P. 1
Βιολογία Κατεύθυνσης 5ο κεφάλαιο

Βιολογία Κατεύθυνσης 5ο κεφάλαιο

|Views: 672|Likes:
Published by Nikos Konstantinou
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 5ο κεφάλαιο Γ΄ Λυκείου
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 5ο κεφάλαιο Γ΄ Λυκείου

More info:

Published by: Nikos Konstantinou on Nov 08, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

NlKOC; Kcovotovtlvou, BlOA6yoC;

iovo

. . . .

. . .-

. .

'. .'

. . . ".'

. '.. .' "...

,

ucornro

,

K '~ 5

E<.pO/\OLO ..

, ,

rEVlKC rEVETlKrl·

, .". ,.. ,

• H VEVETlKI1 IJEI\ETO TFlY KAIlPOVOlJlKOTI1Ta, 0111\0011 TFl

OlOOlKOalO IJEIOq>OpaC; IWV lOllOI~TWV OTTO IIlV TTOIPlK~ ern

auyaTplK~ YEVla.

• 0 cuorptoxoc IJOVOXOe; Gregor M,end,el, 9EWPEIlTOl 0 natEpae;

,

Tille; yEVEtlKI1e;.

, " " ' --

H ETTlTUXla TWV TTElpaJJatWv tau Me1n,del

, e '

OTI1PlX I1KE ala rrcpoxrrrco (7):

1 . J,JEAETr}OE uio ~ OUO ~EXWPlOTE<; lOlOTr}TE<; TOU q>UTOU krn OXl to crUVOAO IWV lOlOT~TWV

2. xpnotuorroinos aJ .. IlY~ (Ka8apa) o"TEAEXr} vio TIlV lOlOTIlTO TTOU

~ ,

J.JE/\ETOUOE

3. aVEAuo'E to aTToTEAEo~aTa orrmoruco

4. TO IJOOXOlJlrrl~EAO OVOTTIUOO'ErCl TTOAU EUKOAO

5. TO IJOcrXOIJTTl~EAO EXEl J.JEyciAq TTOlKlAorqta OE TTOAAOlJt; xapaKI~pEC;

6. TO IJOOXOlJrrl~EAO rtcpsxst rn OUVOTOTI1iTa Tile; TEXVflT~C; YOVIIJOTTOirIOfl'C;

7. to IJOOXOIJTIl~Ei\O ,OlVEl IJEyciAO apl8IJo crrovovcov (apa rrcpexer til ouVatOtIlTaOratlotlK~C; ErrE~Epyaoia,c.; tWV arrOtEAEopOIWV)

"en'" ··e······

. . .' . '. ".'

. ' .

. " . ",

".

A I , ~' '~'

urU .. lloupylO oJ .. nywv OTE/\EXWV YlO J..Ila rotornro

TEXVr]I~ YOVlIJOTTOlrtO"r] J,.IEla~U IWV aJ,.llYWV CPUTWV (rrcrpucri YEVlO P, OlOc.pEpOV We; rrpoc J..IlO lOlOIr]Ia)

Orll-.JIlOUPylO Irte; 1 1')<; euya'[plK~e; YEVlOC;

(8' "F B" I'A ) uvrrrpucn vevro l' U .. prorc)

, B" ~'

aUloyovlJJOTTolqoq IWV U ..... prouov

O"~lIloup'via rrle; 211C; euyai[plK~C;YEVt(ie;

(8 " F ) . . uyarplK'lYEVla 2'

T' '~. J\""

. '., '. - .,'. I 1""" , '.' '.

o lJoa,x,OIJITt,!E,',O

,

l va Ol TaU

ME TO TTElpalJOTO OUTa 0 Mendel KaTEAFl~E ClTOUe; VOIJOUt; tnt; KAIlPOVOlJlKOTIlTOC; ri VOIJOUe; TOU Mendell:

1 0<; VOIJOC; TaU Mendel riVOIJOC; TaU o lOXWP lOIJOU TWV OJ\A,,AOIJOPCPWV

~'

YOVlulWV

'2' ", M' d -l" ,

, or

......... ~ VOIJ0C; TOU. enc e, 11 VOIJOc; Tile;

aVE~apT'IlTI1<; IJETaB(BaollC; TWV

~'

YOVlulW,V

, ,

o Irnrn

H ~Iuva Drosophila rnelanogaster ..

