DRUGA KATEGORIJA

• projekti P-77 P-78 p-79 P-SO

autori arh. BRANISLAV IVANOVI¢ lz Novog Sad a i arh. NENAD JOVANOVIC it Beograda

druga nagrada (30.000 din.]

• projektl S47 848 S-49 S-50

autori arh.2IVORAD LlSI(;IC i BAANISLAVA povisen otkup 11 0.000 din.)

TRECA KATEGORIJA *

• projekti S-39 5-40 841 842

autort arh, 21VOAAD LlSICI¢ j BRANISLAVA povlsen otkup {10.000 din.]

• projekti 5-51 5-52 5-53 5-54

autor arh. lORAN 2UNKOVIC otkup (S.OOO din.)

C£TVRTA KATEGORIJA

• projekti V-50 V-51 V·52

autor! arh, VA81UJE MILUNOVIC i BRANISLAV MITROVIC iz Beograda

prva nagrada (4{LOOO din.)

• projekti V-44 V-4S V-46

autor arh. BRATI8LAV GAKOVIC. lz Beograda druga nagrada (30.000 din.)

• projekti V-38 V-39 V-40

autorl JELENA PANTELIC I arh. JOVAN RI$TIC Iz Beograda

treca nagrada (20.000 din.)

• projekat V·58

autor arh. DURJAV MATJAL iz Ljubljane treca nagrada (20.000 din.)

• projekti V-54 V-55 V-56

autor arh, MILAN 21TNIK iz Ljubljane treca nagrada (20.000 din.)

• projekti V-47 V-48 V-49

autori arh. BRANI8LAV MITROV1C i arh. VASILIJE M1LUNOVIC

povlsen otkup (10.000 din.] ~

• projektl V-28 V-29 V·30

auteri arh. MIJODRAG MITROVIC arh, RlTA STOJICEVS~ arh. WILJANA MITROVIC Iz [ikoplja

povlsen otkup (10.000 din.)

ZAKUUc!AK tlRlJA

Misljenja smo dace rezultati dobijeni ovlm konkursom izuzetno dobro koristiti rasptslvacu (.BEOGRADBfRO. Mladenovaclu njegoyim nastojanjima daIndlvlduainlm potrosaeima pruzi kvalitetnu I sto prihvatljlviju projektnu dokumentacliuea tndlvldualne stambene zgrade i kuce za odrnor, cime je I opravdanost ovog konkursa u potpunostl ostvarena.

prof. arh. lORAN PETROVIC (predsednikJ

fJ;?~

arh. BOGOLJUB DORDEVIC (zarnenik 'predsedntkal

1\:: Ji~ A O-iV . v-r i'-'-'-' fA....

ace. PREDRAG BANKOVIC. clan

fJ'~

arh. UGLJESA BOGUNOVIC. clan

~F

arh, PREDRAG CAGIC. clan

/M'-~

arh. MIHAJLO CANAK. clan

JJ~

arh, MITJA JERNEJC. clan

tu1\H- '-"1-- .

Pored radova kOje je firi naqradto i kojima je dodelio otkup, nasa radna organizacija je u dOgOVOTU sa autorlma dodellla otkupe za los nekoliko uspellh elaborata:

• projekti P·93 P·94 P·9S P-l02 P-103 P-l04 P-l0S P-106 P·j07

autor arh, MILAN 21TNIK

otkup (12.000 din.)

• projekti P·BS P·B6

autor arh. VOJISLAV STEVANOVIC lz Bele Crkve otkup (8.000 di n.J

II prtljekti P-98 P·99 P·100 P·101

autor arh. -ALMAZ "SARAJUC iz Zagreba otkup (5.000 dtn.l

• projekat P·96

autor arh. RADOSLAV lEKOV!C Iz Beograda

otkup (5.000 din.) ,

• projekti P·89 S-60 S·61

autor arh. MILOS HRASTELJ iz Ljubljana -otkup (5.000 dln.)

81 projekat 8-66

autor arh. BOZIDAR VlAJlC lz Beograda otkup (8.000 din.) sa maketom

• projekti S·75 S·76

autor arh. MIHAJLO 21VADINOVId otkup (5.000 din.)

II projekti V-31 V-32 V-S3 V·34

autor. arh, ALEKSANDAR NENKOVIC lz 8eograda otkup (5:000 din.)

• projekti V-4 f V-42 V-43

autor arh, ZORAN JAKOVWEVIC Iz Beograda otkup (5.000 din.)

• projekti V·3S V-36 V·37

autor am. NIKSA BOJANIC iz Zagreba otkup (5.000 dtn.)

,'_",

Pre lzbora I naruclvanja projekta treba konsultovatl urbanlstleku sluzbu opstlne koja izdaje lokaciju (urbanlstlcko-tehnlcke uslove gradnje).

Tek po dobijanju saqlasnostl pomenute slufbe rnofete narucal projekat I take biti sigurnl da cete dobltl graaevinsku dozvol u za objekat ko)! ste izabrall. cak i da gradite na neurbanlzovanom podrucju, morate se raspitati kod, opstinskog organa kOI! tzdale graaevinska dozvole kakvl se objektl na toj loka«iji mogu graditl [stambane zqrade, kuce Z8 odmor ... 1.

Ako urbanlstiska slulba zahteva da se uz projekat prilozi i sltuaclonl plan u razmeri 1 :250, treba da nam dostavite lokaciju (urbanisticko·.tehnicke uslove) sa preciznim podacirna 0 naclnu snabdevanja pltkorn vodom (vodovod iii bunar) i odvodu fekalne kanallzaclje [gradski kolektor iii septlcka jamal,

Ukoliko koristite kredlt za gradnju dobro je da se prethodno kod nas raspitate 0 visini predraeunske vrednostl objekta, jer ce od toga zavisiti vlslna ucesca.

Ako planirate da u toku gradnje Izvrsite neke male Izmene u odnosu na projekat, treba da nam ih predocl da bisrno lh I mi uc~~!1 na kop!jama Vaseg projekta. Meoutim, izmene se ne mogu vrsltl bez prethodne saglasnosti urbanisticke sluzbe ko]a izdaje

lokaciju. .

Bro j prlmeraka pro jekta je razlie!t i zavlsl od opsn ne na CI JO] se teritorijL gr8dl objekat. Zato je neophodno da se u vaso] opstlntraspttate kollko je potrebno primeraka.

VODIC KROZ KATAlOG

U ovom katalogu projektl su svrstanl u nekoliko grupa pre rna narnenl I spratnosti oblekata

- prizemne stambens zgrade (jednoetazne iii u varijantama sa suterenom, podrumom ill potkrovljem)

p S D

V - kuce za odmor Po - poljoprivredne zqrade

G - garaie i pomocni objektl

- spratne stambene zgrada

- dvojne stambene zgrade

Na kraju kataloga nalaze se javnl objektl razliclte namene.

