CHiNHPmJ

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VI~T NAM DQc lip - TV do - Hanh phuc

S6: lOS/2010/ND-CP

s« Ni)i, ngay 29 thang 10 nam 2010

NGIDDINH

Quy dinh mac hrong t6i thi~'u v~ng d8i vo; nglliri lao d{)ng

lam vi~c it cong ty, doanh nghi~p, hW tac xi, ta hW tac, trang tr~j,

hQ gia drnb, eft nhan va cae ta chm khac cua Vi~t Nam co tbue mU'6n lao dQog

CHINHPHU

Can eu Lu~t T6 chirc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cir BQ lu~t Lao dQng ngay 23 thang 6 nam 1994; Lu~t sua d6i, b6 sung met 56 di~u cua B9 lu~t Lao d9ng ngay 02 thang 4 nam 2002; Lu~t sua d6i, b6 sung mQt 56 di~u cua BQ Iu~t Lao dQng ngay 29 thang 6 nam 2006;

Can eli' Luat Doanh nghiep ngay 29 thang 11 nam 2005;

Xet d~ nghi cua B9 tnrong BQ Lao d9ng - Thuong binh va Xli h9i,

NGHJDJNH:

Di~u 1. D6i nrong va pham vi ap dung

Nghi dinh nay quy dinh mire luang t6i thi~u vung ap dung dBi voi ngiroi lao dQng lam viec a cong ty, doanh nghiep, hop tac xli, t6 hop tac, trang trai, hQ gia dinh, ca nhan va cac t6 chirc khac ella Vi~t Nam cothue muon lao dQng, gom:

1. Cong ty trach nhiem hiru han m9t thrum vien do Nha mroc lam chu sa htfu diroc t6 chirc quan ly va hoat dQng thea Luat Doanh nghiep.

2. Doanh nghiep thanh l~p, t6 chirc quan ly va hoat dong theo Luat Doanh nghiep (khong bao g6m doanh nghiep eo vBn dau tu mroc ngoai).

3. Hop tac xli, lien hiep hQP tac xli, t6 hop tac, trang trai, h9 gia dinh, ca nhan va cac t6 chirc khac ella Vi~t Nam co thue muon lao dQng.

Cac cong ty, doanh nghiep, t6 chirc, ca nhan quy dinh tai cac khoan 1, 2 va khoan 3 f)h~u nay goi chung 18 doanh nghiep,

2

DiSu 2. Mec luong t6i thieu vnng

• A ~~c hrong ~i thiSu ~g dS tni cong dc3i voi nguoi lao dQng lam cong viec ~lan dan nhat trong dieu ki~n lao dQng binh thuong i:J cac doanh nghiep quy dinh tai Dic!u 1 Ngh] dinh nay theo vung nhu sau:

1. Muc 1.350.000 d6ng/tbang ap dung d6i v6i doanh nghiep hoat dQng tren <ija ban thuoc vung I.

2. Muc 1.200.000 d6ng/tbang lip dung d6i voi doanh nghiep hoat dong tren dia ban thuoc vung n.

3. Mac 1050.000 d6ng/tbang ap dung d6i v6i doanh nghiep hoat dong tren <ija ban thuoc vung m.

4. Muc 830.000 d6ng/thang ap dung d6i voi doanh nghiep hoat d¢ng tren cac dia ban thuoc vung IV.

Di@u 3. Dia ban ap dung mire luang tBi thi~u vung diroc quy dinh tai Phu luc I va Phu luc II ban hanh kern thee Nghi dinh nay.

DiSu 4. Ap dung rmrc luang tBi thieu vung

1. Doanh nghiep quy dinh tai khoan 1 Di€u 1 Ngh] dinh nay duqc hra chon mire luang tBi thieu cao hem so v6i muc luang tc3i thieu vung do Chinh phd quy dinh tai Dic!u 2 Nghi dinh nay dS tinh dem gia tiAn hrong, quy tien luang ella thanh vien chuyen trach HQi dOng thanh vien hoac Chii tich cong ty chuyen trach, TOng giam d6c (Giam doc), Ph6 T6ng giam d6c (Ph6 giam d6c), Ke" toan tnrong va Kiem soat vien chuyen trach nhung phai bao dam du cac dieu ki~n theo quy dinh tai diem a khoan 2 Dieu 4 cua Nghi dinh s6 86/2007/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2007 ella Chfnh phil quy dinh qUM 19 lao dong va tien luang trong cong ty trach nhiem hfiU han nha mroc mot thanh vien do Nha mroc sa hnu 100% v6n dieu le,