1L ' , , ~'

• K/\IlPOVOlJlKOC; xapaKTllpac;: JJlO totornrc rrou

KI\FlPOVOIJElTOl (rr .X. XPWIJO xcprrou)

'., " I

• KAIlPOVOlJlKO XapaKTl1plO'TlKO: Fl EK(fJpOOFl EV0C;

, (. I ope)

xopoxtnpc rn .x. KOKKlVO xPWIJO

• aAAI1AolJopcpa vovloic: YOVllOllO rrou BP!lOKOVTO'l OTFlV

"A 8" . , I ~ " ~ ,

IlulOc IE(J1l (JtO ouoxovo XPWIJ0(JWIJOTO KOl EI\EYXOUV TIlV

IlOlO IlOlOTIlTa

• OlJoAoya XPW'l.IoO'w'l.IaTa: xpcouoccoucro IJE IlOlO IJOP'Pr;

, '. '" " , '."

KOll IIEIV>E8or, to errore qJ' ·.····EpOUV nc u3lEr 'V····.EVETlKEr SEO'Elr

, - - r-- - - - -~ , - - - '. - . - - ... ' - . . - -- - .'~ . - - -~ -- - - " -~ - - - - .~

(ro s , " 1\1\ ' '1\ )

- ~ - .,' - ~ . "

, TO Eva rrcrpucnc Kal TO a> 0 IJrrrpllKI1C; "POE EUOI1C;,

, , " , , ,

• OIJO~UVO aTOIJO: EVa aTOIJO IJE lOla ai\i\r,i\OlJopq>a vic IJllO

" ,

aUYKEKplIJEVr, lOlOTr,Ta

'7 ' " A' A '

.ETEP0,=-UYO 010110: EVa OTOIJO vUO uILOq>OpETlKO

oJ\i\r,i\OlJopq>a YOVllOlO YlO IJlO aUYKEKplIJEVr, U3l0Tr,TO

• EnlKpaTEC; vovidro: Eva YOVlOllO TO onoio Koi\unTEl Tr,V EKc.ppaOIl TOU aJ\J\Ili\OIJOpc.pOU YOVllOlOU TOU Of Eva

I "

ETEPO~UVO OTOIJO

, '" '" "

• UnOAElnOIJEVO VOVl~lO: EVO YOVU3l0 11 EKq>pOOIl TOU OnOllOU

KOAUTTTETOl OTTO TO OAAI1AOIJOpq>6 TOU OE Eva ETEp6~uyo drouo

• vovorunoc: TO OUVOAO TWV OAAI1AOIJOPCPWV YOVU3lWV Ev6C;

,

opvcviouou

, , . , . ,

• qxnvorunoc: TO OUVOAO TWV XapaKTl1pWV TTOU OTTOTEAOUV TIlV

, " ,

EKq>paoll IOU 'YOVOTunou EVOe; OPYOVlOIJOU

· ... , ,

• 0 r p o rr o c IJE r o v OllOlO

KAFlPOVOIJOUVTOl Ol XOpOKT~pEe;;

, ,

ElVOl OllOrEAEOIJO TWV

YEyovorwv TTOU OUIJBOlVOUV ern IJElWOI1. 'Orov nopcvovrm Oil YOIJEtEe;; Ollaxwpll~ovrall to OIJOAo'ya XPWIJOOWlJatQ, OTTOtE Kall to vovloro '(OAAIlJ\OIJOpcpa)

"

rtou cpEpOUV.

n~ It"flla I

.: hnllflU:wJrnt'" ~

plllt."m.d _...., (h n IIlIliJ'Olm' '\

I

I \

I \

• Ol anOYOYOl nou npOKUnrOUV EXOUV GrOY vovorurro roue; Evav

, A ' ~ ~ ~' A_' H ,.

rUXOlO ouvoucouo rcov a/\/\Il/\olJop<pwv voviouov. xctcvopn

rcov aAAIlAOIJOP<PWv GrOUe; yalJErEC; Kat 0 ruxoioc GUVQuaOIJOe;

, ~ , "

TOUe_; GrOUe; arroyovoue; ortotexouv TOV npWTO VOIJO TOU

M,endel ~ VOIJO TOU ~laXWplalJOU TWV aAAIlAoIJOP'PW'V

,

YOVUlIWV.

K -- " , , " 1

/OTO TOV O'Xr'l~OTlaIJO TWV YOIJETWV, TO opoxovo

X,PWIJOaW~aTa oloxwpf~oVTOI OE far] cvcxovic (cpc KOI TO aAAr]A6~op(p'a voviom) KOI 01 oTT6yoVOI TTPOKUTTTOUV

, , 0 " ,

OTTO TOV TUXOIO ouvouoopo OUTWV TWV YOIJETWV.

