FAST

A. ~ ~ ?, A.

CONG TV CP P.HAN MEM QUAN LV DOANH NGHIJ;P

FAST SOFTWARE COMPANY

p,

DOi tac lau dai, tin c~y

~ ~ _- -

PHAN ME M KE TOAN

Fast Accounting 10,0

o 0 0 0 0 000 0 0

Kinh giPi:

Ban Glarn doc Cong ty Phong Ke toan Cong ty

Cong ty Co phan Phan rnern Ouan Iy Doanh nqhiep FAST la conq ty chUyen>Sau trong linh vue phat d~n,

, '" ,

tu van li'ng dunq phan rnern ke toa!1 va ,quan~ tr] to~n dien d_oanh nghi~~~ERP). Ml,lc tie~ cua FAST)~ xay

dl,l'ng FAST th~nh thuonq hi~~ "DOl ,TAC ~AU D~I TIN Cf!._ Y" cua khac~hang, c(>ng dong va cifdOi t~c tren co so chien 1U'Q'c cung cap "GIAI PHAP PHU HOOP - D!CH ~ CHb £lAO". Chung toi m<fng muon khach hang khong chi SLr dunq cong ngh~ thong tin (CNTT) n,9-leI' la mot cong cy tro qiup d<F,/gian trong conq viec hang nqay, rna c6 the quan tr] doanh nqhiep tren nen tang CNTT, i:Ji8n CNTT tl)jrnh mot trong nhQ>ng ngu6n hrc hQ>u hieu cua doanh nqhiep de dat dU'Q'C nhQ>ng rnuc tieu t&t.rntf§t trong kir;i'fl doanh.

FAST phat trien va cung cap cac san pharn va giai R'hap sau:

Fast Business - Giai phap quan tr] toan dialYcfuanh nqhiep (ERP) Fast Financial- Phan, mem qua,n tr] tai chlnh ke toan, FastAccountin£l- P~an r1)em ke toan l ~ I Fast Book - Phan rnern ke toan cho doan!J;;lgfli~p nh0 va rnoi thanh lap FastAccountin,g for ,Education - Phanmem ~e to~~ung cho da~tc;to trong nha tnronq

Fast HRM - Phan rnern quan Iy nhan su' - /ong - tfnh IU'O'ng.

rov theo quy rno va nhu cau, moi doanh nqhiep c6 the lua chon "G£PHAP PHU HOP" cho mlnh. Doanh nqhiep cOng c6 the tll'n~fbl:J'-~ang cap tll' giai phap danh c!t{ca~ doanh ,nghi~p nh6 I,en cac giai phap d~~h cho cac doanh nqhiep c6 qLiYrn·e~I6:.9.hO'n theo Sl,l'Zhat trien de c6 "GIAI PHAP PHU HOP" cho tll'ng

qiai doan, /

Voi su' c6 g~ng cua minh, F~ii dU'Q'c tren 3.500.k~ach hang tin nhlern la nha cung cap phan rnern k~ toan va quan tr] cho doanh n~hi~p cua mlnh. San phtr;, va djch vu cua FAST da lien tuc 4 Ian dat giai "Sao Khue" cU9l).ji~p h(>i Phan mem Vi~t Nam (VINA~A), 2 Ian nhan "Giai thU'o>nQ cong ng,M thong tin Viet Nam" cuaH(>i tin hoc Viet Nl'm (VAIP) va Sian dc;t{huy chU'O'ng vanq cho san pharn c6 nhieu khach hang va dO<~'c) 7tc;ti cac trien lam tin hoc quoc te \t.it;tnam computer~orl~ EXP~'

Chul"'lg t&l tran tronq gLri toi Quy khach ha,Zi li~u gi&i thieu phan mern ke toan FAST ACCOUNTING voi phien ~n rnoi nh§t FAST ACCOUNTIN, 10.0.

M9i th6~in ~hi tiet, Quy khach V"I long lien h~ voi cac van phono cua chunq toi tai TP Ha N(>i, TP £)a Nang va TP Ho Chi Minh hoac tal I!f'!a chi website: www.fast.com.vn

Tran trgng.

Phan rnern ke toan Fast Accounting

03

Giai thi~u tom tat ve cong ty FAST

FAST dU'Q'c tnent: I?p bai mot dt)i ngO esc ky SU' phan mem trang ITnh vue tai chfnh ke toen va quen 19 doanh nghi~p voi muc tieu ket hop khB nang cong ngh~ voi hieu biet nghi~p VI,I va quy trinh trien khai (Png dl,lng nhtim tCiJO ra esc san ph§m va diet: VI,I chllt 1U'Q'ng cao cho thi tmang.

Ten cong ty

Conq ty C& phan Phan rnern Ouan Iy Doanh nqhiep

Ten ti~ng Anh

Fast Software Company

Ten giao djch

Nam thanh I~p

FAST

11 thanq 6 narn 1997 /

Dich VI,J

Han 250 nhan vien tai Ha N('>i, TP H6 Chi Minh.7T)'p £)a Nang Fast Business! Gi~i ph~p q~an tr] toan di$y<foanh nqhiep (ERP) Fast Finfncial - Phan:'Te~ ke t?an quantri

Fast AGcountin~-:: P~r ~em ke toa~Z

Fast Boe~h~n m~m ke toan d~ cho do~nh nghi$p nho va rnoi thanh lap, Fast HRM - p~"em q~an Iy yl'ia~ su' - cham conq - tfnh lU'ang

Fast Accounting.Edu - pz·em ke toan danh cho dao tao

~ van, trien khai (Png jt;lng va bao trl cac h$ th&ng thong tin tai chlnh kil

~n va quan tr] toan <ili$n doanh nqhiep (ERP).

f Tr& thimh "D/ii Z dai, tin cay" cua khach hang, cac d/ii tac va c<)ng dling. Giai phap P~Q'P - Dich VI) chu dao

Ha~ khach hang tren toan quoc

4/Giai thuonq Sao Khue cua VINASA

~ Giai thU'ang conq ngh$ thong tin Vi$t Nam cua VAIP

8 HCV t<;li trien lam tin hoc quoc til Vietnam ComputerWorld Expo

£)Qi ngO nhan vien

£)ia chi

18 Nguyen Chi Thanh, Q. Ba £)lnh

£)t: (04) 3771-5590 - Fax: (04) 3771-5591 E-mail: fhn@fast.com.vn

TP H6 Chi Minh: 08 H6ng Ha, Q. Tan Blnh

£)t: (08) 3848-6068 - Fax: (08) 3848-6425

TP Ha N('>i:

TP £)a Nang:

E-mail: fsg@fast.com.vn

39-41 Quang Trung, Q. Hai Chau

£)t: (0511) 381-0532 - Fax: (0511) 381-2692 E-mail: fdn@fast.com.vn

Web site

www.fast.com.vn

(S8 Ii~u th8ng ke tfnh den tMng 30-06-2009)

04 www.fast.com.vn

Fast Accounting - Cac tinh nang noi b~t

Fast Accounting c6 nhi~u tfnh nang menh va nhi~u ti~n ich giup cho viec sir dl)ng cturonq trinh dU'Q'C de dang va khai thee chironc; trinh dU'Q'c hi~u qua.

• Che dc;, tal chinh, ke toan va thue. FastAccounting cap nhat cac sua d6i b6 sung theo cac quy djnh rnoi nhat cua Bo tai chinh: che dO ke toan doanh nqhiep theo quyet djnh 15/2006/Q8-BTC, quyet djnh 48/2006/Q8-BTC (danh cho doanh nqhiep nho va vua): bao cao thue GTGT, thue TNDN theo thong tu 60/2007/TT-BTC (hU'ong dan thi hanh mot so di€lu cua l.uat quan Iy thue): nghi~p vu hach toan hang khuyen rnai theo thong tu 30/2008/TT-BTC; bang ke thu mua hang hoa - djch Vl,l mua VaG khonq c6 hoa dan (mau so O/~DN) theo Thong tu 1314/2Q07/TT-

BTC... <. A.

H?trO' ketxuatdCr li~u bao cao thue GTGT, thue TNDN sang phan m€l'Y'0 tro' ~hai thue HTTK cll~. 6ng Cuc thue

de in theo ma vach / ,",\ /._, i'

• Quan 19 v6n b~ng tien. Fast Accounting cho phep theo doi cac khoan tarn Lrng,)"'cho vay, di ~ay chi tiet nhu 113 h6a dan. Cac khoan nay duoc theo dol thanh toan chi tiet, phan bo chi tiet de len cac bao cao quan tr] cong no, bao cao

phan tlch v€l tuoi no, bao cao canh bao theo han thanh toan. .. L

Fast Accounting cho phep theo doi tCPng khe U'ae~oi ca~ao cao nhu: Bang ke tlnh lai chi tiet theo tCPng khe uoc, Bao cao chi tiet tlnh hlnh ti€ln vay, Bao cao.tong hop tln7hlmh tien vay, Bao ca theo doi cac khoan vay sap den

hc;tn(quahc;tn)... .>: /

• Quan 19 cong ng. Fast Accounting cho phep quan Iy ~ng no chi tiet den tCPng khach Mng/nha cung cap, tCPng h6a dan phai thu/phai tra ve tCPng hop d6ng mua/b§_o. ~i~c phan b6 so ti~ thanh toan cho cac h6a dan co the thuc hien tl,l' dong hoac true tiep cho tCPng hoa dan. Cho phep XLP Iy qiarn tr-Lr cong no chi tiet theo h6a dan trong truonq hop ~ang ban b] tra lai, gi·a·r:t:I~gia, chenh I~ch ty Qia, tarn Lrng tr/U'oc tiVn hang va cac qiarn trCP khac, Cho phep theo doi chi tiet cong no ~hO tCPng m6n ~TtI'~Il,'9 Ian tarn =r: ,

• Quan 19 h~ng ton kho. FastA~nting cho phep tlnh gi~lilang ton kho th,eo nhieu phuonq phap khac nhau: nhap truce - xuat truce, trung b1Bn:l'la,ng, !rung blnh di donglfch 9anh. C6 nhieu man hlnh nhap li~u d$~ thu tien dunq c~o ngU;'Cri~p dunq nhu' nhap uat thanq, nhap Zmua, ntl~p khau, nhap chi phi, hang ban bi tra lai, xuat tra nha cung cap, xua~.eu chuyen kho ...

