Prakata

Pengarali

'Bafiagio,n SumEer Manusiil Jan 1(fjid1nat Pengurusan Ja6atan Perl(fiit£matan 5J..wam.

Assalamualaikum wbr dan salam sejahtera.

Saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpan kumia dan izinNya, Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan (BKP), Jabatan Perkhidmatan Awam dapat menerbitkan Buku Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun.

Buku Panduanini diterbitkan dlantaranya untuk menjelaskan kepada sernua pegawai JPA tentang tatacara pengendalian dan peraturan yang perlu dipatuhi dalam Pengurusan Kewangan dan Akaun. Justeru, buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai JPA serta memastikan semua urusan kewangan dan akaun dilakukan dengan tepat, cekap, teratur serta berkualiti sejajar dengan slogan JPA "Kepuasan Pel.anggan Keutamaan Kami".

(MOHO

1. TUJUAN

2. LATAR BELAKANG

3. PROSEDUR PEMPROSESAN

4. TINDAKAN I PROSES KERJA

5 .. PENUTUP

6. INDEKS

MUKASURAT

1 .

1

2

4

7

8

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER

1. TUJUAN

Buku Panduan Permohonan Pembiayaan Komputer disediakan bagi dijadikan panduan dan rujukan kepada pegawai.

2. LATAR BELAKANG

Permohonan yang dikemukaka.n oleh pegawai adalah tertakluk kepada kepada peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa seperti berikut :

Bil

TAJUK

1

2

3

RUJUKAN

Pekeliling

Pe rbend a h araan BiL 8 Tahun 1992

Surat Pekeliling Perbenda h araan Bil. 3 Tahun 1993

Surat Pek.eliling Perbenda h araan BU. 8 Tahun 2000

Peraturan~peraturan Dan Syaratsyarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer 8agi Anggota. Perkhidmatan Awam.

Pemansuhan Syarat Seorang Peminjam Dalam Skim Pembiayaan KomputerBagi Anggota Perkhidmatan Awam.

Membenarkan Anggota Perkhidmatan Awam Mendapatkan Pembiayaan Kali Kedua Bagi Pembelian Kornputer.

Bil RUJUKAN TAJUK
4 Surat Peraturan-peratura n Dan Syarat
Kementerian Mengenai Skim Pembiayaan
Kewangan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan
BiI.KKlBP(K)101 Awam.
457/4(6).5. K(23)
bertarikh 12 Jun
2003 3. PROSEDUR PEMPROSESAN TUNTUTAN

a. Pegawai-pegawai hendaklah mengemukakan tuntutan berdasark.an borang seperti berikut:

i. Borang Permohonan Pembiayaan Komputer LAMPIRAN A (Kew. 317- Pin. 1/93)

il. Borang Perjanjian Pembiayaan Komputer (Kew.318)

LAMPIRAN B

b. 5enarai semak yang digunakan untuk proses permohonan pinjaman komputer adalah seperti dl lAMPIRAN C.

c. Pemprosesan pinjaman pegawai berasaskan Senarai Tindakan / Proses Kerja di PARA 4.

d. Pemprosesan permohonan diasaskan kepada Notis Pergerakan Dokumen e-SPKB· bertujuan bagi memastikan pemprosesan bayaran memenuhi piagam pelanggan yang ditetapkan seperti di lAMPIRAN D.

e. Pembiayaan Komputer akan dibayar oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) melalui cek berpalang.

f. JPA telah menetapkan di bawah Piagam Pelanggan supaya memproses permohonan pinjaman kenderaan, komputer dan perumahan dalam masa 4 hari dari tarikh permohonan di terima.

g. Laporan Pemantauan perlu disediakan untuk mengesan tempoh pemprosesan baucar bayaran mengikut tempoh yang ditetapkan dalam Piagam Pelanggan JPA seperti di LAMPIRAN E.

h. Carta Aliran bagi pemprosesan permohonan pembiayaan komputer seperti diLAMPIRAN F.