,

fl· .I.\nl1' '.',

, ~ ~

, P tt A ' "

• rsrpcvcovo TOU . unner : ulOYPOlJlJO TWV yOIJETWV KQll

TOU rporrou ouvoucouou roue OE IJlO OlOOTOUPWOIl

.X' ··6.X" A '

• ourorcupcoon IJOVOU.·. plulO'IJOU: EILVOll 11 olaOTOUpWOI1

OTIlV onoln IJEJ\ETOIJE TOV rporro KJ\IlPOVOIJIlOIle; EVOe;

,

XapOKTllpa

~, ' '1 ' " A ' ,

• orcoroupccon E/\EYXOU: sivcn 11 orcctcupcoon EVOe;

OtOIJOU IJE aYVWOtO vovoruno IJE Eva urouo olJo~u'yo YlO TO unoi\El nOIJEVO YOVllOlO

,

lWV

• Ta E Kpa yev'fJ a D[J~BClA ~ovta ~E KEq>a:AD a vpalJlJaTa KG

a U OAE OIJEva IJE E~Cx. pOT IJCxIJE va XPIlO 1.10 0 OUIJE TO

" "

rrpcoro ypalJlJa TOU Err KpaTIl xcpmctnpn.

'E a av 0 Err xpu ~C; xapaK ~pac;

, , ,

yta TO xpwlJa xcprrou E vat TO

KOKK VO Kat 0 UTTOAEt TTO1.1 EVOC; TO IJO~, T6TE 0 YOIJ£Tr,C; aUIJBOA(~ETat «K» yta

, ,

TOV ETTtKpaTI1 XapaKTl1pa Ka

TOV UTTo-AElnOIJEvo. 'Eva

, , , KK

aTolJo EXEl YOVOtUTIO « ... »

, '7 K

Kal Eva EtEPO':tUyO « .. K».

«K» Yla

,

OlJlYEC;

,

11 «KK»

KOTOTTOUAO creeper. ~E,XEl ITOA.U xovtc rroo a KQ KOVTa qrrEp"a.

,KK K

®

.

.

KK

," ,,-

, "'"

,.

YCX··'·'· 'IJE""- 'T'E' 'C;'

. '. . . ',..

'! '.,.:.- ••.... '", '," •. , . .' .. _.

K-

.

IKK,

,

.

cooav 0" .' 'T'U" TI'l K.' 'n

~- ',":_ .. ' <~ . . . ,"_ ," " ',_:. " .. ~.", II II

av"" ex' ", J\- , O'-"y' "'l'a",

.. , r ", -_\>: :'.'- .. , .. :. :.,' ' .. : , '.'._\>

"X "

"", . "', :" .' - ,... - .~'" '. - .~. .". .', -I.' _ ," .

I ::: .. _ ',_ ":", ,". . I ,". ,". "", -,: . ': .

ox« K,OK,K,lva.

,

yO' .. rv 0" .·'T'U· TI' ucn

- .. '.' .',= [, .~lI II

- .I"

(Xv"" (X ... ', J\'" O' 'y" "'l' (X .. -.,._.

••... .': I '::' .:.', .•..••. :. • ", :'

- ',_ ,".' .. _ .... ',.: "',' ,"_ '," ',: .. ~ . ..:..' ...

0'·.\ f\I K·'··,···· ••. K:

- ~~ ..,

KK,

fO\ \C;J

'K ;."K

p

,

1

r

VCX'" IlE'- 'T'E<;

'. "':-:' I', ... :.,'

.' . ..:..'.-.' '_", ", '_. ., .'.:_ -' - .

,

IK, K

IK, K

KK, 2KK, KK

,

,

cooavo ""T'U" TT'lK/'n

T" \;J\,~ ',,'>,:_, ,,~ ',II II

J\- ,

," -', ',", I ,," ", ." -. "" ," -',

CX· ' .. -.' V"_-'_:', , ex:-- O-v""-"':_': l, CX--

. . ,. . ..

3 " 1 ~--. 1(,0' K,I(, l vc : ,IJ, 0_<

r

,

yovo'T'UTT'lK'11

(Xv'" , ex" ,-, J\-"'" 0' - v' r. "OL' (X' ,'"

- "............. :,_.:' .. ::. ',":" "',' .:._ :, ," "', .......... ..~ . :,_ :',.::

1,:2: 1,

, ."'.' I'

• L\lOO'TOUPWO'Il ~luBpl~lO'IJOU: ElVOl Fl QlOO"TOUPWO"Fl O"TFlV orroro

" , , , ,

IJEAETOIJE TOV TPOTTO KAFlPOVOIJFlO"FlC; QUO XOPOKTFlPWV.

l A. Pi' LeII-! 10.a.~·

........ ~ ..... 1IIIIiiIdiI .IiiiIiiiiio.._.IiIiiiiii......I...IiiIiiiiiiI.. IiiiiiiI ...-..