PRE NEGO SIa N~RUel]JE

PRDJEIm.J " i

, .""_"~~"~_~ I

~._______ ~~~~w~ __ ~_

TREiMAN KORISNE. SIAMSENE POVRSINE

Zbog stepena Iskoriscenja stambenih i drugih prostorija prlkazane povrslne objekata u katalogu imaju sladeci tretrnan:

stambene prostorije sa normalnom vismorn etaze (prizemlje, sprat) , . . . . .

100%

stambene prostorlje u potkrovlju . . . . garaie, ostave i ostale pomocne prostorije u suterenu iii podrumu , . • . . . .

50%

50%

U prikazanim tabelama povrsina nisu uzeti u obztr balkonl, lode, rerase, tremovi, verande i stepenista.

ProJekti se narucuju postom sa tacno naznacenorn adresom I brojem primeraka (popunite I pcsaljtte porudzbenicu tz kataloga. Ne treba vrsitl uplatu pre nego sto Vam stignu projekti -

PLACANJE JE POUZECEM. .

U paketu sa projektima prilozena je vee popunjena uplatnlca sa naznacenlm iznosom prerna nasem cenovnlku,

Kupljeni projektl se ne mogu vratitl. Moze se samo Izvrsiti zarnena za naki drugi projekat iz naseg kataloga i to uz noveanu naknadu od 50 dtnara po jed nom primerku.

n~ --~~~---J

!: I

' SP9:li3A

UilJ300m1 _

o

zos

2'J8

?SS

~.~ ------ _.'._-- -~-- .....l

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

PODRUM (50%) PRIZEMLJE

P-1

27.05 75.47

102.52 m'

11400 MLADENOVAC, irq Lole Ribara 32'01. tel. 821·550 i 821·856/011

9.30

OSTAVA 0
122um2 ~
,"
I""
~~.
2.75 ~
HOON'K
'i_' i : I 'M ic.sc m' N
ffi'; ... 25, 365

210

H08i 12.50rn2

05TAVA 720m2

lOS

GflRAZA 15.90 m2

..•....

IV

OGREV IS IQ,,.;'

, r j-------~

PODRUM

.. ~ beograd biro MLADENOVAC

3.60

o en

i i I

'" "]

Ni

P-2

PODRUM (50%) PRIZEMLJE

3S,80 73,60

PRIZEMLJE

110,40 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821.550 i 821.856/011

v r ,

287

OSTAVA 975m2

PODRUM

4. 62 ~-t-

+-~~--~- 12. 00 --.~-~ --+-

~ Deograa DlrOMLADENOVAC

9.60

PODRUM (50%) PRIZEMlJE

14,20 79,54

P-3

93,74 m'

11400 MLADENOVAC, 1rg Lole Ribara 32-s, tel. 821·550 I 821.856/011

~c
~ ... ~H 3c19
~~
t:= t:I 0
" 0
'"
2_87
II§ GARAZA I
~ . RAOIONICA •
p~ 24.9 M2
'" 05TAVA ~
eo
M P'11~ff M
r~~----I
~ I
i 1
2.92 13.\9
... _._--
~~. r

l

r

I

I

I

c I L:=

.L.. -l

PODRUM

----10.00

PRfZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

T

8.60

1

PODRUM (50%) PRIZEMWE

20.10 73,18

93,28 m'

P-4

11400 MLADENOVAC. Trg Lole Rihara 32·a, tel. 821·550 i 821.856/011

PODRUM

~.58

2.30

~ OSTAVAI

P-6.9 M2

GARAIA p- 261M2

10

I;;;

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

7. 93

9.25

PODRUM [50%} PRIZEMUE

24,50 73,30.

97.80 m'

P-·5

---9.03

3_1'3

TRPEZAfWA 12_9i..m2

' ... ---1

c"---:'.

LJi

L ____j

SP S08A P- 116Lm1

..

320

PRIZEMUE

3.20

500

PERfON~CA

OGREV

GARALA

ZI MNICA

I I

I ,

-'------ _ _j

SUTEREN

~ beograd biro MLADENOVAC

10.OS

POORUM (50%) PRiZEMUE

36,82 70,88

P-6

117,79 m'

11400 MlADENOVAC, Trg lole Ribara 32·a, tel. 821-550 i 821·856/011

PRIZEMLJE

OS UNA p~nD \,12

325

~ beograd biro MLADENOVAC

9.44

PODRUM (SO%) PRIZEMUE POTKROVUE (5Q%)

32,02 57.46 22,05

P-7

111,53 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 j 821-856/011

I

-. I

! I

I !

! i

I i

I i

I I

--------. I I

L~~ ~===-"

o o

~:;, ------~-----~

9.95

8.05

,

I I I I

! !

--~~

I

PRIZEML,JE

~ beograd biro MLADENOVAC

7.05

PODRUM (50%) PRIZEMWE

13,46 60,90

P-8

74,36 m'

11400 MlADENOVAC, Trg lole Ribars 32-3, tel. 821·550 i 821-856/011

9.70

I

--- ~ .. --- . ......., ..

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMlJE

051N/I .. 7 o:~ f'i2

DSI AVA i6SO~

GARA2A IS 56m2

PODRUM [50%] PRiZEMUE

2S,67 .64,23

i I

L _

PODRUM

90,90 m'

P-9

t.. 15

11400 MLADENOVAC. Tro lole Rib:ulI 3'.". tr,1. Il!lV;'iO i II:>UtJ;l:ftlu

POD RUM

8.60

ill TRPEZARIJA

<>i p. 152 fAZ

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

4.00

POORUM ~

r- 568 :';

/ /

-- 9.30

PODRUM (50%) PRIZEMUE

15,59 62,73

P-10

78,32 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821-550 j 821.856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

r -.---
320 m 32S
OSTAVA HOBI
p" 5.75 P-10.70
"'
N
"' eo
N "'
'" N
I "'
RADlONI(A
I Ilil
GARAZA
I P'2661
~I I !;I
HODNIK
I P"755
QGREV a;;
I P"9.70
j 0 ~
'"
~
0
'"
3.71 .---- .. ~.
2.02

SUTEREN 8.S0

9.00

PODRUM (50%) PRIZ!;MUE

31~7 62.74

P-11

PRrZEMlJE

94.11 m'

11400 MLADENOVAC, Trq Lole Ribara 32·a. tel. 821·550 i 821·856/011

KANALlZACrONE CEVI

SANITARNA KERAMIKA

Veli,ka rnehanlcka cvrstoca. otpornost na hemijske utica]e, neznatno upijanje vode. Pored klaslcnoq nacina spajanja u moqucnosti srno da nudimo l:

- Spajanje gumenim dlhtunzlrna

- Spajanje poliuretanskimmasama.