• QU~ T~e~, CCL£>. Phan h~ quan Iy TSC8, -¥.Cl8 trong FastAccounting cho phep theo doi TSC8, CCl8 theo n~u ng~?von khac nhau, theo doi Vi~c!an~r~ian: qia tr] cua motta! sa~, theo dol viec lu~n chuyen tai san giCra Ca? bo pl>1~..2sU' dl,lng~ .. C~U'ang trlnh cung cagftat nhieu cac bao cao ve kiern ke, bao cao ve tang qiam va bao cao ve khau Hao, phan bo khau hao TSC8, CCLl;)( .

• Tinh ,gi~t anh, san pham, Fast Ac ~ting, cung cap ,cac chuonq trlnh tlnh qia thanh cho cac Vl,l vi,~c, con,g trlnh xay lap, san pha;n san x~at lien tl,l~fa~a~ pharn san xuat theo dan hang. Viec tap hop chi phi san xuat c6 the duoc thuc hien true ~iep cho doi tU'O'~~tfnh gia thanh: hoac tap hop theo phan xU'ang, conq doan; hoac theo bO ph~,n phi trung gian. Cuoi ky phan bo ctt~hi theo nhieu tieu thtrc khac nhau: theo dinh mire nguyen vat lieu, theo h~ so cap nhat, hoac phan b6 dua VaG theo yeu to chi phi khac, Cho phep tlnh qia thanh trong truonq hop c6 nhieu cong doan ve c6, nhieu ph~n xU'ang vallhh chi tiet theo I~nh san xu at. Gia thanh duoc phan tlch theo cac yeu to chi phi Cl,l the va c6 the chi tiet den tCPng v~ 4U' duo'c SLP dl,lng

• quan Iy s6li~u da tie t~. Fast Accountlnqcho phep quan Iy da tien t~. MQi giao djch d€lu co the nhap va luu the,? dong tien giao djch va duo'c quy doi ve dong tien hach toano Cho phep ngU'Cri SLP dl,lng Il,I'a chon each tlnh ty gia ghi so theo PhU'an~li>ha~~h~P truce xuat truce, trung blnh thanq, trung blnh di dong, ~ich danh, hoac ty qia giao djch, Khi thanh toan GhU'b .g trlnh tl,l' dong tc;tO but toan chenh I~ch ty gia so voi ty gia ban dau khi xuat h6a dan ho$c cho phep quy d6i v€l d6ng) en theo doi cong nO' trong tmCr~g hO'p thanh toan bang d6ng ti€ln hc;tch toan (VN8). Cuoi ky ~hU'ang trlnh e6 cae ehllre nang Unh ehenh I~ch ty gia cuoi ky ella tCPng tai khoan va ella tCPng khaeh hang/nha cung cap. Cae bao cao c6 the dU'O'c in ra theo d6ng ti€ln hc;tch toan ho$c theo nguyen t~ va d6ng ti€ln hc;tch toano ChU'O'ng trlnh cOng cho phep tuy chQn loc;ti ti gia ap dl,lng 113 ti gia thu~n (nhan) ho$c ti gia dao (chia), thu~n ti~n trong mot so tmCrng hO'p SLP dl,lng 66ng ti€ln hc;tch toan khac voi d6ng Vi~t Nam 86ng.

• Quan 19 s6 li~u lien nam. Fast Accounting cho phep quan Iy so li~u lien nam. NgU'Cri SLP dl,lng c6 the len cac bao cao cong nO', cac bao cao lien quan den cac hO'p d6ng, cong trlnh xay dl,l'ng ... clla nhi€lu nam ma khong phai in rieng tCPng nam r6i sau d6 ghep cac bao cao Ic;ti voi nhau.

Phc1n m€lm ke toan Fast Accounting

05

Fast Accounting - Cac tinh nang noi b~t

• Bao cao phan tich s6li~u cua nhleu ky khac nhau. FastAccounting cung cap mot loat cac bao cao phan tfch s6 li(:lu cua nhieu ky hach toan kinh doanh khac nhau tren mot bEing nhieu cot. se li(:lu cua moi ky dU'Q'c in ra a mot CQt rienq. NgU'ai stY dunq c6 the il,l'a chon so sanh ky bao cao la nqay, tuan, thanq, quy, narn va s6 ky so sanh la tuy y. C6 cac bao cao so sanh giCl'a cac ky ke tiep va cunq ky nhunq so sanh giCl'a cac narn,

• Quiin Iy s6 li~u cua nhleu don vi co so. Fast Accounting cho phep quan Iy s6 lieu cua nhieu don vi co sa; cho phep len bao cao cua tCrng don vi CO' sa hoac cua toan (t6ng) conq ty. se Ii(:lu c6 the dU'Q'C nhap a nhieu noi va

chuyen ve conq ty me. .2 L

• Ti~n lch khi nh~p s6 li~u. Fast Accounting cho phep cap nhat chtrnq t~ fCr Excel. Cho phep khi nh$,?, li(:lu co the chuyen tCr man hlnh nhap li(:lu nay sang man hlnh nhap lieu khac chi bang m~t thao tac kfch chuot phai. C6 the xem bao cao ngay khi dang nhap chtrnq tu. Ch~ phep IQc tim s6Ii(:l~ the~t)'§t, ky thoS,9 tin nhap li(:lu nay6 the tim kiern theo ten hoac theo rna, Cho phep xem phieu nhap khi VaG phieu_xuat de tra CLPU aia. Cho phep Jl<I'U va in chunq tCr

nhunq chua bat buoc chuyen VaG s6 cal. Z

• TV' dQng h6a xU> Iy s6Ii~u. FastAccounting tl,J' dQng p,lilan b6 chi phf mua hang; tl,J' dQng gan qia ban tuy theo mat hang va khach hang; tl,J' dQng tap hop s6Ii(:lU, va tao c~tlut toan ket chuyen, phan b6, tf t1'toan chenh l(:lch ty qia cuoi ky, tl,J' dQng hach toan cac chtrnq tCr nhap xuat kho./. 1

• Ky thuat Drill-Down. V&i ky thuat Drill-Down (q'n r.i1'f9lfQ'c) astAccounti 'cho phep ngU'ai stY dunq khi dang xem bao cao t6ng hop chi bang 1 phfm c6 the xem ngay s6li(:lu chi tiet cau thafih va tiep tuc cOng chi bang mot phfm la c6 the xem tiep den chirnq tCr ban dau, Ky thuat nay r~ .thu$n tien cho can bQ quan Iy stY dunq chuonq trlnh khi xem s6li(:lu bao cao va tien :Q'i cho ke toan vien va k~an t6ng hop kL'uon kiern tra va d6i chieu so lieu, _

• Ky thuat Quick Report. 'B-a!:l,~t!.h~$t Quick Report (bao Ca? nha 11) Fast Accountlnq cho p~ep ngU'ai stY dunq de dang tl,J' tao bao cao theo yeu cau o-a'fl9~~ chon cac cot can!2 ren man hlnh xem so lieu, doi thLP tl,J' cac cot in ra, dieu chinh dQ rQng ca,c cot can in, chon phJrng ChCl',(CactzhaO taetU'O'ng tl,J' nhu tronq EXCEL) va sau do su' dunq chLPC nang Quick Report de co bao r: dung yeu diu.

• Ti~n lch khi xem bao cao, F~t Acco,unting cho phej IQc tim s6 li(:lu theo bat ky t~ong tin nhap li(:l~ nao: co the tim ki~m the~e'n hoac th~o rna; ~ tren soli(:lu da IQc ra)o~c tim tren toan bQ soli,(:lu g,oc. ~6 thay doi ~ieu xem va nh~m so lieu t]!leo nh!eu chieu k~~e nh~u rna khonq pha}it§n ~ao cao lai; cho phep sap xep so lieu tang,dan hoac qiarn dan the~r'Gang:bat kyo C6 the tfnh tong, cua mQ,t trt?,'ng bang mot nhay chuot VaG chLPC nang tfnh tong. Cho phep xem d~&i d~n~erthi cac bao cao voi nhieu CQt7.~u. Cho phep sira chirnq ~cr khi dang xem bao cao.

• Ket x~ bao cao ra EXCEL hoac t~p dinh d~ng XML va gu>i e-Mail ket qua bao cao, FastAccounting cho phep ketxuM:>o cao ra tep theo dung mau bao cao va gtYi e-mail ketqua bao cao ngaytrong chuonq trlnh.

