,,~, ALEXANBER SEPTIMUS.

b.res, &:.Ec:dctiaftict.s perron .. eonferv,arl cupientes, didofque n_wdcrnam' ~~{jrum Gelterakm, ac Ret\ores , &: Clcricos fpeciallbu, favoribua, & gradis prorcqui volente' • &: eoNm. !ingulares pcrfon&S a 'quibLlrvis eXc:.M\unioltioRis~ fulpenflOnis, &: inrcrdi8:I, .1liifque &delillfticis (enteneiis, eenfuris, & pttllis a jure , vc\ ab homine q\\avis occafione , ve] caufa

,.._.. loKis, {i quibus quomodoltbct innodati, exiil:unt. ad "..,;. ,.~ etf"e8:um pritfentium\iumtuar confequcndum , harum ferie abfolvenres , & abfoluras fore cenfenres , hu}ufmodi fupplicationibus indinati, Scminarii Ducalis Sand:! Antonii Venaiarum, ae SanClz Mariz Scholarum Veronenns, SanGH &rtholomzi Brixienlis, Sandi Leonardi Bc:rgolllcniis , Sant\z MarilC Laudenfis , San'A~eli Cultodis Taurinentis , &: SanClz Mariz A~ FolIilllonfis Civicarum, neCIlDll San8:i ~~ _ (!)ppidi Novarum Derthoneafis , & Sanai BalthOlomzi Oppidi Meuti Mcdiolanenlis Dieecefam lIuJufmCldi ColIegioNm Rc~ibus refptClive, ut in eorumdcm Setninarii, &: CoUc~iorum Ecdeliis abfque Parochorum inrervenru , SchOlarium , Clerieorum , ac CODviaonula ill Scmillario. &: CoUegiis hujufmodi, nOlI e1cda fcpuluua pro temporc decedentium cadavera , line }trajudicio ramen quorumcunque ju-

rium Parochialiwn, EcclefiatUca fepulturz tradere C X

libcrc panter, & !idte valeanr refpeAive ; ita ra- C L EM ENS 1 X. PONTIFEX C LU.

men , ut antequam fepulnll'a tradantur, iidem Re- AN 14 0 Do III I It 1 111 1> C 1. ¥. VII.

4h>res Paroc:bos ccrriores facerc reneanrur , A eoftolica auCkoritare tenore przfcntium concedimus bmilitef>, &indu~u ••

§. 4, Non obllantibus ConfHtutionibus , & ordinationibus Apoaolicis , caterifque contrariis quibufcumquc.

D. P. b,n. DatUll\ ROmle apud SanClam Mariam Majorem, fub ." 1& .... '.,.,. Annulo Pifeatoris , die r a, Martii J667. Pontificatuli noftri anno duodecimo.

(une fulfragari, &: d eis ref'pe&ive fnvloJabillter obfcrvar; : SJ~qllC in przmiffis per. quof~ue Judices ordmanos, lie: d.e1tzatOI , eUaJI\' C&l1farum Pa\a.. tii Apoftolici Allditores, judicari , & definiri debcrc, ac irrirum , sc iuane li fecus ruper his a 'luoqaam cpavis ~ua:oritate Icienter , vel ignoranter contigcrit anentan.

§. 4, Non oblbntibus. C\uatenus opus tit, noft:ra'. & C,lI1ceUariz Apoftolicz Regula de non conceden- Ur'lilt. dis Indulgcntiis ad inftar, aHifque Conrut1ltionibus~ &: Ordinationibus Apoftolicis , cztcrifq,ue eontrarUs quibufcumquc.

Volumus aurem • ut ipfarum rnefcntium litterarum tranfumptis • feu exemplis , etlam imftCOis , manu ... alicllius Notarii fublici fubCcriptis, & Jigillo perronz in Eccleiiaftica dignitate conftirutz muniris eadem prorfus fides in judicio, I!c: extra adhibcaru~ • quz pt':J:fentibus ipfis adftibcretur , fi forent cxhibitz, vel oIlenfz .

. Datum Romz apud Santl;am Mariam Maloran , .

Annulo Pifcatori" die u.Januarii 1667. Pontificatus ~u noltti anno duodecimo.

CLXXVL De non celebrandis Miffis de Requiem in duphcibus, excepris A nniyerfariis ex difpOGcioQC Tc(\atorum reliais •

...4 L 1. X .A N D E R , .A P..A rt I • ..A. P",.",_ rli """""'.,,.,

r._J<_ C ReditlC Nobis e~li~s difpenfarionis olIicium fa-

lubritcc exequi adjuvantc Doraino jugiter fatagentes, quamplurima clubia in diverfis mundi parcibUI orca, &: in Congregatione Venerabilium Frarrum noftronmf Sanaz Romanz EccltfJZ Cardinalium cril lliribUs Prll!potitorum d,tduCla, occafione decreri ejufdem Congregarionis, die J. Augufti 1"1. ediri , ac • Nobis approbati, de non cele~ndis Midis cIe. 8.._ ~ 4upOObui "toller ...... diriJDuc cupientet.

r ... ,...,.. §. I. De memcntOlum Cardinalium COnfiUO,IUac,.. ~f~ ricate Apol\8lica tenore przfcntium approbamus in .... primis aliuclDecrttum przdithe Congrcgarionis edi-

tum in UDa Novaricn 6, iie 1 J.. Novcmbri. I "4' quo dedaracum fuit, Anniverfaria , & MilTas cantatas de C lAment IX. Iulut PiftDricnGs in Premo_ cia He-_ R~uiem rcl~.as ex4ifpo6tione Teftatorum,Cfuowtlris truric , JulillS ._ diaas. Hia'oPJIIIi Rofpi. in iic ipforum obicus, edam in duplici majori ,eOlltift- llioi filius. S.R..E. Prelbytcc CarcliDalis dt,S"ntli Sixti. gentis, non comprthendi in diClo Decrerc, I.omc die ao.'}ud '''1. $umnN1 Pondfa propun-

A"." fPi. §. J.. UlteriUs q,uoad Alraria pc:rpetuc} privilegiatl, riacus, & eli. d. cfaCdcm meDiis, die DomInico coro"""I .. ~ & in 1aibus proinde quotidieetiam in duplieilxis ce- IIMIM. Crea.it ~ 11. triplici acadone , prima - -:'" ~- fmt Mi& dc.ll~uietn ex obli£lriOOc , auao. nillJll. fecund~ dUONlD. tenia fl!Ptem. Obiit RCOlII ,..._ ntatt, &: tmore pri&dittis dcclaramus, per celebratio- dic 9. DcccmlKis • 'I,. r~kuf'lllC .::r: Ba6lica

.aJ Milfarum de Fdlo cwrenri f.tis&rl diais ob~ Sana. Maria MajodI. Y"'" s.a.. _, ' ~,

riqpjbua.. & fuffngari c:am eifdem lnduigenriJs. . e"" so. •

ac G d1'ent ceIebAcz W'fa de Requiem ad filalllll_' ..

~r;:;:r in pra6~

~ §.,. e.c.r.a ~au .. Iittera f~

....._ .._., ....... " e5caca nift.ae , " r.-, faol''1ae

plenarios, & i~tTOScffeClus fortiri • &: oIIdoere , ac iWI. ad ,-os fpeOU' » Ie f"_ in iimuam» ,leaif-

'_~

CL1tMEN1,

·NONUS.

1.

41.7

. - ! tjurdllll1 Sanda: Maria: . M.)orls ntlncupmJ, de eadem

Urbe .. u~ cum venerabilib?s Fr~tribus n?t\r.ls S'. R. E.

Indillio lubilei univerfalis ad divinum au- Ca~thna!lbu5, n~cnon Pamarch~s , Archlepl~topl.s , &

" .., ,. Epd~op'S, quos III Romina CurIa adelfe ,ontlgenr. ae

)1I1~um mmo CUI Pontlflcatus, pro. fa,lu- Cluiftianorum Regum, & Principum OratoriDu' aptld

tan Carhohcse Ecclefiee rcglmll1c implo- Nos exiftentibllS , Przlads quoque. &: Oftidallbus raodum. ejufdem Curi:r , univerfoque Clero • & populo. benedi-

cenre Domino agcm~s , devote interfuerint , vel Sandi Joannis in Laterano, Principii AF~lorum , & Sanaa:

Mariz Majoris Ecclefias , [eu Sa_licas • vel earum ali- . .quam intra (patium ejufdem, vel proxime fubfequen. ' tis hebdomade , falrem feme. I vifitaycrint, iblque per aliquod temporis fpadum devote, jut fupra , Deum oraverint • ae quarta , & fexta Feria, ac Sabbatho alrerius e~ przfatis hebdomad is jelllnaverint, &c ~cata fua confclli , Santtiffimllm Euc;batiftiz Sacr~ in Dominica die immediate fcquemi, vel ali. dle,'lnrra eandem hobdomadam reverenrer fumpferint , ., pauperibus aliquam ,leemofynam, prout unicuique fuggeret devorio , erogaverinr: cererls vero extra Urbem pra:dill:am ubicumque degenribus , qui Ecclefias ab Ordinariis locorum , vel corum Vicl'dis, feu Ofticialibus , aur de eorum mandaro , & lplis delicienribuJ, per cos, qui ibi curam animarum exercent , poftqllam ad eorurn noririam h:r noftrlE pervenerinr, detignallda&. vel Ecclefiarum hujufmodi alterarn fpatio duarum Iimiliter hebdomadarum a publicatione defignationis per Ordinaries , vel eorum Vicarios, feu 6f&clales, vel alios, lit prEfcrtur) facienda: decurrendarum , falrem temel vifiraverlnr , ibique Lit filpta oraverint. &c qll:ma , & fex.ra feria ,·~ftbbatho alterius ex hebdomadis hu jufinodi [ejunaverint , parirerq ue peccata fua confeffi, ac in die Dominica immediate fequenti. vel alia die intra eandem hebdomadam fanaiffima communione refc:di fuerint , & pauperibus aliquam eleemofynam , ut pra:mittitur, erogaverint , pleniflimam omnium peccatorum fuorum indulgenriam , s: remlffionem, (lcut in anno Jubilei vifitantibus certas Ecclefias intra , & extra Urbem przdidam concedi confuevir , tenere przfentium concedimus , & clargimur .. Naviganres vero , & iter agentcs) tit cum primum ad fila fefe domicilia receperinr , fuprafcriptis "eracHs , & vi~tata Ecclelia Carhedrali , vel majore, aut Parochiali loci eorum domicilii, eandem Indulgenriam confequi ~ffint, &valeant : Regula&ibllS aurem perfonis utriufque fexus , etiam 111 clauflris petperue degentibus , necnon aliis quibufcumque, tam laicis, quam Ecclefiafhcis , fa:cularibus , vel regularibus, etiam in carcere , aut captivitate exiftenribus , vel aliqua corporis infirmirate , feu alio quocumqlle impedimenro derenris , qui [upra exprelra • vel eorurn aliqua przltare nequiverinr , ut ilia Confelfarius. ex: jam approbatis a locorum Ordinariis ante przfentium publicationem , leu approbandis eis in alia pietatis opera commutatc, vel in aliud proximulll tempus prorogare poffir, eaque .injungerc quz ipli pomircDres et1iccre poterunt • pariter concedilnus. '" in,dul-

ge~:: Infuper omnibus, & fingulis Chrifti lidelibus l.a",,,, ,11.

utriufque fexus , ram laicis , quam Ecclefia{H~is fzcu- : c_

laribus, & regulariblls clljllfvis Ordinis, Congrc:ga- "dj .

donis, & Inftituci, tam in Urbe przfata, quam extra 7,,:'Z:~" eam ubiquc: locorum ,ut przfcrrur, degentibus licen-

darn conced'imus, & facultatem, ut fibi ad hunc effe-

Gl:wn eligere pollint qllemcunque Prdbyterum- confe!farill~, tam fzcularem ,qlla~ cujufvis O~d~nis, '"

Inttirurl regularem ex appro bam ,ut ptlCmlrmur, a

locorum Ordinariis) qui cos ab omnibUs excom:nuni-

cation is , fufpenfionis , & aliis Ecclefialticis fenten-

dis. &: ceofuris a jure, vel ab homine ql1avis caufa

latis. feu infliGl:is, necnon ab omnibus peccatis • ex-

c;ellibus, criminiblls , '" delidis. quantumvis gravi-

bus, & enormibus , ctiam locorum Ordinanis, five

Nobis, lit Scdi Apoltolicz' ~ etiam in litteris die Canz

Domini legi folitis contends, & alias per quaCcumque

noftru. aut Romanorum Pond6cum pr:rdecellorum noftrorUJD conftitutioncs • Illlarum cenoreS prEfcnribus

N n 4 halxri

"'".D. C L E MEN SPA PAN 0 N V S, Vni",rfis Cbrifli fiJ.libMs , .... quos pr~fntes litter" ""'''''r.;", . fll""", • & ApOf/DlicIINI bene.iElionem.

• LAC U I T ineff a bili Redemptoris, & 00-

in- mini nollri J E S U C H R 1ST I bonftati,

1". cui proprium cit inhrma Mundi cligere,

& dextere fuz potentia facere fortia ,vices Iiras in rerris humiiirari noll:ra: ; meritis licct & viribus longe irnpar], cormnittere : Et Nos quidem Divine vocationi, ur par eft , oblequenres, imPQfitum Nobis Apoltolici minillerii onus humilirer fufcepimus, quamvis Ange1ieis humeris formidandum; fj'ctl ramen fpe Divinz mifericordiz, rnitrendurn cde Nobis auxilium de Sando, ut . de Sion rueatur Nos. Ven'un dum Cerio cogicamus quantum oneris , & laboris incumbat imbecillirari noftre , cujus Nobis probe confcii Iumus , quantifque , & quam gravibus hoc tempore Refpublica Chrifhana malorum procellis ag recur, & graviorum pericnlis expofita fit, rimemus ne cum hophora Regio exclamare cogamllr : Veni in altitudinem lnH.is, & tCnlp'cftU demerfit me.N()I\ taniell concedirnus animo , fed omnem fpem noftram in eum convertuaas, qui [perantc$ in fe confundi non pacitur, & gratiz: fila: confOrtat ausilio, Quod ut cum omnium Ecclollanvn, qtlarum Nobis credit. eft foliclrudo , militate confequ] , benedicenee Domino, valeamus , ad vefhum omnium, quibus curam pallOl'alem irnpendere debernus ) preees ex more Romanorum Pontilicum pr:r«ecellOrum noftrorum confugiendllm elle decrevimus :

Firmiter contidentes , clemenriffimum Dominum no.arum ad Ecclefie milirantis przfidium Oflpo1:lllna nob:, e<rleR:ia dona largitllrul1l, Ii vos Nobifcum 'unanimes fcindatis I:onb ve!l:ra , & depotito peccatorum ponderc, reverramini ad Dominum Deum noftrum, qui mulrus elt ad ignofcendllln, &orariones vellras , jejunii , atqueeleemofyne virioos roboraras , ad altare Dei Parris milericordiarum ",giter offeraris per manus SanGl:orum Angelorum, qui gaudent fuper peccatoribus p<rnitenriam agefttibus : Ur Deus paeis , qui Reges jn thronis collocae , &: pauperes e terra excieat , arque inopts dc ftercore erigir, qui elegit David fervum fuum, & de gregiblls ovium fllftulit, dun inter filios Jelfe minimlls natu elfet ; qui ad Evangelii perfedionem dat 'Verbum Evangelizantibus virtute mulra, ipfe confinnet ~Otl OrerKM~ in Nobih~ con61ia.& a~liGMMlt nofti'js 'in Sallc!O ~'lIOmiftis· glorianr, . fideliumqoe , &: anim2 Rol\re [alutem iirigere, l\digionem ChriftialUm propagare, fidem Catbolicam protegere , &: ab infidelium conatibu5, atque infidi!s tueri , lutrefe, extirrare , ae pacem~ & veram concordiam inter Principes Chriftianos confervare, & ficubi exciderit; aut collabendi periculo obnoxia fit. earn fuaviter refiitucre, arque firmiter folidare. ipforumque Principum confilia , &: vires ad Cbriftiani ;ominis tutelam unire, fadare, augere, re~re, &: ro~re dignkur. Hoc autem ur fcuauofius fiat, ferventioriquc fpiritus ardore Jl'ragarur, Ecddie rhcfauros , quorum d,fpenfarionem

. nobis cre4i.ut Deus, proferre , & liberali manu erogarc . decrevimu.

,.. §. I. klillae .de Omnipotentis Dei miferieordia, ae Beacomm Peft'i, &: Pauli Apoftolorum ejlls autori-(atc con6fi, ell ilia lisand,i, atque f~di potefbllt, quam NoDi, Dominus, Ikct indigois, contulit • uni.vedis , Ik fingulis utriufqu6 fcxus Chrifti fidelibus in

.JJma Urbe noftra degenrjbUl, qui folemni proceOio'IIi, qUlDt kria quatU correnti, hebddmade ab Eccle~ ~thD M_ Al1gelOrtn in Tkcrmia ad Bafillam

I

• ''''!'

pl,

<, .:,:.,

, ~1.' .: ,<; 'L'E ME. N S NON US:

hawi ... 01\111\U5 pro c:xprcffis , q\1Ol1lOdocumquc refer- , .. ", foh .,. ".lfI.' B.jilirA LAlw""tlljil. PriMipil

vatis. in {oeo conCdentiac. & -hac vice tautUm abfol- ..tfpojlot",.", • & S.M ..... MII;oril U 't)r., , ft 'in

vere , 8( liberate vale.lt : lit infuper vota quzcumque M;' 9_,i FI.,.A , M ill ./iis loril fllili~. t!J' ,."fo,tis

( religionis , & cal\it-aris excepris ) in alia pia. lie fa- Vr., r: III' Grtgllr_ St~ SIfIIIiIf,.,; D; N.

lutaria opera CO&nlllutare, iu)uuCla ramen cis. & eo- , .. pA '''1'"'''',

runt euil.j~ inJ!lpradicei, omnibus ea{ibus poeniten-

tia Ta\urari, aliifljuc ejufdem Confellirii aroirrio injun- 1lw'IIIs .,A"t,n;'u B"'A~,JI"s CMf. M"t..

send,s.

,..... §. ~. QUlproptcr tenore przfelltium in virtute fauCla:

~ .'" obedieatie d~itli: przcipimus , arque mandamus om.ut_~. nibus • 6.: quibl1fcumqlle: venerab.Iibus Fratribus PlItriarchis , Au:hie:piicopis , lipiiCopis, & aliis Ecclefiarum Pu:laris, ac qmbulclImque Ordinariis locorum ubicumquc exiflennbus J ool"llluque Vicari is , & officia1.bus , vel iis deficienubus , illis qui curam animaeumexeecenr , ut cum przfcmium literarum tranfu,.pta, aut eleu,,,la ,eriam imprelfa, acceperinr , illOl flat!lu abfque ulla 1l1O{a, retardatione , vel nnpedimento per fllas Eccletias , & Dieecefes , Provincias , Civi- IN fuprema mllitantis Ecddia: fpecula , meritis licet P,clZm~ rates. Oppida , Terras , & loca publiceur , & publicari imparibus , lib zterno Paftore: collocati , ad ea profaciant, Ecddiamquc, feu Ecclefias vilitandas defignenr, penfis Iludiis inrendimus , per'lua: SlIllllorum ill Cedis

Non inrendirnus aurem per przfelltes fuper aliqlla irre- rcgnamium, przfertim g\oriohffiulOrum Domini Nogularitate publica, vel occnlra • nora , dCfc:ttu. incapa- Ihi ] E s U C H R 1ST I Aeofiolorum, quorwn lra:di-

cirare , fell Inhabilirate qlloqllO modo eonttilda di[- catione Chriftiallll Religio hmbrias fuas a mari a mare pcnfue, vel .J!i'!ulIln faculrlltem rribuere difpenlalldi, dilaravir , venerario in terris congrua fufcipiat inert-

feu habilitandi J lie in priiUl)um Ilarurn reltiruendi. menta.

etiam in foro eOllfcientiz; noque etiam eafclem przfen- §. I. Dudum fiquidem fel, record. Gregorio Papz Mttivl

res lis qui.a Nobis, & Apotlolica Sede , vel lib aliqno XV. pr:rdecc:llori noflro pro parre runc exiftentiwn Plorlaco •• feu Judice Ecclefiaftico excornmunicati , [u1'- Arehiepifcopi, ac Capienli , & Canonicorum , nee non

pellfi , interdicri , feu alias in. fenrcmias, & cenluras CIeri Eeclellz Compoj];eJlanz e"poliro. quod ipli pro illddillc declarari , vel publicI: denunciati fuerint , nifi peculiari, quem erga San8:um JlIeobum Apollolwn > cu-

intra tempus diaa&um duarurn hebdomadarum farisfe- jus venerandurn corpus in eadem Compoll:ellana Eccle-

cerint , aut e~\partibus concordaverinr , ullo modo till quiefcere, ac maxima peregrinoIUm ex omnibus

fuaragari potIe , aut debere, Orbis p;artibus illuc quotidic confluenrium frequentia §.~. Non ob{\antibus Confritutionibus , & ordina- vilitari atlerebarur , gereoonr devorionis 1IlfeClu, offitionibus Apolloiicis, pr~rertim quibus faculras abfol- dum de cod ern SaLlao Jacobo qualiber feeunda feria vendi in certis tunc cxpreffis catibus ita Romano Pon- recirare , ac commemorarionem fieri polle fummopere rificl pro tempore exiltenti refervatur , ut nee etiam defiderabanr,

Jillliles, vel dil1imilcs indulgenriarum , & faculranun §. t. Idem Grc:gorius przdecelfor eorum fuppHeahlljufmodi concelliones , nih de illis exprcllil rnenrio, rionibus iuclinatus , ut ex tunc de cerero perperuis aut fpcciaJis «erogatio liat, cuiquasn futfiagari queanr, futuns remponbus de eadem Sanao JlICobo qualibct necnon regula no!\ra de non concedendis indulgcntiis feeunda feria, non impedira felio novem Ic:Ctionum • ac ad inLlar, ac quonm1Cunquc Ocdinum , lie Congrega- quadrllgefil1uli, ac Dominici Adventus tempote, ac vitionum , five Inftirutorum Regularium , eriam jllra- giliis etiam excepris , officium alias a recolende memo- _ melUO, confirmanone APollolkll, vel quavis firnurare ria: Sixto Papa V. przdc:cc:1forc parirer noflro fub die aliiL roboratis Ilaruris , & confirerudinibas , privilegiis prima Februarii I JB~. pro eadem Ecddill approootum qllbqlle, indulris , &: linens Apollolicis eildem Ordi- Iibere , lie liciri: in fupradidOl Ecdefia Compoftellana nibus , C()ngreGation,bus, & lnftitutis , illorumque tub ritu femiduplici, fumendo leCli~)Oes primi ttollurni pcrtouis quomodchbet conceflis , approbOltis, lie in no- de fcriptura occurrente.recieari, necnon eeiam de: eodem v;lti5. Q.aibus omnibus, & tinguh$, etiamfi de illis, San, ao Jacobo in rota Hifpania. cul'uS Patronus exiillt, eorumque totis tenor.bus fpccihca, expretla , lie indi- eommemorario, quando jllxtll regu as Breviarii Romavidua • non autcm per claufulas generales idem impor- ni alie fiunt eommemorationes, lIeri'pOlfer, lie deberc:r. (antes menno. feu quzvis alia expreffio habenda, aut auCloritate ApoflDlielllieentiam, lie facultatem eoneefaliqua alia exquilit;l f"nlla ad hoc. fervanda forer ,fit. lie indulfir • lie alias prout ill ipfius Grcgorii przdcillorum renores, przfenubus pro fuHicienter exprcffis. eelIOris Iincrii "dUper in fmili fOnna Brevis 10.pa~

-~=ier ~Il~=~: :;:r::u:r~tf:Ctum ~~~'f%t!~ r;::n~ .te:co:rc!a:t:::':ot:

przmurorum delOgamus, ezrerifque eontrariis qui- mus. IlbcriUs continetur. .

bufcumqne. S. 3. Nune autcrn nos piis precibus tOtillS Hifpa-

T-r..,... §. J. Cr autem przfentes nothz. quz ad lingula niarum Cieri . nobis per di[eClum 6lium DiJacum de tr... jMI. loca deferri non potlitnr • H omnium nOlitiam faci- Colmenares Hurtado de Mendoza Arehidiac<.llum de

!iUs dcvc:nianr , volumus lit cuulldcm przfentium Campos • lie Canonicam "' Ecclefia Palentina , ae

trmfumpc:is, vel exeluplis. eWm impreffis, manu w- A~rem gcneral~ Stants Ecclefiallici Regnorum cujus NOlarii p'.lblici fubCeriptis, lie LigUlo. pcrfona: in H1fpanianun in Alma Urbe noftra eonunoralltem dignitate Ecclc:l~ilica conftitutz muniris , ubique 10- humilitcr porrc:ais b'c:nigne annuentes • iP[orul1lquc corum, lie ~tJum eadem prorfus fides blIbc:arur • qnz Cieri, lie Didaci 6ngulaics pedOnas a quibufvis exhaberetur iplis przfcnribuS. li forcnr exhibirz, vel communica~ionis. fut~, lie inrercLdi, aliifque ol\cnfz. Eccldi.arucis fentc:ntiis. ccufuris • lie paenis a ;lU"c. vel

D. p. Jte.,:. DatumR()OlZ a)lUd{ SanClamMariamMajorcm, fub ab homine quavisoccaho, - ne, vel caufa luis. {j quibus .... 1, J ..... A~ Pifcat~is -, d(e IS. Julii 1667. Ponlificatus '1uomodolibct innodarz cxiftunt, ad etfcCalm I!Zfen-

nolln anna pnmo_ "'- . hum dumtaXat confC'{uencillm, huum {erie aOtOl"cn-

. .' . ' t tIS : lie abfoluqs fore cenfc:rttes. de V cncrabilium Fra-

Nlu4l;' eA- ;'N"';';'JII, D.";'; N.ftri Nil CIt,ri~ 1'17. tNm noftrorum S. R. E. Cardinalium facris Ritibus .. ~ J.Jia ... flIP" • - ~ .a .• mfo 1111a. '_ji&. ~0I\1Dl CQnfilio • indulnun n:cirandi hngulis IIU _ s",,8;pi_ i. CIwiJ. '.,u# ~'-Jri dietius £eric feqt~ noD impcdiris fefi:o duplici • vel

D, • C/~.u DiPi~ ~;. P"fI" IX. _ fCQJid,.' uplici (Ad'fCntllS " lie Quacl~~6mz ,empori-

... IT,., ./apr~ I"", .4--. ti' ,~ .. tt,t •. ac vigiliil cciapa uc:epUI ) 'un IUmlOrad

. . S.'Jacobi

11.

Conf rmario , & ampliatio induhi Sixti v. &.

G regorii X V. de Officio S.Jacobi II po noli. & Parroni Hifpaniarum Cub riru Iemiduplici recuaudo, '

CLEMENS

PAPA

I X. ~J; •• J

,/f"I' 1611

-.1i:~)'" .

6lJ';M,~~ s. )'!I AN Jil.. ..._,," ~ ..

$. J""",,. A.' '~. ·'IIl.·W. ~.', _ ...... ~. " HifI.fWI. ~mfan¥)Wiupa",,!.~.~_ N~ie ~J.~ .f_i"",~~ g,u.~.". ~- .~\"; ~i'UtP ~inr-"i~ • M _'~~. p~ "...,.-10 ,"'~O" in.J)JilJ' ~~1fJ~. 6( hi_lam,' .,; .... C'PDG411P1 .• ,jg.,~ • act .nlvcrfWll Hifpan*ll", ~.·k ,$c4il P'-j~ HOfarioruna, PUa,ii • 84 ~ .".1111JO· /tpqno&a Clnore pnuendua,g~ 'MlZ prCdi6torum Comitum. Militum. &: HCJWl!lIm •

. tclM\imu",~ ~i*",u" Ie· C;i,#Qtl.'I' buiu("m04i odtl .. dGmo\ nulllClO • Ii: ,*,-

6. .. 1IIp. 'oIit'antibus Con(litqrionibu •• " ordf ... Como fayOruilitcr ...... ~ .... pro Vlfi, .& .... tl9Pi_ A~cit • " qllafcnu. OJPS ftt .1jI.I.t\InJ,i.dll bl,a5iJ. ~ J1Qnlitiis' W~llJlu conu..uip eon... ¥t'" • ,eciani jur~ conti~tiopll ApoQ:oli- lllIInfalibu, • ~ NOIariia Noft:rit. eo.nItllfua • Nobi-'

c.a~ ~v .. i'~.· '- alia .robo~. ftatuc:it .• & .. f<GI fAHl- libus. M.'.·.IiU .. ~ • & ei'i" .• cleinctps ilaberl volutnU .. Wet . , ".OII,.fquo OQDlI"uii, qu.~~. ~ rcruffri. man_lIS. I eil_"~u. ~ I!, q~ibu{cllllIII'"

,to I.' ql .... autem. IHDlrlW'lCIJI plllitarlwn I~rad_u •• c~bUl.)&: btterl" (VQ< ,rh tranf~ .. ltu. cx.!lli •• etiNll itJltc'IIU, ..... ali- ti4l1l. q~ jul\itiam fopacatbn ,foa urramq~ I}lillodni CIlju~ NoeIIrii ",Wici fubfcriptil .'~ lIciUo rerG»- in cOI)Cernentij, .... fe fa_liar,s. co,n.dnlJO' Com_lIt"ale,. digniface &ddialtic.a conltiCUUllJlUaitis ~. pror. NQirofqw c;c,!Jir". M_. Nobile •• 8c Ci ... ~riana f.Ui Iid&a' in- judi~io , IX extra adbiboatur , qUe l'~ originarioa. nominari , nee propleJOI& imp'tf~e •• fcntiblUl ipfis acllUbc:fetur • Ii ~t exhibl£c • vel concdliones. &: litte ... bujllflllOdi fllbrcftioni, vitiq ofl:enfz. .'. fubi~eanc. fcd valid~." oIJkjl~S el[ifl:ant ; Ie ex

, 4 ... I. D.a~1UlI Ronte' apud sanaam Mariam Ma;ocCJII. liIb nunc lkinceps in ~wum omnJ~s. &: qUlbufAnnui.Q PiL"atoril. 4i~ a.J. JuRi' ,6'7. Bon~s cUnMluc. ac ptilrfU. GinilibL1s apt4lationum ant4lationofl:ri OWIO primo. njbus. pre:rQ~vjs. privilcgiis. libertatibus , imnau-

ni~tibu5. e~ption~u.. clecre[", Gcdarationibu$o derogationi.,"" ~ari •• f.upeu6onibus • favoribus. graais , privUegiis. illo~ti. ,. ac juribus, 4uibu. alii Noib:i fllQilitire5 tempore dia:c AlCumptiol)i. ~. ad SlJR)IlIi J\POlloJatut 'f*:tIIJ. ac quibUs alii ejufdem Sedis Notarii.l:ti~ 4CJ lIWllfIro Pacticipantium exif\:cn[.,5. eriamG blbiculJt • ~ Rocherrum Not.rionun iplius Scdis ncm deferallt. Palatiiquc " AIil:e pr. did;(>rum COOIitfl • Milic.,., NQ\,iles ctiam origin.rH. at antiquitlimi Cives ej!lrdem~bis .ycl ClVitat~ qUiRJ. ut r-rtllr, clegeriIK • ~qllC: ex ufr~uo parente ver Nobili. lie Civt origin.,io • lie IIntiqtMf-

MOT U PRO PRJ 0 , acc. 6mo pr~reati de jure. {Up,no • confuctu4ine • vc.l '

S. J. Nos volentes clilc&os i1ios ConPaviftas. ali~ ex aliqu9 fpcciali. privUegio, feu alias q~<J" qui Condavi. in 'lI&O' d.ivipa favont~ clementia... libet. etiam quo.d alfequutionem quorwncunque BeSlHllmi Ap'lIloLatus apiCClll aQWnpti fuilnus. Nobis, oe6ciorum E.cCltbafticorWll • «iam per qUlfculmJUI

&; Ve.nerabilibus Frarribus noftris S.R.E. Carclinalibus litteras.feu ConlliQltiol)C$ Apo9;olica5 pro tempore ccliuti f.ni1i.are6'& coorinui C():nmen"les iafcrvientCl ill- ras uruntur • frUiUDtur • pouwltur • lie gaudcnt , ~ uri, tcrfucliUIlf. quiq1lt ca de caufa labores, vigili.as • &; in- frui, peti.ri. & ~ poIfunr , lie poterwu qUQJlI6clQ-> commoda plura Iubieruor , habita ratione Obfcquiorum libet in fiHu19w ubiquc locorUJll in' iu~io , Be extra. Alljufl!OOd.l. f.avori8us, lie ",allis. '" pnvi.legiis pro tine tatnm eorumdem Notariorum dc nwnero Pllrrj,.

cujufquc meritis exornarc.· dpantiwn prejudicio. uti, frui. potiri. & gau4iCll"'

S.1. Ipfuf'lUC Conclavifbas , quibus hodie , ac .1iis liOcre. ac l.ici[c valcant realiter , '" intcgre in.omni'participantibus defcriptis in Ro1o. feu divifJODc _Cub- bus. lie per omnia, (tialnh in Urbc , '" Civi~ feripto • vel fubfcripta per dilcaum 6Uum neftrum hujufmocli non habitaverint • ptrinde;le G de ,ycrc Petrum timli Sanfri Mard Prdbyterum CatJiinalQll nobili gcocre. lie ex utroque parcnte nobili ~rigin.aOuobonum IUlDCupatlUll Prodatarium nohum. fum- rio , ac antiquiOiroo Cive precreati foreo.t, & hL,;ufoum decem millium ICQtOI'Wn auri in auro ex prctiolllOdi prerogacivz. privikaia, exempeiones , gra[ior.

tot olliciorum vaca.b.1ium ad Nos fpMbntium _"atioee f.avores. conceffianes. indulra. lie jura • qu~ pro ~onavjlUlls, in v~. iruhlbitatos. &: 801) fittos fa- aliis Nobilibus • &: Civibus originanis emanarunt. uUl~s • '" cootinuos commenfala noib:os. Ie eos. & que ratione nobilitatis • & civilitatis nllCUraliJ. 'lui ex illls Clerici exiftunt. feu militiE deric:ali adtCri- & originariz aliis eompetunt, pro eifdcm Condayiilis bi def~nt • Cluofqnc (fes hujuflllOdi Cardinalcs Ji.... in fpecie emana!lCnt • fell emanllrellt. &: cis naturauI"latim iIHl,olib« Qrdine antiquiora. gra4u. nobi- .tcr de . .jure:. Pawto. confuctucliM, fundarione. vet Btate. & alus morids dlgnos Wi dipitate judicavc- alias COftlpeterenr • audoriwc • " ltIIeJ"c funihbuJ -rrm-. ia nothos. & Scclis Apcllloliae Notari06l. bne iudulgcmul.

tamen ~cliltaorum 6liorumic muncro par- t. J. Nofque ConcIavifta, pr.zdi&s a folutione. A (il,"'". ticipaariUIQ Noariorum • rccipilUlll • & tam iUos. Be 'exatl:ione decimarwn , & cUjufcumque pedagii. drtim.,_ quam aliQs Cooclavift.as iioguros. qui fingu~tim ab I fubfidjj, gabc:lJ-. lie cujufeumque oncris, tllm ordi.- 1 •• ".,. e:ifdem tribIJs Cardinalibua tligqi tali bonore replltati narii. quam tltuaordinarii , ubique 1ocorum • & cx

fuc:rint • Sacci Palatii, " Aulz Later;anenllS Comi.- quacumCJuc quantum vis urgcntiffima , & incxcogita.-

les. ac MiliIes. " urn iHos. 'lu.iln omnes. '" quof-. bili e..u.. &: accaflone , eriam ad iniantiam Impcra.-

~uc aUosOlnciaviO:u iQ,dillinae • qui oobile.s non' roris.llcgum. &: R.erumpublicarum • ttiam Venctia.-

runt • ooWea ;q'"-iuo Urbis ~ vel alicujus alta:iQS rum. &:: aliolum quorumcunque Principum , impoftto-

ex Ci\'lt;alibua 't=nlf9iali ~ e:idem ~ £c.. ..-urn. & impoocn.icxum pro temporc • ex nunc prout clelic.ancQialC. vel. imreedi.e (lIbjcClia Cives dfe .~ II ex Wftc. & e contra, &: potlquam cafus huiufmodi

luerinl: ~ ~ lIa ca i~ Civiwe • quam linsiJb.. ialpotitionis. &: folutioois cvenc:rit , libcramu5 • '" ai-

Ii'll 'lllikl~ tIIII\II8 ckgeric _" III 'luana .b eiGicm ui~ mir&ws .libcrofquc , lie exemptos fore. lie clfe decerni.-

_ eard".-'4h!.. " admiui ~it. vcrol CiYa I4l ,S1IIIS; Diiridiias iohibentcs dlkais filiis nunc. & pro

jplbr" !k I¥o1IIa prPI1l1S !~CIICia inter COl, &:: __ ,tempore c~iaC'l)fihul cjuldClm S. R.E. Camerario , Tho-

cui" ali05 VCfllll • .m&io.ariQs .. " ..wqui~. -..u ·1aurario. Prcfi4entibus. Clericis , ac qWbufcwnquc

aob&lea. ~ ~"' Ci_ ~ UrbiJ. yel CiYi-1 allis 08icialibus Camerc prcd& , & ExadoribiH

r.atis. ita ut· ipfllla jus Ciyilitatis ad quafcumquc U- I pcrdagiorwn, dcclmarum. fubUdii • gabdlantrn • & one-

I.orq,pa ~e$ eod,w ~ rranCear".~ • COnii-I.rum ·buJufmodi • Ie alii. perfonis cujufcumquc. Ec. do-

JUimu5 • &: dlpt.ailul$. ac J>lqbilitaUa" ac Civilit6 6aftiae. yel fzaUaris ~=. fiatus. gradUi • gr--

citulD; 110..., .... .J¥ iulipiis ~~ ~ DU. wei ~ __ cai . • .. _ ad aliq_

. folUlionaD

II.

Prjvilegia. Grariz. & 'ndurta ('onced" Con. claviftis. qui interfuc:runt Conclavi , 'jD quo ad Summi Apol1:ol",u$ apiccm fuil eveBuL-

Aw.O.

CLEMENS P.AP.A

II.

Urbi$.

.. ',

~ko~~ia'!w ';I t.c.9JA1o..9 ".s.'

4'30' ~~",lVrs;.ToI S,,< N~ L .... · V "

"ludonew.~, • r~~, ',.' i'M, '("1!tt'.~\f~ac.· ~ .~, "~d..m r~. &. ~jt, c~.)ltan, In , eO~ utu • pO'«td'foi\ef~' ve?"U(i' ~: ~'; ft. nMI4l\lIU ad llto$ ~d·lint. ~ '~

y~ ~mfj~ , qt$i'is 'q~lirO eolme. "eI itt nio lM- RIbd~kOtiUnibulftUi.umocU., ',e lellare ... ela~ qu~ il'ftytM~;t.d~~I* uti. Ie In ,eifdem ordlnibUue1~m in.' ,". plWflll'lla"t. ,"'~ ,', , ,., .. ,. ;,,' " it1ln~ mlnidrare.lc CJ.u~l1e.&:~\~Ue.

Aiflhli, f • .r.-Nmttilf'~ '~emCon\!llav1floa, A 9ui<- cum c~ra. ! & line cu~ .beneficia EccleC~a. etillt'lli ~ -r·.. butlrla caCOft\tnUnlcanodl.,. Oafpll8ftonls , !It tnrer~JaJ) perfona~us '. acimlnJfttinone$ J &' otfida efNm c~J =:..~ •. :aUtfqde £«leii.t\icis' f~tHI&. cenrur!s. &c pa:nls ) fi ee tled:lva an C~cdralibus. l.!c ~ctroP.oU(anls .l'd --J.. quas'iluomdll«?llbef'l'ro~~ontrave~lOftes t!oli~enro- Collegt&dl ReacUl.s, ~eu fi Paroch!ales W.r.. yj:l

RIm In Confbftlfto",~ r upet' ttt'CIrJ(~ne .RomanI Pon- carum pe~1E Vicar ... acs Canoruca~us • ~ ~be!; dfids' p~ tempor~ editi'~ 't'el' alias ctu~~f)libet il,1~ur- de, dlgnir~rei, non tamen .major~ poIU~m~~ I!, rerun" in IOro confdentllt tann\m abfolvlmus , ~ hbo- Cathedral~bus. aut prln~~es 11\ Collctiat\l ~lefus

.. rm,,,, Ie pmneS, &: qublCuntqlle defeaus, Ii qUI lOne hu,ufmodi fOorlnt , G; fabi atlas canonlcl conferanrur.

hnt , 6mftlum provilionum, beneliciorulR, dignitatum. aut' ipfaeligantll1' • przfmrentur, vel a\i1, aflUmantur

ac ~iGnum' eorulllfiern ,Cendnilbn\rG • ram ad, illa" inftituantur iii eifdem , recipeee , lie dummoQ~

ex mtltlplicirare rirutorum i,ac' Db ihcurlionem qua.. plura limul non fine qUIm qua: a Conci~io Tri~ino Nmtunque e~nClIrarom'. lie irregularltatis, qllkm :ali~s permirtllntur. quoad vixerint , retinue lime. Be licitt(1"'" • qUhis calif. provettrentes fanam'!s, achujufmodi v?-I,C:.L111:. Iimiliter durenfamus.

provl6ones vigor. corum privUegiorwn , i,! fore c~. . f. '7. Quodque omnes, & qua:cu~u~ pri~. proklendll: t.l\tUtu perindt-., Ie fi novas 'provifiones obti- vlfiones. lie commende , &: quzvls ahe htterz ApOftonuilJent. revalidamus. ,&: quatenus opus lit, omnibus. liea: provilionum quorllmcun'lue bendiciorum Ecele, lie finrlis eorum de Omnibus lie fingulia dignitatibus fiafticorum hbjufmod!, prout noftris Familiaribus co)1- & a'iil. eum cura ,,&fuIe, cura benehcill.Bcdeliathcis tinuis Commc:nfalibus , gratis dentur , concedantnr, ,II ... quomoJoUtM!t qllili6catis. Be nUncll~ris. edam cujuf- & cxpedlanrur. ac c:ti:an Iitrer~ ipfa: in forma Br¢1(Js, ji"i. vis ordinis RegulM'ibu,i,por eos tief~v~ obtentis. ram de capienda polleffione nomine di~ Camei'8e

de novo eriam re{peaiv~myjdemu5. ae: 'omdt'S. & Apoltolica:.quam alias-un illis fuper proviuoni"us qu?&ingul .. rcnfiones eis~ lie eorumfinguli' fllptr quorum- rumvis benefiderum 'EcclefialHcorum dari po'rerUJlt,

yis benehciorum Ecdel1ailicorumqllomodolibet quali- funili~ec gratis denrur , concedanrur , & expediantur, ficalOnun,& nuncupatoru~ etiam a\iCU}us ordinis Re- ac dati, concedi , & ex pediri omnino debeanr , eriam

gularium fruttibus , &t-:lrc:fpetlivc refervata, s ftmilitec przcipimus. &: mandamli$. .

cie noVO refei'VamuS:. , .. _' , , ' ,. _ ,. S. AcG:onclavillis ~ia.i', qnl SInai Jo~is·

1rtI8".. ~ t. J ~ Iplirque COl1c1a"Utis, eorumque linguIis quof- Hierofolymitani, feu cujuCvis a\terius Militia: tegulatis ",UIIIJ. _ cumque frua"s • redditus • & proventus Eccleliallieo:j. edam exprefsc profdli funt. ur etiamh, ab eorum Con",rrrr,... occahone quatumcunque dignirarum • Canonicaruum , ventu aofentes exillant, dum tamen 'qllin'lllennalena, " ... ,.,. & Prcbc:!ldarum • aliorwnque beneficiotum EcdelialH- feu aliam debiram retidentiam in Conventu fecerinr,

cerum quorumcunquc , &. quammcunque penfionum &: confueta fervida przftirerint. quorumcunque beneannuarum iplis. &: eorum cuilibet collarorum • & re- ficlorum Ecdc:fll.llicorum, & quarumvis penfionum l fervararum. ram ex antediais .. qUMn ex -aliis defedi- & commendarum eorum Militia: • feu Religionis capabus. & ()(caflOnibus , eriam rarione omiffionis recita- ces eliftanr • perinde ac fa In eadem Militia. feu Rclitionis horatum Canonicarum inclebire ,perceptos. cu- gione Anrianirarem de iulliria confequuri fuillenr. (uni-

jufcunque quantitaris fucrint , grario"~ remirtimus, liter indulgelllUs. t-

& condonamus , ac cum eis ruper inhabilltate , & irre- §. 9. EifdcmqueConclavillis. & eorum tingulis • ue gnlarit:are per cos pmp~rea quomodoliber conrracla, quicumque loci erdinarii. vd'Canonid Merropcliravet etiam ex eo quod cenfuris hujufmodi ligati Millas, narum, vel Cathedralium, Ceu duarum infignium Urbis ~ :alia divina Ofticia. dummodo tamen non In cOluem- CoUcgiararum E(c1enarurn • alit perfonz aliz quz(umptum Clavium celebr .. erinr, aur alias ill Divinis fe il1l- que Ecclen,al1:ica: in dignirare Ecdefiallka conftitutz. mifcuecint, quod que iIIi~ & allis pr;rmiffis non obllan- tam in Ronlo1na Curia, quam extra eam ad id per eos. &ibus. ad onmes edam Saccos , & llrdbytc:ratus ordines &: eorum fmgulos eligendi, feu eligendz , quafcumque alias rire. & dllmmodo nullunl' aliud alicui corum penfiones 2nmlas cis. lie eorum fmgulis fuper'luibU1"obiter canonicum impedimenrum • promovcri, & in cumque fruaibus. reddiribus, proYCntibus. juribus, mis, lie in fufceptis per eos alias rite ordinibus edam in obvenrionibus, & emolumentis Ilnivec(lS ~~is, & inAlraris miniierio miniftrare eriam libere ,& lidee V3- (ems quarumcunque menfarum Epifcopalium , Archileanr • dif~us. . epifcopaliwn. & Abbarialiwn, ac edam diftributionibus

§.6. Ac eofdem Conclaviftas.1i 'lui eorum defell:llm quoridianis, etiam ratione fervitii, & mercedis dlgnita~ Naralium padanrur, ell ql10etunqlle damnato. & ilIi- rum. Canonicaruum ~ & Pra:bendarum , ca:terorumquc .:ito.~Gitu • eriamfi~x nobtliilimis patenribus. & vilibus alionmHluorumcunque bentficiorum Eccldiaftkorttm. fttminis IOrfan procreari fint. etiamu alias legitimati eriam per pra:diaos S. R. E. Cardinal" obc:c:nrorUlll. non exiftallt • legitimamus • omnemque ab illis geniru- lie in pollerum obc:inc:ndorum. cum cura • lie fine cura, rz hlljnfmodi maculam.live. notam abllecgimus.& abo- Sa:cularium. & quorumvis Ordinwn Regulariwn. fc'u lemus, ac Icgirimis naralibus reftituimus;'& cum eorum &uaus. reddirus , lie provenrus hujufmodi 'bencficio'i~gulis. out in quib~Ccu~l<Jue bonis paternis. & matcr- ~ refervatos, feu refcrvlndos. etiamfa fctnc:l,vel plunls. & ahorum conlangumeorum. fcu cognacorum. vel nes rranllara: • feu rranfiati fuerinr ufque ad fumrnam aliorum quorumcunqllc. fine ramen pra:judicio venien- centum ducatorum auri de Camera funiliwn in toro,vel lium at. inrcaato. vel ex 6dciconvnillo. feu :alias de in parte. :ac in una. feu pluribUs vicibus • ac eriam in i:lre valida djf pofitione. & pra:recquam in bonis Eccle-- morris articulQ cal1iar~ lie exringuere, lie poftquam cafflaftjc~s, ~ ab Eccl.efla pro~~ienribus fucc~dere. & illa farz. & eJ:rintlz ~erjnt alias fUnil" ~es annuas. donauOlHs, vel a!i,o quovls titulo confeqw. &: habere, feu frutbls, midirus. & frovmrus hlljufmodi ufquead l( ad zquales portiones cum legirimis fuc(eciece.eos ad fummam pra:ditbun, u1U.l'el pluribus aliis perfonis Ecomnia jura .lCgitimas f+;ceOione5 ex reftamenro. vel clefiafticis, vel eriam Clericali charaaere run,rcmporis ab ~tellato hzreditates , legara • libcrtates reftituendo nondum infignitis , cum c1aufula ramen ex tunc proul realitCr • &: cum ~e&u.' ac ad digniratts, honores. poaqllam diao chara&ere rite inlignili fOtrin~, per eof& qua:cumqne alIa oflicia [zeularia. publica. vel pri- dem Conc;laviftas, lie eorum fmgulos IlClIDiaandis, ctiana v.a, eriam alfumi. aliaqoe gerece.& exercue in omni- I qW:Cumque, qllotCllD_lClue ~ & qualiacumqnebenc6c:ia bus , lie per omnia, ac 1i de legitimo marrimonio pro- II EcclefJaftica obtinenribUs,&: expetlanribus, alias ramen cread ~r ~ ac: eodc:m dcfi::&i ,!on obftante. 6 aliud een60num cap:acibus. fimiliter els quoad yixcrint, Yd ctnoPacum as ~n ob4iIlar ~~~. \It .Cleri~~ , corum Proc:w:aroribus Itgirimis eifdcm <modo ,~ fOr~. qm .illo DODIIum iDJignin 6m. iotigmn. j'" «Juibus cifdcm Coudaviftis. refcrv~. feu ref::!

I:

.eLeJ.fEN:S NON U s, 431

$'&I\t ~. ~ue . ~neiida ipfa obt~~eQtium een- I pr~fatorum C+~. cle(uper mo1e4:ar6 "u~ fCntil ~ p4rfolviihda4. ac per eos propria autto- . deaht, feu pr •• tll-, ae etlu\ decemeJttea donatio .. ritl!tc ~iadu, etijreudu, & lCva~das, aut pec-' nes edam per \'i:un reft:unend • Be codicilJorum pet cipi~oill. ~~. &: \evandos refe~are'~ conll:i- \ ipfos ,Condavill:as de eorum bonis hUjufmotU . flden.

suere • ~e&'II. & affignare valean.t , przfatiquc I clast femper, & pe~ctu~ validas, & eflicacCll fore. .

'Tran1lararii iDqll~ polfeffione dicbs peniiones ex,," " §. 13. Nee cordem Condaviftas. eonimve allquetlt ItI ij ... sendi, ill ~ iflfi Conclaviftz tempore tranfiatioRis ad przicntcm Motuin proprium, feu litteras ruper Pliz- ",;' ;. e_ per CQS pnElAntium vigore faciendz exittebant • in fentibus. 1i videbitur , -conficlendas , in' ditl:l C~a ...... ,.. QJnDiI,us • & per omnia fubr~ati elli: eenfellntur, inlinuandum, aut admirti , & l'egifirad pctendllm tc- millit.

«iam ,oocc.wnhs parirer " & IDdulgemw. Etiamli neri , nee ilium, feu ill.,as , etiamli morus proprius) .

'imilcm ~tati~ a Pr~~cellodbus no!l:ris alib forfan & Imera: hujufmodi intra legitimum tempus iniinuaobcinuermc • fell ctuilibct eorum obrinuerir , tam vi- rus , admitrus, & regifiratus non fue~if ' feu ille thfi-, cl.,,~ 'aore aliCU'UDl privilrgiormu Conclaviftarum, quam ex nuarre, admil)iI:" fcu regiftrata: non f}"~rint, propterea ".(",,,>11-

q110cull~que aUo Indulro , & l)ri1lilcgio. quorum elfe. minus val.idum. feu validas cenferi , fed fuos plena- " ... !',,.rtit. thlm per hanc.llovam grati:1.ln , & conedlionem Dupe- rios effi:tl:lIs fortiri debere , ac Motum proprium, &:

dire ~lwnus, fed cumulative concetlam , vel concef- lirreras hujnfmodi , & in eis conrenra quzeumque Cub

fas elr~ vorumus , ita ut quililict eorum cumulative, & quibufvis revocationibus , fufpenlionibus, limitatio-

ampliative przdidis facultatibus. prafenriblls, & prz.. nibus , modificaelonibus , decretis , & Conftitutionibus teriris l'rivilcg" hac in re conceffis uti, frui, 8c po- Apoftolicis fmlilium gratiarum revocaroriis , vel qu. tm poilint : Decementes ipfas tIlnfiationes , &: nons eas limitarent , feu moderarentur , ~ua: a Nobis, &: rcferviltioJles, coJlftitutione8, & affignatioJlcs penllo- diaa Sede , & pro tempore ,& de quibufvis caufis, num , feu frutl:uuJ;[), reddiruum , & proventuum hu- etiam urgentiillmis. etiam in Favorem fidei ,. & divini jUJlll0di, ur f'rorfertur, faciendas, ex nunc prout pol1:- culrus augmc:ntum , eriam confittorialirer , vc:l alias quam f~~ fuc:rint. plcnam roboris 6rmitarem obri- qllavis audoritate hadenus, vel impoflerum emananere , ipfolque beneficia (llper quorum frudibus , red- verint , minime comprehenfum , vel cbmprehmfaa diribus, proventibus , aliifque hujufinodi refervare fue- cITe. fed quoties ilIa: emanabunr , toties cum, & cas tint, obtinQlltei , ad illas perColvendas efticadtcr obli- in prHl:!num !tatum reftitutum , repofirum , & reintegatos fore. gratum, feu refhruras , repofiras , IX. reinregrarss c:1li:

§.l o. Ac cum eifdem Conclaviltis,quod ratione qlla- ceuleri, ,

rumcumque annuarum cis, & eorum cuili- §. I~. Et infuper cum dilectus filius Anroninus de I'm",. '"

lti".·: .. ,I!.!'l,,!cYJ1'I:J:,:J.llllIlUll:uniUp~,DCl~~J~J::.a:.LClWl~~ ... .wlilllli~"JU: Clericus Neocafhenfis Civitatis, vel Dicecetis, C:m(14"'~;".

in Ecdeliis,ceu Mouafleriis.etiam J. U. D. ac Collegii eorumdem Clericorum Camera: '.m 'ad",.

a pra:di&i5 S.R.E.Cardinalibus obtentis , & ut I'ra:fer- Apofiolica: pr;tdidz Secrerarius , & MinurorLun Ser- f,,",jJ,.tili tur obtinendis , vel alias quomodoliber qualificatis , vitiorum Generalis Colle&or , tanqu:1.ln dictorum Con- .",u,.,.t. non ramen ultra fummam ducatorum ducenrorum pa- davifiarwn Procurator in pr;rmiffis fedulam pro cis

rium pro quoliber , nunc , & pro tempore refervara, operarn navaverir , propterea, &c aliorum merirorum

rum, & refervandarum habiturn , & tonfuram Cleri- fiiorum , & obfequiorum Nobis , " didz Scdi im-

cales genare , & in illis, dummodo alias ipfi habirum penforum intuitu, volenres ipfum fpecialibus favori-

decent em, & honellum deferanr , incedere minime de- bus, & gratiis profequi, eidem Antonillj;) , lic~t ipre in

beanr , nee ad id a quoquam defuper cogi , feu com- Conclavi pra:di&o non inrervenerir , nihilominus om- '

pelli , minufque aliquas fel1tentias , cenfuras , as.. etiam nibus , & fingulis fupradidis gratiis, privilegiis , faprivarionis , [~1I cellarionis ipfarum penfionum prenas, culraribus , immuniraribus , liberraribus , honoribus,

occatione pra:millorum incurrer" poffint, fed cafdem pnrrogativis, pra:eminenrils, indultis , exemprionibus, penliones ad pra:didam furnmam ducentorurn ducaro- czterifque pra:miills. non ramen quoad particip.i: ,0·

nun af.:endentes & rcfervaras, ut praferrur, etiamfi rna- nern decem millium fcutorullWlllri hujufruodi, pel' No. trimonium jam conrraxerinr , vel poflhac contrahere lit fupdl, didis Conclaviftis donatorum-, & inter cos. _ voluerint , cum unica talnen, & virgine, redpere , & li- lit pra:fertllr, diftributorum, feu diftribllendorum, ran-

bere retinere. quaIl) Conclavifia frui , & gaudere libcl'c , & lime

•• §.II. Pol1:remo quod bona qua:eumque ad didos poillt, & valear, perinde, ae fi Condavi hlljufmoJi hI>- Conclavil1:as, & eorum qucmlibet fpcd:antia, & per vere, & realiter inrerfuillet, Conllitlltionibus , & or· ,r ... eos etiam rationc quorumcunque Beneficiorurn Eec1e- dinationibus, czterifquc::fllpradiilis , & ali[s comrarii9

fiallicorum, edam Canoni,catuum, & Prrbcndarum, nequaquam obfiantiblls, Motu, li:ienria , & audoriae Dignitatum quarumcunque per cos alias o~ento- tate fimilibus de fpeciali gratia indulgemlls. Sicque per rum, I!c obtinendorum ,aut alias quomodolibct, & qllofcumque Judices, etiam Comlmllarios qllavis "1I~ quovls quzlit6 colCjlre , vel ingenlo, fcu eorum indu- d:orirate fungelltcs , fublara eis, & corum cuilibet in ftris, ~ tamch , Ie alias licite acquifita, & acqui- quavis caufa aliter ;lIdicandi, & intcrpretandi faeulrate, renda, etiam in Urbe , ejufque dill:ritl:u , ac ubique exi- & au&.oritate, judicari, & diffiniri debcre : lrritumque, Il:entia, fpoliis rn\nime fubiaeeant, fcd Conclavifiz &c. Attentari.

przditl:i, edamfi Religiolli alieujlls Militiz, etiam prz- §. I J: Et infupcr Venerabili Fratri nofiro Frandfco didi Sanai Joannis Hierofolymi~ani adferipti fucrint, Epifcopo Holtienfi , & 'Velircrnenfi Cardinali Bar~e-de illis in favorem quarumcunque perfonarum, de jure rin~ nuncuparo ejufdem San6l:z Romana: Ecclcllz ramen capacium , etiamfi Curiales elfe defierint , Be in Vicecancellario, & Iitrerarum ApofiolicarulIl Summaquocnmque loco, qllanturnvis remoto, etiam extra eo- tori, necnon dilcdis filiis Secretariis Apoltolicii'. rum, & cujuJIibet ipforum propriam relidentiam cos Pra:lidenti Plumbi. aliifque Officialibns, ad quos littlecedere contigcrit, teaari , & alias difponere, jjfque tcratum przdidarum defuper conficiendarllm exredi~ ab inteftato dcrcdentibus legitimi corum hzredes qui- tio per viam fecretarn qllomodolibet Iptdat, & percumq.e fuccedere lib.::re, & 'ijcis;e valeant , funili modo tinct, fu b prena indignationi. nofinr Motu fimili. coneedimus, Be indulgemus. '& ex ccrta flientia, ae de Apofiolicz poreftatis

§.u. PrzcipientCl, & man.d~ntes eirdcm S. R. E. p,lenitudlne pari "us edam mandamus, ut przdill:as Camer~o. Thefaurario , Pra:lidentibus , Clerici~ Ca- rineras fuper przmHlis omnibus , & fingulis • ram merz nollra: przdiaz, & quibnfvis aliis Spoliorum ,onjunaim, quam fcparatim pro lingulis, quibu, hujufmodi CoUetl:oribus , & Subcollctl:oribui, ae Mi- concefiz fuerunt. ae feorfim, & feparatim cum omIitiarum przfararum OfIicialibus, aut Prioribus. Be nibus, & quibufeumque derogationibu9 , decrc:tis. 'iuibufvis .His perf~i$, tam Szeularibus , quam 1\e- & c1aufulis in eis concelijs gratis, etiam quo~d o~mgularibus, cujufcumquc graciliS. fbtus, ordinis, & pofitioneni in Dararia noftra, & per eandem vlam [epnEeminentiz, eriarJUifpcciali nota digni exiftant, lie crctam alif'luc alio man,uto expcdiant • & expcdir1 ID tlujufmodi bonis manus appmant) nequ, hzredt5 faeiant.

,.16, In

,

. . "!i ' .,'

... , ~ C L ~ M F. N S N Op'r~ S.

'S.l'. Infuper ~a, &: GnpJ,. pH-vilegt ... r.tlas, gratiarlll!ll, derogadonwn major, &, "etior lyecUicado; & conc:odiones eitaem Condav" •• & eorum ~tAet & exprtlrlo fieti poai.c I. n litteris , ti. videbi~'.ln q,uil'cliveriisSammis Pontificibus przciec:eaoribui noMs bus linguJorum Conclavillannn nomina. It coinoml ... huc:ul.itut cOIIceifa. mot\l • fcientia. & .poteftatis p\~ na , qualitates , ordines, ~clus, dme6s" patria. nitulline Gmilibus confirmamus, & approbamus, ac de .& cetera requiMta exptimi, &defcribi , feu l'to exnovo liberlJi~ com-edimUs. preffis,· IX deG:dp~is haberl pollinc. inter eos Sacrifta.

t. f7. Non obftalltibus przmiffis, ae de certo eo- & Magiftri CZremOniacum Capcllz Nilftr2, QeqIon IUn"cm Notariotum "umeto • etiamfi ad iUum non fit Secretarius c,oUegii eorumdem Cardinalium • '" ccttd deventuin. ae Neira, & Cancellaria: Apollolicz re-. alii in notula per ipfos Maglfuos Czrcmoniarum faaa, ,ula de r.rzllando lonfenf~ ,ill pcl1fi~nib~i.' '" feli~!s '" deferipta a~notati , '" d~feri~ti, Ii alias ad pc~fiorecord.Pii Pape 1 V. de Iimilibus, & dlffimlbbus grams nes, & beneficia h"Jufmo,l1 habilcs, lie capaccs fUcnn~. in ditb. Cameta infra tres mentes pra:fenrandis • & re- comprehendanruej,' & _dnotentur fumd, vel ad {largilblndis, ac Pii V. Romanorum Ponrificum p~de- rem , etialD in una non faaa mentione de aIia,velalifs. cel10ruIll nollrorUiU contra illegirimos , nacnon PiCl:a- prout videbitur expeCiendarut'ft.

vienfis ~cilii , ac !lolb-is, & Cancellaria: przdiCta: ~. 18. Volumus autem • quod lieterarum fuper pre- D' •• r .

regalis. etiam In crafiinum ditla: AHumptionis Noftra: fentibus conficiendarum , feu f,ra:fe»tis Morus ptoprii "-

ad SUmIRi Apoftolatus Apkcm alitis, & in pr:rdieta tranfumptis impreffis, & fig,llo, ac mariu a1icuju$ ('I"" Cancellaria public ads, ac edam in univer[alibus, & perfonz in digllitate Ecdeliaftica conllitutz munitis, Provincialibus Conciliis editis fpecialibus , vel ptra- & fubfcriptis eadem fides. tll1l in judi .... quam extra

Iibus Confritutionibus, & ordinationibus, ac E.celcfia- illud adhibcatur, quzoriginalibus litteris. fell pra:-

rum • Monalleriorum, Ordinwn, eriam Sanai Joannis [enti Mocui proprio originali adhibertcur. li forent Jcrofolymitani, ac etiarn Urbis Rome , ae aliarum Ci- exhibire, vel ollenlZ , aut exhibitus , vel oftenfus forer,

vitatum , Oppidorum , & Terrarum Camera: pra:diCla:. F I A T. I.

'" quarumvis Univerfitatum, etiam juramento , &e. Datwn RolDZ apud S, Mariam Majorem , quarto D. P. robOratis ilatlltis, & confaetudinibus , ftabilimentis, Nonas Augufti. Anno primo. II;' ~, ullbus. Be nat uris , decreris , & novis reformarionibus, eriam legibus • tam Ponrificiis , quam Imperialibus, Regiit. & Ducallbus , ac Sacris Canonibus : Privilegiis quoque, indultis , & litteris Apoltolicis illis , eorllmque Superioribtts, IX ~fonis, ac -locis quibufcumque in perc, vel in Ipeeie , ae cnm qllibufvis dcrogatoriarum derogatoriis , aliifque dlicacioribus, dncaciffimis, & inf01itis claufulis , irriranribufque , & a1iis decreris, edam vim contradns, & Ilatud perpetui continentibus , ac etiam motu, fcientia • & potellatis

, plenitudine paribus, & Confiftorialiter , ac alia. in eontrarium eom:dIis, con6rmatis , approbatis, & innovaris luriblls omnibus, quibus omnibus, &e. etiamli de ilIis, &e. eorum renores, &e. iIIis alias, &e. pennanfuris hac vice dumtaxat Ipecialher , &: exprcliiC motu pari derogamus, e~terifque connariis quibufellmquo, cum claufulis opportunis,

Ito",;"" "'""" ;pfo,.", C~"elA'fJiJI.'''''' fl,,; h~" ~ •• fof1 •• ",.r.