Asortiman obuhvata jos: drenazne cevl, klselootporne kerarnicke materijale za sredine u kojima se odvljaju hemtjsko-tehnolosk! i biohemijski procesl, vatrostalne kiselootpome dlmnjake.

PODNE I ZlDNE PLOCICE

Najpopularnije garniture "INES., "LABUD. i »BISER .. u paleti od 12 bo]a sa kompletnom sanitarnom galanterijom. Proizvodlrno i kerarnicke posude za gajenje cveca kao i specijalne prolzvode namenjene za konscenjs u madlcrnskim j laboratorijskim prostorijama.

Veliki lzbor boja i dimenzija. Otporncst na mehanicke i hemijske uticaje. Osim uoblcajene primene u kupatilima 1 kuhinjama nase plocice su odlicna fasadna obloga. zidni dekorativni element], zavrsni pod u halama sa Jakim opterecenjem (.klinkeru).

\__j

II

\_,-,.-~-.j

13.60

- ------+-

PODKROVLJE

8.67

~ beograd biro MLADENOVAC

PfUZEMUE PODKROVUE (50%).

84.13 18,53

P-12

102,66 IJI'

11400 MLADENOVAl': Trn I "I ... R'h"." 17." t .. 1 1171.~~n i R?1.Sl~l:fn1i

~ beograd biro MlADENOVAC

--~ --~- -- 11. 90

8_40

GARAZA P-!690

I I

I ,

L ~ __ J

PRIZEMLJE

GARAtA (50%) PRIZEMLJE

8,45 63,85

P-13

72,30 m'

PRIZEMlJE

t·-!~:::::~~~ .. ..::::= _1_<:_~Q --=:-=::~~_:_- -.;~1

i !

I I

I

I

i ___ .oJ

~ beograd biro MLt\DENOVAC

6.30

PFHZEM!.JE PODKROVUE (50"io}

35,86 14,14

P-14

: n

L ---

o

PODKROVlJE

50,00 m'

! :

6.90

, ,

I I

8.95

I

T

ID?l beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMWE POOKROVLJE (SO%)

·P-15.

35,72 20,60

56.32 m'

11400 MlAOENOVAC. Tr9 Lole Ribara 32·a. tel. 821-550 i 821.856/011

PRIZEMlJE

+---~~-- 9.60

l\m beograd biro MLADENOVAC

7.75

3.20

-

117

.. 320

PODRUM

POORUM (SO 0;.) PRIZEMLJE PODKROVUE [50%)

29,38 58,43 12,53

P-16

100,34 m'

11400 MlAOENOVAC, Trg Lole Ribara 32.8, tel. 821·550 i 821·856/011

..I

i~ I

~ beograd biro MLADENOVAC

CE1AVA I GR£JANJE P·'2D 1#

PODRUM

30Q

8. 25 ~---~--~ ~ .. +-

-t.--------

9.25

PRIZEMl..JE ~-~~-+

PODRUM [50%) PRIZEMlJE

14.,73 91,94

P-17

106,6~ m'

11400 MLADENOVAC, Trg lole Ribara 32-a, tel. 821·550 i 621·856/011

PRIZEMLJE

+.~----.-.- ~ 8.90

I" .... ---- .. - .,

I I

------+

<> co

.. SUTEREN

____ ........... ~J

~ beograd biro MLADENOVAC

8.97

897

SUTEREN (50%) PRIZEMUE PODKROVL,JE (50%)

51,85 67,01 21,73.

P-18

140,59 m'

11400 MLADENOVAC. TrQ Lole Ribara 32-a. tel. 821·550 i 821-B56/011

1160

PRIZEMLJE

9.35

.--.~-

+----------------- 9. 40 ---~------.-+

RAD!O~~:U" lSJ1'J m2

PODRUM

~. beograd biro MLADENOVAC

PODRUM (50%} I'RIZEMUE

28,25 78,00

P-19

106,25 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821.856/011

~---~.-----. 9~ 00

PRIZEMLJE

PODKROVLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

n25

10.25

PODRUM (50%) PRIZEMUE PODKROVUE (50%)

23.98 71,21 22.95

P-20

11400 MlADENOVAC, Trg lole Ribara 32·a, tel. 821-550 i 821·856/011

8. 50

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

OGREv

?G M'

j

1\ ~7DS[A'if U3i\.¥- V 4_5rvY-

~~ I 2.65

300

J,B2

5,25

I~···· __ J I

-I

PODRUM

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 82HSO i 82H56j01t

SUTEREN (SO%} PRIZEMUE

13,14 47,70

P-21

60,84 m'

PR!ZEMLJE

8 11

PODKROVLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

757

PODRUM (50%) PRiZEMLJE I'ODKROVLJE (50%)

10,19 44,76 19,51

P-22

74,46 m'-

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 i 821-856/011

.L.lD beograd biro MLADENOVAC

9.97

PR!ZEMLJE

T·~···----

10. 07 - .. ~--~ ... - ..... ~.- .. ------r-

PODRUM

3]0

PODRUM [50%) PRIZEMWE

26,16 73,95

P-23

T

100,11 m'

11400 MlAOENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821·550 I 821-856/011

GARAZA 11.0 f.lf

120

PRIZEMLJE

+ __ 2_c-B_o_ ---t---------- 7 15

---- -------------------+-

PODKROVLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

8_80

8.80

84,44 m'

PODRUM (50%) PRiZEMUE PODKROVLJE (50%)

10.04 54,03 20,37

P-24

11400 MlADENOVAC. ita Lole Ribara 32,8. tel. 821-550 i 821·856/011

3.50

3.50

:

: I

I 1= :n:=_=.\£ __ IIiIIOIlSTIIAIIVA __ ... ~ _

PQDRUM P-Il.25,W'

PODRUM

i~--- 7.62

~~--,-------,~"".----t."~

+ 2.27 ... + ... _-_.- 9.10

~ beograd biro MLADENOVAC

I

........

I

PODRUM (50%) PRiZEMLJE

15,74 85,51

101,25 m'

11400 MlADENOVAC,Trg Lole Ribara J2·a, tel. 821·550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

--t- -----

PRI ZEMLJE

PR!ZEMI.,JE

86,70 m'

P-26

11400 MLADENOVAC, Trg tote Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

-+

1. 72 --L~ . ~_ 7. 7 3 __ ~.. ._--+

I

KUPI\TILO 5.70 m2

r--'"

~'-'i1(.---liii~~ C~~:ca.