• Tinh mlim deo. Fast Accountin~ phep ,nhieu I~a chon khac nhau nharn dap ~n9 yeu cau d~c thu cua t~ng doanh nqhiep: lua chon hlnh thUle ghi chep so sach ke toan, lu'a chon phuonq phap kiern ke hang ton kho (theo ke khai thU'ang xuyen hoac kiern ,e djnh ky), ll,J'a chon each tfnh 9ia hang ton kho va tfnh ty qia ghi s6 (qia trung blnh thanq, gia trung blnh di dQng gia dfch danh, qia nhap truoc xuat tm&c, gia giao dich), c6 cac tmang thong tin tl,J' do de ngU'ai dung tl,J' dinh nghT stY dl,lng de quan Iy theo cac yeu cau d~c thu ...

• Kha nang bao m~t. Fj tAccounting cho phep bao m$t bang m$t kh§u va phan quyen truy nh$p chi tiet den tCrng chLPC nang v~ conQ vJr~c (dQc/stYa/x6a/t<;lo m&i) trong chU'O'ng trlnh cho tCrng ngU'ai stY dl,lng. ChU'O'ng trlnh c6 kha nang kh6a s6 chi tieVden tCrng 10<;li chLPng tCr, theo d6i nh$t ky ngU'ai stY dl,lng.

/~ Z ' ,

• Giao d!~n va bal cao theo 2 ngon ngCPVi~t vaAnh. FastAccounting c6 giao di(:ln va cac bao cao bang tieng Vi(:lt

ho~c tiengAnh 'ja cho phep tuy chQn theo tCrng ngU'ai Sll' dl,lng.

• Moi trU'<Yng lam vi~c. FastAccounting c6 the ch<;ly tren m<;lng nhieu ngU'ai stY dl,lng ho~c may dO'n IE~,

06 www.fast.com.vn

SO' do to chwc cac phan h~

FastAccounting dU'Q'c t6 ciurc theo cec phan M nghi(:p vv C6 cec phan hi) hi) th6ng, k~ teen t6ng nop, k~ teen tien mat va ti~n ngtln hang, k~ teen ban Mng va cong no phBi thu, k~ teen mua hang va cong nQ' phBi tre, k~ teen hang tan kho, k~ teen chi phi va tfnh gia thenh, k~ toen TSCD, k~ toen CCDC, beo CaD thu~, beo CaD quen trj cac dan vj tMnh vien.

~r----------------------------

Vbn bang ti~n Phieu thu, phieu chi Bao co, bao n9'

56 quy tilln mat, tien gLri ngan hang, ...

------,

I I I I I I I

-

-

I

I 1-----+

Hoa dan, ChLrng tLr phal thu

---I I I I I I I I I I I I

I

i--l--

I

L ..

Mua himg va phai tra

Cherng tLr phal tra

Bao cao mua hang, 56 chi tiet cong n9', ...

Hang tim kho Phieu nh~p Phieu xuat ChuYEm kho

L ....

The kho, Nh~p xuat ton, ...

r

I

_____y

Nghiep vu khac

Tai san cb dinh Cong cu dung cu

The TSC£) Bang tinh khau hao, Bang tinh phan b6 CCDC, ...

\ J--

T

o

N

G

H

a

p

-

.:

-

L

-

-

56 chi tiet tal khoan 56 cal tal khoan Nh~t ky chung Cherng tLr ghi 56 NKCT, Bang ke

cac bao cao tal chinh

Bao cao chi phi va gia thanh

Bao cao thue

Bao cao quan tr]

Phan rnern k~ toan Fast Accounting

07

Phan h~ ke toan tong hop

P~an h~ ke teen t6ng hop ?6nf} vai v». trung tam titfp nh[m dfF li~u tCP, tlit ~a esc I!han t:~. Phen h~ nay cho phep ngU'cYi SU' dl)ng c~p nMt cec phi{w ke toen tong quat, cec but toen phan bO, ket chuyen cuoi ky, cac but toen ajnh ky va cec but toen aieu chlnh. Ngoai ra con thirc hi~n t6ng hop s6 Mu tCP tlit ca cec phan h~ knee, len cec s6 seen, beo ceo ke toen, beo ceo thue.

• Khonq gi&i han s6 IU'O'ng tai khoa9'

• Ma tai khoan co de) dai t&i 16 kyltl,l'. /

C~p nh~t chwng tw t'"'

• Cho phep nhap tren 1 €~lI'ng ~Q.hieu nhom djnh khoan 1 nO'I nhieu co hoac n,hieu ~O'/1~ va thuc hi~iem scat ~4'6i tong phat sinh no bang tong phat sinh co cua tCrng nhorn'dinh khoan.

• C~o phe~nhc;'lp tho,ng tin lien,quan d~n ho~an thue GTGT d~u VaG

de},woang ke thue GT~T dau vao, /

• Kill nhap cac chll'l1Ig tCr giong nhau (')J~ cac but toan dinh ky) chU'ang

• Phi~u k~ toan ~ £.,

• But toan p~an bo '" de)ng trl~eo ,ti$n f~~~ phep s70 c ep thong tin tCr mot chCPng tCr cO sang

• But toan ket chuyen tl,l' de)ng mot Ch'Y.'kI' mal.

• But toan chenh I$ch ty qia Tao l~p-R'Iau bao cao tai ~mh theo yeu cau_

Bao cao tal chinh ~. Cho phep ngU'ai SLP d(ng tl,l' khai bao cac rnau bao cao tai chfnh theo

• B~ng ~an ?6i k~ toan A yeu cau, khai ba(i)~C chi tieu, conq thirc tfnh toan cua cac chi tieu,

• Bao cao ket qua hoat dO 9 ( Quan Iy narn tai c(.nh

kinh doanh Ch h' ~7h hl ~ to' hl h kha ~ I' h h' h hl h

, , • o~p ep am ng ra nam at c In ac nam IC an c In .

• Bao cao luu chuyen tien t$ > , "'A ·.A ~ ,>,~ • :

Th "t . \ ba 't" hZ Quan Iy sa leu lien nam va cua nhieu dan VI co sa

• uye ~I I ao cao al c In· , . A , , • A ~ ,> , • • > ~ >

se sach)€ toan theo quyih [nh • CtPhep len bao cao lien nam va cua tU'ng dan V! co sa hoac cua

15/2~ ~QD~ va 48/2006/QD-BTC t an conq ty

• So ~e ~o 'n theo hlnh thirc nhat ky

chung Lien k~t voi t~t ca cac phan h$ khac, nhan va luu trO> s6 li$u lien quan

• So k~ toa theo hlnh thirc chll'ng tCr d~n k~ toan tong hop tCr t~t ca cac phan h$

ghiso

SO' d6 tA clurc cua phan hE.! k~ toan tAng hQ'p

Dau vao

• So k~ toan theo hlnh tuc nhat k~

chll'ng tCr

Bao cao thu~ theo thong tLl' 60/2007/TT-BTC

• Bang ke hoa dan chll'ng tCr hang hoa mua vao, I Bang ke hOajan cliill'ng tCr hang

hoa ban ra J /

• To khai thue G{GT

• To khai tl,l' quyet toan thue thu nhap

doanh nghi$p narn

• PhI) luc k~t qua kinh doanh narn

• To khai thue TNDN tarn tfnh

• Bang ke hang hoa, djch VI) mua vao khonq co hoa dan theo TT 134/2007

08 www.fast.com.vn

Quan Iy hE.! th6ng tal khoan

vi du v~ man hinh nhap chwng tw "Phi~u k~ toan"

{iijPhieu ke toano Ky: 01/01/10-31/12/10 t=::@®

2810212010

28/02/2010 Ngay I~p c.tu

Nga,Y hech loan

So chung tv

Di~n giai chung Ttlch BHXH, BHYT va KPC£) thea tY I~ quy dtnh tfnh vee chi phi va tIlt luang nhan cong Ty gia ..Y.!illJ

Hech loan 1 Hd thuf I

F4/F8 . Them I Xoe dong. Ctrl+ T eb-He khoi chi tiik Ctrl + <. / Ctrl + .> Qua trang trai/phai

Stt rai kholm

Ps nQ'VND

II 3382 Kinh phf cong d oen

186000 Ttich KPC£): 1% + 1%

2 622P><6. Chi phi nhen cong tll!C tiep P><6.

3 622PXB Chi phi nhsn cong tnrc tiep PXB

4 6271 Chi phl nhen vien phan >:uo-ng

564'1 Chi phfBH: Nhen vien

6 6421 Chi phi nhen nien quan 19

7 3383 Bao hiem >:a hQi

8 622PXA. Chi phi nhen cong trljc tiep P><6.

9 622PXB Chi phi nhen cong tnrc tiep PXB

10 6271 Chi phl nhen vien phsn >:uo-ng

'16411 ChitfBH:Nhanvien

68000 46000 16000 16000 40000

a N han cong san :-:uat P><'A a N han cong san :-:uat P><'A a N han vien phen :-:ltong

a N hen vien ban hang

o N han vien quan 19 doanh nghi~p -

1860000 TrfchBHXH:15%+5%

a N han cong san xuat P><'A a N han cong san xuat P><B a Nhan vien phan xltong

o N han vien ban hang

510000 345000 120000 120000

.f

r Sua trltang ti~n

2 325 000 2 325 000

i £la ghlS6 ca, Gi

Mai I SaocheQ I~~~~~~_!!jlli~~

TrSing thai

PMn hi) ke toen tien met va tien gifi ngan hang dung oe theo d6i thu chi va thanh toen lien quan oen ti~n m?t, tien gifi ngan hang va ti~n vay. PMn hi) nay cho pMp cep nhcilt cec phieu thu ti~n ban hang, thanh teen cho nti« cung ceo, cec thanh teen chi phi va esc thu chi khec. Cec bee ceo lien quan oen quen 1'1 tien met, theo d6i dong ti~n VaG ra oU'Q'C cung c§p trang pMn hi) nay.

