ ~cu
ill::'
~
C S 0)
,..._
C ~ a)
CU :;, N
I/) a.. 0)
j
c .....
~cu
ill::'
~
S 1.0
o N
C ~ Lri
CU :;, ('t)
I/) a.. eo
j
c N
....: CU
ill::'
~
S 0 .....
al 0 eo
c ~ ~ ci
CU :;, 0)
I/) 0.. V V
j
C ..... .....
oCU
al::.
~
S ,..._ N eo
-c ,..._ N V
C CU ('oj M ('oj
....
CU :;, ;1; ~ 1.0
I/) 0.. V
CU
~ C ..... ..... .....
~ °CU
al::'
~
0>
N
.....
~
Z to
c( N
C ~ 0 .....
-
m ..... e
~ ....J
:i2 0) -
:;, :& C2 to
....J c( ..... 0) ~ ~ .....
0 ....J - 0
0 ~ °C ..... 005 0 U5 U5 .....
z en - °C CI.O -
C Z eo Co) CU$!. oeo
c( °in :;'0 ..... ..... ~~
m ..... to 00 - - C~
C ~ - - .01.0 ..... 0 ..... 0
..... N ..... Cv :;,N
j CU ..J 0> 0 0) EtO :;'Z Q? Q? .00 NQ?
-0 5 .... - .... v (ij0 :;,- .0 _ .... 0 .... ("t) E~ .... 0
cuN cu- .00 E- CUo CUo CUo
e < :;,0 :;,....J :;,0 .... v cuen :;'N :;'v cuen :;'v
cu ....J~ ....JI- ....J~ <vz en~ ....J- ....J- en I- ....J-
c C) cu....J - cuo.. al;::::: cuen cuen - cu:E
:;, cu- cu-
o~ g C) 01- oen 0« c« cen 0:E 0:E oen 00..
0- 0- 0- cu- cu- 0- 0- 0- 0-
c cu Z co.. co.. co.. :;,0.. :;,0.. co.. co.. co.. co..
~m ~ cu~ cu~ cu~ -~ -~ cu~ cu~ cu~ cu~
I-al I-al I-al ~:::> ~:::> I-al I-al I-al I-al
ill ..... N ('t) V 1.0 co ,..._ to 0) ~
0
N
0::
W
CD
~
W
C/)
C
0
CO
0)
.....
-
-c
en
~
-c
~
o
z
::>
-,
z
«
z
w
~
w
C/)
0
z
-c
z
::>
o -
Z -
« ro
.:c.
00 0)
I
Z c:
« i=
z N
::> .c:
e ~
z
-c .:c.
CU
00 C/)
~ -
Z
~
a £5
w C
en z
0:: W
W o,
c,
0:: z
W
I- -c
w z
~ ::>
w (!)
en z
~ ~
~ a:
::> 0
o, o
w
en ~
~ N 0) <0 1.0 ..... 1.0 co 0)
ro S co ..... 0 ..... co ..... 1.0 <0
'0 ~ ci rr) 0) rr) ..0 rr) <0 rr)
~ ::J <0 0 ('I') ..... ..... 1.0 ~ V
a.. ('I') ..... ..... v v v 0
E .....
cu c: N ..... ('I') ..... ..... N ..... V
C/) s: ro
S ~:ffio
~ E~
::J ::J ,
c, -'ffi
LL S
c: ~
ro ::J
I/) o,
~
~ c:
_;ro
m::;
~
s <0 1.0 1.0
W 0 ..... 0
e ~ a) rr) 0)
ro ::J ('I') 1.0 <0
I/) o, ..... v .....
j .....
c: ('I') N N
_;ro
ffi:ffio
~
S 0)
0 0)
c: ~ rr)
ro ::J 0)
I/) a.. <0
ro
~ c .....
~ ...;ro
m:S
~
o s 0) co
..... 1.0
c: ro rr) ~
....
ro ::J 0
I/) o, ..... 0)
~
~ c ..... .....
-= ro
m:S
~
CD S
c ~
ro ::J
I/) o,
s
~ c:
,ro
ffi:;;s.
~
S N 1.0 ..... .....
« co ..... co ~
c ~ c::i rr) 1.0 N
ro ::J <0 ..... ..... v
I/) a.. ('I') v v .....
~ .....
~ C N ..... ..... .....
_;ro
i]5:;;'
~
'c 'c
c: '0 '0
ro ~ ..... ~
I/) I
32 ~ t:: 0 .....
::J -N t:: -
....I 'n; ..... N N
NO e t:: 0 0
0 0) ..... ~ ..... c: ..... 0) -
C I 0 0 ro- o
c: Z ::J<O ,_ I 0 0 0)<0 c: 0
ro .oS!2 a..~ 0) co cS!2 .at:: g?_
I/) c: 0.1.0 a:- ..... -
ro EO 0 o, ::JO E;::- ::>
ro roSi!.? .00
~ '0 roO .... C/) .... 0 .... en ro - C/)
~ C/):::t. -('I') ro- ro~ ro- E:::t. en I::: -
c: c:C/) ~ ..... ::IN ::J ..... ::IN roen N
ro cuv ....I~ ....10 ....I~ C/)-, cN ('I')
ro3 00- se -
c: -- 0:: roCD rol.O roCO roX ::> CD
::J roC/) C....l O)() 0) ..... O)() O)C/) roO ~ ::J()
,~ ~ .0 - ro - 0)- 0)- 0)- 0)- .00 ro-
c: ro Ea.. ::Ja.. cO:: c~ cO:: c:a.. ESi!.? .... 0::
~co ro~ -~ ro~ roCD ro~ ro~ roa.. ::> ::J~
-,00 ~m 1--, 1--, 1--, I-CD -,C/) en en-,
i]5 0 ..... N ('I') V 1.0 <0 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... m N M ~ N ~ 0 ..... N
m - ~ ~ N M ..... M 00
°en m 00 0 M ..... r--: ex) ~ Iri
~ ....
~ ::::I N CD 0> 0> 0> CD r-- M
0 o, LO CD M CD M ~ M M
0 E
N
0::: Q) c: ..... r-- 00 N N CD 0 00
W so .cm 0 M
m ~ m::. N ~
-m
:E E~
w ::::I ::::I 0
(/) o, ., =
£5 m
j!J ..... .....
0 LL. 0 LO
00 c: m M Iri
0> m .... r-- 00
..... ::::I
'-"' III o, ~ M
-c !
U; c: r-- N
~ ~ ....: m M 0
as::. .....
-c ~
:E N CD M
e S .....
W M CD ..... ~
Z c: m ..... r-- r--: en
....
::::l m ::::I 0> 0> 0> CD
., III o, CD M M M
Z !
-c
z c: N N r-- 0>
W ~ ....: m ..... ~
:E as:S
w ~
(/)
£5 s 0> r-- 0>
CI ~ ..... ~
Z c: ~ en ~ Iri
-c m ::::I 0> 00 r--
Z III o, M ~ M
::::l ~
o - c: ..... M 1.0
Z - ....:m M LO
-c m i:C:S
~
m C) ~
I c:
z i=
-c ..... CD CD 00 N
Z M 0 m 0> 0 LO r-- 00
-
::::l s: c: m M r-- r--: ex) Iri
....
o m m ::::I 1.0 CD M LO M
Z (5 III o, CD M ~ M M
m
-c ~ ~ M
m Q) ~
so m c: M CD CD r-- 00
~ c:
~ '-"' ....: m LO M Q)
Z as::. ..... c..
m ~ ~
a £5 m N ~ 1.0 ~ CD
w £5 m - 0> '""-: ..... .....
(/) z c: m 0:) M ..... M 0
0::: m .... N LO r-- ..... 0
W ::::I
W III c, LO r-- ~ LO ~
o, o, m
~
0::: Z m c: ..... M N CD LO
UJ -c ~ ....: m ..... M
I- i:C::'
UJ Z ~
:E ::::l .
W o
(/) z -c m CD CD
~ -c - CD C'\!
CD c: m en 0>
....
~ m ::::I 0> r--
III o, ~ M
0 m
::::l ~
o, e ~ c: r-- N
(/) W om ~ LO
~ m::.
~ ~ c: m III :liZ

.3 ci z

c: m "0

c: m c: ::::I

o!a g.

c: m

~aJ

c:

~ :0 "0

S

C:o Q)t:: a..N

-~

~ .....

ma.. 0Q)'~

a..m

~ :!: o-=- so mo> CIt:: ~M =0 mM

~a.. .Q~ mm

s: m

(5 0;::

~ 0-

Q)(/)

(/)0::: c:O m.........

:Os:::! "0 CD moo

--

C:N

Q) I

a.. 0

~cr .Q~ mOl

c:

~

:0

"0 mCD

c~

Q)o a..LO

~a.. -~ alal

CD

00

I

~

N

0:::

W al :E w en

15

o eo m

,...

-c

~

:E e z ::::> .,

~

Z w :E w en

5

~

::::> e z

;a

Z « z ::::> e z

;a

~

a

w en 0::: w a.

0::: w

tu

:E w en

~ ~

::::> a.

en

~

o N

N

~

,...

eo .n N m

,!!!

II)

:e

E~-4 ~

Q) c: en.cco .s J!! :iij ~E:x::

::::I ::::I

a."jjj

,...

.....

.....

.....

.....

,...

.....

N

.....

.....

,...

u.. -m

c: ....

ns ::::I

II) a.

;~--~--------------------------------------------------------~

co c: N

:x::....:co

i:ij:;;

~

Il) t'!

,...

eo to

~ ~

m ~

;~--~------------~------------------------------------------~

co c: v

:x::....:co

jjj:=

~

.....

.....

~ ~

co ::::I

II) a.

;~--~------------~------------------------------------------~

co c: ,... Il)

:x::....:co

i:ij:=

~

eo eo

M eo Il)

.....

z

;2 15 15 z w a.

c: co II)

;

cor---c:-+---------- ..... ------~~~-------------,...------- ..... --------------------------------~

~-=co iIi :;:

~

.....

r-... Il)

.....