TERA'SA

L-- ------~~-~---- ... - .. ~--~l

PR!ZEMLJE

lim beograd biro MLADENOVAC

812

PRIZEMLJE

P-27

61,55 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel, 821·550 i 821-856/011

10.00

PRIZEMLJE --_ ..... _+

llf) beograd biro MLADENOVAC

700

PR1ZEMUE

P-28

S8,63 m'

11400 MlADENOVAC, 1r9 tole Hibarn 32-a, tel. 821-550 i 821-85£>/011

--+-~---~-~- 11. 20

PRIZEMLJE

GAP-A2./:\ 2/,8*

PODRUM

II beograd biro MlADENOVAC

11.40

POORUM (50%) PfHZEMUE

23,00 82,00

P-29

105,00 m"

11400 MLADENOVAC, irg t.oie Ribara 32·a, tel. 821,550 i 821-856/011

PODRUM

,

1..53

322

GAR ALA P'2i~_3M2

OSTAVA p-mM2

+--- ------ ~- 8.70 - .. - ---~

~ beograd biro MlADENOVAC

i

i

01 "'I

~I

I +

9_50

PODRUM (50%} PRIZEMLJE

21,86 64,7$

P-30

PRiZEMLJE

8MS m'

11400 MLADENOVAC, irg l.ole Ribara 32·a, leI. B2t·5S0 f 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

POD RUM

---r- .. --------.~ .. ~.------~~--.- ----- .~.-.--~

GA{1AZA o.. 19.7 M2

OSTAVA ?-9.6W

5.25

r---------

l

L_~.~_~ __ ~ _

----._-_ ... _ __j

10.00

POORUM (50%) PRiZEMLJE

14,97 63,85

p

78,82 m'

PRIZEMLJE

11400 MLADENOVAC, Trg Lote Ribara 32-a, tel. 821-550 i 22t-856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

+---~~~-~~ 8 62 --------j-

PRiZEMLJE

5:l,S5 m'

P-31 a

11400 MlADENOVAC, Tr9 t.ote Fllbara 32-6, tel. 821·550 j 821·856/011

~ beograd biro MlADENOVAC

OGREV

SUTEREN

SUTEREN {50%} PRI2:EMUE

54.32 60,20

114.52 m'

P-32.

PRIZEMLJE

11400 MLADENOVAC, Trg Loie Ribara 32·a, tel. 821·550 i 82t.856/011

10 60

~ - .. -.- - .. ------

POCRlJM

PRIZEMLJE

SUTEREN

~ beograd biro MlADENOVAC

PODRUM [50%) PRIZEMLJE

2S,03 19,42

P-33

105,45 m'

1140() MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 82Hi5Q i B21·856/011

-~~i r ~~~_n"~~~_.-l ·"--------f=r~t~ ~ m·:'~J;1 508A~ ;

I-~------, I I

-sp SaBA

PRIZE JvlLJE

3_50

OGRE','

SUTEREN

~ beograd biro MLADENOVAC

930

PODRUM {50",-) PA!ZEMLJE

30,OQ 60,00

90,00 m'

11400 MLADENOVAC, Ttg Lo!e Hibara 32-a, tel. 82t-550 i 821.856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

-1

a 1

~ "'

'"

3.00

05TAVA P'10BM<

8

"'

3.55

1'/ I

PODRUM

9.91

:?1,S'l 6B,73

8.55

SUTEREN (SO'.,J i'RlZEMlJE

PRIZEMLJE

90,60 m'

11400 MLADENOVAC, rrg t.ole Ribara 32·a, tel. 821·55(1 i B21·856/011

35J

! ii'l II ;

-+------ 8 21

SUTEREN

PR!ZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

i

I

856

I

I

I

j_

PODRUM (SO%} PRIZEMLJE

23,48 46,62

p

70,30 m'

11400 MlADENOVAC, irg Lola Ribara 32-a. tel. 821-550 i 821-856/01i

7. 75

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

10.00

PRIZEMLJE

7

64,51 m'

11400 MLADENOVAC, Trg bole Ribara 32'<1, tel. 82nSQ i 82HI56!0t1

i~----'----- -- 10.60 ---

!

.---------- .. 1.

+ 120 I

"tJ;S ,

-···-t-----···'o,------+

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

10.25

PRiZEMLJE

p

73.40 m'

11400 MLADE:NOVAC, 1r9 Lole Ribara 32,a, tel. 821,550 i 621,856(011

/lL __ .. - .. _ .... __ .. _--

9.00

r··r-""-n ~;;+"~j=i

PRIZEMLJE

I1!l beogr.

biro MLADENOVAC

PRlZEMWE

p

63,6:1 m'

11400 MLADENOVAC, 'frg 1.0!e Ribarn 32-.il. tel. 821·550 t B21·B56j011

· t -----------. 8.50---------------+

I

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

10.00

PRIZEMUE

49,44 1'11'

P-40

11400 MLAOENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. tl21·550 i 821-856(011

« •••••••• ---- '10. 50

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

~mZEMLJE .

p

1

11400 MLADENOVAC, 1rg lole Ribarn 32·;;), tel. 8:;[1.550 ; &21-1156/011

+~----.-.~-.--~ 11. 00

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

10.00

PRIZEMLJE

69.S0 m'

.P-42

11400 MLADENOVAC, Trg !.ole Ribata 32>s, tel. 821·550 i 821"856/011

~lIeogradb

o MLADENOVAC

-t---.----.-- .~--- 11.00

~-~---.-.---+-

8.50 '

KUHINJ::2 P-14·8M

5.40

PR!ZEMUE

PRIZEMlJE

62,32 m'

P-43

11400 MlADENOVAC, Ttg lole Rlbara 32.a, tel. 821-550 i 821-85S/011

1000

PRIZEMLJE L~~~j

, _--~~ 10_ 00 ~-_--_~~_-~- __ --

~i~~~---~~_-

SUSIONiCA

IlMNfCA

505

7..25

OGR2,V

HOSI

2.75

SPRAT

l@l beograd biro MLADENOVAC

POORUM (50%) PRIZEMlJE

35,81 76,39

P-44

112,20 m'

11400 MLADENOVAC, Trg lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

3.50

OSiAVA I P'71 M2

co o oJ

r-----·--~-:

I ,

• I

23:) --+ PODRUrVl

+-~~-.-- 6.80

. PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

8.00

SUTEREN (so";;') PRIZEMLJE

15,35 42,00

P-45

57,35 m'

11400 MLADENOVAC, irg Lole Ribara 32-a, tel, 821-550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

9.00

PODRUM (50%) PRIZEMUE PODKROVLJE (50%}

13,30 64,09 31,33

P-46

108,72 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821.656/011

~ beograd biro MLADENOVAC

rAVANSKA OSTAVA

PODKROVLJE

'" '" "'

PODRUM [50%) PRIZEMLJE POOKROVUE (50%)

1B,80 66,80 18,15

7

103,75 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32'8, tel. 821·550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

PRiZEI'v1LJE

-: --"~~------- 10_00

21.S

~-rl g

+

PODRUM

GArlAZA

i

\

~I 001

I I

t-

~ PODRUM

'.~

124

POORUM (5Q%) PRIZEMUE

19,15 67,80

86.95 !TI'

P-48

11400 MLADENOVAC, 1'9 Lole Ribara 32·a, tel, 821·55Q i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

r

I ~I

~I L___I ~~----~'~=M~~~~~

! I

PODKROVLJE

7 &4

t

I

~I

I !