REvereiuli1Jimus D. Francifcus Maria Pheebeus Urbeveramrs , Archiepifcopus Tarfentis, Preceproe Arehihofpitalis SanCti Spiritus in Saxia , Canonicus Ba.tilicz Principis Apofroforum de Urbe , primus Ceremoniarum Magifter. Reverendiflimns D. Fr.Ambrofius Landuccius Senenfis , Epifcopus Porphyrienfis, Sacrilla Noller. Carolus Vineentiu§Carcarahus Prefbyrer Romanus, IX perpctuus Beneficiatus Bafwca; Principis Apollolorum de Urbe : Fulvius Servantius Prelbytc:r de Sanao Severino, Canonicus Co))egiatiilll Eccletie S. Maria: in Via lata de dicta Urbe : Petrus Antonius de la Pedacchia , Prefbyter Romanus • perpetuus Beneficiarus in Bafilica Principis Apofbolorum de eadem Urbe : Magillri Ceremoniarum Abbas Au-

Fiat Motu proprio [. guftinlls Favoritus , Prelbyte, Lunenfis , Sarzanenlis,

• Canonicus Bafilica: Sanaa: Mariz Maforis de Rra:-

E T eUll\ ·ab(olutione· a cenfuris ad dfeaum. &e. diaa Urbe , Sacri Collegii Secretaries, Antonius Cap& quod obllantiz etiam beneficiales Conclavilla- pellinus Clericus Sabinenfis, Blafius ..£gidius Laicus rum , & ab eis fubrogati hujufmodi, "difpenfatio- de Palumbaria Sabinenfis Dia:eefis,Francifcus Guilmus nes , loI: rndulta babcantur pro expreflis , feu in toto, Laicus Namureenfis Dia:cefis, Nollri dum Cardinalavel in parte exprimi poffint 111 lirteris , & in caliblls re- tus honore fungebarnur. Francifcus Cerrus Romanu, ~L. de infordefcentibus, cnm 0rportuna ilIius, necnon Clericus conjllgarus, Agape1;lJs Colorfius Prelbytcr alterills reguiz de non. tollendo jure qua:fi,to deroga- Pra:lIeilinus, perpetnus Beneficiatus 'in przdieta Balirione , & quarurncullqlle aliarum Coilitllrionum Apo- liea Principis Apollolgrum , Michael Angelns Masftolicarum .& Condlionw etiam GCllFalium. & fultu- zob I'relbyter Clulinz Diercclis. perFtuus Clcricu$ torum , Ra.biUmcnlorum, ufuum, naturarum, COIlIli-. Benelici.a. tllS in e.ad. em.B. afilica Prii\ci~.:. ~!.1lo1o. tum. tutionum fynodalium. ilatutorum,' ac privilegiorum Francifci Oilienfis Barberini. Jofeph 'U5 Prdby-

PCWlll~ ROlnani , & Clunia~enlis I Ciftercienlis , Saneti ter Romanus, Joannes Antonius Quaglinus Clericus BencdiCli. S. Augullini , & aliorum Ordinum. & Mi- Taurinenfis Dicccefis, Martii,PortuenflS Ginetti. Antolitiacum, c[iam S. Joannis Hicrofolymitani EcclWis, nius Simon Abbas Bal1eonus Prelb,Ytcr Pifaurienfis. Monal\eriis, Civitatibus, & locis; & perf ollis • & Do- Faua.. Turfius Clericus Spolet. Dia:cefis , Joannes minis remporalibus fub qllibufcwuque v9fborum for- Veranus La'i~us VintiJ1'lillienlis • ARtonU Pra:nellini mi~ , a~, cum qui~vis cftica~ioribl~9. efticaciffi:ni~, ~rberini. Adri~nus Fracaleffills Prelbyt~r Fa~enfis & mfolltls claufuUs, & decrells. etlam Confillorlah- Dia:cclis. AfeanJUS Paganellus Prelb.yter Camenncn~ bllS, etiam contra alienigenas, & alias perronas eems lis, Michael Angelf,ls Tarinus Cleticus Ravcnnatenmodis. non qnali6catas, aut alias q,uomodolibet concef- Jis, Joannis ~p[iftz T .. .pculani PaUotti. An,elus Dinus forum, quorUm tenores, &c. laulIirne, ac de verbo Prelbyter Sart~eancnJis Clnfma: Diercelis, Francifcus a4l verbum. prout ipfis Condavillis magis plaeuerit, Ciccri Clericu~' Mediolanenfis, Francifci Mariz Sa.C.lpr_imi poffi~t, & cur f~pe. nt:lOne ~u~mcunque bincnGs 'Brane.tii: Hieron~us fabrius Clerieui Adgraaarum • '" lIldlllto~ quiliufviS ordmarus cellato- mineniis, Canomeus CollCjlatz Ecclefia: SanCla: Anaribus coni\:rendi Beneficia Ec(lt6aruea. edam refenara. fraba: de pra:dia:. Urbe, Joannes Baprifta Sardincus ' ..... c;orum co~ationan, &c. pertinentia, & in omni-ll'relbY. tcr.Ulturarienfii DierceflS •. ~arolus Grillinus d.e· .... , aut certlS espreffis caufis quomodolibet concef-Fabriano Preibyter Camerinenfis Diere.fis • Uldcriei flS lariJl"une e.ltendendarum. ira ur. omnia tollantur. Alb.ta~ Carpinei. VCDFlbiliun\ Fratrum noftrorum ~ quod r~ prefentis M~s p,ro.pni .fararura fu~-: Epifeoporum. Mi~b.a Orfuccius Prefbytfl" Lucen,6s, C:lat. '" ubique fidem faciat. In judiCIO,. & extra. C"olinis de Agoftinis Clericus 'loreQhnuS , Emefti re~ contraria non obftante, Bf quod ~orum .Aclalbc:rti SanCla: Praxedis HarracJa • Joftph Maiia OIDIUUtD, '" lin&ulonun inclultorwn. ~e8ionum. Ccrefola Prell:)yter )mutllGs • VanDinu$ ~e 'Gattis

, . Prcfl>yr~

·., " '~Af~NS N'O~U'S, ~t1

Prelll,. \h"bIDrau<.JuJJu.G:F~.-,UIit ~fi-l An~,-,· , Ugue!E,.. . JorepL~_.r~ , ".'\t!i, ' ,,',' ,,' 'S."iS' "°,91,. nt, .'41. ' em., D*.a~JicC:Julius ~, '.w:;, , , flS. ejdfj, " udenii. ~ocl" ~" ,,' .ra1i., :~f .. 4.!: '. " '$o,~~,iAc,¥tg~S.~fuloh~.Fran- ~itl. I, )~mi,. ~lfcus.Aggra""~rlcu,

~~s 'QJ.m"""tmu s , Julu s. prib ~- Pr..,otlil\us.Pecri S.CaltXd'Vtdonl. A6bul ..... A ... ~i~. ,uV.,.~u.'-omanus ~. Bartbol0001 fonilb Zol1ius' PreJbyrcr BcrgomenflS, HeJJri.,Gial meu.s 'G~:~lcricus Sutrina: Diaecefi5 • Gau~CDtill~ Laicus Fnfingicnlis Dimc:efis , Gregori! S. Th~ ~eipl&ol , ,ranus Laicu •• Virgini! S. Matia: 'Ange-- P~ri<.?ne Bat.barici, Flaminius Madonua Clericus:, " ' l~, 1J:E:f Abbas JO~lIleS Bapull:a J'ctr:unc:llara binus, Ja,nnes Claudius Tullcnlis. Uieronymi SS. Pre{b)'~,;Bononienfis • Arcpidiaconus Cathcclrali. Ec- cellini , 8( Petri Boncompagni. Caroills Bozzolus pref.

, de.GzSfi>Jc~. Joanne, An«reas Borbonies Prelby- byree Mediolanenfis, Canonicus Infignis Collegian. ter Sencmi, IS, 'C&'~ri' SS. Quatllor Coronarorum Fa-I Ecde.liz 5. Nazarii Civitatis M~~iolani. Gabriel Gatti .. cheneni •.. llct\~iaus Lupcnus Pjeibytcr Callienfis. i clIsPrcIbytcr Mediolanenfis,J0JtPh Vannarell&uLaicul AucQi\ib, Visnclil CJ;riclJs Mecenfis. Hill'Onymi SS. de S.Glne(io Camerinenfis Dieecefis, Alph6nfi S.Crud. Trinirar,iJi .. M.ontc IIndo Grimaldi. ]oaCUle.s Fran- in Hie:ruf&n Littz. Francifcus Milonus Prclbytcr Ni. ci[cull 1it',Laur!ll\tiis Ripanus, & Ecclelia: Ripanz Ar- cienfis , Srephanus de Call:ro Laicus Flwr,ntidii,. Nerii chldlaq.jtlls • tulills Ca:far de Cz[aris Clericus a Bar- SS.Nerti, & Achlllei Cortini, ) oan. Baptifta Mk~\iUl bara, Nullius Dieecefis , Caroli S. Sylveftri in Capite Clericus Sa.rlinatenfis , Horanus Fukhigl10nius Laicus R.oilecci.Ferrantes Orfellus Clericul Forolivienfis, R.0U\lIlUS. Caroli Sanaa: Anafiaiia: Bonelli. Joanne. JoaJlllcs ~a Carpaatus Prefbyrer Vercellenfis, Bapdcta'de, Mitibus ttrelbY,tec'Firmanus, Petrus Sedus JoanQCJ dc't)gnate Pampilonenfis LaiCUI. Nicolai Picndne piaecelis. Ccrlii SInal Petri iu Monte Aure() S, M",ria: TralllLyberim Llldovifti. Marchio Claudius Piccolommci. Abbas Francifcus Anconius Gallus de Pallavidnul Parrnenfis , Jacobus Girod a. Bllrgundia Aul1:rimonc Prelbyte:r a Larerda· A~eruntina: DioeceM.igl:t0vlllaus Laicus , Alden'ani S. Puclenti_ Cybo. fis , lofcph Crelconlus Prcfbyrer Benevenr, Dleecefis, Michael de SerinO! Prefhytr.r Czfar41.1gllltanus Cano- Caro1i S.SlIfafll1a: Carafa:.Ludovicus Plccinus Clericus nicus Mctropolitill1Ol: Ecdefizo 55. Virginis del Pilar £iinlls. Michael Angelus Zaccaria Clericus Rorsanus, Ca::faraugufiana: , Antonius Sinibaldus Clericus Ro- Palurii SS. duodecirn Apoll:olorum Palurii Albertonii • .pnus , liiacylUhus Fanciullus Vitel'bie:niis Laicus, Carolus Rafponus Eques S. Srephani , Ravennas , CaFederici S. Petdad Vincula Sforrie, Franclicus Maria rolus Antonius Corradus Laicus. Callienfls. Czfari~ de Alice Prctbyrer Mediolanentis, Jofeph Santl:~s Flam- S. Joannis ante Porcam Larinam Rafponi. Jofeph de

, rna Comenfis Laicus, Benedid] S. HonUflluii Odtfcal- MQlaria Clericas Romanns , Frandfcus Tirlus Laices ~lli., Michael Imperialis Clericus Janllenlis, Thomas Arerinz Diceccfis , Nicolai S. MlIria: Tranfpolltinz do PI[CI\1S Prefbyter de S. Jufto Firmane Dlcecefis , Lau- Comitibus. Abbas Alexander Sozzlnus Clericus Semenrentii S5. Quiricl , & Julitra: Raggii. Dominicus de {is, Francifcus Cefarinus a Civitate Theatina Clericus Malclerc a Sommervilliers Clericus Tullenfis Dlcecefis, con jllgarus , Jacobi S. Maria: de Pace Nini, Abbas BeCarolus Frornenrin Laicus Sueflionenfis , Joannes Za- nedietus de Rubeis Prelbyrer Firmana Dieecefis , Ja. raquiequi Clericus Tirallonenfis , Joannis Francifci cobns Spinelli Prefbyrer Vintimillie:ntis Dieecefis , CaJ.l~uli S.Maria: [tiper Minervam de Rers. Petru, Martyr roli Roberti Vietorii. Andreas Lifill6 Laicus Urbinas, Merizula Clericus Papientis , Ferdinandus Colletta 'o[eph Zafomi Prefbyrer Senentis.julii Spinulx. Abba~ Laicus Siguinus , Aloilii S. Alexii Homodei. Vincet1- Metellus Talpa Clericus de S. Severino. Silvius \Tin· tins Lucciolus Clericus de Mevania Spoletanz Dice- centius Laicus Senenfis • Innici tiruli S. Clementis Cacefis , Petrus pall Ius Ponrinus de Setia 'f'erracinenfis racrioli, Comes Virginius Maninus Presbyter AquiDicecefis , Perri S. Marci Orrh-boni, Abbas Francifcus leienfis Decanus Ecclcfia: Urinenfis, Francilcus Cianul Tatlius Clcricus Arullinenlis,Joannes Felix Camerefias Laicus Urinenlis Aquileienfis Dieecefis , JoanniS DelPrefbyrer Spolctanz Diaxelis, Laurenrii S. Cry[ogoni phini, Presbyrerorum S.R.E. nllncupatorum. Marchio Impcrialis, Fedcricus Califlus de Monte Ge:orgioCle- Francifcus Ca[arus Presbyter Placentinus , Alexander rims Firman.e Dieecefis, Francifcus Dominicus de Ru- Mazzinus Laicus Regienlis , Petrus Scribe de Marce!:bcis Prelbytcr Pneuetl. Dicecefis , Canonicus Colle- linis Laicus Parifienfis, Raynaldi S. Nicolai in Carcere giatx Eccleti.e Sandi Nicolai in Carcere Tulliano de "Tulliano Eflenfis, Antonius de Potlenribus Presbyter Urbc , Gibcrti SS. Joannis, & Pauli Borromei, Abbas a Fabriane Camerinenlis Dieecefis • Abbas Carolus

• Marcus Antonius Guafchus Prefbyrer Romanus per- Bonaccius Clericus Roruanus , Joannes Dominicus de pctliUS Beneficiarus in dill:a Bafilica Principis Apollo- Pafqualiblls Clcricus Imolenfis , Joan. Stephani San,eta: lorum , Carolus Guallus Clericus Romanus , Marcelli Agarha: Donghii. Joan. Felix Binus Presbyter AllitJenS. Stephani in Monte Ccelio Sanceacrucii, Nicolaus Iis, Joan. Antonius Srracchiccil1s'tlericus de Canaria Theobaldus Prefbyrer TlIllenlis. Joannes Ricchius Affiiienlis' Dicrcefis, Pauli :d!milii S. M:lr1ot1nCollneClericus Lucenfis , Joannis I3aptifta: S. Marcelli S~da:. din Rondinini. Ugo Matfeus Clericus conjngatlls Vo~us de: Marchis Prelbytc:r A[culanus , Jofe£h laterranus, Michael Angelus BrUllocchius C\criclls de SfaCciamontius Laicus Monti[alti Dia:celis, Franciici Caprarola Civitatis Caftellana: Dicecefis, Frandfd S. S.Mari;e in V'ia Albirii. Abbas Jo[eph Spinuccius Pref- Maria: in Viala~a Maidalchini. Caroills Eull:achius Robyter Firmanus, Honl!phrius Corradmus ·Laicus de manllS Clericus conjugarlls , Eques S. Jacobi de Spata, Fabriano Camerinenlis Dicccefis, Petrus Pancinus La'i- Francifcus Hahn Laiclls AugllitanLls , Thcodofius Hareus R6tnanlls , Otl:avii S.C.eciliz de: Aqllaviva. Abbas godes Laicus de Gramont Mallinenfis. fridcrici S.Ca:[aNicolaus Piccololllineus ClerielJS Senenlis, Alexander "jj de Hama. Carolus Albanus Urbinas LaiclIs,Joannel Tofius de Monte Calliano Laurecanz Dicccelis. Ca- Cefius Clericlls Abbati;r SLlblacen6s. Nullius Dicece. nonicus BaGlica: S. Mariie Tranl1:ybcrim de Urbe, Ber- fis, Caroli S.Angeli in toro Pifcium Barberini. Jacobus nardinus Mandnus Laicus Florentinus , Flavii S.Maria: SorbolOligus Forofempronienfis Clcricus conjugarus, de 1'opulo Cbifii. Philippus Maria ptoloma:us Prelby-, Salvacor Serra Presbyter Ferrarienlis, Caroli S. Eull:ater Scncnfis Canonicus Ecclefiz Mecropolicana: Senen- chii ·Pii. Comcs Ranerius de Bafchis Clericus UrbCfis. Jofeph Monciu~ Laieus a Balnco , Burgi S. Sepul- vetanus, Antonius Sorreea Presbyter a Monte Georgio chri Di~. Scipioni~ SallCbi: Sabina: Delcii. Zenobius Firmana: J,)icccelis,C.,li S.Pancrarii Gualrerii. CallOCaGnus Prelbyter Florentinlls. Andreas Minder Cleri- nicus StePLanus Ric:4ardus Presbyter Firmanu5, Matcus Avenionen6s, Laurentius Cabella Clericus Janucit- cha:us PalliuUls Laicus Uburcinus, Decii S. Adriani (is, Hieronyllli Saneta: Agnecis extra ma:nia Farnelii. Azzolini. Abbas J~nnes~encfius Prc>byter Jlerufillus, Andreas Manlius Prelbytc:r Lucenfis , Canonieul Ca- Felix OrCellius Clcriclls FOl'olivienlis, Antonius Gianthedralis EcdeflZ Lucenlis , Lzlius Cerchills Lucenfis fcttlls.Laicus Romanus , Odoardi SS. Cofma: , 8( DaLaicus , HieronymiSandi Hieronymi III yrici Bonvilii. miani Vecchiardli. Joannes Vinccnrills Condiviu5

\ Paulus Pecci us Clcricus Sencnfis. Maximilianlls Vvam- Presbyter ~ipanlls, PhilippllS Capriolus Laicus Ro.. 'bc:rchles a Binchio Clericus Camcraccnfis Diceccfis, manus. Jacobi S. MaJ'ia: in Aquiro Franfoni. Abbas

IMllArii ,M"gni Tom.V. " 00 Hilarius

".w

.. '

,

"

:4J. ',C..t.!~M.E NS '~~;Jrs:

HItari", M. •••• cdUu. C1eckaa":a.~u s , ~, d. ,. I, '\' ' ',' ,,"ab~, ,<,:onp.:epcr-. ftaftUd\ AmId. ta1aucle CIl'fterino. '~drei M.n.t&$.~I~. tenorlsQw ,,~~ • "llleUcet ,: ~~': -, ','.

, " MeIiefti MIIIdni. Paulus, F~fclII ScorNS La~ Entinenti~ S. R. E. Car«lnillUla, •• It

Naraicnfi., Hicron,..a Benvl~ Clesicn de &qo. confaltationtb\l$ Eplf~porp, ~ R , ,'Itm'l "~ cacoacrada, ~enGs DIa:Ce6I,~ Aa~ S. G~U po6.tI. • ~ttemh naf~'. Or&to~~' prec:. reaUfi ..

Id «um AUreum Celli. ~Paull1s Gral'polinUi I!minentdlimum PaJloaum OrduudlUjllliDodi .~ PloIircer'ltomanu •• Paulus It&c:fhelUus La.cus ,Spolf.. bane 5anciam Sed em ,Prorettorem ,qui fuptl u~

tan\11. Pauli Sanaa Maria ,lie Scala. Sabelll Peretti. pl'Q fuo arbltrio ,Ilc prudentia dCi:erna" .qaod, )u.a Abb.Francif~urn Pre&yter Romanus. Abb. paulus erit ad prefcriptum Apoftolicarum» &: eJ'tIfd~,prcli-

lie Machaut Clericu. PariflClllis • Pafchal~ Fomler nis Conftiturionwn. Rome 13. Mail If'~,:; M.(:ard.

Clcrlclll -Iugarn Muticenfil. LudovWfcte Van- Ginettus. ' ',;'" 'iI,' ,

iofrpe • OillCOllonam So R. E. Cardinalium nuneu~to- S. J.. CWo autem • ticut nomine d~. edam D ........ rum. Ferdinandu. Xlmenes e Soc. I I • U • Flerenrinus, 'liorum Prioris Provinci~s, '" De~aitorli memor&cz C"~','''_ eonr.trariUs. Dominicus ,Cappe1lus Prcfbyter Arcula- Provincia Peruanc Nobis nupfr cxpofitum f!lit ,pm- " ..... aus • Caftonicus CoUegiacz Ecdcfiz Santlz Anall:aflZ di(lus Joanne$' Baptifta Cardinalis. &.Rrotetlor vigore

~e przditb Urbe, cum Reverendi1limo D. Phcrbeo Deererl pradnferd fubindc partibu •• uelid., decr«um Archiepifcopo Tarfenfi. Fr. Mag. Joan.Baptill:a Urfius ediderit tenoris fequenris , videlicet: Joanncs Baptiltr Ordinis S.Auguftini, eum Rcverendiaimo D. Sacritb. Mifhatione Dl'viua Epifcopus Tufculanus' Sanae RoVucrianus Capriolu. Clericu. Romanu s , cum Secre- manIC Eccleliz Cardinalis P'lllottusnunCilpatu., totiu~

brio Sacri CoUegli. Abb. Pompeius ~lattLls Clerieus Ordinis Eremitarum Santli Anguftini auaoritatc Florenrlnus • Cuftos Fonds, Ie Aqulrulll Condavis. Apollolica Proted:or • & in Capitulo Gcn~rali ejtlfdem Matthcu, Parifius de '"Benaudis M.rerancnfis Dicrccfis, Ordinis przfes, in caufa , feu caufis coram Nobis, Joanna Tiracorda Firman. Medici Phyfici. Gabriel ctiam ex Referipto Sacrz CongregatiQllis Emincntiffi-

i Porta cle Villafranca Sarzanentis Di=Cetis Chirurgus. morum Sand-z Romall6Bcdeliz' Cardinalium nego-

Joannes Pettus Pau\udus Pif~urcn.Atomatari\1s. Fran- tiis 'Epifcoporum , & ~lariulll przpofita: pendent.

ci{cus Maria Se"idus de Monte Baroceio, Pi{aurenlis Cuper validitate eletlionum Definitoris , '" Dife,reri Dia:cefis. Hieronymus Bilienus de Vcrchiano Spolctan. faaa in Dcfinitorio Provinciz, Peruane ,neenon

Diczccf. elus Auxiliatorcs. Dominicus Altimanus de fuper eonfirmatione • feu annullatione Capituli rr~ Vignola Mutin.Dicrc. Petrus Galoppus Favenr, Barbi- vineialis di~. Provincie , auditis partibus orerenus, tonfares. Antonius Rofcllus Firmanus,Gafpar Mazzan- Ilc in fcriptil , reque mature confiderata , declaramus

res F1nelltls, eorum AliXiliatorcs. FrancifCU5 Gualdus ditlum Catitulwn v~ide celebrarum , '" proindc con-

Faber lignamu. Donatus ea,fiusFaber Cemenrarics, 6nnandum·clle , prout confirmamus • & nihilomi-

Joanncs Cecchcrtus de Penna Maeeratenlis Dieecefis, nus P. Mag. Ignatium de la Cerda in przditlo DeFamilbris Magilhorum C2remoniarom. Antonius Fe- finitorlo ante tempos Capituli Provincialis in Definiliccttus, Toannes Dominicus Zonus, Francifcus Orlan- torem Capituli Generalis elcttum. anenta bona fide,

dbs. Jofeph Celenus • Antonius Comus. Benedlaus & conCcnfu a Patre Lcd:ore Fratre Dominico de CiMugnanus. Antonius Julius, Carolus Antonius Glli- fuentes , in Ddinitorem ejllfdern CapituH Generalis in

nenus • Pettus Zucconus , Salvator Brandolinus , Pau~ diao Capitulo Provinciali ded:o , pro bono pads

Ius Antonius Brunas , Joannes Jacobus GiafchettU6, fponte przltito, admittendum clle ad fcrcudum vorum Joanna Francifcus Zonus, 9ominicl1s Rubens, JoCeph in Capitulo GeneraH mox celebrando , t~nqualll DeliBernardini. Antonius Pifd! ,Andreas Joan. Sand-ori. nitorem; Patrem vera Magifuum Gabrielem Aqllcva

Petrus Brandus, Joan. Rolrettus, Antonius Evangelifta, in przdid:oCapitulo Provindali in Difcrenn» ad Antonius Cambronus • Fulvius Girottus , Joan. Maria ideJll Capirulum Generale cled-um, in eadem t;lnquam Catcnaccius, Allguffinus GabrlelUus, Joannes Paulus Difcrerum ad ferendum vorum admirrendum efle ; G'uinertus. Scol"tores Conclavis. Ilc ita decemimus, & malldamus • non folUrn pr:rdid:o.

verum ctlam omni ano meliori modo. Datum Romz die 16. Maii 1667. I. B. Card. Pallotrus Protector,

IV. Confirmatio Decreri Cardinalis Pallorri ae Przfes, ~ Dcle~atlls. Prz~i~i ~e,lo Exponel1t~.

, I'd' C' J' , p , . decretum hUJufinool pro finnlorl IIHus fubfi£i:cntla

Circa va I narem aparu ,1 • In r~V1DCI:l Apoll:olicz confirmationis l10ftrz panodnio commu- •

Pcru~na i Fram.bus Ordu~1S Eremuarum niri fummopere defiderenr,

SaD~h Auguftll. celebrari, §. 3. Nos fpccialcrri ipfis E.xponentibus gratiam §1.!1 ...

neere volenres • '" eorum fingulares perfonas a 'lui- J.i&

.~i, • .I, Do C L B MEN '$ P.A P.A 1 X. bllfvis IXCOIlUIlurucationis , fufpenfionis , & inter-

,,,.,. .All ftu",- m __ r;.... '\ diai. aliifque&ddiafticis fententiis, cenfuris, &pcr-

, - nis • ill,fe , vel ab hominc quavn occafione , vel

c •• f. II- ALIU PI'Q, pane dileta fil,fi Dominici de CifucnrcsI caufa latis, fi quibus quomodolibet innodatz exilhmt.

.... ProYinciz Pcruan. OrdinilErcrnitarum Sanai ad eifcd-UI1l przfentium dumtaxat confeqoendunf • ha-

Allgalini Procutatoris fpecialis ad pctendam confir- 'rum ferie abfolventes • Ilc abColutos fOre cenfentes, mationem CapituU ejufdc:rn Provincia: ultimo locOlfllpplicationibus corum nomine Nobis foper hoc humicdebrati. nccnon Ddiniroris prO ferenda fuffragio no-, liter porrcd:is Indinati, pr.infcnum mcmorati JoanDis mine: ejufdemProvinciz in Capitulo Gcnerali Ordillisl Baptiflz Epifcopi Cardinalis. & Protctloris dccretu~ hujnfi~ runc proxime celebrando. COQgregarioni I aud:oritate Apoftolica teDore pr.rentilUD confinnamus. Ven~ltllm Fratrum no1lrorum Sanae Romanz:& approbamus. illi'lue inviolabilis A~ftolicz firmiEc~c1iz Cardinalium Dcgodi •• & confultationibusltatis t:obur adjicimus, Ie omncs. &: 6nllUlos juris. Erifcopo~. & R.sgulari~ pczpofltz ex poliro .; quod ' &: faai defed-us , fi qui delilpcr qUomodolibet intenedileaus panter filius Ignanu. de la Cerda Frater ex- ncrint, fuppleml1s.

PRfse prOfdTus Or~n~ pnrdi£l:i. przfniffis fe 0rponc- §. 4. Dccementes ir.fas pr:&Rtes lineras firmas. lh .... ",. ~t;un tune exl~tc Prion: Generali di£l:i Ordi- valiJas, & effieaces eXlft~, '" fore, fl10fque plena- i";,_ ms,. nCi:non Vcn~h F,ranenoftro J~, neBaptill:a:1ios. '" iJ?fCgroS effeau.f~ri! '" obtinere, a~jlli~ Epifcopo Tufcula.n,? elufdera.S.R.E. Cardinale PaUono ad quos fpcttat , & f~b't • III futurum plelllOimc IlUDCU~to. OrdinIS hujuli1iodi apucl Nos, ""Scdem fuffragari, (lCque in pi2miffis per quofcllmque JudiA~~icam Protcd:ore : Et propterea dil}z Congrec ' ees CKdinarios. & delegatos , eriam cau{arum Palarii

ganom p~ paRe Dominici przdidi fupplicato, qua-I: Apoftolici Auditores judicari. & ddiniri debere. Ie

lenns przopcret. Ilc m~. ut in hujufmodi cauGs, irritum, & inane. fi fCi:QS fuper hi»l quoquam qua- 1"occd~tur ad przfcrlptamlinelaruDl. a..dc,retotwm vis aod:orltatc fcient... vc:1 iSl.lonater contigcric

Apoftolicorum. anClltari. . '

f'1~ NOD

.. fl·'

..

, . ,CLEMENS NON'US. ~H

. " 1.1:' NIm ObLtanrlbll.CtmltihlffoMbul ~ &Clnfina- a~ Clvibus dtjl1c~p' It.~rt • &: l·etd"d ' ... at.n'lUSt c-nr tionibu.Apoftolicis, necnon q~atc~u,ppus fit ;,Ordi~ ~ manclamu,s • eifqut i..: qu!b~fctim<J.ue~ltlo-;

iAfllII. ~i .. &: ~ncie hulufmodl Ctl&m. ,Utltflento. con.fit- mbu!, ac eonceffionltius,), & lItteris; tamptlatn J IDItionc .ApoIIotica • vel quavis firmitare alia robora- qulm juttitiam fepan.dm» t~ uttamqlle mMltn' ~on;'

tisdlarutiS .- Be eenfuerudlmbus, privilegiis qlloquc;ccrnenribus, fe Familiarcs ; conrlnuos rom_lIcs

indultis ~'. litteris Apoftolicil in contranum prlElllif- noftros , & Comites, MUire., Nobiles I, aC,C{\1l~ oair", ~ for~qlldnlbdOlibet conceflis , eonllnnatis • &: inno- &: originad05'nOlninare, MIl. proprcrea impetratidlteti ....,,,, •• ,..lItt Vltll.",Quibus omnibus, "'finglliis , illorum renores concetliones , & litterse ipflt fubrtptlonis viti;) fll&jv. pret_bus pro plene. &·fuflicienter expreffis " "ad ceant , fCd validz , & aflicaees exiibJ)t, ae ex nune ver~'fnfertis h~bentcs , ilIis alias In [uo robore per: deincep~J. in perpetuum omnibus. & qnlbufcumque,

u.rifUl'is tid pr...-nHlorum elfec!l:um hac vice dUllltaxal & prorfu. funihbus alltelatilmlblls antelaricnum , pre·

f~~. ~ cxprefse derogamus, ceterifque contrariis rogativis , privileglis • lA>erradbus, Immu"irllri},usj

'luibufelllllquc., • exemptionibUs , decretis , declaratior.ibus I derogatiO'!DU.,r.n ..... : Datum-Romz .pud Sandam Mariam Majorem, fub nibus, manda,tis. fll[penlionibus> favoribus I gradis, , If.,.,.,. Annulo Pil'eatoris, die II. Augufii 1667. Pontiheatus privilcgiis, indulris , ac [uribus , quibus alii' n6thi

noari anno prim?, Familiares tmlpore di8a: AlfuDlptionis nofirz ad Sumo

rni Apollolatu8 apicem , ac quibus alii ejllliicm S<'dis Norarii , eriam 'de: numero parricipanriurn exillenreSj edamfi habitum , ,& Rochetturn Norariorum ipfius Sedis 110n deferant, Palariiquc & Aul« przditl:a: C(Jo. I mires , &: Militos. ac Nobiles Originarii ; & Intiquif .. limi Cives ejllfdem Urbis , vel Civitatis. qual'll. ut przfertur , elegerint quicumque ex utroque Plrentl! veti Nobili , ac Cive Civili, & odginatio antiqui{'limo procreari de jure, aaruto, confiierudine • velllli'_s

ex aiiquo-Ipeciali Privilegio • feu _lias triclllt per quaf.

bl/JIM M Oru proprio, &c. Nos volenres dileCl:os lilios ellll1quc Iirreras , feu ConititutidllC!S Apottolicas pl!U

noltros , dum Cardinalatus honore fungebamur, tempore ediras utunrur , fruuneur , poriunrur , & gau .. & Vencrabilium Frarrurn noftrorum Sand:a: Romame dent, ae uri. frui , potiri , &: gauderc potlunr t & poEcdeliz CarilinaH-am Dapiferos , qui Cotrelavi • in quo terunt quomodoliber in . funmun • ubique loco rum ilt Divina favenre clernentia ad Summi Apoflolatns api- judicio, '" extra, fine ramen eorumdem Norariorum cern alfumpti fuimus , inlervierunr , quique ea de de numero parricipantium przjudicio, uti. Frui , paeaula labores , vigilias. & incommoda plura fubie- tiri , '" gaudere liber~. & licite valeanr realirer • & inrunt , habita ratione obfequiorum hujufinodi , favo- tegre in omnibus , '" per omnia, etiamfi in Urbe , -ribas , gradis, & privilegiis pro cujufcumque me- & Civicate hujufiuodi non habiraverinr , perinde ac

-ritis exornare , ac eoldem Dapiferos , & eorum fin- fi de vero nobili gentre ex u[toque Parente originario.

gulos. & anriquitlimo Cive procrcati forenr , '" hlljufinodi

§. I. Motu proerio , non ad ipforum Dapiferorum, przrogativz, privilegia. exempriones , grade, Iavores, vel alterius pro ipl15 Nobis fuper hoc oblate petitio- ccncefliones , Indulra , '" jura. quz pro aliis Nobillnis intiaut.am , [I:d de: mera liberalitat;, certaquc fcien- bus, & Civibus originariis emanarunr , & qua ratione .ria noltris > dcque A pollolica: potei'tatis plenirudine Nobilitatis , '" Civilitatis naturalis , '" origin"i., ,.Iit, ill veros , indubiraros , & nOI1 fados familiares conti- competunt, pro eifdem Dapiferis in fpecie emanalr.tlt, llUOS Commenfales nollros , & cos, qui ex illis Cle- leu ernanarenr , &: eifdem naturaliter de jure. aaturO, rici exifhmr , feu militiz Cl.ericali adfcribi defideranr , confuecudiae , fundarione, vel ahas competercnt, vi-

quofque tres ex prxfatis Cardinal, bus ill quoliber gore przfellrium indulgemus. - -

Drdine anriquiores gradu, Nobilitare , & aliis meritis §.3. Ac lingulos Dapiferos prztatos a folutione, A 0-&,/11" dignos tali diguitate jlldicaverint ,11\ noflros , & Apo- & exad:ionc Decirnarum Ecclctiafticarum ubique loco- .'"(q''' """ fiolicz Sedis Norarios , fine tamen pra:judicio dllea:o~ rum. '" ex quacumqua, quanrumvis urgel1titflnla , Ik. "."'I'.'~"" .nun lihorum Notariorlllll de numero parricipantium, inexcogitabili ca\lfa , &: occalione, c:dam ad inftantiam

tenore przfontium recipiJlllls, '" ram iUos, quam alios Imperaroris" Regwn, Rerumpuhliearum, etiam VI-

Dapiferos lingulo,. qui fingillatim ab eifdCln tribus netorum> &: quorumeunque aliorumPrincipum imCardmalibus dignl tali honore approbad fuerint. Sa- , pofitarum, & itnponendarum pro rempol'e I:beramUl;_,

eri llalatii • & Aule Latcrancnfis Comites, '" Milicc5, I '" eximimus., libcrofque , '" exemptos fore • ,& cli~

-Ie Wn ~Ilo,'" flu.t,1I alios omnC1. quofe. umql1e, Dapi-i deeemimus, iptis Dap~fcris , eorumquefinguhs qlloi-

ftmt intiifHntle .. · qtri'""N~ non funt • NQhile's; I cumque [ruaus,. &: pmvCDCUS Ecde4ia!licos • fliftlOcClt ..

-quiqueUrbis , vel alic'ljLIS .. It~rius ex Civiraribus rem- hone Pentionum alUlUarum ipfis, vel ¢orum alieui rcfOrali dqminio ditl:z Roman~ Ecdtliz mediate, vel fervatarum> quam ratione omiffionis reci,arionis horaunmediatc f"bjc¢ti~ ~ Cives clle voluerint, fingulas in' rum Canonicarum illdc:bitc perc¢plOs • cuiufe1ll1lq~e ca ipfa Civitiue. quam fi~gil1atlln quifqlle cor1lm ele- quantitaris. fucrint, gratios!! r~mittimus, & condonagerit. & ad quam, ab ci£dem Cardulaliblls fe admitti mus, ae cum cis Cuper inhabilirarc pcr cos proprCl:Oa perierit, Y~.cives adinfiar, &·nuUa prorfus dUfc- quomodolibet (ontrada, vel eriam ex eo, qupcl, lien.rentia inter eof. l¥ lingulo! ,alios yerOS 01'1gin~rios, furis hujufmodi ligari Mtllas , & alia Div1na offici., _iii anriquilIiwo$. &:. nomIcs panicipan{es Cives ipfius ~n tamen in eonremprum clavium. ;~elebravorinr,

lJ,bis • vel Civitati$. aut alias in Divinis fr; immitA;uerin~ • ut ilia, Ltc c:ifdc:m nv;,.,;, ,§.J.. Ira ut .ipfum }.us Civitatis ad quofeiunquc eo- premia-IS nOll obfianribus. ,ad ,omnes etlam Sacros, , .M Jurrc.la. 'eodClU n'Iodo ttan(i:at , erumus, eonfti· "Prelbytcratus ordines;, alias tamen rire promove. c, rwmus , lie deputamus, ae Nob"ilitads , &: Civilitatis & in iUis eriam fufccptil alias rite per eo. ordlll,bcs titulo. bonore • '" infignibus decoramus , aliorwnqiJc I edam in Alraris l.4iniA:crio minill:rare ctiam l.lx:re,

FamililCi~ 4fOQ[inuorum Commenfaliultl Nobis.au &'lici[c valeant • difpcnfamus.

in, Pala~ IIOftro Apol\olico fervlcntiym, & in ilU.s §. 4. Ae eof.icm Dapiferos • Ii qui corum ,defedum fI'flrl",,,

Tinello ~ODJium , & b;benrium ",!ilronun.Ic Natalium patiuntur ex qu~umqlle damnalO , ik illi. I',,,.~.,

_Sc!dis Apofto~ }lJorariorum. Palatiique. & Aulz ciro coim. caanlli ex nobiliJIimis parc:ntl~'; a~ yi. 7:;t::::

,~tz Comicull1.~ Milirum " & Nobilium , & Civium libus fa:minis forfan procrtati fint ,cti3oinll jegltlmali I

.Lujuf~i Originarioruro numero, '" conforrio fayo- aiiali exitlanc. legirimamu •• Otnnt:mqllc ab illis ganifl1-

, raitiliECf i1ggregamus , & pro veeis, indubitatis. & non re' hu jufmodi maculam , five notam ,J,lh:r!Pniut >.",

_ fia:is Familiaribus continuis commenfalibus • Ie Nota· abolemus. Ie 'Jegitilnis Naralibus rdlirl1irnut ,IC cum

DiJ Dol\ris, Coroitibufque , Militibus~ Nobilibufquc, corum finguli$'"ut in 'lllibufcumque bonis patcrdS,

. ~ .BlIIl.rii/d.gn; Tom.V, -' 0" J. "

v.

,

Privilegia. Exempeiones , & Indulta Dapi£eris • qui in Conclavi (ua: A(fllmptlonis Sanda: Romana: .hcdeliz Cardinalibus iilfervierunt, concefl'a.

CLEMENS

PAPA

IX.

CLEMEHS

Nc:l,N,US.

at.." •• te aUoNIII ~~eotUIII • feu cop. fimilfler tis .,oW ,.xerIat,e-_ -- ~

. l'PrUm. Vel· aUorum quortUl'lCUnq\I" ~ qmm·liu.. leg.iritni. e1fdcin ~ , fC.-ma. q~~~ Iif" ~ .alil., ec anph7"Inldf" .... ccclccdcfiaftlc:b. !ocl. lb. fciil:rcCcrvltc ,.fCll i("". lOde Ncna, J ~ ........ - &:cletia acquiJitb. M .• p~. ~. bene'ic:i. hut~i~tl- ~u.» .... ml'dWo. vet ex ficI~lro. r •.• de lure vaUIa ·venolvendal. feu .,..coaVCndO' .Ile per -COI~picn.cliffOliIRrnc fuCceUrc~ & iUa .4_cm" • fe ... atlo .... eli,,"." .Icv ...... ae: pcrc:ipipadoJ •.• d~ ,lIOVi. d.1o ecinf~ui • & babcrit, ae acl .,~a1es ~ levan"05 rcfervare. ~nrun!ero, & alli&qarO v,~caM'. uonet·cum legidmil fucced.ere. cos ad. omni&Jura Ie- ipCl<J.ue TranOatitil in ~ffi.onCID ,,~ Pe ... n. 60nea lirima, & fucce""e. e~ rellarnento • vd .• lntdbro. ezigimcU. in qua ipti . ri rem~. ~oni, ~ .legata. liberfares rctlitucndo .. lie rcinte. per ~ vigore prafentlum cicnd. ~. t» ia omp. rcalitcr,. &: cum cfticau. ., nibus. at per onmia fubrogati en, ccsd"tlftCW. criam

.u .,.._ f.,.. Ncmon ad clignitates. honores. & quccumque conceclinw •• &: iM.1I1ganul. ~ edam G ,,-,ilQ V .... , ':t.~,:!N alia ~I f.cularia • publica. vel privata etiam aJlu- riam i PnrdccelloribliS noftri$ aliis £orr. obciutriOr•

• mi. lUaquc gcrcre. & exercere in omnibus. ec per feu quilibet 4IOrum obtinucrit. illius clrctmcu~iv~ omnia • ae {i Clc lcaitimo matrimonio p~.d fi)f~nt. eos Saudcre • '" potiti .volumus. •

Ie eo4em "creau non obftantc » Ji aliud canonicum §. 7. Decernenres Ipfas trannatlones. lie novas re- ·'J:iII'JI""l' •

• IlIOft ob6ftat im~inlentum. ac elericall charaaere. fcrvadones. conftirutiones. '" alficnationes Penlioqui flio nondwn inngnid Cunt. inligniri • '" ad omncs num , feu frutluum. redj.ituum. '" prov;entuum. aliolOam facros & Presbyteracus ordines. fa at! illos non- rumq\le hlljufinodi plenam roboris firmitatem obrine- ,!".j" "l1lft promoti runt • ptOlllOVeti • & po{\modWn chara- re , ipfofquc: Benefic:!a. fuper quorum frut\ibus. rcdcli ..... eo·fl· acre. Ile Ordinibus nujufmocii • illorumquc Privile- tibos. & proventibus refervat2 fuerint • obcinen(es.

ps wi. Ie in cifdcm cml.inibus. cd-. in Altaris mini- ad illas pcrfolvendas dlioacitc:r obligatos forc • aG eu-

.ferio JniuUl:rare. ac l.~lIe •. " qualiacwnque. dc:m Dapifcris • ut ratione ~uarumcullquc Pentionum

.-m cura. & fUle cura bene6cia Ecdcb.1ftica. etiamli eis , '" eorum cuilibet fuper quibufcumque bene6cii~ rerf0l1at\al • adminiAntiones • &: Officia edam curara , Ecdefiafticis. ut pr2f'cttur, vel alib quomodolibct

•. eleaiva in C~ '" Me~litanis • vei quaJibeatis. non ramen ukra fummam ducenrorum duC",tb Ecclc6i •• feu fi Pal'OllhialeS EcdefIZ. vel carorum auri de Camera pro quolibet , tunc, & pl'Q

CIInIm perpetuc Vicari •• ac CanonicatUl, &:. przben- tempore Rf'ervatarum. ac rdCrvandarurn. habitwn »

-1 ~ umen ia Catbcdralibus. ac dignitatcs • non &: tonfuram elericales geftarc. lie in illis. d~

,~. U. eiflkm Cad\~s. polk PanWicalem m&- ipfi habitum' dfiCCIltcm • & honcllum dcfcran'. inco.fares. nee pcincipaJea ia Collegiatis Ecdeftis hujuf- dere minime debe.mt • nee ad id • quoquaOl cogi. fe", mo.ii f'uerinr. Ii flbi alias canonice coofcrantur • aut eompelli , mitlufque ~tiqulS fentcntias , aut tenfur ... ipfi di~hlr. prefenteDCIll'. vei alias atliunanrur ad eriam privationil. feu ealfadoni. ipCarum Pcu60nwn ilia, lie .nftituanmr in UU •• reelpere, lie clummodo plura ad przdi~am fummam dacentonnn ducatorurn afcen .. finmlnoa fmt • quMiqu. i Concilio Tridcnrino per- dcntCi. & nfctvaras. ur przferrur, etiamb matrimomittUllhll' • quoad vixcrint. retinerc libere, lie licire uiwn contraxerinr cum pica tantUm. ec virgine • reci-

"._ , familiw 4ifpenfllDUl. pete, & retlnere,

f. s. ~ue OIIInes. & quccl1l1ltf'lc priz, pro- t. 8. Poftrcmc\ quod bona· quzcumquc ad ditlos .Al -riIioaes » Con'ImaIdz. K prCferitel, lie q~is aliz Dapifuos, & corum lJuemlibct fpecllnria. lie per . cos tl_

~rtcnt" ·cc • Ie eciam in bma. Brevis pro iIlis edam ratione quorumcunqae Bene6ciorum Ecc1cJialli- •• IIIA,. ps uhique cxpediantur. tam de c.piend. cemm , etiam Canpnicatuum. & Prcbendanun • Ie DCIIIIine Camera A poftolicc. quam in fa.. Dignitarum qu&rIJJDCumque per cos alias obtentorum. '9OIWIl filleranllQ ApoIlolicarum. llbi i1lis litjlC! provi- '" obtinendorum • aut .lias ~uomoclolibet • lie q,.oyis __ ~uc lImc:6ciorum EcdeItatlitonun quz610 colore. vel ingcnio. reu corum induftria. Ie-

d'ari poterunt • prout noftris Familiariilus,.Jc continuis gidme tamcn.1le Iici~ acquifita. &: aCCiuirenda. ctiam <Anmenfalibus edam gratis dantur • Ie conceduntur. in Urbe • cjufque diftritlu. ae: ubicumque cxiftenti ••

,.e dan. Ie conccdi drbcnr. przcipimus. &: manda- fpoliis minime fubjaccant ; fed ip6 Dapifcri. cd_ A ,.p.-J. mu,1II: Dapifcris przfaw. '" _UIU fu.gulls • llt· ubi- Rdigtoni alicujlls Milia.. etiam Sandi Joannis Hie... II+-- cumqac loCi 0rdinarii • vel Canonici Menopolitana- rofolymitani adfcripti fucrint. de lUis in a:"vorcm qua;. foI. ,..... _r aliarum IkdcJiarum • aut ~fonz qUICCUmque rumcunquo' Perfon.rum • de jure tameD capaciwa.

&c:WaAic. • in Ilipwc E.cclCflailica amftituroe. etiamIi Curialeaclle dc6crint • " in 41lioc:wnquc loco, cam ill ROIQIDI Curia. 'IuD aq& ~am ad id P:t quanrumvis rClllOCO • COl decedent CODdgerk , rcftari • .. • &. corum JiasuIOl eligencl.i • (ea .t~ • quae- &: aIiU difponere. cifque ab inceftalo decedonribus ~~ amwas cil.lCINI1IIIae lingulis CUf* conan heredes _ qupmque Cucce.lac liber~. lie u.. 1I~"ICiQIDUI ...... ;ra.H.~.juri_,... Ii. _~ ..... _., '~ • -at ~

..... ;~ CW!OIUDlCnri$ uniycrbs. cerda, Ile inccnil. s-s.. . ,

ac .a.~ quori~~a ~ menra- t.?Pr.clpieitt!' • Ile mandanaa lIile&is 6Uis IlIIDf, A ~ ~I"". ~hlept~ • "Abban.- lie fI'O tan~ exiftendbwSan6la 1l0llllRZ Eedc6e u. .... t. "".111: DipiahuD. & CUQllCltUuaa." ~ .CaInenrio. Thcfaunrto • PndicIenci_. Claids c.. ~ • ClllC!QNlDllue BeIatficioNna Ea:lefiaAiaonm. mere naftrw A~. Ile llaibafC'dlllqo. aliis f,.

CIJIID ,. U.s. CanI.inJIes obren.,. • Ile impafte- Iiorum bajufmiiIH Colle6lori_. Ie MifitiIlUJD ~

- oIiria I • !lam. allD aua • Ile fine aua • SeCuIa- ..... 0IiciaIIb.. lilt l'roauModlMa, ftC in .... ...... IDe ,* .... is 0nI.in1llll ~_. feo fra.. ,...._~. __ .~. MIf'H: herecIa cU&.. &Is. tNdiru •• Ile I"'0'_s, .uq.e CIIIOflbllCllta. rtDD Dapifenmun &lefuper I1IOlcftare ...... , • fm .......

Ie cIiIriI.tiona ~iIIOdi _erva .... Ceo reAnaop, C lie "'~decWnentea ~. cdIm· per

Ie ~~Cli_ aliU f T Ii •• ~ P*~p.pi-.

~ IraaGari brim. ufct- ad tie coram bani. llatufmodJ • fervid •• JUre fervancli,

~~. . ~ 1lUa\ut in ... vel • pane» lie Cac:ieIas r....,. . " ~ .aIMlai • Ie eJlicaca tnaIQ in IIlOI'td articulo ~. 8c t'~, lie: ~ ,... • 1lCIC' ecil«m Daptao.. ellnllDlfJe aIMpJem .. .,_ ..... lie aIin&e '-t_ ,.- r..aapelll'». ....... f'!l* ~.confic:ienUs iIt 6iII c.....

mannuas. fCD ~ .......... 8c 1':' ....... ". WuuancI&~ ..... 1IIiiIlIIti." ~ ~m ce-

ert.oLaaa.ra • tit ~ bofullnodi af~.... tlec m... cMu6 Ibtra icmpu. qidlDam lai-

r- .~ . 11IIi. vel pIadbas .. ,maida Idmid'e. feu nRlftrata ftOII f\teriDt , l*opt61'

~~ per ~,; at fingaIeI validas cenferi .r. flJOl pIeaarios dI'ea1lI fGP,.

NM. .. • ~ ~ 8c cpWia- dri 4ebae, CIlf~ ptzCcnta • "in dt COIIIft!IIta

~. ~ IcdeWka &'ape- 1pcIc~:rob qaj),.dYis rnecarionibot .• linaiuria-

• - ... --,.....~ L i' MIl capeciIiiII. ........... _ibn •• 'PO'tificariw_ .. dccieti$,

• I .' . CaIirua&

, • ':. . I.... •

'14.,.~

"" .• ~'Io •• ::

.t

..

CLEM-ENS N O,N US. ..17

Contlitudonillills ApOftol'lds fimilhun watiaruin revo- derogamus, cerenlque contrlrik quibofQHd(it cwn

catorll •• vel'quzeas linlitarent. aut moderarentur, q!lZ c~uli$ opportunis.; .

1 Nobis; at 4ia& Sede pro tempore. & de quibuf,.is unfit. ,edam. urgenriffuttis. enam in Dlvini cultus augmcntum. ctiam conul\orialiter • vel alias Ciuavis auaorlrate hatl:enus , vel impotlcrum emanaverine , mi.aJme comprehendi • fed quoties ill:r emanabunt , tGtiell in prilHnum fratum' repofiras, &: rciniegraras dT'e • '" eenferi. Sicque- ~r quofcumque Judices,

:, •• aetiam ..commilJarios quavis aud:oritate fungcntes. in quavis caufa ,&: inftantia, fublat;a eis , &: corum cuilibet qllavis aliter judicandi , &: interpretandi facult;ato, &: aud:oritate. ubique judicari , &: diAini£i debere, irritum quoque. &: inane, Ii Iecus fuper his a quoquam quavis auaoritate Icienter , vel ignoranter conrigerir attcnwl.

IJll'tl;';.... §. 10. lit Infuper dileGtis filiis Refcribendario , & - 1'.0:,':,. Computatori Colfegii Scriptorum Iitterarum ApoftQli-

... carum, & aliis. ad quos earundem Iirterarum expedirio ipeGtat. in virtute fanalE obedienrie • & fub perna indignationis no(l;rz Motu. feientia • &: potellatis plenitudine flll'lilibus mandamus. ur eafdem przfentcs, & ~orfan alias lureras fuper pra:fcntibus omnibns.ram eonjundim, quam divilJm, ae pro linguIis quibufcumque c1erogatiorublls , decretis , &: clauf ulis in cis contends, gratis de mandaro noflro ubique in omnibus Officiis, eriam Abbreviarorum , Solicirarorum , Secrerariorum Plumbi, & Regiftri, abfque aliqua pecuniarum exaaione , eriam per' viam compolirioniJ faciendas , ornni contradictione, & dilatione ceflantibus , lignent , expe-

dianr , & expediri facianr. §. 1 I. Non obltanribus eifdem przmiffis • ac de

cerro Norariorum numero , etiamfi ad ilium non fit deveurum , quibus alias per przfentcs non inrendimus derogare • ac rcgula nofira de pra:fiando confcnfu in Pennonibus, ac fdicis recordariouis Pii Papz 1 V. pr:rdecetloris nollri , de Iimil.bus , vel dilfunilibus gratiis in Camera Apofioliea infra tres menfes prz[c:ntandis, ac rcgillr,lJldis, Ole recolendz memoria; Pii Papz V. etiarn Przdccetloris noflri contra Illegitimos. ae Piaavienlis Coneilii , & allis Apollolieis , a{ etiam in Univerfalibus • Provincialibufque Conciliis editis f~ciaIibus , vel gcneralibus Couftirutionibus , &: Ordinarianibcs , & Monafleriorum • Eccleliarum , Ordinurn , eriam Sancti Joannis Hierofolymitani, ac etiam Urbis Rornz , & aliarum Civirarum , Oppidorum , & Terranun, aut Camera: pra:diGtz, ac quarumvis Univerfirarum , eriam [uramento , confirrnatione Apoftolica , vel quavis finuitate alia roboratis Ilaruris, Ilabilimentis, ulibus. & naturis , decretis , ac etiam novis reformationlbus, ac etiam legibus, tam pontificiis, quam Imperia. libus, Regiis • &: Ducalibus , edam Sacris Canonibus :

I'rivilepiis quoque, indultis, & littc:ris Apoftqlicis Superioribus, ac pcrfonis • &: locis qllibufcumque in gcn~re , vel! in !pecie fub quibufcllmque tenoribus, &

~mlis , Ole cum quibufvis derogatoriaruin derogawriis. aliifque efficaeioribus , efficacilfunis, & iniolitis claurulis •. irritantibufqlle , &: aliis decretis , etiam vim comradus. &: fiatuti pcrpctui eo11tinc~tiblls • ctiam Motu, feientia , & pote(l;atis plcnitudine limilibus , ac etiam Conliftorialiter, ae alias forfan in conrrariwn quomodolibct conceffis, approbatis, & innovaris, inter alia difponentibus , quod beneficia Urbis nonnili ~rfonis cenis modo. & forma qualifieatis • & oriundis ex cenis lods. ac trium Ordinum Mili[arium exprefse profc:ffis conferri , & cOllunendari foleant , quibus omnibus , etiamli alias pro eOnlm fuJlicienti derogatione de illis • conlmque totis tenoribus f~ialis, fpccilica. expretfa. & individua , ac de verba ad verbum, nOn a\ltem per daufulas gcnerales idem importantes 11ICntio, feu quzvis alia expreffio habenda foret ~ aut aliqua alia exquiiita forma ad hoc fervanda foret • corum teDOres. ac Ii de verbo ad verbum. nihil penitus onliffo, lie fonna in illis tradita obfervata infecti forent. przfcntibus pro plene. &: fufticienrer expreflis habentes. illis alias in [00 robore permanfuris, hac vice dumtaut fpccialiter, &: exprefse harum ferie motu pari

, .s.a.rii AI.!."; Toni. V. '

..

C,."",;;,

Fiat Motu proprio I.

E.t cum abfollltione a cenfuris ad eft'ethlm • &~. & in calibus re'gllb: de infordcfcmtibus, aim optlor[LIlla mills. necnon alterius rcgulz de non tolfendo jure qu:elito, aliifque necellariis, & opportunis derogationibus ,quatenlls opus fit • & 'luod indultorum • conceffionum , gratiaflpn, derogarionum , aliotumque przmillorwn omnium , & lin~lorum major. & verior fpecificatio. & c:xpofitio fierl podi, in littc.ris , in quibus lingulorum Dapiferorum Domina. & cognomina. ordines, qnalirates , gradus. Dia:cefes. Patrise , & alia requifira exprimi , &defetibi, feu pro expreffi's, & dcfcriptis haberi poffint , juxta Notulam per ipfos , leu eorum Deputatos confectam .limul, vel ad panero. etiam ill una, non faaa mennone de ilia, vel aliis • prout videbitur expedire • expedicn. darum, &c.

§. 11. Volumus aurern ,quod [irrerarum hlper Pl'lleIenribus conhciendarum tranfuAlptis. etiam impreffis, & tigillo, ac manu alieujus perfona: in dignitua Eccleliafhca ccnflirurz muniris , 1Sc fubfcripris eadem fides, ram in judicio, quam extra iUud adhibearur, qua: origi~alibus lirteris adhibererur , li forenr exllibita:. vel ofienfa:.Volumus autem • quod fola pra:fenti' Motus proprii nollri Signatura f ufficiat , & ubique fidem faciat in jlldicio,& extra illud.regula quacumqllc contraria non obflante.

,

F I A T. I.

Datum Rema apud SanGtam Mariam Majorem. ".t.,."".,;

quanodccilllO Kal. Septembris.Ponr.Anno prime, "" a.A_,.

1(gmillllllllltrn ;p!orllm'DApi!trorirn [.11' htt,

'111" ft'1M11l1ll1r. '

PAulus Strada Rornanas Clericus Conjl1garus, noflee dum Cardinalarus honore fungebamur. Genrilius Fidelis Clericus Camerinentis , Francifci Oftienlis Barberini. Joanneli Gamba J.U.D. Sacerdos Ravennatenlis. Martii Portuenlis Ginetti, Abbas Carolus Yainus Commendararius Sanclorum Mauritii , & Lazari • Romanus, Antonii Preneflini Barberini. Joannes Baptilla Vannids Clericus de Caldarola , Joannis Baptifia: Tutculani Palorri, Baldus Corradus Clericus Macerarenlis, Francifci Marie Sabineruis Brancatii, Canonicus Guidus Muccioius Sacerdos de Burgo Pads, Urbanienlis, Ulderici Albanenlis Carpinei. Antonius Talentius Canonicus Romanus, Eruelli Adalberti Sanaa: Praxedis Harrach. Fran,ircus Borius Sacerdos. lk Canonicu, Genucnlis, Srephani S. uurentii h~ Lucina Duratii. Jofcph umpanus Clecicus J.U. D. a Monte Flafconc, Julii SanCb: Prifcz Gabridlii. Paulus Nicola Vineriu5 'Laicus Recanatenfis • Virginii Sanda: Mariz Angelorum Urfipi. C:efar Scga Clericus Ikmonienlis, Ca:faris Sandorum '1uatuor Coronarorum Facehcnetti. Aleunder Libicinius Clci:4cus. & Prior Sandi Siftoini Dia:celis Lixmo. Hieronymi Sandilfuna: Trinitatis in Monte Pincio Grimaldi. Comes Joannes Baptilla uverchius u'icus Facnlis. & Eques Sanai Stephani, Caroli Sandi Stcfhani in Capite Rofle[ti. Antonius Maria Petronius .U.D. Sacerdos a Monte Reale Di,a:celis Reatina:, Nicolai Salida: Maria: Tranfiiberim Ludovilii. Joannes 8aptiffa Tamphanus Sacerdos Forofempronienlis , Aldcrani Sandz Pudelltillnz Cybo. Hieronymus Lancertus Clericus Cefenatenlls , Federici Sandi Perri ad Vincula Sfortia. Felix Bonafides CleriCllS Firmanus, Benediai Sandi Honuphrii Odefc;d.hi. Joannes Baptifia Pdlegrinus Cleric us ~ediolanenjjs. uurentii Sandorum Quirici,& Julinz Raggii.Joannes Rcnnius Ambianenfis Dilrccf. L_icus , Francifci Pauli S. Mariz fuper Minervam de Retz.Carolus Vifmara Lai.:us Mc:diolanenfis • Aloylii Sandi Ale]!ii Homodei.

o 0 J Bencdidu5

.\-\8'

B'nedic!ht. Mal2U\us Cleric:u! Romanu., Petri S. Marc:i I

Otthuooni. Fulvius Augultinus VCl1eriallellus CleriC'us " .' ' . ,

J,U\.D·AUrbi\natC:cn\lis ,\\Laur~~,~ S. CRhryfoi goni ·J.lnbPC:: Conflirutio [upet Rcformarione Juii[di,,'tio~ V r.

ria is. nse us ,ane onus ~lCl\ll .ea~ n~s , G'iberu I ni TribuDalis .&urgi. ' ,,'

~;lllltorWl1 ]oanms, & Pauli Borroma:l. Julius Guafcus S

Clerielir~omanIl5;-Mitc;clli Santn Stephani in1t10nte

Celio Sanl\a.:mcii : ]oannes BaptHh. BlICcanl. Cletkus I C L E M B N S. E, P 1 sa 0 p. v S ""it. A, D.

