OR DIN

pentru aprobarea mstructiunllor privind scoaterea din functiune/declasarea ~i casarea activelor fixe ~i a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor

§ii al unitatilor subordonate

Ministrul Justitiei,

,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat Tn active corporale si necorporale, republicata, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare,

In conformitate cu prevederile Hotararn Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 9i necorporale, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, Avand in vedere prevederile Legii contabilitatli nr. 82/1991, republicata, cu rnodificartle ~i cornpletarile ulterioare,

in temeiul art.13 din Hotararea Guvernului nr.652/~OOg privind organizarea si functionarea Ministerului .Justitiei, cu rnodiflcarile ~i cornpletarile ulterioare.

Emite urmatorul

ORDIN

Art. 1 - Se aproba lnstructiunile privind scoaterea din functiune/declasarea ~i casarea activelor fixe si a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, prevazute in Anexa, care fae parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Ofieial al Rornaniei, Partea I.

Art. 3 - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orlce dispozltle contrara se abroqa.

Data

Ministrul Justitiei

,

Catalin Marian PREDOIU

Str. Apolodor nr, 17, sector 5.050741 Bucurestl, Romania www.just.ro

COD: FS-01-05-ver.1

INSTRUCTIUNI

privind scoaterea din functiune/declasarea ~i casarea

active lor fixe $i bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniuJ Admlnistratiel Natlonale a Penitenciarelor ~i al unitatilor subordonate

CAPITOLUL I Dispozitii generale

ART. 1

Prezentele mstructiuni reglementeaza in mod unitar organizarea §i efectuarea operatiunilor de scoatere din functiune/declasare si casare ale activelor fixe ~i bunurilor de natura obiectelar de inventar ce apartin Acrninistratiei Nationals a Penitenciarelor :?i unitatilor din subordinea acesteia, inclusiv complexelor "Flamingo"- Eforie Sud :;;i Centrului de Pregatire Savata.

ART. 2

Prin scaaterea din tunciiune a activelor fixeldeclasarea materialelor, altele decat active fixe, de natura obiectelor de inventar in folosinta. se inteleqe sistarea utilizarii acestora ca urmare a indeplinirii duratelor normale de functionare stabilite potrivit legii sau a prezentarii unui grad avansat de uzura fizica sau rnorala, ori sunt degradate ~j care nu mai pot primi 0 alta destinatie sau utilizare !?i nici nu mai pot fi recuperate, reconditionate, adaptate sau modificate.

ART. 3

Prin operatiunea de casare, se Inteleqe totalitatea operatiunilor efectuate In vederea valorificarii partilor componente rezultate prin vanzare, distrugere !?i dezmembrare a activelor fixe/bunurilor materia Ie de natura obiectelor de inventar, astfel lncat acestea sasi piarda forma ~i sa nu mal poata fi utilizate pentru destinatia initiala. Operatiunea de casare se finalizeaza prin scaderea din evidenta contabila a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar respective.

ART. 4

Sunt considerate active fixe ~i materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, care fac obiectul prezentelor instructiuni:

a) active Ie patrimoniale de natura irnobilizarilor corporale - terenuri, active fixe, obiecte de inventar, animaie si pasari, precum ~i alte bunuri aflate in patrimoniul unltatilor de penitenciare;

b) active patrimoniale de natura irnobilizarilor necorporale - programe informatice create in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau achizitionate dela terti.

t t ! 1

ART. 5

(1) Activele fixe !?i materialele de natura obiectelor de inventar in folosinta, pieselor de schimb ~i subansamblelor se scot din functiune !?i se caseaza daca si-au indeplinit durata normala de utilizare ~i Tndeplinesc una din urmatoarele conditii:

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzura, nu mai pot primi 0 alta destinatie sau utilizare ~i nici nu pot fi reparate, reconditionate, adaptate sau modernizate;

b) exploatarea lor nu mai este eficienta din punct de vedere operativ sau economic datorita uzurii morale ~i nici nu au putut f valorificate sau transferate;

c) costul unei reparatii sau reconditionari depaseste 60% din valoarea de achizitie pentru un bun similar nou. Prin valoare de achizitie se inteleqe costul unei valori materiale echivalent noua la care se adauqa cheltuielile de transport, instalare ~i punere in functiune:

d) depasesc costurile normate de combustibil §i lubrifianti, iar transformarea acestora In vederea incadrarii Tn consumurile stabilite nu este eflcienta sau poslblla:

e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calarnitati naturale sau ca urmare a un or activitali operative de preqatire, de productie sau administrative, iar costul repararli depaseste nivelul stabilit la lit. c) sau repararea lor nu este econornicoasa:

f) aparatura §i instalatiile de rnasura, control ;;i reglare pentru care organele de metrologie autorizate nu mai avizeaza folosirea lor intrucat parametrii functionali au devenit necorespunzatori:

g) instalatiile mecanice sub presiune §i de ridicat, precum §'i utilajele ;;i sculele a carer exploatare a fost interzisa de organele autorizate;

h) filmele, diafilmele, diapozitivele, discurile, compact discurile, cartile, brosurile, pliantele, plansele §'i alte bunuri destinate activitatilor cultural educative ;;i recreative care au un grad avansat de uzura sau sunt depasite din punct de vedere al continutului ;;i nu mai pot fi utilizate pentru scopul in care au fost achizltionate:

i) prototipurile care nu dau rezultatele preconizate;

j) constructiile ~i mstalatiile aferente sau parti din acestea, devenite improprii datorita exploatarii lor in conditii normale sau care nu rnai pot fi folosite In scopul pentru care au fost destinate ~i nici in alte scopurl:

k) constructiile §i instalatiite care lmpiedica executa rea lucraritor de sistematizare, dezvoltare, constructe sau reconstructle, legal aprobate ~i care nu pot fi evitate, sau mutate pe alt amplasament;

I) remorcile auto ~i de tractor care necesita 0 reparatie cu lnlocuirea sasiului in cazul in care reparatia nu prezinta garantia circulatiei normale pe drumurile publice;

m) animalele care si-au pierdut aptitudinile corespunzatoare categoriei de serviciu din care fac parte ori in urma ccntractarii unei boli din cele prevazute de normele legale;

n) nu au putut fi valorificate, Tn conditiile stipulate de actele normative In vigoare.

(2) Tn cazul in care se constata c~ degradarea sau uzura avansata a valorilor materiale aduse in stare de scoatere din functiune ~i casare nu sunt urmarea unei folosiri legale §'i normale, se vor lua rnasuri de efectuare a cercetarli administrative, in vederea stabilirii raspunderii patrimoniale in sarcina persoanelor vinovate, Tn conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare. Tn situatia in care dispozitia de imputare este contestata la instants cornpetenta, scoaterea din functiune ~i casarea se va face numai dupa ce hotararea a ramas definitiva.

(3) Scoaterea din functiune ;;i casarea valorilor rnateriale care fac obiectul unei cauze civile sau penale se pot efectua numai dupa ce hotararea instantei de judecata a ramas definitiva.

(4) Sirnpla indeplinire a duratei norma Ie de functionare sau depasirea costurilor normate de combustibil si lubriflanti, transformarea acestora in vederea lncadrani in consumurile stabilite nefiind eficienta sau posibila nu constituie temei pentru scoaterea din functiune si casarea unor active fixe sau declasarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar in toloslnta, pieselor de schimb si subansamblelor.

ART. 6

(1) Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar, a carer

functionare este limitate la resurse incadrate In norme de siquranta, precum 9i piesele de schimb aferente acestora care au indeplinit durata normala de functionare, pot fi folosite in continuare, daca starea lor fizica permite, numai cu avizul scris al organelor de specialitate autorizate.

(2) Scoaterea din functiune a activelor fixe ~i declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar Tnainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu 0 durata normals de utilizare consurnata, aflate Tn administrarea unitatilor de penitenciare, se aproba de directorul general al Aorrunlstratiei Nationals a Penitenciarelor Tn baza unei justitican temeinic argumentate.

2

(3) Seoaterea din functiune a aetivelor fixe ~i declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu 0 durata norrnala de utilizare consurnata, aflate in administrarea aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, se aproba de catre ministrul justitiei, la propunerea directorului general al Adrmnistratiei Nationale a Peniteneiarelor :}i cu avizul directiilorlserviciilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in functie de domeniul de

t I , ~

folosinta al aeestora, in baza unei justificari temeinie justificate.