2. Doanh nghiep quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 DiAu 1 Nghi dinh nay: a) Ap dung mire luemg tBi thi€u vung quy djnh tai Dieu 2 Nghi dinh nay de tinh cac rmrc luang trong thang hrong, bang luang, cac loai phu cap luang, tinh cac rrurc luong ghi trong hop dAng lao dQng va thuc hi~n cac ch€ dQ khac do doanh nghiep xay dung va ban hanh theo thAm quyen do phap lu~t lao dQng quy dinh;

b) Mire ti€n Iirong thap nhAt tra cho nguoi lao dQng dii qua hoc ngh€ (ke ca lao dQng do doanh nghiep t\l' day nghe) phai cao han it nhAt 7% so voi mire hrong tBi thi8u vung quy dinh tai Di8u 2 Nghi dinh nay;

3

c) Khuyen khich cac doanh nghiep thuc hien rmrc luang t5i thieu cao han mire luang t5i thiSu vung quy dinh tai f>iSu 2 Nghi dinh nay;

d) Can eu rmrc luang t5i thiSu vung quy dinh tai f)i~u 2 Nghi dinh nay, doanh nghiep di~u chinh lai ti~n luang trong hop dang lao dQng cho phil hop,

Di~u 5. rs chirc thuc hien

1. BQ Lac)' dQng-'':' Thuong binh va Xa hQi chiu trach nhiem hu6ng d~ thi hanh Nghi dinh nay.

2. BQ Lao dQng - Thuong binh va Xa hQi chu tri, ph6i hop voi TAng Lien doan Lao.dong Vi~t Nam, Phong Thuong mai va C6ng nghiep Viet Nam, cac B¢. nganh co lien quan vaUy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong tuyen truyen, phd bien den ngiroi lao d¢l}g, ngiroi sir dung lao dong va kiem tra, giarn sat viec thirc hien rmrc luang t6i thieu vung quy dinh tai Nghi dinh nay.

Di~u 6. Hieu hrc thi hanh

1. Mtrc luang t6i thieu vung quy dinh tl# Dieu 2 Nghi dinh nay duqc ap dung nhir sau:

a) Cac dia ban quy dinh tai Ph1:1 Iuc I kern theo Nghi dinh nay thirc hien til ngay 01 thang 01 nam 2011.

b) Cac dta ban diroc diSu ehinh vung ap dung rmrc luang t5i thi8u vung quy dinh tai Phu luc IT kern thea Nghi dinh nay thirc hien til' ngay 01 thang 7 nam 2011.

2. Bai bo Nghi dinh s6 97/2009/ND-CP ngay 30 thang 10 nam 2009 cua Chinh phil quy dinh mire hrong t6i thieu vung d6i v6i nguOi. lao dong lam viec a cong ty, doanh nghiep, hop tac xii, to hop tac, trang trai, hO gia dinh, ca nhan va cac to chirc khac cua Viet Nam eo thue muon lao dong.

3. C6ng ty my - ~p doan kinh te nha mroc trong thoi gian chua xay dung duqc he thong thang hrong, bang luang thea quy dinh tai Nghi dinh s6 101/2009/ND-CP ngay 05 thang 11 nam 2009 cua Chfnh phil ve thf diem thanh lap, to chuc, hoat dong va quan 19 tap doan kinh t€ nha mroc, c6ng ty nha mroc chua chuyen dOi thanh c6ng ty trach nhiern huu han mot thanh vien, cac to clurc, don vi hien dang ap dung ch€ d¢ tien hrong nhir congty nha mroc tiep We ap dung he s6 dieu chinh tien luang tang them so voi rmrc luang t6i thieu chung de xac dinh dan gia tien hrong, quy lien hrong cua HQi dong quan tri (hoac Hoi d6ng thanh vien) , Tdng Giarn d6c (Giam d6c) quy dinh tai Nghi dinh s6 205/2004/ND-CP. Nghi dinh s6 206/2004/ND-CP, Nghi dinh s6 207/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004, Nghi dinh s6141/2007/ND-CP ngay 05 thang 9 nam 2007 va Nghi dinh s6 28/2010/ND-CP ngay 25 thang 3 nam 2010 cua Chinh phil cho d€n khi Chinh phu co quy dinh moi.

.. :"""

4

4. Cac BQ tnnmg, Thu tnrong co quan ngang BQ, Thu tnrong co quan thuQc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 tnrc thuQc Trung uong va cac co quan, doanh nghiep chiu trach nhiem thi hanh Ngh] dinh nay.!.