Bergomentis, Joannis BaFtitb: S. Marcelli Spad:r. An- ' S'r1J1U [1f'1I".,.", Dn • .AJ ,"P"""'" ,,;.,,,,,,.,... 16'7.

gelus Vignanu ~'icus Lodegianus , frallci[d S. Maria: 11\ Via Alb~cii. Francifcus Heratius Speculus.Clericus Romanus , Oa."ii S.Ca:ciliz de Aquaviva : Antonius Theodolius Seueofis Clericus , Flavii Sanda: Mariz de Populo Chlfii. Thomas Claudius Clcricus conjngatlls l'o:rglilenlis, Scipionis Sant(~ Sabinz Ddcii. Francifcus S.hllidocius Clcril;ns Florentinus , HieronymiSantb:

Agneris exrra meeuia Famcfii. Michael Bizzorrns Sacerdos Canonicus Ecclefie Collegiat:r Sanetomm Paulini, " Donati Lucentis • Hieronymi S. Hieronymi IIlyriconun Bonvifii. Hieronymus Piccolomineus Clerlcus Scnenfis, Amonii S.Augul\ini Bichii, Dominicus Venanrius Clericus Nepeutis , Petri S.Calixti Vidoni. Hiero- 11ymus de Dominicis Sacerdos Belforris Camerinenfis Diq:celis,Crtgotii S.ThoJ1l:£ in Parione Barbarici, Francifcus Anronius Scarincills Clericus Romanus , Hicroronymi SS.Marccllini,~ Petri Boncompagni. Hieronymus Mucciolus Clericus Pifaurellfis , Alpbonfi Sancta:

C~lcis in Hierufalem Littz. Jofeph Fiduccius Ciericus 4le Monte Pulciano , Nerii SanetorumNerci, & Achilei Corhni. Philippus Argenteus Laicus a Civitarc Vetere, Caroli S.Anal\alii Bonelli.Ludovicus Gabllti\ls Sacerdos Finuanus, CaW S.Perri in-Monte Aurea Piccolomind. J cannes Antonius Fidncius Clericus con jugatlls de Montc Pulciano , Caroli Saneta; Sufanne Carafa:. Dominicus Minntius Sacerdos a Monrealborro SCllOgallienfis Dieecefis , Palurii SanClorum duodecirn ApotloIorum Palurii Alberronii, Petrus Francifcus Jandinus Sacerdos Forolivienfis , Celaris S.Joannis ante Portam Latinam Rafponi, Lelius Berronus Clericus Rolanus, Nicolai S. Maria: Tranlponrinz de Comitibus, Comes Fabririus Torglionus Clericus Anconinnus , Jacobi Sanaz Mariz de Pace Nini : Petrus Valrronius Monfavinielllis J. U. D. Clericus Dieecefis Aretinz in Erruria, Caroli Roberti Vietorii. Julius Pur tins Saccrdos a Spetia Dioecefis Sarfanenlis, Julii Spimda;. Abbas Dldacus Tabafliis Dioecefis Sulmonenfis , Innici Sandi Clement is Caraccioli.Thomas Berterra Clericus a Saxoferrato , Jo,\nni5 Delphini, Julius Florinus Rs:gienlis conjugatus , Rinaldi SanCH Nicolai in carcere Tulliano Ellcnfis. Camillus Cerronius Canonicus Cathedralis Ferrarienfis , JoannisSrephani S. Agatha; DOllghii. Adrianus Corromanus Clericus conjugarus Perufinus, Pauli Emilii Saneta; Mariz in Colmcdin Rondinini, Marcus Mellinus Romanus Clericus coniugatus, Franeud S.Marla: in Vialata Maidalchini. JOIg>h Danzacrt de Beneveren,Clcrklls FIanCIrc:nlis, Frederici S.Ca;Carei de: H&t1ia. Antonius Comes Clerictls Camc:rinenfis, CaroH S. Angeli in foro Pifcium Barberini. Petrus Carolll,"~Capcllc:ttus, Clericlls conjugatus Rcatinus, Caroli S.Eullachii Pii. Francifc1l5 Gentilucius ClericlIs Laurc:tanz -Diacelis,Caroli Sanai Eullachii Gualterii. Antonius Favonius CanonicutCathedralis S. Severini, Decii S. Adriani Azzolini, Hieronymus Valentinus Sacerdos Horrcnfis, Odoardi SS.Cofmz,& Damiani Vecchiarelli. Dominicus Ranconius La'icus Fenarienfis, Jacobi S. Malia- in Aquiro Franfoni. Gafparlls Plantanidus Clcricus Romanus. Francifci Maria; 5S. Viti, & Modelli Mancini. Joannes Hieronymus Rofolinus J.U.? Ronconlls, Ang~ S. Georgii ad velum aurenm Celli. Anrubal Benign" Clericlls Camerinenfis, Pauli S. M.uia: de Scala Sab'Clli eretti. Pafcafius de Forneriis Gallus Marlicenfis Ctericus conjugatlls, Ludovici de Vandofme Diaconorum S. R. E. mmc;upatorum.

CLEMENS

NONU'S.

IN hoc primo Nol\d Pontificatus lrl'rctr~ 1 .. ' a 'N9"" .......... bis nolhi muneris m!niflerium ex!git , \It in'remotot

aoquc, ac proximos paterna: charirads officium exrea-

dacur : nulli ramen invidiofum fore crcdknul' fi a elllcd:isfiliis Almz Urb!s noftrz habitaroribus .. 'Ufq_uc porilIimflm, qui iIIius regionem Burgi vocabulo nuncuparam,lIoltro Varicano Palatia propinquam fub ocu-

lis fe~e nollds inhabitant, noflra beneficia irlitium 'ca- (~ pert eanfpiciantur.

§. J. Propterca eum Eel. record, JuliUS Papa .I I I.Prfedeceflor nofler per fuas fub Annulo Pifcatoris die 12.. Februarii anni 1550, Pontificatlols Cui prilTlO expcdiras litreras Gubernatori urrhifque Burgi SanCl:i Petri privativam, & partieularem JurifcliCl:ionem civilcm. s: eriminalem, merumqlle & rnixrum Imperium, ae gladii poreftarem conceflerlt ,cum facultare dcputandi Judice5, Procuratorem Fi[calem, Norarios , & Exequurores , eaque J urifdid:iopolhnodllm a nonnullis ex pra:decetloribus nol\ris , in fitnilium .Gubematorerum eiecHone', per alias eorurn Iirreras ftlb pi umbo, feu Annllio Pifcatoris , ut pra:fertllr , expedicas , teno~ vara, &. cieclarata. IX fOrfan confuentUim:--arnpli;rr.r extiterir,

§.:t. Nos confideranres , quod multa edam ab Ini- C,'U(.i dO(il rio mature difcuJli1, & ad optimum finem inilitura ctos.t », ,,,, rrachl tell)poris diverfimode regenda, & gubemanda IfJ N{""~ runt , experlenria , & [llecelliva rerum murarione lie rl~""" PrJ'

d ib • r . t: en' d id "dAr.

ocenn US, cernorerque tnluper racn , q110 er em

Burgi Tribunali pro congrua Officialium ejufdern Cufrenrarione non aliter provifum fit, quam ex taxis rnajoribus , & gravioriuus , excedentibus taus aliorum Tribunalium", & pra:cipuc Gubcrnii Urbis: Arque

hine dif pendia ; & querirnonlre orianrur illorum , quorum beneficio erectum fuir, Quodque ex Tribunalium mulrlplicirate frequenter conrentiones fll pel' jurifdiaione infurgunt , necnon inter fcfe dilcrepantes procell' us , qua: omnia , & reis rnoleflias aggra.vanc. & caufarum expedirioni impedimento fmH.

§.3. Proinde fubditorum noflrorpm commodo , &: reao jllllitia: eurfui confulenres , nonnullorum Venerabilium Fratrurn nollrorum Saneta: Rcrnanz Ecclefie Cardinalium ad hoc 11 Nobis Ipecialirer depuratorum defuper auditis Ientenriis ,hac nollra perpetuo valirura COllnitur~ne pra:fatam Julii, aliafql1e ql1afcumquc Pra:decetlorum nollrorum Conllitutiones, ae litter as (quuum tenores hlc pro expreffis , & infcrtis haberi volumus) ut pra:fertur emanatas , in ea tamum parte. cui hree nollra Conllitutio adverfatur , revocamus , & annullamlls, quas tamen in reliquis in fuo robore petmancre volumus:' Et in futurum dileaum filium IlUllC, & pro tempore rxHlentem Alma: Urbis noil:ra: Gubernarorem , ejufdem Burgi'Vicegubern<ltorem privative pro nubs civilibus, eriminalibus , & mixtis, cum omnibus facultatibu$ fibi iii aliis diCtz Urbis Regionibus , etiam vigore litteramm, feu chirographorum, de quiblls fpecia!is, feu fpecialiffima'tnentio habenda foret , compct~ntibus, per pra:femes deputamus , ae deputatum elle volumus, & decernimll!. Ita quod pro Burgi caufis huiur~~i Nobis, fuccelloribufqlle nolhis tanrum , & non alns ration em reddere: , aut parere • teneatut. Et cum lam ex fpeciaH Qoftro chirographo indemnitati po!1'efiaris officii, Notariatus . dieti Burgi confulIum fit , man4amus eidem Gubernatori , Vicegu-

lbematOri, ut przfertur deputato, quatenus pro (lIcrcitio Jllrifdiaioni.s Burgi hujufmodi eifdem, Judicibus, Exequutoribus , earcerumque Cuftodibus, quibus in gu~nio Orbis utitur~ ac iis Notariis, ,'lui de: man.data ,

D,

C L E. ME NS N 0 ~ US. .."

ckto not\ropro phlclilHs aui'll ~\\rdem Burgi. de- di£l:us, tan<iuam Burg' Vkcgubcmat!)t. taM plena,. pntad fUerlnc • uratut • &: ab omnibu$ t'upradid:is, qllalll vacanre Sede huju.Gnocfi exercear, 9cc~ramu. i11ifque Oiidallbus in eifdem C;!UhS civilibu •• cri- infuper, quod jurifdiCliopn!:6ara Conclivi. Gubernamlna1ibus. &: mixtis • Urbill gubcrnii taxas fClvnf 'tori conc~l1a • ca~'fas c.~tUm cO,~p!ehe,~clic, ,WI poAl

faclar~ ejl\S clctbollcm Inccpennt; relials alus • que' ant. Biill, §.04 • .oed.ranres, q~od idi~, Decreta, Senten cia!, ejus eJectioJ1em hujufmodi inchoate fuerint •• bfqu, &: Atba; qUl1: ab ejutdem Urbis Gubernarore , five ulla fufpcnlionc r &: impedimcnro diaz urbi. Gube'. ejus ~tenentibus. aliifque OfficialiDus pro· tem- natori , ad quem IX ma: dcvolv.ntur , quas pra:dia:ua po~e ~mat1abun~ " in ,Bllrgo. &: ab ,e:jus habi,raroribus ~o,~clavis Guberna~o~ ~ allrtquaJ? expiret clu~ lutif. ( vlgo,-":}urlfdiaiollls, quam nos eidem Urbis Guber- dH~bo, quam nos UU[lO fequeneis poll: SW11I1l1 Pond. naibri J uti Vicegubematori Burgi per przfentes tri- ficis eleccionem diei rerminari decemimus , abfolvere

buimus ) obfcI'Yarl debeant , eriam(l in EdiCl:is, deere- non potuerit. )

tis, fentenrlis. aUifquc aCl:is pr:rditl:is talis rirulus non §.IO. Volumus eriam , quoa pro ditl:a jurifJiruon. exprimarur • ac Lccumtenenres , Subftiruros , Exequu- exercenda Conclavls Gubemator ill caufis criminali. tares • alio!que Officiales pro gubcmio dia:a:: U"rbis bus deputct \Inum ex. lub{\itutis LocumtenClltibus in. depuraros eo' ip[o. eriam pro ei[dem cauGs Burgi depu- Urbis Gubcrnio : pro caufis vero civilibus civilem Gu .. tar~s e~lc:, ~ cenf~ri debere ',: ,p~ivativam rame~l No- bernaroris Urbis Locllmrcne,nrem, ~ iu utrifque cauGs tano tam criminali ,quam CIVHf i ac Mandarario pro Exequuroribns GubematQ[ls Urbis urarur , Nota .. cautis ad ditl:am Regionem Burgi pcrtinclltibus depu- riofque , & rc:fpcCl:ive Mandatarium a{{lullat illos , per

randis refervantes, quos ada, & CIviles, ac criminales caufa: Burgi refpe. ~

§. 5. lnjungentes eidem Urbis Guberuarorl , ut om- Cl:ivc in futurum agentur. &: ab omnibus Iervari om- ,.

nes fcripturas; omniaque aCl:a u[quc in pra:fens in olli- ninO curet t!loXas , quibus utitur Urbis Gubernaror • cui

cia Burgi exranres , & extantia ad officium gubernii' Il:riclc prsecipirnus , & mandamus, ur eofdem Locum ..

Urbis a[portari , iUafqlle , IX ilia, prout caufas civiles, tenentes , Notarios, IX Exequutores , IX alios minifkros

aut criminales concernunt ,Narariis civilibus, &: cri- necellarios Gubernarori Condavis promprc , sc Gn. minalibus pro caufis Burgi deputandis Ceparatim, & difficultate fubminilhet.

rcfpeCl:ivc conlignari faciar , pra:vio ramen illarum, §. I I. Mandamus infllper Cuflodibus qualiurn& illorum Iuveurario , ad hoc lit de eildem rarionem cUllque Urbis carcerum , quod recipianr , cultodianr , rcdderc: teneanrur, & relaxenr delinquenres ad eorum carceres tran(iUl!Io' §.6. Recurfum aurem in civilibus caufis Burgi. Ca- a Tribuuali ~nii Conclavls., juxraillius Guberna.,

rnerce noflne Ap~llolica: Generali Audirori, prout antea natoris ordinationes , &: mandata: Dances faculcarem competebat , retervamus, , -, eidem Gubetnarori Conclavis mirrendi ejus Locum-

§. 7. lnjungimus przterea eidem Urbis pro tern- tenentem criminalem , & Minillros , ad actl1S opporporc Gubernatori , ur in Burgo pro bono iplius gu- runos faciendos pro caufis ad emu fp~Cl:anribus , ad bernie , & Incolarum Iervirure tot Birruarios fltb uno quofcurnquc carceres , & alia loca Urbis, ubicumque viSili Couductore, qUOt Iibi prudentia przvia fuaferir , 0 pus fuerir,

& excgerir necefliras , moran curer. §. 11. Dcnique committimus dileao lilio noflro, v-mJltI"",,,,

,. 8. Dcclarantes etiam in locis, & cautis civilibus, & Camera: no{l:ra: Apoflolice pra:fata: Generali The- ~--:". j & crimiualibus , & mixtis , in quibus Burgi Judex {amado, we pro eadem Camera vendar , feu vendere B!';:'" ;; TIi)ll jlll'ifdiCl:ionem privarivam habebar , nullam deinceps faciar domum, feu domos , qua: anrea pro Offici 01- C.r".ibu, jurifdiCl:ionem acquirere , feu exercere 1'ol1e alia Tri- I.bus B'lrgi, IX carceribus ejuldem Tribunalis infer- Th·r"u •• ,;,

bunalia , Judices, & Excquutores Urbis , qua: &: qui vicbanr , & vcuditione faaa prerium recipiat , five, Ii c,.", •••.

{" , "'rj , ii' id bi d Ii' d '4mmflllt.

ante-prx cnruun emananonem 111 eucem cam non exer- Ip I Ira VI e lcur, cas a II um pnvatarulll omo-

cebanr : Volcntcs , ur lupra dictum eft, quod pra:fara rum reduclas locet , locandafque curer , cui projurifdictio Urbis rantum Gubernarori , tanquam -Burgi indc uecetlariam , & 0pporrunilm facultatem c_ollceVicegllbernatori , ejufque Cmla: privative conceit,. dimus.

cenfcatur. Qllodque in reliqllis, iis rail tum exceptis, §,13, Decernentes prxfelltcs lirreras femper. & perde qnibus in pr,efenribus difpofitum eft. Burgi Gu~ peruo validas, & ellicaces exill:ere , fllofqu~ plenarios, bemarori a Nobis, fuccelIoribufque noll:ris pro tem- & integras etti:Q:us foniri , & obtinere ?cb~re , lIec e~s pore parirer digelldo, e:xdem przrogativa, honores, fub quibu[vis revocationibus. fufpenhomblls , ,1~1ll" emolumenta, eriam ex prenis, conhfcationibllS, ac tarionibus, del'Ogarioniblls, aur alils COlmanlS dlfp?Notariorllm, & Mandatariorulll refponiionibus pro- lirionibus, & Cancellaria: Ap"ll:olica: RcguLs edms, vellienria, commodaque omnia remaneant , quibus & cdendis comprehendi, !leC per las rcvocaras clfe, aut Burgi ~'~be.rnatores , qui pro tempore f~erunt , ~aCl:e- fore, vel c~nfed .potIc : !e~ quoties eas comprehendi • nus frultl ~lI1t, & frul confueverunt. Cum BurgI gu- aut revocan conngel'lf, rotles ex nUllC, prout ex runc,

~Ilillm nequaqllam extingllere, feu fupprimere, fed in priltinl1m /tatum rdbtutas, & de: novo concdIali tanrummodo normam, & qnibus miniltris ilIud re- el1i: : Sicque &: non a,i1ter per quofcmnque JudIces gendum, IX adminiftrandum fit, pra:fcribere ine:n- Ordinarios, vel delegaros quavis allCl:~rirare fllnrelHe~~ damus. ,edam SanCl:z Romana: Ecclelia: Caro;lmales , ac Palam

§.9. Verum quia Conclavis Gllbernator in Burgo nofrri Apollolici , & diCl:a: CallIera: Audi,tores? Cubl~ra JurifdiQ:ionem exercere folims ell: : Volumus , & or- cis, IX eorum cuilibet qllavls allrer judlqmdl, & 111- dinamus. quod idem COllclavis G\lbernaror a Venera- terpretandi faculrare, judicari, & dcfinir~ dcbere. irri~ bilium Fratrum nollrorum SanCl:a: Romanx Ecclciia: tum quoque, & inane, Ii fecus ~uper hIS a qU0'lual~ Cardinalium Collegio pro tempore eligendus , Sede quavis auCl:oritare fcicnrer , vel Ignoranter cOl1ugent

Apoll:olica vacante, in eodem BIlrgo , hoc ell:, in fitu, a([entari. "

qui a Burgi mrenibus inclllditur, &: a Humin .. prope §. 14. Non Obll:3.lltlbu~, ql~atenu~ opus iit? nollra, C",I~<f'ill

f,ortaln S.1nCl:i Spiritus illcipicndo. ad pOl'ram Equimm 8< Cancellaria: pra:fara: Rc:gula de Jure qua:hro n~H1 i""'I'''' evis armaturz. ad porram Fabriciam • &: deinde ad tallendo, ac pra:diCl:i. Julii II I. aliifque Pra:decelloFortam Allgelicam .partam CaRelli vulgo nUllcupa- rum hujulillodi Conftiturionibus, & O~dinationibl1,g

tam. ad Pontem ufque SanCl:i Angeli inclufive decur- Apoll:olicis, ac Tribullalis Burgi, & Urbls hujufi11Odl,

rir, comprehenfis ex parte Bur~i ripis fluminis, ea- quatenlls ill aliquo ob!l~nt ,C,tlam j,urame~to, confil:rumque allnexis • eandem jurifdlCl:ionem ci"item, & mariolle Apollolica, v~1 ,qllavls fi~mlra~~ aha robora.us criminalcm, merumque & mixtum Imperium habeat, fraruris) & conrueruJII1I~)l~S ~ pnvllcgll~ quoque ~ 111-

prour in pra:teritis Sedis pra:diCl:a: vacationibus habe- dulris, & litreris Apoll:ohCls 111 conuarlum pl'a:ml~Q-

'bar, fcd in aHis- lads extra nurSi lurenia hllju!iuodi rum forfan ql1omodolibet conceiIis, approb~t1s, '" ~n. remanentibus, in quibus Burgi Judex jurifditl:ionem novatis., QlIibus OlllllibllS , &, iinguh,s" etlamli alias privativam cxercebat I tandem Urbis Gubcmator pra:- pro ilorum ClIffiQCIlU dcrogatione de 111Is, eorumqu,c

, 00 + 'otl?

\ -

,

''",

~i-. CL£-M ENS' 'N ONU S. .' '

~is ,".noribuf l\Icclalt, ~tpecl6i:;&. exprctra • tIC indi_j ve~nt: ~(;QC,odar,.' . 4\,,:*~gu1l1~ ~~~':non 'CflIQfo"leiU' Ie de verl,o ad vedmm. DOll &utc:ft!. !Cr elau- vermt .11llIl~s~·" ftput.huntur • in eadem eaam

. {ulas:ieMlllles Went i~*mentio'.leu':ta .. "''''VViiSS fiat (ynilkatul Pmcqi ... '.atOris Provinciilis . per. quacuGr aliA ~mollabenda ~ '~ut aIiClua .... ali~.. ~ . Jfital'omaa.' Diifinitom ad hoG. . ,r~. lallfcr in hoc DlaiiUrOrio. coa.. _ r.vanck~:. tc:nores ~~. ac {i do~egan~os. ubi cll!:ar fuam ~u~p~ • conJif,'ct • tIC deverbo ad verbum. nihil pc:nltut _mttro"'& ~ I ... ·l·\»tia Sidl...in 'Fum humtlitatls. quamvlS ipre non miJ tradita obfervara infant forenr. eil~~nmri- lit depoli'ri!s. CalVI. 'ramen facultatePatri ~eaet:aU bu. pro plene,&: fllf1iciemCT e:xpteffis, tIC Infettl' blbcn .. ,convocal)dl przdla. ca. pitula oc~aflODC f ', UII: V. !Jitatlo .. res.lllis alias itf Cuo ro~ pe~nfUl"is. hac vice dum- nis , vel aua. , fi tIC quando judlcaverl, ~arium. fuat !tuum feric derogamus. cll:terifque contranis Terti" : procurator Genc;ralls non ~1'ICIQl'raf~ad GeneCJUibafc:umque. I ralatum in ~pi~Jjs in po~ cc1e&r.ncHI dtun~.r.

_sio ~ §. I r- Nulli ergo omni~o ~ominum licea~ hanc pa- QUartO : I?18inttores aaual~s .I? ~(4ut'antc

~ ginam nollramm reyocatlOnlS,' annu~lat!onls. volu,n- eorum officIo) non ,pomn~ eh~ 1D ~di~os : babetads, !t:tltioniS. mandatl • mJuntllonJs ,refervatlO- bunt f:1J11e!, vocem lit CapItulo PrOV~Clall. dum aau llis , d adonis, intelltionis. commillionis ,conccf- Iint DI8illltOres , vel Cuftocles ad CapItulum Gcn~e. (IOnis ;" • clinarionis • dcrogationis , & decreti infrin- etiamli non concurrant ad Difcretatum. Exprovinci~ acre, vel el aufu remerario conrra'ire. Si quis aurem verQ roft annum. pot~rit eligi in Guardianllm j~lIfa IloC artc~tare pra:fumpferit • ~lldignationem Omnipo-, <=;on~tutiones •. Quinto: Dillinitores compl~to Diffi. rCluis Del • ac Beatorum Petri. &: Pa!JILApOO:olorum ,?ltorJatus officIo. nulla?, habitant. frll:cedentlalll ,f~ .jus fe noverit incurfumm. Illum ran rum locum obrmeam , 'lUI Ip(j. non ex officIo

J'),~,.A.,I. Datum Romz apud San£l:am Mariam Majorem. jam complero , fed ex antiquitate profeffionis deberur • .. , J. s",. anno Incarnation is Dominie!= 1667. Kalend. Septemb, I Sexto : P~tres Generales. &: Provi~ciales ~ comfleto eo-

Pondticatus noftri anno pnmo. rum officIO fedeant ( durante Capitulo,) III ultimo loco Saccrdotum , & per aliquot dies abluant ntenfilia ; (jmiliter in Proceffionibus • qua: tiunt durante Capitulo • occupent ulrimum locum Sacerdotum, Septllllo:

Guardiani rempore Advenrus nullo modo concionentur extra locum fua: Guardiania: • quod edam Ierverur tempore QuadragefUllZ. nili agatur de Concionaroribus infigl1"ibus.vcl urgmtJ1eecfficas fu.tferir P.Gencrali eos in cafibus particularibus difpenfandi , &: tunc idem Generalis providear Convenrui de Vicario gravi &: idoneo, Concionatores vero pra:ditli non mittantur niii ad Provincias , &: loea viciniora, Od:avo: Non pra:dicent Ledores tempore Qnadragcfunz , fed per totum anni curfurn leaionibus incumbanr, Studenres non mutentur in aliam ab alia familia. in qua Itudenr : nulli concedatur Lefror patticularis: ftudeant per Ieprennium integrum, fuper quibus difpenfari non ~offit. Nouo : Concionatores npn concionentur extra luas Provincias , nifi fint Przdicatores infi$.nes • & eoneionari debeane in Cathedralibus ,Ceu ahis couipieuis. Decimo : Confeiloreanon admitrantur ad audiendas confetliones Fratrurn, &: Lectores ad lecturam • nifi approbati fuerint pra:vio rigorofo examine, Ole per I"",J". D Ebirum Pafloralis Officii, quo Ecclefiz Catho- vora Iecrera Examinatorum. Undecime : Diflinitores

licz regimini divina difpofitiolle pra:fidemus. exi- Generales relideant Rome , quibus pro urgentibus, git ,ut paternam Chrill:i liddium divinis obfequiis Iub & gravic:>ribus negotiis Religionis fit comrnunis cornfuavi arLHoris Rcligionis juga mancipatorum ,ube. millie generalis fad:a Parri Procurarori Generali a Patre refque bonorum operl1m frud:l1s benedicenre Domino Generali : ita ur precedanr intirnul , tIC conjunceim proferre jugiter fatagentimn euram gerentes • illa qua: ufque ad Capitulum geaerale • in quo finguli habepro felid, proCperoquc corum regimine provide contli- bunt vocem eled:ivam. tanquam unus ex Cuftodibus tura dlc nofcuntur • ur firma atque illibara perfiO:ant. fuarum Provinciarum.: Duodecimo . Provinciales qui Apollolici muniminis _r.atrocinio'roboremus. nondum complevcrunt triennium. durenr donee com-

enr • .",.. S. 1. Expofuit fiqmdem Nobis, nnpcr dilcctus filius plcant. Oratio mentalis' qua: tempore a:ilivo fiebat h_ v.. nolkr Hicron,lllUJ ~n& Rornanz Ecckliz Cardi- poft meridiem. 6et mane ad prirnam. Hieronymus Car.,.,.,_ nalis fameliu5 nuncupatus • Ordinis Fratrum Minorum ainalis Farnefius Protcd:or. Fr. Fortunatus MiniO:er

San£l:i Francifd Capllccinorum nuncllpatorurn> apud Generalis. Fr. Bonaventura a Redneto Procurator GeNos, &: Sedcm Apoltolicam Proted:or, quod in nu- neralis. Fr. Aloylius • Verona Diffinitor Generalis. pero Capitulo Generali di£l:i Ordinis cum confenfu. Fr.Lucas Maringil1s Dlffinitor Generalis. Fr.Prancifeus lie approbatione omnium Vocalinm in co congrega-: de Xeres Diffinitor Generalis; Fr.Claudius Bitudcenfis tomm faaa. & frabilita fuemllt pro felid ejnfdcm Or- Diftinitor Generalis.

dinis ~~mio decreta, feu capitula tenoris, qui fequi- §. 3. ~um autem, ficut callem e:xpofitio fubjunge- CD."';

tur • "Idel~cet. \ bat. did:Us Hieronymus Cardinalis Decreta, feu Capi- , .... , in

D"..,.,,_ S.l. PrimO. ~um non poffit Pater Generalis com- tflla hujufrnodi. quo finnius fubfiltant. tIC ferventur for-,,,,· plere ~ot~ Rehgio~is vifitationem decurfll fexennii, I exalOw • 'Apoftolica: confirmationis goO:ra: robore expedlt dJlferre oOiclUm Gtneralatus, ufque ad fepten-, eommuniri fununopere defideret : Nos pils ejufdem

n~ll1l\ ,: &: quod Ii dll{ante f~pte~01o, non c~mplcr,a', Hieronym,i tardi!,alis votis favQl'abi~itcr , quantum vlfi~.atIOne dc:cedat •. pq~us J)_iBinitor fub nOlru~c VI- cum Dollllno poOum\lS, annuere cUp1c:ntes. fupplkac~rll Gennahs petfielat vifitatlOnem.tIC maneat In oJIi- . tionibus ipfius Hicronynai Cardinalis Nobis fuper h~ CIO ~fql1e ~ complemennun diai feptc:nnii.: ip~o a~-I hurniliter ponelOs Inclinati, Decreta, feu Capitula tem unpcd,IfO.' vel non v~e~te • fnccodat a11us Diftina- pra:inferr. a au&ritate Apotlolica tenore pr~fentium t~r Rtadatn;n J~x~a Conlhtun8llj:s. ~~do: cUm Ca- conlirrnarnos, tIC approbalnus. illifque inviol.abilis ApopltuTa ProVll\cJ.alia modo ~t ~n~arla.. e~pedit ut in froli.cll:, firmitati~ rObtJr adjicimus, Ie omnes, &: (jngu. po~m .liant talltUm de .t~~nlO In ~Ien.nlum • lie fin-jlO$ Juns.& fatti defcau#; 6 qui dcfup« q. uomodoli~

gullS anms ~ Co~gr~g~tI,o lDtc~J.a, III qua fubro- intervcnerint. fupplcmus. '

gentur DOVl GuardWU illis. qw tempus jam compll>- t .... Maudmt.C$ proptcrca,8( prlicipiltDtCl in vir.

tilt.

.,1_. ;, !'V""',,i'III, BD";"; Nqflri l'fo ChriJ1; r &17. /"lliElio", ,.i",,, ,Iii, tI'T' 1 S, S'pt-"ris , Po"tijic". IfU ".'ntI s""m/J;"; in ClwijJ" Ptf/ril , 6' D. "DjM D. CI",.,,,tis DitIlu~"rOtJid""i.. P",,, J X. """0 , ..... {"prlfft""" Nt,"" 1I!fix1l. &' P""';'"I. fo'· r.", lid "IIItlM C",.i,,_.&, ;" "';, C._'; FI,rA. IIf i" .allil I.ci, fili,i, , &' C'''[",I;I V,.~;s l"r "" F,.",,· ,ift- P,tT". S.."aifflllli Do".,",,; !'V.ftr; P",~ C"rfort ••

-------

... ·fl

VlI.

Con6rmatio quorumdam Decrerorum edirerum in Capitulo Generali Fr .. mum MiD~rum Ordinis Sandi Francifci Capuc.

crnerum,

C L E MEN S , .A P.A 1 X. .Ad "rpmu", ,.,; nulllfr;"""

~,;Ci.' ~N E.N·SN e NUs. ... I

«ute St.n8.:c.~~t¥II,. a&i-, Guat.uano.i-Soporior.1oca1c: lli gil. ~lWen&o cIov.

V2. &:.PIm,.;ei In- vorran.no. It ehe .. queUfc:. .. V«*IiU.· ,.I.i'

Cllll'tn".,. . . . . . '. 'Ie (op __ 'con.

pcri9ribua •. ~ • . .l\ifomla ~ f9ao *icq

Sf pro tem~ li bit .. ogtia per u t~ dO.

prC1nl'en:a .uavioU 'liter 'In"dlo in elfa lllrom...

Ipfu prer~* litreras. &~cirt cia detra Rifo~

infen. r~ finna. valiQa , del Padre GcnCtal~ • e fede fat-

k_ ~(uofque plcnacios. &. integros , • . locale di qUlli ConvCllti dove fa-

& Ohf~. aC ,ali illis • ad·qUos.f~c. &. .' ehe etIi parcano per calIA ,JGgitill1a , e

qua~d6'i:~ .. rpcaabit. in' OI1Ulibus. Be . no.n per oc;ccffi cpmmeffi in~cttaRjforma. Quatto •

.,lcniBime tufr'lad :. Si~quc in pr~miffill Pef' ehe Ie aleun COl1ventualc 1 itimamentca,t.rato in

cumque' Tudlct!U)rdlnatlos, Be 4elegatos, etiaQi • ~lfato un an 0 doppo il roo ~rcao

farum Pllla~ Apbftolici AQditores. judicati; & .ufefra, e tornata alta dena Convenfualic:a nOll

niri .4,cbctc ~'ac irritum , Be inane Ii fecus fuper his ,le fopradene conditioN, fll ittcmillibilmcntc

a qu~~ quavis au(loritate fdenter • vel ignoranter con Ia r:na di UIl' anna eli carcere for~le,

contlicrlt attentari.. privatione di voce attiva , c paUiva.-.clla qual.

~. s.. Non oblbntibus ConA:itutionibus, ac ordt- non polla elfer reintc~rato fenon dal Summo Pontefice, natl~mbus .Apofrolicis, ac diGti Ordinis, Be a~is qiU- Q.llinto, che Cluelll Conv.elltual1 quali Clltrat.anno in bufvIS, enam Juramcuto, conlinnarione Apofrolica, -.. RilOrma. J?Cr mno d tempo nel qualo vrveranno vel qllav!s lirmitate alia roboratls Gatul'is, Be con[ue- in ella tiino tenud ollCrvare i'lnftituta di Riformati.

tudinibus. p~ivile.glis quoque i Indultis, &. litreris & i Superior! local! p>ffino forzarli aU' olferv,nza in Apoftolicis in conrrarium przmillorum quomodolibet c.afo que promelle molte correttjoni glidetti Sllperiori

ccnceflis , contirmaris , & "innovatls, Quibus loc~~ .• non tiportalfero dall' Inol1ervanti l'ollcrva~za

bus , & Gngulis. illorum renores pro plene» & futli- detidMata, debbano auvifatne il Padre G,encraJe quale

cienter expreUis , ac de verbo ad verbum infertis eonofciuta 11\ vedta puni[ca li tranfp!lorl ,con pene habent~s. ilIis ~ll:lS ill fuo robore pcnnanfu~is • ad opportune. e perfa ogni fpcranza -all' emendarione prxmulorum effe&um hac vice dumtaxar [pecialiter, poffino. punirU etiam can l'erpu.l!ione ela detta Rifor-

& cxpre[~ derogamus , cererifque contrariis q . .ibuf- rna , rimettendoli alia ConvenCdtlita. Sello. it Padre

cumque, .. ._ ... _ ...... Geuerale • 0 per fe ftello. Q ricbiell:one da alcuni.Pro-

•· •• rM .. Jj •• - §. 6. ~olumus aurem , ue prz[eJl[ium iitterarurn vinciall, volendo fervirli pet publico beneficio d'alcuni tr~nfumptls • feu exemplis ,. edam i1npreffis , manu quali faranno paaiti a vivere rra Riforahcujus Not.arii publici lubferiptis, & ligillo perfo- mati. eelam che fra em vi liano frat! molti aani polla. ne 1J~ Ecclehafrica dignirate conltirutre muniris eadem chiamare qualunque gli parera artc per il fuo nne. prortus fides in judicio. & extraadhibeatur , qua: accio paffi a vivere come prima fra effi Conventuali in prxfentlbus ipfis adhibererur • fa forent exhibite , vel quel Couvento che a ello Padre Generale r.iacera, & it ollcnfe. chiamato Iii tenure obedire , e rirornare hi Conven-

Datum Rome apud Sancbm Mariam Majorem , Cub mali. Settimo , che il Padre Generale preeo informa-" Ann~lo Pifeatoris,die 9.Septembris 1667. Ponrificarus done del piu zelante , &olIi:rvante che iia fra Rifornollri anna primo. mati in dafehedllnaProvincia , nelle quali fi rrovano

i "loro Conventi, 10 depuri per ollervare con pardenlar

cura iI vivere dell' altri Riformati,atlinche auvif1 filbito rrovando che aleuni di eUi deviino dall' Inflituto loro il Padre Provinciale, accioche trovata I'inollervanza refhno puniri • c non ballando pc.r ridurli all' oflervanza fia tenuto auvitarne il Padre Generale , c da elfo afpettare il remedio opportuno. Orravo, che nell' elerrione do Guardiani nelli Conventi d'eUi Riformari, li ollervi nell' altre Provincie • quanto di prefenre Ii pllerva nella Provincia di Napoli, cioe che habbino facolta i tbntianti in ciafchedun Con vento di cUi Riformari capirolarmenre congregati con ij loro Superiore locale propom:'al Definitorio in Capitolo, 0 Congre~atione n Ebitum pailoralis oJIicH qlJO Eccleflal Utllo~lc~r I t>rovim;iale due de lora Rifonnati , acciO da ella Defi~, ad~r,~l1gimur , Nos_ admonet • ut paternam vice- nitorio uno de due propofti bi eictto GlULtdiano ptr

rum Reitglolol'11lJl curam gerentes. ea qua: pro felid I'anllo con-eme.

reforrnationu. inter cos inftitutz progrellu provide fa(la §. 3. cUm autem, ficut eadem expofitio fubjungebat, elle nofcunrur, ut firma, atque i1fibata permaneant. felicis recordationis Alexander Papa V l I. Pra:deceJIor

Apoftolici pra:udii roberc muniamus.· nofter fubfcripta Capitula ad [e relata per Decretum

§. I. f.xponi liquidcl1I nobis llltper fccerunt dile(li 11 • Scptembris 1657. emanatum approbaverit , &

filii Fratrcs Refonnati OrcliJli~ Minorum S. Frand[ci abomnibU~ ad 'quos rrtiner. inviolabiliter obf~rYari

Conventualium nuncupatotum,quod alias circa tranfi- • di£l:i vcr Ex~nentes eadem Capitula.

tum Fratrum C~nventua1ium Ordinis hUjU{illodi ad fubfill:ant, & fervcutur exaaius. edam

reformationem fada fuerunt nOtUlulia Capitula tenoris noftrz conlirmationis munimine roborari

qui f~uitur • videlicet. umrnopere defiderenr •

. §.l.. Primo ehe tutdquelli Couvcutllali quali ,\,or- §.4. Nos fpecialcm ief~ Expont.ntiblls gratiam fa- eMlp,,,,.,

ranno pallirc a vivere in detta riforma uino tenun. volentes, & corum [m.gulares per[onas a quibu[- frr., ; .....

& obligati cbieiere licellZl ,. & ottenere l'alfenfo dal '. fiifpenfaonis, & interdiCti. jr" ••

Padre Gcncr.3. pro temporc, overo elal Padre, Ecclcfiatl:icis fcntentiis, cenfuris , 'Be p<rnis a

eiale della. fga Provincia di far tal palfaggio, Be ,m • vel ab hgmine oceafione , vel Qu[a 101-

Gcneralc. c Provinciale conofciuto, perc, cn~ baveran- Ii quibus . innodata: exHhlllt, ad

DO detto ttanfico clelideratIi per buol1 fine, [rino ten,uti taotum confcquendum, harum fc-

COIlcederlo a proportiol}c pero della capacita de Con- . , &. abfolutas fore cen[cnte, : Suppli-

'Yenti tenuci da cUi Riform.ati. Secondo cbc ~tUm nomine NQbis fuper h~ h~mi!Jter

Convlntuali che 'vorqnnc:; pallace a detta perrettis incUnati , audira rclatione flatus holuS Re-

,0 otrenuto l'alfeofo del Generale , (, provinciale fOrmltioftis, eju[que O>nventuum neceffita~ per[p'"

.Ioro Provincia. iiinQ aDCO tcnuti Dpc¥W' l'a4"~o del . tta • omnia • lie lingula Capitula prziufcrta. cmana-

tumque

..

,

C L E MEN S P.A P.A IX. .Ad P"petlWll r,i mll1fllriAm.

Confirmacio Decreri Alexandri Pap;r; V I I. approbanris nonnulla Capuula ad ref ormanonem Frarrum Ordinis Mi.orum S. Fraocifci Convcntuaiium nuncuparo-

rum. infcrvicntia. s

I

.... " ct £M,E N S M O,Nt) S'.

~ue tu .. eMOftl ~hatioM cl~ 'Alen. n.!rl, tatis teorGm ... .. at, oan.to 1l~ _Idapdd .~

~;~ PrHecetfons decreml1l lilljttfmodi au&rktte ipo. I l:OntedimMJ., . ' . .

,ftollc. tenore pnrfc:am. C:on6rmamu'. & appfOba.. f, I: Non tlbftaneiltas COnftirtitionh,! & Ordl.

bt.m\1S .. mkJue in.,iQ.i"'~c~JUbur nanorpb". :Apo1toli~.,'eaerlfquc ~nmrlis qufbuf ..• """.

adjicimus. ae omnes. & ftn~" t\lt:lll."ec fiai d. CURl,\UC. _ ....'

&r.1i qllj'defUperC!llomOdO!i,* hltd:""nr-~ Cup- f. ", Vo1umua..~. ue caru~em ~l1tl'endum Utplenius. Decemcntes Ufdem p~feJ1fes lineral •• e C .. \ terar. tranfumptJ. ,.~Cll cx~ph', C:~ ~'pr~, pitula ptaitlfena,& decrctum hU~ f'Cl'dpcrfinna. ma~u a~itU)\1s ~Otarl1 ,ubli~l, vc:l ,Setretarii ditl;z valida, & dlcacia exi1lere, ~ .fore • fu?fqllc p~a~ Socitta'!s (Ubfettpt~. , & Ctgillo metborari .Pntpofid

rios, lie int~s c/ICthIs JOn!rJ, IX obrmere , le.b Genera.lil, aut altenus perfon.., in !cclelialtica cllH"i-

Uli,. ad ,\UOS fpeaat, & pro ternpo~ fpea.bi,) in- .tate: conftitu~. munitis CaIlcm ~~u~&cles in.luclIdo, violabilirer obfervari : Sicquc in przmiffis ~ quof. & extra adhl~tur , quz praCentl.bul Iplisadhhctur.

cumquc Judices Ordinarios. & delegatos. enam cau- fi forent exhlbltz • vel oftcnfz., _ '

fuum palati\ A potlolici Auditorcs judicari. Be de6niri Datum R._ apud Sanlum MirIam ~)orc:m • fub D. debcre ,'Ie irritum , Be inane ft fecus fuper W. a quo- Annulo Pifeatoris, cUe 17.Septemb. 1667. hntifil;atus .11

qnlln quavjslu~orira(e [dellter. vel ignoranter conti- nolbi annoprimo.. (I'"

pit ancn4ri. '

C .. ",.i;, §.$. Non obllantibus ConR:itutionibus, Be ordins-

."'1"" t10nibtJs Apoftolids. ac quarenus opus fir • dicH Ordinis, ej\rfque Provinciarum, & Conventuum quoruQlvis , eti~, juramento • eonlirmationc Apollollc. , vel quavis firmitate alia roboratis ftatutis, & confiierudinibes. privilegiis quoque " indultis , & litteris Apoltolici. in conrrarium przlnilJorum quomodolibet I:QIlce(.. \ fis • contirmati$ , at innovatis. QuitKIs omnlbus, & finglilis, illorum tcqO~IIS przfentibus pro plene, & fuf. ficicnter exproffis. & infertis habenres , illis alias in fuo robore pennanfuris, ad ptzmilforum elfeaum hac vice clwlltaxat f pecialittr • & exprefse derogamus, ceterifquc contrariis quibufcunque. .

» .. r..".. §. 6. Volumus autem. ut earumdem przfentium n. j41J. lirterannu uanfumptis , fcu exemplis , eriam impreffis, manu alicujus Notarii pUblici filbferiptis • & ftgillo perf on" in Ecclcllallica dignitate eonlliturz munitis eadem prorfus fides adhlbeatur ublque ~ quz prz{entibus iplis adhibcrctur , fi £oreilt exhibitz, vel ollenfz.

D. P. b. t: Datum Rom:t aplld S. Mariam Majorem, rub AnII;' If SlI', nulo Pifcaroris, die 16. Decembris 1667. PontiJicarus noliri anno primo.

CLEMENS P.AP.A ,..4. ,,,,,,..,,. rft ".,..riA-.

IX. '

Confirmatio P;ivitegiorum omnium concef{orufl ram Guardlano Sacri Montis Sion, qua'm Fratribus, necnon lods Tcrrz SaDasr:.

x.

C L E M E tV S P.A P.A J X • .All P"P,ttuIm rt' mme.r;.m.

P lis Chrifti. fidelium votis • ex ql1U,us Sacrorum 10- corum veneration em • &. animarum [a(utem pre>venire confpicimus. libenrer aunuimus , & ilia quantum Nobis es alto concedicur , favoribus Apoftolicis confovemas,

§. I. Cam itaque • lieut dilefius filius Ludovicus a J ullitia , Frater exprcfse profeUus Provinciz Granaremis Ordinis Minoruro Sandi Franejfci de Obfer.

vancia nuncupatorum , ac Przdicator Vcrbi Dei,

necnon Commilfarius • ac Procurator Generalis in Rotnana Curia totius familia: Terre 'Sanaa: • Nobis

nuper expeni fecit. ipfc ad ejufdem Terre Sanaa:

Sublidium , eoruredemque Frarrum inibi vineam Domini affiduc excolenrium , [acraque loca veneranriurn fubvenrionem, necnon ad fpirirualem Carholicorum in illis partihus de~tium , eoque devoticnis caufa pere~rinantium confolarlonem , & profetl:um omnia. & bngula gratias. privilcgia. & indulgentias hucufque facris tjufdem Tern: Sanaa: locis conceflas Apollolica aui!loriratc ctiain c;onfinnari, & approbari pl~imUm defiderer,

S.~. ~s detiderio hUjufmodi annuere , ipfulll<Jue §t ....

Ludovicum fFlibus favoribns, Be gratiis .profequi '."fi'm"" volentes , & a quibufvis excommunicationis , fll[pen. &Jt.1ia.. AUgulHffimz. atquc Gloriofi6imz Vir.ginis Del flonis,.& interditn, aliifquc Eccle[taflicis Ienrenriis,

Gcnitricis Mariz • cujus virtutern • "pulchritu- cenfuris , & pcrnis a Jure, vel ab homine quavis ocdinero Sol • Ik Luna miranrur , natura obftupefcit. .cafione, vel caufa laris , fi quibus quomodolibet inneInfernus conucmifeit .' Qllrum • Ik v,cnerationeDl in ~s exillit. • ad dfcaum rrzfenrium dumt:uat confeterris qUinTO poIfmuus ftudiO piomovere faiagentcs, qllClJdum. harum ferie abfolvences, Ik abfolutum fore pia fidelium. corum pr:a:fertim , qui Altiffiaai obfe- ecnfcntes. Supplicationibus illius nomine Nobis fuper _ quiis fub fuavi Religionis jugo mancipari. aliis,tJd hoc humilirer porretns indinati omnia, & lingula opera pic:tatis eZC:lIlplo ~ucent, lie falubri direaionc privilefa, cQnceffiones, folcultates • indulea. indulviam montlrant, vora ID icl.ipfum tcndcnba libencer gentias\·czterafque gratias fpirituales. & temponles uaudimus , ac favoribus • at grariis proCcquimur eifdem locis. & iUa vu.tantibus·, necncin diai Ordinis opporrunis. Guardlano, & Frarribus in ditl:is p_artibu,degentibus

Ct8ltJiI §. I. Suppliutionibus iraque diletn. filij Joannis per quofcumqi,e Romano, Ponti6ces Przdecarorcs

1'- ill ,.;. Pauli. Oliva Przpofiti GcneraliJ Societatis J E S U , t~ nollros. a~ Sedem ApoftoUam in genere.vel in [pcc!e, tlO, quam [orius SocietatisprzeiiClz DOmine Nobis aut alias quomoclol:lJc:t concetfa. qqatenus fint in u[u.

-Cuper hoc:: hwnilirer potl'C6hs inelin.a. ut in eadem lie non fIDt levacara. aut fub aliquibUs rcyocationibus So\ietate ab ~ibll5>, iUius Prcibyteris. at Clerids ~enf. exiftant , facrifque Canooibu, , ConftiReg .. wlblfS, qUI ~ps ~~~ rccitare tenen~. t?tionibus A(IOllolicis. ac ~oncilii Tri~enrini deereOfti';I~. &: Milfa ~c:pttOD1S e~ufdCIQ ~ta Maria hS ~ adverfenlUr. ApolloUca autlorirate [enorc przV" g nlS ~mrnacubtz e~ ~va ID poftCrum de pre- fencmm con6rmamus, lie approbamlJs • ae ~~ cept\) rtLnctur eum Ietl:iCll1lbus in ~nDo ~ iaviolabili. Apoftolicz 6rmiratis rohore commummus, a Cong-egationc: v cn~bili~ ~tal:ruiD. noLborunt ac omoes, Be fingUlo. , tam juris. quam fatli de&. s...naa_ Romanz Ecddta Cacdinalillm Sacris IUIibos aus, Ii qui d.cuper in cis ~olibet intervCDCrint. Przpobtorum approbaro contc:ntis , Be ~ dic o<ta- ad I fupplemus.

d.:ci-t~'UJui?(IQI Dcccmbri_s rire difpoJicis '. Iuaori- §. J. NCCDOn inCupet' omn:~s. & Gnguli' corum- III

tare ~ro'tohca tenore przlentium Inan~i, Ie"'dcm Fraaum inrerpretlbus nunc Hiero[olymis. Beth- .' Cetl»lriIlS. ~~ ~JWD W ufum ~ S9Cio- IIbcm.Ie NaMcdl aiftCPtibus_ Ie viYCnUbu •• 'in ell- ::.."_,,.

. ~~

IX.

Q!!od Prefbyreri Societatis) Is u Officium . cum OCtava de prOlcepto,& A{1U".Im Coocepuoais 8.Muiz VirglrUS recuare,& celebrare valeaue,

X II.

""

"

XI.

, - ... 'd'L£M'ENS NONUS. . ' .. ...,1"

jURibct ~trJertl' a.rdcd\i?'. 6 Te~~e.. '" I ricul. r~ fide Cathol!~a alaaiter rVW'ilit.amm r- . ..,J; ~. ~ .. ::. ;. ~.~." ... ~ ......• " ..... ~... WI. ' .. Iia .. tenus 1 ren~e~. ,tl" que. pro _ .. C~eva~v.Us, pl"P. . .• at 1&u';' .~

. icl AItete ft . •• ~ ~en J IS tl ore, I dablhbus eortlltl IlucWe ~i. ,Be ~I. alt

If potIleri." .S·~'·. '. e' .~invOC#\'Ctint'. I.conun Sul*loribu.RcetIlWu. pie. tll'i'Mihrerque plCnarfim~podcatOt\1l'llt'\1Orumin4ulptiam. faf.l:a I "'-opnftituta cIl"e ftiofcuntur. ue ~' ••• 0 & '~.~. 'eri ericocorrditer in Domino con~~s. illibata ~ant • Apoftolicimuniminis pat~ ll-.

ltc . .., . ' &enter io&or~us.., 'f "

f.4 •. Non t'bftantibus ConftitUtionibus .• & Ordi- Exponi tiliuidcm Nobls nuper fecit diltau. filius

natklftibu. -Apat\Olicis. cetqifquc contr.aTiis ''quibuf- Maglll:er- Generalis Ordinis {l&dicatoNm', quod 'prc clll'llClqc. ..' , pro manurentione inlHruri EvangeliClll! 1'1'Itdlcarionis, . Da~mlt~ apod S. M.riam Majorem. fubAn- eui dithl. Ordo enixe incnmbit , ae: F fublevandis nula PlfctTod. 1I.,dfe· 50. Septembris 1667. Pondfic:att1. Religious Provincia: Hiberni~, & aliarum e)ufdem Or-

noftri. anno fI*t!o. dinis. qui laboribus • carcenbus , minis. lie opprobriis

. ,',' pro Carholi. Fide vexanrur, lirteras paten res expedlvlr tenoris, q\li [c:quitur, videlicet: Frater ]pannes BaptilQ de Marinis Sacra: Theolog'ia: Profetlor Ordinis Pr:rdicatorumhwnilis Magifter Generalis:r ~ Servus in Deo, Filio libi dilclto R. P. Fr. Joallni Cnojue a Sanao Dominico ejuCciem Ordinis. & Provincie notha: Hibernia: Procuratori Gmerali falurem,

Hibernia re , lie nomine quondam floridiffima SSe

Infula , fed f<'tUemo hoc nollro f:rculo avic:r Rehgionis trifii palfun excidio miferrime deformata ;ranco folicitiorem meretur omnium ChrilH 6delium u"iquc commiferationcm, quanto periculolius hodie fub novo quodam periecurionis genere ibidem orthodoxa fides lacerarur : . neque hie nobis eundumper lingula, dum in paradigma [ufficiullt noftrorum illic ftatrum, quas expofuilli ellamitates • lie clades. nimirum ipfo eorum Provinciali ob fidem rerrufo in fequeftrum, aliifque alibi in vincula conjeais ,miffionariis difperfis, communitaribus diffipatis ,&c. quibus niii aliunde per novorum identidem operariorum quotidiana Cupplementa provide Iuccurrarur , brevi de Provincia adum erit,

Porro ,'ut prudenter Cuggeffifti, iis fuccurri non ro-., rerir , nifi extra in[ulam in ali is Catholicorum Princi- . ' pum Regnis, ae ditionibus mulnplicentur nationalia:

Religiolorum illorum domicilia, &·litteracull1' Colle,gia, in quibus-rum exules nollri Miffionarii ob fide;n profcripti afylum invenlanr , tum vemacula Hibernorum juvenrus Il:udiis controverfiarum, & Cacrarum linguarum jugiter ad Apoftolicam miffionem erudiatur, Hoc igitur extremum iltins defolarionis remedium, ur fuo tandem poriatur u[u,& effedu, in quem una tecum undique plurium magnatum vora , inftanria: , promilla mumfice , pientiffimc!ql1e confpirant, ampliufque in aliis parirer Regionibus conlpiratura pucantur.

Nos harum ferie , ac fuprema officii noflri aucboritate in primis ribi fupra nominato , ruifque in officio Succefloribus poreflarem facimus acceprandi , erigendi, ac fonnandi apud Matrirum Hiipania; umcum tua: nativa: Provincia: Collegium, quale confidis illlc; ex piorum e1eemofynis ,ac libcrali fundarione re obteneurum , ad etfettumpra:cipUc ibidem fub regulari difciplina educandi Miffionarios Hibemic:r nationis indifcriminatim , ita ramen ur eriarn Angli , & Scori in eodem Collegio recipiantlll', fufiemel1tur, Be in{huancur, cum poteftite edam ibidem recipiendi ad habitllm, & profellionem juvenes fllpradidarum crimn nacionum, illofque educandi in proprio novitiatu fub exada obfervantia regulari. Simili racione, fine, ac modo in aliis. quibufcumque lods, cum Hifpaniarum, tum czcerorum per Europam Catholicorum Regnorum , Scacuum, ae ditionum, ubicumqlle Patronos, fautore~, ac fundatores potueris rcperirc, ~ad tante ~ietatis OptlS inducere, tibi, tuifque Succelloribus in officio amodo !ileat huju[cemodi Collegia procurare, fufcipere, & eorumdem Regnorllm nationalibus conlignare ad effeCl:um. ut fupdl, lie cum iifdem facultatiblls.

Volumus.autem. ac declaramlls , quod omni? & ungula ejufmodi Collegia ubicumqlle Dei ope , lido,lium munificentia, tllaqlle, & SlIccellorum indull:na excitabunruc. ipfo faa:o lint, & permaneant vera membra folius noftrz Provincia: Hiberni:r , ita quod nulli alteri Ordinis SlIperiori [ubfint preterquam luo Provinci~li Hibernia: , & Magillro Ordinis pro tempore, intetllll

• done.c

CLEMENS P.APA .Ad P"plt""''' rti m'""riAm.

IX.

" ,

Q,god Officium S. Ignani Societatis j;.' s u fundatoris fub rim duplici in ,poftcrum recieeeur ab omnibus I qui ad Horas Canonicas eenentur,

C Reditz Nobis divinitUs dilpenfarionis rario ponulat , lit SanCl:orum In Cedis regnanrium , quorum egregia conllanr In Eccleliam Catholicam merira , culrum , & veneration em in rerris condigllis honorum incrementis ampliare Il:udeamus.

§. J. league culrum , & venerationem Sandi Ignatii

I. , .•. Societatis J I! s 11 FUlld:ltoris , de Univerfali Ecclefia adeo benemeriti , ubique rerrarum augere volenres , audolicate Apoftolica tenore pra:fenrium mandamus, lit' ejus feftum, quod Cub rim femiduplici.ad hunc ufqlle

diem celebrarum eft , perperuis futuris remporibus fub ntu femidwplici celebretur. Precipienres prOpterea, ut omnes tam fa:cuiares, quam Rcgufarcs utriufque fexus, qui ad horas Canonicas tenenrur , cas in pofterum de memorato Sando Ignatio Cub prdido rituduplici recirenr, Ac iplius Sanai Ignarii' fefrum fic fub ritu duplici celebrandum in Romano Breviai:io apponi de-

bere decernimus.

S.1.. Non obflanribus Conflirurlonibus , & Ordi, narionibus Apottolicis , ceterifque contrariis quibufcumque,

§. 1.. VOIUIDlIS autem , ut earumdem pr:rfentium liuerarum tran~umpri5 , feu exemplis, etiam impreffis, manu alicujus Notarii publici , vel Secrerarii dittl!:

Societatis fubfcriptis , & figillo Pra:politi Generalis ejufdem Societatis, vel alterius pc:rfona: in Ecclefiall:ica dignicate conll:itut:r rnuniris eadem prorfus fides adhi,

bearur , quz pra:fencibus ipfis adhibererur , fi forent exhibira: • vel oll:enfz.

P.Aw.r. Datum Rome apud Sanllam Mariam Majorem, Cub 11.0°:,...4.00"10 Pi(catons. die I I .Oa:obrls 166'7. Ponrificarus noll:ri anno primo.

Con6rmatio Ihterarum Generalis Ordinis Przdicacorum pro Religiblis Provincia:

Hiberniz, & aha rum cJu(dem OrdlDis fublevandlS • novifque nanonalJbus Collcgiis , & Domibus in HI{pania , & alibi

crJgendis. .

CLEMEN S PAP.A .A~ /IIII1'fAm rti "",nor;~.

IX.

N Uper emanaruDt.a Nobis ad favorem diledorum filJONIII Frauum Provinci:r Hlberni:r Ordinis Przdicacorum litterz in fImili forma Brevis tenoris qlli fequitur , vidc:licer. , -

III- §. I. Clemens Papa I X. Ad fururam rei memoriam.

Credite N~bis co:litu~ ~iLFen[ationi5 ratio exigic,: ur patemam Vlrorum rell gJoforutll , eorum przfertun, qui Evangclicz prz<licarioni additli labores. lie pe-

·~CL~M..NS :'NONVIS.

rollis • U, (llltl, ·t\l~:di"I. dum • .ac:, , ' , cw~ plen....: talClllCJP~ feu tU~,~~ibq& .mI(l- ca. iliUJNt,e,rubrotarc act fW~· JuTaapcU,.d'fPonondi, .rque prc.ltmdiQ!LlCclilmqu, fwd.. lpf~t agem,fi perfoaalitcr co

bus no4r~. .pud fc hC{pi... ~m in brobis ell. tilti. t'laiCque Sw:cd&l_ plenKiam

taNris "igan. " ,,' , cdebradOl1em ~oncedlmus laculrarem derun.ruli . . ldU'-

WltUm. uli~\le , in Hofpitiis • at\C fionaM' a4 tCJTas l~clium, tic ~~~ pro

Convcntibus {.Ib ca condidone I. recipientur • lic:ebic Convcrfione. tic lucro anunarum .r.~num. Tell iplis hofpitari a~ud qUOfCUlU'lUC alios bcncvolos rece- ~ridicancium. Infuper ribi • & ru~u., Wi. ~!:' JXore:s tc(;\efial£kos, five: ii fillt regulares I five fecu- teftatem damus imponcndi przecpta fOnnalia,: Adibi .. lares. De. tcmporalcs r.~aus ullibi fantl:um illud n;~m' ~, coodelll!laridi a.1 po:nam tamllris,&: frocurPdarum' fundatloilllln impcdiatur negotium, ex , , i omn~J1los 'atl:us jl1rifditl:ioni., qU9s Pro-

"quo &ot 'aninlarum Salqs depender, vinci. s C¥ ordinaria fua .udoritate exen;ere pcllfunr (1'"

Ocnique in virtute Spiritus Sanai. & Canaz oDc- in perfonas libi fuDj«bS. Prztcrc:a Ii contingat fupracij .. ltia:, tilb focmali przcepro .nC!=J1on (ub plrDJ ma-dic}a Collegta , Ca;noltia, Monafteria. vdaliquod cojoris excommunicatlcnis ipfo faCh> incurrenda:, aliifque rum ab ipfo Provinciali Hibernie pc:rfonaJitervifitari. po:nis Nobis atbittariis ex . nunc ,lhitl:ilfune prohibe- ipfo prz[cnte quiefcet ibidcrri nia , tuoruml\~leSu~ccf .. !DUS W¥vi:rlis, & Jingulis notlrz CUJiz fubjedis • ·qua.. Iorum audociras : ven'lID iUo inde digrello. eadem aucu""llle dignitatc: • gta.1u • oftido, aut qualitatc: cen- aorital ipfo faCl:o redibit ad ufurn , ur antea .. fie quod feaacvr • II, ulLbi, fupraditl:as Collegiorum Hiberni- ea 110n cenfcbitur cxfpitalfc: per -advenram Provinciacorum pro nofuis fundationes • ac:quititione:s. incre- lis. neqlle illam tunc, aut alias tibi poiIitaliferre: ~~melita, per fe. veJper alios.~iretl:c, veUnd.ire:tl:c:. dam, vincialis Hibernia:: in toto, vel parte. nifi dc:.exptc:llo vel Palitn rub qwx:umquc morivc , colore', aut irnagi- e~n[enfu Magifrri Ordinis; re vel'o per mortem fublanabili pretcxtu impcdianr , rerardent , aut difhrrbent , to,ad provincialem Hibernia: pettineat fuPt-agate: alium quin PQtius ellixe horrarnur A. RR. PP. ru ... Hifpania- Procurarorem Provincia: cum iifdem faeultanbus , ur rum. tum ceteraram Provinciarum priores Provincia- fupra, &. cum pra:fixione termini quoad durationem Ies , quatenus per [e. & luus ubique tam falltl:ulll. offidl. qllem ramen Iemel, ac pluries p9terit prorogare, & pium opu~ magno audio, & connifu promovcant. prout poftulabit nc:cdlhas. Ultc:rius ex Apolloliea aujuvenr , ac foYeant, fratres noflros Hibernos in fuis Cl:oritate Nobis fpecialiter indLilta concedimus .tibi. Provinciis , & Congtegationibus libenter , paternequc & tuis Succefloribus plenariam facultatc:ro, qua in pra:,comp'le(:talltul ,ipforum folario , & profetl:ibus tincerc mc:moratis navis Conventibas , Collegiis • ac Monafte .. , ipfoS bCllefaCl:oribus ,eommendenr ,omlliqLle riis inlbtuas. & przfidas' Priore, ~ Re6l:orc:s, & Priofw>lidio, eOllliUo , deau eis opirulari non rhlas , donee ad cum pervcniant numerum petlonarum,

ligllentur ; & quia charitati nulla przfixa eft men- qui ad c:Ietl:ionc:m canonicam Cllffieiat, '" eadem facul-

• aut li11)Cs , horramur eofdem priores Provillcialcs tate poms c:l~ones approbate, & confirmare , ipfis in vifceribus IE 5 u C If R 1 S T I. quod his Fratriblls vero infi.itutis. aut claWs terminum officii fui, quatc:nu.s ad'MitIioncs. & martyria pro fidei aultoritarc fponte, expedite judicaveris , Iemel , & pluries prorogare, vel a, liberilliter ex [uifmet fropriis Convenribus unum, ut reeligantur, habilitare,' Similiter pollis ubiquc in aut plures in Iuis Provinciis cedanr.ac relignenr, Tales domibus ribi [ubjetl:is inftituere Subpriores • Vicarios, aurem Convtntus hoc modo rcfignaro$ ex. nanc pro Przlid,~$. Mag, illros Nov, itio, . rum , Lectores , Officiales, t!JII' iifJem Frarribus , ipforumqLle Provincia: applka- ac ftLldioruln moderarores ; eadem proporticnaliter, mus , & iucorporarnus Apoftolka a.!4ao~itatc.lpedali. ac rcfpetl:he circa Monaftcria Monialium tibi concella & qua in hoc fUlIgunllr. . funto, & quidquid facultatis,aut juriCdiCl:ionis ribi in __ Irem fupradiCl:am fa.:ultatem procurandi, fundandi, his lloftris litteris parentibus conceditur • id tatum paacceprandi ,& forllf.ndi hzc narionaliaCollcgia • Do... rirer tais ill eodc:m oHicio futuris Succclroribus concd'-

mos , atque Conventus parirer extendimus ad acqui- fum intelligatur. , .

rcnda MoniaHum Coeuobia, feu Monafleria ,pro Hiber.. Er ur omnia obfraeull: quantum fieri potdl , remonis • Anglis. & Scoris Deo ubivis Iocorurn confc:erall.. veantur , dlkluu fub forftlali pra:cepto, & anarhernare, dis. liquidcm hac in propria Cua Pat ria hanc rclinquendi quo Cupta , necnon fub pcena priv~tionis utriufql1c vofzeuli commoditatcm Cpetare llullibi pol1unr. cis, & graduum ._E~aqI;e illhabilit".te ad. carc:cu-

_ ~_QuoU~ illilliiafutn Mlffi.()nl!m_~ przfertinr feranda 1nreidiciil11fs unlver IS, & Rngulis , tam Sure: .. - orieillalium foliflumtibi:. vetmis tceeJIOribus in..offi- rioribu4qulam fubaitis in quaeumqlle Or~is Provindo placuerJc...,.c fine inCOl_o 'ptopriorum *.na- cia. or Congtegatione degentibus • nc: huie per Nos Hum pie 6eJCItidebirur, (onec:dimus paritcr, quod in rib\t. ~ SuecdlQribus tuis collatz Jurifditl:ionis titulo, EJa:dltl:is IlOIlriS domibus. Collcgiis, &COIlVentibus &Flltiti q~lfqllam fefe: opponat. eamve judicialircr, rccipiantuf .etianl noftri Ftatre5 Armeni ,.five adhofpi .. vel extra;udidalitcr impugDet. aut impediar, iplis ve:ro tandum. live etiam ad COIlUllO~andllm pro Iludio .. & in- fratrihus, & fororibus przd.itl:a nova Collegi •• Conven ..

