Sei sulla pagina 1di 1
Laastens Herman Toerien (Bloemfontein) FN Die Byhel ¢ ’n Boek duisend Bybel voorkom nie, maar dit spee! ’n bale belangrike rol, kwels send jaar nou die norm van vol- D: ‘woord “duisend” mag moontlik nie ‘n volle dulsend keer in diese dae salverleng nie? En as’ndui- simbolies. Dat die begrip “duisend jaar" dikwels simbolies beskou _maaktheid sou wees ~in wese die ‘moet word, is uit die Bybel self duidelk: ‘ewigheid ~ dan sou die persoon se '* In sommige vertalings word beide 2 Petrus 3:8 en Psalm 90:4 vertaal__lewenswandel immers daardie ke met: “Vir U (God) is‘n duisend jaar soos een dag, en een dag soos 'n _drade kon verskaf, en iemand soos duisend jaar” Metusalem amper 'n dulsend jaar '* Die Afrikzanse Bybel vertaal die vers in Psalm 80 amper nog mooier: oud kon word. Henog, die volmaak- “n Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos 'n enkele wag- te, sterf dan glad ie. beurt van die nag” ‘n Probleem met die presiese © Die duisendjaar-tydperke word ook mildelikin Openbaring aangewend _toekenning van waarties aan getal- as tydperke wat Satan sal regeer en gebind sal wees. le en veral tye is dat dit die open- Wat vas staan, is dat die duisend jaar gebruikword om die menstelaat _inglaat vir mense om ook "bereke- verstaan dit is vir die mens ‘n baie lang tydperk, maar vir God nietig. Innings” te maak om sake te probeer Prediker word verwysnadieryke:selisalleefytweeleeftyevan'ndulsend —_vitpluis wat bedoel is om vir die jar elk, sal hy steeds niks met hom na die hiernamaals kan saamneem mens geslote te wees ~ niemand ie. Dit s wanneer dit by ander gebrulke van die woord dulsend kom dat hehalwe die Vader weet wanneer mensmoet begin kopkrap waer dit simbolles gebrulkis, enwazrletterik, dle wederkoms plaasvinainle. Hier Die letterike gebruik van “Cuisend! lei byvoorbeeld tot ‘n afleiding dat die duidelike Bybelse waarheid ‘wee miljoen sraliete ult Egiptegetrehet. Minstenssommige taalkenners word egtertelkemale deur “profe- meen egter die woord wat met “duisend” vertaal is om hierdie som te kon sie" en berekenings omseil om ‘maak, moes eintik na stamhoottie verwys, wat‘n veel meer verklaarbare _mense op te sweep om hulle eien- hoeveelheid sraciote sou lewer. immerssoudievoorpuntvantweemiljoen dom te verkoop en die eindtyd af mense al binne die Beloofde Land gewees het en die agterhoede nog inte wag, Egipte, wat onder meer die deurtog deur cle Riet- (ielf-see problematies Die enigste numeriese bood- ‘sou maak. skap is dat ons getalle en tye nie Die 144 000 plekke in die hemel word ook meestal simbolies verklaar, God se tye ise. So gesien, wasie- met slegs die opdee! daarvan wat verskl. Dit word byvoorbeeld uitgelé as mand wat duisende jare gelede 3 (Drie-eenheid) maal 4 (dle vier windrigtings wat oneindig ver uitmekaar dood is, skaars 'n oomblik in die is) maal 12 (die twaalf stamme) maal duisend (die oneincige getal). Ander graf as die wederkoms oor duisen= ‘gebruik ook die tien (Tien Gebooie). de jare plaasvind, -Argeologiese opgrawings van vestings wat met die banvioek getref is, Isdit dan nognodig om werklik, dui daarop dat die gemeenskappe dikwels net uit ‘n paar honderd siele_wanneer ons met God se begrinpe kon bestaan, bitter ver van die “tienduisende” wat doodgeslaan is. Weer te make het, nodig om ons koppe ‘eens bestaan die gedagte dat dt’n simbolieseultdrukking, eerderasnume- te breek oor dle “stand” van die af- Fies, was. Vir God maak getalle immers nie saak nie, sos onder meer blyk _gestorwene sesiel voor die weder- uit die duisende wat weggestuur is sodt Gideon uiteindelik, met God se _opstanding ~ die nuwe skepping? hulp, a corwinning met slegs ‘n spreekwoordelike Gideonsbende kon be- ‘Ons moet nooit in die slaggat hal trap om an die Bybel 'n syferboek In hoe 'n mate het die Ou-Testamentiese (en later Saddusetr) lering of wetenskapboekte maak nie cls van aan God gehoorsaam leef,en dan lank te leef (dae verleng word) die ‘n Geloofsboek met de liefdes ‘opteken van die Bybel beinvloed? As die latere opskrywer terugkyk en die boodskap. ‘mondeling oorvertelde geskiedenis moet opteken sodat dit die karakter Ditis vir ons genoeg ~ dit maak van ‘a stamregister moet aanneem en dus ouderdomme insluit, watter die Bybel’n boek duisend, buite- jnorm gebruik hy om te bepaal hoe oud ‘n ander geword het? Het hy nie lie mens se hoop op valle be- dalk kennis geneem van die leerstelling dat ‘a volmaakte lewe 'n persoon grip. 56 2008