• Gho phep thuc hien thanh toan vo'i su' chi r6 chi tiet thanh toan cho h6a dan nao. Trong tmang hO'g ~ng tien thu chi khac voi dong ti~n tren h6a dan goc thl se~ 0 phep nhap so tien qU~lJ8i ve dong tien ghi tren h6a -> va hacf toan chenh I$ch z ktli thanh toan va khi ghi h6a dan

Gho phep thuc hien t~u chi lien q_/.I'I den 1 hoa nhieu khach hang cOng nhu nha cung cap tren cung 1 chunq tevl'

• Trong tmQing hop chi thanh toan than~6cac phl (khonq qua conq 'Q"~hU'ang trlnh c6 cac tien ich lien quan den tlnh thue GTGT (gia da bao gam thue va gia chua 010" gam thue) cOng nhu nhap ck th: n'9Un Ii" quan den h6~aCan thue GTGT d~u VaG

• Cho phep thee d6i cac khoar:lft<:lm (rng, cho yay, di yay chi tiet theo

• Gicfly bao no (chi) cua nqan hang ,Z, z.. >

tCPng Ian pl'lat sinh, tCPng Ian thanh toano Phan tlch tuoi no cac khoan

• Phieu thu tien mat nay ~ h6a dan mLta'ng, ban hang

• Phieu chi tien mat, • £)oi voi cac phat sinh nqoai t$ cho phep quan Iy va hach toan theo ty

Bao cao ./ 7 gia giao dic~ th~ va ty qia ghi so. Chuonq :rlnh tl,l' d('>ng tlnh ,toan

• So quy f ty qia ghi so/cillo phep ngU'ai SLr dunq sira doi trong tnronq so Ie

S~ - (i t' , ) • Cho phep l!fa chon khOng kiern tra chi vuot quy, kiern tra va earth bao

• 0 quy In U'ng ngay '/' . .

> ,'" chi~U'a fquy hoac khonq cho thuc hien chi vuot quy

• So chi tiet.9l:la mot tai khoan ," ...

> A/~~' ~. , . , In phie hu chi, uy nhlern chi (UNC) tren may

• BaZan dO)'O phat sinh tlieo ngay • Cl;io phep in tCP chuonq trlnh phieu thu, phieu chi, UNC thoe rnau

cua mot taj)d'ioan ngU'ai dung c6 the sua doi

• Ba~ ~a.(doi so phat sinh cac tieu ~t noi v&i cac phan h~ khac

SO' do t6 chuc cua phan h~ k~ toan

D~u vao

• Gicfly bao c6 (thu) cua nqan hang

khoan cll~ai khoan

• Bao cao#l~ chuyen tien t$ theo

phuonq phap true tiep/gian tiep

• So nhat ky thu/chi tien

• Bang ke ch(rng tCP

• Bang ke ch(rng tCP theo kliiach hang, Vl,l, Vi$C; tieu 7hO:( va tai khoan doi (rng

• Tong hop Phtt~7n theo khach hang, vu viec, tijlu khoan va tai khoan doi (rng

• Bang ke cac khe uoc yay

• Bang ke tfnh lai chi tiet theo khe U'ac

• Bang ke tien yay va tra yay

• Bao cao tong hop tinh hlnh tien yay

C~p nh~t chCPng tLP

Ket chuyen so li$u sang cac phan h$ conq no phai thu va conq no phai tra cOng nhu phan h$ ke toan tong hop

Vi dl.l va man hinh "Gi~y bao co (thu) cua ngiln hang"

Thu ti~n chi tii:lttheo hob. dtm

31/03/2010

Ngey hech loan Ngey I~p phieu thu

Loei phieu thu

kh Dl

Makhach _KH_OO' _

31/03/2010 QUYEN3

__________________ Quy§ns6

Nq. nop li&n phen thenh an 86 phi§u thu

Ly do nQP thu ian ban chiu hang hoe

TknQ' 1121

Dre chl

BOOK10068

TGGD ~ 1.00

Tii3n VND gUi nqen hemg

Hantt

Fa-Them donq FS-TrnhTGGS Fa-Xoe donq "Teh-Pakhoichifiet

Stt s6 hd Nqey hd N.t~ Tk c6

Datt

Con pheitt TtVND TtquidO'i

Tientrenhd

1 BOOK100607104/2010 131111

12100000,00

0,00

12100000,00 12100000,00 12100000,00

.r

I

I" Sua. tn.tO'ng tlgn I Sua. tY 916 ghl sa

12100000,00

Trenq thai IDa ghi s6 cai EJI

Ph~n rnern ke toan Fast Accounting

09

Phan h~ ke toan ban hang va cong nQ' phal thu

PMn h~ ke toen ban hang va cong nO' phai thu qUEm 19 h6a dan ban hang (hang h6a, dich VV), phieu nh?p hang ban b! tra tei, phen b8 s6 tien da thu cho cec h6a dan. PMn h~ nay cho phep I{m cec beo ceo ve doanh thu ban hang (theo m~t hang, khect: hang, nhen vi{mlphOng ban kinh doanh .. .), conq no phai thu (theo khech hang, theo h6a dan) ...

• Cho phep theo d6i h6a dan ban hang chi ti€lt theo nhan vien/bo phan

kinh doanh, thai han thanh ~? /

• Tren 1 h6a d~n cho phep ~l<1eo d6i nhieu hQ'~ dOng/Vl,l)i~C.

• Cho ph~p xuat ~ang 21'lhieU Kho; tl)' dong kiemzra h : ng ton kho hien

thai; kiern tra so d~ hien thai, cua ~ac~ hang. .

• Cho phep xem phieu nhap de tra.,gla von trong ru'ang hop theo d6i qia von dlch danh theo 10. Cho phep tra h6a dcfn ban hang khi lam phieu nhap haA~ ban b] tra lai. L

• T~9 tfnh toal;] thu€l va chuyen t~g tin s~ng bang ke ~6a dan hang nea dicl;yV() ~a/ra. Cho phep s~a tien thue (lam tron SO)', Cho phep t eo d6i th~l'leo vl,l Vi$C/,/1a0~9 va tach theo cue thue.

• Cho phe "tfll)'c hien cac ,ut toan ~ieu chlnh, but toan bu tru giD'a cac khach hang hoac vai l<lna cung cap.

• H6a dan qiarn qia ~ Cho phep hach to/_af,(~ng khuyen mai trong cunq phieu voi hang ban

• Chll'ng tli' phai thu khac

theo Thong tu 32/2007.

• Phan bo thu tien hang cho Cr' c /.

In h6a dan trerymay _

h6a dan /. . _

• Ban hang, hop dong • Cho phep in h6a dan tli' chuonq trlnh tren rnau cua BO tai chlnh hoac

Bao cao b~ng sua d0~ tren mau h6a don dac thu cua doanh nqhiep,

• Bang)-e h6a don ban hang K~t ~4i cac phan h~ khac

• Bae'cao b~ang • K€lt chuyen so li$u sang cac phan h$ hang ton kho va phan h$ k€l toan

• Bao ea9"flan hang cho nhieu ky t&ng hop, Nhan so li$u tli' phan h$ k€l toan tien mat va tien gLfi nqan

• So sanrl:~.an hang giD'a hai ky hang de theo d6i cong no khach hang.

• Bao cao tYan hang nh6m theo hai hi tie /

c I leu ...

So' d6 tl> chirc cua phan h~ k~ toan

ban hang va eong nQ' phal thu

Diiu vao

• Hoa don ban hang kiem phieu

xuat kho

• Phi€lu nhap hang ban b] tra lai

• Hoa don dich vu

Bao cao eong nQ' theo khach han

• S& chi ti€lt conq no

• ~~~.~ t&ng hop so Pha~t sinh ~6ng

Bao cao eong nQ' theo h' dan

• Bang ke conq no phai thu theo hoa don L

• Bang ke chi ~r'/thW ti€ln cua cac h6a don

• Bang ke cong no' cua cac h6a don theo han thanh toan

Bao cao v€! hop d6ng, dan hang

• Bang ke chll'ng tli' phat sinh theo hop dong

• S& chi ti€lt hop dong

• Bao cao 10 lai cua cac hop dong ...

10 www.fast.com.vn

C~p nh~t va xU> Iy ehLPng tLP

Vi dl,l v€! man hlnh nhap "H6a dan ban hfmg kiem phleu xuat kho"

iijHoa don ban hang klem phieu xuat kho. Ky: 01/01/10-31/12/10 ~@

Lee hOd don Xu~t ban Ngay hech loan 0510412010
M:§ khech KHH3 Khech henc H3 Ngay I~p c.nr 05104)2010
Ere chl Cl,lm cang hang kh6ng Mi~n Nem 56 dlt -44000 000 Qu}'~n so KK01N10
Ng. mue h,3ng LeVan Be MST 0100230800-1 s6 seri KKI01-N
Di&n giai Xu~t ban hang cho thea H£): H£lB0104 s6 hoe dan 105019
Mam:(tkrWl 131111 NVBH ChQn hdb I Tygia ..!Lt!..!l...l r Xu~t theo ,gia v6n dich danh cho vt gia TB

Fa-Them dong, F8·X6a dong, F5·Xem pn. "Teb-He khoi chi li~t

T6nkho SohJ'1ng GiabanVND Th2mhtienVND Tkdt ....

