Sei sulla pagina 1di 4
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN) PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2003/2004 SEPTEMBER /OKTOBER MASA: 3 JAM SEKOLAH : SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KURSUS ‘ GT 3013 TAJUK KURSUS = PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM ~ ARAHAN 1. Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan. 2. Sila jawab EMPAT (4) soalan sahaja Kertas ini mengandungi 3 muka surat bercetak tidak termasuk muka surat ini. GT3013 ARAHAN: JAWAB SOALAN 1 DAN PILIH 3 DARIPADA SOALAN-SOALAN BERIKUTNYA. SETIAP SOALAN MEMBAWA 25 MARKAH. INSTRUCTION: ANSWER QUESTION 1 AND CHOOSE THREE FROM THE REMAINING QUESTIONS. EACH QUESTION CARRIES 25 MARKS. Soalan 4 (25 markah} Syarikat Laburjaya Sdn. Bhd. (SLB) merupakan pengimport dan pengedar mesin dan peralatan bagi industri pembuatan minuman ringan. Setiap tahun SLSB mengimport mesin dan juga alat ganti berjumiah purata RM20 juta. Sementara SLSB menjelaskan setiap importan secara kemudahan surat kredit (letter of credit - L/C), syarikat memberikan kredit 60 hari kepada pelanggannya. Oleh kerana SLSB melaksanakan program pembesaran syarikat baru-baru ini maka ia kekurangan wang modal kerja, dan untuk operasi importnya ia terpaksa mendapatkan pembiayaan bank. Pengurusan SLSB berhasrat_menggunakan kemudehan perbankan Islamik dan meminta anda memberikan nasihat berkaitan dengan perkara berikut: a. Menjelaskan prinsip dan hukum syarak berkaitan dengan kemudahan surat kredit. b. Kebaikan dan kelemahan perbankan Islamik berbanding konvensional. c. Kaedah pembiayaan yang sesual bagi modal kerja yang diperlukan, Nyatakan alasan anda terhadap kesesuaiannya, Question 1 (25 marks) Syarikat Laburjaya Sdn. Bhd. (SLSB) is an importer and distributor for the soft drink machine and equipments. Annually the company imports about RM20milion worth of machine and equipments. While it setties its imports through Letter of Credits (L/C), SLSB allows 60-day trade credit to its buyers. Due fo an expansion program the company is forced to ask for financing for its working capital. The menagement is considering using Islamic financing and has asked you to advice on the following matters: ‘a. Explain the syariah principle and maxim (hukum) relating to Letter of Credit (L/C) b. Advantageous and disadvantageous of Islamic banking compare to convensional banking. c. An appropriate method of working capital financing and explain your reason for suggesting it. Halaman 4 dari 3 GT3013, Soalan 2 (25 markah) a. Bincangkan kekuatan dan kelemahan insurans konvensional. fem takaful berbanding dengan sistem b. _ Huraikan dengan ringkas komposisi aset dan liabiliti sebuah syarikat takaful Question 2_(25 marks} a. Discus the strengths and weaknesses of takaful system as opposed to conventional insurance system. b. Briefly describe the composition of asset and liability of takaful operator. Soalan 3_(25 markah) a. Arrahnu merupakan satu kaedah pembiayaan yang dibenarkan syarak. Jelaskan prinsip-prinsip ar-rahnu b. _Bincangkan kekuatan dan kelemahan kaedah pembiayaan melalui ar-rahnu ini berbanding al-gard ul-hasan. Question3 (25 marks] a. ArRahnu is one of the permissible financing method according to Syarak. Explain the principles of ar-rahnu. b. Discuss the strengths and weaknesses of financing using ar-rahnu as oppose to using al-qard ul-hasan. Halaman 2 dari 3 GT3013 Soi 4. (25 markah} Pembangunan sistem kewangan Islam di Malaysia telah melalui beberapa cabaran dan rintangan. Namun pada hari ini sistem ini dianggap sebagai lebih berjaya berbanding dengan sistem yang dibangunkan di beberapa negara Islam yang lain. Bincangkan perkembangan sistem kewangan Islam di Malaysia, cabaran-cabaran yang dihadapi serta faktor-faktor yang mendorong kepada kejayaan ini. Question 4 (25 marks) The development of the Islamic financial system in Malaysia has faced several challenges and constraints. Nevertheless today, the system is considered one of the ‘stronger and successful system compare to the one in some countries. Discuss the development of Islamic financial system in Malaysia, challenges it faced and the factors contributing to its success. Soalan 5 (25 markah) a. __Jelaskan fungsi dan peranan Badan Pengawasan Syariah Kebangsaan b. Gariskan kriteria yang digunakan oleh Badan Pengawasan Syariah Kebangsaan dalam menentukan kaunter-kaunter sekurti Istamik dalam Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Senaraikan lima kaunter saham yang diluluskan syariah. Question 5 (25 marks) a. Describe the roles and functions of National Shariah Advisory Board. b. Outline the criteria used by the National Shariah Advisory Board in determining the shariah approved counters in the KLSE. c. __List five shariah approved counters. Halaman 3 dari 3