,

OKTrJpEC;

• 0 Mende a aOIQUpWOe (lua a~ vri <puro lJE A'l' a Kal KlTplva orrspuorc ® PUT <3w~Eva Ka paa va.

AA"K"K"

, .. , " ".,,"," '.... . ...•.......

I\IK""

.....

. "',

, .

r::::J\ \C)

xx·

. . . .

, , '

""'. K· K"

'. ',_ , ,

p

.

1

r

VCX'" 11 E'- 'T'E<;

'. "':-:' I', ... :.,'

. ' . ..:..'.-.' '_", ", '_. ., .'.:_ -' - .

.

XK

" _,'

.

'" "

AX·,'····IK··"'K":

. :." :'. ~."'" '. ,". ." ..... "

,

.

cooavo ""T'U" TT'lK/'n

T" \;J\,~ ',.'> ,:_, ,,~ '. II II

J\- ,

," -', ',", I .," ", ." -. "" ," -',

cx· '··-·'V·'_-·_·:·' ex:-- O-V··''-,··:-···l. cx--

. . ,. . ..

r

.

yovo'T'UTT'lK'11

cxV·'· , cx·· ,-. J\-"'" o· - V"- "'l' CX' ,'"

- "............. :,_.:' .. ::. ',":" "',' .:._ :, ," "', .......... ..~ . :,_ :',.::

100%

, . ,

EVlac.; IJETa~O roue

v F2 YEVla

rirov 9:3:3: 1

AAKK ® AAKK

AK, AK, AK,AIK,!\K, AK,

AK AK

.--------------_.------- -_

MKK, MKK, MKK, AAKIK,

AAKK, AAKK, AAKK, AA,KK

9'· ..... , !\'" K" '"' "

I ,' ......• ' ..... I\El(X, K,lTIPlV'(X

3 AK PUTlb,wIJEV{X K1Tplv,a

3 !\'" " ' ,

,K, I\El,(X, TTIP'(X,(JlV'(X,

1 AK PUTlbWIJEV<X TTP<XO"lV(x

.----------

Yl<X vex ~POUIIJE TIlV YOVOTUTTlK~

<XV<XAOYL(X XP '1 CTllJ OTTO lOll> IJE TO TETpaywvo TOU Pu n nett

,

,

oxxtvo "'T'U" TTlK.·"·'n

T \;A. ,.~ '.' '.' .,' '-' ,.~ '.' II I

cxv·,,·, CX""","A-""" 0'" ,·,y,····:·l'CX·· "'_' .

....... : . .:: .. ,:. :,", .: ," ":.' '_ ~ . . ,::.-.:.

r

.

yovO'T'UTT'lK11

CXv·,,·· ·',CX··'<·:A-·',···· 0" '··'Y"'--:··:l'CX---'-'··:

..... :: .", :..... .:. ", . ~. - ",' "_. " ", .' ," .....

,,- ,,_. K- = K- =

•••••••••• •••••••••••• •••••••• • •••••••

""KIK

, ,

a 1 OOVOVTa 1 01 <paIVOTU KEC;

,

UIJE Kal flC; YOVOTUTTlKEC;

,

TTlKEC;.

-AKK

" .

,',: "', "'" , " .

'"' I

I\EUX, xrrptvc

"AKIK

AEla~1 IKlTPlvex

AAKIK

AAIKIK

AAKIK

J\K AEla" IKlTPlVCX AE1lCX" rrpccnvo AEILCX,

,

IK1l'TptVCX

AAIK.IK

AEla~1 rrpcmvo

,,- A······ -K'= K-=

>........ .••. .•.. . c

" . '. . " .

J\AK.IK

AE1l<X" KlTptVa

XK

AX···· -K' K- .. =

",' ," ," ," ,"

. ," ,"

, ... :". "', "" ..... "" .....

.~ ,.

P- U·'T to Willi Eva 1,1

.. .. ~ ~.

- -

XX·•····•···•·· K-=IK······

,.":: > ", ..... ", .....