(4) Pentru seoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarli, activele corporale care alcatuiesc domeniul public al statu lui de natura aetivelor fixe, eu durata norrnala de utilizare consumata sau neconsumata, a carer rnentinere in functiune nu se mai justifica, vor fi trecute in domeniul privat al statu lui sau al unitatilor administrativteritoriale, potrivit reglementarilor privind proprietatea publica :}i regirnul juridic al acesteia.

ART. 7

(1) Nu se propun pentru scoaterea din functiune sau declasare active Ie fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care, desl au indeplinit durata norrnala de utilizare, se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:

a) starea fizica :}i tehnica permite exploatarea lor in continuare;

b) din ratiun: operative sau economice se [ustifica mentinerea acestora in functiune, chiar daca costul reparatiel depaseste 60% din valoarea de inlocuire;

c) sunt necesare sistemului adrninistratiei penitenciare :}i nu sunt posibilitati de inlocuire, iar prin reparatii ~i reconditicnari mai pot fi folosite 0 anurnita perioada.

(2) Tehnica de interventie, armamentul !iii munitia din dotarea unitatilor, care au indeplinit durata de functionare norrnala, respectiv normele de exploatare si a carer stare fizica !iii tehnica permite folosirea in continuare, dovedita printr-un aet constatator de la 0 societate autorizata dupa executa rea unor reparatil sau daca se justifica din punct de vedere operativ sau economic, nu se propun la casare.

(3) Mentinerea in exploatare a unor active fixe sau a unor materiale de natura obiectelor deinventar ale carer reparatii depasesc normativele valorice se aproba de catre ministrul justitiel, cu avizul directorulu.i general al Aornlnistratiei Nationale a Penitenciarelor !iii al directiilor/serviciilor din Administratia Natlonala a Penitenciarelor Tn functie de domeniul de folosinla al acestora.

ART. 8

Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care flqureaza in evidenta contabila Tn folosinta !iii sunt necesare executarii activitatilor specifice ~i pentru care nu sunt posibilitati efective de inlocuire, nu se propun pentru scoatere din functlune si casare, chiar daca indeplinesc conditiile de la art. 5 alin. 1, daca dupa reparatii ori reconditionari, mai pot fi utilizate.

ART. 9

Casarea activelor fixe ~i declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar inainte de aprobarea proceselor verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixel de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar este interzisa, chiar daca sunt indeplinite toate celelalte conditii pentru executa rea acestei operatiuni.

CAPITOLUL n

Procedura scoaterii din functiune a activelor fixe/declasare a bunurilor

materiale de natura obiectelor de inventar

SECTIUNEA 1

Analiza sl avizarea propunerilor de scoatere din functiune a activelor

fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de invent~r

ART. 10.

(1) Propunerile privind scoaterea din functiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se fac de catre comisiile de inventariere, administrator, gestionar sau alte persoane care gestioneaza patrimoniul unitatii.

3

(2) Aceste propuneri se analizeaza si se avizeaza de catre comisia cornpusa dintr-un numar de 3 sau 5 persoane, nurnita prin deeizie sensa de catre ordonatorul de credite, care are In administrare bunurile respective.

(3) Comisia de analiza !?i avizare constituita conform prevederilor alin. (2) este cornpusa din:

a) directorul adjunct pe probleme economico-administratlvel seful serviciului economico-administrativ, in ealitate de presedinte:

b) responsabilul compartimentului de aetivitate - sef serviciu, sef birou, contabil sau alta functie sirnilara in a carui evidenta se afta bunurile ce se propun pentru declasare §li casare;

c) alti specialisti care cunosc caracteristicile valorilor materiale ce fac obiectul scoaterii din functiune §oi declasarll.

(4) Gestionarii nu pot face parte din comisiile pentru analizarea si avizarea propunerilor de scoatere din functiune si deelasare, inclusiv cand curnuleaza si functia de contabil. Gestionarii sunt obliqat: sa prezinte bunurile !?i sa dea exptlcatii referitoarela exlstenta !?i starea aeestora.