-

&:: &::
as as
I! I!
as as
..<: s:
as as
"0 "0
Z &:: &::
~ t:: ~ ~
III Gl Gl
~ l! 11. 11.
.., III
:::l s:
a:: •
"0 ~CO') 01
Z t:: Sl ~8
~ ::0)
<0( 0) "" 0) ""0
:z: &. - j- jN
~ &:: III &:: III &::
:::J 11.:::1 11. :::J
<0( e!..<: ..<: ..<:
~~ ~ ~
~ GO ~<"l ~~
III iii :::J= :::J=
11. Cl)1Il Cl)1Il
....: N ..;
..c:
i
.0
Z =0
<0(
e
z w
~ z
0 ;
CI)
Z A.
W ~
::E
~
111: ~.;
0
0 .il. I!
:::J II
Cl::A.
'0 '&
X ~
Iii '&:: • g e .a
E t:: e &:: &:: ~ e e t:: I: c:
.§~ a ~ • • III .~ :::J • CIl III •
z .5: .5 I: :;, .S: .5 .5: I:
m 1: e =a
<0( ~·S .~ - iii ~ ~ S c: ~ ~ ~
(!) '" 2 Soo U)
"Ox III I: •
It) <D It) N ~ .0 I:~ CO') ~ M N
~ 1:- e I! CIl :::J::i:
~ ~~. ~ ~.-:. s: .., ·Z
I: E ~ e IIIN I: ; CIl « c
1Il~ III .a III
::a:: IIIm:.c CIl ~ c .2l 1::3- N c
~ .. iii ~ ~ Sill 0
Z jjN CIl 11 III C C N ..c:
e ('I') '0 2pii e ('I') 0
:! ~ui j::l£ iii ~ III ! I§
E III I: III~ ~ ..c: 'C • m>' ~
0( "OIIJ 11 1Ile! ~ ~ CIl && ..,.I!! CIl Gl
0 ~cll. I: &:: '& 11. e Gl til III x 11.
til ::l£::i: 8.
z til I: i~ .. ~ e! ,t"": XI: ._ e! ~
j: til Sill xiii: B ~ t:: .... s ... I!! B 8 &::
.~ l ~~ ~~ ::I ~ J "8~ StII Sm :::J I!! I!!
~iJ; III III c'2 fair ~ ~ 0 ~
III ::l£ III ::l£:1i ~S In
CI) . , , . J:Z . . , ,
....: N M ~ .,; <D
til CX Cl:~ ex
i III CIl III~ ::l til ::l
E E ~-
! .~ai ~~1: CD I:
:::J3l :;, j ::Ij
III I: ~ CD ::l I: "'S-c:
ii "O~ "0_ !!lie '6 '2 &
0 c<O( I: I!! Sx:.c ~c:
~ til III ~'Oi ..c:'3i
~! "01:
Z c: 31 ~1:1: .; ~::l£
W ~- III ~.g&.
A. Ell. ~ c: . -me
z .!! I: t
~ &~ Eii 012 i ~i.:!
~ 01'0 :ax.:! ~ 'iii J;
~~iii: >. _ J; 1~
w t::i! ~!~ e ~a
fI) e Gl I: C fa
z .8j"
~ .8 I: .- III i Gl t'3 ~~
CIlI ~ &~ ~EiJ ~::I~
0 .~ til as5~ ECIl :;, E ~ i
z
j: ~~ !i ~ Gl £iiiGl'Gl &.~~
CI) '" "0 ......
....: N C':i ~ ac w t:I G. :I o ::.:::

~

CD :I w a.

I c(

~

w ::.:::

U) w en

~

a.

z

~

c c z j::::

ttl o

m

::::I \Q

"Il ID

3

o ::::r o ::::I II> ::::I

VI !!!. !j" A> ,::::I

'" ID

0" 3

""0 o ,...

II> !!!. !j" II> ::::I

'" !!!.

;S" A> ::::I

'" ID

0" 3

""0 o ,...

'" !!!.

s II> ::::I

~ -I Z C ".

£

z

'tI ;:u

o en m en

'tI m (C m s

~

". Z

:;Jii o (C 'tI c: -I m ;:u

-I Z c >

~

Z

til m

i;i

-< m z "Il m z -I > C III

~

Z

-I Z

~ ~

z ;:II;

S]

> z Ci)

> z

c o

'" c

I: m z til o

'" o

z Ci)

> Z

... '"

'0

...