PRIZEMLJE

POORUM (50%) PRfZEMUE POOKFlOVLJE {50",.)

12,15 40,21 18,25

P-49

70,61 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 I 821·856(011

~ beograd biro MLADENOVAC

11.14

PR!ZEMLJE

~- .. ------~--~-~, ... -L-~""_

! l

"OORUM (50%) PRIZEMWE PODKROVLJE (50%)

23,44 78,43 37,82

P-50

PODRUtv1

139,69 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lcle Ribara 32-a, tel. 821·550 j 1121.856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

!'OORUM (50%) PRIZEMLJE PODKAOVI.JE (50%)

16,91 57.46 2$,98

P-51

POOKROVLJE

100,35 m'

11400 MLADENOVAC. 1m lole Rih"." :'l'.~~ b,l R71.~SIl i 1I?"~~1': /n41

II beograd biro MLADENOVAC

S2 SOBA

;-----------~--,.

i <

B.56

PRIZEMLJE

"'~I --.------~-.:----- 2o_ 81 .-----~--+---

353

,-----,

'~-

V ~J PODRUM

413

PGORUM

POORUM (50%] I'RIZEMI.JE

15,80 52,10

67,90 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 3241, tel. 821-550 i 821-856/011

180

300 i

-I-~------

KUVA NJE

PRiZEMLJE

11. 26 -~- ... ~.-------+-

~. beograd biro MLADENOVAC

PRfZEMLJE

P-53

'1'6,62 m'

1140(} MLADENOVAC, Trg Lola Ribara 32-a, tel. B21·550 i 821·856/011

SU1EREN

9.90 -

E· ~.-

-

,

'" o

.

.

"Ii -

~~ j~=~'~

. ':1' : ~-=-:

-, s-

IN 80RA\t;" e~ .. ~~ s- =4'"

.... J~ (~~ i _ ...... ....Is

, ,

t-~tt~:

PRIZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

890

PODRUM (50%) PRIZEMLJE PODKROVlJE (50"/0)

14,05 57,00 24.70

P-54

.- --95,75 In'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821-B56/011

~ beograd biro MLADENOVAC

>--- 12.34

PRIZEMUE .----+~

PODKROVLJE

PRIZEMUE PODKROVlJE (50%}

53,22 22,43 .>.

75,65 m'

P-55

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

+~-----

763

PODRlJM (50%) PRIZEMLJE POOKROVUE (50%}

12.t8 45,61 25,30

P-56

PODKROVLJE

83,09 m'

11400 MLAOENOVAC, Irg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i B21·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

PODRUM

10. OJ

POD RUM (50%) PRJZEMLJE

15,75 72,92

P-57

PR1ZEMLJE

88.61 m'

11400 MlADENOVAC. Trg t.ole Ribara 32'8, tel. 821·550 i 821-856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

._~~c 'rtr:=c;~", .

; i ~u;;~'u; < ,~~~ ~

cccc .. "'=~ c"- ........ _..i !L[<;C M2~,';;'!~i;~;:tCir~;

~CC_ 9.12

o '"

SF

PRIZEMUE POOKROVUE (50%)

6s.o3 29,7:1:

P-58

PODKROVLJE

94,75 m'

11400 MlADENOVAC, Trg I.ole Ribara 32-s, tel. 821·550 i 82t-856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

9.02

PODKROVLJE

PODRUM (50%) l"RIZEMWe POOKROVLJE (50%}

'i1.13 58,90 20.96

P-59

1140{) MlAOENOVAC, Ifg t.ole mbarR 32-1.1, tel. 1121-550 i 1l21-856/0H

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

10.0B

56.90 28.00

PRiZEMLJE PODI(ROVLJE (50%)

P-6

!l4.90 m'

11400 MLADENOVAC, Trg tole Ribara 32-a, tel. 321·550 i 321-856/011

989

~ beograd biro MLADENOVAC

PODKROVLJE

PODRUM (50%) PRlZEMLJE POOKROVLJE (50%)

i3,35 73,90 HI,50

91,15 m'

11400 MlADENOVAC, irg lole Ribar!! 32'iI, ter. 82H'SO i 32H!5S/0H

_4~_~~. ~ 8.04

.. _--+-

PRIZEMLJE

. ~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMWE

P-62

54,47 m'

11400 MLAOENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 8:1:1·550 i 821-856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

8.38

PRIZEMLJE

PRlZEMWE

62,19 m'

·P-63

11400 MLADENOVAC, Trg lole Ribara 32·a. tel. 821-550 i 821·B56/011

9 13

m beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE

P-64

53,40 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 i821-856/011

- ----- 8.45

···------·····-····I~

1':

~,~J

~,_j~~~l~l

.L.. L_-! PR[ZEMLJE

~ beograd biro MLADENOVAC

-j I i 10.54

PRIZEMWE

·P-65

65,89 m'

11400 MLADENOVAC, 1r9 Lole Ribara 32·a, tel. 821.550 i 821·856/011

m beograd biro MlADENOVAC

o 1---'

I

PODRUM (50%) PRIZEMLJE PODKROVUE (50%)

18,60 57,50 28,80

PRIZEMLJE

8.10

o

PODKROVLJE

104,90 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821.856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

9.50

---8.80

----~ .. -.-----+--

L.J

I

I i

i i

~ .. -'.---:1

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

58,60 m'

P-61

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

SUTEREN (50%) PRIZEMLJE PODKROVLJE (50%)

16,53 58,00 21,38

P~68

PRIZEMLJE

i

I 5P C'HI'

~ [1'

929

·95,91 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

C~ a_---'---.-,

---,_

PRIZEMLJE

-+ .. -.-- .... - .... - .. --.-.- .. ----. 9.35 ---------+.

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMUE ._

P-69

.57,11 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 i 821-856/011

__ .~ .. 9. 82

,

L ~

s p S C 8'; p- :"U ;~1':::

,----~--I

! ,,--,

__ .]_~ILJ

Sf:

._. -:1::

.~i g;;iP'

<....__,

nLJ

r'-~~

P·12.6

PRIZEMLJE

POOKROVLJE

l\mbeograd biro MLADENOVAC

9.38

PRIZEMlJE PODKROVUE (50%)

67,61 13,50

81,11 m'

P-70

11400 MlADENOVAC. Trg Loie Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

PRIZEMLJE

!