~ ,

P UTtuW I.l Eva,

,

IK1l'TptVCX

,,- " 'K- =

I\···K

J\AIKIK

AE1l<X" rrpornvo

i\ ' ,

Eta" IKLTPlV<X

i\XKIK PUT1l6WIIJEV<X,

I

IKt'TPlV(x

i\i\IK.IK

P UTtOW IIJ Eva ~,

r

TT P·•· ......• ltV cr.·· .... ' IlV· ..... v cx···.··.·· . \J.\. _ . _ . _."

endel

-~O yoviolo TTOU EAtYXEI tvav xapaKT~pa OEV ETTr,pEa~EI r n ~ETa~i~aar, Ev6C; vovrclou TTOU EAtYXEI tvav aAAo xapOKT~pO, ceooov TO OUO yoviolo ~piaKOVTal os OlacpOpETIKcl xpw~OaW~aTa.

A ' M del crrc "

LllaTIlaTWaEl~ TOU en e OTTO ro rreiocucrc TOU

, , , , " ,

• OAa ro rpurc Tile; F 1 IlTaV OIJOIOlJopq>a Kal sixov TOV Evav

" , ,

xcooxrnpo (ERIKpatllC; xapaKtllpac;)

, ' , , , ,

• ornv F2 ~aVaEIJq>aVI~ETal Kal 0 UTTOAElTTOJ.,lEVOC;; xcpoxrnpcc

1L' , , ~, ' ,

• 11 ava/\OYla TWV aTOIJWV TTOU CPEPOUV roue vUO xopoxrnosc

slvcn OPICJIJEVIl (3 ETTlKpaTEC;: 1 UTTOAElTTOIJEVO)

~I' M'- d I orrc "

LU IJTTEpaOlJaTa IOU ..••..•.... ence crro rc rreipcucro TOU

• 0 unOAEll nOJ.,lEVOC; xcpcxrripc«; (5£ xaVETa11 GIIlV F 1

• 0 KAIlPOVOlJlKOC; xapaKT~pac; EAEYXETOl OTTO (5uo napayov lEe;

" " S'" ,

TTOU unapxouv OE KaclE OlOIJO

Y , , "M' . d Il

• napxouv nspmrcoce«; one onoisc Ol VOIJOl IOU .,··en_.e,

, , A ' , , B" I

q>OlVOVTOl OTl uEV lOXUOUV, ouro OlJwe;; OUIJOlVEl IJOYO os:

En,'L'nEAo" oxnv 0" T' U' rt O· U KO··.'l 0' X· .. ··l y' "'0'" 'V" O····TU' no' U H E'~nynan B'·· plox E"'TOll

.' .' . u ,.'. .'t' . . ,> .'., ' . '. _ •.. , .' . ' ,' .. , .... . . '" ',' .' .> '.', , .•. ' • I '.' '., ':.. I ", .,,'. I· .,. I . '.. '. v <.> :_ \:_<I

ern OXEOFl nou EXOUV OUO aMFli\OIJOpc.pa vovloic IJEra~U roue, 11 orroic OEV eivcn rrdvrc rFlC; AOY'lK~e;; EnilKpoTEc;lunOAElnOIJEYo.

r

Xl: P IXTro(JEI~

YOVtOlrov

'1. ' , ~' ,

.... , .. aTEACOC; E1tIKp aT11EV uta ll£ooC; qJ utVO'tU1[0C;

, r ~"~,.'

. ··UUVE1ttKpaTllEK<ppaurt Kat '[mv uUO yOVlutffiV

• aUVE IKpaT~: EK<ppa~ovra Ka ro c3uo vovi c3 a aut6xpova (OlJac3EC; clpo OC;).

• 8v a v6va: apxl~ouV til AEltOUpy' a roue IJEta til yov 1J0TTOl1l0'1l, TTpOKaAOuv Savato

• noAAanAa aAA~A6~op~a: UTTapxouv TTEPlOOOtEpa aTTO OUO aAAIlAOIJOpcpa

vro KaSE YEVEtlKr; Stoll. KaTTOla EuSuvovral Yla aoStvElE<; (TT .x.

8aAaOOallJ' E<;)

OfJclOa A uvrryovo A yovi8to IA

..... o,.uloa B rrvnyovo B yovi8to IB

OpclOEC; aiJlaTOC; . »:

IA==IB>i

..... OfJc1oa AB ovnvovc A,B

yIO···-·· .. 'v . -'lr_~ll-. u--' IA IB

. _- .u'_.. ,

...... oJlcloa 0 xcopis uvnyovo I (iEV KCOD1K01tOtci

, ,

MEV~EAlKrJ KArJPOVOlJlKOtrJ a

• H MEVOEAlKrl KAnpOVOlJlK6TrrrOEq>aPIJ6~ETall OTOV civ9pwno aAAcl Fl IJEAETFl TOU tPOTTOU KAFlPOVOlJnOFlC;; TWV