0:: w I:I a.. ::IE o ~

z

~

> c

iii ::IE w a..

(I) w (I)

o a: a..

N

....

'" 't:I

'" a.

c '" j

s

c

'"

E

~

E

'" Cii

't:I

E

'" Cii

't:I

c G)

E "

;:1 C ... ftI o C 't:IftI

a.

c E j 's,

'" c

&.l&

-

z

~

C c z

i=

..t

~

iii

~

z W a..

z

"W

~

w en

z

~ ~

z i=

5. PENUTUP

Buku Panduan Permohonan Pembiayaan Komputer diharap memberi manfaat kepada semua pegawai untuk memastikan permohonan dan dokumen sokongan yang disertakan adalah lengkap. Ini membolehkan urusan pemprosesan dibuat dengan cepat dan teratur.

Bil lAMPIRAN TAJUK
1. LAMPIRANA Borang Permohonan Pembiayaan
Komputer
2. LAMPIRAN B Borang Perjanjian Pembiayaan
Komputer
3. LAMPIRAN C Senarai Semak
4. LAMPIRAN D Notis Pergerakan Dokumen
e-SPKB
5. LAMPIRAN E Laporan Pemantauan
6. LAMPI RAN F Carta Aliran LAMPIRAN A

BORANGPERMOHONAN PEMBIA Y AAN KOMPUTER

LAMPfRANA (Kew, 317-Pin. 1193)

KERAJAAN MALAYSIA

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

tou« sebanyak 5 salinan)

BAHAGIAN I: (Viis; oleh Pemohon}

I. Nama Penuh (Huruf Besar) .

2. Nombor Kad Pengenalan ..

3. (i) Tarikh Lahir (ii) Umur pada Tarikh Memohon .

4. (i) Gelaran Jawatan sekarang ..

Kumpulan Perkhidmatan .

Gred Pegawai ..

Kementerian .

labatan .

Alamat Penuh Tempat Bertugas .

(ii)
(iii)
5. (i)
(ii)
(iii) 6. Tarikh Pengesahan dalam Perkhidmatan .

7. (i) Gaji pokok RM ..

(ii) lumlah elaun-elaun RM ..

(iii) Jurnlah potongan RM (sertakan slip gaji terakhir).

8. Harga komputer yang hendak dibeli (sertakan sebutharga yang mengaridungi butir-butir perkakasanl

perisian): RM .

9. Banyak pembiayaan yang diminta .

(Ringgit \ ).

10. Tempoh pembayaran Bulan.

11. Borang AK I yang telah dipenuhkan dikembarkan bersama-sama ini,

Tarikh .

Tandatangan Pemohon

BAHAGIAN II: (Viis; oleh Penjarnin)

Penjamin

(Nama)

No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir ..

Kementerian .

labatan .

Alamat Penuh Tempat Kerja ..

lawatan Tarikh Disahkan dalam jawatan .

Gaji Bersih Bulanan .

Tarikh .

• ••• ~ •• 4' ~.4" r"~'.'.""".~" •• ~

Tandatangan

BAHAGIAN III: (Diisi oleh Ketua Iabatan/Bahagian semasa mengemukakan permohonan]

Kepada .

Rujukan .

Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar.

(i) Saya telah semak buku perkhidmatannya dan mendapati beliau belum pernah diluluskan kemudahan ini. *(ii) Saya berpuashati bahawa pembayaran balik pembiayaan ini tidak akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.

·(iii) Saya ridak berpuashati terhadap kedudukan kewangan pemohon di mana pembayaran balik pembiayaan akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.

Tarikh .

Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian

Nama Penuh ..

Jawatan .

BAHAGIAN IV: (Diisi oleh Pegawai yang meluluskan pemblayaan}

Kepada ..

Rujukan ..

..... ~ ••••••• *~ ••••• ~ •••••••••••••• ~ ••• 441 ~ .

(a) *Pembiayaan sebanyak RM diluluskan dengan bayaran balik sebanyak .

selama bulan .

(b) *Pembiayaan tidak diluluskan.

Tarikb ..

Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan

Nama Penuh ..

Jawatan ..