-t- ---~~~.~~.-.----

,

--- 9_31

~ .... _ . ... _-+-------- __ 1~~~

SP SCHA p- ~6.a r}!

:J -,-' q

,

i ._j

10.32

PODKROVLJE

~-----,.- .. ,,~------,- .. -

10.06 -------+

IS beograd biro MLADENOVAC

9.57

PODRUM (50%) PRIZEMUE PODKROVLJE (50%)

9,35 72,70 30,07

P-71.

112,12 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821.550 i 821·856/011

3.60

o

PRIZEMLJE

··9.55

I

I-

I

;:~~

SJ8A

p vi.v:

g'

I

r

i ~,\VAN

PODKROVLJE

~beograd biro MLADENOVAC

10.3L.

10,3L.

PODRUM (50%) PRIZEMLJE POOKROVLJE (50%)

29,89 59,77 21,52

P-72

111,18 m'

11400 MLADENOVAC, 1r9 Lola Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

FJj

, __ ,_'.,.___J

-.-+~------- 8. 94 .. -~ ..... -.-- __ ._" ....

~ beograd biro MLADENOVAC

8.55

PRIZEMLJE

POORUM (50%) PRIZEMLJE PODKROVLJE (50%)

13.40 59,11 22,60

P-73-

POOK.ROVLJE

95,11 'm'

11400 MLADENOVAC, 1r9 tole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821-856/011

S08A

P ,1.).0

8.03

GARAZ4. P r;; loO

OSTt~VA

P 18.40

I~

PRIZEMLJE

PODRUM

~ beograd biro MLADENOVAC

11.05

PODRUM (50%) PRIZEMLJE

21.23 67,47

P-74

88,70 m'.

11400 MLADENOVAC. lrg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 I 821.856/011

PODKROVLJE

I! 8

-t-r- 2.00~~ 9.9

------+

8.43 --.-.~~ .~ 2.701

I~~~~ .. ~~~.-- __ .=-.--:-~,--r

[ 1

r-t-v-t

~..L ~

/ \

DN.S08A 0 / \

M2 2<\,50 i \.

ODD

PRIZEMLJE

J_.~

·---11.98

i

-------~:

~ beograd biro MLADENOVAC

9.14

9.14

PODRUM (50%) PRIZEMUE PODKR_()VUE [50% I

26,69 75,14 24,98

P-75

126,81 mt

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821·550 i 821-856/011

N

~~--~--hU-1l~

PRIZEMLJE

PCiE.t:SQ8:.....:E HD ~
CA,QOER08A 4.1..7
"UVAi ... ·U£ 'D7S
uN SORA n A'
M~7 S:}8/, ,[ Sf
Rr ... ON:A SCe,;; 15.12:
KUPtH:W El,S
we 1 53 PODKROVLJE

PRr: DSJBi_Jf: 9.oJ r..f'-

SP s:::JBA r:g: ,

SF: SOBA 12.SJ '

525:)5A }Q,W ~

SP SOBA 7!1l •

KUPt.,T: L.C Eo 48 •

~ beograd biro MLADENOVAC

PODRUM (50%) PRIZEMUE POOKROVUE {50%)

30,00 91,81 32,03

P-76

153,84 rn"

11400 MLADENOVAC. Irg Lole Ribara 32-a, tel. 821·550 i 821-856/011

__ ~~ _ _9JJQ_~_~ __ _ .. ~_

.-t-PODKROVLJE

PRIZEIvlUE

~ beograd biro MLADENOVAC

POYRSINA ~RiZEMLJA

1 UlAZ U PRIEM ~ 54

3 we 2.08

• OSTAVA 2SZ

5 KUHI"-IA H5

f RUtAVANJE 1O_4~

7 DNEV BORAVAK 21.21,

13 GARAZA % 7.00

- .. ~ .. ~.-~-

UKUPNO 5B.57

PODKROVLJE

2 K(),1UNIK U PODK 75. a KUPATILD no 10 RODHEL!. S08A 12\0 11 DVOKREVE SOBA 1UQ 12 DVOKREVE. S08A 1080

UKUPNO '9D'

PRIZEMWE PODKROVWE [50%)

5B,51 24,52

P-77-

83,09 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821.550 i 821-856/011

-1----.--PRIZEMLJE

IZGlED Sll(~AN OBJEKTU P-71

Llbeograd biro MLADENOVAC

PQVRS1NA PR1ZEMLJA

I ULAZ 754

3 we €i63

4 OSTAVA 2.52

5 KUK1NJA 748

6 RUCAVANJE 1(U4

7 DNEVN! BORAV a 54 12 GARAZA 50 1, 7.00 UKUPNO 6013

PODKROVLJE

8 KUPA II LO 720

2 KOMUNIKACIJA 0.63

9 JEDNOKR. SOBA 792 10 ROOiTEU SOBA 12.30 11 DVOKREV SOBA 11. 28 UKUPNO 4~33

~_JI

I i U

PODKROVLJE

PRIZEMLJE PODKROVLJE [50%]

60,13 22,66

P-78

82.79 m'

11400 MLADENOVAC, 1r9 Lnle Ribata 32-a, tel. 821·550 i 821-856/011

PODKROVLJE

. PRIZEMLJE

ml beograd biro MLADENOVAC

POVI,SiNA PRiZEMUA

1 UlAZ 7.5f.

we 208

DSTAVA 2.52

KUHiNJA 7)JJ

RUCAVANJE lOLL

DNEVNI 80RAVAK 18.54

13 GARALA 50% 7.00

PODKROVLJE

KOMUNIKACiJE S 18

B KUPATllO 060

10 RODITEUSKA =410 11 ON~REV SOBil. 11.50

UKUPNO 37Ml

PRIZEMUE POOKROVUE (50%]

55.60 18.74

P-79

74,34 m'

11400 MlAOENOVAC, TrQ lole Ribara 32-il. tel. 821.550 j B21.R5SfOH

PRIZEMLJE

IZGLED SlifAN OBJEKTU P.79

~ beograd biro MLADENOVAC

POVRSINA PRiZEMUA

1 ULAZ ,,.

3 we 1.30

I, OSTAVA 2.52

5 KUHINJA 5.18

S. RUCAVANJE 853

1 DNEVN! BORAVAK 1189 \3, GARA2 A 50~ 7 00

UKiJF'NQ 50.96

PODKROVLJE

2 I<OMUNI'KACIJA 4.82

B KUPATllO 560

9 JEDNOKREVEINA S R 70 10 ROO!TELJSKA saBA 1260

UKiJPNO 3172

i

, !

