Sei sulla pagina 1di 5
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN) PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2003/2004 _serrewsen/oxrosen MASA: 2 JAM/ SEKOLAH 7 SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KOD KURSUS 7 GZ 1012 TAJUK KURSUS = PRINSIP PENGURUSAN ARAHAN F SILA JAWAB SEMUA 10 SOALAN DAN 2 SOALAN BONUS. Kertas ini mengandungi 4 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini. Gz 1012 JAWAB SEMUA SOALAN (ANSWER ALL QUESTION) Soalan 1 Mengikut Richard L, Daft, Pengurusan ialah “the attainment of organization goals” Apa komen anda? (10 markah) Question 1 According to Richard lL. Daft, Management "is the attainment of organizational goals .....” What is your comment? (10 marks) Soalan 2 Apakah perbezaan di antara cekap dan efektif? Yang mana lebih penting untuk prestasi kerja? Bolehkah sesebuah organisasi berjaya di dalam kedua-dua sekali gus? (40 markah) Question 2 What is the difference between efficiency and effectiveness? Which is more important for performance? Can an organization succeed in both simultaneously? (10 marks) Soalan 3 Bagaimana salah satu daripada ‘trade alliances’ berikut boleh mempengaruhi anda sebagai pengurus sebuah perniagaan antarabangsa pada masa hadapan (Pilih SATU sahaja). NAFTA, AFTA, NAM, OPEC, G15 (40 markah) Question 3 How do you think any of these trade alliances may affect you as a future manager of an international company? (Choose OWE of these trade alliances). NAFTA, European Union, AFTA, NAM, OPEC, G15 (40 marks) Halaman 1 dari 1 Gz 1012 Soalan 4 ‘Apa yang dimaksudkan apabila kita mengatakan sesebuah syarikat perniagaan telah menjadi global? Beri contoh-contoh syarikat perniagaan global, (20 markah) Question 4 What does it mean to say the business is going GLOBAL? Give an examples of such businesses. (10 marks) Soalan 5 Terangkan konsep misi organisasi dan bagaimana ia mempengaruhi penentuan matlamat dan perancangan sesebuah syarikat perniagaan. (10 markah) Question 5 Explain the concept of organizational mission and how it influences goal setting and planning of business organizations. (10 marks) Soalan 6 Adakah UMS-KAL menggunakan pendekatan fungsional atau divisional dalam penstrukturan pengorganisasiannya? Nyatakan perbezaan kedua-dua pendekatan tersebut. (10 markah) Question 6 Is UMS-KAL using the functional or alvisional approach in its organizational structure? Describe the differences between the two approaches.. (10 marks) Soalan 7 ‘Terangkan peranan pengurusan sumber manusia di dalam perancangan strategik sesebuah orgenisasi. (40 markah) Question 7 Explain the role of human resource management in organizational strategic planning. (10 marks) Halaman 2 dari 2 GZ 1012 Soalan 8 Nyatakan sifat-sifat peribadi seorang pemimpin yang efektif, (10 markah) Question 8 Identify all the personal characteristics associated with effective leaders, (10 marks) Soalan 9 ‘Apa maksud Komunikasi? Nyatakan’ unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi. Beri contoh di setiap bahagian model tersebut sepertimana berlaku dalam dewan kuliah semasa berlekunya Komunikasi di antara pensyarah dan pelajar. (40 markah) Question 9 What do you mean by communication? Describe the elements of the communication process, Give an example of each part of the model as it exists in the lecture room during communication between lecturer and students. (10 marks) Soalan 10 Terangkan perbezaan yang terdepat dalam fokus kawalan termasuk kawalan ‘feedforward’, ‘concurrent’ dan ‘feedback’. (40 markah) Question 10 Describe differences in control focus including feedforward concurrent and feedback control. (10 marks) Halaman 3 dari 3 SOALAN BONUS (BONUS QUESTIONS) Soalan 1 Dimanakah ‘Global 2003 Smart Partnership Dialogue’ diadakan? Question 1 Where is the ‘Global 2003 Smart Partnership Dialogue’ being held? Soalan 2 Siapakah Menteri Kewangan Malaysia yang kedua Sekarang? Question 2 Who is the current second Finance Minister of Malaysia? Gz 1012 (5 markah) (5 marks) (5 markah) (3 marks) Halaman 4 dari 4