• fuutl:ione: idelllCllle coneclfum cfro quoad alios Reli- tus. atque MOIlafttria refpeCl:ive inhabitaturis • aut in

g;ofos noftros de terris inlideliwn adventantes. us quoquo modo • vel ~cafione commoraturis przd ..

}l'orr~ lit omllibu$ his. quz CperanNr in novdUc Co:;- pimus rub c:od~ formali; przcepto • iifdcmque pa:nis. no~ plantiltionibus de optima. & Ilablli forma rt-. quod tlbi. & tDis Suecclforibus tanqulln l~gltimis fuis ~imillis, prOfpiciarur , e:x !lune harwn feric: te • mofque Pra:laris. ac veris Superioribus exatl:am prZft.ent obeIn hoc tuo ProcuGroris .generalis' officio Succclfores dicntiam. revercntiam. & honorcm. In nomine Patris, omnibus hujulinoca Ccrnobiis , CoUegii" ac: domibus &. FiliiAc Spiri~us Santl:i :quibufeumque In eontrariulll pra:6cimus cnm titulo ~'icinii Provinc:fali, Hiberniz non obllatlribus. In ~ his officii lIollri figillo mu .. pro tc:mF' cumqueon:tbi in Cpiritualibu/,,, tempo- niti5 propria fubCeripfunul. Romz 6.lulii 1667. " ra!iOOs Jurifdiltione, '" potdlate:t'luam Priores .Provin- cUm aurCln, ficut ~~ e.xpdlitio C~jungcbat. P*ciaks in filis Provinciis habett de:bent, ac folalt, etiam ditbls Magillcr Generalis littcras bulufJIlOdi. quo fircum facultare: f~c:le:gandi , ira \It quando cobligcrit miu5 fubfUlant,ae ferventur exaCl:iUs,ApoftoUcz notlrz te, tuofvc Suecell'oreslonltiUs diftare. aut alio im~i- eonfimtatioDisptztidio colnmuDlri pfurimw' defJdemento detiteri ab adeundo loco. ubi CoUegiwn. feu ret. Nos ipfum Magiftrum Gencralem fpccialis "vore Ccrnobium. aut ftatrum, feu Moniall?,"' p~ gratiz I'rofcctlli volen, tCS. lie a quibufvil exeommunica·~eptandum. forman4lun. aut Vltitanaum ment, tionis.rurpeQf~ .iJitCrdiai.aaii.ifYe.Eadcfiaj)i.~.·

• I 't . CCQt~uu.

..

..

. ,

" • IIIIC-

.-CJlle pl'ltin-

Cerci, ~effimlls n_ » ~t\SC conttariil

quibu(fumqllc. ,'4 '. ',:, 0'

, t. of. Czterum _mus p'-iter. ut.tan1Indem pra:- '];IIII/IIm,,,. Centiuf,D.litterarum tranClimpu's. feu ClI.~ til_ iJIo- , ... ,."". prem ... manll alicujlls Notarii publici CubCcripci.,., r ...

gillo pcrfGIla in digniu,lilBcc1cfiallica catdfirllte mu-

nitis eadem lid.es adb.ibeacur ubiqllO. qua przCCIlw..

tpus Idrnberetur. fi terent oxhibirz , vol olienCe. •

.,Daium ~.apucl SantWn Marill1l Majorem, Cllb D.1.A",r.

AIl~uloPifcacotis.diClI,.OOQbris 1(i67.PontificalQl Me .,.0"

naftri anna primo. A

..

pt •• ii.h, bClllgnc • '

.~.orlld "1Iln4am~ls, Calvi tat'llOit"ftm~

~&f:=~fr~:italte~ngregationi' prcdi~

, '" 'pt4fc.s. ~przinre'" lleeeras eftictccs.e.xitlei~, Be ford" illis,

, • ~ rpca;abit in fu{urum , in omnibus,

Be per , ,plellUlimC Cufffagari, Be ab illis refpcdive

inviolaWliter obfervari ~ Sicqql:: in pJ"zmiBis per quoC<1IUKi1lf. Jl!dicc:s Oromarios. &:, dcIegacos • edam', ~uf~~"tii ApoM1ici ,Audicorcs judicari. Be definiri dtbere.icirriwm, Be inane {tlfecus fupcrJtis a quo-

quamquavis ,auaorir~ Icienter , vel ignorancer conti- ConlHtutio ut Offichlm.& Mia"ICoaceptio- XIII.

S eric a~rentari. •. ,

oj. Non .btcuniltus CQ,nIHnitionibus, &; ordinatio- nis Beatz Maria: VirginisiJDmaculaca:cum

ni~s A~icis,ac quatellusopuS fit. diCliOrdinis, OClan fa Urbc,aconivcrfot S.R.E. tempo-

&; .l>l"OVIllClariUn , ac Convenruum , &: locorum Regu- " rali ditione de przcepto r~c:ic~ur.

lal}lllJ1 quo~un1C",lql1e , enarn 111!amento, confinnajio.

'ne Apoll:olica ,vel quavis firmi,catc :1lia roboratis Ilatu- C L E MEN S p'.Jf P A • X. £";,,, A •• D.

tis, Be confuetudinibus , privilegiis quoque , indultis, .AJ '"P"II_ ",i ""TlHri_. .",.

IX .Iirterls Apoftolicis in conrrarium przmiaorulll quo-

modolibet conccllis, confirmaris, ~ innovatis. Quibus S Inc~ra. noO:ra, e.rga gloriopffimam Virginem Dei c ... r. c .... ·

omnibus, &; iinguJ.is, iIlorum tenores pra:(cntibus prq. genuncem Marlaln pa{tonam, Be allvo.;atam no- fti,.;'.i ..

plene, & fuffidcncer cxpreffis, &; infcrtis habenres, illis Il:ram devorio plane Cltisir , ur pi is n'Vi'nullorum ex VC:-

anas ill fuo robore permariCuris ,adpra:milforum eife- nerabilibus Fratribus 1lO00riS S.R.E. Cardinalibus, ali9-

clum 'hac vice dumtaxat fpecialiter, & exprefse dero- IJlmque Antill:icum , qui Ecclefiis in rernporali nolbt.

gamus, eererifque conrrariis quibl.lCcunquc. Be Sedis Apoltolicz dicion~ conlill:entibus pra:Cuni: .' ac

Volumus aurem , ut earundem prefennum lirrera- ChrHU fidelium tam A~ Urbis noftr~ ex qu~ bOn()oo rum tranCumptis , feu excmelis. ctiarll impreffis, manu rum orerum exempla in omnes Chriftiani Or.bi$i parte. alicujus Norarii publici fublclliptis , & figilio. perfona: affidue promananr, quam ceterarum Civitatum , Oppiin Eccleliaflica digni1are conll:ituta: munitis eadem dorum , & locorum Nobis. & didz Sedi ill remporaliprorCus fidts adb.iheatur ubique , qua: pra:fcnribus. ipfis bus fubdicorum veils paterno atfeetu annuenres , ejuCadhibcretur , li forent exhibitz: • vel ofienfa:. dem Augull:iffima: Cadi Regina: venerationem ill terris,

Datum Rome apud Sand:am Mariam Majo~m, fub quantum Nobis ex alto, conceditur, arnpliare ftuAnnulo Pifcatoris, die 16. Septembris I '70. Poncifi- deamus,

catus nofiri limo primo. . §.I.ltaque ui: tam in Urbe pra:ilid:a, quam in-czce. C,,,r,Ji,

rr".p, fo. §. 1. Nunc autem ~fdem frat res amplioris favare ris Civitatibus, & Dieecefibus, Oppidis, Terris, & locis, "..,;. r";' , ; .. ' gr~tia: pro~~ui v~lentes , eorumque .; ~ diled:i pariier etiamnullius Dieecetis, Nobis &, Sedi pra:diCla: in rem-

-filii )ibanllls CnoJur a Sanao Dominico ' poralibus mediate,vel immediate fllbjedis, turn a fz~u-

dietz Provincia: Hibernia: ,.tingulares pertonas a qUl~ Ianbus, tum a Regularibus utriufque Iexus, ~ui horas bufvis ex~ommnnicationis • ..ru[peniioni", Be intcrdid:i, Canonicas recitare renenrur, Officium, &; Milia Conce-

aliifque Ecclefiall:icis Ientenriis, cellfuas, ~ Beatz Maria: Virginis immaculace cum Od:ava

jure, vel ab homine occafione , vel reciretur , cum l~aiollibu$ ill

ii ' v._ablltum-ffa-

, confequendum , haruns JCrie abfol- trum no'iorum ~l,Ifdem CardJfJa1ium facris Ri-'"

,.KGPtCS, " Ibre cenfClltes, Supplicatiol1;qus riblJa,p~pofitorulb apJl4Pbato concC!ltis.~ a die: OOava

ejufdbm JoanVis nomine Nobis fupc:r hoc h1lnilitcr ad 1j. Decernbris rite Jifpolitis, aud:c6ate Apofiolica porred:is, inclinati ': Vencrabili fraili Archiepj.!'copo tenere pra:fentium,rnandamus, &; decernimus,

To~tano ~ ac dile4is e[laln filiis Inquifit.oribu~ here- ,.1 .. Idemqae Officium ad ufum Cieri UI·his ,le J~,t; .. ricz pl}vi.tis in quacumque Provincia, feu loco au~ Civirarum , Dieecefum , Oppidorum , Terrarum , & 10- ,,,mi. d:oric~te Ap0ft2liC4 dcputatis per przCcnres committi- CORllll przdiacJrum feot[uD ab . Oetavario ROI1llQf;)

rous ,& ~ciamus • qllatc~us ipli, vel duo, aut uiuS imprimi poae concedimus •

• eor~"1PS'".fe • ~el alium, f~" au~. ubi Be .quandv opus • NOll obtlanribus Confiitutionibus , & Ordi- c."".,jh

fU«lt , 'Ii:. quones' pro parte. Frattt pril:dlClgrum , Teu I JJ;'U"IlIILJU~ Apotlolicis, ceterifque ccntrariis '_uibuf- ""'1111 •

• alicujus eo~ fuerint regwfid eu ""'luis corum ~- cumque.. '

.. ' ui6tUL~erit • ktCas pra:fcntcs, prainferras litteras, § ..... Voillmus autem, ut earundem pra:fc:ntium lic ....

.. '"1". "T 11 • r t.,·· IT: ~, .11{ .. ",~tll-

a:)n cis c;ontCIV.a 'luzcumqlle folQilniter publicantCl. teraflun tran umpns, ICU exel IS, enam lmprJ;ulS, _,."

J~fquc in '}I_ills dli~ads defenftonis pr~die am- manu alicllJus NOtarii publici bfcriptis, & tigillo. •

fic:ht~ faciantauaoritat~oftra iIlos, &: eop1m perCona: tjt Eccldiaftica dignitate conRitu1"Z mUQitis '

li~r ~U,litt .. arum, Be in eis, contentOJ1Ull hu- eadem prorfus 6cles in juJicio, & extra adhJbc,l[ur lUf~i~. & ¥Ii pacilice frui , & Fdc!re, ubiqwe, quz przfencibus ipiis adhiberetur, Ii forent non permincn~oseos defuper a quoquam quavls aue:ro. exhibita:. va ofrenfz.

ritate.qdbmocloli~ncleliire molefiari, pc:rrurbari. vel Datum,Rornzapud San~m Mariam Majorem, fub. D. P.A".I. inquietari. Cona-aditlorcsquollibet,ac rc:bclles per fen- Anllulo Pifcatoris, die: 11.0aobris 1667. Ponti6catus II,. II. ~ repnas. cc:nfuras~ '" rz:"as Ecdefiaiicas. ~ue op- nol1ti lW1D primo. 1IOI1Una juris, ~ f~ remedia, ap,oenatione n'Oftpofita

.-~~--~~!' ~ ,TGlll.1t, r E;-

II P Quocl

N';ONtJ~t~ +<W

. . 1 4.,. NOll oblldba. ",,~'~-eccr-

$ Jj~~~$

-1IaD...... ..' . I),... {n~.~ .. e~ q~nibu. fvi •• c!fiam J1tame. . nto.~

. '. ... . ' , incorjilft_·J. .• ., Yelalla~:lifnirawroborarl ...... "

tioaeqa~~ CamaldulenG. ill'Moncibas pt'O\*Tau- ac: c:on(UecWliriibu5 , P-W:'!Pl.IIlUOll}-.lndubia, Ie "'"

rill~ra, WJa~lIm aliit ErebJf. domu., &1oc1...:b ea teri.Apoltolicis, eriam eifcUilHliemi.,,, Congregarfo.. "~bus. fivcqllOCJuo IDII.-J. 0 ad illam peItlnen- nibus, earurnque perfonis qu'JI,ufvi., & (ub quibuf. ti""_' ad rn:oi&m Conlf'CifJionem Cama~m I cU'!"lue verborum [tnoribu., '" (ormli, ac: cum quiMontis eorc.a. £aaam. 8t,aD eodem Urba'lO' Pt.dc- I bufvi. _':Watoeiarum clereltaoriis. aUj{CJ.~ &acio,,! cel]i>te ~~fut pfilfemJr, lie rrour i1 ... rpell ribus, lie iiUolitis c1.wulll: irrlcantibufqlle~. & alii, a:iv~ ~;fmanarlS dcfupcr ipbul Urbani Psz- . decreris in ~ere, vel in fpecic , edam iteratls-l'Iidbn.

E .. I J1c ' ~a:a,s.p nunc tCl1O~ =.riU,:" IIOllccffis, con~tmatii , ~ i~novatis. 9,ui~s omni~l •

. ·.,~orvimus, Imbdls,,& pu , VI- IX lingaJiI, erlamli pro dlaruita CulliClC'.l'm d~tlOno

ri.· ~"el'ea:u peniros, &oomnino VactlIlDllS, ac de iUis, eorumque tocis tenoribu. fpedalis, fpecific: ..

C!t.. . '.~, ditlolutas , irriw', ,lie annullatas. exp_a,'& individua, ac de verba ad verbum, non

~ai;'!c dttau vacual ilT'e, & ~re decemimus. all~r daufults gf!!erales idem importantes menrio_

&~ .. ' s , necnon Nationcs pralit\as ab invicem feu quzvil alia txpreOio habenda, aut aUq~a alia e.. I

fc~! eafque ad formam regimini., quo ante quilita fonna ad hOc fervanda foret. eeneees fiuJufmodi. "

uDl~peta .. e gubelnabantur, rcducimUI, ac Ii cleverbo ad verbum infercrentur przfentibu, pro

t .... '"" f~erc& 41lea:o 6Jie notho Petro ~ ROo plene, '" fuflicientcr CJprcffis, & infcrtis habentes. illi.

"1"''''' manz BCde6z Cardinali Vidono nuocupato, Orclinis oilias in fuo robore pentW?fiJris. ad praullWmm elfe-

a~ Nos, & Scdcm Apollolicam Protcaori a.n hac .vfa: dumuXlt fp«ialitct, & "prase.wo. t*fnC'motu pari committimus, Be 11110- g:uno., czierifque conrrams quibufaJrnque. .

• cui ex didis Nationibus leges, lie con- t.8. VolUJJlU$ aurem , ut earumdem przfendum n_r-..",.

fllccudines antiquas ex lauqbili earum inftitllto auCl:o- litterarum rranfumptis • feu uemplis, cciam bnpreffi., r_ JJI,. rita~ -'\ra ~polWica ftatuar, exac!bfquc obfervari manu aIlcujus Notarii J'tIblid fubfcripitlt, 6t Ggillo aU-

facial', jus . .unicWque tribuat , caufas , IX liresdc:cidat, cujus porfonz in dig~lIt1te Ecclefllfta conftituut mu.-

& tc:nniner • c:zreraque faciat, quz ad majorem Dei niris eadem prorfus fides ubique adhi!Jeatur, quz prole-

culrum , & gioriam, ac .didarwn Narionwn tranquil- fcntibus adhibcretur , fi forent exhibitz,vel oftcnfz.

Iitarem conducere arbinabitur. JoJ~ enim ipli Perro Datum Rornz apud San&am Mariam Majocem , fub D. P. "". (. Cardinali, & protea.ri quamcunque necctfariam, lit Annulo Pifcatoris , die 1 .... ooobril 1667. Pontmcatus ." .11.011. oppov;unam ad przmitra &cultltem harum ferie, motu, noftri IRIlO primo.

fcicntia, & poIdlaciJ plenitudine paribus tribuimos,

6: impartimur. ,

C! .. (oJ. f. J. DcCemcntes cafdem przfentes litteras , & in ca' .. " . F . b 0

tis concenra qllZCWDllue, Cliaqa ex ... co ~uocl Ercmitz o~ ~tUUO.l~ qua ~nJDDgl~ur ratr~ us r- X V I.

przditH, & alii qulibet in przmiJlis iilfcrcffe habcn- dlDlS frcmuarum ~Ddl AuguthDI OBi-

res, feu habere quomoclolibet palteqdceteto c:ciua6 cu- cium, & Mia-am CODCCPUOQU Beata:

ju[vis fratus, Ordinis, contljJioai .. "przeminmciz, & Maria: Virginis ex pra:cepto recieare,

digni[atis, aut alias. fpcciali , l!c incliYiolua mentione idc:mquc Officium ad ufum diAi OrdinIS

digni exil1:ant, illis non confenfcriDt, faJ ad a cirati, fcorfim imprimi poJTc concednur.

vocari, & audiri, aut ClldZ..propccr quas ipIiiI pr+ucs

cmanariot, addutlz, veri6:cirz, & jniD6catz IIOIIIJUC- C L E.M.~ N SPA PAl x.

riot, vel ex alia qLW:UlJl'tuc, quam:WDYis 1qiriQJa, pia, ~ P"1e11UTll r,i _.,";AIII.

l!c privilcgWa caDfa, ~ purextu, Ie capite. ~

it cor~ judi claadO. dWD CIIOI'IIJiI, enonni8imz, E Xigit commitlZ Nobi. ccrlUGs 4ifpcnfari&is ratio, I_II ... & mWii~, nullo unquam ~ tie fut.cptio- 1ft piis Rdigioforum yuorum proP'"iz, alienzquc

nis , vel <OInptionis, aut oaUiIII:is yitio, ~ inremionis faluti budablliter incumbcnduna votis ad augendam in

1101hz, vel ~e ba~adas ~qoo- terris Giorio6JIimz Virginis Deiparz Mariz • quz fu-

liber qllll1lUJlWis magno. & fuh&anciQi ~ nouri, Cboros Angeloruni exaltara, pro populo Cbri-

impu~, infringi ~ • ad IalDinos juris r:I- . Cellula exoracrix ~l'"~ Reg~~uan genIIjl ... a~

cIuCi ~ COIIJriWerm fevcxari • leU aa't'Cdils iItiC intcrCCdir. vencratioacm ~t'1J fnorabi.-

- ~uc~=&:~~ia;::;r.:.t== "rc;.:~ Dqnc diJeaj'filii Hieronymf

wl ic..,._ti. fc=-impeuaco. aur ctiaaADotu. fcicDDa, .. Va~ Prioris Gcnualil Ordinis Fdltum Eremil!c pordbri. P.cnirudinc parilas ~', yd ~ tlnDD Saoai Auguiini • tam Coo, quam torius Ordinis q~ iajudic:io.ei pa illud Wi • feu Ce jQftre ~ IICIIbinc Nobis fuper hoc: hwnilitft' _porr«tis po(fc, fed ir!:£tenrcs IiIImIp faupcr 6nms, vmw.. inclinati. at in cockm Oa-dine ab omnibul illiUl Fra& dIicap . a focc... faOkpJc pIeoarios. "ilUC- rribus, qui horas Canonicas reciue· rencnrur , ()Ii.. ... c:dUbII.~"ac dbtiDeEc, ac: illis ad quos f~ ci~ MiJU Conceprioni. ejufdcm Batz t.Uria: jt~ ~ f~. ".eamibus, & per OIIIW V • , 'imnrlcularz cum Otbn in pofterum de pczpliaiflia!e'lllldpri, &: ab ~uf~ inviolabilirtt cepm reciremr. cum Le&:!onibus in OOnario 8.0-

..... 0WiswIi.. .' . '. . • IIIIDD k (&ongregariFe vencabilium Fratrum noftro..

e..,w.. t ~. SiiIIN.' • & - aJira. ~ ~s per qaoC- lUlU SaoClz R~ I!c:ddie Cardinalium Sacris Ri-

~ ]Jias (Wia.Jrie5, &: llICIepo5 , eriam ea. ribus ~ appmbalo contaUis. & a die

r....a ..... =e" . -.AucIiIuta,acs-az. ~ «bY! ad d •• w..,wntaml)uxmbris nrc difpo(ICis. Ea:IiIIi. . Cmlinalereaam de I..atcft Iqpros. au(bxitlf.e ~coIia taIore pufena- aiandamaH,

... -." IIios qaoOm' & dtasuimul.

• " ....... '" tblCS, & ~ ~.1 •. ldanIpOfticiam ad aCamdiai Ordinis Cc:orfa

" . ~ .pm. a1il« jaoIiandi. : ab oa-ario R.omano iJlIfX~ poSe cona4imus.

"iPrap ........... &: aaAoriure , jDcIic:ari, ~ t. J. NoD oWmtibas eo.\4irurioni1los, & 0nIi~.d.iiiiir:i dcI.a:~"" & __ ~ fcau t DUionihas Apo&1icis. czurifquc WIIrrardt tpiLuf-

...... hisa8Ua.--~--...ftll~· _

,....=r~a... t· ... yolwmls __ •• arundau.-c ....... -

· .' , .. ' ~ Ta&., ~ . " p p ~ , CCJUUIII

..

... ,!\~)tJ!tN~ N'$ H.,N+QS., .

n .. ,..".. ..... ,"",,~."~.ClliIllU ~lis. ru~t.~~~.ot:r"~

-140- =-.a:t::=:.~~ .. ~ =:::=c=:.:-.# ~ ,.c..~ 10:' *,~. ':L-;:::t.oIio":==' .. ; • ..t1!¥

". 1 .... '. ~~;.; .puci ~ MarianI N.joa.!m. rub ~~ie:: a1~:'.qu~~ tate •. &:'

.... So. ~ ~ PifGeori .. clie J J. o&obris J "'_ Jondic:.tUI) ~~e NaJCiK'CS. edam' S. R. Eo CardJoa)e •• ,.-dam

_hi anao primo.. 'of ' '. ac lMere Legato&, edam Camerarioa, ~utfietiam

• 'If-- - fpcciali n~. '" expwBione ~pa' "'tc fpe:ialem all

id f.c:u1tatem· h._ret, quibu[yi. ~niratilxu. Um".rfiradbu •• Ciyi .. dbU •• Terris .• ~, at locia cliUonlS tcmpor.li. S.R.B. praia. ~ " etiam quibufcumque ~auariis, eenfuarii •• ~~. ~. familiis nobilibu •• Baroni~ •• Qaldbu. ~ nibu,- Ducibu" PriDCipilNs, at aWscp;.afYil,ftatua, gradus, 'condicionii, Ck przuninentiz esiAentUius, .7".... quayls clignirlce. '" lutloritare pr"iri •• edam Ctrdic-r. a.. pAterna. quam de noftris, at Apol\-oUce Seclis in rialatul honore Nlgcntibua, qui caftra. 8c j~ """.... a.uporllibus fubelias gerilllUl, cura Nos urget, nes intra Jimir:es di&e clitionis tcmrxalis Sa~ R.o-

.. in gravUlimis rerpm dillicultaribu., qui bu. Camera I1lII1e Eccle1iz polJWcnr , etiam qw nihil ,at1One CI-

• ..,a... Apot\olica .. ae Communltates. at Univetfitates (horum, at jurifcliaionumbujuihiOdi Sedi~all-

= . TcrrarutD. '" locorum noftrz, at d.ittz nuadm. jeu ali .. petfolvunt • at tam ini:olis'~ quam Wis tiQI'Jil rem~s propter moIra onera anrehac dttaneis,& forenJilius bona aahilia, feu mobilia. ve( fc pmt\uatur • aUq\iocl cis lcvamtn • fyblatis im- mo~tia babentibQs, & a:nentibu. , feu poj)idcJlIi\!us. IllliiaJrati6u •• 'l'quc eXCllApdonibus ab onerum publ!- omniumque fupradiaonun.coIonil, ttaboratOl!lbus. conuD Cllppocutione· per J¥)Mullos Romanos Ponti-- criam in recompenfamJaborwu. "'orum paB,Orutn. fices Psed:ei:dlOres neAtos • at Scd~ rrditkam • ae expcaflrum. vel meritol'Qln. feu. morum intuitu. at !orfan ilJiua cIe Laten: ~atos. aliOfque earumdcm ~ntemplatioDc. ~ ex alia 4\uacumque'41uannBllVis faWis. & Cament ot1icialcs. ac Minifb'os ad impor- vorabili, ac urgentiaima • lie de neccffitate fpedaliter tWlU fupplicandum ~. at; alias quomodoltbet ex,rimendacaufa,Cubquibufcumque verbonuU formis, conceJlis. qu. dum Ihqaibul, jjfdemquc utflurimum & ezpn:aioQibus. etiam6 in appa}tuum. & locationum ioc:uplccioribua Avent. in cctetorum. & quidcm ple- CameraUumin~tis promilfum, & caurum fit cas rumquc pauperlomm detrimcncumverpt • ~ue obfernri deb,ac ; Ie: cum quibu{vis daufulis. &: deinopiam pfll:pvant • aMerte faraFul , lieur publicc creds , eti~ motu • fcicada , de1iberarione, '" poccfbutiliwi, atquc cquitati " '" juftitiz radoni confenta- tis plenitud~e paribus. cOam centiftorialiter, '" alias neum dfc in Darnino arbicramur. quomodoculI1quc.'" qualitereumque, in Jencre, vel i1~

.. __ it . t. I. ltaquc Camerz. ae Communi tatum • & Uni- ('pecic. ad vitml, vel ad ccmpul. five In perpetuum III,.. #II verftratufD " Cuhditorumque' nofttonun pl'2di{lorum concdfas, at; daru, ac pluries. '" itcntis vicibus c:on6r.... iDdenalcaa." levamentO. qUlnNl1\ NObis ·ex alto maras, apprilbatu, rcvalidatas • ~:ianovat~. '" inde concc4itur , -aue principaiitCl' confulere c:upiences. ac etiam Juellcis luaori1ate fequuta q,uzewnqlle, necnon feUe. recordationis Sixti V.Pauli cciam V. uibani V 1II. quafvis litteru, eriam Apoftolicas, fub plumbo • vel in InDocencii X. at Alcxandri VII. aliorurnque Roma- fimili fOrma Brevis MOtus proprii ,cedulas , ChirograIIOIUm Pontificum przdecdfonun noftrorwri, qui Con- pha. '" fcripturas huiulinodi ex nunc perpetyll revocaftitutiolJts fimjlium excmprionum , & imrnunitaCum re- IUUI. aainius , tollimus laLrogamus. irriumus , aboYOt.to!IIas edideruftt , VoffigUl inru.nara.necilon qu.... lcmu.s, Yiribufque • '" dIi:au ~in\s, ae omnino evarllmcunque concdlionum , immunftacum, &: ex~ cUIlDUJ. Ie rtyocata. alfata. fublara. 8c abrogata. _!ioaum hujufmodi, litteraruinquc Apoll.liearum fub irrirata, '" abolita, lie annllllata. Yiribufque. '" alli:au plumbo .. IC in ~li forma Brevis Cc:duJarum Motus· penitUs," onminchacua elic ckdaraninl. .' '

poprii. 8c ~pborum cuiufvis Romani Ponri- . t.1. Nee: alli prorfUI in' ~, aut po(felforio. rr;...il,p ficiI przdccdlOris DOliri manu tUbfcripconun, ac: alia- etiam fUJUlt!&di8'iiDo • GINlrra praflllqUftl litterarum re- l:t:l,." rum fiueranua. at; fcripcuranun ,defuper quomodoliber norcm. "'4ir~rionaa fuffrlsari poar •• fed przdi40s ;";1".:" CIIIIDItaafD tCDOrtS • etiam verioces • '" datal, ac omncs. '" jDpIos ex~ ad cmaium • at fmgul~ _,1M", ' .occa&aae.. ac alia, etiaIa fpeciali , IC incIividua cxpre(:. mID eacrum pnrcuttonmi folarioftCm, & fupportatio-

~~"~.,"""".' .. bu. :i~, "', li&icnr", ,0 CtCJ,- nan. fIQ, -, _ rIf<1, con_pte inro:- i",,, rcaliter, & cum

~~"-QJ~= - i:::~+~ ='e:~~:':;!f:=i'':u=::!

titioais ...... , Col ex ana fdcabl, &: ....... deU.:. cdfa Nilflllt, nee liner..aC ~ulz MOtus pioprii. chibentianc aaftrit • dccJue Apo8Plicc poteft:atis plenila-- ~ '" lbipture huJufmoU UDq,UIIiIJ emanaOtnr, diae hac .... ftIJICCUO vau..~tionc ama~ Motu. fc:ientia .. aeliberarMp , &: potdbbs ple.itudinc

%.l~"'IIfdo ... a ~~ ._fol~~ preli4is icccmimus, ~as, '" dec~os.

. ~. aecaon q- illi ~Junai • q~ t. J. Przccrea 01III1I&, ac CfuImIIIIIluC pn1iletia , &

aonal canaia • fUanUa eqUOl1Da tallCVWli, c:eDfuum, ,indulta perfaniJ Ecddiaaida • 'tam saa.l&riliu. -: fJ~ archiW. ~. ail __ •• teaiiI:ium •. cIohaDa- cujufvis~. ~OIIis. '" ~, ~ SOna. ~ ~ tala ~ ~ quaainorum, cierads J I sa ~i (u~ fimjlibu ........ iuri- . rra&ariam. ~ •. """ •• coIIeaarum, bua, lie OtSDf'ioIibas per qu=z &naaos Pan~ ... lIe .............. oaenu. ~1DIIIiCNID per- ,tifices pnr~ noftnIt," IImi-Fia

• --, ac IIIixIonaQ a OQIinarionm a &: Cammuoi.~. fdea ... dIIibendonc. ~' pi.~. foli~.1e ....... Came. 1ikucIhae,& teDQft ,.oaIiAk~s: In:~=a:'

Dliaaa CJUCINI.....,» Ie edam eonm .q_ per nonaallis Co~ in At.. Utt. .. .

CCllllllillniaIq .It lIDiYcrfitata ~, wi ~ ~cm.a.. filiOs CkricDI ....... diaIr SockW:i.' ,. ca. ........ --- c:aa.am- faladaac. pabli- •• a • lift alioI =c ~ caoCuaIs

coramque r.ppanadone.ac pro.us. lie pea- o_ .Ilomaait p'.1Ieo:tfIOdbas ao8:ds

dIiaS l'OIIIIwcwUa • inofaiaraadis .1IIPDienii •• lie mana- aiDI:eSi. faennt ...... iaaID. ac yeftimm ~.

c--u. ... "'S:~ '" afitIus cpdWc:umqiIt. non at ~ cIic:iauo.~ lie Mapnmo.

tam c-.. itanJm. '" Unmrtdamm ..... JI"IIIIl oI:ltI .... Alii • r ..... ~

.,,..... fca r.IiU iIIIIWla. ac impo&a. Ie aiJi fOlD Ie . " .. " .

" .• ~.4. Ae

x V II. Conftirutio fe~oCatOfja txc01pcioDtlO1 a .e· Clipbbus. amrque publl~'" ODCflbus.

C£BMEN$ P...4P...4 :, ' .4.",."",.",,,; __ r;";'"

IX.

• . 'C;,:Lf.·'ME. NS N:O 'N tns. ,+4,

f .... A. c.·~' .. ~ .........•... ~ .... V .. ile&i~.i. ~du1ra ncpo- onorofaconceffu, fnc-a,,.....i~1IC~fucar. dIN.', _ ~'eon~, .el , .' quorum- admitci,.ontjgeric"un.lIAUI~!,\,w'.jI{ .. ft..

cuDq,ue ~ ~.' " . . m,~4 o~m noftr~ cerlnt: iCl.nanini -.uin fl. WI. ct.-"Ol-

npnpro ~r"dijUb ill" t-erpeaiw conceaa Ims per landem c......~l vo, CM _um

icWa1l r ~ ~~~ .oeara, & abolita dlmnO ~rum ea;_1aqIut. , .

ete • ~ ~cbc~e vol\ll1Mla '.ac ~imus. bed~ I,t.,. ~o{\r~ Ikca !l.al~ oCca1ionc prlYIIeJio-

nntel In. Demint eorundem nc~ul~ , bve con&ngul-lrum.ac IIIdultonu., nccmon Immunineulll," .emDcor~ •• el aflini~ a die ~r.1e ad {wnm.i ApoftOla- priodwm h" jufinod. qdbmodolibcc fufciratas • '" inp tus a~ atrumptionis fufti:asari polfe, & debere, bur vis Tribunalibus peridente. ( ill.rum omnium, 1& few potuilfc. sc deb~iae. : . . fingularum O:atwn. 15( me$a , nominaque , 15( cogno-

, .... _, 1(4'1. Pcr prOlmilla 'aurem non fntcndimus revocarc! mina Judicum. & Collieigantium 'iuorumvis. edam

bill"'" exemp.tiones • & inununitares quibufcumque ~fonis fpcciaU menrione dignoru",. & alia edam de neeeffiEcclehaWcis , tam fzcularibus , quam regularlbu., de I tate fpecialiter exprimcnd~ przfentiba. pl'O plene, '" jure ~ompctClltel. neque Thefaurariis. Appaltato~ibds. ,fuflidenter oxpreffis habettees ) a quibuf~uc Tei-, &~qndU~I, bonorum, Inrroiruum , & juriwn bunalibus hujufmodi ad Nos carumdcm {eric przfcndi~ Camcre noArc. ab ipfa Carnera. feu aliis illius tium avpcamus. illafqlle penltas , '" omninb perpollib ~t1C"".lPpaltuum.& locationum InGrumentis, & GIpprimimus. '" extinglllmus • & pro rnpprcllis: & H_m'rarlone ex COlltraaU, tituloque. vcrc onerofo extinais haber! volumus. & dcclaramus • ac pattibus c~.c:dis. Ac infuper a revocadonibes , & aliis fupra- perpetuum ,lefuper filcntium imponimul.

diais exdpimus • & excepta. e1fe volumus , & declara- t. 10. Dc:cementes pr2(entes litteras • Ie omnia. & slIl'lfIIi'" mus inuu¥irates. & exempeiones quibufvis Univerli- lingula in iUis contenta , edam CIt co quod quieumque .,.. .tltIlI. tatibu •• & pcrfonis daw • & concclfas in vim contra- in pr~ffis, fiye eomm aliquo incerelli: habentC!s , feu

aus ~ 'cauTa "ere onerofa, videlicet eongrue. & ctf~ haDere 'lllomodolibct pra:tendcntes, mis non confen-

aual;s pecun;~wn {"Ju~jonjs. & non ~Ii~. eid~ ~a- ferint " aut ad ea vocan , & auditi • feu ~aufz fropt"

mer.1e ~pol\ohcz. vel Jpfis Communlraubus legJtIl1~ quas Iffz pr:ltfenres emanarunr • addud:z. verilicarz.

faaz • vel ex aliis ntionabilibus (aUGs per Nos cognof- feu alias fufficienter. aut etiam ullatenus jufti6cate

cendis , & approbandis , ae edam declarandis. quas non fuerinr, aut ex alia quavis, quantumlibct legitime,

ortlnes eaulas onerofas nonnifi legitimas, ae lidtas, pia. juridica, & privilegiata caufa, colore. J'rztextu.

IX honellas. prout de jllre,approbare intendimas. occatione , & ,apite, ctiam in corpore jutlS claufo,

§.6. Er proprerea quicumque mas obrincnt. eas eciam enormis, enormi~. '" totalis lzjionis, nullo in dilta Camera. citato dile£\o 6lio ip6uI Catncrz unquam tempore de fubreptioni~ vel obreptionis, nulCommitfario generali. veri6ca~e • & ill ipfa Camera litati •• aut invaliditatis vitio, feu inrcntionis nollez. vel examinari • & admitti facere teneantur • etiamu con~- quorumvis interelle habendum eqn{enfus. aut alia quoIiones earumdern irnmunitatum , & exemptjonum , ac vis. quantumvis magno, '" fubfrantiali, ae inexcogitato liuerz', eedulz Motus proprii.Chirographa, & alia: fcri- defctlu notari, impugnari , invalidari , relhW1_gi • retraptura: defuper emanare., sc cananata alias ill Camera t4rl. in jus, vel controverfsam rcyocari , fufpeJ1ili • lipra:dia:a admilfz. '" admil1a • ac in illa , ejufque libris mitarl , aut ad terminos judi reducl , feu adverfli s illill regilhatz. & regHlrata fuerint. '" tint ; quatcnus fa- aperitionis oris. rellitucionis ill integrum, aut aliud men caufe onerofe hujufmodi pro verc onerolis, & le- quodcumque juris. faai. vel gratia remedium impetragitimis • ~rra alias in eadem Camera verificatz , & ri, aut impctrato, feu cciam moru flmili concelli> quemapprob.l£z. ac previa iucliciali difcuOione non fmc le-: piam in juclido, vel extra illud uti. feu fe juvare potfe, gitimz haBitz : ~uo eafll ad indicationcm rancUm. non ncquc eafdem przfcntc:s fub quibufvis Iimilunn , vel aurera ad aliam verificariener» cofdcm obrincntes teneri ditIimilium C;:onll:itutionum. ac q:vocationum. 15( ordivolumus , interim ver~ quamdiu non fuerint vcri6catz. naeionum revocarionibus , fufpcnfionibus. limitanonimillime fulfragari. & prefenris revocationis. elfe&1m bUI, & aliis contrariis dif pofitionibus pro tempore quoretardare non poffe dedaramus. modolibct faCtis compreliendi. aut comprc:hcufas CCJ1,.

;. 7. Pra:terea 1101hZ intentioni, Don ell: fub rcvo- feri. fed fcmpcr ab illis exceptas , & quoties iUa: emacationibus. & a1iis fupr~illis comprchendere inun~ni- nabunr, toties in priftil\um. '" validiffimum Ilatwu tates • & exemptiones ejufdcm Santbc Romanz Ecdc- reWtutas, repotitas. & plenarie reintegratus • ac etfam {IZ Cardinali bus ratione dignitatis Cardinalatus • nec.- fub poftcriori data. quareuus opus tit • de novo concc:CDon Camera: proNiaz Clcricis przfuic:ntibus , aliiCque fal, pcr~uOque viUidas. finnas • '" efti,aees exiftere, Camcralibus. qui in eadem Camera fedcrunt. '" fedent. & fOre, fuof'lue plenarios • 15( integros clfeClus lortiri • ~oneedi. faJ admirri foUtas ; nec illas , qwbus Przlati. & obcinerc • Ie ab omllibus ad quos fped-at • ~ 'luan~ & Otlicialcs Romanz Curie. ac przlati domctlid ,Cu- documquc fpcdabir. inviolabilitc:r obfervari.

bicularij {ecred, Ie. Sccretarii j &tlii f~QilialCS ift co~ f.ll. Si~que in przmifiis £er quofcumquc Judices. CI!"'(*'" hUW c<lmmcn~cs roftri • ~ Romani POIUiDcis pro & CommifJarlos • ccill1t cattfarutn' Pabrii Apotlolici foJIM ..

-tempore vivends .• in I"o(uio defcripti gaudent, & gau- Audirorcs. Ie ejuCdcm S. R. E. Cal"dinales • etiam de dere confueverune • ncque illas ob numerwu duodccim Luere Legatos. '" quolvis Scdis • & C~Z pr~dilh- 6liorurn a PrzdecellOrioo. noftris, '" aliis {upd ex': rum OfIidaies, ~ Minillros. & alios qu ... fe\,mqlle prc:Jlis conce1fas, qll~ ramen ad tenmnos Conftitu- quavis auaoritate. & potctl:ate fungcnte •• nunc.& pro tionis reco1.memor.Pii IV. PrzdcceRoris pariter nofui. tcmPOIl= exifrcntcs. fubi<lca cis, & corum ,uilibct quavis & aliaa-um ConWturionum Apoftolicarum fuper lin»- aliter judicancli. '" interpretandi faculwe, lie audo. lium cxcmptionwn dedaraciope cditarum. ~ ad" illas riwe. judicari • & dcfiniri dcbcre • Ie irritum, & inane tantUm. & pro tempore. lie pcrfoni&, Ie co modo, fi fccul fuper hos a quoquam quavis auCl:oritate fden." fOrma • qUibus de jure: communi illia eompeeunt ,ae eer, vel ignoramer conei~t atrentari.

alias juxta iplius juris communis, Ie fupraditbrum. ;.11. Quocirca dilctl:is fillis nofuo. Ie ~naz Ro- ,',m*_ '& aIianun e;onftiruripnum Apoltoliarum difpofitio- mana: Ecclefa;e przditb Camerario. ~u pr~no. J"*'M. nan redudmus. neque aliter quam De przfcrrur, five nccnon Vicccamcrario.Thefaurario. Ie CJericis pr.di-

in poffdfado. fi\'c in pctUorio fuJli-agari volumus, dentibus. ColnmilIario • & aliis Camcrz przeliaz alli-

LIe cfeccmimll. . dali~ • ad quos fpctbt • pracipimus. Ie'mandamlS,

,_",,,_ ,. 8:. c.cen\m ,A~ltatoribus • ~hd'aurariis. ~_ ur przfc:ntcm ~am ~onftirutio~_ in ~ conren~ pofirarus', Commifiaiiis, Exccueonbus.. LIe (ZtCl1I tOl quzcumque IQ omnIbus, & fmltlllis hrmlter. & an-

~~ Agentibus. "Miniftrls clid:z ,Carncrz, Ie Communi- violabiliter Obfervcnt ~ & fadant a1) aliis obf~rvari. ,

~ tatum. & UnlYCdiratum przditb.rum • carumclcm fcrie §.13. Non obIlannbus fupra&iGbruna lirlum pen- c_"I,

c.,.'Ii,,,. ~cntium. di~Us ~us. De concra ipfarum dentu. aliifquc omnibus.llc fingulis pnrmiJlis, n«- *'.,.,.

~ pnd"cntium difplJ6rioJ'lem immuniwcs. '" cx~ non nOlVa. '" Cancellaria: Apoftoli~ Rc:gula 4e non Del, nifi ut fupr. cJ:ccpQI. Ie cas «lOU ex caW. vcre rollcado jure quztito, ac: «lIWCIlUI opus fit • ~di~ ,_ . ~MiII." Tum.Vi. " f f , fii

,

+s." ·'~C'P·!.:.RNlS N~.N'lJS~

,-,~,,, .p •. 'f"-lccutDCJuo . incereRe , -. •. ; ,c, , .•. ,

.i&.·Caroere· Goncernentiblas in eadem C&n:\era pne-- -"'!"'--~.,.- , ":,,,,~-.,.-

{ __ iJ. ctc.~mgijb:andis. ira Dr pl';1lfenrcs in ea pre- ' ,',~ '. ..tl: d" S· u • t"

fcnrari', aut rciltlrari .n~ ·necaire lir. aliifquo Breve Beat\qf,:'an.oDI' ~o.. c.,; .!!.... rl~ ~. X V II

Apollo\ids ~ ac in uni"eII(&1ibus, provindalibafCJuc' mane 10 Rc:goo ~ ... u~o .loda.an;am. O~l- .

Cl)~·edicia~lihus, vel fpec:ialthuContl:im- denealiuea , Ternl OtdlDU S.Domuucl.

(ionibus. &Ordinarionibus • necllO~ quibulvis. eriam juramento, tonhnHarione Apoftolita. vel qnavis Jirmj. talC alia robot~s ,(htnris • &: C:Ollluetudinibus , etiam inunemorab,Jibus, privilcgiis quoque, indulris, concefflOniblls. hnmllniraribus , excmprionibus , chirographis, S Ana. Marris &cle(ie • 'Ilia: virgo cafta un.i vito p_'

cednlis motuum yropriOtllm , & aliis Icripruris , & lir- d~ponfata eft Chrifto. ,loriofa ~dlras in omni ,N"

teris .;riam Apottolicii przdittis , & qllibuCvis aliis quidem prole. quam per Del S".tiam quotidleprofert.

etialn tit przfenur quaIiheatis, ae Cpeciali nora, & Inen- m'uJriplicirer gauder, in facri. ver~ VirginibUs. qua:

[ione digllia • ctiunh nominatim eflenrexprimeadl, fub I ftudiofa charifmatwn meliorum zmul'adono elpenem 4luibuk"'lmque verbarurn renoribus , & fonnis • ac CUm camalis contagionis· inrcgritatcm Virrurllm, flori.bus qiubul'vi. , edam dcrogatoriarumdcrogatoriis, aliifque ezornarunr , inc:BJbiJiter .c:xultar. arque .Borte; illa- (~ ,dicac:ioribus, & inlolitis claufulis , ac irritantibus, rumque. qwc acccnfis lampadibus cxien:antobviam

& alii. decreris , eriam inexcogitabilibus .. & ..necelra- fponro, & intraverunr cum eo ad nuptias. fublimem

rio exprimendis • manl-contrat.l:us jurati cum Caanera gloriam condign is honoribus in rerris cetebrad decee :

notlra Apolloliea initi, & Camerali obligatiolle vallati, ut quz fequuntur Agnum qllOcumque ierit.. luCbnri "quovis alia robore , & cautela finnatis , ediris , feu cum fa:culi tentationibus infirmitati nolttae'ildjutorii

fadis I ac alias q1.lomooolibet in conrrarium pra:millo- ca:leftis opem. atquc przfidiwn a fponfo jugiter 'impc--

rum conceffis, confirmaris, & pluries innovaris, Quibus rrare digncnlllr. In hanc curam Nos ex debito paltoraomnibus. IX fingulis ,etillnfi in cis' cavearur exprefse, lis officii,quo Carholicz EcdeflZ adftringlmur • pro-

qllod aullo unquam rempore Cub fimilium, vel diffimi- penuUs incUlnbcnt~ piis Catholieorum Regwn. alio-

limn exempdonum. & immuniratum revocarionibus, nunque Chrill:i 6dclium votis , quibus ~neillarum Dti abrlilgatiolllbus , annullationibus ,aut aliis quibufiibet in t~lis regnantium venerario in terris proinovetur. liconrrariis difpo6rionibus, & ConlHrurionibus pro rem- bearer annuimas , ficut marura deliberarione adhibira,

pote ede1l4.us cemprehendantur • fed Iemper ab iIlis ex- ad Omniporeuris Dei gloriam , Ecc1tfia: honorem,

cepra , & quoeies ilia: emanabunr , toties in priftinum, Chriltiana: Religionis robur , ac fpirirualcm fidelium

cumque validiffimum ftarum reftiruta, repofira, & rein- coniolarionem , atque a:dilicatiollem falubriter in Do-

rcgrara, ac edam Cub. polb:riori data per quafcurnque mine expedire arbitramur.

peifonas eligenda de novo concetla Iinr, & etlc centean- §.I. Cum iraque diligentiffilllc diCcuffis, atque pertur.necnon p~o {ilfficienti eor~m. deroga~ione d~ i~lis> penlispcr Congregationem Venerabiliu~ Fratram n~torumql,lc tOtlS tenoribus fpeclalas, fpeclfica , indivi- llrorum Sana:.: Romanz Ecdetiz CardmaIium faerls dua, & exprdli. ae de verbo ad verbum, non autem Rieibus Pra:pofitorwn proceffibus d. Sedis Apollolica: per claufufas generales idem im~rtlllre5 rnenrio , feu licenria confcais Cuper vita: Cantlirate. & virrutibus in <juzvis alia exprcJ1io facienda, aut aliqua alia exqui- gradu heroico, quibus Scrva Dei Rofa de Sanaa Maria .lta lOnna ad hoc fervarrda foret. illorum omnium, Virgo Limana Tertii Ordinis S. Dominici mulripliciter ~ fingulorum r~ore! ' ~~s , &occaliones. przfen- claruitle, necno~ I~ira~ulis. qwc ad ejus inre~ceffionem

• :llbus pro plene, & Idliclenter exprcffis , inlertis, ac a Dco parrata fUlllc aller.ebanrur • Congregario pra:fara fervaris r~pcd:ive habe'~r~s, illis alias in fuo ~obore coram Nobis ro.n~ituta unanimirer cCnfue~it > quallpennanfurls • III przlllll10rum elfcd:um fpcclalirllr, documque NobIS videreeur ad folemncm ejufdem Serve lie exprcfse derogamus , ac derogatum cEre volumus, Dei Rofz Canonizatiollem. juxta Rirum ejufd.cm S. C.ttC[lfqlle contrariis quibufcumque. . R. E. tuto potIe deveniri , interim vero in4ulgcri • ut in

pdl;(m §.14· Ur aurem C'ZdOD prcfentcs littCCl1e ad omnium toto Orbe terrarum Beata nuncu'perur; hinc eft. quod

;'ill..noritiam fadlius deveniant : Voll1mlls, & auaoritate Nos pHs. atque enixis Charifijrni ~n Chrino filii nofiri Apofiolica decemimu~ , illas ad valvas Dalilica: Princi- Caroli Hifpaniarum Regis Carholici. at Charifi"l11la: in pis Apoftolorulll, & Cancc:lIariz Apoftolica:, Ie in acie Chrifto 6Uz nolhz Mariana: Reginz cjus, genitricis, Campi Florz de Urbe per aliquC11l ex CurforIDus no- & totius Ordinis S. Dominici fupplitationibus Nobis ftcis pubUcati, ac illarllm exempla ibidem alma relin-I filper hoc; humiIirer porrcais bcPigne incljnati : De

qui, qua: lie, ~Iblicarz omnes , IX lingulos , quos' przfatorum Cardinalium confilio • IX unanimi allCnfu. K./_ concemunt. perindc .flidant , & araent • ae fi iIlorum! autl:oritate Apoftolica renor~ przfentiwn indulgemus. ,~ unicuique perronalit~ norificara: , & intimwa: ruinent.1 ut memorara Dei Serva Rof.·de S. Maria .,in pofierum ,." ;"b".

~~e;:7U;:m~=~~~fi;lttf~:;::.I=:~dd~~~ (~~~n~= t:P~~m~~'lb~:

" lig.~ aHcujus pcrfonz in dignirste Ecdeliaftica: circumfucnda) cxponantur, imagines qlloctlle radiis, confti~urz munitis cadem prorJus fides in judicio. & f~u fplcndoribus exomentur. arque de ca fi.b duplici cxtra Illud -adbibearur • quz _przfenribus adhibercrur.ritu rec:itetur Ofticium. & Milfa celebrerur de Virgine , forClll exhibirz • vel ~ non Manyre lingulis Innb. luxra rubricas Breviariii.

D. ' ..... 1. Datum Romz apl1d SaJdain Mariam Majorem, fub: & Mitralis ROIl1IIli die vigclimafexta AugqlU • qua: ... 00. Dft. Annt'1lo Pifcatoris, die lo.Decemlx. 1667. Pontificatus ' prima eft non im~ra pOll diem vigcCunamquarrllD

noftri anna primo. . , ejufdem menJis, q~fpiritum Crcatori rcddidit : h~ vore> in locis clumruac mfrafcripris, ocmpc,jn Civirate. & DiCEt'e6 ~na, Ie in univeifc)Or~ S. Dominici, tam Frattum.!:loam M..uallwn. & q~m ad Milfas

artInet. ctiam ,l SaceNorihut con8ucntibus. ,

t. 1. Przrerea primoclumtaxar anno l clads hifc:c litteris • & quoad IJlclias ':'':JUO ecdcm ~enres lincrz illuc: pervcncriln join Ecdcfus Ci.ita,.. ~

ris. & Di«Cc6s, Ie Ordinis prcfarorum ~ lIec:non in omnibus C .. hcdralibu •• "MCIIOpOli~,i. HifpaniaI'1IIDo& Indianun. fokmoJa Bearific:alionj. "ufdcm cum 0fIici0. at Mitfa fub ritu. Iic;i ~ • clic ab OrcU,. nari. canfticuta.'& intra fex ~es fracDulpnda, ce..

....... fif;ulrarcda. ROme't'd in' Ea:"

: '. san~

'CLEMBNS PAPA ..i.l ,""" •• "" ,Ii ,..",..,i ....

IX ••

I:

_, ;"Q.llfll,:Y\l1E N S"'O,,1~ US. ' •• '

5&mtt .. Jacobi '~'tioni~4Iir"""'lncra·l;imeftrc : 5.1. Quare 4iftj~. fnftIr ~Uicukatci. ~ rnenib,~"'i.clpis A~1IIl1 ee- ~ privUc8i& Jam.concdfa~~~.1C · ••• enlo tebfa~a fuerlnt eadem r.tcmnia. puiter-cc:lebrari pet- tlbus.Be Cluartdoeu~.,.w.ln ii .... ~ ••

»~;,»"cl.,r".:':· '. . illafavorabiliceramp~ecelt~.at, iMeW.

cItIIItIIIIi,'; ,. ,NeIt,obftanribu. Ccln'(tlmI!onibu'J 8cOrcfj. ~allrUll, ae fervari P*JN ",' e ~ue "1,Ii4O,... , lI.tionJbu.~lciI, a~ Dlcrtt\. fuper non culm [jeer cmanall~nt cum oamibUI , (Ie fingall. ~t.

editls, ceteri1'que conrrariis quibUrcumque. bus. •• st ampliationibua prdiais • eifdemqutl'lU. ... c

§. 4.,V6l.mus ,autem. ut earundem przfentilim lit- d. vcrbo ad verbum i~. Alia verA qUlI:culDll_ In rerlnlm rranfllmptis. feu eltemplis, edam impreffis, futurum concedenda a4 'eoftun limitcs conclpi·omni~ manu Secretarii przfatae Congregauonis. Card.inalium debcant. a pro ita. concepti,_' inteUigi • (Ie Qbfervari , fubfcr1pris , & ftgillo Przfeai ejufdem Co!1~rio- eciamti cfjvcrfimode, &: COlltra eorum· (enorera exten-

nis mUilitis eldem prorfu. fide. ab omnlbu.', &: ubi- derenrur, )

'lIte. tam-:in·luclicie. qum, extra ilIud habcatui,qucS. 3' Nos enim ita fervindum lege hac ptJpCtoo Drmt .. prcfentibus, IpG. habcrcrur, G' fuerint exhibit&-, vel valirura O:atuimus , 8( mandamus. Sicque. &: non aU~ ;"; .....

, c:lfr~nflt. rer in przmiffis omnibus, & lingulis per l:Juofcuaque '

P.An ,. 'Datum R.omz al'l1d SanD:am Sabinam, fab Annulo JudieesOtdinarios, 8c Delegatos, edam caufarum Pa-

l •• i .. r; Pi{'UtOl'U, die 11. Februarii 1668. Pontificatus nofui latii Apollolici Au;iitores, 8( S.R.E. Cardinales , eti&ll1

hntlo '}kimo. Legaros de Larere, & Cemeraries , ae ejufdcm Camen. noU:rz Apoftoliez Theiauratios • Przfidentes , 8c Cle.-

ricos, ColleCtores • Subccilllecttlres, -Minifrros • & OHi. ciales quofeumque ipfius Camerz. in 'Iu,vis eaufa _ I 8( inaantia • fubla.tOl cis. &: eorum cuilibet quavi. ali-

ter judicandi , &: inrerprerandi faeulrate, "audorira-

te , judicari • &: deliniri debere , initumqlte. lie inan.t quicq_uid fecus Li,per. his a quoquam quavis allaori-

tate fcienter , vel ignoranter c:ontigerit attentari • vel obfervari.

§. '1-. Non obftantibus, quarenus opus lit. nonn'de C,,,,,.,II, J~ue qua:fito non tollendo , caherifque aliis Cancella, ~"." .. r. na: Apollolicz Regulis, decretis Cameralibus , Apofro-

liea etiam auCtoritate confirmatis , &: roboratis, nee.

non quibufvis ConlHtutionibus,&: ordinarionibus Apo-

Itolicis , etiam J ulii Ill. &: Urbani V Ill.&: aliorum quorwncumque noftrorum Przdecelforum conceffis.

etiam juramenro , &: quavis aHa firmitate roborads l1:a-

tutis , ufibus , ftylis ,-&: contuetudinibus , etiam irnmemorabilibus, Quibus omnibus, & fingulis. edarnfi pro

fufficienti derogatio~e elfet opus de illis , corumqnc

rons , ac integris tenoribus fpccialem, exprelfam, 8c individuam menrionem bcere , feu quzvi$ alia exqui-

fita. forma neeefiirio fervanda foree , eorumque plenos, ac IIltegros tenores pro plene, & [ufficienter exprcffis, &: infcrtis habenees • perinde ae fi rtipfa przfcntibus individualiter • ac de verbo ad verbum exprctli , infer-

taque forenr ; czterif'lue contrariis quibofcumque fpc.

cialirer ,~xprefse derogamus. . ~

Datum Ro apud S. Mariam Majorem, Anno 111- D.P.Aw.r.

carnationis Do iuicz 1668. Pridic Kalcndas Marrii, ." .1.F.b,. Pcnrificaeus noftri anna primo.

MOtu proprio, &:e. Cum a prima lloftrz Divina favente Clementia Allumptionis ad Summi Ponrihcatus Apicem die, impense cogitaverimus Sacrum Cardinalium S.R.E. Collegium, quod uti Senarus Univerfalis Ecclelie in excolenda vinea Domini nobifeum aillduo collaborar , & lingulos Cardin ales tanquam membra ejufdem eorppris , quorum confilio , indufrria, ac opere. tam in fpiritualibus univerf Orbis Chrifliani, quam in temporalibus noftrz Ditionis , aliifque negotiis , &: rebus quibufcumque Romani Pontl11cis, uti & cuncta fedulo adminiftrare confueverunr , amplioribus privile~iis. &: gratiis compleCl:i. & corrununire, pra:qlle aliis ~acultates, &: privilegia teaandi. &: difponendi de bonis, ae jllribus ab ipfts dum vivunt , quomodoliber acquifiris ex bonis,redditibus, eni01umenris., &: Juribus Eeclcfiafticis, eifdemque in ilIis [uceedendi, tam [ua: dignitatis intuitu, quam in laborum congruam rernuneratlonem per Sedem Apoftolii:am haCl:enus folita concedi , gratiose ampliate, &: ad fruCtus edam inqm[umptos , vel cum aliis ipforum bonis non eommixtos, de quibus anteh~ nullo modo dif ponere poterant, exrendere,

E", .. r .. II, §. I, Motu proprio, & ex certa fcienria , deque ;" ",.r. ApoftC?licz patellatis plenitudiue, 8z ex mera noftra. &: Sedis !-poftolicz liberalirare • qua pr;Edic.ros S.R.E. ...-erdinales prot'equi volumus • privitegii, &: facultates

, tellandi pra:dietorum Cardinalium ad ilIos etiam fruaus txtcDdh1lUS, &: ampliamus • qui ft natu rales lint. & a folo in quo fant produai, legitime j!lxta rei naturam fuerint fublati , & a manibus Colonorum. vd

aliorum quorumcunque debitorum pereepti, lieet in I Njunai Nolilis ccrlicus paftoraHs muneris ratio poll:u~ Pr, .

honeis Ecdefiarum , vel in' quo"is alio 1000 adhuc lat. ut paternam virorum reguJarium, <tui abriegan- -,,, •.

inoonfumpti, vel nullo modo aliis ipforwn Cardina- tesfemcdpfos Altiffimi obfequiis fefe Cub fuavl Rcli~

lium Bonis irnmixti , a.ut corum 'patrimonio incor~ati gionis jugo devoverunt, folicitudinem gerentes. COl repcrianrur : SI. vero civiles fint, pollquam dies {olu- quae prq felici corum llatu c!>nferva.ndo,rellituendaque,

ribnis advcncrit , fuerint ptl"quofc:umque debitf,lres, ficubi excidir, regulari difciplina • ae juvandis laudaquomodolibct perfoluti , lie ad ,manus CardinalitJm. bilibus corum fi:udiis. at'luc pr~reffibus a Romanis

vel-ad corum Miniftros pervenerint, feu in aliquo loco Ponti6cibus Pra:deeelforibtis nofrrlS provide eonftitura publieoacl, larum Creditum mennt dcpofitati'j <tuod elfe nofcuntur, Apoftolici muniminis noftri pra:fidio

etiam {ervari wl11ltlus in teniiinisquomodolifxr debi- roboremu" & allb, d'efuper providcamus. licut ad

tis pro aJli4ibus bono~. ae Jurium qaQft1rit<:lm4tue, Omnipot(1)tis Dei gforiam, Religionis incrcmcntum.

quos in dials. Eacultaribus c,?mprehendi volumus, & ac fpiritualcm 'Fidelium zdificationcm falubriter in

mandamus,.: If'modo, que fUpt"a, fruCtus, tam civiles, ,Domino expedire arbitramor. ,

quam na.tJIraies ConduCtoribus. & Affiauariis Iocati. t. I. CfGn iraque dudum felicia record. Innoce~1U ""It. %. lie concefii ~ iUos ~runt percepti, quamvis termini Papa X: Przdecelfor nofter Congregationcm oo!tnu'" c"'r", folutioD!' alt¢tuum per locatores fuerint pofticipate lorum 5': R. E. CardinaHum • ae Romanz (:~~ Jlrz- /11,;"",.

'COavenn; latorunduper btu Regubrium inftituCrtr,' ipfique

P p + Con~rc:

,:' ..

XIX.

Decretum in quo Privilegia SanC1:a'! Romana:

Ecclefie Cardmalium teflandi de bonis, . redduibus • 8( emolumeneis Ecclefiafhcis euam ad fructus inconfumptos, vd. cum afiis J plorulll bonis non commixros exrendumur-

CLEMEN

s

FA FA

ix.

..

Placer Motu proprio I.

Confirmario Congregationis Cupcr Gat\! Re-

gularium, ejufquc·f.tetfttatutn; .

xx.

C L E ME NS. P.A P.A .Ail f""""'" ,ei mmuri"m.

IX.

~,,;,. An.'D.

U61,

,

~"

~. . ..

4J." , Cl;BM'£NS,,'NiON··U'~' ,',

G~ • inIItIUafnba fina I •• ac Infu- harum Cerie ai.Jar:M .... ~~.~. "'1l~rlatn~lCdcputllt4i'PftlNOO- Coll~"" - ~ ~

dlatia-," PdcIIWUI ConvcaCVf •• MondiirII, Cell- IdJcpDII' • "'........ ' ' , , ,_ .

leRia. ac DomaaCi~ue ~. ac: re-. S • .1. Dcccmcnaa afd.em ~ fC!lJl* ~

I!Ularium .irOlWn c.Ut-!.f. 'OrcIinisMWicaadum.' &rmu • ...li4u.<k &.ceseilAen.ac r~lIe".~

taris,eSc Inftitl,ld.·eriInl necdfaiiO P}euario.s. eSc ~ efe!us fordri .'11: ~. nee .",. ~ Novidall1l, Ie PrOfc8Oria tubrepdoai •• "el Olnprionj •• aut nu!lltatj, "jtio • feu

muraH.I • transferendi , flli" peatIewli • 8c ru~. ,iDl:endoDis _.. •• ' lnterellc babcnWm confenfus.

prout urill~. & aeceOita"i ~d.rer • " exip-er. aUOve .o!ibet. edam bmali • & futiftandali dcfcCbl daDdl Ullntiu Su~lbua lle8':!laribua •• quos per- norari. 'JrJ&iogi. ~ .aur in coab'oVCll'iiam yocadnet. tedpiendi in Novida.ti.bus "'= deputads NoYitioa ri. feu acl ~ }uri. recluci ~e: Siccfue.

ad .babitum. 8( profellioncm Cub re~1is. & formulis 8c non aliter in pcaGia per q uC Ju4i~«-

ab eldem COnlfCllrione jam prEfcnptis. feu pnrfcri- dinarioa. eSc deICgaIoa. edam caufarum di A~ bendis. pre6pdi. feu tuandi numerum RcliRiofo- lid Audicora , K S. R.E. Cardina:la , t:tWD de 1,.atcie rum in i'ln1J'll'is COllvenribus • MonaGeriis. Colfegiis. ~tos. & alios quoOibet ,~~ncatia.. "Domibu$· RegularilUD vironun. 'umqUC! pro modo & ~e funpntcs. & huiauros. (ubra. as. "coICcUlituum augealcli • & minueneli • exequcaeli Coaftitu- Nm cuilibec quavis a1irer tudicandi." intelpftlmff ~ eJufdcm Innocenrii Pncdc:cdlOris, quat iftdpit. facoltate." autloriwc. judiari." clefiniri clcberc.K 1rtfIi-.u. • &e. Iditam Idibus oaobris· anno Incar- irrirum , '" inane quidquid fecus fuper his a quoquam II&donis Dominica 16 j 1. Ponti6carus fui AlUlQ nono, Cfua.,is auaorirate fcicnter, vel ignoranra: contigcrit JJeCIIOII ip6us Innoc:enrii Przdccetlorw Decreturl\,quod ancntari.

indpit.Vt ."....,.acc. cdirum diCJo.Fcbnwii 1614. §.6. Non obftantibus .quarenus opus Gr. noftra. c.n ..