1 1

~. -.~.-.-.--- .... ____j

! I

I LJ

PODKROVLJE

PRIZEMWE PODKROVLJE (SO%}

50,96 15,86

P-BO

66,82 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

PRIZEMLJE

-i-m- ..... ----~----.-~---....1lML.~

PODKROVLJE

.--.~-+-

~===:~~~~~-=----=--.-.--.-~=-.~

I I

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMUE PODKROVLJE [50%}

69,65 21,85

91,50 m'

P--81

PRiZ EMUE

l

j

I

I.:LAZ : &D ~ • .f

1"(~!)f";:AHIJ.=l, n_" c

i\UH!NJ'!;' :}1 '

.. OS~AVA 21.>

(:~i SOBA €t:J:.2 '

DEC,.!jf.1AN 2.6 .

SF: S\..'BA "S_t ~

C S1' 502!ll. ~,,; •

s

c

n l.'i...A.2 a tv-

2E~t2:SJj~~)E. ~;;;-v.

II beograd biro MLADENOVAC

SUTEREN (50%) PRIZEMWE GALERUA (50%)

25,00 213,70 18,50

P-82

257,20 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821.550 i 821.856/011

H'"

, ,~-

!

Q~ G

PRIZEMUE

___ ,----_. 15. sT.

-------------._._._+

FODKROVUE

r: ------ ---- .-. -.-.-.-------

"'~-~---l

i.. __ ~~~~ "o __ ~ .~ •• _

I I I I

L c,. __ ~. ~ __,

i

I

L ._ .. . ._ .. _ .. _ __j_

r

JO

" ~D()N;i'. 3 I':U""!NJA

"S3!.i2 1::l_3·

i. TRr:>:;::7Ai<UA 5 CI'l_ SGSA

S SP sees

i x:VB.lO.

5 5P S'JSA

9 '3£ <

'c 2 ... •

;1 Wr. _ ao~.~L: __

PR~?:£MU£ ~\T;-' ,,8 ,.,.2

3EO;>'(!~'~1"f. ,~C M~ "'F'::o:=:om~:E 1L_~ • 'C- ~

DN 308ft ~5- ~ •

.,. <;£SA OJ S •

SF'see;. ;io 3 <

"'Gl>;\'lO~'UE_ 1>2 X ~"i2

=--'5'J"'/I;:_":':'2J..;;L

~ beograd biro MLADENOVAC

SUTEREN (50%) PRIZEMUE PODKROVUE (50%)

51,00 102,00 41,00

P-83

194,00 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 j 821-856/011

411 f-~~'

\ /

\ I

\, /

\ / \ /

. I

V

jJ- j?6'i --.:j

q-yCD 6,,-()

o

®

SUTEREN

+----PRIZEMLJE

I

~,,-- ~-~~.~

900

~beograd biro MLADENOVAC

+ I

I I

I

!

I

)

I

nooa I

I

o PREDSOEL.it 7.6 ,c\2

CD KUH1NJA 0.1 '

CD SR 9:lBA 15.3 •

(0 \{UPATILO 4.3'

(0 GARt.ZA m·

® PODR UM ___!l2:_:_

SUTE RcN 3400 M1 /5:)'1'0/

g

-e

I

I

1

+

(i) PREDSOBLJE 76 M1

o DN. sos« l75 ~

()) KUHiNJA 60~

G 05TA'+'. H·

® 5P 5080\ 151-

® 5P 50BA 153.

(2) KUPA1H .. O .4,3 •

Pfi IZE:MU£ sa.o M1

~ooo I

I I I

j

I I

t

SUTEREN (50%) PRIZEMUE

34.00 68,00

P-84

102,00 m'

11400 MLADENOVAC, Trg lole Ribara 32·a. tel. 821·550 i 821-856/011

PODKROVLJE

(~)

V. L.65 .

~

l

1 N((JN!~ 70 ,J

KUH~NJA g, 8 ~

RUtAVANJE i39 ,,_

4 [},\l. OO'mum 17 2 ~

SF SOBA 18.

S we 14 '

I'OTU'I1N'CA 2.5·

GARAlA 13 I. '

PR:ZEML£ 1:)00 r-f

PRED50BLJE SP SDBA

SP S08A KLJPArjLO TAVAN

LOUt.

PCOKROVLJE 18 3~.,J~.(5C%)

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMLJE PODKROVUE (50%)