c:
co
II)
32
::::I
...J 'C
0 00
c: Z N Q 'C
ns ..c:~ a3 .coo
II) c: 'I: 'C V 0 s: .c .c
ns co 00 co- 00 Il) Il) ,~o .~:~ COtt) ,~«
~ 'I::' r-... (') ~ N 'I::' -
"0 cot:: ..... cut::: co en co""
.cO .cO .cN .cN coo
c: co~ Oil) cot:: fa~ co' ns ' Om 00 0!!2.. o~
co .~O) ~o 'C' N 'I::' Il) 'I::' b:{ 'I::' b:{ ~Il) ~se ~o ~N
c: ,_ N .- ..... .- ,... =r-...
::::I co(') == ............ COV co(') co _ co _ ffi~ =0 ffig
.!!? g 0 ..... alen 0"" 0 ..... Oal Oal aleo iIi~
-
c: co ~a. ~a. ~a. ~a. ~~ ~~ ~a. ~a. ~a. ~~
~al :=:x:: .Q:x:: :=:x:: :=:x:: =:x:: =~ .Q:x:: .Q:x:: .Q:x:: .Qal
alal alal alal alal al., al., alal alal alal al.,
i:ij 0> 0 ..... N (') V Il) to r-... eo
,... ..... ..... ..... ,... ..... ,... ..... ..... -
s
0
N
0::
W
al
::E
w
CI)
0
0
CO
0)
....
-
S;
en
~
~
e
Z
:::)
-,
z
«
z
w
::E
w
CI)
0
z
«
z
:::)
e
Z Z'
ca J2
tn
I c:
~ i=
z M
:::) s:
e 10
Z ~
(iii ~
~ -
z
m ;2
a 0
w 0
en z
0:: W
W a..
a..
0:: ~
w
tu z
::E :::)
w e
CI) z
« ca
~ 0::
:::) 0
a.. e
w
en ~
~ ~ 0) CD 0 eo CD r-- M II)
10 ~ 0 M CD eo II) M N II)
"iii ~ iii ex) ex) N ex) ex) .... iii
~ :l 0 0 r-- 0 ~ 0 N N
a.. CD II) so II) CD M ~ II) M
E
Q) c: .... ~ r-- ~ ~ ~ 0 N ~
CI) .r:. cu M ~
~ J!!:iij-
E~
:l :l "
a.. -, =
al
N co II)
u. J!! C! eo II)
c: ~ ~ ~ II)
lJ! :l r-- N
a.. II) eo M
~
~ c: eo .... ....
~ 10
iii::;
~
S ~ 0) 0)
W co 0 eo
c: ~ ~ iii iii
m :l 0 M
a.. <0 II) CD
!
c: ~ .... ~
.-;10
iii::
~
J!! 0) eo
0 N 0)
c: ~ ,...: 0
10 :l CD ....
III a.. CD ~
~
~ c: r-- r--
.-;10
iii::-
~
o ~ N (!) II)
.... II) N
c: iii cO ex)
m :l 0) ~ 0
a.. II) M M
~
~ c: M ~ ~
~IO
iii::-
~
S co N
al .... M
c: ~ M ai
10 :l 0) ~
III a.. II) ~
~
·10 c: .... N
~ ~IO ....
iii::-
~
« S eo 0 M
~ CD C"!
c: ~ r-- ex) ....
10 :l ~ r-- N
III a.. CD II) II)
~
~ c: r-- ~ N
~cu
iii::'
~
c:
cu
III
:i2 ";::
:l
_. U5 ";::
0 CD U5
c: z "C ~ M I.L.
.r:.cn .... .r:.~
cu 0 .r:. .... s: "C
U) c: IO~ =0 " II) CU"'" lOll)
~ CU O~ =m "I::' r-- 10 ._ ....
.C' .... 'C' co .C' en .r:.~ .r:.1I)
"0 ~~ Oeo °eo cut: 10- lOll)
~ ..... .r:.0 08 ION 100)
c: .r:. ~ ~t: 08 Oeo -0
lOr-- cut: -CD
10 ~se ~N .:.:.M ~(;) 00) ~"":
c: .1::' ~ .1::' N .1::' M ~u;
:l =0 10 ~~ IO~ ffioo =00 =N Q) U)
.!!! g COli) 00: 0_ al_ alM Cl)o.. en~
~O:: .:.:.w - ':':'0:: ':':'0::
c: 10 ':':'0.. .:.:.0.. ':':'0.. ':':'0.. ':':'0..
.Q~ =~ ._- .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~
~al =~ =co
alal al-, alal al-, alal alal alal al-, al-,
iii 0) 0 ~ N M ~ II) (!) r--
~ N N N N N N N N -
s
0
N
0:::
W
ID
:E
w
CI)
£5
0
CIO
(J)
.....
-c
en
~
-c
:!:
(!)
z
::>
""')
~
Z
w
:!:
w
(/)
£5
z
«
z
::>
(!) -
Z co
-c
00 ~
0)
I C
Z
-c i=
z C")
::> .c
e ~
z
-c ~
0)
00 (/)
~ _
Z
00 ~
C5 5
w 5
(/) Z
0::: W
W a.
a.
0::: z
W
I- -c
w z
:E ::>
w (!)
CI) z
« -c
~ ID
~
::> 0
a. (!)
w
CI) ~
0
~ jg CIO ...... <0 ~ ~ 0 N <0 CD LO
CU 0 ...... ~ eo LO eo LO CIO 0 N
'iii ~ 0; 0) M <0 N ci N ~ ~ N
~ ::::J N LO <0 ..... LO (J) ...... N CIO <0
a. ~ C") C") ...... LO LO ~ ~ C") C")
E
0) C ..... (J) ..... N ..... ..... C") ~ ~ N
(/) s: CU ~ .....
~ J!!:ffi' N
E~
::::J ::::J ,
a. ""'m
jg ..... ~ C") N
U. ~ ...... ~
C cu lri N ci ~
~
cu ::::J N LO <0 (J)
en a. ...... LO ~ C")
~
~ C ..... ..... C") N
,CU N
as::-
~
s LO ..... ..... ......
w ..... C") eo <0
C ~ cO lri <0 0;
cu ::::J ; LO eo N
en a. ~ C") C")
!
C ~ N ..... N
~ -=CU .....
lXi:s
~
S <0 C") LO ......
0 N N C'! ......
C ~ ex) 0 (J) 0;
cu ::::J 0 ...... ~ 0
en a. ...... ~ C") ~
cu
~ C ..... ..... N <0
,CU ('I)
as::-
~
S e-, <0 ~
U ...... ~
C ~ 0; M lri
cu ::::J LO ~ ~
en a. ('I)
cu
~ C 0) ..... C")
,CU (J)
iii::-
~
~ eo 0 CIO 0
00 ~ CIO C") LO
C ~ (J) ci ~ .....
cu ::::J N 0) ......
en a. ~ LO ~ N
j
C ..... ..... ~ .....
-= cu
lXi::-
~
S eo a; eo
« LO .....
C ~ f?j ci 0;
cu ::::J LO .....
en a. LO ~ C")
j
C CIO ..... C")
-= cu ~
ffi:S
~
C
cu (ij C
en ~
:i2 E :o~
::::J ~ 'C
__. ..... s: cu '0- 'iii
:!: (J) cu :!: jgCl)
0 - - 'I::' C..- 'C ~
C Z <0 ...... cu ~
LO 'C:: 0)- 'iii
cu 0) ..... .coo 0 a.~ ..-
en 0 ~ (J) .c 16 :~ - -
co c 0 '~'C:: ,~ ...... ~u :;z..- ..... .....
~ cu 0 .£:<0 =T""' 'I::' (/) ,_ (J) 0) 0)
'0 .cx. cull) .c<O CUU; CU~ mN CUO) EM .co ~8
~ c J!!__. -(/) J2C1) 0<0 oeo ~~ o~ 0)0 J!!o
cu o~ ~fe om ~se ~o 'Ox. O~ o~
c ~ID ~- ,_ N ,_ <0 ~('I) cua. ~- ~a.
::::J 0)0 0)1- 0)1- =0 moo . cu ('I) =0 ~(/) 0) a.
,~ g (/)_ (/)a. (/)a. IDIl) (/)..- mC") CI)~ CI)~
~i:2 ~i:2 _ _
c co ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a.
~ID .Q~ .2~ .2~ .2~ .2~ .2~ .2~ .2~ ..Q~ .2~
moo ID-, ID-, IDID IDID IDID IDID IDID moo moo
iii eo (J) 0 ..... N C") ~ Il) CD ......
N N C") C") C") ('I) ('I) C") C") ~
0
0
N
~
W
al
:E
w
en
0
0
CD
0)
~
c(
en
5
c(
:E
C!)
Z
::l
~
Z
c(
Z
w
:E
w
C/)
0
z
c(
z
::>
C!) -
~ ....
<u
~
al 0)
, c:
~ i=
z M
::l .c
e <u
Z '0
~ ~
Q)
C/)
~ -
z
~
C!) 0
w 0
en z
~ w
w a.
a.
~ ~
w
tu z
:E ::l
W (!)
C/) z
~ ~
~ ~
::> 0
a. C!)
w
C/) s
~ (0 10 0 r-.. <XI ~ 0) (0 r-..
<u S 10 (0 N 0) M C") V (0 0
'iii ~ M ci ~ ci Lri M c:i ,...: cO
::E :::l M <XI r-.. 0 r-.. r-.. <XI (0 <XI
a. 1.0 N M V M M M M M
E
Q) c: v ~ ~ ~ ~ ~ ~ N V
C/) .c <u
~ ~:ii
E~
:::l :::l ,
a. ~ffi
J!! 10
U. (D
c: ~ c:i
m :::l <XI
a. N
~
::2 c: ~
....:<u
OJ::-
~
<u (0 r-..
W .... (0 0
c: ~ ,...: cO
<u :::l (0 <XI
0 a. M M
~
~ c: N V
....:<u
OJ::-
~
<u C")
0 .... 10
c: ~ ~
<u :::l ~
11) a.
~
~ c: ~
....: <u
OJ::-
~
o J!! <XI 0)
1.0 V
c: ~ ,...: ci
<u :::l 0) <XI
11) a. v C")
~
~ c: M ~
....:<u
as::-
~
s 0 r-.. <XI ~
al N 0'1 C") M
c: ~ ~ ci Lri M
<u :::l r-.. 0 r-.. r-..
11) a. M v M M
~
c: ..... ~ ~ ~
....:<u
iIi::-
~
c( s
c: ~
m :::l
<u a.
~ c:
....:<u
as::-
~
c:
<u
,!!2
~
:::l ~
..J en ~
0 - M ~ 0) a:: Ci5
c: z ~ 'C c:1.O , M ~
<u 0) 'iii ~ C2 ~ ~ ~
11) o· <uC2 M -
c: ~ ~o ~ r-..
~ <u 0) 0) .: C'":I 10 ._ 0) C/) 0) 0)
"0 .c- .c- oON M EM .c' .cO) .c- .c-
~~ <uN - <uN <u0 <u0
~ "Oal .cC'":l ~O
c: _0 J!!- <UO _al _0 _0
Ov ~~ <UN "0 V 0- O~ OM Ov
<u ~- c:al .C" £0 Q) - ~al ~- ~-
c: Q)a. Q)a. Q)~ ~a. Q)~ ~a. Q)a. Q)a.
:::l <u - Q)C/)
.!!2 g. enC/) enC/) a.~ o~ C(C/) C/)~ C/)_ C/)~ C/)C/)
- - ~it - ~it -
c: <u ~a. ~a. ~~ ~a. ~a. ~a. ~a.
~m .Q~ .Q~ .Qo =0 .Q~ .Qo .Q~ .Q~ .2~
alal alal al~ as~ £om m~ £om £om alal
OJ CD 0) 0 ~ N M V 10 (0
M M V V V V V V V s ('t) <0 ..q- I'- I'- N I'- I'- ('t)
10 ..q- ('t) ...... ('t) I'- ..... CO 00 0)
~ 'U) ~ ,....: N N N N ,....: N M U;
~ :::l ~ 00 0 <0 00 00 I'- ...... 0
0 a.. ('t) ..q- ('t) <0 ..q- <0 10 10
0 E
N
0::: Q) c ..... ...... ...... ..... ..q- ...... I'- ...... ......
W 00 .s::. 10 ('t)
eo S ~:ffi'
~ ~ E~
w :::l :::l ,
00 a.. -'!Ii
0
10 I'- 0
0 LL - 0) 0
00 c ~ ~ Lri
0)
...... 10 :::l 10 ~
- II) a.. 00
-c ~
Ci5 ~ C N 10
5 ....; 10
as::-
« ~
~ 10
o W S ~
Z c ~ ......
:l 10 :::l ('t)
-, II) a.. 10
Z 10
-c ~
Z c 0)
W ~ ....; 10
~ as:=-
w ~
(I)
is 10 ('t) I'- I'-
e ..q- ('t) 0)
Z c 1!1 ,....: N <0
-c 10 :::l ..q- <0 <0
Z II) a.. ('t) ('t) 10
:l j
e - c ..... ..... .....
Z - ....; 10
-c 10 as:=-
al ~ ~
, 0)
Z c
-c i= ..q- N .....
Z ('t) U 10 ...... ..q- ..q-
-
:l .s::. c 10 N It') ci
....
(!) 10 10 :::l 0 I'- I'-
Z (5 II) a.. ..q- ..q- ..q-
« ~ ~ 00
al Q) ~
(I) ~ c ...... ..... N C
~ - ....;10 Q)
Z O5:=- Q,
al ~ ~
a 0 s I'- N <0
W is eo 10 ...... <0
(I) Z C ~ ci ,....: cx:i
0::: W 10 :::l ..... 00 <0
W II) a.. 10 ..q- ..q-
a.. a.. ~
0::: ~ ~ C N ...... CD
W ,10
~ !Ii:=-
w Z ~
~ :l
W e
(I) Z S <0 I'- I'- ......
-c -c ('t) I'- 00 0
~ eo c ~ N Lri M N
0: 10 :::l 00 0 ..... 00
II) a.. ('t) I'- 10 ..q-
0 10
:l ~
a.. e c ...... <0 ..... 00
(I) w ~ ....;10
~ as:=-
~ ~ ~ s

......

s

o cO) 10- .... (1)

:O~

'0 -

s~

cQ)al

o..u

~-

00:::

-~ al-,

'c 'iii

10

~

('t)

o

.s::...q- 10- -a.. 000

~Q) -

(1)(1)

~il:" .2~ aleo

~

00 0)