Stt Ma v~ttU'

1 H6 Hang H6

50W 50,00 160000 8000000 51111

Hang H7 Hang H8 Hang H9

2 H7 3 H8 4 H9

1 DOW 100,00 300000 30000000 51111

100,00 45,00

100,00 200_00

230000 120000

23 000 000 51111 2400000051111

r Sua ht thu~

r Sua lien thu~

r Tfnh thu~ theo gia trl./Ctc chi~t kh.§u

S61U''1ng 450,00 Tien hang

85000 000

HQn tt 30

Ma thu~

22_ 10.00% Tkthu~ ~/ ~ Tienck

Han c.kh.§u

Tien seu ck

___ Nh6m hang

85000 000

8500000

Philn h~ ke toan mua hang va cong nQ' phal tra

PMn h~ kiJ teen mua hang va cong no pMi tra quen 19 phiiJu nh?p mua hang (hang hoe, diet: VV), phiiJu xulit tre l<;Ii nti« cung clip, pMn b6 86 ti~n da tra cho cac hoe dan. PMn h~ nay cho pMp len cec beo ceo v~ hang nh?p mua (t6ng nop va chi tiiJt), cong nC)' pMi thu (theo nha cung clip, theo tioe dan) ...

• Tren 1 phieu nhap cho phep theodoi nhieu hop d6ng/vl,J viec

• Tren 1 phieu nhap cho phep nh~an9 vao nhieu kho, L

• ca~ chi phi nhap mua, thu€l ~p khau c6 th~ nh~~. c c7.hU g tren cunq phieu nhap hoac n~eng nhrn la m('>t phieu nhychi phl. C6 cac

tien lch cho viec ~han bo chi phi ch..<?cac mat h;'9. ,

• Cho phep tra phieu nh,~p mua khi (am px tr;;<;Ii nha cung cap:

• Tl,I' d('>ng t'lilh toan thue va cap nhat ca~J.ong tin lien quan den h6a

Dau vao dalf ~€l d~u V,8Q; cho p~ep nhap 7i§u h6a dan t~U€l dau "" lien

• Phi€lu nhap mua qU~A1'>hie~nh~p de len ban@ ke,h6a dan thue ~TGT dau vao:

• Phi€lu nhap khau cho phep tzach t~eo theo Vl,J ViEll~Q'P dong va Cl,JC thue,

• Phi€lu nhap xuat thang /

• Phi€lu nhap chi phi mua hang • Tl,I' d~l· thu€l (tru' I,trong truonq hop gia da bao g6m thue,

• Phi€lu xuat tra lai nha cung cap • Cho phep thuc hien cae but toan di€lu chlnh, but toan bu trLr conq no

• H6~ dan mua hang dich ~ giCra cac nha cung ~ hoac voi khach hang.

• Phieu thanh toan tam ling ~, ~

• Chling tLr phai tra khac f ~n phleu nhap tra may

• P~an b& tra tien hang cho cac • Cho Ph~~L hieu nhap kho, P_hi€lU thanh toan tarn ling tLr chuonq trlnh

hoa dan, ' theo mZatJ chung hoac theo rnau dac thu,

• Dan hang "nap dong , ,

Bao cao p"?ng ~h~p mua Kat nol 6'i cac phan h~ khac

• Ba~(ke p",' nhap • Ket chuyen so lit%lu sang cac phan ht%l hang ton kho va phan ht%l k€l toan

• Ban§!. ke boa dan dlch Vl,J t&ng hop, Nhan so lit%lu tLr phan ht%l k€l toan tien mat va tien nqan hang

• Bao ca./t&ng hop hang nhap mua

• Phan UcH hang nhap mua nh6m

theo cac)'IlT tieu khac nhau ...

Bao cao eong nQ' theo nha eung ea

• 8& chi ti€lt cong no cua mot NCc/

• Bang can doi phat sinh c:ZA ng (cua mot tal khoan

Bao cao eong nQ' theo h6a on

• Bang ke conq no Pha/i tra theo h6a dan

• Bang ke chi tf€lt tra ti.en cho cac

hoa don /:t

• Bang ke cong no: cua cac h6a dan

theo han thanh can.

Bao cao thuc hi~n hop d6ng, don hang

• Bang ke chunq tLr phat sinh theo hop d6ng

• 8& chi ti€lt hop d6ng

• Bang can doi so phat sinh cua cac hop d6ng ...

SO' d6 t6 chuc cua phan h~ k€! toan mua hang va eong nQ' phal tra

c~p nh~t va xU> Iy ehLPng tu>

dll theo d6i cong no voi nha cung cap.

Vi dl,l va man hinh nh~p ehLPng tw "Phi€!u nhap mua hang"

iii Phieu nh-ap mua hang:KY~/ol/1o.:]1!12-/l-0 -- -- - - - ----------
~i@®
M:3kh.ach NBS2 NguCii ban S2 Ngay ht 0810112010
£)Ia chi 46 L§ Lui, TP C~n Tho MST 030014794H Ngay I~p pn 0810112010
N g. giao hang Pham T i~n H ai Quy~n :::6
Di~n giai Nh~p mua v~t li~u chlnh (HDOO4NBS2) 56 pn 6
Winx(tkc6) 331111 Phai Ira ngan hen ngU'O-i ban: HE) SXKD [VNDJ T~ gia .YI::!QJ
P' !:;hi phi co tf nh thu~ r Sua trudng ti~n ~h9n hom I
Hang h6a 1 Chi phf 1 Hd thu~ 1 F4/F8 - Them /X6a dong, Drl-Teb - Ra khoi chi ti~t Ctrl + <-I Ctrl + -> Qua trang trai/phai
su Ma hang Ten hang Dvt Ma kho Ma VI,l vee Tbn kho S61uQng GiaVND Thanh ti~n VND TknQ Ma h,dbng mua .....
III VLC1 V~t li~u chfnh VLCl kg KVLe 50,00 30000,00 1088 32670000 1521 HD004NBS2
2 VLC2 V~t li~u chfnh VLC2 kg KVLe 100.00 50000_OO 2178 108900 000 1521 HD004NBS2
3 VLC3 V~t li~u chfnh VLC3 kg KVLC 100,00 50000,00 3168 158400000 1521 HDOO4NBS2
4 VLC4 V{lt li~u chfnh VLC4 kg KVLC 45.00 50000,00 4158 207900000 1521 HD004N8S2
5 VLC5 V~t li~u chfnh VLC5 kg KVLe 100,00 10000,00 5148 102960000 1521 HD004NBS2
• 1 ~
Hen c_khSu -- S51uQng 200000.00 Ti~n hf!t19 610830 000
Chi phi 6170000
Ti~n thuJ 61 391 500
Tr~ng thai I cs ghi s6 cai GJI T6ngtt 678391 500
~~ saocheQI~~~~~~ i!!Ilil~~~ Ph~n rnern k€l toan Fast Accounting

11

Phan h~ ke toan ban hang ton kho

PMn h~ k~ teen hang t6n kho quen 19 phi~u nh;flp, phi~u xuat va phi~u xuat dieu chuyr§n kho, thirc hi~n tfnh va ceo nh;flt gia hang t6n kho. PMn h~ nay cho pMp len cec beo ceo ve hang nh;flp, hang xuat (t6ng hop va chi ti~t) theo m~t hang, vu vtec ... ; len bee ceo t6n kho (tong hop va chi tiettneo kho).

SO' d6 t6 chLPC cua phan h~ ke toan himg t6n kho

D§u vao

• Phi€lu nhap kho

• Phi€lu xuat kho

• Phi€lu xuat di€lu ChUYEln Tinh va ap gia hang t6n kho

• Tfnh qia trung blnh

• Tfnh qia trung blnh di dong theo

ngay

• Tfnh gia nhap truce xuat tnroc Bao cao han\~h~p

• Bang kelieu nhap

• Bang ke phi€lu nhap theo v. viec, v~~?' nha J~g cap, danq nhap ...

• Tong hqplhang nhap kho

• Bao ca{2han9 nhap nh6m theo hai

chi tieu Bao cao h' ng xu~t

• Bang ke phieu xuat

• Bang ke phieu xuat theo vu ~liE,'!G, v~t tu, khach hang: danq xtj, ...

• Tong hop hang xuat khO/

• Bao cao hang xuat nh6m theo hai

chi tieu ...

Bao cao hang ~ kh

• The kho J

• S6 chi ti€lt vat tlf.

• T6ng hop nhap xuat ton

• Bao cao t6n kho

• Bao cao t6n theo kho

• Bao cao t6n kho theo phieu nhap (qia NTXT)

• Bang gia trung blnh thanq

12 www.fast.com.vn

Qufm Iy h~ thong danh di~m v~t tlJ'

• Khong gi&i han s6 1U'Q'ng danh diem vat tu. Ma vat tu c6 do dai toi

16kytl,l'. 2 /

• C6 3 tmang dung de p~an 10~i vat tu theo cac tie~ chfjnac nhau; c6 cac trU'~ng tl,l' do. 7de ngU'<Yi{ung tl,l' SLP dunq de qJian Iy vat tu

theoyeucaud$c~. ", ./

• Cho ~hep khai bao cac tai ,kh~an )9am dinh liert{uan (tk kho, tk gia von, tk doanh thu ... ). de ho tro cho viec t. dong hach toan cac chtrnq ~h~P xuat hang h6a, vat tu. /

C~p n~va x~ Iy chLPng, tw L=: _I.. ' ,

• ye~ 1 phieu nhlp:xuat cho phep"eo d6i nhieu hop dong/vl,J viec,

n~~,anh~'/.", uat (tai k~oanjOi tYn~g). "' , , '>.