BAHAGIAN V: (Untuk kegunaan Iabatan Akauntan Negara/Pejabat Pembayar)

1. No. Akaun ..

2. No. Baucar ..

3. Tarikh Baucar ..

4. No. Cek .

5. Tarikh Cek .

·Polong yang mana lidak berkenaan,

PNMB., K.L.

LAMPIRAN 8

BORANG PERJANJIAN PEMBIAY AAN KOMPUTER

LAMPIRAN B

(Kew.318)

I r. I .' I ~)I' 1 1 :

PERJANJIAN UNTUK SKIM PEMBIA Y AAN KOMPUTER BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

; ,

.:

PERJANJIAN fNI DIPERPUAT pada '.' .. ' hari, : .19 ..

di antara KERAJAAN MALAYSIA (kemudian daripada ini disebut "Kerajaan") sebagai pihak pertama

•• j .' t , "L •.•. .

r..'

DAN r "'l •••••••••••••••• : .

(No. K.P ) yang beralamat di, ..

(kemudian daripada ini disebut "pembeli") dan : : .

.. : ~ .. .• (No. KP )

yang beralamat di .

•••• ~ ~ ~~ II ~ •••••••• .,. , •• I· ~ II 1'1 1' •••• " ••• ' •• ' 1, ~ , •••••••• ~ 11 •••••••••••••

nj. I

,I'

: 1 • ~ Il J ~. I I' , L ~ 1

BAHAWASANYA pembeli telah 'memahon untuk:~embe(i· komputer di bawah SkiDi Pembiayaan Pembelian Komputer sebagaimana diperuntukkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 (kemudian daripada ini disebut "skim terse but") dan Kerajaan telah m.eluluskan permohonan oleh pembeli tertakluk

kepada syarat-syarat perjanjian yang diperuntukkan kem~dian daripada ini.': I· , 1 ".

MAKA ADALAH DENGAN INI OlPERSETUJUI DAN OIPERSAKSIKAN seperti berikut:

1. Dengan mengikut skim tersebut Kerajaan di atas permohonan pembeli, telah membeli komputer pada

... I. .. _ ,

I -r, I •

-'Jiharga·belian sebanyak yang disebutkan di bawah seksyen 2 dalam Jadual Pertama.

- 11 " ; , !

2. Kerajaan hendaklah menjuaI dan pembeli hendaklah membeli komputer tersebut pada harga jualan dan bayaran purata ansuran bulanan yang telah dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak iaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam Jadual Kedua, tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturanperaturan yang ditetapkan di dalam skim tersebut dan syarat-syarat dan perjanjian yang terkandung

kemudian daripadanya. -;

3. Pembeli dengan ini bersetuju:

(i) Mematuhi syarat dan peraturan yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan

• ' • I r • , , • I • t ~ t " r ': ~. " , • ~. ,

Bil. 8 Tabun 1992;

(ii) Wang pembiayaan yang diluluskan tidak akan digunakan selain daripada maksud ianya diluluskan. Jika digunakan untuk tujuan lain, pembiayaan ini adalah terbatal dan dengan itu wang pembiayaan hendaklah dibayar sekali gus. Pembeli dengan ini juga memberi kebenaran kepada Ketua Jabatan untuk menahan bayaran gaji dan elaunnya sehingga kesemua jumlah pembiayaan itu dijelaskan;

(iii) Menjelaskan semua baki harga jualan sebelum rnenamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan;

(iv) Sekiranya potongan aosuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan pembeli walau dengan apa sebabpun, pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan.

(v) Jika pembeli menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan sebelum pembiayaan dijelaskan, pembeli hendaklah membayar sekaligus semua baki harga jualan.

(vi) Jika pembeli meninggal dunia baki harga jualan akan diselesaikan oleh si waris secara sekaligus

atau dituntut daripada penjamin. •

2

4. Kerajaan berhak menarik balik pembiayaan komputer pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan menuntut bayaran balik harga jualan dengan sekaligus.