.s::.Z 10-1 (50.. ~(I) Q)(!) (l)e ~o.. .2, al(l)

o 10

N 10

('t) 10

10 10

-
~
0
N
a::
W
OJ
:!:
w
en
5
0
CIO
m
..-
e(
en
s
e(
:!:
o
z
~
-,
Z
-c
Z
w
:!:
w
(/)
5
z
e(
z
~
e -
z -
e( co
~
OJ tn
I c:
~ i=
z C")
~ s:
e co
Z (5
~ ~
Q)
~ ~
z
~
a is
w a
to z
a:: w
w a.
a.
a:: z
w
l- e(
W z
:!: ~
w e
(/) z
~ ~
~ a::
~ 0
a. e
w
en ~
0
~ co CIO 0 ..- m r- 0 CIO II)
co - ~ ..- C") ~ C") C") CIO <0
·en co cO N ~. ..- ~ ci ..- ..-
...
~ ~ C") 0 C") N co m ..- CIO
a. ~ ~ ~ II) <0 ~ ..- II)
E
Q) c: ..- ..- ..- ..- ..- ..- ~ ..-
en s: «J ..-
S «J:;;
e E~
~ ~ .
a. -'ffi
S CIO II)
LL co <0
c: f!! ..- .-
«J ~ .- CIO
I/) a. .- II)
«J
~ c: ~ ..-
~ ...:«J .-
as:=-
~
w co
-
c: f!!
«J ~
I/) a.
«J
~ c:
~ ...: «J
as:i6'
~
~ r- 0
0 C") C")
c: ... ~ ci
co ~ CIO m
I/) a. <0 ~
i
c: ..- ..-
~ ...: «J
as:s
~
o ~
c:
«J ~
II) a.
j
c:
...: «J
as::-
~
s CIO 0 ..- m
OJ ~ ..- C") ~
c: s CIO N ~ ..-
co ~ C") 0 C") N
I/) a. ~ ~ ~ II)
«J
~ c: ..- ..- .- ..-
~ ...:«J
as:;;
~
e( «J
-
c: e
«J ~
II) a.
co
~ c:
~ ...: «J
as:=-
~
·c
~
..-
I
c: ·c ~
Ci5 -
«J ..-
I/) 0 0 ~ e ·c
:i2 <S 0 -c 0 i:i5
~ ~ 0 -
...J e( ..- 0) ..-
-c 0 0
c;j ..- ~ N 0 fi) 25
c: z 0 0 0 :!: 0
co 0 N 0 0) e co
C:! .- N
II) c: e C:! 0 - -
a. ..- a.
j «J ..- - 0 C")
"C -N _0 _0) _N _en ~o s:z ~e.
~- ~ ..- ~ ..- ~C") ~-
c: -OJ ;;;iD ;;;iD -- -N -~ -a. -N
«J C")-:- C")~ C")C") C")a. C")- C")~
- - - .-
c: .r:.~ .r:.~ .r:.~ .r:.~ .r:.m .r:.~ .r:.o .r:.m
~ «J • «J . J!!~ co • J!!() J!!:l2 «J I J!!()
.!!? ~ -~ -~ -~ -en
o . o . o . o . 0- ~~ ~en 0-
c: «J ~a:: ~a:: ~a:: ~a:: ~a. ~a::
~OJ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)- Q)~
en.., en-, en-, en-, en OJ en-, (/)9: (/)-,
as <0 r- CIO 0) 0 .- C\I C")
II) II) II) II) <0 <0 <0 <0 10 0) ..- C'II CD ~ ..- M CD
10 - CD 0) 0) 0 ..- Il) ..- C'II
- .(;; ~ ~ M cri -ri c:i M -ri ex)
~ ~ :J M 0 r-- ~ CD ..- r--
0 0- ~ Il) r-- Il) CD ~ ~ C'II
0 E
C'II
0::: (1) c 0 ..- ..- ..- C'\I .- 0) C'II
W Cf) s: 10 ~ CD
CO ~ ~:ffi'
~ E~
w :J :J .
(J') 0- "il)
0
S m
0 u.. r--
CO c 10 Il)
0) "- CD
.- 10 :J
I/) 0- M
« ~
Ci5 ~ c ~
5 _;IO .-
as::;
« ~
~ i! M
C) W 10 Il)
-
z c ~ ..0 .-
:J 10 :J 0) ~
.., I/) 0- ~
Z 10
« ~
z c ..- r--
W ~ _;IO .-
~ as:ffi'
w ~
so
5 10 Il) C'II C'II
0 - Il) C'II 0
Z c ~ c:i a) .-
« 10 :J 0 ~ .-
z I/) 0- ~ Il) ~
10
:J ~
C) c co ..- r--
Z - ~ ·10 C'II
-
-c 10 ffi::
~
co C) ~
I C
~ i= co ..- CD r-- CD
Z M U ~ C'II 0) 0 Il) C'\I
:J .s=. c "- ~ M ..- -ri cri
C) 10 10 :J M M ..- r--
Z ~ I/) 0- CD Il) r-- ~ C'II
-c ~ 0
co (1) Il)
(J') ~ c Il) .- ..- CD C'II -
C
~ - ·10 ..- a
Z il):=
co ~ ~
a 0 10 C'\I CD ..- 0)
UJ 5 co - CD 0 Il) r--
(J') 10 tri -ri M r--:
z c "-
0::: UJ 10 :J CD r-- CD 0
UJ I/) 0- Il) Il) ~ ~
0- 0- ~
0::: Z ~ C M ..- ..- Il)
UJ « _; 10
I- as:s
UJ z ~
~ :J
UJ C)
en z S m C'II CD
-c « 0 0) co
« co c ~ ~ cri a)
~ ~ 10 :J 0 M
I/) 0- Il) r-- ~
0 10
:J ~
0- C) C M .- 0
(J') UJ _; 10 ..-
~ as:s
~ ~ .5: '3 lI/) c

'ro .en .!:: _(J')

100)

Et::::

~M 10..-

~M ~O.2~ coco

.5: '3 lI/) c

'ro .Cf) .!:: _Cf)

100

Et::::