ART. 11

Comisia numita pentru analiza !?i avizarea propunerilor de scoatere din functiune a activelor fixe/deelasarea bunurilor materiale de natura obieetelor de inventar are urmatoarele atributii:

a) sa verifiee obiect eu obiect !?i sa se convinqa ca. activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din functiune/declasare indeplinesc minim una din conditille stabilite la art. 5 alin.1 din prezentele instructiuni:

b) sa tntocmeasca docurnentatia tehnica - nota privind starea tehnica a aetivelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, nota justificativa privind descrierea deqradarii bunurilor materiale, aetul constatator al avariei, devize pentru reparatii:

c) sa tntocrneasca procesele verbale de scoatere din functiune a activelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, pe compartimente de activitate §oi niveluri de cornpetente, potrivit modelului din anexe.

ART. 12.

Documentele care tnsotesc procesele verbale de scoatere din folosinta a activelor

fixel de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, sunt urmatoarele:

a) nota privind starea tehnica a activelor fixe propuse a fi scoase din functiune:

b) act constatator al avariei, dupa caz;

c) nota justiflcativa privind descrierea deqradarii bunurilor materiale;

d) speclficatia bunurilor materiale propuse pentru declasare;

e) nota privind starea tehmca a obiectelor de inventar propuse pentru declasare ;

f) documentul de evidenta a exploatarii - carte tehnica, carnet, fi!?a de evidenta etc. pentru valorile materiale a carer durata normala de functionare este stabilita prin norme;

g) devizul estimativ al reparatiei §oi procesul verbal din care sa rezulte ca aceasta este neeconornicoasa:

h) buletinul de analiza, verificare rnetroloqica, neqatii de reparare a aparatelor de rnasurare !?i control;

i) autorizatia de demolare sau dezafectare pentru constructii §li lnstalatii, in situatiile cand dispozitiile in vigoare nu impun alte obliqattl;

j) procese verbale de cercetare administrativa, pentru bunurile avariate prin accidente, incendii sau Tn alte Imprejurari, dupa caz;

k) documente de constatare tehnica pentru instalatllle. utilajele, aparatele sau alte mijloace tehnice cu consumuri peste limitele stabilite, lnsotite de 0 nota justificativa din care sa rezulte ca nu exista posibilitatea rnodiflcar!l lor pentru a se incadra in consumurile normate;

I) hstele nominale pentru carti !?i period ice;

4

m) raportul aprobat de ordonatorul principal de credite pentru bunurile de natura tehnicii militare;

n) alte documente necesare pentru justificarea scoaterii din functiune.

SECTIUNEA 2

Intocmlrea ,i aprobarea proceselor verbale privind scoaterea din functlune a active lor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

ART.13

(1) Procesele verbale privind scoaterea din functlune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, se lntocrnesc In cate 2 exemplare, separat pentru activele fixe, cat !?i pentru materialele de natura obiectelor de inventar In Ioloslnta aflate in gestiunea unui singur gestionar, potrivit modelului din anexe.

(2) Documentele ce lnsotesc procesele verbale privind scoaterea din functiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, se intocmesc separat pe domenii de activitate (auto, transmisiuni, Armament Geniu Chimic Transmisiuni, hramre, echipare, cazarmare, informatica, medical etc.). Fiecare proces verbal va fi inregistrat !?i datat.

ART. 14

Trecerea animalelor de reproductie din categoria "active fixe" In categoria .anirnaie la ingra§.at" sau, dupa caz, "animale reform a", se realizeaza In baza .Actului de rnutatie" si a .Procesului verbal de reforrna''. Procesele verbale cu propunerile unitatitor de scoatere a animalelor din categoria activelor fixe se intocmesc potrivit prevederilor art. 13 si se aoroba de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

ART. 15

Procesele verbale privind scoaterea din functiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura tehnicii militare, cu durata normala de utilizare indeplinita sau uzate moral, se aproba conform cornpetentelor stabilite la art. 6.

SECTIUNEA 3

Casarea propriu-zisi

ART. 16

Prezentele instructlunl nu se aptica in cazul bunurilor care irnplica apararea tarii, ordinea publica 9i siquranta nationala, pentru care procedurile de valorificare se aproba, in mod distinct, prin hotarare a Guvernului.

ART. 17.

(1) Casarea proprlu-zisa a bunurilor materiale se face, pe compartimente de activitate, de comisia de casare numua prin decizia ordonatorului de ered ite, care a aprobat scoaterea din functiune, cornpusa din minim 3 persoane, din care una trebuie sa fie, in mod obligatoriu, din cadrul compartimentului economico-administrativ.