5. Kerajaan, yang bukan pembuat, pengedar atau tuan punya asal komputer tersebut, tidak memberi apa-apa waranti dan tidak juga membuat sebarang representasi berkaitan dengan keadaan komputer tersebut atau tentang merchantabiliti atau kesesuaian atau fitness bagi .maksud tertentu atau bagi apa-apa maksud komputer tersebut dikehendaki sarna ada warranties tersebut dan representasi dengan nyata atau tersirat dan sarna ada berbangkit di bawah perjanjian ini atau sebaliknya dan pembeli dengan ini bersetuju tidak membuat apa-apa tuntutan pun terhadap Kerajaan berkenaan hal itu,

Dengan syarat:

Bahawa fasal ini hendaklah tidak menyentuh hak pembeli bagi membuat tuntutan berkaitan dengan warranties atau representasi terhadap pembuat, pengedar atau tuan punya kenderaan tersebut.

6. Tiada kelenturan, kesabaran, atau kelewatan oleh Kerajaan dalam menguatkuasakan apa-apa syarat perjanjian ini tidak juga pemberian masa oleh Kerajaan kepada pernbeli menjadi prejudis menyentuh atau menghadkan hak dan kuasa Kerajaan di dalam perkara ini; dan tiada juga pelepasan (waiver) sebarang pelanggaran (breach) bersifat sebagai pelepasan bagi pelanggaran (breach) berikutnya.

,

7. Perjanjian ini hendaklah mengikat penjamin, wakil-wakil diri, pengganti, executor dan administrator (wasi dan pentadbir) bagi pembeli dan penerima serah hak dan pengganti Kerajaan,

8. Duti stem bagi perjanjian ini, semua duti, cukai atau fee, perbelanjaan dan harga yang berhubungan dengan urusniaga kewangan ini dan lain-lain perbelanjaan yang berkaitan dengannya hendaklah ditanggung dan dibayar oleh pembeli dan dalam keadaan di mana Kerajaan terpaksa .mengambil tindakan terhadap pembeli daniatau penjamin di bawah perjanjian ini semua kos dan perbelanjaan yang dibuat oleh Kerajaan (termasuk fee peguam bagi pihak Kerajaan atas asas peguam dan pelanggan) dengan ini hendaklah ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh pembeli danlatau penjamin.

9. Masa hendaklah menjadi pati kepada kontrak berkaitan dengan semua peruntukan perjanjian ini dan terutama sekali kepada pembayaran harga jualan atau mana-mana bahagian darinya dan pembayaran semua wang yang pembeli hendaklah membayar kepada Kerajaan di bawah perjanjian ini.

10. Jadual Pertama dan ladual Kedua hendaklah dipakai, dibaca dan diertikan sebagai bahagian yang mustahak dalam perjanjian ini.

PADA MENYA.KSTKAN HA.L TERSEBUT

Pihak-pihak dengan ini menurunkan tandatangan pada had dan tahun yang ditulis di alas.

DITANDATANGANIOLEH:

KERAJAAN

dengan kehadiran

SAKSI

(Sebagai pihak Kerajaan sebagaimana yang tersebut di atas)

Tandatangan

NamaPenuh .

No. Kad Pengenalan ,." .

Jawatan .

DrrANDATANGANI OLEH:

Tandufangan

Nama Penuh , .

No. Kad Pengenalan .

Jawatan .

PENERIMA BIAYA.

dengan kehadiran

SAKSI

Tandatangan

Nama Penuh ,: .

No. Kad Pengenaian .

Jawatan , , ..

DITANDATANGANI OL.EH:

Tandafangan

Nama Penuh ' .

No. Kad Pengenalan .

Jawatan .

PENIAMIN

. dengan kehadiran

SAKSI

Tandatangan

Nama Penuh .

No. Kad Pengenalan , .

Jawatan .

Tandatangan

Nama Penuh " ..

No. Kad Pengenaian .

.

Jawatan ..

JADUAL PERTAMA

SEKSYEN PERKARA

BUTIRAN

1. Butiran penjual

Nama Syarikat:

Alarnat:'

2.

Jumlah harga belian ialah sebanyak RM .

Harga Belian Komputer

(ROo' •• MI'

Ingglt a aysia: .

................................................................................. )

iaitu terdiri daripada:-

(a), Amann pembiayaan Kerajaan sebanyak RM ..

(Ringgit Malaysia: .

..................................................................... );

dan

(b) Bayaran muka sebanyak RM .

(Ringgit Malaysia: .

..................................................................... )

yang telah dijeJaskan sendiri oleh Pernbeli.