~O) 10M ~..-

~O.Q~ coco

C 10 "C

C 10 C :J

.~ g

C 10

~co

co

-
g
0
N
a:
W
ec
~
w
(/)
0
0
CO
0)
.....
q;:
en
~
-c
~
o
z
:::>
..,
z
q;:
z
w
~
w
(/)
0
Z
q;:
z
:::>
(!) -
Z -
q;: CU
~
ec 0)
, c:::
z i=
q;:
z ('I')
:::> s:
(!) CU
Z ~
q;: Q)
ec 00
~ -
z
ec ~
a 0
w 0
00 z
a: w
w 0..
0..
a: z
w
..... q;:
w z
~ :::>
w o
(/) z
~ q;:
ec
~ C2
:::> 0
0.. (!)
W
00 ~
0
~ cu 0 <0 0) 0 ('I') ,.... ~ .q- ~ .q-
cu - N .q- It) ,.... ,.... 0) ~ ('I')
'in e? <0 M .:r ..... cO ,...: M ..... co 0)
~ j It) co .q- ,.... ('I') 0) It) co ('I') .q-
0.. .q- .q- .q- ('I') It) It) ('I') .q- <0 ,....
E
Q) c::: ..... It) ..... N N N ..... ,.... ..... .....
(J) .s=. CU
~ .!!!:~
E~
j j ,
0.. -,=
ec
cu .q- 0) .q-
u. - 0) It) 0)
c::: e? N .:r cO
CU j ~ .q- ('I')
en 0.. .q- <0
CU
~ c::: N ..... .....
.....: CU
as::-
~
CU ,....
W - It)
c::: e? N
CU j 0
en 0.. It)
CU
~ c::: .q-
~ .....: CU
as::;.
~
CU 0 ('I') ,....
0 - 0 ,.... 0)
c::: e? M cO ,...:
CU j It) ('I') 0)
I/) a.. .q- It) It)
J
c::: ..... N N
,CU
ffi::-
~
o cu <0 .q-
iii .q- ('I')
c::: ... .:r oj
cu j <0 ~
en 0.. .q-
~
cu c::: ..... .....
~ ,CU
ffi:ffi-
~
cu ..... ('I')
ec - ,.... N
c: e? cO .:r
CU j N <0
en 0.. .q- It)
~
~ c::: N .....
.....: CU
as::-
~
CU 0 co 0) .q- 0
q;: - N 0) ('I') 10 <0
e e? <0 M 0 M .:r
CU j It) ,.... 0) It) ('I')
en 0.. .q- .q- N ('I') ('I')
~
CU c::: ..... ..... ..... ..... .....
~ .....:CU
ffi::-
~
'i::
'in
.....
Q. ,
j - ~ .q-
~ ~
c::: :2 - -
cu Z ('I') N .....
en c::: Q. Q. 0
:i2 ~ _
e? ,S: j j 0
j "5 '0 :20 ..... 0
.....I :.c :CO) z ..... e 0)
~ 'i:: ..... -
0 c::: 'i:: c:::~ c:::~ ..... 0 00
c::: z e? ..... en ,_ e?co e?t;: , 0 ~
CU Q)W ..... C:::~ ..... 0) mU.
_ :.co 'n; ..... :.Em _ N
en ~_ 0 ,_ 0) -
c::: , ..... .s=.0) 0 00 '&w
CU CU en~ CU~ oo~ cuO) 0) ('I')
~ en 0) E;::: cu_ -~ _ ~~
'0 ,S: M C:::('I') E('I') -0 E,.... SZM ~z
,_ 0 Q)O CUo Q)O Q)O ~-
~ c::: CUO c?l~ E~ -0 -N -a..
CU (/).q- ~~ ~~ ~It) ('I')~ ('1')('1') ('1')- ('I') .....
- -00 -00 ~oo - - ..... -N'
c::: -0.. CU~ -z -z -0.. -ec -0
j CUoo CU~ ~~ ~~ ~~ CUoo CUu CU , CU_
,~ g E- E- O) - ~- 0)- 0)- E- E_ Eoo E~
c::: cu ~o.. ~o.. c:::o.. ~o.. c:::o.. c:::o.. ~o.. ~a: ~oo ~co
~ec CU~ CU~ Q)~ .Q~ Q)~ Q)~ CU~ cu~ cu- CUlt)
~ec ~ec ecec ecec m:::> m:::> ~m ~.., ~~ ~N
as 0) 0 ..... N ('I') .q- It) <0 ,.... co
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... J!I co ~ ,..... ...,. ..... 0) It) 0 CO
o~ ~ ..... LO ,..... CO ,..... It) ...,. CO
~ II) ~ ..... to ..... 0 to to It) -; .-..:
~ ::::J ,..... ..... CO CO ...,. 0 M N 0
0. It) CO CO CO It) ...,. CO ...,. ...,.
0 E
N
0:: Q) c: ..... ..... M ..... CO CO ..... ..... M
W 00 ..c.'" N N ...,.
al ~ ~:ffi
~ E~
w ::::J ::::J °
00 0. -'ffi
C5
ca ,..... M M 0
0 LL .... ...,. CO M "":
CO c: ~ to <Xi N 0)
0) ca ::::J ...,. ~ GO 0
.....
'-' II) 0. CO ...,. ...,.
s ca
~
00 ~ c: CO LO 0> .....
5 -"'"
iXi:=
« ~
~ M ~ 0
C> w ca 0 ,.....
....
z c: ~ 0 M 0
=> '" ::::J co M ...,.
-, II) 0. ,..... co M
Z ~
~ ~ c: ...,. ..... M
W ~ca
:E as:=-
w ~
00
Ci C S co 0 co
N 0 ,.....
z c: ~ a:i Iri to
« ca ::::J 0 0) co
Z II) 0. ,..... M M
::> ~
C> c: N N N
Z :;:::- ~'"
~ ca as::-
~
C) ~
I c:
z i=
« co C') ..... 0 It) 0
Z M o ~ GO co It) M It) ...,.
=> s: c: ... ..... 0; 0; -i Iri .-..:
C> '" '" ::::J ,..... It) N co M N
Z (5 II) 0. It) co It) M co ...,.
~ ~ ca N
Q) ~ It)
00 ~ c: ..... N 0 ,..... ..... ..... -
a '-' -" '" ..... ..... c:
z as::- 8.
~ ~ ~
a Ci ..... co GO It) 0)
w z !XI S ..... co ...,. 0 0
00 z c: ~ to to 0; .-..: .-..:
0:: w ca ::::J ..... It) GO 0> 0
W II) 0. co co ...,. M ...,.
0. 0. ~
0:: Z ~ c: ..... M It) 0 N
W ~ -" '" .....
I- m::-
w ~
~ =>
w C>
00 z « S ,..... ...,. 0) N
~ ~ It) ,..... It) GO
c: ~ 0) 0 N 0
ca ::::J ~ co 0 co
~ n: II) 0. co co ...,.
::> 0 i
0. C> c: ...,. ..... M ,.....
00 w ~ ~ '"
~ ai:=
~ ~ c: 0
ca 0)
II)
:i2 or::
::::J U5 °C
...J
c:i ~ °iii
.... s: .....
c: Z ca 0C: °C °C '" I
~ a(S
'" C)LL U5 U5 U5 "ffi :~ .....
II) c: °C °C -
~ c:w - ..... COO 0
ca i=<i: U5 U5 ,..... 0> ~ 0) ~
"0 t:: t:: M ..... ~o .... N
~ ~iO 0) 0 M M 0 <:5 =0
c: t:: "'~ 0- M ~o
ca M~ c( 0 0 ...,. 0 al_ .... ~
caM "'~ "'~ - ca$t
c: -N ::IE ",0. m~ MQ.
::::J ca_ Eg E~ EOO E:::C E::5. E:::C E~ E~
o~ g. EZ ~
c: '" ~'-' ~Q. ~Q. ~it' ~it' "'0. ~it' ~Q.
~al caCO (I) II)~ II)~ II)~ II)~ t;;~ II)~ t/I~ ~~
:E~ c( «!XI «al «al «al «al «al <Cal «al
ai 0) ..... N M ...,. It) co ,..... GO
..... -
8
N
0:::
w
al
:!:
w
en
C
0
co
m
.....
-
-c
en
5
~
(!)
z
:::>
~
z
-c
z
w
:!:
w
(fJ
C
~
z
:::>
e -
z ...
~ CU
~
0)
,Z c:
-c j::
z M
:::> s:
o ~
z ~
-c CD
al en
~ -
Z
al ~
a c
w C
~ z
w
w a..
a..
0::: ~
w
~ z
2 :::>
w o
en z
~ ~
~ iX:
:::> 0
a.. e
w
en ~
~ .s co ; C"') ~ ~ It) ~ It) ~
cu ~ m C"') co r-. r-. co 0
'ii) ~ ex) M c:i r--: ~ c:i III III ct
~ ::l 0 r-. ~ m r-. ; It)
a.. ~ co ~ co ~ C"') ~
E
CD c: N ~ ~ N m ~ ~ ~ ~
(fJ .cCU
~ ~:~
E~
::l ::l ,
a.. ~=
al
~ <0 It)
LL r-. co
c: co III
cu ::l r-. It)
II) a.. co M
;
~ c: C"') ~
,CU
as:;
~
~ ~
W m
c: ~
cu ::l
II) a.. It)
cu
~ c: It)
,CU
as::'
~
a ~ ~ C"') ~
It) r-.
c: ... M c:i c:i
m ::l r-. C"') co
a.. co co ~
cu
~ c: ~ ~ C"')
~ ...:cu
as::-
~
U ~ <0 C"')
~ m
c: ex) c:i
m ::l 0 ~
a.. ~ C"')
cu
~ c: N ~
...: cu
as::-
~
al S ~
~
c: ~ M
m ::l ~
j a.. ~
c: .....
...: cu
as:;:
~
<: ~ ~ It) ~
r-. r-.
c: r--: c:i III
m ::l m r-. ~
a.. ~ ~ ~
!
c: N ..... .....
...: cu
as :;:
~
'C
'ii)
.....
-
c: e z
m ...J C"')
- t=
:i: M ~
- Z
::l 0 M
_J a:: 0 'C ..... ~ ~
m e
0 en - 'ii) .....
'C a.. 0 • 'C ~
c: Z C:! 'ii) (fJ a.. 0 'ii)
cu ~ m Z ~ .....
- - -
II) c: al ..... N - N co -
~ a.. ~ 0
cu cu co ~ ~ C"') M en c:~ c:~ ~
~ '0 ..... -
~ - C"') Z N ~ < CUC"') CUC"')
c: co ~ 0 a.. ~ N ~o ~o 0
CU ..... m ~ - C"') 2 CU~ CU~ ~
- .-. - ..... - .-. :!:i' :!:i'
c: CUal CU ..... cuen cuo CUCO cual Z a..
::l E_j Eg E~ Ech Ee EU ~ c:c c:c £~
,~ ~ ~~ ~o.. ~o.. ~en ~<: ~ii' ~a:- ~a:- "'0..
c: cu ~~
~al ~~ II)~ II)~ 11)- 11)0 II)~ W CD~ CD~
<:al <:al <:0.. <t::c <t~ Q Cal Cal ~al
as m 0 ..... N C"') ~ ..... N C"')
..... ..... ..... ..... ..... -
~
0
N
a:::
W
al
:E
w
00
0
0
ClO
(J)
.....
-
-c
Ci)
~
-c
:E
e
z
~
...,
~
Z
w
:E
w
00
0
z
«
z
~
e -
Z -
~ IV
~
C)
I C
z i=
-c
z C"')
~ s:
o ~
z
-c ~
cu
al 00
~ -
Z
al ;2
(!j 0
W 0
00 z
a::: w
w Q..
0..
a::: Z
W
I- -c
W Z
~ ~
W e
00 ~
-c
~ al
0::
~ 0
0.. o
W
00 ~
~ .m (J) 0 C"') ..... (J) ~ ~ ..... (J)
IV ClO ~ 0 0 ClO ~ C"')
·en ~ 10 0) .....: ..... c:i c:i 10 ~ c::i
~ ::::J 10 ..... <2> (J) N N QO ClO
Q.. ~ C"') ~ 10 M ..... ~ N
E
cu c ..... ..... C"') N N ..... ..... ~ .....
00 s: IV
S J!!:ffio
~ E~
::::J ::::J •
0.. ""m
IV (J) ,...... :b (J) ClO
LL. - ClO M ClO N
C ~ lri ..... cO c::i 0)
IV ::::J 10 10 ..... N (J)
II) Q.. ~ ..... CO 10 C"')
IV .....
~
~ c ..... ..... ..... N N
....:IV
m:;:.
~
IV ~ C"')
W - 10
C ~ c:i Lri
IV ::::J N 0
II) Q.. C"') ~
IV
~ C ..... N
....:IV
m:=-
~
0 IV N
C"')
C ~ ex)
IV ::::J C"')
II) 0.. C"')
IV
~ C .....
SI::: ·IV
Iii::;'
~
IV 0 .....
o iG ~ ~
c ~ 0) .....
IV ::::J ..... 10
II) 0.. C"') ~
~
c ..... .....
....:IV
m::;.
~
s ClO (J)
m ~ C"')
c e! 10 c:i
IV ::::J <0 ClO
II) 0.. C"') N
;
·IV C ..... .....
SI::: ....: IV
as:=-
~
-c S ~
c ~ lri
IV ::::J ClO
II) Q.. .....
IV
S C .....
·IV
Iii::;'
~
c 0::
IV
II) Ci)
~
::::J 0 0::
_. ..... 0:: 0:: .c:
- Ci)
0 ..... Ci) :.@ ·c
- Ci) ..... ]!
c Z <0 ..... I ..... .....
..... ..... -
m ClO - ..... - 10 C"')
c;; CO - (0 0
c ~ 10 ~ ~
~ IV 0 CClO c!!:! 0 Q.? ClO c~ 0 8
"0 ~ IV(J) IVO 0 0 25 IVO 0
- ~ - ~o -~ -0 -0 ~o ~ ~
c _. IV co IV~ ~- =~ ;s~ IVC"') - -
IV I- ~~ ~~ - ..... ~~ ..... .....
c - C"')Q.. C"')Q.. C"')o.. Q.. Q..
- c~
::::J cOO co c~ c~ c~ co c~ c~
.!!l g ~15::' IV_' IV _ :';:::;15::' ~15::' ~15::' IV '-' :';:::;15::' ~15::'
c IV c~ ~""":! ~Q.. c~ c~ ffi~ ~Q.. ffi~ ffi~
~CD cue cu~ cu~
~al 0..., Oal ~CD ~CD ~m em ~al ~al
as ~ 10 co ,...... ClO (J) 0 ..... N
..... ..... ..... -
~
0
N
0::
W
CO
::!
w
(/)
C
I
0
<X)
0)
~
-c
(/)
5
~
C!)
z
:::>
..,
z
-c
z
w
~
w
(/)
C
z
-c
z
:::>
C!) -
~ -
'"
~
co 01
I C
~ i=
z C")
:::> s:
C!) .!!!
~ 0
~
cu
co (/)
~ -
z
co ~
a c
w C
(/) Z
0:: W
W 0..
0..
0:: Z
W
I- <
w Z
~ :::>
w C!)
(/) ~
~ co
~ ~
:::> 0
0.. C!)
W
(/) ~
~ !!l <0 co N N C") 0) C") I() 0
'" I() 0 <0 ..... ..... 0 ..... C") ~
'iii ~ N M ci <0 N <0 ~ <0 ~
~ ::I ..... 0 0 N 0 ~ V N .....
0.. ..... <0 ~ <0 I() <0 <0 ..... v
E ~
cu C N ~ N V C") N V N 0
(/) .r:.('11 ~ ~
~ ('II::;'
E~
:l ::I ,
c, .., =
([I
!!l C") <X) N 0) 0 v
u, ~ 0 v C") I() 0)
c ~ ~ M ai ci ci <0
m ::I 0 I() I() C") ti')
0.. 0) <0 co <0 co
~
~ C N ~ ~ N ~ C")
,('II
ffi::S-
~
('II N 0 0
w - I() ~ co
c ~ ai N ~
(IJ ::I C") N ~
I/) 0.. ~ <0 V
~ ~
~ c ~ ~ C")
....:('11
iii::'
~
!!l <0 0 V
0 0 ~ ~
c ~ ~ ~ 0)
('II ::I co <0
I/) 0.. <0 C") 0)
('II
~ c ~ ~ ~
....:('11
iii::'
~
U !!l N N 0)
~ ~ 0
c ~ 0 C'? cD
('II ::I 0 C") ~
I/) 0.. ~ <0 <0
~ ~
C N N N
....: ('II
iii::'
~
~ co v
co <0 N
C ... Iri M
(IJ ::I V co
t/) 0.. <0 V
~
~ C N C")