(2) Pentru anumite categorii de bunuri, cum sunt autovehiculele, aparatura de transmisiuni ori cea informatica, mijloacele de paza, escortare iii imobilizare, armamentul 9i rnunitiile, la solicitarea unitatu subordonate, ordonatorul de credite ierarhic superior poate numi in comisia de easare reprezentanti proprii.

ART. 18

Contabilul, responsabilul economic de sector 9i gestionarul nu pot fi nurniti in comisia de casare pentru bunurile pe care Ie qestioneaza. Acestia particlpa la lucrarile comisiei, avand obtiqatla de a prezenta valorile materiale 9i ada relatii !?i explicatii.

ART. 19

Comisia de casare a bunurilor materiale are urmatoarele atnoutii:

a) sa verifiee obiect cu obiect daca bunurile materiale au ajuns la starea de a fi casate, ea urmare a lndeplinirii conditiilor prevazute in art. 5 alln, (1);

b) sa urmareassa existents detaliilor, partilor componente ~i a altor elemente ale bunurilor respective. In cazul in care acestea au fost pierdute, instrainate sau lipsesc

5

datorlta unor cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare si se propune efectuarea cercetarii administrative;

c) sa stabileasca destinatia materialelor refolosibile In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

d) sa asigure executarea operatiunil de casare propriu-zisa potrivit normelor tehnice in vigoare ~i sa stabileasca partile componente, piesele, detaliile ~i materialele refolosibile care trebuie sa fie recuperate;

e) sa resplnqa de la operatiunea de casare propriu-zisa bunurile ajunse tn aceasta stare ca urmare a altei cauze decat utilizarea norrnala, tn cazul Tn care nu s-a efectuat ce rceta rea ad min istrativa;

f) sa execute casarea bunurilor materiale numai tn prezenta tuturor membrilor comisiei;

g) sa intccrneasca procesul verbal de casare a bunurilor materiale, conform modelului din anexa 3;

h) sa ia orice alte rnasuri pentru organizarea ~i desfasurarea in bune conditii a operatiunii de casare;

i) sa respinqa de la casare activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar care mai pot fi distribuite ~i folosite tn alte compartimente de activitate sau In alte unitati.

ART. 20

(1) Casarea propriu-zisa a activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar se executa, de regula, la unitatea in a carei evidenta sunt bunurile respective.

(2) Activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar existente in afara unitatii se pot casa acolo unde se afla, cu aprobarea ordonatorului de credite.

ART. 21

Operatiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, taiere, spargere, ardere :?i alte rnodalitaf de casare a activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar se fac astfel tncat obiectul sa-si piarda forma initiala, cu exceptia ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente si materialelor refolosibile, la care S8 asiqura recuperarea inteqrala.

ART. 22

(1) Ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb sau alte materiale refolasibile rezultate in urma operatiunii propriu-zise de casare se identfica, iar cantitatea se stabileste prin cantarire, nurnarare, rnasurare, dupa caz.

(2) lnregistrarea in evidenta se face la valoarea stabilita de 0 comisie de evaluare, determinata de gradul de uzura flzica a bunului respectiv, valoarea de Tnlocuire cu un bun similar nou si preturile pietii.

(3) Destinatla activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar, a ansamblurilor, subansamblurilar, pieselor de schimb sau altar materiale refolosibile se stabileste de ordonatorul de credite.

ART. 23.

Materialele care nu se pot valorifica, folosi in cadrul unitatii sau transfera catre alte institutii publice, se distrug. Aceasta operatiune se consernneaza in procesul verbal incheiat de comisia de casare.

ART. 24.

(1) Rezultatul operatiunii de casare se consernneaza intr-un proces verbal lntocrnit conform modelului prezentat in anexa 3.

(2) Cartile iii publicatiile declasate se lnscriu Intr-o sinqura pozitie .publicatii", iar detalierea lor pe titluri :?i autori se face tntr-o lista nominata anexa, care este parte inteqranta In procesul verbal de casare.

ART. 25.

(1) Procesul verbal de casare se tntocrneste in doua exemplare si se sernneaza pe fiecare fila, inclusiv anexele, de catre membrii comisiei de casare, se inreqistreaza :?i se

6

arhlveaza la compartimentul de eviderita contabila ~i circula la contabil (responsabil economic de sector) ~i gestionar.