• Tren cung 1 pnleu cho Ph~h~P hoac xuat vao/tu' nhieu kho.

• Cho phe .~~t di€l~ ch1n 1 ~U'&c - tl,l' dong tao phieu nhap hoac

2 ~U'&c - phieu ,xuatjeng, phieu nhap ~ieng.

• Kiem tra hang ton)no khi thuc hien xuat =.

In chunq t2' trl,l'c fiep tLP chuonq trlnh theo rnau do ngU'ai SLP dunq thiet kilo

• Tfnh gia >.' cap nhat qia hang ton kho theo nhieu phuonq phap khac nh~u:,a trung blnh thanq, gia trung blnh theo nqay, qia nhap tnroc xuat trU'&c, gia dfch danh.

Kat n61 v&i cac phan h~ khac

Chuyen s6 liE,'!u sang phan hE,'! k€l toan t6ng hop va ke toan qia thanh d6ng thai nhan s6 liE,'!u tLP phan hE,'! mua hang va ban hang de len bao cao nhap xuat ton, nhan s6 lieu tLP phan hE,'! gia thanh de ap qia ...

Vi dl:l va man hinh nh~p nh~p chLPng tw "Phieu xuat kho"

i:iii phleu xuat kho. Ky : 01(01(10-31/12/10 -@®
Ma oleo d!ch 4 Xu.§t cho ;san xu~t Ngayht 0310212010
Ma khech ABC C6ng I~ABC Ngay I~p px 03102/2010
D!o chi , 23 Tliin Hung Og:o_ Ha NQi Quy~ns:6
Ng. nh~n hang T r~n Qu~m D&c So phieu lIuat 8
Di;§ngi.ai Xuat khc v~t Ii~u chinh ere dn :.:uat san pnam TYgia ...'L!iQJ
r Sua tluD-ng tj~n r Xu~t theo gia dfch danh cho v.nr tfnh gia 18 Fe-Them dong, F8·Xoa, F5·Xem pn. Ctrl+ T ab·Ra khoi chi ti~t
5tt Meiv~t tLl' Tent.ang Dvt !'A a kho M;5 VI} vi~c Ton kho SCiILlQ'ng GiaVND Th.~nh ti.§:n VtlD Tk nQ' Ik co .
1111 VlC1 V~t lieu chinh VLCl kg KVlC 100.00 10000.00 1000 10000000 621_ 1521
2 VlC2 V~t li~u chinh VLC2 kg KVlC 100.00 20000.00 2000 40000000 621_ 1521
3 VlC3 V~t lieu chinh VLC3 kg KVlC 100.00 10000.00 3000 30000000 621_ 1521
4 VlC3 V$t li~u chfl-'lh VLC3 kg KVlC 100.00 10000.00 3000 30000000 ~21F'XB 1521
5 VlC4 V~lli~u chinh VLC4 kg KVlC 45.00 20000.00 4000 90000000 621F'XB 1521
6 VlC5 V~lli~u chfnh VLC5 kg KVlC 100.00 10000,00 5000 50000000 B21PXB 1521
• -<- I .f'
So 11IQ'ng 80000.00 Tong tien 240000000
T fqng ~hai I Ofi ghi s6 di EJI
~~ SaocheQI_..l~~~~~~~ ~~ '1,1"1 ~ I Philn h~ ke toan tal san co dinh

PMn hi) k~ toen tei san c6 djnh luu giif cec thOng tin c~n thi~t ve tei san c6 djnh tir thai di~m mua d~n khi thanh 19, giup ngU'ai SLr dl,mg nem r6 tinh hinh SLr dunq tei san c6 djnh cu« cong ty va gia trj kh§u hao cue tei san tei m9t thai di~m b§t

kY···

• Khong gi&i han s6 1U'Q'ng danh diem tai san c6 dinh.

• Thea d6i cac thong tin lien qua_9f~n ta,i san c6 dinh nh~ ~en, qia, gia tr] hao mO,n, qia tr] con l<;lifnguon von hlnh thanh, sOJam khau hao/qia tri kh~u hao h,§ n~m, be) phan sCI' dunq, ml,leldfch sCI' dunq,

nuoc san xuat, na ,san xu at... ~, "/

• C6 3 tnronq dung de phan loai tal an co djnh -,' eo cac tieu ch f khac

• Khai bao di€lu chuyen tal san nhau; c6 cac tnronq tl,l' do de ngU'ai dung tLj: sCI' dunq de quan Iy tal

Bao cao va ki~m ke tal san san c6 din~ theo yeu cau dac thu,

• Bao cao chi tiet TSC£) thea ngu6n • ChO~P khai bao cac tai khoan n~ djnh lien quan (tk khau hao,

v6n/ theo be) ph~n/ theo be) phan ta~ k'7,ehi phf) de ho tro CZhO vi~c tl,l' de)ng hach toan but toan phan

, , bo-kfiau hao.

& nquon von Th d-" dJ.· 1'- d~ tal ~ dl h

, eo 01 cac ay 01 len q an en at san co [n

• Bang tong hap TSC£) theo nh6m Ch -I'-,' th dol vie 'th dJ.· 1'- d~ TSC£) T~ .,

. • 0 pnep eo 01 VIE?C cac ay 01 len quan en : ang qrarn

tai san va ngu6n v6n/ theQ_~ nguyen qia cua tal sa(thay doi be) phan sCI' dunq; thoi khau hao tai

va nh6m tal san ./ --z.. san; qiarn tal san7

• The tai san c6 dinh... ( Tinh va phan b~§U hao tai san c6 djnh

Bao cao tang giam tid san • ~h~an; 2-1il~ tl,l', de)ng tfnh ~hau hao ta~ sa~ "" ~~ "" ~CI' dl,lng ~o~c

• Bao cao chi ti€lt tang qiarn TSg£) ty IE? k,,11 hao va chuonq trlnh cho phep sua lai qra tr] khau hao thang

Z ' /' the9lyeu cau.

• Bao ~o chi iet tang TSC£) theo /.._ , ,

.I.L ' • Ct;iU'ang trlnh cho phep len bang phan bo khau hao theo be) phan sCI'

ng~n von nh6m theo be) phan dunq, ngu6n von, loai tal san, tai khoan chi phf ...

• Bao CaD tang TSC£) theo bp - c.tiet

D~u vao

• Khai bao danh rnuc tai san c6 dinh

• £)i€lu chinh gia tr] tai san

• Khai bao thoi khau hao tai san c6

dinh

• Khai bao qiarn tai san

theo ngu, v6,n

• Bao cao chi tiet qiarn TSC£)

• Bao cao chi tiet qiarn TSC£) nh6rn thea bQ phan I

• Bao cao tong hop tlnh hlnt;i tang

qiarn TSC£)

• TSC£) - theoAguo von Bao cao khau hao a phan be,

kh§u hao

• Bang tfnh khau hao TSC£) theo be) ph~n/ theo ngu6n v6n

• Bang phan bo khau hao TSC£) - theo be) phan ...

Quan Iy h~ th6ng danh di~m tal san c6 djnh

Kat n6i vai cac phan h~ khac

• Chuyen s6 Ii~u sang phan h~ k€l toan tong hop,

Vi dl,l va man hlnh nh~p Thong tin va tai san c6 dlnh

Thong tin chfnh 1 Thong tin!TJ1,l I

B¢ ph{ln hech teen

Ma ph,§nxllang
Ma phi
BQ ph~n slI dl,lng QL
Tk tai $~n 2114
Tk khSu heo 21414
Tk chi phi 6424
Ph,§n nh6m 1 PN02
Phan nh6m 2
Phan nh6m 3 TBQL03

Malra cCtu

Tentais~n =Ma"-'-"P=ho'::::oco""py _

Nh6m tai san

=-L04'----__ Thiet b dl,mg CI,l Quan j_';'

MS Muasam

---

Ly do tang

Nga,Y tang ts 15/12/2009

Ngay tfnh k.heo 01/01/2010

So ky kh~u heo 60

Gia tf! lam fron

Chi tiet ngu6n von I Phl,l tung kern thee 1

F4-Them, FS-Xoa

N.von Ngay c.tu 56 c.tu Nguyen gia Gia tf! da k.heo Gia tf! con Igi Gia tf! k.hec 1 ky

~ 15/1212009 150000001 01 150000001 250 0001

I

T6ng cQng

15000000

250000

15000000

Nh~n Hu'y b6

Phan rnern k€l toan Fast Accounting

13

an h~ ke toan chi phi va tinh gia thanh

PMn hi) ke teen chi phi va tinh gia tMnh thuc hii)n t?P hop va pMn tfch chi phi ban Mng, chi phi quen 19 va tfnh gia thent: san ph§m. TUy thea yEW ceu, FAST sf: thirc hii)n cec slPa a6i can thiet aoi voi chuonq trinh atJ aap {mg cac yeu cau a?c thu v§ tfnh gia san ph§m cue daanh nghii)p.

• Cap nhat dinh ,mLrc ti~u h,ao ngupn vat Ii:U va ':

• Khai bao hEIl so quy doi ve sar:l/Ph~m chuan.