....:('11
iii::'
~
!!l ~ 0 N ~
-c ~ v 0) ~
c ~ ~ r...: Iri cD
m ::I 0 0 0 .....
0.. ..... N C") C")
~
~ c <X) ~ ~ ~
....: ('II
iIi::;'
~
C")
'C 0
c 'iii ~
m N
~ 0 'C
:i! e z ~ 'iii
::I N S 0) 01 -
-I e Cl~ c C!) ~ ~
01 ::I c:::::! 0 0
cj 0 cQ c 'C .0 ~ ~
-
c Z 0 m ::IN C!) E '0 E ('11<0 <0 01<0
('II 0) 2 .00) -I Ol~ co
I/) c - E- - E<o ~C") CC") c;:s c~
('II c::! or( ('II::! <0 ~ ::10 ::IC")
~ (IJ ., >.0:: co 0) ~~ cO) ~~ 0 .00
'0 ('IIC ... - ... - cu- ... v E~
~- .., C(/) ('IIC") ('IIC") Co 0.. ..... ('11-
~ C ",N cuco ::10 ::10 CUv (/) ('II(/) ::1-1 ('II(/)
(IJ ~~ s o..~ -I~ -I~ 0..- C([l (/)1- -II- (/)1-
c cCO (IJ- ('11-1 ('11-1 (IJ(/) !!It=: - - -
::I (IJ - ('11- ('11-
,!l g. (lJU e OlU 011- 011- 011- ('110.. Cl(/) Cl(/) Cl(/)
01- 01- Cl- Cl- .oei 01- 01- 01-
C (IJ :1;- Z c-l co.. co.. co.. co.. co.. co..
~CO cuO:: :! ",0 ('II~ ('II~ (IJ~ ~~ (IJ~ ('II~ ('II~
C~ I-:I: I-CO I-CO I-CO .., .., I-CO 1-([1 1-([1
iIi C") ~ N C") V I() <0 ..... co
~ ~
N
0:::
W
m
::E
w
C/)
0
0
CO
0)
......
-
«
§
-c
::E
C>
z
:>
-,
z
«
z
w
::E
w
C/)
0
z
-c
z
::>
C> -
z -
-c <\'I
.lI::
£0 0)
I C
Z
-c i=
z C'?
::> s:
C> .m
z ~
~ CU
C/)
C> -
z
~ s
a 0
w 0
C/) Z
0::: W
W 0..
0..
0::: Z
w
tu -c
z
::E ::>
w C>
C/) z
-c -c
~ £0
0::
::> 0
0.. C>
W
C/) ~
~ <\'I ...... 0) C'? ...... CD 0) ...... ('II 10 co
<\'I - 0) 0) C'? ...... co ~ 10 0 0) co
'0 <\'I ...... ...... M N ~ cx:i 0 cx:i 0 N
...
::E ::::I 0 C'? 0) 0) ...... ...... ...... 10 ......
0.. ('"I) ('II ...... ('II ~ 10 ('"I) CD C'? 10
E
cu c ...... ...... ...... ...... ...... ...... ('II ...... ...... ......
C/) .s::. <\'I
S _!!2:ar
(! E::.:::
::::I ::::I ,
0.. -'m
<\'I 0) 10
LL - 0) ......
c e! ...... ......
<\'I ::::I ('"I) CD
II) 0.. ('II ~
<\'I
~ C ..... ......
,<\'I
liS:=-
~
s ...... 0)
w 0) 0)
C <\'I ...... o:i
...
51 ::::I 0 ......
0.. C'? ('II
~
~ c ...... ......
~ <\'I
as:=-
~
c <\'I co
co
C a; N
...
<\'I ::::I ......
II) 0.. 10
~
~ C ......
~<\'I
iii:s
~
<\'I ......
U - ......
c e! N
<\'I ::::I 0)
II) 0.. ('II
~
c ......
~<\'I
as:s
~
<\'I 0)
£0 - ~
c (! cx:i
51 ::::I .....
0.. 10
~
~ C ......
~ <\'I
as:s
~
<\'I C'? CD ('II II)
-c - C'? co 0 0)
C <\'I M ~ cx:i c:i
...
<\'I ::::I 0) ...... 10
II) 0.. ...... ~ CD C'?
~
~ c ...... ...... ...... ......
~<\'I
iii::'
~
c
m
:i:
::::I 0:: c co:: 'C
...J 0:: 'I::
0)- 0)- <\'I ...... <\'1- 0:: c@ 'iii
0 cC/) 1::0::: 0)0 O)~ c c-
::::I;:: ::::I- e: ...... <\'I <\'IC/) ...... <\'IC> 0) CD
C Z CO) U5 I
<\'I .00) .o~ .5~ ::::I ...... 0) 0) ...... ~!:: O)....J e:~
II) c Eo E ...... .0_ c ...... e:o ...... -0 §~
<\'I <\'I <\'10 <\'10) EC'? E~ ::::I I .50) ~ C'?O) .50
.0 ......
~ '0 >-C'? >-0 <\'10) c?30.. Eo EM "'0 .0_ E~
"'0 EC'?
c- Co C/)- <\'10 <\'10
C CUC/) cu~ cC/) e:::'::: <\'10 <\'10 ::::I~ 31 c?3~ <\'10..
<\'I o..r 0..- <\'It:.. <\'IaJ C/)1 C/)1 ....J_ ~~
c - <\'IC/) <\'10.. <\'10.. <\'10.. <\'10.. ~~
::::I <\'1- -- --
,~ ~ O)C/) O)::E <\'IC/) <\'I::E O)C/) O)C/) O)C/) O)C/) O)~
0)- 0)- .0 _ .0 _ 0)- 0)- 0)- 0)- 0)- 0)0..
c <\'I co.. co.. Eo.. EO::: co.. co.. e:o.. co.. co.. ~::.:::
~aJ <\'I::'::: <\'I::'::: <\'I::'::: <\'I~ <\'I::'::: <\'I::'::: <\'I::'::: <\'I~ <\'I::':::
1-£0 raJ -,aJ -, -, raJ r£O 1-£0 r£O raJ reo
as 0) 0 ...... ('II C'? ~ 10 CD ...... co
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -
s
0
N
0::::
W
CD
~
w
en
s
0
CO
a>
,..
-
-c
Ci5
~
«
~
o
Z
::::>
,
Z
«
Z
w
~
w
en
Ci
Z
-c
Z
::::>
o
Z 0
~ cu
~
ol
I C
Z i=
«
Z ('t)
::::> s:
e cu
Z '0
« ~
0)
CD en
a -
Z
-c ~
CD
a Ci
w a
en Z
0:::: W
W a..
a..
0:::: Z
W
I- «
w Z
~ ::::>
w o
en Z
~ ~
~ 0::
::::> 0
a.. e
w
en ~
~ J!J ,..._ ..- a> co ,..._ (0 a> ('t) 10
cu ('t) co co (0 0 co 0 ('t) 10
Ow cu cO Iri ..- 0 -ri ("f) ~ r--: (()
...
:E ::s ..- ,..._ 0 a> N ..- (0 (0
a.. ,..._ -q- (0 -q- ,..._ (0 ~ co
E ..-
0) c ..- ..- -q- co ..- ('t) ..- -q- N
en .£: cu
S co::.
-«I
l!! e~
::s ::s °
a.. 'ffi
J!J a> ('t) 10
LL 0 ('t) 10
C ~ -ri r--: (()
cu ::s ~ (0 (0
Ul a, 0 co
~ ..-
~ c ..- -q- N
.....; cu
m:S
~
s ,..._ (0
w ('t) co
c ~ cO ("f)
«I ::s ..- ..-
Ul a.. ,..._ (0
~
c ..- ('t)
~ .....; cu
m::=.
~
0 ~
c ...
m ::s
~ a,
~ c
......:«1
m::.
~
o ~
c
cu ::s
Ul c,
~
~ c
°cu
m::.
~
s ,..._
CD 0
c ~ -ri
«I ::s N
Ul a.. ,..._
~
~ c ..-
.....;«1
m::=.
~
J!J ..- a> co
-c co eo (!)
c ~ Iri ..- 0
«I ::s ,..._ 0 a>
Ul a.. -q- (0 -q-
~
c ..- -q- co
°cu
ffi:=
~
0;:: 0;:: 0;::
ol 0;:: Ow Ow Ow
c 0-
::s Ul ..- ..- ..-
.0 a> I I I
E:!:: ~ -q- ~
0;:: ~
c ::s" Ow -- .....
cu .o-l ..- ..- ..- ..-
Ul ... -- ~ e 0 e
O)('t) ,
:.i2 0 --
CDO I:: 0 0 0
::s ..- cO e cO 0 0
-l 0 «I~ ..- cu~ a> a>
ci 0;:: C"- c e - -
Ow cu(o 0) en 0 ~~ 0 0) en Olen en
c Z ol..- c::iE 0 0 c::iE c::iE ~
«I ol(O ::s_ co a> ::s_ ::s_ -
Ul c-- c __ .oN c-- .oN .oN N
c ::S"- ::s~ CL ::s"- CL
~ cu .o~ E~ .o~ E('t) ::S('t) ('t)
.o-q- ... en ... en cu-- .c -- --
"0 E('t) «Iz EO o)z .... z
cu E_ en a.. «1- cu- enz CUo..
~ c CUO cuen ::sN CUO ::sN c, co..
cu en~ en I- c --- -l~ en~ -l~ c- O) - .3;:-
c cuO:::: co;:::::: «1"- cuCD cuo.. cuCD S"- 0.."- «10
::s ...... 0 cu'? 0
Ol-l 0) en cu I OlU Olen OlU c I 0)'
O!!! g- ol - 0)- .0 en ol- 0)- 0)- .0 en cuen 0) en
c cu co.. co.. Een cO::: co.. cO:::: een ::sen cen
~CD «I~ cu~ «1- cu~ cu~ cu~ cu- ~cr cu-
I-CD I-CD ,~ 1-, I-CD 1--, ,0.. 1-0..
m a> 0 ..- N ('t) -q- 10 <0 ,..._
..- N N N N N N N N jg N 10 10 (0 00 ('I) 10 ~ CO
CO N "- ~ 00 0 ('I) ~ 10 N
~ ·iii e? .....: M N «i N «i 10 M ~
~ ::J CO 0 10 10 ~ ~ 00 10 0)
a. CD ~ 00 ('I) "- (7) N ~ ~
0 E ~
N
a:: Q) c: ~ ('I) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
w en .cCO
al jg CO :ffi
::E e? E~
w ::J ::J .
en a. .., =
is CD
I 10 CO 10
0 u.. S "- 0 0)
00 c: e? ('I) N Iri
0) CO ::J 0 ~ 00
~
- II) a. (0. "- N
< ~ ~
en c: ('I) ~ ~
5 .....:co
iii:=-
-c ~
::E N
e W S N
Z c: e? .....:
:::l co ::J 00
.., II) a. (0
Z ~
<
Z ~ c: ~
W -:.co
::E iii::
w ~
en
is c jg
Z c: e?
< co ::J
Z II) a.
:::l ~
e c:
Z 1i .....: co
-c .:.:. iii:S
CD 0) ~
I c:
Z ~
< I,l)
Z ('I) o s ~
:::l s: c: e? N
e ~ co ::J 10
Z fIl a. 00
-c ~ co
CD Q) 10
en ~ c: ~ -
~ - .....:co c:
Z iii:S 8.
CD ;2 ~
a is ~ co
w is CD S 10 C'!
en Z c: e? M ~
a:: w ~ ::J 10 0)
W a. a. ~ ~
a. ~
a:: Z ~ c: ~ ~
w -c ...;CO
I- iii :=
w Z ~
::E :::l
W e
en ~ < s (0 ('I)
~ co ('I)
CD c: e? ~ «i
~ ::J ~
~ C2 a. ('I) 0)
:::l 0 j
a. e c: ~ ~
en w .....:co
~ iii:=-
0 ~
~ c: ·c
co Ci5
~ ~
::J N ~
...J 0
ci c:~ ~ 0)
c Z co- er c: "- 10 co ~
co 0)(0 ~ .51:: 0) £2 co 0
II) c: c:!E 0 "- iO 0
~ ::JO ~ E;:' 0) 0) s
co .0 0 ~ a; 00 0) S§
""0 E~ .... N co- M 0 ~
~ COo en~ ('I) I N
c: co en ::J< Z I- ~ 0 a. 0.00 -
co en.., ...J_ C:o 3 a. - fIl~ al al
c: coX co 00 -mo - ~ oSE! -
::J en 00 co a:: _0 .c ~ II)~
.!!l g 0) en 0)0) .00 I ::J~ ::J:' (!)...J ~~ fIlCD co~
0)- 0)- Ee.? z e?a:: e?Z - ~ . ""0 •
c: co c:a. c:{§ 3 '-a. oa. c:a::
~al co~ ~:I: co a. ::J~ ::J~ .9~ ~Q ::J~ co~
I-CD ..,en en.., en< OOal I-CD 1-..,
iii 00 0) 0 ~ N ('I) (0 "- co
N N ('I) ~
0
N
~
W
CO
~
W
CJ)
0
0
CO
CJ)
T""
«
en
~
-c
~
e
z
:::::>
...,
z
«
z
w
~
w
cn
(5
z
-c
z
:::::>
o
z :;:;-
« ~
m 0)
I c:
~ ~
Z ('t)
:::::> s:
e .!P
~ s
C1J
m cn
~ -
z
m s
(5 0
W 0
cn z
~ w
w a.
a.
~ z
W
I- «
W Z
~ :::::>
w e
cn z
« ~
~ C2
:::::> o
a. e
w
cn l-
o ~
~ s ~ ....... ....... N co
.~ 10 0 10 co 10
I/) t!! ~ Iri 0 ~ 0
::E :l co CJ) co
a. N_ CJ) ~- ....... <0
E T"" T""
C1J c: 10 T"" ('t) T"" T""
CJ) s: '"
S "'::-
t!! E~
:l :l .
a. ..., :=
m
S ~ ....... ....... co
LL 0 10 10
c: t!! ~ Iri 0 0
'" :l co CJ) co
I/) a. N_ CJ) ~- <0
~ T"" T""
~ c: 10 T"" ('t) T""
.",
iii::::-
~
S N
W co
c: t!! N
'" :l ;!
I/) a.
'"
~ c: T""
~ ~'"
co::::-
~
0 s
c: ~
'" :l
I/) a.
~
~ c
~'"
m:;:;
~
o S
c: ~
m :l
~ a.
~ c:
~'"
ffi:;:;
~
co S
c: ~
'" :l
I/) a.
j
c:
-: '"
ffi:;:;
~
-c ~
c:
'" :l
I/) a.
~
~ c:
.",
co:::-
~
c:
m ·c ·c
:i2 ~ ·iii ·c
:l ~ ·c i:i5
-I 0 . iii
cO C:T"" - T"" T""
0 ",52- !:::! - 0
"'- .......
c: Z C:T"" c:O ('t) Q) T""
'" :l . :le - - ~
I/) c: Q.T"" Q.('t) ~ T""
'" '" EO. ET"" 0
~ T"" ~ ('t)
"tJ ._ 0 ._ <0 ~ 5 CJ)
.r:.- .r:.-
c: .... (\1 .... N ~
'" Q)('t) C1J('t) ::::::' ~
a. - 0.-
c: c:m c:m l- LL
:l ~~ :l0 0)-
.!!! g. "'u "'u c:~
~- ~- ",- .2,0.
c: '" Q)~ Q)~ ::;~ ::;~
~co o~ o~ c:~
cna. cnco «m
m CJ) 0 T"" N ('t)
T"" T"" T"" T"" -
~
0
C\I
a::::
w
£0
~
W
en
i5
0
ex>
0>
.....
-
-c
en
~
«
~
e
Z
:J
-:l
Z
-c
z
w
~
w
C/)
i5
z
-c
z
:J
e -
z .....
-c cu
~
£0 Cl
, C
z i=
-c
z -q-
:J s:
o ~
~ 0
~
(I)
£0 ~
~ Z
CO ;2
a i5
w i5
en z
a:::: w
w a..
a..
IX: z
W
~ -c
w z
~ ::>
w e
C/) ~
~ co
~
::> 0
a.. (!)
w
en ~
~ cu cu " C\I CX) -q- N 0 0 (0
..... -q- C") <'! 0> ('I) -q- " "
'en e! Iri ..... 0 ci C\I cO ,.....: N
:E ::s CX) (0 ..... (0 CX) C\I 0> "
a.. C\I -q- -q- It) C") " C") C")
E
(I) c ..... C") N ,.... 0> ,.... C\I -q-
en s: cu C\I (0
jg ~:ffi' C\I
e! E~
::s ::s .
a.. -'as
jg " (0
LL. 0> ,....
c e! ,.....: ,.....:
cu ::s ,.... 0>
en a.. -q- C")
~
c (0 en
....: cu C\I
as:ffi'
~
jg " 0 ,....
w -q- 0> N
C e! Iri ,.... en