(2) Procesul verbal de casare se aproba de ardonatorul de credite si se starnpileaza

pe fiecare fila.

ART. 26

Documentele care stau la dosarul casarii sunt urrnatoarele: a) procesul verbal de casare;

b) procesul verbal de scoatere din functiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar;

c) decizia de numire a comisiei de analiza si avizare pentru scoatere din functiune/declasarea bunurilor materiale, respectiv decizia de numire a comisiei de casare;

d) documente justificative;

e) documente de valorificare, transmitere fara plata pentru bunurile aflate in stare de

functlonare;

f) neqatii de transfer fara plata;

g) alte documente prevazute de dispozltiile legale. ART. 27

Scaderea bunurilor materiale casate ~i a materialelor consumate cu ocazia dezmembrarii ~i distrugerii se opereaza in evidenta contablla pe baza procesului verbal de casare aprobat de ordonatorul de credite, la valoarea contabila.

CAPITOLUL III Dispozltli finale ART. 28

Prevederile prezentelor instructluni se aplicasi pentru activele fixe/bunuri materiale de natura obiectelor de inventar consumabile sau neconsumabile, fara durata normals de functionare, care se caseaza pe masura degradarii in limita unor baremuri stabilite prin acte normative.

ART. 29

Activele fixe/bunuri materiale de natura obiectelor de inventar cu valoare muzeistica pot fi oferite lnstltutiilor interesate, cu respectarea dispozitiilor legale. Scaderea din evidenta se face in baza documentelor de valorificare sau de transmitere tara plata, dupa caz.

ART. 30

Demolarea ~i transformarea constructiilor de orice fel se realizeaza In conditnle prezentelor instructiuni, cu prezentarea avizelor stabilite de dispozitii'e legale, referitoare la protejarea ~i valorificarea materialelor, obiectelor, instalatiilor altor elemente de interes artistic, istoric, documentar, memorial sau tehnico - ~tiintitic.

ART. 31

Anexele 1-3 fac parte inteqranta din prezentele instructiunl.

7

L-

o

'i

L-

eu

'0

c:

~

c:

CD n,

.fl -u-:t; "' CI) .aL-

o U L- CI)

g-"

'1:'11 : en Lc: 0 :;Jc.ns o e .. 0

a.."

L-

o

....

s

,ea

"0 Q)

....

n,

$

co o

.... .... c ,ea <D

E E

:::l :::l

zg

"0

e

1:'11 N

.:;:

eu ~ '1:'11

.~

ns

c: eu CI)

" .!

.~ E o U

..! 'N

:;J

u e o u

Cb>

oS! .~

'"' ...

eu

- en

c: o U

ro

2

co ~

C

co U

'.fle

'in o

.E

e

,_

...

.5

e CI)

>

.!:

CD

"

..

o

.!

u

.!

.a o eu

..

:J

- 1:'11

C

CD

" ci

>< ;.;::::

CD > +:: o 1:'11

._

Cb>

.fl

e CD c:

r---j___- I g_ E o u

CD en

.! c.

ar ::Ei E

ns en e ns

.c ::I en

ci

"0

8

(U

.~

E

:::l C <D o

....

o

....

,(U

"0 <D

l-

o,

00

I c Q)
<_ C
co 0 ;t;::: .:::!
Q) o EU;
Ca'-'xl.() ·c Q)
oQ).q- 0... 0>
CO --- _:
> 8 I I
co
co L-
~
:::J .......
'm
ro c
ro til Q) E
Q) L-
L- :..;::::; -L- eu Q)
eu --- ctI ctIUlen
;t;::::a:; 0> .... ro
..0 -
C __ Q) E U._ Q)
:::J2 Q) Q) u» E
+-,.~ .- 0 Q)-o
Q) Q) E Q):::J
L--
0...- N E c
Q) :J ~
-0 Z 0. L-
m
E
2
:J
m
III
L-
eo eu
Q) -0
....... C
ct\
...- :J
:..;::::; U
C Q)
eu III
U -
N
m
U
m ,m
r- L- 0..
::J :::J
...... -0
'ct\
- C Q)
E "C
Q) U
E en (/)
c
=> <_
f-- ..
~
ct\
"iii
._
"0 E
0
0 U
U
r--
Q)
E
::J
ct\ C
Q)
III '-
L- 0.
°E 'u;_
:::J Q)
C
Q) E
0 ::J
Z
'--
-
"':t I J
z U

- ct\ > Q) (/)

,m 0.. ;:J "0

Q) °C U til C

,_

co > III Ul

co

-

co

C

'---- __ +- __ 1

...

o

~

CIS

'u

I:

~

I:

CD a..