5

lADUAL KEDUA

SEKSYEN PERKARA

1. Harga J ualan

BUTIRAN

Harga jualan ialah RM ," .

I (Ringgit Malaysia: .

.................................................................................. )

iaitu terdiri seperti berikut:-

(a) Bayaran muka sebanyak RM ..

(Ringgit Malaysia: ..

4 •••• 4 •••••••••• 4 •••• 4 ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ •••

...................................................................... )

yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli; dan

(b) Arnaun pernbiayaan dan keuntungan Kerajaan

RM .

(Ringgit Malaysia: .

.................................................................... ).

2.

Arnaun dan Tempoh \ Bayaran Balik Harga Jualan

Harga jualan hendaklah dibayar batik secara potongan dari gaji

tiap-tiap bulan sebanyak RM .

(Ringgit Malaysia: ..

. )

bagi tempoh bulan.

MEMORANDUM PENERIMAAN

Merujuk kepada sural l awar a n luan bil · be narikb .. ~ dengan in; 5:1y3

mencrima tawaran tersebur dan bersetuju dengan syar~l:syaral serta pe ruuran-peruuian y2ng dikem.bfl d~11 meng em ba!lhn S~ Ji n an s ura I . i nj ya ng ie lah diu ndmng'ani unt uk linda kan Iu <!n selanjulny 2.

DitandDlingani Ole.h: , .

Nama: , .

No. KIP:

....................... 60 ••••••••••••• I ~ ..

Saksi (I) Nama: ..

No. KIP:

Jawatan:

Alamat:

SENARAI SEMAK

LAMPIRANC

SENARAI SEMAK PEMBIA Y AAN KOMPUTER

A

TINDAKAN PEMOHON

TANDAKAN

1 Mengisi borangPembiayaan Komputer seperti berikut :

2 Pastikan permohonan lengkap berdasarkankeperluan butiran seperti berikut :

a. Sorang Permohonan Pembiayaan Kernputer (Kew.317 ~ Pin 1/93)

LAMPIRANA

b. Sorang Perjanjian Pembiayaan Komputer (Kew.31S)

LAMPIRANB

a. Urusan pengisian borang sebanyak 5 salinan dengan mengunak.an pen dakwat hitam.

b. Pastikan taraf perkhidmatan pegawai yang diperlukan seperti berikut :

i. Layak ~ Tarat Tetap

(sarna ada telah disahkan atau tidak. dalam jawatan)

ii. Tidak layak ~ Semenlara, Kontrak dan Sambilan

~ Pekeliling PerbendaharaanBiI. S Tahun 1992 (para 2.1 )

~ Surat Kementerian Kewangan BiI.KKlBP(K)10/457/4(6)s.k(23) bertarikh 12Jun 2003

c. Pastikan pemohon belum pemah memohon I permohonan pinjaman lelah melebihi 5tahun.

~ SUrat Pekeliling Perbendaharaan Bil. S Tahun2000

d. Jumlah potongan bulanan hendaldah tidak melebihi 1/3 daripada gajl pokok pegawai manakala jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi60% dari jumlah gaji serta elaun.

~ Pek.eliling Perbendaharaan Bil. STahun 1992 (para 6 .. 1)

e. Pastikan had pinjaman dan tempoh bayaran balik.

~ Pekeliling PerbendaharaanBil. S Tahun 1992

D

D

D

D

D

D

D

D

A

TINDAKAN PEMOHON

TANDAKAN

3 Sertakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut :

4 Hantar ke Seksyen Pentadbiran

a. Salinan Penyata Gaji terkini 5 saUnan

b. Salinan Kad Pengenalan 5 salin an

c. Sebut Harga asal komputer berserta cop syarikat 1 asal

4 salinan

- Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 (paraS.4)

o o

B

B

2 Semak butiran - butiran seperti berikut :

3

TINDAKAN SEKSYEN PENTADBIRAN

Terima permohonan dari pegawai dan rekod dalam buku penerimaan komputer.

a. Tandatangan Pemohon

b. Tandatangan Kefua Bahagian I Unit Pemohon

c. Tarikh Pengesahan

d. Tempoh Bayaran

e. Tandatangan saksi

f. Memorandum penerimaan ditandatangani oleh pemohon dan saksi.

g. SUrat Kelulusan Dan Tawaran Pembiayaan Komputer. (Lampiran C)

h. Surat Perjanjian Pembiayaan Komputer adalah dikehendaki disetem secukupnya berdasarkan kepada amaun pembiayaan Kerajaan seperti berik.ut :

. 1. Amaun Bayaran Setem RM2.S0 bagi setiap RMSOO.OO atau sebahagian darinya.

- Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 1993

Kemukakan permohonan yang lengkap didalam sampul kecil ke Seksyen Kewangan.

TANDAKAN

o

o D D D D D D

D

D

LAM.PIRAN .D

NOTIS PERGERAKAN DOKUMEN e- SPKB

PERGERAKAN BAUCER PINJ AMAN KOMPUTER I KENDERAAN

NOMBOR BAUCER: _ .

EXPIRED DATE:-

NOMBOR KELOMPOK : .

IUN6ICASAN BAUCER : KOMPUTER / KENDERAAN

NAMA PEMOHON : .

BAHAGIAN : KPPA/8PP/ AUDIT /BKP IPOOLlLATIHAN/BTM/8PPs/BPOIPERKHID/86EIPENCEN

T ARIKH TERIMA FAIL : ..

aiL TINDAKAN PROSES TARIKHI MASA TARIKHIMASA TANDAIT CATATAN
KERJA PROSES HANTAR
VOT/AG
1 PEM. TADBIR TERIMA FAIL
lKELULUSAN
2 PEM. TADBIR SEMAK
PERMOHONAN
3 PEM. TADBIR SEDIA
BAUCERI
KELOMPOK
4 PEM. REKODDALAM
AKAUNTAN BUKUVOT
(J1KA
BERKAITAN)
5 KPT.(U)KS SEMAKVOT&
BAUCER & TIT.
BAUCER
6 PPf(U)K3 TIT. BAUCER
7 PP(U)K T.T. BAUCER
8 PEM. TADBIR SORTINGI
BAUCER
HANTARKEAG LAMPIRANE

LAPORANPEMANTAUAN

~
~
;~ ~ g ;
g I
;II
~ ~'
~
~
e
~
g
511 I~ I~ , .. ..
l:i I
0
~~
!
'" ~ I
iii!! §
II
E
il·,: .. • ~ .. ..
Ii 1'1' I? 9
~II ! l i
Eli - .. .. .. ..
I~~ 1 i !I
5 ~~, ~.
,~ Sli .. N .. 0, ..
~
'~ 61 III i
~. r~
ell
,nltl
sIr .. ~ .. O~ (I
suil~i 9' i i
"'''~I ~
iii .. .. .. .. ..
-21 11 Ii
e~ , I
_ili~ I Il 'Ii
"!~ ~ £
.. I i
i ~ 'l:
f
! ..
~
i i
e~ I
I i i
~ ~. I
! J I
:i;! ~ « n . 0 iii ~

z

~ ail ........ ..

Ii I--~I--I-I--I-H

I 61 I' Ii !

ei§ - ~ - ....

_III

81: ...... 0 ..

eunh i j!'

""~HI!j ~ _,!'l

gl~" " ......

~U Il!