Ie cljr.:iclencli conao.,ed"1IS ~tes inde ! K demUm & Cancellarie ApotloUca rCgula de non tollenclo . jure "'/"" "_"'end.i t%ecurionem. '" Obfervan_ Deereeo- quelice. aliifquc Apotlolicis. ac in Uni'f'Crfalibus, Pro-

I\UO ncol. mcm. Clementi. Pape V 111. ~oris .,~alibufque. & Synodallbus Concillia editis Genera-

~ .. noftri fuper rdOrmadonc R.cgul.arium • & po- libus. vel fpccillibus CcmllitutioDibus. Ie or~tibtidimUm que pertiDcnt ad inftirutioncm. tic educario.. nibus. necnon qUQrumvis Qrclinum. & Ccln~tio-

nerD NoviQorum. & in premiffis omnibus caam pIC- num , Soderatum. ac 1nftitutorwn, ali1fve quibUfvis.

nis • eSc CCDl'uris ~I&ftic:is proc:cdendi facukacts edam juramenta. c:on6nnatione Apotlolica • vel 'llJavis anribucrit. finnitate alia roboratis bruw. & confuctueliDibus •

." ,..... f. 1. Nos conflderantcs Congrcgadoncm prediCbm privilegiis 4Iuoque • inclultis.' lie littens ApotloUcis c........ ftrcauC quiclcm • &: 6deliter , ac magno cum frudu in Cifdem' OrclinibUs. Congrogationibus. Socieratibus. .,.._. Eccldia Dei haacnus 1aboR1fc. fed ex Carclinalibus '" Inftjtubs. illonunque Superiori*. 8c pct[onis,

Congreauioacm ipfam conlnrucntibus. cle quorum & aliis fub quibufCUD!quc vcr60rum tc:noribul. & Coraumt:ro ADteqalm U Suprcmi Apoftolarus .piccm eli- mil. ac cum lluibufvis c:riam de~ clerogato"ina ciifp06~ afl'umcremur. enmus. folo$ de pre- riis. aliifquc dIicadoribus. ~1Iimis ,& inloUtis (coa fupe.rOle Venenbiles Fratrts noftros Martiun,1 claufulis. initantibus. & a1iis dcacrls in geocrc.vel in fonucntcm Ginettum, Ie Uldcricum Tufculanum Epi- fpcc!e. vel alias quomodolibet in contrariwu coocdlis, Ccopus Carpineum. 8( dilc&un 61ium noftrum Marcel- con6rmuis, 8( innovatis, Quilxas omnibus, " tingulis, lwa PrcfbJterum S.R.E.Cardinaies Sanrac:rucium nun- etiamG. pro iUo~ CuJlicienti d~cione de illis • eocupuos ~ Q Prelati. IUtaD nomwllos Cluidcm ad Car- nunquc IOtis tc:noribua fpec:iali,. [pc,i6c~." individua,

clinalaaaa _ promolO$ fuiaC • aliOs vaO ab hu- ae: .Ie .,~bo Id va-bum • non &Utern per daukllas gen~

maDis fOlo fupedtitc clilctlo 6lio MlJtiftro rates idem importaPrcS llICIltio • feu 'luevis alia cxprcf-

PIofpao F~_ in utraquc Signacura noftra R.dUen- 60 habcncIa. aut aliqua alia cxquilita forma ad hce darici. 41w cjufclem ~rionis Secretarius exiail; fc:nanda Com. talOre5 hujuimOcli K 6 de vabo ad alios tum Cardinalcs. tUm lirelalos fapientia • pruden- verbum infCl'CfClltut ~entibus. pro plene. 8( fufli,. ria. cloarina. c:bariwc. intcgriwc. 8( rcligiODis zclo ciePter ~. &: iOfmis .babentes • illis alias ;0 [uo ex_ preditOl in ditbm. COllgrccatioacm coG'imus robarc ~uris, ad. ~rorum c.Ifcaum Iw: vice in Damino coopandos. , d~ fpccialitcr. &: Oprcfse cIcrogamus • c;etcrifquc

§. J. MaN itaquc proprio. K a ccrta fdentia. contrariis quibufe:llIIIIIuc.

" roaQI1'a deliberaiicloe noftris. clCque Apoftolicz po- f. 7.Volumus aurem.ut carundan pnd"entium lit- r._(_,," rcllaris plemrudinc prediaarR Con~ Cardi- terarum tranfumptis •. feu CJ[emplis .• c:liun ~ .... JM~ Nlium.1e Pr.larorUm "'11:11101'&to IDpOCCDtio Przd~ manu alicujus Noqrii publici iubf:,' 8( 6gillo

cdIOcc iDftituam. omncfque. 8( f~las facubates illi pafoae in EcdcGaftica c1iP:iratc • tz munitis air:ri~-. at .,.._. tenOIC ~tigm ~ c.dcm ubiquc fides in judicio. & extra adhibeuur.

-..at ~ lIe.AfoWin rqlpjmi"'''.6cbo .qua ... ~" ~ • Ii fWalc cdaibitc. vel

CCllaIIanIaDs. ciacnf'e.

t.a.1'nmRl PrDtiaiI Manio"ac UIdcric:o. &: Mar- Dahnn Rome apud Smamn ~. fub Atuwle D.P."'.'.

cello CtmliaaJibus clileaos &lios Iioftros Nic:olawn Pi('catoris. me 11. A,aJia 1"8. Ponti6caau ootbi - II. ~. AJor6am Hamodcum, Pmum Onhobo- IQPO pcimo.'

num • 1M ...... ~.Gihcrtum 80n0mz ....

f1.ma Qi&am • i.:amD Vic1oawn. HiCl'OllJlDOlll eA- .N D..;.i lJ.Jrj ,,1iI ~ I "7. ~

JIoaoti&a • Ie Jacobam ~. Rofpigliofum , fuM.""" &40 ~ A,,;Jit. ,...

..... ~ c:amcm ez fraIre ~110 Dcpoa:m. ,;JuI- s.Byr .;. C~ r-u Ij .. "...

ac ~ Barberinum ~um cjufdcm ,s. &. E. ",;,,; -Jri D.C' L DieiIM " •• u",,;. r .. I Z.

CaNioaIca CaroIam ~ ~ ; IIICCDCIa _ .. ~ ~C... iii. 4- ... ,..

~. J..!!r:~"'U: ==~~~1~:::

........ .,rmci(Qb M.uiam ~D Tad'cafem" tJiillwiI jiIiib.", ...... "'" .... -'t-::. 0mIaa. Vecdaia Ach_. Ie Sap_an. L-I- fdl; __ s-li':"': ~ H .-cacaa. AdriIIpoIiQIQD Ald. . ........ r... ,.._. '. r- .--

-- c,...cCID.acC-"; p:t:. ~ ~.; faa' EtJ'copaa diIcaDI ....... -,--.:.-

.... ~.N.u aaIri:~=

~=t'=.it~·":~::

.......... .,.': .... LfA I .....

. ·

, ;

~ ~c'i"E, M EN'S N o"N t1 St' '" 4'"

- ..- .,V' '. ~;:~at~~tuJ! f:"ft::~~=~i' ..• ~~c:

XXI. '" Prjyj}I;l)ia 1 Jlc1rllr. t G;~ciz ; Fa':u) tates, liG"et vel\rlb,n a.ulbQr",.~~ '! • ,Cu(pen-

. e . . lionb • "'1ncerllc!lf. ~... ' ~.,

at £~""".C5 DonDullaa SaDaua,i$ Suc cenfdtf. ,Ie ~nis l 'Jute. v'ehb . ~occa-

faaiiliarillnl. conceffa. . . fione J .el cauf. latls a G'l\llbul CJ~ .Iymo. dati exiftitis • acl etf.aual inifentium duridsac cane ..

. .I. D. C L 8.M E' N S P.A P.A IX. cjuendum ,lurum ferie abl'oh.ence.'. '" abfol~to • .oft:

J"I. A~ ,.".,..,. ~j .,.",.... ~ cenfentes. ~

. .. __ i!_.. S. 2.. ltlotu proprio, non acl.eftram _Iel altmus1{-W

~ . . EnerabJlibus Frauibus .xapaano Ugolino Con- ,pro vobis' Cuper hoc oblar~ re!idonil inftii\tJam , fed ",.,.

... ·-ftanclJlOpolirano • '" JICXJbo Altovito Anriocbeno de mera llbCralitare, '" ccra {cientla noftri'. ac de

, l'atriarchtl, ac: Prapcifco HerUo Florentino lItterarum Apollolli:z potcllatis plcmtudine , vol', '" ~\lemlibet noftraruna ·lD foMa' Brevisaci PrincipesSccrewio. vellnlm refpeaive ill noftrol, & Sedi$ ApoftOllhNoJImbo de An.P!J. olim Urbinarenli , Francifco M.uIz rarios ( line ramen pr:.rJudido diletlorilm 61iorum 1)~'~6, '" Bernatdino RO«io Damafc.'eno Notariorum de nllmerO partidpantillm ) Apoftollca Archiep~s, Palatii noftri ApolWlicl ; necnon autloritate tenore pr:.rfcntium rccipimus, ac SacriPala..

,A!miHO. Alterio olim Camerlnenil, Cllbic:uli noftri; tii, IX AuJ:.r Lar~anenlis Comites, necDOl]. auraic e,./III; & Am1>ro6o Landuccio Porphyrien6 Epifcopis, Sa- Miliriz Equirest ac Nobiles Ronanos ,&:Url:iis Ro- ct- ",Ui",. crarii noftri refpeaive przfettis; ac dilcdis filiis Ma- m:.r. ac Civlwurn Avenionentis. Bononienfll • Ferra- I giltris Francifco Mari:.r Antaldo Urbinatenfi. Joanni rienfis , '" Believenran:.r, omniumque , IX flngularum

Muto de Papazurris Romano, Ben.rdino CabllO Ro- aliarum Civitarum , Terrarum , &: locorum RomaNI:

lfIano J Honupbrio de HippoJyds Piftorienti. Neltori EcdefJZ mediate,· vel iJl1lnediate fubje&I'UIl\.Civa,

Ritz Readrut '. Auditori noftro. Jacobo Elephanturio cum omnibus juribt.ls J jurifdltlionibus, pr:.rrogativis; Rnennaten6 , Camer:.r ~otl:r:.r Apollolia: Commif- & infignibus debiris", & confuetis creamus J ac.cooll1-

fjrio Generali ; Francifco Bonvilio Lucano ,Stephano ruimllt, ac In numerum , IX confortium aliorum no-

de Allguftinis Porolivienfi , Eleemofynario fecrero: Il:rorum, & ejufdem SeQis Notariorum • necnon Pa-

Joanni B.prillz Rubino V enero ,SIIvo Millino Ro- latH. IX Aulz hujufmodi Comirum J Equirum , &:

mano J &: ChrilWphoro ab Auria Januenfi • in utraqueNobilium Romanorum J aliotumque Civiult'l ClvitaSignarura Referendariis, Pr:.rlatis domcfticis noliris, rum, & Terrarum pr:.rditlarum rc:ferimus , IX confcrj,.

necnon SylvdUo Vannino Romano Plncemz J loan. bimus.

Vincentio Arata panormirano Vetliario, paufo de §. J. vobifque, eriamli babitum, '" rocherrum NoStrada ClcrU!o conjugato Romano Architriclino. Jor- tariorum dill:.r Sedis juxra Decreta LateraQenlis Condano Hilling Rigenfi, IX Ludovico Lenrio R0I1W10, cilii n()\ritr~ celebran non deferaris J aut Civitates Cubic:ulariil intimis, ac Antonio Capellino Sabineoli. hUjufmodi 110n incolueritis 1 nee unquam in eifdcm Francifco Polino Camcrinenfi. Joanni Nicolao Pic- Civiraribus domidlium babueritis , ut omnibus, & colomineo Seneufi , libellorum fupplicam Nobis pot- qUibufc:umque privilcgiis J &: faculratibus J exemptioxe&rum Secreeario j Joanni Angelo ab Alt~ Ro- nibes , immuniratibus. libertatibus, favoribus , gramano, Guilielmo Baroni de Furll:emberg Vv halo, riis , & indulris ,quibusc:.rttri omnes Nowtj noflr],

& Mario Spinulz: Janucn6 , Cubic:ulariis ecreris etwn de numero participanrium, ac Comires', Equinollris , ac Theocloro Cellefio PiftOrienfi , Fram . tel , & Nobiles (citra ramen exempcioncs a Sacro Militi Hofpitalis Sanai Joannis'Hierofolymitani, Ar- Concilio Tridentino fublaras • ita ut D~ quoad. " mindo Riccio Firmano Subdararjo , Joanni Gualtere criminalia, fed eriam quoad civilia fubjaceatis OrdinaSlulio Leodienfi OfIiciali Brevium nofhol"UlJl fecre- riis , & citra facuitares lcgitimandi • ad gradu. promotorum ; Ileneditlo Ritz Clerico conjugato Rcarino, vendi, Notarios, feu Tabelliones creandi ,~aliaque Mrdico feereeo : Riccardo Crudano Camerinenfi hu jufmodi privilegia a Nocariis , IX Comitibus przfaCaudatario , Perro Malfarino Firmano Cruciferot Gal- tis prztenfa, ira ur illis nullibi uti valeatis , ac irritl:m, lieno Conocio Hydrunrino, & Joanni lWfaiga Ver- & inane exiflar, quicquid fecus per vos, aut quemlibet cellenfi , Capellanis fecreris noftris. ac A!milio de vetlrUm refpetlivc attentar1 contigerit) necnon Cives ClYaleriis J Be Marchioni Antonio Sanaacrudo Ro- originarii, etiam in dignirarum , bCne6ciorum. & oflimanis , Equltum l!:Vis It1DatUIZ cuftocljz corporis ciorum Eccleftaftieorum , ac f:.rcularium • etiam ex noftri Capitaneis; Francifco Ceriolo Cremonenfi Ma- perfonis Romanorum Civium originariorum vacangiflro damus noflr:.r J Francifco·Guihnio Namurcenfi, dum afli:cutione , & exercitio, ram in Urbe , quam in

&. otaGo ~dio Sabinen6 refpeaive Civiwom ,vel omnibGs, IX fingulii Civitatibus pr:.rdi&K;& alias Dia!edwri CIcricis. fCil Ptabyreris'" at: E .. n~ obique locorum. & gentium. nccnon feJlionum. lie

~uidotto Romano Clerico conjugata, Cobic:uU noftri Con ventuUiD urunrur , potiuntur; '" gaadmr • ac. uri, Adjutoril~lS ,'" Federico Cavallo Aretinz Di«cdis, poriri, & gaudc:re paternnr quomodofiber in fnrunun, Subvdliario noftro , familiaribus concinuis com- non foL'n ad corum inftar ,(Cd pariformirer, lJl zquc menfalibus noftris falurcm • '" Apofloliam bene- principalirer ,ac 6 ~gia, faclllrat~ , elemrtion~, ditlionem. . grari:.r. tic ioduhI hujulinodi pro vobis cmanailenr, uti,

t.. §. I. Circumfp«b Romani Ponri1icls gratiarum poriri, '" pudcre, ac in omnibus, & finguUs Apollodif#atoris prOYidenDa devoros ,tic fiddes luos, iUos Iicis, aliilqae litteris, inflrumentis, & fcnpruris publiFertim, qui grata familiariutis oW'equia jugitcr ei as. '" privatis deinceps nomine veflro conficiendis, impendunt ,ac quos ad id ali1s ~ .irtutum me- .os Norarios , Comites. Equires , & Nobiies, ac: de rt!a commmdmt , honoris, & f.Imz ampIiorihaa nobiIi ganere ex utroque ruenre procreatos, ne~n przmniis , ac: ~s ~ tirnlis dCCOt'aR, Romanos, & aIiarum CiYiwum, Ie Terrarum Clves, &: omare , na:non fpcc!alis &eae.oIcuriz {ayorihaa ptvarJibuerit infCriben: , '" .os illis fubfcl ibere .aka.amplcai Coler, prout penouarum cpa1iwibas confpi- rls, ac pro veris, '" non fiais Notariis. Comir.bLs, cit coat_e. Hiac eft, q1lOll NoS ad grata &milia- Equitibiis, & Nobi1ibu.s, ac: Civibus habeammi , nihilmarls oW'apia, qu. YOSt qui eDam coatinui cae- que, qualecuJIIIfIC ~ fUerir, cum iN fubfcrif!i0fllb .. , menfa1cs noAri edftitis , " qailiber ..... NoIIis fulxepritium. aut abiepcitinm. yd invalido.au , fed illud haamp inlt'!Mifti. , '" aclhuc (alicias ftudiis impm- idem dficu in OIIIIIiLus eenfeatur ~ nccnon bonoril den: __ &aids» ~ ad Yitz , ac ~ ho- aufa i~ GeatiI noftr:.r. five Inregre, fwe OIID

1ldba!ftI. aI.iaque laudalPlia probitaris. '" .ulUipb .dbis ref~ compo6ra gdbre poffiris. prout vobis

. meriu • ~uibus 'pafonas vdras , edam &miliari ~ ~.coliC'e.h"s. '. . _

rienda juvari pa~» ~ ~. __ - t. of. Er _upa- vos, ...... bCndicia, &.~ __

8eaIa.lCpu,p_caafdcm~""~ EceJc:6a8ica qaoec_'lDC» "DU!PCI'". at crJalia-, _.

, ~U.

111.1 •

·a

4S. .. :_·"'S,~'SN,Q'N~U"S-:~~:,. ~.'

:;It.·=~ .. ~'::~~.'_. · i .. ,:e~ri:: 4~iX~n .. '~!r= i .. ··.·~ .. , .. :~.~ ~. = .:

,CIYillfi!',TcrriI, .. OC .. Iqd. d.~ •.... k '" & prOnlri'iI .. Wl. I, ~ in,. .·~Ili{tcrio .•• ',