• Cap nhat thong tin ve dan hang, IEIlnh san xuat,

pharn -7

• Tfnh qia thanh San~J2ltf~m theo phU'Q'ng phap h,l'a 9i'lon: phuonq phap

• The gia thanh san pharn > r- ~/

djnh rmrc, phuonq phap ty IEIl, phLl'Gng phap cmf' phf true ti~p hoac k~t

• Cac bang phan bo chi phf . /

• Bang ke phieu nh~p/ xuat dieu hoop :-!U'ang phap tren, /_ . , ..

chuyen cong dean • Tt gia than~ san pharn voi c~c IZc;ti fijn~ san xuat khac nhau: sa~

• Bang tong hop gia thanh theo y~u pMam sar-I"xuat Ii A n tI,.IC, san pham san xu at theo dan hang, san pharn

t~ h' h' ___/, 7

o C 1 P 1 la cac C0_2inh xay lap.

• Bao cao chi ti~t gia thanh theo vat tu' • Theo.del (tap hoop) chi pEtf (nguyen vat liEIlu, nhan conq, may thi conq,

• Banq qia thanh san pharn hi hl ~t h 7h· hl ba h' h' hl 'I')th d .

c 1 P 1 san xua c Urlg, c 1 plan ang, c 1 p 1 quan y eo an V!

• Bang so sanh NVL dinh m / '

, SLr dunq (bo ph&n, phan xU'cYng, xf nqhiep, dQi san xuat), theo vu viec

thuc te ~ /

B' " ., h' h A lnh A I" (hoop dong, Gong trlnh, de an, san pharn), theo khoan rnuc chi phf

ao cao gla t an ,cong trln x ap ~,7'A"A'

• Bang ~~7ng tCP theo conq t~nh (v,an 7ng~ dIEil~' n,U'O'~' dien thOc;tI.··)·.A ,_ ,

• B~n~~~~ng tCP NVL thee<ang trlnh • T~l't~eo dac thu cua tU'ng doan,h nqhiep chuonq trlnh se duoc sua

• T~ h:-P so)phat sinh theo conq trlnh doi de tlnh qia thanh theo yeu cau,

• Bang ~9'p chi phi thea c6ng trlnh

• Bang ca~oi so phat sinh cua cac conq tri~M'

Bao cao gia thanh san pham san

xuat lien tl,lcl san xuat theo dan

himg

• Tong hop s6 phat sinh theo san

Bao cao ton,g hoop (qla thanh, dO;' h thu, phan bo chi phi ban hang 'fJa quan Iy) theo conq trlnh

ban himg

/

Bao cao chi phi thee khoan rnuc

Bao cao Chi'f uleo y~u t6

Bao cao chi phr theo ph6ng ban, hop dong, vu viec ...

14 www.fast.com.vn

c~p nh~t va xU> Iy so liE)u

• Doc s6 liEIlu tCP cac phan hEIl khac va chuyen s6 liEIlu sang phan hEIl ke

toan tong hoop va ke toan hang ton kho (ap qia cho thanh pharn).

Vi dl,l va man hinh k~t qua tinh gia thanh san pharn

CONG TY CPpHA, .... i\IEM QLDN FAST

BANG Gill THANH SAN PHAM

K,:I n.2n12010

S'tt Mil Mlsanphjro T!nljnphi.m

p~xuEhg

Tien O1ip~nguyen Q1iphlnhan Olipn,anxua

v~lli~u cllng chung

I PXA SPA :::::: ... ;:~: _

J PXB SPC :::::. ~:~~~~:::--- 1210,00

L100,OO

O1.9J2,1l4 ISl.9J2.114 $.250.000 1.950,600 731.224-

_-- ... -_--------- .. - ... _ .. _.

13!l..21S.081

136.218.087 IM-.O~O.OOO u.3~.a49 S92.23e

&inpil:h:n SPD

159.842.941 151_500000

LI/,.)" ... tb:frt6 ... lIiar.-

NCIJ()LAP81~U (K1. tq t6n)

«e TOAN T6NG HQP (K1.h9t!n)

KETOANl"RIJONG

(K1. Il;l t&1)

Danh sach mQt so khach hang tleu bieu

Han 3,500 khech hang tren toen quac trang cec Iinh vue san xuet, xEly liJp, thuonq mei, djch vu, bent: chfnh sl,.l' nghi~p, thuoc sa hCPu cue nha nuoc, tir nhan va co van clilu tir nuoc ngoai, cec tang cong ty, cec doanh nghi~p vire va nh6 clang sLrdl,lng cec phtm mem cue FASTtrang cong viec hang ngay.

Giay, bao bi, do go

Cty Bamboo Hardwoo€l Vi$1 Nam Cly EC02, Go Hoa N@uyen

NM go Cau flUD'W...Ji

Cly giay Bin~Gflieu

Cty baa bi.f5&K Vina, Tan HU'C1ng

Oau khi, gas Cty in va-bao bl Thiem Ha

PelroVielnam • Cty baa ~i va In Nong))Jghlep

TCly dau Vi$1 Nam (PVOil) • Cly CP gil3Y va b97t'G;,',y Incomex (IPP)

NM loc dau Dung QU<31 Van tai :_;/

Gas Petrolimex HN, HP, DN ", rei, vim tal Ha NOl

Cty dich vu ky thuat dau khi (PTSC) • Cty van tai Hency

Cty tharn do khai thac dau khi Cty Vietfracht

Cly TM & DV d.au khi bien Cly CP tlep \L$n~Tflang Long

Cty LD gas Than,g Long • Cty van tai da phu'onq thIYC

Cty SX & XNK Tay Nam • Cty TNHH XNK & DV Cang Sai Gon

Cly CP d.tu va p.lri~n d.vu.dau.kh! (PI;=;~(SPTS)

Cty TNHH MTV q.ly & k.lhac tal san dau • Cty TNHH LD Mandarin Logistics

khi (PVA) cty TNHH Sankyu Viet Nam

Cty TNHH khi CN Messer Hai Phonq 7.

Thep, kim khi r f)i~n g;yV~~a~:enS~ng

TCly thep Vi$t Nam (VSC) . Cty thi~t b] !hong tin CT ~N

Cty kim khi Hai Phonq, flong A Cty Vien tho,:,g KlnghlgH

Cty kim khi Mien Trung, ely HongYuan Cty N~bley,,?! Nam/

• Cty CP ket dIU <hep HT Cty dl~n tl!' Tle.n fl<;lr:

• Cly CP IhZ::P Ha iet Cly dien \U' Gla s: o.

Cty CP dau t a phat trien Tan A flal Cty CP da,u oc te VNP:r

Th h Cty CP dlen Mitsustar Viet Nam

an • Cty TNHH di$n tLP Towada Vi$1 Nam

ClY~TN G2uang l.ian Steel VN . Quang Cly di,$n.JLP Schmidt Viet Nam

Nga Cty Fos"fer Electric Vi$1 Nam ,

Hoa chat • Cty yP dich vu di di'lng true tuyen

• Cty pilan Ian Van fllen, Ninh Blnh CO' khi!ft.iel bi dien 6 t6

Cty pin H~Ni'li • ety phu tilng' x~ may GMN

Cty ho" cH8t fla Nang, pIY~ Giang Cly kil1] khfThan,g Long" .,

Cty phan bon~ hoa chat dau khl Cty thiet b] do dl~n, ely che 1<;10 dlen co

Cty IhuDC sat~ng Can ThO' CO' khidu'onq sal flong Anh

Conq ty LD Jcong lam DV total VN Cty che tao may Sai Gon Cly Takanachi, Vidamco XN sLPa chifa may bay A76

Cly TNHH Jenway Technology VN Cly CP dau IU' TM Ford An flo

Cly CP CO' khi a to Thu flIYc (Samco) Cly CP CO' dien l<;Inh fl<;li Vi$t

Cly TNHH CO' di$n lanh Hoa Thong

D~I may, Da giay

TCly d$1 may (Vinalex)

Cty d$1 Nam Dinh, Ha Ni'li, 8/3, flong A Cty may Due Giang, flap Cau

Cty may Vina-Korea, Viet-Pacific, Grace Sun, Vina Duke

Cty lien doanh Norlkfolk Halexco

Cty may Huu Nghi, PhU'O'ng Nam, Nhat Tan

Cty CP vai soi may mac Mien Bac (Texlaco)

Cty da qiay Vi$1 Nam

Cty giay Thuy Khe, Rieker Vi$1 Nam Cty bong fli'lng LU'c

Cao SU, nhu'a

TCly cao su VN ' Cty cao su Quang Tri Cty cao su fla Nang, Eahleo, ChU' Se, Mang Yang, ChU' Pah, Krong Buk, ChU' Prong

Cty nhua Tan Hiep Hunq Cty Daesan Corporation Chan Thuan Thanh

San xual v$1 li~u xay d\,,"g TCly Viglacera

Cty Blm SO'n, Hoang Mai, Hai Phong, Bill SO'n, Tam fli$p, Hai Van, Thanh Ba

Cty que han Ha Vii)I

Cty dau IU' phal Irien Ha Thanh Binh Cty lien doanh Vinaslone, fla op lat Vinaconex

Cly TNHH Inax Vi$t Nam Cty g<;lch men Chang Yih, H70' ng la

Cly CP I$p doan ATA

Xay dl!ng, cau dU'ang (' TCly lap may (Lilama)