, ,., ,

Olaq>Opwv XOPOKTFlPWV OE VlVETOl IJE TTElPOIJOTlKEC;;

OlOOTOUpWOEllC;. AVT[SETO YllVETOll IJE TFl ~EAEtn OTOIJWV

~Eyci-AWV OlKOYEVE1lWV. '000 ~Eyai\uTEPFl E!lVOl plo OllKOYEVElla, tOOO EUKOi\OTEPO sivcn va Ka8oploTEl 0 T P 6 TT 0 C; Ki\ Fl pOVO ~ Il K 6 til TO C;; •

M ~.' '" ,

• OVOyoVlulaKolXapaKTl11pEC; sivrn Oil XapaKTl1IpEC; nou

XOpaKrl1pll~OVrOll OTTO TO aAi\I1A6~opcpa EVOC;; uovo VOVU3IlOU. IE nurouc nEplAOIJBavoVrOl Kal QllOCPOPEC;

" '.' "

IJOVOYOVlOlOKEC; OOe'EVEllEC;.

o aV8pWTTO<; W~ llElpaJjaTlKO UAlKO orn rEVETlK~

,

El'VUl

~1J""K',':", 0: ~-O: '" ~ ", ~ ',', ~ "

+----____...... (lEV ~1tOpOUV vo yivouv E1ttAEKTIK£~ Stnorcu p ill csu;

, 9"" ,

. IltKpO~ apt .. !l0~ aXOYOVffiV

, 0'

o avpro1to,;

~.u~yaA" (lUlPKEtCl YEVu1s (20-30 XPOVICt)

·8£ Y{VETCtt

T

NU~,'/TO""~".'.'Y""." O"~' •• V""",,'-l-J IIO".,~".1t,. _O"',-C"'.\,T)-:"C-:' (J','", •.• 111-:":-:

\.A.i .. ~ "',' ", "r "', ',' ", " ,',

, -

........ u1tapxouv ,,8tKOi

T

q>pay~ot

• rEVEOAOYIKO cltvclpo sivm 11 e3laypalJlJatlKrl QTTElKOVlO'n TWV

", '" "

IJEAWY IJlac.; OlKOYEVElac.; Yla TTOAAEe_; YEVlEe_; ornv orroto

uvcrmpiorcovrrn Ol yalJOl, 11 OElpa nov YEYVrlOEWV, to q>UJ\O tWV

, , , '"

croucov Kal 0 q>alVOTUTT0C; roue OE OXEOIl IJE knrtoto

, ,

OUYKEKpllJEVO xcpmctnpo.

! . ~

OtaypallJlallKyt a1tEtKOVtO"l1 rtov ,..u~Affiv J,lia<;

,

••.. OtKoyEVEta~

,~

'to <pU/\,O

YEVEaAOYIKO .....

, " "

otvo p 0 ,f---......... _ ___"'., ava:n:UptO"'tOlV'tat ' •...... ,

r

.. Ot yaJ.lOt

, "

< noetpc YEwllO'ECOV

"

.... 0 qxnvoruzoq Y1a

, "

Kan010 xapaK'tllpa

"" A'S"' (ostpc ')"

....... upnpuco; apt JlOC;O'E1pncr1:11 YEV1n

Act

Au

au

Au

I

.1 ,

I

-- -~

I I )

etct

Au

NCt·····. u·

ACt

aN u

aa

III J

AA TrAct aa

J

XPIlOllJOtilta tWV YEVEaAOYlKWV <3£v<3pwv

~ , A' A ' ,

• To YEvEa/\oYlKO oevopo O'UVElO'q>EPOUV O'FlIJOVTlKO OTI1

IJEAtTI1 TOU Tp6TIOU KAFlPOv61J110'11~ ol6c.popwv

xcpoxrripcov Kal B0l180UV 0'111 YEVETlK~ KaeOO~Yllal1.

. ,. ..... . ,. ,.,.

Mac;, ETIllTPETIOUV vc TIpOBAElJ,JOUIJE TI1V EIJc.pav1l0I1 KOTIOlOU

, I ,.

xopcxtnpc OE ETIOIJEVEc;, YEVlEC;.

" . .",. "

• H aVCIAuoll nov YEVEOAOYlKWV OEVOPWV EXEll tOllal TEPI1

OFlIJOo(a OTOV TO OAAFlAOIJOPq>O TTOU IJEAETWVrOll

, . ,.,

OXETll~OVTal IJE Til OlllJllOUPYla 008EVEllWV.

