Sei sulla pagina 1di 4
=> 4 { i; viu mislata:::2. Butlleti informatiu: BLOC amb INICIATIVA i VERDS PARQUINS A MISLATA Qué passa? Després de totes les obres dels diferents parquins, les places no s‘han venut, els Ppreus s6n excessius, les condicions dolentes i la gestié municipal no fa res per re -adaptar-ho a les noves condicions agreujant més la crisi economica. Pero a més el futur parquin de l'avinguda del Sud-Natra sembla paralitzat. Qué passa amb éls parquins de Mislata? Per qué l'ajuntament no ofereix solucions? EL BIOPARC AMAGA RACONS ABANDONATS CAMPANYA PER L’APLICACIO DE LA LLEI DE DEPENDENCIA Despres de les ultimes eleccions ‘en que ens presentavem per pri mera vegada junts Bloc, iniciati- vai Verds a Mislata, hem deciait plasmar aquest treball en una fasca quotidina que trenque emb cl bipartidisme @ que aboquen els darrers resultats, En aquest sentit comencem @ cic al carrer amb aquesta publi- cacié per a mostrar tot aquell tre- ball que molt a sovint queda des- llut per les motissimes trabes que des de les instancies de po- der cimenten dia a diai que ma- leuradament adguireix la _nocie de normaiitat. Bloc amb Iniciativa i Verds de- mancem la manida frase d'altre mén possible, perd al temps necessari, Per aquest motiu tre- ballerem presentant _mocions, denunciant en prensa, pero cre- ant i presertant alternative a la poltica de sempre ‘Som una organtzacio jove, for- mada per joves, sense prejudicis des del progressisme, preocue pats pel medi ambient | movil. zals per la cultura i lengua va- lencianes, Comparteixes cixes _mateixes inquietuds? No ho dubtes, possat fen contacte amo noselires mit- jancant aquest coeu electronic bivmislata@gmail.com ORGULL | EDUCACIO El passat dissabte 28 de juny vam tornar a marifestar-nos junts, el dia de forgull. Gais, les- bianes, transsexuals, bisexuals | heterosenules ens trobavem altre ‘any més oer tal d'exigir normalit- Zacid | visibiltet. Aquests altims ‘anys hem avancat i s'han donat assos importants en materia ce drets com la lei de matrimonio Tigentitat de genere, Amb aixo no esta tot aconseouit falte molt mes perd allo mes urgent és ia normaliizacié | visilitat sobretot per @ les lesbianes. Una de les elnes per a elxa normaliizacio és Feducacio per a la ciutadenia a la qué el partit popular esta possant impediments per a la seua api- cacio. Des diiciativa per Mislata es va a presentar recentment luna moeié en contra de que se donara aquesta assignaiura en anglés. Es va realtzar la peticio al partit popular de Mislate per a que i demanes a la conselleria, deducecié | al seu parlit que deixen de possar traves i Ii pro- posavem que simpertisca en les dos lenges oficial del Pais Valencia (valencia 0 castella), si volen potenciar la Tengua anglo- saxona llancem fa proposta de donar religié en anglés. Des di- clativa continuarem treballant pergué siimpartisca en valencia 0 fen castell2, 6s. incomprensibio que s'estiga en contra d'una as- signatura que educa xiouets i joves en la dversitat | ensenya ais valors de la democracia el respecte ila tolerancia, la norma- ltzacie i a iguattat. Per qué al PP Itenen tanta por a feducacio? Pou Ramirez Membre de la direccio diriciaiiva per Mistata RECOLLIDA DE FIRMES PER A EXIGIR L’APLICACIO IMMEDIATA DE LALLEI DE DEPENDENCIA Des Bloc airb Iniciativa i Verds hem inciat una campanya per a implcar e's ciutadans en le revindicaci6 per a qué les aju- des a ia dependencia siguen una realitat a Mislata { al Pais Valencia, Igual que a altres poblacions dal pais varem iniciar e passat 14 de juny una campanya de recollda de firmes per a exigir aplicacio immediata de la Liel de Dependéncia, La demanda és ben simple ero al matex temps molt cla- a: Els sotasignats exigim del Consell de la Generalitat el desbloquelg immediat de la Liel de la Dependéncia