Ndinh¥n:

- Ban Bf thu Trung uong DAng;

- Thu nrong, cac PM Thu nrong Chinh phU;

- Cac .BQ. cc quan ngang BQ,CCI quan thuQc CP;

• VP BCD TW v~ phong, ch6ng tham nhilng; - HDND. UBND cac tinh, TP tI'\J'C thuQc TW;

- Van phong TW vA cac Ban cua Dang;

- Vin phong CM tich mrcc;

- HQi dbng Dan toc va cac UB cua Qu6e hQi;

- Vin phong QuBc hQi;

- Toa an nhan dan t6i cao;

- Vi~n Ki~m sat nhan dan Wi cao;

- Ki~m toan NM mroc;

- UB Giam sat tAi chinh 00;

• Ngan hang Chinh sach Xa hQi; - Ngan hang Phat trian VN;

- ~ohiem ti~n gUi Vi~t Nam;

- Uy ban TW M~t t$t TB qUBe Vi~t Nam;

• CO' quan Trung UO'Dg cua cac doAn the;

• Cac T,p doan kinh t8 NN. Tbng cong ty 91;

• VPCP: BTCN, cac PCN. CBngTTDT. cac V\I. C\lC, don vj tnrc thuQc, Cong bao; - Luu: Van thu, KITH (Sb).XH IJ1)

lit $. D

Nguyen Tan iing

1. Vung I, g6m cac dia ban:

- Cac qu~ thuoc thanh phd Ha NQi;

- Cac quan thuoc thanh phd He, Chi Minh.

2. Vung II, g6m cac dia hill:

- Cac huyen Gia Lam, Dong Anh, Soc San, Thanh Tri, Ttl Liem, Tlnrong Tin, Hoai Dire, Dan Phuong, Thach Th§.t, Quoc Oai, M~ Linh, Chuang My va thi xa Scm Tay thuoc thanh phd Ha NQi;

- Cac qudn va cac huyen Thuy Nguyen, An Duong, An Lao, Vinh Bao thuoc thanh ph6 Hai Phong;

- Thanh phd Hai Duong thuoc tinh Hai Dirong;

- Thanh ph6 Vlnh Yen, thi xli Phuc Yen va huyen Bmh Xuyen thuoc tinh

VmhPhllc;

- Thanh phd Bac Ninh, thi xli Tir Son va cac huyen Que Va, Tien Du,

Yen Phong thuoc tinh B~c Ninh;

- Cac thanh phd H~ Long, M6ng Cai thuoc tinh Quang Ninh;

- Thanh ph6 Thai Nguyen thuQc tinh Thai Nguyen;

- Thanh ph6 Viet Tri thuec tinh Plni Th9;

- Thanh phd Ninh Bmh thuec tinh Ninh Blnh;

- Thanh phd Hue thuQC tinh Thira Thien Hue;

- Cac qu~, huyen thuoc thanh phd Da Nfulg;

- Thanh phd Nha Trang va thi xli Cam Ranh thuoc tinh Khanh Hoa;

- Cac thanh phi. Da Lat, Bao Loc thuoc tinh LAm D6ng;

- Thanh ph6 Phan Thier thuQc tinh Blnh Thuan;

- Cac huyen thuoc thanh phd He, Chi Minh;

- Thanh phd Bien Hoa, thi xa Long Khanh va cac huyen Nhon Trach,

Long Thanh, Vinh Oro, Trang Born thucc tinh Dang Nai;

2

.. ~~~:'~~-, ;~-~.:~: :i:, ., ..

- Thi xii Thu DAu M(Jt va cac huyen Thuan An, DI.At);.;asli:ca1:, Tan

Uyen thuec tinh Binh Duong; .... ,. .

• i ;.

- Thanh ph6 Viing Tau, thi xii Ba Ria va huy~n Tan Tharih tllliQctinh Ba Ria

- ViingTau;

- Thanh ph6 My Tho thuoc tinh Tien Giang;

- Cac qU@n thuQc thanh phB cAn Tho;

- Thanh phi, Rach Gia thuoc tinh Kien Giang;

. - Thanh ph6 Long Xuyenthuoc tinh An Giang; - Thanh phd Cit Mau thuoc tinh Ca Mau.

3. Vung III, gBm cac dia ban:

- Cacthanh ph6 tnrc thuQc tinhcon lai (trir cac thanh phd tnrc thuQc tinh

neu tai vung II);

- Cac huyen con lai thuQc thanh phd Ra NQi;

- Cac huyen con lai thuQc thanh phd Hill Phong;

- Thi Xii Chi Linh va cac huy~n cAm Giang, Nam Sach, Kim Thanh,

Kinh Mon, Gia LQc, Binh Giang, Tu Ky thuQc tlnh Rai Duong;

- Cac huyen yen Lac, Vinh Ttrong, Tam DaD, Tam Duong, Lap Thach,

SOng LO thuoc tinh Vinh Phuc;

- Cac huyen Phu Ninh, LAm Thao thuoc tinh Phu ThQ;

- Cac huyen Gia Blnh, Thuan Thanh, Luang Tai thuoc tinh B~c Ninh;

- Cac huyen Vi~t Yen, Yen Thing, Hiep Hoa thuec tinh B~ Giang;

- Cac thi xa Uong Bi, Cdm Pha va cac huyen HOaM BB, Dong Trieu

thuQC tinh Quang Ninh;