CD

._ ;t::::

--"C

CIS CD

.0 ... o CJ

... CD

~"C

'CU t IIJ ...

I: 0 ::sQ,CU

o c:

I- 0 a.."C

I-

o

..J « CO 0:: w > U) W U

~

a..

-

-
L-
a
;m
"0 -
Q)
._
a...
CD
'jij
...
0
Q,
....
0
<J
CD
I: -
.-
f./)I
.s
ea -
... ::J
0 c:
Q, «
...
0
u
Q)
>< 1-1 f-
lo:;:
...
0 2
Q) m
> co I:
:;:::; 0 ::J
CJ ....J
f'II
f'II CD
...
CI.I f- f- ea
c: .!:::!
::::I >
~ ca
u .-
m fI)o
::J 'ca
N .!:::!
cu
I e
ca
Q)
"C
:!!
.!!!
E
0
...... (.)
._ c: ,~
,m Q)
E E 'N
::I ::J ::::I
Z U 0
a
"0 I:
0
CJ
.-
CI)I
I .!
';:
'ea
-
l_ I: ::::I

- I:

.-

"C

e

CI.I

- ca

o U IIJ

Q) "C

.!!

IIJ c: o o

I I

v
Q)
-
.!!
::::J co
N ......
CI.I co
... 0
Q)
ea
.;:
CI.I
C") -
ca
E
.-
CI)I
a
e
CI.I
c:
0
a.
E
N 0
U
Q)
IIJ
Q)
'is.. co

(l) -

._ a

m'-'u

a (l) x to

ro'-"v

> - o

(,)

('IJ (l)

-

ro

_.

:;::::; c co o

"0 o o

('IJ

~ E

::J I: (l)

o

"':t Z o

o

1 __ __jL___j

o

or ::c E ea r.n c: ca .0 ::J I/)

a) :0 E

III I/)

c: «

L-

g

E

';::

a...

L-

a

...... ,m

"C (])

._

a...

..... ._ c ,OJ (l)

E E

::J ::J

zg

'0

-

-

-

-

io

~ "0

.__........u

m--

o ell X

m-o::r: > "0

u

I

m c => ....J1

_""--

I

en

.....

::I

- >(1(1

c

E Q) CI)

'(Ii.. (1)

E

Ql ::I E c => ~ Zn

m Q)

§

; c en o

-

-

m 'Vi

'E

o o

'0 o o

I

m Q)

._

w E

::I C

~

o,

'iij. Q) E

::I Z

E

::I C ID o

'-t Zu

1

...... ......

..... (1(1

'tID

-

::I (1(1 en .....

en '0 C ::I U Q) en

N (1(1

u >m o,

::I "C

Q) ''::

U r.tJ C

,-

rn >

~

.....

(1(1 '0 C ::I U Q) r.tJ

:l rn r.tJ

ro o,

·u c ·c n..

N

~

>(1(1 o, :l "C

Ql ·C

o en c

(1(1 > Q) r.tJ

..

... I'll

- C

G,)

> c

G,) "t:I

...

c G,)

- U

G,)

:s -1..2 «~

CD~ 0::: ... We >-; en .~ W(Ju

0:

a::: 'cu Q.II)

'N I

'i:

Q. o

...

Q.

e

I'll CI)

cu U

G) "t:I

...

!I

c G,)

> c

G,) "t:I ...

..2 S

u

.S! ..c o

-

G,)

)(

~

...

o Q;

> ',i::J

U cu

n:I G,) ...

n:I II)

n:I U

~ ...

- c

G,)

c..

.!!! .!! E

o U

G) "t:I

Q) Q) ._: en-roC._:

Eenmc ._ Q) cn_

~wQ)ro ............. .;:;..0 cn C '-" La .- ro Q)

: ............ c > . :::J C ._ en

: :::J a_L... Q)

: cn U

:::J e C 0.. :;::,

C :::J cn

Q) .S:::!