73,00 18,30

P-85

91,30 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·8, tet. 821·550 i 821·856/011

~~~-Tf--_~~ .u. IT

U~TAVAN

i

c i!~llil-~~~d

Ii li

-_oil

il

Ii

ib~~,~=~=";;;_~_

PRIZEMLJE

PREDSOSLJE 5.57/V1L

RUCAVANJE 13.90.

3 KUVANjE S 80 ~

ON, BG-RA'IAK 17 20 q

SP SCBA B 03 ~

RACt-JA XSA 9 S9 -

-; \VC . 8S •

8 XGv!UI< ~MC I JA 5..22'

PODKROVLJE

PRE DS08UE 5.12 M7

SP SO~};\ 13.02 •

SP SOB!, ~J eo .

}\JPA Tll.O 5.1G -

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMUE PODKROVLJE (50%)

72,59 15,52

P-86

8B,11-m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribara 32·a, tel. 821-550 i 821-856/011

PRIZEMLJE

10. 3D

PODKROVLJE

HODNi K B 0 Mi-
DN S08A 190 ..
3 RUCAVANJE 85
4 KUVANJE 76 .
5 STEPENI~T[ 66·
5 SP 50811. 10 6·
7 SP SOBA 104·
B K U PA TlLO 3 '" ~
9 we 14·
PRI ZEMLJE 68.6 !# 1 HODNIK 14 MI

2. SP SOBA 3.3.

3 SP SOBA lJ·

POQKROVL J~. 8.00 MI

~ beograd biro MLADENOVAC

SUTEREN (50%) PRIZEMUE PODKROVUE tsO%)

12,36 68,60 8,00

P-87

88,96 m'

11400 MLADENOVAC. TrQ Lole Ribara 32..a. tel. 821.550 i 821<856/011

SUTEREN

GARAlA 14&\ MI

2 OSTA'JA 2.08

J OSlAVA 1 80 •

- 24. 72M2 sOq"Q - 12.36 ,02

PRiZEMLJE

MODN iK

2 ON. SCSA

j RUCA\IAJ'>UE

-4 KUV~'\NJE

STEPEN~~T[ SP. SCH~A

7 SP SOBA

S KUPAilLO 9 we

800 MI 1900 - 81;{) •

7 60 ~ &60 . 1060 - \Ji.O - ]t[] •

1';0·

260

&8. W .j

~ '''''-, =

1

I

~ beograd biro MLADENOVAC

SUTEREN (50%) PRIZEMUE

12.36 68,60

p-

80,96 m'

11400 MlADENOVAC, ttg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 i 821-856/011

II' ,If I

I ji

PRIZEMLJE

1 VE~RQBRAN I ~~ M2

2 PREDSOBUE KlOO

3 UTil1TA RN! DEO 5,1;1

4 ,JARAZA 71£,

5 'r\UH lNJA

6 RUl:AVM~JE 7 DN SOSA

8 SP SOB~

9 SP. 9J8A

1.0 KUPAnLO

11 'Ne

i 11'::6

+

10: 00

"('30%)

i.E!, 65Q . 171.0 ., 1269 . ~ 600 q JSG ' 1.35 '

~ beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMUE

P-89~

76,47 m'

11400 MLADENOVAC, Trg Lole Ribata 32·a, tel. 821·550 i 821·856/011

~ beograd biro MLADENOVAC

SP SCBA

----~--~-.~-----~- ,

.-~--t"T~- .. -~.'-~'OTT~~·-·-·~·--------] I

"""""=il'~""""9""T""Ii" 1--:r=t-1'~·~

--r- . I

1 PREDS08LJE J. -8 r/

Sf' SOBA 8 G

SP SC€/<. 5'7

KU PA T:lO z.s

os Ti~'·jA :2"9 "

L,- ~ __ ._. __ ~ .

"; :!2 He

',') ~

D.S = ~,t. '

2.9 >!StYItl"

PRIZEMLJE PODKROVlJE (50%)

68,40 37,11

P-90

S.6 c· sr,-I}::J,'

105,51 m'

11400 MLADENOVAC. TrQ Lole Ribara 32-a. t .. L 1121.5!'ifl i ll'1-R~!:lnH

r-2SO~~-'-

~

300

PRIZEMUE

lZGlED SUCAN OBJEKTU pogO

~ beograd biro MLADENOVAC

VETROBRAN ~2 ~

~)RE DSOBU E ( 7

KUVANJE tRAG S,S'

-rRPEZt-lil"UA '03_5- ~

'5- ON SOBA 17 '2 ~

KU;:>":\li~.O 56 ~

KOTLN~N1CA 2S ~f:fYf(j/

OSTAvi~ 1...0 "

G I). R t..i..A _~~~ __ ~~~~(J'!"{}/

PODKROVLJE

PfllZEMUE PODKflOVLJE (50%)

68,40 25,10

93.50 m'

11400 MLADENOVAC, irg tole Ribara 32-a, tel. 821·550 i 821·856/011

PR£.O:)()81 __ ~[ ? [\ ,~~t'

'::J' :::,08A :) t: ~

xC.J[~ SORE

r.UPATj~_O 3 (I .

C:ST-":v;·~ 2.0

T4:'t;,.~-

P-91_

IZGLED SLiCAN OBJEKTU p·90

IS beograd biro MLADENOVAC

250

10. 00

PRIZEMLJE

1 VETROBA AN 22M2

PREDSOBLJE 8 3

KUVANJE 4.6

4 RUCAVANJE 5.5

5 DN. SOBA 17 2

6 Sf' SOBA 135

7 KUPATILO 3£

8 GR£JAN.E(ili 5000)8.2

9 Sf' SQBA 5.4 >

10 GARPZA ~

PRIZEMLJE BOlO ~

PRIZEMUE

80,10 m'

P-92

11400 MLAOENOVAC. irg Lole Ribara 32-a. tel. 82.1·550 i 821-856/011

850

9 HODMK .o8L.

10 STEP[NISTE

11 KUPAT1LD '41 12 saBA ZA 2 FDS1EUE 10.'0

13 ROm1EUSKA 9:lBA 12.0[,

'4 XllA ZA 1 POSIEUU 5 90

15 sceA ZA 1 P;JSTEUU 5 1 i..

Hi TERASA

POTKROVUE

- 1000 -----~-.-

i •. 32 moo 1638 728 9.10 12.6D

658 f5rf'I.! 1 98

ULAZ STEPENISTE RUCAVANjE COMACINS1\fO !<UHNJA

[:N SDBA Gli.RAZA

we

L_ __ ~ ~ ~J, ~~lJ

PRIZEMLJE

~·beograd biro MLADENOVAC

PRIZEMlJE PODKROVWE (50%)

70,00 22,91

-P-93

92,91 m'

11400 MlADENOVAC, Trg Lole Ribara 32-a, tel. 821-550 i 821-856/011

II beograd biro MLADENOVAC

lOCO

rr{Lp I ULAZ U2
lW 2~'_'__' 2 STEPENISIE 10.80
F']I 1 RUCAVANJE I!i.JB
U ~J=ll CD c , OOMACiNSTVO 7 28
'" S KUHINJA 9.10
h~ ,i 6 ON SQBA 12.60
Y OJ 7 GARAZA 6. S8 150'!.1
= I ' 'HJ B we 198
lCl iT L_J I ~ UKUPNO 70. OC
F~ : I
V~6C rr=L .. P ®LJ.J
;i3 1000

~ ... ~--~39"70

is TERASA

9 HODNIK G 8"
\0 SiEPmSTE
11 KUPATILO "~2
12 SOBA ZA 2 POSTELJE iC./,O
13 ROOTf.uSKA &l8A !2.0~
1< 9:)8A ZA 1 FDSTEUu 5.98 I I ~ I I

1- ----------c=--=-.-:-_=_. _j

PRIZEMLJE

IZGLED SLICAN OBJEKTU P-93

PRIZEMUE PODKROVLJE (50%)

10,00 18,85

850

88,85 m'

2.80

,@I

!

POTKROVLJE

P-94

11400 MLADENOVAC, Trg lole Ribara 32-a, tel. 821·550 i 821-8511/011

~··beo!lrad biro MLADENOVAC

1 u!..M 10S

2 S"l'EPEMS!t: "\0:1J

'3 f{JC.AVANJ:: I?&(I·

~ ['):}f-I,A6~ST\Q 31D

5 Ku~-n .. jA ; 7D

I) DN SOBA 1176

"7 GARt":Z.J.\ "or; [$0·/0/

8 WC ~ m

-···--lxlJ~NCl·~·5;rOC~, --

S SS8

ID

11 KUP4rLO

\2 "?,OEA Zl' 2 PCSif:L.E

13 'RODnEL...;SKA 'SCBA i2 (j.:

UKUt:lNO~·H'~' .. ~. 3'\,os'C

POTKROVLJE

9.00

~-------------------~

I.

~~

....,~"11! dJ

i ~

L ---'.c="=-=-="- __

PRIZEMLJE

8

PRIZEMWE PODKROVWE (50%)

60,00 15,75

~P-95

75,75 m'

11dflll MI 6n1'NnVIl.~ T.n I "I,. Rih" ... 'I?" + .. 1 R?i.~~II; II?U!~l':fnH