TCly XD dU'ang th9.¥)(Vina1waco) TCly XD va PT nong tMon

TCly XD va PT nha Ha f)lQI

TCly CP xay lap dau Kh11Vii)1 Nam (PVC) Cienco 1, Cienco 6, q~nco 8

Cty XD 789, Cly cau 12, Cty Della, Waseco 2

Cty xay lap di$n 3, di,m Quang Nam Cty v$1 IU' XD TP.HCM

Cty dau IU' va XD so 2 Ha Noi (Hacinco) Cty CP d,1U tU' XD phal Irien Thu flo

Cty TNHH xay dU'ng Samho

Cty TNHH Deawon Canlavil

Cty XD cong trinh giao Ihong fla Nang Cty CP XD Vinashin Nha Trang

Cty CP Ihuy dien Van ChilO

_,

Bat d6ng san

• 'Cly CP BflS Tong Sau Cly CP sos flal Rang

Cty CP sos TC dau khi (PVFC land) Cty dau IU' phat trion Tay Ho Tay (THT) Cty Booyoung Viel Nam

Cty Daedong Mien flong

Cty Bf)S dien luc SAIGONVINA

Khai thac

Cty CP Alumin Nhan CO' (TKV) Cty khai thac Titan Ha Tinh

• Cty Apatil Lao Cai

• Cty dau tU' DU'O'ng Nhat

Thuocla

• Cty thuoc Ia Hai Phonq

• Cty thuoc la Thanh H6a

/

Ngimh lu$t

• CN Cty luat Duane Morris Vi$1 Nam

• Cty lual Mayer Brown JSM Viet Nam

• Cty CP IU' van va phan mern fljnh l.uat

• Van phone l.uat SU' Doan Hong SO'n

• Van ph6ng luat SU' Pham va lien danh

Tin hoc, thiet b] van phong /

• Cty CMC, CDS, IDC, HPT, ELeOM

• Cty VTnh Trinh, VTnh Xuan, Hai Hoa,

Mekong Xanh /_

• Cty Sieu Thanh, Aplas-Copco

• Cty CP cong nghe Tinh ~an

• Cly TNHH Tan H6n~a

U'Q'C phclm, y te /

)• Cty duoc Traphaco

• XN duoc pha, TW 2

• Cly IC.·PHAR~A, Trieu Hai

Cty dU'O'So't<" vat IU' y te VTnh Phuc

• Benh vi$n Thai Blnh DU'O'ng

• Benh lifen Thanh Mau

• Ci.l'lTNHH TM duoc pharn M<;I~h TY· Viet My , B$nh vien Hoang Viet Thanq

ty CP Nam DU'O'c CN Ha Noi

Cty CP duoc pham, duoc li$u OPODIS

• Cty CP thuoc Ihil'y Trung uonq

• Conq ty duoc pham Trang Ly, Kim Phuc, SO'n Minh

Thll'O'ng m"i, XNK

Cly XNK ca phe Tay Nguyen, cly XNK 2/9 flac Lac

Cly XNK v$t tU' dU'ang sal

Cly XNK Tradimexco Hai Phong Cly XNK v$t tU' bU'u di$n 2

Cly XNK Gael, Inlimex

Cly XNK rau qua 3, Haprosimex Cly Diethelm Engineering

Bach hoa so 5, sieu Ihi FiviMart Sieu Ihi val lieu XD CMC·Plaza Cly CP t$p doan Vina Megaslar

Cly CP thiet bj phu tung Machincohanoi Cly CP hO'p lac dau IU' Vilexim

Cly CP giam djnh HH XNK (Vinacontrol) fla Nang

Titi chinh

Tong Cong Iy von Nha nU'IYc (SCIC) Cly CP quan Iy quy dau IU' FPT

Cly chIYng khoan NH flong A

Cly CP chIYng khoan DN nho va vlfa VN Cly CP quan Iy quy Hung Viet

Cly CP quan Iy quy dau IU' Anpha

In an, baa chi, quim~ cao

• Cty sach va thiel bi tnronq hQC

• Cty in Tran Phu, Tan Hila Binh

• Cty in TM Ihong tan xa Viet Nam

• Bao Lao fli'lng, bao flal Viet

• Bao Thieu nien tien phong

• Nha xuat ban ban do, Phu nif

• Cty quanq cao Golden Communication

Group

• Cty CP van hoa Tan Binh

• Cty do dac ban do Dla Viet ,

• Cty TNHH conq nghi) va TM rnuc in A My

• Cty CP hoi cho QC Viet Nam Net loan cau

• Cty in 15 - Bi'l Gong Nghi$p

• Cty quanq cao Au L<;Ic, Golden Communication Group

f)"i hoc, cao d"'ng

• Hoc vien Tai chinh Ke loan

• fl~i hoc Kinh Ie Ouoc dan

• Dai hoc Thu'onq rnai

• Dai Hoc Ma TPHCM

• fl~i HQc Ky thuat Cong nghe

• Dai hoc Binh DU'O'ng

• Dai hoc Kinh te Da Nang

• Dai hoc dan lap Duy Tan _

• Cao dang Thuonq mai Da Nang

Banh keo, thuc phflm, hili san

• TCty thuy san VN ' (SEAPRODEX)

• Cty Bia Vi$t Ha, Bia Hong Ha

• Cly dU'ang B,inh fljnh

• XN nU'IYc cham Nam DU'O'ng

Biomin Viet Nam

• Cly Van DIYC, cly hai san Trung SO'n

• Cly thuy san Minh Hai, Mi~h Phil

• Cly thu), san CLPU Long, Can ThO'

• Cly che bien thuy silO va XNK Ca Mau (Camimex)

• Cly CP t.pham d.dU'ang flong Tam (NuliFood)

• Cly thIYc an gia suc New Hope,

Guoymarch ,

• Cly nU'ac tinh khiel fl<;li Phal

• Cly CP bia fU'"u Vinashin Ha Nam

• Cly TNHH Ishigaki Vi$t Nam

• Cly TNHH ca phe Ha Lan VN, ely ca phe

IASAO

• Cly CP nang san thU'c pham Quang Ngai

• Cly CP SX Tan Viet Xuan (Vixumilk)

• Cly thU'c pham Nghe An - Nafood

• Cly CN thU'c pham Hoa Sen, An Thai

Djch vI! cong cgng, giai_ Iri

• Cong vien nU'ac Ho Tay Ha Noi

• Cly djch Vu hang khong Nasco

• Cly djch Vu hang khong Sasco

• Cly nU'ac, s<;lch Ha Ni'li

• Cly CP cap nU'ITc Thu flIYc, Nha Be, Phil My

Cly DV the Ihao va Ihi dau giai tri

• Cly CP van hoa PhU'O'ng Nam

• flai truyen hinh Viet Nam

• Cung hifu nghj Vi$I'Xo ..

PhEln mem ke toan - Fast Accounting

15

quy~n Fast Accounting

1

CONG H6~ XA HOI CHU NGHiA V$T NAM DQc l~p - Til do - Hanh phuc

13(> V AN HOA THONG TIN CV~ BAN QUY~N TAC GU.

B

...

QUYE

H

S6:

63

VHfBQ

ceiNG 'lOY co PHAN PHAN lvlEtVj TAl CHiNH KE ToAN FAST

Chu so hiru ; Tac gin:

Phan Quoc Kh8nh

Qu6c tich : Vi~t Nam.

D~a chi CSH: 18 Nguyen Chl'l'hanh, q~ Ba Dinh, TP.H3. N9iTh~lo~i: PhOO mem may tinh Ten tac ph5m: FAS'r ACCOUNl'ING

NQi dung bao hi?

Ph8n mem may tinh dung eho t8..i chinh ke toan gem cac p~ he nghiep V11: k~ to~ t$ng hSlE' ke.c taro; cong nr; phaf ... thu~ ke t08J: cong _P? I?hai, tr~, k~ toan val] bi=ir;g t~en, ,ke !oan ban lJang~ ke toari,mua,h~, ke ;t;;oar: har;g t0Jt kho, ke_tDaQ tai,san,ca cqntt, ke toc:n chi phi g i.a tt:a'1h,~ae ... baocao ~ i;rt, ,h~ ~ho~ vdi cac chuc nang chinh: nh<w cae chuhg ttl dau vao va len cae baa cao dau ra.

Theo quy€, atnn 11O(1c dO/J d"IIEI ky S(J:

NRiq tlll;"1! /Jiim J99

www.fast.com.vn

WNCIO!U. ... I!OICHiI!O<lllLov .. T"-"" 1)00"' . .,... ... __

1101 TIN HQC TJt.\NH PIl6 H6 cHI MINH

CHUNGNHAN

no.t~" fill' IilN NI~ / ...... lfsi~ .. ..r;. bJt""_;"CNTT,.4".!(lJ}1

AN ~~:-C:;:;/:.rr~~~_;:;;,.AP V lET N "J

HUT C~"G VANG C~}:8='O

....... M ..... MtM ....... 6c ••

Ttl :l)Itli')A~· CO,w;,WJNf,lmONG1INVlf,l1i'>'.Ul_1

.---t)r~

FAST

Ha NQi : 18 Nguyen Chi Thanh, Q.Ba Dlnh TP.HCM : 08 Hong Ha, Q. Tan Blnh

Da Nang: 39 - 41 Quang Trung, Q.Hai Chau Website: www.fast.com.vn

Giai phap phu hQ'p - Dich Vv chu dao

DT: (04) 3771 5590 DT: (08) 38486068 DT: (0511) 381 0532

Fax: (04) 3771 5591 Email: fhn@fast.com.vn

Fax: (08) 38486425 Email: fsg@fast.com.vn

Fax: (0511) 381 2692 Email: fdn@fast.com.vn

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.