... " ~ ~ ~ ,~ - ~e:
11 ~ i? ~ ~, ~ ~ ~
~ 'Il ~ ~
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ .1
~ 'z
~ II ~ I ~
<l ~ ~ ~ .. S.
01 :I:: ~ § ~ ~2
~ .;; ~ I
~ !i! ~
~ P
E ~
s
"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !
E
t :p i ~' - !3 " ~i ..
~ I, I 1 i
~ ~ u-
;;; t : ! i !! ! Ii"
f t
~ 11: S: a ~ ~-
<> " C' " .. " " fll
i ~ i:l ~ f !! ! ";1:>i!f
1:>ii!:~ 1Il~
E ~ t ~~I~~i:s
11: i i ~ ~ 8
.. ;;1
" .. .. .. .,. ." " llii
il i~, if I 11111. i
., - .. .. ~ .. .. ~!a
~: ~ f f : ! ~e ~
E
~i ~ ~ 8 8 ~ 'll
.. D ·,CI ... O!_,.(;II " ~18 i
i ~ I .. il;! : :< ~~"
t I t t
Ii!
Ii :;: il il ~
.. .. .. ... .. - " *i!
:~ t i 1:1 i l: ,~~
I t i
:;:1 ~ 8 t
~
.. .. '" .. .. '" .. i~lg
- is'
~ ~ ~ ~ i ~: ~ I Z
~ ,~~
~ ~ ~ !lI
i ;;; ;:; f t t { i
" i :'I:i
Ii i I> ~
;; ;; .. .. .. . ," . tis
§ a
i j ~ I ~ ~ ~
OJ i ~ ~,
~ ,
~ • i ~ i ~ ~ ~
i \1,
.. ~
! ~ ~ ~ ~ ~ 33E
I: ~ - E~
::1;;: Il: ;0
t I
~
~ ~~ ... .. .. N - ~~
~ I I ~ ~ ~ ~ ~
i I ~,
i2 ~
~ ~' .. ~ ~
" '"
i ~ § z ~ ~.
c ~ ..
.. ~ z z
~ Z ~ i~ ~
ill ~ ~ ~'"il ~
.~ z 'I ~
" ~ r
~ 'i ~ z
I !:I' ~
8 .. ~
.. s
z ~
~ ~ ~
" ~ z
c.
'" " s
" , s
~ ~. ;,
~ II] ~ 'i' ~ ..
" I
" 0 ~ " ~ "
z e
~ ;; !! I nI~ .. ~
~ 1 ;!;o-
z ~ ,.~-
~ H~ z H~
z il " !l. S
e E
~ i f t Ill .. ~ Ii"
I Ui
:!: Ii ., ~-
!l€ _01
.. " ., .. " ,<> " <> !~!
f ., it /:j~i\ji ... d~lffi-
t t l@~ Us ~~~'iis
t;: 11: ~~ ... ,,~
lis ;;I
<> '" ", <>.a ~~e
ii I 11111a !jill~
_01 lis
- ... ... Z~s " .. " '" <>
~ f ;II ;::
t Ie ~' ~e ~
~ tl ~ ~, ~ !lI
i'ia ~ ~!~ I
" w, 'Q i " " " .. <>
I ! t ~~B ~
~~a
~ ~
.. QI,O ~!! " " " " a. ~!!
~ i f I~:r -~
.... -
t.~"
iii tl Ii :. ~
'"
01 ~ ~
" I ~3h
.. a - ~e g '" ., " " "
- "'" ~
~ f~ i5 z
o
. !: Si o!
!l!
f !l i ~ i
t !¥B ~e:
1>; Ii: ~ :;:
'"
., " .. i!s '" .. ., .. " !!s
p s
I I ~ ~ ~
0 e
!:I
" ~.
on I"
~ ~ ~ 0 0
~ ~
~
til ~ & _c ~.~
"'''
!; OJ !; _!;~
-
~ ~,
~
~ CARTA ALlRAN

LAMPIRANF

Buat

Pembetulan I Ubah

Buat

Pembetulan I Ubah

CARTA ALiRAN MEMPROSES BAUCAR UNTUK PERMOHONAN PEMBIAY AAN KOMPUTER

Terima sampul kecil untuk permohonan pembiayaan komputer

Semak Permohonan

i. Pastikan dokumen sokongan lengkap

Sediak.an Baucer Bayaran, Kelompok dan Borang (Kew.322)

Rekod dalam Buku Vot

Hantar kepada Ketua Jabatan untuk tandatangan

Hantar ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Terima cek dan surat arahan potongan pinjaman dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Rekod dalam Buku Oaftar Pinjaman Komputer dan kemaskini SIS PEN

Simpan surat arahan potongan pinjaman dalam fail peribadi pegawai

Serah cek kepada pegawai

Hantar fail peribadi pegawai ke Unit gaji untuk arahan potongan pertama

semak dan pastikan potongan pertama dilaksanakan pada bulan berkenaan

Serah sampul kecil pada Seksyen Pentadbiran

Rekod dalam Pemantauan Bulanan

Simpan dalam folder Pembiayaan Komputer

Susun dokumen dalam kotak penyimpanan