- Cac huyen My Hao, Van Lam, Van Giang, Yen My thuQc tinh Hung Yen;

- Thi xii SOng Cong va cac huyen PhO Yen, Phd Blnh, Phd LUC1I1g, D6ng

Hy, D~ Ttr thuoc tinh Thai Nguyen;

- Huyen My LOe thuoc tinh Nam Dinh;

- Cac huyen Duy Tien, Kim Bang thuoc tlnh Ha Nam;

- Thi xii Tam Diep va cac huyen Gia Vien, Yen Khanh, Hoa Lu thuoc

tinh Ninh Binh;

- Thi xii Bim Son va huyen Tinh Gia thuoc tinh Thanh Hoa;

- Huyen Ky Anh thuoc tinh Hit Tinh;

3

- Thi xa Huang Thuy va cac huyen Huang Tra, phu Loc, Phong Dien, Quang Dien, Phu Yang thuoc tinh Thira Thien Hue;

- Cac huyen Di~n Ban, Dai LQc, Duy Xuyen, Nui Thanh thuoc tinh

Quang Nam;

- Cac huyen Binh San, Scm Tinh thuoc tinh Quang Ngai;

-Thi xa SOng au thuoc tinh Phd Yen;

- Cac huyen Cam Lam, Dien Khanh, Ninh Hoa, V an Ninh thuoc tinh

Khanh Hoa;

- Cac huyen Ninh Hai, Thu~ me thuec tinh Ninh Thuan;

- Cac huyen Due Trong, Di Linh thuoc tinh Lam Dong;

- Thi xa La Gi va cac huyen Ham Thuan BLk, Ham Thuan Nam thuoc

tinh Binh Thuan;

- Cac huyen Trang Bang, Go DAu thuec tinh Tay Ninh;

- Cac th] xii D6ng Xoai, Phiroc Long, Blnh Long va cac huyen Chon

Thanh, D6ng Phu thuoc tinh Binh Phuoc;

- Cac huyen con lai thuoc tinh D6ng Nai;

- Cac huyen con lai thuoc tinh Binh Duong;

- Cac huyen Long DiSn, D~t D6, Xuyen MQc, Chftu Duc, COn Dao thuec

tinh Ba Ria - Vung Tau.

- Cac huyen Thu Thira, Due Hoa, Ben Lire, cAn Diroc, CAn Giu¢e thuoc

tinh Long An;

- Thi xa Go Cong va huyen Chau Thanh thuoc tinh Tien Giang;

- Huyen Chau Thanh thuoc tinh Ben Tre;

- Cac huyen Btnh Minh, Long H6 thuQc tinh Vinh Long;

- Cac huyen thuoc thanh ph& cAn Tho;

- Thi xa Ha Tien va cac huyen Kien Luong, Phd Quoc, Kien Hili, Giang

Thanh, Chau Thanh thuoc tlnh Kien Giang;

- Cac thi xa Chan D6c, Tan Chau thuoc tinh An Giang;

- Thi xa Nga Bay va cac huyen Chau Thanh, Chau Thanh A thuoc tinh

Hau Giang;

- Cac huyen Nam can, Cai Neoc, U Minh, 'Iran Van Thoi thuoc tinh ca Mau.

4. Vung IV, g6m cac dia ban con l~i./.

'.

Ph919C II

UC InA BAN DUOC DrEU CHiNH VUNG Ap DUNG

G T6r' THr~u VuNG Til NGAy 01 THANG 7 NAM 2011 an hanh kern thea Nghi dinh s6108120l01ND-CP

ngay 29 thdng 10 nam 2010 czia Chinh phu) .

1. Vung I, g6m cac dia ban:

- Cac huyen OJ Chi, H6c M6n, Binh Chanh, Nha Be thuoc thanh ph6 H6 Chi Minh;

- Thanh ph6 Bien Hoa va cac huyen Nhon Trach, Long Thanh, Vinh Cuu, Trang Born thuoc tinh Dong Nai;

- Thi xa Thu Dau MQt va cac huyen Thuan An, Di An, Ben cat, Tan

Uyen thuoc tinh Binh Duong:

- Thanh ph6 Vting Tau thuoc tinh Ba Ria - Viing Tau. 2. Vung II, g6rn cac dja ban:

- Cac huyen Dinh Quan, Xuan LQc thuoc tinh I>6ng Nai;

- Cac huyen Phu Giao, Dau Tieng thuoc tinh Blnh Duong;

- Thanh ph6 Tan An va cac huyen Due Hoa, Ben Lire, can Du6'c, Can

Giuoc thuoc tinh Long An.

3. Vung ill, g6m cac dia ban: cac huyen Thu Thira, DUc Hue, Chan Thanh, TAn Tru thuoc tinh Long AnJ.