mediate ".Vet ....... etQ..,.,.. con ~,ecli •• 1 .uftrarc:. ,'. . ., ",: . elf.!

~~~Jll~W~=~:~ltar~~~&~~nJt!~wt;:~Yj;.ac ~~

nCQt6n.·.. 'e&,&lutI'pricfentia'l, .,futu!j.C\\luf-etiam publice in ftholis, & tJllI\oer , S ftudiocamque qUllirtaPs. quantiratis', '" I\lturz, & dlllti4V1 •• rum jeneraUum ad quinquennium .tlJI#iaxat , d~ . eriam: annui v"oris fruaus. reddirus , '" proyenrus modo trigefll1lUm cr~i' annum nclna.etferitis. I~ hll~nt , vel fucrint. Ie ctiam qud:umque a dire , & 4th. '" fufficienres re~tfi fuetidf'. • vobt.' ~&. a~ pro nlbis , '" familiarum yetl:ra~ edam·ad noa.-6·adum in hlJl\lf~ (ai:ull " nun ulibua ~dl. all omnibus. '" qUibufcumque de- yo. pr<II1IOveri fac:cre, ipfaque Tura c:ttlii ~ . .

cimis , qll~ifl & liimidiis panibus, fubHdiis, edam cere, atquc Judicis·, Advocaa. l5C "Pl'OCl1~ ,"

charifacivis. neenon yedigalibus. portoriis, tributb. dum in cauHs li.cclefiafticis e:iyil'ibu, tanmm'u.ccrc dariis , prdagiis , 'COlledi. , sc ,\uocumq~,e alio no~ne libere , '" lid~ po~ris., '" V,aUltJl ;;JI«!tue•

nuoCl&palis an'gartis, parangariil , czrcnfque oneribus, & tenore predials cl~ f~lalls doA6 dUfOI- ~

buriolllbus , tam utbaais , quam rurucis , ordi- famus., • -: ,~~ ',C "$,,,', (' ;

, & cxrraordipariis, realibus, perfonalibus, '" §. 8. Liccat quoq ... vobis, '" euili_ veltrUIII ali- i_Iii

dim ~. munitionum mc:cnium, '" pon- quem idoncum, '" appl'Oba~um ab.OrdinariO JIItelby- "nJi dum. portarlftn"& molirurarum, '" mercium eUjuf- rerum faecularem, vcr e:ujufYis Ordinis rer1arem in.t:.J{·"· ... cumque generis rranlirus. feu palIus, 84 vtaura: , eriam vellrum eJigere Q,nfe1fCll'cm ~ - qui vi,ra 'c,liJUfiibct yo. :~

in aliud territorium, feu Provinciam terra , mari, '" fttUm c:omite vas ,et ~ucmlibct velbUrn • quibufvia ,~. necnon equorum mOrtuorum. Ihbularionum ex~unicationi,. fufpentionis,& jllretdi~. aliif~ut;: mW.tum , in1\iru_!ionis Seminarii E.ccleftaftici, aut EcdefJtfticis Ientendis cmfuti~, & pq:nisYlur~. vel

" f: CJuae:urnqlle alia, CJuanrumvi. gravl, '" graviffima caura- ab homine quavis oc~;Aone , vel caufiuds. & per VOl ( pro fubyentionc c:ont~a Illli~el~ durntaxat cxepta.> ~ncurlil'~ & q~ibu.s vo~ edam A~liea ~uaorira.te nunc. & ~ro UI'qfOrc IInpofitJ., Ita q~os ~ "'iUI- J11aqucan _colltlgetlt, cnamfi abfofutio Nobis, '" SlIClibet veil rum nilu' omnino horum " aut aliorum funi- erlf'oribus nofuis Romanis Ponti6cibus pro rempore liuJn fubire tenesmini , nee per Camerar Apollolica:, exillenribus fpc:cialirer,vd genera liter refcIVata ext1b.r, • aut alios Commilluios. feu yeC\igalium, '" tribute- IX qllorumellnque votorum , IX Ecclelia: pr:rceptcarum film hujllfmodi redempteres , conduclores , & cueto- rranfgrelflOniblis. homicidio cafuali, manuum violen:' res _quocumqlle privilegio, exemprione , & faculrare tar. urn ill. q_l~fvis perfonas eriam EcclcJ!!i.· ·~caa.s <. no. n fuftultos , ali. 'luam ut przfertur, valeatis coarCbri [amen Epifcopos, vel alios Su~oref ~l.!flItos " do ( quamdiu feryitii$ noftris inrurcritis dumraxar ] exi- pra:tellto'inje,Honiblls. feu ~n6lii • vel ovoris aeNd oilinus , '" libc:aamus." ~arionibus, jejunlorum dlniJlonibul. r~t1on ramen

",~,.~. §. J. ,Ad hec vobifcul1\, & cum quolibet vefu~ recitarionis holarum Canonicarum, aliorul1\qlle-Divi. 01,.". 0I.!- refpetavc , ue qUlCeumque duo diffimilia, vel funplicia norum ofliciorum J '" d~nique ab omnibus, Be- qui-

,,·fAI. fmlilia fub fingulis tribus t«lis qUlrumcunque trium bufcumque lliis veltris peceatis , crimlnibus ~ & exccf- .

Cathcdralium., edam McrropolitauariJm , aut aliarum, ftblls, ac delitl:is, quanrumcun'lue gravibus. & enor- ' etiamCollcgfatarwn Ecdeflarum c.Cnliftenda, criamfi mibus, eriam talibus , propter quae Sedes pra:diaa u\lum ex illis omnibus cum cura , Mit digni~as, etiam merita confulenda forcr , videlicet a contentis in litraa~ • & principalis, Canonil;atDl-, & l>rzbcnda. teris die Ceene Domini publlcari c:onfueris ,kmc:i tanperfonatus, admilliltrati&. 'nlofficium fuerit , '" ad tUm in yira , &: mortis articulo, in rcUquis yer~ietz dignilatc:m, perfonatum, .. dminill:rarionem ,vel offi- Scdi q__uomoclocunque refcrvatis , aliifve quibufvis cali~illm hujllfmodi confacverie ~uis per eJedionC:lIl allil- bus ~ femel in a!lno, c:onfeflionibus veltris dili~nter mi , eique cura etiarn jllrifdiClionalis imminear ani- auditis (line ramen' alieuiu, pra:judicio) auttOrirate marum ! Ii alicui vefrru.n alias canonice conferanrur, Apoftolica abfolycre , & yobis (pro commiffis pa:niten-

.. u~ quilqnc ,.ycll:rum eligatur, pr~ntetur, ,aur, alias riam inlungeu: falutarem ; neenon vota qua:eunque

atlumarur ad ina, lie illft.i~a.ilr IH eis, recipere,& (ultramarino, vUirationii liminum Beawtum Apollodummodo,i1la omnia ( uno" e~to) pcrfonalem refl- lorum Perri, '" Pauli, Caftitatifquos,& Religionis Vodentiam non requiant , inlunul quoad vixc:ritis to- tit durntaxat exceptis) in alia pictatisopera commu-

- :::fn' ~~~:ie~~u. ~t= ~~~:!e~~:n. t~:. ~.' §. ;~le~~.bifqUe. uleerius, lie C:UI~U" v .. efuUm .• ,

. men p~u_t.nlC curaris cura animarum Paro- refpeaiff • ut quicurnque loci Ordi~. vel ~a- ,,~;.sft"' .. ehiaftCmllll, per VO$ pro tempore refpc<.tiye of;M:cntis, nonici Merio~litllWUlD. feu .liaNm C.tbed ...... ,..j""'" ctiam.ic Jure. ftatUto • tUlldatione • vCl priyilegio per- £cdeiiarwn • alit p!!rfona: in cli~rat E.e:c:ldi..aic:a

fonalcm .Jtfidendam reqwrcntibus , Ifiamli dignitiatct conltiI:l!rZ , tam in diCb Curia. q~ HU:I,. earn acl·

in Cathcdralibus • edam in Mctropolitanit majores, id per VOl ref~ve ~ NotIIIb ,Ik tellibus ide

ae: Collegiatis Ecdcfijs hujufmodi prin£ipales tUcrint, dignis q}gencli • tlt cligelldc , quafcUmque pt!lliones

pet. . fonalicer re1iaercr'noII rcntaDlini , neC. ad id per 10-. inqlllS "ef,ts. ruper Menfarum Abbatialium , feu Ca.

qarum Or~ios ,llIt Ec:deliarum earumdem Capltu-pitllariUfP "'~C: Epifc:o~um, '" Archicpif~palium,

b , feu ql\OfVIS alios ad rc.GdenclWll interim in iill,- In- a(: qllOl'dl'llCilJtul; bene6eionHn 'cclcfllitii:orum e:um vid,~ poalds. omnefquc '" lingulos yellrorum eura, 4t.1ioe cura. farcularilUft ~ '" 'quorumvis Ordi~

bcncfici. 0JUIIl obtentorum fnilbJa J redditus', '" pt"O- .... &: ~llQanun _parium. ,ctiam Hofpitalil

v~us, d~t.e fcrvitio.·~. ~. C<I int~at. SuI&i Joannis ~ierofolymitani rrzdiai, qu~o-

( diftr,butlODlbus ql!OClclianls ~~ ~.) ~Qe; lie qualitcrc:amqile quaWicatorum fruaibl1l,

CIllD'. qu iDOl ~ciperctis ~ Ii in .ifdcm '. 'So reclmtibus, ,lovcndbus; Juribus , obvenno.· nibus, lie

live. ~oUlitc:r tcmia' perdpcre .'. e, cliftriblll:ioai~.'" fI\IOIidianis. feu iJlarum loco

'" ~ . '. .. \ ," . fiuta.. redditus , ~, jura. obventloQCI , dif.

, .. .z,.,,, §~.' tim .,.e poftmodUn-.1i tolaeritis, :t:oocs, '" -cmolameolll Vobil DUnc: ,lie pro tem-

"CI,,"i~ ill . 1 ,,' _~ -J. -J. r.

Or,; .... r. . Ill.' ve c~. cam • q~ac, quem ~. . ' lie ~malll, ac: IQ~. pro lUDl-

_ _ ~ . boli~ Antiftitc. ~. "'. ~!ma treCCDtorum duc:atOl'WD aun 4fC ~ra

... ~ .,-dcm Sedis habcnfe •• em dwtcdhl ellS-- II IinJUlos vellr6m. quaadoc:unque alloi 1eftn1m

, d~ onma ~ ctiain f~.~. s or~j. icfP.CAi.c placua.it •. 6mU1, vel fue:Ceflift, ~~ bcs aliquibus ~ Dominici. 4ie- vcftn~e. ctUm In \!UjuJlibct vclU6m QIPIOS 1rtI-

!li":rii edam ""'! .. ora ~ J.u;e , . _ • ~ .. t I ~ , . '" cxtinJOcre. Ie PO~1III1I eaaatc, ac

, aur Cd~ alraiua lia.ia 4cfupa' ex . .. p __ pCo6oDta.aapuaa rapec

,~:7f' cifclcm

.j

bus. ,

fl:rorum •. .' .' . ae .IU!

I cunque . , " . , &: J!um,- :w.\\ias· .... ,

I FO , '" 4t"cuJMn(bet ve-

tetl)Ctt:h'c ,etlam. , ' ,Ilrum abtolGtis te~ari , '" .. • co4ieJ~ ) .. lidei-

d~ntium. . . . commUI'u, 'legat.'s ,dOIl,~tl()IlI~US, tam ift~ ~l~df,

rli'f!rYatl de novo fadtndl 'luam caufa mortrs , '" alils qUlbl.lfcutbqu-o ~s. '8f

• at.. J!'L'.11 l1.n lioolftes " ... Bi:' . fruau .. s, rimlis , {Q!jr.t .. ura etiam minus {Olenm.ii, .. 1k 'an; du. '.~i" .. ' .: ' &: ~bneS. 'at dillri- vel tribUs .teitlbus , aut etlapt <cdu1a fola manu ve .

•• ,n::nt. hu~ j ci:iam pluries {cripta, vel fubfcripta, &: aUas in olllhibus , ~,

"91:gll.,",fu.~Ilt,<~rque adfu~ omni~. prout .: &: 'lu6modolibct ..... v_idfbi 1 l: ".9.UI_"~ 1*ae4ifta:ltI ~ etilln ltttcria AroftoUcls enam 10 ipr~ euna , &: In ll'j1)tti, attll:;~\~, etiam nulla

lit a.llign.rio~~shujafrnodi faa-a mentibnt prlleferitls, vel ~ljarLlm vobis pro mn-' ! cttmotml_i}ih., lie qulhuf" pore eoncelfarum funilium. facultatum , aut quod in.

• Ct.m"~lee:lu!tnIJNo.nitkls, privllej,tii!f ~ decreeis , cI.. vim ilIarum. reftari • feu diCponc:re velitis, sc inrendaris, "' .... 'vinclilis, ,*ligari9n.ibus, &CMltelrs, Iemel , atque irerum , aut 1ll1ries di[Plere, l1:aruere,

_. ittitm • ~ f'_<rftis in priori bus refervarioni- & ordinare , ita ut quidqu] rell:arun'l, /lorn, alit or- '.'

bvs hllJuf~1 coneeQis •. & conrentls , necnon cum dinarum , feu alias dif potitum a vobis uerir , eriam ill f~I'Ogarione in qUjbufvisvellria [nribus , etiam ,!lIoad vim fill\Plicis dilll'iblltlonis,ae alias omllijpc:liori modo.

CfllI/i poa;effion~1l1 exigendl, in qua tunc eraris, integ.e valear , & fervari dcbeat , ipraquc r9Ilam~ta, codlcil-. pori>lvendas, for.vata ramen funna Confbirutionts felic, los, difpolidones , ordinationes ,legata, .5.:ftamta plu- • POt'd. lJ'rj)ani Papa: VIII. Pnedecetloris nollri qnoad ries , ac rorles quoties vobis ~idcbitur .. moderari, limi:' • ex!=effum medietatis frua-uum, refervare , conllilaere, tare, ac etiam in' totum revocart, & alia de: nov"

-Ie. affignue.. va!nnt;, alldoritate, & tenore pr:r:didis condere libe~, & licire valearis , authoritare A pollo-

de f.l:'ecl~1 gra~dulgeerus. .' lica earundem tenore, pra:fe~tium plenam , & I.beralll

•• '1 d. Necnon etiam vobis, ut de omnibus, "lir't- concedimns faculrarem, '

tttli~,domibus, ~kS, pQ!1Of1loniblls ,ferris, '" locis, §.II. Er infuper ftatulmus, & ordlnamus , vobifque SN~~/,,,,_ ac'iurifdi~ioni6't~ • clltterifque bonis mobili8lls, & im- indul"cmus 1 quod {i vos ab inte~ato , & fine ulla \> vel tum tit!".. mollilibus, qua: camcIl,llon fine Iltaris, feu alrarium minus valida bonorum , &: rerum. ac frudlllll11, red- allum.

lefiarum vobis cOftlmi{fatum minillerio , feu alieni dituum , & proventuum przdiaorum dif pofitione in iali eamu30n Ecclefiarum divino cultui , fc:u ufui dida Curia, vel extra earn ,tam eominua,''it1am iarer-

epurac!, feque movenrlbus , oujufclImquc qualitaris, polata inibi eujufllbet,;vdhfun refpea-ive mantione, ac quanritarls , valoris , fpeCid, prttii, &O-conditionis etiam extra beneficia veftra , vel ana loca debire a vo- i niftentibus, Aj juriblls, & ad,oni~us ad vos ratione bis refidCll;lltiz pC:,rfonalia, edam nulla [lIbfiftente cauf ... Jicdelianull, etiam Carhedralium , '" Metropolitana- ab humanls decedatis , omnia, & lingula bona, res. tum • quibus vos forfan przelfe contigerit , necnon '" jura etiam • ut prOl:fertllr, qualificata • necnon faoMOIUfieriormn, Prioratuurn ,1\:rooliturarum ,'DignI- lia cujufcumque' 'iuanciclcis, & valoris cxiflentia, etiarn tatum. & aliorum quorumcunque 'beneficiorum Eccle- ex pr;tdia-is, &: alias undecumqi.e provenienria ,~ ad Jiafticoculll, cum cura , & hne cura , fa:eularium, '" Cameram Apoftolieam, feu in d;ds beneficus fi.ccefqllorulllvis Ordinum regularium, qua: edam ex qui- fores nap ,perrineanr ,fed ad hrercdes \'e~i (allgL.lllis blfvis conceflionibus , lie difpenfationibus Apol\olicis integrc devenianr • & lilis ~e6cientibLis ,intc. t:unlliait:.titulum , commendam , adminillraeionertl , ac alias res vellros arbitrio perfonilf,feu pcrfonaruni , q' as ad 4{iiomodolibet obrinueriris , obtinetis, & obrlnebiris, iJ feripto nominaveriris, diftribuantll1' > nili de alia diftc fruduum·. rfddituUlIl. ~ proven tuum Ecclefiafli- I?fficiolle, vel intentione vdl:ra~eripcura, eriam mi-

'~~'!~ut;:~~~I~~~~;~l~:~~u;;;:: ~:~~~fre~;~"f1~~u: ~~1a:f~eJ~J~~:,t~~:lci~le~u~~:~

tibul v<iJts r~rervaconlm , & affign4UUtn "f ac refer- omnino exequi , & adirnplere , illique feCi conformare VMI'IIorutn, & adianandarulD , quos • ~ qdas percepe- in omnibus • & per omnia dcbeaur, Er nihilominus rid., percipitis, "& perdpietis in futurum, necnon quzcumque hujuiinodl aeflamenra , legata, douario-. emolumentorum qlloiiiincunqlle Roman..: Curie offi- J1e~, difpefiriones, & alia forfan a vobis eciam nulla", ciorum, .5.: aWu quolttodolibct fpeaanMbu!O, &: yctti- aut minus fuflicienii facultate fllftulti~ ,de hll julinoJi. ntntibus , ae etiam de didis provcntiblls .. frt'~ibus~ bonis, juribus • &; a'Cl:io8ibus , fnlltiblls, pcellniis, ;1,)reddiribus. & penfiOlliblls annuis , m:cnoll vell:ra calibus, aliifque rebus fupradia-is, c:riam ill favorc:m '" el1uflibet veffnUn in!6ullria, &: labore q,~l1lodoli ... · confanguineorum, & affiniLlln pra:dia-Qrum, & alias

· ber, &; undcclimque , lidtf: t~inen, acquifttis, & 'acq!li- quomodolibc:t fada ~ cum omnibus inde fe6]l1l1tis , ac relldis. ac al~s etiam de mtmetibus. & officiis" qll-': etianl ea, qua: pcr vos in futurum ficnt, ei IlJ.ItlC.pwut heratcritis, &: VO$ exercerc. eontigerit , tl alia qUl!vir ex tunc, & c cpntra pro dicta fun1l1l3 fex milLiuIU du-

· OccriOne. vd caufa ,(eucontemplationc: ad vos rerf eatorum aPfroballllls , '" confinnamus • omlltf(lllC, _ends, & pcrvcnturis • eti~l.nfi in pc~unia .numecata. & fin~ul{ls Juris, & fadi; ae folem~litacutn ~miJlarum, &; Jocaliblis , gtl11lnis , a111fquc pr1ttloiIonbus rebut & OJl.lId~rul1l , nee lion fublla'ntlalcs, altofqtlc dt~nfill:anr,t.m il\ dida Curi,- quam enra eal\'l, ublqlft fealls quofclllllqlle , li qui intervenerinc iu ciftlcm, IIbcorum, erilm.penes beneficia ipfa oxifl:entibus. (quo.' ctiamli tales lint, vel fuerine ,qlIod fpecialis. Jl'ccilka, rnm omnium cjUalitates, &: teros edam annuas "alotes. &: exprella de illis mcncio pra:fcl1tibus habcIJda ,Jlet, .

criamfi +_.fortnt, qu:t gcnerali appellation. bono. filpplemlls. "

rum, & f+UJlliljum non venirenr, ftd fpe!:ialibus in. §. 11.. Di!lria-ius inhibentes quib,lfvis Arciel'ifco- 1tI1t;'~. digeren~abulis, pr:tfentlbus, ae fi fpecifice, & li~11 pis > ~pir~opil' aut aWis Ecclefiarum Pra:latis , l1~cMn .,,,,,tIf!ii.gillatfm ex~erewtur , lk denominarenrur , prbJj~ Camerz pta:didz ira:fidentibllS, & Clericis , ac c:o- Ie,""'" denrer cxprcffis , ac declaratis habeti volwnus ) Moue rum ;tne'ltOn fabric:c Bafilieaz: Princip;s Apoftolorum

ad {D~ fca milliam 4u'iltoNm.~ri de CdI!l, de Urbc, a~ Crgciara:: "[allaZ, & alil$ Colledoribus,

.. ' , I &.

.,. ,

. r,.~

..

Cl-rlll" "'1;,.111;. .....

_ti4

.... ~. ."

JtS6 .• .L.1f. ..... ,.,.' ·i·>N=m:'I·~· __ ,. ~S\lbcoUe40ribus"~'1."e.c:uj~~ue ', .. Saneka.R-.'; ...~~lel~D~~'"

ti'l ft.1tt11. gradli. , .'cOfldJPODII Cl.lft~~. , . .-n por.C Cl~~.ait.ta ~E" ' ... ' l~~

,U.av;5"U~ ... it~ec,IX}'Q. ~c4v .. ,c.tun .. ,~~.b ... II. ' .•. ~ucx~ 6c.' GIcri~f".qu"is,,~a.~, . , " da~"fq6lUi!t.", .....

e ....... '5. tl. 011.' .. '. rna .. J.Ori.'.,. ~lilr'lU~' '. ', .. ' . ~ls cc:n-. tic _um Q1~'. ',ua;yl. aliJ. t.r &c;an, . d. d:"'.". '.: . ,

tennis. c ( ·s. Ie ~s ,lI'iUnt '. .. ~Uegia, tandiflUl!"l~atCl,,~ ~~itat •• ju4~ ... ; .' ri •

Ie J~~ I & . arias. hzrcdes .• & iierl'i. .,. necnon be(e. sc lrrltwn.ac l~ne (j recut, ~ft. . ,~ ~remun I v01tihtitum, C( wdinarionum . hujuf- ~uavj. aUtlo4'itatc fCJCDter I vel ipW_C~ontlpa.

modt tltCCiuurOres pracdi£l:o$ liireGl:c _ vel i!lQirc:ttc, ~l~~' ..' '..'.,

quovls quz-jitQ colore. vel in~lio molellarc "ludeant s. IS.' Q,\1ocirca VeperabiliDWI·lr ... ibp., n'r>'U"E··, -'.'

4"'QCl~ ~ • vel p,errurbare. . . . Oll:ien1i.1e PotcUenii Cardinaiibus'tpwl'i.'. ".,.,. ...

So'''.. M. decernenres pnrditb omnia. & lingula. lefto .6llo Cd ~auf.arum Camera A~c. ~fcntcfque litteral, &; tclbmenta. donationes. cocli- raii ,Auliitori per Apol\olicl f~ta ~llU~ dUos, ~.Commi(f, ,legata ,or~inationes ... ci,erogatio- (lAb. ~quatenus ipu. v~l cluo , aut \1Q~~[p'pl'. PIJ' .5, difpo1iliones. & ali. quzcwnque. necncn qua: in fe. vel ilium. feu aJios przfencea littc4s ~'& in cia fTatmHIiS' ~ fum, aut tic[i Contigerit. tam vigore contenta'luzcumqu.c ubi. & 'lando opus tucrjt.~" .. • erzfends •. ct"" eriam aliarum conceffionum vobis fa- quoties pro Earte veRn defupc:t fuerint.-q!lUiti '",fCottatulll. aC Cleinceps in gellere. & in [pteie faeienchrum, Icmnitq pul)licalltes l.vobifquc, ine.wOis, cBica5JlJ ~ inde fequutis, & lequhluris, eriamf vos intra Cu- defenfioni$ przlijio &JTtltentes. iant4PaMif.\'tF

.riIm ... ut in cwac.umque alia mundi parte' extra Eccle- no(ha eafdtm przfenFes Iineras , & n cis c~cn'a hu, liM, IX behflicia peifonalem relidenti .. m requirentia jllfmodi lirmiter obf~rvari, ac vos illis om~bus ~qualitercumque qualificat. per vos nunc, & pro tern- ciAce frui. & gaud~e • 'non penni.en"s, vos • pore obeenta , etiam pro ve(\n fola volunrare , & nulla quofcumque ~U4.Vis au~otitilte fungentes contra Cifubfiflente caufa non reLidendi, ab humanis decedere r~em pracfentium tenorem quomodolibet indebir~ ccmri~erit • fub litter!s rec, mem. Pii l)apz 1 V. przde- meleft.ari. inquietari , vel. perturbari :;lIContradi~ores cdJorrs no~ontra quofcumque Epiliiopos • Archi- quoflibee , & rebelles rer rententias. cenluras • &. peaepifcopos. &. alios Prelaros , necnon parochialium nas EccJelioafticu, aliaque opporrwla Juri! ' &. fa~j Ecdcharum Re&res • cacteroCque r~del1tiac p_erfollali remedia • appdlatione pofrpofita COJllpefcc:ndo' •• ac przdillz ad{kiaos extca iIl:l.in quomOclocumq1te dece- I~gidrnis li.lper 'lis habendis fervatis ~rocdIibus, cen-

• dentes, feptimo Kalend, Decemb, Pontificatus fui auno Iuras , &. p<rllas ipfas , etiam iteratis vicibus ag~raCIuinto • aur alio veriori rempore emauaris , & fub qui. vando, invocate etiam ad hoc. fi OpliS fueIit. aultlli~

liufcwnquc aliis COIIflirutionibus , aut revocarionibus, bracliji fzeulads. ,

fufpcnlionibus, limitationibus, modificarionibus , de- S.16. Non cbflautibus ptacmiffis. ac pia: mcmori~ creris, declararionibus Apofiolicis, Cancellarie Apollo- Bonif a cii Pap.e V I I I. Pra:dccdloris "'Frirer noltri de lice regulis, ex quibufcutnque caufis quantumcl1llque una , & in Concilio Generali edita del duabus dieris, maximis , uc~enribus. & inexcogirabilibus , etiam in dummodc ultra rres drcCas aliquis viw>re przfentium. favorcm fidei, &. divini cultus augmentum , ac confillo- ad judicium non traharur • necnon Liateril1~fis ConrWiter, etiarn a Nobis, & Sede pracdiCb hadenus, vel cilii nQviffime celebrati de cerro Norariorum numero, nunc. IX pro tempore fatHs , &. editis minime coropre- eriamf ad ilium nondum deventum fuerit • cui ~ hendi , fed femper ab illis excepta • & quoties emanata hoc aHs derogare non inrendimus , ac de confenf\lt fuerint, Q)ries in prilHnum, &: vi!liditfullum flatum, przll:ando in penfiOllibus. & quibufvis aliis , etiam &. edam fob dilta pofieriori • ~tiam cum derogaricni- per Nos, & Sedem pra:did:alV editis • IX in poflerurn bus. & daufulis etiam dcro~atoriarulll derogatoriis. edendis Cancellarlee Apofiolica: regulis • ac fiylo ill Irritantibufque • & aliis decreti! per VClS eligencfa appo- fimilibus fiadenus obfervaco. ac recoPt:ndz memoria: nendis • &. liltiffime fp~'Cificandis. repofita. rcaitura, Alexandri Papa: 'VI. eriam pra:decelloris noari, tcrtiani & plenarie reinrcgrara, ac de IlOVO concelf •• validaque, partem bonorum Ecclelial1:icorum Camera: pra:di~a: .& ~cacia fore. ncenoll perpetua lirmitare fublillc:re, debcri inter alia difponcnte, necnon cjufdem Bonifacii fuofque plenarios, & omnes eifedus, qui de jure, !lylo, Papz V I I I.· per quam cunceffiones frullus in abfenconlilCtudine ,aut alias quomodocumque -Cortiri pore- ria rercipiendi fine pra:finirione temporis fieri prohirunt. ac viln vcri. legitimi , j_ili. llipulati • validi, benrur. ac Pii Para: IV. pra:deceiloris pariter nol\l:i &. tflic:acis contrallus ll1ttc<vos ex una, ac Nos" & Ca- de gratiis qualecumque inrere{f. Camerz Apofloli<J= meram przeiaam ex altera partibus habere, nec etiam conccrneritibu$ in dieta Camera intra certum turle per prOinotionem ad E.ccldiam Cathedralem , e[iam expreflulll tempus pra:ientand1s,& .. egiflrandis • ita Metropolitanam , alK tranllarionem, vel allanl IUrlls, quod przfentes in eadem Canltra nullo pnquam tfm& (lCrlolIZ vefuz mutarionem. llec per limiles , vel pore regi!lrare teneamini , ac IiriUlis recordation is cliffilnilesg_ra[ias__~obis c~n~~llas. &,concadendas ~o~- Urbani. PIpa: .V!I I. criam przdecei'loris po{\fi ?,c

-fundI" leifTr.u cumulative: In Ol1llll~US, & per omma pcnflOnibus .alias tranllatis iterumnon transfi:rendls, uti. & Ii qUid in una ex facultadbus hujufinodi d.fe- ae quorumvis aliorum Romanoromf>ontificum ~c. ~erit~ per aliam fuppleri ~cbere , nee hzr~es. legoua, celforum noftrorum • ,& quiitQfvi~ aliis Apoliolr,is. DOS. acloc:a, ad quos .. leu qua:.bona. jura. & adio, ac. in univerfali~l$. provi~l)ufque. & Synone~ hujurmqdi cl~cnnt. vel quibus relinquentur. aut dalibu. Conciliis editis Geocralibus. vel fpecialibus Executorcs przdi40s ad tei'tiam , feu aiiam corum Conliirutionibus , & Ordinationibus • nccnon legipartcm • quam ,edam ex nunc vobis. ac locis. hzredi- bus, ciam Impcrialibus • & municipaffbus • tam bus, Icgarariis. ac donatariis przdietis Iibcr.alitcr conce- Urbi$. quam aiiatum Civftatum • & locorum , in d~s , &, 4~rwn~s, Cam:rZ • vf~ fabrica:, aut beneli- q libus Cives Originarii crcarl exiflitis. & quanunvis ellS pr~diais ,eClam pro expcdltlone contra Inlidelcs, .£c;cleLiarwt1l. Monafleriorum, Ordinum, & Hofpi& quibu~~is ali is quanrouililict piis .ufibus folvendum, talii przcliaorum. Demon quorumvis CoUegi~rum , ac cum us de,rupe~ comP.Ono:'dum. vel ves ad aliarn & ofticiorum dietz Curiz, IX Regnorum, Provinpartlcularem Ilcennam ,hve tndl1ltum. au"conlirma- ciuum • ac- Urbis, ae aliarum Civitarum. & locotion'tm przfcnrium ~ Nobis. vel Succdforibus noflris rum , ac 'Camerz przclillorum. etiam juramento. lI,oIn~nis ~)on~.ilici~s. pct~dum • alit impctrandum. confinnatione ApoftOlica. • vel quavis linnitate ala

~l ~uarn III aha limlli gratIa. feu confiI:JnI.tione illius roboratis ftatulis. & confuetudinibus. ftabilimentis', vobis quomodocumqoe conccdenda • de pra:fenti men- ufibus. & naturis. etiamfi de illis fervandis, & non tiOOan aliquam foldCridum min~ teneri, Dec ad id impch-andis litrcris Apoflolicis contra ca. ntc eciam ab uUa unqua&JI neceffitate cog{ pede. alio ~ vel aliis impctratis. aut alias quoinoclQUbet con-

S. 14· Et {IC ~ przmiJlii &unibus • ~lingulis per celfis. utendo vos per vos • vel proc:uratorcs \.eflros quorcuntq;',~ces or~ •. &.' ~. (ecianl f'ZIit~~s ~ .. an tuacnus. vel.~~. 'poftcrum p~ aufuum Arofiolia AIIdiroRJ ~ fce,afdcm itat CQIltI&i!f'~'um : PavilCSUS «lu.oc.IU;~

..

• ):···t,'E ¥ E N$,i7: NoN u s. 4~"~'

'old, ,& Iictcric Arofu!liG&' 4lAi. lkdcfi,!., ~naftc. ~tos cxpreC5c emittere , '~follnlm Iid.lit.tis 111-" ri~ • Ord~~bu" lllorultllfU. Prefu- ramentum prellilre omnini) tcnCilminl, quociquc p ... l"-u .. reu It..... . . ~ Ie Superiorlbus. ac M .. fendnm tranlUmpd., crt.Jn imprc:m., nw.nq·~lu. ,;t\rIs , .'. ',PriOriblll slllilitibus.. edato Notatii F.~lci rubrc:d~ •• & "giUo ~ ~. ~tian~.. ., CoIn'OIttlbu",Ci.Vitatibns, lie 10.. nirate ICcldial\lci cordarote municla eHem • • cl •• Il~:rf~tl •• tuorul1l Coalmgnieaclbus, lie fide. uJ,iquc adhibtatt1r fn Juctipto. & ,xrra,cQtiapr" t!Jnivetfif .... :~..ui~ue pel'fo!ti1l ,.clam pAt-ticulati- fentibul iplis adhibcr~tul'.4forent cIC!Hbrte'J vel hua, nei:DciftArchiepifcopll , El'ifcopi'. & aUis Ordi- ot\entit.

JIlIIri.; :ecitAJI •• lfdait OI.r4inllhllll ••. Ie diet. Curiae Datum R()mor apud Sanctum Pereum , fub Annulo D",.P..A •. ,; OIitialibu,';)" illorumquc ecmeali.",,,IC edam dC(ima- Pifcaroris, die 1 J. MAii 166', PQJI~_ nollri tIiI , •. M,,;;, WIn.~. gabollann •• '6nerum auilorl.- anno primo,

~. &:ApPdraioriMis. &: aliorum oaerum ~

abus, f4quJbufcwnquc fnoribus.& formil', 4 Eum --------"'--------q.ibufvisedaa'D'tlc~OIatonaruln de~ogatorii~,,·allir4Jne Mode ..... tio Conflieueionis Clem.VIt'I.locum XXI'

&acioribas • &: inlOlitls claufulis " ac irritandbus , ~ • • 'If

"in ~ per qllOfcumque Romanos Pcnrilices crbotuQJ'Pafcbahum pro Fratribus Sandi

~clcc~noftros. ac er.M Nos, & Scdem prse- Francifci de Paulaad Infirmarias Conven-

clittam» eM I:OftfiftoriaHtcr • at;<A eorundem Cardi- tuum rcftringencis.

Hilium conlili9~'criam per modum fracuci. &: conl\i- 1JlOonl. perpc:tuorum. ac motu. & fcientia fimilibus, Jc.'que Apoftolicz poceA:atis plenitudine , vel ad lmperarorrs , Regum , Reginarum , Ducum , Marchionum .' &: aliorum Prindpum inftantiam. feu illorum I N;linCl:i Nobis ccelirus panoralis officii ratio ~Ilu- pr ... ~

COilCemplario),e in gcnere. vel in fpecie, ac alias <iua- lac ~ ut paternam Religloforum Virorum Altiffimit

modolibet • eriam ireratis vicibus conceffis , eriamii in obfequiis fllb auflerloris vitz Regula manciparorum

cis. ac frarutis. & frabilhnentis rtzdidis cjlveatur ex- curam gereptes· • illorum neceffitatibus. quantum cum

prefsC. vel caci~, quod Urbis mli originariis Civibus Domino poaunlUs. benigna , falubrique moderation"

Rornanis • ac Ci'olium eorurndem filiis conferantur, Iludeamus,

quodque nonnullarum Eccletiarum beneficia, nifi per §. I. Exponi ,liquidem Nobis nuper fecit diledus _ c •• /j",,"

}>er[onas illufbes , vel nobiles • ac edam originarios filius Petrus de Confentia, Zelofus • feu Procurator CJ,m. rtu. Cives • aut alias cerro modo in illis exprefse qualifi- Generalis cfrdinis Fratrum S~ndi Francifci de Paula

cares obrineri non poffinr, & nulli Cives Urbis , ac Minimorum nuncllpacorwn. quod dudum , videlicet Civitarum,Oppidorum.Terrarum.& Locorum hu- anno 151>6. felicis record. Clemens Papa VIII.

jufmodi admitri , feu iIIorum privilegiis uti poffint, Predecetlor nofler , peculiari Conflirurione Frarribus

niti prius in dia:is Civiratibus , Oppidis , Terris , & 10- diLti Ordinis prohibuit rub pa:na privationis vocis

cis per certurn tempus J/abitaverint • feu criam in illis adivor • & p.lffivz per triennium • ne durantibus

bona, etiarn Ilabilia , focfan ad cerrum valorem afcen- eorum infinnitariblls • in 'lllibus dumraxar eifdem u,

dentia pollederint. quodque proreeprori:r, & alia 'bene- citum c:ft Tt[d cibis Pafchalibus , COllvcrifibus egrc-

lida quzcllilque didi Holpiralis , tam ex ejus infbiru- dcrencur,

tione , quam c:_x lbbilimentowm. przdidorum dilpo- §.1. Ven'tm quotidiano experimento comprobarum unone • pcntionibus Clericis lorclIlaribus, & aliis 'en. ex Conltiturionis hUjufmpdi • optimo licet conf ... perfonis • edam Apollolica autkoritate relervaudie lio emanarz ~ oblervarione multa oriri inccmmoda, gravari non poflinr, quodque ftabilimentis • & privi- cum Fratrcs przdiCti talibus fzpitTune corripiamur lcgiis pra;dicbs, edam vigore irnplicite derogarionis corporis infirmiraribus , ur ad aquas minerales , vel latillill~C exreudendz , etiam per quafcunque litteras II potandas , vel earum balneis utendi ergo fe conferre Apofbolicas , & quatvis etiam dtrogatorianUll d\:roga- cosantur; qua: remedia nullarenus adhiberi valent, torias , efhcaciores , & inloliras claufulas derogari nih cibis Palchalibus juxta medicine resula~ utanrur, non pollit, nee derogarum cenfeatur , nifi derog;ltio atque ita Conlliruriouern prordiOam intriligant , ac hujuiinodi de confilio Cardinalium eorurndem fiat, pa:nis per eamJatis Iefe exponant. Ii mortis pcriculum & tum demum Magil1:ri, & Conventus pr:rdidonun evadere velinr, Cum aurcrn, Iicur eadem expofitio I,bad id accedat allen[us, fintque linerz dlerogationis hu- jungebat. pra:t'nillis anenti, • Drdo przdtdus Zelofo. jufinodi ,etiam per didum Magil1:rum flohferiprz • ac fell Pcocuratori Generali iplius Ordinis pluries injunilli • & pr;rfato Conventui per diverfas in focma Bre- xerit, ut memo rata: Conl1:lCllfionis moderarionem ab vis, aut alias lincras diverlis temporibu$ CllIft ctHis hac Sanaa Sede ilupetrare curaret : NobilO propterea intervalliS przfentatas il1timatz , & non alias, nee didus Petrus ejllfdem Ordinis nomine humillter fl1p-

~io modo, &. femper in olllllib1l5. que lie lient • etiam plicari fecit , ut in prztniffis opportune providere, pe limili confilio derogationibus lit appolita clau- & ut infra indulgerc de benign.itate Apoftohca dignafula. quod illarum eJ7edum fortianrur de confen[u remur.

Magil1:ri. & Conveutus pr;rditkoflull., & nOll altas. g. 3. Nos igitur cju[dem Pdri votis favorabiliter c.,,,,JI,

)lee alio modo ; quodque ipli Exatkorcs , & Appalra- anllllere volentes • eumque a qUibufvis excommunica- ,,_ .. , .... teres decilllas ) ptdagia, & onera hujullnodi. walll ab tionis, fufpenlionis, & inrci d:tti. alufque E(cleliafl:icis

exemptis exigere. & illo, ad lolUlioncllI , feu con- lelltcntii$. cc:nfuris ,& pa:nis a jure. vel ab homine tribllti~ncm cog~re , .& cOIl~pel1l:re polli,lIt , [cu de- I qllavi~ occOitione ,~c~ cal,fa la~is • ti quibus quomodo-

beaut. QUlbus oml1lbus. Illormn Qlmuum tcnores. llbet II1l1odatus clulbt. ad eftetlum przfcnn~lIn ran-

ac li de verho ad verblllll infc:rerentur, pr;rlentibus I' tum confequendlllll harum ferie ~folventel. &. abfo-

pro expreffis habemes. iIIis aWlS in fuo wbore per- lutum fore: cen[entes. h('jufino,di fllppl;carionlbus incli-

manluri5, hac vice dU'~taxat in genere, & in fpecie nati, de nonnullorum Romanz Curiz PndOirorum.

Old dfetlum pra:ienrium fufficienter , & exprefsi: dero- a Nobis ,fu~r negodo hujufmodi fpccialircr dep~ta_

gamus. Ie derogatum etle decernimus: Quodquc V,)S torum conhlio • przdidam Clcmcmis przdecclldri.

primam non feccritis in Ecclcfiis hujlllillOdi per[olU- Conll:itutionem, per quam locus efus cl~rum PaC.

lem refidemiam confoetam. cifterifque contrariis qui- chalium pro Fracribus didi Ordinis ad Illfirmarias bll[cumque. ! Conventuum rc:nringitur, audorirate Apollolica. te_

I''''r •• ,,,. §.17. Volumus aurem , quod antequam gratia crca- . 110re pr;e[entium ita moderamur. ut eifdem Fratnbus tionis in nollros. IX Sedis Apol1:olicz Notarios vobis li.:c:at 'tiam extra Infinnarias hujufmodi cibis Pa[cha. ut fupra .fada ~rfrui valeatis., ill lnaniblls alicujus libilS ve[cl' durante neceffi:tate accc:llus, .rcc~us, & r.erfonor III dlglllrate Eccleliall:lca conl1:itutz profc:f- morz ad balnea. de contiho MedlC1, & cum llcc:nna &lenem fidei j"xta articllios pridem ~ Sede pra:.litb SUf«iorvm. qUQrllDl cQllfeientiam onaamus : ira

JlIfII_Arii M.gni Tom, V. ,~ Q q tilllCD

IX,

CLEMENS PAPA .All ,erp",.iC",· "i memoriA"',

I!tl· .#.",: 1 •• ,

'*'t,

/ .

'.

~'L~MBNi~'

41ft

ra.ien ut 'intelifJldUihll rcLaxatwnintaUiaatur·6lifa.,

.,line resulari ••

e.,.~",,;jl §. ' •• Dec:emenre~ eafdem prefentes litteru (imp&

w"l'" firmas , validaa , &: efticac:es exiftere. &: foJe • fuofque pleuuios,." ~. . • effilttu.Joaid; ae o~ •• IC illis,aa ,1&01' e , ac fIfO ~rt f~it,tloniftime Cu~ Sicque in promtiJlis F quofcwnq_ueJudices Ordinarj()s. & Delegaros , enam cau{arum Palatii Apoftolic1: AwlilOres JuIliqlrl.ICdeliniri debere, Ie Irri\upl., 0.;.,"-. ,u\dqw (c-aa~"\'pcr hl, a qUOlluam quavis alltloritate {cienter, vel ignoranter contigc:ric Irremari • non obllante przdida Clemenris pra:deeefforis, a\iif~ Conlatutionibus, Be ordinarionlbus Apol1:olicis , C1i:t~rifqlle conrrariis quibufcumque,

,...,r-".. §. J. Volumus aurem, lit earurndem pnrfenriuril Iit,- , ... , terarum ttlnfumpris, feu cJeI:nplis, eilatn: Impdffis, ~ alicuius Notarii publici f\lbCeriptis.8digifio perfone in Eeclefi:dlica dignitatc cOIlfiirurz munitis eadem ubique jdes adhiboatur , qUlt przfemibus adhiberetur,

fi f~_ibluc , liei oienfac. \

;o.,.,.J".I, Darum R.OI~ apud SanCtam Mariam Majorem, fub _if I, .] .. ;;. Annulo Pucatoris , die J ~. J unii I (; 6 II. l>onti!icatu. noftri anno pfimo.

XXllI.

Indulrum Priori Generali Fratrum Ordinis Be:atz Maria: de: Monte Carmelo CODCC(. fum, conferc:ndi laurcam Dodoratus j n Collegio SanCl:z Mariz Tranfpontinz de Urbc hatribus eju(dem OrdlDlS:qui titulo .Magillcrii runt jofignjri.

C L E ].I ENS P.A P.A IX.

.A. fo''''tIm ,II ".,,,.,,j,,m.

D Udum fellc, record. Urbano Papa V 1 II. PredecdI'ori hcillro pro parte quendam Theodori Srrseii rune temporis Prieris Generalis Fratrum Ordinis Beaur M A II. I" de Monte Cannclo expofito,quod ipre juxta regularia did:i Ordinis Inftirllta Apoll:olid. aud:oritate (onfirmata. Ordinis hujufmodi ProfenQrca, qui cos curfus • icthlras ,vel exercitia Iitreraeurn peregeram, quz Cccwuiilln eorundem regularium Inllitutorum for- 1l1Ilm. & renorem requirebsnrur, ejufdern Ordinis Magillros in Sacra Theologia creandi,&: infliruendi facultarern habcbat , durnmodo ramen iidem Profellores MagiJlerii, five Doceoratus in eadem Sacra Theologia lauream in aliqua approbara Studii generalis Univerlitare fufciperent.

§. I. Quia vero in fufdpienda Magilkrii, five Doaoralus in Univerlilate gCllerali hUjuflnodi lal.lrea intolcrabiles pccuniarum fullllllZ expmdend;l: erant in rnagnem paupcrril1lOll inter Mendicantes R.eligionis denimetltum , Il£ Collegium Sand:z Theref!;IC Salamantinz cjufdcm Ordinis femper habuerat J & in pofierum ha~ biturum f pcrabatur Regenrcs, Be in eadem Sacra Theologia Magillros dottos, &: in litteruum excrcitiis maximC verfatos, per eundem Thcodorum Priorem Generaiem przfato Urbano Pnrdecelfori fuppliclto. ut quo iebitus vinutis llanos ejufdern Ordinis Pravinc~ HifP'Diac, Il£ Lufitaniae Profefioribus, Ifui in artlbus, lie Surac TheologUe hujufl1lOdi Iludiis curfum perfcciJfcot, & alias digni. lie idonei etfent , fublatis expenfis hujufrnocii habcrerur, fuper pracmiffis opportune providere d •. bcnignitatc Apoftolica digna.

,emur.

§. a. Idem UrbauuJ Jlrnedccdfor huJufmocli fupplinticlnibus inclinatus / pnrfaco Theodoro , lie pro tempore c:xiftenti Priori Ccacrali cliai Ordinis, " omnibus, & fmgulis ejllfdem Ordiais • -': Pro~ _pracfa.. 'MUm ProfcIforibus , quos abfolutis pef COS curru , l~ ~.' ~ ~ercitiis linerarum a R~battUai OrdUllS inftillUls, ut przfcnar, rcquifitlS, Ie fervatiuiias fcrvUlliis • ~ in cadcmSacra Tbeo. C:~ Jet , ~ inftiruau • Ifood iW in przfaco CoUcgio SaJa. IDiIIDl.UX» ~'I:bc:rdiII cum rip_ aamiDe) Ie appro-

badol1cl\e~dWll"lIc.u.tum M'.8'iI:DnltII 'C~ CoUegii • ac ferrati' ~lii.s conditioni~. ,ju,a r~i • Iniituta b.u}ulinodt nece4arils ,;:,;~aa"'_ efufcWz. Collegii MagiW. five.~1D._em SaCr. Tl¥ofogia laurellt)! (u(~ . Jj~ I> .Ie lidco poftCnt, Be valerene ~"ced.cndi. lk mautgc .. "fitC1Jlcat~ au.. aoritatc ~a.illcac:ohceffit) lie atils ,roUt. in 1_p6ul Urbani Pr_~.lfori. Utteri. del'uper.lA 4imill'forma Brevis.tic .t6'iAti.guJti.' • 16, •• el~j.dti.-wn rellCllo rem p~ltnubu"PfQ p1*, &; fufIM;J.enlF Cll~j lie iofertO!haberi .,~m .... , ubed"s conCia.tLur. cUm' au~.',ur pro P'rtc diletlorum IiliotumMatd.J: de Orllndo. at Andrea: ~ Prioris , lie PrcK:uraroria ~cncnllum dial Ordinis reiJcaive Nobis nup~ expoiltnm ftiir, majori'pard Frauum elufdan OrdJnlsvaL:l~ inCOllU1lO4um fitlalJrcc doBorafis huJufmodi confe.quenda: erg~ ad tnII1'C>ratUm Conventlml ~tinuttr' accedere, Nobis proptcrea dl&i ExPOIle8tes humiliter fupplicari fecerunr , ur in pracmitru cirportune pro~f .. der •• 13( Ut infra imlulgcte de bcnilJllt&te Apoftolica dignllremur.

§. 3' Nos igitllt diaos Exponenres (pocialibus fav.. c"'fi'ln#

'b _. .. r: • 01 & r. 1 ,-, "'"

rl us, .... grams pro.cqUl v entes , corum Imgu arcs wj,.. .

perfonas II. quibllfvis ezccmmunicarionis , fufpenlionis,

& interaiai • aliifq ue Ecclefiafticis feneenriis, cenfuris ..

& ~nis II. ture , vel ab homine 'lua"is oc:alfione, vel

eaufa laris .. Ii qui bus quomodolibu innodatz exiflunt ..

ad .tfeaUln przfentiwn dumtaxat coofequendum, ha-

rum ferie abfolvenrrs , IX abfolutas fore cenfentes, hU4 jufmodi Iupplicationibus inclinati , de Venerabilium Frarrurn nottrorum Sanda: Romana E~defiz Cardina ..

limn negoriis , Be confultaticnibusBpifcoporum • & Regulariumprzpofitorum confilio , pncfato Matthzo moderno , IX pro tempore cxitlenti Priori Gecerali Or4

dinis pracfati petit am faculratem confcrendi lauream dod'oralem illis Frarribus qui ex przfcripto Conflitu-

rionum Ordinis huju!inodi Magillerio infigniti fue-

rint • aud:oritare Apoll:olica tenore przfentium conce-

dimus : Ita tamen , ut illa extra Collegium Salaman-

tinurn nonnili in Collegio Sanaa: Mariz Tranfponti-

na: de Urbe ejufdem Ordinis, uti poflir , ac falva fC1l14

per in pracmilfis aud:oritate Congn:gationis eorumdem Cardinalium,

§ ..... Decernentes ipfas przfentes lirreras fcm~er fir- ~~"'N"

I'd ffi . n. fo r ""'"",s,

mas) va I as, & e caces exutere , & re, uOlque

plenarios , & integro_eaus fortiri, & obcinere , lie

illis, ad quos [ped:at, 13( pro tempore fpcaabic , in Qi11_

nibus • & per omnia plenitrune fuffTagari. Sicque in przmiffis per quofcumque J udices Ordinarios , & dele. gatos, etiam caufarum Palatii A poftolici Auditores ju-

dicari , & definiri debere , ac irrirom, & inane, fi fceus

ruper his a quoquam quavis auaoritacc: fdenter , vel

ignoranter contigeric attelltari. .

§. J. Non ebtlantibus Conllitutionibus, lie ordina- C"I)'·'''''''. tionibus Apofiolicis ,ac quatenus opus tit • diCti Ordi- II",:.,. !lis, ejufque Provinciuum , etiam juramento, conlir-

matione Apofiolica, vel qnavis firmirate alia rororatis

ftatutis, & confuetudinibus, privilegiis quoque, indul-

tis, Il£ litteris Apoflolicis in contrarium pra:milforum quomodolibet conceffis" confinnatis , & illl1ovatis.

Quibus omnibul , & fingulis , illorum tenores przfcnM

tibus pro plcne, & fullicienter expreffis, & infertis

habcntes, illis alias in fuo robore pcnnanfuQs, ali przmi1forunl effeClum hac vice dumtaxat fpccia1iter,

lie exprefse derogamus, cztcrifquc contrariis quibuf,-

cumque.

Datum Romz apod Sand:am Mariam Majorem, rub ~: p.4n,1 Ailllulo PiCcataris, die 10. Julli 1668. Pumificatus .. IlOfui anna fecundo.

e_jl;'.i. 1Ie., 1'1/ /'

CLEMB:NS

NON'US.

.. ,'

c:1fe4ul1~ prcf~ntium tantUm c:onlCqu~dum , hirum

Cerie abfolventes , '" abC"lutos, ae abr"lut", fore c~nCcntes • h.u jLlGnocli Cupplicationibus incllnat~ ,ex voro Vcnerabiliulu Frattl!tp, oolttorum, Sanaz R:~man.:

Ecclefie Cardinallum f'uper: lndulgentlll • f~fque Reliquils concedendis Przpofitorum, Relig~ofil prcfati Qr4inis • Ole lingularum Confraterllitatwn, feu. Congregatiollum eidem Ordini , Ieu alieui ex elus Domibns Rcglllaribus aggregatarum, illaru'!Ulllc petIonis litriulllllc Iexus , qui Captivorum hLI;U~llQdi Redemptioni incumbunt , ubicumque de~entibl.ls, ca:terifque utriufquc fexus Chri)!i fidelibus vert peruiten-

IN Clipereminenti Apo!l:olicae Dignitaris {'pecula, me- ribus , Be COl1fdlis, qui ali4uam ex Confrarernharibus riris licer imparibus , a Domino fublim:ni, ad uni- praedi& Ordini , Ceu alicui ejus domui regulari anneverfos in vine. Domini, qua: ell ejus Ecdelia, curse xam , aggregatam, feu uniram de ccerero ingredienrur, Ilultrz divinitus commilla , ad animarum Ialurem pro- die prima eorum ingrelfus, Ii Sallcbifll11UIll Eucharilliz vide conlitos.! & Sedis ApoUolic.a: benigno favore ali- Sacramentum [umplerint.

lOS Religioforum hominumOrdines aciem mentis 110- §. 3. Ac nunc, & pro tempore exiflentibus ditl:a- hIM",,,(ha; illffeaentes, &imer COS Ordincm Fratrum Beare nun Confraternitarulll Confrarnbus ubiliber deceden- ,i.", c.,,~ 1\1 A R 1 "!' de Mercede nuncupatz, ficuc nomine, tibus , etiam veri: pcenitenribus , & confeffis J.'" Sacra ~r.',jh .. & profeJllOlJc, Caprivorum , quos ex Chrill:i fidelibus Communione , li id commode fieri poterit, lcf:cl::s. ',,'1"" dura immanium Chrifhani nominis holliurn Iervitus vel Ialtem conrriris , in eorum morris articulo' nomen

rnileros p,:emir, redemptioni addictum. ita in redimen- J E 5 U corde , fi ore neql1iyerint, devote invocanti-

dis Iwjufinodi CaptivJs Frarrum fuorum pieraris ll:u- bus: Pnererca iplis Coufearribus , enam vere pa:ni-

dio, & vigilantia lll~gllla[i, cum fruauum uberrate pari rentibus , Be confellis , Ole eadem Iac.a Ccmmuuione corufcare conrernplaures, Nos ei ea per qu:r, non Iolum refcd:is, qui aliquam Ord mis , vel Conf aieru.tanun confoveri , fed mulns cum incremenris fefe efferre ~ & hujuimcdi Eccleliam. fcu Orarorium ultima Domm • ca

datos ramos chariratis , & pictatis in miferorum hujll[- menfis Julii a p[imis Vefptris ufque ad occafi.m Solis

11I0di Iublevamen , pro ralcnro libi a Domino , qui did Dominica! hlljulinodi anuis lingulis devore vili-

omnibus dat prollt vult, commulo , latius diffundere, taverint , quive Icapularis , qua: lingulis menfibus , ac

& expalldere valear , eo hbenrius , & liberaiiori manu , duabus aliis folemlllbus proceflicu.b.is , quarulll prima

apcrm fpiritlialiUI11 gracian.m, quarllm dilpeufatores tempore publicatiouis Milliollli Rel.gioforum Iplill5

£~di Iumus , thefauris e1argimur, & crogamus, quo rna- Ordinis pro redimendis Captivis , alter a veto pott eo-

gis id ad Dei glodam, & animarum Ialurem judicamus rumdem Captivorum redcmprioucm de more cclc-

in Domino (LilCClllltllln. brantur , devote inrerfueriut , & pias ad Deum plc,eli

l>,.fiti,. §. I. Exh.bita liquid em Nobis nuper pro parre di- pro Sanaa: Marris Ecclelie exalratioue •• ntcr Cil •• ll:ia-

lcttor.'lll fil.orum Mathie Cubels antique obfervan- nos Principes concilianda-, & fovcnda pace. han efum ria: ,&. Andree it Sanao Jofeph familiz Reformate exrirparione , Infideliuffi'converfionc, ac Roman. PonOrdinis Beara: MAR 1 ,£ de Mercede nuncupatz Re- rificis Ialure ettuderint , qua Dominica, feu .aliis diederupnonis Captivorum Procurarorum Generalium pe- bus hujufinodi id pro tempore feccnnr : Q,.ivc. ad t it.o coutiuebar ; Quod cum 11 nonnullis Rornanis POIl-. partes eorumdem Inridelium pro miferis Ch III tideriricibus pr.edccetloribus noftris Religiofis, & Fratri- Iibus inibi LIb rnilero Iervirutis juga dc[crv.enr;bl.s bus dl(~ti OrJinis diverlas Confrarernirares , feu Con- reduncndis progredientur , Ii ante illor c.m d,C.:ctl"m, grc.garioncs pcrfouarum fxcularium urriufque fexus eri- ac poll: illorum red. tum ; iis vero qu i c Barbarorum gendi, fut pIXf.HO Ordini , vel ejus linglilis refpeaivc Iervirure redimcntur, Ii infra mcnf, .. l a d.c illorum domibns R~gldar;blls uniendi , & incorporandi , feu Redemprionis cornputandurn , ide II Sancr Ilitnllll EuCiJWl Ordini aggregandi , iplifque, Be eorum fzcu- charifht: Sacramentum fumplcriJlt , ~\: ut prxfcrrar Iarib.rs perfonis tibi comperenria pnvilegia, Indulgen- oraverinr , plenariam omnium peLcawrulU fuorulll 111- tias , & gratias fpiriruales. Facultares , Be indulra libi dulgenriam. Be rcmiflioncm Apotlolic.l arctoritate teconcella couunuuicandi artribura fit faculras , feu fi- nore plxfemium concedimus , & c:largimu ~ Ac etiarn miles erigendi Confrarcrnirares , & Congregationcs cildcm Coufrarribus hab,tulll diClanUll Confrarernitaconfucrudo Ufll recepra fnerit: & non [olum Religioli rum deferentibus , Ii "ere peen ,rellres , & confefJi , fepra:fati Ordinis, fed utique etiam Confraternirares, mel ill lllcllfe, vel in D'>11llll. Nultti J r s ll-C H RISTI, Be Congregarioncs , ac f:rculares carum perrona: hu- aut Beatillima: Virgillis MAR I .£, vel SanClorum jufinodi, Captivorum Cub duro &rbarorulll juga lan- iptius Ordinis fell:,v,tattbus.idctn SaJltbffilllulll E.,eha-

_SllCntiUm redemprioni, Be libertari fedulo inclllllOOnr. nlli:r Sacramenrum [umpfennr ; QLJ.ve ql'oLd,e per Quare ur Rcligioli Ordinis, ac Confrarernitarum, feu annum int~grlllll ter OratlOnem Dominicam • & [Oues Congregatiollum hujufinodi fzculares perfonz ad 'opu~ Salurationem Angelica~ , vcl.Symboll1ll1 Al'o(lulolllln (am pium. & nccetlarium dlicacius incirenrur, & ne pro impetranda tortltudme, ac patJenIJa liS, qUI apud Indulgenria: ipli Ordini, & facultates, U[ pra:fertur, BOll baros detinentur in .:a£t;viralc • ne nOl!lcn Donuni erigelldi, & a_ggregandi , de czrero propter ali'luas li- J E 5 U-CHRISTl neg:nt, kJ "[[iores in h:Lci confermit-ariones , tcu revocariones aliquorum Romanorulll lione perfillallr , ac q,.alltocitius ab e.adc'll Icrvirute liPontilic\lm przdeceJlorum nol'l:rorum in dllbium ali- beremur. reciravennr. Prxrcrea, cilde 11 Co"f,atr:bus quand() revoc.ri polli,nt, pro parte did:orum Mathiz, eriam confdIis, vel contitendi finnum pr"'r'li( "n haBe A1Idrez Nobis fuit' hllmilirer fupplicatum, quatC'- benriblls, hab.t 1111 pra:fat. m defcrentlb's, q,'l fil'g"lis nus in przmilli5 opportuc providere de benignitatc diebus fertics Orarione'll Dominican1 , & rul.es SaluraApo!l:olica signaremur. . tionemAllgelicamprzfaras.adlphus Dell' .. r;]; VII gl-

f!-. _NUt §.1. Nos igitur, qll1 pia lingulorum Ordinum Reli- nis M ~ R 1.£ gloriam, Be honorem , ac.t 'pfl,m 5.n-

:;~"".". gio[orum in Ecclelia D~I red:e inll:itutorum. vota, qui- , ~illiml1m b;charillia: S~cramentl,m, d",n ad al.qucm bufcllmqpe cum D, 'mll1O polfumus, modiS olnn.bus 11Ilfirmum defertur, a!foCiaverlOt. vol '1m hoc fa.:e~c ,mpromovere frlldemus, eofdcm Mathiam. Be Andream, pediri, Campana: ad id dato ligno gClllbus flex s Icpr.es Ole Ordin:s , & finglliarum Confraternitatum huju[- OratJonem Dominicam, & torie.s Salmariol .• t:l11 ~nmodi fll1gnlarc:s per[onas a q.dbu[vis excommunica- gdicam hUjufmodi pro eodem lIlfirmo rccaavermt, tionis , fufpenlionis , & inrerdiai, aliifque Ecdefla!l:i- fw paupcrd e Captivitate Rcdcl11pros hufpm" r~cecis fementiis., eenfuris • lie pcrnis a jure, vet ab 'perinI, ilIotve ad Eccleliam 0 d.llls. ve. OrarOflum homine (j'lavis occafiolle, ver cauf" 'Iatis, li qui bus Confraterniraris loco rum, in qllib •• s degunt, alfociavequomodoLbcr illnodati, Be innodatz exiftunt , ad, rint. feprem annos, & totidem qlladlagenas. PolhclIlo

JJ,./J",jj M"lni Tom. V. Q q 1 eifdem

Concea:olndu~Dtiarum pro ConEraterni, taubus Beatz MAl\. I & de Merccde Re'dempuonis Capti"orum,cum Indulto eri . gendr. infhtuendi , & aggregandi Iimiles Coafraternitaces.

C L E MEN S SP I S C OP V S

S(f'v;1U flruorMtn Dei • .AJ pe,.p" ... ,ei _l1Hr;lIm.

,

..

4~. . C"I!f.M.;t!N ~ NaN-US.

M~hri_" CJGi •• VlgiU!. ~ta_'Do- Sap~rum C!:m ... 8.F Ju\ianl .. de ea~ QJ).,e, PldLY'.hi ~ J i '. u-C H U " I, aut De.ltttpantDar Vltginil ten Modemi Ca~. ". ol\:rz Pontific_ C~PeUani. fa... Itt A. a I .. »vel Santlorum e}ufclem QrOiniI • 6vt fin- miliares noftrl. Nobis, & -'~CII ,~ .baaenua

, tulis fClda f<riia I Ie; ~I~· tuj""\~ heb- impc.lUlcrunt I & ldb~fQ1idtis" ~c nOl) CTomad.1r, ..I-Dei Omnipottnris, (Jc Doiru- V~i. dcJittunt, ncc:non, . view , ~ morum ~onctru. aliaquo M Art "'~Jlc:wiam JeJunavennt. lful90 ro- JaucLabilla. proWt.tis. (Jc ",irrurum mc&~a. 4lu.ibu. copellendi. morml, ~. aut Mim •• & alii, Di.,In! s rum' penon .. cam t.mili~ experientla. qu~ edam bflicils in !~e61& •. l\o, CapelliS Ordinis. & COftf!:"" ~de dignoflll1_' ~eaimoniis juyui ~~mul: Nos tcrnicam ht1t"unodl mo~ Confratrum c:elebrandis'ltnducuqt. Ut illis redd~lolr ad gratlllU Hberales.

lilt ~.'Jonibtl$ publici., vcrl firiv.tis carumdcm t. ~. Hinc; e~, 'l~ N", vofentct lios ~ p«i~li~ C.,.L., Conlr~1dWn pro 4iUOC:~uo opere pio ezCl'eCftclo favonbu., 8( sncu'ProfC«Jui , cofque ~ Clul[,ufvls ex- ( .. , sUi! clcy~ tt...fUerinr ~ aut rauFs peregrinos. vcl-tleli- communic:anonis, fufpcoUonis • & intcrOiai. aliifque +1*. pros 'pfius Ordinis hQfpitlO exceperint. aut pacem Eccle&ruds rententiis. cenfuris , lie ~ a Jure, vel 'j'" cum inimi.cis propriis, vel alieni. comPOfuerinr • feu ab homj~ qua!is "ccafion~. vel ciulla Jati' .liqQ.ibus ;; ;;';w. dcvillm ali,uem ad viam fuuds reduxC:rlnt , :vd iJ1lO- quomodobbc:t lnnodati CXlftunt. act effcttum fl'Cfcn- "'111. rantes Dei ~epta. & qUE, act falutem funt necetliaria tiUlu dumaxat col!fectuc:ndum. harum feric. abf!)lvc:ndOCUJrin~ • alit quinquies Oratlonem Dominicam • & res, o!c ab{oJuros fOre cenCqptcs ; Motu proprio, &'·ncnt""" todd Salutatiobc:m Angelicam przfatas pro animabus ad fupradidomm MiebaClls Angeli, Hieronymi • Ni-

~on&a. "um diaanlm ~onfr~temitatum in Chrilli cha- eelal , Joann~s, Pauli, ~ Fran~irci ,vel alicutusipfoil ..

IItlte dWimdonmt recreavennr , aut pauperes pueJlls rum, aut aJiorwn pro CIS NobiS Cuper hoc oblatz pe-;;

de fllO proprio. non autem aliquo particularl legato pio titionis inftantiam, fed de men noftra delibcr~jone ..

ad id rcUao. vel relinquendo , matrimonio eo1locaye- ac ecrta fcientia, ApoftoUea auli:oritate tenore pr;1tfen-

rint, roties pro quolibet prcmilforum pofteriorum ope- rium Miehaclem Angelum, Hieronymum, Nicolaum,

NID ,ioNm ezercitio tres annos. Be totidem quacfra- Joannem, Paulum , Be Franeifcum przdid:os, & illo-,

genas de injund:is eis • aut alias quomodolibet debids rum fmgulos in no{\ros, & Seclis Apoftolica:. Notarios pcrnirenriis mifericor~iter in Dltmino pcrperuo did:a rcdpimus', ac Saed Palatil. & AulZ Lateraneniis Co-

A poRolica audoritace carumdem tenore prcfc:ntium mites (fil\c ramen dilcd:orum filiorum Notariorum . de relaxamus.Ae eifdem ConframOOs ,ut Indulgentias, numcro ~dcipantium przjudicio ') necnon nobiles

& pecearONI\l remiffiones praiatas. fidelium in Chrifti Romanos , ~ Urbis Rome , omnlumque , & fmguJachatitate defundorum animabl.ls per modum futftagii n1m aliarum Civicatum. Terrarum ; & loconun Sanaz

po1liDt applicare. . Romana: EecleflZ mediate, vel immediate fubjed:orum

.~ll" § ••• Ae Ipfius Ordinis MagHl:ro, Be Familia: Re- dyes creamus , Be conftituimus, ac in numerum , &

011/".",,,:- fOrmarz przfatz Vicario, necnon ambarum familia- confonium .noftrorum. & ejutiiem Seclis Notadorum, r;:;:."" rum hlljufmodi l'rocuratoriOOs generalibus. nunc & neenon Palatii, & Aulz Comirum , ae nobilium Ropro tempore .exific:ntibus. ot utriufque Iexus Confra- manorum, jlliorumque Civium Civitatum, & Oppiternlraees , tam lilb przf.tt' Beatz M A II. I AI. de Mer- dorum przdid:orum referimus, & conferibimus, ipcede. qUlm alia 'luaewnque in,ocatione, & denomina- ftfqlle , etiamfi habitum, & rochettum Ncranorum rione , ubivis loco rum eligere , Be inft:ituere. ilIafque did:z Sedis juxta decretum Lateranenfis Concilii noflC creaas. & inftitutas i1l,i1,ll ArcbicolifraternitatibLls, viffil1~ celebrari non deferant, aut Cjyitates hujuffavaea 'AI11C11 fOrma Conftirutfonls felicia recordarionis modi Ron incoluerint , nee unqllapl in eifdem CiviClementi! Papz VIII. Przdecdforis nofiri fuper did:a- raribus domicilium habuerinr , lit omnibus. & quirum Confratemitatum ered:ioniblls. & aggregationi- befeumque privilegiis , fa,ulrarjbu5 , exemprionibus, bus cditz ,aggregue l'Offint, & valeant. eadem au- immunitacibus ,libcrtatibus, favoribus , gratlis, & 111- tbOritate etiam perpetuo earumdem tenore pr~fentium dult., quibus czteri omnes Notarii noflri etiam de in~ulgemL1s. . numcro participantiwn ,nemon Comites, & Nobiles,

C .. '_;j, §. s, NOll obfiantibus przfata Clemeneis , ae piz ac Civcs Originarii. edam in dignitatum. Be benefi-

II...,.,. rhem. Pauli Papz V. etiam przdecctlOris nofiri fami- ciorum Ecclefllftieorum, & fzcularium , etiam ex per~um gratiarum revocatoria, feu modeAtoria. necnon fonis Romanorum Origihari~rum vacantium alftctuunoRn de Indul~tiis ad inllar non eonceddftdis, aliif- rione, & exen:itio. tam in Urbc. quam Civitatibus que Conftitutionibus • & ordinationibus Apoftolicis. przdi~$, ae alias ubique locorwn. & gentium. neenon czrerifq\le contrariis quiOOfcumque. feffionum. lie eon~entuum utuntur. poriunrur, & gau-

~,_ §.6. Nulli ergo onmino hominum liceat hane pagi- dent, ae uti. potiri , & galldere porerunr quomodo-

nam noftrz abfolutionis • eonceffionis, elargitionis ,re- libct in futurum. non folUm ad illorum infiar, fed laxationis. & lndulti infringcre • vel c:i aWll remerado pariformiter, & 'zque prindpilliter, Ie fi privilefa, contrairc. ti 'luis autern hOc atcc:nure :przfilmpfcrit. facultares. exenpdones. griltic. & indulra ero Ipfis indiptiollClll Omni~ Dei .. Ie Be~ronJfn Perri. emanalfc:nt (citra tadIen· m:mptiones a Cohclllo Tri& Piuli Apollolorum cius fe nov. erit incurfurum. dc:ntino fublatas, ita ut nedum quoad criminalia. fcd'

D.P....... Dawn "Romz apll4 S. Mariam Majorem. Anno edam quoad ciyilla fubjaccant Ordinariis ,ae citra faflu I J. SI", ~tioDis Docninicz 1668. feptimo Idus Sepcemb. cultates legiti~ncli. act gradus ptOmOvendi • at No-

Ponti6c.uus noib1 anno fec:llDCI.o. .. , ··tarios. feu TabCllioncs erundi, aliaquc hujwmodi pr~

. '. vUcgia a Nourils Scdis Apoftolicz, & Comitibus Palatinis F,ztenfa. ita lit illis fupra memorad Capcllani

.. •. . . familiaics noftri Dollibi uti 'vafqnt. ac irritwn. & ina-

X XV. Conc:cfiio P,nydcglorum pro {UIS Capc:1laolS ne exifiat ,6 fccus (oper his 1 quoquam quavis tudo-

commuDJbus. . ritate fcicnter, velJgnoraater c:cmtigcrit attCDtad) uti.

" ·ri. & gaqdere, Ie iD omnibus, & 6ngulis Apofto-

C L Z MEN S l' A l' .4 1 X. ids • aliif'Jue~ litteris. inftrumc:nris , &: fcripruris _publi-

.4J ~C rn __ n... " cis • &: pnvaris dei9CCpS corum nomine eonficlc:ndis.

fefe Nourios • Comites, & nobiles • Ie de nobill gencre ,,_~ G Rata familiaritati obfequia. quz cIikai ~ Mi- ex otroque parente procrearos, neenon Rornanz, &

chaC! Angelos ·Lualdos Romanas CaDonicus fa\- aliarum Cfvitaum Ci'Y1S .. ut liOOcrit • infcribcre • & Ce rolaris • & CoDegiatz Ecclcfiz Sanai Mard de Urbc.1 iUis fubfcribe,e valcant. ~ ptQ,eris , & non 6ths NoHieronymus Maincrius . Aquenfis, Nicolaus Nocccus I tariis. Comfrib.ls. nobilibUs • & civibus ,m.beanrur. Romanos.]1lIDDCS G~los Aruimas .• PaW. Di.jnihilqUe. qualecumque iUud fuerlt» cum ii, expreffio... Blanconius Romanus Clcricus Bcn~ i.D 8afiIjca ni£a. fubl'epdrimq. obrcpPtiurn. aut .invalidum. fed

Principis Apalolorum, & Frandfcus A~ ~,.. iUud idem dieas in omnibus. ac per omoia c~nfearur.

Dcn1is ea..om.s Czculari. • at CoIleptz ~.' COD«IIlimus • ~ iDdulgcaiua. . .

. . .1.).. Ie

" .

c ~ EM:,EN SN'QNU S. .,. ,.,.

f.z.. Et1niilF~'. tbrtmaqut IJcncliGia, Ill: officia moveti ~ •.• 'ipfique ,ura _~ocer't, .

,z"b'/lAfllt. ~C::!:.-:-~:~::':~~~"'":~~~=;~~ :~~~'J:~~!Ri~~~~an ".,.. ", I~~t

Jionum i~ __ r~o,rllm, necn<m in Ur~, Civit~tl- .s: 1lc.ir~ 'roffutt, ".~~ dqno'~.,.' -sr.rhl:

bus,Terria,. LotIS ti_ ROM. £ccl:'!M1liat~, & Im- .lif penfamlllt~. I " ~ ;': , ,~;" '

mcdiatl ~.con~iltc:ll~ia_~ pta:d:ia, domos, ~Ire[- , §.11. Lie!'..! i~lpG .. &!: ~fihgt1tiJ~1I4tIlem c.,/.jf .. ClOllCS , ~ bona patrmlOnlaba, allaquc temporaha mo- !dol1tum. & ab Ora\nario \04" .jpm~:itum' p,.fl;y.. ,,,",, ,1'1'"

bilia , IJt immobilia, '" fe movenria • uecnon actioncs, rerum fc('ularem, vel cujufvil Ordinis legul:tretn' ,_ ,'IF"'· &: jura pnd'cntia. & futura cUjufcull<Juc 'iualiratis, ,fuum, e+igcre COIlh:llarcm , 'lui vir. cis COrl\ltc tos, - qua~ii:atis • !inlturz , & 'c:Uju[vis etia"l annui valoris & Ipr~l1Uil lingulo, .: ",dtNfYis clrclffl,lIDunicationis, fruCtus, redditus, lie proventns hUjuCmod. i lint .• vel fue- fuCpeafioftis. &: inrerdltll> a.Jiifque Ecc41'lial\ici.5 [cnten_

rinc , ac ceiam qUlCcun'lue • iUis vendenda, ae .pro dis. Clnfuris. & pcenis illlre. vel ab honillfte quavis Illorum , faRlili,uum'!lle"f",anun ufibu5 cmcnQa'ab om- occafione , vel caufa latis , lie per eos Incutfts. lie qui-

nibll.s • Be'9.u~.",.rc.unque decirnis • quartis ~ & dimidiis bus ipfoa pro tempore illa~ueari col1tigerit, eti.mti parrlbus. liJbllcills. eriam eharitarivis • necnon ve4iga- ~bfolu.tio Nobis. & fuccelloribus nof1:ris Romani. Ponlib\\S. pol1Otli. , tributis, datii" pedagiis , collettis. ti#icibl,ls pro tempore exillelltibus fpecialiter. vel ge-

Be 4\uocunque alio nomine nuncupatis angariis , paran. neralitcr refervata niftat, ac a quorumcunque vote-

'gari!., c:rterifqlle oneribu s , &: ccntributlonibus , tam rum. lie Eccldi;t: prreceptorum tranfgreffionibus. ho-

urbanis J quam rufticis , ordinariis , &: IXtraordinariis, micidio cafuali, manuum violenrarum in quafvis per-

reallbas , & perfonalibus , lie ~lI.tis ,etiam ratione rnu- fonas etiam Ecclefialticas , non ramen Epifcopes , vel !

nirionum meenium , ~ pontium. portarum, & moliru- alios fuperiorcs Przlatos. de pra:terito injeetionibus,

rarum , ~ mercium cujufcunque generis trantitus , feu leu conlilii , vel favoris ad id pra:llatiolliblls, jejunio-

1'al1hs. & v.:6I:urz • etiam in aliud rerritorium, feu Pro- rum orniflionibus, necnon recitationibus horarum Ca-

vinciarn , rerra , mari , & lIumine. necnou equorum rrouicarum , aliorumque divinorum officiorum , ac de-

morruorum , ftabularionum milirum , infkimricnis Se- nique ab ornnibns , & quibllfcurnque aliis eorum pec-

rninarii Ecclefiaflici, aut ex quacunque alia quantumvis catis , criminibus , exceflibus • & deliais. quantum-

gravi,& gravilfuna caufa (pro [ubvt:ntione contra inli- cunque gravibus, &enormiblls • eriarn tali bus , propter

deles dumtaxat excepta ) nunc, & pro tempore impofi- qua: Sedes pra:diaa meriro confulenda foret • videlicet

tis. ira quod illi • & quilibet eorurn nihil omninc ho- a content is in liueris die Coenz Domini publicari COI1-

rum, aur aliorum filllilium fubir~ rcneanrur , nee per rucri" feme! rannrm in vira , & morris articulo, in reli-

Camera! Apoltolicil:. aut alios Commularios , feu veCl:i- quis vero diCl:a: Sedi quomodolibce refervatis , aliilque

galiam. & rnbutorum hujllfmooi redernprores , condu- quibufeis calibus femel in anno, confeffio'nibu5 illorum

ciorcs, IlL exadores quocumque privilegio, exempeione, diligenrer audiris, fine ramen alicujus pra-judicio • pra:-

& racalrare fuffultos • alias quam .ut preferrur , valeant dida allaoritate Apoftolicaabfolvere , & illis pro com-

coarctari , quandiu fervitiis Iloll:ris inlhrerint dumtax4t millis pcenireutiam pro modo culpa: injungere [aluta-

eximimus , & Iiberamus, rem, necnon vota qua:cunque (Ulrramarino, Vifna-

fj'I,,,r.,. §. 3· Ad hec cum eifdem , lit quzclImque duo diffi- rionis Iiminum Bearorum Petri. & Pauli Apotlolcrum,

milia, vel Iimplicia limilia fub tingulls tribus tellis caftitatifque, & religionis votis dumraxat .excepris ) q"arumcunque rriuru Carhedraliurn", edam Merropo- in alia pietatis opera commurare poflir,

hranarum, aut aliarum Ecclefiarum cgnfifientia, etiamf §.7. Ac edam eifdem • eorumqaefingnlis , ur qui- I':J~'''''''. unum ex illis omnibus cum cura , aut diglliras , etiam cumque locorurn Ordinarii, vel Canonic: Mctropolita- t"~f"'N "

