Sei sulla pagina 1di 1
© COMITE DE EMPRESA INFORMA BREVE ACLARACION SOBRE O COMPLEMENTO DA QUENDA DE NOITE Ante algunhas graves e interesadas desinformacins propagadas por uns poucos, por suposto, de maneira anénima, aclaramos de novo 0 concepto do complemento que cobra 0 persoal da quenda de noite: * Non existe ningunha discriminacién no pagamento do traballo nocturno. As cantidades negociéronse para evitar que ao traduci-lo plus de noite a un complemento que se cobrase igual tédolos meses houbese diferenzas entre as distintas quendas. Estes son os verdadeiros nimeros do que se cobra por hora en Zara Logistica por traballar de noite: MOZOSIAS [2 XEFE ~XEFES DE EQUIPO DIATARDE | NOITE DIA. [NOITE| | DIATTARDE | NOITE | TARDE | { sen cuad. sor] sor; [ citad es |eeeesen 331 esse g314 _— 2 cuad. 325 | __327 aoa | 447 Scuad | a7] 341 3a2| 381 aie] 432 (4cuad__| 349 [354] i a3i| 447 (© prezo a note calcilase dividindo o total anual do Complemento de Note ene as 1/540 horas anvais de xornada) (As variacions de decimais a favor da noite son debidas a que se negociou inicialmente unha cantidade fixa para a noite que variou levemente co desvio do IPC) * Na quenda de noite estableceuse un complemento en vez de pagalo coma un plus por hora, e asi tamén se cobra cando se esta de baixa, non coma no dia, que se perden os pluses. * plus de quendas non se cobra na noite, evidentemente, porque é unha quenda fixa Ademais, as 10 ou as 11 da noite xa non eran os tramos polos que se cobraba este plus os anos anteriores. * 0 salario anual aumentou a todos por igual porcentualmente (10'62%). Cando se negocia, utilizase a masa salarial global e nesta ocasion, como nas anteriores, non se beneficiou ningun colectivo, nin por categoria nin por quenda, é dicir, non se lle quitou a uns traballadores para dérllelo a outros. * Tédolos sindicatos estivemos de acordo coas cifras que se pactaron, non expresando ninguén na mesa de negociacién a sia desconformidade. * Todas estas cifras xa foron explicadas por medio de panfietos e asembleas no seu momento. PARA CALQUERA DUBIDA OU ACLARACION ACUDIDE AOS MEMBROS DO COMITE