• 0, auy8oAIallOi nou xpnalyonolouvral ala YEVEaAOYIKQ OEvrpa BpiaKovrO,1 arQv EIKova 5.10, arn aEAioa 78 TOU BIBAiou Kat 8Ewpouvrai E~Era(JrEa VAl].

, .

OVOJ-J ucornrc 1

._._' pe xcpn« np 0' Kcl ~ aa9EVE EC; ou EK<3r,AoovoVTa Kal ora ETEpo~uya rrropo (Aa). 'Evac; aUToaWIJ KOC; Err KpaT~C;; xapaKT~pac; EK<3IlAOOVETa Ka aTO ETEPO~UYO clTOIJO (Aa) ai\i\cl Kat aTO OIJO~UYO clTOIJO (AA). To onOT£AEOIJOTO KOTa Til ~lOOTOUPOOOIl £VOC; £T£PO~UVOU IJ£ Eva olJ6~uvo eivc :

Acx'

. '

I': '.

" ".

. ..

to\ \OJ

(lex'

I.' : •.....• ' : •....

. . , .. ,

r

va IJEIT'Et;

Fl

A-

,ex

ex

,

Aa' (l' (X .

.- '-", .' ,'- '-", ' .- '-", .

" '-,,' I " '-,,". " '-,'

", - ," " - ,," '" ,"

r

.

rn,a·····:·····' lV"_-_-··,.-'·,0-IT1U", TTI1lK/"'n 'Y'. ,," ',.' '.'., '.' [, < '.[1 II

A- ,

," _', •... I ",_', ,"",.", ," _',

ovc ,OV<"lCX

- - - --

r

.

YO" " V",_-_-·,.-,'· 0" " IT' U", TT' 'L K····,'.n

. .' -,' .' .. ':_,' ., '. ::. . ., <:. '. I I

A- F

,,-', .' I ,," -', ."....' -',

a, ", 'V'·_-···.-' a·,' 0'·, ., V··'"··_-··l,, a',

. . ,.. ..

1:, I,

~ ~' A' A ' e e" ~ " ,

• LTO YEVEO/\OYlKO osvopc, 0 KO E 00' EVnc; EXEl TOU/\OXlO'TOV Evav

, " ",.,

oO'8Evn YOVEO. napOTl ro onOTEAEO'IJOTO IJlac; 8EWpr,TlKIlC;

OlOOTOUPWOr,C; lJac; OlVOUV OVOAOYlO 1: 1, OTr,V npa~ll, orov

, " , e'" ,

EXOUIJE IJlO OlKOYEVElO IJE IJlKpO cpu ·IJO OTOIJWV TOTE Oil

npOYIJOTlKEC; OVOAOYlEC; IJnOpEl va oAAa~ouv. Ero OUVOAO OIJWC; TOU nAIl9uO'IJOU ot OVOAOYllEC; OlOTIlPouvrOll.

A a

au

AN

U,

I

I I

NN ~ ~

au'

,

, ,

AN

l.Ar

A

,N,

~

a c

, ,

.

• H UnOhE OJJ&Vn KAnpOVOp teo 11 a o"XEtl~Etal IJE xnpcx np 0" Ka ri a0"8EvE EC; OU EK(jnAwvovra IJOVO ora

OlJo~uya rrrouc (aa). 'Ornv Eva clTOIJO EIJ<Pav'~El TOV xcpmcrripu, TOTE Kal 0 OUO YOVElC; TOU <pEPOUV to

UTTOAEl TTOIJEVO YOVlO 0 (_a) OTTWC; Ka OAa to TTa Olcl TOU (_0). !TI1V TTEPlTTTWOI1 TTOU Kal 0 OUO OU~UYOl sivm OIJO~UYOl YlO TO uTTOAEl TTOIJEVO, tOTE oAOl Ol OTTOYOVOl TOUe.; Sa EIJCPOVl~OUV

II1V ao8tvElO.

• Aa8tvELEC; IJE ourooco LKr;

urrOAEl rropsvn KAI1POVOIJ LKOTI1Ta (3):

1 . OprnavOKurrapLKr; avollJia

2 B 8·,-v~· "

• _ - _LU\OOOClllJ La

3 . KUOTU<r; ivWOll

AUtOOWlJlK~ UTTOi\ElTTOIJEVIl Ki\I1POvotJlKOrrrra ii

• rEVEOAOYlKO otvopO OTOIJWV IJE UllOAEll TTOIJEVO rune KAIlPOVOlJlKOTIlTOC;: Ol aa8tvElEC; IJE UllOAElnOIJEVO rurro

~ , '7 ""

K/\IlPOVOlJlKoTIlTac; EIJq>OVh,OVTal rno auxva Olav urropxst

" ,', , I ,

alIJOlJl~lO, Ka8we; OTOlJa IJE KOlVOUC; TTPOYOVOUC; EXOUV

IJEyaAuTEpEC; TTl8avoTIlTEC; va EXOUV KOlVa aAAIlAOIJOpq>a OE

, I

oxson IJE roue; IJIl ouvveve«;

Au

Au

Au Au

II

J

I11I

An

I

, "

A

r'l

~

Nac",'

I~t·.