..c J c..

:!£

'CIJ U

+-'

CIJ .~ C'iI c t;::

'-

~

en c ro

._

......

.;::

J en c: :::J o, en >ctI ._

E

cn a

'--'

·c c..

::J ctI

I

en

a» Q)

.......

C'iI . ~

..0 C o c.. cn

"0

2

ro C o +=i .. C Q)

E

''_

.Q

·c J C ::J ..c

ro

~

ro J

ID

._

0.. C

,_

._

o C J

ro

~

ro ::J

~

o,

c

,-

(l)

ro

cn

~

Q)

.......

c

Q) .S:::! ..c J 0..

Q)

~ ..

::::l ro

....... ._

:.;:; 0

cn ....... ctI c cn ._

W ...... -

Q)uB ~m:.;::;

'm ro ~ U Q)._

L- _

,(ij ro

__ :::J • __

:§ ~ ii).,o.. c C

(- (-

C

'C 0..

"' Q)

-

s

:;; c:

"' U

"' ...

f 0

'E 'i:

::J ::J c: c: (1) ::J c.c

~t Z 0

o

~ --

o c

W :l > (/J

:e'(;5.

COlro

,"t: ctl C

We.. e Q) :l"O ;;:;_ e U'elro

.2 'E-

C (/J ,,;,,,. 0

"00

-

~ Q)

w"C

-1ft

ro~

o ro u .._

(/J :l

"C

Q) :l "C CO

-Q) rn_

.oro .... 0 Q) .....

> 'ro :l U (/J-

Q)$ U ro

e1n

o.C

o C U

"Ccp

.... (/J

$'(;5.

C Q)

>

e

~o

(1)= c .._

:l :l ,- Q)

-- fh. U (I)

3"0

-ro c ~ "C rn

o Q)i;::: (/J';::

ro 0 0- U ro (/J >

ro Q)-

.~ '0

-0.. ~ ro 0._

wCho ,~ (/J 13,2-

CO 'ro

~ E

'- (I)

~"O .0- E :::::I Q) III E.o N19 Q) C "C ,-

ro-ffi -ro ....... C ('IJ 0 "0 ::::lIII C U Q)

e E

o,

ctl

...

~

c: ::J

--

Q)

...

D..

::J ...

"' cnGJ!9

_"'tJc:

:J. ~ Q) 'Cc:> o c:

U ._

o

~Q) :::::I ff)

'- - lro

E

:::::I C

lro

N Q) ro ....

(I);ro e U o

'+='- Q) e"O Q) (I) E ,~

....

Q) (I)

~O

.......

,ff)

:.2 (I) "0

III "0

en ..0

'-

W >

:::::I :::::I en Q) o o

'-

0..

E

~

.E

c o U

L-

ro

.....

c (I)

> C

e
"'
..2 It)
"'
>
...
ca
-
.-
c:
::J ~
-
(1)
...
D..
Q)
-
"'
-
:;; M
c:
"'
U
:i5 N
:::l
"'
(1)
...
. -
E T""
:J.
c:
(1)
c
t
(J 0
~
Z ';:: :::::I W a» Q) "0

Q) W

L-

en o

.....

let!

E

:::::I

:::::I N Q)

.._

:::::I ro

~ Q) c c
,- '-:
+-' cti
Q) cti
- x Q)
cti Q) ....
0 c ro
'i= ....
cti .....
·c .\Q
0 OJ
cti ~
>
..... c
(/) ,- ~
0 .(ij., c
- :c rn

.....

c o o

....

rn ·0 c ro c 'i=

:J

.....

c Q)

E t: rn c..

E o o

ro

ro

.... .....

(/)

'rn c..

rn >

Q) (/)

....

CO c.. E Q.l x Q)

C :::J

~

ro .

c..u E:;::; Q).~ XOJ Q.l_Q

_.-..._

'rn :J :J '-

0.9 "'CO -Q.l

N!f!_.

C .... c- 0

:!:t) E Q) u (/)

o Q) "'C-o

(- -

_:J (/)= 0.0 -ro rn (/)

c

rn 0

€~

Q.l Q.l > ....

rn rn Q) .... u ro

e D.. D..E :J Q) ..... X C Q)

Q) rn N Q) Q)_

..... -

o, 0 "'0

rn

....

. ~