cu ::s CX) 0 0
en a.. C\I It) -q-
~
c ,.... -q- ,....
·cu ,....
as:;;.
~
S C\I 0 ex>
0 C") -q- 0
c cu ,.... cO ci
....
cu ::s (0 C\I (0
en a.. -q- " C")
~
~ c C") ..... ('I)
....:cu LO
as:;;.
~
jg 0> " (0
o N C") "
c e! cO ..... N
cu ::s ~ It) "
en a.. C") ('I)
~
~ c C") " -q-
....: cu ,.... C\I
jj):;;' ,....
~
jg ~ '3; It) C\I
£0 It) -q-
c e! cO ci 0 N
cu ::s It) ~ 0> 0
en a.. C\I N -q-
~
~ c ,.... ,.... ..... 0
·cu ,....
as:;;.
~
~ C") CX) 0>
-c en CX) 0>
C ~ ,.....: M
cu ::s 0 C\I
en a.. It) -q- (0
~
~ c ,.... It) N
...;cu ('I)
jj):;:'
~
C ~ :::J:
m e c(
~ z ~ ·c ~ - ·c
c
::s j: c( 'en ~ CiS
_J Q (0 ~ c ,....
c ~ B~ ~ ,.... ~
• ~ 0 0>
C Z 0 CX)
cu :::J: ::i -q-O -q- C 00 C")
:s ,.... ~ :!: ~ :!:
en c m ~O ~:::t_ - e! -c 0 00
cu cu ~ 0>
~ ._ 0> ._ -:l :0 ,.... .C' C/) .C' C/) .r::"
"0 0 015 E- E~ .r::!;: "O.r::;::: CUo> CUo §g cuC")
c :.:: :::J: (I)" (1)-1 !l!_J 0t:: 0t:: -en
w "0(0 "O~ ~~ Scut:: o:::t_ om
cu :s cu ..... c .C'1t) ~-q- ~O>
C en CUco ~a.. ~-
::s ~::::::.. ~e. (1)£0 (l)cu-q- =0 = ('I) ~~ (I)~
.~ ~ :.:: 0 «::s. enO 0..0"'" co ('I) £0,.... en a..
- ~ii::
c cu 0 ~ ~a.. ~a.. ~a.. ~~a.. ~a.. ~a.. ~a..
~m -I w .Q~ .Q~ .Q~ .Q:=~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~
£D en cocc coco coco coco co ccm £om £om CO-:l
as ..... C\I C") -q- It) (0 " CX) ~
0
N
0::
W
al
~
W
en
0
I
0
CX)
0>
~
-c
en
~
~
e
Z
:J
..,
Z
«
z
w
:;
w
en
0
z
«
z
:J
e -
Z ....
-c co
~
al C)
I c:
z i=
-c
z v
:J .c:
e co
~ (5
~
QI
en
~ -
Z
al ~
(5 0
W 0
en z
0:: W
W a.
a.
0:: ~
w
tu z
:; :J
W e
en z
-c ~
~ ~
:J 0
a. (!)
w
en ~
0
~ s ~ 10 10 ..... ~ ~ ~ 0> l"- N
.g! co 10 N N N 10 N CX) <0 N
I/) ~ Lri ci ci ~ -; Lri cO ex:) -; ex:)
~ ~ 10 10 10 0> CX) I"- 0> co 0> N
a. v 10 V N N ("t) N ("t) V v
E
QI c: I"- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ("t) ~
en s: co N
~ CO::-
E~
~ ~ .
a. .., =
al
S ("t)
u. v
c: co ~
...
co ~ N
I/) a. v
;
~ c: ("t)
~ co
as:=
~
s ~ N
W N
c: ~ ci ex:)
co ~ <0 N
I/) a. v v
;
~ c: v ~
~ co
as:=-
~
s ~ ~
0 10 N
c: ~ Lri cO
i ~ I"- 0>
a. ("t) N
~ c: ~ ~
~ co
as:=
~
s ("t) 10 10 ~ ~
U 0> 10 N N N
c: ~ m ci ci ~ s5
m ~ N 10 10 0>
a. v 10 V N N
~
c: N ~ ~ ~ ~
~ ~co ~
as:=-
~
co 0> I"-
al CX) <0
c: e ex:) "
co ~ CX) 0>
I/) a. (\') v
co
~ c: ~ ("t)
~ co
as::-
~
~ ("t)
« ~
c: ~
co ~
I/) a. 10
co
~ c: co
~ ·CO
ffi::-
~
c:
co
I/)
32
~
.....J
ci 10 ·c ·c 0 ·c
c: Z ·c
.c:OO I ·en ·en ~ ·en
co .c:C:! .c:~ ("t)
I/) c: s: ·c s: coco ~~ <0 0> - N
~ co co .- .~ I"- "~:£ co <0 "_ 0> CX) 0> ~ 0>
"0 "t:- en ... t:: "C' 0 "C'O E~ .c:- .c:~ .c:N .c:-
co COo> ~~ co en CO~ CO~ J!!~ CON COv
~ c: 0t:: 0<0 OM oM QlO "09 ~al _0
"ov .£~ 0- o~
co ~v ~N ~se ~~ ~O> co - ~a. ~al ija.
c: "- -
~ =0 ffiCi) =0 ffi~ ffi~ ~a. Qla. QI • QloIJ
.!!! g al("t) allO «~ en en en a. en~ en~
- - ~~ ~-
~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a. ~a.
c: co .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~ O~ o~ .Q~
~al -0
alal alal alal alal alal alal alal oo(!) al.., alal
as 0> 0 ~ N ("t) V It) <0 I"- CX)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t;
0
N
0:::
W
ec
:::E
w
en
(5
0
00
en
....
-
-c
(j)
~
-c
::e
o
z
:>
...,
z
-c
z
w
:::E
w
en
0
z
-c
z
:>
e -
Z .....
e( m
~
ec tJ)
I
Z C
e( i=
z ~
:> s:
e m
Z (5
ca ~
/R
a -
z
~ ~
a (5
w 0
en z
0::: W
W Q.
Q.
0::: Z
W
l- -c
W z
:::E :>
w e
en z
~ -c
ec
~ ii:
:> 0
Q. (!)
W
en ~
~ m S .... r-.. .... N <0 en 0 r-.. M
00 ~ 0 <0 r-.. en N <0 00
'iii ~ N N ex) ..0 ..0 ,...: 0 ,...: ....
::E ;:, 00 r-.. <0 M 00 .... r-.. en en
Q. M M M M M ~ M M N
E
Q) c 0 <0 .... ~ .... ~ N N ....
C/) s: m ....
S J!l:ffi-
~ E::.:::
;:, ;:, .
Q. ""ffi
S r-..
U. 00
c ~ cO
m ;:, N
II) Q. N
~
~ C ....
·m
ffi:=-
~
m 0 r-..
W ..... "': <0
C m .... ,...:
~
m ;:, en en
II) Q. M M
C'O
~ C N N
::il -:m
ffi:s
~
S ('I) en
0 M LO
C ~ ..0 cO
m ;:, en 0
Q. M ~
~
c r-.. ....
-= C'O
ffi:=
~
o s
c ~
C'O ;:,
II) Q.
~
~ c
-=m
ai:=-
~
S ~ <0 en 0 M
al <0 r-.. en N 00
c e! M ..0 ,...: 0 ....
C'O ;:, LO 00 .... r-.. 0)
II) Q. M M ~ M N
C'O
~ C N .... ~ N ....
~ -=C'O
ai:S
~
S 00 M .... ~
-c LO 0 0
C ~ M ,...: ex) a:i
m ;:, LO ; <0 r-..
Q. M M N
~
~ C M N .... N
'C'O
ffi:=
~
c
C'O N
II)
~ :E ii:
-
;:, 0
...J en ~ ii
-
o ·c ·c 0 .... ('I) 00 r-.. (j)
c z en en 0 I LO en cN
C'O c~ - .... - .... 00
II) .s::. .... - c_ M 0 C'O~ - en
c .... ~:E m .... ~~ ~LO ....
C'O C'O '~e? en .: en .: ~ 0) en
~ :o~ ._ 00 .r::.~
'0 .r::.(;'5 .0- ~~ E- .oN .r::.-
C'OO J!lo '0 . 'O~ mO 'Oec C'00 C'O ....
~ C cO Ssi! C'00 'O~ s- _0 -0
~~ O~ -~ '0 - OM o .
C'O ~- Cec c- Q)ec Q)~ cal ~- ~Q.
c =Q. Q)Q. ~e. Q)Q. ~~ ~- Q)~ Q)Q. Q) .
;:, ffi~ en 00 Q.C/) e(::'::: e(~ Q.~ 0000 ooQ.
,!!! g - - ~~ ~~ - ~~
c C'O ~o.. ~Q. ~Q. ~Q. ~Q. ~Q.
~al .2~ .2::.::: .2::.::: .2::.::: .20 .2~ .20 .2~ 0::':::
alal alal alec ecec ec..., ec::::> ec..., alal m(!)
ffi 0) 0 .... N M ~ LO <0 r-..
...... N N N N N N N N -
s
0
N
0:::
W
al
:E
w
00
C
0
CO
0)
,...
$
~
«
:E
e
Z
:::J
..,
Z
«
z
w
:E
w
00
C
z
«
z
:::J
(!)
Z ~
~ cu
~
, ~
~ i=
z ~
:::J .c
o cu
Z (5
~ ~
CI>
00
a -
z
~ ;2
a zs
w C5
00 Z
0::: W
W 0..
0..
0::: Z
w
Iii «
z
:E :::J
W (!)
00 z
~ «
al
~ C2
:::J 0
0.. (!)
W
00 ~
~ s '" ('t) 10 '" 10 0) co ~ 0 0
cu 0 0 ('t) 0) 0) 0) 0 '" 0) co
'en cu a:i a) a) a) ,...: ~ N -¢ ,... u::i
~ ...
~ <0 '" 10 0) 10 '" ('t) 0 0)
0.. ('t) ('t) ('t) ('t) ~ ~ 10 ('t) ('t) ('t)
E
Q) c: ,... .... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,...
00 s: cu
S cu:;;;.
- cu
~ E~
~ ~ .
0.. "'ffi
0 0
u, S 0) co
c: ~ ,... ~
0
cu ~ ('t) ('t)
U) 0..
cu
~ c: ,... ,...
.....:cu
as:;;;.
~
w S
c: ~
cu ~
U) 0..
~
~ c:
·cu
ill::
~
S 10
0 0)
c: cu -,
... 10
cu ~
U) 0.. ~
~
~ c: ,...
·cu
m:=-
~
o S
c: ~
cu ~
U) 0..
cu
~ c:
.....:cu
as::
~
s '" ('t) 10 ~
al 0 0 ('t) '"
c: ~ a;) a) a) ~
cu ~ <0 '" 10
U) 0.. ('t) ('t) ('t) ('t)
cu
~ c: ,... ,... ,... ,...
~ .....:cu
as:s
~
s '" 0) co
« 0) 0) 0
c: ~ a) ~ N
cu ~ 0) '"
U) 0.. ('t) ~ 10
j
c: ,... ,... ,...
.....: cu
CiS:s
~
c:
cu
U)
~
~ ,... C';I
-I ~ 0
0 ,... co
co 0 s - - ,...
c: Z ,... ~ 10 0 al <0 0
cu ('t) ('t) 0 ,... s 0
U) c: N - ~ ~ 0 0 0 ~ 0
j cu N 0 0 ..c:~ ~ 0 ~
'0 .c' .c' ..c:N ..c:0) ..c:O ..c:0 ..c:~
.!!!~ .!'!!~ cu~ ..c:Q.. ..c:Q..
.!!!al .!!!z .!!!S::::! cu"" cu --- .!'!!-
c: -N - 0) cu9=. -0..
cu 0- 0- 0- 0-1 00 ~('t) ~se ~oo °E
~al ~al ~al ~Q.. ~,... .C' 0.. ~z
c: Q)«$ Q)oi:I Q)oi:I Q)al Q) - Q)N ~~ cu~ Q)X
~ OO~ OO~ OO~ oo:E oo!:. 0000 oo~
.~ g ~~ ~- ~- 000::: ~- ~w ~- c_ -
c: cu O~ O~ ~oo 00::: 00::: ~o::: ~Q.. ~al
.Qo .Q, 0- .Q~ .QQ..
~al -0 -0 -~ -al -~ =~
al.., al.., al.., alOO al.., al.., al.., al.., alal alQ..
as co 0) 0 ,... N ('t) ~ 10 <0 '"
N N ('t) ('t) ('t) ('t) ('t) ('t) ('t) ('t) .-..
'<t
0
0
N
0::
UJ
al
~
UJ
en
0
0
00
en
~
«
Ci5
S
«
~
o
z
:::)
,
z
«
z
UJ
~
UJ
en
0
z
«
z
:::)
(!)
z Z'
~ m
~
C)
I c:
Z ;=
«
z '<t
::J s:
(!) m
Z '0
~ ~
Q)
~ ~
z
~
a 0
UJ 0
en z
0:: UJ
UJ a.
a.
0:: z
UJ
I- «
UJ z
~ ::J
W o
en z
s ~
~ 0:
::J 0
a. o
w
en ~
~ m S en (0 1.0 ('t) 1.0 0 N 00 en
'<t N 00 ~ N ~ ,.... ,.... '<t
'en ~ a) ex) «:i ci «:i ~ «:i u;j a)
~ :;, (0 (0 '<t ('t) ('t) ~ CD 00 ~
a. 10 '<t '<t '<t 1.0 10 '<t 1.0 1.0
E
Q) c: (0 CD (0 ~ ('t) ~ ~ '<t ....
en &. m '<t
S J!!:ffi'
~ E~
:;, :;, ,
a. ,=
al
S ~
u, ('t)
c: ~ ci
m :;, (0
If) a. 1.0
m
~ c: ,....
,m
ffi::;.
~
S N
UJ N
c: m ci
...
m :;, ~
If) a.
~
~ c: ~
,m ~
ffi:iij
~
S ('t) N 00
0 ~ en 00
c: m ex) N M
...
m :;, ~ 00 1.0
If) a. 1.0 (0
j
c: ~ 0 ('t)
,m ~
ffi::;'
~
m ~ ,....
o ..... en ~
c: ~ u;j ~
m :;, ,.... 00
If) a. 10 '<t
~
~ c: '<t N
~m
Qj::;'
~
S ~ 00 en
al en '<t '<t
c: m ,...: u; a)
...
m :;, (1) 00 ~
If) a. '<t ('t) 1.0
m
~ c: co ~ ~
~ ,m
ffi::
~
S 0 CD 10 ('t) 00 0 N
« C"! N 00 ~ 00 ~ ,....
c: ~ ~ ex) u;j ci -, -.i «:i
m :;, CD CD '<t ('t) ~ ~ (0
If) a. 10 '<t '<t '<t 1.0 '<t
~
~ c: ~ (0 (0 ~ 1.0 ~ ~
_.. m
Qj::;'
~
';::
'en ';::
.... 'en
-
c: e N
m .....J
- ~
If) ~ 't:
:i: 0 s ~ ~ 'en
:;, 0 .... .... ~ -...; ';::
.....J .... ....
en 0 Si:Q Q 0 Q 'en
d - -
a. ..... 0 ..... 0 0 -
0 0 0
c: z en ~o '<to 0 0 0 0 ....
m - '<t~ een en en en 0 en 0
If) e N m- - ~ - ~ - 0
m m ('t) ~en ... en en a. a. ~
~ "0 ~Z ,_ ~ :O~ ..... ~ ..... en ..... en ..... 0 en ..... (0
E_ "0 - ~- ~- ~- ~- - ~N
e ..... a. Q)N s~ ..... N ..... N ..... ('t) ......... s: N ..... -
m '<t - "0 ('t) '<t('t) '<t('t) '<t~ '<t£ mM '<tal
.... m- e - - .-.. - 'i::"m
e &.0 ~co Q)al &.eD &.co &.al &.(0 &.-
:;, m I «u a.U .!!!(,) .!!!(,) .!!!(,) men m(,) m~
,!!! g. -en ~m 0_ -~
~en ~- ~- 0- 0- 0- o '
e m 00:: 00:: ~O:: ~o:: ~o:: ~o:: ~O::
~co Q)- -~ -~ Q)~ Q)~ Q)~ Q)(!) =~ Q)~
en~ co, al, en, en, en, en a. co, en,
Qj 00 en 0 .... N ('t) ; 10 (0
('t) ('t) '<t '<t '<t '<t '<t '<t ~
0
N
0::
W
CD
:E
w
en
is
0
00
0>
..-
-
-c
Ci5
~
-c
:E
e
Z
:J
...,
Z
-c
z
w
:E
w
en
i5
z
-c
z
:J
o
Z z-
-c 10
~
CD C)
I C
z i=
«
z v
:J s:
o 10
Z "0
~ ~
Q)
~ ~
z
CD s
(5 is
w is
en z
0:: W
W a.
a.
0:: z
W
I- «
w z
:E :J
W o
en z
-c «
~ CD
~
0
:J o
a. w
sn ~
~ 10 S ..- "- 00 ClO CO 0> "- 0 "- N