. - - -

(l""'U""

I '

. . . "

. - - - -

nac",'

I '

- -' -

IIUI

Au

I "

'.' . "

• Ta XpWIJOaWIJOTa TOU 23° ~EUYOUC; aTOV QV8pWTTO

, ,.,' , , . ,

oVOlJa~OVTal q>uAETlKa. Ta 911AUKO OTOlJa ElVOl XX EVW TO

uposvucd XY. TaYOVlOlO nou BptOKOVTal aTO X XPWIJOOWIJO KOl OEV EXOUV OAAI1i\OIJOpq>O aTO Y OVOlJcl~OVTOl

'1 ' ~ O· ... , , ~ ,

qlu/\oaUVuETa .•... rponoq IJE TOY orroio K/\l1pOvolJouvro'l

, 7 'l.' ~ '1 '

oVOIJ0'3ETOl cpu/\oauvuETIl K/\l1pOVOIJIKoTIlTa.

• 'Eva UTTOAEl TTOIJEVO q>ui\O(JUVOEtO 'YOVllOlO EKq>pa~ETol qxnvorunucd aE oi\o TO OPOEVllKa O,[OIJO nou q>EPOUV TO 'YOV!lOllO. Ita 8r,AUKcl OIJWC; EKc.ppci~ETal IJOVO (JTO olJo~uya YlO TO UTTOi\El nOIJEVO YOVlOllO.

• To xcpoxtnpiorucd KOll Ol oa8lEvElEC; nou Oq>E!lJ\OVTOl os

.... ' A ~ I '·A ,. 7 '

c.pu/\oaUVuETO urroxet nOIJEVa 'YOVlulO EKq>P0'30VtOl ouxvorepc

, ,.

oro cposvucc OTOIJO.

alJ,lOppotplAia A: to OlJ..lO OEV TT~~El KOVOVlKO 'A.oyw EAAEl4.H1C; tOU rrcpcvovro

. VIII, J..IlOC; OVtlOlJ..lOppO<PlAlK~C;

aa9tvEIEC; tpuAoauv6ETooV ..

vovl6iwv

.,.

IT P W rs l vn C;.

XA: ETTlKpaIE<;, c.pUOlOAOYlKO, xo: urroAEl rrOJ..lEVO

, ,

...... IJIEplKI1 uxptouorounc

"

. 'OT'O K'OKKI.V'O Kal, 'OT'O

. ,

rrpcorvo xpcouo:

ro vovidto BPlOKOVIOl OIOV J,JEYOA'O Bpaxlova

X '

IOU xpcouootouctoc

, ...

...... OJ.JEVr) 111

Jt~~~,...,: ~t,(JIi;'~~"""" 5Z~IJ)IIJ; ...... ~If!~w;:~(~ N41:'~~. t~r~~~;;~~~{..~t~~if~~~~~::7f:~<.'.~~ ~2!.!"~:-:~;-~ pa Ka l OE

yuva1"Kfl cpepeCI V a nv a: ~OPP()<P A'a A: DE Il' a rsrorc

(j uorcuproon OAO 0 enAUKO' crrovovo ea slvc UYlElC; Ka orro ro uvop a urrdpxe rr Buvotnrc 50% va EXOUV

muopporp Ala. To ovri oro xo TToaOOtO viu va EXOUV OAOl o crrovovo alIJOPPOCPlA' a slvcn 25%.

XAX'

,·:'·'·,·'·····0···'

r: .',

. .' .

tC\ \.CJ

XA·,,'··y·······

, ,', .' .

,.

yex" '," , IJ e .. ··- 'T'E' 'C;'

. " . . '."

'."-.:'-','" . '", '." .. ,". .._.

XA,xa XA,Y

~

XAXA, XAXo, XA Y, X'oy

~ , ~ ~' .

u/\oaUVuETIl UTTO/\ElTTOIJEVIl lV

XAy·.···

. "1

I

x- .. -Y

. , "

,

X'y

a··"

,

XAX··:····((

. .

.' .

x-x-

.'

. .

x-x-

. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->