Sei sulla pagina 1di 17
5 i Sak n im iaysSibamyunsireonr%36 ~~ yauusne 19¥a.siNiN JOD intiTa1sIoRI1Y ayNolivN-1n1IDuO =o VINYWOU SS ae ae 2 se. es 8. .-PenabenndooeYa--2-oaUeunke SOCLUZALII COMBROLALS CU ASPUNDERE LDITRATA "TRANSCOMGBSI ¥ S,Ralie DARABAUTEI Societaten comercio1y _"ZRANSCOMGESI" S.Robe are ca sso0ciat unic pe d-1(d-na)__ BURLACU J. BLEMA cetiitern romin domiciliat in Yarabani, strade_Vetementlernry/A In conformitate cu prevederile art, 310 alined di Legea nr.31/1990 privind societitile comerciale, in cagul in care exist% seociat fondator unic, societitile ou raspundere 14 mitot infjintate in basa accetes legi, intoomese numai statutu Odat% cu dezvoltaren societitii gi derulares odie tului de activitate, asocintul unic fondator- conform art.34 olinsl din aceiagi lege = poate hotiri asocie: jou alte per goane fizice sau juridice, prin transmite: S part on ca alului subseris initial sou prin sub: ACTAVITAD articolul 1 - Venumiren societitii cate"BRANSCOMGESI® In orice act sau publicatie emis de societate conform er 44 din “eges nr.31/1990 = denumires va fi precedaté de cuvintele "sooletate cu riispundere limitat%" sau urmati de initialele ~ S.Rel. precum gi sediul social, numirul de inmatriculare de le Oficiul Registrulud Comertului, edresa societttii 91 valoaren copitalulus social. Agticolul 2 - Forma Justetod a soctetitht este "Societat comercinl cu rispundere linitati", Societatea f91 desfiigoar% activitatea in conformitate cu prevoderile preventaluil ‘siete, preeun gi a actelor normative privind societitile comerciales ny Te = @2-< Booietatea are personalitate juridicK 1a data fnmatriculirst la Oficiul Registrului Comertului. Sediul social este in Parabani, strada Artisolul = 3 Veteranilor ,nr. 1/A Societatea igi poate schimba sediul social 1a orice adret si din munieipiul Batogani, sau in alte localitit’ din tars Sootetates poate infiinta 51 deschide puncte de produstie do lucru, gantiere, magazine, filiale sau sucursale in ortge localitate din Romania, ou respectarea prevederilor Legale, farea en-gross gi ou aminuntul de mirfuri, banuri gi + agricole(panificatie, patiserie, cofetirie, a rie, lactate, brinseturi, conserve din carne 91 pepte si erice fel de produse alimentare, fini, ulei) 3 - suouti, bduturi ricoritoare de orice fel, + oresterea, achisitionarea , sacri: gare,preparare ) animale; + produse industriale(tricotaje, testturi, inotzyiminte, pielirie, blintrie, ii metalice, articole gi fnloouitori, mteriale mase plastice, spun, detergenti, cosmetice, utilaje tehnelogioe obiecte de uz casnic g1 gospodiresc, obiecote de podoabil, flort artificiale, picturi, sculpturi). indomeniul somertulus ‘ Achizitionarea, cumptirare, prelucrare 2m- predare in guse todie, schimb/transfer de mirfuri gi comercialisarea em-gross gi ou eminuntul de mirfuri gi produse 3 = agricole(cereale, legume, fructe, plante tehnice,flort naturale, cfuperci, plante medicihale- oitrice proaspete si conservates = alinentare( panificatie , patiseric, cofetirie, simin= gerie, carmangerie, lactate, branseturi, conserve din came gi. pegte 91 orice fel de pro duse alimentare 4 - sucuri, biuturi récoritoare de rorice fel, biuturi alcoolice, inghetati, produse alimentare preambalate, vEsc}