aixi com el desenrotlament ple de totes les mesures previstes en la dita lel i igualment exigim del Govern dEspanya el desplegament normatiy | acminisiratu per a assegurar Veplicacié de la dita lel. A novembre del 2008 S‘eprovava en el Congrés dels Diputats la Liel de Dependen- ia, un nou dret universal i sub- ject de ciutadania que garan- ‘1K atencid | cures a les perso- nes dependents. Un any i mig després la Liei no s'aplica al Pals Valencia, aco és un fet que considerem vergonyés, des de BLOC amb INICIATIVA | VERDS ja hem realzat diver- ses actions a través de les nostres diputades a les Corts perd també una mocid a Tajuntament per a exigir el compliment de la le. MOCIONS PRESENTADES A L’AJUNTAMENT rer Encara que sense repre- sentacié institucional a Vajuntament, aixé no ens impedelx demanar actua- cuions del mateix. Ho fem mitjancant el registre gene- ral. | aquestes son un pa- fell de les presentades REDUCCIO DE BORSES DE PLASTIC. La reducci6 de I'is de les bor- ses sia convert en una preo- ‘cupacié planetaria. Fabricants § ‘comergos es van comprometre | 2008 amb el Ministeri de Me- i Ambient en adequar el ntime- To de borses que s‘entregarien als cients i establir campanyes de conscienciacié per a fer un lis racional de les matebxes En Estat Espanyol, es distibu- eixen 10.500 milions de borses allany, el que suposa que cada EL BIOPARC DEIXA A MISLATA SENSE ACCES PEL SEU TERME MUNICIPAL La construceid del Biopare na acabat amb antics camins que conduien a horles i camps de Cullis del terme de Mislata, Les (grans tanques que seleven per evitar le fugida de's animals, esdevenen una imaige dso dora vistos des de fora, Perd pitjor encara resulta veure com no sha previst de cap manera tuna nirada alternativa que pos~ sibiltara Tacces al veinat de Misiata. Lamentable també és [estat que mostra fespai que queda en terra de ningi i que ni ajun- fament de Valencia, ni tampoc habitant utlitza enualment una mniljana de 236 unitats, BLOC amb INICIATIVA i VERDS por MISLATA ha de- manat de ajuntement entre una série de peticions, siavance a Tore ministerial que te planiti- ‘cat prohibir la borsa_de plastic per a lany 2010. En aquest sentt emplacem al consistori mmitjangant les seues regidories @ realizer campanyes de cons- cienciacié en una tasca interdis- Cipinari dirigida_ als consumi- dors, Instem, Aixa mateix, es realitzen les gestions oportunes er a que el Consell Local de Comer¢ s estucte la possiciitat | Miabilitat econdmica de fer un campanya ce re- Partiment de bor- ses reutlitzables en tots i cadesoun dels comercos lo- cals que minimitze Nas de la borsa de plastic tradicional de Mislata mostren interés per tractar. Juntament entre dos coblegis (Amadeo Tortajada i Jaume |), noves edificacions, _ins- tallacions esportives murici- pals, a més ce les obres paralt- zades des de fa anys del pro- jecte de piscina coberta, fam im- pressié cabandonament Es necessari | urgent millorar ls accesos i les dotacions per a aquest espai fisc. : viu mislate == EDUCACIO PER LA CoN Donada Todre aprovada el pes- sat 10 ce juny de la Conselleria dEduducacié en que es per- metra la forma pedagogica da- plicar Tessignatura Educacio per fa Ciutadania, A Wisiata hem cursat per registre general una mocio instant el consistori a demener la retirada daqu- esta proposta. Bloc amb Iniciativa i Verds per Mislata es suma aixi a les Propostes que han realizat agents socials reivindica Faplicacié de la norma estatal Instem a la corporecié local a fer ald prop en Tambit que ocupa per tal que s‘eviten les greus dificutats i confictes que puga originar tant a alumnes, pares | mares com al mateix protessorat AL PROXIM NUMERO La Urié Europea ha aprovat una resolucio que moditica el maxim dhores laborais setma- rrals. Vols treballar més pel ma- tebc7? Nosaltres NO