. & . , I· C ,. P b .r , c. I· C I d I· E I fi !',nJ,.n .. ,

major, pnnclpa 15, anonicarus , & ra: enua , per- narum, leu a iarum at ie ra u.m cc e iarum, aut per-

Ionarus, adl.niniltratio, vel, officium fuerit, & ad digni- Cona: in dignirare Ecclctiaflica conflirure , tam in dJtta

rarem , perio.natum, admiuifharionem, vel officiumhu- Curia, quam extra eam, etiam ad id per cos, aut eo rum

jufinodi contucverit quis per elettionem alliuni. eirque lingulos coram Notario.& t~frlbus fide digni5-eligcndi, cura etiam jllril(!idiollahs immineat animarum,' fi eis feu cligendz. quafcumqne penliones annllas cis. & eoalias canonicc coJlf~rantur • aut e1igantllr, przCenren. rum lingulis fuper Menfarum Abbatialium, f~u Epifco. lUr • aut alias alliunanrur ad ilia. & inftituantur in: eis. palillm. ,lit Archiepifcopalillm. & q 1I01'lJlncllnqllc aliorecipere. & dllmmodo ilia olllnia. uno elcepto. perfo- rum Benefidonun Ecdetiall:icorum cum cura, & fine nalem relidentialn non requirallt • inlimul quoad vixe- cura, fzcularillln. & quoruml::llnque Ordinum Regularint, retincre. rium. etiam Ho[p;talis Sandi Joannis Hierofolymitani,

f,i ...• rI. §.f. Necnon eriam qllandiu %'lobis infeevierint ran- quomodocunque, & qualircrcumque qualificarorum foit.ti.. tUln • in beneficiis Ecclefialticis • non tamen Paroehia- fl'lldibus, reddltibus, provenriblls. juriblls. ebvenlibLls, vFI curam ani~rum Parochianorum habencibus rioniblls. & diftriblltionibus. e[iam quotidianis. feu

per cos Jpro tempore obtentis • edam, de jure, Itatuto, iIlorum loco fruCl:us, proventllS, jura, obvcmiollcs,

-fundatione , vel privilegio petfonalem refidcnriam re- dllhiburiones, & emolumenta fibi nUllc. & pro tempore quirentibus, etiamfi dignitates in Metropolitanis • vel affignata, & refcrvata quandoeunque limul. vc:l fuccef_ Cathear!alibus majores, & in Collegiatis Ecdefiis hll'· five. in toto, vel in parte ufqlle ad fllmmam centum julinooi principales fuerint, perfonaliter relidere non dueatorum luri de Camera de e?rumJem Capellanoteneantur. ncc ad i4 per loco rum Ordinarios, feu Ec- rum, yel cujuflibet ipfonlln conlenfu , in [Oto. vel in deliarum canundem Capitula. aut quoCvi$ alios ad re- parte, etiam in mortis arriculo ca!line.& cxtinguc:re, ac fidclldum inrerim in ~lIis inviti eompelli poffint. om- ~ftquam calUta:, & extintl::t fueril~t! alias fillliles .pennefque, & fingllios Jilotum beneficiorum obtentorum hones annuas Cuper fruc.11bul, reddmblls. proventlbus, fruaus • Be redditus durante Ccrvitio praedido cum ea l'uriblls, obventionibus • diltnbutionibns • feu illoCllm integrirate (diftributionibus quoridianis dumtnat eX-II oco frullus, redJirus. proventus. jura, & obvcntiones, ceptis) cum qua illos perciperenr,fi in eifdcm Ecclefiis, & cnlOlumenta hujulinodi etiam lIfql,e ad flllnmam tive lods perfonalirer refiderent , percipere, eXigere., pra:didam uni , vel pluribus ali is perfonis, eriam p.er & levare, proviCo tamen per eos, ut onera eifdem dig- c:ofdem Capellano5, & eQrum fingllios nominandls, nitatibus, '" beneliciis qllovis modo incllmbentia I etiam quzclllllque , quotcumque, & qllaliacllmqllc Becongrue fupportentur. nehcia Eedeliaillca obtinenriblls. &. expesbntiblls, fell

.IIi. 111- §. J. Neenon etiamli Prdbyteri fuerint , ac digni-; c1erieali chat~e infigniri volcntibl's. fimiliter cis,

Jau.. tates. & oJlicia obtinuerint, leges, & jura civilia etiam quoad vixerint • vel eorum legitimis proelJra[oribus eirpublice in Scholls. ac Univerlitatibus Studiorum go- : dem modo.& fi>rma, quibll~ eifdcm Capellanis affigna-

neralium ad qllinquennilunduintaxat. dummodo~ii- {;1=,au~ refervari,vel afflgnan conedlz. fc:u cOllceffi fue- '1

dem trigefimum zrati, annum non exce!lennt • au- rint. eQam abfque conlenfu eaCdcm penflOnes, & fro-

dire ~ ac Ii h .. bilcs, & fuJlidentes relJJ!iJuerint , eriam aus, redditus, proventus, jura, obventiones. ae d ifiri-

ad Dot!:l>ratus gradum in hujufinodi facultatc fe pro- butwnes," emolumenta hujufmodi Colvcre dcbentillm,

/J"Il.wi,' /dllgni Tom.V. 'I Q q J ctlamli

"..,. ~,.

~

,,..,

•.. , _" :C'Li }.{'io£'W S NONU,J.

«iami PlI}riOI (.,r ... & de novo .~au. jliltri~, velinr , & intendant .~~l ~tq~'kwum ,', k.p(ddet ufquc.a f.W,1 ~, &, qUail,' titaccm,' ,pl, ,I~ ,'ae allU difponcrc l,ftatUC1'e, I ~ ordinarc , tta ~[ ",wdquul ~c(b.. {um OUjAibu., ~ ¥il,1Ml~ue cxc::mfhonlbus» ~ tum, ~ftum, aut ordWatum I feu alip~ 'pi' clifpopriviloSUs ~ "~ie., ."~. cautiOdibu".. vin- fitum tucri1: , «tlaln ill vim fUll,licis f1iitPbUtionit," culis. ti~nibuS'" ,,:aatelis , ae etiam c:enfuris. alias o.nni metiori moclo' 'val'eat , & fenati on\nin~ '" ~n ribull'!t'enationibus hlljuCnlodi COII- debeat, ipfaque tellamenta. 'codicillos, clifpoftdones. c;eOis~I~' 'tcllti. jQtegl'~ pcrfolvcndwn l'cfervare, ~rdillatioll~s, dOlla,tioll~sl ~eg.~a,,, ftatuta " edam, ,plucoeft.tuete', at agignare, nes, Be toties quoties ~s Villebitur, moderan , limltirre.

1,8. NeplCll1;t't lidc:mCapc:llanl. & eorum quil\bet ac edam in tecum revocare , & alia Ide noto condere, de omllibus, & tingulis dom,lblls, przdiis, pollilOio- edam ~bcre, & !icite valeanc , plC1Wn, '" libcram niblols I lenit, (Ie loeb. edam }\ltifdldionalibll •. t~- concedimus facul~tcm.

rifque bollis ulunoQjliblls, I3c mobilibus , qll.'''n ~,~. SwucntC$ .,.ihi!ominus I &: ordinantes • cifque 0 ... "

non hilt Altaris. feu Alrarium EcdeLiarwlll ipGe Ca- pariter Indulgentes, quod fi 'contigerit ip(os ab inte- IIIu pellanis nolb'is pr.edill:is commillilrum minifterio. feu !tato. &: hne ulla , vel cum minus valila bonorum, alicui fpeelali earurndem Ecclefiarum divino cultui, at rerum. ac fruauum, reddituum. &: ~ovent\lum

vel uful depurara , fcque movenribus , cujufcumque przdiaorum difpoiitione in ditb Curia,. extra cam, qualitatis, quantitatis • valoris • fpeciei, pretil , &: COII- ac edam exera LUa beneficia. aut alia loc:a de '.tz ab ~s (.".. d,tionis exillcnribus. ac jutibus , & aa:ionibus ad ees refidc:ntillC pc:rfonalis • edam nulla fubfill:eure caufa, ab rarione.E,cle:liarum. eriam Carhedrallum, IX Metro- htmlanis decedere , omnia, & lin~la eorum bona, res, pGUtanarum. Monafteriorum ,'Priotatumn, Pr~pofitu- &: jura etiam , ut przfertur, qnalificata. necnon fpolia rarum • dignitatam • & aliorum quorumcunque bene- pro diaa fumma edam ex przdiais , Be alias undebciorulll Eccldiaft:corum cum cura , IX fine cura , fz- cumqulI provenientia ad Cameram Apoftolicam, feu in cularium, IX quorwnvis Ordinurn Regularium, qua:: did:is bc:ne6ciis (ucceilorcs non pertineant, feel ael he-

ell quibllrvis concelIionibus , IX difpenlationibus Apo- redes fanguinis eorumdem incegr': devenianr , & illis ftolicis ill titulum,· commcndam ~ admilliftladonem, dc6cientibus inter eorum f'amiliares arbitrio perfonz,

ae aliat quomodoliber obriuuerinr , & obrinenr , ae feu pcrfonarum, quas ad id ipf! feripto nominaverinr .. obtinebanr , ac: fruauum "reJditullIn, &proventullm diftribuantur, nili de alia dlfpolitione, vel intentione Ecdefaaltkormn loco pentiouum a'nnuarum • pc:nfio- eorumdem fCTiptura etiam minus folemni fecus aFfarenumque annuarum fuper j;milibus frull:ibus, reddiri- ret. quam rune velur effieacern ipfa: perfonar, ve alii

bus, IX provtntibus eis refervararum , & affignatorum, J udices , feu Executores omnino exequi , & adimplere,

ac refenandorum, & alIignandarum • quos, & qllas jlJique fefe conformare in omnibus. & per omnia deperceperint, percipi\ll\t, & percipient in futurum, nee- beam. E.t nihilominus quzcum'{lle hujufmodi tefla-

non emolumeurorum quorumeunque Romane Curia: menta. denariones, legata, difpaltriones, & alia furfan Offidorum • ac alias quomodolibet fpeaantibus, & alias ab iptis, eriam nulJa, aut minus fufficiend faculperrinentibus ; ac edam de dill:is fruCbbus, reddiribus, l'ltc futfultis. de hn jufmodi bonis, juribus, all:ionibus, froventibus. ac pentionibus annuis , neenon eorum frucbbus. pecuniis, [ocalibns, aliifque rebus fuprad,d:is, IIIdu(hia , & labore quomcdolibet , & undecumque , etiarn ill favorcm confanguineorum. sc affinium J?rz-

licite ramen acquifiris , IX acquirendis , ac alias eriam dill:orum, & alias quomodolibet fall:a, cum omnibus

de muneribus , & officiis que exercuerlnt , a, eos exer- inde fecuris, ac etiam ca,quz per ipfos in futurum quo-

cere colltigetit , & alia quavis occafione , vel caula, feu modolibet ficnt , cx nunc prout ex tunc, & econrra pro conternplanone ad eoldem pervenris , & perventuris, dill:a fumma ducentorum ducatorum dumraxat approetiamli in pecunia n.unerata , ac [ocalibus , gemmis, barnus , I3c con6nnamus, omnefque • & fingulos juris. aliifquc prc:tiofioribus rebus contillant , tam in dill:a & fad:i, ac folemnitatum omilfarull'l, & ormttendarum, Curia , quam ellrraeam ubique loeorum, criam penes ncenon fubftantiales, aliofque defed:us quo[cumquc, beneficia ipfa cxillc:ntibus. quorum omnium qualira- fi qui imerven.:rint in eifdem • etiamfi tales fint, vel

tes • & veros annuos valores • etiamti talia forellt • quz fuerint J quod fpecialis, & fpeci6ca de iplis mentio ingenerali appellarione bonorum, IX fupclled:ilillm habenda ellet , fupplemus.

nOll venirent, fed fpeciallblls indigerem vocabulis, §.IO. Non oblliLutibus przmiffis, ac Late:anenfis Cmt,.rii,

rradcntibus ac fi fpeci6ci-,& figillatim cxprimerclltur, Concilii noviffinlC celebrati de certo Notariorum nu- tI""tlll• '" dcnotarcntur, pro fufficienter cxprclIis, ae dcclaratis mero, etiamfi ad ilium nondum deventum fuerit , cui

h.lberi volumus, ae etiam de iplis proventibus • ae per hoc alias derogatum non incendimus • ac de conpenlionibus debitis. ae dcbendis, ac; nondllln p~r(eptis, fenfu prznando in penlionibus, & quibufvis aliis etiam

'" eudis, e:tiamti corum folutionis. aut pc:rceptionis per Nos. IX Sedem pra:did:am 'luomodollbet editis.

terminus nondum adveneritpro ilia rata, qua: iUis ole- & in pollerum edendis Cancellaria:: Apollolicz, Rc-

bita erit,~ (Onrutllt~l1C declara[?ria fllP.er, fn~a:i.bus. gulis, l% Ilylo' ~n fimilibus b~aenus fervato ~ & pia:

& pecunus non e:xatbs, quz _farlan ad luccellores rn memo Aleundn Papa: V I. c:tW1l Prar:deceffons noftri

ipbs bc:neficiis fpeaare, & pertinere dcbc:ant, non tertiam partern bonorum Eecldiatticorum Camera: obllante, edam accumulative cum quibWvis aliis limi- przdiltz deberi inter alia difpoilentibus, necnoll ejuf-

li~.s, vd diffimilibus facultatibus habitis, IXhabc:n- dc:ni memoriz BonU'acii Papar: VIlI. eriam Przdecellori.

~IS " ,u(que: ad fummam dllceDto~ ducatorum auri nollri, per quam conceffiones de frudibus in abfcn-

~lIruhum dllmtaxat , tam pro dc:c:altlbus, & honc:tlis tia pctcipic:ndis line pnrfinitionc temparis fieri prohi-

Inlpenfis funebribus, quam eriaril, pro ll'l1luneratione bentur , ac quorumvis aliorum Romanorum llonti-

illorurn , qui cis viventibus infervierint, etiam ultra &cum przdc:cellorwn noll:rorum , & quibufvi~aljis

fervitii meritum, Olc in ipforum confanguincorum, & Apoll:olicis,&I: in univerfalibus Conciliiis editis fpeciaallinium, ac quotumcllnque piorum loeonUll favo- libus,vd gencralibus Conflitutionibus," Ordinationi-

rem. '" ufum • '" a~ias pro corum arbitri~ " '" volun- bus, necnon legibus Irnperialibus; & aliis etiam IllWli-

tate ~folutis I~ , ae te.~nto, cod.~lis , 6dei- cipalibus. tam U. fbis, 'loam quarumvis ~liarum CivicacommlOis. legahs, don~mbus. tam IIItet vivos, tum,& locorom.ln quibus CIVes originarii crc:ati funt,

quam caufa mortis, IX aliis qUibllfcumquc modis, I!c ti- ac quarumvis Ecclefiarum, Monafteriorum ,Ordinum;

tulis • fcript~ra , etiam ,minUs f~lmmi. etiam coram & Hofpitalis pra::did:i. nc:cnon quorumvis Colle:giodoobus,ver mbus teftlbw. aur e:tJam ceclulafola corum rum, & Officiorum ditbi: Curiz, ac Regnorum, Pro-

manu fuipta. vel fubfcripta, Ie alias in omnibw, vinciarwD, & Urbis , Ie aliarum Civitatum • & loco-

IX. per, ~ia , JII:O"t , &: qo~um els ~ide:bitur. rum, a~ pr-zditlz CilIMrz. edam jur&llJtnto. confirma-

etlam ~ IpCa .Cur1a(noo t&mcll exen ~eGdentiam) eriam tione APoftolica. vel quavis firruitatc alia roborari.

Ill. rnorus ~ & non fatb menaone pra::fenris. Tel Ilamtis,& confuc:rudinibus,llabilimentis, uJibus. &: na-

aliarum CIS pro ~Jl?fe ~oncdTatum ~lium ,faculta- ~. e~ ~e jis fervandis, &: nOD impetrandis lit-

lUlU. aut '1* III YUD illarum tctlari, feu clifponcrc rcns Apoftolicis c~ ca, Pc( cqam ab alio • vel alii.

impc:tJaUs •

....

..

~

. ''OL'P, M·£ N S f'lo NUS.' ..-: '.' 1t ~"l

~pctrad. J at abu ~Il~bet ~~C:C. urcnd~, rlc:n~; ~ fufficicnrer olprellis , ii, I'\-. a4 v.rbut\\ , .pfi ~apOllal'd ~,fe _ret eotom PrOQlratORs prcll:!- IIlfcrtj~ babCnt~JnJ. !Ilia. in fuo to*c. '" Ii_ .. -terlnt tod'an. '~~' • vel inpot\erum cot pnefftfe. tate pcrmanfurls. bac. "f;l~ ~umtaxa~ -"-..um ferie "' conrigtritlll~ltml ... privilegi!a quoque. indllki.. geneee. , &: in fpecie ~ efliiQum pt'atmi~ tpec:.... . '" Uttetf. poftoliC:ia dlttlS 6cc:lellis , Monaltcrils , Or- Ilter. ~ el~rersC Moru.Be fcienti. fimilfbu~, dinlbus, &li,oCpirali Sanai Joannls Hierofolymkani,' ac d~ogatum olIe deccrnimus, ar;terifqJ.l(oDtrup.~!

iIIocumqueprziulibus, feu Adrninifrratoribu!S , & SI1-I' quibufennque. . , , .

~I~riblls '. ~ Magi~i., ~recel'toribus, Ptlor~bl1s, .~.I r ~' .. \T olumus aurem , quod l'ra!(entlum ttan. .."~ ~Ilin~~ CCJam IntlalllS , . Capitu[iS,. & ~onVelltl~Sj; pns. feu. ex~mplis, eriam impr~s , manu ~licuJu' ~ Cl~itatl""", k loeb, aUi~q_lle,.rfo11l.s etl~m partlc~. No ...... ' publicI fubfl;riptis , &: figillo pcr~. III dig. 44:; . J.nbus , . neenon . Archf~ircol'l', Bplfcop,s , & alus nlta~.cleftIlIHca conGitute 'P"nitis eaclem lrorfU, ' . locorum Ordinarlis, erJAm ~jufdem Sand-e ROlDAn2! u~jquf 1tdlS, tam in Judicio .;qu~m extra ilJu .lIdhl.

~leftz CardinlU~s 1 ac d~ac Camerz Offi~lalibus, bea~ut, quae prefennbus ipfis adhiberetur ) &: adhibed

dlorumque ColI~ fub qUlbufeumque teneribus , & pollet. ti Corent exhibita:, vel onenfz. .

formis, ac c~ qulbufvis edam cicrogatoriarwn dero- §.r.t. Qi1od'lue przfatl Intequam grada Not.rlatu. l5a~orli~ ,aliifque e~:aciori~~s »&: infolitis claufulis, rerfrui poOint,tIC vale.ant, in manibus alicuius perfon. 1I'rl~aQ(,buf'l;11C:, & aliis Deeretl, per quofcumque Ro- In dignitICe Eeclcfial\:icil eOllnitutz profefilollem fidel manos ~n'tlfiecs prlltdecelfore. nolUos, ac Nos. & juxta articulo! pridem a Sede przfata propofttos emitScdcm praediGl:am, eriam confitl:orialitet ~ & de c:jllf- tere, & (olitum 6delitatis juramentum omnino pra:ftire

dem San~ Romana: Ecdefl2 CardinaHum conhlio, teneanrur, & quilibet ipLOrum tenearur, ,

ac per moclum Statuti,& Conftiturionis perpetuonun, Datum Romae apud SanCtam Mariam Majorem, fub D. P."".,. ae ~otu. ~ f~ielltia. paribus, dequ~ Apoll:olica: poto- Anllulo Pifeatoris,aie 1S).Septembris 1667.1)0IltificatUSII •• I,.j'll. fiatlS p\ellltudllle, ac ad Imperato tIS , ac Regum, & noftri anno priJno.

Reginarum, Ducum , &; Marchionuln • ac aliorum

-Principum inllanriam ,feu ilIorum conrempiarlone in genere, vel Ipecie , aut alias quomodolibet , etiam itoraris vi e ibus couceffis , confirmacis , & Innovaris , & ill poflerum concedendis , confirmandis , & innovandis. etiamti in iis • ae ftatutis, lie ftabilimellt,s przdillis cavearur exprefse , vel tacite, quod Urbis nonnift originariis Civibus Romanis , Ole Civiul1\ eorumdem filiis , alia rum vero partium beneficia nift per perfonas illuftres • feu nobiles , ac edam originarios Ciyes ,aut ahas cerro modo in ilIis exprefse qualificaros obrineri , aut conferri pollint, & nullus in Civem Ur- RE~ipiofon~m vir~r~":, Ordines , quos tan~uam fer- bird •• bis ,aut Civiraturn , Oppidorum , Terrarum , & loco- [Ilia agn Dominici cuicormn. plantana fapiens

rum hujnlinodi admitti , feu iIlorum privilegiis uti Rornanorum Ponrificum ptzdeceHorum Nathorum

poflir , nili prius in dillis Civitatibus , Oppidis, & pieeas inftiruir , ill virceribus paterna: gerentrs charira-

locis per cerrum tempus habiraverir , feu etiam in iIlis tis. Socierarem J E s u viris pietaee, rcligione, facr~rum,

bona eriarn Il:abilia forfan ad certum v~orem afcen- eifque ancillantium bonarum Iitrerarum fcienria , ac

dentia poffidear, quodque przceptoriz ,& alia bene- propria , alienaque Ialuris t1:udio eximie przditis ful-

fiela ql1z(umq~le dilli Hofptralis Sandi Joannis Hie- gemem, Gnglllaribufque in hanc Sandam Sedem merofoljmirani , ram ex ejus iufhrudone, quam ex ftabili- ritis confpicuasn , pecullari Apot1:olica: dileCl:ionis alfe-

mentorum prxdillorum difpohtioile, non in titulum du profequimur. Er propterea felici illius regimini, perpetllorum beneficiorum conferri , fcd in commen- religiofa:que tranquillirari l.benter confulimus ,..iIellt

dam ad viram Commendarariorum revocabiliter COIl- omnibus deb;re coufideraris , pietari arque prudcnrie

cedi debeanr , &: lic penfionibus Eccleliafticis fzeula- ccnfemus etle confenraneum.

ribus , aut aliis perfonis Apollolica audoritate refer- §. I. Alib Iiquidem poflquam fchis recordarionis T<II •• 11',,,,, vandis gravari non poflinr , quodque Ilabilimentis, & Innoeentills Papa X. Pra:decellor nollet per ql1ardam lnnor<".I'; X. privilegiis pra:fatis, edam vigorc claufula: implicitz do- fuas in lim!!i forma Brevis die prima Januarii 1646. rogationi5latiffimc utendendz, etiam per quafcumque expediras htteras , quarum tenorClll pr;rfemiblls haberi

lirteras Arollolicas, & qUlfvis etiam derogarociarum volumLls pro exprello , t1:aruerar, " andaverar , pra:cederogatonas , efficaciorefque, & infolitas claufulas perat, & ordinaverar ,ut perpctuis fmuris temporibu8

derogari nOll pollit, nee derogatum cenfeatur, nih Congrcgatio Generalis in przdiCh Socielate J E s u

.agatio hUjufmodi de confilio di&rum Cardina- lingulo quoque novennio eomputando fempcr a celc-

TiurD fiat, &: tum demum ad id Magillri, & Convell- brarione ultima: Congregationis generalis baberi , &

tus pra:fatol1lm.exprc:tfus accedat alfenfus, hnrque lit- celebrari olnnino debcret, ita ut Illius celcb:atio nullo

tera: derogationi. hujufmodi etiam per djthull Mag- modo, nee ex quavis caufa, five per PrZpOh[1I1ll Gene-

num Magillrum fi,bfcript.:e , at c:i , & pr.:efaro Con- ralem pro tempore c:xifientem, hve per qllameunqu.e

ventui per diverfas in forma Brevis, aut alias divc:rfas Congregationem particularelll , \rei generalem impe-

Iitteras diverfis temporibus cum eertis intervallis prz- diri. vel ~lltra 1l0VenniUlll hnjnlinodi differri , feu pro-

fentatas intimae:, & nOll alias, nee alio modo. &: rogari poH'et; urqnc quoriefeumque hahcrerur. & ce-

remper in hujufmodi lim:rls, qua: lie fient, edam de lebraretur Congregario generalis hlljufmodi , torie,

ftmili conlilio derogation is lit appofita daufula, quod novi Aillllenres ab illis plane diverli, qui przeedenro

illarum elfedum forrianrur de confenfu Magit1:ri ,& novennio Affillcnrium muneribus fundi fuillcllt, digi,

Conventus przfatorum , & non ,lias, alitcr • nee alio feu allumi , & dcputari deberenr.

modo. Quibus omnibus,& corum fingulis, etiam" pro ~. 1. Ac demum ut omnes, lie linguli ejufdem $0- iIIorum fufficic:nti derogatione de illis, corwnque totis cicratis Provinciales. VilitatoreS , Pra:poliri , Rea-ores, tenoribus fpec:ialis, fpecifiea , & exprella, ae indivi- Superiores locales, & alii Officiales jurifdidionelll, dua, ac de verbo ad verbum, non autem per daufulas feLl fuperiotitatem habentes, quomodolabet 1l11nClIpari generales idem imponantes mentio, feu quaevis alia (exceptis Magiftris Novitiornm) in corum refpcdive cxprellio habenda, aut aliqua alia exquifita forma ad muneribus, fu~rioritatibus, minilleriis, adminillrahoc fcrvanda foret, & in eis caveatur exprc:fse. quod cioni.bus, & officiis quomodocllnque nuneL!paris per illis nullatenus derogari poillt ,quodque daufula iID-j triennium c!umtaxat durare deberenr, eaqlle , clapfo plidt2: derogationis in refcripto etiam motu proprio rriennio hujufmodi , eo irfo vacarenr, & vaeare cenc:JUnato a~r>lita aliter i.n littc:ris c:xprimi • vel extendi ferentllr" ipfi~lIe. ad aha .q~zv~s c:jufd~. Soc!ctatis ll"Jucat ~ ijlcmun .omnIWU tcpores przfCDtibus, pro munera, fupenontatct. mUlIfteraa, admlmAJatlones,

Qq ... "

) ,

Sufpentio Brevis Innocenn] X. Generalem Congregation em in Societate ) E s u, fingulo quovis rriennio celebrandam injungenus,

x x vr,

s

CLEMEN

PAPA'

IX.

fJi,. AII.D. . If".

t!. ..... . .....

-.:q. .~:~. ". -o U M 1J;'N": N'O N' US.

a 'Scia pn¥""'~.ubei: DlmC\lpata. ~Iln libulFradU noftrlt ~~. 8ccler. t ..... ~yinQdis • feu 'ViecprcPQfid"fvc1 Vi~ dinali~u. ~endl. ~&' sdQ p~Q,m .deputa* pull.rCtlus eligi. feu ajfuml. yel . djlfutkf yaJcconr J mul. <;ulill Conlftlltioni. JlicUra .. rcrif.ndl ~. ar:No~li per IIIlQI,\ID GI1m'~ falta;n J i 6AC ellal· trien- bifc;1IIIl rcpucanctl-\'.~ ad rtm' fac:erC • '" ,per featt. nil ,c~um • ~ pritdil!li.~Q,\\ •• fllpc~iori.- ~i-: C01U\et • q\\icl d.~ 'pCUt_a .... ~

• rati.IPJf.,iiidlhrlJ~ ad.tninill ... ,IIIUbl.ls • '" offidrs ~* UJ. Domino 5oc.IctasWllvwa. qual pet: gra.til ..... I'!J. ecll;,yjifcllt • recel. memo Alexander Papa V 1 I. f.lrlter viores R:~iofos ejUJ ·Inrutu~ 0r:~. ~_'}C'''I<~'' $" .. eceBi. or ..ncr. eeni, ex (au6$ tUlle. exr.rt;jJiS ad- rumquc l1hus ufu. atque expcnenna ~tos. m:'Con-

~, ... ~ '. "0 ftaculum. '" or<Unationem diai nnocentii grcgationoGeneraU coad.Ilnatolreptiri'cmat\lr.

,,,,::1: . ikeIf~~ir~ rriem .. I~J~ ra~cilm d u. J;i'lrio~c;m.. . mil... §. J. IdeO .w!orirlte Apoltolica tenore priefenriu\D

' ..... _ J\~. fU~ntatlllll. mmlitcflorum. admmll.~- )ubemIlS. a.tliue clctetnimlU, Jut in Congreganone,Go............ JlIUt\. '" officiotum pta:dil\orum. necnon feC"u~ni nere.1i przclicn. Scdetati ••• Cluc prirQa ex .prc('cripto ,.,. ab ilJis vlC4donem hufufmodi ( firma ramen, & illa:fa. ilUus Conltitutionu.m cetclSraliitur. previa fDter pr.

Ie in fuo.robore In rdiqllis omnibus remanente ea- diaos ,religiofos, macura rei 'difcuJli&.~ J ~ '99tulurumdc:m 'lnnocentii przdccetroris litreearum difpoLi- rione., pet fccreca poftmodWn. ruftt'l~ dif'luiratur: tione 1 pcrperuo rcvocavir. '" abrogavit. ~ ,alias prout ~n bono dia.: Soc;{etitis expediat. ut' t~inu. noin iplius Alexandri pt'ZIleedloris ,lineris d,. in Tennalis a.h~ebrapdas Congregarione$ Generales (G'"

• . 1imili fomla Brevis die prima Januatij 1663. ~natis. aUegltislli;&;entii przdcceOw;s litteris tUtutus &bta- 4ijlrum renon:m przfenribus itidem pro,exprdIO. Ole genu; qua: quidem difqu.Uitio. 6 dia& Congtegatio de verba ad Vetblllll lnferto habeti vclumas , uberius Generalis "ro elcdione Przpofiri Generaii. ccfeoranda conti..... fit • ante .lUus el~onem liat. PoO:qllam/utem hu-

S"I,ntM;" •• ,.Cum autem, licut diltaus filius Joannes Paulus julinodi ,difquiGtio peral\a fuerit • ilIica 4 Nos. vel

Oliva Przpoficus Generalis ditlz Sodc:tatis Nobis ad Romanum Pommeem .pro tempore exiftentcm dinu,eer exponi fecir. poftrcma Congregario Generalis llinc!l:~ reletatur. quo nwnero fuftragioruln ipfa Cone)uflliem SoCietatisanao 1661. celd.rata inter alia gregatio ,Generalis dl~ novennalis termini vel abrounanimi plane ,cQnfeniu decreverir , infimis preciblls ganonem. vel obfc:rvantiam experivent , utquid drca Ib hac Sanaa Sede perendam~>rt: abrogationem pra:- iHum dcindc obfcrvari debcat. S~dis Apoftolicz judicio dia:arum Innocentii pnNecetiQris litterarum. non fo- ilatuatur.

lUm in ea pane. in qua memcraras Alexander pt'zde- §. 6. Proprerca execueionem did-arum Innocenrii Sld}'"f~

cellor huju!inodi decreti confcius , illam fubinde • ut przdecc{foris Utterarum in ea parte. cui per fupradiaas 9U" i. przminirur. conceffir j fed eriam in reliqua celebra- Alexandr.i pra:cleccfioris Iitreras derogacum non fuit.

tionem Conl"egationis Generalis quolibet novennio, auth>ritate' & tenore, pra:did:is inter. im fufpc:ndimus.

.~ lIovorum'{ue ~tIiftCiltium a prccedenrilms diverforum ill~ue ,wque ad Congregationcm Generalem ex

."r eltdionem, Ieu deputationem concernenre : quippe pr.fcripto Conftitucionum Societacis przdiCla: juxta 4Juz '" COtillitutionibu. Sociclltis ~rzdiaz a Sanaa przdid:a primO eelcbrandam, ctfcdll carere volumus, Ignario illius Fundarore ediris , quas quinque Romani atque decernimus, '

Pontiiices przdccellores noftri approNrunt. tonfor- §. 7. Decernenres pariter eafdem przfentes litteras

mis non fit. '" adv_tur fenfui fex Congregatio- firmas , validas , 8£ ellieaees exill:ere, '" fore. fuofque .

num Generalium jpfi~, ~tit-;' quz contrarium plenarios , & integros elfed:us fo~tiri • '" obeinere • Ole &; magno eonfenfu n~ ~d'jlldicarunt. Acce- ab illis, ad quos fped:at • '" pro tempore, ~bir • in- Ju lillI, iit • quod aounde jam eft profpeChun in Soeierate cui- vlclabllirer obfervari : Sicque ,' Be non anter in ,ra:cllmque necefliraei, ob 'iuam Congregatio Generalis mHlis rer quofcwnque Judices Ordinarics , Be defega-

cogl debeat , idcOque novennalis ilia plane inurilis fu- t05·. enam i;auf~um Palatil Apofiolid Allditorcs. a.-

rura fit j cum finglliis trienniis celcbrari folear , Be ejufdem Sanaz Rornmc' Ecdcfiz Cardinales , etiam debeat Congregario Procuratcrum eledoeum ex om- de Larere Legatos , '" alios 'luofiibet qllacumqlle

nibus Provinciis cum facuhare convocandi Congre- prceminc:ntia. '" potcftate f\IDienres. & fund-uros. garionem Generalem. fi fir opus. Tuin etiam deterrent fublata eis. & eorwn euilibct quavis.aliter judieandi. ingeilles fumptus. quos necelfe ell fieri in convocanda & interprerandi facultate '" auaotirate. judicari. & quolibct novenllio. Be qllidem fme neceffirate Congre- definiri flebcre. Ole irrirwn, '" inane. fa feeus fuper hill gatione ilIa Generali. Deterrent quoque ttC<1uentia a ql.loquam q"-vis aucwritate fdenter • vel ignoranter

vite pericula. quibus exponulltur primarii Religiofi cOlltigerit attentari.

omnium ProvillciarOln ejul<lem Societatis. Uque plc- §.8. Non obilantibus prz4iClis Innoceniii prz- R,m"i. ~ue Scnes. quorum aliqui paucis ab hinc annis deeel10ris litceris. neenon omnibus, '" fmgulis Illis. em".,'" ~ublati ~~ufragio t alii cx~ind:i febrib~1$ in itinere •• lif qu£ memOFitus Alexan;.lcr przdecc.lfor in luis lineris ".,.,

In eaptlVllatem ab hoftibus abc4ud:i lUcre. ,Quibus [ufradia:is voluit ,Mn ,~bftiro. cz:tcrifque conuarus

;:C;;;:=:.~~:'ete:r:~p~::r:~ksr:11i~~ qu~~~':tus lutem. ut ipfarum przfentium lit ..

przcipui aeligior.. qui przfentes confc:rvando illius vi- teratUID uanfwnpcis. feu' exemplis. edam imprcffis. ,_ gori invigiwc:nt. Nobis proprri memorarus Joannes 'manu alicujus. Notarii publici • vel Secretarii diGl;a l>Olulus Ptzpolicus GcneralKhumiliter fupplieari fecit. Societatis fubfcriptis • 8£ figillo Przpo6ri Generali.

lit ill i»'zmiffis oppo.,une providerc de «nignitate ejufdem Sodetatis • feu alierius ptdonz ill EecleApofiolica dignarem't". ' , halliel dignitare conlUrurc munitis ~ ~prorful

AJ, ,.... j. ,. .. Nos igitur lpfius Joannis Pauli Pr'!fOGti fides' in jUllicio. '" ema adhibcatur • qnz prz",_,_J" Generalis de6detio • q~anrum cum Domino polTumus. fencibus ipa. adhibcretur • Ji £orent exhlbitc. vel

~;ili:.:. ~vorabilitcr ~nu~r~. ~olentCi .,u~ue a quibuf- oftcnfz. .

11.,._. Vl~. excommul11ca~l~ms \ fuff:CU60rus. ~ interdia:i.; rDatum,R~ a~ Sana:am ~lIm Maior~. fub lJ,p.A." ~~que Ecdc:6allim, fe11l,~t~s. cenfutls. & pa:ms Annulopjfc~tonsJic'J.o.Septcmbru 1668.Ponti&atlUi II;' ,

a Jllre:. vel Ib homi'liC .. q quavls 9Cca60,'nc. vel caufa noftri anno!fcclUldo.

lOltis • 6 quibus q~libct innodatus cxillit • ad

ctftCtwn przfentium dwucaxat confequendum. harum

ferie abfolventes.& abfolurum fore cenfentes • at

profpc:ro • h:licique fiatm • Itque incrcmc:nto Soder ..

&is przdiClz de Catholica rc:ligione multis nomini-

bus o~ meritar • animuna. noftrum paftorali, pro-

videnua intendenres. ad fupnfcripw prcca ejUlaem .._,

. J~nis Pauli Przpofiti GeneraliS eJaminan~

c:iakua CoDgtc:Jatiollcm ~ ~ Yen ._ ~~

\10 "

0.

.", .,

P L £, 'M,''£. N SN ON U,.$. ~'"

1 cioUbct debilb pa:nitcntiiJ in K.no ... ~ con.fueta

relaxamu.. "'., " ,

Co~cetrio Ind. uf".tjarum pre Ch~ilH tideli- , J.,.. VoJumu •• utem. Ut' ~plll(pdum,2) .. r_'t";

b S· . . e J G" fi' . d' '. . ." ; litterarum tranfumpds, ~ !IJ~Rlis, eft~.~ .... JII ...

, . u,ca~,Us ~cc: e a leI lYJ,~~m opeal1m- ~ manu aliculus NOt_Jl fG~iiI!UiiiVcrl~' .ifiiisfU;

pl.~!,Dr.tbt.tJ pro nJJUOneCJvuatl5l~ R~.; perfonz ih Eccletiillc. -tigntNtc'conGlrat"";lIitIJ_ '

gm.CtM·CODUa Turcal , ae pro feliei di- eademprorfus 6~~ft Judie:io • & extra adb~

rItliofte'ncgotiohlm llegnl Polome, . quz przfentibusipfis adlUbcrctur. fi forme exHibttet.

, . vel oftenfa:. ' " ".

C LEAl ENS ·P.A P.A IX. Datum Rome apud San6tamMari.mMajorem.fu& ~ •.

~ '.AA frtI",.m T,j "",,,,,ril&m. Annu~ P).fe:ato~is) die l.6.Septemb. 1668~ific:atus ".. .(I"~lf

n~\blno primo. ) • .

CIII. J. I.C Um Nos Dominica proxime przcerit. pro. '

,.,' ceiJio~.b Ecclefia Sanai Stanillai Nationis vI- .. N.,;'O;tllll Domini Nojiri l'fo C#wiJi J 668.

pmcmorum ad E.~do1i1m Sanai Marti de Urbe a No. l"iEi ..... fix/. , tl;. v,r. "7. mnifis .Apr'l;s , ,.",ibis itJftiruta; 1 ac'Milfz foJemni, quz ill eadem Eecle- j'AI.1, ."JI", S.n£lipim; i" C.hrifl, PlllriJ , 6- D",,;,,; jja Sanat.Mard fubinde celebrara fuir , UlD cum Ve· '''fI,. D. C/,,,,'n/is l)i1Ji". l:ro,,~a''''i. Pllp. IX.

nel'a~tl1l1u' franil?us n!l!his Santlz ~.z Ecdefia: 1I111t.""",J.. , {"prllaiall liuer« Affix. ,& p,,"Ii,.,.

CircUllallbus, necnon Patriarchis, Archiepifeopis , & fwr.", "J fI"I1IM Bllft/i,,, LIIIrIlll'''PI • Pr;"dflil

Epifc:Q,pis. aliifque Pra:latis 1 & Officiali6us .Capella: Ap.jM".", • c!r S.VH.ri. Maior;s J., 'Urh, • tj'i"

No{tta:' Polltificia: interfuerimus. ac omnibus Chritli Mi, c__,i Fltr ••• e in .Iiisl.cis [0 litis , ct ~,"fo"u fiddibus vere Fnitentibus, & eonfeffis. & faera com- Vr~jl • p,r"" PII'.", MAth.r.t_ S""a:J!D. N.

mU!lionc: refettis, q\li Procellioni , & MiR:e prredidis Pllp' CMrfonrn.

illterellent , vel urramque Ecdeliam hujufiuocii eo die ,CM'/III MIl""", C.,.f, MAL'

vifirarent , ibiqce divinum auxilium, tam pro defenfione , atgue ruitione Civitatis. & Regni Cretre contra opprefliones Turcarum , quam pro przfentibus necef- 1itatibt1s , felicique direccione negotiorum Re~ni Po· loni:r irnplorarenr, plenariam omnium peccatoru:ll fllDrum Illdulgentiam, & remHIionem mifericorditer in Domino concetlerimus , ac ejufmodi Indulgenria: participes quoque fieri voluerimus regulares utriufque fexu! in claufura vivenres , qui ad divinam orem Iimiliter con(ugerellt.

§.1. Et in diverfis ejufdem Urbis Ecclefiis Sandiffi. mum Euchariftie Sac'i!mentum publica: fidelium venerarioni exponi curaverirnus , piafque ad Deum preces §. I. C Urn Nos nuper, videlicet die l. 3 .Septem.bris CAlif. c";

his diebus iudixerimus , lit Pater mifericordiarnm , & . proxime pra:teriti , proceffioni ab Ecclefia ""UI". ••

Deus totius confolationis Ecc:lefiam fuam Sanfram pro- Sanai Staniflai N.tionis Polonotum • ad Ecclefiam

tegere , ejllfque holHum impetus, & vires virtutis fua: S. Marci de Urbe·" Nobls'itdliturz, ae: Millz Iolem-

potentia reprimere, atque confringere~ profperofque ni , quae in eadem Ecdef1t. SInai Mard fubinde cele-

rerum eventus benigne largiri dignetur. brara fuit • una cum Venerabilibus fratribus notlri.

_""/I<iontJ §. 3. Hine etl , quod Nos alios C{uOCine Chritli Ii· SanChe Romana: Ecclefie Cardinali bus , necnon Pa-

,¥,.fi- deles ad Iimilia Chriftiana: pietatis opera fpirimalium triarchis , Arehiepifcopis, & Epifeopis , aliifque Pra:las, s6' gratial'llm muneribus incitare cupienres , Venerabilibus tis. & OfficiaHbus Capella: notlrae Pontificia: inrerfue, fratriblls Archiepifcopis , & Epifcopis , aliifque Eccle- rimus; ae omnibus Chrifti fidelibus-vere pcrmrentibus, It.. Iiarum Przlatis, & Ordinariis Civirarum, & Dicecefinn, & confeflis , ac facra communione refedis, qui pro-

Oppidorum , Terrarum, & locorum Nobis, ~ Ape- ceffioni, & Mitlz pra:didis inrereflenr • vel utramqlle doliea: Sedi in temporalibus mediate, vel immediate Ecclefiam hujufiuodi eo die vifitarent • ibiqne divinum fubjedonun, feu eorum Vicariis in {piritualibus ge- auxilium , tam pro defenfione , & tuirioue Civitatis. neralibus per pra:fentes committimus, & mandamus, & Regni Creta: contra opprefliones Turcarurn , quam ur {btim acque ipfarum pra:fentium lirterarum rran- pro pra:fentiblls neceflitanbus , felicique direchone nefumpta, feu exempla , etiarn inlprelfa, ad eos perve-] gotiorum Regni Polonire implorarent, plenariam omnerinr " proccffiones parirer in fuis refpeaive Civira- nium peecatorum fuorum Indulgcnti~m » & remiffioribcs , Oppidis , Terris, & locis inftituant» Ole memo- nem mifericorditer in Dominoconcellerimus j Ole cjuf.

__ urn San(~Ht1imum Ellchariftia: Sacramcntorum in modi Illdlllgenria: participes quoque fieri voluerlmus Eecleliis per e06 refpedive defignandis lidelium vene- Regulares utriufqi.e (exus in daufura viventes , qui rationi r,ettotllm menfem OOobrcm proxime ventll- a!1 divinam opem fimiliter confngerent : Et in diverfis ruth ftmlliter exponi eurcnt, publicafqt)e preees in- ejufdem Urbis Eecletiis Sall6tiLIimum Eucharillia: Sa. dicanr : Nos enimomnibus" & fingulis utriufque er.mentum publicae fidelium vencrationi cxponi eufexus Chritli fidelibus vere pa:nitentiblls, & confeffis, raverimus.

ac Cac;ra communione refeais. qui proceffiollibus hu- §. J. Ac limilia Chri~iana: pietatis opera, tam in jl1fiuodl'refpettive intcrfucrint • vel Eac1clias a qua. univerfo Statu Eccle1iallico NODis mediate, vel imme& ad quam aliqua rroceffionum hUjilfmodi liet. eo diate fubjeao ,quam in Dominio Reipublica: V c:netodie devote vi6taverlnt •. ibique divinum auxilium, rum, erogatis pariter Indulgentiarum muneribus, fieri ut praemittitur. imploraverint • neenon regu1aribus volucrimus, lit Pater mifericordiarum • & Deus tOrillS utriuf'lue fexu. in dauflira vivendbns, qui fttnilitcr confolatlonis Ecclefiam fuam fanaam protegere,ejufque c:onfeffi ,& facra communione'refetti , pias ad D~ hoftium impents • & vjrcs virtutis fwe potentia repri-

preees in fuis refpeltive Ecc1eliis. feu· MonaftCriis mere, atqlte confringere. profperofque rerum eventu5 parifonrtiter fudcrint, plenariam omnium pcccatdl'um benignc largiri dignctur.

fuornm Indulgentiam. & remiffionem'cortcedimus Ii. §. ~. Hine: cO:. quod Nos divini favoris pra:fidium P..-/P.,I. militer, & elargimur. ACl:fatis, & aliis ChriA:i in aijis quoquc Italiz Civitatibus .. & locis kriformi- ~ ,,,<IS "...

fi.L..l'b . S A' Sa .,. • Ji' lid I' , flu '11/1 1'.', ••

<n: I us, qUi ante anu;1 mum cramentuna. ut ter tnvocart , atque conJ.tnU:ls e IlIm preel us po -;.; ... UIe

przfertur ,exponendum per aliquod [emparls fparium lari. cupicntcs : Vcnerabilibus fratrib~ls A rchiepifeopis.

,ie orando divinamoptnl , lit fupra, invocaverint. & Epif~s, aliifque Ecdefiarum Pra:latis, & Ordi-

quoties id ege(int , toties ftptem annos, & totidem nuiis Civ~um, & Di~efum, Oppidorum, Terra. ,tpadra,cn&s de injunais tis. aut alias quomo- rum. ac lOc:orum rcliquz Italia:. fell eorum Vlc:ar~is

IA

Conceffio Indulgenriarum pro Chrifii /idelibus ltahz drvrnam opem implorannbus pro ruirione Civitatis, & Regni Creta: contra Turcas , ac pro fdid direchonc negotiorum Regni Polonie.

XXVIII.

IX.

C L E MEN S P.A P.A

.Ad [141Hr"'" r,i mfPnbri"",.

Eilllil A.n. 1661.

)

.

."

' .

... f'.C. Lf.·M.·1 N s ;NQ:~l'U"S~

."ri~bu.~11Ns ~ pr.rcntcs~lttinm8'lColljunatml'~ Ftem~exiftentesCl-~. 2l'a";

~=~r:: .... a.a. t.~.i~.e\: .. r1.~~~t:Jrz. ~~r:: :!:ra.O$. r£~ ~~ ....• Pl. Wi. ;. ~ 'i':.: ... " ~ ... r '. , ... tIIIJCIl." v~h"~~~

'ad ~ penenerinl ~~es ~ in (ulutfpo- '\\dldoqUO~.Jlut~~~~U. tllve O.'.lrll,uI, 0iPil& .. "terris, &' lodl inftituant. QlOdoUbet d~m. 4C tQlvtn'~. au, ate ac nTShorinun ~inum Euclwifti. Sacrlmontum ! ApoftdlJea pc~pem~ ftamlt;arWlnaYlt.,& lUIS· pout in "diil pet eos refptaiyc "dignan4ii fiaelium ve- in ipuu, Paull ~~sUUeri •. aw. ~dn limili nes'ationl pe'1luind«im dies timl1it~uponicurent. fonna~is.dic 3.J ..... l~J9.u~ltitj,qb;rum pu'b1icafque preees indicant. 'ten~iem pnd'entibu. pro pl •• &: fuflfclenter c:rpreffo.

o-4It '.4. 'No. cnlm omnibds • &:' fingulis utriufque fuus Be infen:o haberi volumus. uberiu. cOntinetur ~ _

"..,. ,.. Chtllti ficfeUbus vcre pamitenribus • &' confClJis • IC t. J. Cum autell1 pae~ przclj40. Magiftros Cerefacra communione refeais. qui procefi"lOnibu$ huJuf- moniarum. qui duo Tunt. &: Participantcs vo~antur.

modi refraive interfuerint • vel Ecclelias a qua. &: ad .m fmt ~nianun CapelLE ftol.Uc Pom:ificlz Ma- PI !" quam aJJqllf. proceffionllrn ipfarum liet, to die devote gilbi lnterdwn dt19 • &' qulndoqut. tnol!t de _pl'ltfenti. III vifKlverint .lbique divinum abxilium. ut prcmittitur. tres .. quJ non ParticipantCl DUIlC1lf¥tar ; I~fiqu~ __ imploraverlnt • necnon regularibus utriuf<iue fuus ill gill:ri CAremoniatum .non Partlcl~ in ~ua6 ~ef. claufura vivenribus •. qui Jimlliter confeffi • & UCla [lOne accipieoq4i • ,&' qxlgtJ_Jdi a tmsuJ!. CardiPiJ~ COI1IIIIunione refeai) pias ad Deum }lreces in fuis ref. in prombtiDlle ad Catdinalarus honorem tripl;lfcx. ped'iw Ecdc:1iis. feu Monall:criis parifonniter fUderint, &: roll: eoeum obitum ab torum hzredibus.v(aintiPJenariarn omnium peceatorum fuorum Indulgentiam. qumqus aucatOS auri de C~era Frcs ex laudabili

&: remi6ionem concedimus fimilitcr • & c~rgimur. confuetudinc (\It aecepimus) reperlantur. r

Ac prefaris, & aliis ChriGi fidelibus, qui ante Sahaif- f'.1. Nos att~dentes Venerabiles Fraeres 'noftros

hmum Sacramentum > ut przfertur • exponendum per ejufd~ S. R. E. Cardinales hoEum qu~UI.\ Magiitro- J. q.' . aliQuod'temporis ff&tium pie orando dlvipam opem. rum Cctcmoniaruln ollicio. atque minillerio egcre. &: '";. ut rupra, invocaverun, quoties id egetint, toties feptem uti. ~itbque c:molumCillaeis tanquam mercedem , feu

anl1O$ • & totidem 'luadragenas de injunltis eis , aut pro eerum mercede paellad confueviife. & propterea

alias quornoclolibet liebitispccnitentiis in fonnji Bccle- iUOl'um indcmnitati confulerc volenres , Motu furi~li.

02 comuera relaxamus, ac ex cerra leientia noJlra prz4iltis Qeremoniarum

r..IIo-PIt. §. J.' Volumus aurem , ur earumdem przfentium ~aglftris non partidpantibus trigintafex in promo,- }J... litterarum tran{umptis. feu exemplis • edam impreffis, rione ad Cardinalatus honceem , &. vigilltiquinquc dumanu alicuJus Notaril publici fubfcriptis • &. Iigillo earos auri de Camera pra:di&S Inter eos pro zquis perfonz in Beclefiallica di~nirate conlticmz munitis portionibus refpedivt dividendos polt obitum fingliloeadem prorfu. fides in judJcio. sc extra adhibeatur rum Cardinalillm hujufinodi , etiamli ad Cardinalatus ubiquc', que prltfenribus ipfis adhiberetur , fi forent honorem promoti Romam nondum venerinr , &. five exhibitz • vel oll:cnfe. '. in RO!l1ana Curia. 6ve extra ram. &: ubicumque illos

I). P. b. ro. Datum Roinz aplld Sanaam Mariam Majorem. fub decedere contigerit • in fupplementum mercedis erdina.. J. OIl. Annulo PUcatoris. die 3' .OOobris J 668. Pontificatus liz tor~emMagill:rorum Czrcmoniarum non Par-

• nolbi anna fceundo.' , ticipantium padter deberi ) illirque conjundim per exiftentes pro tempore: Cardinales przdidos.feu eorum Agente,.&: heredes rcfpelDve abfque mora folvi, &:. cis confignari debere • finc ullo ramen quorumcunque jurium Camera:. przdicl'ae 'quomodolibet debirorum , &. folvendorum , acanterior.itatis,.& potipritar4_ Ceremoniarum Magifttorwn participantium • &. rrium Sacri Collegii Ollicialium ~npradi&rum pl'lrjudicio. auaoritat~ Apofto!~a tenore ~rzfentium itidem perpetuo

ftatlJl(llU5 fimiliter • Be ordinamus. .

t+ Injun~ntes proptere~ dilcais filiis noll:ro ejuC- I

pcm S.R.E. Collegii Cardinaliulli modemo.&: pro teln- J,p.w, pore exiftemi Cam~ario. neenon eaufarum CllriZ Ca-

mere pra:diCbe generali Auditori • quatenus intra men-

rap a die promotionis corumdem Cardinalium compu-

X X I X. Decretum a~ favorem Maltinroruin Czre: taQdum, etiamfi iidem Cardlnales nondum. lit przfc:r-

mooiarum nOD Partidpantium cxigcDdi tur, ROmam venerint. per diGti Colle~ii Depofitarium.

~ub~CardiDalibu5Ift pramotioalt ad fu\:i!!~·!:::.m;!~~~:~~~~~~~~

• '. lOllacus hODuremlriglDta fcxduca. naliwn.fiveindida(fu;;:::'extraeam.&ubicumque c6 •• uri de Camera. Be poll corum obicum toS clececl.re contigerit. ltiginti<Juinqllc ducatos auri

ab corum hzrcdibus viglDtiquiDqUC. de. Camera. hujufaUocli mawratlS Magifhis Onemo-

• • . . . niarum non Partid~lilMU lab IueredJoos eorumdem

C L E M £ N S P.A P.A 1 X. Car~din. quibJvis appcllationibus • fubt~fugiis.

:All finr- rri _,.;_. '& ca~IUan«*ibUs remon •• Ut ~ur. perfolvi cu-

• . rent. ~ c:umelXau~, acflllJllDal'iom. & expcdi-

n_ ....... D Udum feUe. ~d. Paulus Papa V. P~~or tum jus iWs admiDiftrcnr. omnibu~ue rtnIediis oppor-

rllllli Y. ,~ mom ~uo. proprio • Ie ex cerra feentia tlllli. libi bencviJis" edam cum invocationc auxilii bra-

';II: Ma~JI ~ CCDtum • ac Secretario. &: eM ~COgant. & compeUant •

. , .. ' Clcnco ',Ie ~putiftz .. SKd ~a. Romanc Ecdc-I ... ~ _ N obftannbus CoDftitutionibus • & Orclina-

.... fur: ~ ~=n.fcpN:r~ lingulSs, ~ A ·cis. necaooomnJbu •• ac linguUs illis, '-I.'

Cardinalibus ~ ~. s hOllO- .,,,,aCQs Pluius Plzdocdfor in fuis.lirmis prz.

~ • noc~ !PIacm M ~ 'l11J!l'Cl~ • Ie Sec:re- • _luit DOD obiare.· am:r~lle cOilUarii. qui-

~ • Clcrico. &. ~tiftZ IiriiilJiCr fc.PtuagiDta- . a.u.~ue. .. . - .',

qulDCJ.ue ~ auri ~eCamera ~ obkuiu.6DR"lo- .Datum R~.pad SIa&am Mariam Majorcm. fub D.'.

rum ~iioaUwn. etiamli .. cir~. hocfOrem Annalo Pifcaroris,ilie u.Novanbris J 668.PontificatllS M pomou R:omam .oondum .~cnt. ~ h~ i1loa ~Ilo- "dd. &aDo focuadO."

mana Curia. ~ extra -' ~. ubi~QC dkedcre,. .

. coariag0i6:lu~ iDlrcedis ..uDairi.'to-'" .', .

. 1UIlIIIaD UiD. feu ~ clcIt&il,.ilUrti. ,

$OpPccdlo

tA .. , .; NlllitJiwI n-;IIi N,J,j J,fo ClwijJi 1668. 11ItIiaIt. {txt •• Ji, wrt """,. ".",fts .Ap,Ws , PG". rifiellltU ."..S."n;p; ... ill Cllrifl. P.,ris, & D''''ni ".flri D. tl __ ,i, Ditn". Py",iJnui. P.p" IX.

-. ft~ • foprllil'n. limy" .ffix •• & P"~"~"t.

, fur- iIA' '/IbM B.jiJ.it. z..,,,,,,,,nPs .- "';,";,;s ..Ap'jJ.I.,.""" (It'$.VJI'''';,, MAjor;s" 'Uri, • & ;11 M;' C....,i FI.,.. , lie in .liis I,c;s flJit;s • & ""jiI"is V~I , ",.., Gr'l.",i-SIIIU;1IIfI s.."aiJf. D. N. P",. C,"prtJll,

,Q"'B'g'IN'S N'ONUS.."

',' ,'., ," ' IliClCe, aut luajli~,.'uuarelie' izt1W t .... ' ....... _ '

'~ ..•....•... ".:' ..•. d.'..'o'<.~ .. ,,: " ... "lli ..•....• :' .. "'" '~~~.'~.: .. ~:" "' .• ". ca.:~~!a~~sli.!:~~:~ter=-.~.~'

ofI"~.~~"'f '.' '?" ., •. CJO"um vis clo~,etiam *!u.-,WMno, '~' 8c ", .. ,~ S\~',l, •• A ga,V4lll':eua- (ubGfntiali,fiveiti_cxtio, IPOd In elfdcifa ., Si,

·...,...~.&llrttlll ~uorum. Ie, S. Hierc- fol~tiitates~' &: ,qllcvii'.U. ?nallli. , 8c . . ." da

. Il'~"~~,.. ,,' .., -. ,{"rvata , &: adimpteta nob Nerint. vel ex quoCtmtque

, . ".; '.~:';, ~ , j. alia capite a jure,vel facio. aut .bru,o,vel confuetudln.

C'£"1!; M E'N'$ ."'.Ai' A 11. ali'l'la ,.fullantc, etiamin' (<<pore Juris elaufo, five

,.,. , ',Ail p"."t'IUIIJJ ,.,f ,.,,,,;r;1f1Ifo edam enor~5, cnormifi"unc, &: tota!i,I.IiOlli., '" quo-

, " , . . vis:alio prctextu, 8ccaflOne,vel ¢aufa,eriarri 'luantutlwi,

ROrriahus I'ontiftx agtJ40rnlnki cut;e \1\ote (eduli julta, rati,nabili,& privilegiau/' etiam tali; ct"lt ad etfC" . patti$~ l(I~~'I'lVfgflans,adcveUcndas inde <!l:u!l' validitatis prrelnilforum necelliari~ c!!l:prlmenda reWg~f~~.~., .. ~tque 'C?"gre~ari?num plan- feret, notari,& in~pugnari, inulidafi, rctra&ri, In jus.

t~s ,:flit de6clct\tE~d religtohtaUii vIgore, atque vel coneroverfiam revocarijaut ad terminos juris rcau ... 11)jrit".~nu~"m, feu vald~~C'am In EcdeTL\ Dei uri- cisvel adverfus iIlas reftiturionis in iJrtegrum, apeririOo' ' lftamtt"{mItl:ant, l1onnttnl:t\l~ adducitur .. ficl1t pu- nis oris,rcduCkionis ad viam,& termino~ juris,aut alhid

blico,.eIJr~lcdefia: b6no 'conducibilc in Domino quodcumque juris, f.ai,vel gratia: remedium impctrarij arbitI;ltur."· feu quomodolibct conceiTo. aut impctrato quc:mJ1iam

§. I •. Hac confideratiorie ~ aliifquct g,ravlffimis, uti, leu fe juvare polle, fed ipfas r.rlltfcntc,litterali fern& radonabiUbus cauUs Nobis' nods adduai, MOtu pro- per firmas, valiJas, Be efficaccs exiflere, & fore, fuofqllC ),>rio" ac ex 'certa fdcnda, & m:i.turade\ib;:ratione pLen.rios, & integros ctfeaus fortiri, & obtinere, ac ab noflris , Mque Apofiolica: poreflatis plenitudine Con- omnibus, & lingulis, ad quos fpeaat, Be quomodolibct

gregatiQl\ts Canonicorn~ Sanai Georgii in Alga Ve- lpetl:abit in futurum, inviolabilitct obfervari.

neriarum , ac Fratrum }efuatOl:um Sanai Hieronymi, §.6. Sicque, & non aliter in pra:miffis dmnibllS lie c14ji.JIA

& Fratmm ejufdem saudi Hleronymi de Fefulis rub finglliis per quofcumqne ludices Ordinaries, &: dclega~ (MIA, •• regula Sanai Augllll:ini j una cum omnibus earum ref- ros , eriam caufarum Pa atii Apoll:olici Auditores .. ac: •

l"a:ivc: dignitatians , officiis, ae minifleriis , ornnique S. R. E, Cardinales , eriam de Latere Legato., Be drtba convenrualirare, colleglalit~te. ~uJo, eHentia, ac deno- Sedis Nuncios, aliofve quofliber quacumque pra:emi~ minarione , tenore prr[emium perperuo extillgllimus, ncnria, & poreflare fungentes ,& fUnau[os ,In quavis fupprinmmls , &: abolernus, caufa, & inflantia, fublata' cis, & eorurti cuilibet quavi!

"'lim §. z.. Ac univerfa earumdem Congregationum fie aliter judicandi , & iuterprerandl faculrare , & auctorl .. ti~ filpprc:Il;\tum rcfpeaive bens mobilia, & immobilia , t:tte, [udicari, & definiri debere , ac Irrirum , &: inane,

.'lIrm,J ... tam Iacra , quam propbana, Convenrus , Collegia, I! quid Iecus fllrer his a quoquam quavis auaorita~e ~lonatl:eria, domos , vineas , prordia, canones, refpon- Icienrer , vel ignoranter contigerit attcntari."

hones, frudu5, introitus, & jura quxcmnque, ubi-' §.7. Non obtl:antibus Con!l:itutionibus, &: Ordin... C",I,A';'" cumqueloconnn exill:ant , noflre , & Sedis Apofiolicz rionibus Apoll:olicis, edam in Conciliis Generalibus "'!", ""'til. dirpofitioni inufus, & opera per eos , quibus id a No- ediris, & quatenus opus fit, de jure quzfito non tollen- II,.

bis , & Sede przfata ccmmilliim fucri,; convertenda do, ac de exprimendo vere valore in fuppreffionibus rclcrvarnus, "pcrpc:tuis, illifque committendis ad partes, vocatis quO<'

§.3. Pr.ererea Cat1onicis,&: Fratribus diaarum Con- rum inrercfl, & allis nol1:ris, & Cancellariz Apoll:olicz greganonum fi1rpreHarum, qui nu~c vivunt , & in eif, regulis, necnon Congregationum fupprelfarl1l11 predidem Congregauonibus n:fpt-div': profeffionem emife- aarum, earumque refpctl:iYc Convenruurn , Coflegiarunt, faculratem rranfeund] ad ali am quamcunque Re- rum, Monal1:eriorum, & a:clefiarum, edam juramenro, ligionem ab eadem Sede approbatam, in qua bcnevolos coufirrnarione Apotl:olica ,vel quavs firmitate alill roinvenerint reccptores, aut remancndi in [recllio in ha- boratis tl:atutis, sc confiietudinibus, privilegiis qloq"eJ him Clerici (-ecularis, [ub juri[ditl:iorie , ~ obedienria indulris , &: Iitreris Apol1:olicis d[dc:m CongregationiOrdinariorum locorum, ubi eos morari contigerie, cum bus, illarumque Superioribus.Canonicis, Frarribus, ROo provilione ipforum lingulis pro alimcntis,Clericis qui- ligiolis, & perfonis quibufliber, fub quibufcumquc v~r" dern ill fumma quadraginta fcutorum moneta: Rorna- borum tenoribus ;" formis, ac cum quibllfvis edam na: , Laicis vero.teu Converfis in fumma viginti [cu- derogatoriarum derogatoriis , aliifquc dlicacioribus. torum parium annis tingulis dpnec vixerint, feu aliun- efficaciffunis, &: infohtis claufulis , irriralltlbllfqu.e ) &

• de 1ufficientcr cis provi[um fU,,"f , fuper certis bonis, aliis decretis in genere, vel in [pecie, eriam Motu [unili, aut redditibds Congregationum fUPl'rdfarum huj".l[- & confill:orialiter, ae alias quomadolibet conceffis, con....wMi refpeai"': per eofclem Ordinarios affignanda > tr1- tlnnatis, & pluries innovatis. 9,uibus omnibus, &: linbuimus, & impartimur. , gulis, etiamli pro illarum [ufticienti derogatione de

.lrrllftiS §..... Poll:remc\ ne Ecclefie earumdem Congrega- ill}s, eorum'llle totis tellOribus lpecialis , fpc:cifica , extionum fuppreUarum debito dellituantur f~rvitio, fed preHa, &: individua, at: de v.:rbo ad verbum, non autem farere teela: cullodiantur'f przdiCkis Ordinafiis lo~orum per clau[ulas generales idem importantes mer:rio habcn-

in, q~ibusikclelire ipfz runt fitor, pet pra:[entes com- da, aut aliqua alia exqllilita forma ad hoc fervanda famittimus .. &:mandamus , ut Capcllanos ,deputent cum ret, illorum omnium, &: lingulorum renores, formas. competend mercede, etiam fuper re certa de bOllis prz.. & occafiones prz[emiblls pro plene, &: fufticieriter c:xdiais affigninda, per 11105 Mims, &: aliis oneribus fa- pteffisj in[ertis, & [ervatis re[peaive habentcs, illis alias tisfiat, ae ipfis Eccleliis dcbltus culeu!, & vencratio in [uo robore pennan[uris, ad pra:milfqrum etfeaulU confervetur l utque dial Ordin~1i Inventarium tam [a- hac vke dumraxar fpt.:cialirer, & exprGfs~ derogamus,

crz , quam prophana: fu~U«lilis, ad Con~regariones czterifque contrariis quibufcumque,

filpl'rcifas hujufmodi rCfpcaive fpetbntlS accurare §. 8., Volumus autem .UI earundem i"zfentium lit. 'l't.,,.

con6cian t ,IC provideant ne ~ qlioquam occultarflOc- terarum tran[umpris. [CIl exemplis, etiam impreffis, ,.. /11". cupari,aut inde amoved uUatenus paillt, nifi, Be donce manu alicujus Notarii publici fubfcriptis , & ligillo

l Nobis. feu Sc~ praediCb aliter provideatur. per[on:e in Ecdefiaaica dignitate conllitutz munitis

S. J. Dec:crnentes cafdem pae[c:ntes lineras; etiam ex eadem prorfu.s fides in judicio, & extra adhi~eatur. eo quod Superiores, ISc alii Canonici ,&: Fraues, feu qua: pr:rfentibus iplis adhlberetw:, fi forent exhibitae.

Rel~giofi Coftcregarionum fupl'rdlarum przfa~" ~i:1 gften[a:. • '

l!c ca;ceri quiClJtllt}Ue in prcmHlis intcrelfe habenfes, Da~Roma: apud Sanlbm Mariam Majorem, Cub D.P,,A,,.t.' feu habere quomodolibCt pra:tendenres lUis non cOn- Annulo Pifatoris, die 6, Decel1lbris 166S. PODtifiatuS fIj, ~,DI,.

fcufcrint, nec ad ca vocati, & auditi, neque caufa: pra- no'fhi anno fceundo. .

peer CJUI:' c:zdcm pnrfcDtes emanarunt, addu&1e , veri.

"

)

••

'.0 .CJ.I.U·£N!: ... ~

~a~=~.~~=::!: . :=~~IA'lJI~, RIll

__ .. s..DfIi-;" t-1j.~.~!p.. .,.J.Et~,.,.,"

. -""J,to-illl~""'~ fuerir~'", '.. . ()O.j!:,.

:'-;;:;=-A:n::!.-.-.,,~ ...•.. ~. :"'I:~ '~.' .g.~.'.".:. "~~.' 1.""J-ri-

~,~ ~"_;"MIa'" dbus.ArdUeilifc· .. at, . ~

FlW. III it.., Ilris fl»;,. It ~ ....., r~js ubilibet. em .«<hmi~ ,

1W' - Fr-af~,""'_ s-lIig;.i o.a;- rwIri alnUs •. k iP ,.. , .. . ,: ~ . ~el-

,.. C.,.ffNA ',. piendo runilPos • ~c.. .. ~. vel ~ .. u.m. t~ alioa

Gr'l-'iIu ~ C.,./. M",. per omnesdVitatum. at I>btcl'um t Eede(~

, . 4iuibuOi.'- d.icbu.~. & ~ _ .. i~ ..

. • . - maJor~poli,muldtud911l ~"~~#.ds

X I D J •• (j" .••. campani .. " canclJl.!a ac:cen~ • .1 ~-

XX • ee arauo IDcur us ID excommun.catlo~cm, \nieatol.& ana~~U) ". ..'p~(C1\t'# feu

&: anathema, aJiafque p't%DaS eaaomcas, 'publicariC\U'Cllt,&~t. . ,'0:' " .,-:

IlC Exc:om~uDicatjo. &: Anachematizacjo . § .... Quod Ii ~,a\. ,lqu ui~tta .. tet1orem .. #.' ... ell c.ott ... 'um in.terfcaorum bon. mem. JoaD, Fraaci{c:i talibus excommunie~ .. ,fc an~ .... e ~Clti', .Epifcopi Nicoterenbs. vel eorum alieni abfollidC)nis ~cfi •• ~dere ~c:

faao przfumpfcrin~, ~SCllCQIDJDII~"t~ lententlA

!"It. AOo • C L ~ MEN S , .. PAl X. innodamua. graviul c:oDtra.eos 'iJriaWi~, & tempo-

~ 166,. ,AJI""- ,..;,.".".;... raliter , prout expcdire novcr~" p~dturi.

S.l- ~entcs prefentes flneras,etlam ex eo quod ct •• fNl ~ I' 'bm, Gear non (Ule gravi anlmi noltti pcrturba- pntdicti. '" quic\U1lqQC'Wi .prcmiffis imerelfc ha- . .' done acctpimus, bOn. memo Joannes Franci[eus bente~feu habere quOmodo1~ .. f. rlCtc~clentes.uu. ~on v •• 6-

• Wzit EpiC"c:opus NICQCCftofas in ipfa Cua civitaee coofcnfctt.t. nee ad ta vec&ti~ ~d • k lIJ,4idlucn~,lt •.. "14m

~G a IKIDQuUis jnj~j~atis IiWs. qui ad prae- de fulv. eftiorus, '" obr~onis., alJ~adl.: vi .. e .. iO. ' fen 'AnS,

• ~~'~c intetkaQlfuerit. illte~tionis nofttlE. au 'qugvis.quptumvis fllbnan-

• ~. .. .. ' L~. Not"crimen ade~ h~um, &: quod Nos dall ~u, vel ex q~~~~ e.aufa • ociali~n~, • : .. Nl.~..... .t tee confunii .. 'r • FS per facros C..-es. C010te ... ,. pm. e. stu , ~ eapltt, ~am Ill. corpore Juris ......~~m ~, IXConlilttlliones cWo .1I0tat' ' imputaari. illvalidari, reCIar~i" feu

.. ' .A~ainliaiS"~~ *. atis pro officii no~ r.r~' .. t·~ u:rmillOs lurisred. uci, aut adverfu! illas

. delMro' Ie ~re : Ex pane Dei Ona- apQririonfs oris; reftitllo.iO inccgrum. lei alilld

n,i~ .' k1lJUS ..• ; &c s ~ai, allaoriracc quodc;umque jlUls.fa~i.vcl, ·.C reme~jum. fij&tt~a,ri,

~' Baro~" lorum Petri, & PauH , ac aut cuam motu peo~ co qucmplAm 10 fudle,o,

... omDeS, & ' • qui homicidium in perfona vel extra illt~ uti, feu fe luvare nUllounquam tempore

.1i!:9idi ]oamiis Fn.nci ei Epifcopi commifcrunt • aut illud ro[c: Sieque.&non aliter in przmifiis per guofeumque len mandav~t. feu falhlm ab aliis ratulU. qabuerunt. Judices Ordinarios.& dele gatos. eriam caufarlIDl Palatii vel focii in hoc fuerllnt facientium. aut can'tilium, au- Apof\olici Auditores, ac S. R. E. Cardinales ; etiam de sWUm, vel favorem illis dedenmt • feu illos fcienter Latere Ltgatof, fublata els , & eorum euilihet quav~s defenfaverunt , vel reccptavet;Unt • & gcncraliter quof- aliter [udicandi , & interpretandi faeultate , & auCl:oneumqu~ t~ deteftandi fceleris quomodolibet compli- tate. judicari. ~ dt'6niri debere ,ae. irritwn., & in~e. ceI,.1Sc c:ulpabiles., cuiufcu,mque ftatus , gradus • condi- fi fceus Cupee hiS a qllOciuam quavls auaOIlt.te felCIltionis. qualitatis, ordmis • prcemincnti:t:. & dignitatis, eer , vel ignoranter contiEJ..a$tcntari.

live B«lefialliac. five {uularis» eriam fpcdalclD , IX §.6. Non obllantibu$ ... ~fyis Apoftolicis, ae in eOnlwi.

individnam expreffioncm requirenris exifiatn, anarhe- univerfalibus , Provincia1ibiitQue~ ISc Synodalibus Con- ,.u". inaris, & exeonununicationis majoris, aliafque pc:rnas ciliis cditis Generalibus • vel (pccialibus ConlUtutioni- 4fllafeumque a Saeds Canonibas , Concitlormn Genera- bus. IX Ordinationlbus , necnon qllibufcu~que , etiam

lIum ~cerC(is, & Conll:inuioniblls Apollolicis. & fpc- juramento , con6.nnatione ApolloIica, vel quav~s finni-

ciarlrn ilia qu~. nnis die CcrllZ Domini lcgi fulita in- rare alia roboratis {\atutis. &: confuemdinibus, ac pra:-

flitb5 , co iplo damnabilirer incurrifle tenore pra:fen- fcriptionibus quautul1ltW1que lan,giffimis , IX imme-

tium dcewam\ls, ipfofqLle, & eorum qllc~libc:t , & morabilibus, privilcgiis qUC!flue , indultis ,IX litteris

CJuoft1ll'llClue feientiam de przdiais delinquenribus ha- ApoRolicis gcncralibUs, vcl_fpec.ialibus fupradiais , ~cl ticntcs • & non rcvclantes anathcmatizamus IX eXCOIn- eorum alic:uf, feu quibtfvis fllis cujufeumque ordinis. • rmmiamus, at anathemati:utos & eX'~nununicatos j fiatus. ~ eon&~.._disnitatls. '" ~cnti2 l'ubUamus.8( nundamus.' . I fUcrint. ctlam1i, ur ~ttitur, Ponti6eall, Regali, Du-

A;r.~ t. 2.. Ab exrommunicationis autem, & anathemad$ : cali, feu quavis alia EccIc1iaftica. aut mundana prztiH_ .. ~.. hUjufmocU fentmtiis nemo prZditlorum per alium. ' geant dign!ute, a Sede przelitla ex quacumque eaufa. ~;:~ quam NGS • 8( Romanum ~tificem ,pro rcm~re exi-: ! edam per viam C!)n~rathls, & remunerarionis, eclam i~.. 1-.,. ReDtem (prztCfCJ.1JIJD mortis In ameull) conltiturus.) '! ruitu & con. t~platione &cgum. Ducum, RCfumfubh-

nce c:tiam tuot nlli de fiando ieclcfiz mandatis'. &: f~ carum ,'& aliorum q\lonuncunql1e, at fub q\libtifeum. t1sfacicndo, e~tione prcftira, atque cum rcineidcntia I qUI verborum teooribas. &: foimis. ae ellD) quibuf~is co ir,foqucid coDvalucrir. criam vigore. fev. prztutu. edam d~toriarum~rqP..is, aliifque dlicaciori- 1 ubUzi. Anni Smai, Cruciaae Santlz. aliontlllCjnc J u.1 bu.s, clIic:aQffisnis, & lnfolitis claUfulis, irritantibufquc, ()j~ • Indulgtndarum .lnc1ulrorum, fatulratllm.' &: aliis Dcaetis. in perc, vel fpccie '. edam motu pro-

.a: priVilegiorum , edam f~ exprcBionc dignorum, . prio,ac ctil,Ql, (C)Jlfiilotialitct , IX alia. in contrariUJ1l 'luibufClllll'lue Ea:1e1iafticis. fzc:uIaribu~ '" qllOlUlllvis quomOdolibetl eoacc1lis , approbatls, ~ innov~tis. Ordinum , etUfn Mcacticptium. at Militiarum regula- i etiam CODtiD~bus 'luod excOllllDlUli~, Be anatheribus • eliam EpifClO~ ,1'Vel alia majoti dignjtatc pre- matizari non pbffint r:er linerasnon facientes ('lenam ditis " ipfifque Or~lnibus ~ & ~ \ .Mo~s • Con- IX cxpr~am. ~ de ~ert.o ad \IC~ de pri"'.legiis, In\·entlbUs. &. Domibu. "at Capitulis. Collegus,Coafra-. duIptm, Ie indultis b!IIufmodi • ae de Orltinibus. to. remi~tibus , ,Co~grtgati~~, Hofp~~., Itiarn 1 cis, nomioi~us proprijs~lognclmini~, & dipita~ibus Sa~~ Jo:armls HI~olynu~anl , ~ loqs pUs • nccnon I ~ mcnUODnn:~bus ~ibus,& ~. enamh

1alClS • CCIam Regah • Duc:ali. &. all. mundana przc:el,",~.. mOnJ.. m. fuSiClcnn .... ogadooe de illf .... s .. ' .. '~.. IlC ~ ~lgcntibUs • ptf Nos &: ~ .ApoftoU~ ; at. 't~ fpcciali. , fpicifica. & indlJidua'_ "e

culur •• s Condlfi clccma .ctbo , littcrts, aut alia qua- vcrbo 1l4.Yirl:aD. non ;Uldn per cladljdas ~

'CJIIDCiIIC knpcIIR in perc I vel • fpede (Q~~ -_ponaala' ~,feu q~yj'l~

.;p ..

; '; "C " B J( I'N 5 N Q NUS. ,~6,

{apia, _ .... aJJl'~uili!l fort¥ id hoc: [Cr-,OrdlnC proiOis. dcgencibul in dktf .... ~e"" .anda fom. rcoom hI1J.rm04.1C fa de vcrboad~ •• cibus .. ~r cofdcm Ordinario. aloltlori. rai:e .. ~ .. ~.. ,._,_ llum infercrcslC1U' prc{'cntibu,!ro ltlcn~ •. & fullic;.cn- volumus. ut intra tormiDum duorum ~ ....... _" - ter exprefl¥ • '" Jnrertis habentes. 11Iia alias in fllo ro- 'ad "iawn Ordinem. PtadlUDWinotllm ec.,.,uua- ~~: ~:':U' bole ~uri." ad pr.miao~m etretlum _.icc: lium , vd ad aHara R.dili~~f'",.m. vel ftriAjQftm " •• ~_M...