V V ~ (t) V (t) 10 ~ ..... ~
'iii !!! N <0 00 ....: N m 10 (t) <0 00
:E ~ ..... 0> 10 (t) 0> V CO 10 CO (t)
a. &I) CO V CO 10 10 CO CO "- 00
E
Q) c ..... ..... N 0 ..... ..... ..... ..... N N
en .s::. 10 .....
S 10:;:'
- 10
!!! E~
~ ~ .
a. ""ffi
S 00
LL (t)
c:: !!! ....:
10 ~ (t)
II) a. CO
~
~ c:: 0
·10 .....
ffi::-
.J2
w s
c:: !!!
10 ~
II) a.
~
.J2 c::
-= 10
in:;;-
~
S "- 00
0 v ~
c !!! <0 00
10 ~ 0> 10
II) a. CO V
~
~ c:: ..... N
-= 10
in::-
~
S ..... 0 "- N
U V 0 ..... ~
c !!! N M <0 00
10 ~ ..... 10 CO (t)
II) a. &I) CO "- 00
~
.J2 c:: ..... ..... N N
...:10
in:s.
~
CD S
c:: 10
,_
10 ~
II) a.
10
~ c::
~ -=10
in:s.
.J2
S CO 0> "-
-c V (t) 10
c:: 10 N m 10
,_
10 ~ 0> ~ CO
II) a. 10 CO
~
10 c:: ..... ..... .....
~ ·10
ffi:S.
~
.t:
. iii
.....
I
~ .....
c:: ...... 0
10 « ..... 0
II) a. e ~
:.s2 ~ 0 ~
~ .t: 0
...J N . iii 0> ...J
c:i 00 a.
0 ..... .t: ~
e Z 0 I N :E N (i)
10 ~ ..... ..... - 0 ~~ cW U
II) (t) .._ .._ N
C 0 ..... 0 -c 0 !!!« ~U
~ 10 0 0> 0 (t) .... ~ 0> .... W
"0 ~cri .... .._ .... 0 ~Z .... N .... 0 Vm :.c:(j: .- <i:
~ ~O> =N ~ 00 ~ 0> =0 "0 .._ E ......
c:: ;0.; .... 0 .... a. .... 10 .... .._ .s::.CD S~ Q)LO
.._ V~
10 V~ Va. V- V(t) V~ 10_ "0 .....
.s::.en .s::.~ ..... .s::.00 .C' a. c- ION'
c:: .s::.a. .s::.o .s::.N ..s::.a. Q)~
~ 10 . l!!w l!!~ 10 I l!!a. 10 ..... l!!en IO~ ~-
.~ ~ -::I: -en Ow 0_ a.Z «Z
o . 0- ~a: ~en Oen 0- ~- ~~
c 10 ~o:: ~a. ~- ~- ~a. ~o:: 000
~CD Q)~ Q)~ Q)~ Q)- Q)O Q)m Q)~ =~ .QLO
en 9: - 10
en..., en CD en..., en..., en..., en CD CD..., CDN CDN
in "- 00 0> 0 ..... N (t) V 10 CO
V V V 10 10 10 10 10 10 10 ~
0
N
ex:
W
m
::i!:
w
en
is
0
00
0>
~
-c
Ci5
~
-c
::i!:
o
z
::>
..,
z
-c
z
w
::i!:
w
en
is
z
-c
z
::>
o -
z ....
-c ~
m C)
I
Z c:
-c i=
z ~
::> s:
o 1'0
Z "0
~ ~
CD
en
a -
z
~ ~
a 15
w is
en z
ex: w
w Q.
Q.
ex: z
w
I- -c
W z
::i!: ::>
w e
en z
~ -c
m
a:
::> 0
Q. e
W
en ~
~ 1'0 1'0 ('I) '" ~ <0 ~ 0> 10 N
·0 .... ex> ('I) 10 10 ex> ('I) 0 10
E!! ~ ~ N M ~ ex) m <0
~ ::J ('I) 0> so ~ ~ 10 0> ~
Q. 10 N <0 10 <0 ('I) ('I) ('I)
E
CD c: ('I) N ~ N ~ ~ ('I) ~
en s: 1'0 ('I)
J9 l'O:s
e E~
::J ::J •
0.. .., ==
m
LL J9 s
c: e "<i
1'0 ::J 10
I/) Q. ('I)
1'0
~ c: ('I)
.1'0
oo:s
~
~ ~ 0>
W 10
c: ~ "<i
1'0 ::J ~ N
I/) Q. <0 ~
~
~ c: ,.- 10
....:1'0
as::-
~
J9 0> 0>
0 ~ ('I)
c: E!! '" ci
1'0 ::J <0 ~
I/) Q. ('I) ~
~
~ c: N '"
....:1'0
as::-
~
(Y) '" co 0> N
U J9 ex> ('I) co <0 10
e ,.- ..... M cO cO
c: ('I)
1'0 ::J 10 0> ('I) ~ ,.-
I/) Q. N ('I) ('I) ('I)
~
~ c: I N ,.- 0> ,.-
....:1'0
as:=-
~
J!! ~ I.l)
m I.l)
c: E!! (Y) N
1'0 ::J ~ <0
I/) Q. ~
1'0
~ c: N <0
....: 1'0
as:=-
~
J!! ,.- ,.- 0>
-c 10 10 N
c: E!! N "<i ~
1'0 ::J 10 co
I/) Q. <0 (Y) ~
1'0
~ c: ..... ,.- M
.1'0
00:=
~
-' ~
c: ~ W
1'0 ·e ~ C)
I/) CD e c:
:;: "ON Z .s CD .s .s
::J 1'0,.- W m
..J ~ I III :; ~ :; :;
<,.- l- I- 1--
0 ~~ oa .5 '" I/) .5 I/) I/)g; I/) :5 I/)
c: z :;M c: :; c: .s en .s ~ c
1'0 c:~ en .n; Q. .n; ._ .- M
I/) c: E!!- z 1-- I- ::J.c:: 1'00> 1'0 ..... 1'0_
~ 1'0 1/)00 en 1/):200 en .!::: en", en~ ~~
.- ~ ::c _en
"0 .co c:0 roo> £J:o 1'00 -~ a;~ 1'0"-
~ "00 en .- ,.- I'ON
c: J!!N 1'0- Et:: 1'OC:t:: Et:: E~ E~ EM
1'0 c:~ -' en~ ~o ~E!!~ ~IO ~~ ~- ~O>
c: « -- l'Oen 1'0-
CD- I'O~ 1'0,.- I'O:2M 1'0('1) 1'0 .....
::J Q.m :IE ::i!:(Y) ::i!: ..... ::i!:M ::i!:::i!: ::i!:~
.!!! g - ~ E- EI'O ..... - -
~Q. ~Q. ~Q. ~EQ. ~Q. ~Q. ~Q. .:.!Q.
c: 1'0 o~ « I'O~ .Q~ I'OCD~ .Q~ .Q~ .Q~ .Q~
~m ffiu 2 ::i!:m mm ::i!:~m mm mm mm mm
as '" ..... N ('I) ~ 10 <0 '"
I.l) -
g
0
N
0::
w
ID
~
W
en
0
0
<Xl
0>
~
-
-c
00
~
«
~
e
z
:>
-,
z
-c
z
w
~
w
en
5
~
z
:>
e -
z -
« CIl
~
co 0)
I c:
~ i=
z v
:> .c
e .,!!!
z 0
~ ~
(I)
en
~ -
Z
ID s
(!) 5
w 5
en z
0:: w
w a..
a..
0:: z
w
~ -c
w z
~ :>
w e
en z
~ -c
ID
~ C2
:> 0
a.. (!)
w
en ~
~ o~ S eo V ~ ~ 0> " <Xl <0 " II)
0 N 0 <0 " 0 ~ N <0 "
en CIl 0 <0 0 cx:i ai ..... N ai r--: ~
~ ~
::::s " ~ 0 II) eo 0 co co 0> ~
a.. C"') C"') II) <0 C"') N N C"') C"') C"')
E
(I) c: II) C"') ~ ~ ~ ~ N ~ ~ N
en .c CIl
~ "!!!:ffi"
E~
::::s ::::s 0
a.. -'ffi
U- S
c: e!
CIl ::::s
en a..
CIl
~ c:
~CIl
as:;;.
~
s "
W <0
c: e! r-.:
CIl ::::s 0>
en a.. C"')
~
c: ~
~ CIl
as::-
~
e S II) ~ " <Xl <0 II)
II) ~ ~ N "
c: e! r--: <0 ~ N ai ~
CIl ::::s <0 ~ 0 <Xl eo ~
en a.. C"') C"') N N C"') C"')
~
~ c: V C"') ~ N ~ N
.....:CIl
ai::'
~
o S V
N
c: 1!! 0
CIl ::::s <Xl
en a.. C"')
j
c: ~
.....:CIl
as::.
~
ID ~
c:
CIl ::::s
en a..
CIl
~ c:
~ oCll
iil:ffi"
~
S ~ ~ 0>
« 0 ~ "
c: 1!! 0 <Xl ai
CIl ::::s 0 II) <Xl
en a.. II) <0 C"')
CIl
~ c: ~ ~ ~
~CIl
as::-
~
c:
CIl 0t:
en i:ij
:i:: -
::::s ~ 0t: C2 C2
_. zs C2
0 01: 01: 01: 0 C2 c:OO Ci5 CiS
c: z zs Ci5 zs 0 c::!:: CiS e?~
x ~ ~
CIl - CIl~ 0- I - ~
en c: ~ 0 ~ en~ ~ 0- 0> ~ .cv 0 0>
~ en~ en~ en~ 0> c:_ en~ eno
CIl c::5: - CIl~ en 0> CIl~
""C c:O 05 g c:C"') ~ c:- EO C:N C:O
0- 0 0- 0 0a; _j tv 0a; ~ (1)- 0- 0 0- v
c: CIlv CIlv CIlv x. (1)- ~S; CIlv tlj~
CIl en_ en_ en_ en~ o..~ en~ en_
c: -en -en -en -ID -en -0:: -a.. a;<f -en (ij0::
::::s CIl~ CIl~ CIl~ CIle ~~ ~o.. CIlen CIl~
o~ g E- E- E- E- E_ ~-, E_ Eg:,
0)- 0)- 0)0::
~o.. ~o.. ~o.. ~o.. c:o.. c:o.. ~o.. ~o.. ~o..
c: CIl CIl~ CIl~ CIl~ CIl~ (I)~ (I)~ CIl~ ~~ CIl~ CIl~
~co ~ee ~ee ~ee ~ee IDee coco ~co coo.. ~co ~ee
as <Xl 0> 0 ~ N C"') V II) <0 "
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..... -
~
0
N
"
W
CO
:E
w
en
Q
0
00
0)
.....
-
oct:
fj)
~
oct:
:E
o
z
:>
...,
z
oct:
Z
w
:E
w
en
Q
z
oct:
z
:>
(!) -
Z -
oct: «I
~
CO 0)
, C
Z
oct: i=
z 'ot
:> ~
o «I
Z "0
~ ~
CI)
C/)
(9 -
Z
~ ~
(9 Q
w Q
en z
" w
w a.
a.
" z
w
r oct:
w z
:E :>
w (!)
en z
oct: oct:
~ CO
0=
:> 0
a. (!)
w
en ~
~ -m s 'ot 'ot ..... 0) M N 00 ..... M N
..... 0) f': ..... 'ot M 10 N 'ot N
~ to M ..... cD M N 0) cD N M
:E ::J 0) CD 00 00 CD 0 0 ..... 0) 'ot
a. N M M M 'ot 'ot 'ot 'ot 'ot CD
E
CI) C M ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 0)
C/) ~ «I
S «I'S
- «I
~ E~
::J ::J _
a. ...,=
CO
«I 10
U. - CD
C «I N
... N
«I ::J
I/) a. CD
~
~ C .....
....: «I
o5:s
~
«I .....
W - ~
C ~ N
«I ::J 0)
I/) a. 'ot
j
C M
....: «I
05:5
~
«I ..... 10
0 - 0 CD
C ~ ,...: c:i
«I ::J N 0
I/) a. M 0)
~
~ C N M
-«I
05:ffi"
~
u S N
~
C «I .....
...
«I ::J M
I/) a. N
~
C .....
~ ....: «I
O5:S
~
S 'ot ..... 0> M N 00 0)
CO 0) ,..... ..... 'ot M 10 0>
C ~ M ..... cD M N 0) N
«I ::J CD 00 00 CD 0 0 0)
I/) a. M M M 'ot 'ot 'ot 'ot
j
c:: ..... ..... ..... ..... ..... ..... N
....:«1
O5'=-
~
«I ..... M
oct: - N 'ot
C ~ cD N
«I ::J ..... 0>
I/) a. 'ot 'ot
~
~ c:: ..... .....
-«I
o5:=-
~
C
«I
I/) C :!:
:i2 ~ I/)
::J
_, 0= -- .....
~o
0 ~ «1-
C Z fj) C,..... CM C,..... cM ,..... M ~ 0) E8
- ~N -~~ N 10 N
«I M -~ ~ -~ ~ (1)~
I/) ~ -- M M ~ 00
C ~- ~- c::- c- - 0) ~C/)
«I «I 0 «IN «IC':I «I"t «I"t I/)"t I/)"t 1/)00 ~z
~ "0 0 EN EN -eN -eN CN CN cO) _E§
s, (1)CO (1)CO (1)CO (1)CO -- CO -- CO -- _, -- _,
~ c:: «1- «1- c?la. c?la. «IN
«I r ~- ~- a.- a.- C/)co en CO C/)2
CO CO CO CO
c:: -0::: -~ -~ -~ -~ -~ -~ -C/) -C/) roCO
::J ~a. ~~ ~~ ~~ ~~ «I~ «I~ «I(!) «I(!)
-~ ~ 0)- 0>- 0>- ~~ ~~ E_ E_ Eo Eo E~
ca. c::~ C~ ~~ ~~ ~a. ~a. ~"
CI) «I (1)~ (1)0 (1)0 (1)0 (1)0 «10 «10 «I I «I I «I~
...,co coco co..., CO..., co..., co..., :E..., :E..., :EC/) :EC/) :E...,
05 00 0) 0 ..... N M 'ot 10 CD ,.....
..... ..... N N N N N N N N ~
0
N
0:::
W
£0
:t
w
C/)
0
0
CO
0)
.....
-
«
(j)
~
«
:t
(!)
z
::::>
-,
z
«
z
w
:t
w
C/)
is
z
-c
z
::::>
o
z z:-
~ CU
.:.::
0)
I c:
Z j::
-c
z ~
::::> s:
o ~
Z
~ Q)
C/)
a -
z
~ ~
a c
w C
C/) Z
0::: W
W a..
a..
0::: z
W
t- «
w z
:t ::::>
w o
C/) z
s ~
~ a:
::::> 0
a.. (!)
w
C/) ~
~ CU ~ M 10 0 <0 I'-- ..... ~ ~ 10
0) <0 10 ~ 0 <0 co 0) N
'0 Iri m ~ M ~ ~ N S .....:
~ I-
J 0 M co 10 ~ co
a.. <0 ~ 10 ~ ~ M M C")
E
Q) c: I'-- ~ ~ 10 ~ ~ ~ 0 N
C/) s: cu N ~
~ cu ::
E~
J J ,
a.. -'as
cu N 0 0) <0
l.L - ~ 10 ~ ~
c cu N ~ 0 ~
I-
cu J <0 co <0 0
{/) a, 10 10 10 ~
~
~ c: ~ ~ N M
_.: cu
iii:::'
~
cu 10 ..... <0
W - <0 ~ N
c: e! ex) m -<i
m J N 10 10
a.. 10 C") ~
~
~ c: ~ co <0
....: cu
as:;;
~
0 cu M co
- C'! 10
c: e! M 0
cu J ~ <0
{/) a.. <0 N
~
~ c: <0 N
,CU
liS:;;
~
cu M ~ ~ ~
o - <0 <0 <0 co
c: e! <ci <ci ~ N
cu J co ;; ~
{/) o, C") M M
~
~ c: ~ 10 ~ ~
,CU
m:;s.
~
~ 10 ~
III <0
c: I- m ~
cu J M M
{/) a.. ~ N
~
c: ~ ~
,CU
m:;;
~
« cu <0 co 10
- ~ co N
c: e! ~ 0 -;
m J 0 co co
a, co
!
c: <0 ~ N
~ _.: cu
iii::;
~
'C:
'0
~
c: 0 a
cu 0) ~
II) 'I:: 'I:: "C- ~
:i2 '0 '0 ~ 25
J Ci5 ~ $.
...J ~ ~ 0 0
0 0 'I:: s <0 ~ N ~
a '0 co a 'I:: - a..
c: Z 0 c: 0 oc!S '0 a, ~
cu 0) cu~ co ...J ~
-
II) c: 1I)e: ,_ 0) 1I)e: 'I:: ~ <0 ~ N
c:_ ~ ;;
~ cu ~g ~ ~ ~ M
'0 cC/) c:O -
0 M N Z
~ ,_ - Q)~ ,_- 0 0 ~
c: CUN CUN t:: ~ 0 9::
C/)~ o..j::' C/)~ ~ ~
cu <C cue: cuen
c: -£0 -0::: -III :IE cug cue: cuii)' ~
J cut) ~o.. cut) E~ cuo
,!!! g ~ EM E~ E~ Ee E I
E_ O)- E_ cuC/)
c: CU ':':0::: c:o.. ':'::0::: e!o.. e!o.. e!o.. e!o.. ~~ I-g!
~III cu~ Q)~ cu~ C/) {/)~ II)~ II)~ ~ffi
~-, allIl ~-, <C «III «III «al «:I: ~o..
iii co 0) 0 ..... N M ~ 10 <0
N N M -