dumtaxatfi .• pe.tali. . -. let'. & elf.~t:. 11:.. . dC. rogamlls • ac doro- I a ~cdc Kpoftolica app~, III 'tWl• III fupr~. in., .. ""'1!,", 'satum ctlo ~llimus. &. ~ clCterif'lue coau ... :Inc:rin~.-nevolos tel:eptORl.. ...

riis quibufc:tlDquc. .in,' S.I. Quod Ii neurrum r:rerurerinr. elapfo teQtlino , ... ,.:'

s. DaC)lm R'Omz apud Sana;:. Sabinam. fub Annulo per Ordinarios anrcdi(lo. uri. r~. compellalifur ".,_u.u.

.,,, •• r. PifcatQr.i~ die 13. Fobruarii 1669. Pontificatus noftd a memoratis ConventibUI if",cdcre. & di&1\Ufo habitu

Anno fc!Cun4o. Reformatorum ad Rcli~onem dietorum Pra,rum COilvenruellum rrantire , cJufquc lititum alfumer., ur in

co quoad vixerinr, permancant, nee indybfc;dant fub

Decretu[f1;in q'Q~onventu's Licienfis.Gru- pce;.a ;pot:!~~cnres eafdcm pra:lentes litreras r~r ","', ••

mi. R.ipaldz ,& Caldarole Ordi ni Frarrum firmas , validas, & cfficaces cxiO:erc, & fore, [uof'lue itr;,..,.

Millorum Convenrualium S. Francifci, plenanos , & integros effeCtu! fortiri , & obrinere , ac cum' omnJb,Lls bonis, junbus, IX perunen- illis, ad quos fpeltat. & pro temporc fpc£tabit, plcnifuis adjucttantllr, Ume futnagari, & ab eis re[pcC\:ive inviolabiliter obfer.

vari, Sicque ill pra:mi1Iis per quofcumquc Judices Or.

e L E M EllS PAP A 1 X. dinarios, & l>clcgatQi~ etiam caufarum Palatii Apoftolid Auditorcs judicari. & dcfiniri debere , ac irrirum , & inane quidquid fecus fuper his a quoquam quavis aua:oritatc Icienter, vel igno. ranter contigerit attc~,¥.~i ••

§. 8 •. Non obtlantibDs pra:miffi? ac COl1lH~ C"'''A';'' bus, & Ordlnationibas A);IPftolicis, nC(:1l01l O~.·. . . .., .. ,

IX lil1~ulis illis , qua: in Iirreris pra:lijtti. con~

non obftare. ca:terifcwe ,ontrarii~ q~umqul. .

Datum Rome ap""5anClum Petnun,fu.bAanuIo 0.1' .....

Pi.MDris , die 9. Martii 16651. Pontilica~ nofbi .... .MM14

anllo fecuudo, ' "

ltli,. An.o; 166,.

Ex injullao Nobis ctl:litus Apoftolica: fervirutis

officio Re!igioforum virorum ltatui , quantum cum Domino polrmnus • falubriter providerc cupienres .. ac di1eGtUQJ,lilillm Antonium Larinurn ab ;j\mcriol COlllmillarium • ac Vicarium Gencralem Ordinis Frarrum MinOIum Saqtl;j Francifd Convenrualiulllt.l1uncuparol'llln. fpecialib!1s &voribus. & gratiil profc:qu; volenres , & a quibufvis exccmmunicatienis .,fufpfionis ~ & iurerdicti , aliifque Ecclefiafhels {~is. ceufuris , & p<rnis a jurc,~ vel ab homine qllavis ~ilione , vel caufa lilris. l'iJJibus quomodollber innodams exillit , ad cffccru/b pr3:fentiutn rantum confequendum h.al'Um feric abfolventes • & ablolurum fore ccnfeurcs,

s.,t"ffj. §. I. SlIpp~icationibl1s eius nomine Nobis fupcr hoc

humiliter ~.retys inclinati , de confilio Venel'ai>ilillm Fratrum Noll:corum S. R. E. Cardinalium Con gregaAI. tionis Iuper ftaru Regularillm depurare , 'lui htteras

PIli. fdicis recordarionis Urbani Papa: V Ill. Predecefloris E XpotV Nobis nupcr fecit dilefuls- filius Angelus c {_ Brf-

noflri die 6. Februariil616. fuper exrinceione , ac Servall] Procurator gcneralis Congrcgatio11is Ca- .

fupprcffione Con~regario~s Fr,arnlln <::~~1Vc:nrualium nonicorum Regularium Sanai Salvacoris, quod duReformarorum eJufdem .. Sanetl Francifci emanaras, dum , videlicet an110 1618. tunc in humanis agens AnneC110I1 alias die 16. Septembris 1667. Cuper rranfiru dreas Perracco]] Prior Generalis diaa: Congregationis. Fratrum Minorum Convenrualium dieti Ordinis ad a fel.rec.Urbano Papa Vlli. Prsedecetlore noftro depuprzdia:os Frarres Reformatos CQ,llVCnrUUm, qui ill cis rams Congrc:gatiol1cm Generalem eerumdem Canon ipol~ fuppreffio'nem remanferanr, corum Regil1ariuIU in MOllafturio S. Petri ad Vincula

§.1. Et alreras noflras in fimili forma Brevis Ilo"if, ejufdem Congregationis cclebravit • in qua Vifitafores. lime expediras , quib.15 confirmando Decretum a Con- aliiquc 06iclalcs' Congregarionis hujulinodi elcai. gregatione pra:dictorum 'ardinalium .edirurn die 15. & a diled:o filio Magiftro Profpero Fagnano in utl'aque Novcmbris 1668. rribuirur facnltas allccdid:is Fratri- Signatura noll:ra Referendario , qui eiderrr ~~ngregabus Refor~ris dcgc:ntibus in Ccnventibus Licienfi , cioni GCllcrali jul1u diai Urbani pra:dccellons prltfi& 0pficlorfm Grumi, Ripalclc, & Cal~, ~ui Coli debae , ~6rmal:1 fuerunr : ac inter alia fad:um fuit

'1ftftlc tuperelfc Ilo(cuntur. tranfcundi aa diGl:os Frarres in dilta Congregationc Gcncrali Dccrctum tc:noris Minores Convcntualcs Sanai Fra11ci[ci. aut ad 'quam- fcquentis, videlicct. "

cumque aliilll Religioncm parc1l1.vei tlriCliorem a Sede > §. I. ProcuracQr Ordinis ~ \pi pro univerfa laborat ,;,,_.,.. Apottolica approbat~, in qua. bcncvolos invenerint Congregationc. undc ti~lum Procuratoris Gcnc:raGs Gm".I, I .. rcceptores.· obtinct. in Monaftc:ril~ Urbls. &. extra • locum femper ~ft ~;;:.:,

lIrlW ~ §. 3. Bfque illhiberur nc dc ca:tero qbempia!n ex rcncat immediate poIl:Priorc:m. . ' _',,,,,.r.

Convenru~ibus anrediais • vel ex alia Religionc. aut S.l. cUm autem. fieut eadem cxpofltlo' fubjunp •

cx fzculo ad habitum, vc~ ~fc:ffionem adminalit. bat. \'ertcnte inter did:um Angclwll Rrc:tc;!Wll~rem Gc-

fub p<rnis nunitati, ad:us. &. excommunicationis latz: ncralcrn cx una, & dileaum patitcr61Jam ~crnum (cIij;enriz • non obftantilms anterioribus Noll:ris litteN I Abbatem dieti Monaftc:rii S. P*, at tiflcula,,c~ uel'a

pr~ietis • aliaque vidcllda. 8l c:onfideranda viderunt. parribbs lire, fen controverf.a dc, & fuper pra:#entia & confid~n.' int«' ipfo5 habenda .j'f.fcrrim in Monaftiric"S. Lau§ ..... A. aiit.irc Apoftolica tcn()rc pra:fcntium de- remii exrra muros ejuCilem Congregationis. quam prz-

, ccrnimus " . dcclara1lll1s IllCl,llOratos ,CQIlvCQnls ,Li.. faws quidem Angc:lu5 Procurator gererali5 vigore De- .. cicnte, l"n.l1i .Ilipalda:. & Cal4,arola: • cum omnibus cred przig[crd, diGl'us vcrb Abbas in vim Conft~tu-

corum ~. J.IW'iD.US. & pertjpcntiis. facrall.uc •. &. . pro- tionum~.· fius Congregarionis autWrita.... te!- potl:ohc .. a. f.ma fu~~ ad pra:di~ Ordinem F1'~'Mi- & ufu i 0 (ut aHeritur) comprobata{lJlll. hbl ,on~-

~orum C~n.f:lIIIIlium Safttli FrlWc:ifci f~,per .. .cere re pcd:iv~ prztc~dcba .. lt. . ..

tlJ1~ ... CJ~ •. ue,O,rdinis Supcdorcs per. Or~.· -19- ,+ D«rctum fllcnt a. D .. 1. eta C.andlap.cnli dl.~ Con: ce.,. ~ . c~ncm COIlVcntuum. ac ~ .. ' gregatioau. quod przdiaus Abb~s ~on~1 Sllrta,

JUGDodI c: iliImJrtendos. , ......' Perri ad Vincula manutcncndus cAct 10 fua quafi pof-

, t • .s~':1ratribus autem R.crOrmaw lcgi __ eodem feffionc pra:ccdcndi cli& Procurarori Geqcrali in ditl:o

"~ T ..... V. js. , . """""'rio

Super przcedemia Procu racori. Generalis in concurfu aliorum Przlatorum Ordinis Canonicorum Regularium S. Salvaroris,

xxxm.

IX. ,

C~EMENS PAPA Ad fo'IIT"m rn memor;tII'IJ.

.'

C.L""'_ N S . NON U S. . -+7'

"''''_'mllome apud ~~m ~~~h AMuio cienter cxprclTo. Ie de verba ad ~~ haberl

•. PIl'CItoriI. ~·8. AprilJs 1~~4Pondlcatus noftri volumus."dberiQs~ndnetur. "~'.; .

•. A". amIO feaindoii • ,. . . '1' §. 1. Cum ~ucem (6cut ~on line ~ animi

. . . ' noftri dolore accepiRJu. )~. ex iI'_~gio1i.,

eA- iii riI";"i,..,_ Do_," Noftri 1'[" Chrifti 1 "9. &; ptrfollis Eec\eflal\icil. ptoptic profctile ,[n)u1). , InMSJ_P,#"",. Ji. "";ti,tj",~ """fts Apr;lu.tl:(ql~e {jbi gravilJirQi.,.millifterii immemorea ~ ab cJaf. p,tllljiulwllIIII"" SII1IOijJi",;17I ehrijl, PIII';1 ,'d' / modi mercarura , IX ncgoriado!libu. fa:cularibu. no ... V""'. "..flri D.,,,i,,j ... ",;s Dilli" .. Pr."id,,,,,.; ab(Qncallt • fcd fefe a debita przditbe Conll:itlltionis. P." .. 1 X . ..nn. flc""l'.fo,r .. J.ia. li!tI ... 1Iffix. 'I' Urbani Przdece:lloris obfervatlone Cub va&is prztexti- . ~J;ellt" fomml. All W/flM a .. fiJit. LM"tlllmji.l, bus, eQloribus , & fubterfugiis eximere conati fuerint.

"Pr;,"ipil ..4pofo1o".", .. s.o. VII",;" M.j,ris il, IX fatagant de prefend , in) deplorandam animarum' • Vrb,,& ill _if CiII1f(1i fIIY.,« ill .Ii;' l.cis fl'i,is, [uarum' pcrditiollcm. pe:rnijClo[um quoque cxetnplum, ,6' C."flHlil 'l)His. p" fill M~h;..", RicciM'tIMm & fcandalum plurimorum : Nos falutaribus Dotloris.

S .. nOij[. D. N. ,.,. C"rp"m. . Gentium preceptis edodi, quod nemo militaJ)S Deo

·F'IIIUItJi., P''';II",.Mtl. CtIJ'f. implicit te negQf.1is fzcularibus • ut ei placcat. cui fo probavit., .. tam .grande: • tam!:iue exitiolum ab EedeGa >

---- Dei IIWWll ApoiloUci zeli vigore propellere , feandalo. , rumque inde nafcentiqm occafiones recidere • ac falll",' animarum , se Chriltiana:: Religionls, CarhDlie~:

dei propaga~ioni .. ClJlantulU Nobis ex alto eoncedieu~., I falubritc:r conflljuc • omnemquc: lueroram muooa&19-

rum f pem perfonis c<rl~fii militiz: adfcriptis, pra:fer-

tim ad infidelicm cenrerfionem , & Evangelii prltdi- •. cationem deflinads ,.& in futurum deftinandis , quas . heut bonos QhriJQ milites laborare , & minifterium

SOlidtudo Paftoralis officii, quo Ecclefie Catholicz fuum honoriltare oportet, ut co l\:udio{jus. ac impenper univerfum Orbem diltitfz regimini pec illelta- Gus, adfpirlnte fuperni favoris auxilio, horrea Domini bilem Divine Sapientie, a[que Clementia: Ibllnd.ultiam novis femper frugibus locupletare fatagant. omnino pra:hdemus. Nos fiimulat, ut ea, qua: Clu'iftianz Reli- adimere deerevimu'- '

gionis, Carholic.eque fidei propagationi remoram , vel §~J',ltaqlle ~cr!s ~anonibus. ~e Deereeis, & Con~i-' fl..,iI i"" .. impedimentum injicere , Ole in Virorllln in Iortem Do-'tutlolllbus prz:dldls inherentes , illaque • & pra:fertun, 'II." 00 .... mini vocarorum , & pra:fertim Religioforum ,qui fcc memoratam Urbani Pra:decelloris Conllitutionem in iis, firm., .;~ metipfos abuegarunt , & mundana omnia contempfe- quz prz:fentibus liueds non adverfantur , apprgbantes. '''''.

rum , ur Chrutum Iucrifacerenr , ejlll'lue obfequiis & innevantes , & circa pra:milla de novo 4ifponcmes.

mundo corde • & mente tranquilla unice intenderent , ,IX ftatuentes, Motu proi>rig, Ole ex certa fdentia, & ma-

honeflans gloriz macularn ponere poilenr , falubri tura deliberatione Nol\:ris , dcque Apoftolicz: potefla-

fandiol,le c medio tollere , .t'Ilie radicitt'll; evellere rlsplenirudine omnibus. & (mgulls perfonis EcclefiaIludcamus. llieis, tam fzculariQus, quam Regularibus cujll~cumque

_."· ••• "111 §. I. Dudum Iiquidem felicls recordationis Urban us ll~tus, grad us • eondirionis, & qualiraris , ac cujufvis _''''',r.m Papa V Ll I, Predecetlor noller conlidgrans per facros Ordinis. Congregationis. & Inllituri , tam MendiCanones, Conciliorum decreta, Zl.: Confhrueiones Apo- cantium , quam non Mendicantium , edam Societatis llolieas omnibus Religiolis, ac edam allis Ecclefialti- J E S U , & earum cuilibet , qua: ad Infulas, Provincias, cis, pra:fcrrim in Saeris Ordinibus conflituris • rnerca- Regna Indiarum Orientalium , & pra:fertim in Provinturam, & ncgoriariones fzeuwcs diftridc prohiberi, Ole ciam Societatis J E s u de Japonc: nuncupatam, ac ill valde damnofum , indecorum, & indecens e~ltere hu- partes America: , tam Auflrales , quam Seprenrsionales jufinodi perionas divino cultui mancipatas , Ole przci- a Sede Apoftolica, vel Congregatione Venerabilium puc illas , qll;'C ad przdicandum SaerofanGtwn Chrilli Frarrurn noftrorwn S. R. E. Cardinaliurn negotiis proDomini Evangdium deltinatz funt , mercarurz , & ne- paganda: fidei prapofirorum , aut ab earurn Superiorigotiationiblls hujufinodi Ie immifcere,aut opc:ram dare, bus fub nomine Miffionariorum. aut quovis alio titulo per quandam fuam in fimlli forma Brevis, die: u. Foe pro tempore milIa: fuerint, aut in illis partibus quomobruarii 1633' emanatam Conftitytionem,inter alia Re- doliber morabontur. fub exconununicarionis lata: {enligio{1S omnibus cnjufcumquc Ordillis,& Inftituti , tam tentia:, Ole privationis vocis adiva:, & palJivz, & offi. non Mendicantium, quam Mendicatium , etiam Socie- dorum, dignitatum, & gra,du~m qu.orumcun~lIe per tatis J E S U, eorlllnque fingulis.um tunc ill Infulis, !laS obtentorum, & inhablhtans ad dla, & aha qua:-

,....R.I:ovjnciis~ Regionibus,& RCgnis Indic Orienralis • Ole cumque in pollcrum obtjncriJa , Ilecnoll amiffionis

, Chinz: • & Japonum exiftentibus , quam in futurum ad merdtlm, & lucrorum omnium ipfo faCto incurrcndis, illa mittel~dis, omneni, & quamewnque mercaturam, a,c ali is Nollro, &. ~Dj .Pontiticis pro tempore cxifCll negotiationem , fluocumque modo ab eis fieri cen-'ftentis, vel pra:ditlz ~alillm (j;ollgre&",ionis irtingeret, five per fe, 6ve per alios. five' proprio, live bitrioimponendis p<r!)i&, ie'fre pra:lentium djftri~ Cotnnlllpitatis nomine, direClf.Jive indircdc,aul'quo- prohibenius paritc:w. Jc-,iprenlieimus, ne mercAturis. vis alio prztextu, eaufa,vel colore 'intetdixit, & pro hi- & negotiationibus lilll;!ll~ibus ~JlIjlllinodi QU9Jl.s J"Ii'" 'haic fnb ezcommunic:ationis laae fenlel1tia: 'perna ipfo textu. titulo, colore ,ingemo , caufa. ~e. faCto incufrencia, ac privatipni. '\Iocis ai}ivz , & palIi- & forma , .tiam {cOld, per fe , aut median~bUs mivz, officiorum, ac gradell." &. dignitatum quarum- niGri, , feu .liis perfonis fubfJdifriis.~e "'~ .ilWlicunque." inhodlilitaris ad ca. ac infuper amiaionis rcae, tam nomine pr~~. ~"'.tWive .... dum &: lucrocum ex eis faaorum : qwc omnia a Su- RrJiponum, feu Congregationllm, ,aue ~ta~, PJIri~um • ex 'luibus delinqucutc:s exUU- "iam J E S U , vel aliorum quo.i1;et, & ,Ilias quovls

ren~t etfent ad ufum MiBionwn,'}UU d- modo, & qualitercul1lllue fe ingerant. vel imrni[cCUlr.

ddR 'Labc:bea, • llc in fw:d~ habicurz Ac ex nunc "PfQIIC ex tunc, & c eont[J pofiqua~,

"11'"" ~,.... ...... _In.uo. uf __ af;~ __ ,k 1'0' '1="""1"' •• ,. a

SU~IIIi",~~,"tifdem po:ois,.~~ ~l1' "',' ~rori:" ~ ncgodationibus p,rovenetoe .~ • &I ~uenra~ ~ nnt:, 1ft. . ent .1D .cus. & cOl1ll1lO.lwn paulfrusn. F.nas ~. em....,..."faaJJnIIIIt ... j •• _,li ~ofpita am .Seminari~¥cldi.afticorum, ac ~ ~~ ... ~ .clullllll, rai-i~ (non ~en Reli~um, C:on$rCJationum~ .. -- .,~ '--5i1" & Socicratum. etlam J •• ",fculollitun ~.qU1

aa Utbaoi P.-t I.~- in pnrmun., vel circa " dtliquerint) fod atiorllJn

, . przfen*s pro' 1- tuBi- DOn dolinqueDtium • h~ (eric applU:~. qui I~-

.... ~ ~'. R r .1.. nc:antw:

: :, ) ,

, :'tlc"

mercar uram exercere,

QJ!o'd ReJi,ioli cujufcumque Ordini~.& ubiCUlll.qUe fine , nullo fub pr~leXtu audeane

C L E ME N S

P A P.A

1 X.

.Aa !I4lUrATII r,i "",,,or; .. ""

.. _..

'"

..

CL&MRNS

. ,

4-710 nelnnlf ronfignare mtrces, & lum IIbJufmodi locorum grltiis qualecumqu~ Inrerelfe di6w. Camere COIlcemfaJ.. Ordinariis , feu eorum Vicarils in fpiritualiws gene- tibus in ipfaCamcra~ certum tunc exprdlUin rcm-'

nlibu,; aut Q8icia\ibll, • vel ,ApGftOlids. Vicar\is. feu pus pqsfentandis (Ie rcpta.ndis, ita ut ~cmea \inellrovicariis : ~f verc\ tauttuant dl~ SecUs Delegati. ras ibidem przfentarl. regithari , Be intinuari nunq,uam

jIb utJ¥ilrfet:tUr,"~Jl .lios ufus diftribuere, Be ere- neceJfe iir. necnon quarenuJ opus lit • de lurequ.6ro

gare debeanc ; fuper quibus eon_""nfc:ientiam diftri- non toUendo , al.iifque noth!s, &: Canc:ellaria )A~tl:o-

tle oneramus. El 'luia in przmiffis '. & circa ea delin- lice regulis , ClEterir,uc ApoGoUcis , ac in U.uverfaU-

quenrcs , urpiur1nUm przrextu neceffiraris pro eorum bus, Provincialibufqtte. Be S,nocialibus CODtiliis ediris Miffionibus Ie excufare pratCllmUIlt , CxcuCariones hu- generalibus. nl fpecialibul Conftitutionibus~ Be ordi-

jllfmodi' cit, eorumve ~uilibet nullo modo futfragui nationibus, ac ditlz Camer., (Ie Provinc:iaNm. Regno-

polfe, vel debere decernimus , &: decIaramus. rum. Regionwn, Ordinum. Congrcgationum. Inllitu-

r ,... ,.... Infuper cifdenunet cenfuris , &: pcrnis inno- torum i Sociewum , etiam J • s u • Domorum , &: Col-

, .. ,on , Camus, (Ie innodatos fore d«l.ranms Superiores ina- lcgiorum q,uorumcunque, aliiCve q,uibufvis , etiam'u.-

,.";'1"'" mediatos, ac ProyinciaJes-, Be Generales prll:diCh>rum ramenro, conlirmatione Apolloliea. vel quavis lirmitate ..... ,-.'" Ordinum,Corigregatiollllm,&: Societatl101,etiam l •• 1.1. alia roboracls !tatutis. &: eOafuetudinibus. edam imme-

q,ui eomm rerpe~ivt fubdito, in przmiffis , ve circa morabilibu$, ptivilegiis q,uoque~ indulrls, faeultatibus. 1"" ea , edam pro unica vice quomodoliber delmquenees, licentiis, & Iitteris Apoltolicis qni&ufvis ,Ordinibus, ( faltem pet amotioncm illorum ~ locis commiffi per Congregationibus. Jnftitutis,~ Societatibus • edam

COl· dcliai non puniverint ; ~ ,fcntentia vero excom- J E S U , corumque Supcrioribus,Be pi:rfonis, edam p.rmw'Ifcationis hn;nlinodi per Silperiores, vel alium, ticularibus J &: alii, quibu.tCumque J eriam fpee.1i nota

feu alios quofcumque. edam qtlavis faalltate fuft'ultos, dignis., (Ie de n«effitate iUT1s, vel 'faai omnino exprinemo as pr;rditl:is delinquentibus abfolvi poffit, prz- mendis , edam cum £leu tate e1igendi pofreriorem da-

. terqua1n in mortis articulo conftitutus • nih lucris tam, quam nemini adverfus cafdon piZfentcs Iineras

hujUfmodi prius reitiruris. ullo modo fuffragari unquam poRi: ftatuimus, &: decer-

1)(".,,.. t.I. Decemenres przfenres litteras,&:ln eis contenta nimus.ac rub aliis quibufcumque yerborum tenoribus,

uri,.... quzcumque , ~iam ex ' eoquod in przmiffis interellc (Ie formis, (Ie cum qUibufvis etiam derogatoriarum derQhabcntes,feu habere quomodoliber prztendeotes, & alii gatoriis, aliifque dlicadoribus, e.ffic~HIimis, &: infoquilibet , e~~uc (\atUS , gradus , ordinis, prze- litis c:laufulill' , irtitantibufquc , &: aiiis decrens in gcminentiz, &: ~itads, feu .alias f~ilica, & individua nere , vel in ljiecie, edam Motu, fdemia, & poteftatis mentione digni llUs non confenfcrillt, nee ad ea vocati, plcnitudinc pariblls, tc eonliftorialiter, &: alias qllomoeitari, & aucfiti , ne<tllc caufz propter quas ipfz prckn- dolibet in conerarium przmilforum conceffis , ac ~tiam res emanarint, fuJicienter adduaz,4'eriJicatz, &: jufti- pluries conhrmatis , approbatis, sc innovatis. Quibus fieatz fuerint , aut ex alia quacumqlle, qua.ntumvis omnibus, &: tinglllis, ctiamli pro illotum fuiicienti dejufta , pia, & privilegiata caufa, colore, prztextu, &: rogatione de illis, eorumquc reris tenoriblls fpecialis, capite, etiam in Cor fOre illris c:laufo , etiam encrmis, fpCcijca, exprelfa , &: individua , ac de verbo ad verenorqlilfU1lll:, & totahs lztionis, nullo unquam tempore bum, non autern per claufulas generales idem imporde fubrcptionis,vcl obr~tionis, aur nullitatis vitio, fell taates mentio , feu quevis exprdlio habenda, aut alia intenti6nis noftrz , aut mterelfe habendum confenflls, aliqua exqlfifita forma ad hoc: fcrvanda foret, renores

•. aliOve quolibct , edam quantumvis magno > &: fublbn.. hu;ufmodi, ac li de verbo ad verburn ~ nihil penitus daU, ac incogitaro, &: inexcogitabili defetl:u norari , omilfo, &: fonna in illis tradita obter'lata exprimerenin:Ipugnati • infringi , retraaari , in conrroverfiarn vo- rur , (Ie fnferereneue , r.rzfentibus' pro plene , Be fullicui, aut ad terminos juris reduci , feu adverllls mas cienter expreffis, (Ie infertis habcntes, iIlis ali~s in fuo aperitionis oris, rcl\itutionis in integrum , aliudve roborc pCtmanfuris, ad przmilforum elfctlum motu. ,uodcuntqlle jYri" faa; , vel gratiz remedium inren- fcientia. (Ie poreftads ,_itudine paribus dc:rogam~~ tari, impettJl i, feu· impetraro, aut eriaJll motu, fcicntia, &:,derogatum elfe. & cenferi , illaquc nemini adverfus & potdbtis plenitu..iine paribus concello , vel emanlto prEfcntcs litteras fuaragari yolumus, c:zterif'luc contra,

_querttpiam in judicio, vel extra illud uti, feu fc juvarc nis. quibufamtque. • t

ullo modo poRe ; fed ipfas prefentes litteras Cemper. ,. 8. CetcrUm volumus • &: expref~ mandamus, ut

lirmas , validas • '" effieaces exiftere , Be fore. fuofque eaedml prefentcs linCla,feu carum exeanpla, efiam im .. ,upUI~I. plenuios , '" kltc:gros clfethJs fortiri , Ie oOOnere. ac prc'l~ Rot~tur , &: innmcnmr OllUlibus, '" Linguli. omni~gliliS ad quos Cpeaat. (Ie pro tonfO(e Ordinum. COngregationum. Inftirurotum • &I Societa-

quancl . c rpcaabit, in omnibus, &: per omrua rum,etiam J I S u, hUjufmocti Supcrigribus Generalibus, inviolabilirer , & incon~lIfsC obfervari. ' &: Procuratotibus Generalibus,ad. hoc: ut corum.& prz-

NH .nt.r ,. 6. Sicquc, &: non aliter in przmiJJis fIItr quof- ditl:orum Religiof~s refpeaivc fubclitorum Rorni;.i'.... CDIDIlUC Jamccs ordinarios , '" delegatos' • eriant auf... nibus lUas aceeptent. &: earum ezempla tr~'tant ad 1+"'" rum ,Cum Camere Apoftoliae Gelleralem , &: .... tii illos cum araiffianispreceptis cafdem pqsfcntes littc.. ApoftoI!ci Audirores, Ie ejufddOmerc Przfldenres, ras.& in cis contenta quccwnquc plenariC,lt inteF,ac

Clericos 'rrhcfallllrium ~eralem. CQrnmUlmum, vere, realiter, &: cum dfeau cacquendi. Be obfervandi. aliofque OfIicialca • & Mini~, necnon S. R. & ~. Ac infuper quibu4ibet locorum OrdinliU" COruDl~ Camerariom. fee ........ um,&: alios cardi- que 811icialibus. Vic.is in fpirirualibUi gcneralibus, 'Wles, 8m de Larere I..ep1fI. ac ditlz Sedi' Nuncios, ac Apoio!icia.& CapitularibuS Vic:arii. ~ Be li-

c .... que quaOlbct q~uc przeminenda, &: po- bcrarD ~'8C imparrimur facultatcm~CIltcS reftall fwl&'5*S, &: fuoauros, in quavis.c:aufa, & llitteras in loci. corum cujurubet rcff*liwc jluifdiaio-

~ IftftaIIPC CD~ IE eoram cWlibet qUIYi. aliter ju- , nis publicandi , ad hoc. illanun 'lgnoranda allegan d~. iMeit'clIIMli *-'ulrate (leau&ritate,ubiClu'l ttq,_. & alIepa~ fdrapJ ~.

:.JIIIicari; ~·dcfiIFi debm.1C initum, (Ie inane Ii feeu. ~ g. 'St ~Ilia diSidIe £Om paiADralineru 0Ji0,. F""Il"·"

r.per bis 1 ~ quayi. auauicarc fcicnter. vel palea uhi~e oftcuGi.." pabliCad. 9OIumU. Jl&ri~. -

I ........ CoDIipk atscnari. " I:: cIcccrnimu, iUuma cranfamptis. fca ""':5. cham

c..,...a.. §. ,. Moll 06ftantibbs ,,"oM • ct'" pafClltibul ~ .• ~II alb;' ~ IIaIiliei Wail~

...,.. ady~. pr.u&a Urbain ptcdccc8Oria., Ie ~ ac ~ in kclIfi clipilUe cODftilUra

man. JIoaihIdi ~pa VllJ£.&w.letcll'Gris peIi , IDDDlcit -..D'JII'GIiiIIs ala .. ltciIle

... ~ Coacilif g~lI&bascli6," .91- i ... baiberi. Wilmul'i C.tilif,s

gore jhfauiam ~+- ... , r'arcfYe clictas qlli. ! u-n..""t eat.' [ b _. 08enfe., . • .

~I inV~:it'~":':.rro:: ,1!:.1=:-.t:':ia!j?~YDii~:'~P'

~ ........ td .-:r~ fpoJiis Camera, .pac-: .,.... ' I'. "'.. .. "'II~"(~ .... "' .... -.,.._.O< .......... lV.~~ ,~, .' •.. <i/"JIIto

... ~.,i".~· .

.'

." "

Bred.a Coagrcgadonis InJ6tgeDtiis, & facti, r~Jjquus pr2pofiue.

c;LSME.lI1S PAPA.

Ai.. '"P"IIA". r,;"..m.DrIA",.

IX.

I N ipf~Pontifieatus N,oR:n' primordiis, rum multls Venerabilium Fratrum noO:ror~ S. R. E. Cardin ..

Iinm Congreganones ad certarum rerum, & negotiorum in ampliBUuuro Romana': Curia: alveum ex. emnibus Mundi partibl11 aaidue confluentium tratlatiCJnc:m, atque determinarionem a Fdic. record. Romanis Pontificibus P~decel1oribus notl:ri~ , ad Ecdefia: CathoUca:, ac Didonis temporalis ejufdem SanGb: Ro~ana: Ecdefiz urilitatem prudenri, falubriqui eonfilio inllitutas reperijlelnus • qua: tncambencem Nobis ingentc:m curarum moleqa pro fua qua:que Fe: fublevarent ; nullam ramen adhuc erc~n videremus , quz faeri Indulgenriarum chefauri cura:, & dirp'enfarionl , facr.rwllque reliquiarum recognirioni , di(quifitioni, & retta: difpotitioni peclliiariter incumberer,

J, §. J. Nos c:undc:mina:llImabilem thefaurun,JideIi

rMt. dirpcnfatione crogare , 8£ omnia 'luz Cacras rcli'luias hUjufinodi contingunr, reae, arquo ordine difponere cupientes , noonullos ex memoratis Cardinalibus, ac aliquos Curia: przdiaa: Preelaros , aliofque viros religione , picrate , dodrina , & rerum ufu eximie pra:ditos felegimus , quorum eonfilio , opera, sc indritl:ria tam gravem munerls noflrl partclll ad Omnipotenris Dei gloriam , Ecclefie honorem , ac fpiritualtm Chritl:i fidelium a:dificationem facilius implere valeremus. Hi verb Iubinde , prout rerum, & negotiorum momeu'a pollulabaut ,~nlimul convenienres , commillam fibi a Nobis Provinciam rcac , & fruauose , atqlic ex animi noflri Iententia hall:enus adminiftrarunt, Quapropter fperames in Domino non minus urilirer in fUturum quoque deCudatliram elle eorum induO:riam, ac falubris conlilii, quod authore Deo fufcepinlus, frudum, eodem adjuvante , arquc: Incrementum dante, pc:rc:nnare defiderantes,

§,2. Motu proprio, ae ex ~rra fcientia, &qtatura deliberarione nofl:ris, deque Apoll:olica: porc:il:atis plenitudine Congregation em ejufdem S. R. E. Cardinaliam, ac Pra:latorum, &: aliorum virorum pra:di&orum a No~ bis, lit pra:fc:rrur , eledorurn, &: depurarorum, ac in futurum cam a Nobis, quam a SUClCclforibu5 nofl:ris Romanis Pontificibus eligendorum,& deputandorum, cum faeu!tare: omne111 diflicultate:m,ae dubietatern in Sanae,. rum reliqlliis , aut indlllgentiis c:mergcntem, qua: ad fidei dogma lion pettinear (nobis tamen , &: Romano Pontificc: Pf~ tempore exiftcntc: circa graviora. difficilioraque eojUultis ) c:xpcd!c:ndi I Ae. tl qui abufus in cis

"hrepferint, illos , judicii rorma plane poUpofita, corrigendi t·~ cpIII1dandi j ClUCas vero judicialem fOrmam requircntes ad _proprios Judices re:mittendi : Falfas, apocryphas , indli:rerafque Indulgcntias typis' imprimi vetandi , impratfas recognofecndi. ~ .. examillandi , ae ubi nobis. feultomano Ponti6ci pro tempore ClCillenti retulerint, nolha,feu illius aut\oiiwc: rejiciendi : Reliqu,ias de novo invcnras, 'luas rccol.man. lnnocentius III. Przdeeelfor noller in Gc:ne:raJi Concilio Lateranc:nti publica vcneratione coli. nUi J'ri~ au6)orirarc: Romani Ponrificis approbatas, probibu.1t,rccognofccndi quoquc, &: c:xaminancli j ac in coneedendis 10000geiltiis ,SaQ_ aommque reliquiis donandismod.crationc:madbibaDcll, omniaque pre, ranru, &: ~pte 6eri curandi UllDrc

pra:fCl\tium pcrpctu~ cri.i~ .... Be i nftitui~s.. I

el •• p". §. J. DeI:enieoce:s ~ pre(ences liaetal Grmu,

validas, &: e6:acea exi ..... a.;.fore, (uo(qui ~s, &: integros deau.a fortiri, atGbtillCl'e , n~ ~ (~ tionis,Vd§' aut n..Dilui,vitio, feu ID~

'IiP_ ~. • _ uo1ibet. siam 1'ubtl:an~ • Be fOe.

~ i ' '. & iDezco&itabili. n~e

'ex,' ~e dele4L& DOtari~i,

. ._. M"l"i Tom. V.

)

47'

infringi, retraiUri, in COlltrOYet"-,. ... taut" .

termillOS' 1uri. redu4 uUo modo ~ ~

. §. f· Sicque , &: non.lirc~in .. ~." .. quol. C_f_" curoque Judices OrdinariOi • t( delegarol ...... cau-,...... farum Pafatii Apotl:olici .Auditor~, ac Sanae .......

EcclcJiz przdia%Cl1'6Wcs, etlam de Lalere r-

COI,.& alios quollibcc", q,uacwnque prZcmillCnd'a,

&: pote:Llare fllngcntcs. & fUntturos • fublata, ell.

& eorum cuiliber quavis alicer ,udicandi, & inte:rpr ..

randi faeulrate, & auaoritate, Judicari. Be deliftiri de-.

bere, ae irritum, &: inane, fi feeu] rupcr his a q,uoquam

quavis aQtlorit~e [cicnter • v~ ignGrantcr contigerit

atrentari... ,

§. J. N9It oblbntibus. quat.nus opus fic. noara, c .. .".... &: CanceUaria: Apoftolica: Regula de jure: quCUtO non'_ ~_..". tollendo, aliif'lue Apotl:olicil, ae in univcrfalibul. Pro- II" vincialibuCquc: , & Synodalibus Contiliis editis Gcl\er ....

Jibus, vel [peeiaJibus Conftitutionibus. & Ordinari~ni. bus, necnon quibufvis, etiam juramento. confirmatlollll Apollolica , vel quavi~ finnitatc: alia r?~ratis ~tut~~. & eonfurtudiniblft, enam Immcmorabllibus. p~1VI1eg!1I quoque, indultis,&: liueris Apollolicis quibuivis petia-

nis, lie locis, ac fub quibufcumqlle verbomm renoribu ••

& fonnis, ae cum quibu(vis etiam derogatoriatt.1m de-

rogarorii$, aliifque ellieacioribus, ellicaciaimis,& info-

litis claufulis, irritantibufque, &: aliis dccretis in gene-·

re , vel in fpecie, feu alias quomodolibc:cin contrarium pra:millorwn eonc.ills. con6rmatis , & pllUies innova-

tis. Quibus omni~1 , & fingulis • etiamfi pr? illoru~

fullicienti derog_arione de iIlis , corumCJuc totlS tenor ...

ribul (pecialis, Iptcifica , exprdfa,&: individua , at do

,verbo ad verbum, non aurern per claululas gencralee

idem importantes mentio,feu qllzvis alia e:xprefii.o ha.

benda • aut aliqua alia c:xq,uifita forma ad hoc fervanda

forct , tenores hu jufllllJili , ac fi de verbo ad verbum.

nihil penitUs omifio , -&: fonna in illis tradita obfc:rvata exprimercnt.ur, &: inle:reren~ur p~a:fc:ntibus p~o. plc~~.

&: fufficienrcr exprcUis • & Infertls habenees • illis alaas

in fuo robore permanCuris, ad przmilforum etfi:ttum

h~ vice durntaxar Cpecialitcr. & exprefse derogamus.

eztc:rifquCl contrariis quibufeumque. ..

§.6. Volmnus autera, ur earumdern proefcnuum Itt- T,.,.,." .. rerarum tranfumptis, feu exc:mplis.' ~tiam ~preills,,_ 1M .. manu alicujus Notarii publici fubfcraptlS, & ~~IUo per.

Cona: in Bccleliatl:ica dignitate con(\ituta mumns c:ailem

prorfus fides in judicio, & extra habeatur , quz habe-

retur iplis. pra:rentibus, ti forcnt exhibice, vel oO:en~.

Datum Rome apud Sanaam Mariam Majorem, fub D. P . .f,t.~.

Annulo Pifcatoris , die 6. Julli J 66S). Pontifitatu. II. ,.,.'llt mMlri annd rertic,

eA~'" .c lVAli'IJitAII Domini Noj1ri lefo cbrijIi 166,. /nJitll,,,, {ept;mA. au fle1'o 10. _njis l111ii, P,nti. ficAt.s iIItnn SATlElijJi".i ;n Ch1'ijl, PAlr;s , ". D,min' ",jIri 1). Cle".'ntis DifIj"" Prw;tlnri. P"P" .1 X. Ann, ,mi, ,foprAiUEl. litt". AjJiJ1. , ". ,.~/J&~. ",,,.tIl All .".111. "filie. LAt"A",njis • PrJnerp"

, .ApDjIIl"." .. SAn1U VJ(Ari. MAjD1'is tU Vrbl, ".;" .if C."", FI.r •• lie in .Iii, IDe;s !Of;t;s, &- ""I.lUl;' Vrbis • pw 1111 L.rmtilittl BAril'l'II""'" S",,8iIfD. lV.PAp. C.1'fo,.,,,,.

.A1,xlIIUl" .Alil1'";'" CfW/. Mill'

onccffio lndulgcntia: plenariz Chriftj fide- XXXVIJ. Jibus Italiz, & InfuIarum a.ljaccntium,di-

vinam opcm impforancibus pro libcraEio·

nc Civitatis Candia: , & R.c:goi Crctz ab oppr'effioDC Torc:arum.

c 1. ~ M E If I , .A P.A 1 X.

.A~ /."",,,,, ,. • ..""r;_.

Q Pod jam pluries incliai' pllblicc prCCl.'bus.i Do- "'-"',,,.; miD.o escrcituum ,humili , devotOCJuc~clis aJfe-

au popaccimus, ut CivirarCl1l Candie.if.pu Crer,.

Rr J • Metro

,~'. ~.

,

'.

.m.

Metropolillf cliuriltll. \'e&emenciq lie impiorum Chrill:ia- rint, 'ac vcrepa:niteJ,ttcs , Be eonfdIi , facra'lue Com;. ni l1omini' hoftlum Turearwu Obftdi,?nc frcllam libe- munione in aliqua.x Dominicis hujufmodirefeai •. rare dign~retur ~ icl nunc przeipue, cUm liclem Turez Deum ~t fupta oraveri.,t. ut . eandem plcnarlam In. Chritlianl excrc:ltUs advennlm aneevereere fatagentes, dulgenriam , & peccatorwll rcnuffionem confcquantur, dviNfnn' pediCtam elterariori <Juam unq~ rabie: joduJgemus.

ellpugnare mo\iuntur , fc,·ventiqfffpiritus ardore. ma-] §. 3. Yolumas aurem , ut earumdem pra:fentium """fum";,. jorMJue anilt_i contentione faciendum cenfemus , ut I litteranun tranCumptis, feu exe:mr.lis , etiam impreffis, /ill,,,, ClementiBim'ls Dominus Noller, in cujus manu eft manu alicujus Norarii publici fubfcriptis • & tigillo 6,,; j_h". liberar. in multis , & in paueis, Turcas pra:dillos in perfona: ill Ecclefiailica dignirare confhrure rnuniris, multitudine ccntumaci ,& {"pcruia nil nifi cedes , & eadem prorfus fide:s in jUdicio ,& extra habeatur, exddia fpiranres eenrerar, & difperdat porentia virtutis quz pra:fentibus ipGs haberetur • fifotent exhibice,

fllZ. ae forrilfunis Chrifb pugilibus gl~riofa pro ejus vel oftenra:., • . •

honore , SanllzqlH ejus Eccletie defenhone cerramma Datum Romeapud San?\:am Manam Majorem , fub D. P

alacrirer fubeuntib .. robur , &: foniwdinem, quz de: Annulo PiCearoris. die 17. Julii 1669. Pcndficatus di.17, eeelo eft, mulriplicet , neJlrofque labores, & curas , ac Ilollri. anno rerrio, fpc:m, quam ill ejus inetfabili bonirare collocavimus, Ja!ta tan({elll vid:oria {olad dignerbr. .

1t>J~ . j. I. Nuperrimc Iiquidem omnibus' urriufque {e~~s ......... Chrifti fille£lbus, qui aliql\I1U ex Ecclefils, feu ¥lfiliels Santti Joannis in Larerano , ac Principis Apoft6lorllm, llc Sanlbc Maric Majoris de Urbe, in quarum prima, fe\"ia 6.ac Sabbatho currentis hebdomad:£,&: Dominica illll1Jediate fcquenti ; in reliqui. vel-O duabus hmilircr fetils fexlil • & Sabbathis proxUue fubfequentium hebJ~darlUu , ac lbninicis panrer inunc:diarc fequentibusre{pc:d:ive fanCliffimum ELlchariftiz Sacramentam, quemadrnoclum in Orationibus quadragil1ta horarum lirri confuevir, publicz venerarioni exponi mandaviml\s, dc:vote vlfitaverinr, ae aliq\lo e:x dictis Sabbathis jcjunaverint, & vare pa:nitc:nre:s, ac cOllfeffi, idem SanCtiHimum EUcharilHz Sacramentum Dominie:. Cubieque:nri Sabbathulll hUjufmodi fumpCe:rint , ibique anre. Sand:iffillllllu Sacramenrum pra:did:um publica: yenerationi • lit pra:fertllt'itexpoiitl!m per aliquod tcmporis (parium, prout ullcuiquc fuggeret de:votio, pias ad Deum preces eifuderillt, ut copias Chrifiianas fug divino auxilio ad defenfionern , & totalem liberariom:m civiraris Candiz , &' Regni Creta: pra:di&rum ab oppreffione Turcarum fovere , Ilc proregere dfgncrur, plenariam omnium eccearorum Iuomm in-

dulgentiam. & remiffioric:m milericorditer in Domino IN excelfa Sedis Apoftolica: fpecula • meriris !ieee [""iii.",

conceffimus.. imparibus , per inerfabilem Divina: Sapienriz, arque

§. 1. Nunc autem divlnam opcm filllilibllS pieraris Boniraris abundantiam conltiruti , vigilantiz nollrz III •• rr.. oporibus in univerfa quoqu~ lralia , & Inluljs adjacen- oculos per univerfas Chriiliani Orbis partes jugiter cir:':,~ 1M:;. tlbu.implorari cupienres : Vene:abiliblls Frarribus Pa- cumferimus, & foliciris ftudiis providere fatagimus) ut

triarchis. Archiepifcopis, & Epilcopis , aliitque Eccle- Divinus cultus ubique floreat, populorum de:votio exfu.-t.m Pra:latis, & Ordinariis Civitauu», & Diceccfum, ciretur, & fovearur , ac omnium Chrilli 6delillm , pra:Oppidorum. T errarum , & locorum univerfe Iralise , Certim in temotiffimis parribus de:genriu~ quieti, s: "lnfoiaru1ll acijace:nrium hlljU{inodi, fe:u eorum Vi- anirnarum falud oppotrune confularur, Hoc conlilio cariis in fpirir1l3l:bus gcneraltbus pra:fe:nrium lerie ea, quz pro falubri illorum dired:ione a Rornanis PoncOl1llllirri"\us, & mandallllls, lit Ililrim arque: ipfarull1 tificibus Przdec~lIoribus noftris. eGr1llll'lue: julfu pic, pnrfentiafti Utterarllm tranlluu!'ta, feu exe:mpla, erlam prude:ntcrque decreta. arque conilitllra fuille comperi-

~!a~~i=r:v:~::;e~::r::ib:;~~~~~~l;~~~ :1~:i~~~~i;u~~n~:'~~~::~i:::~5 ~~

~...._ Eccldiis per eO! dc:fignana.s memo- 0ppOmm~extendrinuS, licut ad Omniporcntis Dei glo-

.... SanaiOimwn Eucharilac Sacflunenrum feriis riam·, Ecclcfiz honorem , fpirituale:mque eorumdem

(~> k Sabbathis , &: DomiIIci. [[ium continuarum Chrifti 6de:lium zdificationem, & confalationc:m falutic:bdClll'iladariun pubiico& pariter fiddium ventrationi brirer expedite: in Domino arbitramur. esponi curmt :' 'Nos enim deOmnipotenris Dei llllife- §. I, Dlldum liqutdc;m emanarunt a" felic. recorq. 'ricordia. -= Beatorufb FIiIri. Ie; l'auliApoftolonam Alexandro Papa V n. Pnedeeelfore: nofuo litterz in fl-

• ejus audoritarj:. contili • omnibus lItriufque fexus mili forma Brevis tenoris,.qui fequitur , vidHicet : AI. v I I.

Chrifti. fideUbo •• qui aJiquana ex E.eclcliis liujntillodi xandc:r1'lpa VIto Ad futuram rei me:moriam. Saero- rUtI'" eo tc:mpere, quo idem Sand:iffimum Sacrame:nmm fanai Apdtlolatus officii, quo Divina difponente ClephblFeZ v&lfdtioni ibidem 6ecl:pofitum fue:rlt • de- mc:ntia CathoUcz Ecclcliz munimini , merids licet im-

, vO(e ..p.y~t • ac aliq110 Q iifdc:m Sabbathispiter flrIbus, }'fZfJdeftms ;--tdticitudo nos moner , ut noxia . ~iun!!en~.:. vc:rii p<rriIta:ates , ac confc:m 1 die quecumqUlc: a Dominica Grege,quantwn Nobis ex alto bCn!nica. .. ... rat~c:nti. ~bbathlDll hujutiuodi conceditur~removcre ftudeamus. Cum itaque ad aures

i"atra ComInllmo. n~ • fuerlnr, ae itt:eifdem Eecle- noftras devcnc:rint querimoniz Chrifti fidelium (;oa:,

~ IOte t**d~. Iiar.1ail ~tQDI per atqae In adJacc:ndbUa Infds degenn~ de nonnullis ahquoi. tc:mpons· f patllll1l •... f'OIIt .1lOicviIP. fuporer abUfibus Eccleftaftico .... ~.~ prZClpUe penes quos devorio. pias ad Deum »cccs effimdcn~o divillam iPf:otum Chrilli 6J1ii_ tP.!fttuale regimen. Ole cura opan pari50miitc\" in~» plc:narijm 'OIJIIIium' adidet; Nos ptlIdrdf"~s, quatmus irrc:pfcrint, pecc.atorum {oonllll ...... gendam , &: rc:miflioncm cp~ oC:currl •• ' fattent prccavcri • ne illi in f~litereoncedimus, & dwgimur. Regulad~ verO' ~ connnJlD\. volentc:s, de nodbnllorum Ve-

. ~4pt! 'feSus in cWtII'viYentibus. ctUi~. ~E;m aoftrqrum San~ ~,_.

uno ex atak Sabattlis MfInItcrint, ~ae- _pe.-. fiz ex Ccmgr_cgationo ~~-

ehe EctIiIIIa ill aIi'luo e1 mcmorads b!bO. 'tfIbYt- Cbe . przpofita • adibUs q~biu. i

~ • ~ . . tiCudas

,~., '

.C IlE M~i! N.S

("... vlnno A l'V.tivitAt. Domini No/lri fefo Cbrifli 166,.

India;,,,, flpti_ , ai, fler;' 10. "''''}is 1*/ii, Ponti. ficAtU! .",,,,, SA1IEliflimi in Chrifl' PAlris , & D.mini noflr; D. CI,,,,t,,t;s DfuinA Pr.vident;. '.P' 1 X. .nn, IIrt;, ,fiprllJi£I.r lilltr. IIjJi.r:.. & p*#I;'"'4 foer"", .11 'VAIVAI B.Jilic. LAt"A1Itn{is , Principii .Apoj1olorum, & S.e/J{Ar;. MAio,isle Vr~' , &;n Aci, CAmpi Flar e , ec i» Alii'S Jocis fiJitis, & confinis V~I , per me Hi/",i_ Centtll"", S.nClip; D. N.

PIIP' Curfortm. .

Conn rmario , & exrenflo Decrerorum Ale- XXXVIII, xandri V 11.& Cardinalium negoriis Pro- .~ paganda: Fidel Prapofirorum de nonnul-

las abufibus Eccletiafhcorum in Intulis Onenealibus degeneium eollendis,

C 'L E MEN SPA P A Ad f"t"rAm rei ".,""';MII.

IX.

e CL E 'M 11· N 'S ,N 0 NUS. 47"

difcutlen.u.n:miGmus. confilio. Apoftolica auaoritatc lit.tis. & fndioris ingenii reJld ~ Sacta-,pd ,Ll ~atenorCcJ'l'Zfcn~u~ lla",;lmus • przci~us. ,Be mand~- d~m Sacra Congregatio ,omnin~ vetMi Iej' pr;lUbet. mus , fcdulc}, anviolablhtcr. Be ella4'e l1!rvarl ab onUll- mfi pror(us ejus myllerh fmc lIIcapac... e ~..,l-"_ bus. Be finguUs ~ acl.q~s fpeaat • Be in pgll:c:rum fpc- Declmorerrio • .A!grotls morti prollimis,Cu~'f!'"'lUCl 4abit. DeCreta Infrafcripta • videlicet. . lint coNlitionis, 'Iuamvis jn fordido , ae vili ·Icillnt

PrimO. Cavc:ant ParocN • aut Eccleliall:id qui- loco,aur tllgll.rio, Sac:ra.EuchariR:ill: Viaticlini cfcfecumque, five Sfculares, fiye Regulares , ne in pofte- rarur , ct'lm apud Deum nulla lit accepeio perfOl1lftl!rl, rum ';1110 paao cogant pauper~ ad ,operas. feu labo- a~ pro noO:ra [alure nonftabulum , nee Crucis ignomi-

rem lmpcndelldwn pro fUls Bccletiis, non perfoluta marn exhorruerir, I

jufrra~ercede. nifi id [pont" Be ex pierareprzllare Decimoquarro, Ne Ob'~' ilruD:ionis defdlum, qui voillen,nt : multoque minus audeant cos mulCUre ,qui Sacro Baprifinare iniriantu immacu1aram Chrllti Ierenuermr, gem prop han is, ac genti itiis inA:itutis ex ignorantia

Secunde, Cwu iis, qui Sacro, aut Catechdi doarina: fredent, ac idololarri .. m cum orthodoxa fide confunC,hriftian,z non intcrfuerint ( Ii mos lit eos , ur fuppo- dant , lit fa:pe inibi evenire cnunciatumeR I caveanr mtur,ahqua perna rnulclare ) ea moderarione fe ge- ii qui iifdem inllruendis incllmbunt • ne in poll:erUill rant, ut nunnlli vere conrumacibus.S; conremnennbus, ullus ad Baptilina admitratur , qui veterem hominem, eaque modica , nee crebro irrogetur. ac Gentilirlos mores prorfus exutus , Chrlflum plene

TertlO. Inll:rual'lt populum omni qua decet leuitate, non induerit , Be in fide ut fufficienret inil:tufius. abftine~res.omniDo a ferula , & a verbis indecenribus, Decimoqninro, Quoniam vero (ur Veriras ipfa docet] maxuue fi cum mulieribus , Viria nobilibus , feu ztate nemo potell: venire ad Chriflum , nifi Pater ceeleftis provechs agirur. cum traxerit , monentur Ecclefiattici , tum Seculares, . Quarto. Ad Seminariurn 'nifi ejus Inflirutio , feu rum Regulares , czrerique qui Erhnicorurn converfundario obftet ) locus etiam iis , qUi ex nobili fum ge- Iionibus dant operam, ut illos non vexationibus , po\" nere , Be wngrua (Ili pall peres Lint) perfolverint ali- licirarionibu5, aurvi , fcd Verbi Dei przdicatiolle~ menta concedatur , ne a reaa: educationis beneficio & bonorum operum excmplo ad Baptjlmum inducanr • prorfus cxcludanrur , habira ramen prudenti dill:inaio- perfcrurantes pta:eipue diligenter ,.quo fine, & fl'iritu'

ne a reliquis , ut 'luieri conlularur. ducanrur 'lui baprizari pofhilanr,

Quinto. Ad Icienrias addifcendas , & Scholas quill- Decimofexto, NIhil prorsus , ne quidem Iub prz-

bet adruirrarur , nullo habiro nobiliraris , feu generis rextu pietatis , Parochi tam Saculares, quam Regu[ares dilcrimine , nifi ex propria aliqua culpa quis illdignus a fuis Parochianis quefluenr , & fi quid pro Feflorum cenfearur, celcbratiene ipontc ab iis rribuarur , integrc in cam

Sex to. Neophytes Deo fub Rdigionis jugo fcrvire caufam inlumant ; & quidquid Iuperell , pauperibus volcnrcs fine rationabili caufa Regulares non rcfpuant, cjllfdcm Parochie dilpenfetllr, ita tit quamumvis mi. led pari charitare ornues qui Ipirltu Dei aguntur, Be ad nima avidiratis fllfpicio ~ Viris Eccldiall:icis abut.

perfeD:ionem anhelant , amplcctanrur, Decirnoleptimo, Pro temporali regimine Confra-

Seprimo, Prclbyreri fxelllares doctrina & moribus rernitarum exiltenriurn in Ecclefiis Regularium depuidonei a bcneficiis curatis , & a quoliber alio Eccletia- tentur in pollerum Ofhciales fa:culares, qui reddituum Ilico munere , five przrdicationis , five adminiflrandi adminiflrarioni incumbant , nullatenus Regufaribus COl Sacramenta Pcenirenrie minirae arccantur ; atrenra in re fefe ingerentibu5.

prafernm indigentia tot animarum" millium, qui bus Decirnooctavo, Cum Goa:, Be in adjacenribus In., Ionge irnpares funt pauei Rcgul;ates illuc ex Europa fulis vetitum fit Ethnicis rirus gentilitios publice exeradvenranres, cere, dilhillc prohibcrur Ecdcfiall:ieis, nc eifdem per-

octavo. Caveanr iridem Parochi Szcularcs , & Re- mirranr, & maxirne ( quod ncfas en) turpis lucri gratia gulnes ullo modo {efe ingerere in rebus fpedantiblls cadavera Ethnicorum inde afporrari , ut juxta prophaad Poliriam Secularem , nee ullum ad officia publica num eorumdem rirurn cornburanrur,

proponant, quamvis aptior cateris videatur , nee un- Decimonono, Cadevera pauperllm fidelium grati, quam interfinr Comiriis.aur Convenribus, ubi de rebus omnino poHhac a Parochis Iepulrure rradantur , nee publicis agifUr. ad extorquendal~l, aut emendicandarn a vicinis, vel

None. Ut majori cum giudio Verbum Dei fufcipia- affiniblls elcemol ynam publici: exponantur.

rur , altiufque radices agat, Be frull:um alterat, concio- Vigelimo. Diftrillc prohibccnr, ne Erhnicis lI110 nenrur omnino Regulares pluries in anna idiomate pacto pcrmittamr in Ecclefiis facrificare , ferio \Ticariis vernaculo, Be patrio populorum , utque idiffum faci- CapirularibllS injllngendo, lie in contravenientcs, & !ius" Be frequcntiUs przR:etur, curet omnino Vicarius maximc ob lucrum , gr~v:[er al!imadverrant, curentque Capitu4ris, aut Superior qui fUcrit • lItfliam Clerus ill poIteruln, ue Ecdehis przticiautut neophyri puum

-Izcularis ejus Religionis in Verbi Dei przdieatione inll:rllcli.

c:xereeatur. Vigefimoprimo. Similiter Re~lIlarium Superiores

DecUho. Beputet Vicarius plures ex Sacerdoribu5 fcdulo curent, ue Paroebi extra COllventus in pntdictis [zcularibus indigenis, quoS idoneos reperer.ie, ad Con- regionibus commorantcs Rc~ujaris obfelvantiz fpcfdliom:s excipiendas, quo facilius , Be liben'lus fideles dmen eunals ubique pra:b~an[, eofque idcin:o ad Sacramentum P<rnieenria: valeane frequenrarc, nec co- clallll:ra, &'regularem difciplinam al~uando revocent , gantur folis Regularibus,allt exreris fetc fubjicere. ne Regulari Illll:ieuto pauladm exfolefcente ,dum alii,

Undecimo. Ut autem rMicitus evellatur abclfus, qui incnmbunt, feipfos amittant , ae demUm in dellruD:ioin pr:rdiais regionibus, ut przferrur, irreplit , exci- nem pocius quam a:dificationem Populorum miffi vi-

piendi Confeflwnes per inrerprerem, au[letro p<rni- dcantur. -

tenti catalogo peecatorum, ut nnribus innuat, Ii quz Decernenres ita in prcmiffis per quo[cl1mque Judifuerint Mb co commiJfa, dill:riCl:C pra:cipitur Vicarlis ces Ordinarios , & Qclegatos , criam caufarllm Palarii Capitularibus (gravircr eriam onerfndo confcienriam Apollolici Auditores iudicari, & deliniri dcbere, Ole if[orum Regularium, &: quoromcunque ad .quos ~r~ irrim~, Be i~ane, fi ICcus fuper his a q?oq?am quavi_s tme,~ J ut in pollerum, id nullo modo ~~t~nt ~ ~ed aullorltate [clenter, vel igno~a!1ter cO?CJgcr~t attenran. ab liS tantUni au&lianrur ConKones, qUI Illlns IdlOo Non oblbntibus Apoftollc1s, IC In Umverf.llbus, anatis fenfum!u~ciente~ipiunt, Bead ipforum nu- Provi,nduibufl!ue ',Be,SynodaJib~s <:on~iliis cditis g~merom pro ra cxlgentia Ilug4llllduan promovNnrur om- nerahbu., vel fpcclahbl1s "Conllltutlol1lbus , & OIdl. nino Sacer4lorai' f2CIJlares«:'!os regionis a4 Confef- nacionilxls, ac 'Iuatenus opus fit, Eedeliarum, .. Mobones 6dclimn pkrio iJiomare eUipiendas. nalletiorum, Collegiorum, Convcntuum , Ordinum,

'Duodecum. CUrnquc aucUaaaf, maximum Catholi- Congregationum, Sociedtem, Infiirutorum quorumCIOIWb numhUm ~ntra ~ I:>odfnr~ qui vo- cunque, & aliis quibufvis I eriam juram6tto, contirluit dcbiJa, ~nlaudOl admitd, fub prll:tcxtli'ignobili- mation~ ApaAolkOl , vel quavis firmitate ana robora:is

R r .. f.atutts.

)

',~,,rr:

.. ~ . CL'tt4,NS" NON·,vS.' ,

ftaaut, "conf~bu" . prlvDep ClUOliuc, in. haberc decemimul, ae per!fu"'~ge perron .. , edam "ultis.1e: litteris A~' in COIltivi~~ Regu1ves. cujuI.,i, Orclirii •• Congrepuoais. & lnftirum qlllWOdoli- ~ ~ confirmarii:.us. tud. tam'MendlcaRtiUR'l:CliWn non MlJ)Ilic:aIldum. tis. Qilbul 0I1II11ba1, 8c1in~Jjs. Ulorum renoru ~ etiam Societatis J I • U • • • adn .lnfuJi. ad~ti(,n.....,.. _.~ "J"'1Ib ...... es, IN,. " In om"''' 1 """" On_ ktpb.

illis u.s in ruo robore . ris ',ad. premi!l~ Previnciis , & Regionibu~ hu\ufmOcli nuoc » & p~

~ hae vlcc. dlUUtaxa~ aliter. & elCprefsc do- (~~re degen~ • clllufcu~ue .ibm! • pdu •• condl.

rogamua » czr¢tque contranis quibufc:Unque. (IOruS. '1ualltatls. & przcmmentle elClfb.iJt, U Wlguem

Voillftlus autem • ur earundem prefcntium tran- inviolabiliter. & cxaaeobfervari eadem alKtoritatc f1lJJlpti.manu alicujus Notarii publici fubfcriptis. & harum ferie itidcm perpem~ praecipimu •• volwnus. figmo perfo .. in Eecleliallica dignitate eonftitllta: & mandamus. '

muniris CIIIem prorfus fides in judicio. & extra iUud S. i. Decernentes pariter ita in pra:miffis pet quof- Dfmt ••

ubi'lue adhlbeatur , que pr.£fenclix,s iplis adhibererur, cumque Judices Ordinarios,& delegatus, edam cauIa- irriI .....

Ii Wrent exhibita:, v~l otkenlz. rum Palatii Apolh>Hd Auditorcs judkari • & deliniri

Oatum.Rome aI'ud San(lam Mariam Majorem. fub debere , ac irritum. & inane, fi quid fetus fuper his AnnuJo Afcatoris , die 18.Januarii 1658. lJontiticatus' a qlloquatU qua,vis aud:oritate fcienter • vel irranter ,""-

noftrl 111110 rerrio, ' eontigerit attentari,

~"'. §. 1. Et f\lbindc Congregano tunc exiO:entium S'l' Non obftantibus omnib'_1s, & finguUs iUis, quz c.t,,,,,, ~ S. R. E. CardinaHum negotiis propar:anda: Fidei pra:- memorarus Alexander Pra:decellor in fuis Iitteris pca- J"'"Z",. ,~ .. polita alia nq,nnulla De,reta die u. ulii J 6 J8. ec1idit infcrtis volllit non obltar,. ca:terifqlle contrarul qui-

tenoris (cqucntis , videlicet: Ad me ius & ~ilius oc- bufcumque.

currendwn ncccffitatibus fpiritualibus ChritU fidelium §.6. Volwnus aurem , ut carumdem pra:fentium i

in l"dUs OricntaUbus degcntium Sacra Congre&;r.tio Iinerarcm tranfumptis. feu exempli! , edam lmprcffis, 1M,.

de propa~anda Fide decrevit. Pri~. ur Paroc:hi non manu alicujus Notarii publici fubfcriptis • & ligi}!o naturales tllarum partin~, five Regularc:s. feu Secu- pc:rfona in Ecdeftaftica di~itate conllitutz mun~

Jares lint. reneanrur omnin~ habere apud fe CapelIa- eadem prorfllS fides in Judicio. & extta illlld ubiq,ue

num natalibus , & origine Indum pro ConfcffiOnibus adhibeatur , qua: iplis pra:fenti" adhibereeur , fi £0- alldiendis • 6( diebus Tellis hortationiblls ad PQpuhun rent e:xhibitz , vdoll:c:nfz.

Hngua vernacula habendis. ne taU auxilio dcftituti in Datum Roma: apud Sall~ M£riam M£jorem , fub D.P. An,. ca. qua'initiati funr , OrtboOOla fide: langncant • ac Annulo Pifeatoris,dic ,·},Septcmbris 1668.Pontilicltus ~" IJ. ,

~ulatinJ de6ciant , iifque pro fuftentatione , & Iabore, nofrri anrio rertio, .

ubi Populus ipfe id fponte non pta:ltiterit, eongruum

fuppcditent ftj~ndium. Sc:cuado :Pra:eepit iifdem Pa-

rocL.is • ca:terlf'lue quarumeonquc Eccletiarum Supe- Exten60 declararionis ab Alexandro V n. XXXIX.

rioribus. Ut ne4um Saeerdotcs indigena. in eorum Be- ci rca Altaria pri vllegiata perpetua edire,

clefiis celebrare volentes non Irccant , vcrWn cc,iam d I . . r d" .

perurbanitet e:xcipiant. 'lUO frcquentius_illue redeant a A rana eju mo 1 prlvllcglo rempora-

. ad omnipotenti Deo immolanJumienriantque Chrillia- nco. nee omnibus hebdomadz diebus

nam charirarern omnes «quis olbeiis. amplclui. Ter- deccrata,

tio: Ut veto fides adhuc in iis RegionibUs P'!bcfcem C L E MEN S P.A P -:A 1 X.

litterarum alimento coalefcat • & pucri reddantur ido- .Ad 1'7'171- r,; _ri_.

nclad res Ecclef .. fticas percipicndas, iiCdem Parochis,

& muime PagoNI'D, at VillUUl1l injungit • In cos, vel CUm felic. rec, Alexander Papa V t'i. P~ecelfor "", .

.,., (c:, yelpc:rCapellanos naturales. Ii tales ipli non noller dubia in dive:rGs mundj partibu. occafione .,.".

rWlt. oltra lidCi {;hrillUna: rudirnenra Gramm~ticc:s Decreri Congregatiollis tunc e:lillc:ntium S. R. E. Car-

etWn Ipditurioncm. ccrc~afqlle artes bbera1es.quoad dinalium Sacris Ritibus'Prepolitorum cIic J. Augufti

.fieri poceft. cdoccant. Quarto: Deerevir , quoniam, 1661. emanaci. & ab iplO Alexandro Praecdlo..c

nt auditum eft. in Proce:ffionibus foleritrd'DIU. etiam approbati, de non cclebrandis Miffis Dcfund:orum in

S ,Iai ~ris Chrill:!, ell Gcntillum olOrihus dtus Fdlis ritus duplicis. exorta dirime~ cupiens , aliull

",qui. five a(lus irrepferunt. qui licct honoris. &. elufdem Congregarionis Dccrctwn in una Novarienli •

.. ~. ~rus gratiA exJubeanrur, Majetl:atcm nihilo- die u. Nov.Cmliris 166+. editum approbavcrit _ quo

iniiJ8s ChriJli~ Religionis non minimulD' dcd,cent, declaratum fuerat. Anniverfaria. & Mifiias Dl:fimch)oo

SIcra Conpgatio vcruit , ne in. poJlenun fC1111ittan- rum cantu ex dll}lC)ficiollc Tdlarorum qucnannis rc:-t:& ataaaromllinO quidq,uld ludicrl • aut minUs currente iproiUin ci6itus die cclebrandas. tamctfa dies ~(~ .tiqllam n..erit : nlillo ~. ~ j obial$ h\l!Winodi in. fdbuiltirus duplicls majori. wi-

~ ~ & przc:ipae ':~i'laribuS, ~ dcm, non compn:hendi in primoclilto Decreta.

dl.P ~. cia.i'. : 01. 1llK. OSic1i... am in~ iia-~... :! t. J. A. c .Ulteri.gS ~.~= Altaria priYUcgio ApoJlo-

fcd41110 on Pfa:fW~t dlftltatc:. ~ ~ £?i_I Uco pro ~~ •. fid· . Dcfim~ i!1 petpet!l~ .AUx. v.

"j_ . . OW"_'WIIID piieftare. alioflfue Qu:iftia-I decorata.& In qUIOOs proinde Ifuoticlio etwn 10 fc:ftis

nos . " :acmplo pta_ ~r. n.tam Ilomz.! riiu. duplicis. cc:lebraaicla effc:nt Miffie Dc:Nnd:orum

·clieu'.~"J" " .' . ex obligatione. dc:claraverit per. cc:lcbrarionc:m Mitra-

,.. .......... _. .f:.I.......... .1II1U1C '\110$ .. ~:. ~riAi ~um I'WU de fefto cum:nti CatWiCri inIWl~~.~ligationi-

, .. ,. -/II- 'ftQII.~ Go..ar.~. ~ . .., lbu,_ fedCQam , bus • & IndulgentlU JIC! cjufmocb pn.,llesia Apofto-.

-.. 1(1 unnfi •• Miarunf~ Regnis. Provin-11ica coDQCjfas ApimalMil fidelJwu Dc:fuDtl:otum in Pur-

",,; •. Ci.iJ dl .. '~ .. '. . .' '.. . .~. .' .... .aoc:eCfiraiib.. . III. paetjpe- ptorio ez~bu. Cwmgari re:rinclo. Ie fi celebrat;t

.' lii1-"Y-"!R.'~ follcaUdi- fuilfcnt MitTe ~naonan ad formIm diaorum pri-

:ftiC .....•• atq8C. . .. , ubrkIt .... '. .... CUpicat. es V~»&ialib f'C*t inejufdc:mAlaandri Pra:-

~ .' , ~~s.R.,.E. dccdforislittedsl:ainlimiJi.eoa.Brms,dieu.

~ .~,Pidoi~ Januarii ."1. ClC • qaaium tenorc:rn pre[enpbus

c~A .. ~. ~.'e..' .•. ~.' ~.'~.~'~ .. ~.fu .. b;W~ ~=~~~,CGIId ,!=lpRd'o.& in1Crto haberi -~'!f~~ ~eOc",., ,. . ~tI,l~i t4 •. ~e (,=;cu;;:.. noftru ~c:nit) etiam

lica lenore _prJend1Im ~ approbarnGt. . • CO_ .. - duhitaur',.UU1IPl dia...li.tterumn difpo6tiQ quoacl ~&: ~ .. lUifcp .fay~lbA~1 Aharia paaUer~~fed _hi .rat:

:::t='ia~~~a;. ·~oY=I.7:::~==--. fed' .Act;,u:.. .':

"a.p..arcadimu •• * "'lIDUf.Alp locuial ~J leauablbiar. .. . .'

i 'oJ' HialG

e L~ M ji'N S NON US. 477

S. 3. Hinc ell, quod l'los dubltldones hulufmodi S.l~ !t ficut Venerabilis triter ArchiepifcopllS Bur.

;. exinl.n&e ~bj. c:a:litlU paftor~js folifi~ainls mu- genfts, ac dilc;tl:i filii Capitulum,&: Canon],! di~z MOo nerc dlrimcre parleer. a"luc decider. CUplentCS I de tropolitanlf E.cdefiz Bu(genfi. Nobis r~c exponl VenerahUhllll Fratrum noftrorum eluldem' S.R. E. -fec,e'&\Jnt, tpl'i Decretum' b:uj~fmQdi, quo firmi.u rubCardiRaJium Slerie Ritibus przpolirorum • Clui remlil1:at. Apol1:olic.e confirmatlonis noftea· parrodnio

mature ~~nt. cxmfllio, dcclararionem a me. eonununiri fnmmopere d~ent. •

morlto, A1e1:lndro Pr!ltdece{forc., ficut pucmittitur edi- , S. 2.. Nos fpeeialem i~hicpircopo, ac Captram, ad Altaria , ut przfertur, non in perpetuum, fed tllfb; & Canonids gratiatii fjLeere volentd • & corulll ad feprennlum, feu aliud breviu., vel fpngius tempus, fingulares perfonas a quibufvis excommunicationi,. at non in omnibus, feel alic{Uo , vel aliqul.bul tantum furpenfionis, lie imerdiai. a\iifquc EcdefiaR:ids fenhcbd.omfttz dicbus, nunc: &: in futurum ctuando- tentiis , cenfnris ,& ~nis ~ jure. vel ab homine qua. cum'lUC privllegiara • auCl:orirate Apol1:olica tenore vis occalione ,vel caufa latis, 4 quibus quomodolibet r.rz[entium exeendimus, Et proinde , ur Mitrz J 'luz innodara: exiltunr , ad elfell"m pra:[cntillm tantym ibidem de fefto cuttenti • in quo Millz Defuncwrum confequendum , harum Ierle abfolventes, & abfolutali c:e1ebrari non ,.Ilinr. live ex obligatione , live ex fola fore cenfenres , Supplicacionibusejus nomine Nobis hclelium deyotli9l1e celebrabuntur , fulfragentue, i~a ut \fupee hoc humiliter porreCl:is indinati, Deceeruni fupea

animz Chrifti 6delium, rro quibus celebrate fuerint. exprell'um aultotitate ApoO:olica tenore pnc:fentium f2!0," "'!'Irlndulgentias per peivilegla hujufmodi concetlas confe- approbamus, sc conhrmamus , illique inviolabilis Apo- :.t ;:", quantue in omnibus, & per omnia, perinde ac fi Milla: ftollca:: firmitatis robur adlicimus. Salvi ramen fern- ,." ". .

Defuncwrum ad fOrmam eorundem privilcgiorum ce- per in przmiffis auCl:oritar.e Conl9'cgationis pra:diel:z I'

lebrarz fuilICnc , auaoritate, & tenore pra:dlcos conce- Cardinalium.

dimus , & indulgemus. §.~. Decementes ipfas pr.entts litteras femper fir- D,.,'fI_

, §~.f,. Decernenres parirer ufdem przfenres lirreras mas, validas , &; cfficaces exill:ere , sc fore , fuofque irri,,,,, .. feml?C;t finnas , valid as ) & effieaces exiftere , & fore, plenados , & integros elfeCtus fonia:i , & obtinere , ac 1ilOtque plenarios, & integros etfccJus fQrt~ri , & obo- Ilis ad quos fpeCtat , & CpeCl:abit in futurum, plcnif-

nere , ac illis , ad quos fpeGtat • & pro tempore. [pella- lime fulfragari. Sicque in przmiffis pee qU"CWllqUC

bit, in omnibus, & per ,omnia l'leniffirnc fulfragari, J udices Ordinaries ,& Delegatos , etiam cauCarum Pa-

& ab cis refpeClive inviobbilicer obfervari. lacii Apol1:olici Auditores jl1dicari, & delIDir! debere,

,. 5. Sicque in premiflis per quofcumque Judices ac irritum, & inane, fi quid Iecus Cuper his a qu~-

'. Ordinarios, & Delegaros , etiam caufarum Palarii quam quavis auCl:oritate fcicnter, vel ignorantcr connApofiolici Auditores [adicad , ~ definin debere , ac gaic atrentari.

irritum ) & inane, fi Iecus fiiper his a quoquam § ..... Non obttantibus Cogltitutionibus, Be Ordiqnavis auCl:utitate fcientel' ,vel Igllorancer contigeritnationibus ApoO:olicis. czrerifque contrariis quibllf-

arrentari. cumque.

§.6. Non obflanribus, quatenlls opus lit, 110l1:ra, Datum Rome apud ~anCl:am Mariam Majorem , fub" D. P. An.,.

& Cancellarie Apottolice Regula de 11011 concedeadis AIl111110 Pifcaroris , die 7.00obri9 1 66(). Pontificatus ail s.oa:

InJulgentiis ad inflar , aliifque Confhrurionibus , ,& noftri anna tertio, Ordiuarionibus Apoll:olicii ) cererifque conrrariis qui-

bulclIlllqlle.

~. 7. Volumus autem • lit earundem pra:felltium lit-

rerarum trantumpris , feu exemplis, etiern imp.tdfis, CLEMENS X.PONT(FEX CCXLlll.

manu alicujus Notarii publici iubfcriptis , & iig' perfunx in Ecclefiathca dignitate conilir"tz'lllunirilf

'(adem prorfus fides in judicio. & extra adhjNatura qua: pra:fcmibus iplis adhiberetur , Ii forenr exfribitz, vel ol1ellfa:.

,A •• ,. Datum Rome apud Sallaatn Mariam Majoreln"fu~ 'J. Slpt. Annulo Pifcacoris,dic: lJ. Sepccmb.1667. Pontincatllr nollri anno tertio,

XL. Coo6rmat Decretum Sac:rz CongregationiS rebus COl) fi Ilorialibus Pr:rpolilz cdirurn in Cau{a Drfmemb.arionis ! Mctrop"~+ ~ana Ecclefia BurgenG ejus partis.Oirec{j~ G~. qua': vulga dicnur la Montagneba(fe, , ad cffeClum erigendi novum EptU:QP~tum in Collegiara Ecclefia Oppi4i de Santander.

C L ,E MEN SPA P A IX.

Ad for",. .. rnllU7lfOri"m.

CUm Congregatio Vcnerabillum Fratrum nolhorum S. R. E. Cardinalium rebus Conliilorialiblls prapo6ra ill caufa DiCmembrariollis a Merropolitana

E.cdtfll Burgenfi ejus paRis Dia::cefis , qua: vlligo dicitut Ia Montagne !nlli: , ad effeClum erigcndi novum Epif~tum in Collcgiata Ecclefla Oppidi de Santander, vilis. & matur!: ditcuffis prObationibuS.! tam pro diGnembrationc • quam contra legit'imC Caais. & una~, a!iis documcntis, urraque parte: .infWmantc.

latifiime clcduais, ccnfilerit nOll elk locum 8mcm- I .' ., •

brltioni ejufmodi., prout in jp6us Congre, pnis J eLI MIN 5 X·. Rolllllll1S, A!mitius ante. dians, Decrcro clef~ die 2.7. Scptc:mbOs proxim(.frztcriti~, . ~~rentii de Alterlis filius. S. R. Eo Prelbytc:r tmEate connncrur. - Caedinalis, Sal1)n\lS pgncifcx pronutWatus die 11'_

Aprili.

)