-.:t

o o N

0::

W m :E w C/)

C

I

~

m

~

~ S .... m ~ ~ m ~ ~ ~ ~

~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N

~ ~ ~ ,- ~ ~ ~ ~ ~

E~ __ ~ ~~ ~

~ _ ~ ~ ~ ,n ~ ~

C/)..c:t;; ....

S m::

~E~

::s::S .

CL'CS

~ ~

m ::s 1/1 CL

~r---+-------------------------------------------------------------~

~-=lij

05 :=

~

~ ~ m ~

~r---~--------------------------------------------------------~

~~ffi

as::'

~

~ ~ m ~

~r---+-------------------------------------------------------------~

m c

~-=m

as::'

~

s ~

c I!! N

m ::s ("t)

1/1 CL ~

~~--~----------------------------------------~----------------------------~

m c:

~~m

05::

~

~ ~ m ~

~r---+-----------------------------------------------------------~

m c:

~~m

ffi:ffi ~

z

~ C 5 z w CL

c m 1/1

:i: ::s _.

o z

c m "0

c: m c: ::s

.~ ~

c m

~m

c

J

~
0
0
N
a::
W
£0
~
W
(f)
0
0
CX)
0)
~
-
4:
Ci5
~
4:
:E
o
z
=>
""')
Z
4:
Z
w
:E
w
(f)
0
Z
4:
Z
=>
e -
z -
4: co
~
£0 CI
I C
z i=
4:
Z v
=> s:
(!) CO
Z (5
4: ~
Q)
CD (f)
~ -
Z
s
a is
w 0
(f) z
a:: w
w a..
a..
a:: ~
w
tu z
~ =>
w o
(f) z
~ ca
~ a:
=> 0
a.. o
w
(f) ~
0
~ co J!l r-- CX) ~ ~ <0 V <0 10
0 0 ~ 0 0) r-- 10 r--
·in !!! ~ cwS cO c::i ~ ~ <0 ~
2 :::J r-- <0 r-- r-- M 0)
a.. M v <0 M 10 V V 1.0
E
Q) c ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~
(f) .c co
J!l co:=-
- co
!!! E~
:::J :::J •
a.. ""')cc
J!l CX) 1.0
LL. ~ r--
c !!! M ~
co :::J r--
II) a.. v 10
~
c N ~
...: co
iIi:=-
~
J!l ~ v
W r--
e !!! t! ~
co :::J 0
en a.. 10 v
~
C ~ ~
·co
iii:S.
~
0 J!l
c !!!
co :::J
II) a..
co
~ c
·co
CD:S
~
U S r--
0
c !!! ~
CO :::J
II) a.. M
co
~ C ~
·co
m:~
~
J!l ~ ~
£0 ~ 0
c !!! cO c::i
CO :::J <0 r--
en a.. <0 ("')
!
c ~ ~
~ ...:co
as:=-
~
4: J!l <0
10
C !!! ~
co :::J
II) a.. v
j
c ~
...:co
as:s
~
·c
·in
~
I
c Z ~
co -
~ ~
II) 0
~ a
:::J III( ·c 0
...J :E 0)
0 z ot:J ·c Ci5 Cii
c z (j) 0 ~ :E
co ~ ~N ~ - ·c 0
<0 0) M ~ iQ -
II) c 0) 0) CX) - 0) ce!!; N
j co r:::r::: c- O) N ~ 0) eM
~ I
"0 C M~ coe!!; N N 0 t:: co $2.. co-
(f)(f) ~v CD ~ 0 ~~ ~Z
c 05 0 coo..
CO £om co_ I m- 0 coo
~~ ~ ~:::=::: ~~
c z i=:i=: a.. ot:J a.. ("')
:::J cO co.: cO c~ c9
.!!! g i= co..o.. co- c~ c~ CO- ~~
z Eii:ii: ~(f) ~~ ~a:- ~a:-
c co ~ ~o.. c . fij~ c~ ~CD
~CD ~~~ Q)~ co~ COO Q)(!) Q) -
...., ""') OCD ~(!) ~""') ~CD ~CD 00.. 00..
as ~ N M V 10 <0 r-- CX)